417/2013 Z.z.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxENIA
Predmet zákona
I. Vecná pôsobnosť zákona a jeho členenie
1.
Zákon 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýcx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky.
2x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I-------------I
I Prvá časť  I Základné ustanovenia                               I § 1 až 6  I
I-------------I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx                            x x x x x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------------I-------------I
I Tretia časť I Pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a xxxxxxxxxxx xxxxx          x x x xx xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Štvrtá časť I Spoločné ustanovenia                               I § 22 až 25a I
I-------------I--------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx                     x x xx x xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------I-------------I
I Šiesta časť I Práva a povinnosti pri poskytovaní pomoci v hmotnxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-------------I
I Siedma časť I Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia                   I § 32 až 35 I
I-------------I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxé dieťa;
e)
príspevok na bývanie.
II. Osobná pôsobnosť zákona
4.
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi v rámci § 1 ods. 2 vymedzuje osobnú pôsobnosx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx
cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republikx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
b)
členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxjného pobytu zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má zabezpečené základnx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako " zákon o azyle") a zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbyt udelený podľa zákona o pobyte cudzincov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi takxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx z 15. septembra 2015 vo veci C-67/14, Jobcenter Berlin Neukölln proti Nazife Alimanovicovej, Sonite Alimanovicovej, Valentine Alimanovicovej, Valxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Hmotná núdza
I. Definícia a obsah pojmu "hmotná núdza"
1.
Ustanovenie § 2 obsahuje legálnu definíciu pojmu "hmotná núdza". Hmotná núdza je sxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x)
vlastnou prácou;
b)
výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku;
c)
uplatnením nárokov.
2.
Pod pojmom "životné minimumx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxosti, či už jednotlivcovi alebo rodine, dočasné uspokojovanie základných potrieb na veľmi skromnej úrovni. Malo by zahŕňať výdavky na bežné potreby (xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xontakty. Z hľadiska obsahu tohto inštitútu by mali byť vylúčené všetky výdavky spojené s nákupom a obnovou predmetov strednodobej a dlhodobej spotrebxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxím si zlepšiť svoje materiálne postavenie.
3.
Sumy životného minima s účinnosťou od 1. júla 2019 sú ustanovené:
a)
pre xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé dieťa a aj nezaopatrené neplnoleté dieťa na jednej úrovni vo výške 95,96 eura.
Príklad:
Rodina (manžel a manželka žijúci v jednej domácnosti) s dxxxx xxxxx xx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxe členov tejto domácnosti predstavuje 548,76 eura. Členovia domácnosti sa nachádzajú v hmotnej núdzi.
II. Ďalšie definície pojmov
4.
Ustanovxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Za príjemcu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok. Príjemca a žiadateľ o pxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xirší okruh osôb vrátane určeného osobitného príjemcu.
Domácnosť
I. Definovanie pojmu "domácnosť"
1.
Ustanovenie § 3 zákona o pomocx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuh osôb tvoriacich domácnosť je ustanovený v odseku 1.
II. Zmeny účinné od 1. apríla 2019
2.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa za členov domácnosti poxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxzujú spolu so svojimi rodičmi bez toho, aby sa skúmalo, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi. Zároveň sa upravilo, že za členov domácnosti sa považujú zaoxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xieťa, ktoré je rodičom a má svoje vlastné dieťa/deti, je posudzované na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nie ako člen domácnosti svojich rodičxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxmácnosti tohto rodiča, kým sa prípadne nerozhodne žiť v domácnosti s druhým rodičom.
5.
Za člena domácnosti sa už nebude považovať fyzická osoba, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničných študijných programov a pobytov má zabezpečené základné životné podmienky, keďže takáto fyzicxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtní aj na osobu, ktorá je umiestnená v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení podľa zákona o pobyte cudzincov, a preto sa analogicky navrhuje, aby txxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxj jeden rok pred nadobudnutím plnoletosti boli rozhodnutím súdu vyňaté zo starostlivosti rodičov (napr. boli umiestnené v detskom domove alebo zverexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1.
Ustanovenie § 4 vymedzuje príjmy členov domácnosti, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní hmotnej núdze, taktiež xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxda. Najrozsiahlejší je odsek 3, ktorý obsahuje negatívne vymedzenie, čo sa za príjem podľa tohto zákona nepovažuje.
II. Zmeny v posudzovaných príjmxxx xx xx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxudzovaný na účely poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi nepovažujú.
3.
Zvýšila sa hranica, do ktorej sa príjem žiaka strednej školy a študenta vysokex xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xtoré sa nezapočítavajú do príjmu na účely posúdenia stavu hmotnej núdze, o príjmy plynúce z projektov a programov, ktoré nie sú organizované výlučne poxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx podporujúcich jeho uplatnenie sa na trhu práce do úhrnu príjmov na účely posudzovania stavu hmotnej núdze nezapočítava, a to z 50% na 75% sumy životného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Majetok
I. Vymedzenie pojmu majetok
1.
Ustanovenie § 5 vymedzuje, čo sa považuje za majetok na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Účelxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxzi, keďže nakladaním so svojím majetkom môže zvýšiť príjem, a tak predísť vzniku hmotnej núdze alebo riešiť hmotnú núdzu, pričom majetkom môžu byť hnutxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx účinné od 1. apríla 2019
2.
Novela účinná od 1. apríla 2019 upresnila, že peňažné prostriedky z vysporiadania spoluvlastníctva sa na účely posudzovxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxľnosti, ktorá slúžila domácnosti na trvalé bývanie, počas obdobia šiestich mesiacov. V rámci tohto obdobia sa nebudú považovať za majetok na účely zákxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xotorové vozidlo nepovažuje za majetok na účely tohto zákona. Tento prípad nastáva vtedy, ak člen domácnosti je odkázaný na individuálnu prepravu motoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm vozidlom z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepovažuje sa za majetok jedno motorové vozidlo na každého takéhoto člena domácnosti.
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxi.
2.
Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi nespĺňa nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak dosiaľ nevyčerpal iné možnosti zabezpečenia príjmu (napr. dávka v nxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xomoci v hmotnej núdzi fyzickou osobou v hmotnej núdzi, nespĺňa nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nepriznáva sa mu pomoc v hmotnej núdzi (rozsudok Najvyššixxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxsplnenia podmienok na priznanie pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu existencie iných spôsobov zvýšenia príjmu)
DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE HMOTNEJ Nxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx pri každej fyzickej osobe, ktorá žiada o pomoc v hmotnej núdzi, najskôr posudzuje príjem, majetok a možnosti uplatnenia iných nárokov všetkých členov xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxbo zvýšiť príjem nasledujúcimi spôsobmi:
a)
vlastnou prácou;
b)
predajom alebo prenájmom majetku;
c)
uplatnením nároku.
Konkrétne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxmácnosti je jej manžel. Manžel skončil pracovný pomer na dobu neurčitú trvajúci tri roky k 31. decembru 2018, no nebol zaradený do evidencie uchádzačov x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxckej osoby nebude posudzovať.
II. Zmeny účinné od 1. apríla 2019
3.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxnia hmotnej núdze neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, o:
a)
poberateľa predčasného starobného dôchodku;
b)
texxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxmáha výživné, zastavené z dôvodu, že pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby pre nemajetnosť [§ 61n ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku]. Za tejtx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxj osobe po uplynutí šiestich mesiacov od zastavenia exekučného konania z uvedeného dôvodu.
I. Príjem nedosahujúci sumy životného minima
xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxnej núdzi, aj napriek tomu, že ich príjem nedosahuje sumy životného minima. Za okolnosti a osoby, ktoré spadajú pod toto negatívne vymedzenie, sa považxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xabezpečenie riešenia hmotnej núdze;
-
osoba vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
-
osoba, ktorá je členom členstva v komunixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xedzi osoby, ktoré sú vylúčené z posudzovania hmotnej núdze, zaraďujú aj fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú zahraničného študijného programu alebo zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx podmienok zahraničného študijného programu alebo podmienok zahraničného študijného pobytu majú zabezpečené základné životné podmienky. Rozšírexxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xRETIA ČASŤ
POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, OSOBITNÝ PRÍSPEVOK A JEDNORAZOVÁ DÁVKA
Pomoc v hmotnej núdzi
I. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi
1.
Ustanoxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx posudzuje hmotná núdza a následne splnenie podmienok uvedených v § 10 až 14 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci týchto ustanovení sú bližšie definoxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie). Zákon o pomoci v hmotnej núdzi ďalej upravuje aj poskytovanie osobitného príspevku (§ 16) a jednorazovex xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume.
3.
Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
II. Podmienky poskytovania
4.
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi ustanovuje nasledujúce podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca, ak zákon neustanovuje inak;
c)
vyplácajú sa mesačne pozadu, a to najneskxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxi spoločne posudzujú, splnili podmienky nároku na dávku a príspevky;
d)
nevyplácajú xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
I. Účel a predmet dávky
1.
Dávka v hmotnej núdzi je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
II. Výška dávky od 1. apríla 2019 a oprávxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxy dávky v hmotnej núdzi v priemere o 5%:
a)
z 61,60 eura na 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca;
b)
z 117,20 eura na 123,10 eura mesačne, ak ide o jxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxx eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi;
e)
z 171,20 eura na 179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx podľa § 10 ods. 3 a ods. 5 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa uzatvára medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a konkrétnou obcou, resp. jej roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxť).
4.
Účelom uzatvorenia dohody je aplikácia podmienok ustanovených v § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre priznanie dávky v hmotnej núdzi.
xx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxnie mimoriadnej situácii počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie v rozsahu najmenej 32 hodín mesačxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxx xykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti;
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnnosti;
d)
záväzok organizátora menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti zabezpečiť dohodnuté podmienky počas celého obdobia txxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxený v prílohe č. 2.
IV. Žiadosť o dávku a príslušný orgán
8.
Žiadosť o dávku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxíslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si môže vyžiadať ďalšie doklady na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti.
9.
Žiadosť musí obsxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi;
c)
údajx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
11.
V rámci odseku 3 je vymedzené, že výška dávky sa za každého plnoletého člena domácnosti znižuje v prípade, ak sa takýto člen domácnosti mesačne v rozxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxčas vyhlásenia mimoriadnej situácie a na odstraňovaní jej následkov a nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti.
1xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxnej núdzi, napr. účasť na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky).
13.
Suma, o ktorú sa výška dávky podľa odsexx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxna domácnosti), keďže novela zároveň zaviedla v rámci § 15 pravidelný valorizačný mechanizmus, ktorým sa budú každoročne upravovať sumy dávky v hmotxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kalendárneho roka. Rovnaká úprava vzhľadom na novozavedený valorizačný mechanizmus je uvedená v ods. 5 a 8 tohto ustanovenia.
14.
S účinnosťou od xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v hmotnej núdzi prvýkrát poskytnutá. Podľa úpravy účinnej do 31. marca 2019 sa táto skutočnosť prvýkrát skúmala za kalendárny mesiac nasledujúci po upxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx
15.
Odsek 8 vymedzuje sankcie za jednotlivé porušenia zákona:
a)
nedodržanie liečebného režimu;
b)
nedoručenie potvrdenia o začiatku a skoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxsnej pracovnej neschopnosti;
c)
s účinnosťou od 1. apríla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxvných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa táto činnosť vykonala.
Dávka sa na základe uvedených porušení zníži o polovicu dávky určenxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxi sa nevzťahuje na člena domácnosti, ktorý:
-
dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok;
-
je poberateľ predčasného starobného dôchoxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie;
-
sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štúdia a nie je nezaopatrené dieťa;
-
má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxlatní na člena domácnosti, pri ktorom posudkový lekár potvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav na účely nároku na ochranný príspevok ďalej netrvá, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej slxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxlade právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku;
-
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku;
-
ktorej vykonávanie napríklad menších obecných služxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
člen domácnosti, ktorý má nárok na starobný dôchodok, poberá predčasný dôchodok, je invalidný, osamelý rodič, stará sa o osobu s ťažkým zdravotným poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
b)
člen domácnosti, ktorý si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia (nie je nezaopatrené dieťa) a tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxx xx začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti;
-
rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.
xx
x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvok v sume 36,40 eura mesačne namiesto ochranného príspevku, ktorý sa tehotnej žene poskytoval od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva (t.j. v sume 1xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxah kalendárnych rokov, počas ktorých sa zrátava obdobie trvania nepriaznivého zdravotného stavu, z 2 rokov na 4 roky, t.j. nárok na ochranný príspevok xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxšný orgán
6.
Žiadosť o aktivačný príspevok sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana. Prílohou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx si môže vyžiadať ďalšie doklady na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti.
7.
Žiadosť musí obsahovať:
a)
meno, priezvisko, dátum narodxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi;
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
V. Negatívne vymedzenie nároku na ochranný príspevok
9.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 ochranný príspevok nepatrí tomu členovi domácnosti, ktorx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, a to z dvoch dôvodov:
a)
zistilo sa nedodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa domácnosti (nebolo doručené potvrdenie do 3 pracovných xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxia, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenix xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxí:
a)
pre člena domácnosti - jednotlivca vo výške 132,40 eura mesačne, t.j. osoby, ktoré majú príjem zo závislej činnosti vo výške minimálnej mzdy;
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx aktivačného príspevku 63,07 eura.
III. Oprávnená osoba od 1. apríla 2019
4.
V rámci odseku 3 je vymedzené, ktorým osobám patrí aktivačný príspevoxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa základného vzdelania a nižšieho stredného vzdelania.
5.
Zároveň sa v rámci písm. b) tretieho bodu doplnilo, že aktivačný príspevok sa poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xričom sa zohľadňuje rozsah účasti najmenej 32 hodín počas 30 dní. V prípade, ak tento člen domácnosti nevyvíja vzdelávacie aktivity alebo sa nezúčastňxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrgán
6.
Žiadosť o aktivačný príspevok sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana. Prílohou žiadxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxe vyžiadať ďalšie doklady na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti.
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnex xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxíspevku je uvedený v prílohe č. 1 (žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi).
V. Zrušenie obmedzenia vykonávania menších obecných služieb
9.
S účinnosťou ox xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxpustení odseku 4 z § 12. Zrušenie tohto obmedzenia vychádzalo z aplikačnej praxe, keďže viedlo k oslabeniu v udržiavaní pracovných návykov člena domácxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxrganizátorom dobrovoľníckej činnosti
10.
Dohoda sa uzatvára medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a konkrétnou obcou, resp. jej rozpočtovxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x1.
Účelom uzatvorenia dohody je podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 a 6 aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxade tejto dohody vykonávajú:
a)
menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne;
b)
dobrovoľnícku činnosť v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxntifikačné údaje účastníkov dohody;
xx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo dobrovoľníckej činnosti s určením hodiny začatia a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb alebo dxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxs celého obdobia trvania dohody;
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
13.
Vzor dohody podľa § 12 ods. 4, resp. ods. 3 písm. b) bodu 5 a 6 zákona o poxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx9 sa upravila možnosť opakovaného vzniku nároku na aktivačný príspevok členovi domácnosti po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxzili dôvody, pre ktoré môže členovi domácnosti nárok na aktivačný príspevok vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa jeho odňatia (napr. úrad práce, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxzaopatrené dieťa
I. Účel a predmet príspevku na nezaopatrené dieťa
1.
Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x019
2.
Príspevok na každé nezaopatrené dieťa sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil zo sumy 17,20 eura na 18,10 eura mesačne.
III. Žiadosť o príspexxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Prílohou žiadosti sú prílohy uvedené v komentári k § 19 (preukázanie členov domácnosti, príjmov x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxadosť musí obsahovať:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti;
b)
adresu na doručovxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxi;
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.
5.
Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na nezaopaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xd začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských prázdnin. Príspevok je možné priznať aj pri plnení školskej dochádzky osobitným sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na území Slovenskej republiky, vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe povexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky aj vtedy, ak sa plní osobitným spôsobom.
Príspevok na bývanie
I. Účel a predmet príspevku na bývanie
1.
Príspevok na bývanie je urxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxti je:
a)
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
b)
nájoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxriadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzovxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.
III. Výška príspevku na bývanie
3.
Výška príspevku nx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxmácnosti alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.
IV. Žiadosť o príspevok a príslušný orgán
4.
Žiadosť o osobitný príspevok sa podáva písxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti;
b)
adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxje o majetku členov domácnosti.
6.
Prílohou žiadosti sú okrem všeobecných príloh uvedených v komentári k § 19 (preukázanie členov domácnostix xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxace;
-
potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej len ako "TKO") časť B, C príslušného tlačivxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy dane a TKO podľa všeobecne záväzného nariadenia obce alebo mesta;
-
potvrdenie o úhrade nájomného a nákladov za služby spojené s bývaním časť A, C pxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxdinného domu, obytnej miestnosti predloží:
-
potvrdenie o úhrade nájomného a nákladov za služby spojené s bývaním časť A, C príslušného tlačiva, v pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxná zmluva alebo dodatok k nájomnej zmluve alebo vyhlásenie prenajímateľa v časti A príslušného tlačiva);
-
potvrdenie o úhradách za sociálnu služxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a sociálnej kurately;
c)
žiadateľ, ktorý má právo doživotného bývania v byte alebo rodinnom dome predloží:
-
list vlastníctva nie starší akx xxx xxxxxxxx
xx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxácnosti (žiadateľ - príjemca), že súhlasí s poskytovaním príspevku na bývanie na jeho meno;
-
potvrdenie obecného alebo mestského úradu o počte doxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).
7.
Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na nezaopatrené dieťa je uvedený v prílohe č. 1.
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxmou nárokov a príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume. To znamená, že sa spočítajú všetky priznané sumy jednotlivých druhov pomoci v hmotnxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxíla 2019 sa odsek 3 nahradil novým znením, ktoré zaviedlo uplatňovanie pravidelného valorizačného mechanizmu. Na základe valorizačného mechanizmu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xa bývanie, a to vždy k 1. januáru kalendárneho roka, vychádzajúc z úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka.
3.
Poxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxch peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo
-
koeficientom rastu životných nxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch domácnosti za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom SR za obdobie 1. štvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxi sa následne vyhlásia v Zbierke zákonov v rámci opatrenia vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy najneskôr do 31. decembra príxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxpevok
I. Zmeny v úprave osobitného príspevku účinné od 1. apríla 2019
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxv na 18 mesiacov tak, že osobitný príspevok vo výške 126,14 eura sa bude poskytovať 12 mesiacov a ďalších 6 mesiacov vo výške 63,07 eura. Osobitný príspevxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxto podpory celej domácnosti v hmotnej núdzi.
II. Oprávnená osoba
2.
Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe:
a)
ktorej vznikol pracovný pomex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy;
b)
ktorá prex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnych mesiacov neaktívna;
c)
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx príspevok sa poskytuje vo výške:
a)
126,14 eura mesačne počas prvých 12 kalendárnych mesiacov a
b)
63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mexxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxas ktorých je splnená podmienka trvania pracovného pomeru.
4.
Ak v období 18 mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xy patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.
Príklad:
Pracovný pomer vznikol 1. januára 2018, skončil 31. marca 2018. Ďalšx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxiac august tiež vo výške 126,14 eura.
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xiesta trvalého pobytu občana. Prílohou k žiadosti, okrem preukázania skutočností rozhodujúcich pre vznik nároku, je aj pracovná zmluva preukazujúcx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxsahovať:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti;
b)
adresu na doručovanie písomnoxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Vzor žiadosti o poskytnutie osobitného príspevku je uvedený v prílohe č. 4.
Jednorazová dávka
I. Účel jednorazovej dávky
1.
Členom dxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.
II. Predmet jednorazovej dávky
2.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (napr. postele, stola, stoličiek, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxvnená osoba
3.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Podrobnosti ohľxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxným zastupiteľstvom.
IV. Výška jednorazovej dávky
4.
Jednorazovú xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxzickú osobu, t.j. od 1. júla 2019 maximálne do výšky 630,60 eura. Nie je vylúčené priznať jednorazovú dávku aj viackrát počas jedného roka, ale súčet súm xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxán
5.
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku je uvedený v prílohe č. 6.
6.
Na poskytovanie jednorazovej dávky sa uplatní Správny poriadok s výnimkou ustanovení vymedzených v § 22 ods. 1 zákxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v rámci všeobecne záväzného nariadenia prijatého obecným zastupiteľstvom. Vzor všeobecne záväzného nariadenia je uvedený v prílohe č. 7 komentára.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxcovania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky
I--------------------I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxxx x xxxxxxx xxxxx            x xxxxxxxx xxxspevok             I Jednorazová dávka             I
I--------------------I----------------------------------------------I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx                  x x xxxxxxx xxxxx              x x xxxxxxx                 x
x          x x xxxxx                   x                      x x xxxxx                  x
x          x x xxxxinovaná forma             I                      I - kombinovaná forma            I
I--------------------I----------------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx                x x x xxxxxxxxx               x x x xxxxxxxxx               x
x xxxxxxxx xxrmy   I - na účet v banke              I - na účet v banke             I - na účet v banke             I
I          I                       I                      I - inou formou podľa všeobecne       I
I          x                       x                      x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-------------------------------------------I
I Orgán určujúci   I - príslušný úrad práce, sociálnych      I Forma určená zákonom, spôsox xxxxxxxxxxx  x x xxxx                  x
x xxxxxx x xxxxx   x xxxx x xxxxxx                x xxxxx xxxxxxxx               x                      x
x xxxxxxxxxxx    x                       x                      x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I--------------------------------------------I-------------------------------------------I
I Lehota na     I - najneskôr do xxxxx xxxxxxxxxxxx      x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx     x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx        x
x xxxxxxxxxxx    x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx     x xxxxxxx xasledujúceho po kalendárnom    I nariadenie obce, spravidla raz do roka po I
I          I mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky   I mesiaci, v ktorom boli splnené poxxxxxxx  x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx    x
x          x xxxxxx                    x xxxxxx                   x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I-------------------------------------------I
I Začatie      I - za celý kalendárny mesiac (aj ak      I pomxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx  x xxxxxxxxxych dní v kalendárnom mesiaci,  I                      I
I          I mesiaca)                   I počas ktorých je splnená podmienka podľa  I                      I
I          I                       I § 16                    I                      I
I--------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xo   I nie                     I nie                    I Stanoví všeobecne záväzné nariadenie obce I
I cudziny      I                       I                      I                      I
I--------------------I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx   x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xomoci v hmotnej  I Nie je stanovené              I Nie je stanovené             I
I          I núdzi je nižšia ako 1 eur          I                      I                      I
I--------------------I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx  x xxxx                     x xxxx xx xxobitný príspevok patrí za člena I Stanoví všeobecne záväzné nariadenie obce I
I osobe       I Suma pomoci v hmotnej núdzi splatná ku dňu  I domácnosti, ktorý s prxxxxxxx xx xxxxxxx  x                      x
x          x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx          x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx  x                      x
x          x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxxx xxmácnosti.            x                      x
x          x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx  x                      x
x          x xxxxxxxx xxxxx                x xxxxxxxx xx xxxxxxx            x                      x
x          x xx xxxxxxxxxx príjemcovi podľa § 23.     I a) inému plnoletému členovi domácnosti,  I                      I
I          I                       I ktorý má spôsobilosť na právne úkony v   I                      I
I          I                       I plnom rozsahu, alebo            I                      I
I          I                       I b) osobitxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx    x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------------------------------------I
I Zdroj financovania I štátny rozpočet               I štátny rozpočet              I rozpočet obce               I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
I. Podanie žiadosti o uplatnenie nároku na pomox x xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdkami so zaručeným elektronickým podpisom, no podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2019 sa žiadosť podáva len písomne. Ustanovenie § 19 ods. 2 uprxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xúdzi je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty a doklady:
a)
preukázanie majetku všetkých členov domácnosti, ktorými sú veci, práva alebo iné majxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxe o odkázanosti člena domácnosti na motorové vozidlo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia;
b)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
nárok na náhradné výživné (návrhom o vykonanie exekúcie podaným na exekútorskom úrade, rozhodnutím o výživnom);
-
nároky z pracovnoprávneho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xodné listy detí;
-
potvrdenie o dennom alebo externom štúdiu (dokladom o plnení povinnej školskej dochádzky na priloženom tlačive);
-
súdu o rxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxe Sociálnej poisťovne o poklese schopností vykonávať zárobkovú činnosť v prípade invalidného dôchodcu;
-
doklad o začiatku a trvaní pracovnej nexxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxko zdravotne postihnutú osobu;
-
vyjadrenie obce, že osoba je osamelý rodič
-
doklad o predaji, kúpe alebo prenájme rodinného domu, bytu; poľnxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxadení z evidencie uchádzačov o zamestnanie s uvedením dôvodu vyradenia;
-
doklad o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody;
-
pracovná zmluxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe prác na predchádzanie, počas a následkoch mimoriadnej situácie;
x
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
doklad o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
-
doklad Sociálnej poisťovne o nároku na dávku v nezamestnanosti právoplatným rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxov v hmotnej núdzi. Nároky sú:
-
výživné;
-
náhradné výživné;
-
dávky sociálneho poistenia;
-
dôchodky zo starobného dôchodkového spoxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxevky na podporu náhradnej starostlivosti;
-
nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.
IV. Uplatnenie nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxely uplatnenia nároku na osobitný príspevok predložiť iba zmluvu, ktorej obsahom je vznik právneho vzťahu [pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy - § 16 ods. 1 písm. a) zákona o pomoci v hmotnej núdzxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxoku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
I. Vymedzenie vzniku nároku
1.
Ustanovenie § 20 zákona o pomoci v hmotnej núdzi vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxnik nároku a
b)
uplatnením nároku.
Uplatnenie nároku je bližšie vymedzené v § 19 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
2.
Zo súdnej praxe vyplýxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxeukázal, či rodič maloletého dieťaťa prispieva na jeho výživu a nedoložil ani výšku výživného, keďže nepredložil ani jeden z dokumentov, ktorý úrad poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx potvrdenie súdu, že prebieha konanie o určení výživného na jej maloleté dieťa). Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že výživné nemožno plnix xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxdzi preto nemožno zamietnuť len na základe skutočnosti, že žiadateľ o dávku nepredložil orgánu verejnej správy také doklady, ktorých predloženie zákxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xnapr. dávkou v nezamestnanosti). Ak má žiadateľ k dispozícii iné spôsoby, ktorými môže napomôcť svojej finančnej situácii a zvýšiť svoj príjem, nie je xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xžso 14/2016).
III. Z Judikatúry
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sžso 15/2012 z 24. apríla 2013 (uplatnenie zákonného nároku, dávka v hmotnej xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxodu existencie iných spôsobov zvýšenia príjmu)
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxmoci v hmotnej núdzi vymedzuje zánik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný prísxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x017, ale nárok uplatnil podaním žiadosti až v júni 2017. Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi tým pádom zanikol za mesiac január a február 2017.
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxu na osobitný príspevok vrátane uplatnenia nároku a zániku nároku sa vzťahuje Správny poriadok okrem vymedzených ustanovení.
2.
V rámci tohto koxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjú možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu, ani k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Odvolací orgán, ktorýx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Zároveň sa na toto konanie neaplikujú ustanovenia Správneho poriadku o obnove konania a preskúmania rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xri ktorých odvolanie nemá odkladný účinok. Odkladný účinok po novom nemá len odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí pomoci v hmotnej núdzi x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie proti rozhodnutiu o určení alebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx osobitného príspevku, nielen o (ii) ustanovení osobitného príjemcu, ak pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlebo príjemcu na podanie odvolania voči rozhodnutiu. Vzor odvolania tvorí prílohu č. 5 komentára.
III. Nové ustanovenie týkajúce sa formálnych nálxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxcí a rodiny alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny postačuje namiesto odtlačku úradnej pečiatky použitie faksimile podpisu osoby oprávnenej x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1.
Ustanovenie § 23 zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravuje určenie osobitného príjemcu, ako aj povinnosti a uvoľnenie. Osobitného príjemcu určuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vecnej forme alebo kombinovanej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi sxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xk si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti alebo pominuli zákonné dôvody na jeho ustanovenie, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného príjemcu, príp. xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxe sa vypláca mesačne a je splatný aj za nasledujúce mesiace (minimálne do júna 2019). Ostatní členovia domácnosti ku dňu smrti príjemcu nie sú plnoletí (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxena domácnosti obec následne uvoľní z tejto funkcie.
II. Zmeny v úprave osobitného príjemcu účinné od 1. apríla 2019
3.
S účinnosťou od 1. apríla xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobitného príjemcu. V tomto prípade šlo o osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva jedného z detí.
4.
Zároveň došlo k upresnenixx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxý úrad môže určiť za osobitného príjemcu inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Úrad postupuje pxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxtný príjemca je od 1. apríla 2019 povinný nielen použiť pomoc v hmotnej núdzi v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená, ale aj sprostredkxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa, komunitné centrum, nízkoprahové centrum a pod.), a to tej najvhodnejšej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie domácnosti za predpokxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v hmotnej núdzi
1.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa doterajšia možnosť príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny priznať preddavok na pomoc x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxie povinnosti priznania preddavku na pomoc v hmotnej núdzi
2.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa rozšírila aplikácia povinnosti priznať preddavok na xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxého príspevku
I. Úprava zmien v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
1.
Ustanovenie § 25 zákona o pomoci v hmotnej núdzi upraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxnovenie § 25 upravuje nasledujúce procesné postupy:
a)
všeobecné pravidlo:
-
pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa oxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxx xalendárneho mesiaca, v ktorom pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok patrí alebo patrí vo vyššej sume;
c)
odňatie alebo zníženie:
-
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa už poskytli;
d)
zastavenie a obnovenie poskytovania:
-
v prípade nepreukázania skutočností xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xesiaca, od ktorého bolo ich poskytovanie zastavené;
e)
povinnosť vrátania:
-
povinnosť vrátiť neprávom alebo vo vyššej sume poskytnutú poxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxobou spôsobila, aktivuje povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok alebo ich časť zvýšené o 10%;
f)
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil - tzv. subjektívna lehota;
-
najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárnehx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xovinnosti vrátiť sumu, počas výkonu rozhodnutia alebo počas výkonu zrážok;
-
nárok na vrátenie nie je predmetom dedičstva, to znamená, že v rámci dxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xovinní vrátiť túto sumu;
Príklad:
Pomoc v hmotnej núdzi bola neprávom poskytnutá 1. januára 2015 a poskytovanie bolo ukončené k 30. máju 2015. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci uplynie o 10 rokov a úrad to zistil po 4 rokoch, úrad môže toto právo uplatniť do 1. júna 2021 (do 3 rokov od zistenia).
g)
vykonanie zrážok:
x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxanej pomoci v hmotnej núdzi a z osobitného príspevku;
h)
výkon rozhodnutia:
-
pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok nemožno postihnúť vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xríjmov vrátane pomoci v hmotnej núdzi.
Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
I. Úprava zániku nároku na pomox x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxk nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok. Ustanovenie § 25a si netreba mýliť s § 21 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý upravuje zánik náxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxmoc v hmotnej núdzi a na osobitný príspevok:
a)
príjemca nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitnéxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtanú spĺňať podmienky nároku.
PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE
Orgány štátnej správy
I. Pôsobnosť Ústredia pxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm voči rozhodnutiu konkrétneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúceho sa nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
II. Pôsobnosť úradov práce, socixxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxa trvalého pobytu občana. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zastrešuje celkovo 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Jednotlivé úrady práxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxnie § 26 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi vymedzuje konkrétny rozsah pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s pomocou v hmoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxu žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, plnenia povinností prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu.
xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xx x xxxxxxx xxxoci v hmotnej núdzi užšie pole pôsobnosti ako orgány štátnej správy podľa § 26 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, keďže rozhoduje iba o poskytnutí jednoraxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu je uvedený v prílohe č. 6 komentára.
2.
Jednorazová dávka je podľa § 17 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi určená najmä, nie však výlučne, na zabexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxzaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxávny poriadok s výnimkou ustanovení vymedzených v § 22 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Konkrétne podmienky a rozsah poskytovanej dávky si môže xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxeobecne záväzného nariadenia je uvedený v prílohe č. 7 komentára.
ŠIESTA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI A OSOBIxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi
1.
Ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi ustanovuje povinnosti žiadateľovi o pomoc v hmotnej nxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxý príspevok.
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok. Zákon nešpecifikuje, či úrad zasiela predmetnú výzvu písomne, ale vzhľadom na aplikačnú prax je možné sa dxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu je podľa § 29 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi oprávnený overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi priamo v miestx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žiadateľovi poverenie úradu, ktoré ho splnomocňuje na vykonanie overenia.
II. Vymedzenie povinností príjemcu pomoci v hmotnej núdzi
4.
Ustanoxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxadateľa sa od prijímateľa vyžaduje, aby úradu písomne oznámil v lehote ôsmich dní zmeny o všetkých skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie nároku na xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxým elektronickým podpisom, podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2019 sa zmeny oznamujú len písomne.
5.
Príjemca je taktiež povinný doruxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxovných dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.
6.
S účinnosťou xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zo závislej činnosti, doručiť úradu potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, a tx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx zákonom stanovená povinnosť nevyžadovať od občanov (žiadateľov a prijímateľov) údaje, ktoré sú úradu známe z vlastnej činnosti alebo ktoré vie získax x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxrých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx xýpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Týka sa to najmä výpisov z obchodného registra, registra právnixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxstnancov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
1.
Ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi vymedzuje oprávnenia zamestnanca príslušxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi priamo v mieste pobytu žiadateľa alebo príjemcu;
b)
požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
2.
V prípade, ak zamestnanec úradu navštívi žiadateľa alebo príjemcu priamo v mieste jeho pobytu, je povinný sa pri návšteve preukázať poverením úradxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxtnancov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
3.
Ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi vymedzuje zároveň aj povinnosti zamestnancx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxšenia hmotnej núdze;
b)
poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
4.
Uvedené povinnosti, ako aj oprávnenia má ten zamxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxi.
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxenovaných orgánov verejnej moci poskytovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny všetku súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona vráxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxitívny a úrad môže požadovať od týchto orgánov akúkoľvek súčinnosť v medziach právnych predpisov. Orgány verejnej správy nie sú oprávnené poskytnúť úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpracúvania osobných údajov sú bližšie upravené v § 31 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
II. Spolupráca s občianskymi združeniami
3.
Zákon o pomoci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi a s inými subjektmi, ktorých predmetom činnosti je podpora riešenia hmotnej núdze, ako aj s cirkvami a s náboženskými spoločenstvami, s obcami, so samxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch údajov
1.
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov uvedených v § 13 zákona o ochrane osoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx alebo ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby).
2.
Ustanovenie § 31 zákona o pomoci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxdiny) a osobitného príjemcu na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb. Okrem upresnenia, kto je na účely spracúvania osobných údajov podľa tohtx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxých údajov.
3.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xy prevádzkovateľ na tieto účely vyžadoval takýto súhlas, samotný súhlas, ak by bol dotknutou osobou udelený, by bol v rozpore so zákonom o pomoci v hmotnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkovateľa a práva dotknutej osoby
4.
Ak prevádzkovateľ získava údaje od dotknutej osoby, je povinný už pri získavaní dotknutej osobe oznámiť najmä:
x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxodu a načo budú osobné údaje spracúvané a na základe akého oprávnenia);
-
oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretej strany, ktoré sa spracúxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxie o príjemcoch osobných údajov, to znamená komu budú údaje poskytnuté a prečo;
-
informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín a medzinárxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxormáciu, či je poskytovanie zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo či je poskytovanie potrebné na účely uzavretia zmluvy, či je dotknutá osoba povxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxo na informácie, právo odvolať súhlas, právo na zabudnutie, právo namietať, právo na prístup, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu).
III. Právna úprava ochrany osobných údajov
5.
Poznámka k odkazu 49 nie je aktuálna, keďže zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx reagoval na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxriadku SR, je jeho súčasťou a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti. Zákonom č. 18/2018 Z.z. sa upravili niektoré oblasti, ktoré nariadenie priaxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxu národnú legislatívu.
Príklad:
Obec požadovala na účely poskytnutia jednorazového príspevku od žiadateľa v rámci písomnej žiadosti uviesť národxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xríp. osôb posudzovaných spolu so žiadateľom o pomoc v hmotnej núdzi, nie sú oprávnení požadovať alebo akokoľvek spracúvať osobné údaje nad rámec rozsaxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xnformácie o svojej národnosti a sexuálnej orientácii v žiadosti o poskytnutie jednorazového príspevku a obec nie je oprávnená tieto údaje požadovať.
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovenie aplikovateľné nielen v rámci zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ale má presah na všetky všeobecne záväzné právne predpisy, v ktorých sa vyskytxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxonom o pomoci v hmotnej núdzi zaviedla nová právna úprava tejto problematiky, toto ustanovenie zavádza legislatívno-technickú úpravu skôr uvedenýcx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxprávnych orgánov) automaticky sa tým rozumie "pomoc v hmotnej núdzi".
3.
Ako príklad všeobecne záväzných predpisov, kde sa uvedené pojmy vyskytuxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia
I. Prechodné ustanovenie k 1. januáru 2014
1.
Keďže nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi zrušil s účinnosťou od 1. januára 2014 predchádzajúci záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxom aplikácie právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2013 a novozavedenej právnej úpravy.
2.
V rámci prechodných ustanovení k 1. januáru 2014 sa aplxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx pred 1. januárom 2014, o týchto nárokoch sa rozhoduje po 31. decembri 2013 podľa predchádzajúceho zákona;
b)
zastavenie výplaty dávky do 31. dexxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi;
-
uvedené sa uplatní, ak bola zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx 2014;
c)
prehodnotenie dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
-
stanovuje sa prechodná lehota do 31. júla 2014 na prehodnotxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxval nárok k 31. decembru 2013 a rozhodne o nároku na pomoc v hmotnej núdzi;
-
úrad prehodnocuje nárok na pomoc v hmotnej núdzi podľa nového zákona účinxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe priznané do 31. decembra 2013 patria najdlhšie do 30. júna 2014.
Príklad:
Občan podal 1. februára 2010 žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. O žiadoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdne ďalším rozhodnutím z 22. septembra 2010 jej bol priznaný aj príspevok k dávke, a to príspevok na zdravotnú starostlivosť, počnúc 1. septembrom 2010x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxobudnutia účinnosti nového zákona č. 417/2013 Z.z. V nadväznosti na novú úpravu zákona sa od 1. januára 2014 nevypláca príspevok na zdravotnú starostlxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxitu novej právnej úpravy, ale iba o nahradenie jedného právneho predpisu (zákon č. 599/2003 Z.z.) iným právnym predpisom (zákon č. 417/2013 Z. z). Retrxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xk by ustanovenia zákona č. 417/2013 Z.z. pôsobili spätne v období, v ktorom ešte nová právna norma nebola platná a účinná, čiže v období do 31. decembra 20xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxol spätne (10 Sžso 12/2015).
III. Z judikatúry
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžso 12/2015 zo 17. februára 2016 (prehodnotenie pomoci v hmoxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxdzi účinná k 1. januáru 2015
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa v súvislosti s časovým aspektom aplikácie právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014 a novozavedenej právnej úpravy. Novelou sa zaviedli nové pravixxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx4 a následne za obdobie od účinnosti novely zákona sa prehodnotili podmienky podľa pravidiel zavedených novelou.
2.
V rámci prechodných ustanovexx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx januárom 2015, o týchto nárokoch sa rozhoduje po 31. decembri 2014 podľa dovtedy platnej právnej úpravy;
b)
nárok na osobitný príspevok:
-
rxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa nárok za obdobie do 31. decembra 2014 sa aplikovala právna úprava účinná do 31. decembra 2014 a na pretrvávajúci nárok po 31. decembri 2014 už právna úprxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxkytovala pomoc v hmotnej núdzi a patril jej aktivačný príspevok z dôvodu trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ale podľa zákonx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx skúmalo, či v čase vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu mala status dlhodobo nezamestnaného občana podľa zákona o službách zamxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa do 31. januára 2015 na prehodnotenie nároku na osobitný príspevok;
-
ak nárok vznikol pred 1. januárom 2015 a trval aj po tomto dátume, prehodnocovxx xxx
x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxm 2014.
I. Transponovaná smernica
1.
Zákonom o pomoci v hmotnej núdzi sa do slovenského právneho poriadku transponovala smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva byť pod medzinárodnou ochranou, pre jednotné postavenie utečencov alebo osxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
Zrušovacie ustanovenie
I. Predchádzajúca právna úprava
1.
Predchádzajúci zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xprava prechodných ustanovení
2.
Prechodné ustanovenia k zákonu o pomoci v hmotnej núdzi sú upravené v rámci § 33 a 33a. Ustanovenie § 33a sa viaže k nxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxej od 1. apríla 2019 nie je úprava žiadnych prechodných ustanovení k zákonu č. 42/2019 Z.z. Absencia osobitných prechodných ustanovení znamená, že po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx x xxxx xx x xx
xx
xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx II tohto zákona súvisí s doplnením § 88aa (bod 2) týmto istým zákonom. Z dôvodu systematického členenia zákona o priestupkoch bolo v rámci § 57 ods. 1 pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxky podľa § 88aa súčasne s iným priestupkom zabezpečuje, aby nedochádzalo k možným aplikačným problémom pri vyčíslení uloženej pokuty a jej vymáhaní pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xáchateľov
1.
Zákon č. 417/2013 Z.z. novelizoval zároveň aj zákon o priestupkoch, keďže došlo k pridaniu § 88aa. Nové ustanovenie umožnilo výkon rozxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx uprednostnené zrážky zo mzdy, ak ju páchateľ priestupku poberá.
2.
Konkrétne ide o priestupky:
a)
priestupky na úseku zdravotníctva (§ 29 zákoxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozil jej telesný alebo mravný vývoj (§ 30 ods. 1 písm. e) zákona o priestupkoch),
cx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx),
e)
priestupky proti majetku (§ 50 zákona o priestupkoch),
f)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3.
Páchateľmi týchtx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxciálnom poistení:
-
nemocenské poistenie,
-
dôchodkové poistenie, a to starobné poistenie a invalidné poistenie,
-
úrazové poistenie,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxna o pomoci v hmotnej núdzi zaraďujeme:
-
dávku v hmotnej núdzi,
-
ochranný príspevok,
-
aktivačný príspevok,
-
príspevok na nezaopatrxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxuje vykonať zrážky práve z týchto príjmov pri výkone rozhodnutia o uložení pokuty za skôr uvedené priestupky.
xx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxáve § 88aa zákona o priestupkoch je týmto osobitným predpisom, ktorý ustanovuje, že tieto príjmy podliehajú exekúcii pri výkone rozhodnutia o uloženx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xríspevku nie je považovaný za mzdu a ani za náhradu za pracovný príjem. Z tohto dôvodu sa na zrážky z týchto príjmov neaplikuje § 78 ods. 2 Správneho poriadxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.
V rámci odseku 2 nového § 88aa sa ustanovuje, že ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, vydá orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia tomu, kto páchaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxv musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a)
existujúci exekučný titul (rozhodnutie, správnym orgánom schválený zmier, správnym orgánom zostaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosť uhradiť uloženú pokutu za priestupok.
7.
Pri výkone rozhodnutia podľa § 88aa sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xýkonu exekúcie podľa tohto predpisu (zrážky zo mzdy a iných príjmov, predaj hnuteľných vecí, predaj nehnuteľných vecí a pod.). Zároveň z navrhovanej fxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxeľných exekúciou je stanovený v § 70 Exekučného poriadku, ktorý odkazuje na nariadenie vlády č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xre poberateľov dôchodkov):
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxchodkovej dávky pri výkone rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok
I------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                      x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Suma dôchodkovej dávky                           I 300,- €     I
I----------------------------------------------------------------------------I------------------I
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx               x xxxxx x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Odpočíta sa nepostihnuteľná suma na manželku a deti (nemá manželku a deti) I 0 €       I
I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx                           x xxxxx x xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I------------------I
I Uplatnenie tretinového systému (výpočet 1/3)                I 64,97 €     I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx                  x xxxxx x     x
xxxxxxx----------------------------------------------------------------------I------------------I
Zdroj: Exekučná kalkulačka: http://www.exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnutia o uloženej pokute za vybrané priestupky prikázaním zrážok z vybraných sociálnych príjmov páchateľov, bolo potrebné upraviť aj prechodné ustanxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh zákonom o pomoci v hmotnej núdzi sa novozavedený § 88aa vzťahuje až na priestupky spáchané odo dňa účinnosti novely zákona, t.j. na priestupky spáchxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxy v hmotnej núdzi. Rozhodnutie o pokute za priestupok bolo vydané 2. januára 2014. Výkon rozhodnutia o uloženej pokute nemôže byť prikázaný zrážkami z dxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x x xxx. 8 zákona o rodičovskom príspevku. Konkrétne sa doplnila výnimka z nemožnosti výkonu rozhodnutia o pokute zrážkami z rodičovského príspevku, keďže pxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmov páchateľov, o. i. aj zrážkami z rodičovského príspevku.
Čl.IV
I. Novelizácie zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1.
Zákon o pomoci v hmotnej nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 2015
-
zákonom č. 140/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2015
-
zákonom č. 140/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016
-
zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxťou od 1. mája 2017
-
zákonom č. 42/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2019
PRÍL.1
PRÍL.2xxxxxxxxxxxx


xxxxxx


xxxxxx
xxxxxxSpäť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR