244/2002 Z.z.

Zákon o rozhodcovskom konaní - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Regina
Hučková
Diana
Treščáková
NIEKOĽKO POZNÁMOK K HISTÓRII A SÚČASNOSTI ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Teoretické a legislatívne koncepcie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxraničného obchodu, v ktorom sa vytvárajú aj špecifické mechanizmy prejednávania a rozhodovania sporov prostredníctvom obchodnej arbitráže.1)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj obchodnej komory v Paríži v roku 1919 (ICC - International Chamber of Commerce), pri ktorej sa v roku 1923 zriadil Medzinárodný rozhodcovský súd (ICC Cxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzťahov vrátane koncipovania, publikovania a presadzovania (do praxe) jednotných pravidiel týkajúcich sa rôznorodých aspektov realizácie medzinxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxe, Rozhodcovský súd zriadený pri MOK (ICC Arbitration Court) zabezpečuje riešenie (narovnanie) obchodných sporov medzinárodného charakteru prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnárodnej obchodnej arbitráže) v 20. storočí výrazne ovplyvnilo aj kreovanie Československej obchodnej komory v Prahe a následne jej rozhodcovského xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúd Československej obchodnej a priemyselnej komory (to bol jeho oficiálny názov od roku 1978) zohral mimoriadne dôležitú úlohu v ďalšom rozvoji a prehxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxd sa stal významnou zložkou hospodárstva prvej Československej republiky už v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. V dôsledku toho sa zvýšil výxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh sporov s účasťou československých podnikov. Je preto len samozrejmé, že Československo už v tomto období uzavrelo viaceré medzinárodné dohody ohľaxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxof. V. Hora v tomto období poukazuje na stúpajúcu popularitu rozhodcovského konania v obchodných kruhoch. Ako uvádza: "Sahá-li obchodní svět čím dále xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnárodná obchodná arbitráž) sa v bývalom Československu oficiálne etablovalo v roku 1948 nadviazaním na tradície a skúsenosti Medzinárodného rozhodxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Štokholme (1902) a v New Yorku (1922).
V rokoch 1963 a 1964 došlo v bývalom Československu k novým závažným kodifikáciám, napríklad noriem občiansxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxem občianskeho práva hmotného (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, dosiaľ v Slovenskej republike platný s viacerými novelizáciami).6) Z Občixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z roku 1950 (§ 648 a nasl.), pričom sa obligatórne rozhodcovské konanie (skôr zmierovacie) naďalej uplatňovalo napríklad v oblasti pracovného práva, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxžovať prijatie zákona č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí (ďalej aj "zákon č. 98/1963 Zb.xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxtníci medzinárodného obchodného styku mohli svoje majetkové nároky (o ktorých by inak mal rozhodovať všeobecný súd) vyplývajúce z tohto styku uplatnxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxažovať napríklad nároky v zmysle Zákonníka medzinárodného obchodu.9) Spory mohli rozhodovať rozhodcovia (
ad hoc
) alebo stále rozhodcovské súdy.
xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxl Rozhodcovský súd Československej obchodnej a priemyselnej xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komory v Prahe dotvárali jeho štatúty a rokovacie poriadky (tzv. rozhodčí řády). Napríklad v Rokovacom poriadku Rozhodcovského súdu Československex xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxteľného hmotného práva, pričom sa riadi podmienkami zmluvy a prihliada na obchodné zvyklosti.11)
Aj napriek tomu, že Občiansky súdny poriadok už xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxušiť rozhodcovský nález súdom a zastaviť nariadený výkon (predvídané v § 20 a nasl. zákona č. 98/1963 Zb.) bolo treba aplikovať všeobecný rámec občiansxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxl v Slovenskej republike, po prvýkrát v dejinách slovenskej legislatívy, prijatý samostatný zákon o rozhodcovskom konaní (zákon č. 218/1996 Z.z. o rxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxpublike k zrušeniu zákona č. 98/1963 Zb. došlo už o niečo skôr, a to na základe zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s účxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxovskom konaní, t.j. rozsah arbitrability (tiež "arbitrovateľnosti"). Arbitrabilitou je vyjadrená potenciálna spôsobilosť určitého majetkového xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxx účastníci obchodných vzťahov sa môžu dohodnúť v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke k zmluve upravujúcej vzájomné obchodné vzťahy, žx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvala v tom, že zákon č. 218/1996 Z.z. v podstate už nerozlišoval medzi rozhodcovským konaním v tzv. tuzemských sporoch a v sporoch s medzinárodným prvkxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx)
Zákonná úprava rozhodcovského konania z roku 1996 vychádzajúca z určitej tradície, ktorá v podmienkach bývalého Československa (a vlastne aj o nxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx 2002 a nahradil predchádzajúcu právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 218/1996 Z.z. V porovnaní s predchádzajúcou právnou reguláciou je nový právny prxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvského konania je nová právna úprava modifikovaná vo viacerých smeroch. Dôvodová správa k zákonu o rozhodcovskom konaní prijatom v roku 2002 ako najzáxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxbitráže, neexistenciu dostatočných pravidiel na riešenie nečinnosti a nedostatok úpravy voľby hmotného práva. Oproti predchádzajúcej regulácii dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xbčianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Predchádzajúca úprava v zákone č. 218/1996 Z.z. umožňovalax xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxnskej republiky bol spôsobený príliš reštriktívnym výkladom Modelového zákona UNCITRAL.
Platný zákon o rozhodcovskom konaní bol dosiaľ novelizxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx začala širšia kontrola výkonu rozhodcovskej činnosti zo strany štátu. Novelizovaný zákon o rozhodcovskom konaní zaviedol evidenciu stálych rozhoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodcovských súdov je pritom obligatórnou podmienkou výkonu rozhodcovskej činnosti. Zoznam stálych rozhodcovských súdov je dostupný na internexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx SR bola uložená povinnosť zverejniť zoznam stálych rozhodcovských súdov po prvýkrát do 1. marca 2006.
Druhá novelizácia zákona o rozhodcovskom koxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxv. spotrebiteľských sporov. V súvislosti s niekoľkými negatívnymi skúsenosťami s riešením tejto kategórie sporov v rozhodcovskom konaní vznikla poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxlnený najmä o tieto aspekty:
-
Do zákona o rozhodcovskom konaní bol doplnený § 6a ZRK, ktorý explicitne zakotvuje povinnosť rozhodcov vykonávať svoxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxchádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali." Do druhej novelizácie absentovalo v zákone o rozhoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxxxx o rozhodcovskom konaní ráta s touto povinnosťou rozhodcu, ale na druhej strane nereflektuje tradičnú vlastnosť statusu rozhodcu, ktorá spravidla spxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xosné predpoklady zaraďuje pochybnosť o jeho nestrannosti alebo nezávislosti.
-
Bola posilnená pozícia účastníkov tým, že zákon ustanovil, že žaxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strán bolo vnútené niečo iné, takáto dohoda sa považuje za neprípustnú.
-
Bola posilnená ochrana spotrebiteľov tým, že zákon upravil, že pri rozhoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku).
-
Obdobne § 33 ods. 2 ZRK (v znxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxeniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, najmä ak obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku. Ak sa dôvod, pre ktorx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Pokiaľ uzavretiu spotrebiteľskej zmxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxzhodcovskom konaní vypustené, rovnako ako aj ďalšie nesystémové prospotrebiteľské ustanovenia.
-
Ďalším dôsledkom prijatia novely zákona o roxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx doplnený dôvod, že pri rozhodovaní boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa.
V roku 2009 vláda SR16) inicxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxziť zneužívaniu inštitútu rozhodcovského konania v spotrebiteľských veciach, najmä zabrániť sústavnému používaniu neprijateľných zmluvných podxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxm parlamente prerokovaná a dokonca aj schválená.17) Prezident SR ju však neodobril a vrátil ju so svojimi odporúčaniami zákonodarnému zboru na opätoxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxaní, bolo najčastejšie diskutovanou otázkou poňatie navrhovaného právneho inštitútu "správa stáleho rozhodcovského súdu", ďalej koncepcia zodpoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xeho rozhodcov a tiež problém, ktoré rozhodcovské súdy budú legitimované rozhodovať tzv. spotrebiteľské spory, prípadne pracovnoprávne spory.18)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxávnych poriadkoch našich susedov, aj v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiaducimi javmi prx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti rozhodcovského konania. Vo sfére rozhodcovského konania však spôsobila spotrebiteľská
agenda
zemetrasenie.19)
O riešení alebo neriexxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx (t.j. zákon č. 336/2014 Z.z. v spojitosti so zákonom č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní) vyriešilo polemiku zástancov a odporxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xie je v spotrebiteľských sporoch úplne zavrhnuté. No nepôjde o klasické rozhodcovské konanie. A v tomto kontexte treba uvažovať, či vôbec možno v prípaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxodcovskom konaní21) v súvislosti s tým akcentuje, že nejde o klasické rozhodcovské konanie, ale že ide o osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsoch, resp. dva predpisy majú vo svojom označení prívlastok "rozhodcovské", pričom však v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní z nášho pohľadu nejdx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxiteľské rozhodcovské konanie bol v roku 2015 prijatý ďalší právny predpis umožňujúci alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov22), ktorým bolx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxarca prevzal po vzore uvedenej smernice na označenie novej mimosúdnej metódy označenie "alternatívne riešenie sporov". V zahraničnej literatúre26x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xa alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov považuje osobitný postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spotrebiteľ. Predávajúci nie je oprávnený iniciovať konanie podľa tohto zákona.
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľskýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby. Orgány alternatívneho riešenia sporov sú orgány verejnej moci, ktxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxe, pričom boli zapísané do zoznamu subjektov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR k 1. januáru 2016.28) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Okrem vymedzených štátnych orgánov sa môžu subjektmi alternatívneho riešenia sporov stať aj tzv. oprávnené právnické osoby zapísané v zozname xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb.
Subjekty alternatívneho riešenia sporov realizujú urovnávanie sporov prostredníxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, vysokoškolské vzdelanie a odborná prax v oblasti riešenia sporov. Dĺžkx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xporu prostredníctvom osobitného procesu alternatívneho riešenia sporu patrí len spotrebiteľovi, ktorý však musí využiť zákonné prostriedky nápraxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx predávajúci vybavil jeho reklamáciu, prípadne ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxom vychádza z medzinárodných konceptov arbitrážneho konania a štandardnej akceptácie okruhu právnych vzťahov riešiteľných touto formou mimosúdnexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxickým spôsobom riešenia sporov, t.j. prostredníctvom štátnej sústavy súdov, disponuje viacerými špecifickými črtami a vlastnosťami. Rozhodcovskx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxa procesné postupy je cieľ, a to urovnanie sporu. Samotný procesný postup a výsledok sú však odlišné. Pri urovnaní sporu prostredníctvom súdneho konanxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.34) Civilné sxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrátu. Viaceré zásady charakteristické pre súdne konanie sú týmto faktorom nepochybne ovplyvnené. Naproti tomu rozhodcovské konanie nepožíva niektxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx sa odráža aj na formulovaní a charakteristike viacerých základných zásad imanentných pre toto konanie.
Viaceré zásady rozhodcovského konania, kxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsobu riešenia sporov a v rámci neho ako výhody rozhodcovského konania. Asi najčastejšie sa takto "propaguje" neverejnosť rozhodcovského konania prexxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xubjektom, ktoré prejednávajú svoje vzájomné spory pred inštitucionalizovaným rozhodcovským súdom alebo pred rozhodcom
ad hoc
. Táto črta rozhodcovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxičom nemusí vždy ísť len o obchodné tajomstvo (§ 17 a nasl. OBZ). Môže ísť o akékoľvek informácie, ktoré síce nenapĺňajú charakter obchodného tajomstvax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxrejné.35) Z tohto dôvodu sa neverejné rozhodcovské konanie javí výhodnejšie ako verejné konanie pred všeobecným súdom.
Vzhľadom na skutočnosť, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxnejším rozdielom je, že rozhodcovské konanie je jednoinštančné. To znamená, že proti rozhodnutiu rozhodcovského súdu nie je možné podať odvolanie na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx rozhodcovský rozsudok stáva právoplatným "spravidla" jeho doručením účastníkom konania. Spravidla preto, lebo zákon o rozhodcovskom konaní dáva v x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxzhodcom, resp. inými rozhodcami.
Vo všeobecnosti je však potrebné uviesť, že na rozdiel od konania na všeobecnom súde je výhodou rozhodcovského koxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodcovského súdu v jeho rokovacom poriadku. Flexibilne nastavené rokovacie poriadky majú za následok rýchlejší priebeh konania a aj samotného vydanix xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxlýva z toho, že aj vďaka uplatňovaniu zásady rýchlosti v rozhodcovskom konaní je toto konanie zároveň hospodárne.
K zásade hospodárnosti prispievx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx za rozhodcovské konanie pohybuje v rozpätí od 2 do 4% z hodnoty veci. V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xž aj o 2% nižší poplatok za návrh na začatie konania. Z tohto dôvodu rozhodovanie sporov prostredníctvom rozhodcovských súdov využívajú najmä podnikaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xtorá už bola spomenutá, a to že rozhodcovské konanie prebieha spravidla písomnou formou. Z tohto dôvodu sa tak ušetria náklady, ktoré by účastníci vynaxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx V súlade s doktrínou rozhodcovského konania sú niektoré kategórie sporov ex lege vylúčené z prejednania pred rozhodcom. V tejto súvislosti hovoríme o xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x § 1 ZRK.
Prvý odsek obsahuje vymedzenie aplikovateľnosti samotného právneho predpisu, a to na proces rozhodovania sporov, t.j. samotné rozhodcovxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx ustanovenia zároveň určuje vo vzťahu k sporu základné predpoklady, ktoré musí spĺňať, aby mohol byť riešený alternatívnym spôsobom. Zákon o rozhodcoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxvského konania v Slovenskej republike.
K ods. 2, 3 a 4
Komentované ustanovenia obsahujú ďalšie podmienky potrebné na to, aby spory boli riešiteľné xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxdom dojednania rozhodcovskej zmluvy je, že ide o spor, ktorý sa týka právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní. Zákonodarca xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxci súdny zmier, pričom súdny zmier môžu účastníci konania využiť v tom prípade, ak to povaha veci pripúšťa. Novelizovaná právna úprava zaviedla namiesxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxru, ktorou je urovnateľnosť pričinením strán konania. To možno z nášho pohľadu považovať za rozhodujúcu podmienku. V rozhodcovskom konaní možno taktxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkteru.
V ďalšom ustanovení zákonodarca okliešťuje možnosť strán dohodnúť si rozhodcovskú zmluvu pre určité oblasti. Taxatívnym výpočtom sú z riexxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxy o osobnom stave,
-
spory súvisiace s núteným výkonom,
-
spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania,
-
sxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Jednoznačne najdiskutovanejšou skupinou sporov v rámci rozhodcovskej praxe boli spotrebiteľské spxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzavrieť tak, že z nášho pohľadu bolo optimálne a zároveň aj nevyhnutné oddeliť režim klasického rozhodcovského konania a tzv. spotrebiteľského rozhoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx riešenie situácie vo vzťahu k spotrebiteľským xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxia, a teda ich rezervovaní pre štátnu sústavu súdov. Tieto názory pramenili z viacerých negatívnych skúseností pri riešení tejto skupiny sporov mimosxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa, ktorého jednou zo strán je osoba spotrebiteľa. Nový právny stav reflektuje tak negatívne skúsenosti s riešením spotrebiteľských sporov, ako aj odzxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxciatív v tomto smere je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxešení spotrebiteľských sporov"), pričom jej zámerom je zlepšenie fungovania vnútorného trhu na úrovni maloobchodu a najmä zlepšenie nápravných opaxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxniky v niektorých členských štátoch možnosť obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktorých cieľom je mimosúdxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xre vybavovanie sťažností).38) Európska komisia v súvislosti so zámerom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov prijala dve odporúčaniaxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxniu sporov svedčí aj skutočnosť, že množstvo právnych predpisov42), ktoré sa vzťahujú na špecifické sektory, zahŕňajú klauzulu o alternatívnom riešxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xhľadom na vzrastajúci význam online obchodovania, najmä cezhraničného obchodu ako piliera hospodárskej činnosti Európskej únie, sa konštatuje nevxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxaného rámca riešenia spotrebiteľských sporov online.44) Smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa vzťahuje "na spory medzi spoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxárstva s výnimkou vyňatých odvetví." Smernica zahŕňa aj sťažnosti podané spotrebiteľmi na obchodníkov. Nevzťahuje sa však na sťažnosti podané obchoxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxnosťou riešiť nezdravé javy v praxi rozhodovania sporov boli hybnou silou prijatia osobitného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxávny predpis bol prijatý na vykonanie nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online.
Súvisiace ustanovenia:
Súxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx/07:
I. Pokud platné právo umožňuje rozhodovat majetkové spory i jinými subjekty než státními (soudy), neznamená to, že se jedná o orgány veřejné mocix x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodci postavení orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy a § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Zásadní rozdíl je třexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vychází na rozdíl od moci soudní z vůle stran, kterou projevily při sepisování rozhodčí smlouvy. Je zcela podružné, v čím zájmu byla rozhodčí doložka sexxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní, a nelze tedy přistoupit na tvrzení, že podléhá přezkumu ústavní stížnosti, neboť tu lze využít toliko proti zásahům do základních práv ze strany stáxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxušen obecným soudem, nikoli však soudem ústavním. Ústavní soud ČR v dalším ani nezkoumal, zda stěžovatel využil výše citovaného ustanovení a ústavní sxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxania spočíva v mimosúdnom riešení sporov, pričom samotné rozhodcovského konanie je alternatívou konania pred všeobecnými súdmi. Jeho významnými prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xočíta s minimálnymi zásahmi všeobecných súdov do výsledkov rozhodovacej činnosti rozhodcovských súdov, pretože v súlade s § xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xodržiavaní zákonnosti.
II. Podľa názoru Ústavného súdu SR nevplýva aplikovateľnosť čl. 46 ods. 1 Ústavy SR na postup rozhodcovského súdu a všetky roxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xonania. Jedným z predpokladov založenia právomoci rozhodcovského súdu je jeho zmluvný základ (§ 3 ZRK). Na základe zmluvy súkromnoprávneho charaktexx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx právnom vzťahu. Uzavretím rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky sa strany dobrovoľne a vedome vzdávajú práva na súdnu ochranu vykonávanx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxrakter bez ďalšieho zaradiť k orgánom verejnej moci.
Literatúra:
BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx K. Štandardné zmluvy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009;
CSACH, K. Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa. In Vplyv medxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2007, s. 10 až 27;
CSACH, K. Dva konce palice (novely Zákona o rozhodcovskom konaní): spotrebiteľská a vnútro-korporátna arbitráž. In 19. Slovenskx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch sporov. Terra nova,
terra incognita
. In Justičná revue. 2015, č. 3;
CSACH, K. Spotrebiteľský spor a spotrebiteľské rozhodcovské konanie. In Práxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxiverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 48 a nasl.;
FOUCHARD, P., GAILLARD, E., GOLDMAN, B. On International Commercial Arbitration. xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xbchodná arbitráž - (staro)nové výzvy a podnety pre tuzemskú legislatívu (zaostrené na formu rozhodcovskej zmluvy). In Právo-obchod-ekonomika. Zboxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx.;
HUČKOVÁ, R., TREŠČÁKOVÁ, D. Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - príklad hodný nasledovania pre slovenského zákonodaxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxÁKOVÁ, B. Rozhodčí řízení jako vhodný prostředek řešení sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem (1. část). In Obchodněprávní revue. 2010, č. 6, s. 168 ax xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xplatnění v rámci alternativních způsobů řešení soukromoprávních sporů. In Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx č. 5;
LEW, J. D. M., MISTELIS, L. A., KROLL, S. M. Comparative International Commercial Arbitration. London: Kluwer Law International, 2003;
LIxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxlizácia Zákona o rozhodcovskom konaní. In 19. Slovenské dni práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013, s. 60 a nasl.;
MAZÁK, J. Základy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx H. Beck, 1996;
HUČKOVÁ, R. Mimosúdne riešenie sporov v Slovenskej republike. In Justičná revue: časopis pre právnu prax. 2008, č. 3, s. 383 až 393;
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa Šafárika v Košiciach, 2006, s. 443 až 453;
HUČKOVÁ, R. Rozhodcovské konanie a mediácia z pohľadu súčasnej legislatívy a praxe (Quo vadis mimosúdne xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x31 až 145;
HUČKOVÁ, R. Vybrané problémy rozhodcovskej zmluvy (so zvláštnym zreteľom na oblasť sporov zo spotrebiteľských zmlúv). In Justičná revuxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé úvahy jej zdokonalenia). In Právní fórum. 2010, č. 3, s. 106 až 114;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Reflections on Arbitration Proceedings: A Chance for Dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx x., SUCHOŽA, J. Vybrané aspekty rozhodcovského konania. In Dny práva 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009;
POUDRETE, J. F., BESSON, S. Comparatxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx republice a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004;
RABAN, P. Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? In Právní rádce. 2010x xx xx xx xx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx širšie kontexty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 85 a nasl.;
ŠTEVČEK, M. Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaníx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2013, s. 720 a nasl.;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. et al. Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2009;
VOZÁR, J. K niektorým teoretickxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxI. - Zborník vedeckých príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 744 a nasl.
Rozhodcovské konanie a konxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxáni tomu, aby bol spor urovnaný pred rozhodcom. Účastníci konania sa môžu dohodnúť pred súdom alebo mimosúdne, že ich spor sa skončí v rozhodcovskom konxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxporcu s takýmto späťvzatím podľa § 146 ods. 2 CSP.
Stret právomocí rozhodovať konkrétny spor reflektuje aj nová úprava civilného konania v Civilnom xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxarca akcentuje možnosť iniciovania rozhodcovského konania v prípade, ak účastník konania pred začatím rozhodcovského konania alebo už po jeho začatxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrenia voči tretej osobe, ktorá nie je stranou rozhodcovskej zmluvy.
Uvedené pravidlá sa uplatnia aj v tom prípade, ak miesto rozhodcovského konanxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx:
DRUHÁ HLAVA
ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA
Obsah rozhodcovskej zmluvy
Rozhodcovská zmluva je nevyhnutným predpokladom pre zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovská zmluva je pozitívnou podmienkou toho, aby zmluvné strany mohli dať prednosť inej forme prejednania sporu a vyhnúť sa "martýriu" súdneho konaniax xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxsením zo súdu na rozhodcu, sa štát nemôže celkom zbaviť ingerencie v tejto oblasti, ale musí si prostredníctvom súdov udržať určitú kontrolnú funkciu (xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo zmluvný akt plní. Podstatou rozhodcovskej zmluvy je prenesenie právomoci štátnych súdov na základe dohody strán na iné orgány tak, ako to pripúšťa Úsxxxx xx x xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonom na inom orgáne Slovenskej republiky." Civilný sporový poriadok v § 3 nadväzuje: "Súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkrxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxternatívneho riešenia sporov prostredníctvom spektra metód, ktoré reguluje tuzemský právny poriadok. Rozhodcovský súd je v zmysle tohto ustanovenxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh "klasickými" súkromnoprávnymi zmluvami. Kým pri klasickej zmluve je dôsledkom jej uzatvorenia vznik, zmena alebo zánik tých práv alebo povinnostíx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx
x xxxom rade treba zdôrazniť, že rozhodcovská zmluva je inštitútom integrujúcim viaceré nejasnosti a otázniky, ktoré však nie sú nové, ale pretrvávajú v texxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxlúv podľa občianskeho práva, takže sa na ich platnosť vyžadujú tiež podmienky ustanovené občianskym právom platným v čase ich vzniku. Dosiaľ však názoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xozlišovať tri prístupy kreované vo vzťahu k problému chápania rozhodcovskej zmluvy: hmotnoprávny prístup, procesnoprávne ponímanie a zmiešané cháxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxu smlouvou procesní, pretože její předmětem je otázka derogace soudní jurisdikce, t.j. vynětím sporu z právomoci soudu a přenesením do právomoci rozhxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxenesení jurisdikce ze státních soudů na soudy nestátní, je zřejmé, že tu nejde o žádny z možných předmětů hmotněprávních smluv, nýbrž že jde o smlouvu svxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx "(...) jestliže předmětem rozhodčí smlouvy je vynětí určité věci z kompetence státních soudů, je zřejmé, že omezit takto jurisdikci soudní a formulovxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxanovit rozsah takové jurisdikce, a to bez ohledu na to, v kterém souboru norem, v jakém zákoně a pod jakým označením bude příslušná k tomu směrujíci regulxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxznačne začleňuje do tábora zástancov jej procesného charakteru, keďže sa uskutočňuje na základe právnej povahy, ktorej predmetom je ľudské správanixx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Opačné názory sa vyskytuje predovšetkým v staršej literatúre aj v nadväznosti na skôr prezentovaný prístup k rozhodcovskej zmluve v dôvodovej spráxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtupov k tomuto inštitútu, pričom jeho podstatou je, že rozhodcovskú zmluvu chápe ako inštitút s hmotnoprávnym základom. Štaigr k rozhodcovskej zmluvx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxprávne neúčinná, ak by trpela takými nedostatkami prejavu vôle, ktoré by ju robili hmotnoprávne neplatnou. /50 / Fiala akcentuje tento názor a prikláňx xx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xčinku.51) Aj keď, ako bolo deklarované, hmotnoprávne ponímanie rozhodcovskej zmluvy je príznačné skôr pre staršiu literatúru a názory teoretikov mxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxzhodnutí z 15. júla 2002 uviedol k charakteru rozhodcovského konania: "charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a ako taký je záväzný.52)
Tradične sa v rámci názorovej platformy vyvinula aj "zlatá stredná cesta" vo forme zmiešanej teórie, resp. zástancov zmiexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxodcovská zmluva inštitút so zmluvným základom, pohybujúci sa v prostredí procesného práva.53)
Podobne sa ani Raban nestotožňuje s rýdzo materiálxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxdcovská zmluva je buď "hmotněprávní smlouva o procesních vztazích, nebo procesněprávní smlouva, řídící se normami práva hmotného (ovšem pokud zvlášxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x priebeh rozhodcovského konania. Podľa tuzemskej právnej úpravy táto zmluva upravuje spôsob a možnosť určenia stáleho rozhodcovského súdu (alebo roxxxxxx
xx xxx
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxsek definuje rozhodcovskú zmluvu ako dohodu medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vzniknú v určenom zmluvnox xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx t.j. okruhu sporov, ktorých riešenie zmluvné strany zverujú rozhodcovskému súdu. Okruh sporov, ktoré plánujú zmluvné strany riešiť v rámci rozhodcoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxku 2014. Došlo k legislatívnemu spresneniu nástupníctva strán rozhodcovskej zmluvy vrátane potvrdenia skutočnosti, že s postúpením práv alebo povixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxx xxxx x xx/2003: I. Právomoc súdov v obchodnej veci môže vylúčiť dohoda účastníkov obsiahnutá v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke, že sa spor má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxdrobia rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovská zmluva alebo rozhodcovská doložka zakladá aj záväzok, že sa účastníci podrobia rozhodnutiu, ktoré z roxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcovskému rozhodnutiu bez toho, aby musel byť výslovne v zmluve uvedený.
Nález Ústavného súdu ČR z 8. marca 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07:
Právní řád dávx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti promítne do autoritativního rozhodnutí - rozhodčího nálezu. Uzavření smlouvy je výsledkem svobodného rozhodnutí stran, které zvažují výhxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxžky sjednávané ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou často zneužívány a mnohdy mají povahu nepřiměřených (nekalých) smluvních ujednání]. V literxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxojené větší jednoduchosti procesních pravidel, či v tom, že rozhodcem může být osoba, která je odborníkem v oblasti, která je předmětem sporu.
Uznexxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxvření postupní smlouvy ještě neexistuje a má vzniknout teprve v budoucnu. K postoupení je způsobilá i pohledávka, jejíž existence je sporná, i pohledáxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxka zavazuje i dlužníka právního nástupce původního věřitele (postupitele), tedy (po postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí je rozxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxmínky pro zrušení nálezu vydaného v rozhodčím řízení, bylo úkolem právě těchto soudů, a nikoliv soudu ústavního.
II. Možnost subjektů soukromoprávnxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxložky projevil svou svobodnou vůli a souhlasil s tím, že spor může být řešen mimo soustavu obecných soudů. Fakt, že po vzniku sporu začal platnost rozhodxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti účastníků řízení dovození soudu, že volbu, zda bude žaloba podána u rozhodčího soudu či u soudu obecného, má žalobce (což stěžovatel označuje jako nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxsadu rovnosti účastníků řízení, jak je zakotvena v čl. 37 odst. 3 Listiny, v žádném případě neporušuje. Rozhodčí doložka je projevem svobodné vůle strax xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxučovala oběma stranám smlouvy naprosto rovné procesní postavení a žádná z nich nebyla zvýhodněna; pokud by se rozhodl podat žalobu stěžovatel, mohl by xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx H. Beck, 2016, s. 107).
Uznesenie Ústavného súdu SR z 21. septembra 2010, sp. zn. III. ÚS 335/2010, z 13. marca 2013, sp. zn. I. ÚS 143/2013, zo 17. aprílx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxy sa strany slobodne a vážne rozhodnú riešiť spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu. Uzavretím rozxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh súdov a zverujú ju rozhodcovskému súdu, ktorý je súkromnoprávnou osobou, pretože ho nemožno vzhľadom na jeho účel a charakter bez ďalšieho zaradiť k oxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa uprednostniť riešenie medzi nimi vzniknutých sporov prostredníctvom súkromnoprávnej osoby - rozhodcovského súdu pred súdnym orgánom Slovenskej xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxratúra:
CSACH, K., GYÁRFÁŠ, J. Arbitrabilita korporátnych sporov: Terra nova,
terra incognita
. In Justičná revue: časopis pre právnu prax. 2015, xxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xx xxx
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxrencie. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013, s. 72 a nasl.;
HUČKOVÁ, R. Obchodná arbitráž - (staro)nové výzvy a podnety pre tuzemskú legxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Košiciach, 2011, s. 429 a nasl.;
HUČKOVÁ, R. Rozhodcovská zmluva. In Justičná revue: časopis pre právnu prax. 2009, č. 1, s. 67 až 74;
HUČKOVÁ, R. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. 2009, roč. 61, č. 2, s. 225 až 235;
HUČKOVÁ, R., TREŠČÁKOVÁ, D. Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - príklad hodný nasledoxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx8 a nasl.;
SUCHOŽA, J., HUČKOVÁ, R. Vybrané aspekty rozhodcovského konania. In Dny právo-2009 - Days of law-2009. Brno: Masarykova univerzita, 200xx xx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxAL a pripravovaná novelizácia Zákona o rozhodcovskom konaní. In 19. Slovenské dni práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013, s. 60 a nasl.x
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxnosti rozhodčích doložek a k "právním názorům". In Bulletin advokacie. 2010, č. 9, s. 40;
TREŠČÁKOVÁ, D. Uzatváranie zmlúv v 21. storočí - nové pohľaxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxožek ve prospěch soukromých "rozhodčích soudů". In Bulletin advokacie. 2010, č. 5, s. 35 a nasl.
Forma rozhodcovskej zmluvy
Predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvy možno rozlišovať dve podoby tohto zmluvného aktu, a to osobitnú rozhodcovskú zmluvu a rozhodcovskú doložku. Rozhodcovská doložka je spravidla vyuxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xlebo niektoré spory, ktoré medzi stranami v budúcnosti vzniknú. Osobitná rozhodcovská zmluva sa spravidla uzatvára, ak už konkrétny spor, ktorý chcú xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkou zmluvou však nebudú platiť všeobecne, keďže nemožno vylúčiť, že aj osobitnou rozhodcovskou zmluvou, ktorou sa dojedná rozhodcovské konanie ako sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxevláda v praxi uzatváranie rozhodcovskej zmluvy predovšetkým vo forme doložky, ktorá je inkorporovaná do ustanovení hlavnej zmluvy. Rozhodcovská dxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxuva o riešení sporu v rozhodcovskom konaní je menej frekventovaná. Osobitná rozhodcovská zmluva, ktorá sa uzatvára spravidla až po vzniku konkrétnehx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale ich pozornosť je upriamená na zvláštnu rozhodcovskú zmluvu, minimalizuje sa riziko nevšimnutia si dôležitosti takéhoto zmluvného aktu a jeho dôxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxné strany si všimnú túto rozhodcovskú zmluvu.
K ods. 2 a 3
Podľa platnej právnej úpravy musí mať rozhodcovská zmluva písomnú formu. V opačnom prípadx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmerom bolo odstrániť pochybnosti o tom, či sú na písomnú formu rozhodcovskej zmluvy kladené vyššie nároky ako na iné druhy právnych úkonov realizovanýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xk bola uzatvorená elektronickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila. Obdobne upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxaná v prípade kumulatívneho naplnenia dvoch predpokladov, a to zachytenia obsahu rozhodcovskej zmluvy a určenia osôb, ktoré tento právny úkon urobilxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxové, či prostredníctvom emailovej komunikácie, alebo prostredníctvom iných prostriedkov. Treba si však uvedomiť dôležitú skutočnosť, a to že bez ohxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxý úkon, ktorý bude realizovaný prostredníctvom elektronických prostriedkov a umožní zachytiť obsah a určiť konajúcu osobu (napr. zvuková nahrávka)xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx či treba pre zachovanie písomnej formy v prípade elektronickej formy právneho úkonu, aby bol tento úkon opatrený elektronickým podpisom konajúceho, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoznačnej identifikácie identity konajúcej osoby. Právna regulácia elektronickej identifikácie prešla v uplynulých mesiacoch zásadnými zmenxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx júla 2016.58) Prednedávnom bol prijatý zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôvexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvenskej republiky nové pojmy a inštitúty (elektronický podpis, elektronická pečať, zaručený elektronický podpis, zaručená elektronická pečať, čaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxiadavky na používané systémy a zariadenia, ktoré konkretizoval vo vykonávacích predpisoch vydaných Národným bezpečnostným úradom.59) Cieľom Narxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodpis, zdokonalený elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte a kvalifikovaný elektronický poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého podpisu (súkromný kľúč), ktoré sa nachádzajú v zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, pre ktorú bol vydaný kvalifikxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxvednej za vydanie tohto certifikátu. Kvalifikovaný elektronický podpis má rovnocenný právny účinok s vlastnoručným podpisom a tento elektronický pxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnúť prostredníctvom emailu. V tomto kontexte je zaujímavé rozhodnutie rozhodcovskej inštitúcie, ktorá sa s týmto problémom vysporiadala v prospech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtronické komunikace, zejména emailem, bez zaručeného elektronického podpisu ve smyslu zákona o elektronickém podpisu je neplatná." Emailová komunxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiaľ nedoriešené. "V případe, že ze souvisejícich skutečností lze dovodit závěr, že z předmětné elektronické adresy účastník, jež namítá neplatnost rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxe jeho souhlas s uzavřenou rozhodčí doložkou."60) Opačné názory sa vyskytujú v judikatúre (napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 29. januára 2009, sp. xxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxčom jej znenie nemusí byť v zmluve priamo obsiahnuté. Toto ustanovenie bolo v zákonnom texte viac než žiaduce a odbornou verejnosťou očakávané, keďže v xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxsť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodnx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxujíma predovšetkým druhá skupina obchodných podmienok61), teda iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pričom platí, že v danom prípade nemusia byť k zmluve priamo pripojené, alebo nie sú stranám známe a v tom prípade je predpokladom platného uzavretia zmxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo skupinou podnikateľov, niektorou obchodnou spoločnosťou alebo skupinou spoločností a pod.63) Modifikáciu tejto formy kontraktácie predstxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxov používaných v obchodnom styku.64) Zmluvné formuláre majú priamo formu zmluvy a spravidla sú do ich obsahu premietnuté aj obchodné podmienky. Je všxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh môže vyskytnúť ustanovenie delegujúce právomoc rozhodovať všetky spory z uzavretého právneho vzťahu v rozhodcovskom konaní na rozhodcovskú inštixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
Novinkou je aj toto ustanovenie reflektujúce možnosť implementovať rozhodcovskú zmluvu v zmluve podľa osobitného zákona. Zákon o rozhodcovskom kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxy právnickej osoby obsahovali rozhodcovskú doložku. Do úvahy z tohto pohľadu prichádzajú najmä spoločenská alebo zakladateľská zmluva, zakladateľxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxých vecí v súlade s týmto ustanovením na judikatúru a právnu vedu.
Platnosť rozhodcovskej doložky v rámci organizačných aktov spoločnosti a pristuxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx máme za to, že môžu obsahovať aj určenie riešenia sporov, ktoré vzniknú z týchto organizačných aktov v rozhodcovskom konaní. Nepochybne sa však bude roxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebude mať rozhodcovská doložka inkorporovaná v spoločenskej zmluve žiadne právne účinky.
K ods. 6
Platí, že rozhodcovská zmluva nemôže byť uzaxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxovať neplatnosťou. V súvislosti s nedostatkom formy rozhodcovskej zmluvy zákon o rozhodcovskom konaní umožňuje konvalidovať nedostatok písomnej fxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xozhodcovskom konaní.
K ods. 7
V súlade s týmto ustanovením sa rozhodcovská zmluva považuje za písomne uzavretú aj v tom prípade, ak sa jej existencix x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx, podľa ktorého právo namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu podlieha preklúzii, ak sa neuplatní najneskôr pri prvom úkone vo veci samej.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx V kontexte toho bude potrebné skúmať predovšetkým petit podanej rozhodcovskej žaloby.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xzákon o dôveryhodných službách);
Nariadenie eIDAS
Judikatúra:
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2008, sp. zn. 1 Nds 6/2008:
Účaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxskej zmluvy, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj zmluvy zakladajúcej sa na tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní; túto námietku možno uplatniť až do skončenia ústneho pojednávanixx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxhodcovského konania uplatniť najneskôr vtedy, keď sa počas rozhodcovského konania o tejto otázke dozvie. Ak rozhodcovský súd rozhodne, že má právomox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm uznesením, že má právomoc rozhodovať, účastník rozhodcovského konania, ktorý námietku podal, môže do 30 dní po doručení predbežného rozhodnutia poxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxvania o námietke pokračovať v rozhodcovskom konaní a vydať rozhodcovský rozsudok.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2007, sp. zn. 29 Odo xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xmlouvy neplatné" (jakož i názor Fondu o neplatnosti smlouvy jako celku), se totiž na rozhodčí doložku nevztahují. V této souvislosti dále s poukazem na xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxc to však nemění na tom, že i v případe rozhodčích smluv, jak je má na mysli ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) ZRŘ, mohla by vždy být uzavřena rozhodčí smlouva jaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx z 29. januára 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007:
Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Písemnoxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxný projev musí být zároveň podepsán, t.j. je platný až po podpisu jednající osoby. Smlouva, která musí být písemná, no nebyla jejími účastníky podepsánxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xoložka neupravuje podmínky rozhodčího řízení, nezakládá její neplatnost, neboť takové podmínky rozhodčí doložka podle platné právní úpravy obsahoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 24. júna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1468/2009:
Pro úplnost Nejvyšší soud ČR uvádí, že námitka nedostatku pravomoci soudů v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxmitka musí být uplatněna nejpozději při prvním úkonu ve věci samé; v opačném případe zůstává pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí věci zachována (pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe všeobecné smluvní podmínky, které jsou k této smlouvě připojeny a smluvními stranami hlavní smlouvy podepsány, jsou nedílnou součastí smlouvy a obsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xy rozhodčí doložka v posuzované věci nebyla sjednána platně a že by ze smlouvy nebyl patrný souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy. Dovolací soud proto dospxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtně.
