455/1991 Zb.

Živnostenský zákon - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx xxxx
xxdrej
Blažo,
PhD.
doc. JUDr.
Juraj
Hamuľák,
PhD.
JUDr.
Zuzana
Hamuľáková,
PhD.
JUDr.
Ľubica
Masárová,
PhD.
JUDr.
Michal
Maxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmi č. 231/1992 Zb., č. 600/1992 Zb., č. 132/1994 Z.z., č. 200/1995 Z.z., č. 216/1995 Z.z., č. 233/1995 Z.z., č. 123/1996 Z.z., č. 164/1996 Z.z., č. 222/19xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x40/1998 Z.z., č. 143/1998 Z.z., č. 144/1998 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x36/2000 Z.z., č. 238/2000 Z.z., č. 268/2000 Z.z., č. 338/2000 Z.z., č. 223/2001 Z.z., č. 279/2001 Z.z., č. 488/2001 Z.z., č. 554/2001 Z.z., č. 261/2002 Zxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2003 Z.z., č. 347/2004 Z.z., č. 350/2004 Z.z., č. 365/2004 Z.z., č. 420/2004 Z.z., č. 533/2004 Z.z., č. 544/2004 Z.z., č. 578/2004 Z.z., č. 624/2004 Z.zxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx5 Z.z., č. 473/2005 Z.z., č. 491/2005 Z.z., č. 555/2005 Z.z., č. 567/2005 Z.z., č. 124/2006 Z.z., č. 126/2006 Z.z., č. 17/2007 Z.z., č. 99/2007 Z.z., č. 19xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz., č. 568/2009 Z.z., č. 129/2010 Z.z., č. 136/2010 Z.z., xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2012 Z.z., č. 321/2012 Z.z., č. 351/2012 Z.z., č. 447/2012 Z.z., č. 39/2013 Z.z., č. 94/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z., č. 218/2013 Z.z., č. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, č. 77/2015 Z.z., č. 79/2015 Z.z., č. 128/2015 Z.z., č. 266/2015 Z.z., č. 272/2015 Z.z., č. 274/2015 Z.z., č. 278/2015 Z.z., č. 331/2015 Z.z., č. 348/201x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx2/2017 Z.z., č. 56/2018 Z.z., č. 87/2018 Z.z., č. 106/2018 Z.z., č. 112/2018 Z.z., č. 157/2018 Z.z., č. 170/2018 Z.z., č. 177/2018 Z.z., č. 216/2018 Z.z.x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxené týmto zákonom. Ide o podmienky živnostenského podnikania, čiže v zásade o podmienky, za ktorých možno prevádzkovať živnosť, a tiež kontrolu nad icx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxdržiava. Hoci by sa mohlo zdať, že ide o dva rôzne okruhy vecnej pôsobnosti, nie je to tak. Tieto dva okruhy sa vzájomne dopĺňajú, pričom povinnosť podnikxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ak by sme chceli podrobne uviesť, ktoré spoločenské vzťahy sú upravené v živnostenskom zákone, mali by sme uviesť minimálne tieto:
a)
vzťahy jednoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní a s ohlasovaním živnosti,
b)
vzťahy živnostenského úradu a fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na živnostenské podnikanie (podnikaxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpodnikateľov) pri výkone kontroly a súvisiaceho správneho trestania,
d)
vzťahy živnostenského úradu a fyzických osôb a právnických osôb v súvisxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxávnených na živnostenské podnikanie (podnikateľov) pri zmene a zániku živnostenského oprávnenia.
Aj na základe takto vymedzeného okruhu vecxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdlieha nielen právnemu režimu súkromného práva, ale aj verejného práva.
Podnikanie predstavuje jeden zo spôsobov, prostredníctvom ktorého sa zíxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pre obyvateľov štátu, a tým zas umožňujú tejto časti obyvateľstva získavať zárobok. Uvedené predpokladá aj Ústava, ktorá v čl. 35 zakotvuje jednak práxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu,1) pričom z hľadiska ústavnej teórie ide o jedno z tradičných hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.
Pojem "každý" treba v tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (zavádza pre ne skratku podnikateľ), čo znamená, že podmienky podnikania sa podľa tohto zákona vzťahujú na fyzické osoby a právnické osoby totožne, bex xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxže dôjsť k obmedzeniu rozsahu výkonu práva podnikať (čl. 35 ods. 4 Ústavy). Vzhľadom na znenie čl. 16 Charty základných práv a slobôd EÚ3) a čl. 49 Zmluvy x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xodnikanie osôb občanov SR sa v rovnakej miere vzťahujú aj na osoby občanov z členských krajín EÚ. Odlišné podmienky však možno ustanoviť vo vzťahu k osobxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxj generácie ľudských práv a základných slobôd. Ide o individuálne právo, ktorého subjektom je fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Vo svojej podstatx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxať minimálne tak, že zabezpečí vstup na trh pre všetkých na základe rovnakých podmienok a určí každému, kto toto svoje právo realizuje, rovnaké podmienxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxípu a len v osobitných situáciách na základe povoľovacieho režimu. V prípade živnostenského podnikania sa v súčasnosti v plnej miere uplatňuje ohlasoxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa trhovej ekonomike a štát má pozitívny záväzok aktívne podporovať hospodársku súťaž. Subjektom tohto práva sú fyzické osoby aj právnické osoby. Polixxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxení rovnakých pravidiel pre všetky subjekty na trhu. To však neznamená, že štát je len pasívnym pozorovateľom trhu, naopak, niekedy je povinný trh reguxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ku ktorej dochádza medzi súkromnými osobami, ktoré si tak zabezpečujú vlastné potreby, ale na strane druhej, podnikateľská činnosť nie je a ani nemôže xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxdovšetkým prostredníctvom činnosti verejnej správy.
Štát má právo vedieť, kto vykonáva podnikateľskú aktivitu na jeho území a štát má tiež právo nx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxia výkonu určitých povolaní alebo činností.) Tie sú ospravedlniteľné tým, že mnohé podnikateľské aktivity môžu zasiahnuť xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxvita vykonávala na základe absolútne neobmedzeného vlastného uváženia a rozhodnutia. Je nevyhnutné, aby boli na túto činnosť ustanovené podmienky, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xstavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, poxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xovolaní alebo činností.
Podnikanie je teda predmetom záujmu súkromného práva (predovšetkým obchodného práva), ale aj verejného práva (predovšexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xktivite, ingerencia verejného práva vyplýva z potreby uloženia základných pravidiel odbornosti pri výkone tejto činnosti a kontrole ich dodržiavanxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Živnostenský zákon preto upravuje vzťahy medzi štátom a podnikateľom, a to z pohľadu verejného práva. Ide tu o vzťahy nerovnosti (vzťahy vertikálxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
čl. 35 a čl. 55 Ústavy;
Z literatúry:
CIBULKA, Ľ. a kol. 2014. Ústaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxntár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012;
DRGONEC, J. 2015. Ústava Slovenskej republiky. Bratislava: C. H. Beck, 2015
Živxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Toto ustanovenie predstavuje tzv. pozitívne vymedzenie pojmu živnosť. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxívne vymedzenie živnosti, t.j. čo živnosťou nie je. Výpočet (taxatívny) činností, ktoré živnosťou nie sú, obsahuje § 3 a § 4 ŽZ.
Pri vymedzení pojmu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xákonníku. Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 OBZ je:
a)
osoba zapísaná v obchodnom registri,
b)
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského opráxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxa poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Možno si všimnúť, že podnikanie na základe živnostenského oprxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxe každé podnikanie musí byť živnostenským podnikaním. Aké je teda prepojenie podnikania a živnostenského podnikania a čím sa tieto pojmy odlišujú?
xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho so-ciál-neho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx
a)
sústavnú,
b)
samostatnú,
c)
vykonávanú vo vlastnom mene,
d)
na vlastnú zodpovednosť,
e)
za účelom dosiahnutia zisku alebo za účxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx podľa Obchodného zákonníka, ako aj podľa živnostenského zákona. Pri živnostiach však treba dodať odlišný znak oproti všeobecnému podnikaniu podľa Oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musia byť naplnené spoločne. Ak chýba čo i len jeden z týchto znakov, nemožno hovoriť o živnosti. Uvedené má veľký význam najmä pri naplnení skutkovej poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxť nikdy nemôže znamenať nepretržitosť, pretože potom by sa podnikaním rozumela len taká činnosť, ktorá by bola vykonávaná neustále, čiže 24 hodín, 7 dnx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxde medzi týmito dvoma bodmi a ide o činnosť pravidelnú, opakujúcu sa. Dôležitý je tu práve moment, že osoba chce v danej činnosti pokračovať, chce ju opakxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxžno uvažovať o naplnení znaku sústavnosti, a teda ani o podnikaní. Bolo by preto nemysliteľné, ak by štát vyžadoval získanie živnostenského oprávnenix xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxhnutie podnikateľského cieľa, ktorý si vyžaduje dlhšiu dobu. Za sústavnosť zrejme nebude možno považovať takú činnosť, ktorá sa síce opakuje, ale v čaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxtnosť je znak, ktorý podnikanie odlišuje od prác vykonávaných závisle, t.j. od pracovného pomeru. Opakom samostatnosti je teda závislosť. Osoba, ktoxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmôcok a podobne, ktoré jej zamestnávateľ poskytne, a za mzdu. Podnikateľ je na strane druhej tou osobou, ktorá sa sama rozhoduje o riadení svojej podnikxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxania, a to vo vlastnom mene a najmä na vlastnú zodpovednosť. Keďže je podnikateľ samostatný a sám sa rozhoduje, potom za svoje rozhodnutia bude musieť nexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxctvom ktorého sa vyjadruje vzťah podnikateľa k tretím osobám. Súvisí s označením podnikateľa a s tým, pod akým menom vystupuje v rôznych záväzkových vzxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xprava je ponechaná na všeobecnú právnu úpravu, ktorou xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxteľ povinný používať vždy vo vzťahu k tretím osobám. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko, môže však obsahovať aj dodatok odlišujúci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xapísané v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena je aj dodatok označujúci ich právnu formu (napríklad a.s., s. r. o. a podobne). Bližšie náležitxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je činnosť, ktorá so sebou vždy nesie určité riziko. Ako bolo spomenuté, keďže podnikateľ koná samostatne, tak za svoje rozhodnutia bude musieť on sám nxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxe vyjadruje podnikateľské riziko prítomné v podnikaní.8) Tento znak vyjadruje tak zodpovednosť za porušenie právnych predpisov (teda zodpovednosx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ako aj zodpovednosť za porušenie záväzkov vo vzťahu k tretím osobám (zodpovednosť súkromnoprávna - zodpovednosť zásadne majetkového charakteru). Kxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx fyzickú osobu, potom ručí celým svojím súkromným majetkom. Ak ide o podnikateľa právnickú osobu, tak ručí podľa toho, o akú formu právnickej osoby ide. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx zisku - tento znak vyjadruje zmysel podnikania ako taký, pričom je vyjadrený aj v Ústave, t.j. prostredníctvom podnikania dosahovať zárobok, zisk. Poxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledok, je bezpredmetný. Dôležitý je úmysel podnikateľa dosiahnuť ho, ak však tento zisk reálne nedosiahne, nie je to prekážkou podnikania, a teda pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xama osebe nie je dôvodom, aby už nebol považovaný za podnikateľa. Tento znak rovnako súvisí s predchádzajúcim znakom podnikania. Keď je podnikateľ v "zxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxky nebude plniť, nastupuje jeho zodpovednosť a v prípade majetkovej zodpovednosti v konečnom dôsledku aj spomínané ručenie.
Od 1. mája 2018, kedy nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, bol tento znak živnosti zákonodarcom alternatívne doplnený. Ide o znak účelu dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xoplnení niektorých zákonov v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen na zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež upraviť systém podpory, ktoxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xiele, než je zisk: ich hlavným účelom nie je vygenerovať finančné príjmy pre ich vlastníkov či inak zainteresované osoby, ale poskytovať tovary a službx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxie a reguláciu prostredníctvom špecifických právnych foriem (zvlášť vrátane družstiev [cooperative], spoločenstiev vzájomnej pomoci [mutuals] a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxiálnemu a ekonomickému rozvoju nášho kontinentu".10)
Podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.12), 13)
Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán, ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxm mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, v ktorom k doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxa spôsob ich výroby alebo poskytovania, ktorý, ak:
a)
zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavnxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxravovania svojej hospodárskej činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxanie tohto štatútu rozhoduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.16)
Za podmienok ustanovených živnostenským zákonom - ide o znak, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkovania živností, ktoré sú vymedzené predovšetkým v § 6 a § 7 ŽZ. Nesplnenie podmienok ustanovených týmto zákonom znamená, že nejde o živnosť, no ešte sxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa od iných druhov podnikania (podľa Obchodného zákonníka alebo podľa iných osobitných predpisov).17) K tomu pozri aj komentár k § 3 ŽZ.
Na záver toxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxžime čl. 2 ods. 3 Ústavy (každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá).
Súvisiace ustanovexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Judikatúra:
- Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. augustx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Živnostenský zákon), živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zixxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosť, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dôvodom pre oslobodenie od súdnych poplatkov, znamenalo by to prenesenie časti rizika, ktoré je s podnikaním spojené, na štát. Žiadosť o oslobodenie ox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 263/09 (z odôvodnenia):
Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len živxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xa podmienok ustanovených týmto zákonom. Podľa § 5 ods. 1 živnostenského zákona živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnickx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdľa § 5 ods. 2 živnostenského zákona fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony. Pxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxdnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podľa § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnenia) je podnikateľská činnosť (podnikanie), ktorú môže vykonávať nielen fyzická osoba (živnostník), ale aj právnická osoba, pričox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xreba považovať aj ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, konkrétne jeho ustanovenie čl. 5 ods. 2 druhú vetu. Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd dosxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxietka navrhovateľa nezakladá dôvod na jeho zrušenie.
Z literatúry:
CEPEK, B. a kol. 2017. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005;
VRABKO, M. a kol. 2017. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxovou povahou približujú výkonu živnostenského oprávnenia, no osoba vykonávajúca uvedené činnosti potrebuje na ich výkon získať oprávnenie podľa osxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxmaticky vychádzať z čl. 20 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého: "Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxtve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xiečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x a § 2 zákona č. 222/1946 Sb. o pošte (poštový zákon), § 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxu povahou však ide o staršie právne predpisy, ktoré boli zrušené. Napríklad zákon č. 222/1946 Sb. o pošte (poštový zákon) bol s účinnosťou od 1. januára xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdeného zákona len na základe získania oprávnenia na výkon viazanej živnosti. Podľa v súčasnosti účinného zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službácx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpod režimu živnostenského zákona.
Systematicky pri výklade uvedeného ustanovenia však treba vychádzať z čl. 4 a čl. 20 ods. 2 Ústavy, ktoré vymedzuxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvených právnou úpravou.
K písm. b)
Ustanovenie živnostenského zákona na tomto mieste poukazuje na skutočnosť, že využívanie výsledkov duševnej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx náklady, nie je výkonom živnostenského oprávnenia. V danom prípade živnostenský zákon odkazuje na predpisy upravujúce autorské právo, práva xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkon v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxčového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
K písm. c)
Podľa dôvodovej správy k živnostenskému zákonu, ktorým bolo zakotvené toto nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxiť, no takáto osoba nezískala odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej staxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov. Z uvedeného dôvodu bolo vykonávanie liečiteľskej činnosti z režimu živnostenského zákona vypustené.
Slovenská právna úprava pojem "lixxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xeľmi voľne a nepriamo. Tento záver možno odvodiť zo znenia Ústavy, ktorá v čl. 2 ods. 3 ustanovuje, že: "Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje zdravotnú starostlivosť v § 2 ods. 1 ako "súbxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií;
zdravotná starosxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavotnú starostlivosť môžu poskytovať iba zdravotnícki pracovníci. Lekár môže podporovať či spolupracovať s liečiteľmi. Takíto liečitelia však nemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxť napríklad bylinkára. Podľa odborných názorov by ho však nemal nijakým spôsobom podporovať.18)
K písm. d)
Ustanovenie živnostenského zákona vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxil v tomto ustanovení pojem "povolanie". V danom prípade si uvedený pojem nemožno zamieňať s pojmom "pracovný pomer", pretože výkon niektorých povolaxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xesmie realizovať v právnom režime podľa predpisov pracovného práva. Práve naopak, osoby vykonávajúce tieto povolania realizujú svoje činnosti ako pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx. d) bod 1
Ustanovenie živnostenského zákona zakotvuje právne limity vo vzťahu k výkonu povolania psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 1 vymedzuje psychologickú činnosť ako "a) skxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe, b) psychoterapia, c) psychologické poradenstvo, d) používanie psychodiagnosxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxe psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené uvedeným zákonom.
Oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť upravuje zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov v znení neskorších predpisov.
Psychologickú činnosť môžu psychológovia vykonávať samostatne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na tomto mieste ustanovuje pravidlo, že psychologická činnosť nie je živnosťou.
Činnosť zdravotníckych pracovníkov rovnako nie je živnosťou, prxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtlivosti.
K písm. d) bod 2
Živnostenský zákon na uvedenom mieste zakotvuje pravidlo, že činnosť veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxom prípade odkazuje na použitie § 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb., na aplikáciu zákona Českx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxisy, ktoré stratili platnosť a boli nahradené novšími zákonmi. Za daných okolností treba preto aplikovať:
a)
zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov,
b)
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
c)
zákon č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxne niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedené zákony vymedzujú šľachtenie ako zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené činnosti musí spĺňať zákonom ustanovené podmienky a musí požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vydanie osobitného pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej rxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní veterinárni lekári zároveň musia požiadať o zápis do odbornej stavovskej organizácie, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov.
K písmx xx xxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxych exekútorov.
Advokácia je povolanie, ktorým sa zabezpečuje realizácia ústavného práva na obhajobu. Na výkon uvedeného povolania treba splniť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v znení neskorších predpisov a po splnení podmienok ustanovených zákonom treba požiadať o zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Notár je podľa uvedeného zákona štátom určenou osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej oxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xatentových zástupcov vymedzuje zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov. Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb prxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny na potreby právnych úkonov v oblasti priemyselxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služieb patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxubliky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpixxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy, zákonmi, inýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxá s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo člexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrárnej, umeleckej, publicistickej a športovej činnosti. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxlcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje podmienky výkonu znaleckex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxleckých ústavov, podmienky činnosti tlmočníckych ústavov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR pri výkone ich činnosti a práva a povinnosti zaxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xnalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov. Uvedený predpis bol však zrušený a nahradený zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a pxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxtavenie prekladateľa. V tomto smere treba komentované ustanovenie vykladať v duchu zmien v právnej úprave. Uvedený zákon zavádza podmienky výkonu čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tak, ako sa činnosť znalcov a tlmočníkov nebude podľa živnostenského zákona považovať za živnosť, nebude sa za ňu považovať ani činnosť prekladateľovx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov, teda osobitný zákon. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnexx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxame, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa ustanovení vyššie uvedeného zákona.
Znalecká činnosť je špecializovaná odboxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xoplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávanx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky. Prekladateľská činnosť je špecializoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx preklad. Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručnxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmedzoval zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxe v znení neskorších predpisov sa audítori zapísaní v zozname audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v zozname audítorských spoločností, ktoré xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx sa považuje za licenciu vydanú podľa predpisu účinného od 17. júna 2016. Súčasná právna úprava vymedzuje štatutárny audit ako overovanie individuálnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho audixx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje postavxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvuje podmienky zriadenia a pôsobnosti Slovenskej komory daňových poradcov. Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xým nie je dotknuté poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa osobitných predpisov, ako je napríklad poskytovanie právnych služieb advxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxskytujúcim služby vedenia účtovníctva. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám za podmienok a spôsobom ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe pravidlo, že živnosťou nie je ani činnosť burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedený zákon uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovaxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxsiace s poskytovaním finančných služieb finančnou inštitúciou. Finančné sprostredkovanie je vykonávanie činností, ktoré súvisia s uzavretím zmluxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej sluxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xoskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnt môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.
Ďalším právne relxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxoločnosť so sídlom na území SR, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým sxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxjto oblasti je aj zákon č. 92/2008 Z.z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxť založená ako akciová spoločnosť a organizovať komoditné obchody. Zároveň musí zabezpečovať s tým súvisiace činnosti na základe povolenia na vznik a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxxé ustanovenie vyníma z množiny činností, ktoré napĺňajú znaky živnosti, činnosť sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov a činnosť mediáxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxntexte ide o postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí uzatvoriť kolektívnu zmluvu alebo v prípade, že si jexxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenkou však je, že samotným vznikom kolektívneho sporu nevznikajú právne nároky jednotlivým zamestnancom, ale iba zmluvným stranám.
Sprostredkoxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práce, sociálnych vecí a rodiny SR zapísalo do zoznamu rozhodcov.
Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov uskutočňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xamestnancov a zástupca zamestnávateľov.
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxp zlyhá, môžu zmluvné strany po dohode požiadať rozhodcu o rozhodnutie v kolektívnom spore. Rozhodcom nesmie byť osoba, ktorá bola v tom istom spore sprxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov, podľa ktorého je mediácia mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Zákon zároveň ustanovuje podmienky zápisu do tohto registra.
K písm. d) bod 8
Komentoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov. Postavenie uvedených subjektov vymedzuje zákon Slovenskej národnej rady xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xutorizovaného architekta ako osobu, ktorá je zapísaná v zozname autorizovaných architektov. Autorizovaným krajinným architektom je ten, kto je zapxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xutorizovaných stavebných inžinierov.
Architekt je oprávnený na vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xoho, architekt vykonáva komplexnú projektovú činnosť. Pod uvedenou činnosťou sa rozumie najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxnizácií budov a obnovy stavebných pamiatok. Architekti okrem toho spracúvajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu. Do oblasxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvania špecifikácií a technickej dokumentácie. Architekti ďalej poskytujú súvisiace technické služby, t.j. najmä poskytujú architektonické poradxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, odhady a dobrozdania.
Krajinný architekt je oprávnený na vykonávanie predprojektovej činnosti. Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxmä spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov. Okrem toho sa pod uvedenou činnosťou rozumie spracúvanie poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xpolupracuje na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci. Ďalej vykonáva komplexnú projektovú činnosť, kxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtredia s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy stavieb na urbánne prostredie a navrhovať tvorby obrazu sídla a krajiny. Krajinní architekti okrem toxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xchválenej projektovej dokumentácie. Taktiež poskytujú súvisiace služby a vyhotovujú odborné posudky, odhady a dobrozdania týkajúce sa diel záhradxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxho technického poradenstva. Rovnako môže byť autorizovaný na poskytovanie služieb v kategóriách ustanovených zákonom podľa toho, či sa odborne špecxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxké vybavenie stavieb.
Všetkým uvedeným osobám vzniká oprávnenie na výkon činností získaním autorizácie a zápisom do relevantného zoznamu ustanoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov..
K písm. d) bod 9
Komentované ustanovenie vyníma zo živností činnosti spojené s postavením autorizovaných geodetov a kartografov. Stxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov. Uvedeným zákonom sa zriadila Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave, ktorá pôsobí ako samosprávna stavovská organizácixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu osoby do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.
Samotné geodetické a kartografické práce vymedzuje zákon Národnej rady Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov. Tento zákon vymedzuje uvedené práce ako činnosti, ktoré súvisia so súborom geodetických informácii. Z obsahového hľadiska ide o podrobné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx.
K xxxxx xx xxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxh predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. Treba uviesť, že samotné reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxolaní vykonáva konzervátorské a reštaurátorské úkony pri záchrane a obnove umeleckých diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh pamiatok a zbierkových predmetov múzeí a galérií, ktoré sú dielami výtvarného umenia, tieto úkony vykonáva v spolupráci s umeleckým reštaurátorom.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx94 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov. Zákonodarca prijal uvedený zákon na zabexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxto cieľom zriadil Komoru reštaurátorov so sídlom v Bratislave a upravil podmienky na výkon reštaurátorskej činnosti jej členov. Komora je samosprávnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xsoba. Uvedená organizácia predovšetkým dbá, aby reštaurátori vykonávali svoje povolanie odborne v súlade s jeho etikou a ustanoveným spôsobom je komxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnosti svojich členov.
K písm. d) bod 11
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona činnosti audítorov bezpečnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje najmä audit bezpečnosti pozemnej komunikácie a podmienky výkonu činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xechnické overenie bezpečnosti vlastností navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpečnostného auditu.
Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie je fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti pozemných komunikácii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
Zoznam bezpečnostných audítorov vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
K písm. d) bod 12
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Podmienky činnosti uvedených subjektov ustanovuje zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činnostx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxbornú činnosť vykonávanú sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným zákonom. Takým zákonom je v podmienkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxsti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Sociálna práca je aj špecialxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxacovných činností užšieho zamerania sociálnej práce v ustanovenom špecializovanom odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných metód práce v závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxnými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí. Podmienkou na výkon sociálnej práce je odborná sxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo výkonom samostatnej praxe sociálnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxnie živnostenského zákona vyníma zo skupiny živností činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu, teda činnosti podľa zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxnie športového odborníka. Športovec môže podľa uvedeného zákona vykonávať šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorgaxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidencii. Profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsku, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Amatérsky športovec vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak spĺňa záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx základe zmluvy o príprave talentovaného športovca alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo bez zmluvy.
Talentovxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxznamu talentovaných športovcov.
Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxortovým odborníkom môže byť tréner a inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm činnosti funkcionára športovej organizácie a dopingového komisára) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Šxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxklade pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu ako dobrovoľník, alebo bez zmluvy.
K písm. f)
Ustanovenie zakotvuje pravidlo, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa živnostenského zákona. V uvedenom prípade treba opäť poukázať na úpravu zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxlušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xkola alebo národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy.
K písm. g)
Ustanovenie živnostenského zákona na tomto mieste vyníma zo skuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedená činnosť sa vykonáva na základe autorizácie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkon úradného merania. Autorizáciu udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa o autorizáciux
x xxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xvojej obsahovej náplne môžu predstavovať podnikanie, no oprávnenie na výkon uvedených činností možno získať len podľa osobitného predpisu. Zastávaxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxre existuje na ich osobitnej regulácii verejný záujem. Preto uvedené činnosti možno vykonávať na základe osobitného povolenia, verejnoprávnej zmluxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxv s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxažnými prostriedkami v cudzej mene.
V uvedenom smere možno konštatovať, že ide o činnosti spojené s právnou reguláciou finančných trhov, kde hlavnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxčné inštitúcie zároveň dohľadu Európskej centrálnej banky. Európska centrálna banka spoločne s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu vytvárajú jednotný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxančnej integrácie a stability a zabezpečovanie konzistentného dohľadu. Jednotný mechanizmus dohľadu predstavuje jeden z pilierov bankovej únie v Exxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxha pôsobnosti zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxe hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča, postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxsti hazardných hier a štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxch z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich. Zákonodarca tiež priznal potrebu komplexnej regulácie hazardných hier, ktorá by zohľadňovala nxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. V uvedenej oblasti právnej úpravy sa vo výraznej miere prejavuje princíp centralizácie. Zxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil tiež nezávislý Úrad pre reguláciu hazardných hier, do ktorého pôsobnosti patria činnoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxníma spod pôsobnosti živnostenského zákona banskú činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykoxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxov. Opätovne uvedená úprava reguluje kvalifikované činnosti v slovenskom hospodárstve. Ide taktiež o transpozíciu požiadavky čl. 4 ods. 1 Ústavy, poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpublika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxkej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.
V uvedených súvzťažnostxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktorý podľa čl. 1 ods. 1 vymedzuje ochranu majetku a životného prostxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zemskej kôry a vyžívanie prírodných zdrojov kvalifikovaných ako vyhradené alebo nevyhradené nerasty. Z uvedeného dôvodu ide o výraz vôle zákonodarcxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxostenského zákona výrobu, prenos, distribúciu, dodávku elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výrobu, prepravu, distrixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxb a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Aj v tomto prípade ide o vyňatie činnosti spod pôsobnosti živnostenského xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxožiny živností a vytvorenie samostatného právneho rámca tak aj v tomto prípade predstavuje realizáciu ochrany štátnych záujmov, právne premietnutýxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov alebo zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K píxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxohospodárskych a lesných výrobkov s cieľom spracovania alebo ďalšieho predaja. Oblasť poľnohospodárstva je vo výraznej miere upravená právom EÚ. Okxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxe predpisy z oblasti nazvanej poľnohospodárske štruktúry a produkcia, z oblasti pod názvom systémy hospodárenia, obrábanie poľnohospodárskej pôdyx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x26/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý kategorizuje typy lesov podľa toho, akú funkciu plnia, t.j. môže ísť o lesy produkčné, v ktorxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxsm. f)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona činnosti nazvané ako vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky vykonávania vnútrozemskej plavby, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnej správy a štátneho odborného dozoru na úseku vnútrozemskej plavby, klasifikáciu a spôsobilosť plavidiel, práva a povinnosti členov posádky plavixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiace s prevádzkou námorných lodí a námorných rekreačných plavidiel, a tiež vymedzuje pôsobnosť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxého hospodárstva sú spojené s ochranou morských biologických zdrojov, pričom patria do výlučnej právomoci EÚ a otázky rybného hospodárstva a rybolovx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxáh a dráhovej infraštruktúry, nadobúdanie odbornej spôsobilosti, schvaľovanie dráhových vozidiel a podobne. Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na drxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxv a cestujúcich vo verejnej osobnej doprave, práva a povinnosti dopravcov a odosielateľov a príjemcov vecí v nákladnej doprave, certifikáciu rušňovoxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xpravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xomunikačných služieb, ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, efektívne využívanie frekvenčného spxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xchranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronicxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenských vzťahov sú zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxé, a to najmä z dôvodu, že napomáhajú presadzovať požiadavky práva na ochranu zdravia podľa čl. 40 Ústavy a požiadavky veterinárnej starostlivosti ako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3. Uvedené činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx k)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré vymedzuje zákon č. 308/2000 Z.xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxe na vysielateľa zriadeného zákonom, ktorým je v podmienkach SR Rozhlas a televízia Slovenska, a na vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom a má opráxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Vysielateľ, ktorý nie je zriadený zákonom, môže získať licenciu aj podľa zákona č. 220//2007 Z.z. o digxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje niektoré z podmienok poskytovania služieb priamo súvisxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa signálu terestriálneho vysielania.
K písm. l)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona poskytovanie poštových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov. Uvedený zákon upravuje poskytovanie poštových služieb a poskytovanie univerzálnej poštovej služby a jej financovanie.
K písm. xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxá autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava (vnútroštátna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxššie uvedených oblastiach vymedzuje zákon č. 56/2012 Z. z o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
K písm. n)
Komentované ustanovenie vyníxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxované činnosti spojené so zásahmi do zemskej kôry. Preto uvedené činnosti vymedzuje právna úprava zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (gexxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovej energie. Treba podotknúť, že v oblasti podnikania s jadrovou energiou ide o mierové využívanie tejto formy energie. Základná právna úprava je obsxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov, v zákone č. 54/2015 Z.z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K písm. p)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákoxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxhnutá v zákone č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky výroby liehu a spracovania liehxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá je upravená v zákone č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon vymedzujx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xinnosť vedúcu k ožiareniu považuje uvedený zákon ožiarenie umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo prírodným ionizujúcim žiarením, keď sa príroxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxcovanie, držbu, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, prepravu, dovoz, distribúciu, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívneho materxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxom väčším ako 5 kV.
K písm. s)
Komentované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxhranu majetku a osôb, ktoré upravuje zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákoxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxá služba na ochranu majetku a osoby. Uvedené činnosti sa vykonávajú na základe licencie, ktorú udeľuje príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zbxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xátky môžu mať vysoko záporný vplyv na zdravie a životy ľudí a taktiež na životné prostredie. Okrem toho, uvedené látky častokrát môžu vytvárať integrálxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxe č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a v zákone čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky sú okrem toho výslovne upravené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 44/1999 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o zákaze cxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti leteckej dopravy, prevádzkovania civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovania letových prevádzkových služieb, vykonáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej tecxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxbových plôch letísk.
Uvedené činnosti vymedzuje zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxtectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej technikxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií. Uvedený zákon sa vzťahuje xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách.
K písm. v)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsobitného predpisu. Opätovne aj v tomto prípade existuje naliehavý právny a verejný záujem na striktnej regulácii obchodu s výrobkami obranného priexxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedený zákon vymedzuje výrobky obranného priemyslu ako výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a nxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu. Ďalej spomenxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielov. Okrem toxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava výrobkov, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxajú osobitnému režimu.
K písm. w)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona projektovanie, konštrukciu, výrobu, mxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxípade relevantnú právnu úpravu zakotvujú zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona poskytovanie služieb zamestnanosti okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby. Služby zamestnanosti upravuxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxi poskytovaní služieb zamestnanosti. Služby zamestnanosti uvedený zákon vymedzuje ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
K písm. y)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnostx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxmi. V súčasnosti upravuje uvedené práva zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ktorý uvedenú činnosť vymedzuje ako správx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxsiteľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy.
K písm. z)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostexxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedené činnosti upravuje školský zákon a tiež zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch, stavovských organizá-ciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K písm. zb)
Komentované ustxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxkateľ získať v procesnom režime udeľovania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K písm. zc)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a oxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v znení neskorších predpisov.
K písm. zd)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona posudzovanie vplyvu zdrojov znxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x písm. ze)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxený zákon upravuje inštitút odborného posudku, ktorý vydáva odborne spôsobilá osoba v súlade s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti na vydávanxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.
K písm. zf)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenskxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xuditu v znení neskorších predpisov. Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu je dobrovoľný systém na zabezpečenie zvýšenej ochrany a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxckého, objektívneho a pravidelného hodnotenia systémov environmentálneho manažérstva, aktívneho prístupu organizácií k informovaniu verejnostx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xomto systéme a ich aktívnej účasti v ňom.
K písm. zg)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona poskytovanie právnycx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x55/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmix xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxtov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Právne služby na území SR poskytujú advokáti, ako aj ďalšix xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona vykonávanie činnosti technickej služby overovania. Aj v uvedenom prípade ide o činnosť upravenú záxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxmentované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxade ide o činnosť upravenú zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxntroly motorových vozidiel. Predmetná činnosť je rovnako regulovaná úpravou zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality. Aj v tomto prípade ide o činnosť podliehajúcu režimu zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxod pôsobnosti živnostenského zákona vykonávanie činnosti technickej služby montáže plynových zariadení do motorových vozidiel. Predmetná činnosx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x písm. zm)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona vykonávanie kontrol originality vozidiel. Aj v tomto prípade ide x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x znení neskorších predpisov.
K písm. zn)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona výkon správcovskej činnosti sprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konanx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxosti a dohľad ministerstva nad výkonom správcovskej činnosti.
K písm. zo)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákonx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvia pri práci, ktorý ju pojmovo opisuje ako overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Taktiež právna úprava vymedzuje uvedenú činnosť ako overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xydávanie dokladu o overení odborných vedomostí. No a nakoniec zahŕňa uvedená činnosť posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxy zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.
K písm. zp)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona výrobu txxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxenia na podnikanie alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xblasti vzťahov je zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
K písm. zq)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxifikovaný organizmus, ktorého úmyselné použitie môže spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorý môže spôsobiť úhyx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbu výroby, prírodná alebo chemicky syntetizovaná, ktorá môže spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorá môže spôsoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv v znení neskorších predpisov.
K písm. zr)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona činnosť autorizovanej osoby. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov. Autorizácia je udelenie oprávnenia orgánu posudzovania zhody na výkon posudzovania zhody určeného výrobku podľa technickéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na autorizáciu nie je právny nárok.
K písm. zs)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona vykonávanie montáže plynxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx zt)
Komentované ustanovenie vyníma spod pôsobnosti živnostenského zákona prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu. Uvedenú činnosx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom
K ods. 3
Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx znaky živnosti podľa § 2 ŽZ, ale je v rozpore s dobrými mravmi.
Dobré mravy netvoria spoločenský normatívny systém, ale sú skôr meradlom etického hodxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxo súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencixx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxne uznávané pravidlá morálky, ktoré predstavujú fundamentálny hodnotový poriadok spoločnosti a zákonodarca ich považuje za tak významné, že ich pomxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxklad v živnostenskom zákone. Uvedené morálne pravidlá majú objektívnu povahu. Samotná vôľa subjektu práva deklarovať, že ním realizovaný právny úkox xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxho ustanovenia je zamedziť takému výkonu slobody podnikania reprezentovanej živnostenským oprávnením, ktorá by odporovala dobrým mravom. Všeobecxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxkoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi." Súdna judikatúra xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkych cieľov či uspokojenie iných potrieb, keď hlavná alebo aspoň prevažujúca motivácia je úmysel poškodiť či znevýhodniť povinnú osobu (tzv. šikanózxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxí niektorého z nich navonok. Korektív dobrých mravov však nesmie byť na ujmu princípu právnej istoty a nesmie neprimerane oslabovať subjektívne práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxm. p) zákona č. 455/1991 xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxb, slovenská právna úprava nemá takéto výslovné negatívne vymedzenie živnosti. Je nesporné, že hoci by aj napríklad prostitúcia, ktorá je chápaná ako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo podnikania vymedzené v § 2 ŽZ, živnosťou nie je, a to práve s poukazom na komentované ustanovenie.
K ods. 4
Komentované ustanovenie vymedzuje živnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín. Živnosťou podľa uvedeného ustanovenia tiež nie je predaj ovocia, zelenxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku.
Na uvedené činnosti sa vzťahuje osobxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxateľom, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, sa podľa uvedeného zákoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xríjmov, najmä ich predajom, prípadne vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie alebo príležitostne poskytuje prácx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú alebo dobýva nevyhradené nerasty. Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
čl. 4, čl. 20 ods. 2, čl. 35, čl. 40 a čl. 55 Ústavy;
Judikatúra:
- Rozsudok Okresného súdu v Trnave zo 14. decembra 2012, sp. zn. 12 C/100/2012 xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisujú a ich oprávnenie podnikať sa opiera o osobitný predpis. Ide o taký druh xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí poradcovia, audítori, atď. Podľa § 2 ods. 1, 3 z. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona. V predmetnej veci mal súd vykonaným dokazovaním za preukázané, že navrhovateľka xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x advokáciu.
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
K ods. 1
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnoxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľnosti, ktorý disponuje s vlastným majetkom tak, že poberá výhradne civilné plody a úžitky zo svojho vlastníctva.
Občiansky zákonník a zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov a zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov upravujú vlastníctvo a nájom nehnuteľnoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xodnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je prenajímateľ povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxtového priestoru spojené.
Podľa Občianskeho zákonníka je prenajímateľ povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxm a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis.
Záxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe možnosť riadneho užívania nehnuteľnosti nájomcom. Ide najmä o služby spočívajúce v zabezpečovaní dodávky vody, plynu, elektrickej energie, tepla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxjatých priestorov) a podobne. Aby išlo o živnosť, musia sa k takto poskytovaným základným službám spojeným s prenájmom pridružiť aj ďalšie služby poskxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxných plôch pre motorové vozidlá. V uvedenom kontexte tak musia byť na naplnenie znakov živnosti naplnené rovnaké podmienky ako v prípade prenájmu nehnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxandardná služba, napríklad ak by sa vlastník garáží nájomcovi zaviazal k tomu, že mu dvakrát do mesiaca umyje alebo prípadne vytepuje a vyupratuje jeho xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti. V kontexte uvedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxalo iným osobám ako majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace práxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx
xx Pokud v souvislosti s rozpuštěním dvoučlenného sdružení založeného podle § 829 a násl. občanského zákoníku přenechá bývalý účastník sdružení svůj vxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm. II. Úspěšnost či neúspěšnost podnikání nemůže být kriteriem pro určení, zda se jedná o příjmy z podnikání či naopak o příjmy z příležitostné činnostix xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxováděnou opakovaně nikoli jednorázově, příležitostně nebo nahodile. Pro posouzení soustavnosti ubytovacích služeb není určující, kolik osob bylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxstatečně přesvědčivý podnikatelský záměr, k jehož uskutečnění činnost vyvíjená ze strany subjektu cíleně a trvale směřuje).
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxenia živnostenského zákona. Tento zákon vo všeobecných ustanoveniach vymedzuje predmet úpravy, teda podmienky živnostenského podnikania a definuxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxje subjekty, ktoré môžu vykonávať činnosti označené právnou úpravou ako živnosti.
Systematickým výkladom § 1, § 2, § 3 a § 5 ods. 1 ŽZ teda možno dospxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsť živnostníkom.
Skutočnosť, že fyzická osoba živnostník alebo právnická osoba spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom, spája právna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxntexte vymedzenia tohto pojmu podľa Obchodného zákonníka. Pojmy "podnikanie" a "podnikateľ" upravené živnostenským zákonom majú užší rozsah ako poxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xsoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Obchodný zákonník považuje za podnikateľov aj fyzické osoby vykonávajúce podnikanie foxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxická osoba alebo právnická osoba splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom, získava právne postavenie podnikateľa a môže prevádzkovať živnxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxkania podľa čl. 35 Ústavy. Výkon uvedených slobôd však nie je absolútny. Obmedzenie práva podnikať zakotvuje vo všeobecnosti čl. 51 ods. 1 Ústavy, podľx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xx xx xx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajú."
V kontexte komentovaného ustanovenia, obsah čl. 51 ods. 1 Ústavy znamená, že zákonodarca má oprávnenie prijať zákonnú právnu úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Na ustanovenie čl. 51 ods. 1 Ústavy nadväzuje čl. 54 Ústavy, podľa ktorého: "Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú hospoxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov aj práva uvedené v čl. 27 a 28, pokiaľ súvisia s výkonom služby. Osobám v povolaniach, ktoré sú bezproxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxa č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: "Výkon funkcie sudcu jx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikatxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxkej činnosti a okrem členstva v súdnej rade."
Rovnako premieta požiadavky uvedených ustanovení Ústavy aj § 11 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokuxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku alebo majetku svojich neplnolexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxnarušuje riadny výkon funkcie prokurátora a dôstojnosť funkcie prokurátora, nemá vplyv na povinnosť prokurátora využívať služobný čas v plnom rozsaxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxlny prokurátor, pričom si pred svojím rozhodnutím vyžiada stanovisko etickej komisie."
Obdobne zakotvené obmedzenie práva podnikať sa vzťahuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Podľa § 48 ods. 6 uvedeného zákona: "Poxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxť členom správnych alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť;
to neplatí, ak policajt pri plnení služobnxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxnení služobných úloh pod dočasnou alebo trvalou legendou vstúpiť do služobného pomeru podľa tohto zákona k inému služobnému úradu alebo sa stať prísluxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Podľa § 112 ods. 2 písm. a) prvého spomenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontroxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxujme sa zakazuje podnikateľská činnosť len vo vzťahu k vedúcim zamestnancom a nie vo vzťahu ku všetkým zamestnancom.
Všetky uvedené skupiny osôb maxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré súvisia s výkonom štátnej moci, verejnej správy a s fungovaním štátu a verejnej správy.
K ods. 3
Ustanovenie premieta požiadavky ústavnoprávnexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxz ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a štátu registrácie právnickej osoby súvisí aj s členstvom SR v EÚ. Čl. 49 Zmluvy o fungovaní EÚ zakoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdy usadiť sa štátnych príslušníkov jedného členského štátu na území iného členského štátu. Zakazujú sa aj obmedzenia, ktoré sa týkajú zakladania obchxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxboda usadiť sa zahŕňa aj právo zahájiť a vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, založiť a viesť podniky, najmä spoločnosti v zmysle druhého pododsekx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o pohybe kapitálu nestanovujú inak."
Rovnako aj čl. 56 Zmluvy o fungovaní EÚ ustanovuje obsahový rámec slobody poskytovať služby. Podľa tohto ustaxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv, ktorí sa usadili v niektorom inom členskom štáte ako príjemca služieb. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xlužba zakotvuje čl. xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxovenia o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb. Služby zahŕňajú najmä: ... a) činnosti priemyselnej povahy; b) činnosti obchodnej povahy;... c) činnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxľ služieb môže dočasne vykonávať svoju činnosť v členskom štáte, v ktorom sa služba poskytuje za rovnakých podmienok, aké tento štát ukladá svojim vlasxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxie diskriminovať fyzickú osobu alebo právnickú osobu v prístupe k získaniu živnostenského oprávnenia a pri jeho výkone na základe štátnej príslušnosxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxlom mimo územia SR. Tieto osoby môžu na území SR prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x slovenskej osoby je v prípade fyzickej osoby bydlisko a v prípade právnickej osoby registrované sídlo.
K ods. 4
Bydliskom na území SR sa na účely tohxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a txxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx98 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vymedzuje trvalý pobxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxvalý pobyt možno mať len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxientačnými číslami upravujú § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovanx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu.
Účel bývania pri bxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxvným vstupom z verejnej komunikácie. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktoxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxvalý pobyt, ani k jej vlastníkovi a samotné prihlásenie má evidenčný charakter.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z., ktorý vymedzuje hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na kráxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxly. Medzi nebytové budovy patria podľa uvedeného ustanovenia aj hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty.
Uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtenský zákon) v znení neskorších predpisov. Odsek 1 uvedeného ustanovenia zaraďuje ubytovanie medzi obslužné činnosti, za ktoré považuje okrem ubytxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xociálnej služby v spoločných priestoroch. Ubytovaním sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxividuálnu rekreáciu klasifikuje § 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/200x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xobyt okrem toho vymedzuje § 42 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxovne vstupovať na územie SR v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. "Trvalý pobyt je a) trvalý pobyt na päť rxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxe (ďalej len "dlhodobý pobyt")."
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
čl. 12, čl. 2xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov;
§ 11 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov;
§ 48 odsx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov;
§ 112 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nixxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx 1
Ustanovenie § 5a ods. 1 ŽZ je premietnutím ústavnoprávnej požiadavky rovnosti pred zákonom, ktorú zakotvuje čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy, podľa ktorýxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, poxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxahoch ustanovenou osobitným zákonom. Relevantným predpisom v uvedenej oblasti je preto Zákonník práce. Podľa § 13 ods. 1 a 2 uvedeného zákona: "(1) Zaxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, gxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxstiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ods. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Ustanovenie § 2 ods. 2 uvedeného zákona zdôrazňuje potrebu prihliadať aj na xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov následne vymedzuje v § 2 ods. 3 ďalšiu obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi najmä v oblastiach prístupu k slobode pxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxdľa xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxom na inom orgáne Slovenskej republiky."
Podnikanie a živnostenské podnikanie je vo všeobecnosti dispozíciou s vlastným majetkom. Sloboda podnixxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xráv a základných slobôd, podľa ktorého: "Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "občianske právo alebo záväzok" v duchu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorému patrí právna ochrana vyjadrená predoxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xbsahovú podstatu práva na prístup k súdu a práva na spravodlivé súdne konanie právna úprava zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxsť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu. Existenciu kódexu civilného sxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvislý od kvality podnikateľského prostredia. Tá sa posudzuje z rôznych hľadísk a jedným z najdôležitejších je aj úroveň vymožiteľnosti práva, ktorá pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhranu práv a právom chránených záujmov spôsobom ustanoveným zákonom, a to nielen deklarovaním štátom určenou autoritou, ale aj faktickým výkonom svoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo súdneho konania je ideálny stav, ktorý sa rekodifikácia snaží naplniť. Základnou ideou nového procesného kódexu je prostredníctvom legislatívne uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi čo najviac xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx diskriminácie vyjadrený v odseku 1 komentovaného ustanovenia. Ustanovenie je výrazom práva na právnu ochranu na inom orgáne SR zakotveného v čl. 46 odxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tohto zákona, je preto výrazom povinnosti dodržiavať zásadu legality a zásadu rovnosti pred zákonom.
V prípade, že živnostenský úrad pri aplikácix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxce právne predpisy:
čl. 12, čl. 46 Ústavy;
zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxrový poriadok v znení neskorších predpisov
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
Živnosť nemožno prevádzkovať bez splxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxvne predpoklady, ktoré musí spĺňať fyzická osoba (a v jednom prípade aj právnická osoba ako celok), ktorá chce prevádzkovať živnosť, prípadne, ktorá mx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xa zodpovedného zástupcu (pozri § 11 ŽZ).
Podmienky prevádzkovania živnosti sú podmienky, ktoré musia byť naplnené najneskôr v čase ohlásenia živnxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodnikania. x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxniklo (§ 47 ods. 9 ŽZ).
V prípade, keď osoba prevádzkujúca živnosť prestane spĺňať podmienky plnej spôsobilosti na právne úkony alebo podmienku bezxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxastavení živnostenského oprávnenia [viac pozri v komentári k § 58 ods. 1 písm. a) ŽZ].
Podmienky prevádzkovania živnosti možno členiť na všeobecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx aj veľmi generálny (formálny) charakter. Komentované ustanovenie sa venuje práve všeobecným podmienkam prevádzkovania živnosti.
Vo vzťahu k všxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxanoveniu).
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti sú predmetom právnej úpravy nasledujúcich ustanovení živnostenského zákona (§ 7 a § 7a Žxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtívny výpočet všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Ide o tri hmotnoprávne podmienky, a to konkrétne podmienky veku, spôsobilosti na právxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Prvou podmienkou je podmienka veku. Podľa živnostenského zákona musí osoba dosiahnuť vek 18 rokov na to, aby mohla prevádzkovať živnosť. Živnostxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxe z oblasti správneho trestania a trestného práva, keď sa použije pravidlo "plus jeden deň"24). Inými slovami, osoba dosiahne 18 rokov v deň svojich 18. xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy ešte pred týmto vekom, a to uzatvorením manželstva so súhlasom súdu (§ 8 ods. 2 OZ). Zákon pri tejto podmienke totiž vyžaduje vek a nie spôsobilosť na práxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxlosť na právne úkony, ktorou disponuje fyzická osoba. Plná spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda dosiahnutím plnoletosti. Podľa § 8 OZ sa plnoletosx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxeba povedať, že nie každá fyzická osoba, ktorá má 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony. Spôsobilosť na právne úkony môže byť fyzickej osobe v závisxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alebo o pozbavení tejto spôsobilosti rozhoduje iba súd. Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xx x x xxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrevádzkovania živnosti je bezúhonnosť. Bezúhonnosť predstavuje občiansku zachovanosť. Ako vyplýva z odseku 2 tohto ustanovenia, pojem bezúhonnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx prípade osoba nenapĺňa všeobecnú podmienku prevádzkovania živnosti.
Podmienku bezúhonnosti musí preukázať nielen fyzická osoba, ale aj právnixxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxkon vymedzuje, že zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti môže existovať výnimka - porovnaj formuláciu "ak zákon neustanovuje inak".
Vxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxoba prevádzkovať živnosť. V takomto prípade umožňuje zákon zhojiť nedostatok veku rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby zákonného zástupcu. Tejtx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xozri bližšie komentár k § 12 ŽZ.
V druhom prípade ide o situáciu, keď po úmrtí fyzickej osoby - živnostníka chce dedič, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xlnej spôsobilosti na právne úkony nájdeme rovnako v § 12 ods. 1 a § 13 ods. 3 ŽZ.
Zhojenie nedostatku bezúhonnosti živnostenský zákon neupravuje. Idx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxký úrad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnenie xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxoch spôsobov. Buď rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo rozhodne o zrušení živnosti [§ 58 ods. 1 písm. a) ŽZ]. Bližšie pozri v komentárx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxedať, že tento pojem vymedzuje negatívne, a teda uvádza, kedy osobu nemožno považovať za bezúhonnú. Logicky, vo všetkých ostatných prípadoch potom trxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xezúhonnosti je podmienka, ktorú musí splniť nielen podnikateľ - fyzická osoba, ale aj podnikateľ - právnická osoba (vrátane zahraničnej právnickej oxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxbitné právne predpisy môžu upraviť podmienky živnostenského podnikania. Jednou z týchto oblastí je právna úprava bezúhonnosti.
Právna úprava bexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxch činov, ktorých spáchanie je spojené so stratou bezúhonnosti (porovnaj formuláciu "nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisuxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxdom prípade však spáchanie tohto trestného činu podľa osobitného zákona muselo byť spáchané v priamej súvislosti s predmetom podnikania. Ak osoba spáxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxĺňa.
Príklad širšieho vymedzenia podmienok bezúhonnosti nachádzame napríklad v zákone č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a muxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxelný trestný čin alebo aj trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, a to za podmienky, že jeho skutková podstata súvisí s činnosťou, ktorú mal zamestnanec nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxky trestný čin,
b)
trestný čin proti majetku alebo
c)
iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikaxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o § 250 až 283 TZ). Úpravou týchto trestných činov poskytuje Trestný zákon ochranu trhovému hospodárstvu, ktoré je jedným zo základných predpokladov xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xyť trvalo perspektívna.25) Ani pri uplatňovaní trhových princípov sa štát nezaobíde bez určitej regulácie spoločenských vzťahov v oblasti ekonomixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.26)
Trestné činy proti majetku sú vymedzené v štvrtej hlave druhej časti Trestného zákona (ide o § 212 až 249a TZ). Druhovým objektom týchto trestnxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxjetkové práva a nerušená držba vecí. Trestný zákon zabezpečuje trestnoprávnu ochranu vlastníckych práv bez ohľadu na druh a formu vlastníctva najmä x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxona. V štvrtej hlave sú však zaradené iba trestné činy, kde je vlastnícke alebo vlastníckemu právu príbuzné právo jediným alebo primárnym objektom trexxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xúvislosti s predmetom podnikania. Na nesplnenie podmienky bezúhonnosti postačuje, že osoba bola súdom uznaná za vinnú zo spáchania ktoréhokoľvek z nxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxselne musí vyplývať z rozhodnutia súdu o vine páchateľa. Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ:
a)
chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákonx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxsobiť a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (
dolus eventualis
) (§ 15 TZ).
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxto trestný čin bol spáchaný v súvislosti s predmetom podnikania, ktorý sa ohlasuje, resp., ktorý bol ohlásený.
Živnostenský zákon upravuje všeobexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxadí, akoby nebol odsúdený. Živnostenský zákon tu odkazuje na právny inštitút zahladenia odsúdenia.
Spáchanie trestného činu totiž všeobecne so sxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xegistra trestov a aj v odpise z registra trestov. V oboch prípadoch ide o verejnú listinu. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že vo výpise z registra trestox xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x § 92 a § 93 TZ. Ustanovenie § 93 TZ upravuje, kedy sa na odsúdenú osobu hľadí ako na neodsúdenú. Podľa § 93 ods. 1 TZ: "Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xdsúdenia. Podľa tohto ustanovenia sa všetky tresty uložené súdom okrem trestu odňatia slobody zahladzujú ex offo, a to ich vykonaním. V prípade, keď súx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xo uplynutí určitého času po výkone trestu. Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxx ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c)
tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie a právnickej osoby založenej podľa práva členského štátu EÚ, ktorá má sídlo, ústredie alebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať v prípade, keď je ohlasovateľom živnosti právnická osoba. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x 18 OZ. To vo svojej podstate znamená, že prirodzenou osobou je len fyzická osoba a na právnickú osobu sa hľadí ako na fiktívnu osobu, umelý konštrukt zákoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxie právnickej osoby nie je dovolené. V mene právnickej osoby preto koná fyzická osoba (prípadne skupina fyzických osôb), čo nazývame pojmom štatutárnx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm sú to spoločníci alebo komplementári, alebo konatelia, alebo predstavenstvo. Závisí to od konkrétnej formy obchodnej spoločnosti (pozri § 85, § 101x x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxm orgánom tej-ktorej právnickej osoby. Napríklad v prípade neziskových organizácií ide o riaditeľa (pozri § 23 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xko aj právnická osoba, ak zákon neustanovuje inak (napríklad v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť konateľom iba fyxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xšeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musia spĺňať všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán právnickej osoby.
Vzhľadom na zavedenie prxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) platí pravidlo, že podmienku bezúhonnosti musí preukázať aj právnická osoba ako celok. Trxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx reťazenia právnických osôb ako štatutárnych orgánov sa to tiež vzťahuje na všetky právnické osoby ako štatutárne orgány.
K ods. 4
Komentovaný odsxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, ak zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zahraničnx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxckú osobu bude považovať napríklad aj taká právnická osoba, ktorá bola síce založená slovenskými občanmi s pobytom na území SR, ale jej sídlo je napríklxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsoby podliehajú zapisovacej povinnosti do obchodného registra, pričom tento zápis má konštitutívne účinky vo vzťahu k právu podnikať. Uvedené vyplýxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.
Zápis podniku zahraničnej osoby alebo jeho orgxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx zahraničnú právnickú osobu. Ohlásenie živnosti zahraničnou osobou sa preto spravuje osobitným pravidlom miestnej príslušnosti živnostenského úrxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy podniku zahraničnej osoby. Ak je na území SR zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úraxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxný útvar podniku odlišný od odštepného závodu.
Konanie zahraničnej osoby zabezpečuje vedúci podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku.
Konať v mene podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby texx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxeho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby): meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku a po jej skončení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xstanovuje, že všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti vo vzťahu k podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zo strany zahraničnej právnickej osoby predložením výpisu z registra trestov. Bližšie k právnej úprave preukazovania bezúhonnosti vo vzťahu k zahraxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xj komentár k § 66f ods. 1 ŽZ.
K ods. 5
Komentovaný odsek upravuje povinnosť súčinnosti medzi (trestnými) súdmi a živnostenskými úradmi ako vykonávaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxoba, ktorá koná v mene podnikateľa, spáchal niektorý z trestných činov vymedzených v odseku 2 komentovaného ustanovenia.
Z uvedeného dôvodu zákonxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ods. 2 § 6 ŽZ. Trestné súdy majú túto povinnosť vtedy, ak daný trestný čin spáchala osoba, ktorá je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prevádxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsť.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne prexxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov;
zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnský zákon), musí fyzická osoba vyhovovat po celou dobu živnostenského podnikání, nikoliv pouze na jeho začátku.
- Rozsudok Najvyššieho správnehx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxvkům ústavně konformního výkladu." V rozsudku čj. 9 As 229/2014-36 pak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že hlediskem posuzování musí vždy být to, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxsah do práva na podnikání nebyl v rozporu s principem proporcionality. Otázku, jestli má trestná činnost takovou souvislost s podnikáním (nebo předměxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění." Nejvyšší správní soud tím nezpochybnil, že existují určité trestné činy, které budou pro svou obecnou povahu souviset s jakoukoliv podnikaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxklad podmínky bezúhonnosti, dle kterého trestný čin spáchaný v souvislosti s některou z podnikatelských činností osoby je automaticky důvodem pro zrxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je tedy zřejmé, že jak Ústavní soud, tak i Nejvyšší správní soud, kladou obzvláště důraz na skutečnost, aby podmínka bezúhonnosti, která omezuje záklaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxkovým okolnostem případu. Otázku, jestli má trestná činnost takovou souvislost s podnikáním (nebo předmětem podnikání), že způsobuje ztrátu bezúhoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxm připustit takový výklad § 6 odst. 2 živnostenského zákona, podle kterého trestný čin spáchaný v souvislosti s některou z podnikatelských činností osxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxručeného čl. 26 odst. 1 Listiny.
Z literatúry:
BURDA, E. a kol. 2010. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. 2. diel. Praha: C. H. Beck, 2010;
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx
Čentéš, J. 2010. Posudzovanie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. In Všeobecné správne konanie. Bratislava: Univerzita Komenského v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxorín: Heuréka, 2014
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodmienok prevádzkovania živnosti. Ustanovenie predchádzajúceho paragrafu vymedzovalo všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré musix xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa vyžadujú z toho dôvodu, že výkon každej živnosti je svojím spôsobom jedinečný, a preto musia byť aj na ich výkon zabezpečené rôzne druhy odborných a inýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxci by sa mohlo zdať, že v prípade osobitných podmienok prevádzkovania živnosti, musia byť tieto bezpodmienečne naplnené (porovnaj formuláciu "ak tenxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxevádzkovania živnosti môže byť zhojený ustanovením zodpovedného zástupcu postupom podľa § 11 ŽZ. Dodržanie osobitných podmienok prevádzkovania žixxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxách č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu sa môže fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohodx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxe alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov, preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnka prevádzkovania živnosti. Zo živnostenského zákona vyplýva, že ide o odbornú spôsobilosť alebo inú spôsobilosť, a to za podmienky, že ju vyžaduje žxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nevzťahujú na všetky druhy živností, ale len na živnosti remeselné a viazané. Na prevádzkovanie voľnej živnosti sa osobitné podmienky nevzťahujú (poxxx x xxx x xxx x xx xxxx x xx x xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx preukazovania odbornej spôsobilosti. Pojem odborná spôsobilosť znamená, že na prevádzkovanie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxanosť či špecializáciu, ktorá sa nadobúda predovšetkým vzdelaním.
Preukázanie odbornej spôsobilosti sa vyžaduje vo vzťahu k všetkým remeselným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
Vo vzťahu k viazaným živnostiam sa tiež vyžaduje naplnenie odbornex xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxie danej činnosti v trvaní niekoľko rokov (prax) alebo
b)
preukázať aj inú spôsobilosť, ktorá sa získava na základe rôznych osvedčení, potvrdení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xj inej spôsobilosti v rôznych kombináciách. V prípade viazaných živností sa spôsobilosť preukazuje spôsobom, ktorý je ustanovený právnym predpisom x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa preukazuje preukazom o odbornej spôsobilosti vydanom podľa § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zbx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxá príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov sa preukazuje oprávnením pyrxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov.
Ako sme uviedli, odborná spôsobilosť sa nevyžaduje vo vzťahu k voľným živnostiam. Preto je prekvapujúce a nesystematickéx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxkona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo zákona. Podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxa. To znamená, že odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov.
Domnievame sa, že v tomto prípade osobitný právny predpis nie je v súlade so všeobecnou právnou úpravou a je s ňou v rozpore. Z dôvodu prxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxanú, prípadne k vypusteniu vyžadovania preukázania odbornej spôsobilosti k tejto živnosti (pozri aj komentár k § 47 ods. 9 ŽZ). Za súčasnej právnej úprxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo poriadku a pravidlo, podľa ktorého má osobitný právny predpis prednosť pred všeobecnou úpravou, treba uzatvoriť, že živnostenský úrad túto právomox xxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fikcie, čo možno odvodiť zo znenia § 18 OZ. To vo svojej podstate znamená, že prirodzenou osobou je len osoba fyzická, na právnickú osobu sa hľadí ako fiktxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxekto, kto bude za ňu napĺňať osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Tieto podmienky musí v mene právnickej osoby splniť jej zodpovedný zástupca xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi počas prevádzkovania živnosti. Z daného dôvodu preto zodpovedný zástupca musí spĺňať nielen všeobecné, ale aj osobitné podmienky prevádzkovania žxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnosti. Pre živnosti remeselné a viazané však zodpovedný zástupca musí byť ustanovený. Zákon v tomto prípade pripúšťa výnimku, a to v takom prípade, ak pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 246/2015 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov
Osobitná odborná spôsobilosť
Komentované ustanovenie upravuje tzv. osobitnú odbornú spôsobilosť. Tá sa vxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxeľom je zabezpečiť riadny a zodpovedný výkon živnosti.
V praxi sa v minulosti stávalo, že osoby, ktoré vykonávali činnosti vymedzené v prílohe č. 4 k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx na nimi vykonávané činnosti sťažovali, pretože neboli vykonávané na zodpovedajúcej úrovni. Zákonodarca preto ustanovil určité druhy činností, pre xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnenia osobou, ktorá je nositeľom týchto teoretických a praktických predpokladov. To, že osoba je ich nositeľom, vyplýva z rôznych osvedčení či certixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx vzťahu ku ktorým živnostiam sa vyžaduje.
Podľa živnostenského zákona predstavuje osobitná odborná spôsobilosť súhrn teoretických vedomostí, pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxutého vzdelania, následnej praxe nadobudnutej vykonávaním danej činnosti, ako aj získavanie následných znalostí, ktoré možno charakterizovať ako xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxto spôsobilosti musí byť ten, kto poskytuje činnosť vymedzenú v prílohe č. 4 k živnostenskému zákonu. Svojím spôsobom preto nositeľom osobitnej odborxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostník (ak sám aj realizuje dané činnosti), prípadne jeho zamestnanec, ktorý v jeho mene vykonáva túto činnosť (poskytuje danú službu) vo vzťahu k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vo vzťahu k tretím osobám.
Z prílohy č. 4 k živnostenskému zákonu vyplýva, že osobitná odborná spôsobilosť sa vyžaduje pre nasledujúce živnosti: voxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnske, dámske a detské kaderníctvo; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xákazníka. V prípade pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva; kozmetických služieb; pedikúry; sprievodcu cestovného ruchu a masérskych služieb sx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx inštalácia a opravy chladiacich zariadení; montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení; pánske, dámske a detské kaderníctvox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxtná odborná spôsobilosť sa vo vzťahu k voľným živnostiam nevyžaduje.
K ods. 2
Odsek 2 komentovaného ustanovenia uvádza, koho zákon ex lege považujx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxľom čo i len jednej z nich na to, aby bola považovaná za nositeľa osobitnej odbornej spôsobilosti.
V prvom rade, podmienky osobitnej odbornej spôsobxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xde o odbornú alebo inú spôsobilosť podľa živnostenského zákona (bližšie pozri komentár k § 7 ods. 1 ŽZ).
Za nositeľa osobitnej odbornej spôsobilostx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobitnú odbornú spôsobilosť na dosiahnutie určitého stupňa vzdelania, ktoré takáto osoba musí vedieť aj preukázať. V tomto prípade sa osobitná odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého odboru. Tieto doklady možno nahradiť inými, zákonom ustanovenými dokladmi preukazujúcimi dosiahnutie určitého vzdelania, ktoré sú doplnené (zxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x1 ŽZ a § 22 ods. 1 písm. a) až d) ŽZ].
Treťou alternatívou, ktorou sa preukazuje naplnenie osobitnej odbornej spôsobilosti, je preukázanie osvedčenxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x písm. e) ŽZ. V tomto prípade sa osobitná odborná spôsobilosť preukazuje osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bránia výkonu prevádzkovania živnosti. Tieto prekážky sú definované v odsekoch 1, 2 a 5. K prekážkam uvedeným v odsekoch 1 a 2 je nutné dodať, že súčasné zxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxenského zákona. Z toho plynú určité špecifiká, ktoré rozoberáme v ďalšom texte komentára k tomuto ustanoveniu.
K ods. 1
Predmetný odsek ustanovujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy k návrhu živnostenského zákona je dôvodom tejto prekážky nedôvera v podnikateľské schopnosti danej osoby a nedôvera v jeho schopnosť splácať úvery.xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxný konkurz.
V komentovanom ustanovení sú ustanovené dva druhy lehôt, ktoré musia uplynúť pre možnosť prevádzkovania živnosti. Prvý druh lehoty sa xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxynúť od momentu vysporiadania záväzkov od skončenia konkurzu.
Lehota na skončenie konkurzu je ustanovená ako trojročná alebo päťročná. Podľa komxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xejto súvislosti je nutné poukázať na skutočnosť, že súčasný zákon o konkurze a reštrukturalizácii nepozná úmyselné a neúmyselné spôsobenie konkurzxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx upravoval v § 65 následky podvodných konaní, ktoré však boli naviazané na vyrovnanie.
O úmyselnom spôsobení konkurzu by sa za súčasnej právnej úprxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxrze a reštrukturalizácii. Následkom preukázania nepoctivého zámeru by však bolo zrušenie oddlženia podľa § 166f zákona o konkurze a reštrukturalixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxj právnej úpravy prichádza do úvahy spravidla len trojročná lehota od ukončenia konkurzu. Päťročná lehota bude aplikovaná len vo veľmi výnimočných prxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxúdená za trestný čin spojený s konaním, ktorého snahou by bolo úmyselné vyhlásenie konkurzu. Takéto konanie bude spojené najmä s trestným činom marenix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpadne päťročnej lehoty, ukončenie konkurzu možno viazať na právoplatné rozhodnutie o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 1xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxii. V týchto konkurzoch sa po splnení rozvrhu výťažku moment skončenia konkurzu viaže na moment oznámenia správcu v Obchodnom vestníku, že konkurz sa sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxäzkov vyplývajúcich z konkurzu. Táto lehota začína plynúť dňom, keď bol zo strany správcu realizovaný celý konečný rozvrh výťažku. Teda momentom, keď xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xšte pred ukončením konkurzu. Z tohto dôvodu táto lehota vždy uplynie skôr ako lehota počítaná od ukončenia konkurzu. V praxi teda plynutie tejto lehoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrávne lehoty.30) Počítanie týchto lehôt nie je v živnostenskom zákone upravené. Zastávame názor, že podľa zaužívaných zvyklostí by sa mali tieto lehxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxon o konkurze a reštrukturalizácii nepozná. Z uvedeného dôvodu je predmetné ustanovenie v tejto časti obsoletné a neaplikovateľné.
Pri začatí prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxhlásením. Pre fyzické osoby vyhlásenie upravuje § 46 ods. 1 písm. e) ŽZ a pre právnické osoby vyhlásenie upravuje § 46 ods. 2 písm. e) ŽZ. Ak prekážka prevxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxtanovenie rozširuje predchádzajúci odsek o ďalšiu prekážku prevádzkovania živnosti. Je to zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatox xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyhláseniu konkurzu. V tejto fáze príslušný súd zastaví konkurzné konanie uznesením podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii po zistexxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxie súdu o zastavení konkurzného konania.
V súčasnosti účinný zákon o konkurze a reštrukturalizácii pozná aj inštitút zrušenia konkurzu súdom v čaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxkurze a reštrukturalizácii sa využije, ak už bol konkurz vyhlásený. Znamená to, že pri aplikácii predmetného ustanovenia dôjde k vydaniu rozhodnutix x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného konania podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, zastávame názor, že aj právoplatné uznesenie o zrušení konkurzu podľa § 102 ods. x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti je aj zrušenie konkurzu fyzickej osoby, ktorý je uskutočnený v rámci oddlženia správcom podľa § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx ide o lehoty, pre ktoré prekážky prevádzkovania živnosti podľa tohto ustanovenia trvajú, sú rovnaké ako lehoty upravené v odseku 1. Podľa komentovanéxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lehote, ktorá sa vzťahuje na komentovaný odsek, pozri komentár k predchádzajúcemu odseku.
Skutočnosť, že neexistuje prekážka prevádzkovania žixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. 1 písm. e) ŽZ a pre právnické osoby vyhlásenie upravuje § 46 ods. 2 písm. e) ŽZ. Ak prekážka prevádzkovania živnosti podľa komentovaného odseku vzniknx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prihliadať na prekážky prevádzkovania živnosti uvedené v odseku 1 a 2 tohto paragrafu. Ak príde k naplneniu niektorej zo skutočností uvedenej v tomto oxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxoch. Tieto skutočnosti možno nazvať aj ako liberačné dôvody.
Tieto liberačné dôvody sa viažu na konkurz, do ktorého sa osoba dostala cudzím zavinenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxamená to, že na naplnenie tohto liberačného dôvodu je potrebný úpadok tretej osoby, existencia konkurzu a príčinná súvislosť medzi úpadkom tretej osoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Možno teda hovoriť o situácii, keď dlžník nie je schopný riadne uspokojovať svoje záväzky.
Uvedenx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xôjde o situáciu, v ktorej sa osoba z dôvodu neuhradenia záväzkov tretej osoby dostane do situácie, v ktorej nebude schopná uhrádzať svoje záväzky.
Pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx príčinnú súvislosť medzi úpadkom tretej osoby a vlastným úpadkom.
Úpadok tretej osoby sa bude preukazovať niektorou zo skutočností preukazujúcox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxjetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, povolenie reštrukturalizácie tejto osoby.
Príčinná súvislosť medzi úpadkom trxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx neuhradené faktúry, písomné zmluvy, z ktorých povinnosť uhradiť záväzok priamo vyplýva, a podobne.
Druhým liberačným dôvodom je, že ku konkurzu dxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxriadku považuje za trestný čin. Na naplnenie tohto liberačného dôvodu treba, aby existoval trestný čin tretej osoby, konkurz a príčinná súvislosť medxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Môže tak ísť o akýkoľvek trestný čin, v dôsledku ktorého príde ku konkurzu tretej osoby. Domnievame sa, že pôjde najmä o trestné činy proti majetku upraxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sám. So zreteľom na § 2 ods. 4 TP je potrebná existencia právoplatného rozsudku súdu o vine tretej osoby z trestného činu. Okrem právoplatného rozsudku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ktorým sa schválila dohoda o vine a treste a právoplatný trestný rozkaz.
Osoba, ktorej sa druhý liberačný dôvod dotýka, nemusí mať k dispozícii niexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xa základe právoplatného právneho stavu považuje za páchateľa trestného činu. Následne je na živnostenskom úrade, aby si túto skutočnosť preveril.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti. Táto skutočnosť sa bude preukazovať spravidla listinnými dôkazmi a svedeckými výpoveďami v závislosti od povahy konkrétneho trestného činu a jexx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxť uhradiť záväzok priamo vyplýva, a iné.
K ods. 4
Predmetný odsek dáva živnostenskému úradu právomoc odpustiť prekážky prevádzkovania živnosti uxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxedpokladmi sú hospodárske pomery a správanie osoby, ktoré musia nasvedčovať tomu, že osoba pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzkxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxť osoby, na ktorú sa vzťahuje niektorá z prekážok uvedených v odsekoch 1 a 2. Táto osoba by mala v žiadosti preukázať splnenie predpokladov na postup podľx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrad by však mal primárne vychádzať z účtovných dokladov. Na posúdenie splnenia predpokladov môžu tiež prispieť účtovné závierky a výročné správy schxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyžiadať ďalšie dôkazy v súlade s § 32 ods. 1 SP.
Pred rozhodnutím si živnostenský úrad vyžiada tiež vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Toxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxaný, ale v prípade, že rozhodne v rozpore s týmto vyjadrením, mal by to odôvodniť v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Komentovaný odsek tiež ustanovxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx majetok podnikateľa bol vyhlásený konkurz dvakrát počas piatich rokov. Je pritom irelevantné, či bol konkurz vyhlásený na návrh dlžníka podľa § 18 zákxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnovenie uvádza len vyhlásenie konkurzu, zastávame názor, že sa vzťahuje aj na situácie, ak zastaví konkurzné konanie príslušný súd uznesením podľa § 2x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxsťou je, že konkurz bol vyvolaný úmyselne. Tak, ako sme už poukázali v texte komentára k odseku 1, znova uvádzame, že súčasný zákon o konkurze a reštruktuxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravoval v § 65 následky podvodných konaní, ktoré však boli naviazané na vyrovnaniex
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestný čin spojený s konaním, ktorého snahou by bolo úmyselné vyhlásenie konkurzu. Takéto konanie bude spojené najmä s trestným činnom marenia konkuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxnou lehotou a živnostenský úrad musí na ňu prihliadať z úradnej povinnosti. Domnievame sa, že osoba môže podať žiadosť o odpustenie niektorej z prekážox xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtie päťročnej lehoty. Z uvedeného dôvodu by mal živnostenský úrad žiadosť podanú pred uplynutím tejto lehoty zamietnuť ako predčasne podanú.
K ods. x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxádzkovania živnosti. Spravidla pôjde o rozhodnutia, ktorými je uložený trest zákazu prevádzkovania živnosti. Predmetný trest je svojou povahou trexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx [k tomu pozri § 32 písm. g) TZ33) a § 10 písm. e) zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxívnej zodpovednosti alebo trestnoprávnej zodpovednosti, prichádzajú do úvahy aj iné rozhodnutia, z ktorých vyplýva zákaz prevádzkovania živnostix xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xriznáva takúto právomoc.
Rozhodnutie, ktorým je zákaz uložený, nemusí mať charakter meritórneho rozhodnutia. Môže ísť napríklad aj o rozhodnutix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Domnievame sa však, že k takýmto rozhodnutiam bude v právnej praxi dochádzať len výnimočne.
Pri posúdení prekážky prevádzkovania živnosti rozobexxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxe osobitne. Vznik tejto prekážky sa viaže na vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia,37) ktorá v zákonnom ustanovených prípadoch môže nastať ešte pred jxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutia bude môcť niektoré z nich aj naďalej prevádzkovať. Uvedené závisí od toho, v akom rozsahu jej orgán verejnej moci uložil zákaz prevádzkovania živnxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxi vydaných právoplatných rozhodnutí tvoria prekážky prevádzkovania živnosti. Rozhodnutie, ktoré sa viaže na prekážku prevádzkovania živnosti uvexxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xúdu podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a uznesenie súdu podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Rozhodnutia, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxovania činnosti týkajúci sa živnosti.
Domnievame sa, že oznamovacia povinnosť sa podľa tohto odseku nevzťahuje na správcov konkurznej podstaty, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenie ustanovuje povinnosť oznámiť právoplatné rozhodnutia a správcovia konkurznej podstaty vydávajú podľa § 167v zákona o konkurze a reštrukturalxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxužíva § 27 SP.39) Dôvodom je, že toto oznámenie je podnetom na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. b) ŽZ. Teda už aj na túto fázu by sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxážok uvedených v odseku 1 a 2. Z dôvodu existencie prekážky uvedenej v odseku 5, živnostenský úrad nemá oprávnenie živnosť zrušiť a ani pozastaviť preváxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxeku 5.
Komentované ustanovenie neustanovuje, akým spôsobom má dôjsť k oznámeniu skutočností upravených v tomto odseku. Spravidla pôjde o písomnú xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvoplatného rozhodnutia o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5.
Oznamujúci orgán je povinný poslať predmetné skutočnosti živnostenskému úxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxsiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxstenské oprávnenie
Komentované ustanovenie bližšie upravuje živnostenské oprávnenie, a to konkrétne kedy vznikne a ako sa preukazuje. Okrxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ako legislatívnu skratku pre pojem "oprávnenie prevádzkovať živnosť". Tieto dva pojmy preto treba chápať v synonymickom význame.
Živnostenské oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xymedzenú v tomto oprávnení. Zároveň však znamená aj povinnosť tejto osoby dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi na výkon danej činnosxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxz. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov) a správnemu trestaniu na tomto úseku (§ 65a až 66 ŽZ).
K ods. 1
Komentovaný odsek určuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
b)
právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú,
c)
fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte EÚ alebo v členskom štáte Orxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie), družstvá, právnické osoby založexx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxá osoba musí najprv vzniknúť a až následne môže ohlásiť prevádzkovanie živnosti a prevádzkovať živnosť. Výnimku z tohto pravidla však upravuje odsek 3 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx občianske združenia.
Vo vzťahu k fyzickým osobám živnostenský zákon predpokladá ako podmienku získania živnostenského oprávnenia bydlisko, či xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xds. 4 ŽZ. Dané ustanovenie vymedzuje pojem bydlisko, aj keď len vo vzťahu k bydlisku na území SR. Podľa daného ustanovenia sa bydliskom na území SR na účelx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj republiky v znení neskorších predpisov) alebo trvalý pobyt na území SR na základe udeleného povolenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 404/2011 Zxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pojem bydlisko použitý v komentovanom odseku tiež treba stotožniť s trvalým pobytom na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ alebo Organizácie pre hxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxto troch uvedených subjektov. Vo vzťahu k týmto trom subjektom vzniká živnostenské oprávnenie zásadne už dňom ohlásenia. Ohlásenie živnosti je preto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xodmienkach vzťahuje ohlasovací (registrový) princíp.
Ohlasovací režim treba dôsledne odlišovať od režimu povoľovacieho. V minulosti sa na vznix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxadosti a následného povolenia zo strany živnostenského úradu (okamihom právoplatnosti rozhodnutia živnostenského úradu). V súčasnosti účinnom žixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx že ak ohlasovateľ spĺňa všetky zákonné predpoklady prevádzkovania živnosti a svoj zámer prevádzkovať živnosť riadne ohlási živnostenskému úradu, mx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnským zákonom v § 6 až 7. Ak ohlasovateľ tieto podmienky spĺňa, živnostenský úrad nemá v danej veci povolenú správnu úvahu vydať osvedčenie o živnostensxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxenie o živnostenskom oprávnení doručené podnikateľovi.
Pri xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx koncesované živnosti, kde bol napríklad živnostenský úrad pri vydaní koncesnej listiny viazaný názorom orgánu štátnej správy, ak sa na výkon koncesoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxne a právne účinné ohlásenie s dôsledkom vzniku živnostenského oprávnenia, je, že ohlásenie spĺňa podmienky vyžadované v § 45 až 46 ŽZ (viac pozri v komxxxxxx x x xxx x xxx x x xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxlásenia. Za deň ohlásenia treba považovať deň doručenia ohlásenia so všetkými zákonom vyžadovanými náležitosťami príslušnému živnostenskému úradx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxnky, že ohlasovateľ tieto vady na základe výzvy v ustanovenej lehote odstránil (§ 47 ods. 6 ŽZ).
Z tohto pravidla však existuje jedna výnimka. Zákon uxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zvoliť len dátum, ktorý je neskorší ako deň ohlásenia. Ak pôjde o túto situáciu, tak živnostenské oprávnenie ohlasovateľovi vznikne až k tomuto neskorxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxostenské oprávnenie vznikne až ku dňu ohlásenia a nie ku dňu zvolenému ohlasovateľom.
Zákonodarca v komentovanom odseku pamätá aj situácie, ak by oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxostenského úradu bude v oboch prípadoch rovnaký. V súlade s § 47 ods. 8 ŽZ musí živnostenský úrad o tejto skutočnosti vydať rozhodnutie. Toto rozhodnutxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx ŽZ) a po splnení podmienok podľa Správneho súdneho poriadku sú tieto rozhodnutia aj preskúmateľné v správnom súdnictve (§ 177 a nasl. SSP).
K ods. 2
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxade legálneho podkladu. Živnostenský zákon v tomto odseku vymedzuje tri spôsoby preukázania živnostenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xistinami, ako tými, ktoré sú výslovne spomenuté v tomto odseku. Konkrétne ide o živnostenský list a koncesnú listinu. Podmienkou je, že živnostenský lxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o živnostenské listy a koncesné listiny vydané pred 31. májom 201xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxk podnikatelia, ktorí ich získali v súlade s vtedajšími právnymi predpismi, môžu nimi aj naďalej preukazovať.
Živnostenské oprávnenie sa podľa koxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xo živnostenského registra.
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení používa živnostenský zákon ako legislatívnu skratku pre osvedčenie o splnexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxtky zákonom ustanovené podmienky na prevádzkovanie živnosti. Osvedčenie je z právno-teoretického hľadiska materiálno-technickou operáciou,42) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na prevádzkovanie živnosti. Ak by takýto spor vznikol, živnostenský úrad by ako správny orgán musel v správnom konaní vydať rozhodnutie o tom, že živnoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx deklaratórny individuálny správny akt (rozhodnutie). Deklaratórny individuálny správny akt sa vydáva v správnom konaní, pričom sa ním autoritatívxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxx osvedčenia spočíva v tom, že má dôkaznú hodnotu a o osvedčených skutočnostiach platí prezumpcia pravdivosti. Kto má na osvedčení právny záujem, môže sx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovateľ, a to vlastným prejavom vôle. Táto skutočnosť musí vyplynúť z ohlásenia živnosti, kde fakultatívnou náležitosťou ohlásenia je aj uvedenie dobx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xkamihom zároveň osvedčenie stráca svoju platnosť.
Podnikateľ nie je povinný osvedčenie vrátiť živnostenskému úradu po zániku živnostenského opxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxl.
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je spoplatnené sumou 5 eur na každú voľnú živnosť a sumou 15 eur na každú remeselnú a viazanú živnosť xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení je spoplatnené jednotnou sumou 6 eur.
Rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením tiex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxba usúdiť, že rovnopis má časovo obmedzenú platnosť (má teda dočasný charakter) a preukazuje živnostenské oprávnenie len do okamihu vydania osvedčenxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xydať osvedčenie v lehote do troch pracovných dní odo dňa, keď mu boli ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov doručené (§ 47 ods. 1 ŽZ). Z daného dôvxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxné náležitosti (§ 47 ods. 6 ŽZ).
Pojem "vydanie osvedčenia" nemožno považovať za celkom vhodný pojem, ktorý živnostenský zákon využíva. Pojem "vydxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxovi oznámené jeho doručením. Tento výklad možno podporiť aj argumentom, podľa ktorého osvedčením podnikateľ preukazuje, že je držiteľom živnostensxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxojej podstate potvrdené doručenie ohlásenia vecne a miestne príslušnému živnostenskému úradu (§ 45 ods. 1 ŽZ). Toto potvrdenie sa realizuje formou odxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxvinný na žiadosť účastníka konania potvrdiť prijatie podania. Toto ustanovenie Správneho poriadku možno aplikovať aj na potvrdenie prijatia ohlásxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoch spôsobov preukazovania živnostenského oprávnenia ide o ten, ktorý je najviac preukazný. Je to z toho dôvodu, že rovnopis ohlásenia má len dočasný cxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnského registra tak možno odporúčať v súkromnoprávnych záväzkových vzťahoch.
O výpis zo živnostenského registra môže požiadať ktokoľvek. Živnoxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx sa tieto neverejné údaje týkajú (porovnaj § 60a ŽZ). Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa je spoplatnený sumou 3 eur (xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnenia vo vzťahu k právnickým osobám, ktoré už vznikli, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte EÚ alebo Organizácii pre hospodársku a spolupráxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjú do Obchodného registra a
c)
slovenskú právnickú osobu.
Cieľom tohto ustanovenia je umožniť uvedeným subjektom získať osvedčenie o živnxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitého ďalšieho oprávnenia, povolenia či licencie podľa osobitných právnych predpisov.
Zahraničnou osobou sa rozumie fyzická osoba s bydliskxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx
x x xx xxxx 2 písm. c) OBZ vyplýva, že fyzické osoby sa tradične do obchodného registra nezapisujú. Platí, že fyzická osoba má len fakultatívnu možnosť (oprávnenxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxecnosti povinnosť zápisu fyzickej osoby do obchodného registra v súčasnosti upravuje napríklad § 45 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retraxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxsielaní programových službách a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxi živnostenského zákona [§ 3 ods. 2 písm. k) ŽZ]. Komentovaný odsek sa preto vzťahuje len na tie fyzické osoby, ktoré sú povinné zapísať sa do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xyzické osoby, ktoré sa do obchodného registra zapisujú na základe dobrovoľného prejavu vôle.
Predpokladom vydania osvedčenia vo vzťahu k zahranixxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxkým podnikaním. Poslednou podmienkou je, že táto osoba bude spĺňať podmienky prevádzkovania živnosti na zvolený predmet podnikania, ktoré sú ustanoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxi podniku zahraničnej osoby, alebo ním splnomocnená osoba.
Predpokladom vydania osvedčenia pre fyzické osoby je, že osobitný predpis vyžaduje icx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx táto osoba bude spĺňať podmienky prevádzkovania živnosti na zvolený predmet podnikania ustanovené živnostenským zákonom. Žiadosť o vydanie osvedčxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnskej právnickej osobe je, že táto právnická osoba bola minimálne založená svojimi zakladateľmi. Spôsob založenia právnickej osoby je upravený osobxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xáležitosti požadované na spoločenskú zmluvu (zakladateľskú zmluvu, zakladateľskú listinu, ustanovujúcu schôdzu družstva a iné) tej-ktorej právnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxnia tejto osoby je živnostenským podnikaním. Poslednou podmienkou je, že táto právnická osoba bude spĺňať podmienky prevádzkovania živnosti na zvolxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxy oprávnené podať návrh na zápis tejto právnickej osoby do obchodného registra. To, kto je týmto orgánom, prípadne inou osobou, musí vyplynúť z osobitnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxala podmienka bezúhonnosti tejto právnickej osoby. Zákonodarca preto túto povinnosť ani len nevyžaduje.
V prípade, keď sú splnené všetky zákonné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa vydanie osvedčenia ako takého, pričom prihliada na osobitosti, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že osoby, ktoré požiadali o vydanie osvedčenia, eštx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxx
xx xxxto osvedčení bude musieť chýbať údaj o vzniku živnostenského oprávnenia. Tento dátum živnostenský úrad vyznačí dodatočne po tom, ako dôjde k zápisu osxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo registra.
Ak by osoba vykonávala podnikateľskú činnosť pred týmto termínom, dopúšťa sa protiprávneho činu - minimálne správneho deliktu neopráxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xáto situácia, je povinný o tom vydať rozhodnutie. Rozhodnutie vo veci je preskúmateľné na základe podania odvolania (§ 53 SP) a za splnenia podmienok poxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvuje pravidlo, podľa ktorého živnostenské oprávnenie vzniká konkrétnej osobe, pričom toto právo nemožno preniesť na nikoho iného. Živnostenské oprxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxý zákon zakazuje prenášať živnostenské oprávnenie na akúkoľvek inú osobu. Uvedené znamená prenos najmä na základe súkromnoprávnych, scudzovacích úxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxo z ustanovení zákona. Výnimky sú upravené v § 13 až 15 ŽZ [pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka), pokračovanie v živnosti pri xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxtovaný odsek vymedzuje územné obmedzenie prevádzkovania živnosti. Živnostenský zákon upravuje pravidlo, že živnostenské oprávnenie umožňuje prexxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pre úplnosť pripomenúť aj znenie čl. 50 Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorého bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly o práve usadiť sa, poskytoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vlastným štátnym príslušníkom.
K ods. 8
Vznik živnostenského oprávnenia je naviazaný na dispozičný prejav vôle ohlasovateľa živnosti. Ex offo žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxo svoje podanie môže vziať aj späť. Zákon dispozičné oprávnenie ohlasovateľa (podnikateľa) obmedzuje a uvádza, že ohlásenie, ktorým živnostenské opxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe ešte nevzniklo (pretože toto ohlásenie obsahuje vady), možno vziať späť.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxtornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrostredníctvom tzv. zodpovedného zástupcu.
K ods. 1
V prvom odseku živnostenský zákon vymedzuje zodpovedného zástupcu ako fyzickú osobu, ktorú x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx alebo o právnickú osobu. Zodpovedným zástupcom však môže byť iba osoba fyzická. Táto podmienka má svoj základ vo vymedzení podmienok pre vznik živnostxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby na fyzickú osobu vykonávajúcu funkciu štatutárneho orgánu, resp. jeho členov.
Právny vzťah zodpovedného zástupcu k podnikateľovi je pracovnoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pomer vylučuje iné formy zmluvnej spolupráce podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, ale tiež uzatvorenie niektorej z dohôd o prácxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxka práce. Na druhej strane však zákon nevylučuje, aby bol pracovný pomer medzi podnikateľom a zodpovedným zástupcom dohodnutý na určitú dobu (§ 48 ZP) axxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xeálne a zodpovedné plnenie zákonom vymedzenej úlohy zodpovedného zástupcu, ktorý je garantom splnenia zákonom ustanovených podmienok prevádzkovaxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxpečiť to, aby ustanovenie zodpovedného zástupcu nebolo iba proklamatívnym a čisto formálnym uvedením určitej fyzickej osoby spĺňajúcej podmienky pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxrebnom rozsahu podieľal.
Napriek tomu, že v komentovanom odseku je činnosť zodpovedného zástupcu viazaná na garanciu odbornosti vykonávaných čixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxivo, keďže podľa § 29 ods. 2 ŽZ sa tejto povinnosti nemôže zbaviť ani vtedy, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástuxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x priamom rade alebo súrodenca, ale len ak tieto osoby spĺňajú alternatívne podmienky podľa § 2a zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxistené, ktoré sú poberateľmi dôchodku podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku. V prípade, keď by zodpovedný zástupxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoriť pracovný pomer, inak by išlo o nelegálnu prácu, resp. nelegálne zamestnávanie.
V prípade právnickej osoby môže funkciu zodpovedného zástupcx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplýva, analogicky by sa malo nahliadať aj na postavenie predsedu samosprávneho kraja.
Živnostenský zákon pripúšťa fakultatívne ustanovenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia zodpovedného zástupcu, keď je prevádzkovanie živnosti možné iba prostredníctvom takejto osoby (§ 11 ods. 6 až 8 ŽZ, § 12 ŽZ).
Na ustanovenie zodpoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx, a teda nepostačuje len preukázanie existencie pracovnoprávneho vzťahu s podnikateľom.
V prípade, keď dochádza k ohláseniu živnosti, ktorá bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov vo vzťahu k tejto osobe a v prípade viazaných alebo remeselných živností tiež preukázať jej odbxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxný zástupca spĺňať vždy. Práve prostredníctvom neho sa totiž môže preklenúť situácia, ak niektorú zo všeobecných podmienok prestane spĺňať, prípadnx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxôb, ktoré prichádzajú do úvahy pre pokračovanie v živnosti pri úmrtí podnikateľa - fyzickej osoby (§ 13 ods. 3 a 4 ŽZ). Všeobecné podmienky sú pre zodpovxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xodpovedného zástupcu v rozsahu podľa § 45a ods. 1 ŽZ.
Pokiaľ ide o osobitné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v prípade remeselných a viazaných živností. Keďže podnikateľ - právnická osoba môže prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť iba prostredníctvxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxpovedného zástupcu treba v prípade ohlásenia viazanej alebo remeselnej živnosti vykonávanej prostredníctvom zodpovedného zástupcu preukázať už pxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxríklad v dôsledku obmedzenia spôsobilosti na právne úkony súdom alebo straty bezúhonnosti), je podnikateľ povinný zodpovedného zástupcu z funkcie oxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxiť do tejto funkcie v lehote 15 dní novú osobu. Ak tak podnikateľ neurobí, hrozí mu zo strany živnostenského úradu v sídle kraja pokuta až do výšky 1 659 eur xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxinuje výlučne ako trvalý pobyt na území SR podľa § 3 a § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentovaný odsek však ako podmienku pre zodpovedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, či už prechodný pobyt podľa § 8 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov (napríklad prechodný pobyt, dlhodobý pobyt, pobyt občana EÚ).
V prípade zániku oprávnenia na pobyt u zodpovedného zástupcu je podxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§ 11 ods. 6 až 8 ŽZ). Ak tak podnikateľ neurobí, hrozí mu zo strany živnostenského úradu v sídle kraja pokuta až do výšky 1 659 eur [§ 65a ods. 1 písm. a) ŽZ].
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe, a teda vymedzenie osôb, ktoré vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu nemôžu ani v prípade, keď by spĺňali podmienky spôsobilosti x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xade alebo inom kontrolnom orgáne. Táto podmienka sa bude týkať najmä akciových spoločností alebo družstiev.
Z výkonu funkcie zodpovedného zástupxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnie im bolo rozhodnutím živnostenského úradu zrušené z dôvodu porušenia osobitne závažných podmienok alebo povinností určených zákonom pri prevádzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtenským zákonom alebo iným predpisom [fakultatívne zrušenie oprávnenia podľa § 58 ods. 2 písm. a) ŽZ]. Obmedzenie vo vzťahu k možnosti vykonávať funkcxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxujúcich podmienok u osoby, ktorá má vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu, sa v rámci ohlásenia živnosti dokladuje vyhlásením zodpovedného zástuxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xystému živnostenského podnikania.
Súčasťou vyhlásenia zodpovedného zástupcu je aj vyhlásenie o tom, že osoba nemá súdom uložený zákaz činnosti txxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe výslovne iba na zákaz uložený súdom, nie aj na zákaz uložený podľa zákona o priestupkoch správnym orgánom. V prípade nepravdivosti vyhlásenia by zrexxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaz podľa Správneho poriadku a v zásade by takéto konanie bolo možné posudzovať analogicky s prípadom, keď živnosť ohlási osoba, ktorá na jej ohlásenie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xinnosti uložený za trestný čin, ktorý nie je trestným činom hospodárskym, trestným činom proti majetku ani úmyselným trestným činom súvisiacim s predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xrvanie trestu zakazujúceho činnosť súvisiacu so živnosťou. Ak by však v čase ohlásenia živnosti u zodpovedného zástupcu takýto súdom uložený trest záxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podľa § 92 ods. 2 TZ dochádza až jeho vykonaním. Informačnú hodnotu by preto vyhlásenie zodpovedného zástupcu podľa § 46 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxžiadavka riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti, ktorú možno naplniť iba reálnou prítomnosťou ustanoveného zodpovedného zástupxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplývať z obsahovej náplne konkrétnej živnosti vykonávanej prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
Živnostenský zákon nešpecifikuje prípadxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxne prevádzkovanej živnosti, z prevádzkovej doby jednotlivých prevádzkarní a podobne. Do úvahy by ako dôvod na výnimku mohla prichádzať aj potreba zabxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxľ nemal možnosť v krátkom čase zabezpečiť prevádzkareň novou osobou, ktorá by spĺňala osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, mohol by požiadať x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxed, najneskôr v čase ohlásenia živnosti, ak sa už v tom čase prevádzkarne zriaďujú. V prípade neskôr zriadených prevádzkarni treba mať prevádzku zabezxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxti zodpovedného zástupcu sa musia nachádzať v každej prevádzkarni a združenej prevádzkarni (§ 30 ods. 5 ŽZ).
Kontrolu vo vzťahu k uvedeným skutočnoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxň sú povinní pri kontrole poskytovať súčinnosť v rozsahu podľa § 62 ods. 6 ŽZ.
V prípade zistenia výkonu funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých pxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx do výšky 663 eur (§ 65a ods. 3 ŽZ).
Živnostenský zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje možnosť podnikateľa ustanoviť pre jednu prevádzkareň viacerýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx remeselnej alebo viazanej živnosti má túto povinnosť vždy právnická osoba, bez ohľadu na to, či ide o obchodnú spoločnosť alebo o inú právnickú osobu (oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx okrem všeobecných aj osobitné podmienky prevádzkovania živností tak, ako ich vymedzuje živnostenský zákon a jeho prílohy. Zodpovedným zástupcom môxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho kraja) alebo aj akákoľvek iná osoba, ktorá má s právnickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxovne ustanovená aj povinnosť právnickej osoby ustanoviť v prípade, keď má viac prevádzkarní alebo združených prevádzkarní, zodpovedného zástupcu pxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx pojem "ustanovenie" zodpovedného zástupcu, živnostenský zákon nešpecifikuje, akým spôsobom, resp. akým právnym úkonom či aktom by malo k ustanovenxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxitostí ohlásenia živnosti (prípadne aj pri oneskorenom ustanovení zodpovedného zástupcu napríklad v prípade neskôr zriadenej prevádzkarne) možno xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xýkon funkcie zodpovednej osoby však môže byť súčasťou pracovnej náplne v rámci pracovnej zmluvy, čo však nič nemení na povinnosti preukázať súhlas osoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxžnosť podnikateľa - fyzickej osoby ustanoviť zodpovedného zástupcu aj v prípade, keď to podľa zákona nie je nevyhnutné. Ide o dobrovoľné, fakultatívnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxzačných či obchodných dôvodov chce využiť pri podnikaní inštitút zodpovedného zástupcu. Napriek tomu, že v uvedenom prípade samotný podnikateľ - fyzxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxdný zástupca. Treba však zdôrazniť výnimku vyplývajúcu z druhej vety komentovaného odseku, podľa ktorej, ak aj podnikateľ - fyzická osoba spĺňa všeobxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xzemí SR.
Povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu má podnikateľ - fyzická osoba vždy v prípade, keď sám nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovedného zástupcu v prípade prevádzky viacerých prevádzkarní alebo združených prevádzkarní, a to pre každú prevádzkareň alebo združenú prevádxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxenia viacerých prevádzkarní alebo združených prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkuje remeselná živnosť alebo viazaná živnosť, viaže podnikateľa bex xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxného predpisu preukazuje odbornú alebo inú spôsobilosť výlučne dokladom vydaným na meno podnikateľa podľa osobitných predpisov) môže viesť k uloženxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxného zástupcu pre každú prevádzkareň, a to v prípade, keď sám podnikateľ spĺňa osobitné podmienky potrebné na prevádzkovanie remeselnej živnosti alexx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxj osobe takáto výnimka neprichádza do úvahy vzhľadom na kogentné ustanovenie § 11 ods. 6 ŽZ.
Živnostenský zákon tu počíta aj s možnosťou, aby podnikaxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxka. Živnostenským zákonom požadovanú opodstatnenosť takéhoto riešenia posudzuje na základe voľného uváženia živnostenský úrad, pričom náčrt možnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxenie výkonu jeho funkcie oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 kalendárnych dní. Vo vzťahu k ustanoveniu do funkcie plynie lehota odo dňa písomného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xo vzťahu k ustanovenej lehote v prípade ukončenia výkonu funkcie. Spôsoby ukončenia výkonu funkcie zodpovedného zástupcu totiž živnostenský zákon nxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xodpovedného zástupcu, ukončením pracovného pomeru s podnikateľom a podobne. Vzhľadom na rôznorodosť situácií by sa lehota mala počítať odo dňa, keď sx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu.
Povinnosť oznámiť ustanovenie zodpovedného zástupcu alebo ukončenie výkonu jeho funkcie má podnikateľ aj v prípade, keď bol zodpovedný zástxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti môže byť sankcionované pokutou až do výšky 663 eur uloženou živnostenským úradom v sídle kraja [65a ods. 2 písm. a) a b) ŽZ].
K ods. 10
Toto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiť ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu živnostenskému úradu, má podnikateľ povinnosť v lehote 15 dní, odkedy sa dozvedel o tom, že zodpovexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdzkovania viacerých prevádzkarní alebo združených prevádzkarní možno v tejto lehote požiadať aj o výnimku podľa odseku 5.
V prípadoch, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxň". Ak by živnostenský zákon v takýchto situáciách požadoval pozastavenie prevádzkovania živnosti či zatvorenie prevádzkarne až do ustanovenia novxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx striktné obmedzenie malo negatívny vplyv na zamestnancov, no tiež klientov, zákazníkov či obchodných partnerov podnikateľa.
Vzhľadom na tieto sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxe, keď sám nespĺňa podmienky na jej prevádzkovanie, ak tým nedôjde k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti ľudí. Dočasnosť tejto možnosti vyplýva z fxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lehoty, zákonodarca použil v danom prípade formuláciu "do ustanovenia nového" a nie formuláciu "do uplynutia tejto lehoty". Ak by mal podnikateľ s dodxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx eur, prípadne aj so začatím konania o zrušení živnostenského oprávnenia z dôvodu závažného porušenia povinnosti.
K ods. 11
Aj tento odsek upravujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxdnikateľ spĺňal všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a zároveň aj podmienku bydliska na území SR, mohol by v živnosti pokračovať a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu v niektorej z prevádzkarní, bolo by potrebné požiadať o výnimku podľa odseku 5.
K ods. 12
Závexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxkej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 253/1998 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z literatúry:
CEPEK, B. a kol. 2017. Správne právo hmoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxO, M. a kol. 2017. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
[Prevádzkovanie živnosti zodpovedným zástupxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxné podmienky prevádzkovania živnosti ustanovené v § 6 ŽZ, konkrétne podmienku veku alebo spôsobilosti na právne úkony.
K ods. 1
Toto ustanovenie pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu veku alebo spôsobilosti na právne úkony. V prípade nedostatku veku je okruh osôb prichádzajúcich do úvahy ako zákonní zástupcovia definovaný zákonox xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiteľ alebo poručník.
Fyzickej osobe, ktorá pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obmedziť spôsobilosť na právne úkony. Rozsah tohto obmedzenia súd určí v rozhodnutí. Zákonným zástupcom takejto osoby bude súdom určený opatrovník.
xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxký zákon možnosť prevádzkovania živnosti podmieňuje aj ingerenciou súdu. Keďže má ísť o podnikanie v mene a na účet maloletej osoby alebo osoby obmedzexxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe v neprospech týchto osôb.
Návrh súdu podáva zákonný zástupca, pričom na konanie je príslušným okresný súd, v obvode ktorého má bydlisko osoba, o ktxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxovanie živnosti udelil súhlas, nadobudnúť právoplatnosť. Toto rozhodnutie bude potrebné predložiť živnostenskému úradu spolu s ohlásením živnostxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx
x xxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxádzkovanie živnosti osobou, ktorá nespĺňa podmienku veku alebo spôsobilosti na právne úkony, nevyhnutné ustanovenie zodpovedného zástupcu. Ide texx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxe zákon predpokladá ingerenciu súdu v podobe jeho predchádzajúceho súhlasu. V praxi bude preto najčastejším postupom spojenie návrhu na udelenie súhxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdu bude potrebný aj pre každú prípadnú zmenu zodpovedného zástupcu.
Zodpovedný zástupca bude musieť spĺňať podmienky definované v § 11 ŽZ, pričom jx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx to, či konkrétna navrhovaná osoba bude vykonávať túto funkciu na prospech maloletej alebo v spôsobilosti na právne úkony obmedzenej osoby, je tiež prexxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvajú podnikateľovi z § 11 ŽZ, zabezpečuje zákonný zástupca.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpixxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017;
STAŠA, J. - SRBOVÁ, I. 2005. Živnostenský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005;
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxickej osoby (živnostníka)
Toto ustanovenie upravuje pokračovanie v živnosti v prípade úmrtia živnostníka - fyzickej osoby. Živnostenský zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxním ako inštitútom súkromného práva. Oprávnenie prevádzkovať živnosť má verejnoprávny charakter a ako verejné subjektívne právo nie je predmetom dexxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxie pokračovať v živnosti, ako aj jeho časovú limitáciu a okruh osôb, ktorým toto oprávnenie živnostenský zákon priznáva.
Podmienkou na vznik tohto xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxx x x x9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov), alebo rozhodnutím súdu o vyhlásení osoxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkračovanie v živnosti po tom, ako sa prejednanie dedičstva skončí, upravujú odseky 5 až 7 tohto paragrafu.
Táto úprava má svoj význam v tom, že v právnxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
To, kto je dedičom, upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxvnosti pokračovať, aj keď nie je dedičom, a to buď spolu so závetnými dedičmi, alebo aj sám, ak v živnosti nepokračujú dedičia.
Inštitút správcu dedixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxrávcu dedičstva vymedzí rozsah spravovaného majetku a uvedie účel, na ktorý bol správca dedičstva ustanovený. Správca dedičstva vykonáva úkony nevyxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, ktoré sú vykonávané pri výkone živnostenského podnikania. Správca dedičstva je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxade úmrtia živnostníka - fyzickej osoby nepodlieha povoľovaniu, podlieha však notifikačnej povinnosti (voči živnostenskému úradu). Pokračovanie x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie. Tieto lehoty majú prekluzívny xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxka musia byť dodržané požiadavky na vlastnosti osoby prevádzkujúcej živnosť vyjadrené ako podmienky prevádzkovania živnosti - či už všeobecné (§ 6 ŽZxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (ak ide o remeselnú alebo o viazanú živnosť, aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti). Ak ich nespĺxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Prevádzkovanie živnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxx x
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnia živnosti v prípade úmrtia fyzickej osoby - živnostníka, ako tá, ktorá je obsiahnutá v odseku 3 v prípade, ak je oprávneným subjektom dedič alebo pozoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxrieši prípadné nenaplnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti správcom dedičstva podľa § 6 ŽZ. Zákonodarca zjavne vychádza z toho, že naxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdičstva. Podľa § 182 CMP ustanoví správcu dedičstva alebo jeho časti súd najmä z okruhu dedičov alebo z okruhu osôb blízkych poručiteľovi. Za správcu dxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, ktorá má skúsenosť s vedením podniku. Ak má dedičstvo pripadnúť štátu ako odúmrť, môže súd ustanoviť za správcu dedičstva štát. Za správcu dedičstva xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadku, ktorá nabáda súd, aby ustanovil za správcu dedičstva osobu, ktorá má skúsenosť s vedením podniku (to sa vzťahuje aj na prípady, v ktorých môže dôjsx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti bude spĺňať osobitné podmienky prevádzkovania živností v prípade, keď sa vyžadujú. Ak by správca dedičstva osobitné podmienky prevádzkovania živxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxovnoprávneho vzťahu s ním) ustanoviť zodpovedného zástupcu.
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorej prostredníctvom sa zabezpečuje odborxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje v § 11.
K ods. 5
Konanie o dedičstve upravuje Civilný mimosporový poriadok v § 158 a nasl. Konanie o dedičstve je skončené právoplatnosťou uznexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xk nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie v prevádzkovaní dedičstva do skončenia konania o dedičstve upravuxx xxxxx xx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvnené podľa tohto odseku živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Pokračovanie v živnosti v prípade úmrtia živnostnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxa má prekluzívny charakter a jej zmeškaním právo na pokračovanie v živnosti zanikne.
Ani oprávnenie pokračovať v prevádzkovaní živnosti po úmrtí žxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxa konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. To v praxi znamená, že do šiestich mesiacov od skxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xj táto šesťmesačná lehota má prekluzívny charakter a jej zmeškaním právo na pokračovanie v živnosti zanikne.
Nesplnenie tejto povinnosti a následxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxx
xxxxxxxx x xxxdchádzajúceho pravidla je pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa poručiteľa.
K ods. 6
Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alexx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé postavenie vo vzťahu k dedičom. To spočíva v tom, že môže pokračovať v živnosti aj po šesťmesačnej lehote ustanovenej v odseku 5, na základe živnostensxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdseku 6 prichádzajú do úvahy dve situácie - buď pozostalý manžel vlastné živnostenské oprávnenie nemá, alebo má. Ak už živnostenské oprávnenie má, posxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxi, a ďalšie údaje podľa § 45 ŽZ potrebné na vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
K ods. 7
Tento odsek upravuje situáciu, ak pozostaxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xokračovať v živnosti, a ďalšie údaje podľa § 45 ŽZ potrebné na vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
Obchodným menom, pod ktorým buxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxm podnikal samotný pozostalý manžel. Toto rozhodnutie je na pozostalom manželovi a zrejme bude súvisieť s tým, ktoré obchodné meno predstavuje "silnexxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov;
Z literatúry:
CIRÁK, J. a koxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxecná časť (§ 460 až § 587). Žilina: Eurokódex, 2015;
HORVÁTH, E. - ANDRÁŠIOVÁ, A. 2016. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: Wolterx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx 506/2002 Z.z. Bratislava: Nová Práca, 2002;
LAZAR, J. a kol. 2018. Občianske právo hmotné 1. Všeobecná časť; rodinné právo; vecné práva; dedičské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx2;
SMYČKOVÁ, R. a kol. 2017. Civilný mimosporový poriadok. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005;
VOJČÍK, P. a kol. 2018. Občianske právo hmotné 1. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxe obchodnej spoločnosti na inú formu spoločnosti alebo na družstvo. Živnostenský zákon používa pre situáciu upravenú v odseku 1 tohto paragrafu (a zhrxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx
xxxanovenie § 14 však upravuje okrem pokračovania v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti na inú formu spoločnosti alebo na družstvo (teda zmene prxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi. Vo všeobecnosti teda ide o právne situácie upravené Obchodným zákonníkom.
K ods. 1
Obchodný zákonník pre v tomto odseku upravenú právnu situácxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy obchodná spoločnosť ako právnická osoba nezxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxá aj kontinuita živnostenského oprávnenia a podnikania tohto subjektu.
Pre takúto situáciu živnostenský zákon na rozdiel od pokračovania v preváxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx x xxlynutie obchodných spoločností je upravené v § 69 OBZ spolu s rozdelením obchodnej spoločnosti.
Pri splynutí i pri zlúčení obchodnej spoločnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxícka spoločnosť"), rovnakú právnu formu, ak zákon neustanovuje inak. Vo všeobecnosti xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých obchodných spoločností, pričom imanie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxostí. Inak povedané, ak sa spoločnosť A zlúči so spoločnosťou B, jedna z nich zanikne a jej imanie prejde na druhú z týchto spoločností (napríklad spoločxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx Obchodného zákonníka je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých obchodných spoločností, pričxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xanikajúcich obchodných spoločností. Napríklad obchodná spoločnosť A splynie s obchodnou spoločnosťou B a imanie oboch týchto obchodných spoločnosxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdoch platí, že obchodná spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom obchodných spoločností, ktoré v dôsledku, či už zlúčenia, alebo splynutia zanikli, môxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxná spoločnosť, ale družstvo.
Pre takúto situáciu živnostenský zákon na rozdiel od pokračovania v prevádzkovaní živnosti v prípade úmrtia fyzickex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxčne odlišná od si-tuácie v prípade zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti (odsek 1) alebo v prípade zlúčenia alebo splynutia obchodných spoločnosxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxočnosti, pričom imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce obchodné spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich obchodných spoločností. Každá z nástupníckych obchodných spoločností xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne.
Podľa živnostenského zákona môžu pri rozdelení obchodnej spoločnosti pokračovať v živnosti zaniknutxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxádzkovala. V prípade rozdelenia obchodnej spoločnosti je teda kľúčovou otázkou práve sukcesia práv vo vzťahu k určitej prevádzkarni.
Osoby oprávxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých obchodných spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údajxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxých ako osoby oprávnené prevádzkovať živnosť budú uvedené nástupnícke obchodné spoločnosti.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs Kluwer, 2015;
HORVÁTH, E. - ANDRÁŠIOVÁ, A. 2016. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016;
KOREC, Š. - PRÁZNxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxáca, 2002;
OVEČKOVÁ, O. a kol. 2012. Obchodný zákonník. Komentár. 1. časť. Bratislava: Iura Edition, 2012;
PATAKYOVÁ, M. a kol. 2013. Obchodný zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
STAŠA, J. - SRBOVÁ, I. 2005. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005;
SUCxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxanovujú inak, použijú sa aj na družstvo ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce obchodné spoločnosti.
Podobne zákonodarca pristupuje aj k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo pri rozdelení družstva platia analogicky ustanovenia § 14 ŽZ (odkazujeme preto na výklad k § 14 ŽZ).
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákonxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xolters Kluwer, 2015;
HORVÁTH, E. - ANDRÁŠIOVÁ, A. 2016. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016;
KOREC, Š. - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xová Práca, 2000;
OVEČKOVÁ, O. a kol. 2012. Obchodný zákonník. Komentár. 1. časť. Bratislava: Iura Edition, 2012;
PATAKYOVÁ, M. a kol. 2013. Obchxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x017;
STAŠA, J. - SRBOVÁ, I. 2005. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005;
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtí jedným podnikateľom
Komentované ustanovenie upravuje pravidlo vzťahujúce sa na ohlasovanie viacerých živností jedným podnikateľom. Žxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xe prekážkou ohlásenia ďalšej (ďalších) živnosti. Strop v tomto prípade živnostenský zákon neurčuje, a preto môže podnikateľ prevádzkovať ľubovoľný xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x tomu, ako možno ohlásiť viac živností. Ohlásiť možno viac živností (aj) v rámci jedného ohlásenia, no osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa vydáva pxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatiť toľko správnych poplatkov, koľko živností ohlasuje (položka 148 prílohy k zákonu o správnych poplatkoch). Nie je teda podstatná tá skutočnoxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxedčení o živnostenskom oprávnení sa vydá toľko, koľko živností je v ohlásení uvedených. Zároveň musí byť spoplatnených za ich vydanie aj toľko správnyxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
zákon o obchodnom registri;
čl. 50 Zmluvy o fungovaní EÚ
xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxkuje živnosť. Ide preto o priestor, v ktorom sa vykonáva sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Bližšie k vymedzeniu pojmu živnosť pozri komentár k § 2 ŽZ.
Živnosxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxostenského zákona je alebo nie je.
Živnostenský zákon neustanovuje podmienku povinného zriadenia prevádzkarne v čase ohlásenia živnosti. Podľa x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnostenský zákon neustanovuje podmienku zriadenia prevádzkarne pri ohlasovaní živnosti. Prevádzkareň preto možno živnostenskému úradu ohlásiť aj xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxažuje za prevádzkareň, a preto podnikateľ nemá povinnosti, ktoré by súviseli so zriadením a vedením prevádzkarne.
Z povahy veci a z logiky zákona vyxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebude živnostníkovi umožňovať, aby živnosť vykonával napríklad v sídle spoločnosti alebo v mieste podnikania alebo v mieste svojho obydlia, pretože xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xyžadovať splnenie osobitných podmienok ustanovených osobitnými predpismi, ako napríklad splnenie hygienických podmienok, splnenie podmienok spxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxikateľ zriadené miesto podnikania alebo sídlo spoločnosti.
Napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa v § 4 ods. 7 ustanovuje povinnosť predávajúcexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi." Ustanovenie § 1x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, c) prevádzková doba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxsti v rámci prevádzkarne ustanovujú aj iné zákony, ako napríklad § 24 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni, sú povinné dodržiavať ustanovenia odsekov 2 až 9 a predkladať návxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xde o povinnosti ustanovené osobitným zákonom, ktoré podnikateľ musí splniť po zriadení prevádzkarne, a to najmä preto, aby neporušil alebo neohrozil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky na charakter prevádzkarne aj napríklad zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxba interpretovať aj v kontexte § 7 ods. 3 OBZ, podľa ktorého: "Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosťx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxikateľ je povinný zabezpečiť, aby prevádzkareň spĺňala požiadavku spôsobilosti na prevádzkovanie živnosti. Na dosiahnutie uvedenej podmienky je pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxrý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx
xxxadenie prevádzkarne musí byť v súlade s podmienkami ustanovenými napríklad zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxr využívaná ako prevádzkareň, zákonom ustanovené podmienky fungovania budúcej prevádzkarne a tiež aj jej účinky na okolité prostredie. Z toho dôvodu xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx, prevádzkarňou nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx ustanovenie vymedzuje pojem "združená prevádzkareň". Uvedený pojem predstavuje trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtup prác na seba nadväzuje alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.
Komentované ustanovenie živnostenského zákona v tomto prípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxo právnickej osobe - podnikateľovi realizovať viaceré a na seba nadväzujúce činnosti výroby v rámci jednej združenej prevádzkarne a pod dohľadom jednxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mäsovýrobu v rámci živnosti mäsiarstvo, čiže činnosti zahŕňajúce komplexné spracovanie jatočných zvierat (porážka), triedenie, vykosťovanie, poxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe zahŕňať spracovanie vedľajších jatočných produktov, ďalšie spracovanie mäsa (solením, chladením, mrazením, tepelnou úpravou a špeciálnymi úpraxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvarov, konzerv, hotových jedál z nich, spracovanie rýb vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov z nich a tiež mletie mäsa. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxh živností.
Ide naozaj o širokú škálu činností, ktoré sa nemôžu realizovať iba v jednom stavebnotechnicky uzatvorenom priestore, ale vzhľadom na pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hygienicky prispôsobených miestností.
Realizované činnosti budú spravidla na seba nadväzovať a podnikateľ ich bude môcť realizovať v rámci jednxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvnostenského zákona a podľa osobitných zákonov, akým je napríklad zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisovx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxom vymedzuje aj špecifikuje priestory, ktoré sa na účely živnostenského zákona považujú za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a ktoré sa nxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxch fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba - podnikateľ vykonáva živnosť. Uvedené priestory preto tiež musia spĺňať podmienky podľa osobitnxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxaru podnikateľa. Osobitne dôležitý bude uvedený priestor v prípade výrobných živností súvisiacich s výrobou potravín. Tieto priestory rovnako musix xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov, ale napríklad musia byť schválené orgánmi štátnej správy z oblasti zdravotníctva.
K písm. b)
Komentované ustanovenie vymedzuje axx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxckú kontrolu vozidiel. Podľa charakteru priestoru môžu uvedené priestory podliehať napríklad aj procesu posudzovania vplyvov na životné prostredix xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxdnikateľ ohlasuje živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne, no na zriadenie súvisiaceho priestoru môže potrebovať povolenie od iných orgánov šxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakter a architektonické riešenie prevádzky.
K písm. c)
Komentované ustanovenie vymedzuje ako priestory súvisiace s prevádzkarňou miesto pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxickej osoby. Napríklad Obchodný zákonník vymedzuje miesto podnikania fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby v § 2 ods. 3, podľa ktorého: "Sídlom práxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxhodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom."
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx treba pojem miesto podnikania fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby vykladať v duchu Obchodného zákonníka.
K písm. d)
Komentované ustanovenie xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsobitných priestorov. Podnikateľ bude v týchto priestoroch realizovať prehliadku alebo expozíciu svojich výrobkov alebo tovarov. V uvedených priexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe s prevádzkarňou priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie. Uvedené priestory slúžia predovšetkým na realizáciu dodávateľskxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxž spĺňať požiadavky stavebno-technického zabezpečenia, hygieny alebo ochrany bezpečnosti a zdravia pri výkone práce.
K písm. f)
Komentované usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteľskej činnosti a ktoré umožňuje uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Vymedzenie uvedených priestorov bude predxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxy uvedeného zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá je dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxdanej hodnoty a všetkých ostatných daní, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, informáciu o práve spotxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu a iné povinné povinnosti súvisiace s ochranou spotrebiteľa. Uvedené informácie sa spotrebiteľoxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxvnom zmysle a v negatívnom zmysle. Uvedené ustanovenie vymedzuje technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvixxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxde o uzatvorený výpočet týchto zariadení, pretože zákonodarca použil pojem "najmä".
K písm. a)
Komentované ustanovenie vymedzuje ako technické x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa osobitného predpisu. Ustanovenie odkazuje na aplikáciu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov.
K písm. b)
Komentované ustanovenie zaraďuje medzi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu. Uvedené zariadenia a priexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Neskôr však bolo zrušené nariadeníx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zarxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov.
K písm. c)
Komentované ustanovenie zaraďuje medzi technické a technologické zariadenia vozidlá cestnej motorxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxoje živnostenské podnikanie. Uvedené vozidlá vymedzujú predpisy o cestnej premávke.
V súčasnosti upravuje povahu uvedených vozidiel zákon č. 8/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xovinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiexx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje technické požiadavky a schvaľovanie vozidixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xa prevádzku v cestnej premávke, ďalej podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xstanovenie zaraďuje medzi technické a technologické zariadenia pojazdné predajne, ktoré môžu vzniknúť schválenou úpravou nákladného automobilu axxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že podnikateľ v pojxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxentované ustanovenie zaraďuje medzi technické a technologické zariadenia aj zariadenia na poskytovanie reklamy. Podmienky poskytovania reklamy uxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi technické a technologické zariadenia predajné automaty. Približnú definíciu predajných automatov upravuje § 44 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o mixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verexxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxť, že podstatou predajného automatu je mechanizmus, na základe ktorého prístroj alebo automat vydá kupujúcemu tovar za odplatu.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xvocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. i) uvedeného nariadenia požaduje, aby predajné automxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh výrobkov vrátane spôsobu ich skladovania, informáciu o technickej dokumentácii predajného automatu s opisom mechanizmu vydávania mliečnych výroxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxťah živnostenského oprávnenia a prevádzkarne. Uvedené ustanovenie zakotvuje právo fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby prevádzkovxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxnia príslušnému živnostenskému úradu.
Samotné živnostenské oprávnenie podnikateľa preto podľa zákonnej právnej úpravy nie je viazané iba na jedxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona, ako napríklad splnenie povinnosti podľa § 11 ods. 5 ŽZ, podľa ktorého: "Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo vixxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe preto spojená povinnosť ustanovenia zodpovedného zástupcu pre každú neskoršiu prevádzkareň a súčasne splnenie povinnosti podľa osobitných predpxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxbitných predpisov.
K ods. 6
Komentované ustanovenie zakotvuje oznamovaciu povinnosť podnikateľa oznámiť zrušenie prevádzkarne príslušnému žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvaciemu princípu v rámci verejnej správy a na uvedené úkony postačuje oznámenie príslušnému orgánu verejnej správy. Podnikateľ však musí splniť ďalšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xzťahov spojených so živnostenským podnikaním. Ustanovenie preto zakotvuje povinnosť podnikateľa oznámiť zrušenie prevádzkarne v zákonom ustanovxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxenského zákona uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur. Bližšie pozri komentár k § 65a ŽZ.
K ods. 7
Komentované ustanovenie zakotvuje povinnosť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxem primeraným spôsobom.
Pri združenej prevádzkarni bude mať podnikateľ povinnosť uviesť označenie "združená prevádzkareň". Tiež bude mať povinxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvania prevádzkarní.
Pri priestoroch a zariadeniach, ktoré súvisia s prevádzkarňou, sa uvedená povinnosť bude aplikovať podobne.
Priestor urxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxiestor alebo zariadenie a ktorá osoba zodpovedného zástupcu dohliada na riadny výkon živnostenského oprávnenia spojeného s uvedenými priestormi alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxiteľských vzťahoch, a to v záujme zabezpečenie istoty a stability právnych vzťahov.
Komentované ustanovenie tiež zakotvuje povinnosť podnikatexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v § 17 ods. 3 písm. a), d) a f) ŽZ. Uvedená požiadavka predstavuje povinnosť spoločne so zrixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe, resp. ukončenie používania výstavného priestoru alebo priestoru na uzatváranie zmluvy na diaľku.
Podľa bodu 4 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxatňovanie. Preto ho treba používať len v nevyhnutných prípadoch. Z hľadiska istoty a stability v právnych vzťahoch je preto vždy potrebné výklad pojmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
zákon o ochranx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x77/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx niektorých zákonov;
zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 106/2018 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpaxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx živností]
Komentované ustanovenie vymedzuje druhy živnosti ustanovené živnostenským zákonom. Pre vymedzenie pojmu živnosť pozri komentxx x x x x x x xxx
xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovenie člení živnosti podľa kritéria vzniku živnostenského oprávnenia, ktoré je naviazané na ohlásenie živnosti. V § 19 ŽZ sú preto vymedzené ohlasoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxu odborná spôsobilosť získaná inak. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností ustanovujú osobitné zákony alxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdnu osobitnú podmienku na prevádzkovanie.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Diex x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt remeselných živností. To znamená, že ak sa určitá činnosť nenachádza v danom zozname, môže ešte stále ísť o živnosť viazanú alebo voľnú, alebo môže ísť x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xejto skupiny celkovo 35 živností. Príloha k živnostenskému zákonu uvedené činnosti kategorizuje do skupín podľa vecnej a obsahovej príbuznosti. Jedxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 k živnostenskému zákonu podrobne vymedzuje, ktoré konkrétne živnosti patria do konkrétnej skupiny. Zaradenie živnosti do konkrétnej skupiny vypxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonu následne bližšie špecifikujú opis a obsah jednotlivých študijných odborov a profil absolventa príslušného študijného odboru.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxádzkovanie remeselných živností]
Odbornú spôsobilosť preukazuje osoba zamýšľajúca prevádzkovať remeselnú živnosť výučným listom alebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx a b) a § 90 ods. 4 školského zákona. Výučný list je dokladom o získanej kvalifikácii v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného rxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xzdelávacieho programu praktickej školy.
Okrem vysvedčenia o maturitnej skúške sa vydá žiakovi strednej odbornej školy aj výučný list, a ak ide o odxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxudijných odboroch alebo záverečnej skúšky.
Dokladom o získanom stupni vzdelania v praktickej škole je záverečné vysvedčenie.
Dokladom o získxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxého stredného všeobecného vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Dokladmi o získanom vzdelaní môžu byť v rámci vyššieho odborného vzdelanxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcerými spôsobmi, a to napríklad aj dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.47) Judixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxajú remeselné živnosti, sa môžu dopustiť, často nevedome, neoprávneného podnikania, a to napríklad v situácii, ak pri stavebných úpravách potrebuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapísaný predmet podnikania do príslušného registra, môže sa dopustiť neoprávneného podnikania a môže byť za to sankcionovaná.48)
Súvisiace ustxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
[Nahradenie dokladov odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie remeselnej živnosti]
K ods. 1
Toto ustanovenie živnostenského zákona vymenúva xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xahradiť výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
V prípade, že osoba tietx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie živnosti.
Odborné vzdelávanie vymedzuje okrem školského zákona aj zákon o odbornom vzdelávaní a prípraxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností. Člení sa na teoretické vyučovanie a praxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxrov vzdelávania a tiež skupinu odborov vzdelávania ako skupinu študijných odborov a skupinu učebných odborov. Pojmy príbuzný študijný odbor alebo prxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudijných odborov alebo učebných odborov, a to podľa § 14 školského zákona. Cieľom experimentálneho overovania študijných odborov alebo učebných odbxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv, na vytvorenie alternatívnych vzdelávacích programov alebo výchovných programov, overovanie zahraničných modelov, prípadne ich uplatnenie na pxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlasifikácie žiakov, koncepcie práce s nadanými alebo slabo prospievajúcimi žiakmi, koncepcie práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa podzákonnej úrovni vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania prx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzdelávaní a príprave. Uvedená vyhláška upravuje predovšetkým sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxuktora.
K písmenu a)
Za výučný list považuje právna úprava doklad vymedzený § 16 ods. 4 písm. a) a b) a § 90 ods. 4 školského zákona. Bližšie pozri komxxxxx x x xx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxdnu z foriem praktického vyučovania. Za praktické vyučovanie považuje § 2 písm. f) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave organizovaný proces poskytxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxax vymedzuje následne § 4 ods. 3 uvedeného zákona ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxn medzi doklady o získanom vzdelaní, ktoré podľa uvedeného zákona môžu vydávať školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa naprxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv a školy zriadené iným ústredným orgánom štátnej správy. Za takéto školy považuje slovenská právna úprava napríklad školy podľa § 19 zákona č. 314/200x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xtúdia, hospodársky ich zabezpečuje a vykonáva v nich inšpekciu výchovy a vzdelávania ako orgán štátnej správy vo veciach stredných škôl požiarnej ochxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydáva MV SR po dohode s Ministerstvom školstva SR.
Príloha č. 2 k živnostenskému zákonu zaraďuje činnosti súvisiace s ochranou pred požiarmi medzi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxanie platia v zásade rovnaké podmienky ako pre vydávanie vysvedčenia o maturitnej skúške. Odborné vzdelávanie a vykonávanie praxe v odbore alebo v príxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov, ktorý vymedzuje ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzujú na školské vzdelávanie xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxáciu, alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxenský zákon požaduje následné vykonanie dvojročnej praxe.
K písmenu d)
Diplom vymedzuje § 65 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxšného akademického titulu. Spoločne s diplomom sú uvedeným dokladom aj vysvedčenia o štátnych skúškach.
Podľa uvedeného zákona sa štúdium riadne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Aj v tomto prípade však treba spoločne s uvedenými dokladmi predložiť doklad o vykonaní následnex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx8/2009 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxrovania a uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie. Ďalšie vzdelávanie umxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom.
Úplnou kvxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxifikačným štandardom. Úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.
Kvalifikačným štandardom je súhrn vedomostí, zxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úplnej kvalifikácie slúži skúška na overenie odbornej spôsobilosti, za ktorú právna úprava považuje overenie vedomostí, zručností a schopností fyzxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxndardom je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe. Za uvedený dokument možno považovať pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, ktoré upravuje § 75 ZP.
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru.
Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xobiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviexx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xkom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú doxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxchodného.
Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvú podstatu praxe v odbore alebo v príbuznom odbore. Za prax považuje skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce a osobitné zákony.
Súvisiace usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxom vzdelávaní a príprave;
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Diel 2
Viazané živnosti
Komentované ustanovenie odkazuje na prílohu k živnostenskému zákonu. Príloha č. 2 k živnostenskému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxie živnosti nevyhnutné splniť podľa osobitných predpisov.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie viazaných živností. Uvedené podmienky sú ustanovené osobitnými zákonmi, na ktoré príloha č. 2 k živnoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xharakter a odkazuje tak na použitie osobitných právnych predpisov alebo prílohy k zákonu. Z legislatívno-technického pohľadu sa tým má zabezpečiť jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace ustanovenia živnostenského zákona:
Diel 3
Voľné živnostx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x prílohách č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách. Pôjde teda o živnosti, ktoré môže fxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxné podmienky, ako je to v prípade remeselných a viazaných živností.
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxk vymedzuje negatívnym spôsobom, a to tak, že v prípade voľných živností nepôjde o živnosti remeselné alebo viazané, a teda sa na ich ohlásenie nebude vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxsti aj materiál MV SR s názvom "Pozitívne a negatívne vymedzenie obsahu remeselných živností", ktorého druhú nedielnu časť tvorí negatívne vymedzenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlnej živnosti, t.j. ide o okruh tých čiastkových činností, ktoré môžu podnikatelia vykonávať na základe samostatného živnostenského oprávnenia na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxvané ustanovenie živnostenského zákona zakotvuje právne pravidlo vzťahujúce sa na prevádzkovanie voľných živností. Na ohlásenie a následné prevádxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxvyžaduje.
Rovnako aj toto ustanovenie živnostenského zákona má odkazovací charakter, pretože odkazuje na aplikáciu § 6 ŽZ. Na ohlásenie a následnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxeho výkladu pozri komentár k § 6 ŽZ.
K ods. 3
Komentované ustanovenie živnostenského zákona zakotvuje právne pravidlo, že MV SR zverejní na svojej ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxak môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname, no uvedená živnosť by svojou povahou a obsahovou náplňou nemala obchádzať vykonávanie remxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nosným účelom uvedxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxgulovaných živností v usporiadanej podobe, odstránenie nejednotného postupu živnostenských úradov pri posudzovaní označenia (špecifikácie) prexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxušenie a odbyrokratizovanie výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pri tvorbe konštrukcie dokumentu vychádzalo MV SR zo štatxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa". xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxechal podnikateľom právo ohlásiť si aj živnosť, ktorá sa nenachádza v uvedenom zozname. Ide teda predovšetkým o metodickú pomôcku pre orgány štátnej sxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
[Rozsah žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnenia.
K ods. 1
Predmetný odsek vymedzuje, akým spôsobom treba posudzovať rozsah živnostenského oprávnenia, ktorý je v dokumentoch osvedxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxné interpretačné pravidlo.
Podľa tohto pravidla treba posudzovať rozsah živnostenského oprávnenia v súlade s jeho znením. Takéto posudzovanie mx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxlných živnostiach je názov predmetu podnikania spravidla zhodný s názvom študijného odboru a rozsah živnostenského oprávnenia definuje rozsah tohtx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx živnosti sú tiež naviazané na konkrétny odbor alebo špecializovanú činnosť upravenú v osobitných právnych predpisoch. Pomôckou pri vymedzení rozsaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xúlade s § 25 ods. 1 ŽZ. V tomto ustanovení je vyjadrené pravidlo, že do voľnej živnosti nepatrí žiadna činnosť, ktorá spadá pod niektorú z remeselných živxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorý je uverejnený na internetovej stránke MV SR, v ktorom sa nachádza ich obsahové vymedzenie. Tento zoznam však nie je záväzný a v prípade voľných živnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx negatívne vymedzenie živnosti uvedené v § 3 ŽZ. Do živnostenského oprávnenia tak nemožno zahrnúť činnosti, ktoré svojou povahou spadajú do aktivít uvxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdu a osôb. Tieto činnosti však musia byť naviazané na konkrétny predmet podnikania. Nemôžu byť teda prevádzkované samostatne a oddelene za účelom dosixxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxs. 2 písm. m) ŽZ nepodlieha režimu živnostenského zákona.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
§ 3, § 10 ods. 2, § 25 ods. 1 a 3, príloha čx x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Komentované ustanovenie ustanovuje základné povinnosti každého držiteľa živnostenského oprávnenia. Tieto povinnosti neviaže len na ustaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držiteľovi živnostenského oprávnenia nie sú viazané len na živnostenský zákon, ale aj na osobitné právne predpisy.
V odkaze (č. 32) pod čiarou v komxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxeľa a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtne považujeme za dôležité spomenúť právne predpisy v oblasti daní (pozri najmä zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.)] a právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia (pozri nxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxrávnu zodpovednosť podľa § 65a ods. 1 písm. c) ŽZ. Predmetná zodpovednosť teda nie je naviazaná len na porušenie tohto zákona, ale aj na porušenia povinnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenského oprávnenia prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Definícia pojmov riadne, poctivo a odborne sa nachádza v odsekoch 3 a 4.
Toto usxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxe, keď jednotlivé činnosti vykonáva prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Toto ustanovenie tak zakladá dva zodpovednostné vzťahy. Prvým je zodpoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxeľovi živnostenského oprávnenia.
Nedodržanie predmetnej povinnosti môže byť viazané na občianskoprávnu zodpovednosť,50) ako aj administratxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x písm. c) ŽZ.
K ods. 3
V komentovanom odseku sa nachádza vymedzenie riadneho, poctivého a odborného vykonávania živnosti prostredníctvom negatívxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxieb nedobrej kvality, akosti, zle, chybne a nevhodne.51)
Druhým znakom je, že k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb došlo opakovane. Znamxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xákonodarca nevymedzuje, či opakované poskytovanie nekvalitných tovarov a služieb je nutné vykladať vo vzťahu ku každej činnosti samostatne, alebo čx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxeného by sa malo prihliadať primárne na záujmy osoby, ktorej sú tovary alebo služby poskytnuté. Z tohto dôvodu zastávame názor, že opakovanie nekvalitx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom bude poskytnutie nekvalitných tovarov a služieb.
Tretím znakom je, že k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb musí dôjsť v príčinnej súvixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxrušuje konkrétna, všeobecne akceptovaná norma.
Takouto normou nemusí byť len právna norma52) uvedená v konkrétnom právnom predpise. Dokladuje xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xormalizácii v znení neskorších predpisov) a profesijné zvyklosti.
Profesijné zvyklosti môžu byť zachytené v rôznych interných dokumentoch (etixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xákonodarcu o negatívne vymedzenie povinnosti prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne je nutné uviesť, že každá existujúca legálna definícia xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxsti, rozsah a následky každej jednej aktivity zakladajúcej poskytovanie nekvalitných tovarov a služieb.
K ods. 4
Odsek 4 ustanovuje taxatívnym sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxom a) a b).
Na základe písmena a) neprichádza k riadnemu vykonávaniu živnosti v prípade, keď podnikateľ bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov, zákon č. 580/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx04 Z.z.) v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalšie.
Druhou skutočnosťou uvexxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx keď je pracovný vzťah vyžadovaný zákonom alebo osobitnými právnymi predpismi.
Povinnosť uzavrieť pracovný pomer má podľa zákona držiteľ živnostxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xáto povinnosť vyplýva držiteľovi živnostenského oprávnenia z § 11 ods. 1 ŽZ.
Rovnako má držiteľ živnostenského oprávnenia povinnosť uzavrieť praxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxestnanca je uvedená v § 11 ods. 1 ZP.
Posudzovanie povinnosti mať uzavretý pracovnoprávny vzťah so všetkými zamestnancami sa posudzuje vzhľadom na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe v súlade s definíciou uvedenou v § 1 ods. 2 ZP, mala by mať táto osoba postavenie zamestnanca.
Medzi držiteľom živnostenského oprávnenia a touto osoxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xeexistuje, zo strany držiteľa živnostenského oprávnenia nejde o vykonávanie živnosti riadne a poctivo.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov;
zákon o ochrane spotrebiteľa;
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých záxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.);
[Ďalšie povinnoxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxmet týchto povinností sa týka okrem iného označovania prevádzkarní, preukazovania dokladov o zodpovedných zástupcoch, dokladovania pôvodu tovarox x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xovinnosti podľa tohto ustanovenia je povinný držiteľ živnostenského oprávnenia zabezpečiť na svoje náklady.
Ak držiteľ živnostenského oprávnexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxto zodpovednosti mu môže byť vyvodená aj zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov (príkladom je všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za šxxxx xxxxx x xxx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkarní. Túto povinnosť má najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti v konkrétnej prevádzkarni. Znamená to, že predmetná povinnosť sa neviaže nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxtnej prevádzkarni neskôr, držiteľ živnostenského oprávnenia je povinný označiť prevádzkareň najneskôr ku dňu, ktorý uviedol ako deň začatia prevádxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xej označenia sú naviazané na oznámenie príslušnému živnostenskému úradu s uvedením konkrétneho dňa začiatku prevádzkovania živnosti.
Údaje, ktxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.
Z uvedeného je zrejmé, že stačí, ak xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x x x xxxxx xxxx
Uvedenie ďalších údajov je na vôli konkrétneho držiteľa živnostenského oprávnenia. Držiteľ živnostenského oprávnenia môže prevádzkareň pomenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o tom, aké tovary alebo služby sa v danej prevádzke poskytujú.
Komentované ustanovenie a ani súvisiace právne normy neustanovujú, kde by sa označenxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxevádzkarni buď poskytujú tovary a služby, alebo sa o poskytnutie takýchto tovarov a služieb zaujímajú. Príkladom môže byť označenie pri vstupe do prevxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe ktorej je Ministerstvo hospodárstva SR povinné upraviť kategorizáciu ubytovacích zariadení. Týmto právnym predpisom je vyhláška Ministerstva hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a tried. Na základe tohto právneho predpisu sa ubytovacie zariadenia zaraďujú do deviatich kategórií a piatich tried.
Na účely živnostenského podxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxstí. Za súčasného stavu sú to viazané živnosti (k tomu pozri živnosť uvedenú v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu, skupina 214, poradové číslo 55) a voľxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa uverejneného MV SR53)).
K ods. 3
Predmetné ustanovenie ustanovuje povinnosť hodnoverného preukázania spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnenia nadobudnutie tovaru a materiálu povinný preukázať.
Z komentovaného ustanovenia vyplýva, že držiteľ živnostenského oprávnenia musí bxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxifikácia by mala vychádzať primárne z písomných dokladov, ktoré by mali uvedené skutočnosti preukazovať.
Živnostenský zákon neustanovuje konkrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxbne).
Odsek 3 tiež ustanovuje, kto je povinný preukázať nadobudnutie tovaru a materiálu. Držiteľ živnostenského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxadu, že podnikateľ preukazuje spôsob nadobudnutia tovaru a materiálu prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, za preukázanie naxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx ustanovenie vyjadruje všeobecné pravidlo, podľa ktorého je plná zodpovednosť za zamestnancov zverená držiteľovi živnostenského oprávnenia. Podľx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xýkon svojho povolania.
Vzhľadom na uvedené, držiteľ živnostenského oprávnenia zodpovedá za to, aby jeho zamestnanci mali spôsobilosť na výkon poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxx x xP), spôsobilosť na právne úkony (pozri § 8 ods. 2 ZP).
Rovnako je držiteľ živnostenského oprávnenia povinný zabezpečiť, aby mali jednotliví zamestxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxmestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť okrem iného aj s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri pxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manixxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxrany života a zdravia. Podľa tohto ustanovenia medzi predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj pravidlá o bezpečnosti a oxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xe sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa osobitných predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám. Táto povinnosť držiteľa živnostenského xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K ods. 5
Predmetné ustanovenie určuje povinnosť držiteľovi živnostenského oprávnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xx xxxezpečil na každej takejto prevádzkarni (prípadne združenej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxukazujúce odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu. So zreteľom na § 11 ods. 8 ŽZ je zrejmé, že predmetná povinnosť sa týka len prípadov, keď sa v predxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxenie zodpovedného zástupcu, ktorý je v pracovnom pomere, je spravidla pracovná zmluva. Dokladom preukazujúcim ustanovenie zodpovedného zástupcu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tejto osoby o ustanovení za zodpovedného zástupcu. Dokladom preukazujúcim ustanovenie zodpovedného zástupcu, ktorým je spoločník alebo člen právxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxí zodpovedného zástupcu. Dokladom preukazujúcim ustanovenie zodpovedného zástupcu, ktorým je starosta obce v prípade, keď je držiteľom živnostensxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxť samostatným súhlasom zodpovedného zástupcu s výkonom svojej funkcie.
Doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu sú idenxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvnosti, ktorá sa v danej prevádzke prevádzkuje. K uvedenému bližšie pozri § 21 až 22 a § 24 ŽZ.
Predmetné dokumenty netreba mať na jednotlivých preváxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxe zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
[Členenie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxpenie ustanovenia v prvom rade vyložiť pojem "predmet podnikania". Živnostenský zákon uvedený pojem používa, no nevysvetľuje jeho obsah. K obsahu uvxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnikanie" v § 2 ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Predmet podnikania bude preto objektom činnosti, ktorá obsahovo zodpovedá činnosti vymedzenej v § 2 ŽZ. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxzčleňuje živnosti na obchodné, výrobné a živnosti poskytujúce služby. Výklad uvedených pojmov treba realizovať v kontexte ustanovení § 33 až 44 ŽZ, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxniam živnostenského zákona.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
HLAVA II
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxostí a zaraďuje do uvedenej skupiny činnosť maloobchodu alebo veľkoobchodu a pohostinskú činnosť. Obsah uvedených živností treba interpretovať v koxxxxxx x xx x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxektmi právnych vzťahov, v ktorých sa realizujú hospodárske dôvody právnych úkonov.54) Obsah obchodnej živnosti však bude treba interpretovať v konxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia živnostenského zákona:
Rozsah oprávnenia
K ods. 1
Komenxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobchodu alebo veľkoobchodu. Živnostenský zákon tak na uvedenom mieste vymedzuje skupinu činností, ktoré je podnikateľ v rámci obchodných vzťahov opxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxžil slovné spojenie: "Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež", bude možné dospieť k záveru, žx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa s činnosťou maloobchodu alebo veľkoobchodu, ale zároveň nie sú činnosťami, ktoré zákonodarca podriadil pod iné druhy živnosti.
K písm. a)
Komenxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx pojmu "prenájom tovaru" potrebné systematicky vychádzať z predpisov občianskeho práva a obchodného práva.
Vo všeobecnosti upravujú prenájom prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, resp. ustanovenia Obchodného zákonníka vzťahujúce sa na osobitné druhy nájmu v obchodných záväzkových xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxadoch. V spomenutom kontexte bude tak na účely výkladu pojmu "sprostredkovanie" potrebné aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka o zastúpení x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxní, ak predmet uvedených zmlúv bude súvisieť s kúpou a predajom tovaru.
K písm. c)
Komentované ustanovenie subsumuje pod činnosť maloobchodu alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti súvisieť s predpismi súkromného práva. Predmetom zmien na tovare môže byť drobná úprava. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa mení najmä povrch veci alxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí. Pojem montáž vymedzuje Obchodný zákonník v zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxa: "Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jej časti."
Rozdiel oproti úprave uvedeného zákona spočíva v tom, že Obchodný zákonník vymedzuje obsah obchodne záväzkových vzťahov, zatiaľ čo žxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvenia tak nebude oprávnená na akúkoľvek montáž ako súčasť zhotovenia diela, ale iba na takú činnosť, ktorá si nevyžaduje osobitné odborné znalosti. V kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx ustanovenie subsumuje pod činnosť maloobchodu alebo veľkoobchodu oprávnenie vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xredmetom výmeny vadných súčasti môže byť oprava veci. Opravou veci sa vo všeobecnosti rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxe vyžadovať osobitné odborné znalosti, a teda nebude podliehať obsahu remeselnej alebo viazanej živnosti.
K písm. f)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx použije odborne spôsobilé osoby. V kontexte predchádzajúcich komentovaných činností maloobchodu a veľkoobchodu zastávame názor, že slovo "servisx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx realizácie uvedeného oprávnenia je však použitie odborne spôsobilej osoby. Odpoveď na otázku, čo v kontexte živnostenského zákona znamená spojenie xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa na zastúpenie alebo pracovnoprávne vzťahy. Odborne spôsobilá osoba tak môže vykonávať servis dodaného tovaru na základe zmluvného vzťahu s podnikaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxoobchodu oprávnenie prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať opxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xieste napríklad v pozícii sprostredkovateľa a bude sprostredkovávať realizáciu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a dodávateľom.
K písm. h)
Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach zvyčajne ponúkajú a ktorých prxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxsta.
Výklad pojmov "sviatky, slávnosti, športové podujatia alebo iné podobné podujatia" bude závislý od osobitných predpisov.
Toto oprávnenxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxšieho výkladu pozri komentár k uvedeným ustanoveniam.
Pojem "potraviny" vymedzuje Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxstupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
K písm. i)
Komentované ustanovenie subsumuje pod činnosť maloobchodu alebo veľkoobchodu oprávnexxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxované ustanovenie subsumuje pod činnosť maloobchodu alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxi komentár k § 17 ods. 4 písm. f) ŽZ.
K písm. k)
Komentované ustanovenie subsumuje pod činnosť maloobchodu alebo veľkoobchodu oprávnenie uskutočňoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxbiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxedaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržiavania tohto zákona.
K ods. 2
Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskémx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný prexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.
Zároveň možno na výkladové účely aplikovať aj § 44 až 51 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx za predajné automaty. Na účely bližšieho výkladu pojmu "predajný automat" pozri komentár k § 17 ods. 4 písm. f) ŽZ.
Relevancia komentovaného ustanoxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xtorý upravuje oznamovaciu povinnosť podnikateľa voči živnostenskému úradu pri zriaďovaní prevádzkarne v neskoršom období ako v období, v ktorom došxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bude mať podnikateľ povinnosť oznámiť zriadenie predajného automatu v čase medzi získaním súhlasu obce a najneskôr v deň zriadenia tak, ako je to pri ozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxje požiadavku primeraného označenia predajného automatu v duchu § 30 ods. 1 ŽZ. Podľa uvedeného ustanovenia bude podnikateľ povinný označiť prevádzkxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx predajný automat by mal byť označený obchodným menom podnikateľa, miestom podnikania fyzickej osoby alebo sídlom právnickej osoby, prípadne kontakxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeľa vykonávať úpravy tovaru a veci podľa § 34 ods. 1 písm. c) ŽZ. Na účely bližšieho výkladu pozri komentár k uvedenému ustanoveniu. Komentované ustanovxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xýrobného pôvodu výrobku a k ochrannej známke. Uvedené práva na ochranu tvorivej duševnej činnosti vyplývajú z osobitných predpisov a podnikateľ pri rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxj mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon Slovenskej národnej rady xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhostinskú činnosť a obsahovo ňou rozumie prípravu a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste. Súčasťou oprávnenia na pohosxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2.
Od 1. januára 2019 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxohy č. 1 k živnostenskému zákonu, a to pod názvom "Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xredaji jedál a nápojov podávaných na priamu konzumáciu na mieste. Zákonná právna úprava a aj správna prax teda pod uvedenou činnosťou rozumie poskytovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť zahŕňa aj výrobu a prípravu hotových jedál, ktoré sa neposkytujú na priamu konzumáciu v mieste ich výroby alebo prípravy, ale sú určené na konzumáciu v xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xonzumáciu predáva niektorý z výrobkov alebo nápojov ustanovených v komentovanom ustanovení.
K písm. a)
Komentované ustanovenie spod uvedenej žxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkonávať napríklad v rámci oprávnenia na výkon voľnej živnosti podľa zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia vydanxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu". V rámci živnostenského oprávnenia možno vykonávať činnosť zahŕňajúcu prípravu a predxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx ustanovenie spod uvedenej živnosti vyníma predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy.
Uvedexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxo vymedzenia vydaného MV SR pri poslednej aktualizácii v júni 2019. Bod 56 tohto zoznamu zakotvuje voľnú živnosť označenú kódom "5601" nazvanú "Poskytxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxúcu prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy.
K písm. c)
Komxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxžno vykonávať napríklad v rámci oprávnenia na výkon voľnej živnosti podľa zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu". V rámci živnostenského oprávnenia možno vykonávať činnosť zahŕňajúxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpod uvedenej živnosti vyníma predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
Uvedenú čixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxedzenia vydaného MV SR pri poslednej aktualizácii v júni 2019. Bod 55 tohto zoznamu zakotvuje voľnú živnosť označenú kódom "5501" nazvanú "Ubytovacie xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xivnostenského oprávnenia možno vykonávať činnosť zahŕňajúcu prípravu a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxna a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako štyri mesiace v roku.
Uvedenú činnosť možno vykonávať napríxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxslednej aktualizácii v júni 2019. Bod 56 tohto zoznamu zakotvuje voľnú živnosť označenú kódom "5601" nazvanú "Poskytovanie služieb rýchleho občerstxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxnzumáciu podomácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako štyri mesiace v roku.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
Rozsah oprávnenia
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x ŽZ. Treba uviesť, že ide o podnikateľa na účely živnostenského zákona. Pojem podnikateľ vo všeobecnosti vymedzuje § 2 ods. 2 OBZ, ktorý zároveň do okruhx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx pri výkone živnostenského oprávnenia, ktoré sa vzťahuje na výrobu, právo vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby fixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k zabezpečeniu výroby konečného výrobku, ktorý podnikateľ vyrába za účelom dosiahnutia zisku.
K písm. b)
Podnikateľ má pri výkone živnostenskéhx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xodnikateľovi právo na to, aby si na účely zhotovenia a výroby výsledného výrobku zhotovil stroje, náradie a prípravky, ktoré majú slúžiť na výrobu fináxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvi materiálnu a technickú podporu pri podnikaní a pri zhotovovaní výrobkov, ktoré sú objektom podnikania podnikateľa.
Výrobnou živnosťou z hľadixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 111 prílohy č. 1 k živnostenskému zákonu. Uvedená skupina zahŕňa aj činnosť zlatníctvo a klenotníctvo. Pod uvedenou činnosťou sa rozumie napríklad aj xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie rovného plechu do výšky, hĺbky, do oblých alebo ostrých záhybov, aby získali požadovaný tvar. Tepe sa kladivkami, čakanmi, prehlbovačmi, razidlaxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxm. c)
Podnikateľ má pri výkone živnostenského oprávnenia, ktoré sa vzťahuje na výrobu, právo predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
K ods. 2
Odsek 2 vymedzuje aj ďalšie činnosti, na ktoré je podnikateľ oprávnený podľa živnostenského zákona. Tieto činnosti súvisia s pojmom "obcxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzeným. Jeho podstata sa však vzťahuje na rozhodovanie o všetkých organizačných a technických otázkach, otázkach vnútornej prevádzky a obchodnej takxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxť, pričom všetky úkony vymedzené v uvedenom ustanovení musia súvisieť s podnikaním podnikateľa.
K písm. a)
Podnikateľ má podľa uvedeného ustanovxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva.
Príslušenstvo veci vymedzuje § 121 ods. 1 OZ: "Príslušenxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hlavnej veci majú povahu samostatnej veci v právnom zmysle, a teda môžu byť aj samostatným predmetom právnych vzťahov.56)
K písm. b)
Komentované uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné právo je výrazom práva na ochranu obchodného mena zakotveného v § 8 a nasl. OBZ. Právo označovať vlastné výrobky je zároveň nevyhnutným predpokladom xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa § 41 a nasl. OBZ. Podnikateľ má zároveň právo označovať svoje výrobky aj preto, aby svoje výrobky označoval spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie zakotvuje právo podnikateľa prenajímať výrobky vlastnej výroby a aj výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo. Výrobky, ich súxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xoberanie plodov a úžitkov z majetku podnikateľa ako jedno z oprávnení vlastníka.
Právny režim, v ktorom sa uvedené právo bude realizovať, bude závixxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonníka alebo o záväzkový vzťah podľa predpisov občianskeho práva.
K písm. d)
Toto ustanovenie vymedzuje právo podnikateľa vykonávať montáž, naxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Oprávnenie podnikateľa vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov obsahovo súvisí so samotnou výrobou výrobku. Ak je podnikateľ oprávnený pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K ods. 3
Odsek 3 špecifikuje rozsah, v akom môže podnikateľ uskutočňovať nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxhovaná povaha výrobnej živnosti. Právna úprava vychádza z predpokladu, že podnikateľ sa nesmie odchýliť od obsahovej podstaty vlastného podnikaniax xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxvne predpisy:
zákon o ochrane spotrebiteľa
HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY
[Vymedzenie pojmu služba]
Uxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
Opravu a úpravu veci vymedzuje § 652 ods. 2 OZ, pričom: "Opravou veci je činnosť, kxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxebo jej vlastnosti."
Uvedené činnosti tiež môžu zodpovedať zhotoveniu diela podľa § 536 ods. 2 OBZ, pričom: "Dielom sa rozumie zhotovenie určitej vxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti."
Prepravu xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s ním a pod jeho dohľadom, alebo oddelene. Ak sa batožina prepravuje oddelene, je dopravcx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxebiteľa. Službou je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxzumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov. Aplikovateľnosť uvedeného ustanovenia však bude relevantná len pri podnikateľoch, ktorí zároveň budú daňovníkmi dane z pridanex xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xchrane spotrebiteľa
Rozsah oprávnenia
K ods. 1
Komentované ustanovenie je výrazom podobnosti v poskytovaní služieb a výrobkov. V dxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx poskytovaní služieb vlastnej prevádzkovanej živnosti právo nakupovať na účely ďalšieho predaja, predávať alebo v jednotlivých prípadoch sprostrexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx označené obalmi, etiketami a inými pomocnými prostriedkami, ktoré zabezpečia poskytovanie služby v súlade s podmienkami ustanovenými živnostenskxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkotvuje primeranú aplikáciu § 34 ods. 1 písm. i) ŽZ, ktoré sa vzťahuje na oprávnenia podnikateľa pri prevádzkovaní obchodných živností podľa živnostexxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovených zákonom poskytovať aj v pojazdných predajniach.
K ods. 2
Odsek 2 vymedzuje podmienky, za ktorých je podnikateľ poskytujúci služby oprávnxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxé sú určené na priamu konzumáciu na mieste. Zoznam odporúčaných voľných živností vymedzuje v rámci činnosti poskytovania služieb rýchleho občerstvexxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx priamu konzumáciu, predaj na priamu konzumáciu podomácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonávx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vína a destilátov, prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a prípravu a predaj na priaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí založená na predpoklade, že činnosť poskytovania drobného občerstvenia bude vo vzťahu k poskytovanej službe akcesorická. V prípade, že má podnikatxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxj časti živnostenského zákona.
K ods. 3
Ustanovenie zakotvuje právo podnikateľa oprávneného na prepravu osôb a tovaru vykonávať činnosti súvisixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxvných prostriedkoch. Podnikateľ vykonávajúci uvedené činnosti bude na účely prevádzkovania živnosti uzatvárať zmluvy podľa predpisov občianskehx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxha realizácii slobody podnikania vyjadrenej predovšetkým v predpisoch súkromného práva.
K ods. 4
Odsek 4 zakotvuje právo podnikateľa oprávnenéxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xýstroje pre vozidlá. Podobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel. Uvedené ustanovenie umožňuje podnikateľovi pri poskytxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxíklad pohonná látka ako tovar považovaný za minerálny olej podľa zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona:
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minexxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxOSTI OHLÁSENIA ŽIVNOSTI
Náležitosti ohlásenia živnosti
Zákonodarca v predmetnom ustanovení upravil postup, ktorým sa ohlasujú xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxi ohlasovacie, v súčasnosti je tento postup totožný pre ktorúkoľvek zo živností.
Dané ustanovenie je premietnutím čl. 35 Ústavy a upravuje postup, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpolu s § 45a a § 46 ŽZ zamerané na vymedzenie hmotnoprávnych podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby osoba mohla živnosť riadne ohlásiť. Inak povexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe postup vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo strany živnostenského úradu.
Z dikcie § 45 ŽZ sa dozvedáme všeobecnú povinnosť ohlásiť zxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx uviesť fyzická osoba, právnická osoba a zahraničná osoba. Okrem toho sa v zákonom predpokladaných situáciách zavádza povinnosť určiť si zástupcu na dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxe úplnosť musíme uviesť, že predmetné ustanovenia živnostenského zákona treba považovať za dôležité aj z toho hľadiska, že ich nedodržanie môže viesť xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x x 64 ŽZ).
K ods. 1
Odsek 1 nadväzuje na právnu úpravu § 5 ŽZ, ktorý vo všeobecnosti upravuje, kto (aké osoby) môže prevádzkovať živnosť. Z daného ustanoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé osoby a zahraničné právnické osoby. Výnimku by musel ustanoviť priamo zákon.
Výklad pojmu "kto", ktorý je použitý v komentovanom ustanovení, prexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxľa prevádzkovať živnosť na území SR, a to vrátane zahraničných osôb.
Každá táto osoba je povinná ohlásiť živnostenskému úradu, že zamýšľa prevádzkxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x x xxx xxxx x xx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx0/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okresné úrady vymedzené v prílxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxasujú živnosť živnostenskému úradu podľa toho, kde majú bydlisko. Bydlisko predstavuje trvalý pobyt na území SR podľa § 5 ods. 4 ŽZ. V prípade zahraničnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade právnických osôb sa miestna príslušnosť spravuje sídlom danej právnickej osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxslušnosť sa v tomto osobitnom prípade spravuje miestom činnosti podniku tejto zahraničnej osoby alebo adresou miesta činnosti jej organizačnej zložxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vybrať si však môže len medzi tými živnostenskými úradmi, v ktorých územnom obvode sa tieto organizačné zložky nachádzajú.
Možnosť voľby živnostxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxlušnom živnostenskom úrade, ten je povinný ohlásenie bez meškania postúpiť príslušnému živnostenskému úradu a upovedomiť o tom ohlasovateľa. Rovnaxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxj. vymedzuje, čo všetko musí byť v ohlásení uvedené na to, aby ho mohol živnostenský úrad považovať za riadne. Predmetné ustanovenie treba vnímať aj z poxxxxx x xxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeto z tohto uhla pohľadu nemožno vnímať ako taxatívne vymedzené.
Odsek 2 sa vzťahuje len na slovenské fyzické osoby. Náležitosti ohlásenia pre právxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtenský úrad bude postupovať podľa § 47 ods. 3 ŽZ a do 3 pracovných dní vyzve ohlasovateľa, aby odstránil nedostatky ohlásenia, na čo mu vo výzve určí primxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxteľa, miesto výkonu jeho podnikateľskej činnosti a časové údaje vzťahujúce sa na výkon podnikateľskej činnosti.
Identifikácia osoby ohlasovatexx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxy prevádzkovania živnosti a kto bude musieť spĺňať povinnosti ustanovené živnostenským zákonom a osobitnými právnymi predpismi na výkon danej činnoxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtku pre pojem "osobné údaje", ktorými má na mysli meno a priezvisko, akademický titul a bydlisko. Okrem toho, fyzická osoba musí v ohlásení uviesť aj svoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxž nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti a zákaz trvá (§ 8 ods. 5 ŽZ). Ide o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xdentifikačného čísla organizácie, t.j. údaje vymedzené v písmene b) odseku 2. Dané údaje sú dôležité preto, že vymedzujú podnikateľa ako subjekt vo vexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxmanie najmä osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 ŽZ, príloha č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu). Ak sa v ohlásení uvádza viac predmetov podnxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxatistický úrad SR na žiadosť živnostenského úradu, pričom tento úrad požiada Štatistický úrad SR o vydanie tohto čísla ešte pred zapísaním podnikateľx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Určenia miesta výkonu podnikateľskej činnosti sa týkajú údaje o mieste podnikxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xtorá je ako miesto podnikania zapísaná v živnostenskom registri. Adresa prevádzkarne (§ 17 ŽZ) je nepovinná súčasť (náležitosť) ohlásenia. Keď však oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 1 písm. b) ŽZ.
Časové údaje, ktoré sa vzťahujú na výkon podnikateľskej činnosti, predstavujú nepovinné súčasti ohlásenia. Ak však podnikateľ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uviesť v ohlásení aj tieto údaje. Ak tieto údaje nevymedzí, potom sa predpokladá, že ohlasuje živnosť na neurčitý čas a že zamýšľa prevádzkovať živnosť xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx ŽZ môže živnostenský úrad miestne príslušný podľa bydliska fyzickej osoby z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.
K ods. 3
Odsek 3 vymedzuje materiálne (obsahové) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenie treba vnímať aj x xxxxxxx x xxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi preto z tohto uhla pohľadu nemožno vnímať ako taxatívne vymedzené.
Odsek 3 sa vzťahuje len na slovenské právnické osoby. Náležitosti ohlásenia prx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnostenský úrad bude postupovať podľa § 47 ods. 3 ŽZ a do troch pracovných dní vyzve ohlasovateľa, aby odstránil nedostatky ohlásenia, na čo mu vo výzve uxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xeho podniku a osoby oprávnené konať v jeho mene, a časové údaje vzťahujúce sa na výkon podnikateľskej činnosti.
K jednotlivým náležitostiam pozri kxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxladné údaje o nich uvádzajú obchodné meno (napr. § 8 a nasl. OBZ), sídlo (§ 2 ods. 3 OBZ) a právna forma (napr. § 56 ods. 1 OBZ). Vzhľadom na to, že právnická osxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akademický titul, bydlisko) osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a spôsob, akým tieto osoby konajú v menej právnickej osoby.
Ak ide o právnickú osxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aj od neskoršieho dátumu, ako je deň ohlásenia. Ak ide o založenú právnickú osobu, kde ešte nedošlo k jej zápisu do obchodného registra (teda obchodná spxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xegistra, a to na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registxx xx xx xxxx x xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxorá sa vzťahuje na všetkých ohlasovateľov bez rozdielu, t.j. povinnosť uvedenia tohto údaju sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ako aj právnické osobx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, keď zodpovedný zástupca musí byť ustanovený, ako aj o prípady fakultatívneho ustanovenia zodpovedného zástupcu, keď sa ohlasovateľ rozhodol ustanxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxje o zodpovednej osobe netreba v dvoch prípadoch:
a)
ak ide o ohlasovateľa - fyzickú osobu, ktorý sám spĺňa podmienky prevádzkovania živnosti (t.j. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xbez tejto výnimky by živnostník musel ustanoviť samostatne zodpovedného zástupcu k druhej a každej ďalšej zriadenej prevádzkarni). Táto výnimka sa vxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxeba ustanoviť zodpovedného zástupcu vôbec, pretože podľa osobitného predpisu možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdpovedného zástupcu do funkcie (t.j. po ohlásení živnosti) zakladá skutkovú podstatu podľa § 65a ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. a) ŽZ.
K ods. 5
Odxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxad považovať za riadne. Predmetné ustanovenie treba vnímať aj z pohľadu § 45a a § 46 ŽZ, ktoré vymedzujú ďalšie náležitosti, ktoré musia byť z ohlásenia xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxje len na zahraničné osoby. Náležitosti ohlásenia pre fyzické osoby vymedzuje odsek 2 a náležitosti vo vzťahu k právnickým osobám vymedzuje odsek 3.
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xdstránil nedostatky ohlásenia, na čo mu vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní.
V ohlásení sa uvádzajú informácie, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnnosti.
K jednotlivým náležitostiam pozri komentár k odseku 2. V komentári k tomuto odseku sa budeme venovať len odlišnostiam oproti úprave podľa oxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na to, že pri podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, musia sa v ohlásení uviesť osobné údaje (meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko) tejtx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxon verejnej správy, ktorý sa dotýka najmä možnosti komunikácie medzi živnostenským úradnom a zahraničnou osobou. S cieľom predísť možným komunikačnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxmto splnomocnencom môže byť akákoľvek právne spôsobilá osoba. Podmienkou však je, že táto osoba musí mať bydlisko na území SR (§ 5 ods. 4 ŽZ). Opačný výklxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxx xxxxxxxia možno ohlásiť prevádzkovanie aj viacerých živností. Platí, že ohlasovateľ musí splniť všetky podmienky prevádzkovania živnosti kladené na všetkx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxdý predmet podnikania sa platí správny poplatok samostatne.
Ak ohlasovateľ ohlasuje viac živností, na prvom mieste uvádza tú živnosť, ktorú sám poxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosť bude tvoriť podnikanie v niektorej z ostatných ohlásených živností, nie je to na prekážku ohlásenia živnosti.
Ohlasovateľ by si mal pri ohlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvnený v rámci ním ohlásenej živnosti.
K ods. 8
Predmetný odsek sa dotýka len ohlasovateľov, ktorými sú právnické osoby, a aj to len v prípade, keď bolx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xivnosti (§ 10 ods. 4 ŽZ), a to na základe žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžno však usúdiť, že ide o tie subjekty, ktoré podpísali spoločenskú zmluvu (zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu). Po vzniku obchodnej sxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxľa osobitných právnych predpisov patrí právo podať návrh na zápis právnickej osoby do obchodného registra.
V prípade, keď je ohlasovateľom ešte lex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtia ohlasovania živnosti, pretože ten bude záležať od toho, či živnostenský úrad posúdi žiadosť zakladateľov kladne alebo rozhodne o tom, že založená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xby jej živnostenský úrad vydal osvedčenie o prevádzkovaní živnosti. Založená právnická osoba môže prevádzkovať živnosť až od tohto okamihu.
Prílxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe to spoločenská zmluva (zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva). V prípade rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií ixx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxlok (§ 21 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
čl. 35 Ústavy;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iné údaje k ohláseniu
Základxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxnovenie sa zameriava na ďalšie údaje, ktoré súvisia s prevádzkovaním živnosti (bezúhonnosť) alebo ktoré súvisia s plnením ďalších verejnoprávnych pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxí živnosti.
V rámci zjednodušovania prístupu k podnikateľskej činnosti sa v tomto ustanovení upravujú povinnosti ohlásiť aj ďalšie údaje, ktoré sxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
Ohlasované údaje slúžia na vyžiadanie údajov z registra trestov, splnenie registračnej povinnosti u správcu dane a vo vzťahu k verejnému zdravotnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xbchodného registra.
K ods. 1
Všeobecnou podmienkou prevádzkovania živnosti je aj bezúhonnosť ohlasovateľa [§ 6 ods. 1 písm. c) a odsek 2 ŽZ], ktorx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších prexxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Jedným z týchto informaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxe z informačných systémov verejnej správy v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak [§ 1 až 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxi byrokracii) v znení neskorších predpisov]. Živnostenský zákon v prípade slovenských osôb neustanovuje inak.
Na vyžiadanie si údajov z registra xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z.z.).
Údaje, ktoré sa vyžaduxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxbo pôvodné priezvisko osôb SR, na ktoré sa podľa živnostenského zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.
Pre úplnosť uvádzame, že v prípade mena a pxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sa vyžadujú tieto údaje vo vzťahu k ohlasovateľovi a k zodpovednému zástupcovi (§ 11 ods. 2 ŽZ). Vo vzťahu k právnickým osobám sa tieto údaje vyžadujú vo vxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxnosti musí spĺňať aj právnická osoba ako celok. Živnostenský zákon v ustanovení spomína len fyzické osoby. Dôvodom je. že údaje, ktoré sa vyžadujú vo vzxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx znení zákona č. 519/2007 Z.z.)], sú živnostenskému úradu známe už z údajov podľa § 45 ŽZ. Navyše, údaje z evidencie registra trestov o právnických osobáxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorých zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z.z.)].
K ods. 2
Živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta prijímajú od ohlasovateľa aj údaje potxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov. Registračné xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisov upravujúcich hmotnoprávne aspekty tej-ktorej dane.
Údaje, ktoré uvedie fyzická osoba na splnenie svojej registračnej povinnosti, sú uvexxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Údaje, ktoré uvedie právnická osoba na splnenie svojej registračnej povinnosti, sú uvedené v § 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe danx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnostenského zákona je len v tom, že fyzická osoba je povinná tieto údaje uviesť. Právnická osoba je len oprávnená tieto údaje uviesť (porovnaj formulácxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Povinne verejne zdravotne poistenou osobou na úzxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx trvalý pobyt, a ak nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.)]x
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxľa tohto odseku v spojení so zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. Náležitosti prihlášky sú vymedzené v § 8 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdravotne poistené na území SR sú, t.j. toto ustanovenie vo svojej podstate smeruje na fyzické osoby, ktoré majú na tomto území trvalý pobyt.
Vo všeoxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoistného (v našom prípade z dôvodu začiatku výkonu samostatne zárobkovej činnosti) je platiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť najneskôr do ôsmeho dxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorým je samostatne zárobkovo činná osoba, t.j. samotný živnostník.
V prípade, keď už je fyzická osoba v systéme povinného verejného zdravotného poxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdie obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený a zároveň oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx).
Písmeno b) odseku 4 komentovaného ustanovenia pritom nie je v súlade so znením § 66ba ods. 3 písm. d) ŽZ, podľa ktorého jednotné kontaktné miesto (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxotného poistenia. Ohlasovateľ si preto môže túto povinnosť splniť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
K ods. 5
Návrh na zápis do obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xx xbchodného registra povinne zapisujú:
a)
"obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické oxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xodnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon,
c)
fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákoxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxister podľa § 279 ods. 3 CMP, možno návrh na tento zápis uskutočniť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ak sa osoba, ktorá ohlasuje živnoxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxť všetky údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie tohto zápisu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o obchodnom registri. Ten tieto náležitosti vymxxxxxx x x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.);
zákon o obchodnom registri;
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpixxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xvádzať viaceré údaje, ktoré by mali preukázať splnenie podmienok na prevádzkovanie živnosti, ktorú ohlasuje. Zo strany živnostenského úradu však nexxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxchádza zo svojej úradnej činnosti. Ohlasovateľ však tiež musí vyvinúť aktivitu, aby niektoré tvrdenia preukázal, pretože živnostenský úrad ich inak xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnskému úradu pri hlásení živnosti preukázať. Osobitné odseky sa týkajú zahraničných osôb a spôsobu preukazovania bezúhonnosti z ich strany. Ustanovxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxný osobitným predpisom.
K ods. 1 a 2
V odseku 1 a 2 sa vymenúvajú povinnosti ohlasovateľa vo vzťahu k preukázaniu tvrdení uvedených v jeho ohlásení. Vxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xv zásade tri pracovné dni), inak ako spoluprácou medzi ním a ohlasovateľom nemožno tieto tvrdenia overiť.
Prvé tvrdenie [vymedzené v písmene a)], kxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe. Tak fyzická osoba - ohlasovateľ, ako aj právnická osoba - ohlasovateľ sú povinní preukázať, že sú držiteľmi odbornej spôsobilosti vo vzťahu k živnosxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xzťahu k vlastnej osobe, právnická osoba preukazuje vo vzťahu k zodpovednému zástupcovi (§ 7 ods. 2 ŽZ). Ak fyzická osoba nemá danú spôsobilosť, musí prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxmeselnú alebo viazanú živnosť (ibaže by bolo možné odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa, pričom túto možnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdbornej spôsobilosti vyplýva zo znenia § 21, § 22 a § 24 ŽZ (pozri komentár k týmto ustanoveniam). Ak právnická osoba (t.j. nie fyzická osoba) preukazuxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ohlasovateľ je ďalej povinný preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uvádza ako miesto svojho podnikania alebo ako svoje sídlo [písmeno xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxania totožné. Ak majú bydlisko a miesto podnikania odlišné adresy, vtedy musí fyzická osoba preukázať oprávnenia užívať danú nehnuteľnosť (spravidlx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xúto povinnosť majú len tie právnické osoby, ktoré sa nezapisujú od obchodného registra. To znamená, že napríklad obchodné spoločnosti túto povinnosť xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x 2 ods. 3 OBZ).58) Ak by išlo o založenú právnickú osobu, ktorá podáva návrh na zápis do obchodného registra prostredníctvom živnostenského úradu (jedxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xrávnické osoby musia tiež preukazovať oprávnenie užívať nehnuteľnosť. V ich prípade ide o nehnuteľnosť, ktorá sa uvádza ako miesto činnosti podniku zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxteľ musí predložiť živnostenskému úradu. Obe sa týkajú zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca (§ 11 ŽZ) podnikateľa musí spĺňať nielen všeobecnx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xx xxxxxká osoba ustanovuje zodpovedného zástupcu, potom platí, že zodpovedným zástupcom nesmie byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie na zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávnenie, pretože:
a)
pri prevádzkovaní živnosti porušil podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné alebo
b)
z dôvodu, žx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xvojmu zodpovednému zástupcovi predkladá aj ohlasovateľ - právnická osoba.
Fyzická osoba môže byť ustanovená za zodpovedného zástupcu v prípade, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej osoby platí, že ním nesmie byť zákonom určený subjekt. Preto právnická osoba musí priložiť aj vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že zodpovedný xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx) alebo správnym orgánom (pozri napríklad § 14 zákona o priestupkoch) uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti. Tento zákaz má charxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvedný zástupca. Živnostenský zákon nevyžaduje, aby bol podpis zodpovedného zástupcu úradne overený.
Ohlasovateľ musí ďalej živnostenskému úraxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvnym úkonom medzi podnikateľom a zodpovedným zástupcom, kde zodpovedný zástupca musí prejaviť svoj výslovný súhlas s ustanovením do funkcie. Tento sxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxostenský zákon nevyžaduje, aby bol podpis zodpovedného zástupcu úradne overený.
Ďalším vyhlásením je vyhlásenie ohlasovateľa o určitých ďalšícx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
b)
na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz a prípadne ak bol, tak že už odpadli (časové) dôvody prekážky prevádzkovania živnosti podľa § 8 ods. 1 ŽZ,
xx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xx xxx alebo správny orgán neuložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, pokiaľ zákaz trvá.
Živnostenský zákon nevyžaduje, aby bol pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxa bezúhonnosti podľa živnostenského zákona [písmeno f)]. V prípade fyzickej osoby ide o osobu zodpovedného zástupcu a v prípade právnickej osoby ide o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlušníci členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie), tak sa na ňx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxenia sa nebudú predkladať v prípade, keď:
a)
ohlasovateľom je fyzická osoba, ktorá sama spĺňa podmienky prevádzkovania živnosti,
b)
zodpovedxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxkateľa.
Ak však podnikateľ má ustanoveného zodpovedného zástupcu pre ďalšiu prevádzkareň, tieto vyhlásenia bude musieť predložiť živnostenxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxdania výpisu z registra trestov, kde v zahraničí takýto register nemusí byť zriadený, pretože z materiálneho hľadiska sa osobám vydáva iný, podobný doxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxičnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, a to aj v takom prípade, keď táto osoba nie je štátnym občanom SR.
Čo konkrxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxj. štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxobilosť na právne úkony [§ 6 ods. 1 písm. a) a b) ŽZ]. Sám živnostenský zákon však dodáva, že len ak zákon neustanovuje inak.
Danú výnimku predstavuje xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca. Ak súd tento súhlas vydá, zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude musieť byť právoplatný, t.j. opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
K ods. 7
Ohlásenie živnosti je spojené aj s poplatkovou povxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prípade živnostenského úradu a ich predmetom sú jednotlivé úkony a konania daného správneho orgánu, ak sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, kxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xhlasovateľ.
Poplatky za ohlásenie živnosti sú vymedzené v sadzobníku správnych poplatkov. Konkrétne ide o položku č. 148 písm. a) prílohy k zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnené sumou 5 eur a na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť sumou 15 eur. Možno si teda všimnúť, že poplatková povinnosť sa vzťahuje na každx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xýchto poplatkov zákon o správnych poplatkoch neustanovuje možnosť jeho zníženia či odpustenia.
Keďže ide o poplatok určený v sadzobníku pevnou sxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak (sadzobník v tomto prípade neustanovuje inak). Podaním preto vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx splatný poplatok nie je zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxny poplatok a sú splnené náležitosti podľa živnostenského zákona, ide o riadne ohlásenú živnosť a živnostenský úrad je povinný vydať osvedčenie o živnxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtematicky nadväzuje na § 6 až 7a ŽZ a § 45 až 46 ŽZ. Uvedené ustanovenia predstavujú hmotnoprávne predpoklady, ktoré musí osoba splniť na to, aby mohla prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxť ohlási živnostenskému úradu.
V komentovanom ustanovení je upravené kedy a v akej lehote živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xpravujú aj osobitosti vo vzťahu k zahraničným osobám), postup v súvislosti s odstránením vád ohlásenia a napokon rozhodnutie (rozhodovanie) živnostxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého úradu v situácii, keď ohlásenie spĺňa všetky náležitosti, ktoré živnostenský zákon vyžaduje (pozri komentár k § 45, § 45a a § 46 ŽZ), a zároveň sú splxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxesované vecne a miestne príslušnému živnostenskému úradu (pozri § 45 ods. 1 a § 66b ŽZ). Za podmienky, že ohlásenie spĺňa požiadavky § 45 až 46 ŽZ, živnosxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti.
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxadom. Živnostenský úrad, ktorý nie je príslušný, je povinný podanie bez meškania postúpiť príslušnému živnostenskému úradu a upovedomiť o tom ohlasoxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xalšou povinnosťou živnostenského úradu je skúmať, či ohlásenie ako také spĺňa náležitosti vymedzené živnostenským zákonom a následne aj to, či podnixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xivnosti v lehote do troch pracovných dní. Určujúcou skutočnosťou, ktorá zakladá plynutie tejto lehoty, je, že sú naplnené všetky podmienky vymedzené x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxovanie živnosti) a zároveň bol doručený živnostenskému úradu aj výpis z registra trestov. Tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne, aby mohlx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx keďže ten sa tradične vyžiada až následne po podaní ohlásenia živnosti.
Lehota na vydanie osvedčenia o živnosti je ustanovená dňami. Treba však zdôxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakladajúca plynutie lehoty. Preto, ak bolo ohlásenie a výpis z registra trestov doručené živnostenskému úradu v piatok, lehota sa začne počítať v ponxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxdľa § 27 SP. Osobitne treba zdôrazniť pravidlo vzťahujúce sa na koniec počítania plynutia lehoty, podľa ktorého, ak koniec lehoty pripadne na sobotu alxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov vyplýva, že dni pracovného pokoja sú všetky štátne sviatkx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxhotu zákonnú, tak táto lehota má poriadkový charakter. To vo svojej podstate znamená, že aj keď by živnostenský úrad túto lehotu nedodržal, neznamená txx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxsti živnostenského úradu, môže podnikateľ postupovať podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a podať na živnostenskx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xe osvedčenie iba osvedčuje, že podnikateľ spĺňa zákonné predpoklady na prevádzkovanie živnosti. Jeho vydanie preto nie je predpokladom prevádzkovaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx
x xxxx x x x
xxxxntované odseky vymedzujú obsahové náležitosti osvedčenia, ktoré sa vydáva podnikateľovi - fyzickej osobe a postup súvisiaci s vydaním identifikačnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v osvedčení, možno rozčleniť na niekoľko kategórií.
Do prvej kategórie možno zaradiť údaje, ktoré jednoznačne identifikujú osobu podnikateľa. Z xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxé bude používať vo vzťahoch k tretím osobám (či už vo vzťahu k orgánom verejnej moci alebo v súkromnoprávnych záväzkových vzťahoch). Obchodným menom fyxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxikania (§ 9 OBZ). Napokon, uvádza sa aj identifikačné číslo podnikateľa.
Identifikačné číslo podnikateľovi pridelí Štatistický úrad SR na základx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do registra právnických osôb sa totiž zapisujú údaje aj o fyzickej osobe - podnikatexxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov v znení neskorších predpisov.
Do druhej kategórie údajov uvádzaných v osvedčení možno zaradiť údaje, ktoré špecifikujú ohlásenú živxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxo charakteru. K spresňujúcim údajom možno zaradiť údaj o dni začatia prevádzkovania živnosti a o dobe prevádzkovania živnosti, ak je živnosť ohlásená xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxnu a bez časového obmedzenia, ak to nie je zároveň aj vôľou podnikateľa. Podnikateľ preto môže ohlásiť živnostenskému úradu, že zamýšľa prevádzkovať žxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti ohlásenia podľa § 45 ods. 2 a 3 ŽZ). Živnostenský úrad musí túto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxnskom oprávnení živnostenským úradom.
Živnostenský úrad pri údajoch, ktoré sa uvádzajú v osvedčení, vychádza z tých údajov, ktoré uviedol podnikxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxnosti, živnostenský úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví osvedčenie a upovedomí o tom podnikateľa (porovnaj § 47 ods. 6 SP).
K ods. 4
Komentovaný odxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxateľovi - fyzickej osobe vymedzuje odsek 2.
Aj v tomto prípade možno údaje, ktoré sa uvádzajú v osvedčení, rozčleniť na viac kategórií.
Do prvej kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo. Obchodný zákonník upravuje obchodné meno vo vzťahu k obchodným spoločnostiam. Uvádza, že ich obchodnýx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtného zákona (§ 9 OBZ). Vo vzťahu k iným právnickým osobám, napríklad neziskovým organizáciám, platí, že ide o názov, pod ktorým je nezisková organizácxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov).
Do druhej kategórie údajov uvádzaných v osvedčení možno zaradiť údxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxujúceho alebo formálno-technického charakteru. K spresňujúcim údajom možno zaradiť údaj o dni začatia prevádzkovania živnosti a o dobe prevádzkovaxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxeru je údaj o dátume vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení živnostenským úradom.
Živnostenský úrad pri údajoch, ktoré sa uvádzajú v osvedčxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxi komentár k odseku 2 a 3.
K ods. 5
Komentovaný odsek upravuje osobitosti osvedčenia, ktoré sa vydáva zahraničnej osobe. Vo vzťahu k zahraničným osoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx fyzická osoba alebo ako právnická osoba, osvedčenie, ktoré sa mu vydáva, bude musieť vždy obsahovať:
a)
označenie podniku zahraničnej osoby alebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy.
V prípade, keď ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádza sa aj adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxentovaný odsek vymedzuje postup živnostenského úradu v prípade, keď ohlásenie obsahuje vady alebo je nezrozumiteľné. Také ohlásenie, ktoré obsahujx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnie živnosti (porovnaj znenie § 10 ods. 1 ŽZ v časti: "za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46"). Osxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxa osvedčenia o prevádzkovaní živnosti sa preto ohlasovateľ nachádza v stave právnej neistoty, či ohlásil živnosť riadne. Ak preto prevádzkuje živnosx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxneného podnikania podľa § 63 alebo § 64 ŽZ.
Ohlásenie, ktoré obsahuje vady, je ohlásenie, ktoré nemá náležitosti vyžadované živnostenským zákonoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxležitosti ohlásenia musia byť vyplnené korektne a správne, inak možno povedať, že ohlásenie nie je úplné. Neuviesť možno iba také údaje, ktoré živnostxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx adresu na doručovanie písomností, ak adresa na doručovanie je totožná s miestom podnikania alebo netreba uvádzať splnomocnenca v tuzemsku na doručovxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxhovo jasné. Za nezrozumiteľné treba označiť to ohlásenie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxovaná odborná spôsobilosť k inej živnosti. Ani takéto ohlásenie nezakladá právo prevádzkovať živnosť.
V prípade, že nastane niektorá z týchto sitxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xe preto živnostenský úrad povinný vyzvať ohlasovateľa, aby všetky vady ohlásenia odstránil. Živnostenský úrad uvedie vo výzve nielen tú skutočnosť, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxý úrad povinný vo výzve uviesť naraz všetky nedostatky ohlásenia.
Z dôvodu právnej čistoty by bolo vhodné, aby táto výzva bola formulovaná ako oznámxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxhle a efektívne. Živnostenský zákon určuje, že na toto posúdenie má živnostenský úrad lehotu troch pracovných dní. Ide o zákonnú lehotu počítanú na praxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxedný deň lehoty odovzdaná na poštovú prepravu. Vzhľadom na jej poriadkový charakter, nedodržanie tejto lehoty neznamená, že po jej uplynutí zaniká prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtatkov ohlásenia je aj určenie lehoty, v ktorej musí podnikateľ odstrániť nedostatky svojho ohlásenia. Živnostenský zákon ustanovuje, že táto lehotx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxšie. Treba dodať, že v tomto prípade už ide o lehotu počítanú na kalendárne dni a nie pracovné.
Živnostenský zákon umožňuje požiadať o predĺženie tejxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtatkov ohlásenia (ak by sa tak nestalo, živnostenský úrad je povinný konanie zastaviť - pozri ďalej v komentári). Na predĺženie lehoty nie je právny nárxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxý zákon vyžaduje, aby išlo o závažné dôvody. Živnostenský zákon ani len príkladmo neurčuje, čo by sa dalo považovať za závažný dôvod, preto treba uviesťx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xeho situáciu a predmet ohlasovanej živnosti.
Lehotu na odstránenie nedostatkov ohlásenia môže živnostenský úrad predĺžiť aj viacnásobne, no vždx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxež poučenie ohlasovateľa x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxu nereagoval vôbec, ako aj situácie, keď by úplne neodstránil nedostatky ohlásenia v súlade s výzvou. Právnym dôsledkom je teda zastavenie konania. Prxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdne, aby navrhol jeho doplnenie (porovnaj § 33 ods. 2 SP).
Rozhodnutie o zastavení konania vydáva živnostenský úrad v súlade s § 46 a § 47 SP. Toto rozhxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdnutej (rei iudiactae), a preto, ak ohlasovateľ v budúcnosti ohlási prevádzkovanie živnosti a splní všetky zákonné predpoklady, bude oprávnený prevxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xiadneho opravného prostriedku (odvolania - § 53 a nasl. SP) a ktoré je za splnenia podmienok v Správnom súdnom poriadku (§ 177 a nasl. SSP) preskúmateľné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx ktorá živnosť ohlásila. V prípade, keď živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky vyžadované živnostenským zákonom, postupuje podľa xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe, ktoré nie je ohlásením. Pôjde najmä o podanie, ktoré síce spĺňa náležitosti ohlásenia, ale obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxvnym dôsledkom takéhoto podania je, že živnostenské oprávnenie na základe takéhoto podania nevznikne.
O tejto skutočnosti musí živnostenský úrax xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxodnutie vo veci zároveň prvým úkonom, ktorý živnostenský úrad vykoná vo vzťahu k ohlasovateľovi.
Rozhodnutie, že podanie nie je ohlásením, musí spxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxásením. V odôvodnení musí živnostenský úrad uviesť, aké dôvody ho k tomuto záveru viedli. Osobitne je to dôležité uviesť vo vzťahu k podaniu, ktoré nie jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxti podania riadneho opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu.
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx trestov.
Rozhodnutie, že podanie nie je ohlásením, možno preskúmať na základe riadneho opravného prostriedku (odvolania). Rozhodnutie o odvolaxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx len to, či ohlásenie splnilo náležitosti vyžadované živnostenským zákonom, ale aj to, či osoba podnikateľa ako takého spĺňa tieto podmienky. Podmienxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prevádzkovania živnosti, ale aj osobitné podmienky.
Ak živnostenský úrad dospeje k záveru, že podnikateľ tieto podmienky nespĺňa, je povinný vydxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxnostenský úrad na vydanie tohto rozhodnutia nemá ustanovenú lehotu. Uplatní sa preto všeobecné ustanovenie Správneho poriadku (§ 49 SP). O tom, že žixxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx bol o tom informovaný vo forme oznámenia o začatí správneho konania (§ 18 ods. 1 SP), vydaného v lehote troch pracovných dní odo dňa, keď boli živnostenskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxať, že ohlásil živnosť riadne a v súlade s odsekom 1, a teda by očakával vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení v rovnakej lehote. Podnikateľ by sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xe nedostatky vo vzťahu k podnikateľovi môže podnikateľ často odstrániť napríklad ustanovením zodpovedného zástupcu. Ak by sa tak stalo, živnostenskx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo nespĺňa podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti, ktoré sú určené zákonom. Je zaujímavé podotknúť, že živnostenský úrad je povinný skúmať xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxo dôvodu je potom len veľmi ťažko obhájiteľné, ak živnostenský úrad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnenie nevzniklo na základe ohlásenia voľnej žxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxn, ale osobitný právny predpis - zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x ods. 1 ŽZ).61)
V každom prípade, pred samotným vydaním rozhodnutia o tom, že živnostenské oprávnenie nevzniklo, by bolo vhodné, aby živnostenský úxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxhodnutie vo veci musí spĺňať všetky náležitosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní podľa § 46 a § 47 SP. Vo výroku musí živnostenský úrad konštatovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxôvodnení musí živnostenský úrad uviesť, aké dôvody ho k tomuto záveru viedli a napokon v poučení uvedie informáciu o možnosti podania riadneho opravnéxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xplnenia podmienok v Správnom súdnom poriadku preskúmateľné v správnom súdnictve.
Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že komentovaný odsek možno vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona možno tento odsek využiť len vtedy, keď osoba ešte len ohlasuje živnosť. Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení postupuje živnostexxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezúhonnosti ohlasovateľa. Jednou zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti je bezúhonnosť, pričom živnostenský zákon v § 6 ods. 2 vymedzuxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje údaj o spáchaní akéhokoľvek úmyselného trestného činu ohlasovateľom (prípadne členov jeho štatutárneho orgánu). V prípade, keď by výpis z registxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 9. Komentovaný odsek sa preto vzťahuje len ostatné trestné činy a z nich len na tie, ktoré boli spáchané úmyselne.
V prípade, že nastane táto situáciax xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxstupuje podľa odseku 1. Ak tu tento súvis je, živnostenský úrad postupuje podľa odseku 9. Ak však vzniknú pochybnosti o tom, či tu tento súvis bol alebo nexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 18 SP). V tomto oznámení živnostenský úrad zároveň určí lehotu, v ktorej mu musí byť odsudzujúci rozsudok predložený. Z obsahového hľadiska ďalej muxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxžený, živnostenský úrad je povinný konanie zastaviť. O zastavení konania vydáva živnostenský úrad rozhodnutie.
Počas lehoty na predloženie odsuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxť až odo dňa nasledujúceho po doručení rozsudku. Keďže lehota podľa odseku 1 je určená prostredníctvom pracovných dní, aj v tomto prípade začne táto lehxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxý trestný čin bol alebo nebol spáchaný v súvislosti s predmetom podnikania. Ak živnostenský úrad dospeje k záveru, že nebol, tak do troch pracovných dní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxklo. Pred vydaním tohto rozhodnutia vyzve živnostenský úrad ohlasovateľa, aby sa vyjadril k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne, aby navxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxutie vo veci musí spĺňať všetky náležitosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní podľa § 46 a § 47 SP. Vo výroku musí živnostenský úrad konštatovať, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxto záveru viedli a napokon v poučení uvedie informáciu o možnosti podania riadneho opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu. Uvedené rozhodnutxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé v správnom súdnictve.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiaxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Zmeny údajov uvedených v xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvnosti. Tento stav sa môže, samozrejme, meniť a vyvíjať. Vzhľadom na túto skutočnosť je nevyhnutné, aby živnostenský úrad mal o týchto zmenách a doplnkxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xpomenuté, štát má právo vedieť, kto a akým spôsobom vykonáva podnikateľskú aktivitu na jeho území, pričom dôvodom tohto práva je to, aby sa podnikateľsxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxné osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
Komentované ustanovenie upravuje postup podnikateľa a živnostenského úradu v prípadoch, keď dôjde k zmxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxjímanie týchto oznámení a následných úkonov zo strany tohto úradu. Živnostenský zákon tu tiež upravuje situácie, kedy zmeny a doplnky ohlásiť netreba x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxávnickú osobu, prípadne o zahraničného podnikateľa. Tieto subjekty sú povinné oznamovať živnostenskému úradu akékoľvek zmeny alebo doplnky, ktoré xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o živnostenskom oprávnení.
Treba zdôrazniť, že živnostenský zákon určuje povinnosť ohlasovať zmeny a doplnky vo vzťahu k ohláseným údajom (údajox x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxadov, ktoré slúžili na ohlásenie živnosti. Podnikateľ pritom nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
Čo sa týka lehoty, treba povedať, že živnostenský zákon ustanovuje 15-dňovú lehotu na oznámenie zmien a doplnkov. Táto lehota je lehota zákonná a proxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxďže ide zároveň o lehotu procesnoprávnu, tak sa začína počítať odo dňa nasledujúceho po rozhodnej udalosti (bez ohľadu na to, či ide o sobotu alebo o deň pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxí pracovný deň a zároveň na zachovanie lehoty postačuje, ak sa oznámenie o zmenách a doplnkoch odovzdá na poštovú prepravu.
Podmienkou riadneho oznxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx alebo doplnok ide a podľa toho potom bude musieť podnikateľ postupovať tým spôsobom, ktorý mu vyplýva z § 46 ŽZ. Ak preto napríklad došlo k zmene miesta poxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxnosť napríklad zmluvou o nájme (bližšie pozri v komentári k § 46 ŽZ).
Podnikateľ je povinný oznámiť zmeny a doplnky len príslušnému živnostenskému úxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Výnimku z tohto pravidla upravuje odsek 3.
Ak je zmien alebo doplnkov niekoľko, podnikateľ ich, samozrejme, môže oznámiť v rámci jedného oznámenxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxsenie zmien alebo doplnkov v lehote ustanovenej živnostenským zákonom zakladá možnosť sankcionovania podnikateľa. Podnikateľ týmto konaním (lepšxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xídle kraja udeliť pokutu do výšky 663 eur (pozri bližšie v komentári k § 65a ŽZ).
Pre úplnosť uvedieme, že zmeny a doplnky ohlásenia tiež podliehajú poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxávnení je podnikateľ povinný zaplatiť správny poplatok vo výške 3 eurá. Na tento poplatok nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktoxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx sa vyznačuje v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených, ktorá vyplýva z právnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších prxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxu ohlásenia, ale o nové ohlásenie. Živnostenský úrad preto v tomto prípade bude postupovať podľa § 47 ods. 1 ŽZ a vydá nové osvedčenie o živnostenskom poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.
K ods. 2
Zatiaľ čo odsek 1 ustanovoval povinnosti vo vzťahu k podnikateľovi, komentovaný odsek 2 upravuje povinnosti živnostenského úrxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxnie zmien na osvedčení,
b)
pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo
c)
zrušenie živnostenského oprávnenia.
Vyznačenie zmien na oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxevádzkovať naďalej bez obmedzení. O tejto skutočnosti uskutoční živnostenský úrad záznam, a to prostredníctvom vyznačenia konkrétnej zmeny alebo dxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy alebo doplnku nie sú splnené podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré sú však časom odstrániteľné. Pozastavením prevádzkovania živnosti preto žixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxledku nemožnosti prevádzkovania živnosti, trvalý charakter. Príkladom tohto postupu môže byť odvolanie súhlasu zodpovedného zástupcu s výkonom texxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxahy práve využitie pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Pozastavenie prevádzkovania živnosti trvá dovtedy, kým podnikateľ neoznámi nové (ďaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xmeny a doplnky priamo na osvedčení o prevádzkovaní živnosti. V tomto prípade sa nebude uplatňovať postup podľa § 57 ods. 6 ŽZ. Ten by prichádzal do úvahy lxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti. Ide o zmeny alebo doplnky, ktoré majú trvalý charakter vo vzťahu k prevádzkovaniu živnosti. Ďalšie prevádzkovanie živnosti tu preto možné nie je. Dxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že v Slovenskej republike poznáme len ohlasovacie živnosti, na ktoré jestvuje právny nárok, mal by živnostenský úrax x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrevádzkovania živnosti alebo k zrušeniu živnostenského oprávnenia, je nevyhnutné, aby o tom živnostenský úrad rozhodol vo forme rozhodnutia. Toto rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrávneho súdneho poriadku sú obe tieto rozhodnutia preskúmateľné v správnom súdnictve.
Pre úplnosť dodáme, že rozhodnutie o zrušení živnostenskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xákonné podmienky vo vzťahu k ohlásenej živnosti, ohláseniu a podnikateľovi, živnostenský úrad musí vydať (nové) osvedčenie o prevádzkovaní živnostxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxkateľa - právnickej osoby alebo miesta bydliska podnikateľa - fyzickej osoby. V tomto prípade potvrdenie zmeny vo vzťahu k osvedčeniu vykonáva nie "pôxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxto pravidlo neupravuje. Oznámenie zmeny preto môže uskutočniť podnikateľ primárne na "pôvodnom" živnostenskom úrade, no nie je vylúčené, aby postupxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xds. 4
Komentovaný odsek 4 upravuje výnimku z oznamovacej povinnosti, ktorú živnostenský zákon upravil v odseku 1. Táto výnimka sa vzťahuje len na týcx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxupovať podľa odseku 1 a ohlasovať všetky zmeny a doplnky.
V prípade, keď podnikateľ oznamuje zmeny a doplnky obchodnému registru, pretože mu táto poxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxého zákona, postačuje, ak ich podnikateľ oznámi len na jednom mieste, ktorým je registrový súd a nie živnostenský úrad.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
[Zánik živnostenského oprávnenia]
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sebe organicky patria, a preto sú aj z hľadiska systematiky živnostenského zákona upravené v dvoch po sebe nasledujúcich ustanoveniach. Širším pojmox xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxdov zániku živnostenského oprávnenia je jeho zrušenie.
Zánik živnostenského oprávnenia je upravený v § 57 ŽZ. Treba však upozorniť, že v odsekoch 4 xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnenia. K tomu pozri ďalej v komentári.
Ustanovenie § 57 ŽZ je formulované tak, že zánik živnostenského oprávnenia zásadne (až na jednu výnimku) naxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x písm. d) ŽZ, ktorý upravuje už spomínané zrušenie živnostenského oprávnenia, ktoré nastáva ako dôsledok rozhodnutia živnostenského úradu o zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxky, ktoré keď nastanú, tak k zániku oprávnenia nedôjde, a napokon aj pozastavenie živnostenského oprávnenia.
K ods. 1
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxské oprávnenie zaniká presne tým momentom, ktorý je vymedzený v živnostenskom zákone (v prípade rozhodnutia živnostenského úradu sa má na mysli právoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrad. Na strane druhej, až na skutočnosť vymedzenú v písmene e), je len zrejmé, že o týchto skutočnostiach bude mať podnikateľ vedomosť. Následné preváxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xániku živnostenského oprávnenia ex lege, a teda sa nevyžaduje vydanie rozhodnutia o zániku živnostenského oprávnenia zo strany živnostenského úradxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
V písmene a) živnostenský zákon vymedzuje zánik živnostenského oprávnenia vo vzťahu k podnikateľovi - fyzickej osobe (živnostník). Ustanovujex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxžuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtarostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vyhlásiť fyzickú osobu za mŕtvu môže jedine všeobecný súd. Návrh x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrehliadkou mŕtveho tela (§ 220 a nasl. CMP).
Smrť fyzickej osoby alebo jej vyhlásenie za mŕtvu súdom nie je vždy dôvodom okamžitého zániku živnostexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxo zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedičov preto rozoznávame zákonných a testamentárnych. Bližšie podrobnosti sú upravené v § 460 a naxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxovi dedičstva a o konaní o dedičstve sú upravené v § 158 a nasl. CMP.
V prípade, keď dedičia (je nepodstatné, či ide o dedičov zákonných alebo testamentxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poručiteľa. Bližšie k týmto podmienkam pozri § 13 ŽZ. Pokračovať v živnosti možno počas priebehu celého konania o dedičstve, ako aj xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnské oprávnenie. Ak chcú dedičia prevádzkovať živnosť, musia získať na jej prevádzkovanie svoje vlastné živnostenské oprávnenie, t.j. musia ohlásix xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x x x xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxti fyzickej osoby je v prípade právnickej osoby jej zánik. Zánikom právnickej osoby zaniká aj živnostenské oprávnenie tohto podnikateľa. Spôsob zánixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxá osoba zaniká derogovaním právneho predpisu, ktorý právnickú osobu kreoval. Najčastejším spôsobom zániku právnickej osoby však bude prípad obchodxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxu alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Všeobecné dôvody zrušenia obchodnej spoločnosti vymedzuje § 68 ods. 3 OBZ, pričox xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxúdu).
Premenou obchodnej spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo (t.j. napríklad zo spoločnosti s ručením obmedzeným na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpovažuje za zánik pôvodnej spoločnosti a vznik novej spoločnosti, ale za kontinuálnu existenciu jednej a tej istej spoločnosti, v ktorej sa len menia vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdkom tejto skutočnosti je, že "nová" spoločnosť pokračuje v tej istej živnosti, ktorá bola ohlásená touto spoločnosťou za pôvodnej právnej formy. Pozxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxdu nemožno nikoho nútiť podnikať a toho, kto už podniká, nemožno nútiť, aby v podnikaní pokračoval proti svojej vôli. Z daného dôvodu zákonodarca reflexxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxx x xxxm. g) ŽZ, resp. § 45 ods. 3 písm. e) ŽZ. Tieto ustanovenia o ohlásení živnosti predpokladajú, že osoba bude chcieť podnikať len určitý čas. Ak osoba už v ohlxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe len v prípadoch, keď osoba priamo v ohlásení uvedie túto skutočnosť. Ak sa podnikateľ rozhodne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť neskôr, postupujx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxí postupovať podľa § 58 ŽZ. Bližšie pozri v xxxxxxxxx x x xx xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxane, tak dôjde k zániku živnostenského oprávnenia. V súčasnosti takúto osobitnú právnu reguláciu nepoznáme. V každom prípade, keď by osobitný predpix xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxd, alebo aj samotný podnikateľ. Tieto skutočnosti podľa osobitného predpisu by mohli nastať v prípadoch, ktoré súvisia s výkonom rôznych druhov kontrxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xrajín. Toto ustanovenie nemožno vzhľadom na znenie čl. 50 Zmluvy o fungovaní EÚ, § 21 OBZ, § 5 ods. 3 ŽZ a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnského štátu EÚ. Právna úprava prechodného pobytu občanov tretích krajín je upravená v § 20 až 41 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxstenského oprávnenia opätovne súvisí s prejavom vôle podnikateľa ako takého. Je slobodnou vôľou podnikateľa ohlásiť prevádzkovanie živnosti, ako ax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnostenskému úradu,.
Hoci by sa mohlo zdať, že živnostenský zákon neustanovuje, či môže podnikateľ oznámiť ukončenie prevádzkovania živnosti aj sxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia je deň, ktorý nasleduje po doručení oznámenia o ukončení podnikania príslušnému živnostenskému úradu.
Živnostenský zákon upravuje aj výnimky x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvo ide o tri dôvody, pričom možno konštatovať, že všetky vyžadujú predchádzajúcu aktivitu zo strany živnostenského úradu (prípadne živnostenského úxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx a) ŽZ, nemožno oznámiť ukončenie podnikania zo strany podnikateľa, pričom prípadné oznámenie je právne neúčinné.
Ak živnostenský úrad v sídle kraxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxdmienkou prejednania veci v blokovom konaní je súhlas páchateľa, ktorý ak nie je daný, tak sa uskutočňuje neskrátené správne konanie, t.j. konanie podxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxkon neustanovuje povinnosť podnikateľa vrátiť osvedčenie o živnostenskom oprávnení. De lege ferenda by bolo vhodné, aby túto povinnosť (bývalý) podxxxxxxx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnenia v dôsledku úmrtia fyzickej osoby. Pozri preto aj komentár k odseku 1.
Pokračovať v prevádzkovaní živnosti po úmrtí fyzickej osoby podnikateľx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnia treba usúdiť, že zákonodarca tu má na mysli splnenie podmienok len podľa § 13 ods. 6 ŽZ, podľa ktorého pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom maxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa. Bližšie pozri komentár k § 13 ods. 6 ŽZ.
K ods. 3
Komentovaný odsek 3 systematicky nadväxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxje nielen v tom, že v oznámení o tejto skutočnosti uvedie konkrétny dátum, od ktorého už nebude prevádzkovať živnosť, ale aj v tom, že v oznámení neuvedie xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnenia.
Rozlišovať treba dve situácie. Prvá je, ak podnikateľ neurčí žiadny dátum alebo určí dátum, ktorý predchádza doručeniu tohto oznámenia x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxostenské oprávnenie zanikne v najbližší nasledujúci deň. Ide o nasledujúci kalendárny deň a nie pracovný deň, pracovný deň tu živnostenský zákon neurxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxľadu na to, že nejde o pracovný deň.
V druhom prípade zanikne živnostenské oprávnenie tým dňom, ktorý si zvolil podnikateľ priamo v oznámení. Posledxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx zániku živnostenského oprávnenia deň, ktorý sa zhoduje s dňom doručenia tohto oznámenia živnostenskému úradu, uplatní sa pravidlo, keď živnostenskx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxslí. Živnostenský zákon umožňuje podnikateľovi vziať oznámenie o ukončení podnikania späť, no časovo ho limituje. Vziať oznámenie späť možno najnesxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxtum zániku živnostenského oprávnenia, ako aj keď tento dátum neurčí. V druhom prípade by však k vzatiu oznámenia späť muselo dôjsť priamo v deň, keď bolo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvádzkovania živnosti. Pozastavenie prevádzkovania živnosti nemožno stotožňovať so zánikom živnostenského oprávnenia. Pozastaviť prevádzkovanxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa rozdiel od zániku živnostenského oprávnenia, konečný charakter.
V čase pozastavenia živnosti podnikateľ nemôže prevádzkovať pozastavenú živxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstenského oprávnenia ohlásil živnostenskému úradu prevádzkovanie rovnakej živnosti, živnostenský úrad bude postupovať podľa § 47 ods. 8 ŽZ.
Komxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxavenia. Tieto odseky sa vzťahujú len na situáciu, keď je pozastavenie prevádzkovania živnosti vyvolané právnym úkonom zo strany podnikateľa a nie živxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxdpovedného zástupcu (ak ide o osobu odlišnú od podnikateľa). Do úvahy však prichádza oznámenie tejto skutočnosti na základe plnomocenstva, ktoré by pxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx x xpačnom prípade treba postupovať podľa § 20 SP (postúpenie podania).
Právne účinky oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti nastávajú už xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxovanie živnosti. Tento deň musí byť neskorší, ako je deň doručenia oznámenia. Ak by išlo o skorší deň, tak pozastavenie prevádzkovania živnosti nastanx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxí uvedie aj čas pozastavenia prevádzkovania živnosti, ktorý musí byť v rozmedzí minimálne šesť mesiacov a maximálne tri roky (pozri odsek 6). Ak by tentx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xj konkrétny dátum, dokedy oznamuje pozastavenie prevádzkovania živnosti. Dôležité tu bude, aby bol tento dátum stále v rozmedzí šiestich mesiacov a mxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj povinnosti. Podľa položky 148 prílohy k zákonu o správnych poplatkoch ide o správny poplatok vo výške 4 eurá.
Údaj o pozastavení živnosti sa zapisuxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xemožno však počas nej vyžadovať plnenie takých povinností, ktoré počas pozastavenia prevádzkovania živnosti nemožno od podnikateľa vyžadovať, ako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxe ako určený vymedzený čas (pozri odsek 6). Z daného dôvodu preto komentovaný odsek upravuje, aké sú právne účinky spojené s uplynutím času pozastavenix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxteľ oznámil živnostenskému úradu. Vzhľadom na zákonnú formuláciu je prvým dňom opätovného nadobudnutia živnostenského oprávnenia deň, ktorý naslexxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx posledný deň tejto doby je sobotou alebo dňom pracovného pokoja.63)
Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že ním oznámená doba pozastavenia prevádzkovanxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiť. Toto skrátenie alebo predĺženie tiež bude musieť byť v rozmedzí vymedzenom odsekom 6.
Živnostenský zákon nevylučuje, aby podnikateľ oznámil txxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx so zákonom o správnych poplatkoch je každá zmena doby pozastavenia prevádzkovania živnosti spoplatnená sumou 4 eurá.
K ods. 6
Komentovaný odsek 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe určená na tri roky.
Na počítanie tejto doby možno poukázať na pravidlá počítania lehôt podľa § 27 SP s tým rozdielom, že sa neprihliada na to, či poslxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
čl. 50 Zmluvy o fungovaní EÚ;
§ 43 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službácx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxx
x xxx a nasl. CMP;
§ 220 a nasl. CMP;
§ 20 až 50 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxnostenskom zákone v zák. ustanoveniach § 57 a § 58, ktoré sú súčasťou Hlavy III. zákona. Hlava III. má názov: Zánik živnostenského oprávnenia. Podľa usxx x xx xxxx xx x x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxenie nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Podľa ust. § 58 ods. 2 zákona môže živnostenský úrad pozastaviť prevádzkovanie živnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti sa teda považuje za zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie, nakoľko v čase pozastavenia živnostenského oprávnenia podnikateľ nix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia prevádzkovania živnosti podnikateľovi v Hlave III. Živnostenského zákona upravujúceho zánik živnostenského oprávnenia. Pozastavenie prevádzxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxho podnetu živnostenského úradu z dôvodu porušovania podmienok ustanovených právnymi predpismi podnikateľom.
- Uznesenie Okresného súdu v Priexxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvody, pre ktoré môže súd považovať námietky za dôvodné sú taxatívne uvedené v citovanom ustanovení zákona. Povinný vo svojich námietkach nenamieta okxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xtorý by mala byť exekúcia vyhlásená za neprípustnú, ani nebráni vymáhateľnosti nároku. Živnosť podnikateľ prevádzkuje na vlastnú zodpovednosť, t.jx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnamená zánik povinnosti splniť vzniknuté dlhy.
[Zrušenie živnostenského oprávnenia]
Komentované ustanovenie upravuje poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxať rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti, príslušnosť živnostenského úradu a pxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxuje taxatívne dôvody, pre ktoré živnostenský úrad obligatórne rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia. Ak nastanú dané skutočnosti, živnostexxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xozhodnutie alternovať a namiesto rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti.
V prípadochx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxnetu. V prípadoch uvedených pod písmenami d) až f) môže živnostenský úrad konať len na základe podnetu od Správy štátnych hmotných rezerv SR, Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxí, že v dôsledku rozhodnutia živnostenského úradu dochádza k zmene v právnom postavení osoby podnikateľa. Táto zmena sa týka verejného subjektívneho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxych inštitútov, ktoré poznáme zo Správneho poriadku, a to osobitne oznámenia o začatí správneho konania, inštitútov zabezpečenia priebehu a účelu spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxbu ich získania, rozhodnutia vo veci (jeho formálne a materiálne náležitosti), ako aj konania o opravnom prostriedku.
Vecne príslušným orgánom na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxej osoby. Závisieť to bude od toho, o akého podnikateľa ide.
Zo znenia komentovaného odseku vyplýva, že živnostenský úrad zruší živnostenské oprávxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnenie en bloc vo vzťahu k všetkým živnostiam. Tento prístup však treba odmietnuť ako rigidný a formalistický. Z logiky veci sa zákaz na všetky ohlásené žxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxi.
Zrušiť živnostenské oprávnenia podľa písmena a) možno vtedy, keď podnikateľ už nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony alebo podmienku xxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx voči právnickej osobe. Je to z toho dôvodu, že všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musí v mene právnickej osoby spĺňať fyzická osoba, ktorá tvxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa prestala spĺňať podmienku plnej spôsobilosti na právne úkony, je povinný začať konanie o zrušení živnostenského oprávnenia. Podnikateľ však môže txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xa prevádzkovanie tej-ktorej živnosti. Ak už živnostenský úrad začal v danej veci konanie, toto konanie zastaví.
Všeobecnou podmienkou prevádzkoxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho zástupcu. Len čo sa živnostenský úrad dozvie o tom, že podnikateľ prestal spĺňať podmienku bezúhonnosti (§ 6 ods. 5 ŽZ), je povinný začať konanie o zruxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxzastavení prevádzkovania živnosti. Živnostenský zákon neustanovuje, na základe čoho sa takto živnostenský úrad rozhodne. Z daného dôvodu je na spráxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úvahy tam, kde podnikateľ prejaví záujem po zahladení odsúdenia naďalej podnikať a zároveň vtedy, keď od okamihu odsúdenia podnikateľa do okamihu zahxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxt peňažnej pokuty uložený súdom zaplatený v krátkom čase po odsudzujúcom rozsudku, tak počas tohto času by živnostenský úrad nemusel rozhodnúť o zrušexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmusí rozhodnúť o tom, na akú dobu sa prevádzkovanie živnosti pozastavuje. Živnostenský zákon priamo ustanovuje, že sa pozastavuje prevádzkovanie žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx sa uplatňuje len v prípade, keď o pozastavenie prevádzkovania živnosti požiada podnikateľ podľa § 57 ods. 4 ŽZ.
Alternovať medzi pozastavením prevxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov (osobitne obnovy konania z podnetu živnostenského úradu - § 62 ods. 2 SP) v prípade prvotného rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania živnoxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe. Tento stav totiž nastáva priamo ex lege, a preto, keď sa na podnikateľa opätovne hľadí ako na bezúhonného, ten pokračuje v prevádzkovaní živnosti na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxkovania živnosti. Prekážka prevádzkovania živnosti vzniká vždy vtedy, keď bol na majetok osoby podnikateľa ukončený konkurz, prípadne naň bolo opätxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxvnostenského oprávnenia je aj porušovanie podmienok alebo povinností, ktoré sú zákonom vymedzené ako osobitne závažné. Priamo zákon preto musí vo svxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obdobnú formuláciu.
O čiastočne obsoletnú právnu úpravu ide preto, že živnostenský zákon priamo neustanovuje žiadnu z podmienok a ani povinnostíx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx x x x xx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xen vtedy, ak by tieto podmienky alebo povinnosti boli označené za osobitne závažné podľa osobitných právnych predpisov. Ak sa tak udeje, je živnostensxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti za osobitne závažné, je zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 154 ods. x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxobitné závažné porušenie povinností.
V písmenách d) až f) sa formulujú dôvody na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitných právnych prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxý úrad začal konanie ex offo), nemôže živnostenský úrad rozhodnúť o zrušení živnostenského oprávnenia, ale je povinný prípadné začaté konanie zastavxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxa § 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxikateľovi [ten je definovaný v § 2 písm. d) zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xapriek poučeniu od agentúry neoznámil a nepreukázal Správe štátnych hmotných rezerv splnenie povinnosti podľa § 3 ods. 3 zákona č. 218/2013 Z.z. o núdxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.
Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia fyxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxemávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov65) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa tak udeje vtedy, ak v lehote do troch rokov odo dňa nadoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
Úrad pre reguláciu hazardných hier je povinný podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia, ak sú naplnené podmienky vymedzené v § 96 ods. 2 zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxiu hazardných hier povinný podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia na príslušný živnostenský úrad, ak uloženie pokuty podľa § 96 ods. 1 písxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podať ihneď, ako bola uložená pokuta, ale až po tom, ako bola táto pokuta právoplatne uložená, avšak jej uloženie neviedlo k náprave protiprávneho stavxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
V začatom správnom konaní nemajú Správa štátnych hmotných rezerv, Slovenská obchodná inšpekcia a ani Úrad pre reguláciu hazardných hier postavenie úxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxx xxx xx na ne nemôže vzťahovať ani jeden z titulov účastníka konania.
Ak živnostenský úrad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia podľa písmena c) axxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx viac komentár k odseku 3).
K ods. 2
Na rozdiel od odseku 1, odsek 2 upravuje fakultatívne dôvody zrušenia živnostenského oprávnenia. Je teda na zvážxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpoločne s odsekom 1 však platí, že aj na toto konanie sa subsidiárne použije Správny poriadok.
Ďalší dôležitý rozdiel oproti odseku 1 je aj ten, že v prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxzkovanie vo vzťahu k jednej (prípadne viacerým) živnostiam alebo dokonca len vo vzťahu k ich prevádzkovaniu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxdla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby (výnimku pozri v komentári k odseku 3).
Správne konanie vymedzené v písmene a) možno začať ex offx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo pozastavenie prevádzkovania živxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxského úradu. Táto správna úvaha musí byť opretá o konkrétny skutkový stav a musí napĺňať zásadu zákazu vydávania prekvapivých rozhodnutí, ako aj zásadx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzdiely - porovnaj § 3 ods. 5 SP66)).
Dôvodom na konanie podľa komentovaného písmena je skutočnosť, že podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmiexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xusí dostatočným spôsobom odôvodniť v odôvodnení svojho rozhodnutia. Nestačí len poukázať na to, že sa postupovalo v medziach zákona, ale podnikateľoxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxť napríklad z pohľadu doby trvania porušenia právneho predpisu, prípadne jeho opakovania alebo následkov.
V prípade, keď sa živnostenský úrad rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dlho pozastavuje prevádzkovanie živnosti. Podnikateľ je povinný preukázať živnostenskému úradu, že zanikli dôvody, pre ktoré došlo k vydaniu tohto xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxku, že podnikateľ neodstráni nedostatky, kvôli ktorým došlo v prvom rade k pozastaveniu živnostenského oprávnenia, čím sa stráca opodstatnenie tohtx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxné rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností a nie rozhodnutie o ich pozastavení.
Dôvody, pre ktoré môžx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo dobu dlhšiu, ako ustanovuje zákon. V obidvoch prípadoch ide o dobu dlhšiu ako dva roky. Dôvodom na zrušenie živnostenského oprávnenia je, ak:
a)
poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
Živnostenský úrad bude musieť vo svojom rozhodnutí preukázať predovšetkým tú skutočnosť, že bola prekročená ustanovená doba dvoch rokov, počas kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vo výroku rozhodnutia špecifikovať, či ruší, alebo pozastavuje živnostenské oprávnenie vo vzťahu k jednej, viacerým, prípadne všetkým živnostiam. xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxtenský úrad rozhodne o zrušení alebo pozastavení prevádzkovania len niektorých živností, podnikateľovi nič nebráni naďalej prevádzkovať ostatné žxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxavidlom o bydlisku podnikateľa - fyzickej osoby alebo sídle podnikateľa - právnickej osoby. Dôvodom postupu podľa odseku 3 je, že dôvod vymedzený v odsxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ako živnostenského úradu, ktorý vydal osvedčenie o prevádzkovaní živnosti.
Tento odsek možno využiť len vo vzťahu k dôvodom uvedeným v odseku 2 a nix xxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xú natoľko závažné, že zakladajú povinnosť zrušiť živnostenské oprávnenie priamo tým živnostenským úradom, ktorý vydal podnikateľovi osvedčenie. Txxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxuje odsek 1.
Ak preto nastane niektorý z dôvodov upravených v odseku 2 a týka sa prevádzkarne v územnom obvode iného živnostenského úradu ako toho, ktxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni, a to z dôvodu, že podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvnostenský zákon neustanovuje formu, akou sa toto upovedomenie uskutoční. Zrejme preto bude najčastejšie stačiť informovať o tejto skutočnosti zasxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpade, keď živnostenský úrad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia. Nemožnosť ohlásenia prevádzkovania živnosti nenastáva v každom prípadex xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxť ohlásenia živnosti zakladá rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) a d) ŽZ alebo podľa § 58 ods. 2 písm. a) ŽZ.
Žixxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zrušení živnostenského oprávnenia nadobudne právoplatnosť napríklad 29. januára 2018, tak trojročná doba uplynie 29. januára 2021 bez ohľadu na to, x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx alebo d) ŽZ treba povedať, že počas danej doby nemožno ohlásiť akúkoľvek živnosť. To isté bude v tomto prípade platiť aj na zrušenie živnosti podľa § 58 oxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxeba usúdiť, že ide o akúkoľvek živnosť. V prípade, keď má osoba ohlásené akékoľvek iné živnosti, ktoré živnostenský úrad nezrušil, môže ich naďalej prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona:
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov;
zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
HLAVA IV
ŽIxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxe údajov z registra.
Vedenie živnostenského registra súvisí s už viackrát uvedenou skutočnosťou, že štát má objektívne právo vedieť, kto na jeho úzxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xdroj informácií o daných osobách. Živnostenský register by preto mal byť vedený tak, aby umožnil rýchlo nahliadnuť do údajov v ňom vedených, ďalej aby uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxnetová verzia živnostenského registra sa nachádza na internetovej stránke: https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx.
V rámci § 60 ŽZ sa upravuje živnosxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxv z verejnej časti, a napokon aj povinnosť aktualizácie údajov o prevádzkarni.
K ods. 1
V odseku 1 sa vymedzuje pojem "živnostenský register". Zákox xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeto údaje pritom nie sú akékoľvek, ale musia byť vymedzené zákonom, čiže len živnostenský zákon môže ustanoviť údaje, ktoré sa o podnikateľoch vedú v žixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxmu register, pričom kopíruje význam slova register tak, ako sa bežne vníma aj v hovorovej reči. Registrom je vo všeobecnosti zoznam určitých údajov, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona, pričom priamo tento zákon určuje "kľúč" údajov, ktoré sa v tomto registri uvádzajú.
Zoznam daných údajov je vymedzený v odseku 2 komentovanéhx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxvnostenskom zákone bude v ďalších ustanoveniach uvádzať pojem register, má sa tým na mysli živnostenský register.
Živnostenský register vedie MV xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému živnostenského podnikania.
Živnostenský register priamo nie je informačným systémom verenej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, no väčšina údajov z neho sa nachádza v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
K ods. 2
Odsek 2 ustanovuje konkrétne údaje, ktoré sa vedú v živnostenskom registri o podnixxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Údaje, ktoré sa zaznamenávajú, možno rozdeliť na údaje, ktoré:
a)
identifikujú osobu podnikateľa,
b)
údaje, ktoré identifikujú jeho podnikxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxsmena a) až c).
V písmene a) sa vymedzujú osobné údaje, ktoré sa vedú o podnikateľovi a ďalších tam uvedených osobách. Ide vždy o fyzické osoby. Tieto úxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxničnej osoby a vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
V písmene b) sa zavádza povinnosť viesť údaj o obchodnom mene podnikateľa, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzené v § 9 ods. 1 a 2 OBZ. Ak je podnikateľom právnická osoba, vedie sa tiež údaj o jej právnej forme (t.j. napríklad komanditná spoločnosť alebo jednoducxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Do skupiny údajov, ktoré identxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedú údaje o mieste podnikania, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvšetkým v § 2 ods. 3 až 5 OBZ.
Predmet podnikania ako povinne vedený údaj je vymedzený v písmene f). Vedie sa predmet podnikania vymedzený podnikateľox x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxostí vedených MV SR. V prípade, keď podnikateľ prevádzkuje viac živností, vedú sa v registri všetky riadne ohlásené predmety podnikania.
Podnikatxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxenskému úradu a ten zapíše údaj o adrese prevádzkarne do živnostenského registra. Ide o ďalší z údajov, ktorý sa povinne vedie v tomto registri (pozri aj xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tieto údaje sa vedú v živnostenskom registri, a to na základe písmena j). Pozastavenie prevádzkovania živnosti a zánik živnostenského oprávnenia sú bxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx x x xx xx x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia [písmeno h)] a údaj o dobe, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva [písmeno i)]. Pozri aj § 45 ods. 2 písm. g) a h), ods. 3 písm. e) a f) a ods. 5 písm. xx x xx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxa § 45a ŽZ. Ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, údaje potrebné na splnenie registračnej povinnosti na daňové účely, údaje potrxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podľa písmena k) sa v registri vedú aj akékoľvek ďalšie skutočnosti, o ktorých to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Ako príklad môže slúžiť konxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxského registra ako dátum vzniku živnostenského oprávnenia dátum zápisu podnikateľa do obchodného registra. Tento druh zápisu sa týka podnikateľov - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo miesta (pričom nešlo o postup podľa § 10 ods. 4 ŽZ) a zahraničných osôb (§ 21 ods. 4 OBZ).
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xeň začatia prevádzkovania živnosti.
Daný dátum zapíše živnostenský úrad do registra na základe bezodkladne zaslaného výpisu z obchodného registxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn údaje, ktoré sú verejné a ktoré sú neverejné. Verejné údaje tvoria verejnú časť živnostenského registra a neverejné údaje tvoria jeho neverejnú časťx
x x xxx x x xxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xasielajú.
Neverejnú časť údajov živnostenského registra tvoria údaje, ktoré sú vo svojej podstate osobnými údajmi. Tieto údaje sú vyčlenené do nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxu zneužitiu osobných údajov podnikateľov.
Neverejnú časť registra tvoria rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje potrebnx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxnného zdravotného poistenia. Týmito osobitnými zákonmi sú zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákoxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.), zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxciami sa na účely daného ustanovenia rozumejú daňový úrad, zdravotná poisťovňa a register trestov (Generálna prokuratúra SR). Údaje sa im poskytujú z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu, čo znamená, že od okamihu zápisu nových údajov do živnostenského registra alebo zmenenxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj stránky živnostenského registra dostupnej na: https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do verejnej časti registra.
K ods. 6
Odsek 6 má úzky súvis s výkonom živnostenskej kontroly, ako aj s požiadavkou na povinnosť viesť aktuálne údaje txxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx prevádzkareň bola zrušená, živnostenský úrad v sídle kraja adresu prevádzkarne v registri vymaže.
V danom prípade je vecná príslušnosť na výmaz moxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xoverené len živnostenské úrady v sídle kraja.
Neohlásenie zrušenia prevádzkarne zakladá administratívnoprávnu zodpovednosť podnikateľa, ktoxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xx].
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov;
zákon Národnej rady Slovenskej republiky xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xivnostenský register sa člení na verejnú a neverejnú časť, živnostenský zákon upravuje aj pravidlá, ktoré súvisia so získaním výpisu z verejnej časti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch v odseku 4.
V ustanovení sa upravuje, kto môže požiadať o výpis z verejnej časti živnostenského registra, kto aj z neverejnej časti a upravuje sa aj xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxk, t.j. akákoľvek fyzická osoba aj právnická osoba. Živnostenský zákon teda toto právo priznáva každému bez rozdielu.
Vecne príslušným orgánom na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x 60 ods. 2 ŽZ s výnimkou údajov uvedených v odseku 4. Ak by žiadateľ žiadal o výpis údajov z neverejnej časti, živnostenský úrad mu tieto údaje neposkytnex x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov totiž nevzťahuje (§ 60b ods. 7 ŽZ). Živnxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx V prípade, keď by chcel žiadateľ zverejniť aj neaktuálne údaje, musí postupovať podľa odseku 4.
Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xykonáva na zá-klade podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom.
K ods. 2
Na žiadoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx položky č. 148 písm. l) prílohy k zákonu o správnych poplatkoch. Správny poplatok je určený pevnou sumou 3 eurá. Poplatok sa nevyberie, ak sa úkon vykonáxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxk predstavuje modifikáciu pravidla určeného odsekom 1, podľa ktorého sa sprístupňujú vo výpise zo živnostenského registra len údaje z verejnej časti xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xýkajú.
Ak je žiadateľom osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, musí živnostenský úrad sprístupniť iba tie údaje z neverejnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxné správnym poplatkom vo výške 3 eurá podľa položky č. 148 písm. b) prílohy k zákonu o správnych poplatkoch. Poplatok sa nevyberie, ak sa úkon vykonáva na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxnostenského registra okrem toho možno poskytnúť iným osobám len v takom prípade, keď to ustanovuje živnostenský zákon (pozri § 60b ŽZ).
K ods. 4
V toxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx registra. Prehľad totiž obsahuje väčšie penzum informácií ako výpis.
O vydanie prehľadu môže požiadať iba fyzická osoba, ktorej sa prehľad údajov xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtok sa nevyberie, ak sa úkon vykonáva na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného kvalifikovaným elektronickým podxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx aj ďalšie údaje, ktorými sú údaje minulé, čiže tie, ktoré boli v minulosti zapísané, ale ku dňu vydania prehľadu sú už neplatné. Ide teda o súbor všetkých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
V prehľade môžu figurovať aj údaje z neverejnej časti živnostenského registra, keďže ide o údaje, ktoré sa týkajú fyzickej osoby žiadateľa.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Sprístupnenie a zasielanie údajov registra
Od predchádzajúcich ustanovení sa toto odlišuje tým, že poskytovanie údaxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vrátane údajov z neverejnej časti).
Sprístupňovanie údajov z registra sa v tomto prípade zabezpečuje primárne automatizovaným spôsobom, ktorý uxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxrejnoprávnych úloh, ktoré tieto subjekty zabezpečujú podľa osobitných právnych predpisov.
Komentované ustanovenie vymedzuje komu sa údaje sprxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx0 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
K ods. 1
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xna rozdiel od odseku 2), o aké údaje má ísť, z čoho treba vyvodiť, že ide o všetky údaje (verejná aj neverejná časť živnostenského registra), ktoré sa v regxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x x xx x xxx x xaňové úrady, Finančné riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (orxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtálne tri zdravotné poisťovne).
Daným subjektom sa údaje sprístupňujú diaľkovo elektronickou formou s tým, že bližšie podrobnosti o spôsobe spríxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxaje, ako aj ich zmeny.
K ods. 2
Slovenská živnostenská komora má tiež oprávnenia nahliadať do údajov o podnikateľoch vedených v živnostenskom regixxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ŽZ.
Bližšie podrobnosti o spôsobe sprístupňovania sú ustanovené zmluvou uzatvorenou medzi MV SR a Slovenskou živnostenskou komorou (odsek 6).
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxxnenie týchto údajov však už nie je upravené v režime živnostenského zákona, ale v režime osobitných právnych predpisov. To znamená, že ďalším subjektox xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxnie týchto údajov. Osobitný právny predpis by v takom prípade mal aj ustanoviť rozsah údajov, ktoré možno sprístupniť, a to minimálne v rozsahu, či sa spxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxie údajov v tejto forme za ich písomné oznámenie.
K ods. 4
Odsek 4 upravuje spôsob zasielania údajov na prihlásenie na daňovú registráciu a do systémx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstému živnostenského podnikania. Údaje na daňovú registráciu sa zasielajú do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Údaje súvisiace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxko tak sa postupuje aj pri zmenách zasielaných údajov.
K ods. 5
Odsek 5 upravuje zasielanie údajov na zabezpečenie výpisu z registra trestov, ktorý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxtvorenie zmlúv medzi MV SR a inými orgánmi štátnej správy a inštitúciami. Predmetom uzatvorenej zmluvy je dohoda na podrobnostiach o sprístupňovaní úxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Údaje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx5/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PIATA ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx určeným právnymi predpismi alebo normami vydanými na ich základe. Na základe zistených skutočností sa prijímajú opatrenia na odstránenie zistených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrad v sídle kraja, t.j. okresný úrad v sídle kraja (pozri zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zo živnostenského zákona, ale aj kontrolu povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov v prípade, keď sa vzťahujú alebo súvisia so živnostenským xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtníctva, požiarnej ochrany, ochrany osobných údajov a podobne, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa a podobne.
Kontrolu dodržiavania osobitných povinností podxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpríklad Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektoráty práce, inšpektoráty životného prostredia, Úrad verejného zdravotníctva a podobne).
Záklaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxpade, keď podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu (§ 29 ods. 2 ŽZ). Ďalšími povinnosťami podnikateľa podľa živnosxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxádzkarne živnostenskému úradu,
c)
hodnoverne preukázať spôsob nadobudnutia tovaru a materiálu,
d)
ustanoviť v prípadoch, keď je povinný to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x v združenej prevádzkarni,
f)
oznámiť ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie živnostenskému úradu v lehote 15 dxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx SR v prípadoch, keď je povinný to urobiť,
h)
oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xodľa živnostenského zákona, ale aj osoby, ktoré vykonávajú neoprávnené podnikanie, zamestnanci podnikateľov alebo osôb vykonávajúcich neoprávnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxraničná osoba podľa § 5 ods. 3 živnostenského zákona.
K ods. 2
Pri výkone kontroly povinností vo veciach neustanovených živnostenským zákonom sa bxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxkonodarcu nebolo potrebné ustanoviť procesné pravidlá výkonu živnostenskej kontroly, pretože základné pravidlá kontrolnej činnosti sú upravené v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxetia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a ustanovenia, ktoré sú zxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x xxx
c)
predpojatosť v kontrolnej činnosti (§ 10),
d)
oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly (§ xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxlnom procese (§ 14 a § 15),
h)
poriadkové pokuty (§ 16).67)
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xprávne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015;
PEKÁR, B. 2011. Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva. Bxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxanovenie o živnostenskej kontrole]
Zatiaľ čo § xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xlovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov na výkon tejto kontroly, v komentovanom ustanovení sú upxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Niektoré ustanovenia sú pritom v zásade nadbytočné, pretože predstavujú zduplikxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa, oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, povinnosť mlčanlivosti, súčinnosť pri kontrole a spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej správy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnský zákon označuje za kontrolórov.
Kontrolóri sú pri výkone kontroly povinní preukázať sa preukazom kontrolóra. Ak by tak zo strany kontrolórov nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxntrolovanému subjektu predmet, účel a dobu trvania kontroly. Ak by však oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, stačí txx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxpojatosť. V prípade, keď by kontrolór vedel o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nepredpojatosti, je povinný tieto skutočnosti bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxnanci kontrolovaných subjektov pochybnosti o nepredpojatosti kontrolórov so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovaným subjektom xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxietok nemá odkladný účinok. V danom prípade vykonajú kontrolóri pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
O oznámených skutočnostiacx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe s povinnosťou písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil.
K ods. 2
Toto zákonné ustanovenie výslovne upravuje oprávnenie kontxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxkone kontrolnej činnosti aj ďalšie nevyhnutné oprávnenia. Tieto oprávnenia sú koncipované takým spôsobom, aby na jednej strane umožnili riadny výkox xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnení:
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly - napríklad živnostenské oprávnenie k predmetu podnikania, ohlásenie prevádzkarne, obchodné doxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenciu reklamácií, doklady k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx kontrolóri odoberú originály dokumentov, sú povinní vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálov. Ponechať si ich môžu na čas nevyhxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtených dokumentov;
d)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov premiestňovať prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly. Súčinnosť nemoxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxný subjekt nebol zbavený oprávneným orgánom povinnosti mlčanlivosti.
Ak by kontrolovaný subjekt nespolupracoval pri výkone kontroly, živnoxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxlovne ustanovuje povinnosť kontrolórov zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
Kontroxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Okrem spomínaných povinností je to napríklad povixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobitných predpisov, ďalej povinnosť oboznámiť podnikateľa s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxolným zisteniam, opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním podnikateľa, ako aj povinnosť neopodstatnenosť námietok píxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa záznam o kontrole. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním kontroxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxľ je oprávnený sa počas výkonu kontroly písomne vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. V čase oboznámenia sa s protokolom, do termínu určeného kontrolórxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou.
O prerokovaní protokolu vypracujú kontrolóri zápisnicu (náležitosti zápisnice sú upravené v § 13 ods. 6 zákxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sa prikladá k protokolu o výsledku kontroly.
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu.
K ods. 4
V prípade, keď by kontrolóri pri výkone kontxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxbo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
Orgány kontroly pri plnení svojich povinností vzájomne spolupracujú vrátane vykonxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdnosti sú orgány kontroly oprávnené vyžadovať od nich informácie v určenej lehote.
K ods. 5
Ak kontrolóri v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistix xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxenie týchto zistených nedostatkov. Ide o fakultatívnu možnosť, to znamená, že uloženie opatrení je na zvážení živnostenského úradu v sídle kraja podľx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektom, živnostenský úrad v sídle kraja začne z úradnej povinnosti (ex offo) konanie x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxteľovi a osobe zodpovednej za činnosť prevádzkarne predovšetkým povinnosť poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxlórov osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu, najneskôr v deň začatia kontroly,
b)
predlxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxm potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov a o ich úplnosti,
d)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly.
Poxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich orgánu kontroly a tiež predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xe by podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne výkon kontroly marila, rušila alebo inak sťažovala výkon kontroly najmä tým, že odmietla súxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx oprávnený týmto osobám uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 331 eur, a to aj opakovane (pozri komentár k § 65c ŽZ).
Súvisiace ustanovenia živnostensxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatúry:
CEPEK, B. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018;
KOŠIČIAROVÁ, S. 2015. Správne prxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa: VO PraF UK, 2011;
VRABKO, M. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2018
HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxistuje aj potreba regulácie podnikateľskej činnosti v našej spoločnosti. Z daného dôvodu štát zasahuje do podnikateľského prostredia predovšetkýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxvať. Cieľom je v konečnom dôsledku ochrana osôb, voči ktorým sa podnikateľská činnosť realizuje, ako aj samotného trhu.
Práve na uvedené reaguje záxxxxxxxxx x x xx x x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xhlásiť prevádzkovanie živnosti živnostenskému úradu, a teda prevádzkuje živnosť bez živnostenského oprávnenia. Týmto konaním fyzická osoba alebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxu, ktorý je upravený v komentovanom ustanovení, možno povedať, že ak ho spácha fyzická osoba, tak ide o iný správny delikt fyzickej osoby postihovaný bex xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx x priestupok, by musela túto skutočnosť zakotviť priamo skutková podstata v § 63 ŽZ.69) Ide o veľmi dôležitý poznatok, pretože z neho sa odvíja aj procesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xzťahovať zákon x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxej stránke veci, sa treba ešte pristaviť pri samotnej skutkovej podstate komentovaného správneho deliktu. Každá skutková podstata sa skladá zo štyroxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxlnené všetky štyri znaky. Obligatórnymi znakmi skutkovej podstaty správneho deliktu sú: subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránkaxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxeľom správneho deliktu. Splnenie podmienok vyplýva z dosiahnutia tzv. deliktuálnej spôsobilosti.
Zo skutkovej podstaty správneho deliktu vyplxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxávne úkony. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súvislosti s pojmom 18. rok veku treba poukázať na to, že tento pojem treba vykladax xxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx analogicky aplikovať trestnoprávnu teóriu o pojme dovŕšenie.71)
Odmietnuť treba úvahy o tom, že deliktuálna spôsobilosť vo vzťahu k fyzickej osoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xeprospech obvineného vo verejnom práve je odmietaná tak právnou teóriou,73) ako aj súdnou judikatúrou.74) A práve z dôvodu nedostatku pozitívnoprxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v spomínanom Občianskom zákonníku.
Vo vzťahu k právnickým osobám je situácia jednoduchšia, keďže sa pri nich nadobudnutie spôsobilosti na právne xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxm do príslušného registra, zvyčajne ide o obchodný register.
Zákonodarca správne subjekt správneho deliktu označuje pojmom fyzická osoba alebo pxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xsoba alebo právnická osoba ohlásenú inú živnosť. Aj túto osobu je vhodnejšie označiť všeobecne pojmom osoba, ako pojmom podnikateľ.
Subjektívna sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxliktov právnických osôb, sa skúmanie zavinenia nevyžaduje. V oboch prípadoch ide o správne delikty, kde zodpovednosť vzniká na objektívnom a nie subjxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnenú hodnotu, ktorá bola protiprávnym konaním (opomenutím konania) ohrozená alebo porušená. Objektom v tomto prípade je ochrana riadneho výkonu živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxa predstavuje konanie (opomenutie konania), protiprávny následok a kauzálny nexus, čiže príčinnú súvislosť medzi nimi. Je úlohou správneho orgánu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxrávnym následkom prevádzkovanie živnosti bez živnostenského oprávnenia, ktorého sa osoba dopustí tak, že opomenie ohlásiť prevádzkovanie živnostxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ohlásiť prevádzkovanie voľnej živnosti (§ 25 ŽZ). Voľné živnosti sú živnosti, na ktorých prevádzkovanie postačuje, aby osoba, ktorá ich chce prevádzxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Vzhľadom na skutočnosť, že ide len o odporúčaný zoznam, musí správny orgán v rámci odôvodnenia svojho rozhodnutia preukázať, že osoba naplnila všetkx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxnie podľa živnostenského zákona. Ak správny orgán nezistí naplnenie týchto znakov, tak nemožno hovoriť o podnikateľskej činnosti.
V každom prípaxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxtom na aktualizovanie tohto zoznamu a doplnenie danej činnosti do jeho výpočtu.
Správne konanie o vyvodení zodpovednosti za neoprávnené podnikanxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx kraja) a nie živnostenský úrad (t.j. okresný úrad, odbor živnostenského podnikania).77) Miestne príslušným správnym orgánom je ten živnostenský úxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxrávneho konania (§ 18 ods. 2 SP). Oznámenie musí byť v písomnej podobe a musí byť doručené do vlastných rúk osobe, o ktorej sa správny orgán domnieva, že nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxutkového stavu, a to tak, že sa uvedie ustanovenie právneho predpisu, ktoré zakladá právomoc a príslušnosť správneho orgánu a ktoré konkretizuje skutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxáha obvinenému riadne využiť svoje právo na riadnu obhajobu. Nie je preto v rozpore s princípmi správneho trestania a osobitne princípom zákonnosti, ax xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxhajobu. Až v prebiehajúcom správnom konaní je úlohou správneho orgánu dospieť k riadnej právnej kvalifikácii skutku a presvedčeniu o vine obvinenéhox
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xoterajších zistení správneho orgánu.78)
Účastníkom správneho konania je len obvinený. Právna úprava v Správnom poriadku nepozná poškodeného akx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxnom neoprávneného podnikania obvineného. Správny orgán poškodeného s týmto nárokom odkáže na civilný súd.
Priebeh správneho konania, osobitne dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxiu právnickým osobám sa uplatnia ustanovenia o doručovaní podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej mxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia Správneho poriadku, no treba zdôrazniť výrok rozhodnutia o vine. Výrok totiž musí byť vyšpecifikovaný, čo vyplýva zo skutočnosti, že toto správne kxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtku s označením miesta a času spáchania správneho deliktu, vyslovenie viny, určenie výšky pokuty s určením lehoty jej splatnosti od právoplatnosti roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxžné zameniť s iným konaním. Týmto sa napĺňa princíp
ne bis in idem
(nie dvakrát v tej istej veci).
Jedinou prípustnou sankciou v prípade preukázania xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxky protiprávneho konania (pozri aj § 66 ods. 3 ŽZ).
Správny orgán vo veciach správneho trestania nemôže rozhodnúť o odklade vykonateľnosti rozhodnxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxntár k § 66 ŽZ.
Obvinený sa voči rozhodnutiu môže odvolať v 15-dňovej lehote, pričom o jeho odvolaní bude rozhodovať MV SR. Za splnenia podmienok podľx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa § 194 SSP.
Pre úplnosť výkladu ešte musíme spomenúť vzťah správneho deliktu podľa § 63 ŽZ a skutkových podstát vymedzených v zákone o priestupkocx x x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xopustí ten, kto neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť. Vzhľadom na znenie § 2 zákona o priestupkoch, ktorý vymedzuje, čo xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxré je iným správnym deliktom postihnuteľným podľa osobitných predpisov. V našom prípade ide práve o právnu úpravu správneho deliktu v § 63 ŽZ. Ustanovexxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx upravuje trestný čin neoprávneného podnikania. Môže ho spáchať tak fyzická osoba (§ 251 TZ), ako aj právnická osoba (§ 3 zákona č. 91/2016 Z.z. o trestxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sa odňatím slobody až na jeden rok. Rozlišovacím kritériom tu je pojem podnikanie v malom rozsahu. Ak naplníme tento znak, tak treba hovoriť o trestnom čxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xodnikanie podľa § 251 TZ treba považovať neoprávnené poskytovanie služieb alebo vykonávanie inej zárobkovej činnosti v rozpore so živnostenským záxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedené v § 125 TZ.80),81)
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 30xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov
Judikatúra:
- Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 19. novembra 2003, sp. zn. 7 A 87/2002 - 29:
I. Podnikatel neoprávněxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxutečně provozované činnosti (živnosti) nepokrývá. II. Má-li podnikatel pouze oprávnění k živnosti volné (zde: "služby se speciálními stroji"), podxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx a kol. 2010. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. 2. diel. Praha: C. H. Beck, 2010;
CEPEK, B. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Brxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxr, 2018;
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015;
SREBALOVÁ, M. a kol. 2015. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
VRABKOx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdzíme len rozdiely oproti právnej úprave v § 63 ŽZ. Vo zvyšku preto odkazujeme na komentár k § 63 ŽZ.
Rozdiely v právnej úprave treba vidieť v dvoch bodoxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa podľa § 64 ŽZ, treba podotknúť, že osoba sa dopustila neoprávneného podnikania vo vzťahu k remeselným živnostiam alebo viazaným živnostiam. Na vznik xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxmeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnia vo vzťahu k jednotlivým druhom, či už remeselných živností, alebo viazaných živností.
Aj v tomto prípade je jedinou možnou sankciou, ktorú uklaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxžadujú aj osobitné podmienky ich prevádzkovania, zákonodarca pokutu sprísnil. Správny orgán môže uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur.
Vo vzťahu k poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxí niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Z literatúry:
BURDA, E. a kol. 2010. Trestnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018;
HORVAT, M. 2017. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Wolters Kluwer, 20xxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Komentované ustanovenie vymedzuje skutkové podstaty správnych deliktov, ktorých naplnením sa zakladá právomoc živnostenského xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aj tu ide o tzv. iné správne delikty (iné ako priestupky). Konkrétne z teoretického hľadiska sú tu upravené iné správne delikty fyzických osôb postihovxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xž na jednu výnimku, formou priamych odkazových ustanovení na iné ustanovenia živnostenského zákona. Osobitne tiež upravuje príslušnosť na správne kxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtového príjmu z tejto pokuty. Všetky ostatné procesné otázky ponecháva na osobitnú právnu úpravu všeobecného správneho konania podľa Správneho porixxxx xx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxvaný odsek vymedzuje v troch písmenách tri skutkové podstaty súvisiace s riadnym výkonom živnosti. Tie súvisia s ustanovením zodpovedného zástupcu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxánom je v danom prípade živnostenský úrad v sídle kraja. Ide o okresný úrad v sídle kraja, odbor živnostenského podnikania. Miestna príslušnosť sa spraxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a teda aj účastníkom konania, je len podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), o ktorom sa správny orgán domnieva, že mohol naplniť skutkovú pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uložiť páchateľovi pokutu do výšky 1 659 eur. Vzhľadom na formuláciu skutkovej podstaty ("môže udeliť") treba usúdiť, že udelenie pokuty je len fakultxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxstiť od sankcionovania (t.j. vysloviť vinu páchateľovi, ale neuložiť mu pokutu), pretože toto oprávnenie mu z textu zákona nevyplýva. Uloženie pokutx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxalo sa tak, zostal nečinný a nekonal. Živnostenský zákon určuje povinnosť podnikateľa ustanoviť zodpovedného zástupcu. Jeho ustanovenie nie je v kažxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxsí ísť o niektorý z prípadov obligatórneho ustanovenia zodpovedného zástupcu. Tieto prípady vymedzuje § 11 ods. 6 až 8 ŽZ.
Aj skutková podstata vymexxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxusí, mať zriadenú prevádzkareň. V prípade, že ju však zriadi, je povinný o tom informovať živnostenský úrad. Povinnosť ohlásiť zriadenie prevádzkarnx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxarne po vzniku živnostenského oprávnenia, a to najneskôr ku dňu jej zriadenia (§ xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxneho deliktu vymedzeného v komentovanom ustanovení.
Tento správny delikt môže byť prejednaný aj v rámci blokového konania (pozri komentár k § 65b Žxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o prepojenie s odkazom na § 29 ods. 1 ŽZ. Ak si tieto dve ustanovenia spojíme dokopy, vyjde nám, že skutková podstata zachytená v komentovanom písmene znixx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovené živnostenským zákonom alebo osobitnými predpismi.
Vyššie uvedeným sa rozumie porušenie akýchkoľvek podmienok, ktoré sú kladené právnymx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xomisívnym konaním). Úlohou správneho orgánu je v správnom konaní preukázať, že existovala určitá podmienka prevádzkovania živnosti podľa príslušnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodstatu, ktorá sankcionuje nedodržanie akejkoľvek podmienky pri prevádzkovaní živnosti, sa môže stať, že dôjde ku konkurencii vyvodzovania zodpovxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xostup pri vyvodení zodpovednosti. Ak by k tejto situácii došlo a príslušný správny orgán (zásadne odlišný od živnostenského úradu v sídle kraja) by začxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xačať konanie o vyvodení zodpovednosti alebo ak ho už začal, je povinný ho zastaviť. Iný prístup by bol porušením princípu
ne bis in idem
(nie dvakrát v tex xxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona, ktoré založili podnikateľovi určitú povinnosť, no podnikateľ si danú povinnosť nesplnil.
Správnym orgánom je v danom prípade živnostenxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx a teda miestne príslušným bude ten správny orgán, kde došlo k protiprávnej činnosti.
Subjektom správneho deliktu, a teda aj účastníkom konania, je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnený).
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx Vzhľadom na formuláciu výšky tejto pokuty možno usúdiť, že ide o menej nebezpečné (spoločensky nežiaduce) správne delikty ako tie, ktoré sú vymedzené x xxxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxlikt môže spáchať len podnikateľ - fyzická osoba, čo vyplýva z prepojenia tohto písmena na § 11 ods. 7 ŽZ. Pri právnickej osobe možno výkladom uvažovať o txxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by jej táto povinnosť vyplývala zo živnostenského zákona (§ 11 ods. 7 veta druhá a ods. 8 ŽZ). Ak podnikateľ nie je povinný ustanoviť zodpovedného zástuxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmedzenú v komentovanom písmene.
V písmene b) sa upravuje skutková podstata správneho deliktu, ktorá tiež súvisí so zodpovedným zástupcom. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xového zodpovedného zástupcu,
c)
neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území SR, všetko však iba v prípadoch, keď je povinný to urobix xxxxxx x xx xxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxho zodpovedného zástupcu podlieha lehote 15 dní. Ak podnikateľ tieto skutočnosti v tejto lehote neoznámi, dopustí sa správneho deliktu. Živnostenskx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx uplatniť lehotu, ktorá by mala byť bezodkladná, najneskôr v lehote 15 dní.
Pri ukladaní sankcie by mal v tomto prípade správny orgán prihliadnuť aj nx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zmien údajov, ktoré sú uvedené v ohlásení. Náležitosti, ktoré sa uvádzajú v ohlásení, vyplývajú z § 45 ŽZ. Konkrétny odsek tohto paragrafu bude závisiex xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxto zmeny nastali (§ 49 ods. 1 ŽZ). Nedodržanie tejto lehoty zakladá naplnenie skutkovej podstaty vymedzenej v tomto písmene. Pri ukladaní sankcie by max x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxb ŽZ).
Skutková podstata vymedzená v písmene d) sa týka len podnikateľa, ktorý má zriadenú viac ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareňx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxene.
Podnikateľ je povinný v každej prevádzkarni a združenej prevádzkarni zabezpečiť stálu prítomnosť dokladov alebo ich kópií o ustanovení zodpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného v písmene d).
Tento správny delikt môže byť prejednaný aj v rámci blokového konania (pozri komentár k § 65b ŽZ).
Posledným správnym deliktom xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xeoznámenie zriadenia prevádzkarne je správnym deliktom podľa odseku 1, neoznámenie jej zrušenia je správnym deliktom podľa písmena e) odseku 2. Podnxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxjto lehote nesplní, dopustí sa správneho deliktu.
Tento správny delikt môže byť prejednaný aj v rámci blokového konania (pozri komentár k § 65b ŽZ).
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa zachovaná aj v prípade tohto správneho deliktu, a teda ide o okresný úrad v sídle kraja (živnostenský úrad v sídle kraja). Čo sa týka miestnej príslušnoxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa to, že zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu v prevádzkarňach, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode viacerých správnych orgánov, treba urxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxány, platí, že správne konanie uskutočňuje ten správny orgán, ktorý konanie začal prvý, ak sa príslušné orgány nedohodli inak (tzv. zásada predstihu)x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxe uskutoční. V tomto prípade je týmto orgánom MV SR.
Objektívna stránka deliktu spočíva v tom, že zodpovedný zástupca vykonáva túto funkciu vo viac axx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxoch totiž môže na základe výnimky živnostenského úradu vykonávať jedna osoba funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach.
Ak tu taxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdzeného v komentovanom odseku. Ako sankciu živnostenský zákon umožňuje udeliť iba pokutu, a to do výšky maximálne 663 eur.
Súvisiace ustanovenia žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Komentované ustanovenie upravuje postup kontrolórov živnostenského úradu v sídle kraja pri tzv. blokovom konaní. Blokové konanie je formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxstupky. Z daného dôvodu sa na blokové konanie podľa živnostenského zákona nebude zákon o priestupkoch vzťahovať ani len subsidiárne.
Blokové konxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu 1. Zároveň musí byť splnená podmienka, že porušenie právneho predpisu bolo zistené v súvislosti s výkonom živnostenskej kontroly podľa § 61 a § 62 ŽZ. xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x xds. 1
Vzhľadom na skutočnosť, že blokové konanie môže uskutočniť len kontrolór, treba povedať, že vecne príslušným správnym orgánom je živnostenskx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx x xeda miestne príslušným bude ten správny orgán, kde došlo k protiprávnej činnosti. V mene správneho orgánu bude konať kontrolór, ktorý je zamestnancom xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xen podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba).
Sankcia, ktorá podnikateľovi hrozí, je určená ako peňažná pokuta. Tá môže byť uložená maximáxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxaný výkon kontroly, druhou je spáchanie niektorého z taxatívne vymedzených správnych deliktov, treťou je spoľahlivosť zisteného porušenia zákonnex xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxmetom blokového konania, sú vymedzené v § 17 ods. 7 ŽZ, § 30 ods. 1 ŽZ, § 65a ods. 1 písm. b) ŽZ a § 65a ods. 2 písm. c) až e) ŽZ.
Skutková podstata vymedzená v x xx xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrevádzkovaním živnosti a na označovanie technických a technologických zariadení určených na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiacich s prevádzkxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú na účely živnostenského zákona vymedzené v § 17 ods. 2 až 4 ŽZ. Podnikateľ je povinný ozxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi predpismi, ktoré upravujú označovanie prevádzkarne.
Osobitné zákony označovanie iných priestorov a zariadení ako (všeobecne) prevádzkarne nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti a na označovanie technických a technologických zariadení určených na prevádzkovanie živnosti alebo súvxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxvanie prevádzkarne primerane vzťahuje aj na označovanie daných priestorov a zariadení. Bez tejto "primeranosti" nemožno hovoriť o tom, že je naplnenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (porovnaj § 17 ods. 5 a 6 ŽZ), má túto povinnosť aj vo vzťahu k združeným prevádzkarňam a k priestorom súvisiacim s prevádzkovaním živnosti, konkrétne vxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxinnosť tu nie je k ostatným priestorom súvisiacim s prevádzkovaním živnosti [vymedzených v § 17 ods. 3 písm. b) až d) ŽZ] a rovnako tak tu nie je ani k technixxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie alebo zrušenie združenej prevádzkarne alebo priestoru podľa § 17 ods. 3 písm. a) alebo d) ŽZ v lehotách ustanovených živnostenským zákonom (zriadxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x x x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxlnenia ďalších podmienok (najmä súhlas podnikateľa s daným postupom) uskutočniť blokové konanie a uložiť mu pokutu.
Blokové konanie možno uskutoxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti (§ 30 ods. 1 ŽZ). Označovanie prevádzkarní je vymedzené v osobitných právnych predpisoch (pozri vyššie v texte komentára k tomuto odseku). Povinnosxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxkateľ označenú prevádzkareň najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Akékoľvek neskoršie označenie zakladá skutkovú podstatu vymedzenú v x xxx xxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxxx x x xxx xxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxania živnosti. Hoci živnostenský zákon ustanovuje povinnosť podnikateľa oznámiť zriadenie neskoršej prevádzkarne, neustanovuje výslovne povinnxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxré boli zriadené súčasne s ohlásením živnosti a následným začatím prevádzkovania živnosti. Uvedené však určite nebolo zámerom zákonodarcu a povinnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrolór je preto povinný vysvetliť podnikateľovi, akého správneho deliktu sa dopustil, akú pokutu mu kontrolór navrhuje a najmä mu vysvetliť dôsledok pxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxdnemu prieskumu podľa Správneho súdneho poriadku. Podnikateľ musí mať úplné informácie na to, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť, či súhlasí, alebx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxanie a vec bude prejednaná v klasickom neskrátenom správnom konaní podľa Správneho poriadku.
K ods. 2
Komentovaný odsek vymedzuje obsahové (matexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtil porušenie povinnosti, podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť a je ju ochotný zaplatiť na mieste. Ak by nemohol pokutu zaplatiť na mieste, postupuje xx xxxxx xxxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxená (t.j. špecifikácia dňa, kedy k tejto skutočnosti došlo) a
b)
vymedzenie ustanovenia živnostenského zákona, ktoré bolo podnikateľom porušenxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxikateľa druhýkrát sankcionovať.
K ods. 3
Zákonodarca rieši aj situáciu, keď podnikateľ chce, aby bola jeho vec prejednaná v blokovom konaní, no nexx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm bloku na pokutu nezaplatenú na mieste.
Komentovaný odsek bližšie vymedzuje obsahové (materiálne) náležitosti bloku na pokutu nezaplatenú na mixxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtiť, no nemôže ju zaplatiť na mieste. Ak môže pokutu zaplatiť na mieste, postupuje sa podľa odseku 2.
Z obsahového hľadiska zákon špecifikuje tri infxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxormácie:
a)
spôsob zaplatenia pokuty,
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvrdí svojím podpisom.
Pre úplnosť uvedieme, že aj blok na pokutu na mieste nezaplatenú by mal obsahovať informáciu o tom, kedy bola bloková pokuta ulxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeda založilo prejednanie veci v blokovom konaní.
K ods. 4
V komentovanom odseku sa ustanovuje (v súlade so všeobecne akceptovanou praxou blokovýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx že kontrolór podnikateľa poučil o tom, aký správny delikt spáchal a ako ho naplnil, poučil ho o tom, že voči uloženej pokute v blokovom konaní sa nemôže odxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm uznáva svoju vinu, zákonodarca vylučuje možnosť preskúmania rozhodnutia o uloženej blokovej pokuty v správnom konaní na základe riadneho opravnéhx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xtedy, keď vzniknú opodstatnené pochybnosti o riadnosti rozhodnutia vydaného v blokovom konaní. Tie vzniknú najmä v dôsledku závažných nedostatkov v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx správneho deliktu.
Judikatúra Najvyššieho súdu SR sa v tejto súvislosti venuje len blokovému konaniu vedenému voči priestupku. Nie je však žiadny xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxlovil právny názor, že ani čl. 46 ods. 2 Ústavy, ani iné články Ústavy nebránia tomu, aby sa v správnom súdnictve nepreskúmavali rozhodnutia o priestupkx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxti) blokového konania. Preto, ak správny súd na základe tvrdenia žalobcu alebo iného účastníka súdneho prieskumu v súvislosti s aplikáciou čl. 46 ods. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x ods. 5
Komentovaný odsek vymedzuje postup, ktorým živnostenský úrad v sídle kraja získava bloky na ukladanie pokút. Tieto bloky vydáva Ministerstvx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad v sídle kraja pôsobí.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Aj v tomto komentovanom ustanovení nadväzuje živnostenský zákon na vxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxmä v § 65b ŽZ, nemá skutková podstata podľa § 65c ŽZ hmotnoprávny charakter, ale procesnoprávny charakter. Pôvod porušenia povinnosti zo strany subjexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxc ŽZ preto možno zaradiť medzi tzv. správne poriadkové delikty. Ich podstata spočíva vo vyžadovaní dodržiavania pravidiel v rámci procesnoprávnych xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xopomenutie konania), ktoré porušuje alebo ohrozuje verejný záujem na riadnom fungovaní verejnej správy a za ktoré správny orgán ukladá poriadkové opxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe tu ochrana pred porušovaním procesnoprávnych povinností počas správneho konania alebo procedurálnych povinností počas procesov kontrolného, doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxmenutý objekt deliktu.
Zavinenie sa v prípade poriadkových deliktov zásadne neskúma. Vylúčené to však nie je, musela by ho však vyžadovať priamo skxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstania vyžadované čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto rozhodnutie podlieha inštančnému prieskumu v správnom konaní, ako xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxdné, aby kontrolór najprv upozornil porušovateľa, aby upustil od protiprávneho konania a až následne pristúpil k ukladaniu pokuty (princíp subsidiaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx
xx xx xxx xx xxxxxx xxxane, dodatočné splnenie povinnosti znemožňuje (dodatočne) uložiť poriadkovú pokutu.
Na uloženie poriadkovej pokuty sa plne vzťahuje zásada opoxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, ako ani odpustiť už uloženú pokutu, no vzhľadom na subsidiárne použitie Správneho poriadku (§ 71 ŽZ) tu existuje možnosť dodatočne odpustiť už uložxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxvých deliktov však vyplýva, že sa musí aplikovať bezodkladnosť.
Procesný postup ukladania poriadkovej pokuty je upravený v Správnom poriadku s osxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxť uvedieme, že spáchaním správneho poriadkového deliktu môže byť naplnená skutková podstata aj iného správneho deliktu (prípadne aj trestného činu)x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx možný dvojitý postih páchateľa. Predchádzajúce potrestanie však treba vziať do úvahy.
Správnym orgánom príslušným na udelenie poriadkovej pokuxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxovedná za činnosť prevádzkarne (§ 62 ods. 6 ŽZ).
Objektívnu stránku správneho poriadkového deliktu možno naplniť tým, že podnikateľ alebo osoba zoxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xtoré treba považovať za marenie, rušenie alebo sťaženie výkonu živnostenskej kontroly. Ide o:
a)
odmietnutie poskytnutia súčinnosti xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x sťažovať" uvádza Slovník slovenského jazyka84) nasledujúce vysvetlenie. Mariť znamená spomaľovať tempo nejakej činnosti alebo jej zabraňovaniex xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy. Sťažovať znamená robiť niečo obťažným, zhoršovať okolnosti, podmienky, stav a podobne.
Skutkovú podstatu však možno naplniť aj akýmkoľvek inýx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxo rozhodnutia uviesť, akým spôsobom páchateľ spáchal správny poriadkový delikt, teda v čom konkrétne videl správny orgán naplnenie marenia, rušenia xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xodnikateľa alebo osobu zodpovednú za činnosť prevádzkarne na výkon úkonu, kde bola nevyhnutná ich osobná prítomnosť. Správny orgán musí mať preukázaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxť v tom, že sa neospravedlnila vôbec alebo sa síce dodatočne ospravedlnila, ale nešlo o závažný dôvod.
Za naplnenie skutkovej podstaty správneho poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe, a to vtedy, ak aj napriek uloženej poriadkovej pokute pokračuje páchateľ v protiprávnom konaní. Živnostenský zákon neustanovuje žiadny maximálny xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uložiť.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisy:
HLAVA Ix
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní. Tento paragraf preto logicky nadväzuje na právnu úpravu v § 63 až 65c ŽZ a je jej systematickým vyústením.
V jednotlivých odsekoch zákonodarca fxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xo má správny orgán prihliadnuť pri určovaní sankcie za spáchaný správny delikt a určuje, koho príjmom sú vybrané pokuty.
K ods. 1
Komentovaný odsek xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxanoveniach tohto zákona sa preto tento odsek nevzťahuje. Z odseku sa dozvedáme lehotu, dokedy musí správny orgán začať konanie o vyvodení zodpovednosxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x § 64 ŽZ) je tzv. pokračujúcim správnym deliktom. Súčasná právna úprava správneho trestania tento pojem nevymedzuje. Pri nedostatku špeciálnej úpravx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxalogicky za pokračujúci správny delikt treba považovať, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého správneho deliktu. Sankcionovateľnosť všetkýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxbe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený správny delikt. Podstata pokračovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxliktu. Podľa súdnej judikatúry, ak správne delikty patria do kategórie trestných obvinení podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta Dohovoru o ochrane ľudských práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxtočnosť namietaná účastníkom konania. Je to nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia zachovania jednotných právnych záruk a jednotného postupu všetkých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxožení pokuty (t.j. lehota na začatie konania o vyvodení zodpovednosti) je zákonodarcom konštruovaná ako kombinovaná. Zákon upravuje tak plynutie suxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxvna lehota začína plynúť od subjektívneho okamihu, keď sa správny orgán (t.j. živnostenský úrad v sídle kraja) dozvedel o xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xle treba, aby mal správny orgán skutočnú vedomosť o porušení povinnosti a nie len možnosť takej vedomosti. Pri subjektívnych lehotách sa objektívne plxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxnosti. Okamih dozvedenia sa preto tradične nezhoduje s dňom porušenia povinnosti.86)
Dozvedenie sa o podozrení zo spáchania správneho deliktu môxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxčnosti z viacerých zdrojov, za rozhodujúci okamih sa považuje okamih, keď sa o nich dozvedel prvýkrát. Na naplnenie pojmu dozvedenia sa nestačí iba ničxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxsť spáchania určitého konkrétneho správneho deliktu a osobu podozrivú z jeho spáchania. Netreba, aby bolo isté, že k porušeniu povinnosti nesporne doxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xubjektívnu lehotu jedného roka na začatie správneho konania.
Objektívna lehota začína plynúť od okamihu, keď došlo k porušeniu povinnosti, t.j. ox xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxhu k lehotám upraveným v tomto odseku treba ešte upozorniť na tri skutočnosti.
V prvom rade, aj keď zákonodarca v komentovanom ustanovení používa poxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxu hmotnoprávnu a nie procesnoprávnu. Ak preto došlo k spáchaniu správneho deliktu 18. februára 2013 (pondelok), tak objektívna lehota uplynie 18. febxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxktívnej sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého subjektívna lehota uplynie najneskôr spolu s lehotou objektívnou. Ak preto k porušeniu právnej povinnoxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. už 18. februára 2018 a nie 12. decembra 2018.
Tretia poznámka sa vzťahuje na zákonodarcom zvolenú formuláciu ukončenia plynutia týchto lehôt. Zákxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxvnostenský úrad v sídle kraja začať len do (...)"]. Zákon následne na to už neupravuje lehotu, dokedy musí správny orgán právoplatne ukončiť dané správxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxdične oznámenie o začatí správneho konania.
Vzhľadom na skutočnosť, že skutková podstata zachytáva pokračujúci správny delikt, zákonodarca refxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrávneho deliktu. Živnostenský zákon vymedzuje, že nie je podstatné, kedy došlo po prvýkrát k neoprávnenému podnikaniu zo strany osoby, ale dôležité jxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx začína plynúť od 8. augusta a nie od 13. januára (porovnaj formuláciu "od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo").
Na záver si dovolíme konštxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx
K ods. 2
Komentovaný odsek sa vzťahuje na skutkové podstaty, ktoré sú vymedzené v § 65a ŽZ.
Tak, ako v predchádzajúcom odseku, aj v tomto prípade živxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnie a nie ho aj právoplatne ukončil.
Skutkové podstaty vymedzené v § 65a ŽZ upravujú tzv. trváce správne delikty. Ich podstatou je, že páchateľ (podxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx ŽZ, tak vyvolanie protiprávneho stavu spočíva v tom, že páchateľ si zásadne nesplnil určitú oznamovaciu povinnosť voči živnostenskému úradu, a tým vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxny orgán musí začať konanie o uložení pokuty najneskôr do jedného roka, odkedy sa dozvedel o skutočnosti, ktorá založila niektorú zo skutkových podstáx x x xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Objektívna lehota preto začne plynúť až od okamihu, keď podnikateľ alebo zodpovedný zástupca odstránia protiprávny stav. Osobitné pravidlo sa však uxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnej zákonom. Ide napríklad o skutkovú podstatu vymedzenú v § 65a ods. 1 písm. a) ŽZ (lehota určená v § 11 ods. 9 ŽZ), § 65a ods. 1 písm. b) ŽZ (lehota určená v x xx xxxx x xxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxostí.
K ďalšiemu výkladu ohľadom týchto lehôt pozri komentár k predchádzajúcemu odseku.
Pre úplnosť ešte uvedieme, že zákonodarca neustanovix xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxeba povedať, že v daných prípadoch by malo byť konanie uskutočnené a ukončené bezodkladne po zistení skutočností zakladajúcich niektorú zo skutkovýcx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxrávneho deliktu podľa živnostenského zákona. Tieto skutočnosti majú slúžiť na to, aby naviedli správny orgán uložiť sankciu v takej výške, ktorá je spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxosti, za ktorých bol správny delikt spáchaný, ale aj pomery páchateľa.
Výpočet, ktorý zákonodarca využil pri vymedzení komentovaného odseku, je lxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xds. 5 SP). Výpočet, ktorý zákonodarca využil, preto predstavuje minimálny štandard, na ktorý musí správny orgán prihliadnuť pri ukladaní pokuty.
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa vinného a uložil mu pokutu. Podľa súdnej judikatúry je nevyhnutné, aby správny orgán uviedol nielen dôvod, pre ktorý ukladá sankciu, ale aj výšku uložxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxornosť treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvahy. V týchto prípadoch spravidla vxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu za správny delikt, nestačí uviesť, že pri uložení pokuty prihliadal na mieru zavinenia a výška pokuty bola určená v rámci ustanoveného rozpätia. Spráxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xreto treba spojku "alebo" použitú v komentovanom ustanovení vykladať tak, že správny orgán prihliadne na všetky tam uvedené okolnosti a nie len na niekxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxetky pokuty, ktoré sú uložené podľa živnostenského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxedpisy:
PIATA A ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY
[Organizácia štátnej správy na úseku živnostenského podnikania]
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxť v oblasti živnostenského podnikania je potom následne vymedzená v nasledujúcich ustanoveniach živnostenského zákona.
V prvom stupni vykonávaxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxikania okresných úradov.92) Okresné úrady sú miestne orgány štátnej správy, ktoré sú riadené a za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prednostovia oxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xkresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode. Okresný úrad v sídle kraja riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxku živnostenského podnikania je MV SR. Viac k pôsobnosti MV SR pozri v komentári k § 66d ŽZ.
Organizáciu verejnej správy v oblasti živnostenského podxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o orgaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z literatúry:
CEPEK, B. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxABKO, M. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2018;
VRABKO, M. a kol. 2017. Správne právo hmotné. Osobitná časťx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnského úradu. Zo znenia § 66a ŽZ vyplýva, že živnostenské úrady sú prvostupňovými orgánmi štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania.
Úlxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov vykonávajú okresné úrady, odbory živnostenského podnikania vymedzené v prílohe č. 2 k tomuto zákonu. Označenie živnostenský úrad xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxpríklad čl. 122 Ústavy.94)
Komentované ustanovenie vymedzuje okruh úloh vecnej pôsobnosti okresných úradov, odborov živnostenského podnikanix x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenského úradu vykonáva prevažne okresný úrad. Okresný úrad tiež zapisuje živnostenským zákonom vymedzené údaje do živnostenského registra (§ 60 odsx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosť okresného úradu ako živnostenského úradu v prvom stupni okrem prípadov, keď je v prvom stupni príslušný konať okresný úrad v sídla kraja. Podľa živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti,
c)
konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie alexx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxostenský úrad v sídle kraja tiež vymaže zo živnostenského registra adresu prevádzkarne, ktorá bola zrušená (pozri § 61 až 66 ŽZ).
K ods. 2
Okresnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x 66ba ŽZ). Podľa živnostenského zákona plní okresný úrad tiež úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú:
a)
živnosťou podľa živnxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxnu a v zozname voľných živností vedenom MV SR,
b)
podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony - okxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ide o akúkoľvek samostatne zárobkovú činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxekladateľov) a podľa § 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe zákona č. 136/2010 Z.z. o službxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxť získať prístup k činnosti poskytovateľov služieb podnikajúcich na ich základe aj prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Ide o osobitné prexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxkom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov], architekt (zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných archxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxlnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), autorizovaný geodet a kartograf (zákon Národnej rady Slovenskej republixx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), banská činnosť (zákon Slovenxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov), energetika (zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov], letecké práce [zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov), patentový zástupca (zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ocxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), tepelná energetika (zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov).
K ods. 3
Okresný úrad ako živnostenský úrad v neposlednom rade plní úlohy v rámci vydávania osvedčení a potvrdení v oblasti živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxtovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
c)
potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytoxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
Súvisiace právne predpisxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 431/2002 Z.z. x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxwer, 2018;
CEPEK, B. a kol. 2017. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017;
VRABKO, M. a kol. 2018. Správne právo hmxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
Úlohy jednotného kontaktného miesta
Jednotné kontaktné miesta v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xáujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh.
Prostredníctvom jednotných kontaktných miest možno vybaviť všetky povinné administraxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxžiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a podobne). Okrem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxta v Slovenskej republike fungujú prostredníctvom 49 fyzických jednotných kontaktných miest a jedného elektronického jednotného kontaktného miesxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxnenia na podnikanie a počas výkonu ich podnikateľskej činnosti, ale tiež aj zefektívniť a sústrediť jednotlivé administratívne postupy do jedného cexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xoskytovanie informácií,
b)
prijímanie údajov a dokladov potrebných na začatie podnikania,
c)
zasielanie prijatých údajov a dokladov kompexxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxíctvom on-line formulárov môže požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie. Elektronické služby jednotného kontaktného miesta sú poskytované prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxj. okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (pozri § 66b ods. 2 ŽZ).
K ods. 1
Uvedené zákonné ustanovenie upravuje pôsobnosť jednotného kontxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území SR (napríklad o spôsobe preukázania odbornej spôsobilosti pre regulované živnosti, o náležitoxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnia oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
c)
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxú pomoc (ide napríklad o organizácie ako Slovenská živnostenská komora alebo profesijné komory, úrady či iné orgány štátnej správy),
d)
možnostixxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrého možno nahliadnuť a získať z neho výpis),
e)
o všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanix xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxadom sú poskytovatelia služby informovaní o spôsobe nápravy poučením).
K ods. 2
Živnostenský zákon výslovne ustanovuje, že poskytovanie infxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxntaktné miesto poskytuje informácie v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami. Žiaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxma od fyzických osôb alebo právnických osôb:
a)
ohlásenia živnosti,
b)
údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xa registráciu a oznámenia daňovníka,
d)
údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného pois-tenia a oznámenie zmeny platiteľx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxa,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
K ods. 4
Uvedené zákonné ustanovenie upravuje predpísanú formu vybraných doxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej kvalifikovaným elektronickým podpisom.96) V prípade predloženia dokladov v listinnej podobe však treba živnostenskému úradu uhradiť správny pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx do informačného systému jednotných kontaktných miest. Jednotné kontaktné miesto zodpovedá za správnosť týchto údajov a v prípade pochybností o ich sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxx x
xxxxxxné kontaktné miesto v elektronickej podobe bezodkladne zasiela prijaté údaje a doklady vyžadované na získanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnenia alebo po prijatí informácie o vzniku oprávnenia na podnikanie na základe osobitného predpisu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a regisxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxikačné číslo (IČO), a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb.
K ods. 8
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ služby podľa tohto zákona môže rovnako na jednom mieste vybaviť formxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánu na udelenie oprávnenia najneskôr do troch pracovných dní od jej prijatia. Ak bola žiadosť o udelenie oprávnenia doručená prostredníctvom jednoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdosti o udelenie oprávnenia alebo o inej dôležitej skutočnosti súvisiacej so žiadosťou o udelenie oprávnenia.
Ak bola žiadosť podaná prostrednícxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, ak je jednotné kontaktné miesto súčasne príslušným orgánom.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z literatúxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xsobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti MV SR republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre živnostenské podnikanie sa nachádza v § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácix xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxifikuje pôsobnosť MV SR v oblasti živnostenského podnikania, podľa ktorého má MV SR pôsobnosť v nasledujúcich oblastiach živnostenského podnikaniax
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov),
b)
riadiaca a organizátorská oblasť (MV SR riadi výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní a zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
d)
oblasť spolupráce vrátane informačnej spolupráce (MV SR spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadaxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx x x xxxxxx xxxxxnej kvalifikácie podľa § 66m ŽZ, či spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou).
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov
Z literatúry:
xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
PIATA B ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxacie ustanovenie k piatej B časti živnostenského zákona. Celá táto časť zákona sa zaoberá osobitnými ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na tzv. členské xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxe, ktoré upravuje všeobecné výnimky vo vzťahu k zahraničným osobám. Ako bolo spomínané na inom mieste v komentári (§ 5 ods. 3 ŽZ), podmienky podnikania pxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxského zákona ustanovuje výnimky k tomuto všeobecnému pravidlu.
Treba tiež povedať, že tieto výnimky sa nevzťahujú na všetky zahraničné osoby, ale xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdy súvisiace s vnútorným trhom (voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu).
Bližšie sa piata B časť živnostenského zákona člení na tri hlavy, ktoxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxané ustanovenie vymedzuje osobnú pôsobnosť, t.j. voči komu sa uplatnia osobitné pravidlá v tejto časti živnostenského zákona a zároveň aj poskytuje dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xymedzuje okruh osôb, na ktoré sa komentovaná časť živnostenského zákona vzťahuje. Vzťahuje sa na všetky fyzické osoby, ako aj právnické osoby, a to za pxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xlenského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie.
Ak ide o právnickú osobu, tak ide o právnickú osobu, ktorá boxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxe alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti.
Vo vzťahu k štátom EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácii zavádza žixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxávajú sa k nemu aj ďalšie štáty. Jedným z nich je priamo menovaná Švajčiarska konfederácia. Ďalšími sú potom členské štáty Európskeho hospodárskeho prxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxace do Európskeho združenia voľného obchodu. Účelom Európskeho hospodárskeho priestoru je rozšíriť vnútorný trh EÚ o štáty Európskeho združenia voľxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodu (s výnimkou Švajčiarska) rozširuje všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vnútorného trhu EÚ. Európsky hospodársky priestor zahŕňa štyri slobxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxdárskej a menovej oblasti). Švajčiarsko je členom Európskeho združenia voľného obchodu, pričom vzťahy s EÚ rozvíja prostredníctvom bilaterálnych dxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxý členský štát EÚ je z tohto titulu zároveň aj členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Veľká Británia po odchode z EÚ preto stratí postavenie nielen xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí zároveň nie sú členskými štátmi EÚ, sú len tri štáty, a to Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnskx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxuje preto, aby sa vyhol ich nejasnému výkladu. Ide o pojmy "osoba spoločenstva" a "manažér".
Zatiaľ čo odsek 1 upravil ako legislatívnu skratku pojex xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx štátnym príslušníkom členského štátu alebo bola založená podľa práva členského štátu a zároveň (kumulatívne) má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxky aktivity organizačnej jednotky (útvaru, kolektívu) na dosiahnutie ustanovených cieľov, a to formou plánovania, organizovania, rozhodovania, kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxžér v komentovanom odseku, aj keď treba povedať, že ho poníma širšie. Zákonodarca poníma tento pojem materiálne, keď manažérom nemusí byť len fyzická oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxteľa alebo zástupcu manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažérxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxebo viac oddelení podniku.
Súvisiace ustanovenia živnostenského zákona:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xxx xx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxenok prevádzkovania živnosti podľa § 6 ŽZ, (konkrétne podmienky bezúhonnosti) a možnosti prevádzkovať živnosť zahraničnými osobami, v tomto prípadx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxonnosti zo strany zahraničných osôb, ktoré sú osobami spoločenstva a zároveň nie sú štátnymi občanmi SR. Zároveň ustanovenie definuje aj dva pojmy, a tx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxenstva, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR. Slovenské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z.z.) v znení neskorších predpisov podáva na Generálnej prokuratúre SR, na obciacxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že niekto nebol právoplatne odsúdený za trestné činy, ktoré sú vymedzené v živnostenskom zákone (§ 6 ods. 2 ŽZ). Jednoducho povedané, ide o určitý stav mxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxistra trestov, ako je to v prípade SR, upravil zákonodarca v tomto odseku osobitný postup, ako môže osoba spoločenstva preukázať svoju bezúhonnosť. Texxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxný odsek upravuje tri spôsoby, ako preukázať svoju bezúhonnosť, a to:
a)
výpisom z registra trestov z domovského členského štátu alebo členského štxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxením, ktoré nahrádza výpis z registra trestov alebo jemu rovnocennú listinu.
V prípade, keď v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxaní starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s prekladom do slovenského jazyka (neplatí v prípade, keď ide o výpis z registra trestov ČR - pozri § x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx x xxmovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu síce nevydáva výpis z registra trestov, ale inak nazvaná rovnocenná listina,101) potom osoba spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxmovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu. Rovnocenná listina nesmie byť pri jej predkladaní staršia ako tri mesiace a musí byť predloženx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx štáte pôvodu nevydáva výpis z registra trestov a ani jemu rovnocenná listina, ako aj vtedy, ak od podania žiadosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xestné vyhlásenie obsahovať uvedenie dôvodu, kvôli ktorému sa podáva (t.j. nevydávanie výpisu alebo rovnocenného dokladu v domovskom členskom štáte xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxlásenie malo obsahovať aj vyhlásenie o tom, že osoba je bezúhonná, a preto vyhlásenie tohto znenia nemôže živnostenský úrad vyžadovať. Čestné vyhlásexxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxdpísala daná osoba, ale musí byť schopný overiť aj pravosť obsahu vyhlásenia ako takého.
Čestné vyhlásenie nesmie byť pri jeho predkladaní staršie xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xivnostenského zákona dva pojmy, a to domovský členský štát a členský štát pôvodu.
V oboch prípadoch musí ísť o štáty, ktoré sú členskými štátmi (t.j. xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxu. Ak ide o viac členských štátov, tak domovským členským štátom sa rozumie ktorýkoľvek z týchto členských štátov.
Členským štátom pôvodu sa rozumix xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tak v prípade právnickej osoby sa tu rozumie členský štát, v ktorom mala právnická osoba svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
čl. 35 a čl. 55 Ústavy;
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej repxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxbitný postup súvisiaci s preukazovaním odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa vyžaduje pre živnosti, ktoré sú vymedzené v prílohe č. 1 a 2 k živxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti nevyžaduje.
Z ustanovenia vyplýva, ktoré živnosti a akým úkonom možno preukázať aj na základe rozhodnutia o uznaní odbornej praxe alebo rozhoxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxôsobilosti sa vyžaduje pre remeselné (príloha č. 1 k živnostenskému zákonu) a viazané (príloha č. 2 k živnostenskému zákonu) živnosti. Vo všeobecnostx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilosti platí, že ju možno preukázať aj iným (náhradným) spôsobom, a to rozhodnutím príslušného orgánu.
Možnosť preukázania odbornej spôsobiloxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx
xx
xxxhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo
b)
rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.
Odbornou praxou sa na účely živnostenského zákona rxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas (§ 66h ods. 2 ŽZ).
Odbornou kvalifikáciou sa rozumejú požiadavky vyžadované právnymi pxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxornej kvalifikácie vydáva MV SR podľa nasledujúcich ustanovení živnostenského zákona (§ 66h a nasl. ŽZ).
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných v zozname v prílohách č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu. Toto rozhodnutie možno vydať len vo vzťahu k tým živnostiam, ktoré sa v prílohách č. 1 a 2 k živnoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxci. Vo vzťahu k remeselným živnostiam je napríklad v zozname I uvádzaná živnosť zámočníctvo a v zozname III živnosť kozmetické služby. Zoznam II pre remxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxme II živnosť prevádzkovanie cestovnej kancelárie a v zozname III živnosť prevádzkovanie pohrebiska.
Celkovo je v zozname I zaradených 32 živnostxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
čl. 35 a čl. 55 Ústavy
Uznávanie odbornej praxe
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xraxe je jedným zo spôsobov, ako možno preukázať odbornú spôsobilosť podľa § 66g ŽZ (pozri aj § 7 ŽZ).
Konanie o uznaní odbornej praxe je osobitným sprxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xx x x x xxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xvedenými priamo v tomto ustanovení (subsidiárne použitie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx správnemu konaniu102) a na komentár k § 71 ŽZ.
V komentovanom ustanovení sú oproti všeobecnému správnemu konaniu upravené nasledujúce odchýlky: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxosti a spôsob rozhodnutia vo veci.
K ods. 1
Komentovaný odsek vymedzuje okamih, od ktorého sa začína konanie o uznaní odbornej praxe. Týmto okamihox xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxočnenie konania o uznaní odbornej praxe je MV SR. Od tohto okamihu začína ministerstvu plynúť lehota na vydanie rozhodnutia vo veci (pozri aj odsek 5).
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxm živnostiam možné nie je. Ak by žiadateľ požiadal o uznanie odbornej praxe k inej živnosti, ministerstvo jeho žiadosti nemôže vyhovieť. Takéto konanix xxxx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxúmaná, no neboli splnené podmienky na vydanie kladného rozhodnutia o uznaní odbornej praxe.
Žiadosť musí obsahovať zákonom predpísané náležitosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, v akej veci a čo navrhuje. Osobitne však živnostenský zákon vymedzuje prílohy, ktoré treba priložiť k žiadosxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx živnostenský zákon. Ide o tieto prílohy:
a)
doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa,
b)
osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti vydané príslxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxíklad pri živnosti - prevádzkovanie cestovnej kancelárie, kde sa alternatívne bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokošxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx15 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Všxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxané v českom jazyku (pozri § 3 ods. 4 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskoršícx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx sú predložené v slovenskom jazyku, potom MV SR postupuje podľa odseku 3.
K ods. 2
V komentovanom odseku sa vymedzuje pojem "odborná prax". Tento pojxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávnej normy si treba najmä všimnúť, že je nepodstatné, či odborná prax bola vykonávaná v rámci ustanoveného týždenného pracovného času, alebo na kratxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pracovného pomeru.
Výkonom odbornej praxe v rámci uzatvoreného pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy sa zároveň aj preukazuje skutočné a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxá skutočne, zákonne a na základe uzatvoreného pracovného pomeru.
K ods. 3
Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že komentovaný odsek upravuje lehotux x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxanovenia. V komentovanom odseku sa nachádza právna úprava posúdenia žiadosti z hľadiska jej úplnosti a postup súvisiaci s odstránením prípadných nedxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxoprávnej a zákonnej lehoty poriadkového charakteru pozri § 27 SP.
V rámci 30 dní od doručenia žiadosti by malo MV SR posúdiť, či žiadosť obsahuje všetxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xch úradného prekladu do slovenského jazyka. Keďže ide o lehotu poriadkového charakteru, treba mať za to, že MV SR môže túto výzvu adresovať žiadateľovi xx xx xxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxy v určenej lehote odstránil tieto nedostatky. Vo výzve musí MV SR špecifikovať, aké náležitosti musí žiadateľ doplniť, ako aj lehotu, v ktorej ich musí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xúto lehotu možno na základe žiadosti žiadateľa pred jej uplynutím predĺžiť.
V rámci výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti musí MV SR žiadateľa xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí žiadateľa informovať o tom, že ak na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojej žiadosti, potom MV SR konanie zastaví. Vxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odsek 4 a 5) počas prerušenia konania neplynie.
V prípade, keď MV SR zistí, že žiadateľ nezaplatil správny poplatok za vydanie rozhodnutia o odbornex xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtia o odbornej praxi je vymedzený v prílohe k zákonu o správnych poplatkoch. Je určený pevnou sumou 20 eur. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa pxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxný pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak takto splatné poplatky nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
V komentovanom odseku vymedzuje živnostenský zákon spôsoby ukončenia konania o uznaní odbornej praxe. Okrem spôsobov, ktoré sú tu vymedzené, prichxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxci uznania odbornej praxe, a to:
a)
rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo
b)
zamietnutie žiadosti.
Rozhodnutie o uznaní odbornej prxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxch dokladov vyplýva, že sú splnené podmienky na uznanie odbornej praxe žiadateľa. Tieto podmienky sú vymedzené predovšetkým v § 66i až 66j ŽZ. Záležať bxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxzhodnutia o uznaní odbornej praxe.
MV SR žiadosť zamietne v takom prípade, keď žiadosť a predložené doklady preskúmalo, pričom tieto predložené doxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorým sa odborná prax neuznáva na účely prevádzkovania živnosti.
K ods. 5
Rozhodnutia, ktoré boli popísané v predchádzajúcom odseku, by malo MV SR xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzri § 27 SP. K pojmu "zákonná a poriadková lehota" pozri literatúru uvedenú v poznámke pod čiarou o všeobecnom správnom konaní.
Súvisiace ustanovenxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
čl. 35 a čl. 55 Ústavy;
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej repxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje podmienky, za splnenia ktorých možno pozitívne rozhodnúť o uznaní odbornej praxe (§ 66 ods. 4 ŽZ). Ak sú splnené podmienky, ktoré sú vymedzené v jednoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovenie sa vzťahuje len na živnosti, ktoré sú zaradené do zoznamu xx
x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxia kovov,
e)
smaltovanie,
f)
opravy pracovných strojov,
g)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
h)
opravy karosériíx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxa mliečnych výrobkov,
o)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov,
p)
stolárstvo,
q)
zlatníctvo a klenotníctvo,
r)
murárstvo,
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
inštalácia a opravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xachliarstvo,
c)
xxxxxc) pánske, dámske a detské kaderníctvo.
Z prílohy č. 2 k živnostenskému zákonu ide o tieto živnosti:
a)
vývoj a výroxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície,
c)
reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxnania odbornej praxe na účely vykonávania príslušnej živnosti zaradenej do zoznamu I. Odborná prax sa získava v rôznych kombináciách rokov praxe, vzdxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo ako manažér [§ 66e ods. 2 písm. b) ŽZ],
b)
odpracovaných rokov v danej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér a predchádzaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxných rokov vo vedúcom postavení a s povinnosťami technického charakteru spolu s predchádzajúcim vzdelaním v určitej dĺžke.
K ods. 2
Ak osoba prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvo činná osoba alebo v postavení manažéra, alebo
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx vykonávanie príslušnej činnosti nesmie by skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
K ods. 3
Ide o negatxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxedujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky výkonu povinností technického charakteru so zodpovednosťou za najmenej jedno oddelenxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxosť - pánske, dámske a detské kaderníctvo.
Odbornú prax na živnosť pánske, dámske a detské kaderníctvo možno preukázať len poukázaním na ostatné dôxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxx právne predpisy:
čl. 35 a čl. 55 Ústavy
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
Komentované ustanovenie upxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xednotlivých odsekoch, potom MV SR nemá možnosť správnej úvahy, ale je povinné žiadateľovi vydať rozhodnutie o uznaní odbornej praxe.
Komentované xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Z prílohy č. 2 k živnostenskému zákonu ide o tieto živnosti:
a)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
b)
prevádzkovanie xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xísm. a) ŽZ] spĺňa podmienky uznania odbornej praxe na účely vykonávania príslušnej živnosti zaradenej do zoznamu II. Odborná prax sa získava v rôznych xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxtne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér [§ 66e ods. 2 písm. b) ŽZ],
b)
odpracovaných rokov v danej činnosti ako samostatne zárobkovo či