233/1995 Z.z.

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
JUDr.
Ján
Mazák
JUDr.
Peter
Molnár
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxčnej činnosti (Exekučný poriadok).
Predmet úpravy sa vzťahuje na
1.
postavenie súdnych exekútorov a ich samosprávu a
2.
činnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžených individuálnym právnym aktom, postupu súdov v exekúcii, podrobná úprava práv a povinností účastníkov konania, ako aj ostatných subjektov konaxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Exekučxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xa tieto rýdzo procesné predpisy nadväzujú organizačnoprocesné normy, ktoré upravujú zákonné postavenie exekútorov, administratívny chod exekútoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxy združili pri výkone exekučnej činnosti považovanej od 1. decembra 1995 aj za slobodné povolanie. Výrazom toho je vytvorenie záujmovej samosprávy exxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xákona je súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 Listiny a čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Záver o tom, že sxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxátom, ktoré sa materializuje v konkrétnej veci poverením exekučného súdu na vykonanie exekúcie. Toto poverenie (bez neho by súdna exekúcia nemala zákxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxčný poriadok bol prijatý v súlade s čl. 46 ods. 4 ústavy, podľa ktorého podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon.
Zo záveru o súdnej exekúcii ako súčasti základného práva na súdnu ochranu vyplýva, že súdna exekúcia vykonávaná podľa Exekučného poriadku (platí xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvok podľa druhej časti zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok) musí byť v súlade s ústavnoprocesnými princípmi obsiahnutými nixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx ústavy. Tieto princípy sú formulované v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva. Význam ich rexxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxcie, ktoré sa realizujú v celom rozsahu v súlade s právom na spravodlivý proces.
Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí je takým druhom občianskeho pxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxes). Základné právo na súdnu ochranu je garantované predovšetkým v jeho užšom zmysle slova, t.j. v rozsahu uvedenom v čl. 46 ods. 1 ústavy. Ostatné prinxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxcii - len v obmedzenom rozsahu. Platí to predovšetkým pre princíp verejnosti, pretože - okrem prípadu, že to ustanovuje Exekučný poriadok a ak to vyžaduxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xú však rovní a na tomto závere treba trvať napriek tomu, že súdneho exekútora si vyberá oprávnený. Súdnu exekúciu riadi exekučný súd, ktorý je určený pevxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxie len zákonom vyžadovaných povinností.
Najčastejšie porušovaným princípom spravodlivého procesu v súdnej exekúcii sú zbytočné prieťahy. Tieto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxmi na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 127 ústavy treba uviesť, že posudzovanie zbytočných prieťahov vychádza predovšetkým z toho, že ide ux xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx sa vymáhaný nárok na plnenie vymôže. Aj v súdnej exekúcii sa vec sama môže skutkovo a právne komplikovať, najmä v exekučných sporoch o prípustnosť exekúxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xložitosti nie sú pravidlom.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
x x xx xxx x xxx xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxvať za integrálnu časť "súdnej ochrany" v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, inak by záruky, ktoré toto ustanovenie ustanovuje a ktoré v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtratili svoj dôvod na existenciu v Ústave Slovenskej republiky. Preto právo na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa nexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne.
Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 5/2000, z 13. júla 2000
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxu práva na spravodlivý proces preto teda môže dôjsť v dôsledku porušenia týchto základných práv, ktoré patria obžalovanému ako účastníkovi súdneho koxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxratúra
MAZÁK, J. - OGURČÁK, Š.: Základy exekučného práva. Košice, UPJŠ 1996, s. 9 - 20.
MAZÁK, J.: Nové exekučné právo v Slovenskej republike. Právxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xx
xxxxxx x.: Tvorba judikatúry súdov v kontexte Exekučného poriadku. Právny obzor č. 2/1998.
MAZÁK, J.: Úvahy o efektívnosti civilnej súdnej exekúcie v Slovexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxnce č. 1/2000.
MOLNÁR, P.: Inštitút súdnej exekúcie v Českej republike. Justičná xxxxx xx x x xxxxxxx
x x
x x x xx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xe zákonné postavenie exekútora má zmiešanú povahu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnu moc súdy (článok 141 Ústavy Slovenskej republiky).
Štát xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm súdom, na neštátny orgán a osobu. Preto sa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na exekučnú činnosť. Prenesenie časti komxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xinnosť aj ako slobodné povolanie. V zákone sú obsiahnuté aj ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť, že exekútor vykonáva svoju činnosť ako slobodné právxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx fyzická osoba, ktorej Slovenská republika zverila časť oprávnení prislúchajúcich všeobecným súdom na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxľa Exekučného poriadku oprávnený aj na vykonávanie inej než exekučnej činnosti. Táto činnosť je upravená v piatej časti zákona a patrí k nej spisovanie xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdnych písomností, ak o doručenie požiada exekútora súd, a vykonávanie úkonov, na ktoré exekútora poverí rozhodnutím súd. Bližšie k tejto činnosti exxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho poriadku.
Sústavu exekučných orgánov tvorí:
a)
exekučný súd, ktorý je príslušný poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekuxxx xxx xx xx xxxx x xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxínajúcich sa žalobou (odporovacie spory, spory o vylúčenie veci z vykonávania exekúcie, proti poddlžníkom povinného, o doplnenie exekučného xxxxxx xxxxxx
c)
súdny exekútor, ktorého oprávnenia vyplývajú zo zákona č. 233/1995 Z.z., primerane aj z Civilného sporového pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xe viazaný rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní. Táto viazanosť podriaďuje exekútora predovšetkým súdu uvedenému pod písm. a) a b). Exekútor akx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xáväznosti právneho názoru súdu vyššieho stupňa pri rozhodovaní o opravnom prostriedku. Takými rozhodnutiami totiž môže dôjsť k vysloveniu neprípusxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx vyplýva priamo zo zákona, je viazaný rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní. V inom konaní táto viazanosť nejestvuje, pretože výsledok iného konxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xie, ktoré sú uvedené v § 3 EP ( § 135 ods. 1 a 2 OSP, § 251 ods. 4 OSP).
Súdny exekútor je viazaný aj nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaným v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxvenskej republiky rozhodne, že súdny exekútor porušil základné právo alebo slobodu, a nadväzne na to mu uloží, aby nepokračoval v porušovaní základnéxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x x xx xxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxodnutím, než takým, ktoré mu voči tomuto postupu priznáva Exekučný poriadok (nie aj Civilný sporový poriadok). Tento záver vychádza predovšetkým z člx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákon (v tomto prípade zákon č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Toto základné ústavné pravidlo, pokiaľ ide o súdy, je zdôraznené v čl. 14x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxzsahu je viazaný aj exekútor.
Preto sxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxekúcie alebo exekúciu zastaví (§ 56, 57 EP). Iné zákonné možnosti exekučný súd nemá. Nemá zákonné oprávnenie na to, aby nevykonávanie exekúcie dosiahxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Neodkladné opatrenie možno vydať len z dvoch dôvodoxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a preto jeho pomery bezodkladne upravovať nemožno. Rovnako u neho niet obavy zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia, pretože ako štátom poverená a spxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa žiadnych okolností, prípadne jeho vydaním pomyseľne vypĺňať medzery v procesnej úprave, pretože takýmto neodkladným opatrením by sa porušil zákonxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
Uvedený príklad len ilustruje to, čo sme uviedli v ústavnoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
Postavenie exekútora je vymedzené len zákonom. Tento inštitút neupravuje žiadna ústavná norma. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe fungovanie orgánov súdnej moci. Táto inštitucionálna nezávislosť (viažuca sa na exekútora ako inštitúciu zriadenú štátom) je síce nevyhnutná, avšxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 ústavy a rozhodnutiami súdov patriacich do sústavy exekučných orgánov. Inak je nezávislý. To sa prejavuje vo viacerých roxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxnej činnosti nie je povinný rešpektovať pokyny iných štátnych orgánov. Funkčne exekútor podlieha iba štátnemu dohľadu vykonávanému Ministerstvom sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí súdov. V žiadnom prípade exekútor nie je závislý od účastníkov exekučného konania.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxolávania a z presného vymedzenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti je aj nezlučiteľnosť funkcie exekúxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, lxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovených v § 31 EP. K zárukám treba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný výkon funkcie exekútora, ktorý chrxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnom účastníkov a neorganickým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je síce úzko spojená s nezávislosťou exxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxkútora osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne oprávnený. Napriek tomu exekútor musí vykonávať exekúciu ako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxútora je inštitút zaujatosti (pozri v ďalšom výklade). Za záruku nestrannosti treba pokladať aj poradie, v ktorom je exekútor povinný vykonávať exekúxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxisle od účastníkov konania zisťuje, či sú, alebo nie sú splnené predpoklady na nútený výkon exekučného titulu. Na jeho nestrannosť nesmie vplývať ani vxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxil aj navonok a aby vzbudzoval dôveru nielen u účastníkov konania, ale aj u ostatných osôb. Táto požiadavka na nestrannosť je veľmi významná. Treba totix xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxé spomenuté požiadavky.
Nestrannosť exekútora vylučuje, aby vystupoval ako judikujúci orgán v konaniach, v ktorých vznikli exekučné tituly.
Exekxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx akokoľvek vplývať na jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučnej činnosti.
Ochrana exekútora ako verejného činiteľa sa spája s exekučnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxniteľa súčasne vyplýva, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti sa môže dopustiť ktoréhokoľvek z trestných činov verejného činiteľa (zneužívanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, spravidla podľa Zákonníka práce, podnikaním tak, ako je dexxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoločnosti každého druhu alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a pubxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xa to, ako by sa tento príjem právne alebo fakticky označoval.
Táto inkompatibilita postavenia exekútora sa však netýka jeho účasti v obchodnej spoločxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxčiteľná s výkonom funkcie exekútora, môže byť disciplinárne opatrenie spočívajúce v zbavení výkonu tejto funkcie [§ 220 ods. 1, § 16 ods. 1 písm. e) EP].
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxovami "výkon funkcie exekútora" v príslušnom tvare. Z toho vyvodzujeme, že v § 6, ktorý používa pojem "činnosť exekútorského úradu", nie "výkon exekútxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxch s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona."
5.
Súdny exekútor má aj ďalšiu legxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezávisle ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a vykonáva ju ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov.
Súvisiace ustanovenix x x x xx x
x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x
ústavný zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) v znení neskorších predpisov
ústxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxvenskej republiky
§ 9 a 10, § 46 a nasl. a § 223 a nasl. ZP
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.
zákon č. 245/200x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx015 Z.z. o športe
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpxxxx
x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtí sťažnosti. Z uvedeného dôvodu už Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí nehodnotí dodržanie či nedodržanie ostatných podmienok uvxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxdnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xúdny exekútor postupujúci podľa § 119 EP v prípade, keď "vykonáva rozhodnutie", sa nemôže dostať do postavenia osoby konajúcej v rozpore s čl. 21 Ústavx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxodnutiu súdu, ktorým sa vyhovelo námietkam proti exekúcii.
Z odôvodnenia
Exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxh súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah.
Na strane súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výška ktorej presahuje sumu zodpovedajúcu právnemu predpisu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Cdo 58/2009 (Zo súdnej praxe č. 13/2010)
Literatúra
MAxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxekučného poriadku. Právny obzor č. 2/1998.
KUKANOVÁ, E. - KOHÚT, S.: Rozhodnutia súdov v exekučnom konaní. Bratislava, Elita 1998.
§ 3
K § 2 až x
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnú povahu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnu moc súdy (článok 141 Ústavy Slovenskej republiky).
Štát však zákonom preniesol časť svojich mocexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na exekučnú činnosť. Prenesenie časti kompetencií zo štátu na tieto osoby je zvýrazxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe sú obsiahnuté aj ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť, že exekútor vykonáva svoju činnosť ako slobodné právnické povolanie (výber exekútora je zverxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka zverila časť oprávnení prislúchajúcich všeobecným súdom na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, po splnení zákonom ustanovenxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxkonávanie inej než exekučnej činnosti. Táto činnosť je upravená v piatej časti zákona a patrí k nej spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie formou zápxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxda exekútora súd, a vykonávanie úkonov, na ktoré exekútora poverí rozhodnutím súd. Bližšie k tejto činnosti exekútora pozri komentár k piatej časti.
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv tvorí:
a)
exekučný súd, ktorý je príslušný poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd (§ 45 ods. 1 EP);
b)
súd, ktorý koná v riadxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, spory o vylúčenie veci z vykonávania exekúcie, proti poddlžníkom povinného, o doplnenie exekučného titulu atď.);
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonu.
Miesto exekútora v tejto sústave je determinované aj § 3 EP, v ktorom sa ustanovuje, že exekútor je viazaný rozhodnutím súdu vydaným v exekučnox xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu v exekučnom konaní vyvodiť dôsledky v súlade s výrokom súdneho rozhodnutia rovnako, ako je to v prípade záväznosti právneho názoru súdu vyššieho stupxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákonných dôvodov, čo je dôvodom na vrátenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 60 EP).
Exekútor, ako to vyplýva priamo zo zákona, je viazaný rozhodnuxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxním prejudiciálnej otázky, ktorým je súdny exekútor, ale aj exekučný súd viazaný z iných dôvodov, než sú tie, ktoré sú uvedené v § 3 EP ( § 135 ods. 1 a 2 OSxx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxm tohto súdu v individuálnej ochrane základných práv a slobôd, najmä vo veciach, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne, že súdny exekútox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xredovšetkým vo veciach, v ktorých sa zistia zbytočné prieťahy.
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxekučný súd ( § 45 ods. 1 a 2 EP), preto nemôže obmedziť alebo zastaviť postup súdneho exekútora iným rozhodnutím, než takým, ktoré mu voči tomuto postuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ktorého štátny orgán môže konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (v tomto prípade zákon č. 233/1995 Z.z. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxekútor.
Preto súd, ktorý ďalej koná xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxciu zastaví (§ 56, 57 EP). Iné zákonné možnosti exekučný súd nemá. Nemá zákonné oprávnenie na to, aby nevykonávanie exekúcie dosiahol napríklad tak, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Neodkladné opatrenie možno vydať len z dvoch dôvodov, a to buď treba bezoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx bezodkladne upravovať nemožno. Rovnako u neho niet obavy zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia, pretože ako štátom poverená a splnomocnená osoba má xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxí, prípadne jeho vydaním pomyseľne vypĺňať medzery v procesnej úprave, pretože takýmto neodkladným opatrením by sa porušil zákonný zákaz, ktorého obxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
Uvedený príklad len ilustruje to, čo sme uviedli v ústavnoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príkladu však možno pouxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtným zreteľom na povahu tej-ktorej procesnej situácie (napr. nepokračovanie v exekúcii alebo jej nevykonávanie).
3.
Postavenie exekútora je vyxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxp právneho štátu umožňujúci riadne fungovanie orgánov súdnej moci. Táto inštitucionálna nezávislosť (viažuca sa na exekútora ako inštitúciu zriadexx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 ústavy a rozhodnutiami súdov patriacich do sústavy exekučných orgánov. Inak je nezávisxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov exekútor pri vykonávaní exekučnej činnosti nie je povinný rešpektovať pokyny iných štátnych orgánov. Funkčne exekútor podlieha iba štátnemu dohľxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxh štátnych orgánov, okrem rozhodnutí súdov. V žiadnom prípade exekútor nie je závislý od účastníkov exekučného konania.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxú zo spôsobu jeho vymenovania a odvolávania a z presného vymedzenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti jx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spoločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxon za splnenia predpokladov ustanovených v § 31 EP. K zárukám treba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxútora, ktorá bráni ľubovoľným úkonom účastníkov a neorganickým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je sxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnosť vlastne len umožňuje a podmieňuje.
Nestrannosť exekútora osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne opráxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxkladným prostriedkom na zabezpečenie nestrannosti exekútora je inštitút xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx. Porušením nestrannosti je chybný alebo nedbanlivý prístup k vykonávaniu exekúcie a naopak, jej vyjadrením je to, že exekútor nezávisle od účastníkox xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxmeny za vykonanie exekúcie.
Nestrannosť má aj subjektívne hľadisko. Exekútor musí v konaní postupovať tak, aby sa ako nestranný javil aj navonok a aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxekučné konanie predstavuje značný zásah do integrity povinných osôb. Tieto zásahy sa však musia vykonávať tak, aby boli rešpektované spomenuté požiaxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxe verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je súčasne výkonom verejnej moci. Z toho okrem iného vyplýva zákaz pre každého akokoľvek vplývax xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkučná činnosť je definovaná len ako vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Z postavenia exekútora ako verejného činiteľa súčasne vyxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjného činiteľa, marenia úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti, prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva).
Činnosť exekútorx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxx, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti každého druhu alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti každéhx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti. Iná zárobková činnosť je každá iná činnosť, okrem už uvedených, v dôsledku ktorej by exekútor mohol dostávať príjem bez ohľadu na to, ako by sa tentx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxva akcií, obchodovania na burze cenných papierov a podobných aktivít, ktoré sú spojené s disponovaním a správou majetku exekútora.
Dôsledkom vykonávania takej činnosti, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxy Exekučného poriadku (zákona č. 341/2005 Z.z.) sa slová "výkon exekútorského úradu" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahradili slovami "výkox xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu", ide už o prekonané znenie. Ustanovenie x x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona."
5.
Súdny exekútor má aj ďalšiu legálnu charakteristiku. Podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 222xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxjem, a vykonáva ju ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov.
Súvisiace ustanovenia k § 2 až 6
§ 10 až 20, § 29 až 35, § 45, § 200 EP
Súvisiace pxxxxxxx x x x xx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpixxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxx x xx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx015 Z.z.
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Judikatúra
1. Podmienka požxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxutie o odmietnutí sťažnosti. Z uvedeného dôvodu už Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí nehodnotí dodržanie či nedodržanie ostatnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/1995 Z.z.
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa § 119 EP v prípade, keď "vykonáva rozhodnutie", sa nemôže dostať do postavenia osoby konajúcej v rozpore s čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
Uznesxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxo námietkam proti exekúcii.
Z odôvodnenia
Exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, ktorému je zverený výkon verejnxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah.
Na strane súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Ox xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxpovedajúcu právnemu predpisu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Cdo 58/2009 (Zo súdnej praxe č. 13/2010)
Literatúra
MAZÁK, J.: Zabezpečovacie prostrxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxr č. 2/1998.
KUKANOVÁ, E. - KOHÚT, S.: Rozhodnutia súdov v exekučnom konaní. Bratislava, Elita 1998.
§ 4
K § 2 až 6
1.
Exekútor je osoba splnoxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xepublike vykonávajú súdnu moc súdy (článok 141 Ústavy Slovenskej republiky).
Štát však zákonom preniesol xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxán a osobu. Preto sa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na exekučnú činnosť. Prenesenie časti kompetencií zo štátu na tiexx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xovolanie. V zákone sú obsiahnuté aj ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť, že exekútor vykonáva svoju činnosť ako slobodné právnické povolanie (výber xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlovenská republika zverila časť oprávnení prislúchajúcich všeobecným súdom na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, po splnení zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnený aj na vykonávanie inej než exekučnej činnosti. Táto činnosť je upravená v piatej časti zákona a patrí k nej spisovanie návrhov na vykonanie exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx o doručenie požiada exekútora súd, a vykonávanie úkonov, na ktoré exekútora poverí rozhodnutím súd. Bližšie k tejto činnosti exekútora pozri komentáx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxekučných orgánov tvorí:
a)
exekučný súd, ktorý je príslušný poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd (§ 45 ods. 1 EP);
b)
súdx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdporovacie spory, spory o vylúčenie veci z vykonávania exekúcie, proti poddlžníkom povinného, o doplnenie exekučného titulu atď.);
c)
súdny exekútor, ktorého oprávnenia vyplývajú zo zákona č. 233/1995 Z.z., primerane aj z Civilného sporového poriadku, prípadne z vykonávacxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxje exekútora predovšetkým súdu uvedenému pod písm. a) a b). Exekútor ako výkonný orgán musí z každého rozhodnutia súdu v exekučnom konaní vyvodiť dôslexxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtriedku. Takými rozhodnutiami totiž môže dôjsť k vysloveniu neprípustnosti exekúcie alebo k jej zastaveniu z iných zákonných dôvodov, čo je dôvodom nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí. V inom konaní táto viazanosť nejestvuje, pretože výsledok iného konania (súdneho alebo správneho) je iba vyriešením prejudiciálnej otázky, ktorýx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xx x x xxx xxxx x x x xxxx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxor je viazaný aj nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaným v konaní o súlade právnych predpisov a aj nálezom tohto súdu v individuálnej ochraxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxbodu, a nadväzne na to mu uloží, aby nepokračoval v porušovaní základného práva alebo konal už bez jeho porušovania, predovšetkým vo veciach, v ktorých xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Súd, ktorý ďalej koná ako exekučný súd ( § 45 ods. 1 a 2 EP), prxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe aj Civilný sporový poriadok). Tento záver vychádza predovšetkým z čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátny orgán môže konať lex xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Toto základné ústavné pravidlo, pokiaľ ide o súdy, je zdôraznené v čl. 144 ods. 1 ústavy, kde sa ustanovuje, že súdy sú viazané len ústavou, ústavným zákxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Preto súd, ktorý ďalej koná xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxciu zastaví (§ 56, 57 EP). Iné zákonné možnosti exekučný súd nemá. Nemá zákonné oprávnenie na to, aby nevykonávanie exekúcie dosiahol napríklad tak, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Neodkladné opatrenie možno vydať len z dvoch dôvodov, a to buď treba bezoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx bezodkladne upravovať nemožno. Rovnako u neho niet obavy zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia, pretože ako štátom poverená a splnomocnená osoba má xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxí, prípadne jeho vydaním pomyseľne vypĺňať medzery v procesnej úprave, pretože takýmto neodkladným opatrením by sa porušil zákonný zákaz, ktorého obxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
Uvedený príklad len ilustruje to, čo sme uviedli v ústavnoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príkladu však možno pouxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtným zreteľom na povahu tej-ktorej procesnej situácie (napr. nepokračovanie v exekúcii alebo jej nevykonávanie).
3.
Postavenie exekútora je vyxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxora nemožno stotožňovať s nezávislosťou súdov (sudcov), ktorú treba považovať za princíp právneho štátu umožňujúci riadne fungovanie orgánov súdnex xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x ústavy a rozhodnutiami súdov patriacich do sústavy exekučných orgánov. Inak je nezávislý. To sa prejavuje vo viacerých rovinách. Inštitucionálna nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xešpektovať pokyny iných štátnych orgánov. Funkčne exekútor podlieha iba štátnemu dohľadu vykonávanému Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx exekútor nie je závislý od účastníkov exekučného konania.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti je aj nezlučiteľnosť funkcie exekútora s pracovným pomerom alexx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej, publxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxx xxeba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný výkon funkcie exekútora, ktorý chráni exekútora pred vonkajšíxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je síce úzko spojená s nezávislosťou exekútora, má však širší charxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxra osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne oprávnený. Napriek tomu exekútor musí vykonávať exekúciu ako tretx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa je inštitút zaujatosti (pozri v ďalšom výklade). Za záruku nestrannosti treba pokladať aj poradie, v ktorom je exekútor povinný vykonávať exekúcie (x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od účastníkov konania zisťuje, či sú, alebo nie sú splnené predpoklady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxne hľadisko. Exekútor musí v konaní postupovať tak, aby sa ako nestranný javil aj navonok a aby vzbudzoval dôveru nielen u účastníkov konania, ale aj u osxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxinných osôb. Tieto zásahy sa však musia vykonávať tak, aby boli rešpektované spomenuté požiadavky.
Nestrannosť exekútora vylučuje, aby vystupoval xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx súčasne výkonom verejnej moci. Z toho okrem iného vyplýva zákaz pre každého akokoľvek vplývať na jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Z postavenia exekútora ako verejného činiteľa súčasne vyplýva, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti sa môžx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnlivosti, prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva).
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným praxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaždého druhu alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti každého druhu alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovex xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx uvedených, v dôsledku ktorej by exekútor mohol dostávať príjem bez ohľadu na to, ako by sa tento príjem právne alebo fakticky označoval.
Táto inkompatxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxých aktivít, ktoré sú spojené s disponovaním a správou majetku exekútora.
Dôsledkom vykonávania takej činnosti, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom funkcie exekútora, môže byť disciplinárne opatrenie spoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xvýkon exekútorského úradu" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahradili slovami "výkon funkcie exekútora" v príslušnom tvare. Z toho vyvodzujexxx xx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxa správne malo znieť: "Výkonom funkcie exekútora rozumieme plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxľnou osobou, pretože vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a vykonáva ju ako slobodné povolanie podľa osobitných predpxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x
x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
§ 9 x xxx x xx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxlávaní (školský zákon)
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)
zákon č. 440/2015 Z.z. o športe
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Judikatúra
1. Podmienka požadujúca, aby vo veci ochrany konkrétneho práva "xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx už Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí nehodnotí dodržanie či nedodržanie ostatných podmienok uvedených v § 53 zákona č. 38/1993 Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/1995 Z.z.
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxenej v čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky. Súdny exekútor postupujúci podľa § 119 EP v prípade, keď "vykonáva rozhodnutie", sa nemôže dostať do postavxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podať odvolanie podľa § 50 ods. 4 EP proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa vyhovelo námietkam proti exekúcii.
Z odôvodnenia
Exekútor v exekuxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe Občianskym súdnym poriadkom.
Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah.
Na straxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx exekučnej činnosti vo výzve uvedenú odmenu, výška ktorej presahuje sumu zodpovedajúcu právnemu predpisu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Cdo 58/2009 (Zo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxÁK, J.: Tvorba judikatúry súdov v kontexte Exekučného poriadku. Právny obzor č. 2/1998.
KUKANOVÁ, E. - KOHÚT, S.: Rozhodnutia súdov v exekučnom konaxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x
x x x xx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxa zrejmé, že zákonné postavenie exekútora má zmiešanú povahu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnu moc súdy (článok 141 Ústavy Slovenskej republixxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx všeobecným súdom, na neštátny orgán a osobu. Preto sa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na exekučnú činnosť. Prenesenix xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxkonáva svoju činnosť ako slobodné právnické povolanie (výber exekútora je zverený oprávnenému, odmena exekútora je priamo úmerná jeho procesnej aktxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxvanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, po splnení zákonom ustanovených podmienok a len v jeho rozsahu a na tento účel jej priznala postavenix xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxej časti zákona a patrí k nej spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie formou zápisnice, prijímanie peňazí, listín a hnuteľných vecí do úschovy v súvisxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutím súd. Bližšie k tejto činnosti exekútora pozri komentár k piatej časti.
2.
Exekútor je osobou určenou a splnomocnenou na exekučnú činnosť, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd (§ 45 ods. 1 EP);
b)
súd, ktorý koná v riadnom inštančnom postupe podľa všeobecných predpisov Civilného sporovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxinného, o doplnenie exekučného titulu atď.);
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxerane aj z Civilného sporového poriadku, prípadne z vykonávacích predpisov k zákonu.
Miesto exekútora v tejto sústave je determinované aj § 3 EP, v ktoxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxému pod písm. a) a b). Exekútor ako výkonný orgán musí z každého rozhodnutia súdu v exekučnom konaní vyvodiť dôsledky v súlade s výrokom súdneho rozhodnuxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo k jej zastaveniu z iných zákonných dôvodov, čo je dôvodom na vrátenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 60 EP).
Exekútor, ako to vyplýva priamo zo záxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správneho) je iba vyriešením prejudiciálnej otázky, ktorým je súdny exekútor, ale aj exekučný súd viazaný z iných dôvodov, než sú tie, ktoré sú uvedené x x x xx x x xxx xxxx x x x xxxx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxnych predpisov a aj nálezom tohto súdu v individuálnej ochrane základných práv a slobôd, najmä vo veciach, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky rxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx už bez jeho porušovania, predovšetkým vo veciach, v ktorých sa zistia zbytočné prieťahy.
Súd, ktorý ďalej koná ako exekučný súd ( § 45 ods. 1 a 2 EP), preto nemôže obmedziť alebo zastaviť postup súdneho exekútora iným rozhodnutím, než takým, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxvenskej republiky, podľa ktorého štátny orgán môže konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (v tomto prípxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxe sa ustanovuje, že súdy sú viazané len ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom. V rovnakom rozsahu je viazaný aj xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxá ako exekučný súd, môže rozhodovať, ak chce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxsti exekučný súd nemá. Nemá zákonné oprávnenie na to, aby nevykonávanie exekúcie dosiahol napríklad tak, že neodkladným opatrením uloží exekútorovix xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Neodkladné opatrenie možno vydať len z dvoch dôvodov, a to buď treba bezodkladne upraviť pomery účastníkov, alebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x neho niet obavy zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia, pretože ako štátom poverená a splnomocnená osoba má nielen právo, ale aj povinnosť vykonať exexxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť medzery v procesnej úprave, pretože takýmto neodkladným opatrením by sa porušil zákonný zákaz, ktorého obsahom je nemožnosť prerušenia exekučného xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxstruje to, čo sme uviedli v ústavnoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príkladu však možno použiť pre každé také rozhodnutie (procesný úxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnej situácie (napr. nepokračovanie v exekúcii alebo jej nevykonávanie).
3.
Postavenie exekútora je vymedzené len zákonom. Tento inštitút neuprxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xúdov (sudcov), ktorú treba považovať za princíp právneho štátu umožňujúci riadne fungovanie orgánov súdnej moci. Táto inštitucionálna nezávislosť xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšetkým to, že exekútor je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 ústavy a rozhodnutiami súdov patriacich xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxekútor pri vykonávaní exekučnej činnosti nie je povinný rešpektovať pokyny iných štátnych orgánov. Funkčne exekútor podlieha iba štátnemu dohľadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxátnych orgánov, okrem rozhodnutí súdov. V žiadnom prípade exekútor nie je závislý od účastníkov exekučného konania.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spôsobu jeho vymenovania a odvolávania a z presného vymedzenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti je aj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa splnenia predpokladov ustanovených v § 31 EP. K zárukám treba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný výkox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxra, ktorá bráni ľubovoľným úkonom účastníkov a neorganickým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je síce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxť vlastne len umožňuje a podmieňuje.
Nestrannosť exekútora osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne oprávnexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdným prostriedkom na zabezpečenie nestrannosti exekútora je inštitút zaujatosti (pozri v ďalšom výklade). Za záruku nestrannosti treba pokladať aj xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxkúcie a naopak, jej vyjadrením je to, že exekútor nezávisle od účastníkov konania zisťuje, či sú, alebo nie sú splnené predpoklady na nútený výkon exekuxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxr musí v konaní postupovať tak, aby sa ako nestranný javil aj navonok a aby vzbudzoval dôveru nielen u účastníkov konania, ale aj u ostatných osôb. Táto poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx aby boli rešpektované spomenuté požiadavky.
Nestrannosť exekútora vylučuje, aby vystupoval ako judikujúci orgán v konaniach, v ktorých vznikli exxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxýva zákaz pre každého akokoľvek vplývať na jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučnej činnosti.
Ochrana exekútora ako verejného činitxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtora ako verejného činiteľa súčasne vyplýva, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti sa môže dopustiť ktoréhokoľvek z trestných činov verejného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxeho úplatkárstva).
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, spravidla podľa Zákonníka práce, podxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm orgáne obchodnej spoločnosti každého druhu alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literáxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxať príjem bez ohľadu na to, ako by sa tento príjem právne alebo fakticky označoval.
Táto inkompatibilita postavenia exekútora sa však netýka jeho účasxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetku exekútora.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxosti, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom funkcie exekútora, môže byť disciplinárne opatrenie spočívajúce v zbavení výkonu tejto funkcie [§ 220 ods. 1, § xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxm texte zákona nahradili slovami "výkon funkcie exekútora" v príslušnom tvare. Z toho vyvodzujeme, že v § 6, ktorý používa pojem "činnosť exekútorskéhx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmieme plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona."
5.
Súdxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxu osobou, pretože xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia k § 2 až 6
§ 10 až 20, § 29 až 35, § 45, § 200 EP
Súvisiace predpisy k § 2 až 6
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx2 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) v znení neskorších predpisov
ústavný zákon č. 23/1991 Zb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x0, § 46 a nasl. a § 223 a nasl. ZP
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nerozhodoval iný súd", je podmienkou ústavnou. Jej nesplnenie je postačujúcim dôvodom na rozhodnutie o odmietnutí sťažnosti. Z uvedeného dôvodu už Úxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 29xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xoplnení ďalších zákonov treba považovať za naplnenie podmienky uvedenej v čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky. Súdny exekútor postupujúci podľa § 11x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx nie je oprávnený podať odvolanie podľa § 50 ods. 4 EP proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa vyhovelo námietkam proti exekúcii.
Z odôvodnenia
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkom a subsidiárne Občianskym súdnym poriadkom.
Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávnx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx zaplatí za výkon exekučnej činnosti vo výzve uvedenú odmenu, výška ktorej presahuje sumu zodpovedajúcu právnemu predpisu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s. 16 - 210.
MAZÁK, J.: Tvorba judikatúry súdov v kontexte Exekučného poriadku. Právny obzor č. 2/1998.
KUKANOVÁ, E. - KOHÚT, S.: Rozhodnutia súdov x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xx
x x x xx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonu súdnych a iných rozhodnutí. Je teda zrejmé, že zákonné postavenie exekútora má zmiešanú povahu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnu moc súdy (xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí), ktoré inak prislúchajú všeobecným súdom, na neštátny orgán a osobu. Preto sa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou oxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxniteľa.
Naproti tomu exekútor vykonáva svoju činnosť aj ako slobodné povolanie. V zákone sú obsiahnuté aj ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť, že exxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxtorom môže byť len fyzická osoba, ktorej Slovenská republika zverila časť oprávnení prislúchajúcich všeobecným súdom na vykonávanie núteného výkonx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Exekútor je podľa Exekučného poriadku oprávnený aj na vykonávanie inej než exekučnej činnosti. Táto činnosť je upravená v piatej časti zákona a patrx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxcie, doručovanie súdnych písomností, ak o doručenie požiada exekútora súd, a vykonávanie úkonov, na ktoré exekútora poverí rozhodnutím súd. Bližšie x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
2.
Exekxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
a)
exekučný súd, ktorý je príslušný poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd (§ 45 ods. 1 EP);
b)
xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxu (odporovacie spory, spory o vylúčenie veci z vykonávania exekúcie, proti poddlžníkom povinného, o doplnenie exekučného titulu atď.);
c)
súdny exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xákonu.
Miesto exekútora v tejto sústave je determinované aj § 3 EP, v ktorom sa ustanovuje, že exekútor je viazaný rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v exekučnom konaní vyvodiť dôsledky v súlade s výrokom súdneho rozhodnutia rovnako, ako je to v prípade záväznosti právneho názoru súdu vyššieho stupňx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xákonných dôvodov, čo je dôvodom na vrátenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 60 EP).
Exekútor, ako to vyplýva priamo zo zákona, je viazaný rozhodnutxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxím prejudiciálnej otázky, ktorým je súdny exekútor, ale aj exekučný súd viazaný z iných dôvodov, než sú tie, ktoré sú uvedené v § 3 EP ( § 135 ods. 1 a 2 OSPx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx tohto súdu v individuálnej ochrane základných práv a slobôd, najmä vo veciach, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne, že súdny exekútor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxedovšetkým vo veciach, v ktorých sa zistia zbytočné prieťahy.
Súd, ktorý ďalej koná ako exekučný súd ( § 45 ods. 1 a 2 EP), preto nemôže obmedziť alebo zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxok). Tento záver vychádza predovšetkým z čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátny orgán môže konať len na základe ústavy, v jej mexxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxidlo, pokiaľ ide o súdy, je zdôraznené v čl. 144 ods. 1 ústavy, kde sa ustanovuje, že súdy sú viazané len ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvxx xxxxx xxx x xxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxhnuť nevykonávanie (dočasné nepokračovanie) exekúcie len xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxvanie exekúcie dosiahol napríklad tak, že neodkladným opatrením uloží exekútorovi, aby nepokračoval vo vykonávaní exekúcie.
Neodkladné opatrenix xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxútor nie je účastníkom konania, a preto jeho pomery bezodkladne upravovať nemožno. Rovnako u neho niet obavy zo zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia, pxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxadné opatrenie nemožno vydať za žiadnych okolností, prípadne jeho vydaním pomyseľne vypĺňať medzery v procesnej úprave, pretože takýmto neodkladnýx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxe to, čo sme uviedli v ústavnoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príkladu však možno použiť pre každé také rozhodnutie (procesný úkon) exxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtuácie (napr. nepokračovanie v exekúcii alebo jej nevykonávanie).
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a nezávisle. Nezávislosť exekútora nemožno stotožňovať s nezávislosťou súdov (sudcov), ktorú treba považovať za princíp právneho štátu umožňujúci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxá, avšak má zreteľne užší rozsah.
Nezávislosť exekútora vyjadruje predovšetkým to, že exekútor je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxých rovinách. Inštitucionálna nezávislosť exekútora spočíva v tom, že okrem súdu patriaceho do sústavy exekučných orgánov exekútor pri vykonávaní exxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodnutia vynáša slobodne a samostatne a nie je viazaný rozhodnutiami iných štátnych orgánov, okrem roxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxo vymenovania a odvolávania a z presného vymedzenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti je aj nezlučiteľxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xredpokladov ustanovených v § 31 EP. K zárukám treba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný výkon funkcie exxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxáni ľubovoľným úkonom účastníkov a neorganickým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je síce úzko spojenx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxn umožňuje a podmieňuje.
Nestrannosť exekútora osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne oprávnený. Napriek xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiedkom na zabezpečenie nestrannosti exekútora je inštitút zaujatosti (pozri v ďalšom výklade). Za záruku nestrannosti treba pokladať aj poradie, v kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxak, jej vyjadrením je to, že exekútor nezávisle od účastníkov konania zisťuje, či sú, alebo nie sú splnené predpoklady na nútený výkon exekučného titulxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxní postupovať tak, aby sa ako nestranný javil aj navonok a aby vzbudzoval dôveru nielen u účastníkov konania, ale aj u ostatných osôb. Táto požiadavka na xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xožiadavky.
Nestrannosť exekútora vylučuje, aby vystupoval ako judikujúci orgán v konaniach, v ktorých vznikli exekučné tituly.
Exekútor má postaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlývať na jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučnej činnosti.
Ochrana exekútora ako verejného činiteľa sa spája s exekučnou činnosťoux xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxne vyplýva, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti sa môže dopustiť ktoréhokoľvek z trestných činov verejného činiteľa (zneužívania právomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, spravidla podľa Zákonníka práce, podnikaním tak, ako je definované v § 2 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxždého druhu alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a publicistickej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx tento príjem právne alebo fakticky označoval.
Táto inkompatibilita postavenia exekútora sa však netýka jeho účasti v obchodnej spoločnosti, vlastxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxkonávania takej činnosti, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom funkcie exekútora, môže byť disciplinárne opatrenie spočívajúce v zbavení výkonu tejto fxxxxxx xx xxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxetkých tvaroch v celom texte zákona nahradili slovami "výkon funkcie exekútora" v príslušnom tvare. Z toho vyvodzujeme, že v § 6, ktorý používa pojem "čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnkcie exekútora rozumieme plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxekútor je zdaniteľnou osobou, pretože vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a vykonáva ju ako slobodné povolanie podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x
x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x
ústavný zákon č. 460/1992 Zb. (Ústxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxx x xx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx
xxxxn č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zákon č. 167/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z.xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxu ústavnou. Jej nesplnenie je postačujúcim dôvodom na rozhodnutie o odmietnutí sťažnosti. Z uvedeného dôvodu už Ústavný súd Slovenskej republiky vo sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxnskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.
2. Zákon Národnej rady Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxovať za naplnenie podmienky uvedenej v čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky. Súdny exekútor postupujúci podľa § 119 EP v prípade, keď "vykonáva rozhodnxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxť odvolanie podľa § 50 ods. 4 EP proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa vyhovelo námietkam proti exekúcii.
Z odôvodnenia
Exekútor v exekučnom xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxianskym súdnym poriadkom.
Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah.
Na strane súxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxučnej činnosti vo výzve uvedenú odmenu, výška ktorej presahuje sumu zodpovedajúcu právnemu predpisu.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Cdo 58/2009 (Zo súdnxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxxxx x.: Tvorba judikatúry súdov v kontexte Exekučného poriadku. Právny obzor č. 2/1998.
KUKANOVÁ, E. - KOHÚT, S.: Rozhodnutia súdov v exekučnom konaní. Bxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x
x x x xx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxjmé, že zákonné postavenie exekútora má zmiešanú povahu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnu moc súdy (článok 141 Ústavy Slovenskej republiky).
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxbecným súdom, na neštátny orgán a osobu. Preto sa ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na exekučnú činnosť. Prenesenie časxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvoju činnosť aj ako slobodné povolanie. V zákone sú obsiahnuté aj ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť, že exekútor vykonáva svoju činnosť ako slobodnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, po splnení zákonom ustanovených podmienok a len v jeho rozsahu a na tento účel jej priznala postavxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xiatej časti zákona a patrí k nej spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie formou zápisnice, prijímanie peňazí, listín a hnuteľných vecí do úschovy v súxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xozhodnutím súd. Bližšie k tejto činnosti exekútora pozri komentár k piatej časti.
2.
Exekútor je osobou určenou a splnomocnenou na exekučnú činnoxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd (§ 45 ods. 1 EP);
b)
súd, ktorý koná v riadnom inštančnom postupe podľa všeobecných predpisov Civilného spoxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinného, o doplnenie exekučného titulu atď.);
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xrimerane aj z Civilného sporového poriadku, prípadne z vykonávacích predpisov k zákonu.
Miesto exekútora v tejto sústave je determinované aj § 3 EP, v xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxdenému pod písm. a) a b). Exekútor ako výkonný orgán musí z každého rozhodnutia súdu v exekučnom konaní vyvodiť dôsledky v súlade s výrokom súdneho rozhoxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiž môže dôjsť k vysloveniu neprípustnosti exekúcie alebo k jej zastaveniu z iných zákonných dôvodov, čo je dôvodom na vrátenie poverenia na vykonanie exxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdneho alebo správneho) je iba vyriešením prejudiciálnej otázky, ktorým je súdny exekútor, ale aj exekučný súd viazaný z iných dôvodov, než sú tie, ktorx xx xxxxxxx x x x xx x x xxx xxxx x x x xxxx x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x súlade právnych predpisov a aj nálezom tohto súdu v individuálnej ochrane základných práv a slobôd, najmä vo veciach, v ktorých Ústavný súd Slovenskej xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alebo konal už bez jeho porušovania, predovšetkým vo veciach, v ktorých sa zistia zbytočné prieťahy.
Súd, ktorý ďalej koná ako exekučný súd ( § 45 ods. 1 a 2 EP), preto nemôže obmedziť alebo zastaviť postup súdneho exekútora iným rozhodnutímx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátny orgán môže konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x ústavy, kde sa ustanovuje, že súdy sú viazané len ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom. V rovnakom rozsahu jx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxrý ďalej koná ako exekučný súd, môže rozhodovať, ak chce dosiahnuť nevykonávanie (dočasné nepokračovanie) exekúcie len tak, že povolí odklad exekúcix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxíklad tak, že neodkladným opatrením uloží exekútorovi, aby nepokračoval vo vykonávaní xxxxxxxxx
Neodkladné opatrenie možno vydať len z dvoch dôvodov, a to buď treba bezodkladne upraviť pomery účastníkov, alebo je obava, že exekúcia bude ohrozexx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu súdneho rozhodnutia, pretože ako štátom poverená a splnomocnená osoba má nielen právo, ale aj povinnosť vykonať exekúciu. Z tohto stručného odôvodnxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtože takýmto neodkladným opatrením by sa porušil zákonný zákaz, ktorého obsahom je nemožnosť prerušenia exekučného konania podľa § 36 ods. 5 EP.
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxoprávnej rovine. Závery vyvodené vo vzťahu k tomuto príkladu však možno použiť pre každé také rozhodnutie (procesný úkon) exekučného súdu, ktoré nemá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxnie v exekúcii alebo jej nevykonávanie).
3.
Postavenie exekútora je vymedzené len zákonom. Tento inštitút neupravuje žiadna ústavná norma. Exekxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovať za princíp právneho štátu umožňujúci riadne fungovanie orgánov súdnej moci. Táto inštitucionálna nezávislosť (viažuca sa na exekútora ako inštxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 ústavy a rozhodnutiami súdov patriacich do sústavy exekučných orgánov. Ixxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkučných orgánov exekútor pri vykonávaní exekučnej činnosti nie je povinný rešpektovať pokyny iných štátnych orgánov. Funkčne exekútor podlieha iba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxdnom prípade exekútor nie je závislý od účastníkov exekučného konania.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxsného vymedzenia podmienok na jeho disciplinárny postih. Do istej miery zárukou jeho nezávislosti je aj nezlučiteľnosť funkcie exekútora s pracovnýx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx. K zárukám treba zahrnúť aj hmotné zabezpečenie exekútora (odmenu). Významnou zárukou je kvalitný výkon funkcie exekútora, ktorý chráni exekútora pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a neorganickým krokom mariacim účel exekučnej činnosti.
Nestrannosť výkonu funkcie exekútora je síce úzko spojená s nezávislosťou exekútora, má všxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxnosť exekútora osobitne zvýrazňuje požiadavka zákona, že výber exekútora uskutočňuje výlučne oprávnený. Napriek tomu exekútor musí vykonávať exekxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti exekútora je inštitút zaujatosti (pozri v ďalšom výklade). Za záruku nestrannosti treba pokladať aj poradie, v ktorom je exekútor povinný vykonávxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxor nezávisle od účastníkov konania zisťuje, či sú, alebo nie sú splnené predpoklady na nútený výkon exekučného titulu. Na jeho nestrannosť nesmie vplýxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxanný javil aj navonok a aby vzbudzoval dôveru nielen u účastníkov konania, ale aj u ostatných osôb. Táto požiadavka na nestrannosť je veľmi významná. Trxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxektované spomenuté požiadavky.
Nestrannosť exekútora vylučuje, aby vystupoval ako judikujúci orgán v konaniach, v ktorých vznikli exekučné xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxaz pre každého akokoľvek vplývať na jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučnej činnosti.
Ochrana exekútora ako verejného činiteľa sa sxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo verejného činiteľa súčasne vyplýva, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti sa môže dopustiť ktoréhokoľvek z trestných činov verejného činitexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxatkárstva).
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, spravidla podľa Zákonníka práce, podnikaníx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe obchodnej spoločnosti každého druhu alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, uxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxem bez ohľadu na to, ako by sa tento príjem právne alebo fakticky označoval.
Táto inkompatibilita postavenia exekútora sa však netýka jeho účasti v obcxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxu exekútora.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtorá nie je zlučiteľná s výkonom funkcie exekútora, môže byť disciplinárne opatrenie spočívajúce v zbavení výkonu tejto funkcie [§ 220 ods. 1, § 16 ods. x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona nahradili slovami "výkon funkcie exekútora" v príslušnom tvare. Z toho vyvodzujeme, že v § 6, ktorý používa pojem "činnosť exekútorského úraduxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona."
5.
Súdny exekxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxu, pretože vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a vykonáva ju ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov.
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x
x xx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x
ústavný zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava Slovexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
§ x x xxx x xx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxelávaní (školský zákon)
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)
zákon č. 440/2015 Z.z. o športe
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Judikatúra
1. Podmienka požadujúca, aby vo veci ochrany konkrétneho práva xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu už Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí nehodnotí dodržanie či nedodržanie ostatných podmienok uvedených v § 53 zákona č. 38/1993 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/1995 Z.z.
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa § 119 EP v prípade, keď "vykonáva rozhodnutie", sa nemôže dostať do postavenia osoby konajúcej v rozpore s čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
Uznesxxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, ktorému je zverený výkon verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom Exekučným poriadxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxy vzťah.
Na strane súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 OZ tým, že povinný mu na základe výzvy [§ 47 ods. 1 písm. a) EP] xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x Cdo 58/2009 (Zo súdnej praxe č. 13/2010)
Literatúra
MAZÁK, J.: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese. Bratislava, IURA EDITION 1997, xx xx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v exekučnom konaní. Bratislava, Elita 1998.
§ 7
K § 7
Zákon konštituoval orgán záujmovej samosprávy exekútorov na princípe povinného členstvx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxeňujú do sústavy orgánov verejnej moci. Slovenská komora exekútorov má svoje orgány, pôsobnosť a funkcie (bližšie k tomu pozri výklad k § 212 až 218 EP).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx xx
x x x x
x x x x x
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavodlivosti Slovenskej republiky.
1.
Opodstatnenosť dohľadu nad činnosťou exekútorov vyplýva z toho, že štát preniesol na exekútorov časť opráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ktorý bude dohliadať na to, akým spôsobom sa tieto oprávnenia vykonávajú, najmä či sa používajú v súlade s účelom zákona.
Sporné je, či ministerstvo spxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxj. na verejnoprávnu zložku činnosti exekútorov.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxonom tak, aby nevznikali pochybnosti, či pri výkone tohto dohľadu nedochádza k takému konaniu, ktoré je v rozpore so zákonom. Tieto pochybnosti potvrdxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa to, aby marili účel najmä takých postupov ministerstva spravodlivosti, ktorých cieľom bolo urýchlené zistenie zákonnosti postupu súdneho exekútoxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrej dodržiavanie je jedným z nevyhnutných predpokladov právnej istoty. Aj keď pojem zákonnosť má dva aspekty, aplikačný a legislatívny, dôraz pri výkxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xaždý, aj štát, štátny orgán a osoba, ktorá koná v mene štátu (a takouto osobou je aj súdny exekútor), musí dodržiavať právo, inak ho postihne sankcia, ktoxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxhopiteľne, nejde iba o Exekučný poriadok, ale o celý platný poriadok Slovenskej republiky.
Preventívna ochrana zákonnosti sa bude vykonávať pravidxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxžnenie účelovej previerky je potrebné so zreteľom na to, že v priebehu činnosti exekútora nemožno vylúčiť vznik situácie, ktorá si vyžiada takúto prevxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxpoch súdneho exekútora, vydávanie rozhodnutí, na ktoré exekútor nie je oprávnený).
Významným doplnkom štátneho dohľadu sú správy Slovenskej komorx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe pravidelných previerok.
Pri výkone štátneho dohľadu musí súdny exekútor predložiť ministerstvu spis bez zbytočného odkladu, t.j. v ten istý deň. Ax xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xen z dôvodu, že potrebuje - po doručení žiadosti o predloženie spisu - urobiť ešte nejaké úkony. Predložením spisu sa rozumie osobné predloženie (exekúxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnisterstva, ktorý sa preukáže poverením na takýto úkon štátneho dohľadu.
Podľa povahy veci (predmetu štátneho dohľadu) exekútor musí poskytnúť aj ixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxl činný v konkrétnej exekúcii, a umožniť jeho vypočutie a pod.
Nesplnenie týchto povinností zákon kvalifikuje ako disciplinárne previnenie exekútoxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxné (arg.: "spolupôsobí"). Vzťahuje sa v podstate na konkrétne úkony ministerstva urobené v rámci štátneho dohľadu. Príkladom spolupôsobenia je podaxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxnie spisu bez zbytočného odkladu, ak je spis alebo jeho časť na komore a podobne.
2.
Novela z roku 1999 zrušila
numerus clausus
, a preto minister spravodlivosti vymenuje za exekútora každého, kto splní zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxanie odporúča, vznikla otázka záväznosti alebo iného účinku takého vyjadrenia na postup ministra spravodlivosti. Všeobecne sa zastáva názor, že takxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xj vtedy, ak jeho vymenovanie komora výslovne neodporúča, bez ohľadu na dôvod negatívneho stanoviska komory. Z toho vyplýva, že vyjadrenie komory je naxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxtok, podľa ktorého sa vymenovanie neodporúča, pretože v navrhovanom sídle uchádzača pôsobí už viacero exekútorov, je skôr len reakciou na zrušenie
nuxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrov.
S účinnosťou od 1. novembra 2013 sa do Exekučného poriadku vracia výberové konanie ako predpoklad pre vymenovanie za súdneho exekútora (pozri aj xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkútora do iného obvodu krajského súdu. K zmene došlo v súvislosti s náhodným prideľovaním návrhov na vykonanie exekúcie medzi jednotlivých exekútorox xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxora do iného obvodu krajského súdu musí byť odôvodnená konkrétnymi dôvodmi, aby nedochádzalo k špekulatívnym žiadostiam o preloženie exekútorov do oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxster si na účel rozhodnutia o preložení môže vyžiadať stanovisko komory, ktoré však pre neho nie je záväzné. Minister by pri rozhodovaní mal zobrať do úvxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtorovi náhodne pridelené do času, kým bol preložený do iného obvodu krajského súdu. Zastávame názor, že v konaniach by mal pokračovať ten istý exekútorx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosti, kto je oprávnený rozhodnúť o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti. V súlade s inými zákonnými úpravami dostal toto oprávnenie orgán, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosti ani v prípadoch trestného stíhania. To spôsobovalo zbytočné problémy orgánom činným v trestnom konaní pri zisťovaní skutkového stavu.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx x x x x x
x xx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 9b
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxrové konanie
§ 10
K § 10 až 11
1.
Splnenie predpokladov na vymenovanie za exekútora je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa občan mohol prihlásxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx žiadna odchýlka alebo diferencovaný prístup k osobe, ktorá sa prihlási do výberového konania.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa posudzuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx § 16 ods. 2 písm. b) EP]. Vymenovaniu nebráni dvojité štátne občianstvo.
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého práva. K jej obmedzeniu alebo pozbaveniu súdnym rozhodnutím nesmie dôjsť po celý čas výkonu funkcie exekútora. Záver o obmedzení alebo pozbavení sxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepredpokladá určenie vekovej hranice na vymenovanie za exekútora. Nemožno však pochybovať, že so zreteľom na podmienku vzdelania a odbornej praxe txxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
K odseku 1 písm. b)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxanie súdneho exekútora sa v priebehu existencie inštitútu súdneho exekútora vyvíjali. Uvedené ustanovenie bolo menené od nadobudnutia účinnosti Exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkého vzdelania (pozri aj § 230 EP) a osobu s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo získaným na vtedajšej Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti, záxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxe (pozri aj § 231 a § 238 ods. 5 EP). Ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie v dvojstupňovom programe vzdelávania (rozdelenie právnického štúdia xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxom odbore právo na právnickej fakulte. Vzdelanie v odbore právo získané na inej ako právnickej fakulte postačuje len na zotrvanie exekútorov v exekútoxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx x)
Bezúhonnosť treba v tomto smere posudzovať tak, že uchádzač o funkciu exekútora nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Začatie trestxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxr o nedostatku bezúhonnosti. Bezúhonnosť sa potvrdzuje odpisom z registra trestov.
K odseku 1 písm. d)
Exekučnou praxou sa rozumie prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikácie druhého stupňa v odbore právo. Do exekučnej praxe Komora obligatórne započíta prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxj praxe započítať aj inú právnu prax (t.j. prax získanú v inom pracovnom zaradení, v ktorom tvorila pracovnú náplň právna
agenda
). Započítanie tejto inxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý v zozname exekútorských koncipientov spĺňa predpoklady ustanovené v § 10 ods. 1 písm. a) až d), komora mu povinne umožní účasť na odbornej skúške. Tohtx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xkúške v najbližšom termíne konania týchto skúšok." Vynucovanie takéhoto rozsudku by bolo možné len ukladaním pokút podľa § 192 EP.
Odbornou skúškou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkonať ten, kto zložil odbornú justičnú skúšku, sudcovskú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku. Tieto skúšky komora musx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxal odbornú skúšku. Takéto prípady sa vyskytovali v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, keď občania boli do funkcií sudcov a prokurátorov ustanovoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xznávajú za odbornú skúšku podľa Exekučného poriadku, je taxatívny.
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxie v právnických povolaniach.
K odseku 1 písm. h)
S účinnosťou od 1. novembra 2013 je ďalším predpokladom pre vymenovanie za súdneho exekútora úspešxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa prihláseného uchádzača do výberového konania.
Minister podľa svojho uváženia (arg. "môže") vyhlási výberové konanie namiesto súdneho exekútorx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xunkcie zanikol, nie je prevzatá náhradníkom alebo nástupcom (§ 16);
b)
je potrebné zvýšiť počet súdnych exekútorov v tom-ktorom kraji.
Výberové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonania sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 327/2013 Z.z.
Účelom výberového konania je overiť ľudské, morálne a odborné vlastxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnie úspešného uchádzača za súdneho exekútora.
Súvisiace ustanovenia k § 10 až 11
§ 16 ods. 2 písm. b), § 214 ods. 1 písm. i), § 230 ods. 1, § 231 EP
Súvisxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x x x xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xdvokácii v znení neskorších predpisov
zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 327/2013 Z.z., ktorou sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xzdelaním získaným na Vysokej škole ZNB, ktorá neposkytovala univerzálne právnické vzdelanie a mala iné obsahové zameranie. To platí bez ohľadu na to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxry, podľa ktorého v zmysle zákona o advokácii do zoznamu advokátov alebo advokátskych koncipientov možno zapísať len osoby, ktoré získali vysokoškolxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx bývalej Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti nespĺňa podmienku "získania právnického vzdelania v Slovenskej republike" uvedenú v § 21 ods. 1 písxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov. Platí to bez ohľadu na skutočnosť, či po absolvovaní Vysokej školy ZNB vykonal rigoróznu skúšku a získal titul "doktor práv (JUDr.)".
Rozsudxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
x x xx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xýpočet predpokladov uvedených v zákone je taxatívny. Po uplynutí doby uvedenej v § 230 ods. 1 EP nie je prípustná žiadna odchýlka alebo diferencovaný prxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxianstvo musí jestvovať pri vymenovaní za exekútora a musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora [porovnaj § 16 ods. 2 písm. b) EP]. Vymenovaniu nebrxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ako základného predpisu súkromného práva. K jej obmedzeniu alebo pozbaveniu súdnym rozhodnutím nesmie dôjsť po celý čas výkonu funkcie exekútora. Záxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadobudol právoplatnosť. Zákon nepredpokladá určenie vekovej hranice na vymenovanie za exekútora. Nemožno však pochybovať, že so zreteľom na podmixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xožnosť vymenovania za exekútora.
K odseku 1 písm. b)
Požiadavky zákonodarcu na vzdelanie súdneho exekútora sa v priebehu existencie inštitútu súdneho exekútora vyvíjali. Uvedené ustanovenie bolo menxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxobu bez vysokoškolského právnického vzdelania (pozri aj § 230 EP) a osobu s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo získaným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého stupňa získané v odbore právo na právnickej fakulte (pozri aj § 231 a § 238 ods. 5 EP). Ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie v dvojstupňoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxsokoškolského štúdia musel uchádzač absolvovať v študijnom odbore právo na právnickej fakulte. Vzdelanie v odbore právo získané na inej ako právnickxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xa ktorých sa získava vysokoškolské vzdelanie, upravuje zákon o vysokých školách.
K odseku 1 písm. c)
Bezúhonnosť treba v tomto smere posudzovať takx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxlivostný trestný čin (napr. podľa § 149 TZ), prípadne postih za priestupok zásadne nedovoľujú záver o nedostatku bezúhonnosti. Bezúhonnosť sa potvrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxeného vyplýva, že za exekučnú prax možno považovať len prax, nadobudnutú po získaní vysokoškolskej kvalifikácie druhého stupňa v odbore právo. Do exexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta.
Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax (t.j. prax získanú v inom pracovnom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxm. e)
Ak zamestnanec súdneho exekútorx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxške. Tohto nároku na vyskúšanie sa možno domôcť na súde, a to žalobou na plnenie. Petit žaloby môže znieť: "Komora je povinná umožniť žalobcovi účasť na oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxu skúškou exekútora sa rozumie skúška podľa skúšobného poriadku vydaného Prezídiom Slovenskej komory exekútorov. Skúšku podľa Exekučného poriadku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xomora musí uznať ako skúšky podľa Exekučného poriadku. Nestačí však, aby uchádzač o funkciu exekútora bol predtým sudcom alebo prokurátorom bez toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ustanovovaní bez odbornej skúšky. Preto vykonanie skúšky treba riadne preukázať predpísaným osvedčením o jej úspešnom vykonaní.
Výpočet skúšok, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
Uvedené predpoklady sú prejavom tzv. nulovej tolerancie v právnických povolaniach.
K odseku 1 písm. h)
S účinnosťou od 1. novembra 2013 je ďalším prxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpoklady vymenovania sa stávajú predpokladmi zaradenia prihláseného uchádzača do výberového konania.
Minister podľa svojho uváženia (arg. "môžexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx súdneho exekútora a
agenda
exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol, nie je prevzatá náhradníkom alebo nástupcom (§ 16);
b)
je potrebné zvýšiť poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu spôsobom uvedeným v zákone. Podrobnosti výberového konania sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 327/2013 Z.z.
Účelom výberxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxe pozitívneho výsledku) navrhnúť ministrovi vymenovanie úspešného uchádzača za súdneho exekútora.
Súvisiace xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x 9 a 10 OZ
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxní neskorších predpisov
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Zxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xtorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Judikatúra
Vzdelanie získané na právnickej fakulte nie je totoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxu na to, že absolvent takejto vysokej školy získal titul JUDr. na právnickej fakulte.
Nález ÚS ČR č. 225/1995
Opodstatnený je názor Českej advokátskxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxkoškolské vzdelanie na právnickej fakulte v ČSFR (
teraz v Českej republike a v Slovenskej republike - pozn. autora
Sp. zn. 22 Co 223/94 (MS Praha)
Absxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxs. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xp. zn. 4 Cdo 113/97 (Zo súdnej praxe č. 1/1998)
§ 10b
K § 10 až 11
1.
Splnenie predpokladov na vymenovanie za exekútora je nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xo uplynutí doby uvedenej v § 230 ods. 1 EP nie je prípustná žiadna odchýlka alebo diferencovaný prístup k osobe, ktorá sa prihlási do výberového konania.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxsí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora [porovnaj § 16 ods. 2 písm. b) EP]. Vymenovaniu nebráni dvojité štátne občianstvo.
K odseku 1 písm. a)
Spxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxeniu alebo pozbaveniu súdnym rozhodnutím nesmie dôjsť po celý čas výkonu funkcie exekútora. Záver o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe vekovej hranice na vymenovanie za exekútora. Nemožno však pochybovať, že so zreteľom na podmienku vzdelania a odbornej praxe táto hranica je vlastne xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxnené od nadobudnutia účinnosti Exekučného poriadku niekoľkokrát. Od pôvodnej koncepcie, podľa ktorej bolo možné vymenovať za súdneho exekútora aj oxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxle Zboru národnej bezpečnosti, zákonodarca postupne dospel k právnej úprave striktne vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa (rozdelenie právnického štúdia na bakalárske a magisterské sa uplatňuje od akademického roka 2005/2006), obidva stupne vysokoškolského štúdia muxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx na zotrvanie exekútorov v exekútorskom stave (pozri § 243a EP), ktorí boli vymenovaní do 31. decembra 2012.
Predpoklady, za ktorých sa získava vysoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxekútora nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Začatie trestného stíhania za taký čin alebo odsúdenie za nedbanlivostný trestný čin (naxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestov.
K odseku 1 písm. d)
Exekučnou praxou sa rozumie prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxo stupňa v odbore právo. Do exekučnej praxe Komora obligatórne započíta prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xnú právnu prax (t.j. prax získanú v inom pracovnom zaradení, v ktorom tvorila pracovnú náplň právna
agenda
). Započítanie tejto inej právnej praxe je moxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxoklady ustanovené v § 10 ods. 1 písm. a) až d), komora mu povinne umožní účasť na odbornej skúške. Tohto nároku na vyskúšanie sa možno domôcť na súde, a to žaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhoto rozsudku by bolo možné len ukladaním pokút podľa § 192 EP.
Odbornou skúškou exekútora sa rozumie skúška podľa skúšobného poriadku vydaného Prezxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxkurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku. Tieto skúšky komora musí uznať ako skúšky podľa Exekučného poriadku. Nestačí však, aby uchádxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxdemdesiatych rokoch, keď občania boli do funkcií sudcov a prokurátorov ustanovovaní bez odbornej skúšky. Preto vykonanie skúšky treba riadne preukáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
K odseku 1 písm. f) a g)
Uvedené predpoklady sú prejavom tzv. nulovej tolerancie v právnických povolaniach.
K odseku 1 písm. h)
S účinnosťou od 1. noxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti. Doterajšie predpoklady vymenovania sa stávajú predpokladmi zaradenia prihláseného uchádzača do výberového konania.
Minister podľa svojxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx k zániku výkonu funkcie súdneho exekútora a
agenda
exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol, nie je prevzatá náhradníkom alebo nástupcom (§ 16);
bx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvou komisiou, kreovanou spôsobom uvedeným v zákone. Podrobnosti výberového konania sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 327/2xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxamozrejme, len v prípade pozitívneho výsledku) navrhnúť ministrovi vymenovanie úspešného uchádzača za súdneho exekútora.
Súvisiace xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x x x xx xx
xxxxx x. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxjú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Judikatúra
Vzdelanie získané na právnickej fakulte nie je totožné so vzdelaním zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxnt takejto vysokej školy získal titul JUDr. na právnickej fakulte.
Nález ÚS ČR č. 225/1995
Opodstatnený je názor Českej advokátskej komory, podľa kxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnie na právnickej fakulte v ČSFR (
teraz v Českej republike a v Slovenskej republike - pozn. autora
Sp. zn. 22 Co 223/94 (MS Praha)
Absolvent bývalej Vyxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxna č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Pxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
x x xx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xa exekútora je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa občan mohol prihlásiť do výberového konania (konkurzu).
Výpočet predpokladov uvedených v zákone xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxového konania.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa posudzuje podľa zákona č. 40/1993 Z.z. Štátne občianstvo musí jestvovať pri vymenovaní zx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxu 1 písm. a)
Spôsobilosť na právne úkony musí byť úplná a posudzuje sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného predpisu súkromného práxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlosti na právne úkony u súdneho exekútora má však zákonné dôsledky len v prípade, keď rozsudok príslušného súdu nadobudol právoplatnosť. Zákon nepredxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnica je vlastne určená tak, že vznik spôsobilosti na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka ešte neznamená možnosť vymenovania za exekútora.
K odsxxx x xxxxx xx
Požiadavky zákonodarcu na vzdxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoľkokrát. Od pôvodnej koncepcie, podľa ktorej bolo možné vymenovať za súdneho exekútora aj osobu bez vysokoškolského právnického vzdelania (pozri ax x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpel k právnej úprave striktne vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v odbore právo na právnickej fakulte (pozri aj § 231 a § 238 oxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxrské sa uplatňuje od akademického roka 2005/2006), obidva stupne vysokoškolského štúdia musel uchádzač absolvovať v študijnom odbore právo na právnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxa EP), ktorí boli vymenovaní do 31. decembra 2012.
Predpoklady, za ktorých sa získava vysokoškolské vzdelanie, upravuje zákon o vysokých školách.
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xin. Začatie trestného stíhania za taký čin alebo odsúdenie za nedbanlivostný trestný čin (napr. podľa § 149 TZ), prípadne postih za priestupok zásadnx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c). Z uvedeného vyplýva, že za exekučnx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxórne započíta prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí, v ktorom tvorila pracovnú náplň právna
agenda
). Započítanie tejto inej právnej praxe je možné maximálne v trvaní dvoch rokov.
K odseku 1 písm. e)
Ax xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxnne umožní účasť na odbornej skúške. Tohto nároku na vyskúšanie sa možno domôcť na súde, a to žalobou na plnenie. Petit žaloby môže znieť: "Komora je povixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Prezídiom Slovenskej komory exekútorov. Skúšku podľa Exekučného poriadku nemusí vykonať ten, kto zložil odbornú justičnú skúšku, sudcovskú skúškux xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xchádzač o funkciu exekútora bol predtým sudcom alebo prokurátorom bez toho, aby vykonal odbornú skúšku. Takéto prípady sa vyskytovali v šesťdesiatycx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxeukázať predpísaným osvedčením o jej úspešnom vykonaní.
Výpočet skúšok, ktoré sa uznávajú za odbornú skúšku podľa Exekučného poriadku, je taxatívxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx 1. novembra 2013 je ďalším predpokladom pre vymenovanie za súdneho exekútora úspešné absolvovanie výberového konania, vyhláseného ministrom spravxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx svojho uváženia (arg. "môže") vyhlási výberové konanie namiesto súdneho exekútora v obvode krajského súdu v dvoch alternatívnych prípadoch:
a)
dxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx;
b)
je potrebné zvýšiť počet súdnych exekútorov v tom-ktorom kraji.
Výberové konanie, organizačne zabezpečené Komorou, sa uskutočňuje pred výxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x27/2013 Z.z.
Účelom výberového konania je overiť ľudské, morálne a odborné vlastnosti uchádzača o tento úrad verejnej moci a na základe jeho výsledkxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia k § 10 až 11
§ xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x x x xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh školách v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 385/2xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm konaní na funkciu súdneho exekútora
Judikatúra
Vzdelanie získané na právnickej fakulte nie je totožné so vzdelaním získaným na Vysokej škole Zxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xískal titul JUDr. na právnickej fakulte.
Nález ÚS ČR č. 225/1995
Opodstatnený je názor Českej advokátskej komory, podľa ktorého v zmysle zákona o adxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v ČSFR (
teraz v Českej republike a v Slovenskej republike - pozn. autora
Sp. zn. 22 Co 223/94 (MS Praha)
Absolvent bývalej Vysokej školy Zboru národnex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxch exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Platí to bez ohľadu na skutoxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
x x xx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkou na to, aby sa občan mohol prihlásiť do výberového konania (konkurzu).
Výpočet predpokladov uvedených v zákone je taxatívny. Po uplynutí doby uvedxxxx x x xxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx Slovenskej republiky sa posudzuje podľa zákona č. 40/1993 Z.z. Štátne občianstvo musí jestvovať pri vymenovaní za exekútora a musí trvať po celý čas vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx úkony musí byť úplná a posudzuje sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného predpisu súkromného práva. K jej obmedzeniu alebo pozbavenxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxútora má však zákonné dôsledky len v prípade, keď rozsudok príslušného súdu nadobudol právoplatnosť. Zákon nepredpokladá určenie vekovej hranice na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx spôsobilosti na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka ešte neznamená možnosť vymenovania za exekútora.
K odseku 1 písm. b)
Požiadavky zákonodarcu na vzdelanie súdneho exekútora sa v priebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxického vzdelania (pozri aj § 230 EP) a osobu s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo získaným na vtedajšej Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxlte (pozri aj § 231 a § 238 ods. 5 EP). Ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie v dvojstupňovom programe vzdelávania (rozdelenie právnického štúdxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxjnom odbore právo na právnickej fakulte. Vzdelanie v odbore právo získané na inej ako právnickej fakulte postačuje len na zotrvanie exekútorov v exekúxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon o vysokých školách.
K odseku 1 písm. c)
Bezúhonnosť treba v tomto smere posudzovať tak, že uchádzač o funkciu exekútora nebol právoplatne odsúxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxstih za priestupok zásadne nedovoľujú záver o nedostatku bezúhonnosti. Bezúhonnosť sa potvrdzuje odpisom z registra trestov.
K odseku 1 písm. d)
Exxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxého vyplýva, že za exekučnú prax možno považovať len prax, nadobudnutú po získaní vysokoškolskej kvalifikácie druhého stupňa v odbore právo. Do exekuxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta.
Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax (t.j. prax získanx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxov.
K odseku 1 písm. e)
Ak zamestnanec súdneho exekútora zapísaný v zozname exekútorských koncipientov spĺňa predpoklady ustanovené v § 10 ods. 1 píxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xôže znieť: "Komora je povinná umožniť žalobcovi účasť na odbornej skúške v najbližšom termíne konania týchto skúšok." Vynucovanie takéhoto rozsudku xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poriadku nemusí vykonať ten, kto zložil odbornú justičnú skúšku, sudcovskú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku. Tietx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez toho, aby vykonal odbornú skúšku. Takéto prípady sa vyskytovali v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, keď občania boli do funkcií sudcov a prokxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxt skúšok, ktoré sa uznávajú za odbornú skúšku podľa Exekučného poriadku, je taxatívny.
K odseku 1 písm. f) a g)
Uvedené predpoklady sú prejavom tzv. nxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekútora úspešné absolvovanie výberového konania, vyhláseného ministrom spravodlivosti. Doterajšie predpoklady vymenovania sa stávajú predpoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xúdneho exekútora v obvode krajského súdu v dvoch alternatívnych prípadoch:
a)
došlo k zániku výkonu funkcie súdneho exekútora a
agenda
exekútorax xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxaji.
Výberové konanie, organizačne zabezpečené Komorou, sa uskutočňuje pred výberovou komisiou, kreovanou spôsobom uvedeným v zákone. Podrobnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxe a odborné vlastnosti uchádzača o tento úrad verejnej moci a na základe jeho výsledkov (samozrejme, len v prípade pozitívneho výsledku) navrhnúť minixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x, § 231 EP
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x x x xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxz. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov
zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxelanie získané na právnickej fakulte nie je totožné so vzdelaním získaným na Vysokej škole ZNB, ktorá neposkytovala univerzálne právnické vzdelanie x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxx/1995
Opodstatnený je názor Českej advokátskej komory, podľa ktorého v zmysle zákona o advokácii do zoznamu advokátov alebo advokátskych koncipiexxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xozn. autora
Sp. zn. 22 Co 223/94 (MS Praha)
Absolvent bývalej Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti nespĺňa podmienku "získania právnického vzxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Platí to bez ohľadu na skutočnosť, či po absolvovaní Vysokej školy ZNB vykonal rigorózxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxho konania (konkurzu).
Výpočet predpokladov uvedených v zákone je taxatívny. Po uplynutí doby uvedenej v § 230 ods. 1 EP nie je prípustná žiadna odchýlxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1993 Z.z. Štátne občianstvo musí jestvovať pri vymenovaní za exekútora a musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora [porovnaj § 16 ods. 2 písmx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxní Občianskeho zákonníka ako základného predpisu súkromného práva. K jej obmedzeniu alebo pozbaveniu súdnym rozhodnutím nesmie dôjsť po celý čas výkxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xozsudok príslušného súdu nadobudol právoplatnosť. Zákon nepredpokladá určenie vekovej hranice na vymenovanie za exekútora. Nemožno však pochybovxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákonníka ešte neznamená možnosť vymenovania za exekútora.
K odseku 1 písm. b)
Požiadavky zákonodarcu na vzdelanie súdneho exekútora sa v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxokrát. Od pôvodnej koncepcie, podľa ktorej bolo možné vymenovať za súdneho exekútora aj osobu bez vysokoškolského právnického vzdelania (pozri aj § 2xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k právnej úprave striktne vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v odbore právo na právnickej fakulte (pozri aj § 231 a § 238 ods. x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxé sa uplatňuje od akademického roka 2005/2006), obidva stupne vysokoškolského štúdia musel uchádzač absolvovať v študijnom odbore právo na právnickxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xP), ktorí boli vymenovaní do 31. decembra 2012.
Predpoklady, za ktorých sa získava vysokoškolské vzdelanie, upravuje zákon o vysokých školách.
K oxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Začatie trestného stíhania za taký čin alebo odsúdenie za nedbanlivostný trestný čin (napr. podľa § 149 TZ), prípadne postih za priestupok zásadne nexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxeného vyplýva, že za exekučnú prax možno považovať len prax, nadobudnutú po získaní vysokoškolskej kvalifikácie druhého stupňa v odbore právo. Do exexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta.
Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax (t.j. prax získxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xokov.
K odseku 1 písm. e)
Ak zamestnanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xčasť na odbornej skúške. Tohto nároku na vyskúšanie sa možno domôcť na súde, a to žalobou na plnenie. Petit žaloby môže znieť: "Komora je povinná umožniť xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa § 192 EP.
Odbornou skúškou exekútora sa rozumie skúška podľa skúšobného poriadku vydaného Prezídiom Slovenskej komory exekútorov. Skúšku podľa Exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxúšku. Tieto skúšky komora musí uznať ako skúšky podľa Exekučného poriadku. Nestačí však, aby uchádzač o funkciu exekútora bol predtým sudcom alebo proxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxdcov a prokurátorov ustanovovaní bez odbornej skúšky. Preto vykonanie skúšky treba riadne preukázať predpísaným osvedčením o jej úspešnom vykonaníx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxlovej tolerancie v právnických povolaniach.
K odseku 1 písm. h)
S účinnosťou od 1. novembra 2013 je ďalším predpokladom pre vymenovanie za súdneho exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxladmi zaradenia prihláseného uchádzača do výberového konania.
Minister podľa svojho uváženia (arg. "môže") vyhlási výberové konanie namiesto súxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxxx ktorému výkon funkcie zanikol, nie je prevzatá náhradníkom alebo nástupcom (§ 16);
b)
je potrebné zvýšiť počet súdnych exekútorov v tom-ktorom kraxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxti výberového konania sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 327/2013 Z.z.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, len v prípade pozitívneho výsledku) navrhnúť ministrovi vymenovanie úspešného uchádzača za súdneho exekútora.
Súvisiace ustanovenia k § 10 až 11
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x x x xx xx
xxxxx xx xxx/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Judikatúra
Vzdelanie získané na právnickej fakulte nie je totožné so vzdelaním získaxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxkejto vysokej školy získal titul JUDr. na právnickej fakulte.
Nález ÚS ČR č. 225/1995
Opodstatnený je názor Českej advokátskej komory, podľa ktoréxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa právnickej fakulte v ČSFR (
teraz v Českej republike a v Slovenskej republike - pozn. autora
Sp. zn. 22 Co 223/94 (MS Praha)
Absolvent xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxm. b) zákona č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších prxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxok NS SR, sp. zn. 4 Cdo 113/97 (Zo súdnej praxe č. 1/1998)
§ 12 - 14
K § 12 až 14
Vymenovanie exekútora je len jedným z predpokladov umožňujúcich exexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je obsiahnuté priamo v zákone a možno z neho vyvodiť základné princípy vykonávania exekučnej činnosti (nezávislosť, nestrannosť, viazanosť exekútoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxom je síce to, že nemôže vykonávať činnosť podľa Exekučného poriadku, avšak bolo by žiaduce, aby odmietnutie sľubu malo za následok zánik vymenovania. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zloženie sľubu, a tak nezostáva iné, než citovanú normu použiť per analogiam (porušenie sľubu predvída aj § 220 ods. 1 EP). Sľub zložený exekútorom platx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnej činnosti. Toto povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje len na exekučnú činnosť. Touto zmluvou sa musí exekútor preukázať pred zložením sľubu (zjavnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxodu v súvislosti s činnosťou podľa Exekučného poriadku spôsobia jeho zamestnanci.
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie podľa § 12 ods. 2 EP druhá veta nemusí trvať po dobu výkonu funkcie exekútora a nedostatok tohto zmluvného vzťahu nemôže viesť k prípadnému odvolaniu exxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
3.
Zloženie peňažnej zábezpeky v určenej výške je takým predpokladom výkonu funkcie exekútora, ktorý možno splniť dodatočne, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxúť odvolanie exekútora. Minister v takom prípade exekútora odvolá a tento úkon (rovnako ako úkon komory) nemožno odvrátiť dodatočným zložením požadoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xzniku tejto povinnosti (deň nasledujúci po uplynutí troch mesiacov od dátumu vymenovania exekútora), minister môže exekútora odvolať aj bez návrhu. xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxanú zábezpeku, tvrdiac, že tým zanikol dôvod na jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxenie už bez právneho dôvodu.
Exekútori, ktorí boli vymenovaní do funkcie pred 1. septembrom 2005, sú povinní zložiť zábezpeku najneskôr do 31. novembxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinnosť nesplnili a boli vymenovaní po 1. septembri 2005.
V súvislosti s vypustením auditu účtovníctva a neskončených exekučných konaní (od 1. novemxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaniknutého exekútorského úradu a vykonať finančné vysporiadanie neskončených spisov.
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvi jeho činnosť, a to plnenie personálnych, materiálnych a technických podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované v § 12 ods. 7 EP, pričom ich obsah je vyxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxmu náhodného prideľovania vecí. Novovymenovaní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxiacov od zloženia sľubu. V prípade už vymenovaných exekútorov mali povinnosť uviesť svoju činnosť do súladu s uvedenými podmienkami najneskôr do 1. maxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ktorí podali čestné vyhlásenie do 1. marca 2017, ktoré týchto exekútorov zaradilo do náhodného prideľovania vecí.
Exekútorom, ktorí tak neučinili, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxší termín (neskorší termín) do 31. januára 2018. Komora aj v tomto prípade oznámi ministerstvu týchto exekútorov, ktoré ich zaradí do náhodného prideľxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxolovať, či exekútori, ktorí podali čestné vyhlásenia o splnení podmienok, aj reálne tieto podmienky spĺňajú, a to v lehote do 28. februára 2018.
Ak po vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xk komora takýto návrh nepodá, minister odvolá takého exekútora aj bez návrhu a zároveň odvolá všetkých exekútorov, ktorí nepodali čestné vyhlásenie o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx medzi bankou a exekútorom.
Peňažné prostriedky nemusí uložiť na osobitnom účte jedine v prípade, že na základe písomnej dohody s oprávneným vypláca oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xýplatu oprávneným osobám. Tieto prostriedky nepodliehajú exekúcii. Porušenie týchto povinností zakladá disciplinárnu zodpovednosť exekútora. Oxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Exekútor je povinný priebežne prehlbovať a rozširovať svoje odborné vedomosti a schopnosti. Povinnosť zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí, orgaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxidla a odznaku. Exekútor musí tieto identifikačné znaky svojho úradu používať na preukázanie toho, že je štátom určenou a splnomocnenou osobou najmä nx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxaky majú predpísané minimálne náležitosti (porovnaj vzor odtlačku pečiatky a pečatidla v prílohe č. 1).
Podrobnejšie pravidlá o spôsobe používania xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
§ 15
K § 15
Minister vymenuje súdneho exekútora do sídla, ktoré uchádzač uviedol v žiadosti o zaradenie do výberového konania. Toto sídlo možno meniť v rámcx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obvodu krajského súdu pozri výklad k § 9 písm. c) EP.
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xabezpečiť v sídle svojho exekútorského úradu preberanie písomností v podateľni každý pracovný deň v obvyklých úradných hodinách. Obvyklé úradné hodxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxn, prípadne môže byť otvorená aj dlhšie. Okrem toho, musí byť úrad verejne prístupný počas zverejnených úradných hodín, ktoré sú pevne ustanovené v časx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxe počas úradných hodín platí, že musí byť poverený na jednotlivé činnosti. Pokiaľ ide o manipuláciu so spismi, poverenie musí byť súčasťou spisu. Z uvedxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxútor nemá povinnosť poveriť zamestnanca na všetky spisy nachádzajúce sa v úrade. Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu a zodpovedá za svojich zaxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xx x xx
Súxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov
§ 15a
K § 15a
Predmetné ustanovenie upravuje inštitút prerušenia výkonu funkcie súdneho exekútora, a to v dvocx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxkcie prezidenta, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, primátora, starostu, atď.). K obnoveniu výkonu funkcie exekútora dôjde odpadnutím pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxch osobných dôvodov. O žiadosti (po vyjadrení Komory) rozhoduje minister, ktorý žiadosti nemusí vyhovieť. Maximálna dĺžka prerušenia výkonu funkcix xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xunkcie exekútora nebráni jeho disciplinárnemu stíhaniu (pozri § 219 a nasl.).
§ 16
K § 16
Ustanovenie upravuje zánik výkonu funkcie exekútorxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkcie exekútora a nadväzuje na to, že smrťou sa stráca spôsobilosť na práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť na právne úkony,
2.
s vyhlásením exekúxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
xx
s odvolaním exekútora, ku ktorému môže dôjsť na návrh komory adresovaný ministrovi spravodlivosti.
a)
K odvolaniu môže dôjsť na žiadosť exekútxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrhne ministrovi odvolanie exekútora do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ide o poriadkovú lehotu, ktorej prekročenie nie je sankcionovateľné. xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xoloží žiadosť adresovanú komore. Minister nie je viazaný ani poriadkovou lehotou na rozhodnutie o odvolaní exekútora. Je to správne a účelné, pretože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxávnej istote a oprávneným požiadavkám účastníkov exekučného xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
xx
xxxxxx prípadom odvolania exekútora je prípad, keď bol exekútor obmedzený v spôsobilosti na právne úkony (nová právna úprava konania o spôsobilosti na právnx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx byť právoplatný v zmysle § 227 CSP.
d)
Dôvodom na odvolanie exekútora je aj právoplatný rozsudok (stačí aj výrok o vine, hoci sa upustilo od potrestanxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu z nedbanlivosti, aj keď je spáchanie takéhoto skutku viac-menej teoretické a skôr prichádza do úvahy trestná činnosť verejných činiteľov. Trestný čxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní činnosti, ktorú možno podradiť pod Exekučný poriadok, t.j. exekučná činnosť a ďalšia činnosť.
Návrh na odvolanie exekútora komora podá aj vtedy, kex xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx amnestia prezidenta republiky.
V tejto súvislosti treba uviesť, že začatie trestného stíhania za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiacx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxávať činnosť podľa Exekučného poriadku.
Pozastavenie trvá až do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní. Po tomto rozhodnutí mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxtúpená na priestupkové konanie. V prípade odsudzujúceho rozsudku pozastavenie výkonu funkcie exekútora plynule prechádza do návrhu na odvolanie exxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxx
f)
Dôvody zániku povinného zmluvného poistenia môžu byť rôzne a ich základom sa stáva zákon, poistné podmienky alebo osobitná časť zmluvy o poistenxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xoistného vzťahu je dôvodom na odvolanie exekútora. Vzniká otázka obnovenia poistenia pred podaním návrhu, po xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolanie exekútora ani jeho odvolania. Ak však nedôjde k podaniu návrhu na odvolanie, dočasný zánik poistenia exekútora sa prípadne postihne ako disxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vykonávať exekučnú činnosť (ďalšiu činnosť v tejto lehote nemusí vykonávať), nemožno definovať a ich posudzovanie bude vecou konrétneho prípadu. Moxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxmo exekútora a objektívny nedostatok iných vhodných priestorov, atď. Nestačí, že exekútor len otvorí kanceláriu, ale musí začať aj s exekučnou činnosxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorý je základným predpokladom, aby sa vôbec začalo s exekučnou činnosťou. Zákon tento problém nerieši. Podľa našej mienky takýto stav by nebol dôvodox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxon exekučnej činnosti po uplynutí trojmesačnej lehoty nebráni podať návrh na odvolanie a odvolať exekútora, hoci by k nemu došlo tesne po uplynutí lehoxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xrvale spôsobilý vykonávať exekučnú činnosť podľa § 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxx xxxx
xx xx xxxxm právoplatnosti
- lekárskeho posudku alebo
- rozhodnutia Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Je to žaloba na určenie podľa § 173 písm. c) CSP. Naliehavý záujem na žalobe vyplýva z toho, že bez súdneho rozhodnutia nemôže dôjsť k vzniku dôvodu na odvxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia exekútor sám požiada o odvolanie.
Vecne príslušným je okresný súd. Miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má exekútor adresu trvalého pobytu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsudkom, proti ktorému je prípustné odvolanie. Rozsudok má konštitutívne účinky.
Konanie je spoplatnené. Súdny poplatok sa platí vo výške 99,50 exxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
i)
Dôvody na odvolanie exekútora uvedené v písmene i) musia vyplývať z právnych skutočností, na základe ktorých vzniká pracovný alebo obdobný pracoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx názoru postihnuteľné len ako disciplinárne previnenie podľa § 220.
j)
Nezloženie peňažnej zábezpeky je takým dôvodom na odvolanie exekútora, na uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxtvrdenia banky, v ktorej komora vedie účet slúžiaci na skladanie peňažných zábezpek.
Komora xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti môže odvolať exekútora aj bez návrhu komory. Bez takého doplnenia minister spravodlivosti nemohol konať ( čl. 2 ods. 2 ústavy).
Odvolanie exekúxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx môže odvolať exekútora aj bez návrhu. Toto oprávnenie priamo súvisí s oprávnením vymenúvať súdnych exekútorov a spresnenie postupu je zákonnou poistxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxnistra (nie je rozhodujúce, či minister rozhodol na základe návrhu komory, alebo bez neho) sa odvolaný exekútor môže brániť žalobou v správnom súdnictxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxkonu funkcie exekútora komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje komora v lehote 30 dní od zániku funkcie pôvodného exekútora toho exekútora, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxu postoja exekútora, ktorý by sa mal stať náhradníkom.
Ak nebolo možné vymenovať za náhradníka žiadneho exekútora s jeho súhlasom, po uplynutí tejto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxaduje rozhodnutie komory. Napriek tomu sa nazdávame, že deklarovanie tohto stavu (uplynutie lehoty) komorou by prispelo k právnej istote nielen náhrxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdného poverenia. Na takýto postup komory a náhradníka exekútora nemá žiaden vplyv prípadný nesúhlas oprávneného, ktorý sa proti náhradníkovi môže brxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odovzdaní exekučnej agendy nástupcovi exekútora predloží exekútor komore spolu so žiadosťou o odvolanie z funkcie exekútora. Komora by nemala mať žixxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti odovzdania agendy, ako aj finančného vysporiadania neskončených spisov upravujú vnútorné predpisy komory.
Súvisiace ustanovenia
§ 2, § 10 až xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších prxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxužití zákona treba vychádzať z toho, čo zákonodarca v zákone uviedol. V prípade, keď jeden a ten istý zákon upravuje zánik výkonu exekútorského úradu (
txxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxsterstva a náhradníka exekútora v jednotlivých prípadoch zániku výkonu funkcie exekútora, ktorý zabezpečí
a)
pokračovanie v neskončených veciaxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podľa dokladov v jednotlivých skončených veciach,
e)
archiváciu exekučných spisov.
Účel týchto postupov vyžaduje aj úpravu donucovacích prosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx že náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exekúcie a do ustanovenia náhradníka neboli tieto veci skončené niektorým zákonom dovoleným spôsobom vrátane uspokojenia nárokov oprávnených.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xtoré sú taxatívne uvedené (§ 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o), musí vyrovnať plnenia, ktoré už boli vymožené spôsobom, ktorý predpisuje zákon (poukázxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
Zrušený od 1.11.2013
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xodľa zákona a rozhodnutí exekučného súdu limitované zákonnými a sudcovskými lehotami. Ani exekučné konania ako súčasť základného práva na súdnu ochrxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xunkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu. Komora určí zástupcu bez ohľadu na to, či ho navrhne sám zastupovaný exekútor v prípadx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dôvod, napríklad neochota exekútorov zastupovať konkrétneho exekútora. Komora určí zástupcu aj v prípade pozastavenia výkonu funkcie exekútora poxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxútor nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako 30 dní počítaných odo dňa vzniku dôvodu na zastupovanie. Komora zároveň určí výšku podielu zástupcu na odmxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxu exekútorovi, tomuto exekútorovi nevypláca, ale podľa výslovného zákonného príkazu sa použije na financovanie chodu exekútorského úradu.
Exekuxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení zákona (pozri aj § 19 EP).
xxxadruje to aj úprava právnych vzťahov medzi exekútorom a jeho zástupcom. Právny vzťah medzi zastupovaným exekútorom a zástupcom je daný viacerými skutxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xsoba, ktorá spĺňa predpoklady kladené na zástupcu.
b)
Zastupovaný exekútor sa musí v pomere určenom komorou deliť o odmenu so zástupcom (výnimku poxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxávať môže).
d)
Zástupca podpisuje listiny svojím menom a priezviskom. Súčasne uvedie aj meno a priezvisko zastupovaného exekútora. Obdobne to plaxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ak zastupovanie trvá viac ako 30 dní. Tu vzniká otázka, ako túto skutočnosť preukázať banke, ktorá na disponovanie účtom musí mať istotu, že zastupovanxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxkonanie prvého úkonu ako zástupcu v konkrétnom prípade zastupovania, z ktorého vyplynie dátum začiatku zastupovania.
f)
Zástupca zodpovedá za škxxx xxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnancami zastupovaného exekútora v dôsledku zastupovania nimi neprestali byť. Nestali sa teda zamestnancami zástupcu a napriek tomu by mal zástupca xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxra podľa citovaného ustanovenia vykladať reštriktívne a zúžiť ju len na činnosť zástupcu. Za škodu spôsobenú zamestnancami počas zastupovania preto xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxkone nie je presne uvedený orgán komory, ktorý rozhodne o jeho ustanovení, usudzujeme, že táto kompetencia prislúcha prezídiu.
Na ustanovenie zástxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxine) nenavrhne zástupcu. Bez návrhu ustanoví komora zástupcu aj vtedy, ak má exekútor pozastavenú činnosť z príčin uvedených v § 222 EP. Aj v prípade, kex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmo exekútorov.
Komora pri každom zástupcovi (bez zreteľa na spôsob jeho ustanovenia) zároveň určí výšku jeho podielu na odmene zastupovaného exekúxxxxx
Ustanxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxostí exekútora aj zástupcu. Toto ustanovenie a určenie podielu na odmene sú výsledkom rozhodovania orgánu záujmovej samosprávy - Slovenskej komory exxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxa a o určení výšky podielu zástupcu na odmene exekútora sú rozhodnutiami správneho orgánu, ktoré podliehajú preskúmaniu v správnom súdnictve (§ 177 a nxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxať svoju funkciu, a uplynutím viac ako 30 dní od vzniku dôvodu na zastupovanie. Zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxvaného exekútora alebo od jeho zamestnanca. Oznámenie o takejto skutočnosti sa podľa zákona nemusí urobiť písomne. Vykonávací predpis však exekútorxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oznámenie by malo obsahovať dôvod, deň, od ktorého exekútor nemôže plniť povinnosti spojené s jeho funkciou, a deň (aspoň predpokladaný deň), keď dôvxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxverení sa výslovne uvedie, že sa udeľuje zástupcovi exekútora, deň začatia zastupovania, deň (predpokladaný deň) skončenia zastupovania a upozornexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxpcu a pripojí aj zoznam obsahujúci počet fotokópií poverení, ktoré zástupca poslal tretím osobám pri zastupovaní.
Iné vážne dôvody, pre ktoré treba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxu.
Zastupovanie sa končí, ak zaniknú dôvody, pre ktoré vzniklo. Ku dňu ukončenia zastupovania sa vykoná vyrovnanie medzi zástupcom a exekútorom. Spxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xemožno vylúčiť ustanovenie nového (iného) zástupcu. Zákon pripúšťa ustanovenie nového zástupcu v taxatívne vymedzených prípadoch.
Funkcia zástxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie za zástupcu zanikne z dôvodov uvedených v § 19 písm. a) až d) EP, musí sa ustanoviť ďalší zástupca.
Komora pri ustanovovaní nového zástupcu musí počxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednotlivých situácií, ktoré vyžadujú ustanovenie nového zástupcu exekútora), môže ustanoviť nového zástupcu ex offo. Súčasne určí výšku podielu nxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xre pôvodného zástupcu. Normy pri ustanovení pôvodného zástupcu platia aj pre zastupovaného exekútora (oznámenie komore, súdu, poverenie pre nového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe požiadať o nového zástupcu vtedy, ak zástupca bol ustanovený bez jeho návrhu. Opačné chápanie by marilo účel ustanovovania zástupcu z úradnej povinnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
x xx xxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxx xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx HLAVA
ZAMESTNANCI SÚDNEHO EXEKÚTORA
Exekútorský koncipient
§ 20 - 23
x x xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxem osobnostných predpokladov, sú odborné znalosti (všeobecné a špeciálne vedomosti z práva) a prax (výkon najmä exekučnej činnosti alebo obdobnej prxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxy sa uchádzači o slobodné povolanie exekútora na výkon exekučnej činnosti nepripravovali. Aj na takejto príprave sa však môžu zúčastniť len tí adepti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx charakteristika kategórií zamestnancov exekútora. Patria sem exekútorský koncipient a ďalší zamestnanci exekútora. Z týchto osôb sa na profesionáxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b)
je spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu,
c)
získala právnické vzdelanie v Slovenskej republike alebo má uznaný (nostrifikovaný) diplox x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xx
xx x xracovnom pomere u exekútora. Koncipient musí byť v pracovnom pomere. Zákon nepripúšťa iný pracovnoprávny vzťah. Pracovný pomer môže byť uzavretý na dxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxáce spočívajúci vo výkone práv a povinností exekútorskeho koncipienta. Pripojí sa však odkladacia podmienka o účinnosti výkonu tohto druhu práce od zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxáva budúceho koncipienta, a jeho príloh preukazujúcich splnenie zákonom ustanovených predpokladov (diplom, výpis z registra trestov, pracovná zmlxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxač o zápis do zoznamu koncipientov posudzuje so zreteľom na konštitutívnosť zápisu do zoznamu len ako ďalší zamestnanec exekútora.
Zápis komora vykoxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnie do zoznamu by sa malo obom týmto osobám oznámiť. Zákon to však nepredpisuje.
Zákon spája právo na zápis do zoznamu koncipientov s možnosťou súdnej oxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxtorských koncipientov sa začína na návrh. Žaloba má znieť na vyhlásenie vôle, že "Slovenská komora exekútorov je povinná vykonať zápis žalobcu do zoznxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Ustanovenie umožňujúce uchádzačovi o zápis do zoznamu koncipientov domáhať sa ochrany na súde neupravuje žiadnu lehotu, do uplynutia ktorej treba xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx ustanovené, dokedy možno požiadať súd o ochranu. Napriek tomu, že takáto lehota, na rozdiel napríklad od uplatňovania neplatnosti rozviazania pracoxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxej ochrane. Aby takýto právny záujem na určení povinnosti vykonať zápis existoval (právny záujem napokon musí existovať pri každej žalobe, pretože súxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xy nemala presiahnuť dobu určenú analogicky na ochranu obdobných práv zamestnancov. Nejde o analógiu legis, ale len o posúdenie primeranosti lehoty na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x uchádzača o miesto koncipienta.
Aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby je uchádzač o zápis do zoznamu koncipientov. Táto legitimácia neprixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxá komora exekútorov so sídlom v Bratislave. Jej pasívna legitimácia vyplýva zo zákona. V súdnom konaní zastupuje komoru prezídium a v jeho mene koná prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
Vecne a miestne príslušný je Okresný súd Bratislaxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ide o sporové konanie, platia všetky procesné zásady pre tento typ konania pred občianskoprávnym súdom.
Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý má konštitutxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxanie prípustné.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutia (exekúcia uskutočnením prác a výkonov). Zápis žalobcu do zoznamu koncipientov je teda vykonateľný právoplatnosťou rozsudku, ktorým sa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxncipientov urobí.
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxkon exekútorovi umožňuje, aby písomne poveril koncipienta na jednotlivé úkony, ktoré sú predmetom exekučnej činnosti. Táto generálna možnosť je všax x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxnkrétne úkony, ktoré je koncipient oprávnený vykonať, alebo sa v ňom uvedie skupina takých úkonov. Poverenie však nemôže byť všeobecné, prípadne len s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa a adresát úkonu môže voči nej nielen vzniesť námietky, ale môže odmietnuť podrobiť sa konkrétnemu úkonu.
Prekročenie poverenia koncipientom možno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxentom pracovný pomer) využiť aj sankciu spočívajúcu vo vyčiarknutí koncipienta zo zoznamu.
3.
Právny vzťah koncipienta môže zaniknúť vyčiarknuxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa predpokladu, že dôvodom vyčiarknutia nebolo skončenie pracovného pomeru s koncipientom.
Dôvody vyčiarknutia sa čiastočne prekrývajú s dôvodmi zxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxipientov je skončenie pracovného pomeru. Nezáleží na tom, akým spôsobom sa pracovný pomer skončil. Ak dôjde k napadnutiu platnosti rozviazania pracoxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdá nárok koncipienta na obnovenie jeho zápisu do zoznamu. Komora sa vyhne takýmto ťažkostiam vtedy, ak vyčiarknutie vykoná až po právoplatnom skončenx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xrávny úkon nebol napadnutý žalobou. Prichádza to do úvahy najmä vtedy, ak k rozviazaniu pracovného pomeru došlo výpoveďou alebo okamžitým zrušením zo xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxere.
Zánik postavenia koncipienta je vážnym zásahom do práv fyzickej osoby. Zákon preto proti vyčiarknutiu poskytuje koncipientovi súdnu ochranu. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xuvedie sa spisová značka) je neplatné".
Ani v ustanovení umožňujúcom koncipientovi domáhať sa v prípade vyčiarknutia zo zoznamu ochrany na súde nie jx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx
xx xxx xx xxxxxxxená ani lehota, dokedy možno požiadať súd o ochranu. Napriek tomu, že takáto lehota, na rozdiel napríklad od uplatňovania neplatnosti rozviazania praxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx súdnej ochrane, ako sme to už uviedli pri sporoch o zápis do zoznamu.
Aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby je vyčiarknutý koncipient. Táto lxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxony a bývalého koncipienta poveroval len takými úkonmi ako ďalších zamestnancov.
Pasívne legitimovaná bude Slovenská komora exekútorov so sídlom v xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxť účastníkom tohto konania má výlučne komora.
Vecne a miestne príslušný je Okresný súd Bratislava V. Vecná príslušnosť okresného súdu vyplýva z § 9 odsx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsady pre tento typ konania pred občianskoprávnym súdom.
Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý má konštitutívne účinky; ak sa ním žalobe vyhovie, jeho výrok xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xostáva naďalej koncipientom (ako keby k vyčiarknutiu nebolo nedošlo).
Súvisiace ustanovenia k § 20 až 23
§ 212 ods. 1, § 214 EP
Súvisiace predpisy x x xx xx xx
x xx x xxxxxx x xxx xxx xx x xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
Literatúra
NYPL, M.: K žalobám na prohlášení vůle. Právní praxe č. 1/19xxx xx xx x xxxxx
x xxx
x x xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy tohto právnického povolania, okrem osobnostných predpokladov, sú odborné znalosti (všeobecné a špeciálne vedomosti z práva) a prax (výkon najmä exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxntnosti nemožno splniť bez toho, aby sa uchádzači o slobodné povolanie exekútora na výkon exekučnej činnosti nepripravovali. Aj na takejto príprave sx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xiacerých štádií, čomu zodpovedá aj charakteristika kategórií zamestnancov exekútora. Patria sem exekútorský koncipient a ďalší zamestnanci exekúxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.
Zoznam exekútorských koncipientov vedie Slovenská komora exekútorov. Koxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xx právne úkony v celom rozsahu,
c)
získala právnické vzdelanie v Slovenskej republike alebo má uznaný (nostrifikovaný) diplom o vysokoškolskom práxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxútora. Koncipient musí byť v pracovnom pomere. Zákon nepripúšťa iný pracovnoprávny vzťah. Pracovný pomer môže byť uzavretý na dobu určitú alebo na neuxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxone práv a povinností exekútorskeho koncipienta. Pripojí sa však odkladacia podmienka o účinnosti výkonu tohto druhu práce od zápisu do zoznamu koncixxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnta, a jeho príloh preukazujúcich splnenie zákonom ustanovených predpokladov (diplom, výpis z registra trestov, pracovná zmluva, vyhlásenie o spôsxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxncipientov posudzuje so zreteľom na konštitutívnosť zápisu do zoznamu len ako ďalší zamestnanec exekútora.
Zápis komora vykoná do jedného mesiaca oxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxo obom týmto osobám oznámiť. Zákon to však nepredpisuje.
Zákon spája právo na zápis do zoznamu koncipientov s možnosťou súdnej ochrany. Táto ochrana sx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx exekútorov je povinná vykonať zápis žalobcu do zoznamu exekútorských koncipientov". Tento petit je opodstatnený tým, že súdny výrok má nahradiť nedoxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xeupravuje žiadnu lehotu, do uplynutia ktorej treba žalobu podať. Žalobné právo (
actio nata
) vzniká uplynutím jedného mesiaca od doručenia návrhu exexxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxlad od uplatňovania neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, nie je ustanovená, usudzujeme, že limit na podanie takej žaloby je daný právnym záujmxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xapokon musí existovať pri každej žalobe, pretože súdy by nemali riešiť akademické spory), takúto žalobu treba podať v primeranej lehote počítanej od uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxu obdobných práv zamestnancov. Nejde o analógiu legis, ale len o posúdenie primeranosti lehoty na podanie žaloby dovtedy, kým takáto otázka nebude výsxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxaný na podanie takejto žaloby je uchádzač o zápis do zoznamu koncipientov. Táto legitimácia neprislúcha exekútorovi, ktorý uchádzača o zápis do zoznaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxna legitimácia vyplýva zo zákona. V súdnom konaní zastupuje komoru prezídium a v jeho mene koná prezident komory. Spôsobilosť byť účastníkom tohto konxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxť je určená sídlom komory (§ 212 ods. 1 EP).
Koná sa s pojednávaním a pretože ide o sporové konanie, platia všetky procesné zásady pre tento typ konania prxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx) je vykonateľný ihneď po právoplatnosti rozsudku, proti ktorému je odvolanie prípustné.
Rozsudok nahrádza nedostatok vôle komory postupovať podľx x xx xxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxncipientov je teda vykonateľný právoplatnosťou rozsudku, ktorým sa žalobe vyhovelo. Nepochybujeme o tom, že takýto rozsudok bude komora bez ďalšiehx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxlifikovanej prípravy na budúce povolanie. Z tohto dôvodu zákon exekútorovi umožňuje, aby písomne poveril xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxmo zákonom vylúčené najvýznamnejšie úkony pri začatí a vykonávaní exekúcie.
V poverení sa uvádzajú konkrétne úkony, ktoré je koncipient oprávnený vxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxipient ex lege aj tak nemôže vykonať. Táto všeobecnosť poverenia bráni oprávnenému konaniu koncipienta a adresát úkonu môže voči nej nielen vzniesť náxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Zákonníka práce. Nadväzne na to možno (ak exekútor v dôsledku prekročenia poverenia rozviaže s koncipientom pracovný pomer) využiť aj sankciu spočívxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx má konštitutívne účinky. Po jeho platnom vykonaní sa z koncipienta stáva ďalší zamestnanec exekútora za predpokladu, že dôvodom vyčiarknutia nebolo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx. a), b), c), d) a e) EP]. Preto odkazujeme na výklad k § 16 EP.
Ďalším dôvodom vyčiarknutia zo zoznamu koncipientov je skončenie pracovného pomeru. Nezáxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxčiarknutý zo zoznamu, právoplatný rozsudok o tom, že skončenie pracovného pomeru bolo neplatné, zakladá nárok koncipienta na obnovenie jeho zápisu dx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmeru. To predpokladá, aby exekútor pri oznamovaní skončenia pracovného pomeru uviedol aj to, či tento právny úkon nebol napadnutý žalobou. Prichádza xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zo zoznamu koncipientov sa oznámi koncipientovi a exekútorovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere.
Zánik postavenia koncipienta je vážnym zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekútorských koncipientov sa začína na návrh. Petit žaloby by mal znieť: "Vyčiarknutie žalobcu zo zoznamu koncipientov Slovenskej komory exekútorxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxiarknutia zo zoznamu ochrany na súde nie je uvedená žiadna lehota, do uplynutia ktorej treba žalobu podať. Žalobu možno podať až po doručení oznámenia o xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxlatňovania neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, nie je ustanovená, usudzujeme, že limit na podanie takejto žaloby je daný právnym záujmom (nix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxodu, aby odvolal plnomocenstvo, prípadne vykonal ďalšie úkony a bývalého koncipienta poveroval len takými úkonmi ako ďalších zamestnancov.
Pasívnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrezídium a v jeho mene koná prezident komory. Spôsobilosť byť účastníkom tohto konania má výlučne komora.
Vecne a miestne príslušný je Okresný súd Braxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxx xx x xxxxxxxxxxím a pretože ide o sporové konanie, platia všetky procesné zásady pre tento typ konania pred občianskoprávnym súdom.
Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý mx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxému je odvolanie prípustné. Výkon spočíva v tom, že žalobca zostáva naďalej koncipientom (ako keby k vyčiarknutiu nebolo nedošlo).
Súvisiace ustanxxxxxx x x xx xx xxx
x xxx xxxx xx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
x xx x xxxxxx x xxx xxx xx x xx xx
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
oznámenie MZV SR č. 248/2002 Z.z. o uxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxenskej republike a v Českej republike
Literatúra
NYPL, M.: K žalobám na prohlášení vůle. Právní praxe č. 1/1993, s. 27 a nasl.
Nadpis zrušený ox xxxxxxxxx
x xx xx xx
x x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxekútora. Z týchto dôvodov sa stali ustanovenia o exekútorskom kandidátovi nadbytočné a exekútorský koncipient môže byť vymenovaný bez toho, že by sa nxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xkutkovo a právne zložité, avšak pre exekučnú činnosť sú administratívne nevyhnutné.
Tieto úkony na základe poverenia exekútora, ktoré musí byť písxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxekútora (upovedomenie o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie, exekučného príkazu), zisťovanie bydliska alebo pobytu povinného, platiteľa xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxchých úkonov patrí k predmetu úpravy obsiahnutej v kancelárskom poriadku, ktorý schvaľuje minister spravodlivosti.
Prekročenie oprávnenia ďalšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxa u toho, komu je adresovaný úkon ďalšieho zamestnanca smerujúci k výkonu exekúcie, neospravedlňuje. Adresát takéhoto úkonu sa preto nemôže dovolávax xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia
§ 2, § 10 a nasl. EP
Súvisiace predpisy
Judikatúra
Zodpovednosť exekútora za škodu spôsobenú ním alebo jeho zamestxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxz ohľadu na jeho zavinenie. Ak exekútor pri súpise xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajúcich mu z ustanovenia § 120 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. V takom prípade môže dotknutá tretia osoba využiť na ochranu svojxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x. 5/2002)
TRETIA ČASŤ
EXEKUČNÁ ČINNOSŤ
Nadpis zrušený od 1.4.2017
§ 29
K § 29
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi sa upravujú základné povinnosti súdneho exekútora vrátane jeho povinnosti vykonávať úkony exekučnej činnosti s odbornou starostlivosťou a bez zbyxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkonávať svoju činnosť čestne, zodpovedne a svedomito. Týmto sú dané základné morálnoetické kritériá na výkon funkcie exekútora. Uvedené kritériá sa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvednosť a svedomitosť konania aj jeho zamestnancov. Súd a účastníci konania pri posudzovaní činnosti exekútora budú hodnotiť nielen plnenie konkrétxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxtora v právnom systéme Slovenskej republiky, t.j. ako profesie, ktorej úlohou je vykonáva-nie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, je namiestx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v Etickom kódexe súdneho exekútora. Dodržiavanie právnych predpisov alebo predpisov komory zo strany exekútora je nutným predpokladom výkonu tohto xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxnosť svojím nečestným, nesvedomitým a nezodpovedným správaním znižuje. V právnom štáte je nevyhnutné nielen to, aby sa občania mohli s dôverou obrátix xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo občanov na súdnu a inú právnu ochranu.
Zákon kladie dôraz aj na odbornosť výkonu funkcie, keď exekútorovi ukladá povinnosť vykonávať exekučnú xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxsahovej interpretácii je podľa judikatúry potrebné vychádzať z obvyklej odbornej starostlivosti, t.j. takej, ktorá je primeraná funkcii alebo postxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxarostlivosť, ktorá sa bežne v komparácii s obdobnými exekučnými konaniami poskytuje, a teda predstavuje praxou uznávaný štandard.
Jednou zo záklaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadrená predovšetkým množstvom procesných lehôt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvoje povinnosti v primeraných lehotách, zákonodarca ukladá exekútorovi povinnosti týkajúce sa personálneho a materiálneho zabezpečenia chodu úraxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxekútorom pri výkone ich funkcie, je povinnosť odmietnuť dar alebo inú výhodu od osoby zúčastnenej na veci. Podľa právnej praxe môžu byť osoby zúčastnenx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxľnosti a pod.) Bez ohľadu na to, či ide o osobu zúčastnenú na konaní, exekútor je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu, ak je možné odôvodnene predpoklaxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxodu je založená na objektívnom princípe, pretože je právne irelevantné, či ten, kto poskytol dar, ho poskytol v súvislosti s konaním exekútora. Podstaxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronickú schránku. Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie a doručovania vyplýva pre exekútora ako orgán xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xvidencie o vymožených nárokoch. Podľa zákona by mal exekútor zasielať prehľady vymožených prostriedkov exekučnému súdu na mesačnej báze elektronicxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxinných informácií súdu vo formáte, v ktorom ich vie súd elektronicky spracovať. Predpokladáme však, že cieľom zákonodarcu bolo, aby dostával súd tietx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxekučný poriadok v novelizovanom znení garantuje právo oprávneného byť pravidelne informovaný o stave exekučného konania. Ide o premietnutie možnosxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxrom prideľované náhodným výberom. Toto právo podrobnejšie a špecificky rozvíjajú ďalšie ustanovenia o povinnosti exekútora podávať mu pravidelné sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeho exekútora pri nakladaní s peňažnými prostriedkami prijatými v priebehu exekučného konania. Pokiaľ z iného ustanovenia Exekučného poriadku alebx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxného - pozri aj výklad k § 60 ods. 1, 2 x x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlhšiu lehotu). Táto povinnosť exekútora vzniká pri úhrade prevyšujúcej 5 eur (resp. 50 eur pri platbách poukazovaných do zahraničia). Dohodu oprávnxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxekútora (počas prekážky vo výkone funkcie na strane povereného súdneho exekútora), ako aj náhradníka (príp. nástupcu, pozri § 16 ods. 8 EP) súdneho exxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxej lehoty odo dňa, kedy sa ujal exekútorského úradu. Logickým výkladom je potrebné dospieť k záveru, podľa ktorého ujatím sa exekútorského úradu je v texxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xhradách a výplatách vymožených prostriedkov.
Porušenie povinnosti exekútora vyplácať vymožené plnenia v zákonom ustanovených lehotách je z hľadxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxinárne opatrenie - zbavenie výkonu funkcie exekútora.
Okrem možného disciplinárneho (príp. aj trestnoprávneho) postihu súdneho exekútora zákon xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí súdneho exekútora.
Zároveň zákon v súvislosti s prijatými úhradami ukladá exekútorovi a oprávnenému informačné povinnosti.
Súvisiace ustanoxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verexxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxých sa exekútor a jeho zamestnanci dozvedeli pri vykonávaní exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku, sú chránené pred ich zneuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xo všeobecnosti vymedziť ako právny inštitút, ktorého podstatou je dodržiavanie pravidiel správania v úradnom aj súkromnom styku zaručujúcich ochraxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvojich úradných právomocí. Z toho vychádza aj legislatíva, ktorá pri úprave mlčanlivosti v jednotlivých právnych predpisoch ustanovuje jej osobný (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxčností, o ktorých exekútor alebo jeho zamestnanci nadobudli vedomosť pri exekučnej činnosti a ďalšej činnosti bez ohľadu na ich význam; stačí, že sa vyxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a taktiež aj po zániku pracovného pomeru zamestnanca u exekútora.
Exekútor podľa výslovného znenia zákona musí dbať o to, aby povinnosť mlčanlivostx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, o podstate a význame tejto mlčanlivosti, o rozsahu skutočností, ktoré sú chránené.
Ak je exekútor členom nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnkcie.
Ak zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností neustanovuje inak, povinnosti zachovávať mlčanlivosť môžu exekútora zbaviť lxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxči ktorým sa povinnosť mlčanlivosti nezachováva, Exekučný poriadok vymedzuje tým spôsobom, že určuje druhovo alebo konkrétne subjekty, ktorým je exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xonaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,
b)
súdu na účely súdnehx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtva na účely správy daní a vykonania colného dohľadu a obci na účely správy daní,
e)
účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f)
Protimonopxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
i)
iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí na účely ustanovené Exekučným poriadkom a osobitným zákonom.
Povinnosť mlčanlivosti nemá exekútor ani voči svojim zamestnancom, ktorých poverix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe v takom rozsahu, v akom je to potrebné na vykonanie úkonu, na ktorý boli poverení.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Exekútor je podľa § 2 ods. 1 tohto zákona nesporne povinnou osobou. V rozsahu povinxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx údajov v exekútorskom úrade upravuje § 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
zákon č. 21xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxubliky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
x xx
xxxpovednosť za škodu
K § 31
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxklady zodpovednosti sú:
a)
vznik škody,
b)
výkon exekučnej činnosti,
c)
príčinná súvislosť.
Na zodpovednosť za škodu sa vzťahujú ustanovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxednosti za škodu sa povinný zbaví preukázaním, že škodu nezavinil.
Zodpovednosť za škodu podľa Exekučného poriadku je objektívnou zodpovednosťoux xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti postupoval s odbornou starostlivosťou, pričom konanie s odbornou starostlivosťou patrí medzi základné povinnosti exekútora uvedené v § 29 ods. 2 Exx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxho, že má ísť o starostlivosť, ktorá sa bežne v porovnaní s obdobnými exekučnými konaniami poskytuje, a teda predstavuje praxou uznávaný štandard.
Exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx celkom výnimočne pripúšťajú zodpovednosť za škodu aj vtedy, keď škodca neporuší žiadnu právnu povinnosť (napr. zodpovednosť za škodu spôsobenú prevxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx exekučnej činnosti môže vzniknúť predovšetkým účastníkom konania, nie je však vylúčené, že škoda vznikne aj tretím osobám. Škodou sa rozumie skutočnx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxn alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, jeho nečinnosť pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxným predpokladom zodpovednosti za škodu je príčinná súvislosť medzi škodou a výkonom exekučnej činnosti. Exekútor za škodu zodpovedá len vtedy, ak poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx najmä ustanovenia o spôsobe a rozsahu náhrady škody.
Exekútor zodpovedá poškodenému aj za tú škodu, ktorú v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa za škodu sa bude posudzovať podľa Zákonníka práce.
Novelou Exekučného poriadku sa zaviedli nové princípy pre uplatnenie nároku poškodeného na náhxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxa, s ktorou má exekútor uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škodu podľa § 12 ods. 2 EP. Poškodený si teda uplatňuje právo na náhradu škody priamo od poisťxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx škodu spôsobenú exekútorom len vtedy, ak túto nebolo možné uspokojiť z majetku poisťovateľa alebo exekútora.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxkučný súd, ako aj exekučným súdom poverený súdny exekútor pri nútenom výkone súdneho alebo iného rozhodnutia predajom (dražbou) nehnuteľných vecí vyxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxtiam právo spochybňujúce právo vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností, sa nedomáha tohto svojho práva včas (pred predajom nehnuteľnosti) poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xúdom schválený príklep, stal vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu bez ohľadu na "pravdivosť" vlastníctva povinného z exekúxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxči povinnému z exekúcie nedomáhal ochrany svojho vlastníckeho práva pred jej predajom, sa môže od oprávneného v exekúcii domáhať vydania výťažku z prexxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx ktorý sa stal jej vlastníkom zákonným spôsobom, navyše odobreným rozhodnutím štátu (schválenie udelenia príklepu), ktorý sa spomedzi spôsobov nadoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxdnosť pred vlastníckym právom nadobudnutým iným, zákonom predvídaným spôsobom.
Ak sa skutočný vlastník exekvovanej veci nemohol domôcť svojho vlxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdľa § 33 ods. 1 EP.
(nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 289/08, z 5. novembra 2008)
§ 32
Oprávnenia súdu voči exekútorovi
K § 32
Týmto ustanovením sa zavádza dozorná právomoc exekučného súdu voči exekútorovi. Exekučný súd má možnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pričom návrh môže podať v zmysle § 223 EP aj predseda súdu. Máme však za to, že spravidla dôjde k oznámeniu rozhodujúcich skutočností buď ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 33
K § 33
Exekútor musí byť nestranný. Na realizáciu tohto zákonného pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxčnej činnosti, ak so zreteľom na pomer k veci, v ktorej vykonáva exekučnú činnosť, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak sa exekútor dozvie o skuxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xústavne posudzovať s odbornou starostlivosťou.
Okrem všeobecnej požiadavky na nezaujatosť exekútora, ktorá sa posudzuje podľa konkrétnych okolxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xylúčený z výkonu exekučnej činnosti. Dôvody, pre ktoré je exekútor vylúčený, sa týkajú najmä vzťahu k povinnému alebo oprávnenému. V týchto prípadoch xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx že právna úprava v tomto prípade je nevhodná a zbytočne prísna, pričom pre vylúčenie exekútora stačí existencia zákonom predpokladaného vzťahu bez ohxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxného. Vzťah k povinnému a oprávnenému vylučuje exekútora aj vtedy, ak je exekútor spriaznenou osobou povinného a oprávneného alebo akejkoľvek inej osxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxteľom xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx spriaznenou osobou s dlžníkom. Exekútor je vylúčený tiež vtedy, ak je veriteľom alebo dlžníkom osoby spriaznenej s povinným. To isté sa týka aj spriaznxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxzky povinného alebo oprávneného zabezpečila osoba spriaznená s exekútorom alebo táto osoba zabezpečila záväzky osoby, ktorá je spriaznená s povinnýx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxrávneným.
Exekučný poriadok ďalej vylučuje exekútora vtedy, ak sa majetkovo ustanoveným spôsobom podieľal na podnikaní povinného alebo oprávnenxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti pri jej založení alebo počas jej trvania, ale aj vklad ako tichého spoločníka. Dôvodom pre vylúčenie je aj akákoľvek iná forma účasti exekútora na podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxje exekútora len vtedy, ak trvá po tom, čo bol vymenovaný do funkcie, alebo postačuje, ak bol exekútor účastník tohto vzťahu už pred vymenovaním do svojex xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx spoločnosti previedol svoj obchodný podiel na inú osobu. Vzhľadom na to, že zákon používa minulý čas (poskytol, podieľal sa), gramatický výklad svedčx x xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx z cenného papiera, z ktorého povinný alebo oprávnený a exekútor majú práva a povinnosti. Exekútor je vylúčený, ak má akékoľvek práva a povinnosti k cennxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxvať pri vymenovaní exekútora do funkcie alebo počas výkonu jeho funkcie. Napríklad exekútor môže mať akciu na meno, ktorá znie na meno exekútora a povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxa môže mať majetkovú alebo nemajetkovú povahu. Ide o pomerne nejasné ustanovenie a pôjde o individuálne posudzovanie v každom jednotlivom prípade, kdx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxkútor pred začatím exekučného konania odkúpil od oprávneného nejaký tovar za obvyklých podmienok, nezískal tým žiadnu výhodu. Výhoda sa nebude týkať xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxii zákona "dar alebo inú výhodu". Darovacia zmluva, kde je povinný alebo oprávnený darca a exekútor obdarovaný, je bezodplatným právnym úkonom, čím exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Dôvodom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho podieľanie sa na konaní, ktoré predchádzalo vydaniu exekučného titulu.
Účastníci exekučného konania majú nielen právo, ale aj povinnosť oznáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxený.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora najneskôr do pätnástich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do pxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 15 dní od doručenia upovedomenia majú odkladný účinok. Ak účastník konania zmešká túto lehotu, súd ju odmietne pre oneskorenosť, čo je všeobecne akcepxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxkon neustanovuje inak, nemožno odpustiť zmeškanie lehoty.
Civilný sporový poriadok nie je v pozícii lex specialis, ale naopak. V zmysle § 200 EP suxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa § 122 CSP pre exekučné konanie. V podaní obsahujúcom námietku zaujatosti musí byť uvedené, proti ktorému exekútorovi smeruje, skutkový dôvod, pre kxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxatich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, táto náležitosť námietky odpadá.
Nevyžaduje sa však dokazovať zaujatosť exekútora. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxliada na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu. O tejto skutočnosti exekútor informuje účastníka konania, ktorý námietky podal. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na ne nemusí prihliadnuť, ak sa o nich už raz rozhodlo. Exekútor v takom prípade pokračuje v exekučnom konaní a uvedený zákonný dôsledok účastníkovi len xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxz rozhodnutia. Až po tomto procesnom postupe exekútor oznámi tento spôsob vybavenia opakovanej námietky.
Proti rozhodnutiu súdu, bez ohľadu na výrxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsti súdneho exekútora, u ktorého na jeho vylúčenie stačí pochybnosť x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdpisy
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov
Judikatúra
R 3/1980:
Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý navrhuje vylúčenie sudxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx že tento sudca je z prejednávania a rozhodovania vylúčený.
R 47/1998:
Dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci nie je skutoxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hromadných oznamovacích prostriedkoch.
Súčinnosť tretích osôb
§ 34
Zmena exekútora
K § 34
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx zmeny exekútora. Zmena exekútora sa po novom môže uskutočniť nielen na návrh, ale aj bez návrhu (§ 34 EP). Rozhodovanie súdu o zmene exekútora bez návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx je opakované alebo závažné porušenie povinností ustanovených zákonom alebo rozhodnutím súdu. Aby sme mohli hovoriť o opakovanom pochybení, musí ísť x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxchybením bude konanie, s ktorým zákon spája následok v podobe závažného disciplinárneho xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxarostlivo posudzovať návrhy na zmenu exekútora. Predovšetkým povinný môže žiadať o zmenu exekútora aj zo špekulatívnych dôvodov, a to predovšetkým v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxra, môže uložiť pôvodnému exekútorovi poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania trovy, ktoré im dovtedy vznikli. Ak súd rozhodne bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnie. Exekútor nemôže zodpovedať za trovy spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie alebo za trovy vzniknuté prípadným sporom v exekúcii. Exekútox xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xúd pri svojom pochybení tiež neplatí automaticky poriadkovú pokutu a nenahrádza trovy konania účastníkom. Pri prípadnom pochybení exekútora je potrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx aby bol takto postihovaný exekútor. V praxi sú účastníkom exekučného konania na ujmu skôr prieťahy súdu než pochybenia exekútora.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx informácií) v znení neskorších predpisov
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
§ 35
xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxmi exekučného konania sú predovšetkým oprávnený a povinný. Povinný sa účastníkom konania stáva až po vydaní poverenia súdom. Toto vymedzenie okruhu úxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxneného a povinného chápeme len procesne. Rozhodujúce je teda to, kto sa v návrhu na vykonanie exekúcie označí za oprávneného a kto za povinného, bez ohľaxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxmi exekučného konania a procesnú spôsobilosť podľa § 61 a § 67 CSP. Táto spôsobilosť byť účastníkom exekučného konania a nadväzne na to aj procesná spôsxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného konania, ktorý sa stáva účastníkom čo i len v určitom úseku tohto konania (napr. veriteľ, dražiteľ, spoluvlastník). V tomto konaní neprichádza do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbitne. Platí to aj pre oprávnených, ktorí nie sú uvedení v jednom exekučnom titule. Návrhy na vykonanie exekúcie smerujúce proti viacerým povinným prexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdaného proti obchodnej spoločnosti - ani taký spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom (napr. § 86 OBZ). Proti takému spoločxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxi.
Iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie výslovne priznáva Exekučný poriadok. Príkladom tejto skupiny účastníkxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Tieto osoby majú procesné práva a povinnosti len vo vzťahu k ich postaveniu v súdnej exekúcii, a preto treba dôsledne skúmať, ktoré práva im možno priznax x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxrený exekútor v rozsahu, v ktorom mu vzniká nárok na trovy exekúcie. Preto aj exekútora treba považovať za účastníka len pre určitý úsek konania. V takom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxútor rozhodol pre exekúciu postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve.
Predmetom exekúcie je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Postavenie manžela sa chápe takisto procesnoprávne. Stačí, ak majú byť postihnuté veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Nix xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx povinným a jeho manželom nedošlo k zániku bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva, prípadne k vyhradeniu vzniku tohto majetkového rexxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Manžel povinného sa nestáva účastníkom exekučného konania ani vtedy, ak by sa mali exekvovať veci, ktoré slúžia tomuto manželovi na účely vymedzené v § xxx xxxx x xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx na jeho manžela. Iný výklad by maril účel uvedenej normy.
Priamo zo zákona je upravená aj neúčinnosť vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxinného, ak sa majú exekúciou postihnúť veci, ktoré dosiaľ neboli vyporiadané žiadnym zákonným spôsobom, teda ani zákonnou domnienkou vyporiadania pxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxe zákonnej domnienky vyporiadania podľa § 149 ods. 4 OZ by mohol byť aj rozsudok, ktorým sa zamietla žaloba na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxistrov, exekútor je povinný s manželom povinného konať ako s účastníkom konania ihneď od začiatku vedenia exekúcie na takýto majetok. Keď mu túto skutoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx že majetok patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Súvisiace ustanovenia
Súvisixxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
zákon č. 323xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxna č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politixxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxy poriadok pre súdnych exekútorov
Judikatúra
Sp. zn. 3 M Cdo 5/2008 (NS SR):
Z ustanovenia § 42b ods. 4 OZ je zrejmé, že okrem vyhlásenia neúčinnosxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxm úkonom ušlo z dlžníkovho majetku,
b) ak to nie je možné, veriteľ má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech.
To, čo ušlo z dlžníkovho mxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé z majetku dlžníka ušli. V danom xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxého právneho úkonu prospech - pozn. autora). Preto veriteľ (oprávnený) sa môže domáhať plnenia priamo voči osobe, ktorá nadobudla od dlžníka majetkovx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx hodnôt povinného. Ak by povinný majetkové hodnoty, na ktoré bol dlžník zaviazaný, už nemal, oprávnenému by vznikol zákonný nárok na náhradu voči tomu, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvku, túto uspokojiť z majetku (vecí, práv, iných majetkových hodnôt), ktoré ušli dlžníkovi v dôsledku odporovateľného úkonu.
R 75/1995:
Súd nariaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xtorá bola v rozhodnutí uvedená ako povinná, ak je preukázané, že na ňu prešla povinnosť z rozhodnutia (rozdelením štátneho podniku).
R 104/1994:
Trxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxa, povinný zaplatiť advokátovi alebo komerčnému právnikovi. Ak to povinný dobrovoľne nesplní, advokát alebo komerčný právnik nemôže podať návrh na vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohto návrhu.
V 16/1987:
Pripustenie procesného spoločenstva v konaní o výkon rozhodnutia predpokladá totožnosť predmetu výkonu pre všetkých účxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxu nemožno nariadiť výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy jeho manželky. Právo na vyplácanie mzdy nie je "vecou", a teda nemôže tvoriť súčasť bezpodielovéxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx) nevyplýva, že na základe exekučného titulu smerujúceho proti jednému z manželov bolo by možné povoliť (teraz vykonať - pozn. autora) exekúciu proti dxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxe exekúcie podľa § 36 EP - pozn. autora) od rodiča môže druhý z rodičov maloleté dieťa zastupovať. Ak však pri uskutočňovaní tohto výkonu rozhodnutia dôxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdič podal návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia s tým, že vymáhané výživné xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx zastupovaní maloletého dieťaťa v konaní o výkon rozhodnutia na výživné sa pripúšťa, aby pri podávaní návrhu na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxujmov medzi rodičom a dieťaťom, maloletému dieťaťu musí byť ustanovený opatrovník podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. (teraz pxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxá (§ 84 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb.; teraz § 61 ods. 2 ZR - pozn. aut.), a to bez ohľadu na prípadné iné záujmy niektorého z rodičov. Ide napríklad o prípadxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx keď si stret záujmov medzi rodičom a dieťaťom vyžaduje ustanovenie opatrovníka, súdy nerozlišujú prípady, keď sa povinný rodič domáha zastavenia súdxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xísm. c) EP - pozn. autora] podá druhý rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do výchovy. Ak sa tomuto rodičovi priznáva právo, aby bez ďalšieho zastxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xrávo navrhnúť zastavenie výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. c) OSP [teraz aj podľa § 57 ods. 1 písm. c) EP - pozn. autora].
Z IV (s. xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxo manžela; druhý manžel sa však potom stáva účastníkom konania o výkon rozhodnutia.
R 18/1969:
Výkon rozhodnutia možno nariadiť a uskutočniť proti xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa (teraz právoplatným uznesením súdu alebo osvedčením podľa § 175zca OSP, resp. § 203 CMP v dedičskom konaní - pozn. autora).
R 21/1981 (s. 166):
Najxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxxxx xx x xx xxxx x x x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxá ako oprávnená navrhuje nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa takého rozhodnutia, ktoré označuje ako oprávneného iný subjekt a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx x xxxxx xxtora). V prípadoch, keď prechod práva na poisťovňu vyplýva priamo z právneho predpisu, na preukázanie prechodu práva stačí, ak poisťovňa doloží, že suxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xs. 131 a 132):
Právoplatné rozhodnutie o vyprataní bytu, ktoré je vykonávané, záväzne určilo, že žalovaný je povinný byt vypratať. Nový vlastník domux x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovali v čase prevodu vlastníckeho práva k tomuto domu. Ak teda vlastník domu, skôr než vymohol vypratanie voči povinnému, predal dom novému vlastníkovxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxný vzťah - pozn. autora) rozhodnutím zrušený, hoci by to bolo pre potrebu vlastníka rodinného domčeka (§ 391 OZ; teraz podľa § 711 OZ - pozn. autora). K naxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx vtedy, keď po právoplatnosti vykonávaného rozhodnutia povinný zomrie. Právo užívania bytu (teraz právo nájmu bytu - pozn. autora), aj keď je majetkovxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xvedené v tomto ustanovení. Na tieto osoby však právo užívania môže prejsť iba vtedy, keď v okamihu smrti toto právo zomretému ešte prináležalo. Aj keď uvxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxlnená a osoby uvedené v ustanovení § 179 ods. 1 OZ (teraz v § 706 OZ - pozn. autora) sú v byte v čase výkonu rozhodnutia vždy bez právneho dôvodu, to neznamexxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmrel, a použitie ustanovení § 341 ods. 1 OSP je tu vylúčené. Oprávnený si vzhľadom na to musí zabezpečiť rozhodnutie ukladajúce povinnosť vypratania (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxíležitosť, aby uplatnili svoje práva a vyjadrili sa k veci, platí aj v exekučnom konaní. Výnimka je ustanovená len pre povolenie exekúcie, o ktorom súd rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxz povinného - pozn. autora) možno povoliť exekúciu len proti jeho dedičom a v žiadnom prípade proti povinnému.
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx fakticky nemá, a dieťa je u druhého rodiča, maloleté dieťa v exekúcii musí zastupovať kolízny opatrovník a pokiaľ opatrovník neurobí potrebný procesnx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxti nároku, ktorý bol predmetom základného konania. Okolnosti týkajúce sa dôvodnosti takého nároku preto nemožno uplatniť ani ako námietky a ani návrhxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxu možno nariadiť len na základe titulu, ktorý je vykonateľný z formálnej i materiálnej stránky. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý nespĺňa tieto zákoxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx § 57 ods. 1 a 2 EP.
2. Pre nútený výkon cudzích rozhodnutí (bez ohľadu na to, či podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o výkone rozhodnutia alexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxva (§ 66 a nasl. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).
3. Fyzická osoba ako podnikateľ musí byť v súlade s ustanovením § 42 xxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xodľa § 9 ods. 1 OBZ. Ak je takáto osoba v súdnom konaní označená len dodatkom k jej obchodnému menu, ide o nedostatok spôsobilosti byť účastníkom občianskxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x x xxxxení s § 19 OSP - teraz § 161 ods. 1 CSP - pozn. autora). V konaní o výkon rozhodnutia je to dôvod na zastavenie výkonu rozhodnutia v ktoromkoľvek štádiu jehx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxmej vydané v rozpore s § 157 ods. 1 OSP voči neexistujúcemu účastníkovi, takéto rozhodnutie nemôže mať účinky súdneho rozhodnutia podľa procesných prxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxšpondujúce práva a povinnosti obom účastníkom konania, t.j. žalobcovi i žalovanému.
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xonania o výkon rozhodnutia, ak je nesporné alebo aspoň možné, že veci, ktoré sú postihnuté nariadeným výkonom rozhodnutia patria do bezpodielového spxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxní dňom vydania upovedomenia o začatí exekúcie - pozn. autora).
R 69/2004:
Uznesenie, ktorým súd rozhodol o trovách exekučného konania podľa § 203 Ex xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xreto odvolací súd súdnemu exekútorovi neodňal možnosť konať pred súdom podľa § 237 písm. f) OSP.
R 12/2010:
V exekučnom konaní, v ktorom sa vymáha povxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xovinný správny orgán spôsobilosť byť účastníkom konania.
Literatúra
BÁRTA, J.: K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v plxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 9/1995, s. 348 - 351.
BREJCHA, A.: Postavení zeměstnance a zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Právo a zaměstnání č. 1/1997, s. x x xx xx xxxxxxx xx x x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxkeho zastúpenia (k výkladu § 149 ods. 1 a 3 OSP). Bulletin slovenskej advokácie č. 6/1995, s. 5 - 26.
KOZEL, R.: Subjektívní kumulace při výkonu rozhodxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtve manželov. Justičná revue č. 3/2002.
ĽALÍK, M.: K článku: Exekúcia proti majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Justičná revue č. 3xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvní rozhledy č. 10/2002.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtulu pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie
K § 36 a 37
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx kto je označený ako povinný (pasívna exekučná legitimácia) v exekučnom xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xovinnosti alebo práva z exekučného titulu na inú fyzickú alebo právnickú osobu, prípadne aj na štát. K prechodu dochádza univerzálnou sukcesiou (smrť xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxa alebo prevzatie povinnosti (postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, zmluva o prevode vlastníckeho práva k veci).
Výlučne prechádza len právo alexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xovinnosti dochádza po vydaní exekučného titulu. Neakceptuje sa prechod alebo prevod, ku ktorému došlo pred vydaním exekučného titulu, napríklad rozxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxení vecnej legitimácie v základnom (sporovom) konaní. Pochybenie v základnom konaní spočívajúce v tom, že nebol rešpektovaný prechod práva alebo povxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého konania nie je zámena účastníka konania vôbec možná.
Prechod práva alebo povinnosti alebo prevod práva či prevzatie povinnosti je v exekučnom koxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxjmä uznesenie súdu vydané v konaní o dedičstve, osvedčenie o dedičstve vydané notárom ako súdnym komisárom, uznesenie obchodného registra, ktorým sa xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtívne rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy o zrušení nadácie bez likvidácie s právnym nástupcom, rozhodnutie príslušného úradu o zrušení zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm štátnym orgánom; takýmito listinami sú aj listiny vydané bývalými štátnymi notárstvami, ďalej podľa zákona č. 323/1992 Zb. notárske zápisnice obsxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xrávom vyplýva prechod práva alebo prevzatie povinnosti. Tieto zápisnice a listiny sa totiž považujú za verejné listiny. Listinou overenou oprávnenýx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxaďujeme aj tzv. delimitačné protokoly, ktoré sa spisujú pri rozdelení právnických osôb, najmä obchodných spoločností a družstiev, ale v poslednom obxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteľa alebo obchodného registra o zapísaní rozdelenia právnickej osoby do tohto registra;
c)
prechodom priamo na základe všeobecne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xapríklad znenie § 813 ods. 1 OZ, ako aj § 80 ZR, podľa ktorého ak orgán sociálnoprávnej ochrany poskytol namiesto povinného náhradné výživné, prechádza xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx povinnosti pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, oprávnený musí preukázať túto skutočnosť už pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie (listina pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxebo prevzatiu povinnosti z exekučného titulu na inú osobu) a taktiež musí uvedenú skutočnosť uviesť v návrhu na vykonanie exekúcie.
V tomto prípade exxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx alebo prevodu práva alebo povinnosti alebo k prevzatiu povinnosti po začatí exekučného konania, exekučný súd sa musí vysporiadať so zmenou dodatkom k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxáv a povinností. Prevod alebo prechod práv a povinností je nutné preukázať právom aprobovaným spôsobom, a to:
a)
listinou vydanou oprávneným štátnxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnesenie obchodného registra, ktorým sa rozhodlo o zapísaní splynutia spoločností, jej premeny na inú právnu formu, o zrušení spoločnosti jej rozdelexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutie príslušného úradu o zrušení záujmového združenia právnických osôb bez likvidácie, ak majetok združenia prechádza na právneho nástupcu, axxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 323/1992 Zb. notárske zápisnice obsahujúce právne úkony (napr. odstúpenie od zmluvy, postúpenie pohľadávky, iné právne významné vyhlásenia a osxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxé listiny. Listinou overenou oprávneným orgánom je aj listina, ktorá obsahuje napríklad prevzatie dlhu, ak podpisy účastníkov takejto dohody sú riadxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxločností a družstiev, ale v poslednom období aj štátnych podnikov. Aj tieto listiny však musia byť náležité verifikované, t.j. overené notárom alebo mxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxe len na základe zákona. Potvrdzuje to napríklad znenie § 813 ods. 1 OZ, ako aj § 80 ZR, podľa ktorého ak orgán sociálnoprávnej ochrany poskytol namiesto pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxiež oznamovaciu povinnosť voči súdu v prípade, ak sa dozvie o prechode alebo prevode práv a povinností pri výkone svojej činnosti. Máme za to, že v prípadx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxciu celkom alebo sčasti zastaví, prípadne vydá dodatok k povereniu, alebo exekútorovi oznámi, že nie je dôvod na vydanie dodatku k povereniu na vykonanxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxania exekúcie, je možné postúpiť len celý vymáhaný nárok. Ak dôjde k postúpeniu len časti vymáhanej pohľadávky, je takéto postúpenie neúčinné a súd nevxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo dopxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxsobilosť byť účastníkom konania žalovaný stratil ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx byť účastníkom konania v čase jeho začatia.
Sp. zn. 2 Cdon 1073/96 (NS ČR, Soudní judikatura č. 13/1997):
Povinnosť oprávneného preukázať spôsobom xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ak oprávnený nesplní túto povinnosť, súd výkonu rozhodnutia je povinný ho poučiť a vyzvať na dodatočné splnenie tejto povinnosti v primeranej lehotex xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xýzvu a poučenie urobí súdny exekútor podľa § 40 ods. 1 EP a exekučný súd po bezvýslednosti postupu súdneho exekútora zastaví exekúciu podľa § 40 ods. 2 a x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx91 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva priamo z právneho predpisu. V konaní o výkon rozhodnutia preto možno tento prechod preukázať aj inak než lixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxne legitimovaný (nie je nositeľom práva alebo povinnosti, o ktoré v konaní ide), nespôsobuje zmätočnosť konania v zmysle ustanovenia § 237 písm. b) OSPx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxechod práv a povinností z exekučného titulu na iného rozhodnutím príslušného správneho orgánu je pre súd záväzný. Všeobecné súdy nie sú totiž oprávnenx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxčného titulu, ku ktorej došlo pred začatím exekučného konania, nemožno považovať ani za rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxl právo exekučného titulu (§ 37 ods. 3 EP), exekútorovi nevznikla povinnosť doručiť súdu návrh na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania v zmyxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxúci z hľadiska aplikácie prvej alebo druhej vety ustanovenia § 37 ods. 3 EP.
Ak k prechodu týchto práv alebo povinností došlo pred začatím exekučného koxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtí exekučného konania, treba postupovať podľa druhej vety ustanovenia § 37 ods. 3 EP.
R 68/2007 (z odôvodnenia):
Exekučný poriadok rozlišuje medzi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxiznáva len pre určitú časť konania. Kým účastníci patriaci do prvej skupiny majú právo robiť všetky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxpine účastníkov treba naopak vždy individuálne posudzovať, či im postavenie účastníka v konkrétnej časti konania prislúcha. Do prvej z uvedených skuxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx 2 EP súdny exekútor a manžel povinného a podľa § 37 ods. 1 časť prvej vety za bodkočiarkou EP a niektorých ďalších ustanovení uvedeného zákona a ďalšie oxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžku, exekútor (v tejto časti) uskutočňuje rozvrhové pojednávanie, na ktoré predvolá vydražiteľa a osoby, ktorým sa doručuje dražobná vyhláška podľa x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxdnávanie, a osoby, o ktorých nárokoch sa rozhodovalo na rozvrhovom pojednávaní, môžu vzniesť u exekútora námietky proti rozvrhu výťažku do troch dní px xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxvrh výťažku podlieha schváleniu súdom. Proti rozhodnutiu súdu o rozvrhu výťažku je odvolanie prípustné (§ 164 ods. 1 EP). Rozhodnutie o rozvrhu výťažkx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xomto pojednávaní (§ 164 ods. 2 EP).
Na uvedený účel exekučného konania uskutočňovaného predajom nehnuteľností, ako aj Exekučným poriadkom upravené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxania, v ktorom sa uskutočňuje rozvrh výťažku z prejednávanej nehnuteľnosti, treba prihliadať aj pri riešení otázky, či a ktorá z týchto osôb je oprávnexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo konania v spomenutej časti konania - schvaľovanie rozvrhu výťažku z predaja nehnuteľností - nie sú len oprávnený a povinný. Hoci v § 37 ods. 1 EP a v § 164 xxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia umožňuje urobiť procesný úkon, napríklad vzniesť námietky, alebo priznáva určité právo, napríklad právo na doručenie rozhodnutia o schválení rozxxxx xxxxxxxx
x xx
Zmena účastníkov konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie
K § 36 a 37
Vykonanie exekúcie prichádzx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xitulu právo na plnenie (aktívna exekučná legitimácia).
V praxi však nemožno vylúčiť prechod povinnosti alebo práva z exekučného titulu na inú fyzicxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku) a singulárnou sukcesiou, ktorá sa považuje za prevod práva alebo prevzatie povinnosti (postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, zmluva o prevode vxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxo titulu. To znamená, že k prechodu alebo prevodu práva alebo povinnosti dochádza po vydaní exekučného titulu. Neakceptuje sa prechod alebo prevod, ku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxena účastníka konania v základnom konaní) a v správnom vyriešení vecnej legitimácie v základnom (sporovom) konaní. Pochybenie v základnom konaní spoxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xčastníkov tohto konania. V novej koncepcii civilného sporového konania nie je zámena účastníka konania vôbec možná.
Prechod práva alebo povinnostx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxnou oprávneným štátnym orgánom; k takýmto listinám patria najmä uznesenie súdu vydané v konaní o dedičstve, osvedčenie o dedičstve vydané notárom ako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxločnosti jej rozdelením, o zlúčení spoločnosti, administratívne rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy o zrušení nadácie bez likvidácie s pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právneho nástupcu, atď.;
b)
listinou overenou oprávneným štátnym orgánom; takýmito listinami sú aj listiny vydané bývalými štátnymi notárstvamxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxnamné vyhlásenia a osvedčenia), z ktorých v súlade s hmotným právom vyplýva prechod práva alebo prevzatie povinnosti. Tieto zápisnice a listiny sa totxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xakejto dohody sú riadne overené notárom. K týmto listinám zaraďujeme aj tzv. delimitačné protokoly, ktoré sa spisujú pri rozdelení právnických osôb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxerené notárom alebo musia nadväzovať na rozhodnutie zakladateľa alebo obchodného registra o zapísaní rozdelenia právnickej osoby do tohto registrax
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zásadne len na základe zákona. Potvrdzuje to napríklad znenie § 813 ods. 1 OZ, ako aj § 80 ZR, podľa ktorého ak orgán sociálnoprávnej ochrany poskytol namxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinnosti alebo k prevzatiu povinnosti pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, oprávnený musí preukázať túto skutočnosť už pri podaní návrhu na vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnosti alebo k prevodu práva alebo prevzatiu povinnosti z exekučného titulu na inú osobu) a taktiež musí uvedenú skutočnosť uviesť v návrhu na vykonanie xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xonania.
Ak došlo k prechodu alebo prevodu práva alebo povinnosti alebo k prevzatiu povinnosti po začatí exekučného konania, exekučný súd sa musí vysxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti prevodu alebo prechodu práv a povinností. Prevod alebo prechod práv a povinností je nutné preukázať právom aprobovaným spôsobom, a to:
a)
listixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxárom ako súdnym komisárom, uznesenie obchodného registra, ktorým sa rozhodlo o zapísaní splynutia spoločností, jej premeny na inú právnu formu, o zruxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxdácie s právnym nástupcom, rozhodnutie príslušného úradu o zrušení záujmového združenia právnických osôb bez likvidácie, ak majetok združenia precxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxárstvami, ďalej podľa zákona č. 323/1992 Zb. notárske zápisnice obsahujúce právne úkony (napr. odstúpenie od zmluvy, postúpenie pohľadávky, iné prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxny sa totiž považujú za verejné listiny. Listinou overenou oprávneným orgánom je aj listina, ktorá obsahuje napríklad prevzatie dlhu, ak podpisy účasxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch osôb, najmä obchodných spoločností a družstiev, ale v poslednom období aj štátnych podnikov. Aj tieto listiny však musia byť náležité verifikovanéx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xegistra;
c)
prechodom priamo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Aj keď zákon používa všeobecný pojem právny predpis, k prechodu môxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xoskytnutého náhradného výživného.
Exekútorovi zákon ustanovuje taktiež oznamovaciu povinnosť voči súdu v prípade, ak sa dozvie o prechode alebo pxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnný oznámiť sporné skutočnosti súdu, ktorý v zmysle § 37 ods. 3 EP buď exekúciu celkom alebo sčasti zastaví, prípadne vydá dodatok k povereniu, alebo exxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia.
V prípadoch, keď dochádza k postúpeniu vymáhaného nároku počas trvania exekúcie, je možné postúpiť len celý vymáhaný nárok. Ak dôjde k postúpenxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
R 65/1996:
Ak žalobcom v žalobe označexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou podľa § 43 ods. 1 OSP, pretože nejde o vadu podania spočxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxm konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 OSP, pretože takýto postup je možný len za predpokladu, že xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxxx xxxxxxx (NS ČR, Soudní judikatura č. 13/1997):
Povinnosť oprávneného preukázať spôsobom predpísaným § 256 OSP (v exekučnom konaní podľa § 37 ods. 3 a 4 EP - pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvinný ho poučiť a vyzvať na dodatočné splnenie tejto povinnosti v primeranej lehote, ktorú mu súčasne určí. Ak ani po tomto poučení a výzve oprávnený nepxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxr podľa § 40 ods. 1 EP a exekučný súd po bezvýslednosti postupu súdneho exekútora zastaví exekúciu podľa § 40 ods. 2 a § 57 ods. 2 EP - pozn. autora).
Sp. xx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv vyplýva priamo z právneho predpisu. V konaní o výkon rozhodnutia preto možno tento prechod preukázať aj inak než listinou vydanou alebo overenou štátxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xráva alebo povinnosti, o ktoré v konaní ide), nespôsobuje zmätočnosť konania v zmysle ustanovenia § 237 písm. b) OSP, teda ani prípustnosť a dôvodnosť dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxo titulu na iného rozhodnutím príslušného správneho orgánu je pre súd záväzný. Všeobecné súdy xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxe oprávneného z exekučného titulu, ku ktorej došlo pred začatím exekučného konania, nemožno považovať ani za rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xreukáže, že nadobudol právo exekučného titulu (§ 37 ods. 3 EP), exekútorovi nevznikla povinnosť doručiť súdu návrh na pripustenie zmeny účastníka exexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxo titulu, je rozhodujúci z hľadiska aplikácie prvej alebo druhej vety ustanovenia § 37 ods. 3 EP.
Ak k prechodu týchto práv alebo povinností došlo pred zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxinností došlo po začatí exekučného konania, treba postupovať podľa druhej vety ustanovenia § 37 ods. 3 EP.
R 68/2007 (z odôvodnenia):
Exekučný porixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm status účastníka priznáva len pre určitú časť konania. Kým účastníci patriaci do prvej skupiny majú právo robiť všetky právom predpokladané úkony (vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xždy individuálne posudzovať, či im postavenie účastníka v konkrétnej časti konania prislúcha. Do prvej z uvedených skupín účastníkov patria podľa plxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxvinného a podľa § 37 ods. 1 časť prvej vety za bodkočiarkou EP a niektorých ďalších ustanovení uvedeného zákona a ďalšie osoby vymenované v príslušných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xskutočňuje rozvrhové pojednávanie, na ktoré predvolá vydražiteľa a osoby, ktorým sa doručuje dražobná vyhláška podľa § 141 ods. 1, alebo ktoré prihláxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxrokoch sa rozhodovalo na rozvrhovom pojednávaní, môžu vzniesť u exekútora námietky proti rozvrhu výťažku do troch dní po doručení rozvrhu (§ 161 ods. 1 xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxažku sa doručí všetkým osobám a orgánom, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie (§ 154 ods. 1), a osobám, o ktorých nárokoch sa rozhodovalo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxené postavenie tých osôb, ktoré vzhľadom na ich práva k prejednávanej nehnuteľnosti sú nositeľmi osobitne im priznaných procesných oprávnení v časti xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxvnená podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o schválení rozvrhu výťažku (§ 164 ods. 1 EP).
Podľa právneho názoru dovolacieho súdu účastníkmi exekučxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xx x x x 164 ods. 1 EP to nie je výslovne uvedené, v tejto časti sú účastníkmi aj iné osoby. Vyplýva to z povahy veci a tiež z toho, že sa im v tejto časti exekučného koxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozvrhu výťažku.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx exekútor upovedomenie o odklade exekúcie. Počas odkladu exekúcie môže exekútor vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xom, ako exekučný súd doručil exekútorovi dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie. Súd môže zároveň čiastočne alebo celkom exekúciu zastaviť, a to v pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xodatku k povereniu síce zanikajú účinky odkladu exekúcie, exekútor je však v danom prípade povinný vydať upovedomenie o pokračovaní exekúcie, ktoré mx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxzpečiť v exekučnom konaní iný majetok ako ten, ktorý konkrétni dedičia nadobudli od poručiteľa (podľa § 38 ods. 4 EP). Preto je nevyhnutné, aby mal exekúxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdedený majetok patriaci jednotlivým dedičom.
Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môžu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie môže exekútor postihovať aj iný majetok dedičov, za ktorý dedičia zodpovedajú do výšky nadobudnutého dexxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Judikatúra
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xez skúmania majetkových pomerov povinného vyhlásil exekúciu za neprípustnú a potom ju zastavil z dôvodu úmrtia povinného, nebol v súlade s už citovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdny exekútor - pozn. autora), ktorého bolo možné považovať za účastníka exekučného konania iba v časti týkajúcej sa trov, nemohol podať opravný prostrxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx procesná situácia by však nemala brániť tomu, aby sa skúmalo, či prichádza do úvahy, aby dedičia povinného boli zaviazaní uhradiť trovy exekúcie v prosxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdičov povinného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
K § 39
Zoznam majetku vyhotovuje exekútor len v prípade, ak lustrácie ustanovené vyhláškou nevedú k možnosti ukončenia exxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxým účinkom. Zoznam majetku je potrebné odlišovať od správy exekútora oprávnenému. Správa obsahuje:
-
označenie úkonov uskutočnených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xoukázania vymoženého plnenia so zúčtovacími údajmi.
Zoznam majetku je podstatne podrobnejší, pri jeho vypracovaní sa však exekútor riadi princípxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom predpokladá vymoženie vymáhaného nároku na základe úkonu bezprostredne nadväzujúceho na uplxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ho), aby bolo možné ustáliť najvhodnejší spôsob vedenia exekúcie (pri exekúcii na vymoženie peňažnej povinnosti). Predmetné platí predovšetkým pri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xároku, spôsob zabezpečenia vymáhanej pohľadávky úkonmi exekútora, predpoklady vymoženia nároku oprávneného, rozsah ďalších záväzkov povinného. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxas exekúcie prebieha zisťovanie majetkových pomerov postupne a povinný môže nadobúdať majetok aj v priebehu exekúcie, predpokladá sa dopĺňanie zoznxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a odhad ich hodnoty uskutočnený spravidla exekútorom. Ustanovenie odhadnej ceny pre účely vedenia zoznamu nemožno zamieňať s cenou, za ktorú sa bude xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xrčenej cene. Ak dôjde k modifikácii ceny v dôsledku práv účastníkov, taktiež sa upraví cena v zozname. Nemožno predpokladať, že by účastníci exekúcie pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvidlo pri predaji hnuteľných vecí. V zmysle uvedeného pravidla vyššia cena preukázaná exekútorovi účastníkom má pri rovnakom prostriedku preukázanxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxosť určitej majetkovej hodnoty, a to najmä v prípadoch, ak by ohľadom nej prebiehalo na súde nejaké konanie (napr. konanie o určenie vlastníckeho právaxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxm pre postup exekútora z pohľadu okruhu účastníkov exekučného konania má zaradenie majetku do výlučného vlastníctva a bezpodielového spoluvlastnícxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxroku záložného veriteľa. Predmetné má význam pre možnosť uspokojenia v exekúcii a môže mať pre oprávneného význam aj z pohľadu § 151ma ods. 10 OZ.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxnosť odpovedať na výzvu na vyhlásenie o majetku. Žiadosť o súčinnosť v aktuálnej konštrukcii umožňuje hlbšie zisťovanie majetkových pomerov. Povinnx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xúdneho exekútora môžu byť zamerané na vysvetlenie a bližšie opísanie položiek v účtovnej závierke. Môžu smerovať aj k predchádzajúcim majetkovým pomxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa bude vyžadovať písomná forma, ale nie je vylúčené, aby exekútor požadoval aj osobné vysvetlenie na exekútorskom úrade. Uvedené predpokladá možnosť xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx
xxxxa na splnenie vymáhanej povinnosti aj mimo upovedomenia o začatí exekúcie bola možná aj v prechádzajúcej úprave. Prípadné splnenie vymáhanej povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxvnené konať v mene spoločnosti a aj na osoby, ktoré vykonávali funkciu štatutárneho orgánu naposledy. Uvedené však nerieši problematiku "profesionáxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by sa malo týkať až štatutárnych zástupcov, za ktorých činnosti vznikla vymáhaná pohľadávka. Od týchto osôb sa informácie zvykli žiadať aj v minulosti x xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnutie súčinnosti, ktoré bráni ukončeniu exekúcie a predchádzajúce poučenie o možnosti predvedenia. Ukončením exekúcie rozumieme zastavenie exekúxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe nemajetnosť povinného na uplatnenie tohto inštitútu. Exekútor bude voliť tento inštitút v prípadoch, ak skoršia lustrácia nezodpovie všetky otázkx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe predovšetkým o minulých aktívach povinného, prípadne na vyjasnenie nezrovnalostí pri zisteniach exekútora. Budúca možnosť zastavenia exekúcie pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxosť povinného. Prípadné dostavenie sa povinného bez skutočného poskytnutia súčinnosti (relevantného vysvetlenia) má rovnaké následky ako nedostaxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedvedenia hradí predvádzaný.
Poriadkové pokuty ako následok neposkytnutia súčinnosti budú ešte ťažšie realizovateľné, keďže predpokladom pre uxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xýzvy povinnému. Duplicita žiadosti exekútora a výzvy súdu nie je, podľa nášho názoru, vhodná. Podľa predchádzajúcej úpravy sa pokuty ukladali náročnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeagovať na výzvu exekútora, ale až na výzvu súdu, ktorá je nevyhnutná na to, aby povinnému subjektu mohla byť uložená pokuta za jeho omisívne správanie. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xa výzvu súdu môže exekútor navrhnúť uloženie poriadkovej pokuty. Dôsledná snaha exekútorov o vynútenie poskytnutia súčinnosti bude mať značný vplyv xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxjetku, a to napriek možnosti uloženia pokuty bez predchádzajúcej výzvy súdu. De lege ferenda by bolo skôr vhodné delegovať oprávnenie uložiť poriadkoxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx súdom a žiadosť exekútora. Povinný subjekt má ešte možnosť svoju nečinnosť v konaní včas ospravedlniť, a to vážnymi okolnosťami. Výšku poriadkovej poxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnom zbore v znení neskorších predpisov
§ 40a
Zrušený od 1.4.2017
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie, t.j. vymožením nároku oprávneného. Vyhlásenie povinného o majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxie vyzvať povinného na vyhlásenie o majetku na primeranosť k vymáhanému nároku. Predmetné ustanovenie "akoby" obmedzuje možnosť využiť tento inštitxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxinný neplniaci nízku pohľadávku veriteľa mal menšie zákonné povinnosti ako iný povinný. Formu reakcie na výzvu určuje exekútor. Exekútor volí medzi pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxsti o súčinnosť doručuje do vlastných rúk. Náhradné doručenie nie je vylúčené. Doručovanie sa spravuje v zmysle § 200 EP ustanoveniami Civilného sporxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xZ. Neodpovedanie na výzvu takéto následky nemá. Odopretie poskytnutia vyhlásenia má za následok možnosť vyvodenia zodpovednosti rovnako ako pri nepxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxbo uznaná povinnosť mlčanlivosti nie je dôvodom na nesplnenie povinnosti urobiť vyhlásenie.
Predmetom výzvy sú aj údaje, ku ktorým exekútor nemá bexxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxkoch s osobami podľa § 42a ods. 3 a 4 OZ. Až následne bude na posúdení oprávneného, či daný úkon spĺňa predpoklady pre úspešné odporovanie.
V súvislostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxa poskytnutia vyhlásenia o majetku zavádza vylúčenie osoby povinnej poskytnúť vyhlásenie podľa § 13a OBZ. Predpokladom pre vylúčenie je právoplatné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrmácií aj očistenie podnikateľského prostredia o osoby, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Povinná osoba podľa § 40 ods.2 EP počas troch rokov od prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxsti alebo družstve. To platí rovnako aj pre jej pôsobenie ako vedúceho
-
organizačnej zložky podniku,
-
podniku xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 17b zákona č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súčinnosť tretích osôb
§ 42
K § 42
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxbezpečenie skutkových poznatkov o predmete exekúcie. V podstate sa zisťujú majetkové pomery povinných. Bez týchto oprávnení, ktoré sú koncipované nxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxučného konania.
Exekútor môže vyžadovať súčinnosť tretích osôb vymenovaných v ustanovení § 42 EP. Žiadosť musí spĺňať tieto predpoklady:
-
rozsxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjekt nemá oprávnenie odmietnuť poskytnúť súčinnosť;
-
exekútor obligatórne neprikladá k žiadosti poverenie na vykonanie exekúcie. Tretia osxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe doručovania žiadosti elektronickými prostriedkami pripojí k žiadosti poverenie na vykonanie exekúcie v podobe pôvodného elektronického dokumenxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xubjektu takéto poverenie, alebo jeho odpis. Zmena v preukazovaní sa poverením súvisí s registrom poverení. Z predmetného registra je možné zistiť oprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelnosť žiadosti. Tretia osoba nemá vedomosti o stave konania a neprináleží jej posudzovať dôvodnosť žiadanej informácie. Údajom, ktorý je potrebnx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xZ sa bude exekúcia vykonávať aj na majetok, ktorý bol prevedený v dôsledku neúčinného právneho úkonu. Pri posudzovaní žiadosti exekútora je potrebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxčiť, dĺžka jej trvania závisí od okolností konkrétneho prípadu, t.j. predovšetkým rozsahu požadovanej súčinnosti a technických prostriedkov poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxjektívne schopná túto súčinnosť poskytnúť. Nejde o lehotu určenú exekútorom, takže exekútor nie je oprávnený ju predlžovať. Žiadosti v tomto smere sú xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxšla možnému vyvodeniu zodpovednosti v podobe poriadkovej pokuty.
Výkladom pojmu "bezodkladne" sa zaoberalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, pxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxacej činnosti Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Aj v prípade, ak v Civilnom sporovom poriadku nie je ustanovená lehota na rozhodnutie alebo vykonxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx5/09, ďalej napr. I. ÚS 251/2015, I. ÚS 381/2015 a iné; z právnej teórie napr. Ovečková, O. Určenie lehoty všeobecným spôsobom (legislatívne, výkladovx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxstva spravodlivosti SR má výlučne nezáväzný charakter a nenahrádza právny názor vyslovený príslušným súdom, ktorý je jediným orgánom príslušným na ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov).
Bezodplatne - záujem na vymožiteľnosti práva je spoločne daná celej spoločnosti, kažxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnická komunikácie predstavuje rýchlu a hospodárnu výmenu údajov. Exekútor ako orgán verejnej moci používa elektronickú schránku, takže spravidla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxie.
Súdny exekútor má povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Z dôvodu subsidiárneho použitia Civilného sporového poriadku osoby, ktoré sú povinné zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxhto dôvodov odmietnuť splniť súčinnosť, o čom sú povinné exekútora bezodkladne informovať. V taktom prípade dá exekútor podnet na príslušný orgán alexx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxora exekútorov dohodu so záujmovým združením bánk - Slovenskou bankovou asociáciou a taktiež Ministerstvom vnútra SR. Elektronická komunikácia týmxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obyvateľov (osobné údaje, pobyt). Aj v iných prípadoch, keď nie sú uzatvorené dohody na úrovni Slovenskej komory exekútorov, exekútori zasielajú žiaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa, platiteľa iných príjmov) či Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (vyhľadávanie nehnuteľností).
Ak má byť súčinnosť poskytnutá v cudzinxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa vykoná aj doručenie písomnosti adresátovi v cudzine.
Povinnosť poskytnúť súčinnosť majú orgány verejnej moci ako súdy, prokuratúra, iné štátne oxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxrá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať [uznesenie Ústavného súdu ČSFx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne, ale môže ísť aj o iné subjekty, ktorým sú zverené právomoci rozhodovať o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. Zákon zaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia. Inými než štátnymi orgánmi povinnými poskytnúť súčinnosť budú najmä orgány občianskych združení, cirkví, náboženských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxov a colníctva, a to Ministerstvo financií SR, finančné riaditeľstvo a daňové úrady. Práve spolupráca s daňovými úradmi je na nízkej úrovni. Daňové úraxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxčinnosť pri vykonávaní exekúcie. Predovšetkým údaje z kontrolných výkazov pre DPH by mali prínos pri uskutočňovaní niektorých konaní. Daňové úrady sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxňažnej pohľadávky. Pre jeho účinnosť však daňové úrady vyžadujú, aby boli definované druh dane, obdobie a výška prikázaného preplatku. Predmetné údaxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xch dostane aj v priebehu exekúcie. Daňové úrady odmietali súčinnosť aj z toho dôvodu, že boli podľa Exekučného poriadku výslovne povinné len na oznámenxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxného a bolo zákonom č. 440/2012 Z.z. od 1. januára 2013 vypustené. Práve spolupráca so štátnymi orgánmi nie je v tejto oblasti dostatočná.
V § 42 ods. 3 xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxicajnom zbore v znení neskorších predpisov. Súčinnosť spočíva v ochrane exekútora pri úkone exekučnej činnosti.
Podľa § 42 ods. 4 EP sú subjekty povxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx predmetné ustanovenia zlúčiť, keďže sa značne kryjú. Zákon výslovne spomína najčastejšie žiadané orgány. Exekútor najčastejšie zasiela súčinnostx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostriedkami elektronickej komunikácie. Pre poskytnutie súčinnosti je rozhodujúca potrebnosť informácie pre činnosť exekútora. Nejde o údaje žiadxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxnosti požadovaných údajov mohol vyjadrovať. Je na zodpovednosti exekútora požadovať údaje potrebné pre jeho činnosť; prípadné žiadanie údajov, ktoxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxstavujú nebezpečenstvu náhrady škody, a to predovšetkým podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnskom právnom poriadku. V rámci toho je obzvlášť dôležité vylúčiť alebo primerane regulovať stret záujmov pri exekúciách. Absencia výslovnej xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aby bolo presne upravené, či sa súčinnosti možno domôcť aj proti vôli odmietajúceho štátneho orgánu.
V § 42 ods. 5 sa ustanovuje edičná povinnosť osôxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale aj povinnosti vydania záznamov alebo dokumentov exekútorovi. Taktiež sú povinné uskutočniť iné opatrenia požadované exekútorom na zabezpečenxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxnulých aktívach povinného môžu byť požadované. Dožadovaným subjektom môžu byť aj subjekty, ktoré vedú alebo viedli účtovníctvo povinnému. Pojem "trxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxria aj zamestnávatelia - výplatná páska povinného je záznamom o majetku podliehajúcom exekúcii.
Slovenská komora exekútorov má so záujmovým združxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxorená na základe Exekučného poriadku, ktorý takúto dohodu neumožňoval, ale k dohode došlo podľa § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a odľahčeniu administratívneho aparátu bánk. Exekútor má možnosť zisťovať stavy účtov, ich zmeny a iné informácie elektronicky. Údaje o stavoch na účxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxnný mohol medzičasom realizovať platobné operácie. Predmetná výmena informácií nie je online. Argument povinného, že exekútor mu nemal zablokovať úxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xríkazu nie je taktiež okamžitá, ale môže trvať aj niekoľko dní.
Exekútor pre svoju činnosť potrebuje mať informácie o možnosti doručenia zásielok. Sxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xri malom množstve exekučných konaní. Pre činnosť exekútora by mali väčší význam údaje o zásielkach doručovaných na adresu a z adresy povinného. Tieto úxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjú aj telekomunikačné služby. Poskytovatelia týchto služieb majú k dispozícii údaje o telefónnych číslach. Zákonodarca vyžaduje, aby exekútor využxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na povinného budú musieť byť žiadosti zaslané predovšetkým poskytovateľom, ktorí majú rozhodujúci podiel na trhu.
Predpokladom pre poskytnutie pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxu byť fyzické a právnické osoby. Žiadosť podľa § 42 ods. 10 EP by sa mala adresovať zásadne vydavateľovi, ktorý nie je totožný s redakciami jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xký spôsob prepravy vykonáva (leteckú, lodnú, cestnú, železničnú).
K poriadkovým pokutám pozri komentár k § 40 ods. 3 a 4 EP.
Súvisiace ustanovenix
Súvisiace predxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o prokuratúre v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
zákon č. 566/1992 Zbx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxskorších predpisov
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
záxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov
zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánox xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxrým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
§ 43
K § 43
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Exekútor sa preukazuje preukazom a odznakom exekútora. Oprávnenie konať v konkrétnej veci sa preukazuje poverením. Exekútor obligatórne nepriklaxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xovinnosť vopred pripojiť k žiadosti poverenie na vykonanie exekúcie. V záujme zrýchlenia procesu súčinnosti nie je vylúčené, aby to exekútor uskutočxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého dokumentu na základe požiadavky dožiadaného. V ostatných prípadoch exekútor musí uskutočniť konverziu poverenia do listinnej podoby a zaslať dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxé zistiť oprávnenie exekútora konať v konkrétnej veci. Predmetné je aj užívateľsky priaznivejšie.
Veľkým nedostatkom v exekúcii bola nemožnosť lexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxňujú konania. V minulosti sa uvedený nedostatok riešil prostredníctvom Policajného zboru. Policajný zbor má však za úlohu poskytovať predovšetkým oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxívne požiadať o súčinnosť Policajný zbor. Prípadné nepreukázanie totožnosti by malo byť aj priestupkom alebo predpokladom pre uloženie poriadkovej xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxcie a vylučovacia žaloba
K § 44
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxý výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihnú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxetný inštitút má široké uplatnenie a rozširuje sa aj na prípady, ktoré bolo možné riešiť prostredníctvom zastavenia exekúcie. Obrana nie je obmedzená xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxru návrhu na zastavenie exekúcie na výlučný prostriedok obrany povinného. Inštitút zabezpečuje ochranu
-
vlastníckeho práva - práva k veci, a to hnxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxastníckeho práva k dotknutej veci, ktoré vylučuje exekúciu - v zmysle § 61q ods. 2 EP bude takýmto právom záložné právo; vecné bremená však nie sú dôvodox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxného poriadku, ktoré obmedzujú jednotlivé spôsoby vykonávania exekúcie čo do rozsahu postihovaného majetku (napr. § xx xxxx x xxx x xxx xxxx x xxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxentár k § 61q EP);
-
veciam alebo právam, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa Exekučného poriadku alebo podľa osobitných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxvenskej republiky, ktorý môže byť vylúčený z exekúcie a nepodlieha exekúcii z dôvodu, že je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie vxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx
x
xxxxetia pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok prihlásených na rozvrh výťažku v prípade, keď sa vykonáva exekúcia prikázaním pohľadávky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxi rozvrhu výťažku z predmetu exekúcie. Rozvrhové konanie je tvorené viacerými exekučnoprávnymi vzťahmi vznikajúcimi medzi oprávneným, veriteľmi a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxej výške a v zákonom ustanovenom a existujúcom poradí.
Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, je potrebné namietať už u exekútora. Uplatnenie právx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxreukáže" znamená odôvodnené a zdokladované opísanie skutočností preukazujúcich vlastnícke právo alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xostatočne neodôvodnené uplatnenie práva nespôsobí právne následky. Len riadne uplatnenie práva môže spustiť proces vylúčenia veci. Následne exekúxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xdkladný účinok vo vzťahu k dotknutej veci a nie je potrebný a ani prípustný samostatný návrh na odklad exekúcie ako za predchádzajúcej úpravy. Právo namxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxíckou žalobou. Exekútor obdobne ako pri návrhu na zastavenie exekúcie upovedomí oprávneného o uplatnení práva a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadrixx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxo v prípade nevyjadrenia sa včas, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci. Predmetné doručí oprávnenému a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, zúčastňuje sa konania súd. Zákonodarca prenáša časť procesu na exekútora za účelom odbremenexxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xo na všeobecnom súde žalovaného príslušnom podľa Civilného sporového poriadku. Vyzvaný musí túto skutočnosť exekútorovi osvedčiť. Súd má vyzvať tohxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xosúdenia veci. Proti takémuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Podľa výsledku sporu exekútor následne vydá upovedomenie o zastavení exekúcie alxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx má za následok aj odklad exekúcie podľa § 61h EP.
Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, možno uplatniť len spôsobom ustanoveným Exekučným poriadkxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxutá exekúciou. V takomto prípade je však potrebné uplatniť právo aj u súdneho exekútora, aby nastal odkladný účinok vo vzťahu postihovanej veci a prípaxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx vstúpiť ako intervenient na strane povinného. Odklad exekúcie končí právoplatnosťou rozhodnutia o spore. Exekútor neruší odklad exekúcie, len začnx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtných zákonov pozri komentár k § 61s.
Súvisiace ustanovenia
Súvisixxx xxxxxxxx
zákon č. 523/2004 Z.z. o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov
§ 43 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
§ 3 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúracx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z.z.)
§ 21 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republixx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatúra
R 90/1951:
Žalobcovi, ktorý mal v konaní o vylúčenie veci z exekúcie úspech, možno uložiť, aby znášal svoje trovy konania bez nároku nx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxstlivo skúmať, či jeho podmienky, t.j. dôvody hodné osobitného zreteľa, sú podľa okolností prípadu splnené.
R xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxu, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 ods. 1 OSP (teraz aj podľa § 55 ods. 1 EP - pozn. autora) nevylučuje možnosť žalovať veriteľa (oprávnenéxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x x xxx 20/2010 (NS SR):
Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný infxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.
xiteratúra
FIALA, J.: Spory vznikajíci z podnětu výkonu rozhodnutí.
Acta
Universi-tatis Carolinae-Iuridica. Monographia XV. Praha 1972, s. 70 a xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x 45
Exekučný titul
K § 45 a 46
Exekučnými titulmi sú (okrem notárskej zápisnice a tovarového záložného listu) vykonatxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxvinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne. Legálnu definíciu vykonateľnosti súdnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami."
Prejavom materiálnej stránky vykonateľnosti podľa § 45 ods. 1 EP je to, že vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnícke právo v dôsledku predo-všetkým vecných práv k cudzím veciam. V porovnaní s § 232 ods. 1 CSP dochádza k určitej disproporcii, keď Exekučný poriadox xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxatnosti rozsudku a uplynutí paričnej lehoty, t.j. lehoty na splnenie,
-
pred právoplatnosťou rozsudku vtedy, ak je rozsudok súdu predbežne vykonaxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxnesenia a uplynutí paričnej lehoty bez ohľadu na právoplatnosť, napríklad uznesenia o nariadení predbežného opatrenia,
-
po právoplatnosti uznexxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxodneného odporu proti platobnému rozkazu v pätnásťdňovej lehote.
Ak bola poškodenému v trestnom konaní odsudzujúcim rozsudkom priznaná náhrada šxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxania, bez toho, aby sa odvolanie podalo, prípadne po zamietnutí odvolania podaného inou oprávnenou osobou, spravidla obžalovaným, ktorému bola náhrxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxulom však nie je výrok trestného súdu, ktorým sa obžalovanému len ako súčasť obmedzení pri odsúdení na trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jexx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi nahradiť spôsobenú škodu.
Pri posudzovaní vykonateľnosti rozhodnutí súdu v konaní o dedičstve niekedy vzniká problém spočívajúci v tom, že účastxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhody uzavretej medzi dedičmi, podľa ktorej dedičia preberajú majetkové podiely poručiteľa, ktoré mu patrili v deň jeho smrti, nejde o exekučný titul. xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnania o dedičstve (§ 165 a nasl. CMP). Preto jej dedičský súd nemohol uložiť žiadnu povinnosť, ktorá by bola nútene vymožiteľná.
Súčasne x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo iné právo na plnenie voči osobe, ktorá pojmovo nemohla a ani nebola účastníkom konania o dedičstve. Vykonateľnosť uznesenia o dedičstve predpokxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvinnosť na plnenie, napríklad pri vyporiadaní medzi dedičmi podľa výšky ich podielov.
Konania o dedičstve začaté od 1. decembra 1995 do 30. júna 2016 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxých možno osvedčenie vydať, sú uvedené v § 175zca OSP.
Osvedčenie, ak nie je podaná žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, nadobúda účinky právoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xadobudlo účinky právoplatného uznesenia o dedičstve). Z ustanovenia § 175zca ods. 4 druhá veta OSP vyvodzujeme rovnaké závery pre vykonateľnosť osvxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xMP).
Rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie predstavuje exekučný titul. Exekučný poriadok odkazuje na ustanovenia Zmluxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx
x
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 129 ods. 4 je Európska centrálna banka oprávnená ukladať pokuty alebo pravidelné penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej nariadení x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx štáty, sú vykonateľné. Výkon rozhodnutia sa riadi Exekučným poriadkom. Výkon rozhodnutia možno zastaviť len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rozhodnutia Súdneho dvora opatrí potvrdením o vykonateľnostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmto prípade rozumieme to, že sa potvrdzuje len skutočnosť, že ide o rozhodnutie orgánu Európskej únie, ktorý je v ňom uvedený.
Cudzí exekučný titul vykxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxťahy, ktoré vznikajú v členských štátoch,
-
zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorý sa uplatňuje aj na uznanie a výkon cudzích rozhodxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxčné tituly, ktoré nie je možné riešiť podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) a len v prípade ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva.
Podľx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xedzinárodným prvkom, právne postavenie cudzincov a aj postup slovenských justičných orgánov pri úprave týchto vzťahov. Rozhodnutia orgánov cudziexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxhto veciach, majú v Slovenskej republike účinnosť, ak boli uznané slovenskými orgánmi. Je potrebné podotknúť, že predmetný zákon sa bude uplatňovať lxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu. Zákon pozná tri spôsoby uznania rozhodnutia:
-
cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxm možno uznať osobitným výrokom slovenského súdu alebo nariadením jeho výkonu,
-
iné cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd nariadi jeho vxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxzhodnutie slovenského súdu.
Na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, že má na veci právny záujxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinný uplatniť predovšetkým po doručení cudzieho rozhodnutia v procese vydávania poverenia súdom. Súd poučí povinného o dôvodoch neuznania rozhodnxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx mať za následok nemožnosť uplatnenia týchto dôvodov v samotnej exekúcii - keďže predmetné dôvody by mohli byť dôvodom na zastavenie exekúcie, ak ich nexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva,
-
nie je právxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
-
slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxy uznania ustanovuje § 65 (cudzie rozhodnutia v manželských veciach a vo veciach určenia rodičovstva) a § 66 (cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxadom na oblasť ich výkonu.
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní upravuje rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike. Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozhodcovské rozhodnutie, ktoré bolo vydané na území iného štátu ako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxkon cudzieho rozhodcovského rozsudku pripojiť originál tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku alebo jeho osvedčenú kópiu a originál rozhodcovskex xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastník konania zabezpečí jej úradný preklad do tohto jazyka. Pri uznaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozsudku sa použijú ustanovenia zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že súd, ktorý je príslušný na súdnu exekúciu, naň prixxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxaný návrh na zrušenie cudzieho rozhodcovského rozsudku, súd v Slovenskej republike, ktorý je exekučným súdom, môže na návrh povinného, ktorý návrh na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxbitným prípadom odkladu výkonu rozhodnutia alebo exekúcie. Odloženie vykonateľnosti predpokladá, že povinný predloží slovenskému súdu návrh, ktoxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxe uskutočniť na návrh z taxatívne vymedzených dôvodov (§ 50 ZRK). Tieto dôvody sú podobné ako dôvody na zrušenie rozhodcovského rozsudku na základe žalxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.). Aj bez návrhu účastníka konania sa tak uskutoční, ak zistí, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nemožxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na súdnu exekúciu povinný vždy odôvodniť. Iba proti takému rozhodnutiu súdu je prípustnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxy za vecne nesprávne. Vecná správnosť takého exekučného titulu patrí do právomoci rozhodcovského orgánu, ktorý rozhodcovské rozhodnutie vydal, a nix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe navždy vylúčená. Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) nie je dotknutá právomoc súdov členských štátov rozhodnúť o uznaní a výkone rozhodcxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohovor z roku 1958"), ktorý má prednosť pred nariadením. Predmetný dohovor bol prebratý do zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. V rozhodcxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xx prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a sú podľa čl. 249 Zmluvy o založení ES priamo aplikovateľné, bez akéhokoľvek implementačného procesu a nxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxádza proces uznania rozhodnutia v osobitnom konaní. Vykonateľnosť sa osvedčuje prostredníctvom formulárov a exekučný súd je oprávnený požadovať úrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa oblasť pôsobnosti nariadení sa vzťahuje predovšetkým na občianske a obchodné veci.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o prxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxčitom členskom štáte dovolávať rozsudku vydaného v inom členskom štáte, predloží vyhotovenie rozsudku, ktoré xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xtáte, môže požiadať dovolávajúceho sa účastníka (oprávneného), aby v súlade s čl. 57 predložil preklad alebo prepis obsahu osvedčenia. Ak súd nemôže kxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v tomto členskom štáte vykonateľný, je vykonateľný v iných členských štátoch bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie jeho vykonateľnosti. Za žiadnych xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xôže byť rozhodnuté o zamietnutí uznania rozhodnutia z dôvodov,
-
ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public),
-
v prípadex xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnom čase a takým spôsobom, aby si mohol zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že žalovaný opomenul začať konanie, ktorým by napadol rozsudok, keď tak mohxx xxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo skorším rozsudkom vydaným v inom členskom štáte alebo v treťom štáte v rovnakej veci a medzi rovnakými účastníkmi za predpokladu, že skorší rozsudok sxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xoistník, poistený, oprávnený z poistenia alebo poškodený, spotrebiteľ alebo zamestnanec, alebo
-
oddielom 6 kapitoly II.
Nariadenie Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdnutie vydané v členskom štáte, ktorý je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré je vykonateľné v tomto štáte, je vykonateľné v inom členskom štáxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtia.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejnýxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxnáva bez osobitného konania. Ak je otázka uznania rozhodnutia hlavným predmetom sporu, môže ktorákoľvek zainteresovaná strana postupom upraveným v xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx5/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky - nariadenie sa uplatní v občianskych a obchodných veciach. Nariadenie sa neuplxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xaktiež sa neuplatňuje na osobný stav alebo právnu spôsobilosť fyzických osôb, majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku, dedenia zo závetu a zx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xúdne dojednania, vyrovnania a iné obdobné konania; sociálne zabezpečenie; rozhodcovské konanie. Exekučné tituly, ktoré sa osvedčia ako európsky exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xx
x xxx xxxxxx xxxxovne súhlasil tým že ho uznal alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, alebo
b)
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkého štátu pôvodu, alebo
c)
dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol na takom pojednávaní zastúpený po tom, ako najskôr v priebehu súxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxhému uznaniu nároku alebo skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo
d)
dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.
Rozhodnutie, ktoré bolo v člexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxkoľvek možnosti podať námietky proti jeho uznaniu. Od veriteľa sa vyžaduje, aby poskytol príslušným vykonávacím orgánom členského štátu výkonu kópix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do úradného jazyka. Splnenie ostatných predpokladov by malo vyplynúť z vyplnených formulárov tvoriacich prílohu nariadenia Európskeho parlamentu x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxeba však zdôrazniť, že nútený výkon európskeho exekučného titulu sa v celom rozsahu uskutočňuje podľa Exekučného poriadku. Toto nariadenie sa vzťahuxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa čl. 23 cit. nariadenia, do obsahu ktorej patrí možnosť obmedziť exekúciu na zabezpečenie vymáhaného nároku (podľa jeho povahy) alebo podmieniť ďxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoriadku. Tieto rozhodnutia slovenského exekučného súdu nemožno zamieňať s rozhodnutiami súdu štátu pôvodu exekučného titulu podľa čl. x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xovinného, v ktorom požiadal o preskúmanie minimálneho štandardu procesných pravidiel pri vydávaní exekučného titulu podľa čl. 19 cit. nariadenia alxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxeba upozorniť na to, že cit. nariadenie má v súlade s čl. 7 ods. 2 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a je podľa čl. 249 Zmluvy o založení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxie a až keď toto nariadenie nemá osobitnú úpravu, môže použiť Exekučný poriadok a predpisy s ním súvisiace.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxh sporoch. Európske konanie o platobnom rozkaze sa zavádza na účely uspokojovania peňažných pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podanxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkonateľné rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu. Na účely výkonu v inom členskom štáte musí navrhovateľ predložiť príslušným orgánom výkonu tohxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho pravosti, v prípade potreby, preklad európskeho platobného rozkazu do úradného jazyka členského štátu výkonu.
Nariadenie Európskeho parlamxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pri cezhraničných sporoch bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu, v ktorých hodnota pohľadávky v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxadení č. 805/2004 a zahŕňa aj oblasť pracovného práva, nájmu nehnuteľností s výnimkou konaní o pohľadávkach a porušenia práva na súkromie a práva na ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxkom štáte inom ako v členskom štáte súdu alebo tribunálu konajúceho vo veci. Prílohy na podanie návrhu na vykonanie exekúcie sú zhodné ako pri obdobných xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx opatrenie nariadené v členskom štáte sa v ostatných členských štátoch uznáva bez osobitného konania a je vykonateľné bez potreby vyhlásenia vykonatexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnia ochranného opatrenia sú obmedzené na obdobie 12 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. Uvedeným je aj obmedzená dĺžka trvania exekúcie.
Pri notárxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Formálna stránka spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice tak, ako je upravená x x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárske zápisnice, ktoré boli spísané v období od 15. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxým titulom
expressis verbis
len pre istinu a úrok z omeškania. Podľa výslovného znenia § 45 ods. 3 in fine sa notárska zápisnica nemôže týkať zmluvných xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxniť dlžníka pred neúmernou výškou sankčného príslušenstva pohľadávky) je nepresné, keďže do pozitívneho ani negatívneho výpočtu plnení, ktoré (ne)xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxekučná notárska zápisnica je svojím spôsobom alternatívnym exekučným titulom, ktorý je použiteľný len pri splnení pozitívnych predpokladov, bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxčného titulu je súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Až tento prejav vôle povinného robí z notárskej zápisnice verejnú listinu, kxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxon, tento právny úkon však nemožno posudzovať podľa predpisov hmotného práva. Vylučuje to jeho účel a cieľ. Povinný týmto prejavom vôle súhlasí s vykonxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx rozhodnutie oprávneného štátneho orgánu. Výlučne v dôsledku tohto právneho úkonu povinného sa z notárskej zápisnice stáva exekučný titul. Preto nie xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxisov procesného práva obsiahnutých v zákone č. 323/1992 Zb. Je to teda procesný úkon. Súhlas s vykonateľnosťou znamená to isté, ako napríklad v súdnom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že do úvodu (nie úvodnej časti) notárskej zápisnice uvedie: "Povinný súhlasí s vykonateľnosťou tejto notárskej zápisnice v nasledujúcom znení .xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxejavu vôle. Vyhlásenie povinnej osoby sa svojou podstatou rovná doložke vykonateľnosti tak, ako ju vyznačuje súd na exekučnom titule (súdnom rozhodnxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxľnosť iným spôsobom nevyznačuje. Z týchto záverov vychádza aj novela z roku 1999, v ktorej sa na notárskej zápisnici ako exekučnom titulu nevyznačuje pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnosť notárskej zápisnice je daná uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnosti na plnenie obsiahnutej v tejto zápisnici, prípadne dňom, po ktorom xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxike vykonateľný podľa Exekučného poriadku. Povinný podľa takého exekučného titulu sa môže proti nútenému výkonu brániť návrhom na zastavenie exekúcxxx xx
xx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxzhodcovského konania, alebo vo veci, v ktorej sa už právoplatne rozhodlo, alebo
c)
rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodcovského rozsudku aj bez návrhu, ak v rozhodcovskom konaní zistí nedostatky podľa písm. b) alebo c). Proti takým rozhodnutiam sú prípustné opravné xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxiedkami sa aj potvrdenie o vykonateľnosti doručuje elektronicky. Samotná skutočnosť, že rozhodnutie je opatrené potvrdením o vykonateľnosti, nemuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxisí od procesného predpisu upravujúceho postup orgánu, spravidla verejnej správy, pri ktorom sa vydávajú vykonateľné rozhodnutia, t.j. rozhodnutixx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxávny poriadok) a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. je správne rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxlený správnym orgánom je vykonateľný jeho schválením (§ 48 ods. 2 cit. zákona). V zmysle § 63 ods. 10 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxkaz nedoplatkov je vykonateľný, ak bol vystavený podľa § 71 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., prípadne podľa iného právneho predpisu, a ak bol riadne doručenxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xbanka"), na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. Banka môže v rámci konania vydať aj predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxkona rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxd alebo ak rozklad nemá odkladný účinok, napríklad v prípadoch predbežných opatrení. Otázku núteného výkonu takých rozhodnutí banka môže riešiť tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxekúcie súdnym exekútorom.
Exekučným titulom sú aj nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach o sťažnostiach v rozsahu, v ktorom sa sťaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov). Ak Ústavný súd rozhodne o priznaní primeraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxlatnosti rozhodnutia Ústavného súdu, to znamená, že lehota na plnenie je tu dva mesiace a až po jej márnom uplynutí vzniká nútená vymožiteľnosť plneniax xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnu verejnej moci ako porušovateľovi základného práva alebo základnej slobody, v rozsahu výrokov podľa § 56 ods. 3 písm. a), c) a d) citovaného zákona, zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxci sťažovateľa bez zbytočných prieťahov. Dôvodom takého záveru je to, že takéto výroky sú adresované orgánu verejnej moci (napr. súdu) a ich realizácix xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xotiž základ na záver, či orgán verejnej moci ozaj nerešpektoval nález Ústavného súdu, alebo tu bola iná procesná alebo faktická prekážka, pre ktorú sa pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.
V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že dôjde k odloženiu vykonateľnosti exekučného titulu. Odklad vykonateľnosti môže nastať priamo zo zákona alebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxnom dôsledku môže viesť k zastaveniu exekúcie. Preto treba tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhádza do úvahy odklad vykonateľnosti v konaní o žalobe na obnovu konania (pred povolením obnovy konania len na návrh - § 412 CSP, právoplatnosťou rozsudxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa (§ 464 v spojení s § 444 ods. 1 CSP).
Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o poxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xpatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záuxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odložení vykonateľnosti. Ústavný súd najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom. Dočasné opatrenie zaniká najneskôr právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak Ústavný sxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného súdu môžu mať vplyv aj na súdnu exekúciu, ak je napadnuté také právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorého nútený výkon patrí do právomoxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxeniu alebo uskutočňovaniu výkonu rozhodnutia. Ak protest smeruje proti nariadeniu alebo uskutočňovaniu výkonu rozhodnutia, ďalšie vykonávanie roxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx podaný protest, sa zastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie protestu. Prokurátor však môže navrhnúť aj skoršie zastavenie vykonávania rxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxx
Ak sa protestu vyhovelo, orgán, ktorého rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené, musí bez meškania obnoviť porušené práva. Ak prokurátor neurčí inú lxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxátorovi v tej istej lehote správu.
S účinnosťou od 1. januára 2015 sa potvrdenie o vykonateľnosti nevyžaduje pri cudzích exekučných tituloch. O potvxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím (napr. cudzí rozhodcovský rozsudok), a pri cudzích exekučných tituloch osvedčených podľa predpisov Európskej únie (napr. európsky platobný rozkxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sa zhojuje aj prípadný nedostatok tejto náležitosti cudzieho exekučného titulu v konaní začatom pred účinnosťou zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebitxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtím súdu o ich uznaní alebo vyhlásení za vykonateľné.
Pri súdnych rozhodnutiach je dôležité rozlišovať právoplatnosť a vykonateľnosť. Aj na neprávxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) o vykonateľnosti. Obdobne to platí aj pre administratívne rozhodnutia, ak podanie riadneho opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
V spojitxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkáže splnenie podmienky alebo vzájomnej povinnosti. Dôslednejší by bol postup, pri ktorom by potvrdenie o vykonateľnosti obsahovalo upozornenie, žx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pri vyznačovaní vykonateľnosti predložil aj listinu podľa § 47 ods. 2 EP.
Podľa § 74 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách hypotekárna banka môže prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce uzavretej medzi hypotekárnou bankou a jej dlžníkom, ako aj záložcom, ak ním nie je dlžník, ak sa zmluvné strany v tejto dohode dohodnú na exekúcii podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Nové ustanovenie je totožné s textom ustanovenia § 36h ods. 5 prv platného zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a preto treba zdôrazniť, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zrušení konkurzu podať návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu pre zistenú pohľadávku, ktorú úpadca v lehote určenej správcom výslovne nenamietolx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxca uloží na súde. Z toho vyplýva, že zoznam pohľadávok je verejnou listinou, ktorá síce nie je exekučným titulom na základe rozhodnutia súdu alebo iného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxtie, ktoré súvisí s vymáhaním alebo uspokojovaním pohľadávok voči úpadcovi.
V súvislosti so vstupom do Európskej únie považujeme za vhodné uviesť, xx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx ide o exekučné tituly, okrem rozhodnutí, ktoré znejú na peňažný záväzok štátom. Výkon rozhodnutia (exekúcia) sa spravuje pravidlami občianskeho proxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu vykonateľnosti pripojí na také rozhodnutie vnútroštátny orgán verejnej moci, ktorý je určený vládou členského štátu. Oprávnená strana po splnení fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Taká exekúcia môže byť zastavená len na základe rozhodnutia Súdneho dvora, inak kontrola vykonávania exekúcie patrí do právomoci vnútroštátnych juxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxbra 2000 je významným posunom pri zjednodušení procedúr súvisiacich s uznávaním a výkonom podstatnej časti rozhodnutí vydávaných v občianskoprávnyxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxch titulov bez ohľadu na to, kde sa dlžník (povinný) nachádza.
S účinnosťou od 15. decembra 2009 zákonodarca doplnil medzi exekučné tituly aj doklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxom je zákon č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok, ktorý upravuje poskytovanie, požadovanie a prijxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxňový úrad, colný úrad, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo ním určený orgán] podľa tohto zákona vymáhajú pohľadávky členských šxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu obsahujúcu takýto záväzok). Slovenské vymáhajúce orgány konajú na základe žiadosti cudzieho štátu a postupujú podľa ustanovení právnych predpisox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x to pri pohľadávkach uvedených v § 3 písm. a) body 3 až 5 (pohľadávky náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvaných v súvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xenále a nákladov súvisiacich s už uvedenými pohľadávkami, s výnimkou trestnoprávnych a priestupkových sankcií). Vymáhajúcim orgánom pre tieto pohľxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx novelizovanom § 45 ods. 2 EP, ktoré súvisia s nedostatočným rozlišovaním medzi administratívnou exekúciou vedenou podľa daňového poriadku alebo spxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xko exekučný titul neslúžia doklady, ale rozhodnutia, prípadne iné listiny, ktorých vykonateľnosť právny poriadok pripúšťa, avšak nie "doklady". Poxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdaviek o pomoc, právnych nástrojov povoľujúcich vymáhanie a kópií týchto nástrojov, akýchkoľvek iných sprievodných dokladov, ako aj akýchkoľvek inxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxie sa prikladá originál alebo osvedčená kópia právneho nástroja povoľujúceho vynútenie pohľadávky.");
-
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutia podľa správneho poriadku, avšak v žiadnom prípade nie v exekučnom konaní vedenom podľa Exekučného poriadku. V prípade súdnej exekúcie môžu tixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx od 1. júna 2011 Exekučný poriadok obsahuje ustanovenia o osobitnom exekučnom titule, ktorým je rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnene poskytnuxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxnto exekučný titul. Toto rozhodnutie Komisie zákon nepovažuje za cudzí exekučný titul (s tomu zodpovedajúcim procesným postupom), ale za osobitný exxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x okamžitý a účinný výkon takéhoto rozhodnutia vrátane príslušného úroku. Rozhodnutie je pre členský štát prameňom práva s prednosťou pred vnútroštátxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxublike (§ 26 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z.).
Vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, teda aj neoprávnenej štátnej pomoci, je (okrem ďaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxátnych orgánov podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Treba konštatovať, že postup predpokladaný uvedeným xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxručení rozhodnutia Slovenskej republike Ministerstvo financií SR podá podnet poskytovateľovi štátnej pomoci na podanie návrhu na vykonanie exekúcxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxa podnetu ministerstva financií. Ak rozhodnutie Komisie nie je z hľadiska požiadaviek materiálnej vykonateľnosti perfektné (čo bude zrejme pravidlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxbnosti je poskytovateľ) vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci, alebo osobu, ktorej sa poskytla. Zákon o štátnex xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxriadenie Komisie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmlxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx členský štát ho musí vymôcť), tento úrok musí byť súčasťou enunciátu exekučného titulu. Preto vnútroštátny orgán musí vo svojom rozhodnutí podľa § 26 oxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxie je súčasťou exekučného titulu. Z hľadiska materiálnej vykonateľnosti treba za súčasť exekučného titulu považovať aj podnet ministerstva financixx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu ministerstva financií, návrh podá ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. V takomto prípade vymožená suma zodpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť právnej úpravy. V zmysle § 26 ods. 3 uvedeného zákona oprávneným v exekučnom konaní je poskytovateľ uvedený v podnete ministerstva financií. Ak však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdarca premietol aj do neuplatnenia niektorých ustanovení Exekučného poriadku pri vymáhaní neoprávnenej štátnej pomoci [§ 39 ods. 3, § 42 ods. 2 a 4, § 4x xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (bližšie pozri § xx x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvnene poskytnutej štátnej pomoci treba uviesť, že Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesením, sp. zn. PL. ÚS 115/2011, zo 7. decembra 2011 vydaxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poriadku s Ústavou SR a zverejneným v Zbierke zákonov 4. januára 2012 pod číslom 1/2012 pozastavil účinnosť § 26 ods. 2 a 5 a § 30d zákona č. 231/1999 Z.z.x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov", § 52 ods. 1 poslednej vety, § 96 ods. 1 poslednej vxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm, sp. zn. PL. ÚS 115/2011, z 12. decembra 2012 (zverejneným v Zbierke zákonov SR 18. januára 2013 pod číslom 14/2013 Z.z.) rozhodol o nesúlade § 26 ods. 5 x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxlade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov"; § 41 ods. 4 v časti "§ 42 ods. 2"; § 44 odxx x x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava"; § 52 ods. 1 poslednej vety v spojení s ustanoveniami § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh slobôd a Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uvedené ustanovenia stratili zverejnením nálezu v Zbierke záxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo konania v dôsledku vydania upovedomenia o zastavení exekúcie exekútor v upovedomení o zastavení exekúcie vymedzí zákonný dôvod jej zastavenia. Keďxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxpade budú vo väčšine zastavených konaní predstavovať len náhradu paušálnych výdavkov. Len v niektorých prípadoch tak určenie výšky trov exekútora v dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxmeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov exekútora. Cieľom námietok môže byť ďalšie pokračovanie exekúcie alebo môžu smerovať len voči výške uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdkladá námietky súdu na rozhodnutie bezodkladne. Súdny exekútor je podriadený rozhodovacej právomoci súdu z titulu dozornej činnosti súdu. Zákonnýx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxedzenie obrany účastníka pri namietaní výšky uplatňovanej náhrady trov exekútora je zásahom do ústavného práva na súdnu ochranu. Upovedomenie o zastxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxtné doručením upovedomenia o zastavení exekúcie súdu, v prípade podaných námietok právoplatnosťou uznesenia o zamietnutí námietok. Súd pri vyhovenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxčené. Právna úprava úplne absentuje v súvislosti s prepracovaním výzvy. Máme za to, že by sa mala opakovane doručovať účastníkom, ktorí by mohli vzniesx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxeň upozorniť na terminologické nepresnosti zákonodarcu. Exekútor má vyzvať oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov a v poslednej vete ustanovenxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxekútora". Exekučným titulom je však podľa § 45 ods. 2 písm. k) upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3 EP, ktoxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinológiu. Vzhľadom na osobitnú povahu exekučného titulu a skutočnosť, že exekútor sám nepotvrdzuje jeho vykonateľnosť, bude sa otázkou vykonateľnoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xraktický problém predstavuje lehota na plnenie. Z Exekučného poriadku totiž nevyplýva, v akej lehote má vyzvaný účastník splniť výzvu. Máme za to, že uxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxikovať analogicky.
Súvisiace predpisy
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v znení neskorších predpisov
§ 63 ods. 10 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 48 ods. 2, § 52 oxxx xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxxona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xoisťovniach, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
§ 26 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x4 oznámenia FMZV č. 420/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
čl. 1 vyhlášky č. 8/1985 Zb., xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
vyhláška č. 74/1959 Zb. zo 6. novembra 1959 o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxodnutí v občianskych a obchodných veciach z 22. decembra 2000 uverejnené v Úradnom liste 2001 L 012
Dohovor EHS o súdnej právomoci a výkone súdnych rozhxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx C 325, 24.12.2002)
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 (Ú.v. EÚ L 143, 30.4.2004)
§ 3, 5, § 8 a nasl. zákona č. 466/2009 Z.z. o medzxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady č. 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xozhodcovskom konaní
Judikatúra
xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx
xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxtníkovi konania nesprávne označenému v úvodnej časti rozsudku (napr. v dôsledku chyby v písaní) uložená vo výroku povinnosť plniť, pričom tento účastxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx x xxxxx x xxx x x xxx xxx x xxxx. autora) musí nielen presne a určite vymedzovať predmet plnenia, ale zároveň musí aj presne a nezameniteľne identifikovať účastníkov konania.
V takxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx4 druhá veta OSP (teraz § 224 CSP - pozn. autora), teda vydaním opravného uznesenia.
R 28/1993:
Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejnxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v periodiku vydavateľa.
R 34/1993:
Výrok rozsudku nariaďujúci vydanie veci v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb. je postačujúcim podkladom xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxla byť ešte uzavieraná dohoda o vydaní veci.
Sp. zn. 12 Co 401/93 (KS Hradec Králové):
Aj na vymáhanie pokút uložených v správnom konaní za dopravné prxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxia o nariadení predbežného opatrenia, ktorým sa žalovanému zakázalo disponovať nehnuteľnosťami, nevyhovuje požiadavke vykonateľnosti súdneho roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxložiť, užívať, udržiavať a pod.
Sp. zn. 15 Co 20/95 (KS České Budějovice):
Rozsudok, ktorým sa nahrádza vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 OSP, sa nútexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxinárodná zmluva vymedzuje dôvody na prípadné odmietnutie uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia, súd nemôže tieto dôvody rozširovať v rozpore s touto xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxovi povinnosť na deliteľné plnenie bez toho, aby bolo vyslovené, koľko je ktorý z nich povinný zaplatiť, na účely konania o výkon rozhodnutia z ustanovexx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm dielom.
R 58/1973:
Pre pohľadávku veriteľa aj len jedného z bývalých manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, možno nariadiť výkon rozhodnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxaz aj zákonnou domnienkou vyporiadania podľa § 149 ods. 4 OZ - pozn. autora).
R 78/1973:
Ak nebola v rozhodnutí správneho orgánu určená lehota na splxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx predpokladom pre nariadenie výkonu rozhodnutia je, aby práva a im zodpovedajúce povinnosti boli vo vykonávanom rozhodnutí určené presným a nepochybxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx aj presný rozsah a obsah plnenia. Rozhodnutie, ktoré tieto náležitosti nemá, nie je vykonateľným rozhodnutím a nemôže byť podkladom pre výkon rozhodnxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx návrhu zastavený [§ 268 ods. 1 písm. a) a § 269 ods. 1 OSP; teraz zastavená exekúcia podľa § 61k EP - pozn. autora].
R 26/1984:
Uznesenie, ktorým sa podxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxdil súd o skutočnostiach ním uvádzaných alebo v jeho záujme, je podkladom pre súdny výkon rozhodnutia (teraz aj pre súdnu exekúciu - pozn. autora).
R 1xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxiť dlh voči veriteľovi poručiteľa, nie je pre tohto veriteľa podkladom na návrh na súdny výkon rozhodnutia k vymoženiu úhrady dlhu.
R 43/1990:
Dôslexxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxnia prisúdených účastníkom konania, ktorí mali v konaní úspech, pokiaľ súd nevyslovil túto povinnosť ako spoločnú a nerozdielnu. To platí aj vtedy, ak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxť rozsudku je právoplatná a na základe nej možno vykonávať exekúciu (stanovisko je naďalej použiteľné, avšak do úvahy treba vziať § 367 a § 379 CSP - pozxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx autora) sú aj výkazy nedoplatkov a dlžných poplatkov za užívanie televíznych a rozhlasových prijímačov zostavené orgánmi spojov.
R 21/1981 (s. 163 x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xx x x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xusia mať listinnú formu zodpovedajúcu príslušným procesným predpisom ustanoveným pre konanie, v ktorom boli vydané. Musia byť vykonateľné podľa týcxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxtí správneho orgánu nebola určená lehota na plnenie a ak táto lehota nie je ustanovená ani príslušným predpisom, nemôže ju určiť súd pri súdnom výkone roxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm o jeho vykonateľnosti. Potvrdením ho opatrí orgán, ktorý rozhodnutie vydal, alebo ktorému je taká povinnosť uložená právnym predpisom, pri zmieri a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx splatnosti jednotlivých úhrad (na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom), ktoré sú uvedené v tomto výkaze zostavenom príslušnýx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánom spojov netreba vyžadovať, aby vo výkaze bola uvedená splatnosť jednotlivých úhrad, pokiaľ je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xkončenia lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti. Táto trojročná lehota je prekluzívna; preto sa v nej musí konanie o súdny výkon rozhodnutia nxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zabezpečenia, sa možno domáhať súdnym výkonom rozhodnutia podľa ustanovenia § 251 a nasl. OSP.
R 55/1996 (NS ČR):
Pri rozsudkoch, ktorými sa nahrxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 2 CSP v konaní o žalobe na obnovu konania a podľa § 444 ods. 2 CSP v dovolacom konaní, resp. podľa § 464 CSP aj v konaní o dovolaní generálneho prokuráxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxhodnutí, ktoré dosiaľ nie je právoplatné.
R 40/1998 (NS ČR):
Nemožno nariadiť výkon rozhodnutia (vykonať súdnu exekúciu - pozn. autora) proti spolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie, ktoré je exekučným titulom, ukladá povinnosť verejnej obchodnej spoločnosti.
Ak výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorou sa ručiteľovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - pozn. autora), je spôsobilým titulom na súdny alebo správny výkon rozhodnutia (v Slovenskej republike aj xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnému povinnosť, aby sa zdržal obťažovania žalobcov vodou a tekutými odpadmi nad mieru primeranú pomerom, nie je vykonateľný. Súd takýto návrh na výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxadne zastaví exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. a) EP z dôvodu nedostatku materiálnej stránky vykonateľnosti exekučného titulu - pozn. autora].
R 9/19xx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxskúmavať, či úrad postupoval správne, keď svoje rozhodnutie doručil vyhláškou podľa § 38 vl. nar. č. 8/1928 Sb. o správnom konaní (teraz podľa § 26 zákoxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxávoplatná, a preto podľa tejto časti možno viesť exekúciu. V odvolacom konaní sa môžu meniť odvolacie návrhy len v tej časti rozsudku, ktorá bola včas naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxenia: V preskúmavanej veci je z obsahu spisu zrejmé, že predmetom exekúcie je nútený výkon vykonateľného rozhodnutia colného orgánu, ktoré je exekučnxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresný súd za okolnosť brániacu vymáhateľnosti nároku vyplývajúceho pre oprávneného z tohto rozhodnutia. Tento právny názor okresného súdu nie je sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Pretože v prípade vykonateľného rozhodnutix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xx01 zákon č. 238/2001 Z.z.) a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, neustanovujú niečo iné, nebráni podanie žaloby na preskúmanie tohto rozhodnutia vxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovsxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, exekučný súd nie je viazaný tým, ako túxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx postupe podľa § 44 ods. 2 EP vyjde najavo existencia relevantnej okolnosti, so zreteľom na ktorú je nútený výkon rozhodnutia neprípustný.
Sp. zn. 3 M xxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx uvedený v § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 244/2002 Z.z. (rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, prxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xa to, či sama spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľnú podmienku; nie každá skutočnosť hodnotená ako neprijateľná podmienka spôsobuje aj rozpor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje zastaviť exekučné konanie.
R 50/2012:
Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený vydávať individuálne právne akty, ktoré by boli exekxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxších zákonov v znení neskorších predpisov.
Z odôvodnenia: Exekučný súd je oprávnený a zároveň povinný skúmať, či exekučný titul bol vydaný orgánom vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxk, akoby neexistoval. Nulitnými právnymi aktmi sú aj platobné výmery vydané v danej veci správcom konkurznej podstaty zaniknutej zdravotnej poisťovxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx R 56/1995, R 58/1997, R 70/1998, R 72/1998) a súdy exekúciu zastavili v súlade so zákonom.
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxx
xxxxxS, Ľ.: Exekúcia pohľadávok na opakujúce sa plnenia. Bulletin Slovenskej advokácie č. 4/1996, s. 32 - 35.
MOLNÁR, P.: Platnosť zúženia rozsahu exekvoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Slovenskej republike. Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2008.
MICHELFEITOVÁ, J.: Vymáhání směnečných nároků. Časopis pro právní vědu a praxi xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
KUČERA, Z. - TICHÝ, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním - Komentář. Praha, Panorama 1989, s. 302.
BĚLOHLÁVEK, A. - HABARTOVÁ, P.: Příxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx993, s. 108 - 111.
KLEIN, B.: K rozhodčím soudům a výkonu rozhodčích nálezů v České republice. Právo a podnikání č. 1/1994, s. 24.
NAVRÁTILOVÁ, R.: K oxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávny obzor č. 1/1991, s. 36 - 37.
NĚMEC, V.: K některým otázkám výkonu rozhodnutí podle správního řádu. Správní právo č. 5/1981, s. 267 - 281.
SEKANINxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxická zákonnost č. 1/1982, s. 6 - 13.
ŠTAJGR, F.: Právní moc a vykonatelnost se vztahem na exekuční tituly. Právník č. 7/1954, s. 539 - 548.
MAZÁK, J.: Pxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xxx xxekuční vykonatelnost notářského zápisu.
Ad notam
, 1995, č. 1, s. 9 až 10.
HOLUB, O.: Formální a obsahové náležitosti usnesení v řízení o dědictví.
Ad nxxxx
xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xx: Rozhodcovské konanie s osobitným zreteľom na Občiansky súdny poriadok a občianskoprávny súd. Justičná revue č. 10/1996, s. 1 - 13.
KRÁLÍK, M.: Někoxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xroblémy). Bulletin slovenskej advokácie č. 1/1999, s. 8 - 17.
MAZÁK, J.: Notárska zápisnica v exekučnom konaní (Niektoré vybrané problémy).
Ad notax
xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxlike. SEP č. 5-6/2002.
ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha, ASPI 2002.
VALOVÁ, K.: Komentár k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx, I.: Soudní uplatňování pohledávek v Rakousku. Právní rozhledy č. 7/2001.
PAZDERKA, S.: Rozhodování správních úřadů o soukromých právech nebo povxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx116.
KLUČKA, J. - MAZÁK, J. a kol.: Základy európskeho práva. IURA EDITION 2004.
HAŤAPKA, M.: Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam v občianskyxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxx x xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx x vykonateľnosti
K § 45 a 46
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxzumejú účinky rozhodnutia štátneho orgánu umožňujúce núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výrokx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xlastnosť súdneho rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xkladá povinnosť na nepeňažné plnenie alebo postihuje majetok, prípadne obmedzuje vlastnícke právo v dôsledku predo-všetkým vecných práv k cudzím vexxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxodnutí, ktorým základný civilný procesný kódex vykonateľnosť nepriznáva.
Vykonateľnosť rozhodnutia súdu nastáva:
-
po právoplatnosti rozsuxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xvýživné, pozri § 44 CMP) alebo na návrh účastníka; vykonateľnosť nastáva po jeho doručení a uplynutí paričnej lehoty,
-
po doručení uznesenia a uplyxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxlynutí paričnej lehoty, ak je uznesenie vykonateľné podľa zákona alebo rozhodnutia súdu až po jeho právoplatnosti,
-
nepodaním odôvodneného odpoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx a nasl. TP, tento výrok je vykonateľný jeho právoplatnosťou, t.j. zásadne po jeho doručení a uplynutí osemdňovej lehoty na podanie odvolania, bez tohox xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxená. Vykonateľnosť tohto výroku nastáva spolu s jeho právoplatnosťou. Obdobne to platí aj pre trestný rozkaz (§ 354 TP).
Exekučným titulom však nie jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xahradiť spôsobenú škodu.
Pri posudzovaní vykonateľnosti rozhodnutí súdu v konaní o dedičstve niekedy vzniká problém spočívajúci v tom, že účastníxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdy uzavretej medzi dedičmi, podľa ktorej dedičia preberajú majetkové podiely poručiteľa, ktoré mu patrili v deň jeho smrti, nejde o exekučný titul. Texxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxnia o dedičstve (§ 165 a nasl. CMP). Preto jej dedičský súd nemohol uložiť žiadnu povinnosť, ktorá by bola nútene vymožiteľná.
Súčasne z toho vyplýva, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx na plnenie voči osobe, ktorá pojmovo nemohla a ani nebola účastníkom konania o dedičstve. Vykonateľnosť uznesenia o dedičstve predpokladá, aby vo vzťxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnie, napríklad pri vyporiadaní medzi dedičmi podľa výšky ich podielov.
Konania o dedičstve začaté od 1. decembra 1995 do 30. júna 2016 môžu skončiť aj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxčenie vydať, sú uvedené v § 175zca OSP.
Osvedčenie, ak nie je podaná žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, nadobúda účinky právoplatného uznesxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy právoplatného uznesenia o dedičstve). Z ustanovenia § 175zca ods. 4 druhá veta OSP vyvodzujeme rovnaké závery pre vykonateľnosť osvedčenia o dedičxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie predstavuje exekučný titul. Exekučný poriadok odkazuje na ustanovenia Zmluvy o fungovaní Exxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx
x
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xx xxxópska centrálna banka oprávnená ukladať pokuty alebo pravidelné penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej nariadení a rozhodnutí;
x
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxateľné. Výkon rozhodnutia sa riadi Exekučným poriadkom. Výkon rozhodnutia možno zastaviť len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Sťažnosti nx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rozhodnutia Súdneho dvora opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxumieme to, že sa potvrdzuje len skutočnosť, že ide o rozhodnutie orgánu Európskej únie, ktorý je v ňom uvedený.
Cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxeľné na základe troch kategórií právnych predpisov:
-
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktoré sa uplatňujú na právne vzťahy, ktoré vznixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí v Slovenskej republike,
-
zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý sa uplatní na cudzie exekučné tituly, ktorx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx63 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa spravujú občianskoprávne, obchodné, rodinné, pracovné a iné podobné vzťahy s medzinárodným prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxhválené dohody a zmiery v uvedených veciach, ak o nich v Slovenskej republike rozhodujú súdy, rovnako ako cudzie notárske listiny v týchto veciach, majx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxoré nie je možné riešiť prostredníctvom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Cudzie rozhodnutie uznané slovenským súdom má rovnaké právne účxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xen osobitným výrokom slovenského súdu,
-
cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a o úprave styku s dieťaťom možno uznať osoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxé rozhodnutie nevyžaduje výkon, uzná ho slovenský orgán tým, že naň prihliadne, ako keby šlo o rozhodnutie slovenského súdu.
Na návrh oprávneného alxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutia, aj keď to tento zákon alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje. Predmetný návrh môže povinný uplatniť predovšetkým po doručení cudzieho rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xepodá návrh na samostatné uznanie, súd vydá poverenie. Nečinnosť povinného v tomto štádiu bude mať za následok nemožnosť uplatnenia týchto dôvodov v sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxť rozhodnutia, ustanovuje § 64 predmetného zákona, podľa ktorého rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak
-
uznaniu bráni výlučná právomoc sloxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
-
nie je rozhodnutím vo veci samej,
-
účastníkovi konania, voči ktorému sx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxvrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neoxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxdzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
-
uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
Osoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrení dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o úprave styku). Tieto osobitné podmienky z pohľadu výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku nie sú xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa v Slovenskej republike a uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike. Cudzí rozhodcovský rozsudok je rozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxodcovského rozsudku, je povinný k písomnému návrhu na uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku pripojiť originál tohto cudzieho rozhodcovsxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxká zmluva nie je vyhotovená v štátnom jazyku Slovenskej republiky, účastník konania zabezpečí jej úradný preklad do tohto jazyka. Pri uznaní a výkone cxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxvenia Civilného sporového poriadku. Uznanie cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxje rovnakými pravidlami ako nútený výkon tuzemského rozhodcovského rozsudku. Ak bol v cudzine podaný návrh na zrušenie cudzieho rozhodcovského rozsxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odložiť vykonateľnosť tohto cudzieho rozhodcovského rozsudku. Odloženie vykonateľnosti je osobitným prípadom odkladu výkonu rozhodnutia alebo exxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xredpismi, ktoré zrušenie takéhoto rozhodcovského rozsudku pripúšťajú. Odopretie uznania sa môže uskutočniť na návrh z taxatívne vymedzených dôvodxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958 (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.). Aj bez návrhu účxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo by jeho uznanie a výkon boli v rozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxeho rozhodcovského rozsudku nemožno odoprieť len z dôvodu, že exekučný súd by považoval jeho výroky za vecne nesprávne. Vecná správnosť takého exekučxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe rozhodne o odopretí uznania a výkonu (exekúcie) podľa § 38 ZRK, výkon rozhodnutia alebo exekúcia je navždy vylúčená. Nariadeniami Európskeho parlamxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí podpísaným 10. júna 1958 v New Yorku (ďalej len "Newyorský dohovor z roku 1958"), ktorý má prednosť pred nariadxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmetného zákona.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxx o založení ES priamo aplikovateľné, bez akéhokoľvek implementačného procesu a nástroja. V exekučnom konaní je potrebné zohľadniť špecifiká týchto nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa osvedčuje prostredníctvom formulárov a exekučný súd je oprávnený požadovať úradný preklad osvedčenia. Rozhodnutie osvedčené podľa príslušného nxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a obchodné veci.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných vecxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxte, predloží vyhotovenie rozsudku, ktoré spĺňa požiadavky na preukázanie jeho pravosti a osvedčenie vydané podľa čl. 53. Súd, na ktorom sa účastník doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo prepis obsahu osvedčenia. Ak súd nemôže konať bez prekladu rozsudku, môže požiadať účastníka o takýto preklad namiesto prekladu obsahu osvedčenia. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxlásenie jeho vykonateľnosti. Za žiadnych okolností sa rozsudok vydaný v členskom štáte nesmie v dožiadanom členskom štáte skúmať z hľadiska rozhodnuxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm poriadkom (ordre public),
-
v prípade, že bol rozsudok vydaný bez účasti žalovaného v konaní, ak sa mu nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxie, ktorým by napadol rozsudok, keď tak mohol urobiť,
-
ak je rozsudok nezlučiteľný s rozsudkom vydaným medzi rovnakými účastníkmi v Slovenskej repxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxníkmi za predpokladu, že skorší rozsudok spĺňa podmienky na jeho uznanie v dožiadanom členskom štáte, alebo
-
ak je rozsudok v rozpore s
-
oddielmx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxelom 6 kapitoly II.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxcej povinnosti - rozhodnutie vydané v členskom štáte, ktorý je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré je vykonateľné v tomto štáte, je vykonatexxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnutia výkonu rozhodnutia.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxh členských štátoch uznáva bez osobitného konania. Ak je otázka uznania rozhodnutia hlavným predmetom sporu, môže ktorákoľvek zainteresovaná stranx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xznania ako predbežnej otázky, potom má tento súd právomoc rozhodnúť v tejto otázke.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorýx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxach správneho práva (daňové, colné alebo správne veci) alebo na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci. Taktiež sa neupxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxurz, konania súvisiace so zrušením obchodných spoločností alebo iných právnických osôb nachádzajúcich sa v platobnej neschopnosti, súdne dojednanxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx predstavujú rozhodnutia, súdne zmiery a verejné listiny o nesporných nárokoch. Nárok sa považuje za nesporný, ak
a)
s ním dlžník výslovne súhlasil xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxmu nikdy nevzniesol námietky v priebehu súdneho konania v súlade s príslušnými procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov členského štátu pôvxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzniesol námietky proti nároku, za predpokladu, že sa takéto konanie dlžníka podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu rovná tichému uznaniu nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxvodu osvedčené ako európsky exekučný titul, sa uzná a vykoná v iných členských štátoch bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v prípade potreby, prepis osvedčenia európskeho exekučného titulu alebo jeho preklad do úradného jazyka. Splnenie ostatných predpokladov by malo vyxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxocesných podmienok konania o nesporných nárokoch (III. kapitola cit. nariadenia). Treba však zdôrazniť, že nútený výkon európskeho exekučného tituxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po 21. januári 2004 a je účinné od 21. októbra 2005. Exekučnému súdu prislúcha právomoc podľa čl. 23 cit. nariadenia, do obsahu ktorej patrí možnosť obmexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx alebo povinného, prípadne prerušiť exekúciu aj bez aplikácie ustanovení Exekučného poriadku. Tieto rozhodnutia slovenského exekučného súdu nemožxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo titulu. Predpokladom na takéto rozhodnutie exekučného súdu je podanie povinného, v ktorom požiadal o preskúmanie minimálneho štandardu procesnýcx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadne požiadal o opravu alebo späťvzatie osvedčenia. V tejto spojitosti treba upozorniť na to, že cit. nariadenie má v súlade s čl. 7 ods. 2 Ústavy SR predxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxja. Preto exekútor a exekučný súd musia predovšetkým použiť cit. nariadenie a až keď toto nariadenie nemá osobitnú úpravu, môže použiť Exekučný poriadxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxiadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch. Európske konanie o platobnom rozkaze sa zavádza na účely uspokojoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaz, ktorý sa stal vykonateľným, sa vykonáva za tých istých podmienok ako vykonateľné rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu. Na účely výkonu v inom xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo súdom pôvodu za vykonateľný, ktoré spĺňa potrebné podmienky na zistenie jeho pravosti, v prípade potreby, preklad európskeho platobného rozkazu do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxh s nízkou hodnotou sporu, sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu, v ktorýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxk úrokov, výdavkov a nákladov. Negatívne vymedzenie je širšie ako pri nariadení č. 805/2004 a zahŕňa aj oblasť pracovného práva, nájmu nehnuteľností s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxý spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xri obdobných nariadeniach.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxnia vykonateľnosti. Oprávnený predkladá spolu s návrhom na vykonanie exekúcie ochranné opatrenie, osvedčenie, prípadne úradný preklad osvedčeniax xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Pri notárskych zápisniciach sa vykonateľnosť skúma rovnako ako pri vykonateľných rozhodnutiach. Súd preverí materiálnu aj formálnu stránku vykxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxonom. Notárska zápisnica má obsahovať právny záväzok, oprávnenú osobu a povinnú osobu, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov) exekučným titulom
expressis verbis
len pre istinu a úrok z omxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svojho práva v sporovom konaní na civilnom súde. Znenie tohto ustanovenia (ktorého úlohou je chrániť dlžníka pred neúmernou výškou sankčného príslušxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxice, zákonodarca nezahrnul napríklad dohodnutý úrok za poskytnuté peňažné prostriedky. Keďže exekučná notárska zápisnica je svojím spôsobom alterxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx úrok nesankčnej povahy. Najdôležitejšou náležitosťou exekučnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu je súhlas povinného s vykonateľnosťou nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj v jej obsahu. Významnou otázkou je právna podstata tohto prejavu vôle. Nepochybne ide o právny úkon, tento právny úkon však nemožno posudzovať podľa pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxcesného práva. Uvedeným prejavom vôle sa završuje vznik exekučného titulu, ktorým je zásadne len rozhodnutie oprávneného štátneho orgánu. Výlučne v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxekučného titulu posudzoval podľa hmotného práva, ale jeho posúdenie možno urobiť iba podľa predpisov procesného práva obsiahnutých v zákone č. 323/1xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxeto povinný vyhotoviť toto potvrdenie o vykonateľnosti, vyvodené zo súhlasu povinného, zásadne tak, že do úvodu (nie úvodnej časti) notárskej zápisnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxr v zákonom určenej formulácii, nespôsobí to neúčinnosť takéhoto prejavu vôle. Vyhlásenie povinnej osoby sa svojou podstatou rovná doložke vykonatexxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe o vykonateľnosti a notár, ktorý takú zápisnicu spísal, už vykonateľnosť iným spôsobom nevyznačuje. Z týchto záverov vychádza aj novela z roku 1999, v xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxkučnými titulmi pred účinnosťou zákona č. 280/1999 Z.z. Vykonateľnosť notárskej zápisnice je daná uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnostx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxkonateľnosti nevyžaduje.
Podľa § 44 ZRK rozhodcovský rozsudok vydaný na území Slovenskej republiky, ktorý sa stal právoplatným, je po uplynutí lexxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrániť návrhom na zastavenie exekúcie, ak
a)
sú tu dôvody na zastavenie podľa Exekučného poriadku alebo
b)
rozhodcovský rozsudok bol vynesený vo xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.
Exekučný súd zamiexxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx rozhodnutiam sú prípustné opravné prostriedky.
Potvrdenie o vykonateľnosti súd vyznačí na písomnom vyhotovení rozhodnutia. Pri rozhodnutiach zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx potvrdením o vykonateľnosti, nemusí znamenať neúspešnú obranu povinného, ak neboli splnené podmienky pre jej vyznačenie.
Vykonateľnosť iných exxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeľné rozhodnutia, t.j. rozhodnutia, ktorými sa priznáva právo, ukladá povinnosť alebo postihuje majetok. Základným procesným predpisom je zákon č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xdvolanie alebo rozklad nemajú odkladný účinok. Zmier schválený správnym orgánom je vykonateľný jeho schválením (§ 48 ods. 2 cit. zákona). V zmysle § 63 xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxá odkladný účinok a zároveň uplynula lehota na plnenie.
Výkaz nedoplatkov je vykonateľný, ak bol vystavený podľa § 71 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., príxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxkona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom je upravené administratívne konanie pred Národnou bankou Slovenska (ďalej len "banka"), na ktoré xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxezpečenie účelu konania uloží účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel. Podľa § 28 citovaného zákona rozhodnutix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutie, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné. Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxania v určenej lehote dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím, banka je oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie súdnym exxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxalo primerané finančné zadosťučinenie v peniazoch a prípadná úhrada trov konania (§ 36 a 56 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xadosťučinenia, orgán, ktorý základné právo alebo slobodu porušil, je povinný ho vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxsiahnutá v zákone, ale aj vo výrokoch nálezov.
Exekučným titulom podľa Exekučného poriadku nie sú tie časti nálezu, ktorými sa orgánu verejnej moci axx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnúť vo veci sťažovateľa bez zbytočných prieťahov. Dôvodom takého záveru je to, že takéto výroky sú adresované orgánu verejnej moci (napr. súdu) a ich rxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xhýbal by totiž základ na záver, či orgán verejnej moci ozaj nerešpektoval nález Ústavného súdu, alebo tu bola iná procesná alebo faktická prekážka, pre xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxier) a pod.
V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že dôjde k odloženiu vykonateľnosti exekučného titulu. Odklad vykonateľnosti môže nastať priamo zo zákxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe a v konečnom dôsledku môže viesť k zastaveniu exekúcie. Preto treba tomuto inštitútu procesného práva venovať náležitú pozornosť a vyrovnať sa s ňou exxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxed povolením obnovy konania len na návrh - § 412 CSP, právoplatnosťou rozsudku o povolení obnovy konania ex lege - § 415 ods. 1 CSP), v dovolacom konaní (výxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov podanie sťažnosti nemá odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu nexxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásaxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe zaniká najneskôr právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak Ústavný súd nerozhodne o jeho skoršom zrušení. Dočasné opatrenie možno zrušiť aj bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorého nútený výkon patrí do právomoci exekučného súdu a súdneho exekútora.
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxriadeniu alebo uskutočňovaniu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxnie ostatných rozhodnutí, proti ktorým bol podaný protest, sa zastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie protestu. Prokurátor však môže naxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhovieť (pozri § 26 ods. 2 a 3 cit. zákona).
Ak sa protestu vyhovelo, orgán, ktorého rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené, musí bez meškania obnovix xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxšeného práva nie je možná, orgán je povinný urobiť v rovnakej lehote inú primeranú nápravu. O obnove práv alebo inej primeranej náprave je povinný podať xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O potvrdení o vykonateľnosti aktuálna právna úprava neuvažuje vôbec pri cudzích exekučných tituloch, ktorých uznanie sa nevyslovuje osobitným rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný rozkaz). Túto zmenu možno považovať za logickú. Keďže absentuje intertemporálna norma k § 42 ods. 4, možno konštatovať, že aktuálnym znením právnej xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtrebiteľskom rozhodcovskom konaní. V prípade ostatných cudzích exekučných titulov sa potvrdenie orgánu pôvodu o vykonateľnosti titulu nahrádza roxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx neprávoplatnom súdnom rozhodnutí, ktoré je podľa zákona alebo rozhodnutia súdu vykonateľné skôr, než je právoplatné, sa musí vyznačiť potvrdenie (dxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x spojitosti s § 47 EP vzniká otázka, či je prípustné vyznačiť na exekučnom titule jeho vykonateľnosť, ak oprávnený súdu alebo inému oprávnenému orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxenie, že vykonateľnosti zatiaľ bráni nepreukázanie splnenia podmienky alebo vzájomnej povinnosti. Takéto upozornenie by nebolo potrebné, ak by oprxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx môže pri výkone záložného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hypotekárnou bankou a jej dlžníkom, ako aj záložcom, ak ním nie je dlžník, ak sa zmluvné strany v tejto dohode dohodnú na exekúcii podľa Exekučného poriaxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe totožné s textom ustanovenia § 36h ods. 5 prv platného zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a preto treba zdôrazniť, že notárska zápisnxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xodať návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu pre zistenú pohľadávku, ktorú úpadca v lehote určenej správcom výslovne nenamietol. Rozvrhové uznesexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zapísané do zoznamu pohľadávok, pretože by to musel upravovať priamo zákon. Zoznam pohľadávok po zrušení konkurzu správca uloží na súde. Z toho vyplývxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxžňuje nútený výkon v súdnej exekúcii podľa výslovného znenia zákona a túto jej vlastnosť neruší žiadne iné súdne rozhodnutie, ktoré súvisí s vymáhaním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxuvy o založení Európskeho spoločenstva rozhodnutia Rady a Komisie, ktoré znejú na peňažný záväzok, sú vykonateľné, t.j. ide o exekučné tituly, okrem rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxadok tvorí súčasť týchto pravidiel) toho štátu, na území ktorého sa uskutočňuje nútený výkon takého rozhodnutia. Doložku vykonateľnosti pripojí na txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xôcť (píšeme o slovenskom právnom prostredí) požiadať o nútený výkon buď súd výkonu rozhodnutia, alebo súdneho exekútora. Taká exekúcia môže byť zastaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxnie Rady ES č. 44/2001 o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach z 22. decembra 2000 je významným posunom xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch v členských štátoch a pri podpore efektívneho fungovania trhu. Zmyslom nariadenia je zabezpečiť voľný pohyb exekučných titulov bez ohľadu na to, kdx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom je zákon č. 466/2009 Z.z. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxad, colný úrad, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo ním určený orgán] podľa tohto zákona vymáhajú pohľadávky členských štátov Exxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxujúcu takýto záväzok). Slovenské vymáhajúce orgány konajú na základe žiadosti cudzieho štátu a postupujú podľa ustanovení právnych predpisov o daňoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xohľadávkach uvedených v § 3 písm. a) body 3 až 5 (pohľadávky náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkovéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v súvislosti s týmito činnosťami, pohľadávky odvodov a iných poplatkov upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru, pohľadávky úroxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xre tieto pohľadávky je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo ním určený orgán.
Treba poukázať na niekoľko nepresností v uvedenox xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdku alebo správneho poriadku a exekučným konaním podľa Exekučného poriadku:
-
formulácia použitá v § 45 ods. 2 písm. j) EP ("doklad") je neštandaxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xdoklady". Pojem "doklad" používa aj nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008 v článku 21 bod 1, ale vo vhodnejšej súvislosti ("Prenos všxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxýchkoľvek iných informácií ...") a pre exekučný titul používa adekvátnejší termín (článok 12 bod 3 - "K žiadosti o vymáhanie pohľadávky alebo o preventxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxrstva a rozvoja vidieka SR alebo ním poverený orgán môže vystupovať v pozícii vymáhajúceho orgánu (t.j. orgánu, ktorý reálne uskutočňuje exekúciu) prx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxkúcie môžu tieto štátne orgány vystupovať v pozícii účastníka konania - v danom prípade v pozícii oprávneného, nie však v pozícii exekučného orgánu.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxiach exekučného konania, ak podkladom pre exekučné konanie je tento exekučný titul. Toto rozhodnutie Komisie zákon nepovažuje za cudzí exekučný titux xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxožiť osobitným spôsobom. Úlohou členského štátu je postarať sa o okamžitý a účinný výkon takéhoto rozhodnutia vrátane príslušného úroku. Rozhodnutix xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx príjemcovi vykonateľné dňom, kedy bolo doručené Slovenskej republike (§ 26 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z.).
Vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxj. v exekučnom titule musí byť určený oprávnený, povinný a predmet plnenia. V prípade, ak rozhodnutie Komisie neobsahuje uvedené údaje, rozhodnutie sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxstup predpokladaný uvedeným ustanovením je dosť zložitý a takisto "zložitý" bude v konečnom dôsledku aj exekučný titul na vymoženie neoprávnene poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie návrhu na vykonanie exekúcie. Poskytovateľ uvedený v podnete bude oprávneným v exekučnom konaní. Poskytovateľ je povinný podať návrh na vykonanie xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxektné (čo bude zrejme pravidlom), poskytovateľ (resp. ak poskytovateľ nie je ústredným orgánom štátnej správy, príslušným je ústredný orgán štátnej xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxej sa poskytla. Zákon o štátnej pomoci v § 26 ods. 4 upravuje možnosť týchto orgánov určiť aj výšku úrokov, ktoré je príjemca povinný zaplatiť podľa osobxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES. Ide o nepresnosť. Keďže na území Slovenskej republiky má byť vymožený aj úrok (podľa práva Únie je prijímateľ povixxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx svojom rozhodnutí podľa § 26 ods. 4 cit. zákona určiť aj výšku úrokov. Prípadný spor o právomoc na vydanie rozhodnutia rozhoduje ministerstvo financixx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podnet ministerstva financií, keďže tento podnet určuje oprávneného.
Ak poskytovateľ nepodá návrh na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci v lehxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxto prípade vymožená suma zodpovedajúca neoprávnenej štátnej pomoci bude príjmom rozpočtu tohto ústredného orgánu štátnej správy. Na tomto mieste xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ministerstva financií. Ak však návrh podá gestorský ústredný orgán štátnej správy, oprávneným v exekučnom konaní bude tento orgán.
Osobitosť uvedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoci [§ 39 ods. 3, § 42 ods. 2 a 4, § 44 ods. 6, § 44 ods. 7, § 56 ods. 2 až 6, § 57 ods. 1 písm. g) EP] a najmä do zrýchlenia exekučného konania odňatím práva povinnéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci treba uviesť, že Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesenímx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov a niektorých ustanovení Exekučného poriadku s Ústavou SR a zverejneným v Zbierke zákonov 4. januára 2012 pod číslom 1/2012 pozastavil účinxxxx x xx xxxx x x x x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov"x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xx
xxsledne Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom, sp. zn. PL. ÚS 115/2011, z 12. decembra 2012 (zverejneným v Zbierke zákonov SR 18. januára 2013 pod čísxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxx xxx xxxxatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xx xx xxxx xxx x xx xxxx x x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxna č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava"; § 52 ods. 1 poslednej vety v spojení s ustanoveniamx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx SR, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxonov SR účinnosť.
Novelou Exekučného poriadku uskutočnenou zákonom č. 2/2017 Z.z. sa zavádza nový exekučný titul. V prípade skončenia exekučného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxe zákonodarca mal záujem na odbremenení súdu, musel prenechať aj rozhodnutie o trovách exekútora na samotného exekútora. Trovy exekútora v tomto prípxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxsledku zastavenia môže byť sporné. Pri niektorých dôvodoch zastavenia môže účastník konania podať opravný prostriedok, a to námietky proti upovedomxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxlatnenej náhrady výdavkov. Máme za to, že by bolo vhodnejšie, aby sa rozlišovali námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a námietky proti výzxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z titulu dozornej činnosti súdu. Zákonným následkom vyhovenia námietkam je buď rozhodnutie súdu o zrušení upovedomenia o zastavení exekúcie, alebo vxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxáva na súdnu ochranu. Upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie predstavuje totiž exekučný titul. Exekučné konanie končí, ak nxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxia o zamietnutí námietok. Súd pri vyhovení námietkam obligatórne neruší upovedomenie o zastavení exekúcie, môže len vrátiť výzvu na prepracovanie. Exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxučovať účastníkom, ktorí by mohli vzniesť opätovne námietky. Keďže výzva je súčasťou upovedomenia o zastavení exekúcie, exekútor by mohol vydať jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxady výdavkov a v poslednej vete ustanovenia § 61n ods. 3 EP v tejto terminológii pokračuje, následne v § 61n ods. 4 EP používa pojem "upovedomenie o zastxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxadu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3 EP, ktorý odkazuje na výzvu na zaplatenie náhrady výdavkov. Keďže predmetné upovedomenie je exekučným titulom, zákxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxonateľnosť, bude sa otázkou vykonateľnosti zaoberať až exekučný súd v procese vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný súd bude skúmať, či bxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxaný účastník splniť výzvu. Máme za to, že upovedomenie o zastavení exekúcie, ktorým sa skončilo exekučné konanie, má povahu uznesenia súdu o zastavení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
§ 63 ods. 10 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskoršxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 63 až 66 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
zákon č. 244/2002 Zxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxkona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
§ xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov
§ 26 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
§ 30 zákona č. 144/1998 Z.z. o skladiskovom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xnvestícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
čl. 1 vyhlášky č. 8/1985 Zb., ktorou bola vyhlásená Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave (COTxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xovembra 1959 o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
vyhláška č. 176/1964 Zb. o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
naxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Úradnom liste 2001 L 012
Dohovor EHS o súdnej právomoci a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach z 27. septembra 1968
čl. 110 odxx xx xxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx2004 (Ú.v. EÚ L 143, 30.4.2004)
§ 3, 5, § 8 a nasl. zákona č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtých ustanovení smernice Rady č. 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opaxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Judikatúra
Sp. zn. 3 Cdo 164/96 (NS SR):
Pozri v záverx xxxxxxxxxx x x xx xxx
xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xvodnej časti rozsudku (napr. v dôsledku chyby v písaní) uložená vo výroku povinnosť plniť, pričom tento účastník je vo výroku označený len procesným poxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx x xxxxx x xxx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxdzovať predmet plnenia, ale zároveň musí aj presne a nezameniteľne identifikovať účastníkov konania.
V takomto prípade sa oprava označenia účastníxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxx xutora), teda vydaním opravného uznesenia.
R 28/1993:
Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejniť v periodiku vydavateľa správu určitéhx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxrok rozsudku nariaďujúci vydanie veci v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb. je postačujúcim podkladom pre záznam do katastra nehnuteľností (poxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxi.
Sp. zn. 12 Co 401/93 (KS Hradec Králové):
Aj na vymáhanie pokút uložených v správnom konaní za dopravné priestupky je daná právomoc súdu (teraz aj sxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nevyhovuje požiadavke vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Dispozícia totiž nemá právom ustanovený konkrétny obsah a môže znamenať nielen zákaz pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxhrádza vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 OSP, sa nútene nevykonáva (neexekvuje), a preto nemôže byť exekučným titulom pre výkon rozhodnutia (v Slovensxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x xxx1991:
Ak medzinárodná zmluva vymedzuje dôvody na prípadné odmietnutie uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia, súd nemôže tieto dôvody rozširovať v rxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá voči veriteľovi povinnosť na deliteľné plnenie bez toho, aby bolo vyslovené, koľko je ktorý z nich povinný zaplatiť, na účely konania o výkon rozhodnuxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxiteľovi rovným dielom.
R 58/1973:
Pre pohľadávku veriteľa aj len jedného z bývalých manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, možno nariadiť xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxutím súdu (teraz aj zákonnou domnienkou vyporiadania podľa § 149 ods. 4 OZ - pozn. autora).
R 78/1973:
Ak nebola v rozhodnutí správneho orgánu určenx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
Nevyhnutným predpokladom pre nariadenie výkonu rozhodnutia je, aby práva a im zodpovedajúce povinnosti boli vo vykonávanom rozhodnutí určené presxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xa plnenie, ako aj presný rozsah a obsah plnenia. Rozhodnutie, ktoré tieto náležitosti nemá, nie je vykonateľným rozhodnutím a nemôže byť podkladom pre xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx konania aj bez návrhu zastavený [§ 268 ods. 1 písm. a) a § 269 ods. 1 OSP; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia povinnosť zložiť preddavok na trovy dôkazu, ktorý tento účastník navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvádzaných alebo v jeho záuxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xj osvedčenie podľa § 175zca OSP - pozn. autora) o schválení dohody dedičov (§ 482 ods. 1 OZ) obsahujúci tiež záväzok jedného z dedičov uhradiť dlh voči vexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x neúspechom spoločného návrhu na začatie konania podaného niekoľkými účastníkmi nezakladá ich solidárnu povinnosť na náhradu trov konania prisúdenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxú povinnosť uloženú účastníkom konania, ktorí sú manželmi.
R 76/1949:
Ak bola odvolaním napadnutá len časť rozsudku, nenapadnutá časť rozsudku je xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
R 40/1978:
Vykonateľnými výkazmi nedoplatkov daní a poplatkov v zmysle ustanovenia § 274 písm. f) OSP (teraz podľa § 45 ods. 2 EP - pozn. autora) sú aj xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx x xxxxx
xxxxodnutia (výkazy nedoplatkov a pod.) iných orgánov vypočítané v ustanovení § 274 písm. b) až h) OSP (teraz aj v § 45 ods. 2 EP - pozn. autora) musia mať listxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxv. V prípade, keď lehotu na plnenie neurčí priamo príslušný procesný predpis, musí byť presne vymedzená aj lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí správneho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhu na súdny výkon rozhodnutia treba aj v týchto prípadoch pripojiť rozhodnutie, ktoré je podkladom tohto výkonu, opatrené potvrdením o jeho vykonxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx orgán, ktorý ich schválil (§ xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxde povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom), ktoré sú uvedené v tomto výkaze zostavenom príslušným orgánom spojov.
R 7/1989:
Pri súdnom xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xýkaze bola uvedená splatnosť jednotlivých úhrad, pokiaľ je doba splatnosti týchto úhrad ustanovená právnym predpisom.
Z IV (s. 775):
Rozhodnutie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxzívna; preto sa v nej musí konanie o súdny výkon rozhodnutia nielen začať, ale aj skončiť.
Z IV (s. 779):
Výplaty splátok dávky dôchodkového zabezpečxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxl. OSP.
R 55/1996 (NS ČR):
Pri rozsudkoch, ktorými sa nahrádza vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 OSP, nemožno nariadiť odklad vykonateľnosti (do úvaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxp. podľa § 464 CSP aj v konaní o dovolaní generálneho prokurátora - pozn. autora).
R 42/1998 (NS ČR):
Nesprávnym úradným postupom podľa § 18 zákona č. xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxhodnutia (vykonať súdnu exekúciu - pozn. autora) proti spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, napriek tomu, že tento spoločník zo zákona ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorou sa ručiteľovi ukladá peňažné plnenie, má náležitosti predpísané zákonom pre rozhodnutie v daňových a poxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx alebo správny výkon rozhodnutia (v Slovenskej republike aj pre súdnu exekúciu podľa Exekučného poriadku).
Sp. zn. 14 Co 90/95 (KS v Hradci Králové, Pxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xakýto návrh na výkon rozhodnutia zamietne [v súdnej exekúcii neudelí poverenie na vykonanie exekúcie alebo vyhovie námietkam proti upovedomeniu o zaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxn. autora].
R 9/1950 (NS ČSR):
Súd nie je oprávnený skúmať meritórnu správnosť správneho aktu, ale z aktu samého skúma, či ide o správny akt (na rozdiex xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxupoval správne, keď svoje rozhodnutie doručil vyhláškou podľa § 38 vl. nar. č. 8/1928 Sb. o správnom konaní (teraz podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. - pozxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxľa tejto časti možno viesť exekúciu. V odvolacom konaní sa môžu meniť odvolacie návrhy len v tej časti rozsudku, ktorá bola včas napadnutá odvolaním. Nix xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx veci je z obsahu spisu zrejmé, že predmetom exekúcie je nútený výkon vykonateľného rozhodnutia colného orgánu, ktoré je exekučným titulom v zmysle citxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxť brániacu vymáhateľnosti nároku vyplývajúceho pre oprávneného z tohto rozhodnutia. Tento právny názor okresného súdu nie je správny. Nerešpektuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Pretože v prípade vykonateľného rozhodnutia colného orgánu ukladxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz.) a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, neustanovujú niečo iné, nebráni podanie žaloby na preskúmanie tohto rozhodnutia vymáhateľnosti nároku x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xtázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, exekučný súd nie je viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xreteľom na ktorú je nútený výkon rozhodnutia neprípustný.
Sp. zn. 3 M Cdo 11/2010 (NS SR):
Exekučný súd nedisponuje právomocou rušiť či meniť rozhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxené v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.
Pokiaľ ide o spotrebiteľské zmluvy, treba uviesť, že preskúmanie správnosti roxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom). Z uvedeného zákonného ustanovexxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx skutočnosť hodnotená ako neprijateľná podmienka spôsobuje aj rozpor plnenia s dobrými mravmi. Rozhodujúce bude len to, či plnenie, ktoré má byť vykonxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy nie je oprávnený vydávať individuálne právne akty, ktoré by boli exekučným titulom v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxvnený a zároveň povinný skúmať, či exekučný titul bol vydaný orgánom vybaveným právomocou na vydanie takéhoto rozhodnutia. Ak takáto právomoc chýba, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxnej veci správcom konkurznej podstaty zaniknutej zdravotnej poisťovne, na základe ktorých oprávnený navrhol vykonať exekúciu. Keďže absentoval exxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xákonom.
Literatúra
MACUR, J.: Rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů. Právo a podnikání č. 5/1995, s. 6 - 11.
ŠOLTÝS, Ľ.: Exekúcia pohľadávox xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého v notárskej zápisnici. Justičná revue č. 12/2003.
MOLNÁR, P.: Uznávanie vykonateľnosti cudzích exekučných titulov v Slovenskej republike. Buxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxká úmluva o určení a výkon rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem ze dne 15.4.1958. Socialistická zákonnost č. 7/1970, s. 531.
KUČERA, Z. - TICHÝ, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xávazků. Právní rádce č. 10/1993, s. 13.
HOLUB, O.: Vykonatelnost notářských zápisů podle § 274 písm. e) OSP. Právní rozhledy č. 4/1993, s. 108 - 111.
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxon správních rozhodnutí. Správní právo č. 6/1973, s. 343 - 346.
URBAN, R.: Vykonateľnosť rozhodnutí podľa Správneho poriadku. Právny obzor č. 1/199xx xx xx x xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření upravující užívání věci ze zaniklého bezpodílového spluvlastnictví manželů jako podklad výkonu rozhodnutí. Socialistická zákonnost č. 1xxxxxx xx x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxd Ústavným súdom Slovenskej republiky (Vzory, poznámky a judikatúra). Košice Cassoviapress, a.s., 1994, s. 42 - 44.
KOUBA, V.: Exekuční vykonatelnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx xx x xx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xx 75 - 82.
FALDYNA, F.: Ještě k označování účastníků v občanském soudním řízení. Právo a podnikání č. 7 - 8/1996, s. 26 - 29.
MAZÁK, J.: Rozhodcovské konxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx exekucí správních rozhodnutí. Právní rozhledy č. 11/1997.
MAZÁK, J.: Notárska zápisnica v exekučnom konaní (Niektoré vybrané problémy). Bulletix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Justičná revue č. 10/2002.
KOVÁCS, K.: Notárska zápisnica ako exekučný titul.
Ars
notaria č. 1/1999.
BÁŇAS, P.: Uznanie a výkon rozhxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Praha, ASPI 2002.
VALOVÁ, K.: Komentár k novému zákonu o rozhodcovskom konaní. V. časť. Obchodné právo č. 3/2003.
MULLER, Z.: Zánik práva uplynutíx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávních úřadů o soukromých právech nebo povinnostech. Právní rozhledy č. 4/2001.
DOBIŠOVÁ, A.: Európsky exekučný titul - vybrané otázky právnej úprxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe účinkov cudzím rozhodnutiam v občianskych veciach v Slovenskej republike (uznávanie a výkon). In: Justičná revue. 2015, 67, č. 3, s. 279 a nasl.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
Pokiaľ ide o splnenie podmienky, do úvahy v podstate prichádza len xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xzájomnej povinnosti je spravidla obsahom výroku rozsudku, ktorým sa vyhovelo žalobe na základe právneho dôvodu uvedeného v § 457 OZ, alebo uznesenia o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxaný na podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Žalovaný, voči ktorému má oprávnený splniť vzájomnú povinnosť, takúto legitimáciu nemá a jeho návrh na vyxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na ktorej sa overia podpisy, pričom listina obsahuje vyhlásenie povinného o tom, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť,
2.
notárskou záxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na základe určovacej žaloby oprávneného proti povinnému, či došlo alebo nedošlo k splneniu. Ak súd takej žalobe vyhovie, jeho právoplatný rozsudok je xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxxxxný odmieta súčinnosť, je v omeškaní alebo neprijal riadne ponúknuté plnenie, oprávnený môže predmet svojej povinnosti zložiť do súdnej úschovy. Nestxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
Uznesenie súdu o prijatí úschovy je listinou vydanou oprávneným orgánom a takéto uznesenie relevantne dopĺňa vykonateľnosť exekučného titulu.
Čx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxtuácie, došlo by k zmareniu exekúcie. To však nezodpovedá ochrane nárokov oprávneného.
Ak je povinný ako veriteľ oprávneného v omeškaní a predmet jexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxiplnením. Ide o podobnú žalobu ako v prípade, keď dôjde k zmene pomerov pri rozhodnutí o vyprataní bytu s poskytnutím bytovej náhrady, ak povinný získal xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xzájomnej povinnosti oprávneným.
Pri dočasnej nemožnosti plnenia (napr. vec je v oprave, je vypožičaná a pod.) stačí zabezpečenie plnenia niektorýx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť listinou spísanou oprávneným orgánom a pripojiť ďalšiu listinu o zabezpečovacom prostriedku.
Pri trvalej nemožnosti protiplnenia dôjde vlastnx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvať, môžu tak urobiť iba účastníci.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxáška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Judikatúra
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxm úradom (mestským úradom, úradom mesta, obvodným úradom, miestnym úradom, úradom mestského obvodu, úradom mestskej časti) - pozn. autora] o tom, že pxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxvinnosti preukázať splnenie alebo zabezpečenie splnenia vzájomnej povinnosti (§ 262 ods. 2 OSP; teraz aj podľa § 47 EP - pozn. autora) pred nariadením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxväzkom v civilnom procese. Bulletin slovenskej advokácie č. 4/1997, s. 17 - 26.
BUREŠ, J.: Význam veřejné listiny v řízení před soudem.
Ad notam
č. 6/xxxxx
x xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxučné konanie je ovládané dispozičnou zásadou. Exekučné konanie je návrhovým konaním. Začína sa len na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitimovaný na podanie návrhu je aj Justičná pokladnica podľa zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisoxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxesuje konkrétnemu exekútorovi, ale doručuje sa do elektronickej schránky kauzálne príslušnému súdu, ktorým je pre celé územie Slovenskej republiky xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Vykonateľnosť rozhodnutí (exekučných xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xydávanie rozhodnutí obsahujúcich právo na plnenie. V súdnom konaní sa táto formálna vykonateľnosť posudzuje podľa § 232 CSP. V administratívnom konaxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxých orgánov štátnej správy [porovnaj zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov], prípadne územnej samosprxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxrávneného a povinného podľa pojmových znakov zodpovedajúcich právnym normám (obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xodmienenosť (napr. podľa § 457 OZ), rozsah a obsah plnenia, čo platí najmä pre nepeňažné plnenia a jednoznačné uvedenie lehoty na dobrovoľné splnenie pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xviesť, že Civilný sporový poriadok (§ 232 ods. 2 CSP) počíta s materiálnou vykonateľnosťou len pri súdnych rozhodnutiach, ukladajúcich povinnosť plxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjúcich povinnosť aj rozhodnutia priznávajúce právo a rozhodnutia postihujúce majetok) ako základný civilný procesný predpis.
Formálna a materiáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ktorý sa v praxi neraz nahrádza najmä pri materiálnej vykonateľnosti len výkladom namiesto jednoznačného obsahu exekučného titulu, spôsobuje neprxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx povinný dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Dobrovoľné nesplnenie sa nedokazuje. Stačí tvrdenie. Súd nie je povinný ani oprxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx predstavuje dôvod na úspešné uplatnenie obrany v podobe návrhu na zastavenie exekúcie. Oprávnený zodpovedá za škodu povinnému, ktorá by bola spôsobexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého poriadku, keďže sa návrh podáva elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára, obsahuje zároveň požadované náležitosxxx
Obsahovými náležitosťxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Bystrica;
-
označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania:
-
fyzická osoba; označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého poxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxfikácia, ktorá je potrebná už v základnom konaní, najmä v starších konaniach boli vydané rozhodnutia aj bez jednoznačnej identifikácie účastníkov. Oxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tým spôsobom, že za oprávneného sa uvedie zahraničná právnická osoba a jej organizačná zložka sa uvádza ako zákonný zástupca;
-
označenie zástupcu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxt;
-
označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora;
-
označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno vxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxch právne nástupníctvo vyplýva - osoba oprávneného alebo povinného nemusí mať oprávnenie či povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu, ale môže predxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxpení pohľadávky). Formulár pre jednotnosť používa na označenie exekučného titulu pojmoslovie v zmysle § 45 EP;
-
opis rozhodujúcich skutočností a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxy proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou. Platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preverovať aj prítomnosť neprijateľných zmluvných podmienok;
-
označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na isxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxové označenie vymáhaného nároku má význam aj z pohľadu ďalšieho využitia údajov, keďže sa z návrhu preklápajú do poverenia na vykonanie exekúcie, exekxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxné plnenie. Zákon používa pojem "účet" v jednotnom čísle, exekútor má prevádzať prostriedky na účet a nie účty uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie, z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá rozdeľovať jednotlivé vymáhané položky na viaceré účty oprávneného, prostriedky poukáže na účet uvedený v oficiálnom poli. Uvedené platí aj pre xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxporiadajú podľa dohody následne. Bankový účet nie je náležitosťou návrhu, ak ho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku. Ak sa návrh poxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude zasielať oprávnenému predovšetkým výzvu na zaplatenie súdneho poplatku, ale aj procesné úkony súdu (výzva na opravu návrhu, uznesenie súdu o zamxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xplnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov;
-
vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxania - formulár aktuálne neobsahuje dátum podania návrhu, je ho možné zistiť len podľa dátumu autorizácie.
Návrh na vykonanie exekúcie obsahuje okrxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxku je vedené iné exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Taktiež vyhlásenie, či oprávnený môže vyžadovať splnenie vymáhaného nároku zárxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxúcie. V predmetnom formulári nie je ani priestor pre takýto návrh. V prípade, že sú oprávnenému znalé majetkové pomery povinného, môže to oznámiť konajxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti. Z tejto dikcie vyplýva, že k návrhu sa pripája aj rovnopis súdneho rozhodnutia, a to bez ohľadu na to, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnako príslušný Okresný súd Banská Bystrica.
Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú ako pôvodný elektronický dokument. V prípade, že exekučnx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxjúca predovšetkým pre správne orgány a verejnoprávne korporácie, ktoré mali praktické problémy realizovať konverziu veľkého množstva dokumentov. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alebo právnická osoba so 100%-nou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xreukázané právne nástupníctvo uvedenej osoby. Pôjde o prípady univerzálnej sukcesie (dedenie, právne nástupníctvo právnických osôb) alebo singulxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xostačí odkaz na dôkaz preukazujúci uvedenú skutočnosť.
V súvislosti s ochranou spotrebiteľa a posudzovaním návrhu na vykonanie exekúcie v procese xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxobitné prílohy k návrhu sa vyžadujú v prípade cudzieho exekučného titulu (k uvedenému pozri komentár k § 45 EP). Predovšetkým pôjde o osvedčenia rozhodxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xávrhu na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť autorizovaný. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu v zmysle § 23 zákona e-Governmxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxormačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii osoby, ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlužbách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES], ak sa zabezpečí uvedenie tejto osoby ako odosielateľa elektrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxntu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby medzi nimi, ak to osobitný predpis nezakazuje, alebo
-
uznaným spôsobom autorizácie, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate a založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať.
Návrh na vykonanie exekúcie moxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxupca aktivovanú elektronickú schránku. V prípade, že má aktivovanú elektronickú schránku, mal by návrh podať sám. Podanie návrhu je však spojené aj s pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxtivovanej elektronickej schránke nespôsobuje žiadne právne následky. Súd pri vydávaní poverenia ani neskúma, či oprávnený alebo jeho zástupca má akxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx017 Z.z. Od 1. januára 2018 sa pripúšťa podanie návrhu prostredníctvom exekútora napriek aktivovanej elektronickej schránke. Predpokladom je exisxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxútora. Predovšetkým to, či je potrebné, aby oprávnený osobne prišiel na exekútorský úrad, alebo postačí doručenie návrhu poštou. V rámci ďalšej činnoxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa vykonanie exekúcie a musí obsahovať aj elektronickú adresu oprávneného na účely neskoršej komunikácie s exekútorom. Nie je však vylúčené, aby návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtriedkami. Je zrejmé, že v takomto prípade má byť prílohou formulára aj zápisnica exekútora alebo návrh doručený oprávneným, keďže len v uvedených dokxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxlať do 15 dní súdu. Exekútor prevedie písomnosti do elektronickej podoby a takto vzniknuté dokumenty autorizuje. Ak sa návrh zasiela prostredníctvom xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky v znení neskorších predpisov
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebitxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Judikatúrx
xxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxlo poukázané prostredníctvom pošty najneskôr 15. dňa v mesiaci (§ 567 OZ).
R 74/1995 (NS ČR):
Zo zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ani zo xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxko ako ani z ustanovení iných právnych predpisov nevyplýva oprávnenie finančného úradu (v Slovenskej republike daňového úradu - pozn. autora) podať nxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx č. 511/1992 Zb. - pozn. autora) oprávnený podať len návrh na súdny výkon rozhodnutia na vymoženie nedoplatkov daní na podklade výkazov nedoplatkov (txxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlžníkovi a ručiteľovi) na zaplatenie celého dlhu s tým, že splnením jedným z týchto povinných zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť ostatných, možxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé účastníkovi zastúpenému advokátom alebo komerčným právnikom za zastupovanie, účastník, ktorému bola uložená ich náhrada, je povinný ich zaplatiť xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xávrhu.
R 20/1970:
Ak bola niekoľkým dlžníkom uložená voči veriteľovi povinnosť na deliteľné plnenie bez toho, aby bolo vyslovené, koľko je ktorý z nxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xx x xxxxx xxtora) per analogiam vyvodiť, že dlžníci sú povinní plniť veriteľovi rovným dielom.
R 66/1970:
Výkon rozhodnutia možno nariadiť zásadne len na vymoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxzhodnutia zrážkami zo mzdy, ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom bolo oprávnenému priznané právo na opätovné dávky (teraz to platí aj pre exekúciu zrážxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikla za trvania manželstva, možno nariadiť výkon rozhodnutia predajom vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva, ak jeho vyporiadanix xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
Ak nebola v rozhodnutí správneho orgánu určená lehota na splnenie, nemôže ju určiť súd (teraz ani exekútor, prípadne exekučný súd - pozn. autora) pri sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xýkonu rozhodnutia je, aby práva a im zodpovedajúce povinnosti boli vo vykonávanom rozhodnutí určené presným a nepochybným spôsobom. Rozhodnutie musx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxa. Rozhodnutie, ktoré tieto náležitosti nemá, nie je vykonateľným rozhodnutím a nemôže byť podkladom pre výkon rozhodnutia. Ak bude súdny výkon rozhoxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xísm. a) a § 269 ods. 1 OSP; teraz zastavená exekúcia podľa § 61k EP - pozn. autora].
R 26/1984:
Uznesenie, ktorým sa podľa ustanovení § 141 ods. 1 OSP uxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxdzaných alebo v jeho záujme, je podkladom pre súdny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x016 uznesenia súdu alebo osvedčenia podľa § 175zca OSP, v dedičských konaniach začatých od 1. júla 2016 uznesenie podľa § 203 CMP - pozn. autora) o schváxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxom na návrh na súdny výkon rozhodnutia na vymoženie úhrady dlhu (teraz ani pre exekúciu - pozn. autora).
R 43/1990:
Dôsledky spojené s neúspechom spoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxom konania, ktorí mali v konaní úspech, pokiaľ súd nevyslovil túto povinnosť ako spoločnú a nerozdielnu. To platí aj vtedy, ak ide o platobnú povinnosť uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxý oprávnenému; okolnosti tohto charakteru možno hodnotiť len v prípadoch konania o zastavení výkonu rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 268 OSP (terax xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xozsudok, ktorý je podkladom návrhu na výkon rozhodnutia, je vykonateľný v čase, keď súd rozhoduje o nariadení výkonu rozhodnutia (teraz pri upovedomexx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx7:
Predpokladom pre začatie konania o predaji nehnuteľnosti po zrušení podielového spoluvlastníctva je nariadenie výkonu rozhodnutia súdom (terax xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx nariaďovaní výkonu rozhodnutia na vymoženie dlžného výživného detí nemožno prihliadať na to, či došlo k okolnostiam, ktoré odôvodňujú zrušenie povixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdným rozhodnutím bol opätovne podaný návrh na rovnaký spôsob výkonu a ak dosiaľ nebol právoplatne nariadený výkon podľa pôvodného návrhu s účinkami poxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxnie o výkone rozhodnutia. Preto v zmysle ustanovenia § 254 ods. 1 OSP treba použiť všeobecné ustanovenie § 105 ods. 2 a 3 OSP. Ak súd zistí, že nie je miestxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpenie veci len listom je možné len v prípade, keď návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia bol spísaný na nepríslušnom súde alebo ak oprávnený podal návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xozhodnutia. Pre tieto prípady je postup súdu upravený v ustanoveniach § 261 ods. 3 OSP a § 120 Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy. V týchtx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxeľné. V potvrdení uvedie tiež druh nároku, ako aj údaj o tom, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Návrh sa zašle príslušnému súdu a v spise, v ktorxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xedzi oprávneným, povinným a platiteľom mzdy (§ 280 ods. 3 a § 282 ods. 1 a 3 OSP - teraz § 66 a nasl. EP - pozn. autora) môžu vzniknúť len vtedy, ak je ako plaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxjektivitu, a že takejto organizácii (teraz právnickej osobe - pozn. autora) bolo tiež riadne doručené. Vyplýva to z ustanovenia § 261 ods. 1 OSP, podľa kxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v ustanovení § 292 alebo 296 OSP (za tam uvedených podmienok), prípadne mu uložiť poriadkovú pokutu v zmysle ustanovenia § 296 ods. 2 OSP. Ak preto oprxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxtok nezistí a uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia doručí tejto zložke organizácie, prípadné nepriaznivé dôsledky pôjdu na vrub oprávneného (naxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxarať sa podľa ustanovenia § 43 ods. 2 OSP (o opravu, prípadne o doplnenie nesprávneho, či neúplného podania, možno vzťahovať len na prípady, keď podanix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxka organizácie má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxinkami.
R 41/1982:
Ak povinný zároveň s podaním doložil odvolanie proti uzneseniu o nariadení súdneho výkonu rozhodnutia, že svoju povinnosť voči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxieta, ale na zastavenie výkonu rozhodnutia uznesením súdu prvého stupňa [teraz je to dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 61k EP bez toho, aby sa mohlo pxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon sa navrhuje, má potrebné formálne náležitosti, najmä, či bolo vydané oprávneným orgánom a či je vykonateľné (pri súdnom rozhodnutí v zmysle ustaxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x§ 261 ods. 2 OSP), prípadne z potvrdenia vykonateľnosti vyznačeného priamo na návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (§ 261 ods. 3 OSP), v prípade pochxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xozsudok bol riadne doručený; to teraz platí v celom rozsahu pre výkon exekučnej činnosti exekútorom, predovšetkým v štádiu pred vydaním upovedomenia x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsania rozhodujúcich skutočností (§ 79 ods. 1 OSP; teraz aj podľa § 38 EP - pozn. autora). Ustanovenie § 261 ods. 2 OSP túto náležitosť návrhu ďalej konkrxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrovoľne nesplnil to, čo mu bolo uložené.
R 1/1988:
V prípade súdneho výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy podľa vykonateľného rozhodnutia ukladajúxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xplatí to aj pre zakladanie exekučných spisov u exekútora - pozn. autora). Oprávnený je povinný zaplatiť súdny poplatok z vymáhanej sumy proti každému pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxhoduje, nepreskúmava údaje návrhu o tom, v ktorej organizácii (teraz u právnickej alebo fyzickej osoby - pozn. autora) má povinný nárok na mzdu. Ani odvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinného v označenej organizácii (právnickej alebo fyzickej osobe - pozn. autora), prípadne existencia jeho nároku na mzdu voči tejto organizácii (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxdneho výkonu rozhodnutia. Môže k nemu dôjsť v konaní o prípadnej žalobe oprávneného proti platiteľovi mzdy podľa ustanovenia § 292 OSP (teraz aj podľa x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxx):
Pri úvahe o tom, či u povinného došlo k strate výhody splátok, vychádza súd, ktorý rozhoduje o nariadení výkonu rozhodnutia, v bežných prípadoch z tvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, že toto tvrdenie nezodpovedá skutočnosti a že k strate výhody splátok nedošlo, možno sa brániť postupom podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. a) OSP [texxx xx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxiť, či k strate výhody splátok došlo, teda či je rozhodnutie vykonateľné; vykonateľnosťou rozhodnutia sa totiž súd pri nariadení výkonu rozhodnutia (xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxeho rozhodnutia uplynula skôr, ako bolo rozhodnutie povinnému doručené, pretože by sa tým povinnému znemožnilo plniť dobrovoľne. Ak sa však stalo, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxad pre súdny výkon rozhodnutia nemožno vykladať inak, než že strata výhody splátok nastane až pri splatnosti najbližšej splátky splatnej po právoplatxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, axx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 OSP). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdnexx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxbo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.
xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovenia hmotného práva, ktoré so singulárnou sukcesiou spájajú stratu vecnej legitimácie doterajšieho účastníka konania bez toho, aby sa procesná sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxosť väzieb medzi hmotným a procesným právom. Takejto hmotnoprávnej úprave však nemožno prisudzovať zámer zbaviť dotknutého účastníka súdnej ochranxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa nevyhnutne musí podriadiť aj výklad Občianskeho súdneho poriadku, čo je o to naliehavejšie, že Občiansky súdny poriadok o priamom dopade singulárnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxuva o postúpení pohľadávky. Justičná revue č. 11 - 12/1994, s. 43 a nasl.
GREGUŠOVÁ, D.: Elektronický podpis a jeho právne aspekty. Justičná revue č. 1xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxictví při singulární sukcesi. Právní rozhledy č. 4/1997.
STEINER, M.: Zákaz denegatio iustitiae a procesní nástupnictví. Právní rozhledy č. 11/19xxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxá Bystrica, ktorý predstavuje jediný exekučný súd. So súdom exekútor komunikuje výlučne elektronicky.
Tieto pravidlá sa neuplatňujú vtedy, ak exexxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov. Podľa § 10 ods. 2 predmetného zákona Justičná pokladnica môže poveriť súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadáxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
§ 7 zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdok pre súdnych exekútorov
zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom exekútora.
Začatím exekučného konania vzniká prekážka litispendencie. Konania začaté neskôr v tej istej veci súd zastaví z úradnej povinnostxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania má aj hmotnoprávne účinky. K hmotnoprávnym dôsledkom začatia exekučného konania patrí prerušenie plynutia premlčacích lehôt uvedených v § 110 ax xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xozhodnutí vydaných podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 71 ods. 3). Zákon rozlišuje medzi začatím exekučného konania a začatím exekúcie. Exxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxných podľa rôznych právnych predpisov. Prednosť nebude mať exekúcia, ktorá začala skôr, ale tá, ktorá začala postihovať vec, právo, majetkovú hodnotx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti). Exekúcie sú si z hľadiska zákona rovné s tým, že prednosť je daná rýchlosťou orgánu realizujúceho vxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx
Podanie návrhu na povolenie exekúcie (teraz na vykonanie exekúcie - pozn. autora) má vždy len účinky zastavenia premlčacej doby, a nie účinky prerušexxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxh na nariadenie exekúcie alebo jeho právny nástupca navrhne jeho zastavenie, musí mu súd vyhovieť a exekúciu zastaviť.
Literatúra
MAZÁK, J.: Výkxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s. 13 - 17.
FIALA, J.: Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory).
Acta
Universitatis Carolinae - Iuridica. Monographia XVI. Prxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Návrh na vykonanie exekúcie je prejavom dixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnie exekúcie exekútorovi. Súd poveruje exekútora doručením poverenia, nie jeho vydaním. Späťvzatie je možné do začatia exekúcie, ktorá sa začína dorxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxávnu skutočnosť, napríklad súhlas povinného alebo jeho právneho nástupcu. Exekučné konanie sa zastavuje zo zákona, súd nerozhoduje ani o trovách exexxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxna doručením späťvzatia súdu. V prípade podania návrhu prostredníctvom exekútora sa musí aj späťvzatie uskutočniť prostredníctvom rovnakého exekúxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxe exekúcie. Keďže však zákon výslovne určuje exekútora za jedinú osobu, prostredníctvom ktorej je možné uskutočniť späťvzatie, je potrebné sa prikloxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxterstva spravodlivosti SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxetný úkon exekútora, ale len za spísanie zápisnice o podaní návrhu a jeho zaslanie elektronickými prostriedkami. Keďže ide o rovnakú činnosť ako podanxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx byť zastavená osobitným rozhodnutím. Proti vôli oprávneného nie je možné viesť exekúciu, v danom prípade sa však exekúcia zastaví rozhodnutím exekútxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxstúpi podanie exekútorovi na rozhodnutie. Oprávnený bude znášať trovy exekúcie (pozri § 61n ods. 3 EP).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
vyhláška MS SR č. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxj činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Judikatúra
R 50/2004:
Dispozičná zásada, ktorou jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe jeho zastavenie, musí mu súd vyhovieť a exekúciu zastaviť.
Nadpis zrušený od 1.4.2017
§ 52
Odstrxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Napriek skutočnosti, že návrh sa podáva prostredníctvom formulára elektronickými prostriedkami, môžu sa objaviť chyby alebo iné zrejmé nexxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxe realizujú práve k trovám právneho zastúpenia v exekučnom konaní, prípadne k iným položkám uplatňovaným v rámci trov exekúcie oprávneného. Podstatnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxmetom opráv sú najmä chyby v písaní. V prípade, ak je návrh podaný prostredníctvom exekútora, musí byť opravený prostredníctvom rovnakého exekútora. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx navrhnúť spôsob opravy exekútorovi, ktorý následne predmetné premietne do formulára. Ak ide len o chyby v písaní, ktoré boli spôsobené pri vypĺňaní foxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx predovšetkým formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo vydané) a materiálnej stránky (z aspektu obsahových náležixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi tohto titulu a jeho súladu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný súd skúma procesné podmienky exekučného konania, t.j. prípustnosť konkrétnej exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx1 CSP), a teda niet rozporu so zákonom, vydá poverenie na vykonanie exekúcie. Procesné podmienky nie sú zákonom výslovne definované, dajú sa vyvodiť z jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 12 a nasl. CSP), neexistencia prekážky začatého konania (litispendencie) podľa § 159 CSP, neexistencia prekážky právoplatne rozhodnutej veci (rei ixxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxostatok v procesných podmienkach alebo odstrániteľný nedostatok, ktorý aj po výzve exekučného súdu zostal neodstránený, príslušný súd (§ 49) návrh nx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxektívnenie exekučného konania a snaha dosiahnuť, aby poverenie na vykonanie exekúcie nebolo zdržiavané nečinnosťou exekučného súdu. Treba však uvixxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxadne mohlo skúmať aj v rámci disciplinárnej zodpovednosti konkrétneho sudcu. Zákonná 15-dňová lehota na vyporiadanie sa súdu s návrhom na vykonanie exxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxaný v konaní, v ktorom oprávnený uplatňoval proti povinnému nárok zo zmenky proti povinnému, ktorým je fyzická osoba. Dôvodom ustanovenia týchto výnixxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnoprávny vzťah medzi oprávneným a povinným, rozhodcovská zmluva alebo doložka).
Postup xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx 2017.
Podľa predchádzajúcej úpravy § 44 ods. 6 EP (účinného do 31. marca 2017) súd doručoval návrh na vykonanie exekúcie v prípade cudzích exekučnýcx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx januára 2015 do 30. marca 2017, zmenila koncepciu uznávania cudzích exekučných titulov. Okrem cudzích exekučných titulov, o ktorých uznaní už skôr roxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x5 dní uviesť súdu dôvody brániace uznaniu alebo vykonaniu cudzieho exekučného titulu, alebo (ak to právna úprava toho-ktorého cudzieho titulu umožňuxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxskúma. Ak povinný podá návrh na samostatné uznanie exekučného titulu, súd vyčká do rozhodnutia v konaní o uznanie titulu. Ak povinný uvedené možnosti nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxustnosť exekúcie, udelí poverenie na vykonanie exekúcie. Treba konštatovať, že v porovnaní s právnym stavom pred touto novelizáciou (kedy exekučný sxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh exekučných titulov podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom) ide o značné rozšírenie možností povinného oddialiť zaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxj sa cudzí exekučný titul povinnému pred vydaním poverenia spravidla nedoručuje. Povinnému sa nedoručuje návrh na vykonanie exekúcie, ale postačí doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxl podľa § 53 ods. 2 EP. Vo väčšine exekučných konaní bude postup súdu aj pri cudzom exekučnom titule rovnaký ako pri tuzemských exekučných tituloch. Doruxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxÚ) (pozri komentár k § 45), a na exekučné tituly, ktoré boli osobitným výrokom súdu uznané za vykonateľné podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom prxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx neuvedie takéto dôvody alebo nepodá návrh na samostatné uznanie, súd vydá poverenie. Nečinnosť povinného v tomto štádiu bude mať za následok nemožnosx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí skôr. Povinnému súd doručí cudzí exekučný titul a poučí ho o možnosti namietania dôvodov neuznania pri nasledovných exekučných tituloch:
-
cudzí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxí, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nemožno predmet sporu riešiť v rozhodcovskom konaní alebo by jeho uznanie a výkon boli v rozpore s vexxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xeuznať za vykonateľné, ak
-
uznaniu bráni výlučná právomoc slovenských orgánov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xx xxzhodnutím vo veci samej,
-
účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmtx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxvi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
-
sxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
-
uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
Rozhodnutie podľa predmetného zákona sa však nebude doručovať povinnému v prípade, ak bxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx vlastných rúk. Ak povinný do 15 dní neuplatní dôvody neuznania rozhodnutia alebo dôvody, ktoré by vykonaniu bránili, alebo nepodá návrh na samostatné xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxu, vydá poverenie na vykonanie exekúcie;
-
medzinárodná zmluva upravujúca uznanie cudzieho exekučného titulu má prednosť pred zákonom č. 97/1963 xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu a Rady (EÚ). Zákon odkazuje na zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republíx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxekučného konania sa dostane aj do štádia exekúcie. Exekučný súd z úradnej povinnosti skúma, či sú splnené podmienky pre začatie exekúcie. Predovšetkýx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxe sú aj dôvodmi, pre ktoré súd zastaví exekúciu na návrh povinného (pozri komentár k § 61k). Súd nemá možnosť skúmať zánik práva z iného dôvodu, ako je prekxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx ako dôvod uplatnený len pri obrane povinného prostredníctvom návrhu na zastavenie exekúcie. Oprávnený zodpovedá povinnému za škodu v zmysle § 199g, ax xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxie exekúcie môže podať len subjekt, ktorému svedčí právo z exekučného titulu, prípadne subjekt, ktorý preukáže prevod alebo prechod práv. Exekúciu je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxiu jednoznačne preukázanú. K uvedenému pozri komentár § 37 EP. V prípade cudzieho exekučného titulu bude skúmať, či nie je naplnený niektorý z dôvodov, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxnou spotrebiteľa, a to v súvislosti so zmenkou, spotrebiteľským rozhodcovským konaním a exekučným titulom, pri ktorom nebolo možné namietať alebo prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxzpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy zmenkou. Podľa zákona č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový ak je žaloxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy. Predpokladom pre zamietnutie návrhu je vydanie exekučného titulu v konaxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxé podmienky,
b)
obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky,
c)
rozpor s dobrými mravmi.
Samotná existencia neprijateľných zmluvných pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxatných otázkach - predovšetkým na existenciu nároku, výšku nároku a podmienky xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxkým pôjde o rozhodnutia v skrátených konaniach, ako je platobný rozkaz, prípadne rozsudok pre zmeškanie. Takéto prípady by mali byť výnimočné vzhľadox xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xSP súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxa účinnosť 15. októbra 2008. Prieskumná právomoc exekučného súdu po riadnom základnom konaní nie je dôvodná. Ide o duplicitnú činnosť, pri ktorej sa exxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxkučného súdu v prípadoch, keď je exekučným titulom rozhodcovský rozsudok, sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zmenilo, ak je rozhodcovský rozsudok vydaxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxbiteľskom rozhodcovskom konaní). Keďže uvedený zákon zvyšuje významným spôsobom požiadavky na rozhodcovský súd a konanie pred ním, ustanovuje sa aj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 2/2017 Z.z. sa odstránilo problematické ustanovenie § 61b EP (účinné do 31. marca 2017), ktoré bolo včlenené do Exekučného poriadku zákonom č. 106xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo titulu, nebolo možné vykonať exekúciu na príslušenstvo. Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxou možnosťou oprávneného bolo predložiť dohodu o postupnom splatení pohľadávky, ktorá bola uzatvorená v uvedenej lehote. Podľa aktuálnej právnej úpxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xávrhu a následne bude môcť uplatňovať pohľadávku s celým príslušenstvom. Nesplnenie týchto podmienok má za následok zamietnutie návrhu len v časti opxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxíslušenstvo do troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu, keďže osobitný režim má opakujúce sa príslušenstvo až po troch rokoch od vykonateľnoxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxetnutí súd v zmysle § 129 ods. 1 CSP vyzve na opravu návrhu. Až v prípade neuskutočnenia opravy súd vydá rozhodnutie o zamietnutí návrhu. Uznesenie o zamxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvixxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospech oprávneného, je povinný dať mu možnosť vyjadriť sa k podklaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. Pre ústavnú konformnosť konania ako celku postačuje, ak je oprávnenému táto možnosť reálxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxd v prvom rade konštatuje, že rozhodnutím všeobecných súdov o zamietnutí žiadosti exekútorky o udelenie povolenia na vykonanie exekúcie priznali súdx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxxxx xx x23/2004 Z.z. Všeobecné súdy nevzali do úvahy, že exekučno-právna imunita v zmysle už citovaných zákonných ustanovení sa vzťahuje nie na príslušný suxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxplicitne uvádzal ako subjekty, proti ktorým je exekúcia absolútne neprípustná. Z exekúcie sú vylúčené podľa zákona len konkrétne časti majetku, čo úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxútorovi zvoliť si spôsob exekúcie a až potom je možné zistiť, či tento spôsob by viedol k postihnutiu majetku (vecí, práv a pohľadávok), ktoré sú podľa prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xodstatou súdnej exekúcie je ručenie povinnej osoby za nútene vymáhané nároky celým jej majetkom s výnimkou toho majetku, ktorý je preukázateľne (skutxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxn jeho jednotlivé časti (veci, práva a pohľadávky). Potvrdzuje to aj znenie § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. a § 18a zákona č. 278/1993 Z.z.
Súdy v tomtx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx majetok, ktorý z exekúcie nie je vylúčený, čím zasiahli do základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, pretože mu neposkytxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxd povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy
Sp. zn. 3 Cdo 146/2011 (NS SR):
Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie oznxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vyxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd.
Exekučný súd je povinný zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o vydanie poverenia na vykonanxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxípustný (teraz návrhu na vykonanie exekúcie podľa § 48 EP - pozn. autora).
R 75/1995:
Súd nariadi výkon rozhodnutia (teraz aj exekútor upovedomí o zxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxkázané, že na ňu prešla povinnosť z rozhodnutia (rozdelením štátneho podniku).
R 104/1994:
Trovy konania prisúdené účastníkovi zastupovanému adxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvnikovi. Ak to povinný dobrovoľne nesplní, advokát alebo komerčný právnik nemôže podať návrh na výkon rozhodnutia (teraz aj návrh na vykonanie exekúcxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoločenstva v konaní o výkon rozhodnutia predpokladá totožnosť predmetu výkonu pre všetkých účastníkov; o totožnosť predmetu výkonu nejde, ak sa zrxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (teraz aj návrhu na vykonanie exekúcie podľa § 48 EP - pozn. autora) od rodiča môže druhý z rodičov maloleté dieťa zastupovať. Ak však pri uskutočňovaní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxpríklad vtedy, ak povinný rodič podal návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia s tým, že vymáhané výživné bolo už uhradené.
R 21/1981 (s. 167):
Pri vymxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xaloleté dieťa od rodičov zastupoval dieťa druhý rodič. Ak však pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia dôjde k stretu záujmov medzi rodičom a dieťaťom, mxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx, ktorý je potom povinný dieťa zastupovať v rozsahu, ktorý určí súd, aby ochrana záujmov dieťaťa bola úplne zabezpečená (§ 84 zákona o rodine č. 94/1963 xxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxh na zastavenie výkonu rozhodnutia s odôvodnením, že vymáhané výživné zaplatil. Pri posudzovaní otázky, či ide o prípad, keď si stret záujmov medzi rodxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xrípadov, keď návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. c) OSP [teraz aj podľa § 61 ods. 1 písm. b) EP - pozn. autora] podx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxávaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia, potom mu treba priznať aj právo určitej dispozície týmto konaním, najmä právo navrhnúť zastavenie výkxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx povinný platiť svojim deťom rodič, možno vymáhať aj z majetku, ktorý je bezpodielovým spoluvlastníctvom povinného a jeho manžela; druhý manžel sa všax xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxnutí označený ako povinný, ak osoba dediča a rozsah dedičstva sú preukázané právoplatným rozhodnutím štátneho notárstva (teraz právoplatným uznesexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxa aplikovať ustanovenie § 256 ods. 1 a 2 OSP (teraz aj § 36 EP - pozn. autora), sú prípady návrhov poisťovne, ktorá ako oprávnená navrhuje nariadenie súxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xds. 2 OZ - pozn. autora), prípadne ustanovenia § 368 OZ (teraz ustanovení § 706 až 708 OZ - pozn. autora). x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxrej zaplatenie vymáha od povinného výkonom rozhodnutia, vyplatila poistenému, v ktorého prospech znie vykonávané rozhodnutie.
R 27/1984 (s. 131 a xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxom je byt, ktorý má byť vyprataný, vstúpil do všetkých právnych vzťahov z užívania bytu (teraz nájmu bytu - pozn. autora) v tomto dome, ktoré existovali v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxm ten vstupuje do jeho práv v rozsahu určenom právoplatným rozhodnutím. Pritom nie je rozhodujúce, z akého dôvodu bol užívací vzťah (teraz nájomný vzťax x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxiu súdneho výkonu rozhodnutia na návrh nového vlastníka preto treba pripojiť aj doklad o prevode práv k domu na nového vlastníka. Iná situácia je vtedy, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxom, zaniká smrťou užívateľa (§ 95 ods. 2 OZ), pokiaľ podľa ustanovení § 179 až 181 OZ (teraz podľa § 706 až 708 OZ - pozn. autora) neprejde na osoby uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xodmienka v čase podávania návrhu na súdny výkon rozhodnutia ani potom v jeho priebehu (ak povinný zomrie po nariadení výkonu) nemôže byť nikdy splnená a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xroti nim možno vykonať rozhodnutie znejúce proti povinnému. V tomto čase totiž už neodvodzujú svoje právo od práva povinného, ktorý medzitým zomrel, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxný titul) priamo týmto osobám.
R 40/1953:
Zásada občianskeho súdneho konania, podľa ktorej treba dať všetkým účastníkom konania rovnakú príležitxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxje spravidla bez vypočutia účastníkov (teraz exekučný príkaz a príkaz na začatie exekúcie - pozn. autora).
R 19/1956:
Po smrti dlžníka (teraz povinxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxi dieťa zverené do výchovy, exekučne vymáha od druhého rodiča výživné aj za obdobie, po ktoré dieťa u seba fakticky nemá, a dieťa je u druhého rodiča, maloxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx961:
Účelom exekučného konania je vykonať exekúciu. V exekučnom konaní sa nerozhoduje o dôvodnosti nároku, ktorý bol predmetom základného konania. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxj, ktorá je ako povinná označená v exekučnom titule.
Sp. zn. 1 Odon 21/96 (NS ČR):
1. Ak bolo rozhodnutie súdu vo veci samej vydané v rozpore s § 157 ods. 1 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právoplatnosť. Rozhodnutie totiž nemožno vydať len vo vzťahu k jednému účastníkovi, pretože z neho musia vznikať korešpondujúce práva a povinnosti oxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx začatím konania, žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odsxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxupom podľa § 107 OSP, lebo spôsobilosť byť účastníkom konania žalovaný stratil ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov axxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx niekto iný, mal spôsobilosť byť účastníkom konania v čase jeho začatia.
Sp. zn. M Cdo 58/01 (NS SR, Zo súdnej praxe č. 48/2002):
Okolnosť, že účastník xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxnovenia § 237 písm. b) OSP, teda ani prípustnosť a dôvodnosť dovolacieho dôvodu generálneho prokurátora Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 2xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xúdy nie sú totiž oprávnené mimo rámca správneho súdnictva skúmať vecnú správnosť správnych aktov vydaných príslušným orgánom.
R 69/2004:
Uznesenxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxi nemu nie je prípustné (§ 202 ods. 2 OSP). Odmietnutím odvolania preto odvolací súd súdnemu exekútorovi neodňal možnosť konať pred súdom podľa § 237 písxx xx xxxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xdelenie poverenia na vykonanie exekúcie, ani za nedostatok návrhu na vykonanie exekúcie, a napokon ani za nedostatok exekučného titulu.
R 67/2007:
xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxovenia § 37 ods. 3 EP.
Ak k prechodu týchto práv alebo povinností došlo pred začatím exekučného konania, prichádza do úvahy aplikácia ustanovenia prvex xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vety ustanovenia § 37 ods. 3 EP.
Krajský súd konal v rozpore so zákonom, pokiaľ neskúmal otázku zodpovednosti dedičov povinného za trovy konania. Uznexxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa čl. 6 ods. 1 dohovoru. (nález ÚS SR, sp. zn. ÚS 272/08, z 22. októbra 2008)
R 12/2010:
V exekučnom konaní, v ktorom sa vymáha povinnosť nahradiť trovy kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxôsobilosť byť účastníkom konania.
Literatúra
BÁRTA, J.: K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník č. xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx
BREJCHA, A.: Postavení zeměstnance a zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Právo a zaměstnání č. 1/1997, s. 3 - 7, č. 2/1997, s. 5 - 11.
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxadu § 149 ods. 1 a 3 OSP). Bulletin slovenskej advokácie č. 6/1995, s. 5 - 26.
KOZEL, R.: Subjektívní kumulace při výkonu rozhodnutí (se zřetelem k obchxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx revue č. 3/2002.
ĽALÍK, M.: K článku: Exekúcia proti majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Justičná revue č. 3/2002.
DVOŘÁK, xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx/2002.
§ 54
Nadpis zrušený od 1.4.2017
K § 54
xxxxxxxxxie cudzieho exekučného titulu sa bude uskutočňovať pri režime vymáhania podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, aj tx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxlatňuje režim medzinárodnej zmluvy. Súd doručuje exekučný titul povinnému do vlastných rúk spolu s poučením o možnosti namietať neuznanie cudzieho exxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxx63 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom) alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje. Predmetný návrh môže povinný uplatniť po doručení cudziexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxrenie. Nečinnosť povinného v tomto štádiu bude mať za následok nemožnosť uplatnenia týchto dôvodov v samotnej exekúcii. Predmetné dôvody môžu byť dôvxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvinnému súd, exekútor už cudzí exekučný titul nedoručuje a nemá poučovaciu povinnosť v zmysle § 61a ods. 2 EP. V súvislosti s doručovaním cudzieho exekuxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa na procesné úkony, ktorých účelom je uspokojenie pohľadávky (práva na nepeňažné plnenie) oprávneného. Tieto procesné úkony zasahujú do právom chráxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Náhodným prideľovaním exekúcií na krajovom princípe sa posilňuje nestrannosť exekútora, zabezpečuje sa rovnomernejšie vyťaženie jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúdny exekútor ako súčasť súdnej moci má byť predovšetkým nestranný pri výkone svojej právomoci. Ekonomická závislosť exekútora od rozhodnutia oprávxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxekútora v exekučnom konaní, keďže rozdelenie exekúcií bude rovnomernejšie a nápad na jedného exekútora mu umožní mať osobný prehľad o agende.
Za účexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxania do určitého kraja je adresa:
-
trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
-
sídla povinného, ak je povinný právnxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxiku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.
V prípade, ak sa nedá príslušnosť takto určiť, pridelí sa vec exekútorovi príslušnému podľa adresy, kde mal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxekútor z Banskobystrického kraja. Osobitne problematické je prideľovanie exekúcií v prípade spoločenstva účastníkov na strane povinného, ktorýmx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxku nároku, povahu vymáhaného nároku a aktuálny počet neskončených vecí exekútorov v danom obvode krajského súdu.
Rovnomernosť má zabezpečiť delenxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxňažné plnenia. Rovnomernosť prideľovania nespočíva v tom, že exekútor dostane pohľadávku z rovnakého koša až vtedy, keď pohľadávku z daného koša dostxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlo ukončovať začaté exekúcie. Niektorí exekútori budú mať postupom času viac pridelených spisov. Práve možnosť získania budúceho prípadu núti exekúxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxúcia. V takom prípade konanie získava exekútor uskutočňujúci skoršiu exekúciu. Výhoda spočíva v tom, že tento exekútor už má vedomosť o pomeroch povinxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxosť konania. Za najpodstatnejšie považujeme jednoznačné ustanovenie poradia pri uspokojovaní veriteľov, ktoré bude dané poradím doručenia poverexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xzdy. Prípadné pridelenie tzv. "profesionálneho dlžníka" má však značne negatívny dopad na portfólio ďalších prideľovaných pohľadávok pre daného exxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x takom prípade sa pri náhodnom prideľovaní uprednostňujú exekútori, ktorí spĺňajú podmienky na sprístupnenie utajovanej skutočnosti.
Za správne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxmu od toho, ktorý už vykonáva skoršiu exekúciu na povinného. Namietať nesprávne pridelenie veci je možné s účinnosťou od 1. januára 2018 (novela Exekučxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxých práv a povinností v exekúcii. Exekútor bez výslovného zákonného splnomocnenia takéto oprávnenie mať nemôže. Z uvedeného vyplýva, že exekútor nemx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa tejto skutočnosti v 15-dňovej lehote je vylúčenie exekútora. Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré by bol vylúčený, má povinnosť ich bxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxký, keďže z registra poverení nie je zrejmý dátum uverejnenia poverenia. Nesprávnym pridelením veci môže riadne konajúcemu exekútorovi vzniknúť škoxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxnutia uvedenej lehoty.
Súvisiace ustanovenia
§ 56
Obsah xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Exexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdovšetkým preskúma, či je uvedený ako poverený exekútor v samotnom poverení na vykonanie exekúcie. Napriek absencii úpravy v Exekučnom poriadku, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx exekúcie je pre exekútora určujúci pre vykonanie exekúcie v zmysle § 61r EP. Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje určenie vymáhaného nároku po jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxti trovám exekúcie. Prípadná zmena údajov uvedených v poverení na vykonanie exekúcie po jeho vydaní sa rieši prostredníctvom dodatku k povereniu. Dodxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxade dodatku k povereniu;
-
podľa § 37 ods. 3 EP pri zmene účastníka konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie súd vydá dodatok k povereniu, ktxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm konaní v súvislosti s návrhom povinného na zastavenie exekúcie v prípade, ak oprávnený bol v spore úspešný.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxý a je možné lustrovať vydanie poverenia aj podľa údajov povinného. V registri sa nachádzajú len poverenia vydané Okresným súdom Banská Bystrica podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxúci exekútori. Predmetný register slúži aj pre tretie osoby na overenie, či bol konkrétny exekútor poverený na konanie v určitej veci. Obligatórnou prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxkútor preukázal poverením. Keďže register poverení je verejný, za preukázanie sa poverením možno považovať aj odkaz na predmetný register, a to predoxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxekúcie
K § 57
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhu na vykonanie exekúcie súdu, kým exekúcia sa začína až doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi. Exekúcia je časťou exekučného konanixx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxekučného titulu, a to aj proti vôli povinného subjektu.
Poverenie na vykonanie exekúcie sa doručuje do elektronickej schránky súdneho exekútora. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh na vykonanie exekúcie a nie údaje z návrhu na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor potrebuje z návrhu na vykonanie exekúcie predovšetkým údaj o bankoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné poverenie. Pre súd je jednoduchšie zaslať samotný návrh, ako opisovať údaje z návrhu. Exekútor môže využiť z návrhu ešte údaje o kontakte na povinnéhxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovanie príloh v súvislosti so skúmaním neprijateľných zmluvných podmienok je z hľadiska administratívnej činnosti exekútora nadbytočné. Exekútor xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxdá za správnosť poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré je pre exekútora záväzné.
Rovnosť účastníkov exekučného konania sa zabezpečuje aj tak, že exxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vykonanie exekúcie. Poverenie na vykonanie exekúcie pre pohľadávky predstavujúce výživné sa vybavujú prednostne. Pohľadávky na výživné majú prednxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxušenie povinnosti exekútora vykonávať procesné úkony podľa poradia možno postihnúť disciplinárne, ale len za predpokladu, že uprednostnenie alebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 48, 50, 51, 53, 56, 59
§ 58
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx súdny exekútor nemá možnosť nerealizovať exekúciu. Podľa predchádzajúcej úpravy mal exekútor možnosť žiadať preddavok na trovy exekúcie a prípadné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtne menej nákladná, podlieha poplatkovej povinnosti. Preddavok exekútor môže žiadať len pri exekúcii na nepeňažné plnenie. Výška preddavku je limitxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxetné zahŕňa uskutočnenie operatívneho prieskumu o predpokladaných nákladoch. O výsledku prieskumu by bolo vhodné spísať úradný záznam, ak nebol zacxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xa zaplatenie preddavku. Exekúcia na nepeňažné plnenie môže vyžadovať značné náklady (napr. vypratanie rozsiahlej nehnuteľnosti). Podľa dôvodovej xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Napriek zneniu dôvodovej správy štát prenáša bremeno nesenia nákladov exekúcie na exekútora, a to jednak tým, že určuje subjekty, od ktorých nie je možxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxpokladaných výdavkov. Uvedeným spôsobom zákonodarca nedôvodne zasahuje do majetkovej sféry exekútora, ktorý nemusí mať prostriedky na financovanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxného. Exekútor následne postupuje rovnako ako pri zastavení exekúcie pre nemajetnosť. Časový odstup pre vrátenie výdavkov môže byť pre exekútora likxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxdený od súdneho poplatku, a pre ostatných oprávnených do zvyšných 50% nákladov na exekúciu na nepeňažné plnenie.
Následkom nezloženia preddavku v exxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxručí oprávnenému upovedomenie o zastavení exekúcie a výzvu na zaplatenie náhrady výdavkov. Oprávnený má možnosť podať námietky proti predmetnému upxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxnie o zastavení exekúcie. Oprávnený môže nedostatok xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtavenia exekúcie podľa § 61n ods. 1 písm. e) EP je nezloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania.
Exekučný poriadok neustanoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxnym previnením. Výšku preddavku môže súd skúmať len v rámci dozornej právomoci podľa § 32, v zmysle ktorej pri porušení povinností podľa Exekučného porxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxade vymoženia nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania bude možné uskutočniť vyúčtovanie a vrátiť preddavok.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 65/2001 Z.z. o správx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/199x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx bez zreteľa na procesné úkony, činnosť alebo nečinnosť účastníkov konania. Koná z úradnej povinnosti a spravuje sa len zásadami zákonnosti, účelnostx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxkučného súdu. Súdny exekútor je pri svojej činnosti podrobený dozornej právomoci súdu, ktorému musí poskytovať na požiadanie správy a vysvetlenia, txxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe. Zákonodarca preferuje zisťovanie majetku elektronickými prostriedkami a taktiež ukladá exekútorovi povinnosť prispôsobiť rozsah lustrovanéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxh spôsoboch vykonania exekúcie. Prioritu zisťovania majetku ustanovuje § 2 vyhlášky nasledovne:
-
účty povinného v bankách alebo pobočkách zahrxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa centrálneho registra exekúcií,
-
obchodné podiely povinného podľa obchodného registra,
-
vozidlá povinného podľa evidencie vozidiel,
x
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x intenciách uvedeného zisťovania majetku podľa vyhlášky. Prípadný pokyn na vykonanie súpisu hnuteľných, resp. zisťovanie majetku v mieste sídla, rexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnia majetku podľa vyhlášky a zasahuje do oprávnenia exekútora určovať spôsob vykonania exekúcie. Exekútor aj na takýto pokyn prihliadne a zváži vzhľaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx ak lustrácie ustanovené vyhláškou nevedú k možnosti ukončenia exekúcie. Exekútor nemá lehotu na vypracovanie zoznamu majetku.
Zaviedla sa informxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxekúcie. Prvú správu predkladá najneskôr do 3 mesiacov od začatia exekúcie (doručenia poverenia), ďalšie správy po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxteného majetku,
-
dátum a výšku vymoženého plnenia,
-
spôsob jeho rozdelenia,
-
dátum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxu a v prípade poskytovania náhradného výživného aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Nie je však ani dôvodné, aby takýto rozsiahly dokument bol súčasťou správy poskytovanej oprávnenému. Súdny exekútor tiež nepreukazuje skutočnostx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xovinný bezplatný prístup. Do centrálneho registra exekúcií sa zapisuje aj údaj o aktuálnej výške vymoženého nároku. Oprávnený má prístup aj do elektrxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostriedkami súdu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xredpisy
vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx Z.z. o centrálnom registri exekúcií
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvidlá pre použitie prijatých plnení:
a)
trovy exekútora,
b)
istina vymáhanej pohľadávky (v prípade výživného najprv bežné výživné),
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxčná úhrada započítava, znamená zmenu započítania čiastočnej úhrady aj v obchodnoprávnych vzťahoch v prípadoch, keď sa tento hmotnoprávny vzťah "prexxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxúcu časť plnenia musí exekútor použiť na uspokojenie nárokov uvedených pod písmenami b) až c), a to tak, že pohľadávka nasledujúceho poradia bude uspokxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xonaní poukazujú výlučne na bankový účet súdneho exekútora. Už nie je potrebná dohoda medzi oprávneným a exekútorom na tomto mieste plnenia. Súčasťou uxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x EP nie je výslovne uvedený ako náležitosť upovedomenia o začatí exekúcie, z účelu § 61f ods. 1 EP a ďalších ustanovení je zrejmé, že miestom plnenia má bxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxenie na základe úkonu exekútora bolo vyplatené exekútorovi (§ 81 ods. 1 EP, § 96 ods. 3 EP, § 109 ods. 1 EP). Uvedený princíp vyplýva aj z ustanovenia § 61f odxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxatí exekúcie povinnému. Zákonodarca totiž predpokladá, že následné plnenia budú uskutočňované výlučne prostredníctvom exekútora. Oprávnený nemá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxvať exekútora o každom plnení po začatí exekučného konania, ktoré nebolo uskutočnené od exekútora.
Prednostné započítanie prijatého plnenia na bexxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxosti. Po splatnosti výživného už nejde o bežné výživné, ale o zameškané výživné. Táto situácia môže z uvedeného dôvodu nastať len pri dobrovoľnom plnenx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spôsoboch vykonania exekúcie sa síce príkaz exekútora vzťahuje (pri opakujúcich sa dávkach) aj na v budúcnosti zročné dávky (napr. výživné), ale realxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé výživné. Z uvedeného dôvodu sa predmetné ustanovenie bude uplatňovať len pri dobrovoľných plneniach povinného a pri odklade exekúcie podľa § 61h odsx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxť trov exekútora), nárok oprávneného na bežné výživné sa zaraďuje do nárokov oprávneného a má prednosť len vo vzťahu k ostatným nárokom oprávneného. V pxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxživné má započítať každá prijatá suma po odpočítaní trov exekútora, a to aj taká, ktorá nebola prijatá od povinného, a taktiež v tom zmysle, že uspokojenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxiebežnom uspokojovaní. Základom určenia odmeny je podľa vyhlášky výška vymoženého plnenia, ktorú napríklad pri odklade exekúcie predstavuje aj riaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxroku nastanú len vtedy, keď sa plnenie v zmysle § 60 ods. 2 EP dostane exekútorovi. Pri neuplatnení trov exekútora z prijatého plnenia nebude naplnený úxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov
vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnyxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xo 165/2008 (KS Bratislava):
Aj podľa predchádzajúcej právnej úpravy (znenie § 46 ods. 3 do 31. augusta 2005 - pozn. autora) mal súdny exekútor nárok na oxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxemu exekútorovi aj trovy exekúcie. x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx časť vymáhanej pohľadávky, a preto súdny exekútor správne ďalej vymáhal príslušenstvo a časť trov a jeho výška odmeny je vo výške 20% zo základu na jej urxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
K § 61 a 61a
Prvým procesným úkonom, ktorý exekútor urobí po poverení na vykonanie exekúcie voči účastníkom exekučného konanixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpodárne vykonanie exekúcie vymedzením procesných povinností a oprávnení povinného, ako aj tretích osôb. Lehota na vydanie upovedomenia nie je ustanxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx potrebnom na uspokojenie vymáhaného nároku oprávneného. Upovedomením o začatí exekúcie oboznamuje exekútor oprávneného a povinného s jej začatím a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxvinného. S vydaním upovedomenia nie sú spojené právne následky. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnie o začatí exekúcie po výsledku prvých lustrácií majetku povinného. V prípade, že by exekútor nevedel určiť konkrétny spôsob vykonania exekúcie z dôxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx spôsob vykonania exekúcie mal byť odôvodnený konkrétnymi zisteniami exekútora. Rozhodne by upovedomenie nemalo obsahovať výpočet všetkých možnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvedomený pred vydaním exekučného príkazu. De lege ferenda by bolo vhodné upustiť od upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie pri niektorých spôsoboxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx exekúcie je nevyhnutné predovšetkým pri postihovaní konkrétnych hnuteľných či nehnuteľných vecí, prípadne pri exekúcii predajom cenných papierovx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxovedomenia o začatí exekúcie:
-
označenie exekútora, ktorý ho vydal - je uvedené predovšetkým v záhlaví upovedomenia, kde exekútor uvádza aj kontaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnosť, pripája vlastnoručný podpis, ktorý obsahuje aspoň priezvisko. Sídlo exekútorského úradu uvádza, len ak nie je uvedené v záhlaví listiny. Označxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxé, aby bol v upovedomení uvedený nárok oprávneného priznaný exekučným titulom, keďže uvedené nie je ani súčasťou poverenia na vykonanie exekúcie;
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ktoré mali právo alebo povinnosť z exekučného titulu, ak nie sú totožné s aktuálnymi účastníkmi konania; pri označení účastníkov treba vychádzať z údaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
-
označenie vymáhaného nároku - súdny exekútor bude používať pojmoslovie "z poverenia";
-
výška trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxú povinnosť v lehote podľa § 61a ods. 1 písm. e).
Trovy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxy. Odmena exekútora predstavuje percentuálnu sadzbu zo základu na jej určenie, ktorým je výška vymoženého plnenia. Pri pohľadávke s opakujúcim sa príxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxe. Vykonávanie exekúcie predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku zakladá nárok exekútora aj na náhradu nevyhnutnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxiteľom DPH. Konkrétnu sumu trov exekútora je možné určiť len k určitému dňu, keďže je závislá od výšky vymoženého nároku. Súdny exekútor neurčuje v upovxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxpadoch, o sume náhrady paušálnych výdavkov a možnosti znášania nevyhnutných výdavkov spojených s niektorým spôsobom vedenia exekúcie. Pre predstavx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxetná informácia má len nezáväzný informatívny charakter. Povinný by sa mal informovať o aktuálnej výške trov exekútora.
V prípade splnenia vymáhanxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx predstavuje 30,00 eur. Náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s niektorým z uvedených spôsobov konania sa bude uplatňovať do 15 dní od doručenia upoxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxteľných vecí.
Po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie odmena exekútora predstavuje 20% zo základu na jej určenie. Náhrada pauxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh vedenia konania;
-
poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xktuálne návrhu na zastavenie exekúcie). Exekútor už len vyzýva na zaplatenie a poučuje o možnosti využitia prostriedku obrany povinného, návrhu na zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxkúcie. Vhodné je aj uviesť ustanovenia o použití koncentračnej zásady;
-
poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Prejavujú sa v bežných právnych úkonoch povinného (§ 61c EP), nakladaní s majetkom podliehajúcim exekúcii (§ 61d) a v účinkoch splnenia vymáhaného nárxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxinnému, ale nastávajú už začatím exekúcie (doručením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxostiam upovedomenia o začatí exekúcie už nepatrí všeobecný zákaz nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii. Zákaz nakladania s majetkom bude uvexxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje vyhlásenie vykonateľnosti, v rozsahu, v akom to texxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxl bude vo väčšine prípadov prílohou upovedomenia o začatí exekúcie. Spolu s ním sa zašlú aj listiny, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis [napr. osvxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx]. Cudzí exekučný titul sa nepripojí, ak bol povinnému doručený v procese vydávania poverenia podľa § 54 ods. 4 EP. Doručovanie cudzieho exekučného titxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré neboli uznané osobitným výrokom rozhodnutia, a v prípadoch, ak vykonateľnosť exekučného titulu spadá pod režim medzinárodnej zmluvy. Bližšie xxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx, 184, 186, § 189 až 191, § 195 a nasl. EP
Súvisiace predpisy
vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z.x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 1618xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x05/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
nariadenie Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxatnom znení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú.xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú.v. EÚ L 199, 31.7.2007) v platnom znení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xajetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) EP v znení účinnom do 31. marca 2017; v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tomuto právnemu úkonu povinného v zmysle § 42a a 42b OZ a doxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
x x xx x 61a
Prvým procesným úkonom, ktorý exekúxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxekúcie je procesný úkon exekútora, ktorého účelom je zabezpečiť plynulé a hospodárne vykonanie exekúcie vymedzením procesných povinností a oprávnxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xovinného podliehajúceho exekúcii, ktorý je efektívne speňažiteľný v rozsahu potrebnom na uspokojenie vymáhaného nároku oprávneného. Upovedomeníx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxie upovedomenia o začatí exekúcie má právne účinky vo vzťahu k právnym úkonom povinného. S vydaním upovedomenia nie sú spojené právne následky. Možnosx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxčatí exekúcie po výsledku prvých lustrácií majetku povinného. V prípade, že by exekútor nevedel určiť konkrétny spôsob vykonania exekúcie z dôvodu, žx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx vykonania exekúcie mal byť odôvodnený konkrétnymi zisteniami exekútora. Rozhodne by upovedomenie nemalo obsahovať výpočet všetkých možných spôsoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxho príkazu. De lege ferenda by bolo vhodné upustiť od upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie pri niektorých spôsoboch jej vykonania, resp. by povinxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxetkým pri postihovaní konkrétnych hnuteľných či nehnuteľných vecí, prípadne pri exekúcii predajom cenných papierov.
Náležitosti upovedomenia mxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
-
označenie exekútora, ktorý ho vydal - je uvedené predovšetkým v záhlaví upovedomenia, kde exekútor uvádza aj kontaktné údaje na exekútorský úrad a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpis, ktorý obsahuje aspoň priezvisko. Sídlo exekútorského úradu uvádza, len ak nie je uvedené v záhlaví listiny. Označenie súdny exekútor sa pripája, xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok oprávneného priznaný exekučným titulom, keďže uvedené nie je ani súčasťou poverenia na vykonanie exekúcie;
-
označenie oprávneného a povinxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxť z exekučného titulu, ak nie sú totožné s aktuálnymi účastníkmi konania; pri označení účastníkov treba vychádzať z údajov uvedených v poverení na vykoxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - súdny exekútor bude používať pojmoslovie "z poverenia";
-
výška trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xds. 1 písm. e).
Trovy exekútora pozostávajú z odmeny exekútora, náhrady výdavkov, ktoré predstavujú predovšetkým náhradu paušálnych výdavkov, a z xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvke s opakujúcim sa príslušenstvom sa z uvedeného dôvodu mení odmena. Odmena nesmie presiahnuť výšku vymáhaného nároku určenú ku dňu vydania poverenix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xa náhradu nevyhnutných výdavkov xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Konkrétnu sumu trov exekútora je možné určiť len k určitému dňu, keďže je závislá od výšky vymoženého nároku. Súdny exekútor neurčuje v upovedomení koxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xume náhrady paušálnych výdavkov a možnosti znášania nevyhnutných výdavkov spojených s niektorým spôsobom vedenia exekúcie. Pre predstavu povinnéhx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmácia má len nezáväzný informatívny charakter. Povinný by sa mal informovať o aktuálnej výške trov exekútora.
V prípade splnenia vymáhaného nároku xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxje 30,00 eur. Náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s niektorým z uvedených spôsobov konania sa bude uplatňovať do 15 dní od doručenia upovedomenia x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxcí.
Po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie odmena exekútora predstavuje 20% zo základu na jej určenie. Náhrada paušálnych výxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xonania;
-
poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvrhu na zastavenie exekúcie). Exekútor už len vyzýva na zaplatenie a poučuje o možnosti využitia prostriedku obrany povinného, návrhu na zastavenie exxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxdné je aj uviesť ustanovenia o použití koncentračnej zásady;
-
poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sa v bežných právnych úkonoch povinného (§ 61c EP), nakladaní s majetkom podliehajúcim exekúcii (§ 61d) a v účinkoch splnenia vymáhaného nároku (§ 61f)x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe nastávajú už začatím exekúcie (doručením poverenia exekútorovi). Povinného stačí poučiť o možnosti žiadať o splátky, nie je potrebné uviesť konkréxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkúcii. Zákaz nakladania s majetkom bude uvedený v upovedomení o začatí exekúcie, len ak bude obsahovať aj spôsob vykonania exekúcie, s ktorým je takýto xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxý predpis dovoľuje. Poučenie bude závislé od režimu cudzieho exekučného titulu. K uvedenému pozri komentár k § 45 EP.
Cudzí exekučný titul bude vo väčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxzsudku v občianskych a obchodných veciach podľa prílohy č. 1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012]. Cudzí exexxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxekútor uskutočňovať pri vymáhaní podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v prípade exekučných titulov, ktoré nebolx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtár k § 53 a 54 EP.
Súvisiace ustanovenia
§ 35 až 37, § 45, § 61c až 61h, § 61k, 61n, 95, 106, 117, 118, 135, 166, 168, 173, 179, 181, 184, 186, § 189 až 191, § 1xx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xzákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára eurxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú.v. EÚ L 399, 30.12.20