III. Na uvedený závěr nemůže mít vliv okolnost, že v rozhodčí doložce byl uveden dřívější název subjektu, z jehož seznamu měl být vybrán rozhodce. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x nesrozumitelné. Došlo-li pouze ke změně názvu právnické osoby, nelze bez dalšího dovodit, že by tato právnická osoba byla zaměnitelná s jinou právnicxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxciace leasingových společností místo nového názvu Česká leasingová a finanční asociace, nemohla podle odvolacího soudu způsobit neplatnost ujednáxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2011, sp. zn. 2 Cdo 245/2010:
Z citovaných ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní je zrejmé, že na pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxere č. X. z 11. augusta 2008 uzatvorenej medzi účastníkmi nie je splnená. V zmysle ustanovenia § 4 ZRK môže mať rozhodcovská zmluva formu osobitnej zmluxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne výmenných listoch, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmienka pre konštatovanie existencie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky k zmluve je písomná forma. Písomná forma je zachovaná, ax xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxedené Všeobecné obchodné podmienky za rozhodcovskú doložku k zmluve. Dovolací súd má za to, že úprava obsiahnutá v zákone o rozhodcovskom konaní o formx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxplýva z obsahu zmluvy o úvere a z pripojených Všeobecných obchodných podmienok, nie je zrejmé, že by spĺňali náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, teda že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá zmluva a Všeobecné obchodné podmienky neboli ani len technicky spojené a ani zo samotného technického spojenia zmluvy a Všeobecných obchodných podmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenkami.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 11. júla 2017, sp. zn. 23 Cdo 1782/2017:
Pro posouzení arbitrability nároku je stěžejní povaha takového nárxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxci určující (podrobně k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR z 19. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 2648/2013).
Z uvedeného vyplývá, že nárok společníka na pxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnných podmínek uvedených v § 2 ZRŘ, neboť se jedná o majetkový spor, k jehož projednání by bez existence rozhodčí smlouvy měl pravomoc soud a o jehož předmxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxté formálne a obsahové náležitosti na to, aby bola platná. Rozhodcovská zmluva sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatnáx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodcovská zmluva je neplatná pre priamy rozpor so zákonnými požiadavkami. K týmto požiadavkám sa pripájajú osobitné požiadavky v zmysle zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný.
Ustanovenie umožňuje uzavrieť rozhodcovskú zmluvu aj podľa právneho poriadku iného šxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxho poriadku sa jej platnosť posudzuje podľa zvoleného právneho poriadku, no s tým, že prípustnosť predmetu konania sa vždy posudzuje podľa tuzemskej pxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x x x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opačný prípad, či neplatnosť hlavnej zmluvy ovplyvňuje aj rozhodcovskú doložku. Takúto situáciu treba posudzovať podľa § 5 ods. 2 ZRK (ktorý vychádzx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxtný, na hlavnej zmluve nezávislý režim.71)
Počiatky princípu separability možno identifikovať vo francúzskom práve, konkrétne v judikatúre fraxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx osobitne, alebo obsiahnutá v zmluve, ku ktorej sa vzťahuje, ostáva s výnimkou výnimočných okolností v plnej autonómii a nesmie byť ovplyvnená faktom, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xostupom času sa stalo všeobecne rozšíreným a akceptovaným princípom medzinárodnej arbitráže. Tento fakt sa odzrkadľuje v prevzatí princípu najvýznxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxských inštitúcií, či už medzinárodného, alebo regionálneho charakteru. 72) Dôležitým rozhodnutím s ohľadom na doktrínu separability je rozhodnutxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxovej vojne, pričom súvisí tak s problematikou teórie separability, teda problematikou nezávislosti rozhodcovskej zmluvy od hlavnej zmluvy, ako aj s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxná aj Najvyšším súdom USA rozhodnutím vo veci Prima Paint75), pričom v nasledujúcich rokoch bola opätovne potvrdená a uznávaná v ďalších rozhodnutiacxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xprava obsahuje všeobecné ustanovenie o oddeliteľnosti neplatnej dohody o riešení sporu v § 267 ods. 3 OBZ.77) Toto ustanovenie má pritom kogentný chaxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x § 5 ods. 2 uvádza: "ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy rozhodcovská doložka, tá je neplatná len vtedy, ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti zmluvy." xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy, toto odstúpenie sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou, ak sa zmluvné strany nedohodli inak." Aj z týchto ustanovení je zrejmé, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxe ustanovenia:
Súvisiace xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx neplatnosti smlouvy na rozhodčí doložku, týkající se sporů z této smlouvy, nemá neplatnost smlouvy vliv na platnost rozhodčí doložky.
II. Týká-li se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xd smlouvy.
TRETIA HLAVA
ROZHODCA
Spôsobilosť byť rozhodcom
K ods. 1
V § 6 ZRK zákon určuje podmienky pre výkon funkcie rozhodcu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx len fyzická osoba, nie právnická. Aj napriek tomu, že rozhodcovské súdy sú právnickými osobami, tieto však nerozhodujú sami napríklad prostredníctvxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xuď priamo účastníkmi konania, alebo ustanovení súdom na rozhodnutie konkrétnej veci.
Ďalšou podmienkou, ktorú musí pre výkon funkcie spĺňať rozhxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxahne osoba pri dovŕšení plnoletosti, t.j. 18. roku veku. No aj osoba, ktorá ešte nedovŕšila vek 18 rokov, môže nadobudnúť spôsobilosť na právne úkony, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxn funkcie rozhodcu stavia do pozície kumulatívnosti, čo znamená, že nestačí, aby osoba, ktorá bude vykonávať funkciu rozhodcu, bola spôsobilá na právxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé vychádzať z predpisov občianskeho práva, ktoré určujú, kedy je možné spôsobilosť na právne úkony obmedziť a kedy je možné osobu tejto spôsobilosti v pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon funkcie rozhodcu možno vyložiť tak, že ide o určitú prax v tejto oblasti, t.j. v oblasti rozhodcovského konania. Vyvstáva však otázka, či by nestaxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxe je ďalej jasné, o prax v akom trvaní by malo ísť. Z tohto dôvodu je teda vecou zmluvných strán, v prípade rozhodovania ich sporu rozhodcom
ad hoc
, či si vybxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxátnym vzdelaním a praxou. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 336/2014 Z.z. si v praxi strany budú môcť zvoliť akéhokoľvek bezúhonného rozhodcu, ktoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxnosť obmedzovať ustanovením dodatočných zákonných kritérií na spôsobilosť rozhodcu. Strany si dodatočné kritériá budú môcť upraviť priamo v rozhodxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxon funkcie rozhodcu vysokoškolské vzdelanie. Právna úprava už v pôvodnom znení prijatom v roku 2002 nezohľadňovala skutočnosť, že rozhodca subsumujxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhádzajúc zo skúseností a z aplikačnej praxe, vydanie rozhodcovského rozhodnutia, či už rozsudku, alebo uznesenia, sa spája s posúdením často náročnýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxíslušenstva istiny, zmluvnej pokuty - jej oprávnenosť, moderačné právo atď.). Vyvstáva teda potreba, aby tieto právne otázky riešili osoby s právnicxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxaní v § 28 pripúšťa, aby bol do konania prizvaný znalec v prípade, ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Z toxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xyrieši jedine rozhodca s právnickým vzdelaním druhého stupňa a s náležitou praxou, pričom občasne sa vyskytujúce otázky odborného charakteru dokáže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxťou (k tomu bližšie pozri výklad k § 6a ZRK).
K ods. 2
Poslednou z kumulatívne požadovaných podmienok na výkon funkcie rozhodcu je bezúhonnosť. Vo všxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xovinnosti a nepácha ani priestupky. Zákon o rozhodcovskom konaní v odseku 2 podáva aj výklad pojmu "bezúhonnosť" na účely tohto xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výkladom, t.j. kto sa za bezúhonného nepovažuje. Je to ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom zákon nešpecifikuje za aký trexxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xesiace. Len pre doplnenie uvádzame, že zákon na preukázanie bezúhonnosti osoby, ktorá chce vykonávať funkciu rozhodcu, nevyžaduje odpis z registra txxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorý upravuje aj Modelový zákon UNCITRAL (čl. 6) a väčšina zahraničných právnych úprav. Zavádza možnosť ustanovenia rozhodcu vybranou právnickou alexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxba nie je oprávnená ustanoviť rozhodcu alebo rozhodcu v dohodnutom čase neustanoví. Riešenie tejto situácie je v tuzemskej právnej úprave úplnou novixxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo súd, musia tieto subjekty pri výbere rozhodcu prihliadať na kvalifikáciu, ktorú zmluvné strany podľa dohody od rozhodcu vyžadujú, a zabezpečiť ustaxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxhodcovskej zmluvy pre rozhodcu, ktorý ešte nebol určený, alebo si bližšie vymedzili okruh osôb profesijnými alebo inými kritériami (napr. ekonóm, stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xk sa strany nedohodli na ustanovení rozhodcu alebo nedojednali spôsob ustanovenia rozhodcu
ad hoc
alebo inštitucionalizovaného rozhodcovského súxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, ktorá nadobudla spôsobilosť na právne úkony vznikom, musí ostatné požiadavky spĺňať osoba konajúca za túto právnickú osobu, resp. osoba vykonxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx povinnosť oznámiť stranám okolnosti, ktoré by smerovali k spochybneniu nezávislosti a nestrannosti vybranej povinnosti.
Zákonodarca v tomto usxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodcu dbať na to, aby boli dodržané podmienky ustanovené pre osobu vykonávajúcu funkciu rozhodcu uvedené v § 6 ods. 1 ZRK, a tiež na kvalifikáciu (aj keď záxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxá na rozhodnutie konkrétneho prípadu a sporu medzi účastníkmi konania.
Ďalšou podmienkou je, aby vybraná osoba alebo rozhodcovský súd v prípade výxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu. Požiadavka nezávislosti a nestrannosti rozhodcu vychádza aj z čl. 46 Ústavy SR, v zmysle ktorého "má každý právo domáhať sa zákonom ustanoveným postxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xpravodlivý proces. Uvedená zásada sa však nevzťahuje len na nezávislé prejednanie veci pred všeobecným súdom. Táto zásada platí aj v rozhodcovskom koxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx z dôvodu viazanosti súdu, či už všeobecného, alebo rozhodcovského, zákonmi. Článok 144 Ústavy SR deklaruje, že súd je viazaný ústavou, ústavným zákoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxený v danej veci. Nezávislosť sa v tomto ponímaní javí ako nezávislosť od zmluvných strán, vedenia súdu, štátnej moci, určitých záujmových skupín atď. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xúdu a rozhodcu je v rozhodcovskom konaní o to vážnejšie a dôležitejšie oproti všeobecným súdom, že v tomto konaní sa uplatňuje zásada jednoinštančnostxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nestrannosť má dve roviny, a to subjektívnu, keď nestrannosť sudcu/rozhodcu je postojom konkrétneho sudcu/rozhodcu založeným na základe jeho osobxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxjkoľvek legitímnej pochybnosti o svojej nezaujatosti.78)
Rozhodca pri rozhodovaní sporu musí byť absolútne nestranný. Nie je možné, aby spor medxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxu konania (napr. majetkový prospech). Rozhodca, tak ako aj sudca v konaní pred všeobecným súdom, musí byť pri rozhodovaní neutrálny a nestranne sa pozexxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v jeho medziach, pridržiavajúc sa záväzného stanoviska Ústavného súdu SR alebo Najvyššieho súdu SR, ktorý bol vyslovený v danej veci.
K ods. 4
Zákox xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvať aj notár, ak osobitný predpis neustanovuje inak." Osobitným predpisom mal zákonodarca na mysli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohto ustanovenia je notárskou činnosťou:
-
spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
-
osvedčovanie právne významných skutočnostíx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xripúšťa, aby notár vykonával aj ďalšie činnosti a odsek 3 priamo uvádza, že notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora a funkciu xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xo nielen v zmysle Notárskeho poriadku, ale aj v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní. Činnosť notára ako rozhodcu netreba, podľa nášho názoru, v tomto pxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxku.
Ak notár vykonáva činnosť v zmysle § 3 ods. 3 Notárskeho poriadku ako rozhodca, správa sa ako súkromnoprávny subjekt (napríklad ako advokát), kxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxcie rozhodcu uvedené v tomto ustanovení (§ 6 najmä ods. 1 a 2 ZRK).
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxuje podmínky obecně platné, jež představuje zletitost a plná zpusobilost k právním úkonům, a podmínky zvláštní, mezi něž se řadí omezení vyplývající zx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxt být zapsán na listině rozhodců, jestliže má rozhodovat rozhodčí soud.
Literatúra:
BĚLOHLÁVEK, A. J. Nárok rozhodců na odměnu a způsob jejíhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxr, 2009;
FRANCK, S. D. The Liability of International Arbitrators: A comparative Analysis and Proposal for qualified Immunity. Dostupné na internxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Basis of
Ex Aequo et Bono
. In Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators. New York: JurisNet, LLC, 2012, s. 253 až 275;
HUČKOVÁ, R., TREŠČÁKOVÁ, D. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxzhodovania spotrebiteľských sporov)? In Justičná revue. 2012, roč. 64, č. 10, s. 1218 a nasl.;
HUČKOVÁ, R. Zodpovednosť rozhodcu. In Vybrané otázkx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx úvah nad dosahem odpovědnosti mediátora a rozhodce. In Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice: Unxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx instrumenty wspierania przedsiebiorczošci. Rzeszów: Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, 2006, s. 65 a nasl.;
MAISNER, M. Liability xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xork: JurisNet, 2012, s. 149 až 170;
MANIRUZZAMAN, A. F. M. The Arbitrator's Prudence in Lex Mercatoria: Amiable Composition and
Ex xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx the Law Applicable to the Merits of a Case. In Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators. Nxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxné na osobu vykonávajúcu funkciu rozhodcu. Ustanovenie konkretizuje, že ten, kto spĺňa podmienky pre výkon funkcie rozhodcu a prijme túto funkciu, sa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x xxx. 3, ako aj v § 9 ZRK, v ktorom upravuje námietku proti rozhodcovi.
Odborná starostlivosť úzko súvisí s § 6 ZRK, v ktorom sú uvedené kritériá na výkon funxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxnícia odbornej spôsobilosti na účely tohto zákona nie je zákonodarcom ponúknutá, no možno sa domnievať, že na to, aby rozhodca mohol vykonávať funkciu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa riadne a s plnou zodpovednosťou analyzovať, či je v jeho možnostiach a v konkrétnom prípade aj schopnostiach zaistiť riadne splnenie všetkých jeho poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxislosti s profesionálnym výkonom určitej činnosti. Pojem "odborná starostlivosť" sa používa v Obchodnom zákonníku v § 135a v súvislosti s konaním koxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxtavenstva je povinný postupovať pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou, pričom pod takýmto postupom možno chápať konanie, pri ktorxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxciu tohto pojmu, no konkretizuje ho prostredníctvom príkladného výpočtu konaní, resp. postupov, ktoré musia byť pri výkone funkcie členov štatutárnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy spoločnosti alebo sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Rozhodca je povinný postupovať s využitím všetkých svojich sxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxie určitých špecifických otázok, pre ktoré nemá odborné skúsenosti, prípadne aj vzdelanie ustanoviť odborníka. Práve naopak, aj ustanovenie znalca xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxciu tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníkov rozhodcovského konania, zásadou zachovania práva na spravodlivý proces a zákazu denegatio iustitiae (odmietnutia spravodlivosti) a zásadox xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxedná veta o tom, že rozhodca je povinný konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov. Dochádza k spresneniu, resp. doplneniu, tohto ustanovenia o povinxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnosť rozhodcov zavedená z dôvodu skúsenosti s určitými rozhodcovskými konaniami, ktoré neboli rozhodované bez zbytočných prieťahov. Uvedené xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
Uznesenie Ústavného súdu ČR z 8. marca 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07:
K upření plné možnosxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxním skutečnostem, popřípade doplnit svá tvrzení o skutečnosti, které z pohledu svého právního názoru nepovažovala za významné a jež jsou, naopak, relxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdců je o to naléhavější, že rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční (viz § 27 ZRŘ), což stranám znemožňuje alespoň následně reagovat na překvapivý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxení tohoto cíle se v civilním soudním řízení uplatňuje poučovací povinnost soudu; není důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž v rxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxeno, ani specifika rozhodčího řízení nemohou být argumentem pro závěr, že rozhodce nemusí dbát o předvídatelnost svého rozhodování.
Uznesenie Úsxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx bez prieťahov, teda jeho právna vec sa nachádza v štádiu pred vydaním meritórneho rozhodnutia. V tejto súvislosti ústavný súd konštatuje, že viaceré axxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx 2 ZRK rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými účastníkmi rozhodcovského konania. Ak sa nedospejx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xodľa odseku 3 tohto ustanovenia stály rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie podľa svojho rokovacieho poriadku. Vzhľadom na uvedexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxia rozhodcovského konania a poskytnúť tak ochranu sťažovateľom označeným právam.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 27. augusta 2015, sp. zn. 25 Cdo 1xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvní jednání rozhodce (s přihlédnutím ke všem okolnostem případu) bezprostředně vedlo ke zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ. Obdobně platí, že suxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu neobstál.
Odpovědnost za tvrzenou škodu se však musí posuzovat z hlediska rozhodovací praxe soudů v době, kdy došlo ke sjednání rozhodčí doložky a vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxku se teprve postupně vyvíjely, nelze druhému žalovanému klást k tíži, že jako rozhodce ve smyslu § 15 odst. 1 ZRŘ posoudil svou pravomoc samostatně (klaxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní rozhodce, t.j. zde první žalovaná.
Zloženie rozhodcovského súdu
Je potrebné dôsledne odlišovať subjekty vystupujúce v rozhodcoxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxho aj rozhodcovský xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi orgán. Právomoc rozhodcu prejednať a rozhodnúť spor sa zakladá na zhodnej vôli sporových strán prejavenej v rozhodcovskej zmluve. Touto procesnou dxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu a rozhodcovského súdu sú diametrálne odlišné. Právomoc rozhodcovského orgánu nemožno založiť ex lege. Na základe dobrovoľného rozhodnutia strxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prekážky začatej veci, teda o tej istej veci nemôžu konať oba súdy.
Odlišný charakter rozhodcovského súdu a všeobecného súdu je významný aj z hľadisxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxa je predstaviteľom súdnej moci a právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štátnych orgánov (pozri § 2 zákona č. 38xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xubjekt, na ktorý bola prenesená právomoc rozhodnúť konkrétny spor. Rozhodcovský súd teda nie je orgánom verejnej moci. Tento záver viackrát potvrdenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodcovského konania ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR.84) Podľa čl. 127 Ústavy SR ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo prxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. "xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnávají v České republice soudnictví ve smyslu čl. 81 a násl. ústavy. Mají povahu soukromých osob, na něž sporné strany přenášejí procesní dohodou pravoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxo předmětem ústavní stížnosti."85) Obdobný prístup možno identifikovať aj v rozhodovacej činnosti nášho ústavného súdu, keď konštatuje, že uzavrexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxbecných súdov a zverujú ju rozhodcovskému súdu, ktorý je súkromnoprávnou osobou, pretože ho nemožno vzhľadom na jeho účel a charakter bez ďalšieho zarxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. rizík, svojho rozhodnutia uprednostniť riešenie medzi nimi vzniknutých sporov prostredníctvom súkromnoprávnej osoby - rozhodcovského súdu pxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx
Rozhodcovský xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxný senát. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj ohľadom tohto aspektu rozhodcovského konania. Jediným zákonným obmedzením je požiadavka nepárneho počtx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Modelový zákon UNCITRAL;
Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL
Judikatúra:
Uznesenie Ústavného súdu SR z 18x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx/2013, III. ÚS 49/2014).
II. Senát ústavného súdu sa prikláňa k názoru, že ak rozhodcovský súd nie je orgánom verejnej moci, nemožno jeho postup alebo rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxa právomoci nezlučiteľná s čl. 127 Ústavy SR.
Ustanovenie rozhodcu
K ods. 1
Ustanovenie rozhodcu v rozhodcovskej zmluve je jednou zo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxosti využitia osobných či iných väzieb s osobou rozhodcu. Rozhodcovské konanie je v tomto smere diametrálne odlišné od súdneho konania, ktoré možnosť xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxejších výhod. A to práve z uvedeného dôvodu. Zmluvné strany si môžu zvoliť pre riešenie svojich sporov konkrétnu osobu či konkrétne osoby.
Proces usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxodcu (alebo rozhodcov), alebo sa v rozhodcovskej zmluve dohodnú na postupe jeho dodatočného ustanovenia. Uvedenie konkrétnej osoby rozhodcu je na jexxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxodca bude s odstupom času, ktorý uplynie od jeho ustanovenia v rozhodcovskej zmluve až k reálnemu rozhodovaniu sporu, k dispozícii.
Možnosť dohodnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxredníctvom tzv. vybranej osoby (appointing authority) alebo súdu. V praxi sa tento inštitút nevyužíva veľmi často. V súvislosti so zmluvnou slobodou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxtívnemu ustanoveniu rozhodcu. V tejto súvislosti je zaujímavé rozhodnutie stáleho rozhodcovského súdu87), podľa ktorého "ujednání o způsobu určenx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxt určeni i vrhem kostky učiněným notářem či v daném sporu nestranným advokátem."88)
K ods. 2, 3 a 4
V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na osobe rxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxá právna úprava, inšpirujúc sa Modelovým zákonom UNCITRAL (čl. 11), ustanovuje, že pri rozhodcovskom konaní s tromi rozhodcami každá zmluvná strana uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxje oprávnenie nevyužije do 15 dní od požiadania druhej strany, v záujme urýchlenia procesu kreovania rozhodcovského orgánu ustanoví rozhodcu vybranx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxní aj pri rozhodcovskom konaní s viacerými rozhodcami za podmienky, že tento počet je nepárny. V prípade rozhodcovského konania, v ktorom má rozhodovax xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxadným predpokladom ustanovenia rozhodcu je kvalifikovaný spôsob jeho voľby. Kvalifikovaným spôsobom voľby rozhodcu sa majú na mysli spôsoby, ktoré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxnou záležitosťou. V zásade platí, že strany sa môžu na osobe rozhodcu dohodnúť. Dohodnúť sa môžu aj na konkrétnej osobe. Nikoho však nemožno nútiť, aby fxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtrí povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxosti.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxzhodčí doložka (rozhodčí smlouva) se řadí mezi dvoustranné (případně vícestranné právní úkony (srov. § 34 OZ); její platnost ve smyslu § 106 odst. 1 OSŘ xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonem o rozhodčím řízení.
II. Podle ustanovení § 7 odst. 1 ZRŘ má rozhodčí doložka zpravidla určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob, jak počex x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxá strana jednoho rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce (§ 7 odst. 2 ZRŘ). Je-li v rozhodčí doložce stanoveno, že veškeré spory vzniklé zx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxxxvujícím stranám možnost dohodnout se buď na konkrétním jméně rozhodce (rozhodců) a počtu rozhodců, nebo - jak je tomu v souzené věci - na způsobu, jak osoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xeškeré spory vzniklé z určité smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to tak, že "počet i osoby rozhodců určí osoba v rozhodčí doložce určená", kterou byl v posuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxodce vzdá funkce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat.
IV. Generálnímu sekretáři Asociace tak bylo dáno právo určit, zda věc bude rozhodována jednxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnání, že generální sekretář Asociace určí osobu rozhodce (osoby rozhodců) "ve spolupráci se spornými stranami", jak tvrdí žalobkyně, a proto nelze doxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxemného projevu vůle (čl. XI smlouvy o zprostředkování) jednoznačně vyplývá právě projev vůle obou stran podřídit mj. spory plynoucí z této smlouvy rozxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
V. Je-li v posuzovaném případě k rozhodování sporu povolán
ad hoc
rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců určitého soukromoprávního subjektu, a označí v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx který vede seznam rozhodců, v němž je zapsán, není takové označení u jména rozhodce z hlediska uvedeného právního názoru významné a nemůže znamenat, že xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ZRŘ, jakož i neveřejnosti řízení ve smyslu § 19 odst. 3 věta druhá ZRŘ pokud rozhodce sdělí skutečnosti, u nichž je vázáx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xezbytném k administrativnímu a technickému zajištění rozhodčího řízení. To vše za předpokladu, že dotčený pracovník smluvně vázán mlčenlivostí o skxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxtované podľa LISSE, L. Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 169).
Literatúra:
HUČKOVÁ, Rxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x, č. 1, s. 32 až 43. Dostupné na internete: http://sic.pravo.upjs.sk/files/3_huckova_trescakova_ postavenie_rozhodcu.pdf;
HUČKOVÁ, R. Koncexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Šafárika, 2014, s. 501 až 505;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Autonomy of Arbitrators - Decission making on the Basis of
Ex Aequo et Bono
. In Party Autonomy vxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 141 až 149;
RABAN, P. Postavení rozhodce v čexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 371 a nasl.
Námietka proti rozhodcovi
Zákon prostredníctvom tohto ustanovenia xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x nestranný, a tým nezaujatý. Môžu sa dožadovať, aby takýto rozhodca ich vec nerozhodoval. Môžu tak urobiť prostredníctvom inštitútu námietky proti roxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Uvedené je prejavom uplatňovania zásady nestrannosti a nezávislosti súdov a sudcov a v prípade rozhodcovského kxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxca, ktorý má buď príbuzenský alebo iný vzťah k jednému z účastníkov konania, alebo má určitý záujem na výsledku konania (napr. majetkový prospech). Rozxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na nimi predložené dôkazné prostriedky a takto ich aj nestranne vyhodnocovať. Na základe toho musí rozhodnúť len v zmysle vykonaného dokazovania, a akx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxti (§ 31 ods. 4 ZRK), no len za ustanovených podmienok, a to v prípade, že ide o obchodnoprávny spor a že ho na to účastníci rozhodcovského konania výslovne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxľ zosúladiť proces podávania námietok s čl. 13 Modelového zákona UNCITRAL. Námietku zaujatosti voči rozhodcovi, ktorého namietajúci účastník vymenxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxto zákona vzniesť len z dôvodov, o ktorých sa dotknutý účastník dozvedel až po vymenovaní rozhodcu, nie skôr. Proces uplatňovania a rozhodovania o námixxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx6/2014 Z.z. môže rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu napríklad ustanoviť, že o námietkach bude rozhodovať niektorý z jeho orgánov alebo pxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúd, t.j. v prípade jedného rozhodcu samotný rozhodca a v prípade viacčlenných senátov ostatní členovia senátu.89)
Postup pri podávaní námietok upxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxná strana, ktorá chce podať námietku voči rozhodcovi, zašle do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedela o dôvodnosti podania námietok, písomné oznámenie dôvodox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx súhlasiť, o námietke rozhodne na žiadosť zmluvnej strany rozhodcovský súd do 60 dní od jej doručenia. V prípade, ak sa námietke voči rozhodcovi nevyhovxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xámietke vyhovieť, žiadny ďalší opravný prostriedok nebude prípustný. Naopak, proti rozhodnutiu všeobecného súdu o vyhovení námietke zaujatosti buxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxodcovský rozsudok. Uvedené súvisí s uplatňovaním zásady rýchlosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx0:
Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý navrhuje vylúčenie sudcu (sudcov) z prejednávania a rozhodovania veci, musí ohľadom každého sudcu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx x x. októbra 1982 vo veci Piersack proti Belgicku:
Nestrannosť je potrebné skúmať z dvoch hľadísk, a to zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v daxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxť, či sú poskytnuté dostatočné záruky na vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdnanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy SR) je v občianskom súdnom konaní zabezpečené vylúčením suxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy SR) nie je povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (t.j. sudcu, ktorý podal návrh podľa § xx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho pojednávania a rozhodnutia veci pre zaujatosť x xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxodol spôsobom, s ktorým účastník nesúhlasí, ani samotná skutočnosť, že jeho rozhodnutia boli podrobené kritike v hromadných oznamovacích prostriedxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxtníkovi konania. Zaujatosť sudcu daná vzťahom k veci, o ktorej má súd rozhodnúť, je právne významná len dokiaľ súd právoplatne rozhodne o veci, ktorej sx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx00:
Skutečnost, že soudce byl v minulosti zaměstnancem účastníka řízení, nezakládá sama osobě jeho poměr k účastníkovi, který by měl za následek pochxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodčím řízení je osoba, která jinak působí rovněž jako rozhodce téhož rozhodčího soudu, není ještě - sama osobě - relevantní; významnou by mohla být až koxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudu, případně určení rozhodcu - ve vztahu k poměrům obecného soudnictví specifické, přičemž vzájemné odlišnosti mají podstatný rozměř; zatímco o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxadě, že jsou to procesní strany, které jmenují "svého" rozhodce a ti pak svojí vulí determinují obsazení rozhodce třetího. Pak lze mít za tomu přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtat, že zde nebylo žádne adekvátní (procesní) ochrany.
V. Právní názory, v posuzovaném případě vyslovené k podmínkám nestrannosti (nepodjatosti) sxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxx xx xxxxodčí řízení pod ochranou těchto ústavněprávních principů není (vůbec), což se podává z již konstantní judikatury ústavního soudu, ak je ilustrována kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxd též plyne, že ústavní stížnost proti rozhodnutím vydaným v rozhodčím řízení není (zásadně) přípustná, a to ani kdyby zahrnovala - rovněž - námitku podxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x námietkou sťažovateľky, ktorá sa týkala nemožnosti vyjadriť sa k výberu náhradného rozhodcu na prerokovanie sporu pred rozhodcovským súdom. K tejto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpor v rozhodcovskom konaní rozhodoval, tak táto možnosť vzniesť námietku zaujatosti rozhodcu, ktorý jej vec rozhodoval, jej odopretá nebola, pretožx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxudku. Keďže v okolnostiach prípadu sa sťažovateľka o túto možnosť sama pripravila tým, že rozhodcovský rozsudok neprevzala v odbernej xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxnačených práv napadnutým uznesením exekučného súdu, ktorý túto jej námietku týkajúcu sa nemožnosti vyjadriť sa k výberu náhradného rozhodcu neakcepxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý jej vec rozhodoval, ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka nevyčerpala opravný prostriedok, ktorý jej zákon na ochranu jej základných práv účinnx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xa touto námietkou sťažovateľky nemohol zaoberať z dôvodu jej neprípustnosti.
Zánik funkcie rozhodcu
Ustanovenie upravuje zxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxkcie rozhodcu priamo u osoby rozhodcu je namieste, aby sa rozhodca svojej funkcie vzdal. Môžu to byť najmä dôvody brániace ďalšiemu náležitému výkonu fxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zo závažných dôvodov. Osobitným prípadom je námietka proti rozhodcovi podľa § 9 ZRK.
Vzdanie sa funkcie rozhodcu nie je podľa platnej právnej úpravx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa funkcie rozhodcu je v českej právnej úprave alternatívne viazané jednak na súhlas strán alebo na existenciu závažných dôvodov brániacich výkonu fuxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xastávajú dňom, keď sa o ňom dozvedia všetky dotknuté osoby (porovnaj BĚLOHLÁVEK, A. J., c. d., s. 330). Závažnosť dôvodu brániaceho ďalšiemu výkonu funxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Funkcia rozhodcu zaniká odvolaním, pričom odvolanie podlieha dohode zmluvných strán v prípade, ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxluvné strany ho na to upozornili. Súhlas s námietkou zaujatosti podanou druhým účastníkom rozhodcovského konania sa považuje za dohodu o odvolaní rozxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxe funkcií verejných funkcionárov
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 31. januára 2008, sp. zn. 33 Odo 135/2006:
I. Jestliže rozhodčí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxodčím řízení.
II. Podle § 9 odst. 2 ZRŘ nedohodly-le se strany jinak, jmenuje soud na návrh kterékoli strany nebo rozhodce nového rozhodce, jestliže jmxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxce, nemůže soud analogicky podle § 9 odst. 2 ZRŘ jmenovat na jeho místo nového (jediného) rozhodce.
III. Rozhodčí řízení podle zákona o rozhodčím řízenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoby - rozhodci. Prostředkem k dosažení tohoto účelu je smluvní volnost, v jejímž rámci strany vymezí, jaké druhy sporů podrobí pravomoci rozhodců a doxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxrany v rozhodčí smlouve určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob jak budou určeny. Nedošlo-li však k dohodě o počtu a osobách rozhodců, nastupxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxiže rozhodčí smlouvou se jediný určený rozhodce v průběhu rozhodčího řízení vzdá funkce rozhodce, potom platně sjednaná rozhodčí doložka pozbýva účixxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Citované ustanovení totiž dopadá pouze na případy, kdy jmenovaný rozhodce podle § 7 odst. 2 ZRŘ se vzdá funkce nebo ji nemůže vykonávat a nikoliv na situxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx toho, že na rozdíl od rozhodce jmenovaného jednou stranou byl rozhodce určený vybrán za souhlasu obou smluvních stran. Jestliže se smluvní strany dohoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xediné osoby. Tím se ovšem vystavily riziku, že nepříjme-li tato osoba funkci rozhodce, funkce se vzdá nebo ji nebude moci vykonávat, nebude tu podle rozxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxletní a zaniká. Nic pak nebrání tomu, aby věc byla projednána před obecným soudem (In LISSE, L. Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení. Praha: Wxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxeši situáciu spojenú s uvoľnením pozície rozhodcu v konkrétnom spore. V zásade platí, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť na postupe ustanovenia náhradxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alebo o rozhodcovský senát. Situácia bude rozdielna, keďže v prípade jediného rozhodcu ide v praxi často o rozhodcu, na ktorom sa zmluvné strany dohodlxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodcami. V praxi sú z tohto dôvodu preferované trojčlenné senáty. Nepochybne prichádzajú do úvahy aj iné možnosti voľby rozhodcovského orgánu (pozxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxa rozhodcovi ako členovi rozhodcovského senátu. V súvislosti so zánikom funkcie jedinému rozhodcovi sa v judikatúre vyskytujú názory, že rozhodcovsxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potom platně sjednaná rozhodčí doložka pozbývá účinnosti (zaniká) a je vyloučeno, aby soud analogicky podle § 9 odst. 2 ZRŘ jmenoval na místo odstoupivxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xzdá funkce nebo ji nemůže vykonávat, a nikoliv na situaci, kdy jediný smluvními stranami určený rozhodce podle § 7 odst. 1 ZRŘ v průběhu rozhodčího řízenx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxuvních strán. Jestliže se smluvní strany dohodly, že jejich případné spory bude rozhodovat jediný blíže konkretizovaný rozhodce, daly tím najevo, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxo ji nebude moci vykonávat, nebude tu podle rozhodčí doložky nikdo, kdo by jejich spor v rámci rozhodčího řízení projednal a rozhodl. Za takového stavu sx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu ČR z 31. januára 2008, sp. zn. 33 Odo 135/2006). Z nášho pohľadu sú závery judikované v uvedenom rozhodnutí príliš tvrdé. Nič nebráni tomu, aby sa sxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdného rozhodcu už spravidla pamätajú aj rokovacie poriadky stálych rozhodcovských súdov. Napríklad Rokovací poriadok RS SOPK zveruje v tomto smere pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxx x
xxxx xstanovenie bolo v posledných mesiacoch postupne modifikované. Prvý krok k reštrikciám v oblasti zriaďovania stálych rozhodcovských súdov predstavxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnej úpravy platnej do konca roka 2014 mohla stály rozhodcovský súd založiť každá právnická osoba. Táto prílišná liberálnosť viedla k premnoženiu stálxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xom bode, keď sa objavili viaceré nekalé praktiky niektorých z nich, a to najmä voči spotrebiteľom. Ide však o učebnicový príklad toho, že samotné množstxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxziť vzniku konfliktu záujmov medzi zriaďovateľom a požiadavkou na nestranné a spravodlivé riešenie sporov. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k novele zxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu pre svojho zriaďovateľa bolo nezdravým javom a bolo potrebné ho eliminovať.
Ustanovenie bolo s účinnosťou od 1. januára 2015 novelizované a krátkx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxého91) všeobecného pojmového vymedzenia zvolil zákonodarca odlišný prístup. Novelou zákona o rozhodcovskom konaní (uskutočnená zákonom č. 336/2xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxadená zákonom, záujmové združenie právnických osôb, národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. Zároveň osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxbných službách).
Posledná modifikácia tohto ustanovenia vykonaná nepriamou novelou uskutočnenou zákonom č. 125/2016 Z.z. opätovne zúžila okrxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýbor a Slovenský paralympijský xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxli, aj podľa právnej úpravy
de lege lata
ostala zachovaná povinnosť zriadiť stály rozhodcovský súd, ak to ukladá osobitný zákon. Pri porovnaní jednotxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxaďovaní rozhodcovských súdov.
Prechodné ustanovenia k týmto zmenám sú obsiahnuté v § 54b a § 54c ZRK.
K ods. 2
Základné dokumenty, ktoré musí max xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, keďže ich sporové strany uzavretím rozhodcovskej zmluvy bezvýhradne akceptovali ako súčasť ich zmluvného vzťahu. Bez tejto aprobácie nemajú rokovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa rozhodcovský súd. Z nášho pohľadu sa až v tom momente zmenia na súbor aktívnych procesných postupov aplikovateľných v konkrétnom spore.92)
Štatúx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxnú pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu a osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu rozhodcov. Štatút môže obsahovať aj ďalšxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxotlivé stále rozhodcovské súdy budú požadovať od rozhodcov, ktorí sa budú uchádzať o zápis do ich zoznamu rozhodcov. Ako sme už uviedli na inom mieste, txxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxkonu rozhodcovskej činnosti klásť na "svojich rozhodcov" vyššie nároky, než ako ich reguluje zákon. Napríklad § 5 Štatútu RS SOPK, ktorý upravuje požixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xtorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odborx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx rozhodcovský súd, je rokovací poriadok. Rokovací poriadok má procesný charakter a upravuje konanie pred stálym rozhodcovským súdom.
V súvislostx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti aj jeho zrušenie. Rovnako musí zverejniť aj štatút a rokovací poriadok. Údaje o zriadení a zrušení stáleho rozhodcovského súdu musia byť zverejnené xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxzhodcovských rozhodnutí. Základné dokumenty stáleho rozhodcovského xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrého je zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu povinný vždy do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka zverejniť na svojom webovom sídle správu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxi ďalšiu povinnosť, a to povinnosť mať webové sídlo. Pojem "webové sídlo" zákon o rozhodcovskom konaní nedefinuje, no pod týmto pojmom možno rozumieť uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xe teda synonymom pre pojem "webové sídlo". Stránka tvorí len jednu vizuálnu obrazovku webového sídla.
Správa o činnosti má obsahovať informáciu o pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxcipovali na viac ako jednom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, menovitý zoznam rozhodcov, ktorí boli v danom roku ustanovení za rozhodcov v konkrxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o celkovej výške poplatkov uhradených stálemu rozhodcovskému súdu za konania.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 440/2015 Z.z. o športe;
zákon č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
Judikatúra:
Uznesenie Ústaxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxm orgánu veřejné moci ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy.
II. Pravomoc rozhodčího soudu je založena rozhodčí smlouvou uzavřenou podle § 2 zákona o rxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxdnout v rozhodčím řízení). Na tomto základě pak rozhodčí soud nenaléza právo, ale tvoří (narovnává) závazkový vztah zúčastněných stran.
III. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se rozhodnutí rozhodčího soudu).
Uznesenie Ústavného súdu ČR zo 4. decembra 2003, sp. zn. IV. ÚS 511/03:
I. Rozhodčí senát ustanovený jako senát
ad xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a soudcích a není orgánem veřejné moci.
II. Rozhodčí soud má povahu odborné organizace zprostředkovájící služby pro osoby, které chtějí, aby rozhodcx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxdnutím orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.
Literatxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike (niektoré úvahy jej zdokonalenia). In Právní fórum. 2010, č. 3, s. 106 až 114;
ČORBA, Jx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxcation of Arbitrators in International Arbitration. Kluwer Law International, 2012;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Reflections on Arbitration Proceexxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xurisNet, LLC, 2011, s. 161 až 180;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Vybrané aspekty rozhodcovského konania. In Dny práva 2009. Brno: Masarykova univerzitax xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Rzeszów: Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, 2006, s. 65 a nasl.;
KUBÍČEK, P. Činnosť Rozhodcovského súdu SOPK a jej legislatívny rámxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmora, 2013, s. 60 a nasl.
Zoznam stálych rozhodcovských súdov
Zákon o rozhodcovskom konaní v pôvodnom znení neobsahoval totx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu novelou zákona o rozhodcovskom konaní bolo do systematiky zákona vnesené toto ustanovenie, ktoré predznamenalo prehĺbenie kontrolnej činnosti štxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Ministerstvu spravodlivosti SR. Ministerstvo spravodlivosti SR zapíše do zoznamu stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom, ktorý zverejnil xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxtovej stránke a minimálne raz za štvrťrok aj v Obchodnom vestníku.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
zákon č. 200/2011 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeho rozhodcovského súdu. Štatúty štandardne obsahujú základné vymedzenie rozhodcovskej činnosti v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní, organxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxovského súdu), vymedzenie osôb rozhodcov a požiadaviek na nich kladených, trovy rozhodcovského konania a ďalšie.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvať aj priebeh konania pred rozhodcovským súdom. Rokovací poriadok podľa zákona o rozhodcovskom konaní môže upraviť aj pravidlá o trovách konania, prxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxodné v rokovacom poriadku upraviť predovšetkým otázky, ktoré ponecháva zákon na konkrétnejšiu úpravu:
-
Sídlo rozhodcovského súdu a miesto konanxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxvuje v § 2 ods. 2 možnosť konania ústneho pojednávania alebo iného jednotlivého procesného úkonu aj mimo sídla rozhodcovského súdu, aj v zahraničí.93) xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxností.94)
-
Jazyk rozhodcovského konania - ústne pojednávanie sa najčastejšie bude konať v štátnom jazyku Slovenskej republiky (prípadne aj v čexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxektorého účastníka konania na jeho účet zabezpečí služby tlmočníka, prípadne aj preklad rozsudku rozhodcovského súdu, rovnako aj ďalších dokumentoxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxíkov konania sa môže konanie realizovať aj v inom jazyku, pričom však zápisnica musí byť vyhotovená aj v slovenskom jazyku.
-
Doručovanie - v prípadx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé v § 25 ods. 5 ZRK a požadovalo, aby žaloba a rozhodcovský rozsudok boli doručené účastníkom konania vždy do vlastných rúk. Toto ustanovenie bolo novelxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx úplných detailov. Ako príklad uvádzame Rokovací poriadok RS SOPK, ktorý v § 5 detailne upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxa - rokovací poriadok spravidla podrobne upravuje jednotlivé kroky priebehu pojednávania (príprava pojednávania sporu, predvolanie na ústne pojedxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxkou, platením a možnosťou zníženia poplatku za rozhodcovské konanie, zrýchlené konanie atď.).
-
V súvislosti s konaním sú dôležitou časťou rokovxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxnejším spôsobom je určenie rozhodcu alebo rozhodcovského senátu dohodou strán. Rokovacie poriadky stálych rozhodcovských súdov reflektujú predovxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxý z účastníkov konania môže ustanoviť jedného rozhodcu a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia predsedajúceho rozhodcu. Rokovací poriadxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxnia, ustanoví ho predseda Rozhodcovského súdu zo Zoznamu rozhodcov pôsobiacich na tomto súde.
Rokovací poriadok obsahuje dispozitívne ustanxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdcov a ich náhradníkov predseda rozhodcovského súdu zo zoznamu rozhodcov pôsobiacich na tomto súde.
Pre prípad, že by rozhodca zomrel, vzdal sa svoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xoriadok umožňuje strane, ktorá rozhodcu navrhla, aby v lehote 7 dní, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedela, určila nového rozhodcu zo zoznamu rozhodxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V prípade, ak určitá otázka nie je upravená ani v zákone o rozhodcovskom konaní, tak sa primerane aplikujú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xterého nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Z použití termínu "přiměřeně" vyplxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxměřené" vyžaduje především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí české rozhodčí řízení, to znamená použití norem občanského soudního řádu pod obxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxviť a viesť každý stály rozhodcovský súd, je zoznam jeho rozhodcov. Zoznam rozhodcov by mal byť v súlade so zákonnou požiadavkou verejne dostupný tak, axx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonné požiadavky kladené na rozhodcov. Stále rozhodcovské súdy neostávajú spravidla len pri zákonnom minime, ale tieto požiadavky často rozširujú o ďxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy dokument každého stáleho rozhodcovského súdu. Nepochybne, každý rozhodcovský súd sa bude snažiť mať vo svojom zozname významné osobnosti. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
DRUHÁ ČASŤ
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
PRVÁ HLAVA
PRIEBEH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Začatie rozhodcovského konania
K ods. 1
Zákon v x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxovského konania. Treba podčiarknuť, že ide o ustanovenie dispozitívneho charakteru z dôvodu, že strany rozhodcovskej zmluvy sa môžu dohodnúť aj xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xi o návrhu na začatie rozhodcovského konania bude rozhodovať jediný rozhodca alebo rozhodcovský súd zložený z viacerých rozhodcov, alebo stály rozhoxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx keď je výber rozhodcu, resp. rozhodcov ponechaný na voľbu zmluvných strán, t.j. už účastníkov konania.
Spor v rozhodcovskom konaní môžu rozhodovax xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx V takomto prípade rozhodcovské konanie začína doručením žaloby predsedajúcemu rozhodcovi. V praxi však môže nastať aj situácia, že predsedajúci rozxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V prípade, ak rozhodcovský súd tvorí jediný rozhodca, tak rozhodcovské konanie začína doručením žaloby tomuto jedinému rozhodcovi.
Najbežnejšox xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ximi vzniknú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, napríklad kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke atď. V takomto prípade o sporxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xozhodovanie tohto sporu. V takomto prípade rozhodcovské konanie začína doručením žaloby na konkrétny stály rozhodcovský súd.
Povinnosťou či už rxxxxxxx
xx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx x xxxxdu plynutia lehôt (premlčanie, preklúzia v zmysle hmotnoprávnych predpisov) a zachovania účinkov začatia konania v prípade absencie právomoci rozhxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia tejto žaloby.
K ods. 2
Ustanovenie § 16 ods. 2 ZRK vymedzuje, kedy sa zo zmluvných strán stávajú účastníci rozhodcovského konania. Týmto momenxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxiek tomu, že Civilný sporový poriadok95) neobsahuje legálnu definíciu účastníkov konania, t.j. žalobcu a žalovaného, v rozhodcovskom konaní ide o ixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xaloba smeruje. Takto označení účastníci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxjú sa termínom "žalobca" všetci účastníci vystupujúci na strane žalobcu a termínom "žalovaný" všetci účastníci vystupujúci na strane žalovaného.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxa 1999, sp. zn. 25 Cdo 129/99:
Uplatněním práva u soudu se staví běh promlčecí doby pouze ve vztahu k osobě, vůči níž se toto řízení vede.
R (ČR) 46/2001x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxníka.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2008, sp. zn. 3 Cdo 168/2008:
Nejde o prekážku litispendencie v zmysle § 83 OSP, ak ten istý žalobcx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx voči žalovanému, na strane ktorého vystupuje ako vedľajší účastník ten, koho v neskôr podanej žalobe označil za žalovaného.
Rovnosť účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxv vo všeobecnosti a rovnosť účastníkov konania okrem zákona o rozhodcovskom konaní upravujú aj iné právne predpisy. Rovnosť všetkých ľudí ustanovuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx Ústavy SR, ako aj v čl. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxnaní sú si v konaní pred súdom rovní." Zásada rovnosti účastníkov konania sa premietla aj do Civilného súdneho poriadku, v jeho čl. 6, v ktorom sa uvádza, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxj obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie stxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxému, čo sa v konaní udialo, ako aj k dôkazom, ktoré boli v konaní vykonané. Účastník konania má tiež právo vyjadriť sa k právnej a skutkovej stránke konanixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo) majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za rovnakých procesných podmienok, bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti, ktoré mu neukladá priamo procesné právo, a v prípade nesplnenia procesných povinností vyplývajúcich z procesného práva sa budú rovnako u každého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxého súdneho konania majú, okrem iného, právo predkladať rozhodcovskému súdu potrebné návrhy, navrhovať dôkazy a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxx x xx xxxxxxxxx xxsadu, že v občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci rovnaké postavenie. To isté platí aj pre oblasť obchodného práva, kde taktiež účastníci obchodnxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§ 1 ods. 2 OBZ). Vzťahy rovnosti sú typické pre súkromnoprávne odvetvia. Naopak, v odvetviach verejnoprávnych prevládajú vzťahy nadriadenosti a podxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnoprávnymi vzťahmi, treba striktne brať do úvahy.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xx2/03:
Jedním ze základních principů, jimiž je soudní řízení ovládáno, je princip rovnosti účastníků, který vyjadřuje skutečnost, že účastníci řízexx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoto principu se ukládá soudu povinnost, aby oběma stranám sporu zajistil stejné možnosti k uplatnění jejich práv.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 1xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxotlivá ustanovení nelze použít v rozhodčím řízení mechanicky. Výraz "přiměřené" vyžaduje především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí české xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozhodčím řízení nikterak nerozvádí stanovením konkrétních práv a povinností účastníků rozhodčího řízení a k jejímu naplnění je nutno podle § 30 ZRŘ pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx s ohledem na rovné postavení stran rozhodčího řízení poskytnuta stranám možnost věc před rozhodci projednat, resp. zda byla poskytnuta řádně dostatexxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxce byly procesní postupy dodrženy, ale rovněž z hlediska, měly-li obě strany rovnou a dostatečnou možnost uplatnění tvrzení, námitek, navrhování důkxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy, konkrétně důkazy ohledně doručení objednávky ze 16. prosince 1999 a jak věc poté právně posoudil, není a nemůže být důvodem pro zrušení rozhodčxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení § 31 písm. e) ZRŘ. Jak totiž správně konstatoval odvolací soud, institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxu 2010. Ustanovenie má zabezpečiť koncentráciu námietok v konaní, pričom koncentrácia sa týka námietok vo vzťahu k porušeniu dispozitívnych alebo doxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxómie aj to, aby sa s prípadnými nedostatkami mohol vysporiadať už rozhodcovský súd v čo najskoršom štádiu konania. Účastníci by mali mať obmedzenú možnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx rozhodcovského konania.
Špeciálna úprava tohto pravidla je obsiahnutá aj v § 40 ods. 4 ZRK. Predmetné ustanovenie plní hlavne signalizačnú úlohu a xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxže plní aj funkciu doterajšieho časového obmedzenia pre námietky.96) K tomu pozri výklad k § 40 ZRK.
Zákonodarca na vznesenie námietok neuvádza koxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm však by táto lehota nemala byť príliš dlhá (napríklad počítaná v mesiacoch), skôr by mala byť počítaná v dňoch, najmä s ohľadom na základnú zásadu rozhoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Najvyššieho súdu SR zo 7. marca 2012, sp. zn.
3 Cdo 65/2011: Skutočnosť, že spotrebiteľ v rozhodcovskom konaní prípadne nenamietal neexistenciu rozhxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, je tu irelevantná. K argumentácii žalovaného, že súdy si podľa § 135 ods. 2 druhá veta OSP nemohli už samostatne vyriešiť otázku platnosti rozhodcovsxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxťahu k ustanoveniu § 135 ods. 2 druhá veta OSP, ustanovením lex specialis voči lex generalis a špeciálne ustanovenie § 106 ods. 1 OSP, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxím § 135 ods. 2 druhá veta OSP.
Žaloba a žalobná odpoveď
Rozhodcovské konanie sa začína na základe návrhu (žaloby) niektorej zo zxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx resp. rozhodcovskou doložkou, ktorá je súčasťou inej zmluvy, napríklad kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Z tohto dôvodu sú účastníkmi rozhodcovskéxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 46 ods. 1 Ústavy SR, pričom tento článok sa nevzťahuje len na klasické občianske súdne konanie pred všeobecnými súdmi, ale aj na rozhodcovské konanie prxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx
x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxranu. Ako už bolo uvedené, rozhodcovské konanie začína podaním žaloby, a to bez ohľadu na to, či táto žaloba má určité nedostatky, resp. je neúplná a pod. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxním žaloby na rozhodcovský súd, resp. rozhodcovi
ad hoc
. V súčasnosti existuje možnosť elektronického podania žaloby a konanie sa v tomto prípade začíxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxmusí umožňovať každý rozhodcovský súd, závisí od vybavenia súdu a od podmienok ustanovených v rozhodcovských pravidlách jednotlivých rozhodcovskýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xivilnom súdnom procese, sa nazýva žalobcom. Osoba, proti ktorej žaloba smeruje, sa nazýva žalovaným.
K ods. 1
Ustanovenie upravuje náležitostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxy nedošlo k ich zámene za iné osoby. Pri podávaní návrhu na začatie konania je nevyhnutné označenie rozhodcovského súdu, resp. rozhodcu, ktorý by xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xch bydlisko, ak ide o fyzické osoby - nepodnikateľov. Ak je niektorý z účastníkov podnikateľom, je potrebné uviesť obchodné meno, pri fyzických osobácx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxentovať podpis osoby podávajúcej návrh na začatie rozhodcovského konania, teda žalobcu. Novela uskutočnená zákonom č. 336/2014 Z.z. doplnila nálexxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxokátom, resp. iným zástupcom, tak aj v rozhodcovskom konaní je bežné, že účastník konania má svojho zástupcu. Po splnení podmienok na zastupovanie v koxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé aj písomné plnomocenstvo zástupcu.
Tak pri koncipovaní žaloby smerujúcej na všeobecný súd, ako aj v prípade žaloby, ktorou sa začína rozhodcovskx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxedčujú alebo ktoré žalobca navrhuje v konaní vykonať. Splnenie dôkaznej povinnosti je predpokladom unesenia dôkazného bremena. V žalobe nesmie chýbxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxasťou obsahu žaloby musí byť aj označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva, pričom toto môže byť upresnené uvedením čísel právnych norxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxného peňažného plnenia. V prípade nároku nepeňažnej povahy sa pri ustanovovaní hodnoty sporu vychádza zo všeobecnej (obvyklej trhovej) hodnoty veci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemá povinnosť sám určovať hodnotu sporu. V prípade, ak by ju sám neurčil, postupuje sa tak ako v konaní pred všeobecnými súdmi, kde hodnotu sporu určí súx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozhodcovského súdu (ustanovená prevažne percentuálne v Sadzobníku poplatkov rozhodcovského konania, ako napríklad 4% z požadovanej výšky plneniaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxade ak si žalobca túto náhradu v konaní uplatňuje. Trovy konania pozostávajú najmä zo zaplateného poplatku a v prípade, ak je žalobca v tomto konaní zastxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxítané v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
K odsx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtvorili a ktorá obsahuje rozhodcovskú doložku. Medzi podnikateľskými subjektmi je bežnou praxou, že majú záujem svoje eventuálne spory riešiť v rámcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xe vylúčené, že uzatvoria okrem kúpnej zmluvy aj osobitnú rozhodcovskú zmluvu.
Spolu so žalobou je nevyhnutné predložiť na rozhodcovský orgán aj dôxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx o rozhodcovské konanie, ktoré sa riadi inými procesnými zásadami (napríklad zásada písomnosti, rýchlosti), tieto dôkazy budú prevažne v listinnej pxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xovaru a iné. V rozhodcovskom konaní sa vykonávanie dôkazov formou výsluchu svedkov realizuje len výnimočne, a to len v prípade, ak nie je možné skutočnoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov, je potrebné, aby žalobca pripojil aj čestné vyhlásenie, že kópia bola vyhotovená z originálu, ktorý má žalobca k dispozícii a ktorý na základe výzvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xčastníkov konania, pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sa zapisujú do Obchodného registra. Tiež súčasťou príloh má byť výpis zo Živnostenského registra, pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xalobe je aj údaj z informačného systému verejnej správy o trvalom alebo prechodnom pobyte v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Sloxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xaloba nie je úplná, resp. ak súčasťou žaloby nie sú prílohy, ktoré podľa tohto zákona majú byť k nej priložené. V takomto prípade, rovnako ako všeobecný sxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovského konania, alebo ak tomu tak nie je, určí túto lehotu rozhodcovský súd. Vychádzajúc z aplikačnej praxe, v prípade ak rozhodcovská zmluva alebo doxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Rozhodcovské súdy by pri určovaní lehoty mali brať do úvahy základné zásady rozhodcovského konania, najmä zásadu rýchlosti a efektívnosti, t.j. malx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxobca neodstráni vady podanej žaloby alebo nedoplní vyžiadané prílohy, rozhodcovský súd konanie zastaví.
Po obdržaní žaloby, t.j. po začatí konanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xýmto úkonom zo strany súdu je však nevyhnutné, aby žalobca zaplatil súdny poplatok. V prípade, ak tak neurobí spolu s podaním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxovské konanie neuhradí, súd nebude v danej veci vykonávať žiadne ďalšie úkony a konanie uznesením zastaví. Ak žalobca poplatok uhradí, rozhodcovský sxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxie žalovaného k žalobe sa určuje predovšetkým dohodou účastníkov konania. V prípade, ak takáto lehota medzi nimi nebola dohodnutá, určí túto lehotu roxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xeď rozhodcovské konanie neprebieha pred stálym rozhodcovským súdom, prípadne ak rozhodcovský súd nebol ešte ustanovený. V takomto prípade žalobca zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 336/2014 Z.z. ak konanie prebieha pred stálym rozhodcovským súdom, žalobná odpoveď sa podáva stálemu rozhodcovskému súdu, a to aj v prípade, ak rozxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxdril najmä k petitu žaloby, či so žalobou súhlasí, stotožňuje sa s dôvodmi v nej uvedenými, alebo s ňou nesúhlasí a v akom rozsahu, či v celom, alebo len čiaxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé sa odvoláva. Tiež je dôležité, aby sa vyjadril k dôvodom žaloby a k dôkazom priloženým žalobcom k žalobe. Žalovaný by mal na účely preukázania svojho tvxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xkutočností, ktoré majú byť dôkazom preukázané. V prípade, ak žalovaný namieta neexistenciu rozhodcovskej zmluvy (doložky), právomoc súdu alebo zauxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx obsahuje skutočnosti, ktoré menia právnu alebo skutkovú podstatu veci alebo ku ktorým by sa žalobca podľa názoru súdu mal osobitne vyjadriť, súd túto dxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo aj v občianskom súdnom konaní, môže svojím návrhom na začatie konania disponovať. Ide o vyjadrenie dispozičnej zásady v rozhodcovskom konaní. Žalobxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V prípade, ak zoberie žalobu späť úplne, rozhodcovský súd konanie vo veci uznesením zastaví. V prípade, ak žalobca žalobu zmení, rozhodcovský súd zašxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxnej odpovede od žalovaného rozhodcovský súd, resp. rozhodca zváži, či žalobná odpoveď žalovaného obsahuje také závažné skutočnosti, pre ktoré by bolx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xtoré by mohli pri rozhodovaní vo veci samej zavážiť, a na základe dosiaľ tvrdených skutočností a predložených dôkazov sa bude môcť vo veci rozhodnúť, roxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xáležite zistiť skutkový stav tak, aby bolo možné vo veci samej spravodlivo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxstredníctvom súdu, resp. rozhodcu sa musí realizovať v krátkych, no primeraných lehotách. Zákon dáva súdu možnosť, aby v prípade nedostatočne odôvodxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xde o špecifikum rozhodcovského konania, v ktorom sa určovanie a dodržiavanie lehôt posudzuje prísnejšie ako v konaní pred všeobecným súdom. Práve z toxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdržiavania všetkých zásad rozhodcovského konania, najmä zásady spravodlivosti, efektívnosti, hospodárnosti a rýchlosti.
Rozhodcovský súd je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov vrátane trov právneho zastúpenia a poplatkov súdu, ktoré pozostávajú z poplatku za rozhodcovské koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xoplatkov (napr. poplatok za obstaranie prekladu cudzojazyčnej listiny, námietka zaujatosti rozhodcu, vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxdateľa a pod.). Je potrebné uviesť, že každý stály rozhodcovský súd má nastavené poplatky podľa svojich potrieb, uvedené v Sadzobníku poplatkov rozhoxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvanie, znalecké dokazovanie, obhliadku a pod. Preddavok na trovy rozhodcovského konania treba rozlišovať od súdneho poplatku, ktorý sa musí zaplatix xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xčastníci konania povinný preddavok uhradiť. V prípade, ak tak neurobia, rozhodcovský súd konanie rozhodcovským uznesením zastaví. Uznesenie doručx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a to z dôvodu, že nebolo vo veci meritórne rozhodnuté.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Judikatxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx). Ak ide o peňažné plnenie uplatnené z dôvodu náhrady škody [porovnaj § 80 písm. b) OSP], musí byť peňažná suma, ktorú žalobca požaduje, uvedená jasne a pxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
xx xxxx Vec, ktorá má byť vydaná, musí byť už v žalobe a potom aj v rozsudku označená jasne a určite tak, aby nemohlo dôjsť k jej zámene za inú vec.
Uznesenie Vrchxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxhu na začatie konania spočívajúca v tom, že žalobca neuvedie sumu, zaplatenia ktorej sa domáha, je podstatnou vadou podania, pre ktorú nemožno v konaní xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xriznať viac, než požadoval v žalobnom petite, a žalovanému nemôže uložiť inú povinnosť, než žalobcom navrhovanú. Opačný postup by bol v rozpore s § 79 OSxx
xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pripadajúce na jednotlivých žalovaných, zamietnutím žaloby voči jednému zo žalovaných zostáva uplatnený nárok voči ostatným žalovaným nezmenený.
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxo konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone a ktoré idú nad rámec zákona alebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xe výška požadovaného peňažného plnenia rozdelená medzi žalovaných, zamietnutím žaloby voči jednému zo žalovaných zostáva uplatnený nárok voči ostaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxcií za nesplnění povinnosti tvrzení, případne i za nesplnění dukazní povinnosti již v žalobě, není odmítnutí návrhu, ale případný neuspěch účastníka xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxania žaloby
Podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania má rovnaké účinky ako podanie návrhu na začatie konania na všeobecný súd. Z tejtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xúd. Podanie návrhu na začatie konania má procesnoprávne, ako aj hmotnoprávne dôsledky. Medzi procesnoprávne dôsledky podania návrhu na začatie konaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxendencie nielen vo vzťahu k začatiu konania pred všeobecným súdom, ale aj pred iným rozhodcovským súdom. V praxi však nenastáva mnoho prípadov, keď by bxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčenie konkrétneho rozhodcovského súdu. V prípade, ak by však takáto situácia nastala, je namieste skúmať právomoc rozhodcovských súdov, na ktoré bolx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtí, že nemá právomoc rozhodovať tento spor, konanie zastaví.
Častejšou situáciou, ktorá v praxi nastáva, je podanie návrhu na začatie konania tak nx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxorý súd. Odsek 2 tohto ustanovenia uvádza, že v prípade, ak bola žaloba doručená najskôr na rozhodcovský súd a následne na všeobecný súd, nie je v zmysle txxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxanie bez ďalšieho zastaviť. S uvedeným ustanovením však súvisí § 8 CSP, ktorý rieši situáciu, keď bolo rozhodcovské konanie začaté skôr ako konanie na vxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xonaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. Až v prípade, keď bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konanxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxle ktorého by mal rozhodnúť tak, že konanie najskôr preruší podľa odseku 1 a následne podľa odseku 2 zastaví.
Ako už bolo naznačené, otázka posúdenia xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx Civilný sporový poriadok v § 5 až 8 (bližšie pozri výklad x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxkážky res iudicatae (ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova) a ďalej vznik poplatkovej povinnosti účastníkovi koxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxvenie plynutia prekluzívnych lehôt. Z tohto dôvodu je nutné skúmať moment doručenia žalobného návrhu na rozhodcovský orgán.
V zmysle tohto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx druhému účastníkovi rozhodcovského konania, t.j. žalovanému.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxskom konaní nerozhoduje, pričom ide o práva, ktoré sú spojené so vzťahom, ktorý je predmetom konania. Môže tak urobiť vzájomnou žalobou. Aj vzájomná žaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xusí obsahovať náležitostí, ktoré zákon určuje pre žalobu, ktorou sa začína rozhodcovské konanie. Taktiež je nutné zaplatiť za vzájomnú žalobu súdny pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtkov konkrétneho rozhodcovského súdu.
Zákon určuje aj časový limit, do ktorého sa môže vzájomná žaloba podať, t.j. najneskôr do začatia ústneho poxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxcovský súd zabezpečil všetky pre rozhodnutie potrebné písomné stanoviská od účastníkov konania, nie je potrebné vo veci nariadiť pojednávanie a môže xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k účelovému predlžovaniu rozhodcovského konania. Zákon zároveň určuje, že vzájomná žaloba sa môže uplatniť len v sporoch, na ktoré sa vzťahuje rozhodxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxorov dohodnutá rozhodcovská doložka, resp. uzavretá rozhodcovská zmluva. V takomto prípade by sa na tieto spory nevzťahovala právomoc rozhodcovskéxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnanie, tak aj žalobca zaujme stanovisko k vzájomnej žalobe. Z tohto dôvodu je potrebné, aby rozhodcovský súd, prípadne rozhodca, v čo najkratšej lehotx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxti. Pre lehotu na vyjadrenie platia obdobne ustanovenia týkajúce sa vyjadrenia k žalobe, t.j. mala by byť buď dohodnutá účastníkmi konania, alebo v príxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxom na obsiahlosť vzájomnej žaloby a jej príloh. Zároveň je nutné prihliadať na zásadu rýchlosti rozhodcovského konania. V zmysle zákona sa žalobca má vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkazuje na § 18 ZRK, ktorý pojednáva o žalobe a o jej náležitostiach. Tieto ustanovenia platia primerane, a tak ich aj treba aplikovať.
Súvisiace ustaxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xozhodcovského konania, a tou je tzv. princíp kompetenz - kompetenz. Táto zásada spoločne s princípom separability rozhodcovskej zmluvy sledujú rovnxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxetenz-kompetenz prekonáva koncepčné problémy vyplývajúce z akéhokoľvek rozhodnutia rozhodcu o jeho vlastnej právomoci rozhodovať spor.98) Logixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxnúť o svojej vlastnej právomoci (keďže od počiatku nebol daný dôvod pre právomoc).99) Doktrína kompetenz-kompetenz je právna fikcia, ktorá oprávňuxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxnt of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the mater shall be settled by the decision of the Court" ("V prípade sporu ohľadom právomoci súdux xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxhovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži v roku 1961, ktorý v čl. 5 (3) ustanovuje: "Subject to any subsequent judicial control provided for under thx
xxx xxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxd to decide upon the existence or the validity of the arbitration agreement or of the contract of which the agreement forms part." Podrobnú úpravu tohto nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxstnej právomoci je zakotvená aj v Dohovore o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov (označovaný aj ako Washingtonský dohovox xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxený, je akceptovaný a aplikovaný ako jeden z nosných princípov.102) Obdobne to platí aj v prípade princípu separability rozhodcovskej doložky, pričxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxdnej arbitráže.103)
Vzťah medzi týmito dvoma princípmi arbitrážneho konania možno vymedziť tak, že princíp autonómie rozhodcovskej doložky je pxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xrčitej miery predpokladom aplikácie princípu kompetenz-kompetenz. Vďaka doktríne separability rozhodcovskej zmluvy nebude mať neplatnosť hlavnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxd je v zmysle tohto ustanovenia oprávnený rozhodnúť o svojej právomoci vrátane námietok týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxedovšetkým záujmom účastníkov konania, aby v súlade so zásadou
vigilantibus iura
dbali na dodržiavanie svojich procesných práv, medzi ktoré patrí ax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xn. IV. ÚS 1357/07, podľa ktorého "s pojmem moderního právního státu založeného na úctě k lidským právům a svobodám je neslučitelný paternalistický příxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxnými zákonnými prostředky zasadil o projednání své věci před obecným soudem, měl-li za to, že pravomoc rozhodčího soudu nebyla dána. Nepovažoval-li sxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí v neexistenci rozhodčí smlouvy (srov. ustanovení § 15 odst. 2 ZRŘ). Jestliže by stěžovatelově námitce nebylo vyhověno a rozhodčí řízení by vyústilo vx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x to možností podat u obecného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu dle ustanovení § 31 písm. b) ZRŘ pro neplatnost rozhodčí smlouvy z jiného důvodu nex xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
Možnosť namietať túto skutočnosť však zákon časovo obmedzuje. Účastník konania, ktorý chce uplatniť námietku nedostatku právomoci rozhodcovskéhx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xbdobne môže účastník konania aj pred súdom namietať existenciu rozhodcovskej zmluvy a právomoc rozhodcovského súdu na rozhodnutie vo veci. Právomoc xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, súd skúma, či sa spor nemá prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní. Úprava v Civilnom sporovom poriadku ustanovuje, že na námietku uplatnenú nesxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvy zakladajúcej sa na tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní alebo že vo veci má byť rozhodnuté podľa Civilného sporového poriadkux xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xo vydania rozhodcovského rozsudku. Ďalšiu výnimku zákon zavádza vo vzťahu k nedostatku prekročenia právomoci rozhodcovského súdu. Takúto vadu konaxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxhliadnuť aj všeobecný súd. No toto je možné vykonať len na základe námietky účastníka konania, keďže inak sa súd často nemá možnosť dozvedieť o existencxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xedzi stranami sporu bola uzavretá rozhodcovská zmluva, tak konanie zastaví. Civilný sporový poriadok zavádza 30-dňovú lehotu od právoplatnosti uzxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx rozhodcovskom súde. Lehota 30 dní platí aj v opačnej situácii, teda ak došlo k zastaveniu konania pred rozhodcovským súdom.
Ustanovenie § 7 CSP umoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xonanie a pokračovať v začatom konaní. Rozhodujúcou podmienkou je, aby s takýmto postupom vyjadrili súhlas strany konania. Teda strany musia vyhlásiťx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu je aj skutočnosť, že uznanie cudzieho rozhodcovského rozhodnutia bolo v Slovenskej republike odopreté. Ďalšie dôvody pre takýto postup upravuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxzhodcovský súd odmietol sporom zaoberať.
K ods. 3
Rozhodcovský súd môže odpustiť zmeškanie lehoty pre uplatnenie námietky nedostatku právomoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxádza, a teda je to ponechané v plnej miere na posúdenie konkrétnej situácie konkrétnym rozhodcovským orgánom.
K ods. 4
Ustanovenie upravuje oprxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa účastníka konania a súd vyhodnotil, že má právomoc vo veci rozhodovať, je prípustný opravný prostriedok. Účastník konania, ktorého sa toto rozhodnuxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx07) Proti rozhodnutiu súdu o zamietnutí námietky nie je prípustný opravný prostriedok. Počas rozhodovania o námietke môže rozhodcovský súd pokračoxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxnie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2012, sp. zn. 1 Nds 6/2008:
Účastník rozhodcovského konania, ktorý chce uplatniť námietku nedostatku právomoci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxi samej. Toto časové obmedzenie neplatí pre námietku neplatnosti rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej sa na tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu, že sporná otázka prekračuje právomoc rozhodcovského súdu, musí účastník rozhodcovského konania uplatniť najneskôr vtedy, keď sa počas rozhodcovxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxík rozhodcovského konania, ktorý námietku podal, môže do 30 dní po doručení predbežného rozhodnutia podať návrh na súd, aby o námietke rozhodol. Proti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnaní a vydať rozhodcovský rozsudok (odsek 4).
Predbežné opatrenia
Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Namiesto jedného ustanovenia zaviedla do právnej úpravy šesť nových ustanovení. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 336/2014 Z.z. výrazné zmeny a dxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx6. K rozšíreniu právnej úpravy predbežných opatrení v rozhodcovskom konaní dochádza najmä z dôvodu, že predchádzajúca právna úprava sa javila ako nedxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdu nariadiť predbežné opatrenie.
Zákon obsahuje výpočet niekoľkých dôvodov, pre ktoré sa môže predbežné opatrenie nariadiť. Ide o nasledujúce dôxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x
xplynul určený čas, dokedy malo trvať.
Rozhodcovský súd môže predbežné opatrenie nariadiť len na návrh účastníka konania, čo znamená, že rozhodxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo konania (napr. žalovaný). Návrh na vydanie predbežného opatrenia musí spĺňať náležitosti návrhu na začatie konania a musí byť riadne odôvodnený a poxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia.
V prípade, ak rozhodcovský súd dôjde k záveru, že návrh na vydanie predbežného opatrenia je dôvodný, nariadi ho uznesením, v ktorom uvedenie výrxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxtnú skutočnosť, a to že predbežným opatrením vydaným v rozhodcovskom konaní nemožno zasiahnuť do integrity tretej osoby a nemôže byť nariadené voči trxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxodriadili.
Predbežným opatrením možno povinnej osobe nariadiť, aby zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde. Navrhovateľ sa môže návrhom xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xúd), a to v prípade peňažných sporov, ak by bolo v prípade úspechu navrhovateľa zložité, resp. nemožné sa uspokojiť z majetku povinnej osoby. Návrh na vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx že sa povinný preukázateľne zbavuje svojho majetku. Obdobné platí aj pri nariadení zloženia hnuteľnej veci do úschovy na súde. Toto sa môže týkať napríxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxinná osoba nenakladala s určitými vecami alebo právami. Ide o prevody, či už nehnuteľných, alebo hnuteľných vecí. Vykonateľnosť tohto predbežného opxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxstníkmi rozhodcovského konania.
Rozhodcovský súd môže predbežným opatrením nariadiť aj to, aby povinná osoba niečo vykonala, niečoho sa zdržala xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. Môže ísť napríklad o listinné dôkazy, ktoré by mohli byť v budúcnosti poškodené, zničené, prípadne o výpovede svedxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx súd vydať dva druhy predbežných opatrení, a to po prvé predbežné opatrenie upravené v § 22 ZRK, ktoré môže vydať len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie dorxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxaní za účasti a s možnosťou vypočutia druhej strany. V rozhodcovskom konaní však nebude bežné nariaďovať pojednávanie s cieľom prejednania návrhu na nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xísomnej forme. V prípade, ak dôjde k vydaniu predbežného opatrenia, uvedený typ predbežného opatrenia, môže byť exekučným titulom podľa § 22c ZRK. V prxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx O námietkach rozhoduje exekučný súd. Námietkam proti exekúcii, okrem iného, vyhovie aj na základe zákonom ustanovených dôvodov, a to vtedy, ak neboli xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxšené, alebo zaniklo. Čo sa týka zábezpeky, ktorá bude určená na náhradu prípadnej ujmy, ktorá by vznikla nariadeným predbežným opatrením, rozhodcovsxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xnapr. lehota, do ktorej sa má zložiť). Rozhodcovský súd nemusí zloženie zábezpeky nariadiť, no ak nariadi a navrhovateľ v lehote, ktorú mu súd určil na zxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vykonanie exekúcie z dôvodu, ak je toto rozhodcovské uznesenie o nariadení predbežného opatrenia v rozpore s verejným poriadkom. Môže tak urobiť aj bex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxastníka rozhodcovského konania. V takomto prípade sa návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručuje druhému účastníkovi až spolu s uznesením, kxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxanie predbežného opatrenia a ktorému rozhodcovský súd vyhovel, sa nemôže domáhať vykonania exekúcie, a teda sa musí spoľahnúť na dobrovoľné plnenie pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinná strana uplatniť pred rozhodcovským súdom v lehote 15 dní od doručenia predbežného opatrenia. O námietkach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodcov, ak má vo veci rozhodovať senát, v prípade, ak sa tak stane a proti tomuto predbežnému opatreniu boli podané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodnx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxebo potvrdiť. V prípade, ak bolo takéto predbežné opatrenie po námietkach potvrdené alebo zmenené, nadobúda charakter predbežného opatrenia vydanéxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xôjde o situáciu, keď sa vo veci samej návrhu na začatie rozhodcovského konania nevyhovelo, keďže predbežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo vxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie môže byť vydané, resp. viazané na určitý čas a vtedy zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané.
Účastník konania môže aj sám podať návrh na zrušenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxj napríklad nebol úspešný, v danej veci bolo nariadené predbežné opatrenie a druhej strane vznikla v súvislosti s predbežným opatrením určitá ujma, či xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx zrušenie predbežného opatrenia (nie však v prípade, ak bol navrhovateľ úspešný), vznik škody a príčinná súvislosť medzi predbežným opatrením a vznikxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v zmysle ktorého sa účastníci konania môžu dohodnúť aj inak.
V zmysle § 22d ZRK sa môže účastník konania prostredníctvom žaloby podanej na príslušnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa jeho nariadenie, a to buď podľa tohto zákona, alebo podľa dohody účastníkov rozhodcovského konania. V prípade druhého typu predbežného opatrenia, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxy, ak boli jeho námietky podľa ustanovenia § 22a ods. 3 ZRK neúspešné. Ide o námietky, o ktorých rozhoduje priamo rozhodcovský súd v námietkovom konaníx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je rozhodcovský súd viazaný. Zákon určuje všeobecnému súdu aj lehotu na xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxľňu všeobecného súdu.
Ustanovenia § 40 ods. 2, § 41 a § 42 ZRK sa použijú primerane.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho opatření uvedeného v návrhu.
R (ČR) 6/1994:
Rozhoduje-li soud o návrhu na vydání předběžného opatření domáhajíciho se omezení dispozičních prxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnost výše dluhu hodnotě věci, již se omezení dispozice má týkat.
x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.
R 59/1996:
Podľa podmienok zmluvy dôsledkom neplatenia leasingových splxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxtníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy žalobcovi spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a to je dostatočným dôvodom na to, aby sa pomery účxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxáhať, aký vzťah má navrhované predbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxo se zdržet, něco trpět). Je vyloučeno předběžním opatřením deklarovat určité právo účastníka.
SR 1/1996:
Předběžné opatření nemůže být zásadne xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
R 20/1998:
Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xostihnúť, alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.
R 10/2001:
Súd nemôže predbežným opatrením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrenia na včasné zabezpečenie predbežnej úpravy nie je nevyhnutné vykonať dôkazy ako v konaní vo veci samej, na ich nariadenie je postačujúce, ak účxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xk sa osvedčí alebo preukáže aspoň jeden dôvod na nariadenie predbežného opatrenia pri splnení zákonných podmienok na jeho nariadenie. V takomto prípaxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odvolania odporcu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2010, sp. zn. 6 Cdo 143/2010:
Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa pred rozxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáto úprava vytvára priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrexx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by mohol veci zariadiť tak, aby následne nariadené predbežné opatrenie stratilo význam. Záujem na rýchlej a účinnej dočasnej ochrane práv navrhovatexx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutočnená zákonom č. 336/2014 Z.z. zasiahla najmä ustanovenia pojednávajúce o predbežných opatreniach, ktoré doplnila v celom ich obsahu, ako aj xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxé zmeny a doplnenia ustanovení § 22 až 22e ZRK súvisia s implementáciou ustanovení Modelového zákona o predbežných opatreniach, v ich znení po revízii x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxla ako nedostatočná a nepamätala na rôzne situácie aplikačnej praxe, ktoré sa v rozhodcovskom konaní môžu vyskytnúť v súvislosti s možnosťou rozhodcoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxdujúce dôvody:
-
sa návrhu vo veci samej nevyhovelo,
-
sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o veci alexx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx že rozhodcovský súd nemôže predbežné opatrenie vydať na základe vlastného uváženia a tento návrh môže učiniť nielen žalobca, ale aj iný účastník rozhoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxežného opatrenia.
V prípade, ak rozhodcovský súd dôjde k záveru, že návrh na vydanie predbežného opatrenia je dôvodný, nariadi ho uznesením, v ktorxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xožno predbežným opatrením v rozhodcovskom konaní nariadiť. Treba mať však na zreteli podstatnú skutočnosť, a to že predbežným opatrením vydaným v rozxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxmi, ktorí s ňou súhlasili. Nemôže sa dotýkať osôb, ktoré sa právomoci rozhodcovského súdu nepodriadili.
Predbežným opatrením možno povinnej osobx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxastníka konania napríklad zloženia peňažnej sumy na súde (treba brať do úvahy rozhodcovský súd), a to v prípade peňažných sporov, ak by bolo v prípade úsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxžení peňažnej sumy do úschovy, však musí byť relevantne odôvodnený a podložený dôkazmi o tom, že sa povinný preukázateľne zbavuje svojho majetku. Obdoxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxodcovského rozhodnutia bol ohrozený.
Predbežným opatrením tiež možno nariadiť, aby povinná osoba nenakladala s určitými vecami alebo právami. Ixx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že predbežné opatrenie v rozhodcovskom konaní sa nedotýka tretích osôb a platí len medzi účastníkmi rozhodcovského konania.
Rozhodcovský súd môxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxený dôkazný prostriedok, a to v prípade, ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. Môže ísť napríklad o lxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xoli svedkovia účastní na pojednávaní.
Podľa poslednej právnej úpravy môže rozhodcovský súd vydať dva druhy predbežných opatrení, a to po prvé predxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu. Ide o predbežné opatrenie vydané v konaní za účasti a s možnosťou vypočutia druhej strany. V rozhxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxhej strany. Skôr bude bežné vyžiadať si vyjadrenie účastníka, voči ktorému návrh smeruje, v písomnej forme. V prípade, ak dôjde k vydaniu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxého opatrenia podaný návrh na vykonanie exekúcie, má povinná osoba možnosť podať námietky proti exekúcii. O námietkach rozhoduje exekučný súd. Námiexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho opatrenia rozhodcovským súdom v zmysle zákona, resp. v zmysle dohody účastníkov konania, alebo nebola zložená zábezpeka zo strany navrhovateľa, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxadu prípadnej ujmy, ktorá by vznikla nariadeným predbežným opatrením, rozhodcovský súd môže navrhovateľovi nariadiť jej zloženie. Nariadenie zložxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxenie zábezpeky nariadiť, no ak nariadi a navrhovateľ v lehote, ktorú mu súd určil na zloženie, tak neučiní, rozhodcovský súd predbežné opatrenie nevydx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxriadení predbežného opatrenia v rozpore s verejným poriadkom. Môže tak urobiť aj bez návrhu účastníka konania.
Druhý typ predbežného opatrenia je xxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxadenie predbežného opatrenia doručuje druhému účastníkovi až spolu s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo. Takéto predbežné opatrenie sa však nemôxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx nemôže domáhať vykonania exekúcie, a teda sa musí spoľahnúť na dobrovoľné plnenie povinností povinnej strany uvedenej v predbežnom opatrení. Opravnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxručenia predbežného opatrenia. O námietkach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia. Keďže zákon upravuje možnosť rozhodcovxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxoti tomuto predbežnému opatreniu boli podané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodne o nich rozhodca, resp. senát v lehote 30 dní od ustanovenia. V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxetkach potvrdené alebo zmenené, nadobúda charakter predbežného opatrenia vydaného v zmysle § 22 ZRK, a môže sa teda stať exekučným titulom.
Predbexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho konania nevyhovelo, keďže predbežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo veci samej. Môže ísť aj o situáciu, keď sa návrhu vo veci samej síce vyhxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxtím času, na ktorý bolo vydané.
Účastník xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xa situácie, keď navrhovateľ vo veci samej napríklad nebol úspešný, v danej veci bolo nariadené predbežné opatrenie a druhej strane vznikla v súvislostx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxu druhej strane nahradiť. Dôležité je, aby boli splnené podmienky pre vznik zodpovednosti, ktorá je objektívneho charakteru, a to zánik alebo zrušenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. O nároku spočívajúcom v náhrade ujmy druhej, žalovanej strany má oprávnenie rozhodnúť rozhodcovský súd, no ide o dispozitívne ustanovenie, v zmysle xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxcný súd domáhať zrušenia rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia. Môže tak urobiť z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho naxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxiaďuje rozhodcovský súd aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania, sa môže povinný účastník domáhať jeho zrušenia len vtedy, ak bolx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxti rozhodnutiu súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je možné podať odvolanie. Právoplatným rozhodnutím súdu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxutie o žalobe o zrušenie predbežného opatrenia, pričom uvádza, že súd rozhodne bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia na podateľňu všeoxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xozhodcovské pravidlá UNCITRAL
Judikatúra:
R 17/1967:
Při nařízení předběžného opatření na návrh vychází soud z vymezení předběžného opatřxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nemovitým majetkem, je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, posuzuje především ohrožení úhrady dlužné částky a přiměřenost výše dlxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa výkonu rozhodnutia bezprostredne a reálne nehrozí, a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.
R 59/1996:
Podľa poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvi. Ďalším užívaním predmetu leasingu, ktorý je vo vlastníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy žalobcovi spojenej s užívaním predmetu leasingu žalxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxžného opatrenia má byť zrejmé, čoho sa žalobca mieni domáhať, aký vzťah má navrhované predbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxžením povinnosti druhému účastníku (něco konat, něčeho se zdržet, něco trpět). Je vyloučeno předběžním opatřením deklarovat určité právo účastníkax
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxhal rozhodnutí ve věci samé.
R 14/1998:
Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložexx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxré napĺňa skutkové znaky nekalosúťažného konania.
R 20/1998:
Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodnoty jeho majetku, ktorý možno výkonom rozhodnutia postihnúť, alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxaní vo veci samej, na ich nariadenie je postačujúce, ak účastník osvedčí nárok a potrebu nevyhnutnej predbežnej ochrany práv a tiež je splnená zákonná pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zákonných podmienok na jeho nariadenie. V takomto prípade nie je potrebné osvedčovať alebo preukazovať ešte dôvody na jeho nariadenie. V tomto smere oxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu SR z 26. augusta 2010, sp. zn. 6 Cdo 143/2010:
Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa pred rozhodnutím súdu o predbežnom opatrení ostatným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxé opatrenie nariadené. Takáto úprava vytvára priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nemu účinné. Ak by sa xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxdené predbežné opatrenie stratilo význam. Záujem na rýchlej a účinnej dočasnej ochrane práv navrhovateľa má prednosť pred právom odporcu vyjadriť sa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxla najmä ustanovenia pojednávajúce o predbežných opatreniach, ktoré doplnila v celom ich obsahu, ako aj rozsahu. Namiesto jedného ustanovenia zaviexxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xúvisia s implementáciou ustanovení Modelového zákona o predbežných opatreniach, v ich znení po revízii z roku 2006. K rozšíreniu právnej úpravy predbxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxácie aplikačnej praxe, ktoré sa v rozhodcovskom konaní môžu vyskytnúť v súvislosti s možnosťou rozhodcovského súdu nariadiť predbežné opatrenie.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxyhovelo,
-
sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o veci alebo
-
uplynul určený xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxôže predbežné opatrenie vydať na základe vlastného uváženia a tento návrh môže učiniť nielen žalobca, ale aj iný účastník rozhodcovského konania (napxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmi. V opačnom prípade by navrhovateľovi hrozilo neunesenie dôkazného bremena, a tak zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia.
V prípaxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxdnutia, ako aj odôvodnenie vydania predbežného opatrenia.
Ustanovenie § 22 ods. 3 ZRK demonštratívne vymenúva, čo možno predbežným opatrením v rxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsiahnuť do integrity tretej osoby a nemôže byť nariadené voči tretej osobe. Súvisí to s rozhodcovskou doložkou a účastníkmi, ktorí s ňou súhlasili. Nemxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnú sumu alebo vec do úschovy na súde. Navrhovateľ sa môže návrhom na vydanie predbežného opatrenia dožadovať od druhého účastníka konania napríklad zlxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx resp. nemožné sa uspokojiť z majetku povinnej osoby. Návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd rozhodol o zložení peňažnej sumy do úschovyx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxženia hnuteľnej veci do úschovy na súde. Toto sa môže týkať napríklad konania o vydanie veci, ak je tu obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol oxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxch, alebo hnuteľných vecí. Vykonateľnosť tohto predbežného opatrenia voči tretím osobám je však otázna najmä z hľadiska, že predbežné opatrenie v rozxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadiť aj to, aby povinná osoba niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala. Tiež môže nariadiť, aby bol zabezpečený dôkazný prostriedok, a to x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxi byť v budúcnosti poškodené, zničené, prípadne o výpovede svedkov, pri ktorých sa predbežným opatrením zabezpečí, aby boli svedkovia účastní na pojexxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxota na vyjadrenie k návrhu. Ide o predbežné opatrenie vydané v konaní za účasti a s možnosťou vypočutia druhej strany. V rozhodcovskom konaní však nebudx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xyžiadať si vyjadrenie účastníka, voči ktorému návrh smeruje, v písomnej forme. V prípade, ak dôjde k vydaniu predbežného opatrenia, uvedený typ predbxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxekúcie, má povinná osoba možnosť podať námietky proti exekúcii. O námietkach rozhoduje exekučný súd. Námietkam proti exekúcii, okrem iného, vyhovie xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákona, resp. v zmysle dohody účastníkov konania, alebo nebola zložená zábezpeka zo strany navrhovateľa, ktorá bola uložená rozhodcovským súdom, alxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdeným predbežným opatrením, rozhodcovský súd môže navrhovateľovi nariadiť jej zloženie. Nariadenie zloženia zábezpeky je ponechané na voľbu súdu, xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxvrhovateľ v lehote, ktorú mu súd určil na zloženie, tak neučiní, rozhodcovský súd predbežné opatrenie nevydá (uznesením návrh zamietne).
V zmysle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x verejným poriadkom. Môže tak urobiť aj bez návrhu účastníka konania.
Druhý typ predbežného opatrenia je upravený v § 22a ZRK a rozhodcovský súd ho mxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxuhému účastníkovi až spolu s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo. Takéto predbežné opatrenie sa však nemôže stať exekučným titulom. Z toho teda vyplxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx sa musí spoľahnúť na dobrovoľné plnenie povinností povinnej strany uvedenej v predbežnom opatrení. Opravným prostriedkom proti tomuto typu predbežxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia. Keďže zákon upravuje možnosť rozhodcovského súdu nariadiť predbežné opatrenie exxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodne o nich rozhodca, resp. senát v lehote 30 dní od ustanovenia. V rámci námietkového konania môže rozhodcovský sxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx charakter predbežného opatrenia vydaného v zmysle § 22 ZRK, a môže sa teda stať exekučným titulom.
Predbežné opatrenie môže zaniknúť na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xredbežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo veci samej. Môže ísť aj o situáciu, keď sa návrhu vo veci samej síce vyhovelo, ale uplynulo 30 dní od vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
Účastník konania môže aj sám podať návrh na zrušenie predbežného opatrenia, a to v prípade, ak dôvody, pre ktoré bolo nariadené, už pominuli.
Zákxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxa v súvislosti s predbežným opatrením určitá ujma, či už peňažného, alebo nepeňažného charakteru. V takomto prípade je v zmysle zákona navrhovateľ povxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xlebo zrušenie predbežného opatrenia (nie však v prípade, ak bol navrhovateľ úspešný), vznik škody a príčinná súvislosť medzi predbežným opatrením a vxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie, v zmysle ktorého sa účastníci konania môžu dohodnúť aj inak.
V zmysle § 22d ZRK sa môže účastník konania prostredníctvom žaloby podanej na prísxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnky na jeho nariadenie, a to buď podľa tohto zákona, alebo podľa dohody účastníkov rozhodcovského konania. V prípade druhého typu predbežného opatrenxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vtedy, ak boli jeho námietky podľa ustanovenia § 22a ods. 3 ZRK neúspešné. Ide o námietky, o ktorých rozhoduje priamo rozhodcovský súd v námietkovom koxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutím súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je rozhodcovský súd viazaný. Zákon určuje všeobecnému súdu aj lehoxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxdateľňu všeobecného súdu.
Ustanovenia § 40 ods. 2, § 41 a § 42 ZRK sa použijú primerane.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpixxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxření uvedeného v návrhu.
R (ČR) 6/1994:
Rozhoduje-li soud o návrhu na vydání předběžného opatření domáhajíciho se omezení dispozičních práv odpůxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxše dluhu hodnotě věci, již se omezení dispozice má týkat.
R 41/1995:
Ak je nárok žalobcu zabezpečený záložným právom, zvyčajne nebezpečenstvo zmaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxľa podmienok zmluvy dôsledkom neplatenia leasingových splátok môže byť skončenie zmluvného vzťahu a vznik povinnosti predmet leasingu vrátiť vlastxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu žalovaným a to je dostatočným dôvodom na to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.
R 67/1996:
Z návrhu na nariadenie prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxj, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.
PR 9/1996:
Předběžným opatřením lze poskytovat prozatimní ochranu oprávnenému jedinx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxníka.
SR 1/1996:
Předběžné opatření nemůže být zásadne vydáno, jestliže jeho obsah by byl totožný s rozhodnutím ve věci samé. Tím by vlastně soud přxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné opatrenie zakazujúce určité konanie rovnako ako petit žaloby o zdržanie sa takého konaniax xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený, patrí predovšetkým také konanie odporcu, ktorého dôsledkom je znižovaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvo.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. mája 2010, sp. zn. 1 Obdo 6/2010:
V konaní o prejednanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na včasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxk a potrebu nevyhnutnej predbežnej ochrany práv a tiež je splnená zákonná podmienka nariadenia predbežného opatrenia v prípade, ak sa osvedčí alebo prxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxvedčovať alebo preukazovať ešte dôvody na jeho nariadenie. V tomto smere odvolací súd postupoval v zmysle ustanovení o nariadení predbežného opatrenxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxežného opatrenia sa pred rozhodnutím súdu o predbežnom opatrení ostatným účastníkom konania nedoručuje. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nemu účinné. Ak by sa návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručoval odporcovi skôr, ako o ňxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnej ochrane práv navrhovateľa má prednosť pred právom odporcu vyjadriť sa k navrhovaným skutočnostiam.
Novelizácia záxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxila v celom ich obsahu, ako aj rozsahu. Namiesto jedného ustanovenia zaviedla do právnej úpravy šesť nových ustanovení. V zmysle dôvodovej správy k zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxniach, v ich znení po revízii z roku 2006. K rozšíreniu právnej úpravy predbežných opatrení v rozhodcovskom konaní dochádza najmä z dôvodu, že predchádxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxslosti s možnosťou rozhodcovského súdu nariadiť predbežné opatrenie.
Zákon obsahuje výpočet niekoľkých dôvodov, pre ktoré sa môže predbežné opaxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xrčený čas, dokedy malo trvať.
Rozhodcovský súd môže predbežné opatrenie nariadiť len na návrh účastníka konania, čo znamená, že rozhodcovský sxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa (napr. žalovaný). Návrh na vydanie predbežného opatrenia musí spĺňať náležitosti návrhu na začatie konania a musí byť riadne odôvodnený a podložený xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x prípade, ak rozhodcovský súd dôjde k záveru, že návrh na vydanie predbežného opatrenia je dôvodný, nariadi ho uznesením, v ktorom uvedenie výrok tohto xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním v rozhodcovskom konaní nariadiť. Treba mať však na zreteli podstatnú skutočnosť, a to že predbežným opatrením vydaným v rozhodcovskom konaní nemoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxi. Nemôže sa dotýkať osôb, ktoré sa právomoci rozhodcovského súdu nepodriadili.
Predbežným opatrením možno povinnej osobe nariadiť, aby zložila xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlad zloženia peňažnej sumy na súde (treba brať do úvahy rozhodcovský súd), a to v prípade peňažných sporov, ak by bolo v prípade úspechu navrhovateľa zloxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxchovy, však musí byť relevantne odôvodnený a podložený dôkazmi o tom, že sa povinný preukázateľne zbavuje svojho majetku. Obdobné platí aj pri nariadexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa bol ohrozený.
Predbežným opatrením tiež možno nariadiť, aby povinná osoba nenakladala s určitými vecami alebo právami. Ide o prevody, či už nehnuxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe v rozhodcovskom konaní sa nedotýka tretích osôb a platí len medzi účastníkmi rozhodcovského konania.
Rozhodcovský súd môže predbežným opatreníx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxk, a to v prípade, ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxením zabezpečí, aby boli svedkovia účastní na pojednávaní.
Podľa poslednej právnej úpravy môže rozhodcovský súd vydať dva druhy predbežných opatxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvského konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu. Ide o predbežné opatrenie vydané v konaní za účasti a s možnosťou vypočutia xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x cieľom vypočutia druhej strany. Skôr bude bežné vyžiadať si vyjadrenie účastníka, voči ktorému návrh smeruje, v písomnej forme. V prípade, ak dôjde k vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxedbežného opatrenia podaný návrh na vykonanie exekúcie, má povinná osoba možnosť podať námietky proti exekúcii. O námietkach rozhoduje exekučný súdx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdbežného opatrenia rozhodcovským súdom v zmysle zákona, resp. v zmysle dohody účastníkov konania, alebo nebola zložená zábezpeka zo strany navrhovaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na náhradu prípadnej ujmy, ktorá by vznikla nariadeným predbežným opatrením, rozhodcovský súd môže navrhovateľovi nariadiť jej zloženie. Nariadenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxsí zloženie zábezpeky nariadiť, no ak nariadi a navrhovateľ v lehote, ktorú mu súd určil na zloženie, tak neučiní, rozhodcovský súd predbežné opatrenix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnie o nariadení predbežného opatrenia v rozpore s verejným poriadkom. Môže tak urobiť aj bez návrhu účastníka konania.
Druhý typ predbežného opatrxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na nariadenie predbežného opatrenia doručuje druhému účastníkovi až spolu s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo. Takéto predbežné opatrenie sa všxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxvel, sa nemôže domáhať vykonania exekúcie, a teda sa musí spoľahnúť na dobrovoľné plnenie povinností povinnej strany uvedenej v predbežnom opatrení. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xní od doručenia predbežného opatrenia. O námietkach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia. Keďže zákon upravuje možnosť rozxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxane a proti tomuto predbežnému opatreniu boli podané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodne o nich rozhodca, resp. senát v lehote 30 dní od ustanovenia. x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po námietkach potvrdené alebo zmenené, nadobúda charakter predbežného opatrenia vydaného v zmysle § 22 ZRK, a môže sa teda stať exekučným titulom.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxcovského konania nevyhovelo, keďže predbežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo veci samej. Môže ísť aj o situáciu, keď sa návrhu vo veci samej sxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx uplynutím času, na ktorý bolo vydané.
Účastník konania môže aj sám podať návrh na zrušenie predbežného opatrenia, a to v prípade, ak dôvody, pre ktorx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxežné opatrenie a druhej strane vznikla v súvislosti s predbežným opatrením určitá ujma, či už peňažného, alebo nepeňažného charakteru. V takomto prípxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx objektívneho charakteru, a to zánik alebo zrušenie predbežného opatrenia (nie však v prípade, ak bol navrhovateľ úspešný), vznik škody a príčinná súvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxký súd, no ide o dispozitívne ustanovenie, v zmysle ktorého sa účastníci konania môžu dohodnúť aj inak.
V zmysle § 22d ZRK sa môže účastník konania prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxbiť z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho nariadenie, a to buď podľa tohto zákona, alebo podľa dohody účastníkov rozhodcovského konania. V prípxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxný účastník domáhať jeho zrušenia len vtedy, ak boli jeho námietky podľa ustanovenia § 22a ods. 3 ZRK neúspešné. Ide o námietky, o ktorých rozhoduje prixxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podať odvolanie. Právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je rozhodcovský súd viazaný. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkôr však do 30 dní od jej doručenia na podateľňu všeobecného súdu.
Ustanovenia § 40 ods. 2, § 41 a § 42 ZRK sa použijú primerane.
Súvisiace xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření na návrh vychází soud z vymezení předběžného opatření uvedeného v návrhu.
R (ČR) 6/1994:
Rozhoduje-li soud o návrhu na vydání předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx především ohrožení úhrady dlužné částky a přiměřenost výše dluhu hodnotě věci, již se omezení dispozice má týkat.
R 41/1995:
Ak je nárok žalobcu zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx na nariadenie predbežného opatrenia.
R 59/1996:
Podľa podmienok zmluvy dôsledkom neplatenia leasingových splátok môže byť skončenie zmluvnéhx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxčnej ujmy žalobcovi spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a to je dostatočným dôvodom na to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.
PR 9/1996:
Předběžným opatřexxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxčeno předběžním opatřením deklarovat určité právo účastníka.
SR 1/1996:
Předběžné opatření nemůže být zásadne vydáno, jestliže jeho obsah by byx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné opatrenie zakazujúce určité konxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený, patrí predovšetkým také konanie odporcu, ktorého dôslexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje jeho majetkové pomery.
R 10/2001:
Súd nemôže predbežným opatrením zriadiť záložné právo.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. mája 2010, sp. xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxnať dôkazy ako v konaní vo veci samej, na ich nariadenie je postačujúce, ak účastník osvedčí nárok a potrebu nevyhnutnej predbežnej ochrany práv a tiež jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrenia pri splnení zákonných podmienok na jeho nariadenie. V takomto prípade nie je potrebné osvedčovať alebo preukazovať ešte dôvody na jeho nariadexxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxesenie Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2010, sp. zn. 6 Cdo 143/2010:
Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa pred rozhodnutím súdu o predbežnom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáto úprava vytvára priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx aby následne nariadené predbežné opatrenie stratilo význam. Záujem na rýchlej a účinnej dočasnej ochrane práv navrhovateľa má prednosť pred právom oxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/2014 Z.z. zasiahla najmä ustanovenia pojednávajúce o predbežných opatreniach, ktoré doplnila v celom ich obsahu, ako aj rozsahu. Namiesto jedného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxení § 22 až 22e ZRK súvisia s implementáciou ustanovení Modelového zákona o predbežných opatreniach, v ich znení po revízii z roku 2006. K rozšíreniu prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x rozhodcovskom konaní môžu vyskytnúť v súvislosti s možnosťou rozhodcovského súdu nariadiť predbežné opatrenie.
Zákon obsahuje výpočet niekoľkxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xamej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o veci alebo
-
uplynul určený čas, dokedy malo trvať.
Rozhodcovský súd môže prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxženia a tento návrh môže učiniť nielen žalobca, ale aj iný účastník rozhodcovského konania (napr. žalovaný). Návrh na vydanie predbežného opatrenia mxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie dôkazného bremena, a tak zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia.
V prípade, ak rozhodcovský súd dôjde k záveru, že návrh na vydanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia.
Ustanovenie § 22 ods. 3 ZRK demonštratívne vymenúva, čo možno predbežným opatrením v rozhodcovskom konaní nariadiť. Treba mať však na zretelx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxé voči tretej osobe. Súvisí to s rozhodcovskou doložkou a účastníkmi, ktorí s ňou súhlasili. Nemôže sa dotýkať osôb, ktoré sa právomoci rozhodcovského xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx návrhom na vydanie predbežného opatrenia dožadovať od druhého účastníka konania napríklad zloženia peňažnej sumy na súde (treba brať do úvahy rozhodxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd rozhodol o zložení peňažnej sumy do úschovy, však musí byť relevantne odôvodnený a podložený dôkazxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxať napríklad konania o vydanie veci, ak je tu obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený.
Predbežným opatrením tiež možno nariadiťx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxžného opatrenia voči tretím osobám je však otázna xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxhodcovský súd môže predbežným opatrením nariadiť aj to, aby povinná osoba niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala. Tiež môže nariadiť, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ísť napríklad o listinné dôkazy, ktoré by mohli byť v budúcnosti poškodené, zničené, prípadne o výpovede svedkov, pri ktorých sa predbežným opatrením xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to po prvé predbežné opatrenie upravené v § 22 ZRK, ktoré môže vydať len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený druhému účastníkovi rozhodcovskéxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxej strany. V rozhodcovskom konaní však nebude bežné nariaďovať pojednávanie s cieľom prejednania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a s cieľxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxiu predbežného opatrenia, uvedený typ predbežného opatrenia, môže byť exekučným titulom podľa § 22c ZRK. V prípade, ak bol na základe tohto typu predbexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxietkam proti exekúcii, okrem iného, vyhovie aj na základe zákonom ustanovených dôvodov, a to vtedy, ak neboli splnené podmienky na nariadenie predbežxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorá bola uložená rozhodcovským súdom, alebo bolo napokon predbežné opatrenie zrušené, alebo zaniklo. Čo sa týka zábezpeky, ktorá bude určená na náxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoženia zábezpeky je ponechané na voľbu súdu, ako aj jej výška a podmienky jej zloženia (napr. lehota, do ktorej sa má zložiť). Rozhodcovský súd nemusí zlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxydá (uznesením návrh zamietne).
V zmysle tohto zákona môže exekučný súd odmietnuť vykonanie exekúcie z dôvodu, ak je toto rozhodcovské uznesenie o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je upravený v § 22a ZRK a rozhodcovský súd ho môže nariadiť aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania. V takomto prípade sa návrh na naxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxmôže stať exekučným titulom. Z toho teda vyplýva, že účastník, ktorý podal návrh na vydanie predbežného opatrenia a ktorému rozhodcovský súd vyhovel, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvným prostriedkom proti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatrenia. O námietkach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia. Keďže zákon upravuje možnosť rozhodcovského súdu nariadiť prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu opatreniu boli podané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodne o nich rozhodca, resp. senát v lehote 30 dní od ustanovenia. V rámci námietkového konania xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo zmenené, nadobúda charakter predbežného opatrenia vydaného v zmysle § 22 ZRK, a môže sa teda stať exekučným titulom.
Predbežné opatrenie môže zanxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, keďže predbežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo veci samej. Môže ísť aj o situáciu, keď sa návrhu vo veci samej síce vyhovelo, ale uplynulo 30 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx vydané.
Účastník konania môže aj sám podať návrh na zrušenie predbežného opatrenia, a to v prípade, ak dôvody, pre ktoré bolo nariadené, už pominulix
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxe vznikla v súvislosti s predbežným opatrením určitá ujma, či už peňažného, alebo nepeňažného charakteru. V takomto prípade je v zmysle zákona navrhovxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xo zánik alebo zrušenie predbežného opatrenia (nie však v prípade, ak bol navrhovateľ úspešný), vznik škody a príčinná súvislosť medzi predbežným opatxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xstanovenie, v zmysle ktorého sa účastníci konania môžu dohodnúť aj inak.
V zmysle § 22d ZRK sa môže účastník konania prostredníctvom žaloby podanex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxé podmienky na jeho nariadenie, a to buď podľa tohto zákona, alebo podľa dohody účastníkov rozhodcovského konania. V prípade druhého typu predbežného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxenia len vtedy, ak boli jeho námietky podľa ustanovenia § 22a ods. 3 ZRK neúspešné. Ide o námietky, o ktorých rozhoduje priamo rozhodcovský súd v námietxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxým rozhodnutím súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je rozhodcovský súd viazaný. Zákon určuje všeobecnému súdx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxs. 2, § 41 a § 42 ZRK sa použijú primerane.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx xxx994:
Rozhoduje-li soud o návrhu na vydání předběžného opatření domáhajíciho se omezení dispozičních práv odpůrce s nemovitým majetkem, je-li obavax xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xispozice má týkat.
R 41/1995:
Ak je nárok žalobcu zabezpečený záložným právom, zvyčajne nebezpečenstvo zmarenia výkonu rozhodnutia bezprostrexxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenia leasingových splátok môže byť skončenie zmluvného vzťahu a vznik povinnosti predmet leasingu vrátiť vlastníkovi. Ďalším užívaním predmetu leaxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxm na to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.
R 67/1996:
Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia má byť zrejmé, čoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu na základe žaloby.
PR 9/1996:
Předběžným opatřením lze poskytovat prozatimní ochranu oprávnenému jedině uložením povinnosti druhému účastnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.
R 14/1998:
Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkalosúťažného konania.
R 20/1998:
Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx možno výkonom rozhodnutia postihnúť, alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.
R 10/2001:
Súd nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxu na nariadenie predbežného opatrenia na včasné zabezpečenie predbežnej úpravy nie je nevyhnutné vykonať dôkazy ako v konaní vo veci samej, na ich narixxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxžného opatrenia v prípade, ak sa osvedčí alebo preukáže aspoň jeden dôvod na nariadenie predbežného opatrenia pri splnení zákonných podmienok na jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxsle ustanovení o nariadení predbežného opatrenia, keď prejednal dôvodnosť odvolania odporcu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2010, sxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuje. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia súd doručí ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxného opatrenia doručoval odporcovi skôr, ako o ňom bolo rozhodnuté, odporca by mohol veci zariadiť tak, aby následne nariadené predbežné opatrenie stxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm.
Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnená zákonom č. 336/2014 Z.z. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa zaviedla do právnej úpravy šesť nových ustanovení. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 336/2014 Z.z. výrazné zmeny a doplnenia ustanovení § 22 až 22x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy predbežných opatrení v rozhodcovskom konaní dochádza najmä z dôvodu, že predchádzajúca právna úprava sa javila ako nedostatočná a nepamätala na rôzxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnie.
Zákon obsahuje výpočet niekoľkých dôvodov, pre ktoré sa môže predbežné opatrenie nariadiť. Ide o nasledujúce dôvody:
-
sa návrhu vo veci saxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxo trvať.
Rozhodcovský súd môže predbežné opatrenie nariadiť len na návrh účastníka konania, čo znamená, že rozhodcovský súd nemôže predbežné oxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xávrh na vydanie predbežného opatrenia musí spĺňať náležitosti návrhu na začatie konania a musí byť riadne odôvodnený a podložený dôkazmi. V opačnom prxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxvský súd dôjde k záveru, že návrh na vydanie predbežného opatrenia je dôvodný, nariadi ho uznesením, v ktorom uvedenie výrok tohto rozhodnutia, ako aj oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xonaní nariadiť. Treba mať však na zreteli podstatnú skutočnosť, a to že predbežným opatrením vydaným v rozhodcovskom konaní nemožno zasiahnuť do intexxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xsôb, ktoré sa právomoci rozhodcovského súdu nepodriadili.
Predbežným opatrením možno povinnej osobe nariadiť, aby zložila peňažnú sumu alebo vex xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj sumy na súde (treba brať do úvahy rozhodcovský súd), a to v prípade peňažných sporov, ak by bolo v prípade úspechu navrhovateľa zložité, resp. nemožné sx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xelevantne odôvodnený a podložený dôkazmi o tom, že sa povinný preukázateľne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ak je tu obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený.
Predbežným opatrením tiež možno nariadiť, aby povinná osoba nenakladala s určxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xe však otázna najmä z hľadiska, že predbežné opatrenie v rozhodcovskom konaní sa nedotýka tretích osôb a platí len medzi účastníkmi rozhodcovského konxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxže nariadiť, aby bol zabezpečený dôkazný prostriedok, a to v prípade, ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxým opatrením zabezpečí, aby boli svedkovia účastní na pojednávaní.
Podľa poslednej právnej úpravy môže rozhodcovský súd vydať dva druhy predbežnxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodcovského konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu. Ide o predbežné opatrenie vydané v konaní za účasti a s možnosťou vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenia a s cieľom vypočutia druhej strany. Skôr bude bežné vyžiadať si vyjadrenie účastníka, voči ktorému návrh smeruje, v písomnej forme. V prípade, ak xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxo typu predbežného opatrenia podaný návrh na vykonanie exekúcie, má povinná osoba možnosť podať námietky proti exekúcii. O námietkach rozhoduje exekxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxenie predbežného opatrenia rozhodcovským súdom v zmysle zákona, resp. v zmysle dohody účastníkov konania, alebo nebola zložená zábezpeka zo strany nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe určená na náhradu prípadnej ujmy, ktorá by vznikla nariadeným predbežným opatrením, rozhodcovský súd môže navrhovateľovi nariadiť jej zloženie. Nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súd nemusí zloženie zábezpeky nariadiť, no ak nariadi a navrhovateľ v lehote, ktorú mu súd určil na zloženie, tak neučiní, rozhodcovský súd predbežné oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxé uznesenie o nariadení predbežného opatrenia v rozpore s verejným poriadkom. Môže tak urobiť aj bez návrhu účastníka konania.
Druhý typ predbežnéxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčuje druhému účastníkovi až spolu s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo. Takéto predbežné opatrenie sa však nemôže stať exekučným titulom. Z toho texx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a teda sa musí spoľahnúť na dobrovoľné plnenie povinností povinnej strany uvedenej v predbežnom opatrení. Opravným prostriedkom proti tomuto typu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xámietkach je rozhodcovský súd povinný rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia. Keďže zákon upravuje možnosť rozhodcovského súdu nariadiť predbežné opatxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoli podané v 15-dňovej lehote námietky, rozhodne o nich rozhodca, resp. senát v lehote 30 dní od ustanovenia. V rámci námietkového konania môže rozhodcxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdobúda charakter predbežného opatrenia vydaného v zmysle § 22 ZRK, a môže sa teda stať exekučným titulom.
Predbežné opatrenie môže zaniknúť na záklxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxežné opatrenie je viazané na samotné konanie vo veci samej. Môže ísť aj o situáciu, keď sa návrhu vo veci samej síce vyhovelo, ale uplynulo 30 dní od vykonaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xčastník konania môže aj sám podať návrh na zrušenie predbežného opatrenia, a to v prípade, ak dôvody, pre ktoré bolo nariadené, už pominuli.
Zákon paxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxvislosti s predbežným opatrením určitá ujma, či už peňažného, alebo nepeňažného charakteru. V takomto prípade je v zmysle zákona navrhovateľ povinný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx zrušenie predbežného opatrenia (nie však v prípade, ak bol navrhovateľ úspešný), vznik škody a príčinná súvislosť medzi predbežným opatrením a vznikxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v zmysle ktorého sa účastníci konania môžu dohodnúť aj inak.
V zmysle § 22d ZRK sa môže účastník konania prostredníctvom žaloby podanej na príslušnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa jeho nariadenie, a to buď podľa tohto zákona, alebo podľa dohody účastníkov rozhodcovského konania. V prípade druhého typu predbežného opatrenia, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxy, ak boli jeho námietky podľa ustanovenia § xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxdcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je možné podať odvolanie. Právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení rozhodcovského uznesenia x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo opatrenia, pričom uvádza, že súd rozhodne bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia na podateľňu všeobecného súdu.
Ustanovenia § 40 oxxx xx x xx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatúra:
R 17/1967:
Při nařízení předběžného opatření na návrh vychází soud z vymezení předběžného opatření uvedeného v návrhu.
R (ČR) 6/xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, posuzuje především ohrožení úhrady dlužné částky a přiměřenost výše dluhu hodnotě věci, již se omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxedne a reálne nehrozí, a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.
R 59/1996:
Podľa podmienok zmluvy dôsledkom neplaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxasingu, ktorý je vo vlastníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy žalobcovi spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a to je dostatočným dôvodxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xoho sa žalobca mieni domáhať, aký vzťah má navrhované predbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtníku (něco konat, něčeho se zdržet, něco trpět). Je vyloučeno předběžním opatřením deklarovat určité právo účastníka.
SR 1/1996:
Předběžné opaxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
R 14/1998:
Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxosúťažného konania.
R 20/1998:
Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxno výkonom rozhodnutia postihnúť, alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.
R 10/2001:
Súd nemôxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nariadenie predbežného opatrenia na včasné zabezpečenie predbežnej úpravy nie je nevyhnutné vykonať dôkazy ako v konaní vo veci samej, na ich nariadexxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho opatrenia v prípade, ak sa osvedčí alebo preukáže aspoň jeden dôvod na nariadenie predbežného opatrenia pri splnení zákonných podmienok na jeho narxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ustanovení o nariadení predbežného opatrenia, keď prejednal dôvodnosť odvolania odporcu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2010, sp. zxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia súd doručí ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáto úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo opatrenia doručoval odporcovi skôr, ako o ňom bolo rozhodnuté, odporca by mohol veci zariadiť tak, aby následne nariadené predbežné opatrenie stratxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxhať. Určia si to priamo v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke, prípadne v nej zahrnú odkaz, že miesto rozhodcovského konania sa určí dodaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxte určenom rozhodcovským súdom. Miestom rozhodcovského konania bude prevažne sídlo stáleho rozhodcovského súdu. Súd však môže vykonať jednotlivé úxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa prichádza do úvahy najmä vtedy, ak by takýto úkon nebolo možné vykonať v mieste sídla rozhodcovského súdu, napríklad obhliadka miesta, alebo ak by vykxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (napr. ústne pojednávanie, na ktorom sa má uskutočniť výsluch účastníkov konania, prípadne svedkov, ktorí sa nachádzajú ďaleko od sídla súdu). V prípxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxodnúť, že celé konanie sa uskutoční na inom mieste, ako je sídlo súdu, najmä v prípadoch, keď je to úspornejšie (napríklad z dôvodu cestovných výdavkov rxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Jazyk rozhodcovského konania
Účastníci rozhodcovského konania si môžu priamo v roxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxsť v jazyku stanovenom rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. V prípade, ak je rokovací jazyk určený ako slovenský, bude sa rozhodcovské konanie vixxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa v slovenskom jazyku a v prípade dokumentov, ktoré sú v inom jazyku xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxskom jazyku. V prípade predloženia písomného dôkazu, ktorý nie je v zvolenom jazyku, môže rozhodcovský súd žiadať aj úradný preklad do zvoleného jazykxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xmena v odseku 1 tohto ustanovenia, ktorá bola zavedená zákonom č. 336/2014 Z.z., umožnila, aby sa strany dohodli alebo rozhodcovský súd svojím rozhodnxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxdzi stranami nebola vedená v jazyku rozhodcovského konania.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
zákon č. 270/1995 Z.zx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, aby účastník v občianskom súdnom konaní mohol konať vo svojej materinčine. Platí to aj o tlmočníkovi ustanovenom súdom na dorozumievanie s hluchonxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxcovského orgánu, ako aj zo strany účastníkov konania. Správne doručovanie písomností v rozhodcovskom konaní je základom pre dosiahnutie právoplatnxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xeď prijatím nového Civilného sporového poriadku došlo k zefektívneniu a zrýchleniu doručovania aj v konaní pred všeobecným súdom. Doručovanie v rozxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xozhodcovskom konaní doručujú obyčajne poštou, je možné ich však doručiť aj zásielkovou alebo kuriérskou službou, prostredníctvom súdneho exekútorxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxky alebo iným vhodným spôsobom.
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxručovanie. Kým súdu nie je známa iná informácia o adrese pre doručovanie zásielok určených účastníkovi, súd zasiela zásielky na adresu zistenú zo súdnxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xčastníka (napríklad z vyjadrenia k návrhu na začatie konania).
Písomnosti sa v rozhodcovskom konaní považujú za doručené, ak boli doručené adresáxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzická alebo právnická osoba. Zakotvila sa aj fikcia doručenia v prípade, ak nemožno adresátovi doručiť zásielku osobne, do sídla, miesta podnikania axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxu účastníkovi rozhodcovského konania známa. Keďže však ide o dispozitívne ustanovenie, môžu si účastníci konania určiť aj iný spôsob doručovania, akx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x lehoty na určenie doručenia písomnosti v prípade neúspešného doručenia písomnosti na známu adresu. Dĺžka lehôt však musí byť určená s prihliadnutím nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxk všetkým účastníkom konania. V prípade, ak sa vráti súdu zásielka adresovaná účastníkovi - fyzickej osobe nepodnikateľovi, ktorá bola zaslaná na adrxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, a to najmä vtedy, ak do úvahy neprichádzajú iné vhodné procesné opatrenia na zabezpečenie práv tohto účastníka. Súd môže ustanoviť opatrovníka aj v pxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxými prekážkami. V prípade ustanovenia opatrovníka sa všetky ďalšie zásielky doručujú opatrovníkovi.
Tak v konaní pred všeobecnými súdmi, ako aj v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxovacích poriadkoch, prípadne sa na tom strany dohodli (ide napríklad o doručovanie prostredníctvom e-mailu). Možnosť elektronického doručovania bxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxva aj možnosť rozhodcovského súdu doručovať do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom, t.j. zákonom č. 305/2013 Z.z. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxektronických schránok obsahuje aj Civilný sporový poriadok v § 105.
Aj doručovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov musí spĺňať určxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxedníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky, je nevyhnutné definovať pojmy "elektronická pošta - e-mail" a "elektronická schránka".
Vo Všxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sieťach, určená na prenos správ medzi počítačovými pracoviskami, na ukladanie týchto správ do pamäťových schránok, na triedenie a predspracovanie sxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xákone č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách nasledovne: "textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu zaslanú prostredníctvom verejnex xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxých komunikáciách).
Elektronické schránky boli na Slovensku zavedené zákonom o e-Governmente. V zmysle § 3 tohto zákona je elektronickou schránxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxteľským subjektom s verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci a súdmi) elektronicky. Pod elektronickou schránkou si tak treba zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeukazom. U fyzických osôb je prístup do elektronickej schránky umožnený prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, ktorý je vydaný priaxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxutárneho orgánu právnickej osoby prostredníctvom svojho vlastného elektronického občianskeho preukazu. Bez elektronického občianskeho preukazx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doručovanie, je na rozhodcovských súdoch, aby si podrobnosti elektronického doručenia upravili v rokovacom poriadku, prípadne strany dohodou.
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x§ 105 až 116 CSP) namiesto ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní. Platí to aj pre exekučné konania.
Súvisiace ustanovenia:
Sxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxckých komunikáciách
Judikatúra:
Uznesenie Ústavného súdu SR z 23. augusta 2012, sp. zn. III. ÚS 387/2012:
Podľa názoru ústavného súdu je odôvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxť napadnutého uznesenia odôvodňovala tým, že okresný súd nepreveroval dopytom Slovenskú poštu, a.s., ohľadom "okolností, z ktorých vyplýva, že kumuxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx doručenia zásielky a ak sa adresát na mieste trvalého bydliska v rozhodnom období nezdržiaval." V súvislosti s uvedenou námietkou sťažovateľky, ktorx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxené na potvrdení o doručení písomnosti považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Vzhľadom na uvedené bolo dôkazné bremeno na sťažovateľke, ktorá mxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxch prípadu nebolo povinnosťou okresného súdu preverovať správnosť údajov uvedených na doručovanej obálke. Ústavný súd preto považoval túto námietkx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xitulu v napadnutom konaní, že sťažovateľka sa "v čase doručovania zásielky... v mieste trvalého bydliska, a teda v mieste doručovania nezdržiavala. Bxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxiloženej kópie jej návrhu na zastavenie exekúcie nevyplýva, že by túto námietku vzniesla v exekučnom konaní pred okresným súdom. Keďže táto ničím nepoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu ČR z 28. mája 2008, sp. zn. 20 Cdo 177/2007
: I. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být stranám doručeno postupy zakotvenými v ustanoveních občxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxpu, kterým rozhodci vedou řízení (§ 19 odst. 1 a 2 a § 13 odst. 2 ZRŘ). Stranám (rozhodcům) je umožněno disponovat s procesními pravidly týkajícími se postxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xěch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález (srov. § 23, § 24 odst. 2 ZRŘ), případně vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení v rámci přezkoumání jinýmx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xepatří. Mají-li nastat účinky právní moci a vykonatelnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm soudním řízení (srov. také např. usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1592/2006, 20 Cdo 2726/2006 či 20 Cdo 1987/2006, 20 Cdo 3074/2006).
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické schránky - vzájomné súvislosti. In Studia Iuridica Cassoviensia. 2017, roč. 5, č. 1, s. 113 a nasl.
Ústne pojednávanie a píxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Z § 26 ods. 1 ZRK vyplýva, že účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť na forme rozhodcovského konania, teda či bude prebiehať ako ústne pojedxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xx xx xotrebné, aby sa konalo ústne pojednávanie. O tomto rozhodne vo vhodnom štádiu rozhodcovského konania. Ide o vyjadrenie procesnej autonómie rozhodcox x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxôležitejších procesných práv účastníkov rozhodcovského konania. Sú nimi právo na rovnaké zaobchádzanie a právo konať pred rozhodcovským súdom. V osxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxade, ak existuje dohoda účastníkov konania o ústnom pojednávaní, vtedy rozhodcovský súd pojednávanie musí nariadiť. Musí tak urobiť aj vtedy, ak síce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkov a iné osoby, ktoré považuje za potrebné na pojednávaní vypočuť, a toto predvolanie im doručí riadne a s predstihom tak, aby mali dostatočnú lehotu na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch.111) Pojednávanie v zásade prebieha podobne ako pojednávanie pred všeobecným súdom, no s menším formalizmom. O ústnom pojednávaní treba vyhotovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neverejnosť, dodržiavanie zásady rýchlosti, hospodárnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu. Určenie pravidiel priebehu však spočíva na samotxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvidlami určenými v rokovacom poriadku príslušného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvské konanie má veľa podobného so súdnym konaním, dokonca vychádza z mnohých jeho zásad a ustanovení. No prvok neverejnosti značne odlišuje rozhodcovxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxejné, ak zákon neustanovuje inak. V zmysle tohto článku môže byť verejnosť z konania vylúčená len zo závažných dôvodov ustanovených zákonom. Naopak, rxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxie neverejné, ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak. Ide o dispozitívne ustanovenie, čo znamená, že účastníci sa môžu dohodnúť a určixx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxnanie je neverejné s tým, že aj v prípade ústneho pojednávania sa okrem účastníkov a iných predvolaných osôb nemôže zúčastniť nikto iný. Rozhodcovia a zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x táto povinnosť trvá aj po skončení funkcie, prípadne pracovného pomeru k súdu. Povinnosť mlčanlivosti rozhodcu vyplýva v našich právnych podmienkacx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxuvná strana, v ktorej záujme je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak." Prejavom zásady neverejnosti rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nutné použiť prostriedky pre nemožnosť identifikácie účastníkov rozhodcovského konania. Neverejnosť rozhodcovského konania možno označiť aj za jxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxá, že aj tento faktor je zásadným a aj vďaka nemu si zmluvné strany pre rozhodnutie svojich sporov vyberajú nie všeobecný súd, ale súd rozhodcovský. Častx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxáve uplatňovaním zásady neverejnosti sa eliminuje únik týchto informácií, únik know-how, ako aj informácií o podnikateľských aktivitách sporných sxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov je zakotvené priamo v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorého je garantované právo každého, aby sa jeho vxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxplýva aj z čl. 38 ods. 2 Listiny a zakotvuje ho aj Civilný sporový poriadok v čl. 17, v zmysle ktorého súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
Obsahom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxnie ústavnosti.112) To, čo sa považuje za primeranú lehotu, nie je nikde definované. Určenie primeranej lehoty na rozhodnutie nepochybne závisí od mxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxučovaním a so zabezpečením ich prítomnosti na pojednávaní. Ďalším faktorom je aj množstvo dôkazného materiálu, prípadne zložitosť a zdĺhavosť jeho zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxe byť určená komplikovaným skutkovým stavom. Na rozdiel od konania na všeobecnom súde, výhodou rozhodcovského konania, ktorá sa vo všeobecnosti uvádxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnych vzťahov vyberajú pre riešenie vzájomných sporov rozhodcovské súdy. Dôvodom rýchlosti konania pred rozhodcovskými súdmi je najmä nastavenie si xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxsledok oveľa rýchlejšie vydanie rozhodnutia vo veci samej a predídenie tak zbytočným prieťahom na súde, s ktorými sa v praxi často stretávame. V rokovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxd všeobecným súdom. Aj táto skutočnosť prispieva k rýchlosti rozhodcovského konania.
K rýchlosti rozhodcovského konania prispievajú aj ďalšie fxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh prostriedkov. Rýchlosť rozhodcovského konania je ovplyvnená aj kontradiktórnym charakterom rozhodcovského konania, čo vyplýva aj z § 27 ZRK, v zmyxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxzy navrhnuté účastníkmi konania.
K rýchlosti konania prispieva aj možnosť pokračovania v konaní, ak je jeden z účastníkov nečinný, a tak dokonca aj xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxná, že prekážkou rozhodnutia vo veci samej nie je, ak:
-
sa účastník v lehote vyplývajúcej z rokovacieho poriadku alebo určenej súdom nevyjadrí k výzxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
-
účastník v lehote vyplývajúcej z rokovacieho poriadku alebo určenej súdom nepredloží listiny, dôkazy alebo návrhy na dokazovanie,
-
sa účastxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xmysle rozhodcovského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxosti konania. Možno uviesť, že aj vďaka uplatňovaniu zásady rýchlosti v rozhodcovskom konaní je toto konanie hospodárne. K zásade hospodárnosti prisxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxatok za rozhodcovské konanie pohybuje v rozpätí od 2 do 4% z hodnoty veci. V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxi už aj o 2% nižší poplatok za návrh na začatie konania.
Odsek 3 upravuje činnosť stáleho rozhodcovského súdu, ktorý v zmysle zákona o rozhodcovskom kxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxad § 14 ZRK.
V odseku 4 sa účastníkom konania ukladajú povinnosti v súvislosti s priebehom konania, a to: povinnosť aktívnej spolupráce, priama účasx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxnenie všetkých práv účastníka rozhodcovského konania sa v odseku 5 ustanovuje povinnosť doručovať účastníkovi všetky dokumenty alebo iné informácixx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxtatočne pripraviť na svoju obranu a na predloženie ďalších dôkazov. Vzhľadom na platnú právnu úpravu a zachovanie možnosti účasti na ústnom pojednávaxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxm ústneho pojednávania alebo zasadania rozhodcovského súdu.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Rozhodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxdne neverejné. Aj keď sa strany v zmysle ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní nedohodli inak, nezakladá absencia ústneho konania v rozhodcovskom xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xverejnené je potrebné považovať za všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 ods. 1 OBZ a stále rozhodcovské súdy či arbitrážne centrá (či autorizovxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé aj v štatútoch a poriadkoch, prípadne inak.
Rozhodcovský nález Rozhodcovského súdu pri IAL SE "nie je porušením mlčanlivosti v zmysle ustanovenia § x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xracovníkom stáleho rozhodcovského súdu, resp. arbitrážneho centra, a to v rozsahu nevyhnutnom na administratívne a technické zabezpečenie rozhodcxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxti s výkonom svojej pracovnej pozície."113)
"Právna zložitosť sporu nezbavuje sudcu ústavnej zodpovednosti za prieťahy v konaní spôsobené nesprávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeného na pojednávanie, neodborným vedením jednotlivých pojednávaní a nariaďovaním dokazovania bez náležitého zistenia procesne významných skxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Praha: C. H. Beck, 2004;
HUČKOVÁ, R. Rozhodcovské konanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013;
MAZÁK, J. Základy občixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxžno zistiť stav veci. Ide o dôkazné prostriedky. Civilný proces rozlišuje pri dokazovaní sporové a nesporové konanie. Pri sporovom konaní prevláda dixxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrhnuté dôkazy, ktoré sú podľa jeho uváženia právne relevantné vo vzťahu k predmetu konania. Naopak, nesporové konanie sa spravuje vyšetrovacou zásadxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxov konania.
Rozhodcovské konanie je konaním zásadne sporovým. Jeho podstata xxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxo aj negatívne (odsek 3). Z tohto dôvodu je dôkazná povinnosť na účastníkoch konania. Rozhodcovský súd sám nevyvíja iniciatívu pri navrhovaní dôkazov xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxé opiera svoje tvrdenia, prípadne navrhnúť vykonanie dôkazov s uvedením dôvodov, pre ktoré sa majú tieto dôkazy vykonať. Tiež žalovaný, ktorému je dorxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxní, prípadne označiť dôkazy, ktoré navrhuje v konaní vykonať. V opačnom prípade by účastníci konania neuniesli dôkazné bremeno, čo by mohlo mať za náslxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho bremena nemožno považovať tvrdenie, ktoré urobila druhá strana. S každým dôkazom vykonaným v konaní sa musia oboznámiť všetci účastníci konania a mxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxaní dochádza pri dokazovaní k stretu dvoch základných procesných zásad, a to zásady ústnosti a písomnosti, priamosti a nepriamosti. Ako už bolo uvádzaxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxesť dôkazné bremeno. Účastníci svoje tvrdenia preukazujú najmä dôkazmi vo forme písomných listín a tiež aj ústne, najmä prostredníctvom ich výsluchox x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrostrednom kontakte s účastníkmi konania. Táto zásada úzko súvisí so zásadou ústnosti, a to až tak, že možno uviesť, že zásada priamosti je nevyhnutným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxeobecným súdom.
Rozhodcovské konanie, aj keď je konaním veľmi podobným civilnému sporovému konaniu a vychádza tiež z mnohých rovnakých zásad, prexxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxho vyplýva, že rozhodcovské konanie je založené na zásade písomnosti, pričom ústna a priama forma konania sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch. V xxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxdnávanie alebo či konanie bude písomné."
Vo väčšine rokovacích poriadkoch rozhodcovských súdov je priamo ustanovené, že konanie pred rozhodcovsxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa. Z toho teda vyplýva, že v prvom rade by malo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxie dohody účastníkov konania o ústnom pojednávaní. V praxi však môže nastať situácia, keď vyjadrenie žalovaného v konaní je absolútnym opakom tvrdení xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx účely odstránenia pochybností nariadi ústne pojednávanie, prípadne na toto pojednávanie okrem účastníkov konania prizve aj svedka, ktorý by vedel cxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa možno požiadať aj všeobecný súd. Ak sa má dôkaz vykonať dožiadaním na všeobecný súd, možno účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý dôkaz navrhol, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadované týmto návrhom alebo Civilným sporovým poriadkom, musí všeobecný súd dôkaz vykonať.
Ako už bolo uvedené, rozhodcovské konanie spravidla pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxná, že ak má byť rozhodcovské konanie založené na zásade rýchlosti a hospodárnosti, malo by sa rozhodovať bez nariadenia pojednávania, len na základe pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxdĺžením celého tohto konania (predvolanie účastníkov v dostatočnom predstihu, neúčasť účastníkov na pojednávaní, ich ospravedlňovanie neúčasti nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxte s účastníkmi konania. Táto zásada úzko súvisí so zásadou ústnosti, a to až tak, že možno uviesť, že zásada priamosti je nevyhnutným dôsledkom zásady úxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžiť inštitút predvolania na predbežné prejednanie sporu podľa § 169 CSP, predvolania, predvedenia a poriadkového opatrenia podľa § 100 až 102 CSP a prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vynucovať za použitia uvedených prostriedkov aplikovateľných v civilnom sporovom konaní, keďže rozhodcovské konanie je konanie pred súkromnoprávxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxaté v rozhodcovskom konaní záväzné a vynútiteľné zásadne len vo vzťahu k sporovým stranám.117) V rozhodcovskom konaní sa preto vychádza zo zásady, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxienkou ich výsluchu je dobrovoľnosť.118)
Ak rozhodnutie vo veci samej závisí od posúdenia skutočností, na ktoré sú nutné odborné znalosti, môže roxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxením novým a zodpovedá aj platnej právnej úprave Civilného sporového poriadku ohľadom zachovávania mlčanlivosti pri dokazovaní. Pri výsluchu svedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xlčanlivosti.
Ochrana zachovania mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov nebráni súdu, aby určitý dôkaz xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxedložiť dôkaz nesúci charakter utajovanej skutočnosti, musí byť oslobodený od povinnosti zachovávať tajomstvo alebo mlčanlivosť, a to podľa osobitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxane utajovaných skutočností, v zmysle ktorého je utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxrá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda SR svojím nariadením. V súvislosti s ochranou utajovaných skutočností je možné aplikovať aj iné xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné.
Ako uvádza aj samotné ustanovenie tohto zákona, súd môže vykonať aj dôxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tajomstvo v prípade, ak by príslušný úradník bol oslobodený od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislostx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xohol vykonať dôkaz výsluchom takéhoto svedka.
V zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je súčasťou rozhodcovského konania aj hodnotenie dôkazov rozhoxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxudok. Ide o aplikáciu zásady voľného hodnotenia dôkazov, resp. o zásadu spravodlivosti. Podstatou zásady voľného hodnotenia dôkazov je, že súd v závexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxného uváženia.
Zásada voľného hodnotenia dôkazov je v Civilnom sporovom poriadku vyjadrená najmä v § 191, v zmysle ktorého: "Dôkazy súd hodnotí podxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx najavo."
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxovský súd nestranne podľa svojej úvahy."
Voľné hodnotenie dôkazov nemožno stotožňovať s ľubovôľou a subjektívnym nazeraním súdu na vykonané dôkaxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxení dôkazov sa súd musí držať aj zásady nezávislosti a nestrannosti súdov a sudcov, pričom rovnaké zásady sa uplatňujú aj v rozhodcovskom konaní.
V sxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti. Takýmto spôsobom však rozhodcovský súd môže rozhodovať len v tom prípade, že ho na to účastníci rozhodcovskéhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxých doložkách, kde si zmluvné strany priamo určia, že rozhodcovský súd môže rozhodnúť ich spor podľa zásad spravodlivosti. Rozhodovanie podľa zásad sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxenia dôkazov, ale zákonodarca mu dáva možnosť, aby sa na spornú vec pozrel aj cez zásady spravodlivosti. Je podstatné, aby rozhodca v rozhodcovskom konxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodné zvyklosti, zásady poctivého obchodného styku atď. To všetko súvisí s posudzovaním veci v zmysle zásad spravodlivosti a je to veľmi významné xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxské pravidlá UNCITRAL
Judikatúra:
R V/1968:
V konaní zhromaždený materiál treba zhodnotiť. Súd pristupuje k hodnoteniu jednotlivých vykonxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxda voľného hodnotenia dôkazov). Hodnotiaca úvaha súdu však nie je ľubovoľná; súd musí vychádzať zo všetkého, čo v konaní vyšlo najavo. Tieto skutočnosxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
R 4/1969:
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxel logického myslenia je presvedčivý. Ak sa však súd pri hodnotení výsledkov konania odchýli od výsledku dôkazu znalcom, svoj postup musí presvedčivo xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xúvislosti s výsledkami vykonaných dôkazov, prihliadnuc na všetko, čo vyšlo počas konania najavo.
R 1/1981:
Súd nemôže preskúmavať vecnú správnoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxiť. To však neznamená, že súd je viazaný znaleckým posudkom, že ho musí bez ďalšieho prevziať. Pokiaľ má súd pochybnosti o vecnej správnosti znaleckého xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, prípadne aby vypracoval nový posudok, alebo musí ustanoviť iného znalca, aby vec znova posúdil a vyjadril sa aj k správnosti už podaného posudku.
R xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrdiť, že určitý právny vzťah, o ochranu ktorého žiadajú, skutočne existuje (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1 OSP). Účastníkom ukladá aj tzv. dôkaznú povinnosť, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxx
xx xxx xúd pri rozhodovaní k dispozícii dva znalecké posudky s rozdielnymi závermi o tej istej otázke, musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvoxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh znalcov. Ak by ani takto nebolo možné odstrániť rozpory v záveroch znaleckých posudkov, treba dať tieto závery preskúmať iným znalcom, vedeckým ústaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxv veci; toto ustanovenie pritom ďalej ako príklad dôkazných prostriedkov uvádza najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xúd.
R 37/1993:
Nevykonanie dôkazov navrhnutých účastníkom nie je postupom, ktorým súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom.
ZSP xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xúd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom podľa § 237 písm. f) OSP.
ZSP 59/2008:
Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhoxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxôsobom.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 25. februára 2010, sp. zn. 29 Cdo 4575/2008:
Jakkoli je dokazování v rozhodčím řízení oproti úpravě obsaženx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxhož za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.
Literatúra:
BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2013;
MAZÁK, J. Základy občianskeho procesného práva. Bratislava: Iura edition, 2007.
Ustanovený znalec
Uvedené ustanoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxé treba odborné znalosti, súd na návrh vyžiada odborné vyjadrenie od odborne spôsobilej osoby," a tiež § 207 ods. 1 CSP, v zmysle ktorého: "Ak rozhodnutix xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xariadi znalecké dokazovanie a ustanoví znalca."
V rozhodcovskom konaní sa znalecký posudok, resp. odborné vyjadrenie, poskytuje spravidla v písxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o účasť na ústnom pojednávaní, kde mu môžu účastníci rozhodcovského konania klásť otázky a žiadať vysvetlenia (odsek 3 tohto ustanovenia). Uvedené tixx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xozhodcovskom konaní, uprednostňuje písomné vyhotovenie znaleckého xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm sporovom poriadku sa odklonila od zásady ústnosti pri znaleckom dokazovaní, ktorá bola zakotvená v § 127 ods. 1 OSP a na základe ktorej sa v zmysle tohtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xds. 1 OSP, všeobecné súdy aj počas platnosti Občianskeho súdneho poriadku postupovali pri znaleckom dokazovaní tak, že po výbere znalca z príslušnéhx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlca predvolával na ústne pojednávanie. Takýto zaužívaný postup všeobecných súdov sa zakotvil už priamo do platnej právnej úpravy zavedenej Civilným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xoho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd. Obdobne ani v rozhodcovskom konaní nie je vylúčené, aby si sama strana dala na účely preukázania svojich tvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonania bude považovať za dôveryhodný alebo nie. Ale ako sa uvádza v § 209 ods. 2 CSP: "Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý mx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca." Z tohto dôvodu si znalec musí byť vedomý zodpovednosti za vyhoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxeobecný súd, vyberá znalca z príslušného elektronického zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR podľa odboru, odvetvia, kraja a oxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Postavenie a pôsobenie znalcov upravuje zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj "zákon o znalcoch"). V zmysle txxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxcov. Podmienky pre zápis znalcov do zoznamu vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pre fyzické osoby určuje § 5 a pre právnické osoby § 6 zákona o znaxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxne znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxlnú stranu,
b.
úvod,
c.
posudok,
d.
záver,
e.
prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f.
znalecxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxčné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky, a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxstredníctvom znaleckého posudku odpovedať. Nie je vylúčené, aby súd vyzval účastníkov konania, aby sformulovali svoje okruhy otázok, ktoré má znalex xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxcké dokazovanie.
Vo výnimočných prípadoch, keď je v konaní nevyhnutné posúdiť obzvlášť závažné alebo komplikované otázky, môže súd nariadiť, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname. Znalecký ústav vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xapríklad pri riešení otázok technického charakteru, ak rozhodca nie je v tejto oblasti sám odborníkom.
Znalec má nárok na odmenu za vyhotovenie znaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxvenia korešponduje s § 210 CSP. Účastníci konania sú povinní poskytnúť znalcovi na účely vyhotovenia znaleckého posudku spolusúčinnosť tak vo forme pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x situáciu, keď pri spore, ktorého predmetom je zaplatenie ceny diela, treba vyhotoviť znalecký posudok týkajúci sa vád diela. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxebné vysvetlenia sa môže týkať účtovných dokladov, resp. iných listín. No treba pamätať na to, že táto povinnosť v zmysle odseku 2 nevzniká automatickyx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xreba považovať za akýsi doplnok k predchádzajúcim dvom odsekom. Toto tvrdenia platí predovšetkým v rozhodcovskom konaní, ktoré sa riadi najmä zásadox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xrípade, keď z písomného vyhotovenia posudku nie sú zrejmé určité skutočnosti, ku ktorým bude treba vysvetlenie od znalca vo forme ústneho prejavu. V taxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxiam a neúplnostiam posudku. Na tomto pojednávaní mu môžu okrem súdu klásť otázky aj účastníci konania.
Súvisiace ustanovenia:
Súvixxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxovenie § 29 ZRK demonštratívne uvádza, čo všetko sa rozumie pod trovami rozhodcovského konania, čím zároveň tento pojem definuje. Tým, že ide o demonšxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastúpenia, ak boli účastníci v konaní zastúpení advokátom, ďalej výdavky na znalečné, svedočné, prípadne výdavky spojené s obstaraním určitých dôkxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Rozhodcovský súd si tiež v rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm poriadku o náhradách trov konania (§ 251 až 264 CSP), a teda sa bude riadiť zásadou pomeru úspechu účastníka konania, pričom bude prihliadať aj na zavinxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolané poplatky. Poplatok za rozhodcovské konanie je nárok rozhodcovského súdu, ktorý je povinný zaplatiť účastník konania na základe podanej žaloby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxsp. pri podaní vzájomnej žaloby. Poplatok za rozhodcovské konanie sa spravidla vypočítava percentuálne z hodnoty sporu. Už konkrétne pravidlá tohto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx poplatku za rozhodcovské konanie, pričom môže stanoviť, že v prípade žiadosti účastníka konania o zníženie poplatku za rozhodcovské konanie, môže texxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxvský súd na žiadosť osoby povinnej na platenie tohto poplatku tento znížiť. Prípadne, ak žalobca podáva na konkrétny rozhodcovský súd veľa žalôb, môže xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnie znižovať, prípadne si dohodnú iné splatnosti poplatkov. Toto všetko je však dispozitívnym riešením každého rozhodcovského súdu. Poplatok za rozxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxdu, rozhodcovský súd konanie o žalobe, resp. vzájomnej žalobe zastaví. Obyčajne, ak sa po začatí konania zvýši hodnota sporu, z ktorej bola výška poplaxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xrčiť podmienky pri výpočte poplatku za rozhodcovské konanie napríklad v konaniach s cudzím prvkom, v prípadoch rozhodovania senátom, v prípade vracaxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxislosti s rozhodovaním sporu, pričom nejde o poplatok za rozhodcovské konanie. Ide najmä o náklady súvisiace s vykonávaním dôkazov, odmenou a výdavkaxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxež určená v sadzobníku poplatkov rozhodcovského súdu. Tieto poplatky je povinný zaplatiť na účet zriaďovateľa súdu ten účastník, ktorý je na ich náhraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxti s vykonávaním dokazovania (obhliadka, zabezpečenie listiny, prípadne aj nariadenie ústneho pojednávania na návrh účastníka konania). Ak účastnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxať účastníka na zaplatenie poplatkov, náhradu nákladov alebo iné peňažné plnenie rozhodcovským uznesením alebo priamo v rozhodnutí vo veci samej. V txxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxkov v rozhodcovskom konaní môže v prípade nesplnenia vymáhať rozhodcovský súd prostredníctvom súdneho exekútora, a to vo svojom mene a na vlastný účetx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Neplnenie povinností účastníka rozhodcovského konania
Ustanovenie § 30 ZRK úzko súvisí s § 18 ZRK, ktorý pojednáva o žalobe a žalobnej oxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xalobu nedoplní, súd rozhodcovské konanie zastaví. Rozhoduje tak uznesením, proti ktorému nie je prípustná žaloba o zrušenie tohto rozhodnutia. Bližxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xtorej nie je prekážkou rozhodnutia vo veci samej, ak sa účastník v lehote vyplývajúcej z rokovacieho poriadku alebo určenej súdom nevyjadrí k výzve, žaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xehote vyplývajúcej z rokovacieho poriadku alebo určenej súdom nepredloží listiny, dôkazy alebo návrhy na dokazovanie. Následkom tejto nečinnosti nxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenkou pre takýto postup musí byť však zachovanie zásady rovnosti účastníkov rozhodcovského konania, t.j. musí byť účastníkovi riadne zaslaná výzva nx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxcovskom konaní o doručovaní - § 25). V prípade, ak je aj napriek týmto splneným podmienkam účastník konania nečinný, nebráni to rozhodcovskému súdu pokxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxve druhej časti zákona o rozhodcovskom konaní, v § 31 a nasl., ako výsledok rozhodovacej činnosti rozhodcovského súdu.
Rozhodcovský rozsudok je v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxstaviť nepochybne na úroveň rozsudku vydanému v rámci klasického súdneho konania. Často predovšetkým v radoch laickej verejnosti je rozhodcovské koxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlasického súdneho konania. Často opomínajú skutočnosť, že ich spor sa môže (ale, samozrejme, nemusí) skončiť v rámci rozhodcovského konania a jeho výxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podobných čŕt s rozhodnutím všeobecného súdu, no v závažných aspektoch sa od toho všeobecného odlišuje.
K ods. 1
Rozhodcovský súd v spore vzniknxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodcovského konania dohodli. Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú na rozhodujúcom práve v obchodnoprávnych vzťahoch alebo v občianskoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxenie rozhodného práva zodpovedá platnej právnej úprave, pričom však prešlo v nedávnom období zásadnou modifikáciou. Novelou uskutočnenou zákonom čx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx alternatívneho riešenia sporov. Dikcia zákona pred účinnosťou tejto novely "(...) podľa právneho poriadku, na ktorom sa účastníci konania dohodli,x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxinárodným prvkom. Súčasné znenie zákona tak dáva priestor pre dojednanie iných pravidiel práva bez nutnosti väzby na konkrétny právny poriadok. Taktx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxo predchádzajúce ustanovenie aj toto prešlo v roku 2014 koncepčnou zmenou, keďže aj v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje rozhodcovský súd vždy podľa právneho poriadku Slovenskej republiky") stav, ktorý bol v rozpore s viazanosťou Slovenskej republiky normamx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx väčší priestor pre uplatnenie zmluvnej slobody aj v čisto tuzemských právnych vzťahoch.122) Od vstupu Slovenska do Európskej únie a uplatnenia narixxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxovský súd rozhoduje v súlade so zmluvou, ktorú účastníci konania medzi sebou uzatvorili, a pri rozhodovaní berie do úvahy aj obchodné zvyklosti vzťahuxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxiu poslednej vety ustanovenia ("rozhodcovský súd použije rovnako ako súd ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konania je možnosť rozhodovať na základe zásad spravodlivosti, v súlade s doktrínou
ex aequo et bono
. Zákon okliešťuje túto možnosť len pre rozhodovanxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x súlade so zásadami spravodlivosti. Obsah doktríny
ex aequo et bono
nie jednoznačne vymedzený a býva často kritizovaný ako silná možnosť zneužitia roxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodcu. Aj s ohľadom na túto skutočnosť umožňuje súčasná právna úprava aplikovať tento koncept len v oblasti obchodnoprávnych vzťahov a sporov.126)
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pre riešenie sporu podľa zásad spravodlivosti, musí požívať rozhodca v ich očiach vysoký kredit. Strany ho splnomocnili (zákon hovorí "oprávnili"), xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxoci to v skutočnosti často nebýva, čo si sporové strany v súdenom prípade možno aj uvedomujú), potom strany zhodne usúdia, že vyšší stupeň práva dosiahnx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxy, ale aj axiologicky. V takom prístupe sa kumulujú racionálne aspekty, ale aj hodnotovo selektívne. Otázka znie, na čo sa má upínať xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtu
ex aequo et bono
, nemôže byť chápané voluntaristicky. Aj takéto rozhodovanie sa musí v konečnom dôsledku upínať na známe a identifikovateľné princíxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx úsudky rozhodcu smerujúce k tzv. objavným či odvážnym finálnym riešeniam.128) Komplexnejšia predstava o obsahu toho, čo spadá pod pojem "
ex aequo et xxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx
a doktrínou amiable compositeur. Niektorí autori dôsledne rozlišujú medzi
ex aequo et bono
a medzi amiable compositeur, ďalší autori považujú tieto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
Amiable compositeur možno charakterizovať ako inštitút, pri ktorom rozhodcovia majú urovnať spor podľa práva a právnych zásad, ale sú oprávnení menxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sa pohybuje v oblasti morálnej.132) Pojem "compositeur" je odvodený od pojmu "composition", pričom tento pojem (príp. od neho odvodené pojmy) v mnohxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnsaction, v španielčine compositión alebo asentamiento) označuje skôr proces urovnania ako autoritatívneho rozhodovania.133) Pojem "amiable" oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stranami. V talianskej judikatúre je rozdiel medzi amiables compositeur a rozhodcom rozhodujúcim podľa zásad spravodlivosti vymedzený odlišným spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Inštitút amiable compositeur oprávňuje rozhodcu k urovnaniu sporu, pričom rozhodca rozhodujúci podľa zásad spravodlivosti takúto právomoc nemá. Txxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxÁVEK, A. J. Application of Law in Arbitration,
Ex Aequo et Bono
and Amiable Compositeur. In Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Boxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx v rámci arbitráže. In Regulace, deregulace, autoregulace, spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, 307. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 200xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. In ČORBA, J. (eds.) Slovenské a české obchodné právo v roku 2015: vybrané problémy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 195 xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx časopis pre právnu prax. 2009, č. 2, s. 225 až 235;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Autonomy of Arbitrators - Desicion-making on the Basis of
Ex Aequo et Bono
. xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
LIPTÁK, F.
Lex mercatoria
a rozhodovanie
ex aequo et bono
(súčasný stav diskusie). In Právní rozpravy 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, xx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxaley's International Arbitration Report. 2003, č. 12;
RABAN, P. Alterativní řešení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxrostátním obchodním styku. Praha: ASPI, 2008.
Rozhodovanie viacerými rozhodcami
Uvedené ustanovenie rieši "technické" záxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcovského orgánu, ale v prvom rade aj jeho početnosť. Je to ďalšie špecifikum a odlišnosť od klasického konania pred všeobecným súdom, pri ktorom obsadexxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ex lege neurčuje, že strany si musia zvoliť jedného alebo viacerých rozhodcov. Strany majú v tomto smere absolútnu voľnosť. Pre prípad opomenutia tejtx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy problematiku počtu arbitrov riešia odlišným spôsobom. Niektoré úpravy zakotvujú v prípade absentujúcej dohody strán jednoosobové rozhodovxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxďže trojčlenný rozhodcovský senát sa javí, a prax tomu aj nasvedčuje, ako optimálne riešenie z hľadiska možnosti dospetia k záverečnému verdiktu a zjexxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené so senátnym rozhodcovským rozhodovaním veci, a to väčšinové rozhodovanie, otázka neúčasti na hlasovaní o rozhodcovskom rozhodnutí, probléx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpísať rozhodnutie alebo ho nepodpíše z iných príčin, uvádza sa to v rozhodnutí spolu s uvedením dôvodu, pre ktorý rozhodca rozhodnutie nepodpísal.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xozhodnutiu. Odlišné stanovisko však v kontexte väčšinového rozhodovania nemá na prijaté rozhodnutie zásadný vplyv a neovplyvňuje jeho záväznosť.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxriť predsedajúceho rozhodcu vydávať uznesenia o procesných otázkach počas priebehu konania.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu" rozhodcovského konania sú zaujímavé diskusie, ktoré predchádzali prijatiu novej právnej úpravy rozhodcovského konania v roku 2002. Vášne vzbudix xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-koncov takto sú označované aj rozhodnutia Ústavného súdu SR.135) Tento návrh bol odmietnutý s tým, že nejde o slovenský výraz.136) Dá sa o tom nepochxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxjšie označovalo činnosť rozhodcu spočívajúcu v "nalézaní" práva, najmä v kontexte rozhodovania podľa zásad spravodlivosti. Každopádne ide len o terxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xúd rozsudkom alebo uznesením. Aj tu možno spozorovať jednoznačne spoločné črty, keďže rozhodca a sudca rozhodujú v procesných situáciách obdobnou či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxíkmi rozhodcovského konania.
V rozhodcovskom rozsudku sa musí rozhodcovský súd vysporiadať s každým návrhom uvedeným v žalobe alebo vo vzájomnej xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxatnených stranami. V roku 2014 bolo novelou zákona o rozhodcovskom konaní toto ustanovenie zásadne pozmenené. Boli vypustené ustanovenia reflektujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxnie, ktoré je nemožné"), pričom táto formulácia bola z nášho pohľadu obsolentná. Rozhodca je rovnako ako sudca povinný pri rozhodovaní postupovať takx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxh záujmov, a aby sa práva na ich úkon nezneužívali. Zároveň je povinný rešpektovať platné právne predpisy. Tou istou novelou zákona boli vypustené ustaxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, najmä ak obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Ak sa dôvod, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xbsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu, nevyplýva, že túto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe v celom rozsahu."
Rozhodcovský súd môže vydať aj čiastočný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o časti uplatneného nároku, musí však byx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxra:
FOUCHARD, P., GAILLARD, E., GOLDMAN, B. On International Commercial Arbitration. London: Kluwer Law International, 1999;
HUČKOVÁ, R., TRxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxm na oblasť rozhodovania spotrebiteľských sporov)? In Justičná revue. 2010, roč. 64, č. 10, s. 1218 a nasl.;
KOCINA, J. Vykonatelnost a doručování rxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxaní. In 19. Slovenské dni práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013, s. 60 a nasl.;
NATOV, N. The Autonomy of Arbitrators in Determining xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xew York: JurisNet, 2012, s. 171 až 190;
PILICH, M. Law Applicable to the Merits of the Dispute Submitted to Arbitration in the Absence of the Choice of Lxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxs. New York: JurisNet, 2012, s. 191 až 210;
POUDRETE, J. F., BESSON, S. Comparative Law of International Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 72 a nasl.;
REDFERN, A., HUNTER, M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th Editioxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Arbitration International. xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxvelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. In SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.) Právo-obchod-ekonomika III. - Zborník vedeckých príspevkov. Košice: Univxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsí byť vydaný v písomnej podobe, v listinnej forme. Musí obsahovať zákonom ustanovené obsahové náležitosti. Ak by sme porovnali požiadavky na obsah roxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxd, ktorý rozhoduje, alebo zvolený rozhodcovský súd a v poučení je obsiahnutá klauzula o možnosti podania žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodcovského konania sa nedohodli inak, každý rozhodcovský rozsudok v rozhodcovskom konaní sa bude považovať za vydaný na tomto mieste v Slovenskej repxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxského rozsudku obsahuje okrem výroku vo veci samej aj údaj o výške trov konania a o tom, ktorý účastník rozhodcovského konania je povinný ich uhradiť, prxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxiť, rozhodcovský súd určí aj lehotu na toto plnenie.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Účinky roxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxotným exekučným titulom. /137./ To znamená, že bez ďalšieho možno rozhodcovský rozsudok použiť pre nútený výkon povinnosti v ňom obsiahnutej. Proti rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxskúmanie rozhodnutia iným rozhodcom podľa § 37 ZRK.
V tomto sa rozhodcovské konanie diametrálne odlišuje od mediačného konania, ktoré je obdobne axx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxiačná dohoda má rýdzo súkromnoprávny charakter a je pre strany nepochybne záväzná, no len do tej miery, do akej sú strany ochotné na jej základe plniť dobxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxálená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. /138 / V prípade, ak nie je týmto spôsobom zabezpečená priama vykonateľnosť dohody, treba na vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxne, môže sa oprávnená strana domáhať svojho nároku v súdnom, prípadne aj v rozhodcovskom konaní.
Rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní má rovnxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxtovné prejednanie veci v rozhodcovskom konaní, ale aj pre prejednanie a rozhodnutie veci v konaní pred všeobecným súdom. Táto vlastnosť nie je daná v mexxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx
xx xxxx xxxx
xxxxxčným titulom, ak nie je potvrdená súdom, prípadne rozhodcovským súdom, alebo ak nie je spísaná notárom. V prípade mediačného konania a jeho ukončenia "xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého konania môžu opätovne v prípade nespokojnosti s výsledkom mediačného konania vec prejednať v rozhodcovskom konaní, prípadne v konaní pred súdom.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxlná, tedy obsah vydaného rozhodnutí musí být z meritorního či nemeritorního výroku seznatelný. Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku roxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xztahu či práva, aby tak ze znění výroku bylo jednoznačně patrno, jak soud rozhodl. Nemá tedy být výrok rozsudku formulován odkazem na obsah žalobního náxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx též formulaci výroku jeho rozhodnutí. Nezbytnou náležitostí výroku totiž musí být určitost stanovení jím ukládané povinnosti nebo určení právního vxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxhž je nutno na něm trvat především z důvodu jejich materiální vykonatelnosti), ale i pro zamítavé výroky, neboť není-li patrno, jaký návrh (jaký žalobnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxt. 4 OSŘ.
R 46/2012:
Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí ako exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxuvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok.
Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudox xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx povinný zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, ak už pri postupe podľa § 44 ods. 3 EP vyjde najavo existencia rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx 168/2014:
Na rozhodčí nález ukládající prohlášení vůle je třeba z pohledu možnosti odkladu jeho vykonatelnosti hledět jako na soudní rozhodnutí. Prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nelze-li odložit vykonatelnost rozhodčího nálezu v části ukládající prohlášení vůle, nelze v uvedeném rozsahu odložit ani vykonatelnost rozhodčíhx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ukládající povinnost nahradit náklady rozhodčího řízení.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 2. marca 2017, sp. zn. 23 Cdo 60/2017:
Podle ustálené roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxci povinného). Pro závěr o hrozící závažné újmě podle § 32 odst. 2 ZRŘ je tedy třeba posuzovat celkové majetkové poměry žalobce a zabývat se tím, jaká konkxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx rozhodcovského rozsudku
Vo vyhotovenom rozhodcovskom rozsudku sa môžu vyskytnúť chyby formálneho charakteru, ktoré však nemajú zásadný vxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxní, prípadne to môžu byť iné zrejmé nesprávnosti, a to z vlastnej iniciatívy rozhodcovského súdu alebo na žiadosť účastníka rozhodcovského konania. Čx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxávna úprava do účinnosti zákona č. 336/2014 Z.z. poskytovala 30-dňovú lehotu plynúcu od momentu vydania rozhodcovského rozsudku. Predmetná novela xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnia rozsudku a následného ukrátenia účastníkov konania o dobu doručovania rozhodcovského rozsudku. Opravený rozhodcovský rozsudok sa doručuje všexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxej časti rozhodcovského rozsudku, ktorá je nezrozumiteľná, prípadne nejako ináč problematická a vysvetlením je možné túto nejasnosť či nezrozumitexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia:
Súvisiace predpisy:
Preskúmanie rozhodcovského rozsudku
Toto ustanovenie stanovuje možnosť náslxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xstanovuje, že účastníci rozhodcovského konania sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadosti niektoréxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxm zrejmé, že zákon o rozhodcovskom konaní poskytuje účastníkom konania možnosť napadnúť vydané rozhodnutie a žiadať jeho preskúmanie. Táto možnosť jx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je viazané na 15-dňovú lehotu, ktorá začína plynúť od doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi konania, ktorý sa jeho preskúmania domáha.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavuje jednu z foriem rozhodovania rozhodcovského súdu, pričom touto formou rozhoduje súd v prípadoch, ak zákon o rozhodcovskom konaní neustanovuje ixxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o právomoci na rozhodnutie vo veci samej, o nariadení predbežného opatrenia, o zastavení rozhodcovského konania. Uznesením rozhodcovský súd rozhoxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxovský rozsudok. Tieto ustanovenia je možné použiť len primerane, keďže rozsudkom sa rozhoduje o merite veci rozhodcovského konania a uznesením sa rozxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zmier
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodcovského konania môže rozhodcovský súd uzavretý zmier potvrdiť formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach.
V komentovanom usxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxá veta odseku 2 zdôrazňuje skutočnosť, že rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach má rovnaké právne účinky ako štandardný rozhodcovský rozsxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxCOVSKÉHO ROZSUDKU
Dôvody na podanie žaloby
V § 40 ZRK zákonodarca dáva možnosť účastníkovi rozhodcovského konania (aktívne legitxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xároveň však určuje aj podmienky podania takejto žaloby, ktoré musia byť splnené na to, aby sa účastník rozhodcovského konania vôbec mohol pokúšať o zruxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxto ustanovení.
Zrušenie rozhodcovského rozsudku by malo byť v praxi riešenia sporov rozhodcovským spôsobom tým najkrajnejším prostriedkom a nemxxx xx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé ako rovnocenný prostriedok riešenia sporov, rovnako ako klasické súdne konanie. Nemalo by byť bežnou praxou, že strany sa v konečnom dôsledku spoliexxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxne vystavaný, no súčasná prax rozhodcovského konania nezodpovedá pôvodne koncipovanej možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku.140)
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxušenie rozhodcovského rozsudku je pritom konaním oddeleným od rozhodcovského konania, nie je jeho pokračovaním a jeho iniciácia nie je automatická.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodcovského súdnictva. Rozsah tejto kontroly pritom musí byť starostlivo uvážený tak, aby na jednej strane nebolo popreté pravidlo, že v konaní pred roxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx1)
Dôležitou otázkou v súvislosti s podaním žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku je pasívna legitimácia v konaní na jeho zrušenie. V praxi sa xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxby pasívne legitimovanej v tomto konaní. Vyskytli sa prípady, keď žalobca označil ako žalovanú stranu rozhodcu v spore, prípadne aj stály rozhodcovskx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xozsudku v súlade s § 40 ods. 1 ZRK (v znení do účinnosti novely uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z.z.). Takýto výklad bol nesprávny, keďže účelom žaloby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xydal rozsudok v rozpore s niektorým dôvodom uvedeným v predmetnom ustanovení zákona.142) Problematickosť výkladu ustanovení zákona o rozhodcovskxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxematickosťou výkladu.143)
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku teda smeruje voči druhému, úspešnému účastníkovi rozhodcovského konania xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa, ak ide o konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania. V prípade, ak sa miesto rozhodcovsxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx alebo organizačnú zložku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu. V prípade, ak žalovaný nemá v Slovenskej republike adresu trvalého pobytu, adresu sídlx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu sídla alebo organizačnú zložku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu. Dôležité je poznamenať, že rozhodcovský súd ani rozhodca nie sú účastníkmi konaxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pod.
Ako už bolo uvedené, žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať len z taxatívne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx nebude prizerať ex offo. Dokazovanie sa bude riadiť ustanoveniami Civilného sporového poriadku o dokazovaní, kde sa uplatní aj zásada sudcovskej koxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvskej zmluvy, podmienok, za ktorých bola uzatvorená, spôsobilosti zmluvných strán na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy a pod. V prípade, ak príslušnx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe ktorej prebiehalo rozhodcovské konanie, rozhodcovský rozsudok zruší z dôvodu neexistencie rozhodcovskej zmluvy, pretože nebola splnená základnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxčiatku. Môže ísť o prípady, keď rozhodcovskú zmluvu uzatvorila osoba, ktorá nemala spôsobilosť na právne úkony (či už z dôvodu neplnoletosti, alebo poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je aj to, že účastník, ktorý toto tvrdí, musel uvedenú skutočnosť namietať už v prebiehajúcom rozhodcovskom konaní. V prípade, ak toto nenamietal, má sx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxma alebo obsah tejto zmluvy (bližšie pozri výklad k § 4 ZRK). Môže ísť aj o prípady, keď rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Slovenskej republiky.
Ďalším dôvodom, ktorý musí žalujúci účastník namietať a preukázať v konaní o zrušení rozhodcovského rozsudku a pre ktorý je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodcovského konania. Ide o situácie, keď nebol dodržaný procesný postup rozhodcovského konania, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodcovského rozsuxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxnené zúčastniť sa na rozhodcovskom konaní, čo je ďalším závažným procesným pochybením rozhodcovského súdu, resp. rozhodcu. V prípade, ak si strany nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xch spor rozhodovať. Žalovanú stranu môže o tom upovedomiť v rámci výzvy na vyjadrenie sa k podanej žalobe. V takomto prípade sa spolu so žalobou zasiela žxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxčastniť rozhodcovského konania, ide o situácie, keď mu nebolo umožnené vyjadriť sa k žalobe, prípadne k iným tvrdeniam druhého účastníka konania, čím xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxh je možné odchýliť sa dohodou, alebo ustanovení dohody účastníkov rozhodcovského konania sa prihliada len, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xozvedel" (k tomu pozri výklad k § 17a ZRK).
Ďalší dôvod, ktorý je uvedený v bode 3 tohto ustanovenia a pre ktorý je možné zrušiť rozhodcovský rozsudok, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmluvy, resp. doložky, vybraný. Právomoc rozhodcovského súdu sa zakladá práve rozhodcovskou zmluvou, resp. doložkou. Môže ísť o situácie, keď rozhoxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxdcovskej dohody účastníkov konania (môže ísť o určitú časť nárokov, ktoré neboli zahrnuté do rozhodcovskej dohody - napríklad zmluvná pokuta, resp. rxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodcovského súdu musel účastník konania namietať už počas samotného konania. V opačnom prípade nebude pri podaní žaloby o zrušenie rozhodcovského xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xrekročenia právomoci. Platí to však len v prípade, ak môžu byť jednotlivé časti rozhodcovského rozsudku oddeliteľné, t.j. tie, na rozhodovanie ktorýxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxkázať, je procesné konanie rozhodcovského súdu, resp. jeho procesný postup, ktorým došlo k porušeniu či už rozhodcovskej zmluvy, resp. doložky, alebx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že účastník musel tieto vady namietať už počas prebiehajúceho rozhodcovského konania, čo je napokon priamo uvedené aj v odseku 4 tohto ustanovenia.
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxjúcich dôvodoch, ale všeobecný súd na tento dôvod prihliada ex offo. Ide o dôvod uvedený v odseku 1 pod písmenom b), a to, že súd zistí, že sú dôvody, pre ktoxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí, a to aj bez návrhu účastníka konania. Ide napríklad o situácie, keď rozhodcovský súd rozhodoval spory, ktoré rozhodovať v zmysle zákona vôbec nemohoxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxad k § 1 ZRK). V prípade, ak by sa aj strany rozhodcovskej zmluvy dohodli, že rozhodcovský súd im rozhodne spor týkajúci sa napríklad nehnuteľnosti, v zmyxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx s verejným záujmom zrušený podľa odseku 1 písm. b) tohto ustanovenia.
V súvislosti s uvedeným dôvodom poukazujeme aj na nový dôvod zrušenia rozhodcxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s verejným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x s ohľadom na záujem podporovať rozhodcovské konanie najmä v oblasti medzinárodného obchodu. Zrušenie pre rozpor s verejným poriadkom bude adekvátnyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxa prekážka rozhodnutej veci. Procesné pochybenia rozhodcovského súdu v konaní budú môcť byť dôvodom pre zrušenie len vtedy, ak mohli mať vplyv na rozhoxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxodov, pre ktoré by bola v konaní pred všeobecným súdom na mieste obnova konania.
V prípade, ak bude podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudkux xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxľnosť rozhodcovského rozsudku odložil. V prípade, ak súd návrhu vyhovie, nebude možné použiť rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, čo znamená, žx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx všeobecný súd môže rozhodcovský rozsudok len zrušiť, nie zmeniť. Môže ho prípadne zrušiť len v časti. Nemôže tiež skúmať hmotnoprávnu stránku, predloxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxia rozhodcovského rozsudku potvrdzuje aj judikatúra: "Při rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu není soud oprávněn přezkoumávat napadené rozhodxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxt návrhu na zrušení rozhodčího nálezu totiž nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu. Při posuzování otázky, zda v danem případx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná možnost k uplatnění jejích procesních práv a rovnež zda se procesním poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxo 2570/2007).144) Súčasná prax však svedčí o tom, že zmluvné strany často podávajú žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku len z opatrnosti.145)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxtútu zrušenia rozhodcovského rozsudku je umožniť ešte v inom konaní než v konaní o výkon rozhodnutia súdny prieskum toho, či boli splnené základné podmxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xestranným a nezávislým súdom v zmysle čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, na ktoré nadväzuje aj ústavné právo podľa čl. 38 ods. 2 posledná vetx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxžnosť prieskumu rozhodcovského rozsudku a táto možnosť nebola využitá. Možno uvažovať, či môže byť nevyužitie práva na preskúmanie rozhodcovského rxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxca v rámci zrušovacieho konanie môže prihliadať na túto skutočnosť.
Ak bola dojednaná možnosť prieskumu rozsudku inými rozhodcami a táto možnosť bxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xplatňovať dôvody týkajúce sa nielen základného konania, ale aj preskúmavacieho konania.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiaxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxk, 2004;
BORN, G. B. International Commercial Arbitration. Vol. 1. Netherlands: Wolters Kluwer, 2009;
CSACH, K. Ingerencia súdov do rozhodcovxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzhodcovského konania. In Súkromné právo. 2015, roč. 1, č. 8, s. 16;
CSACH, K. Prieskum rozhodcovských rozsudkov ústavným súdom. In Právo-obchod-exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, B. On International Commercial Arbitration. London: Kluwer Law International, 1999;
HUČKOVÁ, R., SUCHOŽA, J. Právna úprava rozhodcovského konxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xozhodcovského konania. In Dny práva 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009;
LEW, J. D. M, MISTELIS, L. A., KROLL, S. M. Comparative International xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmora, 2013, s. 60 a nasl.;
MASLÁK, M. Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudkx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxodcovských rozsudkov. In Bulletin slovenskej advokácie. 2013, č. 7 - 8, s. 55 a nasl.;
ŠTEVČEK, M. Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. In SUCxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s. 720 a nasl.;
VOZÁR, J. K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In SUCHOŽxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x44 a nasl.;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Prahax xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku z pôvodných 30 dní na 60 dní, pričom v zmysle dôvodovej správy je toto predĺženie lehoty v súlade s ustanovexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxť. Lehota sa počíta odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi konania a v prípade, ak boli vydané viaceré čiastočné rozsudky, počíta sa lexxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozsudku, plynie mu lehota od doručenia rozhodnutia o oprave tohto rozhodnutia.
V zmysle § 42 ZRK ustanovenia týkajúce sa zrušenia rozhodcovskéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxifikovať. Nie je teda možné, aby sa účastníci rozhodcovského konania, či už v rozhodcovskej zmluve predchádzajúcej rozhodcovskému konaniu, alebo poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozsudku. Samozrejme, účastníci právo podať žalobu nemusia využiť, a to aj v prípade, ak s rozhodcovským rozsudkom nesúhlasia.
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxť dve situácie, ktoré súvisia s dôvodmi, pre ktoré bol rozhodcovský rozsudok zrušený. Po prvé, v prípade, ak bol rozhodcovský rozsudok zrušený z dôvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxe žaloby, ktorá bola podaná na rozhodcovskom súde, prípadne ak bola podaná vzájomná žaloba, bude všeobecný súd konať v intenciách žaloby a vzájomnej žaxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxvského rozsudku potrebné podávať nový návrh na začatie konania už pred všeobecným súdom, alebo všeobecný súd bez ďalšieho pokračuje v konaní vo veci a v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxbe, resp. vzájomnej žalobe bez toho, aby musel byť podávaný nový návrh na začatie konania pred všeobecným súdom. V takomto prípade lehoty neplynú a ostáxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxlatenie súdneho poplatku, výzvy účastníkom konania na vyjadrenie sa, nariadenie pojednávania a pod.). V prípade, ak by žalobca nemal záujem o pokračoxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxpade všeobecný súd konanie zastaví.
V prípade, ak všeobecný súd zruší rozhodcovský rozsudok z iných dôvodov, právomoc rozhodcovského súdu ostáva xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxovať ten istý rozhodca, resp. senát, ale vec bude pridelená na rozhodnutie inému rozhodcovi, resp. senátu toho istého rozhodcovského súdu. Z dikcie záxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxk neurobia, nasleduje postup podľa § 8 ZRK (pozri výklad k § 8 ZRK).
Súvisiace predpisy:
Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL
Jxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodčího nálezu, který sa opírá o důvody § 31 písm. b) nebo c) ZRŘ, jestliže strana, která se domáha zrušení rozhodčího nálezu, neuplatnila, ač mohla, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxodčího nálezu soudem upravený v § 31 písm. e) ZRŘ míří především na ochranu dodržování základních procesních práv a povinností účastníku rozhodčího říxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxm řízení je třeba trvat na tom, aby účastníky navržené důkazy byly před rozhodčím soudem projednány tak, že buď budou provedeny, nebo nebudou po řádném oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xýkat postupu rozhodčího soudu při projednávaní sporu, nikoly správnosti skutkových nebo právních závěrů učiněných rozhodčím soudem.
II. Při rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxazů, správnosti skutkových zjištění a následného právního posouzení věci. Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu totiž nemůže sloužit jako opxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxdci projednat, musí soud zkoumat, zda v konkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtavení vůči druhé straně.
Nález Ústavného súdu ČR z 8. marca 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07:
Rozhodčí řízení je druhem civilního procesu. Základní rozdxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxzhodujícího orgánu. Zatímco v civilním soudním procesu je jím soud, v rozhodčím řízení rozhodce či stálý rozhodčí soud (dále též jen "rozhodce"). Pravxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx derogují (s ohledem na § 106 odst. 1 OSŘ pouze podmíněně) pravomoc soudu a zakládají pravomoc rozhodce. Na základě dobrovolného jednání stran tedy rozhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnám určovat kupříkladu takové otázky, jako jsou osoby rozhodců, procesní pravidla, místo konání rozhodčího řízení, ústní či písemný způsob projednáxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xivilní řízení; přiznání účinků pravomocného soudního rozhodnutí rozhodčímu nálezu (§ 28 odst. 2 ZRŘ) rovněž zakládá překážku věci pravomocně rozhodxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do rozhodčího řízení zasahovat pouze v těch úzce vymezených případech, které stanoví zxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxanám dostala v civilním řízení soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním procesu, je nastolení právního míru mezi stranami. Strany pouze z nxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxbrž představuje spíše její přesunutí na jiný rozhodující orgán, jenž nalézá právo; jinak by ostatně bylo pojmově nemyslitelné považovat rozhodčí řízxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxe petit ústavní stížnosti směřuje proti rozhodnutím vydaným v exekučním řízení (usnesení o nařízení exekuce a potvrzující usnesení odvolacího souduxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxodčího nálezu v rozhodčím řízení). Cestou ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím v exekučním řízení se tak stěžovatel snaží napravit pochybexxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozhodčím řízení) je řízením odlišným od řízení exekučního, proto nelze v řízení exekučním uplatňovat námitky, které bylo nebo eventuálně ještě je moxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávněn zkoumat pouze existenci řádného návrhu na nařízení exekuce a doložení vykonatelného titulu. Jak se podává z odůvodnění rozhodnutí odvolacího xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodčí nález, vykazuje vady, má procesní prostředky obrany, které nabízí zákon o rozhodčím řízení, popřípade občanský soudní řád.
Uznesenie Naxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxchádza miesto rozhodcovského konania.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 30. marca 2010, sp. zn. II. ÚS 173/2010:
Ústavný súd v súvislosti s prípustnosxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvského konania, ktoré je upravené v zákone o rozhodcovskom konaní, spočíva v mimosúdnom riešení sporov, pričom samotné rozhodcovské konanie je alterxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxho neformálnosť a nižšie trovy konania. Pri tomto konaní zákon počíta s minimálnymi zásahmi všeobecných súdov do výsledkov rozhodovacej činnosti rozxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxmedzených dôvodov, ktoré spočívajú v dodržiavaní zákonnosti.
Nález Ústavného súdu SR z 31. mája 2011, sp. zn. III. ÚS 162/2011:
Práve osobitný zákxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh prípadoch. Ak však po skončení jednoinštančného konania pred rozhodcovským súdom nie je žiadna účinná možnosť nápravy prostredníctvom všeobecnýcx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhodnutiam rozhodcovských súdov.
Vylúčenie podania žaloby
Novelou uskutočnenou zákonom č. 336/2014 Z.z. bola predĺžexx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x súlade s ustanoveniami Modelového zákona UNCITRAL. Toto ustanovenie je kogentného charakteru, čo znamená, že dĺžku lehoty nie je možné účastníkmi koxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxudky, počíta sa lehota samostatne pre každý takýto rozsudok. Pre počítanie lehôt je smerodajný § 121 CSP. V prípade, ak účastník konania požiadal o opraxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnia rozhodcovského rozsudku a dôvody, pre ktoré je možné rozhodcovský rozsudok zrušiť, nemôžu účastníci rozhodcovského konania vylúčiť a ani ich nejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konaniu, alebo počas rozhodcovského konania, dohodli a vylúčili možnosť podania žaloby, resp. aby sa vopred vzdali práva na podanie žaloby o zrušenie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxtanovenie § 43 ZRK pojednáva o postupe, ktorý nastane v prípade, ak dôjde k zrušeniu rozhodcovského rozsudku. V tomto prípade je potrebné rozlišovať dxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxplatnosti rozhodcovskej zmluvy alebo z dôvodu, že je vylúčené riešiť predmet sporu v rozhodcovskom konaní, pokračuje všeobecný súd v konaní v zmysle žxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxby. Ide o prípady právomoci rozhodcovského súdu konať vo veci.
V právnej teórii a praxi dochádza k sporom ohľadom otázky, či je po zrušení rozhodcovsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxzsahu uvedenom v žalobe, prípadne vzájomnej žalobe. Z textu § 43 ods. 1 ZRK však jednoznačne vyplýva, že všeobecný súd pokračuje v konaní o tejto žalobex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výkladu slova "pokračuje". Následne si súd už vykoná svoje procesné úkony (výzva na zaplatenie súdneho poplatku, výzvy účastníkom konania na vyjadrexxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xostupuje sa rovnako, ako keby žaloba bola pôvodne podaná na všeobecný súd. V takomto prípade všeobecný súd konanie zastaví.
V prípade, ak všeobecný xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxní rozhodcovského rozsudku. V zmysle tohto ustanovenia však vo veci nebude môcť rozhodovať ten istý rozhodca, resp. senát, ale vec bude pridelená na roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdou strán obísť. Účastníci konania sa však môžu na rozhodcoch dohodnúť. V prípade, ak tak neurobia, nasleduje postup podľa § 8 ZRK (pozri výklad k § 8 ZRKxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx, sp. zn. 32 Cdo 3186/2007:
Ustanovení § 33 ZRŘ stanoví, že soud zamítne návrh na zrušení rozhodčího nálezu, který sa opírá o důvody § 31 písm. b) nebo c) ZRxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xe věci samé. Neuplatni-li žalobce návrh podle § 31 ve spojení s § 33 ZRŘ včas, je důvod pro zamítnutí návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.
Uznesenie Naxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxranu dodržování základních procesních práv a povinností účastníku rozhodčího řízení s ohledem na zásadu rovnosti účastníků řízení vyjádřenou v § 18 Zxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxd rozhodčím soudem projednány tak, že buď budou provedeny, nebo nebudou po řádném odůvodnění připušteny. Všechny námitky vedoucí ke zrušení rozhodčíxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnosti skutkových nebo právních závěrů učiněných rozhodčím soudem.
II. Při rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu není soud oprávněn přeskoumávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní věci. Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnuta možnost věc před rozhodci projednat, musí soud zkoumat, zda v konkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxn nedostala do nerovného postavení vůči druhé straně.
Nález Ústavného súdu ČR z 8. marca 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07:
Rozhodčí řízení je druhem civilxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kdo plní funkci řídicího a rozhodujícího orgánu. Zatímco v civilním soudním procesu je jím soud, v rozhodčím řízení rozhodce či stálý rozhodčí soud (dáxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxcesní dohodou sporné strany derogují (s ohledem na § 106 odst. 1 OSŘ pouze podmíněně) pravomoc soudu a zakládají pravomoc rozhodce. Na základě dobrovolxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxle a umožňují procesním stranám určovat kupříkladu takové otázky, jako jsou osoby rozhodců, procesní pravidla, místo konání rozhodčího řízení, ústnx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxe věci probíhalo paralelně civilní řízení; přiznání účinků pravomocného soudního rozhodnutí rozhodčímu nálezu (§ 28 odst. 2 ZRŘ) rovněž zakládá překxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxan směřující k projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do rozhodčího řízení zasahovat pouze v těch úzce vymezenýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxovně ochrany, která by se stranám dostala v civilním řízení soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním procesu, je nastolení právního míru mexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxdnána rozhodcem. Projednání věci v rozhodčím řízení z tohoto hlediska neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž představuje spíše její přesunutí na jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxtivní způsob řešení sporů.
Uznesenie Ústavného súdu ČR z 18. septembra 2008, sp. zn. II. 2141/08:
Přestože petit ústavní stížnosti směřuje proti rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx postupu rozhodce v rozhodčím řízení (stěžovatel napadá postup při ustanovení opatrovníka pro doručení rozhodčího nálezu v rozhodčím řízení). Cestox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxzhodčím). Takový postup ovšem není možný, neboť řízení nalézací (v tomto případě rozhodčí řízení dle zákona o rozhodčím řízení) je řízením odlišným od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xádného návrhu na nařízení exekuce a doložení vykonatelného titulu. Jak se podává z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, ten se výše uvedenými skutxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xá procesní prostředky obrany, které nabízí zákon o rozhodčím řízení, popřípade občanský soudní řád.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 20xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnania.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 30. marca 2010, sp. zn. II. ÚS 173/2010:
Ústavný súd v súvislosti s prípustnosťou preskúmania rozhodnutia rozxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxé v zákone o rozhodcovskom konaní, spočíva v mimosúdnom riešení sporov, pričom samotné rozhodcovské konanie je alternatívou konania pred všeobecnýmx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxnania. Pri tomto konaní zákon počíta s minimálnymi zásahmi všeobecných súdov do výsledkov rozhodovacej činnosti rozhodcovských súdov, pretože v súlxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxajú v dodržiavaní zákonnosti.
Nález Ústavného súdu SR z 31. mája 2011, sp. zn. III. ÚS 162/2011:
Práve osobitný zákon o rozhodcovskom konaní vytvorxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xednoinštančného konania pred rozhodcovským súdom nie je žiadna účinná možnosť nápravy prostredníctvom všeobecných súdov, je namieste, aby do tohto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxdovať o sťažnostiach proti postupu alebo rozhodnutiam rozhodcovských súdov.
Postup po zrušení rozhodcovského rozsudku
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xx xní, pričom v zmysle dôvodovej správy je toto predĺženie lehoty v súlade s ustanoveniami Modelového zákona UNCITRAL. Toto ustanovenie je kogentného chxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia a v prípade, ak boli vydané viaceré čiastočné rozsudky, počíta sa lehota samostatne pre každý takýto rozsudok. Pre počítanie lehôt je smerodajný § 1xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa.
V zmysle § 42 ZRK ustanovenia týkajúce sa zrušenia rozhodcovského rozsudku a dôvody, pre ktoré je možné rozhodcovský rozsudok zrušiť, nemôžu účxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxhodcovskej zmluve predchádzajúcej rozhodcovskému konaniu, alebo počas rozhodcovského konania, dohodli a vylúčili možnosť podania žaloby, resp. axx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxade, ak s rozhodcovským rozsudkom nesúhlasia.
Ustanovenie § 43 ZRK pojednáva o postupe, ktorý nastane v prípade, ak dôjde k zrušeniu rozhodcovskéxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxade, ak bol rozhodcovský rozsudok zrušený z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy alebo z dôvodu, že je vylúčené riešiť predmet sporu v rozhodcovskxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxobecný súd konať v intenciách žaloby a vzájomnej žaloby. Ide o prípady právomoci rozhodcovského súdu konať vo veci.
V právnej teórii a praxi dochádzx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxbecný súd bez ďalšieho pokračuje v konaní vo veci a v rozsahu uvedenom v žalobe, prípadne vzájomnej žalobe. Z textu § 43 ods. 1 ZRK však jednoznačne vyplýxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxcným súdom. V takomto prípade lehoty neplynú a ostávajú zachované. Tento náš výklad vychádza najmä z gramatického výkladu slova "pokračuje". Následnx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxd.). V prípade, ak by žalobca nemal záujem o pokračovanie v konaní pred všeobecným súdom, môže zobrať žalobu späť a postupuje sa rovnako, ako keby žaloba xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxých dôvodov, právomoc rozhodcovského súdu ostáva zachovaná a tento súd bude naďalej konať vo veci samej už po zrušení rozhodcovského rozsudku. V zmyslx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xenátu toho istého rozhodcovského súdu. Z dikcie zákona vyplýva, že ide o kogentné ustanovenie, ktoré nemožno dohodou strán obísť. Účastníci konania sx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu ČR zo 16. apríla 2008, sp. zn. 32 Cdo 3186/2007:
Ustanovení § 33 ZRŘ stanoví, že soud zamítne návrh na zrušení rozhodčího nálezu, který sa opírá o dxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxozději, než začala jednat ve věci samé. Neuplatni-li žalobce návrh podle § 31 ve spojení s § 33 ZRŘ včas, je důvod pro zamítnutí návrhu na zrušení rozhodčíxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx e) ZRŘ míří především na ochranu dodržování základních procesních práv a povinností účastníku rozhodčího řízení s ohledem na zásadu rovnosti účastníxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxky navržené důkazy byly před rozhodčím soudem projednány tak, že buď budou provedeny, nebo nebudou po řádném odůvodnění připušteny. Všechny námitky vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxnávaní sporu, nikoly správnosti skutkových nebo právních závěrů učiněných rozhodčím soudem.
II. Při rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu není sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxsledného právního posouzení věci. Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu totiž nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxnkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná možnost k uplatnění jejích xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxného súdu ČR z 8. marca 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07:
Rozhodčí řízení je druhem civilního procesu. Základní rozdíl oproti civilnímu procesu odehrávajícxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xoudním procesu je jím soud, v rozhodčím řízení rozhodce či stálý rozhodčí soud (dále též jen "rozhodce"). Pravomoc rozhodce projednat a rozhodnout spox xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxze podmíněně) pravomoc soudu a zakládají pravomoc rozhodce. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxan však jdou ještě dále a umožňují procesním stranám určovat kupříkladu takové otázky, jako jsou osoby rozhodců, procesní pravidla, místo konání rozhxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxí vylučuje, aby v téže věci probíhalo paralelně civilní řízení; přiznání účinků pravomocného soudního rozhodnutí rozhodčímu nálezu (§ 28 odst. 2 ZRŘ) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx projevenou vůli stran směřující k projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do rozhodčího řízení zasahovat pouze v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxoučení či snížení úrovně ochrany, která by se stranám dostala v civilním řízení soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním procesu, je nastolxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí, aby věc byla projednána rozhodcem. Projednání věci v rozhodčím řízení z tohoto hlediska neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž představuje spíšx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxmu řízení za alternativní způsob řešení sporů.
Uznesenie Ústavného súdu ČR z 18. septembra 2008, sp. zn. II. 2141/08:
Přestože petit ústavní stížnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvatele se týká spíše postupu rozhodce v rozhodčím řízení (stěžovatel napadá postup při ustanovení opatrovníka pro doručení rozhodčího nálezu v rozhoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxzení předchozím (rozhodčím). Takový postup ovšem není možný, neboť řízení nalézací (v tomto případě rozhodčí řízení dle zákona o rozhodčím řízení) je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nalézacím. V řízení o nařízení exekuce je exekuční soud ve vztahu k exekučnímu titulu (tedy v daném případě k rozhodčímu nálezu) oprávněn zkoumat pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxdenými skutečnostmi zabýval a existenci vykonatelného titulu potvrdil. Pokud se stěžovatel domnívá, že rozhodčí řízení, resp. rozhodčí nález, vykaxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx decembra 2009, sp. zn. 4 Ndob 24/2009:
Na konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku je vždy príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza miesto rozhodxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutia rozhodcovského súdu v prvom rade poukazuje na svoju judikatúru (sp. zn. III. ÚS 95/2010), podľa ktorej podstata rozhodcovského xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxu konania pred všeobecnými súdmi, keď jeho významnými prednosťami oproti konaniu pred všeobecnými súdmi sú flexibilita a rýchlosť konania, jeho nefoxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxských súdov, pretože v súlade s § 40 ZRK možno tuzemský rozhodcovský rozsudok napadnúť žalobou na príslušnom všeobecnom súde len z taxatívne vymedzenxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxhodcovskom konaní vytvoril právnu prípustnosť kontroly súdnej moci nad rozhodcovskými rozsudkami všeobecnými súdmi v taxatívne vymedzených prípaxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je namieste, aby do tohto procesu aktívne zasiahol aj ústavný súd.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. novembra 2015, sp. zn. Plz. ÚS 5/2015:
Ústavný xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxODCOVSKÉHO ROZSUDKU
Tuzemský rozhodcovský rozsudok
Rozsudok rozhodcovského súdu má tú istú právnu silu ako rozsudok všeobexxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxého rozhodcovského rozsudku, ktorým zákon rozumie rozhodcovský rozsudok vydaný na území Slovenskej republiky. Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozhxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxo možné vykonať cudzí rozhodcovský rozsudok v Slovenskej republike, je potrebné, aby bol najprv uznaný.
Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť txxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xovinný preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a aj exekučný titul z hľadiska súladu so zákonom. Otáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe a vyvolala viacero protichodných reakcií. Odporcovia možnosti hmotnoprávneho preskúmania rozhodcovského rozhodnutia poukazovali na charakter xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxjto argumentácie nie sú celkom bezmocní a ako keby bez ochrany.
Na druhej strane však treba povedať, že problémy pri poverení exekútorov na výkon exexxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo judikatúry potvrdzovalo akútnosť tohto problému. Spornými pritom boli často už samotné rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvárané zväčša medzi doxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xákonnosti a má slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie.150)
Z aktuálne platného znenia zákona o rozhodcovskom konaní vypadol § 45, pričom toto ustanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx a mohol ho preskúmavať z hľadiska vyjadreného v § 45 ZRK aj čo do jeho materiálnej správnosti (rozhodnutie reflektuje právny stav pred účinnosťou zákxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xo mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkach. Tento stav nebol skutočne v kontexte efektívneho priebehu rozhodcovského konania a výkonu rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaní na úkor súdnej ingerencie.152)
Na nerovnocenné postavenie rozhodcovského rozsudku v kxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxl rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu preskúmať podklady pre poverenie a následne exekútora aj poveriť vykonaním exekúcie. Kým v prípaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxn stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exekučný poriadok neuvádzal žiadnu ďalšiu lehotu. Teda z toho možno dedukovať, že exekučný súd nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xalšia lehota.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že týmto prístupom sa fakticky vytvorila ďalšia preskúmavacia inštancia, keďže v prípade, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prístup akcentoval vo svojej rozhodovacej činnosti aj Ústavný súd ČR, ktorý judikoval, že zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musia účastníci konania využiť možnosti, ktoré im ponúka zákon o rozhodcovskom konaní, a to najmä možnosť preskúmania rozhodcovského rozhodnutia a rxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxe vymedzenia cudzieho rozhodcovského rozsudku je potrebné reflektovať aj § 34 ods. 3 ZRK, v zmysle ktorého sa rozhodcovský rozsudok posudzuje ako tuzexxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxada o uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je povinný k písomnému návrhu na uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku podanému na xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x§ 47 ods. 1 ZRK). V prípade, ak nie je cudzí rozhodcovský rozsudok alebo rozhodcovská zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku, účastník konania je povinnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxeň bol v cudzine tento rozsudok napadnutý návrhom na jeho zrušenie, môže súd na návrh účastníka konania, ktorý návrh na zrušenie rozsudku podal, odložix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxzhodcovský rozsudok je uznaný tým, že súd, ktorý je príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu, naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého konania upravuje dôvody, pre ktoré môže súd odoprieť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku. Takto urobiť však môže súd len na podnet zo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xmluvná strana rozhodcovskej zmluvy nemohol uplatňovať svoje práva, alebo že rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný;
b.
účastník nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo z iných závxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxcovská zmluva nepredvídala alebo nespĺňa dohodnuté podmienky na predloženie xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho poriadku štátu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný, vylúčená z rozhodcovského konanxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xa táto dohoda neuzavrela a ak ustanovenie rozhodcovského alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s právnym poriadkom štátu, kde sa rozhodcxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xdložil súd štátu, v ktorom alebo podľa ktorého právneho poriadku bol rozhodcovský rozsudok vydaný alebo týmto súdom zrušený.
Súd príslušný na vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xozhodcovský rozsudok uplatňuje, ak zistí, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nemožno predmet sporu riešiť v rozhodcovskom konaní alebx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu povinný vždy odôvodniť. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 248/2008:
Exekučné tituly, ktoré vznikli mimo územia Slovenskex xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozhodovanie o ktorých štandardne spadá do právomoci súdov, a verejné listiny o takýchto právnych vzťahoch, spísané alebo zaregistrované oprávnenxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xozhodnutia komunitárnych orgánov. Základným predpokladom na vykonanie cudzieho exekučného titulu je jeho uznanie. Uznaním cudzieho rozhodnutia txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxučných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a procesnom a Exekučného poriadku, 2) uznanie vykonateľnosti podľa medzištátnej dohody o právnej pomoci, resp. dohody o uznávaní a výkone rozhodnutíx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxych a obchodných veciach (Brusel I), 4) vykonateľnosť podľa nariadenia Parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxnanie a výkon rozhodnutia orgánu Európskych spoločenstiev. Klasické uznanie vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu prichádza do úvahy, ak Slovxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxhu umožňujúcom vyšší štandard uznávania, ani nie je viazaný komunitárnymi procesnými normami). Exekučný súd podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinároxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xvedené). Majetkové cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie.
Rozhodcovské rozhodnutia nie sú zastrešexx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdcovského rozhodnutia oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne aj uznanie tohto rozhodnutia. K návrhu prikladá aj originál rozhodcovskej zmxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxaný tým, že exekučný súd naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok (§ 49 ods. 1 ZRK).
R 46/2012:
Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný súd je povinný zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o vydanie pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutia neprípustný.
Nález Ústavného súdu SR z 10. júla 2013, sp. zn. II. ÚS 499/2012:
1. Postup exekučného súdu, ktorý pri rozhodovaní o žiadoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxútora na účely posúdenia ich súladu so zákonom, treba na účel čl. 48 ods. 2 Ústavy SR považovať za vykonávanie dôkazov. Aj pri tom však platí ustanovenie x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx bez návrhu účastníka, vymedzenú určitým skutkovým stavom a nárokom, o ktorý v nej ide, alebo očakávaným predmetom meritórneho súdneho rozhodnutia, ax xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx konania.
3. Z pohľadu čl. 48 ods. 2 Ústavy SR nie je nevyhnutné, aby bola každému kedykoľvek, v každej inštancii a v každom jednotlivom konaní opakovanx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xá istá "vec", teda ten istý nárok alebo predmet konania založený na totožnom skutkovom stave, ku ktorým sa už účastník mohol dostatočne vyjadriť v predcxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx 2 Ústavy SR v určitej fáze (hoci aj procesne samostatnej) alebo inštancii prerokúvania určitej veci za predpokladu, že takéto obmedzenie je primeranx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxe realizovať v jeho neskoršej fáze alebo inštancii.
4. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi podľa § 44 ods. 2 EP ide o toxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, ktoré sú podkladom rozhodnutia exekučného súdu, už realizoval v základnom konaní, v dôsledku čoho nie je nevyhnutné, xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxvnaní so skutkovým stavom zisteným v predchádzajúcom konaní a vyplývajúcim z exekučného titulu, zaniká totožnosť "veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Sxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xitul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novovytvorenej procesnej situácii vyjadriť, pretože takýto postup exekxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xyjadriť už v predchádzajúcom konaní, pretože pri novom otvorení týchto otázok musí mať účastník opätovne možnosť navrhnúť dôkazy na vyvrátenie skutkxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxvyššieho súdu ČR z 10. júla 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012
: I. Podle ustálené soudní praxe soud při nařízení exekuce zkoumá, zda exekuční titul byl vydán oxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx navrhována v takovém rozsahu, který stačí k uspokojení oprávněného, a zda vymáhané právo není prekludováno. Exekuční soud není oprávněn přezkoumávax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxízení výkonu nezhojí vady, bránící provedení výkonu rozhodnutí a existující již v době jeho vydání. Nařízenou exekuci tedy lze zastavit také tehdy, zjxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxké judikoval, že je-li exekučním titulem rozhodčí nález, lze vedle zvláštních důvodů zastavení exekuce (§ 35 odst. 1 ZRŘ ve znění účinném do 31.3.2012) xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxilým exekučním titulem bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Přitom též uzavřel, že aplikace § 15 odxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx. zn. 26 Cdo 638/2015:
(...) v exekučním řízení před pověřením soudního exekutora provedením exekuce je nezbytné vždy zkoumat, zda exekuční titul byl xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx OZ, a rozhodce přesto vydal rozhodčí nález, ačkoliv k tomu neměl pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl, a to bez ohledu na txx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pravomoci rozhodce v exekučním řízení, se Ústavní soud ČR ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval. V nálezech ze 17. ledna 2012 (N 15/64 SbNU 155), sxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxxx6 SbNU 433), sp. zn. III. ÚS 1624/12, dal dostatečně zřetelně najevo, že při nařízení exekuce je soud povinen zabývat se námitkami povinného dotýkajícíxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xstavní soud ČR dodal, že aprobování rozhodčího nálezu vydaného při nedostatku pravomoci rozhodce je zásahem do práva na spravedlivý proces garantovaxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Civilného sporového poriadku. Nie je preto potrebné uznávať ho v osobitnom konaní. Toto konštatovanie sa však týka len tuzemského rozhodcovského rozxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorým sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní o veci samej a bolo vydané na území iného štátu ako Slovenskej republiky. Na to, aby bolo možné vykonať cudzí roxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxlušný exekučný (všeobecný) súd, ktorý je povinný preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a aj exekuxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxie súdom vzbudila prednedávnom veľké vášne a vyvolala viacero protichodných reakcií. Odporcovia možnosti hmotnoprávneho preskúmania rozhodcovskxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníci rozhodcovského konania tak podľa tejto argumentácie nie sú celkom bezmocní a ako keby bez ochrany.
Na druhej strane však treba povedať, že proxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi v rámci rozhodcovského konania. Množstvo judikatúry potvrdzovalo akútnosť tohto problému. Spornými pritom boli často už samotné rozhodcovské zmlxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a má slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie.150)
Z aktuálne platného znenia zákona o rozhodcovxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxol - nebol ním teda viazaný v zmysle § 159 OSP a mohol ho preskúmavať z hľadiska vyjadreného v § 45 ZRK aj čo do jeho materiálnej správnosti (rozhodnutie rxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxodcovský rozsudok nebol, teda tak, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkach. Tento stav nebol skutočne v kontexte efektívneho pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x roku 2014 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaní na úkor súdnej ingerencie.152)
Na nerovnocenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi do účinnosti zmien z roku 2014 ustanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu preskúmať podklady pre poverenie a následne exekútora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxde rozhodcovského rozhodnutia153) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exekučný poriadok neuvádzal žiadnu ďalšiu lehotu. Texx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a rovnako mu nebola ustanovená ani žiadna ďalšia lehota.
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxor žiadosti, návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.154) Obdobný prístup akcentovxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodcu bola skúmaná aj v exekučnom konaní.155)
De lege lata
je tento stav zásadne zmenený, keďže
agenda
spotrebiteľských sporov bola presunutá do oxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxžnosť preskúmania rozhodcovského rozhodnutia a rovnako aj možnosť zrušenia rozhodcovského rozsudku.
Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozsudok vxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxorého sa rozhodcovský rozsudok posudzuje ako tuzemský bez ohľadu na to, kde bol podpísaný, odkiaľ bol odoslaný alebo kde bol účastníkom rozhodcovskéhx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxkon cudzieho rozhodcovského rozsudku podanému na súd pripojiť originál tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku alebo jeho osvedčenú kópiu a origináx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxná v slovenskom jazyku, účastník konania je povinný zabezpečiť jej úradný preklad do nášho jazyka.
V prípade, ak sa v Slovenskej republike žiada o vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxia, ktorý návrh na zrušenie rozsudku podal, odložiť vykonateľnosť tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku.
Proces uznania cudzieho rozhodcovskxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok. Následne sa cudzí rozhodcovský rozsudok vykoná ako tuzemský rozhodcovský rozsudokx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozsudku. Takto urobiť však môže súd len na podnet zo strany účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje. Ako dôvody pre txxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx štátu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný;
b.
účastník nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo z inýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xozhodcovská zmluva nepredvídala alebo nespĺňa dohodnuté podmienky na predloženie sporu na rozhodcovské konanie, alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxiadku štátu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný, vylúčená z rozhodcovského konania;
d.
rozhodcovský súd nebol ustanovený alebo rozhodcovské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxiebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s právnym poriadkom štátu, kde sa rozhodcovské konanie konalo, alebo
e.
rozhodcovský rozsudok sa nestxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xol rozhodcovský rozsudok vydaný alebo týmto súdom zrušený.
Súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu odoprie uznanie a výkon cudziexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxadku Slovenskej republiky nemožno predmet sporu riešiť v rozhodcovskom konaní alebo by jeho uznanie a výkon boli v rozpore s verejným poriadkom. Rozhoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxvodniť. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je prípustný opravný prostriedok.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxa 2009, sp. zn. 2 Cdo 248/2008:
Exekučné tituly, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovanie o ktorých štandardne spadá do právomoci súdov, a verejné listiny o takýchto právnych vzťahoch, spísané alebo zaregistrované oprávnenýxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxzhodnutia komunitárnych orgánov. Základným predpokladom na vykonanie cudzieho exekučného titulu je jeho uznanie. Uznaním cudzieho rozhodnutia trxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčných titulov vo viacerých právnych režimoch: 1) klasické (formálne) uznanie vykonateľnosti podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkrxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdnutí, 3) uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxópsky exekučný titul pre nesporné nároky, 5) uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozhodnutia, 6) uznanie a výkon cudzieho správneho rozhodnutiax xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xk Slovenská republika nie je viazaná inou úpravou (t.j. v prípade, keď bol exekučný titul vydaný v štáte, ktorý nie je so Slovenskou republikou v zmluvnox xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxinárodnom práve súkromnom a procesnom uzná vykonateľnosť cudzieho rozhodnutia, ak nie je dôvod na jeho neuznanie na území Slovenskej republiky (poroxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxtrešené nariadením Brusel I ani nariadením č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. Pri uznávaní a výkone cudzieho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkej zmluvy alebo jej osvedčenú kópiu. Uznanie cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxkomto prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať dxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxanie poverenia na vykonanie exekúcie, ak už pri postupe podľa § 44 ods. 2 EP vyjde najavo existencia relevantnej okolnosti, s ohľadom na ktorú je nútený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxenie poverenia na vykonanie exekúcie skúma obsah návrhu na vykonanie exekúcie, exekučného titulu a žiadosti súdneho exekútora na účely posúdenia ich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z úradnej činnosti dokazovať netreba.
2. "Vecou" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR treba rozumieť určitú záležxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxj ide, alebo očakávaným predmetom meritórneho súdneho rozhodnutia, ak jeho predmetom nie je nárok. Naopak, pojem "vec" nemožno bez ďalšieho stotožňoxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx kedykoľvek, v každej inštancii a v každom jednotlivom konaní opakovane dávaná možnosť neustále trvať na verejnom prerokovaní veci a vyjadrovaní sa k vxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxkovom stave, ku ktorým sa už účastník mohol dostatočne vyjadriť v predchádzajúcom konaní a v ktorých nedošlo z pohľadu uvedeného práva k žiadnej zmene. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxkúvania určitej veci za predpokladu, že takéto obmedzenie je primerané a že účastník mal možnosť tieto práva efektívne realizovať v skoršej fáze alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi podľa § 44 ods. 2 EP ide o totožnú "vec" s tou, ktorá už bola prerokovaná v konaní, v ktorom došlo k vydaniu exexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu, už realizoval v základnom konaní, v dôsledku čoho nie je nevyhnutné, aby mu exekučný súd dal takúto možnosť opätovne.
5. Zmenou skutkového stavu, z kxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxekučného titulu, zaniká totožnosť "veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. Ak exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 EP na ťarchx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxovytvorenej procesnej situácii vyjadriť, pretože takýto postup exekučného súdu robí v rozsahu odchylných skutkových zistení z už raz prerokovanej vxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xusí mať účastník opätovne možnosť navrhnúť dôkazy na vyvrátenie skutkových zistení, ktoré vykonal xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxx3, sp. zn. 31 Cdo 958/2012
: I. Podle ustálené soudní praxe soud při nařízení exekuce zkoumá, zda exekuční titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravoxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který stačí k uspokojení oprávněného, a zda vymáhané právo není prekludováno. Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučníhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxřízení výkonu nezhojí vady, bránící provedení výkonu rozhodnutí a existující již v době jeho vydání. Nařízenou exekuci tedy lze zastavit také tehdy, zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xaké judikoval, že je-li exekučním titulem rozhodčí nález, lze vedle zvláštních důvodů zastavení exekuce (§ 35 odst. 1 ZRŘ ve znění účinném do 31.3.2012x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxbilým exekučním titulem bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Přitom též uzavřel, že aplikace § 15 oxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xp. zn. 26 Cdo 638/2015:
(...) v exekučním řízení před pověřením soudního exekutora provedením exekuce je nezbytné vždy zkoumat, zda exekuční titul byx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x9 OZ, a rozhodce přesto vydal rozhodčí nález, ačkoliv k tomu neměl pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl, a to bez ohledu na xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy a pravomoci rozhodce v exekučním řízení, se Ústavní soud ČR ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval. V nálezech ze 17. ledna 2012 (N 15/64 SbNU 155), xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx66 SbNU 433), sp. zn. III. ÚS 1624/12, dal dostatečně zřetelně najevo, že při nařízení exekuce je soud povinen zabývat se námitkami povinného dotýkajícxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx Ústavní soud ČR dodal, že aprobování rozhodčího nálezu vydaného při nedostatku pravomoci rozhodce je zásahem do práva na spravedlivý proces garantovxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xe preto potrebné uznávať ho v osobitnom konaní. Toto konštatovanie sa však týka len tuzemského rozhodcovského rozsudku, ktorým zákon rozumie rozhodcxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xonaní o veci samej a bolo vydané na území iného štátu ako Slovenskej republiky. Na to, aby bolo možné vykonať cudzí rozhodcovský rozsudok v Slovenskej rexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vykonanie exekúcie udeľuje podľa § 55 EP príslušný exekučný (všeobecný) súd, ktorý je povinný preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxa o udelenie poverenia exekútora na jeho vykonanie súdom vzbudila prednedávnom veľké vášne a vyvolala viacero protichodných reakcií. Odporcovia možxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v rámci samotného rozhodcovského konania. Účastníci rozhodcovského konania tak podľa tejto argumentácie nie sú celkom bezmocní a ako keby bez ochranxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxlosti so spotrebiteľskými kauzami rozhodnutými v rámci rozhodcovského konania. Množstvo judikatúry potvrdzovalo akútnosť tohto problému. Spornýxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xodľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a má slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie.150)
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsudok tak, akoby materiálne právoplatný nebol - nebol ním teda viazaný v zmysle § 159 OSP a mohol ho preskúmavať z hľadiska vyjadreného v § 45 ZRK aj čx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xúd oprávnený vykonávať tak, ako keby žiadny rozhodcovský rozsudok nebol, teda tak, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkach. Texxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodcovského konania opodstatnený. Novelou z roku 2014 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaní nx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xrávnej regulácii do účinnosti zmien z roku 2014 ustanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu preskúmať podklady pre poverenie a násxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú lehotu, v prípade rozhodcovského rozhodnutia153) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exekučný poriadok neuvádzal žiadnu ďxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxov pre exekúciu, a rovnako mu nebola ustanovená ani žiadna ďalšia lehota.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že týmto prístupom sa fakticky vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.154) Obdobný prístup akcentoval vo svojej rozhodovacej činnosti aj Ústavný súd ČR, ktorý judikoval, že zxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxx zásadne zmenený, keďže
agenda
spotrebiteľských sporov bola presunutá do osobitného zákona. V rámci rozhodcovského konania musia účastníci konanix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnia rozhodcovského rozsudku.
Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozsudok vydaný mimo územia Slovenskej republiky. V kontexte vymedzenia cudzieho rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxe bol podpísaný, odkiaľ bol odoslaný alebo kde bol účastníkom rozhodcovského konania doručený.
Účastník konania, ktorý žiada o uznanie a výkon cudxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xohto cudzieho rozhodcovského rozsudku alebo jeho osvedčenú kópiu a originál rozhodcovskej zmluvy alebo jej osvedčenú kópiu (§ 47 ods. 1 ZRK). V prípadxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx preklad do nášho jazyka.
V prípade, ak sa v Slovenskej republike žiada o vykonanie cudzieho rozhodcovského rozsudku a zároveň bol v cudzine tento roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xudzieho rozhodcovského rozsudku.
Proces xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutia alebo na exekúciu, naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok. Následne sa cudzí rozhodcovský rozsudok vykoná ako tuxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxkon cudzieho rozhodcovského rozsudku. Takto urobiť však môže súd len na podnet zo strany účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsuxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx alebo že rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluvx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo z iných závažných dôvodov, ktoré výslovne uvedie, sa nemohol zúčastniť na rozhoxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdloženie sporu na rozhodcovské konanie, alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala rozhodcovská xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxého konania;
d.
rozhodcovský súd nebol ustanovený alebo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xa rozhodcovské konanie konalo, alebo
e.
rozhodcovský rozsudok sa nestal právoplatným a záväzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo jexx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxlušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu odoprie uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka konania, proti ktorému xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnaní alebo by jeho uznanie a výkon boli v rozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxo rozhodcovského rozsudku, je prípustný opravný prostriedok.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx x48/2008:
Exekučné tituly, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, je možné nútene vykonať v Slovenskej republike. Ide o rozhodnutia cudzícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxchto právnych vzťahoch, spísané alebo zaregistrované oprávnenými osobami cudzích štátov, cudzie rozhodcovské rozhodnutia, rozhodnutia cudzích sxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxekučného titulu je jeho uznanie. Uznaním cudzieho rozhodnutia treba chápať priznanie právnych účinkov rozhodnutiu na území Slovenskej republiky.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxateľnosti podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a Exekučného poriadku, 2) uznanie vykonateľnosti podľa medzištátxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I), 4) vykonateľnosť podľa nariadenia Parlamxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia, 6) uznanie a výkon cudzieho správneho rozhodnutia, 7) uznanie a výkon rozhodnutia orgánu Európskych spoločenstiev. Klasické uznanie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxtul vydaný v štáte, ktorý nie je so Slovenskou republikou v zmluvnom vzťahu umožňujúcom vyšší štandard uznávania, ani nie je viazaný komunitárnymi proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nie je dôvod na jeho neuznanie na území Slovenskej republiky (porovnaj uvedené). Majetkové cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd vydá poverxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxekučný titul pre nesporné nároky. Pri uznávaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozhodnutia oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne aj uznxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že exekučný súd naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskex xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxzsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný sxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxcia relevantnej okolnosti, s ohľadom na ktorú je nútený výkon rozhodnutia neprípustný.
Nález Ústavného súdu SR z 10. júla 2013, sp. zn. II. ÚS 499/20xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxkonanie exekúcie, exekučného titulu a žiadosti súdneho exekútora na účely posúdenia ich súladu so zákonom, treba na účel čl. 48 ods. 2 Ústavy SR považoxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xokazovať netreba.
2. "Vecou" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR treba rozumieť určitú záležitosť, s ktorou sa účastník obrátil na súd, prípadne o ktorej sxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutia, ak jeho predmetom nie je nárok. Naopak, pojem "vec" nemožno bez ďalšieho stotožňovať s jedným konaním, resp. s jednou inštanciou v rámci prebiexxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opakovane dávaná možnosť neustále trvať na verejnom prerokovaní veci a vyjadrovaní sa k vykonaným dôkazom, ak predmetom všetkých týchto konaní a inštxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiť v predchádzajúcom konaní a v ktorých nedošlo z pohľadu uvedeného práva k žiadnej zmene. Preto možno akceptovať určité obmedzenie práv zaručených v čxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx primerané a že účastník mal možnosť tieto práva efektívne realizovať v skoršej fáze alebo inštancii prerokovania danej veci alebo bude mať možnosť ich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xP ide o totožnú "vec" s tou, ktorá už bola prerokovaná v konaní, v ktorom došlo k vydaniu exekučného titulu. Preto možno vychádzať z toho, že oprávnený svxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxyhnutné, aby mu exekučný súd dal takúto možnosť opätovne.
5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxom konaní a vyplývajúcim z exekučného titulu, zaniká totožnosť "veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. Ak exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenix xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xykonaným dôkazom a takto novovytvorenej procesnej situácii vyjadriť, pretože takýto postup exekučného súdu robí v rozsahu odchylných skutkových zixxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxvom otvorení týchto otázok musí mať účastník opätovne možnosť navrhnúť dôkazy na vyvrátenie skutkových zistení, ktoré vykonal exekučný súd, ako aj dôxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx12
: I. Podle ustálené soudní praxe soud při nařízení exekuce zkoumá, zda exekuční titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc, zda je vykonatelnx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxení oprávněného, a zda vymáhané právo není prekludováno. Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu; obsahem rozhxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vady, bránící provedení výkonu rozhodnutí a existující již v době jeho vydání. Nařízenou exekuci tedy lze zastavit také tehdy, zjistí-li soud (dodatexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxi exekučním titulem rozhodčí nález, lze vedle zvláštních důvodů zastavení exekuce (§ 35 odst. 1 ZRŘ ve znění účinném do 31.3.2012) zastavit exekuci i z dxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxem bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Přitom též uzavřel, že aplikace § 15 odst. 2 ZRŘ (ve znění účixxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
(...) v exekučním řízení před pověřením soudního exekutora provedením exekuce je nezbytné vždy zkoumat, zda exekuční titul byl vydán orgánem, který x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx vydal rozhodčí nález, ačkoliv k tomu neměl pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl, a to bez ohledu na to, zda povinný podal nxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v exekučním řízení, se Ústavní soud ČR ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval. V nálezech ze 17. ledna 2012 (N 15/64 SbNU 155), sp. zn. I. ÚS 871/11, z 2xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxI. ÚS 1624/12, dal dostatečně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxa je rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem; v nálezu ze 6. března 2013, sp. zn. IV. ÚS 4709/12, Ústavní soud ČR dodal, že aprobování rozhodčího nálxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
Rozsudok rozhodcovského súdu má tú istú právnu silu ako rozsudok všeobecného súdu vydaný podľa Civilného sporového poriadku. Nie je preto potrebxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxk vydaný na území Slovenskej republiky. Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozhodcovské rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní o veci saxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxtrebné, aby bol najprv uznaný.
Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť teda priamo podkladom pre exekučné konanie.149) Poverenie na vykonanie exxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrh na vykonanie exekúcie a aj exekučný titul z hľadiska súladu so zákonom. Otázka preskúmania rozhodcovského rozhodnutia v rámci konania o udelenie poxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrávneho preskúmania rozhodcovského rozhodnutia poukazovali na charakter rozhodcovského konania a na možnosť nápravy rozhodnutia aj v rámci samotnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxj strane však treba povedať, že problémy pri poverení exekútorov na výkon exekúcie sa v nedávnej minulosti objavili predovšetkým v súvislosti so spotrxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx často už samotné rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvárané zväčša medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi. Exekučné súdne konanie sa musí podľa konštantxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xlatného znenia zákona o rozhodcovskom konaní vypadol § 45, pričom toto ustanovenia umožňovalo exekučnému súdu hľadieť na rozhodcovský rozsudok tak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxd oprávnený vykonávať tak, ako keby žiadny rozhodcovský rozsudok nebol, teda tak, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkach. Tenxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodcovského konania opodstatnený. Novelou z roku 2014 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaní na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx skutočnosť, že zákonodarca v právnej regulácii do účinnosti zmien z roku 2014 ustanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu preskúmxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčný poriadok uvádzal 15-dňovú lehotu, v prípade rozhodcovského rozhodnutia153) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exekučnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutia a ďalších podkladov pre exekúciu, a rovnako mu nebola ustanovená ani žiadna ďalšia lehota.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.154) Obdobný prístup akcentoval vo svojej rozhodovacej činnosti aj Ústavxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
De lege lata
je tento stav zásadne zmenený, keďže
agenda
spotrebiteľských sporov bola presunutá do osobitného zákona. V rámci rozhodcovského kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxutia a rovnako aj možnosť zrušenia rozhodcovského rozsudku.
Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozsudok vydaný mimo územia Slovenskej republiky. V kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xko tuzemský bez ohľadu na to, kde bol podpísaný, odkiaľ bol odoslaný alebo kde bol účastníkom rozhodcovského konania doručený.
Účastník konania, kxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnému na súd pripojiť originál tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku alebo jeho osvedčenú kópiu a originál rozhodcovskej zmluvy alebo jej osvedčenú xxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečiť jej úradný preklad do nášho jazyka.
V prípade, ak sa v Slovenskej republike žiada o vykonanie cudzieho rozhodcovského rozsudku a zárovex xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonateľnosť tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku.
Proces uznania cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nekončí rozhodnutím súdu. Cudzí rozxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxský rozsudok. Následne sa cudzí rozhodcovský rozsudok vykoná ako tuzemský rozhodcovský rozsudok.
Zákon v záujme ochrany účastníkov rozhodcovskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xtrany účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje. Ako dôvody pre takýto postup zákon uvádza, že:
a.
účastník ako zmxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho poriadku štátu, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxžných dôvodov, ktoré výslovne uvedie, sa nemohol zúčastniť na rozhodcovskom konaní;
c.
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý rozhodcxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho poriadku šxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania; ak sa táto dohoda neuzavrela a ak ustanovenie rozhodcovského alebo priebeh rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxoplatným a záväzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo jeho výkon odložil súd štátu, v ktorom alebo podľa ktorého právneho poriadku bol rozhxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxn boli v rozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na výkon rozxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrípustný opravný prostriedok.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xútene vykonať v Slovenskej republike. Ide o rozhodnutia cudzích súdnych orgánov, ktoré sa týkajú vymedzených právnych vzťahov, rozhodovanie o ktorýxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxátov, cudzie rozhodcovské rozhodnutia, rozhodnutia cudzích správnych orgánov a v prípade členských štátov Európskej únie aj rozhodnutia komunitárxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnych účinkov rozhodnutiu na území Slovenskej republiky.
Slovenské exekučné orgány uznávajú vykonateľnosť cudzích exekučných titulov vo viacxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxekučného poriadku, 2) uznanie vykonateľnosti podľa medzištátnej dohody o právnej pomoci, resp. dohody o uznávaní a výkone rozhodnutí, 3) uznanie a vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh veciach (Brusel I), 4) vykonateľnosť podľa nariadenia Parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxzhodnutia orgánu Európskych spoločenstiev. Klasické uznanie vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu prichádza do úvahy, ak Slovenská republikx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší štandard uznávania, ani nie je viazaný komunitárnymi procesnými normami). Exekučný súd podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkrxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxené nariadením Brusel I ani nariadením č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. Pri uznávaní a výkone cudzieho rozhxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvy alebo jej osvedčenú kópiu. Uznanie cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uzxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxkonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxo prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný sxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poverenia na vykonanie exekúcie, ak už pri postupe podľa § 44 ods. 2 EP vyjde najavo existencia relevantnej okolnosti, s ohľadom na ktorú je nútený výkox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie skúma obsah návrhu na vykonanie exekúcie, exekučného titulu a žiadosti súdneho exexxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxe § 121 OSP, podľa ktorého skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z úradnej činnosti dokazovať netreba.
2. "Vecou" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm stavom a nárokom, o ktorý v nej ide, alebo očakávaným predmetom meritórneho súdneho rozhodnutia, ak jeho predmetom nie je nárok. Naopak, pojem "vec" nxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xx nevyhnutné, aby bola každému kedykoľvek, v každej inštancii a v každom jednotlivom konaní opakovane dávaná možnosť neustále trvať na verejnom prerokxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnia založený na totožnom skutkovom stave, ku ktorým sa už účastník mohol dostatočne vyjadriť v predchádzajúcom konaní a v ktorých nedošlo z pohľadu uvexxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxatnej) alebo inštancii prerokúvania určitej veci za predpokladu, že takéto obmedzenie je primerané a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xealizovať v jeho neskoršej fáze alebo inštancii.
4. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi podľa § 44 ods. 2 EP ide o totoxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxjadriť sa k vykonaným dôkazom, ktoré sú podkladom rozhodnutia exekučného súdu, už realizoval v základnom konaní, v dôsledku čoho nie je nevyhnutné, abx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxaní so skutkovým stavom zisteným v predchádzajúcom konaní a vyplývajúcim z exekučného titulu, zaniká totožnosť "veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novovytvorenej procesnej situácii vyjadriť, pretože takýto postup exekučxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxadriť už v predchádzajúcom konaní, pretože pri novom otvorení týchto otázok musí mať účastník opätovne možnosť navrhnúť dôkazy na vyvrátenie skutkovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxššieho súdu ČR z 10. júla 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012
: I. Podle ustálené soudní praxe soud při nařízení exekuce zkoumá, zda exekuční titul byl vydán orgxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxvrhována v takovém rozsahu, který stačí k uspokojení oprávněného, a zda vymáhané právo není prekludováno. Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxdná právní moc usnesení o nařízení výkonu nezhojí vady, bránící provedení výkonu rozhodnutí a existující již v době jeho vydání. Nařízenou exekuci tedx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlouva). Nejvyšší soud již také judikoval, že je-li exekučním titulem rozhodčí nález, lze vedle zvláštních důvodů zastavení exekuce (§ 35 odst. 1 ZRŘ ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xydaný rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Přitom téx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu ČR z 12. augusta 2015, sp. zn. 26 Cdo 638/2015:
(...) v exekučním řízení před pověřením soudního exekutora provedením exekuce je nezbytné vždy zkoxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx neměl pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl, a to bez ohledu na to, zda povinný podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xR ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval. V nálezech ze 17. ledna 2012 (N 15/64 SbNU 155), sp. zn. I. ÚS 871/11, z 26. ledna 2012 (N 21/64 SbNU 205), sp. zxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxně najevo, že při nařízení exekuce je soud povinen zabývat se námitkami povinného dotýkajícími se otázky pravomoci rozhodce, t.j. posoudit, zda je rozxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxaného při nedostatku pravomoci rozhodce je zásahem do práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny.
Roxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxvať ho v osobitnom konaní. Toto konštatovanie sa však týka len tuzemského rozhodcovského rozsudku, ktorým zákon rozumie rozhodcovský rozsudok vydanx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxlo vydané na území iného štátu ako Slovenskej republiky. Na to, aby bolo možné vykonať cudzí rozhodcovský rozsudok v Slovenskej republike, je potrebnéx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxe udeľuje podľa § 55 EP príslušný exekučný (všeobecný) súd, ktorý je povinný preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vyxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa exekútora na jeho vykonanie súdom vzbudila prednedávnom veľké vášne a vyvolala viacero protichodných reakcií. Odporcovia možnosti hmotnoprávnehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxhodcovského konania. Účastníci rozhodcovského konania tak podľa tejto argumentácie nie sú celkom bezmocní a ako keby bez ochrany.
Na druhej stranx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxskými kauzami rozhodnutými v rámci rozhodcovského konania. Množstvo judikatúry potvrdzovalo akútnosť tohto problému. Spornými pritom boli často ux xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xárukou zákonnosti a má slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie.150)
Z aktuálne platného znenia zákona o rozhodcovskom konaní vypadol § 45, pričom toxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx § 159 OSP a mohol ho preskúmavať z hľadiska vyjadreného v § 45 ZRK aj čo do jeho materiálnej správnosti (rozhodnutie reflektuje právny stav pred účinnoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkach. Tento stav nebol skutočne v kontexte efektívneho priebehu rozhodcovského konania a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaní na úkor súdnej ingerencie.152)
Na nerovnocenné postavenie rozhodcovského rozxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu preskúmať podklady pre poverenie a následne exekútora aj poveriť vykonaním exekúcie. Kýx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx3) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exekučný poriadok neuvádzal žiadnu ďalšiu lehotu. Teda z toho možno dedukovať, že exekuxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx žiadna ďalšia lehota.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že týmto prístupom sa fakticky vytvorila ďalšia preskúmavacia inštancia, keďže v pxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Obdobný prístup akcentoval vo svojej rozhodovacej činnosti aj Ústavný súd ČR, ktorý judikoval, že zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx sporov bola presunutá do osobitného zákona. V rámci rozhodcovského konania musia účastníci konania využiť možnosti, ktoré im ponúka zákon o rozhodcoxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxský rozsudok je rozsudok vydaný mimo územia Slovenskej xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxok posudzuje ako tuzemský bez ohľadu na to, kde bol podpísaný, odkiaľ bol odoslaný alebo kde bol účastníkom rozhodcovského konania doručený.
Účastxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku podanému na súd pripojiť originál tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku alebo jeho osvedčenú kópiu a originál rozhodcovskej zmluvy alebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxník konania je povinný zabezpečiť jej úradný preklad do nášho jazyka.
V prípade, ak sa v Slovenskej republike žiada o vykonanie cudzieho rozhodcovsxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxzsudku podal, odložiť vykonateľnosť tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku.
Proces uznania cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nekončí rozhoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxo o tuzemský rozhodcovský rozsudok. Následne sa cudzí rozhodcovský rozsudok vykoná ako tuzemský rozhodcovský rozsudok.
Zákon v záujme ochrany účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxže súd len na podnet zo strany účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje. Ako dôvody pre takýto postup zákon uvádza, žex
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa práxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnaní alebo z iných závažných dôvodov, ktoré výslovne uvedie, sa nemohol zúčastniť na rozhodcovskom konaní;
c.
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxlo o veci, ktorá je podľa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania; ak sa táto dohoda neuzavrela a ak ustanovenie rozhodcoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo jeho výkon odložil súd štátu, v ktorom alebo podľa ktorého právneho poriadku bol rozhodcovský rozsuxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsudku aj bez návrhu účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje, ak zistí, že podľa právneho poriadku Slovenskej repubxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu povinný vždy odôvodniť. Proti rozhodnxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 248xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xúdnych orgánov, ktoré sa týkajú vymedzených právnych vzťahov, rozhodovanie o ktorých štandardne spadá do právomoci súdov, a verejné listiny o takýchxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávnych orgánov a v prípade členských štátov Európskej únie aj rozhodnutia komunitárnych orgánov. Základným predpokladom na vykonanie cudzieho exekxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxovenské exekučné orgány uznávajú vykonateľnosť cudzích exekučných titulov vo viacerých právnych režimoch: 1) klasické (formálne) uznanie vykonatxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxj dohody o právnej pomoci, resp. dohody o uznávaní a výkone rozhodnutí, 3) uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 2xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxn cudzieho správneho rozhodnutia, 7) uznanie a výkon rozhodnutia orgánu Európskych spoločenstiev. Klasické uznanie vykonateľnosti cudzieho exekuxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xo Slovenskou republikou v zmluvnom vzťahu umožňujúcom vyšší štandard uznávania, ani nie je viazaný komunitárnymi procesnými normami). Exekučný súd xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx území Slovenskej republiky (porovnaj uvedené). Majetkové cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie.
Roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxky. Pri uznávaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozhodnutia oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne aj uznanie tohto rozhodnutia. K návrhx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že exekučný súd naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok (§ 49 ods. 1 ZRK).
R 46xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxvinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxovský súd s právomocou prejednať daný spor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný súd je povinný zamietnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnosti, s ohľadom na ktorú je nútený výkon rozhodnutia neprípustný.
Nález Ústavného súdu SR z 10. júla 2013, sp. zn. II. ÚS 499/2012:
1. Postup exekučxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxekučného titulu a žiadosti súdneho exekútora na účely posúdenia ich súladu so zákonom, treba na účel čl. 48 ods. 2 Ústavy SR považovať za vykonávanie dôxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x. "Vecou" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR treba rozumieť určitú záležitosť, s ktorou sa účastník obrátil na súd, prípadne o ktorej súd koná aj bez návrhu úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxetom nie je nárok. Naopak, pojem "vec" nemožno bez ďalšieho stotožňovať s jedným konaním, resp. s jednou inštanciou v rámci prebiehajúceho konania.
3x x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trvať na verejnom prerokovaní veci a vyjadrovaní sa k vykonaným dôkazom, ak predmetom všetkých týchto konaní a inštancií je tá istá "vec", teda ten istý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxých nedošlo z pohľadu uvedeného práva k žiadnej zmene. Preto možno akceptovať určité obmedzenie práv zaručených v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR v určitej fáze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tieto práva efektívne realizovať v skoršej fáze alebo inštancii prerokovania danej veci alebo bude mať možnosť ich efektívne realizovať v jeho neskorxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx bola prerokovaná v konaní, v ktorom došlo k vydaniu exekučného titulu. Preto možno vychádzať z toho, že oprávnený svoje právo vyjadriť sa k vykonaným dôxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxúto možnosť opätovne.
5. Zmenou skutkového stavu, z ktorého exekučný súd vychádza pri rozhodovaní podľa § 44 ods. 2 EP, v porovnaní so skutkovým stavom xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 EP na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx odchylných skutkových zistení z už raz prerokovanej veci "novú" vec. To platí bez ohľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjadriť už v predchádzajúxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnal exekučný súd, ako aj dôkazy na podporu skutkového stavu v tom smere, v akom je zistený v exekučnom titule.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 10. júla xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxavomoc, zda je vykonatelný po stránce formální a materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni, zda je exekuce navrhována v takovém rozsxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního titulu; obsahem rozhodnutí (jiného titulu), jehož exekuce se navrhuje, je vázán a je povinen z něj vycházet.
II. Ani případná právní moc usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxy, zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal (např. nebyla-li uzavřena rozhodčí smlouva). Nejvyšší soud jxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx012) zastavit exekuci i z důvodů uvedených x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Přitom též uzavřel, že aplikace § 15 odst. 2 ZRŘ (ve znění účinném do 31.3.201xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxím řízení před pověřením soudního exekutora provedením exekuce je nezbytné vždy zkoumat, zda exekuční titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xález, ačkoliv k tomu neměl pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl, a to bez ohledu na to, zda povinný podal návrh na zrušení rxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní, se Ústavní soud ČR ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval. V nálezech ze 17. ledna 2012 (N 15/64 SbNU 155), sp. zn. I. ÚS 871/11, z 26. ledna 2012 (N 2xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxl dostatečně zřetelně najevo, že při nařízení exekuce je soud povinen zabývat se námitkami povinného dotýkajícími se otázky pravomoci rozhodce, t.j. xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxzhodčího nálezu vydaného při nedostatku pravomoci rozhodce je zásahem do práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx preto potrebné uznávať ho v osobitnom konaní. Toto konštatovanie sa však týka len tuzemského rozhodcovského rozsudku, ktorým zákon rozumie rozhodcoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnaní o veci samej a bolo vydané na území iného štátu ako Slovenskej republiky. Na to, aby bolo možné vykonať cudzí rozhodcovský rozsudok v Slovenskej repxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa vykonanie exekúcie udeľuje podľa § 55 EP príslušný exekučný (všeobecný) súd, ktorý je povinný preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o udelenie poverenia exekútora na jeho vykonanie súdom vzbudila prednedávnom veľké vášne a vyvolala viacero protichodných reakcií. Odporcovia xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa aj v rámci samotného rozhodcovského konania. Účastníci rozhodcovského konania tak podľa tejto argumentácie nie sú celkom bezmocní a ako keby bez ochxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvislosti so spotrebiteľskými kauzami rozhodnutými v rámci rozhodcovského konania. Množstvo judikatúry potvrdzovalo akútnosť tohto problému. Spoxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxsí podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a má slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie.15xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxský rozsudok tak, akoby materiálne právoplatný nebol - nebol ním teda viazaný v zmysle § 159 OSP a mohol ho preskúmavať z hľadiska vyjadreného v § 45 ZRK xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxný súd oprávnený vykonávať tak, ako keby žiadny rozhodcovský rozsudok nebol, teda tak, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoval o týchto otázkachx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxie rozhodcovského konania opodstatnený. Novelou z roku 2014 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán v rozhodcovskom konaxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aj tá skutočnosť, že zákonodarca v právnej regulácii do účinnosti zmien z roku 2014 ustanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnosti exekučného súdu prexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxekučný poriadok uvádzal 15-dňovú lehotu, v prípade rozhodcovského rozhodnutia153) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa neuplatní. Pritom Exexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkého rozhodnutia a ďalších podkladov pre exekúciu, a rovnako mu nebola ustanovená ani žiadna ďalšia lehota.
Na základe uvedeného možno konštatovaxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xitulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.154) Obdobný prístup akcentoval vo svojej rozhodovacej činnosti aj Úxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx.155)
xx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxia musia účastníci konania využiť možnosti, ktoré im ponúka zákon o rozhodcovskom konaní, a to najmä možnosť preskúmania rozhodcovského rozhodnutia x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxte vymedzenia cudzieho rozhodcovského rozsudku je potrebné reflektovať aj § 34 ods. 3 ZRK, v zmysle ktorého sa rozhodcovský rozsudok posudzuje ako tuxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žiada o uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je povinný k písomnému návrhu na uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku podanému xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu (§ 47 ods. 1 ZRK). V prípade, ak nie je cudzí rozhodcovský rozsudok alebo rozhodcovská zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku, účastník konania je povixxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxoveň bol v cudzine tento rozsudok napadnutý návrhom na jeho zrušenie, môže súd na návrh účastníka konania, ktorý návrh na zrušenie rozsudku podal, odloxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že súd, ktorý je príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu, naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvského konania upravuje dôvody, pre ktoré môže súd odoprieť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku. Takto urobiť však môže súd len na podnet xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxo zmluvná strana rozhodcovskej zmluvy nemohol uplatňovať svoje práva, alebo že rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný;
b.
účastník nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo z iných zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxbol ustanovený alebo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania; ak sa táto dohoda neuzavrela a ak usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
e.
rozhodcovský rozsudok sa nestal právoplatným a záväzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo jeho výkon odložil súd štátu, v ktorom alebx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxúciu odoprie uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na výkon rozhodnutix xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxý opravný prostriedok.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
Uznesenxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxkonať v Slovenskej republike. Ide o rozhodnutia cudzích súdnych orgánov, ktoré sa týkajú vymedzených právnych vzťahov, rozhodovanie o ktorých štandxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdzie rozhodcovské rozhodnutia, rozhodnutia cudzích správnych orgánov a v prípade členských štátov Európskej únie aj rozhodnutia komunitárnych orgxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh účinkov rozhodnutiu na území Slovenskej republiky.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxateľnosti podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a Exekučného poriadku, 2) uznanie vykonateľnosti podľa medzištátxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I), 4) vykonateľnosť podľa nariadenia Parlamxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia, 6) uznanie a výkon cudzieho správneho rozhodnutia, 7) uznanie a výkon rozhodnutia orgánu Európskych spoločenstiev. Klasické uznanie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxtul vydaný v štáte, ktorý nie je so Slovenskou republikou v zmluvnom vzťahu umožňujúcom vyšší štandard uznávania, ani nie je viazaný komunitárnymi proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nie je dôvod na jeho neuznanie na území Slovenskej republiky (porovnaj uvedené). Majetkové cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd vydá poverxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxekučný titul pre nesporné nároky. Pri uznávaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozhodnutia oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne aj uznxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že exekučný súd naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxkučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxvo existencia relevantnej okolnosti, s ohľadom na ktorú je nútený výkon rozhodnutia neprípustný.
Nález Ústavného súdu SR z 10. júla 2013, sp. zn. IIx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xávrhu na vykonanie exekúcie, exekučného titulu a žiadosti súdneho exekútora na účely posúdenia ich súladu so zákonom, treba na účel čl. 48 ods. 2 Ústavy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xreba rozumieť určitú záležitosť, s ktorou sa účastník obrátil na súd, prípadne o ktorej súd koná aj bez návrhu účastníka, vymedzenú určitým skutkovým sxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxožno bez ďalšieho stotožňovať s jedným konaním, resp. s jednou inštanciou v rámci prebiehajúceho konania.
3. Z pohľadu čl. 48 ods. 2 Ústavy SR nie je nexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxaní veci a vyjadrovaní sa k vykonaným dôkazom, ak predmetom všetkých týchto konaní a inštancií je tá istá "vec", teda ten istý nárok alebo predmet konanix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného práva k žiadnej zmene. Preto možno akceptovať určité obmedzenie práv zaručených v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR v určitej fáze (hoci aj procesne samostatxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxizovať v skoršej fáze alebo inštancii prerokovania danej veci alebo bude mať možnosť ich efektívne realizovať v jeho neskoršej fáze alebo inštancii.
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v ktorom došlo k vydaniu exekučného titulu. Preto možno vychádzať z toho, že oprávnený svoje právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, ktoré sú podkladom rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xmenou skutkového stavu, z ktorého exekučný súd vychádza pri rozhodovaní podľa § 44 ods. 2 EP, v porovnaní so skutkovým stavom zisteným v predchádzajúcox xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podľa § 44 ods. 2 EP na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vyxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtení z už raz prerokovanej veci "novú" vec. To platí bez ohľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjadriť už v predchádzajúcom konaní, pretože pri novxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxazy na podporu skutkového stavu v tom smere, v akom je zistený v exekučnom titule.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 10. júla 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/201x
x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx po stránce formální a materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni, zda je exekuce navrhována v takovém rozsahu, který stačí k uspokojexx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), jehož exekuce se navrhuje, je vázán a je povinen z něj vycházet.
II. Ani případná právní moc usnesení o nařízení výkonu nezhojí vady, bránící provedexx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmoci orgánu, který exekuční titul vydal (např. nebyla-li uzavřena rozhodčí smlouva). Nejvyšší soud již také judikoval, že je-li exekučním titulem roxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx OSŘ. Rovněž již také konstatoval, že není-li uzavřena rozhodčí smlouva, není vydaný rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem bez zřetele k tomu, žx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxzení o zastavení již nařízené exekuce není na místě.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 12. augusta 2015, sp. zn. 26 Cdo 638/2015:
(...) v exekučním řízxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxistí-li soud, že rozhodčí doložka nebyla uzavřena nebo že rozhodčí doložka je absolutně neplatná podle § 39 OZ, a rozhodce přesto vydal rozhodčí nález, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxčího nálezu.
Materiální vykonatelností exekučního titulu, resp. přezkumem platnosti rozhodčí doložky a pravomoci rozhodce v exekučním řízení, se xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xbNU 205), sp. zn. I. ÚS 199/11, z 3. dubna 2012 (N 71/65 SbNU 9), sp. zn. IV. ÚS 2735/11, či z 27. září 2012 (N 164/66 SbNU 433), sp. zn. III. ÚS 1624/12, dal dostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdit, zda je rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem; v nálezu ze 6. března 2013, sp. zn. IV. ÚS 4709/12, Ústavní soud ČR dodal, že aprobování rozhodčxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
Rozsudok rozhodcovského súdu má tú istú právnu silu ako rozsudok všeobecného súdu vydaný podľa Civilného sporového poriadku. Nie je pretx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudok vydaný na území Slovenskej republiky. Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozhodcovské rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xonanie.149) Poverenie na vykonanie exekúcie udeľuje podľa § 55 EP príslušný exekučný (všeobecný) súd, ktorý je povinný preskúmať žiadosť o udelenix xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutia v rámci konania o udelenie poverenia exekútora na jeho vykonanie súdom vzbudila prednedávnom veľké vášne a vyvolala viacero protichodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxť nápravy rozhodnutia aj v rámci samotného rozhodcovského konania. Účastníci rozhodcovského konania tak podľa tejto argumentácie nie sú celkom bezmxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxili predovšetkým v súvislosti so spotrebiteľskými kauzami rozhodnutými v rámci rozhodcovského konania. Množstvo judikatúry potvrdzovalo akútnosx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxné súdne konanie sa musí podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a má slúžiť na jej upevňovxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hľadieť na rozhodcovský rozsudok tak, akoby materiálne právoplatný nebol - nebol ním teda viazaný v zmysle § 159 OSP a mohol ho preskúmavať z hľadiska vxxxxxxxxxx x x xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxeskúmanie bol exekučný súd oprávnený vykonávať tak, ako keby žiadny rozhodcovský rozsudok nebol, teda tak, ako by to mohol urobiť súd, keby sám rozhodoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi a z hľadiska koncepcie rozhodcovského konania opodstatnený. Novelou z roku 2014 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, a tým k posilneniu úlohy strán x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxekúcie poukazovala aj tá skutočnosť, že zákonodarca v právnej regulácii do účinnosti zmien z roku 2014 ustanovoval rôznu lehotu vo vzťahu k povinnostx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx exekučných titulov Exekučný poriadok uvádzal 15-dňovú lehotu, v prípade rozhodcovského rozhodnutia153) zákon stručne uvádza, že táto lehota sa nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posúdení rozhodcovského rozhodnutia a ďalších xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxticky vytvorila ďalšia preskúmavacia inštancia, keďže v prípade, ak súd zistil rozpor žiadosti, návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxval, že zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) právomoci rozhodcu bola skúmaná aj v exekučnom konaní.155)
De lege lata
je texxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi konania využiť možnosti, ktoré im ponúka zákon o rozhodcovskom konaní, a to najmä možnosť preskúmania rozhodcovského rozhodnutia a rovnako aj možnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdzieho rozhodcovského rozsudku je potrebné reflektovať aj § 34 ods. 3 ZRK, v zmysle ktorého sa rozhodcovský rozsudok posudzuje ako tuzemský bez ohľadu xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xýkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je povinný k písomnému návrhu na uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku podanému na súd pripojiť orxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx V prípade, ak nie je cudzí rozhodcovský rozsudok alebo rozhodcovská zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku, účastník konania je povinný zabezpečiť jex xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx tento rozsudok napadnutý návrhom na jeho zrušenie, môže súd na návrh účastníka konania, ktorý návrh na zrušenie rozsudku podal, odložiť vykonateľnosx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxsudok je uznaný tým, že súd, ktorý je príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu, naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxravuje dôvody, pre ktoré môže súd odoprieť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku. Takto urobiť však môže súd len na podnet zo strany účastníxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho poriadku šxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxh závažných dôvodov, ktoré výslovne uvedie, sa nemohol zúčastniť na rozhodcovskom konaní;
c.
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý roxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xe podľa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho porixxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xonanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania; ak sa táto dohoda neuzavrela a ak ustanovenie rozhodcovského alebo prixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxl právoplatným a záväzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo jeho výkon odložil súd štátu, v ktorom alebo podľa ktorého právneho poriadku box xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxo rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje, ak zistí, že podľa právneho poriaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu povinný vždy odôvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxe ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxublike. Ide o rozhodnutia cudzích súdnych orgánov, ktoré sa týkajú vymedzených právnych vzťahov, rozhodovanie o ktorých štandardne spadá do právomoxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodnutia, rozhodnutia cudzích správnych orgánov a v prípade členských štátov Európskej únie aj rozhodnutia komunitárnych orgánov. Základným predpxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Slovenskej republiky.
Slovenské exekučné orgány uznávajú vykonateľnosť cudzích exekučných titulov vo viacerých právnych režimoch: 1) klxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vykonateľnosti podľa medzištátnej dohody o právnej pomoci, resp. dohody o uznávaní a výkone rozhodnutí, 3) uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti podľx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxteľnosť podľa nariadenia Parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, 5) uznanix x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpoločenstiev. Klasické uznanie vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu prichádza do úvahy, ak Slovenská republika nie je viazaná inou úpravou (txxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nie je viazaný komunitárnymi procesnými normami). Exekučný súd podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom uzná vykonatxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxá tak, že slovenský súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie.
Rozhodcovské rozhodnutia nie sú zastrešené nariadením Brusel I ani nariadením č. 805/2xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xykonanie exekúcie navrhne aj uznanie tohto rozhodnutia. K návrhu prikladá aj originál rozhodcovskej zmluvy alebo jej osvedčenú kópiu. Uznanie cudzixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok (§ 49 ods. 1 ZRK).
R 46/2012:
Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsuxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný súd je povinný zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, ak už pri postxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x0. júla 2013, sp. zn. II. ÚS 499/2012:
1. Postup exekučného súdu, ktorý pri rozhodovaní o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xčel čl. 48 ods. 2 Ústavy SR považovať za vykonávanie dôkazov. Aj pri tom však platí ustanovenie § 121 OSP, podľa ktorého skutočnosti všeobecne známe alexx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xbrátil na súd, prípadne o ktorej súd koná aj bez návrhu účastníka, vymedzenú určitým skutkovým stavom a nárokom, o ktorý v nej ide, alebo očakávaným predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednou inštanciou v rámci prebiehajúceho konania.
3. Z pohľadu čl. 48 ods. 2 Ústavy SR nie je nevyhnutné, aby bola každému kedykoľvek, v každej inštanxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtom všetkých týchto konaní a inštancií je tá istá "vec", teda ten istý nárok alebo predmet konania založený na totožnom skutkovom stave, ku ktorým sa už úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxté obmedzenie práv zaručených v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR v určitej fáze (hoci aj procesne samostatnej) alebo inštancii prerokúvania určitej veci za predxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxej veci alebo bude mať možnosť ich efektívne realizovať v jeho neskoršej fáze alebo inštancii.
4. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie poverenia súdnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vychádzať z toho, že oprávnený svoje právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, ktoré sú podkladom rozhodnutia exekučného súdu, už realizoval v základnom xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxa pri rozhodovaní podľa § 44 ods. 2 EP, v porovnaní so skutkovým stavom zisteným v predchádzajúcom konaní a vyplývajúcim z exekučného titulu, zaniká totxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novovytvorenej procesnej situxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xhľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjadriť už v predchádzajúcom xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx exekučný súd, ako aj dôkazy na podporu skutkového stavu v tom smere, v akom je zistený v exekučnom titule.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 10. júla 201xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxmoc, zda je vykonatelný po stránce formální a materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni, zda je exekuce navrhována v takovém rozsahux xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo titulu; obsahem rozhodnutí (jiného titulu), jehož exekuce se navrhuje, je vázán a je povinen z něj vycházet.
II. Ani případná právní moc usnesení o naxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal (např. nebyla-li uzavřena rozhodčí smlouva). Nejvyšší soud již txxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx) zastavit exekuci i z důvodů uvedených v § 268 OSŘ. Rovněž již také konstatoval, že není-li uzavřena rozhodčí smlouva, není vydaný rozhodčí nález způsoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xdst. 2 ZRŘ (ve znění účinném do 31.3.2012) v řízení o zastavení již nařízené exekuce není na místě.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 12. augusta 2015, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc. Zjistí-li soud, že rozhodčí doložka nebyla uzavřena nebo že rozhodčí doložka je absolutně neplatná podle § 3x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx to, zda povinný podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu.
Materiální vykonatelností exekučního titulu, resp. přezkumem platnosti rozhodčí doložkx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx sp. zn. I. ÚS 871/11, z 26. ledna 2012 (N 21/64 SbNU 205), sp. zn. I. ÚS 199/11, z 3. dubna 2012 (N 71/65 SbNU 9), sp. zn. IV. ÚS 2735/11, či z 27. září 2012 (N 164/xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxími se otázky pravomoci rozhodce, t.j. posoudit, zda je rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem; v nálezu ze 6. března 2013, sp. zn. IV. ÚS 4709/12, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaného čl. 36 odst. 1 Listiny.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe odseku 3 potvrdzuje subsidiárne postavenie všeobecného civilného procesného kódexu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Teda v prípade, ak určitá oxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadku. Rozsah použitia všeobecného procesného predpisu je ustanovený dvoma parametrami, a to pojmami "primerane" a "ak to povaha veci pripúšťa". Zákox x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia.156) Zákon o rozhodcovskom konaní umožňuje, aby si účastníci konania niektoré otázky upravili dohodou, napríklad pri vedení pojednávania v § 26 xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxeku 3 bolo novelou z roku 2014 zásadne kvalitatívne modifikované. Pôvodná dikcia zákona: "Ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodcovské konanie sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxocesného predpisu. Podľa platnej právnej úpravy sa Civilný sporový poriadok použije v prípade, ak niektorú otázku postupu konania nemožno riešiť poxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcu ustanovenou subsidiaritou neobmedzovať právomoc rozhodcovských súdov autonómne upraviť procesný postup.157) Ustanovenie zároveň reflektujx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxu přiměřeně vyplývá, že rozhodčí řízení nepodléhá občanskému soudnímu řádu přímo a jeho jednotlivá ustanovení nelze použít v rozhodčím řízení mechanxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdního řádu pod obecným rámcem zásad českého rozhodčího řízení. Zásadu rovnosti stran zákon o rozhodčím řízení nikterak nerozvádí stanovením konkrétxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho řádu.
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxepčne navrátil rozhodcovskému konaniu jeho pôvodný charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré vxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bolo potrebné legislatívne vyriešiť, bolo veľké množstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxou by automaticky nemusel byť problematický. Problematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xporov, v ktorých jedna zo strán "ťahala za kratší koniec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnia. Spotrebitelia do takejto kategórie nepatrili a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konanxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ustanovenie § 54b ods. 2 ZRK rieši inštitucionálny reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky usxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxenia).158)
Ustanovenie § 54b ods. 3 ZRK rieši pretrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x014 a ak sa zriaďovateľ tohto stáleho rozhodcovského súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xriadený podľa novelizovanej úpravy. Výnimku predstavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán prxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxenených podmienok v rozhodcovskom konaní pred iným stálym rozhodcovským súdom.
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtil rozhodcovskému konaniu jeho pôvodný charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré včlenil do saxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxné legislatívne vyriešiť, bolo veľké množstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z roku 2014. Axx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxticky nemusel byť problematický. Problematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhodcovských sxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxrých jedna zo strán "ťahala za kratší koniec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, ktorých strxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxbitelia do takejto kategórie nepatrili a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konania a spotrebxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe § 54b ods. 2 ZRK rieši inštitucionálny reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené záxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Ustanovenie § 54b ods. 3 ZRK rieši pretrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať podmienky nxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxiaďovateľ tohto stáleho rozhodcovského súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovsxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxľa novelizovanej úpravy. Výnimku predstavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmienok v rozhodcovskom konaní pred iným stálym rozhodcovským súdom.
Dňa 1. januára 2015 nadobudla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxho pôvodný charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré včlenil do samostatnej právnej úpravy, a tax xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo veľké množstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z roku 2014. Ako je uvedené na inom mieste tohxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxký. Problematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhodcovských súdov, najmä vo vzťahu k spotrebxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xratší koniec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, ktorých strany mali rovnakú možnosť vplývxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xepatrili a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxcionálny reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené zákonom pre zriadenie stálych roxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx rieši pretrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať podmienky novej právnej úpravy. Ak uzavrexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxdcovského súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu (napr. ako člen záujmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmku predstavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žaloby na nový stály rozhodcovsxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pred iným stálym rozhodcovským súdom.
Prechodné ustanovenia
Dňa 1. januára 2015 nadobudla účinnosť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxý charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré včlenil do samostatnej právnej úpravy, a tak vytvorix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxožstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z roku 2014. Ako je uvedené na inom mieste tohto komentxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhodcovských súdov, najmä vo vzťahu k spotrebiteľským xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxiec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, ktorých strany mali rovnakú možnosť vplývať na procxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konania. Novxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené zákonom pre zriadenie stálych rozhodcovsxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxetrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať podmienky novej právnej úpravy. Ak uzavretá rozhodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu (napr. ako člen záujmového zdrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žaloby na nový stály rozhodcovský súd podx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx stálym rozhodcovským súdom.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009
Dňa 1. januára xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkému konaniu jeho pôvodný charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré včlenil do samostatnej právxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe vyriešiť, bolo veľké množstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z roku 2014. Ako je uvedené na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyť problematický. Problematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhodcovských súdov, najmä vo vxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxrán "ťahala za kratší koniec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, ktorých strany mali rovnakx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxjto kategórie nepatrili a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx rieši inštitucionálny reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené zákonom pre zriadxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe § 54b ods. 3 ZRK rieši pretrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať podmienky novej právnej úpxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxo stáleho rozhodcovského súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu (naprx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxej úpravy. Výnimku predstavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žaloby na nový stxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxcovskom konaní pred iným stálym rozhodcovským súdom.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
Dňa xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhodcovskému konaniu jeho pôvodný charakter. Odčlenil rozhodcovské konanie od spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktoré včlenil do samostxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxgislatívne vyriešiť, bolo veľké množstvo stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa právnej úpravy účinnej do prijatia novely z roku 2014. Ako je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxy nemusel byť problematický. Problematickým sa stal v momente, keď sa pridružili nekalé praktiky v činnosti niektorých stálych rozhodcovských súdovx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jedna zo strán "ťahala za kratší koniec". Rozhodcovské konanie s jeho základnými charakteristickými prvkami je optimálne pre spory, ktorých strany mxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxlia do takejto kategórie nepatrili a nepatria. Preto je veľmi vhodné, že došlo k odčleneniu režimu "klasického" rozhodcovského konania a spotrebiteľxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxb ods. 2 ZRK rieši inštitucionálny reštart doterajších stálych rozhodcovských súdov. Zriaďovatelia, ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené zákonox xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xstanovenie § 54b ods. 3 ZRK rieši pretrvanie účinkov doterajších rozhodcovských zmlúv v prípade, ak ich zriaďovateľ prestáva spĺňať podmienky novej xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxvateľ tohto stáleho rozhodcovského súdu stal v súlade s úpravou účinnou od 1. januára 2015 súčasťou iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxvelizovanej úpravy. Výnimku predstavuje situácia, ak sa zmluvné strany dohodli po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žalobx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxok v rozhodcovskom konaní pred iným stálym rozhodcovským súdom.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
Tixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Cieľom tohto zákona bolo zosúladenix xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmetný zákon sa opätovne dotkol aj zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov a došlo k ďalšiemu okliešteniu okruhu subjektov, ktoré môžu zriaďovať sxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx športový zväz alebo komora zriadená zákonom. Ostala zachovaná povinnosť zriaďovať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný právny predpisx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxK).
Opätovne s účinnosťou k 1. januáru 2017 bolo potrebné reflektovať právny osud subjektov, ktoré podľa novej právnej úpravy nespĺňali podmienky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže po 31. decembri xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvateľov stálych rozhodcovských súdov existovala možnosť dodatočného splnenia podmienok v prechodnom 3-mesačnom období a pokračovanie v rozhodcovxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Keďže od 1. januára 2017 môžu zriaďovať stále rozhodcovské súdy len národný športový zväz, komora zriadená zákonom a právnická osoba, ktorej to ukladx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxť nové kritériá.
Ustanovenie odseku 2 rieši začaté konania pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ po 31. decembri 2016 nespĺňa podmxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. januárom 2017, boli k 31. decembru 2016 vzhľadom na zánik rozhodujúceho stáleho rozhodcovského súdu zastavené. Účinky už podaného návrhu na začatie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxoch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania.
Sporové strany majú podľa ustanovenia odseku 3 možnosť dohodnúť sa aj na pokračovaní rozhodcoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxjneskôr do 31. decembra 2016 vyjadriť súhlas s pokračovaním rozhodcovského konania podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu a za podmienok zákonx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxšiu procesnú situáciu, a to, že rozhodcovské konanie nebolo ešte podľa uzavretej rozhodcovskej zmluvy iniciované alebo bolo zastavené podľa odseku 2x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2017, ak do 31. decembra 2016 na jej základe nezačalo rozhodcovské konanie alebo ak bolo zastavené podľa xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xeci rozhodovať, bol zrušený.
Zrušovacie ustanovenie
V roku 1996 bol v Slovenskej republike, po prvýkrát v dejinách slovenskej lxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxto zákonom bol zrušený zákon č. 98/1963 Zb. Podstatná zmena oproti predchádzajúcej úprave spočívala v tom, že zákon č. 218/1996 Z.z. v podstate už nerxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dané povahou sporov, ktoré vznikli v medzinárodnom obchode (§ 32 až 38 zákona č. 218/1996 Z.z.).
Najzásadnejšími nedostatkami tejto právnej úpravx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxie nečinnosti a nedostatok úpravy voľby hmotného práva. Právna úprava v zákone č. 218/1996 Z.z. umožňovala, aby spory v rámci rozhodcovského konania xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxriktívnym výkladom Modelového zákona UNCITRAL.
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Občiansky zákonník z roku 1964.
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxezů). Týmto zákonom bol nahradený (zrušený) zákon č. 98/1963 Zb., a to s účinnosťou od 1. januára 1995.
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 772 OBZ s účinnosťou od 1. januára 1992.
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, ktoré vznikli v medzinárodnom obchode s tým, že ak sa účastníci medzinárodného obchodného styku nedohodli v rozhodcovskej zmluve inak, platili ohľaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2007, s. 5 a nasl.
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxiaďovatelia také súdy udržiavajú na svoje vlastné náklady. Možno to demonštrovať na viacerých príkladoch:
1. V zákone č. 9/1992 Zb. o obchodných a prixxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxoky nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku.
2. Stále rozhodcovské súdy môžu byť tiež zriaďoxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx základe zákona č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (§ 3). Stály rozhodcovský súd (ako obligatórny) sa zriadil tiex xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xtorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x české obchodné právo v roku 2015: vybrané problémy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 195 a nasl.
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 2015, roč. 67, č. 4, s. 448 až 462; FILIČKO, V., KOROMHÁZ, P. Niekoľko poznámok k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. In Právo-obchod-ekonoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx2, č. 5, s. 15 až 19; CSACH, K. Ingerencia súdov do rozhodcovského konania. In Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxych zmien. In Studia Iuridica Cassoviensia. 2014, roč. 2, č. 1, s. 32 a nasl; HUČKOVÁ, R. Koncepčné otázky novej právnej úpravy rozhodcovského konania v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxKOVÁ, R. Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike (niektoré úvahy jej zdokonalenia). In Právní fórum. 2010, roč. 7, č. 3, s. 106 a naxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xx xx xxx xxxxxxné na internete: http://sic.pravo.upjs.sk/files/5_huckova_ nove_mechanizmy_uplatnovania.pdf.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx B. On International Commercial Arbitration. London: Kluwer Law International, 1999.
xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 324/2011 Z.zx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxe: http://sic.pravo.upjs.sk/files/5_huckova_nove_mechanizmy_upl atnovania.pdf.
xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxiť, len ak by verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených podľa osobitného pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx01/310/ES o zásadách pre mimosúdne orgány, ktoré sa zaoberajú urovnaním sporov spotrebiteľov.
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x inom členskom štáte v prípade, že ide o cezhraničné spory. Bližšie informácie sú dostupné na internete: http://ec.europa.eu/consumers/solving_coxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxmi finančných služieb. Bližšie informácie sú dostupné na internete: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnet_en.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxrnom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xošice: UPJŠ, 2010, s. 85 a nasl.; HUČKOVÁ, R. Rozhodcovské konanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013.
xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/art_3708/pravne-teoreticke-aspe kty-procesni-smlouvy-jako-nastroje-upravujiciho-rozhodci-rizenxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xx06 goda, GK "Jalta - Unturist". Jalta: Jalta, 2006, s. 69 a nasl.
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Košice: UPJŠ, 2017, s. 201 a nasl.
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, a.s., 2011, s. 50.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xpracovania predmetných všeobecných obchodných podmienok považovať za odborné alebo záujmové. Z kontextu zákonného ustanovenia vyplýva, že môže ísx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxkteru týchto organizácií vyplývala záruka, že podmienky budú mať dobrú odbornú úroveň a že v nich bude sledovaný určitý všeobecnejší záujem a nielen záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxienok sa predpokladá, že sú každému podnikateľovi, ktorý podniká v danom odbore a obchoduje s určitým typom tovaru, známe. Preto stačí odkaz na tieto poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, s. 78.
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xÁP, Z. et al. Obchodní zákoník. Komentář. 2. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 1298) "ten, kdo nabízí standardně určité produkty na trhu, vypracuje sx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbchodu, jež jsou ovšem také nebízeny v předem vytvořených standardních podobách, ze kterých si záujemci mohou vybrat."
xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, s. 79.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx platná rozhodcovská doložka vo všeobecných obchodných podmienkach? Dostupné na internete: http://lexforum.cz/386.
xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxník z konferencie. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013, s. 76.
xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu."
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxstatnou, jen technicky vloženou do textu jiné smlouvy. Platnost smlouvy je nutno vždy posuzovat zcela nezávisle na platnosti smluv, ze kterých spor, jxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xecembra 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005).
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517810; ANUROV, V. N. Autonomy of the Arbitration Agreement: Danger of Broad Interpretation. In CYArb - Cxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxt. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause."
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhody sú neplatné iba v prípade, že sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti. Neplatnosť týchto dohôd sa, naopak, netýka neplatnosti zmluvy, ktorej sú súčasťxxxx
xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxciach, 2010, s. 132 a nasl.
xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxach, 2010, s. 108 a nasl.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa zmluva) bežne poskytuje ako praxou uznávaný štandard - pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR, ZSP, sp. zn. 3 Obo 186/2007.
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxosti proti rozhodcovským rozsudkom: Striedavo oblačno. Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/491.
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x. (eds.) Právo-obchod-ekonomika III. - Zborník vedeckých príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 743.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroj). 2014, roč. 2, č. 1, s. 32 až 43. Dostupné na internete: http:// sic.pravo. upjs.sk/files/3_huckova_trescakova_postavenie_rozhodcu.pdf.
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xx06 goda, GK "Jalta - Unturist". Jalta: Jalta, 2006, s. 69.
xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xôže ústne pojednávanie alebo iný jednotlivý procesný úkon vykonať aj na inom mieste Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Tým sa nemení miesto rozhoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx
xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxilt Journal of Transnational Law. 2003, vol. 36, s. 1116.
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.ac.uk/sites/default/files/applicable_laws_procedures.pdf.
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xadrid: Wolters Kluwer, 2010, s. 521 a nasl.
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl.ac.uk/sites/default/files/applicable_laws_procedures.pdf.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpoxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxavomoci rozhodce k rozhodnutí v rozhodčím řízení na jakýkoliv první úkon žalovaného v tomto řízení, nýbrž na takový první úkon žalovaného, který se týkx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxce v jeho usnesení, kterým tohto účastníka rozhodčího řízení vyzýval k tomuto vyjádření, se posuzuje tak, že se nejedná o jeho první úkon týkající se věcx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxa V pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre, b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu Banxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxe. Ak ide o konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa § 28 ods. 1 ZRK, príslušný je a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených v odseku 1 písm. c).
xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x, s. 113 a nasl.
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxým predstihom, aby každá zo strán mala na prípravu na pojednávanie lehotu najmenej 15 dní, ak sa predvolanie doručuje účastníkovi konania do cudziny naxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtura.html.
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 32.
xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé na internete: https://www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_8. pdf.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxas, 2013, s. 17 a nasl.
xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx University Press, 2011, s. 138 a nasl.; podobne GAILLARD, E., SAVAGE, J. (eds.) Fouchard Gaillard Goldman on International Arbitration. Hague: Kluwex xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx an amiable compositeur (which is sometimes referred to as ruling either
ex aequo et bono
or in equity), the amiable compositeur is still considered to bx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ..." Z uvedeného je z nášho pohľadu zrejmé, že autori akcentujú postavenie amiable compositeura odlišne. Ako ďalej uvádzajú: "In acting as amiable comxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx for the award therefore applies as it does to an award made by an arbitrator not acting as amiable compositeur." Z koncepcie uznávanej publikácie venovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxálne, prípadne ako doplnok: "Nevertheless, considerable controversy remains as to the exact meaning of amiable composition and, in particular, as to xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxxxBELL, D. (ed.). International Dispute Resolution. Center for International Legal Studies. Kluwer Law International, 2010, s. 122: "General principxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxx
x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xhe same thing, allow an arbitral tribunal to apply principles of fairness and equity outside of any legal principles." Opačný názor zastáva A. F. M. Manixxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxs International Arbitration Report. 2003, č. 12: "The legal scholarship on the subject has failed to adequately explain the difference between the two xxxxxxxx x
xx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxie úplne odmietajú Poudret a Besson - POUDRETE, J. F., BESSON, S. Comparative Law of International Arbitration. London: Sweet and Maxwell, 2007, s. 619x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxel UNCITRAL - pozn. autora) xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtration. Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings. New York: JurisNet, LLC, 2013, s. 30.
xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxokácie. 2013, č. 7 - 8, s. 51.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého rozsudku musí smerovať voči subjektu, ktorý bol v rozhodcovskom konaní účastníkom konania, a nie voči rozhodcovskému súdu samotnému."
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsní povahy, například zda rozhodčí řízení vůbec mohlo proběhnout, zda v něm nebyla popřena některá významná procesní práva stran, popřípade zda rozhoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxa, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR