50/1976 Zb.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Ing. arch.
Peter
Kovačik
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Oddiel 1
Ciele a úlohy územného plánovania
§ 1
K § 1
Po tom, čo zákonom č. 262/1997 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx997 Z.z. bolo potvrdené, že za základný cieľ územného plánovania sa považuje vytváranie trvalého súladu všetkých civilizačných, prírodných a kultúxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxajiny na princípoch trvalo udržateľného rozvoja včlenené do cieľov a úloh územného plánovania. Uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xvojich potrieb. Tieto sa však musia uskutočňovať s prihliadnutím na hospodársko-sociálne a environmentálne potreby aj nasledujúcich generácií.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx cieľ zabezpečuje územné plánovanie na všetkých stupňoch riadenia a plánovania. Prostredníctvom územnoplánovacích nástrojov, ktorými sú územnoplxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxácie stavebnotechnických priestorových a územných aktivít v krajine. Ustanovenia týkajúce sa cieľov a úloh územného plánovania neboli ostatnými noxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxého využívania územia štátu, regiónov a obcí.
§ 2
K § 2
Úlohy územného plánovania sa dajú plniť len permanentnou činnosťou orgánov územného pláxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvkou na uplatňovanie najnovších poznatkov spoločenských, prírodných a technických vied v procesoch podľa tohto zákona.
Vo vymedzených úlohách a čxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxch podľa odseku 1 písm. a) až g). Pre územné plánovanie je charakteristické, že tak koná najmä prostredníctvom určenia záväzných zásad a regulatívov usxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdzuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania celého územia Slovenska a jeho regiónov v súlade s princípmi trvalo udržxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxvni územné plánovanie určuje zásady a regulatívy štruktúry osídlenia a tvorby krajiny, územného systému ekologickej stability a chránených častí krxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavenia územia.
Na úrovni obce (v zmysle zákona o obecnom zriadení sa obcou rozumie mesto i dedina) určuje zásady a regulatívy tvorby krajiny, priexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxskeho, dopravného i technického vybavenia obce, ustanovuje plochy verejnoprospešných stavieb, chránených častí krajiny, územného systému ekologxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxavieb.
Na úrovni časti obce prostriedkami územného plánovania sa záväzne riešia urbanistické a architektonické regulatívy, uličná a stavebná čiaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxsňovania záväzných riešení od generálne vyjadreného zámeru na celoslovenskej úrovni až po jeho vymedzenie na parcelu na úrovni časti obce,
-
z nevyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxívnosti činností územného plánovania v celom rozsahu, tak ako ich uvádza § 2 SZ, je sústavnosť, odbornosť a komplexnosť ich zabezpečovania v čase a priexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx, samosprávne kraje a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Súvisiace ustanovenia
§ 1 a 27 SZ
Súvisiace predpisy
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxemnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi
K § 2a
Zákon č. 237/2000 Z.z. v ustanovení § 2a zaviedol povinnosť pre obce zabezpečoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx01 Z.z. zavádza rovnakú podmienku aj pre samosprávne kraje, ktoré nadobúdajú pôsobnosť orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxánovaciu dokumentáciu regiónu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti. Podrobnosti týkajúce sa žiaxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Odborne spôsobilou osobou sa môže stať fyzická osoba len vtedy, ak úspešne zloží skúšku prex xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitnej spôsobilosti skúškou ukladá stavebný zákon, otázky odbornej prípravy žiadateľov na skúšku sú upravené vo vyhláške. Náklady na odbornú prípravx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtci žiadatelia. Zo znenia § 2 vyhlášky č. 436/2000 Z.z. v znení vyhlášky č. 600/2002 Z.z. je celkom zrejmé, že povinnosť vykonania odbornej prípravy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky č. 163/1992 Zb.) a nevzťahuje sa ani na autorizovaných architektov v kategórii územné plánovanie.
Z hľadiska praxe je dôležité ustanovenxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxce sa rozširujú aj na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónov, obstarávateľmi ktorých sú samosprávne kxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx 31 SZ
Súvisiace predpisy
zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxovacích podkladov sa najčastejšie bude využívať urbanistická štúdia. Okrem iných úloh, ktoré urbanistická štúdia plní v územnoplánovacích činnostxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxžu ich vypracúvať len oprávnené fyzické osoby. Spôsob získania oprávnenia riešia ustanovenia zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnie. Napriek špecifickosti určenia, spôsobu spracovania a využitia jednotlivých územnoplánovacích podkladov je potrebné, aby v ich zadaní boli jedxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx obsah, rozsah a spôsob spracovania.
Pokiaľ sa takéto, zdanlivo samozrejmé požiadavky jednoznačne v zadaní nevymedzia, v praxi dochádza k samoúčelxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx x xx x xx xx
x x
xxxxxistická štúdia
K § 4
Obsah a rozsah urbanistickej štúdie, ako aj spôsob jej využitia, sa určuje v zadaní, ktoré zostaví alebo odsúhlasí orgán územnéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx získanie variantných riešení najvhodnejšieho usporiadania alebo ako nevyhnutný podklad na územné rozhodovanie, ak nie je spracovaná príslušná úzexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxanie prispieť každá právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá sa chce podieľať na využití územia. Decentralizácixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxovať právnické a fyzické osoby na územnoplánovacej činnosti a napokon aj znížiť finančné náklady na obstarávanie dokumentov. Rozšírenie sféry obstaxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo zadaním urbanistickej štúdie, ktorý musí posúdiť, či zámer štúdie je v súlade so štátnymi, regionálnymi alebo komunálnymi záujmami.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxánovania.
§ 5
Územný generel
K § 5
Územný generel na rozdiel od odvetvového generelu môže obstarať len orgán územného plánovania. Ten ho obstaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenie niektorej zložky osídlenia (napr. bývania alebo rekreácie, atď.). Spravidla ho obstarajú väčšie mestá na základe schváleného územného plánu, axxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlady a v praxi sa nesmú zamieňať s územnými generelmi.
Súvisiace ustanovenia
§ 3 a 7a SZ
§ 6
Územná prognóza
K § 6
Územnú prognózu ako územnopxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxtými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Vymedzenie dlhodobých princípov je podmienené získaním a vyhodnotením údajov, informácií a podkladov, ktxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 SZ
Judikatúra
Obec je povinná v prípade novej rozsiahlej výstavby mať územný plán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§ 7
Územno-technické podklady
K § 7
xxxxxxxxxxxxxxxé podklady sú súčasťou informačných systémov o územnom plánovaní a o výstavbe. Prevádzkovateľom týchto systémov je Ministerstvo dopravy, výstavby a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxstémov je založený na jednotnom spôsobe získavania a spracúvania údajov a je vedený na jednotných registračných listoch.
Obsahom informačného sysxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxplánovacia dokumentácia,
-
ostatné podklady (stratégie a programy regionálneho rozvoja, stratégie a environmentálne akčné programy, odvetvovx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pod.).
Informačný systém o výstavbe obsahuje najmä:
-
údaje a informácie o stavbách a stavebných pozemkoch, o ich využívaní, vlastníkoch a o
-
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x xxx SZ
§ 7a
Ostatné podklady
K § 7a
Rozdiel medzi "ostatnými" podkladmi, tak ako ich vymedzuje toto ustanovenie, a "územnoplánovacími" podkladmx xxxxxxxxxx x x x xx x xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x § 3 SZ) sa spravidla využívajú ako nástroj odbornej prípravy na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie alebo pri príprave aktualizácie územnýcx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
x x x
Územno-technické podklady sú súčasťou informačných systémov o územnom plánovaní a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxch činností sa podieľajú všetky orgány územného plánovania. Obsah informačných systémov je založený na jednotnom spôsobe získavania a spracúvania úxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xokumentáciou. Treba upozorniť, že odsek 3 priamo korešponduje so znením § 7a SZ, ktorý vyjadruje požiadavku využitia všetkých existujúcich dokumentxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x posudzovaní vplyvov na životné prostredie, z ktorého, okrem iného, vyplýva, že Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územné plány regiónov, územné xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxcké dokumenty tento zákon zahŕňa aj územné plány obcí do 2 000 obyvateľov, ale len v prípadoch, ak ide o obce so štatútom kúpeľného mesta alebo obce na ktorxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
§ 9 až 13, § 26 až 27 SZ
§ 9
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
K § 9
Ťažiskovou úlohou Koncepcie územného rozvoja Slovenska je vyhodnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xzemia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a požiadavkami ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva.
Hlavné výxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xeneralizácie riešených javov a záväzných výstupov zo schválenej Koncepcie územného rozvoja Slovenska.
Súvisiace ustanovenia
§ 1, 8, 13 a 26 SZ
x xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, priestorového usporiadania a funkčného využitia jeho územia, zabezpečenie požiadaviek územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xón a priestorov. Vo vzťahu k územným plánom obcí významnou úlohou územných plánov regiónov je riešenie verejného dopravného a technického vybavenia rxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x: 25 000, resp. 1: 10 000.
Územné plány regiónov rozpracúvajú záväzné časti schválenej Koncepcie územného rozvoja Slovenska, riešia špecifické rozxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxho plánovania, ktoré obstarávajú územné plány obcí. Úlohou regionálnych územných plánov je totiž predovšetkým vytvoriť koordinačné podmienky a dosxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xx xx
x xx
xxxxxx xxxx xxxx
x x xx
Obce sú povinné mať územnoplánovaciu dokumentáciu v zákonoch vymenovaných prípadoch (odsek 2). Dve podmienky povinného obstarania územného plánu oxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxce, ktoré majú menej ako 2 000 obyvateľov.
Umiestnenie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxavby, s ktorou existujúci územný plán obce neuvažoval. Iba naplnením spôsobu obstarania, spracovania, prerokovania a schválenia príslušného stupňx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xá verejnoprospešná stavba umiestniť. Súčasne sa má za to, že prostriedkami územného plánovania sa odborne overilo, že nie je možné iné umiestnenie než xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxntácie, bez ktorej územné plánovanie ako systém nemôže plniť ciele a úlohy tak, ako sú uvedené v § 1 SZ.
Základnými mierkami pre spracovanie územných pxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxahu k veľkosti riešeného územia.
Súvisiace ustanovenia
§ 13, 17 a 27 SZ
§ 12
Územný plán zóny
K § 12
Podrobnosť riešenia územného plánu zóny xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vo vymedzenej časti obce. Úlohou územného plánu zóny je umiestnenie stavieb, určenie uličných a stavebných čiar, hĺbky, šírky a výšky zástavby a jej doxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxstavaných plôch na pozemkoch. Celkové urbanistické riešenie je sprevádzané určením architektonických požiadaviek na riešenie stavieb, použitia sxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti (kapacity, trasovanie a rozmerové parametre). Úlohou územného plánu zóny je napokon v celom priereze riešení určiť a zabezpečiť miestne ciele a úloxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí stavby nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené.
Z úloh územnéxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxé výškopisom v mierke 1: 1 000 (2 880), 1: 500 a 1: 200.
Súvisiace ustanovenia
§ 13 až 31 SZ
x xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxácie "určí" schvaľujúci orgán. To, samozrejme, neznamená, že členenie výstupov územnoplánovacej dokumentácie na záväzné a smerné sa vykonáva až na zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa § 22 SZ. Treba tiež uviesť, že podľa § 24 SZ, ktorý sa týka podkladov pre schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie predkladanej na preskúmanie (podxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovenia
§ 27 SZ
Oddiel 4
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
Orgány územného plánovania
§ 16
K § 16
Zákon jednoznačne usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxa stavebného zákona nemajú "štatút" orgánov územného plánovania, obstarávajú tiež rozvojovú dokumentáciu (podľa svojich potrieb a osobitných predxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x8 SZ vyplýva aj to, že obstarávanie jednotlivých stupňov územnoplánovacej dokumentácie je presne určené. Žiadny orgán územného plánovania nemôže obxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxpisy
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy, dostavby, prípadne asanácie je vecou obcí ako územnoplánovacích orgánov. V tomto prípade ide o krajné vymedzenie zákonnej povinnosti obstarania úxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami rozvoja územia. Vytváranie rozvojových predpokladov je napokon aj ich povinnosťou vyplývajúcou so zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxracovaniu a schváleniu existujúcej dokumentácii. V prípade, keď k takýmto zmenám dochádza, orgány územného plánovania sú povinné obstarať buď novú úxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx
xxxisiace predpisy
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 18
K § 18
Ustanovenie určuje príslušnosť jednotxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xx xx
xxxxxxxxe predpisy
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 19
Náklady na obstaranie
K § 19
V zásade je určené, že nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxány neobstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu len z vlastného podnetu. Podnet na jej obstaranie môže vzísť aj od iných orgánov štátnej správy, orgxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxv na obstaranie dokumentácie. Ustanovenie však nezakladá právnu povinnosť úhrady zo strany subjektu, ktorý takýto xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx ktorý sa zaviaže na čiastkovú alebo úplnú úhradu, by však malo byť zrejmé, že vzhľadom na ustanovenia stavebného zákona o prerokúvaní a preskúmaní územxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xadväznosti na zákonom ustanovené ciele a úlohy územného plánovania určuje záväzné etapy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle § 8 SZ xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxx plán zóny.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré obstarávajú tieto jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie, t.j. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, samospráxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx x xx x xxx xx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
Prípravné práce orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, sú neoddeliteľnou úvodnou etapou celého ďalšieho pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxo práce vykoná obstarávateľ. Preto ich nemôže zveriť spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie. Spracovateľ, aj to len fyzická osoba, ktorá zísxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxbory, koncept i návrh územnoplánovacej dokumentácie. V tejto dôležitej fáze, ktorou sú prípravné práce, však nemôže nahradiť príslušný orgán územnéxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určenie ich záväznosti, účelu a predmetu riešenia. Už kvalitné zabezpečenie prípravných prác si vyžaduje odbornosť, nehovoriac už o odbornej povahe xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxoky na odborné zabezpečenie obstarávania viedli k doplneniu ustanovenia odbornej spôsobilosti fyzických osôb, prostredníctvom ktorých obce zabezxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxch architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
§ 19c
Prieskumy a rozbory
K § 19c
Z ustanovenia odseku x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxkladov, ktoré obsahujú údaje a informácie o riešenom území. Výsledkom prieskumov a rozborov nemá byť len akokoľvek dobre spracovaný skutkový stav úzexxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxstaty takýchto problémov a stretov tvorí odborný základ pre zadanie územnoplánovacej dokumentácie.
Krajinno-ekologický plán sa nespracúva pre Kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxý plán" je vysvetlený v § 139a.
Súvisiace ustanovenia
§ 19b, 20 a 139a SZ
§ 20
K § 20
Zadanie všetkých stupňov územných plánov musí obsahovať čx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxe schvaľovať návrh príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Treba si všimnúť, že ešte pred schválením prejde zadanie v zásade rovnakou procedúrou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxý spôsob zverejnenia je podmienkou oslovenia čo najširšej verejnosti. V súlade s požiadavkou transparentnosti územnoplánovacích činností a tvorby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxejnosť.
Súvisiace ustanovenia
§ 21 SZ
§ 21
Koncept
K § 21
Z tohto ustanovenia vyplýva, že koncept obstarávanej územnoplánovacej dokumenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
x
xxx x xxxxxx xxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxpade ide o taký územnoplánovací stupeň, ktorému spravidla predchádza územný plán obce (výklad tohto ustanovenia však v žiadnom prípade nemožno chápax xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx štúdia síce môže nahradiť koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie, ale len za predpokladu dodržania zákonných podmienok, a to že
-
urbanixxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxtie, uskutočnilo sa jej verejné prerokovanie a boli dodržané lehoty a ostatné ustanovenia prerokovania, ktoré inak zákon predpisuje pre koncept,
-
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxíslušný orgán, ktorému sa zasiela kópia stanoviska, je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxdie) a v rozsahu ich kompetencií podľa piatej časti zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxona č. 24/2006 Z.z.
Súvisiace ustanovenia
§ 3, 4 a 22 SZ
§ 22
Návrh územnoplánovacej dokumentácie
K § 22
Ustanovenie podrobne upravuje spôxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxkon upravuje špecifiká prerokovania územného plánu zóny nad rámec ustanovenia § 22.
Z hľadiska kompatibility všetkých stupňov územnoplánovacej dxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k tomu, že návrh územnoplánovacej dokumentácie nebude možné schváliť.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Ak v tejto lehote napríklad orgány štátnej správy svoje stanovixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia
§ 24 a 25 SZ
§ 23
Návrh územného plánu zóny
K § 23
Pri prerokúvaní návrhu územného plánu zóny orgán územného plánovania, ktorý ho obsxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxsí byť dohodnutý s dotknutými orgánmi, alebo, ak návrh územného plánu zóny rieši územie so zložitými vzťahmi, obec môže lehotu podľa § 22 ods. 1 primeranx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xtorých vlastnícke práva, či už k pozemkom alebo k stavbám, sú riešením dotknuté, a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi.
Súvisiace ustanovenia
§ 24 a 25 SZ
§ 24
Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie
K § 24
Obsah podkladov na schválenie je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxánovací orgán, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu orgánu okrem náležitostí uvedených v § 24 SZ aj návrh miesta uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx xx
x xx
x x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxh pripomienky a stanoviská sa neprihliadlo, orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, vypracuje,
-
správu o prexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxbecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa má vyhlásiť záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.
Tieto doklady spolu s úplnou územnoplánovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo, v ktorom musí byť jednoznačne uvedené, či orgán územného plánovania, ktorý preskúmanie vykonal, s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, vyhodnxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx xx
xxxxxx x
xchvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie
§ 26
Súvisiace ustanovenia
§ 16 SZ
Oddiel 6
Záväznosť územnoplánovacej dokumentácie
x xx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxýrazňuje verejný charakter územnoplánovacích činností, od zadania až po schvaľovanie a vyhlasovanie záväzných častí územnoplánovacej dokumentácxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxých osôb, aj prenesená normotvorná pôsobnosť obce (mesta) podľa čl. 71 ods. 2 Ústavy SR je limitovaná čl. x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
§ 28
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie
K § 28
Odsek 5 ukladá obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xlánovaní.
Súvisiace ustanovenia
§ 130 SZ
Oddiel 7
Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie
§ 30
K § 30
Účelom tohto ustanovenia jx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územnoplánovacej dokumentácie boli plne koordinované. Treba upozorniť na novelizované znenie § 141, z ktorého vyplýva, že územnoplánovacia dokumexxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
§ 31
K § 31
Z tohto ustanovenia vyplýva, že pre zmeny a doplnky zákon nevyžaduje vykonať prípravné práce, prieskumy a rozbory, vypracovať a prerokxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxacej dokumentácie na preskúmanie podľa § 25 SZ.
K odseku 2 treba uviesť, že podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedie "správu o hodnotení strategického dokumentu" v prípade, ak ide o
-
Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
-
územné plány regiónov,
-
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx
x
ide o obec so štatútom kúpeľného mesta,
-
sa na území obce nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo európska sústava chráxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxna dôležitých záujmov v území
K § 32
Územným rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemku, mení sa využitie územia a chránia sa ním dôležité záujmy v úxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xo zákona zaradené nové ustanovenia § 39a, 39b, 39c a 39d, v ktorých sú upravené jednotlivé druhy územných rozhodnutí. Úprava bola vykonaná v súvislostx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V tomto právnom predpise sú podrobne vymedzené obsahové náležitosti podaní a žiadostí predxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xa vyskytujúceho rozhodnutia o umiestnení stavby a zároveň sú v ňom vymedzené prípady, keď sa územné rozhodnutie nevyžaduje. Ide o obsahovú modifikácix xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx konaní o povolení xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestoru, ktoré je súčasne rozhodnutím o využití územia v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu (§ 27 ods. 6 banského zákona).
Súvisiace ustanovenia
§ 3xx x xxx xx xxx x x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov
Judikatúra
Správnemu orgánu neprináleží bez vykonania kontrolného znaleckého dokazovania zameraného na odstránenie xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxj stránky.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. marca 2012, sp. zn. 6 Sžp 6/2011
§ 33
Príslušnosť
K § 33
Orgánom vecne príslušným na vydanie územnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo úradu sa odvodzuje od miesta stavby. Výnimkou je rozhodovanie na území vojenských obvodov, ktoré vykonáva vojenský stavebný úrad (§ 121 ods. 1 SZ), a pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xné orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. Chránené územia alebo ochranné pásma môžu byť vymedzené priamo v zákone alebo vyhlásené všeobecxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Ochranné pásma sú vymedzené napríklad
-
v § 43, 79 a 86 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 193/1997 Z.z.), v § 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikácxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), podľa § 18 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Súvisiace ustanovenix
x xxx xx xxxx x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xrechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
§ 34
Účastníci xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných nehnuteľností, t.j. nielxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxmienky, a to
1.
existencia vlastníckeho alebo iného práva (§ 139 SZ),
2.
toto právo môže byť návrhom priamo dotknuté.
Novelou (zákonom č. 237/2xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxávere. Zúžený okruh účastníkov zostal len pri rozhodovaní o chránenom území, avšak za predpokladu, že chránené územie bude vyhlasované predovšetkým x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxc má postavenie účastníka konania, pokiaľ sama nie je príslušná na vydanie územného rozhodnutia; vtedy presadzuje širšie záujmy obce, najmä v nadväznxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxroveň postavenie účastníka konania. Vtedy má právo uplatňovať námietky súvisiace s ochranou svojich vlastníckych práv rovnako ako iní účastníci konxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím, t.j. nemenia sa, preto títo užívatelia nie sú účastníkmi konania a pri úprave takýchto vzťahov treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka.
Noxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobitný predpis, ktorým je § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podľa § 24 cit. zákona postavenie účastníka xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä
a)
fyzická osoba,
b)
právnická osoba,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xx
xxganizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov (ďalej len "mimovládna organizácia podporujúca ochranu žxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je stavebný úrad povinný v súlade s ustanovením § 14 cit. zákona priznať postavenie účastnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxe predpisy
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Odňatie možnxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxných mu v súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Za takýto postup treba považovať zastavenie konania o žalobe v prípade, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xlán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a až na základe schváleného územného plánu obce je možné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí orgán stal vecne a miestne príslušným stavebným úradom na územné konanie. Keďže žalobca (obec) už v danom prípade nebol príslušným stavebným úradom nx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, ak by rozhodnutím o umiestnení stavby mohli byť priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorý je porušením dotknutý a ktorý musí byť v konaní účastníkmi preukázaný.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. marca 2011, sp. zn. 3 Sžp 1/2010
I. Miesxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zistenia alebo overenia skutočností potrebných v súvislosti s vydaní rozhodnutia v konaní podľa stavebného zákona.
II. Ohliadku ako typický dôkaznx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. februára 2012, sp. zn. 5 Sžp 13/2011
I. Územné rozhodnutie bolo utajovaxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xvojom spise, a preto nebol schopný účastníkov stavebného konania informovať, čo je predmetom tohto rozhodnutia a či je právoplatné.
II. Navyše sa musxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu SR zo 14. mája 2013, sp. zn. 1 Sžp 1/2010
Začatie územného konania
§ 35
K § 35
Územné konanie sa môže začať buď na návrh účastníka, alebo na pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxť. V prípade začatia konania na podnet správneho orgánu, konanie je začaté dňom, keď príslušný správny orgán urobil prvý úkon voči účastníkom konania. xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaní na stavebný úrad. Osobitne je upravený rozsah návrhu týkajúci sa umiestnenia líniových stavieb a stavieb uvedených v § 36 ods. 4 SZ; navrhovateľ v nxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvateľ prikladá k návrhu, musí byť vypracovaná osobou, ktorá je oprávnená vykonávať xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb. v znení neskorších predpisov.
Pre okruh stavieb vymedzený v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxstnenie stavby.
V súvislosti s prijatím zákona č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí stavby alebo územné konanie o využití územia týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov (§ 18 a nasl. zákona č. 24/2006 Z.zxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxéhoto konania na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli, a to bezodkladne. V prípade, ak stavebný úrad nedisponuje vlastným webovým sídlom, je poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx ukončenia konania. K samotnej kópii žiadosti o začatie takéhoto konania sa neprikladajú jej prílohy, no spolu s ňou sa ďalej zverejňuje údaj o sprístupxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxný úrad v sídle kraja, Ministerstvo životného prostredia SR, ak nie je v zákone č. 24/2006 Z.z. uvedené inak), ktorý ich vydal, ak boli vydané.
x xxxxxx x xe upravená možnosť zastaviť územné konanie, ak navrhovateľ v určenej lehote svoj návrh nedoplní podľa požiadaviek stavebného úradu.
S účinnosťou ox xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxstavenie územného konania netreba súhlas ostatných účastníkov konania.
Súvisiace ustanovenia
x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Judikatúra
Obec je povinná v prípxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxe schváleného územného plánu obce je možné vydať územné rozhodnutie na stavbu.
§ 36
K § 36
Oznámenie o začatí kxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnom č. 540/2008 Z.z.) sa vytvára predpoklad operatívnejšieho administratívneho postupu, pretože sa do tohto ustanovenia doplnilo, že stavebný úrad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxch rúk, prípadne môže využiť doručenie vo forme verejnej vyhlášky za podmienok uvedených v odseku 4. Novela účinná od 1. novembra 2005 upravila podmienxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmenúť povinnosť správneho orgánu, t.j. stavebného úradu podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejniť oznámenie aj na dočasnej úradnej tabuli na miexxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia, napríklad vlastníkov bytov, ale pritom nemusí ísť o zvlášť rozsiahlu stavbu. Okrem toho voči účastníkom, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí nie xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivo.
Pri vymedzení dotknutých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxtanovenie § 126 SZ.
V územnom konaní sa uplatňuje koncentračná zásada, a to tak pokiaľ ide o účastníkov, ako aj pokiaľ ide o dotknuté orgány. V oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx stavebného zákona (zákonom č. 199/1995 Z.z.) sa koncentračná zásada vo vzťahu k dotknutým orgánom prehĺbila. S účinnosťou od 1. októbra 1995 o návrhu nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x umožňuje zefektívniť konanie, pretože stavebný úrad konanie o návrhu obmedzí na preverenie, či požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a účastníkmx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Judikatúra
Ak sa stavebné úrady v územnom konaní nevyporiadali s námietkami účastníkxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxzhodnutie o umiestnení stavby.
I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskuxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebnx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 písm. b), § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana zákonnosti.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxiahlosť územia treba skúmať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. augusta 2012, sp. zn. 5 Sžp 11/2012
Ak sa xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xú možné iné významné vplyvy na životné prostredie, je nevyhnutné, aby sa správny orgán zaoberal otázkou, či výsledky posúdenia vplyvov na životné prosxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx júna 2012, sp. zn. 8 Sžp 27/2011
Ak stavebný úrad doručuje písomnosti verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4, § 61 ods. 4 SZ) je vylúčené, aby niektorým účastníxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo vlastných rúk niektorým účastníkom nemá právny účinok doručenia. Právny účinok doručenia nastáva až pätnástym dňom od vyvesenia písomnosti na úradxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
Záväzným podkladom, z ktorého sa vychádza pri vydávaní územného rozhodnutia, je územný plán obce alebo zóny. Pokiaľ však takáto dokumentácia pre danx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxnia a prieskumy. Územnoplánovacie podklady tvoria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady a ostatné exisxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxoplánovacia dokumentácia nie je obstaraná, ale treba preveriť navrhované riešenie, najmä jeho dôsledky a súvislosti v konkrétnom území. Obstaráva jx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xodieľať na využití riešeného územia. Územný generel je územnoplánovacím podkladom, ktorý podrobne rieši otázky súvisiace s určitou zložkou, resp. fxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxady predstavujú súbor údajov charakteristických pre stav x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxe s územím, ktoré obstarávajú iné orgány (podrobnejšie pozri vysvetlivky k § 3 až 7a SZ).
Stavebný úrad sa v územnom konaní sústredí na posúdenie návrhx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsúdenia je súlad návrhu so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä v § 47 SZ a vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktoru sa ustanxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxou schopnosťou pohybu a orientácie.
Podľa odseku 3 stavebný úrad koordinuje stanoviská dotknutých orgánov tak, aby boli vo vzájomnom súlade, a pokixx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxou dokumentáciou, tak ich zamietne.
V odseku 4 sa novelou (zákonom č. 479/2005 Z.z.) ustanovili zákonné dôvody pre zamietnutie návrhu, ktoré bránia xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxavebné úrady v územnom konaní nevyporiadali s námietkami účastníkov, postupovali v rozpore s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxnaní nie je prípustné, aby stavebný úrad bol zároveň dotknutým orgánom, keďže by tým mohlo prísť k neobjektívnosti pri hodnotení vplyvov umiestňovanex xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxlade stavebného povolenia - osobitného rozhodnutia vydaného v stavebnom konaní, resp. na základe ohlásenia stavebnému úradu v určitých zákonom ustaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nemôže reálne dôjsť.
II. Rozhodnutie o umiestnení stavby však reálne do narušenia práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxplýva aj z časovej platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. decembra 2011, sp. zn. 5 Sžp 3/2011
I. Pre riadne naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov, ktoré v rozhodnutí o umiestnení stavby aj zohľadnil.
Skutočnosť, že sa žalobca s rozhodnutiami správneho orgánu prvého stupňa a žalovaného nestxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré podľa § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxania. V správnom súdnictve možno žalobu rozšíriť len v lehote podľa § 250b Občianskeho súdneho poriadku, inak súd na rozšírenie žaloby neprihliada; urxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2013, sp. zn. 2 Sžp 4/2012
I. Žalovaný v stavebnom konaní má zásadnú povinnosť pri rozhodovaní o povoľovaní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxska starostlivosti o životné prostredie (§ 37 ods. 2 SZ), tzn. či realizácia predmetného návrhu nie je v rozpore so zásadou trvalo udržateľného rozvoja xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxneho poriadku v spojení s § 37 ods. 2 úvod vety stavebného zákona spôsobilým vyvolať zrušenie rozhodnutia napadnutým odvolaním.
Rozsudok Najvyššixxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxmožno vydať bez súhlasu vlastníka pozemku alebo toho, kto má k pozemku iné obdobné právo (§ 139 ods. 1 SZ). Bez súhlasu možno takéto rozhodnutie vydať len xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxxx x xx
x x8a
K § 38a
Cieľom tohto ustanovenia je zracionalizovať postup v konaní obdobne, ako je to v stavebnom konaní. S územným konaním možno spojiť také konxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxajú rôzne orgány štátnej správy. Právo dotknutého orgánu vydávať záväzné stanovisko zostáva zachované.
Súvisiace ustanovenia
§ 65 SZ
Územné xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvebný úrad vydáva, a v § 4 VUSZ.
Územným rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom a podmienky na projektoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxo neoddeliteľnú súčasť. Stavebný úrad pri ich určovaní vychádza zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré spolupôsobili v územnom konaní, a z oprávnenýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxlo posudzovanie vplyvov (§ 18 a nasl. zákona č. 24/2006 Z.z.) alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z.), je sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx webovým sídlom, je postačujúce zverejnenie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxo právoplatnosti.
Dôležitým oprávnením stavebného úradu je v odôvodnených prípadoch vyhradiť si predloženie podrobnejších podkladov pre stavebxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxpečovaní spoločenských záujmov.
Súvisiace ustanovenia
§ 1, 29, 34, 37, 38, 39a až 39d, 42 SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. o správnox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatúra
Ak sa stavebné úrady v územnom konaní nevyporiadali s námietkami účastníkov, postupovali v rozpore s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
V stavebnom konaní nie je prípustné, aby stavebný úrad bol zároveň dotknutým orgánom, keďže by tým mohlo prísť k neobjektívnosti pri hodnotenx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podľa § 42 ods. 2 v spojení s § 36 ods. 4 SZ v územnom konaní o využívaní územia sa musí týkať rozsiahleho územia, pričom rozsiahlosť územia treba skúmať vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxiť podľa charakteru stavby alebo zložitosti územia. V textovej časti územného rozhodnutia je vymedzená veľkosť stavebného pozemku, umiestnenie staxxx xx xxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xýsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vymedzené požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy (napr. na likvidáciu alebo zmiernenie exhalátov, hluku, tepla, otxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxeku 3 sú upravené prípady, keď sa územné rozhodnutie nevyžaduje; ide v podstate o prevzatie úprav predtým vymedzených v samostatnom § 33a, ktorý je terax xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxy umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb so zachovaním vonkajšieho pôdorysného ohraničenia a výškového usporiadania priestoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Samostatné územné rozhodnutie sa nevydáva pre reklamné stavby, z čoho vyplýva výrazné posilnenie rozhodovacej právomoci obce, ktxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xonaní, a to povoľovacom podľa § 71 ods. 1 písm. c) SZ. Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) došlx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxmplikácií v praxi vzhľadom na to, že v prípade informačných, reklamných a propagačných zariadení nastávali problémy v prípadoch, keď uvedené zariadexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx x xxxxxistratívnemu zjednodušeniu v tom smere, že možno spojiť konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa vždy zlúxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxmedzené v § 139b, pre ktoré možno jednoznačne určiť všetky zastavovacie podmienky a požiadavky na projekt, a samostatné stavebné konanie by v tomto príxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Pritom však treba upozorniť, že tieto jednoduché stavby podliehajú kolaudačnému konaniu.
V prípade, ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby txxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx2006 Z.z. (§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z.), je stavebný úrad povinný zverejniť ich na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli, a to bezodkladne. V príxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvinnosť zverejnenia stavebným úradom trvá od vydania rozhodnutia až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Súvisiace ustanovenia
§ 1, 34, 37, 38, xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx02 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užíxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov
Judikatúra
Ak sa stavebné úrady v územnom konaní nevyporiadali s námietkami účastníkov, postupovali v rozpore s ustanovením § 33 ods. 2 záxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxo možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxkonnosti.
R 73/2014 (sp. zn. 6 Sžp 19/2012)
I. Z charakteristiky rozhodnutia o umiestnení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba prixxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxlásenia stavebnému úradu v určitých zákonom ustanovených prípadoch), t. j. k porušeniu práva žalobcov na priaznivé životné prostredie v zmysle čl. 44 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života nezasahuje, vytvára sa ním len právny základ pre rozhodnutie o realizácii stavby, ku ktxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxcembra 2011, sp. zn. 5 Sžp 3/2011
I. Pre riadne naplnenie aplikácie ustanovení § 140a i § 140b stavebného zákona je postačujúce, pokiaľ si stavebný úxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správneho orgánu prvého stupňa a žalovaného nestotožňuje, nepredstavuje bez ďalšieho dôvod ich nezákonnosti.
II. Správny súd je viazaný dôvodmi žaxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom.
III. Koncentračná zásada vyjadruje, že určité procesné úkony sx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxku, inak súd na rozšírenie žaloby neprihliada; určitú odchýlku z plynutia koncentračnej zásady predstavuje len jediný prípad, a to keď je žaloba neúplxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí územia
K § 39b
Ide o ustanovenie, ktoré bolo dosiaľ zahrnuté vo vyhláške.
Rozhodnutie o využití xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posúdenie vplyvu na verejné a súkromné záujmy.
Okruh účastníkov konania sa ani novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) nezmenil (bližšie pozri vysvetlixxx x x xx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx zákona č. 24/2006 Z.z.) alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z.), je stavebný úrad povinný zverejniť ho na sxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnenie rozhodnutia len prostredníctvom úradnej tabule. Uvedená povinnosť zverejnenia stavebným úradom trvá od vydania rozhodnutia až do nadobudnutxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
Judikatúra
I. Nezákonné rozhodnutie správneho orgánu je rozhodnutie, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxávnemu predpisu, ale nesprávnemu ustanoveniu,
- riadnemu ustanoveniu s následným vadným výkladom pri jeho aplikácii.
II. Nielen stavebné konanie xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxsobom. Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy ochrany prírody a krajiny (§ 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.) a vyjadrenie alebo iné stanovixxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxjto situácie nemožno vylúčiť budúci stav, kedy určitá plocha bude zastavaná stavbou, v dôsledku čoho budú musieť byť logicky zlikvidované, resp. odstxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že toto rozhodnutie ešte nezakladá právo na uskutočnenie stavby.
IV. Verejný záujem na ochrane životného prostredia ako základného predpokladu exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxáv jednotlivca obmedziť. Markantné je to najmä v prípade stretu verejného záujmu na ochrane životného prostredia a súkromných práv, ktorým je napríklxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k pozemkom pritom jednoznačne prislúcha právo na realizáciu stavby.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2010, sp. zn. 5 Sžp 10/2009
§ xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxnom území a územné rozhodnutie o ochrannom pásme.
Ochranné pásmo alebo chránené územie môže byť vymedzené aj v územnoplánovacej dokumentácii a vtedx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxej činnosti poznať aktuálny stav v území a podľa odseku 4 v súvislosti s tým robiť aj patričné úkony.
Novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) sa nezmenil vecxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxhrannom pásme aj vlastníci nehnuteľností; obec je účastníkom konania aj v prípade rozhodovania o chránenom území (bližšie pozri vysvetlivky k § 34 SZ)x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxoplánovacej dokumentácii
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Novou úpravou v súlade s Ústavou SR sa najmä
-
novo vymedzil okruh účastníkov konania, a to tak, že okrem navrhovateľa sú účastníkmi aj dotknutí vlasxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxť stavebného úradu sledovať podmienky na jeho zrušenie a zabezpečiť následné právne úkony .
Výnimky z rozhodnutia sa spravujú podľa § 41 ods. 2 SZ.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxnovacej dokumentácii
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx 20 ods. 1 v prvej vete Ústavy SR nie je iba formálnym právom, ale práve naopak, zaručuje možnosti reálneho výkonu vlastníckeho práva so všetkými jeho axxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx 20 ods. 1 prvej vety Ústavy SR, lebo pripúšťa len obmedzenú stavebnú činnosť na existujúcich stavbách, bez možnosti výstavby nových stavieb, okrem záxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ústavnej sťažnosti navrhol zrušiť nemožno považovať za legitímne, pretože podkladom na jeho vydanie neboli zákonom požadovaná náležitosti, a súčasxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxní neskorších predpisov.
§ 40
K § 40
Rozhodnutie o umiestnení stavby zo zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobuxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o umiestnení stavby nestratí platnosť, ak v dvojročnej lehote alebo v lehote individuálne určenej stavebným úradom stavebník podal na stavebnom úradx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inak rozhodnutie stratí platnosť zo zákona.
Dobu platnosti možno na žiadosť navrhovateľa predĺžiť, avšak toto konanie musí byť právoplatne skončexx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxiahlych stavieb a zabezpečenie podkladov na vydanie stavebného povolenia má zákonom vymedzenú dlhšiu platnosť, a to tri roky.
Čas platnosti územnéxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx, 58, 72 SZ
Súvisiace predpisy
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 41
Zmena územného rozhodnutia
K § 41
Zmxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu územného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxnaní.
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Môže tak urobiť až po vyhodnotení dôvodov na povolenie výnimky a po dohode s dotknutými orgxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxšnom územnom konaní.
Súvisiace ustanovenia
§ 34, § 37 ods. 1, 38, 39, 39a až 39d, 42 SZ
Judikatúra
Účastníkmi konania o zmene stavby pred dokončxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonom uvažované účinky, ak by sa takéto účinky prejavili až v dôsledku uskutočnenia navrhovanej zmeny (zväčšenie stavby, zväčšenie zastavanej plochxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx oznamovanie územného rozhodnutia sa vo všeobecnosti vzťahuje ustanovenie § 24 ods. 1 správneho poriadku, to znamená, že rozhodnutie treba doručiť dx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 145/2010 Z.z.) vložila do tohto ustanovenia nový odsek 3, ktorý upravuje možnosť doručovať verejnou vyhláškou územné rozhodnutie o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy.
Odsek 5 zaviedol pre odvolacie konanie tzv. koncentračnú zásadu, to znamená, že námietkou, ktorú účastník neuplatnil v prvostupňovom konaní bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxz. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bol do tohto ustanovenia s účinnosťou od 1. januára 2015 vložený nový odsek 6. V súvislosti s touto zmenxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§ xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxjniť ich na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli, a to bezodkladne. V prípade, ak stavebný úrad nedisponuje vlastným webovým sídlom, je postačuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Súvisiace ustanovenia
§ 34 SZ
Súvisiace predpisy
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx x6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Ak sa stavebné úrady v územnom konaní nevyxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxdnutie o umiestnení stavby.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. augusta 2011, sp. zn. 3 Sžo 220/2010 (zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
xoužitie verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 v spojení s § 36 ods. 4 SZ v územnom konaní o využívaní územia sa musí týkať rozsiahleho územia, pričom rozsiaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxostranný prístup mesta (obce), keď sa v priestoroch verejnosti prístupných iba počas stránkových hodín prezentuje informácia so súčasným vedomím obxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxidelne iný spôsob informovania (mestské noviny, rozhlas a televíziu), nie je naplnením zákonného pojmu "informovať verejnosť v mieste obvyklým spôsxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxetnuť aj tvrdenie žalovaného, že uverejnením oznámenia formou verejnej vyhlášky postupom podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku bolo verejnosti analoxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxým spôsobom sa oboznámiť s údajmi v predkladaných dokumentoch tak, ako im priznáva zákon č. 127/1994 Z.z.
IV. Nie vždy konkrétne priestorové dôvody alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxžením zmysluplného variantu preukázala navrhovateľovi, že je možné takúto variantnosť po celej dĺžke trasy zrealizovať. V. Na vloženie nového variaxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx 2013, sp. zn. 2 Sžp 4/2012
DRUHÁ ČASŤ
STAVEBNÝ PORIADOK
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 43
Stavba
K § 43
Občiansky zákonník v ustanoveniach § 119 xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných pre platnosť právnych úkonov, predmetom ktorých sú hnuteľné a nehnuteľné veci. Občiansky zákonník však nedefinuje pojem "stavba" ako občianskoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx súčasťou pozemku, to znamená, že stavba môže byť samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov. Nie všetky stavby v zmysle ustanovení Občianskehx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx takže stavby využívajúce ostatné formy pevného spojenia so zemou sú stavbami, ktoré z občianskoprávneho hľadiska budú tak ako doteraz hnuteľnosťami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vo vykonávacej vyhláške č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. V účinnom znení ustanovenia § 43 je zakotvená definícia pojmu "stavba", ktorá bxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenia stavby so zemou.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa § 43 rozšíril o odsek 2, v ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zákone, účinnom do 1. novembra 2014, boli upravené len informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré sa považovali za hnuteľné veci (boli upevnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo zákona.
Reklamné stavby sa delia v závislosti od veľkosti reklamnej plochy, resp. od jej najväčšieho rozmeru, a to na reklamné stavby s max. informaxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plochou treba rozumieť takú informačnú plochu, ktorá vytvára kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxmnej stavbe, ale reklamné stavby sa budú kategorizovať podľa najväčšej logickej a funkčnej informačnej plochy, pričom nebude možné obísť uvedenú katxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxk).
Súvisiace predpisy
STN 73 4301 Budovy na bývanie
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemok označený v katastri nehnuteľností.
Možnosx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxho charakteru je stavba, čomu slúži, alebo či nehnuteľnosť stratila pôvodný charakter.
§ 43a
Členenie stavxxx
x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov síce definovala základné pojmy, akými sú stavba, stavebný pozemok, stavenisko, riešenie umiestňovania stavieb, prístupy k stavbám a podxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xtavby" je prevzaté z medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb UNESCO vypracovanej na základe Európskeho štandardu klasifikácie stavieb (Cxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxého vyhotovenia členia na pozemné stavby a inžinierske stavby. Podľa účelu využitia sa pozemné stavby členia na bytové budovy (§ 43b) a nebytové budovy xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxximácie práva Európskej únie v oblasti štatistiky.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xtavby.
Judikatúra
Možnosť vydania zastavaného pozemku alebo jeho časti je viazaná na okolnosť, či stavba nebráni uvedenému účelu využitia pozexxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxá miestnosť", a "rodinný dom". Presná definícia týchto pojmov je dôležitá aj so zreteľom na skutočnosť, že po roku 1990 sa v praxi stavebných úradov pomexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxväznosť na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, presná definícia bytových budov v stavebnom zákone bude jednoznačným podkladom pri tvorbe súvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xytové domy a rodinné domy, pričom zákon zároveň definuje, čo sa považuje za byt, obytnú miestnosť a príslušenstvo bytu. Táto definícia je zjednotená s Sxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov
§ 43c
Nebytové budovy
K § 43c
Toto ustanovenie zákona definuje nebytové budovy ako stavby, v ktorých je viac xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odseku 2 zakotvil, že určenie účelu budovy sa posudzuje podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy. Ak však xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxavby
K § 43d
Požiadavky na stavby a stavebné výrobky vychádzajú zo smernice Rady Európskeho spoločenstva pre výrobky a objekty v stavebníctve "O prxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxba musí byť navrhnutá x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jej časti, deformácie stavby v neprípustnom rozsahu alebo poškodenie iných častí stavby alebo jej zariadenia v dôsledku deformácie nosnej konštrukcxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe, aby sa obmedzilo šírenie ohňa a dymu v objekte a na susedné stavby, aby užívatelia stavbu v prípade požiaru mohli opustiť a aby sa prihliadalo aj na bezpxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxteľom na uvoľňovanie jedovatých plynov, nebezpečné žiarenie, znečistenie alebo zamorenie vody a pôdy, nesprávne odstraňovanie odpadových vôd, dymx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxočňovaní stavby sa zabezpečuje minimalizovaním rizika úrazov pošmyknutím, pádom, porezaním, popálením, obarením, zásahom elektrického prúdu, výxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxmané užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, a nerušili nočný pokoj.
Požiadavka energetickej xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxrebovaná na ich prevádzku bola čo najmenšia vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby, pričom bude zaručená tepelná pohoda užívateľov stxxxxx
xxxxxxxx xožiadavka zameraná na životnosť stavby vychádza z predpokladu, že stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavba musí byť navrhnutá, postavená a udržiavaná v súlade s nimi.
Súvisiace predpisy
zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskoršícx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho zdravia
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
zákon č. 125/2006 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy na výstavbu
K § 43e
Spoločenské zmeny na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov priniesli aj posilnenie úlohy práva, čo sa formálne prejavxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo verejné, bolo potrebné okrem vecných zmien vyplývajúcich z vývoja na úseku výstavby naplniť najmä požiadavku čl. 4 Listiny, aby povinnosti boli uklxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadaxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxžania pri projektovaní a uskutočňovaní stavieb. Preto zakotvenie základných všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxch úradov (teraz vyhláška č. 532/2002 Z.z.).
Súvisiace predpisy
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
§ 43f
Stavebné výrobky
K § 43f
Problematiku stavebných výrobkov upravuje zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx len všeobecne. V zmysle zákona možno na trh uvádzať len stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel so zreteľom na mechanickx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pred hlukom a vibráciami a úsporu energie a ochranu tepla v stavbe. Toto ustanovenie zákona priamo nadväzuje na predchádzajúce ustanovenia zakotvujúxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé v preukazovaní zhody sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. nariadením vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýrobku. Tento postup sa používa vtedy, keď pre stavebný výrobok neexistuje slovenská technická norma alebo keď sa vlastnosti stavebného výrobku podsxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxých výrobkov. Preukazovanie zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch nie je štátnym skúšobníctvom a nenahrádza postupy hodnotenixx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
zákon č. 133/2013 Z.z. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o inšpekcii práce
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
zákon č. 128xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xolo takisto prevzaté zo smernice č. 89/106/EHS a najmä z jej interpretačných dokumentov. Požiadavka na odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxedpoklady na výkon niektorých stavebných prác (napr. zváračské práce, elektroinštalačné práce, stavebné práce vo výškach, práce pod zemou a pod.).
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo zdravia
§ 43h
Stavebný pozemok
K § 43h
V doterajšej právnej úprave bol stavebný pozemok definovaný vo vykonávacích vyhláškach k stavebnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a schváleného územného plánu obce alebo územného plánu zóny určený na zastavanie. Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxť koncepciu ich rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci, alebo umiestniť verejnoprospešné stavby. Povinnosť spracovať úzexxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu. Obce sa môžu dohodnúť na spracovaní jedného spoločného územného plánx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx územie, vymedzuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutím, ale aj pozemok, na ktorom je stavba ešte v štádiu rozostavanosti. V tejto súvislosti treba mať na zreteli, že zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nexxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xotožný so stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona. Určenie pozemku ako stavebného má význam pri oceňovaní nehnuteľností a pri vymáhaní dane z nexxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu "zastavané územie", keďže tento pojem sa pôvodne odvíjal od predpisov zaoberajúcich sa ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v ktorých sa v mixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zastavané územie obce ako jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v sxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia
§ 11, § 12 a § 139a SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov
§ 43i
Stavenisko
K § 43i
Toto ustanovenie stavebného zákona definuje pojem stavenisko a zariadenie staveniska. Stavenisko je priestoxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxriadení, ktoré sú potrebné pri uskutočňovaní stavby. Zo zákona vyplýva, že stavenisko nezahŕňa len stavebný pozemok, ale v určenom rozsahu aj iné pozexxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýrobkov, mechanizmov, aby bol na ňom možný bezpečný pohyb osôb a aby umožňovalo umiestnenie zariadenia staveniska.
Z dôvodu umožnenia výkonu štátnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxjektovú dokumentáciu.
Judikatúra
Zariadenie staveniska slúži dočasne prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxiavacích prác a po ukončení prác ich možno odstrániť.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. júla 2013, sp. zn. 8 Sžp 22/2012
Oddiel 2
Oprávnenie na uskxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xivnostenského oprávnenia na stavebnododávateľské činnosti sú aj na účely stavebného zákona len požiadavky na vzdelanie a na odbornú prax. Ako jedinox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dozoru". Napriek tomu, že v štátoch Európskej únie nie je možné uskutočňovanie stavby svojpomocou, táto novela stavebného zákona to ešte umožňuje. Idx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxny, pri ktorých sa predpokladá, že nemajú závažný dopad na okolie stavby, ani životné prostredie. Zároveň sa svojpomocná výstavba podriaďuje väčšej kxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
§ 98, 105 a 139b SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xybrané činnosti vo výstavbe
K § 45
Novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) sa zrušuje čl. I zákona číslo 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybranx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vybrané geodetické a kartografické činnosti. Podrobnosti o oprávneniach na vybrané činnosti vo výstavbe, o spôsobe a podmienkach ich nadobudnutia a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxn č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v súčinnosti so zákonom č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Vybrané činnosti vo výstavbe môžx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa výkon týchto činností podľa uvedených osobitných právnych predpisov, právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xch zmien.
V tejto súvislosti sa môže na prvý pohľad zdať, že medzi novelou stavebného zákona a novelou zákona o autorizovaných architektoch a autorizxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Zákonodarca však v tomto prípade nezabudol zosúladiť pojmy, ale cieľom je odlíšenie, keďže vybrané činnosti vo výstavbe sú vlastne len časťou odbornýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa stavebného zákona.
Právnické osoby môžu mať odborné činnosti vo výstavbe zapísané v predmete svojej činnosti, ak zamestnávajú architektov alebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrizačné osvedčenie zamestnanca.
Ak však právnické osoby v predmete svojej činnosti majú uvedené uskutočňovanie stavieb dodávateľsky, nemôžu mať xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xinnosti sú súčasťou oprávnenia na projektovanie (prieskum) a oprávnenia statika stavieb (skúšanie a diagnostika).
Novelou stavebného zákona č. 3xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnotenie, nakoľko takáto požiadavka zapracovať do každého projektu stavby minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy, vyplýva zo zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxrany odborne spôsobilých osôb pri vedení uskutočňovania stavby, preto § 105 doplnila o skutkovú podstatu priestupku, za ktorý môže stavebný úrad uložxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe v odbore geodézie a kartografie alebo úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie. Právnická osoba má spôsobilosť vykonávať tieto činnostix xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xinností overuje komora geodetov a kartografov.
Súvisiace ustanovenia
§ 75a, 102 a 105 SZ
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier, ktorý architektonicky stvárňuje predstavy stavebníka pri dodržaní požiadaviek na ochranx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxavby, jej architektonické a stavebnotechnické riešenie, ako aj požiadavky na jej užívanie. Nie je iba zmluvným partnerom stavebníka v zmysle občiansxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánom, a zodpovedá aj za splnenie požiadaviek na odborný výkon činnosti voči verejnoprávnym profesijným komorám. Preto od účinnosti novely (zákona xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxsm. c) SZ projektovou činnosťou sa rozumie aj vypracovanie statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb, ktoré v zmysle zákona o autorizovaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxch architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorou sa zároveň novelizuje živnostenský zákon, sa mení doterajšie členenie živností. Vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxšky v príslušnej komore. Voľnou živnosťou je projektovanie drobných stavieb a ich zmien a vypracovanie dokumentácie a projektu niektorých jednoduchxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú platnosť dňa 31. decembra 2001. Obdobne živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona o vybraných činnostiach vo výstavbe, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z odseku 2 projektant budov má povinnosť pri projektovaní riešiť aj požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxtorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
§ 46a
Stavbyvedúci
K x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxzuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku. Má právo okamžite zastaviť stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbex xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx doplnený o novú skutkovú podstatu priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000 Sk.
Súvisiace ustanovenia
§ 60, 62, 63, 102 a 105 SZ
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 46b
Stavebný dozor
K § 46b
Osoba vykonáxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhliada, či nie je ohrozená bezpečnosť a životy osôb, či je zabezpečená ochrana zdravia pri výstavbe, či stavebnou činnosťou nedochádza k ohrozeniu alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámiť stavebnému úradu. Obdobne aj v tomto prípade zákon pamätá na možnosť uloženia pokuty podľa § 105, ak si osoba vykonávajúca stavebný dozor neplnx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
Základnox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx x xx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xprávnené osoby. Vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou, sú taxatívne vymenované v ustanoxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxku a správneho deliktu a na rozhodnutie o uložení pokuty je správa katastra (zákonom č. 180/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2013 je príslušným orgáxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxstníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
§ 46d
Stavebný denník
K § 46d
Stavebný zákon stavbxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjú sa do neho všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, čo má význam pre účel kontroly o priebehu výstavby a pre určenie zodpovednosti v prxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov, ktorá bola novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) zrušená, ustanovenie § 98 bolo doplnené o odsek 2 písm. c), podľa ktorého orgány štátneho stavebxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxej vedenie uskutočňovania stavby môže mať za následok uplatnenie sankcií podľa § 105 ods. 1 písm. f) SZ.
Súvisiace ustanovenia
§ 98 a 105 SZ;
Súvisxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
K § 47
V stavebnom zákone dosiaľ neboli upravené všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Preto sú včlenené do samostatného oddielu 3, pričom podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xýstavbu týkajúce sa projektovania a uskutočňovania stavieb, najmä stavebných prác a stavebných konštrukcií, tieto sú upravené v technických normácxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxstickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami, najmä aby bola prístupná z riadnej komunikácie, zodpovedala účelu a spôsobu užívania, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnie stavby, aby odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie a emisie látok znečisťujúcich ovzdušie boli v v súlade s požiadavkami podľa osobitnýcx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxenou možnosťou pohybu).
Novým znením písm. e) sa spresnilo znenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ktoré sú záväzné pre projektoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx2/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavbx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx sa musia navrhovať, uskutočňovať a udržiavať tak, aby boli náležite chránené pred škodlivými vplyvmi a účinkami. Zakladanie stavieb sa preto musí robxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxadové pomery susedných stavieb. Stavby, ktorých stabilita by sa mohla novou stavbou ohroziť, sa musia zabezpečiť už pred začatím stavebných prác. Ak sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aby sa zachovala ich funkcia. Výkopy na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách treba vybaviť bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia
§ 46a až 46c, § 66, § 143 ods. 1 a § 144 SZ
Súvisiace predpisy
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných techxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x x x xxx xx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx02 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užíxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x x x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxcných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Oddiel 4
Povoľovanie stavieb, zmien stavxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxm jej realizácie musí byť predmetom posúdenia orgánom štátnej správy. Preto vymedzuje povinnosť, že stavby a ich zmeny, ako aj udržiavacie práce na staxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtí, sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 56 SZ.
Novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) sa do § 43 zahrnula definícia pojmu stavba. Je to významná úprava stxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Príslušnosť stavebného úradu treba odvodiť z rôznych právnych predpisov. Podľa platného právneho poriadku platí zásada, že stavebné povolenia sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia
§ 43, 57, 66, 117, 119, 120, 121, 139b SZ
Súvisiace predpisy
§ 5 až 9 VUSZ
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxstník (či iný na roveň postavený užívateľ) susediacej nehnuteľnosti (pozemku alebo stavby) nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxýva z ustanovenia § 130a ods. 1, druhá veta OZ, ktoré zakazuje akúkoľvek činnosť na pozemku alebo stavbe zbavujúcu susedovu stavbu alebo pozemok náležixxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxatočného opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku je zodpovedný ten, kto pozemok či stavbu upravuje. Pokiaľ sused upravujúci pozemok alebo stavbu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, oprávnený vykonať aj vhodné opatrenie; pritom má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a na náhradu škody, ktorú takto utrpel (§ 419 OZ).
Staxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxí vyhlášky č. 155/1980 Zb.). Stavby, ich zmeny a udržovacie práce na nich možno uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumixx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxmi alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d)
pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e)
umiestnenie pod zemou.
xxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxnnosťou od 1. novembra 2014. Podľa uvedeného ustanovenia treba pod reklamnými stavbami rozumieť stavebnú konštrukciu postavenú stavebnými prácami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kotvou v zemi alebo na inej stavbe; pripojená na siete a zariadenia technického vybavenia územia) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxmácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely povoľovania a kolaudácie členia podľa veľkosti informačnej plochy na reklamné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xx xx xx x xxklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.
Za zmeny stavieb sa naďalej považujú nadstavby, prístavby a stavebné úpraxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o vydanie stavebného povolenia.
Podľa odseku 2 tohto ustanovenia pre vybrané druhy stavieb (jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ak tak urxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxienky zakotvené v § 139b SZ.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa medzi druhy stavieb, prx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x6. písm. j) SZ, ktorý ustanovuje, pri ktorých reklamných stavbách nie je potrebné ani ohlásenie a ani stavebné povolenie.
Ak ide o jednoduchú stavbu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsenie, ak sú kumulatívne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, a súčasne nemôže podstatne ovplyvniť životxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. Pokiaľ sa udržiavacie práce vykonávxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu bezpečnosť, vzhľad stavby alebo životné prostredie.
Ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z. upravujú podrobnosti ohlásenia drobnej stavby, staxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxý situačný výkres a jednoduchý technický opis stavby alebo stavebných prác.
Od účinnosti zákona č. 229/1997 xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvieb, ktoré je v pôsobnosti obce.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxžimu špeciálnych stavieb a táto zmena sa premietla aj do novely stavebného zákona (zákon č. 237/2000 Z.z.) rozšírením kompetencií stavebných úradov pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa uvedené v odseku 2 písm. d), e) a f).
Súvisiace ustanovenia
§ 54, § 56 až 70, 105, 106, § 117 až 121, 124, 139, 139b SZ
Súvisiace predpisy
§ 5 až 7 VUSZ
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
zákon SNR č. 369/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 OSP je ochrana zákonnosti.
R 73/2014 (sp. zn. 6 Sžp 19/2012)
§ 56
K § 56
Ide o taxatívny výpočet prípadov, keď sx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvenie možno aplikovať, keďže napríklad znaky krátkodobosti a prenosnosti [písm. c)] sa nedajú vymedziť všeobecne, a preto ich stavebný úrad posúdi v kxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestoru, a preto ju nemožno zaradiť medzi stavby uvedené pod písm. a).
Na stavby nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí vxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx sú dotknuté povinnosti pre umiestnenie stavby územným rozhodnutím.
Medzi krátkodobé prenosné zariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené pod písm. c)x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxnená podmienka, že ide o zariadenie, ktoré je prenosné a krátkodobé a nemožno ho považovať za stavbu, resp. nevyžaduje stavebnú činnosť.
Stavebnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxena káblov na existujúcej trase vedenia vrátane výmeny prípojkových a rozpínacích zariadení,
-
výmena vodičov, izolátorov, konzol, podperných bxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxtane tzv. nadstrešníkov za podperné body pri existujúcom vonkajšom vedení,
-
výmena technologickej časti transformátorov a rozvádzačov.
Novexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenie ani ohlásenie, a to o reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2, umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia pozemných komunikácix x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxanie takýchto reklamných stavieb je operatívne, obdobie ich umiestnenia je krátke a ich umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníkov a sprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie [§ 55 ods. 2 písm. d) SZ] stavebnému úradu, bol novelou zaradený priamo do § 139b ods. 15 z dôvodu, že ide o úpravxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx03 Z.z. o elektronických komunikáciách
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxdku a takisto oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči vykonaniu jednoduchej stavby, jej zmeny, drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxjú ustanovenia o základných pravidlách správneho konania podľa § 3 správneho poriadku. Podľa § 39a SZ na drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxé stavby sú uvedené v § 5 cit. vyhlášky a náležitosti ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác sú uvedené v § 6 cit. vyhlášky.
Pokiaľ stavebný úrax xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xodľa § 7 cit. vyhlášky a v ďalšom sa pokračuje podľa ustanovení pre stavebné konanie.
Stavebníkom jednoduchej stavby, drobnej stavby alebo prístavbx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxdu s vlastníkom stavby o ich vykonaní. Zákon ukladá stavebníkovi povinnosť podať ohlásenie vždy vopred.
Na základe ohlásenia stavebný úrad skúma, čx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxebo iných práv a právom chránených záujmov iných osôb, či nebudú ohrozené verejné záujmy, či nebudú porušené všeobecne záväzné právne predpisy. Prihlxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné najmä pri ohlásenej drobnej stavbe, ktorej súčasťou má byť prevádzkové, výrobné alebo technické zariadenie. Osobitne vyhodnotí, či ohlásená stavxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxivky k § 33 SZ). V súlade s § 3 správneho poriadku pre riadne objasnenie veci a zistenie skutočného stavu môže podľa potreby vykonať miestne zisťovanie x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxm túto skutočnosť prejednať a prípadné prekážky odstrániť.
Pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxebník požadované údaje a doklady predloží, je začaté stavebné konanie. Náčrt, resp. výkresy, ktoré sa predkladajú na konanie o povolení drobnej stavbxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkou osobou oprávnenou na projektovanie.
Podanie ohlásenia stavebníka neoprávňuje začať stavebnú činnosť. Vždy musí vyčkať na písomné oznámenie - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základe ohlásenia podliehajú kolaudácii, drobné stavby, stavebné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm, nemožno sa proti nemu odvolať, nemožno ním stavebníkovi ukladať podmienky alebo povinnosti. Stavebníkovi sa doručuje do vlastných rúk ako dôležitx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxostiam. Oznámenie nenahrádza rozhodnutie alebo súhlas dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobsxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xtavby, alebo odborné vedenie stavby, pokiaľ nie je sám odborne spôsobilý dozor vykonávať (§ 44 ods. 2 SZ).
Pokiaľ sa zistí, že oznámenie stavebného úrxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé sa aplikujú pri náprave nesprávnych opatrení, prípadne podľa zákona č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinný pripojiť stanovisko miestne príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reklamnú stavbu, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2 (len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xx xxx xxx x xxx xx 106, 117, 118, 120, 121, 124, 135, 139, 139b, 140 SZ
Súvisiace predpisy
§ 5 až 7 VUSZ
§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívanx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xudikatúra
I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xožnosti poučil účastníkov využijúc ustanovenie § 39a ods. 5 SZ.
II. Účelom správnej žaloby prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 OSP je ocxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkmi v súlade s § 57 ods. 1 SZ len vtedy, ak vo výroku rozhodnutia o umiestnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx § 250b ods. 5 OSP je ochrana zákonnosti.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2013, sp. zn. 6 Sžp 19/2012, (zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyšxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx náležitosti žiadosti o stavebné povolenie a rozsah projektovej dokumentácie podrobne upravuje § 8 a 9 VUSZ. Podľa toho, o akú stavbu ide, stavebník prexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxkumentácie primerane obmedziť.
Stavebník podáva žiadosť o stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad, buď všeobecný, alebo špeciálny, a to podxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvebník musí k žiadosti priložiť, je doklad o vlastníctve alebo inom práve k pozemku alebo k stavbe. Vlastníctvo sa preukazuje napríklad výpisom z katasxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx05 Z.z.) zaviedla pre stavebníka úľavu smerujúcu k zníženiu administratívnej náročnosti a k odstráneniu formálnosti úkonov, ktorá spočíva v tom, že ax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Novelou uskutočnenou zákonom č. 154/2015 Z.z. sa stavebníkovi stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby diaľnic a rýchlostných ciest a stavbx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxce z iných právnych predpisov, alebo užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmexxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx OZ o nakladaní s nehnuteľnosťou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx povolenie nepotrebuje súhlas druhého manžela, lebo nejde o spoločnú vec.
Pojem "iné právo" je definovaný v § 139 ods. 1 SZ. Jeho vymedzením sa odstránxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxeukazujú iné práva.
Ak oprávnenie zriadiť na pozemku líniové stavby vyplýva z osobitných právnych predpisov, stavebník nemusí v stavebnom konaní pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx).
Vzniká tu vecné bremeno podľa osobitného zákona. Z tohto dôvodu došlo aj k zmene znenia § 139 ods. 1 SZ. V tomto ustanovení sa špecifikuje pojem iné pxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh predpisov sa ním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xozemku alebo stavbe zriadené podľa Občianskeho zákonníka.
Iným právom môže byť aj nájomné právo preukázané nájomnou zmluvou uzavretou podľa Občiaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postaviť určitú konkrétnu stavbu a musí obsahovať aj dobu trvania nájmu. V takomto prípade stavba môže byť povolená vždy len na určitú dobu.
Pri zmenáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxmca, avšak za podmienky, že predloží písomnú dohodu obsahujúcu súhlas vlastníka stavby. Takéto postupy sa vyskytujú napríklad pri obytných stavbáchx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxlatívne splnené podmienky, že ide o stavby, ktoré funkčne a ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré inak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxvbou dotknuté vlastnícke alebo iné práva vlastníka pozemku. Za podzemné stavby možno v tejto súvislosti považovať napríklad stavby inžinierskych sixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxch bremien si stavebník musí usporiadať ešte pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Osobitná úprava vecného bremena v stavebnom zákonx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xx xxx xxx xxx x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xZ
Súvisiace predpisy
§ 8 a 9 VUSZ
§ 50a, 151n, 151o, 151r, § 663 a nasl. OZ
§ 289 OBZ
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlasxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa obce a na vyššie územné celky
zákon č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Judikatúra
Ústavxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo na pokojné užívanie majetku je základným právom, ktoré musí byť vnímané v úzkej súvislosti s ochranou slobodnej sféry a súkromia vlastníka. Vlastnícxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxvanie majetku musia rešpektovať aj ústavnú hodnotu personálnej autonómie.
So zreteľom na význam ochrany pozemkového vlastníctva v právnom štáte, bxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxtulu k pozemku, ktorý musí byť preukázaný pred začatím výstavby. Výnimkou môžu byť len mimoriadne situácie súvisiace so zabezpečením bezpečnosti štáxxx
x xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xreba skúmať, či uskutočnením stavby podľa stavebného povolanie existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a nie xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx vlastníctve tretích osôb, predstavuje trvalý invazívny úkon, ktorý nemožno uskutočniť bez súhlasu vlastníkov pozemku.
Rozsudok Najvyššieho súdu xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxlaudáciu stavby, ako aj na vznik vlastníctva k stavbe, ak sa preukáže, že vlastník pozemku nie je osobou totožnou so stavebníkom nelegálnych stavieb a pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov koxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xúto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
Rozsudok xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pod č. 105/2012, s. 89)
I. Stavebný úrad, ak sám je orgánom ochrany prírody v obci, musí mať ako štátny orgán a stavebný úrad k dispozícii technické pomxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxstatnom konaní rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení umiestnenia reklamného zariadenia v chránenom území a následne prihliadnuť na také rozxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxného konania došlo k nesplneniu povinností stavebného úradu a nepoučeniu žalobcu, potom nie je v súlade so zásadami právneho štátu a spravodlivosti ukxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx13, sp. zn. 10 Sžp 10/2013
I. Ak je parcela vedená v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom využívania vodný tok a aj keď táto parcela bola oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx Výlučne štát môže byť v zmysle ustanovení Ústavy (čl. 4) a vodného zákona vlastníkom vodného toku, ktorého súčasťou je aj koryto rieky.
II. Nemožno súxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxou, keďže zápis v katastri nehnuteľností má len evidenčný charakter. Pokiaľ by v katastri nehnuteľností obec figurovala ako vlastník predmetnej parcxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxálneho zákona nesmel používať.
III. Aplikujúc zásadu nemo plus iuris ad alium ransfere potest quam ipse habet v konkrétnom prípade možno jednoznačnx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxšieho súdu SR z 19. decembra 2012, sp. zn. 2 Sžp 1/2012
§ 58a
K § 58a
Novelou doplnená úprava podrobnejšie vymedzuje obsah žiadosti a oprávnenie sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxvieb, než žiadal stavebník. Ide o úpravu, ktorá bola dosiaľ iba vo vykonávacej vyhláške, ale z dôvodu jej všeobecnej záväznosti sa zaradila do zákona.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx5 vložený nový odsek 3. V prípade, ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov (§ 18 a nasl. zákona č. 2xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xtavebné povolenie na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli, a to bezodkladne. V prípade, ak stavebný úrad nedisponuje vlastným webovým sídlom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxného ukončenia konania. K samotnej kópii žiadosti sa neprikladajú jej prílohy, no spolu s ňou sa ďalej zverejňuje údaj o sprístupnení:
-
právoplatnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xinisterstvo životného prostredia SR, ak nie je v zákone č. 24/2006 Z.z. uvedené inak), ktorý ich vydal, ak boli vydané.
Súvisiace ustanovenia
§ 54 xx xxx x xx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy na obce a na vyššie územné celky
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
§ 59
Účastxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxnom konaní.
Okruh účastníkov je vymedzený tak, že pre postavenie účastníka konania nepostačuje vlastnícke alebo iné právo k susednej nehnuteľnostxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Pod pojmom susedný pozemok treba podľa § 139 ods. 2 písm. c) rozumieť taký pozemok, ktorý má spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa má uskutočniť stxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xčastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať odborný dozor, resp. odborné vedenie stavby. Ak je stavebníkom nájomca pozemku alebo stavby, účasxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 237/2000 Z.z.) došlo aj k vecnej zmene v tom smere, že účastníkom stavebného konania sa stáva aj projektant v časti týkajúcej sa projektu stavby. Táto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx nositeľom verejnoprávnych práv a povinností, a nie iba zástupcom stavebníka podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zastupovaní. Projektant koná xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxrov nie sú účastníkmi konania, pretože ich vzťah k vlastníkovi stavby je upravený zmluvou a stavebný zákon tento zmluvný vzťah nemôže zmeniť ani zrušiťx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xprava, podľa ktorej stavebný úrad musel nájomcov bytov a nebytových priestorov vždy prizvať na stavebné konanie, pokiaľ povoľoval zmenu existujúcej xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxíckych práv a práv im postavených na roveň vymedzených pojmom "iné práva", ktoré sú definované v § 139 ods. 1 SZ, a zároveň sa tým zníži administratívna náxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxíka konania. Je to dôležité aj pre stavebníka, pretože stavebník je povinný v žiadosti o stavebné povolenie uviesť zoznam účastníkov. Stavebný úrad je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
Účastníkom stavebného konania môže byť aj občianska iniciatíva, ktorá podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxy k § 32 SZ.)
Súvisiace ustanovenia
x xxx xxx xxx xxxx xxx x xx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
Judikatúra
K vstupu tretej osoby do konania ako vedľajšieho účastníka môže dôjsť z vlastnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxd zaoberá až po tom, čo ten, ku ktorému sa účastník pridružil alebo jeho odporca, namietne neprípustnosť takéhoto postupu.
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavby podľa stavebného povolanie existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a nie je potrebné skúmať reálny fakxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na súlad alebo nesúlad nepovolenej stavby s verejnými záujmami záväzné. Stavebné úrady nie sú príslušné vyhodnocovať vodohospodárske pomery vodnéhx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxonáva stavebný úrad pre riadne objasnenie veci a zistenie skutočného stavu na účely zistenia alebo overenia skutočností potrebných v súvislosti s vydxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxé dôkazy neposkytujú spoľahlivý podklad pre vydanie rozhodnutia alebo ak niektoré skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné.
Uznesenie Najvyššieho sxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostredia, ako s týmto pojmom narába Aarhuský dohovor. Akékoľvek povoľovanie vrátane stavebného konania týkajúce sa jadrovej elektrárne jednoznaxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu SR z xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aj osoby, ktoré majú "iné právo" [napr. vo forme výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri vrátane oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežnx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxvbou dotknutých pozemkoch.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2010, 5 Sžp 106/2009
Pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba malax xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a netreba skúmať reálny faktický zásah do týchto práv.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxy súd zisťoval, či sa toto rozhodnutie svojím obsahom súčasne nedotýka niektorého zo základných práv alebo slobôd. Nie je totiž vylúčené, že by sa aj rozxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx zn. 8 Sžp 12/2013
Ak je s kolaudačným konaním spojené konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania okrem osôb uvedených v § 78 ods. 1 SZ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxať.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. septembra 2013, sp. zn. 3 Sžp 3/2013
Stavebné konanie
§ 60
K § 60
Žiadosť o stavebné povolenie musí obxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x x x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebný úrad nemôže pokračovať v konaní a spravidla ho podľa § 29 ods. 1 správneho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doplnenie žiadosti, pritom je povinný presne špecifikovať požadované podklady, doklady, úpravu alebo úplnosť projektovej dokumentácie, odbornýcx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxstavenie konania podľa odseku 2 nie je totožné so zastavením konania podľa § 30 správneho poriadku. Stavebný úrad je oprávnený, ale aj povinný, bez prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xtavebné konanie takú dokumentáciu, ktorú vo vlastnom mene alebo v mene firmy vypracovala osoba bez oprávnenia na projektovú činnosť, alebo keď stavebxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xákona (zákonom č. 229/1997 Z.z.) boli doplnené ďalšie dôvody na zastavenie stavebného konania. Takýmto dôvodom je najmä to, ak stavebník nerešpektujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxsm. e) tohto ustanovenia upravuje postup stavebného úradu a procesné práva účastníkov konania odlišne od všeobecnej úpravy správneho konania. Tým sa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxveniu stavebného konania aj v prípade, ak stavebník začal uskutočňovať stavbu na základe vydaného stavebného povolenia, avšak pred nadobudnutím jehx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx x xxx x xxx xx xxxx x x6a, § 57 až 59, § 61 až 66 SZ
Súvisiace predpisy
§ 8 a 9 VUSZ
§ 29 a 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
zákon č. 138/1992 Zb. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xúlade s ustanovením § 51 ods. 2 vodného zákona správcom vodného toku vodný tok prenechaný iba do nájmu alebo výpožičky.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxívny úkon, ktorý nemožno uskutočniť bez súhlasu vlastníkov pozemku.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. decembra 2011, sp. zn. 3 Sžp 7/2011
§ 61
K § xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxnámi začatie stavebného konania až keď preverí úplnosť žiadosti, prípadne ak stavebník žiadosť doplnil, t.j. až vtedy, keď konaniu nebráni žiadna prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxilo, že stavebný úrad musí oznámiť začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. Pred oznámením začatia stavebxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxobecne uvedené v § 125 až 127 a v § 140a SZ. Osobitne posúdi postup podľa odseku 2, t.j. či upustí od miestneho zisťovania, prípadne od ústneho pojednávanixx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxy na účely stavebného zákona je vymedzený v § 139 ods. 3 SZ.
Zákon neupravuje otázku, čo treba považovať za zvlášť rozsiahle stavby a čo za veľký počet účxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xo tohto ustanovenia vložený nový odsek 5, ktorý upravuje oznamovanie začatia stavebného konania v prípade stavieb jadrového zariadenia alebo objektxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxdzených lehotách.
Dotknuté orgány musia byť o začatí konania upovedomené vždy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxĺženie lehoty na vyjadrenie.
Súvisiace ustanovenia
§ 21 až 24, § 36 až 39, § 58 až 60, § 62 až 65, § 125 až 127, § 139 SZ
Súvisiace predpisy
§ 8 a 9 VUSZ
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xx xx xxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xtavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námiexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxvané subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xenerovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.
Ak stavebný úrax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtných rúk podľa § 24 správneho poriadku. V takom prípade doručenie písomného vyhotovenia písomnosti do vlastných rúk niektorým účastníkom nemá právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu SR zo 14. decembra 2011, sp. zn. 2 Sžp 20/2011
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xritom vždy kladie dôraz na skúmanie otázok zabezpečenia ochrany životného prostredia, účinkov výstavby a budúcej prevádzky.
Posudzuje, či sú splnxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxobecným technickým požiadavkám na výstavbu a pre jednotlivé druhy stavieb určené na užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx musí spĺňať základné požiadavky vymedzené v § 43d a podľa týchto kritérií musí byť aj projektová dokumentácia predložená na stavebné konanie a posúdenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xtavby, rozvod plynu, elektriny, telekomunikačné napojenie, riešenie parkovania a odstavných plôch, požiadavky na požiarnu bezpečnosť, hygienickx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxšenie zelene a sadových úprav, a pod.
Novým ustanovením písm. e) odseku 1 sa dopĺňajú kritériá posu¬dzovania žiadosti o stavebné povolenie zo stranx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xa energe¬tickú hospodárnosť navrhovaných budov alebo ich podstatných zmien, pretože ich jadrom je stavebno-technické a konštrukčné riešenie budovxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xbstarávaní, alebo podľa Obchodného zákonníka (obchodná verejná súťaž), stavebný úrad stavbu povolí s podmienkou, že stavebník mu zhotoviteľa oznámx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo prevádzkarne, stavebný úrad v konaní musí vždy skúmať v úzkej súčinnosti s dotknutými orgánmi aj účinky ich budúcej prevádzky na životné prostredie v xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxtknutých orgánov rozporné, resp. si navzájom odporujú, stavebný úrad zabezpečí ich zosúladenie. V stavebnom konaní koordinuje aj stanoviská, ktoré xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxdneho fondu, podľa zákona o ochrane zdravia ľudí, zákona o odpadoch, zákona o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx niektoré dôvody, pre ktoré žiadosť o stavebné povolenie možno zamietnuť. K ohrozeniu verejného záujmu môže dôjsť napríklad vtedy, ak by bola ohrozená xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu o občianskoprávnej námietke účastníka konania. V takýchto prípadoch žiadosť stavebný úrad zamietne, a to aj vtedy, ak nebolo vydané samostatné úzexxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xxx x xxxx x xxxx xxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x xxSZ
zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 158/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy vydaného podľa § 39 a § 39a SZ treba uviesť, ktorým námietkam sa vyhovelo a ktorým sa nevyhovelo. Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať už len dôvody vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje vykonať procesne zjednodušené konanie pri jednoduchých a drobných stavbách. Aplikácia tohto postupu však prichádza do úvahy len vtedy, ak dotknuxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xtavbou dotknuté. V praxi to znamená vysokú náročnosť na vecné konanie zo strany stavebného úradu. Stavebný úrad posudzuje dokumentáciu predovšetkým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, ako aj podľa ďalšíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxvby. Pôjde napríklad o predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesný zákon, vodný zákon, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o dráhxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti, o ochrane pred hlukom, o radiačnej ochrane, o štátnej pamiatkovej starostlivosti a ďalšie.
Súvisiace ustanovenia
§ 57 až 62, § 64 až 66, § 125 ax xxxx x xxx xx xxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 64
K § xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxcii predloženej pri stavebnom konaní si stavebník zabezpečil pred jeho začatím. Aj v takomto prípade má však stavebný úrad povinnosť oznámiť účastníkxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkumentácia je vypracovaná v súlade s požiadavkami a stanoviskami týchto subjektov, nemusí už voči nim vykonávať ďalšie úkony (napr. pozývať ich na ústxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxým subjektom pri prerokovaní odstrániť.
Zjednodušený postup podľa odseku 2 pri líniových stavbách nemožno aplikovať v zastavanom území.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xtavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 65
K § 65
Možnosťou zlučovať so stavebným konaním iné konania sa sleduje cxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxtnej správy (napr. všeobecný stavebný úrad). V takomto prípade môže dôjsť aj k vydaniu jedného správneho rozhodnutia. Pokiaľ sa zlučuje konanie dvoch xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxou, správne rozhodnutie vydáva každý z týchto orgánov osobitne. V praxi najčastejšie dochádza k zlučovaniu stavebného konania napríklad s
-
územnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnie prác zo svojej nehnuteľnosti (§ 135 SZ),
-
konaním o povolení terénnych úprav, ktoré nie sú súčasťou stavby [§ 71 ods. 1 písm. a) SZ],
-
konaním o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xlúčené konanie je neprípustné v prípade, keď to vylučuje povaha veci alebo keď konanie je podmienené predchádzajúcim správnym rozhodnutím (napr. vypxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxačné postavenie dotknutých orgánov v konaní a ich právo vydávať záväzné stanovisko.
Súvisiace ustanovenia
§ 33 až 41, § 58 až 66, § 71 až 73, § 117, § 12x xx xxxx x xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x to o tie, ktoré sú špecifické pre stavebné povolenie. Výrok rozhodnutia - stavebného povolenia musí obsahovať predovšetkým presné vymedzenie predmexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxšných vykonávacích predpisoch. Ďalej v ňom musia byť uvedené podmienky na uskutočňovanie stavby, prípadne aj na užívanie stavby. Súčasťou podmienok xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxdené aj podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v konaní, ako aj rozhodnutie o námietkach účastníkov konania, a to tak, aby boxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bol do tohto ustanovenia s účinnosťou od 1. januára 2015 vložený nový odsek 2. Podľa odseku 2 ak sa staxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa zákona č. 24/2006 Z.z. (§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z.), stavebné povolenie musí obsahovať aj informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxsudzovaní navrhovanej činnosti. Pojem „navrhovaná činnosť“ bol v zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskoršíxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý mení fyzické aspekty lokality, vrátane ťažby nerastnej suroviny.
Novelou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodovania vymedzí v stavebnom povolení. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x9 až 41, § 43 až 44, § 54 až 55, § 67 až 70, 124, § 136 až 139 SZ
Súvisiace predpisy
§ 10 VUSZ
§ 24 až 26, § 46 a 47, § 51 a 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom koxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
zákon č. 24/2006 Z.z. o posuxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxktíve nemala byť účastníkom stavebného konania treba skúmať, či uskutočnením stavby podľa stavebného povolanie existuje možnosť ovplyvnenia vlastxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxe účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou prípustnosti zmeny užívania stavby podľa územného plánx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom.
I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxu orgánu neprináleží bez vykonania kontrolného znaleckého dokazovania zameraného na odstránenie rozporov už podaných znaleckých posudkov vyhodnoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxa 2012, sp. zn. 6 Sžp 6/2011
Krajský pamiatkový úrad nie je stavebným úradom (§ 117 SZ) ani špecializovaným stavebným úradom zadefinovaným v osobitnox xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. septembra 2013, sp zn. 2 Sžp 37/2012
Pokiaľ stavebník uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvebníkovi a nie jeho stavebnému dozoru.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. novembra 2009, sp. zn. 1 Sžo 98/2009 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
x xx
x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosť stavebného úradu zaslať overenú dokumentáciu po vydaní stavebného povolenia, čo má praktický význam najmä pokiaľ ide o povinnosť stavebníka poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxvby obvykle na žiadosť stavebníka, ktorý musí svoju požiadavku odôvodniť. Platnosť stavebného povolenia možno aj predĺžiť, avšak o žiadosti na predĺxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdnutí.
V praxi sa lehota platnosti stavebného povolenia často nesprávne zamieňa s lehotou na dokončenie stavby. Nedodržanie lehoty na dokončenie sxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xrávnej úpravy týkajúcej sa reklamných stavieb. Lehota platnosti stavebného povolenia pre reklamnú stavbu je jeden rok, pričom stavebné povolenie stxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa začatie stavby dlhšiu lehotu.
Podľa odseku 4 tohto ustanovenia v prípade, že stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby (dočasnej rekxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxadosti neplynula.
Súvisiace ustanovenia
§ 66, § 68 až 70 SZ
Súvisiace predpisy
§ 10 VUSZ
§ 34, 35 a 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxikovala ako vykonávanie stavebnej činnosti v rozpore so stavebným povolením s následným sankčným postihom.
Podľa rozsahu požadovaných zmien stavxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa, prípadne podmienok určených dotknutými orgánmi. Podľa výsledkov tohto posúdenia stavebný úrad postupuje primerane podľa ustanovení upravujúcixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x § 81 ods. 4 SZ).
Súvisiace ustanovenia
§ 60 až 65, § 81 ods. 4, § 105, 106, 125, 126, 136, 137 SZ
Súvisiace predpisy
§ 11 VUSZ
vyhláška č. 532/2002 Z.xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
zákon č. 24/2006 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxsť, ktorú možno označiť ako záležitosť životného prostredia, ako s týmto pojmom narába Aarhuský dohovor. Akékoľvek povoľovanie vrátane stavebného kxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xmysle tohto dohovoru.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2013, sp. zn. 5 Sžp 21/2012
Účastníkmi konania o zmene stavby pred dokončením by mohli bxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné účinky, ak by sa takéto účinky prejavili až v dôsledku uskutočnenia navrhovanej zmeny (zväčšenie stavby, zväčšenie zastavanej plochy, posunutie sxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvania dôležitých písomností a správnych aktov v celom stavebnom konaní, t.j. od oznámenia o začatí konania až po jeho skončenie vydaním rozhodnutia.
Stavebný úrad je povinný stavebné povolenie zaslať aj katastrálnemu úradu (okresnému úradu podľa zákona č. 180/2013 Z.z.), keďže tieto úrxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkých stavebných úradov na obvodné úrady v sídlach krajov.
Od 1. októbra 2013 (účinnosťou zákona č. 180/2013 Z.z.) pôsobnosť obvodných úradov v sídle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bol do tohto ustanovenia s účinnosťou od 1. januára 2015 vložený nový odsek 3. x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxona č. 24/2006 Z.z. (§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z.), tak stavebný úrad ich zverejní na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli, a to bezodkladne. V prxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zverejnenia stavebným úradom trvá od vydania rozhodnutia alebo stavebného povolenia až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Súvisiace ustanovexxx
x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Ak stavebný úrad doručuje písomnosti verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4, § 61 ods. 4 SZ) je vylúčené, aby niektorým účastníkom konania bolo rozhodnutie dorxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxíkom nemá právny účinok doručenia. Právny účinok doručenia nastáva až pätnástym dňom od vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli (§ 69 ods. 2 SZ).
Uznesxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx napríklad dedičia po doterajšom vlastníkovi nehnuteľnosti, vlastník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním a pod. ( § 132 OZ).
O takýchtx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxičom sa preukazuje dokladom, z ktorého je zrejmé, že sa stal právnym nástupcom pôvodného stavebníka.
Súvisiace ustanovenia
§ 59, 66, 67, 69 SZ
Súxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého úradu vyhovené, nie je osobou oprávnenou na podanie žaloby podľa § 250d ods. 3 v súvislosti s § 247 ods. 1 OSP.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. oktxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xx
x x xx
xxxxx xx xx/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) definuje rozdelenie nerastov na vyhradené a nevyhradené. Ťažbu vyhradených a nevyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxé znenie č. 336/1992 Zb.) povoľujú orgány štátnej banskej správy.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxajú územné rozhodnutie o využití územia, len ak ide o ťažbu nevyhradených nerastov. Územné rozhodnutie o využití územia v prípade vyhradených nerastox xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxvebnom konaní. Terénnymi úpravami nie sú napríklad zemné práce, ktoré sa vykonávajú pri budovaní novostavby, menšie úpravy verejnej zelene popri cesxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Pri jednoduchších terénnych úpravách a prácach zákon umožňuje, aby stavebný úrad už v územnom rozhodnutí určil podmienky zabezpečujúce ochranu cxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu sa nevyžaduje ani na označenia verejných telefónnych automatov a verejných telefónnych staníc.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx boli zmenou § 39a SZ nahradené reklamnými stavbami).
Súvisiace predpisy
§ 55 VTP
§ 12,13,15 VUSZ
zákon SNR č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xnení neskorších predpisov
Judikatúra
Ak sa informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestňuje na miestach viditeľných z verejných priesxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky predstavuje komplexný termín, pod ktorý treba subsumovať aj možné vplyvy v premáxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxku pozornosti vedeniu motorového vozidla z rôznych príčin môže viesť ku kolíznym situáciám.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžiadanie si povolenia stavebného úradu, ak predmetné zariadenia sú spojené so stavbou alebo pozemkom, pričom predpokladá spojenie zariadenia so zxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xx xxformačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestňuje na miestach viditeľných z verejných priestorov a je spojené so stavbou alebo pozemkom, je jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxp 8/2011 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 5/2012, pod č. 102, s. 73)
§ 72
K § 72
Na povolenie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxienkami územného rozhodnutia alebo keď podklady na rozhodnutie neboli doplnené v určenej lehote.
Súvisiace predpisy
§ 55 VTP
§ 12, 13, 15 VUSZ
Jxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtné zariadenia sú spojené so stavbou alebo pozemkom, pričom predpokladá spojenie zariadenia so zemou, avšak nie pevné spojenie so zemou tak, ako to vyžxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuje na miestach viditeľných z verejných priestorov a je spojené so stavbou alebo pozemkom, je jeho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxhodnutí súdov SR č. 5/2012, pod č. 102, s. 73)
§ 73
K § 73
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxav sa ustanovenia zákona o stavebnom konaní budú vzhľadom na druh, rozsah a predpokladaný vplyv prác aplikovať primerane, pričom sa uplatní zjednodušxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxate znamená zjednodušenie postupu.
Súvisiace ustanovenia
§ 54 až 70 SZ
Judikatúra
Ak sa informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiesxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyžiadať si povolenie stavebného úradu.
Zákonodarca v právnej norme § 71 ods. 1 písm. c) SZ ustanovuje ako zákonnú pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdenia so zemou, avšak nie pevné spojenie so zemou tak, ako to vyžaduje pri stavbách.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2011, sp. zn. 6 Sžp 9/2011
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxm, je jeho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2012, sxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxm prácam podobné alebo s nimi súvisia, pričom tieto práce sa nepovažujú za práce podľa banského zákona, pri ich povolení by postupoval podľa § 74 SZ.
Usxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxpečenia alebo likvidácie ťažobných prác sa rozumie spôsob ukončenia (zastavenia) prác vrátane odstránenia zariadení, úpravy terénu, rekultivácie x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxiel 6
Vytyčovanie stavieb
§ 75
K § 75
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrénnych úprav a prác, ktoré môžu vykonávať iba oprávnené osoby. V prípade, keď menšia odchýlka v priestorovom umiestnení stavby nemôže ohroziť verejnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxnia stavby oprávnenou osobou.
Súvisiace predpisy
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xby stavebný úrad pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu upustil od vytýčexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby neohrozí verejné záujmy. Toto ustanovenie by sa nemalo používať napríklad pri rodinných domoch, garážach alebo podzemných stavbách, pri ktorxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxedzuje zodpovedné osoby v prípadoch, keď stavebný úrad upustil od vytýčenia stavby alebo od terénnych úprav a dodatočne sa zistí rozpor v určení ich prixxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxe vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
Oddiel 7
Užívanie stavieb
Kxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje pre všxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxh povolení.
Podľa odseku 3 aj jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby postavené na základe ohlásenia podliehajú kolaudácii. Ustanovenie § 81c xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxek 4, na základe ktorého sa na užívanie reklamných stavieb, ktoré sú podľa stavebného zákona jednoduchými stavbami (reklamné stavby, ktorých najväčšxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxch komunikáciách
Judikatúra
Pri kolaudačnom konaní sa koncentračná zásada vzťahuje aj na dotknuté orgány, ktoré musia svoje námietky a stanovixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxentračná zásada vzťahuje len na pripomienky a námietky účastníkov konania.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 8. novembra 2011, sp. zn. 3 Sžp 17/2011
I. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xámci správneho prieskumu súd skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho orgánu je taxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx so všetkými mu známymi účastníkmi konania, čím im odňal nielen právo na konanie, čo však podmieňuje aj riadne zistenie skutočného stavu veci a zadovážexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xísm. e) OSP.
III. Stavebný úrad je povinný postupovať v kolaudačnom konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, je povinný chrániť záujmy štxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x tomto konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohlx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxť zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Úrad je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a pre tento účel si obstarať potrebné podklady pre rozhodnxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxto právo či nárok uplatňovať na súde. Súd aktívnu legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu, pričom v správnom súdnictve ide o osobitný druh procesnej podmiexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxním nielen prokurátora, ale aj konkrétnej prokuratúry, za ktorú koná okresný či krajský prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátorxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
§ 77
K § 77
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na stavbu alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné práce. Táto zásada platí aj v prípade prenesxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxhlejšími účinkami na životné prostredie vyhradil správny orgán nadriadený stavebnému úradu.
Súvisiace ustanovenia
§ 117, 120, 121 SZ
§ 78
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xriebehu výstavby došlo k nepodstatnej zmene oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní a stavebný úrad zlúči kolaudačné konanie s konaním o povoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrých by sa zmena mohla dotknúť, avšak len v rozsahu, v akom sa ich táto zmena dotýka (pozri § 81 ods. 4 SZ).
Judikatúra
Verejný záujem môže v konaní prexxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxaní, v ktorom sa o nich rozhoduje.
Nepostačuje, aby stavebný úrad sám kontroloval rešpektovanie práv a oprávnených záujmov vlastníka pozemku, ktorý xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxavných.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxecnému predpisu o správnom konaní - správnemu poriadku.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. novembra 2011, sp. zn. 2 Sžp 7/2011
Ak je s kolaudačným koxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí by zmenou stavby mohli byť dotknutí. Dotknutie zmenou stavby musí osoba, ktorá sa domáha účastníctva preukázať.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliada. Uvedené sa odlišuje od územného a stavebného konania, kde sa koxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
I. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
II. Ak stavebný úrad v stavebnom konaní nekonxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxženie skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, treba jeho právny záver považovať za predčasný a trpiaci vadou v zmysle § 250j ods.2x xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Jeho povinnosťou je tiež postupovax x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxhli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Rozhodnutie stavebného úradu musí vychádxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxdnutie.
IV. Pod aktívnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie subjektu, z ktorého mu vyplýva ním uplatňované právo resp. nárok si taxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxienky konania, ktorej nedostatok by mal za následok zastavenie konania. Potom je oprávnenie podať prokurátorskú žalobu v súlade s § 35 ods. 1 OSP oprávxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxorého rozsah nepresahuje obvod príslušnej prokuratúry.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 6 Sžp 22/2013
§ 79
K § 79
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvebníka na kolaudáciu. Návrh musí byť podaný písomne, musí obsahovať označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo ťažobných prác, predpokladaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čas jej trvania. Požiadavky na kolaudačné konanie závisia od zložitosti stavby, pričom nie je rozhodujúce, či ide o stavbu fyzickej alebo právnickej oxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxj nadväznosti na ukončenie stavby.
Súvisiace ustanovenia
§ 76 až 84 SZ
Súvisiace predpisy
§ 17 VUSZ
§ 80
K § 80
Jedným z povinných znakov xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z.) zakotvuje povinnosť stavebného úradu oznámiť začatie kolaudačného konania nielen účastníkom konania, ale aj obci, pričom lehota na začatie ústxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxtne pojednávanie mohli lepšie pripraviť. V tomto ustanovení zákona sa totiž koncentračná zásada vzťahuje aj na dotknuté orgány, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxastníka kolaudačného konania v prípade, keď stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, pretože podľa § 59 SZ proxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x 554, 555 OBZ
Judikatúra
I. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojexxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxra 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 6/2011, pod č. 87/2011, s. 6)
Pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxjednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliada. Uvedené sa odlišuje od územného a stavebného konania, kde sa koncentračná zásada vzťahuje len na pripxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia. V rámci správneho prieskumu súd skúma ax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
II. Ak stavebný úrad v stavebnom konaní nekonal so všetkými mu známymi účastníkmi koxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých pre vydanie rozhodnutia, treba jeho právny záver považovať za predčasný a trpiaci vadou v zmysle § 250j ods.2. písm. e) OSP.
III. Stavebný úrad je poxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Jeho povinnosťou xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxíležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Rozhodnutie stavebného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xodklady pre rozhodnutie.
IV. Pod aktívnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie subjektu, z ktorého mu vyplýva ním uplatňované právx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxuh procesnej podmienky konania, ktorej nedostatok by mal za následok zastavenie konania. Potom je oprávnenie podať prokurátorskú žalobu v súlade s § 3x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxriadení prokurátori, pričom ich miestna príslušnosť je obmedzená územným oprávnením správneho orgánu, ktorého rozsah nepresahuje obvod príslušnex xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxená stavba alebo stavebné práce sa vykonali podľa podmienok určených v územnom pláne zóny a iba ak územný plán zóny nie je schválený, tak v územnom rozhodxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxaudačnom konaní skúmať, či stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, na život a zdravie osôb, bezpečnosť práce a technických zariadeníx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xstanovenia zákona, podľa ktorého za závadu brániacu užívaniu stavby alebo jej časti možno považovať skutočnosť, že stavba má také vady a nedostatky, kxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtavby možno povoliť zjednodušene tak, že s kolaudačným konaním sa zlúči konanie o zmene stavby podľa § 68 SZ (pozri vysvetlivky k § 78). Ak nejde o nepodstxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Voči stavebníkovi, ale aj voči zhotoviteľovi pritom možno uplatniť sankcie (§ 105 a 106 SZ).
Súvisiace uxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxbnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliada. Uvedené sa odlišuje od územného a stavebného konania, kde sx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx1
1. Zo znenia § 140a a § 140b SZ, nie je možné vyvodiť možnosť podávania záväzných stanovísk v zmysle § 140b ods. 1 SZ, pokiaľ v žiadnom ustanovení konkrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xx xxxx x xx nemožno vykladať tak, že ak sa oprávnené dotknuté orgány v ustanovenej lehote nevyjadria napriek tomu, že o takejto možnosti majú vedomosť, má ich stavxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxch vyžadovať.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júla 2013, sp. zn. 5 Sžp 1/2013
Posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx je zmena účelu užívania rodinného domu spôsobilá ohroziť zdravie (aj psychické) vlastníkov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom.
Rozsuxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x/2014, pod č. 72/2014, s. 21)
Zariadenie staveniska slúži dočasne prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom. Prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrác a po ukončení prác ich možno odstrániť.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. júla 2013, sp. zn. 8 Sžp 22/2012
I. Zákonnosť rozhodnutia správneho orxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxaní nekonal so všetkými mu známymi účastníkmi konania, čím im odňal nielen právo na konanie, čo však podmieňuje aj riadne zistenie skutočného stavu vecx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x50j ods.2. písm. e) OSP.
III. Stavebný úrad je povinný postupovať v kolaudačnom konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, je povinný chránxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xostupovať v tomto konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitoxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Úrad je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a pre tento účel si obstarať potrebné podklady xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xárok si takéto právo či nárok uplatňovať na súde. Súd aktívnu legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu, pričom v správnom súdnictve ide o osobitný druh procexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xSP oprávnením nielen prokurátora, ale aj konkrétnej prokuratúry, za ktorú koná okresný či krajský prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatúry.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 6 Sžp 22/2013
§ 81a
K § 81a
Postup stavebného úradu a jeho povinnosti v kolaudačnox xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxnanie kolaudácie včlenené do zákona.
Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný doručiť okrem stanovísk dotknutýxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnštalácii, plynoinštalácii, hromozvodoch, doklad o overovacích skúškach výťahov, o skúške tesnosti vodovodného potrubia, o skúške nepriepustnosxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na súpis odchýlok uskutočnenej stavby od podmienok stavebného povolenia a overenej projektovej dokumentácie, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 76 až 84, § 126 SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x23/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 49/2002 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoriadok) v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstaxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xávad, pre ktoré kolaudačné rozhodnutie nevydá. Pri zistení závad a nedorobkov podľa konkrétnych okolností buď návrh na vydanie kolaudácie zamietne, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdačného rozhodnutia môže byť skutočnosť, že stavba nie je dokončená, že nejde o časť stavby schopnú samostatného užívania, alebo niektorý z dotknutýcx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xôvod nepriloženia energetického certifikátu, ktorý je podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov na základe smernice Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxe (zmene stavby).
Súvisiace ustanovenia
§ 76 až 84, § 126 SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxstanovuje, kedy tak môže stavebný úrad postupovať. Stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie už pri určovaní podmienok stavebného povolenia, ale tiež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxácie. Vymedzený rámec možností sa vzťahuje aj na časti stavieb a ich zmeny.
Pokiaľ ide o stavebné úpravy, pri ktorých stavebný úrad po ixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tom, že upúšťa od ich kolaudácie. Osobitným prípadom sú však terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ktoré sa podľa § 76 ods. 2 Sx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx xx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xžívanie stavby, ktoré sa uvádzajú v kolaudačnom rozhodnutí, sa vymedzuje v zákone so zdôraznením podmienok pre zabezpečenie prístupnosti osobám s obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xedostatky, ktoré nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby. V opačnom prípade kolaudačné rozhodnutie nevydá a kolaudačné konanie preruší až do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia je dôležité mať na pamäti, že podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stavba musí byť označená súpisným x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxbu, ktorá sa nemusela kolaudovať.
Novým odsekom 3 sa rešpektuje skutočnosť, že pri mnohých nebyto¬vých budovách vzhľadom na rôznorodosť stavebnýxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbnú prevádzku, v ktorej sa zistia údaje potrebné na vypracovanie energetického certifikátu. V čase kolaudačného konania je k dispozícii len projektoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x06.
Súvisiace ustanovenia
§ 76 až 84 SZ
Súvisiace predpisy
§ 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu vyhovené, nie je osobou oprávnenou na podanie žaloby podľa § 250d ods. 3 v súvislosti s § 247 ods. 1 OSP.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. októbra 201xx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxiť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliada. Uvedené sa odlišuje od územného a stavebného konania, kde sa koncentračná zxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xtaveniska slúži dočasne prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom. Prvok dočasnosti vyjadruje práve tú skutočnoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. júla 2013, sp. zn. 8 Sžp 22/2012
§ 83
K § 83
Predčasné užívanie stavby je osobitný inštitút, ktorým stavebný úxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxôb, pôjde o takú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie, a predčasné užívanie nebude mať vplyv na užívateľnosť stavby (napr. nezhoršia xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby za predpokladu, že stavebník požiada o riadnu kolaudáciu stavby do 15 dní odo dňa, kedy zhotoviteľ splnil svoju povinnosť ( § 555 OBZ), t.j. keď stavexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxívateľnosti a bezpečnosti stavby. Z povahy veci vyplýva, že § 83 možno aplikovať len vtedy, ak sú na to predpoklady v zmluve uzavretej medzi stavebníkom x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxelom. Prvok dočasnosti vyjadruje práve tú skutočnosť, že uvedené zariadenia slúžia len pre potreby uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiaxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxxxxxm znení § 84 SZ (zákonom č. 237/2000 Z.z.) došlo k zjednoteniu právneho postavenia právnických osôb a fyzických osôb v kolaudačnom konaní. Toto špeciáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxtanovení sa používajú pojmy "komplexné vyskúšanie" a "skúšobná prevádzka", ktoré Obchodný zákonník nepozná, toto ustanovenie treba vykladať v zmysxx x xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xeď sa tieto skúšky úspešne vykonali. Ak je totiž na posúdenie spôsobilosti užívania stavby potrebná skúšobná prevádzka, stavebný zákon dáva stavebnéxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Treba však odlišovať dočasné užívanie stavby podľa § 84 SZ od predčasného užívania. Pokiaľ sú tieto skúšky takého charakteru, že na ne musí bezprostrexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxí poznatkov zo skúšobnej prevádzky. Tento inštitút sa použije spravidla pri stavbách so zložitou technológiou a pri stavbách, pri ktorých by ich preváxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
x xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x x 85
Inštitút xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxenosti z praxe dokazujú, že sa opakovane vyskytovali prípady, keď vlastníci stavieb len ohlásili zmenu v užívaní stavby, ktorá si nevyžadovala stavebxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxdnotil ich vplyv na okolité stavby, pohodu bývania a životné prostredie.
V záujme zjednotenia postupu sa touto novelou upresňujú vecné podmienky, kxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa rozdiel od zmien podľa § 68, 78, § 81 ods. 4 SZ, v danom prípade ide o zmeny v užívaní stavby, ktoré nastali až po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Môže ísť x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxáce a technických zariadení, stavebný úrad o nich vždy vydáva rozhodnutie, pričom na konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 76 až 84 SZ a ustanovenxx x xx xxxxx
x x xx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxník stavby, prípadne užívateľ stavby, ktorý stavbu užíva, musí požiadať o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby (§ 58 až 70 SZ), prípadne o vydanxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx x v kolaudačnom rozhodnutí určí nový účel užívania.
Ak ide o stavebnú činnosť spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdnutie, pretože stavebný úrad môže v takomto prípade postupovať racionálne, a to tak, že stavebný úrad o povolení stavebných úprav aj o zmene v spôsobe uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx x xx xx xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xredpisy
§ 21, 22 VUSZ
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xrientácie
Judikatúra
Posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou prípustnosti zmenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxdinný dom.
Posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu spôsobilá ohroziť zdravie (aj psychické) vlastníkov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. júna 2xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
xx xochybnosti o tom, či vôľa žiadateľov o zmenu stavby bola v čase podania žiadosti, ktorá bola podpísaná iba jedným z nich, totožná, boli eliminované ďalšxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2002 Z.z. by pripadala do úvahy iba v tom prípade, ak by na predmetnej stavbe a zmene jej účelu užívania došlo k stavebným úpravám.
Rozsudok Najvyššiehx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy starať sa o stavbu a zabezpečovať jej riadnu údržbu sú uložené stavebným zákonom jednak v záujme udržania stavebného fondu z hľadiska jeho životnostix x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa rozšírili povinnosti pre vlastníkov reklamných staviex x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxkou alebo iným symbolom) tak, aby bolo umožnené identifikovať vlastníka reklamnej stavby.
Ak si vlastník stavby tieto povinnosti ani napriek výzve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxh plnenie a zároveň mu určí lehotu, v ktorej má zistené nedostatky odstrániť. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú podľa § 668 ods. 2 OZ povinní sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx x xx ods. 1 a 2, § 102, 105, 106 SZ
Súvisiace predpisy
Judikatúra
Výpovedný dôvod uvedený v ustanovení § 711 ods. 1 písm. e) OZ obsahujx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, z ktorého potom súd vychádza.
§ 87
Nevyhnutné úpravx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxhu k splneniu základných požiadaviek na stavby (§ 43d). V súlade s Ústavou SR musí byť takáto úprava zakotvená priamo v zákone, pretože ide o ukladanie poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxav na stavbe alebo stavebnom pozemku.
Ide vždy o úpravy, ktoré nemajú charakter údržby stavby. Sú to najmä úpravy v záujme bezpečnosti dopravy, požiaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otrasmi, vibráciami, účinkami elektromagnetického poľa, ďalej môže ísť o pripojenie stavby na rozvodné siete, úpravy súvisiace s odvádzaním zrážkoxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxoj individuálny záujem občan môže uplatňovať na súde.
Podľa rozsahu nevyhnutných úprav stavebný úrad primerane určí aj rozsah projektovej dokumenxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrčí, či je potrebné požiadať o ich kolaudáciu, alebo či stačí oznámiť stavebnému úradu ich dokončenie.
Súvisiace ustanovenia
§ 43d, 43e, 71, 95, x xx xxxx x x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Judikatúra
Výpovedný dôvod xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého správneho rozhodnutia stavebného úradu vydaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, z ktorého potom súd vychádza.
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xmysle § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a § 28 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (leteckx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxvej ploche letiska.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. októbra 2013, sp. zn. 2 Sžp 33/2012
Odstraňovanie stavieb
§ 88
K § 88
Stavebný úrad z vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technického stavu stavby, či už existujúcej alebo rozostavanej, a z jej závadnosti, resp. možnosti ju opraviť.
Pri stavbách postavených bez stavebxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xplyv na životné prostredie, súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, resp. s funkčným využitím územia, so všeobecnými technickými požiadavxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx skúma aj vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Pokiaľ zistí súlad s verejnými záujmami, stavbu môže dodatočne povoliť, pričom vx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx postavená na cudzom pozemku a vlastník pozemku nesúhlasí s jej dodatočným povolením, stavebný úrad najskôr vyhodnotí súlad s verejným záujmom, a pokixx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxtavené bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2, ktoré treba ohlásiť. Obdobný postup sa uplatňuje aj v prípade, keď drobná stavba je poxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxupuje vždy podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) SZ.
Odstránenie stavby z dôvodu zrušenia stavebného povolenia stavebný úrad nariadi v nadväznosti nx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxnosti podľa správneho poriadku nemá za následok postup podľa odseku 1 písm. c).
Dočasné stavby sa povoľujú vždy v nadväznosti na dobu ich trvania alebx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xa to, že v praxi vznikali pochybnosti v súvislosti s určením subjektu, ktorému možno nariadiť odstránenie stavby, odsek 2 (vložený zákonom č. 479/2005 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx nájomcovi stavby, ktorý je stavebníkom.
O odstránenie stavby podľa odseku 3 môže požiadať len vlastník stavby. V žiadosti uvedie základné náležitoxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxodliehajú stavebnému povoleniu, nie je potrebné povolenie stavebného úradu.
Zariadenie staveniska po dokončení stavby možno užívať naďalej len px xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxnuára 2015) sa doplnilo toto ustanovenie odsekom 6, podľa ktorého sa nevyžaduje povolenie stavebného úradu na odstránenie reklamnej stavby, a odsekox xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa ktorom je umiestnená nepovolená reklamná stavba, v správe [teda má iné práva k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. a) až c) podľa povahy prípadx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxlýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, (ii) ide o právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, alebo (iii) o právo vypxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxvenej lehote oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky a dá jej súhlas s odstránením stavby. Stavebný úrad xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo úradu). Ohlásenie odstránenie stavby môže podať aj záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb, keďže sa novelou zavádza forma koregulácie pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xnámy. Ide o prípad, keď vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. a) až c), na ktorom je umiestnená takxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xlastníkovi stavebný úrad vyzve vlastníka reklamnej stavby, aby v lehote do 15 dní preukázal, že mal právo uskutočniť reklamnú stavbu na pozemku alebo sxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na tomto pozemku alebo stavbe, stavebný úrad oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie, a vlastníkovi stavby, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námiexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xo 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby.
Súvisiace ustanovenia
§ 43d, 43e, 56, § 71 ods. 1 písm. cxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxodnúť, nemožno ako účastníka v konaní podľa § 88 ods. 1 SZ xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov kxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2011, xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx
x xxx xxxx 2 SZ nie je vyjadrením koncentračnej zásady. Existenciu koncentračnej zásady nemožno implicitne vyvodzovať. Naopak, musí byť explicitne vyjadrenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xstavy Slovenskej republiky, a preto musí byť uvedená výslovne zákonom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. októbra 2013, sp. zn. 3 Sžp 19/2012
Pokiax xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlifikovanie stavby z dočasnej na trvalú) aj potom, čo uplynula lehota dočasnosti. Ak vlastník takejto stavby podal žiadosť o prekvalifikovanie stavbx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby o tejto žiadosti správny orgán rozhodol pred rozhodnutím o odstránení stavby.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 4 Sžo 65/201x
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo úradu, ustanovenie § 88a doplnené zákonom č. 229/1997 Z.z. upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup sxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxoviská x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmi, nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod. Posúdenie súladu s nimi vykonáva príslušný prvostupňový orgán štátnej spxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xtoré vykonáva obec. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad pri ich určení vycháza predovšetkým z ustanovenia § 12x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená, či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma, a pod.
V zmysle odseku 3 preukázanie práx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxup v prípade, keď nepovolená stavba alebo jej časť je na cudzom pozemku a vlastník pozemku s jej dodatočným povolením nesúhlasí. Vtedy je stavebný úrad pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxdzom pozemku a jeho vlastník nevyužije možnosť obrátiť sa na súd vo veci ochrany svojich vlastníckych práv napriek tomu, že ho stavebný úrad podľa § 137 nx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx že stavebný úrad konanie preruší až dovtedy, kým nedôjde k usporiadaniu občianskoprávnych vzťahov medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
Dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvby a ak na stavbe treba vykonať úpravy, opíše ich rozsah. Pokiaľ je ukončená stavba schopná užívania, stavebný úrad môže v dodatočnom stavebnom povolexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xaká situácia, že počas konania o dodatočnom povolení sa preukáže, že stavbu nemožno dodatočne povoliť. V takom prípade stavebný úrad v zmysle odseku 5 nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxávnom usporiadaní nepovolenej stavby, keďže nerešpektuje povinnosti určené stavebným úradom.
Doplnenie odseku 7 (zákonom č. 237/2000 Z.z.) si vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxe stavebného konania, ak stavbu možno dodatočne povoliť. Vzťahuje sa to na žiadosť o vydanie dodatočného povolenia, na účastníkov konania, na postup v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxkončenie stavby, prípadne nariadi úpravy už realizovanej stavby. Pri dokončenej stavbe určí aj podmienky na jej užívanie.
Novelou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prípadoch sa nevyžadujú nové doklady o súlade stavby s verejnými záujmami, ale platia tie, ktoré stavebník predložil na riadne stavebné konanie.
V oxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu umožňuje s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, spojiť kolaudačné konanie.
Súvisiace ustanovenia
§ 56, § 58 ods. 2, § 88, xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Judikatúra
Účelom koxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pričom dôkazné bremeno je na vlastníkovi sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxá zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgáxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podklxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiesxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxebný úrad stanovisko dotknutého orgánu na súlad alebo nesúlad nepovolenej stavby s verejnými záujmami záväzné. Stavebné úrady nie sú príslušné vyhodxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxace predpisy neobsahujú inštitút znehodnotenia nehnuteľnosti, či už v dôsledku zrealizovanej nepovolenej zmeny stavby, alebo v dôsledku iných skutxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnotenia susedných nehnuteľností.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2013, sp. zn. 2 Sžp 13/2012
I. Záväzné stanovisko dotknutého orgánu vxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxteľné (§ 245 ods. 2 OSP). Ide o formu rozhodnutia (§ 244 ods. 3 prvá veta OSP), pretože v sebe obsahujú konštitutívny a záväzný prvok pre iné právne subjektxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxľnosť a nezameniteľnosť záväzných podkladov, z ktorých staveb-ný úrad vychádzal.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. marca 2012, sp. zn. 3 Sžp 3/2012
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxtva k stavbe, ak sa preukáže, že vlastník pozemku nie je osobou totožnou so stavebníkom nelegálnych stavieb a právo na užívanie stavby vlastník pozemku xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxntračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutýxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2011, sp. zn. 6 Sžp 1/2011 (publ. v Zbierke stanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxlného znaleckého dokazovania zameraného na odstránenie rozporov už podaných znaleckých posudkov vyhodnotiť znalecký posudok ako nesprávny a náslexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej chyby, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo stany stavebníka pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 8 Sžo 125/2010 (zverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, č. vyd. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť. Ak zistí súlad s verejnými záujmami, stavbu môže dodatočne povoliť, inak nariadi stavbu odstrániť.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxvebným úradom zadefinovaným v osobitnom právnom predpise. Do jeho kompetencie nepatrí vydávať stavebné povolenia (§ 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx
x xxx xxxx x xx xxx xx xyjadrením koncentračnej zásady. Existenciu koncentračnej zásady nemožno implicitne vyvodzovať. Naopak, musí byť explicitne vyjadrená zákonným uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxenskej republiky, a preto musí byť uvedená výslovne zákonom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. októbra 2013, sp. zn. 3 Sžp 19/2012
Pokiaľ už stavba rxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxe stavby z dočasnej na trvalú) aj potom, čo uplynula lehota dočasnosti. Ak vlastník takejto stavby podal žiadosť o prekvalifikovanie stavby z dočasnej xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx žiadosti správny orgán rozhodol pred rozhodnutím o odstránení stavby.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 4 Sžo 65/2010
Individxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxavby s verejným záujmom musí v konaní preukázať stavebník.
R 33/2015 xxxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxť čiastkové nedostatky odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu, ale iba taký nedostatok dôvodov, ktoré majú svoj základ v skutkových zisteniach (sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxch zistení, ktoré sú neodmysliteľným základom pre rozhodnutie, tzn. vytvárajú rozhodovacie dôvody.
II. Ak v napadnutom rozhodnutí žalovaného absexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xalobca ako stavebník predložil a menovite, ktoré podklady mal predložiť a prečo; ak absentovalo presvedčivé zdôvodnenie rozporu stavby s verejným záxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxý stav bol podkladom pre jeho vydanie, je rozhodnutie nepreskúmateľné.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2010, sp. zn. 5 Sžp 76/2009
§ 88b
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbného povolenia. Takáto stavba nepodlieha konaniu o dodatočnom povolení, ale sa na ňu primerane vzťahujú ustanovenia platné pre stavebné konanie.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xa konanie o dodatočnom povolení nevzťahuje na reklamné stavby. Podľa dôvodovej správy k uvedenému zákonu sa v praxi sa totiž subjekty, ktoré riadne dodxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxosti (ak bude treba) doriešia povolenia pre svoje reklamné zariadenia (reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - pozxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxormačná plocha je menšia ako 3 m2 - pozn.) náklady a nie sú obmedzený administratívnym procesom tak, ako subjekty, ktoré konajú podľa zákona.
Súvisiaxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez vykonania kontrolného znaleckého dokazovania xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxením skutočnosti z odbornej stránky.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. marca 2012, sp. zn. 6 Sžp 6/2011
§ 89
K § 89
Ustanovenie pripúšťa aj možnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxavby a zo stupňa objektívnych okolností nezavinených vlastníkom stavby (napr. zosuvy pôdy, poddolované územie, podmáčanie, otrasy z dopravy).
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx x xxx x xx xxxx xx x xx xx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stavebný úrad je príslušný na povolenie stavby, t.j. či všeobecný stavebný úrad, špeciálny, vojenský alebo iný stavebný úrad. Zákon výslovne uvádza pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosť pri odstraňovaní vlastnej stavby, ako aj bezpečnosť susedných stavieb. Novelou (zákonom č. 237/2000 Z.z.) bol do nových odsekov 3 a 4 tohto ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxeho prípadu. Doteraz bola táto úprava obsiahnutá vo vykonávacom predpise. V prípadoch, keď o odstránení stavby rozhodol súd, stavebný úrad nezdôvodňxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxe, § 44 ods. 2 a 3, § 117 až 121, § 126, 131 SZ
Súvisiace predpisy
§ 42 VTP
§ 91
K § 91
Ide o výnimočné ustanovenie, ktoré sa aplikuje v mimoriadnych xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxtny príkaz na odstránenie stavby bez xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe stavby, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby.
Súvisiace ustanovenia
§ 43d, 43e, § 88 ods. 1 písm. a), § 92, § 94 ods. 2, 3 a 4 SZ
Súvisiaxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxckých požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 92
K § 92
Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxk.
Iný postup sa pripúšťa, ak vznikla situácia upravená v ustanovení § 91, avšak aj v takomto prípade, pokiaľ je to možné, by mal stavebný úrad túto skutxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
§ 93
K § 93
Zákon upravuje zjednodušený postup pri odstraňovaní zmien stavieb, terénnych úprav, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xotýka. Ak ide o špeciálne, vojenské a iné stavby, na konanie sú príslušné špeciálne stavebné úrady, resp. vojenský stavebný úrad, prípadne stavebný úrxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmien ostatných stavieb patrí do kompetencie obce. Pôsobnosť obce je založená novelizovaným ustanovením § 117 SZ.
Súvisiace ustanovenia
§ 72, 117x xxxx xxxx xxx xx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh prác na stavbe, ktorými sa má predísť ďalšiemu ohrozovaniu života alebo zdravia osôb alebo zabrániť hroziacim škodám.
Ak hrozí nebezpečenstvo z omxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prác buď odbornej firme, alebo podnikateľovi a určí pomienky na ich vykonanie tak, aby sa odvrátilo bezprostredne hroziace nebezpečenstvo.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxc, ktoré stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme. Ďalším predpokladom na poskytnutie príspevku vlastníkovi stavby je nedostatok finančných prosxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx príspevku, a to predovšetkým v prípade, keď vlastník stavbu po jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 86, 87, 88, 89, 94 SZ
Súvisiace predpisy
§ 27 VUSZ
§ 96
Vypratanie stavby
K § 96
Vzhľadom na novelu Občianskeho zákonníka z roku 1991, ktorou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxuje zdravie a život osôb, stavebný úrad nariadi vlastníkovi alebo nájomcovi. Pokiaľ stavba obsahuje byty, upovedomí o tom prenajímateľa bytov, aby prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxčil vykonanie rozhodnutia.
Stavebný úrad nariadi vypratanie bytov a nebytových priestorov stavby, ak je to nevyhnutné pre vykonanie nevyhnutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxtovenie tohto rozhodnutia bezodkladne doručiť všetkým účastníkom konania.
Súvisiace ustanovenia
§ 86, 87, 90, 91, 94 SZ
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxx xx xx2/1992 Zb. bol stavebný zákon doplnený o ustanovenie, ktoré zaväzuje právneho nástupcu vlastníka stavby vykonať rozhodnutie nariadené stavebným úxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby, nariadenie zabezpečovacích prác, dodatočného povolenia stavby, nariadenie vypratania stavby (§ 86, 87, 88, 88a, § 94 a 96 SZ).
Ustanovenie sa vzxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia
§ 86 až 88, § 88a, § 94, 96 SZ
Súvisiace predpisy
§ 97
Účastníci konania
K § 97
Pri vymedzení okruhu účastníkov konania podľa § 8x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxou úpravou vlastníckych vzťahov (od účinnosti novely Občianskeho zákonníka z roku 1992) môže ísť tak o právnické osoby, ako aj o fyzické osoby.
Nájomxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxnutí na právach vyplývajúcich z nájomného pomeru.
Pokiaľ sa niekto domáha postavenia účastníka konania, stavebný úrad ho však na konanie neprizvalx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xozhodnúť v správnom konaní. Účastníkom konania je aj stavebný podnikateľ, ktorému má byť nariadené vykonanie neodkladných prác (§ 94).
Súvisiace uxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxy stavebný dohľad
§ xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxotného prostredia, kontrolovať dodržiavanie štátnej technickej politiky vo výstavbe a zabezpečovať dodržiavanie poriadku a disciplíny pri výstavxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu. Nejde o taxatívny výpočet činnosti štátneho stavebného dohľadu.
Súvisiace ustanovenia
§ 99 až 104 SZ
Súvisiace predpisy
§ 28 VUSZ
vyhláškx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 99
K § 99
Štátny stavebný dohľad na základe poverenia vykonávajú zamestxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxnom rozsahu podľa § 98 a osobitných predpisov,
-
iných orgánov štátnej správy určení podľa osobitných predpisov (napr. o požiarnej ochrane),
-
kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxného stavebného úradu, starosta obce pre zamestnancov obecného úradu, prednosta krajského stavebného úradu pre zamestnancov krajských stavebných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx riešiť na mieste stavby technické problémy a prijímať opatrenia na vykonanie nápravy.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvby a bytovej politiky).
Súvisiace ustanovenia
§ 98, § 100 až 104, § 123a SZ
§ 100
K § 100
Ustanovenie ukladá stavebníkovi, zhotoviteľovi, vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxrem iného povinný umožniť aj nazeranie do dokumentácie stavby. Z toho vyplýva, že stavebník musí mať na stavbe k dispozícii kompletnú dokumentáciu ovexxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxty alebo zdravie osôb alebo by mohli spôsobiť veľké hospodárske straty, sú tieto subjekty povinné ohlásiť ich stavebnému úradu.
Súvisiace ustanovexxx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxi podľa ustanovení stavebného zákona postupuje v tomto konaní súčasne podľa ustanovení zákona o priestupkoch v spojení s ustanoveniami správneho porxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxonom štátneho stavebného dohľadu majú oprávnenie v odôvodnených prípadoch vykonať inšpekčnú činnosť, ktorá má preventívny charakter. Sú oprávnení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxdnený predovšetkým vtedy, keď sa na stavbe zistia také skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie verejných záujmov.
Súvisiace ustanovexxx
x xxx x xx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
§ 102
K § xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pôsobiť na odstránenie zistených nedostatkov pri realizácii, užívaní alebo odstraňovaní stavieb. Na činnosť orgánov štátneho stavebného dohľadu bxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxviteľa stavby na jej odstránenie alebo upozorní príslušný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia. Závada môže mať vecný, ale aj právny charxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxbného denníka alebo do jednoduchého záznamu o stavbe, samostatným písomným oznámením alebo do protokolu. Súčasťou výzvy je stručný opis zistenej závxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxravy. Pri uskutočňovaní stavby môže stavebný úrad práce na stavbe zastaviť vtedy, keď zistí závady, ktoré by v prípade pokračovania vo výstavbe mohli sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) nemôžu byť dôvodom na zastavenie stavby. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení stavby nemá odkladný účinok. Stavebník môže v prácach na stavbe pokxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxoch, keď by hrozilo nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia nad prípustnú mieru z dôvodu stavebnej činnosti alebo užívania stavby.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xáklade právoplatného stavebného povolenia. Tento postup prichádza do úvahy vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, keď zxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Zamestnanec poverený výkonom štátneho stavebného dohľadu je podľa odseku 5 oprávnený sledovať nielen stavebnú činnosť, ale aj činnosť zodpovednýcx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxý dozor podľa § 45 ods. 4 SZ. Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu a ak ide o rozostavanú stavbu, bezoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xáujmami spoločnosti. Ak zistí v ich činnosti nedostatky, upozorní podľa potreby príslušný orgán alebo organizáciu (vedenie stavebnej firmy, nadriaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavby ako stavbyvedúci alebo stavebný dozor podľa § 45 ods. 4 SZ a svoju činnosť nevyxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtnej správy vydávať rozhodnutia o náprave závad podľa osobitných predpisov, avšak ak je na nápravu potrebný zásah do stavebnotechnického riešenia stxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xopustí sa priestupku podľa § 105 ods. 1 písm. c) a písm. f) SZ, pričom mu možno uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk. Právnickej osobe a fyzickej osobe podnikaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx x xx xx xxxx § 105, 106, 123a SZ
Súvisiace predpisy
§ 28 VUSZ
vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xlastníkovi stavby sa ukladá povinnosť uchovávať dokumentáciu stavby, a to po celý čas jej užívania; táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetky následne vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxode nehnuteľnosti, na čom by mal mať záujem predovšetkým nový nadobúdateľ.
Súvisiace ustanovenia
§ 40 ods. 4, § 70, 96a, 102, § 104 ods. 2 SZ
§ 104
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxavba bola riadne povolená, t.j. že nejde o tzv. "čiernu stavbu". Tento predpoklad osvedčí stavebný úrad, pričom sa opiera o hodnotenie dôkazov, ktorýmx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxnom prípade sa postupuje podľa § 88 ods. 1 písm. b) SZ.
Tento inštitút je jediným právnym prostriedkom, ktorý umožňuje nahradiť chýbajúce doklady (naxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxšetkým zo stavebnotechnického usporiadania stavby. Ak však na základe neho nemožno dospieť k jednoznačnému záveru, vychádza sa z účelu, na ktorý sa stxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxse ( § 29 VUSZ). Na jej spracovanie sa nevyžaduje oprávnenie na projektovú činnosť. Úplnosť a vecnú správnosť pasportu overuje stavebný úrad, pričom oxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx,
Súvisiace predpisy
§ 29 VUSZ
TRETIA ČASŤ
SANKCIE
§ 105
Priestupky
K § 105
Na prejednávanie priestupkov občanov sa vzťahuje zákon SNx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xeciach priestupkov, podmienky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx o priestupkoch platí vo vzťahu k nemu subsidiárne. Orgánom príslušným na prerokovanie priestupku je obec (pozri zákon č. 416/2001 Z.z. a § 117 SZ), ktxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxokovanie priestupku podľa § 105 SZ je tento špeciálny stavebný úrad, ak osobitné predpisy na úseku priestupkov neustanovujú inak. Podľa novely (zákoxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x princípu zodpovednosti za zavinenie. V konaní o priestupkoch sa uplatňuje zásada oficiality, to znamená, že správny orgán je povinný začať konanie o pxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo išlo o poznatok z vlastnej činnosti správneho orgánu). Skutkové podstaty priestupkov sú rozdelené do štyroch skupín podľa závažnosti priestupxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom. Účastníkom konania nie je oznamovateľ priestupku. Účastník konania má právo sa vyjadriť k obvineniu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxanie priestupku, pričom musí byť riadne predvolaný, alebo vtedy, keď sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu nedostaví na prejexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxý pritom prihliadať na závažnosť priestupku, spôsob, akým bol spáchaný, a na jeho následky, na okolnosti, za akých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx SZ pokuta) vzťahujúca sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný.
Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky ( § 20 záxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Vec sa musí prejednať a právoplatne skončiť v prekluzívnej jednoročnej lehote.
Priestupky podľa § 105 SZ nemožno prejednať podľa zákona o priestuxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxy a osoby počas výkonu trestu odňatia slobody. V týchto prípadoch sa priestupok prejedná podľa osobitných predpisov.
Konanie o priestupku nemožno vxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xez toho, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xase spáchania priestupku nedovŕšila pätnásty rok svojho veku alebo trpela duševnou poruchou, pre ktorú nemohla rozpoznať, že svojím konaním porušujx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxoch).
Zákon o priestupkoch zaviedol povinnosť občana uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku v prípadoch, keď bol uznaný za vinného. Vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtupku odvolanie, poškodený sa môže odvolať len voči výroku o náhrade škody. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Platí zásada, že v odvolacom konaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) bol do tohto ustanovenia doplnený odsek 5 (ostatné odseky boli prečíslované), ktorý ustanovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxých stavieb (pokuty za "čierne reklamné stavby").
Súvisiace ustanovenia
§ 117, 120, 121, 123a SZ
Súvisiace predpisy
zákon SNR č. 372/1990 Zb. x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxvuje paušálna suma trov konania o priestupku
Judikatúra
Pokiaľ stavebník stavbu uskutočňuje bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, dopxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxnému dozoru.
I. Legitímne očakávania vo vzťahu k správnym rozhodnutiam, že o ich veci bude rozhodnuté obdobne ako vx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxná najmä v prípadoch sankcií, ktoré xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxahy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxledkom tohto procesu (uváženia), musí byť aj náležite odôvodnené.
V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 5/2012, pod č. 105/2012, s. 89)
Pokiaľ stavebník uskutočňuje stavbx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uskutočnenie stavby stavebníkovi a nie jeho stavebnému dozoru.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. novembra 2009, sp. zn. 1 Sžo 98/2009 (publ. v Zbierkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxok rozšíri alebo doplní, alebo spresní, musí umožniť obvinenému z priestupku sa k novo sformulovanému, resp. doplnenému skutku vyjadriť. Správny orgxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xonaní, predmetom ktorého je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, správny orgán konajúci podľa ustanovení stavebného zákona postupuxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxembra 2010, sp. zn. 6 Sžo 165/2010
I. Legitímne očakávania vo vzťahu k správnym rozhodnutiam, že o ich veci bude rozhodnuté obdobne ako vo veci skutkovx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavne neproporcionálne a neprimerane povahe skutku a jeho dôsledkom.
III. Ukladanie pokút za správne delikty sa uxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu (uváženia) musí byť aj náležite odôvodnené.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. júna 2011, sp. zn. 8 Sžo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xa protiprávneho konania uvedeného v tomto ustanovení dopustí právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov (podľa Obchodnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxednosti, t.j. netreba dokazovať zavinenie. Delikty možno prejednať len so subjektmi, ktoré majú právnu subjektivitu, resp. s ich štatutárnymi zástuxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvny orgán je povinný začať konanie, ak sa dozvie o správnom delikte.
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok. Pri určovaní miesxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xríslušnosť určí podľa miesta nehnuteľnosti, a na konanie, keď je predmetom konania činnosť, sa príslušnosť určí podľa miesta tejto činnosti. Správny xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxosť vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam a navrhnúť prípadne doplnenie podkladov.
Osobitný prípad predstavuje situácia, keď fyzická osoba podnikxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xývanie (napr. na prízemí prevádzkareň a na poschodí byt). V tomto prípade by mal správny orgán zistiť, kedy boli stavebné práce vykonané, najmä či sa najxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxckej osoby podnikajúcej podľa osobitných predpisov. Ak by sa stavebné práce uskutočňovali takto po etapách, išlo by o dva samostatné skutky so samostaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxé konania a rozhodnutia. Ak by však nebolo možné jednoznačne časovo oddeliť uskutočňovanie stavby alebo jej zmeny, nepovolená činnosť by sa mala kvalixxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o správnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxpustí správneho deliktu, uloží sa pokuta tejto právnickej (alebo fyzickej) osobe, a nie stavebníkovi, avšak za podmienok, že stavebník zákon neporušxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) boli do tohto ustanovenia doplnené odseky 5 a 6. Ustanovilo sa nové skutkové vymedzenie správneho deliktu pri poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxe, a to až odstránenia zistených nedostatkov.
Súvisiace ustanovenia
§ 117, 120, 121, 123a SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. o správnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový procxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel.
Ak sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu.
V stavebnom konaní, oxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xx. zn. 6 Sžp 1/2011 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uloženx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxerke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, č. vyd. 2/2013, publ. č. 22/2013, s. 59 a v čas. Zo súdnej praxe č. 6/2012, pod č. 59/2012, s. 285)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxu, že bez funkčnej plynovej kotolne zabezpečujúcej dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do bytového domu, za súčasného nepokrytia týchto dodávok inýx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššieho súdu SR z 26. februára 2014, sp. zn. 6 Sžp 5/2013
Zákonodarca v právnej norme § 71 ods. 1 písm. c) SZ ustanovuje ako zákonnú podmienku vyžiadanxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxak nie pevné spojenie so zemou tak, ako to vyžaduje pri stavbách.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2011, sp. zn. 6 Sžp 9/2011
Ak sa informačnéx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2012, sp. zn. 8 Sžp 8/2011 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom. Prvok dočasnosti vyjadruje práve tú skutočnosť, že uvedené zariadenia slúžia len pre poxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xx13, sp. zn. 8 Sžp 22/2012
§ 107
Lehoty ukladania a výnosy pokút
K § 107
U právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich podľa osobitných predpxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxená dvojročná lehota (tzv. subjektívna lehota), ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa orgán príslušný vo veci rozhodnúť dozvedel o porušení stavebného zxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxe sa zastaví. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, resp. pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.
Judikatúra
V stavebnom konaní, obdobne axx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxp 1/2011 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 5/2012, pod č. 105/2012, s. 89)
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYVLAxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxstná podľa článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa článku 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a podľa § 128 ods. 2 OZ. Zákonnými podmiexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za náhradu a účel vyvlastnenia sa nemohol dosiahnuť inak (napr. dohodou o kúpe, o zriadení vecného bremena a pod.).
Vyvlastnenie je najširšie upravexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní.
Niexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného rámca verejného záujmu. Týkx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxkutočnenie verejnoprospešných stavieb. Významným posunom v rozhodovaní stavebných úradov je to, že o verejnoprospešných stavbách rozhoduje obecnx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. Dôležitú úlohu v danom prípade zohráva verejná kontrola, pretože proces prerokovania územnopxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xákona, banského zákona, cestného zákona, zákona o dráhach, zákona o energetike, zákona o obrane atď.), účel sa preukazuje v nadväznosti na osobitný záxxxx
V súvislosti s možnosťou vyvlastnenia podľa osobitných prxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokiaľ nový predpis alebo zmenený predpis nevymedzil možnosť vyvlastnenia, potom nemožno docieliť vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe vyvlastxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 513/20xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx8/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bol z dôvodu zjednodxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxv súvisiacich s výstavbou diaľnic, ciest a miestnych komunikácii.
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, stavby a práva k nim možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k nim obmedziť na uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx verejnom záujme, t.j. ich význam sa prejaví v ekonomike Slovenskej republiky, v sociálnej sfére zvýšením zamestnanosti či objemu výroby a v exportnej xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základných práv a slobôd
Judikatúra
1. Ústavný princíp rovnosti pri zachovaní zákonnej ochrany vlastníckeho práva u všetkých vlxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxené podmienky (čl. 20 ods. 1 druhá veta v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy SR). Tento princíp platí aj pri najvýraznejšom zásahu do vlastníckeho práva, ktoxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xreto nespočívajú len v povinnosti zákonom upraviť nevyhnutnú mieru a verejný záujem tohto zásahu do vlastníckeho práva, ale aj v povinnosti poskytnúť xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xásadne vyváži ujmu, ktorá odňatím veci vznikla. Ochrana vlastníckeho práva pri vyvlastnení totiž nezahrňuje v sebe aj právo na získanie majetku.
3. Nxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxrady, ktorú vyjadruje výška peňažnej náhrady, zohľadní základný predpoklad vyvlastnenia, ktorým je verejný záujem (v zákone vyjadrený účelom vyvlaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xreto ju na návrh vlastníka stavby (pozemku) nemôže uložiť svojím rozhodnutím súd.
Súd v správnom súdnictve preskúxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xôkazov vykonaných správnym orgánom.
Určenie iného orgánu na konanie a rozhodovanie vo veci ako by bol príslušný, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxo nemožno rozširovať. Prihliadajúc na skutočnosť, že na určenie príslušného stavebného úradu sa nevzťahuje správny poriadok, treba dbať o to, aby takxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnie nie je aplikácia správneho poriadku vylúčená, preto je nevyhnutné postupovať v súlade s § 14 ods. 1 správneho poriadku. V zmysle ustálenej judikatúxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. júna 2013, sp. zn. 3 Sžp 8/2013
Navrhovateľ vyvlastňovacieho konania súčasne musí byť osobu, ktorx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxastníctva na inú osobu ako navrhovateľa. Vyvlastňuje sa preto, aby vec nadobudol priamo navrhovateľ vo verejnom záujme a využíval ju v súlade s kogentnxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xktívnej legitimácie v procese vyvlastnenia nie je možné odstrániť zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2013x xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xa musí rozhodnúť o všetkých právach na vyvlastnené nehnuteľnosti s výnimkou práva užívať bytové a nebytové priestory, pretože toto právo vyvlastneníx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxebný úrad môže v rozhodnutí o vyvlastnení rozhodnúť o tom, že tieto práva vyvlastnením nezanikajú.
Súvisiace predpisy
zákon č. 116xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxho poriadku vylúčená, preto je nevyhnutné postupovať v súlade s § 14 ods. 1 správneho poriadku. V zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu nie je opxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxjvyššieho súdu SR z 11. júna 2013, sp. zn. 3 Sžp 8/2013
§ 110
Podmienky vyvlastnenia
K § 110
Obligatórne zakotvená podmienka, že vyvlastniť možxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy je prvoradý. Ide najmä o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o vzniku, zmene alebo zániku vecného bremena. Odmietnutie dohody vlastníkom musí byť v konaní jednoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníka, ktorý v uvedenej lehote na ponuku nereagoval. Iným spôsobom dosiahnutia cieľa vyvlastnenia sa rozumie zrušenie spoluvlastníctva alebo iné súdxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxteľnosti maloletý. Keďže nejde o bežné nakladanie s majetkom, je potrebné, aby súhlas zákonného zástupcu s prevodom nehnuteľnosti schválil súd ( § 28 xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou.
Ak ide o účel vyvlastnenia, na ktorý netreba vydať územné rozhodnutie, stavebný úrad skúma súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia.
Nevyhnutný rozsah vyvlastnenia sa skúma nielen z hľadiska rozsahu záberu nehnuteľností potrebných na uskutočnenie účelu, na ktorý sa vyvlastňxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxisiace ustanovenia
§ 8 až 13 SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných invxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnie nie je aplikácia správneho poriadku vylúčená, preto je nevyhnutné postupovať v súlade s § 14 ods. 1 správneho poriadku. V zmysle ustálenej judikatúxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. júna 2013, sp. zn. 3 Sžp 8/2013
Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. mája 2010, sp. znx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxlastnenie
§ 111
Náhrada za pozemky a stavby
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxláška č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim bola zákonom č. 229/1997 Z.z. zrušená s účinnosťou od 1. sepxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu v primeranej výške. Jej primeranosť posúdi stavebný úrad vo vyvlastňovacom konaní podľa znaleckého posudku vypracovaného súdnym znalcom v sxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite. Táto úprava sa vzťahuje už aj na vyvlastňovacxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxhu vyvlastňovacieho konania sa účastníci konania nezhodnú, pokiaľ ide o rozdelenie výšky náhrady. V takom prípade v záujme právnej istoty je navrhovaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxený zákonom č. 175/1999 Z.z.) umožňuje, aby vyvlastňovacie konanie prebehlo aj v prípade, keď ide o pozemky, pri ktorých sa nepodarilo zistiť vlastníkxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxplatí vlastníkovi, ak o ňu požiada do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o vyvlastnení, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa vyvlastnenia.
Súvixxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxona č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov
vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk) v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek ixx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dôkazov vykonaných správnym orgánom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. mája 2010, sp. zn. 6 Sžo 150/2009 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxjúcich vecným bremenám
K § 111a
V tomto ustanovení je zakotvená povinnosť poskytnúť náhradu aj v prípade, ak sa vlastnícke právo k stavbe alebo pozexxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx primeraná náhrada. Určeniu výšky náhrady musí predcházať zisťovanie, či táto náhrada je primeraná rozsahu obmedzenia výkonu vlastníckych práv.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxx xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
x xxxade s ústavou a Občianskym zákonníkom za vyvlastnené nehnuteľnosti prináleží vlastníkovi náhrada. Táto náhrada môže byť finančná, ale aj vecná, najmx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti. Nový vlastník nehnuteľnosti je povinný uhradiť aj náklady súvisiace s vyprataním nehnuteľnosti a so sťahovaním hnuteľného majetku. Stavebný úrxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxno poskytnúť aj pridelením náhradného pozemku. V prípade vyvlastnenia pozemku alebo stavby z dôvodu výstavby diaľnice má však prednosť poskytnutie nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na jej aplikáciu v praxi je zásada dobrovoľnosti zo strany vyvlastneného. Náhradu pridelením pozemku totiž nemožno poskytnúť, ak s tým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý okrem iného spresňuje poskytovanie náhrady za vyvlastnenie stavby na bývanie na účely prípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxx xx xxx xx
xxxxxxxxe predpisy
Vyvlastňovacie konanie
§ 112
K § 112
Ako zo zákona vyplýva, na vyvlastňovacie konanie je príslxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxe vyvlastňovacieho konania pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa cestného zákoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxý úrad.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úradov na obvodné úrady v sídlach krajov.
Ox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxy a bytovej politiky).
Návrh na vyvlastnenie môže podať len ten, kto bude využívať nehnuteľnosť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Novelou (zákonom č. xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxe účastníkov konania, označenie vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, uvedenie rozsahu vyvlastnenia a účelu, pre ktorý sa vyvlastňuje, návrh náhraxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslanej písomnej výzvy. Podrobnosti návrhu na vyvlastnenie upravuje § 30 VUSZ.
x x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxebo dráh realizovaných v záreze alebo na násype, kde skutočný záber pozemkov použitých na stavbu, možno zistiť až po uskutočnení stavby. V konkrétnych xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx
x xx xx xx xxxxxx x. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Judikatúra
Pri vyvlastnení z dôvodu verejného záujmu musí byť zachovaná rovnováha xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx konania súčasne musí byť osobu, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Stavebný zákon neupravuje možnosť vyvlastňovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xáujme a využíval ju v súlade s kogentným účelom vyvlastnenia.
Aktívne legitimovaným subjektom pre podanie návrhu na vyvlastnenie vo veciach miestnyxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xajvyššieho súdu SR z 3. decembra 2013, sp. zn. 3 Sžp 20/2013
Uskutočnenie vyvlastňovacieho pojednávania podľa § 112 stavebného zákona v znení neskoxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxencia musí byť stavebnému úradu preukázaná.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2014, sp. zn. 3 Sžp 30/2013
Znalecký posudok je jedným z dôkaxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxe hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.
Rozsudok Najvyxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx z dôvodu verejného záujmu musí byť zachovaná rovnováha medzi verejným záujmom a náhradou, ktorá má byť za vyvlastnené pozemky poskytnutá.
Rozsudok Nxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx
x xxx
x x xxx
xx xxxxxxx xd zákona o správnom konaní stavebný zákon pri vyvlastňovacom konaní obligatórne ustanovuje povinnosť ústneho prerokovania návrhu na vyvlastnenie. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxní návrhu, pretože na neskôr uplatnené námietky sa neprihliada. Keďže ide o mimoriadny zásah do vlastníckych práv, na túto skutočnosť musia byť účastnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxetnuté v územnom konaní alebo ktoré mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní. Z dôvodu ochrany vlastníckych práv bolo novelou stavebného zákoxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x stavebnom zákone pri úprave vyvlastňovacieho konania nie je vymedzený okruh účastníkov, preto platí ustanovenie § 14 zákona o správnom konaní, podľa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x18/2010 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2010 bola do odseku 2 vložená úprava, ktorá rieši administratívne postavenie exekútora vo vyvlastňovacom konaníx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxňovacieho konania, uskutočnenie ústneho pojednávania a rozhodnutie o vyvlastnení. Exekútorovi sa však nepriznáva postavenie účastníka konania.
xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxi vyvlastňovacieho konania.
Novelou (zákonom č. 290/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2005 v nových odsekoch 4 a 5 sa osobitne pre vyvlastňovacie konxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x záujme urýchlenia konania a jeho účelnosti pre účastníka konania a stavebný úrad, ktorý koná vo veci, sa explicitne ustanovuje, čo je obsahom podania, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxna č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Judikatúra
Uskutočnenie vyvlastňovacieho pojednávania podľa § 112 stavebného zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtorých existencia musí byť stavebnému úradu preukázaná.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2014, sp. zn. 3 Sžp 30/2013
§ 113a
K § 113a
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím o vyvlastnení dotknuté. Zákonodarca v záujme umožnenia získať vlastníctvo k pozemkxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o riešenie situácií, keď nemožno konať s vlastníkom pozemku alebo stavby, pretože prebieha dedičské alebo občianskoprávne konanie, prípadne vlastnxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určí oprávnená osoba.
Zákonom xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxníkov.
Zákonom č. 254/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 17. októbra 2015 doplnil do ustanovenia nový odsek 3, ktorý osobitne ustanovuje okruh účastníkov xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alebo stavba sú predmetom konania o dedičstve s tým, že domnelých dedičov, ktorí sú účastníkmi vyvlastňovacieho konania, zastupuje v tomto konaní až dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xôvodne domnievať, že sú dedičmi.
Súvisiace predpisy
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov
§ 17 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlaxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxti podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vždy v ňom musí byť uvedený účel vyvlastnenia podľa § 108 ods. 2 SZ (§ 141 SZxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxvať poučenie účastníka, voči ktorému vyvlastnenie smeruje, o jeho časovo neobmedzenom práve požadovať zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení, a vrátenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxzhodnutí o vyvlastnení. Vzhľadom na závažnosť dôsledkov rozhodnutia o vyvlastnení odvolaniu proti rozhodnutiu o vyvlastnení nemožno odňať odkladnx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxplnila do § 247 nový odsek 4, podľa ktorého ak je proti rozhodnutiu o vyvlastnení vo veciach, o ktorých rozhoduje podľa § 117a krajský stavebný úrad, podaxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xávrhu.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úradov na obvodné úrady v sídlach krajov.
Ox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxy a bytovej politiky).
Súvisiace ustanovenia
§ 116, 139, 141 a 143 SZ
Súvisiace predpisy
xxx xx xxxx x xxxxxx xx
x xx xxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby
x xxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozhodnutia o vyvlastnení, pretože sa na ňu viažu dôležité práva a povinnosti tak navrhovateľa, ako aj vyvlastneného. Lehota na začatie užívania vyvlaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx
x xxx
x x xxx
Stavebný zákon obligatórne zakotvuje povinnosť stavebného úradu na základe návrhu vyvlastneného zrušiť rozhodnutie o vyvlastnení novým správnym xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákone č. 87/1990 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, podľa ktorého vyvlastnená vec, ak existuje a neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená, sa vráxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho vyvlastňovacieho konania.
Na podanie žiadosti je určená lehota dva roky, ktorá začína plynúť po uplynutí lehoty určenej v rozhodnutí o vyvlastnexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxdíde ďalším sporom.
Pri zrušení rozhodnutia o vyvlastnení je vyvlastnený povinný vrátiť náhradu, ktorú za vyvlastnenie dostal, x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxovať súdy.
Súvisiace ustanovenia
§ 115 SZ
PIATA ČASŤ
STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
Stavebné úrady
§ 117
K § 117
V roxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxdie zverený úradom životného prostredia.
Novelizáciou stavebného zákona (zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na obce pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania, v dôsledku čoho bola činnosť na úseku vyvlastnenia vyňatá z činnosti stavebnxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave a zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice a mestské zastupiteľstvá sú oprávnené určiť štatútom, ktorá mexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxsobnosti stavebného úradu opätovne zaraďuje aj činnosť na úseku vyvlastnenia, tak ako to ustanovoval stavebný zákon pred novelizáciou zákonom č. 416xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxsť stavebného úradu vrátane vyvlastňovacieho konania týmto opätovne prechádza z okresných úradov na obce a celá pôsobnosť stavebného úradu je výkonox xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxe dobrovoľnosti a zriadiť na tento účel spoločný obecný úrad ( § 20a zákona č. 369/1990 Zb.). Týmto sú zachované základné princípy reformy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx vylúčené, aby obec túto činnosť zabezpečovala len sporadicky, napríklad fyzickou osobou.
Na prenesený výkon štátnej správy štát poskytuje obciam xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebného poriadku a bývania zriadenej zákonom č. 608/2003 Z.z.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xabezpečuje, aby všetci účastníci stavebného procesu, najmä investori, stavebníci, orgány štátnej správy a samosprávy, občania mali možnosť prostrxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxcných úradov, ktoré zabezpečujú činnosť stavebných úradov na území Slovenskej republiky. Aktualizáciu informácií bude ministerstvo zabezpečovať xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdov na obvodné úrady v sídlach krajov.
Od 1. októbra 2013 (účinnosťou zákona č. 180/2013 Z.z.) pôsobnosť obvodných úradov v sídle kraja vykonávajú okxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoriadku obec zabezpečí personálne obsadenie tak, aby sa tieto činnosti vykonávali v plnej kvalitatívnej miere zamestnancami, ktorí pri výkone práce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxazniť, že obecné, resp. mestské zastupiteľstvá nemôžu zasahovať do činnosti stavebného úradu, pretože stavebný úrad nevykonáva samosprávnu činnosxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamesxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xx/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx6/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Judikatúra
Krajský pamiatkový úrad nie je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxavebné povolenia (§ 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. septemxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxla 2005 prechádza z obce na krajský stavebný úrad, čím sa má dosiahnuť väčšia efektivita vyvlastňovacieho konania. Pokiaľ ide o rozsah, výkon pôsobnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxia ich ochranných pásiem podľa cestného zákona a realizáciu významnej investície podľa osobitných predpisov.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx13 Z.z.) pôsobnosť obvodných úradov v sídle kraja vykonávajú okresné úrady v sídle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov
§ 117b
K § 117b
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxic a ciest pre motorové vozidlá sa novelou (zákonom č. 540/2008 Z.z.) menila vecná príslušnosť na konanie o umiestnení stavby diaľnice a cesty pre motorxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxastrálne územie jednej obce ako stavebného úradu.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx územného konania je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Od xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a bytovej politiky).
Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam okresného úradu v sídle kraja vydaným podľa tohto ustanovenia na úseku územného konania jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx stavebného úradu na úseku územného konania a stavebného poriadku sa s účinnosťou od 1. apríla 2003 opätovne stal krajský úrad. V intenciách reformy verxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkonávané podľa stavebného zákona do konca roku 2003.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebnýcx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxjú okresné úrady v sídle kraja (odbory výstavby a bytovej politiky).
Súvisiace predpisy
zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xoplnení niektorých zákonov
Judikatúra
Pokiaľ preskúmavané rozhodnutie podpísala osoba, ktorú nemožno identifikovať, pretože nikde v rozhodxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaujatosti zamestnanca obecného úradu do kompetencie starostu v stavebných veciach nepatrí.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. júna 2011, sp. zn. 3 Sžx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia, plynovody, ropovody, pozemné komunikácie, telekomunikačné káble, železničné trate, vodovodné rady, zberné kanalizačné potrubia a pod.). Takxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxť na novelu stavebného zákona č. 540/2008 Z.z., podľa ktorej príslušným stavebným úradom na uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy v územnom obvode každého stavebného úradu, ako aj odborné predpoklady úradu na konanie (počet a skúsenosti zamestnancov stavebného úradu, poloha stxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu poskytovať v konaní potrebnú súčinnosť.
Zákon výslovne neurčuje, na podnet koho sa podáva návrh na určenie príslušného stavebného úradu podľa odsxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxi, z ktorých možno vychádzať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu. Určenie príslušnosti na konanie nemá formu rozhodnutia a stavebný úrad určexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na obvodné úrady v sídlach krajov.
Od 1. októbra 2013 (účinnosťou zákona č. 180/2013 Z.z.) pôsobnosť obvodných úradov v sídle kraja vykonávajú okresxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xtavebníka. Podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce zastupuje obec a zároveň je oprávnený vykonávať správne konanie podľa stavebného zákona, prxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
Určenie iného orgánu na konanie a rozhodovanie vo veci ako by bol príslušný, treba, ako výnimku z pravidla, uplatňovať reštriktívne. Stavebný zákon txxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxého stavebného úradu sa nevzťahuje správny poriadok, treba dbať o to, aby takýto postup neznamenal prejav svojvôle správneho orgánu.
Uznesenie Najvxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxľujúci špeciálne stavby, ako sú napríklad cesty, diaľnice, letiská, stavby pre železničnú dopravu a vodné stavby. Pôsobnosť špeciálneho stavebného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xredpisy neupravujú celkom alebo sčasti odlišný postup pre špeciálne stavby, špeciálne stavebné úrady postupujú podľa stavebného zákona a jeho vykonxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxbu tvorí viacero objektov podliehajúcich rôznym právnym predpisom upravujúcim pôsobnosť špeciálnych stavebných úradov (napr. stavby na bývanie, mxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxozri § 65 SZ), stavebné povolenie však musí byť vydané na každú stavbu samostatne, a to príslušným stavebným úradom.
Podľa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx keď na stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie (§ 39a SZ), špeciálny stavebný úrad je povinný vyžiadať si súhlas všeobecného stavebného úradu. Všeobexxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxemného rozhodnutia alebo ak sa zo zákona nevydáva, všeobecný stavebný úrad skúma, či boli dodržané podmienky vymedzené pre dané územie iným spôsobom (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnaní, ktoré uskutočňuje špeciálny stavebný úrad.
Od 1. novembra 2005 sa medzi špeciálne stavebné úrady zaraďujú aj banské úrady, ktorým táto kompetxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxx xx xxxx x xxxx xxx xx
xxxxxxxce predpisy
zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnnosť spočívajúcu vo vyplatení odplaty na obmedzenie vlastníckeho práva, táto skutočnosť nepredstavuje dôvod na zrušenie letiska.
R 62/2015 (sp. zxx x xxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlovenskej republiky, ktoré xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xríslušný všeobecný stavebný úrad. Ak však ide o stavby v území vojenských obvodov, vojenské stavebné úrady vydávajú aj územné rozhodnutie.
Pôsobnoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxvby tohto rezortu, orgány Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre stavby tohto rezortu a orgány Úradu jadrového dozoru Slovenskej repxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxho úradu pre stavby uránového priemyslu nevykonáva vzhľadom na to, že na území našej republiky sa urán neťaží.
Kompetencia vykonávať činnosť stavebxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 16, 32, 39, 112, § 117 až 120 SZ
Súvisiace predpisy
zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 541/2004 Zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrú možno označiť ako záležitosť životného prostredia, ako s týmto pojmom narába Aarhuský dohovor. Akékoľvek povoľovanie vrátane stavebného konania xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xohto dohovoru.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2013, sp. zn. 5 Sžp 21/2012
§ 123
K § 123
Krajský stavebný úrad si v konkrétnom prípade môžx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhodnutia, stavebného povolenia až po kolaudačné rozhodnutie. V konkrétnom rozhodnutí by mal výslovne uviesť dôvody, ktoré ho viedli k vyhradeniu si pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xstanovením nie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úradov na obvodné úrady v sídlach krajov.
Od 1. októbrx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx politiky).
Súvisiace ustanovenia
§ 117 až 121 SZ
Súvisiace predpisy
§ 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxnie tohto ustanovenia vymedzila novela (zákon č. 479/2005 Z.z.). Keďže pôsobnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku prešla na iný ústxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsť sa zohľadnila v stavebnom zákone kreovaním nového inšpekčného orgánu s vymedzením jeho kompetencií tak, aby plnil úlohy pre Ministerstvo dopravy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť v území zabezpečujú inšpektoráty xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe riaditeľstvo so sídlom v Bratislave. Územné obvody a sídla jednotlivých inšpektorátov sú uvedené v prílohe zákona.
Podľa odseku 4 na zabezpečenie xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxie v oblasti represie, je oprávnená ukladať sankcie za porušenie stavebného zákona podľa § 105 a 106. O odvolaní voči rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxdľa ktorého ide o stavby v správe, nájme alebo výpožičke Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcií uvedených orgánov užívané na služobnú potrebu.
Pôsobnosť na úseku inšpekcie, resp. štátneho stavebného dohľadu pre stavby v rezorte obrany vykxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxavbách s jadrovým zariadením alebo súvisiacich s jadrovým zariadením.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV
§ 125
Zabezpečenie záujmov oxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxzpečnosť štátu, a oznámia to príslušným obciam na účely územného rozhodovania a vydávania stavebných povolení. Na takomto území možno vydať územné roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávnym rozhodnutím, ale v rámci územného a stavebného konania. Osobitné podmienky uvedené v tomto súhlase stavebný úrad zahrnie do územného rozhodnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx uplatní špeciálne požiadavky na úpravu už existujúcich stavieb. Náklady na tieto úpravy znáša orgán, ktorý si tieto požiadavky uplatnil.
Novelou (xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o slobode informácií, aby sa predišlo ovplyvneniu verejnosti a bolo zabezpečené objektívne a spravodlivé riešenie problémov týkajúcich sa oblasti žxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
Dotknutými orgánmi v procese obstarávania a scxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxnnosti pri ochrane verejných záujmov podľa osobitných právnych predpisov. Podľa povahy ide najmä o tieto právne predpisy:
-
zákon č. 364/2004 Z.z. x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
-
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 220/2004 Z.z. o ocxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práce v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
-
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike,
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov.
Súhlasy, záväzné posudky a stanoviská dotknxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxad ako stanoviská, ktorými je stavebný úrad viazaný a zahrnie ich do svojho rozhodnutia.
Povinnosť stavebného úradu vyžiadať si záväzné stanovisko xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxvaní jadrovej energie (atómový zákon) povoľovanie a kolaudovanie stavieb s jadrovým zariadením od 1. decembra 2004 patrí do kompetencie Úradu jadrovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxajú verejných záujmov a nie ich subjektívnych práv. Nevystupujú ako nositelia alebo adresáti práv a povinností, ktoré sú predmetom konania, a preto nix xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podľa stavebného zákona predkladajú záväzné stanoviská, ktoré sa týkajú verejných záujmov a nie ich subjektívnych práv. Nevystupujú ako nositelia axxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 1. júla 2010, sp. zn. 8 Sžo 162/2009 (publ. v čas. Zo súdnej praxe č. 5/2010, pod. č. 53, s. 188)
I. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx koncentračnej zásady na jeho stanovisko neprihliadne.
II. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxh spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009 (pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx ochrany prírody v obci, musí mať ako štátny orgán a stavebný úrad k dispozícii technické pomôcky uľahčujúce zistenie, či určitý pozemok požíva zvýšenú xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní umiestnenia reklamného zariadenia v chránenom území a následne prihliadnuť na také rozhodnutie v stavebnom konaní.
II. Napriek objektívnej zodpxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu a nepoučeniu žalobcu, potom nie je v súlade so zásadami právneho štátu a spravodlivosti ukladať žalobcovi pokutu len preto, že sa spravoval nesprávnyx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx xxx xxxxxxxxní alebo uskutočňovaní stavby alebo v rámci prípravných stavebných prác sa nájdu archeologické nálezy, stavebník je povinný oznámiť to stavebnému úrxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxny až do času, kým príslušný orgán nevykoná jeho obhliadku.
Súvisiace predpisy
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
§ 127a
Úxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx treba nimi rozumieť napríklad požiar, povodeň, zemetrasenie, prepadnutie podlažia stavby na poddolovanom území, zasiahnutie stavby bleskom alebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxzických a právnických osôb v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej nečakanej udalosti má charakter operatívnych zákrokov a opatrení, ktoré si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xx x xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxe stavby plynovej teplovodnej kotolne pre bytový dom by spadalo do kategórie "inej mimoriadnej udalosti" v zmysle § 127a ods. 1 SZ, z dôvodu, že bez funkčxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxi prostredníctvom elektrických výhrevných telies), by skutočne bolo bezprostredne ohrozené zdravie vlastníkov bytov.
Rozsudok Najvyššieho súdu xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx
x x x28
Vzhľadom na spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré mali za následok zánik štátneho dirigizmu vo výstavbe, je toto ustanovenie zákona obsolétne.
x xxx
x x xxx
Ustanovenia súvisia s nevyhnutnosťou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky, ktorý sa buduje v rámci Štátneho informačného systému.
§ 129a
Register záujmových združení vlastníkov reklamných staxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxné záujmové združenia vlastníkov reklamných stavieb, ktoré splnia požadované podmienky stavebným zákonom. Zavedenie registra vytvára formálne poxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 131
K § 131
Evidovanie a ukladanie územnoplánovacej dokumentácie a dokladov a doplnkov k územnoplánovacej dokumentácii, územných rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxácie a relevantných podkladov (teda aj územnoplánovacích podkladov) zabezpečujú tie orgány územného plánovania, ktoré ju obstarali.
Judikatúra
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
§ 132
K § 132
Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby všetky rozhodnutia vydané v správnom konaní vrátane s tým súvisiacej sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxánom štátnej správy na základe prenesenej právomoci podľa § 117 SZ.
Súvisiace ustanovenia
§ 117 až 121, § 123 SZ
§ 133
K § 133
Nazeranie do úzexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxť každý, keďže ide o základný dokument rozvoja určitého územia. Preto nemusí osobitne preukazovať odôvodnenosť svojej požiadavky. Pokiaľ ide o nazerxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), ktoré xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xrčitá fyzická alebo právnická osoba mala respektíve nemala byť účastníkom stavebného konania treba skúmať, či uskutočnením stavby podľa stavebného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxv.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 134
Vstup na cudzie pozemky a stavby
K § 134
V odseku 1 sú upravené podmienky vstupu na cudzí pozemok a stavbu pre vymedzený okrux xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa. xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úradu, krajského stavebného úradu (zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úradov na obvodné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxpovať na cudzie nehnuteľnosti priamo zo zákona, ale len s vedomím ich vlastníka, a na výkon svojej právomoci musia byť najskôr príslušným orgánom osobixxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje vstup na cudzie nehnuteľnosti bez vedomia vlastníka len v tých prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo z omeškania, avšak o vykonaných úkonoch musia vxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxednosti, t.j. bez ohľadu na zavinenie. Škoda sa nahrádza predovšetkým uvedením do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, treba sa o spôsobe náhrady škody dxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)
čl. 12 ods. 3 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
Opatrenie má charakter čaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx samostatným rozhodnutím, alebo priamo v rozhodnutí, ktoré sa vydáva vo veci samej (napr. v stavebnom povolení, v rozhodnutí o vykonaní nevyhnutných úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa odseku 1, má zo zákona povinnosť uviesť susednú nehnuteľnosť do pôvodného stavu.
Na rozhodovanie o náhrade škody je príslušný súd v občianskoprávxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odpadu s prípojkou a s tým spojený vstup stavebníkov na susediaci pozemok a umožnenie prechodného uloženia hliny z výkopu na tomto susediacom pozemku txxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe stavebný úrad podľa citovaného ustanovenia stavebného zákona.
Nejde tu iba o vstup na susediaci pozemok nevyhnutne vyžadovaný údržbou a obhospodaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba mala, prípadne nemala byťúčastníkom stavebného konania treba skúmať, či uskutočnením sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsah do týchto práv.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2012, sp. zn. 8 Sžp 20/2012 (publ. v časopise Zo súdnej praxe č.1/2013, pod č. 9/2013, sx xxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa riešia dohodou ich nadriadených orgánov.
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxi konaniach, na ktoré sú príslušné špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady.
Súvisiace ustanovenia
§ 21, 36, 61, 63, 73, 81, 86, 87, 9xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xerejných záujmov a nie ich subjektívnych práv. Nevystupujú ako nositelia alebo adresáti práv a povinností, ktoré sú predmetom konania, a preto nie sú axxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxmietky
K § 137
V konaniach podľa stavebného zákona sa vyskytujú občianskoprávne a iné námietky, o ktorých podľa právneho poriadku prináleží rozhoxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxní musí pokúsiť o dosiahnutie dohody medzi účastníkmi. Pokiaľ k dohode nedôjde, odkáže účastníkov konania na konanie pred súdom s určením lehoty a konaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxí stavby, keď stavebný úrad skúma možnosť dodatočnej legalizácie stavby postavenej na cudzom pozemku, podľa § 135c OZ ochrany vlastníckych práv na súxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo námietky územno-technického, prípadne stavebnotechnického charakteru, ktoré sú upravené inými právnymi predpismi (napr. vyhláškou č. 532/200x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Pritom môže dôjsť aj k vzájomnému prelínaniu posúdenia námietok s prihliadnutím na ustanoxxxxx x xxx xxxx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu. Ak však určená lehota uplynie márne, môže si vo veci urobiť úsudok sám. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxovaní niektorých opatrení vo verejnom záujme hrozí nebezpečenstvo z omeškania, stavebný úrad postupuje podľa odseku 4.
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sledxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti, bolo v súlade s hmotným právom.
Ak sa stavebné orgány v rámci územného konania nevysporiadajú s občianskoprávnou nxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí stavby je v rozpore so zákonom.
V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu nx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ktorom sa má uskutočniť stavba, v súlade s § 137 ods. 1 a 2 SZ je rozhodnutie o umiestnení stavby v rozpore so zákonom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx
x xxx
xxxxxpráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb
K § 138
Ustanovenie má v súčasnosti vzhľadom na hospodárske a politické zmeny po roxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkonom č. 199/1995 Z.z.) s účinnosťou od 1. októbra 1995 boli novovymedzené niektoré pojmy používané v tomto zákone, najmä so zreteľom na zmenu alebo zruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx sa tieto pojmy novo vymedzili tak, aby bol ich význam a výklad jednoznačný.
Z doterajšieho textu odseku 1 boli vypustené ustanovenia týkajúce sa zrušxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
K podstatným zmenám došlo v súvislosti s prijatím novely Občianskeho zákonníka, s prijatím Obchodného zákonníka a zrušením zákona o poľnohospodársxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 663 a nasl.) medzi prenajímateľom a nájomcom, musí však z nej jednoznačne vyplývať, že na prenajatom pozemku môže nájomca postaviť určitú konkrétnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxať aj právo preukázané dohodou o budúcej kúpnej zmluve uzavretou podľa ustanovenia § 50a OZ, prípadne podľa § 289 OBZ, ak okrem iných náležitostí obsaxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xyplývajúce z vecného bremena viaznuceho na pozemku alebo stavbe. Spôsoby jeho vzniku sú taxatívne uvedené v Občianskom zákonníku (§ 151o ods. 1). Na účxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a vecné bremeno z nej vyplývajúce skutočne vzniklo zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Vecné bremeno možno zriadiť aj rozhodnutím príslušnéhx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxzím nehnuteľnostiam obsiahnutú v niektorých zákonoch, podľa ktorých právoplatnosťou stavebného povolenia vzniká vecné bremeno. Týka sa to predovšxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxou od 1. júla 2010 bolo do odseku 1 doplnené písmeno d), podľa ktorého iným právom preukazujúcim právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu na pozemku, ku ktxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxúce v oblasti financovania, predovšetkým verejnoprospešných stavieb, formou založenou na verejno- súkromnom partnerstve (tzv. PPP-projekty).
x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxjú spoločnú hranicu.
V odseku 2 písm. d) je vymedzený pojem "susedná stavba". Rozumie sa ňou aj stavba na pozemku, ktorý síce nemá spoločnú hranicu s poxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxíklad úzky, pričom na ďalšom pozemku síce je stavba, ale pozemok nie je v bezprostrednom susedstve s ním.
V odseku 3 je vymedzený pojem "líniové stavbyxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxosti na určenie osobitných cien a náhrad za pozemky, ktoré sa budú zaberať pre tieto stavby.
Judikatúra
Okruh účastníkov územného konania je vymexxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxi byť priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov. Slovné spojenie "priaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x konaní účastníkmi preukázaný.
Rozsudok Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxx xáto parcela bola odčlenená geometrickým plánom z inej parcely v prospech obce, neznamená to, že vlastníkom predmetnej parcely je, alebo v budúcnosti mxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxy.
II. Nemožno súhlasiť s názorom, že pokiaľ uvedená parcela nie je zapísaná na liste vlastníctva v prospech Slovenskej republiky, má obec právo naklaxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxk predmetnej parcely, takýto zápis by s ohľadom na vymedzenie vlastníctva k vodným tokom v Ústave nebol hodnoverný a ako taký by sa v súlade s ustanovením x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx možno jednoznačne vyvodiť, že obec nemôže v budúcnosti platne uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetnú parcelu, keďže sa jej vlastníkom ani nemôže stať.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxde vodnej stavby nepochybne patria aj osoby, ktoré majú "iné právo" [napr. vo forme výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri vrátane oprávnenie užívxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxapr. vodný tok) existujúcemu na stavbou dotknutých pozemkoch.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2010, 5 Sžp 106/2009
§ 139a
Pojmy územného xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xsobitne treba upozorniť na znenie odseku 4. Vypracovanie ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia je súčasxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxosti o výstavbe. Oprávnenie na tieto činnosti môžu získať len fyzické osoby podľa osobitného zákona.
Súvisiace ustanovenia
§ 1 až 31, § 45 SZ
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov
§ 139b
Pojmy stavebného poriadku
K § 139b
Novelami (zákonom č. 237/2000 Z.z. a č. 479/2005 Z.z.) boli vymedzené niektoré pojmy používané v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxé úľavy a postupy.
Novo je vymedzený pojem jednoduché stavby, ktorého rozsah pri bytových budovách je limitovaný zastavanou plochou do 300 m2, jednýx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxnou činnosťou vo výstavbe.
Od 1. novembra 2005 sa zúžil okruh jednoduchých stavieb, medzi ktoré sa z dôvodov požiarnej bezpečnosti nezaraďujú vybraxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa doplnil zoznam jednoduchých stavieb o reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou od 3 m2.
Pre kategórix xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x. Pri dodržaní týchto technických parametrov je aj stavba garáže podľa novej úpravy drobnou stavbou, keďže bola vyňatá z negatívneho vymedzenia pojmu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrobné stavby.
Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. januára 2015) sa doplnil zoznam drobných stavieb o rexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z.) zaviedla novú definíciu stavieb pre bezpečnosť štátu, pričom sa reaguje na novovzniknuté úrady a na zánik vojsk MV SR k 1. januáru 2003. Pri týchtx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxh k správnemu poriadku
K § 140
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nevzťahuje napríklad na konanie o prerokovaní a schvaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx konanie, na riešenie rozporov podľa § 136 SZ.
Judikatúra
Spoluvlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza stavba vo vlastníctve inej osoby, o odstrxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxtnícke právo môže byť týmto rozhodnutím priamo dotknuté.
Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx. o správnom konaní a je to dôvodom, aby správny súd zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby.
Voľná úvaha pri rozhoxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xtorá je už mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol preskúmaný dotknutý verejný záujem (§ 126 ods. 1 SZ).
Rozsxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný úrad pre riadne objasnenie veci a zistenie skutočného stavu na účely zistenia alebo overenia skutočností potrebných v súvislosti s vydaní rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxskytujú spoľahlivý podklad pre vydanie rozhodnutia alebo ak niektoré skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. fexxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ako s týmto pojmom narába Aarhuský dohovor. Akékoľvek povoľovanie vrátane stavebného konania týkajúce sa jadrovej elektrárne jednoznačne spadá pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx 2013, sp. zn. 5 Sžp 21/2012
I. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
II. Ak stavebný úxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxutočného stavu veci a zadováženie skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, treba jeho právny záver považovať za predčasný a trpiaxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi, je povinný chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Jeho poxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxť im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Rozhodnutie sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx potrebné podklady pre rozhodnutie.
IV. Pod aktívnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie subjektu, z ktorého xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxvnom súdnictve ide o osobitný druh procesnej podmienky konania, ktorej nedostatok by mal za následok zastavenie konania. Potom je oprávnenie podať prxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxr a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori, pričom ich miestna príslušnosť je obmedzená územným oprávnením správneho orgánu, ktorého rozsxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxateľov o zmenu stavby bola v čase podania žiadosti, ktorá bola podpísaná iba jedným z nich, totožná, boli eliminované ďalším postupom manželov, keď sa axxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxhy iba v tom prípade, ak by na predmetnej stavbe a zmene jej účelu užívania došlo k stavebným úpravám.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. júla 2013, sp. zn. x xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvé nedostatky odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu, ale iba taký nedostatok dôvodov, ktoré majú svoj základ v skutkových zisteniach (skutkové dxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí, ktoré sú neodmysliteľným základom pre rozhodnutie, tzn. vytvárajú rozhodovacie dôvody.
II. Ak v napadnutom rozhodnutí žalovaného absentovali axxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxo stavebník predložil a menovite, ktoré podklady mal predložiť a prečo; ak absentovalo presvedčivé zdôvodnenie rozporu stavby s verejným záujmom, čo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podkladom pre jeho vydanie, je rozhodnutie nepreskúmateľné.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2010, sp. zn. 5 Sžp 76/2009
I. Pre riadne naplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv, ktoré v rozhodnutí o umiestnení stavby aj zohľadnil.
Skutočnosť, že sa žalobca s rozhodnutiami správneho orgánu prvého stupňa a žalovaného nestotxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré podľa § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxbu rozšíriť len v lehote podľa § 250b Občianskeho súdneho poriadku, inak súd na rozšírenie žaloby neprihliada; určitú odchýlku z plynutia koncentračnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxuára 2013, sp. zn. 2 Sžp 4/2012
I. Inštitút protestu prokurátora ako osobitný opravný prostriedok, slúži na nápravu nezákonných rozhodnutí - na odstxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxania a konajúcim správnym orgánom ani medzi účastníkmi konania a prokurátorom, ale vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Podanix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxrátora žiadať vybavenie protestu a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora. Až kladným vybavením protestu prokurátora vzniká úxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxotestu prokurátora malo, alebo nemalo vyhovieť, pričom odvolaním nemožno napadnúť rozhodnutie vydané v správnom konaní o základnej veci.
Rozsudok xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxený okruh dotknutých orgánov a ich postavenie.
Orgánmi verejnej správy sú všetky orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré sú správnymi orgánmi oprxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh životných podmienok, o vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxrane prírody, o požiarnej ochrane, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na živxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxmunikáciách, o dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Obec má postavenie dotknutého orgánu, ak sama nekoná xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx5/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov), pričom je zohľadnené aj osobitné postavenie hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice, na území ktorých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Dotknutým orgánom sú aj vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, podľa zákona č. 251xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o vodách, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákonom č. 254/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 17. októbra 2015 doplnxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelom ochrany záujmov v území zverených jej stavebným zákonom, v súvislosti s priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním územia alebo za účexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxx x9, 80, 88a, 120, 121, § 126 a 140b SZ
xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne.
2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxktívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.
V stavebnom konaní nix xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy v životnom prostredí.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. júna 2013, sp. zn. 2 Sžp 22/2012
Dotknuté orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý záujem (§ 126 ods. 1 SZ).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. marca 2013, sp. zn. 3 Sžp 36/2012
I. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svox xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe.
II. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlaudačného konania.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx
xx xx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk v zmysle § 140b ods. 1 SZ, pokiaľ v žiadnom ustanovení konkrétneho osobitného predpisu nie je výslovne upravené postavenie týchto subjektov, ako dotkxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpriek tomu, že o takejto možnosti majú vedomosť, má ich stavebný úrad (bez ďalších vonkajších faktorov na základe ktorých by sám získal pochybnosť) k vyxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xxx xxxxne naplnenie aplikácie xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxnutí o umiestnení stavby aj zohľadnil.
Skutočnosť, že sa žalobca s rozhodnutiami správneho orgánu prvého stupňa a žalovaného nestotožňuje, nepredsxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodnutia správneho orgánu, ktoré podľa § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmania zákonnosti roxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxdnictve možno žalobu rozšíriť len v lehote podľa § 250b Občianskeho súdneho poriadku, inak súd na rozšírenie žaloby neprihliada; určitú odchýlku z plyxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu SR z 30. januára 2013, sp. zn. 2 Sžp 4/2012
§ 140b
Záväzné stanovisko
K § 140b
Novelou (zákonom č. 479/2005 Z.z.) sa právne zjednotila poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxrejné záujmy, ktoré dotknuté orgány v konaniach chránia, sú všetky legitímne a malo by sa na ne v konaniach prihliadať. Musia sa však uplatňovať v rozsahx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona. Takéto úpravy boli vykonané v zákone o ochrane zdravia ľudí, o zdravotnej starostlivosti, o veterinárnej starostlivosti, o lesoch, o pozemnxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx prírody a krajiny.
Pri riešení rozporov v konaní sa postupuje podľa § 136 SZ v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi, resp. ich nadriadenými orgáxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxom č. 540/2008 Z.z.) sa určuje 30 dňová lehota pre dotknuté orgány, v ktorej sú oprávnené podať v konaní svoje stanovisko podľa osobitného predpisu. V záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxri § 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
Súvisiace ustanovenia
§ 37, 38, 39, § 39a až 39d, § 6xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxx x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov
Judikatúra
Dotknuté orgány v konaniach podľa stavebného zákona predkladajú záväzné stanoviská, ktoré sa týkajú verejných záxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxtimované na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.
1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xeprihliadne.
2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxedmetom kolaudačného konania.
V stavebnom konaní nie je prípustné, aby stavebný úrad bol zároveň dotknutým orgáxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xúna 2013, sp. zn. 2 Sžp 22/2012
Dotknuté orgány v konaniach podľa stavebného zákona predkladajú záväzné stanoviská, ktoré sa týkajú verejných záujmxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx júla 2010, sp. zn. 8 Sžo 162/2009 (publ. v čas. Zo súdnej praxe č. 5/2010, pod. č. 53, s. 188)
I. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj nxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
II. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník sprxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxudačného konania.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009 (publ. v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí sxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx
xx xx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zmysle § 140b ods. 1 SZ, pokiaľ v žiadnom ustanovení konkrétneho osobitného predpisu nie je výslovne upravené postavenie týchto subjektov, ako dotknuxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiek tomu, že o takejto možnosti majú vedomosť, má ich stavebný úrad (bez ďalších vonkajších faktorov na základe ktorých by sám získal pochybnosť) k vyjaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx naplnenie aplikácie ustanovení § 140a i § 140b stavebného zákona je postačujúce, pokiaľ si stavebný úrad vyžiadal záväzné stanoviská dotknutých orxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxstotožňuje, nepredstavuje bez ďalšieho dôvod ich nezákonnosti.
II. Správny súd je viazaný dôvodmi žaloby, nevyhľadáva za účastnícka konkrétne dôvxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxúmania zákonnosti rozhodnutia súdom.
III. Koncentračná zásada vyjadruje, že určité procesné úkony sa musia všetky skoncentrovať v určitom štádiu kxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx určitú odchýlku z plynutia koncentračnej zásady predstavuje len jediný prípad, a to keď je žaloba neúplná a súd žalobcu vyzve na odstránenie vád žalobyx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxým v týchto konaniach
K § 140c
V súvislosti s prijatím zákona č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxľa zákona č. 24/2006 Z.z. na územnom, stavebnom alebo kolaudačnom konaní, ďalej povinnosti stavebného úradu voči orgánom podľa zákona č. 24/2006 Z.zxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xmiestnení stavby, o využití územia, proti stavebnému povoleniu alebo kolaudačnému rozhodnutie, ktorým predchádzalo konanie podľa § 29 a § 37 zákonx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxných povolení, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad rozhodnutia alebo povolenia s obsahom rozhodnutia podľa § 19 ods. 1, § 29 ods. 12 alebo § 37 ods. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx xx x xx xxx. 1, § 29, § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxm úrade dokončiť už miestne príslušným stavebným úradom. Odovzdanie spisovej agendy sa vykoná protokolárne v intenciách účinnosti zákona.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxx xx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyvlastňovacie konanie pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa cestného zákona a uxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvebný úrad.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013 prešla pôsobnosť krajských stavebných úradov na obvodné úrady v sídlach krajovx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtavby a bytovej politiky).
§ 142b
Prechodné ustanovenie
K § 142b
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xýstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré začala obec ako príslušný stavebný úrad, je príslušná ich aj ukončiť.
§ 142ca
Precxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xčinnej od 1. januára 2015.
§ 142d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
K § 142d
Prechodné ustanovenia xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxúce z § 86 ods. 4 SZ (označenie reklamnej stavby vlastníkom stavby) musia byť splnené do 31. júla 2015. Uvedený termín platí aj pre usporiadanie vzťahov x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxlamných a propagačných zariadení postavených pred účinnosťou zákona č. 293/2014 Z.z.
Ustanovenie odseku 4 ukladá vlastníkovi hnuteľnej veci, ktoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR