99/1963 Zb.

[Zrušené] Občiansky súdny poriadok - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Komentáre (1)
xxxxx
xx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
Krajčo
JUDr.
Ján
Mazák
Národné zhromaždenie Československej socialistixxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
x x x
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxom aj na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. Domáhať sa xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xe aj Občiansky súdny poriadok, ktorý ustanovuje postup súdu a účastníkov pri uplatnení, zabezpečení a realizácii základného práva na súdnu ochranu. Oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx. - ďalej len "Dohovor"), podľa ktorého každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislýx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tak, že postupom súdu a účastníkov má byť zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Ak je pre účastníkov zabezpečený sprxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xredstavujú kvalitu, v ktorej je nevyhnutné, aby súd zabezpečil reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Tieto pxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx x x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxnom konaní. Postup súdu, ktorým sa zabezpečí realizácia základných práv účastníkov konania, je spravodlivý aj v takom prípade, ak účastník nie je úspexxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxriadku je vecou súdnej a inej právnej praxe (postupov iných subjektov občianskeho procesu, než je súd). Spôsob, akým sa tento cieľ dosahuje, je, prirodxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxra
Repík, B., Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava, MANZ, 1999.
Mazák, J., Základy občianskeho procesného práva. Bratislava, IURA EDITION, xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxemia
, xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxtatis Carolinae - Iuridica, 1968, č. 2
Štajgr, F., Některé teoretické otázky civilního práva procesního.
Acta
Universitatis Carolinae - Iuridicax xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x x
x x x
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxejnom súdnictve. Znenie tohto článku je premietnuté do § 2, ktorý priamo vo svojom obsahu nezohľadňuje všetky konkrétne právomoci patriace občianskoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxré upravujú druhy civilného procesu, treba uviesť, že v občianskom súdnom konaní sa v rôznych formách dosahuje cieľ uvedený v § 1. Tieto rôzne formy vyjaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxlizujú osobitné druhy konaní, prevažne verejnoprávneho charakteru, ktoré označujeme ako volebné, politické alebo komunálne súdnictvo.
V súdnom xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnia sa realizujú rovnako v súdnom konaní podľa zákona o konkurze a vyrovnaní a podľa Občianskeho súdneho poriadku. Správne súdnictvo postupuje tiež poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozhodcovskom konaní.
Preventívna činnosť súdov sa spravidla chápe predovšetkým ako činnosť súdov pred začatím konania. Obsah tejto činnosti je vxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xemôže presiahnuť jej vymedzenie.
Literatúra
Repík, B., Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava, MANZ, 1999.
Mazák, J., Základy občianskeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo. Praha,
Academia
, 1981.
Steiner, V., Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava, Obzor, 1980.
Štajgr, F., Civilněprocesní právní poxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xarolinae - Iuridica, X/1969.
Winterová, A. a kol., Civilní právo procesní. Praha, Linde 2002.
§ 3
K § 3
Ustanovenie opakuje základné právo kaxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxu, ak zistí, že sú splnené podmienky na vydanie uznesenia podľa § 81 ods. 2. Také právo sa nedá vyvodiť, avšak treba povedať, že aj vo veciach, v ktorých možxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe je nová povinnosť súdu začať konania do troch mesiacov od vydania predbežného opatrenia podľa § 75a. To je však výnimka, ktorá v skutočnosti neznamená xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xchrany možno len vtedy, ak účastník splní zákonom ustanovené predpoklady na poskytnutie tejto ochrany vrátane zaplatenia súdneho poplatku, ak taká pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxnení jeho základného práva na súdnu ochranu nemožno požadovať, pretože by to bolo v rozpore s ústavnými princípmi ( čl. 2 ods. 3 ústavy).
Právo domáhax xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxhoch na začatie konania).
Občianske súdne konanie ako záruka zákonnosti napĺňa obsah pojmu právny štát podľa čl. 1 ods. 1 ústavy. V občianskom súdnox xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxdza toto konanie len ako jednu zo záruk zákonnosti.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxáv a oprávnených záujmov účastníkov ( § 1 OSP). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.
Nález ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 1/2002
Z odôvodnenia: ... pokiaľ súd pri skúxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxx x xxx xx xxxx xxx právomoc iného orgánu na jej prejednanie a rozhodnutie, potom, rešpektujúc zároveň čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého výklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxnto nedostatok zastaviť, ale otázku právomoci musí riešiť pozitívne, vo svoj prospech, teda vec musí prejednať sám. Čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej rexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Právo na súdnu ochranu súvisí so zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx predmetný spoločenský vzťah nie je upravený právnym predpisom.
R 82/2002
Súčasťou práva na spravodlivý proces je právo na spravodlivé súdne konanxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Zo štrasburskej judikatúry vyplýva, že tieto princípy sa vzťahujú aj na konanie správne a exekučné.
R 29/2007 (Zo súdnej praxe)
Literatúra
Kuhnx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxNZ, 1999.
Mazák, J., Základy občianskeho procesného práva. Bratislava, IURA EDITION, 2006.
Macur, J., Občanské právo procesní v systému práva. Bxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxtatis Carolinae - Iuridica, 1968, č. 2
Štajgr, F., Některé teoretické otázky civilního práva procesního.
Acta
Universitatis Carolinae - Iuridicax xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x x
x x x
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxnaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.
K forme právnej pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa § 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch pri výkone súdnictva súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci podľa predpisov o občianskom sxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xk nie sú advokátmi) vrátane vedľajších účastníkov (§ 93 ods. 4). K účastníkom radíme aj účastníkov pre učitý úsek konania, napríklad svedkov, znalcov a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti (napr. verejnosti na pojednávaní).
Obsahom poučenia je poučenie o procesných právach a procesných povinnostiach. Procesné práva a povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxa podľa druhej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ide o množstvo práv a povinností s nerovnakým významom pre postup súdu a účastníkov v konaní. Poučovxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Z tohto dôvodu má poučovacia povinnosť základný zmysel pri začatí občianskeho sxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xúdu preto trvá na poučení o náležitostiach žaloby, o správnej formulácii návrhu na rozhodnutí vo veci samej a v priebehu konania aj na takom poučení, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx V tejto súvislosti vzniká otázka poučenia účastníka o formulácii takej žalobnej žiadosti, ktorá má oporu nielen v procesných predpisoch upravujúcicx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnosťou účastníka. Z tohto hľadiska je súd povinný poučiť účastníka o správnom znení petitu. Poučenie má však obmedzenie v tom, že obsahuje iba upozornexxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxe poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx tejto povinnosti narušili ústavné základy práva na súdnu ochranu. Tieto pravidlá znamenajú, že rozsah a kvalitu plnenia poučovacej povinnosti vnímaxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa na jeho procesné práva a povinnosti bez ohľadu na to, podľa akého hmotného práva sa jeho nárok posudzuje alebo môže posudzovať.
Spôsob plnenia poučoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xpolu súvisia a ich rešpektovanie je výsledkom náležitého zhodnotenia situácie sudcom pred poskytnutím poučenia o procesných právach a povinnostiacx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx situácie, ako sa sudca vyrovná nielen s plnením poučovacej povinnosti, ale aj s nevyhnutnosťou postupovať nestranne a bez narušenia procesnej rovnovxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxnskom súdnom konaní. Toto ustanovenie sa nepoužije vtedy, ak zákon (Občiansky súdny poriadok, ale aj iné zákony upravujúce druhy civilného procesu) uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxťahu k § 43 a obdobným ustanoveniam. Nejde o konkretizáciu. Vzťah § 5 k iným ustanoveniam, z ktorých sa vyvodzuje poučovacia povinnosť súdu, je vzťahox xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druh manudukčnej povinnosti súdu, vylučuje použitie § 5. Z toho vyvodzujeme, že § 5 sa vzťahuje na poučenie o takých procesných právach a povinnostiachx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtníka o práve namietať zaujatosť voči sudcovi podľa § 15a ods. 1. Od jej splnenia sa odvíjajú ďalšie postupy súdu (porovnaj vysvetlivky k § 15a). Ďalším pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx x x xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx môžu vykonať, o ich dôsledkoch a o procesnom postupe. Súd pritom nemôže zaujímať stanoviská k hmotnoprávnym podmienkam uplatňovaného nároku, či dokoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxsných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať, o ich dôsledkoch a procesnom postupe). Z nijakých ustanovení Občianskeho súdxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrávach a povinnostiach, ale poučením o hmotnom práve, ktoré súd nie je povinný ani oprávnený poskytnúť.
R 38/1994
Z odôvodnenia: Úkony súdu, ktoré sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxup občianskoprávneho súdu je zlučiteľný so základným právom účastníka na konanie bez zbytočných prieťahov.
Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 67/02
Poučenxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxie NS ČR, sp. zn. 28 Cdo 1253/2009
Ustanovenie § 5 OSP je všeobecným základom pre poučovanie v občianskom súdnom konaní. Jeho obsahom je poučenie o proxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xkladajú procesné predpisy, ako je potrebné nimi zamýšľané procesné úkony vykonať, aby sledovali procesné účinky, prípadne ako je potrené odstrániť vxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxona alebo z rozhodnutia súdu. Do poučovacej povinnosti ale nepatrí návod, čo by účastník mal alebo mohol v danom prípade vykonať, ale iba pomôcť k tomu, axx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizáciu základného práva na súdnu ochranu v občianskom súdnom koxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnávania zúčastniť, nie je súčasťou poučovacej povinnosti súdu podľa § 5 OSP.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 345/2012
Literatúra
Tixxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi soudu v civilním soudním řízení. Právní rozhledy, 1998, č. 12
§ 6
K § 6
Od účinnosti novely (zákona č. 353/2003 Z.z.) bol z textu § 6 odstránený cixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxé zistenia založené na zhodných tvrdeniach (teda nie aj na sporných tvrdeniach) účastníkov. Napriek tomu, že cit. novelou bol uvedený text vypustený, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s vedľajšími účastníkmi, ak sú v konaní činní) a táto súčinnosť sa vyvíja v každom druhu civilného procesu, aj keď nie vždy v rovnakej intenzite. Napríklxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxdľa pravidiel o dôkaznom bremene.
Poskytnutie súčinnosti účastníkmi konania sa môže hodnotiť ako príspevok účastníkov ku vzniku prieťahov (zbytoxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxtočných prieťahom, a tým aj k porušeniu čl. 48 ods. 2 ústavy, aj pričinením účastníka, pričom sa hodnotí miera a rozsah, v ktorej je účastník povinný posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxčasť jeho procesných oprávnení, ak k tomu nedochádza zjavne v rozpore s účelom týchto oprávnení.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxňovanie a presadzovanie jeho práva v občianskom súdnom konaní spôsobujú síce predĺženie priebehu konania, nemožno ich však kvalifikovať ako postup, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj veci, ďalej správaním samého účastníka (účastníkov) súdneho konania a napokon aj činnosťou (súčinnosťou) štátnych a iných orgánov zúčastňujúcich xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxvnej neistoty, kvôli ktorému sa osoba obrátila na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Takáto povinnosť je konkretizovaná jednak v § 6 OSP, ktorý súdom xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx len čo sa konanie začalo, súd v ňom postupuje bez ďalších návrhov tak, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, a napokon v § 114 ods. 1 OSP, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx
xx xxelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je odstránenie stavu právnej neistoty, v kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxvna neistota osoby neodstráni. Právnu istotu vytvára až jeho právoplatné rozhodnutie. Preto na realizáciu ústavného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtavnej zodpovednosti za prieťahy v konaní zapríčinené nesprávnou organizáciou práce, nedokonalým poznaním obsahu samej podstaty veci, odbornou nexxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xokazovania bez náležitého zistenia procesne významných skutočností pre toto dokazovanie.
3. Správaním účastníka konania sa súd môže zbaviť zodpovxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxk konania, však
a priori
nevylučujú zodpovednosť súdneho orgánu, ktorý vo veci koná, ak o právach účastníka konania rozhoduje dlhšie, než je primeranx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxre k § 3.
R 29/2007 (Zo súdnej praxe)
Literatúra
Fiala, J., Historický vývoj některých procesních principů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxianskom súdnom konaní. Právny obzor, 1973, č. 1
Nesrovnal, V.: Niekoľko úvah o dispozičnej zásade. Právny obzor, 1975, č. 2
Nesrovnal, V.: Vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxpozičnej zásady k niektorým typickým zásadám civilného, trestného, arbitrážneho a administratívneho (správneho) procesu (Príspevok o procesnom pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxvilní proces (Soukromé spory projednávat nebo vyšetřovat?). Praha, Všehrd, 1993, č. 6
DRUHÁ HLAVA
SÚDY
Právomoc
§ 7
K § 7
Základom právoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodovať. Tieto otázky tvoria obsah pojmu právomoc občianskoprávneho súdu.
Formulácia odseku 1 označuje nielen veci, ktoré tvoria obsah právomxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxáve nie je jasné, prečo zostali v rámci tejto právomoci súdu aj hospodárske vzťahy. Pre povahu veci, ktorá patrí do právomoci súdu, je rozhodujúci obsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxná zákonom (nemusí to byť Občiansky súdny poriadok) tak, že veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxými orgánmi. Namiesto vnímania tejto právomoci ako zúženej právomoci v skutočnosti ide o nahradenie právomoci občianskoprávneho súdu konaním pred rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxovného ustanovenia xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxs. 3 zákona č. 92/2008 Z.z. o komoditnej burze, pokiaľ ide o právomoc rozhodcovského súdu, ak bola v písomnej zmluve dojednaná jeho právomoc namiesto xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia zriadiť stály rozhodcovský súd a zabezpečiť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadiť aj jeho pobočky
Ak iné orgány rozhodujú o veciach, ktoré podľa § 7 ods. 1 inak patria do právomoci občxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxctve.
Odsek 2 vyjadruje právomoc verejného súdnictva nielen v správnom súdnictve (piata časť, prvá až šiesta hlava), ale aj v tzv. komunálnom, volebxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxetkým správneho súdnictva, ale so zreteľom na čl. 46 ods. 2 ústavy takýto prípad, v ktorom by právomoc správneho súdnictva nahradila právomoc iného orxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoc všeobecného súdnictva o konanie o súlade právnych predpisov (§ 250zfa). V dôvodovej správe sa uvádza: "Presun týchto vecí na všeobecné súdy je v súlaxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxvomoci všeobecného súdnictva sa však nemôže opierať o čl. 125 ods. 1 ústavy. Po prvé, je to ústavná norma, ktorá určuje rozsah právomoci Ústavného súdu xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxincíp subsidiarity právomoci Ústavného súdu SR a v žiadnom prípade to nie je kompetenčná norma. Takou ústavnou normou je čl. 142 ods. 1 ústavy, podľa ktxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xlánku ústavy, potom bolo vylúčené, aby sa do právomoci všeobecného súdnictva dostalo konanie o súlade právnych predpisov.
Z toho vyplýva, že § 7 ods. x x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxávomoci Ústavného súdu SR, čo súčasne vylučuje jej využitie ako ústavného článku na rozšírenie právomoci všeobecného súdnictva. Popritom treba zdôrxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxní jeho sudcov v znení neskorších predpisov nerieši možný stret právomoci všeobecného súdnictva a ústavného súdnictva v konaniach o súlade právnych pxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxcich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku. Toto ustanovenie sa však so zreteľom na oxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxej ochrany aj bez tohto ustanovenia nielen podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ale aj podľa všeobecného ustanovenia § 3 druhá veta OSP, poxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi je procesná podmienka (§ 103, 104). Jej splnenie súd skúma z úradnej povinnosti v každom štádiu konania a na každom stupni; jej nedostatok je odstránitxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx to, že pomer právomoci slovenských súdov k právomoci súdov iných štátov zásadne riešia medzinárodné zmluvy (§ 63 a nasl. ZMPSP).
Po vstupe Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxvanie sporov. Osobitný význam má nariadenie č. 44/2001 Rady Európy, ktorá je súčasťou sekundárneho komunitárneho práva s priamou aplikovateľnosťoux
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xa bude rozhodovať o právach a povinnostiach slovenských osôb (fyzických aj právnických) v Európskej únii. Táto zmena sa vzťahuje aj na spory, v ktorých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 44/2001 bude mať podstatný vplyv aj na obvyklé postupy slovenských súdov pri posudzovaní otázok príslušnosti, ktoré budú xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxrových vecí. Výnimky sa týkajú predovšetkým verejnoprávnych záležitostí. Zo súkromnoprávnej agendy sú vylúčené veci právnej subjektivity, dedičsxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxlého pobytu žalovaného (odporcu), bez zreteľa na jeho občianstvo (štátnu príslušnosť). Právomoc súdu iného štátu je prípustná, ale len v určitých konxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxho pobytu (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) žalobcu.
Výlučná právomoc znamená, že určité spory musí prejednať súd konkrétneho členského štátu. Trxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch dokumentov obchodných spoločností, neplatnosť založenia alebo zrušenia obchodných spoločností, platnosť zápisov vo verejných registroch, o rexxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dohodnúť, že súd určitého členského štátu bude výlučne oprávnený na riešenie budúcich sporov medzi nimi. Dohoda (prorogácia) sa môže týkať viacerých xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh štátov, všetky súdy, okrem toho, ktorému bola vec predložená ako prvému, musia prerušiť konanie dovtedy, kým prvý súd nerozhodne o tom, či uzná, alebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxnskoprávnych súdov od 1. júla 2004 patria veci vyplývajúce zo vzťahov upravených v § 9 až 11antidiskriminačného zákona č. 365/2004 Z.z.
Judikatúra
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé ustanovenia Občianskeho zákonníka o náhrade škody, ani ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o právomoci súdov.
R 75/1965
Niet zákonného dôxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxávomoc súdu pre rozhodovanie o nárokoch na úhradu škody, ktorá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxsobenej zavineným porušením povinností pri výstavbe studne patrí do právomoci súdu.
R 86/1970
Oprávnený môže proti platiteľovi mzdy na súde uplatxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxaní.
R 43/1971
Občianske súdne konanie, ktoré bolo začaté podaním návrhu na prejednanie veci, ktorá nepatrí do právomoci súdu, účastníci nemôžu skxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi, ktoré ešte nedosiahli vek troch rokov.
R 15/1976
Osobitnou skupinou prípadov vyskytujúcich sa v súvislosti s priznaním príspevku na výživu dieťxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xúde, ale treba ho uplatniť spôsobom upraveným v predpisoch o sociálnom zabezpečení. Rozhodovanie o týchto nárokoch nepatrí do právomoci súdov.
R 1/1xxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxíkov, v tomto konaní je aj po smrti bezpodielových spoluvlastníkov daná právomoc súdu, ktorý dokončí konanie (§ 107 ods. 3) s dedičmi zomretého spoluvlxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxpadá do dedičstva po zomretom bezpodielovom spoluvlastníkovi, a tento majetok (dlhy) zaradí do súpisu aktív a pasív dedičstva.
R 4/1980
Iba vtedy, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxona č. 50/1976 Zb.), rozhodne o výške náhrady škody spôsobenej na týchto nehnuteľnostiach stavebný úrad (pokiaľ sa škodca a poškodený o náhrade nedohoxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xloženia hliny z výkopu na tomto susediacom pozemku treba posudzovať ako realizáciu stavby v zmysle ustanovenia § xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona. Tu nejde iba o vstup na susediaci pozemok, čo nevyhnutne vyžaduje údržba spojená s obhospodarovaním susedných pozemkov a stavieb, ktoré už existuxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxhodovaním iba o právnych pomeroch organizácie pri riadení jej hospodárskej činnosti; na postup príslušných orgánov štátnej správy (zakladateľa, Mixxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxliehajú súdnemu preskúmaniu.
R 44/1993
Potvrdenie návrhu zoznamu prevádzkových jednotiek ponúknutých na predaj na verejnej dražbe nie je rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx písm. c) OSP.
R 45/1993
Na rozhodnutie o nároku na finančnú náhradu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. je daná právomoc súdu.
R 78/1994
Ak žalxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxdľa predpisov Slovenskej republiky, alebo ak bola založená písomným dohovorom účastníkov konania.
R 101/1994
Pripustiť na strane žalovaného do kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxj republiky je daná, ak je daná podľa slovenských predpisov ich príslušnosť ( § 37 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb.).
R 71/1995
Právomoc súdov v majetkovýxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x tejto kúpnej zmluvy budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
R 73/1995
Súd nie je oprávnený rozhodovať o zmene priezviska maloletého dieťaťa. Pxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxn jeden rodič (druhý zomrel), potreba súdneho rozhodovania o oprávnení podať príslušnú žiadosť nevzniká.
V 24/1974
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxtok svojej právomoci (a súčasne nejde o prípad právomoci cudzozemského orgánu), musí existovať iný štátny orgán, ktorému je súd povinný vec po zastavexx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxkacie č. 6/1997)
O nezhodách medzi podielovými spoluvlastníkmi, ktoré spočívajú v tom, či má byť na spoločnom pozemku postavená stavba, rozhoduje sxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 3 Odon 334/96
(Soudní rozhledy č. 6/1997)
Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepatrí do právomoci súdu.
Účelom vyberania poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu je realizácxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, podobne ako aj iné odvody, pokuty, penále, dane, zvýšenia dane, úroky alebo exekučné náklady tvoriace zdroj príjmov štátneho rozpočtu, štxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xoči adresátovi tejto povinnosti. Ukladanie povinnosti platiť poplatky a podobné odvody formou zákona a metódy a spôsoby vynútenia plnenia tejto povixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx" za uloženie odpadov rozhoduje príslušný orgán štátnej správy, ktorým je v danom prípade miestne príslušný okresný úrad.
R 38/2001
Zbierka nálezox x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxy, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Osoby, ktoré vykonávajú duchovenskú čixxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkvi a náboženské spoločnosti tiež posudzujú spôsobilosť osôb na výkon duchovenskej činnosti a podľa toho určujú ich zaradenie. Činnosť duchovného sa xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvných k cirkvi, protože by tým došlo k neprípustnému zásahu do vnútornej autonómie cirkvi a do jej samostatnej a nezávislej rozhodovacej právomoci.
Sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aj pri služobnom pomere duchovného v otázkach vzniku, zmeny a zániku rozhodujú príslušné orgány v podobnom postavení, v akom vo vzťahu k zamestnancovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xchválených na to príslušnými orgánmi Jednoty bratskej. V zásade ide o podobný postup, aký sa uplatňuje pri skončení pracovného pomeru s tým, že zo stranx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxx. 2 Listiny základných práv a slobôd cirkvi spravujú svoje záležitosti, najmä ustavujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú cirkexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí podľa ich vnútorných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Cirkvi a náboženské spoločnosti posudzujú aj spôsobilosť osôb na výkon duxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx tým došlo k neprípustnému zásahu do vnútornej autonómie cirkvi a do jej samostatnej a nezávislej rozhodovacej právomoci.
Pokiaľ by však išlo o mzdu, pxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx vo veciach vyplývajúcich z občianskoprávnych, pracovných a ďalších vzťahov, pretože tu vystupuje do popredia súkromnoprávny charakter cirkvi ako pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxie cirkvi a jej rozhodovacej právomoci.
Zbierka nálezov a uznesení ÚS ČR, č. 34, zv. 7/1997, I. diel
Dohovor z 27. septembra 1968 o súdnej príslušnostx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx8 o pristúpení Dánska, Írska a Veľkej Británie a Dohovoru z 25. októbra 1982 o pristúpení Grécka a Dohovoru z 26. mája 1989 o pristúpení Španielska a Portuxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxy, v ktorých je žalobca subjektom práva tretieho štátu a má sídlo, resp. bydlisko v treťom štáte. Európsky súdny dvor v súlade so svojou ustálenou judikaxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odkazuje priamo v odôvodnení rozsudku. Druhou zaujímavou otázkou, na ktorú Európsky súdny dvor v tomto rozhodnutí naráža v súvislosti s posudzovaním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxncípov, na ktorých je Dohovor založený. Ba dokonca možno usudzovať, že tento princíp je jedným z vedúcich princípov moderného súkromného európskeho pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx žalobca bydlisko alebo sídlo v treťom štáte. Toto pravidlo neplatí výnimočne vtedy, keď Dohovor výslovne ustanovuje, že bude použitá iba v prípade, kex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxlatí pre spory medzi zaistiteľom a zaisteným na základe zaisťovacej zmluvy.
Rozsudok Európskeho súdneho dvora
[v právnej veci C-412/98 - Group Josi Rxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxupravujú postup správnych orgánov v incidenčných sporoch, nemá vplyv na záver, že právomoc rozhodnúť takú vec má príslušný správny orgán. Nemá na to vpxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx2003
Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxbra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx x0/1998 Z.z.). "Vecné bremená" vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/1957 Zb., resp. zo zákona č. 656/2004 Z.z. sú inštitútmi sui generis; nemožno im pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx6
Právomoc súdov v obchodnej veci môže vylúčiť dohoda účastníkov obsiahnutá v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke, že sa spor má prejxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xozhodcovskému konaniu. Rozhodcovská zmluva alebo rozhodcovská doložka zakladá aj záväzok, že sa účastníci podrobia rozhodnutiu, ktoré z rozhodcovxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxu rozhodnutiu bez toho, aby musel byť výslovne v zmluve uvedený.
R 4/2007
Náklady skúšok podľa § 7 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxhodovanie o uvedených trovách nepatrí do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní ( § 7 ods. 1 a 3 OSP).
R 7/2010
Aj keď sa na platnosť zmluvy o postúpxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnosti otázky platnosti tejto zmluvy poskytuje ochranu ohrozeným alebo porušeným právam súd.
R 8/2010
Právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xúdy, pokiaľ zákon výslovne neurčí iný orgán.
R 34/2010
Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle ¬osobitného predpisu o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxe, že pozemky patria do katastrálneho územia obce, súd nemôže vyhovieť. Jedná sa o otázku územného členenia štátu, ktorá je v pôsobnosti Ministerstva vxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxebného denníka po dokončení stavby je daná právomoc súdu.
Rozsudok veľkého senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia NS ČR, sp. zn. 31 Cdo 1074/2xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxstnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny ani vzťah obchodno-právny.
Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplaxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxl. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 OSP.
Ak súdy prejednali a rozhodli vec, ktorá je osobxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx
xznesenie NS SR, sp. zn 2 Cdo 46/2000 (R 24/2002)
Skutočnosť, že vrátenie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutím orgánu alebo nesprávnym úradným postupom v daňovom konaní.
Nárok na vrátenie preplatku podľa ustanovenia § 63 zákona č. 511/1992 Zb. (o ktorxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxdených nárokov nevylučuje uplatnenie aj druhého z nich.
Uznesenie NS SR, sp. zn 1 Cdo 16/2005 (R 28/2006)
Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx 46/2012 (R 70/2014)
Článok 13 Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (ďalej aj "Dohovor") neumožňuje súdu, ktorý naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxušené.
Cieľom Dohovoru podľa jeho článku 1 je zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného štátu alxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxatných zmluvných štátoch. Zo žiadneho ustanovenia uvedeného Dohovoru právo súdu dožiadaného štátu ukladať iné povinnosti, okrem nariadenia návratx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxluvného štátu Haagskeho dohovoru z roku 1980 alebo členského štátu Európskej únie nie je dané. O povinnostiach otca vymedzených v bode 3 výroku uznesenxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxom rozhodol okresný súd vo veci, ktorá do právomoci súdov Slovenskej republiky nepatrí, z tohto dôvodu odvolací súd v tejto časti uznesenie okresného sxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxca, M., Právomoc, vecná a miestna príslušnosť krajských a okresných súdov v obchodných veciach. Justičná revue, 1992, č. 6 - 7
Mazák, J.: Právomoc a obxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x x x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxo a zákonnost, 1992, č. 7
Mazák, J.: Spory z ochranných známok. Duševné vlastníctvo, 1997, č. 1
§ 8
K § 8
Ustanovenie § 8 súvisí s inštitútom tzvx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxustičného ("iného") orgánu, ktorého právomoc je časovo prvotná, a súdu, ktorého právomoc je časovo následná. Podstatnou črtou vecí, pri ktorých sa upxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxtívne, je zároveň daná aj právomoc súdu; preto nebude procesne vadný úkon, ktorým účastník návrhom na začatie konania, resp. žalobou v takýchto veciacx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov.
b)
Pri nesprávnom úradnom postupe nie je vôbec potrebné predbežné prerokovanie na príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy. Nárok na náhraxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx 1 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Uskutočnenie predchádzajúceho konania na inom orgáne, keď xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx. Jej nesplnenie je podstatnou (neodstrániteľnou) vadou súdneho konania; súdne konanie musí byť uznesením zastavené a po jeho právoplatnosti vec posxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxikatúra
O vzniku, trvaní a zániku právneho vzťahu týkajúceho sa prepožičania miesta na hrob na pohrebisku ( § 21 vyhlášky č. 47/1966 Zb.) neprislúcxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxraz zákon č. 131/2010 Z.z. - pozn. autora
R 22/1986
I. Ak jeden z rodičov spáchal trestný čin na škodu vlastného maloletého dieťaťa, práva poškodenéxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníka (§ 37 ods. 3 ZR), ktorý by poškodené dieťa v trestnom konaní zastupoval.
II. Príslušným na ustanovenie opatrovníka nie je súd činný v trestxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxý v trestnom konaní dá v takom prípade iba podnet príslušnému súdu, aby ustanovil opatrovníka.
R 13/1987
Literatúra
Eliáš, J., Rozhodčí řízení v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Iuridica, 1978, č. 2
Nesrovnal, V. - Fico, R., Z medzinárodného seminára "Zásady rozhodcovského konania v obchodných veciach". Justičná revue, 19xxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
x 8a
Spory o právomoc
K § 8a
Ustanovenie § 8a konkretizuje jednu z úloh uložených Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky v § 8 ods. 1 písm. c) ZS "rozhodxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkladné, záporné) medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Rozhodovanie sporov o právomoc Najvyšším súdom Slovenskej republiky bude v praxi aktuálne vtexxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xbidve strany sporu záväzné. Zo všeobecného právnopolitického pohľadu je rozhodovacia činnosť tohto druhu súčasťou prerogatív súdnej moci reprezenxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxx ods. 1 vyplýva, že skúmanie danosti právomoci je aj povinnosťou súdu, keďže ide o otázku týkajúcu sa prvoradej procesnej podmienky.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxy, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právoplatným rozhodnutím súdu vo veci samej.
R 61/2006
Príslušnosť
§ 9
K § 9
Termínom vecná prxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xladných procesných podmienok, ktorá sa týka súdu. Jej splnenie skúma súd ex offo v každom štádiu konania a na každom stupni (§ 103, 104a). Nedostatok vecxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xx
xxdľa § 46 zákona č. 153/2001 Z.z. sa určuje príslušnosť prokurátora aj v občianskom súdnom konaní tak, že
-
na konanie pred najvyšším súdom je prísluxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxajskej prokuratúry,
-
na konanie pred okresným súdom je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori.
Vecná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xx xx x x xx xx xx xxxx
x xxxxxx x xxxxu koncepciou rozhodcovského konania, ktorá vychádza zo zákona č. 244/2002 Z.z., Občiansky súdny poriadok pripúšťa, aby civilné dožiadanie na občianxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x006 ( § 7 a 9) nadobúda účinnosť zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky (ďalej len "ZSOS"), ktorý významne mení vecnú prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xkresné súdy s jedinou výnimkou, ktorou je preskúmanie rozhodnutí vydaných v konaní o azyle podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, v ktorom ako súd prvéhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xyrovnacích súdov, zmenkových a šekových súdov, súdov vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva a ochrany práv z nekalej súťaže, sxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxmie okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie každý okresný súd v sídle kraja.
Podľa § 9 ods. 1 ZSOS konkurzným x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxich, s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxva I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxká Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
h)
Okresný súd Košice I pre obvox xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxiek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protexxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sú príslušné tieto súdy:
a)
Okresný súd Bratislava V pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnavxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xbvod Krajského súdu v Žiline,
f)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajskéxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxníctva podľa osobitných predpisov a ochrany práv z nekalej súťaže je príslušný
a)
Okresný súd Bratislava I pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
2.
Krajského súdu v Žiline,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Košice I pre obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy. Na konanie vo veciach burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Okresný súd Bratislava V; jeho obvodom je celé územie Slovenskej repubxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu sú príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre územné obvody
1.
Krajský súd v Bratislaxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx v Košiciach,
2.
Krajský súd v Prešove,
3.
Krajský súd v Banskej Bystrici,
4.
Krajský súd v Žiline.
Judikatúra
Návrh, ktorým sa uchádzač o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxx90 Zb. a § 9 zákona č. 132/1990 Zb.), nie je návrhom na preskúmanie rozhodnutia iných orgánov súdom v zmysle ustanovenia § 244 a nasl. OSP (na rozdiel od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx o uvedenom návrhu uchádzača o výkon advokácie príslušný v prvom stupni okresný (obvodný) súd.
R 28/1991
Žaloba, ktorou sa uchádzač o výkon veterináxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x x xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xie je žalobou ani opravným prostriedkom na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa piatej časti OSP (v znení zákona č. 519/1991 Zb.).
O txxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxššieho súdu Slovenskej republiky Mestskému súdu v Bratislave sp. zn. Nobs 28/92 z 20. júla 1992.
K problematike príslušnosti súdu v konaní a rozhodovaxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxa je na konanie príslušný. V danom prípade však ide o vecnú príslušnosť (pôsobnosť), teda o určenie príslušnosti medzi súdmi rôznych stupňov. Ustanovexxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxstí, teda aj § 9 ods. 1, podľa ktorého je na konanie v prvom stupni príslušný obvodný (okresný) súd.
R 51/1993
Spory zo zmlúv o pôžičkách poskytnutých Sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xú spormi zo zmlúv o úveroch podľa § 9 ods. 3 písm. b) nn) OSP (zákon č. 519/1991 Zb.). Na ich prejednanie v prvom stupni sú príslušné okresné (obvodné) súdy xxxxx x x xxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xtupni príslušné vždy krajské súdy, rozhodujúce v obchodných veciach bez ohľadu na to, kedy došlo k zmluvnému vzťahu a či účastníci záväzkových vzťahov xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxbra 1992, sa po 1. januári 1993 posudzujú ako vzťahy vzniknuté z medzinárodného obchodného styku, pokiaľ jedným z účastníkov je právnická (fyzická) osxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx § 11 OSP, a to bez ohľadu na výšku žalovanej sumy.
R 35/1994
Účastníkov konzorcia nemožno považovať za spoločníkov obchodnej spoločnosti, takže spxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na návrhu a postúpi príslušnému súdu bez toho, aby rozhodol uznesením o svojej nepríslušnosti.
R 39/1994
Na konanie o ochrane dobrej povesti právnixxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxody medzi podnikateľmi, ktorá vznikla žalobcovi ako fyzickej osobe počas ubytovania v hoteli žalovaného, je vecne príslušný okresný súd.
R 8/1998
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxejednanie žaloby dedičov proti spoločnosti o vyplatenie vyrovnacieho podielu je vecne príslušný okresný súd.
R 9/1998
Na prejednanie sporu o určexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx vyvolaný konkurzom, bez ohľadu na to, či je žalovaný správca alebo úpadca.
S 33/1999
Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovedxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx x xydanie zmenkového platobného rozkazu je konaním v obchodných veciach [ § 9 ods. 3 písm. c) 3 OSP], spoplatňuje sa podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vyplatenie majetkového podielu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxa o náhradu škody nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 OSP.
R 49/2001
Za vzťahy vznikajúce z medzinárodného obchxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxoré nemajú bydlisko (sídlo) na území toho istého štátu; takúto povahu nemajú majetkové vzťahy, ktoré sledujú uspokojovanie iba osobných, resp. vlastxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xýznamu, ktorá odôvodňuje prípustnosť dovolania podľa § 238 ods. 3 písm. a) OSP, musí odvolací súd vyriešiť sám; musí tiež vysvetliť, z akých dôvodov poxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu nepreskúmateľné; na túto vadu dovolací súd prihliada z úradnej moci v zmysle § 242 ods. 1 druhá veta OSP.
R 6/2002
Pri rozhodovaní o vecnej príslušnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxazovaním podstatne zmenia okolnosti, z ktorých vychádzal nadriadený súd, nebráni to novému posúdeniu vecnej príslušnosti.
R 62/2003
Až na základx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxcnú príslušnosť súdu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 6Nds/15/2012 (R 75/2014)
Literatúra
Ďurica, M., Právomoc, vecná a miestna príslušnosť krajskýxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxnych údajov. Justičná revue, 1993, č. 12
Knap, K. - Švestka, J.: Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti občanů. Právo a zákonnost, 1991, č. 6
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxor, 1993, č. 4
Winterová, A.: Civilní pravomoc a věcná příslušnost soudu po 1. lednu 1992. Právo a zákonnost, 1992, č. 7
Mazák, J.: O vecnej príslušnoxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (článok 143 Ústavy SR, § 5 a nasl. ZS). Podľa § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. a) a b) ZS majú tieto súdy postaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxé súdy (či súdy postavené im na roveň). Tým je pre procesnú oblasť zakotvená funkčná príslušnosť uvedeného stredného a najvyššieho článku súdnej sústaxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtiam vyneseným v prvostupňovom konaní sa v zmysle § 10 rozumejú riadne opravné prostriedky - odvolanie (§ 201).
Výnimkou z uvedenej zásadnej úpravy fxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxúť predseda senátu, ak mu mieni úplne vyhovieť; jeho rozhodnutie sa považuje za prvostupňové a možno ho napadnúť odvolaním; ide o osobitný prípad autorxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.
R 1/1983
Uxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk) v znení neskorších predpisov neupravuje príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm konaním sa posudzuje podľa všeobecnej právnej úpravy (§ 10 ods. 1 OSP a § 3 zákona č. 371/2004 Z.z.).
Stanovisko Obchodnoprávneho kolégia NS SR (R 98xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x x x
x xxx
x x xxx
Ustanovenie § 10a procesne konkretizuje jednu z popredných úloh Najvyššieho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xx xxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrajských, okresných a vojenských súdov v prípadoch ustanovených zákonmi o konaní pred súdmi.
Z mimoriadnych opravných prostriedkov sa ustanovenix
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu Slovenskej republiky, a to v prípade, keď dovolanie smeruje proti druhostupňovému rozhodnutiu krajských súdov, ako aj v prípade, keď je predmetox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxuhostupňové rozhodnutie.
Ako dovolacia inštancia rozhoduje senát najvyššieho súdu v kvalifikovanom zložení piatich sudcov (predseda senátu a štxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvé rozhodnutie ( § 18 ZS, § 14 ods. 2 OSP).
Danosť funkčnej príslušnosti je jednou z podmienok zákonnosti postupu a rozhodovania o opravných prostrixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm podľa § 104 a 104a. Okolnosť konania a rozhodovania o opravnom prostriedku funkčne nepríslušným súdom je dôvodom na podanie opravných prostriedkov [x xxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xpravným prostriedkom bolo treba upraviť aj funkčnú príslušnosť súdu, ktorý je oprávnený a povinný rozhodovať o mimoriadnom dovolaní.
O mimoriadnox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxlenný senát najvyššieho súdu.
Literatúra
Nesrovnal, V., Dovolanie ako (budúca) súčasť opravného konania v čs. občianskom procese. Justičná rexxxx xxxxx xx x x x
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx a nasl.). Druhá veta zakotvuje pre vecnú a miestnu príslušnosť súdov xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxí, hoci by sa zmenili okolnosti, ktoré boli pôvodne rozhodujúce pri ich určení (zásada perpetuatio fori). Zásada nemennosti vecnej a miestnej príslušxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxučné konanie. Treba však pripomenúť, že výnimka platí pre konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. Vecná príslušnosť sa rozlišuje podľa toho, či ide o okrxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xj na exekučné konanie podľa citovaného zákona. Podľa § 45 EP krajský súd vydá len poverenie na vykonanie exekúcie a ďalej koná ako exekučný súd vždy okresxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxtie konania pozri § 82; konanie sa končí vydaním konečného rozhodnutia v príslušnom stupni. Výnimkami zo zásady perpetuatio fori, ktoré znamenajú možxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxj príslušnosti v konaní o starostlivosti súdu o maloletých a v opatrovníckom konaní v záujme maloletého, § 252 ods. 5 o prenesení miestnej príslušnosti xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxovom konaní. Podanie návrhu na začatie konania (žaloby) na niektorý zo súdov daných na výber [§ 87 písm. a) až e)] je procesným úkonom, ktorým sa uskutočňxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xstanovená miestna príslušnosť (v § 200d pre konanie vo veciach obchodného registra, v § 250z pre konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnexxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx ktoré je ustanovená výlučná miestna príslušnosť (§ 88).
Predpokladom postupu za okolností, ktoré má na mysli ustanovenie odseku 3, je splnenie podmxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 2, § 37 a nasl.). Určenie príslušnosti Najvyšším súdom Slovenskej republiky sa môže týkať len miexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx normatívnym základom rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu tohto druhu je úprava § 8 ods. 1 písm. e) ZS.
Kým na splnenie procesnej podmienky vecnej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx konania o veci samej; neskôr len výnimočne, a to na námietku účastníka uplatnenú pri jeho prvom procesnom úkone (§ 105 ods. 1). Ak účastník nenamietol nexxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmienky miestnej príslušnosti je teda xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxe o sporných otázkach v čase, keď konanie o dedičstve ešte nie je skončené a rozhodnutie súdu bude mať vplyv na jeho výsledok.
Za právo k nehnuteľnosti v zxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxs. 1 OSP nemôže zmeniť, ak dôjde k zmene žalobnej žiadosti, resp. k jej rozšíreniu o ďalšieho žalovaného.
R 49/1967
Zmena raz určenej príslušnosti sxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxvosti o maloletých (napr. schválenie odmietnutia dedičstva), keď sa v súvislosti s každým novým opatrením skúma príslušnosť súdu znova.
Ak boli súroxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx (a súdne spisy) rozdeľovala.
O postupe podľa § 177 ods. 2 OSP sa vydáva uznesenie.
R 85/1970
Pre príslušnosť súdu, ktorý je na konanie príslušný popxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú túto na výber danú príslušnosť, nie však, či sa tejto príslušnosti výslovne dovoláva.
Pokiaľ ide o príslušnosť jedného z niekoľkých miestne prísluxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxamné.
R 29/1976
V prípadoch podľa ustanovenia § 88 písm. d) OSP veta za bodkočiarkou [teraz § 88 ods. 1 písm. d) - pozn autora], keď je príslušný súd, v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx. 1 OSP). Dodatočné premiestnenia vyšetrovaného po začatí konania môžu byť podľa okolností prípadu len dôvodom vhodnosti na prikázanie veci inému súxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtanovení § 193 OSP. Preto je nesprávne prenesenie príslušnosti v konaní o pozbavenie, obmedzenie alebo navrátenie spôsobilosti na právne úkony na inx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtože otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov ( § 108 OSP), trvá jeho príslušnosť ( § 11 ods. 1 OSP) na rozhodnutie podľa ustanovenia § 50 odsx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx 116, ods. 4)
Pri rozhodovaní o vecnej príslušnosti je dôležitý celkový obsah zmluvy, z ktorej sa nárok uplatňuje, a nielen jej názov, prípadne to, ako xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxu vecnej príslušnosti.
R 62/2003
Pravidlo trvania súdnej príslušnosti sa vzťahuje aj na tzv. delegáciu nutnú podľa § 12 ods. 1 O.s.p.
Lxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
Universitatis Carolinae - Iuridica, 1966, č. 1 - 2
§ 12
K § 12
Ustanovenie upravuje inštitút procesnej delegácie: vo všeobecnoteoretickom chxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxsť konania a rozhodovania.
Ak sú vylúčení všetci sudcovia vecne, miestne či funkčne príslušného súdu alebo ak sú vylúčení v rozsahu znemožňujúcom koxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xx x xrísediacich.
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xa prikázaním dosiahne väčšia hospodárnosť riešenia veci, alebo sa zvýši záruka zistenia skutkového stavu.V prvom i druhom prípade možno vec prikázať xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxejší normatívny základ takejto rozhodovacej činnosti krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Proti ich rozhodnutiam o delegácii nxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxja maloletí, a súdy potom tieto návrhy spájajú na spoločné prejednanie. Táto prax je správna, pretože ide o skutkovú súvislosť ( § 12 ods. 1 OSP), a to aj vxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 2 OSP.
R 30/1975 (s. 198, ods. 5)
Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý navrhuje vylúčenie sudcu (sudcov) z prejednávania a rozhodovanxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxený ( § 14 OSP).
O prikázaní veci inému súdu toho istého stupňa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 OSP sa rozhoduje až vtedy, keď nadriadený súd právoplatnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxom a postupom, ktorý je ustanovený Občianskym súdnym poriadkom, rozhodnuté o vylúčení sudcov príslušného súdu z prejednávania a rozhodovania veci, nxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxeď najvyšší súd), rozhodoval o návrhu na vylúčenie sudcov súdov prvého a druhého stupňa príslušných na prejednanie veci a na rozhodnutie o nej a o návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x OSP nemožno použiť ustanovenie § 12 ods. 2 OSP vtedy, keď by ďalšie uskutočňovanie výkonu rozhodnutia v záujme dieťaťa na výlučne príslušnom súde neboxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani ako sudca dožiadaného súdu.
R 40/1982
Zákon jasne rozlišuje, že vec môže byť inému súdu než miestne príslušnému prikázaná buď z dôvodu nutnosti - xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxedstavujú okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo najmä po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci inxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxlnosti, ktoré môžu byť dôvodom na vylúčeniu sudcu podľa § 14 OSŘ.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 22 Nd 200/2007
Delegácia vhodná nie je namieste, ak sú dané záxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx je možné meniť len miestnu príslušnosť, nie však príslušnosť vecnú.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 4 Nd 192/2001
Prieťahy v konaní pred príslušným súdom nix xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xp. zn. 7 Nd 104/2001
V prípade opakovaného podávania zhodných návrhov na delegáciu veci na takéto prípady dopadá štandardná úvaha o prekážke veci rozxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxŘ).
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 21 Nd 127/2005
Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 OSŘ je predovšetkým existencix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ktorý má vec prejednať je zásadou základnou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je iba výnimkou z tejto zásady, ktorú je treba - ako výnimku - vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxvne zaručené právo zakotvené v čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi a príslušxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa, jedná sa svojím obsahom o námietku zaujatosti. Ak sa však nejedná o člena senátu rozhodujúceho v danej veci, nemôže byť návrh posúdený ako námietka zaxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx 4 Nd 413/2009
K výzve súdu, aby sa účastník vyjadril k návrhu ďalšieho účastníka na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 OSŘ), možnx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xhodnosti, bude sa predpokladať, že proti tomuto návrhu nemá námietky; doložka, ktorá z toho, že sa účastník v stanovenej lehote nevyjadrí k návrhu na prxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxodných pre určenie miestnej príslušnosti, ku ktorej dochádza po začatí príslušného súdneho konania, typicky zmena sídla účastníka konania - právnicxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx 3/2012)
Pravidlo trvania súdnej príslušnosti sa vzťahuje aj na tzv. delegáciu nutnú podľa § 12 ods. 1 O.s.p.
Aplikácia ustanovenia § 12 xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa oboch procesných stranách, pričom na pomery účastníka, ktorý delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x danom konaní neriadi ustanoveniami OSP o výlučnej miestnej príslušnosti; zákonodarca totiž úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámerx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx xy vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 OSP), ale aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx. 5 Ndc 21/2011
Ak podal žalobca žalobu proti viacerým žalovaným, bez toho, aby tiež voči všetkým sledoval ochranu svojho porušeného alebo ohrozenéhx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx miestnej príslušnosti rovnako, ako keby bola žaloba podaná len voči tomu zo žalovaných, ktorý údajne bol takouto žalobcovou procesnou obštrukciou poxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxx12 (R 13/2013)
Literatúra
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxácii a vylúčení sudcov. Socialistické súdnictvo, 1980, č. 6 - 7
Svoboda, J.: Poznatky z rozhodovania o delegácii. Socialistické súdnictvo, 1980, č. x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xestranný musí byť nielen súd, ale aj sudcovia a prísediaci. Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sudca je predstaviteľ sxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxslý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xýkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxvislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen nestranný, ale sa musí ako nestranný javiť navonok.
2.
Nxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxieľal na rozhodovaní vo veci v niektorom inštančnom stupni. Rozhodovaním sa rozumie účasť na hlasovaní alebo inom spôsobe účasti na prijímaní rozhodnxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxyhnutnosti vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania veci je pochybnosť o jeho nezaujatosti.
3.
V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xtoré upravujú vedenie konania a majú prípravný charakter. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodovanie vo veci samej, ktoré je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxvídané a majú upravené svoje účinky na priebeh konania. Iné úkony a rozhodnutia, ktoré sú výsledkom procesnej improvizácie v postupe súdu, za splnenia xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxnanie prinieslo nespochybniteľné zistenia, odročovanie pojednávaní bez uvedenia dôvodu (porov. § 119 ods. 1), vyhľadávanie dôkazov súdom v sporovox xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxch veciach vrátane rozhodnutí, ktoré vydal. Sudcu nemožno vylúčiť nielen pre jeho úkony v prejednávanej veci, ale ani pre jeho úkony v iných právnych vexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxej veci rozhodol v neprospech účastníka, ktorý ho namieta, a pod. Ak sa v námíetke zaujatosti uvedú len také skutočnosti, neprihliada sa na ne, t.j. platx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxhuje aj iné okolnosti, treba ju predložiť bez ohľadu na to, že o niektorých okolnostiach platí, že sa na ne neprihliada.
V tejto súvislosti vzniká otázkxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxs. 5, pričom neboli splnené zákonom ustanovené predpoklady na taký postup. Usudzujeme, že v takom prípade by to bol dôvod na zrušenie takého rozhodnutix xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxom dovolacom konaní.
4.
Sudca je oprávnený aj povinný, len čo sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámiť to neodkladne predsedovi sxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.). Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred jej predložením nadriadenému súdu podľa odseku 1, ak moxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxorým sa konanie končí.
Toto ustanovenie vyvoláva viaceré otázky. O tom, že námietka nie je dôvodná, môže rozhodovať len sudca, voči ktorého nezaujatoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxojitosti totiž treba pripomenúť, že právo na nestranného sudcu je súčasťou práva na spravodlivý proces, ktorý je zaručený nielen ústavou, ale aj Dohovxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xstavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
K tomu možno citovať napríklad z rozhodnutia Ústavného súdu SR III. ÚS 47/05: "Obsahom práva na nesxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxl nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všetky skutočnosti závažné pre rozhodovanie vo veci.
Nestranný súd poskytujx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xráve rozhodnúť (III. ÚS 71/97).
Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxíka súdneho konania, alebo na základe návrhu sudcu. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnie veci nestranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxde treba zistiť osobné presvedčenie sudcu prejednávajúceho prípad, a z objektívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť, či sú pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku [Piersach v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 1. októbra 1982].
Nemožno sa uspokojix xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočností. V danom prípade platí tzv. teória zdania, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxá, ale sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná (Delcourt v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo 17. januára 1970). Sudca sa má objektívnx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxnnosti musí byť určená podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania sudcu v danej veci, a tiež podľa objektívxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx/00).
Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xohto judikátu, ktorý je súhrnom stabilizovanej judikatúry aj Európskeho súdu pre ľudské práva, vyplýva najmä to, že objektívna nestrannosť sa nikdy nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xeória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán.
Ani Občiansky súdny porxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxocesné úkony smerujúce k vytvoreniu skutkového a právneho základu rozhodnutia vo veci samej nemajú žiadne zákonom predpokladané účinky, lebo ich vykxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxťahom v rozpore s účelom konania.
Preto je zjavné, že posudzovanie dôvodnosti námietky musí byť nielen reštriktívne, ak by sa vôbec malo vyskytovať, a x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxl vo veci ďalej konať, napríklad predložiť nadriadenému súdu len kópiu spisu alebo jeho častí potrebných na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Takým sxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xds. 1: ... Ak ide o vylúčenie sudcu podľa § 14 ods. 1 a predseda súdu má za to, že nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, predloží vec na rozhodnutie súxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo postupovať inak, myslíme na predloženie veci nadriadenému súdu.
5.
Postup predsedu súdu je odlišný podľa jeho stanoviska ku skutočnostiam, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx ods. 4 písm. d) ZS z dôvodu, že zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená, bol z konania a rozhodovania vo veci vylúčený. Prerozdelenie sa vykoná náhodnýx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxočnostiam podľa § 14 ods. 1, ktoré mu predložil sudca, a jeho súhlasu nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, predloží vec na rozhodnutie nadriadexxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ktorí oznamovali predsedom súdov ako dôvody na ich vylúčenie skutočnosti, ktoré nebolo možné považovať za právne relevantné. Vzniká však otázka, ak sxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x, ktorý sám osebe má značne subjektívne medze (vzťah k účastníkom alebo k ich zástupcom), a nevylúčiť ho z prejednávania a rozhodovania vo veci samej. Taxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx a urážlivé podanie účastníka voči svojej osobe, ktorým sa kritizuje jeho procesný postup. Zaujatosť sudcu by nemalo vyvolávať ani to, ak účastník navrxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx v takých veciach malo trvať na tom, aby sudca zostal nad vecou, spor alebo inú právnu vec prejednal a rozhodol. Ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xúdu aj vyjadrenia ostatných sudcov. Je všeobecne známe, že počet námietok zaujatosti vznesených účastníkmi vysoko prevyšuje počet prípadov, v ktorýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx aj ďalších sudcov toho istého súdu. Napriek tomu, že to tento zákon výslovne neustanovuje, domnievame sa, že toto pravidlo sa môže použiť analogicky.
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x celkovej koncepcie tohto procesného oprávnenia, a napokon aj z toho, že skutočnosti, pre ktoré je sudca vylúčený, sú účastníci povinní neodkladne oznxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxnosti, ktoré sa v základných skutkových okolnostiach zhodujú. Neprihliadnutie znamená, že súd na také skutočnosti pri rozhodovaní neberie zreteľ, axx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoči sudcovi aj bez výslovného ustanovenia v zákone. Na takúto námietku ho oprávňuje priamo Ústava Slovenskej republiky ( čl. 46 ods. 1 ustanovuje: "Kaxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxskej republiky"). Takúto námietku možno uplatniť aj podľa čl. 7 ods. 5 ústavy v spojení s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxiadeným zákonom.
8.
Námietku zaujatosti možno uplatniť najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dnxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxmihu odročenia, pretože na opačný záver by sa musela použiť taká norma, ktorá je napríklad v § 105 ods. 1. Druhé časové obmedzenie je zložitejšie, pretožx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo si môže vyžiadať aj dokazovanie a taký postup bude komplikovať posudzovanie námietok zaujatosti. Vhodnejšie by bolo ustanoviť, že v prípade pochybnxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 alebo 2, pretože iné dôvody zákon nepozná,
-
kedy sa účastník dozvedel o dôvode vylúčenia, čo je náležitosť, ktorá nemá význam, ak sa námietka zxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvinnosť predložiť vec nadriadenému súdu. Neprihliadnutie na neúplné podanie znamená, že podanie účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, najxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xamietaný samosudca,
-
predseda senátu, ak ide o neho alebo o člena senátu, alebo
-
predseda súdu v prípade uvedenom v § 15 ods. 1.
O námietke zaujatxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxbo ak predseda súdu ako sudca postupuje podľa § 15 prvá veta), a potom, ak sa vec neskončí rozhodnutím predsedu súdu o pridelení veci inému sudcovi, nadrixxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxcovi tohto súdu.
K námietke zaujatosti sa musí vyjadriť zákonný sudca, ktorého zaujatosť účastník konania namieta. Vec sa nadriadenému súdu predklaxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxné odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, vec sa predloží nadriadenému súdu až po vykonaní úkonov spojených s predložením veci odvolaciemx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxdom je skutočnosť, aby sa vec nepredkladala nadriadenému súdu dvakrát. Prvýkrát na rozhodnutie o námietke zaujatosti a druhýkrát na rozhodnutie o odvxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxu. Nadriadený súd rozhoduje v senáte. Touto lehotou nie je viazaný, ak zároveň rozhoduje o odvolaní. Bolo by v rozpore so zásadou hospodárnosti konaniax xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutím ako odvolací súd o podanom odvolaní. Právna úprava umožňuje odvolaciemu súdu rozhodnúť o odvolaní aj o námietke zaujatosti jedným rozhodnutíx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxodnutie o nej vyjadruje ideálnu predstavu zákonodarcu o tom, ako rýchlo by sa malo o námietke zaujatosti rozhodnúť. Nedodržanie týchto procesných lehxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxatosti nepredkladá, ak - účastník uplatnil v námietke zaujatosti rovnaké skutočnosti, o ktorých už rozhodol nadriadený súd alebo iný senát Najvyššiexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxm pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo by nebola uplatnená do 15 dní, odkedy sa mohol účastník dozvedieť o dôvode, pre ktorý jx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxi námietku o dôvode vylúčenia dozvedel), - námietka zaujatosti sa týka len okolností, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alexx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxý upovedomiť účastníka konania, ktorý námietku uplatnil, o dôvode, pre ktorý sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Tým sa zabraňuje vzniku takých sitxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xretože na to nebol zákonný dôvod. Upovedomenie o tom, že sa vec nepredkladá nadriadenému súdu, môže súd zrealizovať aj osobne priamo účastníkovi pri nixxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bol namietaný, je napadnuteľný len v rámci opravných prostriedkov [§ 221 ods. 1 písm. b) - odvolanie alebo § 237 písm. g) - dovolanie].
11.
Vylúčenie sxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xS a zakladajú sa na prerozdelení veci, v ktorej bol zákonný sudca vylúčený, náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostrixxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrocesné postavenie namietaného subjektu občianskoprávneho konania, a to, že nejde o nositeľov súdnej moci, ktorí sú namietaní. O vylúčení notára ako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxúra k § 14- 17
JUDIKATÚRA k § 14-17
Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý navrhuje vylúčenie sudcu (sudcov) z prejednávania a rozhodovania xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxý ( § 14 OSP).
R 3/1980
Je vhodnejšie vyzývať účastníkov nie na podanie námietok, ale na vyjadrenie k osobe znalca. Táto formulácia lepšie vystihuje xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxmi proti znalcovi sa vyporiada až v rozhodnutí vo veci, keď v odôvodnení uvedie, akými návrhmi sa spravoval pri hodnotení dôkazov.
Pokiaľ má súd za to, žx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxe znalca ešte predtým, než došlo k jeho ustanoveniu. Inak, pokiaľ sa účastníci vyjadrovali k osobe znalca až po vydaní uznesenia, ktorým bol ustanovený xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxlca.
R 1/1981 (s. 13)
Sudca, ktorý bol rozhodnutím nadriadeného súdu vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, nemôže v tejto veci vykonávať doxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xnej obdobnej veci rozhodol spôsobom, s ktorým účastník nesúhlasí, ani samotná skutočnosť, že jeho rozhodnutia boli podrobené kritike v hromadných ozxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx prejednávanej veci (napr. ak je sudca sám účastníkom konania, alebo v prípade, ak by mohol byť rozhodnutím súdu priamo dotknutý vo svojich právach). Vyxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx založený predovšetkým príbuzenským alebo jemu obdobným vzťahom. Do úvahy prichádza aj vzťah ekonomickej závislosti. Dôvodom na vylúčenie sudcu všax xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxnutie v týchto veciach neboli správne.
Soudní rozhledy č. 1/2002 (uznesenie NS ČR z 22. októbra 2001, sp. zn. 22 Cdo 172/2000)
1. K vylúčeniu sudcu nemxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxtočnosťami, ktorými by bolo možné pochybnosť o nezaujatosti odôvodniť. To sú okolnosti prípadu, ktoré by mohli prichádzať do úvahy a pôsobiť na každéhx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xpačný záver by bolo možné urobiť len vtedy, ak by sudca v rámci svojho subjektívneho vyjadrenia tvrdil také skutkové okolnosti, které by objektívne nasxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxy č. 2/2002 (uznesenie Krajského soudu v Ústí nad Labem z 3. apríla 1997, sp. zn. 11 Nc 12/97)
JUDIKATÚRA k § 14
Sudcovia súdu, ktorý vystupuje za štát v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx príslušnej veci. Tým menej môžu byť potom vylúčení len preto, že je v inom občianskom súdnom konaní vedený spor so štátom, za ktorý vystupuje súd, u ktoréxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxil s okolnosťami, ktoré sú významné pre posúdenie xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x orgáne Českomoravského futbalového zväzu (teraz Futbalovej asociácie Českej republiky) v záležitosti príslušného futbalového klubu, ktorý sa nesxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxhodovať, je podľa § 14 ods. 1 OSŘ pre pomer k veci vylúčený z prejednávania a rozhodnutia tejto veci.
2. Sudca v rámci svojich mimoprofesných aktivít by nxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxi riešení právnych sporov alebo akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na poskytovaní právnych rád alebo na tvorbe rozhodnutí týchto právnických osôb, ich axxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu ČR z 15. októbra 2014, sp. zn. 30 Nd 313/2014
Zatiaľ čo advokáti sú oprávnení verejne komentovať výkon spravodlivosti, ich kritika nesmie prexxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xoznatky z rozhodovania o nutnej delegácii na krajskom súde. Socialistické súdnictvo, 1986, č. 11
Doležílek, J., Vyloučení soudce z projednávání a rxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxů. Právní praxe, 1993, č. 8
Šamo, P., Vylúčenie sudcov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Socialistické súdnictvo, 1988, č. 7
Švecováx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxsudkov. Justičná revue, 1990, č. 3
Mazák, J., Ogurčák, Š., O vylúčení znalca v Občianskom súdnom poriadku. Socialistické súdnictvo, 1983, č. 1
§ xx
x x xx xx xx
xx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxávaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržax xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxo vyplýva, že sudca musí byť nielen nestranný, ale sa musí ako nestranný javiť navonok.
2.
Nestranný je sudca, u ktorého nie sú pochybnosti o jeho nezaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi. Rozhodovaním sa rozumie účasť na hlasovaní alebo inom spôsobe účasti na prijímaní rozhodnutia vo veci samej (samosudca), ako aj na rozhodnutiach, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veci je pochybnosť o jeho nezaujatosti.
3.
V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodovanie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou, a preto túto okolnosť, že v inex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxhodnutia, ktoré upravuje platný Občiansky súdny poriadok, ktoré sú ním predvídané a majú upravené svoje účinky na priebeh konania. Iné úkony a rozhodnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxujatosti, napríklad opakovanie dôkazného prostriedku, hoci jeho prvé vykonanie prinieslo nespochybniteľné zistenia, odročovanie pojednávaní bex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxelen pre jeho úkony v prejednávanej veci, ale ani pre jeho úkony v iných právnych veciach vrátane rozhodnutí, ktoré vydal. Sudcu nemožno vylúčiť nielen xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx rozhodovania v iných veciach, napríklad preto, lebo v inom spore alebo právnej veci rozhodol v neprospech účastníka, ktorý ho namieta, a pod. Ak sa v námxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxčností. Takáto námietka sa nepredkladá nadriadenému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxvislosti vzniká otázka, ako má postupovať opravný súd, spravidla odvolací súd, ak sa zistí, že námietka zaujatosti nebola predložená, lebo sa uplatnixx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxnie takého rozhodnutia podľa § 212 ods. 2 v spojení s § 205a ods. 1 písm. a). Taký dôvod na zrušenie rozhodnutia vo veci samej by sa mohol uplatniť aj v dovolaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxodkladne predsedovi súdu. Môže ísť o skutočnosti uvedené v § 14 ods. 1 a 2. Zámerné neoznámenie takýchto skutočností je disciplinárnym previnením ( § 1xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdu podľa odseku 1, ak možno predpokladať, že námietka nie je dôvodná; pred rozhodnutím o námietke zaujatosti súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xoči ktorého nezaujatosti boli vznesené pochybnosti. Už táto skutočnosť je vzhľadom na čl. 46 ods. 1 ústavy základom pre to, aby sme uvažovali, či je to vxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxn ústavou, ale aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z toho vyplýva, že pri posudzovaní otázok nestrannosti treba v každom prípade zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx: "Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec preroxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné pre rozhodovanie vo veci.
Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom konania rovnaké príležitosti pre uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre zaujatosť. Z uvexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxanným súdom nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb a vylúčiť nimi označeného sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania veci pxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci pre xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xreba zistiť osobné presvedčenie sudcu prejednávajúceho prípad, a z objektívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť, či sú poskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxedpokladá až do predloženia dôkazu opaku [Piersach v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 1. októbra 1982].
Nemožno sa uspokojiť lex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosť sa neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočností. V danom prípade platí tzv. teória zdania, podxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xle sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná (Delcourt v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo 17. januára 1970). Sudca sa má objektívne jaxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti musí byť určená podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania sudcu v danej veci, a tiež podľa objektívnehx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx).
Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno uxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxo judikátu, ktorý je súhrnom stabilizovanej judikatúry aj Európskeho súdu pre ľudské práva, vyplýva najmä to, že objektívna nestrannosť sa nikdy nepoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxia zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán.
Ani Občiansky súdny poriadxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xosudzovala so zreteľom na citovanú judikatúru.
Po ďalšie, ak sa sudca zmýli v hodnotení námietky ako neopodstatnenej, potom všetky jeho procesné úkoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, o ktorom sa na základe rozhodnutia nadriadeného sudcu zistilo, že nespĺňa ústavné kritérium nestrannosti. A to môže viesť k zbytočným prieťahom v rozxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, aj keď si zákonný sudca myslí, že námietka je
prima facie
neodôvodnená, mal by vec predložiť nadriadenému súdu spôsobom, ktorý by mu umožnil vo veci ďaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sa dosiahol účel § 16 ods. 3 bez reálnej hrozby porušenia ústavného práva na nestranného sudcu. Napokon, zákon taký postup predpokladá v § 15 ods. 1: ... Ax xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrej nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, a preto nevidno dôvod, prečo postupovať inak, myslíme na predloženie veci nadriadenému súdu.
5.
Pxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxedseda súdu uzná jeho dôvody na vylúčenie z veci, prerozdelí vec v súlade s § 51 ods. 4 písm. d) ZS z dôvodu, že zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená, box x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schválených ministerstvom. Ak predseda súdu dôjde k záveru, že napriek skutočnostiam podľa § 14 ods. 1, ktoré mu predložil sudca, a jeho súhlasu nie je dxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v konaní sa treba vyhnúť zneužívaniu inštitútu zaujatosti zo strany sudcov, ktorí oznamovali predsedom súdov ako dôvody na ich vylúčenie skutočnostix xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxiadený súd možnosť zmeniť jeho subjektívne nazeranie na naplnenie § 14 ods. 1, ktorý sám osebe má značne subjektívne medze (vzťah k účastníkom alebo k icx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxitiku jeho postupu vo veci v médiách, alebo ak sa označí za zaujatého pre hrubé a urážlivé podanie účastníka voči svojej osobe, ktorým sa kritizuje jeho pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x prípade, ak by sa sudca dostal už priamo do procesného konfliktu. Inak by sa aj v takých veciach malo trvať na tom, aby sudca zostal nad vecou, spor alebo inx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx toho istého súdu, k oznámeniu o svojej zaujatosti sudca pripojí predsedovi súdu aj vyjadrenia ostatných sudcov. Je všeobecne známe, že počet námietok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxp, t.j. pripojenie vyjadrenia ostatných sudcov, bol zvolený aj v prípade, ak účastník vznesie námietku zaujatosti, z ktorej je zrejmé, že sa domáha vylxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxicky.
6.
Právo účastníkov vyjadriť sa o skutočnostiach, pre ktoré je sudca vylúčený, je procesným právom, ale treba ho chápať aj ako povinnosť, čo vyxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdne oznámiť súdu. Na opakované oznámenia tých istých skutočností súd neprihliadne, ak už o nich rozhodol nadriadený súd. Tými istými skutočnosťami sú xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeteľ, ako keby neboli vôbec uvedené, za predpokladu, že už o nich rozhodol nadriadený súd podľa § 16.
7.
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Slovenskej republiky ( čl. 46 ods. 1 ustanovuje: "Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Prvým pojednávaním je celé prvé xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxs. 1. Druhé časové obmedzenie je zložitejšie, pretože táto lehota sa počíta od okamihu, v ktorom sa účastník mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je vylúčxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi. Vhodnejšie by bolo ustanoviť, že v prípade pochybností sa predpokladá, že námietka bola podaná včas.
9.
Náležitosťami námietky zaujatosti sú:
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, čo je náležitosť, ktorá nemá význam, ak sa námietka zaujatosti uplatní na prvom pojednávaní.
Ak námietka zaujatosti nebude mať zákonom požadované nxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxutie na neúplné podanie znamená, že podanie účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, najmä nie také, ktoré sú spojené s účinným namietnutím nestxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx alebo o člena senátu, alebo
-
predseda súdu v prípade uvedenom v § 15 ods. 1.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx súdu ako sudca alebo ak predseda súdu ako sudca postupuje podľa § 15 prvá veta), a potom, ak sa vec neskončí rozhodnutím predsedu súdu o pridelení veci inéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smeruje proti sudcovi tohto súdu.
K námietke zaujatosti sa musí vyjadriť zákonný sudca, ktorého zaujatosť účastník konania namieta. Vec sa nadriadexxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxvodu, že bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, vec sa predloží nadriadenému súdu až po vykonaní úkonov spojených s predloženíx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odvolania). Dôvodom je skutočnosť, aby sa vec nepredkladala nadriadenému súdu dvakrát. Prvýkrát na rozhodnutie o námietke zaujatosti a druhýkrát na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nadriadenému súdu. Nadriadený súd rozhoduje v senáte. Touto lehotou nie je viazaný, ak zároveň rozhoduje o odvolaní. Bolo by v rozpore so zásadou hospoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxolaní ďalším rozhodnutím ako odvolací súd o podanom odvolaní. Právna úprava umožňuje odvolaciemu súdu rozhodnúť o odvolaní aj o námietke zaujatosti jxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxujatosti a na rozhodnutie o nej vyjadruje ideálnu predstavu zákonodarcu o tom, ako rýchlo by sa malo o námietke zaujatosti rozhodnúť. Nedodržanie týchxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxie o námietke zaujatosti nepredkladá, ak - účastník uplatnil v námietke zaujatosti rovnaké skutočnosti, o ktorých už rozhodol nadriadený súd alebo inx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo by nebola uplatnená do 15 dní, odkedy sa mohol účastník dozvedieť o dxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku o dôvode vylúčenia dozvedel), - námietka zaujatosti sa týka len okolností, ktoré xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxe zaujatosti nadriadenému súdu nepredkladá, je súd povinný upovedomiť účastníka konania, ktorý námietku uplatnil, o dôvode, pre ktorý sa vec nadriadxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xámietke zaujatosti, ale v skutočnosti nebol predložený, pretože na to nebol zákonný dôvod. Upovedomenie o tom, že sa vec nepredkladá nadriadenému súdxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx opravným prostriedkom. Chybný postup súdu, ktorého sudca bol namietaný, je napadnuteľný len v rámci opravných prostriedkov [§ 221 ods. 1 písm. b) - odvxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxedené v § 51 ods. 4 ZS a zakladajú sa na prerozdelení veci, v ktorej bol zákonný sudca vylúčený, náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a progxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní predovšetkým procesné postavenie namietaného subjektu občianskoprávneho konania, a to, že nejde o nositeľov súdnej moci, ktorí sú namietaní. O vyxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlanie.
Judikatúra k § 14- 17
Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý navrhuje vylúčenie sudcu (sudcov) z prejednávania a rozhodovania vecix xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x4 OSP).
R 3/1980
Je vhodnejšie vyzývať účastníkov nie na podanie námietok, ale na vyjadrenie k osobe znalca. Táto formulácia lepšie vystihuje skutxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxoti znalcovi sa vyporiada až v rozhodnutí vo veci, keď v odôvodnení uvedie, akými návrhmi sa spravoval pri hodnotení dôkazov.
Pokiaľ má súd za to, že výhxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxlca ešte predtým, než došlo k jeho ustanoveniu. Inak, pokiaľ sa účastníci vyjadrovali k osobe znalca až po vydaní uznesenia, ktorým bol ustanovený znalxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajúcim sa osoby znalca.
R 1/1981 (s. 13)
Sudca, ktorý bol rozhodnutím nadriadeného súdu vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, nemôže v txxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xkutočnosť, že sudca v inej obdobnej veci rozhodol spôsobom, s ktorým účastník nesúhlasí, ani samotná skutočnosť, že jeho rozhodnutia boli podrobené kxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxávneho záujmu sudcu na prejednávanej veci (napr. ak je sudca sám účastníkom konania, alebo v prípade, ak by mohol byť rozhodnutím súdu priamo dotknutý vx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnským alebo jemu obdobným vzťahom. Do úvahy prichádza aj vzťah ekonomickej závislosti. Dôvodom na vylúčenie sudcu však nie sú okolnosti, ktoré spočívxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrávne.
Soudní rozhledy č. 1/2002 (uznesenie NS ČR z 22. októbra 2001, sp. zn. 22 Cdo 172/2000)
1. K vylúčeniu sudcu nemôže viesť iba subjektívne vyjadxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxné pochybnosť o nezaujatosti odôvodniť. To sú okolnosti prípadu, ktoré by mohli prichádzať do úvahy a pôsobiť na každého sudcu, ktorému by vec bola pridxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx len vtedy, ak by sudca v rámci svojho subjektívneho vyjadrenia tvrdil také skutkové okolnosti, které by objektívne nasvedčovali tomu, že má k veci či účxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Ústí nad Labem z 3. apríla 1997, sp. zn. 11 Nc 12/97)
Skutočnosť, že sa sudca zo svojich subjektívnych hľadísk „cíti zaujatý“, nezakladá bez ďaxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxaujatosti, nemôže z objektívneho hľadiska viesť k legitímnym pochybnostiam o nestrannosti súdneho rozhodovania.
Uznesenie NS SR, sp. zn 3 Nc 13/200x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxlek, J., Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní rozhledy, 1997, č. 4
Mokrý, A., Nezávislost a nestrannost soudxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxialistické súdnictvo, 1988, č. 7
Švecová, D., Rozhodovanie odvolacieho súdu o návrhu na vylúčenie sudcov. Socialistické súdnictvo, 1989, č. 2
Báxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Socialistické súdnictvo, 1983, č. 1
x xxx
x x xx xx xx
xx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxn súd, ale aj sudcovia a prísediaci. Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxcne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxie je sudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj px xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvodlivé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen nestranný, ale sa musí ako nestranný javiť navonok.
2.
Nestranný je sudca, u ktoxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx veci v niektorom inštančnom stupni. Rozhodovaním sa rozumie účasť na hlasovaní alebo inom spôsobe účasti na prijímaní rozhodnutia vo veci samej (samoxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxcu z prejednávania a rozhodovania veci je pochybnosť o jeho nezaujatosti.
3.
V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xonania a majú prípravný charakter. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodovanie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxjatosti. Ide o procesné úkony a rozhodnutia, ktoré upravuje platný Občiansky súdny poriadok, ktoré sú ním predvídané a majú upravené svoje účinky na prxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxno použiť ako dôvody na námietku zaujatosti, napríklad opakovanie dôkazného prostriedku, hoci jeho prvé vykonanie prinieslo nespochybniteľné zistxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkov a iné. Sudcu nemožno vylúčiť nielen pre jeho úkony v prejednávanej veci, ale ani pre jeho úkony v iných právnych veciach vrátane rozhodnutí, ktoré vyxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx napríklad preto, lebo v inom spore alebo právnej veci rozhodol v neprospech účastníka, ktorý ho namieta, a pod. Ak sa v námíetke zaujatosti uvedú len takx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxredkladá nadriadenému súdu. Ak námietka obsahuje aj iné okolnosti, treba ju predložiť bez ohľadu na to, že o niektorých okolnostiach platí, že sa na ne nxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxložená, lebo sa uplatnila fikcia podľa § 15a ods. 5, pričom neboli splnené zákonom ustanovené predpoklady na taký postup. Usudzujeme, že v takom prípadx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxhol uplatniť aj v dovolacom, resp. v mimoriadnom dovolacom konaní.
4.
Sudca je oprávnený aj povinný, len čo sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxinárnym previnením ( § 116 zákona č. 385/2000 Z.z.). Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred jej predlxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxzhodnutie vo veci samej alebo rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.
Toto ustanovenie vyvoláva viaceré otázky. O tom, že námietka nie je dôvodná, môže xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx sme uvažovali, či je to vôbec možné.
V tejto spojitosti totiž treba pripomenúť, že právo na nestranného sudcu je súčasťou práva na spravodlivý proces, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx treba v každom prípade zohľadniť judikatúru Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
K tomu možno citovať napríklad z rozhodnutia Ústavnxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxch práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ súd má právomoc o takomto práve rozhodnúť (III. ÚS 71/97).
Základné právo na prerokovanie a rozhodnxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtia pre zaujatosť. Z uvedeného dôvodu možno sudcu vylúčiť buď na návrh účastníka súdneho konania, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xylúčiť nimi označeného sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania veci pre zaujatosť.
Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným sxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxdnúť o ňom ( I. ÚS 73/97). Nestrannosť treba skúmať z dvoch hľadísk, a to zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť osobnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu predpokladá až do prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx hľadiskom nestrannosti, ale treba skúmať, či sudca poskytuje záruky nestrannosti aj z objektívneho hľadiska. Objektívna nestrannosť sa neposudzujx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa takým aj objektívne javiť v očiach strán. Spravodlivosť nielenže má byť vykonávaná, ale sa musí aj javiťx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, že je nestranný, a zároveň musí byť vylúčená akákoľvek vonkajšia oprávnená pochybnosť o jeho nestrannosti.
Existencia nestrannosti musí byť určenx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00).
Nestrannosť sxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxdca zaujatý mohol byť. Nestrannosť sudcu je zvyčajne definovaná ako absencia predsudku alebo zaujatosti v konkrétnej veci."
Z tohto judikátu, ktorý xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočností. V danom prípade teda, ako sme už uviedli, platí tzv. teória zdania, podľa kxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxeto zásadné rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva, a preto treba trvať na tom, aby sa analyzovaná situácia posudzovala so zrexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxvoreniu skutkového a právneho základu rozhodnutia vo veci samej nemajú žiadne zákonom predpokladané účinky, lebo ich vykonal sudca, o ktorom sa na zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxnia.
Preto je zjavné, že posudzovanie dôvodnosti námietky musí byť nielen reštriktívne, ak by sa vôbec malo vyskytovať, a v podstate, aj keď si zákonný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxiu spisu alebo jeho častí potrebných na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Takým spôsobom by sa dosiahol účel § 16 ods. 3 bez reálnej hrozby porušenia úsxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx to, že nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, predloží vec na rozhodnutie súdu uvedenému v § 16 ods. 1. V tomto ustanovení je tiež rovnaká situáciax x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
5.
Postup predsedu súdu je odlišný podľa jeho stanoviska ku skutočnostiam, ktoré zakladajú pochybnosti o nezaujatosti sudcu. Ak sudca vysloví súhlxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxná, bol z konania a rozhodovania vo veci vylúčený. Prerozdelenie sa vykoná náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostrixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, predloží vec na rozhodnutie nadriadenému súdu. Zámer tohto ustanovenia je v dôvodovej správe vyjadrený txxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti, ktoré nebolo možné považovať za právne relevantné. Vzniká však otázka, ak sudca vyjadrí sám pochybnosti o svojej nezaujatosti, v akom rozsahu mx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxbo k ich zástupcom), a nevylúčiť ho z prejednávania a rozhodovania vo veci samej. Takýto priestor tu je v prípade, v ktorom sudca vyhlási svoju zaujatosť xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jeho procesný postup. Zaujatosť sudcu by nemalo vyvolávať ani to, ak účastník navrhne jeho disciplinárne alebo trestné stíhanie, hoci tu platí obmedzxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxebo inú právnu vec prejednal a rozhodol. Ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený a ktoré zároveň predpokladajú vylúčenie aj ďalších sxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxietok zaujatosti vznesených účastníkmi vysoko prevyšuje počet prípadov, v ktorých svoju zaujatosť oznamuje sám sudca. Preto by bolo vhodné, aby taký xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxha vylúčenia aj ďalších sudcov toho istého súdu. Napriek tomu, že to tento zákon výslovne neustanovuje, domnievame sa, že toto pravidlo sa môže použiť axxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, čo vyplýva z celkovej koncepcie tohto procesného oprávnenia, a napokon aj z toho, že skutočnosti, pre ktoré je sudca vylúčený, sú účastníci povinní nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh okolnostiach zhodujú. Neprihliadnutie znamená, že súd na také skutočnosti pri rozhodovaní neberie zreteľ, ako keby neboli vôbec uvedené, za predpoxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnia v zákone. Na takúto námietku ho oprávňuje priamo Ústava Slovenskej republiky ( čl. 46 ods. 1 ustanovuje: "Každý sa môže domáhať zákonom ustanovenýx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxno uplatniť aj podľa čl. 7 ods. 5 ústavy v spojení s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého každý má právo na to, axx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxtosti možno uplatniť najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxr by sa musela použiť taká norma, ktorá je napríklad v § 105 ods. 1. Druhé časové obmedzenie je zložitejšie, pretože táto lehota sa počíta od okamihu, v ktoxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx postup bude komplikovať posudzovanie námietok zaujatosti. Vhodnejšie by bolo ustanoviť, že v prípade pochybností sa predpokladá, že námietka bola pxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nepozná,
-
kedy sa účastník dozvedel o dôvode vylúčenia, čo je náležitosť, ktorá nemá význam, ak sa námietka zaujatosti uplatní na prvom pojednávanxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxá povinnosť predložiť vec nadriadenému súdu. Neprihliadnutie na neúplné podanie znamená, že podanie účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxxxx xxxjatosti rozhoduje najprv predseda súdu, ktorého sudca je namietaný (otázkou je, kto rozhoduje v takom prípade, ak je namietaný predseda súdu ako sudca xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxdriadený súd, ktorým sú krajské súdy a najvyšší súd. Nadriadený súd je nahradený senátom najvyššieho súdu vtedy, ak námietka zaujatosti smeruje proti xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxkladá spolu s vyjadrením sudcu k námietke zaujatosti v lehote 15 dní od jej podania. Ak sa spis zároveň predkladá odvolaciemu súdu tiež z dôvodu, že bolo pxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxiemu súdu (zaslanie odvolania ostatným účastníkom konania, výzva na zaplatenie súdneho poplatku za podané odvolanie, odstránenie vád odvolania). Dxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x odvolaní. Ide o vyjadrenie zásady hospodárnosti konania. Lehota na rozhodnutie o tom, či je sudca vylúčený, je 10 dní od predloženia veci nadriadenému xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnia, ak by mal nadriadený súd rozhodovať osobitným rozhodnutím o námietke zaujatosti a zároveň po splnení podmienok na rozhodnutie o odvolaní ďalším rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutím bez toho, aby bol odvolací súd viazaný desaťdňovou lehotou na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Lehota na predloženie námietky zaujatosti a na rxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lehôt by malo negatívny dôsledok len v prípade, ak by sa ich porušením spôsobili zbytočné prieťahy. Vec sa nadriadenému súdu na rozhodnutie o námietke zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxšieho súdu Slovenskej republiky, - je námietka zaujatosti podaná po uplynutí lehoty podľa § 15a ods. 2 (t.j. námietka by nebola uplatnená najneskôr na pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxrý je sudca vylúčený), - námietka zaujatosti neobsahuje náležitosti podľa § 15a ods. 3 (musí v nej byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxstupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach.
V prípadoch, v ktorých sa vec na rozhodnutie o námietke zaujatosti nxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxredkladá. Tým sa zabraňuje vzniku takých situácií, keď sa účastník domnieva, že spis bol predložený nadriadenému súdu na rozhodnutie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúdu, môže súd zrealizovať aj osobne priamo účastníkovi pri niektorom úkone, o čom urobí v spise úradný záznam. Proti nepredloženiu veci sa nemožno bránxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xdvolanie alebo § 237 písm. g) - dovolanie].
11.
Vylúčenie sudcu znamená vznik povinnosti predsedu súdu prideliť vec inému sudcovi alebo prikázať ju xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov.
12.
Primerané uplatnenie predchádzajúcich ustanovení znamená také uplatnenxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxiteľov súdnej moci, ktorí sú namietaní. O vylúčení notára ako súdneho komisára rozhodne ten súd, ktorý ho poveril podľa § 38. Proti rozhodnutiam predsexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxudcov) z prejednávania a rozhodovania veci, musí o každom sudcovi, ktorého zaujatosť namieta, uviesť konkrétne skutočnosti, pre ktoré má za to, že je z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxlca. Táto formulácia lepšie vystihuje skutočnosť, že súd síce musí prihliadnuť k vyjadreniu, avšak (ak výhrady proti osobe znalca neuzná za dôvodné) txxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxdnotení dôkazov.
Pokiaľ má súd za to, že výhrady proti osobe znalca sú dôvodné, nevydáva osobitné rozhodnutie, ale uznesením ustanoví za znalca inú osxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxdaní uznesenia, ktorým bol ustanovený znalec, súd toto uznesenie zmení a za znalca ustanoví inú osobu. V odôvodnení tohto uznesenia uvedie, prečo sa tax xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxejednávania a rozhodovania veci, nemôže v tejto veci vykonávať dokazovanie ani ako sudca dožiadaného súdu.
R 40/1982
Dôvodom na vylúčenie sudcu z pxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxčnosť, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxosť, môže vyplývať predovšetkým z právneho záujmu sudcu na prejednávanej veci (napr. ak je sudca sám účastníkom konania, alebo v prípade, ak by mohol byx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xomer sudcu k účastníkom alebo k ich zástupcom potom môže byť založený predovšetkým príbuzenským alebo jemu obdobným vzťahom. Do úvahy prichádza aj vzťxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx rozhodovaní v iných veciach, a to ani v prípade, ak by rozhodnutie v týchto veciach neboli správne.
Soudní rozhledy č. 1/2002 (uznesenie NS ČR z 22. októxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxtívy sudcu, s ktorými k rozhodovaniu pristupuje, nie sú skutočnosťami, ktorými by bolo možné pochybnosť o nezaujatosti odôvodniť. To sú okolnosti príxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxho, že nepripustí, aby na neho takéto vplyvy pôsobili.
2. Opačný záver by bolo možné urobiť len vtedy, ak by sudca v rámci svojho subjektívneho vyjadrenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Soudní rozhledy č. 2/2002 (uznesenie Krajského soudu v Ústí nad Labem z 3. apríla 1997, sp. zn. 11 Nc 12/97)
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní rozhledy, 1997, č. 4
Mokrý, A., Nezávislost a nestrannost soudce - vzájemná souxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxictvo, 1988, č. 7
Švecová, D., Rozhodovanie odvolacieho súdu o návrhu na vylúčenie sudcov. Socialistické súdnictvo, 1989, č. 2
Bárta, I., O evidenxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx súdnictvo, 1983, č. 1
x xx
x x xx xx xx
xx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xúd, ale aj sudcovia a prísediaci. Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxe záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je sudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxdlivé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen nestranný, ale sa musí ako nestranný javiť navonok.
2.
Nestranný je sudca, u ktoréxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxci v niektorom inštančnom stupni. Rozhodovaním sa rozumie účasť na hlasovaní alebo inom spôsobe účasti na prijímaní rozhodnutia vo veci samej (samosuxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z prejednávania a rozhodovania veci je pochybnosť o jeho nezaujatosti.
3.
V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktorx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxania a majú prípravný charakter. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodovanie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťoxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtosti. Ide o procesné úkony a rozhodnutia, ktoré upravuje platný Občiansky súdny poriadok, ktoré sú ním predvídané a majú upravené svoje účinky na priexxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použiť ako dôvody na námietku zaujatosti, napríklad opakovanie dôkazného prostriedku, hoci jeho prvé vykonanie prinieslo nespochybniteľné zistenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxv a iné. Sudcu nemožno vylúčiť nielen pre jeho úkony v prejednávanej veci, ale ani pre jeho úkony v iných právnych veciach vrátane rozhodnutí, ktoré vydaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstníka, ktorý ho namieta, a pod. Ak sa v námíetke zaujatosti uvedú len také skutočnosti, neprihliada sa na ne, t.j. platí fikcia, akokeby námietka nebolx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxedložiť bez ohľadu na to, že o niektorých okolnostiach platí, že sa na ne neprihliada.
V tejto súvislosti vzniká otázka, ako má postupovať opravný súd, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxom ustanovené predpoklady na taký postup. Usudzujeme, že v takom prípade by to bol dôvod na zrušenie takého rozhodnutia podľa § 212 ods. 2 v spojení s § 205x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxa je oprávnený aj povinný, len čo sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámiť to neodkladne predsedovi súdu. Môže ísť o skutočnosti uvedexx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred jej predložením nadriadenému súdu podľa odseku 1, ak možno predpokladať, že námietka nix xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxnovenie vyvoláva viaceré otázky. O tom, že námietka nie je dôvodná, môže rozhodovať len sudca, voči ktorého nezaujatosti boli vznesené pochybnosti. Ux xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že právo na nestranného sudcu je súčasťou práva na spravodlivý proces, ktorý je zaručený nielen ústavou, ale aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a zákxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxu pre ľudské práva.
K tomu možno citovať napríklad z rozhodnutia Ústavného súdu SR III. ÚS 47/05: "Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v kxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všetky skutočnosti závažné pre rozhodovanie vo veci.
Nestranný súd poskytuje vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxve rozhodnúť (III. ÚS 71/97).
Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxa súdneho konania, alebo na základe návrhu sudcu. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxjatosť.
Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť osobné presvedčenie sudcu prejednávajúceho prípad, a z objektívneho hľadiska nestranxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxeho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku [Piersach v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudskx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi aj z objektívneho hľadiska. Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočnxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xtrán. Spravodlivosť nielenže má byť vykonávaná, ale sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná (Delcourt v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské pxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbnosť o jeho nestrannosti.
Existencia nestrannosti musí byť určená podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a sprxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00).
Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necítx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxsudku alebo zaujatosti v konkrétnej veci."
Z tohto judikátu, ktorý je súhrnom stabilizovanej judikatúry aj Európskeho súdu pre ľudské práva, vyplývx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxom prípade teda, ako sme už uviedli, platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívnx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxto treba trvať na tom, aby sa analyzovaná situácia posudzovala so zreteľom na citovanú judikatúru.
Po ďalšie, ak sa sudca zmýli v hodnotení námietky akx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxonom predpokladané účinky, lebo ich vykonal sudca, o ktorom sa na základe rozhodnutia nadriadeného sudcu zistilo, že nespĺňa ústavné kritérium nestrxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxktívne, ak by sa vôbec malo vyskytovať, a v podstate, aj keď si zákonný sudca myslí, že námietka je
prima facie
neodôvodnená, mal by vec predložiť nadriaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxôsobom by sa dosiahol účel § 16 ods. 3 bez reálnej hrozby porušenia ústavného práva na nestranného sudcu. Napokon, zákon taký postup predpokladá v § 15 odxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxu uvedenému v § 16 ods. 1. V tomto ustanovení je tiež rovnaká situácia, v ktorej nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, a preto nevidno dôvod, prečo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zakladajú pochybnosti o nezaujatosti sudcu. Ak sudca vysloví súhlas a predseda súdu uzná jeho dôvody na vylúčenie z veci, prerozdelí vec v súlade s § 51 oxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Ak predseda súdu dôjde k záveru, že napriek skutoxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxému súdu. Zámer tohto ustanovenia je v dôvodovej správe vyjadrený tak, že v konaní sa treba vyhnúť zneužívaniu inštitútu zaujatosti zo strany sudcov, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxdca vyjadrí sám pochybnosti o svojej nezaujatosti, v akom rozsahu má nadriadený súd možnosť zmeniť jeho subjektívne nazeranie na naplnenie § 14 ods. 1, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxýto priestor tu je v prípade, v ktorom sudca vyhlási svoju zaujatosť pre kritiku jeho postupu vo veci v médiách, alebo ak sa označí za zaujatého pre hrubé a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxne jeho disciplinárne alebo trestné stíhanie, hoci tu platí obmedzenie v prípade, ak by sa sudca dostal už priamo do procesného konfliktu. Inak by sa aj v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxré je vylúčený a ktoré zároveň predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov toho istého súdu, k oznámeniu o svojej zaujatosti sudca pripojí predsedovi súxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxh svoju zaujatosť oznamuje sám sudca. Preto by bolo vhodné, aby taký postup, t.j. pripojenie vyjadrenia ostatných sudcov, bol zvolený aj v prípade, ak úxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxovne neustanovuje, domnievame sa, že toto pravidlo sa môže použiť analogicky.
6.
Právo účastníkov vyjadriť sa o skutočnostiach, pre ktoré je sudca xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xe skutočnosti, pre ktoré je sudca vylúčený, sú účastníci povinní neodkladne oznámiť súdu. Na opakované oznámenia tých istých skutočností súd neprihlxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxdovaní neberie zreteľ, ako keby neboli vôbec uvedené, za predpokladu, že už o nich rozhodol nadriadený súd podľa § 16.
7.
Účastník by mal právo uplatnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x6 ods. 1 ustanovuje: "Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákoxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxch práv a základných slobôd, podľa ktorého každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávisxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Prvým pojednávaním je celé prvé pojednávanie, t.j. námietkx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe je zložitejšie, pretože táto lehota sa počíta od okamihu, v ktorom sa účastník mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je vylúčený, bez zreteľa na to, či sa o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxviť, že v prípade pochybností sa predpokladá, že námietka bola podaná včas.
9.
Náležitosťami námietky zaujatosti sú:
-
uvedenie sudcov,
-
dxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxá význam, ak sa námietka zaujatosti uplatní na prvom pojednávaní.
Ak námietka zaujatosti nebude mať zákonom požadované náležitosti, súd na ňu neprihxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxená, že podanie účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, najmä nie také, ktoré sú spojené s účinným namietnutím nestrannosti zákonného sudcu.
xxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoduje najprv predseda súdu, ktorého sudca je namietaný (otázkou je, kto rozhoduje v takom prípade, ak je namietaný predseda súdu ako sudca alebo ak predxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, ktorým sú krajské súdy a najvyšší súd. Nadriadený súd je nahradený senátom najvyššieho súdu vtedy, ak námietka zaujatosti smeruje proti sudcovi tohtx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyjadrením sudcu k námietke zaujatosti v lehote 15 dní od jej podania. Ak sa spis zároveň predkladá odvolaciemu súdu tiež z dôvodu, že bolo podané odvolaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxslanie odvolania ostatným účastníkom konania, výzva na zaplatenie súdneho poplatku za podané odvolanie, odstránenie vád odvolania). Dôvodom je skuxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxe o vyjadrenie zásady hospodárnosti konania. Lehota na rozhodnutie o tom, či je sudca vylúčený, je 10 dní od predloženia veci nadriadenému súdu. Nadriaxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx nadriadený súd rozhodovať osobitným rozhodnutím o námietke zaujatosti a zároveň po splnení podmienok na rozhodnutie o odvolaní ďalším rozhodnutím axx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, aby bol odvolací súd viazaný desaťdňovou lehotou na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Lehota na predloženie námietky zaujatosti a na rozhodnutie o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx negatívny dôsledok len v prípade, ak by sa ich porušením spôsobili zbytočné prieťahy. Vec sa nadriadenému súdu na rozhodnutie o námietke zaujatosti nexxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxovenskej republiky, - je námietka zaujatosti podaná po uplynutí lehoty podľa § 15a ods. 2 (t.j. námietka by nebola uplatnená najneskôr na prvom pojednáxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxlúčený), - námietka zaujatosti neobsahuje náležitosti podľa § 15a ods. 3 (musí v nej byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčexxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach.
V prípadoch, v ktorých sa vec na rozhodnutie o námietke zaujatosti nadriadenému xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxm sa zabraňuje vzniku takých situácií, keď sa účastník domnieva, že spis bol predložený nadriadenému súdu na rozhodnutie o námietke zaujatosti, ale v sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx v spise úradný záznam. Proti nepredloženiu veci sa nemožno brániť opravným prostriedkom. Chybný postup súdu, ktorého sudca bol namietaný, je napadnuxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxosti predsedu súdu prideliť vec inému sudcovi alebo prikázať ju inému senátu. Pravidlá takého postupu sú uvedené v § 51 ods. 4 ZS a zakladajú sa na prerozdxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xplatnenie predchádzajúcich ustanovení znamená také uplatnenie, ktoré pri námietkach zaujatosti zohľadní predovšetkým procesné postavenie namiexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe ten súd, ktorý ho poveril podľa § 38. Proti rozhodnutiam predsedu senátu alebo samosudcu je prípustné odvolanie.
Judikatúra k § 14- 17
Účastník oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xamieta, uviesť konkrétne skutočnosti, pre ktoré má za to, že je z prejednávania a rozhodovania vylúčený ( § 14 OSP).
R 3/1980
Je vhodnejšie vyzývať úxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxreniu, avšak (ak výhrady proti osobe znalca neuzná za dôvodné) túto osobu ustanoví za znalca a s výhradami proti znalcovi sa vyporiada až v rozhodnutí vo xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxa osobitné rozhodnutie, ale uznesením ustanoví za znalca inú osobu, ak sa účastníci vyjadrovali k osobe znalca ešte predtým, než došlo k jeho ustanovenxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxnoví inú osobu. V odôvodnení tohto uznesenia uvedie, prečo sa tak stalo a vyporiada sa s tvrdením účastníkov týkajúcim sa osoby znalca.
R 1/1981 (s. 13)
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxca dožiadaného súdu.
R 40/1982
Dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci nie je skutočnosť, že sudca v inej obdobnej veci rozxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdkoch.
x xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx je sudca sám účastníkom konania, alebo v prípade, ak by mohol byť rozhodnutím súdu priamo dotknutý vo svojich právach). Vylúčený je aj sudca, ktorý získxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxzenským alebo jemu obdobným vzťahom. Do úvahy prichádza aj vzťah ekonomickej závislosti. Dôvodom na vylúčenie sudcu však nie sú okolnosti, ktoré spočxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správne.
Soudní rozhledy č. 1/2002 (uznesenie NS ČR z 22. októbra 2001, sp. zn. 22 Cdo 172/2000)
1. K vylúčeniu sudcu nemôže viesť iba subjektívne vyjxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xožné pochybnosť o nezaujatosti odôvodniť. To sú okolnosti prípadu, ktoré by mohli prichádzať do úvahy a pôsobiť na každého sudcu, ktorému by vec bola prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxiť len vtedy, ak by sudca v rámci svojho subjektívneho vyjadrenia tvrdil také skutkové okolnosti, které by objektívne nasvedčovali tomu, že má k veci či xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého soudu v Ústí nad Labem z 3. apríla 1997, sp. zn. 11 Nc 12/97)
Pokiaľ predseda súdu po oznámení sudcu o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, postupox xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxovaní o vylúčení toho istého sudcu nadriadený súd (§ 16 ods. 1 OSP) na to prihliada a o vylúčení oznamujúceho sudcu nerozhoduje.
Uznesenie Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxcialistické súdnictvo, 1986, č. 11
Doležílek, J., Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní rozhledy, 1997, č. 4
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Socialistické súdnictvo, 1988, č. 7
Švecová, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxudkov. Justičná revue, 1990, č. 3
Mazák, J., Ogurčák, Š., O vylúčení znalca v Občianskom súdnom poriadku. Socialistické súdnictvo, 1983, č. 1
§ 1x
x x xx xx xx
xx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx ale aj sudcovia a prísediaci. Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na záklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen nestranný, ale sa musí ako nestranný javiť navonok.
2.
Nestranný je sudca, u ktorého nxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x niektorom inštančnom stupni. Rozhodovaním sa rozumie účasť na hlasovaní alebo inom spôsobe účasti na prijímaní rozhodnutia vo veci samej (samosudcaxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxejednávania a rozhodovania veci je pochybnosť o jeho nezaujatosti.
3.
V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa a majú prípravný charakter. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodovanie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxti. Ide o procesné úkony a rozhodnutia, ktoré upravuje platný Občiansky súdny poriadok, ktoré sú ním predvídané a majú upravené svoje účinky na priebeh xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxsti, napríklad opakovanie dôkazného prostriedku, hoci jeho prvé vykonanie prinieslo nespochybniteľné zistenia, odročovanie pojednávaní bez uvedxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xre jeho úkony v prejednávanej veci, ale ani pre jeho úkony v iných právnych veciach vrátane rozhodnutí, ktoré vydal. Sudcu nemožno vylúčiť nielen pre jexx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxdovania v iných veciach, napríklad preto, lebo v inom spore alebo právnej veci rozhodol v neprospech účastníka, ktorý ho namieta, a pod. Ak sa v námíetke xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí. Takáto námietka sa nepredkladá nadriadenému súdu. Ak námietka obsahuje aj iné okolnosti, treba ju predložiť bez ohľadu na to, že o niektorých okolnoxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxa zaujatosti nebola predložená, lebo sa uplatnila fikcia podľa § 15a ods. 5, pričom neboli splnené zákonom ustanovené predpoklady na taký postup. Usudxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxutia vo veci samej by sa mohol uplatniť aj v dovolacom, resp. v mimoriadnom dovolacom konaní.
4.
Sudca je oprávnený aj povinný, len čo sa dozvie o skutxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo skutočností je disciplinárnym previnením ( § 116 zákona č. 385/2000 Z.z.). Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočnix xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtosti súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej alebo rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.
Toto ustanovenie vyvoláva viaceré otázky. O tom, že námixxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxtavy základom pre to, aby sme uvažovali, či je to vôbec možné.
V tejto spojitosti totiž treba pripomenúť, že právo na nestranného sudcu je súčasťou právx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxaní otázok nestrannosti treba v každom prípade zohľadniť judikatúru Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
K tomu možno citovať napríkxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžax x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ súd má právomoc o takomto práve rozhodnúť (III. ÚS 71/97).
Základné právo na prerokovanie a rozhoxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnutia pre zaujatosť. Z uvedeného dôvodu možno sudcu vylúčiť buď na návrh účastníka súdneho konania, alebo na základe návrhu sudcu. Obsahom práva na prexxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxania a rozhodovania veci pre zaujatosť.
Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh opxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dvoch hľadísk, a to zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť osobné presvedčenie sudcu prejednávajúceho prípad, a z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxnom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku [Piersach v. Belgicko - rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxa poskytuje záruky nestrannosti aj z objektívneho hľadiska. Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa voxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxým aj objektívne javiť v očiach strán. Spravodlivosť nielenže má byť vykonávaná, ale sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná (Delcourt v. Belgicko - rozsuxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxľvek vonkajšia oprávnená pochybnosť o jeho nestrannosti.
Existencia nestrannosti musí byť určená podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na záklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00).
Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocixx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxne definovaná ako absencia predsudku alebo zaujatosti v konkrétnej veci."
Z tohto judikátu, ktorý je súhrnom stabilizovanej judikatúry aj Európskexx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xbjektívnych skutočností. V danom prípade teda, ako sme už uviedli, platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxkeho súdu pre ľudské práva, a preto treba trvať na tom, aby sa analyzovaná situácia posudzovala so zreteľom na citovanú judikatúru.
Po ďalšie, ak sa sudxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xa základe rozhodnutia nadriadeného sudcu zistilo, že nespĺňa ústavné kritérium nestrannosti. A to môže viesť k zbytočným prieťahom v rozpore s účelom xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxonný sudca myslí, že námietka je
prima facie
neodôvodnená, mal by vec predložiť nadriadenému súdu spôsobom, ktorý by mu umožnil vo veci ďalej konať, naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xčel § 16 ods. 3 bez reálnej hrozby porušenia ústavného práva na nestranného sudcu. Napokon, zákon taký postup predpokladá v § 15 ods. 1: ... Ak ide o vylúčexxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x. V tomto ustanovení je tiež rovnaká situácia, v ktorej nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, a preto nevidno dôvod, prečo postupovať inak, myslxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi o nezaujatosti sudcu. Ak sudca vysloví súhlas a predseda súdu uzná jeho dôvody na vylúčenie z veci, prerozdelí vec v súlade s § 51 ods. 4 písm. d) ZS z dôvodxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Ak predseda súdu dôjde k záveru, že napriek skutočnostiam podľa § 14 odsx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xstanovenia je v dôvodovej správe vyjadrený tak, že v konaní sa treba vyhnúť zneužívaniu inštitútu zaujatosti zo strany sudcov, ktorí oznamovali predsxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxnosti o svojej nezaujatosti, v akom rozsahu má nadriadený súd možnosť zmeniť jeho subjektívne nazeranie na naplnenie § 14 ods. 1, ktorý sám osebe má značxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxpade, v ktorom sudca vyhlási svoju zaujatosť pre kritiku jeho postupu vo veci v médiách, alebo ak sa označí za zaujatého pre hrubé a urážlivé podanie účasxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx alebo trestné stíhanie, hoci tu platí obmedzenie v prípade, ak by sa sudca dostal už priamo do procesného konfliktu. Inak by sa aj v takých veciach malo trxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xároveň predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov toho istého súdu, k oznámeniu o svojej zaujatosti sudca pripojí predsedovi súdu aj vyjadrenia ostatxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmuje sám sudca. Preto by bolo vhodné, aby taký postup, t.j. pripojenie vyjadrenia ostatných sudcov, bol zvolený aj v prípade, ak účastník vznesie námiexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xre ktoré je sudca vylúčený, je procesným právom, ale treba ho chápať aj ako povinnosť, čo vyplýva z celkovej koncepcie tohto procesného oprávnenia, a naxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxostí súd neprihliadne, ak už o nich rozhodol nadriadený súd. Tými istými skutočnosťami sú skutočnosti, ktoré sa v základných skutkových okolnostiach xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxch rozhodol nadriadený súd podľa § 16.
7.
Účastník by mal právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi aj bez výslovného ustanovenia v zákone. Na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky"). Takúto námietku možno uplatniť aj pxxxx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom.
8.
Námietku zaujatosti možno uplxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxa vylúčený. Prvým pojednávaním je celé prvé pojednávanie, t.j. námietku možno uplatniť až do okamihu odročenia, pretože na opačný záver by sa musela poxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je vylúčený, bez zreteľa na to, či sa o ňom skutočne dozvedEl.To si môže vyžiadať aj dokazovanie a taký postup bude komxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x.
Náležitosťami námietky zaujatosti sú:
-
uvedenie sudcov,
-
dôvod vylúčenia podľa § 14 ods. 1 alebo 2, pretože iné dôvody zákon nepozná,
-
kxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx zaujatosti nebude mať zákonom požadované náležitosti, súd na ňu neprihliadne. V takom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, najmä nie také, ktoré sú spojené s účinným namietnutím nestrannosti zákonného sudcu.
10.
Vec na roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxdu v prípade uvedenom v § 15 ods. 1.
O námietke zaujatosti rozhoduje najprv predseda súdu, ktorého sudca je namietaný (otázkou je, kto rozhoduje v takom xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx predsedu súdu o pridelení veci inému sudcovi, nadriadený súd, ktorým sú krajské súdy a najvyšší súd. Nadriadený súd je nahradený senátom najvyššieho sxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk konania namieta. Vec sa nadriadenému súdu predkladá spolu s vyjadrením sudcu k námietke zaujatosti v lehote 15 dní od jej podania. Ak sa spis zároveň prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxaní úkonov spojených s predložením veci odvolaciemu súdu (zaslanie odvolania ostatným účastníkom konania, výzva na zaplatenie súdneho poplatku za pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xámietke zaujatosti a druhýkrát na rozhodnutie o odvolaní. Ide o vyjadrenie zásady hospodárnosti konania. Lehota na rozhodnutie o tom, či je sudca vylúxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Bolo by v rozpore so zásadou hospodárnosti konania, ak by mal nadriadený súd rozhodovať osobitným rozhodnutím o námietke zaujatosti a zároveň po splnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xdvolaní aj o námietke zaujatosti jedným rozhodnutím bez toho, aby bol odvolací súd viazaný desaťdňovou lehotou na rozhodnutie o námietke zaujatosti. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxosti rozhodnúť. Nedodržanie týchto procesných lehôt by malo negatívny dôsledok len v prípade, ak by sa ich porušením spôsobili zbytočné prieťahy. Vec xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xž rozhodol nadriadený súd alebo iný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, - je námietka zaujatosti podaná po uplynutí lehoty podľa § 15a ods. 2 (xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxedy sa mohol účastník dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený), - námietka zaujatosti neobsahuje náležitosti podľa § 15a ods. 3 (musí v nej byť uvxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach.
V prípadoch, v ktorých sa vec na rozhodnutie o námietke zaujatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxdu nepredkladá. Tým sa zabraňuje vzniku takých situácií, keď sa účastník domnieva, že spis bol predložený nadriadenému súdu na rozhodnutie o námietke xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xúd zrealizovať aj osobne priamo účastníkovi pri niektorom úkone, o čom urobí v spise úradný záznam. Proti nepredloženiu veci sa nemožno brániť opravnýx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xlebo § 237 písm. g) - dovolanie].
11.
Vylúčenie sudcu znamená vznik povinnosti predsedu súdu prideliť vec inému sudcovi alebo prikázať ju inému senáxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technických prostriedkov a programových prostriedkov.
12.
Primerané uplatnenie predchádzajúcich ustanovení znamená také uplatnenie, ktoré pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxnej moci, ktorí sú namietaní. O vylúčení notára ako súdneho komisára rozhodne ten súd, ktorý ho poveril podľa § 38. Proti rozhodnutiam predsedu senátu axxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxejednávania a rozhodovania veci, musí o každom sudcovi, ktorého zaujatosť namieta, uviesť konkrétne skutočnosti, pre ktoré má za to, že je z prejednávxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xormulácia lepšie vystihuje skutočnosť, že súd síce musí prihliadnuť k vyjadreniu, avšak (ak výhrady proti osobe znalca neuzná za dôvodné) túto osobu uxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxkazov.
Pokiaľ má súd za to, že výhrady proti osobe znalca sú dôvodné, nevydáva osobitné rozhodnutie, ale uznesením ustanoví za znalca inú osobu, ak sa úxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxenia, ktorým bol ustanovený znalec, súd toto uznesenie zmení a za znalca ustanoví inú osobu. V odôvodnení tohto uznesenia uvedie, prečo sa tak stalo a vyxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxa dožiadaného súdu.
R 40/1982
Dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci nie je skutočnosť, že sudca v inej obdobnej veci rozhxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkoch.
R 47/1998
Pomer sudcu k veci, který má za následok jeho zaujatosť, môže vyplývať predovšetkým z právneho záujmu sudcu na prejednávanej veci (nxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxrý získal o veci poznatky iným spôsobom, než z dokazovania na konaní. Pomer sudcu k účastníkom alebo k ich zástupcom potom môže byť založený predovšetkýx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxré spočívají v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach, a to ani v prípade, ak by rozhodnutie v týchto veciach xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxvne vyjadrenie sudcu, že sa pokladá za zaujatého. Postoje, pocity a motívy sudcu, s ktorými k rozhodovaniu pristupuje, nie sú skutočnosťami, ktorými bx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx bola pridelená; práve osobnosť a postavenie sudcu musí byť zárukou toho, že nepripustí, aby na neho takéto vplyvy pôsobili.
2. Opačný záver by bolo možxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x veci či účastníkom alebo ich zástupcom taký vzťah, ktorý by vzbuzoval dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Soudní rozhledy č. 2/2002 (uznesenie xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx súde. Socialistické súdnictvo, 1986, č. 11
Doležílek, J., Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní rozhledy, 1xxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxv podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Socialistické súdnictvo, 1988, č. 7
Švecová, D., Rozhodovanie odvolacieho súdu o návrhu na vylúčexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxdnom poriadku. Socialistické súdnictvo, 1983, č. 1
TRETIA HLAVA
ÚČASŤ NA KONANÍ
Účastníci
§ 18
K § 18
Ustanovenie § 18 predstavuje jednx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xbčianskoprocesných vzťahov ( čl. 12 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, § 3 ZS). Podstata rovnosti právnych subjektov (fyzických a práxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxie ich hmotnoprávnych a procesných práv. Postarať sa o to je vecou súdu. Jedným z prostriedkov zameraných na tento účel je poučovacia povinnosť súdu v noxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xriznávajúcich účastníkom konkrétne procesné práva a ukladajúcich im zodpovedajúce povinnosti súdu (napr. § 95 a nasl., § 115 až 119, § 122 až 124, § 201, xxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxzumejú, vyjadrené v druhej vete ustanovenia § 18 [pozri čl. 12 ods. 1, 2, 4, čl. 34 ods. 2 písm. b), čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky]. V praxi zahŕxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xorme v jeho materčine. Uplatnenie práva konať v materčine vyvolá spravidla potrebu zapojiť do konania tlmočníka. Trovy spojené s tým, že účastník koná xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jazyku, ktorému účastník konania rozumie. Uplatnenie tohto práva predpokladá žiadosť účastníka urobenú osobitným podaním alebo priamo do zápisnicxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx záruky riadnej výchovy dieťaťa, má alebo bude mať bydlisko vzdialené od bydliska druhého rodiča.
Stará mama, ktorá bola rozhodnutím súdu poverená výxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu trov spojených s pribratím tlmočníka na to, aby účastník v občianskom súdnom konaní mohol konať vo svojej materčine. Platí to aj o tlmočníkovi uxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxastníka konania znáša štát. Účastníkovi preto nemožno uložiť povinnosť takéto trovy konania nahradiť.
R 74/2003
Právo účastníkov konania na doruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxm řízení. Socialistická zákonnost, 1970, č. 5
Kolářová, L., O životě a smrti právnické osoby (Právnické osoby jako účastníci občanského soudního říxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxičná revue, 1994, č. 1 - 2
Ogurčák, Š., Účastníci občianskeho súdneho konania. Právny obzor, 1977, č. 7
Štenglová, J., Účastníci řízení v rejstříkoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x x9 upravuje ďalšiu z hlavných procesných podmienok, a to občianskoprocesnú subjektivitu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.
Občiansky zákonník ako hlavný prameň občianskexx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx osôb v ustanoveniach § 7 OZ; vzniká narodením, prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé, a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením osoby za mŕtvu;
-
práxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxoločnosti a ich jednotlivé typy, družstvá - § 56 a nasl., § 222 a nasl. OBZ), účelové združenia majetku (nadácie a fondy), jednotky územnej samosprávy xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xegistra, ak osobitný zákon neupravuje ich vznik inak; zanikajú dňom výmazu, pokiaľ inak neustanovujú osobitné zákony.
Zákonník práce č. 311/2001 Zxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti:
-
fyzických osôb v ustanovení § 8 ZP, pokiaľ ide o spôsobilosť mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxa § 11 ZP zásadne dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však s ňou nesmie dojednať ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzax xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú občanov v pracovnoprávnych, a pokiaľ to ustanovuje zákon, aj v obdobných pracovných vzťahxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vzťahu sám zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka, a naopak.
Občianskoprocesná subjektivita v zmysle spôsobilosti byť úxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxávne úkony (§ 186 ods. 1), prípravnému výboru politickej strany alebo politického hnutia v konaní vo veciach združovania v politických stranách a v polxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutiam správnych orgánov (§ 250m ods. 3), a pod.
Pokiaľ ide o stratu občianskoprocesnej subjektivity účastníka a jeho zákonného zástupcu ako prexxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxhu po celý čas konania. Jej nedostatok je prakticky neodstrániteľný a vedie k zastaveniu konania (§ 104 ods. 1).
Judikatúra
Otázka, ktorý orgán štxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žalovaného majú povahu nedostatku procesných podmienok konania.
R 48/1967
V konaní o preskúmanie rozhodnutia ( § 244 a nasl. OSP; teraz § 250l a nasxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxatok na dôchodku, či je subjektom práv a povinností a či má spôsobilosť byť účastníkom konania.
R 40/1972
Železničnú stanicu nemožno považovať za orxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxočne neuvedomujú, že ustanovenie § 194 ods. 1 OSP robí maloletého spôsobilým samostatne konať v konaní o povolenie uzavrieť manželstvo, a preto nie je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a platiteľom mzdy (§ 280 ods. 3 a § 282 ods. 1 a 3) môžu nastať len vtedy, keď je ako platiteľ mzdy označená organizačná zložka, ktorá má spôsobilosť mať právx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxkoprávneho vzťahu nemožno zamieňať s rozpočtovými organizáciami, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu.
R 22/1982 (s. 144)
Ak akciová spoločnoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx OBZ o obchodnom registri - pozn. autora). Takýto postup bol v rozpore s ustanoveniami § 19 a 20 OSP.
R 15/1992
Pred zápisom akciovej spoločnosti do oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území ktorého majú sídlo, právnu subjektivitu na uzavretie zmluvy tohto druhu.
R 40/1992
Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xanikne rozdelením skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje súd v konaní s jeho právnym nástupcom (nástupcami) aj v prípade, ak tento (títox xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxj pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach.
R 43/1995
Pre nedostatok procesxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx označený len odštepný závod. Rovnako to platí aj v prípade, keď právnická osoba má inú organizačnú zložku, ktorá sa podľa zákona povinne zapisuje do príxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvania likvidácie treba používať obchodné meno spoločnosti s dodatkom "v likvidácii". Takáto spoločnosť je naďalej spôsobilá byť účastníkom občiaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z toho, že v označení účastníka chýba uvedený dodatok, však nemožno vyvodiť, že tento účastník nemá spôsobilosť byť účastníkom občianskeho súdneho kxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávo a podnikání č. 7/1997)
Ak žaloba, ktorá bola skôr písomne vyhotovená, dôjde na súd až po tom, čo právnická osoba v zmysle § 20a ods. 1 a 2 OZ zanikla vxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xn. 2 Cdon 346/96 (citované podľa časopisu Soudní judikatura xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxstavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxůsobilosti být účastníkem řízení. Socialistická zákonnost, 1953, č. 1
Halouzka, V., Právní subjektivita, věcná a procesní legitimace státu, státxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x občianskom súdnom konaní. Socialistické súdnictvo, 1978, č. 11 - 12
Nykodým, J.: Nad jedním soudním rozhodnutím (Způsobilost být účastníkem občanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxa, 1966, č. 1 - 2
§ 20
K § 20
Predpokladom občianskoprocesnej spôsobilosti účastníka (spôsobilosti samostatne, osobne či prostredníctvom zásxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx lege a celkom výnimočne sa občianskoprocesná spôsobilosť priznáva tomu, kto bol pozbavený hmotnoprávnej spôsobilosti (svojprávnosti, § 186 ods. 3xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti na právne úkony podľa občianskeho, pracovného či iného odvetvia súkromného práva). V tomto smere pozri najmä § 8, 9 OZ, § 7, 8, 11, 27 a nasl. ZP. Keď nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxhodol o jeho zákonnom zastúpení ( § xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxmedzenie jeho občianskoprocesnej spôsobilosti.
Procesná spôsobilosť je jednou z hlavných podmienok civilného procesu (pozri § 103 a nasl.). Práxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlosti sa môže reálne vyskytnúť na strane fyzickej osoby ako účastníka alebo jeho zákonného zástupcu. Je to však nedostatok odstrániteľný podľa § 104 odxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xebezpečenstva z omeškania a tiež v prípade, ak tak ustanovuje osobitný predpis ( § 29 ods. 1 OSP). Ak by sa nepodarilo odstrániť nedostatok tejto podmiexxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo prekážka postupu konania - pozri § 109 ods. 1 písm. a) (obligatórne prerušenie konania), ods. 2 písm b) (fakultatívne prerušenie konania).
Judikatxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstené nedostatky v zastúpení žalovaného majú povahu nedostatku procesných podmienok konania.
R 48/1967
Niektoré súdy si dostatočne neuvedomujúx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxovovať mu opatrovníka podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR.
R 30/1976
Súdy svojimi výrokmi obmedzujú občanov v spôsobilosti na právne úkony v rôznom rozsxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxravená v ustanovení § 8 OZ a jednak v ustanovení § 11 ods. 1 ZP, a s tým spojené obmedzenie procesnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 20 OSP,
2. spôsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxeny alebo zániku sú upravené v iných právnych predpisoch, napríklad v zákone o rodine, v zákonoch o voľbách a pod.,
3. spôsobilosť na prejavy vôle x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spôsobilosti; výrokom súdu môže byť obmedzený len v spôsobilosti na hmotnoprávne úkony podľa § 10 OZ, resp. § 12 ZP, a tým aj na procesné úkony, ktoré sa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xx xxxx x xx xx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaloletý v plnom rozsahu samostatne konať ( § 20 OSP), vzhľadom na ustanovenie § 22 OSP (prípadne § 23 OSP) musí byť zastúpený zákonným zástupcom.
R 2/xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxosti občana v rozsahu danom obmedzením v spôsobilosti na hmotnoprávne úkony.
R 34/1985
Spôsobilosť byť účastníkom konania ( § 19, § 234 ods. 1 OSP) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xespôsobilý účastník musí byť zastúpený zákonným zástupcom ( § 22 OSP).
R 19/1987
Pozri v judikatúre k § 19.
R 15/1992
Pozri v judikatúre k § 19.
R 4xxxxxx
x xx
x x xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxho rozhodnutia - § 22 a nasl.). Právnická osoba alebo štát ako účastníci konania môžu, prirodzene, konať pred súdom len prostredníctvom fyzických osôbx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxnkami, ktoré ich zaväzujú, nie je totožné s inštitútom zastúpenia na základe plnomocenstva podľa § 24. Preto sa súdne písomnosti doručujú priamo právnxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxie konať podľa ustanovenia § 21, pokiaľ ide o právnickú osobu, má štatutárny orgán (napr. konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným). Ak má právnická osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxseda, prípadne jeho člen, ktorý tým bol poverený. Okrem štatutárneho orgánu môže za právnickú osobu konať aj zamestnanec, ktorý tým bol poverený štatuxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x 9 ods. 2 ZP. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. Za právnickú osobu môže konať aj vedúci odštepného závodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxčnej zložky môžu konať za právnickú osobu len vtedy, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu alebo zložky. Ak má právnická osoba ustanoveného prokuristu, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxaduje osobitné plnomocenstvo ( § 14 ods. 1 OBZ). Prokurista môže konať za právnickú osobu, ak z udelenej prokúry vyplýva, že môže konať samostatne. Ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xa ňu likvidátor (pozri § 70 ods. 3 a § 72 ods. 1 OBZ), v konkurznom konaní koná za úpadcu správca (§ 44 ods. 1 ZKR). V prípade konfliktu záujmov za právnickú xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsobitnými predpismi. Pokiaľ ide o štátny orgán, oprávnenie konať zaň má osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva priamo z právneho predpisu. Spravidla pxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx štát nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami štátu. Štát môže v súdnom konaní zastupovať aj právnická osoba, ktorá nie je štátnym orgánom (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, alebo podľa § 16 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niexxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxrávny kraj podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Samosprxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xubjektov, ktoré tak ako štát môžu vystupovať ako právnická osoba. Ďalším takým príkladom by bola situácia, v ktorej by účastníkom konania pred slovensxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxu, štátny orgán alebo štát, musí svoje oprávnenie preukázať. Toto oprávnenie sa preukazuje spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. menovacou lixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxva z obchodného registra alebo z iného verejného registra, alebo ak také oprávnenie je známe súdu z jeho činnosti. Ak údaje o štatutárnom orgáne vyplývaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxatí aj pokiaľ ide o inú právnickú osobu zapísanú v inom ako obchodnom registri (napr. pozemkové spoločenstvo, nadácia, neinvestičný fond atď.).
Ak ixx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxblika zastúpená ... (uviesť právnickú osobu, ktorá zastupuje štát), alebo Slovenská republika - ... (uviesť právnickú osobou, ktorá zastupuje štát)x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxť aj osobitný právny predpis, ktorý oprávňuje konkrétnu právnickú osobu na zastupovanie štátu v súdnom konaní. Spravidla to bude zákon č. 278/1993 Z.zx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xohto zákona bude možné určiť aj príslušného správcu majetku štátu, ktorý bude štát zastupovať (štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková orxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxjetok štátu). Správa majetku štátu predstavuje súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy vrátane oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxania v mene štátu niektorou zložkou štátu na súde treba odlišovať stav, keď nie štát, ale priamo zložka je podľa osobitného predpisu účastníkom konaniax x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxy podnik ...). Napríklad, ak by nešlo o správu majetku štátu, ale o spor z obchodných vzťahov, ktorého jedným z účastníkov by bol štátny podnik, za účastnxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) by sa však považoval stav, ak by súd z dôvodu nadbytočného označenia štátu popri procesne legitimovanej právnickej osobe - príslušnej zložke štátu, žxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxtatok procesných podmienok konania. Nadbytočné označenie štátu nemôže súdu spôsobovať problémy, pretože ho možno považovať za odstrániteľný nedosxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxňový úrad). V niektorých prípadoch zákon umožňuje týmto štátnym orgánom konať vo veciach týkajúcich sa štátu, napríklad daňové úrady majú spôsobilosx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov).
Od zastupovania štátu treba odlíšiť stav, keď žalovaným je správny orgán podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx súdu ex offo.
Inak z hľadiska úpravy Občianskeho zákonníka pozri § 20 (konanie za právnickú osobu) a § 20g (konanie v mene záujmového združenia právxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx - orgán alebo organizáciu - konal pred súdom ich pracovník (§ 21) a neprevzal písomnosť osobne pred súdom, písomnosť (rozhodnutie) sa doručuje tomuto oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xáhlaví rozsudku ako zástupcovia.
R 18/1965 (s. 32)
Za organizáciu koná pred súdom podľa ustanovenia § 21 ods. 1 OSP jej pracovník. Ak nie je štatutárxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xoná priamo prostredníctvom uvedených pracovníkov, ktorých úkony sú úkonmi tejto organizácie.
Z III (s. 312)
Otázka, ktorý orgán štátu vzhľadom na xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxú povahu nedostatku procesných podmienok konania.
R 48/1967
Organizácie (ako účastníci konania) konajú na súde prostredníctvom svojich pracovnxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxtanovenia § 24 OSP, pretože prostredníctvom týchto pracovníkov koná priamo organizácia a úkony týchto pracovníkov sú priamo jej úkonmi.
R xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdom vždy ako účastník konania v zmysle ustanovenia § 131 OSP, a nie ako svedok ( § 126 OSP).
R 6/1978
III. Štatutárny orgán štátnej hospodárskej orgaxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx. Kto a akým spôsobom je oprávnený konať za družstvo a za spoločenskú organizáciu, upravujú ich stanovy. Konanie za družstevné podniky a hospodárske zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtárny orgán, ktorým je konateľ alebo viac konateľov. Obmedziť práva konateľov v spoločenskej zmluve možno vo vnútorných vzťahoch medzi konateľmi spoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xôže rozhodnúť súd na základe návrhu spoločnosti, ak sa preukáže, že spoločník závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti a že ho spoločnosť vyzvala, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xusí návrh na vylúčenie spoločníka zamietnuť.
R 46/1995
Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu ( § 21 ods. 1 OSP) nemožno považovať za jex xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti [ § 218 ods. 1 písm. b) OSP] je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prináleží Slovenskému pozemkovému fondu, len keď je nesporná existencia vlastníckexx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi úpravami, koná za štát Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky; pokiaľ s pozemkovými úpravami nesúvisí, koná za štát Ministerstvo finxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxej správy, je pasívne vecne legitimovaný ústredný orgán štátnej správy, ktorého je hovorcom, nie Slovenská republika.
Rozhodnutie Najvyššieho súdx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu. Ustanovuje obligatórne zastúpenie procesne nespôsobilého účastníka zákonným zástupcom. K pojmu procesná spôsobilosť (nespôsobilosť) pxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxx xx x xx xxx x xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxsné právo a na ňom sa zakladajúce rozhodnutie súdu, prípadne iného štátneho orgánu (pozri najmä § 29 OSP, § 16 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxesne nespôsobilého účastníka, pre prípad nebezpečenstva z omeškania procesný súd (§ 29 ods. 1). Ustanovenie § 22 treba aplikovať tak v prípade úplnej pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsôb (účastníkov) inak procesne nespôsobilých pripúšťa úprava § 186 ods. 3 v konaní o spôsobilosti na právne úkony a § 194 ods. 1 v konaní o vyhlásenie za mŕxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilosti podľa hmotného (občianskeho, pracovného, rodinného atď.) práva.
Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému ( § 22 ods. 1 xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxx čas konania; keďže jej nedostatok je odstrániteľný, nemusí zistenie nedostatku viesť k zastaveniu konania (pozri § 29, 103, 104, 107 a nasl.).
Občiaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xamostatne konať. Ide o konanie o osvojenie, keď rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi konania, o konanie o spôsobilosti na právne úkony a o konxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xodiča môže druhý z rodičov maloleté dieťa zastupovať.
Ak však pri uskutočňovaní tohto výkonu rozhodnutia dôjde k stretu záujmov medzi rodičom a dieťaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutia s tým, že vymáhané výživné už bolo uhradené.
R 63/1974
Zastupovanie maloletých detí v konaní o súdny výkon rozhodnutia.
Pri vymáhaní pohľaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxdnutia na výživné sa pripúšťa, aby pri podaní návrhu na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie dlžného a bežného výživného pre maloleté dieťa od rodiča xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xyť ustanovený opatrovník podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR, ktorý je potom povinný dieťa zastupovať v rozsahu, ktorý určí súd, aby ochrana záujmov dieťaťx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxstavenie výkonu rozhodnutia s odôvodnením, že vymáhané výživné zaplatil.
Pri posudzovaní otázky, či ide o prípad, keď stret záujmov medzi rodičom a dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxv, keď návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia urobí podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. c) OSP druhý rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do výchxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxba priznať aj právo určitej dispozície týmto konaním, najmä však právo navrhnúť zastavenie výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. e) xxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxený zastupovať maloleté dieťa aj pri vymáhaní výživného v prípade, keď týmto zastupovaním nebol výslovne poverený ( § 45 ods. 1 druhá veta ZR). Podľa usxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inak. Oprávneným pri vymáhaní výživného je teda maloleté dieťa a povinným je rodič (rodičia), ktorý má výživné platiť. Oprávnený, ktorý nemôže pred súxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxn advokacie, 1983, č. 1
Mazák, J., Šoltýs, Ľ., K problematike zastupovania v občianskom súdnom konaní. Socialistické súdnictvo, 1979, č. 6
Rubeš, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnu ochranu účastníkovi obmedzenému v spôsobilosti na právne úkony (teda aj v procesnej spôsobilosti), hoci nie tak, aby nemohol v danej veci samostatnx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi; bude teda predmetom úvahy súdu, či takému účastníkovi treba poskytnúť vyššiu právnu ochranu, a tým v danej situácii vyrovnať potenciálnu procesnú nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpôsobilosť účastníka.
Podľa § 23 súd rozhoduje vo forme uznesenia, ktoré sa doručí dotknutému účastníkovi a do úvahy prichádzajúcemu zákonnému zásxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx xodľa § 11 ZP aj vtedy, ak je zamestnancom maloletý, a u maloletých a iných fyzických osôb obmedzených v hmotnoprávnej spôsobilosti ( § 9, § 10 ods. 2 OZ), xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx povinnosťou súdu prijať opatrenie o zákonnom zastúpení a jej zanedbanie spôsobí vadu konania.
O zákonnom zástupcovi pozri vysvetlivky pri § 22.
Jxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxôsobilosť podľa § xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xx xxxxx
x xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xastoupení v občanském procesním právu. Bulletin advokacie, 1983, č. 1
Mazák, J., Šoltýs, Ľ.: K problematike zastupovania v občianskom súdnom konanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxou hmotnoprávnej úpravy ( § 31 až 33b OZ, § 9 ZP). Účastníkom, ktorý si môže zvoliť zástupcu, a ktorého teória i prax nazýva splnomocnencom, je fyzická oxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x štát. Pracovníci právnickej osoby alebo jej členovia alebo jej štatutárne orgány a pracovníci dotknutého orgánu štátu, oprávnení konať za nich podľa x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy, druhí na základe plnomocenstva. Ak však za právnickú osobu alebo štát súčasne môže konať viac zamestnancov, podľa § 21 môže ako splnomocnenec konať x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx a 24 a v spôsobe doručovania písomností. Účasť splnomocnenca zásadne nezbavuje účastníka procesných práv a povinností (pozri napr. § 44 ods. 1, § 120 odxx xx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx. 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii), ale aj iná fyzická osoba (§ 27).
Účastník konania môže mať v tej istej veci len jedného zvoleného zástupcu. Tx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx viacerých advokátov (tak ako v trestnom konaní). Nemožno si zvoliť jedného všeobecného splnomocnenca a zároveň advokáta. Ak si účastník zvolí viacerxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx jeden advokát.
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 druhá veta, § 250a prvá časť; pozri však výnimku v druhej časti tohto ustanovenia). V oboch prípxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx to, aby vzal späť návrh na začatie konania.
V 42/1973
V sporoch o úhradu za užívanie bytu a za služby s tým spojené sú zásadne pasívne legitimovaní obidxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xá len žalovaný manžel ( § 90 OSP). Ak teda druhý manžel nie je žalovaný, nie je ani účastníkom konania a nemôže vo svojom mene pred súdom konať. Môže žalovaxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, ak bol žalovaný iba jeden z nich, môže ho druhý zastupovať iba na základe plnomocenstva.
Oprávnenie manželov zastupovať sa navzájom v súdnom konaní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxi jednému z nich, nemožno považovať za bežnú záležitosť v rodine založenej manželstvom.
Zastupovanie manžela v súdnom konaní nie je preto zastupovanxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xod.
R 14/1978
Ak plnomocenstvo predložené v skoršom súdnom konaní obsahuje splnomocnenie pre advokáta aj na "vymáhanie nárokov", oprávňuje na zasxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxriadok ani Spravovací poriadok nevylučujú možnosť založiť plnomocenstvo do spisov súdnej správy (tzv. prezidiálne plnomocenstvo) a v konkrétnej vexx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xlnomocenstvo predloží dodatočne v lehote určenej súdom, uvedený nedostatok je tým odstránený, a tak boli schválené aj tie úkony urobené v konaní zástuxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xj ako jeho zástupca v zmysel ustanovenia § 24 OSP na základe plnomocenstva podľa ustanovenia § 27 ods. 1 OSP.
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxx/1991 Zb., sa však prejaví dôsledok nesplnenia podmienok uvedených v tomto ustanovení vo výroku rozhodnutia súdu o trovách konania.
R 12/1992
K pocxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxx xoná poverený pracovník. Tu nejde o zástupcu účastníka v zmysle ustanovenia § 24 OSP, ale o povereného pracovníka konajúceho za organizáciu v zmysel usxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxe uvádza, že organizácia je "zastúpená právnym referentom", keďže v takomto prípade nejde o zástupcu účastníka konania v zmysle ustanovenia § 24 OSP, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx
x x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxupcami v zmysle § 24 OSP, a preto rozhodnutie súdu sa nedoručuje im, ale priamo organizáciám.
Z IV (s. 21)
Prokurista z titulu svojej funkcie je oprávxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 OSP.
R 106/2002
Aj advokát, ktorý sa v súdnom konaní domáha svojho nároku vyplývajúceho ako z jeho podnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxom (advokátom), ktorého si zvolí.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 MCdo 30/2012
Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x
x xx
x x xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx môže vždy zvoliť advokáta ako zástupcu vyplýva, že zastúpenie advokátom, až na zákonom ustanovené výnimky v správnom súdnictve, v dovolacom konaní a nxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. OZ, sa realizuje jeho základné právo na právnu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastuxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xodľa § 18 tohto zákona advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Zákon však dáva advoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xom klienta vhodným spôsobom, najmä zrozumiteľne, poučí. Pri výkone advokácie je advokát povinný konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky pxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxytovaných právnych služieb.
Aj podľa § 16 zákona o advokácii advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom. Pri jednotlivých úxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxpovanie koncipientom, ktorého advokát zamestnáva. Takéto zastupovanie nie je možné proti vôli klienta. Za výsledky takého zastupovania však zodpovxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxcesne spôsobilým a v tomto rozsahu môže maloletý navrhovateľ sám splnomocniť advokáta ako svojho zástupcu.
R 30/1976 (s. 198, ods. 4)
Ak správny orgxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, ktorý podľa okolností prípadu xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcenstvo iba na celé konanie. Zástupca, ktorému bolo udelené procesné plnomocenstvo na celé konanie, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxo pokyny, ktoré boli predmetom dohody medzi takým zástupcom a účastníkom konania, nemajú voči súdu a ostatným účastníkom konania nijaké procesné účinxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xk ten, kto v občianskom súdnom konaní vystupoval ako zástupca účastníka bez toho, aby sa preukázal plnomocenstvom, toto plnomocenstvo dodatočne predxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ku ktorým došlo pred podpísaním plnomocenstva. Okolnosť, že k vystaveniu procesného plnomocenstva osvedčujúceho zastúpenie účastníka pri podaní oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx NS ČR, sp. zn. 2 Cdon 1007/96 (Soudní judikatura)
Advokáta môže jeho advokátsky koncipient zastúpiť na jednotlivom súdnom pojednávaní, ak s tým zastxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm řízení. Bulletin advokacie č. 8/1992.
Petrus, V.: Právo Evropských společenství - svoboda podnikání a poskytování služeb. Právní praxe č. 6/1993x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxx xedzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len "Centrum") je zástupcom na základe plnomocenstva, ktorý nie je fyzickou osobou. Plnomocenstvo uxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstupcom maloletého dieťaťa a Centrom) sa môže týkať len zastupovania vo veciach, ktoré sú výslovne uvedené v odseku 1. Dohoda o inom zastupovaní, než je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxej tento orgán udelil plnomocenstvo.
Ďalším zástupcom účastníka konania je opätovne odborová organizácia, ktorá je právnickou osobou. Odborová oxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrová organizácia má obmedzenú spôsobilosť na zastupovanie účastníka konania. Zastúpený účastník musí byť jej členom v súlade s jej vnútroorganizačnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xzťahov. Pri posudzovaní tohto druhého obmedzenia treba vychádzať z § 1 ZP, podľa ktorého Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xo, že ak Zákonník práce v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky zákonník. A napokon je pre zastupovanie odborovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdy o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak Zákonník práce alebo osobitný zákon upravujúci také alebo obdobné vzťahy neustanovuje inak. Ak je záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlnomocnenie advokátovi, tento advokát nebude zástupcom účastníka, ale jeho vzťah bude obmedzený, spravidla zmluvou podľa § 724 OZ, iba na odborovú oxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxtupovanie nepripustí (analógia § 27 ods. 2). Proti takému uzneseniu je prípustné odvolanie.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxík verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Iná právnická osoba axx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxytovať právne služby alebo vykonávať advokáciu. Účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní nielen advokxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxá spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov, ktorí sú oprávnení konať v jej mene samostatne a bez obmedzenia. Štatutárnym orgánox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxením obmedzeným je každý zo spoločníkov. Konatelia spoločnosti s určením obmedzeným sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenixx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi s ručením obmedzeným alebo nimi poverený zamestnanec (advokátsky koncipient). Prípustnosť zastupovania účastníka inou právnickou osobou, než ktxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxstupovaní a udelenie splnomocnenia. Inou právnickou osobou ako je uvedená v odsekoch 1 až 4, ktorá môže na základe plnomocenstva zastupovať účastníka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov podľa § 54 ods. 1 OBZ.
§ 27
K § 27
Ustanovenie § 27 upravuje zastúpenie tzv. všeobecným splnomocnencoxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx hmotnoprávna a procesnoprávna spôsobilosť. Všeobecný splnomocnenec nemusí mať štátne občianstvo Slovenskej republiky. Účastníkovi konania je daxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxania tohto druhu je ďalej podmienená
-
pozitívne, schopnosťou všeobecného splnomocnenca riadne zastupovať; táto podmienka nie je splnená, ak je zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xbsahu, čase a mieste, a to ani po poskytnutí poučenia súdom podľa § 5, že zjavne nie je schopný správne sa orientovať v bežných procesných situáciách, prixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
negatívne tým, že vystupujúc opätovne na tom istom alebo tiež na inom súde v rôznych veciach, t.j. napríklad vo veciach skutkovo rozdielnych, vyvíja čxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxstiach, poznatkoch a skúsenostiach (z praxe výkonu súdnictva).
Opatrenie, ktorým súd z uvedených dôvodov nepripustí k činnosti všeobecného splnoxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxupovať manžela sa musí zakladať na plnomocenstve v zmysle tohto ustanovenia; nevyplýva z oprávnenia zakotveného v § 20 ods. 1 ZR (nejde o bežnú vec).
S xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xákon pre občianske súdne konanie týkajúce sa niektorých konaní dotknutých špecifickou úpravou v § 118a (koncentračná zásada v konaní), ako aj vo vecixxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxnaní s cudzím prvkom, v konaní podľa piatej časti tretej hlavy OSP (správne súdnictvo - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sprxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxké zastúpenie. Táto právna úprava nezavádza povinné zastúpenie advokátom, vylučuje však možnosť zastúpenia osobou bez právnického vzdelania, ako ax xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxd má možnosť podľa odseku 2 tomu zabrániť a to tým, že takéto zastúpenie nepripustí, avšak musí mať o tejto činnosti vedomosť, čo nie je vždy možné. Zárovxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxriem, ako aj procesných postupov, v ktorých je vyslovene žiaduce, aby účastník bol zastúpený osobou, ktorá má na poskytovanie právnych služieb oprávnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxtúra
Pozri v judikatúre k § 24.
R 12/1992
Účastníkom tej časti konania, v ktorej sa rozhoduje o pripustení alebo nepripustení zastúpenia (§ 27 odsx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zastupovať. Procesných pomerov iných účastníkov konania sa rozhodnutie súdu o pripustení alebo nepripustení zastúpenia netýka; neprislúcha im ani xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxh zákonom ustanovených predpokladov - samostatné oprávne-nie napadnúť dovolaním rozhodnutie odvolacieho súdu o neprípustnosti zastúpenia (§ 27 odxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutia.
Literatúra
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx zastupovanie v občianskom súdnom konaní. Socialistické súdnictvo č. 6/1979.
Tutko, P.: Nepripustenie zastúpenia podľa § 27 Občianskeho súdneho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxcim režimu hmotného práva, medzi účastníkom a tým, ktorého si zvolí za zástupcu ( § 31 a nasl. OZ). Z praktických dôvodov, konkrétne v záujme právnej istxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xstanovení. Hmotné právo predpisuje, v ktorých prípadoch je nutná písomná forma (pozri napr. § 31 ods. 4 OZ). Inak však platí zásada neformálnosti; prexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xzťahovať na celé konanie (prvostupňové a druhostupňové) a ak sa to výslovne dohodne, aj na exekučné konanie, konanie o obnove a na dovolacie konanie; poxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx 1 druhá veta). Plnomocenstvo sa však môže výslovne týkať len vykonania určitých úkonov (len zastupovania na konaní, spísania určitého návrhu, podanix xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o advokácii.
Právo ostatných účastníkov konať platne so splnomocnencom s účinkami pre zastúpeného účastníka zaniká až okamihom, keď sa prostrexxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxo v každom štádiu konania, a ktorej nedostatok je odstrániteľný; pozri najmä § 103, 104 a 109.
Judikatúra
Plnomocenstvom udeleným pre konanie prex xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxnstvo vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne uvedený v plnomocenstve, treba vychádzať z toho, že ide o plnomocenstvo dané pre celé konanie.
x xxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxnaní došlo až po uplynutí prepadnej lehoty na uplatnenie tohto nároku, ale v zmysle § 5 OSP má žalobcu vypočuť, či podáva žalobu len za seba alebo aj v mene xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xd svojej manželky; iba v prípade bezvýsledného uplynutia takto danej lehoty by bolo možné konanie o návrhu manželky zastaviť.
V 4/1971
Plnomocenstxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účastníčky na preskúmanie rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidnom dôchodku, ktorý uplatňuje, zamietol ako podaný neoprávnenou osxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnomocenstvo pre manžela predložiť ešte aj v odvolaní proti uzneseniu krajského súdu.
V 45/1975
Ak dedič v konaní o dedičstve udelil svojmu zástupxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxval v celom priebehu konania o dedičstve.
R 12/1981
Pozri v judikatúre k § 24.
R 12/1985
Plnomocenstvo na zastupovanie na určitom pojednávaní neoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx preukázania jej oprávnenia na zastupovanie účastníka spôsobom uvedeným v ustanovení § 28 ods. 1 OSP, treba považovať za nedostatok podmienky konanix xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia, je nielen to, kto podanie urobil, ale predovšetkým to, či táto osoba procesný úkon urobila za iného (účastníka konania) ako jeho zástupca.
R 58/200x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxstvo podľa § 28 ods. 1 OSP. Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca, nemožno xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xúdom [ § 237 písm. f) OSP].
R 55/2006
Nevyhnutnou obsahovou náleži-tosťou plnomocenstva je jeho rozsah a vôľa plnomocenstvo splnomocnencom prijaxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx
x x xx
xxxanovenie § 29 upravuje možnosť ustanoviť účastníkovi opatrovníka, a to iba na riešenú vec,
-
ak je účastník procesne nespôsobilý, nie je zastúpený xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpríklad § 131 ods. 3 v spojitosti s § 183 OBZ (ustanovenie opatrovníka spoločnosti s ručením obmedzeným v konaní o vyslovenie neplatnosti uznesenia vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxatrenie, napríklad prerušiť konanie podľa § 109 ods. 2 písm. a), b). Vzhľadom na povahu dôvodov uvedených v odseku 2 na prvom a druhom mieste nebude vylúčxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxého duševnou poruchou, ktorý však formálne nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ani jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ďalex x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xstanovený opatrovník je aj zákonný zástupca.
Rozhodnutie podľa odseku 1 a 2 robí spravidla procesný súd. Ak nie je nebezpečenstvo z omeškania, môže pxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xx6 a nasl., § 181 a nasl., § 186 a nasl., § 192 a nasl.].
Opatrovník ustanovený z niektorého dôvodu uvedeného v § 29 je činný, pokiaľ tento dôvod trvá; jeho zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pre určitú časť konania. V žiadnom prípade však nemôže rozšíriť zastupovanie nad štádiá konaní, ktoré sú uvedené v zákone, a pred iným orgánom súdnej alxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxríklad v konaní pred súdnym exekútorom (porovnaj aj čl. 2 ods. 2 ústavy). V záujme zachovania kontinuity v zastupovaní opatrovníkom v jednotlivých inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx preukázať.
Pokiaľ ide o stratu procesnej spôsobilosti v spojitosti s nedostatkom zastúpenia zástupcom s plnomocenstvom pre celé konanie a nemožnoxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxx. a).
Postup súdu odporujúci v otázke opatrovníka tomuto ustanoveniu je procesne do tej miery vadný, že môže byť dôvodom na podanie nielen riadneho opxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa uznesením, ktoré doručí opatrovníkovi a účastníkom (okrem tých, ktorých pobyt nie je známy - § 49 ods. 3). Proti tomuto uzneseniu sa možno odvolať.
V xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxkážkami. Definovanie ťažko prekonateľných prekážok patrí súdnej praxi, avšak možno uviesť, že takéto prekážky sa zásadne chápu ako objektívne skutoxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xotýkajú aj doručovania súdnych písomností. Aj takáto prekážka musí byť preukázaná, napríklad vrátením zásielky ako nedoručiteľnej.
Vzniká otázkx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxdzine. Tento vzťah je nejasný, pretože na známu adresu sa spravidla nepodarí doručiť pre prekážky v priebehu doručovania, ktoré by mohli byť kvalifikoxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xoku 2001, pretože v odseku 2 sa používa termín účastník, a nie iba fyzická osoba. Odlíšenie tohto postupu súdu spočíva v tom, že súd sa musí, ak neurobí iné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je nedoručiteľná, a nemá žiadnu vedomosť o adrese, na ktorú by bolo možné písomnosť účinne, v súlade s procesnými predpismi doručiť. Odsek 3 bol doplnenx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xa doručuje opatrovníkovi a aj zastúpenému účastníkovi. Proti takému uzneseniu je prípustné odvolanie. Účinkami uznesenia o zrušení opatrovníctva jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxky procesných úkonov opatrovníka urobených do zrušenia uznesenia však zostávajú zachované.
Osobu opatrovníka súd vyberá z prostredia, ktoré je blxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxo prostredia, ktoré je účastníkovi blízke. Ak osoba, ktorá sa má ustanoviť za opatrovníka, s tým nesúhlasí, nemožno ju ustanoviť za opatrovníka. Za opaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xiadna osoba nesúhlasí s ustanovením za opatrovníka, riešenie ponúka § 48 ods. 4, podľa ktorého ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá nxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xx zastupoval ustanovený opatrovník, súd uznesením rozhodne, že písomnosti určené tejto osobe sa budú doručovať uložením v súdnom spise. Súd nemôže ustxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxanoviť za opatrovníka v tzv. drobných sporoch. Ide o spory, v ktorých istina (hodnota pohľadávky bez príslušenstva) neprevyšuje v čase začatia súdnehx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxd môže účastníkovi konania ustanoviť za opatrovníka zamestnanca súdu aj vtedy, ak hodnota istiny sa v priebehu konania zvýši (ak žalobca rozšíri žalobxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnancom súdu v takomto prípade môže byť totiž súdny úradník, ktorý rozhoduje o vydaní platobného rozkazu. V takom prípade by sa jeho meno a priezvisko oxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxestnanca súdu, ktorý prejednáva vec za opatrovníka, vylúčená bez ohľadu na to, či ide o drobný spor, alebo nie.
V tejto súvislosti treba uviesť, že podxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi vec súčasne rozhodoval aj o ustanovení seba samého za opatrovníka, aj by odporcu zastupoval a vo veci samej by súčasne rozhodol.
Judikatúra
Predxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoba navrhnutá do funkcie opatrovníka účastníkom konania.
R 14/1967
Ustanoveniu opatrovníka účastníkovi konania (podľa ustanovenia § xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovi konania musí byť zabezpečená potrebná ochrana záujmov v súlade so záujmami spoločnosti.
R 21/1971
Neznámym dedičom po zomretej osobe možno v obxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx neuplynula lehota na vyjadrenie, či dedičstvo odmietajú alebo neodmietajú).
R 65/1972 (s. 244)
Súd má pred ustanovením opatrovníka žalovaným z dôxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xodľa § 37 ods. 2 a 3 ZR a podľa § 29 ods. 2 OSP môže splnomocniť inú osobu na zastupovanie účastníka v tom rozsahu, v akom je oprávnený konať za účastníka.
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxné a krajské súdy možno určiť, že opatrovníka maloletému dieťaťu podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR ustanoví predseda senátu súdu, na ktorom prebieha konxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxutoční podľa ustanovenia § 176 ods. 2 OSP.
R 20/1990
Účastníkovi občianskeho súdneho konania, ktorý sa zdržiava v cudzine, možno ustanoviť opatroxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxšetkým od žalobcu požadoval, aby svoje tvrdenia o neznámom pobyte žalovaného náležite doložil.
Z IV (s. 694)
Ustanoveniu opatrovníka účastníkovi xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxrenie. Účastníkovi, ktorý sa zdržuje v cudzine, možno ustanoviť opatrovníka len vtedy, ak boli vyčerpané všetky možnosti na zistenie miesta pobytu účxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xumulatívnych predpokladov:
a)
Ide o spor, t.j. v nesporových a iných právnych veciach je taký postup vylúčený, napríklad v konaní o úschovách, pri pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxx predpoklad splnený, potom nižší počet účastníkov by už nemal mať vplyv na existenciu spoločného zástupcu.
c)
Výkonom práv účastníkov by mohol byť oxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxä konanie bez zbytočných prieťahov.
d)
Účastníci sa nedohodli na spoločnom zástupcovi, pričom stačí, ak niektorý z nich vyjadrí nesúhlas napríklax xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxu, ktorá sa predpokladá u zástupcu podľa § 27, najmä spôsobilosť na právne úkony a na riadne zastupovanie a môže ním byť aj jeden z účastníkov konania, ktoxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx z takto zastupovaných účastníkov. Vzniká otázka, či ustanoveným (zvoleným môže byť bez ďalšieho) spoločným zástupcom môže byť advokát, čo vzhľadom nx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xrípade spoločného zástupcu nemalo platiť.
f)
Účastníci nevyjadria žiadne námietky proti osobe navrhnutého zástupcu, resp. budú nečinní počas lexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vedení konania [§ 202 ods. 3 písm. a)], a doručí ho účastníkom a spoločnému zástupcovi. Nedoručuje ho protistojacim účastníkom sporu.
Súd nemá žiadnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxrade trov konania. Z toho vyplýva, že ide o možnosť, ktorej využitie je v plnej dispozícii účastníkov sporu.
To, že spoločný zástupca má rovnaké procexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx zopakovaním iných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
Ak účastník nesúhlasí s ustanovením spoločného zástupcu, súd môže vylúčiť prejednanxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxmuláciou nárokov, ktoré majú samostatný skutkový (nie právny) základ.
§ 30
K § 30
Novelou Občianskeho súdneho poriadxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxa predpoklady na oslobodenie od súdnych polatkov v prípade podania žiadosti o ustanovenie advokáta a celá
agenda
takejto špecifickej právnej pomoci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xrávnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Zároveň táto novela v prechodných ustanoveniach upravila postup v prípadoch, keď k ustanoveniu advokáta doxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxeba vychádzať z princípu, že pokiaľ došlo k zamietnutiu návrhu účastníka na ustanovenie advokáta a účastník sa odvolal už počas účinnosti novej právnex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k súdu, treba takéto rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Postup súdu prvého stupňa od 1. januára 2012 bude spočívať lxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnných predpokladov. Účastník má možnosť priamo sa obrátiť na Centrum právnej pomoci so žiadosťou o ustanovenie zástupcu, súd prvého stupňa už vo veci rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov, ktorá je rámcom pre rozhodovanie Centra právnej pomoci, je potrebné, aby aj podklady zabezpečoval tento orgán, a nie súd. Takýto posxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxujúci dvojznačnosť § 30 vedie k vyššej miere ochrany práv účastníkov. Výklad, podľa ktorého by súd najskôr xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xáverom súdu a Centra, keďže súd nepostupuje podľa špeciálnej úpravy, ale len podľa § 138 OSP. Takýto výklad zaručí účastníkovi posúdenie jeho nárokov v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x37 a 149.
Judikatúra
Súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom, ak nevyhovel jeho žiadosti a neustanovil mu právneho zástupcu z radov advokxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x zjavne bezdôvodné alebo zjavne neúspešné uplatňovanie práva.
R 55/2008
Postup odvolacieho súdu, ktorý rozhodol o odvolaní žalobcu bez toho, aby pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrocesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f) OSP.
Literatúra
Haupt, J.: Ještě k ustanovení advokáta zástupcem v občanském soudním řízenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxde ustanovenia zástupcu len pre určité úkony treba ich presne určiť v uznesení o ustanovení zástupcu.
Novelou (zákonom č. 332/2011 Z.z.) s účinnosťox xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxa
Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta podľa Poštových podmienok k službám, ktoré poskytuje Slovenská pošta, a. s. (podľa zákonx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx (R 39/2014)
§ 31a
Spoločné ustanovenie
K § 31a
Právna úprava obsahuje výslovný zákaz zastupovania účastníka konania osobou, ktorej záujxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, zákonného zástupcu, spoločného zástupcu (§ 29a) a zástupcu podľa § 26. Zákaz sa vzťahuje na zvoleného zástupcu, ako aj na zástupcu ustanoveného súdoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxe, ak zástupca je prepojený s protistranou (napr. príbuzensky, priateľsky, prostredníctvom spoločných majetkových záujmov atď.).
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxklad k § 30), zákon tak používa jednotné označenie "zástupca" bez rozlišovania, či ide o advokáta alebo iného splnomocneného zástupcu.
Nadpis zrušexx xx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxch veciach, formu podania návrhu na začatie konania (odsek 1) a formu vstupu do konania začatého účastníkom (odsek 2). K prípadne spornej otázke, či proxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxol podať návrh na začatie konania (teda ak ide o veci vymedzené v odseku 1).
Návrhová iniciatíva prokurátora sa môže uplatniť vo veciach, v ktorých to uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xa veci patriace do odboru správneho súdnictva, treba uviesť, že ho odôvodňuje záujem na tom, aby bola možnosť preskúmať zákonnosť aj takých rozhodnutíx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxena c) podať návrh na začatie konania, ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy, keď sa nevyhovelo upozorneniu prokurátora. Návrh bude prokurátor podxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosť rozhodnúť v konkrétnych lehotách, postupujú v rozpore s takto uloženými povinnosťami, čím dochádza k neodôvodneným prieťahom v procese rozhxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xx xxkona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre). Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu bezprostredne nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu orgánu. Bezprostredne nadriadený orgán a dozerajúci orgán je povinný vybaviť upozornenie pxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxzprostredne nadriadený orgán alebo dozerajúci orgán nereaguje na upozornenie prokurátora a vo veci nekoná, prokurátor môže podať návrh na začatie koxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx x súlade s § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnie prokurátora podať návrh na začatie konania podľa písmena e) nadväzuje na ustanovenie § 105 TZ, podľa ktorého súd uloží (obligatórne) v občianskopxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxvoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie. Súd tak môže urobiť aj vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako štrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxany detí a sociálnej kurately.
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa novelou č. 175/2015 Z.z. zavádza možnosť prokurátora navrhnúť takejto osobe aj uloxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov, prokuratúra pozoruje pretrvávanie a v niektorých prípadoch aj nárast činnosti inak trestnej u osôb mladších akx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxačne (ak je táto osoba zjavná už z trestného oznámenia, čo je špecifické najmä pre násilnú trestnú činnosť) a trestné oznámenie je podľa § 196 ods. 1 písm. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxého poriadku zastavené.
Podľa § 35 ods. 1 písm. g) [do 31. decembra 2015, t. j. účinnosti novely č. 175xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxtanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu,
-
neplatnosť prechodu vlastníckeho práva, ak boli porušené ustanovenia všeobecne záväzného pxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx ohľadu na to, či tu je, alebo nie je daný verejný záujem, o ktorom sa píše v dôvodovej správe. Po prvé, dôvodová správa nemôže ustanovovať právne záväzné pxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe zrejmé, že § 35 ods. 1 písm. g) nevyžaduje, ani odkazom pod čiarou, existenciu verejného záujmu na podaní takej žaloby.
Preto prokurátor môže žalovax xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxlovať o určenie vlastníckeho práva v spore, v ktorom účastníkmi konania budú iba subjekty súkromného práva.
V týchto súvislostiach treba pripomenúx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxusí byť v úplnom súlade s doktrinálnymi závermi citovaného nálezu.
Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 43/95, z 10. septxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxkom súdnom konaní zodpovedá procesnoprávny aspekt, ktorého obsahom je právo účastníka konania oprávňujúce ho na slobodné disponovanie hmotnými a prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxastníka konať tak, ako to nezodpovedá jeho vôli. Je totiž výsostným (slobodným) právom účastníka rozhodovať o tom, aký procesný materiál súdu dodá. Účxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vôle strán v civilnom procese."
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxmeno g)] možno pochybovať najmä vo vzťahu k sporovému konaniu, kde vystupujú dve strany, ktoré majú na veci protichodný zá¬ujem. Existencia tretej strxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxrátora do sporového konania sa to nevyhnutne prejaví v tom, že sa prikloní na jednu alebo na druhú stranu (nemusí to byť vždy ten účastník, ktorý o vstup poxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxrátor stáva vlastne "pomocníkom” jednej zo sporných strán, čím sa vlastne procesné postavenie jedného účastníka (spornej strany) stane silnejším akx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xesporového konania, kde sa uplatňujú protipóly týchto zásad, t.j. zásada oficiality a vyšetrovacia (vyhľadávacia) zásada. Je to dôležité najmä z tohx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxoré môže vykonať len účastník právneho vzťahu. Nestáva sa však účastníkom občianskeho súdneho konania. Preto sa ústavný súd nestotožňuje s tvrdením nxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx tým, že nemôže robiť úkony, ktoré môže vykonať len subjekt (účastník) daného hmotnoprávneho vzťahu (napr. vzdať sa nároku, uznať uplatňovaný nárok alxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xôkaz neurobí alebo nechce urobiť. Účastníka nemožno nútiť proti jeho vôli a za každú cenu, aby prednesy a dôkazy slúžiace v jeho prospech, boli súdu vždy x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxieť reálne nebezpečenstvo porušenia ústavného práva autonómie vôle strán (účastníkov konania), ktorého procesnoprávnym aspektom je dispozičné prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxdným) právom účastníka rozhodovať o tom, aký procesný materiál súdu dodá. Účasť prokurátora môže účastníkov vo výkone týchto ich práv závažným spôsobxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x prvá veta v spojitosti s čl. xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde ... ". Uvedené články ústavy podľa názoru ústavného súdu oveľa výstižnejšie konštituujú ústavxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu SR, z ktorej je zrejmé, že nové návrhové oprávnenie prokurátora by sa mohlo dostať do rozporu s ústavnými limitmi, najmä v prípadoch, v ktorých by sa vyxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxetom vlastníckeho práva, teda či ide o nehnuteľnosti, hnuteľnosti, byty, nebytové priestory a iné spôsobilé predmety tohto absolútneho vecného právxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxnikol. Z koncepcie tejto aktívnej legitimácie vyplýva, že prokurátor nemusí preukazovať naliehavý právny záujem na takom určení [§ 80 písm. c)] a môže xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkonov.
Žaloby o neplatnosť prechodu vlastníckeho práva sú previazané s pojmom prechod vlastníckeho práva, ku ktorému dochádza najmä v dôsledku dedxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxí vlastníctva bol porušený všeobecne záväzný právny predpis.
Žaloby o určenie vlastníckeho práva môžu byť podané bez ohľadu na to, či bol, alebo nebox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxovanie toho, čo viedlo prokurátora k využitiu takého typu návrhového oprávnenia.
Na podanie návrhu na začatie konania v iných veciach, a to ani vo vecxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa sa pripúšťa len vo veciach taxatívne uvedených v odseku 2. Ich spoločným znakom je, že ide o veci nesporového konania, ktoré charakterizuje spravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Konanie o spôsobilosti na právne úkony - pozri § 186 a nasl.
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Opatrovnícke konanie - pozri § 192, 193.
Konanie vo veciach výchovy maloletých - pozri § 176.
Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vo veciacx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxa s konkurzom a reštrukturalizáciou alebo nimi boli vyvolané.
Prokurátor je od účastníka hmotnoprávne odlišným subjektom, keďže sa v konaní nerozhxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxieť o ňom zmier; ide o hmotnoprávne úkony, ktoré môže vykonať len účastník právneho vzťahu, o ktorý ide. Na procesné úkony je však oprávnený v takom rozsaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Podľa písmena h) [do účinnosti zákona č. 335/2012 Z.z. to bolo písmeno g)] prokurátor môže vstxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xds. 1 písm. f)].
Odsek 2 písm. i) [do účinnosti zákona č. 335/2012 Z.z. to bolo písmeno h)] umožňuje prokurátorovi vstúpiť do začatého konania vo vecxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xým, aby mal možnosť v konaní pred súdom obhájiť zákonnosť aj opodstatnenosť rozhodnutia orgánu verejnej správy vydaného na základe jeho protestu.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xle aj štátu. Vzhľadom na ochranu verejnoprospešného záujmu a napokon aj vzhľadom na možné dopady sporov týkajúcich sa nárokov štátu a potrebu ochrany vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxiach, v ktorých ako jeden z účastníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo jednotka územnej samosxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxa sporového charakteru.
Podľa odseku 2 písm. k) doplneného zákonom č. 495/2009 Z.z. prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vo veciach ochranx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx spotrebiteľa, a preto je opodstatnené, aby: "... prokurátor ako priateľ súdu mohol pretavovať do súdneho procesu všetky dôležité aspekty ochrany spoxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxľov podľa § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov."
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx x xungovaní Európskej únie (ďalej len "ZFEU") sa uvádza, že Únia v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu ich záujmov, treba potvrdiť, že Európska únia má naozaj výrazný záujem na ochrane spotrebiteľa. V tomto prípade ani netreba citovať rozsudky Súdneho xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxné právomoci Únie a členských štátov (čl. 4 ZFEU).
Napriek tomu ďalšie rozšírenie postavenia a procesných oprávnení prokurátora v občianskom súdnox xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi účastníkov v občianskom súdnom konaní, ktorého podstata bude spočívať v tom, že na strane jedného z účastníkov, aj keď ekonomicky slabšieho, bude pôsxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxenskej republiky, ak škodu spôsobil štátny orgán podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxa, v ktorom by dokonca mohlo ísť o jeho zodpovednosť.
Z uvedeného vyplýva, že toto oprávnenie prokurátora je spôsobilé ohroziť, ba až porušiť ústavný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxúto možnosť nemajú.
O úlohách, najmä účasti a pôsobnosti prokurátora v konaní pred súdom pozri zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre; podrobnosti upxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov došlo k prijatiu zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý ustanovuje, že prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v občianskom súdnom konaní v rozsxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrostriedkov pri privatizácii, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 278/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxy, oprávnený
a)
podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania [ § 35 ods. 1 písm. b), § 250zf a § 244 až 250s OSP],
b)
vstúpiť do už začatého občxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxní, čím sa myslí aj mimoriadny opravný prostriedok - mimoriadne dovolanie, ktoré môže podať len generálny prokurátor.
Podľa doplneného odseku 4 (záxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x. 153/2001 Z.z., ktorý v § 46 až 51 podrobne upravuje príslušnosť prokurátora) zasiela oznam o začatí konania.
Aj keď ani to nie je jasné, či oznam o začaxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxky súdny poriadok je zákonom kódexového typu, a preto do jeho obsahu nepatria normy, pre ktoré sú určené podzákonné normy, v tomto prípade vyhláška č. 54xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je súčasťou spravovacích a kancelárskych poriadkov. Ide viac-menej o procesno-technický úkon. Táto kritika nie je samoúčelná.
xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxávy k novele sa právna úprava uvedená v ods. 4 tohto ustanovenia neosvedčila. Viaceré súdy dôsledne neplnia svoju notifikačnú povinnosť voči okresným xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxutie, či v konkrétnej veci je potrebné vstúpiť do začatého súdneho konania. Z týchto dôvodov bolo navrhnuté priznať prokurátorom právo na nazeranie do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxených v § 35 ods. 2 OSP.
Judikatúra
Návrh na začatie konania v mene štátu môže podať prokurátor vo všetkých tých prípadoch, v ktorých pri prevode alexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo predpisu.
R 41/1997
Ak prokurátor podáva podľa § 35 ods. 1 písm. b) OSP návrh na začatie konania na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu v právxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v poslednom stupni správneho konania,
2. ktoré zakladalo, menilo alebo zrušovalo oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb.
S 70/2001
x xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé na podniky, sa v čl. 81 ods. 1 Zmluvy o založení ES* ustanovuje:
"(1) Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné so spoločným trhom: všetky dohody medzx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx alebo následkom je vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu, najmä tie, ktoré
a)
priamo alebo nexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenky pri rovnakých plneniach voči ostatným obchodným partnerom, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú,
e)
podmieňujú uzavieranie zmlúv ostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané podľa tohto článku sú automaticky neplatné.
(3) Ustanovenia odseku 1 však môžu byť vyhlásené za nexxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
-
zosúladených postupov alebo kategórie zosúladených postupov,
ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov a
b)
neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné so spoločným trhom, ak sa tým ovplyvní obchod medzi člxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxbo iných nespravodlivých obchodných podmienok,
b)
obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov,
c)
uplatňovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxierania zmlúv ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby do tohto konania mohli vstupovať ďalšie presne vymedzené subjekty civilného procesu, pre ktoré je charakteristické, že im zákon priznáva niektoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmonopolný úrad už predložili písomné vyjadrenie.
K predloženiu písomných vyjadrení môže dôjsť
a)
na základe vlastného rozhodnutia Komisie alebx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrostredníctvom súdu.
Komisiu a Protimonopolný úrad nepovažujeme za vedľajších účastníkov alebo účastníkov konania. Ich postavenie je špecifické x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxpieť k dosiahnutiu účelu konania vyjadreného v § 1.
Účastník sa nemôže domáhať nepripustenia účasti týchto dvoch subjektov iba vtedy, ak by preukázalx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxení ES.
Komisia a Protimonopolný úrad SR podľa nového znenia § 158 ods. 3 majú procesné právo na doručenie kópie (nie je jasné, prečo zákonodarca použix xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxvoplatnosti rozsudku a rovnako je nejasné, či sa týmto orgánom doručuje napríklad uznesenie odvolacieho súdu o zrušení prvostupňového rozsudku. Napxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdneho poriadku Účastníci konania majú právo vyjadriť sa k procesným úkonom, najmä k vyjadreniam Komisie alebo Protimonopolného úradu SR v primerxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxx čl. 142 ods. 2 ústavy súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnca xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxé miesto sa teda kladie senátne rozhodovanie, hoci v prvostupňovom konaní podľa platného právneho stavu rozhodujú na okresných súdoch a na krajských sxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxnania.
Osobitným zákonom, ktorý upravuje postavenie poverených zamestnancov súdu, je zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch.
Prejednávaxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x Dohovoru). Zákonným súdom je ten súd, ktorý je obsadený v súlade so zákonom. Nedostatok v obsadení súdu, okrem prípadu, ak namiesto samosudcu konal senxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxo aj mimoriadneho opravného prostriedku [dovolania podľa § 237 písm. g), § 241a ods. 2]. Záver, že súd je správne obsadený, ak namiesto samosudcu konal a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxiamo v platnej procesnej úprave.
Literatúra
Mazák, J.: Novela Občianskeho súdneho poriadku - úvahy pre prax. Justičná revue č. 3 - 4/1994.
§ 3xx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx
x xxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xontrolnej funkcie predsedu senátu vyplýva jeho oprávnenie na procesné úkony, ktoré zodpovedajú tejto funkcii a ktorými sa realizuje. V praxi pôjde naxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnosy, o rozhodovanie o vylúčení zapisovateľa alebo iného pracovníka súdu, znalca, tlmočníka, súdneho komisára, súdneho exekútora (§ 17), o ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xríslušným poučením (§ 43 ods. 1), o úkony prípravy pojednávania (§ 114) a o celý rad ďalších úkonov podobnej povahy spravidla výslovne uvádzaných v procxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xonania.
K otázke vecí riešených v kompetencii samosudcu pozri § 36 a nasl. a vysvetlivky k nemu.
Z postavenia a úlohy samosudcu logicky vyplýva, že jx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx obsiahnutá v tomto ustanovení je jednou z procesných garancií nezávislosti, nestrannosti a objektivity rozhodovania. Zákaz prítomnosti na porade kxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxklad aj na predsedu súdu, na iných sudcov tohto súdu, jeho ďalších pracovníkov a pod., ako aj na sudcov alebo pracovníkov vyšších súdov alebo justičných xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxa senátu prítomných, aby opustili pojednávaciu miestnosť. Pred návratom senátu z poradnej miestnosti zariadi asistent, aby účastníci pojednávania xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxv na návrat do pojednávacej miestnosti, prípadne sa na výzvu použije vhodné technické zariadenie. Obdobne ako senát môže postupovať aj samosudca.
Pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxx xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx pre dedičské konanie a činnosť notára v ňom (§ 175a až 175zd) inštitút súdneho komisára. Jeho funkciu plní notár na základe poverenia príslušným okresnxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxe rozhodnutie, je neformálnym opatrením súdu, preto nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok ani zo strany notára, ani zo strany účastníkov dedxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxde tohto poverenia je notár ako súdny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x 175zca, alebo k predloženiu veci súdu na vydanie uznesenia o dedičstve podľa § 175zd. Podľa tohto ustanovenia, ak sa prejednanie dedičstva neskončilo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xotové výdavky. Keďže úkony v konaní o dedičstve, ktorými je notár poverený, sa považujú za úkony súdu, treba, aby sa notár pri ich realizácii spravoval Oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxzorneniu notár spôsobí zbytočné prieťahy v súdnom konaní) môže súd odňať notárovi poverenie, pričom úkon odňatia takisto nie je súdnym rozhodnutím, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxek 4). Pôjde o prípady, keď poskytnutie právnej pomoci v cudzine bude potrebné z dôvodu, že dedičstvo alebo jeho časť sa nachádza v cudzine, poručiteľ zoxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutie, ktorým sa upravuje vedenie konania, rozhodnutie o ustanovení opatrovníka, o ustanovení znalca, o znalečnom, o uložení poriadkového opatrenixxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v dedičskom konaní vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť notár, ktorý ich vydal (nie súd). Prvopis rozhodnutia podpisuje vlastnoručne notár. Súdxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxmi zhoda. Cieľom novely (zákona č. 384/2008 Z.z.) účinnej od 15. októbra 2008, ktorá zverila notárom právomoc vydávať v konaní o dedičstve rozhodnutiax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxve oprávnený vydávať rozhodnutia, okrem rozhodnutí uvedených v osobitnom predpise. Týmto osobitným predpisom je Spravovací a kancelársky poriadok xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxzhodnutia:
a)
uznesenia o dedičstve podľa § 175q ods. 1 OSP,
b)
uznesenia, ktoré podľa § 5 písm. c) zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxičstve okrem
-
sporu dedičov o dedičské právo,
-
odňatia veci poverenému notárovi,
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx,
-
konania o dedičstve po poručiteľovi, ktorý zomrel v cudzine alebo bol cudzím štátnym príslušníkom,
-
nariadenia likvidácie dedičstva,
-
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx nepochopiteľné, prečo sa riadny opravný prostriedok dostal do § 38 namiesto jeho umiestnenia do štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku, pretožx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxeobecnosť a neobmedzenie inými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku znamená, že odvolanie je prípustné aj proti osvedčeniu o dedičstve. Osvexxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxé pripustil odvolací súd.
V rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. novembra 2001, sp. zn. 1 Cdo 10/01 (R 6/2002), sa uvádza: "Neobstojx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxo je zrejmé zo zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, notár nevykonáva len tie činnoxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxho zákona). Ďalšou činnosťou notára vyplývajúcou z osobitného zákona je (okrem iného) činnosť notára ako súdneho komisára ( § 38 ods. 1 OSP). Tento je (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxsár výkonom rôznych procesných postupov v podstate poskytuje súdu službu. Jeho úkony sa považujú za úkony súdu ( § 38 ods. 3 OSP) a ním vydané osvedčenie x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dedičstve (citované ustanovenie o tom mlčí a z toho nemožno vyvodzovať vylúčenie prípustnosti odvolania) a takého vylúčenie riadneho opravného prosxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxe môže účastník podať aj odvolanie, ktorého odmietnutie by odvolací súd nemal ako odôvodniť (§ 218) a také rozhodnutie by znamenalo odmietnutie spravoxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxochádza k výraznej devalvácii účelu inštitútu osvedčenia o dedičstve, lebo odvolaním v takomto prípade sa nielen predlžuje konanie, ale sa aj spochybxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o účinkoch odvolania, podľa ktorého: "Včas podaným odvolaním osoby, ktorej bolo rozhodnutie určené na doručenie, sa toto rozhodnutie zrušuje a nové rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania sa nemôže vzdať odvolania proti rozhodnutiu notára.
Ak odvolanie proti rozhodnutiu notára podá osoba, ktorej bolo rozhodnutie určené na doručxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ak bolo odvolanie podané oneskorene alebo osobou, ktorej nebolo rozhodnutie určené na doručenie, o odvolaní rozhodne odvolací súd. Ak by odvolací súd xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxanie bolo podané včas, odvolanie odmietne podľa § 218 ods. 1 písm. e) a v odôvodnení skonštatuje, že došlo k zrušeniu rozhodnutia zo zákona. Účastník dedxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlšou činnosťou") vymedzeným § 3 ods. 2 NP. Tento zákon okrem základných a organizačných ustanovení o notárovi, notárskom úrade a samospráve podrobne uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxncelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (§ 94 a nasl. o konaní o dedičstve, najmä § 123 a nasl. o činnosti notárov x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx.
§ 39
K § 39
V súlade so zásadami materiálnej xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxročný, neúčelný, spätý so zvýšenými trovami alebo v jeho obvode neuskutočniteľný (takéto posúdenie bude vecou zodpovednej úvahy procesného súdu) usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxonu bude ten súd, ktorý by bol inak príslušný konať vo veci na prvom stupni, t.j. okresný súd, krajský súd.). Ak to však odôvodňuje význam úkonu, úprava nexxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxednávania, ak sa vo veci koná s pojednávaním, a dokazovania. Dožiadaný súd uskutoční úkon v súlade s obsahom dožiadania, ktoré sa má realizovať vo forme xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxtkového stavu môže dožiadaný súd nad rámec dožiadania uskutočniť aj iné nevyhnutné úkony súvisiace s vecou. Ak dožiadaný súd nebude môcť vykonať úkon vx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdník.
Podrobnosti o dožiadaní upravuje § 68 Sprav. por. Dožiadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú úxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx je to potrebné, dožadujúci súd pripojí súdne spisy a poukáže na tie ich časti, kde sú potrebné údaje obsiahnuté. Postupné dožiadanie viacerých súdov v zxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xiež uvedie, či a ktorý zástupca účastníka konania sa má o úkone dožiadaného súdu upovedomiť. Dožiadaný súd podľa povahy veci a podľa toho, čo pri vykonávxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxiadaný súd dbá na to, aby sa úkon vykonal len v prípadoch, ak účastníci konania alebo ich zástupcovia boli včas upovedomení o čase a mieste úkonu, iba ak by xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxjú. V takom prípade ich neúčasť nemožno hodnotiť ako procesnú chybu v postupe dožiadaného súdu. Nazdávame sa, že dožiadaný súd by mal aj takých účastníkxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu treba vyhovieť bezodkladne, najmä v prípadoch, ak je na dožadujúcom súde nariadené súdne pojednávanie. Tu treba uviesť, že za prípadné zbytočné priexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxnej situácii, v ktorej by k takým zbytočným prieťahom došlo pred dožiadaným súdom spôsobom, ktorý dožadujúci súd nemohol ovplyvniť.
Ak xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxanie inému súdu a oznámi to dožadujúcemu súdu.
Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu, správnejšie, ktoré vznikli v konaní pred ním, dožadujúci súd dxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Preddavky na vykonanie dôkazov zaplatené účastníkmi podľa § 140 však zúčtuje dožadujúci súd. O určení znalečného a svedočného rozhoduje bez zbytočnéxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx a náhradách pri tlmočníckom úkone a prekladateľskom úkone. O náhrade trov konania v časti, v ktorej sa konalo pred dožadujúcim súdom, však vždy rozhodnx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvania právnej pomoci. Justičná revue č. 2/1990.
Holub, M.: Haagská úmluva o provádění důkazů v cizině v praxi soudů. Socialistická zákonnost č. 9/19xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazu dožádaným soudem v o.s.ř. Socialistická zákonnost č. 3/1970.
Vacura, J.: Ještě k otázce ustanovení znalce v případech dožádání v občanském sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxu o pojednávaní, prípadne o individuálnom procesnom úkone (napr. výsluchu svedka či inom úkone v rámci dokazovania a i.) uskutočňovanom procesným či ixxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxčenie o dedičstve vydané notárom - súdnym komisárom za podmienok ustanovených v § 175zca;
-
zápisnicu o procesnom úkone, ktorý má význam a funkciu poxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxdania urobeného bežným spôsobom, ktoré nahrádza;
-
zápisnicu o porade a hlasovaní (odsek 2 druhá veta).
Okolnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxu podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník a zapisovateľ, ktorý zápisnicu spísal. Ak predseda senátu nemôže zápisnicu podpísať, podxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xonaním a predmetom konania (úkony procesných a hmotnoprávnych dispozícií), v záujme právnej istoty odporúča sa dať podpisovať tomu, kto taký úkon robxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx aj dohodu rodičov o výchove a výžive maloletého dieťaťa), musia však prítomní účastníci vždy podpísať (odsek 2 druhá veta). Ak sú podmienky na uzavretix xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx sa účastníci podpisujú za znenie navrhovaného zmieru a až potom súd vynesie uznesenie, ktorým schvaľuje súdny zmier v znení, ktoré zopakuje podľa textxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupca účastníka konania, okrem prípadu, ak plnomocenstvo výslovne obsahuje možnosť uzavrieť zmier v znení, ktoré sa zapíše do zápisnice. Pri ustaxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxaný a uzavieraný zmier dostatočne určitým spôsobom.
Všetky typy zápisníc sú verejnými listinami (§ 134) a tvoria dôležitú súčasť súdneho spisu.
Pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnikou).
Bližšia úprava náležitostí obsahu a formy zápisníc je obsiahnutá v Spravovacom poriadku (§ 52 a nasl.).
Osvedčenie o dedičstve je jediný sxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xápisniciam v konaní pred súdom.
Povinnosť zapísať každú námietku proti zneniu zápisnice, vedeniu konania alebo správaniu sa účastníkov, ktorej súx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxnosti postupu všeobecného súdu. Z opaku vyplýva, že nezapísanie námietky, ktorej súd nevyhovel, môže zakladať predovšetkým disciplinárnu zodpovedxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxých podmienok a procesných garancií spravodlivého procesu (napr. verejnosť pojednávania, právna pomoc v konaní pred súdom a pod.).
Judikatúra
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x x x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
x IV (s. 17)
Je vecou predsedu senátu, aby dbal o to, aby zápisnica mala náležitosti uvedené v ustanovení § 40 ods. 1 a 2 OSP a v ustanoveniach Spravovacixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxjmé nesprávnosti.
Z IV (s. 31)
Ak odvolací súd koná o odvolaní bez nariadenia pojednávania ( § 214 ods. 2 OSP), zápisnica sa nespisuje. Zápisnica sa vxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xk treba vyhlásiť rozsudok alebo ak súd vykonáva dokazovanie. Aj keď tu totiž nekoná s účastníkmi, o vykonávaní dokazovania musí byť zachytený priebeh txxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx
x xx xxx xxxx
x xxxx
Zvukový záznam pojednávania
K § 40aa
S účinnosťou od 1. marca 2015 obsahuje právna úprava civilného konania povinnosť zaznamenávax xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxspozícii účastníkom konania a osobám, ktorým je do spisu umožnené nahliadnuť. Nová právna úprava má slúžiť k odstráneniu prípadných nedorozumení a koxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtený, a odstrániť nedostatky, ktoré vzniknú prepisom prejavu formou diktátu tak, ako to predpokladá spravovací poriadok. Zároveň sa tak zabezpečí isxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxbezpečená možnosť tvrdenia, ktoré boli v konaní uvedené, overiť. Podľa novej úpravy § 44 ods. 1 budú mať zároveň účastníci konania a ich zástupcovia moxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x § 44.
x xxx
xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxh úradníkoch. Funkciu vyššieho súdneho úradníka môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu a kto je bezúhonný.
Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je druh civilného procesu a úkony konkurzného a vyrovnacieho súdu sú úkonmi v občianskom súdnom konaní, čo potvrdzuje používanie Občianskeho súdneho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxvý a právny rozbor veci. Skutkový a právny rozbor veci pridelenej sudcom vykoná vyšší súdny úradník s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramexx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxor súčasťou spisu alebo prílohou a ako vyplýva z obsahu zákona o súdnych úradníkoch, či tento rozbor obsahuje informácie, na ktoré má účastník právo v ráxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxuhu vecí podľa rozvrhu práce a v určitej veci. Rozvrhom veci sú určené veci pridelené sudcovi a písomné poverenie sa týka len tých vecí, ktoré sú pridelenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxík vykonávať úkony.
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník samostatne koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu
a)
o návrhu na vydanie pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xlatobného rozkazu podľa § 172;
b)
o návrhu na vydanie šekového platobného rozkazu a zmenkového platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxaní,
-
odňatia veci poverenému notárovi podľa § 175zb,
-
vrátenia veci notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo zmenu uznesenia,
-
konanxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xríslušníkom,
-
nariadenia likvidácie dedičstva,
-
privolenia súdu k úkonom dedičov na predaj alebo iné opatrenia;
d)
o úschovách;
e)
o umxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xchválenia príklepu súdom;
h)
v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxych pohľadávok.
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník rozhoduje na základe poverenia sudcu aj o
a)
poriadkovej pokute podľa § 53,
b)
zxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
e)
oslobodení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
ustanovení správcu dedičstva podľa § 175e,
i)
príslušnosti a právomoci súdu na konanie podľa § 103, 104, 104a a 105,
j)
ustanovení zástupcu účasxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx spoločné konanie podľa § 112,
n)
vydaní opravného uznesenia podľa § 164,
o)
pripustení zámeny účastníka konania o pristúpení ďalšieho účastníkx xx xxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxpovedať rozhodnutiam, ktoré sú uvedené v predošlých písmenách.
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva:
a)
dožiadania podľa § 1xx xxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku podľa § 153a, 153b,
e)
zisťovanie podmienok na vyhlásenie xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 209 a nasl. a § 241 ods. 4,
j)
úkony v správnych veciach pri príprave veci na rozhodnutie podľa § 244 a nasl., medzi ktoré možno zahrnúť aj úkony vo veciacx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxanie súdnych úradníkov sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Z toho vyplýva, že voči vyššiemu súdnemu úradníkovi možno vzniesť námixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdu. Napokon treba zdôrazniť, že proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka sú prípustné opravné prostriedky v rovnakom rozsahu, ako keby tieto rozxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky
zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
čl. 1 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z.z. o prijatí Doxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xlužbe
§ 5, 49 a nasl. ZS
Úkony účastníkov
§ 41
K § 41
Z ustanovení odsekov 1 a 2 vyplýva, že úkony účastníkov spravujú sa zásadou neformálnosti.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xápisnice s rovnakými právnymi účinkami, ale vždy výslovne alebo tak, aby neboli pochybnosti o ich skutočnej vôli; to isté platí aj x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konania je ustanovenie § 175, podľa ktorého vzhľadom na predpísaný obsah námietok nemožno námietky vzniesť v akejkoľvek forme, lež iba písomne alebo úxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx x xx xxxx xxxxadavka písomnosti bude splnená, ak sa takýto úkon urobí aj ústne do zápisnice.
Zásada neformálnosti úkonov účastníkov však nevylučuje, aby súd uložxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xi iných osôb zúčastnených na konaní dôsledne podľa ich obsahu, a nie podľa toho, ako ich pomenovali.
Hmotnoprávnym úkonom účastníka v zmysle ustanovxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi ( § 580 OZ) a pod.
K otázke opravy alebo doplnenia nesprávnych či neúplných podaní a poučovacej povinnosti súdu pozri § 5 a 43 a vysvetlivky k nim.
K pxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xod., nemožno podanie účastníka, hoci aj označené ako odvolanie, spravidla posudzovať ako opravný prostriedok, ale v súlade s ustanovením § 41 ods. 2 Oxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx
x xx
xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonu rozhodnutia prejednávajú aj podanie, ktoré je označené ako odvolanie, ak sa povinný domáha iba odkladu uskutočnenia výkonu rozhodnutia, nie zamixxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, zároveň však predloží súdu ďalšie dôkazy (napr. listinné) na doloženie opodstatnenosti svojho návrhu, nemôže súd bez ďalšieho objasnenia dospieť k xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxdzovať ako urobený bez podmienky. Účastníkom prejavená podmienenosť procesného úkonu, pokiaľ na nej účastník trvá, bráni tomu, aby úkon vyvolal zamýxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxadiska obsahu mal náležitosti dovolania zahrňujúce tiež dovolací petit a odkazy na konkrétne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa dxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčelovým tvrdením, že v skutočnosti nešlo o dovolanie, ale návrh na obnovu konania.
Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxná. Nie je však vylúčené, že môže mať aj následky hmotnoprávne.
Súd je povolaný na to, aby právo interpretoval, a preto musí pri svojom rozhodovaní vždy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xj proti jeho výslovnej vôli jeho výklad hmotnoprávnych ustanovení, podľa ktorých samotnú vec posúdi a tomuto prístupu aj podriadi súvisiacu procesnú xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtie č. 43/2013 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR).
Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 223/2013, z 19. júna 2013
Literatúra
Nesrovnxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 8/1957.
Zábranská, E.: K významu ustanovení § 41 odst. 3 o.s.ř. Socialistická zákonnost č. 2/1989.
§ 42
K § 42
Ustanovenie § 42 prispôsobuje xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xožnosť, aby sa podanie urobilo telefonicky. V súčasnosti nemožno urobiť podanie ani telegraficky, keďže pošta už túto službu neposkytuje.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým podpisom, ale aj bez neho. Na podanie navrhovateľa, ktoré je urobené elektronickým prostriedkom - emailom a ktoré nebolo doplnené písomne alebo ústxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xj Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí sp. zn. 1 Ndc 6/2011. Podľa Najvyššieho súdu SR je takýto záver opodstatnený so zreteľom na systematický aj logickx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xariadenie predbežného opatrenia, ktoré podanie bolo urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, vyžaduje - bez ďxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sa neprihliada. Pod pojmom "návrh vo veci samej" okrem žaloby treba rozumieť aj všetky dispozičné úkony s predmetom konania. Tým, že by sa za smerodajný xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxsuje (vyžaduje) iný, a to podstatne zložitejší postup (riešenie), ktorý obsahuje aj osobitnú ingerenciu súdu (vydaním a doručením uznesenia s výzvou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxilo), že súd na takéto podanie neprihliada (porovnaj § 43 ods. 1, 3 OSP). Takýto rozdiel v prístupe a dôsledkoch pri podaní urobenom elektronickým prosxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxenom elektronickým prostriedkom bez zaručeného elektronického podpisu, ktoré je návrhom vo veci samej alebo návrhom na nariadenie predbežného opatxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyžadovanie zásadne iného, a to komplikovanejšieho riešenia vrátane ingerencie súdu (výzvy s osobitným poučením) pri návrhoch, ktoré nie sú návrhom xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch, ktorá je obsiahnutá v § 42 OSP, a nie je ani v súlade s úpravou odstraňovania nedostatkov podaní (§ 43 OSP).
Treba zároveň dodať, že v teórii sa možno sxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtronickými prostriedkami bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom, sa nevzťahuje potreba doplnenia písomne alebo ústne do zápisnice najnexxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxia s iným návrhom (než vo veci samej alebo na nariadenie predbežného opatrenia) urobené elektronickými prostriedkami bez podpísania zaručeným elektxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xšak zjavne odporuje - nerešpektuje alebo prehliada § 42 ods. 3 prvú vetu OSP, podľa ktorej medzi všeobecné obsahové náležitosti každého podania patrí pxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxžňuje (že podanie je prejavom jeho vôle). Podanie urobené prostredníctvom telefaxu treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdpisu a podanie urobené telefaxom) je zákonná procesná lehota 3 dni. Inak budú podania právne neúčinné a súd sa nimi nebude zaoberať. Na podania, ktoré nxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxnetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účasxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxresu sudcu; to platí aj na uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka (§ 132a ods. 2 Sprav. por.). Ak je účastníkovi konania, resp. jeho zástupcovx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx súd vráti s uvedením dôvodu, pre ktorý nemôže také podanie prijať (§ 45 ods. 6 OSP).
Podľa § 132 Sprav. por. pri prijímaní podaní urobených elektronicxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov. Takto prijaté podania sa odovzdávajú podateľni na ďalší postup podľa § 129.
V spojitosti s touto zákonnou možnosťou urobiť podanie nx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx. II. ÚS 67/08-127), odkazujúc na stabilizovanú judikatúru, poukázal na význam ochrany základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxžnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
Sťažovateľka sa sťažnosťou domáha vyslovenia porušenia základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným spôsobxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxoru, ku ktorému malo dôjsť postupom okresného súdu neprijatím jej podania z 24. júla 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elekxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrmou a podpísané zaručeným elektronickým podpisom z dôvodu nedostatočného technického vybavenia tohto súdu, mohol v konkrétnych okolnostiach predxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxažovateľkou tvrdené porušenie jej označených práv postupom okresného súdu posudzoval len v rozsahu, v akom bola sťažnosť sťažovateľky prijatá na ďalxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
Podľa čl. 51 ods. 1 ústavy domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, čl. 37 ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44 až 46 možxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom.
Podľa § 41 ods. 1 OSP účastníci môžu robiť svoje úkony akoukoľvex xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxickom podpise účinnej od 1. mája 2002 podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov pri prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorými sú zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx 543/2005 Z.z.
Článok 46 ods. 1 ústavy je primárnou ústavnou bázou na zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušnýcx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oddiele druhej hlavy ústavy normujúcich rámec, v ktorom sa možno domáhať jeho rešpektovania (m. m. I. ÚS 22/03, IV. ÚS 159/07).
Ústavný súd SR v súlade xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxé záruky, že vec bude spravodlivo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx m. II. ÚS 27/07).
Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu zmyslom a účelom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je zarxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho práva na súdnu ochranu by došlo vtedy, ak by komukoľvek bola odmietnutá možnosť domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a ak by súd odmixxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxru ústavného súdu vyplýva, že fyzické osoby alebo právnické osoby sú oprávnené podať (doručiť) všeobecnému súdu podanie, a teda aj návrh na začatie konxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxnať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon", uvedeného v čl. 2 ods. 2 ústavy možno vyvodiť príkaz adresovaný vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx štátny orgán, v danom prípade okresný súd, neurobí, dopustí sa neprípustného zásahu do základných práv dotknutej fyzickej osoby alebo právnickej osoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxný príkaz konkretizovaný v dotknutých ustanoveniach zákona, predstavuje porušenie základného práva aj za okolností, keď tento štátny orgán sám priaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
V danom prípade § 41 ods. 1 v spojení s § 42 ods. 1 OSP navrhovateľovi (sťažovateľke) nepochybne priznáva možnosť urobiť podanie viacerými rovnocexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxného ústavný súd dospel k názoru, že v danom prípade postupom okresného súdu vo veci neprijatia podania sťažovateľky z 24. júla 2006 urobeného elektronxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru ..."
V tomto kontexte nie je zaujímavé, že Ústavný súd SR napríklad v uznesení, sp. zn. III. ÚS 252xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxadoch sa podľa § 6 zákona č. 38/1993 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo, a preto je táto rozbiehavosť nevýznamná.
Z citovaného nálezu je dôležité, že forma podaní na súdy a ich účinky sa kontrolujú aj cez obsah základného xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx uľahčiť účastníkom, ale aj iným subjektom konania styk so súdom. Z dikcie "Každý okresný súd ..." treba vyvodiť, že tu uloženú povinnosť má aj ten okresnx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xa nich bolo spísané podanie, čo im síce zákon neukladá, ale ani nezakazuje. Podaním v zmysle tohto ustanovenia je podanie urobené na výzvu súdu. Postúpexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xds. 1, § 104a, § 105). Výrazom "účinky" treba rozumieť hmotnoprávne aj procesnoprávne účinky.
V ustanovení odseku 3 sa určujú tzv. všeobecné náležitxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xx xxbavenie veci platobným rozkazom - § 172, na odvolanie - § 205, na dovolanie - § 241, a i.
Každé podanie adresované súdu musí obligatórnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xa webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR,
b)
kto ho robí - táto náležitosť je vyjadrením zásady, že na anonymné podania sa neprihliada,
c)
xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, musí byť zrejmé, čo má byť predmetom konania a čoho sa navrhovateľ v konaní domáha, aby bolo možné xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxjmé, čoho sa autor podania domáha a ako má súd rozhodnúť,
e)
dátum, kedy bolo podanie vyhotovené,
f)
podpis konajúcej osoby (prípadne jej zástupcxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh náležitostí zákon pre určité druhy podaní predpisuje ďalšie, osobitné náležitosti pre určité druhy konania prípadne štádiá konania, napríklad pre xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx
xxxxx x xxladá účastníkovi konania predložiť súdu podanie v takom počte rovnopisov, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopisx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xonania síce predložil potrebný počet rovnopisov podania, avšak nepredložil súdu aj zodpovedajúci počet príloh svojho podania. Uvedená novela jednoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxohy, na ktoré v predmetnom podaní odkazuje, a to s cieľom zaručiť ostatným účastníkom, ktorým bude podanie zaslané, možnosť riadne sa oboznámiť s jeho oxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxovy tohto účastníka.
O trovách sa nerozhodne podľa § 148, ale podľa pravidla, že účastník je povinný sám platiť svoje osobné trovy (§ 140 ods. 1). Ak ich xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxtovovania rovnopisov a príloh. V dôvodovej správe sa navrhuje postupovať podobným spôsobom, ako je to pri realizácii základného práva na informácie pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxod iným číslom) riadna žaloba a o jeho nároku sa rozhodne v konaní o nej.
V 31/1974
Nevyhnutnou náležitosťou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxti dvom alebo viacerým odporcom, z jeho obsahu musí byť zrejmé, aký podiel na celkovom nároku sa uplatňuje voči každému z odporcov alebo či ide o spoločnú x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia môže byť písomný, ale možno ho podať aj ústne do zápisnice ( § 79 ods. 1 a § 42 ods. 1 a 2 OSP).
Piata časť Občianskeho súdneho poriadku (teraz šiesta - pxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtostí návrhov, t.j. náležitostí ustanovených v § 42 ods. 3 OSP na podanie návrhov vo všeobecnosti, v § 79 ods. 1 OSP pre návrh na začatie konania podľa trxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx nedostatok, ktorý bráni riadnemu pokračovaniu v súdnom výkone rozhodnutia. Ustanovenie o zastavení konania pre neodstrániteľné nedostatky treba dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxia je skúmanie, či sú splnené podmienky konania, a ďalej zistenie potrebných dôkazov. Pre ďalší priebeh konania má význam najmä: či návrh (žaloby) spisxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xdstraňovaní vád podania účastníkov, či sa dodržiavajú predpisy o súdnych poplatkoch, či sa venuje pozornosť otázkam právomoci a príslušnosti súdov i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xx x xx xxx xx xx xx xxx x x xx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx, procesnej spôsobilosti ( § 20 OSP) a oprávnenia (splnomocnenia) zástupcu ( § 22 až 31, § 34 ods. 2 OSP), či sa včas požadujú potrebné spisy, listiny, vyxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx
x x xxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx. 1 OSP) je lehotou procesnou; pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 OSP.
R 18/2008
Ústavný súd Slovenskej republxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xeci dospel k záveru, že včasnosť podania opravného prostriedku (odvolania) urobeného telefaxom treba posudzovať na základe okamihu jeho doručenia vxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbecného súdu oboznámil a aký dátum doručenia na ňom vyznačil, postupujúc pritom podľa podzákonných právnych predpisov, resp. interných predpisov všxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xdvolania a že sťažovateľka svoje podanie v zákonnej trojdňovej lehote doplnila originálom odvolania. Z týchto skutočností vychádzal aj Najvyšší súd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xomu, že odvolanie nebolo riadne prerokované. Keďže sťažovateľke nebola poskytnutá spravodlivá ochrana jej práv a oprávnených záujmov ako účastníčkx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xúdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxný e - mail, ak obsahuje všetky náležitosti riadneho odporu. Pripojenie ďalšej textovej prílohy v podobe „obvyklého“ podania potom nie je nevyhnutné, x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrostriedkami (§ 42 ods. 1 OSP) je lehotou procesnou. Pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 OSP.
Keďže podxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ústne do zápisnice, na toto podanie sa v zmysle § 42 xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxatický aj logický výklad s použitím argumentu a maiori ad minus (od väčšieho k menšiemu).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. apríla 2011, sp. zn. 1 Ndc 6xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxz.) prijaté nové ustanovenie týkajúce sa hromadných podaní. Takúto úpravu si vyžiadalo časté správanie účastníkov využívajúcich možnosť podať na jexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxi väčšom množstve takýchto podaní nedošlo k ochromeniu činnosti daného súdu.
V odseku 1 je pojem hromadné podanie definovaný tak, že za hromadné podxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdnej zásielky (napr. z jednej advokátskej kancelárie) je aj viac ako desať rôznych podaní rôznych účastníkov alebo ak v podateľni súdu jedna osoba podá xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa v jeden deň bez ohľadu na to, či všetky tieto podania boli doručené v jeden moment alebo postupne počas dňa a či boli doručené jedným alebo viacerými spôsxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo ide o tzv. iné podania.
V odseku 2 zákonodarca stanovil, že v prípade hromadných podaní sa pridelia iba podania, ktoré sú adresované súdu, na ktorý bxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ktoré sú návrhmi na začatie konania, právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované. V prípade, že hromadné podanie, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xiež elektronickými prostriedkami.
V záujme zachovania plynulosti prideľovania vecí na súde do jednotlivých súdnych registrov a jednotlivým zákoxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxť priebežne. Súd teda nie je povinný spracovať všetky takéto návrhy z hromadného podania naraz na úkor ostatných podaní, ale priebežne spolu s prideľovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xoli už skôr pridelené a o ktorých sa doposiaľ právoplatne nerozhodlo, tieto sa ďalej neprideľujú a považujú sa za rovnopisy už pridelených podaní. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodania bude vykonanie lustrácie, a to primárne na súde, ktorému je hromadné podanie doručené, avšak potrebné je vykonať lustráciu aj na súde, ktorému pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xpisu hromadného podania, a teda ešte pred pridelením jednotlivých podaní prostredníctvom podateľne.
V súvislosti s nárastom počtu podaní, ktoré mxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxpisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxtatné podania, podľa novelizovaného zákona o súdnych poplatkoch sa táto sadzba zvýšila na 0,10 eura za každú stranu, najmenej 10 eur za podanie, ktoré jx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxlatnené aj spracovanie hromadného podania. Poplatok sa bude predpisovať po prijatí hromadného podania rozhodnutím predsedu súdu a v prípade jeho nezxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxložky 20b sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 1 euro (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení).
Vzhľadom na novú právnu úpravu boxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy týkajúce sa zapisovania vecí do registrov. Podľa doterajšej právnej úpravy (§ 151 ods. 2 Spravovacixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxsovaný inému súdu. Nová právna úprava stanovuje výnimku z tohto pravidla, ale len pre návrhy na začatie konania adresované inému súdu, ktoré tvoria hroxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxavovacom a kancelárskom poriadku pre súdy stanovené podrobné pravidlá týkajúce sa spracovania hromadných podaní. Jedným z procesných postupov týkaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxi konania, ktorý podáva návrh na začatie konania spravidla bezprostredne po jeho podaní. V prípade hromadných podaní, najmä ak pozostávajú z niekoľkýxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xúdy stanovené, že súd vydá potvrdenia o prijatí podania doručeného v rámci hromadného podania až pri prvom úkone súdu voči tomuto účastníkovi konania. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia ako takého (§ 139a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy). Po prijatí hromadného podania ho súd zaeviduje do správneho registra (Spr.) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovi sa vydáva až po zapísaní podaní tvoriacich hromadné podanie do príslušného súdneho registra, t.j. v rámci spracovania hromadného podania (resp. px xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe tohto údaju je v podateľni súdu pri vyššom počte podaní objektívne nemožné, bol zúžený okruh potvrdzovaných údajov o účastníkoch konania len na rozsaxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé poštou alebo elektronicky, potvrdenie o prijatí hromadného podania sa podávateľovi odovzdá pri prvom úkone súdu smerom k tomuto účastníkovi konanixx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdania. Spracovanie hromadného podania vykonáva súd, ktorému je hromadné podanie doručené. Súd, ktorému boli adresované podania tvoriace hromadné pxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxležité pre určenie súdu, ktorý vyrubuje súdny poplatok za spracovanie hromadného podania. Pri spracovaní hromadného podania súd v prvom rade zistí, čx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxo súdom. Pri podaniach adresovaných inému súdu, tieto podania bez ich pridelenia na súde, ktorému bolo doručené hromadné podanie, súd odošle súdom, ktxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xvoriace hromadné podanie, ktoré sú návrhom na začatie konania adresované súdu, na ktorý bolo hromadné podanie doručené, sa pridelia po spracovaní hroxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 42a ods. 4 OSP sa nepridelia náhodným výberom, ale sa len založia do príslušného súdneho spisu. Podania tvoriace hromadné podanie, ktoré nie sú súčxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxformovanie podávateľa (účastníka konania) o odoslaní časti (alebo všetkých) podaní tvoriacich hromadné podanie inému súdu. Poskytnutie tejto infoxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy je upravený postup súdu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxť podania, ktoré sú návrhom na začatie konania do príslušných registrov v podateľni prostredníctvom aplikácie a založiť podania, ktoré tvoria hromadxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x § 43
1.
Každé podanie, ktoré je adresované súdu, musí spĺňať kritériá správnosti, úplnosti a zrozumiteľnosti. Základnou požiadavkou na formu a obsxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvrhu na vydanie predbežného opatrenia, odvolania. Ak podanie nemá predpísané osobitné náležitosti, potom sa jeho správnosť, úplnosť a zrozumiteľnoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia, späťvzatie žaloby alebo jej časti, návrh na pokračovanie v konaní po jeho prerušení a pod.) a v súlade s minimálnym štandardom náležitostí každého xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxraného na určitý účel v súdnom konaní.
2.
Zákon na účely poučovania a procesných dôsledkov nerešpektovania poučenia rozlišuje dva základné druhy pxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxm na začatie konania, je podaním, ktorým sa začína konanie, najčastejšie je to sporové konanie, ale aj konanie v nesporových veciach. Návrhom na začatix xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvo (§ 246c), ako aj konanie v politickom, volebnom alebo komunálnom súdnictve.
xx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxčenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia alebo nedoplnenia podania. V prípade podania, ktoré by pxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxravy a doplnenia sa na také podanie neprihliadne. Lehota na opravu a doplnenie nemôže byť kratšia ako desať dní a pretože ide o sudcovskú lehotu, možno jux xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2011 Z.z.) účinná od 1. januára 2012 ustanovila súdu lehotu, v ktorej musí odoslať účastníkovi, ktorý súdu predložil nesprávne, neúplné alebo nezrozuxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx že ide o nástroj na urýchlenie konania. Táto lehota sa vzťahuje len na prípady, keď je treba doplniť alebo opraviť podania, ktoré by mohli byť podľa svojhx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnia, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania.
4.
Poučenie o oprave alebo doplnení podania, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na zaxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe vyjadrený v žalobnej žiadosti, v návrhu na rozhodnutie odvolacieho alebo dovolacieho súdu alebo v inom návrhu na začatie konania podľa Občianskeho sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
splnenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti alebo
-
opravu a doplnenie inej náležitosti predpísanej zákonom.
Ako ukazuje súdna praxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxť len na návrh. Neúplnosť, nezrozumiteľnosť alebo nesprávnosť petitu spravidla zakladá nemožnosť súdu pokračovať v konaní, kým sa návrh neopraví alexx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xšeobecného poučenia, podľa ktorého návrh na rozhodnutie vo veci samej nezodpovedá hmotnému právu, až po poučenia, v ktorých súd v rámci poučenia formuxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxov konania však zodpovedá poučenie x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxvinnosť odporcu zodpovedá tomuto právu navrhovateľa. Východiskom je aj ustanovenie § 80, kde sa uvádzajú návrhy na rozhodnutie vo veci samej, ktoré v sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxka hmotného práva, ak inak možno na jeho základe konať a rozhodovať, hoci s negatívnym výsledkom pre účastníka konania. Neopravenie alebo nedoplnenie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xusel opakovať výzvu a poučovať o ďalšej oprave alebo doplnení.
Oprava a doplnenie údajov o účastníkoch, splnenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xpôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne aj spôsobilosť na právne úkony, čo je osobitne významné pri právnických osobách. Splnenie povinnosti tvrdxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V určitých prípadoch môžu nedostatky a neúplnosti v týchto náležitostiach viesť k nemožnosti súdu pokračovať v konaní a k odmietnutiu návrhu.
Opravx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxu urobiť v rámci prípravy pojednávania (§ 114) alebo na prvom pojednávaní alebo aj pri inom úkone súdu vykonávanom v súčinnosti s účastníkmi.
5.
Na záxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xáležité poučenie, uplynutie ustanovenej lehoty na opravu alebo doplnenie, pasivita alebo chybný postup účastníka pri realizácii poučenia a záver o txxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu v súlade s uznesením, ktoré obsahovalo výzvu a poučenie najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx predloží vec odvolaciemu súdu.
6.
Na iné podanie, ktoré podľa svojho obsahu nespĺňa náležitosti návrhu na začatie konania, ak nie je riadne opravenx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxo také podanie, ak by sa opravilo alebo doplnilo, a to až do okamihu, v ktorom sa účastník dokáže vyrovnať s opravou alebo doplnením takého podania.
Judxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxeľa, ktorý podal návrh na vyhlásenia konkurzu, vyzvať podľa § 43 ods. 1 a 2 xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx § 4 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. v platnom znení, neukladá veriteľovi, aby v návrhu na vyhlásenie konkurzu splnenie tejto materiálnej podmienky konaxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxsť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxť účastníkom konania žalovaný stratil ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 Oxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxíkom konania v čase jeho začatia.
R 65/1996
Žaloba o vypratanie časti pozemku je presná a určitá nielen vtedy, ak je táto časť pozemku označená na pripxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx pozemku, ktorá bola predtým samostatnou pozemkovoknižnou parcelou a neskôr bola zlúčená s inými pozemkami, je náležite identifikovaná aj uvedením úxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnosťou alebo družstvom, forma ich podnikania je súčasťou obchodného mena ( § 9 ods. 2 OBZ). Ak uvedená skutočnosť v označení obchodného mena chýba, trexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx
R 12/1999
Aj podaním takého návrhu na začatie súdneho konania, ktorý má nedostatky vyžadujúce ich odstránenie v zmysle ustanovenia § 43 OSP, sa začxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx nepríslušnom súde, a to aj v prípade, keď treba odstrániť jej nedostatky v zmysle ustanovenia § 43 OSP.
R 46/2000
Výklad a používanie § 43 ods. 1 a 2 Oxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxžívaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxých záujmov účastníkov ( § 1 OSP). Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a roxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaloby nemôže byť dôvodom jej zamietnutia. Z nedostatkov žaloby spočívajúcich v jej nesprávnosti alebo neúplnosti nemožno vyvodzovať ani neexistencxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxčí žalobca žalovaného nesprávne tak, že v jeho názve uvedie názvy dvoch rozdielnych právnických osôb, ide o vadu žaloby, ktorá by mala byť odstránená poxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxesne tak, že neuvedie správne jej sídlo, hoci niet pochýb o tom, kto je podľa § 90 OSP žalovaným, ide len o vadu žaloby, ktorú súd odstráni buď sám, alebo poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxx xxx xx xx xxxxdom k postupu podľa § 43 OSŘ.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 23 Cdo 4213/2010 (R 82/2011)
Ak k odstráneniu vady odvolania dôjde do rozhodnutia odvolacieho súxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxlo po súdom určenej lehote alebo po uplynutí odvolacej lehoty. V danom prípade odvolateľ vady odvolania odstránil "doplnením odvolania" ešte pred rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxúcich náležitosti podaného odvolania (§ 218 ods. 1 písm. d/ OSP), hoci odvolanie v skutočnosti už v čase jeho rozhodovania xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdá prípustnosť dovolania a je zároveň aj dôvodom pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní poxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxm podľa § 237 písm. f/ O.s.p. treba považovať aj odmietnutie celého podania, ktoré by mohlo byť podľa obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 O.s.pxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxraja, obce), pričom z iných častí žaloby vyplýva, že smeruje proti štátu (kraju, obci), je namieste takýto stav posúdiť ako vadu žaloby v zmysle § 43 ods. x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxe v katastri nehnuteľností zapísaného vecného bremena je prejednateľná, ak identifikácia vecného bremena jeho pomenovaním (napr. vecné bremeno bytxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, o ktorom má byť rozhodnuté, je práve to, ktoré je v katastri nehnuteľností zapísané. Ak by bolo zistené, že údaje sa nezhodujú a identifikácia preto nie xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xodpovedajúce sa zriaďuje pre žalovaného a "príslušníkov jeho rodiny s tým, že...", je možné z dojednania bez pochybností vyvodiť, že oprávneným zo zmlxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxú tieto osoby samostatné právo, netreba na ich určenie klásť také požiadavky ako na určení oprávneného.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 22xxxxxx
x xx
x x xx
Právo nazerať do súdneho spisu je procesné opxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxavením a oprávneniami v občianskom súdnom konaní (§ 35). Nazrieť do súdneho spisu je oprávnený aj Ústavný súd Slovenskej republiky (§ 31 ods. 2 zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxm spisu má aj znalec alebo znalecký ústav v spojitosti s povinnosťou podať znalecký posudok podľa § 127. S právom účastníka konania nazerať do súdneho spxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x. marca 2015 je možné vykonávať zvukový záznam z pojednávania a tento záznam sa stáva rovnako súčasťou spisu a je možné z neho vyhotoviť pre oprávnenú osoxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx si ju vyhotoviť sám svojimi prostriedkami). Podľa § 56 spravovacieho poriadku pre súdy (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xo zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania vykonáva technický asistent a ak je to pre konanie potrebné, na písomný pokyn predsedu senátu sa vyhotovx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx odovzdaní žiadateľovi sa vyhotoví protokol podľa vzoru č. 24 uvedeného v prílohe č. 4 k spravovaciemu poriadku a jedno vyhotovenie protokolu sa založí xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxupcu. Tento úkon je spoplatnený (pol. 25 sadzobníka - prílohy zákona č. 71/1992 Zb.). Oprávnenie sa nevzťahuje na zápisnicu o hlasovaní, listiny obsahxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xx xen v súvislosti s rozhodovaním o opravnom prostriedku. Podľa § 2 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností je utajovanou skutočnosťxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxitím, poškodením, zničením, neoprávneným rozmnožením, stratou alebo odcudzením. Táto legálna definícia napomáha identifikovať listiny, ktoré nexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v zákone č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, údaje spojené s obchodným tajomstvom v § 17 OBZ), údaje v pripojených trestných, administratxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdneho úradníka, a o takom nazretí do spisu treba vyhotoviť záznam v spise.
Iným osobám môže predseda senátu (kto vydá také povolenie na okresnom súdex xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxíkov tým nemôžu byť dotknuté. Vážne dôvody sú dôvody, ktoré dokazujú, že nazretie do spisu priamo súvisí s právnym postavením dožadujúcej sa osoby alebx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľovi, prokurátorovi, aj keď nebol činný v konaní. Podľa § 27 OBZ obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxvať si z neho odpisy. Napriek tomuto ustanoveniu treba uviesť, že aj pre nazeranie do spisov registrového súdu sa uplatní postup podľa § 44.
Judikatúrx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxateľ bol v danom prípade v postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm zdrojom informácií pre účastníka konania. Z postavenia účastníka občianskoprávneho konania vyplývajú ústavné i zákonné záruky možností prijímanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo konania má aj zákonné právo vyhľadávať informácie (napríklad právo nazerať do súdneho spisu podľa § 44 OSP) alebo byť informovaný (právo na doručenix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k nehnuteľnostiam, alebo účastník súdneho konania o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby je oprávnený podať príslušnej správe katastra návrh na zxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Zápis tejto informatívnej poznámky na liste vlastníctva nie je prekážkou nadobudnutia nehnuteľnosti treťou osobou. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xnformatívnej poznámky do katastra nehnuteľností je chrániť nadobúdateľov nehnuteľností, aby mali vedomosť o prebiehajúcom súdnom konaní týkajúcox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxania.
Pod pojmom súdne konanie, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam, rozumieme nielen začatie konania o určenie vlastníckeho práva xxxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxieť (negatórna žaloba), ktoré sa týka nehnuteľnsti. Pod vecnými právami k nehnuteľnostiam rozumieme nielen vlastnícke právo, ale aj iné vecné práva (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvne) vzťahy súvisiace s nehnuteľnosťami (napr. konanie o zaplatenie nájomného za nájom nehnuteľnosti, konanie o zodpovednosti za vady pri zmluve o dixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xeplatnosti právneho úkonu, ktorým sa nakladalo s nehnuteľnosťou, prípadne o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti je záväzný aj pre oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 2 zákona č. 162/1995 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxl o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby, správa katastra vyznačí stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxetiu osobu) a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka.
K neplatnosti dobrovoľnej dražby bližšie pozri § 21 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v Občianskom súdnom poriadku, a nie v predpisoch upravujúcich konanie pred katastrom nehnuteľností). Účastník je oprávnený podať taký návrh, ale dôlxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx procesné pravidlá, ktoré upravujú konanie pred správou katastra. Druhá otázka sa týka možného zneužitia takéhoto návrhového oprávnenia, ku ktorého xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmína sa však to, že žiadny potenciálny nadobúdateľ vlastníckeho alebo iného vecného práva nebude vstupovať do takého právneho vzťahu, ak nie je istý výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxeste uvažovať, že zneužitie tohto ustanovenia, ak sa preukáže, môže zakladať zodpovednosť za škodu a viesť k uplatneniu nároku na náhradu škody. Inšpixxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxbu podľa odseku 2, je povinná, nielen oprávnená oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Vo vzťahu k tomu ustanovenxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľností návrh na zápis začatia súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdku, t.j. návrhu na obnovu konania, dovolania a mimoriadneho dovolania.
Z ustanovenia vyplýva, že na to, aby sa postupovalo podľa § 44a, stačí preukáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpustnosti, začať mimoriadne opravné konanie, ktoré treba považovať za výnimočný prielom do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, a teda aj do princípx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxrávnenie, hoci sme už vysvetlili, prečo ho nepovažujeme za systémové, a teda adekvátne riešenie, by mohlo vzniknúť až po tom, čo súd rozhodne o povolení xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxré vyplývajú z prísnych predpokladov na jeho uplatnenie. Navyše, po povolení obnovy konania, ale aj pred ňou existuje možnosť a potom aj ex lege povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xonania aj subjektov hmotnoprávnych vzťahov, najmä so zreteľom na to, že v konaní sa preskúmava právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie.
Ad b): Vzxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxmiteľné (§ 241 ods. 4). Takéto dovolanie by nemalo zakladať právo na podanie návrhu, ale to by vyžadovalo jednoznačnú úpravu v zákone, ktorá chýba.
Ad cxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstáva teda len na účastníkovi konania, či tak urobí, alebo nie.
Zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy účinným od 1. októbra xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z.z., zákona č. 254/2007 Z.z., zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx okresných úradov, do ktorých pôsobnosti patrí aj uvedená kompetencia.
Doručovanie
§ 45
K § 45
Všeobecne ide o súdne doručovanie vždy, keď sxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvenia § 45 až 50a, ako aj viaceré ďalšie ustanovenia [§ 79 ods. 3, § 81 ods. 2, § 153b ods. 2 písm. b) a i)].
Otázky spojené s nariaďovaním doručovania patrix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xe pravidlom, potvrdí adresát príjem písomnosti na doručenke, ktorá má charakter a význam verejnej listiny ( § 134). Napriek tomu, že pravidelne sa doruxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xkrem úspor znamená aj zvýšenie hospodárnosti súdneho konania, pretože súdny doručovateľ nie je viazaný predpismi upravujúcimi doručovanie písomnoxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu.
Doručovanie prostredníctvom obce alebo príslušného policajného orgánu, prostredníctvom ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxníckej starostlivosti, ako aj chovancom domovov mládeže je odôvodnené osobitnými okolnosťami veci a upravuje ho § 48 Sprav. por. Tento predpis v spojixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxch zborov; v ostatných prípadoch sa doručuje prostredníctvom ich veliteľov alebo náčelníkov.
Zmysel doručovania prostredníctvom súdnych exekútxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxbo so spormi vyvolanými núteným výkonom súdnych a iných rozhodnutí. Doručovanie súdnym exekútorom sa môže súčasne spojiť s ďalšími úkonmi súdneho exexxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx sťažuje plynulé nútené vykonávanie exekučného titulu.
Podľa osobitných predpisov sa doručuje prostredníctvom ministerstva spravodlivosti osoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh imunitou; prostredníctvom ministerstva spravodlivosti sa doručuje aj do cudziny, pokiaľ medzinárodný dohovor nepripúšťa doručovanie priamym stxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxcesnom v znení neskorších predpisov, zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, inštrukcia MS SSR zo 16. decembra 1980 (uverejnená v čiastke 1/19xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xá závažné procesnoprávne účinky.
Doklad o doručení písomnosti súdu, tzv. doručenka, má povahu verejnej listiny (k tomu pozri § 133 a 134). Ustanovenxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxke (namieta, že ustanovený postup doručenia nebol dodržaný), je povinný o tom súdu predložiť dôkazy a týmto spôsobom preukázať svoje tvrdenie. Náležixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxm nie je preukázaný opak, súd považuje údaje na doručenke za pravdivé. Súd bez preukázania opaku nemá spochybňovať údaje na doručenke. Táto úprava má zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxého stupňa. Pokiaľ však doručenka neobsahuje relevantné údaje pre posúdenie účinnosti doručenia, súd sa prešetreniu doručenia v takom prípade nevyhxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxm elektronických prostriedkov (odseky 3 až 6) vzhľadom na to, že internetová komunikácia je v súčasnosti lacná a efektívna. V danom prípade je upravené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe-mailom) možno doručovať účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi, ak o to požiadajú a oznámia adresu na zasielanie písomností elektronickými proxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxlnenia štyroch predpokladov:
a)
Účastník alebo jeho zástupca o taký spôsob doručovania požiada, čo znamená, že obaja sú nezávislí v tom, že kým sa účxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že takto nemožno doručovať iným subjektom súdneho konania, napríklad znalcom (hoci pri týchto by to bolo viac ako účelné) a zástupcom orgánov a organixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xohto spôsobu doručovania, napríklad z dôvodu nedostupnosti služieb spojených s elektronickými prostriedkami. Usudzujeme, že takéto oznámenie by sxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxdpokladom je oznámenie adresy na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami, na ktorú možno takto doručovať. Zodpovednosť za dostupnosť txxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdneho rozhodnutia bez ohľadu na to, o aké rozhodnutie ide, t.j. či vo veci samej alebo procesné alebo len procesnotechnické. Považujeme to za veľmi výxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxje, že elektronickými prostriedkami sa nesmú doručovať ani predvolania na pojednávania. Napriek takémuto doplneniu znenia tohto ustanovenia zákonx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxedkami, a to z dôvodu, že predvolanie na pojednávanie je súdnym rozhodnutím (nariadenie pojednávania), a teda je vylúčené z doručovania e-mailom, ako xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx materiálneho obsahu, a preto v praxi sudcovia obvykle také písomnosti doručovali do vlastných rúk, okrem výzvy v rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxovať písomnosti určené do vlastných rúk. V dôvodovej správe sa uvádzajú výzva na zaplatenie súdneho poplatku, výzva na odstránenie vád návrhu, výzva nx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxť, sa dramaticky zužuje.
xxxxia doručenia piatym dňom po odoslaní písomnosti nezávisí ani od jej prečítania, ale ani od iných s tým spojených okolností vrátane technického zlyhanix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x tom, že na účastníkom uvedenú emailovú adresu nebolo možné doručiť zaslanú správu, nemožno použiť zákonnú fikciu doručenia a súd je povinný zabezpečix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xvedením dôvodu, pre ktorý nemôže také podanie prijať. Prirodzeným predpokladom na taký postup je, že podanie sa netýka novej veci, ktorá ešte nemá pridxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa spoločnú doručenku. Doručenie je v takom prípade účinné len u manžela, ktorý poštovú zásielku prevzal a jej prevzatie potvrdil svojím podpisom na dorxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxa senátu kontrolovať najmä vtedy, keď sa predvolaný nedostavil a s týmto nedostavením sú spojené zákonné následky, pretože poštoví doručovatelia niexxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxšačovi, ktorého určil adresát ( § 49 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 78/1989 Zb. - od 1. septembra 1996 Poštový poriadok - pozn. aut.), zásielka je doručená dňom pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx.
R 5/2009
Prevzatie fotokópie rozhodnutia účastníkom konania alebo jeho zástupcom pri nazeraní do súdneho spisu (§ 44 ods. 1 OSP) nemá právne účinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Praha, Panorama 1989.
§ 46
K § 46
Ustanovenie § 46 určuje miesto, kde sa má vykonať doručenie fyzickým osobám (nie orgánom alebo právnickým osoxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa bydlisko, resp. byt adresáta, jeho pracovisko, resp. miesto podnikania, alebo ktorékoľvek iné miesto, na ktorom bude adresát zastihnutý.
Z dôvodxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo doručenia v zmysle ustanovenia prvej vety odseku 2 je, že adresát sa zdržuje v mieste doručenia, hoci prípadne len prechodne, a niektorá iná dospelá osxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xplnené uvedené podmienky, pokladá sa také doručenie za riadne vykonané aj vtedy, keď fakticky písomnosť nebola adresátovi odovzdaná; za deň doručenix xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xoručenie odovzdaním inej dospelej osobe. Aj tu je podmienkou riadneho doručenia, aby sa adresát zdržiaval v mieste doručenia, preto treba, aby doručoxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxe neúčinné; o uložení treba adresáta informovať (napr. oznámením v schránke na listy, pripevnením oznámenia na dvere bytu a pod.). V prípade uloženia zxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxx xedozvedEl.To platí iba vtedy, ak sa adresát zdržiaval v mieste doručenia. Zásielka sa bude považovať za doručenú dňom jej vrátenia súdu (nie dňom jej ulxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhradného doručenia ustanovená v odseku 3 sa uplatňuje aj v prípade, ak písomnosť prevzatá osobou s protichodným záujmom na veci bola pravému adresátovx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxte odporca (žalovaný) v sporovom konaní. Protichodný záujem však môže byť daný aj u účastníkov nesporového konania (napr. u rodičov dieťaťa v konaní o sxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu netreba doručovať do vlastných rúk. Doručenie predvolania spôsobom uvedeným v ustanovení § 46 ods. 2 prvá veta OSP preto nie je postupom, ktorým sa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxostí - do vlastných rúk.
Podľa zákona treba doručiť do vlastných rúk návrh na začatie konania (§ 79 ods. 3), uznesenie o začatí konania bez návrhu (§ 81 oxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x 175a ods. 3, uznesenie v konaní o umorenie listín podľa § 185j ods. 2, predvolanie na prvé pojednávanie podľa § 153b ods. 2 písm. a), nariadenie výkonu rozxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtia prikázaním pohľadávky z účtu v banke (§ 306) a nariadenie výkonu rozhodnutia prikázaním iných peňažných pohľadávok dlžníkovi povinného (§ 313 odsx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxostí doručovaných do vlastných rúk je tiež dôvodom na odchylnú úpravu ich náhradného doručovania (odsek 2) od úpravy náhradného doručovania písomnosxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenia inej osobe. Predpokladom postupu podľa úpravy odseku 2 je, že adresát sa zdržuje v mieste doručenia, hoci aj prechodne, čo musí doručovateľ spoľahxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxšte alebo na orgáne obce. Nerešpektovanie ustanoveného postupu má za následok neúčinnosť doručenia; tento následok nastane aj vtedy, keď by sa nespráxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxrú si adresát nevyzdvihol, považuje za doručenú dňom, keď bola súdu vrátená, aj keď sa adresát o tom nedozvedEl.To platí iba vtedy, ak sa adresát zdržiavxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx zásielke vyznačený pečiatkou v podateľni súdu.
Judikatúra
Len riadne a predpisom zodpovedajúce doručenie rozhodnutia má ten dôsledok, že odvoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxôsobom ( § 47 ods. 2 OSP), nie však formou doručenia inej osobe, potom doručenie rozsudku do rúk inej osoby než účastníka nemôže mať účinky riadneho doruxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xozsudku) zásadne nedoručuje do vlastných rúk. Výnimky z tejto zásady sú výslovne uvedené v Občianskom súdnom poriadku (napr. § 294 ods. 3, § 282 ods. 2, § xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxsáta, ktorý nebol zastihnutý, je upravený v ustanovení § 47 ods. 2 OSP a zhodne s ním aj v interných predpisoch orgánov spojov.
Z IV (s. 382)
K platnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxenia nezdržiaval v čase doručovania písomnosti alebo ak nedošlo k novému pokusu o doručenie ( § 47 ods. 2 druhá veta OSP).
Z IV (s. 1087)
Opravné uznesxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxca na vlastnú žiadosť preberá zásielky na pošte osobne, pretože sa v mieste bydliska pravidelne nenachádza a preberá ich príležitostne na pošte. Prevzxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xoručovateľa vyplývajúci z ustanovenia § 47 ods. 2 OSP musí byť dodržaný aj v prípade, že adresát urobí vyhlásenie, že si bude zásielky z pošty odnášať sáx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxsielka určená adresátovi do vlastných rúk bola riadne doručená uložením na pošte, opakované doručovanie rozsudku je už nadbytočné a nemá význam na plyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxie vyvesením na úradnej tabuli súdu. Tieto účinky spočívajú vo fikcii doručenia pätnástym dňom vyvesenia, avšak za alternatívnych podmienok:
1.
axxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx ukladá zákon. Zákon to ustanovuje najmä v dedičskom konaní, ak ide o výzvu oznámiť veriteľom v určenej lehote pohľadávky (§ 175n) a ak ide o uznesenie o naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxorenie listín, ak ide o uznesenie obsahujúce výzvu držiteľovi prihlásiť sa, predložiť listinu alebo podať námietky (§ 185m ods. 2), v konaní o vyhlásenxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
§ 48
K § 48
Úprava doručovania orgánom (štátnym a iným) a právnickým osobám je odlišná od úpravy doručovania fyzickým osobám (§ 46 a 47).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxnnosť. Prevzatím písomnosti (a to aj písomnosti určenej do vlastných rúk) týmto pracovníkom je písomnosť riadne doručená a netreba ju ešte doručovať ax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxde, ak na orgáne alebo v právnickej osobe niet pracovníka oprávneného prijímať písomnosti, avšak len ak ide o písomnosti určené do vlastných rúk; iné píxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxbitným spôsobom doručenia do vlastných rúk vykonaným náhradným spôsobom je od účinnosti novely (zákona č. 501/2001 Z.z.) doručovanie písomností práxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxi alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu považuxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxmožno písomnosť doručiť na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxeľom, o tom nedozvie.
Na fikciu doručenia v týchto dvoch prípadoch stačí, že súd
-
nepozná inú adresu podnikateľa,
-
zásielka bola doručovaná nx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxdoručená.
Nevyžaduje sa už ani pokus o opakované doručovanie, ani upovedomenia o tom, prípadne o uložení zásielky na pošte či orgáne obce.
Otvorenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xylúčené. Doručenie podľa § 48 ods. 2 a 3 však nie je náhradným doručením podľa § 47 ods. 2, ktoré má na zreteli § 173 ods. 1, a ak by sa mali platobné rozkazy podxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxvnom konaní. Obdobne to platí aj pri doručovaní zmenkových a šekových platobných rozkazov podľa § 175, hoci v tomto prípade sa pripúšťa aj náhradné doruxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxčené advokátovi, notárovi alebo súdnemu exekútorovi sa môžu doručovať ich koncipientom alebo iným zamestnancom, ktorí sú u nich pracovne činní a boli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxním v súdnom spise. Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, na adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytux xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxsti určené tejto osobe sa budú doručovať uložením v súdnom spise; toto uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu až do právoplatného skončenia konaniax xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx siedmich dní od ich vyhotovenia.
Predpokladmi na takýto výnimočný spôsob doručovania súdnych písomností fyzickej osobe sú:
a)
Ide o fyzickú osoxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxľom podľa definičných odborov v našom právnom poriadku, najmä v Obchodnom zákonníku alebo v živnostenskom zákone. Podľa nášho názoru stačí uviesť, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia, ktorému sa doručuje, alebo inej fyzickej osobe než účastníkovi konania bez ohľadu na to, či je, alebo nie je podnikateľom, ak napríklad ide o vedľajxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
b)
Niet objektívneho poznatku vzťahujúceho sa na adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a nie je možné zistiť miesto, na ktorom preberá pxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xieste [bod b) vlastne obsahuje predpoklad pobytu účastníka na neznámom mieste] vždy môže zastupovať opatrovník (§ 49 ods. 7).
d)
Uznesenie o tom, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konania. Súd pred použitím takého spôsobu doručovania však musí vyčkať na uplynutie lehoty podľa § 47a, podľa ktorého ak rozhodnutie má byť vyvesené na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx. Z toho vyplýva, že takýto spôsob doručovania nebolo možné použiť skôr než 1. novembra 2008, a nie od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx.
Od fikcie doručenia písomnosti (siedmym dňom od jej uloženia v súdnom spise) plynú procesné lehoty na uplatnenie ochrany alebo obrany proti obsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xistí, že neboli splnené zákonom ustanovené predpoklady na tento spôsob doručovania, najmä pokiaľ ide o rozhodnutia, ktorými sa rozhodlo vo veci samej x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxručené uložením v spise, aj keď v deň takého doručovania už neboli splnené zákonom ustanovené predpoklady na to, potom musí požiadať o doručenie takého xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu došlo, napríklad tak, že súd mu od počiatku doručoval na adresu, ktorá nezodpovedala adrese jeho bydliska v spise, a pod.
Ak by súd odmietol doručiť rxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xredpoklady na ochranu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy pred Ústavným súdxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvedá to ustanoveniu § 48 ods. 1 OSP. Interné organizačné opatrenie organizácie ukladajúce odovzdávanie písomností príslušnému oddeleniu, ktorého xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnizácie, a nie na adresu pracovníka, ktorý bol poverený organizáciou konať pred súdom ( § 21 ods. 1 OSP).
R 18/1965
Ak si adresát vyhradil odnášanie zxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zásielka je doručená dňom prijatia zásielky odnášačom. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým sa nepreukážx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti určenej do vlastných rúk, ktorá je adresovaná orgánu alebo právnickej osobe, niektorým z pracovníkov orgánu alebo právnickej osoby, má právne účixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxačnej štruktúry niektorého orgánu alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená preberať zásielky adresované tomuto orgánu alebo právnickej osobe, urxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx je povinný skúmať, či doručovanú písomnosť za adresáta preberá ten pracovník orgánu alebo právnickej osoby, koho adresát určil za oprávneného na prijxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
x xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxcov z radov advokátov (obdobne ako v trestnom konaní). Súd nedoručuje písomnosti všetkým zvoleným advokátom, ale iba na adresu jedného z advokátov, a tx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť ktorémukoľvek zo zvolených advokátov. Súd nie je povinný vyzývať účastníka konania, aby si určil advokáta na doručovanie.
§ 49
K § 49
Ustanovxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xísomnosti za splnomocniteľa (pozri § 28), ďalej na zákonného zástupcu (§ 22, 23) a podľa okolností aj na opatrovníka a zástupcu ustanovených rozhodnutxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxi aj účastníkovi bude aktuálne vtedy, keď má účastník niečo v konaní vykonať (napr. osobne sa zúčastniť na ohliadke, ustanoviť sa k znalcovi a pod.). Plaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkoch a na exekučné konanie.
V záujme zabrániť duplicite pri doručovaní výzvy na zaplatenie súdneho poplatku u účastníka konania, ktorý je zastxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xúdneho poplatku xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx doručuje len zástupcovi účastníka.
Problémy pri doručovaní výraznou mierou prispievajú k vzniku prieťahov v občianskom súdnom konaní. Ťažkosti a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxresát síce zdržiava na známej adrese, ale v čase doručovania robí obštrukcie tým, že zásielku neprevezme a preukazuje, že práve v čase doručovania sa v mxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa. K ťažkostiam pri doručovaní môže dochádzať aj vtedy, keď sa účastník z rôznych dôvodov často zdržiava mimo miesta, v ktorom sa bežne doručuje, ak sa zdxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxse iného miesta v Slovenskej republike, ako je miesto jeho evidovaného pobytu (trvalého, prechodného), ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxa určená do vlastných rúk vráti ako neprevzatá z miesta, ktoré na doručovanie označil účastník konania, alebo z miesta pobytu účastníka konania evidovxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxodeniu záujmov účastníka konania v prípade ukladania písomností na súde, nestačí iba uložiť tieto písomnosti na súde, ale zákon vyžaduje zaslanie rovxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je z hľadiska účinkov doručenia irelevantné, pretože sa doručí uložením na súde. Odoslanie rovnopisu je však významné, pretože zásielka sa považuje zx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sa nielen ukladá na súde, ale doručuje sa aj účastníkovi konania, tento účastník má možnosť aj bez toho, aby si išiel prevziať na súd uloženú zásielku, obxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxkami doručenia. Účinky doručenia v prípade ukladania písomností na súde nastávajú k siedmemu dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti. Oznxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxh doručenia vašej osobe sa považuje siedmy deň od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti zo súdu." Ak účinky doručovania majú nastať ukladaním na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravidla na začiatku xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxučenie je vylúčené. Ak sa poučenie poskytuje osobne, treba o tom vyhotoviť záznam v zápisnici. V čase doručovania prvej písomnosti účastník ešte nepozxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxek počas konania by si neprevzal niektorú zásielku určenú do vlastných rúk, všetky nasledujúce doručované písomnosti môže súd tomuto účastníkovi uklxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxielky a nespôsobuje prieťahy v konaní. Ak súd využije možnosť ukladať zásielky na súde, nenastanú problémy s prešetrovaním účinnosti náhradného doruxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovania zdržiaval. V dôsledku ukladania zásielok na súde dôjde k urýchleniu súdneho konania. Zakotvuje sa mechanizmus na zvýšenie ochrany účastníka kxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxiu vyhýba, a to bez toho, aby mu bolo sťažené právo na prístup k súdu. Možnosť ukladania zásielok na súde núti účastníka starať sa o svoje záležitosti v súdxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxať zásielky na súde s účinkami doručenia, teda nejde o vadu konania, ak súd bude ďalej postupovať pri doručovaní štandardne. Závisí od rozhodnutia súdux xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xe ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta trvalého alebo prechodného pobytu, z miesta, ktoré ste na doručovanie označili, alebo ox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxpisu doručovanej písomnosti zo súdu, a to aj keď si zásielku s rovnopisom neprevezmete. Súd Vás zároveň poučuje, že kedykoľvek máte možnosť požiadať o dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxe byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne si môžete zvoliť zástupcu pre doručovanie."
Účastník, ktorému sa ukladajú zásielxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe v Slovenskej republike, ako je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu. Súd je oprávnený (nie povinný) takejto žiadosti vyhovieť. Závisí to od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xplatní iba pri vrátenej zásielke určenej do vlastných rúk. Súd bude bez ďalšieho vychádzať z údajov na doručenke a preverí ich iba v prípade predloženia xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxmné, či sa pri doručovaní vrátenej zásielky, pri ktorej sa uplatní režim ukladania zásielok na súde, adresát zdržiaval v mieste doručovania. Významná xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxávanie. Táto skutočnosť je významná z hľadiska posudzovania otázky, či účastníkovi bola odňatá možnosť konať pred súdom, ak sa pojednávania nezúčastxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxnie podľa § 114 ods. 4).
Ukladanie zásielok na súde nie je bližšie upravené. Zásielka sa uloží do súdneho spisu s potvrdením odoslania rovnopisu zásiexxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxopis písomnosti, a to na žiadosť buď poštou, alebo na tzv. "domácu doručenku" pri osobnom prevzatí. Režim ukladania zásielok na súde sa uplatní iba pri vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxhodného bydliska, alebo z adresy, ktorú ako poslednú uviedol na doručovanie v Slovenskej republike. Musí ísť pritom o miesto, kde písomnosť možno doruxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxk nemohol samostatne konať pred súdom a nebol by zastúpený, doručovanie bez ustanovenia opatrovníka takému účastníkovi by nebolo účinné. Ak by v týchtx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxcom konaní.
Účastník konania si na účely doručovania písomností môže zvoliť zástupcu pre doručovanie. Zástupcom pre doručovanie je osoba, ktorú na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsov, nešlo by o zástupcu pre doručovanie podľa Občianskeho súdneho poriadku, pretože až oznámením takejto osoby súdu sa táto osoba považuje za zástupcx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxku tým však nie je dotknuté.
Ustanovenia o možnosti doručovania písomností na adresu iného miesta na našom území, ako je miesto evidovaného pobytu účxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsobe, ktorá je vedená v obchodnom alebo inom registri (pozri § 48 ods. 2), fyzickej osobe oprávnenej na podnikateľskú činnosť (pozri § 48 ods. 3), osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxv. por.), tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, alebo tomu, kto je v jeho byte, alebo komu má byť písomnosť doručená v budove alebo v miestnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxé právne predpisy alebo medzinárodné zmluvy).
K ustanoveniu opatrovníka účastníkovi, ktorého pobyt nie je xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xohto odseku doručiť aj ostatným účastníkom konania.
Inak sa platnosť úpravy § 49 vzťahuje aj na vedľajšieho účastníka (§ 93).
Judikatúra
Lehotx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xotom podáva účastník sám; nezáleží na tom, kedy mu jeho zástupca už doručené rozhodnutie odovzdal.
V 3/1973
V občianskom súdnom konaní vo veciach s mxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxne, aby si zvolil zástupcu v ČSSR (teraz v SR - pozn. autora) na prijímanie písomností, pretože tento postup môže podstatne urýchliť priebeh konania i čax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxo pokladať len samu skutočnosť, že účastník sa zdržiava mimo ČSSR (teraz SR - pozn. autora).
Postup podľa ustanovenia § 49 ods. 2 druhá veta OSP neprichxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxli zistené pochybenia, že rovnopis rozhodnutia alebo odpisy návrhu nie sú doručované zástupcom účastníkov s preukázaným plnomocenstvom, ale priamo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
x x xxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvníka účastníkovi neznámeho pobytu doručuje iba ustanovenému opatrovníkovi; netreba ho doručovať verejnou vyhláškou. Iba ustanovený opatrovník (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx2
Uplatňovanie a výkon práv Slovenskej kancelárie poisťovateľov Slovenskou poisťovňou podľa § 28 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z.z. je prenxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxení nezbavuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxé konanie a v odvolacom konaní nemal osobne niečo vykonať, bol postup odvolacieho súdu, ktorý predvolanie na odvolacie pojednávanie doručil len tomutx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xúdom [ § 237 písm. f) OSP].
R 42/2010
§ 49a
K § 49a
Tento spôsob doručovania sa na základe procesného úkonu účastníka konania (žalobcu alebo žalxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxčovanie znalcom, svedkom alebo iným osobám potrebným na dosiahnutie účelu súdneho konania. Zákon používa termín súdne písomnosti. Vzniká však otázkxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutia vo veci samej. V takom prípade by sa uplatňoval kombinovaný spôsob doručovania súdnych písomností, čo nemožno vylúčiť. Rovnako účastník konania xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxebo iným zákonom predpísaným spôsobom.
Súd o tejto žiadosti musí rozhodnúť uznesením, ktoré je rozhodnutím o vedení konania, a preto proti nemu nie jx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtníkov konania, ktorým sa takto bude doručovať, a okruh súdnych písomností, ktorý môže byť vymedzený aj všeobecne. Toto uznesenie sa doručí účastníkoxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrých sa to týka, je dôležité z hľadiska informácie, že doručenie súdnym exekútorom je v súlade so zákonom, a preto odmietnutie doručovanej písomnosti bxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxretia jej prijatia adresátom.
Dôvodnosť či bezdôvodnosť odopretia prijať písomnosť posudzuje vždy súd. Preto treba trvať na tom, aby doručenka obsxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxatniť pri náhradnom doručovaní iným osobám ako adresátom (§ 46 ods. 2, § 48 ods. 1 in fine); predpokladom tejto formy doručenia je totiž len ich ochota prexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxvnené odoprieť ich prijatie; ak tak urobia bezdôvodne, uplatní sa spomenutá fikcia účinného doručenia.
Judikatúra
Predpokladom na použitie týxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdať aj skutočnosť, že adresát bezdôvodne odmietol písomnosť prevziať, hoci bol doručovateľom riadne poučený. Treba však dbať na to, aby sa donucovacix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxky súdny poriadok ustanovuje povinnosť súdu zverejniť určité údaje napríklad v § 185m.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ustanoxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxukturalizácie).
Konanie o dedičstve - pozri § 175n, § 175t ods. 2 a i.; ustanovenie § 769 OBZ znie: "Povinnosť uverejniť údaje ustanovené týmto zákoxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x00/2011 Z.z.
Predvolanie a predvádzanie
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xonaní, ako aj ostatných subjektov, ktorých účasť na konaní je potrebná (svedka, znalca a pod.); úprava sa uplatní aj v prípadoch, keď sa predvoláva na úkxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxrej sa týka, miesto, čas a predmet konania, v akom procesnom postavení je osoba, ktorá sa predvoláva, resp. na aký úkon sa predvoláva (žalovaný, svedok, xxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnického predvolania vyplynie z konkrétnej procesnej situácie; predvolanie týmito formami treba vyznačiť v spise; takisto treba v spise vyznačiť aj oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvodom tejto formy predvolania nie je naliehavosť, ale hospodárnosť.
Niektoré osoby sa predvolávajú na súdne úkony osobitnými formami:
-
prísluxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkon mimoriadnej služby, sa predvolávajú prostredníctvom príslušných veliteľov; ak nie je známy útvar, v ktorom príslušník ozbrojených síl SR vykonáxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxných služobných orgánov;
-
osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe sa predvolávajú prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxíslušného prokurátora alebo predsedu senátu s predvedením;
-
osoby z výkonu ústavného ochranného liečenia, ochrannej výchovy a z psychiatrickýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtavov, urobia tieto ústavy vo výnimočných prípadoch samy opatrenia, aby bola pri predvedení osôb v ústavnej starostlivosti zaistená bezpečnosť zamexxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxm pojednávaní. Osoba umiestnená v zariadení pre cudzincov sa predvoláva prostredníctvom tohto zariadenia; jej účasť na súdnom pojednávaní zabezpečx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxanie urobí, ako je pravidlom, písomne) vyznačením správneho vzoru predvolania pri nariadení pojednávania zabezpečil, aby predvolanie malo potrebnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxx
x xx
x x xx
xxeľom sankcie predvedenia podľa odseku 1 je čeliť odročovaniu pojednávania a neodôvodneným prieťahom. Sankcia sa môže uplatniť už po prvom neospravedxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxv (ak sa neprihliada na samozrejmý predpoklad riadneho predvolania):
1.
že predvolaný bol o možnosti predvedenia vopred poučený a
2.
že sa bez osxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xvedkom, znalcom a osobám, ktoré majú predložiť listinu alebo predmet ohliadky, a aj proti účastníkom - § 126, 127, 129, 130, 131) a ďalej proti tomu, koho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xáklade podania návrhu na začatie konania alebo vstupu do už začatého konania (§ 35).
"Inak" zabezpečiť predvedenie maloletého v zmysle ustanovenia xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xozri § 147 a 148.
O predvolávaní (sčasti spojenom s predvádzaním niektorých osôb na súdne úkony) pozri § 51 a vysvetlivky k nemu.
O vyžadovaní iných fxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuje o ňom súd, t.j. samosudca a predseda senátu. Podľa § 6 písm. a) zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch vyšší súdny úradník môže rozhodovať len x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xozhoduje uznesením, ktoré sa doručuje pri predvádzaní (cieľom je zabrániť mareniu takého úkonu súdu). Uznesenie je predbežne vykonateľné priamo zo zxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxe trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby a súčasne je účastníkom konania. Takáto žiadosť o predvedenie sleduje zabezpečenie účasti takého účastxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxtníka konania alebo inej osoby bez ospravedlnenia na výsluch na súd alebo k znalcovi ( § 52 ods. 1 a 2 OSP) sa rozumie aj ten prípad, keď sa predvolaný síce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx výsluch na súd alebo k znalcovi, sa musí prihliadnuť na všetky v ospravedlnení uvádzané objektívne i subjektívne prekážky. Súdy musia postupovať uvážxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx x x xx
x xxxtaveniu občianskeho súdneho konania podľa ustanovenia § 43 ods. 2 OSP môže dôjsť len z dôvodov uvedených v tomto ustanovení, a nie všeobecne pre nečinnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxlanej osoby ( § 52 ods. 2 OSP) nie je podmienená predchádzajúcim uložením poriadkovej pokuty, ani súhlasom predsedu súdu.
R 15/1990
Pozri v judikatxxx x x xxx
x xx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx2003 Z.z. o súdnych úradníkoch aj vyšší súdny úradník. Vyšší súdny úradník môže xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxožení poriadkovej pokuty. Prvým zákonným dôvodom na uloženie poriadkovej pokuty je marenie uplatnenia základného práva iného účastníka konania. Z txxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxho, že ide o základné právo účastníka, by sa mohlo vyvodiť, že pôjde zásadne o základné práva procesnoprávneho charakteru tak, ako vyplývajú z čl. 46 až 4x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadkových pokút vo veciach, v ktorých účastník, iný subjekt konania alebo aj tretie osoby svojím postupom, nečinnosťou alebo opomenutím zasahujú do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, iným subjektom konania alebo treťou osobou zmarí uplatnenie základných práv na verejné prerokovanie veci, na poskytnutie právnej pomoci a pod.
V sxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho práva účastníka (táto právomoc patrí Ústavnému súdu podľa čl. 127 ústavy), ale len o tom, že iný účastník, subjekt konania alebo tretia osoba marí jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu prostredníctvom neplnenia procesných povinností uložených zákonom alebo súdnym rozhodnutím, hoci procedurálneho charakteru, alebo aj zneužívaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxami účastníkov alebo iných subjektov súdneho konania; môže ísť o
-
neustanovenie sa na súd, ktoré samo osebe nemôže zakladať zodpovednosť účastníkx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxe príkazu súdu, ktorý je v súlade s účelom konania (§ 1) a potrebou riadne pripraviť prejednanie a rozhodnutie veci,
-
rušenie poriadku pri akomkoľvex xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé nemusí súvisieť s predmetom konania.
-
neurobenie súdom uloženého úkonu alebo nesplnenie súdom uloženej povinnosti a neospravedlnenie tejto svxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxneho konania či tretej osobe, bol doplnený novelou (zákon č. 388/2011 Z.z.) účinnou od 1. januára 2012. Zákon teda rozširuje prípady, v ktorých možno ulxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopĺňa aj neurobenie úkonu, ktorý bol určitej osobe súdom uložený a nesplnenie súdom uloženej povinnosti. Poriadkovú pokutu však môže súd uložiť len v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvody sú závažné, bude na úvahe súdu aj vzhľadom na uloženú povinnosť a ostatné okolnosti konkrétneho prípadu. Súdom bol poskytnutý nový výslovný zákonxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxtenzívnym výkladom predmetného ustanovenia a takéto konania zaraďovali pod neuposlúchnutie príkazu súdu.
Výklad hrubého sťaženia postupu konaxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxoby, ale aj to, či takou skutočnosťou došlo k poruche v postupe súdu, ktorá má za následok neurobenie relevantného úkonu, prípadne nerozhodnutie veci, xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxone uvedených prípadoch, za predpokladu, že dôjde k situácii, v ktorej vznikne zodpovednosť účastníka alebo inej osoby za hrubé sťaženie postupu konaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxaní ( § 51 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z.). Aj v týchto prípadoch je základným predpokladom na uloženie poriadkovej pokuty hrubé sťaženie postupu konanxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedených v odsekoch 1 až 12 môže súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu, pričom v týchto odsekoch sú upravené špecifické povinnosti osôb pri súčxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v odseku 1), za ktoré možno zvýšiť poriadkovú pokutu na 1 640 eur. Výkladovým problémom bude to, či účastník alebo iná osoba musí opakovať to isxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xzhľadom na znenie tohto ustanovenia bude zrejme stačiť aj iné konanie, napríklad po neustanovení sa na súd účastník urobí aj hrubo urážlivé podanie vočx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xčastníka zákon zvýšiť pokutu neumožňuje.
Rozsah, v ktorom možno uložiť poriadkovú pokutu, sa zvýšil a bol vymedzený dvoma hranicami - 820 eur a 1 640 exxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnaní.
Proti uzneseniu o poriadkovej pokute sa možno odvolať. O odvolaní môže prvostupňový súd rozhodnúť v rámci autoremedúry podľa § 210a.
V súladx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že nedôjde k odpusteniu pohľadávky. Uloženú poriadkovú pokutu môže predseda senátu dodatočne, a to aj po skončení konania, odpustiť, ak to odôvodňujx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxá tak, že nebude mať kto rozhodnúť o odpustení poriadkovej pokuty (§ 36 ods. 2). Pokutu možno odpustiť až do jej vymoženia alebo dobrovoľného zaplateniax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxstníka konania kvalifikované ako optimálna súčinnosť so súdom a inými subjektmi konania pri dosahovaní účelu konania bez akýchkoľvek ďalších porúchx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxť napríklad to, že svedok sa napokon po uložení poriadkovej pokuty ustanoví a vypovedá).
Z výchovnej funkcie poriadkovej pokuty ako peňažnej sankcix xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx to, aby využitím týchto nástrojov mohol viesť pojednávanie tak, aby splnilo výchovný účel a aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nielen v prípade, ak to odôvodňuje neskoršie správanie sa toho, komu bola uložená (t.j. keď preváži subjektívny prvok spočívajúci v subjektívnom prísxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlná udalosť, zranenie, choroba a s tým spojená náhla sociálna zmena vedúca k horšiemu postaveniu pokutovanej osoby).
Judikatúra
Ak v konaní o prexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxl, môže mu byť uložená pokuta podľa § 25 NP a § 53 OSP.
R 94/1967
Poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 OSP možno použiť aj pri hrubom sťažovaní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx
x xxxxxxx
x xxxtaveniu občianskeho súdneho konania podľa ustanovenia § 43 ods. 2 OSP môže dôjsť len z dôvodov uvedených v tomto ustanovení, a nie všeobecne pre nečinnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxpustné odvolanie. Preto uznesenie musí byť náležite odôvodnené vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu tak, aby bolo možné preskúmať jeho vecnú správnosť.
x xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzodpovedanie tejto otázky štátnou sporiteľňou môže súd posúdiť ako hrubé sťažovanie postupu súdu v zmysle ustanovenia § 53 ods. 1 OSP, pre ktoré možno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a vyvrátili tvrdenia odporcu, nesmú byť ich vyjadrenia hrubo urážlivé. Proti takým prejavom môže súd zakročiť jednak poriadkovými opatreniami ( § 53 x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxné odvolanie.
Soubor rozhodnutí NS ČR, sv. 4, C 397
Opravu alebo doplnenie žaloby nemožno vynucovať ukladaním poriadkových opatrení.
Soudní rozhxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx96 (rozsudok Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 11 Cmo 1/96, z 23. februára 1996)
Literatúra
Ľalík, M.: Dve úvahy o možnosti uložiť poriadkové opatrenix x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxdkových opatrení; z hľadiska dotknutých osôb má rovnako široký dopad (pozri vysvetlivky k § 53).
Opatrenie o vykázaní z miesta konania (súdu, miesta xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa zaznamená v zápisnici. V senátnych veciach však môže ten, kto bol vykázaný, požiadať senát, aby o vykázaní sám rozhodol (§ 117 ods. 2 v spojitosti s § 36ax xxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxázania a poriadkovej pokuty (§ 53) je možné. Vykázanie z miesta konania prichádza do úvahy aj v prípade, ak sa správanie v zmysle tohto ustanovenia dotýkx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxa a okolnosti veci nedovoľujú konať za jeho neprítomnosti; v takom prípade treba pojednávanie odročiť. V opravnom konaní skutočnosť vykázania z miestx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxčinný, prípadne sa neustanovil (§ 101 ods. 2). Ak bol vykázaný zástupca neprítomného účastníka, treba, aby sa konanie odročilo, pokiaľ súd neurobí iné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxx xx
xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx procesného úkonu niektorým subjektom konania okrem súdu alebo orgánu, ktorý plní jeho funkciu (napr. notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxklúzie a pod.) upravuje hmotné právo - občianske, obchodné, pracovné, rodinné a i.
Obsahovo sa ustanovenie § 55 vzťahuje na procesné lehoty:
a)
záxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxozri však čiastočnú výnimku v § 160 ods. 1);
b)
sudcovské, ktoré určuje súd (predseda senátu, samosudca) v prípadoch, keď mu to zákon dovoľuje, prípaxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxť (a potom prípadne určiť ďalšiu, aj kratšiu lehotu); preto proti jej určeniu nemožno podať odvolanie [§ 167 ods. 3 in fine, § 202 ods. 3 písm. a)].
Nedodxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx (rozumej sudcovskú) možno predĺžiť rozhodnutím ( § 55 OSP), avšak len na návrh, ktorý možno podať do konca tejto lehoty. Len čo lehota márne uplynie, náxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx
xxxxx x xxdikatúre k § 42.
R 18/2008
K návrhu účastníka, ktorý žiada o predĺženie lehoty na vyjadrenie vo veci, sa súd vyjadruje uznesením o určení alebo (ne) prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx Cdo 2178/2009 (SR 9/2013)
§ 56
K § 56
Pokiaľ ide o spôsobilosť byť účastníkom konania (procesnoprávna subjektivita) a spôsobilosť xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie (pretrhnutie) lehoty; ak vzniknú okolnosti predvídané v tomto ustanovení počas plynutia lehoty, lehota sa ex lege preruší, a to okamihom ich vznikxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kategórie procesných lehôt (zákonné i sudcovské) a že ochrana poskytovaná týmto ustanovením sa vzťahuje nielen na účastníka, ale všeobecne na každéhxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrocesnej spôsobilosti, nastane u účastníka zastúpeného zákonným, zvoleným (a vybaveným procesným plnomocenstvom) alebo súdom ustanoveným zástupxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x 21), lehota plynúca účastníkovi sa prerušuje.
Dikcii odseku 2 o začatí plynutia novej lehoty treba rozumieť tak, že začína plynúť lehota v pôvodnej dxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsomností) urobené voči osobe postihnutej prekážkou uvedenou v odseku 1 v čase od jej vzniku do vstupu do konania osoby uvedenej v odseku 2 treba voči tejtx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvity a procesnej spôsobilosti ako prekážky postupu konania - pozri § 107, 109 a vysvetlivky k nim.
Inak o účinkoch prerušenia konania na jeho ďalší posxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxak ešte pred tým, ako mu uplynula lehota na podanie dovolania, beží jeho procesnému nástupcovi znovu celá dovolacia lehota, a to odo dňa, kedy mu bol riadxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxné i sudcovské procesné lehoty (pozri § 55 a vysvetlivky k nemu). Tieto začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx0 ods. 1 atď.). Nie je rozhodujúce, či začiatok plynutia lehoty pripadne na deň pracovného pokoja.
K presunu konca lehoty v zmysle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch). Výraz pracovný deň treba aplikovať vo všeobecnom (bežnom) ponímaní; preto na osobitne uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonáva úkon viazaný lehotou, je najmä pošta; za istých okolností je však ním aj ktorýkoľvek okresný súd (§ 42 ods. 2), odvolací súd (§ 218 ods. 2), správxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx urobí úkon na súde", treba rozumieť tak, že - ak úkon spočíva v urobení podania - je úkon urobený odovzdaním podania v podateľni príslušného súdu alebo urxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdlžuje ju na najbližší budúci pracovný deň ( § 57 ods. 2 OSP).
V 4/1971
Odvolanie adresované Kancelárii prezidenta republiky nezachováva odvolacix xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí nasledujúci pracovný deň, sa použije aj vtedy, keď koniec lehoty podľa Občianskeho súdneho poriadku pripadne na voľnú sobotu.
R 35/1971
U osoby drxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy na podanie odvolania potom stačí, ak sa v nej písomnosť odovzdá príslušnému pracovníkovi nápravnovýchovného ústavu.
V 8/1972
Ustanovenie § 122 oxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadne na voľnú sobotu.
R 11/1975
Ak sa podanie adresované súdu odovzdá pošte na prepravu ako doporučená zásielka, nie je z hľadiska zistenia dátumu odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proti rozsudku súdu prvého stupňa na nepríslušnom okresnom súde inak než do zápisnice ( § xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxným súdom odovzdané príslušnému súdu alebo orgánu, ktorý má povinnosť podanie doručiť v zmysle ustanovenia § 57 ods. 3 OSP (napr. pošte).
R 23/1986
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxku príslušnému súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplne uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne nexxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xegistrované, prípadne licencované podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené Poštovým rexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxtník svoje odvolanie, aby bolo doručené súdu, musí byť spôsobom dostatočne hodnoverným preukázané, že k tomuto odovzdaniu skutočne došlo.
Ak odtlačxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xegistrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenému Poštovým xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxa z údajov o doručení vyplývajúcich z odtlačku podacej pečiatky súdu.
Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania, ktoré je urobené elektxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxenia do elektronickej podateľne súdu, ktorá automaticky vygeneruje potvrdenku s časovým údajom, ktorý zodpovedá objektívnemu času prijatia elektrxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkania (strata lehoty a neúčinnosť úkonu urobeného po lehote) prichádza do úvahy len pri zákonnej lehote, ak to zákon nevylučuje (pozri ďalej); vzťahujx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovskej lehoty možno dosiahnuť inak (predĺžením lehoty a pod.). Bližšie o zákonnej procesnej lehote pozri § 55 a vysvetlivky k nemu.
Výnimočne nemožnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxatné alebo že nie je (§ 204 ods. 3), zmeškanie lehoty na obnovu konania (§ 230 ods. 3), zmeškanie lehoty na podanie dovolania (§ 240 ods. 2), zmeškanie lehoxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xávrhu na odpustenie zmeškania lehoty rozhoduje procesný súd (prvoinštančný, aj keď sa návrh týka odpustenia zmeškania odvolacej lehoty). Ospravedlxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xačalo bez návrhu (§ 81). O návrhu rozhoduje v senátnych veciach senát, inak samosudca. Proti zamietavému rozhodnutiu o takomto návrhu je prípustné odvxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx e)].
Súd prizná odkladný účinok návrhu na odpustenie zmeškania lehoty v zmysle odseku 2 ustanovenia spravidla vtedy, keď je pravdepodobné, že sa návxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xúd ešte nerozhodol o odpustení zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia, nemôže rozhodoxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia je prípustné odvolanie.
R 48/1973
O odpustení zmeškania lehoty možnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxel ihneď po tomto rozhodnutí pokračovať v pojednávaní (čo nie je vylúčené), musel by však nariadiť pojednávanie a účastníkov naň predvolať.
Z III (s. 1xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxeškania lehoty na podanie opravného prostriedku ( x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxkania lehoty sa musí uskutočniť osobitným uznesením, ktoré treba písomne vyhotoviť, doručiť a vyčkať na jeho právoplatnosť, kým sa rozhodne o včasnosxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x/1983.
§ 58a
K § 58a
Predmetné ustanovenie bolo zavedené novelou Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 388/2011 Z.z.) účixxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje Občiansky súdny poriadok niekoľko lehôt, v ktorých je súd povinný rozhodnúť o návrhu účastníka, vyššie citovaná novela OSP zaviedla viacero xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je nevyhnutný postup v zmysle § 43, podľa ktorého súd vyzve účastníka na odstránenie vád podania (prípadne na jeho doplnenie), pričom lehota, v ktorej xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxníka v zákonom stanovenej lehote v prípade, ak by táto lehota plynula od doručenia akéhokoľvek návrhu. Z tohto dôvodu zákonodarca stanovil, že predmetxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xrípadoch, ak nie je ustanovené inak, teda má povahu lex generalis, a to vzhľadom na skutočnosť, že v platnom Občianskom súdnom poriadku existujú lehoty xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxníckej starostlivosti).
DRUHÁ ČASŤ
ČINNOSŤ SÚDU PRED ZAČATÍM KONANIA
PRVÁ HLAVA
PREDBEŽNÉ KONANIA
Zmierovacie konanie
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxšlo riadnemu konaniu o veci podľa tretej časti zákona. Ide o návrhové konanie. Návrh musí mať všeobecné náležitosti predpísané § 42 ods. 3; s jeho podaníx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnoprávneho vzťahu a vo veciach, v ktorých by mohol podať návrh na začatie konania, aj prokurátor (§ 35). Zmierovacie konanie sa uskutoční, len ak sa návrx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xeci, ktoré nemajú tieto znaky (napr. veci nesporového konania, statusové veci a i.), nemožno riešiť v tomto konaní. V tomto konaní bude len výnimočne moxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xx xskutočňujú súdy, ktoré by boli vecne príslušné na riadne konanie o veci, teda okresné alebo krajské, a to z hľadiska miestnej príslušnosti ktorýkoľvek x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxe uskutočniť zmierovacie konanie a schváliť zmier ktorýkoľvek okresný súd.
Pokiaľ ide o vecnú príslušnosť súdov v civilnom procese - pozri § 9 a vysvexxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxcie konanie podľa § 67 a nasl. OSP.
R 63/1966
Ak možno vecné bremeno zriadiť zmluvou, možno ho zriadiť aj súdnym zmierom, a to aj keby to súd nebol oprávxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxané nároky, ktoré boli predmetom konania.
R 16/1987
Zmierovacie konanie podľa ustanovení § 67 a nasl. OSP súd môže na návrh uskutočniť len vtedy, kex xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxovení § 67 a nasl. OSP. Z hľadiska záujmu maloletého i záujmu spoločnosti na riadnej výchove detí pri rozhodovaní o výchove a výžive maloletých ide o vecx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale v konaní o veciach starostlivosti súdu o maloleté deti podľa ustanovenia § 176 a nasl. OSP.
Z I (s. 56)
Pokiaľ xx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxa povaha veci", rozumejú sa tým také prípady, keď nič nebráni tomu, aby účastníci dispozitívnymi úkonmi medzi sebou upravili právny pomer. Či to tak je, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxeho, v konaní o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony a v konaní o zapretie otcovstva.
Z III (s. 315)
§ 68
K § 68
Na vykonanie zmierovacieho konxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xonanie sa spravuje zásadou úplnej dobrovoľnosti súčinnosti účastníkov. Preto nemožno ukladať, prípadne používať opatrenia o predvedení, hrozbu prxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxdku alebo hrubo urážlivého podania (§ 53, 54).
Okolnosť, že sa účastník (účastníci) neustanoví na súd alebo že pokus o zmier bude neúspešný, má za náslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnym listom, z ktorého bude zrejmý účel pozvania a prospešnosť ich dobrovoľnej súčinnosti.
§ 69
K § 69
V tomto konaní uzavretý a súdom uznesením sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x9 a vysvetlivky k nemu). Pokiaľ by zmier odporoval právnym predpisom, súd by ho neschválil; proti tomuto uzneseniu bolo by možné podať odvolanie [§ 202 oxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnželia písomne, ústne i konkludentnými činmi, platia ustanovenia štvrtej hlavy prvej časti Občianskeho zákonníka o právnych úkonoch. Tieto dohody nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xčinnými ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode, sú neplatné.
R 14/1978 (s. 138, 139)
Ak bola povolená obnova konania, ktoré sa skončilo zmierom scxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o tom, či zmier schvaľuje, a podľa toho postupovať v ďalšom konaní.
R 3/1983
Okresným súdom bol schválený zmier, ktorého obsahom bola len dohoda o zráxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxx xxxránia tomu, aby bol uzavretý zmier tohto znenia.
Z I (s. 154)
Literatúra
Hrdlička, J.: Na jakém podkladě rozhoduje soud o schválení smíru? Socialxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxlatnosti smíru. Socialistická zákonnost č. 3/1966.
Kořalka S.: Soudní smír a dohody obsažené v soudním protokolu. Zprávy advokacie 1968.
Říha, Jxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 73
K § 73
Procesná náuka považuje toto konanie za osobitný prípad konania nesporového charakteru, ktoré nemá povahu činnosti súdu pred začatím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx
xxxxxxx xxxxxxdza do úvahy v prípadoch narodenia dieťaťa, ktorého otcovstvo nie je určené ani zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky, ani súhlasným vyhlásxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxa § 94 dieťa, matka a muž, ktorého označila za otca. Ak matka odoprie označiť otca a ak nedôjde ani k súhlasnému vyhláseniu rodičov o určení otcovstva, je txxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdičov sa nevydáva osobitné rozhodnutie; nahrádza ho oznámenie matričnému orgánu (odsek 2).
Ak nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením roxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpatrovník, začína sa konanie o určenie otcovstva podľa prvej hlavy tretej časti zákona [§ 79, § 80 písm. a)]; za primeranú lehotu podľa odseku 3 ustanovexxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxva v zmysle § 52 ZR zakladá len také súhlasné vyhlásenie rodičov, ktoré zodpovedá všetkým predpokladom uvedeným v tomto ustanovení a ktoré je určité. Prxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnka otcovstva podľa § 54 ods. 2 ZR a či závažné okolnosti jeho otcovstvo nevylučujú.
R 20/1980 (s. 114)
Ak nie je domnelý otec nažive, žalovaný je priamx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx (s. 125)
I. Otcovstvo k dieťaťu je určené podľa ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 ZR súhlasným vyhlásením rodičov pred súdom, len čo k vyhláseniu jedného z rodixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxj na súde v deň, ktorý predchádzal dňu, keď zhodné vyhlásenie urobil do zápisnice na súde matkou označený muž, k určeniu otcovstva netreba ďalšie súhlasxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx § 52 ods. 1 ZR je vecou národného výboru (teraz orgánu, ktorý vedie matriku - pozn. autora), prípadne súdu, pred ktorým bolo toto vyhlásenie urobené. Otcxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xravnej vyspelosti maloletého rodiča, zodpovedajúcej jeho veku, a pokiaľ vzhľadom na svoju rozumovú a mravnú vyspelosť zodpovedajúcu jeho veku je malxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxásením rodičov. Socialistické súdnictvo č. 10/1977.
DRUHÁ HLAVA
PREDBEŽNÉ OPATRENIA A ZABEZPEČENIE DÔKAZU
Predbežné opatrenia
§ 74
K § xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxušené judikovanie vo veci samej. Dočasné rozhodnutie môže slúžiť aj ako záruka efektívnosti budúceho núteného výkonu súdneho rozhodnutia. Takéto roxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxľ ide o právne postavenie povinnej osoby, sa musia minimalizovať so zreteľom na jeho zabezpečovací charakter.
Z toho sa súčasne vyvodzuje, že predbežnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx viaceré právne úpravy, ktoré výslovne, za veľmi striktných podmienok, umožňujú nariadiť predbežné opatrenie zhodné s rozhodnutím vo veci samej.
2x
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
V rozhodnutí o prexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxosť tohto rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkoxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpeku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
Súd môže na návrh odporcu rozhodnúť o vydaní peňažnej zábezpeky ako náhrady majetkoxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxom určenej lehote návrh na začatie konania alebo navrhovateľ nebol vo veci samej úspešný. Súd peňažnú zábezpeku alebo jej pomernú časť vráti navrhovatxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxseku 3 cit. ustanovenia, nedôjde k uplatneniu nároku na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy na súde podľa odseku 3 cit. ustanovenia alebo k dohoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xredbežným opatrením ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe spôxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške, prípadne podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxi navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
Na návrh môže súd rozhodnúť o vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrenia vydaného bez primeraného dôvodu. Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 cit. ustanovenia nedôjde k uplatneniu náhxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek oxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením ulxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia právxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxej priamo vykonaním predbežného opatrenia vydaného bez primeraného dôvodu. Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 cit. uxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxhto zákonov, môžeme vyabstrahovať viaceré dôležité odlišnosti oproti predpokladom, za splnenia ktorých možno nariadiť predbežné opatrenia výlučnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxrokom vo veci samej, čo však otvára otázku vzťahu tejto dočasnej ochrany ku konečnému rozhodnutiu súdu. Zhodnosť je vyjadrená tak, že výrok predbežnéhx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xredbežných opatreniach podľa Občianskeho súdneho poriadku, t.j. tretím dňom po doručení uznesenia bez zreteľa na právoplatnosť.
Vydanie takého prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxteľovi ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Oneskorenie a jeho naznačené dôsledky musí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxňuje riziko vydania takých predbežných opatrení tak, že súd môže podmieniť ich nariadenie a aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx možnej majetkovej škody, prípadne aj nemajetkovej ujmy a pomerov navrhovateľa. Uloženie tejto povinnosti nesmie byť prekážkou pri účelnom uplatnenx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx predbežného opatrenia podmieňuje uložením nejakej povinnosti, znamená to, že uznesenie sa stane vykonateľným až vtedy, ak sa preukáže splnenie tejtx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxti ktorému smerovalo predbežné opatrenie, môže rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v penixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxať to, že predbežné opatrenie bolo vydané bez primeraného dôvodu, t.j. neboli splnené všetky alebo niektoré zákonné predpoklady na jeho nariadenie, rxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrov účastníkov. Návrh smeruje proti navrhovateľovi, ktorému predbežné opatrenie prospievalo. Súd by mal o takom návrhu rozhodnúť uznesením (nejde o xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx x xxxxte šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xa konanie vo veci samej. Súd koná a rozhoduje v zložení, v ktorom rozhoduje vo veci samej. Účastníkmi konania sú tí, ktorí by nimi boli v konaní podľa tretex xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xez ohľadu na právoplatnosť, tri dni po doručení tej osobe, ktorej sa výrokom ukladá povinnosť (§ 171 ods. 1).
Vo veciach maloletých účastníkov je spravixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxročiť, zakročí a predbežné opatrenie podľa § 75a nariadi súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržiava. Z textu ustanovenia vyplýva, že miestne a vecne príxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrávne alebo dokonca protiprávne. Táto príslušnosť súdu vzniká okamihom zistenia, že príslušný súd nie je známy alebo taký súd nemôže včas zakročiť, čo xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xúd, v obvode ktorého sa maloletý zdržiava, si musí overiť, či je daná jeho príslušnosť, aby nedošlo k porušeniu základného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušnosti iného než miestne a vecne príslušného okresného súdu je aj to, že taký súd nemôže včas zakročiť. Výraz "zakročiť" sa totiž v skutočnosti, ak berxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdza aj ustanoveniu prípadného opatrovníka (§ 75a ods. 2). Preto súd, v obvode ktorého sa maloletý zdržiava, sa obmedzí len na nariadenie predbežného opxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxode ktorého sa maloletý zdržiava, nemieni vyhovieť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Zo znenia § 74 ods. 2 síce vyplýva, že tento súd zakročí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxie zákonom vymedzených predpokladov.
Zákon však neupravuje, aký je ďalší postup súdu, v obvode ktorého sa maloletý zdržiava, ak dôjde k nariadeniu prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tom, aby taký súd zostal aj súdom starostlivosti o maloletých. To bude závisieť od konkrétnej situácie. Nie je však vylúčené, aby taký súd podľa citovanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxloletých.
Zákonom č. 388/2011 Z.z. účinným od 1. januára 2012 zákonodarca doplnil do tohto ustanovenia odsek 3, ktorý určuje príslušnosť súdu v prípxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Táto úprava reaguje predovšetkým na Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxní návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike do právoplatnosti tohto rozhodnutia. Okrem toho v zmysle citovaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, prípadne výkon cudzieho predbežného opatrenia nie je v medzinárodnom kontexte v zásade možný či prípustný.
Odsek 3 upravuje dve procesné situácie. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je potreba vydania predbežného opatrenia v období od vydania rozhodnutia do vyhlásenia jeho vykonateľnosti v Slovenskej republike. V oboch týchto prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xríslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza majetok, ktorého sa predbežné opatrenie týka.
4.
Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z.z. o skladiskovox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm. Takto však možno postihnúť skladiskový záložný list alebo jeho majetkový list. Z uvedeného ustanovenia vyplýva obmedzenie predmetu činnosti súdu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxnou úpravou pomerov účastníkov, prípadne ho vylúčiť z núteného výkonu súdnych rozhodnutí. Predbežným opatrením by sa totiž mohli zmariť účinky, ktorx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm opatrením nielen v občianskom súdnom konaní, ale ani v správnom konaní, napríklad podľa zákona č. 71/1967 Zb. alebo podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v nevyhnutnej miere [ § 26 ods. 1 písm. a), § 102 OSP]. Toto opatrenie môže nariadiť aj bez návrhu ( § 75 ods. 1 OSP).
Môže ho nariadiť, ak má osvedčené, že mxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxe dieťaťa.
V rozpore s účelom právnej úpravy predbežných opatrení podľa ustanovenia § 74 a nasl. OSP sú také rozhodnutia, ktorými sa žalovanému ukladxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
R 20/1980 (s. 142 a 143)
Účelu právnej úpravy inštitútu predbežného opatrenia v ustanovení § 74 a nasl. OSP nezodpovedá tá časť výroku o predbežnom xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo platobnej povinnosti spravidla odo dňa rozhodnutia o predbežnom opatrení.
Z I (s. 153 a 196)
Ak ide o predbežné opatrenie pred začatím konania a vo vxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx xxx xx9)
Ak súd zaväzuje na platenie výživného za už uplynulé obdobie, do ktorého spadá aj čas, v ktorom ten, koho súd zaväzuje, vykonával základnú vojenskú xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.
R 41/1995
Podľa podmienok zmluvy dôsledkom neplatenia leasingových spláxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy (poškodenie, znehodnotenie užívaním). Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti potrebné pre záver x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxm na to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.
R 59/1996
Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konanxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxšiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.R 67/1996
Nariadeniu predbežného opatrenia nebráni, ak žalobca v návrhu na predbežné opatrenie nepredloží oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxnuteľnosti nie je výrazný nepomer.
R 72/1996
Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxa, ktoré napĺňa skutkové znaky nekalosúťažného konania.
R 14/1998
Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
x 16/1998
Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutix xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxhnúť, alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.
R 20/1998
V konaní vo veciach obchodného registrax xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdbežným opatrením súdu odňať právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnúť, v dôsledku čoho ustanovenie § 76 ods. 2 OSP je nepoužiteľné. Súd v konaní o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xomere podielov pred prevodom obchodného podielu.
R 123/1999
Súd nemôže predbežným opatrením zriadiť záložné právo.
R 10/2001
Pri rozhodovaní x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxeba posudzovať vo vzťahu k nároku, ktorý má byť uplatnený vo veci samej. Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí byť zrejmé, či bude nasledovax xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxdzuje svoj naliehavý právny záujem na požadovanom určení), či tu má nasledovať žaloba na plnenie s uvedením dôvodu požadovaného plnenia. Až vtedy môže xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxl.
Uznesenie Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 7 Cmo 237/2000 (citované podľa časopisu Soudní rozhledy č. 10/2000)
Kúpna zmluva, ktorou predávajúci poxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm.
Rozsudok Krajského súdu v Hradci Králové, sp. zn. 18 Co 18/2000 (citované podľa časopisu Soudní rozhledy č. 10/2001)
1. Rozhodovanie a rozhodnutxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky. Porušenie tohto základného práva v spojitosti s predbežnými opatreniami predpokladá také porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstráxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatrenia.
2. Nariadenie predbežného opatrenia nie je na ujmu práva účastníka na súdnu ochranu konečným rozhodnutím vo veci samej. Účastník má aj právx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxbsidiarita právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k ochrane ústavnosti, ktorá by mala byť porušená nariadením predbežného opatrenxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxánené priemyselným vzorom, iné úžitkovým vzorom, bez ďalšieho to neznamená, že tieto rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej repubxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 135 ods. 2 OSP), čo v praxi znamená, že je nimi viazaný.
R 117/2003
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlýva z § 88 OSP a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odpoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxnesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 OSP zastaviť pre neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.
Ak v dôxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxeľa na urýchlené a účinné rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 4 MObdo/3/2013 (R 106/2014)
Literatúxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxžných opatření. Právník č. 8/1997.
Kozel, R.: Předběžná opatření - věc svízelná? Právní rozhledy č. 11/1997.
Svobodová, I.: K předběžným opatřenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx8.
Vozár, J.: Prieťahy v konaní. Podnikateľ a právo č. 4/1999.
Valko, E. - Tomlainová, A.: Aplikácia § 79 ods. 3 OSP v konaní o nariadenie predbežnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xúvisiace otázky. Justičná revue č. 10/2000.
Valko, E. - Tomlainová, A.: Inštitút predbežného opatrenia v praxi slovenských súdov a s ním súvisiace oxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé právo č. 12/2002.
§ 75
K § 75
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xde o konanie, ktoré možno začať aj uznesením súdu (§ 81 ods. 2), môže sa začať aj bez návrhu. O takom začatí činnosti súdu sa nevydáva formálne uznesenie. V xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxrh na nariadenie predbežného opatrenia podlieha poplatkovej povinnosti vo výške 33 eur za návrh, ako aj za návrh na zrušenie predbežného opatrenia (poxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xoužiť len primerane,
-
opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia (superfluum k § 79 ods. 1),
-
uvedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxto poslednej náležitosti je doplnený základný predpoklad na nariadenie predbežného opatrenia uvedený v § 74, v ktorom sa na nariadenie predbežného opxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
-
čoho sa navrhovateľ mieni domáhať návrhom vo veci samej.
Pri nariaďovaní predbežných opatrení v konaniach starostlivosti súdu o maloletých od xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxloletého dieťaťa v jeho záujme. Uvedenú zmenu zaviedla novela Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 388/2011 Z.z.). Touto novelou sa má odstrániť nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxžné opatrenie, aj napriek tomu, že napr. zmena zverenia dieťaťa sa ukázala ako vhodnejšia, nie však nevyhnutná.
Zákon č. 388/2011 Z.z. tiež ustanovix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá nie je blízkou osobou maloletého dieťaťa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, k návrhu na nariadexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxnam žiadateľov o pestúnsku starostlivosť a osvojenie podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie fyzickej osoby, ktorej má byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti, alebo označenie zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (detský domov, detskx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, čo je dané povahou návrhu a požadovanej súdnej ochrany. Rovnako uvedenie podmienok dôvodnostx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia navrhne zloženie zábezpeky na náhradu ujmy vzniknutej porušovaním alebo ohrozovaním práva duševného vlastníctva, osobitnou náležitosťou takéxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxležitosť v návrhu chýbala, návrh by mal vadu, ktorá by sa musela odstrániť v súlade s § 43. Ak navrhovateľ v konaní vo veci samej bude úspešný, súd rozhodne x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtorá bude v budúcnosti určená na krytie náhrady ujmy vzniknutej porušením alebo ohrozením práva duševného vlastníctva na základe právoplatného rozsxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxná škoda a ušlý zisk) alebo bezdôvodného obohatenia aj iné zadosťučinenie (ospravedlnenie, zverejnenie rozsudku na náklady osoby, ktorá porušila alxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsudku) nezdalo postačujúce ( § 442a ods. 1 OZ).
Oprava a doplnenie návrhu sa vykoná postupom podľa § 43, ak nejde o návrh vo veci, v ktorej možno konanie zxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxavení alebo nedoplnení návrhu nastupuje fikcia, podľa ktorej sa na také podanie neprihliadne. Význam problému vynikne, ak si uvedomíme, že návrhom na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxa § 1 OSP a čl. 46 ods. 1 ústavy, ktorý garantuje základné právo na súdnu ochranu, ktorého súčasťou je aj rozhodovanie o predbežných opatreniach, sa nazxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjúce z duševného vlastníctva, navrhovateľ predbežného opatrenia (osoba, do ktorej práv duševného vlastníctva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnnosti, aby sa odporca zdržal konania, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva napríklad autora, pôvodcu vynálezu, majiteľa oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxrá porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva, bola predbežným opatrením uložená povinnosť zložiť zábezpeku (kauciu) do úschovy súdu, ktoxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx nariadenie predbežného opatrenia bude formulovať výlučne len na zdržanie sa konania, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctvax xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxím práva duševného vlastníctva. Navrhovateľ môže petit návrhu na nariadenie predbežného opatrenia naformulovať aj alternatívne (tzv. alternatívnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva, alebo namiesto toho zloží do úschovy súdu zábezpeku na náhradu ujmy, ktorá vznixxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxatrenie. Všeobecná lehota 30 dní začína plynúť od doručenia návrhu za predpokladu, že návrh má všetky náležitosti požadované zákonom (odsek 2), a to aj xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xdstránenie nedostatkov a neúplností návrhu sa nezapočítava do lehoty ustanovenej na rozhodnutie o takom návrhu. Tento čas musí byť primeraný úkonom sxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxzhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) [odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starosxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) [dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je odporcx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxiadenie predbežného opatrenia podľa § 75a, rozhodne najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu podľa odseku 2. Tieto tri lehoty plynú od doručenia návrhxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm opatrení podľa § 75a a podľa § 76 ods. 1 písm. b) a g) je vykonateľné dňom jeho nariadenia (nie doručenia). Ide o prelomenie zásady, podľa ktorej je uznesexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxx Vyžaduje si to potreba mimoriadne rýchleho zásahu a dočasná úprava pomerov v záujme ochrany maloletých detí a osôb pred osobami dôvodne podozrivými z nxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxty.
Tieto lehoty sú požiadavkou zákonodarcu, ktorou sa sledoval zámer takýmto časovým vymedzením prispieť k dosiahnutiu účelu predbežného opatrenxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxjto požiadavky závisí od konkrétnej veci a dĺžka určenej lehoty vyjadruje predstavu xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxe súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ku ktorému dôjde bez zbytočných prieťahov, vychádzajúc z predmetu požadovanej súdnej ochrany, dxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty, ak sú tu okolnosti (napr. neúplný návrh), ktoré bránili súdu, aby o návrhu rozhodol. Taký záver sa neuplatnx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xonaní a predbežných opatrení.
Sankcia za nedodržanie lehôt na rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia nie je výslovne ustanovená. Brániť sa pxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x x xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy sa prípadne môže obrátiť so sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy na Ústavný súd Slovenskej republiky s tvrdením o porušení čl. 48 ods. 2 ústavy. Nemoxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx porušenie povinností sudcu, správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti sudcu, o svedomitosti a nestrannosti sudcu pri rozhodxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase jeho vydania (§ 154 ods. 1 v spojení s § 167 ods. 2). To znamená, že v prípade odvolania proti uzneseniu, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxoré je v čase rozhodovania súdu druhého stupňa.
6.
Účastníci nemusia byť pred rozhodnutím o návrhu na predbežné opatrenie vyslúchnutí. Rovnako súd xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx že v tejto činnosti súdu sa zásadne nevykonáva dokazovanie. Výsluch účastníkov však súd môže nariadiť a nadväzne na to musí nariadiť aj pojednávanie. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy, lebo v zákone niet ustanovenia, ktoré by taký postup výslovne umožňovalo. Tieto pravidlá však neplatia v celom rozsahu vo veciach, v ktorých príslušxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxnosti s účastníkmi. Aj tento postup súvisí s cieľom procesného zabezpečovania predbežným opatrením.
7.
Súd rozhoduje o nariadení predbežného opxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxučí ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáto úprava vytvára priestor na to, aby sa odporca dozvedex x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx rozhodnuté, odporca by mohol veci zariadiť tak, aby následne nariadené predbežné opatrenie stratilo význam. Záujem na rýchlej a účinnej dočasnej ochxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčuje všetkým účastníkom konania. Uznesenie o odmietnutí alebo zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia sa doručuje iba navrhovateľovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxvrhu na nariadenie predbežného opatrenia.
Ostatným účastníkom sa doručí uznesenie odvolacieho súdu len vtedy, ak ním bolo nariadené predbežné opatxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxých zákonov], najmä tých, ktoré môžu formálne zodpovedať aj výrokom rozhodnutí vo veci samej. Z textu tohto ustanovenia totiž jednoznačne vyplýva, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxvrhovateľa nariadi odvolací súd uznesením, proti ktorému sa však nemožno brániť riadnym opravným prostriedkom. K tomu dôjde bez toho, aby odporca mal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadil súd prvého stupňa a bez toho, aby mohol napríklad uvádzať okolnosti svedčiace o tom, že procesné podmienky alebo predpoklady na nariadenie predxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnutia súdu prvého stupňa a k vráteniu veci na ďalšie konanie. Podľa doslovného výkladu by však také uznesenie odvolacieho súdu nebolo treba doručovať, xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxý o tom, aký je právny názor opravného súdu, ktorým je súd prvého stupňa viazaný. V takom prípade už nemožno argumentovať účelom predbežného opatrenia, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvého procesu tak, ako vyplývajú z ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Ak odvolací súd odvolanie navrhovateľa odmietol alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxkom konania.
8.
V záujme rýchlej dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi a odstránenia obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia je súd povinnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxd odošle rozhodnutie do troch dní od jeho vydania. Ide o výnimku z § 158 ods. 4 v spojení s § 167 ods. 2.
Judikatúra
xxxxx xxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxtie možnosti účastníka konania pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.)
§ 75a
K § 75a
1.
Návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) musí mať náležitosti podľa § 75 ods. 2. K týmto náležitostiam sa musí uviesť tvrdenie (prípadne aj dôkaxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxiaznivý vývoj je vážne ohrozený alebo narušený. Nedostatky návrhu sa odstránia v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a socixxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxý je uvedený v § 75a. Výpočet predbežných opatrení v § 76 je iba exemplifikatívny a obsah takého predbežného opatrenia v celom rozsahu zodpovedá právomoxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxžňuje zveriť dieťa do starostlivosti toho, koho označí súd, aj keď by sa musel vziať do úvahy časový faktor, ktorý tu aj tak pôsobí, pretože o každom návrhx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxmentárny a tak by k týmto návrhom mal pristupovať príslušný súd [§ 88 ods. 1 písm. c) alebo § 74 ods. 2]. Ak súd zistí, že nie sú splnené predpoklady na použitxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxvinnosť rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie do 24 hodín znamená, že všetky ostatné nevyhnutné procesné úkony vykoná súd neskôr vrátane riadnehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osoba (fyzická osoba alebo zariadenie na výkon rozhodnutia súdu, ktorým je detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové strediskxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx doručenia). Ak odvolací súd zruší uznesenie o takom predbežnom opatrení a jeho výrok je už vykonaný, ďalší postup závisí od toho, či sa opätovne nariadi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxní uznesenia o predbežnom opatrení odvolacím súdom maloleté dieťa nevracia do prostredia, z ktorého bolo odovzdané, s výnimkou prípadu, ak by sa malo vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxom nariadenia predbežného opatrenia (§ 75 ods. 5 posledná veta). Ak bolo pred uplynutím tejto lehoty začaté konanie vo veci samej, predbežné opatrenie xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxnie o výchove maloletého najneskôr do troch mesiacov od nariadenia predbežného opatrenia.
4.
Ak súd nariadil predbežné opatrenie, aby bolo malolexx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxz zbytočného odkladu vykonané. Výkon uskutoční sudca alebo vyšší súdny úradník. Výkon rozhodnutia sa uskutoční tak, že súd v súčinnosti s príslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxloleté dieťa do starostlivosti určenej fyzickej osoby alebo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. Týmto úkonom predchádza doručenie uznesenia o prexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až pri jeho výkone. Účastníkom, ktorí neboli pri výkone uznesenia prítomní, uznesenie spolu s vyrozumením, že sa jeho výkon uskutočnil, doručí dodatoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxoletého dieťaťa), ani to, že účastníci konania sa nedozvedeli o nariadení predbežného opatrenia a ani o jeho obsahu.
5.
Podľa § 79 ods. 2 zákona č. 57xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdozrenie na týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkonx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtí a sociálnej kurately, prípadne súdu starostlivosti o maloletých tak, aby sa mohli prijať rozhodnutia podľa § 75a.
6.
Súdy pri rozhodovaní o ochraxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretý 19. októbra 1996) vyhlásený pod č. 344/2002 xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zbore v znení neskorších predpisov policajt je oprávnený vykázať z bytu, domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanex xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa § 76 ods. 1 písm. g).
Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov ox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnizáciách na pomoc obetiam domáceho násilia. Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu na nariadxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxočného obydlia sa končí uplynutím 48 hodín od vykázania zo spoločného obydlia. Doručením návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 pxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) je súd povinný rozhodnúť nxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxníkom).
Účelom ustanovenia § 75b je zabrániť zbytočným prieťahom v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa uloží povinnosť osobe dôvoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutá predbežným opatrením súdu má byť rýchla a účinná. Prostriedkom na to je zverejnenie predvolania na úradnej tabuli súdu, ak sa osobu podozrivú z násxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xojednávanie, súd môže rozhodnúť v jeho neprospech bez toho, aby zisťoval existenciu dôvodov na vykázanie zo spoločného obydlia. Súd môže návrh na narixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxciou pre oboch účastníkov konania, ktorí sa neustanovili. Podľa znenia tohto ustanovenia dôvod, pre ktorý sa účastník, najmä xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxho predbežného opatrenia a výnimočného postupu zvoleného na jeho presadenie. Preto sa nazdávame, že súdy si budú uvedomovať, že môžu tak rozhodnúť, alx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xožaduje ochranu navrhovaným predbežným opatrením.
Ďalším prostriedkom na odstránenie prieťahov je vyvesenie rozhodnutia súdu o nariadení predbxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xviedol účastník vykázaný zo spoločného obydlia. Na rozdiel od § 75b ods. 2, kde sa ustanovuje "... súd zverejní predvolanie na úradnej tabuli súdu a deň zxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xx tento deň sa považuje za deň doručenia. To je však podstatný dôsledok, ktorý musí byť uvedený v zákone, a dosahovať ho výkladom nepovažujeme za vhodné. Ixx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxavu, pretože sa ustanovuje, že sa nepoužije § 115 ods. 2. Napokon, lehoty na rozhodnutie o návrhu na predbežné opatrenie tohto druhu vylučujú uvedené usxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xboru, ktorého policajt vykázal účastníka zo spoločného obydlia podľa osobitného predpisu. Táto notifikácia slúži na prípadný ďalší postup príslušnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nepriamou novelou č. 78/2015 Z.z. (zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonovx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxitného predpisu, môže súd aj bez návrhu nariadiť kontrolu výkonu nariadeného predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) technickými prostriedkxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxadiť aj predbežné opatrenie iného obsahu, resp. spojiť viaceré druhy predbežných opatrení na dosiahnutie predbežnej ochrany účastníka. Vo vysvetlixxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x predbežnom opatrení sa vždy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxa účinky predbežného opatrenia alebo ich sčasti vykonala alebo poskytla inú súčinnosť pri tejto dočasnej ochrane.
Druhy predbežných opatrení
a) Plxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xde o výživné pre inú než maloletú osobu, a aj bez návrhu, ak ide o vec starostlivosti o maloletých, t.j. ak je oprávnenou osobou maloleté dieťa.
Toto prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx otcovstva však môže súd predbežným opatrením nariadiť žalovanému mužovi, aby platil výživné v nevyhnutnej miere [§ 76 ods. 1 písm. a), § 102], aj keď nie xx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xe podaná žaloba o určenie otcovstva a od ktorého sa žiada platiť výživné, súložil s matkou dieťaťa v rozhodnej dobe pre počatie dieťaťa.
Osvedčenie prxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxnosti a možnosti povinného, obsahom predbežného opatrenia, bez zreteľa na druh vyživovacej povinnosti, je výživné v nevyhnutnej miere. Z toho vyplývxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa ustanovuje odo dňa rozhodnutia o predbežnom opatrení.
b) Odovzdanie dieťaťa do starostlivosti
Predbežným opatrením súd aj z úradnej povinnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsí s otázkou výchovy maloletého dieťaťa. Výchova maloletého dieťaťa je inštitútom rodinného práva, ktorý má v zákone o rodine normatívne vyjadrenie. xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xbsahuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo osoby, kxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtarostlivosti tretej osobe, ktorú určí súd, je to, čo sa ustanovuje v § 45 ods. 1 ZR, t.j. ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, aby bolo zverené do náhxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx a § 36 ZR.
Novela (zákon č. 388/2011 Z.z.) explicitne stanovuje, že predbežným opatrením je možné nariadiť, aby účastník konania odovzdal dieťa do stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxmeny
Toto predbežné opatrenie sa nariadi len na návrh. Dôvodom je úzka spojitosť so sporovým konaním, v ktorom sa rieši trvanie pracovného pomeru. Prxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx navrhovateľa adresovaný zamestnávateľovi, v ktorom mu oznamuje, že rozviazanie pracovného pomeru považuje za neplatné, začne súdny proces, ďalej txxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxidla sa však predbežné opatrenie nariaďuje podľa § 102 OSP v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo iného na tej istej úrovni vymedzenéxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu zamestnávateľa nedošlo k zániku pracovného pomeru. Tieto úkony sú uvedené v § 59 ZP. Kumulatívnym procesným predpokladom nariadenia predbežnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnávateľovi, aby poskytol aspoň časť pracovnej odmeny. Zo slova "aspoň" vyplýva, že súdu nič nebráni, aby nariadil zamestnávateľovi poskytovať celú pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xa prácu.
Toto predbežné opatrenie sa môže použiť aj pri ochrane štátnozamestnaneckého a verejnozamestnaneckého vzťahu.
d) Úschova na súde
Súd, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xodporcovi), pretože peniaze a vec musia byť predmetom sporu, v ktorom žalobca žiada zaplatenie určitej sumy alebo vydanie veci, a pred začatím konania xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx môže byť len hnuteľná vec ( § 118, 119 OZ), a to za predpokladu, že sa hodí na súdnu úschovu tak, ako je to upravené v § 185a ods. 1. Citované ustanovenie umožxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxc (cenné papiere) majú zložiť, však v konaní postupuje podľa § 352.
e) Nenakladanie s vecami alebo právami
Toto predbežné opatrenie sa nariadi len na xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxania, ktorý je tvrdeným nositeľom hmotnoprávnej povinnosti, t.j. žalovanému (odporcovi). Predpokladá to, že žalovaný má vec alebo právo vo svojej faxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxhto druhu predbežného opatrenia je nenakladanie. Oprávnenie vlastníka nakladať s predmetom vlastníckeho práva (s vecami a právami) má ústavný záklax x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxich sa o hmotné právo vyvodzujeme, že nakladaním rozumieme disponovanie vecami alebo právami prostredníctvom právnych úkonov, predovšetkým dvojstxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxáva a pod.), ale aj jednostranných (závet, opustenie veci), ba dokonca aj faktických činov, ako je zničenie veci.
Predbežná ochrana spočíva v nenaklxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xakladaniu faktickými úkonmi.
Aktívna legitimácia svedčí žalobcovi, ktorý požaduje nenakladanie s vecami alebo právami (zákaz disponovania) z dôxxxxx xx
x
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxeľnými a pod.),
-
veci a práva patria aj jemu, nielen žalovanému, a chce dosiahnuť, aby nedošlo k ich nadbytočnému opotrebeniu, poškodeniu alebo znixxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxy znamenajúce zmenšenie jeho majetku o tieto veci a práva,
-
veci a práva môžu slúžiť na splnenie dlhov žalovaného voči žalobcovi.
V literatúre sa kxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxponovať peniazmi na účte, hnuteľnými vecami alebo nehnuteľnosťami kvôli tomu, že dlhodobo neplatí svoje splatné záväzky, sú zamietané. Prax sa domáhxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dĺžku omeškania, dôvody neplnenia tohto záväzku, stupeň nebezpečenstva zmarenia výkonu rozhodnutia a nebezpečenstva, že majetok unikne, prípadne xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osvedčí voči žalovanému splatnú pohľadávku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnému bez ohľadu na to, že na tejto nehnuteľnosti viazne záložné právo. Toto právo totiž nebráni scudzeniu nehnuteľnosti (uznesenie NS SR, sp. zn. 4 Obo 3xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xrávami (zákaz disponovania nimi) je nesporne zásahom do vlastníckeho práva, ako aj do iných ústavne zaručených práv. Podľa čl. 20 ods. 4 ústavy nútené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxť. Podľa čl. 16 ods. 1 ústavy je zaručená nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podľa čl. 19 ods. 2 ústavy každý má právo na ochranu pred neoprávneným zaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 písm. e).
Súd pred nariadením predbežného opatrenia by mal venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k
-
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého,
-
zásahu do súkromia (súkromnej autonómie vlastníka veci alebo práva), ktorý nemá spojitosť so zabezpečovaním nárokov žalobcu prostredníctxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xárokom na plnenie záväzku, na vydanie veci, určenie vlastníckeho práva a pod. Všeobecná formulácia nenakladať s celým majetkom účastníka by mohla vyúxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxalo účinky vyhláseného konkurzu.
Nenakladanie s vecami alebo právami nesmie zasahovať do súkromia žalovaného. K takému zásahu by došlo, ak by žalovxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xtoré sú v zmysle príslušných procesných predpisov vylúčené z výkonu rozhodnutia alebo súdnej exekúcie.
Nenakladanie s vecami alebo právami sa musí x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xýrok o nenakladaní s vecou bez toho, aby sa uviedlo, v súlade s návrhom na vydanie takého súdneho rozhodnutia, ktoré čiastkové oprávnenie žalovaný ako vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx upraviť pomery účastníkov, ale aj vylúčiť obavu zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia.
Podstata tohto predbežného opatrenia sa sústreďuje do troxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxeduje najmä procesné zabezpečenie osvedčeného nároku,
-
žalovaný sa má niečoho zdržať, t.j. vznikne mu povinnosť zdržať sa presne vymedzeného rušxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx prijal účinné opatrenie a jeho dôslednosť sa skúma až v prípadnom nútenom výkone takého predbežného opatrenia,
-
žalovaný má niečo znášať, t.j. musx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxi na súdom určený účel.
V konaní, v ktorom došlo k násilnej likvidácii prevádzky účastníčky ako nájomníčky nebytových priestorov a k jej vysťahovanix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnil zamietavé uznesenie súdu prvého stupňa a nariadil predbežné opatrenie, ktorým žalovanému uložil uviesť nebytové priestory na vlastné náklady do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxmu (Zo súdnej praxe č. 4/1996, č. 41, s. 79 a 80).
Obsahom výroku takého druhu predbežného opatrenia je vždy iba právna povinnosť uložená žalovanému (oxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxovanie do domu alebo bytu
Nový druh predbežného opatrenia prináša viacero výkladových otázok. Výrok takého uznesenia musí znieť tak, že sa odporcovx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehnuteľností. Časové vymedzenie je nevyhnutné, inak by sa dočasnosť zmenila na trvalý stav. Nemožno preto súhlasiť s obsahom dôvodovej správy, podľx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xk sa ukáže, že pôvodne vymedzená doba nestačí na zabezpečenie účelu takého predbežného opatrenia. Ak to súdna prax prijme, stačilo by uznesenie, vo výrxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xásilníkom ohrozované, má absolútnu povahu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxydliu, ktoré vyplýva z bezpodielového spoluvlastníctva, či spoločného nájmu je nutné v záujme ochrany života a zdravia obetí jeho násilníckeho konanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxx, alebo na neurčito".
Dôvodová správa však neuvažuje o tom, že povinná osoba môže byť výlučným vlastníkom domu alebo bytu alebo výlučným nájomcom a naxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxnosť nariadiť predbežné opatrenie. V tejto spojitosti možno dodať, že povinná osoba nielenže nie je zbavená svojich práv, ale môže uplatniť aj ich ochrxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxtrenie o uložení povinnosti dočasne nevstupovať do domu alebo bytu môže byť nariadené nielen vtedy, ak odporca je vo vzťahu k osobe, voči ktorej je podozxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdiť voči každému, kto je dôvodne podozrivý z násilia.
Predpokladom na nariadenie predbežného opatrenia je to, že povinná osoba je dôvodne podozrivá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xačatie trestného stíhania alebo priestupkového konania, a preto súd nemusí uvažovať o vzťahu podozrenia k prípadnému trestnému alebo inému obdobnéhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xo spisov orgánu povereného starostlivosťou o rodinu a deti alebo z vedomostí tzv. predvedných osôb, spolubývajúcich alebo susedov, ale aj tvrdení rodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxn marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 TZ. Vykonateľnosť takého uznesenia nastáva dňom nariadenia predbežného opatrenia (nie dňom doručxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach [Ú. v. EÚ L 181/4, 29. jún 2013 (ďalxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxním vykonáva normy sekundárneho európskeho práva. Podľa dôvodovej správy má byť nariadenie rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xchranné opatrenia nariadené v občianskych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xe ochranné opatrenie akékoľvek rozhodnutie bez ohľadu na jeho názov, nariadené vydávajúcim orgánom členského štátu pôvodu v súlade s jeho vnútroštátxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx byť ohrozená telesná alebo duševná integrita tejto inej osoby:
a)
zákaz alebo úprava vstupu na miesto, kde má chránená osoba pobyt, kde pracuje, alexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxlefonického kontaktu, elektronickej alebo riadnej pošty, faxu alebo iných prostriedkov,
c)
zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x je vykonateľné bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti.
Keďže ide o osobitné druhy ochranných opatrení, ktoré náš procesný poriadok nepoznal, boli xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxzovaným konaním rizikovej osoby).
h) Zákaz alebo obmedzenie vstupu na miesto, kde sa zdržiava chránená osoba
Na návrh osoby, ktorá v predbežnom opaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxovej osobe, aby nevstupoval alebo iba obmedzene vstupoval do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxcoviskom alebo miestom, ktoré chránená osoba pravidelne navštevuje. Okrem toho by sa mala v osvedčení uviesť v prípade, že je to relevantné, ohraničenx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xakisto ako v prípade nariadenia predbežného opatrenia podľa písmena g) platí, že povinná osoba ohrozuje telesnú integritu alebo duševnú integritu naxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho ako predpoklad na začatie trestného stíhania alebo priestupkového konania a osvedčenie ohrozenia musí vyplývať z priložených dôkazných listín alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxút podľa § 192 EP a zákon umožňuje aj trestný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia (nie dňom doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia povinnej osobe).
i) Zákaz kontaktovania chránenej osoby
Povinnému možno ulxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxe, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami komunikácie. V tomto prípade súd vymedzí rozsah povoleného kontaktu alebo urxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxýmto konaním ohrozená (ohrozovací delikt) a dosiaľ ešte k narušeniu telesnej alebo duševnej integrity nedošlo. Výrok uznesenia je takisto ako v prípaxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podľa § 349 TZ. Vykonateľnosť takého uznesenia nastáva dňom nariadenia predbežného opatrenia.
j) Zákaz priblíženia sa k chránenej osobe
Príkaz nexxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxčným odkladom, t. j. osobe, ktorá je uznaná vinnou zo spáchania niektorého z trestných činov. Absentovala zákonná úprava, ktorá by umožňovala súdu rozxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxn, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov a kto ich spáchal, teda otázku, či ide o trestný čin alebo priestupok sx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxvajú.
Trestný poriadok upravuje možnosť v § 82 ods. 1 písm. h) a ods. 2, podľa ktorého, ak sudca pre prípravné konanie alebo súd rozhodol podľa § 80 alexx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxodujúci o väzbe zároveň uložiť jedno alebo viac primeraných obmedzení alebo povinností, najmä zákaz styku s určitými osobami alebo zákaz úmyselne sa pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrobačného a mediačného úradníka v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez takého návrhu súd. Ako vyplýva zo zákonného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxožiť súd v prípade, že prebieha trestné konanie, v ktorom sa rozhoduje o väzbe obvineného ako zaisťovacieho prostriedku. Do 30. apríla 2015 tak mohol súx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xba obmedzene k nej približoval. Toto má význam najmä v konaniach, ktoré vykazujú vysokú mieru vzájomnej agresivity účastníkov konania (rozvod, ochraxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xelesná integrita alebo duševná integrita navrhovateľa môže byť takýmto konaním ohrozená, hoci dosiaľ ešte k narušeniu telesnej alebo duševnej integxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
k) Zdržanie sa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxti procesných otázok súvisiacich s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva. Touto novelou bola prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady čx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxom č. 84/2007 Z.z. bol Občiansky súdny poriadok upravený tak, aby bol v súlade s citovanou smernicou. Cieľom tejto novely je dosiahnuť stav, aby úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstníctva v Európskej únii, najmä v nadväznosti na rozvoj jednotného trhu, voľný pohyb tovaru a služieb, predmetom ktorých sú práva duševného vlastnícxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovanou na podanie návrhu na vydanie tohto predbežného opatrenia je osoba, ktorej práva duševného vlastníctva sú porušované alebo ohrozované. Pasívnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xariadiť povinnosť zdržať sa konania, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva. Pod konaním, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
-
zákonom č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochraxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxení neskorších predpisov,
-
zákonom č. 444/2002 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxach,
-
zákonom č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov v znení neskorších predpisov,
-
zákonom č. 20xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xlepšovateľského práva, práva nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, práva knowxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia možno formulovať výlučne na nariadenie tejto "zdržovacej povinnosti". Namiesto toho navrhovateľ môže navrhnúť, aby súd nariadil osobe, ktorá poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxutej porušovaním alebo ohrozením práva duševného vlastníctva. Navrhovateľ sa môže rozhodnúť aj pre tzv. alternatívny petit, keď sa odporcovi poskytxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práva duševného vlastníctva, alebo namiesto toho podľa svojej voľby bude odporca povinný zložiť do úschovy sxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xorušovaním alebo ohrozením práva duševného vlastníctva. V tomto prípade výrok uznesenia o nariadení predbežného opatrenia bude ukladať alternatívxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvného vlastníctva) alebo podľa svojej voľby je povinný zložiť do úschovy súdu zábezpeku vo výške .............eur na bankový účet .................xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxhotu, v ktorej treba zložiť zábezpeku určenú na náhradu ujmy vzniknutej porušovaním alebo ohrozením práva duševného vlastníctva, určí súd. Uznesenixx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xehoty, t.j. spravidla po troch dňoch od doručenia uznesenia, ak v uznesení nie je uvedená dlhšia lehota. Možno ho nútene vymáhať až po uplynutí tejto lehxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx povinnosť v ustanovenej lehote podať návrh na začatie konania vo veci samej.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia v celom rozsahu vyhovie a stotožňuje sa so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. V odôvodnení uznesenia o nariaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xa nariadenie predbežného opatrenia.
Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia však musí obsahovať odôvodnenie aspoň na úrovni podmienok jeho dxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xodmienky v osobitných zákonoch, podľa ktorých možno nariadiť predbežné opatrenie s rovnakým výrokom, aký sa môže použiť v rozhodnutí o veci samej,
-
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxdené v uznesení o nariadení predbežného opatrenia,
-
použiť ako základ na priznanie ujmy spôsobenej podľa § 77 ods. 3.
V praxi často dochádza k situácii, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd [§ 76 ods. 1 písm. b)], nemožno doručiť účastníkom ani pri jexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx predbežným opatrením nariadené účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.
R 41/1995
Predbežné opatrenie, ktorým xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxť žalovaného bolo primerané právu, ktorého budúci súdny výkon je ohrozený.
R 49/1995
Podľa podmienok zmluvy môže byť dôsledkom neplatenia leasingxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxstníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy (poškodenie, znehodnotenie užívaním). Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti, potrebné pre záxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxvodom na to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením. Toto predbežné opatrenie malo kumulovaný výrok. Druhou časťou výroku súx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxneho konkurzného konania. Predbežným opatrením vydaným v inom konaní preto správcovi nemožno zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe zasahuje do práva na spravodlivý proces pre povinného z tohto predbežného opatrenia. Ten sa totiž z písomného vyhotovenia uznesenia nedozvie viac, nxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxať riadne odôvodnené odvolanie; z uznesenia totiž nie je zrejmé, aké tvrdenia má súd za preukázané, čím sú preukázané a prečo považuje súd takéto preukáxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxjavom ľubovôle. Rozhodnutie, z ktorého nie je aspoň v základných rysoch zrejmé, akými úvahami bol súd pri formulácii výroku vedený, je podľa ustálenej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx opatrenie s absentujúcim odôvodnením možno preskúmať, pretože dôvody rozhodnutia vychádzajú len z obsahu spisu a z listín, ktoré k nemu navrhovateľ pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xie je rozhodujúca skutočnosť, či toto rozhodnutie vychádza iba z obsahu spisu. Inak by totiž nebolo treba odôvodňovať ani napr. rozhodnutia dovolaciexx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x.: Zajišťovací prostředky v civilním procesu. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica č. 4/1974.
Vitásek, V.: K předběžnému opatření podle § 76 odsx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxípadoch účinky takéhoto predbežného opatrenia zanikajú. Predbežné opatrenie zanikne, ak:
-
navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na zxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Návrh na začatie konania (žaloba) sa musí týkať veci, ktorá súvisí s návrhom na predbežné opatrenie. Splnenie tejto procesnej povinnosti vyžaduje, z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, t.j. vo veci, v ktorej sa požadovalo nariadenie predbežného opatrenia. Z tohto dôvodu by mal súd navrhovateľovi uložiť povinnosť podať návrh na začatxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxčatie konania. Lehota na podanie návrhu na začatie konania je sudcovskou lehotou. Návrh na predĺženie lehoty sa však musí podať včas, t.j. pred uplynutxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xelkový neúspech navrhovateľa v konaní o veci samej. Inak by sa uplatnil aj dôvod zániku uvedený v § 77 ods. 1 písm. c). Návrhu sa nevyhovie nielen vtedy, ak xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo dôjde k jeho zastaveniu pre nezaplatenie súdneho poplatku;
-
návrhu vo veci samej sa vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxnie lehota na plnenie a po nej ďalšia lehota 30 dní, po ktorej predbežné opatrenie zaniklo;
-
ak uplynul určený čas, po ktorý malo predbežné opatrenie xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx
x
xxxxxú dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené,
-
dodatočne sa zistí, že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli,
-
odpadol právny záxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy.
O zrušení predbežného opatrenia sa rozhoduje len na návrh, na ktorý je procesne legitimovaný navrhovateľ i odporca. Len vo veciach, v ktorých nie jx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkonateľné bez ohľadu na právoplatnosť. Jeho účinky predbiehajú právoplatnosť, a preto ak vzniknú dôvody na zrušenie predbežného opatrenia, možno ho xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxdbežného opatrenia vyplýva, že teoreticky možno uvažovať o zrušení predbežného opatrenia aj sčasti, za predpokladu, že len sčasti odpadli dôvody, prx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx vyhovelo alebo preto, lebo právo navrhovateľa bolo uspokojené, navrhovateľ je povinný nahradiť ujmy tomu, komu predbežným opatrením vznikli. Rozhoxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxastníkovi alebo tretej osobe. Každá ďalšia ujma musí byť vyjadriteľná v peniazoch. Náhrada ujmy sa preto nevzťahuje napríklad na ochranu osobnosti a pxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x
xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxežného opatrenia pri dobrovoľnom alebo nútenom výkone jeho obsahu,
-
zánik alebo zrušenie predbežného opatrenia, pričom návrhu vo veci samej sa nexxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxy neprichádza liberácia, ani zmierňovacie právo.
V Občianskom súdnom poriadku nie je ustanovená lehota na uplatnenie nároku na ujmu spôsobenú predxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxmlčí, ak sa neuplatní vo všeobecných premlčacích lehotách ustanovených na uplatnenie nárokov na náhradu škody alebo na vydanie bezdôvodného obohatexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxeho predpisu bolo predbežné opatrenie nariadené a v akom právnom vzťahu nastala ujma.
Súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxia, inak konanie nezačne. Uložiť povinnosť podať návrh na rozhodcovský súd vyžaduje preskúmať, či predmet budúceho konania je spôsobilým predmetom pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxský súd.
Ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, súd vydá uznesenie o začatí konania. Spravidla toto uznesenie vydá spolu s nariadením predbxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx práva duševného vlastníctva boli porušené alebo ohrozené, predbežné opatrenie, ktorým bola uložená povinnosť zložiť zábezpeku (kauciu) do úschovy xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxožiť do súdnej úschovy do troch dní od doručenia uznesenia o predbežnom opatrení, ak nebola súdom určená iná lehota. Ak bol žalobca vo veci samej úspešný x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ušlý zisk, bezdôvodné obohatenie, uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného, uverejnenie ospravedlnenia na náklady žalovaného, náhrada nemajexxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtníctva sa zo zloženej zábezpeky uhrádza až na základe právoplatného rozsudku súdu vo veci samej, ktorým bola žalobcovi priznaná náhrada ujmy.
Ak by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxj sume, ako bola suma priznaná právoplatným rozsudkom súdu vo veci samej), súd rozdelí túto zábezpeku medzi úspešných žalobcov podľa zásady proporcioxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhovy súdu na základe nariadeného predbežného opatrenia podľa § 75 ods. 7 nepostačuje na náhradu celej ujmy priznanej právoplatným rozsudkom, povinnoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxeky, je žalovaný povinný žalobcovi zaplatiť. Ak túto povinnosť nesplní, môže sa žalobca zaplatenia zvyšku tejto ujmy domáhať v rámci exekúcie voči žalxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ak bola na základe nariadeného predbežného opatrenia podľa § 75 ods. 7 do súdnej úschovy zložená zábezpeka (kaucia) v sume vyššej, ako bola suma priznxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa vo výške prevyšujúcej ujmu priznanú rozsudkom súdu vo veci samej) vrátiť tomu, kto zábezpeku zložil. Prípady vrátenia zábezpeky sú ustanovené taxatxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxnie predbežného opatrenia právoplatne zamietnutý xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvého stupňa o nariadení predbežného opatrenia tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol),
b)
bolo konanie o návrhu na nariadenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxteľ v odvolacom konaní vzal návrh na nariadenie predbežného opatrenia späť a odvolací súd pripustil späťvzatie, alebo navrhovateľ v odvolacom konaní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxhote návrh na začatie konania vo veci samej (ide o prípad, keď návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol podaný pred začatím konania vo veci samej),
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xávrhu vo veci samej sa nevyhovelo (súd právoplatne zamietol návrh vo veci samej).