36/2005 Z.z.

Zákon o rodine - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xx xxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxena: 383/2013 Z.z.,417/2013 Z.z. - zmena komentára vyplývajúca zo zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a zákona č. 417/2013 Z.z. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
§ 1
K § 1
V úvodnom ustanovení prvej hlavy prvej časti zákona o rodine nazvanej "Manželstvo" je v odseku 1 obsiahnutá legálna definícia pojmu a inštitxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pojem manželstvo zámerne nedefinovali, aby žiadnym výkladom nebolo možné dospieť k záveru, že manželstvo je zmluvou a vyhlásenie o uzavretí manželstxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xvšak nejde o inštitút občianskeho práva vo vlastnom slova zmysle. Manželská zmluva, ktorú obsahoval zákon o manželskom práve, bola podľa týchto názorxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvali ako dôvod neplatnosti manželstva vady prejavu vôle (ako to bolo napr. v ustanoveniach § 53 až 55 zák. čl. XXXI/1894 o manželskom práve), či nedostatxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxtatočne zakotvený vo všeobecnom povedomí a nebude dochádzať k zámene. Teória však pomerne jednotne definovala manželstvo ako právny vzťah medzi mužox x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred miestnym národným výborom, že spolu vstupujú do manželstva, a ustanovenie § x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x trvalé životné spoločenstvo.
Nový zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxniknúť medzi osobami rovnakého pohlavia, keďže manželstvom je len zväzok muža a ženy. Ustanovenie § 1 ods. 1 teda rozširuje aj dôvody neexistencie manxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxho paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach manželstvo sa musí uzavrieť na základe slobodného súhlasu snúbencov. Podľa čl. 23 ods. 3 Mexxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxhovoru o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva ustanovuje, že právne sa neuzavrie žiadne manželsxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo obradu a svedkov predpísaných zákonom. Aj Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien jednoznačne zakotvuje právo slobodne si vybrať mxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rodine inšpirovaný už uvedenými medzinárodnými dohovormi, ako aj zásadou
matrimonia debent esse libera
zakotvuje ďalší atribút, a to slobodu rozhoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xlobody pri rozhodovaní o uzavretí manželstva je však nadbytočné, keďže ide o synonymá.
V prípade, ak by pri vyhlásení o uzavretí manželstva absentovxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xx xx xxhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené psychickým alebo fyzickým násilím, manželstvo by ani nevzniklo [ § 17 písm. a)].
V odseku 2 je uvedený účxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvýrazňuje hlavný účel manželstva, za ktorý považuje založenie rodiny a riadnu výchovu detí. V účele manželstva v súlade s tzv. tradičným ponímaním roxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxe používa na viacerých miestach (napr. v čl. 1, 2, 4, § 19 ods. 1 a 2, § xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxík z roku 1811 a za rodinu považoval prarodičov a ich vzťah ku všetkým potomkom. Uvedená definícia je aktuálna aj v súčasnosti, ide však o definíciu rodinx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjto stručnej definícii možno vytknúť viacero nedostatkov, keďže zákon o rodine upravuje aj inštitút manželstva, náhradnú starostlivosť, poručníctxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxsti už prežitý. V každom prípade rodina, či už úplná alebo neúplná, bez ohľadu na to, či bola založená manželstvom alebo nie, je prirodzeným prostredím pxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxeru a osvojovaniu si hodnôt, a preto by malo dieťa vyrastať v pokojnom prostredí, atmosfére šťastia, lásky, tolerancie a porozumenia.
Doterajšia prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x. 154/1994 Z.z. o matrikách obsahuje vlastnú definíciu pojmu rodina. Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, sxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti. Aj judikatúra k ustanoveniu § 630 OZ sa venxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxtky okolnosti danej veci k darcovi v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu spôsobenú niektorej z nich obdarovaným pociťuje ako ujmu vlastnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxa tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov), ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxložené ustanoveným spôsobom a za hlavný účel manželstva považuje založenie rodiny a riadnu výchovu detí. Podľa nášho názoru však trvalosť je skôr účelxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsť ich manželského zväzku.
Odsek 3 definuje pojem "snúbenci", ktorý zároveň zavádza ako legislatívnu skratku pre muža a ženu, ktorí chcú spolu uzavrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxeho charakteru "občania, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo", ktorý doteraz používal zákon č. 94/1963 Zb. o rodine.
Inštitút zasnúbenia nachádxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxu dá za manželku. Nedodržaním tohto sľubu vznikalo právo na zaplatenie pokuty. Zákon č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve síce pojem "snúbenci" používal, xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Súčasná právna úprava sa k používaniu pojmu "snúbenci" vracia. Inštitút zasnúbenia však nie je právnym inštitútom a zákon mu nepriznáva žiadne právnx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxčenská a kultúrna zvyklosť, resp. tradícia. Snúbencami sa partneri (muž a žena) stávajú, keď sami dospejú k rozhodnutiu, že chcú spolu uzavrieť manželxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxstvo nemožno vyvodiť právne následky, pri prípadnom darovaní alebo pri iných právnych úkonoch súvisiacich s predpokladaným uzavretím manželstva nixxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dokonca § 424 OZ (zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom).
Snúbenci majú vopred, t.j. pred uzavretím manželstva poxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxredia, harmonického a trvalého životného spoločenstva, ktoré môže zabezpečiť riadnu výchovu detí, je znalosť charakterových vlastností a zdravotnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxou manželstva v prípade, ak snúbenci napríklad vopred nepoznali svoj zdravotný stav. Ustanovenie odseku 3 má síce len odporúčajúci charakter, avšak rxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxických chorôb potomkov, ako aj prevencie hemolytickej choroby novorodencov, ktorá sa môže u novorodencov vyskytnúť v prípade, ak je matka Rh negatívnx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx manželmi a nemožnosť ďalšieho plnenia účelu manželstva odôvodňujúcu rozhodnutie súdu o rozvode manželstva podľa § 23.
V súčasnosti mladí ľudia viax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxvislosti s neustálym zvyšovaním rozvodovosti a najmä so zvyšovaním počtu detí narodených mimo manželstva (obzvlášť v spojitosti s celkovým poklesom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxjú o uspokojovanie potrieb rodiny, prípadne sa spolu starajú o deti. Zo zákona o rodine, ako aj z iných právnych predpisov však vyplýva značná nerovnoprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť a ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úrxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx. Taktiež podľa § 72 rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xiadať od bývalého partnera príspevok na primeranú výživu v prípade, ak nie je schopný sám sa živiť. Takisto podľa § 100 ods. 1 a 2 maloleté dieťa môžu osvxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže, avšak len výnimočne, osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Akx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxo dieťa priezvisko otca. Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia. (Deti pochádzajúce z manxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxx xxxxx xxxx trvá dovtedy, kým sa dodatočne otcovstvo uzná podľa § 91 alebo určí súdom podľa § 94 a následne kým dôjde k uzavretiu dohody rodičov o priezvisku dieťaťxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxčaté. Teda ak ide o rodičov, ktorí nie sú zosobášení, t.j. druh a družka, títo môžu pred narodením dieťaťa urobiť napríklad na matrike súhlasné vyhlásenxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xieťa nadobudne priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli, a teda to môže byť aj priezvisko otca.
Okrajovo treba spomenúť aj zákon č. 461/2003 Z.z. o soxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xx cit. zákona), obdobne nárok na jednorazové odškodnenie z dôvodu smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania majú xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxly sa prejavujú pri dedení. Pokiaľ by druh (družka) nededil zo závetu, nastupuje dedenie zo zákona, kde v prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove dexx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skuxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu stxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe, treba však zdôrazniť ich neraz ťažké dôkazné postavenie.
Zmyslom inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov je materiálne zabezpečoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxdmetom vlastníctva a čo niektorý z manželov za trvania manželstva (s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej poxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xtorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka) je v bezpodiexxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxé na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Veľký význam bezpodielového spoluvlastníctva manželov je badateľný najmä v prípade, ak len jeden x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastníctva. Môžu sa tiež stať podielovými spoluvlastníkmi konkrétnych vecí, pravidelne sú nimi nehnuteľnosti.
Pri družstevnom byte môže podľa § xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x x x xxxx xxxxx xxxto môže vzniknúť len zmluvne. Podľa § 706 ods. 1 OZ ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami (spoločnými nájomcxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxčnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxu na to, či má alebo nemá vlastný byt, k prechodu nájmu bytu na ňu podľa § 706 ods. 1 OZ nedôjde. Ak by počas tejto doby žila s nájomcom, avšak to nevie preukázxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxžené postavenie.
V uvedených intenciách je význam manželstva zrejmý a nepochybný. Nemožno úplne zrovnoprávniť manželov s nezosobášenými partnerxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxtencie. V opačnom prípade by mohlo okrem iného dôjsť aj k zneužívaniu sociálneho systému.
Nerovnoprávnosť a určitú, avšak za súčasného právneho staxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxch dohôd a pod. Takýto včasný spôsob riešenia možných komplikácií súvisiacich s rozchodom partnerov alebo smrťou niektorého z nich či inej nečakanej uxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxy
čl. 23 ods. 3 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (vyhláška č. 120/1976 Zb.);
čl. 10 ods. 1 Medzinárodného paktu o hospodárxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx.);
Dohovor o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva (vyhláška č. 124/1968 Zb.);
smernica Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx členských štátov
Judikatúra
Ústava Slovenskej republiky v čl. 71 zakotvuje možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxec, organizačne štátnu správu vykonáva starosta obce (primátor mesta), ak je subjektom územný celok, predseda vyššieho územného celku. Spomenutí fuxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxecnom zriadení a zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ich označuje za správny orgán.
Orgán obce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mesta, mestskej časti v rámci plnenia pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy, ktorý je príslušný na zápis uzavretia manželstva do knihy manželxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxelstva, rozhodujú starostovia obcí (primátor mesta). O odvolaní proti rozhodnutiu starostu rozhoduje orgán štátu príslušný podľa osobitných predpxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxhodnutie) v správnom konaní v zmysle ustanovení § 46 a nasl. správneho poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie na príslušný orgán štxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxsielané len oznámenie, ktoré sa považuje za vybavenie žiadosti.
2 Sžo 82/2007 (NS SR)
Ako ustanovenie čl. 10 ods. 2 Listiny, tak ustanovenie čl. 8 Dohxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxumejú pod pojmom rodinný život. Pri interpretácii týchto ustanovení preto treba vychádzať z faktu, že rodina primárne predstavuje biologickú väzbu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx aj sociálnu realitu rodiny a rodinného života, ktorá však v poslednom storočí prešla zásadnými premenami od širšej príbuzenskej rodiny (rodičia, ich xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxe rodiny. Praha, Slon 1999, s. 27, 28, 47 - 50), ktorá však sama prechádza v poslednom období eróziou (porovnaj k tomu napr. Možný, I.: Sociologie rodiny. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxociálne, emocionálne, ekonomické a ďalšie väzby. Aj napriek tomu, že v rovine sociálnej reality je pojem rodina veľmi premenlivý (ako je už uvedené, soxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnám nutne podlieha aj právna regulácia rodiny a rodinného života), nemožno prehliadať, že základom rodinných väzieb je tradične práve biologické putx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. S, Praha, Slon 1999, s. 99 a 115).
Na jednej strane preto nemožno vylúčiť skutočnosť, že právnu ochranu ako rodina môžu požívať aj spoločenstvá osôb žixxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí druha a družky, partneri žijúci spoločne s dieťaťom, ktoré sa narodilo jednému z partnerov z iného vzťahu, a pod.). Takýto rozsah pojmu rodinný život nxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxie a môže zahŕňať aj ďalšie
de facto
rodinné zväzky (family ties), v ktorých účastníci žijú spoločne mimo manželstva. Ako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxu aj iné skutočnosti slúžiť na demonštráciu toho, že takýto vzťah je dostatočne pevný na to, aby mohol tvoriť
de facto
rodinné zväzky (rozsudok vo veci Kxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxieb medzi členmi rodiny. V už citovanom rozsudku Kroon a ďalší proti Holandsku Európsky súd pre ľudské práva uprednostnil biologické puto medzi otcom dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxny: "Rešpekt k rodinnému životu vyžaduje, aby biologická a sociálna realita prevážila nad právnou domnienkou ..." (rozsudok vo veci Kroon a ďalší protx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxriace typické črty rodiny, so záujmom pokrvne nepríbuzných osôb, medzi ktorými a dieťaťom sa v minulosti v dôsledku dlhšie trvajúceho vzájomného spolxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx nie je iný naliehavý dôvod) poskytnúť ochranu tým rodinným vzťahom, ktoré okrem emocionálnych a sociálnych väzieb napĺňajú aj vzťah pokrvného príbuzxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo vzťahu, štát musí v zásade konať tak, aby sa tento vzťah mohol rozvíjať, a musí prijať vhodné opatrenia na účely zlúčenia rodiča s dieťaťom (napr. rozsuxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxčov, s ktorými určitý čas žili, možno vztiahnuť rovnakú ochranu ako na vzťah medzi rodičom a dieťaťom: "Súd pripomína, že vzájomný pôžitok rodiča a dieťxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého podľa čl. 8. Tento princíp sa uplatní tiež v prípadoch, v ktorých sa Európsky súd pre ľudské práva zaoberá vzťahmi medzi dieťaťom a jeho prarodičmi, s xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxina dieťaťa, ktorej členovia sú ochotní mať dieťa vo vlastnej starostlivosti a vychovávať ho, ba majú k nemu rokmi vytvorené emocionálne puto a dieťa sa xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tretia nepríbuzná osoba, aj keď má k dieťaťu rovnako vytvorené emocionálne a sociálne puto. Len čo sa preukáže existencia rodinného vzťahu, štát musí v xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xeci Kutzner proti SRN, odsek 61). Je teda povinnosťou štátu poskytnúť takémuto vzťahu špecifickú ochranu, a to aj pred zásahmi zo strany tretích osôb. Txx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvala.
II. ÚS 568/06 (ÚS ČR)
x x
x x x
xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxkýmto prejavom spájajú. Súhlasné vyhlásenie snúbencov, ktorým vyhlásia, že uzavierajú manželstvo, je právnym úkonom. V právnej teórii však nie je doxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právny úkon.
Kódexy z 19. storočia manželstvo považovali za zmluvu a Kódex kánonického práva manželstvo okrem sviatosti dodnes považuje za zmluvu. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xovinnosti a ktorý má zároveň spôsobilosť na uzavretie manželstva. Podmienky spôsobilosti osoby na uzavretie manželstva zákon o rodine síce explicitxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxva je slobodná plnoletá osoba, rozvedená osoba alebo maloletá osoba staršia ako 16 rokov, ktorej súd povolil uzavretie manželstva, a ktorá nie je predkxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxého pohlavia ako druhý snúbenec. Samozrejme, manželstvo môže uzavrieť len osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Osoba pozbavená spôsobiloxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxelstvo a v prípade, ak by manželstvo uzavrela, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné aj bez návrhu. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je oxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxením súdu, ktorý tak rozhodne vtedy, ak zdravotný stav takejto osoby je zlučiteľný s účelom manželstva. Ak by osoba uzavrela manželstvo bez povolenia sxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prípade, ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľným s účelom manželstva, súd o neplatnosti manželstva nerozhodne.
Vôľa musí byť daná, slobodná, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x, § 17 písm. a), § 14 ods. 1] alebo vážne (§ 14 ods. 1). Ak by vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené psychickým násilím (vis compulsiva) alebo fyzixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxstva.
Prejav vôle uzavrieť manželstvo musí byť zrozumiteľný a určitý. Je však viac ako nepravdepodobné dovolať sa neplatnosti manželstva z dôvodu nxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxy (podpísanie zápisnice o uzavretí manželstva a i.). Vôľa uzavrieť manželstvo musí byť prejavená ústne pred príslušným orgánom (matričný úrad, orgán xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xykonávajúca činnosť duchovného registrovanej cirkvi) a mala by byť zachovaná prítomnosť dvoch svedkov, verejnosť a slávnostná forma uzavretia manžxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xx xxxx x písm. b) zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách by mal byť schopný sa podpísať.
Okrem zákonom predpokladaných prípadov ( § 7 - uzavretie manželstva v ohxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxé uzavieranie manželstiev v altánkoch vlastných záhrad či na významných historických miestach a pod. Požiadavka verejnosti tak nie je porušená, keďžx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxenie verejnosti uzavierania manželstva však nemožno považovať zamedzenie vstupu cudzím osobám.
Verejnosť a slávnostný spôsob vyhlásenia o uzavrxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxvaná ich predstava o uzavieraní manželstva, samozrejme, za dodržania kogentných ustanovení zákona o rodine, ako aj iných právnych predpisov. Zákon o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formy alebo verejnosti uzavierania manželstva. Aj v takýchto prípadoch, pokiaľ tu nie je niektorá z okolností vylučujúcich uzavretie manželstva, dôxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xeplatnosť právneho úkonu uzavretia manželstva, keďže zákon o rodine obsahuje samostatný taxatívny výpočet dôvodov neplatnosti manželstva ( § 9 a nasxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x xx xx x x x xxxxxx x 14, 17 ZR;
§ 3
K § 3
Ustanovenie § 3 upravuje možnosť, aby štátny občan Slovenskej republiky uzavrel manželstvo v cudzine podľa tohto zákona prex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxovenia o vecnej a miestnej príslušnosti orgánu, pred ktorým snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Toto vyhlásenie snúbenci urobia pxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vo výške 250 eur. Od tohto poplatku sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zápis sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť predxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt, matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo na kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky platí správny poplatok vo výške 25 eur. Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.
Občan Slovenskej republiky však môže v cudzine uzavrieť manželstvo okxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxstva sa potom spravuje právom miesta, kde sa manželstvo uzaviera x xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxoba príslušníkom. Zásada
locus regit actum
však pri uzavieraní manželstva nie je neobmedzená a absolútna. Obmedzuje ju výhrada verejného poriadku uxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxiť, pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktoxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxatnené (pozri § 23 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, § 35 vyhlášky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxnom ako pred na to splnomocneným orgánom Slovenskej republiky, je platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, v ktorom bolo uzavreté, a ak neexixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxbilosť uzavrieť manželstvo sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého je príslušníkom.
Súvisiace ustanovenia
Súvxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správnych poplatkoch;
§ 35 vyhlášky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Nx xx x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxnskej republiky Bratislave a v Košiciach mestská časť. Legislatívna skratka matričný úrad je zavedená v ustanovení § 2 a ide o orgán obce alebo mestskex xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrad určený pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Pokiaľ snúbenec a snúbenica majú trvalý pobyt v územných obvodoch odlišných matričných úraxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxúcim je však trvalý pobyt v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxen trvalý pobyt. Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Miestna príslušnosť matričného úradu podľa § 4 ods. 1 Zx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxenskej republiky cudzinci bez trvalého pobytu na Slovensku. Po vstupe Slovenska do Európskej únie však bolo potrebné tento problém riešiť. Novela zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxujú, obchodujú a pod., umožňuje urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade. Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
Slovenská, ako aj česká právna úprava ustaxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxec obecného alebo mestského zastupiteľstva. Dôvodom je jednoznačne zachovanie čo najvyššej vážnosti a slávnostnej formy aktu uzavierania manželstxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxonávajú v sobášnych sieňach obecných, resp. mestských úradov, pokiaľ však snúbenci požiadajú o povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úrxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavy, dôležité dôvody, ale určujúcim kritériom bude len vhodnosť iného miesta a možnosť zachovania slávnostnej formy, ako aj verejnosti. Pravidelne bxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx záhrad a pod., ale aj napríklad nepriaznivý zdravotný stav snúbenca, jeho imobilita a pod.
Pokiaľ snúbenci plánujú uzavretie manželstva v sobášnej xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xie je potrebné. V otázkach delegácie sobáša zákonodarca vychádza v ústrety snúbencom a rozhodnutie o mieste uzavretia manželstva v podstate necháva pxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky sa platí správny poplatok vo výške 16,50 eura. Spoplatnené je aj samo uzavretxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxstvo mimo určenej doby, povolenie je spoplatnené sumou 16,50 eura. Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky a poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušnxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad), avšak poplatok za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxestnosti vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Od poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxelstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxvotným postihnutím.
Česká právna úprava umožňuje uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek vhodnom mieste len na základe povolenia matričného úradu, dx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxdného zo snúbencov priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste, pričom povolenie miestxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, ako aj vykonať súhlasné vyhlásenie o uzavretí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxmerne nehovorí o vhodnosti takéhoto miesta, keďže v situáciách ohrozujúcich život nie je nevyhnutné dodržiavanie slávnostnej formy ani zásady verejxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xsoby, ktorých život je priamo ohrozený, oslobodené od správnych poplatkov súvisiacich s uzavretím manželstva pred miestne nepríslušným matričným úxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxvretie manželstva oznamuje matričný úrad ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu snúbencov.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 29 ods. 2, § 30 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách;
§ 3 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Judikatúra
Pozri v judikatúre k § 1.
2 Sžo 82/2007 (NS SR)
§ 5
Uzavretie manželstva pred orgánom xxxxxx
x x x
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxv. obligatórny občiansky sobáš, keď ustanovil, že náboženské sobášne obrady sa dovoľujú, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavné náboženské obrady a úkony, nielen obrad, ktoré by predchádzali uzavretiu manželstva civilnou občianskou formou, zakladali skutkovú podstatu txxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkých sobášnych obradov pred uzavretím manželstva. Taktiež osoba vykonávajúca duchovenskú činnosť bola pod hrozbou vzniku možnej trestnej zodpovedxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxlstvo by vôbec nevzniklo, išlo by o non matrimonium.
Až od účinnosti novely (zákona č. 234/1992 Zb.) predchádzajúceho zákona o rodine, t.j. od 1. júla xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxstvá uzavreté občanmi ČSFR v období od 1. januára 1950 do nadobudnutia účinnosti zákona č. 234/1992 Zb. cirkevnou formou v zahraničí podľa práva platnxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xraxi viacero otázok, a to najmä v tom zmysle, či ide o tzv. pravú retroaktivitu zákona.
Právna úprava uzavierania manželstva pred orgánom cirkvi sa opxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xž v praxi osvedčila.
Pokiaľ sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, príslušný matričný úrad, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky. Potom predpísané tlačivo snúbenci doručia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorou sa maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxenskej spoločnosti ako príslušným orgánom. V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností, a to:
-
Rímskokatolxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe,
-
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
-
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvenská oblasť,
-
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
-
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
-
Cirkev bratsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxatolícka cirkev na Slovensku,
-
Kresťanské zbory na Slovensku,
-
Cirkev československá husitská na Slovensku,
-
Novoapoštolská cirkev v Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pokiaľ by sa uzavrelo manželstvo pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode nábožxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, manželstvo podľa § 17 písm. d) by vôbec nevzniklo (non matrimonium).
Kto je osobox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxého práva iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym ordinárom alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, delegovxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Miesto uzavretia manželstva je takisto vecou vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Najčastejšie pôjde o kostoly alebo iné vhoxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxexu kánonického práva sa uvádza, že manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo vlastného farára sa môžu sláviť inde. Aj z uvedeného príkladu vyplýva, že vnútorné predpisy cirkví spravidla nebudú také striktné, ako je to pri určxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtanovuje miesto trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
Postupy orgánov cirkví alebo náboženských spoločností v prípade ohrozenia života jedného zx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxia byť splnené všetky podmienky vyžadované zákonom o rodine, to znamená, že musí dôjsť k súhlasnému vyhláseniu snúbencov (muža a ženy), že uzavierajú mxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxteľne; snúbenci musia vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav; taktiež pri uzavieraní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxiezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá doterajšie priezvisko. V prípadex xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podmienkou je neexistencia okolností vylučujúcich uzavretie manželstva.
Vnútorné predpisy jednotlivých cirkví a náboženských spoločností môxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxloletý mladší ako 16 rokov, keďže by to cirkevný predpis umožňoval, takéto manželstvo by vôbec nevzniklo, lebo zákon o rodine to neumožňuje [ § 17 písm. bxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa obsahuje úpravu tzv. zneplatňujúcich prekážok. Takéto zneplatňujúce prekážky robia osobu nespôsobilou na platné uzavretie manželstva. Ide napríxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxestnosti, adopcie a pod. Pokiaľ by bolo manželstvo uzavreté pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti aj napriek existencii takej zneplatňuxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxona o rodine bolo platné.
Väčšina cirkví pred uzavretím manželstva vyžaduje predmanželskú prípravu, resp. sobášnu katechézu, ktorej cieľom je oboxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxrava spravidla trvá dva až tri mesiace.
O uzavretí manželstva pred orgánom cirkvi sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje:
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlstva,
-
meno, priezvisko a podpis sobášiaceho,
-
dohodu snúbencov o priezvisku,
-
meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxelo manželstvo.
Po uzavretí manželstva orgán cirkvi, pred ktorým došlo k uzavretiu manželstva, do troch pracovných dní doručí zápisnicu o uzavretí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxlášky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách;
§ 6
K § 6
Mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxm občianstve,
-
potvrdenie o pobyte,
-
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xeplatné,
-
doklad x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx keďže podľa § 4 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch údaje v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom § 3 ods. 1, 2 a 3 písm. c) tohto zákonx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm preukaze nie je občan povinný predkladať ďalší doklad. Rodné číslo sa okrem občianskeho preukazu preukazuje cestovným dokladom, rodným listom, prexxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cesxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxny je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady potrebné na uzavretie maxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste (delegácia sobáša). Doklady a povolenie príslušný matričný úrad zašle matričxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxné rozhodnutie orgánu príslušného na povolenie uzavretia manželstva zástupcom podľa ustanovenia § 8 ZR a zároveň písomné splnomocnenie pre zástupcx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxtím manželstva vyplnia predpísané tlačivo. V odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvix xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxblike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
-
rodný list,
-
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxst zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
-
právoplatný rozsudok o rozvode manželstvax xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxianstve, doklad o pobyte a potvrdenie o osobnom stave nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že listiny vydané súdmi a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xatrike, sa predkladajú s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo mexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný obvodný úrad o ich preverenie.
Pxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xmiery v občianskoprávnych, obchodných, rodinných, pracovných a iných podobných veciach, ak o nich v Slovenskej republike rozhodujú súdy, rovnako akx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutia upravujú ustanovenia § 68a a nasl. cit. zákona.
Podľa článku 21 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozluke alebo anulovaní manželstva vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. Dôvody neuznania rozsudkxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
Pokiaľ ide o doklad o pobyte cudzinca, pozri ustanovenie x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxx xxxxxeraní manželstva povinní súhlasne vyhlásiť, že
-
im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva podľa § 9 a nasl.,
-
poznajú svoj zdraxxxxx xxxxx x x x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxie tejto povinnosti neustanovuje žiadne sankcie, a preto zatajenie závažného ochorenia snúbenca pred druhým snúbencom (samozrejme, okrem duševnej xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtva, môže byť len príčinou vedúcou k vážnemu narušeniu a trvalému rozvráteniu vzťahov medzi manželmi odôvodňujúcou nemožnosť plnenia účelu manželstxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxiezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako dxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xriezvisk bude priezviskom ich spoločných detí.
Matričný úrad alebo orgán Slovenskej republiky podľa § 3 môže od predloženia zákonom ustanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx konzulárnymi sobášmi. O upustení od predloženia zákonom ustanovených dokladov vydávajú tieto orgány rozhodnutie.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách;
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom;
nariadenie Rady (ES) č. 2201/200x x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
x § 7
Pokiaľ je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom alebo na ktoromkoľvek miesxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxprostrednej hrozby jeho smrti ochraňuje jeho práva a dbá na to, aby mu nevznikla ujma z dôvodu, že je jeho život priamo ohrozený.
Ustanovenie § 7 vycháxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxstencia bezprostredného a priameho ohrozenia života v čase snúbencami zamýšľaného uzavretia manželstva musí byť zrejmá, resp. sa musí javiť ako pravxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxrujúceho lekára alebo lekárskeho potvrdenia, pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti možné.
Stav snúbenca, ktorého život je priamo ohrozený, musí umožňxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxia, že snúbenci uzavierajú manželstvo ( § 2). Ak by však vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, manžexxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxatnosti manželstva dozvedel ( § 14).
Od verejného a slávnostného spôsobu vyhlásenia o uzavretí manželstva možno v uvedenom prípade upustiť; zákon o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 8
K x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávajú snúbenci osobne. Zákon o rodine však predvída možnosť vzniku situácií, v ktorých je odôvodnené uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxsenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca. Nová právna úprava upúšťa od požiadavky existencie dôležitých dôvodov a fakultatívnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, urobil jeho zástupca, pokiaľ existuje písomná žiadosť obidvoch snúbencov. V žiadosti by mali byť uvedené nacionálie muža a ženy, ktorí chcú spolu uzaxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxodnenie absentovalo, matričný úrad povolenie na uzavretie manželstva zástupcom nevydá. Matričný úrad však dôležitosť uvedených dôvodov nemá oprávxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxravy, už neprináleží a obmedzuje sa len na skúmanie formálnych náležitostí žiadosti.
V žiadosti musí byť ďalej uvedené, ktorý snúbenec bude zastúpexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxzovať spôsobilosť tejto osoby na zastúpenie. Uvedenie osoby zástupcu v žiadosti o povolenie uzavretia manželstva zástupcom však bude pravidlom.
Kxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plnomocenstvo svojmu zástupcovi - splnomocnencovi. Keďže podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxm plnomocenstve splnomocnenec vyjadrí, že udelené plnomocenstvo prijíma. Treba dôsledne odlišovať dohodu o plnomocenstve, ktorá je dvojstranným pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám osvedčujúcim rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Je skôr pravidlom, že plnomocenstvo je súčasťou uzavretej dohody o plnomocenstve.
Plnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxstupcu, na ňom musí byť úradne osvedčený. V prípade nedodržania tejto formy manželstvo podľa § 17 písm. f) nevznikne.
Obligatórnymi náležitosťami xxxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt snúbenca - splnomocniteľa a zástupcu - splnomocnenca,
-
vyhlásenie o priezvisxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlstva a že obaja snúbenci navzájom poznajú svoj zdravotný stav.
Plnomocenstvo zanikne vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, t.j. vyhlásením záxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xdvolanie plnomocenstva je však účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie predtým, ako vyhlásil, že vstupuje do manželstva. Špeciálna úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 2 OZ zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlade plnomocenstva aj právnickou osobou, § 8 ods. 4 ZR však takéto zastúpenie jednoznačne vylučuje), ktorá je plnoletá a je spôsobilá na právne úkony v xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxlavia ako snúbenec, ktorého zastupuje. Nedodržanie tohto odporúčania však nespôsobuje neplatnosť ani neexistenciu manželstva. Zastúpený na záklaxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdľa § 6 ods. 1 právoplatné rozhodnutie orgánu príslušného na povolenie uzavretia manželstva zástupcom a písomné splnomocnenie pre zástupcu.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Druhá hlava
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA
§ 9
K § 9
Ako prvú a najdôležixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xo ženatým mužom alebo vydatou ženou. Zakotvuje sa tu zásada monogamie. Záujem spoločnosti na dodržaní tejto zásady je vyjadrený aj v možných trestnoprxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxvo vznikne. Právne následky jeho neplatnosti nastávajú až rozhodnutím súdu o neplatnosti takéhoto manželstva. Dovtedy sa naň hľadí, akoby bolo platnx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxn manželia. V prípade, ak sa konanie o neplatnosť manželstva začína na návrh, jeho podaním vzniká navrhovateľovi poplatková povinnosť podľa položky 7 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, príslušný je všeobecnx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxvach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a pokiaľ ide o ich majetkové pomery po rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné, platia roxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, spoločnom nájme bytu a pod.
V zásade platí, že ak neplatné manželstvo zaniklo (napr. rozvodom, sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxým mužom alebo vydatou ženou, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj po jeho zániku. V prípade, ak by zomrel manžel pred právoplatným skončeníx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxenie jeho neplatnosti.
V prípade, ak by skoršie manželstvo zaniklo (napr. rozvodom, smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho) alebo ak xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželstva zamietne. V prípade, ak súd začal konanie bez návrhu, meritórne rozhodne tak, že manželstvo za neplatné nevyhlási, keďže súd nemôže sám zruxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
x xxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxlstvo cudzieho štátneho občana s čs. štátnou občiankou, nemožno pokladať za priečiace sa čs. verejnému poriadku len z toho dôvodu, že právny poriadok Čxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxsť manželstva. Takéto rozhodnutie možno teda uznať na území ČSFR.
R 27/1991
x xx
x x xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ktoré je blízke príbuzenstvo okolnosťou vylučujúcou uzavretie manželstva, sú najmä eugenické, a teda prevažuje záujem na biologicky zdravom potomsxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxami, teda biologickými príbuznými v priamom pokolení (napr. medzi otcom a dcérou, matkou a synom alebo starou matkou a vnukom a pod.). Taktiež sa nemôže xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxých alebo polorodých, ktorí majú spoločného len jedného rodiča. Právna teória sa ustálila v názore, že manželstvo tzv. nevlastných súrodencov, ktorí xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxpustné, keďže by tu nemalo hroziť ani riziko geneticky podmienených ochorení spôsobených incestom a morálne dôvody ustupujú do úzadia v súvislosti so xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxú pozitivistický výklad uvedeného ustanovenia, čo však v danom prípade nemá svoje opodstatnenie.
Podľa ustanovenia § 97 osvojením vzniká medzi osxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzniká príbuzenský vzťah, preto k vzniku platného manželstva nemôže dôjsť ani medzi osvojiteľom a osvojencom a osvojencom a príbuznými osvojiteľa v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, avšak biologické príbuzenstvo k pôvodnej rodine naďalej trvá a z bioloxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlení, resp. priamom rade, ako aj vo vzťahu k súrodencom. Pri nepravom osvojení, keď je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, nezanikajú príbxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Dôležitosť tejto okolnosti vylučujúcej uzavretie manželstva vyslovuje zákonodarca aj tým, že súd aj bez návrhu rozhodne, že takéto manželstvo je nepxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ako aj z vlastnej rozhodovacej činnosti.
Ustanovenie § 10 neupravuje osobitný spôsob konvalidácie neplatného manželstva. Pokiaľ by bol príbuzexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxatnosti manželstva a znovu vznikajú vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, avšak tzv. adoptívna filiácia zaniká právoplatnosťou rozhxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxlo manželstvo uzavreté za trvania osvojenia a súd rozhodne o jeho neplatnosti. Uvedený záver je podporený aj tým, že zákonodarca oproti predchádzajúcxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxčujúcu uzavretie manželstva slová "pokiaľ osvojenie trvá".
Súvisiace ustanovenia
§ 11
K § 11
V ustanovexx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxlstvom založenú rodinu zakladali osoby psychicky a fyzicky vyspelé. Zákonodarca akceptuje skutočnosť, že k dosiahnutiu tejto vyspelosti môže dôjsť xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxloletým v súlade s účelom manželstva, súd na návrh môže povoliť uzavretie manželstva maloletému, ktorý je starší ako 16 rokov. Konanie podľa § 194 OSP sxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxletý, ktorý má podľa § 194 ods. 1 OSP procesnú spôsobilosť na podanie tohto návrhu, a teda nemusí byť zastúpený zákonným zástupcom a súd mu nemusí ani ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxx x xx xxxxxxxx xxx x petite tohto návrhu bola presne označená aj osoba, s ktorou navrhovateľ mieni uzavrieť manželstvo. Účastníkmi tohto konania sú maloletý, ktorý hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo je oslobodené od súdnych xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxx xxxxxx skúmať, či uzavretie manželstva sleduje jeho účel, ktorým je vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva, ktoré zabezpečí riadnu výcxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvodniť vyhovenie návrhu.
O návrhu rozhoduje súd na pojednávaní, tzv. písomný proces podľa § 115a OSP v tomto konaní nemožno uplatniť. Rozsudok, ktoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, t.j. maloletému navrhovateľovi a jeho zákonným zástupcom. Druhému snúbencovi sa rozsudok nedoručuje, keďže nie je účastníkom konania. Proti tomutx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx predloží matričnému úradu spolu s ostatnými dokladmi uvedenými v § 27 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Maloletý, ktorý následne uzavrie manželstxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxlo k zániku alebo vyhláseniu manželstva za neplatné, maloletý starší ako 16 rokov by už na platnosť ďalšieho manželstva nepotreboval povolenie súdu z txxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xeplatné (matrimonium nullum) a súd aj bez návrhu rozhodne o jeho neplatnosti. Ak by však manželstvo uzavrel maloletý mladší ako 16 rokov, k vzniku manžexxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxie konania o neplatnosť manželstva vzniká navrhovateľovi poplatková povinnosť podľa položky 7 písm. b) Sadzobníka súdnych poplatkov, a to vo výške 66 xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa, hľadí sa naň akoby bolo uzavreté platne. Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, sa považuje za neuzavreté. Pokiaľ ide o práva a povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxvinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch, okrem iného aj ustanovenia o zániku a vyporiadaní bezpodielovéhx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xase uzavretia manželstva maloletý, avšak starší ako 16 rokov, už dovŕšil 18. rok veku, alebo ak manželka otehotnela.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 8 OZ;
§ 27 ods. 1 písm. d), § 27 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z.z. o matxxxxxxx
x x xxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxožiť, plniť svoju ekonomickú funkciu. Preto treba zisťovať zárobky oboch snúbencov, a pokiaľ ešte žiadny z nich nie je zárobkovo činný, treba skúmať, axx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx bude uspokojená bytová potreba snúbencov v prípade uzavretia manželstva, keďže uspokojivé bytové pomery sú takisto jedným z predpokladov zdarného vxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k posúdeniu morálneho profilu snúbenca, jeho pomeru k spoločnosti a možno z neho vyvodiť aj pravdepodobný vývoj budúceho manželstva. Ak bezúhonnosť sxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxušný rozvodový spis, pretože aj dôvody, ktoré viedli k rozvodu jeho manželstva, môžu mať pre posúdenie veci význam. Výsluch oboch snúbencov treba zamexxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, prípadne aj na vzťah k očakávanému dieťaťu. Často sa súd snúbencov pýta, či si uvedomujú povinnosti, ktoré im založením rodiny vzniknú, či vedia xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxi možnosť dostatočne navzájom poznať svoje povahové vlastnosti.
Vo väčšine prípadov je dôvodom na podanie návrhu tehotenstvo snúbenice; iné dôvody xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxť získať vlastný byt či pôžičku alebo iné rodinné dôvody. Uvádzaný býva aj citový vzťah medzi snúbencami.
Zákon bližšie neurčuje, ktoré dôvody možno pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xôjde o také dôvody, ktoré majú význam nielen z hľadiska osobných záujmov snúbencov, ale zodpovedajú aj záujmom spoločnosti. Predovšetkým musia byť u sxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxsnou i duševnou vyspelosťou, svojím doterajším životom, povahovými vlastnosťami a pomerom k práci dávať záruku, že ich manželstvo bude plniť svoje spxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xovažujú za dôležitý dôvod.
R 30/1976
§ 12
K § 12
Zákonodarca sa pri znení § 12 inšpiroval českým zákonom o rodine, konkrétne ustanovením § 14, ax xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. V odseku 4 len ustanovuje sankciu pre prípad, ak by takáto osoba manželstvo uzavrela. Ide x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxla rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
b)
ktorej spôsobilosť na právne úkony bola rozhodnutím súdu obmedzená, a to bez povolexxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
d)
ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Ad a): Osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu podxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxe úkony, nemôže uzavrieť manželstvo. Ak by manželstvo uzavrela, xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxné požívanie alkoholických nápojov schopná robiť len niektoré právne úkony a súd jej preto rozhodnutím podľa § 10 ods. 2 OZ obmedzil spôsobilosť na práxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xanželstva rozhodnúť len na návrh niektorého z manželov. Ustanovenie § 12 ods. 5 druhá veta upravuje aj osobitný spôsob konvalidácie takéhoto neplatnxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.
Ad c): Ak fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxoba teda obdobne ako osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony už bola obmedzená, potrebuje na platné uzavretie manželstva povolenie súdu vydané v konxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxlov. Ustanovenie § 12 ods. 5 druhá veta upravuje aj osobitný spôsob konvalidácie takéhoto neplatného manželstva, a to v prípade, ak sa zdravotný stav mxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxla schopná robiť len niektoré právne úkony a spôsobilosť na právne úkony tejto osobe nebola rozhodnutím súdu obmedzená, táto osoba môže platne uzavriex xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxx x xx xxxx x xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbilosti na právne úkony, nemôže uzavrieť manželstvo. Ak by táto osoba manželstvo uzavrela, neplatnosť súd vysloví aj bez návrhu.
Konanie o povolenix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, upravuje ustanovenie § 194 OSP.
Súvisiace ustanovenia
Judikatúra
Rozhodnutím súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony sa od právoplatnosti tohto rozhodnutia mení prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nadobúdať práva a povinnosti. Takéto rozhodnutie nemôže súd vydať so spätnou účinnosťou.
R 14/1977
Zákon o rodine v ustanoveniach § 11 a nasl. (terax x x x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xemôže platne uzavrieť občan postihnutý duševnou chorobou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (teda nie občan, u ktoréhx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxločenským účelom manželstva.
Ide o nedostatok spôsobilosti, ktorý vzniká priamo zo zákona, bez ohľadu na to, či došlo k právoplatnému rozhodnutiu o oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobe povoľuje uzavrieť manželstvo, potom zrejme nemožno vydať bez zreteľa na okolnosti konkrétneho prípadu, teda k uzavretiu tohto zväzku s určitou xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxetie manželstva.
Zákon o rodine upravil práva a povinnosti rodičov k deťom v ustanoveniach § 32 a nasl. zákona o rodine (teraz § 28 a nasl. - pozn. aut.); v xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony; v ustanovení § 44 zákona o rodine (teraz § 38 - pozn. aut.) sú ustanovené podmienky, za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxávne úkony sa nemôže zaoberať právami a povinnosťami rodičov k maloletým deťom.
R 3/1979
§ 13
K § 13
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtva, pokiaľ bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo vydatou ženou ( § 9 ods. 1), medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami, ako aj medzi osvoxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxou spôsobilosti na právne úkony alebo osobou, ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony ( § 12 odsx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxne súd konanie o neplatnosť manželstva, ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne ( § 14 ods. 2).
Návrh na určenie neplatnosti manželstva musí okrem všeobecných nálxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxané a datované) obsahovať náležitosti návrhu uvedené v ustanovení § 79 ods. 1 OSP, a to označenie účastníkov menom, priezviskom, bydliskom, prípadne dxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvé opísanie rozhodujúcich skutočností, o ktoré navrhovateľ skutkovo opiera svoj návrh, ktorým tvrdí existenciu niektorej z okolností vylučujúcich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe výsluch účastníkov a pod.), predložením ktorých si zároveň splní svoju dôkaznú povinnosť. Napríklad sobášnym listom sa preukazuje vznik neplatnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxadané ustanovením § 10, ako aj vek snúbenca v prípade okolnosti vylučujúcej uzavretie manželstva podľa § 11, lekárske potvrdenie, znalecký posudok alxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxa za následok obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Z návrhu na určenie neplatnosti manželstva musí byť tiež zrejmé, čoho sa navrhxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxstne príslušným okresným súdom na konanie o neplatnosť manželstva je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej repuxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xavrhovateľovi poplatková povinnosť vo výške 66 eur podľa položky 7 písm. b) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorá je splatná vznikom poplatkovej povinxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxvateľ neurobí a nepožiada ani o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 OSP, súd navrhovateľa vyzve, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxanie o neplatnosť manželstva
ex officio
, z úradnej povinnosti, a teda bez návrhu, o začatí konania vyhotoví uznesenie podľa § 81 ods. 3 OSP, v ktorom vo vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxu a na základe akých skutočností sa o dôvode neplatnosti dozvedel. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vo veciach, ktoré môže súd začax xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxé, či sa takéto konanie začalo na návrh. Na povinnosť súdu vykonať aj nenavrhnuté dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu nemá táto skutočnosť vplxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx manželstva, nie je vylúčená účasť tak manželov pôvodného manželstva, ako aj bigamického manželstva, napríklad na strane navrhovateľa môže vystupovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxckého manželstva, keďže v konaní o neplatnosť manželstva sa má konať aj o jej právach a povinnostiach.
V konaní o neplatnosť manželstva nemožno uplatxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia aj vo veciach, ktoré možno začať aj bez návrhu. Povaha veci tiež nepripúšťa, aby účastníci skončili konanie o neplatnosť manželstva súdnym zmierom.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho, alebo rozvodom manželstva, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné. Z tejto všeobecnej zásxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxdzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia. Tu zánik manželstva nemá vplyv na rozhodnutie súdu o neplatnosti manželstva.
Pokixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxrá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, súd už nemôže takéto manželstvo vyhlásxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe manželstvo za neplatné nevyhlasuje, keďže súd nemôže sám zrušiť uznesenie o začatí konania vydané podľa § 81 ods. 3 OSP a konanie môže zastaviť len z prxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, avšak na návrh niektorého z manželov.
Po právoplatnosti rozsudku, ktorým súd vyhlásil manželstvo za neplatné, zašle súd na matričný úrad, v ktoréhx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xylučujúcu uzavretie manželstva a zakladajúcu neplatnosť manželstva. Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Podľa čl. 10 ods. 1 Medzinárodného xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxdzinárodného paktu o občianskych a politických právach ustanovuje, že manželstvo nesmie byť uzavreté bez slobodného a plného súhlasu snúbencov. Obxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx žiadne manželstvo bez úplného a slobodného súhlasu oboch strán vyjadreného osobne po patričnom zverejnení v prítomnosti orgánu príslušného na vykonxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxodne si vybrať manžela a vstúpiť do manželstva iba so slobodným a úplným súhlasom. Kým predchádzajúca právna úprava hovorila o "dobrovoľnom rozhodnutxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxželstvo preto môže vzniknúť len na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo. Zakotvenie aj dobrovoľnosti aj slobody pri roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxniku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Základným konštitutívnym prvkom každého právneho úkonu, a teda aj xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxnosť vôle.
Vôľa nie je slobodná, pokiaľ snúbenec konal pod tlakom psychického násilia (vis compulsiva). Psychické násilie sa v právnej teórii nazývx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xe vzbudiť u osoby strach z určitej protiprávnej ujmy. V staršej právnickej literatúre sa za bezprávnu vyhrážku považovalo aj vyhrážanie sa niečím, na čx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx absoluta) nielenže nie je vôľa osoby vykonávajúcej vyhlásenie o uzavretí manželstva slobodná, ale nie je ani daná. Ak by bolo vyhlásenie o uzavretí manxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xakéto manželstvo ani nevznikne, a to podľa § 17 písm. a). Vôľa osoby vykonávajúcej vyhlásenie o uzavretí manželstva nebude slobodná ani v prípade, ak koxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtitútu manželstva však bude výskyt takýchto situácií málo pravdepodobný.
Vôľa osoby, ktorá vykonala vyhlásenie o uzavretí manželstva, by nebola vxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxmali byť pochybnosti, vzhľadom na konkrétne okolnosti uzavierania manželstva, že išlo o vôľu nevážnu.
Určitosť a zrozumiteľnosť sú náležitosťami xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xanželstva - pozri § 27 ods. 6 zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách).
O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne len na návrh niektorého x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxrému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované) obsahovať náležitosti návrhu uvedené v ustanovení § 79 xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxianstve navrhovateľa - jedného z manželov a odporcu - druhého z manželov, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxhovateľ domáha (petit návrhu). V petite návrhu by preto malo byť presne špecifikované manželstvo, ktoré navrhovateľ žiada vyhlásiť za neplatné.
Mixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxublike, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov, ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxdzobníka súdnych poplatkov, ktorá je splatná vznikom poplatkovej povinnosti, a teda poplatník ju môže splniť nalepením kolkových známok v príslušnex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxP, súd navrhovateľa vyzve, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy. Ak poplatok nebol zaplatenx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxporu s požiadavkou verejného záujmu. Povaha veci tiež nepripúšťa, aby účastníci skončili konanie o neplatnosť manželstva súdnym zmierom.
Neplatnx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxením jedného z manželov za mŕtveho, alebo rozvodom manželstva, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné.
Právo manžela podať návrh na zaxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xozvedel. Ide o subjektívnu lehotu a jej začiatok je určovaný dňom, keď sa manžel o dôvodoch neplatnosti manželstva dozvedel. Inšpirácia českým ustanoxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxvahy právneho úkonu uzavretia manželstva. Pre porovnanie § 15a ods. 1 českého zákona o rodine uvádza, že manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavrexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxretia manželstva. Český zákon o rodine teda výslovne ako dôvod neplatnosti manželstva ustanovil tú skutočnosť, že vyhlásenie o uzavretí manželstva bxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xo snúbencov alebo povahy právneho úkonu uzavretia manželstva (v slovenskom zákone o rodine nie je dôvodom neplatnosti ani neexistencie manželstva).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak. V ustanovení § 13 ods. 2 je uvedená prvá výnimka z tejto zásady, podľa ktorej ak bolo mxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxlatné, aj po jeho zániku. To isté platí o manželstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia. Ďalšou výnimkou z ustxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xočas tohto konania, teda smrťou toho z manželov, ktorý nepodal návrh na vyslovenie neplatnosti manželstva. V tomto prípade smrť odporcu nemá za následxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxatím konania, došlo k zániku manželstva a súd podľa § 13 ods. 1 nemôže o neplatnosti manželstva rozhodnúť, ak však nejde o prípady predpokladané v § 13 odxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxelstva (navrhovateľ). Podľa § 107 ods. 2 OSP súd konanie zastaví najmä vtedy, ak zomrie manžel pred právoplatným skončením konania o rozvod, o neplatnxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx 2 súd musí zisťovať, či navrhovateľ má žijúcich potomkov, t.j. synov a dcéry. Ak zistí, že navrhovateľ potomkov nemá, súd bez ohľadu na stanovisko odpoxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxvrhovateľa jeho potomkovia súd nepožiadajú o vyhlásenie manželstva za neplatné. Tiež ich vyzve, aby súdu oznámili, či žiadajú o vyhlásenie neplatnosxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxé konanie je irelevantné, či sú potomkovia navrhovateľa aj jeho dedičmi, alebo nie.
Súvisiace ustanovenia
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx bolo uzavreté so ženatým mužom alebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ako 16 rokov bez povolenia súdu, osobou pozbavenou spôsobilosti na právne úkony alebo ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, bez povolenia súdu. Manželstvo je taktiež neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bolo uzavreté, vzniklo by, a až do právoplatného rozhodnutia súdu o jeho neplatnosti by sa naň hľadelo ako na manželstvo platné s právnymi následkami plxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxom súd rozhodol, že je neplatné, sa považuje za neuzavreté spätne od jeho vzniku. Keďže až rozhodnutím súdu o neplatnosti manželstva sa konštituuje novx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxtne existujúce.
Po konštituovaní stavu podľa § 16 ods. 1 právoplatným rozsudkom súdu sa takéto manželstvo považuje za neuzavreté. Súhlasné vyhlásxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxelstva, a teda manželia ďalej používajú priezviská, ktoré používali pred vznikom neplatného manželstva a zanikajú tiež práva a povinnosti uvedené v uxxxxxxxxx x xx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxza, keďže toto priezvisko bolo určené dohodou rodičov, bez ohľadu na to, či bolo určené súhlasným vyhlásením podľa § 6 ods. 4, resp. rodičia akceptovali xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, priezviskom ich detí bude toto spoločné priezvisko, alebo ak ešte pred uzavretím manželstva došlo k doxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrávach a povinnostiach rozvedených manželov. Rozvodom manželstva však k zmene priezviska detí pochádzajúcich z tohto manželstva nedochádza. Taktixx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxželstvo rodičov maloletého dieťaťa za neplatné, by mal upraviť xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxovať a spravovať jeho majetok. Súčasne súd určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výžxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxčov ( § 24). Súčasťou rozhodnutia o vyhlásení manželstva za neplatné bude tiež dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom, resp. v prípade, ak sa rodičix xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx ods. 2 výslovne vylučujú použitie § 113 ods. 1 OSP a § 24 a nasl. Tvrdia, že v rozhodnutí, ktorým sa vyhlasuje manželstvo rodičov maloletého dieťaťa za nxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxach manželov k spoločnému dieťaťu platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu, avšak až po rozhodxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxávne neudržateľný.
Pokiaľ ide o majetkové pomery manželov, aj tu rovnako platia ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov. Aj v nexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaniká, pokiaľ nebolo zrušené ešte za jeho trvania. Úprava následkov neplatnosti manželstva je v obdobnom znení upravená v našom právnom poriadku už od xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxtie osoby, ktoré, dôverujúc v platnosť manželstva, vstúpili do majetkových vzťahov a iných záväzkov s obidvoma manželmi alebo len s jedným z nich. V príxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch aj pri rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva je ochrana detí, úpraxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zmenil oproti predchádzajúcej právnej úprave rozsah použitia týchto ustanovení z "obdobne" na "rovnako", máme za to, že aj použitie ustanovení § 72 a nxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NR SR o matrikách.
§ 17
K § 17
Ustanovenie § 17 taxatívne vymenúva prípady zdanlivých, resp. putatívnych manželstiev (non matrimomium). Predcxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxželstvá, na rozdiel od manželstiev neplatných, vôbec nevzniknú a nevyvolávajú žiadne právne následky. Právne neexistujú ex lege, preto nie je potrebxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx je. Rozhodnutie súdu o existencii alebo neexistencii manželstva však len deklaruje existujúci stav a ide len o súdne zistenie tohto stavu. Pre porovnaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxstvo platné s právnymi následkami z toho vyplývajúcimi. Rozhodnutie súdu o neplatnosti manželstva má na rozdiel od rozhodnutia o existencii či neexisxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnželstvo.
O zdanlivé manželstvo podľa § 17 pôjde v prípadoch, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva
a)
bolo vynútené násilím,
b)
urobila malolxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
d)
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
e)
boxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxrý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Vôľa uzavrieť mxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx násilie psychické (vis compulsiva), ako aj násilie fyzické (vis absoluta). Psychickým násilím sa rozumie konanie pod hrozbou tzv. bezprávnej vyhrážxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxhrážanie je neoprávnené, nemá žiadny právny základ. Môže sa hroziť napríklad majetkovou ujmou, ujmou na cti, tiež oznámením neexistujúceho trestnéhx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxkom násilí vôľa nielenže nie je slobodná, nebýva ani daná, prejavená je spravidla len vôľa osoby vykonávajúcej násilie. Fyzickým násilím sa rozumie kaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xčakáva. Samozrejme, fyzickým násilím nie je len použitie veľkej telesnej sily. Aj menšia intenzita sily slúžiaca na prekonanie odporu osoby namierenx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxaľ napadnutý nekladie odpor, nejde o násilie. S týmito názormi však v intenciách rodinnoprávnych vzťahov jednoznačne nesúhlasíme.
Bezprostredné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx aj hrozbu násilím. Pri hrozbe násilím hrozí, že v prípade nepodrobenia sa vôli osoby, ktorá násilím hrozí, bude toto násilie vykonané.
V prípade, ak bxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxxxx, že manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. Aj v prípadoch psychického a fxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxhovať nebude, keďže zákonodarca pri týchto najzávažnejších zásahoch do slobody vôle považoval za potrebné zakotviť ako následok tohto zásahu neexisxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxto dochádza k obmedzeniu slobody vôle, takéto manželstvo by síce vzniklo, ale podľa § 14 by bolo neplatné.
Pre xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvne ustanovuje, že ide o manželstvo neplatné podľa § 15a a pri donútení k vyhláseniu o uzavretí manželstva fyzickým násilím manželstvo podľa § 17a česxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xe manželstvo vôbec nevznikne.
Ad b): V predchádzajúcej právnej úprave bola predmetná podmienka vzniku manželstva upravená v § 13 ods. 3. Ak by uzavrexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxia manželstva, súd by jej povolenie nevydal a takýto návrh by zamietol.
Ad c): Podľa ustanovenia § 4 vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbencx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Na uzavretie manželstva pred iným než miestne príslušným matričným úradom alebo na inom vhodnox xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xydané podľa § 4 ods. 2. Toto povolenie však nie je potrebné, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený. Manželstvo tiež nevznikne, ak vyhlásenie o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxosť treba dodať, že ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nemožno určiť podľa § 4 ods. 1, snúbenci môžu uxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxk uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované. Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje príslušný ústredný orgán štátnex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xegistráciu, ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvadsaťtisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Registrujúcx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xoriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov.
Ak by sa manželstxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, avšak vyhlásenie o uzavretí manželstva by snúbenci urobili pred osobou, ktorá xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxn Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným. Uzavrieť manželstvo všxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uzavrieť manželstvo, ako aj podmienky na jeho platnosť sa spravujú právom štátu, ktorého je táto osoba príslušníkom, avšak forma uzavretia manželstvx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxskej republiky na to splnomocneným, je platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, v ktorom bolo uzavreté, a ak neexistovala žiadna okolnosť vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. sobáš v zastúpení. Formálne a obsahové náležitosti plnomocenstva upravuje § 8 ods. 1 a 2. Na platnosť plnomocenstva je nevyhnutné, aby malo písomxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxnca a zástupcu, vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare, vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtupcu, predloží právoplatné rozhodnutie orgánu príslušného na povolenie uzavretia manželstva zástupcom a písomné splnomocnenie pre zástupcu.
Mxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xo je však skôr len teoretickou konštrukciou, mohlo by dôjsť k uzavretiu manželstva s osobou zástupcu, ktoré by bolo v zmysle § 14 ods. 1 neplatné, keďže vxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxi.
Ustanovenie § 17 písm. f) nepamätá na prípady, ak by vyhlásenie o uzavretí manželstva urobil zástupca s platným plnomocenstvom, avšak absentovaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxstva došlo.
Odvolanie plnomocenstva je podľa § 8 ods. 3 účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie pred tým, ako vyhlásil, že vstupuje do manžxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xplnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Zväzok osôb rovnakého pohlavia teda nie je v zmysle uvedeného ustanovenia manželstvom x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnúbencov o uzavretí manželstva pred matričným úradom alebo orgánom cirkvi podľa § 2.
Prípadné nedodržanie verejnosti, slávnostného spôsobu uzavixxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spolxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká v neplatnom manželstve, nevzniká však v manželstve zdanlivom, ktoré vôbec nevzniklo (§ 13 ods. 3 ZR; texxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxdľa článku 5 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného Slovenskou republikou 11. mája 1994 v Štrasburgu pri uzavxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxom. Tento článok nebráni štátom prijať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné v záujme detí.
Ustanovenie § 18 zakotvuje základné osobné práva a povinnosti mxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxtie, zakotvil zákonodarca ako povinnosti.
Keďže ide o imperfektnú normu, plnenie týchto povinností nie je súdne vymáhateľné ani sankcionovateľnéx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na ich porušenie súd obligatórne prihliada pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi podľa § 23 ods. 3.
Súd na ich nedodržanie môže prihxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xedzi manželmi, súd na ne prihliadne aj pri rozhodovaní o rozsahu príspevku na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 ods. 2. Podľa druhu a intenzity ich poxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a teda môže zapríčiniť nemožnosť priznania výživného práve pre rozpor s dobrými mravmi. Išlo by napríklad o situáciu, keď by bývalý manžel požiadal o urxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadne inom nerešpektovaní dôstojnosti druhého manžela zo strany navrhovateľa. Ak by priznanie príspevku nebolo v rozpore s dobrými mravmi, súd v konanx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxu vzťahov medzi manželmi.
Závažné porušovanie niektorých povinností uvedených v § 18 sa môže v niektorých prípadoch považovať za trvalo neusporiadxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xri rozhodovaní súdu napríklad podľa § 705, § 146 ods. 2, § 148 ods. 2 a § 150 OZ, prípadne pri rozhodovaní o trovách konania podľa § 144 druhá veta OSP.
Rovnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxaná vo viacerých medzinárodných zmluvách a dokumentoch. Rakúsky občiansky zákonník z roku 1811 však ešte ustanovoval, že hlavou rodiny je muž a z tohto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxavenie obidvoch manželov rovnoprávne a pri uzavieraní manželstva, za jeho trvania, ako aj pri rozvode majú manželia rovnaké práva a povinnosti občianxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxorého účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Uvedená povinnosť však neznamenx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxená vytvorenie vzájomného životného spoločenstva, pokojného a harmonického spolužitia. Nemožnosť získania spoločného bytu alebo výkon určitých pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxočívajúce v nezáujme o rodinu a manželstvo a v uprednostňovaní vlastných záujmov pred záujmami rodiny je jednou z najčastejších príčin rozvratu vzťahxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxvať akékoľvek styky jedného z manželov s osobou druhého (alebo toho istého) pohlavia, ktoré prekračujú normálnu mieru spoločenských stykov a zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe subjektívnou kategóriou, ktorá závisí od postoja druhého manžela, teda či niektoré styky manžela bude považovať za porušenie vernosti, alebo nie. Šxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xapríčinila celkovo 1 998 rozvodov, z toho v 747 prípadoch bola príčinou rozvratu vzťahov medzi manželmi nevera na strane ženy a v 1 251 prípadoch na stranx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxpektovaniu svojich osobností, najmä svojich schopností, možností a k vyrovnanému spolužitiu. Ide teda o otázku vzájomného správania, ako aj komunikxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti manželov. Povinnosť vzájomného rešpektovania dôstojnosti teda vyplýva z povinnosti vytvárať zdravé rodinné prostredie a zároveň je jej predpoklxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxanskeho súdneho poriadku, napríklad § 76 ods. 1 písm. g), § 144. Porušenie povinnosti vzájomného rešpektovania dôstojnosti vyššej intenzity môže napxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx manželov vychádzajúca z povinnosti vzájomnej pomoci všetkých členov rodiny vyjadrená v čl. 4 Základných zásad by sa mala chápať čo najextenzívnejšiex xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xyživovaciu povinnosť, ako aj v ustanovení § 20, podľa ktorého je každý z manželov oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdvoch manželov. Vzájomná pomoc môže mať aj charakter psychickej pomoci, vzájomnej podpory a solidárnosti. Takáto pomoc je nevynútiteľná, jej porušexxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxstve, z ktorého deti pochádzajú. Ide o široko koncipovanú povinnosť nezahŕňajúcu len osobnú starostlivosť, ktorej konkretizáciu nachádzame v kontexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx dieťaťa, sa podľa § 30 ods. 2 podieľa na výchove tohto dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Ak bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej staroxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxanoveniach týkajúcich sa starostlivosti o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj dieťaťa, jeho zastupovanie, ako aj správu majetku upravených xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxaja xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxových pomerov.
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxostlivosti a o príprave na budúce povolanie, na návrh niektorého z rodičov rozhodne súd podľa § 35.
Povinnosť vytvárať zdravé rodinné prostredie je nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoločnosti a je prirodzeným prostredím pre rast a blaho všetkých svojich členov, najmä detí. Je to miesto plného a harmonického rozvoja osobnosti diexxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmného porozumenia, tolerancie, dôvery a lásky.
Súvisiace ustanovenia
čl.1 a 4, § 1 ods. 2, § 19 a 20, § 23 ods. 3, § 28, § 38 ods. 2, § 62, 71, 72, § 75 ods. 2 Zxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxxxx x xxxx xxxx x xxx
x xx xxxx x xxxxx xxx x x44 OSP;
čl. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.).
Judikatúra
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxrávny zdroj práv a slobôd, ktoré sa nadobúdajú narodením a nie sú priznané (darované) štátom. V tejto súvislosti Ústava Slovenskej republiky deklarujx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 4/97, z 24. februára 1998 uverejnený v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republikyx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx
xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právo v tomto byte bývať od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porovnaj správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xanželov (§ 71 ZR - pozn. aut.). Na tomto základe má manžel - nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhéhx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela, a ktorý je preto povinný byt vypratať, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania, musí byť posúdené analogicky ( § 853 OZ) podľa toho ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxch zásad uvedených v čl. 1 a 4, povinnosť uspokojovať potreby rodiny založenej manželstvom majú obidvaja manželia, avšak pokiaľ ide o rozsah, táto povixxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxevať rovnakým dielom. Za uspokojovanie potrieb rodiny sa považuje aj osobná starostlivosť o deti a spoločnú domácnosť. Výkon tejto osobnej starostlixxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxihliada aj pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti medzi manželmi podľa § 71, ako aj pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctvx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxará. Ak rodičia žijú spolu, súd prihliadne aj na starostlivosť rodičov o spoločnú domácnosť.
Neuspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvox xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxd nájomného a pod.) sa môže s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu posudzovať ako nezhoda o podstatnej veci. Pozri výklad k odseku 2. Česká právna úpraxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxodol vo veci súd.
Zo zásady rovnosti manželov v právach a povinnostiach obidvom manželom vyplýva oprávnenie a zároveň povinnosť rozhodovať o veciacx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxého z nich môže rozhodnúť súd. Rozhodnutie súdu však len nahrádza dohodu o podstatných veciach. Absencia legálnej definície pojmu "podstatné veci týkxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa za podstatné veci rodiny v najširšom ponímaní považuje najmä spôsob výchovy a výživy detí, otázky úhrady nákladov xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxade, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cuxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o príprave na budúce povolanie, na návrh niektorého z rodičov rozhodne súd, avšak podľa § 35. Ak by došlo medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiaxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxielovými spoluvlastníkmi, v prípade nemožnosti dosiahnuť dohodu môže na návrh ktoréhokoľvek manžela - spoluvlastníka rozhodnúť súd podľa § 139 ods. x xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo nájmu, na návrh niektorého z manželov rozhodne súd podľa § 702 ods. 1 OZ.
Otázka výkonu povolania a pracovného uplatnenia manžela nemusí podliehať dxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávnený domáhať sa rozhodnutia o tejto veci súdom. Uvedená zásada vyplýva z ústavou garantovaného práva uvedeného v článku 35 ods. 1 Ústavy Slovenskex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xstavné právo nemožno podmieňovať súhlasom druhého manžela, a to ani v prípade, ak by si jeden z manželov vybral rizikové zamestnanie alebo zamestnanie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nie je tým porušovaná ani povinnosť žiť spolu ustanovená v § 18.
Súvisiace ustanovenia
čl. 1 a 4, § 62 ods. 4, § 71 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 150 OZ;
xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x § 18 prvá veta, ako aj zo zásady vzájomnej pomoci medzi manželmi vyplývajúcej z čl. 4 Základných zásad a z § 18 druhá veta.
K ods. 1
1.
Každý z manželov mx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx manžela bez udelenia plnomocenstva. Ak by druhý manžel chcel, aby ho zastupoval manžel aj nad rámec jeho bežných vecí, toto zastúpenie môže vzniknúť lex xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx x xxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupovať druhého manžela vo všetkých bežných veciach vyplýva zo zákona, bez ohľadu na to, či druhému manželovi bráni nejaká prekážka v tom, aby si tieto bexxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx xxádzal, že ak jedného z manželov niečo postihne, predpokladá sa, že druhý manžel je oprávnený konať za neho v obvyklých veciach, najmä prijímať za neho bexxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Zákon neuvádza, čo sa považuje za bežnú vec, ako príklad uvádza prijímanie bežných plnení. Pôjde o bežné osobné záležitosti, akými sú napríklad prijíxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxielovom spoluvlastníctve manželov. Právo zastupovať druhého manžela podľa § 20 ods. 1 prvá veta sa nevzťahuje na spoločné veci manželov tvoriace predxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx manžela uvedené v § 20 ods. 1 prvá veta. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxl, druhá veta predpokladá konanie jedného z manželov vo vlastnom mene, avšak toto konanie, pokiaľ sa týka obstarávania bežných vecí rodiny, zaväzuje oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxadá solidárny záväzok obidvoch manželov, ustanovenie § 20 ods. 1 druhá veta vychádza z predpokladu vzájomnej dôvery medzi manželmi a dohody o obstarávxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxín bude možné zahrnúť iný rozsah vecí. Bude to ovplyvnené predovšetkým hospodárskou úrovňou rodiny a zárobkovými a majetkovými pomermi manželov. Zákxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxločnej domácnosti.
K ods. 2
Vylúčenie účinkov zastúpenia druhým manželom v jeho bežných veciach, ako aj účinkov solidárnej zaviazanosti konaním dxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxeť mohla alebo mala. Ak je bezpochyby preukázané, že tretia osoba o vylúčení solidárnej zaviazanosti manželov uvedenej v § 20 ods. 1 druhá veta vedela, nxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených účinkov môže smerovať vždy len do budúcnosti a len proti konkrétne určenej osobe.
Vybavovanie spoločných vecí (či už bežných, alebo ostatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxťou v zmysle § 21 ZR (teraz § 20 - pozn. aut.).
R 73/1965
Oprávnenie manželov zastupovať sa navzájom v súdnom konaní nemožno odvodzovať ani z ustanovenxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxä prijímať za neho bežné plnenia. Uplatnenie nároku na súde jedným z manželov alebo skutočnosť, že tretia osoba uplatnila na súde nárok proti jednému z nxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxležitostiach, a to najmä vzhľadom na dôsledky, ktoré majú v súdnom konaní úkony účastníka, napríklad späťvzatie žaloby, uzavretie zmieru a pod.
Aj kex xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxnomocenstva.
R 14/1978
Manželka poškodeného nie je osobou oprávnenou podať vo svojom mene odvolanie v prospech poškodeného pre nesprávnosť výrokx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx1
Ak je žalovaný len jeden z manželov, druhý nemôže konať pred súdom vo svojom mene ako účastník konania; v tom prípade môže vystupovať len ako zástupca xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
x x xx
Manželstvo môže zaniknúť nasledujúcimi spôsobmi:
-
smrťou jedného manžela,
-
vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho,
-
rozvodom manželxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xo súd nevyhlási za neplatné. Máme však za to, že vyhlásením manželstva za neplatné manželstvo
de iure
nezaniká, ale považuje sa s účinkami
ex tunc
za nexxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlásenie manželstva za neplatné za spôsob zániku manželstva.
Kódex kánonického práva v kánone 1141 ako jediný dôvod zániku cirkevného manželstvx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtné spoločenstvo, smrť manžela bude jediným prirodzeným spôsobom zániku manželstva.
Smrťou fyzickej osoby zaniká jej spôsobilosť mať práva a povixxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxj smrť inak. Za mŕtvu súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije. Ak je smrť preukázaná predpísxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zborxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxl naposledy v Slovenskej republike všeobecným súdom toho, kto má byť vyhlásený za mŕtveho. Návrh môže podať, kto má na veci právny záujem, teda aj manželx
xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxu alebo iným vhodným spôsobom vyzve nezvestného, aby sa do jedného roka prihlásil, a každého, kto o ňom vie, aby o ňom podal v tej istej lehote správu súdu axxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxške súd uvedie podstatné okolnosti prípadu a oznámi, že po uplynutí lehoty uvedenej vo vyhláške rozhodne o vyhlásení za mŕtveho, ak sa nezvestný neprihxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxnčí. Ak súd počas konania zistí, že nie sú splnené podmienky vyhlásenia za mŕtveho, konanie zastaví. Takými okolnosťami môžu byť napríklad správy o živxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxného, prípadne deň, ktorý nezvestný neprežil.
Ak by však nastal hmotnoprávny dôvod predpokladaný v § 7 ods. 2 druhá veta OZ, to znamená, ak súd zistí smxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhode, požiari a pod.), súd xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, prípadne deň, ktorý nezvestný neprežil. V tento deň zaniká spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti. Zákon o rodine v ustanovení § 21 ods. 1 všxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxudne právoplatnosť. Avšak pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci pre určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za mŕtxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxive alebo žil v deň, od ktorého dosiaľ neuplynul čas primeraný na to, aby nezvestný mohol byť vyhlásený za mŕtveho, svoje rozhodnutie o vyhlásení za mŕtvxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
x xx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xa mŕtvu. Ak manžel osoby, ktorá bola omylom vyhlásená za mŕtvu, medzitým neuzavrel nové manželstvo, pôvodné manželstvo sa obnovuje. Ak by však tento maxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx ak bolo nové manželstvo druhého manžela právoplatne vyhlásené za neplatné, toto manželstvo sa síce považuje podľa § 16 za neuzavreté, avšak ustanovenxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Dodatočné vyhlásenie nového manželstva za neplatné aj napriek tomu, že sa považuje za neuzavreté, nič nemení na situácii, že manžel toho, kto bol vyhláxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxx
x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx § 195 a nasl. OSP;
§ 10, § 15 ods. 2, § 24 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách;
§ 34 vyhlášky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia záxxxx xx xx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxyseľný pomer k manželstvu je v rozpore so záujmom spoločnosti. Preto k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v spoločensky odôvodnených prxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtva.
V tejto súvislosti sa však vynára otázka, či ustanovenie § 22 ustanovuje samostatný dôvod na zamietnutie návrhu na rozvod manželstva, keďže pojxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia" uvedeného v § 23 ods. 1. Otázkou teda ostáva, či v prípade, ak súd zistí, že ide o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxktívnu existenciu kvalifikovaného rozvratu vzťahov medzi manželmi podľa § 23 ods. 1.
Máme za to, že ustanovenie § 22 úzko súvisí s § 23 ods. 1 a k zrušenix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Čiže v § 22 sa ustanovuje len zásadax xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxnené podmienky uvedené v § 23. V tejto súvislosti treba spomenúť aj § 100 ods. 2 OSP, podľa ktorého súd v konaní o rozvod vedie manželov k odstráneniu príčix xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxzvod manželstva a súd je v každom prípade povinný skúmať objektívnu existenciu kvalifikovaného rozvratu vzťahov medzi manželmi. Ustanovenie § 22 len xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chráni a napomáha jeho dobro. Vzhľadom na uvedené, ustanovenie § 22 nemá väčší význam pre právnu prax. Česká právna úprava po novelizácii českého zákonx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxx.
§ 23
K § 23
Rozvod manželstva je jediným spôsobom zániku manželstva za života manželov. Vyhlásenie manželstva za neplatné nemá za následok záxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxá hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxhol taxatívny výpočet rozvodových dôvodov, keďže formy ľudského spolužitia sa nedajú vtesnať do kazuistickej formulácie a vedie to k príliš formalisxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxosťou napĺňať ďalej účel manželstva. Ustanovenie § 23 predpokladá objektívnu existenciu rozvratu vzťahov bez ohľadu na subjektívne stanovisko manžxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne pri náhrade trov konania v konaní o rozvod manželstva). Objektívny rozvxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxat vzťahov musí byť kvalifikovaný, nestačí akýkoľvek rozvrat. Intenzita tohto rozvratu musí byť vysoká a pre konštatovanie vážnosti rozvratu sa tentx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxušené citové vzťahy medzi manželmi, aj keď nie je vylúčené, že aj pretrvávajúce nezhody týkajúce sa nepodstatných vecí môžu zapríčiniť vážne narušenix x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxk aj vážne narušenie a trvalý rozvrat vzťahov.
Podľa ustanovenia § 24 prv platného zákona č. 94/1963 Zb. o rodine súd mohol manželstvo na návrh niektorxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xrvalosti v novom § 23 sa však javí byť nadbytočné, keďže doterajšia právna teória, ako aj prax určovali vážnosť rozvratu okrem iného aj so zreteľom na dĺžxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xožnou perspektívou obnovenia vzťahov. Atribút trvalosti však nemožno chápať so zreteľom na minulosť, t.j., že rozvrat vzťahov trvá už dlhý čas, ale aj xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxj pomoci manželov alebo závažné narušenie dôvery vo vzťahu nemusí mať dlhé trvanie, avšak hĺbka a vážnosť rozvratu bude do budúcnosti ďalšie spolužitix xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxa skúseností usúdiť, že kritický stav, t.j. rozvrat, nemožno pri starostlivom uvážení všetkých súdom zistených skutkových okolností odstrániť.
Ixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xarmonického a trvalého životného spoločenstva zabezpečujúceho riadnu výchovu detí.
Kumulatívne ku kvalifikovanému rozvratu spôsobujúcemu nemxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnosť obnovenia citových väzieb, dlhodobé oddelené spolužitie manželov so samostatnými domácnosťami, dlhé trvanie mimomanželských známostí s plánxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxlužitia, keďže vzhľadom na individuálne povahové vlastnosti dotknutého manžela sa im nemusí prikladať vážnosť, resp. aj napriek porušeniu manželskxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxtegóriu.
Súd pri rozhodovaní o rozvode musí prihliadnuť na:
a)
príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a zároveň má povixxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xarušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi, zisťuje súd predovšetkým výsluchom manželov. Musí však oddeliť príčiny, ktoré síce existovalix xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxehlbovali, od príčin, pri ktorých existoval kauzálny nexus so vznikom vážneho narušenia a trvalého rozvratu. Tieto príčiny môžu mať objektívny charaxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanie manželských povinností ako nevera, nezáujem o vzájomné spolužitie, uprednostňovanie vlastných záujmov pred záujmami rodiny a pod.) Rozvrat je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodať návrh na rozvod, a ani na tzv. základnú príčinu, ktorá je najmarkantnejšia a javí sa ako najvýraznejšia pre rozvrat vzťahov. Môže však ísť len o náslxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxíčiny, ktoré sa na rozvrate vzťahov podieľali.
Manželstvo má aj svoju intímnu rovinu, a preto súd ťažko zistí niektoré primárne príčiny rozvratu vzťxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx ani výpoveďami manželov samých, avšak nie je žiaduce ich zisťovať za každú cenu, a tak zasahovať do intímnej sféry účastníkov. Potrebu ich zisťovania txxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdom súhlasia, súd to nezbavuje povinnosti zisťovať príčiny a existenciu vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi, keďže zákon o rxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxlade dohody ako v niektorých liberálnejších krajinách.
K najčastejším príčinám, ktoré vedú k vážnemu narušeniu a trvalému rozvratu vzťahov medzi mxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xodinu, neuvážené uzavretie manželstva a zlé zaobchádzanie.
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxjme maloletého dieťaťa predovšetkým je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxvovaný jeho majetok s náležitou starostlivosťou a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych predpixxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xúdu o rozvode manželstva. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už sa uskutočňuje verejnými alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtých detí by mohol mať vplyv na zamietnutie návrhu na rozvod manželstva v prípade, ak by súd zistil, že rozvrat vzťahov nemá negatívny vplyv na výchovu maxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv riadne zabezpečujú jeho výchovu a vývinové potreby, a existuje odôvodnený predpoklad, že tento stav by sa po zániku manželstva rozvodom mohol podstaxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxstencii vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov snažia neprenášať vzájomné negatívne emócie na svoje maloleté deti.
Naopak, záujem maloletxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxlov, fyzického alebo iného týrania, existovali by nezhody v názoroch na výchovu detí vyplývajúce z rozvratu vzťahov, čo by sa odzrkadlilo na ich študijxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19. Bližšie pozri komentár k uvedeným ustanoveniam.
Je len vexxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x jeho účelom, najmä so záujmami detí, ako aj záujmami manželov.
Pre porovnanie, v Českej republike je jediným dôvodom na rozvod manželstva hlboký a trxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxre so záujmom týchto detí daným osobitnými dôvodmi. Ak však manželstvo trvalo aspoň rok, manželia spolu nežili najmenej šesť mesiacov a k návrhu na rozvxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxk predloženie písomnej zmluvy s úradne overenými podpismi manželov upravujúcej na čas po rozvode vyporiadanie vzájomných majetkových vzťahov, práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx tzv. tvrdostná klauzula, t.j. súd by nevyhovel návrhu na rozvod, s ktorým by nesúhlasil manžel, ktorý sa na rozvrate manželstva porušením manželských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxželstva. Tvrdostná klauzula je však vo vyspelých krajinách chápaná ako spiatočnícke riešenie, keďže zvyšuje napätie v rodinách, zasahuje do sféry záxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtva teda nachádzame niektoré historické paralely, najmä so zákonom č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve.
Prejavenie vôle jedného z manželov ukončiť manxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
1.
návrh na začatie konania obsahujúci všeobecné náležitosti podania účastníka (§ 42 ods. 3 OSP) a osobitné náležitosti návrhu na začatie konania (x xx xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxý; vecne príslušným súdom je okresný súd, miestne príslušným okresným súdom je okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx súd označeného odporcu, teda súd, v obvode ktorého má bydlisko alebo v obvode ktorého sa zdržiava, ak nie je taký súd, všeobecný súd navrhovateľa [§ 88 odxx x xxxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mieni podať návrh na začatie konania o rozvod manželstva,
c)
návrh musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov a xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
d)
pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, t.j. stručný opis priebehu manželstva, vzniku nezhôd, príčin vzniku nezhôd a pod.,
e)
označexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxoletých detí a ako osobné dôkazné prostriedky môžu byť navrhnuté výpovede účastníkov o tvrdených skutočnostiach, resp. v krajných prípadoch svedeckx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnom vplyve rozvratu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxáva, je povinný k návrhu pripojiť, s výnimkou dôkazov, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny,
f)
musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha, txxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxP je ex lege s konaním o rozvod manželstva spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, z návrhu by malo bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxde zastupovať a spravovať jeho majetok, a môže navrhnúť, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xočtom rovnopisov tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. V konaní o rozvod s maloletými deťmx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxčne podpísať a datovať.
Pokiaľ návrh navrhovateľa na rozvod manželstva nemá tieto predpísané náležitosti, súd postupuje podľa § 43 OSP a navrhovatexx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx zároveň uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Keďže konanie o úprave pomerov k maloletým deťom môže súd podľa § 81 ods. 1 OSP začať aj bez návrxx x x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrhu, najmä označenia dôkazov a petitu návrhu v konaní o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, nezakladá postup súxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxa vzniká navrhovateľovi poplatková povinnosť vo výške 66 eur podľa položky 7 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorú si môže navrhovateľ - poplatxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxsti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to jeho pomery odôvodňujú a nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie práva (§ 138 ods. 1 OSP).
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxie tohto konania bráni tomu, aby o tej istej veci, t.j. o rozvode tých istých manželov, prebiehalo na súde aj iné konanie začaté na návrh druhého manžela. x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxodu, rozluky alebo anulovania manželstva medzi rovnakými účastníkmi na súdoch rôznych členských štátov Európskej xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxmoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, súd, ktorý začal konať ako druhý, odmietne vykonávať svoju právomoc v prospech tohto súdu [pozri čl. 19 nariadenia xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxšilo nariadenie (ES) č. 1347/2000]. V týchto prípadoch súd svoje rozhodnutie oprie priamo o ustanovenia citovaného nariadenia, bez aplikácie vnútroxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxčan Európskej únie a súdy členských štátov sú povinné ich priamo aplikovať.
V konaní o rozvod vedie súd manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xivota, formovania osobnosti a charakteru človeka a osvojovania si základných životných hodnôt, čomu má napomáhať aj súd pri rozhodovaní o rozvode. Poxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxpúšťa povaha veci. V zmysle tohto ustanovenia by mal súd analyzovať príčiny rozvratu a zistiť, či sa v konaní o rozvod manželstva naozaj rieši ten pravý pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxtrany, snaha, aby ten z manželov, na ktorom sa deje bezprávie, bol vypočutý a dalo sa mu za pravdu, bez skutočného záujmu na rozvode manželstva. Súd by mal xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxná a jediná možnosť riešenia rozvratu vzťahov medzi manželmi.
O rozvode súd rozhoduje formou rozsudku, proti ktorému je prípustné odvolanie, pokiax xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xa čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sú v opravnom konaní preskúmavané samostatne (R 40/1965). Spojenie obidvocx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxzhodnutia uverejneného pod R 7/1982, ak nie je odvolaním dotknutý výrok o rozvode, ale len výrok o úpravu pomerov maloletých detí, výrok o rozvode manžexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkov rozsudku a odvolací súd preskúma rozhodnutie v celom rozsahu. Ak sa odvolaním napáda len niektorý z výrokov upravujúcich výkon rodičovských práv a xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx manželstva, ktorého sa odvolanie nedotýka, preskúmavať (§ 206 ods. 2, § 212 ods. 1 OSP). Rozhodnutie o rozvode manželstva spočíva na samostatnom skutkxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odvolacom konaní zmenená. Ak odvolanie smeruje len proti výroku o výživnom, preskúmavacia činnosť odvolacieho súdu sa vzťahuje len na tento výrok, kxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxtáť, aj keď úprava vyživovacej povinnosti bude v odvolacom konaní zmenená, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxčovských práv a povinností podľa § 24 na čas po rozvode nadobudnú právoplatnosť, (pozri aj R IV/1966).
Za odvolanie proti rozsudku o rozvode odvolatexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k maloletým deťom pochádzajúcim z manželstva na čas po rozvode, poplatok sa neplatí.
Proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu v konaní o roxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxi rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že tu nie je podľa § 229 písm. a) OSP nie je prípustná.
V roku 2007 došlo nx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrhov, t.j. 0,67% z celkového počtu vybavených návrhov na rozvod bolo zamietnutých a 653 návrhov bolo vzatých späť. Z celkového počtu rozvedených manžexxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaloletých detí (34,5%), krátkodobé nezávažné narušenie (12,6%) a odstránenie príčin rozvratu (2,3%). Najčastejšími príčinami rozvratu v rozvedenxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxjem o rodinu. Medzi príčinami rozvratu sa však pravidelne objavujú aj zdravotné dôvody, sexuálne nezhody, zlé zaobchádzanie či odsúdenie pre trestný xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x8 a nasl. Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko alebo ako spoločné priezvisko uvedené ako dxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo že upúšťa od používania spoločného priezviska v poradí uvedeného ako druhé. Ide o právo rozvedeného manžela, ktoré však využiť nemusí. Medzi ďalšie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxe rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Právoplatnosťou rozsudku o rozvode zaniká vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi podľa § 71 a pri splxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxelové spoluvlastníctvo manželov, pokiaľ nezaniklo ešte za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 OZ alebo § 148a ods. 2 OZ. Ak sa rozvedení manželia nedohxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxo nájomca (§ 705 ods. 1 OZ).
Medzinárodné rozvody
V poslednom období, najmä v súvislosti s našou integráciou do Európskej únie a voľným pohybom osôb, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxíslušníkom je len jeden z manželov. Keďže súčasná miera rozvodovosti je pomerne vysoká, je čoraz viac badateľnejší nárast rozvodov takýchto manželstxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xoriadkom sa má konanie o rozvod manželstva spravovať (otázka tzv. rozhodujúceho práva).
Rada Európskej únie prijala v roku 2000 nariadenie č. 1347/xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ktorého členského štátu majú právomoc rozhodovať o rozvode manželstva, a ako sa uznáva platnosť rozsudkov o rozvode manželstva vyhlásených v jednom čxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxnávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušilo nariadenie (ES) č. 1347/2000. Toto narixxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxiadenia sú priamo aplikovateľné v členských štátoch, to znamená, že ich aplikácie sa môže dovolávať každý občan Európskej únie a súdy členských štátov xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 právomoc súdy členského štátu,
a)
na ktorého území:
-
majú manželia obvyklý pobyt, alebo
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx žiadosti má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo
-
má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo členského štátu, alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil";
b)
ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia, alebo v prípade Veľxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtorého členského štátu si zvolí. Uvedené právomoci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxvomoc na rozhodnutie vo veci rozvodu, avšak otázka vecnej a miestnej príslušnosti je už vecou vnútroštátnej procesnej právnej úpravy.
Súdy členskéxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxzvod majú právomoc v každej veci, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností a ktorá súvisí s týmto návrhom, avšak len za kumulatívneho splnenia dvoch xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxomoc týchto súdov výslovne alebo iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. Ide tu teda o tzv. prorogáciu prxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx či má právomoc podľa čl. 3 cit. nariadenia (prípadne aj čl. 4 a 5 cit. nariadenia). V prípade, ak zistí, že jeho právomoc nie je daná, mal by ďalej skúmať, či x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ktorej podľa tohto nariadenia nemá právomoc konať a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského štátu, súd aj bez návrhu vyhláxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx ani súd žiadneho iného členského štátu nemá právomoc podľa nariadenia, mal by postupovať podľa čl. 7 cit. nariadenia upravujúceho tzv. zostatkovú práxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x x xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxto štátu. Podľa čl. 7 ods. 2 proti odporcovi, ktorý nemá obvyklý pobyt a ani nie je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo v prípade Veľkej Británie x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxského štátu využiť kritériá súdnej právomoci platné v danom štáte rovnako ako štátni príslušníci tohto štátu.
Ak sa vedú konania týkajúce sa rozvodux xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xreruší konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý. Keď sa potvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, súd, ktorý začal xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xvoje rozhodnutie oprie priamo o ustanovenia nariadenia, bez aplikácie vnútroštátneho procesného predpisu (u nás § 109 a 83 OSP).
Nariadenie z roku 2xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxaní o rozvode medzinárodného manželstva. Túto problematiku riešia kolízne normy konkrétneho členského štátu. U nás je to ustanovenie § 22 zákona č. 97xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxziu právnych noriem (kolíznych noriem) členského štátu, ktorému bol predložený návrh na rozvod manželstva, pričom medzi vnútroštátnymi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxla 14. marca 2005 v Bruseli tzv. Zelenú knihu o rozhodujúcom práve a súdnej právomoci vo veciach rozvodu, ktorej účelom je otvoriť rozsiahlu debatu zúčaxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxniknúť, a navrhuje viacero riešení.
Keďže v súčasnosti neexistujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa rozhodujúceho práva vo veciach rozvodxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxedenie harmonizovaných kolíznych noriem vo veciach rozvodu a právnej rozluky založených predovšetkým na voľbe manželov. Voľba sa podľa tohto návrhu xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxj príslušnosti jedného z manželov, práva štátu ich predchádzajúceho obvyklého pobytu alebo
lex fori
. Ak si strany nevyberú rozhodujúce právo, malo by xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia, alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxriadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach.
Súvisiace ustanovenia
§ 18, § 19, § 22, § 24 až 27, § 47 ods. 1 písm. f), § 47 ods. 3, § 52 oxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xx x xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxxx 2, § 107 ods. 2, § 110, § 111 ods. 3, § 113 ods. 1, § 144, § 157 ods. 3, § 204 ods. 3, § 229 písm. a), § 238 ods. 4, § 243f ods. 2 písm. a) OSP;
§ 148 až 150, § 705, § 705a, § xxxx xxxx xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxiach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000;
čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky; čl. 3 Dohovoru o právach diexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z.z.);
čl. 10 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxvoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.);
§ 2 ods. 2, § 11 ods. 3, položka č. 7 ZSP;
§ 4 ods. 3, § 5, § 7 ods. 2 písm. b) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxxx xx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxnych poplatkoch.
Judikatúra
Ak všeobecný súd zamietne návrh účastníka občianskoprávneho konania, iba táto právna skutočnosť nie je bez existexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkrétnych okolnostiach prípadu vidí nemajetkovú ujmu sťažovateľky v jej pretrvávajúcom pocite neistoty vyplývajúcej zo situácie, keď s manželom xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkonca vyžadujú osobitnú rýchlosť súdneho konania. Ústavný súd Slovenskej republiky vidí nemajetkovú ujmu aj v pocitoch márnosti a nespravodlivosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxstí určených v § 15 zákona č. 265/1949 Sb. (teraz § 18 - pozn. aut.) nemusí spočívať priamo v cudzoložstve alebo v pomere výslovne erotickej povahy, ale aj x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xtorému sú obaja manželia zaviazaní podľa uvedeného ustanovenia.
Co VIII 173/1949 (KS Brno)
Zamietavý rozsudok vo veci rozvodu manželstva zakladá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxočnosťami, ktoré už boli predmetom konania predchádzajúceho zamietanému rozhodnutiu, môžu byť podkladom pre záver o hlbokom a trvalom rozvrate manžxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxi prípadu. Má byť starostlivo uvážené, či tu nie sú dôvody na priznanie náhrady trov konania podľa druhej vety a nemá dochádzať k mechanickému používanix xxxxx xxxx x xxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xtoré majú samostatný skutkový základ, a preto sa v opravnom konaní preskúmavajú samostatne.
R 40/1965
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxadne nemôžu spravovať) vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z čl. I a VI Základných zásad a z ustanovenia § 18 až 21 ZR (teraz § 18 až 20 - pozn. xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxlifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi.
Záver o vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi v zmysle ustanovenia § 24 prvá veta ZR (teraz § 23 - pozn. axxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zhodnotenia intenzity (hĺbky) a trvalosti rozvratu.
Kvalifikácia rozvratu vzťahov medzi manželmi sa ďalej posudzuje podľa toho, ako sa vážny rozvrxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie konania, súd neskúma, či prerušenie konania sa prieči účelu konania alebo záujmu spoločnosti. Prejav vôle nemôže byť odvolaný, a to ani so zreteľox xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe rozvrátené v zmysle § 24 ZR (teraz § 23 - pozn. aut.), sú hľadiská objektívne, v podstate hľadiská morálky spoločnosti; avšak nemožno ponechať bez povšxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmy tým boli dotknuté.
R 6/1970
Rozvod manželstva rodičov maloletých detí je skutočnosťou, s ktorou zákon o rodine spája v každom prípade nutné vykonxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu maloletých detí na čas po rozvode, a to aj vtedy, keď zistí, že rodičia v medziobdobí od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva do vynesenxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xonaní o rozvod manželstva je odporca oprávnený podať odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa vždy bez ohľadu na to, či sa týmto rozsudkom návrhu na rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas xx xxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxonov Slovenskej republiky ako príloha vyhlášky č. 31/1959 Zb. Preto súd podľa § 67 zákona č. 97/1963 Zb. nemôže rozhodnúť o uznaní rozsudku rumunského sxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x akceptácii rozvodu manželstva vydané primátorom mesta v Japonsku nie je cudzím rozhodnutím o rozvode manželstva podľa § 63 zákona č. 97/1963 Zb. o medzxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x akceptácii rozvodu manželstva.
R 106/1999
Zo samej skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, ešte nemožno usudzovať, žx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxuhý z manželov, odvodzuje svoje právo v tomto byte bývať od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porovnaj správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxmnou vyživovacou povinnosťou manželov (§ 71 ZR- pozn. aut.). Na tomto základe má manžel - nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcox xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xákonníku výslovne upravený, to však neznamená, že rozvedenému manželovi v takom prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxm obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívanxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxlstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.
26 Cdo 1544/2005 (NS ČR)
§ 24
K § 24
Podľa § 113 OSP s konaním o rozvod manželstva je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxí, ku ktorému dochádza ex lege bez potreby ďalšieho rozhodnutia. Vzhľadom na to je súd povinný v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxv a povinností na čas po rozvode ku všetkým maloletým deťom, ktorých rodičia sa rozvádzajú. Je irelevantné, či maloleté dieťa pochádza z manželstva účaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxovstvo rozvádzajúceho sa manžela bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Podstatnou skutočnosťou je, že sa rozvádza manžexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxému dieťaťu ani o výživnom v tomto konaní už rozhodovať nebude, keďže rodičovské práva a povinnosti podľa § 28 patria rodičovi len vo vzťahu k maloletému xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výroku rozsudku, ktorým sa manželstvo rodičov maloletého dieťaťa rozviedlo, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu sa môxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xovinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností manželov do ich rozvodu môže rozhodnúť súd podľa § 36 ods. 1, ktxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxhodli.
Skoršia úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa § 36 a § 65 ods. 1 stráca účinnosť právoplatnosťou výroku o úprxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxnaním o rozvod manželstva sa ex lege spája konanie o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, bez ohľadu na to, či výkon ich rodičovxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu teda právoplatnosťou výroku o úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu stráca účixxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxery, za ktorých sa rozhodlo v skoršom rozhodnutí, a pomery v čase rozhodnutia o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Sxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxx xx xal z predchádzajúceho rozhodnutia pri rozhodovaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode vychádzať, poxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxse jeho vyhlásenia, preto súd nemôže v rozhodnutí vychádzať, resp. svoje rozhodnutie opierať o pomery, ktoré ešte len v budúcnosti prípadne môžu nastaxx
xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Ide o exemplifikatívny výpočet, nie je teda vylúčené napríklad aj určenie dohľadu nad výchovou dieťaťa podľa § 37 ods. 2 písm. b). Zákon nezužuje okruh xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a vyžaduje to záujem dieťaťa, môže rozhodnúť napríklad o zverení maloxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu ..., čo by mohlo zvádzať k záveru, že súd môže maloleté diexx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxsť rodičov, ktorí ju nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť, a teda maloleté dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti ani jednému z rodičov. V taxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xajetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže maloletému na tento účel ustanoviť mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xodičov, v rozhodnutí treba uviesť konkrétny rozsah majetku maloletého dieťaťa, ktorý bude každý z rodičov spravovať. Pri ustanovení majetkového opaxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xovinní svoje maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok, samozrejme, pokiaľ tieto rodičovské práva a povinnosti neboli rozhodnutím súdu obmedxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť maloleté deti a spravovať ich majetok trvá, aj keď súd upraví ich práva a povinnosti k maloletému dieťaťu na čas po rozvode podľa § 24 a napríklad rozhodnxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva a povinnosti zostávajú zachované (R 8/1971, R 55/1996, R 96/1967), pôjde len o úpravu výkonu týchto rodičovských práv a povinností v bežných veciacxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxvinností by sa však rozvedení manželia mali dohodnúť. Ak by sa o týchto podstatných veciach nedohodli, podľa § 35 na návrh niektorého z rodičov rozhodne xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtanovení § 28 ods. 3. Skutočnosť, že niektoré zložky majetku maloletého dieťaťa bude spravovať ten z rodičov, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxx. 1, vzhľadom na to, že ide o odôvodnenú potrebu maloletého dieťaťa, zhodnotí konkrétne okolnosti prípadu.
V čase po úprave výkonu rodičovských xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xverené do osobnej starostlivosti, kto má dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Rozhodovanie o tejto nezhode medzi rodičmi maloletých detí neznaxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xať povahu zmeny pomerov v zmysle § 26, 36, ktorá by zakladala možnosť, aby súd predchádzajúcu úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxm, pokiaľ medzi rodičmi nedôjde k dohode o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, resp. ak uzavretá dohoda nie je v záujme maloletého dieťaťa a súx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásady ako pre rozhodovanie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, to okrem iného znamená, že rodičia sa musia dohodnúť najmä o tom, komu bxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxeté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu. Subjektmi tejto dohody môžu byť len rodičia. Ak by po rozvode manželstva rodičxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxj osobnej starostlivosti. Zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti nemôže byť predmetom dohody podľa § 24 ods. 3 a ani osoba, ktorá by mala záujem o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podľa § 24 ods. 3.
Dohoda rodičov podľa § 24 ods. 3 nemá ani povahu súdneho zmieru a ani konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností nemožno skxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxo dieťaťa, a teda že by nebola zabezpečená osobná starostlivosť o maloletého ani u jedného z rodičov, o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti by rxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxností k maloletému dieťaťu. Táto osoba je účastníkom konania podľa § 94 ods. 1 OSP, keďže ide o osobu, o ktorej právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby (k rodičom, príbuzným, priateľom, prostrediu a pod.) a vývinové potreby (vek, školské, zdravotnéx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtnosti a pod.). V praxi súdov sa pri rozhodovaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vychádza najmä z návrhov a vyjadrení rodičov, ako aj kolíxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxe svoje rozhodnutie alebo rozhodnutie o schválení dohody rodičov. Nie je vylúčené ani znalecké dokazovanie, napríklad znalcom z odboru klinickej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xprave výkonu rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, najmä pokiaľ ide o zvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xýkon osobnej starostlivosti o maloleté dieťa (porovnaj R 30/1990), resp. zverením komu by boli zabezpečené najpriaznivejšie podmienky pre vývoj diexxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxočností, ktoré charakterizujú osobu dieťaťa, osoby rodičov, ako aj prostredie, v ktorom rodičia žijú (porovnaj R 20/1980).
V českej právnej úprave xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxzvode samostatnými oddelenými konaniami, keďže v českom Občianskom súdnom poriadku došlo k zrušeniu § 113 ods. 1 a § 25 českého zákona o rodine ustanovuxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxľa § 176 českého Občianskeho súdneho poriadku. Avšak aj napriek tejto skutočnosti je vhodné na tomto mieste uviesť precízne vymedzené kritériá na rozhxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxeťaťa do výchovy rodičov súd sleduje predovšetkým záujem dieťaťa so zreteľom na jeho osobnosť, najmä vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a so zreteľxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxmi a právo druhého rodiča, ktorému dieťa nebude zverené, na pravidelné informovanie o dieťati. Súd prihliadne aj na citovú orientáciu a zázemie dieťaťxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na citové väzby voči súrodencom, prarodičom a ďalším príbuzným, ako aj na hmotné zabezpečenie zo strany rodiča vrátane bytových pomerov. Súd vždy zobexxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxumovú vyspelosť dieťaťa súd môže maloleté dieťa vypočuť, pričom názoru maloletého dieťaťa venuje náležitú pozornosť. Rodičia často navrhujú, aby sa xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxčší stres, než ktorý má zo samého rozvodu svojich rodičov, preto by sa k výsluchu maloletého dieťaťa v dokazovaní nemalo pristupovať v prípade, ak ide o mxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxíkom konania a je zastúpené kolíznym opatrovníkom ustanoveným podľa § 31 ods. 2, môže súd podľa § 100 ods. 3 OSP zisťovať aj prostredníctvom orgánu sociáxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x vo väčšine prípadov aj v neprospech týchto maloletých detí, aby sa pri rozhodovaní o zverení do osobnej starostlivosti rozdeľovali, aj keď praxou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxatike odkazujeme aj na rozhodnutie R 45/1970. V danom konaní najvyšší súd dospel k záveru, že v určitých výnimočných prípadoch môže byť oddelená výchovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xrčité výchovné prostredie, takisto vtedy, ak by oddelená výchova neviedla k strate vzájomného sústavného kontaktu maloletých detí a prispela by k úprxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na výživu maloletého dieťaťa zo strany rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd vychádza z ustanovení § 62 až 64, axx xx x xx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxna o rodine (napr. § 62 ods. 3). Predmetom dohody rodičov podľa § 24 ods. 3 je okrem iného aj výška výživného a pokiaľ by nedošlo k dohode medzi rodičmi o výkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxe schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxnnosťou od 15. októbra 2008 zaviedla nový § 155 ods. 3 OSP, podľa ktorého výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x ktorých súdy priznali minimálne výživné, pri zmene životného minima bolo potrebné začínať konanie o zvýšenie výživného. Nová právna úprava predíde txxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 62 ods. 3 ZR by mohol podľa predkladateľa znieť napríklad takto: "Otec je povinný platiť na výživu maloletej XY 30% zo sumy životného minima podľa § 62 odsx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xude už vecou súdneho exekútora, aby vychádzal z nezameniteľnej sumy vyplývajúcej zo zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Novela záxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxenskom rodinnom práve úplne nový. Striedavá osobná starostlivosť, ako už názov napovedá, je taká úprava osobnej starostlivosti o dieťa, keď je dieťa v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx u otca. Predkladatelia novely vysvetlili podstatu striedavej osobnej starostlivosti tak, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a drxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xeurčuje dĺžku doby, počas ktorej by malo byť dieťa u každého z rodičov, jej určenie zákon ponecháva na úvahe súdu. V Českej republike je najčastejšie určxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxnštatujú, že tento spôsob osobnej starostlivosti o dieťa je v rozpore s potrebou stability výchovného prostredia dieťaťa. Neustála výmena prostredixx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xegatívne vplyvy, keďže dieťa si takúto formu výchovy berie ako vzor do života a pri niektorých povahách detí sa táto nejednotnosť, resp. nestálosť prosxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxušáková v komentári k Zákonu o rodine, C. H. Beck 2001, str. 84. Zákonodarca je však toho názoru, že striedavá osobná starostlivosť zabezpečuje dieťaťu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxí. Striedavá starostlivosť sa na základe skúseností viacerých krajín ako USA, SRN, Nórsko a Česká republika ukazuje podľa zákonodarcu ako najlepšia a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxarostlivosť nie je vhodná pre každé dieťa, ani pre každého rodiča.
Nové znenie § 24 ods. 2 ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xúdu o striedavej osobnej starostlivosti, ktoré musia byť kumulatívne (súčasne) splnené, sú:
-
jednoznačný záujem dieťaťa na zverení do striedavex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx osobnej starostlivosti jedného z rodičov,
-
spôsobilosť rodičov vychovávať dieťa,
-
záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa (zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxdičia chcú mať dieťa u seba),
-
súhlas aspoň jedného z rodičov so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.
Súd musí pri všetkých príxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxšpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy musí prihliadať na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby sa rešpektovalo právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxhodnutie súdu o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti je vysoká miera schopnosti dohody rodičov a nevyhnutnosť intenzívnej komunikáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxevovať rovnakú školu) aj s mimoškolskými aktivitami a záujmami dieťaťa (šport, tanec, hudba, cudzie jazyky a pod.). Dieťaťu by sa striedaním osobnej sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxhodnutie rozhodujúca aj vzdialenosť bydlísk rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nebude spravidla vhodné, pokiaľ rodičxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rodičovských práv a povinností. Niektorí odborníci zastávajú názor, že pokiaľ sa rodičia na striedavej osobnej starostlivosti nevedia dohodnúť, sú xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxosti (čo zákon pripúšťa), bolo stabilné a v záujme maloletého dieťaťa a či by rodičia boli schopní sa následne dohodnúť na ďalších zásadných otázkach súxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmie opomenúť výsluchom zistiť praktické súvislosti spojené s týmto spôsobom osobnej starostlivosti, teda ako by rodičia riešili presun osobných xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch nevyhnutné veci, napríklad ošatenie, hračky, počítač a pod., a či je bytová situácia obidvoch rodičov vôbec vhodná, teda napríklad či by malo dieťa u xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxmal byť zásadný rozpor ani v otázkach financovania potrieb dieťaťa, t.j. financovanie ošatenia, školských pomôcok, výletov, výcvikov a pod. Pokiaľ jx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxh obidvoch rodičov zabezpečiť ju dieťaťu. Rodičia musia nájsť konsenzus aj pokiaľ ide o veci sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, hlxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxch práv a povinností a pri schvaľovaní dohody rodičov, napríklad na citové väzby dieťaťa, sa bude pri rozhodovaní o vhodnosti striedavej osobnej staroxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazovanie. Staršie deti bude môcť súd aj vypočuť a ich stanovisko by mal zohľadniť. Vek dieťaťa má pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxal názor, že zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov nesmie byť ústupkom ich vzájomnej rivalite, ale vyjadrením kvalitného a pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrostlivosti o maloleté dieťa by malo vychádzať z ich spoločnej vôle a dohody, schopnosti spolu komunikovať a spolupracovať a nezapájať dieťa do svojicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx ochotní a vyspelí v záujme maloletého dieťaťa spolu kooperovať.
Podľa § 24 ods. 2 ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodixxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxohodli v rodičovskej dohode a súhlasí s ňou len jeden rodič, vzniká súdu povinnosť skúmať, či rozhodnutie o striedavej osobnej starostlivosti, teda auxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxsti jedného rodiča, ale mal by rozhodnúť o striedavej osobnej starostlivosti aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov.
Dôvodová správa k tomu uvádza, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxzvoj dieťaťa bol úplný, najmä zo stránky citovej, rozumovej a mravnej, pokiaľ by dieťaťu nebola umožnená striedavá starostlivosť. Súd sa musí odklonix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxiedavou osobnou starostlivosťou naplnené. Novú právnu úpravu striedavej osobnej starostlivosti bude možné aplikovať aj vtedy, ak jeden z rodičov blxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa, že ak majú obidvaja rodičia záujem o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a súčasne jeden z rodičov nesúhlasí so striedavou starostlivosťou bxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx o snahu pomstiť sa druhému rodičovi. Súd teda bude mať možnosť zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti aj v takýchto prípadoch. Rodič, ktorý xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvna teória uvádza, že záujem dieťaťa treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, láskyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xchopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych pxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx striedavá osobná starostlivosť predpokladá zo strany xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmov), súd nesmie na spôsob tejto výchovy rezignovať už vtedy, keď jeden z rodičov s týmto spôsobom výchovy
pro forma
nesúhlasí. Ak je takýto nesúhlas lex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxolupracovať a komunikovať s otcom dieťaťa, je dôležitou otázka, prečo jej chýba ochota a vyspelosť v záujme maloletého dieťaťa participovať s otcom na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rivalite rodičov, ktorá len sleduje "boj o dieťa", prípadne nízke pohnútky jedného rodiča trýzniť druhého rodiča prostredníctvom vlastného dieťaťax xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z rodičov, ktorý či už zámerne, alebo z nedbanlivosti marí verejný záujem na riadnej výchove a rozvoji osobnosti dieťaťa.
Dohovor o právach dieťaťa pxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxa.
Aj Listina základných práv a slobôd v článku 32 ods. 1 v spojení s odsekom 4 ustanovuje, že rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona, pričom starosxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxo od rodičov odlúčiť proti ich vôli iba rozhodnutím súdu na základe zákona. Ak súdy pripustia vplyv samotného tvrdenia matky na rozhodnutie vo veci samex xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa do striedavej osobnej starostlivosti, nemôžu ani zistiť, ktorý z rodičov poskytuje v záujme dieťaťa väčší výchovný priestor druhému rodičovi (za prxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxstlivosti obidvoch rodičov, a ak to nie je možné, tak toho z rodičov, ktorý má na to lepšie predpoklady, okrem iného uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xtedy, ak je založený na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé intenzívnym spôsobom negatívne zasahovať do záujmu dieťaťa. Ak ide o iracionálny alebo nepreskúmxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dôvode, ktorý preukázateľne nemá negatívny vplyv na záujem dieťaťa, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xálezu Ústavného súdu ČR z 23. februára 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09).
Vzhľadom na charakter striedavej osobnej starostlivosti, pri ktorej každý z roxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xa vynára otázka, ako a či vôbec sa v týchto prípadoch bude určovať vyživovacia povinnosť, keďže súčasťou rozhodovania o rozvode manželstva je aj určenixx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi je zákonnou povinnosťou rodičov a v § 62 ods. 3 zákon o rodine ustanovuje tzv. minimálne výživné v rozsahu 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené nxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča, alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbližne rovnakých pomerov na oboch stranách, teda rovnakých majetkových pomerov matky a otca a rovnakej dĺžky osobnej starostlivosti obidvoch rodičox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtarostlivosti (výchovy) aj inštitút spoločnej osobnej starostlivosti. Spoločná osobná starostlivosť znamená, že výkon rodičovských práv a povinnxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsob porozvodovej starostlivosti o maloleté dieťa má relevanciu najmä v prípadoch, ak rodičia žijú aj po rozvode v jednej domácnosti. Na uvedený spôsob xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxviedol.
Právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom vyplýva najmä z článku 7 Dohovoru o právach dieťaťa. Rodič, ktorému nebxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxom na súde, keďže zo strany rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, z tohto práva vyplýva povinnosť pravidelne informoxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby v určených pravidelných lehotách podával druhému rodičovi informácie o zdravotnom stave maloletého, o jeho školskej dochádzke, prospechu, mimxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxá; môže to byť telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail), pokiaľ je druhý rodič napríklad dlhodobo v zahraničí. Súd však môže určiť povinnosť poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxbolo zverené do osobnej starostlivosti, získavať aj priamo od maloletého dieťaťa, pokiaľ sa s maloletým dieťaťom pravidelne stýka, od ošetrujúceho lxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxaťom upravený podľa § 25 ods. 1 a 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.
Konanie o rozvod a konanie o úprave pomerov manžxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxé samostatne (R 40/1965). Spojenie obidvoch konaní podľa ustanovenia § 113 ods. 1 OSP nemá vplyv na povahu práv, o ktorých sa v tomto spojenom konaní rozhxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xozvode manželstva nadobúda právoplatnosť oddelene.
Ak je odvolaním napadnutý výrok o rozvode manželstva, v dôsledku toho nenadobúda právoplatnoxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxčovských práv a povinností na čas po rozvode, nenapadnutý výrok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť samostatne a odvolací súd nemôže rozhodxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxostatnom skutkovom základe a nie je závislé od toho, či úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode bude z dôvodu podxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xento výrok, keďže ostatné výroky rozhodnutia, t.j. aj výrok o zverení do osobnej starostlivosti, ktoré spočívajú na samostatnom skutkovom základe a kxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxok o styku s dieťaťom, nemá vplyv na to, že výrok o rozvode manželstva a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 24 na čas po rozvode nadobudnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnie o ponechanie maloletého dieťaťa v osobnej starostlivosti jedného z bývalých manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxov, ktorý môže podať zároveň s návrhom na rozvod, nedochádza tým však priamo zo zákona k spojeniu týchto konaní.
Súvisiace ustanovenia
§ 23, 26, § 28 xx xxx x xxx xxx xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxx
xxx xx xx xx xx Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
Judikatúra
Nemožno xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxjviac kooperovať. Striedavá výchova núti rodiča, ktorý nebol tejto forme naklonený a na ktorého strane chýba ochota komunikovať, aby svoje správanie xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxom dieťaťa nepochybne je, aby bolo predovšetkým v starostlivosti obidvoch rodičov, a ak to nie je možné, potom toho z rodičov, ktorý má na to lepšie predpxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxiedavou starostlivosťou môže byť relevantný len vtedy, ak je vybudovaný na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé intenzívnym spôsobom negatívne zasahovať do xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xk pôjde o tento iracionálny či nepreskúmateľný dôvod alebo bude v konaní preukázané, že ide o nesúhlas spočívajúci na dôvode, ktorý preukázateľne nemá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti nevyhovejú. Opačný postup je totiž v rozpore so základným právom druhého rodiča na spravodlivý proces podľa čl. 36 Listiny a súčasne zásahom nielex xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x starostlivosť podľa toho istého článku Listiny.
III. ÚS 1206/09 (ÚS ČR)
Rozhodovacia prax súdov pripúšťa, že vydané rozhodnutie súdu o úprave výkoxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx právne významných skutočností, ako sú napríklad rozvod manželstva alebo obnovenie spolužitia rodičmi maloletého (pozri R 31/1968 a R 8/1982). Rozvxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx po rozvode (§ 24 ZR), a to bez ohľadu na to, či prípadne už práva a povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu (ne)boli upravené skorším rozhodnutím súdu alexx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia o rozvode manželstva rodičov. Rozhodnutie sa v tomto prípade stáva neúčinným od momentu, kedy nastala právna skutočnosť spôsobujúca neúčinnosx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavnej sťažnosti smerujúcej proti právoplatnému súdnemu rozhodnutiu o rozvode manželstva prioritu pred princípom spravodlivého rozhodovania, ktoxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxincípu právnej istoty do takej miery a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx xxx
Dominantným ustanovením Dohovoru o právach dieťaťa je čl. 3, v ktorého prvom odseku sa konštatuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxdarné orgány. Záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí vo svojom čl. 3 totiž reflektuje skutočnosť, že akokoľvex xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxou, obdarenou neodňateľnými, nescudziteľnými, nepremlčateľnými a nezrušiteľnými základnými právami a slobodami, teda bytosťou, ktorej by sa malo xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti patria obidvom rodičom. Ak rodičia žijú v manželstve, predpokladá sa, že ich vykonávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletého xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxžňuje čl. 51 ods. 1 ústavy, ale to aj predpokladá. Pritom zákonodarca preferuje predovšetkým dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností xx xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxjem maloletého dieťaťa.
b) Okrem výkonu rodičovských práv a povinností, k úprave ktorého zákonodarca pristupuje spôsobom uvedeným v bode a), zákon o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxv. Kým pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností podľa § 24 ods. 1 a 2 ZR sa rozhoduje v zásade o realizovaní rodičovských práv a povinností bxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx. Pri tomto rozlíšení je však relevantný záver o vzťahu § 24 ods. 1 k § 38 ZR.
PL. ÚS 26/05
Podľa názoru ústavného súdu zákonodarca v ustanovení § 24 ods. 1 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxzenie rodičovských práv jedného z rodičov (ktorým však potom je aj zverenie dieťaťa do výchovy - starostlivosti jedného z rodičov na čas po rozvode manžxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxx xxx x xxxxx xxxolaný rozvodom manželstva, ktorý zužuje reálne možnosti výkonu rodičovských práv rodiča, ktorému dieťa nie je zverené do starostlivosti. Toto však nxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xosúdiť napadnuté ustanovenie aj vo vzťahu k čl. 13 ods. 4 ústavy.
Aj keby sa § 24 ods. 1 ZR považoval za určité obmedzenie rodičovských práv vzhľadom na tox xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov maloletého dieťaťa, alebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxa rodičov možno obmedziť "... len rozhodnutím súdu na základe zákona". Z tohto dôvodu napadnuté ustanovenie nie je podľa názoru ústavného súdu v rozporx x xxx xx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kultúrnych atď.) podmienok na to, aby dieťa mohlo v prirodzenom rodinnom prostredí rozvíjať všetky svoje osobné schopnosti a možnosti, ktoré povedú k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbitnú ochranu. Pokiaľ ide o materiálne podmienky výchovy dieťaťa, realizujú sa prostredníctvom tzv. vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh práv a slobôd. Vyživovacia povinnosť, na ktorú majú deti právo, sa vzťahuje zásadne na oboch rodičov, pričom určenie jej rozsahu je vecou kritérií vypxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd poskytnúť ochranu tomuto právu detí tak, že ustanoví povinnosť tomu z rodičov, ktorý sa o deti bezprostredxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx xxx
x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svoje deti a naopak, deťom sa zaručuje právo na rodičovskú starostlivosť a výchovu. Tento ústavne zaručený princíp ochrany práv teda zahŕňa zo strany rxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxo uplatneniu v spoločnosti. Pokiaľ ide o materiálne podmienky, tie sa realizujú prostredníctvom povinnosti rodičov podieľať sa na vyživovacej povinxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xrčení rozsahu vyživovacej povinnosti prihliadnuť na to, v akej miere sa každý z obidvoch rodičov osobne stará o svoje deti; tento podiel osobnej starosxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxťa.
Ak sa rodič svojím úmyselným konaním, pre ktoré bola na neho uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobodyx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xx x xx xx x xxxxx xxxxxx nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu tohto dieťaťa, ktoré podľa čl. 32 ods. 4 Listiny má základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Opxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxm viedol k extrémnemu dôsledku, podľa ktorého by sa rodič úmyselným trestným činom voči maloletému dieťaťu, prípadne druhému z rodičov s následným uvaxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svojmu maloletému dieťaťu.
IV. ÚS 1181/07 (ÚS ČR)
Vo veciach starostlivosti o maloletých xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý vzťah. Nebolo by to na mieste najmä vtedy, ak by faktický vzťah bol vyvolaný svojvoľným bezdôvodným nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Maloletý sáx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xké opatrenie treba v záujme maloletého urobiť. Pokiaľ k vysloveniu záveru je povolaný súd, musí tak urobiť po dôkladnom zistení všetkých skutočností, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxe o rozvod a konanie o úprave pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a prxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zmieru, nedá sa preto domáhať zrušenia rozhodnutia o schválení tejto dohody podľa § 99 ods. 3 OSP.
R 3/1966
Ak sa určuje vyživovacia povinnosť za uplyxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxa o rodine (teraz § 75 ods. 1 - pozn. aut.), či rodič prípadne neprispieval na výživu maloletých detí aj inak, napríklad naturálne, čo treba tiež zhodnotixx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré nemožno na výživné započítať preto, lebo išlo o bežné darčeky či iné podobné plnenia, ktoré neslúžili na uspokojovanie odôvodnených potrieb malolexxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxľovaní dohody v zmysle § 50 ods. 2 a § 26 ods. 2 zákona o rodine (teraz § 36 ods. 1 a § 24 ods. 3 - pozn. aut.), či dohodnutý začiatok vyživovacej povinnosti zodpxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxne; teraz § 36, 65 - pozn. aut.) stráca účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva rodičov.
R 31/1968
Vzájomný pomer úpravy práv a poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x6 zákona o rodine (teraz § 24 - pozn. aut.) nebráni tomu, aby sa úprava podľa § 26 zákona o rodine odlíšila od predchádzajúcej úpravy podľa § 50 zákona o rodixxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode vychádzal z prípadnej skoršej úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas, keď rodičia spolu nežixxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxve práv a povinností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xkutočnosť, že rodič, v osobe ktorého sú dané záruky riadnej výchovy dieťaťa, má alebo bude mať bydlisko vzdialené od bydliska druhého rodiča.
Stará maxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxťa.
R 25/1970
Zásada zverovania maloletých detí - súrodencov do výchovy spoločne tomu istému rodičovi sa nemôže uplatňovať mechanickým spôsobom, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxším opatrením, a to napríklad vtedy, ak maloleté deti tých istých rodičov vyrastajú už dlhší čas oddelene a privykli rôznemu výchovnému prostrediu, prxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxovného pôsobenia oboch rodičov na spoločné deti.
R 45/1970
Konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa spojené s konaním o určenie otcovstva (§ 11x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, môže byť nahradené dohodou rodičov (§ 50 ods. 2, § 26 ods. 2 zákona o rodine; teraz § 36 ods. 1, § 24 ods. 3 - pozn. xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxo účastníkmi konania o určenie otcovstva.
Dohodu rodičov súd schváli rozsudkom, ak na podklade zistenia skutočného stavu veci možno dospieť k záverux xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xut.).
R 20/1971
Dohodou rodičov podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o rodine (teraz § 24 ods. 3 - pozn. aut.) nie je dohoda rodičov s iným občanom o tom, žx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxnností k dieťaťu musí rozhodnúť súd a toto jeho rozhodnutie nemôže byť nahradené dohodou rodičov.
R 59/1973
Rozvod manželstva rodičov maloletých dxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx rozvode.
Súd teda musí upraviť výchovu a výživu maloletých detí na čas po rozvode, a to aj vtedy, keď zistí, že rodičia v medziobdobí od právoplatnosti vxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxitie a spoločne sa starajú o deti.
R 7/1982
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.
R 1/1983
V konaní o určenie vyživovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdinné pomery (ďalšie vyživovacie povinnosti, nové manželstvo), dosiahnuté vzdelanie, resp. odborná kvalifikácia a objektívna možnosť dosahovať čx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objektívnu možnosť získať ďalší príjem, napr. dispozíciou vlastným majetkom, ak možno takúto dispozíciu od osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť spxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx o dieťa.
10 Co 550/2002 (Krajský súd Ústí nad Labem)
Právo na výživu maloletého dieťaťa vzniká dieťaťu narodením a vyživovacia povinnosť rodičov k dxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx maloleté dieťa sa určí zásadne tak, že sa platí do rúk osoby, ktorá dieťa vychováva.
30 Cdo 5171/2007 (NS ČR)
§ 25
K § 25
Rozhodnutie o zverení malxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Tento rodič, aj keď je spravidla prevažne vylúčený z bezprostredného výkonu svojich rodičovských práv a poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xožnosti na to, aby aj pri nedostatku príležitostí na sústavné výchovné pôsobenie mal na výchovu dieťaťa vplyv. Jedným z prostriedkov na zabezpečenie čxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxčovského vzťahu a upevňovanie citových vzťahov, je osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom. Úlohou rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do vxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xx Dohovoru o právach dieťaťa, a nie aby maril výsledky výchovy dieťaťa rodičom, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Úlohou rodiča, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxa s maloletým dieťaťom, a to najmä vedením dieťaťa k správnemu vzťahu k tomuto rodičovi (R 96/1967).
Podľa čl. 9 Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktorx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xddelenie je potrebné v záujme dieťaťa. Také určenie môže byť nevyhnutné v niektorom konkrétnom prípade, napríklad vtedy, ak ide o zneužívanie alebo zaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xzťahu k ustanoveniu § 24, keďže sa dotýka len jedného prvku rodičovských práv, a to styku s maloletým dieťaťom.
Predchádzajúca právna úprava vychádzxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxvádzalo, sa o styku s maloletým dieťaťom nedohodli, alebo ich dohoda bola v rozpore so záujmami dieťaťa a zároveň úpravu styku rodičov s dieťaťom vyžadoxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxlstva s maloletými deťmi vždy. Od 1. júla 2010 je však súd povinný rešpektovať vôľu rodičov, pokiaľ rodičia nežiadajú upraviť styk s dieťaťom. Túto zmenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxviť styk s maloletým dieťaťom, napríklad z dôvodu, že aj po rozvode manželstva obidvaja rodičia zostávajú bývať spolu s maloletým dieťaťom v jednom bytxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xasové vymedzenie pre styk a pod. Novela tento problém odstránila tak, že pokiaľ obidvaja rodičia výslovne žiadajú úpravu styku s maloletým dieťaťom na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xsobnej starostlivosti o dieťa, ktorého podstata spočíva v tom, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne určexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx upraviť styk dieťaťa s druhým rodičom. Zastávame názor, že ani v prípade rozhodnutia súdu o striedavej osobnej starostlivosti nie je vylúčené, aby súd xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxde rodičov.
Ešte pred tým, ako súd vyhlási rozhodnutie, ktorým sa rozvádza manželstvo, najčastejšie teda počas pojednávania, prípadne ešte pred jexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičov o styku s maloletým dieťaťom nepodlieha schváleniu súdom tak, ako je to pri dohode o úprave výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 24 ods. x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxhoda bola v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom a dohodnutý styk maloletého dieťaťa s rodičom obmedzí xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx V rámci úvah de lege ferenda by bolo vhodné, aby zákonodarca v § 25 ods. 2 ako skutočnosť odôvodňujúcu rozhodnutie súdu okrem úplnej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm v rozhodnutí o rozvode, ak sa rodičia o styku s maloletým dieťaťom nevedia dohodnúť alebo ak je dosiahnutie dohody inak aj objektívne nemožné. Súd pritxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na to, aby sa rešpektovalo právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom.
Pojem záujem dieťaťa nemožno chápať zužujúco len akx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych predpisoch.
Maloleté dieťa, ktoré je so zreteľom na svoj vek a rozumovú vyspelosť schopné samostxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa treba venovať náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho vexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xo úvahy, alebo prečo na názor maloletého dieťaťa pri rozhodovaní neprihliadal, prípadne prečo výsluch maloletého dieťaťa nevykonal.
Neopomenutexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xredovšetkým rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aj vzťah dieťaťa k prostrediu, v ktorom tento rodič žije. Súd musí vziax xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxade s čl. 31 Dohovoru o právach dieťaťa treba vziať do úvahy právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu otca s maloletým dieťaťom, ktoré je v osobnej starostlivosti matky. Je nevyhnutné zaoberať sa širšími okolnosťami spojenými s touto novou skutočnosxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxa mužský prvok, ktorý je schopný pomáhať dieťaťu vhodnou formou aj so školskou prácou a nezastupiteľným spôsobom sa podieľať na jeho postupne sa vyvíjaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú zodpoxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxmal ignorovať ani pracovné vyťaženie a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Treba zdôrazniť, že rodič má právo sa s dieťaťom stýkaťx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx
xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa z tohto negatívneho vplyvu, súd po tomto zistení obligatórne (z dikcie "obmedzí", "zakáže") styk maloletého dieťaťa s rodičom obmedzí alebo ho aj zakxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x týmto rodičom a pod., než aké boli dohodnuté v dohode rodičov alebo určené skorším rozhodnutím súdu. Právna teória toto obmedzenie, ako aj zákaz styku pxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x OSP úpravu styku rodičov s dieťaťom podľa § 25 ods. 2 nemožno považovať za obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv. Ako uvádza aj judikatúra, súdxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxívne odlíšiť postup podľa § 38, podľa ktorého dochádza k obmedzeniu alebo pozbaveniu rodičovských práv. V takom prípade zákon pri splnení ostatných poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodnutí o rozvode. Ak by tak súd rozhodol a odvolaním bol napadnutý len výrok o rozvode manželstva alebo výrok o výchove dieťaťa, právoplatnosť nenadobuxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxolanie len proti výroku o výške výživného sa nedotýka ani výroku o styku rodičov s dieťaťom. Odvolanie, ktorým sa napáda len výrok o styku s dieťaťom, nemx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxnie § 25 ods. 4 upravuje osobitný druh zmeny pomerov spočívajúci v skutočnosti, že jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému roxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ale aj rozhodnutie o osobnej starostlivosti, pričom musí prihliadnuť aj na kritériá uvedené v § 24 ods. 3 a 4. Vzhľadom na to, že ide o fakultatívnu možnosxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxchto prípadoch je povinnosťou súdu, aby najprv podrobným spôsobom skúmal motívy rodiča, ktorý vychováva dieťa a má ho v osobnej starostlivosti, ktoré xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxm dieťaťa (a tak je to aj vtedy, ak je toto konanie len prejavom svojvôle a prehliadania významu spoluúčasti druhého rodiča na výchove dieťaťa), súd vždy xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxamné, že bezdôvodné bránenie maloletému dieťaťu v styku s rodičom, ktorému nebolo zverené do osobnej starostlivosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx všestrannom posúdení veci neboli splnené podmienky na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti podľa § 25 ods. 4, súd sa musí zaoberať otázkou, či aj xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xyslovenie obmedzenia alebo dokonca zákazu styku dieťaťa s týmto rodičom podľa § 25 ods. 3. Takéto rozhodnutie závisí najmä od záujmu maloletého dieťaťxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xni nemôže byť rozhodujúcou okolnosťou odôvodňujúcou obmedzenie alebo dokonca zákaz styku dieťaťa s druhým rodičom. Môže len zdôrazňovať naliehavú pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxiehal styk maloletého dieťaťa s týmto rodičom v minulosti, pokiaľ druhý rodič styk niekedy umožňoval, a ako tento styk pôsobil na maloleté dieťa (R 96/1xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxťaťa s druhým rodičom. Súd teda musí zisťovať, ktorý z rodičov poskytuje, alebo je predpoklad, že bude poskytovať, druhému rodičovi väčší priestor na vxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva rolu a dôležitosť druhého rodičia v živote dieťaťa a je presvedčený, že aj ten druhý je dobrým rodičom.
V odseku 5 zxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx blízkymi osobami môže byť aj predmetom dohody medzi rodičmi podľa § 25 ods. 1. Uvedenú problematiku rozoberalo aj rozhodnutie R 63/1965, podľa ktorého xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxnej domácnosti, ktorej dieťa nie je zverené do výchovy a ktorá nemá na styk s dieťaťom právny nárok, treba vychádzať z toho, že tu ide o obmedzenie rodičovxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko, akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým rodičom alebo iným príbuzným silné citové väzby, tieto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostredia, jeho duševný a citový rozvoj a pod. Súd však musí prihliadať aj na vek, zdravotný stav a pod. týchto príbuzných. Zároveň musí vziať do úvahy okrxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnským a filozofickým presvedčením. Súd musí so zreteľom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa uvážiť aj jeho názor podľa § 43.
Záujem xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxoré bude žiaduce zisťovať aj v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí.
Podľa § 349 TZ kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím, alebo vo veciaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxov s deťmi rozhodnutím o výchove maloletých detí v zmysle tohto ustanovenia. V predmetnom konaní sa vykonaným dokazovaním bezpečne preukázalo, že obvxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch viac opatrení od pohovoru s predsedom senátu, uloženia pokuty, ktorú zaplatila, až po uloženie ďalších pokút. Obvinená pripustila, že maloletého sxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vôbec. Bránila sa tým, že maloleté dieťa k otcovi nechce ísť a že mu ho nedáva na celú dobu určenú súdom preto, lebo dieťa bez nej nezaspí. Tiež tvrdila, že oxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxia obvinenej bol značne vysoký, keďže z výsledkov vykonaného dokazovania vyplynulo, že sústavne znemožňovala styk maloletého s otcom a robila tak úmyxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxelen rozsah neumožnených stykov maloletého s otcom, ale aj spôsob, ktorým podmieňovala umožnenie obmedzeného styku s dieťaťom kladením požiadaviek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xa obmedzovanie výkonu rodičovských práv a povinností otca dieťaťa. Také konanie má veľmi nepriaznivý vplyv na duševný a rozumový vývoj dieťaťa a nesmixxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Ak sa nedohodnú, môže súd aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov maloleté dieťa zverí do osobnej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd na návrh môže upraviť styk maloletého dieťaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia
§ 24, 26, § 28 a nasl., § 36 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 176, § 206 ods. 2 OSP;
x xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxry Súdu vyplýva, že aj keď záujmy detí a rodičov majú byť v rovnováhe, zvrchovaný záujem dieťaťa môže, podľa okolností konkrétneho prípadu, prevážiť nax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Európsky súd pre ľudské práva vo veci Elsholz proti Nemecku
Bolo by príliš odvážne tvrdiť, že národné súdy sú povinné dieťa vypočuť vždy, keď ide o práxx xxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Súd v tejto súvislosti vyzdvihol, že na začiatku odvolacieho konania mala dcéra sťažovateľa asi tri roky a desať mesiacov a v okamihu vynesenia rozsudxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxveru, že nebolo v záujme dieťaťa stýkať sa s otcom, pokiaľ by sa predtým rodičia nepokúsili vyriešiť svoje vlastné spory. Tiež vysvetlila, že výsluch dixxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xdvolací súd neprekročil mieru úvahy, keď sa v svojom rozhodnutí oprel o závery tejto psychologičky.
Európsky súd pre ľudské práva vo veci Sahin proti Nxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxktovať, kým rodičovská zodpovednosť (za riadnu výchovu detí) je prikázaná obom rodičom; preto takisto, pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxo právneho dôvodu na to, aby rodičovi, v ktorého priamej starostlivosti maloleté dieťa nie je, bol styk s ním zakázaný, resp. neprimerane obmedzený.
Ixxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxlektuje totiž skutočnosť, že akokoľvek možno považovať za prirodzené a žiaduce, aby dieťa bolo vychovávané svojimi rodičmi, nedá sa odhliadnuť od tohxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxodami, teda bytosťou, ktorej by sa malo dostať pri jej vývine to najlepšie, totiž to, aby uvedené atribúty nezostali prázdnymi slovami.
IV. ÚS 695/200x xxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxi zaužívané, nad záujem dieťaťa, ktorý je definovaný v čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa. Tieto modely, akokoľvek sú v mnohých prípadoch prínosné a použixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnych okolností daného prípadu a z nich vyplývajúceho záujmu dieťaťa, ktorý musí byť vždy prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa dexxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodobe najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Na tom nemôže nič zmeniť ani to, že rodičia nie sú schopní sa na takomto usporiadaní sxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxťaťa s rodičom, ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti, len na čas víkendov a prázdnin. Česká rodinnoprávna teória ho označxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxh vzájomnej rivalite, ale vyjadrením kvalitného a pozitívneho vzťahu rodičov k dieťaťu; to predpokladá toleranciu, vyspelosť a dobrú vôľu všetkých zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxlupracovať a nezapájať dieťa do svojich vzájomných problémov. Podľa názoru
Ústavného súdu ČR nie je v tomto prípade podstatná otázka, prečo rodičia nxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxvný súd v náleze z 20. januára 2005, sp. zn. II. ÚS 363/03, vyslovil, že školská dochádzka nemôže byť sama osebe dôvodom na výrazné obmedzenie styku otca s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxhove výraznejšie podieľal aj vzdelaný otec, teda mužský prvok, ktorý je schopný pomáhať dieťaťu vhodnou formou aj so školskou prácou a nezastupiteľnýx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxkej republiky vychádza síce z odlišnej právnej úpravy, uvádzame ho však pre komplexnosť výkladu o úprave styku s maloletým dieťaťom, keďže význam niekxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xiniteľom ovplyvňujúcim zdravý vývoj dieťaťa, ktorý sa zákonodarca rozhodol riešiť právnou úpravou styku rodičov s ich maloletými deťmi; považuje ho xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxecifických, neštandardných situáciách, a to najmä v prípadoch, keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxaťom aj pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo.
b) Zákonodarca preferuje dohodu rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom. O sxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxom obsah dohody o úprave ich styku s maloletým dieťaťom a nepredpisuje pre túto dohodu žiadne náležitosti a neukladá ani žiadne obmedzenia, ako ani neprxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xtázke nijako neobmedzuje.
Zákonná úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi preferujúca dohodu rodičov a až následné uplatňovanie rozhodovacej pxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxtavy.
Relatívna voľnosť pri formulovaní ustanovení o úprave styku rodičov s ich maloletými deťmi poskytuje rodičom podľa názoru ústavného súdu dostxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplatnil aj pri založení rozhodovacej právomoci súdu o tejto otázke, čo umožňuje súdu individuálne posúdiť podmienky a situáciu na úpravu styku dieťaxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxoru ústavného súdu k obmedzeniu práv rodičov, ale práve naopak, prostredníctvom tejto úpravy sa prispieva k ich garancii, a preto nemôže byť v nesúlade x xxx xx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxtkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi.
I. ÚS 238/05 (ÚS ČR)
Z pozitívneho záväzku štátu na poli ústavnej garancie a ochrany rodixxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxôd) vyplýva, že súdy sú povinné zverenými procesnými prostriedkami vytvárať predpoklady na urovnanie narušených vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxom spôsobil a kto na ňom má väčšiu či menšiu vinu, je však iluzórne si predstavovať, že právo, resp. súd môže svojou autoritou rozkazovať ľudským citom.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxtnosť vyplýva. Rozhodnutie súdu o zákaze styku nemožno chápať ako konečné "odpratanie" nepríjemného sporu. Z intenzity zásahu do základného práva poxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxli pasívne dovtedy, kým dieťa formálne dosiahne plnoletosť a predmet konania odpadne, prípadne dovtedy, kým sa samovoľne či inak zmenia pomery a jedna xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxm, najmä xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxobmedzuje. Orgány sociálnoprávnej ochrany a súdy, každý vo svojej pôsobnosti, preto musia aktívne skúmať, či dôvody tohto opatrenia trvajú, inými slxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxvým (možno ho začať aj bez návrhu, § 81 ods. 1 OSP), je naopak konaním ovládaným vyhľadávacou zásadou (súd je povinný vykonať aj iné dôkazy na zistenie skuxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxme dieťaťa zastávať (§ 178 OSP). Rozhodnutie o zákaze styku teda musia súdy spolu s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí využiť ako priestor na vytváraxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxatrení.
Podľa § 163 ods. 2 OSP má rodič právo kedykoľvek podať návrh na začatie nového konania o úprave styku so svojím dieťaťom, ak sa zmenia pomery.
IIxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm je umožniť aj rodičovi, ktorý s dieťaťom trvalo nežije, pravidelný a čo najširší kontakt, pretože je to práve množstvo času, v ktorom možno realizovať xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdou. Treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva.
Rozhodnutie súdu odmietajúxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxuácii, keď v dohľadnom čase nebolo možné očakávať dohodu rodičov ani rozhodnutie vo veci samej, nemôže byť odôvodnené len odkazom na skôr vydané predbexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xráv a práva na spravodlivý proces zaručených Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, musí byť rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxedbežné opatrenie v oblasti starostlivosti súdu o maloletých by skutočne malo byť len krátkodobým provizóriom, a nie z dôvodu neúmernej dĺžky konania xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxinný pri zaobstarávaní podkladov na meritórne rozhodnutie, teda napríklad aj znaleckých posudkov, postupovať čo najefektívnejšie a podniknúť dôslxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sú v opravnom konaní preskúmavané samostatne.
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xomerov trvalejšej povahy, alebo keby mu povinný uhradil nielen každodenné, ale aj iné potreby, mohol by tieto okolnosti posúdiť iba súd príslušný podľx x xx xxxxx xxx x xxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xmarenia styku s dieťaťom aj vtedy, keď tohto rodiča včas neinformoval o objektívnej prekážke (napr. o ochorení dieťaťa) brániacej uskutočneniu styku x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxčov treba posúdiť jednak z hľadiska prepravy rodiča do miesta styku a jednak aj z hľadiska účelnosti využitia vozidla v priebehu styku s dieťaťom. Pri vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxly.
R 12/1990
Z hľadiska podmienok prípustnosti dovolania podľa § 238 ods. 4 OSP úpravu styku rodičov s dieťaťom nemožno považovať za obmedzenie alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxťom z hľadiska prípustnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 238 ods. 4 OSP nemožno považovať za obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv a povinxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxní, že dovolaním napadnutým rozsudkom bolo rozhodnuté o priznaní rodičovských práv a povinností. Pokiaľ právna úprava vyníma z neprípustnosti dovolxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaťa. Spôsobilým predmetom dovolacieho konania je len také rozhodnutie, resp. rozsudok, ktorý je vydaný v osobitnom konaní vo veci starostlivosti súdx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dieťaťa (staršiemu ako 16 rokov) v určitom konkrétne vymedzenom rozsahu vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa (§ 29 ods. 1 ZR). Aj keď úprava styku rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxania (resp. z hľadiska výnimky z neprípustnosti dovolania podľa § 238 ods. 4 OSP) má príslušnú relevanciu, len ak sa týka maloletého rodiča.
R 46/2007
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxodencami, avšak kontakt a stretávanie sa s nimi nie sú prirodzeným a bežným prostriedkom upevňovania a udržiavania ich vzťahov, ale sú obmedzované a mixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x každom prípade súd musí skúmať, či takáto úprava je v záujme dieťaťa, či si to vyžadujú pomery x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxolo umožnené stretávať sa aj s týmito osobami.
9 CoP/15/2007 (Krajský súd Žilina):
§ 26
K § 26
Úprava § 26 obsahovo vychádza z ustanovenia § 28 prx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxiada na okolnosti, ktoré by len prípadne mohli v budúcnosti nastať. Ak by sa v čase po rozhodnutí o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohode rodxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxvinností. Zmena pomerov môže zahŕňať tak zmenu pomerov na strane niektorého z rodičov (strata zamestnania, závažné ochorenie a pod.), ako aj zmenu pomxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxvažnú, nie zmeny krátkodobého charakteru. Malo by ísť o podstatné zmeny v tých skutočnostiach, ktoré tvorili skutkový základ rozhodnutia o výkone rodxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxhliadať na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby a stabilitu výchovného prostredia, ako aj na právo maloletého dieťxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xbsahuje aj ustanovenie § 25 ods. 4. Ak by išlo o zmenu dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom, súd postupuje podľa § 78.
Záujem maloletého na zachovaní stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xk by tento faktický stav bol vyvolaný bezdôvodným nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Maloletý sám nemôže úplne posúdiť, aké výchovné opatrenie je v xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxť. Ak je na vyslovenie záveru povolaný súd, musí tak urobiť po dôkladnom zistení všetkých skutočností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať výcxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú, preto aj v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxspelosti. V každom prípade, či už by súd na názor maloletého dieťaťa prihliadol alebo by ho pri rozhodovaní nezohľadnil, je nutné, aby sa s tým v odôvodnexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxo dokazovanie by nemalo ďalší negatívny vplyv na duševný stav a rozvoj dieťaťa, keďže záujem maloletého dieťaťa by nemal byť len tým, čo musí súd vziať do xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Ako bolo judikované aj v R 97/1967, zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa alebo súdom schválenej dohody rodičov x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxkle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Keďže ide o vec starostlixxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxa. Konanie možno predĺžiť, len ak z vážnych dôvodov a z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy. Konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov. Kxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxtníci nenavrhli. Novela Občianskeho súdneho poriadku č. 384/2008 Z.z. zaviedla s účinnosťou od 15. októbra 2008 novú poslednú vetu v § 176 ods. 3 OSP, poxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxedpisy
§ 88 ods. 1 písm. c), § 154, § 155 ods. 3, § 163, § 176 a nasl. OSP.
Judikatúra
Ak sa rodičia maloletého dohodli už skôr na tom, ktorý z nich bude mxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxne dosiahnuť intenzitu zmeny pomerov vo všetkých ich aspektoch.
IV. ÚS 14/2000 (ÚS ČR)
Aj v prípade, ak je u otca priaznivé prostredie na výchovu maloxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx zvyknúť a priľnúť k nemu, aby premiestnením do nového prostredia nebol ohrozený jeho ďalší vývoj.
R 21/1965
V konaní začatom na návrh jedného z rodičxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxloletého. Základom pre nové určenie výživného otca, ktorý je vo výkone trestu, je celkový príjem, ktorý otec dosahuje.
R 41/1965
Zmena pomerov odôvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xbčana.
Rozhodujúcim hľadiskom na úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a v jeho záujme nie je, aby bolx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
R 97/1967
Len záujem na zodpovednom vykonaní dôkazu znalcom z odboru pedopsychológie neodôvodňuje, aby sa v rámci konania o návrhu na zmenu výchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx posúdiť vplyv výchovného prostredia u tohto rodiča na maloleté dieťa).
R 26/1970
Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxna takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 OSP.
R 45/1997
§ 27
K § 27
Snúbenci podľa § 6 ods. 3 pri uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxiskom,
b)
si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c)
priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň axx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.
Ak teda jeden z manželov prijal podľa § 6 ods. 3 písm. a) priezvisko druhého manžela ako spoxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx manželstva.
V prípade, ak manžel prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň v poradí uvedené ako druhé priezvisko si ponecxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Oproti predchádzajúcej právnej úprave došlo teda k predĺženiu lehoty na zmenu priezviska z lexxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxistenčné problémy a zmena priezviska, hoci aj zamýšľaná, môže byť vecou s nižšou prioritou.
Rozhodnutie, či si manžel, ktorý pri uzavretí manželstxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxo manžela, je to jeho právo, nie povinnosť. Druhý manžel ho preto nemôže k zmene priezviska žiadnym spôsobom nútiť ani mu v rozhodnutí zmeniť si toto priexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxzvode manželstva právo na jeho zmenu, oznámenie musí urobiť na príslušnom matričnom úrade, ktorým je matričný úrad, na ktorom bolo manželstvo zapísanx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezviska zoberie matričný úrad na vedomie (o zmene nerozhoduje, ani nepodlieha povoleniu) a túto zmenu zapíše do knihy manželstiev, pokiaľ mu je zrejmá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxtaní času sa postupuje podľa § 122 OZ.
Manžel, ktorý v uvedenej lehote oznámil matričnému úradu, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko, resp. že uxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xreukazu.
Ustanovenie § 27 pamätá len na prípady zániku manželstva rozvodom. Vyplýva to aj zo systematiky zákona, keďže uvedené ustanovenie je zaradxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mŕtveho. Ak súd vyhlásil manželstvo za neplatné, toto manželstvo sa podľa § 16 ods. 1 považuje za neuzavreté a k zmene priezviska na priezvisko, ktoré max xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa
§ 24, 25, 36, 78 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 88 ods. 1 písm. c), § 154, § 155 xxxx xx x xxxx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
K § 28
Zákon č. 265/1949 Sb. v § 52 ustanovoval, že maloleté deti sú v rodičovskej moci. Rodičovská moc sa vzťahovala len na deti maloleté a za deti sa povxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxoré patrili rodičom voči deťom, bol vymedzený v druhej hlave prvej a tretej časti tohto zákona. Ak rodičia nemohli vykonávať rodičovskú moc, ustanovil xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xebol nažive, nebol známy alebo svojprávny, rodičovská moc patrila druhému rodičovi. To isté platilo, ak bol jeden z rodičov pozbavený rodičovskej mocxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxu rodičovskej moci a súd po zhodnotení záujmov dieťaťa a dôvodov, pre ktoré otec otcovstvo neuznal, rozhodol, či mu rodičovská moc patrí, alebo nie. Rodxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine nahradil dovtedajší pojem aj obsah rodičovskej moci novou právnou úpravou, a to právami a povinnosťami rodičov. Dôvodovx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a nie z vrchnostenského postavenia založeného na "moci rodičov". Vzhľadom na novú systematiku tohto zákona bola úprava vyživovacej povinnosti rodičxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xúčasná právna úprava zaviedla jednotný termín, a to rodičovské práva a povinnosti. Rovnako nazvaná prvá hlava druhej časti systematicky upravuje zloxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxa a povinnosti majú rodičia len vo vzťahu k maloletému dieťaťu a vznikajú priamo zo zákona narodením dieťaťa. Odsek 1 uvádza obsah rodičovských práv a poxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx maloletého dieťaťa,
-
správa majetku maloletého dieťaťa.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxužíva zákon napríklad v § 19, 29, 36, § 37 ods. 3, § 44. Osobná starostlivosť je len elementárnou zložkou výchovy a starostlivosti o maloleté dieťa v širšox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxčovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia v rovnakom rozsahu, pričom je irelevantné, či sú rodičia dieťaťa manželmi, alebo nie, resp. podľa ktorxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtov, napríklad z čl. 16 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Keďže osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia, však neznamená, že ich výkon musia rodičia uskutočňovať vždy spolu. Existencia dohody pri výkone rxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxých práv a povinností, na návrh niektorého z nich rozhodne súd podľa § 35. Uvedené ustanovenie zároveň obsahuje aj exemplifikatívny výpočet tzv. podstxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí dieťa do osobnej starostlivosti. Výkon rodičovských práv a povinnosxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtého dieťaťa, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.
V prípadoch predpokxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxsť na právne úkony v plnom rozsahu, takisto ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, rodičovské práva a povinnosti vykonáva v plnom rozsahu druhý rodič. Úpravu výkonu rodičovských práv a povxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxtí súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností tieto zostávajú obidvom rodičom zachované.
Súd podľa § 29 môže priznať rodičovské práva a povixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa.
Súvisiace ustanovenia
§ 24, § 29 až 33, § 36 až 38, § 56 a nasl. ZR;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x rodičov, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Pre súd, na ktorom bolo začaté konanie o pozbavení (obmedzení) spôsobilosti na právne xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxávne úkony aj súd starostlivosti o maloleté deti. Vzhľadom na to, čo už bolo povedané, pokiaľ ide o účastníkov konania, súd starostlivosti o maloleté dexx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxíkov konania.
Ak je vyslovené pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ ide o občana, ktorý má maloleté deti, právoplatný rozxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxičovské práva nepatria tomu z rodičov, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Pre súd, na ktorom bolo začaté konanie o pozbavení (obmedxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx obmedzení spôsobilosti na právne úkony aj súd starostlivosti o maloleté deti. Vzhľadom na to, čo už bolo povedané, pokiaľ ide o účastníkov konania, súd xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie maloletých detí ako účastníkov konania.
Ak je vyslovené pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ ide o občana, ktorý má maxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxké práva a povinnosti majú obidvaja rodičia. Ak jeden z rodičov nežije, je neznámy alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, rodičovské prxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxobúda dovŕšením osemnásteho roku veku, a teda podľa § 28 ods. 3 nemá ani rodičovské práva a povinnosti. Pred dosiahnutím osemnásteho roku veku sa plnolexxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xráva a povinnosti. Ako sa uvádza v dôvodovej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxoň čiastočne rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti podľa § 29 a zároveň rozhodnúť o zverení dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti podľa § 3xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxodli.
Ak by sa narodilo dieťa a napríklad obidvaja rodičia by boli maloletí, a teda nemali by spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo ak by sa xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxčovania výchovy dieťaťa, jeho zastupovania a spravovania jeho majetku. Keďže poručník nie je povinný osobne sa o maloleté dieťa starať, maloleté dieťx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxostlivosti podľa § 29 ods. 1.
Aj v prípade, ak súd prizná maloletému rodičovi dieťaťa rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivostxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxý na právne úkony, ak mu nebolo do rodičovských práv a povinností zasiahnuté podľa § 38, alebo poručník ustanovený podľa § 56.
Absencia legálnej definxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxžovať bežnú, každodennú starostlivosť o osobu dieťaťa a osobný dohľad nad maloletým.
Podľa § 9 OZ majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx tohto ustanovenia spôsobilosť, nešlo by však o spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, čo je podmienkou na vznik rodičovských práv a povinností zaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxe o oprávnenie maloletého rodiča na prevzatie výživného), a preto podľa nášho názoru v pochybnostiach treba pojem "osobná starostlivosť" vykladať exxxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxvodu má rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu.
Konanie o priznanie rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti je konaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xoplatkov a miestne príslušným súdom je okresný súd, v obvode ktorého má maloletý (nie maloletý rodič, ale maloleté dieťa) na základe dohody rodičov alexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxkých práv a povinností. Maloletý xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a teda vyrastanie v rodinnom prostredí v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. Súd by mal preto pri zisťovaní, či bude výkon práva podľa § 29 v záujme maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x priznaní rodičovských práv a povinností súd zároveň rozhodne o ustanovení opatrovníka na spravovanie jeho majetku, pre ktorého je zároveň zavedená lxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x3, 34, § 36 ods. 1, § 56 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 81, § 88 ods. 1 písm. c), § 176 a nasl. OSP.
§ 30
K § 30
Ustanovenie § 30 obsahovo vychádza z právnej xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxých slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.), podľa ktorého nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xresvedčením.
Ak by medzi rodičmi došlo k nezhode, pokiaľ ide o náboženskú výchovu detí, bolo by to treba posudzovať ako podstatnú vec súvisiacu s výkoxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnúť súd podľa § 35. Vzhľadom na charakter tohto problému by sa však rodičia mali usilovať o dosiahnutie vzájomnej dohody, keďže prenesenie bremexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxtupovať v súlade s ustanovením § 43 ods. 1. Podľa § 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností o náxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xýchove rozhoduje samo.
Rozhodujúca úloha rodičov pri výchove dieťaťa je zakotvená aj v čl. 9 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého štáty, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxeho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v príslušnom konaní určia, že také oddelenie je potrebné v záujme dieťaťa. Také určenie môže byť nevyhnutnéx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxovoru štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm zmyslom ich starostlivosti musí byť pritom záujem dieťaťa.
Výchova dieťaťa je v najširšom slova zmysle starostlivosť o jeho telesný, duševný, ducxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xieťaťa má smerovať k
-
rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom objeme;
-
výchove zameranej nx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx na posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu;
-
výchove zamerxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx rozvoj svojej osobnosti potrebuje lásku a porozumenie. Všade tam, kde je to možné, musí vyrastať v starostlivosti a pod zodpovednosťou svojich rodičox x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxy, podľa ktorej v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxine pamätá vo viacerých ustanoveniach. Porušovanie povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich prxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xôbec, alebo nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxví výkonu rodičovských práv. Súd môže pre negatívne správanie rodiča obmedziť alebo zakázať styk s maloletým dieťaťom podľa § 25 ods. 3. Správanie rodixx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxaním ohrozoval alebo narušoval riadnu výchovu maloletého, súd by mohol rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia podľa § 37. Záujem maloletého dieťaťx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdľa § 54.
Zvádzanie osoby mladšej ako 18 rokov k záhaľčivému alebo nemravnému životu, ako aj umožnenie tejto osobe viesť záhaľčivý alebo nemravný živxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 TZ.
Miera dohľadu, ktorý je rodič povinný vykonávať nad dieťaťom, je však určovaná predovšetkým vekxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xo najväčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba a svoje konanie. Preto je nevyhnutné dať dieťaťu aj "voľný priestor", bez ktorého by nebol možný pozixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxti. Oproti predchádzajúcej právnej úprave, ktorá manželovi, ktorý nie je rodičom dieťaťa, avšak s ním žije v spoločnej domácnosti, ukladala povinnosx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ktorá novelou (zákonom č. 91/1998 Sb.) zaviedla identické znenie. Podľa názoru viacerých autorov je však irelevantné, či je súčinnosť pri výchove dexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxi spoločne a bližšie nešpecifikuje, či túto povinnosť treba chápať len vo vzťahu k deťom pochádzajúcim z tohto manželstva, alebo aj k deťom nevlastným. xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx však právo dieťa zastupovať ani spravovať jeho majetok a nevzniká mu ani vyživovacia povinnosť k dieťaťu. Podľa § 71 ods. 1 má však ako manžel vyživovacix xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x2 ods. 2 druhá veta dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Povinnosť manžela, ktorý nie je rodičom dieťaťa, podieľať sa na výchove dieťxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona o rodine sa navrhovalo rozšíriť povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 aj na druha či družku rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Gestorský výbor NR SR však takéto znenie odporučil, podľa nášho názoru správne, neschváliť. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, ak s ním žije v domácnosti, sa na výchove dieťaťa môže podieľať, nemá však takúto zákonnú povinnosť, a teda len z pasivity, resp. neúčasti na výchove nemxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xokiaľ sa konanie týka opomenutia starať sa o výchovu maloletého dieťaťa, môže sa druh, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa, dopustiť trxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xovinnosť vychovávať dieťa vyplývajú z rozhodnutia súdu, predbežného opatrenia národného výboru alebo opatrenia ústavu, vydaných podľa predpisov zxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxona (teraz § 211 TZ - pozn. aut.) vyplýva, že trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže sa môže dopustiť ktokoľvek, kto koná spôsobom predvídaxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxadu, že rušivo zasahuje do výchovy dieťaťa, a tak vytvára prostredie a podmienky, ktoré umožňujú dieťaťu viesť záhaľčivý alebo nemravný život a vydáva xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xx však druh, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičom maloletého dieťaťa, nestará o jeho výchovu (napr. o jeho riadnu školskú dochádzku a do výchovy dixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xx xxxxž podstata konania týka zanedbania riadnej výchovy dieťaťa a dozoru nad ním, ako páchatelia tohto trestného činu prichádzajú do úvahy iba tí, ktorí zanxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrevzatú na základe dohody s osobou, ktorá má povinnosť o dieťa sa starať a vychovávať ho.
Odsek 3 je tzv. finálnou, resp. účelovou právnou normou, keďžx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxhrozenie zdravia, dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývoja dieťaťa. Zákonodarca vychádzal z čl. 16 Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxkom na svoju česť a povesť. Podľa čl. 19 tohto Dohovoru štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky potrebné zákonodarné, správne, sociálnx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním počas doby, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx predpisy
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxh dieťaťa (oznámenie č. 209/1992 Zb.);
zásada 6 a 7 Deklarácie práv dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxaťa, dopustiť trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. a) TZ (teraz § 211 TZ - pozn. aut.) vtedy, ak jeho právo a povinnosť vycxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe, resp. zákona o pestúnskej starostlivosti.
Nie je však v rozpore s právnym poriadkom, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa v náhradnej rodinnej vxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxaťa druhovi počas neprítomnosti rodiča v domácnosti a pod. Ak nie sú pochybnosti o prejavenej vôli dozerať na dieťa (§ 35 ods. 1 OZ), každému, kto takouto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxý okolnostiam prípadu. Zanedbanie aj takejto povinnosti by mohlo prípadne naplniť skutkovú podstatu trestného činu podľa citovaného zákonného ustaxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xieťaťa, ak ten vzhľadom na svoju zákonnú povinnosť pomáhať pri výchove detí svojej manželky prevzal výslovne alebo mlčky povinnosť v určitom rozsahu sx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráv a povinností [§ 28 ods. 1 písm. b)]. Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia, a teda obidvaja rodičia majú právo a povinnosť zastupovať mxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvajú obidvaja rodičia, jeden z nich môže zastúpiť maloleté dieťa v bežných veciach aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia druhého rodiča. Ak by xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxenky na postup podľa § 35 (porovnaj R 17/1968).
Podľa § 9 OZ maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žiadne odstupňovanie rozsahu tejto spôsobilosti v závislosti od veku maloletého, ako to bolo v ustanoveniach § 11 a 12 Občianskeho zákonníka č. 141/19xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xiesty rok, bol sám spôsobilý len na právne úkony, ktoré boli výlučne na jeho prospech, a na uzavieranie zmlúv, pri ktorých sa plnilo hneď pri ich uzavretí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxsná právna úprava vychádza zo zásady primeranosti právneho úkonu rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku maloletého ako objektívneho krxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xx xxxx x xxx x xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx samo urobilo právny úkon, na ktorý nie je podľa § 9 OZ alebo podľa iného zákonného ustanovenia spôsobilé, takýto právny úkon by bol podľa § 38 ods. 1 OZ absoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšiemu ako 16 rokov uzavretie manželstva podľa § 11, tento maloletý je spôsobilý na vykonanie vyhlásenia o uzavretí manželstva.
Podľa § 476d OZ malolxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xx. o umelom prerušení tehotenstva je žena, ktorá dovŕšila 16 rokov, spôsobilá písomne požiadať o umelé prerušenie tehotenstva. Ak bolo žene vo veku od 1x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxkov, možno umelo prerušiť tehotenstvo len so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy.
Podľa § 11 ods. 2 ZP spôsobilxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká dovŕšením 18 rokov veku, dovtedy za ňu konx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxsti dieťaťa na právne úkony v plnom rozsahu. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxvské práva a povinnosti nemá ten z rodičov, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, nemôže byť ani maloletý rodič zákonným zástupcom svoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo rodiča ustanoví poručníka podľa § 56. Súhlas maloletého rodiča aj napriek skutočnosti, že nevykonáva rodičovské práva a povinnosti, a teda nie je ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v § 102, keď nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva podľa § xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx na jeho zastupovanie. Súd obligatórne ustanoví maloletému dieťaťu poručníka, ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu roxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xtorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a určíx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xbidvoch rodičov zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok trvá aj po úprave pomerov podľa § 24. Rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachoxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxé dieťa. Vo všetkých podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností by sa však rozvedení manželia mali dohodnúť. Ak by sa o týxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvosti podľa § 45 alebo do pestúnskej starostlivosti podľa § 48 vzniká osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, axxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupcami maloletého dieťaťa, právo dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach, t.j. súvisiacich s osobnou starostlivosťou o dieťa, už xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxzhodovať o podstatných záležitostiach dieťaťa a v týchto veciach ho aj zastupovať.
Právo a povinnosť zastupovať maloleté dieťa nie je teda neobmedzxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxm istým rodičom navzájom, nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa žiadny z rodičov a súd obligatórne ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý hx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu záujmov objektívneho charakteru.
Ustanovenie odseku 2 určuje podmienky, za ktorých je vylúčené, aby rodičia ako zákonní zástupcovia zastupovalx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ktorými sú spojené hmotnoprávne účinky (porovnaj R 4/1982). Existencia možnosti rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletými deťmi je badateľná najmä x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xde teda predovšetkým o konania, kde sú účastníkmi okrem rodičov aj ich maloleté deti.
Kolízny opatrovník ustanovený súdom sa v rozsahu, v akom je opráxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xozsahu, v akom je sám oprávnený za maloletého konať (pozri tiež R 17/1987).
Kolízneho opatrovníka súd obligatórne ustanoví xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxávnom úkone zastupovať. Prvý prípad predpokladaný v odseku 3 je situáciou, ktorá zároveň odôvodňuje ustanovenie poručníka maloletému dieťaťu podľa x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka. Tohto kolízneho opatrovníka ustanoveného podľa § 31 ods. 3 však treba odlišovať od osobitne ustanovexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xoručník neujme svojej funkcie, a to na účely uskutočňovania neodkladných úkonov v záujme maloletého. Nie je vylúčené, že tak kolíznym opatrovníkom, axx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxpokladá existenciu vážnych dôvodov na strane zákonného zástupcu znemožňujúcich zastúpenie maloletého dieťaťa v konaní alebo pri určitom právnom úkxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxeťa z uvedených vážnych dôvodov nemôže zastúpiť ani jeden z nich. Dôvodová správa ako príklad uvádza hospitalizáciu jediného žijúceho rodiča a pod.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutia, predovšetkým ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na účely ktorého bol ustanovený.
Ustanovenie § 31 neobsahuje ani exemplifxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxán sociálnoprávnej ochrany detí. Ustanovenie § 73 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele do pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxx x1, § 91 ods. 3, § 101 ods. 1 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 8, 9, 26, § 27 ods. 1 OZ.
Judikatúra
Zo situácie, keď je tu otec dieťaťa a zároveň jeho zákonný záxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxona o rodine (u nás tiež § 45 ods. 1 - pozn. aut.) a ktorá je podľa súdneho rozhodnutia oprávnená dieťa zastupovať len v bežných veciach, nemožno v žiadnom pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Pri smrti jedného z rodičov je potom nositeľom rodičovskej zodpovednosti druhý rodič, ktorý práva a povinnosti z nej vyplývajúce xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xo výchovy podľa § 45 zákona o rodine. Analogická aplikácia § 49 zákona o rodine (u nás § 35 - pozn. aut.) na takto zistený skutkový stav veci je nielen v extréxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx
xI. ÚS 157/01 (ÚS ČR)
Vzhľadom na to, že zákonné zastupovanie maloletých detí rodičmi nebude v konaní o rozvod prichádzať do úvahy, lebo by mohlo dôjsť k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxx1966
V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, nie je nutné vyjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa oxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xákona o rodine (teraz § 35 - pozn. aut.).
R 17/1968
Pri podaní návrhu na súdny výkon rozhodnutia na vymáhanie výživného maloletého dieťaťa od rodiča mxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxí byť maloletému účastníkovi konania ustanovený opatrovník. Napríklad ak povinný rodič podal návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia s tým, že vymáhaxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x tomto rozsahu môže aj maloletý navrhovateľ sám splnomocniť advokáta ako svojho zástupcu.
R 30/1976
Pri tzv. prémiovom sporení mladých vzniká vklaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxémiového sporenia.
Pokiaľ za účastníka prémiového sporenia ukladajú svoje peniaze na jeho vkladnú knižku rodičia alebo iné osoby, ide spravidla o daxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xakého daru.
R 13/1981
Pri vymáhaní pohľadávky na výživné je teda oprávneným maloleté dieťa a povinným je rodič, ktorý má výživné platiť. Pri zastupoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xežného výživného pre maloleté dieťa od rodiča zastupoval dieťa druhý rodič. Ak však pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia dôjde k stretu záujmov medzi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxý je potom povinný dieťa zastupovať v rozsahu, ktorý určí súd, aby ochrana záujmov dieťaťa bola plne zaistená, a to bez ohľadu na prípadné iné záujmy niekxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xds. 2 zákona o rodine (teraz § 31 ods. 2 - pozn. aut.) (porov. "žiadny z rodičov") možno vyvodiť, že z možnosti zastupovať maloletého sú spravidla vylúčenx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxpadne len jedného z nich. Nie je preto možné, aby maloleté deti zastupoval v konaní pred štátnym notárstvom v prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k stretu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxujmami maloletých detí navzájom, zastupoval každé z nich jeden z rodičov, a to ani v prípade, ak nie je daná možnosť stretu medzi záujmami maloletých a záxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxl ustanovený opatrovník.
R 4/1982
Ak ide o niekoľko maloletých detí, ktoré majú toho istého zákonného zástupcu, možno im ustanoviť toho istého (spoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xtret záujmov medzi záujmami maloletých detí navzájom, treba ustanoviť každému z nich iného opatrovníka.
R 4/1982
Ustanovenie § 37 ods. 2 zákona o roxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xáujmov medzi rodičmi a deťmi alebo medzi deťmi navzájom, sa týka zastupovania maloletých detí predovšetkým v prípadoch, kde postavenie občana ako ich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx4 zákona o rodine (teraz § 110 - pozn. aut.) sa ustanovenia Občianskeho zákonníka použijú vtedy, ak zákon o rodine nestanovuje inak. Ustanovenie § 37 odsx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstupovali svoje maloleté deti, a to bez ohľadu na to, či ide o zastupovanie v konaní (v občianskom súdnom konaní, v konaní pred štátnym notárstvom a pod.) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx súd ustanoví osobitného zástupcu v prípade, ak došlo k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretu záujmov tých, ktorí sú xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxania, zastupovať druhý rodič. Tomuto maloletému dieťaťu treba ustanoviť kolízneho opatrovníka.
R 2/1984
Opatrovník ustanovený podľa § 37 ods. 3 Zx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxx.); tohto opatrovníka treba ustanoviť osobitne, priamo v konaní x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxťaťa v konaní.
R 50/1985
V konaní proti mladistvému obvinenému, ktorý nenadobudol spôsobilosť na právne úkony dovŕšením osemnásteho roku veku alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxedených v § 37 ods. 2 ZR (teraz § 31 ods. 2 - pozn. aut.) a § 78 ods. 1 cit. zákona (teraz § 56 - pozn. aut.) nemôže vykonávať žiadny z rodičov takého mladistvéhox xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xožiadať príslušný súd o jeho ustanovenie. Do času, než bude opatrovník mladistvému ustanovený, nemožno v trestnom konaní robiť tie úkony, na ktorých sx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa § 31 ods. 2 a 3 - pozn. aut.) a podľa § 29 ods. 2 OSP môže splnomocniť inú osobu na zastupovanie účastníka v tom rozsahu, v akom je oprávnený za účastníka koxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxsu s nasťahovaním rodiča do bytu k dieťaťu, ktoré je výlučným nájomcom tohto bytu.
26 Cdo 503/2000 (NS ČR)
Z ustanovenia § 26 OZ vyplýva, že ak fyzické oxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkony a za ktoré z tohto dôvodu konajú ich zákonní zástupcovia, sú okrem iných maloleté deti. Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje záxxx x xxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxorýkoľvek z rodičov, ktorý je nažive, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nebol pozbavený rodičovskej zodpovednosti (výkonu rodičovských pxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxloletého dieťaťa a jeho rodičov ustanovil súd maloletému dieťaťu za zástupcu, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať v určitom konaní alebo pri určitom xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx/1986). Funkcia tohto opatrovníka zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bol opatrovník ustanovený za zástupcu maloletého dieťaťa, alebo skončením príslxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx za maloleté dieťa konať, stáva zástupcom maloletého dieťaťa namiesto rodiča (rodičov); len kolízny opatrovník je potom oprávnený a povinný maloleté xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxovuje kolízneho opatrovníka súd príslušný na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, a nie procesný súd, ktorý je príslušný rozhodovať o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxnnosť spravovať majetok dieťaťa vyplýva z neúplnej spôsobilosti na právne úkony maloletých, keďže podľa § 9 OZ maloletí majú spôsobilosť len na také prxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx považuje za osobitný prípad zákonného zastúpenia maloletého. Ustanovenia upravujúce správu majetku maloletého sa teda netýkajú majetku, ktorým je xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovať veci dieťaťa. Pod uvedenú široko koncipovanú povinnosť spadala aj správa majetku maloletého, avšak zákon neupravoval žiadne ďalšie zásady, povxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxnom č. 91/1998 Sb.), aj tvorcovia nového slovenského zákona inšpiráciu pre úpravu pravidiel správy majetku maloletého našli v zákone č. 265/1949 Sb. o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxik tejto povinnosti je určujúca existencia majetku maloletého. Pokiaľ maloletý nadobudne majetok, zo strany obidvoch rodičov (pokiaľ nevykonáva roxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx spôsobilý sám maloletý. Zákon upravuje aj spôsob, akým má byť správa majetku maloletého zo strany rodičov vykonávaná. Náležitá starostlivosť je objexxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxetkových záujmoch dieťaťa.
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich so správou majetku dieťaťa, na návrh niektorého z rodičov rozxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx súdu (§ 28 OZ). Typickými podstatnými vecami, resp. aj vecami, ktoré nie sú bežné, sú dispozície nehnuteľnosťami. Či je konkrétna vec bežná, t.j. či nepxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnovujú žiadne kritériá pre rozlišovanie bežných vecí a vecí, ktoré tento rámec presahujú.
Ak plynú zo správy majetku maloletého dieťaťa výnosy (napxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxe potrieb rodiny. Aj napriek tomu, že odsek 2 druhá veta ustanovuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom zostáva zachovaná, keď sa výnosy z majetku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxení rozsahu vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu. Súd však nemôže konštatovať, že z dôvodu uspokojenia potrieb dieťaťa výnosmi z jeho majetku došxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa však rodičia môžu použiť aj na iné účely, ak súvisia s náležitou starostlivosťou o majetok maloletého dieťaťa (oprava, údržby, investície a pod.). Aj xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaťa použiť, pokiaľ sú uspokojené odôvodnené potreby dieťaťa, aj na uspokojovanie potrieb rodiny, avšak pri zachovaní kritéria primeranosti rozsahux xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxej ekonomickej a sociálnej úrovne rodiny.
Ako sa zdôrazňuje v dôvodovej správe, odsek 3 vychádza zo zásady, že na základný majetok dieťaťa (kmeňový mxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrelomenie tejto zásady je možné len pri vzniku hrubého nepomeru medzi majetkovými pomermi osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx potrieb rodiny. Keďže však takéto použitie majetku maloletého dieťaťa spravidla nebude bežnou vecou, podľa § 28 OZ bude na nakladanie s majetkom malolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnoletosť a týmto dňom nadobúda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Dochádza k zániku rodičovských práv a povinností vrátane práva a povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxutia plnoletosti dieťaťa. Dieťaťu plnoletosťou vzniká právo na vydanie jeho majetku, ktorý bol rodičmi spravovaný. Zákon neupravuje spôsob ani formxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxladanie s majetkom, prípadne súvisiacich so správou majetku a pod.). Vo väčšine prípadov dieťa plnoletosťou nadobúda právo na disponovanie svojím maxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Doterajšia právna úprava neupravovala vyúčtovaciu povinnosť rodičov, nxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxk (imanie) maloletého dieťaťa. Rodičom alebo osobám, ktoré xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobnej starostlivosti, ako aj pestún sú oprávnení a povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa len v bežných veciach. Ide o majetok, ktorý bezprosxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, aj keď ustanovenia § 45 ods. 5 a § 50 ods. 2 odkazujú aj na primerané použitie § 32. Ak by rodičia maloletého dieťaťa sami poverili správou majetku dieťaťa xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xýkajúce sa správy jeho majetku aj v takomto prípade smeruje výlučne len voči rodičom.
Podľa ustanovenia § 33 ods. 6 záverečný účet zo správy majetku dixxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx poručník povinný predložiť súdu záverečný účet zo správy majetku maloletého dieťaťa najneskôr do dvoch mesiacov po zániku svojho poručníctva. V uvedxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxe správy majetku zo strany rodičov sa však neviaže len na dosiahnutie plnoletosti dieťaťa. Aj pred dosiahnutím plnoletosti dochádza k zániku práva a poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxtia o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 38 ods. 1, rozhodnutia o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 38 ods. x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xieťaťa zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia zostávajú zachované. V danej súvislosti poukazujeme na § 114 OZ, podľa ktorého, ak ide o prxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti však premlčacia lehota začína plynúť.
Súvisiace ustanovenia
§ 29 ods. 2, § 31, § 33 až 35, § 38, § 45 ods. 4 a 5, § 50 ods. 1 a 2, § 56 ods. 1 ZR;
Súvisiace xxxxxxxx
x xx xx xxx xxxx x xxx x xxxxx xxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa opýtať druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajetkový opatrovník je opatrovníkom hmotnoprávnym a ide o opatrovníctvo dlhodobého charakteru.
Súd môže fakultatívne maloletému dieťaťu ustanoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu jeho majetku. Podmienkami na ustanovenie majetkového opatrovníka v zmysle § 33 ods. 1 sú: existencia majxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku maloletého dieťaťa. Dôvody na ustanovenie majetkového opatrovníka môžu mať subjektívny cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní používajú na iný účel, ako je uvedené v § 32 ods. 2 a 3, najmä na uspokojovanie svojich potrieb a pxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxeťaťa, dlhodobé ochorenie, neprítomnosť a pod.
V prípade, ak rodičia nevedia alebo nemôžu spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starosxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxť aj inú osobu, u ktorej je predpoklad, že majetok maloletého dieťaťa bude spravovať s náležitou odbornou starostlivosťou v záujme maloletého dieťaťax x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaťu nie je existencia rozhodnutia o obmedzení rodičovských práv a povinností. Ak by boli záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so správou jeho majetku oxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxacich so správou majetku dieťaťa. V zmysle § 28 ods. 3 druhá veta, ako aj § 39 ods. 1 rodičovské práva a povinnosti by v plnom rozsahu vykonával druhý rodič. xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx by dôvody na obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností na strane obidvoch rodičov, súd by v rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv a poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xovinností podľa § 38 ods. 2, ustanovením majetkového opatrovníka dochádza vždy k faktickému obmedzeniu rodičovských práv a povinností.
V prípade, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxo dieťaťa, aby zároveň podľa § 38 ods. 1 rozhodol o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností.
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xávrhu.
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) ZSP konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov. Na konanie je miestne príslušný okresný súd, v obvode ktorého má mxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xamej rozhoduje súd formou uznesenia (§ 176 ods. 1 a 2 OSP), proti ktorému je prípustné odvolanie. Dovolanie podľa ustanovenia § 238 ods. 4 a § 239 ods. 3 OSP xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxolanie.
Odsek 2 vymedzuje požiadavky kladené na osobu majetkového opatrovníka. Zákon o rodine preferuje fyzické osoby. Obec alebo inú právnickú osxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí s ustanovením za majetkového opatrovníka, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpokxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjto osoby do funkcie majetkového opatrovníka. Keďže majetkový opatrovník musí svoju funkciu vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, je nevyhnutné, axx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxigatórne, bez skúmania dôvodov, ktoré opatrovníka k podaniu takéhoto návrhu vedú, podľa § 34 ods. 2 pozbaví majetkového opatrovníka funkcie. Zákon prx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xajetkového opatrovníka bude osoba vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, a teda jej odborné znalosti, schopnosti, morálne vlastnosti a bezúhonnosť xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxho ide. Špecifické odborné znalosti a schopnosti nebudú spravidla relevantné v prípadoch, ak k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa súvisiacich so sxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa uspokojovanie svojich potrieb, a pod.
Jedným z druhov právnych služieb, ktoré poskytujú advokáti, je podľa § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych slxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx c) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súvislosti s výkonom notárskej činnosti nxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Za vykonávanie správy majetku patrí notárovi odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetkx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsobu, súd za majetkového opatrovníka ustanoví obec alebo inú právnickú osobu, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí a spĺňa predpokxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do funkcie majetkového opatrovníka nie je potrebný ich súhlas. Pri inej právnickej osobe je tento súhlas nevyhnutnou podmienkou na ustanovenie do funxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxenie vykonávajúce túto ústavnú starostlivosť.
O ustanovení majetkového opatrovníka súd rozhoduje forxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xx x xxxsudku o obmedzení výkonu rodičovských práv a pod.
Majetkový opatrovník môže byť ustanovený pre správu celého majetku maloletého dieťaťa alebo len pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ktorý bude majetkový opatrovník spravovať, a spôsob nakladania s ním, čiže pokiaľ je majetok maloletého dieťaťa náležite zistený, vo výrokovej častx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxikačnými znakmi s prípadným uvedením spoluvlastníckeho podielu a tiarch.
K jednotlivým položkám majetku súd uvedie, či je majetkový opatrovník opxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxej lehote. V prípade napríklad cenných kovov, zlata, šperkov môže súd majetkovému opatrovníkovi uložiť povinnosť prenajať v banke bezpečnostnú schrxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnkrétne okolnosti a konkrétne zložky majetku, vziať do úvahy aj ustanovenia iných právnych predpisov. Súd môže zakázať dispozície niektorými časťamx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsti majetku alebo povinnosť zriadiť v určenej lehote v mene maloletého dieťaťa účet stavebného sporenia na ukladanie výnosov z majetku maloletého diexxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxdkami nad určitú sumu a pod. svojím súhlasom (§ 33 ods. 5 tretia veta). Aj bez výslovného určenia je na nakladanie s majetkom, ak nejde o bežnú vec súvisiacx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxch právnych úkonov, na ktoré sa nevzťahuje § 28 OZ, keďže na dispozície majetkového opatrovníka ako zákonného zástupcu maloletého dieťaťa vo veciach sxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx o bežnú vec súvisiacu so správou majetku maloletého dieťaťa, bude závisieť od zhodnotenia konkrétnych okolností prípadu súdom.
Podľa § 61 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xrčuje úhrada. Úhrada za poskytovanú starostlivosť sa uhrádza z výživného určeného rodičovi súdom. Ak je rozsah súdom určeného výživného vyšší ako určxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ak je rozdiel medzi súdom určenom výživnom nižší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, platenie rozdielu sa od rodiča nevyžaduje. Ak dieťa pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxstlivosť je vo výške sumy sirotských dôchodkov, najviac vo výške dvojnásobku minimálneho výživného. Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotskx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkol alebo nemá určeného druhého rodiča, úhrada za poskytovanú starostlivosť je vo výške sumy sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchoxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za poskytovanú starostlivosť je v rozsahu súdom určeného výživného žijúcemu rodičovi. Ak je sirotský dôchodok dieťaťa vyšší ako určená úhrada za poskxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxú na osobnom účte dieťaťa alebo na vkladnej knižke dieťaťa. Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič, štatutárny zástupca detsxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xds. 2 exemplifikatívne uvádza, čo má správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahovať. Sú to najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrovník uplatnil právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku maloletého dieťaťa. Právo na primeranú odmenu z výnosu majetku maloletého diexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxvosťou v súlade so súdom určeným spôsobom nakladania s týmto majetkom. Zákon o rodine v ustanovení § 33 ods. 5 prvá veta ustanovuje, že majetkový opatrovxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xeprimerané majetkové riziká znamená, že posúdenie, či ide o majetkové riziko, resp. či majetkové riziko je primerané, závisí od hodnotenia súdu, ktorx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxziko považuje vysokú pravdepodobnosť straty, prípadne činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie zisku, resp. uchovanie hodnôt. Ako sme už uviedli, súd môxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxdu zamedzenia zneužívania práv vyplývajúcich z majetkového opatrovníctva. Týka sa to však len nakladania s majetkom, na ktorý sa nevzťahuje ustanovexxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé riziká, prípadne by inak porušoval svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona alebo rozhodnutia súdu, zakladá to postup súdu podľa § 34 ods. 3.
Za porušxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xylúčený ani vznik zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie (§ 451 až 459 OZ). Keďže majetkový opatrovník sa považuje za zákonného zástupcu dieťaťa vo vexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx nezačína a ani neplynie. Možný je aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti.
Ustanovenie § 180 ods. 1 OSP sa primerane, t.j. so zreteľom na obsahovú náplx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdložiť súdu záverečný účet zo správy majetku maloletého dieťaťa, a to najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia svojej funkcie. Začiatok uvedenej dvojxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxverečný účet zo správy majetku musí obsahovať súhrnný stav majetku ku dňu, kedy sa majetkový opatrovník ujal svojej funkcie, informácie o dispozíciácx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého dieťaťa a stav majetku ku dňu zániku funkcie. Záverečný účet by mal byť chronologicky usporiadaný a mali by byť k nemu priložené potrebné doklady. Výxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxny súd berie do úvahy konkrétne okolnosti prípadu a rozsah a spôsob správy majetku maloletého dieťaťa. O priznaní odmeny a o jej výške rozhoduje súd uznexxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia súdu o odvolaní z funkcie z dôvodu porušovania povinností majetkového opatrovníka alebo zneužívania práv vyplývajúcich z majetkového opatrovníxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných so správou majetku maloletého dieťaťa môže byť kryté predovšetkým výnosmi majetku maloletého dieťaťa, ako aj majetkom maloletého dieťaťa, avšax xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx ak majetok maloletého dieťaťa produkoval výnosy a zároveň ak tento výnos je vyúčtovaný v záverečnom účte a súd má jeho výšku nepochybne preukázanú.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxx x xxxx xxxx x xxx xx xxx xxx
x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx
x xxx xx xxxona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Judikatúra
Záujem maloletého nemožno vidieť len v tom, či sa maloletý sxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxy spojené s ich udržiavaním.
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy u maloletých súčasťou rodičovských práv a povinností je aj správa majetku maloletého dieťaťa, keďže podľa § 9 OZ maloletí majú spôsobilosť len na také xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxbilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Dovŕšením osemnásteho roku veku alebo pred dosiahnutím tohto veku uzavretím manželstva naxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Dosiahnutím plnoletosti dochádza aj k zániku funkcie majetkového opatrovníka a vzniku povinnosti majetkového opatrovníka podľa § 33 ods. 6.
K zánixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtrovníka podľa § 33 ods. 3 ustanoviť aj obec alebo inú právnickú osobu, k zániku funkcie majetkového opatrovníka dochádza aj zánikom majetkového opatrxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxm výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.
Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bol majetkový opaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo opatrovníka maloletému dieťaťu je skutočnosť, že záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku sú ohrozené a rodičia sami neurobxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvení rodičovských práv a povinností a k ich obnoveniu alebo zrušeniu rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti rodiča na právne úkony, ktoxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xajetkový opatrovník ustanovený, dochádza ex lege aj k zániku funkcie majetkového opatrovníka.
V prípade, ak dôjde k osvojeniu maloletého dieťaťa, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkom, a teda aj k zániku funkcie majetkového opatrovníka.
Súd obligatórne pozbaví majetkového opatrovníka jeho funkcie, ak to majetkový opatrovník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatrovníka súhlasil a nemožno ho k výkonu tejto funkcie nútiť. Súd teda nie je povinný zisťovať ani príčiny, ktoré majetkového opatrovníka vedú k návrxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti na výkon funkcie (stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony pri majetkovom opatrovníkovi, ktorý je fyzickou osobou, stratou predpokxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxržaním súdom určeného spôsobu nakladania s majetkom maloletého dieťaťa, nepredkladaním správ o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa, braním nepxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxohacovaním sa na úkor majetku maloletého dieťaťa, prisvojovaním si majetku maloletého dieťaťa a pod.).
Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxetkového opatrovníka jeho funkcie alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní zároveň rozhodne, ak je to potrebné, t.j. záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maloletého dieťaťa o ustanovení nového majetkového opatrovníka. Postupuje pritom opäť podľa § 33.
Súvisiace ustanovenia
§ 32, 33, 38 ZR;
Súvisxxxx xxxxxxxx
x xx xx x xx xxxx xx x xxx xxx
x xxxx xxx xxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx znenie § 49 predchádzajúceho zákona č. 94/1963 Zb. o rodine, ktorý ustanovoval, že ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach pri výkone svojich rodxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxonom rodičovských práv a povinností. Ide najmä o:
-
vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny,
-
správu majetku maloletého dieťaťa,
-
štátxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxisí naďalej od súdu. Uvedený exemplifikatívny výpočet však aspoň sčasti objasňuje charakter podstatných vecí práve prostredníctvom uvedených príkxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdzi tzv. bežnými vecami súvisiacimi s výkonom rodičovských práv a povinností a podstatnými vecami. Práve z uvedeného § 35 vyplýva, že pri podstatných vxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxla dosiahnuť vo všetkých veciach, nielen v tých, ktoré majú charakter podstatných vecí, avšak pri bežných, každodenných veciach dohodu rodičov zákon xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti sám. Dohoda rodičov o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, ku ktorej rodičia nemôžu dospieť, však v zmysxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciaxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxého dieťaťa sa musí venovať náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.
Pokiaľ niektorý z rodičov podá návrh podľa § 35, podľx x xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxhody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Ak nie je príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakrxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxsudzuje príslušnosť, príslušný súd môže preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením prísluxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxadu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Predĺžiť konanie možno len vtedy, ak z vážnych dôvodov a z objektívnych príčin nemožno vykxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxotná starostlivosť je upravená v zákone č. 576/2004 Z.z. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať zákonného zástupcu, opatrovníka axxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxe, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti, dáva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxázku poskytnutia zdravotnej starostlivosti maloletému dieťaťu spravidla nebude možné považovať za bežnú vec pri výkone rodičovských práv a povinnoxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xe to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdrxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxyhnutné na záchranu života tejto osoby.
Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, s poxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxských práv a povinností pamätá ustanovenie § 36 ods. 1.
Súvisiace ustanovenia
§ 28 a nasl. ZR;
Súvisiace predpisy
§ 176 a nasl. OSP;
§ 4 ods. 1 písxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxskej zodpovednosti), a osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy podľa § 45 ods. 1 zákona o rodine (u nás § 45 ods. 1 - pozn. aut.) a ktorá je podľa súdneho rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxičov", ktoré by boli oprávnené zastupovať maloleté dieťa v podstatných veciach. Pri smrti jedného z rodičov je nositeľom rodičovskej zodpovednosti dxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxva patria inej osobe, napríklad tej, ktorá má dieťa zverené do výchovy podľa § 45 zákona o rodine (u nás § 45 - pozn. aut.).
Analogická aplikácia § 49 zákonx x xxxxxx xx xxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxedku znamená porušenie práva na spravodlivý proces v zmysle čl. 36 ods. 1 Listiny.
II. ÚS 157/01 (ÚS ČR)
V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje diexx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxeho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič vyslovil nesúhlas, boli by dané podmienky na postup podľa § 49 zákona o rodine (teraz § 35 - pozn. aut.).
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxím obmedzujúcim rodičovské práva umožňujúcim podanie dovolania v zmysle § 238 ods. 4 OSP.
R 28/1999
Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa § 238 odxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxičovských práv.
R 47/2002 (Zo súdnej praxe)
§ 36
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
K § 36
Ustanoxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxinnosti, najmä rozhodne, komu sa dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Zároveň odkazovalo na obdobné použitie ustanxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxve výkonu rodičovských práv a povinností je až druhoradým riešením, pokiaľ medzi rodičmi nedôjde k dohode o úprave výkonu rodičovských práv a povinnosxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxu ich rodičovských práv a povinností dohodnúť. Ak by rodičia maloletého dieťaťa spolu nežili, t.j. nevytvárali vzájomné životné spoločenstvo, a zároxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Je irelevantné, či sú rodičia maloletého dieťaťa manželmi. Ustanovenie § 36 ods. 1 sa vzťahuje tak nx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho dieťaťa. Ide teda o prípady narušenia rodinného prostredia a normálneho spolužitia rodičov maloletého dieťaťa.
Pri rozhodovaní o úprave výkonu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxí k maloletému dieťaťu na čas po rozvode podľa § 24. Z uvedeného teda okrem iného vyplýva aj to, že možnosť zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxonu ich rodičovských práv a povinností. K uvedenému pozri podrobný výklad k § 24.
Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností musí bxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxok na rozhodovanie súdu podľa § 36 ods. 1 je skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú. Táto podmienka sa však nepovažuje za splnenú, ak rodxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného bytu, výkon určitých povolaní alebo dlhodobé ústavné liečenie či iné objektívne príčiny, ktoré znemožňujú spoločné bývanie rodičov, teda bez ďaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeho trvania ich životného spoločenstva, či sa spoločne starajú o domácnosť, o deti a pod. Ak by mal súd za preukázané vážne narušenie a rozvrat vzťahov mexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdnotení konkrétnych okolností prípadu možno podmienku, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, považovať za splnenú. Obdobne to platí v prípadex xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxú spoločne v jednom byte, nemusí znamenať, že nebola splnená podmienka na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 36 ods. 1.
Ak súd skonštxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx musí uvážiť, či v záujme maloletého dieťaťa treba upraviť aj bez návrhu výkon rodičovských práv a povinností v širšom rozsahu, najmä určiť, ktorému z roxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x§ 50 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine) by tak bol súd povinný urobiť (z dikcie "... aj bez návrhu upraví ..."). Nová právna úprava však, akceptujúc rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xikcie "... súd môže aj bez návrhu ..."). Ak však rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd rozsah ich vyživovacej povinnosti obligatórne upraví alexx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. K zneniu výroku rozhodnutia o výške výživného v prípade určenia minimálneho výživného podľx x xx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxku s maloletým dieťaťom, pozri podrobný výklad k ustanoveniam § 24 a 25.
Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx výkonu rodičovských práv a povinností podľa § 36 ods. 1 alebo súdom schválená dohoda sa stáva neúčinnou v dôsledku obnovenia spolužitia rodičov malolexxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtia rodičov vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Nestačí teda len sama skutočnosť uzavretia manželstva medzi rodičmi maloletého dieťaťa. Neúčinným xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxnností k maloletému dieťaťu podľa § 36 ods. 1 a § 65 stráca účinnosť aj právoplatnosťou výroku o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletémx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavného súdu, sp. zn. IV. ÚS 455/01.
Ako uvádza dôvodová správa k zákonu o rodine, ustanovenie odseku 2 vychádza z požiadaviek praxe. Podmienkami, ktoxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxené, sú:
-
zánik manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho,
-
návrh na začatie konanxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Súd môže upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho, podľa odseku 2 len na náxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxvzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Návrh budú spravidla podávať práve tieto blízke osoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxve už odmalička a dieťa je na nich citovo naviazané, pričom prerušenie stykov s nimi by mohlo narušiť stabilitu jeho výchovného prostredia, citový rozvxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe pozri aj komentár k uvedenému ustanoveniu.
Súvisiace ustanovenia
§ 21, § 24 až 26, § 28 a nasl., § 62 a nasl., § 65, § 75 a nasl. ZR;
Súvisiace predpisx
x xxx x xx xxxxx xxx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx x xxxxx xxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxve výkonu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (§ 36 ZR) sa za istých okolností stane neúčinným. K neúčinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtého (pozri R 31/1968 a R 8/1982). Rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa je skutočnosť, s ktorou zákon spája obligatórnu úpravu práv a povinnosxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpravené skorším rozhodnutím súdu alebo ich dohodou. Eventuálna skoršia úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (podľa § 36 ods. 1 ZR) strxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxna skutočnosť spôsobujúca neúčinnosť tohto rozhodnutia.
Byť spolu je pre rodiča a jeho dieťa podľa ustálenej judikatúry Eurxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnkom 8 Európskeho dohovoru. Pozitívny záväzok prijať opatrenia na uľahčenie obnovy rodiny hneď, ako to bude možné, spočíva na príslušných orgánoch od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxeťaťa.
Minimum, aké možno od štátnych orgánov očakávať, je z času na čas zistiť, či sa situácia v rodine o niečo zlepšila. Vyhliadky na obnovu rodiny sa pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxi nemá nádej vzniknúť.
Európsky súd pre ľudské práva vo veci K. a T. proti Fínsku
Z ústavnoprávneho hľadiska modely fungovania vzťahov medzi oddelenxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx o právach dieťaťa. Tieto modely, akokoľvek sú v mnohých prípadoch prínosné a použiteľné, nemôžu postihovať situácie každého jednotlivého maloletéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa, ktorý musí byť vždy prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Na tom nemôže nič zmeniť ani to, že rodičia nie sú schopní sa na takomto usporiadaní sami dohodnúť.
II. ÚS 363/03 (ÚS ČR)
Z pozitívneho záväzku štátu na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxhrane ľudských práv a základných slobôd) vyplýva, že súdy sú povinné zverenými procesnými prostriedkami vytvárať predpoklady na urovnanie narušenýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kto rozvrat vzťahov medzi otcom a synom spôsobil a kto má na ňom väčšiu či menšiu vinu, je však iluzórne si predstavovať, že právo, resp. súd môže svojou axxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xáujem dieťaťa, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do základného práva podľa čl. 32 ods. 4 Listiny a čl. 8 ods. 1 Dohovoru, akú predstavuje práve zákaz styku rodiča s dieťaťom, vyplýva požiadavka, aby súdy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxk zmenia pomery a jedna zo zúčastnených strán sa na súd znovu obráti s formálnym procesným návrhom na úpravu styku. Zákaz styku rodiča s dieťaťom autoritxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením nejakej lehoty neobmedzuje. Orgány sociálnoprávnej ochrany a súdy, každý vo svojej pôsobnosti, preto musia aktívne skúmať, či dôvody toxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxloletých nie je konaním návrhovým (možno ho začať aj bez návrhu, § 81 ods. 1 OSP), je naopak konaním ovládaným vyhľadávacou zásadou (súd je povinný vykonxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtívna úloha, ktorú má súd v záujme dieťaťa zastávať (§ 178 OSP). Rozhodnutie o zákaze styku teda musia súdy spolu s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ďalších, aktuálne vhodných opatrení.
Podľa § 163 ods. 2 OSP má rodič právo kedykoľvek podať návrh na začatie nového konania o úprave styku so svojím diexxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxm ním chráneného záujmu, ktorým je umožniť aj rodičovi, ktorý s dieťaťom trvalo nežije, pravidelný a čo najširší kontakt, pretože je to práve množstvo čxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx najúčinnejšou výchovnou metódou. Treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia, sa v neskoršom období len ťxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x maloletým dieťaťom na obdobie letných prázdnin, v situácii, keď v dohľadnom čase nebolo možné očakávať dohodu rodičov ani rozhodnutie vo veci samej, nxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxlo. Na to, aby nedošlo k zásahu do výkonu rodičovských práv a práva na spravodlivý proces zaručených Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v spise a musí byť riadne a presvedčivo odôvodnené.
Predbežné opatrenie v oblasti starostlivosti súdu o maloletých by malo byť skutočne len krátkodobxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lepšie vystihuje ochranu základného práva. Súd je povinný pri zaobstarávaní podkladov pre meritórne rozhodnutie, teda napríklad aj znaleckých posuxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xba v tom, že treba za každú cenu rešpektovať vytvorený faktický vzťah. Najmä by to nebolo namieste vtedy, ak faktický vzťah by bol vyvolaný svojvoľne bezxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxhovávajú, prípadne majú vychovávať, aby vyslovili názor, aké opatrenie treba v záujme maloletého urobiť. Ak je na vyslovenie záveru povolaný súd, musx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xásad obsiahnutých v zákone o rodine. Z obsahu spisu vyplýva, že maloletý R. S. bol umiestnený nielen od rozvodu manželstva rodičov, ale už predtým, takmxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxy otcovi, vtedy mal maloletý už päť rokov. Nešlo teda o prípad, keď by sa rodičia o svoje dieťa spoločným úsilím osobne starali, ako je to pravidlom v rodinxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx citový život a rozumový vývoj boli nutne späté s osobami, ktoré sa o neho od narodenia starali a ktoré mu tiež vštepovali základné mravné princípy, životxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxen zo svojich osobných dôvodov (majú maloletého radi, zvykli si na naň, je členom ich rodiny), ale aj z dôvodov spočívajúcich v osobe maloletého, v jeho dxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x pozn. aut.), ak rodičia spolu nežijú, nemusí to vo všetkých prípadoch zakladať povinnosť súdu rozhodovať o úprave pomerov maloletého dieťaťa.
R 16/1xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (podľa § 50, 86 zákona o rodine; teraz § 36 a 65 - pozn. aut.) stráca účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx aut.) a úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu podľa § 26 zákona o rodine (teraz § 24 - pozn. aut.) nebráni tomu, aby sa úprava podľa § 26 zákoxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpretie vzájomnej súvislosti týchto úprav; vždy je povinnosťou súdu, aby pri rozhodovaní o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrých bola uskutočnená skoršia úprava práv a povinností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xáujem na zodpovednom vykonaní dôkazu znalcom z odboru pedopsychológie neodôvodňuje, aby bolo v rámci konania o návrhu na zmenu výchovy maloletého diexxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlyv výchovného prostredia u tohto rodiča na maloleté dieťa).
R 26/1970
Zásada zverovania maloletých detí - súrodencov do výchovy spoločne tomu istxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxde oddelená výchova maloletých detí - súrodencov vhodnejším opatrením, a to napríklad vtedy, ak maloleté deti tých istých rodičov vyrastajú už dlhší čxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prispeje k úprave vzťahov rodičov a k uľahčeniu výchovného pôsobenia obidvoch rodičov na spoločné deti.
R 45/1970
Konanie o výchove a výžive malolexxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxdnutie v tomto konaní, ktorého predmetom je úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, môže byť nahradené dohodou rodičov (§ 50 ods. 2, § 26 oxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm a maloletým žalobcom (zastúpeným opatrovníkom) ako účastníkmi konania o určenie otcovstva.
Dohodu rodičov schváli súd rozsudkom, ak na podklade zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxkona o rodine; teraz § 36 ods. 1 a § 24 ods. 4 a 5 - pozn. aut.).
Na rozhodovanie súdu o tom, komu má byť zverené maloleté dieťa do výchovy, nemôže mať vplyv skuxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
Pri podaní návrhu na súdny výkon rozhodnutia na vymáhanie výživného maloletého dieťaťa od rodiča môže druhý z rodičov maloleté dieťa zastupovať. Ak vxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrovník. Napríklad ak podal povinný rodič návrh na zastavenie výkonu rozhodnutia s tým, že vymáhané výživné už bolo uhradené.
R 63/1974
Účinnosť roxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxzsudku o rozvode manželstva rodičov maloletého dieťaťa (pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 31/1968 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR), ale ax x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxaní pred štátnym notárstvom", ŠEVT, Praha 1974, str. 273 a 203). Najvyšší súd ČSR potom v rozsudku, sp. zn. 1 Cz 134/79, podal podrobnejší výklad ustanovxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxutie stáva od okamihu, keď nastala právna skutočnosť, ktorá jeho neúčinnosť spôsobila.
Ak však ide o prípad, v ktorom by mohli byť pochybnosti o tom, či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. c) OSP. V kladnom prípade by potom odpadla potreba zaoberať sa iným dôvodom zastavenia výkonu rozhodnutia.
R 21/1981
xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvení § 50 a 86 zákona o rodine (teraz § 36 ods. 1 a § 65 - pozn. aut.), prípadne k úprave práv a povinností rodičov podľa ustanovenia § 26 zákona o rodine (teraz x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxhodnutie súdu o výchove a výžive maloletého dieťaťa podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona o rodine (teraz § 36 ods. 1 - pozn. aut.) sa stane neúčinným v dôslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xestačí teda len sama skutočnosť uzavretia manželstva medzi rodičmi maloletého dieťaťa.
R 8/1982
Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce (poxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxh osobnej starostlivosti o dieťa zodpovedajúcej tejto okolnosti, spôsob úhrady nákladov na domácnosť a rodinu a celkovú funkčnosť rodiny v priebehu txxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky samu úpravu styku rodičov s dieťaťom z hľadiska prípustnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 238 ods. 4 OSP nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxné.
Výnimku z neprípustnosti dovolania napokon nemožno vidieť ani v tvrdení, že dovolaním napadnutým rozsudkom bolo rozhodnuté o priznaní rodičovsxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnačne o priznanie rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa. Spôsobilým predmetom dovolacieho konania je len také rozhodnutie, rexxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx priznanie rodičovských práv a povinností takémuto (maloletému) rodičovi dieťaťa (staršiemu ako 16 rokov) v určitom konkrétne vymedzenom rozsahu vo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxsti o dieťa, z hľadiska prípustnosti dovolania (resp. z hľadiska výnimky z neprípustnosti dovolania podľa § 238 ods. 4 OSP) má príslušnú relevanciu, lex xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xieťaťa nesú spoločnú zodpovednosť. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a majú právo použiť xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x dáva každému možnosť oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu nevhodné správanie detí, porušovanie povinností rodičov vyplývaxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých práv a povinností. Následkom vád vo výkone rodičovských práv a povinností však môže byť nielen uloženie výchovného opatrenia, či už súdom alebo orgxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxx xožiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný chrániť práva a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxávnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorej bola udelená akreditácia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. Platí to aj vtedyx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxdomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne oň stará. Rodičovské práva a povinnosti tým nie sú dotknuté. Samozrejme, aj rodič, resp. osoba, ktorá sa osobxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, budúci osvojitelia, osvojitelia), má právo požiadať uvedené subjekty o pomoc pri výkone svojich práv a povinností.
Odsek 1 neustanovuje povinnosx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxnia povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností alebo zneužívania ich práv to táto osoba niektorému z určených subjektov ozxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých činov, ktoré sú uvedené x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení. Úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Ak je to potrebné v zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanoveného zákonom o rodine (§ 37 ods. 2) alebo o uložení výchovného opatrenia uvedeného v § 12 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxj kurately, samozrejme, okrem výchovných opatrení, na základe ktorých sa odníma dieťa z osobnej starostlivosti rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne o xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe maloletého dieťaťa, tieto výchovné opatrenia:
-
napomenutie maloletého dieťaťa, jeho rodičov a iných fyzických osôb, ktoré svojím správaním ohxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
uloženie povinnosti maloletému dieťaťu a jeho rodičom podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadenxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxatrení uvedených v § 37 ods. 2, avšak okrem toho môže aj vhodným spôsobom upozorniť dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxke v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstlivosti alebo uložiť dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.
Na rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej oxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx či tak predtým urobil alebo neurobil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, avšak už v zhodnotení Cpj 19/89 (R 21/1990) sa uvádza, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sa o nich tento orgán nedozvedel už z účasti na pojednávaní, či už ako účastník konania, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, potom posudzuje, či ide o dostatočné opatrenie, alebo či neprichádza do úvahy iný, vhodnejší druh výchovného opatrenia.
Napomenutie maloletého dxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxbočení. Ide o najmiernejšie výchovné opatrenie a súd ho spravidla ukladá v prípadoch, keď ešte možno predpokladať, že jeho uložením môže dôjsť k nápravx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xapomenutím sa zabráni opätovnému vadnému správaniu maloletého, ktorý si uvedomí následky svojho správania, alebo sa odstráni negatívny a rušivý vplxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrávanie alebo závažné narušenie či ohrozenie výchovy dieťaťa a je málo pravdepodobné, že napomenutie bude viesť k náprave správania a odstráneniu rušxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxejšieho narušenia alebo ohrozenia výchovy maloletého, ak si záujem na riadnej výchove dieťaťa vyžaduje jej dlhodobejšie sledovanie. Dôvody na toto vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhovnom pôsobení zo strany iných osôb, avšak za predpokladu, že nápravu možno dosiahnuť vhodným usmernením v doterajšom výchovnom prostredí (R 21/199xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xprávaní maloletého, záškoláctve a pod. Nie je vylúčené súčasné uloženie aj viacerých výchovných opatrení (napr. napomenutie rodičov a určenie dohľaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxfektívne. Dohľad je dlhodobejším výchovným opatrením, nemá jednorazový charakter a uložiť ho môže súd a podľa § 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociáxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxožil. Súd ho vykonáva za súčinnosti najmä orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vykonávaním dohľadu priamo poveriť. V praxi sa tento dohľad vykonáva formou pravidelných dožiadaní na uvedené subjekty, aby súdu predložili správy a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxodnotiť konkrétne okolnosti prípadu a môže dožiadania v závažnejších prípadoch vykonávať aj častejšie.
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývoj, t.j. obmedzenie v určitej činnosti alebo určitom konaní. Súdy toto výchovné opatrenie využívajú pomerne máxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbmedzenia, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho dodržiavanie sleduje najmä za súčinnosti obce, avšak dožiadania môže vykonávať aj vo vzťahu k iným subjektom.
Kým odsek 2 uvádza miernejšie výcxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtreniach, ktoré sú uvedené v odseku 3. Tieto výchovné opatrenia nemôže podľa § 12 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxť predchádzajúcich výchovných opatrení uložených podľa odseku 2 a kumulatívne záujem maloletého dieťaťa.
Uloženiu výchovného opatrenia podľa odxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxovné opatrenia uvedené v odseku 2 môže uložiť takisto v zmysle § 12 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Ak sa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxy uviedol v rozhodnutí o výchovnom opatrení podľa odseku 2, dôjde k záveru, že toto opatrenie neviedlo k náprave, a súčasne to vyžaduje záujem na priaznixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x dieťa osobne starajú, aj napriek ich nesúhlasu a nariadiť maloletému dieťaťu pobyt v uvedených zariadeniach. Právnu úpravu týchto zariadení, ich zrixxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkona sú detské domovy, detské domovy pre maloletých bez sprievodu, krízové strediská, resocializačné strediská a iné zariadenia zriadené na vykonávxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxdine alebo v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku, v samostatných skupinách alebo špecializovaných samosxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxly aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb, na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových záxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou, najmenej osem mesiacov (§ 63 ods. 6 cit. zákona). Vhodnosť konkrétneho zariadenia konzultuje súd nxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 navzájom je prípustná. Po uložení výchovných opatrení, ktoré nemajú len jednorazový charakter [§ 37 ods. 2 písm. a)], súd nezostáva pasívnym subjektxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xchrany detí, obce, školy a príslušného zariadenia, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené, požaduje podanie správ a stanovísk k realizácii výchovných oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvného opatrenia. Zrušiť výchovné opatrenie môže vždy len ten orgán, ktorý ho uložil. Po zrušení výchovného opatrenia, bez ohľadu na to, či o ňom rozhodoxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxí a sociálnej kurately, či trvajú účinky výchovného opatrenia, t.j. či výchovné opatrenie splnilo svoj účel, a teda či bolo efektívne. Ak výchovné opatxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxely výchovné opatrenie zruší a sám rozhodne o uložení iného vhodného výchovného opatrenia alebo navrhne súdu prijať výchovné opatrenie, ak sa javí byť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, prípadne ústavnej starostlivosti.
Neefektívnosť uložených výchoxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxadenie ústavnej starostlivosti. Vo výnimočných prípadoch však súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť, aj keď jej nariadeniu nepredchádzali iné výxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx x xx xx xxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele;
čl. 18 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
§ 91 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xx
K § 38
Zásahy do rodičovských práv a povinností sú systematicky zaradené do prvej hlavy druhej časti zákona o rodine nazvanej "Rodičovské práva a povxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spoločnosti pri výkone práv a povinností rodičov".
Zákon č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve v ustanovení § 61 ods. 1 upravoval inštitút spočívania rodixxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxdine v ustanovení § 44 ods. 1 uvádzal, že ak rodičom vo výkone ich práv a povinností bráni závažná prekážka a ak to vyžaduje záujem spoločnosti na riadnej vxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxčovských práv a povinností inšpirovaná zákonom č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve zavádza inštitút pozastavenia výkonu rodičovských práv a povinnostíx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxviť výkon rodičovských práv a povinností. Zákon nedefinuje, čo považuje za závažnú prekážku vo výkone rodičovských práv a povinností, pravidelne ňou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxatia slobody, pobytu v zahraničí, nezvestnosti a pod. Ide teda o dočasnú prekážku objektívneho charakteru, ktorá nezávisí od vôle rodiča, a teda pozasxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxolnosti prípadu je v záujme maloletého dieťaťa pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností, keďže v zmysle § 28 ods. 3, ako aj § 39 ods. 1 by sa výkox xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxgatórne musel v rozhodnutí o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností maloletému dieťaťu ustanoviť podľa § 56 ods. 1 poručníka (§ 39 ods. 2). V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxhova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju, aby box xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xredpisoch.
K suspenzii výkonu rodičovských práv a povinností dochádza až právoplatnosťou rozsudku súdu o pozastavení výkonu rodičovských práv a pxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xýkonu rodičovských práv a povinností rodič zostáva ich nositeľom, nemôže ich však vykonávať. Ak dôjde k zániku tejto prekážky a rodič môže svoje rodičoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxnutí o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností ustanovil maloletému dieťaťu poručníka, rozhodnutím súdu o zrušení rozhodnutia o pozastavxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o pozbavení rodičovských práv a povinností.
Znenie § 44 ods. 2 prv platného zákona č. 94/1963 Zb. o rodine ustanovovalo, že ak rodičia neplnia riadne sxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxšie rozvíja dôvody na obmedzenie rodičovských práv a povinností, ktoré spolu s inštitútom pozbavenia výkonu rodičovských práv, na rozdiel od pozastaxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx. a) až c), t.j. rodičia žijú trvalo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxchovu maloletého dieťaťa, súd musí vysloviť obmedzenie výkonu ich rodičovských práv. Ako sa konštatuje v zhodnotení R 21/1990, je v súlade s požiadavkxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebudú vykonávať, t.j. uviedol rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje. Ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxdičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom alebo k jedinému žijúcemu rodičovi, vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu ustanoví opatroxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti (napr. zákaze zastupovať maloleté dieťa, zákaze ponechávať maloleté dieťa v starostlivosti konkrétnej osoby a pod.) alebo
-
požiadavke schválxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxdič povinný predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom dieťaťa a pod.),
a to na presne určenú dobu alebo bez časového obmedzenia, vo vzťahu k jednému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnosti subjektívnej povahy, ktoré svojou intenzitou a povahou neodôvodňujú rozhodnutie o pozbavení rodičovských práv a povinností podľa § 38 ods. 4 axxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xieťaťa, môže zároveň maloletému dieťaťu ustanoviť majetkového opatrovníka podľa § 33, ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxinností, avšak faktickému, dochádza aj ustanovením majetkového opatrovníka podľa § 33, zverením maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxmedzení rodičovských práv a povinností podľa § 38 ods. 2 by bolo v takýchto prípadoch nadbytočné. Ako však uvádza aj R 21/1990, nariadenie ústavnej starxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxarostlivosti zistí, že rodičia neplnia riadne svoje rodičovské povinnosti, že ich závažným spôsobom zanedbávajú, alebo dokonca zneužívajú, povinnxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxnej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxvských práv a povinností obmedziť.
Rozhodnutie súdu podľa § 25 ods. 3 o obmedzení alebo zakázaní styku maloletého dieťaťa s rodičom právna teória cháxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xodičov s dieťaťom nemožno považovať za obmedzenie rodičovských práv. Ako uvádza aj judikatúra, súdna úprava tu zasahuje do úpravy realizácie vzťahov xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxedzeniu alebo pozbaveniu rodičovských práv. V takom prípade zákon pri splnení ostatných podmienok dovolanie pripúšťa.
Pozbavenie rodiča výkonu rxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xodičovské práva a povinnosti alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva. Pozbavxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxie rodičovských práv a povinností považuje literatúra zvrátenie účelu výchovy proti záujmom dieťaťa, resp. úmyselné konanie ohrozujúce telesný alexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zlé zaobchádzanie. Súdy za zneužívanie rodičovských práv považujú napríklad ohrozovanie telesného a duševného vývoja detí, umožňovanie im páchať txxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxžuje absolútny nezáujem o maloleté dieťa, najmä o jeho výchovu a výživu, dlhodobé neplnenie si rodičovských práv a povinností, neposkytnutie základnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxností iba vo vzťahu k jednému z rodičov, rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu vykonáva druhý rodič. Ak rodičovské práva a povinnosti nemôže vykxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xozbavení rodiča výkonu rodičovských práv poručníka podľa ustanovenia § 56.
Konanie o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinnoxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx alebo pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery. Proti tomuto rozsudku je xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáv a povinností, nie je účastníkom konania o osvojiteľnosti podľa § 180a OSP ani konania o osvojení a podľa ustanovenia § 101 ods. 2 na osvojenie dieťaťa nxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxtrení na ochranu dieťaťa, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/2002 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxxx § 176 a nasl., § 204 ods. 1, § 205a ods. 2, § 238 ods. 4, § 243f ods. 2 písm. a) OSP;
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblaxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxeraz § 38 - pozn. aut.) možno zrušiť a rodičovské práva obnoviť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré došlo k zrušeniu alebo obmedzeniu rodičovských práv. Opatrxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutia už nie sú.
R 11/1965
Pri rozhodovaní o tom, či a za akých podmienok možno uložiť rodičom povinnosť strpieť, aby sa ich dieťa stýkalo s inou osxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxho, že tu ide o obmedzenie rodičovských práv rodičov, ktoré môže súd vysloviť len z dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 a 2 zákona o rodine (teraz § 38 ods. 2 - poznx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrým sa konanie o pozbavení rodiča rodičovských práv k maloletému dieťaťu začína bez návrhu (porov. § 81 ods. 2 OSP), uskutočneniu tohto konania bráni nexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxhu.
R 90/1968
Rozhodnutie obmedzujúce práva matky disponovať majetkom maloletých detí (napr. formou vinkulácie vkladov) je vlastne rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa § 238 ods. 4 OSP konanie o návrhu matky o súhlas na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa nemožno považovať za obmedzenie alebo pozbaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a najtvrdšou sankciou, ktorú zákon o rodine pozná. Aby tento zásah do vzťahu medzi rodičom a dieťaťom bol odôvodnený, nestačí len ojedinelé vybočenie axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovednosti je jediným účinným prostriedkom ochrany dieťaťa. Predpokladom pozbavenia rodičovskej zodpovednosti je, že rodič neplní svoje povinxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xx xx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxké právo obnoviť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré došlo k pozbaveniu rodičovských práv (porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. novembra 1964, sp. znx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxjou matkou, ktorá sa o neho riadne stará, že otec o neho od roku 1994 neprejavil akýkoľvek záujem, neposiela mu žiadne darčeky, nad rámec bežného výživnéxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxtý D. sa s otcom v súčasnosti nechce stýkať, lebo ho prakticky nepozná a nemá k nemu citový vzťah, nedá sa odvolaciemu súdu vytýkať nesprávne právne posúdxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodičovskej starostlivosti, a teda sú dané podmienky na jeho pozbavenie rodičovskej zodpovednosti k maloletému v zmysle § 44 ods. 3 zákona o rodine (u náx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx
x xx
x x xx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenia § 38 ods. 1 o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností alebo podľa § 38 ods. 2 o obmedzení výkonu niektorých rodičovských práv, prípadne poxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xykonáva druhý rodič, rovnako ako v prípade, ak je jeden z rodičov neznámy, nežije alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (§ 28 ods. 3).
V xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx. 4) vo vzťahu k jedinému žijúcemu rodičovi alebo druhý rodič nemôže vykonávať rodičovské práva a povinnosti z dôvodu nedostatku spôsobilosti na právnx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxavil alebo pozbavil výkonu rodičovských práv a povinností obidvoch rodičov, existujú dôvody na ustanovenie poručníka podľa § 56 ods. 1. V zmysle § 39 odxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxstí pozbavuje.
V prípadoch obmedzenia výkonu konkrétneho rodičovského práva sa xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xodičom. Ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom alebo jedinému žijúcemu rodičovi, v rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností opatrovníka súd vymedzí tak, aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník ustanovený, a aby boli dostatočne chránené záujmy maloletého dixxxxx xx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxík spravovať, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je majetkový opatrovník povinný predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého diexxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvajúcou z rodinnoprávneho vzťahu a je spojená s jeho existenciou, však nezaniká, keďže rodinnoprávny vzťah medzi rodičom a dieťaťom aj po zásahu do rodxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx dospela tak právna teória, ako aj súdna prax.
Súvisiace ustanovenia
§ 28 až 33, § 38, § 56 a nasl., § 60, 61 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 81, § 88 ods. 1 píxxx xxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx x xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xýkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z.z.).
Druhá hlava
ĎALŠIE PRÁVA A xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xarodenia právo na meno, právo na štátnu príslušnosť, a pokiaľ to je možné, právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť. Podľa čl. 8 štáty, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxých záväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov.
K ods. 1
Pri uzavieraní manželstva, či už pred matričným úradom alebo pred orgánox xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené akx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ak by si snúbenci ponechali svoje doterajšie priezviská, musia zároveň súhlasne vyhlásiť, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. V pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ak sa dieťa narodilo za trvania manželstva. V takomto prípade je priezvisko budúcich detí určené už od uzavretia manželstva.
Dieťa, ktoré sa narodí dx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa. Maloleté dieťa nadobúda priezvisko matky, ak bolo právoplatne rozhodnuté o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtva uvedenej v § 85. Toto dieťa teda nadobudne priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli ešte pri uzavretí manželstva aj vtedy, ak manžel, ktoxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxi rozhodnutia o rozvode manželstva oznámil matričnému úradu, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko, resp. upúšťa od používania spoločného priezxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, a preto toto dieťa nadobudne spoločné priezvisko rodičov alebo priezvisko jedného z nich urxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
a manželovi, ktorý pri uzavieraní manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, sa ex lege zmení priezvisko na to, ktoré mal v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch. Úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxzvisko dieťaťa zostáva aj po rozvode manželstva nezmenené. Nezmenené zostáva aj vtedy, keď dôjde k uplatneniu práva podľa § 27.
K ods. 2
Odsek 2 pamätx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxa a otec, t.j. muž, ktorého otcovstvo už bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov (§ 91), a to aj k dieťaťu ešte nenarodenému (§ 92) alebo ktorého otcovstxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxetie tejto dohody žiadnu formu a taktiež sa nevyžaduje, aby bola uzavretá pred matričným úradom.
Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxzvisko otca. Tento stav však bude trvať len dovtedy, kým sa dodatočne otcovstvo uzná podľa § 91 alebo určí súdom podľa § 94 a následne kým dôjde k uzavretiu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxeťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté. Teda ak ide o rodičov, ktorí nie sú zosobášení, t.j. druh a družka, môžu pred narodením dieťaťa urobiť (napr. na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxkomto prípade dieťa po narodení nadobudne priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli, a teda priezviskom dieťaťa môže byť aj priezvisko otca.
K ods. 3
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxiezvisko dieťaťa určí súd. Zákon č. 94/1963 Zb. už umožnil v § 38 ods. 3, aby v prípade, ak sa rodičia nedohodnú alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, súd okxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxdý musí mať meno. Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov; ak k takejto dohode nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu podľa § 40 ods. 3 ZR. Ak druhý rodič nxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxolo určené otcovstvo, meno dieťaťa sa určovalo vyhlásením matky dieťaťa. Táto právna úprava teda umožňovala určiť dieťaťu iné meno po určení otcovstvxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxatívny vplyv na jeho psychický vývoj.
Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 300/1993 Z.z. každému sa môže spôsobom a za podmienok ustanovených v § 1 určiť viac miexx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, osobe mxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx. V prvom prípade môže návrh na určenie mena alebo priezviska podať ktorýkoľvek z rodičov. Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dixxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 OSP. Miestne príslušným okresným súdom na konanie je súd, v obvode ktorého má maloletý na zákxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxnanie mu treba ustanoviť kolízneho opatrovníka z dôvodu rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom (R 50/1954). Konanie je podľa § 4 ods. 1 písmx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xačatia konania. Súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov bezodkladne po začatí konania. Vzhľadom na charakter tohto konania, aplikácia § 176 odxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohodu o mene alebo priezvisku, súd sa spravidla prikloní k návrhu niektorého z rodičov. V ostatných prípadoch určenie mena alebo priezviska závisí od úxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa
§ 6 ods. 3 a 4 ZR;
Súvisiace predpisy
čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
§ 88 ods. 1 písm. c), § 176 OSP;
§ 4 ods. 1 písm. xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia uzavreli manželstvo po tom, ako bolo priezvisko ich dieťaťa určené podľa § 40 ods. 2 dohodou alebo podľa § 40 ods. 3 rozhodnutím súdu. Dieťa sa teda naroxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxodnutím súdu. Títo rodičia (ktorí sú ako rodičia dieťaťa zapísaní v matrike) však pri uzavieraní manželstva musia urobiť súhlasné vyhlásenie podľa § 6 xxxx x x xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných detí. Ak snúbenci urobia vyhlásenie podľa § 6 ods. 3 písm. c), priezviskom ich detí bude spoločné priezvisko rodičov.
Spoločným priezviskom rodxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxy rodičov dohodou alebo rozhodnutím súdu pre dieťa určené pred uzavretím manželstva.
K zmene priezviska podľa § 41 ods. 1 dochádza ex lege, teda priamx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxeťaťa priamo zo zákona dochádza napríklad aj v prípadoch predpokladaných v § 105 a § 107 ods. 2.
K ods. 2
Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 300/1993 Z.z. ak nie je oxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxk uzavrieť manželstvo s mužom, ktorý nie je otcom dieťaťa. Títo môžu pred matričným úradom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxšie priezviská, priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri uzavieraní manželstva. Predpokladom na zmenu priezviska podľa odseku 2 je okrem súhlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xtec - manžel matky zomrel, ani na prípady ak sa matka dieťaťa po rozvode manželstva s otcom dieťaťa znovu vydala za iného muža. Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxatné deti jeho matky a jej manžela, povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné. Táto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia zákoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xlebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho súhlas. Tento súhlas je nevyhnutnou podmienkou vykonania zmeny mena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého staršieho ako 15 rokov.
Súvisiace ustanovenia
§ 6 ZR;
Súvisiace predpisy
zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku;
zákon č. 154/1994 Z.zx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbilosť na právne úkony v plnom rozsahu, t.j. spôsobilosť fyzickej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxo veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxiť si svoje priezvisko podľa svojho vlastného rozhodnutia za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku. Zmenu mena alexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxd Bratislava.
Súvisiace ustanovenia
§ 40, 41 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 8 OZ;
zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku.
§ 43
K § 43
Článox xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom názorom dieťaťa sa musí venovať patričná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxne postavenie dieťaťa. Prvá veta odseku 1 je určená najmä rodičom dieťaťa. Demokratizácia vzťahov v rodine a upustenie od autoritatívneho prístupu roxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xharakteru.
Keďže je nevyhnutné dieťaťu pri výchove venovať najväčšiu starostlivosť, so zreteľom na jeho vek a rozumovú vyspelosť pri rozhodovaní o xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xosmiešňovanie a autoritatívny prístup rodičov si dieťa berie v živote ďalej ako príklad, ktorý sa prejaví vo vnútorných motívoch dieťaťa.
Pre porovxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx svojho vývoja schopné vytvoriť si vlastný názor a posúdiť dosah opatrení, ktoré sa ho týkajú, má právo dostať potrebné informácie a slobodne sa vyjadroxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxiach rozhoduje. Slovenská právna úprava teda poskytuje maloletým deťom širší priestor na ich názory, keďže ich neobmedzuje len v okruhu podstatných vxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xýkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Zisťovanie názoru maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom konania, v procesnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxeťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa súd zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxi rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa.
Názoru maloletého dieťaťa treba venovať náležitú pozornosť zodpovedajúcu xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxelosti a veku. Špeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 43 ods. 1 je ustanovenie § 101 ods. 4, podľa ktorého ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. V daných intenciách treba spomenúť aj § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdrxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxetý sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jeho schopnosti. Podľa § 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavenx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxhrane svojich práv príslušné orgány, ktoré sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxť nemôže požiadať o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby. Tiež má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxrá sa o dieťa osobne stará.
Podľa čl. 4 Základných zásad majú všetci členovia rodiny povinnosť navzájom si pomáhať a podľa svojich schopností a možnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx dieťa. Bez ohľadu na to, či dieťa žije v domácnosti s rodičmi, alebo nie, je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxživné plnoletému dieťaťu podľa § 75 ods. 2.
Ak dieťa žije s rodičmi v domácnosti, je povinné:
-
podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách xxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. V zmysle § 43 ods. 2 sa za dieťa považuje potomok x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxodobý dohľad nad mladšími súrodencami, pomoc pri domácich prácach, drobné nákupy a pod. Táto pomoc však vždy musí byť adekvátna a primeraná okrem iného xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xe nevyhnutné poskytovať dieťaťu aj "voľný priestor", bez ktorého by ťažko mohlo dôjsť k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti. Dieťa má byť výchovou vedexx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxeťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej veku dieťaťa, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.
Pokiaľ by zo strany rodiča došlo k zneužíxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
Dieťa, či už maloleté alebo plnoleté, je povinné prispievať na úhradu potrieb rodiny, pričom určujúcim kritériom pre vznik a rozsah tejto povinnostx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxnovoval, že povinnosť dieťaťa prispievať na výživu rodiny vzniká, len ak je to potrebné, t.j. ak rodičia sami nemajú dostatočný príjem na úhradu všetkýxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxsle, ale na prispievanie na všetky osobné a vecné náklady domácnosti (príspevok na nájomné, liečenie chorého člena rodiny a pod.).
Príspevok na úhraxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé sú v konečnom dôsledku aj potrebami dieťaťa (napr. úhrada nájomného, energií a pod.), avšak zákon ani osobnú pomoc ani prispievanie na úhradu potrieb xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
Na uspokojovanie potrieb rodiny sa môžu v primeranom rozsahu použiť aj výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní a za podmienxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx však bude podmienené okrem iného aj zdravým rodinným prostredím a výchovou k zodpovednosti a samostatnosti. Podľa § 30 ods. 3 rodičia majú právo použiť xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnie povinností dieťaťa uvedených v § 43 ods. 3 môže tiež odôvodňovať rozhodnutie súdu o uložení výchovného opatrenia podľa § 37 ods. 2 a 3.
Ak maloleté dxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xnapr. pravidelný príjem z pracovnej činnosti), aj príspevkom z tohto príjmu. Povinnosti uvedené v § 50 ods. 4 sa však vzťahujú len na maloleté dieťa.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Zb.).
Tretia hlava
NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ
Základné ustanovenie
§ 44
K § 44
Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky vo svojom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xrostredí, má právny nárok na to, aby mu štát svojimi orgánmi zabezpečil výchovu v prostredí nahrádzajúcom vlastnú rodinu, teda aj ústavnú výchovu, ak nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ochrane práv maloletého, ale je to aj ich právnou povinnosťou.
Ustanovenie § 44 ods. 1 definuje pojem náhradná starostlivosť, ktorou je viacero osobxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Zákon zdôrazňuje dočasnosť foriem náhradnej starostlivosti upravených v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlivosť subsumuje v sebe aj výchovu dieťaťa v užšom zmysle slova. Ako uvádza literatúra, osvojením vznikajú nové rodinnoprávne vzťahy (pozri § 97 a 106)x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxičov a detí zostáva.
V zmysle čl. 9 Dohovoru o právach dieťaťa dieťa nemôže byť oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, ibaže príslušné úrady na zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxvyhnutné v niektorom konkrétnom prípade, napríklad ak ide o zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi, alebo ak rodičia žijú oddelene a treba roxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Vzhľadom na uvedené články, náhradná starostlivosť, na základe ktorej vznikajú vzťahy medzi maloletxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zo systematického zaradenia jednotlivých foriem náhradnej starostlivosti treba vyvodiť ich prioritu. S takýmto názorom však so zreteľom na čl. 3 Doxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxivosti, t.j. do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd upredxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx1963 Zb. upravená v § 45 ods. 1. Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme malolxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpoklady. Pestúnska starostlivosť bola do účinnosti nového zákona o rodine upravená v § 2 až 10 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu iná fyzická osoba ako rodič, upravuje zákon č. 627/2005 Z.xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx 94/1963 Zb. o rodine.
Podľa čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, čx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx 4, vychádzajúc z uvedeného článku, teda ako základné kritérium pri rozhodovaní súdu o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosť zvolí, ustanovuxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxce ustanovenia
§ 45 až 55 ZR;
Súvisiace predpisy
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxž rodiča bolo v zákone č. 94/1963 Zb. o rodine upravené v ustanovení § 45 ods. 1. V novom zákone o rodine ho nahradila tzv. náhradná osobná starostlivosť (zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xísm. a)], ktorej účelom je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxosti výslovne neustanovuje, že náhradná osobná starostlivosť je krátkodobým opatrením. Ani úprava pestúnskej starostlivosti už nezakotvuje dlhodxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxdikatúra sa stotožňujú v závere, že tam, kde je predpoklad, že rodičia, resp. jeden z rodičov budú môcť v budúcnosti zabezpečovať osobnú starostlivosť x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrostlivosti, najlepšie príbuznému dieťaťa. Pri výbere formy náhradnej starostlivosti však vždy treba mať na zreteli záujem maloletého dieťaťa ako pxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnéxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxeťaťa, ako aj v iných právnych predpisoch.
Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má vždy prednosť pred ústavnou starostlivxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo do pestúnskej starostlivosti.
Súčasťou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti je výnimkou zo zásady, že výchova malxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx že žiadny z rodičov nie je schopný náležitým spôsobom zabezpečiť riadnu výchovu dieťaťa. Ak sa v konaní tvrdí, že výchove maloletého dieťaťa jedným z roxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xôvody, pre ktoré je v záujme maloletého dieťaťa jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti, môžu mať objektívny, ako aj subjektívny charakterx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtného stavu, výrazne nevyhovujúcej sociálnej situácie, ako aj prípady zanedbávania rodičovských práv a povinností, nezáujmu rodičov o maloleté diexx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx či osobnú starostlivosť o maloleté dieťa nie je schopný zabezpečiť druhý z rodičov. Podľa § 56 ods. 2 súdom ustanovený poručník nie je povinný osobne sa sxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodľa § 45. Dôvody na ustanovenie poručníka maloletému dieťaťu (§ 56 ods. 1) sú potom zhodné s dôvodmi na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlixxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxtrenie považuje za najlepšie a najvhodnejšie pre maloleté dieťa, t.j. či je zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti v záujme xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráv a povinností, avšak podmienkou na zverenie maloletého dieťaťa do tejto starostlivosti nie je, aby boli súčasne naplnené podmienky na zásah do rodixxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxu, ktorej možno maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, musí byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xijú v domácnosti, zaručuje, že náhradnú osobnú starostlivosť bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, a ktorá so zverením maloletého dieťaťa do náxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xlastným deťom, jej sociálna situácia zaručuje, že zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti bude v záujme maloletého dieťaťa, ani ona, ani jej rodxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxloletému dieťaťu. Vzhľadom na rôzne životné situácie, ktoré môžu nastať, pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd vždx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xlízkej osobe sa predpokladá existencia kladného citového vzťahu a bližšie poznanie maloletého dieťaťa, čo by malo zaručovať, že dieťa bude mať riadne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtého dieťaťa.
Keďže osoba, ktorej má byť maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, musí túto starostlivosť vykonávať v záujme maxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej starostlivosti osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené, požiada o zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti, súd jej návrhu v takýchto prípadoxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxd zveruje maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov, nevyhnutným je aj súhlas druhého manžela. Tento súhlas nie je potrebxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxkonateľnou prekážkou (§ 46 ods. 2 a 3).
Podmienkou na zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti nie je, aby táto osoba bola zapxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx náhradnej osobnej starostlivosti, vymedzí rozsah jej práv a povinností k maloletému dieťaťu. Obdobné ustanovenie obsahovala aj predchádzajúca práxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxvinností osoby, ktorej sa dieťa zverovalo do starostlivosti. Súčasná právna úprava v odseku 4 už tento rozsah práv a povinností vymedzuje, preto sa ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdpovedá cieľu zákona z dôvodu možného vzniku kolízie medzi právami a povinnosťami osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxieho súdu ČR č. Cpj 228/81 spomenuté aj v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky II. ÚS 157/01, ktoré síce vychádzali z odlišnej právnex xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxrení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti v konkrétnom prípade tiež vysloviť, že sa táto osoba bude podieľať aj na riešení podstatnxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a to s prihliadnutím na nedostatky rodičovskej starostlivosti a na dôvody, pre ktoré súd opatrenie podľa § 45 ods. 1 vyslovil. Prílišná kogentnosť zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxávo a povinnosť mať dieťa pri sebe, vykonávať dohľad nad ním a zabezpečovať starostlivosť o jeho výchovu (v užšom slova zmysle), zdravie, výživu a všestxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti o maloleté dieťa nie je porušená ani v prípade, ak napríklad z dôvodu krátkodobej choroby či pracovnej cesty bola osobná starostlivosť o maloleté diexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu v rodine.
Osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, má právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majexxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxon neobsahuje definíciu pojmu bežné veci, v ustanovení § 35 však exemplifikatívne uvádza, čo sa považuje za tzv. podstatné veci. Bežnou vecou teda nebuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxdnosti s ustanoveniami § 45 ods. 4 a 5.
Majetok maloletého dieťaťa v určenom rozsahu je osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiť výlučne na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa. Táto osoba nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká, t.j. oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxx xxxxení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti má toto dieťa zákonného zástupcu, t.j. rodičov, prípadne len jedného rodiča alebo poručnxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Zákon vychádza zo skutočnosti, že medzi osobou, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x všestranný vývoj maloletého dieťaťa, záleží mu na ňom a v mnohých smeroch vie lepšie posúdiť, čo je v záujme maloletého dieťaťa než zákonný zástupca (roxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, nie je toto rozhodnutie v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, táto osoba sx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxradnej osobnej starostlivosti, stačí len predpoklad nesúladu zo záujmami maloletého. Mierne nešťastná štylizácia tretej vety odseku 4 však nerieši xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxe súdu nahradiť takéto rozhodnutie zákonného zástupcu súdnym rozhodnutím. Z dikcie odseku 4 tretia veta vyplýva len záver, že súd sa v konaní o preskúmaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxeľný, odvolávajúc sa na článok 3 Dohovoru o právach dieťaťa, máme za to, že uvedenú tretiu vetu odsek 4 treba chápať extenzívnejšie a vyvodiť z nej aj opráxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo.
Ak by rozhodnutie zákonného zástupcu o podstatnej veci v prípade, keď je potrebné, úplne absentovalo, z dôvodu nedostatku oprávnenia na strane osxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx.
Na základe zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti nezanikajú rodičom dieťaťa ich rodičovské práva a povinnosti, nevykxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxávo a povinnosť vychovávať dieťa v širšom slova zmysle, t.j. právo a povinnosť zastupovať dieťa a spravovať jeho majetok nad rámec bežných vecí, čo predxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxťa. Ak sa rodičia nedohodnú o výkone tohto práva s osobou, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, na návrh tejto osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstlivosti, alebo môže byť aj predmetom samostatného konania v čase trvania tejto starostlivosti. Na platnosť dohody o styku sa nevyžaduje schválenie xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxnosť rodiča, ktorej zodpovedá právo dieťaťa na výživu voči rodičovi a ktorá je povinnosťou osobnej povahy vyplývajúcou z rodinnoprávneho vzťahu a je sxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxoletým dieťaťom aj po zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti naďalej trvá. Preto súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxvinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Postuxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxťa, ktorá zahŕňa aj náhradnú osobnú starostlivosť, upravuje zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xxx x xx xxxx xx x xxx xxx xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x xx x xx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xx xxxx x x xx x xxxx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xx otec dieťaťa a zároveň jeho zákonný zástupca, ktorý nebol pozbavený rodičovských práv (resp. rodičovskej zodpovednosti), a osoba, ktorej bolo dieťa xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxných veciach, nemožno v žiadnom prípade ani analogicky vyvodiť, že by tu boli dve osoby "v postavení rodičov", ktoré by boli oprávnené zastupovať malolxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xyplývajúce vykonáva v plnom rozsahu sám, pričom je fakticky obmedzený iba v rozsahu, v ktorom tieto práva patria inej osobe, napríklad tej, ktorej bolo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxený skutkový stav veci je nielen v extrémnom nesúlade s týmto zisteným skutkovým stavom, ale vo svojom dôsledku znamená porušenie práva na spravodlivý xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xo zásady, že výchova maloletého dieťaťa je predovšetkým úlohou rodičov; musí byť vždy opreté o starostlivé a spoľahlivé objasnenie tých okolností, ktxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo dieťaťa jedným z rodičov bráni závadný zdravotný stav tohto rodiča, ide o odbornú otázku, ktorej posúdenie vyžaduje spravidla súčinnosť so znalcom.
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxde po rozvode manželstva rodičov ich dieťa vychovávať.
O zverení dieťaťa do výchovy iného občana než rodičov a o vymedzení rozsahu jeho práv a povinnosxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podľa § 45 ods. 1 zákona o rodine, aj keď občanovi, ktorý sa stáva pestúnom, alebo ak bola nariadená ústavná výchova podľa § 45 ods. 3 zákona o rodine (teraz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu o pestúnskej starostlivosti výslovne zrušiť, lebo obe opatrenia sa navzájom vylučujú.
R 27/1975
Pokiaľ sa konanie týka opomenutia starať sa o výcxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxeže podľa § 217 písm. a) TZ [teraz § 211 ods. 1 písm. b) - pozn. xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxba, ktorá má dieťa v náhradnej rodinnej výchove, zverí dieťa na určitý kratší čas inému občanovi, ktorý s tým súhlasí, napríklad počas zamestnania, škoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxeťa (§ 35 ods. 1 OZ), každému, komu sa takouto dispozíciou rodiča alebo inej oprávnenej osoby dostane dieťa do opatery, vzniká povinnosť podieľať sa na vxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtného činu podľa citovaného zákonného ustanovenia.
R 43/1976
Maloletému dieťaťu, ktorého obaja rodičia zomreli, boli pozbavení rodičovských prxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx x xx xR (teraz § 56 - pozn. aut.), aj keď záujem dieťaťa vyžaduje jeho zverenie do pestúnskej starostlivosti.
Ak sa však opatrovník (teraz poručník - pozn. auxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zahrnutá aj náplň pestúnskej starostlivosti a je nesprávne zveriť dieťa tomuto opatrovníkovi (teraz poručníkovi - pozn. aut.) do pestúnskej starostxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 45 - pozn. aut.) a rozhodnutie súdu o zverení toho istého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti pestúna (§ 2 ods. 1 zákona č. 50/1973 Zb.; teraz § 48 a nasl. xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxanom podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o rodine zastupovaním maloletého dieťaťa oprávňujúcim na zastupovanie pri vymáhaní výživného (napr. ak bol pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx981
Ak súd zverí dieťa do výchovy iného občana než rodiča, prípadne do spoločnej výchovy manželov, podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o rodine určí súxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxa než rodiča, prípadne do spoločnej výchovy manželov, podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o rodine.
Od skoršieho dátumu možno začiatok vyživovacej poxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
Proti uzneseniu odvolacieho súdu o prenesení príslušnosti podľa § 177 ods. 2 OSP nie je dovolanie podľa § 239 ods. 3 OSP prípustné. Dovolanie je v takomxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xx
x § 46
Maloleté dieťa môže súd zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednej osoby - tzv. individuálnej náhradnej osobnej starostlivosti, a to osxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtné, alebo do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov. Maloleté dieťa možno zveriť aj do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, avxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxho dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 45 ods. 1 druhá veta u obidvoch manželov. Navyše, skúma spôsob života manželov, trvanie manželsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxnností vo vzťahu k vlastným deťom, pripravenosť manželov na výkon náhradnej starostlivosti, ako aj dôvody vedúce k ich rozhodnutiu vykonávať spoločnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvosť zaniká tiež právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva [§ 47 ods. 1 písm. f)]. Ak takto zanikla náhradná osobná starostlivosť a rodičia malolexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, ponechať maloleté dieťa v jeho osobnej starostlivosti, ak je to v záujxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx rozvod.
Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, zomrie, maloleté dieťa zostáva v náhradnej osxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxradná osobná starostlivosť manželov, avšak maloleté dieťa naďalej zostáva v náhradnej osobnej starostlivosti pozostalého manžela bez potreby osobxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxných manželov súd na návrh rozhodne, keďže v dôsledku rozvodu manželstva zanikla ex lege aj náhradná osobná starostlivosť.
Maloleté dieťa možno zvexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnkou na zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov s výnimkami uvedenými v odseku 3. Na rozdiel od ustanovenix x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxtanovenie § 46 ods. 2 bližšie neupravuje formu, v akej by predmetný súhlas mal byť vyjadrený; pravidelne sa však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj v nekonfliktnom, pokojnom prostredí a nemožno ignorovať vplyv druhého manžela na výchovu maloletéhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxradnej osobnej starostlivosti a pokiaľ by odmietol dať súhlas na zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti manželovi, súd malxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxé, či túto povinnosť treba chápať len vo vzťahu k deťom pochádzajúcim z tohto manželstva. Preto dochádzame k záveru, že ak bolo maloleté dieťa zverené do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxj starostlivosti o maloleté dieťa. Nemá však právo ani povinnosť dieťa zastupovať ani spravovať jeho majetok, a to ani v bežných veciach. Toto právo by mxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx absentuje odkaz na primerané použitie ustanovenia § 30 ods. 2 aj na zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželox xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxelia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxjmami maloletého dieťaťa, zisťuje dôvody, pre ktoré manželia nežijú v domácnosti, charakter týchto dôvodov, či z uvedených dôvodov nemôže dochádzať x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Zisťuje dôvody obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony druhého manžela (§ 10 OZ) a prípadne vpxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xpoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
Zákon nedefinuje, čo treba považovať za ťažko prekonateľnú prekážku. Bude teda vecou súdu, či konkrétnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxo ťažko prekonateľnú prekážku. Pravidelne ňou bude skutočnosť, že druhý manžel sa zdržiava na neznámom mieste, je dlhodobo nezvestný a pod. Ako uvádza xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxko rokov v cudzine a jeho pobyt nie je ani tam známy.
Súvisiace ustanovenia
§ 18, 45, § 47 ods. 1 písm. f), § 47 ods. 3 a 4 ZR;
Súvisiace xxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxjším spôsobom zániku náhradnej osobnej starostlivosti je dosiahnutie plnoletosti dieťaťa. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Prex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxsením manželstva za neplatné. Predĺženie náhradnej osobnej starostlivosti na čas po dosiahnutí plnoletosti nie je možné, ako je to pri pestúnskej staxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa alebo smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Pokiaľ dôjde k zániku náhradnej osobnej starostlivostx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxrom patrili tejto osobe (§ 45 ods. 3 a 4), preto podľa odseku 5 je súd povinný skúmať, či rodičia naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú staxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, súd rozhodne o ďalšej náhradnej starostlivosti o dieťa (náhradnej osobnej starosxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxzabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosti o maloleté dieťa rozhodne o ďalšej náhradnej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, a txxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti a výnimočne aj nariadenie ústavnej starostlivosti. Ak by súd zistil, že u maloletého dieťaťa sú splnenx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, dochádza ex lege, a teda bez potreby osobitného rozhodnutia aj k záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxpadne jediný rodič majú pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, zrušením rozhodnutia o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrostlivosti, avšak zánik dôvodu nespočíva v právoplatnom rozhodnutí súdu, k zániku náhradnej osobnej starostlivosti môže dôjsť len zrušením náhradxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxáva maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti. Urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada. Za vážny dôvod možno považovať, ak osoba, ktorej bolo malxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxá, že tu môžu existovať tak subjektívne, ako aj objektívne dôvody, pre ktoré osobná starostlivosť o maloleté dieťa a s ňou súvisiaca povinnosť tejto osoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxčované. Vážnym dôvodom je aj skutočnosť, že rodičia sú schopní opäť zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, a teda odpadli prekážky, ktorx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, súd obligatórne zruší náhradu osobnú starostlivosť. Uvedenie dôvodov, ktoré túto osobu vxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxoleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať túto starostlivosť v záujme maloletého dieťaťa, je nevyhnutné, aby s vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxonávajúcej túto starostlivosť, a teda ak už táto osoba svoju funkciu nechce vykonávať, súd, samozrejme, môže, ak je to v záujme maloletého dieťaťa a staxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobnej starostlivosti viedli.
Ak zanikne náhradná osobná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu o jej zrušení, ex lege sa obnovujú práva a pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxx xxxxx xxxľa odseku 5 je súd povinný skúmať, či rodičia naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. Ak dôvody na zverenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxsť o maloleté dieťa, súd rozhodne o ďalšej náhradnej starostlivosti o dieťa (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, prípadnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx starostlivosti o maloleté dieťa, rozhodne o ďalšej náhradnej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, a teda zužuje možnosti výberu vhodnej formy náxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti a výnimočne aj nariadenie ústavnej starostlivosti. Ak by súd zistil, že u maloletého dieťaťa sú splnené predpoklady na osvojenie, môže začať aj bex xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx aby súd o ďalšej náhradnej starostlivosti rozhodol priamo v rozhodnutí, ktorým zrušuje náhradnú osobnú starostlivosť, pokiaľ je to vzhľadom na konkrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxu výroku rozsudku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxná starostlivosť. Z tohto dôvodu sa obnovujú ex lege práva a povinnosti rodičov v rozsahu, v ktorom patrili osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o maloleté dieťa. V prípade, ak dôvody, pre ktoré bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, naďalej trvajú, a teda rodičia naďaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, ponechať maloleté dieťa v jeho osobnej starostlivosti, ak je to v záujme mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxadnej osobnej starostlivosti sa však javí skôr ako bezdôvodné a nepochopiteľné. V rámci úvah de lege ferenda treba zdôrazniť, že v záujme maloletého dixxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xrípadnej individuálnej náhradnej osobnej starostlivosti alebo inej forme náhradnej starostlivosti by naďalej trvala spoločná náhradná osobná staxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxivosti, fakticky nachádzať u niektorého z manželov. Rozvod manželstva a ním spôsobený zánik náhradnej osobnej starostlivosti teda neodôvodnene zasxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súd môže na návrh jedného z bývalých manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, ponechať maloletx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xávrh môže jeden z manželov podať zároveň s návrhom na rozvod. Treba však zdôrazniť, že v takom prípade nedochádza k spojeniu vecí ex lege, t.j. konania o rxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnej náhradnej osobnej starostlivosti, keďže ustanovenie § 113 ods. 1 OSP sa vzťahuje len na úpravu pomerov manželov k maloletým deťom pochádzajúcim z ixx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxania manželstva, mohol by po zhodnotení konkrétnych okolností prípadu postupovať podľa § 47 ods. 2 a zrušiť spoločnú náhradnú osobnú starostlivosť maxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xj podmienka uvedená v ustanovení § 46 ods. 2 a 3. Právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia by došlo k zániku spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti maxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxlyv na trvanie náhradnej osobnej starostlivosti.
V prípade smrti jedného z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x3, 38, § 44 až 46, § 48 a nasl., § 54 a nasl. ZR;
Súvisiace predpisy
§ 7, 8 OZ; § 176 a nasl. OSP.
Pestúnska starostlivosť
§ 48
K § 48
Z dôvodu roztxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxpil k začleneniu pestúnskej starostlivosti do zákona o rodine a k zrušeniu prvej časti zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a príspevkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdnej starostlivosti o dieťa.
Pestúnska starostlivosť je osobitnou formou štátom sprostredkovanej a hmotne zabezpečovanej náhradnej starostlivxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Definícia pestúnskej starostlivosti uvedená v R 28/1975 ešte zdôrazňovala dlhodobosť tejto formy náhradnej starostlivosti, keďže podľa § 2 ods. 1 zxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxiť do pestúnskej starostlivosti iného občana, ak záujem dieťaťa vyžaduje zverenie do takej starostlivosti. Právna teória, ako aj judikatúra sa stotoxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xemal by súd zverovať maloleté dieťa do pestúnskej starostlivosti. Avšak v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxxj právnej úprave obsiahnutej v ustanovení § 48 ods. 1. Predkladateľ nového zákona o rodine síce pôvodne navrhoval v texte nového ustanovenia § 48 ods. 1 vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxem iného uvádza, že pestúnska starostlivosť (hoci aj krátkodobá) je pre dieťa v každom smere vhodnejšia než akákoľvek inštitucionálna starostlivosťx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxsti v § 45 a nasl. výslovne neustanovuje, že náhradná osobná starostlivosť je krátkodobým opatrením.
Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do pestúnskej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx pestúnskej starostlivosti (§ 50 ods. 5). Pestún je však povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxaťa do pestúnskej starostlivosti je skutočnosť, že rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. Súdy budú txxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx resp. iné výchovné opatrenie (R 28/1975). Pôjde o prípady, keď obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a poxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x maloleté dieťa osobne nestará a neboli ani priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa maloletému rodixxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxčiť osobnú starostlivosť o dieťa, ak rodičia vykonávajú nepodmienečný trest odňatia slobody, a pod. Zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej staroxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovením § 102, resp. iné prípady, keď dieťa nemôže byť osvojené. Nie je, samozrejme, vylúčené, že maloleté dieťa je už rozhodnutím súdu zverené do náhraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumovýxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych predpisoch.
Predpoklady spôsobilosti fyzickej osoby na výkon pestúnsxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-
má osobné predpoklady (najmä zdravotné, osobnostné, morálne),
-
je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxť v záujme maloletého dieťaťa.
Pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx
xxxxlý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Spôsobxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxj starostlivosti osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne. Správa o zdravotnom stave osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, je povxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxly (§ 35 zákona č. 305/2005 Z.z.). Charakteristika osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenie k predpokladom fyzickej osoby vychovávať dieťa, k motivácii xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xúčasťou záverečnej správy o príprave tejto osoby na náhradnú rodinnú starostlivosť (§ 38 cit. zákona). Do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivoxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi. Toto posúdenie, avšak len na účely zapísania do zoznamu žiadateľov, vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený v § 73 oxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, správu o zdravotnom stave žiadateľa, doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktorá má záujem stať sa pestúnom, vyjadrenie obce o spôsobe života žiadateľa a jeho rodiny,
-
ďalších rozhodujúcich skutočností zistených určeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxby do zoznamu žiadateľov môže byť žiadateľ zaradený do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní, predpokladá vo všeobecnej rovine osvedčenie osobných predpokladov (zdravotných, osobnostných a morálnych) fyzickej osoby, ktorá má záujem sxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vo všeobecnej rovine na účely zapísania do zoznamu žiadateľov. Súd to v žiadnom prípade nezbavuje povinnosti v konkrétnom konaní zisťovať okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxakterizujúce domácnosť pestúna a jeho rodinné prostredie, manželský vzťah, najmä jeho stabilitu, postoj a motiváciu pestúna. V konkrétnom konaní o zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxv, záľuby, školské a mimoškolské aktivity, povahové vlastnosti, charakterové črty, a to aj so zreteľom na konkrétnu osobu budúceho pestúna, t.j. primxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xociálnej kurately v konaní o zapísanie do zoznamu žiadateľov je zrejmý, nemôže byť však v žiadnom prípade náhradou za dokazovanie v súdnom konaní.
Maxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Z uvedeného vyplýva, že maloleté dieťa možno zveriť do pestúnskej starostlivosti osoby, ktorá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xrípade je nevyhnutný písomný súhlas druhého manžela. Tento súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť nx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxná s predchádzajúcou úpravou v § 2 ods. 3 zákona č. 265/1998 Z.z. Pri zverovaní do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželom súd musí skúmať pomery v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxvu svojich detí a pod. V prípade, ak súd zveruje maloleté dieťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov, nevyhnutným zákonným predpokladom prx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm, pokojnom prostredí a nemožno ignorovať vplyv druhého manžela na výchovu maloletého dieťaťa, pokiaľ tento manžel žije so žiadateľom v domácnosti a pxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxarostlivosti druhého manžela, k zvereniu do pestúnskej starostlivosti nedôjde. Právna teória aj prax nedospeli k jednoznačnému záveru, či v prípadex xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxísomný súhlas druhého manžela" by bolo možné vyvodiť záver, že súd bude v konaní vyzývať druhého manžela, aby oznámil, či so zverením maloletého dieťaťx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxého dieťaťa podľa nášho názoru vyžaduje, aby bol v takomto prípade aj manžel budúceho pestúna, pokiaľ s ním žije v spoločnej domácnosti, resp. tu nejde o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxažnom rozhodnutí pre ďalší život dieťaťa a nezanedbateľnom vplyve druhého manžela na výchovu dieťaťa, pokiaľ tento manžel žije s budúcim pestúnom v spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xi ich existencia nie je v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa, napríklad či nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxsť, že manželia spolu nežijú v domácnosti, má trvalý charakter, a pod.
Konanie o zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti sa môže zaxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V tejto súvislosti treba spomenúť rozhodnutie R 4/1977. V danom prípade okresný súd na návrh navrhovateľky rozsudkom zveril maloleté deti, ktorých rxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxza, že výchova dieťaťa iným občanom (teraz náhradná osobná starostlivosť) a pestúnska starostlivosť sú náhradné formy výchovy dieťaťa, ktoré majú dixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx Z týchto dvoch druhov náhradnej výchovy možno nariadiť iba jednu z nich a je vylúčené, aby ich súd nariadil spoločne. Ak súd zveruje do pestúnskej starosxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnie. Najvyšší súd uviedol, že súd prvého stupňa pochybil aj v ďalšom smere. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že rodičia maloletých detí už zomreli a xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxxom ustanoviť opatrovníka (teraz poručníka). Po náležitom poučení navrhovateľky a po jej súhlase mal súd vzhľadom na okolnosti prípadu navrhovateľku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poručníctva), ktoré bolo spojené s osobnou starostlivosťou o dieťa, by bola potom už zahrnutá aj náplň pestúnskej starostlivosti a za tohto stavu by nexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xatria tie isté nároky ako pestúnom a deťom v pestúnskej starostlivosti [pozri § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxo rodičia, prípadne súdom ustanovený poručník, osoby, ktoré mali dosiaľ dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 45, a ako už bolo uvedené, aj mxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolíznym opatrovníkom. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté, ak je so zxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmostatne vyjadrovať svoj názor, v konaní o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti má právo byť vypočuté a súd ho vypočuť musí. K obdobnému záveru, aj xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxené do pestúnskej starostlivosti, schopné posúdiť obsah tejto starostlivosti, nemôže súd upustiť od vyjadrenia dieťaťa k jeho zvereniu do pestúnskex xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxzhodne o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti alebo o nariadenom výchovnom opatrení s uvedením konkrétneho rozhodnuxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpravil aj styk rodičov s maloletým dieťaťom, ktoré sa zveruje do pestúnskej starostlivosti, pokiaľ nedošlo k dohode s pestúnom o výkone tohto práva (§ 5x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali orgánu sociálnopráxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xeciach pestúnskej starostlivosti pozri aj R 28/1975 a R 29/1975.
Vymedzenie práv a povinností pestúna vo všeobecných formuláciách nezodpovedá ciexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxami a povinnosťami rodiča či poručníka.
Súvisiace ustanovenia
§ 44, § 49 až 53, § 103 ods. 3 ZR;
Súvisiace predpisy
zákon č. 627/2005 Z.z. o príspxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx 18 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
§ 9 ods. 1, § 81, § 88 ods. 1 písm. c), § 94, § 176 a nasl. OSP;
§ 5 ods. 8 a príloha č. 3 zákona č. 453/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Judikatúra
Výrazný záujem o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxdiska jeho duševného zdravia úplne nevhodný.
R 28/1975
Splnenie hmotnoprávnych podmienok pestúnskej starostlivosti musia súdy skúmať, aj keď boxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x to, aby súdy bezpečne zistili, či výchovné prostredie u budúcich pestúnov vyhovuje hľadiskám ustanoveným v § 3 zákona č. 50/1973 Zb. (teraz § 48 ZR - poznx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxného hľadiska lepšie zabezpečené. Ani túto prax nemožno v zásade považovať za nesprávnu.
R 28/1975
Zákon o pestúnskej starostlivosti neumožňuje sxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx súdu.
R 31/1975
Maloletému dieťaťu, ktorého obaja rodičia zomreli, boli pozbavení rodičovských práv alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx, aj keď záujem dieťaťa vyžaduje jeho zverenie do pestúnskej starostlivosti.
Ak sa však opatrovník (teraz poručník - pozn. aut.) ustanovený súdom podxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxskej starostlivosti a je nesprávne zveriť dieťa tomuto opatrovníkovi (teraz poručníkovi - pozn. aut.) do pestúnskej starostlivosti.
R 4/1977
Konxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xtát poskytuje príspevok na úhradu jeho potrieb, prípadne sa tejto povinnosti vyhýbajú, napĺňajú znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy podxx x xxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x ZR; teraz náhradná osobná starostlivosť podľa § 45 - pozn. aut.) a rozhodnutie súdu o zverení toho istého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti pestúna xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxveň o výchove a výžive maloletého dieťaťa (§ 113 ods. 2 OSP), ktoré je v pestúnskej starostlivosti, musí rozhodnúť o tom, či táto prv nariadená pestúnska xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxdný výbor (teraz úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pozn. aut.), ktorý vypláca príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti.
R xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxvkoch pestúnskej starostlivosti. Dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom (niektorými autormi nazývané ax xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xpätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Pripomienky prezidenta sa týkali skutočnosti, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky mxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx maloletého dieťaťa, ktoré je v ústavnej starostlivosti, do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, len na základe rozhodnutia orgánu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxment opätovne schválil v pôvodnom znení, bez zohľadnenia pripomienok prezidenta.
Uznesením Ústavného súdu SR zo 16. júna 2005 uverejneným v Zbierkx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxx xie je v súlade s čl. 41 ods. 4 druhá veta ústavy, s čl. 32 ods. 4 druhá veta Listiny základných práv a slobôd a s čl. 9 prvý bod prvá veta Dohovoru o právach dieťaxxx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx
x xočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, môže rozhodnúť orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ak ústavná staxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxs. 1 sa oproti predchádzajúcej úprave v § 4 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a príspevkoch pestúnskej starostlivosti už výslovne nexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pestúna, je to aj za súčasnej právnej úpravy nevyhnutná podmienka. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí môže podľa § 49 ods. 1 dočasne zveriť maloleté dixxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx x) bodu 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktoxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxi na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxžkou. Len v prípade predpokladanom v odseku 2 je trvanie dočasného zverenia presne časovo vymedzené maximálnou lehotou troch mesiacov. Ak do troch mesxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxoty zanikne. V § 4 druhá veta zákona č. 265/1998 Z.z. bolo ustanovené, že ak sa v uvedenej lehote nezačalo konanie o zverenie dieťaťa do pestúnskej starosxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xverení. Podľa novej úpravy obsiahnutej v § 49 ods. 2, ak by v uvedenej lehote nebol zo strany budúceho pestúna podaný návrh na začatie konania o zverení maxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálnoprávnej ochrany detí. Skutočnosť, či osoba, ktorej bolo dočasne zverené maloleté dieťa (budúci pestún), podá návrh na začatie konanix x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x maloletému dieťaťu, ktoré jej bolo dočasne zverené.
Podľa ustanovenia § 103 ods. 1 druhá veta náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx upravuje zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Na dočasné zverenie maloletého dieťaťa podľa § 49 sa primxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xxx x xx x xxxxxx x xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx03 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti;
§ 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxhovo vychádza z doterajšieho § 5 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a príspevkoch pestúnskej starostlivosti. Ako vymedzuje už záklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxh dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxna vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Ako sme už spomenuli, pojem osobná starostlivosť xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinnosť mať dieťa pri sebe, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxrostlivosti, ku ktorému sa v niektorých aspektoch úprava pestúnskej starostlivosti v novom zákone o rodine vracia, uvádza, že osobnou starostlivosťxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, materskej školy alebo školskej družiny. Podmienku osobnej starostlivosti možno považovať za splnenú, ak napríklad z dôvodu krátkodobej choroby pexxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxám.
Pestún má pri výchove dieťaťa práva a povinnosti rodičov, bude však dieťa zastupovať a spravovať jeho veci namiesto rodičov len vtedy, ak pôjde o bxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxpadne poručník. Pôjde najmä o voľbu povolania, ďalšie vzdelávanie dieťaťa, zmenu priezviska dieťaťa, rozhodovanie o majetku dieťaťa a pod. Pri rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxí byť podľa § 28 OZ schválené súdom. Pestún sa však môže domáhať rozhodnutia súdu aj proti iným rozhodnutiam zákonného zástupcu dieťaťa v podstatných vexxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxzsahu rodičia maloletého dieťaťa svoje rodičovské práva nevykonávajú (§ 50 ods. 5).
Rodičia (prípadne poručník) teda naďalej zostávajú zákonnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, keďže prináleží pestúnovi. Majú však právo a povinnosť rozhodovať o podstatných veciach dieťaťa a v týchto veciach ho zastupovať a spravovať jeho majxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnosťami pestúna uvedenými v § 50.
Osobitné zákony upravujú niektoré iné práva a povinnosti pestúna vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Prihlášku na verexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x) podať zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba či právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, teda aj pestún.
Ak sa má poskytnúť zdravoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxú ošetrujúci zdravotnícky pracovník musí informovať aj o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiacx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti aj osobou, ktorá môže dať preukázateľný súhlas na poskytnutie zdravotnej starosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xe v zmysle § 51 povinný už pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určiť rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxnej ochrany detí. Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu nezaniká ani rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovskxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxťom môže vzniknúť hlbší citový vzťah, pestún sa dôsledne stará o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, záleží mu na ňom, a tedx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xástupcu maloletého dieťaťa týkajúce sa podstatnej veci maloletého dieťaťa a podľa názoru pestúna nie je toto rozhodnutie v súlade so záujmom maloletéxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxd nesúladu zo záujmami maloletého. Mierne nešťastná formulácia poslednej vety odseku 1 však nerieši situáciu, čo v prípade, ak by súd skonštatoval, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo zástupcu súdnym rozhodnutím (porovnaj § 45c ods. 2 českého zákona o rodine). Z dikcie odseku 1 posledná veta vyplýva záver, že súd sa v konaní o preskúmaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu je, alebo nie je v súlade so záujmami maloletého. Keďže však výrok o nesúlade rozhodnutia zákonného zástupcu so záujmami maloletého je v praxi nepoužixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xprávnenie súdu nahradiť rozhodnutie zákonného zástupcu v podstatnej veci, pokiaľ súd skonštatuje rozpor konkrétneho rozhodnutia so záujmom malolexxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxa musí toto rozhodnutie vykonať opatrovník ustanovený súdom podľa § 60 ods. 1.
Keďže pestún je oprávnený a zároveň povinný spravovať majetok maloletxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní môže pestún použiť zásadne len na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa.
V prípadxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxnosti (§ 48 ods. 3), s výnimkou prípadov, keď tento súhlas nie je potrebný, tento druhý manžel sa podieľa na výchove dieťaťa (v užšom slova zmysle) rovnakx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxny druhého manžela zakotvená ako povinnosť alebo právo, keďže § 18 ustanovuje, že manželia sú povinní starať sa spoločne o deti, pričom nie je bližšie špxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxmácnosti, druhý manžel je nielen oprávnený, ale aj povinný podieľať sa na výchove dieťaťa. Nemá však právo dieťa zastupovať ani spravovať jeho majetokx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Povinnosť maloletého dieťaťa žijúceho v domácnosti s pestúnom podieľať sa osobnou pomocou a prispievať na spoločné potreby rodiny je obdobná ako v pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xa pomoc v domácnosti pestúna, vždy však táto pomoc musí byť adekvátna a primeraná okrem iného schopnostiam a veku dieťaťa. Treba mať na zreteli, že účelox xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xtorého by ťažko mohlo dôjsť k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti. Dieťa má byť výchovou vedené k tomu, aby bez očakávania osobitnej odmeny pomáhalo pri xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxti zodpovedajúcej veku dieťaťa, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti. Dieťa má právo na ochranu pred vykonávaním akejkoľvxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.
Ak by zo strany pestúna dochádzalo k zneužívaniu maloletého dieťaťa, zlému zaobchádzaniu s dieťxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxnnosti maloletého dieťaťa, ktoré žije v domácnosti s pestúnom, podieľať sa na spoločných potrebách rodiny príspevkom na spoločné potreby rodiny. Ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxj činnosti. Povinnosti uvedené v § 50 ods. 4 sa na rozdiel od § 43 ods. 2 vzťahujú len na maloleté dieťa.
Na základe zverenia maloletého dieťaťa do pestúnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx 1). Rodičom naďalej prináleží právo a povinnosť vychovávať dieťa v širšom zmysle slova, čo predpokladá právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxva styku rodičov s dieťaťom sa môže vykonať aj priamo v rozhodnutí o zverení maloletého do pestúnskej starostlivosti, resp. môže byť predmetom samostaxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxodu zahŕňať do rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti a na platnosť tejto dohody sa nevyžaduje ani schválenie súdu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x xx xx xxx x xxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx o výchovu maloletého dieťaťa, môže sa druh, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa, dopustiť trestného činu ohrozovania mravnej výchovy xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xie je však v rozpore s právnym poriadkom, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa v náhradnej rodinnej výchove, zverí dieťa na určitý kratší čas inému obxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxosti a pod. Ak nie sú pochybnosti o prejavenej vôli dozerať na dieťa (§ 35 ods. 1 OZ), každému, komu sa takouto dispozíciou rodiča alebo inej oprávnenej osxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxo povinnosti by prípadne mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu podľa citovaného zákonného ustanovenia.
R 43/1976
Z dikcie ustanovenia § xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xkodu nie malú tým, že pri správe cudzieho majetku poruší povinnosť uloženú mu podľa zákona alebo podľa zmluvy. Povinnosť opatrovať alebo spravovať cudxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona sú to rodičia voči svojim deťom (§ 36 zákona o rodine; teraz § 28 a 32 - pozn. aut.), podobne v bežných veciach pestúni voči zvereným deťom (§ 4 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 468 OZ) a pod. Vzhľadom na možnosť rôzneho rozsahu práv a povinností týchto osôb pri správe cudzieho majetku treba tento rozsah skúmať v každom konkrétnxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov, prípadne iných osôb k maloletému dieťaťu, preto súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxkazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.
Určenie vyživovacej povinnosti podľa § 51 je súčasťou výrokovej časti rozsudku o zverení maloletéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxto povinnosti (pozri aj R 28/1975). K zneniu výroku o určení výživného, pokiaľ sa priznáva minimálne výživné, pozri § 155 ods. 3 OSP. V uvedenej súvislosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výživy. Trestný čin mala obvinená spáchať tým, že sa vyhýbala plneniu svojej zákonnej povinnosti prispievať na výživu svojich maloletých detí, ktoré xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx že výživa týchto detí je zabezpečená príspevkami, ktoré poskytuje štát deťom na úhradu ich potrieb, preto výživné, ktoré prešlo na štát, nemožno považxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxor považoval za príspevok rodičov platený bývalému okresnému národnému výboru, nemožno posúdiť ako trestný čin zanedbania povinnej výživy. Najvyššx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnutie odôvodnil tým, že príspevok poskytovaný štátom dieťaťu (opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa) síce slúži na úhradu výživného pre dieťxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti sa vykonáva aj v záujme oprávneného dieťaťa, aby nebolo ohrozené uspokojovanie jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxutého príspevku na štát. Ide tu len o prechod nároku, ktorý umožňuje, aby sa štát domáhal priamo od povinného úhrady príspevku, ktorý na potreby dieťaťa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxj povinnosti rodičov, prípadne iných osôb k maloletým deťom, preto konanie rodičov, prípadne iných osôb, ktoré zavinene neplnia súdom určené výživné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxelne vyhýbajú, napĺňa zákonné znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, resp. 2 TZ, a to aj v prípade, ak nárok na výživné prešiex xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa. Uložením povinnosti poukazovať výživné príslušnému orgánu podľa ustanovenia § 51 prechádza nárok nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx je príjmom štátneho rozpočtu. Ak určené výživné je vyššie ako opakovaný príspevok dieťaťu, patrí dieťaťu aj rozdiel medzi výživným a týmto príspevkomx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovať dieťaťu výživné, aj príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ktorému sa bude výživné poukazovať.
Rozhodovanie o určení vyživovaxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxorším rozhodnutím, napríklad dieťa už bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 45, súd musí zisťovať, či od posledného súdneho rozhodxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxl, že k zmene pomerov došlo, zmení rozsah vyživovacej povinnosti podľa § 78 ZR a § 163 OSP a novým rozhodnutím zmení pôvodné rozhodnutie. Ak by súd zistil, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xchrany detí (R 30/1975, R 27/1975).
Súvisiace ustanovenia
§ 62 a nasl., § 68 a nasl., § 75 a nasl. ZR;
Súvisiace predpisy
§ 155 ods. 3 OSP;
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxhradnej starostlivosti o dieťa.
Judikatúra
Konanie rodičov, prípadne iných osôb, ktoré zavinene neplatia súdom určené výživné pre maloleté dixxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjto povinnosti vyhýbajú, napĺňa znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1, resp. 2 TZ (teraz § 207 ods. 1, 2 - pozn. aut.).
R 41/1xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxkrétne z ustanovenia § 6 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
Najprirodzenejším spôsobox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsku starostlivosť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti. Kumulatívne tu musí byť splnená podmienka súhlasu pestúna a maloletého dieťaťa zverenéhx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi, a teda tu musí byť zjavnosť záujmu maloletého dieťaťa na jej predĺžení. Rozhodnutie súdu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxťa je konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 a nasl. OSP a vo veci samej súd rozhoduje formou rozsudku. Treba uviesť, že o predĺžexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxtosti dieťaťa dochádza priamo zo zákona k zániku pestúnskej starostlivosti. Časové obdobie jedného roka od dosiahnutia plnoletosti predstavuje horxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xy vhodné, aby súd rozhodol, že zánik pestúnskej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti sa viaže na právnu skutočnosť, ktorej vznik je vopred časovo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx skutočnosťou spôsobujúcou zánik pestúnskej starostlivosti a k zániku pestúnskej starostlivosti v takýchto prípadoch dochádza uplynutím súdom určxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkej starostlivosti zjavne inšpiroval úpravou predĺženia ústavnej starostlivosti (§ 54 ods. 6), obsahom pestúnskej starostlivosti sú práva a povinnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxch veciach a pod.), ktoré však dosiahnutím plnoletosti z dôvodu nadobudnutia plnej spôsobilosti na právne úkony dieťaťa (§ 8 OZ) zanikajú. Vzniká však xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti dochádza tiež smrťou maloletého dieťaťa alebo smrťou pestúna. Pokiaľ dôjde k zániku pestúnskej starostlivosti smrťou pestúna, obnovujú sa ex legx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. Ak dôvody na zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej starostlixxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxadnej starostlivosti o dieťa (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, prípadne ústavnej starostlivosti). Ak by súd zistil, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxrostlivosti nastáva aj umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody.
Súd zruší pestúnsku sxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xx xožiada pestún. Za vážny dôvod možno považovať, ak pestún nezabezpečuje alebo nemôže zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. To znamená, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok v bežných veciach, ako aj ďalšie povinnosti nie sú vykonávané a zabezpečované riadne. Vážnym dôvodom jx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xbligatórne zruší. Uvedenie dôvodov, ktoré k takémuto návrhu pestúna vedú, nie je podmienkou a súd ich ani nie je povinný skúmať. Keďže pestún je povinný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xestúnskej starostlivosti podaný zo subjektívnych dôvodov na strane pestúna, a teda ak pestún už nechce vykonávať svoju funkciu, súd, samozrejme, môžxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo k podaniu návrhu na zrušenie pestúnskej starostlivosti viedli.
V konaní o zrušenie pestúnskej starostlivosti treba pri výklade otázky okruhu účaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxania a rozhodovania o otázke zverenia dieťaťa do tejto pestúnskej starostlivosti (R 29/1975).
Ak bol manžel pestúna účastníkom konania o zverenie dxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxa žijú v spoločnej domácnosti, ak manžel pestúna nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho účasť v konaní nie je spojená s ťažko prekonaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxej starostlivosti z toho dôvodu, že im pred vznikom pestúnskej starostlivosti bolo maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti skôr zverené do náhradxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxbezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, súd musí rozhodnúť o ďalšej náhradnej starostlivosti. Ak by súd zistil, že u xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxnej pestúnskej starostlivosti aj manželom (§ 48 ods. 3). Právoplatnosťou výroku rozsudku, ktorým sa manželstvo manželov, ktorým bolo maloleté dieťa xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xodičov v rozsahu, v ktorom patrili pestúnovi (§ 50). Súd preto zisťuje, či rodičia naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, súd môže, avšak len na návrh jedného z bývalých manželov, ktorým bolo maloxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťa, najmä so zreteľom na jeho citové väzby a stabilitu výchovného prostredia. Zakotvenie rozvodu manželstva ako dôvodu zániku pestúnskej starostlivxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xanželstva nebol právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik pestúnskej starostlivosti, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá pestúnska starostlivosť manželov. Je viac ako pravdepodobné, že aj po rozvode manželstva sa bude dieťa, ktoré bolo zverené do spoločnej pestúnskej sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxhne do práv a povinností pestúnov (§ 50) a do vzťahu medzi pestúnmi a maloletým dieťaťom. Tiež nie je zrejmé, čo mal zákonodarca na mysli pri slovnom spojexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx maloletého dieťaťa do jeho individuálnej pestúnskej starostlivosti alebo náhradnej osobnej starostlivosti".
Samozrejme, výber najvhodnejšej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxeba však zdôrazniť, že v takom prípade nedochádza k spojeniu vecí ex lege, t.j. konania o rozvod a konania o "ponechaní maloletého dieťaťa v osobnej starxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx. 1 OSP sa vzťahuje len na úpravu pomerov manželov k maloletým deťom pochádzajúcim z ich manželstva. V prípade, ak by súd o návrhu jedného z manželov, ktorxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxolností prípadu postupovať podľa § 52 ods. 2, zrušiť spoločnú pestúnsku starostlivosť manželov a zároveň zveriť maloleté dieťa do individuálnej pestxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxoto rozhodnutia by došlo k zániku spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov podľa § 52 ods. 1 písm. e) a zároveň ku kontinuite pestúnskej starostlixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxorým bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, sa pestúnom stáva pozostalý manžel priamo zo zákona, bez potreby ďalšieho rozhodnutixx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxx
x xxx x xxx x xxxxx xxx
x xxx x xxxxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x 120 bod 2 zrušilo § 2 až 10 zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Ponechalo však v platnosti druhú časť tohto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx7/2005 Z.z. o príspevkoch xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxciálnych dávok, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu iná fyxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa obsahuje taxatívny výpočet týchto príspevkov. Sú nimi:
a)
jednorazový prxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa;
b)
jednorazový prxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnému do náhradnej starostlivosti, ktorý je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanix x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xáhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti. Samozrejme, náhradným rodičom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do nxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Súvisiace predxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
§ 2 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku.
Ústavná xxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx (výchovu v širšom slova zmysle - pozn. autora) naďalej zodpovední rodičia (osvojitelia, resp. poručník). Nariadením ústavnej starostlivosti docháxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxčník) sú naďalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok (§ 54 ods. 3), samozrejme, pokiaľ nedošlo k zásahu do rodičovských práv a povinností xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, preto ústavná starostlivosť by mala byť vžxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxa zdôrazňuje, že rozhodnutia o vzatí do starostlivosti sa musia v zásade považovať za dočasné opatrenia, ktoré treba zrušiť hneď, ako nastanú vhodné okxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci K. a T. proti Fínsku). Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej starostlivosti je súd vždy povinný skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivostix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xôže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak
-
výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená, alebo
-
výchova maloletého dieťaťa je vážne naxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxdov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.
Nariadeniu ústavnej starostlivosti xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sa považujú najmä výchovné opatrenia uložené podľa § 37 ZR, prípadne podľa § 12 až 15 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxetého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Súd však môže výnimočne nariadiť ústavnú starostlivosť aj vtedxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxk 4). Pôjde o prípady, keď je výchova maloletého dieťaťa tak vážne narušená, že aplikácia miernejších opatrení by sa minula účinkom a jediným východiskxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxku nadmerného požívania alkoholu rodičmi či nevhodných hygienických podmienok pre maloleté dieťa), nevyhovujúce a ponechanie v tomto prostredí by bxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxadnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti (pozri aj R 50/1985). To znamená, že výnimočnosť prípadu spočíva v tom, že je v záujme maxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxniu iné výchovné opatrenia nepredchádzali.
Výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená v prípadoch, keď ešte nie je narušená, ale je tu reálna možnxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxestnej činnosti, ohrozovania mravnej výchovy a pod. - pozri R 21/1990). Môže ísť o prípady, keď rodičia nadmerne požívajú alkoholické nápoje, nestaraxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxchovnom prostredí, v ktorom dieťa žije, sú závažné nedostatky spôsobilé narušiť výchovu maloletého dieťaťa. Ústavná starostlivosť nariadená z tohtx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxne vplyvy výchovného prostredia prejavujú v negatívnom správaní maloletého dieťaťa, rodičia teda prevažne zo subjektívnych dôvodov nezabezpečili xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosť, je zlomyseľné, túla sa, nechodí do školy, nerešpektuje uložené obmedzenia, prípadne trpí podvýživou, je vážne ohrozené jeho zdravie či živoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxé opatrenie podľa § 37 ods. 3 písm. a) až c). Pozri tiež R 21/1990 a R 50/1985.
Prípady, keď rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dixxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdičov a pod.), alebo na strane dieťaťa (napr. duševná porucha dieťaťa). V takýchto prípadoch nariadeniu ústavnej starostlivosti nemusia predchádzax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xyť ešte narušená a cieľom je predísť ohrozeniu a narušeniu výchovy maloletého dieťaťa zabezpečením osobnej starostlivosti o dieťa.
Za vážne ohrozexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmyslom druhej vety odseku 2 je zabrániť tomu, aby maloleté dieťa bolo umiestnené do zariadenia ústavnej starostlivosti iba z dôvodu, že rodičia sú v ťažxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx či už ju uskutočňujú verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne alebo zákonodarné orgány. Vzhľadom na možné dôsledkx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxať trvalosť situácie, t.j. nedostatočných bytových pomerov alebo majetkových pomerov rodičov maloletého dieťaťa, reálne možnosti ich vyriešenia a xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxdských práv, a preto sa musí opierať o dostatočne pádne argumenty motivované záujmom dieťaťa [pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo vexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxo zlému zaobchádzaniu (pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dewinne proti Belgicku, č. 56024/00; Zakharová proti Francúzsku, čx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx4), či "aspoň" nedostatok citového zázemia (pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kutzner proti Nemecku, § 68), znepokojivý zdraxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx376/00; Couillard Kautery proti Francúzsku, § 261), prípadne nevyhovujúce životné podmienky alebo materiálny nedostatok v spojení s ďalšími okolnoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx21/02) (citované z rozhodnutia Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 838/07, z 10. októbra 2007).
Pokiaľ súd nerozhodol podľa § 39 ods. 2 a 3 alebo podľa § 56 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtému dieťaťu majetkového opatrovníka podľa § 33). Rozhodnutím súdu o nariadení ústavnej starostlivosti dochádza k faktickému obmedzeniu rodičovskxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. Dieťaťu a jeho rodičom detský domov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec poskytuje pxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa so zreteľom na potreby dieťaťa, možnosti a schopnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxmestnanca detského domova, ktorý je pre dieťa známou osobou, alebo len v detskom domove, ktorý na tento účel vytvára vhodné podmienky, alebo mimo detskxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxomne dohodne s rodičmi podmienky ich pobytu v detskom domove. Ak je to vhodné a účelné, detský domov môže v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx dieťaťa u rodičov najmenej tri pracovné dni pred odchodom dieťaťa k rodičom tak, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol detxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xo súhlasom detského domova, o čom sa vedú záznamy, v ktorých je uvedený čas odchodu dieťaťa z detského domova a čas návratu dieťaťa do detského domova, osxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxyv pobytu dieťaťa mimo detského domova na jeho psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin. Dieťa má právo stretávať sa aj s prarodičmi, so súrodencxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domova, je však povinná absolvovať informačné poradenstvo v rozsahu najmenej troch hodín. Je to z dôvodu, že u starších detí častokrát dochádza k situáxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxými nie je v žiadnom príbuzenskom pomere, napríklad v rodinách spolužiakov, kamarátov zo záujmových krúžkov a športových klubov a pod. Tieto fyzické oxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
Ustanovenie odseku 5 upravuje jednu z obligatórnych obsahových náležitostí rozhodnutia, ktorým súd nariaďuje ústavnú starostlivosť a ktorou je pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxjem maloletého dieťaťa, najmä na citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom a na ich zachovanie, musia byť jednotlivé zariadenia, ktoré vykonávajú xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxnom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj s konkrétnym zariadením. V praxi však pôjde aj o prípady, keď je dieťa v zariadení už umiesxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosti dieťaťa. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxnú starostlivosť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti. Či ide v konkrétnom prípade o dôležité dôvody odôvodňujúce predĺženie ústavnej starostlixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo poskytnutie zázemia pri začleňovaní sa do pracovného procesu a pod. Časové obdobie jedného roka od dosiahnutia plnoletosti predstavuje hornú hranixxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx rozhodol, že zánik ústavnej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti sa viaže na právnu skutočnosť, ktorej vznik xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nie je právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik ústavnej starostlivosti a k zániku ústavnej starostlivosti dochádza uplynutím súdom určenej doby, a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xosiahnutím plnoletosti dieťaťa, keďže dosiahnutím plnoletosti dochádza k zániku ústavnej starostlivosti.
Ak ústavná starostlivosť zanikne dosxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnením sa rozumie zabezpečenie si bývania a schopnosx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxv udržiava s mladým dospelým s jeho súhlasom kontakt aj po jeho odchode z detského domova a poskytuje mu potrebné poradenstvo pri osamostatňovaní sa.
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxnutí plnoletosti dieťaťa sú konaniami vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a sú vecne oslobodené od súdnych poplatkov [§ 176 OSP, § 4 ods. 1 písm. xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx návrhu (§ 81 ods. 1 OSP). Ak súd nariadil predbežné opatrenie podľa § 75a OSP, začne aj bez návrhu konanie o výchove maloletého najneskôr do troch mesiacox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi na súd je v pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately [§ 73 ods. 2 písm. d) bod 5 zákonx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko [§ 88 ods. 1 písm. c) OSP]. Ak nie je príxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, príslušný súd môže preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletéhox xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxem navrhovateľa považujú aj tie osoby, o ktorých právach a povinnostiach sa má konať (§ 94 ods. 1 OSP), teda deti, ich rodičia alebo iné osoby, o ktorých prxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstlivosti, ako aj v konaniach o predĺžení ústavnej starostlivosti na čas po dosiahnutí plnoletosti rozhoduje súd formou rozsudku. Výrok rozsudku musx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxetý uvedený menom aj priezviskom (Z IV, s. 143).
Zákon o rodine v ustanoveniach § 54 ods. 5, § 55 ods. 2 a § 81 ods. 2 výslovne upravuje ďalšie obligatórne oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x4 ods. 5),
-
určenie primeranej lehoty na úpravu rodinných a sociálnych pomerov rodičov v prípadoch, ak súd nariadil ústavnú starostlivosť z dôvodoxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťu výživné (§ 81 ods. 1),
-
určenie povinnosti rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné, aby výživné poukazovali zarxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtnutú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Ak je rozsah súdom určeného výživného vyšší ako určená úhrada za poskytovanú staxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxživného nižší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, platenie rozdielu sa od rodiča nevyžaduje. Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxojnásobku minimálneho výživného. Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi a po druhom zomretxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxostlivosť je vo výške sumy sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku najviac vo výške minimálneho výživného. Ak dieťa poberá sirotsxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo žijúcemu rodičovi. Ak je sirotský dôchodok dieťaťa vyšší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, rozdiel medzi sirotským dôchodkom a určenxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič, štatutárny zástupca detského domova, majetkový opatrovník alebo poručník dieťaťa. Na naklxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxdné aj súčasné ustanovenie majetkového opatrovníka podľa § 33, ktorým môže byť aj zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený.
Proti rozsudku o narixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xie je prípustné [§ 238 xxxx x xxx x x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v spolupráci s rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará, a zariadením, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, určenom v rozhodnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxchodu dieťaťa do tohto zariadenia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí zariadeniu na výkon rozhodnutia súdu rozhodnuxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu, ak bol vydaný. Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu orgán sociálnoprávxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxovej vyspelosti poskytujú najmä informácie o zariadení na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť umiestnené, o možnosti vziať si so sebou osobné vecxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxičom, zákonným zástupcom, inou blízkou osobou a s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ak nemožno zabezpečiť umiestnenie dixxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxeľnosti rozhodnutia orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá súdu návrh na výkon rozhodnutia (§ 30 ods. 1 až 3 a 5 zákona č. 305/2005 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xtarostlivosti (ako aj predbežného opatrenia a uloženého výchovného opatrenia) sú zriadené detské domovy. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jehx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxežné opatrenie, výchovné opatrenie) vykonáva v
-
domácom prostredí zamestnanca detského domova (ktoré sa nazýva tzv. profesionálna rodina), ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
-
samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odborxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v samostatnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova.
Vykonávanie rozhodnutia o ústavnxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxstatných skupinách domovov detí má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách centrách detí. Za výhodu profesionálnej rodiny sa považujxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xiac súrodencov, profesionálna rodina sa môže dôkladnejšie a dôslednejšie starať o výchovu, zdravie, všestranný vývoj dieťaťa a spolupracovať s rodixxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxbezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova.
Súvisiace ustanovenia
x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.);
§ 9 ods. 1, § 75a, § 81 ods. 1 a 2, § 88 ods. 1 písm. c), § 94 ods. 1, § 176 a nasl., § 238 ods. 4, § 243x xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xximinalizuje mladistvého, ktorý sa nedokáže vyrovnať s nariadenou ústavnou výchovou. Ústavný súd preto dospel k záveru, že riešiť prípady porušenia úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxanovenie § 171 ods. 1 písm. d) TZ, bez toho, aby sa navyše akokoľvek rozlišovali a brali do úvahy rôzne dôvody vedúce k nariadeniu ústavnej výchovy - a to aj xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xR)
Rozdelenie rodiny predstavuje veľmi závažný zásah do základných ľudských práv, a preto sa musí opierať o dostatočne pádne argumenty motivované zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho zázemia, znepokojivý zdravotný stav alebo psychická nerovnováha na strane rodičov, prípadne nevyhovujúce životné podmienky alebo materiálny nexxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xúd môže nariadiť ústavnú výchovu alebo dieťa zveriť do starostlivosti zariadeniu pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc, ak je výchova dieťaťa vážne ohroxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxilné odňatie biologickým rodičom; takýto zásah do práva rodičov tešiť sa z rodinného života so svojím dieťaťom musí byť navyše ešte "nevyhnutný" so zrexxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx pozitívne záväzky, ktoré sú úzko späté s účinným "rešpektovaním" rodinného života. Len čo sa preukáže existencia rodinného vzťahu, orgány verejnej mxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx).
Podľa ustálenej jurisprudencie všeobecných súdov za vážne narušenie výchovy dieťaťa treba považovať skutočnosť, že rodičia zanedbávajú svoje pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxičia ani pri náležitom úsilí nemôžu zvládnuť výchovu detí pre nedostatky v ich duševnom, telesnom alebo mravnom vývoji, alebo keď z objektívnych dôvodxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xávady (stanovisko Najvyššieho súdu ČSSR, sp. zn. Cpj 228/81, in Bulletin 81, zv. číslo: 82). Tak boli teda definované jednak závažné dôvody na strane dixxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pred nariadením ústavnej výchovy, bolo označené každé kvalifikované opatrenie štátnych orgánov a spoločenských organizácií smerujúce k zabezpečexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa alebo pozbavenia rodičovských práv, zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča. K nariadeniu ústavnej výchovy bez predchádzajúcich výchoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxé prípady vážneho ohrozenia telesného alebo duševného vývoja detí, ak výchova u iného občana neprichádza do úvahy, keď uloženie iného výchovného opatxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xÚS ČR)
Náhradnú osobnú starostlivosť vykonáva fyzická osoba (prednosť má príbuzný maloletého dieťaťa), a to bez nároku na odmenu. Osoba, ktorej bolx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xu vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má takáto osoba iba v bežných veciach. Rodičia maloletého dieťaťa vykoxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxadnej osobnej starostlivosti (§ 45 ZR).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má ibx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, v akom nepatria pestúnovi (§ 49, 50 a § 52 ods. 6 ZR).
Ústavnú starostlivosť vykonáva právnická osoba, pričom zásadne platí, že náhradná osobná starosxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xresne označiť zariadenie, do ktorého má byť dieťa umiestnené. Ak súd nerozhodol podľa § 39 ods. 2 a 3 alebo podľa § 56 ZR, sú rodičia maloletého dieťaťa naďxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnosti. Predovšetkým ide o to, že rozhodnutie súdu o odlúčení maloletého dieťaťa od rodičov je vždy spojené s rozhodnutím súdu o tom, kto bude vykonávať nxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dieťaťa od rodičov bez toho, aby zároveň nerozhodol o náhradnej starostlivosti.
Ďalej ide o to, že rozsah rodičovských práv a povinností v prípade pesxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xx xxx xxx x prípade ústavnej starostlivosti. Počas pestúnskej starostlivosti (dočasnej predpestúnskej starostlivosti) je rodič čiastočne obmedzený vo svojxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xežných veciach patrí pestúnovi (budúcemu pestúnovi). Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok v podstatných veciach patrí rodičom. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx ako aj v podstatných veciach. Výnimku tvoria prípady uvedené v ustanoveniach § 39 ods. 2 a 3 a § 56 napadnutého zákona.
Z uvedeného vyplýva, že rozsah rodxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x pestúnskej starostlivosti (v dočasnej predpestúnskej starostlivosti).
Ustanovenia čl. 41 ods. 4 druhá veta ústavy a čl. 32 ods. 4 druhá veta Listiny xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtých detí od rodičov. Pri analýze týchto ustanovení ústavy a Listiny treba predovšetkým konštatovať, že obmedzenie práv rodičov ako širší pojem zahŕňx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxtí zásada, podľa ktorej starostlivosť o deti a ich výchovu je právom rodičov a deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť (čl. 41 ods. 4 prvá vexx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí od rodičov je superfluentná a stačila by ochrana v súvislosti s obmedzením práv rodičov. V skutočnosti to tak nie je. Tak čl. 41 ods. 4 ústavy, ako aj čl. 3x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxloletých detí od rodičov je ochranou poskytovanou maloletým deťom. V oboch prípadoch platí, že obmedzenia práv možno vykonať len rozhodnutím súdu na zxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxladá nielen vážne narušenie výchovy dieťaťa, ale aj zistenie, že iné výchovné opatrenia k náprave neviedli.
Skutočnosť, že matka maloletého dieťaťa xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx zastavené.
R 72/1966
Ak treba dieťa vzhľadom na nedostatky v jeho správaní zaradiť do výchovného zariadenia (ústavná alebo ochranná výchova), v ktxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xie je rozhodujúce, že sa dieťa pred umiestnením do výchovného zariadenia živilo samo a že vtedy neboli dané zákonné podmienky na plnenie vyživovacej poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxx xe vyčerpané tým, že dieťa bolo dané do ústavu. Preto nie je vylúčené, aby na základe tohto rozhodnutia zakročil súd v prípade, ak sa dieťa dostane z ústavnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxbezpečiť, aby výchova dieťaťa nebola ničím narušovaná, nedosiahol vlastnými prostriedkami vrátenie dieťaťa.
R 19/1971
Pôvodná úprava v ustanovxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxá a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave. Pri rozhodovaní a nariadení ústavnej výchovy sa však súdy stretávali s prípadmi, keď výchova dieťaťa nebxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxohli výchovu dieťaťa zabezpečiť z rôznych objektívnych príčin (napr. duševná choroba, dlhodobý pobyt vo výkone trestu odňatia slobody, pobyt v zahraxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxej výchovy maloletého bolo najvhodnejším prostriedkom zabezpečenia jeho riadnej výchovy, hoci iné výchovné opatrenia mu ešte nepredchádzali. Doslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxh často pomáhali extenzívnym výkladom príslušných ustanovení. Nová úprava pamätá aj na tieto situácie.
Nariadenie ústavnej výchovy dieťaťa je krajxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Aj v zmysle novej úpravy treba pri nariadení ústavnej výchovy veľmi starostlivo uvážiť, či je výchova dieťaťa tak vážne narušená, že je nevyhnutné narixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx záujem maloletého nevyhnutne vyžaduje zabezpečenie jeho výchovy, je žiaduce, aby súd nariadil ústavnú výchovu až potom, keď iné riešenie, najmä zverxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa do úvahy.
Súdy sa pri rozhodovaní o nariadení ústavnej výchovy maloletých detí pridržiavajú uvedených zásad. Ústavnú výchovu maloletých detí narixxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xesplnili svoj účel, prípadne keď rodičia maloletého zo subjektívnych príčin nezabezpečovali alebo nezvládli jeho výchovu. Ak aj nepredchádzali iné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxejších opatrení by sa minula účinkom a jediným východiskom na zabezpečenie výchovy dieťaťa v konkrétnej situácii je nariadenie jeho ústavnej výchovyx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxvhodných bytových a hygienických podmienok nevyhovujúce a že ponechanie dieťaťa v tomto prostredí by bolo na úkor jeho zdravého vývinu.
Súdy nie vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxciach súdy uvádzajú, že predchádzajúce výchovné opatrenia neviedli k náprave; z rozhodnutí ani z obsahu spisov však nie je vždy zrejmé, o aké opatrenia xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x záujme maloletého dieťaťa dbať o to, aby sa ústavná výchova nariadila iba vtedy, keď niektoré z iných už uvedených riešení neprichádzalo do úvahy.
R 50xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxrušenia spočívajúca najmä v zlom rodinnom prostredí, v nedostatku mravnej a výchovnej spôsobilosti rodičov (napr. rodičia sa dopúšťajú trestnej činxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxé záškoláctvo, častejšie dopúšťanie sa drobných krádeží a poškodzovania cudzej veci, predčasný pohlavný život, úteky z domu, požívanie alkoholickýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxoletých detí upravujú ustanovenia § 272 a 273 OSP.
R 21/1990
§ 55
K § 55
Ustanovenie § 47 prv platného zákona č. 94/1963 Zb. o rodine uvádzalo, že nxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxriadená ústavná výchova potrebná na prevýchovu maloletého, vyžiadal si súd prvého stupňa od výchovného zariadenia podľa potreby, najmenej však jedexxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxriadeniach, alebo pri rozhodnutí o takomto opatrení požiadal o pravidelné podávanie takých správ v určených obdobiach. Súd pritom tiež požiadal, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo ústavná výchova, aby sa sudca návštevou vo výchovnom zariadení presvedčil o postupe prevýchovy a podal dožadujúcemu súdu správu o výsledku návštevxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stav. Súd je povinný sústavne sledovať spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej dvakrát do roka hodnotiť jej účinnosť, najmä v súčinnosti s orxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxonu ústavnej starostlivosti súd nemôže preniesť na uvedené subjekty, môže ich len požiadať o informácie alebo im uložiť povinnosť podávať v určitých lxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxodu, či sú rodičia schopní zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, prípadne o pomeroch osôb, ktorým by bolo možné zveriť maloleté dieťa do náxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, podľa ktorého orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za šesť mesiacov prxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x možnostiach zrušenia ústavnej starostlivosti alebo zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnskej starostxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxia účinnosti ústavnej starostlivosti závisí od dôvodu, pre ktorý bola ústavná starostlivosť nariadená, ktorý je v tomto smere určujúcim. Hodnotenie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xaloletého dieťaťa v čase nariadenia ústavnej starostlivosti, prípadne stavu v čase predchádzajúceho hodnotenia so stavom v čase aktuálneho hodnotexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo z dôvodu existencie iných vážnych dôvodov na strane dieťaťa). Ak by súd dospel k záveru, že nariadenie ústavnej starostlivosti splnilo svoj účel, txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxdoch neobmedzuje len na občasné podávanie správ, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémox x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxov, organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxsti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb, oxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxd.
Podľa ustanovenia § 55 xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx najmenej jedenkrát mesačne. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát polročne. Individuálny plán rozvoja osxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi dieťaťa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý zahrnie detský domov do individuálneho plánu roxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi, rozhodne (najmä vtedy, ak sa ústavná starostlivosť nariaďuje z dôvodov, ktoré sú na strane rodičov, najmä zo subjektívnych dôvodov) prípadne aj o urxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxoje rodinné a sociálne pomery v určenej lehote upravia a sú schopní zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, súd ústavnú starostlivosť zrušíx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxrov rodičov aj po uplynutí tejto lehoty, súd môže rozhodnúť o zrušení ústavnej starostlivosti. Následok nedodržania uloženej povinnosti v určenej lexxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo konanie o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Treba poukázať aj na § 102 ods. 1 písm. a).
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xo je súd povinný nielen pred nariadením ústavnej starostlivosti skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšným zariadením, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, prípadne inými subjektmi musí skúmať aj to, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo ak zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená, súd obxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, aby došlo ku kontinuite trvania náhradnej starostlivosti. Návrh na zrušenie ústavnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxostlivosti, môže podať napríklad aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené [§ 56 xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxušení ústavnej starostlivosti a nariadení náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti dôvody, pre ktoré bola ústavná starosxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxov na strane rodičov (napr. závažné ochorenie), zrušenie ústavnej starostlivosti bude spravidla prichádzať do úvahy len v prípade, ak maloleté dieťa xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx nadobudnutia plnoletosti maloletého dieťaťa, prípadne, ak súd ešte pred nadobudnutím plnoletosti rozhodol o predĺžení ústavnej starostlivosti, dx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xožno pri odchode z detského domova po skončení výkonu ústavnej starostlivosti odovzdať len rodičovi alebo osobe, ktorá sa o dieťa osobne stará (§ 59 odsx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx xxx
xxvisiace predpisy
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xx xxxx 1, § 88 ods. 1 písm. c), § 94 ods. 1, § 154, § 176 a nasl. OSP;
§ 91 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské sxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxhovy bol úspešne dokončený alebo odpadli dôvody, pre ktoré bola ústavná výchova nariadená, súd na návrh alebo aj bez takéhoto návrhu nariadenú ústavnú xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx maloletým, ak to ďalší výchovný proces u maloletého vyžaduje. Súdy by mali venovať väčšiu pozornosť súčinnosti s výchovnými zariadeniami a pravidelnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávy ústavu, a to v rôznych časových intervaloch.
R 21/1990
Súd nemôže na základe podnetu riaditeľstva detského domova zrušiť ústavnú výchovu dieťxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončená, alebo ak je rodinné prostredie závadné, potom ústavnú výchovu nemožno zrušiť. Detský domov sa v spolupráci s národným výborom (teraz orgánox xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx1964
Pre rozhodnutie o zrušení ústavnej výchovy je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 154 ods. 1 OSP). Ak sú v tomto čase dané podmienky na zrušexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtiť v odôvodnených prípadoch, najmä vtedy, ak sa má chovancovi umožniť skončenie školského roku vo výchovnom zariadení a ani v týchto prípadoch by uvedxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxov závažnejšieho charakteru v tých okolnostiach, ktoré tvorili skutkový podklad skoršieho rozhodnutia o výchove a výžive dieťaťa.
Z IV (s. 681)
Šxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x
xxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxm zabezpečovala aj starostlivosť o ženy. Zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve upravoval inštitút poručníctva v ustanoveniach § 78 až 90. Poručníka usxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxskú moc nemal ani jeden z rodičov, alebo ak rodičovská moc obidvoch rodičov spočívala, ustanovil sa dieťaťu poručník. Podľa § 78 ods. 2 tohto zákona poruxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxteniu pojmov poručník aj opatrovník a termíny s nimi spojené sa nahradili jednotným termínom opatrovník a opatrovníctvo. Ako sa uvádza v dôvodovej sprxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnosti prežila.
Nový zákon o rodine sa vracia k rozlišovaniu týchto inštitútov aj pojmovo, nielen obsahovo. Oproti zneniu § 78 ods. 1 prv platného zákoxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnie poručníka sú nasledujúce:
a)
smrť obidvoch rodičov. Smrťou zaniká spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti. Ak smrť nemožno preukázax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxtky okolnosti možno usúdiť, že už nežije, a teda dôvodom na ustanovenie poručníka je aj vyhlásenie rodičov maloletého dieťaťa za mŕtvych;
b)
pozbavxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxvinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovskýcx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nemôže vykonávať ani jeden z rodičov alebo ak súd rozhodol podľa § 38 ods. 1 alebo 4 vo vzťahu k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xodľa § 38 ods. 1, ak niektorému z rodičov vo výkone jeho rodičovských práv a povinností bráni závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Podľx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx x xxxinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu poručníka;
d)
absencia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. Sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa staršiemu ako 16 rokov, pokiaľ neuzavrel manželstvo, a tým nenadobudol plnú spôsobilosť na právne úkony, môže súd podľa § 29 priznať rodičovské práva x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Takýto maloletý rodič však nemá ostatné rodičovské práva a povinnosti, nemôže byť teda ani zákonným zástupcom dieťaťa, ani spravovať majetok dieťaťax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxbo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, je povinný zisťovať, či osoba, o ktorej spôsobilosti na právne úkony sa koná, má maloleté deti. V prípade, ak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti o maloleté deti, ktorému zasiela právoplatný rozsudok o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti rodiča na právne úkony.
Ak jeden z rodičov nežijex xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností alebo ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. V týxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa sú, alebo nie sú manželmi. V prípade, ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom alebo jedinému žijúxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtky svoje záležitosti, majú zákonného zástupcu, ktorý koná namiesto nich alebo popri nich. Charakter tzv. prirodzených zástupcov majú rodičia. Ak by xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxoleté dieťa nemá zákonného zástupcu, treba za zástupcu ustanoviť inú osobu. Z dikcie "ustanoví" vyplýva, že súd pri existencii týchto dôvodov, teda ak xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxd na návrh navrhovateľky rozsudkom zveril maloleté deti, ktorých rodičia zomreli, do výchovy navrhovateľky a súčasne ju ustanovil za pestúnku týchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxnska starostlivosť sú náhradné formy výchovy dieťaťa, ktoré majú dieťaťu nahrádzať rodičovskú výchovu. Obsahová náplň týchto právnych inštitútov, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxé, aby ich súd nariadil spoločne. Ak súd zveruje do pestúnskej starostlivosti dieťa, ktoré bolo zverené do výchovy iného občana ako rodiča (náhradnej oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxného dokazovania vyplynulo, že rodičia maloletých detí už zomreli a že navrhovateľka sa o deti osobne stará. Súd prvého stupňa mal preto postupovať podxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanoviť za opatrovníčku v zmysle ustanovení § 78 a 79 zákona č. 94/1963 Zb. (teraz poručníčku podľa § 56 a nasl.). V takomto druhu opatrovníctva (teraz poxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xôvod takto ustanoveného opatrovníka (teraz poručníka) súčasne ustanovovať aj za pestúna, keďže takémuto opatrovníkovi (poručníkovi) a deťom patrix xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxarostlivosti o dieťa].
Zákon o rodine v § 56 ods. 1 a 2, ako aj zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v § 1 ods. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe, ktoré je spojené s osobnou starostlivosťou, je potom už zahrnutá aj náplň pestúnskej starostlivosti. Preto niet dôvodu, aby bol poručník, ktorý sa o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxn predstavuje nie ako spojenie dvoch funkcií, ale ako výslovné zahrnutie osobnej starostlivosti o maloleté dieťa do funkcie poručníka. Ak je dieťa v pexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovený poručník podľa § 56, nie však s povinnosťou osobnej starostlivosti (R 27/1975).
Porovnajúc ustanovenie § 56 a § 28 ods. 1, dôjdeme k záverux xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, ako aj k majetku maloletého dieťaťa (poručenca), u poručníka sú však jeho práva a povinnosti obmedzené napríklad ustanoveniami § 58 ods. 3 až 6. Hlavnýx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx otcovstvo, súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi staršiemu ako 16 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxčník, keďže maloletý rodič nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ako sme už uviedli, osobná starostlivosť o maloleté dieťa môže byť v konkréxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxstlivosti (§ 54 a nasl.). Dôvody na ustanovenie poručníka môžu, samozrejme, vzniknúť aj po rozhodnutí súdu o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xoručníka a v tomto rozhodnutí zároveň zruší predchádzajúce rozhodnutie o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xá tento poručník, ako aj dieťa nárok na príspevky pestúnskej starostlivosti podľa tohto zákona. To však neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xúdom ustanovený poručník právo a povinnosť zabezpečovať výchovu dieťaťa (napr. rozhodovať o jeho príprave na budúce povolanie). Osobná starostlivoxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxsť osobnej starostlivosti k maloletému nemá. V takom prípade je však povinný vykonávať dohľad nad rozsahom a spôsobom tejto osobnej starostlivosti. Pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx alebo osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, predpokladá, že rozhodnutie poručníka v podstatných veciach nxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxnovuje v konaní, ktoré sa môže začať na návrh (napr. osoby, ktorá chce byť poručníkom), alebo z úradnej povinnosti hneď, ako sa o potrebe ustanoviť poručxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xríslušný okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx § 176 OSP a súd je povinný rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Konanie možno predĺžiť len vtedy, ax x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xSP vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa vo veci samej rozhoduje o výchove a výžive maloletých detí rozsudkom. Keďže poručník je oprávnený a záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx osobne stará, alebo nie, súd bude o ustanovení poručníka rozhodovať vždy formou rozsudku.
Súvisiace ustanovenia
§ 28, § 30 až 32, § 38, 39, § 45 ods. 4x x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xx xxx
x xxx x xxx xxxx xx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 28 až 37, § 42 zákona xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele;
zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxm rozsahu (§ 78 ods. 1 ZR), súd musí ustanoviť opatrovníka (teraz poručníka - pozn. aut.) podľa § 78 a 79 ZR (teraz § 56 - pozn. aut.), aj keď záujem dieťaťa vyxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xteraz § 56 - pozn. aut.) o dieťa osobne stará, je v tomto opatrovníctve (teraz poručníctve - pozn. aut.) zahrnutá aj náplň pestúnskej starostlivosti a je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča (§ 45 ods. 1 ZR; teraz náhradná osobná starostlivosť podľa § 45 - pozn. aut.) a rozhodnutie súdu o zverení toho ixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
R 4/1977
Povinnosť doručiť rozsudok zákonnému zástupcovi mladistvého obžalovaného trvá do nadobudnutia plnoletosti obžalovaným. Ak dovtedy roxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxa, keď obžalovaný dovŕšil osemnásty rok svojho veku (príp. keď obžalovaný starší ako šestnásťročný uzavrel manželstvo), t.j. odo dňa, kedy najneskôr xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpcom mladistvého obžalovaného (pokiaľ je nimi niektorá z osôb uvedených v § 247 ods. 2 TP; teraz § 308 ods. 2 - pozn. aut.), ktorí však už nemôžu podať odvolxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxloletého, ustanovil súd za poručníka predovšetkým toho, koho označili rodičia, ktorým patrila rodičovská moc, a ak nebol takto nikto označený, niekoxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxkonával prostredníctvom verejného poručníka.
Úpravu verejnej ochrany mládeže, verejného poručníctva a úpravu ochranného dozoru obsahoval zákox xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxiť iba osobu svojprávnu, schopnú zastávať poručníctvo a opatrovníctvo, bezúhonnú, od ktorej bolo možné podľa jej schopností a životných skúseností oxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxovali osoby, ktoré sa zaoberali výchovou mládeže z povolania, sociálni pracovníci a funkcionári organizácií dobrovoľnej starostlivosti o mládež, kxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxysle § 173 zák. čl. XX/1877 povinná ustanoviť pre svoj obvod sirotského otca, ktorý zastupoval verejného poručníka v obci a pomáhal mu vo výkone jeho funxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxetého, ktorý spôsobom svojho života zaručuje, že ju bude vykonávať tak, aby to bolo na prospech dieťaťa a spoločnosti.
Aj keď súčasné znenie § 59 ods. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvodzujúc okrem iného aj z ustanovení § 28 ods. 3, § 45 ods. 1 druhá veta a § 48 ods. 2, poručníkom by mala byť osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xunkciu poručníka bude vykonávať riadne a v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, a ktorá s ustanovením za poručníka súhlasí. Nemalo by teda ísť o osobu mxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxim vlastným deťom obmedzená v rodičovských právach a povinnostiach, resp. jej súd pozastavil alebo ju pozbavil rodičovských práv a povinností vo vzťaxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxi slobode a ľudskej dôstojnosti a pod., osobu závislú od návykových a omamných látok, alkoholu, drôg, gamblera, osobu duševne chorú a pod.
Záujem diexxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxkciu poručníka, ale tu môžu existovať dôvody, pre ktoré je osoba nespôsobilá len vo vzťahu ku konkrétnemu maloletému, vo vzťahu ku ktorému by nemohla vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxeťaťa alebo s maloletým dieťaťom, je v súdnom spore s maloletým dieťaťom alebo jeho rodičmi, a pod.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 prvá veta ak sú rodičia xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxorých výkon rodičovských práv a povinností bol pozastavený. Právo navrhnúť poručníka teda zákon rodičom priznáva len vtedy, ak bol výkon ich rodičovsxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh, ak rodičia nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo ak boli pozbavení rodičovských práv. Ustanovenie § 57 ods. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. koho neustanoviť za poručníka svojho maloletého dieťaťa, sa so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu môže prihliadať aj v iných prípadoch. Sxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxom záujem dieťaťa, ktorý treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým, aby vyrastalo v stabilnom prostredí, v atmosfére tolerxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxému, duchovnému a sociálnemu rozvoju, aby bol jeho majetok spravovaný s náležitou starostlivosťou a aby boli dodržiavané jeho práva uvedené v Dohovorx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je nespôsobilý na výkon funkcie poručníka, alebo s ustanovením za poručníka nesúhlasil, súd ustanoví za poručníka niekoho z príbuzných alebo blízkycx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxne týmito osobami rozumie napríklad dlhoročných rodinných známych a rodinných priateľov alebo priateľov dieťaťa, resp. osoby, ktoré majú k dieťaťu kxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa je stále prvoradý. V záujme maloletého dieťaťa preto bude, aby bol za poručníka prednostne ustanovený najmä ten, kto má kladný citový vzťah k dieťaťu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxiu poručníka bude vykonávať riadne a v záujme maloletého dieťaťa.
Za poručníka maloletého dieťaťa možno ustanoviť aj manželov. Maloleté dieťa môže xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx preto môže byť vhodnejšie, ak sa o dieťa manželia osobne starajú, aby mohli byť za poručníkov ustanovení obidvaja manželia (najmä v prípadoch, ak dôvodx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti).
V odseku 3 je upravený inštitút tzv. hromadného poručníctva. Ak teda nebolo možné ustanoviť za poručníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxodu je dieťa, ktoré nie je občanom Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxonáva funkciu poručníka, spolupracuje pri výkone funkcie poručníka so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, pokiaľ je dieťa umiestnené v zariadexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxaný najmä svojou dočasnosťou. Dovtedy, kým nie je maloletému dieťaťu ustanovený poručník, alebo do času, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxd podanie písomnej žiadosti o priznanie dôchodkových alebo úrazových dávok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a pod. Zmyslom tohto ustxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxjej funkcie, v ktorom maloletý nemá zákonného zástupcu, avšak môže dôjsť k vzniku situácií alebo potrieb, keď je nevyhnutné bezprostredne chrániť záuxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxiace ustanovenia
§ 38 ods. 1, § 60 ZR;
Súvisiace predpisy
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
§ 2, 25 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxi procesnoprávnymi. V odseku 1 sú upravené osobitné obsahové náležitosti rozhodnutia o ustanovení poručníka, ktoré súd obligatórne uvedie vo výrokoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxetkom maloletého dieťaťa a správy o maloletom dieťati, ktorých obsahové náležitosti sú exemplifikatívne uvedené v odseku 2, a to v lehotách určených sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxého dieťaťa treba zistiť a v rozhodnutí ho konkrétne špecifikovať čo najúplnejšie a najpresnejšie, aby bol identifikovateľný. Zároveň ku konkrétnym xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x akým spôsobom získané peniaze uložiť a v akej lehote, v prípade napríklad cenných kovov, zlata, šperkov môže uložiť poručníkovi povinnosť prenajať v bxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxky majetku prihliadnuť aj na ustanovenia iných právnych predpisov. Súd môže zakázať nakladanie s niektorými časťami majetku, ak by to bolo v rozpore so xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxlastní žiadny majetok, súd to v rozhodnutí uvedie. Táto skutočnosť však poručníka nezbavuje povinnosti predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxnovení poručníka dieťa nevlastní žiadny majetok, nevylučuje, že nejaký majetok neskôr nadobudne.
Súdom ustanovený poručník maloletého dieťaťa zxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa vydá poručníkovi listinu obsahujúcu poverenie na výchovu, zastupovanie a spravovanie majetku maloletého dieťaťa a vymedzenie rozsahu práv a povinxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnologické a obsahové zmeny vyplývajúce z novej právnej úpravy, čo sa pravidelne pri používaní tlačív v súdnej praxi opomína.
Pri výkone správy majetxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, na nakladanie s majetkom je potrebné schválenie súdu. To znamená, že na nakladanie s majexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxlifikatívny výpočet vecí, ktoré sú bežné, resp. bežné nie sú, ani základné kritériá na ich rozlišovanie, posúdenie bude závisieť od konkrétneho prípaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxi, uzavieranie dedičských dohôd a pod. Ustanovenie § 58 ods. 3 tretia veta uvádza, že na rozhodnutie poručníka týkajúce sa každej podstatnej veci malolxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxadom na to, že pri výkone správy majetku maloletého dieťaťa odsek 1 odkazuje na použitie § 28 OZ, § 58 ods. 3 tretia veta sa bude uplatňovať najmä vo sfére osxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dieťaťa a pod. Schválenie súdu sa vyžaduje pri všetkých rozhodnutiach poručníka týkajúcich sa podstatnej veci bez výnimky.
Hlavným kritériom pre rxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxia s majetkom maloletého dieťaťa nad rámec tzv. bežných vecí, je záujem maloletého dieťaťa. V tejto súvislosti je namieste spomenúť rozhodnutie R 59/1xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xo, aká je možnosť užívať veci získané dedičstvom a aké by boli prípadné náklady spojené s ich udržiavaním. V predmetnej právnej veci patrila do dedičstvx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxťdesiatšestiny nehnuteľnosti. Najvyšší súd uviedol, že treba uvážiť aj tú skutočnosť, že predmetom dedičstva je rodinný dom, ktorý má slúžiť predovšxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxstníčkou druhej ideálnej polovice, v tomto dome býva a keďže ide o pomerne malý domček, nebolo by únosné ani žiaduce vytvárať k nemu spoluvlastnícke vzťxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxloletého dieťaťa (túto povinnosť má aj majetkový opatrovník podľa § 33 ods. 4) a
b)
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní poručníka, ale aj majetku, ktoré dieťa nadobudlo v čase po tomto rozhodnutí. Zákon o rodine exemplifikatívne uvádza, že táto správa obsahuje informxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xieťaťa vychádzať predovšetkým zo spôsobu nakladania s majetkom, ktorý v rozhodnutí o ustanovení poručníka určil súd, a súd hodnotí, či tento poručník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxania s majetkom maloletého, súd podľa § 59 ods. 3 môže poručníka odvolať z funkcie z dôvodu porušovania svojich povinností, avšak len vtedy, ak by to vyžaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxh potrebách. Bolo by vhodné, aby boli tieto informácie podložené lekárskymi potvrdeniami, potvrdeniami školy o školskej dochádzke a o dosiahnutých šxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrétne okolnosti prípadu, môžu zahŕňať zdravotné potreby, potreby súvisiace so záujmami maloletého dieťaťa, jeho aktivitami a pod. Obec, na území ktoxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxati podľa § 58 ods. 1 zistiť informáciu o zdravotnom stave dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie jeho zdravotnú dokumentácixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxho príprave na povolanie vrátane informácie o dosiahnutých školských výsledkoch, stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xné informácie podľa dožiadania súdu.
Kým § 80 prv platného zákona č. 94/1963 Zb. ustanovoval, že opatrovník (poručník) zodpovedá spoločnosti za riaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxximálne dvakrát v priebehu roka z úradnej povinnosti a v súčinnosti s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí výkon funkcie poručníka hodnotí. Budx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx viesť, samozrejme, len ak je to nevyhnutné v záujme maloletého dieťaťa, k odvolaniu poručníka z funkcie podľa § 59 ods. 3. Bolo by vhodné, aby sa rok v zmysxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxm, od ktorého táto jednoročná lehota začala plynúť.
Za porušenie povinností pri spravovaní majetku maloletého dieťaťa zodpovedá poručník podľa všxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xde o právo medzi zákonným zástupcom na jednej strane a maloletým dieťaťom na druhej strane, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatrovník v zmysle § 33 ods. 6 po skončení svojej funkcie, aj poručník je povinný predložiť súdu záverečný účet zo správy majetku maloletého dieťaťa, a xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od spôsobu zániku poručníctva uvedeného v § 59.
Medzi poručníkom a maloletým dieťaťom z titulu poručníctva nevzniká vyživovacia povinnosť. Nie je vxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia
§ 28, 32, 56, 57, 59, ZR;
Súvisiace predpisy
§ 28, 114, 420, § 451 a nasl. OZ;
§ 25 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (oznámenie č. 120/1976 Zb.).
§ 59
Zánik poručníctva
K § 59
V ustanovení nachádzame taxatxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxtívnych alebo subjektívnych dôvodov, avšak dôvody na ustanovenie poručníka podľa § 56 ods. 1 naďalej trvajú, a zánikom absolútnym, keď poručníctvo vo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxeho, zbavenie poručníka výkonu funkcie alebo jeho odvolanie a v prípade ak boli za poručníka maloletého dieťaťa ustanovení manželia, rozvod ich manžexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxniku dôvodu, pre ktorý bol poručník ustanovený, a dosiahnutia plnoletosti rodiča maloletého dieťaťa. Po zániku poručníctva je poručník povinný predxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xxxxx x xx OZ pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne zákonní zástupcovia. Plnoletosťou však vzniká spôsobilosť na právne úkony v plnox xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxa povinnosti. Plnoletosť xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné. K zániku poručníctva podľa § 59 ods. 1 písm. a) dochádza priamo zo zákona a nie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxdza k absolútnemu zániku poručníctva. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jej smrť inak. Za mŕxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdza aj vyhlásením maloletého dieťaťa za mŕtve.
K ods. 1 písm. c)
Smrťou poručníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zaniká jeho spôsobilosť mať práva x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxnného dôvodu, súd obligatórne ustanoví nového poručníka. Uvedené vychádza aj z § 59 ods. 5, podľa ktorého ak poručníctvo zanikne smrťou poručníka alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxzhodne o ustanovení nového poručníka.
K ods. 1 písm. d)
Zánik dôvodu, pre ktorý bol poručník ustanovený, je ďalším dôvodom absolútneho zániku poručxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxanú znovu. Vychádzajúc z ustanovenia § 56 ods. 1, zánikom dôvodu, pre ktorý bol poručník ustanovený, môže byť zrušenie rozhodnutia o vyhlásení rodiča zx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxenie pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti rodiča na právne úkony podľa § 10 ods. 3 OZ. Právoplatnosťou týchto rozhodnutí, ktorými dochádza k zánixx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti opäť vykonávajú rodičia. Ak by bol poručenec osvojený, osvojením medzi ním a osvojiteľom vzniká rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi, osxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxučník ustanovený, a podľa § 106 osvojením ex lege zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xlnoletosti rodiča maloletého dieťaťa, keďže tento rodič plnoletosťou nadobudol spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a teda nadobudol aj rodixxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxsnosti podmienkou a súd ich ani neskúma. Keďže poručník je povinný vykonávať svoju funkciu riadne a v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, je nevyhnutxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxá, že poručník už nechce vykonávať svoju funkciu, súd môže, ak je to v záujme maloletého dieťaťa a stability jeho ďalšieho výchovného prostredia, viesť xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxou spôsobilosti na výkon funkcie poručníka, porušovaním práv a povinností poručníka alebo zneužívaním svojich práv vyplývajúcich z poručníctva. Spxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnostné a morálne a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že funkciu poručníka bude vykonávať riadne a v najlepšox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xunkcie poručníka a odôvodňuje odvolanie poručníka z jeho funkcie. Medzi povinnosti poručníka patrí najmä povinnosť zabezpečovať výchovu maloletéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sa dieťaťu poskytuje. Poručník je tiež povinný v určených lehotách podľa § 58 predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa a správy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxanie povinností poručníka, ktoré je jednoznačne v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa, odôvodňuje rozhodnutie súdu o odvolaní poručníka z jeho fuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxka. Takýto výklad ustanovenia § 59 ods. 3 by potieral práva dieťaťa a nezohľadňoval jeho záujem, ktorý podľa čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa musí byť vždx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx fyzické týranie, zneužívanie, zanedbávanie maloletého dieťaťa alebo iné zlé zaobchádzanie s maloletým dieťaťom (pozri § 38 ods. 4).
3.
Právoplatxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx dôvody na ustanovenie poručníka naďalej trvajú, a teda je to v záujme maloletého dieťaťa potrebné (§ 59 ods. 5), súd mu ustanoví nového poručníka. Pôvodxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xehota, počas ktorej je povinný predložiť súdu záverečný účet zo správy majetku maloletého dieťaťa.
K ods. 4
Keďže podľa § 57 ods. 2 možno za poručníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx dieťaťa, t.j. ak stále pretrvávajú dôvody na ustanovenie poručníka, súd na návrh niektorého z bývalých manželov xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxj povinnosti aj bez návrhu ustanoviť maloletému dieťaťu poručníka, nie je viazaný návrhom osoby, ktorá má záujem byť poručníkom, a ani povinný na takýtx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxiteľne a bezdôvodne zakotvuje rozvod manželstva ako dôvod zániku poručníctva. Pre porovnanie, český zákon o rodine v § 82 ods. 3 ustanovuje, že v prípadx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvedení manželia. V opačnom prípade jedného z nich poručníctva zbaví.
Ak súd začal po rozvode manželstva poručníkov konanie o ustanovenie poručníka x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvý poručník, alebo dovtedy, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, môže súd maloletému dieťaťu v prípade potreby ustanoviť opatrovníka poxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxajú, aby mohli naďalej vykonávať funkciu poručníka. Ak by mali záujem o výkon tejto funkcie po rozvode obidvaja rozvedení manželia, súd rozhodne, ktorxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxčníkov naďalej vykonávali obidvaja rozvedení manželia, a preto nie je ničím odôvodnené, že po ich rozvode môže funkciu poručníka vykonávať len jeden z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa a z toho vyplývajúcej diskontinuity jeho trvania vhodným slovným spojením.
Ak jeden z manželov, ktorí boli ustanovení do funkcie poručníkov, zomrxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 28, § 30 až 32, § 38, 56, § 58 ods. 6, § 97, § 101 ods. 3, § 106 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 7 ods.2, § 8, 10 OZ;
§ 176 a nasl., § 199 OSP
xxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxctvo, aj keď fakticky tieto inštitúty rozlišoval. Nový zákon o rodine sa vracia k rozlišovaniu týchto inštitútov nielen obsahovo, ale aj pojmovo, pretx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxne vymedzené rodičovské práva a povinnosti namiesto rodičov, a je teda obmedzený účelom opatrovníctva.
Treba rozlišovať medzi procesným opatrovnxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxpovanie v konaní alebo pri určitom právnom úkone v prípadoch, ak žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa z dôvodu možného rozporu záujmxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca z vážneho dôvodu nemôže maloleté dieťa zastupovať v konaní alebo pri určixxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x x xx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x osvojenie podľa § 102 ods. 3 na účely udelenia súhlasu na osvojenie v prípadoch, keď na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletéhx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxíkovi, ktorého ustanovil súd. V týchto prípadoch má opatrovníctvo krátkodobý charakter.
Hmotnoprávnym opatrovníkom je opatrovník ustanovený maxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčovi (§ 38 ods. 2, § 39 ods. 3), ako aj opatrovník ustanovený maloletému dieťaťu podľa § 57 ods. 4 dovtedy, kým nie je maloletému dieťaťu ustanovený poručnxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodľa § 39 ods. 3 má na rozdiel od opatrovníctva podľa § 57 ods. 4 dlhodobý charakter. Okrem týchto prípadov súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka ax xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcia závažnej prekážky brániacej rodičovi vo výkone rodičovských práv a povinností, napríklad hospitalizácia rodiča, výkon trestu odňatia slobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podľa § 60 nemusí predchádzať rozhodnutie o obmedzení rodičovských práv a povinností.
Opatrovník pre spravovanie majetku maloletého dieťaťa (majxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťu, ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxenia majetkového opatrovníka podľa § 33 vo svojom znení nepamätá.
Súd xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxbu, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a u ktorej je predpoklad, že výkon funkcie opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťax xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxkladom na ustanovenie osoby do funkcie opatrovníka je súhlas osoby s prevzatím tejto funkcie. Ako bolo judikované aj v R 14/1967, na to, aby mal občan (fyxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx právne predpisy však takúto povinnosť neupravujú. Funkciu opatrovníka podľa § 60 môže vykonávať aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny [§ 22, § 73 ods. x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xebolo možné ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za majetkového opatrovníka obec alebo inú právnickú osobu, ktorx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa (§ 33 ods. 3). Výkon funkcie majetkového opatrovníka inou právnickou osobou je teda podmienený súhlasom tohto subjektu.
Funkcia opatrovníka môže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxením maloletého dieťaťa (§ 106 ods. 1), právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zbavení opatrovníka jeho funkcie alebo o jeho odvolaní, vykonaním úkonu, nx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxka jeho funkcie rozhodne obligatórne, ak opatrovník o zbavenie výkonu funkcie požiada. Keďže opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xýkon svojej funkcie alebo porušuje svoje povinnosti, prípadne zneužíva práva vyplývajúce z opatrovníctva, je nečinný alebo nevykonáva svoje povinnxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx opatrovník ustanovený, napríklad zrušením rozhodnutia o obmedzení rodičovských práv a povinností.
V prípade, ak došlo k zániku funkcie konkrétnexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx funkcie alebo o jeho odvolaní, a ak je to naďalej v záujme maloletého dieťaťa potrebné, súd rozhodne o ustanovení nového opatrovníka. Osobitnú úpravu zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxa veta obsahuje osobitnú úpravu zániku funkcie opatrovníka, ktorý bol osvojovanému maloletému dieťaťu ustanovený v konaní o osvojenie.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxx xxxx
x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxrávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele;
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinnxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxálnemu rozvoju, aby bol jeho majetok spravovaný s náležitou starostlivosťou a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, axx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svoje práva vyplývajúce z opatrovníctva, a teda nevykonával by svoju funkciu v záujme maloletého dieťaťa, súd ho odvolá z funkcie. Ak je to však naďalej x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvu obsahujú ustanovenia § 33 a 34 týkajúce sa majetkového opatrovníctva.
Rozsah práv a povinností opatrovníka závisí od dôvodu ustanovenia opatrovxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxvník ustanovený. Z dôvodu ochrany záujmov maloletého dieťaťa a napĺňania účelu opatrovníctva súd preto môže opatrovníkovi ukladať aj iné povinnostix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsob výkonu funkcie opatrovníka a najmenej dvakrát do roka ho hodnotí v súčinnosti s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí (§ 180 ods. 3 OSP).
Osxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx 33, § 39 ods. 3, § 57 ods. 4, § 102 ods. 3, § 106 ods. 1 ZR;
Súvisiace predpisy
§ 176, § 180 OSP;
§ xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxe;
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je nazvaná "Výživné", ktorá sa člení na oddiely. V nich sú potom upravené príslušné vyživovacie povinnosti, resp. príspevky na výživu. V hovorovej rečx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxjším názvom vyživovacia povinnosť sa rozumie povinnosť plniť si na základe príslušných rodinných vzťahov založenú majetkovú povinnosť, resp. súhrn xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xevydatej matke) neznamená, že by nešlo o vyživovaciu povinnosť, resp. výživné, mal len vyjadriť v prvom prípade odlišnosť podmienok od vyživovacej poxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxada osobných potrieb. Tento pojem bol všeobecnejší, lepšie vystihoval charakter toho plnenia, ktoré stelesňoval. V zmysle dôvodovej správy k zákonu xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xreba odstrániť vzniknuté výkladové problémy, keďže takýto pojem na prvý pohľad naznačuje, že ide len o uspokojenie potrieb súvisiacich s výživou. V apxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkajúcich sa živobytia, ale aj ďalších hmotných a kultúrnych potrieb obvyklých pre život človeka, akými sú ošatenie, bývanie, starostlivosť o zdraviex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxoria jeho obsahovú náplň. Zákonodarca nezaviedol iný pojem zrejme z dôvodu, že tento pojem sa v praxi vžil, ale aj preto, že ani v judikatúre v podstate nexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxy je určitá viazanosť tejto povinnosti na špecifikované subjekty, ktoré tieto povinnosti nemôžu zmluvne prenášať (prevzatie dlhu) na iné subjekty, a xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxch zákona sa nachádzajú ustanovenia týkajúce sa majetkovej pomoci medzi členmi rodiny, čo možno považovať za prirodzenú súčasť predmetných vzťahov. xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxé osoby uzavreli zmluvy nad rámec zákona o rodine (t.j. iné osoby, než ktoré povoláva tento zákon), treba ich podriadiť režimu Občianskeho zákonníka. Vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdiny). Vyživovacie vzťahy spravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvovaciu povinnosť určí súd. V prípade, ak je oprávnenou osobou maloleté dieťa, aj bez návrhu. Možno teda zhrnúť, že pod pojmom výživné sa rozumie súhrn zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxj aj nemateriálnej sfére, predovšetkým výživy, ošatenia, bývania, starostlivosti o zdravie, potrieb vzdelania, výchovy, kultúrneho a športového vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxpade rozhodnutia súdu je však vždy vyjadrená v peňažnej podobe.
Prvá hlava
DRUHY VYŽIVOVACÍCH POVINNOSTÍ A ROZSAH VÝŽIVNÉHO
Prvý oddiel
Vyživoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxé postavenie, o čom svedčí najrozsiahlejšia úprava, systematické umiestnenie a počet sporov v praxi. Tento inštitút prešiel určitým vývojom. Vzhľadxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxi podľa pôvodu, a preto rodičia sa mali starať predovšetkým o deti manželské. V súčasnosti platí zásada rovnakého postavenia muža a ženy a detí narodenýxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom efektívneho a rýchleho postupu súdu (sp. zn. II. ÚS 2/01). Obdobne Európsky súd pre ľudské práva zaradil tento okruh právnych sporov do výpočtu druxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa z hľadiska v súčasnosti veľkého počtu žalôb namietajúcich prieťahy v konaní Ústavný súd SR konštatoval (v konkrétnych prípadoch), že z aspektu právnxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkonný vznik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. V súdnej praxi nebol tento zákonný následok sporný, zákonodarca tým tak, ako aj na iných miestach zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxteristík. Relevantnou skutočnosťou z hľadiska vzniku rodičovskej vyživovacej povinnosti preto bude narodenie dieťaťa (resp. právoplatnosť rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxk môže nárokovať uhradené výživné v zmysle § 79). Nesporná je aj nadväznosť na novozavedený exemplifikatívny výpočet rodičovských práv a povinností v x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxoľné plnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu v potrebnom rozsahu. Pokiaľ to tak z rôznych dôvodov nie je, je potrebné súdne rozhodnutie, ktoré je z uvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxobitného zreteľa na takýto postup. V rámci komplexu prejavov vyživovacej povinnosti rodičov sa majú uspokojiť všetky životné potreby dieťaťa potrebxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x manželstve. Matkou v zmysle zákona rozumieme ženu, ktorá dieťa porodila. Otcom dieťaťa je muž, ktorému svedčí niektorá z domnienok otcovstva. Nie je pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x ním žije v jednej domácnosti a má povinnosť pomáhať mu pri výchove dieťaťa. Záväzok nie je solidárny, pri nedostatku schopností, možností na strane jedxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxciu povinnosť (podporne môže pristúpiť vyživovacia povinnosť ostatných príbuzných za podmienky, že to dieťa nevyhnutne potrebuje).
Dieťaťom sa rxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxak vekové hľadisko nepodstatné, vek je relevantný len z procesného hľadiska.
Pre zákonný vznik tejto vyživovacej povinnosti je relevantnou objektxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby táto schopnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxčná prax vychádza z elasticity rodičovskej vyživovacej povinnosti vyplývajúcej z časovo neobmedzeného trvania pokrvných zväzkov a hovorí o obnove vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xo ukončení strednej školy. Z hľadiska posúdenia zániku vyživovacej povinnosti jednoznačnejšia je situácia, keď dieťa získa pravidelný príjem, či už xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxskaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvoxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxva na povolanie" si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo môže byť pre súd určitou pomôckou) a z tohto hľadiska nepovažovala za relevatné napríkxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxa. Treba vychádzať z konkrétnych okolností prípadu. Vzhľadom na situáciu na trhu práce, existenciu oveľa širšieho okruhu foriem štúdia, vzdelávacícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtavbové štúdium, prípadné prerušenie štúdia, zahraničné stáže, potrebu zvyšovania kvalifikácie, bude náročnejšie ustálenie okamihu nadobudnutix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho rodiča. Na jednej strane treba xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xprávnená požiadavka včasnej realizácie uvedených daností, aby nedochádzalo k zneužívaniu rodičovskej vyživovacej povinnosti len z dôvodu negatívxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xároku na príslušné dávky systému sociálneho poistenia v prípade ukončenia prípravy na povolanie a neuplatnenia sa na trhu práce. V tomto zmysle ide skôx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxaniká (pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, vyživovacia povinnosť trvá do smrti rodiča alebo dieťaťa), v prípadx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxade, keď manžel nie je spôsobilý zabezpečiť všetky odôvodnené potreby. Rodičia nie sú z právneho hľadiska povinní plniť túto povinnosť v takom rozsahux xxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstva, osvojením, v prípade zrušenia osvojenia sa však obnovuje).
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxlovi, resp. bývalému manželovi, inak voči deťom (vychádzajúc z priority potomkov), následne od rodičov a napokon od ostatných príbuzných. Vyživovacxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtniť nároky v zmysle zákona o rodine).
Zákonná vyživovacia povinnosť oboch rodičov neznamená mechanickú rovnosť. Vychádza sa z individuálnych schxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxncionality príjmov (§ 75), t.j. či sa povinný nevzdal bez dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, resp. či neberie na seba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx miesto nezodpovedajúce jeho kvalifikácii, hoci niet prekážok, aby zastával lepšie platené miesto. Rovnako podľa záverov aplikačnej praxe sa má v zmyxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx trestu z tohto dôvodu by nemal byť pre páchateľa výhodou, a preto pri ich kvalifikácii treba vychádzať z možných zárobkov. V prípade iných trestných činxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxdené súd musí rešpektovať zákonný príkaz a v každom prípade určiť minimálne výživné.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí. Súd preto prihliadne na reálnu situáciu na trhu práce, na mieru nezamestnanosti v regióne, príslušnom odbore, vekovej kategórii, dosahované zároxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xinnosť, odmeny za výkon rôznych funkcií, účasť v kontrolných a iných orgánoch, stavovských organizáciách, majetkovú účasť v podnikateľských subjekxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z dovolených hier a lotérií. Nemožno brať do úvahy príjmy z nepoctivých zdrojov. Náhradu škody za stratu na zárobku možno započítať, keďže nahrádza príxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkovej sumy príjmu pre určovanie rozsahu výživného spriemerujú. Okrem príjmových pomerov sa zisťuje celková majetková situácia povinného rodiča danx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cennými papiermi a pod. Rozhodovanie súdov by urýchlil priamy prístup súdu nielen k obchodnému registru, ale aj k evidencii nehnuteľností, resp. evidxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxé výlučne na jeho osobu.
Pri určovaní výživného nemožno uplatňovať mechanický výpočet v tom zmysle, že napríklad ak dieťa bolo zverené do starostlivxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx vyšší podiel nákladov, ktoré rodič zo sumy svojich príjmov musí vynaložiť na nevyhnutné potreby. Všeobecne platí, že výživné by nemalo byť určené tak, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xlebo inej osoby, resp. ústavu (§ 81), ktorému bolo dieťa zverené, po plnoletosti do rúk dieťaťa, a to aj nedoplatky aj za čas pred nadobudnutím plnoletosxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx predovšetkým pravidelné, ako aj nepravidelné náklady spojené s bývaním (nájomné, prevádzka bytu, domu), stravou, ošatením, zdravotným stavom, staxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxeniami, výdavkami na výkon povolania.
V aplikačnej praxi sa už ustálili závery v súvislosti s posudzovaním niektorých príjmov a výdavkov. Pri neprixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlády č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stravu). Relevantné z predmetného hľadiska sú náklady, ktoré musia uhrádzať rodičia. Pri prospechovom štipendiu sa vychádza zo záveru, že sa nemá zapxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxv, na základe ktorých zamestnávateľ uhrádza časť nákladov s tým, že zamestnanec po ukončení štúdia zotrvá u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových pomerov povinného sú predmetom dokazovania aj pasíva (rôzne formy úverov, pôžičiek, náhrady škody). Aj tu treba vychádzať z priority vyžxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxobstaraním predmetov nadštandardnej hodnoty, súd pri ustálení majetkových pomerov nebude prihliadať (spotrebný úver na nákup technologicky novšex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa, chaty, nákladného športového vybavenia alebo exkluzívnych dovoleniek súd nebude považovať za výdavok na úkor prostriedkov na výživu dieťaťa, navxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx požaduje neprihliadať ani na dlhy vzniknuté z trestnej činnosti, prípadne z nečestného konania, ktorého dôsledky by sa nemali prenášať na dieťa. Niex xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxá na strane rodičov sa posudzujú vo vzájomnej súvislosti s odôvodnenými potrebami na strane oprávneného dieťaťa. Ide o osobné právo každého dieťaťa, pxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xožiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli uspokojené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Miera potrieb dieťaťa je rôzxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe povolanie. Nemožno dospieť k všeobecne platnému záveru, ide o individuálnu fyzickú a duševnú vyspelosť toho-ktorého dieťaťa, potreby detí v tom istxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxať od bežných najzákladnejších potrieb nutných pre život až po plné uspokojenie všetkých odôvodnených potrieb dieťaťa. Je teda úmerná životnej úrovnx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xožnosťou nepočítalo. Neprehliadnuteľnou spoločenskou realitou u nás je nárast spotreby. Zákon nepripúšťa výnimku z práva dieťaťa podieľať sa na živxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxanicu súvisiacu so spotrebným charakterom. Za odôvodnené potreby treba považovať aj náklady na zaobstaranie starostlivosti o dieťa v čase, keď sa rodxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bude vyživovacia povinnosť existovať paralelne s príslušnými dávkami zo systému poistenia. Rozsah a charakter potrieb je v dôsledku zmenených ekonoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxdy. Bežným javom sú súkromné xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xej nadštandardné podmienky však musia byť podložené adekvátnymi schopnosťami a možnosťami povinného rodiča.
Dieťa môže mať vlastný majetok získaxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxojovať svoje potreby z predaja majetkových podstát (najmä ak sú na strane rodičov podmienky na plnenie vyživovacej povinnosti). Iná situácia by mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxčom výslovne ukladá povinnosť výnosy z majetku maloletého dieťaťa použiť najmä na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa. Súd teda môže prihliadax xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prospech životnej úrovne na základe majetkovej situácie dieťaťa. Do úvahy by podľa konkrétnych okolností prípadu prichádzala len možnosť zániku vyžxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxym zákonným hľadiskom je osobný výkon starostlivosti o dieťa. Uvedené konanie sa v zmysle predmetného ustanovenia chápe ako určitá hodnota, ktorá sa pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xabezpečeniu výživy. Miera, v akej treba prihliadať na osobnú starostlivosť o dieťa v rámci plnenia vyživovacej povinnosti, sa mení podľa veku dieťaťax xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxeho veku, kde je osobná starostlivosť najnáročnejšia. V tomto období podľa okolností konkrétneho prípadu môže osobná starostlivosť úplne vyvážiť pexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záujmy, voľný čas dieťaťa), na druhej strane sa dieťa stáva samostatnejšie, čo je dôvodom, pre ktorý podiel osobného výkonu starostlivosti na vyživovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xruhý rodič nemôže domáhať zníženia výživného z tohto dôvodu. Vzhľadom na takúto konštrukciu zákona a z dôvodu, že plnoletosťou stráca účinnosť úprava xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxčenie výživného proti matke, otcovi alebo proti obom na základe zmeny pomerov. Ak dieťa nežije ani s jedným z rodičov, osobná starostlivosť o dieťa sa, pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétneho prípadu bude možné považovať z jeho strany za naplnenú vyživovaciu povinnosť v plnej miere alebo sčasti výkonom osobnej starostlivosti o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkové pomery, bude musieť z väčšej časti zabezpečovať krytie odôvodnených potrieb dieťaťa aj peňažným plnením. Skutočnosť, že matka ostane s dieťaťom x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výživné nemožno považovať príležitostné plnenia v čase styku dieťaťa s rodičom, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx), pokiaľ rodičia žijú spolu, keďže aj prostredníctvom nej dochádza k faktickému uspokojovaniu osobných potrieb tak dieťaťa, ako aj druhého rodiča, kxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sa na životnej úrovni rodičov.
Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré priniesol nový zákon o rodine do úpravy rodinnoprávnych vzťahov, je povinnosť súdx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlo kritérium schopností a možností na strane povinného. Ustanovenie odseku 3 predstavuje výnimku, špeciálnu úpravu vo vzťahu k odseku 2. Možno síce súxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xledovaný "záujem o ochranu slabších" až do polohy, ktorá v prípade objektívne danej sociálnej odkázanosti rodiča (zdravotné dôvody, reálna nemožnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez subjektívnej možnosti zo strany takéhoto rodiča ovplyvniť danú situáciu, ba viesť priamo k jeho trestnoprávnej zodpovednosti (výška určeného výxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýživy neplnením vyživovacej povinnosti dôjde vtedy, keď osobe oprávnenej v zmysle zákona o rodine sa neposkytuje všetko, čo je obsahom vyživovacej poxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxia povinnosť, a v súlade s § 7 ods. 1 TP pri rozhodovaní o vine samy posudzujú otázku rozsahu vyživovacej povinnosti ako predbežnú otázku. V praxi je to všax xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xž do konečného rozhodnutia. Zrejme väčší význam nadobudne táto zásada práve v súvislosti s rozoberaným ustanovením, ktoré každému rodičovi, bez ohľaxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxí budú musieť citlivo posudzovať podmienky trestnej zodpovednosti.
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxlad jeho vykonateľnosti. V takomto prípade (môže ísť o osobu, ktorá nepoberá žiadne dávky, resp. minimálne dávky zo systému sociálneho zabezpečenia) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxto určenie vyžaduje, a v takejto výške bude potom náhradné výživné za splnenia ostatných zákonných podmienok nárokovateľné. Rozsah minimálneho výžixxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xinimálne výživné, keď treba brať do úvahy aj určitú minimálnu životnú úroveň povinného) podľa osobitného predpisu. Výšku životného minima upravuje zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa predstavuje sumu 90,42 eura a 30% z uvedenej sumy je 27,126 eura). Úprava minimálneho vxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikácie ustanovenia odseku 3 zákon neformuluje tak, ako je to v § 63 ods. 1, keď sa predpokladá výška príjmu z dôvodu nepreukázania relevantných okolnxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxlne výživné určí v prípadoch, keď na základe uvedených kritérií vrátane potencionality príjmov a zhodnotenia iných výdavkov v zmysle úpravy odseku 5 cxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe odsekov 2, 4 až 5 a úpravy § 75. Česká právna úprava a judikatúra vychádza z odlišnej koncepcie. Podľa nej ak v prípade úhrady výživného sa povinný dostanx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x0% zo sumy životného minima vo výroku rozsudku bude nútiť oprávnených rodičov k tomu, aby sa každoročne novým návrhom domáhali zvýšenia výživného v závxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xbsiahnutá priamo vo výroku rozhodnutia, čím by sa predišlo uvedenému problému, súčasne však bude musieť byť vyriešená otázka určitosti a vykonateľnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx v zmysle ktorého výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsobom než vyčíslením, najmä s odkazom na presný spôsob uxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Ďalší prostriedok na presadzovanie záujmov detí (aj plnoletých) predstavuje novým zákonom zakotvená priorita výživného v rámci komplexu výdavkov xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxom na zákonnú vyživovaciu povinnosť nemožno považovať za nevyhnutné. Priorita vyživovacej povinnosti rodiča upravená v prvej vete odseku 5 je daná záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxrakter zistených výdavkov, t.j. či ich vo vzťahu k prednostnej vyživovacej povinnosti (porovnanie existenčného charakteru vyživovacej povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xadštandardné vybavenie domácnosti a uspokojovanie osobných potrieb, zábavná technika, motorové vozidlá a pod.). Pokiaľ ich neposúdi ako nevyhnutnx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx x xxx xxxaloženiu nedošlo (rodičom nadobudnuté majetkové podstaty ostávajú nedotknuté).
Novela zákona o rodine vykonaná zákonom č. 217/2010 Z.z. zaviedlx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx x, podľa ktorého ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Neurčenie výživného by podľa odôvodnenia tejto právnej úpravy malo relevanciu v prípadoch približne rovnakých pomerov na oboch stranách, teda pribxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti.
Ak majetkové pomery rodičov nie sú približne rovnaké alebo ak jednému z rodičov je určená dlhšia doba osobnej starostlivosti v rámci striedavej sxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xsobnej starostlivosti povinného rodiča.
Možno predpokladať, že sa na súdoch objavia prípady návrhov na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zmeny rozhodnutia o osobnej starostlivosti a zverenia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti bez určenia výživného, avšak s primáxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx by sa tým vystavovali riziku nepriznania výživného, aj keby takýto spôsob porozvodovej starostlivosti o dieťa bol v konkrétnom prípade v záujme dieťaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxdnej judikatúry v prípadoch, ak sa zverenia do striedavej osobnej starostlivosti a neurčenia výživného budú domáhať rodičia, ktorí aj po rozvode manžxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xituácie. Takéto situácie by mala pokrývať tzv. spoločná osobná starostlivosť, ktorá dosiaľ v našom právnom poriadku nie je upravená (pozri výklad k § 2xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rodičov, ktorým je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, a rodičov, ktorí naďalej spoločne vychovávajú dieťa v jednom byte. Dovtedy môxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxíka o náhrade škody fyzická osoba, voči ktorej mal zomretý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Pokiaľ xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvojiteľovi ukladať povinnosť poskytovať výživné. Výživné u plnoletej osvojenkyne možno priznať len odo dňa začatia konania.
R 52/1964
Pri umiestxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
R 16/1965
Povinný nie je v omeškaní, ak dlžnú sumu výživného odovzdá v posledný deň ustanovenej splatnosti na pošte.
R 45/1965
Rozhodujúcim pre zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxu majú pokrvní rodičia zo zákona k dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
R 62/1965
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xároku na náhradu za poskytnuté výživné so zreteľom na ustanovenie § 101 ZR (teraz § 79 - pozn. aut.).
R 65/1965
V rozhodovaní o rozsahu vyživovacej povxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxťu z príjmu otca poskytnúť, boli zabezpečené výživným určeným v zodpovedajúcej miere.
R 14/1966
Výrok rozsudku, podľa ktorého je žalovaný povinný xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxudzovaní majetkových pomerov rodičov treba prihliadnuť aj na vynaložené náklady, ktoré boli použité aj v prospech maloletého dieťaťa.
R 15/1966
Ax xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxadiskám uvedeným v § 96 ods. 1 ZR (teraz § 75 ods. 1 - pozn. aut.), či rodič prípadne neprispieval na výživu maloletých detí aj inak, napr. naturálne, čo by bxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxračovalo výdavky, ktoré nemožno na výživné započítať preto, že išlo o bežné darčeky či iné podobné plnenie, ktoré nesmerovalo k uspokojovaniu odôvodnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx súdu skúmať pri schvaľovaní dohody v zmysle § 50 ods. 2 a § 26 ods. 2 ZR (teraz § 36 ods. 1 a § 24 ods. 3 - pozn. aut.), či dohodnutý začiatok vyživovacej povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxotu dlhšiu alebo určiť, že plnenie sa uskutoční v splátkach, musí byť táto časť výroku rozhodnutia súdu podložená zistením všetkých potrebných skutočxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxť na splnenie lehotu dlhšiu ako tri dni od právoplatnosti rozsudku, alebo určiť, že peňažné plnenie možno platiť v splátkach.
R 67/1966
Nariadenie vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxi, ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom bolo oprávnenému priznané právo na opakujúce sa dávky. Vzhľadom na povahu autorskej odmeny ako pohľadávky voči xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxárnom roku (§ 319 ods. 2 OSP). Po vyčerpaní týchto súm v rozsahu ustanovenom v § 319 ods. 1 OSP treba podať nový návrh na výkon rozhodnutia.
R 68/1966
Ustxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx67
Výživné je iným príjmom než mzda v zmysle § 299 ods. 1 OSP, preto podlieha výkonu rozhodnutia ako pracovný príjem. Ustanovenie § 297 OSP sa vzťahuje ax xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xezakladajú nárok rodiča na vrátenie súm vynaložených na výchovu a výživu dieťaťa. Zmier, ktorého obsahom by bol záväzok na náhradu nákladov vynaloženxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xranice; niet teda dôvodu na to, aby bolo plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu obmedzované pred dosiahnutím určitej vekovej hranice dieťaťx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxí výšky výživného, treba však prihliadnuť na to, že zvýšené vypätie v práci mohlo zvyšovať aj vlastné životné náklady otca, a tým vlastne ovplyvňovať jexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxjkoľvek zárobkovej činnosti, bez ohľadu na jej odôvodnené záujmy, schopnosti, zdravotný stav a celkovú telesnú spôsobilosť, ako aj bez ohľadu na spolxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvstvo manžel matky, treba vychádzať z toho, že manžel matky bol až do právoplatného skončenia konania o zapretie otcovstva považovaný za otca dieťaťa a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxľa týchto zistení rozhodnúť o vyživovacej povinnosti žalovaného.
R 52/1968
Z hľadiska výšky nároku uplatneného so zreteľom na ustanovenie § 269 OSx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zistiť výšku pohľadávky, ktorá je predmetom výkonu rozhodnutia proti povinnému, rozsah jej doteraz nevymoženej časti, skutočnosť, či ide o prednostxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxií (ak ich povinný od žalovaného poberal) a aký je počet osôb, ktorým povinný poskytuje výživné.
R 55/1968
Ak predbežné opatrenie zanikne z dôvodu § 7x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxelý príjem dieťaťa (napr. v čase školských prázdnin), ktoré sa inak štúdiom pripravuje na budúce povolanie, spravidla neovplyvňuje vyživovaciu povixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o funkčnej príslušnosti.
R 76/1968
Pre určenie výšky výživného pre maloleté dieťa sú rozhodujúce reálne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi skúsenosťami a pod.), ale aj okolnosťami objektívneho charakteru, najmä existenciou pracovných príležitostí primeraných vlastnostiam rodičov.
x xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto určenému otcovi nemožno uložiť povinnosť platiť výživné v rozpore s ustanovením § 98 ods. 1 ZR (teraz § 77 ods. 1 - pozn. aut.), t.j. aj za dobu presahxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxe výživného pre maloleté dieťa povinnému rodičovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie riadnym štúdiom a je sám odkázaný, vzhľadom na to, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxx xxzhodnutia sa uplatňuje dispozičná zásada, aj zvýšená časť bežného výživného môže byť vymáhaná iba na návrh oprávneného. Pretože rozsudky odsudzujúcx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxx týkať už tej časti výživného predstavujúcej zvýšenie, ktorá sa stala splatnou po dni doručenia rozsudku o zvýšení výživného.
R 59/1969
Krátkodobý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxivné. Aj keby vo výchove a výžive maloletého oprávneného došlo k zmene pomerov trvalejšej povahy alebo keby mu povinný uhrádzal nielen každodenné, ale xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx nemožno posudzovať len so zreteľom na dosiahnutý vek a stupeň telesnej a duševnej vyspelosti, ale aj vzhľadom na to, ako je maloleté dieťa z mravného a chxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxé zaradiť dieťa vzhľadom na nedostatky v jeho správaní do výchovného zariadenia (ústavná alebo ochranná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxičov k nemu; nie je rozhodujúce, že dieťa sa živilo samo pred umiestnením do výchovného zariadenia a že teda neboli splnené zákonné podmienky na plnenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxn. aut.) nie sú rozhodujúce jeho skutočné zárobkové (prípadne aj majetkové) pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti, dané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstnanie za menej výhodné, starostlivo skúma, či sa tak stalo z dôležitého dôvodu (napr. zo zdravotných dôvodov, z dôvodu odchodu rodiča z funkcie, na ktxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx/1970
Súd nemôže uložiť detskému domovu (v ktorom je umiestnené maloleté dieťa a do ktorého otec dobrovoľne zasielal určité peňažné sumy), aby zúčtoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxného; také zúčtovanie musí urobiť súd pri rozhodovaní o výživnom (a v jeho rámci o ošetrovnom). Vzhľadom na zúčtovanie toho, čo otec poskytol na výživu mxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxkoršiu dobu, alebo rozhodne o plnení vyživovacej povinnosti otca k maloletému dieťaťu na čas po vyhlásení rozhodnutia o jeho výžive a súčasne mu uloží, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxá len postupom podľa § 177 ods. 2 OSP, výnimkou sú prípady rýdzo jednorazových opatrení súdu vo veciach starostlivosti o maloletých (napr. schválenie oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxstredí (napr. u obidvoch rodičov), spravidla nie je vhodné, aby sa postupom podľa § 177 ods. 2 OSP rozdeľovala príslušnosť súdu (a súdne spisy). O postupx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vymoženie dlžného výživného detí nemožno prihliadať na to, či došlo k okolnostiam, ktoré odôvodňujú zrušenie povinnosti platiť výživné.
R 53/1971
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxhlásení odsudzujúceho rozsudku súdom prvého stupňa, ktorý bol zrušený odvolacím súdom, ale skôr ako súd prvého stupňa začne vyhlasovať nový rozsudokx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxolenku a pod. Výživné nemožno potom obmedziť iba na potreby bývania, stravovania a ošatenia, ale slúži aj na kultúrne, športové, rekreačné a iné potrebx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xo vzťahu k vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Rodičia plnia vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu len vtedy, ak ju manžel nie je schopný plnix xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxk, že o účinnú ľútosť pôjde nielen vtedy, ak páchateľ sám dlžné výživné uhradí, ale aj vtedy, keď iným spôsobom zariadi, aby dlžné výživné za neho uhradilx xxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx v zmysle ustanovenia § 85 (teraz § 62 - pozn. aut.) a § 96 (teraz § 75 - pozn. aut.) zákona o rodine aj s prihliadnutím na to, v akej miere sa zomretý rodič dieťaxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxnosť platiť výživné v peňažnej jednotke (mene) štátu, na území ktorého má bydlisko osoba povinná na plnenie výživného, keď maloletý oprávnený na túto vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx k vyčísleniu povinnosti platiť výživné v cudzej mene v porovnaní s tým, aké výživné dostane oprávnený v československých korunách.
R 29/1974
Pri poxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xri výkone rozhodnutia dôjde k stretu záujmov medzi rodičom a dieťaťom, maloletému účastníkovi konania musí byť ustanovený opatrovník. Tak je to napríxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xaloleté dieťa, nemá iné možnosti, ako zabezpečiť starostlivosť o dieťa v čase plnenia svojich pracovných povinností než tým, že sa o dieťa stará iná osoxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxne schopnostiam a možnostiam rodičov dieťaťa a so zreteľom na to, že rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do výchovy, nevyvažuje už do takej miery xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nemožno považovať len za náklady na úhradu potrieb maloletého dieťaťa.
R 64/1974
V konaní x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoletosti dieťaťa má ten následok, že v konaní podľa ustanovenia § 176 OSP sa môže jednať len o nárokoch počas neplnoletosti dieťaťa, že v konaní vystupujx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxamo voči dieťaťu. Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa v priebehu konania o výživnom nemá však za následok, že by matka dieťaťa prestala byť účastníčkou koxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlanie.
R 18/1975
Príplatok k prídavku na deti poskytovaný na nezaopatrené invalidné dieťa, ktoré vyžaduje stálu starostlivosť, je určený na úhradx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx77
Ak je rodič dieťaťa pozbavený rodičovských práv podľa § 44 ods. 3 ZR (teraz § 38 ods. 4 - pozn. aut.), nemá to za následok zánik jeho vyživovacej povinnxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxk "zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného" v ustanovení § 213 TZ (teraz § 207 - pozn. aut.) je tzv. normatívnym znakom skutkovej podstaty. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxy mohlo byť v štáte, kde má účastník bydlisko alebo pobyt, uznané a vykonané.
R 38/1977
Zánik trestnej zodpovednosti pre účinnú ľútosť podľa § 214 TZ (xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx (teraz § 207 - pozn. aut.), vrátane zavinenia a že trestná zodpovednosť zanikla až neskôr, po ich splnení. Preto zastavenie trestného stíhania podľa § 1xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxl vyživovaciu povinnosť, ale bez svojho zavinenia, v takom prípade treba zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b) TP [teraz § 215 ods. 1 písm. xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxaťu vzniká priamo na základe zákona (§ 85 ZR; teraz § 62 - pozn. aut.). Preto za začiatok páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 TZ xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, či o povinnosti platiť výživné a o jeho výške rozhodol už predtým súd v občianskom súdnom konaní. Ak takéto rozhodnutie nebolo dosiaľ vydané, súd v tresxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx konaní nie je viazaný rozhodnutím súdu v občianskom súdnom konaní ani xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xonaní však súd v trestnom konaní zhodnotí ako dôkaz podľa § 2 ods. 6 TP (teraz § 2 ods. 12 - pozn. aut.). To platí aj v prípade vyživovacej povinnosti medzi maxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxx. aut.) nevzniká priamo na základe zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní na návrh nixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxtného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 TZ (teraz § 207 - pozn. aut.) len od uzavretia dohody, prípadne od právoplatnosti rozhodnutia súdu v obxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxzaný rozhodnutím súdu v občianskom súdnom konaní, pokiaľ ide o výšku príspevku, ktorý rozvedený manžel zavinene neplatil, ale rieši túto otázku samosxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxx. 12 - pozn. aut.).
R 32/1979
K niektorým ďalším otázkam určovania výživného v peňažnej jednotke (mene) štátu, na území ktorého má bydlisko osoba povxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxcovi maloletého dieťaťa určeného rozhodnutím súdu nemožno uložiť platenie výživného na toto dieťa aj za čas, po ktorý dieťaťu poskytoval výživné iný mxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxa do výšky poskytnutého plnenia zanikol.
R 16/1981
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti podľa § 214 TZ (teraz § 86 - pozn. aut.) možno použiť, ak obvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x§ 82 ods. 2 OZ), ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky.
R 9/1982
Pokiaľ v priebehu konania o určenie vyživovacej povinnosti k maloletému dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré nastali do dňa rozhodnutia súdu.
R 85/1983
Ak v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje súd až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je poxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxeťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov súd v konaní neobmedzí xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia.
x xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnie osobných potrieb matky pri pôrode, ako aj na zadováženie rozličných potrieb pre novorodenca. Pri určení výživného pre maloleté dieťa možno brať do xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxž rodiča, prípadne do spoločnej výchovy manželov podľa ustanovenia § 45 ods. 1 ZR (teraz § 45 ods. 1 - pozn. aut.), súčasne určí vyživovaciu povinnosť k dixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxj výchovy manželov podľa ustanovenia § 45 ods. 1 ZR. K skoršiemu dátumu možno začiatok povinnosti určiť len v prípade, ak iný občan než rodič, prípadne maxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxať okrem mesačného výživného na maloleté dieťa ešte ďalší jednorazový príspevok na úhradu niektorých osobných potrieb maloletého. K zmene výživného xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xozn. aut.) môže ísť len pri zavinenom neplnení zákonnej vyživovacej povinnosti alebo vyhýbaní sa takej povinnosti, ktoré je sústavné a trvá dlhší čas. xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aj pri kratšom období, ktoré by sa však malo približovať šiestim mesiacom. R 54/1992: Ak účastník vezme svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesnx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxlatniť znova. Pre zmenu rozhodnutia o výživnom je rozhodujúca závažná zmena pomerov, a nie je rozhodujúce, či a kedy došlo k späťvzatiu návrhu na zvýšenxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Uplatnený nárok však späťvzatím návrhu nezaniká a možno ho uplatniť znova.
Pre zmenu rozhodnutia o vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx992
Pri určovaní rozsahu výživného v cudzej mene niet prekážok, ktoré by bránili prihliadnuť na rozdielne životné náklady dieťaťa v cudzine a v ČSFR a xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrovníkom maloletého dieťaťa v konaní pred súdom.
R 56/1992
Skutočnosť, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnosti voči dieťaťu podľa § 85 ods. 1 ZR (teraz § 62 ods. 1 - pozn. aut.) a nezbavuje ho preto trestnej zodpovednosti za neplnenie vyživovacej povinnosti v xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch. V takýchto prípadoch treba riešiť predbežnú otázku, v akej výške mal obvinený povinnosť platiť výživné na svoje dieťa počas kritickej doby podľa hľxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxx x xx xxeraz § 8 - pozn. aut.) posúdiť ako trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 TZ (teraz § 207 - pozn. aut.).
R 18/1993
V konaní o trestnom čine zanxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe nesplnením povinnosti vyplývajúcej zo zákona o rodine, ktorej zavinené porušenie je samo osebe trestným činom. Z toho vyplýva, že osoba, vo vzťahu ku xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xrgány činné v trestnom konaní nie sú pri posudzovaní trestnej zodpovednosti páchateľa za neplnenie zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určil túto povinnosť a výšku výživného.
Tieto otázky sú oprávnené riešiť v rámci posudzovania predbežných otázok v zmysle § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxn. aut.).
R 56/1993
Ak štát poskytol na výživu oprávnenej osoby príspevok, zánik trestnosti podľa § 214 TZ (teraz § 86 - pozn. aut.) môže nastať až potoxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxti treba aplikovať aj v prípade, keď obvinený nevedel, že štát poskytol na výživu dieťaťa príspevok a výživné zaplatil len do rúk matky dieťaťa. V prípadxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx4 TZ (teraz § 86 - pozn. aut.) sa dlh považuje za splnený okamihom poukázania peňažnej sumy na pošte.
R 57/1993
Dôvodom nariadenia výkonu podmienečnéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxý nezaplatil dlžné výživné, hoci mal možnosť to urobiť.
R 50/1998
I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 TZ (teraz § 20x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxostlivosti o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 ZR; teraz § 62 ods. 1 - pozn. aut.) nemožno vxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx rozhodujúce treba považovať, či vzhľadom na konkrétne okolnosti má dieťa skutočne možnosť samo sa živiť.
III. Ak štát poskytol matke, do výchovy a opaxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxu účinnej ľútosti podľa § 214 TZ (teraz § 86 - pozn. aut.) nastať až potom, keď obvinený zaplatí štátu za podmienok uvedených v § 214 TZ (teraz § 86 - pozn. autxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxživného oprávnenej osobe.
R 23/2002
Za "iné konanie", ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxom, vrátane exekučného konania vedeného podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskoršxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xebruára 1998].
R 98/2002
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonnou povinnosťou, ktorá v sebe zahŕňa právo dieťaťa na výživu a s tým korešponxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak si vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou doxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxvneným dieťa, v prospech ktorého je výživné priznané, a povinným je rodič, ktorému bola uložená povinnosť platiť výživné. Pri zastupovaní maloletého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia
čl. 4, § 28, § 63 až 65, § 75 až 82, § 84, 118 ZR;
Súvisiace predpisy
zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minixx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxvnej domnienky upravenej v tomto ustanovení bolo iniciované problémami, ktoré sa vyskytovali v praxi pri preukazovaní, presnejšie neochote preukazxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xamestnancov je v priebehu času spravidla konštantná výška príjmov s malými odchýlkami, zatiaľ čo príjmy podnikateľov ovplyvňujú viaceré faktory). Oxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxzvy povinným, môže súd postupovať dopytom adresovaným zamestnávateľovi na základe § 128 OSP, podľa ktorého každý je povinný bez zbytočného odkladu na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx maloletých platí vyšetrovacia zásada, súd je teda pri zabezpečovaní dôkazov povinný takto postupovať z vlastnej iniciatívy. Zložitejšie je to v prípxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xajnižšie, a tým minimalizovať svoju vyživovaciu povinnosť. Aj za týchto podmienok je síce pre mnohých podnikateľov výhodnejšie nepreukázať výšku svxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xodiča lepšie, ako je ustanovená výška domnienky, je narušený princíp, že dieťa sa má podieľať na životnej úrovni rodiča. Okrem neochoty predložiť potrxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx z hľadiska zákona o rodine. Na uvedené reaguje odsek 2. Povinnému rodičovi všetky získané statky zostávajú (ide o potencionalitu príjmov) a má zaručenx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxrita plnenia si vyživovacej povinnosti ako jednej z rodičovských povinností. Právna úprava sa týka tak maloletých, ako aj plnoletých detí. Všeobecne xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xx odmenu.
Daňové predpisy rozlišujú štyri kategórie príjmov. Ide o
-
príjmy zo závislej činnosti (predovšetkým ide o príjmy z pracovnoprávneho vzxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxstí s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxx x xxdnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxinách príjmov. Ich konkrétne vymedzenie nachádzame v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Hypotéza (odsek 1) v prípxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xľadiska dochádza k prenosu povinnosti tvrdenia a dôkazného bremena na povinnú osobu). Vymenúva tri navzájom sa prelínajúce povinnosti:
-
povinnoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
povinnosť umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie.
Poxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Treba vychádzať zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý účtovným jednotkám (t.j. zákonom vymedzeným subjektom) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxplýva nasledujúci rozdiel. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chrxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdovšetkým údaje o stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách, príjmoch a výdavkoch v účtovnom období), v knihe poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xáväzku v peňažnom vyjadrení, prijatých preddavkoch a úveroch) a v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxdnu účtovnú závierku, v ktorých sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch, o rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky za účtovné obdobie a bezpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvacie obdobie (kalendárny rok, ak zákon neustanovuje inak). Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých je daňovník povinný podať daňové priznanie. Rozlxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxsobových spoločnostiach) ani potreba skúmania daňových súvislostí právnických osôb. V daňovom priznaní sú daňovníci povinní uviesť a sami si vypočíxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xriznaní alebo hlásení, alebo správcom dane vyrubená, do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení je povinný predložiť dodatočné priznanie alebo xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxosti s daňovým konaním. Z taxatívneho vymedzenia prípadov, keď sa oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva nepovažuje za porušenie daňovéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxnkrétne príjmy a vynaložené výdavky, t.j. náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom a zaúčtovanx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dane, z ktorého sa odvádza daň z príjmov vo výške 19% znížená o nezdaniteľné časti základu dane, čím sa získa čistý ročný príjem, a na základe neho priemerxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxtanovenia § 63 ods. 1 je edičná povinnosť, t.j. povinnosť predložiť súdu podklady na zhodnotenie majetkových pomerov. Zjavne ide o širšie vymedzenie axx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxžovať listy vlastníctva preukazujúce majetkové pomery týkajúce sa nehnuteľností, stavy účtov a vkladov v bankách, register cenných papierov, doklaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxného predpisu umožniť súdu zistiť ďalšie skutočnosti potrebné na rozhodnutie. V texte zákona nie je uvedený odkaz na osobitný predpis. V dôvodovej sprxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmstva pre potreby súdneho konania. Obdobne pri bankovom tajomstve podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov platí povinnosx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxnných papieroch a investičných službách.
Vzhľadom na zisťované okolnosti, je oprávnená aj požiadavka voči druhému rodičovi, aby podľa svojich znaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxci nenavrhli, a preto neuvedenie takýchto skutočností pre neho, resp. dieťa neznamená nepriaznivý výsledok konania.
V súvislosti s povinnosťou prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxateľa, ktorý namietal nerešpektovanie čl. 2 ods. 3, čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ako aj čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxdľa neho nemá oporu v zákone, výzve súdu nevyhovel, za čo mu bola uložená poriadková pokuta. Ústavný súd nesúhlasil s názorom sťažovateľa. Otázka posúdxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Súd je v rámci tohto konania povinný z úradnej povinnosti objasniť skutkový stav veci. Na splnenie tejto povinnosti vyplývajúcej z § 120 ods. 2 OSx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxinnej na výživu. V prípade podnikateľského subjektu súd nemá inú možnosť, než tieto okolnosti posúdiť práve z daňového priznania v spojení s peňažnými xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx