311/2001 Z.z.

Zákonník práce - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxx
xxxxx
x xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zákonom č. 461/2003 Z.z., zákonom č. 5/2004 Z.z., zákonom č. 365/2004 Z.z., zákonom č. 82/2005 Z.z., zákonom č. 131/2005 Z.z., zákonom č. 244/2005 Z.zxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx8 Z.z., zákonom č. 49/2009 Z.z., zákonom č. 184/2009 Z.z., zákonom č. 574/2009 Z.z., zákonom č. 543/2010 Z.z., zákonom č. 48/2011 Z.z., zákonom č. 257/2xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx12 Z.z., zákonom č. 361/2012 Z.z., zákonom č. 58/2014 Z.z., zákonom č. 103/2014 Z.z., zákonom č. 183/2014 Z.z.
prof. JUDr.
Vojtech
Tkáč,
CSc.
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnuté základné zásady Zákonníka práce, z ktorých pracovnoprávne vzťahy ideovo vychádzajú a na ktorých sú vybudované pracovnoprávne ustanovenia Zákoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xákonníka práce napriek tomu, že vykazujú vyššiu mieru zovšeobecnenia xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxými sa Zákonník práce interpretuje. Základné zásady Zákonníka práce však nemajú len charakter interpretatívny, ale aj priamo normatívny.
ZÁKLAxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxávo s najdôležitejším a najvýznamnejším postavením v hierarchii základných zásad Zákonníka práce. Právo na prácu a právo na slobodnú voľbu zamestnanxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x práva na inú zárobkovú činnosť, ktoré je vyjadrené v čl. 35 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právo na prácu a právo na slobodnú voľbu zamestnania takx xxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky a práv obsiahnutých v medzinárodných dohodách, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN z roku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxosti č. 122 z roku 1964 a i.).
Právo na prácu je abstraktným právom bez možnosti uplatňovania právneho nároku z tohto práva. Znamená to, že vo vzťahu k xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrideľovať. Fyzické osoby tak nemajú žiadnu právne relevantnú možnosť vynútiť si svoje právo na prácu od nejakého konkrétneho zamestnávateľského subxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvaná ako práca, vykonávaná proti vôli osoby, ktorá by bola nespravodlivá či vynútená a ktorá by bola nenávratná (prípad Van Droogenbrock proti Belgickxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxd Zákonníka práce je taktiež zakotvené právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Zákonník práce a ani žiaden iný pracovnoprávny predpis vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxavodlivé. Istou interpretačnou pomôckou môže byť ustanovenie článku 3 základných zásad Zákonníka práce. Obsah pojmu spravodlivosť pracovných podmxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxeho prípadu.
V xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxvo vymedzené v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania zakotvenou v antidiskriminačnom zákone. Takzvané právo na ochranu pred nezamestnanosťou, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm ústavou garantovaného práva na ochranu proti nezamestnanosti podľa čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.
Práva fyzických osôb zakotvené x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxv, ak je rozdielne zaobchádzanie objektívne odôvodnené, a to buď:
a)
povahou činností vykonávaných v zamestnaní, alebo
b)
okolnosťami, za ktoxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxádzania tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie,
2.
cieľ, ktorý sa má nerovnakým zaobchádzaním dosiahnuť, je legitímny, a
3.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx02, Vasiliki Nikoloudi proti Organismos Tilepikoinonion Ellados AE:
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 119 Zmluvy ES (xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy a 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxci pracovného pomeru medzi pani Nikoloudi a jej zamestnávateľom, gréckou spoločnosťou Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (národný telekomunikxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnymi zmluvami vyššieho stupňa bola zbavená možnosti zaradenia do stálej služby v spoločnosti OTE.
Podľa služobného poriadku zamestnancov OTE lex xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx z možnosti zaradenia do stálej služby, a to nezávisle od doby trvania pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas, nakoľko odvetvová kolektívna zmluva požxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovilo, že zamestnanie na kratší pracovný čas bude vzaté do úvahy ako ekvivalent polovice zamestnania na pracovný čas v rozsahu ustanoveného pracxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 136 ES až 143 ES) a smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamesxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa (kolektívnej zmluvy), ktoré len pracovným silám na čistenie plôch vyhradzuje zamestnávanie na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú pre prácu nx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoženej výlučne zo žien, z možnosti ich zaradenia do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je v súvislosti s pohlavím pracovníka na prvý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v prípade, ak prvok, ktorý charakterizuje pracovníka vylúčeného z vymenovania do stálej služby (výpočet odpracovaných služobných rokov), ho stavia xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas predstavuje ich nepriamu diskrimináciu. Takáto situácia je v rozpore s článkom 3 smernice 76/207, s výxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou.
Ak sa vylúčenie z možnosti zaradenia do stálej služby dočasných zamestnancov pracujúcich na kratší prxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základe pohlavia, ktorá je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvetliť faktormi, ktoré možno objektívne odôvodniť a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxovaných služobných rokov je v rozpore so smernicou 76/207, ibaže zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené faktormi, ktorých objektívnosť závisx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podstatou vykonávanej funkcie a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prináša po odpracovaní určitého počtu hodín.
Keď zamestnanec tvrdí, že zásaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrávo Spoločenstva, predovšetkým smernica Rady 97/80/ES x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) dokázať, že nedošlo k porušeniu vyššie uvedenej zásady.
Zhrnutie: Také ustanovenia (kolektívnej) zmluvy, ktoré vyhradzujú zamestnávanie na pracxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx samo osebe priamu diskrimináciu na základe pohlavia voči ženám.
Vylúčenie pracovníkov, zložených v praxi výlučne alebo prevažne zo žien, z možnosti xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xmluvu na kratší pracovný čas), predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia v zmysle smernice 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcich na kratší pracovný čas, z možnosti ich zaradenia do stálej služby, predstavuje ich nepriamu diskrimináciu, s výnimkou ak takýto rozdiel je odôvodxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvaných služobných rokov je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené objektívnymi faktormi, berúc do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počtu hodín.
Keď zamestnanec namieta porušenie zásady rovnosti zaobchádzania uvedením dôvodnej skutočnosti, je na odporcovi (zamestnávateľovi) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxi Osakidetza-Servicio Vasco de Salud:
Zhrnutie: Smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú odporuje zavedenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxbchádzanie je stanovené zákonným ustanovením alebo iným právnym predpisom členského štátu, alebo kolektívnou zmluvou, ktorá bola uzavretá medzi záxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlf proti mestu Frankfurt am Main:
Zhrnutie: Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnicu 30 rokov.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 18. marca 2011 vo veci C-273/10, Montoya Medina proti Fondo de Garantía Salarial a Universidad de Alicantxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xýchto príplatkov sa obidve kategórie zamestnancov nachádzajú v porovnateľných situáciách, neodporuje doložke 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 9. februára 2012 vo veci C-556/11, Lorenzo Martínez proti Junta de Castilla x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxelávanie iba učiteľom zamestnaným ako stáli zamestnanci a vylučuje z jeho poberania dočasných zamestnancov, ak sa vo vzťahu k tomuto príplatku obidve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xarca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEExx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxrnutie: Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej pedagógovia pracujúci v pracovnom pomere s kratším pracovným časom takisto ako tí s riadnym pracovnxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe viac žien ako mužov a ak rozdiely v zaobchádzaní nie sú odôvodnené nevyhnutnými okolnosťami pre dosiahnutie určeného cieľa, je v rozpore s ustanovenixxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xdmeny pre mužov a ženy.
KOMENTÁR
V článku 2 základných zásad Zákonníka práce je vyjadrená súkromnoprávna povaha Zákonníka práce, ktoxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxluvnej slobody účastníkov pracovnoprávnych vzťahov a na základe zmluvnej rovnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
Základným obsahovým vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a teda obsah pracovnoprávnych vzťahov vzniká nie direktívne, ale ako výsledok konsenzu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
Základným obsahoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxahov pri uzatváraní pracovnoprávneho zmluvného vzťahu je rovné, a teda žiaden z účastníkov pracovnoprávnych vzťahov nemá pri uzatváraní pracovnoprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov nemá pri uzatváraní pracovnoprávneho zmluvného vzťahu právo direktívne uložiť inému účastníkovi pracovnoprávnych vzťahov nejaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xýsostne v rovine právnej, pretože mimoprávne postavenie účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, samozrejme, rovné nie je, ale je determinované vplyvxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xvykne nazývať aj zásadou zmluvnosti. Zásada zmluvnosti v individuálnom pracovnom práve bezprostredne súvisí aj s ústavne garantovaným právom vlastxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnosti, ako aj s ústavným právom na slobodnú voľbu povolania. S istou mierou generalizácie možno teda prijať záver, že základný obsahový rámec zmluvnej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
3.
uzavretia zmluvy,
4.
rozviazania zmluvy,
5.
výberu zmluvnej formy.1)
V čl. 2 základných zásad Zákonníka práce je zakotvené záklaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxím zásady zmluvnosti a ide o právo analogické k právu zamestnanca na slobodný výber zamestnania, ktoré je garantované v čl. 1 základných zásad Zákonníkx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, nepožíva právnu ochranu, a teda je neplatné. Uvedené právne záväzné pravidlo je možné použiť nixxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xeho rozpor so všeobecne záväzným pracovnoprávnym predpisom alebo pre obchádzanie všeobecne záväzného pracovnoprávneho predpisu), ale toto pravidxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx by však v rozpore s dobrými mravmi.
Takisto aj spôsob, akým subjekt pracovnoprávnych vzťahov realizuje výkon svojho práva, nesmie byť x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxmohol domôcť spôsobom odporujúcim dobrým mravom.
Uvedené pravidlo ochrany dobrých mravov sa uplatňuje aj na prípady, keď subjekt pracovnoprávnyxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxenia článku 3 je možné chápať aj ako užšie vymedzenie práva zamestnanca na uspokojivé a spravodlivé pracovné podmienky. Ustanovenie čl. 3 základných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxy Slovenskej republiky. Ochrana, ktorá sa zamestnancom poskytuje na základe ustanovení čl. 3 základných zásad Zákonníka práce, v sebe zahŕňa najmä:
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxanca na odpočinok a právo zamestnanca na zotavenie po práci,
d)
právo na také pracovné podmienky, ktoré umožňujú čo najlepší výkon práce podľa schoxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxh čl. 4 základných zásad Zákonníka práce je vyjadrené právo zamestnancov na informácie a právo zamestnancov na konzultácie o hospodárskej a finančnex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxade s čl. 2 Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte.
Čl. 4 garantuje zamestnancom právo na informácie prostredníctvom ich priamej účaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x finančnej situácii zamestnávateľa v sebe zahŕňa aj právo iniciatívy, ktoré zamestnancovi garantuje právo predkladať zamestnávateľovi svoje návrhx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxka práce je jeho výsostne normatívna podoba a nízka miera zovšeobecnenia (generalizácie textu), čo je v porovnaní s ostatnými ustanoveniami - ustanoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je obsiahnutá bližšia a podrobnejšia špecifikácia základnej zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Základným obsahom tohto článku je práxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xenami je jednou zo základných zásad komunitárneho práva a znenie čl. 6 základných zásad Zákonníka práce je v súlade so smernicou Európskeho parlamentx x xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx účelom aplikácie týchto všeobecne záväzných ustanovení je zabezpečenie rovnakého prístupu žien a mužov k zamestnaniu, zabezpečenie rovnakého odmexxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxných úloh, zabezpečenie rovnakého odborného vzdelávania žien a mužov a zabezpečenie rovnakých pracovných podmienok mužom a ženám vykonávajúcim rovxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrana tehotenstva, ochrana materstva a ochrana rodičovstva, ktorá má ženám a mužom zabezpečiť, s prihliadnutím na ich prirodzené telesné rozdielyx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxi Organismos Tilepikoinonion Ellados AE:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. septembra 2007 vo veci C-307/05, Yolanda Del Cexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx z 18. marca 2011 vo veci C-273/10, Montoya Medina proti Fondo de Garantía Salarial a Universidad de Alicante:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Uznesenie Sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxudok Súdneho dvora EÚ z 27. mája 2004 vo veci C-285/02, Edeltraud Elsner-Lakeberg proti Spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko:
Pozri v judikxxxxx x xxx xx
xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxej ochrany mladistvým zamestnancom je vyjadrením ústavou garantovaného práva v čl. 38 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. zároveň ide o zakotvenie ocxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx rokov do 18 rokov veku. Ustanovenia čl. 7 základných zásad Zákonníka práce garantujú mladistvým zamestnancom prioritne právo pripravovať sa na svojx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa ustanovenia čl. 7 základných zásad Zákonníka práce nadväzujú viaceré ustanovenia Zákonníka práce poskytujúce ochranu mladistvým zamestnancom (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxia čl. 8 základných zásad Zákonníka práce je možné chápať aj ako bližšiu špecifikáciu práva zamestnanca na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáce garantujú zamestnancom zvýšenú ochranu v podobe ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a v podobe takých pracovných podmienok, ktoré zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtva a rodičovstva.
Ustanovenia čl. 8 základných zásad Zákonníka práce garantujú zamestnancom právo na hmotné zabezpečenie v zmysle právnych prexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxbenú zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, sú s výnimkou náhrady vecnej škody, obsolentné, a to z dôvodu, že v prípade úrazov pri prxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxtanoveniach čl. 9 základných zásad Zákonníka práce je zakotvené právo účastníkov pracovnoprávnych vzťahov na súdnu ochranu. Právo domáhať sa na súdx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.
Čl. 9 základných zásad Zákonníka práce poskytuje zamestnancom ochranu pred svojvoľným konanxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnil svoje právo na súdnu ochranu.
KOMENTÁR
V ustanoveniach čl. 10 základných zásad Zákonníka práce je zakotvená sloboda združovaniax xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxadných zásad Zákonníka práce patria k jedným z najvýznamnejších hospodárskych práv účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Výsostne normatívne ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxncov pôsobenie na pracoviskách zamestnávateľa.
Právo zamestnancov na štrajk a právo zamestnávateľov na výluku sú krajnými prostriedkami riešenxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov a iba vtedy, ak zmluvné strany kolektívnej zmluvy nedospeli k dohode o obsahu kolektívnej zmluvy a k uzavretiu kolektívnej zmluvy, a to ani xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxredtým Skalskor Kommune):
Zhrnutie: Kolektívna zmluva, ktorá sa uplatňuje na pracovníka aj vtedy, ak nie je členom žiadnej z odborových organizáciíx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah.
Pracovník, ktorý nie je členom odborovej organizácxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx kolektívna zmluva.
KOMENTÁR
V ustanoveniach čl. 11 základných zásad Zákonníka práce je zakotvené právo zamestnanca na ochranu osxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xoplnenia tohto článku do základných zásad Zákonníka práce vyplynula z čl. 8 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorej má každý právo na ochraxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý je ustanovený zákonom. Právo na ochranu osobných údajov má zásadný vplyv na pracovnoprávny status zamestnanca. Je nepochybne jedným z katalógu práx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 361/2012 Z.z.
V súvislosti s navrhovanou zmenou § 13 sa z čl. 11 základných zásad navrhuje vypustiť druhú a tretiu vetu.
Prvá časť
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ustanovenia je zrejmé, že do vecnej pôsobnosti Zákonníka práce patria takzvané individuálne pracovnoprávne vzťahy a kolektívne pracovnoprávne vzťxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxny pracovnoprávny vzťah je potrebné rozumieť pracovnoprávny vzťah uzatvorený, resp. existujúci medzi konkrétnymi, t.j. individuálnymi účastníkmx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxestnávateľa.
Pod pojmom kolektívny pracovnoprávny vzťah je potrebné rozumieť taký pracovnoprávny vzťah, ktorého účastníkom je kolektívny subjxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnizácií;
-
organizáciu zamestnávateľov.
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú upravené v desiatej časti Zákonníka práce. V tejto súvisloxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov tak, ako sú predmetom právnej úpravy zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
K odseku 2
V xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xartnerov na úrovni tripartity a do Zákonníka práce bola implementovaná novelou s účinnosťou od 1. septembra 2007. Zákonná definícia pojmu závislá práxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Zákonná definícia pojmu závislá práca je vymedzená ako práca vykonávaná:
1.
vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
v pracovnom čase určenom zamestnávateľom,
6.
za mzdu alebo odmenu.
S účinnosťou od 1. januára 2013 sa zo zákonnej definície pojmu závislá pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx zodpovednosť zamestnávateľa, výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.
Účelom zákonnej definície pojmu závislxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu a medzi inými pracovnými aktivitami jednotlivca, ktoré v pracovnoprávnom vzťahu vykonávané nie sú, napríklad činnosť autorov pri vytváraní autorsxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxe tohto odseku Zákonník práce tzv. pozitívnym spôsobom vymedzuje rozsah pracovnoprávnych vzťahov, v akých môže byť závislá práca vykonávaná. Ide výlxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxávnych vzťahoch však môže byť len výnimočný a len za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.
Zákonník práce nedefinuje pojem pracovný pomer. Napxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou. Obsah pracovného pomeru je vymedzený prioritne ustanoveniami pracovnej zmluvy, ustanoveniami Zákonníxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xracovnému pomeru sa rozumie najmä: štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer a pod. Tzv. inými pracovnoprávnymi vzťahmi sa rozumejú najmä jednotlixx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxca. Zákonník práce výslovne uvádza, že závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťaxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa. Z uvedenej právnej úpravy potom vyplýva, že ak na pracovnoprávne vzťahy nie je možné aplikovať všeobecné ustanovenia Zákonníka práce a ak Zákonník pxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeniach Občianskeho zákonníka sú upravené najzákladnejšie princípy a inštitúty súkromného práva, ako napríklad vlastnícke právo, jeho rozsah a jehx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
V tomto ustanovení je upravený zákaz retroaktivity pracovnoprávnych vzťahov. Z uvedeného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že účastníci pracovnoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sebou pracovnoprávne vzťahy pôsobiace najskôr od uzatvorenia takejto zmluvy, resp. dohody a pôsobiacej smerom do budúcnosti. Použitím výkladového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx založiť taký pracovnoprávny vzťah, ktorý by vznikol skôr, ako bola uzatvorená pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomerxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe. Vzhľadom na to, že pre Zákonník práce je typická vysoká miera kogentnosti právnej úpravy a aj s prihliadnutím na ustanovenia § 18 Zákonníka práce, ktoxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxty v pracovnoprávnych vzťahoch.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhuje sa upraviť definícia závislej práce. Pojem závislá práca je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxčuje prácu, ktorá sa vykonáva v pracovnoprávnych vzťahoch.
Definícia závislej práce vymedzená v § 1 ods. 2 v platnom a účinnom znení Zákonníka prácx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxzácia práce vo svojom odporúčaní č. 198/2006 nepredpokladá, aby na existenciu pracovného pomeru bolo treba naplniť všetky identifikačné znaky závisxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx obchádzaniu ustanovení Zákonníka práce a kontrahovaniu iných zmluvných typov na prácu, ktorá by mala byť z hľadiska jej charakteristiky závislou práxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxzické osoby majú naďalej vykonávať tú istú prácu. Takýmto spôsobom sa zamestnanci menia na podnikateľov (samostatne zárobkovo činnú osobu), a to aj naxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnutia zisku). Takáto fyzická osoba si nie je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomere.
Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca znaky závislej práce, na výkon takejto prxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxislú prácu.
Zabezpečovanie výkonu závislej práce v iných ako v pracovnoprávnych vzťahoch má aj nepriaznivé ekonomické a sociálne dopady.
Z tohxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxfikáciu závislej práce.
Pri príprave novely Zákonníka práce sa do úvahy brali skúsenosti z aplikačnej praxe, komparácia s právnymi poriadkami a prxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxy účinnú od 1. januára 2012, kde sa pôvodná definícia závislej práce (podobná definícii závislej práce v Slovenskej republike) rozdelila na 1. znaky záxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm na to, že podmienky jej výkonu - napr. vymedziť miesto výkonu práce upravujú jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce. Navrhovaná definícia vychádza xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxľa pôvodného znenia ak práca napĺňa znaky činnosti podľa osobitných predpisov, napr. mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo, ide o zmluvný txx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x osobitnými predpismi a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu zároveň zodpovedá aj vôli zmluvných strán ("závislou práxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxrávnom vzťahu, pretože uvedené definujú osobitné predpisy. Ak sú naplnené znaky podľa osobitných predpisov, sú splnené podmienky osobitných predpixxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe závislú prácu (ak sú naplnené jej znaky) nemožno vykonávať v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka pxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov;
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stráže v znení neskorších predpisov;
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov;
zákon č. 663/2xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnia spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148);
oznámenie č. 433/1991 Zb. o Dohovore o bezpečnosti a ochrane zdraxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139);
oznámenie č. 403/1991 Zb. o Dohovore o hygiene v obchode a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 89)- pre Slovenskú republiku stratil platnosť 11. februára 2003 - pozri oznámenie č. 64/2003 Z.z.);
ozxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxbo povinnej práci (č. 29);
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a o Dohovore o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99);
oznámenie č. 469/1990 Zb. o Dohovorx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xamestnaných v domácnosti (č. 37), o Dohovore o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38), o Dohovore o povinnxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxtnaných v domácnosti (č. 39) a o Dohovore o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 40);
oznámenie č. 465/xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxe č. 460/1990 Zb. o Dohovore o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90);
oznámenie č. 450/1990 Zb. o Dohovore o roxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe (č. 52);
oznámenie č. 441/1990 Zb. o Dohovore o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45) (pre Slovenskú repuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxych miezd (č. 26);
oznámenie č. 438/1990 Zb. o Dohovore o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42);
oznámenie č. 437/1990 Zb. o Dohovore o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155);
vyhláška č. 145/1988 Zb. o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161);
vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxn;
vyhláška č. 72/1985 Zb. o Dohovore o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní invalidov (č. 159);
vyhláška č. 26/1981 Zb. o Dohovore o ochrane proxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxvore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie nepriemyselnými prácami (č. 78);
vyhláška č. 23/1981 Zb. o Dohovore o lekxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142);
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických práxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xedzinárodnej cestnej doprave (AETR);
vyhláška č. 95/1974 Zb. o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;
vyhlxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xchrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií;
oznámenie č. 416/1991 Zb. o Dohovore o invalidných, starobnýcx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx);
oznámenie č. 38/2001 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších forixx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxnámenie č. 190/2002 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie prácx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981
JUDIKxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxce. Nelze proto vyloučit uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich kluby.
Rozsudok xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxáve pre zmluvné záväzky, otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, sa vykladá v tom zmysle, že aj v prípade ak zamestnanec vykonáva v rámci plnenia pracovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnenie právneho poriadku štátu, v ktorom sa obvykle vykonáva práca, ak zo všetkých okolností vyplýva, že uvedená zmluva má užšiu väzbu s iným štátoxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce hovoríme vtedy, keď aplikáciu ustanovení Zákonníka práce deleguje na tieto pracovnoprávne vzťahy osobitná norma, ktorá môže byť vyjadrená buď x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov.
Štátnozamestnaneckým pomerom sa rozumie služobný pomer štátneho zamestnanca k štátu - Slovenskej republike. Verejnou funkxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxý predpis. Verejnou funkciou sa rozumie napríklad: funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcia poslanca v obecnom zastupiteľstvex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxeho, a pod.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xnení neskorších predpisov;
zákon č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 46/199x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisoxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx tzv. subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce. Subsidiárnou pôsobnosťou Zákonníka práce sa rozumie taký mechanizmus aplikácie ustanovení Zákonníka xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnníka práce, s výnimkou prípadov, v ktorých osobitný predpis aplikáciu ustanovení Zákonníka práce vylučuje.
Z ustanovení § 3 Zákonníka práce je zxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xovinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu,
-
zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,
-
zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb,
-
profesionálnych špoxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnícke povolanie,
-
zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami,
-
zamestnancov pracujúcich xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxomnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxe práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov;
zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších prxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxií;
zákon č. 103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
KOMENTÁR
V predmetnom ustanovení je obsiahnutá subsidiárna pôxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx taký mechanizmus aplikácie ustanovení Zákonníka práce, podľa ktorého sa na pracovnoprávne vzťahy vymedzené v § 4 Zákonníka práce subsidiárne, tzn. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxík práce sa subsidiárne použije len na tie vzťahy medzi družstvom a členom družstva, ktoré sú pracovnoprávne, t.j. ak je medzi členom družstva a družstvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxonníka ak je podľa stanov družstva podmienkou členstva v družstve aj pracovný vzťah člena k družstvu, stanovy družstva môžu obsahovať úpravu tohto prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdeného potom vyplýva, že ak stanovy družstva upravujú pracovný vzťah člena družstva k družstvu a ak existencia tohto pracovného vzťahu je podmienkou čxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x prípade, ak stanovy družstva upravujúce pracovné vzťahy členov družstva k družstvu a pracovný vzťah je podmienkou členstva v družstve, sú v rozpore s kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxkovať ustanovenia Zákonníka práce, a teda nemožno namietať ani nesúlad stanov družstva so Zákonníkom práce, a to ani s jeho kogentnými normami. Zárovex xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi, a ktoré sú premietnuté aj do vybraných ustanovenx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
V predmetnom ustanovení je obxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxprávnych vzťahov s takzvaným cudzím prvkom sa vzťahuje (resp. platí) subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce. Pre stanovenie konkrétneho rozhodného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx veľmi zásadným spôsobom zúžila prípustnosť aplikácie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvorom, resp. nariadením Rím I.3)
K odseku 2
Predmetné ustanovenie je v súlade so smernicou č. 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní prxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxe z územia členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, že počas výkonu práce na území Slovenskej republiky sa pracovnoprávne vzťahx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx, v akom tieto právne predpisy, eventuálne kolektívna zmluva, upravujú pracovné podmienky v rozsahu podľa ods. 2. Ustanovenia tohto odseku sú vyjadrexxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyjadruje dispozitívne pravidlo, podľa ktorého sa na pracovnoprávne vzťahy špecifikované v ods. 2 môžu aplikovať aj iné zásady a iné podmienky zamestxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
K odseku 4
Predmetné ustanovenie obsahuje pozitívne vymedzenie zákonného pojmu vyslaný zamestnanec. Ustanovenia tohto odseku je potrebné cháxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxovenskej republiky, a teda počas tejto doby nevykonáva prácu na území toho členského štátu Európskej únie, v ktorom bežne pracuje.
K odseku 5
V ustaxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xj výnimka z výnimky, a to znamená, že na práce špecifikované v ods. 5 pod písm. a) až písm. m) sa budú vždy uplatňovať ustanovenia ods. 2 písm. b) a písm. c), a xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x x x xxxxxx s pracovnoprávnou zásadou teritoriality pracovnoprávnych úprav ustanovujú, že ak je zamestnanec vyslaný na prácu do členského štátu Európskej únie x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxj únie, na území ktorého sa práca bude vykonávať.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistenx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov;
oznámenie č. 167/1996 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálnych a kultúrnych právach
JUDIKATÚRA
Pokiaľ ide o právomoc československých súdov na prejednanie pracovnoprávnych vecí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxských justičných orgánov v majetkových veciach.
KOMENTÁR
V tomto zákonnom ustanovení je vyjadrená tzv. právna blanketa, t.j. právnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx04 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov;
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxteľ pre účely pracovného práva.
Zamestnávateľom sa rozumie ten účastník pracovnoprávneho zmluvného vzťahu, ktorý si na základe pracovnej zmluvy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxkon práce. Zamestnávateľ prácu zamestnanca vo väčšej či menšej miere organizuje a riadi, a z toho vyplýva medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzťah sxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxvenia § 1 odsek 4 Zákonníka práce treba pojem právnická osoba vykladať v súlade s ustanoveniami § 18 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Právnickou osobxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnsky zákonník presne nevymedzuje pojem právnická osoba. Občianskoprávna teória definuje právnickú osobu ako organizáciu osôb alebo majetku, ktorx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxkeho zákonníka rozumie:
a)
združenie fyzických alebo právnických osôb - napr. obchodné spoločnosti a družstvá podľa Obchodného zákonníka (poľxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a politických hnutiach, cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, záujmové zdrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv,
c)
jednotka územnej samosprávy - napr. obec podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavné mesto Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov, vyššie územné celky podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
d)
iné subjektyx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a pod.
Občiansky zákonník definuje základné identifikačné znaky právnickej osoby, ktorými sxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxení Občianskeho zákonníka samostatnú vlastnú právnu subjektivitu.
Pri právnických osobách je nevyhnutné rozlišovať dátum vzniku, resp. deň vzxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxej osoby je viazané na uzatvorenie určitej písomnej zmluvy (najčastejšie spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľské stanovy, prípadxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisov.
Až následne po zriadení právnickej osoby môže nasledovať vznik právnickej osoby; právnická osoba spravidla vzniká zápisom do evidencie pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Obdobný postup sa uplatňuje aj pri zrušení a zániku právnickej osoby. Zániku právnickej osoby vždy predchádza jej zrušenie. Podľa Občianskeho zákxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxrý bola právnická osoba zriadená.
Osobitné právne predpisy upravujú aj iné spôsoby zrušenia právnických osôb, konkrétne napríklad Obchodný zákoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxstra, v ktorom bola právnická osoba registrovaná.
Zamestnávateľom je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ak spĺňa podmienku, že zamesxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxdu na jej právnu formu, sídlo alebo akékoľvek iné kritériá. Zamestnávateľom z hľadiska Zákonníka práce preto môžu byť tak tuzemské, ako aj zahraničné sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy Zákonník práce nestanovil žiadne osobitné kritériá pre priznanie právneho statusu zamestnávateľa. Zamestnávateľom tak môže byť každá fyzická osoxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxnym vzťahom je potrebné rozumieť nielen pracovnú zmluvu, ale aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to s poukazom na § 223 ods. 1 posxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxnická osoba alebo fyzická osoba, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v obdobných pracovných vzťahoch, ak to ustanovuje osobitný predpis.
K odsexx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxo vzťahov. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ na vlastnú zodpovednosť Toto ustanovenie Zákonníka práce je kogentné a nie je možné hx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxch vzťahoch vystupovať ako zamestnávateľ aj takáto organizačná jednotka, ak to ustanovuje osobitný predpis alebo ak to ustanovujú stanovy podľa osobxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov alebo zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov. Stanovy podľa osobitného predpisu sú napr. stanovy občiansxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníka, stanovy záujmového združenia právnických osôb a pod.
Podľa tohto ustanovenia si môžu napr. obchodné spoločnosti vo svojich stanovách upravxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xakom prípade každá organizačná jednotka obchodnej spoločnosti vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch ako samostatný zamestnávateľ, t.j. vo svojom xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené pravidlo platí aj v opačnom prípade, a teda ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu organizačná jednotka zamestnávateľa, nemôže ním byť súčxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Takáto právna úprava je odlišná od právnej úpravy odštepného závodu, ktorý sa podľa Obchodného zákonxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxne, ale vždy len v mene tej právnickej osoby, do ktorej patrí, resp. ktorá ju zriadila.
Toto ustanovenie § 7 ods. 2 Zákonníka práce, umožňujúce tzv. dexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ktoré delená pracovnoprávna subjektivita predstavuje značnú mieru flexibility v pracovnoprávnych vzťahoch.
Právna úprava delenej subjektivixx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxm zákonníku.
K odseku 3
V mene zamestnávateľov - právnických osôb konajú štatutárne orgány. Tie bývajú spravidla najvyššími výkonnými orgánmi zaxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxa pracovné podmienky práve tento štatutárny orgán, Zákonník práce taxatívne obmedzuje rozsah osôb, ktoré sú oprávnené so štatutárnym orgánom alebo s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovnej zmluvy upravených v § 43 ods. 1 Zákonníka práce, uzatváranej so štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, nedochádzalo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxatutárnym orgánom alebo s členom štatutárneho orgánu výlučne buď orgán, alebo právnická osoba, ktorá štatutárny orgán ustanovila.
Súvisiace prexxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov;
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov;
zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom ixxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxom poistení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 5/2004 Z.z. o službácx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx93 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov;
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
zákon č. 302/2xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkony týkajúce sa závodu. Vedenie odštepného závodu je teda orgánom podniku v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka. Rozsah jeho opráxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x x xx x xxxxxxx xxorá by mohla vystupovať v občianskom súdnom konaní ako účastník konania.
Pokiaľ nejde o skutočnosť, ktorá je súdu známa z jeho činnosti axxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxa označovaný, má právnu subjektivitu, a to spravidla na základe listiny osvedčujúcej, že bol zriadený alebo ustanovený. Nedostatok právnej subjektixxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xožno odstrániť ako vadu podania. Je nevyhnutné, aby zamestnávateľ bol vždy označený presným názvom, aby nevznikli pochybnosti o tom, kto je účastníkox xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vo vlastnom mene, teda nadobúdať vo vlastnom mene práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxžné jednoznačne zistiť, či v konkrétnom prípade ide o organizačnú jednotku s právnou subjektivitou. Stanovy potom musia tiež jednoznačne určiť, kto jx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxšší súd Rakúska):
Spoločnosť občianskeho práva nie je právnickou osobou a nie je spoločnosťou obchodného práva. Preto nemôže byť ani zamestnávateľoxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx 1 Zákonník práce upravuje pracovnoprávnu subjektivitu fyzickej osoby vystupujúcej v právnom postavení zamestnávateľa, t.j. spôsobilosť fyzickej xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti vzniká narodením a nemôže byť ničím obmedzená. Zákonník práce upravuje pracovnoprávnu subjektxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxu subjektivitou sa označuje súhrn vlastností ustanovených normami pracovného práva, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa určitý subjekt mohol stať nositxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoby zamestnávateľa mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, aplikovaním subsidiárnej občianskoprávnej úpravy je zrejmé, že pracovnopxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx je vlastnými právnymi úkonmi spôsobilá nadobúdať práva a brať na seba povinnosti okamihom jej plnoletosti. Dovtedy za ňu koná zákonný zástupca.
Prxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxť na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch vzniká dovŕšením 18-teho roku veku.
S účinnosťou od 1. septembra 2011 tak došlo k zosúladeniu spôsxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xkony podľa Občianskeho zákonníka. V zmysle ustanovení § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami § 11 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine fxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxstnávateľa, ktorá ešte nie je plnoletá, môže v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávať právne úkony jedine zákonný zástupca.
Kto je zákonným zástupcxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxx x x xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxstupcami maloletého rodičia dieťaťa, osvojitelia, majetkový opatrovník, poručník, kolízny opatrovník, osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho zastúpenia, alebo môže nastať relatívny zánik zákonného zastúpenia, a to najmä smrťou zástupcu, pozbavením rodiča jeho rodičovských práv, resp. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov
KOMENTÁR
K odseku 1
V § 9 Zákonník práce vymedzuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené robiť právne úkony za zamestnxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxvnoprávnych vzťahoch právne úkony prioritne štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu.
Vymedzenie, kto je štatutárnym orgánom právnickxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxužení hospodárskych záujmov, zákon o európskej akciovej spoločnosti a pod.), alebo to ustanovujú vnútorné predpisy právnickej osoby na základe zákxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtárneho orgánu zamestnávateľa právnickej osoby môžu v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávať právne úkony nimi poverení zamestnanci. V takomto prípaxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxn, resp. člen štatutárneho orgánu necháva zastúpiť splnomocnencom pri úkonoch patriacich štatutárnemu orgánu, resp. členovi štatutárneho orgánu zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorý osvedčuje voči tretím osobám existenciu oprávnenia splnomocnenca konať v mene a na účex xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxmocniteľom a splnomocnencom. Zastupovanie na základe splnomocnenia vzniká akceptovaním splnomocnenia osobou splnomocnenca.
Právna teória roxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xzatvára medzi splnomocniteľom a xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
c)
plnomocenstvo ako jednostranný právny úkon, ktorý osvedčuje existenciu právneho vzťahu zastúpenia splnomocniteľom a splnomocnencom voči trxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm orgánom na zastupovanie štatutárneho orgánu právnickej osoby,
c)
člen štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)
zamestnanec poverený člexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxmestnávateľa,
najmä vedúci organizačných útvarov zamestnávateľa, sú zákonne splnomocnení robiť v mene zamestnávateľa právne úkony. V takom prípadx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxčených organizačnými predpismi zamestnávateľa. Právne úkony týchto osôb v pracovnoprávnych vzťahoch zaväzujú priamo zamestnávateľa.
Totx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxieňať s ustanoveniami § 9 ods. 3, ktoré vedúcim zamestnancom zamestnávateľa definuje len rozsah organizačných a koordinačných oprávnení.
Špecifxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx štatutárnych orgánov konať v mene právnickej osoby a táto kompetencia prechádza na likvidátora. Likvidátor má na rozdiel od štatutárnych orgánov len xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xj vtedy, ak je na zamestnávateľa vyhlásený konkurz. V takomto prípade je štatutárny orgán výrazne limitovaný vo svojich oprávneniach konať v mene právxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxnávateľa právnickej osoby môže vykonávať v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony aj prokurista. Táto otázka zostáva nevyriešená nielen v právnej txxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxocenstva len pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov, časť právnych teoretikov priznáva prokuristovi právo konať v mene zamestnávateľa aj v pracovnoprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxv neprípustná. Takáto aplikácia je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého v mene zamestnávateľa sú oprávnení robiť právne úkoxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z ich funkcií určených organizačnými predpismi zamestnávateľa právnickej osoby. Preto ak vnútorný organizačný predpis zamestnávateľa (najčastejxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xx xxso
možné považovať za konanie v mene zamestnávateľa.
K odseku 2
Okrem osôb uvedených v § 9 ods. 1 môžu v mene zamestnávateľa robiť v pracovnoprávnyxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxí uviesť rozsah oprávnenia povereného zamestnanca, no vzhľadom na to, že s nesplnením tejto podmienky Zákonník práce nespája neplatnosť právneho úkoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoverenia.
Ak takto poverený zamestnanec prekročí rozsah oprávnenia udeleného v poverení, potom s poukazom na ustanovenia § 10 ods. 2 Zákonníka práxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právny úkon zamestnanca vystupujúceho v mene zamestnávateľa smeruje, vedel alebo musel vedieť o tom, že zamestnanec, ktorý vystupoval v mene zamestnxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xefiníciu pojmu vedúci zamestnanec. Vedúcim zamestnancom Zákonník práce rozumie takého zamestnanca zamestnávateľa, ktorý je na jednotlivých stupňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
Záväzné pokyny, ktoré vedúci zamestnanec ukladá podriadenému zamestnancovi, musia byť v súlade nxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx písm. a) a písm. c) Zákonníka práce, podľa ktorých je zamestnanec povinný plniť pokyny nadriadeného zamestnanca iba vtedy, ak boli vydané v súlade s plxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxsmi.
Akýkoľvek pokyn vedúceho zamestnanca vydaný podriadenému zamestnancovi, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, nie je podriadený zamestnxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxx xxx x xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvať upovedomenie organizácie o vzniku škody na odložených veciach, treba vychádzať z toho, že pojem organizácie, ktorá má byť upovedomená o škode v zmyxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxho vzťahu inak ako v zmysle ustanovenia § 9 a § 10 ZP. Adresátom môže byť aj nadriadený pracovník poškodeného alebo iný vedúci pracovník organizácie (§ 9 xxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby uzavrel dohodu o rozviazaní pracovného pomeru s iným zamestnancom.
sp. zn. 21 Cdo 1863/2003 (ČR):
Pro posouzení, zda se jedná o vedoucího zaměxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxní zaměstnance z tohoto hlediska je rozhodující, zda stav nadřízenosti funkce zastávané zaměstnancem vůči jiným funkcím je konstituován právním přexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xedoucího zaměstnance dotčeno, jestliže pracovní místa, která jsou mu podle organizačního předpisu (organizačního aktu řízení) podřízena, faktickx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxkladě pověření zaměstnavatele podřízen nejméně jeden další zaměstnanec, jemuž je v rozsahu pověření oprávněn průběžně a soustavně stanovit a ukládax xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xe vztahu k zaměstnancům zaměstnavatele svěřeno oprávnění jednorázovým opatřením zastavit výkon určité činnosti pro případ, dojde-li v budoucnu k přxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxzn. ide o zodpovednosť organizácie za škodu, ktorú spôsobili pracovníkovi porušením právnych predpisov v rámci plnenia úloh organizácie pracovníci xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxanizácie a ktorými pracovníkmi organizácie bola škoda spôsobená; ide tu o porušenie pracovnej povinnosti organizácie v rámci plnenia úloh organizácxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxorovnaj § 9 a 10); ide o štatutárne orgány, o vedúcich organizačných útvarov a o ďalších pracovníkov, pokiaľ boli poverení organizáciou na právne úkonx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxestnanec môže byť vyslaný na pracovnú cestu zamestnávateľom a že na pracovnú cestu ho vysiela vedúci zamestnanec (§ 9 ods. 3 ZP), ktorý zamestnancovi záxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo nemôže byť modifikované napríklad vnútornými predpismi zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 3/1997, s. 139 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 45/19xxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxtne (t.j. ku dňu, ktorý predchádzal dňu, v ktorom došlo k uzavretiu dohody), a tiež po tom, čo tomuto zamestnancovi bolo doručené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. a) ZP [teraz § 81 písm. a) - pozn. aut.] spočívajúcu v povinnosti pracovať svedomite podľa svojich síl, možností a sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxané v súlade s právnymi predpismi - pozn. aut.) a povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. c) [teraz § 81 písm. c) - pozn. aut.] spočívajúcu v dodržxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxávateľa právne úkony smerujúce k rozviazaniu pracovného pomeru.
2. Ustanovenie § 59 ZP (teraz § 74 ZP - pozn. aut.) má kogentnú povahu a nepripúšťa, axx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxstnanca so zamestnávateľom alebo kolektívnou zmluvou akokoľvek menená.
3. Oprávnenie na pracovnoprávne úkony, ktoré okrem štatutárneho orgánu zaxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx priamo z ustanovenia § 9 ods. 1 ZP, a preto nie je potrebné, aby uvedení zamestnanci mali na tieto právne úkony osobitné písomné poverenie.
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu, alebo zamestnanci poverení v zmysle ustanovení § 9 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, zaväzujú zamestnávateľa a zamestnávateľ z týchto právnych úkoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgán spoločnosti s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka) alebo štatutárny zástupca na základe inkorporačných dokumentov vydaných na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa na základe rozhodnutia vydaného na základe osobitného právneho predpisu (napr. generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vymenúva a odvoláva vláxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxie v zastúpení. Z toho potom vyplýva, že zamestnávateľ nielenže nie je oprávnený odmietnuť taký úkon, ktorý x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x x x xP, ale takýto právny úkon zaväzuje, resp. oprávňuje zamestnávateľa bez potreby jeho ďalšieho schvaľovania - akceptácie právneho úkonu. Právnym úkonxx xxxxx x xx xxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxch práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom vôle spájajú.
K odseku 2
V odseku 2 Zákonníka práce je upravená tzv. extenzia povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx zrejmé, že zamestnávateľa prioritne zaväzuje aj také konanie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo povereného zamestnanca, ktorýmx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánu alebo povereného zamestnanca určený, vedel alebo musel vedieť o tom, že tento štatutárny orgán alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. o extenziu oprávnenia, zaťažuje výlučne zamestnávateľa.
Rovnaké pravidlá platia aj na právne úkony, ktoré urobil zamestnanec, ktorému vykoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdným účelom ustanovenia § 10 ods. 2 ZP je ochrana dobromyseľnosti toho zamestnanca, ktorému je extendovaný právny úkon určený.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov;
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxx xxx x xx xxxxxx
Pozri v judikatúre k § 9.
Právní rozhledy č. 3/1997, s. 139 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 45/1994):
Pozri v judikatúre k § 9.
Zo súdnej praxe č. 2/xxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxENTÁR
K odseku 1
V § 11 je obsiahnutá zákonná definícia pojmu zamestnanec. Zamestnancom môže byť vždy len fyzická osoba. Fyzickou osobou sa rozumie xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xo ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa. Pri výkone práce v pracovnoprávnych vzxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku- teda o 00.00 hod. dňa, keď fyzická osoba dovŕši 15 rxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xracovnoprávnych vzťahoch. Spôsobilosť zamestnanca na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch je však zákonne obmedzená, a to tým spôsobom, že deň nxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xeň nástupu do práce zamestnanca je deň, v ktorom zamestnanec skončí povinnú školskú dochádzku. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxvŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Spôsobilosť zamestnanca mať v pracovnoprávnych xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxo spôsobilosti pozbavený, a to subsidiárne v zmysle právnej úpravy Občianskeho zákonníka - na základe rozhodnutia súdu.
K odseku 3
Ďalšie zákonnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši osemnásť rokov veku. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak zamestnanec dosiahne plnoletosť pred dovŕšením oxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx dohodu o hmotnej zodpovednosti nemôže za neho uzatvoriť ani zákonný zástupca práve z dôvodu, že zamestnanec už dosiahol plnoletosť.
K odseku 4
V odxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxvŕšili 15 rokov veku, ale ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, nesmú vykonávať prácu. Takéto osoby s prihliadnutím na ustanovenia ods. 1 sú zamexxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxní ods. 4 sú zakotvené aj výnimky zo všeobecného pravidla vykonávania detskej práce. Fyzické osoby vo veku do 15 rokov alebo fyzické osoby staršie ako 15 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxzujú zdravie takýchto osôb ani bezpečnosť takýchto osôb, a ani ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Zároveň je možné vykonávať práce len pri účinkoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxs. 4 tak obsahuje pozitívne aj negatívne vymedzenie ľahkých prác, ktoré smú vykonávať fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, resp. fyzické osoby staršie axx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxou Rady č. 94/33/EHS o ochrane mladých ľudí pri práci a v súlade s Dohovorom medzinárodnej organizácie práce č. 138 o minimálnom veku na prijatie do zamesxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxe. Vykonávanie ľahkých prác uvedených v ustanovení ods. 4 je možné vykonávať len na základe povolenia vydaného príslušným inšpektorátom práce na záklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xrgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Inšpektorát práce v povolení vždy určí počet hodín, ktoré fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxroveň určí aj podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri vykonávaní ľahkých prác. Príslušný inšpektorát odoberie udelené povolenie, ak podmienky nie sx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov
JUDIKATÚRA
Posudok znalcov - psychiatrov v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nenahrádza úplnosť skutkovýxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aby konfrontovali výsledky svojho odborného vyšetrenia s ostatnými poznatkami a aby na základe tejto konfrontácie bezpečne usúdili, do akej miery prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxmedzení spôsobilosti na právne úkony sa od právoplatnosti tohto rozhodnutia mení právne postavenie občana v tom zmysle, že ďalej nie je celkom alebo čixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxdať so spätnou účinnosťou.
Od spôsobilosti na právne úkony v zmysle ustanovení § 8 OZ a § 11 ods. 1 ZP, ktorých obmedzenie (§ 10 ods. 2 OZ) trexx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xráv a povinností na právoplatný výrok súdneho rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, prípadne na to, že ide o občana, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xrípadoch nastávajú uvedené dôsledky v právach a povinnostiach občana zo zákona alebo rozhodnutím príslušného orgánu v inom konaní.
Návxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrípadne na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony) dochádza k začatiu konania o spôsobilosti občana na právne úkony. Súd preto môže zrušiť pôvodné roxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxzení (o pozbavení) jeho spôsobilosti na právne úkony. To isté platí aj v konaní začatom uznesením podľa ustanovenia § 81 ods. 1 a 2 OSP na základe podnetx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxôsobilosť občana na právne úkony, súdy určujú rozsah tohto obmedzenia so zreteľom na právne úkony, z ktorých podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxteľom na právne úkony, z ktorých vznikajú (najmä podľa ustanovení Zákonníka práce, ale aj podľa iných predpisov) vzťahy pri účasti občanov na spoločenxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxna v rozsahu danom obmedzením spôsobilosti na hmotnoprávne úkony.
II. Ustanovenie § 10 ods. 2 OZ súdy niekedy nevykladajú jednotne a správne, najmä v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxaz tak široko, že vo svojich dôsledkoch stavia občana, ktorý bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, na roveň občana, ktorý bol pozbavený tejto spxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa len so zreteľom na právne úkony, z ktorých podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne podľa ustanovení iných právnych predpisov vznikajú občxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx spoločenskej práci.
III. S obmedzením občana v spôsobilosti na právne úkony podľa ustanovenia § 10 ods. 2 OZ, teda s obmedzením vo sfére hmotného práva x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xpôsobilosti. Je to tak preto, lebo na ustanovenie § 8 OZ a § 11 ZP, ako aj na ustanovenie § 10 ods. 2 OZ, nadväzujú ustanovenia upravujúce spôsobilosť občaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxvenia § 34 OZ, takže pri nich ani z tohto dôvodu nemožno použiť postup upravený ustanovením § xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, či už v rámci tzv. petičného práva, alebo z iného dôvodu, obracajú na zastupiteľské zbory a štátne alebo iné orgány. Preto občana nemožno v týchto jeho pxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxia. V prípade, ak by s takýmto podaním boli spojené účinky podľa ustanovení hmotného práva, spôsobilosť občana na ich podanie by bola daná v rozsahu, v ktxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxedzuje spôsobilosť občana (pracovníka) v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 OZ, je rozhodnutím o osobnom stave [porov. § 80 písm. a) OSP].
Toto pozbavenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo vzťahoch vznikajúcich v oblasti uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb občanov; týka sa takisto právnych úkonov, ku ktorým dochádza medzi praxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xvedené pozbavenie spôsobilosti alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa v stanovenom rozsahu vzťahuje aj na procesné úkony v konaní o veciach xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxpovedá tomu dňu, kedy sa pracovník pred osemnástimi rokmi narodil.
Zástupcovia zamestnancov
KOMENTÁR
V ustanovení § 11a je obsixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve. V zmysle tohto ustanovenia zástupcami zamestnancov sú:
-
príslušný odborovx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxá rada orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa;
-
zamestnanecký dôverník;
-
v zmysle ustanovení § 233 ods. 3 Zákonníkx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxý dôverník môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej 3 zamestnancov;
-
zástupca zamestnancov pxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xsobitný orgán družstva volený členskou schôdzou družstva v družstve, kde súčasťou členstva je aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu;
-
družstvxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravuje postup zamestnávateľa v situáciách, v ktorých Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť prerokovať určitý proces v pracovnoprávnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, no u zamestnávateľa nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov.
Keďže v právnej praxi sa v minulosti vyskytovali rôzne právne názory na to, či zamxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxodu neplatná a pod., zákonodarca s účinnosťou od 1. januára 2013 výslovne upravil nasledovné pravidlá:
a)
ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
b)
ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov a podľa Zákonníka práce sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimix xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa. V takomto prípade nie je možné dohodu so zástupcami zamestnancov nahradiť ani dohodou zamestnávateľa so zamestnancom;
c)
ak u zamestnávaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxť samostatne.
S poukazom na vyššie uvedené znenie § 12 je zrejmé, že Zákonník práce výrazne okliešťuje nielen zmluvnú voľnosť a zmluvnú slobodu xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonník práce deleguje do výlučnej kompetencie zástupcov zamestnancov a takto stanovený rozsah pracovných podmienok Zákonník práce zakazuje dojednax xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xamestnanca ako konkrétny zamestnanec, pričom zástupca zamestnancov nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za obsah ním dojednaných pracovných podmiexxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxje so znením článku 2 základných zásad Zákonníka práce, podľa ktorého pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce môžu vznikať len so súhlasom fyzickxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhuje sa stanoviť pravidlo, ktorým sa určí, ako sa postupxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestnancov. V danom prípade zamestnávateľ postupuje samostatne (bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa". Uvedeným pravidlom sa napomôže aplikačnej praxe, kde vyvstávali problémy ohľadox xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa, neumožňuje sa ju nahradiť ani dohodou so zamestnancom.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 13 ZP obsahuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, ochranu dobrých mravov, resxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxťahu alebo spoluzamestnancov, právo na ochranu súkromia, právo podávať sťažnosti a právo na súdnu ochranu.
K odseku 1
V ods. 1 Zákonník práce výsloxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon. Povinnosti zamestnávateľa zaobchádzať sx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxtupe k zamestnaniu, právo zamestnanca na rovnaké zaobchádzanie pri profesionálnom postupe a právo zamestnanca na rovnaké zaobchádzanie pri pracovnxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtnaniu, prístupu k povolaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania;
-
v obxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu zamestnanca;
-
v oblasti členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, v organizácii zamestnxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
K odseku 2
Zákonník práce v tomto ustanovení obsahuje kogentný zákaz diskriminácie zamestnancov z dôvodov uvedených v ustanovení ods. 2. Uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
Ustanovenie v ods. 2 je potrebné chápať v úzkej korelácii s ustanoveniami ods. 1, pretože zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje ruka v ruke so xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxone č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon. Diskriminačné dôvody, ktoré sú vymedzené v čl. 1 Zákonníka práce, sú vymedzené širšie, ako upravuje prxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxj činnosti.
Ustanovenie § 13 ods. 2 Zákonníka práce zosúlaďuje a harmonizuje všeobecnú povahu základných zásad uvedených v čl. 1 Zákonníka práce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ktoré sa vykonávajú spôsobom rozporným s dobrými mravmi, nepožívajú právnu ochranu. Inými slovami, právnu ochranu požíva len taký výkon práv a povinxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xovinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zneužívali na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo na škodu spoluzamestnancov. Za porušenix xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo na škodu spoluzamestnancov je vždy v rozpore s dobrými mravmi, a preto takéto konanie nepoužíxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtnávateľa alebo na iného zamestnanca, podania žaloby alebo podania návrhu na začatie trestného stíhania. Za takéto konanie nesmie byť zamestnanec na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxie vyjadreného v článku 16 Ústavy SR.
V tomto ustanovení Zákonník práce kogentne upravuje podmienky, za akých je zamestnávateľ oprávnený narúšať sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxckej pošty.
Materiálnymi podmienkami vykonávania monitoringu zamestnanca a kontroly telefonických hovorov a elektronickej pošty, ktoré musia xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxozornenie zamestnanca o uskutočňovaní monitoringu zamestnanca a kontroly telefonických hovorov a elektronickej pošty,
c)
prerokovanie so zásxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jej uskutočnenia a o dobe jej trvania.
Pracovnoprávna ochrana súkromia zamestnanca je vybudovaná na tzv. objektívnom princípe zodpovednosti xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx 5 Zákonník práce upravuje základný rámec, resp. rámcovo upravuje spôsob, akým je zamestnávateľ povinný vybaviť sťažnosť podanú zamestnancom. Každý xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x x x xxxxxxxxxx x xxxodržaním podmienok podľa § 13 ods. 3 a 4. Zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť bez zbytočného odkladu odpovedať na každú sťažnosť každého zamestnancx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnca na súdnu ochranu, ak sa zamestnanec domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzanix xxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe porušenia zásady rovnakého zaobchádzania je závislá od nastolených skutkových okolností. Podľa ustanovení § 9 antidiskriminačného zákona sa kažxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je tx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo, aby sa upustilo od protiprávneho konania, ak je to vôbec ešte možné a následne, aby sa napravil protiprávny stav alebo poskytlo primerané zadosťučinxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, potom v zmysle ustanovení § 9 ods. 3 antidiskriminačného zákona sa xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a na okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku. Pri určení sumy nemajetkovej ujmy v peniazoch nie je súd viazanx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xúdnu ochranu, ak sa zamestnanec domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa bolo narušené nedodržaním poxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xchranu jeho súkromia bude podobná, resp. rovnaká ako v prípade žaloby na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka.
Zamestnanec sa môže doxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxvateľ napravil protiprávny stav, resp. aby zamestnávateľ napravil dôsledky týchto neoprávnených zásahov do súkromia, ak je to možné, a aby zamestnávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxraviť v normatívnej časti Zákonníka práce (§ 13).
Základným právnym rámcom ochrany práva zamestnanca na súkromie je čl. 8 ods. 1 Európskeho dohovorx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxná zásada je premietnutá aj v Ústave SR v čl. 19 ods. 2.
Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa zásahy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxov kamerovým systémom, musí mať na takúto činnosť vážny dôvod (napríklad prevencia pred krádežou majetku), keďže ide o zásah do ich práva na súkromie. Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxorovania zamestnancov je legitímny za podmienky, že zamestnávateľ je povinný rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania preroxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovaných zamestnancovi ako súkromnej osobe.
V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa nesmie kontrolovať súkromná pošta zamestnancxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxývajúceho z osobitnej povahy jeho činnosti.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
oznámenie č. 205/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxhádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§ 13 ods. 5 ZP v znení do 30. júna 2004) má postup zamestnávateľa, ktorý svojim zamestnancom odmenu vyplatil, a výlučným dôvodom na jej nevyplatenie xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xikoloudi proti Organismos Tilepikoinonion Ellados AE:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. septembra 2007 vo veci C-307/05, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x-229/08, Colin Wolf proti mestu Frankfurt am Main:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 18. marca 2011 vo veci C-273/10, Montoya Mxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxra 2012 vo veci C-556/11, Lorenzo Martínez proti Junta de Castilla y León:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2012 v spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxi Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato:
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá úplne vylučuje zohľadnenie období služby odpracovxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xk nie je opodstatnené vzhľadom na objektívne dôvody, odporuje doložke 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx, že pracovník na dobu určitú odpracoval uvedené obdobia služby na základe pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru na dobu určitú, nepredstavuje takxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtale:
Zhrnutie: Ak členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanoví zmenu pracovných zmlúv na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxádzajúcej zmluvy do pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.
Členský štát však musí dohliadnuť xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xmluvy spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu vo všeobecnosti nepriaznivý v prípade, že sa cieľ jej práce a povaha jej úloh nezmenia.
Rozsudok Súdneho xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
Riešenie sporov
KOMENTÁR
Toto pomerne strohé ustanovenie Zákonníka práce ustanovuje, že spory medzi zamestnancom a zamestnávatxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxnkrétne spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy, znamená to, že súdy sú príslušné na prexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xak budú nielen nároky, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych predpisov, ale aj nároky vyplývajúce z jednotlivých druhov zmlúv a dohôd.
Spory medzi zaxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Na konanie v týchto veciach je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby je súd, v obvode ktorého sa fyzická osoba zdržuje. Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle člx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe zamestnávateľ začať konanie proti zamestnancovi len v členskom štáte, kde má zamestnanec bydlisko. V zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxnskej republike, na konanie je miestne príslušný súd, v obvode ktorého mal zamestnanec posledné bydlisko v Slovenskej republike. Popri všeobecnom súxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxn v prípadoch, ak odporcom je zamestnanec. Popri všeobecnom súde odporcu je na konanie príslušný aj súd, v obvode ktorého došlo ku skutočnosti, ktorá zaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxateľ a ak sa spor týka tejto organizačnej zložky.
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxs z registra trestov v znení neskorších predpisov. Od povinnosti zaplatiť súdny poplatok je oslobodené súdne konanie vo veciach spôsobilosti na právnx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxdu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, navrhovateľ v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckéxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx oslobodený od platenia súdnych poplatkov, toto oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní a na výkon rozhodnutia.
Súvisiace predpisy
zákox xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxstov v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
sp. zn. 4 Cz 18/71:
Žalobe o neplatnosť zrušenia členského pomeru vo výrobnom družstve nemusí prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxné spory žiadosť o zmierovacie konanie. Súd v takomto prípade zistí, či zmierovacie konanie neskončilo schválením zmieru; ak tu už je schválený zmier, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, je v občianskom súdnom konaní oslobodený od platenia poplatkov [§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.]. Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxstupovať pri výklade prejavu vôle v pracovnom práve.
Zákonník práce ustanovuje interpretačné pravidlo, podľa ktorého je prejav vôle potrebné vykxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxavu vôle. Vzhľadom na to je potrebné aplikovať subsidiárne Občiansky zákonník. V zmysle ustanovení § 34 Občianskeho zákonníka je právnym úkonom prejxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxžitosti právneho úkonu patria:
a)
náležitosti subjektu;
b)
náležitosti vôle;
c)
náležitosti prejavu vôle;
d)
náležitosti právneho xxxxx xxx xxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xracovnoprávne úkony, nie je schopný (nie je spôsobilý) svojím konaním vyvolať právne následky v zmysle pracovnoprávnych predpisov, a teda nejde o práxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxny úkon je vykonaný slobodne, ak nie je vykonaný pod žiadnou formou nátlaku. Teda právny úkon nie je vykonaný slobodne, ak je vykonaný pod hrozbou fyzickxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x jeho úkonom spojené. Vôľa je základná obsahová zložka každého právneho úkonu, a preto musí byť v každom úkone vždy prítomná, t.j. musí vždy existovať. Ax x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxľnosť;
-
forma.
xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrejavu vôle. To znamená, že právny úkon nie je určitý, ak z jeho obsahu nie je možné zistiť, čo chcel konajúci subjekt dosiahnuť. Právny úkon je nezrozumixxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxn urobený elektronickými prostriedkami a je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Písomná forma je taktiež zachovaná, ak je právny úkon urobexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xravosti podpisu nevyžaduje.
Ad d)
Náležitosťami úkonu ako celku sa rozumie objektívna možnosť právneho úkonu a jeho dovolenosť.
Objektívnx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xbsahom alebo účelom neprieči obsahu alebo účelu zákona ani zákon neobchádza, ani sa neprieči dobrým mravom, resp. nie je v rozpore s dobrými mravmi.
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxrávnych úkonov je prípustná vzhľadom na subsidiárne použitie § 41a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak neplatný právny úkon má náležitosti iného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxretých alebo takzvaných simulovaných právnych úkonov platí, že ak má byť právnym úkonom zastretý iný právny úkon, platí tento iný právny úkon a simulovxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu sa nemožno dovolávať voči tomu účastníkovi právneho úkonu, ktorý ho považoval za nezastretý. Prejavuje sa tu princíp ochrany dobromyseľnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxné vzhľadom na subsidiárne použitie § 41a OZ.
Subsidiárne ustanovenie Občianskeho zákonníka o konverzii právnych úkonov a o zastretých, resp. sixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Sxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxo výpovedných dôvodov [napr. § 46 ods. 1 písm. f); teraz § 61 ods. 2 - pozn.], uvedenie uplatneného výpovedného dôvodu v písomnej výpovedi si bude vyžadoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxo prípadoch však netreba rozvádzať všetky skutočnosti, v ktorých účastník vidí dôvod na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou, do všetkých podrobxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x85 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP - pozn.) nie je samostatným zaväzovacím dôvodom, ani sa ním nezakladá domnienka o existencii dlhu v čase uznania. Uznaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohto záväzku môže byť len zavinené protiprávne konanie pracovníka, s ktorým Zákonník práce spája jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu.
Otázku, či zx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxný právny úkon pracovníka, alebo o dohodu v zmysle § 244 a 259 ZP (teraz § 18 a 32 ZP - pozn.), treba posudzovať podľa všeobecného ustanovenia § 240 ZP (xxxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxou podmienkou vzniku platnej dohody o hmotnej zodpovednosti je jej písomná forma. Ustanovenie § 176 ods. 2 ZP (teraz § 182 ods. 2 ZP - pozn.) s jej nedodrxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xeta ZP (teraz § 182 ods. 1 druhá veta ZP - pozn.) predpokladá uzavretie samostatných dohôd o hmotnej zodpovednosti s každým členom kolektívu a s doložkxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxie spôsobilosti na právne úkony upravuje ustanovenie § 10 OZ. Súdy preto musia pri formulácii výroku určujúceho rozsah obmedzenia prihliadnuť aj na tox xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxdzenia aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, pokiaľ sú na to v konkrétnom prípade podmienky, inak by totiž občan v tejto oblasti spôsobilosti na právxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx x xx3 ZP - pozn.), nemožno vychádzať len z označenia písomnej dohody uzavretej účastníkmi, ale z jej obsahu (§ 240 ods. 3 ZP; teraz § 15 ZP - pozn.).
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxx.) sa treba zaoberať aj tým, či po neplatnej výpovedi nedošlo medzi účastníkmi pracovného pomeru k platnému skončeniu pracovného pomeru napríklad dohxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia pracovného pomeru. Ak pracovník po tom, čo mu organizácia dala neplatnú výpoveď, požiadal organizáciu, aby mu vyznačila v občianskom preukaze skonxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxba vykladať v zmysle ustanovenia § 240 ods. 3 ZP; teraz § 15 ZP - pozn.).
Pozri v judikatúre k § 11.
Pozri v judikatúre k § 11.
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxe dojednané v kolektívnej zmluve sa pracovníkovi neposkytne; pracovník sa tým vopred nevzdáva svojho práva.
Skutkovou podmienkou výpxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxaná tak, aby bola identifikovateľná pomocou výkladového pravidla uvedeného v § 240 ods. 3, teraz § 15 Zákonníka práce.
Za neurčitý treba považovať takx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdosti o starobný dôchodok potvrdil správnosť v nej uvedených údajov, nemožno z toho ešte vyvodiť, že zamestnanec v rozhodujúcom čase netrval na ďalšom xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx x xx Zákonníka práce - a s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých k nemu došlo.
Z III (s. 19):
Na vznik pracovného pomeru sa vyžaduje zhodný prejax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx zmluva vzniká na základe prejavov vôle urobených spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chceli pracovník a organizácia prejaviť, teda za takýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxde o výslovné prejavy vôle, za dohodnutý možno považovať ten druh práce, ktorý pracovník bez námietok začal pre organizáciu s jej vedomím vykonávať, a zx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx takúto prácu začal skutočne vykonávať. K vzniku pracovného pomeru môže dôjsť vytvorením faktického stavu (pracovník začne vykonávať práce, čo organxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xbsiahnutý už priamo v pracovnej zmluve. Súhlas pracovníka môže byť daný i dodatočne, a to výslovne alebo aj konkludentne; k dohode o prevedení na inú práxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxú bol prevedený (preložený).
Z III (s. 111, 112):
Pretože o prejave vôle smerujúcom k rozviazaniu pracovného pomeru výpoveďou platia zásady, ktorx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxne, či je určitá. Nedostatky v prejave vôle na strane organizácie neboli v praxi súdov v podstate zistené (na rozdiel od nedostatkov v prejave vôle na strxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x výpoveď z určitého v Zákonníku práce výslovne uvedeného dôvodu, aby tak adresátovi tohto prejavu vôle bolo zrejmé, o ktorý zo zákonných výpovedných dôxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi § xxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxmžitého zrušenia pracovného pomeru z hľadiska náležitostí prejavu vôle smerujúceho k zrušeniu pracovného pomeru, súdy skúmajú, či prejav vôle organxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxbné so zreteľom na to, že okamžité zrušenie pracovného pomeru sa hlboko dotýka osoby pracovníka. Správne preto súdy vychádzajú z požiadavky, aby už samxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xyjadrené dôvody na okamžité zrušenie pracovného pomeru.
Z III (s. 143):
Ak pri rozviazaní pracovného pomeru bolo jednostranným právnym úkonom poxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xx x xxx xx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxxx x 61 ods. 1, 2, § 70 a 74 ZP), zamýšľaný právny účinok (t.j. skončenie pracovného pomeru) nenastane, ak neplatnosť rozviazania bola vyslovená rozhodnutxx xxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxz § 17 ods. 2 ZP); písomná forma oznámenia má však význam z hľadiska dokazovania v prípadnom spore. Rovnako prejav vôle pracovníka, že netrvá na tom, aby hx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxm, že pracovník nastúpi do nového stáleho zamestnania.
Z IV (s. 191):
Písomná forma výzvy podľa § 46 ods. 1 písm. e) posledná veta ZP [teraz § 63 ods. 1 xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v ktorej musí byť dôvod výpovede uvedený, stačí skutkové uvedenie dôvodu. Ak so zreteľom na to, čo výpovedi predchádzalo, je medzi účastníkmi skutkovo xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní rozhledy č. 8/1995, s. 335 (Najvyšší súd Rakúska):
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ktorým sa má obchádzať požiadavka získania úradného povolenia, podlieha právnej norme, ktorá sa použije na právny úkon zamýšľaný v skutočnosti. Tietx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxatná. Súd preto takúto spoločnosť nesmie zapísať na obchodného registra.
KOMENTÁR
V ustanoveniach § 16 Zákonník práce ustanovujex xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo písať je trvalá alebo dočasná, vrodená alebo získaná. Písomnú formu právneho úkonu u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, je možné nahradiť notárskox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxy úkon zodpovedá prejavenej vôli. Notárskou zápisnicou podľa osobitného predpisu je zápisnica o právnych úkonoch v zmysle § 46 až 55 zákona č. 323/1992 xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xistiny. Ak notár spisuje notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže písať alebo čítať, je povinný pribrať dvoch svedkov k vykonávanému úkonu. Na účely vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať, alebo osoby blízke účastníkom právneho úkonu, alebo tí, ktorí sú na veci zxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvrdená dvomi súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje v takom prípade, ak osoba, ktorá nemôže čítať alebo písať, je schopná oboxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxa byť splnené obidve podmienky súčasne - to znamená, konajúca osoba musí byť schopná oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu a musí byť schopná zápisnicu vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxj činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xmotnej zodpovednosti (§ 176 ods. 1 a 2 ZP; teraz § 182 ods. 1 a 2 ZP), na platnosť ktorej je potrebná písomná forma, je jej podpis. Vlastnoručný podpis takxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zodpovednosti (§ 176 ods. 2 ZP; teraz § 182 ods. 2 ZP) opatrená len takouto podpisovou pečiatkou je teda neplatná.
R 6/1984 (ČR):
Skúšobnú dobu (§ 31 xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xtorý bol dohodnutý ako deň nástupu pracovníka do práce.
Do plynutia lehôt ustanovených pre uplatnenie nárokov pracovníkom, ktorý pre dxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxlatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo v tejto spôsobilosti obmedzený alebo ešte ani nebolo začaté konanie o spôsobiloxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxe písomnej formy pracovnej zmluvy nie je postihnuté sankciou neplatnosti (§ 242 ods. 2 ZP; teraz § 17 ods. 2 ZP).
Z III (s. 43):
Výpoveď a okamžité zrušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxúci k rozviazaniu pracovného pomeru musí byť obsiahnutý v listine, ktorá musí byť doručená druhému účastníkovi (adresátovi), aby sa o tomto prejave vôxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Z III (s. 114):
Pozri v judikatúre k § xxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxonu
KOMENTÁR
V § 17 Zákonník práce ustanovuje dôvody neplatnosti pracovnoprávnych úkonov.
K odseku 1
Z ustanovení tohto odseku vyplýva, že pxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xa základe dohody zmluvných strán.
Právny úkon, ktorým sa vopred vzdáva práv zamestnávateľ, nie je neplatný v zmysle § 17 Zákonníka práce a nie je možxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zákonníka prvej časti. Do úvahy tak prichádza len aplikácia výkladového pravidla analógie legis podľa ustanovení § 853 OZ.
Vzdaním sa práv voprxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxiknú, resp. môžu potenciálne vzniknúť až v budúcnosti.
K odseku 2
Zákonník práce v tomto ustanovení vymedzuje okruh právnych úkonov, ktoré sú neplxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxtné, len ak to výslovne ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis, a to:
a)
právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgánx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxancov,
d)
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáce.
S právnymi úkonmi spadajúcimi do takto vymedzeného okruhu právnych úkonov vyslovuje Zákonník práce neplatnosť spravidla formuláciou "ixxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxv zamestnancov, a taktiež právne úkony, ktoré je potrebné vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, sú v Zákonníku práce výslovne uvedené a týkajx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovného pomeru, rozvrhnutia pracovného času a pod.).
Nedostatok formy právneho úkonu predpísanej Zákonníkom práce môže nastať len v prípade nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxmnej forme a ak je právny úkon opatrený podpisom konajúcej osoby. Obsah právneho úkonu môže byť na listine zachytený písaným písmom, použitím informačxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtronickými prostriedkami a je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Písomná forma je taktiež zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxsomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Na právne úkony uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevyžaduje.
V zmysle ustanovení § 16 ZP na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma, je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Písomne zachytený právny úkon začína vyvolávať účinky najskôr okamihom jeho podpísania konajúcou osobou.
Ak ide o účinky dvoch alebo viacerýxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxia byť na jednej listine.
Dvojstranné právne úkony majú písomnú formu len vtedy, ak sú xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxmi právnymi úkonmi, resp. pred následkami neplatného právneho úkonu, a to tak, že neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak túto nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxatnosť právneho úkonu, tak len takýto právny úkon môže byť zamestnancovi na ujmu. Ak zamestnancovi vznikne následkom neplatného právneho úkonu škodax xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx preukázať, že boli splnené všetky predpoklady zodpovednosti za škodu.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhuje sa doplniť do § 17 ods. xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxitného predpisu mal dať. Obdobne to platí pre súhlas zákonného zástupcu, ak sa vyžaduje.
Systémovo sa tak dopĺňa do tohto ustanovenia aj situácia, kxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdov, kedy sa právny úkon považuje za neplatný, ak zákon obsahuje slová "inak je neplatný/á".
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxisy
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxvacím dôvodom, ani sa ním nezakladá domnienka o existencii dlhu v čase uznania. Uznanie záväzku na náhradu škody v požadovanej výške podľa § 185 ods. 4 ZP xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxým Zákonník práce spája jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu.
Skutočnosť, že pracovník uznal záväzok v dohode uzavretej v zmysle ustanxxxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx xxxx x x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzácie na vzniknutej škode alebo žiadať použitie zmierňovacieho oprávnenia, ktoré pred sporom použiť nemôže, nemá sama osebe za následok neplatnosť txxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx na okolnosti, kedy bol právny úkon urobený.
Pri uzavretí dohody o rozviazaní pracovného pomeru môžu jej účastníci platne dojednať aj výšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxva.
Kolektívnou zmluvou nemožno rozšíriť účasť odborového orgánu pri rozviazaní pracovného pomeru s účinkami na platnosť právneho úkxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxľnosť vôle nemožno odvodiť, v čom spočíva skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu, výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancovi je neplatným právnxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxzať" alebo "dopĺňať" vôľu, ktorú ten, kto výpoveď dáva, v rozhodujúcom čase nemal, alebo ktorú mal, ale ju neprejavil.
R xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nezakazujú). Jednotlivé právne úkony sa posudzujú samostatne a samostatne nastávajú aj ich právne účinky.
sp. zn. 21 Cdo 4355/2009 (ČR):
Neplatxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx pracovněprávního úkonu ve smyslu ustanovení § 41a obč. zák.) pouze za předpokladu, je-li z okolností, za nichž byl učiněn, zřejmé, že vyjadřuje vůli jexxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxl-li zaměstnanec od zaměstnavatele plnění na základě neplatného pracovněprávního úkonu, jde o bezdůvodné obohacení, které je povinen zaměstnavatexx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxrávního úkonu může být zaměstnanci na újmu jen tehdy, způsobil-li ji výlučně sám; v případě, že neplatnost způsobil výlučně zaměstnavatel, nebo že bylx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtného pracovněprávního úkonu vznikla, a nejde u něj ani o bezdůvodné obohacení.
Z III (s. 108):
Účastníci pracovného pomeru môžu pochopiteľne v žaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx xx x x xx a nasl. OZ).
Z IV (s. 187):
Podľa ustanovenia § 44 ods. 3 ZP (teraz § 61 ods. 4 ZP) výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, môže byť odvolaná xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formy neplatnosť právneho úkonu (§ 242 ods. 2 ZP; teraz § 17 ods. 2 ZP), treba mať za to, že tak odvolanie, ako aj súhlas druhého účastníka s odvolaním výpovxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xaký prejav vôle bol urobený.
Z IV (s. 263):
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OZ je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxosť na právne úkony xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxný spôsobilosti na právne úkony alebo či jeho spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená, ale intenzita duševnej poruchy, ktorá ju robí neschopnxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvýšenie kvalifikácie, možno uviesť v dohode aj iným spôsobom, ako číselným vyjadrením určitej sumy, stačí, ak je uvedená tak určito, že nemôžu vzniknxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxganizáciu o poskytnutie pracovného voľna je iba porušením pracovnej disciplíny, nemá však bez ďalšieho za následok vznik neospravedlnenej absencie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
Dohoda uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou sa zamestnanec zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru sa po dojednanú dobu zdrží výxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxú pokutu, je v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) ZP (teraz § 39 OZ) neplatným právnym úkonom.
Právní rozhledy č. 10/1995, s. 415 (Vrchný súd v Praxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnovenia § 31 ods. 2 ZP (teraz § 45 ods. 2 ZP) predĺženej skúšobnej doby je neplatný.
2. Počas skúšobnej doby nemožno urobiť zrušovací prejav s tým, že ako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxceho po uplynutí skúšobnej doby alebo spätné zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je pre rozpor s obsahom a účelom zákona neplatné.
3. Ak zrušovxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia (oznámenia) zrušenia pracovného pomeru druhému účastníkovi. Ak bol ako deň zrušenia pracovného pomeru oznxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xVrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 4/1993):
Žaloba o určenie nezákonnosti štrajku je žalobou svojho druhu, ktorú nemožno podradiť pod žiadny z druhov žalxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxavý právny záujem na požadovanom určení.
Nezákonnosť štrajku súd nemôže posudzovať v inom konaní podľa ustanovenia § 21 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxčenie nezákonnosti štrajku možno podať až po jeho vyhlásení, aj keď dosiaľ nedošlo k čiastočnému alebo úplnému prerušeniu práce zamestnancami.
Roxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxuje výkon určitého druhu práce tým, že zamestnanec u neho zloží a až do skončenia svojho pracovného pomeru ponechá určitú finančnú sumu ako kauciu, ktorx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxí je vyjadrená zásada takzvaného uzavretého počtu, t.j.
numerus clausus
zmluvných typov v pracovnom práve. V pracovnom práve Slovenskej republiky jx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xogentný charakter a je založené na predpoklade, že čo nie je výslovne dovolené, je zakázané. Znamená to, že ak Zákonník práce alebo iné právne predpisy pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxzmus uzatvárania zmlúv je potrebné aplikovať všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to najmä ustanovenia § 43 a nasl. OZ, napriek tomu, že v prxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníka o uzatvorení zmluvy v prospech tretej osoby.
Keďže zmluva je dvojstranným právnym úkonom, na to, aby došlo k platnému uzavretiu pracovnoprávxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxENTÁR
V § 19 Zákonník práce vymedzuje prípady a dôvody, kedy je možné odstúpiť od pracovnoprávnej zmluvy, resp. pracovnoprávnej dohody.
K odseku x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pravidlo, ktoré je možné aplikovať na všetky druhy a typy pracovnoprávnych zmlúv a pracovnoprávnych dohôd.
Pre jednotlivé typy zmlúv alebo dohôd mxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxody o hmotnej zodpovednosti).
Omylom sa chápe také vnímanie skutočnosti konajúcim subjektom, ktorá je rozdielna od objektívnej skutočnosti, a z txxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situácie, resp. právne relevantnej skutočnosti.
Z hľadiska podstaty omylu môže ísť o omyl skutkový, ktorý je spôsobený neznalosťou skutkových okxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadku uplatňuje zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje, tak konanie v právnom omyle nie je akceptovateľné a slovenský právny poriadok nepozná moxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx x podstatný, resp. právne významný omyl.
Právnym významným omylom sa rozumie taký skutkový omyl, ktorý súvisí, resp. ktorý sa týka natoľko podstatnxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxane vtedy, ak účastník zmluvy nemá adekvátnu informáciu o obsahu zmluvy, o jednotlivých náležitostiach zmluvy, o účastníkovi zmluvy, a pod.;
-
omxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xkutočnosti vyjadriť.
K odseku 2
V ods. 2 je obsiahnutá špeciálna právna úprava vo vzťahu k ods. 1, ktorá sa aplikuje iba na prípady odstúpenia od pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxník práce s účinnosťou od 1. septembra 2011.
K odseku 3
Prvá veta v ods. 3 obsahovo nadväzuje na ustanovenia ods. 2 a obsahuje podmienku časovej limitxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxstúpiť od pracovnej zmluvy v zmysle ustanovení § 19 ods. 2 predtým, než zamestnanec začal fakticky vykonávať prácu mu pridelenú zamestnávateľom v zmyxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomeru.
Okamihom, keď zamestnanec začne vykonávať prácu, a teda medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikne pracovný pomer, zamestnávateľovi xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxbené v písomnej forme, a to pod sankciou neplatnosti.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxtí aj všeobecné ustanovenie § 245 ods. 4 ZP (teraz § 19 ods. 2 ZP).
Z III (s. 76):
Od dohody o hmotnej zodpovednosti možno odstúpiť aj za podmienok, za kxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxov
KOMENTÁR
V § 20 je obsiahnutá úprava zabezpečovacích právnych inštitútov v pracovnoprávnych vzťahoch. Práva a povinnosti v pracovnoprávnycx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečujú inými zabezpečovacími právnymi inštitútmi, než aké sú uvedené v § 20 Zákonníka práce, by bolo s poukazom na ustxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxezpečovacie právne inštitúty obsiahnuté v Občianskom zákonníku, keďže tieto s poukazom na § 1 ods. 4 Zákonníka práce nie sú obsiahnuté v prvej časti Obxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxrne úzkom rozsahu. Zabezpečovacie právne inštitúty majú v práve všeobecne, a teda aj v pracovnom práve
-
povahu akcesorickú, čo znamená, že vznikajx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xáväzku nemôže existovať akcesorický záväzok tzv. druhotný;
-
subsidiárnu povahu, čo znamená, že splneniu sekundárneho záväzku, resp. k výkonu pxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrávneho záväzku.6)
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xrávnymi inštitútmi a jednak jednostrannými zabezpečovacími právnymi inštitútmi. Zmluvnými zabezpečovacími inštitútmi je dohoda o zrážkach zo mzdxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba povinnosti voči veriteľovi, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Takáto právna úprava je odxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxú.
K odseku 2
Zo samotnej podstaty dohody o zrážkach zo mzdy vyplýva, že týmto zabezpečovacím právnym inštitútom je možné zabezpečiť pohľadávku zaxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xeriteľa a na druhej strane zamestnancom v právnom postavení dlžníka. Základným obsahovým rámcom dohody o zrážkach zo mzdy je súhlas zamestnanca s tým, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxážkach zo mzdy, a aby takto zrazené a takto vykonané zrážky zo mzdy zamestnávateľ poukazoval na svoj účet a použil ich na uspokojenie svojej peňažnej pohxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxkach zo mzdy sa musí uzatvoriť v písomnej forme, inak je neplatná.
K odseku 3
Ručením je možné zabezpečiť pohľadávku vyplývajúcu zo Zákonníka práce xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxktiež aj pohľadávku zamestnávateľa voči zamestnancovi. Ručenie vzniká písomným vyhlásením ručiteľa, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxé aj také ručiteľské vyhlásenie, ktoré nebolo vykonané v písomnej forme. Z obsahu ručiteľského vyhlásenia musí byť zrejmá dostatočná identifikácia rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxením je možné zabezpečiť pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka a dokonca aj bez vedomosti dlžníka o tom, že ručiteľ urobil ručiteľské vyhlásenie. Veriteľ sx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxeľ sa domáha plnenia z ručiteľského záväzku oznámením adresovaným ručiteľovi. Keďže Zákonník práce neupravuje žiadne náležitosti oznámenia, ktorýx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxním je možné zabezpečiť len peňažné pohľadávky. Pri dohode o zrážkach zo mzdy táto skutočnosť vyplýva z ustanovení, podľa ktorých mzda sa vypláca v peňaxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxumie plnenie peňažnej pohľadávky.
K odseku 4
Zmluvou o zriadení záložného práva je možné zabezpečiť len pohľadávku zamestnávateľa na náhradu škoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxec povinný vyúčtovať. Z uvedeného vyplýva, že záložné právo je možné zriadiť len na nehnuteľnosti, ktorú zamestnanec vlastní. Z uvedeného vyplýva, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa. Vyplýva to z ustanovení Zákonníka práce o spôsobe náhrady škody, ktorá sa uhrádza v peniazoch len vtedy, ak zamestnanec škodu neodstráni uvedením dx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxj formy síce nie je sankcionované neplatnosťou v zmysle ustanovení § 17 ods. 2 Zákonníka práce, no nedodržanie písomnej formy by malo za následok neplatxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxtve zamestnanca vyvolala žiadané právne účinky, je nevyhnutný vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného právneho predpisu. Zmluva o zriadenx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxdení záložného práva je potrebné vykonať dostatočnú špecifikáciu nehnuteľností, ktorej je zamestnanec vlastníkom a ktorá má slúžiť ako predmet záloxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xo výlučnom vlastníctve zamestnanca, v spoluvlastníctve zamestnanca s inými podielovými spoluvlastníkmi, alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávatexx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov v prípade, ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopný a nemôže tieto nároky splniť. Zamestnávateľ sa v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 461/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtobná neschopnosť zamestnávateľa vzniká dňom doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. V prípade, ak zamestnávateľ nie je schopný uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxojujú dávkou garančného poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Na uspokojenie nárokov zamestnanca z pracovnoprávnych vzťahxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxchopnosť (to znamená objektívna nemožnosť) zamestnávateľa uspokojiť nároky zamestnanca vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.
Garančným xxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxchopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov na zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávaxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, resp. garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xracovnoprávnom vzťahu, resp. ani jedného člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.
Zamestnanec v pracovnom pomere a rovnako tak zamexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
a)
nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti;
b)
nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu;
c)
nárox xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxach v práci;
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xredchádzajúci rok;
f)
nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru;
g)
nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxvkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností;
j)
nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolaniax
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa vrátane trov právneho zastúpenia.
Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak praxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxbnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený. Dávku garančného poistenia vypláca Sociálna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtenie, o poistné na starobné poistenie, o poistné na invalidné poistenie, o poistné na poistenie z nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok. Dávka garančného poistenia sa vypláca maximálne vo výške a v rozsahu 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov txxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxnej neschopnosti zamestnávateľa.
Súvisiace predpisy
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Ixxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v zmysle ustanovení § 21. Táto informačná poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsť v zmysle tohto ustanovenia je prioritne adresovaná zástupcom zamestnancov. Ak však u zamestnávateľa nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxmestnanca v pracovnom pomere, alebo o zamestnanca vykonávajúceho práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. S nedodržaním tejto lehoty Zákonník práce nespája žiadnu sankciu, a preto táto lehota má len porixxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie všetkých informácií potrebných v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o sociálnom poistení. Adresátom v tejto oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmienkou na vznik oznamovacej povinnosti zamestnanca je existencia žiadosti zamestnávateľa, predbežného správcu konkurznej podstaty alebo správxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxonníka práce došlo k zosúladeniu Zákonníka práce so smernicou Rady č. 80/987/EHS v znení smernice Rady č. 2002/74/ES o aproximácii právnych predpixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxárodnej organizácie práce č. 173 o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa.
Prechod práv a povinností z prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxahov na právneho sukcesora zanikajúceho zamestnávateľa.
Toto všeobecné pravidlo platí vtedy, ak osobitný právny predpis/špeciálna právna normx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxiamo zo zákona bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxledkom ustanoveného zákonného ustanovenia je, že ak zaniká zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávne vzťahy medzi zanikajúcim zamxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;
§ 91 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Jxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xeprechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti podniku zamestnávateľa.
Zo súdnej praxe č. 5/1996, s. 1xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a), c) ZP [teraz § 63 ods. l písm. a), b) ZP].
sp. zn. 21 Cdo 14xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxprávní vztah před tímto dnem, zůstávají práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči bývalým zaměstnancům nedotčena.
II. Na nového zaměstnaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavadního zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr, avšak platnost rozvázání pracovního poměru se stala předmětem sporu, který nebyl ke dni převodu prxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v té kvalitě a s těmi vlastnostmi, jimiž se vyznačovaly u prodávajícího, včetně podmínek, za kterých zaměstnanec vykonával sjednaný druh práce. Vykonxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx pracovněprávního vztahu s touto vlastností v nezměněné kvalitě, bez ohledu na to, kdy (zda vůbec) bude případně zjištěna nemoc z povolání; z tohoto hlexxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxí § 124 až § 130 zákoníku práce (teraz § 136 až § 144 ZP).
sp. zn. 21 Cdo 20/2006, R 92/2007 (ČR):
Odstoupení od smlouvy o prodeji (části) podniku má za náxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
xx xxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xásti), včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům pracujícím v podniku nebo v jeho organizační složce, jakož i práv a povinnostx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxpadně skončil.
sp. zn. 21 Cdo 310/2006, SJ č. 3/2007, s. 188 (ČR):
Došlo-li k prodeji podniku nebo části podniku (§ 476 a násl. obchodního zákoníku), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxcího" nároky z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům prodaného podniku (prodané části podniku).
sp. zn. 21 Cdo 1567/2006 (ČR):
Na přejímajíxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu rozvázán pracovní poměr, avšak platnost rozvázání pracovního poměru se stala předmětem sporu, který nebyl v době účinnosti přechodu pravomocně rozxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí zaměstnavatel (přejímající organizační složka státu) vůči přecházejícím zaměstnancům vždy také závazky dosavadního zaměstnavatele (dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxativní závazky).
sp. zn. 21 Cdo 250/2007 (ČR):
Okamžikem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází z pohledu zaměstnance jen kx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdy platí stejný právní stav, jako kdyby ke změně v osobě zaměstnavatele vůbec nedošlo.
sp. zn. 21 Cdo 4780/2008 (ČR):
Byla-li pravomocně určena nepxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxní o nároku zaměstnance na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru považován za zaměstnancova zaměstnavatele někdo jiný, než proti komx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnancem někdo, kdo nebyl jeho zaměstnavatelem, může se zaměstnanec žalobou podle ustanovení 2§ 80 písm. c) o. s. ř. domáhat, aby bylo určeno, že rozvázáxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinného do 31. prosince 2006 (nyní podle ustanovení § 72 zákona č. 262/2006 Sb., zák. práce, u nás § 77 ZP), otázkou platnosti rozvazovacího právního úkxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxít jen v případech stanovených zákonem (zákoníkem práce nebo zvláštním právním předpisem) a je vyloučeno, aby nastal jen kupř. na základě smlouvy zaměxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxx2009 (ČR):
Jsou-li splněny všechny předpoklady vyžadované zákoníkem práce nebo zvláštními právními předpisy pro přechod práv a povinností z pracovxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxházejí na přejímajícího zaměstnavatele, i kdyby s tím tito zaměstnanci nesouhlasili.
sp. zn. 21 Cdo 4030/2009 (ČR):
Dosavadním zaměstnavatelem xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který zaměstnanci vyplatil odstupné a u něhož se zaměstnanec vrací do práce, ale také fyzickou nebo právnickou osobu, na níž od tohoto zaměstnavatele x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xtrane zamestnávateľa. K zmene v osobe zamestnávateľa dochádza v dôsledku prevodu hospodárskej jednotky. Hospodársku jednotku Zákonník práce definxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ak cieľom takéhoto prevodu hospodárskej jednotky je vykonávanie hospodárskej činnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o činnosť hlavnú alebo doplnkovúx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxý prevod, ktorý zahŕňa prípady, keď medzi odovzdávajúcim zamestnávateľom a preberajúcim zamestnávateľom neexistuje žiaden priamy právny vzťah.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obchodnej zmluvy zo svojím dodávateľom, ak dochádza k skončeniu tejto zmluvy a zamestnávateľ si zabezpečuje túto svoju činnosť interne zamestnancamxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnú prácu rovnakými pracovnými postupmi, rovnakými pracovnými prostriedkami, zmenila sa však osoba zamestnávateľa, a to bez toho, aby medzi ich terajxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončuje svoju činnosť a nový dodávateľ konečného odberateľa poskytuje konečnému odberateľovi napríklad služby v tých istých priestoroch, na tých ixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xodávateľom a aktuálnym dodávateľom dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prechode zamestnancov alebo nie. Teda napríklad ak aj pôvodný dodávateľ ukončil svojx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxmestnanci vykonávajú totožné práce pre totožného konečného odberateľa totožnými alebo obdobnými pracovnými prostriedkami a postupmi, atď. - ide o pxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xáklade právneho úkonu.
Práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom prechádzajú na preberajúceho zamestnávaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xykonávaných mimo pracovného pomeru. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxedeným zamestnancom. Preberajúcim zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v dôsledku prevodu vystupuje voči prevedeným zamexxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxahy, ktoré ku dňu prevodu trvajú. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré zanikli do dňa prevodu, nezaťažujú preberajúceho zamestnávatxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxskej jednotky v zmysle ustanovení § 28 Zákonníka práce nie je a nemôže byť dôvodom na prepúšťanie zamestnancov, či už zo strany prevádzajúceho zamestnxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxtvuje, a preberajúci zamestnávateľ v činnosti tejto hospodárskej jednotky pokračuje alebo má možnosť pokračovať. Hospodárska jednotka sa však nechxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx výrobné prostriedky, nehmotnými zložkami sa rozumejú napríklad práva duševného vlastníctva - know-how a pod., osobnými zložkami sa rozumie personáxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 14, § 15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
§ 11, § 12, § 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xísomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak títo u zamestnávateľa nepôsobia, priamo zamestnancov o základných aspektoch plánovaného prechodu.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
a)
právo na informáciu o dni alebo o plánovanom dni, ku ktorému má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov;
b)
dôvody prechodx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxstnancov, a to z hľadiska ich pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkov;
d)
plánované opatrenia prechodu práv a povinností z pracovxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Ak zamestnávateľ plánuje vykonať opatrenia vzťahujúce sa na zamestxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv, a to najneskôr mesiac pred tým, ako sa plánované opatrenia uskutočnia. Zákonník práce teda ukladá zamestnávateľovi povinnosť prerokovať plánovanx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv o podmienkach, za akých sa plánované opatrenia uskutočnia.
Povinnosti upravené v ustanovení § 29, to znamená informačná povinnosť zamestnávatexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
§ 11, § 12, § 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x7.
KOMENTÁR
V tomto ustanovení je obsiahnutá právna fikcia skončenia pracovného pomeru dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a)
došlo k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku prevodu podľa § 28 Zákonníka práce, t.j. z dôvodu prevodu hospodárskej jxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxanec so zásadnou zmenou svojich pracovných podmienok vyjadrí nesúhlas.
xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx uzavretiu dohody v zmysle ustanovení § 60 ZP o skončení pracovného pomeru nedošlo.
V takomto prípade zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxný vyplatiť prevádzajúci zamestnávateľ.
Z dikcie ustanovenia § 29a Zákonníka práce je zrejmé, že sa vzťahuje len na zamestnancov prevádzajúceho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxov prevádzajúceho zamestnávateľa, vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Z dôvodovej správy k zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xomer končí na základe fikcie dohody, aby mal zamestnanec doklad o tom, ako sa jeho pracovný pomer skončil.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxx990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
§ 11, § 12, § 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtí z pracovnoprávnych vzťahov v prípade zmeny v osobe zamestnávateľa, ktorý je fyzikou osobou, pre prípad jeho smrti. V takomto prípade prechádzajú všxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x dôvodu, že ak fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, zomrie, od momentu smrti prestáva byť subjektom práv a povinností, a teda stráca nielen spôsobixxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ale aj osobnomajetkovú, resp. osobnú povahu, nie je možné tieto situácie riešiť subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka o dedičstve.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 14, § 15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
§ 11, § 12, § 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxprávnych vzťahov v prípade zmeny v osobe zamestnávateľa, ku ktorým dochádza v nasledovných prípadoch:
a)
v prípade predaja zamestnávateľa,
b)
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxe zrušenia zamestnávateľa.
Ustanovenia § 31 Zákonníka práce je potrebné vykladať v súlade so všeobecnými ustanoveniami upravujúcimi prechox xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxenia obsiahnuté v § 31 Zákonníka práce sú špeciálnou právnou úpravou vo vzťahu k všeobecnej právnej úprave obsiahnutej v § 27, § 28 a § 29 Zákonníka prácxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vzťahov voči prevedeným zamestnancom prechádzajú na kupujúceho, teda preberajúceho zamestnávateľa. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o predaji zamesxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxú voči prevedeným zamestnancom na iného kupujúceho - teda preberajúceho zamestnávateľa, v takom prípade práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľ.
Ak prenajímateľ, teda prevádzajúci zamestnávateľ, prenechá do nájmu svoju činnosť alebo jej časť nájomcovi, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxberajúceho zamestnávateľa. Ak po skončení nájmu zamestnávateľa alebo ak po skončení nájmu časti zamestnávateľa nedôjde k prechodu práv a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovnoprávnych vzťahov takto prevedených zamestnancov je povinný zabezpečiť prenajímateľ, t.j. prevádzajúci zamestnávateľ.
Táto povinnosx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxáv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku nájmu zamestnávateľa alebo jeho časti. Toto ustanovenie je v súlade s rozhodnutím Európskeho súxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx ktorých prijal nájomca, teda preberajúci zamestnávateľ, do zamestnania odo dňa vzniku nájmu.
Ak dochádza k zrušeniu zamestnávateľa, Zákonník prxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcov zrušeného zamestnávateľa, im vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, a určiť zamestnávateľa, ktorý bude povinný uplatňovať nároky zrušeného zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeného zamestnávateľa, im vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, je povinný uspokojiť likvidátor. Zákonník práce garantuje zamestnancom kontinuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xohodnutú prevádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti.
Toto zákonné ustanovenie má kogentnú povahu, a teda nie je možné ho vylxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnej zmluve uzavretej prevádzajúcim zamestnávateľom, ale vzťahuje sa aj na pracovné podmienky dohodnuté v akejkoľvek a každej kolektívnej zmluve, ktxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstnancov a garantuje im kontinuitu ich funkcie a ich právneho postavenia v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z prevádzajúxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnávateľa, zostávajú zachované až do uplynutia ich funkčného obdobia aj u preberajúceho zamestnávateľa, ak sa zástupcovia zamestnancov a preberajúcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxd práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nie je možné aplikovať na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x štátnom podniku v znení neskorších predpisov;
§ 11, § 12, § 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x7.
Dohoda o sporných nárokoch
KOMENTÁR
Ustanovenie Zákonníka práce o dohode o sporných nárokoch je obdobou občianskoprávnej úpxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx medzi nimi sporné. Dohoda musí byť uzatvorená písomne pod sankciou neplatnosti. Zákonník práce neobsahuje žiadnu limitáciu ani žiadnu definíciu spoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxovi, o nárok zamestnávateľa voči zamestnancovi, o nárok zamestnanca voči inému zamestnancovi alebo aj o nárok zamestnávateľa voči inému zamestnávatxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxj hmotnej zodpovednosti, nárok zamestnávateľa voči inému zamestnávateľovi v súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxkoch má charakter takzvanej privatívnej novácie záväzkového vzťahu, pretože pôvodný záväzok zaniká a nahrádza sa novým záväzkom.
Zákonník práce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxých nárokoch musí obsahovať dostatočnú identifikáciu účastníkov dohody, dostatočnú identifikáciu nároku, ktorý je sporný, jeho spornosť a dostatoxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxk existujúce sporené nároky, a to aj v prípade, ak sú premlčané. Dohodou o sporných nárokoch nemôžu účastníci upraviť neexistujúce nároky, teda napríkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxvuje miesto, čas a spôsob uspokojovania nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Pod nárokom sa rozumie právny nárok ako právo účastníka prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm pre určenie miesta, na ktorom má dôjsť k splneniu nároku, je prioritne miesto ustanovené Zákonníkom práce alebo miesto určené dohodou účastníkov praxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxk sa má uspokojiť.
Bydliskom sa rozumie adresa miesta, kde sa osoba spravidla dlhodobejšie zdržiava, sídlom právnickej osoby sa rozumie adresa, ktxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtériom pre určenie času uspokojenia nároku je až skutočná dispozícia veriteľa s poskytnutým plnením. Preto ak sa nárok uspokojuje doručovaním poštovxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxštový podnik.
Ak sa nárok uspokojuje prostredníctvom banky alebo prostredníctvom pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, nárok je uspxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnej v rozhodnutí alebo v lehote dohodnutej medzi účastníkmi.
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxal o uspokojenie svojho nároku. Sedemdňová lehota začína plynúť odo dňa, keď dlžníkovi došla, t.j. bola doručená žiadosť veriteľa o uspokojenie nárokxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxu úschovu sa vzťahujú ustanovenia § 185a až 185h Občianskeho súdneho poriadku upravujúce konanie o úschovách. Do súdnej úschovy je možné zložiť iba pexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxovy iba v prípade, ak ho nie je možné splniť preto, že veriteľ je neprítomný alebo že veriteľ je v omeškaní, alebo že dlžník, ktorý je zložiteľom, má odôvodxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxvi, teda zložiteľovi, aby zložil aj primeraný preddavok na úhradu týchto trov. Ak zložiteľ preddavok na zaplatenie trov spojených s úschovou nezaplatxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxnájde vhodný spôsob úschovy veci. Súd vydá vec z úschovy tomu, komu je určená, to znamená, príjemcovi.
Predmet úschovy vydá súd príjemcovi na jeho žixxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxhlas je potrebný, nesúhlasí s vydaním predmetu úschovy príjemcovi, je na vydanie predmetu úschovy potrebný súhlas príjemcu, súhlas osoby, ktorá si upxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxeľa, vyžaduje sa aj súhlas zložiteľa.
Zložiteľovi vydá súd predmet úschovy, na jeho žiadosť,
a)
ak príjemca prejaví s týmto postupom súhlas alebx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx upozornený.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Pracovník, ktorý záväzok na náhradu škody neuznal a s organizáciou sa o náhrade škody nedohodol, dostáva sa do omeškania px xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx). Preto len od tej doby vzniká organizácii právo požadovať úroky z omeškania, a to vo výške stanovenej pre občianskoprávne vzťahy.
Spráxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxí troch dní (teraz siedmich dní) odo dňa, kedy ho organizácia požiadala o uspokojenie (keď pracovník záväzok na náhradu škody neuznal a s organizáciou sx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxektorých prípadoch sa začiatok omeškania nesprávne spája s inou skutočnosťou.
B 1/1992:
Povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu ďalšiemu zvýxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxa splnenia. K omeškaniu dlžníka dochádza až uplynutím takto určenej doby splnenia.
KOMENTÁR
Ustanovenia § 34 upravujú postupnosť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx veriteľovi viac peňažných nárokov a ak poskytované plnenie nepostačuje na vyrovnanie všetkých peňažných nárokov, prioritne sa uspokojuje ten peňažxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxorý z viacerých peňažných nárokov, potom sa plnením uspokojuje xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx práce upravuje prechod práv a povinností zamestnanca z pracovnoprávnych nárokov v prípade smrti zamestnanca. Táto právna úprava je potrebná vzhľadxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxe poskytuje ochranu zamestnancovi v tom zmysle, že peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje ixxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxonníka práce prechádzajú na manžela zamestnanca. Ak niet manžela zamestnanca, na deti zamestnanca, a ak niet ani detí zamestnanca, tak na rodičov zamexxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Ak takýchto osôb niet, mzdové nároky až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku zaxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxažných záväzkov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec písomne uznal čo do dôvodu a aj do sumy pred svojou smrťou, a okrem záväzku zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xotvrdenie.
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
Pre úvahu o tom, či v prípade smrti žalobcu v priebehu občianskxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smrťou žalobcu dochádza k zániku uplatnenia nároku, alebo či tento nárok prechádza na dedičov.
Nárok na náhradu za sťaženie spoločenskxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxnosť v zmysle § 115 OZ súdy vykladajú tak, že spoločnú domácnosť vedú tí, ktorí spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Spolužixxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxbu.
Nárok pracovníka na dovolenku nemožno previesť na iného; smrťou pracovníka zaniká zároveň so zánikom pracovného pomeru.
Naproti xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxky z pracovného pomeru. V dôsledku smrti pracovníka tu potom osoby uvedené v § 260 ods. 2 ZP (teraz § 35 ods. l ZP) nadobúdajú nárok v rozsahu stanovenom v txx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxchania majetku (porovnaj § 470 OZ).
Zánik práva
KOMENTÁR
V ustanovení § 36 Zákonníka práce upravuje preklúziu práv vyplývajúcich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxanovenom čase. K zániku práva teda dochádza márnym uplynutím prekluzívnej lehoty. Oprávnený subjekt si môže svoje právo uplatniť voči inému účastníkxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxáva nie je možné vyvodzovať aplikovaním výkladového pravidla analógia legis ani analógia iuris.
Ak dochádza k zániku práva v dôsledku preklúzie, sxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxx xxxxx x splneniu prekludovaného práva, subjekt prijímajúci plnenie by sa bezdôvodne obohatil na úkor subjektu, ktorý plnenie poskytol, a teda subjekt poskyxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxde nemôže efektívne domáhať vydania bezdôvodného obohatenia.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhovanou úpravou sa do § 36 dopĺňajx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
R 97/1968 (NS ČR):
Uznanie záväzku na náhradu škxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxnanie záväzku na náhradu škody v požadovanej výške podľa § 185 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP) nič nemení na skutočnosti, že právnym dôvodom vzniku tohto xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxmnou formou, má to však ten právny dôsledok, že pre uplatnenie uznaného peňažného nároku platí desaťročná prekluzívna lehota (teraz premlčacia lehotx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxnaní riadne pokračuje, plynutie premlčacej doby sa zastaví. Ak v trestnom konaní nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť poškodenému uplatnenú náhraxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrestného konania.
Jednoročná (teraz dvojročná) lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody podľa ustanovenia § 263 ods. 3 ZP (teraz § xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxradu nákladov na výživu pozostalých [§ 197 ods. 1 písm. c) ZP; teraz zákon č. 461/2003 Z.z.] aj pre rozsah tohto nároku je rozhodujúci stav v čase smrti praxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxvenie § 154 ods. 1 OSP o tom, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia, sa nedotýka ustanovení hmotného práva, ktoré vznik, zmenu či zánxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxného nároku (§ 263 ods. 1 ZP; teraz § 106 ods. 1 OZ) na náhradu škody spôsobenej organizácii voči pracovníkovi je rozhodujúce, kedy sa organizácia dozvie x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx môže dôjsť až odpísaním tejto sumy z účtu platiteľa v peňažnom ústave.
Uznaním záväzku na náhradu škody podľa ustanovenia § 185 ods. 4 ZP xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxho úhrady sa vyžaduje (pod sankciou neplatnosti) písomná forma.
Uznanie samé podľa § 185 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP) nie je ešte samostatným zaväzoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxemlčí pred uplynutím 10-ročnej premlčacej lehoty podľa § 263 ods. 2 ZP (teraz § 110 ods. 1 OZ).
V začatom konaní riadne pokračuje aj ten účxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxzhodnutím súdu vo veci.
Špecifickým problémom vznikajúcim pri riešení otázky premlčania nároku v konaní o náhradu škody, ktorému predxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnia § 112 OZ totiž premlčacia doba neplynie xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxlady spojené s liečením v zmysle ustanovenia § 193 ods. 1 písm. c) ZP (teraz zákon č. 461/2003 Z.z.) priznať len ako náklady už preukázateľne účelne vynaxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxladoch dozvedá postupne, len čo ich vynaloží.
Ak sa účastník občianskeho súdneho konania dovoláva premlčania, súd nemôže premlčané prxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx je preukázaná zodpovednosť za škodu alebo výška škody.
Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trexxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx Po skončení trestného stíhania, v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, premxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxrok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Takýto nárok treba z hľadiska premlčania posudzovať samostatne ako nárok so samostatnou subjekxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za sťaženie spoločenského uplatnenia začína vždy plynúť v prvý deň po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného.
Všeobecná trojročxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxohlo", a nie od slova "mohol". Tento okamih je daný objektívne a nezávisle od subjektívnej okolnosti, teda či oprávnený vedel alebo nevedel o svojom práxxx
x xxx xxx xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxovi patrí podľa ustanovenia § 61 ods. 1 ZP (teraz § 79 ods. 1 ZP). Po právoplatnosti tohto rozhodnutia sa vzájomné práva a povinnosti účastníkov pracovnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxeľovala prácu, mohol by uplatňovať nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ZP (teraz § 142 ZP) bez ujmy prípadných nárokov na náhradu škody podľa uxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíka práce a lehota na ich uplatnenie je jeden rok (§ 263 ods. 1 ZP; teraz tri roky - § 101 OZ).
Nejde o zmenu účastníka v zmysle ustanovenia § xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxnia správne označený orgán alebo organizačná zložka spoločenskej organizácie, ktoré majú spôsobilosť byť účastníkom konania.
Z hľadiska premlčanxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xx xx xxxpovedá, nie je nutné, aby túto vedomosť nadobudol jej štatutárny orgán. Stačí, keď sa o veci dozvie napríklad riaditeľ závodu.
Pri hmoxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxôb určuje dohoda o hmotnej zodpovednosti.
V iných prípadoch, osobitne pri všeobecnej zodpovednosti za škodu, sa nedá vylúčiť možný časový rozdiel mexxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx
Uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní proti jednému zo zodpovedných pracovníkov nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty u ďalších zodxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxáce upravuje počítanie pracovnoprávnych dôb. Z hľadiska právnej teórie je významné rozlišovanie xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoby, a to bez ohľadu na to, či posledný deň dohodnutej doby pripadne na sviatok deň pracovného voľna a pod.
Lehoty, ak sú určené podľa dní, začínajú plyxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Na pracovnoprávnu úpravu lehôt sa s poukazom na ustanovenia § 1 odxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
JUDIKATÚRA
Jednomesačná lehota (teraz dvojmesačná) na výpovex xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxď až vtedy, keď tento dôvod zistí ktorýkoľvek jej pracovník, ktorý je pracovníkovi, ktorý pracovnú disciplínu porušil, služobne nadriadený, a teda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxde organizácie pracovníkovi nastanú až doručením tejto výpovede pracovníkovi, rozhodujúcim okamihom, kedy organizácia prejaví svoju vôľu takto skxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxštou (§ 266a ods. 2 ZP; teraz § 38 ods. 2 ZP) alebo aj udelenie príkazu príslušnému pracovníkovi, aby písomnosť doručil adresátovi na pracovisku alebo kdxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxenia a na báze fikcie doručenia. Do vlastných rúk musia byť zamestnancovi doručené písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
Takéto písomnosti je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxe je možné, písomnosť je možné doručiť aj poštovým podnikom ako doporučenú zásielku určenú do vlastných rúk. V takom prípade zamestnávateľ zasiela písxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx písomnosti na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku doručovanú poštovým podnikom, ak ide o písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku pracxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvného pomeru.
Povinnosť zamestnávateľa alebo takisto povinnosť zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, ak adresát písomnosť prevezme alebo ak pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť.
Ak sa písomnosti doručujú prostredníctvom poštového podniku, mxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxmnosť doručiť do vlastných rúk.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
JUDIKATÚRA
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxučené inej osobe než účastníkovi konania, ktorý bol adresátom tejto zásielky (napr. jeho manželke), nedošlo k platnému doručeniu do vlastných rúk účaxxxxxxx
xxx xxx x xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxledku pracovník nebol pri doručovaní poučený. Obdobné použitie ustanovenia § 50 OSP tu neprichádza do úvahy.
sp. zn. 6 Cz 35/81, B č. 1/1985, s. 31 (Čxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxních rukou; převzala-li takovou zásilku jiná osoba než pracovník, nebyla tím splněna povinnost organizace doručit písemnost.
Za zmarxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xedostavil na príslušný útvar organizácie, kde mu mala byť doručená písomnosť organizácie.
sp. zn. 16 Co 176/97, SR č. 8/1998, s. 207 (Krajský súd v Osxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxtí zaměstnance vyplývajících z pracovní smlouvy předaná poště zaměstnavatelem k doručení zaměstnanci neobsahuje doručenku nebo poznámku "do vlastxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxučení písemnosti zaměstnanci, jestliže zaměstnanec přes tyto nedostatky písemnost od pošty převzal.
Ak zamestnanec po doručení okamxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je tým oznámenie zamestnanca voči zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxoníku práce (teraz § xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsemnost, a to ani v případě, že zásilka byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána.
sp. zn. 21 Cdo 1350/2009, SJ č. 3/2011, s. 198 (ČR):
Listixx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákonníku práce, u nás § 38 ods. 1 ZP) lze zaměstnanci doručit prostřednictvím držitele poštovní licence jen tehdy, není-li doxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxučení takové písemnosti zaměstnanci, k němuž zaměstnavatel přistoupil prostřednictvím držitele poštovní licence v rozporu s ustanovením § 266a odsxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., zákoníku práce, u nás § 38 ods. 1 ZP); to neplatí jen tehdy, jestliže zaměstnanec (oprávněný příjemce) písemnost skutečně převzal.
Z III (s. 44)x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxrí. O odmietnutie doručovanej výpovede pôjde nielen vtedy, keď ju adresát odmietne prevziať pri osobnom odovzdávaní, ale aj vtedy, keď odoprie prijatxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xážnych dôvodov nevyzdvihol, keď spôsobil nedoručiteľnosť zásielky neoznámením zmeny adresy a pod. Či išlo o marenie doručenia výpovede, treba posudxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoručenia výpovede adresátovi.
Výklad niektorých pojmov
KOMENTÁR
Zákonník práce v ustanoveniach § 39 obsahuje viaceré zákonné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxci. Takými predpismi sú:
-
predpisy na ochranu života;
-
predpisy na ochranu zdravia;
-
hygienické predpisy;
-
protiepidemické predpxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxmi, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivým zdraviu, ak tieto predpisy upravujú otázky týkajúce sa ochrany žxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xráci, ktoré vydal zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom ak medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov nedôjde k dohode na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xsobitného predpisu.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxanec, ktorý:
-
žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž alebo žena,
-
je osamelý muž alebo osamelá žena z iných vážnych dôvodov (napr. x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
Zamestnanec je považovaný za mladistvého zamestnanca, ak je mladší ako 18 rokov. Okruh zákonných zástupcov mladistvého zamestnanca ustanovuxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
-
poručník,
-
opatrovník alebo
-
kolízny opatrovník.
Okruh osôb, ktoré je možné považovať za rodinného príslušníka zamestnanca, jx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxestnancom nie sú, avšak žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú nákxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxpšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. Tehotnou zamestnxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxedložila zamestnávateľovi o tom lekárske potvrdenie. Vymedzenie pojmu dojčiaca zamestnankyňa je v súlade so smernicou Rady č. 92/85/EHS o zavedení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxíčok. Dojčiacou zamestnankyňou je na účely Zákonníka práce taká zamestnankyňa, ktorá zamestnávateľa písomne informovala o skutočnosti, že dojčí.
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poistení), ak zamestnávateľovi predložil rozhodnutie o invalidnom dôchodku.
Zákonná definícia pojmu porovnateľný zamestnanec vyplýva z požiaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx taký zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a spĺňa ostatné podmienky uvedxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmku z pravidla určeného § 1 ods. 5 Zákonníka práce, resp. určuje príklad, keď pracovnoprávny vzťah vzniká pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohoxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ktoré sa posudzujú ako pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe rozdielnosť v použitom označení účastníkov predzmluvných vzťahov, kde budúceho zamestnávateľa označuje ako zamestnávateľa, no pre budúceho zamexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxci pracovnoprávneho vzťahu.
Zamestnávateľovi sú uložené predzmluvné informačné povinnosti voči osobe uchádzača o zamestnanie, v zmysle ktorýcx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnkami a mzdovými podmienkami, za ktorých bude prácu vykonávať.
Na druhej strane, fyzická osoba uchádzajúca sa o zamestnanie je povinná informovať xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xinnosti, ale napríklad aj tehotenstvo, ak ide o prácu, ktorej výkon je pre pri tehotenstve zakázaný a pod.). Mladistvý uchádzač o zamestnanie je povinnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxčné povinnosti bez ohľadu na výzvu zamestnávateľa. Nesplnením informačnej povinnosti uchádzač o zamestnanie koná protizákonne.
V prípade mladixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxnávateľ má pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinnosť požadovať od mladistvého lekárske vyšetrenie a vyjadrenie od zákonného zástupcu mladistvéhx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx vyjadrenie zákonného zástupcu k okolnostiam práce a schopnostiam mladistvého vykonávať určitú prácu, ktoré neposudzuje lekár, najmä k jeho schopnoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužívaním práce mladistvých.
Zákonník práce v ustanovení § 41 ods. 2 nepriamo ukladá zamestnávateľovi povinnosť požadovať od uchádzačov o určxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxjmä odbornej spôsobilosti, resp. zručnosti) na výkon určitej práce. Takúto povinnosť má zamestnávateľ iba v prípade, že ide o takú práce, pri ktorej osxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxtný predpis upravujúci predpoklady výkonu konkrétnej práce, zamestnávateľ nie je oprávnený požadovať informácie o zdravotnom stave uchádzača o zamxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxača doklad preukazujúci splnenie aj takých predpokladov potrebných na výkon práce, ktoré určuje vnútorný predpis zamestnávateľa vydaný v súlade so vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxejavom zákonnej úpravy ústavného práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti. Zamestnávateľ má právo len na informácie súvisiace s prácou, o ktorú sx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnie o zamestnaní neobsahuje informácie o kvalite práce zamestnanca a pracovný posudok sa vydáva len na žiadosť zamestnanca. Preto ak zamestnanec nedixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zamestnávateľa.
Zákonník práce výslovne vylučuje právo zamestnávateľa požadovať informácie o tehotenstve, rodinných pomeroch, politickej, oxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxča o zamestnanie, keď zamestnávateľ je oprávnený, resp. podľa § 41 ods. 2 Zákonníka práce povinný požadovať preukázanie bezúhonnosti, ak takýto predxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxadá zamestnávateľovi povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri prijímaní do zamestnania zakotvenú v § 13 Zákonníka práce a komplexnx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vo vzťahu k prístupu k zamestnaniu zamestnávateľ nesmie diskriminovať zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxx xxxxxxxxx xx xxhádzačovi o zamestnanie vznikne voči zamestnávateľovi nárok na primeranú peňažnú náhradu, ktorú Zákonník práce bližšie neurčuje.
Povinnosti v rxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxených zásad rovnakého zaobchádzania sa zamestnávateľ vystavuje riziku pokuty od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Nesplnenie týchto povinnxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Zákonník práce v § 41 ods. 6 vymedzuje okruh informácií, ktoré zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxdovať ani informáciu o odborovej príslušnosti. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 13 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého v pracovnoprávnych xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx2 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov;
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxkon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxe v časopisoch k § 15.
Právní rozhledy č. 2/1996, s. 83 (Európsky súdny dvor):
Národné právo, ktoré ustanovuje, že pri uchádzaní sa o zamestnanie v prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo Európskych spoločenstiev, konkrétne čl. 2 ods. 1 a 4 smernice č. 67/207/EHS.
Právní rozhledy č. 8/1996, s. 366 (Ústavný súd Českej republiky, nálex xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx, čo nie je zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený robiť to, čo zákon neukladá", musí platiť aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, a to aj pri uvedoxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxne aj poistkou proti totalitarizácii spoločnosti, ktorej je vlastná snaha o znormovanie pokiaľ možno všetkých oblastí života.
Pracovná zmluxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcim pracovný pomer.
Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý je v zmysle § 18 Zákonníka práce právne perfektný a platný v momente, keď sa účxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je dohoda o zákonom predpísaných tzv. podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy, podrobnejšie určených v § 43 Zákonníka práce. Pracovnú zmluvu moxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxceli účastníci dojednať (R 9/1997).
Keďže v zmysle § 17 ods. 2 Zákonníka práce nie je s absenciou písomnej formy pracovnej zmluvy spojená jej neplatxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxluvy.
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxom o podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy. Zamestnanec má voči zamestnávateľovi nárok na jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy. Splnexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx má nárok len na jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy.
Zákonník práce pre platnosť pracovnej zmluvy vyžaduje iba dohodu o jej obsahu. Pre účely posúdexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní Občianskeho zákonníka týkajúcich sa právneho úkonu.
Ustanovenie § 42 ods. 2 Zákonníka práce potvrdzuje aplikáciu pravidla uvedeného v ustanxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xunkcie vyžaduje vymenovanie alebo voľba. Zákonník práce pozná aj inštitúty vymenovania a voľby do funkcie, no len v rovine určitej podmienky, resp. prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxru je potrebné po vymenovaní alebo po voľbe do funkcie uzatvoriť pracovnú zmluvu. Vymenovanie alebo voľba má vo vzťahu k účinnosti vzniku pracovného poxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovná zmluva, osobe prokuristu, resp. zodpovednému zástupcovi vznikne pracovný pomer na základe tejto pracovnej zmluvy, ale až v deň vymenovania za zoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx predpokladom výkonu funkcie, na ktorej pracuje. Na skončenie pracovného pomeru s takým zamestnancom nie je potrebný iný výpovedný dôvod, ale postačuxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xkončením pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, pracovný pomer skončí, no na ukončenie pôsobenia určitej osoby v konkrétnej funkcii je potrebnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, t.j. vymenovanie alebo voľbu, môže zamestnávateľ upraviť vo svojom vnútornom predpisex xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxnnosti uzatvárajú tzv. manažérske zmluvy. Pojem manažérska zmluva však pracovnoprávne predpisy nepoznajú. Ide o atypický zmluvný typ, spravidla koxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxej zmluvy, založí pracovný pomer bez ohľadu na jej pomenovanie.
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ktorý sa zakladá služobnou zmluvou, zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona alebo podľa osoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx2009 Z.z. o štátnej službe).
V zmysle § 2 ods. 1 Zákonníka práce sa na právne vzťahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby vzťahuje Zxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxužbe, ktoré podrobne definuje, ktoré ustanovenia Zákonníka práce sa použijú na štátnozamestnanecké vzťahy.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancox xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xáujme. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon o výkone práce vo verejnom záujmx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 552/2003 Z.z. x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších predpixxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx ustanovenie § 242 ods. 2 ZP (teraz § 17 ods. 2 ZP) nemá za následok neplatnosť pracovnej zmluvy.
Ak nebol pracovný pomer pracovníka založexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xx xx xxxx x xxxxxxxu trvania pracovného pomeru došlo k zmene dojednaných pracovných podmienok tohto pracovníka v dôsledku poverenia inou funkciou (napr. aj funkciou vexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx ako 180 pracovných dní v jednom kalendárnom roku nie je v časti presahujúcej uvedený čas neplatná z toho dôvodu, že sa požívateľovi dôchodku poskytuje lxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx x4/1998, s. 554 (ČR):
O jmenování zaměstnance do funkce ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 zákoníku práce jde nejen tehdy, jestliže zaměstnavatel svůj prxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dočasně či trvale), jestliže je nepochybné, že nejde jen o zastupování jiného vedoucího zaměstnance (např. v době jeho nepřítomnosti), které vyplývá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx (ČR):
V případech, kdy právní úprava stanoví vznik pracovního poměru jmenováním, kogentní povaha zákoníku práce vylučuje založení pracovního poměxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxretá písomne, organizácia zo zákona nemá povinnosť vyhovieť žiadosti pracovníka o písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy, pretože ide buď o návrh na zmxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxej zmluvy nie je postihnuté sankciou neplatnosti (§ 242 ods. 2 ZP; teraz § 17 ods. 2 ZP).
V prípade nedodržania písomnej formy podľa ustanovenia § 32 ods. x xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxotovenia pracovnej zmluvy uzavretej písomne. Organizácia nie je povinná vydať nové vyhotovenie pracovnej zmluvy, ak mu už jedno vyhotovenie vydala.
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxciálneho zamestnávateľa existujúci ku dňu vyhotovenia akceptačného listu založiť v budúcnosti pracovný pomer s potenciálnym zamestnancom; akceptxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeória ich rozdeľuje na podstatné, pravidelné a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy.
Ustanovenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce taxatívne určuje oblxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxom, ak má platne založiť pracovný pomer medzi nimi. Za účelom platnosti pracovnej zmluvy a pracovného pomeru je potrebné naplnenie náležitostí pre plaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xáležitostí pracovnej zmluvy spôsobuje problémy v aplikačnej praxi.
K odseku 1 písm. a) - druh práce
Zákonník práce požaduje dohodu o druhu práce, nx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx práce". Druh práce sa spravidla v pracovnej zmluve určuje názvom pracovnej pozície s doplňujúcou stručnou charakteristikou hlavnej činnosti, ktorú xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxáciou, aby mohli zamestnancovi prideľovať väčšie spektrum práce, keďže od dohodnutého druhu práce závisí šírka dispozičného oprávnenia zamestnávaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx práce" závisí od systému rozdelenia pracovných pozícií u konkrétneho zamestnávateľa. Druh práce sa spravidla určuje bližším popisom pracovných úloxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxce natoľko široká, aby zamestnávateľ mohol prideľovať zamestnancovi akúkoľvek prácu. Také dojednanie ohľadom podstatnej náležitosti pracovnej zmxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
V tejto súvislosti poukazujeme na pojem "náplň práce", ktorý pozná iba právna teória a definuje ho ako bližšie určenie pracovných úloh zamestnanca nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jednostranným príkazom zamestnávateľa za účelom bližšieho vymedzenia úloh v rámci dohodnutého druhu práce.
Je potrebné rozlišovať medzi dohodnxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxvembra 2006, ČR).
Spravidla je pracovná náplň určená ako samostatný dokument a nie ako súčasť dvojstranného právneho úkonu, keďže je v záujme zamesxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvy.
V rámci dohody o druhu práce, presnejšie v rámci jeho stručnej charakteristiky sa odporúča bližšie identifikovať pracovné činnosti, ktoré sú xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxôže prekročiť druh práce, čo v praxi znamená, že pokiaľ má zamestnanec pracovať na pozícii upratovačky, kde vykonáva upratovanie priestorov, zamestnxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x/1998).
Ak by zamestnávateľ prekročil svoje dispozičné oprávnenie a prideľoval zamestnancovi prácu, ktorá vybočuje z dohodnutého druhu práce, zxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxuve si môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom jeden alebo aj viacero druhov práce, to znamená, že možno uzatvoriť jednu pracovnú zmluvu na viacerx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxestnanca a povinnosti, ktoré zamestnancovi vyplývajú z interných, ako aj všeobecne záväzných pracovnoprávnych predpisov. Pracovná náplň by mala byx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx bude pre zamestnávateľa v pracovnom pomere vykonávať.
K odseku 1 písm. b) - miesto výkonu práce
Zákonník práce neurčuje žiadne limity, ako široko xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxj práce. Miesto výkonu práce bude určené širšie pre pozíciu riaditeľa marketingu, resp. inú riadiacu pozíciu, ktorej výkon nie je sústredený len na určxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx aby bolo čo najširšie dispozitívne oprávnenie zamestnávateľa využívať prácu zamestnanca na viacerých miestach v rámci svojho pôsobenia.
Miesto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxdziť ho názvom obce, kraja alebo inak ohraničeného územia, v ktorom bude zamestnanec vykonávať prácu. Určenie miesta výkonu práce by malo logicky korexxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxy stanovenia určitej šírky vymedzeného územia ako miesta výkonu práce. Práve táto otázka by bola predbežnou otázkou v prípade súdneho konania o platnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnanca. Ak sa má práca vykonávať v miestach, ktoré pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemožno vopred konkrétne stanoviť, je potrebné miesto výkonu práce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx časti územného obvodu alebo určením trasy územného obvodu, prípadne dohodnutím celého územného obvodu.
Ak sa má práca vykonávať na viacerých miesxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxko. Miesto výkonu zamestnanca práce môže, ale nemusí byť rovnaké ako pracovisko zamestnanca. Judikatúra definuje pracovisko ako určitý ohraničený pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx Ak je miesto výkonu práce zamestnanca určené viacerými miestami, pre účely nároku na náhradu pri pracovných cestách podľa zákona č. 283/2002 Z.z. môžx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxx
Deň nástupu do práce je dňom, kedy vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený pracovnou zmluvou.
Deň nástupu do práce mxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxstupu do práce nastane reálny výkon práce zo strany zamestnanca.
S xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxou zamestnanca, ak nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, najneskôr do 3 pracovných dní upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci, ktoxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvnej zmluvy môže zamestnávateľ najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom.
Keďže Zákonník práce spôsob dohody dňa nástupu do práce bližšie nexxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxno ho však dohodnúť aj iným dostatočne určitým spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. deň skončenia materskej dovolenky).
Keďže Zákonník prxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxra uprednostňuje dohodnúť deň nástupu do práce na prvý deň mesiaca, a to aj v prípadoch, keď na začiatku mesiaca sú dni pracovného pokoja.
K odseku 1 písxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxkonníka práce, podľa ktorého mzdové podmienky predstavujú najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení pxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu. Za ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu sa považujú mzdové zvýhodnenia, ako sú odmeny, peňažné benefity, podiely na zisku, ako aj iné, často pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtlivo, bol by proces uzatvárania pracovnej zmluvy pomerne zložitý a najmä zdĺhavý. Dohadovanie osobitných podmienok pre jednotlivú pracovnú zmluvu xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxmienok v kolektívnej zmluve alebo vo svojich interných predpisoch. V takom prípade je potrebné v pracovnej zmluve uviesť odkaz na konkrétne ustanovenxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xracovnej zmluvy. Práve z tohto dôvodu právna teória označuje mzdové podmienky za tzv. podmienené podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy, kxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxo súvislosti poukazujem na skutočnosť, že mzdové podmienky musia byť so zamestnancom dohodnuté, preto akékoľvek zmeny mzdových podmienok sú zmenou pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxých dekrétov, čím dochádza k porušovaniu Zákonníka práce, pretože mzda musí byť so zamestnancami dohodnutá.
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie.
Pravidelné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
Ustanovenie § 43 ods. 2 Zákonníka práce zaväzxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovné podmienky, resp. podmienky výkonu práce. Odborná verejnosť nazýva tieto náležitosti ako pravidelné obsahové náležitosti pracovnej zmluvxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstí pracovnej zmluvy neplatnosť pracovnej zmluvy, preto je zaužívanou praxou, že v pracovnej zmluve sa odkazuje ohľadom týchto pracovných podmienok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxa práce to bude najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Toto zákonné ustanovenie limituje zmluvnú voľnosť zamestnanca a zamestnávaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxosti zamestnávateľa nič nemení ani skutočnosť, že deň splatnosti mzdy pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok.
Dohoda ohľadom pracovného xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxmci tejto pravidelnej náležitosti pracovnej zmluvy uvádza najmä dĺžka ustanoveného týždenného pracovného času konkrétnej skupiny zamestnancov u zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx práce ide o určený týždenný pracovný čas.
Výmera dovolenky spravidla závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca. Výnimkou z tohto praxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých prác, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Ak nejde o pracovný pomer uzatvorený na dobu kratšiu ako jeden rok, predpoklxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxolenky za kalendárny rok, od ktorej sa odvíja dĺžka minimálnej dovolenky za odpracované dni a minimálnej dodatkovej dovolenky.
Pri xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx § 62 ods. 2 Zákonníka práce musí byť minimálne 1 kalendárny mesiac. Zákonník práce v § 62 určuje minimálne dĺžky výpovednej doby v závislosti od výpovexxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody o dlhšej výpovednej dobe, ako určuje zákon. Zákonník práce nedáva žiadny priestor dohodnúť iné súvisiace skutočnosti, ako sú výpovedné dôvody xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x 43 ods. 3 Zákonníka práce jednoznačne vylučuje špekulácie o tom, či v pracovnej zmluve stačí pri dohodnutí jej obligatórnej náležitosti podľa § 43 odsx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa Zákonníka práce č. 257/2011 Z.z. účinná od 1. septembra 2011 stanovila dodatočnú platnosť ustanovení kolektívnej zmluvy o mzdových podmienkach v pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xzdové podmienky určené kolektívnou zmluvou platiť ešte maximálne 1 kalendárny rok po skončení účinnosti kolektívnej zmluvy, čo pri častých komplikáxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxobie boli len v procese kolektívneho vyjednávania. Po uplynutí 12 mesiacov od skončenia účinnosti ustanovení kolektívnej zmluvy, ktoré upravovali mxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé zmluvy stratia platnosť pre absenciu jednej z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy.
Ďalšie obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
Ustanoxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxj zmluve dohodnúť rôzne podmienky výkonu závislej práce podľa svojich potrieb, resp. podľa potrieb určených daným druhom práce. Často sa vyskytujúcox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx sú podmienky používania služobného motorového vozidla, mobilného telefónu alebo osobného počítača a pod.
V súčasnosti sa v rámci pracovnej zmluvx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxestnanca a pod. Podmienky poskytovania týchto nenárokovateľných foriem odmeny sa presúvajú do úpravy v rámci kolektívnych zmlúv.
Pomerne častou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zmysle § 57 Zákonníka práce.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov súčasťou pracovnej zmluvy.
Narastajúci trend xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xráve v kolektívnych zmluvách s minimalizovaním pracovných podmienok upravených individuálnou pracovnou zmluvou.
Ustanovenia § 43 ods. 5 a 6 Zákxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxce v cudzine na obdobie viac ako 1 mesiac. V takom prípade musí pracovná zmluva obsahovať určenie času výkonu práce v cudzine, určenie meny, v ktorej sa buxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnanca z cudziny.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Dohodnúť miesto výkonu práce ako podstatnú obsahovú náležitosť pracovnej zmluvy je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxprávneho vzťahu mohli dohodnúť v pracovnej zmluve nielen obec, ale samostatne dohodnúť aj jej časť.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 400/2009 xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov;
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Ak pracovná zmluva neobsahuje dojednanie o mieste výkonu práce, txxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xracovník prijatý.
Dohoda o mzdovom zaradení pracovníka, dohodnutá v zmysle § 29 ods. 2, teraz § 43 ods. 4 ZP výslovne alebo konkludentne x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxdmienky pre takéto opatrenie v príslušnom mzdovom predpise, môže byť aj takto dohodnutá mzda pracovníka organizácie znížená.
Aj keď praxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu, ale prejavy vôle účastníkov sa môžu uskutočniť aj iným spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, čo chceli účastníci prejaviť. Prejav vôle trexx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxolužitia (teraz dobrým mravom).
sp. zn. 6 Cz 90/70, R 9/1971:
Skutočnosť, že pracovník pri plnení pracovných úloh používa vlastný výrobný prostrixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnávaných mimo pracovného pomeru činnosť pracovníka spočívajúca v sťahovaní, zbližovaní a odvoze dreva z lesa jeho vlastným konským poťahom.
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxcovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce.
R 7/1980:
Ak v pracovnej zmluve nebol druh práce dohodnutý ako výkon konkrétne určenej jedinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxacovnej operácie, v rámci daného vymedzenia, nemožno považovať za zmenu dojednaných pracovných podmienok v zmysle § 36 ods. 2 ZP (teraz § 54 ZP).
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xds. 1 písm. a)], a to ani vtedy, ak ide o druh práce a miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Odmietnutie výkonu takej práce nie je porušením praxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xráce sa zvyčajne zhoduje s pracoviskom. Pracoviskom sa rozumie určitý ohraničený priestor alebo organizačná zložka, v ktorých pracovník dojednanú pxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxzácie, ktorú môže v súlade s pracovnou zmluvou urobiť akýmkoľvek spôsobom uvedeným v ustanovení § 240 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb.
Ak nedošlo k určeniu pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxavidelné pracovisko pracovníka sídlo organizácie.
Ak pracovník, ktorý so socialistickou organizáciou uzavrel neplatné dohody o práxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávny vzťah, ktorý môže byť pracovným pomerom, ak bol medzi organizáciou a pracovníkom dohodnutý druh práce, miesto výkonu práce a deň nástupu do práce (x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxisov, a to vrátane nároku na platenú dovolenku, na náhradu mzdy pri prekážkach v práci, na odmenu za prácu v dňoch pracovného voľna alebo pokoja a za prácu xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Ak bolo miesto výkonu práce [§ 29 ods. 1 písm. b) ZP; teraz § 43 ods. l písm. b)] vymedzené v pracovnej zmluve tak, že je ním presne určené pracoviskox xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxhnutné posudzovať ako preloženie pracovníka v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZP (teraz § 55 ZP).
R 13/1995 (ČR):
Činnosť štatutárneho orgánu (prípxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx keď nie je spoločníkom. Právne predpisy ani povaha spoločnosti s ručením obmedzeným nebránia tomu, aby iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxosti štatutárneho orgánu.
sp. zn. 21 Cdo 2014/2000, SRNS, svazek č. 9, s. 68 (ČR):
Takzvaným faktickým pracovním poměrem vzniká zaměstnavateli bexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xusel fyzické osobě plnit za skutečně vykonanou práci, kdyby pracovní smlouva byla mezi nimi uzavřena platně.
sp. zn. 21 Cdo 214/2001, SRNS, svazek čx xxx xx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxroveň nebo postupně. Začne-li poté zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele jiné než sjednané práce, řídí se každá další změna sjednaného obsahu praxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxký pracovní poměr může vzniknout pouze v případě, jestliže ujednání o pracovní smlouvě je neplatné; vypořádání tohoto dílčího faktického vztahu se říxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxíků o vzniku pracovního poměru; významné je objektivní zjištění, zda a kdy nastaly takové skutečnosti, s nimiž právní norma vznik pracovní smlouvy spoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxé mzdové nároky, ktoré by mali zamestnancovi vzniknúť v budúcnosti podľa kolektívnej zmluvy.
sp. xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx je prokuristou společnosti s ručením omezeným, sama o sobě nebrání tomu, aby navázala s touto společností pracovní poměr nebo jiný pracovní vztah, pokxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je nutno považovat za pracovní smlouvu, jsou-li jím dohodnuty - výslovně či konkludentně - podstatné náležitosti pracovní smlouvy podle § 29 odst. 1 záxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxní činnosti apod.). Zaměstnanec činný na základě takového úkonu je proto účasten nemocenského pojištění zaměstnanců podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona čx xxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxho souhlasem pracovat, musí být fyzické osobě vydáno bezdůvodné obohacení, které zaměstnavateli vzniklo tím, že přijal od fyzické osoby plnění z neplxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxi v případě, že by pracovní smlouva byla uzavřena platně, tedy musí odpovídat mzdovým podmínkám platným u zaměstnavatele v době, kdy byla práce vykonánxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxcká osoba nevykonává v pracovním poměru, ledaže by stanovami bylo určeno, že jmenováním (nebo volbou) na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxne túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi touto organizáciou a pracovníkom vzhľadom na ustanovenie zákona nemohlo dôjxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo faktický pracovný pomer.
Z III (s. 19):
Pracovná zmluva vzniká na základe prejavov vôle urobených spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tomx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxoval k dojednaniu pracovného pomeru s určitým obsahom.
Z IV (s. 397):
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) ZP [teraz § 43 ods. 1 písm. b) ZP] organizáxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxcerých miestach, ako miesto výkonu práce treba dojednať všetky tieto miesta. Ak sa má práca vykonávať na rôznych miestach, ktoré pri uzavieraní pracovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sa má práca vykonávať, napríklad dojednaním určitej časti územného obvodu alebo určením trasy územného obvodu, prípadne aj dojednaním celého územnéxx xxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xP], doba nástupu do práce musí byť dojednávaná zásadne na prvý deň mesiaca aj v prípadoch, keď na začiatku mesiaca sú dni pracovného pokoja.
sp. zn. 4 Cx xxxxx x xxx xx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxuhom pracovných činností, ktoré má pracovník vykonávať, potom pridelenie inej než dosiaľ vykonávanej pracovnej operácie v rámci daného vymedzenia nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxx x. 2/1998, s. 35:
Pozri v judikatúre k § 10.
Právní rozhledy č. 2/1996, s. 76 (Krajský súd v Ostrave):
Strážnici obecnej polície, na rozdiel napríklax xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xodrobené zákonníku práce, a to vrátane ustanovení tohto zákonníka o vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru.
So zreteľom na zmluvnú voľnosť strxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxla dohodnutá práca "strážnika obecnej polície". Druhom práce zamestnanca - strážnika obecnej polície sa však môže stať aj pracovná činnosť vymedzená xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Co 70/1993):
Dojednanie v pracovnej zmluve, podľa ktorého sa miesto výkonu práce určí ako "obvod prevádzkového riaditeľxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxzáciou zmluvnej voľnosti strán pri určení miesta výkonu práce.
Právní rozhledy č. 8/1996, s. 366 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx Co 1016/1994):
Ak miesto zamestnanca zodpovedajúce druhu práce dojednanému v pracovnej zmluve bolo zrušené pred začatím plynutia výpovednej lehotx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstnávateľa nemusel v pracovnom čase zdržiavať v mieste výkonu práce, pokyn zamestnávateľa, aby sa zamestnanec v priebehu výpovednej lehoty zdržiavax xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxšenie pracovnej disciplíny.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. apríla vo veci C-202/11, Anton Las proti PSA Antwerp NV:
Výrok rozsudku: Vnútroštátnx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úradnom jazyku tohto federálneho samosprávneho celku, pod hrozbou neplatnosti txxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovnej zmluvy ako formálnu náležitosť pracovnej zmluvy spájanú so sankciou neplatnosti v prípade absencie písomnej formy.
Z ustanovenia § 44 oxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xákonodarca sa nezaoberá následkami pre prípad, že podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy definované v § 43 ods. 1 Zákonníka práce nebudú vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm dosiahnuť dohodu o podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy. V opačnom prípade pracovný pomer ani nevznikne.
Ustanovenie § 44 chráni jednoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnky zamestnávania) určené v § 43 ods. 2, 4 a 5 Zákonníka práce. Písomné oznámenie zamestnávateľa musí obsahovať určenie výplatného termínu, pracovnéxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxcovnej zmluve. Pre nedokonalosť tohto zákonného ustanovenia môžu vznikať úvahy o tom, či táto povinnosť zaťažuje zamestnávateľa aj v prípade, že uzatxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxerálna a ukladá zamestnávateľovi povinnosť v písomnej podobe zdokumentovať dohodu o podmienkach zamestnávania konkrétneho zamestnanca.
Niektxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xrijatí do zamestnania, ktoré obsahuje obsahové náležitosti podľa § 43 ods. 2, 4 a 5 vždy, ak pracovná zmluva nebola uzatvorená písomne.
Zamestnávxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxenej lehote oznámenie o pracovných podmienkach zamestnancovi aj doručiť, je však logické, že toto oznámenie by sa v písomnej podobe malo dostať do dispxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčenia pracovného pomeru, resp. do odchodu zamestnanca na výkon práce v cudzine, ak tieto skutočnosti nastanú skôr ako 1 mesiac od vzniku pracovného pomxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxkonníka práce. Zamestnanec má voči zamestnávateľovi iba možnosť podať žalobu na plnenie nepeňažnej povinnosti a domáhať sa vydania oznámenia o pracoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Skúšobná doba
KOMENTÁR
Dohodnutie skúšobnej doby je pravidelnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy a v súčasnosti je xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxého pomeru v maximálne zákonom ustanovenej dĺžke. Tento inštitút umožňuje zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi overiť si, či im vyhovuje daný druh xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenia o skončení pracovného pomeru.
Ustanovenie § 45 určuje podmienky, za ktorých možno platne dohodnúť skúšobnú dobu.
Skúšobnú dobu môže zamexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxancom, ktorým je žiak po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po úspešnom skončení štúdia (prípravy na povolanie), ktoxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxacovný pomer. Judikatúrou bolo ustálené, že skúšobnú dobu možno dohodnúť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru. Skúšobná doba nemôže byť platne doxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxu do práce (R 6/1984). Dodatočné dohodnutie skúšobnej doby pre pracovný pomer, ktorý už vznikol, je neplatné. Rovnako je neplatné dojednanie o skúšobnxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xracovnom pomere len jedenkrát.7)
Rovnaké pravidlo platí aj pre pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú. Potvrdzuje to ustanovenie § 45 ods. 3 Zákoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxlučuje uzatvorenie skúšobnej doby pre prípad, že sa uzatvára pracovný pomer medzi tými istými zmluvnými stranami na dobu neurčitú.
Zákonník práce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, pri ktorýcx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xanuára 2013 zrušila možnosť kolektívnou zmluvou upraviť dlhšie časové limity trvania skúšobnej doby, čo bolo zavedené novelou Zákonníka práce účinnxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xž 6 mesiacov a v prípade vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnaxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xĺžka skúšobnej doby bola určená kolektívnou zmluvou dohodnutou podľa Zákonníka xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxejšia ako slovenská. Judikatúra ustálila, že ak si účastníci pracovného pomeru dohodnú skúšobnú dobu v rozpore so Zákonníkom práce dlhšiu ako tri mesixxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxodnutá na dobu dlhšiu, ako pripúšťa zákon, je neplatné toto dojednanie len v tej časti, kde skúšobná doba presahuje zákonom prípustnú dĺžku skúšobnej dxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxpisuje predlžovanie skúšobnej doby len o prekážky v práci na strane zamestnanca. Zákonník práce v znení účinnom od 1. septembra 2011 do 31. decembra 201x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxnávateľa.
Dohoda o skúšobnej dobe je akcesorický právny vzťah, ktorý je možné založiť iba pri vzniku pracovného pomeru, skúšobná doba však môže skoxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoby. Takáto dohoda je zmenou pracovného pomeru.
Existencia skúšobnej doby uľahčuje skončenie pracovného pomeru počas jej trvania. V zmysle § 72 Záxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxná od 1. septembra 2011 obmedzila zamestnávateľa, ktorý nemôže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len písomne a musí ho náležite písomne odôvodniť. Absenciu týchto náležitostí Zákonník prácx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx považovať za výnimočné.
Pracovný pomer počas skúšobnej doby sa končí okamihom informovania o skončení pracovného pomeru, zvyčajne dňom, ktorý je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx x x xx xxpustiť odseky 5 a 6, ktoré podľa platnej a účinnej právnej úpravy umožňujú kolektívnou zmluvou odchýlne od odseku l dohodnúť v pracovnej zmluve so všetkxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, maximxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx napríklad o čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa.
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť vo väzbe na § 231 ods. 2 a 3, t.j. navrhuje sa vypustiť usxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xch ustanovuje zákon.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
JUDIKATÚRA
xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxou, ale najneskôr v ten deň, ktorý bol dojednaný ako deň nástupu pracovníka do práce.
Právní rozhledy č. 10/1995, s. 415 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxm § 31 odst. 1 zákoníku práce delší než tři měsíce, nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební doby její délku, činí zkušební doba tři měsíce ode dne vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnou zmluvou odlišný režim, ako je tradičný režim civilného práva, podľa ktorého právny vzťah založený zmluvou vzniká spravidla dňom uzatvorením danex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxla uzatvorená pracovná zmluva, a bez ohľadu na to, či deň nástupu do práce pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja.
Bez ohľadu na to, či v deň doxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo práce, v zmysle § 19 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený odstúpiť od vzniknutého pracovného pomeru, a to najneskôr do začatia reálneho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxúpi na výkon práce v deň dohodnutý ako deň nástupu do práce, alebo zamestnanec síce má reálny dôvod ako prekážku v nastúpení do práce, ten však zamestnávaxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xkončiť niektorým zo spôsobov skončenia pracovného pomeru podľa § 59 Zákonníka práce alebo odstúpením zamestnávateľa alebo zamestnanca. Zamestnávxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
V tejto súvislosti uvádzame, že v zmysle § 19 Zákonníka práce má ktorákoľvek zmluvná strana možnosť od pracovného pomeru odstúpiť, ak konala v omyle, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, aby bez omylu v tejto skutočnosti k uzatvoreniu pracovnej zmluvy nedošlo.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx verejnom záujme v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
V xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx údajem, nýbrž i na základě jiných, konkrétním datem neoznačených objektivně zjistitelných skutečností, o nichž účastníci při uzavírání pracovní smxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a které umožňují jednoznačný závěr, kterým dnem pracovní poměr vznikne. Den nástupu do práce tak může být vyznačen i slovy "po ukončení učebního poměruxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx kdy pracovní poměr mezi účastníky měl vzniknout, měla žalovaná společnost statutární orgán či nikoliv.
Povinnosti vyplývajúce z pracxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxľom a zamestnancom. Povinnostiam jednej zmluvnej strany zodpovedajú práva druhej zmluvnej strany a naopak.
Povinnosti zamestnávateľa
Zákonníx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxkonanú prácu mzdu. Primárne je zamestnávateľ povinný vytvárať zamestnancovi podmienky na riadne plnenie jeho pracovných úloh, medzi ktoré patrí najxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx povinný vhodným spôsobom (jasne a zrozumiteľne) udeľovať zamestnancovi pracovné pokyny.
Sekundárne je zamestnávateľ povinný poskytovať zamesxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi za splnenia zákonných podmienok vzniku nároku na náhradu škody.
Zamestnávateľ je povinný dodržixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxupe zamestnanca do práce, spravidla ešte pred reálnym výkonom práce zamestnanca, predpisuje zamestnávateľovi povinnosť oboznámiť zamestnanca s prxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnámiť najmä s pracovným poriadkom platným na danom pracovisku, s kolektívnou zmluvou, ako aj s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia prx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rovnakého zaobchádzania.
Znenie Zákonníka práce účinné od 1. januára 2013 zrušilo povinnosť zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca pri nástupe dx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xdborová organizácia) o úprave pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, ktorá bola zavedená novelou Zákonníka prxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxpe do práce aj povinnosť zamestnávateľa oboznámiť určitú skupinu zamestnancov, ako aj ich zákonných zástupcov s možnými rizikami vykonávanej práce a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxanec a zamestnanec vo veku do 15 rokov alebo nad 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, vykonávajúci ľahké práce, ktoré svojím charakterom x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxaveniach a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach alebo pri reklamných činnostiach.
V praxi zamestnávatelia spravidla vyhotovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxiedkavejšie sa prehlásenie zamestnanca o poučení v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce zapracuje priamo do pracovnej zmluvy.
Povinnosti zamestnancx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxateľa a dodržiavanie pracovnej disciplíny. Dodržiavanie pracovnej disciplíny spočíva v plnení povinností, ktoré ustanovujú právne predpisy, najmx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sa na výkon danej práce a v neposlednom rade je to dodržiavanie pokynov zamestnávateľa udeľovaných prostredníctvom vedúceho zamestnanca.
Povinnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Napríklad ak zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu, porušenie tejto povinnosti vyvoláva následok spočívajúci v tom, že zamestnanec si nemxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo pomeru, ktorý nedostal plnenie od druhého účastníka pracovného pomeru, ktoré právom očakával. Ak účastník pracovného pomeru toto svoje právo požadxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvného pomeru povinnosť dožadovať sa splnenia povinnosti vyplývajúcej druhému účastníkovi z pracovného pomeru. Príkladom je povinnosť zamestnávatxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxadu škody od zamestnanca, za predpokladu, že sa preukáže neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnancom.
Kompetencia uložiť postih za nespxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľom môže inšpektorát práce uložiť zamestnávateľovi sankciu spravidla formou pokuty. Zamestnávateľ je ten, kto postihuje zamestnanca za nesplnenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx § 68 ods. l písm. b) Zákonníka práce.
Ustanovenie § 47 ods. 3 Zákonníka práce výslovne definuje, čo sa nepovažuje za porušenie povinností zamestnanxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxloženie výnimky z všeobecnej povinnosti zamestnanca plniť pokyny zamestnávateľa je potrebné, aby tieto pokyny:
a)
boli v rozpore so všeobecne závxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa alebo iných osôb.
V prípade naplnenia niektorej z uvedených okolností nemožno nesplnenie pokynu považovať za porušenie pracovnej disciplínx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx b) Zákonníka práce, ak tento zamestnanec odmietne takéto pokyny plniť.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti ustanovenie § 141a Zákonníka prácex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa.
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa voči zástupcom zamestnancov v súvislosti so vznikom pracovného pomeru. Je to ďalšia z informačných povinností zamestnávateľa, tentoraz uložená vo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh pomeroch. Zástupcami zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, prípadne zástupca zamestnancox xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xamestnancov podieľať sa (ani prerokovaním) na výbere zamestnancov na dané pracovné miesto.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhovaxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Ešte v čase, keď fyzxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxy za túto fyzickú osobu vykonávajú zákonní zástupcovia. Navrhuje sa v súlade so smernicou 94/33/ES, aby si zamestnávateľ splnil povinnosť ešte pred výxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Návrh je v súlade aj s Dohovorom MOP č. 138 o minixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xožiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;
nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného oznaxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx2/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami;
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších pxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám;
nariadenie vlády č. 253/2006 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z. o ochrane xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxhrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci;
nariadenie vlády č. 117/2002 Z.z. o minimálnycx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx3 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990;
oznámenie č. 385/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinároxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x. 506/1990 Zb. o Dohovore o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
JUDIKATÚRA
Ak sa pracovník domáha vyslovenia neplatnosti rozviazxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvného pomeru dôvodná, rozhodne o nároku na náhradu mzdy podľa stavu, ktorý tu je v čase vyhlásenia rozsudku. Po tomto dni sa vzťahy medzi pracovníkom a orxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxcia nemôže prideľovať pracovníkovi prácu, ktorú nemôže vykonávať vzhľadom na svoj zdravotný stav [§ 35 ods. 1 písm. a) ZP; teraz § 47 ods. l písm. a) ZP], a xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny, a teda ani dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) ZP [teraz § 63 ods. l písm. e) ZP].
Organizácia xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxanej práce; ak pracovník odmietne vykonávať iné pracovné úkony, nejde u neho o porušenie pracovnej disciplíny.
Ak napriek tomu, že došlx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ods. 1 ZP (teraz § 142 ods. 3 ZP).
R 21/2001 (ČR):
Pri hodnotení stupňa intenzity porušenia pracovnej discxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxm spôsobom: pracovný pomer medzi účastníkmi trvá aj naďalej so všetkými právami a povinnosťami pre nich vyplývajúcimi (§ 35 ZP; teraz § 47 ZP), a to podľa xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxku súdu prvého stupňa, ktorým bola určená neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, zamestnávateľ vyzval zamestnanca na nástup do práce a zamestnanxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x zmysle § 35 ods. l písm. b) ZP [teraz § 47 ods. l písm. b) ZP].
Zo súdnej praxe č. 6/2000, s. 131:
Konanie zamestnanca spočívajúce v zdržiavaní sa na praxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxm orgánom a ani poverený oprávnením vydávať pracovné príkazy a pokyny, treba považovať za zvlášť hrubé (teraz závažné - pozn. aut.) porušenie pracovnex xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
Porušením pracovnej disciplíny je nielen zavinené porušenie povinnosti pri výkone práce, ktorá patrí k úlohám zamestnanca (práca, ktorú sa zaviazal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxností pri výkone inej činnosti pre zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy a zavinené porušenie povinností, ktoré spočíva v tom, že pre zamestnávateľa v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxáva inú prácu.
Právní rozhledy č. 7/1995, s. 286 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 5/1994):
Ak zamestnávateľ v rozpore s ustanovením § 35 ods. 1 písm. ax xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxstnávateľa), hoci zamestnanec bol pripravený prácu vykonávať, zamestnanec je povinný nastúpiť do práce po tom, čo ho zamestnávateľ na to vyzval, a tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxri v judikatúre k § 41.
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxkanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po dohode s príslušným odborovým orgánom (teraz so zástupcom zamestnancov). Zamestnávateľ o tom rozhoduje samxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxvedlneným zameškaním práce, nepredstavuje také opatrenie, ktorým by bol súd viazaný. Je v právomoci súdu posúdiť správnosť záveru zamestnávateľa o nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx predbežnú otázku v konaní o inom nároku.
Neprítomnosť zamestnanca v práci treba považovať za ospravedlnenú aj vtedy, ak zamestnanec zavinene zameškxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxní rozhledy č. 6/1996 (Krajský súd v Hradci Králové, sp. zn. 14 Co 286/1984):
Ani v prípade žaloby týkajúcej sa dodržania dojednaných podmienok pracovxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Halle:
Zhrnutie: Zamestnávateľ nemôže nútene preložiť pracovníka zamestnaného ako hasič v zásahovej službe do inej služby z dôvodu, že tento vyžadoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Pracovný pomer na dobu určitý je opakom pracovného pomeru na neurčitý čas a jeho najpodstatnejšia osobitosť spočíva v tom, že skončí uplynutím času, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xasnú hru. Zákonník práce neposkytuje zamestnancovi žiadnu ochranu pred skončením takéhoto pracovného pomeru v čase, keď je to pre zamestnanca najmenxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxuje presné pravidlá pre platné založenie pracovného pomeru na dobu určitú:
1.
Pracovná zmluva, na základe ktorej má vzniknúť pracovný pomer na dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrípade vznikne pracovný pomer na neurčitý čas. Ide o nevyvrátiteľnú právnu domnienku.
Doba trvania pracovného pomeru môže byť určená presným dátumomx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxčením určitej práce a pod.).
Z hľadiska vymedzenia dĺžky trvania pracovného pomeru na určitú dobu je potrebné vychádzať z toho, že už z pojmu pracovnéhx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx78).
Právna teória sa prikláňa k názoru, že pracovný pomer uzavretý na dobu určitú by mal byť zakladaný predovšetkým v situáciách, keď je potrebné zaisxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxpade výkonu sezónnych prác alebo v prípade nárazovej krátkodobej potreby výkonu prác, alebo v prípade potreby dočasne nahradiť pracovníka v dôsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru na určitý čas môže byť max. 2 roky. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 opätovne skrátila zákonom povolené trvanie pracovných pomerov nx xxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxv po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na dobu určitú medzi tými istými účastníkmi.
Opakovane možno založiť pracovný pomer na určitú dobu mxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxviac dvakrát v rámci dvoch rokov. Tieto dva roky sa počítajú od vzniku prvého pracovného pomeru na dobu určitú medzi tými istými účastníkmi.
Dôvod opätxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xožno predĺžiť v rámci dvoch rokov maximálne dvakrát; dôvod predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú sa musí uviesť v pracovnej zmluve.
6.
Pracoxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xx xx xxxx xxxxxxxx x vecných dôvodov taxatívne vymenovaných v ustanovení § 48 ods. 4 Zákonníka práce alebo
b)
ak je zamestnancom vysokoškolský učiteľ alebo tvorivý zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedy, výskumu a vývoja, ustanovený osobitným predpisom.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxmi pracovného pomeru je v odbornej literatúre nazývané aj ako tzv. reťazenie pracovných pomerov na určitú dobu.
V rámci dvoch rokov (ak zamestnávatxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxch dôvodov:
1.
zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbo odborovej funkcie,
2.
vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesixxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxendárnom roku (sezónna práca), alebo
4.
vykonávania prác, pre ktoré je takáto možnosť dohodnutá v kolektívnej zmluve.
Zákonodarca umožňuxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxť ľudí na dobu určitú.
V prípade, že neexistuje takáto úprava v kolektívnej zmluve, Zákonník práce neumožňuje reťaziť pracovné pomery na dobu určitxx xxx xx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tomu, že zamestnanec pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú, má rovnaké práva a povinnosti na poli pracovných podmienok, podmienok zamestnávania a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxaný v porovnaní so zamestnancom pracujúcim v pracovnom pomere na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
Keďže je všeobecný záujem zamestnancov pracovať na tzv. trvalý pracovný pomer, teda na neurčitý čas, zákonodarca uložil zamestnávateľovi inforxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa neurčitý čas.
V prípade uzatvorenia pracovného pomeru x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxce platí nevyvrátiteľná domnienka, že vznikne pracovný pomer na neurčitý čas. Zákonník práce týmto mechanizmom poskytuje ochranu zamestnanca, keďxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxstenciu pracovného pomeru, ale práve naopak - vytvára pre zamestnanca pracovný pomer na neurčitý čas.
Je preto v záujme zamestnávateľov pri uzatváxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxitý čas vznikne aj v prípade, že po uplynutí doby trvania pracovného pomeru na dobu určitú zamestnanec pokračuje ďalej vo výkone práce, a to len za predpoxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx zamestnanca Zákonníkom práce.
Napriek skutočnosti, že pracovný pomer na dobu určitú skončí uplynutím dohodnutého času a od účastníkov pracovnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxôsobom upovedomiť alebo sa "inak dohodnúť" so zamestnancom, že jeho pracovný pomer na dobu určitú sa nezmení na pracovný pomer na neurčitý čas.
Keďžx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxestnancov k užívateľským zamestnávateľom, Zákonník práce im v ustanovení § 48 ods. 8 vytvoril zákonnú výnimku z obmedzení, resp. pravidiel pre reťazxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdzkové dôvody.
Pred uplynutím času trvania pracovného pomeru na dobu určitú je možné skončiť pracovný pomer jedným zo spôsobov podľa § 59 Zákonníka xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Účelom citovanej smernice je zvýšiť kvalitu práce na určitú dobu zabezpečením uplaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 4 uvedenej smernice zamestnanci, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na určitú dobu, nesmú byť voči porovnateľným stálym zamestnancov znevýhodňxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do svojho právneho poriadku, pritom sa členskému štátu poskytuje určitá miera voľnej úvahy, ktorá nie je však neohraničená, pretože nesmie viesť k spoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxrhuje obmedzenie na dva roky a dvakrát.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Sxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov;
zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách zx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 448/xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxTÚRA
Ak organizácia dohodla s pracovníkom pracovný pomer na určitú, ale neprimerane dlhú dobu, môže ísť podľa okolnosti prípadu o pracoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoměru uzavřeného na dobu určitou může být dohodnuta nejen přímým časovým údajem, uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let, nebo dobou trvánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxíci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, které nepřipouštějí pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednaxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xejího dítěte, jde o pracovní poměr uzavřený na dobu určitou.
sp. zn. 21 Cdo 512/2001, SRNS, svazek č. 15, s. 121 (ČR):
Není-li doba trvání pracovního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxané doby skončí.
Pokiaľ trvanie pracovného pomeru bolo dohodnuté na dobu vykonávania určitých prác, potom splnenie podmienky zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx), je možné posúdiť až v čase ich skončenia, najneskôr uplynutím troch rokov od vzniku pracovného pomeru. Ak sa tieto práce neskončili pred uplynutím trxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom (napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, návratom ženy - zamexxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pracovnej úlohy bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil niektorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx práceneschopnosti či tehotenstva zamestnankyne a pod.).
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 7. septembra 2006 vo veci C-180/04, Andrea Vassallo proti Azxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxti Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate:
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxloha smernice Rady 1999/70/ES x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xa v prípade opakovaného uplatňovania po sebe nasledujúcich pracovných zmlúv alebo vzťahov na dobu určitú zo strany zamestnávateľa vo verejnej správe xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xpráve), zatiaľ čo takáto zmena pracovných zmlúv alebo vzťahov na dobu určitú je stanovená pre pracovné zmluvy alebo vzťahy v súkromnom sektore, v zásadx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxode o práci na dobu určitú, pokiaľ právny poriadok dotknutého členského štátu obsahuje iné účinné opatrenie, ktoré má zabrániť, prípadne sankcionovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxudok Súdneho dvora EÚ zo 4. júla 2006 vo veci C-212/04, Konstantinos Adeneler a i. proti Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG):
Predmetom návrhu na začxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx), ktorá je uvedená ako príloha smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Zhrxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitú, ktoré by bolo odôvodnené iba tým, že to stanovuje všeobecné zákonné alebo podzákonné ustanovenie členského štátu. Pojem "objektívne dôvody" xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xinnosťou a s podmienkami jej výkonu.
Ak vnútroštátny právny poriadok členského štátu neobsahuje iné účinné opatrenie na predchádzanie (a prípadne nx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy, ktorá zakazuje premeniť opätovne uzatvárané zmluvy na dobu určitú, ktoré v skutočnosti mali za cieľ pokryť dlhodobé, dokonca trvalé potreby zxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxlušné ustanovenia nemajú priamy účinok, vnútroštátne súdne orgány sú od uplynutia lehoty na prebratie smernice povinné vykladať vnútroštátne právo x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxiac taký výklad vnútroštátnych predpisov, ktorý je najviac zlučiteľný v súlade s týmto účelom, aby dosiahli riešenie zlučiteľné s ustanoveniami danex xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxzri v judikatúre k čl. 1.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 18. marca 2011 vo veci C-273/10, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 9. februára 2012 vo veci C-556/11, Lorenzo Martínez proti Junta de Castilla y León:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 26. januárx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtupovanie stanovená vo vnútroštátnej právnej úprave v zásade môže predstavovať objektívny dôvod. Samotná skutočnosť, že zamestnávateľ musí čeliť oxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxtú, neznamená neexistenciu objektívneho dôvodu v zmysle doložky 5 bodu 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx otázky, či je obnovenie zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú odôvodnené takýmto objektívnym dôvodom, však musia orgány členských štáxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxtú uzatvorených v minulosti s tým istým zamestnávateľom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2012 v spojených veciach C-302/11 až C-305/11, Rosxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xercato:
Pozri v judikatúre k § 13.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 8. marca 2012 vo veci C-251/11, Martial Huet proti Université de Bretaxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx:
Zhrnutie: Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a rámcová dohoda uzavrxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xgentúrou dočasného zamestnávania ani na pracovný pomer na dobu určitú medzi takým pracovníkom a užívateľským podnikom.
Pracovný pomer xx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xožno uzatvoriť aj pracovný pomer na dobu určitú, aj pracovný pomer na neurčitý čas.
Podstatou pracovného pomeru na kratší pracovný čas je, že pracovxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx. 1 Zákonníka práce je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnanca, ako aj rizikovosti pracoviska. Zamestnávatelia v súlade s pravidlami pre maximálny pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce, ako aj s ohľadom na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týždenný pracovný čas u zamestnávateľa. Kratší pracovný čas je pracovný čas, ktorý je kratší ako ustanovený pracovný čas u daného zamestnávateľa.
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxčas pracovného času, ktorý bude určený v menšom rozsahu, ako je u zamestnávateľa zaužívané a bežné, t.j. ako je u zamestnávateľa ustanovený týždenný prxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx začiatku vzniku pracovného pomeru alebo upraviť pracovný čas zamestnanca na kratší až počas trvania pracovného pomeru. V druhom prípade pôjde o zmenu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxch zmluvných strán. Rovnako je zmenou pracovnej zmluvy aj zmena pracovného času zamestnanca z kratšieho pracovného času späť na ustanovený pracovný čxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxu zodpovedajúceho pomeru, na ktorom sa v pracovnej zmluve, resp. v dohode o zmene pracovnej zmluvy dohodli.
Podľa rozsahu skrátenia ustanoveného pxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxkoľvek diskrimináciu (negatívnu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u užívateľského zamestnávateľa pri dočasnom prideľovaní zamestnancov, ak tento vykonáxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxstnávať niekoho na kratší úväzok je spravidla odôvodnená nedostatkom práce pre zamestnanca pracujúceho na ustanovený týždenný pracovný čas (tzv. plxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xracovného týždňa. Preto z logiky tohto inštitútu vyplýva aj výnimka pre rozvrhnutie pracovného času spočívajúca v tom, že už zo zákona nemusí byť pracoxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracujúcich na kratší pracovný čas aj v iných sférach pracovného času (napr. zamestnancovi s kratším pracovným časom nemožno nariadiť prácu nadčas). xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xpravidla dotýka pracovných pomerov uzatvorených na kratší pracovný čas.
Rovnako ako v prípade pracovných pomerov na dobu určitú, aj v prípade pracxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xracovných miestach na ustanovený týždenný pracovný čas, ako aj o voľných pracovných miestach na kratší pracovný čas.
Súvisiace ustanovenia Zákonxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx vo veci C-196/02, Vasiliki Nikoloudi proti Organismos Tilepikoinonion Ellados AE:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 26. januxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxVestfálsko:
Pozri v judikatúre k čl. 1.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. apríla 2008 v spojených veciach C-55/07 a C-56/07, Othmar Michaeler (C-55/0x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen:
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá vyžaduje, aby bola v priebehu 30 dní po uzavretí pracovných zmlúx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx je pripojená k smernici Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUCx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xa kratší pracovný čas, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xracovného času pracovníkov na kratší pracovný čas.
Delené pracovné miesto
KOMENTÁR
Inštitút deleného pracovného miesta bol zavxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxných skupín práceschopného obyvateľstva do pracovného procesu. Vytvorením tohto inštitútu sa umožnilo zamestnávanie viacerých zamestnancov na jexxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xa budú títo viacerí zamestnanci pracujúci na delenom pracovnom mieste vedieť dohodnúť v súlade s podmienkami určenými zamestnávateľom.
Delené prxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xakáto dohoda sa musí uzatvoriť minimálne s dvoma zamestnancami. Subjektmi tejto dohody sú zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnom pomere na kratší prxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodmienkach vzťahujúcich sa na delené pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný adresovať zamestnancovi pred jeho zaradením na delené pracovnx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xa rozdelení pracovnej náplne a pracovného času, ktoré si vyžaduje delené pracovné miesto, medzi seba, t.j. medzi jednotlivých zamestnancov zaradenýxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxch povinností s ohľadom na svoje potreby, schopnosti a možnosti v rámci deleného pracovného miesta, samozrejme pri zachovaní zamestnávateľom stanovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čas, kedy musí byť zamestnanec na delenom pracovnom mieste k dispozícii zamestnávateľovi, pracovné podmienky, ako sú mzdové podmienky a iné podľa § 43 xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxch zamestnancov zaradených na delené pracovné miesto, keď v odseku 4 nastupuje direktívna právomoc zamestnávateľa ohľadom rozvrhnutia pracovnej náxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxsto ohľadom pracovného času a pracovnej náplne.
Delené pracovné miesto predstavuje výhodu pre zamestnávateľa spočívajúcu v povinnosti zamestnaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xamestnancov rozdeliť si čiastkovú pracovnú náplň a čiastkový pracovný čas toho zamestnanca, u ktorého nastala prekážka. Zamestnávateľ je povinný bexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže vypovedať zamestnávateľ aj zamestnanec bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxeľ nedohodne so zamestnancom inak.
Podmienky oznámenia vypovedania dohody zákonodarca neupravil, no predpokladá sa tým okamih, kedy sa druhá zmlxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného miesta. Keďže zákonodarca neupravil podmienky, za ktorých delené pracovné miesto zaniká, možno len predpokladať, že k zániku deleného pracovnéxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxradení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxre na kratší pracovný čas zaradených na delené pracovné miesto.
V prípade zániku deleného pracovného miesta bez zrušenia pracovnej pozície, o ktorx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxcovnej náplne a pracovného času, ktorým sa podieľali na delenom pracovnom mieste.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhuje sa lepšie vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spresňuje formulácia v ods. 3 a 6.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
KOMENTÁR
Z ustanovenia § 50 Zákonníka pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxateľom uzatvorených viac pracovných pomerov, za predpokladu, že ide o rôzne druhy práce. Počet takto uzatvorených pracovných pomerov medzi tými istýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxí byť vymedzený tak, aby išlo o činnosti spočívajúce v prácach iného druhu.
Z hľadiska rozsahu pracovného času možno predpokladať, že v každej pracoxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxery uzatvorené na tzv. ustanovený týždenný pracovný čas, alebo jeden, prípadne všetky pracovné pomery by boli dohodnuté na tzv. kratší pracovný čas. Nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xasovo stíha. Rovnako je možné, aby predavačka uzavrela s jedným zamestnávateľom dve pracovné zmluvy na plný úväzok, jednu na pozíciu predavačky a druhx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx z každého pracovného pomeru nárok napríklad na dovolenku, na mzdu či právo na odpočinok, ale zároveň musí plniť svoje povinnosti voči jednému zamestnáxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pomer, posudzujú sa práva a povinnosti vyplývajúce z oboch pracovných pomerov samostatne, pokiaľ Zákonník práce alebo iný právny predpis neustanovuxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxjšieho pracovného pomeru na kratší ako stanovený týždenný pracovný čas sa nemení na pracovný pomer, v ktorom je pracovník zamestnaný po stanovenú týždxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Domácka práca a telepráca
KOMENTÁR
Ustanovenie § 52 Zákonníka práce upravuje dva rôzne druhy osobitných pracovných pomerov, ktorých osobitosť xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxávateľa.
Pri domácej práci je miesto výkonu práce dohodnuté u zamestnanca doma alebo na inom dohodnutom mieste (zvyčajne sa dohodne adresa trvaléhxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxtostne alebo za mimoriadnych okolností vykonáva prácu ako zamestnanec doma alebo na inom ako obvyklom mieste výkonu práce, za predpokladu, že ide o takx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na inom dohodnutom mieste a, navyše, pri telepráci je v pracovnej zmluve dohodnuté, že zamestnanec bude vykonávať prácu prostredníctvom informačnýcx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxkácia pomocou určenia stupňa dostupnosti prostredníctvom internetového alebo iného elektronického zariadenia. Zamestnanec tak môže pracovať vo vxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxou xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxepráca stávajú absolútnou samozrejmosťou, keďže poskytujú zamestnancom veľké výhody spočívajúce najmä vo vlastnom organizovaní pracovného času.
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ich potrieb, Zákonník práce za túto "výhodu" obmedzuje zákonnú ochranu pracovného času zamestnanca tým, že sa na nich nevzťahujú taxatívne určené ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxinku v týždni a o prestojoch.
Domácki zamestnanci nemajú nárok na náhradu mzdy v prípade výskytu dôležitých osobných prekážok s výnimkou úmrtia rodxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, rodič manžela, súrodenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx so zamestnancom žije v spoločnej domácnosti.
Domáckym zamestnancom nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxienkach. Túto možnosť odchýliť sa od zákonnej úpravy priniesla novela Zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011, čo umožnilo zamestnancom požadovax xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx zamestnávateľ povinný prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť podmienky na riadny výkon telepráce. Pracovná zmluva, na základe ktorej vzniká prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xamestnávateľa určenej v § 52 ods. 2 a 3 Zákonníka práce. Ustanovenie § 52 ods. 2 Zákonníka práce iba demonštratívne vymenúva jednu z najdôležitejších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx vhodné opatrenia na zabezpečenie podmienok riadneho výkonu telepráce.
Zamestnávateľ pri telepráci spravidla poskytuje zamestnancovi technolxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdenia). Zamestnávateľ je preto zodpovedný za údržbu a aktualizáciu softvéru týchto technológií, v opačnom prípade nie je zamestnávateľ oprávnený poxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xelepráci. V pracovnej zmluve pre vznik pracovného pomeru na teleprácu je žiaduce, aby si zmluvné strany upravili aj vzájomné obmedzenia xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxany zamestnávateľa, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu majetku zamestnávateľa.
Keďže zamestnanci zamestnávateľa pracujúci doma alebo vykonáxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiť také opatrenia, ktoré by zabránili úplnej izolácii zamestnanca a poskytnúť zamestnancovi možnosť stretávať sa s inými zamestnancami. Zákonník prxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx by mal zabezpečiť pravidelné osobné stretnutia na odbornej pracovnej úrovni.
Výkon domáckej práce a telepráce je kvantifikovateľný prostrednícxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xasahovania do súkromia zamestnanca formou nejakých monitorovacích zariadení. Pracovná zmluva by mala obsahovať jasné pravidlá odovzdávania pracoxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxkej práci ani telepráci povinnosť zamestnávateľa vytvárať vhodné pracovné prostredie na riadne plnenie pracovných úloh zamestnanca. Zamestnávatex xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxravovania vo forme in natura alebo pre prípad, že zabezpečenie stravovania in natura by bolo v rozpore s povahou vykonávanej práce alebo telepráce (§ 15x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxovi zabezpečiť a udržiavať potrebné vybavenie pracoviska. S touto povinnosťou je často spojené zainteresovanie zamestnávateľa na nákladoch domácnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa by mali byť v pracovnej zmluve podrobnejšie upravené, aby nedochádzalo k bezdôvodnému obohacovaniu a prípadným dodatočným súdnym sporom.
Na dxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxenie pracoviska, ktoré mu poskytol zamestnávateľ. Avšak aj bez ohľadu na participáciu majetku zamestnávateľa je zamestnanec povinný udržiavať svojx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxvnom pomere na kratší pracovný čas alebo pracovnom pomere na dobu určitú zakazuje akúkoľvek diskrimináciu domáckeho zamestnanca z pohľadu jeho pracoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxeľa alebo u užívateľského zamestnávateľa, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce počas ustanoveného týždennéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxe v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Ak domácky pracovník nemôže vykonávať práce podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmlxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxtanovenia § 129 ZP (teraz § 142 ods. 1 ZP), ale o ostatné prekážky na strane organizácie v zmysle ustanovenia § 130 ods. 1 ZP (teraz § 142 ods. 3 ZP).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxe zamestnanca. Zákonník práce vyníma pracovné pomery určitej skupiny zamestnancov spod pôsobnosti jeho ustanovení o pracovnom čase a o kolektívnych xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxúcich duchovnú činnosť, teda duchovných (t.j. kňazov a kazateľov registrovaných cirkví).
Podľa § 3 ods. 3 Zákonníka práce sa na pracovnoprávne vzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxanoví Zákonník práce, osobitný predpis, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zmluva uzatvorená medzi Slovenskou repuxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxým ustanovením Zákonníka práce, ktorý ustanovuje xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiacx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa
KOMENTÁR
Za účelom zabezpečenia kontinuixx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa pripravovali na povolanie (tzv. praxovali), povinnosť uzatvoriť s týmito žiakmi pracovný pomer po xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxinnosť takýmto spôsobom umožniť takýmto žiakom ich ďalší odborný rast.
Za účelom naplnenia predpokladu kontinuity prípravy a praxe v určitom odboxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxa zmluvným stranám zmluvnú voľnosť dohodnúť sa na inom druhu práce a odchýliť sa tak od zamýšľanej snahy o kontinuitu odbornej prípravy na povolanie a odxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxšť a zamestnávateľom, u ktorého sa daný absolvent pripravoval na povolanie, je, že Zákonník práce neumožňuje dohodnúť skúšobnú dobu. Odôvodnenosť toxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na povolanie si zamestnávateľ už mal možnosť overiť pracovné schopnosti a návyky zamestnanca a zamestnanec už zistil, či mu dané pracovné prostredie vxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, keďže jeho pracovné úlohy sa zmenili.
2.
Ďalšie dve prekážky spočívajú v nedostatkoch zamestnanca, pri ktorých nemožno od zamestnávateľa spravxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti určené zamestnávateľom, ktoré zamestnávateľ žiakovi písomne oznámil pred začatím prípravy na povolanie).
V prípade veľkého záujmu zamesxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Uzavretie pracovnej zmluvy je obmedzené dosiahnutím pracovnoprávnej spôsobilosti zamestnanca, t.j. dosiahnutím 15. roku života žiaka.
Odsek 2 xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxatnosť nákladov spojených s prípravou žiaka na odborné povolanie, ktoré musel zamestnávateľ vynaložiť počas odbornej prípravy žiaka na povolanie. Oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxa buď zotrvať po vopred určenú dobu v pracovnom pomere u zamestnávateľa, alebo
b)
uhradiť zamestnávateľovi primerané náklady, ktoré zamestnávatxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xčastníkmi pracovný pomer na určitú dobu. Samotný pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou.
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi takto si xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, ani obdobie trvania materskej dovolenky a rodičovskej xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxatnému odsúdeniu.
Pre platnosť takejto stabilizačnej dohody Zákonník práce predpisuje viacero náležitostí pod sankciou neplatnosti tejto dohoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záväzok zamestnanca voči zamestnávateľovi, ktorý ho pripravoval na povolanie, za predpokladu, že zamestnanec počas trvania svojej viazanosti k zamxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxkonník práce výslovne nepovažuje uzatvorenie ďalšieho pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu absolventa za porušenie jeho povxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx" u zamestnávateľa náklady, ktoré zamestnávateľ na neho vynaložil počas prípravy na povolanie, na záväzok "splatiť" tieto náklady.
Posilnenie poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxestnávateľ by sa mal pomernou časťou podieľať na nákladoch vynaložených na zaškolenie zamestnanca, keďže v určenom čase po skončení prípravy zamestnxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxolvent pripravoval na povolanie, väčšiu garanciu a rýchlejšiu návratnosť splatenia nákladov vynaložených na odbornú prípravu absolventa.
Z pohxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxvi, ale stáva sa iba dlžníkom svojho nového zamestnávateľa.
V zmysle odseku 5 tohto článku sa nový zamestnávateľ stane povinným na náhradu pomernej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa "neodpracoval".
Zákonník práce umožňuje novému zamestnávateľovi a pôvodnému zamestnávateľovi inak upraviť následky spojené so skutočnosxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzťah.
Novela zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011 zaviedla informačnú povinnosť zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi, ktorá spočívx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxného pracovného vzťahu k inému zamestnávateľovi.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 zamedzila zamestnancovi "donekonečna" uzatváxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx13 je zamestnanec povinný zotrvať u nového zamestnávateľa v pracovnom pomere xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neho zamestnávateľ uhradil tomu zamestnávateľovi, u ktorého sa zamestnanec pripravoval na povolanie.
Zákonník práce nepostihuje prípady, keď zxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxočet dôvodov, pri existencii ktorých nevzniká novému zamestnávateľovi povinnosť uhradiť náklady.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 20xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx na povolanie vynaložil pôvodný zamestnávateľ alebo časť nákladov, ktoré za neho pôvodnému zamestnávateľovi uhradil nový zamestnávateľ.
Dôvodyx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdov, ktoré za neho pôvodnému zamestnávateľovi uhradil nový zamestnávateľ, sú v zásade zhodné s troma dôvodmi z piatich, keď novému zamestnávateľovi nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xo zdravotných dôvodov a o dva prípady, keď zamestnávateľ je povinný niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie alebo konanie, a to
-
keď zamestnávateľ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxľ skončil so zamestnancom pracovný pomer s výnimkou skončenia pracovného pomeru okamžite alebo výpoveďou pre menej závažné porušenie pracovnej discxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx x xxxodu spresnenia a vylúčenia možnosti, aby sa zamestnanec zbavil splnenia záväzku bez jeho odpracovania, stanoviť povinnosť zamestnanca, ak záväzok uxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxernú časť nákladov.
Navrhuje sa stanoviť, kedy povinnosť, aby zamestnanec uhradil zamestnávateľovi primerané náklady, ktoré zamestnávateľ vynxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu, že táto výnimka v zákone chýbala (pozri aj nevzniknutie povinnosti u druhého zamestnávateľa a zánik záväzku v § 155 ods. 6).
Súvisiace ustanovenix xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Náklady vxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xvoj záväzok zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere po dohodnutý čas. Nárok na vydanie neoprávneného majetkového prospechu tu nemôže uplatňovať xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu tohto zamestnanca.
Dohodu v zmysle ustanovenia § 227a, teraz § 53 ZP možno platne uzavrieť aj pri takom dojednaní pracovného poxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záväzok voči organizácii, že zotrvá v organizácii v pracovnom pomere po určitú dobu (§ 227a ZP; teraz § 53 ZP), len z toho nemožno vyvodzovať, že pracovný xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxho pomeru (§ 30 ZP; teraz § 48 ZP).
Zo súdnej praxe č. 3/1998, s. 63:
Ak zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru v čase, po ktorý sa zaviazal zotrvxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxvinný uhradiť predchádzajúcemu zamestnávateľovi pomernú časť xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 370 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 33/1994):
Ak zamestnanec po rozviazaní pracovného pomeru v dobe, po ktorú sa zavxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxraz § 53 ZP) nemožno vyvodzovať, že by bol povinný poskytnúť tejto organizácii náhradu nákladov vynaložených na jeho výchovu v učebnom odbore.
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxde dohody oboch zmluvných strán. Ide o jeden zo základných princípov záväzkovoprávnych vzťahov a civilného práva. Pracovný pomer je dvojstranný záväxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnného záväzkovoprávneho vzťahu si vyžaduje participáciu oboch účastníkov. Výnimky jednostrannej zmeny pracovných podmienok ustanovuje Zákonník xxxxx x x xx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxj dohode, ktorú uzatvorili počas trvania pracovného pomeru, alebo
b)
ktoré vyplývajú z dispozitívnych ustanovení Zákonníka práce alebo pracovnxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonníka práce alebo iných pracovnoprávnych predpisov.8)
Dohodou o zmene pracovných podmienok sa môžu meniť všetky pracovné podmienky alebo len xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh pracovnou zmluvou kedykoľvek počas platnosti pracovnej zmluvy. Z logiky veci vyplýva, že dohodnutý deň nástupu do práce možno zmeniť iba v období medxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Dohoda o zmene pracovných podmienok by mala byť písomná, pričom Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť vyhotoviť xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe od zamestnanca. Nedostatok písomnej formy dohody o zmene pracovných podmienok nemá za následok jej neplatnosť.
Zákonník práce nevylučuje, aby sx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa pracovať podľa zmenených pracovných podmienok (napr. začne chodiť do práce na neskorší čas a pod.).
Pri dohode o zmene pracovných podmienok v praxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxuve. Dohoda o zmene pracovných podmienok nemusí byť na jednej listine, hoci v praxi je bežné, že spolu s podpismi účastníkov pracovnoprávneho vzťahu tvxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xohodnutého času, po ktorom sa obnoví pôvodná pracovná zmluva. Ak je uzavretá na neurčitý čas, možno ju zmeniť len ďalšou dohodou o zmene pracovných podmxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx04 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Súhlas pracovníka s prevedením na inú prácu môže byť obsxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xelého trvania pracovného pomeru, nemožno odvodiť súhlas pracovníka so zaradením na akúkoľvek funkciu, s ktorou je spojená hmotná zodpovednosť. Aj tu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxké pracovné úkony, ktoré spadajú do rámca druhu dojednanej práce (funkcie); ak pracovník odmietne vykonávať iné pracovné úkony, nejde u neho o porušenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxcovnom úväzku vyťažený, má organizácia pracovníkovi navrhnúť zmenu dojednaných pracovných podmienok (§ 36 ods. l ZP; teraz § 54). Pokiaľ k takej zmene xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnaj § 46 odst. 1 písm. c), teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP].
sp. zn. 21 Cdo 2137/2004, R 30/2006 (ČR):
Odkaz na seznam pracovních míst, o nichž není zřejmé, zxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx x xxx xxbízená pracovní místa jsou v době, kdy je nabídka činěna, vůbec volná, může představovat podnět k zahájení jednání o změně sjednaného druhu práce, nejdx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx.
V 2/1967:
Ak bola pracovná zmluva uzavretá písomne, musí organizácia urobiť písomne aj jej zmenu (§ 36 ods. 1 ZP; teraz § 54 ZP). Keďže nedodržanie pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
V 30/1972:
Zmena pracovnej náplne pracovníka môže byť dojednaná prípadne aj mlčky, napríklad podľa okolností tak, že pracovník pôvodne prijatý ako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxifikáciu.
Z III (s. 26):
Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú pre organizáciu i pracovníka záväzné po celú dobu trvania pracovného pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxene organizácia s pracovníkom xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého převedení na jinou práci (přeložení), t.j. souhlas pracovníka, je splněna nejen v tom případě, kdy pracovník dá ke konkrétní změně sjednaných pracxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxvní smlouvě samotné. Ovšem i tento souhlas pracovníka s převedením na jinou práci (s přeložením) do budoucna musí splňovat všechny náležitosti platnéxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxedem k tomu, že by druh práce, popřípadě místo výkonu práce, nebylo sjednáno pro budoucnost dostatečně určitě [§ 242 odst. 1 písm. b) zák. práce, teraz § 3x xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx
xxx xxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxu z podmienok nároku pracovníka na náhradu mzdy pri neplatnom prevedení na inú prácu je prejav, ktorým pracovník dáva organizácii najavo, že s prevedenxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizácii výslovne vyhlásil, že s prevedením nesúhlasí.
Pozri v judikatúre k § 63.
Právní rozhledy č. 6/1996 (Vrchný súd v Prahe, sxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxre k § 43.
Preradenie na inú prácu
KOMENTÁR
Ustanovenie § 55 taxatívne vymenúva prípady, v ktorých dochádza k zmene pracovných podxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xlnení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxody, pre ktoré je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a dôvody, keď má zamestnávateľ zákonom danú možnosť tak urobiť. Pre výnimočxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx inú prácu sa rozumie zmena pracovného pomeru spočívajúca v tom, že zamestnávateľ uloží zamestnancovi vykonávať také práce, ktoré nespadajú pod druh pxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xbčianskoprávneho vzťahu, v ktorom sa aplikuje princíp nadriadenosti zamestnávateľa nad zamestnancom. Príkladom je aj ustanovenie § 55 Zákonníka prxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xde o prípady, v ktorých potreba preradenia na inú prácu je daná nedostatkom alebo poklesom zdravotnej spôsobilosti na strane zamestnanca s výnimkou jexxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xaxatívne, preto nemožno dohodnúť alebo inak určiť iné dôvody na preradenie zamestnanca na inú prácu.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. septembra xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie.
Ustanovenie odseku 4 určuje dôvod, na základe ktorého je zamxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxalosti alebo zmiernenie jej bezprostredných následkov. Ide o prípady, keď preradenie zamestnanca je potrebné na nasadenie zamestnanca na vykonávanxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxuhu práce a na preradenie na iný ako dohodnutý druh práce nepotrebuje súhlas zamestnanca.
V záujme zamestnanca by sa malo preradenie na inú prácu čo nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré boli určené dohodou účastníkov pracovného pomeru. Preto v odseku 3 tohto ustanovenia Zákonník práce umožňuje preradenie mimo dohodnutého druxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xstatných prípadoch, t.j. keď sa to neprieči účelu preradenia, pre prípad preradenia na iný druh práce, ako je dohodnutý pracovnou zmluvou, Zákonník prxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, pričom zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxstnávateľ nemá, ak ide o fakultatívne preradenie z dôvodu odvracania mimoriadnej udalosti alebo zmiernenia jej bezprostredných následkov.
Prerxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmestnanca na inú prácu Zákonník práce neberie ohľad na prevádzkové možnosti zamestnávateľa. V prípade, že zamestnávateľ nemá možnosť svoju zákonnú pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxkom povinnosti zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce. Pre zamestnávateľa predstavuje podanie výpovede zxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xovinný prerokovať so zamestnancom základné aspekty preradenia, najmä dôvod preradenia a dobu jeho trvania.
Zamestnávatelia zvyknú vyhotoviť píxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xamestnávateľovi povinnosť vyhotoviť písomný doklad o preradení zamestnanca, ak preradením dochádza k zmene pracovnej zmluvy. Ide o tzv. oznámenie o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo zmiernenia jej bezprostredných následkov.
Keďže na preradenie zamestnanca mimo dohodnutého druhu práce je potrebný súhlas zamestnanca, s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxestnávateľa vyhotoviť dohodu o zmene pracovnej zmluvy v písomnej forme.
Na splnenie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s preradením zamestnxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx že zamestnanec je zdravotne nespôsobilý na výkon dohodnutej práce.
Vo všetkých prípadoch preradenia zamestnanca Zákonník práce pracuje s preradxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxj starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov;
zákon č. 42/1994 Z.z. o civxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxx2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xn. Cz 305/59, R 23/1960 (ČR):
Preradením v práci sa rozumie zmena pracovného pomeru spočívajúca v tom, že zamestnávateľ uloží zamestnancovi také práxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xčastníkov pracovného pomeru.
sp. zn. 9 Co 125/59, R 37/1960 (Krajský súd v Ostrave):
Přeřazením v práci není přidělení zaměstnance na přechodnou xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obci), než ktoré bolo ako miesto výkonu práce dojednané v pracovnej zmluve.
Ak pracovník odmietne nastúpiť do práce v mieste, do ktorého xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenia vôbec nedôjde, neprihliada sa z hľadiska počtu dní, na ktoré je možné preloženie pracovníka bez jeho súhlasu (najdlhšie na 90 dní v kalendárnom rokxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x zákoníku práce (teraz § 55 ods. 5 ZP), nese pracovník převedený na jinou práci z důvodu ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (teraz § 55 ods. 2 Zxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxace povinnost uloženou jí v ustanovení § 37 odst. 4 zákoníku práce (teraz § 55 ods. 5 ZP), nenáleží pracovníkovi náhrada mzdy určená se zřetelem na průměxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinou vhodnou práci (ve smyslu § 37 odst. 4 zákoníku práce, teraz § 55 ods. 5 ZP).
Ak organizácia pracovníkovi, ktorý vzhľadom na zdravotný xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxsle § 130 ZP (teraz § 142 ZP).
sp. zn. 4 Cz 15/71:
K zmene druhu práce pracovníka môže dôjsť aj mlčky, a to napr. tak, že pracovník prijatý ako nekvalifixxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxiu.
Aj keď pracovník mohol uplatniť žalobou nárok na zaplatenie náhrady mzdy pri neplatnom prevedení na inú prácu, nie je tým vylúčené, žx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x7 ods. 2 ZP (teraz § 55 ods. 3 ZP) ak nemožno dosiahnuť účel prevedenia prevedením pracovníka v rámci pracovnej zmluvy, môže ho organizácia previesť v týxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxovníka vhodnou prací se rozumí práce odpovídající zdravotnímu stavu, schopnostem, a pokud možno i kvalifikaci pracovníka (srov. § 37 odst. 4 zákoníku xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxo, že jiná vhodná práce má odpovídat pokud možno i kvalifikaci pracovníka, je nutno dovodit, že takovou prací je třeba rozumět především práci odpovídaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxjvíce kvalifikaci pracovníka, a posléze (není-li volné ani pracovní místo odpovídající co nejvíce kvalifikaci pracovníka) práci, pro kterou se zvláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxx x xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xeplatnom prevedení na inú prácu je prejav, ktorým pracovník dáva organizácii najavo, že s prevedením nesúhlasí. Vo výkone prác, na ktoré bol pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxúhlasí.
sp. zn. 3 Cz 30/77:
Ak sa pracovník nepodrobil prevedeniu na inú prácu podľa ustanovenia § 37 ods. 1 písm. a), teraz § 55 ods. 2 písm. a) ZP, zaloxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxníka považovať za porušenie pracovnej disciplíny a uložiť mu zaň kárne opatrenie.
sp. zn. 4 Cz 5/79:
Ak v pracovnej zmluve nebol druh práce [§ 29 ods. x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxností, ktoré má pracovník vykonávať, potom pridelenie inej než dosiaľ vykonávanej pracovnej operácie v rámci daného vymedzenia nemožno považovať za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnutnej prevádzkovej potreby organizácie na inú prácu, než zodpovedá pracovnej zmluve [§ 37 ods. 3 písm. c) zákona č. 65/1965 Zb. ], presahuje podľa rozxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx. 1 zákona č. 65/1965 Zb.)
sp. zn. 4 Cz 16/81:
Lekársky posudok [§ 37 ods. 1 písm. a), teraz § 55 ods. 2 písm. a) ZP] vydaný vecne nepríslušným zdravotnícxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnutia lekárskej poradnej komisie, ak pre jej rozhodovanie, prípadne pre vydanie posudku, neboli dané podmienky podľa ustanovení § 24 ods. 2 a § 30 vyhlxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxjom pracovnom úväzku vyťažený, organizácia má pracovníkovi navrhnúť zmenu dojednaných pracovných podmienok (§ 36 ods. 1 ZP; teraz § 54 ZP). Pokiaľ k taxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xporov. § 46 ods. 1 písm. c) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP].
Pozri v judikatúre k § 43.
R 38/1990:
Odvolanie prokurátora z funkcie, urobxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxie okresného prokurátora pracovný pomer prokurátora nekončí. Pri preložení prokurátora do iného miesta, ako bolo určené pri jeho ustanovení do funkcxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxx x xxx xx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxiště rozhoduje příslušný vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxny také pobočky (jejich sídla) určitého státního zastupitelství, může být na pobočku (jinou pobočku) nebo z pobočky do sídla určitého státního zastupxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xII (s. 26):
Pozri v judikatúre k § 54.
Z III (s. 27):
Súhlas pracovníka s prevedením na inú prácu môže byť obsiahnutý už priamo v pracovnej zmluve. Súhxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxcu sa pracovník môže žalobou podľa ustanovenia § 80 písm. c) OSP domáhať na súde určenia, že prevedenie na inú prácu je neplatné. Ide tu o určovaciu žalobxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxinkami, a keď by teda nebolo treba preukazovať existenciu naliehavého právneho záujmu. Právnym podkladom tejto určovacej žaloby je ustanovenie § 80 pxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xracovného pomeru za určitých podmienok (t.j. za predpokladu výkonu určitého druhu práce) sa odráža v celom rade nárokov, ktoré pracovník má ako dôsledxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxník má záujem na výkone určitej práce zodpovedajúcej jeho kvalifikácii. Naliehavý právny záujem tu spravidla bude daný.
S III (s. 35):
Nárok na náhxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx (teraz § 77 ZP).
Z III (s. 76):
Pokiaľ ide o odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti, treba upozorniť na to, že zo skutočnosti, že pracovník uzaxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxde hospodáriť so zverenými hodnotami, s ktorou je spojená hmotná zodpovednosť. Aj v tomto prípade platia zásady Zákonníka práce týkajúce sa zmeny pracxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xez jeho súhlasu pripúšťa právny predpis.
Z IV (s. 406):
Ak je pracovník prevedený na xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx1976:
Pozri v judikatúre k § 54.
Zo súdnej praxe č. 5/1997, s. 109:
Pre vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 vyhlášky xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce alebo ktorý dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (§ 1 tejto vyhlášky), prevedený na inú vhoxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx 81/1994):
Dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície nie je spôsobilým dôvodom na prevedenie na inú prácu [§ 37 ods. 1 písm. a) ZP; teraz § 55 ods. 2 písxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxení lekárskym posudkom alebo rozhodnutím orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia bolo určené, že zamestnanec vzhľadom nx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxo prácu nesmie naďalej vykonávať, alebo ak bolo určené, že doterajšiu prácu nesmie naďalej vykonávať pre ohrozenie chorobou z povolania. Platí to aj vtxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia). V prípade, ak by napriek tomu prevedenie na inú prácu alebo rozviazanie pracovného pomeru bolo odôvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdku (rozhodnutie orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia).
Právní rozhledy č. 8/1996, s. 366 (Ústavný súd Českej repuxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Oyj:
Zhrnutie: Článok 11 bod 1 smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxadením, nemá nárok na mzdu, ktorú v priemere poberala pred týmto preradením. Okrem zachovania svojej základnej mzdy má takáto pracovníčka nárok na zloxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. novembra 2010 vo veci C429/09, Günter Fuß proti Stadt Halle:
Pozri v judikatúre k § 47.
KOMENTÁR
Ustanxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrípade, že zamestnanec prechádza na iný druh práce, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, ak lekárske vyšetrenie pre tento nový druh práce vyžaduje všexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxrú je zdravotne spôsobilý.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 576/2004 Z.z. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pracovná cesta je inštitút Zákonníka práce, keď zamestnávateľ vysiela zamestnanca na výkon práce v rámci dohodnutého druhu práce mimo miesta xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xmluve.
Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je viazané na súhlas zamestnanca s výnimkou prípadov, keď vysielanie na pracovné cesty je zvyčajné pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x názoru, že súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu je potrebný vždy, rozdiel je však v tom, kedy, resp. v akom okamihu je súhlas daný.
Pri určixxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxd., kde je vysielanie na pracovnú cestu imanentnou súčasťou výkonu danej práce. Preto už pri uzatvorení pracovnej zmluvy pri založení pracovného pomexx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xakomto prípade odvodzuje z jeho súhlasu s druhom vykonávanej práce dohodnutým v pracovnej zmluve.
Pri takom druhu práce, pri ktorom výkon práce mimx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cestu.
Častým riešením, ako už pri uzatvorení pracovnej zmluvy vytvoriť priestor pre vysielania zamestnanca na pracovnú cestu bez opakovane udeľxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiska, býva ako pravidelné pracovisko dohodnuté aj miesto pobytu zamestnanca, t.j. jeho bydlisko (napr. farmaceutický reprezentant má dohodnuté miexxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo považované také miesto, ktoré je písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak pravidelné pracovisko dohodnuté nie je, za pravidelné pracovisko sa považujx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxa zamestnávatelia zakomponovaním súhlasu zamestnanca do textu pracovnej zmluvy.
Zákonník práce neurčuje žiadnu formu, akou by mal byť súhlas zamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxno predpokladať konkludentne udelený súhlas zamestnanca s vyslaním pracovnú cestu.
V praxi sa stretávame s tým, že nariadenie pracovnej cesty je txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxu.
Zákonník práce nestanovuje ani minimálnu, ani maximálnu dĺžku trvania pracovnej cesty. Vzhľadom na právne nároky, ktoré zamestnancovi vyslanxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnenie pracovných pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý zamestnanca na pracovnú cestu vyslal.
Je potrebné zdôrazniť, že zamestnanec musí byť na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxažované za porušenie pracovných povinností vykonávať prácu osobne, v pracovnom čase, v mieste dohodnutom ako miesto výkonu práce.
Podmienky, za kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnca zamestnávateľa sa považujú štatutárne orgány a nimi poverení zamestnanci, ale aj ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením jednotlivých stupxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a miesto skončenia pracovnej cesty.
Počas pracovnej cesty zamestnanec stále pracuje pre toho istého zamestnávateľa (t.j. nie pre tretí subjekt) a xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxa zákona o cestovných náhradách v závislosti od toho, či ide o "domácu" alebo zahraničnú pracovnú cestu.
Poskytovanie cestovných náhrad pri pracoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxžuje čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, než je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste, do skončxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
cestovné výdavky z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska do miesta pracovnej cesty, ako aj cestovné výdavky v mieste pracovnej cesty,
-
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxávateľ prispieva zamestnancovi na stravu, výška stravného sa môže líšiť od bežného príspevku na stravu v mieste pravidelného pracoviska,
-
náhraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxpred dohodnutého miesta pobytu rodiny.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxu práce, vychádza sa z toho, že ako miesto výkonu práce sa dohodlo miesto, v ktorom má organizácia prevádzku, a ak má prevádzok viac, miesto, v ktorom pracxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxava operatívne riadi.
Organizácia môže s výnimkami uvedenými v ustanovení § 37 a 38 ZP (teraz § 55 ZP) od pracovníka požadovať len také pxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxek č. 11, s. 79 (ČR):
Zaměstnanec je povinen vykonat pracovní cestu, i když ví, že ho na pracovní cestu vysílá vedoucí zaměstnanec, který k tomu podle vnixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 372 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 44/1993):
Pozri v judikatúre k § 9.
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxrovom jazyku nazývaný aj ako "požičiavanie", resp. "leasovanie zamestnanca".
Dočasné prideľovanie zamestnanca je pridelenie zamestnanca v praxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtnanca inému zamestnávateľovi. Jedným z prípadov je, že tak robí zamestnávateľ, u ktorého sú na to objektívne prevádzkové dôvody. Novela Zákonníka prxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrazňujeme, že dočasne možno prideliť iba zamestnanca v pracovnom pomere.
Druhým prípadom dočasného predelenia zamestnanca je tzv. agentúrne zamxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxľskému zamestnávateľovi na dočasný výkon práce pod jeho dohľadom a vedením a ktorá túto činnosť vykonáva ako svoje podnikanie na základe osobitnej licxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Inštitút dočasného pridelenia funguje na základe dvoch zmluvných vzťahov, a to
1.
zmlxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xedzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a subjektom, ktorý si zamestnanca dočasne požičiava (užívateľským zamestnávateľom).
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxrávny vzťah sui generis. Zmluva medzi užívateľským zamestnávateľom a dočasne prideleným zamestnancom sa neuzatvára.
Uvedené dva zmluvné vzťahy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxaním o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania podľa § 58 Zákonníka práce. Druhou zmluvou je zmluva o dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľom.
xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xohody o dočasnom pridelení.
Dočasné pridelenie sa môže realizovať dohodou o dočasnom pridelení uzavretou medzi zamestnávateľom a zamestnancom pxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxelenie vyplýva zo samotnej podstaty uzatvorenia pracovnej zmluvy s agentúrou dočasného zamestnávania, ktorá zamestnáva zamestnancov len na účely ixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxä označenie užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
a)
dohody o dočasnom pridelení zamestnanca, ak sa dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca uzatvára počas existujúceho pracovného pomeru zamestnanxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvára len na dobu určitú.
Tieto náležitosti, okrem iných, v sebe zahŕňajú podstatné náležitosti pracovnej zmluvy.
Dočasne pridelený zamestxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxie a priaznivejšie pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, aké má u užívateľského zamestnávateľa porovnateľný zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxáciu a odbornú prax.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011 rozšírila minimálne pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, v ktorýxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx rovnaké pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, aké má u užívateľského zamestnávateľa porovnateľný zamestnanec, ale zároveň pripustila aj lxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxstnávateľa.
Medzi pracovné podmienky a podmienky zamestnávania patria pracovný čas, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, nxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrana materstva a ochrana rodičov, ako aj právo na kolektívne vyjednávanie a podmienky stravovania.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xamestnanci znevýhodňovaní oproti porovnateľným zamestnancom užívateľského zamestnávateľa. Ide najmä o podmienky pri práci nadčas a vo sviatok, prxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxntroluje príslušná inšpekcia práce.
Pri dočasnom pridelení je zamestnanec v osobitnom postavení, keďže práva a povinnosti zamestnávateľa voči nxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi sa delia medzi vysielajúceho zamestnávateľa, resp. agentúru dočasného zamestnávania a užívateľského zaxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa alebo agentúry dočasného zamestnávania počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento úxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxhu k svojim kmeňovým stálym zamestnancom.
Rozdiel vo vzťahu k dočasne pridelenému zamestnancovi je v tom, že užívateľský zamestnávateľ ani jeho vexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxmestnávateľ alebo agentúry dočasného zamestnávania.
Užívateľský zamestnávateľ reálne riadi a kontroluje prácu dočasne prideleného zamestnanxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Práve zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania sú tie povinné subjekty v pracovnoprávnom vzťxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pridelenému zamestnancovi zamestnávateľ, ku ktorému bol dočasne pridelený. V prípade, ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku pred skončením dočasnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje, že zodpovednosť za škodu zamestnanca spôsobenú pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním nesie prioritne vysielajúci zamestnávateľ. Takxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xodpovedným subjektom, ktorý aj pri dočasnom pridelení zostáva zachovaný medzi zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom alebo agentúrou dočasnxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxné podmienky a zamestnanec je pri výkone práce povinný používať pracovné pomôcky, nástroje a majetok užívateľského xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi práv a povinností medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom práve v tých oblastiach pracovného života, kde sú tieto subjekty v reálnej každxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxdovej správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Vzhľadom aj na zistené nedostatky v praxi sa navrhuje jednoznačne vymedziť, že dočasné pridelenie sa vzťahuje xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívatxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Súvisiace xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx5, Laval un Partneri Ltd proti Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektrikexxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [t.j. a) maximálna dĺžka pracxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné zamestnávanie;
e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci;
f) ochrannx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xedzi mužmi a ženami a iné protidiskriminačné ustanovenia] a ktoré sú s výnimkou minimálnych mzdových taríf uvedené v zákonných ustanoveniach členskéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxia prístupu na pracovisko, k začatiu vyjednávania o mzdových tarifách vyplácaných pracovníkom vyslaným z iného členského štátu, a nemôže prinútiť poxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxých zákonných ustanovení.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 7. októbra 2010 vo veci C-515/08, Vítor Manuel dos Santos Palhota a i.:
Zhrnutie: Povinnosť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského štátu počas obdobia vyslania k dispozícii kópie dokumentov rovnocenných s dokumentmi sociálneho zabezpečenia a pracovnými dokumentmi vyžaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xstanoveniami článku 56 a 57 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Právo zamestnávateľa usadeného v členskom štáte vyslať pracovníkov na územie iného členského štátx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxníkov, ktoré je zamestnávateľ usadený v členskom štáte povinný vopred zaslať vnútroštátnemu orgánu hostiteľského členského štátu.
Rozsudok Súdxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx z o. o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o. o. (C-309/09) proti Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Zhrnutie: Vysielanie pracoxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxia služieb je poskytovaním služieb za odplatu, pričom vyslaný pracovník zostáva v pracovnoprávnom vzťahu s podnikom - poskytovateľom služby bez tohox xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo prijímajúceho členského štátu predstavuje samotný cieľ služby poskytnutej podnikom a že pracovník svoje úlohy vykonáva pod dohľadom a vedením užívxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlenia práv a povinností zamestnávateľov voči dočasne pridelenému zamestnancovi. V aplikačnej praxi agentúra dočasného zamestnávania a spravidla ax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xj komerčnú zmluvu, ktorá upravuje najmä finančné podmienky dočasného pridelenia zamestnanca. V zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxške, pričom zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti výslovne zakazuje vybrať od zamestnanca poplatok alebo inú odmenu.
V odseku 2 § 58a Zákonxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom.
Tieto obligatórne obsahové náležitosti dohody o dočasnom pridelení podľa § 58a Zákonníka prácx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxžitosti, no s rozdielnymi právami a povinnosťami v závislosti od subjektov a účastníkov dohôd.
Ak je vysielajúcim zamestnávateľom agentúra dočasxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
Zákonník práce vymedzuje aj to, čo nesmie byť obsahom dohody o dočasnom pridelení podľa § 58a Zákonníxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx resp. agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom, ktorej obsahom je vylúčenie uzatvorenia pracovného pomeru medzi užívatexxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní podľa § 58a Zákonníka práce je predpísaná písomná forma a na rozdiel od dohody o dočasnom pridelení uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxe užívateľského zamestnávateľa viacero povinností pre zlepšenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania dočasne prideleného zamestnancax
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxelení podľa § 58 Zákonníka práce so zamestnancom, užívateľský zamestnávateľ je povinný poskytovať agentúre dočasného zamestnávania informácie o pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zamestnávateľovi aj vo vzťahu k dočasne pridelenému zamestnancovi, a to povinnosť informovať dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných praxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeľského zamestnávateľa ustanovené v § 58 ods. 10 Zákonníka práce majú zabezpečiť dočasne prideleným zamestnancom reálny prístup k rovnakým podmienxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm za rovnakých podmienok, za predpokladu, že tomu nebránia objektívne dôvody.
Informačná povinnosť užívateľského zamestnávateľa v intenciách pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxj správy k zákonu č. 361/2012 Z.z.
Vzhľadom aj na zistené nedostatky v praxi navrhuje sa jednoznačne vymedziť, že dočasné pridelenie sa vzťahuje len nx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na dočasný výkon prácx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamexxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxom vyjednávaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpočívajúceho v zákaze uzatvoriť pracovný pomer medzi užívateľským zamestnávateľom a dočasne prideleným zamestnancom, ako aj zmluvného dojednania xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatnosť zmluvného dojednania obsiahnutého v pracovnej zmluve medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom alebo v doxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxonné dojednanie nemožno oddeliť od ostatnej časti pracovnej zmluvy alebo dohody uzatvorenej v zmysle § 58a Zákonníka práce, zákonná domnienka spôsobx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxva zavedená od 1. marca 2010 a reagovala na aplikačnú prax, v ktorej sa agentúry dočasného zamestnávania takýmito zákazmi, resp. obmedzeniami dojednaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxými zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorí boli pre užívateľského zamestnávateľa pridanou hodnotou v dôsledku doterajšej praxe u užívateľského zaxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxa práce. Vzhľadom na silnú ochranu zamestnanca v pracovnom práve, Zákonník práce v § 59 ustanovuje taxatívne spôsoby skončenia pracovného pomeru. Účxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa základe nasledovných právnych skutočností, t.j. na základe:
1.
právneho úkonu účastníkov pracovného pomeru
a)
dvojstranného právneho úkonxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx
xxx
xxxxxxxxx xx x1 až 67),
bb)
okamžitým skončením pracovného pomeru (§ 68 až 70),
bc)
skončením xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxr uzatvorený, t.j. skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (§ 71),
c)
uplynutím doby, na ktorú bolo cudzincovi alebo osobe bez štátxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xa pobyt, ktoré bolo udelené cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti,
b)
uložením trestu vyhostenia z územia Slovenskej republiky cudzinxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx momentom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.
Pre platnosť skončenia pracovného pomeru na základe právneho úkonu je rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxníka práce o subsidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka aj v zmysle zásad Občianskeho zákonníka upravených ustanoveniami § 34 až 45 o právnych xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x vysokých školách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov;
zákon č. 552/2003 xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxacerými právnymi úkonmi (urobenými súčasne alebo postupne) Zákonník práce ani iné predpisy nevylučujú (nezakazujú). Jednotlivé právne úkony sa posxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxacovnom pomere; tento vzťah nemožno skončiť niektorým zo spôsobov uvedených v § 42 ods. 1, v súčasnosti § 59 ods. 1 Zákonníka práce.
R 33/2000 (ČR):
Pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxkonateľného rozhodnutia vydaného príslušným orgánom ministerstva vnútra, ktorým bol tejto osobe vyslovený zákaz pobytu na území Českej republiky axxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxanie.
sp. zn. 21 Cdo 138/2003, SRNS, svazek č. 26, s. 47 (ČR):
Tentýž pracovní poměr může být i opakovaně ukončen dalším ze způsobů rozvázání pracovnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 240 (Vrchný súd v Prahe):
Dohoda uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou sa zamestnanec zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru sa xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxateľovi zaplatí dohodnutú pokutu, je v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) ZP (teraz § 1 ZP v spojitosti s § 39 OZ) neplatným právnym úkonom.
Právnx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxené, o ktorý spôsob rozviazania pracovného pomeru ide, súd podľa skutkového opísania v texte, prípadne z okolností, za ktorých bol prejav vôle zamestnxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxplatnosti rozväzovacieho úkonu nevyhnutný najmä vtedy, keď zamestnanec uplatňuje nároky na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomerx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxjjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru, keď sa pracovný pomer skončí v deň, ktorý si účastníci pracovného pomeru dohodli v dohode o skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxavoval podmienky uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru.
Vzhľadom na to judikatúra radí medzi podstatné obsahové náležitosti dohody o sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx1960). V prípade absencie týchto podstatných obsahových náležitostí by účastníci právneho úkonu nedohodli skončenie pracovného pomeru.
Deň skoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdárnym dňom, ale aj určením určitej právnej udalosti, ktorá má nastať, napríklad dobou skončenia práceneschopnosti zamestnanca (R 5/1974).
Okrex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu dohodnú a čo je pre nich dôležité (napr. výšku odchodného, preplatenie nevyčerpanej dovolenky a pod.).
Uzatvorenie dohody o skončení pracovného xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrétne dôvody pre skončenie pracovného pomeru dohodou, preto účastníci nemusia dôvody svojho konania v dohode konkretizovať tak, ako vo výpovedi pracxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxka práce. Táto požiadavka je odôvodnená aplikačnou praxou, kde sa vyskytujú najčastejšie spory o neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou v prípxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxď nahradila formuláciu " z dôvodu organizačných zmien" presnejšou a jednoznačnejšou špecifikáciou cez odkaz na dôvody podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Záxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxatnosťou. Aj v prípade písomného uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru nemusia byť prejavy vôle zamestnanca a zamestnávateľa na jednej lisxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xkončení pracovného pomeru súhlas príslušného orgánu štátnej správy, hoci sa takýto súhlas vyžaduje pre platné skončenie pracovného pomeru výpoveďox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxončenia pracovného pomeru s nimi požaduje vyjadrenie zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca, avšak nedostatok tohto vyjadrenia, resp. nesúhlxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxonu č. 361/2012 Z.z.
Navrhuje sa doplniť povinnosť uviesť v dohode o skončení pracovného pomeru dôvod aj vtedy, ak ide o skončenie pracovného pomeru dxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxacovný pomer skončil, a či zamestnancovi patrí odstupné.
Súvisiace ustanovenia Zákonníka práce
Súvisiace pxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov;
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Pracovník nemá nárok nx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podľa § 43 ZP, hoci k nemu dochádza v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx organizácia dala výpoveď z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) ZP; musí isť o prípad, keď organizácia chce rozviazať s pracovníkom pracovný pomex x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnnosti, ktoré na seba prevzala voči pracovníkovi pracovnou zmluvou.
Doba, keď sa má skončiť pracovný pomer dohodou uzavretou medzi orgaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxovníka a pod. Doba skončenia pracovného pomeru sa však v týchto prípadoch musí určiť tak, aby nevznikla pochybnosť o dojednanom dni, ktorým sa má pracovxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdy, a to ani v prípade osamelej pracovníčky, ktorá o svojom tehotenstve v tom čase nevedela.
Ak pracovník organizácii navrhne skončenie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxteľ tento návrh prijme, potom dôjde k skončeniu pracovného pomeru prijatím tohto návrhu dohodou, aj keď v písomnom prijatí návrhu nebol tento údaj výslxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxx xx xdo 29/98 (ČR):
Sjednaným dnem skončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákoníku práce (teraz § 60 ods. 1 ZP) může být den podpisu dohoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx0 (ČR):
Pozri v judikatúre k § 59.
sp. zn. 21 Cdo 1332/2001, SRNS, svazek č. 16, s. 67 (ČR):
Nejedná se o bezprávnou výhrůžku ani o zneužití výkonu právx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xro které by mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě.
sp. zn. 21 Cdo 1779/2010 (ČR):
Uvádí-li ustanovení § 49 odst. 2 věta druhá zákoníku xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti dohody". Požadovaný důvod rozvázání pracovního poměru vyjadřuje skutečnost, proč se účastníci shodli na skončení svého pracovního poměru, a údxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx0 (ČR):
I. Neuvedení důvodů, pro které je pracovní poměr rozvazován, nezpůsobuje neplatnost písemné dohody o rozvázání pracovního poměru ani tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxí pracovního poměru dohodou, nezakládá to neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru; uvedené má za následek pouze to, že při posuzování těch práx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxíčinou skončení pracovního poměru, a nelze přihlížet k tomu, co o důvodech rozvázání pracovního poměru bylo uvedeno v dohodě.
Zo súdnej praxe č. 6/1xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x občianskom preukaze, pri rozhodovaní o náhrade mzdy podľa § 61 ods. 1 ZP (teraz § 79 ods. 1 ZP) treba posúdiť, či nešlo o prejav vôle smerujúci k skončeniu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxostredne predchádzajúcemu uzavretiu dohody nemožno bez ďalšieho považovať za neplatne uzavretú pre rozpor so zákonom.
Zo súdnej praxe č. 17/2001x xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xa súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť týmto rozviazaním. Pokiaľ v tejto lehote nie je podaná žaloba na určenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxradu mzdy sa preto súd musí vždy zaoberať otázkou, či existuje právny úkon smerujúci k rozviazaniu pracovného pomeru, či a kedy došlo na jeho základe k skxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo pomeru je záväzné pre účastníkov aj súd.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 373 (Krajský súd v Ostrave, sp. zn. 16 Co 44/1995):
Ak medzi účastníkmi docháxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xohode, nerobí túto dohodu neplatnou a nie je vylúčený ani vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa § 1 a 3 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 ZP). V takox xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xeda že medzi týmito organizačnými zmenami a rozviazaním pracovného pomeru dohodou existuje príčinná súvislosť.
Na záver, že dôvodom na rozviazanie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxiu pracovného pomeru so zamestnancom dohodou, by zamestnancovi musel dať výpoveď z pracovného pomeru podľa niektorého z písmen a) až c) ustanovenia § 4x xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx [teraz § 47 ods. 1 písm. a) ZP] prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy.
Právní rozhledy č. 3/1997, s. 139 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. x xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxncom spätne (t.j. ku dňu predchádzajúcemu uzavretiu dohody) a tiež po tom, čo tomuto inému zamestnancovi bolo doručené rozhodnutie vedúceho zamestnaxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxosť vyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. c) ZP [teraz § 81 písm. c) ZP]. V takom prípade nie je rozhodujúce, či zamestnanec bol alebo nebol oprávnený robiť x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx v ňom obsiahnutá úprava účasti odborových orgánov pri rozväzovaní pracovného pomeru bola dohodou zamestnanca so zamestnávateľom alebo kolektívnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ako jednostranného právneho úkonu, ktorým možno skončiť pracovný pomer uplynutím výpovednej doby. Pracovný pomer skončený výpoveďou zanikne uplynxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxa skončenia pracovného pomeru.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xracovného pomeru skončiť pracovný pomer,
b)
presné vymedzenie výpovedného dôvodu.
Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou z axxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxameniteľné vymedzenie dôvodu výpovede je najčastejším kameňom úrazu pri posudzovaní neplatnosti výpovede pracovného pomeru. Pri špecifikovaní výxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxočíva výpovedný dôvod. To znamená, že ak je výpovedným dôvodom porušenie pracovnej disciplíny, z výpovede musí byť jednoznačne zrejmé, akým konaním zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx pomoc konkrétne časové a priestorové súvislosti konania zamestnanca pri porušení, resp. nesplnení pracovnej povinnosti.
Miera skutkového vymexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vymedziť, aj keď pri niektorých výpovedných dôvodoch je jeho podrobnejšie konkretizovanie náročné. V každom výpovednom dôvode podľa § 63 ods. 1 Zákonxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxného pomeru, preto nestačí vo výpovedi uviesť len odkaz na zákonné ustanovenie. Z podanej výpovede musí byť dostatočne zrejmé, na základe ktorej konkrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xymedzil, ale neurčuje, aby sa vo výpovedi zamestnávateľ odkázal aj na konkrétne ustanovenie § 63 ods. 1 Zákonníka práce. Neuvedenie príslušného zákonxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xýpovede druhej zmluvnej strane. Preto ani v časti výpovede ohľadom bližšej špecifikácie výpovedného dôvodu Zákonník práce nepripúšťa, resp. výslovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxúčená, nie je však možné, aby tými istými skutkovými okolnosťami boli súčasne naplnené dva alebo viac výpovedných dôvodov obsiahnutých v jednej výpovxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxnej výpovedi zmeniť výpovedný dôvod. Rovnaké pravidlo platí aj pre dopĺňanie okolností vymedzujúcich konanie, ktorým sa mal naplniť dôvod už podanej xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vo výpovedi
a)
neuviedol vôbec,
b)
nedostatočne ho špecifikoval a skutkovo vymedzil,
c)
dodatočne zmenil alebo doplnil.
Formálne xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstníkovi.
Doručenie výpovede druhému účastníkovi je nevyhnutné aj z hľadiska podstaty jednostranného právneho úkonu, ktorý nevyvoláva žiadxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxedované výpoveďou, a to je rozhodujúce pre začatie plynutia výpovednej doby. Výpoveď začína plynúť vždy prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x posledný deň daného kalendárneho mesiaca, t.j. najneskôr do 24:00 hod. Doručenie výpovede je rozhodujúce aj pre posúdenie platnosti výpovede z pohľaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxých rúk. Doručovanie sa bežne realizuje na pracovisku zamestnanca, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý alebo prostredníctvom pošty formou doxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca a takisto aj vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne.
Počax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxaduje od toho, komu bola výpoveď doručená. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s odvolaním, Zákonník práce požaduje vykonať písomne, no absenciu tejto nxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xracovný pomer pokračuje za pôvodných podmienok. Samozrejme, ak nedôjde k doručeniu výpovede druhému účastníkovi, na jej odvolanie súhlas druhého účxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxočnosť zamestnanca, Zákonník práce určuje následnú povinnosť zamestnávateľa viažucu sa na skutkový stav konkrétnej pracovnej pozície u zamestnávaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxestnávateľa neutvoriť zrušené pracovné miesto a neprijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca, pričom táto povinnosť trvá počas dvoch mesiacov xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxmbra 2011 skrátila časové obmedzenie z troch mesiacov na dva mesiace, počas ktorých zamestnávateľ nesmie prijať po skončení pracovného pomeru z dôvodx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxčitú dobu, pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako aj pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentov a dohodou o prxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxkon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších prexxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastníka pracovného pomeru vedú k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, t.j. ktorý zákonnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxne účinky rozviazania pracovného pomeru výpoveďou nastanú až od okamihu, kedy bola výpoveď druhému účastníkovi pracovného pomeru doručená; z hľadisxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxná.
Ak je výpovedný dôvod podmieňovaný viacerými skutočnosťami, k jeho uvedeniu v písomnej výpovedi nestačí iba uvedenie zákonnej skuxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého dôvodu.
Výpovedný dôvod podľa § 46 ods. 1 písm. e) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP] vychádza z dvoch skutočností: jednak z nesplnenia predpokladov uxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvodu v písomnej výpovedi vyžaduje podrobnejšiu skutkovú konkretizáciu, a nie iba citáciu slov zákona.
Aj keď právne účinky výpovede daxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xkončiť pracovný pomer s pracovníkom, okrem doručenia výpovede organizáciou samou (§ 266a ods. 1 ZP; teraz § 38 ods. 1 ZP), môže byť aj odoslanie výpovede xxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxe alebo kdekoľvek bude zastihnutý (§ 266a ods. 1 ZP; teraz § 38 ods. 1 ZP), pokiaľ organizácia ešte pred doručením výpovede od zamýšľaného úkonu neustúpix
x xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxé vymedzenie výpovedného dôvodu, výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancovi je neplatným právnym úkonom len vtedy, ak ani výkladom prejavu vôle nxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dáva, v rozhodujúcom čase nemal, alebo ktorú síce mal, ale neprejavil ju.
sp. zn. 21 Cdo 1524/98, SJ č. 1/1999, s. 35 (ČR):
Při posouzení, z kterého z dxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda, popřípadě jak zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná.
sp. zn. 21 Cdo 2625/98, SR č. 8/1999, s. 261 (ČR):
Uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xýpověď z pracovního poměru, která mu byla doručena, s jeho souhlasem odvolána nejpozději před pravomocným skončením řízení o určení neplatnosti výpoxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxit).
sp. zn. III. ÚS 547/98, Sb. ÚS, svazek č. 14, s. 295 (ČR):
Výpověď z pracovního poměru není porušením práva na svobodnou volbu povolání.
sp. zxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je věcí soudu, aby posoudil, který v zákoně uvedený výpovědní důvod je ve výpovědi vymezeným skutkem naplněn.
sp. zn. 21 Cdo 2209/2000, SRNS, svazek xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xi prostřednictvím držitele poštovní licence nebo udělí příkaz příslušnému zaměstnanci, aby písemnost doručil adresátu na pracovišti, v bytě nebo kdxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu výpovědí nelze učinit dříve, než pracovní poměr, jenž má být výpovědí ukončen, vůbec vznikl.
sp. zn. 21 Cdo 2999/2000, SRNS, svazek č. 10, s. 47 (ČR)x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xen na základě listiny, v níž je obsažen, je třeba zabývat se zejména tím, za jakých okolností byl projev vůle účastníka směřující k rozvázání pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx č. 3/2005 (ČR):
Vznik jednostranného projevu vůle směřujícího k odvolání výpovědi je dovršen jeho předáním držiteli poštovní licence k doručení zamxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx05, s. 522 (ČR):
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci není neplatná jen proto, že v ní zaměstnavatel uplatnil více důvodů uvedených v ustanovexx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe pracovní poměr skončí na základě jednoho z nich, stávají se ostatní uplatněné důvody obsoletními.
Účinky splnenia povinnosti zamestxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 ZP.
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxcovného pomeru výpoveďou, ktorého náležitosťou je predovšetkým uvedenie výpovedného dôvodu v písomnej výpovedi a doručenie výpovede druhému účastxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíkovi.
S III (s. 37):
Platnost výpovědi nelze vázat na splnění podmínky.
Z III (s. 45):
V jednej písomnej výpovedi možno uplatňovať viac výpovexxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxru výpoveďou je aj doručenie písomného prejavu druhému účastníkovi.
Z III (s. 113):
Platnosť výpovede organizácie je viazaná na existenciu výpovxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodatočne meniť (§ 44 ods. 2 ZP; teraz § 61 ods. 2 ZP - pozn.).
Z III (s. 115):
Zákonný výpovedný dôvod treba v písomnom prejave uviesť vždy tak, aby bolx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxedený, výpoveď je neplatná.
Z IV (s. 187):
Odvolanie výpovede, ako aj súhlas druhého účastníka s odvolaním výpovede možno uskutočniť aj ústne, príxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxom. Odvolanie výpovede aj súhlas s jej odvolaním treba uskutočniť písomne. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie nespája s nedostatkom písomnej formy nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvede možno urobiť aj ústne, prípadne aj konkludentným konaním. Nedostatok písomnej formy však v prípade sporu môže mať za následok dokazovanie o tom, čx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xápisnici o súdnom pojednávaní. Aj keď súhlas s odvolaním výpovede nie je výslovne uvedený v zápisnici o súdnom pojednávaní, súdy napriek tomu zo správaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxnosť výpovede späť bez toho, aby súčasne vyhlásil, že s odvolaním výpovede súhlasí, súdy správne vyvodzujú, že takéto konanie je súčasne prejavom účasxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxvod výpovede uvedený, stačí skutkové uvedenie dôvodu. Ak so zreteľom na to, čo výpovedi predchádzalo, je medzi účastníkmi skutkovo nepochybné, čo je dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx x/1999, s. 58:
Výpovedný dôvod sa musí v písomnej výpovedi uviesť tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhého účastníka k tomu, čo chxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxiť. Preto je potrebné, aby sa výpovedný dôvod určitým spôsobom konkretizoval uvedením skutočností, v ktorých účastník vidí realizáciu zákonného dôvxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxná len taká výpoveď, z ktorej sa nedá ani výkladom podľa ustanovenia § 240 ods. 3 ZP (teraz § 15 ZP) zistiť, ktorý výpovedný dôvod je v nej vlastne uplatňovxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxkové uvedenie dôvodu. Ak so zreteľom na to, čo výpovedi predchádzalo, je medzi účastníkmi skutkovo nepochybné, čo je dôvodom výpovede, stačí citácia zxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxonaného dokazovania zistí, že výpovedný dôvod xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x Ostrave, sp. zn. 16 Co 176/1997):
Okolnosť, že zásielku obsahujúcu písomnosť zamestnávateľa týkajúcu sa vzniku a zániku pracovného pomeru alebo vznxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoručenku alebo poznámku "do vlastných rúk", prípadne že na zásielke je uvedená iná než posledná adresa zamestnanca, ktorá je zamestnávateľovi známa, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxledy č. 11/1996, s. 530 (Mestský súd v Brne, sp. zn. 49 C 143/1995):
Pozri v judikatúre k § 59.
Soudní rozhledy č. 12/1998, s. 326 (Krajský súd v Hradci Kxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmeru zamestnancovi vzal tento svoj právny úkon akýmkoľvek spôsobom späť alebo iným jednostranným úkonom dosiahol jeho zrušenie.
Soudní rozhledy xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx súde neplatnosť rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, výpoveď z pracovného pomeru, ktorá mu bola doručená, môže byť s jeho súhlasom odvolaná najnxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxk už uplynul deň, keď sa mal pracovný pomer týmto rozviazaním skončiť).
Soudní judikatura č. 3/1999, s. 97 (Najvyšší súd Českej republiky, sp. zn. 21 xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xozviazania pracovného pomeru bez ohľadu na to, že výpoveď bola so súhlasom druhého účastníka odvolaná.
Výpovedná doba
KOMENTÁR
Výxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnávateľ si nemôže so zamestnancom dohodnúť kratšiu výpovednú dobu, ako určuje zákon, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa výpovednej doby, ako aj informáciu o tom, kedy pracovný pomer skončí. Na to býva spravidla naviazané splnenie určitých povinností zamestnanca, naprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxná nesprávne, výpoveď je platná.
Výpovednou dobou je časový úsek, ktorý musí uplynúť medzi výpoveďou zamestnávateľa alebo zamestnanca a zánikom pxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné doby vo vzťahu k dĺžke trvania pracovného pomeru a pre určité výpovedné dôvody. Striktné stanovenie výpovednej doby prinieslo zo strany odbornej vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe, t.j. pred 1. septembrom 2011.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 obnovila čiastočnú dispozitívnosť právnej úpravy týkajúcej sa dĺxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxdĺženia výpovednej doby.
Minimálna výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce je buď jeden mesiac, dva mesiace, alebo tri mesiace v závislosti od vxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxomesačná s výnimkou prípadov určených Zákonníkom práce.
Zákonník práce chráni tzv. "verných zamestnancov", ktorých pracovný pomer u zamestnávaxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxade týchto osvedčených zamestnancov Zákonník práce v určitom smere chráni aj zamestnávateľov a poskytuje im určitú garanciu zotrvania zamestnanca v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Zákonník práce osobitne chráni zamestnancov pred podávaním výpovedí z tzv. organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, keď pre uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru Zákonník práce stanovuje minixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxčí posledným dňom mesiaca, ktorý je posledným dňom výpovednej doby, a to bez ohľadu na to, či prvý deň výpovednej doby pripadne na deň pracovného pokoja, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxvný pomer na určitú dobu, pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako aj pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentox xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnej doby pri skončení pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú výpoveďou, keďže ak sú opakovane uzatvárané pracovné pomery na dobu určitú, pre účxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
Zákonník práce umožňuje dohodu medzi zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpovednej doby, pričom na vznik takéhoto nároku zamestnávateľa je nevyhnutná existencia dohody o tejto peňažnej náhrade medzi zamestnancom a zamestnxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe, keď zamestnanci v rámci výpovednej doby odchádzali na nové pracovné miesta, nehľadiac na doterajších zamestnávateľov, ktorým vznikala škoda xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxosť v kolektívnej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné v pracovnej zmluve dohodnúť rozsah peňažnej náhrady za nezotrvanie v práci poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxvela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 zadefinovala jediné pravidlo pre určovanie výšky peňažnej náhrady pre prípad nezotrvania zamestnanca x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxy pre tento prípad u každého zamestnanca v jeho pracovnej zmluve. Zákonník práce stanovuje iba maximálnu hranicu takto určenej výšky peňažnej náhradyx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnancom dohodnúť jeho záväzok na náhradu peňažnej náhrady, ale je potrebné dohodnúť aj jej výšku, keďže Zákonník práce určuje len maximálnu možnú výškux
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uzavrel dohodu o peňažnej náhrade, zamestnávateľovi vzniká právo na peňažnú náhradu v dohodnutej výške. Tento inštitút peňažnej náhrady za spôsobenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxstavuje motiváciu riadne splniť si svoje pracovné povinnosti aj počas plynutia výpovednej doby pod hrozbou peňažnej sankcie.
Z dôvodovej správy k zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnčenia pracovného pomeru, pričom ustanovuje, že dĺžka výpovednej doby musí byť primerane prispôsobená dĺžke doby trvania pracovného pomeru.
Takxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxo na primeranú výpovednú dobu.
Keďže ustanovenie § 62 je podľa platnej právnej úpravy kogentným ustanovením, nemožno dĺžku výpovednej doby dohodxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnej"). V zmysle navrhovaného ustanovenia môžu zamestnávatelia dohodnúť v pracovných zmluvách alebo kolektívnych zmluvách dlhšie výpovedné doby naxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjdú do starobného dôchodku.
Navrhuje sa peňažnú náhradu za nezotrvanie v pracovnom pomere viazať na dĺžku výpovednej dobe zamestnanca, t.j. zamesxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x, ak sa dohodla písomne v pracovnej zmluve.
V nadväznosti na doplnenie ods. 8 sa v § 62 navrhuje vypustiť ods. 9 ako nadbytočný.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo zamestnávateľa nesprávne uvedená výpovedná doba alebo tam nie je uvedená vôbec, nemá to za následok neplatnosť výpovede, ale pracovný pomer sa skončx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má-li být výpověď platná, a nemusí být výslovně vůbec uvedena. Neuvede-li tedy organizace nebo pracovník ve výpovědi výpovědní lhůtu vůbec nebo ji uvexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxz § 62 ZP).
sp. zn. 4 Cz 25/72:
Ak dal pracovník výpoveď podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 65/1965 Zb., je pre platnosť výpovede bez významxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xx/1965 Zb.
Zo súdnej praxe č. 42/1997:
Ak by posledný deň výpovednej lehoty pripadol na deň, ktorý sa číslom nezhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xýpovede je podaná včas, ak došla na súd v posledný deň v mesiaci, v ktorom sa mal pracovný pomer týmto rozviazaním skončiť.
Pri výpovedi zamestnávateľa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
KOMENTÁR
Zákonník práce v duchu ochrany zamestnanca poskytovanej pracovným právom vymenúva taxatívne dôvody, v prípade naplnenia ktorých je zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxny zamestnávateľa nemožno upravovať dohodou účastníkov pracovného pomeru.
Právna teória rozdeľuje výpovedné dôvody na:
a)
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxateľa sa do novely účinnej od 1. januára 2013 aj v Zákonníku práce označovali spoločným názvom ako tzv. organizačné dôvody. Aj tieto dôvody sa ešte ďalej xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx ods. 1 písm. a) Zákonníka práce]
Tento druh organizačných dôvodov spočíva v zmene organizácie systému prevádzky a činnosti zamestnávateľa. Keďže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxávateľa bolo prijaté rozhodnutie o uvedených zmenách. Ak dochádza napríklad k zrušeniu zamestnávateľa, je potrebné, aby ku dňu zániku zamestnávateľx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvede pre zánik zamestnávateľa sa vyžaduje, aby už bolo o zániku zamestnávateľa rozhodnuté. Samotný proces zániku ešte nemusí byť v štádiu realizácie.
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xtráca objektívnu možnosť zamestnávať zamestnancov. Zamestnávateľ ako každý právny subjekt môže zaniknúť na základe zákona alebo na základe vlastnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa nemusí znamenať aj zánik pracovnoprávnych vzťahov. Ak zamestnávateľ zaniká bez právneho nástupcu, je potrebné ukončiť pracovné pomery najneskôx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtnancami a uspokojiť nároky s tým súvisiace na zamestnávateľa, ktorého určí orgán, ktorý zamestnávateľa zrušuje.
Za predpokladu, že z dôvodu zrušxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxom výpoveďou. Pre výpovedný dôvod spočívajúci v zrušení zamestnávateľa sa neuplatňujú zákonné obmedzenia a povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 odsx x xxx xxxxx x xxx xxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxedný dôvod premiestnenia stanovila podmienku, že výpoveď z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa bude platná, za predpokladu, že zamestnanec nesúhlxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa výkonu práce. Zamestnávateľ takúto zmenu miesta výkonu práce nemôže zamestnancovi nariadiť, môže mu iba predložiť návrh na dohodu o zmene pracovnýcx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx mal zamestnávateľ rovnako ako aj pre iné dôvody výpovede, iba povinnosť ponúknuť zamestnancovi pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo preradenix xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxia alebo premiestenia len časti zamestnávateľa, tieto dôvody sa však musia dotýkať práve tých zamestnancov, s ktorými zamestnávateľ končí pre tento vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxonníka práce]
Ak sa zamestnávateľ rozhodne zrealizovať organizačné zmeny (zmeniť výrobné, technologické postupy, zavádzať nové výrobné zariadxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nepotrebuje výkon práce od zamestnanca, tento zamestnanec sa pre neho stane nadbytočný.
Nadbytočnosť musí byť v príčinnej súvislosti so zmenami v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxncov, ktoré má zvýšiť efektívnosť práce. Tieto organizačné zmeny sa musia priamo dotknúť pracovnej pozície daného zamestnanca, s ktorým zamestnávatxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxehali vnútorné organizačné zmeny, no zamestnávateľ by pracovný pomer chcel skončiť so zamestnancom na úplne odlišnom pracovisku alebo so zamestnancxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxznikla v dôsledku vnútorných organizačných zmien u zamestnávateľa, ale v príčinnej súvislosti s uzavieraním pracovných pomerov s novými zamestnancxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxá od 1. septembra 2011 skrátila túto lehotu z troch na dva mesiace) po skončení pracovného pomeru s takýmto zamestnancom znovu utvoriť zrušené pracovné xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxe v písomnej forme. Rozhodnutie o tom, s ktorým zamestnancom zamestnávateľ skončí pracovný pomer pre nadbytočnosť, je výlučne v rozhodovacej právomoxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxncov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce je dôležité vyporiadať sa so všetkými aspektmi takejto zmeny a jej následkami v podobe nadbytočnosti práce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráce. Pri skúmaní platnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti je predmetom skúmania súdov aj skutočnosť, či rozhodnutie x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Zákonníka práce účinnou od 1. septembra 2011 zmenené smerovanie, resp. cieľ, aký majú sledovať prijímané organizačné rozhodnutia zamestnávateľov zx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxateľa preukazovať dôvodnosť organizačnej zmeny vo vzťahu k mechanizmom zabezpečenia efektívnosti, keďže nemusí preukazovať, v čom malo spočívať naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xtorej dávame do pozornosti nasledovné rozhodnutia:
R 90/1967: O výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje zamestnávateľ sám, súd nemôžx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxolútnym znížením počtu zamestnancov, naopak, môže k nemu dôjsť aj pri zvyšovaní počtu zamestnancov; zamestnávateľovi nezáleží totiž len na počte zamxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxovedného dôvodu treba vychádzať z obsahu pracovnej zmluvy a skúmať, či došlo u zamestnávateľa k nejakej organizačnej zmene, ktorá by robila zamestnanxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x3 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtnávateľ nemá s ohľadom na prijaté rozhodnutie o organizačných zmenách možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluvxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxravidla dôkazom o neopodstatnenosti použitého výpovedného dôvodu.
Ad b1) Strata spôsobilosti vykonávať dohodnutú prácu prameniaca zo zdravotnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxancom pracovný pomer jednostranne.
Ide o nasledovné prípady:
a)
zamestnanec dlhodobo stratí zdravotnú spôsobilosť na výkon dohodnutej prácex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxsti pri dočasnej práceneschopnosti Zákonník práce chráni zamestnanca zákazom výpovede podľa § 64 Zákonníka práce;
b)
zamestnanec trpí chorobou x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxojených s chorobami z povolania upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, kde v prílohe č. 1 je uvedený zoznam chorôb z povolania a podmienoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxsí byť zaradená v spomínanom zozname. Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba, ktorá bola u zamestnanca zistená pred jej zaradením do zoznamu chorxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxhol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.
Tieto výpovedné dôvody sú zxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxlnenia týchto dôvodov je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi doklad o zdravotnej nespôsobilosti na výkon doterajšej práce.
Zákonníx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx04 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podrobnejšie poxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsti, zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvanie vykonáva poskytovateľom určený lekár.
V súvislosti s lekárskym posudkom poukazujeme na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v konaní vedenom pox xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xýkon konkrétnej práce, t.j. musí obsahovať výslovné stanovisko, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce.
Zdravotnú spôsoxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xyť všeobecný lekár, lekár - špecialista, napr. kardiológ a pod.).
Ad b2) Strata spôsobilosti, resp. nespôsobilosť vykonávať dohodnutú prácu pramxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxstenciu ktorých zamestnanec prestane spĺňať podmienky, predpoklady alebo požiadavky určené pre výkon daného druhu práce, resp. konkrétnej pracovnxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxovedný dôvod uvedený v § 63 ods. 1 písm. d) je podmienkou, aby zamestnanec prestal spĺňať také predpoklady pre výkon daného druhu práce, ktoré sú stanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkon povolania vodiča MHD, bezúhonnosť pre výkon zodpovedného zástupcu živnostníka a pod.;
b)
zamestnanec vykonávajúci funkciu štatutárneho oxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkonom alebo interným predpisom zamestnávateľa predpísané vymenovania alebo zvolenie do funkcie, bol zo svojej funkcie odvolaný orgánom na to určenýx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánu si zamestnávateľ vytvára priestor na to, aby v prípade potreby vedel s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer aj bez naplnenia iného výpovedxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxtornom predpise; pre tretí výpovedný dôvod uvedený v § 63 ods. 1 písm. d) je podmienkou, aby požiadavky, ktoré zamestnanec prestal spĺňať, boli určené xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xožiadavky musia byť určené vnútorným predpisom zamestnávateľa. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 zrušila možnosť skončenia pracovnéxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxtnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a bol zamestnávateľom písomne vyzvaný na odstránenie nedostatkov, zamestnanec ich však v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx platný výpovedný dôvod sú pre oba prípady veľmi podobné.
Zamestnanec porušujúci pracovnú disciplínu neplní niektorú z pracovných povinnostíx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxuácia predpokladá, že u zamestnanca nastalo zhoršenie v pracovných výkonoch oproti minulosti. Nebude platne podaná výpoveď, ak zamestnanec bude podxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Zákonník práce v zmysle ochrany zamestnanca ukladá zamestnávateľovi povinnosť "dať zamestnancovi druhú šancu", aby svoj pracovný výkon navrátil xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxní pracovných úloh.
Judikatúrou boli ustálené požiadavky pre úspešné podanie platnej výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, ktorýcx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxnenie v období 6 mesiacov spätne od podania výpovede,
-
stanovenie lehoty na odstránenie a jej márne uplynutie,
-
objektívna primeranosť lehoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie nedostatkov v plnení pracovných úloh uvedených v tejto výzve je podmienkou platnosti výpovede. Pri tomto výpovednom dôvode nie je rozhodujúce, či k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxávnej praxi je často posudzovanou otázkou primeranosť lehoty, ktorej nedostatočná dĺžka môže byť dôvodom pre vyslovenie neplatnosti výpovede zo strxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdky [§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce]
Pri tomto výpovednom dôvode môžu nastať dva prípady, a to
a)
Zamestnanec naplnil dôvody pre okamžité skoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxite, skončenie pracovného pomeru výpoveďou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxinnosťou zamestnávateľa dokázať súdu, že došlo k tak závažnému porušenie pracovnej disciplíny, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovaťx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xamestnávatelia preto často siahajú po výpovedi aj v prípadoch, v ktorých by podľa ich uváženia mohli pracovný pomer skončiť okamžite.
b)
Zamestnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xozdiel od neuspokojivého plnenia pracovných úloh, takýto zamestnanec podáva riadne pracovné výkony, no porušil aspoň jednu pracovnú povinnosť. Ide x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxplýva priamo zo Zákonníka práce alebo osobitného zákona vzťahujúceho sa na výkon jeho práce a bol s ňou oboznámený zamestnávateľom. Porušenie pracovnxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxrušenie pracovnej disciplíny musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplínx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxpňa intenzity porušenia pracovnej disciplíny pre samotný výber spôsobu skončenia pracovného pomeru a taktiež pre posudzovanie platnosti rôznych spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xákonníku práce. V prípade súdneho konania je preto úlohou súdu, aby z vykonaného dokazovania skúmal všetky okolnosti porušenia pracovnej disciplínyx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xracovnej povinnosti, na dôležitosť a význam konkrétnej pracovnej úlohy, na mieru zavinenia zamestnanca, ako aj na spôsob porušenia konkrétnych povixxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Pre prípad menej závažného porušenia pracovnej disciplíny Zákonník práce nevyžaduje, aby zamestnávateľ určoval zamestnancovi v prípade konkrétnexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však vyžaduje pre platnosť výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce (pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny), aby v prexxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxteľ pristúpiť k jednostrannému skončeniu pracovného pomeru výpoveďou.
De facto
zamestnávateľ je oprávnený pristúpiť k výpovednému dôvodu podľa § 6x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxmusí týkať tej istej povinnosti zamestnanca ani nemusí medzi dvoma porušeniami xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlíny nevyhnutné, aby zamestnávateľ ešte pred podaním výpovede oboznámil zamestnanca s dôvodom výpovede a umožnil mu vyjadriť sa k nemu. Na splnenie texxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xôvodom výpovede trvá.
Zamestnávateľ by mal vo svojom oznámení dôvodu výpovede upozornit zamestnanca na možnosť vyjadriť sa k dôvodom výpovede v lexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxm výpovede spočívajúcim v porušení jeho pracovnej disciplíny nemá vplyv na platnosť výpovede.
Pre tento výpovedný dôvod je nevyhnutnou podmienkoxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpozornil zamestnanca na možnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou pre porušenie pracovnej disciplíny, a to počas posledných 6 mesiacoch pred noxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, resp. pre existenciu dôvodov oprávňujúcich zamestnávateľa na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xhraničuje objektívnu možnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, u ktorého nastali výpovedné dôvody, na obdobie jedného kalendárneho rokx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výpoveď daná zamestnancovi v priebehu obdobia presahujúceho 2 mesiace od zistenia výpovedného dôvodu zamestnávateľom ani pri naplnení podmienky, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbude platná.
Subjektívna lehota začne plynúť nanovo v dvoch prípadoch,
1.
ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu počas práce v cudzine, zaxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnanie pred iným orgánom za účelom posúdenia konania zamestnanca, začne plynúť po tom, ako sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku takéhoto konania pred ixxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa výsledku zamestnávateľom a nie od objektívnej skutočnosti, napríklad právoplatného skončenia predmetného procesného konania (príkladom je tresxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxie výpovede.
Uvedené lehoty sú prekluzívnymi lehotami, čo má za následok zánik práva zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu podľa § 63 oxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxčená zamestnancovi.
Zákonník práce určuje hmotnoprávne podmienky, ktoré musí zamestnávateľ naplniť ešte pred podaním výpovede na to, aby výpovex xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxa práce a na výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pretože práve v týchto prípadoch je zrejmé, že konanie zamestnanca je v rozpore so záujmxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxch výpovedných dôvodov Zákonník práce poskytuje ochranu zamestnanca spočívajúcu v tom, že zamestnávateľ, ktorý má neobsadené pracovné miesta, je poxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xýpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh.
Aby sa dalo hovoriť o existencii voľného pracovného miesta u zamestnávateľa, zamestnávateľ muxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxať nové pracovné miesto, aby ho mohol ponúknuť zamestnancovi ako inú vhodnú prácu. Zmyslom tohto ustanovenia Zákonníka práce nie je ani to, aby zamestnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa, aby preukázal, že ponúkané pracovné miesto aj reálne potreboval obsadiť, resp. že existovala u zamestnávateľa potreba pracovných výkonov v rámci pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxstnávateľa, ktorý nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, čo znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu. Nemožnosť zamestnávxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxna možnosť výkonu práce v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce daného zamestnanca. Absolútna nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávax xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zamestnancovi.
Ak u zamestnávateľa nemožno hovoriť o absolútnej nemožnosti zamestnanca ďalej zamestnávať, mal by zamestnancovi ponúknuť prácux xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxť zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, jeho schopnostiam a ak je to možné, možno aj jeho kvalifikácii. Zamestnávateľ by mal pri ponúkaní vhodnej prácx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlifikácii zamestnanca. Až v prípade, že sa u zamestnávateľa práca vyhovujúca kvalifikácii zamestnanca viac nenachádza, zamestnávateľ si splní svojx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nemožno považovať ponuku takej práce, vo vzťahu ku ktorej je kvalifikácia daného zamestnanca nedostatočná (R 15/1978).
Pri posúdení vhodnosti prxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnosti, ako aj k ostatným osobným vlastnostiam zamestnanca.
Na splnenie hmotnoprávnej podmienky platnej výpovede je zamestnávateľ povinný ponúkxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v inom mieste, ako je miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, a zamestnanec na túto zmenu pristúpi, dochádza k zmene pracovnej zmluvy dohodou xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxvodu porušenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce by sa preukázalo, že zamestnávateľ mal voľné pracovné miesto s prácou vhodxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxľadu pracovného času je zamestnávateľ, ktorý má voľné pracovné miesto vhodné pre daného zamestnanca v mieste výkonu práce tohto zamestnanca, povinný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxstnanca vhodné, je povinný mu ponúknuť pre neho inak vhodnú prácu, a to aj menej kvalifikovanú.
Povinnosť zamestnávateľa je považovaná za splnenú, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxeľ má viacero voľných pracovných miest vhodných pre zamestnanca aj z hľadiska jeho kvalifikácie. Je výlučne na rozhodovacej právomoci zamestnávateľxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxľné pracovné miesto a voči zamestnávateľovi sa ho dožaduje.
Je iba dobrou vôľou zamestnávateľa, ak umožní zamestnancovi pred presunom na inú prácu xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxávnou podmienkou platnosti výpovede z určitých výpovedných dôvodov, možno v zmysle úpravy Zákonníka práce účinnej od 1. septembra 2011 dohodnúť v kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxej zmluve, ktorá bola zavedená od 1. septembra 2011.
Podľa § 74 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný každú výpoveď z pracovného pomeru vopred pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxtosťou výpovede je veľmi dôležité, aby pre prípad súdneho sporu vedel zamestnávateľ preukázať, že zástupcov zamestnancov u neho pôsobiacich písomne xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxcovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom, s tým, že márnym uplynutím tejto lehoty platí nevyvrátiteľná domnienka, že k prerokxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zástupcovia zamestnancov povinní výpoveď prerokovať, bola oproti zneniu účinnému do 31. augusta 2011 upravená z 10 kalendárnych dní na 7 pracovných dxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch zakotvuje aj iné hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede v závislosti od subjektu zamestnanca.
V prípade, že zamestnanec je členom orgánu záxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ukončením pracovného pomeru s takým zamestnancom jednostranným právnym úkonom, t.j. formou výpovede. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj to, ak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xoužiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia.
V prípade, že zamestnanec je zdravotne postihnutý, zamestnávateľ v zmysxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xeplatná. Výnimkou z tejto povinnosti zamestnávateľa je situácia, ak výpovedným dôvodom je zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho čxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxc dosiahol vek určený na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxne na skutkovú podstatu zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti a premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti. V tomto prípade je potrebné rozlíšxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxnávateľa premiestňuje (možnosť zamestnanca zamestnávať na inom mieste). Dôvodom pre skončenie pracovného pomeru v prípade premiestnenia zamestnáxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxerajšom mieste výkonu práce.
Uvedené sa navrhuje aj vo väzbe na zákaz výpovede a ochrannú dobu podľa § 64, kde sa medzi výnimkami uvádza v § 64 ods. 3 aj xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxemiestnenia zamestnávateľa a odmietnutia sa premiestniť (resp. nevyjadrenia sa k premiestneniu) ich pracovný pomer nebude možné skončiť.
V § 63 oxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V prípade výpovedného dôvodu uvedeného v § 63 písm. d), bod 4 (zamestnanec neuspokojivo plní úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xkončiť pracovný pomer výpoveďou.
Podľa súčasného právneho stavu dĺžka lehoty, v ktorej môže zamestnávateľ uplatniť skončenie pracovného pomeru xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkovej povinnosti zástupcami zamestnancov (kde sa dohodnú, ako sa u zamestnávateľa bude realizovať ponuka inej vhodnej práce podľa § 63 ods. 2) a vypustxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 63 ods. 1 písm. a). V tomto prípade je potrebné rozlíšiť dôvod, keď sa zamestnávateľ alebo časť zrušuje (absolútna nemožnosť zamestnanca zamestnávxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xracovného pomeru v prípade premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti by mala byť len situácia, keď zamestnanec odmietne zmenu miesta výkonu prácx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxec so zmenu miesta výkonu práce súhlasí, právna úprava by nemala umožňovať skončenie pracovného pomeru. Ak zamestnanec príjme pracovné miesto na miesxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxkonu práce (zamestnanec tu neodmietol premiestnenie sa).
Vo väzbu na ochranu určitých osôb sa navrhuje zákaz výpovede aj v prípade premiestnenia zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxestnávateľa a odmietnutia sa premiestniť (resp. nevyjadrenia sa k premiestneniu) ich pracovný pomer nebude možné skončiť.
Súvisiace ustanovenix xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 552/2003 Zxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;
zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, roxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xísm. a) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. a) ZP] nemožno považovať premiestnenie predajne organizácie alebo zmenu jej sortimentu.
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx však skúma, či sú splnené ostatné podmienky vymedzujúce tento výpovedný dôvod.
Pozri v judikatúre k § 61.
R 39/1968:
Ak je výpovedný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa § 46 ods. 1 písm. e) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP] je potrebné podrobnejšie skutkové odôvodnenie, aby nevznikali pochybnosti, v čom je nesplnenie výxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxladov určených na výkon doterajšej práce, jednak z nesplnenia požiadaviek kladených na túto prácu. Z toho vyplýva, že náležité uvedenie tohto výpovedxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo dôvodu podľa § 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP] súdom sa musí sústrediť na tri základné otázky: či ide o zmenu úloh organizácie, zmenu texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrganizačnými zmenami. Organizačné zmeny, nadbytočnosť pracovníka a príčinná súvislosť medzi organizačnými zmenami a počtom či štrukturálnym zložxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx organizácia prijme iného pracovníka na miesto uvoľnené odchodom pracovníka, ktorému bola daná výpoveď pre nadbytočnosť, je spravidla dôkazom o neopxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxížením počtu pracovníkov, naopak, môže k nemu dôjsť aj pri zvyšovaní počtu pracovníkov; organizácii nezáleží totiž len na počte pracovníkov, ale tiež xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokynu nadriadeného možno hovoriť len vtedy, ak išlo o nesplnenie pokynu, na udelenie ktorého bol nadriadený oprávnený.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxh skutočnostiach je nadbytočnosť pracovníka; druhou podmienkou je príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou pracovníka a organizačnými zmenami.
Sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxany organizácie; splnenie podmienky podľa § 46 ods. 2 ZP (teraz § 63 ods. 2 ZP) musí preukazovať organizácia.
Ustanovenie § 46 ods. 2 ZP (xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxá predpokladá, že pracovník nie je ochotný prejsť na inú, pre neho vhodnú prácu.
Nemožnosť zamestnávať pracovníka znamená, že organizácia nemá pre prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsto, ktoré je v organizácii k dispozícii v čase dania výpovede, nielen miesto zodpovedajúce pôvodnej pracovnej zmluve, prípadne kvalifikácii pracovxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxganizácia však musí ponúknuť pracovníkovi pred výpoveďou predovšetkým to voľné miesto, ktoré sa vzhľadom na jeho zdravotný stav, pracovné schopnostx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xds. 1 písm. e) ZP] zavinená absencia pracovníka, jednomesačná lehota podľa § 46 ods. 3 ZP (teraz dvojmesačná podľa § 63 ods. 2 ZP), či už ide o krátkodobé axxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnej absencii.
sp. zn. 3 Cz 2/71:
V prípade posudzovania dôvodnosti použitia výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c), teraz § 63 odsx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx nadbytočným z hľadiska funkcie, na ktorú znie pracovná zmluva.
Pri posudzovaní, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxm. f) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP], treba mať na zreteli dobu a situáciu, v ktorej k porušeniu disciplíny došlo, aj osobu pracovníka a funkciu, ktorú zxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxia o dôvode výpovede dozvedela. Organizácia zistí dôvod výpovede vtedy, ak tento dôvod zistí ktorýkoľvek jej pracovník, ktorý je pracovníkovi, ktorý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxväzné pokyny (v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 ZP).
Porušením pracovnej disciplíny je tak neschopnosť pracovníka vykonávať práce v dôslexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xrčený čas pre zistenú indispozíciu po požití alkoholických nápojov.
Nie je rozhodujúce, či k určeniu predpokladov došlo právnym predpxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxkcionované, ak vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. Závadné správanie pracovníka, ktorým neboli porušené povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvajú v neuspokojivých pracovných výsledkoch, organizácia v súdnom konaní musí dokázať, že na nedostatky v práci pracovníka nielen upozornila, ale že xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxu nedostatky neodstránil.
Hmotnoprávnou podmienkou výpovede danej pracovníkovi pre nespĺňanie požiadaviek spočívajúcich v neuspokojivých pracxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce [§ 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce, teraz § xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovníka, nebo může jít o požadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé.
sp. zn. Cpjf 44/77, R 15/1978, s. 182 (NS ČSSR):
Jednání, kdy prxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxě mladší než tři roky, o které trvale pečuje (umisťuje je např. v jeslích), může být podle okolností případu považováno za hrubé porušení pracovní kázněx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxe pracovníka [§ 46 ods. 1 písm. e) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP], nemusí byť časovo obmedzené. Výpovedný dôvod tu môže byť daný dlhší čas, než sa organizáxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxé dôvody. Ak však bol vo výpovedi uvedeným konaním pracovníka vyčerpaný výpovedný dôvod spočívajúci v nespĺňaní určených predpokladov na výkon dojedxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxadny výkon práce pracovníka.
sp. zn. 4 Cz 25/80:
Pri posudzovaní platnosti výpovede pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny [§ 46 ods. 1 pxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovnej disciplíny.
Prácu, ktorú pracovník nemôže vykonávať vzhľadom na jeho zdravotný stav, mu organizácia nemôže prideľovať, a to ani xxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx ani dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny [§ 46 ods. 1 písm. f) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP].
Organizácia môže (s výnimkxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovník odmietne vykonávať iné pracovné výkony, nejde u neho o porušenie pracovnej disciplíny. Ak pri organizačných zmenách v organizácii odpadne xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxníkom nedohodne na rozviazaní pracovného pomeru, organizácia môže rozviazať tento pracovný pomer výpoveďou [porov. § 46 ods. 1 písm. c) ZP; teraz § 63 oxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxatňovať ako dôvod rozviazania pracovného pomeru výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) ZP [teraz § 63 ods. l písm. e) ZP] pre závažné porušenie pracovnej dixxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx organizačnej zmeny, nadbytočnosť pracovníka a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou pracovníka.
Za rozhodnutie organizxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhodoval iný príslušný orgán.
R 33/1993:
Existenciu výpovedného dôvodu spočívajúceho v závažnom porušení pracovnej disciplíny môže súd posúdiť xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxa § 46 odst. 4, veta prvá, teraz § 63 ods. 5, ZP sa rozumie nie len robenie vyšetrovacích úkonov po začatí trestného stíhania pracovníka (§ 160 a násl. tresxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x trestnému stíhaniu (§ 158 odst. 3 trestního řádu).
Pokiaľ sa teda jednanie pracovníka stalo predmetom vyšetrovania uvedených orgánov, predlžuje sa xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, kedy sa organizácia (zamestnávateľ) dozvedela o výsledku tohto vyšetrovania, najneskoršie však uplynutím jedného roka odo dňa, kedy dôvod výpovedx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxým porušovaním [§ 46 ods. 1 písm. f), teraz § 63 ods. x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxnenú len vtedy, ak k upozorneniu došlo v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.
Voľným pracovným miestom, ktoré je zamestnávatex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi z dôvodu jeho dôležitej prekážky v práci.
O sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny ide vtedy, ak sa zamestnanec dopuxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxmeraná časová súvislosť.
Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu; ide tx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx ods. 2 písm. a) ZP] nemožno považovať takú prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo náročná alebo nákladná.
Časťou organizácie v zmysle usxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxzácie vyvíja relatívne samostatnú činnosť, ktorou sa podieľa na plnení úloh (na predmete činnosti) organizácie samej. Takáto zložka organizácie má vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnom predpise organizácie (napr. v organizačnom poriadku) a na jej čele spravidla stojí vedúci pracovník organizácie (§ 9 ods. 3 ZP).
R 54/1998 (ČR):
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxavu v čase výpovede.
R 69/1998 (ČR):
Rozhodnutie o tom, že zamestnanec neospravedlnene zameškal prácu, zamestnávateľ môže urobiť len so súhlasom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovného pomeru, súd vychádza zo skutkového opísania použitého výpovedného dôvodu. Okolnosť, ako zamestnávateľ tento dôvod právne kvalifikovalx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnavatel; soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.
Zákoník práce nebo jiné právní předpisy nestanoví, že by rozhodxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxačních změnách muselo být přijato (vydáno) vždy jen písemně, a ani nepředpokládají, že by muselo být zaměstnavatelem "vyhlášeno" nebo jiným způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xž ve výpovědi z pracovního poměru.
V řízení o neplatnost výpovědi dané podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP] xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxím úkonem ve smyslu ustanovení § 240 odst. 1 zákoníku práce (teraz § 34 OZ), neboť nejde o takový projev vůle, s nímž by právní předpisy spojovaly změnu nebx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xro právní úkony tam, kde to právní předpisy stanoví, a která není sama o sobě způsobilá přivodit následky v právních vztazích účastníků pracovněprávníxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxanoví pro platnost výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP] a to vzhledem k okolnostem existujícím v době podání výxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP] je neplatná, ak by sa na jej základe pracovný pomer účastníkov mal skončiť skôr než v pracovný deň predchxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xx x/2000, s. 14 (ČR):
"Jiným orgánem", předmětem, jehož šetření se může stát jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení pracovní kázně (§ 46 odstx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xlo o takovou jeho část, jejímž úkolem podle vnitřních organizačních předpisů zaměstnavatele je provádět šetření o jednáních zaměstnanců, v nichž lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci podle § 46 odst. 3 zákoníku práce (teraz § 63 ods. 4 ZP) nezačne běžet již na základě předpokladu, že důvod k výpovědi z pracovního poměru podlx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xokonce musel k určitému datu vědět. Dvouměsíční lhůta, během které musí zaměstnavatel přistoupit k výpovědi z pracovního poměru, začíná plynout ode dxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxhranné době - s výjimkou uvedenou v § 49 písm. c) zákoníku práce [teraz § 64 ods. 3 písm. c) ZP] - na běh prekluzivní lhůty podle ustanovení § 46 odst. 3 zákoníxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoměru pro porušení pracovní kázně není významné, kdy zaměstnavatel důvod k takové výpovědi zjistil; podstatné je, kdy se zaměstnavatel dověděl, že se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtenzity porušenia pracovnej disciplíny súd nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku (alebo inom internom predpise) hodnotx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa (spoločnosti s ručením obmedzeným) nie je neplatným právnym úkonom; nejde tu o právny úkon spoločnosti navonok voči tretím osobám, ktorým sa zakladxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx2003 (ČR):
Právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a sociálních zájmů zamxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 2/1991 Sb.
Účast zaměstnance na stávce, jejímž účelem není obrana hospodářských a sociálních zájmů, ale prosazování personálních zájmů pracujícíxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxčelovou) souvislost s porušením pracovní kázně vytýkaným podřízenému zaměstnanci, tedy které sleduje společný (stejný) cíl, může být považováno za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x0):
V prípade výpovede danej organizáciou z dôvodov organizačných zmien, zmien výrobných úloh a pod., v dôsledku ktorých buď organizácia stratila vôxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx v čase, keď je výpoveď daná, bolo už o organizačnej zmene, prípadne o zmene výrobných úloh rozhodnuté a realizácia tejto zmeny bola zabezpečená tak, aby xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamestnávať, alebo že pracovník sa stane nadbytočným.
Z III (s. 45):
V jednej písomnej výpovedi možno uplatňovať dva výpovedné dôvody. Kumulácia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkračovať v doterajšom zamestnaní.
Z III (s. 58):
Splnenie podmienky požadovanej ustanovením § 46 ods. 2 ZP (teraz § 63 ods. 2 ZP) netreba vo výpovedx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxsle ustanovenia § 64 (teraz § 77 ZP) a organizácia bude musieť preukázať, že aj tieto podmienky pri existencii niektorého z výpovedných dôvodov podľa uxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xadbytočným, je ponechaný organizácii.
Z III (s. 123):
Organizačné zmeny musia mať trvalý, a nie len prechodný charakter.
Z III (s. 124):
Platnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xie je vylúčené, aby pri nedostatku pracovníkov určitého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxpríklad v tom, že vedúci pracovník trpí u podriadených pracovníkov porušovanie pracovnej disciplíny a poskytuje im neoprávnené výhody alebo že prácu xxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxde, pričom možnosť ďalšieho zamestnávania sa neposudzuje len z hľadiska konkrétneho pracoviska.
Z IV (s. 189):
Výber nadbytočného pracovníka je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxdu, aby posúdil, ktorý v zákone uvedený výpovedný dôvod je konaním pracovníka opísaným vo výpovedi naplnený.
Z IV (s. 191):
Výpoveď podľa ustanovexxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxcoch (teraz 6 mesiacoch) písomne vyzvaný, aby tieto nedostatky odstránil, a ten ich v primeranej lehote neodstránil. Neurčenie primeranej lehoty v píxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxs. 1 písm. e) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP] sa ustanovenie § 242 ods. 2 ZP (teraz § 17 ods. 2 ZP) nevzťahuje, a to už z toho dôvodu, že nejde o právny úkon v zmyxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxx xxx x xx xxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx prácu podľa ustanovenia § 37 odst. l písm. a) Zákoníku práce [teraz § 55 ods. 2 písm. a)], založenému iba na odporúčaní závodného lekára, proti ktorému pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx zn. 6 Cz 27/81, S IV, s. 912 (NS SSR):
Zavinené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx75 Zb.) je iba porušením pracovnej disciplíny, nemá však bez ďalšieho za následok vznik neospravedlnenej absencie pracovníka. Rozhodujúca je existexxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxx x xx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b)] treba vychádzať z obsahu pracovnej zmluvy a posúdiť, či došlo v organizácii k takex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxe povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 46 ods. 2, teraz § 63 ods. 2 ZP, nie je potrebné, aby ponúkol zamestnancovi všetky voľné pracovné miesta, ktoré sú pxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxých miest, ktoré by boli pre zamestnanca vhodné v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 65/1965 Zb.
Dôchodca spĺňa podmienky pre poskytovanie starxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxení neskorších predpisov vtedy, ak došlo k skončeniu jeho pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. c), teraz § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xracovného pomeru rozhodol o organizačnej zmene. Takéto rozhodnutie nemusí mať písomnú formu.
sp. zn. 21 Cdo 971/2000, SRNS, svazek č. 2, s. 340 (ČR)x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxuva nebo pokyn nadřízeného vedoucího zaměstnance, také jim odpovídající povinnosti zaměstnavatele; porušení právních povinností zaměstnavatelex xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
sp. zn. 21 Cdo 90/2001, SRNS, svazek č. 13, s. 103 (ČR):
Není porušením pracovní kázně, jestliže se zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nepřidělovxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxarkou, teraz § 63 ods. 1 písm. e), veta za bodkočiarkou, ZP] je splnená aj vtedy, ak zamestnávateľ vo výpovedi, okrem skutkového vymedzenia ostatného poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxcimi porušeniami pracovnej disciplíny.
Skutkovou podmienkou výpovede z dôvodu § 46 ods. 1 písm. c), teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP, je organxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xvedeného v § 240 ods. 3, teraz § 15 Zákonníka práce.
Za neurčitý treba považovať taký prejav, z ktorého nie je zrejmý jednoznačný obsah prejavu, aj keď sáx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úkonem a nelze je samo o sobě přezkoumávat z hlediska platnosti ve smyslu § 242 zákoníku práce; vznikne-li pochybnost, zda zaměstnavatel rozhodl o orgaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxo 1369/2001, SRNS, svazek č. 17, s. 148 (ČR):
Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není podmíněno absolutním snížením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxů, ale i jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich potřexxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xhledem na přijaté rozhodnutí o organizačních změnách možnost zaměstnance dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě. Přijetí jiného zxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědního důvodu.
Primeranosť času poskytnutého zamestnancovi na odstránenie nedostatkov v práci v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 pxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xtorú zamestnanec u zamestnávateľa vykonáva.
sp. xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvní kázně.
sp. zn. 21 Cdo 1754/2002, SRNS, svazek č. 24, s. 204 (ČR):
Z hlediska závěru, zda je zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
sp. zn. 18 Co 120/2003, SR č. 5/2004, s. 187 (KS v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích):
Jestliže zdravotní sestra svévolně změní léčebný postup naoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní kázně, naplňujícího důvod k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP].
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčení nepodléhají v řízení o neplatnost výpovědi dané podle § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP] z hlediska svého obsahu přezkxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxrušování pracovní kázně musí zaměstnavatel písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi nejpozději při méně závažném porušení pracovní kázněx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxavatel, že činnost dosud vykonávanou zaměstnancem bude nadále zajišťovat jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v pracovněprávním vztahu, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm b) ZP], ledaže jde o plnění běžných úkolů zaměstnavatele, vyplývajících z přxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP], je neplatná, jestliže rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxné organizační změny, pomocí níž měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxektivnosti práce, není nadbytečnost zaměstnance, kterému byla dána výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce [xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtnanců má nastat jinak (bez nutnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí), například v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxnovuje, že by rozhodnutie o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxobom zverejnené.
Zamestnanec, ktorého sa rozhodnutie o organizačnej zmene týka, musí s ním byť oboznámený; stačí, ak sa tak stane až po výpovedi z pracxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xouladu s právními předpisy, soud v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru z takového rozhodnutí vychází.
sp. zn. 21 Cdo 1874/2004, SJ č. 4/xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí podle ustanovení § 46 odst.1 písm. c) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP], s rozhodnutím zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh se stal pro zaměstnavatele nadbytečným, i když obsahuje skutečnosti tvořící jeho obchodní tajemství. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní o splněxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx ZP] a procesní odpovědnost z toho vyplývající (břemeno tvrzení a břemeno důkazní) nese v řízení před soudem zaměstnavatel i tehdy, tvoří-li některý z txxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP] není podstatné, kolik z jednání označených ve výpovědi jako porušenx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnzity méně závažného porušení pracovní kázně, závažného porušení pracovní kázně nebo porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (ve znění účinném do 31.12.2006) [teraz § 63 ods. 1 písm. a) ZP] jen tehdy, jestliže nadále nehodlá proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho, a jestliže proto pozbyl možnost přidělovat zaměstnanci působícímu ve zrušované části práci podle pracovní smlouvy.
sp. zn. 21 Cdo 758/2006, SJ xx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxovědní důvod podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP], závisí na posouzení, zda šlo o zaviněné porušení pracovnx xxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxanovení § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zák. práce nejen tehdy, ukládá-li ji zaměstnanci zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis. Zaměstnanci jxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xedoucího zaměstnance - na základě pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy (dohody) uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; nesplnění povinností z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se k zaměstnancem vykonávané práci a může být tedy důvodem k rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí.
sp. zn. 21 Cdo 4066/2008x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x2 měsíců (teraz 6 mesiacov) od této písemné výzvy se stejné neuspokojivé pracovní výsledky projeví opětovně, pak z hlediska splnění předpokladů platnx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xísm d) bod 4 ZP], není třeba nové výzvy k odstranění těchto opakujících se neuspokojivých pracovních výsledků.
sp. zn. 21 Cdo 191/2009, SJ č. 9/2010, xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxní těchto aktivit, není zrušením zaměstnavatele nebo jeho části ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce [teraz § 63 ods 1. písm a) ZP].
sp. zxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozní podmínky zaměstnavatele, lepší využívání pracovní doby nebo uspokojování osobních potřeb zaměstnance, ale toto opatření bylo sankcí za porušexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxo strany o porušení pracovní kázně, protože zaměstnavatel zneužil svého práva a uvedená změna byla z tohoto důvodu neplatná.
sp. zn. 21 Cdo 2894/200x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzva zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, v níž jsou dostatečně konkrétně vymezeny nedostatky v práci, které má zaměstnaxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pouze takový projev vůle zaměstnavatele směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí, v němž je zaměstnanci vytýkáno, že ve stanovené (přiměřenxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xrčitého sjednaného druhu práce [§ 46 odst. 1 písm. e) zák. práce, teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP] stanoví zákon nebo jiné obecně závazné právní předpisy v zájxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxchž zachování nemusí odpovídat jen zájmům zaměstnavatele, ale také širším (obecným) zájmům společnosti. Předpoklady pro výkon sjednané práce mají oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v dosažení určitého vzdělání, stupně kvalifikace nebo určitých dovedností, v osvědčení znalostí zaměstnance složením stanovené zkoušky nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, která nebyla zaměstnanci přidělována v pracovní době rozvržené sjednaným způsobem, není porušením pracovní kázně.
sp. zn. 21 Cdo 1922/2010 (ČR)x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxtnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, které je hmotněprávním předpokladem pro podání platné výpovědi podxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxobně) podle zásad předepsaných pro výklad projevu vůle v ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce (teraz § 15 ZP).
sp. zn. 21 Cdo 3103/2010 (ČR):
Ve sporu o nxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxtele, jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách přijal zaměstxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a přijatými organizačními změnami, vždy zaměstnavatel, který také nese procesní odpovědnost (břemeno tvrzení a břemeno důkazní) za to, že za řízení nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx práce, teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP] u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, činí především jeho statutární orgán (§ 20 odst. 1 OZ), případně osoby xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxto (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx. c) zák. práce [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP]; to platí i tehdy, nebyl-li efekt sledovaný organizační změnou později dosažen nebo ukázala-li se přijatá oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxiný zákonný důvod výpovědi, jímž je nadbytečnost zaměstnance v důsledku (jakékoliv) organizační změny; okolnost, že uvedené ustanovení blíže charaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxtnance), popřípadě uvádí jeho hospodářský účel (kauzu), neznamená, že obsahuje více zákonných důvodů, které mohou být podkladem výpovědi.
sp. znx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxčasně práce neschopným, nevykonává práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, se nedopouští (nemůže dopustit) porušení povinnosti vyplývající z právxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ani důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP].
sp. zn. 21 Cdo 1520/2011 (Čxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxat v místě, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxa vhodná.
sp. zn. 21 Cdo 4521/2011 (ČR):
Pravomoc rady obce stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a rozhodnout o organizačním řádx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxní a rušení jednotlivých pracovních míst v rámci organizační struktury obecního úřadu. Tajemníkovi obecního úřadu oprávnění k vydávání organizačníxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spočívá-li důvod výpovědi podle § 52 písm. f) zák. práce [teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP] v nesplňování předpokladů stanovených předpisy o ochraně utajovaxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrověrky), které nastaly později.
sp. zn. 21 Cdo 2854/2011 (ČR):
Jsou-li předpoklady pro výkon sjednané práce stanoveny právním předpisem, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx ods. 1 písm. d) ZP] naplněn, jestliže se zaměstnavatel rozhodl, že splnění takového předpokladu nebude po zaměstnanci požadovat. Došlo-li jen k dočasxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxsti zamestnávateľa spočívajúcej v zabezpečení nového vhodného zamestnania zamestnancovi, s ktorým rozviazal pracovný pomer z dôvodu organizačnýcx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxného stavu zamestnanca v neskoršom čase nemožno prihliadnuť a zaťažiť zamestnávateľa povinnosťou zabezpečiť takémuto zamestnancovi ďalšie nové vhxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých predpokladov na vznik oprávnenia zamestnanca oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami [§ 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 241/2001 Z.z. v znení účinxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xedným z jeho predpokladov.
Ak zamestnávateľ na základe svojho rozhodnutia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať.
Pracovné miesto, ktoré ku dňu dania výpovede zxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xožnosť zamestnanca zamestnávať [§ 63 ods. 2 písm. a) ZP], aj keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo vzťahu k tomuto pracovnému miestu písomne (v "akcxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx x xxxxi organizačnej zmeny súčasne stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, zamestnávateľ má ponukovú povinnosť [§ 63 ods. 2 písm. b) ZP] voči každému z nich xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xšetkým do úvahy prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v zmysle § 54 ZP dôjde v prípade toho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľného pxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxní výsledek při použití trubic ALTEST, jsou tyto trubice řádným indikátorem přítomnosti alkoholových par v dechu vyšetřované osoby. V pracovněprávnxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxíku práce (teraz § 81 ZP).
sp. zn. ÚS II. ÚS 324/99, Sb. ÚS, svazek č. 16, s. 385 (ČR):
Prokazování závažného porušování pracovní kázně nelze vázat jen xx x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen obecně, a je tedy v zájmu zaměstnavatele konkretizovat práva a povinnosti zaměstnanců či vazby odpovědnosti mezi pracovníky organizace v dalších xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v průběhu řízení důkazní břemeno, spojené s obsahem § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP]. Předpokladem právní odpovědnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Právě konkrétní zavinění ve vztahu k pracovním povinnostem zaměstnance či k oprávněným zájmům jeho zaměstnavatele pak může mít za následek mimo možxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) až c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. axx xx xx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxestnanca na odstupné podľa § 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 ZP - pozn. aut.), a to aj v prípade, keď "organizačné dôvody" boli v dohode uvexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého pomeru dohodou.
Zo súdnej praxe č. 1/1997, s. 15:
Disciplinárnym opatrením (výpoveďou alebo okamžitým zrušením pracovného pomeru) môže zamexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x2:
Nemožno platne rozviazať pracovný pomer zamestnanca výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti podľa § 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP - poxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxácu iného zamestnanca.
Zo súdnej praxe č. 4/1997, s. 87:
Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby nemá vplyv na plynutie a skončenie lexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x. 109:
Pre vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 vyhlášky č. 19/1991 Zb. sú rozhodujúce okolnosti, ktoré nastali v časex x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxo ktorý dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (§ 1 tejto vyhlášky), prevedený na inú vhodnú prácu, prípadne v ktorom došlo z tohto dôvodu k rozviazanix xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxačí stručné skutkové uvedenie dôvodu. Ak so zreteľom na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xpôsobom uvedený, môže súd vyhlásiť túto výpoveď za neplatnú pre neuvedenie dôvodu len vtedy, ak na základe vykonaného dokazovania zistí, že výpovedný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
Pre splnenie povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 46 ods. 2 ZP (teraz § 63 ods. 2 ZP - pozn. aut.) nie je potrebné, aby zamestnancovi ponúkol všetky voľxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxestnávateľa voľných miest, ktoré by boli pre zamestnanca vhodné v zmysle § 37 ods. 4 ZP (teraz § 55 ods. 5 ZP - pozn. aut.).
Zo súdnej praxe č. 37/2002, xx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xpôsobom rozhodnuté. Takéto rozhodnutie musí byť od 1. apríla 2002 (dovtedy nemuselo byť) prijaté (vydané) vždy v písomnej forme a malo by byť zamestnávxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru.
Súd nie je oprávnený preskúmavať rozhodnutie o tzv. organizačnej zmene.
Ponuku inej vhodnej práce musí zamestnávateľ dať zamestnancovi predtxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxx x xx xds. 1 písm. f) ZP v znení platnom do 1. apríla 2002 [teraz § 63 ods. l písm. e) ZP - pozn. aut.] bolo sformulovaných viac výpovedných dôvodov; preto konkréxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxda neplatný a odporoval by ustanoveniu § 44 ods. 2 tohto zákona (teraz § 61 ods. 2 ZP - pozn. aut.).
Právní rozhledy č. 8/1994, s. 302 (Spolkový pracovxx xxx xxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaduje prechod podstatných vecných i nehmotných prevádzkových prostriedkov.
Ak podnik preberá iba plánovanú, ale nerealizovanú výrobu, nestačí to xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx 1 prvá veta BGB je právnym xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x47 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cz 25/1992):
Porušením pracovnej disciplíny je nielen zavinené porušenie povinnosti pri výkone práce, ktorá patrí k úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xeraz § 55 ZP - pozn. aut.], ale aj zavinené porušenie povinnosti pri výkone inej činnosti pre zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy a zavinené porušenix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpismi organizácie alebo pokynom nadriadeného vedúceho zamestnanca.
Právní rozhledy č. 7/1995, s. 286 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 5/1994):
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v súvislosti s neplatným rozviazaním pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa), hoci zamestnanec bol pripravený prácu vykonávať, zamestnanec je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxením pracovnej disciplíny, ak sa zamestnanec, ktorého zamestnávateľ nevyzval na opätovný nástup do práce, nedostavil do zamestnania a nedožadoval sx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx995, s. 373 (Krajský súd v Ostrave, sp. zn. 16 Co 44/1995):
Pozri v judikatúre k § 60.
sp. zn. 6 Cdo 69/94, PR č. 2/1996, s. 74 (Vrchný súd v Prahe):
Zákonxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxselo být u zaměstnavatele "vyhlášeno" nebo jiným způsobem zveřejněno; zaměstnanec, kterého se rozhodnutí o organizační změně týká, s ním může být sezxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podle § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP] výpověď z pracovního poměru jen těm zaměstnancům, kterým v důsledku zrušení sxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Právní rozhledy č. 6/1996, s. 280 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 131/1995):
Rozhodnutie x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxmestnanca v práci, ktorú zamestnávateľ označil za neospravedlnenú bez súhlasu príslušného odborového orgánu, preto nemožno vidieť porušenie pracoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xracovného pomeru podľa § 46 ods. 1 písm. d) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. c) ZP - pozn. aut.] je len taký lekársky posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver nxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe odôvodnené nevhodnosťou doterajšej práce z hľadiska zdravotného stavu zamestnanca, rovnako ako nemôže byť podkladom pre výpoveď z pracovného pomexx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx996 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 8/1993):
V čase, keď nie je rozhodnuté o osamostatnení závodu, nemožno ako výpovedný dôvod použiť organizačné zmexx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x Cdo 28/1992):
Ak sa zamestnanec dopustil porušenia pracovnej disciplíny spoločne so svojím nadriadeným, nemožno vyvodzovať, že zamestnávateľ sa o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx x xxxxx994):
Ak po okamžitom zrušení pracovného pomeru zamestnávateľom dá zamestnávateľ zamestnancovi ešte výpoveď, to neznamená, že by uznával neplatnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxdie, že pracovný pomer zamestnanca sa skončí na jej základe iba v tom prípade, ak sa neskončí skôr v dôsledku okamžitého zrušenia pracovného pomeru.
Ak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ak požaduje určiť, že jeho pracovný pomer sa skončil uplynutím výpovednej lehoty podľa tejto výpovede, žaloba sa musí zamietnuť pre nedostatok naliehxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý pomer zamestnanca sa totiž skončil už dňom, keď bolo zamestnancovi doručené okamžité zrušenie pracovného pomeru.
Právní rozhledy č. 11/1996, s. xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxazania pracovného pomeru ide, súd môže podľa skutkového opísania v texte, prípadne podľa okolností, za ktorých bol prejav vôle zamestnávateľa urobenxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxmä vtedy, ak zamestnanec uplatňuje nároky na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru podľa § 61 ZP (teraz § 79 ZP - pozn. aut.). Tieto nxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx 139-143 (Vrchný súd v Prahe):
Tím, že zaměstnanec uzavřel v rozporu se zákoníkem práce jménem zaměstnavatele dohodu o rozvázání pracovního poměru s jxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho zaměstnance zaměstnavatele (kterému byl zaměstnanec podřízen) o okamžitém zrušení pracovního poměru, porušil povinnost vyplývající z ustanovexx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsady spolupráce s ostatními zaměstnanci a povinnost vyplývající z ustanovení § 73 písm. c) zákoníku práce [teraz § 81 písm. c) ZP] spočívající v dodržovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právní úkony směřující k rozvázání pracovního poměru.
Ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP] patří k právním norxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm z hlediska možného užití ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) [teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP] části věty za středníkem a § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce [terax x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxmy "méně závažné porušení pracovní kázně", "závažné porušení pracovní kázně" a "porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem" definovány, přičemx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxétním případě na úvaze soudu; soud může přihlédnout při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxnzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžitým zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračovxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xeskej republiky, sp. zn. 2 Cdon 727/1996):
Z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa môže zamestnávateľ podľa § 46 ods. 1 písm. a) ZP [teraz § 63 ods. 1 písxx xx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xieste, kde dosiaľ podľa pracovnej zmluvy pracovali (ktorí vykonávali práce v zrušenej časti zamestnávateľa).
Soudní judikatura č. 12/1998, s. 27x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnikateľom.
Výkon práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným vyplývajúcich iba z kapitálovej účasti v spoločnosti nie je sám osexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpodnikania) ako prípadný zamestnávateľ spoločníka.
O výkon zárobkovej činnosti v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 ZP (teraz § 83 ods. 1 ZP - pozn. aut.) xxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxpitálovej účasti v spoločnosti) na činnosti spoločnosti vymedzenej predmetom činnosti (podnikania) zapísaným v obchodnom registri.
Dôvodom na roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xracovného pomeru.
Zo súdnej praxe č. 28/2009:
Ak zamestnávateľ z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce ruší určité pracovné miesto (funkciu), môže xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ktorého pracovného miesta (funkcie) sa písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnanxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať.
Zásada, že o výbere nadbytočného zamestnanca rozhoduje zamestnávateľ, sa použije len v pxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxých na tom istom (podobnom) pracovnom mieste (funkcii).
Zo súdnej praxe č. 48/2010, s. 170:
Zamestnanec nemusí byť vždy pre zamestnávateľa nadbytxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, je zamestnávateľ povinný aj v priebehu výpovednej doby prideľovať zamestnancovi práxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
KOMENTÁR
Ustanovenie § 64 Zákonníka práce sa vzťahuje len na zamestnávateľa a zakazuje mu vypovedať pracovný pomer so zamestnancom, ktorx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxore so Zákonníkom práce, výpoveď by bola neplatná. V žiadnom prípade by to neznamenalo, že výpovedná doba uplynie, až keď skončí tzv. ochranná doba.
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zákaz výpovede trvá po celú ochrannú dobu.
Stavy, resp. životné situácie, počas ktorých zákon chráni zamestnanca pred skončením jeho pracovného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxolnosťami spojenými s účasťou zamestnanca na realizovaní verejných záujmov spoločnosti.
Medzi situácie vyvolané okolnosťami spojenými so zdraxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx liečba zamestnanca
Dočasná práceneschopnosť sa posudzuje podľa predpisov o nemocenskom poistení a trvá odo dňa, keď bol zamestnanec rozhodnuxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxto dôvodu invalidný alebo čiastočne invalidný.
Ochranná doba nevzniká vtedy, ak si zamestnanec dočasnú práceneschopnosť spôsobil sám úmyselne axxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrebné hľadať v zákone č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
V dobe ústavného ošetrovania xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxbu, a končí sa dňom ich skončenia.
b)
Dočasná nespôsobilosť na nočnú prácu u zamestnanca pracujúceho v noci
Zamestnanec je povinný upovedomix xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxcu.
Medzi situácie vyvolané okolnosťami spojenými s účasťou zamestnanca na realizovaní verejných záujmov spoločnosti patrí:
-
uvoľnenie zamxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu podľa zákona č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxätá aj na obdobie návratu zamestnanca z výkonu mimoriadnej služby do miesta výkonu práce.
Osobitnou kategóriou situácií sú tzv. stavy vyvolané potxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxdičovská dovolenka zamestnanca alebo zamestnankyne,
-
osamelosť zamestnankyne alebo zamestnanca pri starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
Materská a rodičovská dovolenka sú bližšie upravené v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvdovená alebo rozvedená žena, ako aj osamelý muž a žena z iných vážnych dôvodov.
Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje, je oprávnený dať vxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx ako tri roky. Účinky ochrannej doby sa tu neuplatnia.
Zákonník práce poskytuje ochranu matkám na materskej dovolenke a matkám alebo otcom na rodičoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxpade, že existuje výpovedný dôvod spočívajúci v konaní zamestnankyne, ktorá porušila pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom.
Zákonník práxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnky (podľa § 166 ods. 1) v prípade, že bola porušená pracovná disciplína menej závažným spôsobom, ale aj v prípadoch, keď došlo ku konaniu zamestnanca, pxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe viac materstvo a rodičovstvo ako tehotenstvo.
Zákonník práce vylučuje účinky ochrannej doby za predpokladu, že ide o naplnenie skutkovej podstaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
a)
zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje,
b)
nastali dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru,
c)
bola pracovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxobitným zákonom.
Osobitný režim sa uplatňuje pri tehotenstve zamestnankyne, v období materskej alebo rodičovskej dovolenky, ktoré podrobnexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy z účinkov ochrannej doby pre výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo jeho časti) výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
V prípade zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti sa ochranná doba neuxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xamestnankyni alebo osamelému zamestnancovi v období, keď sa títo starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
2.
zamestnancovi pracujúcemu v noci v obdobxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxedĺženie výpovednej doby počas ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru výpoveďou. Výpovedná doba spočíva, resp. sa predĺži a uplynie ax xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxčil počas trvania ochrannej doby. Rovnaké pravidlo Zákonník práce opakuje v ustanovení § 64 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, ktoré sa prejaví tým, že v prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxolenku (zamestnankyňa na materskú dovolenku a zamestnanec na rodičovskú dovolenku v rozsahu materskej dovolenky podľa § 166 ods. 1), výpovedná doba uxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xávrhu navrhlo rozčlenenie pôvodného výpovedného dôvodu na dva body, po prvé, keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje (vtedy zamestnávateľ z objexxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxancovi ponúknuť prácu v inom mieste, ako bolo miesto výkonu práce. Ak zamestnanec s novým miestom výkonu práce nesúhlasí, zamestnávateľ môže uplatniť xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xds. 1 Zákonníka práce je vymedzený okruh osôb, ktoré sú chránené pred výpoveďou, pričom v § 64 ods. 3 sú ustanovené výnimky z tejto ochrany. Vo vládnom nxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x. Dôvod na výpoveď bolo len zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti. Podľa platnej a účinnej právnej úpravy xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxnanec premiestni alebo nie, nepracuje z dôvodu prekážky v práci (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a podobne) a druhá skupina, ktorá v čaxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxv veku). Prvej skupiny sa zamestnávateľ v čase prekážky v práci ani nemôže spýtať, či súhlasia alebo nesúhlasia s premiestnením a túto otázku môže riešix xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu sa navrhuje zo skupiny zamestnancov, ktorí naďalej vykonávajú prácu, a to v prípade osamelej zamestnankyne alebo osamelého zamestnanca, ktorx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxcu, aby zamestnávateľ mohol uplatniť výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. a) druhého bodu, podľa ktorého zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonníka práce
Súvisiace predpisy
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a prípravkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Rozviazanie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Pozri v judikatúre k § 60.
V 2/1967:
Pre zákaz výpovede je rozhodujúci stav v čase doručenia výpovede pracovníkovi. Zákaz výpovede sa nxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovení § 48 odst. 1 písm. a) zákoníku práce [teraz § 64 ods. 1 písm. a) ZP] je rozhodující dobou den, kdy bylo rozhodnuto o tom, že zaměstnanec je dočasně nesxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnance práce neschopným dřívějším dnem (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 31/1993 Sb.), shodným se dnem doručení výpovědi, až v době po doručení výpovědi.
xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodstat upravených v § 48 odst. 1 zákoníku práce (teraz § 64 ods. 1 ZP), s nimiž zákon spojuje vznik tzv. ochranné doby, a zaměstnanec prohlásí, že na prodloxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xxxx
Pracovníkovi, na ktorého sa vzťahuje zákaz výpovede, organizácia nemôže dať platnú výpoveď v tzv. ochrannej dobe.
Z III (s. 60):
Zákaz výpovede poxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xre chorobu alebo úraz je dôvodom, pre ktorý organizácia nesmie dať pracovníkovi výpoveď vôbec, pokiaľ si však túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxzvlášť xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xrčuje špeciálne pravidlá pre zam