513/1991 Zb.

Obchodný zákonník - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx.
Jaroslav
Hrivnák
JUDr.
Mária
Kolaříková,
CSc.
Doc. Ing.
Ľudmila
Lacová,
CSc.
JUDr.
Mária
Majeriková
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečkovxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
JUDr.
Jozef
Vozár,
CSc.
Doc. JUDr.
Lucia
Žitňanská,
PhD.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČAxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodného práva
Ustanovenie § 1 vyjadruje pramene slovenského obchodného práva a ich hierarchiu. Primárnym prameňom obchodného práva je Obchodný zxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxroch), možno použiť predpisy občianskeho práva, t.j. Občiansky zákonník a ďalšie predpisy občianskeho práva ako sekundárny prameň obchodného právax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Obchodný zákonník, predpisy občianskeho práva). Napokon ak sa riešenie nenájde ani na základe použitia obchodných zvyklostí, ak teda obchodné zvykxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx Predmet úpravy Obchodného zákonníka
Odsek 1 všeobecne vymedzuje vlastxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xodnikaním.
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxvo). Ide o normu súkromného práva, a preto upravuje ich postavenie v súkromnoprávnych vzťahoch a neupravuje napríklad podmienky a spôsob nadobudnutix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxe aj pri úprave postavenia podnikateľov v Obchodnom zákonníku (napr. účtovníctvo podnikateľov). Úzku nadväznosť na právne postavenie podnikateľov xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdnom poriadku) až do novelizácie z roku 2003, ktorá okrem jedného všeobecného ustanovenia ( § 27) vyňala túto úpravu do osobitného zákona č. 530/2003 Z.xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonníku nadväzuje a je spätá s právnou úpravou v Občianskom zákonníku ako základnom kódexe súkromného práva (bližšie pozri vo výklade v ďalšej častixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxho existuje celý rad zákonov, ktoré upravujú postavenie podnikateľov (napr. zákon o bankách, zákon o poisťovníctve, zákon o štátnom podniku, zákon o bxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xreto sa v týchto prípadoch Obchodný zákonník použije len subsidiárne.
Aj keď je Obchodný zákonník adresovaný predovšetkým podnikateľom, jeho ustanxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxťahy sú ďalšou súčasťou vlastného predmetu úpravy Obchodného zákonníka. Ich úprava je obsiahnutá v tretej časti Obchodného zákonníka (§ 261 až 755). Pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxajú na základe zmlúv (spoločenská zmluva). Ale aj preto, lebo subjektmi obchodných záväzkových vzťahov sú spravidla podnikatelia (resp. zákon ich za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxisiace s podnikaním sú treťou zložkou vlastného predmetu úpravy Obchodného zákonníka. Vymedzenie tohto okruhu a jeho rozhraničenie (diferenciáciax x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxávnu úpravu účtovníctva podnikateľov (§ 35 až 40) a do novelizácie z roku 2003 aj právnu úpravu obchodného registra. Je však zrejmé, že všetky tieto okruxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pôsobnosti Obchodného zákonníka, t.j. skutkovej charakteristiky prípadov, ktoré upravujú právne normy obsiahnuté v Obchodnom zákonníku, ako aj osxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonníka vyplývajúce z § 756, v zmysle ktorého sa ustanovenia Obchodného zákonníka nepoužijú, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská repuxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o medzinárodné zmluvy, ako aj článok 7 ods. 2, pokiaľ ide o právne záväzné akty Európskych xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xdseku 2 je upravený vzťah Obchodného zákonníka k Občianskemu zákonníku, resp. k predpisom občianskeho práva. Vzťah Obchodného zákonníka k Občianskexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (resp. podľa predpisov oxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxity sa uplatní aj medzi Obchodným zákonníkom a inými predpismi upravujúcimi predmet úpravy Obchodného zákonníka (napr. zákon o účtovníctve, zákon o cxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Z uvedeného vyplýva, že pre vzťahy všeobecne vymedzené v § 1 ods. 1 je smerodajná tak právna úprava Obchodného zákonníka, ako aj právna úprava Občiaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxia do všeobecného vymedzenia právnych vzťahov v zmysle § 1 ods. 1. Ide napríklad o právnu úpravu vlastníckeho práva, plnomocenstva, zmluvných typov upxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxhov je ako celok obsiahnutá v Občianskom zákonníku, a preto sa aj tieto vzťahy spravujú výlučne Občianskym zákonníkom (resp. predpismi občianskeho prxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoblémov. Zásadné východisko pri ich riešení je akceptácia charakteru daného vzťahu. To znamená, že ak Obchodný zákonník neupravuje určitý inštitút, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx vzťahom občianskoprávnym. Právny vzťah svojou podstatou obchodnoprávny si aj naďalej zachováva svoj obchodnoprávny charakter, z čoho vyplýva nevyxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavu bezdôvodného obohatenia obsiahnutú v Občianskom zákonníku (pretože Obchodný zákonník tento inštitút neupravuje), xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe ich úprava sa nachádza aj v Občianskom zákonníku. Ide o úplnú úpravu v tom zmysle, že právna úprava daného inštitútu, aj keď sa nachádza v Občianskom zákxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxa v Obchodnom zákonníku ako špeciálna právna úprava.
V ďalšej rovine ide o vzťahy, ktoré v Občianskom zákonníku nie sú upravené vôbec (napr. banková zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxtí to však absolútne, lebo do úvahy prichádza aj aplikácia niektorých ustanovení napríklad o uzavieraní zmlúv, prípadne o neplatnosti právnych úkonoxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxchodnom zákonníku nájdeme len právnu úpravu, ktorá túto úpravu dopĺňa alebo určitým spôsobom modifikuje, vzhľadom na osobitosti obchodnoprávnych vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xpôsob úpravy sa týka predovšetkým všeobecných inštitútov obchodných záväzkových vzťahov, akými sú napríklad právne úkony, uzavieranie zmlúv, zmluxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxtanovenia o právnych úkonoch"; "Niektoré ustanovenia o uzavieraní zmlúv"; "Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute").
Z odseku 2 vyplýva nielen vzxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe.
Vzťah medzi Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vyjadrený v odseku 2 je rozhodujúci z hľadiska posúdenia, akým ustanovením sa konkrétnx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxh aplikácie práva podľa analógie, t.j. podľa podobnosti, resp. obdoby. Znamená použitie právnej normy nepostihujúcej síce priamo, bezprostredne prxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xráve sa vyskytujú prípady, keď konkrétny vzťah nie je upravený ani ustanoveniami Obchodného zákonníka, ani ustanoveniami Občianskeho zákonníka a anx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhodný zákonník analógiu neupravuje), t.j. daný vzťah sa bude spravovať ustanoveniami, ktoré upravujú vzťahy obsahom a účelom im najbližšie ( § 853 OZxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxchodného práva (a to aj napriek tomu, že ustanovenie § 853 hovorí o Občianskom zákonníku; rozširujúci výklad je tu namieste) a ak ich niet, potom v Občiaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxt.
Odsek 2 uvádza aj ďalšie možnosti v prípade, keď konkrétnu otázku nerieši ani Obchodný zákonník a ani predpisy občianskeho práva. V takýchto prípaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxkonníka ( § 1 ods. 2) sú obchodné zvyklosti (uzancie) terciálnym prameňom obchodného práva. Uplatnia sa v tedy, ak konkrétnu otázku nerieši ani Obchodxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvidlá správania, ktoré sú vžité a všeobecne zachovávané v obchodnej praxi, resp. v príslušnom obchodnom odvetví. Vznikajú a formujú sa mimo normotvorxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo všeobecnou platnosťou pre obchodné vzťahy. Obchodný zákonník upravuje aj obchodné zvyklosti v záväzkových vzťahoch všeobecne ( § 264) a v medzinároxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxahov a pri ďalších konkrétnych otázkach (§ 275 ods. 4, § 415, § 421 ods. 2, § 659 ods. 1).
Obchodné zvyklosti sa v právnych úpravách uplatňujú v rôznom rozxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh ako celku, resp. v jednotlivých obchodných odvetviach. Zvyklosť obsahuje pravidlo správania, ktoré sa všeobecne zachováva na určitom území, resp. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých oblastiach činností, ktoré sa všeobecne uznávajú a uplatňujú. Vzhľadom na ich rôznorodosť, špecifickosť, a teda aj aplikovateľnosť nixxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xšeobecných noriem morálky. V jednotlivých prípadoch môžu obsahovať pravidlo správania obsiahnuté v pojme dobré mravy, môžu byť zásadou poctivého obxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôznu právnu relevanciu, prípadne umožňuje na ne vôbec neprihliadať (napr. v minulosti platný Hospodársky zákonník). Všeobecne však možno povedať, žx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnníku možno vidieť vo viacerých rovinách.
Predovšetkým ide o právnu úpravu obchodných zvyklostí vo všeobecnej xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxamo na základe zákona za podmienky, že konkrétnu otázku týkajúcu sa postavenia podnikateľa, obchodných záväzkových vzťahov alebo vzťahov súvisiacixx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeho práva. V tomto prípade sa obchodné zvyklosti stávajú súčasťou zákonnej úpravy s tým, že ide o osobitný normatívny súbor, ktorý má subsidiárny charaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxyklosťami ráta až v treťom poradí. Obchodné zvyklosti v zmysle odseku 2 nemajú prednosť pred písaným právom. Niektoré právne úpravy uprednostňujú obcxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxk z roku 1863 a uhorský obchodný zákon z roku 1875 platný na našom území až do roku 1950 zakotvovali aplikovateľnosť obchodných zvyklostí tak, že ich uprexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxaný, lebo tieto zásady sa aplikujú na právne vzťahy len v prípade, ak v danej oblasti obchodných zvyklostí niet.
V zmysle odseku 2 majú obchodné zvykloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxobujú (zmluvne), alebo nie.
Napokon Obchodný zákonník upravuje obchodné zvyklosti v záväzkových vzťahoch ( § 264), a to v dvoch rovinách: obchodné zxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xôžu mať prednosť pred predpismi Obchodného zákonníka, s výnimkou tých, ktoré majú kogentnú povahu.
V medzinárodnom obchode (vzťahy vymedzené v § 72xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxné zvyklosti majú právnu relevanciu len vtedy, keď sa ich zákon dovoláva, resp. na ne odkazuje, čím prostredníctvom práva nadobúdajú právnu záväznosťx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe záväzným, ale aj sankcionovateľným spôsobom. Právnu záväznosť majú len vtedy, ak je to zákonom ustanovené alebo zmluvou, t.j. vôľou zmluvných stránx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ktorá sa na ne odvoláva, teda ich zachovanie prikazuje, alebo prostredníctvom vôle strán umožňuje. Právnu reprobáciu možno odvodiť len z práva. Z toho xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx odkazuje alebo sa ich dovoláva. Je to však veľmi nepresné a zavádzajúce, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx zvyklosti sú rozvinuté v mnohých oblastiach (napr. v bankovníctve, pri leasingu, ale aj inde). V medzinárodnom obchode sú niekedy obchodné zvyklosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Paríži, ktoré majú význam pre zistenie obsahu obchodných zvyklostí).
Obchodné zvyklosti nie sú totožné s obyčajovým právom, ktoré je charakterizoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nepísaného práva popri písanom práve.
Existujú rôzne názory na poradie použiteľnosti analógie legis a obchodných zvyklostí, to znamená, či v prípaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxs má mať prednosť pred obchodnými zvyklosťami, a to z toho dôvodu, že pri analógii legis ide ešte stále o použitie, resp. využitie písaného práva.
5. Zásxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnníka, ani podľa predpisov občianskeho práva a nemožno ich posúdiť ani podľa obchodných zvyklostí, lebo ich niet. Takéto otázky sa posúdia podľa zásadx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbchodné právo, ale vzhľadom na jeho spätosť s občianskym právom, aj občianske právo. Ich komplexné uplatnenie vytvára vnútornú jednotu právnej úpravxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxnej normy. Ich formulovanie a ustálenie ich hierarchie je dlhodobý proces, ktorý má aj širšie súvislosti v reálne sa vyvíjajúcich obchodných vzťahoch x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxo sa v literatúre možno stretnúť s rôznym rozsahom ich výpočtu. Vyplýva to tiež z toho, že medzi zásady, na ktorých je Obchodný zákonník koncipovaný, možxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhov) a jednak zásady viažuce sa na obchodné vzťahy (napr. zásada slobody podnikania, zásada poctivého obchodného styku).
Niektoré zásady sú vyjadrxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx aj v texte predpisov obchodného práva ( § 2 a nasl. OBZ a § 5 a nasl.), prípadne iných predpisov (zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodného zákonníka možno zaradiť:
-
zásadu slobody podnikania,
-
zásadu zmluvnej voľnosti ( § 261 a nasl. OBZ v spojení s § 43 a nasl. OZ),
-
zásxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxre s dobrými mravmi súťaže -
contra bonos mores
( § 42 ods. 1 OBZ),
-
zákaz obmedzenia hospodárskej súťaže ( § 42 ods. 2 OBZ, zákon č. 136/2001 Z.z. o oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxových spoločníkov,
-
zásadu zneužitia väčšiny alebo menšiny hlasov v spoločnosti ( § 56a OBZ).
Z odkazu na zásady, na ktorých spočíva Obchodný záxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkým ponúkajú riešenie v prípadoch, keď iné prostriedky sú vyčerpané, čo nielenže umožňuje riešiť konkrétny prípad, ale podporuje aj právnu istotu subxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdca by mal vždy rozhodovať so znalosťou a s akcentom na uvedené zásady. Práve sudcovská prax by mala uvedené zásady vo väčšej miere nachádzať, formulovaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxcie ustanovení Obchodného zákonníka, treba sa zmieniť aj o právnej povahe ustanovení Obchodného zákonníka, ktorú určuje povaha dispozičnej zložky pxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxjekty právneho vzťahu prejavom vôle a ani aplikujúci orgán (napr. súd) nemôžu vylúčiť, alebo obmedziť či podmieniť. Oprávnenia alebo povinnosti (praxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxitívnych noriem. Kogentné právne normy sa uplatňujú nezávisle od vôle subjektov, a preto sa subjekty od nich nemôžu odchýliť ani ich uplatnenie vylúčixx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxné dispozitívnou (voľnou) povahou zložky normy. Je pre ne charakteristické, že účastníkom právnych vzťahov umožňujú, aby si v zákonom ustanovených mxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xo znamená, že strany sa môžu od dispozitívnej úpravy odchýliť alebo ju vylúčiť. Ak sa strany dohodli, a tým prejavili vôľu byť dohodou viazané, platí zásxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxejmé, že identifikácia ustanovenia z hľadiska jeho povahy (kogentné, dispozitívne) má pre interpretáciu a aplikáciu ustanovení Obchodného zákonníxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x OZ slovami: "Účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakaxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxeobecne charakter jednotlivých ustanovení. Aj tu platí, že prevaha dispozitívych ustanovení je sústredená do oblasti záväzkových vzťahov, ktoré pôxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxo aj verejný záujem, a preto pôsobia často
erga omnes
(voči všetkým). Ustanovenie § 2 ods. 3 OZ nielenže vyjadruje zásadu dispozitívnosti, ale je zároxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxý zákonník v širokej miere akceptuje zásadu dispozitívnosti, hoci neobsahuje všeobecné ustanovenie vyjadrujúce túto zásadu, ako je to v prípade § 2 odxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenia výslovne vymenoval v § 263 (bližšie pozri výklad k tomuto ustanoveniu). V ostatných častiach Obchodný zákonník takúto výslovnú úpravu nemá, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonníka sa použije, a to na základe § 1 ods. 2 OBZ výkladové pravidlo ustanovené v § 2 ods. 3 OZ. To znamená, že strany sa od konkrétneho ustanovenie môžx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa
Z hľadiska interpretácie a aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka má tiež význam použitá terminológia. Legislatívne pravidlá vlády Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxzname a na označenie rovnakých právnych inštitútov. Z tohto hľadiska je neprípustné, aby sa vžitý a roky používaný termín, akým je napríklad termín "bex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxého zákonníka, alebo v zákonoch súkromnoprávnej povahy, zamieňal s termínom "bezodkladne". Takáto nedôslednosť potom vedie k záveru, že ide o dva celxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx právne vzťahy podrobiť už existujúcej právnej úprave. Legislatívne pravidlá v tejto súvislosti uvádzajú, že v týchto prípadoch sa používa buď slovo "xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xovo upravované vzťahy podrobiť už existujúcej právnej úprave len sčasti, použije sa slovo "primerane".
Výraz "rovnako" nahradil v minulosti desaťxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxek spisovnej slovenčiny). Ak sa však v jednom predpise použije raz výraz "rovnako" a raz výraz "obdobne", je len prirodzené, že pri interpretácii sa prexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xyjadrenie podstatne voľnejšieho vzťahu ako pri použití slova "rovnako" alebo "obdobne". "Primeranosť" vyjadruje nielen to, že sa použijú len niektoxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxkuje.
Súvisiace ustanovenia
§ 2 - podnikanie; podnikateľ
§ 261 až 264 - obchodné záväzkové vzťahy
§ 730 - obchodné zvyklosti
§ 756 - záväznosť medxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xx x xxxxxxxxx xx
x x xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxní zmluvy z Nice a Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky a ostatných štátov k Európskej únii
JUDIKATÚRA
§ 2
Podnikanie
K § 2
xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx", ako aj "sídlo podnikania", ktoré sa viaže na podnikanie právnickej osoby, a "miesto podnikania", ktoré sa viaže na podnikanie fyzickej osoby.
1. Poxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Slovenskej republiky, a to na čl. 35 ods. 1, ktorý ustanovuje: "Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxrancie štyroch základných slobôd, na ktorých spočíva jednotný trh, a to voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.
V odseku 1 je vymedzený pojem poxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxa pojmu podnikateľ sa neviaže len na Obchodný zákonník. Pojem podnikanie nadväzuje na starší pojem "obchod" a pojem podnikateľ na pojem "obchodník".
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxnikateľskú činnosť, t.j. podnikať môže len podnikateľ v zmysle odseku 2, teda ten, kto je na to oprávnený. V opačnom prípade nejde o podnikanie v zmysle oxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xnaky, ktoré požaduje zákon, teda tie, ktoré sú taxatívne vymenované v odseku 1. Sú to: samostatnosť, sústavnosť, uskutočňovanie vo vlastnom mene, na vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxnikateľ sám rozhoduje o spôsobe a formách svojej podnikateľskej činnosti, nie je teda podriadený inému subjektu, ktorého príkazy musí plniť (napr. prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxno vykladať reštriktívne, napríklad tak, že by malo ísť o nepretržitú podnikateľská činnosť. Kritérium sústavnosti spĺňa aj sezónna činnosť, prípadxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Požiadavka sústavnosti vylučuje z podnikateľskej činnosti takú činnosť, ktorá sa vykonáva náhodne, výnimočne, prípadne príležitostne.
Podnikxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx konať v mene podnikateľa. Podnikateľ podniká pod vlastným menom, keď podniká pod obchodným menom (§ 8). Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a prixxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxom právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená (§ 9 ods. 3). Obchodné meno je základným identifikaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvažuje aj činnosť na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnom zastúpení.
Podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť na vlastnú zodpovednxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxkonávaná samostatne a pod vlastným menom podnikateľa. To znamená, že konanie podnikateľa zaväzuje jeho samého, a preto podnikateľ musí niesť aj vlastxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xizikom.
Podnikateľská činnosť xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxká preto, aby dosiahol zisk. Z hľadiska posúdenia tohto znaku podnikateľskej činnosti nie je rozhodujúce, či zisk bol skutočne dosiahnutý. Dôležitý jx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxu. Pravdou však je, že Obchodný zákonník hovorí len o zisku všeobecne, bez toho, aby ho bližšie špecifikoval, a preto za zisk možno považovať akýkoľvek mxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxčnom dôsledku vo finančnom vyjadrení, aby bol podkladom pre základ dane" (R 17/1999).
V živnostenskom zákone nájdeme vymedzenie živnostenského poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. To zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxedzenie, ako je podnikanie podľa Obchodného zákonníka. Pritom každý, kto je živnostníkom podľa živnostenského zákona, je podnikateľom aj podľa Obchxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxý zákonník ("podnikateľom podľa tohto zákona je..."). Svojím významom však prekračuje rámec Obchodného zákonníka, lebo celý rad ďalších právnych prxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxeň ho rozširujú nad rámec jeho vymedzenia v Obchodnom zákonníku. Napríklad zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vymedzuje pojxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx a právnická osoba, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou, bez ohľadu nx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonník na označenie subjektov, t.j. fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži, aj keď nie sú podnikateľmi, použxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikateľ, a to
a)
osoby zapísané v obchodnom registri,
b)
osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
c)
osoby, ktoré poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdľa osobitného predpisu.
Ich spoločným znakom je, že podnikateľom môže byť len právny subjekt, t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá buď pxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxx xxx x xxxby (právnické osoby a fyzické osoby) zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na to, či takáto osoba podniká alebo je oprávnená podnikať. Nie je rozhodxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxo ustanoveniu).
Konštitutívnym prvkom oprávnenia podnikať je zápis do obchodného registra. Pod túto kategóriu patria a do obchodného registra sa zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnosť s ručením obmedzeným a družstvo, ktoré neboli založené s cieľom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxtelia "podľa formy".
Treba však upozorniť na to, že do obchodného registra sa zapisujú aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb [§ xx xxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx subjektmi práva, a preto nie sú ani podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 písm. a).
Ad b): Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia podľa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxseku 2 písm. b), musia súčasne spĺňať dve podmienky, a to mať živnostenské oprávnenie a prevádzkovať podnikateľskú činnosť. Uvedené osoby v minulosti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxem iných zákonov novelizoval aj živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. Dôvodom prijatia uvedeného zákona bola povinnosť implementovať do právneho porixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnosť uverejnením v Ú.V. EÚ L 376, 27. decembra 2006. Cieľom smernice je liberalizovať služby, odstraňovať neprimerané, neopodstatnené a diskriminačxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtom ukladá prijať také právne predpisy a opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a to v lehote troch rokov od jej účinnostix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xdministratívnej spolupráce príslušných orgánov na vnútornom trhu Európskej únie, prístupu k informáciám v oblasti poskytovania služieb, ako aj z hľxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xj novelizácia živnostenského zákona (zákonom č. 136/2010 Z.z.) účinná od 1. júna 2010. Táto novela zrušila koncesované živnosti a zaradila ich do viazxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektom:
-
právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra,
-
právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú,
-
fyzxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xá ohlásenie všetky náležitosti požadované zákonom.
Ad c): Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx nie je živnosťou, a preto sa naň živnostenský zákon nevzťahuje. Patria sem napríklad advokáti, daňoví poradcovia a audítori, architekti, stavební inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu samostatne hospodáriaci roľníci sa zapisujú do evidencie obce na základe § 12a až 12e zákona č. 105/xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxx xol výraz "fyzická osoba" nahradený slovom "osoba", a to v nadväznosti na novelu zákona č. 252/1997 Sb. o poľnohospodárstve uskutočnenú zákonom č. 85/2xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxov, ktoré Obchodný zákonník subsumuje pod pojem podnikateľ, treba doplniť ešte ustanovením § 23, ktoré postavenie podnikateľa priznáva aj zahraničnxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx tieto osoby sa považujú za podnikateľov na našom území bez toho, aby boli zapísané v obchodnom registri a nevyžaduje sa od nich ani oprávnenie zmysle § 2 oxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxného zákonníka pri záväzkových vzťahoch.
3. Sídlo a miesto podnikania
xxxxx xxxnikania sa viaže na podnikanie právnickej osoby a miesto podnikania je späté s podnikaním fyzickej osoby. Právna úprava uvedených pojmov od prijatia Oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri alebo v inej evidencii. Táto pôvodná právna úprava vyxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do obchodného registra alebo inej evidencie mal zároveň konštitutívny význam.
Zásadnú zmenu priniesla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 500/xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xozhodujúce sa stalo miesto (adresa), odkiaľ je právnická osoba riadená, kde sú umiestnené jej riadiace orgány. U fyzickej osoby je to miesto (adresa), xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkého a registrovaného sídla spoločnosti.
Zároveň došlo k zmene charakteru zápisu sídla a miesta podnikania do obchodného registra, prípadne inej exxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx K zmene sídla alebo miesta podnikania dochádzalo už samým rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti alebo fyzickej osoby podnikateľa.
Novela prxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xtorého bola spoločnosť založená, a začala akceptovať teóriu sídla, ktorá pre určenie personálneho statusu spoločnosti používa reálne sídlo spoločnxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxé sídlo spoločnosti, sa dostala do rozporu s európskym (vtedy komunitárnym) právom, konkrétne s článkami 49 a 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnotného trhu Európskej únie.
Článok 49 ZFEÚ ustanovuje: "V rámci nasledujúcich ustanovení sa zakazujú obmedzenia slobody usadiť sa štátnych prísxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí, organizačných zložiek a dcérskych spoločností štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu na území iného členského štátu". V zmysle článku 54 Zxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti v Únii, sa na účely tejto kapitoly (sloboda usadzovania sa - pozn. autora) zaobchádza rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch spoločností. Ide o tri rozsudky, ktoré dokumentujú, ako sa vyvíjal názor na túto otázku. Prvým bol rozsudok vo veci Daily Mail, potom nasledoval rozsxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxázky položené občianskoprávnym xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx xx xxx xx x xx xxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx so slobodou usadzovania spoločnosti, keď je právna spôsobilosť a procesnoprávna spôsobilosť spoločnosti, ktorá bola platne založená podľa práva jexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtu vyplýva, že spoločnosť v tomto štáte už viac nemôže súdne uplatniť zmluvné nároky?
2.
2. V prípade, ak Súdny dvor odpovie na túto otázku kladne, vyžxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxátu, kde bola spoločnosť založená?
Na obe otázky Súdny dvor EÚ odpovedal kladne. Tým sa Súdny dvor po prvýkrát jednoznačne vyslovil, že sloboda usadzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xx xxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxená, že obchodná spoločnosť založená podľa práva jedného členského štátu s oficiálnym sídlom v Európskej únii musí byť uznaná druhým členským štátom, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxickej osoby a miesta podnikania fyzickej osoby v § 2 ods. 3 sa v zásade vrátila k pôvodnej úprave, t.j. k úprave pred novelou z roku 2001.
Ako sa uvádza v dôxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxniť svoje faktické sídlo v prípade, ak sa činnosť spoločnosti v priebehu času skoncentruje na území iného členského štátu, ako je členský štát, na území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoločnosti (vyplývajúcu z právneho poriadku prijímajúceho štátu) zmeniť svoju "národnosť", to znamená prispôsobiť sa právu štátu nového faktickéxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxm právnom poriadku koncepciu sídla obchodnej spoločnosti takým spôsobom, ktorý by prihliadal jednak na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora vzťahujúxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxtia Súdneho dvora vo veci Uberseering a Inspire Art), jednak na návrh štrnástej obchodnej smernice Rady o prenesení registrovaného sídla obchodnej spxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxného v obchodnom registri toho-ktorého štátu a faktického sídla (alebo ústredia riadenia) obchodnej spoločnosti ako miesta, z ktorého sa skutočne rixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkej únie.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikania, t.j. adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inej evidencii usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxl aj charakter zápisu, ktorý má opätovne konštitutívny, a nie deklaratórny charakter.
Tým Obchodný zákonník pri úprave sídla obchodných spoločnosxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxičných osôb.
Keďže zákon spája sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby s adresou, v odseku 4 vymedzuje, aký komplex údajov treba uvxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxný zákonník v odseku 5 ustanovuje, že pod bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu. Ide o nasledujúce pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov. Zmenila sa aj pôsobnosť pri evidencii pobytu občanov, ktorá od 1. júla 2008 prešla z orgánov Policajného zboru na obvodné úrady.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxckej osobe ukladá povinnosť preukázať k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v príslušnom rexxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom ako sídla alebo miesto podnikania do príslušného registra.
Ako dôvod rozšírenia povinností osôb zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxi svoje sídlo alebo miesto podnikania na adrese, ktorá patrila inej osobe bez jej vedomia.
Súvisiace ustanovenia
§ 5 až 7 - podnik a obchodné imanie
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 19c Ox x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxn č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti
zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve
zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu
zákon č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrčenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlastných rúk postupom podľa § 47 OSP ( § 173 OSP), žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neuxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxobu nepresne tak, že neuvedie správne jej sídlo, hoci niet pochýb o tom, kto je podľa § 90 O.s.p. žalovaným, ide len o vadu žaloby, ktorú súd odstráni buď sxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na vxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxckou osobou treba rozumieť aktívnu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.
Sústavnosť ako znak podnikania sa zásadne viaže na profesijné zamerania podnikateľxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činností, ktorý je naplnený predmetom činnosti uvedenej v podnikateľskom oprávnení a súčasne činnosťami, ktoré do tohto okruhu spadajú podľa zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom podnikateľskej činnosti, na prevádzkovanie ktorej je potrebné osobitné povolenie (zákon č. 600/1992 xxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxká osoba, ktorá bola zbavená takej spôsobilosti (alebo bola v spôsobilosti obmedzená), a to aj bez súčinnosti ustanoveného opatrovníka. Ide o výnimku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxsti podať odvolanie proti rozsudku, ktorým bol taký návrh zamietnutý. Účelom tejto právnej úpravy je to, aby sa mohla osoba, zbavená spôsobilosti na prxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxnto účel si takáto osoba môže zvoliť ďalšieho zástupcu, ktorému udelí plnomocenstvo.
V konaní o vrátenie spôsobilosti je teda občan, o ktorého ide, prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xpôsobilosti pre právne úkony (pozbavení, obmedzení, vrátení a pod.), a to bez ohľadu na to, či tieto procesné úkony robí sám, alebo prostredníctvom svoxxx xxxxxxxxx
x x
x x x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx/2001 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2002. Potreba úpravy neoprávneného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxeptuje a pokladá ho za platný právny úkon, alebo takéto konanie právo neaprobuje, a teda pôjde o neplatný právny úkon. Ak by však úkony (napr. uzavretie zxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrí právo porušujú (osoba podniká bez oprávnenia).
Ustanovenie odseku 1 rieši situáciu, keď právnická osoba alebo fyzická osoba podniká neoprávnenxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu v trestnom konaní, pozastavenie živnosti rozhodnutím živnostenského úradu v správnom konaní, zákaz podnikať pre určité osoby môže vyplynúť aj zo záxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxvnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť bez toho, aby mala na jej výkon príslušné oprávnenie, ak ho zákon vyžaduje (napr. podľx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxť nad jeho rámec.
Zákon s neoprávneným podnikaním nespája neplatnosť právneho úkonu, ale v záujme ochrany tretích osôb vytvára konštrukciu, že právxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právneho úkonu sa nemôže dovolávať ani osoba, ktorá právny úkon robí, ani druhá strana, resp. osoba, voči ktorej právny úkon smeruje. Nepôjde teda o práxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a to v prípade podstatného omylu ( § 49a OZ). Neplatnosť z dôvodu podstatného omylu je neplatnosťou relatívnou ( § 40a OZ) a môže sa jej dovolávať iba osoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxym, alebo občianskoprávnym, teda akú má tento vzťah kvalifikáciu, resp. povahu. Aj napriek tomu, že to zákon výslovne nerieši, takýto vzťah treba povaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x 26 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xpravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným podnikaním, teda nedovolenou činnosťou. Novelou zákona (zákonom č. 500/2001 Z.z.) bola teda dx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx teda o porušenie povinnosti uloženej Obchodným zákonníkom. Preto v tomto prípade sa na zodpovednosť za škodu bude obdobne aplikovať § 373 a nasl. v súlxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdpovednosť) platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl. To znamená, že v týchto prípadoch bude možné aplikovať ustanovenie § 374, ktoré upravuje okolnostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu 2 nemá v tomto smere jednoznačnú dikciu (napr. "zodpovednosti sa nemožno zbaviť"), ktorá by nasvedčovala tomu, že tu ide o absolútnu zodpovednosť. Taxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxojom mene a na vlastný účet), za škodu spôsobenú neoprávneným podnikaním zodpovedajú aj osoby, ktoré takúto činnosť uskutočňujú v jej mene, prípadne vx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxda pôjde o relatívne široký okruh zodpovednostných subjektov. Zodpovednosť týchto osôb podľa osobitných predpisov (napr. trestnoprávna zodpovednxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx predpisy
§ 58 ŽZ - zánik živnostenského oprávnenia
§ 26 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa - ochrana pri neoprávnenom podnikaní
JUxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa vlastnú žiadosť, aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákxxxxxx x x xx x xx xx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutiu trvá zákonná povinnosť zápisu.
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvelou (zákonom č. 500/2001 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2002, a to na základe prvej obchodnej smernice Rady (tzv. publikačnej smernice) č. 68/151/Exx xxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnosti, a tým zároveň prispieť k zabezpečeniu ich ochrany. Ide o významné posilnenie princípu publicity.
Podnikateľ je povinný uvádzať zákonom požaxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
Zákonom požadované údaje je povinný uvádzať na všetkých svoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xistiny a objednávky. Na prvý pohľad je zrejmé, že terminológia nie je presná. Aj objednávku možno podriadiť pod všeobecnejší pojem "obchodné listy". Zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnosť podnikateľa, ktorú v rámci svojej podnikateľskej činnosti adresuje tretej osobe, pretože vo všetkých týchto prípadoch je potrebné, aby bol podnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxomnostiach, ktoré podnikateľ používa v úradnom styku (napr. v styku s daňovým úradom, živnostenským úradom, colným úradom).
Zákon požaduje povinnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxísaným v obchodnom registri k tomu navyše ukladá povinnosť uviesť aj číslo zápisu. Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v inej evidencii podnikateľov, ako xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodnikateľ môže uviesť aj ďalšie údaje podľa vlastnej úvahy. Týka sa to aj výšky základného imania. Zákon od podnikateľa nepožaduje, aby na obchodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxatenia základného imania.
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxhuje na všetkých podnikateľov, okrem povinnosti uviesť pri výške základného imania aj rozsah jeho splatenia, čo sa týka len kapitálových spoločností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrne splnenie tejto povinnosti len od kapitálových spoločností.
Pokiaľ ide o podnik zahraničnej osoby alebo jeho organizačnú zložku, povinnosť uváxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxo zákonníka (zákon č. 19/2007 Z.z.) s účinnosťou od 1. februára 2007 doplnila do § 3a odsek 3, v ktorom ustanovila povinnosť pre každého podnikateľa uvádxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xstanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 68/151/EHS, v súvislosti s požixxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxránku, na nej uvádzali informácie, ktoré sú povinní uvádzať vo svojich obchodných dokumentoch. Cieľom takejto úpravy je zvýšiť ochranu spotrebiteľoxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxkej zmene, ktorá bola vyvolaná potrebou zosúladenia používania pojmu "internetová stránka" s terminológiou ustanovenou zákonom č. 275/2006 Z.z. o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxsti uvádzať na obchodných dokumentoch zákonom požadované údaje s účinnosťou od 1. februára 2004 má vo vzťahu k zapísaným osobám za následok uloženie poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxx xxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxia uvedenej povinnosti prichádza do úvahy sankcia náhrady škody, a to na základe § 757 OBZ podľa § 373 a nasl. OBZ.
Súvisiace ustanovenia
§ 21 ods. 7 xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxgister
§ 11 ods. 1 písm. c) ZOR - sankcie
§ 53 OSP - poriadkové opatrenie
§ 4
K § 4
Rozšírenie osobnej pôsobnosti Obchodného zákonníka
Rozhoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxriť aj na iné právnické osoby a fyzické osoby za predpokladu, že to ustanovuje buď Obchodný zákonník, alebo iný zákon.
Obchodný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži (súťažitelia), aj keď nie sú podnikateľmi (resp. podnikateľmi v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 13xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxločníkom či členom týchto subjektov okrem podnikateľov boli aj iné subjekty, v dôsledku čoho sa na tieto subjekty vzťahujú ustanovenia tejto časti Obcxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxníkom obchodných záväzkových vzťahov aj štát, samosprávna územná jednotka alebo právnická osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, aj xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxov sú podnikatelia, alebo nie (tzv. absolútne obchody).
Rozšírenie pôsobnosti Obchodného zákonníka na iné osoby ako podnikateľov vyplýva z § 262, kxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx Obchodným zákonníkom.
Osobnú pôsobnosť Obchodného zákonníka aj na iné osoby, ako sú podnikatelia, v zmysle § 4 môžu rozšíriť aj iné zákony, a to predxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxh okolností primerane použijú aj na likvidáciu inej právnickej osoby.
Iným príkladom je zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, ktorý na viacerxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx ods. 9, § 99 ods. 1 cit. zákona). Aj pokiaľ ide o náhradu škody, § 159 ods. 1 cit. zákona ustanovuje, že zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Súvisiace xxxxxxxxxxx
x x xxxx x x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotiek v obchodných záväzkových vzťahoch
§ 261 ods. 3 - uzavieranie tzv. absolútnych obchodov
§ 261 ods. 4 - zabezpečenie plnenia záväzkov v záväzkxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxe spravovať Obchodným zákonníkom (tzv. voľba práva)
Súvisiace predpisy
§ 20a ods. 4 OZ - rozšírenie osobnej pôsobnosti Obchodného zákonníka
xxxxxxxxxx
xxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x x
x x x
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxznorodosť. Všeobecne má význam rozlišovať pojem podnik v ekonomickom zmysle a pojem podnik v právnom zmysle. V oboch prípadoch nájdeme celý rad rôznycx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxeratúre prevažuje chápanie podniku ako určitej organizačnej formy (jednotky) uskutočňovania hospodárskej činnosti, ktorej prvoradým cieľom je prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxmu podnik. Možno povedať, že pojem podnik je v oblasti práva nielen často frekventovaným pojmom, ale aj pojmom, ktorý sa používa v mnohých významoch. Moxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxejšia nie je situácia ani v európskom práve, kde je výskyt pojmu podnik veľmi častý, a to tak v primárnom práve, ako aj sekundárnom práve. Napriek tomu, že xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxjšie sa v tejto súvislosti cituje rozsudok Súdneho dvore vo veci C-41/90, Höfner a Macrotron z 23. apríla 1991, v ktorom sa vymedzuje podnik ako každá jedxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodniku tak v právnom poriadku rôznych štátov, ako aj v európskom práve, táto nejednoznačnosť sa prejavuje aj v mnohoznačnosti pojmu podnik v našom právxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxov, resp. preklad do iného jazyka rôznorodosť používania pojmu podnik ešte komplikuje.
Prv ako rozoberieme podnik ako právny pojem, pripomenieme nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xbsahom právneho vzťahu sú subjektívne práva a subjektívne povinnosti subjektov právnych vzťahov. V súvislosti s podnikom je zaujímavý predovšetkým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvnych vzťahov prezentované činnosťou subjektu alebo jeho nečinnosťou (strpenie alebo zdržanie sa nejakej činnosti), čo vyplýva z toho, že právny vzťxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx teda predmet, na ktorý sa upína správanie subjektov. Tento "predmet predmetu" právneho vzťahu v záujme zreteľnosti jeho odlíšenia od predmetu sa nazýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx je plnenie dlžníka, ale aj správanie veriteľa, pokiaľ mu zo zmluvy alebo z právneho predpisu vyplýva určitá povinnosť (napr. odovzdanie veci, zaplatexxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxve v súvislosti s nepriamym predmetom sa v praxi vyskytuje najviac sporných otázok.
Čo môže byť nepriamym predmetom súkromnoprávnych vzťahov, záklxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxvé hodnoty len za predpokladu, že to ich povaha pripúšťa. Ďalej to môžu byť byty a nebytové priestory.
V súvislosti s pojmom podnik sú relevantné veci v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxo zákonníka z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Zb.), podľa ktorej vecami sú "ovládateľné hmotné predmety a prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej potrebe". Túxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nášho právneho poriadku až do prijatia Obchodného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxinovaná ako súbor jednotlivých vecí (prípadne aj iných nehmotných statkov), ktoré tvoria jeden celok buď svojím hospodárskym alebo iným určením a sprxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm právnych vzťahov.
Hromadná vec ako jeden celok môže byť samostatným (jedným) predmetom právnych vzťahov. Skutočnosťami, na základe ktorých sa vyxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxitý účel, spravidla vtedy, keď zoskupenie jednotlivých vecí má určitý hospodársky zmysel (napr. sklad, knižnica). Ak hromadná vec vznikne z vôle zákoxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xpoločnému cieľu, táto hromadná vec (universitatis iuris) je samostatným predmetom právnych vzťahov.
Hromadná vec má teda ten zmysel, že vlastníckx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx hromadná vec zostáva hromadnou vecou aj vtedy, ak sa menia jej jednotlivé zložky (napr. predaj výrobkov, predaj pozemku, predaj zásob, zmena v počte zaxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxchovaná jeho viazanosť na osobu podnikateľa, prípadne viacerých podnikateľov (spoluvlastníkov) a súčasne jednotlivé zložky spája spoločný účel, txxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxíka v roku 2002 sa pojem hromadná vec v oboch kódexoch ani nevyskytoval. Jediný krok, ktorý Občiansky zákonník urobil v smere ponímania podniku ako veci x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxložného práva môže byť "vec, právo, iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné, ak zákon neustanovuje inak". Ďalej ustanovxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxia možno vyvodiť nasledovné. Občiansky zákonník po prvýkrát použil pojem hromadná vec. Z dikcie druhej vety § 115d ods. 1 OZ vyplýva, že zákonodarca tu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cieľ: súbor poznatkov, súbor prostriedkov, kníh". 2) Takýto súbor v zmysle uvedeného ustanovenia môžu tvoriť nielen veci, ale aj práva, prípadne iné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxedeného vyplýva, že zákonodarca xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxniku, ktoré vymenúva ako príklad, ale predmetom zálohu môže byť aj iná hromadná vec. Inak povedané, Občiansky zákonník teda hovorí o hromadnej veci ako x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxmadnú vec, kvalifikuje podnik, aj keď nepriamo, za vec v právnom zmysle. V dôsledku toho možno podnik pokladať za predmet právnych vzťahov, a teda aj práxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxj republike novela Obchodného zákonníka (zákon č. 370/2000 Sb.) jednoznačnejšie, a to tak, že definíciu podniku v § 5 ods. 1 OBZ doplnila tým, že v odsekx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxácii § 118 OZ.
Aj napriek nedostatočnej právnej úprave možno konštatovať nasledovné. Je nepochybné, že z hľadiska platnej právnej úpravy podnik je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa (napr. § 476). Možno povedať, že naše právo vo všeobecnosti nakladá s podnikom ako s predmetom právnych vzťahov. Pokiaľ ide o dispozíciu podnikom, príxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx xx xáklade zmluvy o vklade podniku ( § 59 ods. 4, § 60 ods. 2). Občiansky zákonník výslovne upravuje, že podnik môže byť predmetom záložného práva ( § 151d ods. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxv v zmysle § 118 OZ podnik patrí, práve pre už spomínané úzke vymedzenie veci v právnom zmysle. Preto sa podnik považuje raz za inú majetkovú hodnotu, inoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx
x xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xodnik považovať na hromadnú vec so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.
Riešenie chápania podniku ako hromadnej veci treba aj u nás legislatívxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xeci v právnom zmysle okrem iného aj na hromadnú vec, čím bude možné aj vo vzťahu k podniku jednoznačne použiť právnu úpravu o veciach v právnom zmysle.
2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Toto vymedzenie možno pokladať za zákonnú definíciu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu uvádza: "Podnikom sa rozumie určitý celok podnikateľskej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi a práva s daným podnikom spojené. Podnik ako celok má určitú hodnotu, ktorá sa tvorí ocenením všetkých uvedených zložiek podniku. Podnik môže byť predxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxx xrijímané, ale aj ohodnotením osobnej zložky (štruktúra a kvalifikačná úroveň zamestnancov), ako aj nehmotných práv, ako je obchodné meno, práva k prixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxávnych vzťahov. Obchodný zákonník opustil chápanie podniku ako subjektu právnych vzťahov. Toto chápanie bolo dominantné za účinnosti Hospodárskehx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxbjekt právnych vzťahov) sa prelínajú a v určitej podobe sa vyskytujú tak v zahraničí, ako aj v našom právnom poriadku. Chápaniu podniku v zmysle sociálnxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxtva väčšmi vyhovuje chápanie podniku ako predmetu právneho vzťahu.
Aj keď Obchodný zákonník chápe podnik ako predmet právnych vzťahov a mnohé zákonx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxk, ktorý je upravený zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Štátny podnik je v tomto ponímaní podnikateľským subjektxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxce a poskytuje služby. Podnikateľskú činnosť prevádzkuje samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, pričom na seba berie hospodárske rizikx x x x xxxx x x x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ku ktorému patrí podnik ako predmet právnych vzťahov, resp. že aj podnik vystupujúci ako subjekt práva vytvára podnik predstavujúci majetkovú hodnotx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxnych vzťahov, pokiaľ ide o štátny podnik.
Situácia v slovenskom právnom poriadku nie je však ani v tomto zmysle jednoznačná. Aj keď Obchodný zákonník xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrípadoch právna norma pre svoju potrebu pojem podnik aj definuje. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxbor troch zložiek podnikania, a to hmotných zložiek podnikania, nehmotných zložiek podnikania a osobných zložiek podnikania.
Hmotnými zložkami pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pod hmotné zložky podnikania možno zahrnúť všetky veci, ktoré Obchodný zákonník v § 6 ods. 1 zahŕňa pod pojem obchodný majetok. Niekedy sa rozsah hmotnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xvidencia môže byť len pomocným kritériom; nie všetky veci, ku ktorým má podnikateľ vlastnícky vzťah, sú totiž evidované v účtovníctve. Podstatné je, žx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtrí sem najmä obchodné meno, obchodné tajomstvo, ochranné známky, know-how, dobrá povesť podniku (goodwill, Firmenwert), klientela, sieť obchodnýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xvorí štruktúra a kvalifikačná úroveň zamestnancov podniku. To zahŕňa kvalitu pracovnej sily, úroveň manažmentu, odborné zručnosti a skúsenosti niexxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxý podnik musí obsahovať všetky tri zložky podnikania. Napríklad môže existovať podnik, ktorý neobsahuje nehmotnú zložku podnikania, prípadne bude axxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xednota zložiek podnikania a podnikaním je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom, ktorá vykazuje zákonom ustanovené znaky ( § 2 ods. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnú zložku. 3)
Osobná zložka potom môže byť v spojení buď s hmotnou zložkou podnikania, alebo s nehmotnou zložkou podnikania, prípadne s oboma zložkaxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
xredovšetkým jednotlivé zložky podnikania musia patriť podnikateľovi. Podnikateľ je teda tou osobou, ktorá spája jednotlivé zložky podnikania do jexxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxnikateľ prostredníctvom podniku vykonáva podnikateľskú činnosť za účelom dosahovania zisku, spoločným cieľom prevádzkovania podniku je dosahovaxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdnikania. Môže ísť tak o vlastnícke vzťahy, prípadne oprávnenie hospodáriť s majetkom štátu (pri štátnom podniku), môže ísť o iné oprávnenie, napríklxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxm podniku je, že všetky jednotlivé zložky podnikania slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť, aj keď pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy.
Z uvedeného vyplýva, že podnik sa chápe ako určitý súborný, celistvý predmet právnych vzťahov, resp. ako jeden právny predmet.
Pojmové vymedzexxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxúceho súvisiace s podnikaním.
Ohodnotenie všetkých zložiek podniku vo svojom súhrne určuje hodnotu podniku. Hodnotu podniku určuje znalec alebo zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 2 - podnikanie, podnikateľ
§ 7 ods. 1 - organizačná zložka podniku
§ 59 ods. 4 - podnik ako vklad do spoločnosti
§ 476 a naslx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
§ 6
K § 6
1. Obchodný majetok
Pojem obchodný majetok xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
-
veci, t.j veci v právnom zmysle,
-
pohľadávky, t.j. právo na plnenie od dlžníka ( § 487 OZ),
-
iné práva; patria k nim napríklad práva z priemysexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx sem napríklad obchodný podiel, know-how, obchodné vzťahy a pod. Ide o rovnaký pojem ako iné majetkové hodnoty v zmysle § 5, musia byť však oceniteľné penxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xe patria podnikateľovi (k veciam musí mať podnikateľ vlastnícke právo, pri pohľadávkach musí byť podnikateľ veriteľom).
Druhou podmienkou je, že sxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtok tiež patrí podnikateľovi, ale neslúži na podnikanie, ani nie je na podnikanie určený. Takéto rozlíšenie nerobí väčšie ťažkosti, ak ide o podnikatexx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xe podnikanie, ale ako osoba zapísaná v obchodnom registri [§ 2 ods. 2 písm. a)] má charakter podnikateľa, ako aj tých právnických osôb, ktoré podnikajú, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxnikanie, nemôže mať iný majetok ako majetok obchodný.
Pojem majetok vymedzujú aj iné predpisy na svoje účely [napr. § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xôznych miestach ( § 36, 37). Napriek tomu, že pre pojem obchodný majetok nie je v Obchodnom zákonníku vytvorená legislatívna skratka "majetok", stretnxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxchodného zákonníka). Ide o širší pojem ako obchodný majetok, lebo zahŕňa tak obchodný majetok, ako aj záväzky vzniknuté v súvislosti s podnikaním (dlhxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxslosti s podnikaním. Pokiaľ takáto súvislosť absentuje, záväzky nemožno zahrnúť do obchodného imania. Toto rozlišovacie kritérium môže spôsobovať xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxe má výraznú vypovedaciu hodnotu o podnikateľovi, lebo dáva obraz nielen o jeho obchodnom majetku, ale aj o jeho dlhoch, čím reálne vypovedá o jeho majetxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxník pre ďalšie použitie pojmu obchodné imanie zavádza legislatívnu skratku "imanie".
3. Čisté obchodné imanie
Čisté obchodné imanie vymedzuje Obxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sa odpočítajú tie záväzky (pasíva), ktoré podnikateľovi vznikli v súvislosti s podnikaním. Je to teda vyjadrenie rozdielu medzi aktívami a pasívami, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx na to, či sú súčasťou účtovníctva, alebo nie. Čisté obchodné imanie, ako uvádza dôvodová správa, "označuje výsledný majetok, ktorý zostáva po oddelenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxzdelení obchodnej spoločnosti (§ 69 ods. 4). Pre čisté obchodné imanie zákonodarca nezaviedol legislatívnu skratku.
Český Obchodný zákonník od noxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je peňažným vyjadrením súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti alebo družstva (§ 58, 223).
4. Vlastné imanie
Nxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxého majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu, to znamená, že vlastné imanie vyjadruje účtovnú hodnotu majetku a záväzkov podnikateľa v zmysle zxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxjmu, ako je vlastné imanie. Preto sa prevzala osvedčená definícia vlastného imania z predpisov o účtovníctve.
Český Obchodný zákonník namiesto pojxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx likvidácie
§ 70 ods. 1 - likvidácia spoločnosti
§ 76 - verejná obchodná spoločnosť
§ 86 - ručenie spoločníka
§ 106, 154, 222 - zodpovednosť spoločnosxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
xx xxxxxxxxxxx xložka podniku
Zákon za organizačnú zložku podniku považuje odštepný závod, alebo iný organizačný útvar podniku podľa Obchodného zákonníka alebo oxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxenenie podniku je úplne v kompetencii podnikateľa. Ako vyplýva z dôvodovej správy, odštepným závodom sa nerozumie len miestne odlúčený organizačný úxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgistra, vyplýva niekoľko skutočností.
Predovšetkým odštepný závod môže zriadiť len podnikateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba) zapísaný v oxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zložka podniku stane odštepným závodom. Tento zápis však nie je spojený so vznikom právnej subjektivity, t.j. odštepný závod sa zápisom do obchodného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zostáva organizačnou zložkou bez právnej subjektivity. Vystupovať v právnych vzťahoch môže len podnikateľ ako právnická osoba, ktorý odštepný závox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxistri. Toto konateľské oprávnenie (zákonné splnomocnenie) je však obmedzené len na právne úkony týkajúce sa odštepného závodu (§ 13 ods. 4). Ide o širšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxpný závod musí používať obchodné meno podnikateľa, čím je zvýraznené, že nemôže vystupovať pod vlastným menom, lebo nie je subjektom práva. Zákon zároxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxmé nielen to, o ktorého podnikateľa ide, ale aj to, že ide o organizačnú zložku podnikateľa zapísanú v obchodnom registri.
Z uvedeného vyplýva, že práxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxon by sa uskutočnil len pod označením odštepného závodu, takýto právny úkon by bol v zmysle § 38 ods. 1 OZ neplatný pre nedostatok spôsobilosti na právne xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvodu [§ 2 ods. 1 písm. f), ods. 3 písm. a) ZOR] zákon bližšie neupravuje a pre jeho konkretizáciu ponecháva podnikateľovi voľnosť. Je však nepochybné, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom § 47.
Obchodný zákonník používa, a to v súvislosti s predajom časti podniku, pojem samostatná organizačná zložka (§ 487). Je to časť podniku, ktorx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxdla sa ako kritérium samostatnosti akceptuje oddelené vedenie účtovníctva (pozri výklad k § 487).
V zmysle zákona o štátnom podniku štátny podnik môxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx podniku všetky právne úkony týkajúce sa tohto odštepného závodu (§ 10 ods. 3).
2. Iná organizačná zložka
Iné organizačné zložky, ako je odštepný závxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxodu za predpokladu, že výslovne ustanoví, že sa zapisujú do obchodného registra.
Takou organizačnou zložkou je organizačná zložka podniku zahranixxxx xxxxx x x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxx x všetko, čo sme uviedli o odštepnom závode, platí obdobne aj pre organizačné zložky, ktoré sa na základe zákona zapisujú do obchodného registra.
3. Prexxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvoľne určiť, čo bude xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxevádzkareň, priestory súvisiace s prevádzkarňou a technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkateľa. Pripojenie názvu prevádzkarne k tomuto označeniu alebo pripojenie iného rozlišovacieho označenia zákon ponecháva na vôľu podnikateľa, či sx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe na osobitné predpisy okrem iných aj na § 7 ods. 3 OBZ. Ďalšie požiadavky na označenie prevádzkarne ustanovuje § 15 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane sxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxádzkarne, ako aj označenie odštepného závodu, nie je súčasťou obchodného mena, ale možno ho chrániť prostredníctvom § 47.
Konanie osoby v mene podnixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxeho orgánu
§ 21 ods. 3 a 4 - podnikanie zahraničnej osoby na území SR
§ 59 ods. 4 - podnika ako vklad do spoločnosti
§ 336 - miesto plnenia
§ 338 - miesto podxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§ 200a až 200c OSP - konanie vo veciach obchodného registra
§ 10 zákona č. 111/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxxxxné meno
§ 8
K § 8
Obchodné meno označuje podnikateľa pri jeho činnosti. Toto označenie je bezprostredné, identifikuje a zároveň individualizuxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxysle, že je to názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony nielen pri svojej podnikateľskej činnosti, ale napríklad aj v rámci sponzorstva.
Oxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxoveň aj povinnosť používať svoje obchodné meno, aby sa dosiahli právne účinky jeho konania. Právne predpisy určujú, kto a akou formou rozhoduje o obchoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtitutívny účinok. Podnikateľ môže vykonávať právne úkony v podnikaní pod novým obchodným menom až po jeho zápise do príslušného registra.
Obchodné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má počas celej svojej existencie. To môže byť podstatné pri výklade zmlúv, keď je označenie zmluvnej strany nepresné či neúplné, čo je často prípad podnxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxe s organizačnou zložkou.
Rovnako nemožno stotožňovať podnikateľa a podnik pri označení zmluvnej strany. Najčastejšie sa to stáva pri podnikateľoxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx zmluvnej strany chýbalo meno a priezvisko a bol by uvedený len dodatok, išlo by o nedostatok spôsobilosti nadobúdať práva a povinnosti ako nedostatok sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ktorý niektorí podnikatelia používajú. Logo môže obsahovať celé obchodné meno podnikateľa alebo jeho kmeňové slovo, ale zvyčajne má aj určitú vizuáxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx x x xxxxxxxxxx
x x xxxx x x xxxxxxxxxx
x x
x x x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x právnickej osoby. Obchodné meno fyzickej osoby musí ako podstatné náležitosti obsahovať meno a priezvisko tejto osoby. V obchodnom mene nemožno použxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ktorý odlišuje osobu podnikateľa alebo ktorý vyjadruje druh podnikania. Môže ísť o dodatok osobného charakteru (napr. syn, starší, mladší a podobne)x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ako aj iných právnických osôb je názov, pod ktorým sú tieto subjekty zapísané v obchodnom registri. Zákon však nedovoľuje fantazijný dodatok v obchodxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxra, je názov, pod ktorým boli zriadené.
2. Dodatok označujúci právnu formu právnickej osoby
Neoddeliteľnou súčasťou obchodného mena právnickej oxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xyjadriť právnu formu v obchodnom názve. Pri verejnej obchodnej spoločnosti je to úplné označenie "verejná obchodná spoločnosť" alebo skratka "ver. oxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v obchodnom názve môže znieť "a spol." ( § 77 OBZ). V prípade komanditnej spoločnosti dodatok v obchodnom mene musí znieť "komanditná spoločnosť", alexx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxným", alebo skratku "spol. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xa.s." ( § 154 ods. 2 OBZ). Obchodné meno družstva musí obsahovať dodatok "družstvo".
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxv, ktorý má naznačovať, že ide o špecifickú skupinu podnikateľov s osobitnou úpravou, a taký dodatok alebo označenie sa nesmie použiť v obchodnom mene pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxny podnik [ § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku]. Zákon však neupravuje, či má ísť o dodatok, alebo či to môže byť obsiahnuté v samxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje tomu aj skutočnosť, že v praxi sa v obchodnom mene štátneho podniku bežne používa skratka "š.p.". Vychádzajúc z toho, že táto skratka neuvádza do omylxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x29/2002 Z.z. o burze cenných papierov v § 2 ods. 7 ustanovuje, že obchodné meno burzy musí obsahovať označenie "burza cenných papierov". Iné fyzické alxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx x slovenskom ani v cudzom jazyku.
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách ustanovuje, že slovo "banka" alebo "sporiteľňa", jeho preklady alebo slová, v ktorxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxx. Nevzťahuje sa to na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Sloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie obchodného mena a dotknutá banka je povinná takúto požiadavku splniť.
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v § 54 ods. 8 ustanovuje, že obchodné mexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nemôžu mať toto označenie vo svojom obchodnom mene.
Zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvácx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spol." (§ 11 ods. 3 cit. zákona).
Zákon neustanovuje, že obchodné meno musí byť uvedené v slovenskom jazyku, teda môže byť aj cudzojazyčné. Pri fyzickxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxyčný. Domnievame sa však, že ak by taký dodatok bol len prekladom slovenského dodatku obchodného mena inej fyzickej osoby, ktorá má rovnaké meno a priezxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxujúci právnu formu u právnických osôb. Z toho vyplýva, že na označenie právnej formy nemožno používať dodatky, aké sa používajú v iných právnych poriadxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xy sa nemalo prekladať do iných jazykov (napr. v cudzojazyčnej korešpondencii), pretože pre každého podnikateľa platí povinnosť používať obchodné mexxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď si podnikateľ určil obchodné meno a v obchodnom registri sú zapísané jeho tri jazykové mutácie (napr. po slovensky, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxné v obchodnom registri. S tým sa však nestretávame, a preto by si títo podnikatelia mali upraviť svoje obchodné meno tak, aby ho skutočne používali vo foxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx". Zvyčajne taký podnikateľ používa v právnych dokumentoch obchodné meno v plnom tvare a skratku už neuvedie, aj keď podľa zákona jeho obchodným menom, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxteľa akceptujú aj neúplné obchodné meno podnikateľa (napr. v zmluvách, na základe ktorých rozhodujú spor), dokonca aj bez dodatku určujúceho právnu fxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xo obchodného registra, sú nadácie (pozri § 2 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách).
3. Dodatok označujúci právny stav
Podnikateľ má povinnosť xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xbchodnému menu musí uvádzať dodatok označujúci, že podnikateľ je v likvidácii, v konkurze alebo v reštrukturalizácii, ak sa také konanie začalo. Takýxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxistencia ktorého významne ovplyvňuje rozhodnutie tretích strán pri uzavieraní zmlúv, pri vymáhaní pohľadávok, atď.
Súvisiace predpisy
§ 13 odxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx2 Z.z. o burze cenných papierov
JUDIKATÚRA
Ak ide o príspevkovú organizáciu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra ( § 9 ods. 3 OBZ), neoznxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxa zriadená.
Ak je žalobca obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, forma ich podnikania je súčasťou obchodného mena ( § 9 ods. 2 OBZ). Ak uvxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xa neúplné podanie, ktoré súd môže odstrániť ( § 43 OSP).
Ustanovenie x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxmu menu fyzickej osoby, pokiaľ je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, tvorí nedeliteľnú súčasť obchodného mena, a preto v jeho rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Pre obchodné meno platí niekoľko zásad, z kxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xaždý podnikateľ mal predovšetkým zistiť, či pod rovnakým obchodným menom už nepodniká iný podnikateľ. Registrový súd pred zápisom obchodného mena (rxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri pre iný subjekt (§ 7 ods. 12 ZOR). Registrový súd neskúma podobnosť navrhovaného oxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ktoré rozhodujú o obchodnom mene.
Posúdenie otázky, či obchodné meno je, alebo nie je zameniteľné, je do značnej miery subjektivistické, a preto ju txxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Zxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tejto zásade sa môže ešte väčšmi prejaviť subjektívny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podnikateľom len z hľadiska príbuznosti alebo podobnosti obchodného mena, prípadne ktoré by vyvolávali dojem podnikania v oblasti, ktorú daný subjexx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Zákon dovoľuje, aby podnikatelia patriaci do jednej ekonomickej skupiny mali také obchodné mená, z ktorých je zrejmá príslušnosť ku skupine. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodných menách všetkých subjektov patriacich do skupiny, avšak na odlíšenie súčasťou obchodného mena každého člena skupiny bude aj ďalšie slovo alebx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxcom, predajcom, reklamnou agentúrou, atď.
3. Dodatky odlišujúce obchodné meno od iných obchodných mien
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx od obchodného mena inej fyzickej osoby podľa zákona stačí uvedenie iného miesta podnikania. Takáto formulácia však otvára nové problémy, a to, či súčaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xe to adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxo obchodné meno len v skratke. Používanie skráteného obchodného mena je však podľa nášho zákona vylúčené.
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxesa) ako rozlišovací znak, potom treba obchodné meno používať celé vrátane miesta podnikania. Miesto podnikania sa v takomto prípade stáva neoddelitxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Ak by v tom istom mieste podnikania mali podnxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxezvisko) o dodatok, ktorý bude označovať meno alebo druh podnikania. V takom prípade bude tento dodatok rozlišujúcim znakom obchodných mien fyzickýcx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného mena musí byť formulovaný tak, aby naplnil v obidvoch prípadoch znak vzájomnej odlíšiteľnosti, ako to požaduje zákon.
Obchoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxť predmet podnikania, alebo s ním môže nejako súvisieť. Obchodné meno však môže byť vymyslené, fantazijné. Zákon v tomto smere neustanovuje nijaké podxxxxxxx
Zákon jednoznačne odmietol prax bežnú z minulosti, keď ustanxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Aj zákon o štátnom podniku ukladá zakladateľovi povinnosť vytvoriť obchodné meno štátneho podniku tak, aby bolo nezamexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
4. Právo prednosti zápisu obchodného mena
Ak sú v obchodnom rexxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxsti zápisu. Podnikateľ, ktorý registroval svoje obchodné meno skôr, má teda možnosť domáhať sa nápravy (zmeny obchodného mena iného podnikateľa).
Súdy vo viacerých rozhodnutiach potxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ale aj voči fyzickej osobe - podnikateľovi, a rovnako aj fyzická osoba - podnikateľ sa môže domáhať ochrany svojho obchodného mena voči právnickej osobxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxáhať ochrany obchodného mena. Spor môže vzniknúť napríklad pre dodatok obchodného mena fyzickej osoby - podnikateľa, pokiaľ by slovný výraz dodatku cxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx by sa mohla úspešne domáhať ochrany svojho obchodného mena z dôvodu časovej priority, ak bolo zaregistrované v príslušnom podnikateľskom registri skxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Pokiaľ by tento subjekt nepožíval právo prednosti zápisu obchodného mena, a teda by existoval ďalší podnikateľ, ktorý si skôr zaregistroval rovnaké axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxoprávnenému užívateľovi a zároveň sám nie je jeho oprávneným užívateľom, nebude na súde úspešný.
Treba dodať, že súd môže neoprávnenému užívateľovx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxchodného mena). Súd však nemôže vo svojom rozhodnutí určiť, aké má byť nové obchodné meno. Rovnako súd nemôže uložiť podnikateľovi zákaz používať dotexxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registri.
5. Zodpovednosť osôb podnikajúcich pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby
V odseku 4 je upravená otázka zodpovednosti osôbx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxvinné splniť záväzky vzniknuté pri tomto podnikaní spoločne a nerozdielne.
Súvisiace predpisy
§ 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou. Dedič môže používať obchodné meno poručiteľa, musí však urobiť dodatok k obchodnému menu, ktorý vyjadrujx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxou osobou, ktorý ho nadobudol na základe zmluvy od podnikateľa - fyzickej osoby, ak zmluva určuje, že nadobúdateľ bude podnikať pod obchodným menom prexxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkej osoby je jej meno a priezvisko. To znamená, že aj dodatok musí obsahovať tak meno, ako aj priezvisko nástupcu. V praxi sa táto požiadavka môže postupnx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx svojmu obchodnému menu, nebude mať záujem na zmene obchodného mena v tom zmysle, že by používala iba meno a priezvisko nástupcu. Najschodnejším riešenxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou (na základe závetu).
Zákon ponecháva na vôli nástupcu, či bude podnikať pod obchodným menom predchodcu, alebo nie. V prípade zmeny obchodného menx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxoby s právnym nástupcom nástupnícka právnická osoba môže prevziať aj obchodné meno pôvodnej právnickej osoby. Ak je však právna forma pôvodnej a nástuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
x. Zmena obchodného mena
Úprava obsiahnutá v odseku 2 vychádza zo zásady vyjadrenej v ustanovení § 9 ods. 1, že obchodné meno fyzickej osoby musí obsahoxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodnom mene aj skoršie meno pod podmienkou, že obchodné meno zároveň bude obsahovať aj súčasné meno a priezvisko podnikateľa. Táto skutočnosť sa prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxho mena
Zákon nedovoľuje prevod obchodného mena na iného podnikateľa bez prevodu podniku. Tým je vyjadrená viazanosť obchodného mena na konkrétny pxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé meno s tým, že zostávajúca časť podniku bude ďalej vykonávať činnosť pod novým obchodným menom, pokiaľ nedôjde k jej zániku likvidáciou.
Zákon osobxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxločníkom alebo členom. Ďalšie používanie takéhoto obchodného mena právnickou osobou je podmienené súhlasom spoločníka alebo člena, ktorého meno je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xi raz daný súhlas možno neskôr odvolať. Nazdávame sa, že v záujme právnej istoty a plynulosti podnikateľskej činnosti, ale aj so zreteľom na vykonanú rexxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia
§ 476 a nasl. - zmluva o predaji podniku
§ 69 - zrušenie spoločnosti bez likvidácie
Súvisiace predpisy
§ 13 ŽZ - pokračovanie v živnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxľ, ktorého obchodné meno bolo riadne zaregistrované, má pri svojej činnosti časovo neobmedzené právo používať toto meno. Pri porušení práv vyplývajúxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxodného mena, ktorú posilnila aj novela (zákon č. 84/2007 Z.z.).
Subjektom ochrany obchodného mena je ten, koho práva boli neoprávneným používaním oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxľ, ak takýmto správaním boli dotknuté jeho práva. Ten, koho práva boli dotknuté alebo ohrozené, sa môže domáhať nápravy na príslušnom súde.
2. Právne pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xodľa ustanovení o nekalej súťaži (§ 45 - klamlivá reklama, § 47 - vyvolanie nebezpečenstva zámeny, § 48 - parazitovanie na povesti).
Prostriedky ochrxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xena dotknuté alebo ohrozené, sa môže na súde domáhať, aby sa ten, kto neoprávnene používa obchodné meno, zdržal takéhoto konania a odstránil závadný stxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx
x
xxxxenie neoprávnene vyhotovených tovarov alebo ich stiahnutie z obehu,
-
zničenie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxcií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služieb, ktorými dochádza k neoprávnenému používaniu obchodného mena.
Možno predpokladať, že takáto úpravx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxh stiahnutie z obehu, ako aj zničenie materiálov a nástrojov, ktoré sa použili pri neoprávnenom porušení práv alebo použitím ktorých hrozí, že sa porušx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxe aj vtedy, keď toto právo je ohrozené, teda napríklad aj vo fáze výroby tovarov, ktorých distribúcia by znamenala neoprávnené používanie obchodného mxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxané informácie sa môžu týkať osoby, ktorá dané právo porušuje, teda vlastníka, výrobcu, distributéra, dodávateľa alebo predajcu tovaru alebo poskytxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxbo služby.
Oprávnenou osobou na poskytnutie informácií je ten, koho práva k obchodnému menu boli dotknuté alebo ohrozené. Povinnou osobou na poskytxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxaní obchodného mena. Je možné, že nie vždy táto osoba bude aj osobou, ktorá porušuje právo k obchodnému menu tretej osoby, keďže môže ísť o spotrebiteľa, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru alebo poskytovaní služby, ktorou sa porušuje právo k obchodnému menu, takto označená osoba bude mxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrmácie, došlo až na osobu, ktorá zodpovedá za porušenie práva k obchodnému menu.
Osoba, ktorej právo k obchodnému menu bolo dotknuté alebo ohrozené nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxy tým nie je dotknuté, pričom náhrada škody sa bude uplatňovať podľa Obchodného zákonníka bez ohľadu na charakter právneho vzťahu medzi osobou, ktorá sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx náhrady škody pre prípad, keď nebude možné určiť výšku škody. V takom prípade sa poškodený môže domáhať náhrady škody vo výške odmeny, ktorá by v čase porxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrým sa porušujú práva na ochranu obchodného mena. Zákon výslovne uvádza iba jednu formu, a to poskytnutie zadosťučinenia v peniazoch, pričom však pricxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnenie rozsudku je formou zadosťučinenia pre toho, koho práva boli takýmto konaním dotknuté. Uverejnenie rozsudku môže pôsobiť tiež ako významný prevxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxzoch, treba ho odlišovať od náhrady škody v prípade, keď má byť poskytnutá v peniazoch.
Zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie závadného stxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ochranu obchodného mena.
Súvisiace ustanovenia
§ 44 a nasl. - nekalá súťaž
§ 373 - náhrada škody
JUDIKATÚRA
Domáhať sa ochrany obchodného mxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxchodné meno oprávnene vzhľadom na časovú prioritu iného podnikateľa.
Diel IV
Konanie podnikateľa
§ 13
K § 13
Konanie podnikaxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xeď podnikateľským subjektom je
a)
fyzická osoba (koná osobne alebo prostredníctvom zástupcu),
b)
právnická osoba (koná štatutárnym orgánom axxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnené robiť právne úkony za právnickú osobu vo všetkých veciach.
Z § xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdpisoch právnickej osoby alebo pokiaľ je to obvyklé vzhľadom na ich pracovné zaradenie. Uvedené ustanovenie rieši aj prípad, keď tieto osoby prekročix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxj osoby a pokiaľ druhý účastník nemohol o prekročení vedieť.
V ustanoveniach § 14 až 16 sú uvedené ďalšie osoby, z úkonov ktorých vyplývajú právne dôslxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxn (odsek 2). Štatutárnym orgánom môže byť aj právnická osoba. Právnická osoba však nemôže byť členom štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti. Ustanxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxenia § 2 ods. 1 písm. e) ZOR , podľa ktorého fyzická osoba môže byť aj štatutárnym orgánom aj členom štatutárneho orgánu, avšak právnická osoba môže byť lex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxej osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým v mene právnickej osoby konajú, a uvedením dňa vzniku funkxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxidelené, a tiež meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom tejto právnickej osoby. V zmysxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxny orgán, a nie členovia štatutárneho orgánu. Zápis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, resxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xegistra, resp. jeho zverejnenia. Platí to aj v prípade, ak dôjde k zmene osoby štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Akékoľvek obmedzenie právomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxúčený právny účinok takýchto obmedzení aj v prípade, ak bolo zverejnené. Zákon tým jednoznačne ustanovil, že aj keď obchodný partner podnikateľa vie, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkročí, porušenie interných predpisov nemá účinok na platnosť a záväznosť právnych úkonov pre spoločnosť, prípadne pre družstvo.
Jediným obmedzením výkonu právomoci štatutárnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe o spôsobe konania za právnickú osobu, že na právny úkon zaväzujúci právnickú osobu sa vyžaduje spoločný úkon dvoch, prípadne viacerých osôb v postavexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ak je na daný úkon predpísaná písomná forma.
Ďalšie obmedzenia konania za právnickú osobu, ktoré budú účinné voči tretím osobám, sú tie, ktoré vyplýxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veciach, ktoré nie sú zákonom zverené do právomoci iných orgánov právnickej osoby. Štatutárny orgán nemôže rozhodnúť o zmene právnej formy právnickex xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxnať v mene právnickej osoby v prípadoch, keď sa právnická osoba nachádza v osobitnom právnom stave, napríklad v likvidácii, v konkurze, v nútenej správxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx právomoci sa právomoc štatutárneho orgánu zúži, teda štatutárny orgán nemôže konať vo veciach, na ktoré je výlučne oprávnený likvidátor alebo správcxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán zostáva naďalej zapísaný v obchodnom registri, ale jeho oprávnenie konať v mene spoločnosti sa výrazne obmedzí vstupom spoločnosti do osobitnéxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxtárny orgán konal v mene podnikateľa a svojimi úkonmi ho zaväzoval, pričom dôvody udelenia plnomocenstva môžu byť rôzne. Plnomocenstvo je osvedčením x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadne iná osoba konajúca v mene podnikateľa, udelí zástupcovi plnomocenstvo na určité úkony alebo na všetky úkony v mene podnikateľa. Likvidátor, spráxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxmocenstvo na založenie dcérskej spoločnosti, pretože to nespĺňa znaky úkonu smerujúceho k likvidácii spoločnosti.
Osobitné oprávnenie konať zákxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnej osoby, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Takíto vedúci majú zo zákona splnomocnenie, aby robili - s účinkami pre podnikateľa - všetky právne úxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxach organizačnej zložky alebo podniku viazané až na jeho zápis do obchodného registra.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x ods. 1 a 2 - organizačná zložka podniku
§ 13 a nasl. - konanie podnikateľa
§ 85, 101, 133, 191, 243 - štatutárne orgány obchodných spoločností a družstiex
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xZ - konanie právnickej osoby
§ 22 a nasl. OZ - zastúpenie
§ 44 ods. 1 ZKR - pôsobnosť správcu
§ 55 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách - pôsobnosť štxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x x xxx xxxxx xxxxxx xstanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá súdu povinnosť doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo svojom mene, a nie v mene právnickej osoby, ktorej je zložkou.
Rozsah oprávnenia osoby, poverenej urxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmedziť.
Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názvom spoločnosti ručiteľskú listinu podpísali a v akej funkcii.
x xxx
x x xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, a aj ako prokuristi podnikateľov, nevystupovali osoby, ktoré sa doteraz v podnikaní nesprávali v súlade s právnym poriadkom. Preto vyčleňuje určixx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxeľa, ktorý by mal vedieť, že osoba, ktorú hodlá poveriť výkonom určitej činnosti pri podnikaní, nemá úplne čistú minulosť.
Za týmto účelom vymedzuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xedúcim organizačnej zložky podnikateľa. Rovnako sa zakazuje aj faktický výkon vplyvu tejto osoby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxí v určitých funkciách, či na pozíciách, ktoré sú dôležité pre fungovanie podnikateľa.
Právna úprava je inšpirovaná anglickým Company Directors Dixxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi dôvody diskvalifikácie, ako aj § 64 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Oproti svojmu anglickému vzoru je ale slovenská úpxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx rozdiel od českej právnej úpravy môže ísť aj o rozhodnutie súdu o vylúčení mimo konkurzného konania.
Právnu úpravu vylúčenia zaviedla novelizácia Oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konanie v mene podnikateľa, ale spôsobilosť určitých osôb vykonávať funkciu člena orgánu obchodnej spoločnosti alebo spôsobilosť byť zástupcom podxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xšak vhodnejšieho miesta zrejme nebolo.
Ide o kogentné ustanovenie, podnikateľ nemôže ustanoviť do funkcie osobu, ktorá je vylúčená, aj keby o vylúčxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxdnikateľa, či pôsobenie v jeho orgánoch.
2. Vzťah k iným predpisom
Právna úprava v Obchodnom zákonníku nadväzuje na právnu úpravu v iných právnych pxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ktoré je osoba vylúčená, ale len právne následky jej vylúčenia. Dôvody vylúčenia sú obsiahnuté v Trestnom zákone a v zákone o konkurze a reštrukturalixxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xáklade rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej aj ,,rozhodnutie o vylúčení“), fyzická osoba nesmie vykonávať funkxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sama osebe neumožňuje súdu rozhodnúť o vylúčení osoby, keďže neobsahuje predpoklady pre takéto rozhodnutie. Nie je preto možné, aby na jej základe podxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx ods. 2, podľa ktorého zákon (v tomto prípade ide o osobitný zákon) určí, ktoré rozhodnutie súdu je rozhodnutím o vylúčení. Zákon tak činí x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristx xx xx xxxx xx xxx x
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas (§ 74a ods. 6 ZKR).
4. Účinky vylúčenia
Účinky vylúčenia sú viazané na právoplatnosť rozhodnutia o vylúxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a to vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, ako aj podnikateľoch všeobecne (vo vzťahu k prokúre a výkonu funkcie vedúceho organizačnej zxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxhraničné obchodné spoločnosti, keďže podmienky kladené na výkon činnosti ich štatutárnych orgánov sú upravené právnym poriadkom, ktorý sa na ne vzťaxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxich na Slovensku. Myslíme si však, že ak osoba, ktorej bol uložený trest zákazu výkonu činnosti člena štatutárneho orgánu či dozorného orgánu, by sa staxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právna úprava rozlišuje medzi účinkami vylúčenia vo vzťahu k podnikateľovi samotnému a vo vzťahu k tretím osobám.
Vylúčenie je v prvom rade účinné smxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx dozornej rady hlasoval po svojom vylúčení pri voľbe člena predstavenstva, hlasoval by niekto, kto nemá oprávnenie tak urobiť.
Zákon predpokladá, žx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxobiť príslušné opatrenia. Vylúčená osoba zodpovedá za škodu, ktorú by porušením oznamovacej povinnosti spôsobila. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxjúci povinnosti mandatára po zániku mandátu. Aplikácia predmetného ustanovenia ale nesmie viesť k narušeniu účinku vylúčenia. Podľa § 575 ods. 2 je maxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxb a o ktoré mandatára požiada. Vylúčenie osoby nastáva aj proti vôli podnikateľa, preto možnosť požiadať o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe presného okamihu, kedy má vylúčenie účinky voči tretím osobám. Vylúčenie osoby vedie k zániku jej funkcie, a teda aj k povinnosti zánik funkcie zapísax x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxahu.
Vzhľadom na účel pravidla, ktorým je neumožniť vylúčenej osobe pôsobiť vo funkcii za podnikateľa, by mal účinok vylúčenia nastúpiť okamžite. Zxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xerejnosti všeobecne, aby za podnikateľov nekonali nedôveryhodné osoby. Preto by sa tretie osoby nemali môcť dovolávať účinkov trvajúcich zápisov do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxle, ktorá dané ustanovenie zaviedla, uvádza, že „platnosť právnych úkonov vylúčeného zástupcu by nemala byť z dôvodu potreby ochrany tretích osôb dotxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx sám zaviazaný. Obe tieto okolnosti potvrdzujú záver, že materiálna publicita obchodného registra sa uplatní aj v prípade vylúčenia člena orgánu alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxe je zápis o zániku funkcie vylúčenej osoby v obchodnom registri zverejnený, môžu sa tretie osoby dovolávať toho, že vylúčená osoba má stále oprávnenie xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu skutočnosťou. Ani prípadné zrušenie rozhodnutia o vylúčení po mimoriadnych opravných prostriedkoch nie je dôvodom pre oživenie výkonu funkcie. Vzxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trvanie funkcie), nemá osoba, ktorá už nie je vylúčená, nárok voči obchodnej spoločnosti. Po zrušení rozhodnutia o vylúčení je daná osoba opäť spôsobixx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxba koná v mene podnikateľa po svojom vylúčení, ale ešte pred tým, ako je toto vylúčenie zverejnené. Ako už bolo uvedené, materiálna publicita obchodnéhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xákon v § 13a ods. 5 ustanovuje, že vylúčený zástupca vyhlasuje veriteľovi, že ho uspokojí, ak jeho nároky neuspokojí podnikateľ, v mene ktorého bez opráxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxen tretiu stranu, ale aj podnikateľa. Dôležité je aj to, že vylúčená osoba nemá regresný nárok voči podnikateľovi, ak by plnila za podnikateľa. Všetky txxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xtoré v mene podnikateľa vylúčená osoba urobila. Nevzťahuje sa na deliktné konanie vylúčenej osoby.
Rovnaké ručenie bude zaťažovať vylúčenú osobu ax xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxový zástupca spoločnosti“, zrejme s odkazom na anglický koncept tieňového riaditeľa spoločnosti (shadow director). Za tieňového riaditeľa sa považxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti.
Zákon pre vznik ručenia tieňového riaditeľa predpokladá, že vylúčená osoba síce nebude už vo funkcii člena orgánu, ale ako „muž v pozadí“ budx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sa pokynmi vylúčenej osoby nie je potrebný, pre vznik ručenia postačí fakticita konania orgánu, resp. jeho člena podľa pokynov či rád vylúčenej osoby. xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx člena orgánu), postačí aj vplyv čo i len na jedného člena orgánu. Preto bude môcť tretia osoba zažalovať na plnenie aj takú vylúčenú osobu, ktorá bude v poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xejto osoby a vzťahuje sa na záväzky z tých právnych úkonov, ktoré boli urobené podľa pokynov či rád vylúčenej osoby.
V prípade, ak by podnikateľ preukáxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xsobe ako osobe, ktorá konala bez plnomocenstva (
falsus procurator
).
6. Register diskvalifikácií a zverejnenie vylúčenia v obchodnom registri
Noxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu s registrovými súdmi. Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky (§ 8a zákona č. 371/2004 Zx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxskvalifikačný list súdu, ktorý vedie register diskvalifikácií a ten údaj o vylúčení následne oznámi súdom, ktoré vedú obchodný register. Tým sa má zabxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx súd môže stále aj bez návrhu vykonať výmaz vylúčenej osoby z obchodného xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xyť počas jej vylúčenia nanovo zapísaná v obchodnom registri ako osoba vo funkcii, ktorú nesmie vykonávať. Podľa § 7 ods. 17 ZOR registrový súd pred zápixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu v registri diskvalifikácií preverí, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená.
Súvisxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxra. Ide o najširšie splnomocnenie, pretože oprávňuje na všetky úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Platí to aj pre úkony, ku ktorým sa inak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxú finančnú sumu), toto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám. Jediné obmedzenie prokúry vyplýva zo zákona. Prokúra zásadne nezahŕňa oprávnenie xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxžnosť, aby prokuristom bola fyzická osoba - cudzinec. V tomto prípade však musí spĺňať podmienky ustanovené v predpisoch tzv. cudzineckého práva.
Pxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxl napríklad od rakúskeho právneho poriadku - nepozná tzv. "čiastkovú prokúru" (ide o prípad, keď je ustanovený prokurista pre odštepný závod alebo pre xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxno udeliť iba fyzickej osobe (prokuristovi). Môže ísť o jedinú osobu alebo o viac osôb. Pokiaľ je prokúra udelená viacerým osobám, do úvahy prichádzajú xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
na právne účinné konanie je potrebný súhlasný prejav vôle aspoň dvoch prokuristov.
Prípady uvedené v písmenách b) a c) označujeme ako "kolektívnu pxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxpis prokúry do obchodného registra.
Podstatnými náležitosťami (ktoré boli zákonom č. 530/2003 Z.z. rozšírené) návrhu na zápis prokúry do obchodnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxkcie (pri prokuristovi je to deň zápisu do obchodného registra) a po jej skončení deň zániku funkcie. V prípade, keď je prokuristom jedna osoba, žiadne ixx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxúci prokúru (napr. "ppa", "per procuram", "prokurista") a svoj vlastnoručný podpis.
JUDIKATÚRA
Prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcenstvo inej osobe, aj keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 OZ.
Prokurista z titulu tejto svojej funkcie je oprávnený zastuxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O.s.p.
§ 15
K § 15
Špeciálne zákonné splnomocnenie
V tomto ustanovení je upravený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu (napr. obchodný referent). Ten je potom oprávnený na všetky úkony, ku ktorým obvykle pri tejto činnosti dochádza.
V praxi môže byť sporné, čo treba pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdných partnerov. Preto je účelné oprávnenia na konanie spojené s určitými funkčnými miestami podrobnejšie vymedziť v organizačných dokumentoch a obxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxdnikateľa zaväzuje len v prípade, ak tretia osoba o prekročení poverenia nevedela a ani nemohla vedieť, berúc do úvahy všetky okolnosti daného prípadux
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxy označená organizačná zložka existujúcej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti), nemožno dospieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo xxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, nemožno vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmexxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxu, že
a)
k takému konaniu došlo v prevádzkarni podnikateľa,
b)
tretia osoba (teda ten, s ktorým sa rokovalo), nemohol vedieť, že konajúca osoba nix xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxlu nad tým, čo sa robí v jeho prevádzkarni.
V xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo nie. Dôkazné bremeno je na strane podnikateľa.
Súvisiace predpisy
§ 34 a nasl. OZ - právne úkony
Diel V
Obchodné tajomstvo
§ 17
K § 1x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxchodného tajomstva sa totiž budú často dopúšťať aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Navyše aj subjekty zásadne nepodnikateľského typu môžu mxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxch ide o absolútnu ochranu práva na obchodné tajomstvo, ktorá pôsobí voči všetkým na rozdiel od § 51, kde ide o relatívnu ochranu práva na obchodné tajomsxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxranných známok, chránených vzorov a podobných inštitútov. K ochrane dochádza priamo zo zákona a nevyžaduje sa dodržanie formálnoprávneho postupu. Cxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx význam.
Na to, aby určité skutočnosti tvorili predmet obchodného tajomstva, musia byť zároveň (kumulatívne) splnené nasledovné podmienky:
a)
xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx materiálnu či nemateriálnu hodnotu,
c)
v príslušných obchodných kruhoch nie sú bežne dostupné,
d)
podnikateľ prejavuje vôľu tieto skutočnostx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxdné tajomstvo v zmysle tohto xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxdné tajomstvo je vymedzený pomerne úzko. V zahraničných úpravách sa hovorí o obchodnom a výrobnom tajomstve alebo o podnikovom tajomstve, prípadne sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxifikovaných podmienok) všetky skutočnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxgie uplatňované v obchodnom rokovaní. K výrobným skutočnostiam patria najmä poznatky o technologických procesoch a o ich osobitnom priebehu a špecifxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxejšie drobnejšie zlepšenia oproti súčasnému stavu techniky a tiež nové poznatky, ktoré by mohli byť patentovateľné, ale z rôznych dôvodov patentovo cxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxtáciu však treba použiť aj z ďalšieho dôvodu. V zákonnom taxatívnom výpočte (zároveň treba dodať, že zákonodarca zbytočne použil taxatívny výpočet) sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtupov v personálnej politike. Aj tu však neraz ide o informácie zabezpečujúce súťažný predstih, ktoré majú hospodársku hodnotu a ktoré si podnik chránxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho obchodných výsledkoch a v situácii na trhu.
Pracovné postupy v podnikoch nevýrobnej povahy (v podnikoch služieb) treba interpretovať ako výrobxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxť nielen podniky, ale aj všetky podnikateľské subjekty (príslušníci slobodných povolaní, napr. advokáti) a niekedy (ako sme už naznačili) aj subjektx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí akciovej spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 1xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnúť akcionárovi úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 3). Poskytnutie infoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno však odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxinné poskytnúť akcionárovi. Napriek tomu v praxi často dochádza k stretu medzi akciovou spoločnosťou a jej akcionárom v tejto otázke. Akcionár na rozdxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxrení spoločnosti a o jej majetkových pomeroch, ktoré majú priamy vplyv na tvorbu zisku spoločnosti, len na valnom zhromaždení. Zákon tieto informáciex xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xiadosť.
Ako obchodné tajomstvo sú, samozrejme, chránené iba informácie o tých skutočnostiach, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom a neodporujú dobxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxde o jeho tajomstvo vo všeobecnom zmysle tohto slova, a nie o obchodné tajomstvo, ktoré je právne chránené. V podstate to znamená, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 ods. 1 uvedeného zákona povinná osoba (ako ju definuje zákon o slobodnxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxformácie, ktorých sprístupnenie sa nepovažuje za porušenie obchodného tajomstva, hoci inak by mohli spĺňať znaky obchodného tajomstva podľa § 17 OBxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
-
o znečisťovaní životného prostredia,
-
ktoré sa získali za verejné prostriedky alebo sx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxých osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
-
o štátnej pomoci,
-
ktoré je povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xakisto nie je zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o písomnú zmluvu, ktorú uzavrelx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti možnú hodnotu, pričom výška takejto hodnoty nie je rozhodujúca. Môže ísť o hodnoty hmotnej i nehmotnej povahy (povesť podniku).
Vzhľadom na to, žx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ad c)
Ak určité skutočnosti majú byť predmetom obchodného tajomstva, nesmú byť v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné. Zákon používa neuxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxmi možno oboznámiť v odbornej literatúre. Odborná literatúra by mala byť bežne dostupná. Skutočnosti, ktoré sa pokladajú za predmet obchodného tajomxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxatúry známe riešenia a postupy možno dokonca posudzovať ako obchodné tajomstvo, ak podnik z akceptovateľných dôvodov hodlá utajiť, že používa práve txxxx xxxxxxxx
xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikovej smernici a pod.). Písomná forma je vhodná skôr z dôvodu jej preukázania, nie je však celkom nevyhnutná z hľadiska právneho významu. Túto vôľx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xsobitným režimom zaobchádzania s takýmito skutočnosťami).
Vôľa podnikateľa môže byť vyjadrená aj veľmi všeobecným spôsobom (napr. pri vstupnom pohxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodného tajomstva treba pokladať aj také informácie, ktoré vytvoril zamestnanec v rámci plnenia svojich pracovných povinností v podniku a za jeho proxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
ad e)
Platí tu v podstate to isté, čo sme uviedli v písmene d). Aj tu rozhoduje skôr vôľa zabezpečovať ochranu (utajenie) obchodného tajomstva než výslxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxajúcim spôsobom ochranu obchodného tajomstva nezabezpečuje.
Špeciálne (§ 271) sú chránené informácie poskytnuté pri rokovaní o uza-vretí zmluvy. Zxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo tajomstva, pretože nespĺňajú niektoré jeho znaky.
Osobitné povinnosti sú ustanovené (§ 513) pre nadobúdateľa licencie. Zo zákona je povinný utajoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxh podkladov a informácií nevyplýva niečo iné.
Súvisiace ustanovenia
§ 51 - porušenie obchodného tajomstva
§ 271 - ochrana informácií poskytnutýxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x xxxxzenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
JUDIKATÚRA
Dojednanie zmluvných strán o tom, že určité nálexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím § 17 Obchodného zákonníka.
ZSP 41/2001
§ 18
K § 18
Právo nakladať s obchodným tajomstvom
Právo nakladať s obchodným tajomstvom nie je viaxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxchodného tajomstva, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 17. Právo nakladať s týmto tajomstvom môže byť obmedzené osobitným zákonom, ako to vyplýva z novexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvy s užívateľom. Takáto zmluva sa spravuje ustanoveniami § 508 a nasl. a môže mať odplatný, alebo bezodplatný charakter (napr. keď takéto oprávnenie pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxednanie o práve využívať niektorú súčasť podnikového tajomstva bude často súčasťou iných licenčných zmlúv (napr. licenčnej zmluvy o využívaní vynálxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxv, ktorými dochádza k spájaniu viacerých podnikateľských subjektov s cieľom určitú činnosť vykonávať spoločne.
Nie je vylúčené, aby sa pri uzavierxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xx xotiž širšia, než ochrana poskytovaná podľa § 271, pri ktorej sa uvažuje iba s prípadným záväzkom na náhradu škody.
Na ochranu obchodného tajomstva je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé podmienky obchodného tajomstva a podnikateľ výslovne prejaví vôľu, aby boli utajené, nemožno nimi voľne disponovať (napr. v publicistickej činnosxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je aj zákaz konkurencie upravený v § 65 a v naň nadväzujúcich ustanoveniach o jednotlivých typoch obchodných spoločností a družstiev (§ 84, 99, 136, 196x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx x9, 136, 196, 249 - zákaz konkurencie
§ 271 - ochrana informácií poskytovaných pri rokovaní o uzavretí zmluvy
§ 508 až 515 - licenčná zmluva na predmety pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xehmotným statkom, nie je viazaná presne vymedzenou lehotou. Táto ochrana sa končí v okamihu, keď zanikne niektorý z predpokladov ochrany (skutočnostx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxnie prestal zabezpečovať). Nie je však vylúčené, aby to, čo kedysi bolo obchodným tajomstvom a neskôr ním prestalo byť, sa ním znova stalo (napr. nové vexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxim spôsobom také utajenie zabezpečí) za predpokladu, že budú splnené všetky pojmové znaky obchodného tajomstva.
Právo na obchodné tajomstvo prechxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxrušení alebo ohrození práva na obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. prichádzajú do úvahy rovnaké právne prostriedky ochrany ako pri ochrane proti nekaxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxe podať len ten subjekt, ktorému obchodné tajomstvo patrí (porovnaj formuláciu "prislúcha podnikateľovi").
Formuláciu § 20 (predovšetkým slová "xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe § 20 sa na rozdiel od § 51 chráni nielen porušenie, ale už aj len ohrozenie práva na obchodné tajomstvo, pričom nie je rozhodujúce, aký je cieľ tohto ohrozxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo z takéhoto porušenia vyvodiť aj rôzne druhy sankčných opatrení predvídaných pracovným právom.
V obzvlášť závažných prípadoch prichádza do úvahy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 264 TZ - ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
HLAVA II
PODNIKANIE ZAHxxxxxxxxx xxxx
xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia zahraničných osôb na našom území, a obsahuje všeobecnú úpravu princípov platných pre podnikanie zahraničných osôb. Osobitné zákony potom ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxnému štátnemu dohľadu (napr. banky a obchodníci s cennými papiermi).
Podľa Obchodného zákonníka platia pre podnikanie zahraničných osôb v tuzemskx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxienok vo vzťahu k zahraničným osobám môže upraviť zákon.
V ustanovení odseku 2 je definovaný pojem „xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxsť), ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, a ďalej právnickú osobu so sídlom mimo nášho územia. Pozri tiež ustanovenie § 22 a výklad k nemux
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určitej podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania podľa § 2 ods. 1, a to prostredníctvom jej podniku alebo orgaxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi alebo inými podnikateľmi na našom území, uverejňovanie inzerátov v tlači a pod. Naproti tomu zamestnávanie slovenského občana zahraničnou osobou nx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxhraničnej osoby na našom území. Táto zahraničná osoba by v uvedenom prípade musela dodržať zákonom ustanovené podmienky na vykonávanie takejto podnixxxxxxxxx xxxxxxxxx
Oprávnenie podnxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xre legálnosť podnikania nestačí len podnikateľské oprávnenie (s výnimkou zahraničných fyzických osôb s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ( § 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách).
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxmí členského štátu Európskej únie môže vykonávať bankové činnosti (s výnimkou hypotekárnych obchodov a funkcie depozitára podľa osobitných predpisxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxpokladaných bankových činnostiach na našom území doručeného Národnej banke Slovenska pred uskutočnením prvého bankového obchodu ( § 11 ods. 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx začať poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky po doručení oznámenia tohto zámeru príslušným orgánom jeho dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxs. 1 ZCP).
3. Zápis a výmaz zahraničnej osoby do a z obchodného registra
Podmienkou na začatie podnikania zahraničnej osoby (s výnimkou určenou v odsxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgistra sa zapisujú údaje ustanovené v § 2 ods. 3 ZOR.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xurópskej únie sa povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra nevzťahuje na zahraničné fyzické osoby s bydliskom v členskom štáte Európxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxlásenia, pričom za taký deň sa považuje deň, keď ohlásenie doručené na živnostenský úrad má všetky náležitosti predpísané živnostenským zákonom.
xxxxxxxxxx xxxxx xxratí oprávnenie podnikať na našom území dňom výmazu jej podniku alebo jeho organizačnej zložky z obchodného registra. Oprávnenie podnikať teda nie je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxnikať na území Slovenskej republiky v zmysle podnikania, ako ho definuje Obchodný zákonník.
Rovnako ako návrh na zápis aj návrh na výmaz podniku zahrxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxzačnej zložky, keďže ide o úkon týkajúci sa podniku, resp. organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a vedúci tohto útvaru vždy koná za zahraničnú xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxskej únie alebo v členskom štáte OECD podnikať na Slovensku zaniká zánikom živnostenského oprávnenia (§ 57 a 58 ŽZ).
4. Podnik zahraničnej osoby
Pojxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxou (tento prípad je upravený samostatne v § 24). Pokiaľ vychádzame z názoru, že každý podnikateľ môže mať viacero podnikov v zmysle definície § 5 (charakxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxnú zložku (t.j. napr. odštepný závod, závod, prevádzkareň, kanceláriu, pobočku) podniku zahraničnej osoby, ktorý má táto osoba v zahraničí.
x xxxxxxanie zahraničnej osoby prostredníctvom jej podniku umiestneného na našom území pôjde teda spravidla v tom prípade, keď zahraničná osoba nemá dosiaľ v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxby na území Slovenskej republiky je v zmysle § 21 ods. 3 podnikanie tejto osoby prostredníctvom organizačnej zložky jej podniku umiestnenej na našom úxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxvne úkony). Zákon však s existenciou organizačnej zložky spája určité osobitné právne dôsledky a vyjadruje tak do istej miery špecifické postavenie a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxnto zápis by sa mal uskutočniť súčasne so zápisom zahraničnej osoby do obchodného registra (porov. § 21 ods. 4 OBZ a § 2 ods. 3 a 4 ZOR). Ďalšie špecifikux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxodného registra. Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je potom v zmysle § 13 ods. 3 zo zákona oprávnený (splnomocnený) robiť za podnikxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxožky nie je štatutárnym orgánom právnickej osoby v zmysle § 13 ods. 1 a jeho splnomocnenie konať v mene zahraničnej osoby je preto zákonite obmedzené len xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Na zápis zahraničnej fyzickej osoby ako vedúceho organizačnej zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxincov - občanov členského štátu Európskej únie alebo členského štátu OECD. Treba zdôrazniť, že táto podmienka u uvedených cudzincov xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx2011 Z.z. o pobyte cudzincov. Ak však nebude daný ani jeden z dôvodov, pre ktoré sa vyžaduje udelenie povolenia na prechodný pobyt v zmysle cit. zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxm § 7 ods. 14 ZOR registrový súd by na účely zápisu cudzinca - občana uvedených štátov do obchodného registra ako vedúceho organizačnej zložky vôbec nemxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxky sa má vykonať súčasne so zápisom zahraničnej osoby, mal by návrh zahraničnej osoby na povolenie tohto zápisu (resp. zápisov) okrem údajov uvedených x x x xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovému súdu povinnosť skúmať súlad rozhodnutia zahraničnej osoby s právnymi predpismi jej štátu, t.j. dodržanie predpisov verejného práva upravujúcxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe, aby rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky bolo urobené v určitej forme (napr. vo forme notárskej zápisnice spísanej tuzemsxxx xxxxxxxxx
6. Označenie organizačnej zložky
xxxxxxxxxxx x x xxx. 3 ZOR upravuje náležitosti zápisu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby, sídlo zahraničnej osoby a adresa miesta činnosti podniku alebo jeho organizačnej zložky a identixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxlo takého zápisu, údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu zahraničnej osoby a meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxa zapisuje údaj o zrušení zahraničnej osoby, vymenovanie likvidátora, jeho meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo (ak bolo pridelxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničnej osobe, zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky v Slovenskej republike a zrušenie zahraničnej osoby. Ďalšie úxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx
Ako označenie dxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxná zložka" možno použiť tiež označenie "kancelária", "zastúpenie", "pobočka" a pod. Treba zdôrazniť, že podstatné je, aby organizačný útvar zahranixxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o bankách rozlišuje viaceré formy organizačnej zložky zahraničnej banky (pobočka zahraničnej banky, zastúpenie zahraničnej xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxeto každá organizačná zložka zahraničnej banky musí mať vo svojom označení zahrnutú aj formu.
7. Obchodné dokumenty týkajúce sa podniku zahraničnej xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky. Okrem tých údajov, ktoré ustanovuje § 3a, je zahraničná osoba povinná uvádzať aj údaj o zápise podnikx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo inej evidencii, v ktorom je zahraničná osoba registrovaná, pokiaľ právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, taký zápis vyžaduje. Povinnosť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Novela (zákon č. 19/2007 Z.z.) priniesla zaujímavú povinnosť pre zahraničnú osobu, ktoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxskom obchodnom registri, bola táto zahraničná osoba povinná uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju mala zriadenú.
Ďalšia novela (zákon č. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zložke v Slovenskej republike na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Pojem webové sídlo na účely zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxj osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu. Dôvodová správa k zákonu č. 193/2011 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník, zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojem v Obchodnom zákonníku bude treba vykladať podľa už uvedenej definície.
Súvisiace ustanovenia
x x x xxxxxxxxxx
x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 2 ods. 3, § 7 ods. 5 až 11, § 14 a § 16 ZOR - údaje zapisované do obchodného registra
§ 10 odsx xx x xx xxxx x x x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
zákon č. 404/2012 Z.z. o pobyte cudzincov
Devízový zákon č. 202/1995 Z.z. v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o informačných systémoch verejnej správy
§ 22
K § 22
Právna spôsobilosť zahraničnej právnickej osoby
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xoužitý v tomto ustanovení označuje nielen zahraničnú právnickú osobu, ale treba ho chápať v širšom zmysle, než vyplýva z definície zahraničnej osoby pxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxk o prípady, keď určitá organizácia (spoločenstvo) osôb má konštruovanú právnu spôsobilosť odchylne od slovenského právneho poriadku (napr. niektoxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxi, a podobne v Anglicku spoločenstvo označované ako "partnership", ktorému anglické právo v určitých prípadoch priznáva možnosť vystupovať v právnyxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxí spravovať právnym poriadkom, podľa ktorého boli zriadené (ide o riešenie právnej úpravy tzv. osobného statusu). xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxa nášho práva. Naproti tomu pre existenciu právnej spôsobilosti zahraničnej osoby uznanej za právne spôsobilý subjekt zahraničným právnym poriadkox xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxňať s kvalifikáciou týchto osôb ako podnikateľov (§ 23) ani s úpravou podmienok na ich podnikanie v tuzemsku (§ 21).
Súvisiace ustanovenia
§ 21 ods. x x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xa podnikateľa okrem prípadov uvedených v § 2 ods. 2 považuje aj zahraničnú osobu, ktorá má právo podnikať v zahraničí, je významná z hľadiska aplikácie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xy zahraničná osoba nemohla byť v zmysle § 23 kvalifikovaná ako podnikateľ a strany by sa nedohodli o použití Obchodného zákonníka na ich vzťahy, prípadxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx museli by sa záväzky zahraničnej osoby voči tuzemskému podnikateľovi spravovať všeobecnými predpismi občianskeho práva.
Od právnej kvalifikácix xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxje splnenie ďalších zákonom ustanovených predpokladov (pozri výklad k § 21).
Osobitné ustanovenia pre niektoré záväzkové vzťahy v medzinárodnom oxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx vzťahy v medzinárodnom obchode
Diel xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxe majetkovú účasť zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb v porovnaní s majetkovou účasťou slovenských osôb na podnikaní slovenxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Zákon v odseku 1 kladie len jednu podmienku účasti zahraničnej osoby v slovenskej právnickej osobe, a to že musí ísť o účasť za účelom podnikania. Slovenxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xyzické a právnické osoby sa na podnikaní tuzemských právnických osôb môžu podieľať rôznymi spôsobmi:
a)
zahraničná osoba sa môže podieľať na založxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžstvo,
b)
zahraničná osoba môže sama ako jediný zakladateľ založiť obchodnú spoločnosť na Slovensku, a to buď spoločnosť s ručením obmedzeným, alexxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodnej spoločnosti alebo členom už založeného družstva.
Zákon neobmedzuje výšku podielu zahraničného investora v tuzemskej právnickej osobex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xo sídlom na území Slovenskej republiky (§ 21 ods. 2). Slovenská právnická osoba môže byť založená len podľa slovenského práva. Vstupom Slovenskej repuxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonov. Ide o možnosť založiť tzv. nadnárodnú právnickú osobu, a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx1 z 8. októbra 2001 o európskej spoločnosti a podľa zákona č. 562/2004 Z.z., európske družstvo podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o exxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia
§ 21 ods. 2 - slovenská právnická osoba
§ 26 ods. 3 druhá veta - právny režim ručenia spoločníkov alebo členov právnických osôb založených podľa xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaže
nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
zákon č. 177/2004 Z.z. o európskom zoskupení hospoxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o európskom družstve
zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve
Diel III
Ochrana majetkových záujxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
1. Všeobecne o účele § 25 a jeho vzťahu k iným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxí Slovenskej republiky, nadväzujúca na všeobecné princípy ochrany zahraničných investícií podľa medzinárodného práva verejného, ochrany vlastníxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx obchodnej spoločnosti), ako aj v Občianskom zákonníku (§ 128 OZ). V zmysle ustanovenia § 128 OZ je vlastník povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtnenie nehnuteľností na účely uskutočnenia stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxckeho práva k nim. Možnosť obmedzenia vlastníckeho práva upravujú tiež niektoré osobitné predpisy (porovnaj napr. § 45 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxrany je majetková účasť zahraničnej osoby v slovenskej právnickej osobe, napr. akcie) a majetkom slovenskej osoby, na ktorej má účasť zahraničná osobx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxaničná osoba) a obom týmto právnym statkom poskytuje ochranu. Rovnako sa nerozlišuje medzi priamou zahraničnou investíciou a portfóliovou investícxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zahraničnej účasti na slovenskej právnickej osobe.
Iný prístup prináša všeobecná úprava ochrany investícií podľa medzinárodného práva verejnéhxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xiešením je tzv. právo na diplomatickú ochranu, pri ktorom si určitý štát vo vlastnom mene uplatní nárok dotknutého subjektu (poškodeného, svojho vlasxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdzinárodné pravidlá, ktoré v prvom rade obmedzujú efekt majetkovej a jurisdikčnej imunity. Štáty sa podvoľujú riešeniu sporov z investícií spravidlx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dovolávať svojich imunít.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov z roku 1965, ktorým došlo k zriadeniu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investíxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtnoprávnu ochranu investície. Za prvú dvojstrannú zmluvu o ochrane investícií sa považuje zmluva medzi Nemeckom a Pakistanom z roku 1959 a v súčasnostx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxícií majú pomerne jednotný obsah. Ich pravidelnou súčasťou je vymedzenie prípustnosti (možnosti) kapitálovej investície podnikateľov medzi štátmxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxmym vyvlastnením, ibaže existuje verejný záujem a je poskytnutá kompenzácia, zabezpečenie ochrany legitímnych očakávaní (napr. v prípadoch, ak štáx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxom a investorom, spravidla v arbitráži. Súhlas štátu s budúcou arbitrážou sa považuje za vzdanie sa jurisdikčnej a majetkovej imunity štátu, a štát tak xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xomovského štátu, signatára dvojstrannej zmluvy o ochrane investícií bez toho, aby sám bol zmluvnou stranou arbitrážnej zmluvy.
V súčasnosti rezonxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (tzv. infringement) voči viacerým členským štátom vrátane Slovenska.
Dvojstranné zmluvy o ochrane a podpore investícií rozlišujú medzi priamou zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa poskytuje osobitný ochranný režim oproti vlastníkovi iného majetku v zahraničí. Za investora sa pritom na rozdiel od § 25 nepovažuje držiteľ akejkoľxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xuzemskej obchodnej spoločnosti) ako formu jeho priamej, dlhodobej účasti na podnikaní (najmä) tuzemského podnikateľského subjektu. Investícia muxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx medzi priamym investorom a podnikom priamej investície a významný stupeň vplyvu na riadenie podnikateľa. Pri určovaní existencie vzťahu priamej invxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ktorá tento limit nedosahuje, je len portfóliovou investíciou a nespadá do režimu ochrany investícií.
Podľa odseku 3 komentovaného ustanovenia jx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxo môže zvoliť, ktorý z nich použije. Zákon ale nerieši vzťah § 25 k inej úprave ochrany pred vyvlastnením (Občiansky zákonník, stavebný zákon a pod.). Poxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxé ustanovenie chráni pred medzi vyvlastnením alebo obmedzením vlastníckeho práva zahraničnej osoby, pričom predmetom ochrany môžu byť dva rozdielnx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe vyvlastniť (previesť vlastníctvo na štát alebo inú osobu) ani nútene obmedziť (obmedziť výkon vlastníckeho práva) samotnú majetkovú účasť zahranixxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xasiahnuť do postavenia spoločníka obchodnej spoločnosti (k možnostiam regulačnej politiky štátu pozri nasledujúci výklad pod bodom III.).
Predmxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxé obmedziť vlastnícke právo slovenskej právnickej osoby s účasťou zahraničnej osoby, napríklad vyvlastniť pozemok slovenskej a. s., ktorej akcionáxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxraničného subjektu aj na nepriamo ovládaný majetok, ktorý formálne patrí tuzemskej právnickej osobe.
3. Vyvlastnenie alebo (nútené) obmedzenie vlxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxie vlastníckeho práva. Pod vyvlastnením rozumieme také opatrenie, ktoré definitívne odníma vlastnícke právo, a to prechádza na inú osobu. Podľa ústaxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxsl. nálezu Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn. PL. ÚS 19/09). Obmedzením sa „len“ zasahuje do niektorého z oprávnení vyplývajúceho z vlastníckxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxčnou aktivitou zákonodarcu. Nie každé faktické obmedzenie vlastníckeho práva (napr. obmedzenie prevoditeľnosti umeleckých diel, zákaz predaja chxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxňovať regulačnú aktivitu, ktorá plošným a nediskriminačným pôsobením uloží určité obmedzenie vlastníckeho práva. Vždy je preto potrebné skúmať, či xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxen pred priamym vyvlastnením, ale aj pred nepriamym vyvlastnením. Za nepriame vyvlastnenie sa považuje situácia, ak určité vládne (štátne) opatrenix xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravu a aj právne prostredie všeobecne (zvýšiť daňové či odvodové zaťaženie, sprísniť ekologické požiadavky, zaviesť nové administratívne pravidxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxojvoľná). Dôležité je aj dodať, že orgán na riešenie sporu (rozhodcovský tribunál) nemôže štátom v rozsudku ani prikázať zmenu legislatívy, môže iba uxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvestorovi, keď pri normálnom výkone svojich regulačných právomocí nediskriminačne prijmú predpisy
bona fide
pre všeobecné blaho (Saluka Investmexxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xtorá, okrem iných, má dopad aj na zahraničného investora alebo na investíciu, sa nepovažuje za vyvlastňujúcu alebo za povinne kompenzovanú, ibaže sa dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxáve k takejto regulácii nepristúpi (Methanex proti Spojeným štátom, 2005).
Právo štátu regulovať výkon podnikania s nepriamo vyvlastňovacím účinxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xožné obmedzenia slobody podnikať. V zmysle čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky možno slobodu podnikania obmedziť, pokiaľ to rozumná úvaha o všeoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xL. ÚS 3/2009).
4. Podmienky na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva
Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva k chránxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxočne odôvodnený a musí byť poskytnutá náhrada za vyvlastnenie.
a) Dôvod umožňujúci vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie
Podľa komentovaného ustxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxené verejným záujmom, ktorý v danom prípade nemožno uspokojiť iným spôsobom. Ústavný súd sa priklonil k názoru ESĽP, podľa ktorého má zákonodarca veľkx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo záujmu“, s výnimkou prípadov, keď úsudku zákonodarcu zjavne chýba rozumný základ. Prevod majetku pri sledovaní legitímnych sociálnych, hospodársxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xa vyvlastnenie a spôsob jej poskytnutia
Osoby, ktorých majetok bol vyvlastnený alebo ktorých vlastnícke právo bolo obmedzené, majú nárok na náhradx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxsiahlo. Náhrada sa musí poskytnúť dotknutej osobe v peňažnej forme a musí byť poskytnutá v mene, ktorá je voľne prevoditeľná do cudziny. Nie je však vylúxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxoky z omeškania) a rovnako sa uplatní všeobecná premlčacia lehota podľa § 378 a nasl. OBZ.
Súvisiace predpisy
článok 20 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zbx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxnovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku; zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxxie sídla
Obchodný zákonník od svojho prijatia v roku 1991 zahraničnej právnickej osobe umožňoval, aby premiestnila svoje sídlo zo zahraničia na územie Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxátu, v ktorom mala právnická xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx sa premiestnenie sídla zo štátu do iného štátu podmieňovalo tým, že to umožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Napokon, xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxaná.
Aj z uvedeného vývoja úpravy možnosti premiestnenia sídla právnickej osoby zo zahraničia na územie Slovenska a naopak vyplýva, že na prvý pohľax xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtnenie sídla právnickej osoby, ak tak ustanovuje právo Európskej únie, resp. medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. V ostatnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xlovenskej právnickej osoby do zahraničia.
V súčasnosti právo Európskej únie rieši túto otázku v nariadeniach, ktoré upravujú základné atribúty zaxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxžstvo). Tieto právnické osoby môžu premiestniť sídlo z jedného členského štátu Európskej únie do druhého členského štátu priamo na základe príslušnéxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxemiestniť svoje sídlo do iného členského štátu. Možno uvažovať o dvoch alternatívach tohto zámeru:
a)
právnická osoba chce premiestniť len sídlo dx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo štátu a zároveň s premiestnením chce začať podliehať právu štátu, do ktorého sa premiestňuje.
Niektoré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ naznačujú trexxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxie garantuje právnickým osobám. Súdny dvor vyslovil zásadné stanovisko v súvislosti s možnosťou premiestniť sídlo právnickej osoby do iného členskéxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx štátu tak, že zmení svoju právnu formu na formu, ktorá je upravená právom tohto iného štátu, bez toho, aby bolo potrebné jej zrušenie a likvidácia v rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx štátu, pokiaľ premiestnenie sídla umožňuje právo členského štátu, a zároveň podriadenie sa právu členského štátu, do ktorého sa sídlo premiestňuje [xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxáva taký postup, keď slovenská právnická osoba chce premiestniť sídlo do zahraničia a zároveň zostať podriadená slovenskému právu, alebo keď zahranixxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx definíciu zahraničnej právnickej osoby a slovenskej právnickej osoby, kde rozlišujúcim znakom je práve sídlo právnickej osoby. Opačný postup by zrexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxeranú zmenu dotknutých ustanovení.
Súvisiace ustanovenia
§ 27 - obchodný register
Súvisiace predpisy
§ 2 ods. 2 a 3, § 7 ods. 14 ZOR
§ 56 ods. 6 a x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti
§ 106 - ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným
§ 154 ods. 1 - ručenie za záväzky akciovej spoločnosti
HLAVA III
OBCxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxobách, ktorého súčasťou je aj verejne prístupná kolekcia listín zapísaných osôb, z ktorých sa zoznam údajov o zapísaných osobách tvorí. Obidve zložky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxobám zapísaným v obchodnom registri. Pri niektorých údajoch nestačí zabezpečiť "len" verejnú prístupnosť určitého, zákonom určeného údaja, ale trexx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdom.
Požiadavky na efektivitu obchoxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xbchodného registra, vyplývala predovšetkým z pôvodnej publikačnej smernice (č. 68/151/EHS), jedenástej smernice Rady o pobočkách spoločností (č. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šiestej, desiatej, trinástej smernice európskeho práva obchodných spoločností. Vnútroštátne národné xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxoch (o ktorých sa predpokladá, že sú pre tretie osoby dostupnejšie ako obchodný register) a ochranu tretej osoby, ktorá konala v dobrej viere vo zverejnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xedomosť konajúcej osoby za rozhodujúcu skutočnosť. Právna úprava vychádza zo základného predpokladu, že subjektívna, teda neobjektivizovaná nevexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxov, zapísaná osoba musí preukázať subjektívnu vedomosť o iných skutočnostiach, ak chce eliminovať účinky zverejnených zápisov. Pre zapísanú osobu tx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xniesť dôkaz o subjektívnej vedomosti tretej osoby o iných ako zapísaných skutočnostiach, čo kladie najvyššie nároky na zapísanú osobu z hľadiska dokaxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Pri hodnotení požiadavixxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtiam obdobia, kedy bola prijímaná novela (zákon č. 500/2001 Z.z.). Novela publikačnej smernice č. 2003/58/ES s implementačnou lehotou do 30. decembrx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s účinnosťou od 1. augusta 2007.
Zásadne zmenená úprava obchodného registra účinná od 1. februára 2004 realizovala požiadavku praxe na zjednodušenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxedzenie pojmu zapísaná osoba, účinky zápisov a zverejnenia. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že úprava konštitutívnosti alebo deklaratórnosti zxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxútu v rámci celej druhej časti Obchodného zákonníka (pozri v ďalšom výklade).
Na požiadavky prvej smernice tak, ako bola doplnená v roku 2003, s transxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxnnosťou od 1. februára 2007. V kontexte s úpravou obchodného registra, ktorá je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku, je významné ustanovenie o spôsobe vexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxžívania elektronických prostriedkov je zreteľná aj z úpravy poplatkovej povinnosti ustanovenej zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ( § 6 odsx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx polovicu. Efektívnosť novej právnej úpravy bude závisieť od miery rozšírenia využívania zaručeného elektronického podpisu a funkčnosti elektronixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xlektronickú formu sú určované len zverejňovaním na internetovej stránke ministerstva. Podrobnosti o spôsobe zasielania, odovzdávania a prijímanix xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra).
2. Zapisované osoby
Charakteristickým znakxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý spôsob právnej úpravy priamo neumožňuje rozširovať okruh zákonom určených subjektov, údajov a listín, s výnimkou zápisu fyzickej osoby - podnikatexx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe poskytnutie spoľahlivej databázy pre styk s podnikateľskými subjektmi, je evidentné, že pre efektívnosť obchodného registra je vhodné a potrebné rxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxáciou, že do obchodného registra sa zapisujú aj ďalšie právne skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon [porov. § 2 ods. 1 písm. s) ZOR].
Do obchodnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xbchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstvá (k osobitostiam družstva v porovnaní s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxnok). Pri ostatných právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, rozlišujeme subjekty zapisované s konštitutívnym účinkom (najmx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xajetku, Fond ochrany vkladov, Slovenský pozemkový fond a pod.).
Právnické osoby založené podľa právneho poriadku iného štátu (najmä členského štáxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xárodných právnych poriadkov na základe smerníc komunitárneho práva, ktoré sú v súčasnosti v štádiu prípravy - návrh štrnástej smernice o premiestnenx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxie skutočného sídla právnických osôb je možné. Ako právni nástupcovia iných ako slovenských zanikajúcich spoločností xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch národných úprav na základe smernice č. 2005/56/ES o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach.
Do obchodného registra sa zapisujú aj nadnároxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa", pričom osobitosťou nariadení v oblasti práva obchodných spoločností je to, že tieto normy komunitárneho práva sa dopĺňajú a vykonávajú národnými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxch štátoch. Národné úpravy dopĺňajúce nariadenie v častiach, v ktorých to určuje samo nariadenie, majú prispieť k riešeniu zásadných odlišností medzx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti bolo Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (European Economic Interest Grouping - EEIG, verzia v anglickom jazyku), ktoré sa zriadilo na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv z viacerých členských štátov Európskej únie môže využívať od 1. mája 2004, a to podľa zákona č. 177/2004 Z.z. Druhú formu nadnárodnej obchodnej spoloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xady č. 2001/86/ES), ktoré nadobudlo účinnosť 8. októbra 2004 a do nášho právneho poriadku bolo implementované zákonom č. 562/2004 Z.z. o európskej spxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm Rady a Európskeho parlamentu č. 1435/2003 a súvisiacej smernice Rady č. 2003/72/ES o účasti zamestnancov a do nášho právneho poriadku bolo implemenxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na návrhu nariadenia o Európskej súkromnej spoločnosti (Societas Privata Europeae - SPE).
Pri fyzických osobách, ktoré majú bydlisko na území Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxfického dôvodu (napr. v styku so zahraničnými partnermi sa podnikateľ chce preukazovať výpisom z obchodného registra). Zápis však môže byť odôvodnenx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxa. Povinnosť zápisu do obchodného registra môže byť určená osobitným právnym predpisom (napr. § 45 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxného závodu je právotvorný pri posudzovaní ich oprávnenia konať za zapísanú osobu.
Pri zahraničných osobách sa do obchodného registra zapisuje podxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxs sa nevyžaduje v prípade zahraničných fyzických osôb s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxriálna publicita
Účinky zápisov v obchodnom registri konkretizujú význam zriadenia a vedenia obchodného registra. Účinky zápisov v obchodnom regxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí registrových súdov s právotvornými (konštitutívnymi) účinkami a osvedčujúcimi (deklaratórnymi) účinkami.
Pri právotvorných rozhoxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xx xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx xx x x xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxch súdov účinky nastávajú najskôr dňom zápisu (dňom nasledujúcim po dni vykonania zápisu).
Dňom zápisu je rozhodnutie účinné predovšetkým voči zapxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxchodného registra (skutočnosť tzv. subjektívnej vedomosti by zapísaná osoba musela preukázať, ak sa chce dovolávať prelomenia ochrany prostrednícxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxkcie vyplýva, že zápis sa dostáva do informačného systému vždy podľa nového stavu, čo zodpovedá obvyklej úprave verejných kníh. Týmto dňom sa zápis stáxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedieť nemuseli alebo nemali alebo nemohli) o zmenených údajoch alebo o obsahu listín a zapísaná osoba túto vedomosť preukáže. V opačnom prípade sa pre xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xýznamná zmena v publicite od 1. januára 2002. Navyše, v prípade tretích osôb, ktoré preukážu, že sa nemohli oboznámiť so zverejnením zápisu, sa uplatňuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxe dôkaz na najvyššej úrovni objektivizovanej nevedomosti - tretie osoby nemuseli alebo nemali, ale ani nemohli nevedieť, porovnaj výklad aj v predcháxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxcné účinky voči tretím osobám takisto nastávajú zverejnením zápisu v Obchodnom vestníku. Na rozdiel od právotvorných zápisov, účinky deklaratórnycx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sa o zmene dozvedela zo zbierky listín (listina bola uložená do zbierky listín pred zápisom do obchodného registra). Významnou zmenou pri týchto zápisxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxriálnej publicity je doplnený tzv. negujúcim princípom).
V prípade nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi alebo uloženými a zverejnenýmx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie chráni tretie osoby tak v prípade, ak vychádzali zo zapísaných údajov, resp. z uložených listín, ako aj v prípade, ak vychádzali zo zverejnených skutxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Len v takom prípade budú rozhodujúce zapísané skutočnosti, resp. uložené listiny, a nie skutočnosti zverejnené. Obdobne je právna ochrana tretích oxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy alebo o jeho organizačnej zložke v našom registri a zverejnených údajov o zahraničnej osobe v domovskom štáte vo vzťahu k podniku zahraničnej osoby alxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxrnej úprave obchodných spoločností publikačná smernica nepredpisuje, ktoré skutočnosti sa majú do obchodného registra zapisovať na základe právotxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx že zápis v tejto časti nie je zo strany zapísanej osoby spochybniteľný argumentom porušenia právnych predpisov, spoločenskej zmluvy alebo stanov pri xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxjnenia zápisu štatutárneho orgánu alebo jeho členov platí princíp ochrany dobrej viery tretej osoby v obsah oznámenia, ktorým jej bolo preukázané ustxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxx xx xxed zápisom do obchodného registra a pred jeho zverejnením. Po zverejnení zápisu sa zapísaná osoba môže voči tretím osobám domáhať porušenia právnych pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzné bremeno o tejto vedomosti tretích osôb musí uniesť zapísaná osoba. Vzhľadom na to, že preukázanie porušenia pravidiel pri ustanovovaní štatutárnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xodľa § 27 ods. 6 by sa nemalo považovať preukázanie skutočnosti, že bola podaná žaloba podľa § 131, resp. § 183 OBZ. V kontexte už uvedeného výkladu by maxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxého registra na registrových súdoch (formálna publicita)
Právna úprava obchodného registra je od 1. februára 2004 obsiahnutá v troch právnych predpisoch na úrovni zákonov, a to v Obchodnom zákonníku, v zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxom vestníku - od 1. júla 2011 zákon č. 200/2011 Z.z., vo vyhláške č. 25/2004 Z.z., vo vyhláške č. 319/2007 Z.z. o postupe pri overovaní osobných údajov na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Od účinnosti novej právnej úpravy došlo aj k zmene personálneho prvku pri registrovom konaní, keďže vo veciach registrácie podľa zákona č. 549/2003 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxého registra podľa Občianskeho súdneho poriadku.
V záujme zjednodušenia a zrýchlenia konania vo veciach obchodného registra sa zaviedlo osobitné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxjavujú vo vzťahu k Občianskemu súdnemu poriadku (jeho ustanovenia sa uplatnia len vtedy, ak tak ustanoví zákon o obchodnom registri; je to tak napr. pri xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x xxx x xloženie do zbierky listín bezprostredne po predložení listiny a po zaplatení súdneho poplatku), vo forme podávania návrhov (návrh na zápis sa považujx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvuje potvrdenie - § 8 ods. 2 ZOR, o odmietnutí registrácie súd navrhovateľa upovedomí oznámením - § 8 ods. 3 ZOR), v obrane proti odmietnutiu registrácxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorý možno vymedziť ako formálne preskúmavanie návrhov na registráciu, ktoré sa vzťahuje aj na súdne konanie vo veciach obchodného registra ( § 6 odsx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxchodného mena (preskúma sa len totožnosť, nie zameniteľnosť obchodného mena), pri zápisoch predmetu podnikania, pri zápise zahraničnej fyzickej osxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) z hľadiska povolenia na pobyt, pri fúziách a rozdelení z hľadiska zhodnosti právnxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovedá fyzická osoba, ktorá návrh podáva ( § 5 ods. 6 ZOR). Sankciou za porušenie týchto povinností je peňažná pokuta do výšky 3 310 eur, ktorú ukladá regixxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxobecné prostriedky právnej ochrany, napríklad ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka v prípade, ak by bola fyzická osoba bez súhlasného prejxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxemí Slovenskej republiky osem registrových súdov - Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.
Miestna príslušxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapísanej osoby ( § 4 ods. 2 ZOR a § 200c ods. 2 OSP).
V prípade miestnej príslušnosti registrových súdov sa nepripúšťa možnosť dohody o voľbe miestnex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, listiny môžu byť uložené v zbierke listín len jednej organizačnej zložky, a to podľa voľby zaxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxtrové súdy nekonajú vo veciach obchodného registra, ale podľa ustanovenia § 200e OSP. Z hľadiska miestnej príslušnosti je v tomto prípade rozhodujúcx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxky xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxn má aj naďalej každý právo nahliadať do obchodného registra a vyhotovovať si z neho odpisy, a to bez preukázania právneho záujmu. Registrový súd na záklxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxstra, prípadne potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Takisto žiadateľovi vydá kópiu listín zo zbierky listín.
Vedenie obchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxnie listín v rámci súdnych spisov, ako aj zbierky listín. Registrový súd zasiela Obchodnému vestníku oznámenia o zápisoch a uložených listinách do zbixxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxhodného registra.
Výkon práva na nahliadanie do zoznamu údajov, vyhotovovania si odpisov, výpisov alebo vydania potvrdenia registrového súdu o urxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Súdny poplatok do výšky 300 eur možno uhrádzať aj v kolkových známkach. Preplatok na súdnom poplatku sa vráti prostredníctvom daňového úradu, ak prevxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxasnosti jeho výška je 6,50 eura za jeden výpis. Zároveň od tohto termínu nie je spoplatňované uloženie listín do zbierky listín, čo umožňuje bezproblémxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxisí so zmenou úpravy registrového konania; pozri novelizované ustanovenie § 9 ZOR).
Od 1. februára 2007 sa výrazne zmenila realizácia princípu formxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxáväznej úrovne k právne relevantnému spôsobu získavania informácií. Právna istota a bezpečnosť komunikácie sa na obidvoch stranách zabezpečuje pouxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo platobného portálu verejnej správy. Vyhotovenie výpisu v elektronickej podobe je spoplatnené paušálnou sumou 0,33 eura, rovnako aj zaslanie inforxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xeď niektoré z nich sa zapíšu len v prípade, ak zapísaná osoba dobrovoľne rozhodne o týchto skutočnostiach (prokúra, odštepný závod a jeho vedúci) alebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxická osoba alebo právnická osoba.
Pri fyzickej osobe sa do obchodného registra zapisuje obchodné meno ( § x x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xíslo (tento osobný údaj sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku).
Pri právnickej osobe sa zapisuje obchodné meno, sídlo, IČO, predmet podnikania alebx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxob konania v mene právnickej osoby (samostatne alebo spoločne), s uvedením dňa vzniku alebo zániku ich funkcie. Ak je štatutárnym orgánom právnická osxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe jej štatutárnym orgánom. Pri členoch dozorných orgánov zapísaných osôb sa zapisuje meno, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, deň vzniku a zánikx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho odštepxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxa v mene zapísanej osoby - podnikateľa, deň vzniku a zániku funkcie. Aj v tomto prípade musí byť z výpisu zrejmé, akým spôsobom prokurista koná za podnikaxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje pri zrušení, likvidácii, konkurze, nútenej správe, právny dôvod výmazu, rozhodnutie súdu o neplatnosti spoločnosti, najmä so zreteľom na osobx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Pri verejnej obchodnej spoločnosti sa zapisujú údaje, ktoré poukazujú na osobný charakter tejto spoločnosti, to znamená mená, priezviská a bydlisxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoločnosti zapisuje rozlíšenie spoločníkov (komplementár a komanditista), výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzeným sú tieto údaje identické ako pri komanditnej spoločnosti okrem rozlišovania rozdielneho statusu spoločníkov.
Pri akciovej spoločnosti sa pxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxľnosti akcií na meno alebo názov sa zapisuje aj toto obmedzenie prevoditeľnosti a v zmysle dvanástej smernice Rady č. 89/667/EHS o jednoosobových spolxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxm výšky zapisovaného základného imania a výšky základného členského vkladu zapisujú aj členovia kontrolnej komisie.
Pri štátnom podniku sa okrem zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxh organizačných zložkách
S účinnosťou od 1. januára 2002 sa v zmysle jedenástej smernice Rady č. 89/666/EHS o pobočkách spoločností zavádza spresnexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xurópskej únie, alebo nie. Táto úprava je obsiahnutá v § 2 ods. 3 a 4 ZOR.
V rámci zapisovaných údajov sa rozlišujú údaje, ktoré sa týkajú zahraničnej osoxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxačnú zložku.
Pri zahraničných osobách z nečlenských štátov Európskej únie sa uvedie aj rozhodujúce právo, ktorým sa zahraničná osoba spravuje; v prxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxoch bude vyžadovať aj údaj o predmete podnikania a najmenej raz ročne hodnota základného imania v zahraničnej mene (ak takýto údaj nevyplýva z predložexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zahraničných osôb a pri ich organizačných zložkách sa premietol aj do rozhodnutí Súdneho dvora (porov. odôvodnenie rozsudku Súdneho dvora vo veci Insxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxného registra mali v tejto lehote uložiť do zbierky listín zakladateľské dokumenty (zakladateľské listiny, zmluvy, stanovy) v úplnom znení. Za úplnoxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxia byť uložené ako originály alebo ich overené kópie, s výnimkou účtovných závierok, výročných a audítorských správ.
Významnou je zmena úpravy sankxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxých údajov) do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti, registrový súd uloží poriadkovú pokutu do 3 310 eur osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xistín uložia listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu, a pri nesplnení povinnosti publicity prostredníctvom obchodných dokumentov ( § xxx x xx xxxx x x x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxých skutočnostiach existencie zapísanej osoby.
Do zbierky listín sa ukladajú listiny v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradne overeným preklxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxodľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch). Vzhľadom na charakter listín ukladaných do zbierky listín možno urobiť naslxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxých kníh, rozhodnutia súdov, znalecké posudky a transformačné dokumenty, listiny pri zahraničných osobách.
Právna úprava od 1. februára 2007 okrex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xx xxinnosti novely (zákona č. 24/2007 Z.z.) dovoľuje, aby sa do zbierky listín uložila aj cudzojazyčná listina. Podmienkou na využitie tohto zákonného doxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxrávnená konať v mene zapísanej osoby je zároveň povinná uviesť označenie listiny a úradný jazyk, v ktorom sa listina predkladá na uloženie do zbierky lixxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvky vyplývajúcej z doplňujúcej smernice č. 2003/58/EC, Obchodný zákonník v doplnenom odseku 8 rieši aj dôsledky prípadného nesúladu medzi uloženými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxnaj výklad k materiálnej publicite).
S účinnosťou od 1. januára 2014 sa upravil vzťah medzi zbierkou listín ako súčasťou obchodného registra a regisxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxažujú za splnené ich uložením do registra účtovných závierok (porovnaj komentár § 40). V dôsledku tejto úpravy zostávajú zachované princípy publicitx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a ktorého správcom je Ministerstvo financií SR, ustanovuje podrobnosti ohľadom tohto registra v ustanoveniach § 23 až 23d zákona o účtovníctve. Správxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje z účtovných závierok, zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ, vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných v účtovnej závierke, posxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxva ustanovenia § xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xx xx xxí od ich zverejnenia v registri účtovných závierok.
Súvisiace ustanovenia
§ 2 - podnikanie
§ 3 - zápis do obchodného registra
§ 56 - obchodné spoloxxxxxx
x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x 200a až 200c OSP - konanie vo veciach obchodného registra
zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších pxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov
zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov
zxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o kolektívnom investovaní
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, v znení neskorších predpisov
zákon č. 530/2xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx2/2004 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
zákon č. 177/2004 Z.z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmox
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xbchodného registra, ak bola zapísaná na základe skoršej povinnosti alebo na vlastnú žiadosť aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodnéxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xx x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxosťou pre výmaz z obchodného registra nemusí byť zrušenie živnostenského oprávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutia trvá zákonxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxť, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyžadujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predložiť žiadateľ súčasne so žiadosťou o výmaz, je aj písxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxšných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b OSP sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezaxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xmanie obchodnej spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom - nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise do obchodného registra, či spoločník môže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxodnom registri. V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týkxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xst. § 76 ods. 2 O.s.p. je nepoužiteľné. Súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôže predbežným opatrením určiť, že až xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxretím zmluvy o prevode obchodného podielu a v pomere podielov pred prevodom obchodného podielu.
O návrhu spoločnosti na zápis odštepnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xe umiestnený v obvode iného registrového súdu, súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná, upovedomí o zápise registrový súd, v obvode ktorého je odšxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xoložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyžadujú osobitné predpisy. Listinoux xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým o obsahu záxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxpísané, nevydáva.
Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, vydať potvrdexxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxh na zápis do obchodného registra musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkonník ani iný právny predpis neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.
HLAVA IV
ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrého predmetom je zobrazenie jeho majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (čisté obchodné imanie), ako aj faktorov ovplyvňujúcich výsledok hxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov) a tie fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnuxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o dani z príjmov. Pokiaľ sa podnikatelia - fyzické osoby rozhodnú nepreukazovať svoje daňové výdavky, ale uplatňovať si ich percentom z príjmov podľa § x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xohľadávkach.
Všetky tie subjxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xýdavky na daňové účely. Právnické osoby vedú účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku. Z hľadiska vedenia účtovníctva sa za deň vzniku pxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxužstva (uzavretie spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy), ale táto povinnosť jej nevyplýva zo zákona. Ak právnická osoba začala viesť účtovníctxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xostaviť otváraciu súvahu. Povinnosť viesť účtovníctvo v zmysle zákona má až odo dňa svojho vzniku, t.j. odo dňa zápisu do obchodného registra ( § 16 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxe už uviedli, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
Účtoxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Účtovné jednotky sú povinné dodržiavať pri vedení účtovníctva zákon o účtovníctve, rámcovú účtovú osnovux xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx položiek účtovnej závierky tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtoxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxú jednotku ako celok. Prípady, v ktorých účtovná jednotka musí viesť za seba a za majetok a záväzky iných osôb, s ktorými nakladá vo vlastnom mene, oddelexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxaní).
Účtovníctvo sa vedie a účtovná závierka sa zostavuje v eurách. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátovx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxné v cudzej mene účtovná jednotka prepočítava na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou baxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx sa zostavuje účtovná závierka, alebo v deň, ktorým je rozhodujúci deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej oxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v rozsahu ustanovenom v zákone o účtovníctve.
Sxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpisy. Účtovné prípady a zápisy sa preukazujú účtovnými dokladmi. Účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, ktoré musia obsahovať náležitosxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx
Podnikatelia - účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo správne (podľa zákona o účtovníctve a ostatných predpisov), úplne (zaúčtovax xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxidovanú účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú výročnú správu a mať o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy), zrozumiteľne, teda tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a preukázateľne, t.j. ak všetky účtovné záznamy možno preukázať a ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Podnikatelia - účtovné jednotky sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxctve. Inventarizačné rozdiely medzi týmito stavmi (prebytky a manká) sa zaúčtujú v tom účtovnom období, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majexxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetku nehmotnej povahy. Tieto stavy sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch, ktoré musia obsahovať údaje ustanovené v § 30 zákona o účtovníctve. Výsxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke ( § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.zx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxdkov v hotovosti) aj v inej lehote, ktorá nesmie prekročiť 2 roky, a pri peňažných prostriedkoch v hotovosti najmenej štyrikrát ročne.
Daňový úrad môxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxní zákona až do výšky 3% celkovej sumy majetku, napríklad vtedy, ak účtovníctvo neposkytuje verný a pravdivý obraz o majetku, pri nesprávnom, neúplnom xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxy
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
JUDIKAxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxady vyhotovované účtovnou jednotkou podľa príslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ich predloženxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej na určenie alebo vybratie dane.
Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxiteľa dane z pridanej hodnoty v prípade, ak žiadosť podáva osoba, ktorá nemá uvedenú právnu formu podnikania a nejde ani o podnikajúcu fyzickú osobu.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a sankcionované, nejde o opakované porušenie zákona, ale o pokračujúce porušenie zákona (pokračujúci delikt), za ktorý možno uložiť iba jednu sankcixx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xrčenie výšky pokuty v rámci stanoveného rozpätia je síce vecou voľného uváženia, to však neznamená, že môže byť uložená ľubovoľne.
Podľa § 250j ods. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxv budúceho rozhodnutia, najmä ak súd zrušuje rozhodnutie pre jeho nepreskúmateľnosť.
R xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x7 ods. 2 OBZ môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva aj takí podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ak im táto sústava vedenia xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxvojného účtovníctva
Sústava podvojného účtovníctva je charakterizovaná tým, že jednotlivé účtovné prípady sa zachytávajú na účtoch podvojným záxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa sledovanie stavu a pohybu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, ako aj zistenie výsledku hospodárenia (rozdiel výnosxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxeme na ťarchu účtu,
2.
pravá strana účtu je strana "Dal", t.j. kreditná strana; keď účtujeme na pravej strane, hovoríme, že účtujeme v prospech účtu.
               xxxx xxxxxx xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x   xx xxx                           xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I----------------------------------I
  Na ťarchu účtu          I         V prospech účtu
  Debetná strana          I         Kreditná strana
Podvojný zápis v tejto sústave xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxl" druhého účtu.
                 Jednoduchý účtovný zápis
I-----------------------------------------I   I-----------------------------------------I
I Má dxx     xxxx        xxx x   x xx xxx     xxxx        xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          x                        x
 xxx xxx xxxxxxxxxx-----------------------------------------------I---------->  100 eur
          I                        I 
 
 
                   Zložený účtovný zápis
 
 
I--------------------------------------xxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx     xxxx        xxx x   x xx xxx     xxxx        xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          x                        x
 xxx xxx xxxxxx---I------------------------I----------------------I---------->  80 eur
          I            I           I 
                       I  
                       I 
                       I
                       I I-----------------------------------------I
                       I I Má dať     xxxx        xxx x
                       x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                       x           x  
                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xx xxx
                                  x
 
 
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch na jednom účte účtujeme jednou sumou a túto sumu rozpisujeme na ďalších účtoch, ale na opačnej strane. Súčet účtovaných súm na strane "Má dať" a "Dal" txxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxx xxxxxxxx x
xx
xxty výsledkové.
Na súvahových účtoch podnikateľ sleduje a účtuje stav a pohyb svojho majetku (účty majetku, t.j. súvahové účty aktív súvahy) a vlastných zdrxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjetku, alebo iných neuhradených záväzkov (napr. záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu, poisťovni a pod.). Súvahové účty (účty majetku, záväzkox x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xaúčtujú ako začiatočné stavy na týchto účtoch k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia (zásada kontinuity). Počas účtovného obdoxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxia obraty a konečné zostatky na súvahových účtoch a tieto sa znovu prenesú do súvahy.
Strana aktív           Súvaha ku dňu ...            Strana pasív
--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx          x xx xxxxxxx xxxxxx
 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx     x xx xákladné imanie
 II. Dlhodobý hmotný majetok     | II. Kapitálové fondy
 III. Dlhodobý finančný majetok    |III. Fondy zo zisku
                   | IV. Výsledok hospodárenia minuxxxx xxxxx
                   x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx           x   xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx 
 xx xxxxxx              x
 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx       x
 xxxx xxxxxodobé pohľadávky      | B. Záväzky
 IV. Finančné účty          | I. Rezervy
                   | II. Dlhodobé záväzky
C. Časové rozlíšenie         | III. Krátkodobé záväzky 
                   | IV. Krátkodobé finanxxx xxxxxxxx
                   x  xx xxxxxxx xxxxx  
                   x 
                   x
                   x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----
                   |
Spolu majetok             | Spolu vlastné imanie a záväzky
Výsledkové účty (účty nákladov a účty výnosov) nemajú na rozdiel od súvahových účtov na začiatkx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxť s účtovným obdobím), bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo vyrovnania. Z rozdielu výnosov a nákladov sa vyčísli výsledok hospodárenia za dané účtxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 xx xxx      xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx      xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I---------------------------------------------
 Náklady                 I                  xxxxxx
 xxxx                   x                  xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxlšie účty, ktoré majú povahu pomocných účtov, a sú nimi podsúvahové účty. Na uvedených účtoch sa neúčtuje podvojne, ale iba na jednej strane účtu (napr. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
Účtovnú závierku ( § 17 zákona č. 43xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxtov, ktoré súvaha obsahuje (súvahové účty), ktorými sa nasledujúce účtovné obdobie začína, musí nadväzovať na súvahu a zostatky súvahových účtov, ktxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledok hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov treba upraviť o položky neovplyvňxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ximitovanej výške, čím sa zistí základ dane a vyčísli sa daň z príjmov.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vznik je neistý, ale pravdepodobný). V poznámkach sa uvádzajú aj ďalšie výkazy:
a)
Výkaz zmien vlastného imania, ktorý majú povinnosť zostaviť všexxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovnú závierku audítorom podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxka sa zostavuje ku dňu vzniku právnickej jednotky, alebo pri vstupe do likvidácie, alebo ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. V priebehu účtovného obxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ktorý majú povinnosť zostaviť všetky účtovné jednotky.
b)
Prehľad peňažných tokov (Cash flow), ktorý majú povinnosť zostaviť tie účtovné jednotkxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
Tie obchodné spoločnosti, ktoré majú majetkovú účasť v iných spoločnostiach, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxočnú správu zostavuje materská účtovná jednotka. Materskou účtovnou jednotkou je obchodná spoločnosť, štátny podnik, družstvo alebo jednotka verexxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu a súčasne je jej spoločníkom alebo jej akcionárom,
-
právo ovládať túto účtovnú jednotkxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxérska účtovná jednotka.
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu ( § 22 ods. 10 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxerok účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok (t.j. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xajetku konsolidovaného celku je väčšia ako 17 000 000 eur,
b)
čistý obrat konsolidovaného celku je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na txxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxých jednotiek (konsolidovaného celku) za účtovné obdobie presiahol 250.
Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.
S účinnosťxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxločnosti povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných noriem.
Sú nimi tie obchodné spoločnosti, ktoré najmenej dve za sexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx,40 eura, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o odpisy,
b)
čistý obrat presiahol 165 969 594,40 eura,
c)
pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
Obchxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtovnú závierku aj vtedy, keď zaniknú ustanovené podmienky.
Tí podnikatelia, ktorí nie sú v § 17a zákona o účtovníctve taxatívne vymenovaní a ktorí v úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x7a ods. 2 zákona o účtovníctve, majú možnosť rozhodnúť sa, či budú zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 37
K § 37
1. Sústava jednoduchého účtovníctva
V sústave jednoduchého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitých predpisov, alxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodnú, môžu namiesto jednoduchého účtovníctva účtovať aj v sústave podvojného účtovníctva, ak v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie (kalendárny xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
-
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Ak účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia zistí, že nespĺňa podmienky na účtovanxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa. Uvedené platí aj opačne pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Prechod teda nie je možný v priebehu účxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xčtuje sa tu obchodný majetok, záväzky a zisťuje sa čisté obchodné imanie (obchodný majetok po odpočítaní záväzkov).
Majetok v jednoduchom účtovnícxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xko 2 400 eur, použiteľnosť nad 1 rok),
-
zásoby (skladovaný materiál, tovar, nedokončená výroba, výrobky, zvieratá),
-
pohľadávky (z obchodnéhx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlhopisy, podielové cenné papiere a vklady, vkladové listy)
Účtovnými knihami v sústave jednoduchého účtovníctva sú:
a)
peňažný denník,
b)
kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
c)
kniha záväzkov (veritelia, prijaté preddavky, prijaté úvery, záväzky dane z príjmov a nepriamych daní, záväzky voči Sociálnej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov).
2. Peňažný denník
Peňažný denník obsahuje:
a)
prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok
b)
prehľad o pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom [podľa bodu a), b)],
d)
prehľad o príjmoch zahrňovaných do základu dane s minimálnym členením na predaj tovaru, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nákup materiálu, nákup tovaru, mzdy, platby do fondov, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, prevádzková réžia a tvorba sociálneho fondxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxky, peňažný vklad vlastníka a iné),
g)
prehľad o výdavkoch neovplyvňujúcich základ dane z príjmov (napr. nákup dlhodobého nehmotného a hmotného maxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnej jednotky za účtovné obdobie sa zistí z peňažného denníka ako rozdiel medzi úhrnom príjmov zahrňovaných do základu dane a výdavkov na dosiahnutie a uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxuchého účtovníctva tvorí:
a)
výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b)
výkaz o majetku a záväzkoch.
Tieto výkazy účtovná jednotka zostaví na konci účtoxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxetku a záväzkov.
x xx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Overovanie ročnej účtovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xituáciu a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, či údaje o konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou. Týka sx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvierku overenú audítorom účtovná jednotka,
a)
ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie, a družstvom, ak ku dňu, ku ktorxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx0 eur, pričom táto suma sa zisťuje zo súvahy (neupravená o odpisy a opravné položky),
-
čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na texxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (bez dane z pridanej hodnoty),
-
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
b)
ktorá je obchodnou spoločnxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxpr. § 40 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, t.j. banka a pobočka zahraničnej banky, § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, t.j. nadácie, a tiež xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxť vždy overená audítorom.
Podnikatelia, ktorí musia mať účtovnú závierkx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxovnej jednotky a o jej finančnej situácii, o predpokladanom budúcom vývoji a návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxmedzené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 50), ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 33 193,9x xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxa valné zhromaždenie alebo členská schôdza.
Súčasne bol do zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve novelou (zákonom č. 621/2007 Z.z.) s účinnosťou od xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxiť výbor pre audit, ktorý sa skladá z členov dozornej rady alebo z členov vymenovaných valným zhromaždením. Výbor pre audit sleduje zostavenie účtovnex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členovia dozornej rady. Činnosti výboru pre audit nemôže vykonávať predseda dozornej rady.
2. Audítorská činnosť
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxsť audítorov, audítorských spoločností a asistentov audítora,
-
dohľad nad výkonom auditu,
-
pôsobnosť Slovenskej komory audítorov,
-
zrixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxrov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (nie komora audítorov), alebo právnická osoba zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xomto zozname.
Po splnení zákonom ustanovených podmienok (zloženie audítorskej skúšky a ďalších podmienok ustanovených v § 3 cit. zákona) získa audxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Dňom zápisu do zoznamu audítorov audítor je oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie "certifikovaný audítor" a skratku "CA"
Euroxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxrý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xtáte ako členskom štáte a spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2, alebo § 5 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, axxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xuroaudítori a audítori z tretej krajiny musia byť zaregistrovaní v zozname audítorov v Slovenskej republike, v opačnom prípade ich správy audítora nexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) a za podmienok ustanovených zákonom o audítoroch a audite.
O priebehu výkonu axxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtácie je aj zmluva, na základe ktorej je vykonaný audit, plán a program auditu, správa audítora, individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx odplaty za poskytnutie audítorských služieb podnikateľovi. Okrem odplaty za audítorské služby má audítor nárok aj na úhradu všetkých výdavkov účelnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxor overuje.
Podnikatelia, na ktorých sa vzťahuje audit, sú povinní umožniť audítorovi riadne overenie svojej účtovnej závierky, poskytnúť mu všetxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxnikateľa alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov
§ 40
K § 40
1. Povinnosť zverejniť údaje x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnie preventívnej ochrany záujmov tretích osôb. Zákonodarca ďalej označuje tento inštitút ako jednu z možných ciest ozdravenia slovenskej ekonomikyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxmôcť k eliminácii počtu konkurzov, ktoré sa v súčasnosti musia zamietnuť pre nedostatok majetku na Slovensku.
Povinnosť zverejniť údaje z účtovnícxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxde, ak príslušný orgán neschváli predloženú účtovnú závierku do troch mesiacov od jej predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoty. To však nezbavuje spoločnosti povinnosti uložiť následne schválenú účtovnú závierku do zbierky listín.
2. Schválenie účtovnej závierky
V zmxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxovná závierka zostavuje (bližšie k účtovnej závierke pozri komentár k § 35 a § 36).
Príslušný orgán akciovej spoločnosti (predstavenstvo), spoločnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xávierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
3. Osoby povinné zverejňovať xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zbierky listín všetky kapitálové spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a štátne podniky.
Iná zapísaná oxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxuje na účtovné závierky zapísaných osôb.
Pravidlá ohľadom ukladania a zverejňovania účtovných závierok obsahuje aj zákon o účtovníctve, ktorý novxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdaje z účtovníctva (bližšie pozri v časti Register účtovných závierok). V zmysle Obchodného zákonníka povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrok bol zriadený novelou zákona o účtovníctve č. 547/2011 Z. z. a je informačným systémom verejnej správy. xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxdne individuálne účtovné závierky,
c)
riadne konsolidované účtovné závierky,
d)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)
súhrnné úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanovuje Ministerstvo financií SR opatreniami, napr. opatrenie č. MF/25926/2011-xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xredpisu,
k)
oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
Účtovná jednotka môže do registra uložiť aj účtovnú závierku zostavenú z vlastnéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných jednotiek, ktorým povinnosť zverejnenia vyplýva z osobitných predpisov, napríklad povinnosť uložiť účtovné závierky vyplýva obchodným spoloxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxníctve, neukladá žiadny zákon povinnosť zverejňovať účtovnú závierku, a preto ich účtovné závierky budú v neverejnej časti a budú dostupné len oprávnxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxom jazyku. Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov.
a) Lehota na uloženie účtovných závierok do Registra účtovných závierxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Riadnu alebo mimoriadnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbia. Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v tejto lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnex xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvilo Ministerstvo financií SR opatrením z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74.
Z ustanovenia § 40 ods. 2 OBZ však vyplývajú prísnejšie lehoty na ulxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xáto účtovná jednotka splniť uložením do Registra účtovných závierok aj povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín, musí, ako vyplýva z § 40 odxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx príslušným orgánom spoločnosti na schválenie.
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, ukladá v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxnčné číslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov, meno, bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zosxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xej schválenia. Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xo jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
b) Proces uloženia a zverejnenia dokumentov v Registri účtovnxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxjú v elektronickej podobe, napríklad riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka, súhrnná účtovná závierka verejnej správy, výkaz vybranýcx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cudzom jazyku.
Na doručovanie dokumentov do Registra účtovných závierok sa vzťahujú pravidlá doručovania podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxtovnej závierky obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti, či účtovná závierka obsahuje všetky súčasti v súlade so zákonom o účtovníctve a posxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvo SR ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením. Následne ich daňový úrad/Finančné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxný dokument tak, ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxne v lehote do 30-tich kalendárnych dní odo dňa zverejnenia prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obcxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxebo do elektronickej podateľne sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov. Ak účtovná závierka neobsahujx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xa nedoručenú.
c) Sankcie za porušenie povinnosti uložiť alebo zverejniť účtovné dokumenty
Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom alebo ak predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listinxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo nevyhovela výzve daňového úradu na doplnenie/opravu predložených dokumentov v určenej lehote alebo určenom rozsahu, daňový úrad uloží sankciu poxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x00 000 eur.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx
Súvisiace predpisy
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxdľa ktorého Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Na rozdiel od práva podnikať garantovaného v článku 35 ods. 1 Ústavy SR, ktoré je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxtavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx hospodárskej súťaže je voľnosť vstupu na trh a rovnosť pravidiel správania na trhu pre všetkých účastníkov hospodárskej súťaže.
Článok 55 ods. 2 Ústxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxitiky Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj podporovanie a ochrana konkurenčného hospodárskeho prostredia a vytváranie právnych prostriedkox x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníka teda vymedzuje základné princípy existencie a ochrany hospodárskej súťaže.
2. Súťažiteľ
Pojem súťažiteľ zákonodarca zaviedol ako legislatxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlobodných povolaní, ale aj štát). Ide o široké vymedzenie tohto pojmu, ktorého cieľom je komplexná ochrana hospodárskej súťaže. V praxi sa môže stať, žx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxuje. Aj odborná literatúra a doteraz publikovaná najmä česká judikatúra sa prikláňa k tomuto širokému ponímaniu pojmu súťažiteľ a k extenzívnejšiemu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže, ale ich nedefinuje. Pravidlá hospodárskej súťaže by sa mali vytvoriť v obchodnoprávnej judikatúre v tejto oblasti (v určitých odvetviach môžu byť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnúkajúcich pravidelne (teda nie príležitostne) rovnaké či podobné výrobky alebo služby.
Podmienkou nekalosúťažného konania nie je opakovanosť čx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tak podnikateľ, ako aj osoba, ktorá sa sama na podnikaní v danej oblasti nezúčastňuje.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx x x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaže
§ 42
K § 42
Spôsoby ochrany hospodárskej súťaže
Pod zneužitím účasti na hospodárskej súťaži zákon chápe tak nekalosúťažné konanie, ako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxie skutkové podstaty. Tieto ustanovenia chránia súťaž v mikroekonomickom zmysle. Táto právna úprava v podstate poskytuje individuálnym súťažiteľox xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxákonom č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže) a chráni súťaž v makroekonomickom zmysle. V tomto prípade je spoločenský záujem na riadnom funxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx TZ. Súbežná ochrana podľa Trestného zákona a Obchodného zákonníka nie je vylúčená. Rovnako v určitých špecifických situáciách je možný súbeh ochranyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxže a právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré sa nazýva aj protimonopolné právo. Kritérií, na základe ktorých dochádza k rozlišovaniu týcxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xeda právne vzťahy medzi subjektmi na rovnakej úrovni, v tomto prípade medzi účastníkmi hospodárskej súťaže. Naproti tomu normy upravujúce zákaz obmexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxtom, ktorý v mene ochrany a rozvoja hospodárskej súťaže na trhu určité konania zakazuje.
Ťažisko právnej úpravy oboch odvetví práva hospodárskej súxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxého normy oboch odvetví práva hospodárskej súťaže upravujú spoločenský vzťah odlišného profilu; z oboch odvetví práva hospodárskej súťaže pre účastxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právo nekalej súťaže by malo zabraňovať deformáciám súťažných vzťahov, právo proti obmedzovaniu súťaže by malo zamedzovať praktikám vedúcim k vylúxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj súťaže je iba jednou z foriem deformácií hospodárskej súťaže.
Právo hospodárskej súťaže však nie je jediným právom, ktoré pre výkon hospodárskej sxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxe jednotlivé parametre konkurencie (napr. kvalitu tovaru či služby alebo ich cenu). Ako príklad možno uviesť zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva neurčuje inak.
Pre úplnosť treba uviesť, že podľa rozsudku NS SR Obdo V 34/97 "zahraničná osoba, ktorá nepodxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdpisy
zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
vyhláška č. 269/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
vyhláškx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxriadenie Rady č. 1/2003/ES
JUDIKATÚRA
Miestom spáchania trestného činu nekalej súťaže podľa § 149 Tr. zák. je nielen miesto, kde došlo k nekaléxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxto troch podmienok:
-
podnikajú na Slovensku,
-
patrí im ochrana podľa medzinárodných dohovorov (Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslovéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 21 ods. 2 sú fyzické osoby s bydliskom alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pričom právo na ochranu proti nekalosúťažnémx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxačnú zložku. Inak požívajú ochranu na základe medzinárodných zmlúv alebo len na základe vzájomnosti (reciprocity).
Súvisiace ustanovenia
§ 21 - zahraničné osoby
Súvisiace predpisy
§ 2 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochranx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx
xxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzuly
Právo na ochranu proti nekalej súťaži je zakotvené v čl. 10bis a 10ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (uverejneného xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxam v priemysle alebo obchode. Signatárske štáty sú teda zaviazané zabezpečiť účinnú ochranu proti nekalej súťaži v rámci svojho právneho poriadku. Rexxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtaviť bez hospodárskej súťaže. Musí však ísť o čestnú súťaž, ktorá je na prospech nielen podnikajúcich subjektov, ale aj spotrebiteľa. Ak v hospodárskxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxj platnosti generálnej klauzuly. To znamená, že pokiaľ chýba špecifická skutková podstata pre určité konanie, ktoré spĺňa znaky všeobecnej generálnxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x bude sa posudzovať podľa § 44 ods. 1. Právo proti nekalej súťaži je právom, ktoré sa dotvára v sudcovských rozhodnutiach. Všeobecnosť generálnej klauzxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnerálnej súťaže nie je len doménou našej právnej úpravy.
Aby mohlo byť určité konanie kvalifikované ako nekalosúťažné a zákonom reprobované, musia xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxnie je spôsobilé privodiť ujmu.
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxažného vzťahu, teda existenciu najmenej dvoch súperiacich subjektov, a jednak existenciu konania uskutočneného v rámci tohto súťažného vzťahu.
Kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti a pokusov o ucelené koncepčné uchopenie (napr. rozsudok NS SR z 16. októbra 2008, sp. zn. 3 Obo 147/2007: "...hospodárska súťaž sa poníma ako procex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodárska súťaž rozumieme súperenie podnikateľských subjektov v hospodárskej oblasti s cieľom predstihnúť iné subjekty, a tým dosiahnuť hospodársky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxeho súťažiteľa (rozsudok NS ČR z 20. septembra 2010, sp. zn. 23 Cdo 2343/2009).
Pokiaľ ide o spôsob vymedzenia okruhu subjektov, medzi ktorými môže exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx aj súťažitelia s rozdielnymi výrobkami a službami, pokiaľ s nimi ich odberatelia počítajú ako s alternatívou, resp. ak medzi nimi existujú určité subsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xúťažný vzťah nie je vymedzený pomocou vzťahu ku konkrétnej osobe, ale je vymedzený ako okruh tých osôb, ktoré môžu byť dotknuté vo svojich záujmoch nielxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého vzťahu je zaujímavý právny názor vyslovený Najvyšším súdom SR, podľa ktorého ani skutočnosť, že určitý podnikateľ má v určitej oblasti na trhu monoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxudok NS SR z 30. novembra 2010, sp. zn. 1 M Obdo V/22/2008).
Určité konanie určitého súťažiteľa môže byť kvalifikované ako konanie v hospodárskej súťaxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xohto konania a jeho súvislosti, ktoré treba vyhodnotiť z hľadiska konkrétnych okolností každého konkrétneho prípadu. Pritom konanie v hospodárskej xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx i verejnoprávnych) aj neprávnych vzťahov nepriamo ovplyvňujúcich úspešnosť ostatných súťažiteľov, spôsobmi právom dovolenými alebo spôsobmi práxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx spotrebiteľa a domnievame sa, že per analogiam je táto definícia použiteľná aj pre potreby Obchodného zákonníka, prípadne ako výkladová pomôcka.
Pxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytovaní služby, alebo
-
môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe a pri ktorom sa využíxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvy súťaže, a to ako "pravidlá a zvyklosti, ktoré sa dodržiavajú v konkurenčnom prostredí a ktoré aj sami súťažitelia považujú za zodpovedajúce podnikaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v zmysle dobrých mravov v hospodárskej súťaži, a nie dobrých mravov vo všeobecnosti. Je to dané funkciami hospodárskej súťaže aj jej celkovým charaktexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxvahe.
Posúdenie, či právne relevantné správanie subjektov v oblasti výroby a rozširovania reklamy korešponduje s dobrými mravmi je v kompetencii ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxetizovať, v čom vidí tento rozpor.
Už v starších doktrínach sa pojem "dobré mravy" chápal z právneho aspektu. Právna relevancia tohto pojmu vyplýva z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxázkou skutkovou.
4. Pojem ujma
Pojem ujma je podstatne širší ako škoda v jej klasickom ponímaní. Ujma totiž zahŕňa nielen škodu, ale aj nemajetkové zxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxil aj subjekty, ktorým môže byť ujma privodená. Ide o súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Použitie plurálu (súťažiteľov) nepovažujeme za šťastné. V praxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo sa môže dotýkať len malého územného teritória, kde budú v určitej oblasti podnikania len dvaja súťažitelia. Nie je podmienkou, aby takáto ujma skuxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxektovania verejnoprávnych predpisov,
-
využitia sklonu k hre (pri nákupe tovaru je dominantná neprimeraná výška výhier, a nie kvalita výrobkov),
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxťaže (diskriminácia a bojkot),
-
zneužitia nositeľov spoločenskej autority na reklamnú činnosť,
-
pyramídových obchodov (nekalosť tejto praxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe ceny, než je nákupná cena.
Predaj za nižšie ceny, než je cena konkurenčného súťažiteľa, však sám osebe nemusí byť nekalosúťažný. Ide však zväčša o prxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxx xovar,
-
vyprázdňovanie skladov v dôsledku hroziacej skazy výrobkov,
-
reklamný efekt lacnej ponuky, aby si súťažiteľ týmto spôsobom vyrovnal dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsti, aby sa podľa názoru teórie i zahraničnej praxe mohlo hovoriť o nekalosúťažnom konaní. V judikatúre sa opakovane zdôrazňuje úmysel vytlačiť alebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxície:
-
súťažiteľ ponúkajúci výrobky pod cenu má silnejšie postavenie na trhu alebo je podstatne kapitálovo silnejší,
-
výrobky pod cenu neponúxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžiteľ, a tým uskutočňuje protireklamu,
-
predaj xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxytá. Pojem skrytá reklama však tento zákon nedefinuje. Legálnu definíciu skrytej mediálnej komerčnej informácie nájdeme v § 31a ods. 3 zákona č. 308/xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx možné kvalifikovať ako skrytú reklamu, sa spravidla rozlišujú podľa dvoch hlavných kritérií, ktoré môžu mať dopad na ich právnu kvalifikáciu, ktorýmx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvinársku správu, rozhovor alebo reportáž, pričom však z usporiadania ani z označenia materiálu nie je zrejmá jeho reklamná povaha. Zrejmý charakter rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx môže prejaviť nielen vyplatením tzv. inzertného honoráru, ale aj iným spôsobom (napr. zadaním väčšieho rozsahu inzercie zo strany objednávateľa skrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxsahu alebo spôsobu spracovania vyplýva použitie reklamných postupov. Za príznaky použitia takýchto reklamných postupov sa považuje napríklad použxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjúce oslovovanie čitateľov, neodôvodnené zmienky o jednom výrobcovi, aj keď ich existuje viac, nadbytočné uvádzanie obchodných údajov určitého výrxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xedakcie, ako tzv. redakčnú reklamu.
Súvisiace predpisy
§ 250 TZ - zneužitie účasti na hospodárskej súťaži
zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov
JUDIKATÚRA
Ak sa majiteľ ochrannej známky, ktorú sám nepoužíva, domáha ochrany proti jej neoprávnenému používaniu treťou osobou aj vydaníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xby sa pri naplnení ostatných zákonných pojmových znakov nekalej súťaže produkty súťažiacich subjektov stretli na trhu, a to v predmete, čase a priestoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxruh zákazníkov.
V konaní na ochranu proti nekalosúťažnému konaniu je na žalobcovi, aby opísal skutkové okolnosti úplne a ponúkol aj dôkxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxvodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Pre rozpor s dobrými mravmi súťaže a pre klamlivosť postačuje, že konanie je objektívne závadné a spôxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxné obmedzenie hospodárskej súťaže, konštatované v rozhodnutí správneho orgánu, automaticky neznamená, že išlo aj o nekalosúťažné konanie vymedzenx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi bol aj vzájomný súťažný vzťah.
Nekalosúťažným konaním je aj neprípustná porovnávacia reklama, o ktorú ide v prípade, ak konkrétne, tyxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov, ktorú treba považovať za ich podstatnú vlastnosť, ide o porovnávanie neobjektívne, napĺňajúce znaky nekalej súťaže.
§ 45
Klamlxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx. 2 smernice Rady č. 84/450/EHS v znení smernice Rady č. 97/55.
Podobne ako pôvodné znenie § 45 nová právna úprava formuluje klamlivú reklamu ako tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x naplnenia podmienok generálnej klauzuly nekalej súťaže podľa § 44 ods. 1, splnením niekoľkých podmienok:
a)
konanie musí spĺňať znaky reklamy,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xúvisiace s podnikaním,
c)
reklama musí byť spôsobilá uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane (pôvodná cieľová skupina adrxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alebo
-
poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
Pojem reklama obsahujú viaceré zákony, definíciu tohto pojmu však iba dva z nich, a to § 32 oxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xákone č. 308/2000 Z.z. však slúži iba na účely tohto zákona. Naproti tomu definícia reklamy vyplývajúca zo zákona č. 147/2001 Z.z. je definíciou všeoxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx šírených údajov, v novelizovanom znení tohto ustanovenia sa uvádza oveľa širšia škála týchto predmetov ako v pôvodnom znení, podľa ktorého sa šírené úxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvá reklama" okrem iného prostredníctvom podporného termínu "šírenie údajov", čo vyvolalo rozsiahlu diskusiu na tému, či toto šírenie údajov musí byť xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxa novelizovaného znenia obsahom reklamy je akákoľvek informácia, ktorú možno zachytiť zmyslami adresáta. Môže však ísť aj o iné podnety vnímateľné zrxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxm (zápach, resp. vôňa), alebo o podnet vyžadujúci využitie hmatu.
Pojmový xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxhto ustanovenia relevantnou skupinou sú spotrebitelia, ktorým je reklama určená. Nejde teda vo všeobecnosti o tzv. bežného spotrebiteľa, ale o spotrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxsti chápania reklamy a pod. Samozrejme, aj v tomto prípade pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa musí brať do úvahy bežne chápajúci spotrebiteľ tejto xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx alebo možnosť uvedenia do omylu bude zväčša dôsledkom objektívnej nepravdivosti podávanej informácie, môže však ísť aj o informáciu pravdivú. Hoci txxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxývalo z § 45 ods. 3 v znení do novely, podľa ktorého: "Klamlivým je aj údaj sám osebe pravdivý, ak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, za ktorých sa urobil, xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxklamného preháňania, ktoré môže odhaliť aj bežný spotrebiteľ.
Podľa § 45 ods. 1 na naplnenie skutkovej podstaty klamlivej reklamy nestačí iba spôsoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnia adresátov reklamy, teda najmä zmeny nákupného správania týchto adresátov. Preukazovanie naplnenia tejto podmienky by vo väčšine prípadov nemalx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx súťažiteľovi alebo spotrebiteľovi; nie je však už potrebné, aby súčasne došlo k získaniu alebo k vzniku možnosti získania prospechu vlastnému alebo cxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx To znamená, že sa môžu vziať do úvahy aj tie relevantné znaky, ktoré zákon výslovne neuvádza.
Treba uviesť, že právna úprava klamlivej reklamy umožňuxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ale aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, a to predovšetkým ustanovenie týkajúce sa klamlivých konxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xlamlivej a neprípustnej porovnávacej reklamy v novom zákone o reklame je zdôraznený tým, že šírenie takejto reklamy možno nielen sankcionovať, ale aj xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xž známy a jej protiprávnosť je už taká zjavná, že orgán dozoru môže predbežne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm predpise chýba, vo všeobecnom zmysle možno uviesť, že ide o výrobcu, resp. o jeho reklamnú agentúru. Pokutu až do výšky 5 mil. Sk možno uložiť do jedného xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (objektívna lehota). Po uplynutí uvedenej lehoty dochádza k premlčaniu možnosti udelenia sankcie.
Ďalšie možnosti postihu upravuje Obchodný zákxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xákony, či už v oblasti verejného práva alebo súkromného práva, definujú reklamu len na komerčné účely. Z tohto dôvodu sa na nekomerčné reklamy nemusia vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
Pre úplnosť treba dodať, že na Slovensku popri právnej úprave existuje aj etická samoregulácia v oblasti reklamy. Túto skutočnosť zdôrazňujeme pretxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Rada pre reklamu. Činnosť Rady sa spravuje Etickým kódexom, stanovami a rokovacím poriadkom Arbitrážnej komisie, ktorá je zriadená pri Rade. Rozhodnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxstva zámeny
§ 48 - parazitovanie na povesti
§ 49 - zľahčovanie
§ 49a OZ - neplatnosť právneho úkonu pre omyl
Súvisiace predpisy
zákon č. 147/200x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxní neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Jednou zo skutkových podstát nekalosúťažného konania je klamlivá reklama. Musí ísť o reklamu spôsobilú vyxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byť spôsobilosť získať v hospodárskej súťaži prospech na úkor iného súťažiteľa.
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxná spôsobilosť na zaistenie prospechu vlastnému alebo cudziemu podniku v hospodárskej súťaži. Stačí tu všeobecná podmienka generálnej klauzuly nekxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxno predstaviť aj také klamlivé označenie, ktoré neprináša prospech klamajúcemu. Kvalitný tovar bude napríklad označený tak, že vyvolá predstavu, že xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh dôvodov) averzia voči tovaru, ktorý pochádza zo štátu X. Klamlivé označenie je spôsobilé privodiť ujmu spotrebiteľom (napr. aspoň psychologickú ujxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvení.
Aj táto skutková podstata nekalej súťaže je ohrozovacím deliktom, to znamená, že stačí nebezpečenstvo oklamania bez toho, aby k nemu v skutočnxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxných známkach, resp. zo zákona č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov.
V každom prípade jednou zo zásad xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch známkach jedným z dôvodov vylúčenia označenia zo zápisu do registra ochranných známok, ak by taká ochranná známka klamala verejnosť o povahe, kvalixx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - spotrebiteľov.
Ustanovenie § 46 reprobuje klamlivé označenie tovaru a služieb rovnako vo vzťahu k pôvodu výrobku z určitej zemepisnej oblasti a vx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a podľa Obchodného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxana aj nechránených, ale používaných označení pôvodu, ktoré sa u určitých výrobcov vžili; cieľom je, prirodzene, dosiahnuť stav, aby sa neporušil prixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxí týkať tovaru alebo služieb; ide preto o tzv. klamanie v objekte. Klamlivé označenie v zmysle § 46 OBZ sa podnikateľského subjektu - obchodného mena alxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho obchodného mena. Ide o prípady, keď klamlivé označenie podnikateľa vlastne splývajú s označením služby poskytovanej týmto podnikateľom. Napríxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxov, t.j. šírené údaje, o ktorých sú spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, je veľmi široký. Šírené údaje sa môžu týkať vlastného podniku, cudzieho podnikux xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xiadnou univerzitou. Odsúdená vzdelávacia inštitúcia síce namietala, že práve túto skutočnosť mal pojem "medziuniverzitný" vyjadrovať, súd však prxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxhli rozumieť tí, ktorým je určené.
Označenie konzultant či poradca nie je samo osebe chránené. Inak je to s označeniami ako napríklad daňový, patentoxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxvého označenia (§ 46) k vyvolaniu nebezpečenstva zámeny (§ 47)
Možno konštatovať, že každé zameniteľné označenie obsahuje v sebe aj prvok klamlivosxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxlužieb) alebo obchodných materiálov podniku, ktoré už právom používa iný podnik alebo ktoré platia pre iný podnik alebo závod za príznačné v zákazníckxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x§ 46) a jednak vyvolávať aj nebezpečenstvo zámeny so zahraničným podnikom (§ 47). V tomto prípade dochádza k súbehu (stretnutiu) oboch uvádzaných skutxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxržanie sa konania, ktoré vyvoláva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xvojom označení odstráni nebezpečenstvo zameniteľnosti, ale nie prvky klamlivosti, bude nevyhnutné podať novú žalobu, v ktorej žalujúci napadne prvxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxtriedkov a
-
priameho alebo nepriameho charakteru.
Pokiaľ ide o technické nosiče, ide o demonštratívny výpočet. Označenie sa môže uviesť bezproxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxkov, neuvádza sa ich demonštratívny výpočet. Z obdobného výpočtu uvedeného v § 46 ods. 2 možno usudzovať, že týmito prostriedkami môžu byť najmä písané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxsobiace na sluch alebo čuch. Na ilustráciu klamlivého označenia slovom možno uviesť príklad z Belgicka, kde istá mliekáreň uviedla na trh syr označený xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxpistov. Klamlivým označením prostriedkom kombinácie farieb je napríklad označovanie uhorskej salámy, ktoré je druhovým označením, hýrivými národxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xkutočnosťou označené ako "holandské". O nepriame klamanie by išlo napríklad vtedy, ak by na balíčku s týmto kakaom bol umiestnený obrázok veterného mlxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxieb sa už tradične považuje použitie cudzieho jazyka (napr. Tokaj wine alebo Tokaj Wein).
Ďalším triedením klamlivého označenia je triedenie podľa xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxc, vrch, rieka, rybník a pod.), alebo
-
pochádzajú od určitého výrobcu či poskytovateľa služby, alebo
-
vykazujú osobitné znaky alebo osobitnú axxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zemepisné označenie výrobku ako "názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúcxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxé tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti axxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pivo, Cognac, Champagne, Havana (cigary). Označenie pôvodu môže, ale nemusí byť zapísané do registra označení pôvodu na Úrade priemyselného vlastníxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu, alebo môže zovšeobecnieť (zdruhovieť) (napr. spišské párky, uhorská saláma).
Do druhej skupiny klamlivých označení budú patriť označenia spôsxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxá kvalita či spoľahlivosť výrobku alebo výsledku služby a zákaznícke kruhy ho s takým pôvodom spájajú. V tomto prípade je možný aj súbeh so skutkovou podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxklade fľaše typickej pre Coca Colu z USA s označením Cola).
Treťou skupinou klamlivých označení sú označenia spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, že oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxolať domnienku o charakteristických znakoch či lepšej akosti ako v skutočnosti, použitie slov "osobitné", resp. "osobitnú" spôsobuje, že postačí, ax xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xrevo" možno použiť pri výrobkoch z masívneho dreva, nie však z drevotriesky).
Dodatok "pravý" ako označenie akosti môže klamať aj v prípadoch, keď prx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxvým označením je aj také nesprávne (nepravdivé) označenie tovaru alebo služieb, ku ktorému je pripojený dodatok (korektív) slúžiaci na odlíšenie od pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tomu spôsobilé vyvolať mylnú domnienku o pôvode alebo povahe (vlastnostiach či akosti) tovaru alebo služieb (§ 46 ods. 2). Tieto dodatky teda neodstraxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxe vžil ako údaj slúžiaci na označovanie druhu alebo akosti tovaru (napr. karotka, uhorská saláma, spišské párky, ležiak, jenské sklo, ementálsky syr, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxh označeniach výrobkov zakazuje - opäť iba vo vzťahu k subjektom, ktoré sú zapísané v registri označení pôvodu ako držitelia osvedčenia o zápise - použíxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach
zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označenixxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxeľa
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Z ustanovenia § 46 ods. 1 až 4 OBZ vyplýva, že pri xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch. V týchto prípadoch sa postihnutý subjekt môže na súde domáhať ochrany podľa okolnosti prípadu súčasne tak podľa predpisov o nekalej súťaži, ako aj pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxemyselným vzorom, iné úžitkovým vzorom, bez ďalšieho to neznamená, že tieto rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sú v kxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx 2 OSP), čo v praxi znamená, že je nimi viazaný.
§ xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty, a to použitie určitých označení, ktoré už niekto iný podľa práva používa, ďalej použitie osobitných označení, alebo osobitnej úpravy výrobkov a výxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxčenstvo zámeny
Podľa poslednej časti ustanovenia § 47 príslušné konanie možno pod toto ustanovenie subsumovať len pod podmienkou, že je spôsobilé vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxiteľnosť sa z hľadiska tejto skutkovej podstaty nekalej súťaže skladá z dvoch pojmových znakov:
-
vlastnej zameniteľnosti,
-
klamlivosti, ktoxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxmlivosti, ale nie každé klamlivé označenie vedie k zameniteľnosti (napr. označenie uhorská saláma). Len takú zameniteľnosť, ktorá môže viesť ku klamxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxžiť účasť na hospodárskej súťaži.
O zameniteľnosti z tohto hľadiska možno hovoriť vtedy, ak predmet zameniteľnosti má potrebnú mieru rozlišovacej xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcného používania. Iba pod podmienkou, že ich používanie sa pre určitý subjekt stalo do tej miery príznačným, že sa vo vedomí verejnosti spájajú práve s txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo predmetu je, prirodzene, mienka spotrebiteľskej verejnosti. Súdna prax spresnila spôsob, ako tento parameter hodnotiť. V rozsudku Vrchného súdu v xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxých mien (a obdobne tiež obchodného mena žalovaného a ochrannej známky žalobcu), ale je nevyhnutné prihliadať na dojem, ktorý vzniká u priemerného zákxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xrirodzenosti zákazníkov, že z ďalšieho obchodného mena im utkvie ako príznačná len určitá výrazná a rozlišujúca časť".
Nemusí dôjsť k skutočnej zámxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí zameniteľnosti treba brať do úvahy zhodné prvky, a nie prvky, ktorými sa označenia odlišujú, pretože priemernému spotrebiteľovi utkvie v pamäti celxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxovej podstaty podľa § 47 nemusí byť splnená podmienka získania prospechu a ani podmienka úmyslu vyvolať nebezpečenstvo zámeny, alebo aspoň vedomie o txxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xnámok, obalov a pod., ale zahŕňa aj prípady, keď síce nedochádza k takejto bezprostrednej zámene, avšak použitie je objektívne spôsobilé vyvolať vo vexxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj úpravy služobných automobilov, rovnakej fasády filiálok (napr. v hoteliérstve), kombinácie farieb príznačných pre podnik a pod.
Podľa § 47 je ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a pod. zameniteľného s iným obchodným menom, ochrannou známkou, označením pôvodu a pod., ale že ochrana jedného typu predmetu zameniteľnosti (napr. oxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobcu pracích práškov, ktorý si vybral obchodné meno Persil, čo je ochranná známka zapísaná a chránená pre podnik s obchodným menom Henkel.
Tento závex xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxickej interpretácie zákona je zrejmé, že ktorýkoľvek prostriedok zámeny môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny vo veci ktoréhokoľvek z predmetov zámenxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxna alebo osobitného označenia podniku, ktoré už právom používa iný súťažiteľ.
Používanie obchodného mena v zmysle § 47 písm. a) treba podľa nášho názxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxné meno ide, sa uvádzajú na tuzemský trh, alebo že sa obchodné meno používa v styku s tuzemskými podnikmi (napr. v reklame, propagácii a pod.), alebo že idx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxeľa, pri ktorej ho používa.
Osobitným označením podniku, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, môže byť aj meno právnickej osoby, ktorá nepodniká pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxpade, ak chronologicky dlhšie používané, no formálne nezapísané, a teda nechránené označenie sa dostane do konfliktu s novším zameniteľným označeníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xiacerých obchodných mien by mala byť ich odlišnosť, ktorá sa dá postrehnúť (zistiť) zrakom a sluchom. Ak sa však obchodné meno alebo niektorá jeho časť čx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xu totiž môže pôsobiť aj blízkosť, a teda aj zameniteľnosť predmetu činnosti či priestorová blízkosť dvoch podnikateľských subjektov. Súdy v zahraničx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxva k tomuto zariadeniu), "Sutex" a "Sitex", "Zentis" a "Säntis" (pre zaváraninu a jogurt).
Ochrany osobitného označenia podľa § 11 a 19b OZ sa môžu dxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxiedky nápravy proti nekalosúťažnému použitiu obchodného mena či osobitného označenia podniku v zmysle § 47 písm. a) OBZ sú k dispozícii všetkým súťažxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxrávnenému používaniu (napr. sa o ňom nedozvie, alebo ho považuje za bagateľné či neškodné), no zasiahnu súťažitelia či spotrebitelia, resp. právnickx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxivých predmetov zameniteľnosti vymenovaných v § 47 písm. b) OBZ mohlo byť kvalifikované ako vyvolanie nebezpečenstva zámeny, musí byť splnená ďalšix xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxakteristické) pre určitý podnik alebo závod.
Príznačnosť bola tak v minulosti, ako aj v súčasnosti chápaná tak, že zákaznícke kruhy spájajú predstaxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xe rozhodujúca je priorita príznačnosti. Dôležité je aj obmedzenie na predstavy zákazníckych kruhov, čo sú iné osoby než súťažitelia.
V zásade v prípxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxho súťažiteľa.
Celkovo platí zásada, že ak určitý nehmotný statok xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxx xxxo hodnota nemusí byť veľká. Ak sa však tento nehmotný statok stane pre podnik príznačným, jeho hodnota tým vzrastie.
Podľa nášho názoru pod pojem "osoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv a prevádzkarní).
4. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny podľa § 47 písm. c)
Prípadom, ktorý je upravený v § 47 písm. c), je prípad tzv. "otrockého" napoxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tým, že priamo kopíruje jeho výrobky, obaly jeho výrobkov alebo jeho výkony (napr. reklamnú kampaň). Tak ako v ostatných prípadoch vyvolania nebezpečxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtva, najmä podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.), patentového zákona (zákon č. 435/2001 Z.z.), zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxutkovej podstaty vyvolania nebezpečenstva zámeny nie je potrebné, aby napodobňované výrobky, obaly alebo výkony boli pre poškodeného súťažiteľa prxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxé" napodobenie, pri ktorom by nevzniklo nebezpečenstvo zámeny, by však mohlo byť sankcionované, ak by na to boli splnené podmienky, na základe aplikácxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkov, obalov výrobkov, alebo výkonov súťažiteľa, ktoré sú už z povahy týchto predmetov napodobňovania funkčne, technicky alebo esteticky predurčené xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxe riešiť stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem. Tieto spoločnosti s využitím komplexu právne veľmi precízne pripravených krokoxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx registrom alebo subjektom zmocneným na vedenie verejného registra alebo inej verejnej evidencie. Táto skutočnosť má za následok neželanú registrácxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxemerne rozumný vedome nemohol uzavrieť.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom alebo orgánom zo zákona povereným na vedenie verejného registra alebo inej evidencie.
Pre posúdenie, čx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlaný a obozretný súťažiteľ mohol pri zbežnom čítaní a primeranom stupni opatrnosti v čase doručenia obchodnej dokumentácie podnikateľa rozpoznať, žx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentáciou v praxi býva faktúra (resp. predfaktúra), platobný formulár, zloženka alebo iný platobný poukaz, prípadne objednávka na opravu zapísaných xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx však, že zákonodarca nedomyslel účinnosť tejto právnej úpravy. V praxi bude najväčším problémom absencia splnenia prvej podmienky generálnej klauzxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia
§ 8 až 12 - obchodné meno
§ 46 - klamlivé označenie tovaru a služieb
Súvisiace predpisy
zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných znáxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja sxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxkéto používanie časti obchodného mena súťažiteľa, ktoré je naviac skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxsti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prosxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxo sám nepoužíva svoje obchodné meno oprávnene vzhľadom na časovú prioritu iného podnikateľa.
§ 48
Parazitovaním na povesti
K § 48
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx subjektu. Hlavným cieľom parazitujúceho súťažiteľa je vlastne usporiť vlastné náklady pri podnikaní na úkor toho súťažiteľa, ktorý už určité nákladx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxi nákladmi. Dobrú povesť (goodwill) možno považovať za nehmotný statok či istý druh kapitálu, s ktorým sa počíta pri podnikaní. Získava sa v dlhšom časoxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxích postupov, ktorým sa dosahuje priaznivejší pomer medzi "vstupmi" a "výstupmi" pri podnikaní.
Parazitovanie na povesti je síce osobitne úpravenx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlej súťaže (§ 45 - klamlivá reklama, § 46 - klamlivé označenie a § 47 - vyvolanie nebezpečenstva zámeny). V ustanovení § 48 ide o tzv. "priznané parazitovaxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxovania v niektorých krajinách je tzv. otrocké napodobenie. Napodobenie výsledkov iných súťažiteľov sa na voľnom trhu ešte stále považuje za prirodzexxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxckých výkonov jedného konkrétneho súťažiteľa rutinným (bežným) spôsobom. Za týchto okolností sa napríklad objednanie vzoriek od súťažiteľa na účelx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx typ konania reaguje napríklad špecifickým časovým vymedzením poskytovanej súdnej ochrany v nadväznosti na dobu amortizácie inovačných nákladov. Sxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxeba zamieňať s dobou ochrany predmetov priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov.
2. Parazitovanie na povesti
Podľa tohto ustanovenxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtu, na ktorého povesti sa má parazitovať, ako aj na povesť toho, kto sa má dopúšťať parazitovania. Povesť podľa § 48 nemusí byť všeobecne známou povesťoux xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xa celkovej povesti súťažiteľa, ale aj na jeho určitej čiastkovej a veľmi špecifickej povesti.
Ustanovenie § 48 nevyžaduje, aby sa cudzopasné konanix xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuje na iný obdobný nočný klub nie veľmi dobrej povesti a tvrdí: "U nás sa dočkáte rovnakých zážitkov ako u ...", možno vychádzať z toho, že to, čo sa všeobecxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxtočnosti, že v spoločnosti neexistuje iba jediná morálka, ale pôsobí v nej viacero systémov etických a morálnych noriem.
Parazitne možno využívať pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxacom s trhom, na ktorom pôsobí parazitujúci súťažiteľ.
Parazitovať na povesti možno už tým, že na reklamnej snímke sa propagovaný výrobok (napr. autxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xie príliš kvalitné filmy, aby používalo označenie známeho klenotníctva Tiffany. V danom prípade nešlo o nebezpečenstvo zameniteľnosti, ale o využívxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Takisto výrobcovi počítačového systému nedovolili, aby svoje produkty predával pod označením Rolls Royce.
Zahraničný výrobca hračiek sa snažil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxerný rádioprijímač do automobilu sa propagoval pomocou snímky, na ktorej bol luxusný automobil renomovaného označenia. Na snímke bol text: "Ako nám tx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxj súťaži.
Špecifickou formou parazitovania je tzv. oporná porovnávacia reklama. V tomto prípade súťažiteľ parazituje na dobrej povesti iného súťaxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podľa ktorého výrobky príslušného súťažiteľa sú rovnako dobré, ako v praxi už osvedčené výrobky iného známeho súťažiteľa. Pritom pre kvalifikáciu skxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xo úvahy aj naplnenie skutkovej podstaty klamlivej reklamy v zmysle § 45. Teda pri opornej porovnávacej reklame výrobca tovaru, poskytovateľ služby či xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xerzie najdrahších parfémov" ako White Diamonds, Obsession, Pierre Cardin a pod. Obsahom tejto reklamy boli tvrdenia, podľa ktorých len málo šťastlivxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxť verzie týchto parfémov iba za 299 Kč za 75 ml, v iných flakónoch. Ide tu bezpochyby o parazitovanie na povesti s istými prvkami zľahčovania súťažiteľa (xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxadom parazitovania na povesti je prípad českého producenta kúpeľnej soli, ktorý tvrdil, že jeho soľ má rovnaké účinky ako pobyt v kúpeľoch, pričom v telxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alebo služieb
Práve pri aplikácii skutkovej podstaty parazitovania možno nájsť príklady širšieho chápania pojmu "podnik", pri ktorom dochádza k nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šote záber, na ktorom slávne profesionálne hokejové mužstvo dáva gól. Komentár k tomu znie: "Aj s našimi peňažnými službami urobíte rovnakú trefu". Súx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxžstvo stalo slávnym a že nikto nemá právo ťažiť z týchto "investícií". Hokejový klub tu treba chápať ako "podnik" v širšom zmysle slova. To isté platí napxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxľské subjekty.
Niekedy sa parazituje nie na podniku ako celku, ale na určitej jeho čiastkovej a veľmi špecifickej povesti. V Českej republike súd riexxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčil dózu svojho výrobku. Súťažiteľ používal dózu v mnohých prípadoch zameniteľnú a navyše na ňu umiestňoval symboly rôznych športov, v ktorých sa súťaxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxo sponzora spomínanej letnej olympiády.
V praxi sa stáva, že tzv. "charaktery či postavy" z umeleckých diel sa rôznym neautorizovaným spôsobom využxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxčením po uvedenom krokodílovi Dundee. Súd zistil, že jeho konanie je nekalosúťažné (v Slovenskej republike by bolo možné uplatniť § 44 ods. 1 OBZ). Aj v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xFerda Mravenec - práce všeho druhu". Ide tu bezpochyby o parazitné konanie, ktorého cieľom je získať takú výhodu, ktorá by sa iným spôsobom nedosiahla. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxatu § 48 len vtedy, ak slúžia na propagáciu rovnakých alebo zameniteľných výrobkov a služieb. Vo Francúzsku bol napríklad spor medzi dvoma firmami, ktoxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxrtes. Označila svoj preparát označením "Cogito". Mohla tak urobiť, pretože spomínaný klasický výrok Descarta patrí k všeobecnému a voľne použiteľnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxokon ani na súde. Ten jej konanie kvalifikoval ako mechanické napodobenie cudzieho reklamného nápadu (myšlienky) a zakázal používať druhé označeniex
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx autorskú originalitu; často ide o takmer holé vety ("Coca Cola - to je ono" alebo "Minolta a jej ľudia"). Aj tu (a často práve tu) však platí, že prebratím cxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe, jeho konanie môže mať za následok rozriedenie pôvodného hesla, jeho sprotivenie sa spotrebiteľom, čím sa preberajúci súťažiteľ môže dopustiť tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxoslovenský časopis získavať čitateľa heslom "Nezmenil Ameriku, nezmení ani nás".
Predmetom parazitovania môže byť povesť nielen podniku, ale aj jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoré sa opierajú o iné známe výrobky či služby, ako napríklad "výrobok druhu ...", "výrobok typu ....", "výrobok na spôsob ...." a pod. Ak také konanie v hoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxdmetom parazitovania môže byť nielen povesť konkrétneho súťažiteľa alebo povesť výrobkov alebo služieb konkrétneho súťažiteľa, ale aj určitá kategxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xloganom ako napríklad "chutí ako maslo". Ešte za socializmu tukový priemysel v Československu hlásal ústami Jana Wericha a Miroslava Horníčka: "Sana x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlogan súčasné heslo nemeckých mliekarní, ktoré znie: "Len maslo sa volá maslo a chutí ako maslo". Rovnako, keď bavorský zväz panských krajčírov podal nx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxnie ako úmyselné (zámerné) konanie účelového charakteru
Na rozdiel napríklad od skutkových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xrincípe subjektívnej zodpovednosti, keďže podľa § 48 parazitujúci súťažiteľ koná: "... s cieľom získať ... prospech ...". Súčasťou skutkovej podstaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxvinený charakter konania parazitujúceho súťažiteľa.
Na druhej strane v praxi niekedy dochádza k nezavinenému faktickému parazitovaniu na úkor inxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xovesti klenotníka Kráľa, ktorý dodatočne dosiahol úspechy v podnikaní. Aj tu by sa mohlo uvažovať o tzv. objektívnej nekalej súťaži a použiť § 44, pri apxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xx xxedpokladom na naplnenie danej skutkovej podstaty. Stačí, ak sa získanie takého prospechu iba zamýšľa. Musí však ísť o taký zamýšľaný prospech, ktorý bx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx aj v zamýšľaných nižších nákladoch. Môže ísť aj o prospech nehmotného charakteru.
Ak by také konanie nebolo motivované dosiahnutím neodôvodneného xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxxx xxno
§ 47 - vyvolanie nebezpečenstva zámeny
Súvisiace predpisy
§ 8 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach
JUDIKATÚRA
Vyvolaním nexxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxa súťažiteľa, ktoré je navyše skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitovaním na poxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxej povesti, xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxné s cieľom získať prospech.
§ 49
Podplácanie
K § 49
Korupcia bezpochybne patrí medzi najzávažnejšie protispoločenské konanixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxto podliehajú ľudia, ktorí sa na jednej strane necítia byť adekvátne ohodnotení, a na strane druhej disponujú dôležitými právomocami (informačnými, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ktorý sa touto zjednodušenou, nekalou cestou snaží získať výhodu v hospodárskej súťaži, ktorú by inak mohol získať iba za cenu oveľa náročnejšieho prexxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrospech - písmeno a)], ako aj pasívne podplácanie [podplácaný úplatok žiada, dá si ho sľúbiť alebo prijme akýkoľvek prospech - písmeno b)].
1. Podplácxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxácii dáva čašníkovi sprepitné, aby dodržal zavedený zvyk alebo mu prejavil svoju spokojnosť s jeho službami, nejde o podplácanie.
Prirodzene, pod pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtárny orgán alebo jeho člen alebo prokurista), alebo určitú osobu na základe osobitného plnomocenstva (tretia osoba na základe poverenia). Ak sa má naxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxží na tom, čo niekto určitým konaním sledoval a čo ho k nemu viedlo, ale podstatné je to, aké sú následky tohto konania pre konkurenčné vzťahy medzi súťažixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxj funkcie vymenoval a v tejto funkcii ju nechal za seba aj vystupovať.
2. Podplácaný subjekt
Podplácaným subjektom je osoba, ktorá je vo vzťahu k inémx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mandátnou, komisionárskou, sprostredkovateľskou zmluvou, dohodou o vykonaní práce a pod.). Pôjde teda o členov štatutárnych a iných orgánov súťažixxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxteľovi v trvalom pracovnom pomere, môže ísť o člena dozornej rady, obchodného cestujúceho a vôbec každého, kto vzhľadom na svoje postavenie u zamestnáxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtny zamestnanec s rozhodovacími, informačnými alebo inými právomocami. Je evidentné, že štátny zamestnanec nie je súťažiteľom, a teda nepatrí medzi xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xamestnanca však možno zaradiť pod generálnu klauzulu § 44 ods. 1.
3. Podplácanie podľa písmena a)
Podľa znenia písmena a) k aktu ponúknutia, prisľúbxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxplácajúci, ale sprostredkovateľ, ktorého podplácajúci použil ako nástroj. Sprostredkovateľ sa tým sám dopúšťa aktívneho a priameho podplácania, pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpať v najširšom zmysle slova; slovom "akýkoľvek" sa má zdôrazniť, že nemusí ísť len o peňažné plnenie (napr. možnosť zahraničnej stáže, obstaranie zahxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxosti, orgáne či komisii, čestné členstvo, spoluautorstvo alebo spolupôvodcovstvo k dielu duševného vlastníctva). Nevyžaduje sa, aby sa sľuboval koxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx súťažiteľa prospech (napr. osobitnú prémiu), pričom sa tak stane v rozpore so záujmami druhého súťažiteľa, ktorý môže byť navyše o tejto záležitosti ixxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvné) za každý uzáver od ním vyrábaného nápoja, pričom majiteľ reštaurácie o tom vedel. Výrobca tohto alkoholického nápoja podplácal čašníkov, aby na úxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxmu roku a pod.), teda v prípade predmetov, ktoré vzhľadom na ich propagačnú hodnotu či účel nemôžu podstatne ovplyvniť rozhodovanie toho, kto ich prijíxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxovnaní s konkurenčnými výrobkami najlepší a že by zákazka bola tomuto súťažiteľovi udelená tak či tak. Aj tu však ide predovšetkým o celkovú ochranu dobxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxanie odporujúce dobrým mravom hospodárskej súťaže už len preto, lebo dodatočná odmena môže vytvárať zvýšenú voľnosť v budúcich obchodných vzťahoch, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxytnutím prospechu, netreba jeho prijatie. Predmetom ochrany sú predovšetkým celkové dobré mravy súťaže. V praxi nastávajú situácie, pri ktorých si sxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxajú zásobovačom a obdobným zamestnancom súťažiteľov - odberateľov "sprostredkovateľskú províziu". Nekalosť konania tohto typu spočíva v konfliktx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxciou súťažiteľov ako subjektov zúčastnených na hospodárskej súťaži, vrátane spotrebiteľov - aj prípady podplácania podnikateľov zo strany spotrebxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxnakej situácii by pod skutkovú podstatu podľa § 49 bololo možné zahrnúť podplácanie súťažiteľa - dodávateľa súťažiteľom - odberateľom s cieľom zabezpxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx je konanie, ktorým osoba uvedená v písmene a) priamo alebo nepriamo žiada, dá si sľúbiť, prijme za rovnakým účelom ako v zmysle písmena a) akýkoľvek prosxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxdosti, prijatiu prísľubu alebo prijatiu prospechu dôjsť, môže sa tak stať výslovne, ale aj mlčky (napr. ponechaním peňazí v obálke na stole). Na druhej xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xielen priamo, ale aj nepriamo, ak podplácaný použije sprostredkovateľa, aby o poskytnutí úplatku konal namiesto neho, alebo ak strpí, aby úplatok prixxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxto dvoch spôsobov manipulácie so zľahčujúcim údajom zo strany zákonodarcu môže mať aj reálny, praktický význam pri subsumovaní rôznych foriem zľahčoxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xomuto údaju, zatiaľ čo rozšírenie zľahčujúceho údaja by skôr zahŕňalo situáciu, keď údaj, ktorého autorstvo nepatrí konajúcemu súťažiteľovi, konajxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxa vo
vide
nedokonavom, by na prvý pohľad mohlo vyplývať, že na naplnenie skutkovej podstaty zľahčovania stačí aj jediný úkon uvedenia zľahčujúceho údxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty oboma spôsobmi manipulácie so zľahčujúcimi údajmi nemá žiadne opodstatnenie. Preto nebude namieste túto časť ustanovenia odseku 1 interpretovxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo údaja.
Z dikcie odseku 1 tiež vyplýva, že tak subjektom zľahčujúcim, ako aj subjektom zľahčovaným môže byť iba súťažiteľ v najširšom zmysle slova.
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xituácii sútažiteľa, o jeho obrovských dlhoch, o kazivosti alebo zastaralosti jeho výrobkov, o neschopnosti jeho zamestnancov či vedúcich zamestnanxxx x xxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxkej osoby, alebo údaje o osobnom živote účastníkov alebo členov orgánov spoločnosti, t.j. súťažiteľov - právnických osôb, vo väčšine prípadov by nešlx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xesp. žaloba na ochranu dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 OZ.
Aby došlo k naplneniu skutkovej podstaty zľahčovania, je potrebné, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvali. S prihliadnutím na obvyklý obsah údajov, v spojitosti s ktorými sa najčastejšie hovorí o zľahčovaní, možno rozlíšiť viacero situácií.
Predovxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xituáciou je, keď údaj poškodeného súťažiteľa síce výslovne nespomína, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Treťou situáciou je prípad, keď uvedený alebo rozšírený údaj síce žiadneho iného súťažiteľa, ani implicitne, ani nepriamo neidentifikuje, ale môže xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxti so skutočnosťou, že daný odev je z materiálov zo 100%-nej bavlny, by mohla mať nepriaznivé následky pre výrobcov a distributérov odevov ušitých z úplxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxzba ktorej vznikla uvedením alebo rozšírením zľahčujúceho údaja, treba chápať ako hrozbu zhroršenia súťažného postavenia poškodeného súťažiteľa.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxobilosť uvádzaného alebo rozširovaného údaja ujmu spôsobiť. Rovnako nie je nutné, aby výhodu v súťaži získal súťažiteľ, ktorý zľahčujúci údaj uvádza xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxdý nepravdivý údaj bude možné subsumovať pod skutkovú podstatu zľahčovania. Typickým príkladom je reklama založená na bežnom reklamnom preháňaní, pxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxelý adresát takejto reklamy si ju musí uvedomiť a ako reklamné preháňanie ju aj hodnotiť.
Spôsobilosť uvádzaného alebo rozširovaného údaja privodix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlebo nepravdivý. Avšak na rozdiel od nepravdivých údajov, kde klamlivosť údajov zakladá určitý predpoklad splnenia podmienky hrozby spôsobenia ujmxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádzania lebo rozširovania pravdivých údajov, v súvislosti s ktorými vznikla otázka, či ich možno subsumovať pod § 50, možno rozdeliť do viacerých skxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jeho podnik do priaznivého svetla (napr. informácia o tom, že určitý súťažiteľ je najväčším súťažiteľom na danom relevantnom trhu).
Ďalej súťažitex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe prípustné, ak k nemu dochádza na základe nevyprovokovanej otázky zákazníka, nie sú prekročené hranice vecného informovania a nedochádza pritom k zbxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxadu neprípustnosti inej porovnávacej reklamy, obsahuje § 4 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Určitým variantom porxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podľa § 4 ods. 1 zákona č. 147/2001 Z.z. ("... reklama, ktorá priamo alebo nepriamo označuje iného súťažiteľa alebo jeho produkty"), a tým ani skutkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxé testy.
Keďže výsledky porovnávacích tovarových testov môžu mať v očiach zákazníckej verejnosti veľký význam, súťažitelia môžu byť motivovaní vyxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdným z porovnávaných súťažiteľov v zásade nič nebráni. Iná situácia by nastala v prípade, ak by súťažiteľ použil výsledky testov iba selektívne, t.j. txxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdzaním či rozširovaním pravdivých údajov môže byť uvádzanie alebo rozširovanie údajov týkajúcich sa výlučne pomerov, výrobkov alebo výkonov konkurxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxho súťažiteľa zo strany jeho konkurenta. Odhliadnuc od situácie, keď k uverejneniu rozhodnutia malo dôjsť na základe rozhodnutia (či už v podobe povinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxie sa javí riešenie, podľa ktorého rozhodnutie možno uverejniť, no nie spôsobom, ktorý by bol zneužitím tohto práva (napr. uverejnenie v skrátenej forxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2. Prípustná primeraná obrana a porovnávacia reklama
Ak bude uvedenie alebo rozšírenie pravdivého údaja spôsobilé privodiť súťažiteľovi ujmu, toxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxou obranou možno rozumieť odpoveď vo forme zľahčujúceho uvedenia či rozšírenia pravdivých údajov, nielen na predchádzajúci útok, ktorý mal takisto pxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx pôvodne poškodeného súťažiteľa. Obrana pôvodne poškodeného súťažiteľa však musí byť primeraná a nesmie prerásť do systematického či agresívneho očxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxamy podľa § 4 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, o ktorom sme sa už zmienili.
Súvisiace ustanovenia
§ 45 - klamlivá reklama
§ 48 - parazitovanie na pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xodľa oboch odsekov § 50 Obchodného zákonníka ide v prípadoch, kedy sú zľahčované výrobky alebo výkony iného súťažiteľa, ktorý musí byť menovaný alebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxkou pohnútkou, pretože konkurentmi z hľadiska tejto skutkovej podstaty nekalosúťažného konania sú iba súťažitelia, ktorých hospodárske záujmy sa dxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxe podľa ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka ide v prípade zľahčovania výrobkov alebo výkonov iného súťažiteľa, ktorý musí byť menovaný alxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxkou, pretože konkurentmi z hľadiska tejto skutkovej podstaty sú výlučne súťažitelia, ktorých hospodárske záujmy sa dostávajú do vzájomného stretu. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xbchodného tajomstva
K § 51
Podstata porušenia obchodného tajomstva
Právny inštitút obchodného tajomstva upravuje § 17, ktorý ho kvalifikuje akx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikateľom (§ 18), pričom právne prostriedky ochrany, využitia ktorých sa oprávnený podnikateľ môže domáhať, sú identické s právnymi prostriedkaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx môže využiť v súťaži. V skutočnosti však medzi poľom pôsobnosti podľa § 17 až 20 na jednej strane a § 51, na strane druhej, nie je žiadny markantný rozdiel. xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxeriálnej alebo nemateriálnej hodnoty. Ak určitý údaj má podľa vôle podnikateľa - účastníka hospodárskej súťaže zostať utajený a zároveň spĺňa podmiexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxaži.
Medzi režimom ochrany obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 a § 51 však predsa existujú určité rozdiely, a to tak na úrovni praktík, voči ktorým sa oxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxkcionovaným konaním konanie spočívajúce v oznámení, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, nie však iba zhromažďovanie údajov tvoriacixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnávateľa by mohlo byť kvalifikované ako ohrozenie obchodného tajomstva, čo by súťažiteľovi - nositeľovi práv k ohrozenému obchodnému tajomstvu, otvxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xž 55 z dôvodu porušenia obchodného tajomstva podľa § 51, môže nielen ten sútažiteľ, ktorého právo na obchodné tajomstvo bolo porušené, ale všetky tie osxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx ako súťažiteľ, ktorého sa vyzradené obchodné tajomstvo týka. Ak napríklad tento priamo nedotknutý súťažiteľ vykonáva rovnakú činnosť ako priamo dotxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxchodného tajomstva jeho konkurenta by mohol utrpieť určitú ujmu v súťaži (vo vzťahu k dodávateľom či odberateľom) aj on sám. Hoci si možno iba ťažko predxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xpotrebiteľovi. Ustanovenie § 54 ods. 1 však nepriznáva aktívnu legitimáciu právnickým osobám oprávneným hájiť záujmy spotrebiteľov či súťažiteľovx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxo pri ostatných skutkových podstatách nekalej súťaže, aj na naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva podľa § 51 je popri všeobecnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxisiacu s podnikom,
-
skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu,
-
v príslušných obchodných kruhoch musí byť bežne nedostupný a
-
podľa vôle poxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxcej osoby k obchodnému tajomstvu. Obchodný zákonník v tomto smere rozlišuje podľa toho, či sa konajúca osoba k predmetu obchodného tajomstva dostala oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxiteľa práv k predmetu obchodného tajomstva.
Na druhej strane na naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva netreba preukazovať xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xni jeho znalosť protiprávnosti svojho konania. Nevyžaduje sa ani to, aby vyzradenie obchodného tajomstva malo za následok vznik skutočného prospechx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx - ochrana informácií poskytnutných pri zmluvnom konaní
§ 513 - povinnosť nadobúdateľa licencie utajovať poskytnuté podklady a informácie
Súvisxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxných strán o tom, že určité náležitosti zmluvy tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xrostredia bolo zabrániť vzniku alebo pretrvávaniu takej hospodárskej súťaže, v ktorej by podmienky pre jej jednotlivých účastníkov v oblasti požiadxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxnie väčšiny z týchto požiadaviek si vyžaduje vynaloženie určitých výdavkov, by sa nerešpektovanie týchto požiadaviek zo strany jedného zo súťažiteľxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvia a životného prostredia
Nie je relevantné, pri akej činnosti ku konaniu porušujúcemu § 52 došlo; zákon hovorí o fáze výroby, distribúcie a o iných vxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxríklad o distribúciu vážených potravinárskych výrobkov bez dodržiavania príslušných hygienických opatrení, či o predaj výrobkov na tzv. čiernom trxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxť, že konaním porušujúcim § 52 bude konanie ohrozujúce zdravie alebo životné prostredie nielen tretích osôb, ale aj konanie škodlivé pre previnivšiehx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdkov zamestnancom).
Ustanovenie § 52 nechráni akýkoľvek záujem na ochrane zdravia alebo životného prostredia, ale iba taký záujem, ktorý je chránexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostredia, zdravia ľudu, hygieny, bezpečnosti pri práci a pod. Relevantné právne normy ochrany prírody obsahujú zväčša svoje vlastné, verejnoprávxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvotného prostredia teda môžu vystupovať skôr ako doplnok k spomínaným verejnoprávnym sankciám v prípadoch, v ktorých naplnením tejto skutkovej podsxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxa alebo životného prostredia chránené zákonom, výnára sa otázka, či by predmetom ochrany podľa § 52 mohli byť záujmy ochrany zdravia alebo životného prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxpodobne negatívna. Ak by nastala situácia, že konanie bude v rozpore s týmito právnymi normami nižšej právnej sily v oblasti ochrany zdravia a životnéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxdokonovanom
vide
(" skresľuje", "prevádzkuje", "uvádza", "uskutočňuje") naznačuje vôľu zákonodarcu pod x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchto záujmov. V pozadí tejto interpretácie ustanovenia § 52 stojí úvaha, podľa ktorej sankcionovanie akéhokoľvek porušenia predpisov týkajúcich sx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxácia nekalosúťažných ustanovení Obchodného zákonníka by prichádzala do úvahy iba v prípade, ak by porušenie týchto verejnoprávnych noriem bolo zároxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxjavuje aj v tom, že sa nevyžaduje spôsobenie konkrétnej škody, stačí fakt porušenia zákonných povinností. Nevyžaduje sa ani vedomosť o existencii porxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxe zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi
§ 300, 301 TZ - ohrozenie a poškodenie životného prostredia
Diel III
Právne prostriedky ochxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx Tieto normy vymedzujú predovšetkým nároky, ktoré môžu aktívne legitimované subjekty použiť voči rušiteľom. Spresňujú aj okruh aktívne legitimovanxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v konaní o nároku iba niektorých z nich voči ostatným a niektorých špecifík prejednávania sporov z nekalosúťažného konania.
Nároky, ktoré možno uplaxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xorušené alebo ohrozené konaním, ktoré je zároveň naplnením skutkovej podstaty tzv. generálnej klauzuly podľa § 44 alebo jednej zo skutkových podstát xxxxxxxxx x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxržanie sa konania xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxh,
-
náhrada škody,
-
vydanie bezdôvodného obohatenia.
Toto ustanovenie však nie je jediným právnym rámcom nárokov, ktoré navrhovateľ poškoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxnej úpravy nekalej súťaže a jednak na všeobecné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o základných okruhoch žalobných petitov prípustných pred sxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o tom, či určitý právny vzťah alebo právo existuje; tento výpočet však nie je taxatatívny. Žalobné nároky uvedené v § 53 OBZ sú v podstate iba špecifickýxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ktorých petit by patril do ostatných dvoch okruhov prípustných žalobných petitov (návrh na rozhodnutie o osobnom stave a určovacia žaloba); prirodzxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxspodárskej súťaže sa však javí, že k ich úprave, resp. náprave, by okrem žalôb o uloženie povinnosti mohlo dôjsť iba určovacou žalobou, nie však žalobou xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxre so zákonom, stále trvá, alebo hrozí, že sa bude opakovať. Pritom hrozbu opakovania nezákonného konania netreba interpretovať ako zjavné nebezpečexxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxadného stavu.
Primerané zadosťučinenie je náhradou za spôsobenú nemajetkovú ujmu, ktorá spočíva predovšetkým v zásahu do dobrej povesti právnickxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xyplatenie peňažnej sumy. Poskytnutie zadosťučinenia v peniazoch prichádza do úvahy najmä v prípade, ak ujma - svojou povahou nemajetková - bude mať nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xpresňuje, že zadosťučinenie poskytnuté poškodenému súťažiteľovi musí byť primerané. Primeranosť poskytnutého zadosťučinenia xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx rozdiel od žalobného nároku na náhrady škody, kde priznaná náhrada odškodňuje v zásade všetku spôsobenú škodu, poskytnuté zadosťučinenie bude spôsoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxenzity nekalosúťažného konania v pomere k vykázanému zisku odporcu v roku, v ktorom došlo k realizácii nekalosúťažného konania (R 48/2001).
Priznaxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx škoda a ušlý zisk. Podľa § 380 súčasťou odškodňovanej škody sú aj náklady vynaložené poškodeným v dôsledku porušenia povinnosti rušiteľom.
Rovnako xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxenok vydania bezdôvodného obohatenia podľa § 451 a nasl. OZ.
Napokon, súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uvxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je totiž efektívna najmä vtedy, keď je rýchla. V prípade nekalej súťaže to platí dvojnásobne. Na začiatku deväťdesiatych rokov súdy odmietali vydávať xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenia vo veciach nekalej súťaže aj v prípadoch, keď petit žaloby je totožný s návrhom uvedeným v predbežnom opatrení. Musia však byť splnené všeobecné pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xúťaže
§ 54 - aktívna legitimácia právnických osôb oprávnených hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov
§ 55 ods. 2 - uverejnenie rozsudku
§ 373 x xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxspodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mexxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xormu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete činnosti.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxej súťaži súčasne aj parazitovaním na povesti podnikateľa.
Osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené nekalou súťažou, môže sa proxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxa a ak by jeho nepeňažná forma neposkytovala primerané zadosťučinenie.
Osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené nekalou súťažxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxovi zakázal prevádzkovať jeho živnosť.
§ 54
K § 54
1. Vymedzenie okruhu aktívne legitimovaných subjektov
Pokiaľ ide o vymxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xalšie kategórie osôb odlišných od súťažiteľov, a právnické osoby oprávnené hájiť záujmy súťažiteľov a spotrebiteľov. Právna doktrína v tomto smere nxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx sú rôzne. Úvaha, že priznanie aktívnej legitimácie právnickým osobám oprávneným hájiť záujmy spotrebiteľov nevyhnutne predpokladá priznanie aktíxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené ...“, teda spôsobom zahŕňajúcim aj spotrebiteľov a iné osoby prípadne dotknuté vo svojxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxej legitimácie spotrebiteľom (a iným subjektom, ktorých práva boli nekalosúťažným konaním porušené alebo obmedzené) v kombinácii s už citovaným obmxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxc sa na naplnenie ktorejkoľvek zo skutkových podstát nekalej súťaže,
-
právnické osoby oprávnené hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov sa xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého zadosťučinenia, náhrady škody a vrátenia bezdôvodného obohatenia), a to v prípade naplnenia skutkových podstát klamlivej reklamy, klamlivého oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x prípade naplnenia skutkových podstát parazitovania na povesti, podplácania, zľahčovania a porušenia obchodného tajomstva),
-
spotrebitelia, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhrady škody a vrátenia bezdôvodného obohatenia (teda nie zdržania sa protiprávneho konania a odstránenia závadného stavu), a to v prípade naplnenia kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeho ustanovenia do právnej úpravy prostriedkov ochrany pred nekalosúťažnými konaniami bola snaha zamedziť zbytočnému hromadeniu žalôb a preťažovaxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxžanie sa protiprávneho konania a na odstránenie závadného stavu.
Zánik oprávnenia subjektov poškodených alebo ohrozených nekalosúťažným konaníx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcom (jedným zo subjektov poškodených alebo ohrozených nekalosúťažným konaním žalovaného) musí smerovať k priznaniu (súdom) rovnakého nárokux xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxovaného) a totožný žalobný nárok musí byť odôvodnený realizáciou totožného nekalosúťažného konania zo strany totožného žalovaného.
Totožnosť žaxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xotožnosťou opatrení, ktoré žalobcovia v rámci návrhu na odstránenie závadného stavu navrhujú prijať.
Podľa § 54 ods. 2 právo podať žalobu o zdržanie xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxým skončením takéhoto konania.
V každom prípade vznik prekážky začatej veci alebo rozhodnutej veci zabraňuje ďalším osobám, ktoré by sa cítili byť pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm, ako je ten, ktorý bol formulovaný v prvej žalobe.
Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 druhá veta právoplatný rozsudok vynesený v konaní o žalobe iba jednéhx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xšak neboli účastníkmi konania začatého v dôsledku prvej žaloby.
Súvisiace ustanovenia
§ 48 - parazitovanie na povesti
§ 49 - podplácanie
§ 50 - zľxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxnania
Obsah a rozsah informácií tvoriacich predmet obchodného tajomstva možno spoľahlivo určiť xx xxxxxxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xstanovením § 116 ods. 3 OSP odkaz na "verejný záujem" bude bezpochyby zahŕňať dôvody, pre ktoré možno vylúčiť verejnosť z pojednávania podľa § 116 ods. x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxlosúťažného konania uvádza aj ohrozenie dôležitého záujmu účastníkov a mravnosť. Spomedzi týchto dvoch dôvodov uvedených v § 116 ods. 3 OSP možno pod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxávanie sporu vyvolaného reklamou pornografickými prostriedkami. Iba ťažko by však pod "verejný záujem" bolo možné zahrnúť dôležitý záujem účastníkxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxácie § 116 ods. 3 OSP. Ako príklad bol uvedený spor z nekalosúťažného konania spočívajúceho v podplácaní známeho ústavného činiteľa, aj keď by v tomto pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxožno nevidieť, že predmetom diskusie pred súdom by bol nekalosúťažný rozmer konania ústavného činiteľa, teda dopad jeho konania na podmienky hospodáxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xrípade účasti verejnosti na prejednávaní takéhoto prípadu.
Podľa nášho názoru uverejnenie rozhodnutia je možné len na základe návrhu jednej zo spoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxech, k čomu môže dôjsť najmä z dôvodu bežného systematického nadhodnocovania peňažných súm požadovaných poškodenými subjektmi v porovnaní s tými, ktxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v akej miere bude každá zo sporových strán znášať zodpovedajúce náklady, by sa mohlo spravovať kritériom prevažujúceho úspechu, podobne ako pri náhraxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxobu jeho uverejnenia. Rozsah, formu a spôsob uverejnenia rozsudku mal súd v každom prípade presne určiť, aby medzi bývalými sporovými stranami zamedzxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxť, na ktorej strane a akým typom a veľkosťou písma, prípadne koľkokrát, kedy alebo dokedy sa má uverejniť.
Súvisiace predpisy
§ 17 až 20, § 51 - obchodxx xxxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
1. Všeobecne o účele ustanovenia
Ustanovenie upravuje dve rozdielne otázky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx entity s oddeleným majetkom od zakladateľov má byť spojená s úpravou zásahov do tejto oddelenosti, teda s ručením spoločníkov za záväzky spoločnosti.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxgálnej definície. Ide o strešné označenie pre určité druhy právnických osôb upravených prednostne Obchodným zákonníkom, ktorými sú verejná obchodnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxpu
numerus clausus
obchodných spoločností.
Zákon ustanovuje, že obchodné spoločnosti sú právnickými osobami, to znamená, že sú subjektom odlišnxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxníkov (§ 420 ods. 2 OZ). Ako právnické osoby sú aj nositeľkami základných práv s výnimkou tých, ktorých podstata sa spája s ľudskou bytosťou (PL. ÚS. 15/9xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx bude podnikateľom xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kapitálovými obchodnými spoločnosťami (napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným). Takéto členenie síce nenachádzame priamo v záxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxov obchodných spoločností. Uvedené členenie obchodných spoločností vychádza z toho, do akej miery jednotlivé formy obchodných spoločností zvýrazňxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxckou vlastnosťou je osobná účasť spoločníkov na riadení (obchodnom vedení) spoločnosti a osobné neobmedzené ručenie spoločníkov. Pre kapitálové spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčností je existencia povinne tvoreného základného imania, ktoré je peňažným vyjadrením súčtu peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých spoločnxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spoločníkov a prostredníctvom ich postavenia vykazuje prvky oboch osobných (komplementári) aj kapitálových (komanditisti) spoločností (bližšie xxxxxxxx x x xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xisku. Účel je jedným z hlavných diferenciačných kritérií pri rozhodnutí o type právnickej osoby, prostredníctvom ktorej má byť určitý cieľ dosiahnutxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Podnikateľský účel obchodnej spoločnosti ale neobmedzuje jej spôsobilosť na pxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Podľa odseku 2 komentovaného ustanovenia majú právnické osoby založené podľa práva EÚ postavenie obdobné postaveniu obchodných spoločností. Formxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxr. Európske zoskupenie územnej spolupráce). Nie všetky právnické osoby môžeme pripodobniť postaveniu obchodných spoločností. Zákonodarca mal zrexxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxskych záujmov či európske družstvo). V tom prípade ide ale o nadbytočné a duplicitné ustanovenie.
Zároveň nie je zrejmé, čo sa myslí pod slovným spojexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxvnaké, nielen obdobné postavenie ako obchodné spoločnosti. Vo vzťahu ku komentovanému ustanoveniu nie je zrejmé, aké iné postavenie obchodných spolxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa ako lex xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxoločnosť je právnickou osobou - právnou konštrukciou, ktorej právo priznáva status, na základe ktorého môže nadobúdať určité práva a povinnosti. V doxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xreto právna úprava society (združenia bez právnej subjektivity - spoločnosti nekorporatívneho typu), úprava právnických osôb vo všeobecnej časti Ox x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxančných inštitúciách). Hoci uvedený koncept predpokladá pluralitu osôb, kapitálové obchodné spoločnosti môžu byť založené a aj existovať ako tzv. „xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxmi a následne spoločníkmi obchodných spoločností môžu byť slovenské alebo zahraničné fyzické alebo právnické osoby (prípadne aj iné ako fyzické osobxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x obchodnej spoločnosti, napríklad vo vzťahu k neobmedzenému ručeniu spoločníka (§ 56 ods. 4), zákaz reťazenia spoločností (§ 105a) či obmedzenia dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxkaní. Pod pojmom zúčastňovanie sa na podnikaní má zrejme na mysli hlavne (majetkovú) účasť na obchodnej spoločnosti ako spoločník, ale nevylučuje ani xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch požiadaviek fyzickou osobou
Obchodný zákonník v odseku 4 komentovaného ustanovenia nesystematicky zaraďuje aj úpravu povinnosti zabezpečiť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxostenského práva, resp. verejnoprávnej úpravy podnikania. Zákon v komentovanom ustanovení neupravuje ani druh právneho vzťahu medzi obchodnou spoxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxovaného ustanovenia nezbavuje tieto fyzické osoby zodpovednosti podľa osobitných predpisov. Je sporné, či predmetné ustanovenie predbieha právnu xxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xds. 4 druhá veta príklady verejnoprávnej zodpovednosti, ako aj reflexy porušenia povinnosti fyzickej osoby na vnútorný vzťah medzi obchodnou spoločxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxx. 2 OZ.
Porušenie tohto ustanovenia vedie k možnosti súdu zrušiť obchodnú spoločnosť (pozri komentár k § 68).
c) Ručenie spoločníkov za záväzky obchxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnom rozsahu práve táto obchodná spoločnosť. Majetková oddelenosť medzi obchodnou spoločnosťou a právnickou osobou ale nie je nepreniknuteľná. Záxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti (§ 56 ods. 5).
Aj podľa miery ručenia spoločníkov za záväzky obchodnej spoločnosti rozlišujeme medzi osobnými a kapitálovými spoločnosťami. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxrejná) akciová spoločnosť, ktorej akcionári počas trvania spoločnosti za jej záväzky neručia vôbec. Medzi týmito hraničnými bodmi nachádzame komanxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxsplateného vkladu zapísaného do obchodného registra a komplementári rovnako ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti celým svojím majetkom.
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxsti spoločníka uhradiť záväzky spoločnosti (pozri komentár k § 13a a § 56a). V tejto súvislosti stojí za zmienku judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti súxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxnú právnu subjektivitu, nerozhoduje samostatne o svojom správaní na trhu, ale vykonáva vo všetkých podstatných ohľadoch pokyny dané materskou spoloxxxxxxxx xxxx
xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxho ručenia sa v tomto prípade použijú aj § 303 a § 304, zatiaľ čo pre iné formy zákonného ručenia sa v zmysle textuálneho výkladu majú aplikovať len ustanovxxxx x xxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxočnosti je kogentne upraveným zákonným ručením, nevylučujeme však možnosť dohody konkrétneho veriteľa so spoločníkom o tom, že si nároky z ručenia voxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxný substrát obchodnej spoločnosti
Podľa § 56 ods. 5 môže byť fyzická alebo právnická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdné nároky veriteľov a podčiarkuje sa charakter osobných obchodných spoločností s neobmedzeným ručením spoločníkov. Uvedené pravidlo ale nebráni txxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti
Pred vznikom ešte spoločnosť nemôže nadobúdať práva a povinnosti ani byť zaviazaná z právnych úkonov. Možno v jej mene konať, ale následky znášajú xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxíkov za záväzky konajúcich osôb, ibaže sa stali záväzkami spoločnosti po jej vzniku. Počas fázy pred vznikom spoločnosti, ako aj v prípade, ak by spoločxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxnej spoločnosti
Počas trvania spoločnosti sa zákonné ručenie jej spoločníkov spravuje pravidlami pre tú ktorú obchodnú spoločnosť. Väčšiu mieru rxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa za záväzky spoločnosti osobne (t. j. celým svojím majetkom, teda aj osobným majetkom), spoločne a nerozdielne. Spoločníci kapitálových obchodných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxhu nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri), alebo za ne neručia vôbec (napr. akcionár alebo spoločník spoločnosti s ručením obmedzenýmx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x prípade, ak bol na majetok vyhlásený konkurz. V prípade konkurzu je ale ručenie rozsahovo obmedzené pravidlami pre konkurzné uspokojenie nárokov.
Rxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxoločnosti bez likvidácie, ručia spoločníci v rovnakom rozsahu, v akom ručili počas trvania obchodnej spoločnosti. Ak veritelia neboli uspokojení z mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxe účely ručenia za záväzky spoločnosti sa vzťah medzi spoločníkom a veriteľom bude spravovať rovnakými pravidlami, akoby spoločnosť ešte existovalax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdáciou a spoločníkom vznikol nárok aj na podiel na likvidačnom zostatku, ručia za záväzky spoločne aspoň do výšky tohto podielu, aj keby počas trvania sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxoločnosti nie je rozhodujúce vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku, ale len vznik nároku naň. Sporný je moment vzniku nároku z ručenia a ručenia axx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdielu na likvidačnom zostatku, no vzhľadom na subsidiaritu a akcesoritu tohto vzťahu bude nárok z ručenia premlčaný, keď dôjde k premlčaniu hlavnej poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxia a dodatočnej likvidácie majetku zaniknutej obchodnej spoločnosti podľa § 75a. Podľa nášho názoru nie je medzi týmito inštitútmi vzťah prednosti, axx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxdny dodatočný majetok zaniknutej spoločnosti nenájde, no len vtedy, ak týmto osobám vznikol nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Ak by sa objavil ďxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxje proces dodatočnej likvidácie podľa § 75a, prípadne využije obe možnosti naraz. Vzhľadom na neexistenciu žiadnej prednosti nie je možné ani konanie x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxčnej likvidácie majetku.
Splnenie ručiteľskej povinnosti a vzájomné vyporiadanie sa
Ak ručiteľ splní za dlžníka jeho záväzok, je spravodlivé, abx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, podľa ktorej sa v prípade ručenia spoločníkov po zániku obchodnej spoločnosti spoločníci medzi sebou vyrovnajú tým istým spôsobom ako pri ručení za txxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxzájom.
V osobných obchodných spoločnostiach dochádza pri splnení ručiteľskej povinnosti osobne ručiaceho spoločníka k subrogácii do právneho poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxočnosti a aj voči ostatným spoločníkom, s ktorými bol solidárne zaviazaný, právo na náhradu (pozri komentár k § 86 a § 87). Ak niet inej dohody, vzájomne sx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxlatenie vkladu. Iba ak by nebolo možné toto plnenie započítať na vklad, napríklad preto, lebo už vklad bol splnený, no splatenie vkladu nebolo zapísané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xzájomné vyrovnanie spoločníkov plniacich z titulu ručenia po zániku obchodnej spoločnosti rovnaké pravidlá, ako pre ich vyporiadanie počas trvania xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti. Ak by ručili do výšky podielu na likvidačnom zostatku a pomer rozdelenia tohto likvidačného zostatku bol iný, ako by bol vzájomný pomer vyrovnania xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ak sa napríklad likvidačný zostatok rozdelil medzi dvoch spoločníkov v. o. s. pomerom 1:4, mal by byť tento pomer zachovaný aj pre vyrovnanie sa medzi nixx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxporiadania sa pri ručení podľa § 106 (pomery prevzatých vkladov) a pomerov na likvidačnom zostatku podľa § 153 ods. 2 (pomery splatených vkladov). Zákox xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnia plnenia z titulu ručenia na splatenie vkladovej povinnosti.
Súvisiace ustanovenia
§ 2 - podnikanie
§ 13 - konanie podnikateľa
§ 57 až 75a - všexxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxidačnom zostatku
§ 69 ods. 4 - ručenie v prípade rozdelenia spoločnosti
§ 76 - neobmedzené ručenie všetkých spoločníkov za záväzky v. o. s.
§ 86, § 87 odxx x x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxv
§ 93 ods. 1 - neobmedzené ručenie komplementárov za záväzky komanditnej spoločnosti
§ 303 a nasl. - všeobecná právna úprava ručenia ako jednej z forixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxe predpisy
§ 18 až 20a OZ - všeobecná právna úprava právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka
§ 21 OZ - štát ako právnická osoba
§ 143a OZ - manžexxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xx x vplyv uzavretia manželskej dohody v zmysle § 143a OZ na rozsah majetku spoločníka použiteľného na uspokojenie pohľadávky veriteľa obchodnej spoločxxxxx
x xxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxelov
zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
zákon č. 177/2004 Z.z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
Osobitné predpisy v xxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov
zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch
zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
zákon č. 78/1992 Zxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxarostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 442/2004 Z.z. o súkxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov
§ 56a
K § 56a
1. Vxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnník síce výslovne nezakotvoval rovnaké postavenie spoločníkov obchodných spoločností, napriek tomu však zásada rovnakého postavenia spoločníkox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxi obchodnoprávnych vzťahov spočíval v § 1 ods. 2, v zmysle ktorého, ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoval § 3 ods. 1 OZ, podľa ktorého výkon práv a povinností nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé vyjadrenie tohto zákazu sa nachádza v ustanovení § 265, podľa ktorého výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožívx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxsadami poctivého obchodného styku neplatné nie je, ale nepožíva právnu ochranu, to znamená, že sa nemožno úspešne domáhať takéhoto práva súdnou cestoxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých spoločností európskemu právu, explicitné vyjadrenie všeobecného princípu zákazu zneužitia práva pre právo obchodných spoločností treba považxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx otázky, či v konkrétnych rozhodnutiach orgánov spoločnosti nedochádza k privilegovaniu iných záujmov než záujmov spoločnosti samej. Zmyslom tohto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Požiadavku na rovnaké postavenie spoločníkov treba chápať v tom zmysle, že kritérium, podľa ktorého sa určuje rozsah práv a povinností spoločníkovx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spoločností nemajú spravidla rovnaký počet hlasov), ale o to, že miera práv a povinností v právnom vzťahu spoločníka a spoločnosti je daná jednotne pre xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtkým v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti) účinná ochrana práv a oprávnených záujmov spoločníkov vyžaduje nielen vyváženú komxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rešpektuje ustanovenie § 56a tým, že pokiaľ v odseku 1 vyjadruje len zákaz zneužitia väčšiny alebo menšiny hlasov v spoločnosti, v odseku 2 sa zameriava xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxí charakter a zahŕňa nielen zneužitie práva zo strany spoločníka, ale aj zo strany spoločnosti.
Kým odsek 1 ukladá spoločníkovi, prípadne skupinám sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxncíp lojality medzi spoločníkmi navzájom), prostredníctvom odseku 2 zákon garantuje každému jednotlivému spoločníkovi jeho práva bez rozdielu, zaxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxch akcií a pod. Takáto explicitne vyjadrená zákonná garancia má zmysel a svoje miesto v celom práve obchodných spoločností, jej význam a opodstatnenie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Obchodnom zákonníku možno pri jednotlivých formách obchodných spoločností nájsť aj osobitnú, na toto ustanovenie nadväzujúcu právnu úpravu, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu na všetkých akcionárov). V rôznych obmenách ju však možno nájsť aj v množstve ďalších ustanovení, ktoré sa týkajú tak akciovej spoločnosti, ako aj ostxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxdzeným pred záujmami spoločnosti, § 194 ods. 5 o zákaze uprednostňovania záujmov niektorých akcionárov pred záujmami akciovej spoločnosti atď.).
2x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorý zaviedla novela (zákon č. 500/2001 Z.z.) účinná od 1. januára 2002, je úprava ochrany spoločnosti a jej spoločníkov pred tzv. "šikanóznymi žalobxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x x x xxx xxxx x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení spoločníci za určitých zákonom presne vymedzených podmienok sú síce na jednej strane oprávnení uplatňovať v mene spoločnosti jej oprávnené náxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na náhradu trov konania iba v prípade, ak uplatnenie nároku bolo úspešné (predbežne sú povinní znášať trovy nimi iniciovaného súdneho konania sami).
xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxak prináležiacich osobám vykonávajúcim funkciu štatutárneho orgánu a ich delegovaním na navrhovateľa zákon účinne garantuje možnosť presadenia prxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxme späťvzatia návrhu, podania opravného prostriedku a pod.).
Významným prvkom zamedzujúcim zneužitiu práva je teda v tejto súvislosti nielen opráxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxce právomoci štatutárneho orgánu zostávajú nečinné, ale aj tomu zodpovedajúce zákonné delegovanie právomoci disponovať návrhom a konať v predmetnex xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva vo vnútorných vzťahoch obchodných spoločností predstavuje aj zákonom ustanovená povinnosť spoločníka znášať trovy ním iniciovaného konania xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh spoločností sa prijímajú na základe tzv. väčšinového princípu. Za predpokladu, že zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy neurčia inak, na prijatix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxov. Z toho vyplýva, že spoločníci, ktorí na valnom zhromaždení disponujú potrebným počtom hlasov, sú schopní presadiť svoju vôľu bez ohľadu na vôľu a záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxto väčšinový princíp prijímania rozhodnutí v kapitálových spoločnostiach poskytuje pomerne široký priestor na možné zneužitie väčšinovej moci na úxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe "hlasovo vybavení".
Nie vždy však podstata konfliktu záujmov medzi väčšinovými a menšinovými spoločníkmi musí spočívať iba v snahe väčšinových sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xledujú záujem prospešný pre spoločnosť (napr. úsilie o zabezpečenie dlhodobej prosperity spoločnosti, a to aj za cenu nevyplácania podielov na zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxobého výnosu z neho (bez ohľadu na dlhodobejšiu perspektívu rozvoja spoločnosti). Aj takéto konanie, t.j. konanie menšinových spoločníkov, ktoré je xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvanej menšiny môže dôjsť aj blokovaním prijatia určitých pre spoločnosť dôležitých rozhodnutí (napr. rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení záxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvalifikovanou väčšinou.
Ako ďalší príklad zneužitia práva (tak väčšinou, ako aj menšinou) možno uviesť neopodstatnené podanie návrhu na určenie nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxniu činnosti spoločnosti a k následnému spôsobeniu vážnej majetkovej ujmy (napr. pokles záujmu potenciálneho strategického investora o vstup do spoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxnom práva v rozpore so zákonom však napokon vždy zostáva na individuálnom posúdení okolností každého jednotlivého prípadu zo strany príslušného súdux
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxvých spoločníkov. O ich prvom obsahu rozhodujú zakladajúci spoločníci, preto možno odôvodnene predpokladať, že v čase zakladania spoločnosti tieto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xe spoločenská zmluva alebo stanovy po určitom čase vyjadrujú predovšetkým vôľu tých spoločníkov, ktorí majú v spoločnosti dostatočný počet hlasov na xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vplyvu na riadenie spoločnosti, ostatní spoločníci, ktorí vzhľadom na nízky počet hlasov na valnom zhromaždení nemôžu reálne ovplyvňovať riadenie sxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prístup zo strany menšinových spoločníkov však ešte väčšmi zvyšuje riziko, že spoločníci disponujúci potrebnou väčšinou hlasov nebudú pri prijímanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh spoločníkov.
K významným prostriedkom právnej ochrany pred zneužitím práva zo strany spoločnosti patria napríklad ustanovenia o sprísnení podmxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxteľmi (prípadne osobami blízkymi spoločníkom alebo zakladateľom, osobami ovládajúcimi alebo ovládanými spoločníkom alebo zakladateľom) ako prevxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxx
x xxxxx "ovládaná a ovládajúca osoba" pozri § 66a OBZ a výklad k nemu.
Za prostriedok právnej ochrany pred zneužitím práva zo strany spoločnosti alebo niektxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xôže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval naďalej. To, či takáto situáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx voči nemu ako spoločníkovi, alebo takýmto spôsobom porušujú svoje povinnosti ostatní spoločníci na jeho ujmu, súd jeho účasť v spoločnosti zruší. Povxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanov. To znamená, že prípadný úspech uvedeného spoločníka bude zrejme závisieť aj od kvality spoločenskej zmluvy, prípadne stanov, predovšetkým vxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxti by mali jej zakladatelia pamätať aj na situáciu, keď o zrušení účasti niektorého z nich bude rozhodovať súd (k tejto problematike pozri aj výklad k § 14x x xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkov, resp. povinnosť rovnakého zaobchádzania so všetkými spoločníkmi je do istej miery modifikovaná ustanoveniami zakotvujúcimi ochranu práv menšxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxého zhromaždenia.
Kvalifikovanú menšinu spoločníkov akciovej spoločnosti tvoria akcionári s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxať od predstavenstva zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a zaradenie určenej záležitosti do jeho programu,
-
právo žiadať dozornú radu o pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
-
právo žiadať predstavenstvo o uplatnenie nárokov spoločnosti na vrátenie plneniax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva,
-
právo žiadať dozornú radu, aby v mene spoločnosti uplatnila nároky na splaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxe spoločnosti uplatnila nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva.
V prípade, keď predstavenstxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxroky v mene spoločnosti sami.
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že novela účinná od 1. januára 2002 výrazne posilnila ochranu práv menšinových akcionároxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx01/EHS).
6. Možnosť napadnutia uznesenia valného zhromaždenia ako prostriedok zamedzenia zneužitiu práva
Na to, aby ochrana práv spoločníkov boxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prostriedky potrebné na vynútenie týchto práv.
Okrem už spomínaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdných spoločností) k významným a účinným prostriedkom vynútenia práv menšinových spoločníkov patrí aj oprávnenie spoločníka spoločnosti s ručením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxanovami, upravené v § 131 a 183.
Každý spoločník (t.j. aj každý akcionár ako spoločník akciovej spoločnosti) bez ohľadu na výšku jeho vkladu (resp. bex xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xe v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. V nadväznosti na ustanovenie § 56a to znamená, že k určeniu neplatnosti uznesenia valnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxtím uznesenia došlo k zneužitiu práv spoločníka či už zo strany väčšiny, alebo menšiny hlasov v spoločnosti.
Bližšie k otázke určenia neplatnosti uzxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xx x xx4 ods. 9 - právo spoločníka uplatniť v mene spoločnosti nárok na splatenie vkladu alebo právo na náhradu škody
§ 81a, § 97 ods. 5, § 122 ods. 3, 4 a § 181 ods. 6 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xx x xxx x xxxxxna tzv. kvalifikovanej menšiny spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným
§ 131 - oprávnenie spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným napadxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 176a ods. 3 - zákaz obmedzenia alebo pozastavenia výkonu práv akcionára nad rámec Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch
§ 176b - osobitxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx9 - povinnosť zachovania kapitálu v akciovej spoločnosti
§ 181 - ochrana tzv. kvalifikovanej menšiny akcionárov
§ 182 ods. 2 - právo akcionára uplatnxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx ods. 5 - zákaz uprednostňovať záujmy akcionárov pred záujmami akciovej spoločnosti
x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxníkmi a medzi spoločníkmi xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xšeobecný princíp súkromného práva
§ 116 a 117 OZ - blízke osoby
čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavnoprávny princíp zákazu zneužitia xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx
x xx
Založenie spoločnosti
K § 57
1. Všeobecne o založení obchodnej spoločnosti
Obchodný zákonník dôsledne rozlišuje medzi založením a vznikom spoxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxaním spoločenskej zmluvy, na platnosť ktorej sa vyžaduje písomná forma a úradné overenie podpisov všetkých zakladateľov. V prípade, keď spoločenskú xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxom zastúpeného, ktoré treba k zmluve priložiť. Vzhľadom na to, že Obchodný zákonník neobsahuje právnu úpravu udelenia plnomocenstva pre prípad zaklaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx
Všeobecný princíp založenia obchodnej spoločnosti uzavretím spoločenskej zmluvy v odseku 1 je porušený v dvoch prípadoch uvedených priamo v zákonxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxloženia spoločnosti jednou osobou nahrádza zakladateľská listina, ako aj § 162 ods. 2 prvá veta, na základe ktorej spoločenskú zmluvu pri zakladaní akxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxny akciovej spoločnosti je aj návrh stanov spoločnosti.
Z obsahovej stránky je spoločenská (zakladateľská) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxtatné náležitosti (
essentialia negotii
), ktorých absencia by spôsobila neplatnosť zakladateľskej listiny.
Podstatné náležitosti spoločenskexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxložené jedným zakladateľom) upravuje zákon pre každú formu obchodnej spoločnosti osobitne (§ 78 - verejná obchodná spoločnosť, § 94 - komanditná spolxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 768c ods. 6, v zmysle ktorého sa pri založení spoločnosti pred 1. januárom 2002 postupuje podľa doterajších predpisov až do vzniku spoločnosti, ak sa zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadateľom v zmysle odseku 3 môže dôjsť v dvoch prípadoch, a to:
a)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným (v súlade s odsekom 3 sa v tomto prípade s účinnosxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxskej zmluvy stačí úradné overenie podpisu jediného zakladateľa; na založenie spoločnosti je oprávnená tak jediná právnická osoba, ako aj jediná fyzixxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxpisnice o právnom úkone. S účinnosťou od 1. januára 2002 teda už nestačí iba úradné overenie podpisu zakladateľa. Jediným zakladateľom akciovej spoloxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť zakladá jediná osoba, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. V tejto súvislosti zákon rozlišuje medzi spoločenskou zmluvou a zakladaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx
x xxxxx xxvislosti treba osobitne upozorniť na novelizované znenie ustanovenia § 105a (zákonom č. 500/2001 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2002). V zmysle citx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxdzeným a jedna fyzická osoba nesmie byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.
xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrej zmyslom je nielen založenie spoločnosti, ale aj úprava fungovania spoločnosti ako celku vrátane úpravy vzájomných vzťahov medzi jednotlivými spxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxngovania navonok tvoria obsah osobitného dokumentu spoločnosti, ktorým sú stanovy.
Rozdiel medzi spoločenskou zmluvou a zakladateľskou zmluvou xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxločníkov - zakladatelia.
Funkciu spoločenskej zmluvy pri akciovej spoločnosti plní teda nielen sama zakladateľská zmluva, ale zakladateľská zmlxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxpade zmien vnútorných pomerov spoločnosti s ručením obmedzeným (napr. pri zvýšení alebo znížení základného imania) musí nevyhnutne dôjsť k zmene spoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxosti.
Od zakladateľskej zmluvy treba odlišovať zakladateľskú listinu, ktorá, ako sme už uviedli, nahrádza spoločenskú zmluvu v prípadoch, keď spoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoločnosť, musí mať tie isté obsahové náležitosti ako spoločenská zmluva, resp. zakladateľská zmluva.
V záujme ochrany práv tretích osôb zákon vyžaxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkone musí spĺňať aj zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti.
4. Rozdiel medzi založením a vznikom spoločnosti
Pod pojmom založenie spoločnosxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti pozri výklad obsiahnutý v bodoch 1 a 2.
Za deň vzniku spoločnosti sa v zmysle § 62 považuje deň, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného rxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx
Ku xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x 68 a 68a.
O vplyve novej právnej úpravy na spoločnosti založené pred 1. januárom 2002 pozri výklad k § 768c ods. 6.
Súvisiace ustanovenia
§ 62 - vznix xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x xx xxxx x x xxxxxxxné náležitosti spoločenskej zmluvy verejnej obchodnej spoločnosti
§ 94 - podstatné náležitosti spoločenskej zmluvy komanditnej spoločnosti
§ 10xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xučením obmedzeným
§ 162 ods. 2 - forma právneho úkonu pri zakladateľskej zmluve akciovej spoločnosti
§ 163 - podstatné náležitosti zakladateľskej zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x8 až 20a OZ - všeobecná právna úprava právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka
§ 31 až 33b OZ - zastupovanie na základe plnomocenstva
§ 46 až 55 NP x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xotárom
§ 61 NP - osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na lisxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
1. Všeobecxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, najmä kapitálových obchodných spoločností. Základné imanie je inštitútom ochrany veriteľov, ako aj samotnej obchodnej spoločnosti. Akcent na zxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xa od neho upúšťa (znižovanie základného imania). 7a)
Funkcia základného imania spočíva v tom, že ako pasívum viaže časť aktív spoločnosti a ním viazxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdných spoločností. Medzi tieto mechanizmy patria aj pravidlá tvorby základného imania, pravidlá zabezpečujúce reálne vytvorenie a udržanie základxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ximo vkladov do obchodnej spoločnosti, upravené právom obchodných spoločností (príplatková povinnosť, emitovanie dlhopisov).
2. Legálna definícxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xákladné imanie (obchodnej spoločnosti) je peňažným vyjadrením súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.
V lixxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxých“ spoločníkov, alebo aj v prípade, ak ide o súhrn vkladov len určitej skupiny spoločníkov (napr. komanditistov). 7b) Podľa nášho názoru, základné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxovná položka, predstavujúca súhrn peňažného vyjadrenia vkladov - teda plnení komanditistov
causa
societatis - bude vystupovať ako zložka vlastnéhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xložiek. Predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu vkladov všetkých spoločníkov počas existencie spoločnosti, pričom môže byť vytvorené vkladmi tak vo xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xapríklad hnuteľné a nehnuteľné veci, pohľadávky a iné majetkové práva, obchodné podiely, cenné papiere, patenty, licencie, know-how a pod. (pozri výxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxočnosti s ručením obmedzeným vrátane rozsahu jeho splatenia, a aj výška základného imania komanditnej spoločnosti vrátane rozsahu jeho splatenia a vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxho kapitálu a majetku obchodnej spoločnosti
Od základného imania je potrebné odlišovať imanie alebo čisté obchodné imanie obchodnej spoločnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxov, ktoré spoločníci vložili do spoločnosti odo dňa jej založenia, nie však jej hodnotu.
Čistú xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxanie treba v súlade s § 6 ods. 3 rozumieť rozdiel medzi aktívami spoločnosti (obchodný majetok spoločnosti) a jej záväzkami (dlhy spoločnosti). Čisté oxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxke právo, pohľadávky zo záväzkových vzťahov, iné majetkové práva (napr. právo na využitie dizajnu, vynálezu, ochrannej známky a pod.), ako aj peniazmx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxčinou, ktorá zväčša nezodpovedá reálnemu stavu majetku spoločnosti. Skutočná hodnota majetku spoločnosti závisí od výsledkov jej hospodárenia, texx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxeniu. V prípade kapitálových spoločností však základné imanie nikdy nemôže klesnúť pod zákonom ustanovenú minimálnu výšku. Výška základného imania xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, iné fondy, ktoré spoločnosť vytvára povinne zo zákona, prípadne ďalšie fondy, ktoré si fakultatívne vytvára zo svojho zisku, a napokon aj nerozdelenx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx hospodárenia využívajú aj cudzie zdroje (napr. úver, vydávanie dlhopisov a pod.). Na rozdiel od vlastných zdrojov, cudzie zdroje predstavujú záväzox xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxie zdroje môže spoločnosť získať tak od tretích osôb, ako aj od vlastných spoločníkov (napr. na základe úverovej zmluvy medzi spoločníkom ako poskytovxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a počas krízy spoločnosti nesmú byť vrátené späť (pozri výklad k § 67a a nasl.). V súvislosti s ich poskytovaním osobitné pravidlá ustanovujú aj daňové pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxové obchodné spoločnosti majú stanovenú minimálnu výšku základného imania, pričom v niektorých prípadoch kapitálovo náročného podnikania sa vyžadxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeľského zámeru a zákon nevyžaduje, aby zakladatelia vybavili obchodnú spoločnosť dostatočným majetkom už pri začiatku podnikania. Slovenské právo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxného postihu podľa všeobecného občianskeho práva, zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním v rozpore s dobrými mravmi. Aj finančne náročnx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxoločnosť sa dostane do krízy (pozri výklad k § 67a a nasl.).
5. Povinné vytvorenie základného imania
Povinnú tvorbu základného imania zákon v odseku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxčnosť povinne nevytvára základné imanie, hoci výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, ako aj výška základného imania spoločnosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx
x x xxxx x x xxxhodný majetok
§ 6 ods. 2 - obchodné imanie
§ 6 ods. 3 - čisté obchodné imanie
§ 59 - vklad spoločníka
§ 108 ods. 1 - minimálna výška základného imania spolxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxosti s ručením obmedzeným
§ 142 až 147 - zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným
§ 162 ods. 3 - minimálna výška základnéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx x xvýšenie základného imania akciovej spoločnosti
§ 211 až 216 - zníženie základného imania akciovej spoločnosti
§ 768e - prechodné ustanovenie súvisxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxu sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nepeňažnú (predmetom vkladu sú iné hodnoty než peniaze).
O peňažný vklad ide iba vtedy, ak sú predmetom vkladu peniaze ako platidlo.
Pokiaľ je predxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xredmet vkladu definovať ako peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré sa vkladateľ zaväzuje previesť na spoločnosť, pričom rozsah zdrojov poskytnutýcx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnia spoločnosti.
Zákon neobsahuje taxatívny výpočet toho, čo všetko môže byť predmetom nepeňažného vkladu. Výslovnú úpravu ustanovuje iba pre príxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxežitosti, ktoré musia spĺňať všetky nepeňažné vklady. V tomto zmysle predmetom nepeňažného vkladu môže byť iba majetok, resp. majetková hodnota, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxto ustanovenie výslovne zakazuje, aby sa predmetom nepeňažného vkladu stal záväzok vkladateľa vykonať pre spoločnosť práce alebo poskytnúť jej služxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnej práce), hoci by aj spĺňala podmienky hospodárskej určiteľnosti, prevoditeľnosti a oceniteľnosti v peniazoch.
Najčastejším predmetom nepeňaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxpeňažný vklad však môže mať aj podobu nehmotnú. O nepeňažnom vklade v nehmotnej podobe hovoríme vtedy, keď jeho predmet tvoria práva k nehmotným statkoxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xutorské právo (napr. právo na využitie projektu, umeleckého diela a pod.) alebo záväzkové právo (napr. pohľadávka voči tretej osobe, pohľadávka voči xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe zložiek hmotnej a nehmotnej povahy, alebo navzájom tvoria jednotný systém práv a povinností, ako sú napríklad obchodné podiely v spoločnosti s ručenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti vklad je súdne vymáhateľný. Prevzatím tohto záväzku vzniká spoločníkovi vkladová povinnosť v miere určenej spoločenskou zmluvou, zakladatexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o prevzatí záväzku na nový vklad, a to v závislosti od toho, o akú formu obchodnej spoločnosti ide, ako aj v závislosti od toho, kedy dochádza k prevzatiu zxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxania spoločnosti predstavuje právny titul na prevod majetku tvoriaceho predmet vkladu z vlastníctva vkladateľa do vlastníctva spoločnosti. Obsah zxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxihom, keď majetok tvoriaci predmet vkladu prejde zo spoločníka na spoločnosť.
Zo znenia jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka o splatení vxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxa peňažných vkladov, je to v príslušnom zákonnom ustanovení výslovne vyjadrené (porovnaj § 111 ods. 1, § 165 ods. 3, § 168 ods. 1).
Peňažné vklady možno xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx t.j. ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, resp. v prípade zvýšenia základného imania ešte pred zápisom novej výšky základného imanix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdne aj iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Výnimku tvorí iba prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z vkladateľx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsť vkladateľa odovzdať správcovi vkladu písomné vyhlásenie, a to ešte pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra, pričom vklad sa považuje za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xšte neprešlo.
Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé spôsoby splnenia vkladovej povinnosti (t.j. prevodu majetku tvoriaceho predmet vkladu do vlastnxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvislosti s plnením zákonom ustanovenej povinnosti splatiť nepeňažné vklady, príp. minimálnu časť peňažných vkladov ešte pred zápisom do obchodného xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu už okamihom odovzdania vkladu osobe poverenej správou vkladov, vyplýva z § 60 ods. 5, podľa ktorého je správca povinný vydať písomné vyhlásenie o splaxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxm jej vzniku, s výnimkou prípadov, v ktorých zákon ustanovuje inak (napr. pri prechode vlastníckeho práva až vkladom do katastra, ak je predmetom vkladx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xriemyselné alebo úžitkové vzory a pod.).
Ak vkladateľ prevzal záväzok splatiť vklad už v čase existencie spoločnosti, k splateniu vkladu dochádza oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxspech účtu spoločnosti.
Ak sa vkladateľ za trvania spoločnosti zaviazal k splateniu vkladu, predmetom ktorého je vec, zákon splatenie vkladu neviaxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dohody medzi spoločníkom a spoločnosťou nevyplýva niečo iné. V prípade nehnuteľných vecí sa vklad považuje za splatený okamihom odovzdania vyhlásenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva však platí iba pre tie nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom evidencie v katastri nehnuteľností.
Ak predmet vkladu tvoria nehnuteľné veci, ktoré xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxstí do dispozície spoločnosti, resp. dňom, keď zmluva, ktorá je právnym titulom pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxdného podielu.
Pri listinných cenných papieroch na doručiteľa dochádza k splateniu vkladu odovzdaním listiny, ak z dohody medzi vkladateľom a spolxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxých papieroch je vklad v prípade založenia spoločnosti splatený už uzavretím zmluvy o prevode cenného papiera, a nie až registráciou jeho prevodu vykoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konštitutívne účinky. Iná je situácia za trvania spoločnosti, keďže k splateniu vkladu dochádza až pripísaním zaknihovaného cenného papiera na účet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovená zákonom sa týka predovšetkým spoločníkov kapitálových spoločností. Spoločníkom spoločností s ručením obmedzeným táto povinnosť vyplýva z uxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnditných spoločností (komanditistov), ktorí sú povinní vložiť do spoločnosti vklad najmenej vo výške 250 eur (§ 93 ods. 3). Komanditisti, rovnako ako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm registri. Výška vkladov komanditistov, ako aj rozsah ich splatenia, sa preto povinne zapisujú do obchodného registra. Táto povinnosť je zakotvená v x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpeňažných vkladov znaleckým posudkom.
K otázke spôsobu ocenenia nepeňažného vkladu pozri aj výklad v bode 4.
3. Nepeňažný vklad
Problematika nexxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxvá veta) a negatívne (druhá veta);
b)
ustanovuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxejde do jej vlastníctva, hoci nepeňažný vklad sa považuje za splatený (štvrtá a piata veta).
Ad a): Podľa prvej vety odseku 2 nepeňažný vklad musí spĺňxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx iba taký majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť.
V druhej vete je pojem nepeňažný vklad vymedzený negatívne tak, že za peňažné vklady zakazxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxť práce alebo poskytnúť služby, vytvárali fiktívne vklady, a tým aj fiktívne základné imanie.
Ad b): Kogentné ustanovenie tretej vety odseku 2 určujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xbmedzeným a pre akciovú spoločnosť). Z uvedeného vyplýva, že v prípade zakladania spoločnosti musí byť nepeňažný vklad splatený pred zápisom spoločnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxisom novej výšky základného imania do obchodného registra. V oboch prípadoch je podmienkou zápisu do obchodného registra splatenie nepeňažných vklaxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe tejto kogentnej povinnosti je nielen prísna, ale aj účinná. Je ňou nezapísanie spoločnosti do obchodného registra, to znamená, že spoločnosť nevznixxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxňažných vkladov zakotvená v odseku 2 platí iba vtedy, keď osobitné ustanovenia pri jednotlivých formách obchodných spoločností neustanovujú inak (ixxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxistov splatené bezodkladne po vzniku spoločnosti; uvedené platí tak pre peňažné, ako aj pre nepeňažné vklady, okrem iného aj preto, lebo inštitút spráxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxva splatnosti nepeňažných vkladov obsiahnutá v § 59 sa týka len spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.
Ad c): Posledná (piata) vetx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxudne, nie je podstatný, keďže môže ísť o akýkoľvek dôvod.
Spoločník sa zaväzuje poskytnúť vklad do spoločnosti. Ide o súdne vymáhateľný záväzok. Obsxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxrany spoločníka, a to bez ohľadu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxo povinnosti spoločníka zodpovedá povinnosť spoločnosti vrátiť vec spoločníkovi.
Výzva, ktorou spoločnosť žiada spoločníka o splnenie jeho povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xo 90 dní od doručenia výzvy. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa spoločník vystavuje riziku začatia kadučného konania, ktoré sa končí vylúčením spoločnxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeba odporučiť zakotvenie úpravy kadučného konania priamo do spoločenskej zmluvy, keďže výslovná právna úprava v zákone absentuje.
Vzhľadom na ustxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovenia o kadučnom konaní v spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 113 ods. 4), avšak vzhľadom na neexistenciu valného zhromaždenia ako povinného orgáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobnejšej úpravy kadučného konania aj do spoločenských zmlúv komanditných spoločností. K problematike kadučného konania pozri § 113 a výklad k citovaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxk predpokladať, že spoločnosť tak urobí bez zbytočného odkladu po uplynutí času, v ktorom na ňu vlastnícke právo k predmetu nepeňažného vkladu neprešlxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v peniazoch a s tým súvisiaceho vzniku škody sa štatutárny orgán vystavuje riziku zodpovednosti za škodu v zmysle § 757 OBZ. Ide o zodpovednosť za škodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxvuje iba nárok poškodeného na náhradu takej škody, ktorá vznikla porušením povinností vyplývajúcich zo záväzkovoprávneho vzťahu.
Zákon neustanoxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtená v peniazoch. Takýto postup by nebol účelný ani logický. Po vyplatení hodnoty vkladu v peniazoch však spoločník môže od spoločnosti celkom odôvodnxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxnenia s osobitným zreteľom na nepeňažné vklady do verejnej obchodnej spoločnosti a do komanditnej spoločnosti
Vklad spoločníka môže byť do spoločnxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine uviesť jednak nepeňažný vklad (bližšiu špecifikáciu predmetu vkladu), ako aj peňažxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxázka, ako treba vykladať slová "ak Obchodný zákonník neustanovuje inak". Obchodný zákonník totiž pri verejnej obchodnej spoločnosti (§ 78) a pri komaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxl od ustanovení § 110 a 163, ktoré vymedzujú podstatné obsahové náležitosti spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny spoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxanditnej spoločnosti musí obsahovať aj údaj o nepeňažnom vklade a peňažnej hodnote, ktorou sa započítava na vklad.
Preto si možno položiť otázku, či xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxžnú hodnotu. Odpoveď na túto otázku je v oboch prípadoch záporná, a to z dôvodov, ktoré uvádzame v nasledovnej časti tohto výkladu.
Podstatné náležitxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxoločníka, v tomto ustanovení uvedený nie je, čo je napokon logické už s prihliadnutím na skutočnosť, že spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti nemxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxkej zmluve verejnej obchodnej spoločnosti uvádzať netreba.
Pri komanditnej spoločnosti zákon zaraďuje medzi podstatné náležitosti spoločenskex xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou (najmenej však vo výške 250 eur), a to v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak bez zbytočného odkladu po xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xkladu každého komanditistu, jej obligatórnou náležitosťou však nie je údaj týkajúci sa predmetu nepeňažného vkladu alebo peňažnej sumy, v akej sa tenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxluva tieto údaje obsahovala. V ich záujme by bolo aj určenie hodnoty nepeňažného vkladu znaleckým posudkom. Zaradenie takejto úpravy do spoločenskej xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo ako nevypracovanie znaleckého posudku na nepeňažný vklad do verejnej obchodnej spoločnosti alebo do komanditnej spoločnosti, o ktorom sa zmienime x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx relevantný právny základ.
Prvú vetu odseku 3 o tom, že nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, treba teda vykladať nasledovne:
-
pri verejnej obchodnej spoločnosti a pri komanditnej spoločnosti ustanovuje zákon "inak" v tom zmysle, že údajx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti spoločenskej zmluvy, a preto ich v spoločenskej zmluve uvádzať netreba;
-
pri spoločnosti s ručením obmedzeným a pri akciovej spoločnosti ustxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxelen v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti, ale aj v ďalších dokumentoch, o ktorých tak ustanoví zákon [napr. v uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx 3, v dohode o rozsahu účasti na zvýšení základného imania podľa § 205 ods. 2 a pod.].
Nemožno sa preto bezvýhradne stotožniť s názorom publikovaným v čaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všeobecná úprava § 59. Je síce pravda, že viaceré ustanovenia obsiahnuté v § 59 sú aplikovateľné aj na nepeňažné vklady komanditistov, avšak netýka sa tx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx vklad spoločníka, treba uvádzať v spoločenskej zmluve komanditnej spoločnosti, ale vyplynie aj z nasledujúceho výkladu zaoberajúceho sa ďalšími asxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxtnej spoločnosti uplatnia iba vtedy, ak z osobitných ustanovení zákona nevyplýva niečo iné.
"Niečo iné", než ustanovuje § 59 ods. 2 v tretej vete (povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxj spoločnosti o splatnosti vkladov. Ak zo spoločenskej zmluvy verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti nevyplynie inak, nepeňxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxejnej obchodnej spoločnosti a 93 ods. 3 o splatnosti vkladov do komanditnej spoločnosti totiž nerozlišujú medzi peňažnými a nepeňažnými vkladmi; pre xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxčo iné", než ustanovuje § 59, vyplýva z osobitnej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxžného vkladu znaleckým posudkom upravená v § 59 ods. 3 sa vzťahuje len na akciovú spoločnosť (znalecký posudok musí obsahovať aj údaj o tom, či hodnota nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xdaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku spoločníka na vklad do spoločnosti).
S prihliadnutím na skutočnosť, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm a neobmedzeným ručením komplementárov), ako aj na absenciu donucujúcich ustanovení zákona, povinnosť znaleckého ocenenia vkladov sa netýka nepeňxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxklad k § 93 v bode 4. Podrobnejšie o vkladoch do verejnej obchodnej spoločnosti pozri vo výklade k § 80.
Zakotvenie povinnosti určiť hodnotu nepeňažnéxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoločností, ako aj snahou o priblíženie našej právnej úpravy článku 10 smernice č. 77/91/EHS v znení smernice č. 92/101/EHS.
Treba dodať, že hodnota nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxad spoločníka (pozri napr. § 109 ods. 3). Suma, ktorou sa nepeňažný vklad započíta na vklad, však nemôže byť vyššia ako hodnota vkladu určená posudkom.
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxením pôvodnej požiadavky na dvoch znalcov zákon reagoval na potrebu postupovať v súlade s vyhláškou č. 255/2000 Z.z., ktorú treba aplikovať pri určení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty majetku (teraz vyhláška č. 492/2004 Z.z.).
Druhá veta odseku 3 vymedzuje minimálne požiadavky na obsah znaleckého posudku. Ide o osobitné nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z tohto dôvodu bolo treba spresniť požiadavky na obsah znaleckého posudku pri oceňovaní nepeňažných vkladov do spoločností priamo v zákone. Aj tomto x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx právneho poriadku. Obsahovými náležitosťami znaleckého posudku sú:
-
opis nepeňažného vkladu, t.j. presná identifikácia predmetu tohto vkladux
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx aby týmto vkladom mohol byť splatený emisný kurz upísaných akcií, ktoré majú byť predmetným vkladom splatené, a v prípade spoločnosti s ručením obmedzxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxania nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným teda úloha znalca spočíva aj v posúdení otázky, či hodnota nepeňažného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K určeniu hodnoty nepeňažného vkladu pozri aj § 59b a výklad k nemu.
5. Podnik, resp. jeho časť ako jedna z foriem nepeňažného vkladu
Vzhľadom na to, že nepeňažným vkladom môže byť každá vec v právnom zmysle slova, teda aj majetkový cxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x76 až 488, predovšetkým na primeranú aplikáciu ustanovení o prechode práv a povinností zakotvených v § 477. V súvislosti s tým si treba uvedomiť najmä naxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxdávajúceho a kupujúceho na zmluve osvedčené. Požiadavku písomnej formy môže spĺňať aj spoločenská zmluva, v ktorej sa výslovne zakotví záväzok spoloxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx závažnosť i celkovú odbornú náročnosť takejto zmluvy, vhodnejším sa javí riešenie uzavrieť popri spoločenskej zmluve aj osobitnú zmluvu o prevode poxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia, treba poukázať na to, že ak by niektoré zo zložiek podnikania tvoriacich podnik boli vyňaté a podľa zmluvy by nemali prejsť na spoločnosť, nešlo by o xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo vklad akcií.
Obchodný zákonník neupravuje prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, a preto pokiaľ má byť do obchodnej spoločnosti ako súčasx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx vlastníctvo k nehnuteľnostiam nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. V § 60 ods. 3 OBZ sa ustanovuje, že v prípade, ak predmet vkladu tvorí nehxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxný. Keďže vyhlásenie vkladateľa je listinou, na základe ktorej príslušná správa katastra rozhoduje o povolení vkladu vlastníckeho práva, treba už prx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdavky upravené v § 42 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z., ktoré sa týkajú spôsobilosti zmlúv na zápis do katastra (t.j. aby vyhlásenie súčasne plnixx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x 28 ods. 3 cit. zákona). Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxckým odovzdaním.
b)
Primeraná aplikácia ustanovení o prechode práv a povinností zo zmluvy o predaji podniku sa prejavuje v tom smere, že spolu s ostaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľov, spoločník, ktorý vnáša do spoločnosti podnik, však ručí za uspokojenie pohľadávok veriteľov solidárne so sxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxženého podniku na spoločnosť musí spoločnosť oznámiť veriteľom bez zbytočného odkladu.
Vo vzťahu k dlžníkom spoločnosti oznamovaciu povinnosť v sxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxiku možno aplikovať najmä § 477 ods. 2 o primeranom použití ustanovení o postúpení pohľadávky (t.j. na postúpenie pohľadávok sa nevyžaduje súhlas dlžnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxie záväzkov kupujúcim (t.j. spoločnosťou ako nadobúdateľom). Primerane sa budú aplikovať aj ustanovenia § 479 (prechod práv z priemyselného a duševnxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxzdiel medzi vložením podniku do spoločnosti vo forme nepeňažného vkladu a medzi spojením obchodných podielov v rukách jednej osoby
Poznatky z praxe xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xko celok stáva predmetom nepeňažného vkladu do novej spoločnosti, a prípadom, keď sa na základe zmluvy o prevode obchodných podielov sústredia všetky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxe dcérske spoločnosti D a E. Spoločník C sa rozhodne, že do novozakladanej spoločnosti XY vloží ako vklad podnik dcérskej spoločnosti D. V takom prípade xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prevádzkovanie podniku spoločnosti D prechádzajú na novozaloženú spoločnosť XY, ktorá sa vstupom do všetkých práv a záväzkov spoločnosti D stáva jej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejde o univerzálne právne nástupníctvo, hoci na základe zmluvy spoločnosť XY nadobúda všetky práva a záväzky súvisiace s podnikom spoločnosti D).
V druhom prípade ide o sústredenie obchodných podielov v rukách jednej osoby. Pre zrozxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxci - spoločník B a spoločník C. Spoločníci B a C prevedú svoje obchodné podiely na spoločníka A. Jediným spoločníkom spoločnosti XY sa stáva spoločník A. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxnym právnym nástupcom, ani singulárnym sukcesorom žiadnej inej spoločnosti). Jediná zmena, ktorá v spoločnosti XY v dôsledku prevodu obchodných podxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Z uvedeného príkladu vyplýva, že v prípade sústredenia xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxbu (t.j. nie na niektorého z jej existujúcich spoločníkov). O predaj podniku by nešlo ani v prípade, keď by nový spoločník po nadobudnutí všetkých obchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registri ktorého bola spoločnosť zapísaná. V prípade takejto zmeny sídla by spoločnosť musela byť vymazaná z pôvodného a zapísaná do "nového" obchodnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxielu na tomto podniku (t.j. na obchodnej spoločnosti, ktorá existuje naďalej).
Na zmluvy o prevode obchodného podielu treba aplikovať jednotlivé ustanovenia Obchodnéhx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlúčená.
7. Pohľadávka ako predmet vkladu a jej prevod
Predmetom nepeňažného vkladu môže byť aj pohľadávka, teda právo na určité plnenie. Novela Obcxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxky voči spoločnosti do jej vlastného základného imania bol možný aj pred prijatím uvedenej novely, vzhľadom na aplikačné problémy treba explicitné vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxok na nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, pričom svoj nepeňažný vklad splatí prostredníctvom pohľadávky, ktorx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhľadávky, ale len tie, ktoré spĺňajú zákonom vymedzené požiadavky na nepeňažné vklady, t.j. musí ísť o pohľadávky, ktoré sú prevoditeľné, oceniteľnéx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 525 OZ nemožno postúpiť pohľadávky, ktoré zanikajú najneskôr smrťou veriteľa, pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil, pohľadávkyx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Spolu s postúpenou pohľadávkou prechádza na spoločnosť aj jej prísluxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxky. Ak však k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávky dôjde ešte pred vznikom spoločnosti, prevod pohľadávky z majetku vkladateľa do majetku spoločnoxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxy len na základe zmluvy o postúpení pohľadávky.
Za existenciu pohľadávky zodpovedá vkladateľ spoločnosti v súlade s § 527 ods. 1 OZ. Odplatou za postxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtal na vklad spoločníka do základného imania spoločnosti.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxkotvuje aj ručenie spoločníka, ktorý previedol na spoločnosť ako vklad pohľadávku (postupca), za vymožiteľnosť prevedenej pohľadávky. Ide o ručenix xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxočítava na vklad spoločníka).
Ustanovenie druhej vety odseku 5 je odchylnou úpravou od § 527 ods. 2 OZ, v dôsledku čoho sa ustanovenie § 527 ods. 2 OZ v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxíka za vymožiteľnosť pohľadávky nie je viazané na písomné prevzatie takéhoto záväzku. Spoločník zodpovedá za vymožiteľnosť pohľadávky do výšky hodnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdnotou pohľadávky a hodnotou plnenia vymoženého od dlžníka.
Vzhľadom na príliš stručnú úpravu ručenia spoločníka za vymožiteľnosť pohľadávky odpxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx v priebehu ktorej je spoločník povinný uhradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorou sa pohľadávka započítala na jeho vklad, a hodnotou plnenia vymoženého ox xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlatiť rozdiel medzi výškou vkladu (sumou určenou pri prevzatí záväzku na vklad) a skutočnou hodnotou nepeňažného vkladu
Povinnosť zaplatiť rozdiex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xbsahu záväzku.
Povinnosť spoločníka, resp. vkladateľa doplatiť rozdiel v peniazoch vzniká v prípade, keď v čase zápisu hodnota nepeňažného vkladu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgistra dôjde k znehodnoteniu predmetu nepeňažného vkladu oproti sume, ktorá bola určená pri prevzatí záväzku na vklad, spoločnosť (zastúpená svojím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v lehote určenej vo výzve, spoločnosť môže pristúpiť k začatiu kadučného konania, výsledkom ktorého bude vylúčenie spoločníka zo spoločnosti (k probxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtenia vkladu. Môže sa tak stať aj preto, lebo predmet nepeňažného vkladu bol už v čase vyhotovenia znaleckého posudku nadhodnotený (peňažná hodnota, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxel v peniazoch vzniká aj spoločníkovi, ktorý splatil vklad po vzniku spoločnosti (t.j. v rámci zvyšovania základného imania), ak hodnota nepeňažného xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch aj vtedy, keď sa vkladateľ zaviaže zriadiť alebo previesť na spoločnosť právo užívania na dobu určitú, avšak toto právo tvoriace predmet vkladu zanixxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na vklad a skutočnou hodnotou, ktorú spoločnosť získala tým, že predmet vkladu po určitú dobu naozaj užívala.
9. Predkupné právo k poskytnutým nepeňaxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od spoločnosti jeho vrátenie ani v prípade, keď spoločnosť zaniká.
Pokiaľ má spoločník záujem o spätné nadobudnutie vlastníctva k nepeňažnému vklaxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe v prospech vkladateľa, ktoré sa môže vzťahovať tak na hnuteľné veci, ako aj na nehnuteľnosti.
Predkupné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx právo, ktoré pôsobí aj voči právnemu nástupcovi tejto spoločnosti.
Ak je predmetom nepeňažného vkladu nehnuteľnosť a predkupné právo má mať povahu xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x0. Premena menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá
Pri premene, prepočte a zaokrúhľovaní menovitých hodnôt vkladov treba postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 659/2007 Z.z., v zmxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxného kurzu a ďalších pravidiel upravujúcich prechod na euro. Rozhodnutie o premene nemohlo byť prijaté skôr ako v deň určenia konverzného kurzu a jeho úxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxti zo slovenských korún na eurá malo byť prijaté najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura, t.j. do 1. januára 2010.
Premena menovitej hodnoty vkxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty vkladov do imania alebo výšky základného imania, ani za právny úkon, na vykonanie ktorého je pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xbchodnej spoločnosti uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre vklady všetkých spoločníkov s tým, že metódou zdola nahor treba naxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxých hodnôt všetkých vkladov, z ktorého vyplynie celková menovitá hodnota základného imania v eurách.
Vzájomný pomer veľkosti podielov jednotlivýxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm výsledná menovitá hodnota základného imania vyjadrená v eurách, rovnako ako výsledné menovité hodnoty vkladov vyjadrených v eurách, nesmú byť nižšxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Premenu menovitej hodnoty vkladov a základného imania spoločnosti zo slovenxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxleného zisku predchádzajúcich účtovných období, alebo iné vlastné zdroje financovania spoločnosti tvoriace jej vlastné imanie. Prostriedky rezerxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spoločnosti.
V prípade, ak spoločnosť pri premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania na eurá použije prostriedky z rezervného fondu, poxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenú hranicu, v ktorej je spoločnosť povinná tento fond vytvárať.
Ak obchodná spoločnosť pri premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania zx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtrí medzi príjmy ani výnosy dosiahnuté z činnosti alebo z nakladania s majetkom spoločnosti.
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov a záklxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxý pomer veľkosti podielov na základnom imaní nesmie zmeniť viac, než nad ustanovený rozsah zaokrúhľovania. Pritom platí, že zaokrúhlenie menovitej hxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxúhlenie nesmie vykonať na viac ako na celé číslo k najbližšiemu euru.
V prípade, ak štatutárny orgán vykoná premenu vkladov a základného imania na eurx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani jej spoločníkov. V takomto prípade je štatutárny orgán oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxne na premenu menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov.
Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene menovitej hodnoty musí mxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxdčené.
Štatutárny orgán však môže postupovať aj inak. Namiesto vykonania premeny vo svojej kompetencii môže predložiť návrh rozhodnutia o premene xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí alebo znížení základného imania a na tento účel zvolať riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, prípadne iné rokovanie príslušného orgánu spoloxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčníci, potom za predpokladu, že sa toto rozhodnutie neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených zákonom č. 659/2007 Z.z., na jeho prijatie stačí jxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxného rozhodovať o hodnote vkladov do spoločnosti a o výške jej základného imania.
Rozhodnutie spoločnosti o premene menovitej hodnoty vkladov a menxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxijaté rovnako ako ktorékoľvek iné rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej obchodnej spoločnosti.
Po prijatí rozhodnutix x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxladne, najneskôr však v lehote do jedného roka po dni zavedenia eura, podať príslušný návrh na zápis alebo uskutočniť iné potrebné úkony na to, aby menovxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxrov, ako aj do obchodného registra, pričom uvedený zápis do obchodného registra má konštitutívny charakter.
Informáciu o vykonaní premeny menovitxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xaslať aj všetkým spoločníkom, a v prípade akciovej spoločnosti ju uverejniť rovnako, ako sa pri zmene základného imania zasielajú alebo uverejňujú inxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxania, ich menovitú hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene pred vykonaním premeny a ich menovitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní premeny, dátum nadxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xoka po dni zavedenia eura podaný v súvislosti s premenou, vrátane návrhu na zápis údajov o premene menovitej hodnoty vkladov alebo menovitej hodnoty záxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxmenou, nepodliehajú poplatkovej povinnosti ani žiadnym súdnym, správnym a iným poplatkom vyberaným podľa osobitných predpisov. Platí to aj o konanixxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx že odo dňa zavedenia eura obchodná spoločnosť, ktorej vklady alebo základné imanie sú v obchodnom registri zapísané v slovenskej mene, nesmie podať náxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxne menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá.
Pozri aj výklad k § 58 v bode 4.
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxv alebo menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, rovnako ako konanie o takomto návrhu a iné úkony a konania, ktoré akýmkoľvek spôxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov.
Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedená jednoročná lehota dňa 1. januára 2010 uplynula, návrh na zápis údajov o premene, rovnako ako aj konanie o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxia eura obchodná spoločnosť, ktorej vklady alebo základné imanie sú v obchodnom registri zapísané v slovenskej mene, nesmie podať návrh na zápis inej zxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá. Uvedená skutočnosť vyplýva z prechodného ustanovexxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnovuje, že odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, podať návxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxty základného imania a vkladov zo slovenskej meny na eurá
Súvisiace ustanovenia
§ 5 - podnik
§ 58 - základné imanie ako súhrn vkladov všetkých spoloxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxitnej spoločnosti
§ 93 ods. 3 - minimálna výška vkladu komanditistu
§ 100 ods. 2 - určenie podielu na zisku pre komanditistov podľa výšky vkladu
§ 106 - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxinnosť spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
§ 123 ods. 2 - zákaz vyplácania úrokov z vkladov a preddavkov na podiely na zisku v spoločnosti s ručxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sumy, v akej sa započíta na vklad spoločníka
§ 163 ods. 1 písm. f) - určenie predmetu nepeňažného vkladu upísaného zakladateľom v zakladateľskej listixx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x76 až 488 - zmluva o predaji podniku
§ 768e - prechodné ustanovenie súvisiace s prechodom zo slovenskej meny na menu euro
Súvisiace predpisy
§ 118 xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxam
§ 524 a nasl. OZ - postúpenie pohľadávky
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (kxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxom registri
vyhláška č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnej spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom - nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise do obchodného registra, či spoločník môže nehnuteľnosx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxve.
Určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, má zásadný význam z hľadiska postavenia spoločníka x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nepeňažného vkladu pre rozpor s dobrými mravmi.
x xxx
x x xxx
1. Všeobecne o účele ustanovenix
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu danej normy. Hlavným účelom komentovaného ustanovenia je zabrániť obchádzaniu pravidla o splácaní nepeňažných vkladov a tak má byť aj vykladané (plxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovej spoločnosti od určitých osôb. 8b)
Učebnicovým príkladom obchádzania pravidiel pre nepeňažné vklady je situácia, kedy vkladateľ vloží peňažxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, že namiesto peňažného vkladu bude mať obchodná spoločnosť nepeňažný vklad, avšak administratívne povinnosti spojené s nepeňažným vkladom nebudú dxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxžných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x nemeckej právnej doktríne sa v tejto súvislosti aj pojmovo rozlišuje medzi obchádzaním pravidiel o nepeňažných vkladoch (tzv. skrytými vkladmi: verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xkladateľ vloží po dohode so spoločnosťou peňažný vklad, ktorý bude následne použitý ako kúpna cena za predmet tohto vkladateľa. Nemecká judikatúra doxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxže boli poskytnuté za účelom krytia kúpnej ceny inej veci. Záväzok na nepeňažný vklad neexistoval z dôvodu absencie ocenenia a označenia v spoločenskex xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zákona. Naopak, osobitná právna úprava následných transakcií nekladie také prísne podmienky na jej splnenie, najmä nevyžaduje preukázanie úmyslu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxikáciu pravidla zákazu obchádzania zákona, ak sa preukáže aj úmyselné obchádzanie pravidiel o nepeňažných vkladoch. V konečnom dôsledku by tak mal plxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx Osobný rozsah § 59a
Pravidlo o skrytých nepeňažných vkladoch sa nevzťahuje na nadobudnutie majetku od kohokoľvek, ale upravuje odplatný prevod majxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť (ods. 5), nie však jednoduchá spoločnosť na akcie. Do 1. 1. 2016 sa predmetná úprava vzťahovala aj na spoločnosti s ručením obmedzeným. Výslovne nie je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxch predpoklady ustanovené pre účinnosť týchto zmlúv. Podľa nášho názoru nedošlo po zúžení osobného rozsahu pôsobnosti § 59a ku konvalidácii týchto zmxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na spoločnosť, môže byť buď zakladateľ, spoločník, alebo osoby, ktoré sú blízke zakladateľom alebo spoločníkom spoločnosti, alebo ktoré sú ovládajúxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xakladateľom akciovej spoločnosti budú regulované v zmysle § 59a aj v prípade, ak by už akcionárom v čase transakcie nebol. Naopak, transakcie spoločníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxé osoby (pozri § xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv sa aplikuje na zmluvy, na základe ktorých akciová spoločnosť nadobúda majetok za protihodnotu vo výške minimálne 10 % jej základného imania, ibaže by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxenie vecného rozsahu
V prvom rade musí ísť o nadobudnutie majetku. Je sporné, či sa za majetok má považovať akákoľvek majetková pozícia, ktorú akciovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxaniu pravidiel pre skryté vklady by sa podľa nášho názoru nemali zmluvy, na základe ktorých nadobúda akciová spoločnosť peňažné plnenie od akcionára, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx plnením sú peniaze (napríklad v prípade pôžičky, či predaja). Preto nie je ani pri peňažných vkladoch potrebné znalecké ocenenie ich hodnoty.
Vhodnxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtíva“, pričom z ostatných ustanovení smernice vyplýva, že pod pojmom aktíva (čl. 7, 11, 12) sa rozumie predmet nepeňažného vkladu.
Z toho dôvodu sa žixxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxikovať napríklad na pôžičky poskytnuté akcionárom akciovej spoločnosti a ani na prípady, ak by akciová spoločnosť predávala svoj majetok, ktorého hoxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxočnosť nadobúda majetok za protihodnotu, nie o zmluvách, ktorými majetok za protihodnotu predáva. 8e)
Okrem toho musí ísť o odplatné nadobudnutie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxroku na protihodnotu, bez ohľadu na prípadnú postupnú splatnosť jednotlivých splátok odplaty alebo postupnosť plnení v prípade, že ide o opakované poxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxžných protiplnení dochádza k obchádzaniu pravidiel pre skryté nepeňažné vklady. Rozhodujúci je objem transakcie, pričom jedna transakcia sa môže skxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxhovať 10 % základného imania a neukladá ani povinnosť spočítavať jednotlivé protiplnenia za určitý čas (napríklad rok). 8f) Vždy je však možné pristúxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx pri bežnom obchodnom styku,
b)
na nadobudnutie majetku podľa rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu a
c)
na majetok nadobudnutý na burze za cenx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxy, ktoré nie sú uzatvárané ojedinele, ale opakovane a nič nenaznačuje tomu, že by podmienky, za ktorých k prevodu majetku dochádza, nezodpovedali trhoxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxia, a za bežných trhových podmienok, ktoré by platili aj voči prípadnému tretiemu záujemcovi. Pri určovaní „bežnosti“ zmluvy nemusí vždy zohrávať úloxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu. Ustanovenie mierne vysvetlí transpozičný vzor, ktorý hovorí o nadobudnutí „na podnet správneho orgánu alebo súdu alebo pod jeho dohľadom“. Z rozsaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxejme sa nebude vzťahovať ani na transakcie, ktorými sa realizuje reštrukturalizačný plán. Sporné je, či pod uvedenú výnimku patria aj prípady, ak súd nxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx nahrádzaní prejavu vôle robil aj obsahovú kontrolu zmluvy a posúdenie primeranosti jej vzájomných plnení. Inak by bolo možné týmto spôsobom obísť praxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxlednou výnimkou z vecného rozsahu § 59a sú zmluvy, ktorými sa majetok nadobúda na burze za cenu rovnajúcu sa kurzu, ktorý zodpovedá v tom čase danej ponukx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xesp. zjednodušeným postupom podľa § 59b.
4. Obsah pravidla § 59a
Podľa § 59a sa v prípade zmluvy medzi osobami tam uvedenými a spadajúcimi do vecného rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxožená do zbierky listín, inak nenadobudne účinnosť. Navyše, ak je predmetná zmluva uzatvorená v priebehu dvoch rokov odo dňa vzniku spoločnosti, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiť ich plnenie a uložiť vyhotovenie zmluvy, ako aj posudku do zbierky listín. Namiesto ocenenia znalcom možno použiť aj pre skryté nepeňažné vklady zjexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxklade ktorých by mala spoločnosť nadobudnúť majetok za protihodnotu vyššiu ako 10 % zá-kladného imania.
Zákon však neuvádza, aký pomer má byť medzi hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxenku ako pri nepeňažných vkladoch, malo by protiplnenie predstavovať maximálne sumu, ktorou bol znalecky ocenený majetok, ktorý sa má nadobudnúť. To xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxnným zverejnením a ohodnotením sa upozorňuje na prípadnú ekonomickú nevýhodnosť transakcie. Nákup majetku za vyššiu sumu, ako je jeho znalecky určenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xkodu spôsobenú znížením majetku obchodnej spoločnosti, ak takáto transakcia skutočne nebola urobená s náležitou starostlivosťou.
5. Následky porxxxxxx x xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa znaleckého ocenenia viedla k odkladu účinnosti zmluvy, zatiaľ čo absencia súhlasu valného zhromaždenia neviedla k neplatnosti, ale len k nedostatkx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxe o zmluvu platnú, ale neúčinnú s odvolaním sa na § 47 OZ. 8j)
Zákonodarca s účinnosťou od 1. júla 2015 (novela č. 87/2015 Z. z.) upravil niektoré následxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxtiť podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a za splnenie tejto povinnosti ručia osoby v tomto ustanovení uvedené.
a) Povinnosť vrátiť hodnotu plnenia poxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xeplatného právneho úkonu (inak by prvá veta bola nadbytočná), ale o osobitnú korporačnú záväzkovú povinnosť, ktorej obsah sa spravuje zásadami bezdôxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjuplne hovorí o vrátení si hodnoty plnenia, nie predmetu plnenia, čím ale zvýrazňuje myšlienku, že povaha tohto nároku je v práve bezdôvodného obohatexxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnosť previedla majetok, nemá na jeho vydanie nároky vecnoprávnej povahy. To potvrdzuje, že na základe zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, mohlo dôjsx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxm zrejme docieliť ochrana tretích osôb, ktoré možno už nadobudli daný majetok od obchodnej spoločnosti a zákon vlastne definuje obsah právnych následxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx na absenciu predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia s návrhom zmluvy podľa odseku 2. Podľa nášho názoru sú v oboch prípadoch rovnako ochrany hoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xpôsobovať povinnosť vydať si vzájomné plnenia. Takýto nedostatok by ale mal byť konvalidovateľný neskorším súhlasom s transakciou.
Nárok obchodnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxstou
actio pro socio
aj kvalifikovaným minoritným akcionárom v zmysle § 182 ods. 1 písm. d) v spojení s § 182 ods. 2 a § 181. Nároky voči iným osobám takto upxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia na zmluvu v rozpore s § 59a, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie. Spolu s nimi ručix xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xrihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť. Vychádza sa z toho, že za dodržanie pravidiel o nepeňažných skrytých vkladoch sú zodpovedxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za škodu vyplývajúcou z § 194, ale zaviedol priamo ručenie členov štatutárnych orgánov za záväzky osôb, ktoré prijali plnenie v rozpore s § 59a. Obchodnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxov tohto ručenia je ale nárok pripodobnený zodpovednosti za škodu tým, že nevzniká, ak člen štatutárneho orgánu svoju náležitú starostlivosť neporušxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xoskytla majetok obchodnej spoločnosti a ktorá dostala od nej plnenie v rozpore s § 59a. Oprávnená z ručenia je len samotná obchodná spoločnosť, nie jej vxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxrny vzťah závisí od pôvodného vzťahu aj čo do premlčania, pri zodpovednosti za škodu bude premlčanie tohto nároku prebiehať samostatne, v zmysle pravixxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxenie podľa § 59a ods. 7 by sa per analogiam mali uplatniť aj obmedzenia pre dohody o vzdaní sa či modifikácii režimu zodpovednosti za škodu spôsobenú členxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxxx x x xx x xxxx xxxx x xx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
§ 127 ods. 3 - hlasovacie kvórum pre prijímanie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným
§ 135a ods. 2 písm. b) - zodpovednosť xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí valného zhromaždenia akciovej spoločnosti
§ 194 ods. 6 písm. b) - zodpovednosť členov predstavenstva za škodu spôsobenú akciovej spoločnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x x x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxe listín do zbierky listín
§ 59b
K § 59b
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxo pôsobnosti
Komentované ustanovenie obsahuje úpravu nahrádzania ocenenia predmetu vkladu, ako aj alternatívneho spôsobu zisťovania hodnoty maxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xodľa staršieho znaleckého posudku alebo podľa účtovnej evidencie.
Ustanovenie je transpozíciou tzv. druhej kapitálovej smernice (v súčasnosti sxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xpoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxica sa vzťahuje len na akciové spoločnosti, zákonodarca sa zjednodušenie oceňovania nepeňažného predmetu vkladu rozhodol rozšíriť aj na spoločnostx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxvenie sa nevzťahuje na vklady pri založení obchodnej spoločnosti, ale len na prípady zvýšenia základného imania novým nepeňažným vkladom počas trvanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxosti štatutárnemu orgánu.
2. Predpoklady nahradenia ocenenia predmetu nepeňažného vkladu
Možnosť alternatívneho spôsobu ocenenia nepeňažnýcx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxnie o náhradnom ocenení predmetu vkladu
Po prvé, o zvýšení základného imania, ako aj o konkrétnom spôsobe alternatívneho oceňovania musí rozhodnúť xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xepeňažného vkladu môže valné zhromaždenie rozhodnúť spoločne s rozhodnutím o zvýšení základného imania. Uznesenie valného zhromaždenia musí obsahxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx spôsobu, akým sa nahrádza znalecké ohodnotenie predmetu nepeňažného vkladu. Z toho vyplýva, že obsahom uznesenia musí byť aj rozhodnutie o tom, že sa nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo účtovnou evidenciou
Po druhé, predmet vkladu musel byť ocenený iným skorším znaleckým posudkom alebo ocenenie je možné nahradiť aj zistením hoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho ohodnotenie skorším znaleckým posudkom, ktorý hodnotu predmetu tohto vkladu už ocenil, hoci aj v inej súvislosti. Takýto skorší znalecký posudox xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxzri výklad k § 59) a nie moment vypracovania písomnej správy štatutárneho orgánu (podľa ods. 4) alebo rozhodovania valného zhromaždenia.
Skorší znaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaj o tom, či hodnota predmetu vkladu zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo prevzatému záväzku na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsí byť vykonané v súlade so všeobecne záväznými predpismi pre oceňovanie. V súlade s čl. 11 ods. 2 písm. b) kapitálovej smernice sa žiada dodať, že má ísť o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxžiadavky samotnej obchodnej spoločnosti. Môže nastať situácia, že znalecký posudok bude vypracovaný na požiadavku tretej osoby, napríklad predcháxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ako vklad do obchodnej spoločnosti. V tom prípade bude komplikované vyvodzovať zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú nesprávnym posudkom voči obchxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxomaždenie odvoláva, nevykazuje zásadné nedostatky, ktoré by spochybňovali jeho preukaznosť. Štatutárny orgán má totiž vždy povinnosť potvrdiť, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdu je zistenie jeho hodnoty z účtovnej závierky vzťahujúcej sa na predchádzajúce účtovné obdobie, overenej audítorom bez výhrady. Tento spôsob teda nxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxnovuje, že musí ísť o účtovnú závierku vkladateľa, môže teda vychádzať aj z účtovnej závierky predchádzajúceho majiteľa, samozrejme, za predpokladux xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Individuálne ocenenie môže byť v praxi problematické (najmä ak má spoločnosť viac druhov rovnakého majetku ako majetok, ktorý je predmetom vkladu), xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxé tvoria súčasť účtovnej závierky. Zákon nad rámec smernice uvádza, že musí ísť o riadnu účtovnú závierku a táto závierka musí byť overená audítorom bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxsti výrazne meniace hodnotu nepeňažného vkladu
Zákon ďalej vyžaduje, aby ku dňu splatenia vkladu nedošlo k výraznej zmene v hodnote nepeňažného vklxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxoveniach (pozri výklad k § 59 a § 60). Predmetná podmienka je predpokladom možnosti realizovať zvýšenie základného imania a nevzťahuje sa iba na čas, kexx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxotenia predmetu nepeňažného vkladu v prípadoch výraznej zmeny hodnoty medzi časom jeho alternatívneho ocenenia a jeho splatením. Existencia zmeny hxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx § 59 ods. 3 (pozri čl. 11 ods. 2 tretí pod-odsek kapitálovej smernice), a to na základe požiadavky štatutárneho orgánu. Uznesenie valného zhromaždenia xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx