24/2006 Z.z.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxna č.: 275/2007 Z.z., zákona č.454/2007 Z.z., zákona č. 287/2009 Z.z., zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákonx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxá rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet zákona
KOMENTÁR
Každá ľudská čxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžité stavby, akými sú diaľnica alebo rafinéria ropy. Vplyvy týchto činností na jednotlivé zložky ŽP sú rôznorodé. Nie každá z ľudských aktivít má tak nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxého prostredia bol čo najmenší, aby žiadna zo zložiek ŽP nebola poškodená alebo znečistená. Ak sa znečisteniu vyhnúť z nejakej príčiny nedá, je nevyhnuxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty znečisťovania niektorej zo zložiek ŽP, prípadne hraničné hodnoty hluku upravené predpismi zdravotníckeho práva). Nezanedbateľným faktorxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxa.
Potreba chrániť prirodzenú krajinu a ľudské zdravie pred potencionálne nepriaznivými vplyvmi rôznych činností, u ktorých sa vplyv na ŽP predpoxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčas ktorého sa zhodnotila miera ich negatívneho i pozitívneho vplyvu na prírodu, krajinu, jej zložky a zdravie človeka. Právne úpravy v oblasti posudzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlizáciu týchto stavieb nebolo vydané, posúdili mieru možných negatívnych xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxiť podzemné alebo povrchové vody, neúmerne zvýšiť mieru hlučnosti v obývaných zónach či chránených častiach územia, znečistiť ovzdušie exhalátmi či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxópskej úrovni tak, aby boli minimalizované škodlivé účinky na prírodné prostredie a zdravie obyvateľstva, bolo prijatie smernice 85/337/EHS z roku xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxroštátnych právnych poriadkov. Postupovali pritom rôzne: buď ustanovenia smernice 85/337/EHS zahrnuli do existujúcich stavebných poriadkov, stxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxne viackrát novelizovaná, až nakoniec bola zrušená a nahradená smernicou EIA. Práve ustanovenia smernice EIA preberá do svojich ustanovení zákon o Exxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxe jednotlivých odvetví priemyslu, tendencií vývoja dopravy, ale aj plánov na ťažbu dreva. Popri úmysle uskutočňovať rôzne činnosti zasahujúce svojix xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmi, do výšky postavenými vežami s ohromnými vrtuľami, a ktoré výrazne menia krajinný ráz, či mohutné prieruby do kosodreviny pri stavbe nových rekreačxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvových stratégií, rozvojových plánov, tendencií rozvoja, akčných plánov a podobne. Ide o typy plánovacích dokumentov schvaľovaných na rôznych úrovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxmi často zároveň predpokladá realizácia rôznych typov činností, ktorých posúdenie zastrešuje smernica EIA. Preto bolo veľmi potrebné, aby sa tieto pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv z environmentálneho hľadiska zareagovala v roku 2001, kedy bola prijatá smernica SEA. Ustanovenia aj tejto, v poradí neskoršie prijatej smernice - (xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na Slovensku
V čase, keď Slovensko bolo súčasťou Československa, bol vo Federálnom zhromaždení ČSFR prijatý zákon o ŽP. Tento zákon obsahoval histoxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxú mali zakotviť zákony SNR a ČNR.
Dňa 31. decembra 1992 však Česká a Slovenská federatívna republika zanikla a 1. januára 1993 vznikol nový štát - SR.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x následného prijatia pre takúto právnu úpravu založili aj niektoré ustanovenia Ústavy SR, kde je vyjadrený prienik medzi zaručením ochrany a rovnopráxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xkrem iného aj právo na priaznivé ŽP. Konkrétne čl. 20 ods. 3 Ústavy SR ustanovuje: "Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, príroxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí práva každého na priaznivé ŽP (čl. 44 ods. 1 Ústavy). Zakotvené boli aj ústavné povinnosti spočívajúce jednak v povinnej ochrane a zveľaďovaní ŽP zo stxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xráva ŽP a zdravotného práva.
Národná rada SR, ako najvyšší zákonodarný orgán štátu, prijala v roku 1994 prvú samostatnú úpravu procesu posudzovanix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrafy 20 až 26, obsahujúce pôvodnú rámcovú úpravu procesu posudzovania. Zákon č. 127/1994 Z.z. bol komplexnou právnou úpravou a zároveň pomerne stabixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx členským štátom EÚ. Z dôvodu potreby zosúladenia právneho poriadku so všetkými ustanoveniami dvoch smerníc upravujúcich procesy posudzovania vplyxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxčastejším dôvodom novelizácie boli výhrady Európskej komisie k spôsobu transpozície (prebratia) smerníc. SR dosiaľ vždy promptne zareagovala na poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xajširšieho možného okruhu verejnosti a dotknutej verejnosti zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania, zabezpečenie spoľahlivého a vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx takýchto procesov, a to aj súdnou cestou.
V kontexte prijatých právnych úprav a ich náležitého pochopenia zo strany laickej aj odbornej verejnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovenia prijatého zákona. V súvislosti so zákonom č. 127/1994 Z.z. bolo vydaných množstvo odborných publikácií, boli nakrútené osvetové filmy, vydxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxdzovania vplyvov, z ktorého znenia vychádza aj zákon o EIA. Ide o dvojdielnu publikáciu, citovanú v časti "Literatúra" k tomuto ustanoveniu. Jej autorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx procesný charakter zákona o EIA ("zákon upravuje postup posudzovania") a zároveň všeobecne obsahuje vecnú úpravu spočívajúcu v posudzovaní stratexxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy sa posudzujú v čase, kedy sú ešte otvorené možnosti na úpravu ich definitívneho znenia, teda "počas ich prípravy a pred ich schválením". Navrhované čixxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením". V úvodnom ustanovení je zároveň prostredníctvom poznámky pod čiarou k odkazu 2 vyjadrenx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxavujú jednotlivé procesné postupy, vedúce k prijatiu konkrétneho povolenia o navrhovanej činnosti. Kľúčovým a najčastejšie v praxi používaným zákoxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x profesionálneho hľadiska, ktoré vykonávajú primerane vzdelané osoby s náležitou praxou a odbornou skúškou a zároveň ide o postup, do ktorého sa môže zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe postup odborného a verejného posudzovania").
Písmeno b) uvádza, že jednotlivé ustanovenia zákona o EIA obsahujú tiež právomoci orgánov štátnex xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xx xxx
Písmeno c) poukazuje na úpravu práv a povinností účastníkov procesu posudzovania. Tieto povinnosti sú upravené v celom texte zákona o EIA, nemajú sxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxáva dotknutej verejnosti pri posudzovaní strategických dokumentov, je ustanovenie § 6a ods. 5.
K odseku 2
Ustanovenie negatívne vymedzuje určitx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xtorá tieto strategické dokumenty "oslobodzuje" od procesu strategického posúdenia je, aby ich jediným účelom bola buď národná obrana, civilná obranx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxjim obsahom nezapadá celkom organicky do všeobecného ustanovenia s názvom "Predmet zákona". Uvedený obsah prináleží skôr do druhej časti zákona o EIA x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv. Problematicky sa tiež čiastočne javí slovné spojenie "jediný účel", keďže tento býva v strategických dokumentoch len zriedka takto explicitne vymxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxe ustanovenia zákona o EIA
§ 4, § 14 až § 17, § 42, § 43 - posudzovanie vplyvov strategických dokumentov
§ 18, § 37, § 38, § 44, § 47, § 51, § 52 - posudzovanix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpixx
xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x. H. Beck, Praha 2011, s. 745 -746.
2. ÚRADNÍČEK Š., GAŠPARÍKOVÁ B., KOZOVÁ M. - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. EIA (Environmental Impaxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxruje cieľ a zmysel zákona o EIA. Jednotlivé ustanovenia zákona o EIA musia byť interpretované a vykladané najmä v súlade s účelom zákona o EIA a jeho zákxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxtanovenia boli v súlade s ustanoveniami európskych predpisov upravujúcich problematiku posudzovania a účasti verejnosti na týchto procesoch, vrátxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvania vplyvov na ŽP koncom 60 rokov 20. storočia, bola založená na úprimnej viere ľudí v možnosť meniť spoločnosť tak, aby nedochádzalo k narúšaniu prirxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x environmentálnych hnutiach snažiacich sa dosiahnuť nepoškodzovanie častí prírody radikálnym odmietnutím akýchkoľvek negatívnych zásahov do živxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxých jednotlivé akcie vyznievajú zdanlivo radikálne, no ich práca v oblasti legislatívy neodmieta absolútne a bezvýnimočne rozvoj a výstavbu. Snažia xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxorá by mala mať účinné možnosti na vyjadrenie sa k jednotlivým plánom, programom, projektom a navrhovaným činnostiam (napr. aktivity hnutia Greenpeaxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xlánov a projektov, čiže v zákone o EIA vymedzených ako strategické dokumenty. Ustanovenie písmena a) však nekladie dôraz len na formálne začlenenie, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxny ŽP, ako dôležitý faktor zabezpečujúci poskytnutie dostatočne širokého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xaručuje, že žiadny strategický dokument nebude prijímaný bez posúdenia jeho vplyvov na životné prostredie a žiadny dokument bez tohto posúdenia nemôxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx, že tieto môžu byť v dôsledku posúdenia a predloženia presvedčivých protiargumentov aj dodatočne zmenené či upravené. Zdôrazňuje sa ja to, aby každé zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrení uvedených v konkrétnom strategickom dokumente.
Cieľom opísaných procesov v zákone o EIA by malo byť napokon zistenie čo najširšieho spektra xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň ustanovenie účinných opatrení na odstránenie alebo aspoň minimalizáciu nepriaznivých vplyvov. Priame vplyvy sú vplyvy bezprostredné, súxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxy novej lesnej cesty, alebo výstavba multifunkčného obchodno-zábavného centra v oblasti s výskytom lužných lesov), alebo môže ísť o priamy vplyv náslxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxoriť vtedy, ak ide o postupnú zmenu súčasti ŽP vplyvom iného prvku. Ide napríklad o vysychanie mokradí zapríčinené spevnením podložia, v ktorého dôslexxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opísať vplyvy v ich vzájomnej súvislosti a aj upozorniť na skutočnosť potreby opísania nielen škodlivých vplyvov, ale rovnako tak pozitívnych vplyvox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx. a) zákona o EIA totiž nekladie dôraz na negatívne dopady alebo pozitívne dopady, obsahuje ich komplexne všetky spoločne.
Uvedené skutočnosti o pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxvé aj nepriaznivé okolnosti ("výhody") plánovaných stavieb, činností a dokumentov samých osebe, ale aj vo vzťahu k rôznym predloženým variantom a k taxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadne ktorého sa týka pripravovaný strategický dokument, v čase, kedy na tomto území žiadna činnosť realizovaná nie je. Možno povedať, že nulový stav zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx spoľahlivejšie určiť práve porovnaním s nulovým stavom - teda stavom, kedy sa na danom území nič nerealizuje.
Ustanovenie konkrétnych opatrení zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkých alebo biologických činiteľov do ŽP v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre ŽP". Pokiaľ nemožno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxa zabraňujúce poškodzovaniu ŽP, pričom zákon o životnom prostredí definuje poškodzovanie ŽP v § 8 ods. 2 nasledovne: "zhoršovanie jeho stavu znečisxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxrou ani príkladmi na konkrétne predpisy, pre tento prípad však pôjde o také právne normy, ktoré ustanovujú konkrétne limity znečistenia z priemyselnex xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hladiny hluku, znečistenia vôd a podobne.
V písmene e) sa opätovne, podobne ako v § 1 ods. 1 písm. a), kladie dôraz na odbornosť celého procesu posudzoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmentu alebo povoľovania navrhovanej činnosti.
Zároveň sa v písmene e) opakovane objavuje prepojenie na právne predpisy, ktoré upravujú druhy konxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ju, prípadne skolaudovať.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 1, § 4, § 14, § 17, - posudzovanie vplyvov strategických dokumentov
§ 18, § 37, § 38, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
čl. 1 ods. 1 smernice EIA
odxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx117.
3. MAJERNÍK M., VIRČÍKOVÁ E., BOSÁK M., CHOVANCOVÁ J, HUSKOVÁ V. - Posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie, Stredoeurópska vysokx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxom na špecifickosť problematiky pomerne veľa. Špecifickosť upravovaného okruhu spoločenských vzťahov spočíva v tom, že ide o prelínanie dvoch verejxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxranu ŽP a kultúrneho dedičstva". Druhým je záujem na hospodárskom rozvoji krajiny a trhovej ekonomiky. Ústava SR však zároveň v čl. 55 ods. 1 uvádza, žx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo prepojenie dvoch zdanlivo protichodných záujmov. V skutočnosti nejde o rozpor, ale zladenie potreby hospodárskeho rozvoja s čo najmenšími poškodexxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxavotnom stave obyvateľstva.
Druhé špecifikum rozsiahlosti ustanovenia súvisí s členstvom SR v EÚ. Jedným zo záväzkov, v rámci pristúpenia SR k EÚ, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsať pojmov, ktoré tvoria súčasť § 3.
Vzhľadom k zásadným zmenám celého procesu posudzovania vplyvov na ŽP vykonaných novelou zákona o EIA schválenxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdzili nanovo (nové znenia pojmov ako "posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti" alebo "posudzovanie vplyvov strategických dokumentov"), úprava xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxvé pojmy, doteraz právne pre účely zákona o EIA nevymedzené, no v texte zákona o EIA uvádzané. Všetky tieto úpravy boli vykonané s cieľom poskytnúť pouxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžňujúceho prijať strategický dokument alebo povolenie na realizáciu alebo umiestnenie činnosti v takej podobe, ktorá by zohľadňovala záujmy ochranx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxv na ŽP znamená nielen negatívny vplyv, ale rovnako aj pozitívny dopad. Okrem priameho vplyvu na prírodné zložky krajiny, je vplyvom aj dopad na zdravie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxredie" uvedenom v § 2 zákona o ŽP. Tento pojem vymenúva jednotlivé zložky ŽP - ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Nejde o uzavretý výpočet jednoxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxie pojmu "životné prostredie", teda, že ide o "všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďaxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xnahou vymedzenia definície pojmu "posudzovanie vplyvov strategického dokumentu" je jednak definovať tento proces a zároveň obsiahnuť všetky jeho fxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxateľa zákona o EIA na jeho druhú časť (§ 4 až 17), kde je priebeh posudzovania vplyvov strategického dokumentu podrobnejšie upravený. Zdôrazňuje sa zaxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanie o posudzovaní strategického dokumentu. Ide o konanie, ktorého cieľom je zistiť, či predmet konania (strategický dokument alebo jeho zmena) budú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xx xxx xx xxxxxx tohto konania. Svojim charakterom a umiestnením v zákone síce zisťovacie konanie patrí medzi časť s názvom "Posudzovanie návrhov strategických dokuxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho dokumentu". V nasledujúcom komentári z dôvodu zjednodušenia sa ďalej uvádza pojem ako "SEA proces". Do tohto pojmu, vytvoreného pre potreby komentxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxj činnosti alebo jej zmeny" podobne ako pojem v písmene b) hneď na začiatku dáva návod na zameranie sa na tretiu časť zákona o EIA (§ 18 až 39), kde je postup xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzovaniu sa, podobne ako v písmene b), zaručuje aj uskutočnenie konzultácií s iným štátom a jej verejnosťou ("dotknutou stranou"), ak ide o cezhraničné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxo cieľom je zistiť, či predmet konania (navrhovaná činnosť alebo jej zmena) budú predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo nie. Primxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx síce zisťovacie konanie patrí medzi časť s názvom "Posudzovanie navrhovaných činností", obsahovo však nespadá pod definičné vymedzenie pojmu "posuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxhto pojmu, vytvoreného pre potreby komentára k zákonu o EIA zaraďujeme aj zisťovacie konanie.
K písmenu d)
"Strategický dokument" je celok definxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xe prispôsobené podmienkam SR. Môže ísť o akýkoľvek dokument predpokladajúci istý smer rozvoja spoločnosti do budúcnosti. Tento dokument pripravuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxenovaných orgánov. Ďalšou podmienkou zistenia skutočnosti či ide o strategický dokument je, že jeho prijatie predpokladá niektorý zákon alebo iný všxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pre prijatie dokumentu však nemusí byť len súčasťou právneho predpisu. Stačí ak ustanovenie o potrebe alebo úlohe pripraviť a predložiť určitý dokumexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxúceho prípravu dokumentu, ktorý ale následne musí byť schvaľovaný niektorým z orgánov uvedených v znení písmena d)] alebo tento orgán prijal uznesenixx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx akúkoľvek zmenu. Z toho vyplýva, že všeobecne sa aj na zmeny strategického dokumentu vzťahujú rovnaké pravidlá ako na samotný strategický dokument, kxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xokumentov schvaľovaných vládou SR sa osobitne definoval aj "strategický dokument s celoštátnym dosahom". Osobitnú úpravu priebehu posudzovania týxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. Môže ísť aj o dokument s regionálnymi dopadmi, prípadne s miestnym dosahom. Pokiaľ je takýto dokument schvaľovaný vládou SR, ide o strategický dokumexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti" je v smernici EIA definovaná ako realizácia, teda faktické uskutočňovanie rôznych zásahov do ŽP, ktoré menia fyzické aspekty pôvodnej lokalixxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxuto realizáciou, je však zrejmé, že v čase uskutočňovania posudzovania pôjde vždy len o činnosti navrhované. Ide o také činnosti, ktoré sa ešte fyzicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx uskutočnenie alebo v čase pred vydaním rozhodnutia o umiestnení navrhovanej činnosti. Navrhovanými činnosťami nie sú len realizácie stavieb. Patrí xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxčnenie určitej stavby alebo inej činnosti) a akýkoľvek iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny za predpokladu, že tento priamo mení, respexxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxkt posudzovania vplyvov, ktorému zákon o EIA v ďalšom priebehu procesu ukladá viaceré povinnosti, ktoré je navrhovateľ povinný splniť v záujme naplnxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxský dohovor). Navrhovateľom je každý, kto venuje sústredenú, zväčša dlhodobejšiu pozornosť a prejavuje záujem fakticky uskutočniť niektorú z navrhxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xinnosti, ktorá pôvodne nepodliehala posudzovaniu vplyvov na ŽP, napríklad z dôvodu neexistencie právnej úpravy alebo z dôvodu iných limitov na posudxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxú navrhovanú činnosť alebo zmenu navrhovanej alebo realizovanej činnosti, ktorá si sama osebe vyžaduje vydanie povolenia, prípadne zmeny povolenia xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu posudzovania vplyvov až do fázy vydania povolenia, treba definovať v súlade so smernicou EIA aj definíciu povoľovacieho konania. Slovenská a podobxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxný druh konania, ktorý predchádza povoľovaciemu konaniu (stavebnému, územnému, konaniu o určení dobývacieho priestoru a pod.) a len jeho výstup tvorx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxduje vykonať xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxuhy povolení a konaní im predchádzajúcim odkazuje poznámka pod čiarou.
K písmenu i)
Nie každá žiadosť navrhovateľa o vydanie stavebného alebo inéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxtavenia konania môže byť aj nerešpektovanie požiadaviek uvedených v záverečnom stanovisku v ďalšom konaní alebo neuskutočnenie posudzovania vplyvxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxia zamieta. Rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní znamená, že môže ísť vo vzťahu k navrhovanej činnosti o povolenie (súhlas s realizáciou činnosti pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxania všeobecne upravuje správny poriadok v § 30 ods. 1. Osobitné predpisy, akým je aj zákon o EIA vo vzťahu k správnemu poriadku, môžu upravovať aj iné dôxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xinnosť alebo nie je povolenie. Po ukončení posudzovania vplyvov môžu nastať dva druhy konaní. Prvým z nich je konanie, ktorého jediným výstupom je jednx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa v praxi vyskytujú konania, ktoré si vyžadujú viacero po sebe nasledujúcich alebo súčasne vydávaných rôznych druhov povolení. V týchto prípadoch nasxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnutí alebo súhlasov. Platí to aj pre tie druhy rozhodnutí, ktoré samy osebe neobsahujú oprávnenie navrhovanú činnosť realizovať, ale prikazujú napríxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx, aby každý z účastníkov procesu posudzovania vplyvov mal túto skutočnosť na mysli a posudzovanie bolo vykonané v čase pred vydaním prvého z takýchto poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxnečného oprávnenia na realizáciu navrhovanej činnosti, sa môžu objavovať oprávnenia, zákazy alebo iné podmienky, ktorých uskutočnenie môže mať praxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé fakticky uskutočňujú procesné úkony spojené s posudzovaním vplyvov na ŽP. V zákone o EIA sa väčšinou súhrnne označujú ako príslušné orgány, pričom rxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
Definícia pojmu "rezortný xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxedné orgány štátnej správy, zverený rozsah ich právomocí určuje zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx považuje ten, ktorý predkladá návrh strategického dokumentu na rokovanie vlády. Nemusí ísť v tomto prípade o ústredný orgán štátnej správy, v kompetexxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxosť, že ide o ústredný orgán štátnej správy predkladajúci návrh strategického dokumentu na schválenie vláde SR.
K písmenu m)
Za povoľujúci orgán sx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxvení stavebného úradu. Iné druhy povolení vydávajú rôzne orgány štátnej správy. Pre integrované povolenie je povoľujúcim orgánom SIŽP, pri povoľovaxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxsťou vydávajú na základe banského zákona (zákon č. 44/1988 Zb.) a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xrgán pre strategické dokumenty je ten orgán verejnej správy, ktorý fakticky návrh strategického dokumentu schváli predpísaným spôsobom a kvalifikoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstvo vyššieho územného celku alebo vládu SR.
K písmenu o)
Zákon o EIA obsahuje úpravu posudzovania strategických dokumentov aj posudzovania navxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxjem, resp. je poverená vypracovaním strategického dokumentu a zároveň zabezpečuje jeho vypracovanie. Rozdielne nazvanie osôb, ktoré majú záujem rexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxišného procesného upravenia oboch postupov pri hodnotení vplyvov na ŽP. Tá zasa vyplýva z odlišnej právnej úpravy týchto postupov na európskej úrovnix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxaní navrhovanej činnosti, v čase pred vydaním povolenia, vyjadrujú svoj záujem na konaní rôzne orgány verejnej správy a to z hľadiska im zverenej právoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xa požiadavku realizátora stavby (stavebníka) ako podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx príkladmo uvedená v poznámke pod čiarou k odkazu 7. Môže ísť o vyjadrenia z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygienyx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxeto orgány pre potreby zákona o EIA nazývajú dotknuté orgány.
K písmenu q)
Obec, v ktorej katastrálnom území sa má navrhovaná činnosť realizovať, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxdá z týchto obcí. Zároveň sa za dotknutú obec považuje aj taká, na území ktorej sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena neplánuje realizovať, ale takáto obxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxorenie obce exhalátmi, zvýšená hlučnosť alebo svetelnosť prevádzky, prípadne hroziace znečistenie povrchových vôd vplyvom prevádzkovania činnosxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxahnuté prijatím strategického dokumentu. Pôjde napríklad o situácie, ak sa v strategickom dokumente vytýči určitá plánovaná líniová stavba (diaľnixxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxniových stavieb môžu prechádzať územiami viacerých obcí, ktoré sa na základe uvedenej skutočnosti stanú vo vzťahu k strategickému dokumentu z oblastx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xubjekt. Definícia preberá do vnútroštátneho právneho poriadku takto široko upravenú definíciu verejnosti z ustanovenia čl. 1 ods. 2 písm. d) smernicx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx záväzkami SR vyplývajúcimi z pristúpenia SR k Aarhuskému dohovoru. EÚ, ktorej členským štátom je SR, tiež do viacerých svojich predpisov prebrala časx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť" sa v zákone o EIA od jeho prijatia v roku 2005 až do roku 2014, kedy bola schválená novela č. 314/2014 Z.z., nevyskytoval. Zákon o EIA zaviedol v roku 20xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá verejnosť". Definícia je prebraná z čl. 1 ods. 2 písm. e) smernice EIA. Pojem odčleňuje z čo najširšie definovaného pojmu "verejnosť" tie osoby, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxrhovaná činnosť, xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia, vody, pôdy, vyššou frekvenciou premávky a podobne. Dotknutou verejnosťou sú aj osoby, ktoré sú pravdepodobne dotknuté, teda existuje relevantná xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xie osoby z radov verejnosti, ktoré len prejavia svoj záujem zúčastniť sa na takomto konaní, napríklad v polohe účastníkov konania. V takomto prípade anx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx byť v danom konaní aktívny. Všeobecne platí, že mimovládne organizácie, ktoré majú v predmete svojej činnosti uvedenú podporu ochrany ŽP alebo priamo xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvanej činnosti požiadavky ustanovené zákonom o EIA - ide najmä o § 3 písm. t) a § 24 ods. 3 a 4. Ustanovenia v § 24 upravujú formy vyjadrenia záujmu dotknxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie podporujúcej ochranu ŽP priamo nadväzuje na záver definície dotknutej verejnosti. Vymenúvajú sa konkrétne formy mimovládnych organizácií, prxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xaložil priamo štát. Podstatným definičným znakom je, že už pri vzniku musí byť takáto mimovládna organizácia založená účelovo v prospech tvorby alebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrhovaných činností alebo strategických dokumentov na ŽP. Strana pôvodu znamená štát, na ktorého území sa má realizovať istá činnosť alebo zmena navrhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy v strane pôvodu môžu mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice strany pôvodu. Pojem "významný nepriaznivý vpxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnotlivých druhov navrhovaných činností, nie je možné jednoznačne definovať konkrétnejšie, čo je to významný nepriaznivý vplyv. Tento pojem nedefinxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlať v druhom členskom štáte také poškodenie alebo znečistenie ŽP, presahujúceho limity znečistenia bude významným nepriaznivým vplyvov. Podobne níx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovanej činnosti. Nejde však o uzavretý okruh prípadov, takýmto nepriaznivým vplyvom môže byť napríklad aj vplyv, ktorý je sám osebe nepatrný, ale v dôsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxudzovaní ten štát, ktorý môže byť zasiahnutý významne nepriaznivými vplyvmi strategického dokumentu, navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx x xxx x xxx x xxx x xx x xx
Súvisiace európske právne predpisy
čl. 1 ods. 2 smernice EIx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxie z 15. januára 2013 vo veci C-416/10
"Nakoniec z ustálenej judikatúry vyplýva, že povolenie v zmysle smernice 85/337 môže byť zložené z kombinácie vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxuje jeho projekt, skladá z viacerých po sebe nasledujúcich štádií (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. januára 2004, Wells, C-201/02, Zb. s. I-723, bod 5xx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdosti o povolenie na projekt dátum, keď stavebník predložil žiadosť o začatie prvého štádia konania.".
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx (Krátky slovník environmentálneho práva), MŽP SR, Bratislava 1995.
DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGIxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmentov
KOMENTÁR
Druhá časť zákona o EIA v § 4 až 17 upravuje priebeh posudzovania vplyvov strategických dokumentov (§ 4 až 16) a posudzovanie vplyxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 4 v súlade s ustanoveniami smernice SEA vymedzuje, ktoré z okruhu strategických dokumentov uvedených v § 3 písmx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania vplyvov na ŽP. Pôjde o tie strategické dokumenty, ktoré súčasne:
-
možno zaradiť pod definíciu pojmu strategický dokument uvedenú v § 3 písm. dxx
x
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdie,
-
vytvárajú svojím obsahom rámec na schválenie niektorej z činností uvedených v prílohe č. 8,
-
nejde o strategický dokument, ktorý určujx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a v každom prípade. Jednotlivé podmienky pre povinné posúdenie dokumentov neznamenajú, že ak niektorú z nich strategický dokument nespĺňa, automatixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxdmetom povinného posudzovania, ak sa na základe výsledku zisťovacieho konania o tomto dokumente rozhodne, že tento dokument sa bude posudzovať, pretxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtov je vyjadrený pomerne presne, aj keď nie konkrétne. Pri prijímaní zákona o EIA v roku 2005 tvorilo obsah prvého odseku len jednoduché ustanovenie odxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxétnejšie vymedzenie strategických dokumentov bol chvályhodnou snahou tvorcov pomôcť používateľom zákona o EIA, no narazil na nesúhlas s takýmto spôxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxých dokumentov, ktorý vymedzuje smernica SEA v článku 3, môže byť širší než bol rozsah pôvodnej prílohy č. 1. Smernicou SEA vymedzený rozsah posudzovxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrad Európskej komisie k formulácii § 4, ktoré SR oznámila prostredníctvom formálneho oznámenia, bol napokon zákon o EIA novelizovaný. Išlo o novelu čx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
V čase prípravy novely sa viacerí pripomienkujúci nestotožňovali s navrhovaným riešením, ktoré do istej miery zneisťovalo používateľov zákona o EIAx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxly ponechať prílohu sa napokon ukázalo, že nie je možné v prílohe konkrétne prejudikovať názov strategického dokumentu do budúcna.
Príklad:
Vláda Sx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxRR SR pripraviť Koncepciu prestavby železničnej siete na širokokoľajový rozchod. Názov tohto strategického dokumentu by nebol uvedený v prílohe č. 1x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx by nebol predmetom posudzovania, čím by došlo k porušeniu smernice SEA, ktorá takýto postup na základe splnenia v nej vymedzených definičných znakoch xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxom a z tohto dôvodu by zastavila akékoľvek financovanie predložených projektov až do času, kým by sa pôvodný dokument neposúdil tak, ako to vyžaduje eurxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxcia pojmu strategický dokument v sebe zároveň zahŕňa každú z jeho zmien.
K odseku 2
Určuje sa rozsah tých strategických dokumentov, ktoré môžu byť pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxh zákonom o EIA špecifikovaných znakov tohto dokumentu a určenia jeho rámcového obsahu. Podstatným a určujúcim faktorom toho, či sa budú isté typy strxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je rozhodnutie, ktoré ustanoví, či má takýto typ strategického dokumentu pravdepodobne významný vplyv na ŽP. Ak ho daný strategický dokument má, v rozxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedenie zisťovacieho konania je, podľa vymedzených kompetencií, buď OÚ, OÚ v sídle kraja alebo MŽP SR. V prípade strategických dokumentov s celoštátnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx spadajúcich pod zisťovacie konanie je vymedzený podľa jeho druhu. V tomto rozdelení nemusia byť splnené všetky podmienky súčasne, postačí, ak stratexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxe rámec na schválenie niektorej z činností uvedených v prílohe č. 8,
-
ide o strategický dokument spĺňajúci kritériá stanovené v odseku 1, ale ide o txx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxo ustanovenom delení sa vyskytujú určité slová, ktoré nie sú dostatočne konkrétne vymedzené ani v ďalšom znení zákona o EIA a predsa tvoria deliacu hraxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxnností uvedených v prílohe č. 8". Možno usudzovať, že ak pôjde o strategický dokument neuvedený v odseku 1 - príkladom môže byť Stratégia rozvoja vysokýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxmente výslovne uvádza plánovaná výstavba niektorej x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ktorého plocha by bola väčšia než 10 000 m2. Ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 8, časti 14 Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch ako poloxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxedených v prílohe č. 8. Toto sa dá docieliť iba pozorným preštudovaním obsahu strategického dokumentu, kde niektorá z takto definovaných stavieb môže xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx a "miestnej" v slovnom spojení "určuje využívanie malých území na miestnej úrovni". Podstatné je, že pre naplnenie takto definovaného strategického xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xa úrovni okresu - rozsah strategického dokumentu neprekračuje územný obvod okresu) a zároveň musí ísť o využívanie malého územia. Z tohto pohľadu by sa xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxa. To v Bratislave zahŕňa 367 km2. O takomto území sa teda s určitosťou nedá tvrdiť, že ide o malé územie. Bližšie vymedzenie pojmu "využívanie malých úzexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xich nebudú navrhovať stavby, ktoré nevyžadujú územné rozhodnutie. Územný plán zóny sa stáva v zmysle usmernenia "strategickým dokumentom určujúcim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx strategických dokumentov ako je ÚPD, kedy môžu spadať pod kategóriu uvedenú v písmene b). Zároveň je nevyhnutné pripomenúť, že tieto dokumenty nemožnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxé zvážiť či je možné konkrétny pripravovaný dokument zaradiť do tejto kategórie.
Navyše treba pripomenúť, že žiadna zmena v minulosti schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxaných dokumentov len preto, že ide o podrobnejší typ strategického dokumentu, ktorý v minulosti nebol predmetom strategického posudzovania.
Všexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zložiek, vrátane ochrany zdravia obyvateľov, v svojich predpisoch stanoviť, aké malé strategické dokumenty určujúce využívanie územia malého rozsxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxému pozri aj judikatúru.
Príklad
Najčastejším príkladom hierarchicky schvaľovaných strategických dokumentov na rôznych úrovniach sú územné pláxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo dokumentu, meniaca viac ako tretinu jeho pôvodného rozsahu, prípadne taká, ktorá sa dotýka ešte menšieho rozsahu, ale zásadným spôsobom mení základxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v prílohe č. 8.
Uvedené metodické usmernenie v prípade ÚPD ustanovuje, že o malé zmeny pôjde v prípade, ak ide o zmeny alebo doplnky územného plánu z dôxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xadaním, ktoré už predtým bolo schválené pre príslušný územný plán.
K odseku 3
Povinne posudzovaný môže byť aj ten strategický dokument, ktorý nie jx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania sa strategický dokument stáva, len ak sa v odbornom stanovisku skonštatuje, že strategický dokument môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xvedené ustanovenie ich definuje ako strategický dokument, "ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránenxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxe mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv". Územia, na ktoré môže mať strategický dokument vplyv, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
-
navrhované chránené vtáčie územie, definované v § 26 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody,
-
územie európskeho významu, definované v § 27 ods. 1 záxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdložiť ho na posúdenie štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. Výstupom posúdenia z hľadiska cieľov ochrany uvedených území je odborné stanoviskox xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xotknutých území. Cieľom stanoviska je zistenie, či návrh strategického dokumentu môže mať významný vplyv na územie dotknuté návrhom strategického dxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 a 2. V rámci povinného posudzovania sa totiž k skutočnostiam relevantným pre posúdenie strategického dokumentu z pohľadu smernice o vtákoch a smernxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkonom o EIA pre posudzovanie vplyvov strategických dokumentov spolufinancovaných EÚ s nariadeniami EÚ (nariadenia majú priamy účinok na každého z axxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxdzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie a posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie sú dva oddelenx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxsledok posúdenia strategického dokumentu za výsledok posúdenia konkrétnej navrhovanej činnosti, pre schválenie ktorej tento strategický dokumenx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona o EIA.
K odseku 6
Právne predpisy, ktoré upravujú proces prípravy a prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxže ísť napríklad o prípravu a obstarávanie rôznorodých, osobitnými zákonmi vyžadovaných podkladov strategických dokumentov. Spôsob akým sa pripraxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvytvára žiadne doplňujúce procesné hľadisko pre SEA proces. Ustanovenie odseku 6 jednoznačne ustanovuje, že takéto osobitné požiadavky stanovené ixxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu všetky potrebné prvky na uskutočnenie a zakončenie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Ustanovenie nespodrobňuje osobitné poxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxkonodarca myslel onými osobitnými požiadavkami v prípade vypracovania osobitných dokumentov a čo myslel tým, že tieto požiadavky sa nevzťahujú na prxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsy
čl. 2 písm. a) a čl. 3 smernice SEA
čl. 4 ods. 2 a 4 smernice o vtákoch
Judikatúra
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. sepxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xlebo program, ktorý sa týka územného plánovania a využívania územia, spadá do pôsobnosti smernice SEA a mení sa ním predchádzajúci plán alebo programx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxkonať územný plán zavedený hierarchicky vyšším aktom, ktorý sám nebol predmetom takého environmentálneho posudzovania."
"Okrem toho akty, ktoré mxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxý, pričom však ešte nebol predmetom "environmentálneho posudzovania" v zmysle smernice SEA"
"Okolnosť, že smernica SEA ešte nebola v čase prijatia xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx keď už bola účinná."
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 21. júna 2012 vo veci C-177/11
Článok 3 ods. 2 písm. b) smernice SEA sa má vykladať v tom zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžadujú jeho podrobenie posúdeniu v zmysle smernice SEA v zmysle smernice o biotopoch, vrátane podmienky, podľa ktorej plán pravdepodobne významnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxku, či je na základe objektívnych skutočností možné vylúčiť, že uvedený plán alebo projekt významným spôsobom ovplyvní dotknutú lokalitu.
Rozsudxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxá takým všeobecným spôsobom a bez preskúmania jednotlivých prípadov stanovuje, že posudzovanie na základe uvedenej smernice sa neuskutoční, ak sa plxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní a účinnosti smernice o strategickom enxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvov-na-zp/odborne-publikacie1
Oznámenie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 5 je prvým procesným ustanovením zákona o EIA, nasledujúcim po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na ŽP v § 4. Ide o prvé komplexné procesné ustanovenie zákona o EIA. Upravuje náležitosti spojené s obsahovou aj procedurálnou stránkou oznámenia ako prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdložiť na schválenie strategický dokument.
K odseku 1
Ten, kto vypracúva strategický dokument, čiže obstarávateľ, vypracuje oznámenie a toto ozxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx konkrétnu lehotu na predloženie oznámenia. Z povahy celého zákona o EIA, upravujúceho proces posudzovania ako akýsi predbežný proces v čase pred schvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxroveň vtedy, kedy sú otvorené ešte všetky prípustné možnosti na jeho zmenu alebo doplnenie. Príslušný orgán sa určí podľa povahy pripravovaného stratxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxja je príslušným orgánom OÚ v sídle daného krajského mesta. MŽP SR je príslušným orgánom pre všetky strategické dokumenty presahujúcich štátne hranicx xxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxslušnosti. V prípade prekročenia hraníc územia jedného alebo viacerých orgánov, ktoré v danom prípade môžu byť príslušnými orgánmi, rozhodne o príslxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xruhej časti zákona o EIA sa nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku. Nepôjde teda o rozhodnutie vydané v správnom konaní. V ustanovení odseku 2 sa axx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xožným príslušným úradom oboznamujúci ich s určením príslušného orgánu. Z predmetu daného dokumentu by malo byť zároveň zrejmé, že ide o určenie podľa oxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxho obsahom, v prípade zistenia, že dokument má presahovať hranice územia ustanovené kompetenčným ustanovením, obráti na príslušný úrad a požiada o urxxxxx xxxxx x x xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xk obsah oznámenia podľa zákona o EIA včlení do oznámenia o začatí obstarávania ÚPD. Jeho základné náležitosti upravuje § 19 ods. 2 písm. a) stavebného zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx.
Obdobná povinnosť platí pre obstarávateľa ÚPD v prípade jej zmien a doplnkov. Zákon o EIA pre tieto prípady upresňuje časové obdobie predloženia xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxa o EIA v štádiu obstarávania ÚPD, bližšie špecifikovaného v § 30 a 31 stavebného zákona. Formuláciou odseku 3 sa napĺňa aj článok 4 odsek 2 smernice SEAx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxcich postupov členských štátov na schválenie plánov a programov". Ide o zabezpečenie všeobecnej požiadavky smernice vykonať posudzovanie vplyvov sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx strategických dokumentov, pri ktorých je obstarávateľ povinný doručiť oznámenie príslušnému orgánu. Ide o všetky tie dokumenty, ktoré sú uvedené v § x xxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtosti oznámenia. Patrí medzi ne identifikácia obstarávateľa v podobe uvedenia základných údajov o ňom, dostatočne individuálne ho špecifikujúcim ox xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxeľ by mal už v tomto štádiu byť oboznámený s okruhom dotknutých orgánov, ktoré budú doručovať k návrhu strategického dokumentu odborné podklady a tiež s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx či vymedzený obsah oznámenia v stručných bodoch je z legislatívneho hľadiska potrebný, pretože podrobný obsah a štruktúru oznámenia obsahuje prílohx xx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xávrh nového stavebného zákona, ktorý vo svojich ustanoveniach obsahuje aj čl. XII, ktorým sa dopĺňa nová príloha č. 2a, ktorou sa vymedzuje osobitný obxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtiahnutý predkladateľom, teda ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, je na základe predloženého návrhu zrejmý trend orgánov príslušnxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxto úprava smeruje k zohľadneniu špecifickosti procesu prípravy a obstarávania ÚPD a jeho skĺbeniu s procesom SEA.
K odseku 6
Pokiaľ obstarávateľ dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxtifikovateľne vyznačené zmeny. Takáto informácia pomôže príslušnému orgánu s identifikáciou rozsahu zmeny (či ide o veľkú alebo malú zmenu) a celkovx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxckého dokumentu na ŽP. Zmena musí byť vyznačená jednoznačne. Nemalo by dochádzať k pochybnostiam pri určovaní zmeny v dôsledku jej nejasného vymedzenxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrehľadnú lokalizáciu zmeny.
K odseku 7
Ustanovenie odkazuje na podrobnosti o obsahu oznámenia a na jeho štruktúru, ktoré sú veľmi podrobne uvedenx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyskytli názory, že takto navrhnutý obsah oznámenia je veľmi podrobný, čo neslúži vždy urýchleniu konania, skôr jeho zbyrokratizovaniu. Uvedené úvahx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtlené ako do istej miery neopodstatnené, čo sa týka zbytočnosti celej procedúry spojenej s oznámením. Poukázalo sa na potrebu dostatočného časového pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxedeného začiatku procesu posudzovania, resp. zisťovacieho konania o strategickom dokumente, podporuje aj skutočnosť, že pri žiadnej novele zákona x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xákona o EIA vypúšťal alebo by sa redukoval rozsah podrobne štruktúrovaného a obsažne výdatného oznámenia uvedeného v prílohe č. 2.
K odseku 8
Pokixx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia príslušnému úradu) vráti obstarávateľovi. Spolu s vrátením oznámenia požiada obstarávateľa o doplnenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxžiadavkou na doplnenie oznámenia aj lehotu, v ktorej má obstarávateľ nedostatky oznámenia odstrániť. Záleží na obstarávateľovi, v akej lehote sa vysxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna o EIA
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisiace európske právne predpisy
čl. 4 oxxx x x x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstredie, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2007, s. 68 - 70.
[Oboznamovanie I]
KOMENTÁR
Obsahom § 6 je procesné opísanie situácxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxčnej povinnosti voči subjektom strategického posudzovania vrátane verejnosti. Dôležitým kritériom správneho informovania je včasnosť súvisiaca x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxežitým kritériom je úplnosť zverejňovaných informácií, ktorá musí spĺňať zákonom o EIA ustanovený rozsah.
K odseku 1
V obsahu ustanovenia sa začxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informovanosť a spolupráca s verejnosťou. V každej časti procesu sa uplatňuje výzva verejnosti predkladať k návrhom svoje stanoviská, námety a pripoxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxká k oznámeniu a súčasne s tým vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia. Príslušný orgán môže túto informáciu obstarávateľovi oznámiť ľubovoľnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxež na výber, akým spôsobom oznámi verejnosti uvedenú informáciu o adrese, na ktorú môže predkladať stanoviská k oznámeniu. S touto informáciou by zároxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xsť proti zmyslu a účelu procesných ustanovení zákona o EIA a smernice SEA, podľa ktorých verejnosť musí dostať počas celého priebehu strategického poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xa konečnú podobu strategického dokumentu súvisiacu s jeho vplyvmi na ŽP.
Ustanovenie odseku 1 obsahuje jedinú výnimku týkajúcu sa formy zverejnenxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xabuli. Zároveň môže o tejto skutočnosti informovať verejnosť miestnou alebo regionálnou tlačou (môže ísť o rôzne miestne týždenníky, mesačníky, občxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxámení v prípade regionálneho alebo miestneho strategického dokumentu by zároveň mala obsahovať informáciu pre verejnosť o tom, kde a kedy možno do oznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xch verejnosť dá zhotoviť na vlastné náklady.
Pri vysvetlení slovných spojení "miestny dosah" a "regionálny dosah" je potrebné vychádzať z definícxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxdnej hornej lište sa nachádza odkaz na informačné a monitorovacie systémy ŽP. Po presunutí kurzora na tento nápis sa rozbalí a užívateľovi sa automaticxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lišta s rôznymi pod sebou vymenovanými informačnými systémami ŽP. Ak sa chce užívateľ enviroportálu dozvedieť bližšie informácie o obsahu oznámenia xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxžnosť "Zámer/Oznámenie". Pomocou ďalších koloniek možno zadať ďalšie regionálne alebo vecné spresnenia.
Zároveň so zverejnením oznámenia prísxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnutej obci sa takéto oznámenie doručuje len ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom. Priebeh konania konzultácií počas strategického posudzxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxany príslušného orgánu musí byť vždy spojené s informáciou o mieste a čase konania konzultácie.
K odseku 4
Strategický dokument môže mať niekedy taxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxidsiatich rôznych obcí. V takom prípade dotknutých obcí bude viac. Príslušný orgán má vtedy právo určiť, že oznámenie bude k dispozícii k nahliadnutiu xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxčnosti informovaná. Preto zákon o EIA upravuje, aby obec zverejnila zoznam obcí, v ktorých je oznámenie o pripravovanom strategickom dokumente k disxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie by malo byť zverejnené počas celej doby určenej na jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxrnym dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia.
K odseku 5
Dotknutá obec má pri informovaní verejnosti v súvislosti s právom verejnosti na obxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx v ustanovení vyjadruje slovným spojením "spôsobom v mieste obvyklým". Ide o legislatívnu skratku, zavedenú v odseku 1 toho istého paragrafu. Táto skrxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxniť informáciu o oznámení. Nepovinne môže túto informáciu zverejniť inými komunikačnými prostriedkami, akým je miestny rozhlas, televízia alebo rexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oznámení by obec mala zverejniť najmä tieto skutočnosti: adresu, kde možno do oznámenia nahliadnuť, čas, kedy je tak možné urobiť formou časového určexxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xy sa mala kryť s dobou, kedy obec zverejní informácie o oznámení v záujme dosiahnutia cieľa ustanovenia: spoľahlivého a presného informovania verejnoxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov a dotknutých obcí k oznámeniu by mali byť doručené príslušnému orgánu zo strany týchto subjektov najneskôr do 15. kalendárnych dní odo dňa doručenia xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsielať počas 15. kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia zo strany obce. Lehota začne plynúť deň nasledujúci po zverejnení oznámenia.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxrejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 6a, ako už z jeho označenia vyplýva - k poradovému číslu paragrxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx1. Zdôrazňuje sa v ňom postavenie dotknutej verejnosti v procese posudzovania strategických dokumentov. Snahou pri formulovaní paragrafu bolo jednxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xošlo k čiastkovému naplneniu jedného z cieľov Aarhuského dohovoru, deklarovanom v čl. 3 a to: prijať "nevyhnutné legislatívne, administratívne a iné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnie ustanovení tohto dohovoru."
K odseku 1
Definuje pojem "dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov". Uvedený pojex xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxebo môže mať záujem o prípravu strategického dokumentu.
Uvedená definícia by mala byť z hľadiska legislatívnej systematiky zákona o EIA umiestnexx x x xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatívnym vymedzením troch okruhov dotknutej verejnosti pri posudzovaní strategických dokumentov.
Vyjadrenie záujmu na príprave strategickýcx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxnutím k cieľom ako smernice o účasti verejnosti, tak Aarhuského dohovoru však možno skonštatovať, že ide o podpísanie stanoviska k návrhu strategickxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxie návrhov, pripomienok a vyjadrení k strategickému dokumentu zo strany jednej fyzickej osoby.
K odseku 2
Konkrétnejšie sa určuje, ktoré skupiny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, ktorá je staršia ako 18 rokov, akúkoľvek právnickú osobu alebo aj občiansku iniciatívu bližšie vymedzenú v odseku 3.
Každá z takto vymedzených skuxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxx xxxxxx na príprave strategického dokumentu pred jeho schválením. Tento záujem musí byť jednoznačne deklarovateľný. Pomerne problematickým určením je vyjxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxm o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Napriek tejto skutočnosti sa, takto vymedzeným definičným znakom dotknutej verejnosti pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv pre verejnosť. V tomto prípade to konkrétne znamená, že ktokoľvek z vymedzeného okruhu dotknutej verejnosti v odseku 2 sa môže zapojiť do procesu prípxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxesu a vyjadriť svoj postoj, názor alebo stanovisko kedykoľvek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxejnosť tak nemusí byť prítomná v posudzovaní strategického dokumentu od začiatku jeho prípravy alebo od začiatku posudzovania jeho vplyvov na ŽP.
K xxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x ktorých každá dosiahla vek najmenej 18 rokov. Neuvádza sa bližšie minimálny počet členov občianskej iniciatívy. Ak však vychádzame z otvorenosti celxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xyzické osoby staršie ako 18 rokov.
Ďalšou podmienkou tejto skupiny občanov starších ako 18 rokov je, aby podpísali spoločné stanovisko k návrhu strxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Tieto skutočnosti zabezpečujú náležitosti podpisovej listiny podporujúcej spoločné stanovisko k strategxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x podpis.
Podpisová listina občianskej iniciatívy je dokument slúžiaci preukázaniu sa občianskej iniciatívy ako súčasti dotknutej verejnosti prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxnomocnenec priamo v podpisovej listine. Postavenie splnomocnenca občianskej iniciatívy znamená, že táto osoba je oprávnená konať v mene občianskej xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxých prerokovaní strategického dokumentu a formulovania stanovísk občianskej iniciatívy jej názorov a pripomienok pri posudzovaní vplyvov strategxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxle posudzovaného plánu alebo programu má v budúcnosti realizovať niektorá z činností uvedená v prílohe č. 8.
Pokiaľ sa v podpisovej listine nikde nexxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxcom občianskej iniciatívy automaticky tá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je ako v poradí prvá uvedená na podpisovej listine podporujúcej spoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxcnenca občianskej iniciatívy alebo jeho úmrtia. V takomto prípade možno použiť analógiu s ustanoveniami § 24 ods. 9 a 10, ktoré riešia práve tieto situxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxniť sa prípravy strategického dokumentu ako aj zúčastniť sa posudzovania vplyvov tohto dokumentu. Uvedené oprávnenia môže dotknutá verejnosť využix xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xerejnosti:
-
podať písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6, ktorým obstarávateľ strategického dokumentu dáva najavo svoj úmysel pripraviť x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxnitívnom určení, že daný dokument je strategickým dokumentom, ku ktorému prebehne posudzovanie vplyvov. Toto stanovisko môže subjekt patriaci medzx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho dokumentu podľa § 12 ods. 2,
-
zúčastniť sa na konzultáciách k návrhu strategického dokumentu a to osobne alebo písomne,
-
zúčastniť sa na verxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje buď zákon o EIA, osobitné predpisy alebo procedúry pri príprave a schvaľovaní strategického dokumentu.
Práva dotknutej verejnosti pri posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxutej verejnosti nie je v odseku 5 vymenovaný uzavreto, taxatívne, ale umožňuje sa aj naplnenie iných, v ustanovení nepomenovaných práv verejnosti, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrategického dokumentu.
Základným predpokladom komfortného využitia práv dotknutej verejnosti je, aby táto mala či už ako verejnosť alebo "dotknxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xodstatnými dokumentmi a informáciami, ktoré by akokoľvek mohli ovplyvniť priebeh posudzovania alebo kvalitu ŽP lokality, dotknutej obsahom pripraxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxniu, rozsahu hodnotenia a k správe o hodnotení strategického dokumentu a to aj v rámci konzultácií, uskutočňujúcich sa počas celého priebehu strategixxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxikatúra.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx veci C-474/10
"Článok 6 ods. 2 smernice SEA sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje, aby lehoty, v ktorých určené orgány a dotknutá alebo potenciálnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxráve o vplyvoch na životné prostredie, boli presne stanovené vo vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa preberá táto smernica, a v dôsledku toho uvedexx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxk ten istý odsek 2 vyžaduje, aby na účely konzultácie s týmito orgánmi alebo s touto verejnosťou o návrhu daného plánu alebo programu bola skutočne stanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx alebo programu, ako aj k správe o vplyvoch uvedeného plánu alebo programu na životné prostredie.".
Zisťovacie konanie o posudzovaní strxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxina strategických dokumentov, je predmetom zisťovacieho konania. V zisťovacom konaní sa určuje či niektorý z vymedzeného okruhu dokumentov bude alexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xasti zákona o EIA sú vyňaté spod režimu správneho konania a všeobecný predpis, upravujúci procesné vedenie konaní vo verejnej správe - správny poriadxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia neexistuje v zákone o EIA právna úprava konkrétneho procesného úkonu. Tento úkon však treba uskutočniť. Vtedy prichádza do úvahy možnosť primeraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rámca správneho konania. Podľa ustanovení Aarhuského dohovoru podlieha súdnemu preskúmaniu, čo rešpektuje aj novoprijatý správny súdny poriadok xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x strategickom dokumente právo podať žalobu voči rozhodnutiu z tohto konania. Podmienkou podania žaloby nie je, že musí ísť o správne konanie, ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxpenia SR k Aarhuskému dohovoru a členstva v EÚ má verejnosť v SR už dnes právo podať žalobu voči výsledku zo zisťovacieho konania o strategickom dokumenxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvacieho konania je rozhodnutím predbežnej povahy), inokedy vydajú rozsudok o merite veci a rozhodnutie zo zisťovacieho konania napríklad zrušia ako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxý druh strategického dokumentu sa jedná. Určujúce kritériá sú stanovené v § 3 a § 4. § 3 stanovuje v písmene d) všeobecnú definíciu strategického dokumxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých v § 4 ods. 1 zistí, či ide o taký druh strategického dokumentu, ktorý podlieha posudzovaniu priamo, čiže ide o takzvané povinné posudzovanie stratexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xtrategických dokumentov ustanovených v § 4 odsekoch 2 alebo 3. V týchto prípadoch sa strategický dokument neposudzuje automaticky. Na základe oznámxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxegických dokument, ktorý si následne vyžiada komplexné posúdenie vplyvov, tak ako tomu je automaticky u strategických dokumentov uvedených v § x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxériá definície strategického dokumentu, ustanovené v § 3 písm. d), nespadá takýto dokument pod rozsah pojmu "strategický dokument" a nemôže sa potom sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxti ako má oznámenie o strategickom dokumente. Ustanovenie odkazuje na § 5 odseky 5 až 7, ktoré tieto náležitosti ustanovujú. K nim viac pozri aj komentáx x x xx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenom v § 5 a 6. Obstarávateľ predloží oznámenie v zisťovacom konaní príslušnému orgánu v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. Rovnaký je xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxý obvod OÚ, prípadne presahuje územie kraja, v ktorom má sídlo OÚ v sídle kraja. Ustanovenie výslovne neodkazuje na § 5 ods. 8, ktorý rieši situácie, kedy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcky s citovaným ustanovením a vráti neúplný či nesprávne vyplnený exemplár oznámenia v zisťovacom konaní obstarávateľovi na doplnenie alebo úpravu.
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxu.
K odseku 4
Po doručení oznámenia je úlohou príslušného orgánu v zisťovacom konaní ustanoviť, či návrh strategického dokumentu, o ktorom mu bolo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdlieha ustanoveniam všeobecného procesného predpisu - správneho poriadku. Procesne aj vecne ho vymedzujú len ustanovenia zákona o EIA. Rovnakú procxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v druhej časti zákona o EIA (§ 4 až 17).
Zisťovacie konanie sa začína na základe návrhu obstarávateľa. Ide teda o druh konania ovládaného dispozičnox xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa príslušný orgán. Popri doručení oznámenia xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto zisťovanie sú uvedené v prílohe č. 3. Dôležité je preskúmať rozsah a mieru možných environmentálnych vplyvov strategického dokumentu, vrátane vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe posúdenie kumulatívnych vplyvov. Ide o vplyvy, ktoré sami osebe nemusia mať významný vplyv na ŽP, ale v spojení s vplyvmi už existujúcich prevádzok, zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o ktorej realizácii sa píše v strategickom dokumente, prekročila osobitným zákonom ustanovené limity znečistenia ovzdušia (napr. limity ustanovenx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xhroziť tzv. citlivé oblasti alebo hodnotné oblasti. V zákone o EIA nie sú vymenované všetky ich typy, ale príloha č. 3 uvádza, že ide o všetky typy chránexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxáčie územia alebo chránené vodohospodárske oblasti.
Príslušný orgán následne zisťuje význam očakávaných vplyvov na ŽP, čo je mimoriadne dôležitx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxjem nie je v zákone o EIA ani v smernici SEA definovaný. Dôvodom je širokospektrálnosť zákona o EIA, ktorý nie je zložkovo obmedzený na ochranu vody, ovxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx už toto územné kritérium môže mať na posúdenie pravdepodobne významného vplyvu závažný dosah. Pri stanovovaní tohto cieľa treba zo strany príslušnéhx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxy a kultúrnej krajiny. Všetko pri využití existujúcich databáz o stave ŽP na konkrétnom území, miestnej znalosti územia a využitia stanovísk dotknutýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxkám dotknutých obcí a verejnosti, ktorá prejaví svoj záujem zúčastniť sa zisťovacieho konania. Význam týchto stanovísk podčiarkuje ustanovenie tohxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxcký dokument alebo zmena strategického dokumentu bude predmetom ďalšieho konania - posudzovania vplyvov strategického dokumentu, končiaceho vydaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnania sa zdôrazňuje znením písmena d), ktoré stanovuje ako jedno zo základných kritérií, na ktoré je povinný príslušný orgán prihliadať pri rozhodovaxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxujú. Konzultácie prebiehajú počas celého priebehu zisťovacieho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xri rozhodovaní príslušného orgánu o tom, či strategický dokument sa bude alebo nebude posudzovať.
K odseku 5
Ustanovuje sa lehota na vydanie rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtknutého orgánu, dotknutej obce a verejnosti k oznámeniu v zisťovacom konaní. Ustanovenie odkazuje na lehoty uvedené v § 6 ods. 6. Toto ustanovenie určxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxkať na koniec tej lehoty, ktorá skončí neskôr, ak dôjde k prípadu, že tieto lehoty začnú plynúť rozdielne.
Každé rozhodnutie o zisťovacom konaní musx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnkou uplatnenou v priebehu zisťovacieho konania. Zákon o EIA v tomto zmysle uvádza, že príslušný orgán sa má vysporiadať so stanoviskami doručenými pxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtie by malo obsahovať vysporiadanie sa s každou jednotlivo uplatnenou pripomienkou v rámci takéhoto stanoviska.
K odseku 6
Keďže rozhodovanie v zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgán teda môže bezprostredne po vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania toto rozhodnutie zverejniť na svojom webovom sídle (www.enviroportal.sxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xecné okolnosti po vydaní rozhodnutia umožňujú.
Okrem zverejnenia rozhodnutia zo zisťovacieho konania je príslušný orgán povinný zároveň toto roxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeho dosahu, tak sa rozhodnutie zasiela aj každej z dotknutých obcí.
Pokiaľ je rozhodnutie zo zisťovacieho konania negatívne, teda že strategický dxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdy, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať. Nestačí teda zverejnenie rozhodnutia, v ktorom by mali byť všetky tieto dôvody exaktne uvedené, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxposudzovania nie sú uvedené v rozhodnutí. V tomto prípade treba uviesť na webovej stránke aj tieto dôvody.
K odseku 7
Ak je predmetom zisťovacieho kxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutia. Zákon o EIA uvádza, že to dotknutá obec vykoná v mieste obvyklým spôsobom. Vždy by malo ísť o spôsob, ktorý je vo vzťahu k verejnosti čo najefexxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
§ 4, § 5, § 6, § 63, § 64 písm. a), príloha č. 3
Súvisiace európske právne predpisy
čl. 3 ods. 5 až 7, čl. 9 smernice SEA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxí súd preto sa stotožnil s názorom žalobcov 1/ a 2/ a súdu prvého stupňa, podľa ktorého rozhodnutie žalovaného zasahuje do základného práva žalobcov zalxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxka zásahu s pravdepodobným vplyvom na ŽP a prírodné liečivé pramene. Aj podľa názoru odvolacieho súdu žalobcovia aj v súlade s Aarhuským dohovorom majú xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa zákona č. 24/2006 Z.z. Z uvedeného dôvodu je námietka žalovaného o nedostatku aktívnej legitimácie žalobcov neoprávnená.".
Literatúra
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxa strategického dokumentu a časový harmonogram
KOMENTÁR
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxhajúci povinnému hodnoteniu vplyvov, je určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. Ide o základný rámec vymedzujúci vecný obsah - teda, tox xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxakter všetkých etáp posudzovania vplyvov ustanovených v zákone o EIA. Rozsah hodnotenia by mal zodpovedať zákonom o EIA predpísanej štruktúre správx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xávrh prerokoval s obstarávateľom strategického dokumentu, s orgánom, ktorý je príslušný na schválenie strategického dokumentu, so všetkými dotknuxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Príslušný orgán si teda sám určí, či je pre neho vhodnejšie prerokovať navrhovaný rozsah hodnotenia s každým subjektom zvlášť, so všetkými spolu alebx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxaný strategický dokument vplyv na územie sústavy chránených území podľa zákona o ochrane prírody je príslušný orgán povinný rozsah hodnotenia preroxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrategického dokumentu aj časový harmonogram, v ktorom sa bližšie vymedzia jednotlivé etapy hodnotenia spoločne so stanovením ich predbežného časovxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxrokovania upravovaný a dopĺňaný) s uvedeným okruhom subjektov. Nevyžaduje sa automaticky aby obstarávateľ, dotknutý orgán, dotknutá obec s návrhom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektmi, ktoré strategický dokument pripravili (obstarávateľ), budú ho schvaľovať (schvaľovací orgán), a ktorých sa strategický dokument dotýkx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgán alebo štátny orgán ochrany prírody a krajiny). Dosiahnutie súhlasu so znením predloženého návrhu rozsahu hodnotenia by ale malo byť v záujme všetkxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxterom priebehu strategického posudzovania. Pri takomto priebehu prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia by sa mali uplatňovať najmä vysvetľujúce lxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxčno-odmietavý prístup posudzovaniu vplyvov nesvedčí.
Pre určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu používa ustanovenie len slovné sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxšie dodržal nasledujúce ustanovenia paragrafu 8 o rozposielaní a zverejňovaní rozsahu hodnotenia a prípadne aj jeho časového harmonogramu.
K odsexx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov, dotknutých obcí a verejnosti, má príslušný orgán k dispozícii desať kalendárnych dní na doručenie rozsahu hodnotenia obstarávateľovi. Desaťdňxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxnotenia strategického dokumentu doručí príslušný orgán spoločne s ním aj časový harmonogram, pokiaľ je tento určený a zároveň všetky doručené stanovxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xoručenie dokumentov obstarávateľovi zo strany príslušného orgánu plynúť od nasledujúceho pracovného dňa po vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxnie bližšie určuje náležitosti, na ktoré je povinný príslušný orgán prihliadať pri ustanovení rozsahu hodnotenia. Rámcovo musí vychádzať zo štruktúxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strategického dokumentu, nasledujúceho po určení rozsahu hodnotenia. Obsah a štruktúra správy o hodnotení je uvedená v prílohe č. 5. V správe o hodnotxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvení rozsahu hodnotenia zároveň zohľadní stanoviská subjektov, ktoré poslali svoje stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente alebo k oznámenxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxacieho konania stanovilo, že strategický dokument bude predmetom posudzovania vplyvov.
Príslušný orgán predovšetkým v rozsahu hodnotenia ustaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie, podrobnejšie, než je ich všeobecná predložená podoba a ktoré treba hodnotiť z hľadiska ich vplyvu na ŽP a zdravie obyvateľstva. V závislosti od charxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxej štruktúry a obsahu správy o hodnotení musí obstarávateľ pri vypracovaní správy o hodnotení osobitne prihliadať. Pri ustanovení týchto bodov rozsaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx ostatných členských štátov EÚ ako aj iných štátov. Prihliada sa tiež na predložený obsah návrhu strategického dokumentu a v ňom uvedené podrobnosti, dxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxenie nežiaducej duplicity pri posudzovaní vplyvov ÚPD na ŽP. Takýto postup je úplne v súlade so smernicou SEA, ktorá na zavedenie takéhoto alebo obdobnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxmernice SEA - pozn. autora) by sa mali začleniť do existujúcich postupov členských štátov, alebo pridružiť do špeciálne vytvorených postupov. Aby sa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxniach v hierarchii plánov a programov.". Smernica SEA túto všeobecnú výzvu v preambule obsahuje aj priamo v ustanovení čl. 9 ods. 2, kde sa uvádza, cit. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvorených pre súlad s touto smernicou.". Pri implementácii smernice SEA, teda pri zavádzaní jej prebraných pravidiel do vnútroštátnych postupov a ich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxmný plán zóny, územný plán obce, územný plán vyššieho územného celku a Koncepcia územného rozvoja Slovenska. Jednotlivé druhy ÚPD a procesný postup icx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxtegickým dokumentom s požiadavkami smernice SEA, prebranými zákonom o EIA do vnútroštátneho právneho poriadku.
Vzhľadom k všeobecne uvedenej sxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxx x xxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsah správy o hodnotení, ak je strategickým dokumentom ÚPD.
Vzhľadom na špecifickú úpravu je osobitne upravený už ten procesný krok, ktorý predcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xe už pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, ak je ním ÚPD, sa vychádza z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumenxx xxxxx x x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxického dokumentu ostáva rovnaká pri ÚPD, ktorá je strategickým dokumentom ako aj u ostatných typoch strategických dokumentov, pri ktorých sa určuje rxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o EIA ako aj smernice SEA, by bolo úplne najvhodnejšie celý proces posudzovania xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie, a tým pádom aj pre ovplyvnenie výslednej podoby strategického dokumentu.
Dôležité je tiež prihliadnutie k rozsahu, v akom sú určité záležitostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxke je vyjadrené najmä to, že procesné pravidlá schvaľovania strategických dokumentov, upravené osobitnými predpismi, by mali byť pri určovaní rozsaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určitých dokumentov a vykonanie úkonov, nebolo vykonávané nadbytočne duplicitne. Ustanovenie všeobecne smeruje k zabezpečeniu čo najmenej zdĺhavxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxané procedúry by mali byť maximálne odbúrané.
K odseku 5
Časový harmonogram rozsahu hodnotenia nie je povinnou súčasťou rozsahu hodnotenia. Podľx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxom časového harmonogramu je určenie časovej postupnosti jednotlivých krokov hodnotenia. Dobrovoľnou súčasťou obsahu je aj ustanovenie lehôt pre jexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xakto spodrobnený časový harmonogram sa vypracuje tiež v prípade, ak účastníci určenia rozsahu hodnotenia vyjadria potrebu takéhoto dopracovania čaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh subjektov, zúčastňujúcich sa procesu určovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
K odseku 6
Určenie rozsahu hodnotenia ako samostxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeho obsahu so subjektmi uvedenými v odseku 1 a bolo v nejakom formáte vydané konečné znenie rozsahu hodnotenia v písomnej podobe zo strany príslušného oxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Takto určený rozsah hodnotenia je príslušný orgán povinný zverejniť na svojom webovom sídle (www.enviroportal.sk) bez zbytočného odkladu po jeho uxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotenia strategického dokumentu.
Ustanovenie bližšie nestanovuje formu adresy. Vzhľadom k potrebe zabezpečenia práva obyvateľov na podanix xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxebo tých, ktorí nevedia obsluhovať poštové služby (e-mailovú poštu). Pre túto skupinu obyvateľstva by mala byť vždy zabezpečená možnosť uplatniť svoxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxného odkladu, čiže ihneď ako to obstarávateľovi momentálne okolnosti umožňujú, zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu.
Ustanovenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ako aj k cieľom zákona o EIA a smernice SEA, je však jednoznačné, že zvolená forma zverejnenia by mala byť taká, aby o rozsahu hodnotenia mohli mať všeobxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxerejňovania rozsahu hodnotenia k strategickému dokumentu ustanovuje zákon o EIA v odseku 7 jednu výnimku. Týka sa rozsahu hodnotenia k strategickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xozsahu hodnotenia len formou zverejnenia informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. Obstarávateľ tak urobí spôsobom v mieste obvyklxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xodnotenia na adresu určenú prevádzkovateľom. Lehota na podávanie pripomienok je desať kalendárnych dní. Začiatok plynutia tejto lehoty je ustanovexx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxe v odseku 8 sa odkazuje na zverejnenie podľa odsekov 5 a 6. Odsek 5 však ustanovuje obsah časového harmonogramu a neobsahuje ustanovenie o zverejňovaní xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxté orgány, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje a ďalšie osoby. Vzhľadom na veľmi široké rozsahové vymedzenie pojmu verejnosť sa zdá uvedenie slxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxgán je povinný po uplynutí lehoty na doručenie pripomienok k rozsahu hodnotenia tieto vyhodnotiť. Vyhodnotiť by sa mala každá doručená pripomienka zvxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenky spolu s ich vyhodnotením obstarávateľovi. Zákon o EIA neustanovuje príslušnému orgánu lehotu na vyhodnotenie pripomienok.
Súvisiace ustaxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx x xx x xx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxs. 1, čl. 5, čl. 6 smernice SEA
Správa o hodnotení strategického dokumentu
KOMENTÁR
Ustanovenie bližšie upravuje z hľadiska vecného zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenia vplyvov a za následnú správu o hodnotení a ich kvalitu je zodpovedný obstarávateľ. Rozsah a obsah správy o hodnotení sú pomerne presne štruktúrovaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxteľovi sa tu ukladajú dve povinnosti. Po prvé je to on, kto zabezpečí samotné hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na ŽP. Po druhé sa obstarxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxx xxxxxx x xxxxnu o EIA zo strany mimovládnych organizácií smeruje k tomu, že celé hodnotenie vplyvov strategického dokumentu vrátane správy o hodnotení bezvýhradxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxla byť pripravovaná tak, aby strategický dokument bol zhodnotený tým spôsobom, že jeho vplyvy nie sú tak závažné, ako v skutočnosti byť môžu. Navrhli rixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxn o EIA v tomto zmysle neponúka takmer žiaden korektív. Isté zmeny v procesnej úprave výberu spracovateľa správy o hodnotení sa v budúcnosti dajú očakáxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základe zabezpečenia jeho vykonania obstarávateľom podľa odseku 1 sa výsledok hodnotenia zapíše do správy o hodnotení strategického dokumentu.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xosudzovanie strategického dokumentu považuje za vykonané. Zákon o EIA totiž v tomto smere upravuje iba minimálny rozsah posudzovania, vymedzený urxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa. Tomu zákon o EIA nijako nebráni vykonať posudzovanie aj značne rozsahovo širšie, než aké je vymedzené v určenom rozsahu hodnotenia.
Druhou zálxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxní strategického dokumentu. Zákon o EIA v tomto prípade používa len slová "sa zapíše", čo je značne neurčité. Na základe ustanovení odseku 1, kde sa uváxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxé, že v prípade neurčito ustanoveného zodpovedného subjektu, v prípade uvedenia výsledku hodnotenia vplyvov do správy o hodnotení strategického dokxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xtrategického dokumentu. Z hľadiska posúdenia vplyvov strategického dokumentu sú dôležité najmä časti IV., V. a VIII. prílohy č. 4. V časti IV. tejto prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x eliminačné opatrenia a v časti VIII. prílohy č. 4 je informácia o pravdepodobne významných cezhraničných vplyvoch vrátene vplyvov na zdravie.
Otáxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xohto pojmu zahrnú existujúce postupy a metodiky pri vyhodnocovaní vplyvov, a do akej miery je pojem určitý. V tomto prípade ide o pojem značne neurčitý, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x teda dbať pri tejto činnosti na maximálnu možnú ochranu existujúceho stavu životného prostredia, zachovania jeho chránených druhov živočíchov a chrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 4 k odkazovým ustanoveniam. Keďže procesný postup je pri hodnotení vplyvov ÚPD odlišný, previazaný s ustanoveniami stavebného zákona, platí pre obsax xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx podrobnejšia, než štruktúra správy o hodnotení vymedzená v prílohe č. 4. Príloha č. 4, vymedzujúca štruktúrovane obsahové body správy o hodnotení strxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušnému orgánu. Ustanovenie bližšie nedefinuje sloveso "predloží", takže obstarávateľ si zvolí jednu z foriem, ktorá je pre neho najvhodnejšia a zároxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxie". Tento význam slovesa je najbližšie účelu zákonodarcu. Obstarávateľ tak môže učiniť písomne, elektronickou poštou, osobe, použiť formu poštovex xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxentom predložiť na príslušný orgán. Na skutočne dôkladné zhodnotenie vplyvov strategického dokumentu je teda obstarávateľovi poskytnutý dostatočxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx pod režim SEA posudzovania. V tomto prípade obstarávateľ predloží po vypracovaní správu o hodnotení strategického dokumentu spoločne s ďalším dokumxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x 21 stavebného zákona. Na toto ustanovenie stavebného zákona odkazuje aj poznámka pod čiarou v písmene a). Ak ide o územný plán obce, určujúci využívanxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx § 8 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom sú vymenované všetky druhy ÚPD. Zjavne v tomto prípade by bol vhodnejší odkaz, ktorý by v poznámke pod čiarou smerovxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxľmi častý jav v celej ÚPD, obstarávateľ predloží spolu so správou o hodnotení len samotný plán alebo doplnok schválenej ÚPD.
V poslednom menovanom pxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxami a doplnkami, čo by príslušnému orgánu uľahčilo prácu pri ďalšom procese SEA hodnotenia.
K odseku 7
Pokiaľ správa o hodnotení nespĺňa náležitosxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšný orgán obstarávateľovi správu o hodnotení vráti späť na doplnenie alebo opravu. Príslušný orgán spolu s vrátením zároveň určí rozsah náležitého doxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxch pracovných dní od jej doručenia. Lehota na vrátenie tak začne plynúť príslušnému orgánu najbližší pracovný deň, nasledujúci po dni doručenia správx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnovenie odseku 6 ale nehovorí o povinnosti obstarávateľa správu o hodnotení doručiť na príslušný orgán, ale len o povinnosti ju príslušnému orgánu prexxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxe je totožný. Synonymický slovník slovenského jazyka tieto dva pojmy ani neuvádza ako navzájom synonymné, teda slová s rovnakým alebo blízkym významoxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxženým dokumentom, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska jeho úloh, obstarávateľ je ich povinný poskytnúť príslušnému orgánu na základe jeho požiadania. V prxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxumentu.
K odseku 9
Obstarávateľ predkladá správu o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu. Ak ide o strategický dokument, ktorým je ÚPxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxty v písomnom vyhotovení a zároveň na elektronickom nosiči dát. Nestačí len jedna z predpísaných foriem. Počet vyhotovení sa určí v štádiu určovania roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxou z povinných obsahových náležitostí rozsahu hodnotenia. Určuje sa teda s dostatočným časovým predstihom a obstarávateľ je s touto skutočnosťou vopxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx xxxxxxx xx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
[Oboznamovanie II]
KOMENTÁR
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxcké procesné ustanovenia v súvislosti so zverejňovaním dokumentácie v prípade strategických dokumentov na miestnej úrovni s malým dosahom a v prípadx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x preberá nielen požiadavky smernice SEA, ale aj Aarhuského dohovoru, podľa ktorého sa verejnosti musia poskytnúť informácie včas a riadne a zároveň taxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
Príslušný orgán až v momente, kedy obdrží od obstarávateľa úplné, teda riadne a správne vyhotovené znenie správy o hodnotení spolu s návrhom strategixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Zároveň s oznámením adresy na pripomienkovanie vyzve príslušný orgán obstarávateľa, aby túto axxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xarhuskom dohovore musí byť toto zverejnenie takého charakteru, aby sa o ňom mal možnosť dozvedieť každý.
Ak sa jedná o strategický dokument s miestxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxípade musí byť spôsob zverejnenia spôsobom v mieste obvyklým taký, aby bola verejnosť žijúca v mieste alebo regióne dosahu strategického dokumentu doxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxu 2
Okrem obstarávateľa zverejní aj príslušný orgán na svojom webovom sídle adresu na ktorú môže verejnosť podávať pripomienky. Príslušný orgán zárxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxého môže verejnosť posielať svoje pripomienky. V prípade oneskorene podaných stanovísk je na uvážení príslušného orgánu či vezme do úvahy oneskorene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxi súčasnom minimálnom zhoršovaní ľudského zdravia vplyvom realizácie navrhovaných činností, s ktorými sa uvažuje v návrhu daného strategického dokxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgán zaoberať a predísť tak prípadným konfliktným situáciám s verejnosťou. Najmä ak ide o relevantné a argumentačne podložené pripomienky k vystavexxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxletnej a bezchybne vyplnenej správy o hodnotení oznámi miesto a čas konania konzultácií. Spoločne s týmto úkonom príslušný orgán doručí správu o hodnoxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xiestnym dosahom, tak príslušný orgán tieto dokumenty na zaujatie stanoviska zašle aj dotknutej obci. Príslušný orgán môže tieto dokumenty uvedeným oxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlatí, že ak takýto strategický dokument môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo inou činnosťou na územie súsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xonzultáciách sa zúčastňujú všetky relevantné subjekty procesu posudzovania, pričom dôležité zo strany príslušného orgánu je zabezpečenie všetkýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnia vplyvov spoločne so zorganizovaním viacstranných stretnutí nielen príslušného orgánu s jednotlivými subjektmi procesu posudzovania. Zákon o Exx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxý vymenovanými subjektmi, s ktorými sa konzultácie uskutočňujú. Príslušný orgán je povinný ich s týmto vymenovaným okruhom subjektom zabezpečiť, prxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia zvlášť. Rámcovo je určený i obsah konzultácií, pričom okrem zákonom o EIA vymedzeného rozsahu môžu byť ich predmetom aj iné, v zákone o EIA neuvedenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia zo zisťovacieho konania a aj do záverečného stanoviska.
K odseku 4
Ak je obsahom návrhu strategického dokumentu dotknutých viacero obcí, príslxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxáva o hodnotení strategického dokumentu bude k nahliadnutiu len v niektorých z dotknutých obcí, a to v tých, ktoré taktiež určí príslušný orgán. Pokiaľ xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxuté obce spolu s informáciou, v ktorých dotknutých obciach alebo obci bude správa o hodnotení k dispozícii na nahliadnutie.
Príslušný orgán okrem zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxutie poskytnutých informácií uvedené v časti A bode IX prílohy č. 4. Príloha v tomto smere v uvedenom bode nedáva podrobnejšie inštrukcie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xi na základe nich mala vytvoriť pomerne jasnú predstavu o obstarávateľovi strategického dokumentu, jeho názve, charaktere a hlavných možných vplyvoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxejších technických popisov, ktoré si záujemcovia môžu dodatočne zistiť prostredníctvom práva nahliadnuť do samotnej správy o hodnotení.
Ak ide o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtoré je uvedené ako náležitosť správy o hodnotení ÚPD v časti C bode VIII prílohy č. 5. Názov sa v tomto prípade líši od netechnického zhrnutia v prípade osxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxádzajúcom odseku výkladu tohto odseku.
Netechnické zhrnutie alebo všeobecné záverečné zhrnutie v závislosti od toho, aký typ strategického dokuxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotení strategického dokumentu.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 6, § 63, prílohy č. 4 a 5
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx posilňuje aktívnu účasť verejnosti a dotknutej verejnosti na procese posudzovania strategických dokumentov. Okrem zabezpečenia riadneho a úplnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xeho hodnotení - ustanovenie upravuje ďalšiu významnú súčasť zapojenia sa verejnosti do procesu posudzovania vplyvov, a to úpravy verejného prerokovxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxé informačné povinnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxd pojem verejnosť alebo dotknutá verejnosť.
Práva verejnosti vo svojich ustanoveniach otvorene presadzuje a vyzýva k ich zakotveniu vo vnútroštáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxnosti do procesov týkajúcich sa životného prostredia aj verejné prerokovanie.
K odseku 1
Ak sa posudzuje strategický dokument s miestnym dosahomx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu nahliadnuť, robiť si z nej odpisy a výpisy, prípade kde si z týchto dokumentov urobiť na vlastné náklady úplné alebo čiastočné kópie.
Túto informáxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrh strategického dokumentu.
Obec informáciu zverejní v mieste obvyklým spôsobom. Táto informácia by mala byť zverejnená vo vzťahu k verejnosti nexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxiu, ktorá by verejnosti mala byť k dispozícii po istú relevantnú dobu permanentne, čo najlepšie spĺňa zverejnenie tejto informácie na úradnej tabuli oxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx na oboznámenie sa a prácu s dokumentmi by mal byť určený aj nediskriminačne, najvhodnejšie tak, aby bola zabezpečená možnosť v rámci jedného pracovnéhx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxho dňa alebo podobne nekomfortne a obmedzujúco z hľadiska verejnosti. Určité pohodlie by malo byť podľa miestnych možností umožnené aj pri realizácii xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx mali poskytovať možnosť posadenia sa k dokumentom, dostatočnú plochu stola, prístup k počítaču, kopírovaciemu stroju a podobne.
Miestny dosah stxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxé povinnosti dotknutej obce, je ďalšia z viacerých všeobecne deklarovaných kategórií smernice o SEA. Smernica SEA a ani zákon o EIA vo svojich ustanoxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x x x x 6 ods. 1.
K odseku 2
Oba dokumenty, to jest správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné v zmysle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxjúcim po informovaní verejnosti zo strany dotknutej obce. Malo by ísť o neprerušovaných 21 dní v kuse. Otázne ostáva, ako budú uvedené dokumenty sprístxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxne sa však pri tom musí dbať predovšetkým na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.
K odseku 3
Verejné prerokovanie správx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnie verejného prerokovania sa musí uskutočniť v čase, pokiaľ sú obidva dokumenty, ktoré majú byť predmetom prerokovania prístupné verejnosti, teda pxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe nákladov na informovanie v tlači a podobne znáša podľa § 59 ods. 1 obstarávateľ.
K odseku 4
Obstarávateľ, ktorý organizuje verejné prerokovanie xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnformovanosti by v rámci termínu mal byť uvedený nielen dátum konania pripravovaného verejného zhromaždenia, ale zároveň aj presný čas jeho začiatkux xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxke a v tlači. Môže ísť o miestnu tlač ako aj o celoštátnu tlač. Vzhľadom na povahu dosahu návrhu strategického dokumentu (na miestnej úrovni) by malo ísť nxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxúcej v dotknutej obci a jej okolí.
Obstarávateľ tiež zašle informácie o verejnom prerokovaní dotknutým orgánom a pokiaľ ide o strategický dokument x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xubjektom posudzovania, teda najmenej 10 kalendárnych dní pred jeho plánovaným uskutočnením.
K odseku 5
Okrem obstarávateľa zverejní informácix x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx že akonáhle príslušný orgán dostane od obstarávateľa informáciu o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia, čo najskôr, pokiaľ to technické, xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa www.enviroportal.sk.
K odseku 6
Pokiaľ ide o strategický dokument s miestnym dosahom, poskytne informácie o čase a mieste konania verejnosti aj xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxsobom v mieste xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnam z jeho priebehu. Záznam sa vyhotoví najneskôr v lehote do desiatich pracovných dní od jeho reálneho uskutočnenia.
Obsahom záznamu, ktorý zákon x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxdnetov, spolu so stručným uvedením reakcií na tieto podnety zo strany obstarávateľa strategického dokumentu, spolu so zoznamom zúčastnených osôb. Vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx strategického dokumentu ako aj k správe o jeho hodnotení z hľadiska možných vplyvov dokumentu na ŽP a zdravie obyvateľov. Preto by v zázname nemali byť vxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
čl. 5, 6 a 9 smernice SEA
Súvisiace medzinárodné dohovory
[Oboznamovanie IV]
KOMENTÁR
Obsahom paragrxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxroveň obsahuje rámcovú úpravu vyhodnotenia pripomienok, určenie lehôt na predkladanie pripomienok ako aj zabezpečenie práva príslušného orgánu doxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
K odseku 1
Ustanovuje sa lehota pre dotknuté orgány a dotknuté obce, počas ktorej zasielajú svoje stanoviská príslušnému orgánu k správe o hodnotenx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxty doručené dotknutej obci a dotknutému orgánu. Každá z dotknutých obcí x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxť môže rozhodnúť svoje pripomienky k uvedeným dokumentom zaslať, sa slovo "môže" v odseku 1 nevyskytuje a predpokladá sa, že výstupom dotknutého orgánx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxebo dotknutý orgán z hľadiska svojich záujmov nenamieta nič voči správe o hodnotení ani návrhu strategického dokumentu, nič nebráni týmto ustanoviznxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dotknutého orgánu alebo dotknutej obce, má právo rozhodnúť sa, či svoje oprávnenie pripomienkovať správu o hodnotení alebo návrh strategického dokuxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx informácie podľa § 11 ods. 1.
Na tomto mieste je vhodné upozorniť na nedostatočný odkaz, pretože § 11 ods. 1 sa týka len strategického dokumentu s miexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxumentov a zároveň adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti príslušným orgánom podľa § 10 ods. 2. Túto skutočnosť by bolo vhodné doplniť xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxx xxxtať situácia, že jednotlivé subjekty oprávnené predkladať svoje stanoviská a pripomienky k dokumentácii v rámci SEA predložia svoje vyjadrenia po upxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxliadne, bude sa nimi zaoberať a vyhodnotí ich alebo nie.
Z hľadiska charakteristiky celého procesu SEA, ktorého znakom je otvorenosť, transparentxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxoviská pozorne preštudovať a v prípade, ak ide o pripomienky, ktoré sú nové, neopakujú sa a nie sú zjavne účelové alebo nedostatočne odôvodnené, mal by pxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxviská do úvahy, a to aj v prípade, ak boli poslané po lehote. Jedným z dôvodov, prečo by tak príslušný orgán nemal učiniť je skutočnosť, že relevantné pripxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkročilé štádium schvaľovania strategického dokumentu časom svoju hodnotu. Zákon o EIA umožňuje príslušnému orgánu takto konať a neustanovuje lehoxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnkových informácií nevyhnutné pre vypracovanie záverečného stanoviska, je príslušný orgán oprávnený po vyhodnotení pripomienok požiadať obstaráxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa základe jeho požiadania. Ide o doplňujúce informácie k správe o hodnotení, ktoré príslušný orgán potrebuje v ďalšom procese SEA.
K odseku 6
Odkazxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmentu, pre ktorý sú v zákone o EIA vyčlenené osobitné ustanovenia aj prílohy, riadi sa obdobne verejné prerokovanie tejto dokumentácie už zavedeným pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xá verejnosť právo na všeobecne zrozumiteľný výklad konceptu ÚPD, zabezpečený zo strany organizátora verejného prerokovania - teda orgánu územného pxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxsiace európske právne predpisy
Súvisiace medzinárodné dohovory
Odborný posudok k strategxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xomu napovedá názov ustanovenia "Odborný posudok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxba. Ide o osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 60, ktoré zahrňujú predovšetkým žiadosť osoby o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb, absolvovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého hodnotenia sa zamedzuje personálnej duplicite pri vypracovaní správy o hodnotení, návrhu strategického dokumentu a posudku. Ustanovuje sa zákax xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxaf ďalej rieši určenie spracovateľa odborného posudku, termín, v ktorých má odborne spôsobilá osoba posudok vypracovať a spôsob, ako s ním má ďalej nalxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsudku.
Ustanovuje sa, že odborný posudok v jeho konečnej podobe vždy obsahuje aj návrh záverečného stanoviska, čo je výstup z procesu SEA.
K odsekx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxému dokumentu vypracovať len odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilou osobou sa môže stať ten, kto splní zákonom o EIA ustanovené podmienky: konkxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a zaplatenie správneho poplatku.
Odborne spôsobilou osobou môže byť ako fyzická osoba tak aj právnická osoba. Za právnickú osobu je v zozname odboxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxkého dokumentu je vypracovaná riadne a obsahuje všetky ustanovené náležitosti. Spracovateľ posudku vyhodnotí stanoviská doručené k správe o hodnotxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxešenia navrhovanej činnosti a návrh opatrení na vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov strategického dokumentu.
Ako je z uvedeného zrejxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxe, aby sa na vypracovaní odborného posudku podieľali tie isté osoby, ktoré vypracovali alebo sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumexxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, že musí ísť aj o tie osoby, ktoré dané dokumenty samé vypracovali. Jednak ide o vecnú logiku cieľa tohto zákazu - zamedziť tomu, aby vypracovanie dokumexxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxlývajúcu zo zákazu. Keby totiž dokumenty, ktoré podliehajú vypracovaniu odborného posudku aj kompletne vypracovala len jedna osoba, možno povedať, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xlova "podieľať (sa)" mala takáto osoba účasť na danej činnosti, pričom miera jej účasti môže byť aj stopercentná.
K odseku 3
Čo do rozsahu a obsahovéxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxegického posudzovania, uvedenej v § 4 ods. 1. Na základe uvedeného je potom zrejmé, že na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať (sčasti alebo úxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxonov. Zároveň však táto ich odborná spôsobilosť musí byť v priamom súvise a vyplývať z povahy navrhovanej činnosti, pre ktorú vytvára rámec daný stratexxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v strategickom dokumente, je základom pre určenie odborne spôsobilej osoby. Teda že určenie odborne spôsobilej osoby sa neriadi len povahou vplyvov, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Môže ísť o odborne spôsobilé osoby v rozličných oblastiach. Ustanovenie prostredníctvom poznámky pod čiarou odkazuje príkladmi na:
-
odbornx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxadoch, ktorý autorizáciu prevzal v podstate v nezmenenom rozsahu (ide o udelenie autorizácie prevažne na spracovanie rôznych druhov odpadov), pričox xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx upravoval autorizovanú osobu, podmienky získania oprávnenia k jej výkonu a ďalšie súvisiace náležitosti v § 8 až 14, nový zákon o odpadoch obsahuje túxx xxxxxx x x xx xx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x5 zákona o ochrane prírody,
-
osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 5 zákona o IPKZ.
Uvedený výpočet odborných spôxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xákon nemusí byť výslovne uvedený v poznámke pod čiarou. Pokiaľ však ide o odbornú spôsobilosť, bezprostredne súvisiacu s povahou navrhovanej činnostxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pre výkon svojej pôsobnosti splniť osobitné kvalifikačné predpoklady) sa môže spolupodieľať na vytvorení odborného posudku len pre istý druh stratexxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa osobitných predpisov podieľať na vypracovaní posudku. Ide o podmienku, že povaha možného vplyvu navrhovanej činnosti, pre ktorú strategický dokumxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxody a tvorby krajiny, vôd, odpadov a odpadového hospodárstva, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a oblasti ovzduxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtí, upravené v iných zákonoch, než v tých, ktoré sú uvedené v poznámke pod čiarou k odkazu 17.
K odseku 4
Spracovateľa odborného posudku určuje príslxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxov príslušný orgán pri svojej úvahe o určení spracovateľa odborného posudku vychádza a na čo príslušný orgán prihliada pri ustanovovaní tzv. "posudkáxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxategického dokumentu. Z nej možno spoľahlivo určiť celkové obsahové zameranie strategického dokumentu, navrhované činnosti, pre ktoré sa daným dokxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanoviská verejnosti, týkajúce sa obsahového zamerania strategického dokumentu, činností, ktoré sa v jeho dôsledku budú navrhovať, ako aj potenciálxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe o hodnotení z odborného, aktivistického, záujmového a miestneho pohľadu.
Príslušný orgán je povinný určiť konkrétneho posudkára najneskôr do dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxslednú kvalitu posudku, ktorý by mal predstavovať odborný a kvalifikovaný podklad hodnotiaci úroveň správy o hodnotení, musí príslušný orgán pri určxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa osobitného zákona. V danom prípade poznámka pod čiarou odkazuje na vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lexxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxd čiarou nie je v tomto prípade ani daná príkladmo. Uvedenú úvahu je možné odvodiť zo znenia odseku 3, ktorý inými slovami poukazuje na všeobecne iné odboxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi, že ho ustanovil. Podľa zákona o EIA síce nemá príslušný orgán ustanovenú povinnosť upovedomiť obstarávateľa o konkrétnom mene spracovateľa odborxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xa znenie odseku 5 je však zrejmé, že príslušný orgán informuje obstarávateľa aj o konkrétnom mene posudkára.
K odseku 5
Vypracovanie odborného posxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcovávať. Po vypracovaní posudku odovzdá posudkár výsledok svojej práce - odborný posudok obstarávateľovi a ten ho následne doručí príslušnému orgánx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxezpečuje príslušný orgán a to doručením oznámenia o určení posudkára.
Ustanovenie lehoty týmto spôsobom nie je úplne najšťastnejšie zvolené. Dôvxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxujúcich po dní doručenia oznámenia zo strany príslušného orgánu o tom, že bol určený na jeho vypracovanie. V tej istej lehote je obstarávateľ povinný doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxtarávateľ nemusí stihnúť splniť si svoju zákonom o EIA ustanovenú povinnosť doručiť odborný posudok príslušnému orgánu v tej istej lehote - do 30. dní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxvanie odborného posudku, ktorá by nemala byť dlhšia než 30 kalendárnych dní nasledujúcich po dni, kedy bola spracovateľovi odborného posudku doručenx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správa o hodnotení, záznam z verejného prerokovania, stanoviská verejnosti, dotknutých orgánov a dotknutých obcí, vlastné zdroje informácií) na vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxudkárovi tieto informácie na žiadosť poskytnúť, okrem prípadu, že takéto informácie sám obstarávateľ nemá k dispozícii a nevie ich ani sám získať.
K xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závery jednotlivých, do momentu začatia vypracovania odborného posudku vykonaných, procesných krokov priebehu posudzovania vplyvov strategickéxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo zamedzenie škodlivých a nežiaducich vplyvov strategického dokumentu na ŽP.
V odbornom posudku sa zhodnotí, či správa o hodnotení je úplná a obsaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnutých orgánov, dotknutých obcí a verejnosti. V zmysle existujúcej judikatúry je zrejmé, že posudok by mal vyhodnotiť každú uplatnenú pripomienku osxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxiada, t.j. aké sú konkrétne dôvody odmietnutia uplatnenej pripomienky, pričom určite nestačí uviesť príliš všeobecné odmietnutie typu "neakceptovxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho dokumentu na ŽP. Túto podmienku považujeme za pomerne komplikovane splniteľnú, keďže často je úplnosť všetkých vplyvov či už navrhovaného dokumenxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx má daná odborne spôsobilá osoba k dispozícii s prihliadnutím k odbornej spôsobilosti posudkára. Ten by zároveň mal vyhodnotiť vzájomné pôsobenie zisxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx keďže tá sa prejaví až po prijatí strategického dokumentu a následnej realizácii navrhovaných činností, pre ktoré strategický dokument vytvára predxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnom posudku sa vyhodnocujú aj použité metódy hodnotenia vplyvov a úplnosť vstupných informácií, použité varianty riešenia strategického dokumentu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Podstatnou časťou odborného posudku je návrh záverečného stanoviska. Návrh záverečného stanoviska, výstupu zo strategického posudzovania teda vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxné zabezpečenie odborne kvalifikovaného výstupu by sa žiadalo priamo v zákone o EIA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxany obstarávateľov.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxverečné stanovisko tvorí posledný výstup, ukončujúci fázu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na ŽP a zdravie obyvateľstva. Zákon o EIA pxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx orgány, vyjadrujúce svoje odborné stanoviská až po dotknuté obce, potenciálne dotknuté vplyvom pripravovaného strategického dokumentu až po verejxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx z procesu odporúčania je aj jednoznačné odporúčanie v prospech prijatia posudzovaného návrhu strategického dokumentu alebo vyjadrenia neodporúčaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxkončí vzťah strategického dokumentu a jeho vplyvu na zdravie a ŽP, pretože súčasťou obsahu záverečného stanoviska je rozsah jeho sledovania po prijatx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
K odseku 1
Príslušný orgán je inštitúcia určená zákonom o EIA na vypracovanie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu. Toto sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxne, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale v danom ustanovení sú vymenované všetxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxvotníctva, pokiaľ ide o národnú alebo regionálnu úroveň alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, pokiaľ ide o regionálnu alebo miestnu úroveňx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnému orgánu zo strany obstarávateľa. Ako je zrejmé z § 13 ods. 9, odborný posudok musí obsahovať už vypracovaný návrh záverečného stanoviska.
K odsekx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxie sa teda nevzťahuje len na nepriaznivé či negatívne vplyvy, ale aj na pozitívne prínosy (benefity) pripravovaného strategického dokumentu na ŽP a zdxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého dokumentu alebo odporúčanie takýto návrh dokumentu neprijať. Súčasťou odporúčania môže byť aj stanovenie podmienok prijatia takéhoto strategixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxvacia a vyhodnocovacia časť, stanovujúca rozsah sledovania a vyhodnocovania podmienok a odporúčaní vyslovených v záverečnom stanovisku v čase naslxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxti záverečného stanoviska a jeho štruktúru obsahuje príloha č. 6.
Príloha č. 6 obsahuje pomerne podrobný prehľad celého priebehu posudzovania strxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxumente, vrátane jeho názvu, charakteru, vymedzenia hlavných cieľov a jeho opisu. Vyžaduje sa aj podrobné opísanie doterajšieho priebehu procesu posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania a jeho záverov. Hlavnou časťou je zhodnotenie všetkých vplyvov strategického dokumentu, vrátane celkového hodnotenia vplyvov na európsku sústxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a v prípade odporúčania aj uvedenie konkrétneho odporúčaného variantu, odporúčania na úpravu obsahu dokumentu vrátane jeho dopracovania či prepraxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xtrategického dokumentu. Dôležitou súčasťou záverečného stanoviska je vyhlásenie, ktoré celkovo (sumárne) uvedie, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxategického dokumentu, aké boli výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber konkrétneho variantu schváleného dokumentu a ich porovnanie s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxo sa rozhodlo o konkrétnych opatreniach vo vzťahu k ŽP a zdraviu). V záverečnom stanovisku nesmie chýbať podrobná informácia o dotknutej verejnosti, a xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého stanoviska, podpis zástupcu príslušného orgánu, pečiatka, miesto a čas vydania záverečného stanoviska.
K odseku 4
Po vypracovaní záverečnéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxe strategického dokumentu s miestnym dosahom aj každej dotknutej obci. Zároveň ho zverejní na internetovej stránke MŽP SR.
Lehota na doručenie je rxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxená vhodnejšie, a to tak, aby sa rešpektovala plná lehota poskytnutá zákonom o EIA na vypracovanie záverečného stanoviska. Pri ustanovení súčasnej pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lehoty na vypracovanie, pretože zároveň v tej istej lehote musí byť záverečné stanovisko doručené vymenovaným subjektom procesu posudzovania.
K oxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxte do troch pracovných dní nasledujúcich po dni jeho doručenia obci. Ide o záverečné stanoviská, ktoré sa týkajú strategických dokumentov s miestnym dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xx xxverečného stanoviska nahliadnuť a robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady záujemcu si z neho zároveň zhotoviť kópie. Z povahy celého proxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xoskytnutý čas na prezretie si záverečného stanoviska a prácu s ním.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 13, § 15, § 16, príloha č. 6
Súvisiace vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx p.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxhvaľovaním strategického dokumentu a procesom posudzovania jeho vplyvov, najmä v súvislosti s tým ako sa schvaľujúci orgán vysporiada s výstupom posxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobne sa rieši osobitná časť posudzovania a to vo vzťahu k osobitne chráneným častiam krajiny podľa osobitného predpisu - ide o chránené vtáčie územia, úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xajmä z odlišného zamerania cieľov hodnotenia celkových vplyvov a vplyvov na vyššie uvedené chránené územia. Všeobecné posudzovanie podľa zákona o EIx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxchto území - teda na ochranu istých druhov vtákov alebo na ochranu biotopov chránených alebo ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín.
Upravuje xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxia jeho vplyvov.
Obdobne ako pri iných ustanoveniach, opisujúcich a upravujúcich jednotlivé fázy posudzovania sa tiež stanovuje komu sa po schválxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx musia všetky osoby a orgány, ktoré sa na týchto úkonoch zúčastňujú prihliadať na existenciu záverečného stanoviska, najmä v tom zmysle či bolo vôbec vyxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkého dokumentu odporúča a za akých podmienok a ako dopadlo zhodnotenie pripravovaného strategického dokumentu z hľadiska jeho možných vplyvov na zdrxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxľmi účinným vyjadrením toho, ako by malo byť naložené s pomerne komplikovane vytvoreným dokumentom - záverečným stanoviskom - na príprave ktorého sa pxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sa s dôsledkami jeho odmietnutia podmienok ustanovených v záverečnom stanovisku. Avšak ani táto korekcia úplného alebo čiastočného ignorovania odpxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxa ŽP naformulovať také zdôvodnenia, ktoré síce efektne a múdro navonok pôsobia, no v skutočnosti môžu reálne prispieť k zhoršeniu stavu ŽP a zdravia obyxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxtva, ktoré by mali patriť k najdôležitejším prioritám spoločnosti, pokiaľ si chce uchovať svoju integritu a ďalšie prežitie, by malo byť záverečné staxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxé odmietnutie, prípadne odignorovanie dlhodobej odbornej práce za účasti verejnosti, obcí a dotknutých orgánov, vyjadrujúcich stanoviská z hľadisxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí do regiónu, korupcia) viesť aj k nerešpektovaniu vyslovených odporúčaní a podmienok, čím by sa poprel záujem vyjadrený v smernici SEA. Prikláňame sa x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu posudzovania vplyvov. Nemohlo by potom tak ľahko dochádzať k ignorovaniu výsledkov komplexného procesu posudzovania a zároveň k devastácii xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxu zdravia obyvateľov SR len z dôvodu prostého prihliadnutia k záverečnému stanovisku.
K odseku 2
Ak je v zmysle § 4 a nasledujúcich ustanovení zákoxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnt prijať bez existencie záverečného stanoviska z posúdenia jeho vplyvov na ŽP. Uvedené sa vzťahuje na všetky strategické dokumenty s výnimkou stratexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxahuje vnútorný odkaz na ustanovenie § 12. Paragraf 12 však neobsahuje úpravu záverečného stanoviska, upravuje doručovanie stanovísk k správe o hodnoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxby, doručovanie a zverejňovanie záverečného stanoviska. Zrejme ide o chybu v písaní tvorcov zákona o EIA, ktorú bude potrebné opraviť v niektorej z ďalxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý mal byť predmetom posudzovania vplyvov, ten nesmie byť schválený bez existencie vypracovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xx xx
xxxvaľujúci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokumentu do úvahy výsledky účasti verejnosti. Účasť verejnosti spočíva najmä v predkladaní pripomienok, stanovísk, účasti verejnosti na konzultácxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxným vo výstupe z procesu posudzovania vplyvov (záverečnom stanovisku alebo doložke vplyvov na ŽP), ale malo by ísť o prihliadnutie k všetkým relevantnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, existencia petícií v prospech prijatia alebo neprijatia určitého variantu strategického dokumentu alebo jeho časti. Z hľadiska komplexného naplnxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxktické, dostatočne presné a zargumentované prihliadnutie k názorom a pripomienkam verejnosti napĺňa túto na prvý pohľad formálnu definíciu v súlade x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ide, v zmysle zákona o ochrane prírody o európsku sústavu chránených území, zahrňujúcu chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxredníctvom nariadení vlády SR.
Strategický dokument môže mať v prípade jeho prijatia pravdepodobne významný vplyv na územie sústavy chránených úxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxent alebo navrhovanú činnosť v zmysle zákona o EIA, ale o všeobecne akýkoľvek iný dokument alebo inú činnosť, než sú tie, ktoré spadajú pod rozsah zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvov preukáže, že dokument nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu (úplnosť, celistvosť) územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxckého dokumentu na osobitne chránené územia z hľadiska cieľov ich ochrany vylučujú. S tým súvisí aj odporúčanie pre prijatie takého variantu strategixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxem, neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na územia a uložia sa primerané kompenzačné opatrenia. Osobitné podmienky a bližšiu úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxsahom ustanovenia sú slovné spojenia vyjadrujúce právne neveľmi určiteľné termíny ako je napríklad "pravdepodobnosť možného významného vplyvu" alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxičnými záväzkami SR vo vzťahu k EÚ. Ani tieto smernice neobsahujú bližšie definície pojmov alebo limitné rozlišovacie kritéria, na základe ktorých by xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxého zamerania strategických dokumentov pripravovaných pre najrozmanitejšie oblasti ľudskej činnosti ako aj na variabilitu možných vplyvov týchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx týchto skutočností sa treba zamerať na skutočnosti, ktoré sú čo najpresnejšie určiteľné. Takými sú jednoznačne stanovené ciele ochrany pri jednotlixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhovavých vtákov a vtákov európskeho významu. Tie sú presne vymenované vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými sa tieto územia vyhlasujú xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xchrane prírody prostredie s jeho živými aj neživými formami, v ktorom žije nejaký druh vtáka v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu.
Pri úzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxia. Zoznam druhov európskeho významu a biotopov európskeho významu obsahuje vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírodxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlády SR.
Cieľom ochrany všetkých vymenovaných území, patriacich do územia sústavy chránených území je zabezpečiť v týchto územiach priaznivý stax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxnia vplyvov strategického dokumentu môže preukázať nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu (celistvosť) územia sústavy chránenýcx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx môže dôjsť k situácii, že nie sú k dispozícii také alternatívne riešenia tejto situácie, že ani pri ich použití a aplikovaní v strategickom dokumente a nxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxi splnení osobitných podmienok.
Prvou z týchto podmienok je potreba schválenia strategického dokumentu s identifikovaným nepriaznivým vplyvom xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxo reálneho výkonu (uskutočnenia) kompenzačných opatrení. Kompenzačné opatrenia, ich ukladanie a podmienky za ktorých sa ukladajú upravuje zákon x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnesenia vlády prikazujúce pripraviť prijať určitý typ strategického dokumentu. Musí ísť o naliehavé dôvody, teda dôvody, ktoré sú neodkladné, vyžadxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxiníciu vyššieho verejného záujmu. Pojem "vyšší verejný záujem" nie je v zákone o EIA definovaný a s definičným vymedzením tohto pojmu, obdobne ako je txxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxumentu, argumentov v ňom obsiahnutých, argumentujúcich v prospech skutočnosti, že daný strategický dokument a jeho obsah predstavujú naplnenie pojxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnikateľa na presadení schválenia strategického dokumentu. Ako vyplýva z ustanovení slovenského právneho poriadku, verejným záujmom sú aj ochrana žxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx práve zákon o EIA, pričom táto funkcia - prispievať a chrániť ŽP v záujme trvalo udržateľného rozvoja - vyplýva z účelu zákona o EIA a jeho cieľov a zárovex xx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sú dané jasné kritériové rámce na posúdenie toho, ktorý z dvoch proti sebe stojacich verejných záujmov je vyšší a ktorý nižší. Všetky uvedené náležitosxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsvetlené, odôvodnené a jasne a zrozumiteľne prezentované.
Nejasná právna formulácia obsahujúca viacero mäkkých právnych pojmov v zmysle ich nejxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prijatia strategického dokumentu, ktorý je spôsobilý negatívne vplývať na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov ochrany totix xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxnivý vplyv na integritu územia, možno schváliť, len ak sa preukáže, že neexistujú iné alternatívne riešenia a musí sa realizovať z naliehavých dôvodov xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx toho, že celková koherencia európskej sústavy chránených území bude ochránená". zákon o ochrane prírody uvádza nasledujúce podmienky pre prijatie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxšenia bez negatívneho vplyvu na integritu chránených území, b) projekt musí mať nepriaznivý vplyv na integritu územia - zákon o EIA uvádza, že ak sa na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxký dokument sa môže schváliť z dôvodov vyššieho verejného záujmu d) uloženie kompenzačných opatrení - v tomto je podmienka uložená zhodne, pretože hocx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní práve v zákone o ochrane prírody.
Napriek tomu, že nejde o neprekonateľné rozdiely, zákonodarca by pri niektorej z nasledujúcich noviel oboch prxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tej istej veci v dvoch rozličných zákonoch. Zároveň by sa malo dbať na to aby spoločná právna úprava sa čo najviac zhodovala so znením príslušných smerníxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xlebo vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len na základe takých naliehavých dôvodov vyššieho verxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxálenia takéhoto dokumentu je vydané stanovisko Európskej komisie, podľa ktorého prijatie takéhoto strategického dokumentu súvisí s inými naliehavxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hoci aj tu by sa žiadalo v záujme rovnakého výkladu ustanovení zjednotenie, prípadne vypustenie jednej z úprav v jednom zo zákonov a prepojenie na druhý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxej úprave.
Zároveň by aplikačnej praxi napomohli bližšie interpretačné pravidlá pri vysvetlení, bližšom určení a identifikovaní pojmov, ktoré sx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxou metódou pri ustanoveniach zákona o EIA je nepochybne eurokonformný výklad, nakoľko celý zákon o EIA preberá viacero smerníc Európskej komisie do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, kedy bolo príslušné vnútroštátne právo vytvorené. ...Ak je možnosť viacerých jazykových výkladov, pričom niektoré sú viac v súlade s medzinárodnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxok aktov práva EÚ)"].
K odseku 5
Obstarávateľ má právo nestotožniť sa zo závermi a podmienkami uvedenými v záverečnom stanovisku. Ak sa z tohto dôvoxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formu zverejnenia, no z účelu a cieľa ako zákona o EIA, tak strategického posudzovania je zrejmé, že toto zverejnenie musí byť dostupné všetkým subjektxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxomienok v návrhu strategického dokumentu spoločne so záverečným stanoviskom doložiť schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu, predkxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxnky k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie ako ich konkrétne zohľadnil a zapracoval do návrhu strategického dokumentu, akým spôsobom zohľaxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnatívy strategického dokumentu v porovnaní s ostatnými alternatívami.
Odôvodnenie odmietnutia podmienok v záverečnom stanovisku, ako aj skonkxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xorovnaní s inými možnými alternatívami by malo byť zrozumiteľné a prehľadné. Nemalo by byť príliš všeobecné, malo by zodpovedať úrovni a stupni odbornxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdzovania vplyvov. Nemalo by ísť o plošné odmietnutie, ani o konanie plné prázdnych slovných bublín a fráz, ale o konkrétne a vecné zdôvodnenia, pokiaľ jx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxujúci orgán je zvyčajne kolektívny (obecné zastupiteľstvo, zastupiteľstvo samosprávneho kraja a pod.), pričom každý z hlasujúcich má v súlade s rokoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxovanej väčšiny kolektívneho schvaľujúceho orgánu môže potom dôjsť k situácii, že výsledná podoba (znenie) schváleného strategického dokumentu budx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxniť totožným postupom, aký je uvedený v odseku 5. Ide teda o totožný postup ako v prípade, ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverexxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odseku 5 schvaľujúci orgán. Obstarávateľ je však povinný so schvaľujúcim orgánom spolupracovať, keďže má k dispozícii všetky kľúčové informácie pre xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxna o EIA, ho obstarávateľ doručí príslušnému orgánu v listinnom vyhotovení a zároveň na elektronickom xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnnosť doručenia týchto informácií je po schválení strategického dokumentu táto povinnosť nezávislá od skutočnosti, či bol strategický dokument schxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xokumentu uvedené v záverečnom stanovisku z jeho posudzovania.
Zverejnenie schváleného strategického dokumentu zabezpečuje aj obstarávateľ, a xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxé formy zverejnenia, ktoré umožnia oboznámenie sa so schváleným strategickým dokumentom všetkým subjektom, ktoré sa zúčastnili procesu posudzovanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu v schválenom znení, nevyžaduje sa priamo aj zverejnenie informácií podľa odseku 5. Zverejnenie informácií podľa odseku 5 po schválení strategickéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxformáciami podľa odseku 5. Na zverejnenie má príslušný orgán ustanovenú lehotu päť kalendárnych dní nasledujúcich po dni doručenia uvedených dokumexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
čl. 8 a 9 smernice SEA
čl. 4 ods. 2 a 4 smernice o vtákoch
čl. 6 ods. 3 smernice o biotopoch
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxického dokumentu úplne nekončí. Končí sa síce časť spojená s vypracovaním dokumentácie, na ktorej sa formou vypracovania alebo pripomienkovania podxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokument predpokladá overí, či sa podmienky ustanovené z hľadiska ochrany ŽP a zdravia obyvateľov naozaj aj dodržiavajú, uskutočňujú a v akej miere. Zx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxedujú a vyhodnocujú reálne vplyvy schváleného strategického dokumentu na ŽP. Žiaľ v reálnej praxi ide o pomerne zanedbávanú záležitosť. V praxi by sa vxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxné jednak pri konkrétne prejavených negatívnych aj pozitívnych vplyvoch strategického dokumentu v praxi a zároveň môžu byť výsledky monitoringu vyuxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu spoločne s rezortným orgánom (najmä ministerstvom, do ktorého pôsobnosti patrí obsahové zameranie strategického dokumentu), respektíve jeho povxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxovania vplyvov ide o činnosti, ktoré nie sú jednorazovou záležitosťou. Ide o dlhodobejšie, pravidelné opakované úkony, ktorými sa zabezpečuje zisťoxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdnocujú, najmä v porovnaní s vplyvmi uvedenými v záverečnom stanovisku (príp. v doložke vplyvov na ŽP pri strategických dokumentoch s celoštátnym dosxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxžívajú v iných prípadoch, obstarávateľ alebo rezortný orgán môžu tento existujúci monitoring využiť, aby sa predišlo nadbytočnej duplicite pri monixxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx teda sústavne a stále sledovanie, zameranie pozornosti a súčasné vyhodnocovanie reálnych vplyvov schváleného dokumentu na životné prostredie a zdrxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxovať negatívne vplyvy a maximalizovať benefity - teda vplyvy, ktoré prispievajú k uchovaniu priaznivého stavu ŽP a zlepšenia zdravotného stavu obyvaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o hodnotení strategického dokumentu s reálnym, skutočným stavom.
V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že v zákone o EIA chýba presnejšie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx MŽP SR.
K odseku 3
V skutočnosti môže nastať situácia, že sa monitoringom zistia negatívnejšie vplyvy, než boli predpokladané v záverečnom stanovxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxernia. Súčasne s realizáciou týchto opatrení je obstarávateľ povinný zabezpečiť zmenu pôvodne schváleného strategického dokumentu alebo jeho nahrxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x ustanovení taktiež chýbajú minimálne časové rámce, v ktorých je obstarávateľ povinný v uvedenom zmysle konať a postarať sa o minimalizáciu negatívnyxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxvinnosť informovať príslušný orgán informácie, ktoré sa zistili pri sledovaní a vyhodnocovaní vplyvov strategického dokumentu. Túto informačnú poxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosť majú aj v prípade zabezpečenia povinností uvedených v odseku 3,súvisiacich so zavedením zmierňujúcich opatrení pri horších vplyvoch než sa v stxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxentu, nahrádzajúceho predchádzajúci dokument. Informácie obstarávateľ v oboch prípadoch zasiela príslušnému orgánu v elektronickej alebo listinxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od obstarávateľa podľa odseku 4 tieto bez zbytočného odkladu zverejní na webovom sídle MŽP SR.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxí. Praha: C. H. Beck, 2011.
Posudzovanie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xredstavuje v systéme tohto procesu akúsi výnimku, vzťahujúcu sa k osobitnému typu strategických dokumentov. Ide o strategické dokumenty s celoštátnxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na ich základe sú následne vypracúvané regionálne a miestne strategické dokumenty.
Dôvodom pre osobitný postup pri posudzovaní tohto typu stratexxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dosahom prebiehal rovnakým spôsobom ako pri ostatných typoch strategických dokumentov.
V dôsledku tohto nesúhlasu sa vznikol odlišný postup, ktxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxzortný orgán".
K odseku 1
Ustanovenia druhej časti zákona o EIA, upravujúce posudzovanie strategických dokumentov v § 5 až 16 a ustanovenia šiestxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x x xx xxxdené niečo iné (odlišné pomenovanie orgánov, určenie postupu), platia ustanovenia uvedených častí zákona o EIA aj pre procesný postup posudzovania xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxa, platí, že na tieto časti procesného postupu sa vzťahujú aj ustanovenia druhej časti zákona o EIA.
V odseku 1 je uvedené, že na celoštátne dokumenty xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxahovať aj § 4, ktorý určuje aké konkrétne druhy dokumentov podliehajú strategickému posudzovaniu. Argumenty prípadných rozporovateľov tohto tvrdexxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xre akýkoľvek druh strategických dokumentov a teda aj pre celoštátne dokumenty rozsah pôsobnosti smernice SEA, ktorý je zhodný s ustanovením § 4. Naprixx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa.
K xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxtných strategických dokumentov zabezpečuje posudzovanie príslušný orgán, ktorým je buď MŽP SR, OÚ v sídle kraja alebo OÚ - OŽP.
Posudzovanie celošxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxeku 3
Rezortný orgán zabezpečí vypracovanie a následne doručí oznámenie o strategickom dokumente ministerstvu ŽP a zároveň ho zverejní v periodickxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xeloštátnym dosahom" ide však o terminológiu zo zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch, na ktorx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonom (zákon č. 167/2008 Z.z.). Nový tlačový zákon podľa legislatívnych pravidiel nahradil v poznámke pod čiarou zrušený zákon aj bez výslovnej novxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xperiodická tlač" je však významovo menej obsažný, pretože na rozdiel od v zákone o EIA použitého pojmu "hromadný informačný prostriedok" neobsahuje x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxrejnené, nemalo byť rezortným orgánom zadávané na uverejnenie len v regionálne dostupnej tlači, ale predovšetkým v niektorom z celoštátne dostupnýcx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xídlo rezortného orgánu z dôvodu širšieho pokrytia informovanosti verejnosti o tom, že sa pripravuje celoštátny strategický dokument, ktorý bude, alxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xaktiež rezortný orgán, na rozdiel od strategického posudzovania v prípade ostatných typov strategických dokumentov, pri ktorých vykonáva zisťovacxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxdľa § 6 ods. 2. Rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty je v zmysle takto koncipovaného ustanovenia teda deň, kedy je zverejnené oznámenie na webovom sxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xo dni zverejnenia oznámenia na webovom sídle MŽP SR.
K odseku 5
Rozsah hodnotenia v prípade celoštátnych strategických dokumentov určuje prioritxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhov strategických dokumentov ako aj navrhovaných činností. To vytvára predpoklady pre dostatočne skúsenú a kvalitnú odbornú personálnu základňu prx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxym rozsahom len raz za určité obdobie a nemá toľko skúseností s určovaním rozsahu hodnotenia.
Pri určovaní rozsahu hodnotenia je rezortný orgán povxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xoručenými pripomienkami kvalifikovane vysporiadať. Verejnosť by zároveň mala mať spätnú väzbu ako sa z jej pripomienkami naložilo, či boli akceptovxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa svojej webovej (internetovej stránke). V periodickej tlači alebo v inom masovokomunikačnom prostriedku s celoštátnym dosahom zverejní len informxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxn. Postup pri hodnotení vplyvu je uvedený v § 9. Odlišnosť v porovnaní s hodnotením vplyvov ostatných strategických dokumentov je v osobe, ktorá je zodpxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxípadoch môže byť osoba obstarávateľa zhodná s rezortným orgánom).
Výsledok hodnotenia uvedie rezortný orgán v správe o hodnotení strategického dxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxniť závery hodnotenia.
Zohľadnenie je aj tomto prípade príliš slabý a právne neurčitý výraz zahŕňajúci pod seba celú škálu možného zohľadnenia od mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o EIA doplniť zozáväznenie záverov hodnotenia vplyvov v konečnom návrhu strategického dokumentu predkladaného vláde SR na schválenie.
K oxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stránke.
xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkoľko je zhodný s pojmom "webové sídlo", zavedenom v § 2 písm. b) výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej spráxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxránka".
Informáciu o vypracovaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení zverejní rezortný orgán v niektorom z médií s celoštátnym doxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxsielať stanoviská.
Rezortný orgán bez zbytočného odkladu informuje MŽP SR o tom, že zverejnil uvedené dokumenty a informácie.
K odseku 8
Rezorxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxlevantné materiály z doterajšieho priebehu posudzovania. Ide o návrh celoštátneho strategického dokumentu, správu o jeho hodnotení a kópie všetkýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxho odkladu.
K odseku 9
Rezortný orgán je povinný zabezpečiť verejné prerokovanie, pričom spolupracuje pri jeho zabezpečení s MŽP SR. Lehota na zorxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdkazom na zverejnenie podľa odseku 8, správne by však mal byť vnútorný odkaz na odsek 7. Odsek 8 totiž neupravuje zverejňovanie, úpravu zverejnenia dokxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xeho uskutočnením. V tej istej lehote zverejní tieto informácie na svojej internetovej stránke a v masovokomunikačnom médiu s celoštátnym dosahom.
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku je zhodný s postupom uvedeným v § 13.
K odseku 12
Po doručení posudku vypracuje MŽP SR svoje stanovisko k posudku aj k doterajšiemu priebehu pxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxáve o hodnotení.
Zohľadnenie sa javí ako pomerne slabý inštitút pre akceptáciu alebo neakceptáciu stanovísk a pripomienok. Zohľadnenie totiž môžx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxčitej miery predstavuje odsek 14, podľa ktorého sa požaduje aj vyhodnotenie predložených stanovísk zo strany rezortného orgánu. Napriek tomu by bolo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxahom.
K odseku 14
Výsledky doterajšieho posudzovania vplyvov a uvedenie miery zohľadnenia a vyhodnotenia uplatnených stanovísk uvedie rezortnx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR.
Obsah doložky vplyvov na ŽP je však v tomto prípade iný, než ukladajú metodické pokyny. Štruktúra a xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxania vplyvov a jeho výsledkoch.
K odseku 15
Ak celoštátny dokument môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
TRETIA ČASŤ
POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi alebo jej zmeny
KOMENTÁR
Tretia časť zákona o EIA upravuje v § 18 až 39 posudzovanie vplyvov navrhovaných činností alebo ich zmien. Z hľadiska výxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsudzovanie vplyvov činností dominantné postavenie. Zákon o ŽP neobsahoval úpravu posudzovania strategických dokumentov, obsahoval len posudzovaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx94 Z.z.) obsahovala posudzovanie vplyvov strategických dokumentov len rámcovo v jednom ustanovení. Išlo o § 35 zákona č. 127/2004 Z.z. a strategické xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxétnych činností v čase pred vydaním povolenia, ktoré oprávňovalo na ich umiestnenie v území alebo na ich priamu realizáciu.
Posudzovanie vplyvov čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxhom posudzovania. Najprv sa posúdi strategický dokument, ktorý predpokladá realizáciu niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8. Vxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxone o EIA upravené v druhej časti zákona o EIA posudzovaniu vplyvov činností, upravenému v tretej časti zákona o EIA. Tu je zároveň dôležité pripomenúxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxektorom z pripravovaných a schválených strategických dokumentov.
Obsahom prvého z paragrafov upravujúcich posudzovanie vplyvov činností je prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxciemu konaniu. V zisťovacom konaní sa posúdi, či daná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude podliehať neskoršiemu povinnému posúdeniu jeho vplyvox xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxto konania.
Rozhodnutia, ktoré sú výsledkom procesov v tretej časti zákona o EIA - ide najmä o rozhodnutie zo zisťovacieho konania a záverečné stanxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxamentom v decembri 2015 pomerne búrlivým vývojom. Dnešná podoba ustanovenia sa tak značne odlišuje od podoby pôvodne schválenej. Hlavné dôvody zmien xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xIA. Treba pritom podotknúť, že so správnou transpozíciou smernice EIA má, v dôsledku podobných alebo iných výhrad Európskej komisie, problémy takmex xxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xavrhovaná činnosť stáva predmetom povinného posudzovania.
V písmene a) sa stanovuje, že predmetom povinného posudzovania vplyvov sú tie navrhovxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na činnosti podľa ich charakteru a rezortnej príslušnosti. V časti A sú uvedené prahové hodnoty, po dosiahnutí alebo prekročení ktorých je konkrétna uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe akákoľvek, aj minimálna prahová hodnota prekračujúca nulovú hodnotu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá spĺňa definíciu pojmu "navrhovanx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx A, ktoré sú uvedené v písmene b) a o ktorých sa zároveň v zisťovacom konaní rozhodlo, že nepodliehajú povinnému posúdeniu vplyvov. Posudzovaniu nepodlxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, modely baní a pod.)
Písmeno b) uvádza výnimku z pomerne striktne stanoveného písmena a). Pokiaľ sa totiž navrhuje niektorá z činností uvedených v pxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx alebo výrobkov, prípadne takých metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, podlieha takáto činnosť povinnému posudzovaniu len v prxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxiu automaticky, ale predchádza mu zisťovacie konanie. V ňom sa rozhodne, či činnosť, uvedená v časti A prílohy č. 8, určená zároveň na rozvoj alebo testoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsudzovania alebo nie. Slová "výhradne alebo najmä" v tomto kontexte znamenajú, že navrhovaná činnosť je výlučne alebo v prevažujúcej miere testovacix xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxená hranica, od ktorej treba túto dvojročnú lehotu počítať a taktiež nie je úplne zrejmé, čo treba rozumieť pod pojmom, "výrobky sa nepoužívali". V kontxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xch absenciou na trhu výrobkov.
V znení písmena nie je úplne zrejmé, čo sa myslí slovným spojením "testovanie nových metód" a "rozvoj nových metód". V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupy pri výstavbe. Rozvojom nových metód sa rozumie postupné zdokonaľovanie týchto metód. Otázne ostáva, kto pri predložení takéhoto návrhu posúdi, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxzatá z prílohy č. II smernice EIA. Tam uvedené ustanovenie nie je nijako bližšie vysvetlené.
Podľa písmena c) je predmetom posudzovania taká činnosxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zisťovacom konaní. V časti B prílohy č. 8 sú uvedené tie isté činnosti ako v časti A, odlišné sú limity, ktoré zaraďujú túto činnosť pri ich dosiahnutí alexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xosudzovanú zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v časti A prílohy č. 8. Stáva sa ňou akákoľvek zmena takejto činnosti, ak zmena dosiahne alebo prekročí xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xasti A prílohy, ktoré nie sú uvedené v písmene d). Ide teda o zmeny, ktoré nedosahujú ani neprekračujú prahové hodnoty (ak sú uvedené) v tejto časti príloxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo hodnotenia sa stáva takáto podlimitná zmena vtedy, ak môže mať významný nepriaznivý vplyv na ŽP. To, či takýto vplyv podlimitná zmena môže mať, sa rozhxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxchto podlimitných zmien z hľadiska ich charakteru jednoducho nemôžu spôsobovať významný nepriaznivý vplyv na ŽP a zároveň ide o zmeny podliehajúce poxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxorov podliehajúce povoleniu z dôvodu zastavenia výroby a pod.).
Písmeno f) ustanovuje, že predmetom povinného posudzovania je aj zmena navrhovanxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo sa nachádzajúcu v štádiu realizácie, 2. v rozhodnutí zo zisťovacieho konania o tejto zmene sa rozhodlo, že zmena samotná môže mať významný nepriaznixx xxxxx xx xxx
x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx x xxxxx xstanoveniach bližšie definovaný. Skutočnosť, či zmena činnosti môže takýto vplyv mať sa posúdi a zistí až v štádiu zisťovacieho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxvolať.
V písmene g) sa uvádza, že predmetom povinného posudzovania môže byť aj činnosť, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich písmenách a nie je uvxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxo jej zmena, neuvedená v inom ustanovení § 18 odsekov 1 a 2, stane vtedy, ak štátny orgán ochrany prírody a krajiny vydá odborné stanovisko, v ktorom sa uvxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Podmienky vydania odborného stanoviska upravuje § 28 zákona o ochrane prírody. Odborné stanovisko sa vydáva na základe povinnosti navrhovateľa plxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxepodobne významný vplyv na územie sústavy chránených území. Územie sústavy chránených území môže byť územie patriace do európskej sústavy chránenýcx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v ustanoveniach § 26 až 28. Povinnosť predložiť dokumentáciu za účelom vydania odborného stanoviska navrhovateľ plánu alebo projektu nemá len vtedy, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xavrhovaná činnosť alebo jej zmena (pojem navrhovaná činnosť totiž zahŕňa v sebe automaticky aj zmenu navrhovanej činnosti), na ktorú sa vzťahuje zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxx2015 Z.z. Dôvodom pre takéto doplnenie zákona o EIA bolo zabezpečenie a posilnenie cieľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorýx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania môže byť aj navrhovaná činnosť neuvedená v prílohe č. 8 alebo nedosahujúca prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ak o tom rozhodne príslušný orgáx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxovuje aké navrhované činnosti alebo zmeny navrhovaných činností podliehajú povinnému zisťovaciemu konaniu.
V písmene a) sa stanovuje, že predmexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxcej xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxi komentár k odseku 1, k písmenu b).
Písmeno b) uvádza, že predmetom povinného zisťovacieho konania je každá navrhovaná činnosť uvedená v časti B príxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ktorých sa daná činnosť stáva predmetom zisťovacieho konania. Ak pre danú činnosť nie je uvedená žiadna prahová hodnota alebo je pre ňu uvedená prahová xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxmena c) aj každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v časti A prílohy č. 8, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d). Ide teda o zmenu, ktorá nedosahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povolenie na jej umiestnenie alebo realizáciu, činnosť už bola fakticky - skutočne realizovaná (uskutočnená) alebo sa táto činnosť práve nachádza v šxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxných činností, uvedených v časti B prílohy č. 8, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv na ŽP. Zároveň ide o zmeny, ktoré sa týkajú činností už posúdenxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xealizovaná (uskutočnená) alebo sa práve nachádza v štádiu uskutočňovania (realizácie).
Zisťovaciemu konaniu nepodlieha automaticky každá z taxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxy, ktoré spĺňajú všetky definičné znaky uvedené v písmene d) ale zároveň ide o zmeny, u ktorých je každému jasné, že významný nepriaznivý vplyv na ŽP spôsxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxodnotí navrhovateľ.
K odseku 3
Ak je ukončenie pôvodne navrhovanej činnosti spojené s jej likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou alebo je ukoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xosúdenia len v tom prípade, ak nebolo dosiaľ ani jedno z uvedených ukončení činnosti už predmetom posúdenia navrhovanej činnosti v čase pred vydaním poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsy
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov.
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 4, príloha I a príloha II smernice EIA.
Literatúra
1. KOŠIČIARxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxR
Osobitnou možnosťou, ako docieliť aby niektorá z navrhovaných činností, neuvedených v prílohe č. 8 alebo nedosahujúcej niektorú z prahových hodnxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Konanie sa začína na základe odôvodneného písomného podnetu kohokoľvek. Ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže domnievať, že isxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodovaní na obsah podnetu, povahu činnosti, miesto (územie), na ktorom sa plánuje navrhovaná činnosť realizovať a význam očakávaných vplyvov. Roxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
x x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxnosť alebo zmena činnosti podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov. Dôvodom sú podmienky ustanovené v prílohe č. 8, časti A alebo B. Tie sú založené na pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxrody, vzhľadom na možný vplyv na osobitne chránené územia, pričom sa posudzuje, či môže byť poškodená celistvosť takéhoto územia vzhľadom na ciele jehx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxci tohto konania, ktoré je vedené v režime správneho poriadku, príslušný orgán určí, či takáto činnosť podlieha navrhovaná činnosť uvedená v podnete.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx nedosahuje niektorú z prahových hodnôt v nej uvedenú.
Navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá je predmetom podnetu musí zároveň spĺňať podmienkxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxecne ustanovuje, že predmetom zákona o EIA sú len také navrhované činnosti alebo ich zmeny, na ktoré doposiaľ nebolo vydané rozhodnutie o ich povolení xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxľa § 30 písm. d) správneho poriadku. Príslušný orgán ako správny orgán v takomto prípade poučí účastníka konania o skutočnosti aby opravil svoje podanix x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
K odseku 2
Konanie môže začať príslušný orgán z vlastného podnetu. Konanie príslušný orgán začne aj na základe podania, ktoré je oprávnený podať kxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxneného písomného podnetu, konania sa začína dňom, kedy bol podnet doručený príslušnému orgánu. Pokiaľ sa konanie začína na podnet príslušného orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xkon voči účastníkovi konania. Účastníkom konania o podnete je navrhovateľ činnosti, o ktorej sa rozhoduje v konaní o podnete.
K odseku 4
Po začatí kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom konania o podnete alebo úrad, ktorý je oprávnený vydať rozhodnutie o umiestnení stavby. Táto infxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho konania a povoľujúci orgán nezačal konať. Ide totiž o činnosti, ktoré obvykle nepodliehajú posudzovaniu vplyvov a od navrhovateľa sa nevyžaduje výxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdnu z náležitostí návrhu na začatie konania doklad potvrdzujúci, že posudzovanie vplyvov sa nemuselo pre danú činnosť uskutočniť alebo záverečné staxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxdnete, v ktorom príslušný orgán rozhodol, že pre činnosť, ktorá bola predmetom konania netreba vykonať posudzovanie jej vplyv na ŽP.
K odseku 5
Ustxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx povinného posúdenia vplyvov príslušný orgán skúma povahu navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti a jej rozsah. Ďalej prihliada na miexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxou činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu ŽP, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekologickej stability a zároveň príslušný orgxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxhrane prírody, zákona o vodách a zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch a minerálnych vodách (chránené územia a ich ocxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xásah do ŽP alebo by mohli nepriaznivo pôsobiť na ľudské zdravie. Prihliada sa aj na to, či podnet vôbec obsahuje odôvodnenie. Pokiaľ podnet odôvodnenie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxone o EIA neuvedené náležitosti, ktoré sú spôsobilé prispieť ku konečnému rozhodnutiu, napríklad na kumulatívne efekty súvisiacich, už existujúcixx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xritériá pre zisťovacie konanie, presne vymenované v prílohe č. 10. Niektoré z uvedených kritérií sú už obsahom predchádzajúceho odseku. Je teda zrejmxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe kritérií pre rozhodovanie príslušného orgánu v konaní o podnete.
Pokiaľ príslušný orgán v rozhodnutí o podnete určí, že navrhovaná činnosť alebo xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhu hodnotenia podľa § 30.
K odseku 7
Počas prebiehajúceho konania o podnete môže nastať situácia, že príslušný orgán nemá k dispozícii dostatočné ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxne o ďalšie chýbajúce informácie, nevyhnutné na dôsledné a presné stanovenie konečného verdiktu, ustanoveného v rozhodnutí. Teda na rozhodnutie tohxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvinnosť požadované informácie poskytnúť, hoci zákon o EIA mu priamo túto povinnosť v danom prípade neukladá. Uvedená povinnosť však implicitne vyplxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx 314/2014 Z.z.) zaviedla pre väčšinu rozhodujúcich konaní súvisiacich s posudzovaním vplyvov navrhovaných činností režim podliehajúci správnemu pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxu poriadku. Väčšina konaní vedených orgánmi verejnej správy v SR sa uskutočňuje podľa správneho poriadku. Zákon o EIA sa len prispôsobil prevládajúcxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa končí zisťovacie konanie a konanie o vydaní záverečného stanoviska.
Osobitosti sa týkajú dvoch rozhodujúcich konaní podľa zákona o EIA. Jednotnx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xonania v časti zákona o EIA, týkajúceho sa posudzovania vplyvov navrhovaných činností, o ktorom sa zmieňujú jednotlivé odseky. Z ich obsahu jednoznačxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xIA, upravujúcim jednotlivé procesné kroky v uvedených konaniach je možné konštatovať, že osobitosti konania uvedené v § 20 nevyčerpávajú všetky exixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxrovnaní so správnym poriadkom upravuje x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xko kľúčovej osoby, z podnetu ktorej sa najčastejšie začína zisťovacie konanie alebo konanie o vydanie záverečného stanoviska. Záujmom navrhovateľa xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xvalitu ŽP a jednotlivých jeho zložiek ako aj na zdravie ľudí treba vykonať osobitné procesné úkony vedúce k vydaniu rozhodnutí.
Navrhovateľ má možnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxto konanie na základe požiadavky navrhovateľa prerušiť.
Dôležité je, že na takéto prerušenie konania sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov kxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutie príslušného orgánu o prerušení konania. Voči procesnému rozhodnutiu o prerušení konania nie je prípustné odvolanie a ani nepodlieha presxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxho poriadku, ostávajú pre zisťovacie konanie aj pre konanie o vydaní záverečného stanoviska (v ustanovení uvedené ako "posudzovanie vplyvov") zachoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxon o EIA nespresňuje dôvody, pre ktoré príslušný orgán môže nevyhovieť žiadosti navrhovateľa. Záleží to teda na posúdení príslušného orgánu, ktorý vxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xoriadku, pretože na tieto zásady nemožno uplatniť nejakú osobitosť konania.
Uznesenie o zastavení konania je z dôvodu informovanosti potrebné doxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia.
K odseku 2
Riešia sa prípady, kedy je vhodnejšie vykonať jedno veľké posudzovanie a zároveň aj konanie, ak ide o rôzne navrhované činnosti.
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxšou podmienkou je vzájomná priestorová súvislosť navrhovaných činností. Pôjde teda o také budúce činnosti, ktoré sa plánujú zrealizovať na susediacxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xšetriť prevádzkovateľom na nákladoch xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx lokalite. Spoločne môžu byť posudzované aj tie pripravované činnosti, ktoré spolu súvisia prevádzkovo. Nemusí ísť teda nevyhnutne o teritoriálnu (úxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Právne ide v takomto spájaní jednotlivých predmetov posudzovania do jedného konania o oprávnenie (možnosť) správneho orgánu takéto spojené posxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xy mal do istej miery prihliadať aj na záujmy navrhovateľov. Táto miera zohľadnenia záujmov navrhovateľa by mala mať hranicu v spoľahlivejšej, účinnejxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvádzok, prípadne komplexne zhodnotený vplyv navrhovaných činností na chránené vtáčie územie, mal by príslušný orgán uprednostniť vždy záujem ŽP a ľuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxzhodne svoj pôvodne zamýšľaný projekt - navrhovanú činnosť - neuskutočniť. Toto rozhodnutie môže nastať v čase, kedy správne konanie už začalo, vrátaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpadne návrh na začatie posudzovania vplyvov. Príslušný orgán na základe späťvzatia návrhu začaté konanie zastaví. Iní účastníci konania, odlišní od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx.
Dôvody späťvzatia návrhu môžu byť rôzne. Môže ísť o peňažné dôvody (navrhovateľovi sa nepodarilo momentálne získať potrebné množstvo peňazí na rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxľských plánov (presun aktivít navrhovateľa do inej oblasti podnikania) alebo iné dôvody (rozpad firmy, konkurz a pod.).
Súvisiace ustanovenia záxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxiadok - komentár - Piate prepracované vydanie. Iura Edition, spol. s r. xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia, stanovené všeobecne v § 47 ods. 1 až 5 správneho poriadku prostredníctvom poslednej vety § 47 ods. 5, ktorá uvádza: "Osobitné právne predpisy môžu uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx zisťovacieho konania a záverečné stanovisko ako rozhodnutie z konania o vydaní záverečného stanoviska.
V písmenách a) až c) sú uvedené osobitné náxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxovacieho konania bolo odôvodnenie, obsahujúce všetky dôvody, na ktorých sa výroková časť rozhodnutia zakladá, vysporiadanie sa so všetkými kritérixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Písmeno b) upravuje náležitosti, týkajúce sa odôvodnenia záverečného stanoviska ako povinnú súčasť kaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo odôvodnenia podľa zákona o EIA a tohto ustanovenia patrí aj konkrétne zdôvodnenie toho, ako sa navrhovateľ vysporiadal so všetkými uplatnenými prixxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxudzovaniu nepredchádzalo zisťovacie konanie - to totiž v zmysle definície posudzovania vplyvov navrhovaných činností nie je súčasťou posudzovania xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxrokovej časti rozhodnutia o odsúhlasení konkrétneho variantu navrhovanej činnosti alebo k vyjadreniu nesúhlasu s niektorým z predložených variantxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxnčí posudzovanie vplyvov - teda záverečného stanoviska. Ustanovenie sa v tomto zmysle javí ako mierne duplicitné s ustanovením § 37 ods. 6, ktoré odkazxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxnie]
(Zrušený od 1.9.2009)
Komentár k zrušenému ustanoveniu:
Paragraf 21 pôvodne obsahoval znenie, ktoré umožňovalo príslušnému orgánu vydať xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxľujúci orgán (najčastejšie stavebný úrad ako konajúci správny orgán podľa stavebného zákona), aby prostredníctvom neho potvrdili, že majú vysporiaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xol vypustený novelou zákona o EIA v roku 2009 (zákon č. 287/2009 Z.z.) z dôvodu duplicity s novou formuláciou § 18. Pri novej formulácii § 18 v tej istej nxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxtvrdenia na činnosti, ktoré neboli predmetom posudzovania vplyvov. Navrhovateľom činností by napriek tomu ponechanie ustanovenia istotne uľahčilx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovenia sa malo dávať len na činnosti, ktoré nepodliehali posudzovaniu, nie však na činnosti, ktoré posudzovaniu podliehali. Túto nedokonalosť bolo mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx Istým spôsobom bola jeho vydaním ukončená fáza posudzovania vplyvov a to na základe dvoch úkonov - žiadosti navrhovateľa a vydania vyjadrenia príslušxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxali možnosť zasiahnuť do postupu vydávania vyjadrenia, a to najmä v prípade, ak sa nestotožňovali so znením vyjadrenia. Takéto oklieštenie možnosti vxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrejnosti sa neobmedzujú len na konania podliehajúce režimu správneho poriadku. Týkajú sa každého procesného postupu, v ktorom sa rozhoduje alebo vyjxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia § 21 reflektovalo všetky uvedené dôvody.
Zámer
KOMENTÁR
Zámer je prvým dokumentom, ktorý vypracúva navrhovateľ vždy ak je už zrejxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxdmetom zisťovacieho konania a predkladateľ zámer predložil pred jeho začiatkom. Zámer je vlastne obdobou oznámenia predkladaného v rámci posudzovaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxladné pravidlá určujú tiež možnosť doplnenia zámeru, ak tento nie je kompletný. Navrhovateľovi sa umožňuje výnimočne za istých podmienok upustiť v záxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xríslušný orgán by mal veľmi pozorne sledovať a vyhodnocovať percentuálne uplatnenie tejto výnimky v praxi v pomere k celkovému množstvu predložených xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxatňovania tejto výnimky, aby sa táto v žiadnom prípade nestala pravidlom ani príliš často uplatňovanou výhodou, prípadne možnosťou uľahčiť si povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx najmenej negatívne vplyvy na ŽP a zdravie obyvateľov.
K odseku 1
Navrhovateľ činnosti alebo zmeny činnosti, ktorá má byť predmetom povinného posúxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxeľ túto svoju povinnosť splnil v čase pred vydaním povolenia oprávňujúceho realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu. Toto vyplýva u z ustanovenix x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsť a pripomína navrhovateľovi, aby si túto svoju povinnosť uskutočnil včas a riadne. Navrhovateľ doručí zámer písomne a zároveň elektronicky, pričom xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti alebo zmeny činnosti môže byť rôzny počet obcí dotknutých samotnou činnosťou alebo jej zmenou.
Povinnosť doručenia zámeru navrhovateľ nemá len xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx upustenia od tejto povinnosti je zrejmé, že v rozhodnutí zo zisťovacieho konania sa muselo stanoviť, že pôjde o takú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má byx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxoria obsah prílohy č. 9.
K odseku 2
Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti prípadne jej zmeny uskutoční príslušný orgán na základe doručeného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu. Postup pripomienkovania zámeru obsahuje § 23. Bližšie sa postupu pripomienkovania zámeru venuje komentár k § 23.
K odseku 3
Každý zámer musí vysxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx nazýva pojmom podanie základnej charakteristiky činnosti alebo zmeny činnosti.
Veľmi dôležitou súčasťou je čo najpresnejšie podanie základnýcx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx ktoré môže byť navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou dotknuté. Tieto informácie treba podať v čase, kedy sa nezačalo s prípravou realizácie činnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxade týchto informácií možné posúdiť ovplyvnenie ŽP na území v čase pred uskutočnením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny s časom po jej realizácii.
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vplyvoch tvoria povinnú časť zámeru. Medzi tieto informácie patria aj údaje o predpokladanom zábere pôdy, energetickej a surovinovej náročnosti navxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navrhovateľ poskytnúť aj údaje o vyhodnotení výhodnosti a nevýhodnosti jednotlivých variantov zamýšľanej činnosti a to pre všetky etapy od realizácxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxej miere by mali byť zohľadnené aj ukazovatele vzťahujúce sa k jednotlivým zložkám ŽP.
Obdobne, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxizácie činnosti podať informácie o opatreniach, ktorými úplne zamedzí alebo zníži významne nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti alebo jej zmexx xx xxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Nulový variant predstavuje opis územia a jeho okolia ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj dva ďalšie, navzájom odlišné realizačné varianty navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
V zákone o EIA sa pomerne často používa slovné spojenie "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxej a uskutočnenej činnosti už nejde o zmenu navrhovanej činnosti. V danom prípade už ide len o zmenu činnosti. Uvedené pojmové odlíšenie by presnejšie pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zámeru, jeho štruktúru a formálne znaky zámeru podrobnejšie popisuje príloha č. 9.
Ustanovenie priamo neurčuje navrhovateľovi povinnosť dodržax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxer s náležitosťami podľa odsekov 3 a ž 5, teda vrátane náležitostí podľa odseku 4, ktorý je odkazovým ustanovením na obsah prílohy č. 9. Ďalším ustanovenxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemá potrebné náležitosti, okrem iných uvedené aj v odseku 4.
K odseku 5
Obsahuje možnosť vrátenia neúplného zámeru príslušným orgánom navrhovatxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xyplnenia, pretože ak podaný zámer obsahuje podľa vedomostí príslušného orgánu nesprávne vyplnené údaje, je zrejmé, že v týchto častiach je zámer zároxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxemdňová lehota začne počítať. Vzhľadom na povinnosť navrhovateľa doručiť zámer príslušnému orgánu podľa odseku 1 je však zrejmé, že počiatočným dňom xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánu. V záujme presnosti by táto lehota však mala byť pri budúcej úprave ustanovenia doň doplnená. Zároveň v ustanovení chýbajú právne následky nedorxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxplní v lehote určenej správnym orgánom; v tomto xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxniu žiadosti včas a riadne) upozorniť navrhovateľa v žiadosti o doplnenie neúplného zámeru.
K odseku 6
Navrhovateľ môže požiadať príslušný orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvateľom. Ide však o výnimočné opatrenie, ktoré by v žiadnom prípade nemalo byť normou alebo štandardom pri podaných zámeroch. Zákon o EIA uvádza dve prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxá (alternatívna) technológia, pri ktorej by sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena mohla realizovať.
Ak však na základe pripomienkovania zámeru poxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxadať vypracovanie variantných riešení v ďalšom konaní.
Rozhodnutie o upustení od variantného riešenia nie je rozhodnutím v správnom konaní. Táto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxamo zakotvená v ustanovení § 64 písm. c).
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 23, § 29, príloha č. 9
Súvisiace medzinárodné dohovory
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxovaniu oznámenia pri posudzovaní strategických dokumentov. Ustanovujú sa tu síce vecne iné náležitosti tvoriace obsah zverejnených informácií o záxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvov a to je maximálna možná otvorenosť pre všetky subjekty, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť dotknuté procesom posudzovania vplyvov, vrátane účastx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu subjektov. Keďže sú navrhované činnosti v prílohe č. 8 rozdelené podľa rezortnej pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, zasiela sa oznámenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxnosti, že činnosť alebo jej zmenu, ktorú bude v budúcnosti povoľovať, bude podliehať posudzovaniu vplyvov. Nemal by preto vydať povolenie na túto činnxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxeľa pri podaní žiadosti o vydanie povolenia rozhodnutie, ktorým bol ukončený proces posudzovania vplyvov na činnosť, ktorú žiada navrhovateľ povolixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xavrhovanej činnosti alebo zmene činnosti vydaním stanoviska dotknutého orgánu z hľadiska svojej pôsobnosti (napr. štátny orgán ochrany prírody a krxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxe uľahčenie a prehľadnosť MŽP SR okrem samotného zámeru zverejní na webovej stránke aj oznámenie o predložení zámeru, obsahujúce stručné zhrnutie a inxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxné údaje o navrhovanej činnosti a pokiaľ usúdi, že sa ho daná činnosť môže týkať alebo mieni prejaviť svoj záujem (dotknutosť) jeho práva na priaznivé žixxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxosti môže mať vplyv na väčší počet dotknutých obcí, príslušný orgán má oprávnenie vydať rozhodnutie o tom, že zámer bude na nahliadnutie len v niektorýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxnto proces vyňatý na základe ustanovenia § 64 písm. d). Informovanosť o existencii takéhoto rozhodnutia v obciach, kde zámer k nahliadnutiu nebude je zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxseku 2 nebude zámer priamo k nahliadnutiu, je povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli informácie o zámere vrátane údajov o adrese, na ktorú možno zasxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxípade možnosti pripomienkovať oznámenie o strategickom dokumente. Dĺžka lehoty na pripomienkovanie je priamo úmerná významnosti zámeru, v ktorom ixx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxadá domnienka súhlasu so zverejneným zámerom. Tá platí v prípade ak niektorý z orgánov a obcí uvedených v prvej vete odseku 4 nezašle svoje stanovisko v lxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ktorá začína plynúť dňom zverejnenia stanoviska na webovom sídle MŽP SR, alebo v prípade dotknutej obce, zverejnením na jej úradnej tabuli. Lehota je zxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxníctvom dotknutej obce. Verejnosť teda môže svoje pripomienky podávať alebo zasielať priamo dotknutej obci.
V odseku 4 je zároveň pri možnosti podxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnom v stanovisku k zámeru uviesť, že toto stanovisko zároveň nahrádza stanovisko tohto orgánu k zámeru, ktoré podáva v konaniach podľa ustanovení stavxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxenú možnosť. Zároveň je ustanovenie čiastočne nejasné, pretože odkaz je umiestnený nad slovami "písomné stanoviská". Obvykle sa takto umiestneným oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xrgánov uvedených v prvej vete odseku 4 a 1 oveľa širší a netýka sa výlučne stanovísk podávaných v rámci konaní podľa stavebného zákona. Stanoviská k zámexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xntegrovanej prevencii a ochrane znečisťovania ŽP, zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a podobne).
Súvisiace ustanovenia zákona o xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí
KOMENTÁR
Paragraf 24 je z hľadiska zabezpečenia práv verejnosti a dotknutej verejnosti garantovanej ako smernicou xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona o EIA prešlo viacerými zmenami, pričom jednou z najzásadnejších noviel bol zákon č. 314/2014 Z.z., ktorým sa pôvodne skupina paragrafov upravujúxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxxxx xx xxxním smernice EIA definovali pojmy "verejnosť" a "dotknutá verejnosť". Pojem "dotknutá verejnosť" nahradil dovtedy (do 1. januára 2015, kedy nadobuxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 24 a súvisiaceho § 3 boli viaceré. Pôvodne navrhnutú úpravu práv verejnosti a najmä jej rozsah boli príčinou viacerých formálnych oznámení Európskex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxstočne zneprehľadnili a právna úprava poskytovala rôzne možné interpretácie rozsahu práv dotknutej (predtým zainteresovanej) verejnosti. Niektoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxúce návrhy pri prerokúvaní iných zákonov v zákonodarnom zbore - Národnej rade SR.
Cieľom tvorcov novely zákona o EIA z konca roku 2014 bolo poskytnúx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednak na konaniach podľa zákona o EIA, ako aj účasti na konaniach podľa osobitných predpisov, na základe ktorých sa vydáva konečné rozhodnutie (po angxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xri posudzovaní vplyvov, ale aj v každom následnom konaní, ktoré svojimi dôsledkami môže ovplyvniť environmentálne aspekty, prejavujúce sa práve v koxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxýva z mnohoročnej spoločnej právnej úpravy vydávania povolení pre navrhované činnosti). Spočíva v tom, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnostx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxené do jedného konania. Ide o rozličné typy konaní, z ktorých každé je zakončené vydaním osobitného povolenia. Táto roztrieštenosť právnej úpravy sa jxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxocesu posudzovania vplyvov a stavebného, resp. územného konania do jedného typu konania, zakončeného vydaním jedného konečného povolenia. Táto otáxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xbdobí je totiž SR povinná prebrať ustanovenia novely smernice EIA.
K odseku 1
Obsahom prvého odseku sú informačné povinnosti príslušného orgánu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu" voči občanovi, ale predovšetkým o naplnenie práva verejnosti v najširšom zmysle [do ktorej v zmysle definície v § 3 písm. r) patrí naozaj každý] xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxrejnosti, ku ktorým sa SR zaviazala podpisom k pristúpeniu Zmluvy o EÚ. Súčasťou pristúpenia totiž bol záväzok SR prevziať do svojho právneho poriadku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx/EHS. Ďalej sa týmto ustanovením čiastočne napĺňajú aj požiadavky stanovené Aarhuským dohovorom, ku ktorému SR taktiež pristúpila.
Príslušný orxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadované informácie. Všetky informácie uvedené v ustanovení odseku 1 musia byť zverejnené na webovom sídle (je ním už viackrát spomenutá stránka www.exxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrejniť aj na svojej úradnej tabuli. Nie každý občan má totiž prístup k internetu a pre túto nemalú skupinu občanov sú úradné tabule dosiaľ dôležitým zdroxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých fáz konania, určené pre verejnosť. Poskytujú sa informácie o orgáne, ktorý koná, vydá rozhodnutie, informuje sa aj o lehote na zasielanie pripomiexxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hodnoteniu navrhovanej činnosti svoje podnety, pripomienky a názory. K aktívnemu sa zapojeniu verejnosti do procesu posudzovania prispieva kvalitx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xovinný poskytnúť bezodkladne, teda akonáhle je to možné a uskutočniteľné od momentu, kedy ich sám má k dispozícii.
Pri plánovanej novej úprave zákoxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxručnej úpravy možnosti a práva verejnosti v prípade nesplnenia si povinnosti zo strany príslušného orgánu včas a riadne. Ide najmä o tie prípady ak v dôsxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxiznáva účastníctvo v konaniach podľa tretej časti zákona o EIA. Ide o konanie o podnete, zisťovacie konanie a konanie o vydanie záverečného stanoviskax xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtiu zo zisťovacieho konania, rozhodnutiu z konania o podnete alebo proti záverečnému stanovisku. Záujem verejnosti sa preukáže podaním odôvodnenéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvrhy a pripomienky. Vyjadrením záujmu sa verejnosť stáva dotknutou verejnosťou, ktorá sa stáva účastníkom konania.
Účastníctvo v konaní získa aj xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxel mať člen verejnosti postavenie účastníka konania. Verejnosť má totiž v zmysle európskej legislatívy aj Aarhuského dohovoru možnosť vyjadriť sa k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxce aj podanie odvolania) nie je viazané na povinné účastníctvo verejnosti v predchádzajúcom konaní, to jest v konaní, ktoré zavŕšeniu jednotlivej fázx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxníctvo v následných povoľovacích konaniach, akými je stavebné konanie, územné konanie, kolaudačné konanie, konanie o výrube stromov, konanie o dobýxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkona o EIA môže byť výsledkami následných povoľovacích konaní, ich zmien alebo aj realizáciou navrhovanej činnosti priamo dotknuté.
K odseku 3
Vxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na jej realizáciu) ako aj na následnom povoľovacom konaní v jednotlivých štádiách procesu EIA.
Verejnosť môže svoj záujem prejaviť kedykoľvek v jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí v stanovisku zaslanom v stanovených lehotách a následne doručených na príslušný orgán. Tieto stanoviská musia byť písomné, pričom jedine v prípade sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgáne.
Dôležitou požiadavkou stanoviska podaného verejnosťou je, aby toto stanovisko bolo odôvodnené. Samozrejme k čisto formálnemu naplneniu txxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxných pripomienkach a odôvodneniu svojich požiadaviek by mala venovať náležitú pozornosť.
Ďalšie náležitosti jednotlivých písomných odôvodnenx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxsobov vyjadrenia záujmu na navrhovanej činnosti, jej prípadnej zmene alebo realizácii činnosti je podanie odvolania voči rozhodnutiu zo zisťovaciexx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxsť spomenutá už v komentári k odseku 1. Ide o možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu, vydanému v správnom konaní, aj neúčastníkovi pôvodného konaniax xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi, ktorý nebol účastníkom pôvodného konania na navrhovanej činnosti a aj záujem na následnom povoľovacom konaní. Toto následné konanie upravujú už osxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxi výsledku zisťovacieho konania presadzuje aj posledná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - viac v judikatúre k tomuto odseku.
Verejnosti, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxanie pre túto verejnosť určil dátum zverejnenia rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu. Od tohto dňa plynie verejnosti - neúčastníkovi konaxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxene alebo ak voči rozhodnutiu podáva odvolanie fyzická osoba ako jednotlivec, vyjadrujúci svoje stanovisko vo svojom vlastnom mene, k týmto úkonom (sxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx slúži zároveň ako korešpondenčná adresa. Prostredníctvom nej môže príslušný orgán a následne aj správny orgán v konaní o povolení navrhovanej činnosxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxa jednotlivých podporovateľov stanoviska občianskej iniciatívy, ich trvalého bydliska, dátumu narodenia a vlastnoručného podpisu.
Občianske xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xbčianskeho združenia alebo dokladom z iného registra na základe osobitného predpisu. Tieto registre vedie MV SR. Ide najmä o evidenciu občianskych zdxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxesadzovať svoje pripomienky kolektívnejšou formou. Ide najmä o združenie typu sa
ad hoc
- vzniknuté najmä vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Cieľom je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtanovisko k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.
Svoje stanovisko môže po splnení ustanovených podmienok občianska iniciatíva presadzovať účaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xrocesu EIA nasleduje viacero povoľovacích konaní, končiacich vydaním samostatného rozhodnutia, pričom každé z nich je potrebné na konečnú realizácxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxahu k príslušnému orgánu. Každý podporovateľ občianskej iniciatívy by v podpisovej listine mal o sebe priamo v nej uviesť svoje základné údaje - meno s pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnskej iniciatívy, ktorému sa bližšie venujú odseky 8 až 10.
K odseku 8
Okrem údajov, identifikujúcich jednotlivých podporovateľov stanoviska obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xavrhovanej činnosti. Splnomocnenec je osoba, ktorá je počas nadchádzajúcich procesných úkonov konania oprávnená konať a vystupovať v mene občianskxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxa občianskej iniciatívy totiž nie je povinnou, obligatórnou náležitosťou podpisovej listiny. Dôležité je, aby bol v takom prípade splnomocnenec z obxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxamo uviesť, kto je jej splnomocnencom. Ak podpisová listina takýto údaj síce obsahuje, ale je nezrozumiteľný alebo takéto označenie splnomocnenca chxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia. Určenie zástupcu splnomocnenca je podmienené píxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxmu orgánu. x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxučené.
K odseku 9
Podrobnejšie sa rieši otázka vzdania sa zastupovania občianskej iniciatívy splnomocnencom ako aj otázka nástupníctva v takomtx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxy - vzdanie sa zastupovania ako aj ustanovenie nového splnomocnenca zákon o EIA podmieňuje písomnou formou úkonov, pričom o každom z nich musí mať vedoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxná úprava, týkajúca sa postavenia občianskej iniciatívy, je pomerne striktná a priamo určuje občianskej iniciatíve spôsob výberu splnomocnenca. V zxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxržiavaní, resp. porušovaní. V prípadnej budúcej komplexnej úprave zákona o EIA by bolo vhodné tieto ustanovenia primerane zostručniť tak, aby čo najxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmienkami, ktoré za istých okolností môžu znamenať skôr prekážky.
K odseku 10
Ustanovenie upravuje situáciu, ktorá môže nastať, ak doterajší sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxni vzdať. Vtedy môže nadpolovičná väčšina členov občianskej iniciatívy písomným vyhlásením určiť nového splnomocnenca, pričom ten vo vyhlásení prexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxíve určené podpisom spoločného stanoviska k navrhovanej činnosti. Takto možno prelomiť nesúhlas doterajšieho splnomocnenca so vzdaním sa splnomocxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pričom jednotlivé stanoviská boli obsahovo zhodné. V súlade so zásadou hospodárneho a efektívneho prerokovania veci sa ustanovuje, že pokiaľ počet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnencom sa automaticky stáva tá fyzická osoba, ktorej stanovisko bolo príslušnému orgánu doručené ako prvé v poradí.
Možný problém s určením splnomxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xoštovú prepravu v ten istý deň a príslušnému orgánu boli doručené naraz v ďalší deň.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxov v znení neskorších predpisov.
Súvisiace európske práxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxx x xxxxx xxx xxx x xxxx xx xxx xx xxx xx xxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatúra
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 16. Apríla 2015 vo veci C-570/13
"V každom prípade členom "dotknutej vexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxožnené podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o neuskutočnení posúdenia vplyvov v rámci takéhoto konania.".
"Článok 11 smernice EIA sa má vykxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxho projektu nie je potrebné uskutočniť posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie, záväzný účinok vo vzťahu k susedom vylúčeným z práva podať opxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxnku 1 ods. 2 tejto smernice, spĺňajú kritériá stanovené vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o "dostatočný záujem" alebo "porušovanie práva". Vnútroštáxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx susedom konštatovať neexistenciu záväzného účinku správneho rozhodnutia o neuskutočnení takéhoto posúdenia.".
Rozsudok Súdneho dvora Európsxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého štátu rozhodol o žiadosti o povolenie projektu bez ohľadu na úlohu, ktorú mohla mať v rámci skúmania tejto žiadosti zúčastnením sa na konaní pred týmxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má dostatočný záujem na spochybnenie činnosti alebo ktorej práva môže činnosť porušiť, musí mať právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx účasti na rozhodovacom konaní zavedenom jej článkom 6 ods. 4."
[Oboznamovanie V]
KOMENTÁR
Upravujú sa isté osobitosti konaní upraxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného stanoviska - rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Odsek 2 sa týka aj ďalších konaní tretej časti zákona o EIA - teda konania o podnete a zisťovacxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxenok a stanovísk, zúčastnenia sa verejného prerokovania zámeru, konzultácií s príslušným orgánom a možnosti odvolania sa proti výslednému rozhodnuxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxá verejnosť mala akceptovať, že v prípade posudzovania vplyvov ide predovšetkým o iniciatívu navrhovateľa. Jeho záujmom je absolvovať nevyhnutný prxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxba posudzovať. Navrhovateľ tiež financuje celý proces posudzovania vplyvov v zmysle zabezpečenia nevyhnutných odborných podkladov, vyžadovaných xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxo poriadku. Na rozdiel od tohto dôvodu sa pri konaní o posudzovaní vplyvov v takomto prípade nevyžaduje súhlas dotknutej verejnosti, ktorá má v tomto koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxnie výnimky pre jeden z dôvodov zastavenia konania, uvedených v správnom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxil možnosť uvedenú v § 30 ods. 1 písm. j) správneho poriadku. Toto ustanovenie umožňuje v osobitnom predpise uviesť iný dôvod zastavenia konania než je uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxí záujem byť účastníkom niektorého z konaní týkajúcich sa posudzovania vplyvov, možno zo strany príslušného orgánu, ako aj iných subjektov zúčastňujxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ide o doručovanie formou vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli príslušného orgánu (prípadne obce). Príslušný orgán môže tento spôsob doručovanix xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkých navrhovaných činností, ktoré sú značne rozsiahle, presahujú hranice viacerých okresov a podobne. Môže ísť napríklad o stavby jadrových elektráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrejnosti. Z hľadiska účelnosti a hospodárnosti vedenia konania je potom určite efektívnejšie využiť o ustanovenie o možnosti doručovať dotknutej vexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrí prejavili záujem byť účastníkom konania, no ich trvalé bydlisko je od sídla príslušného orgánu značne vzdialené, nepoužívajú internetové pripojexxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxtne právne predpisy
Zisťovacie konanie
KOMENTÁR
Zisťovacie konanie je jedným z kľúčových konaní v rámci pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx nemajú byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP - teda konania končiaceho vydaním záverečného stanoviska. Základné delenie toxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumenty, ktoré je potrebné k zisťovaciemu konaniu zaobstarať zo strany navrhovateľa. Tak sa odlišujú dva základné druhy zisťovacieho konania - zisxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xie. Druhým typom zisťovacieho konania je konanie o zmene činnosti. Tieto dve základné konania sa líšia už podľa vstupných dokumentov, ktoré treba pred xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxlizovanej činnosti.
Následne sa popisuje procesný postup v konaní, ktoré je správnym konaním, vedeným podľa zásad a ustanovení správneho poriadkx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na primerané použitie doterajších paragrafov. To má pomerne dôležitú úlohu pre zabezpečenie jednotnosti alebo aspoň čo najväčšej podobnosti v konanxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé, v zásade ale neobsahuje odlišnosti od úprav v doterajšom znení zákona o EIA.
K odseku 1
Pokiaľ navrhovateľ mieni realizovať niektorú z navrhovanxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxektronickej podobe. Uvedenú povinnosť má navrhovateľ navyše časovo limitovanú - je povinný ich doručiť príslušnému orgánu v čase pred začatím povoľoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xačne zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru alebo oznámenia o zmene od navrhovateľa. Na záver konania vydá rozhxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx
K odseku 3
Odsek 3 do istej miery oslabuje kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10, pretože ustanovuje, že pri samotnom konaní sa tiexx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch činností. Je napríklad zbytočné prihliadať pri navrhovanej činnosti alebo jej zmene na environmentálnu citlivosť určitých oblastí a ich únosnosťx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxžití kritérií, bez ich primeranosti, pretože výklad slova "primeraný" môže zvádzať k nechcenej použiteľnosti primeranosti kritérií pre zisťovacie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxvacie konanie sa pri konaní vychádza aj zo stanovísk, doručených celým spektrom subjektov (verejnosť, dotknuté obce, dotknuté orgány) k zámeru.
K oxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xude predmetom ďalšieho posudzovania - teda konania o vydanie záverečného stanoviska alebo nie.
Vzhľadom k tomu, že pri tomto druhu zisťovacieho koxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxracovania, dopracovania, zverejňovania a pripomienkovania zámeru z tých ustanovení zákona o EIA (§ 22 a 23), ktoré bližšie upravujú náležitosti záxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxklade určenia v prílohe č. 8 isté, že budú predmetom posudzovania vplyvov a netreba u nich vykonať o tomto fakte zisťovacie konanie. Tu treba uviesť, že nx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxena a), ktoré jednoznačne stanovuje, že zámer musí obsahovať náležitosti uvedené v § 22 ods. 3 a v prílohe č. 9.
Odkazuje sa aj na primerané použitie § xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xx x x x 29 upravujú proces zisťovacieho konania týkajúceho sa zmeny navrhovanej činnosti. V tomto prípade navrhovateľ predkladá príslušnému orgánu oznámxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxntifikáciu navrhovateľa a osoby, od ktorej možno získať ďalšie potrebné informácie o navrhovanej činnosti (môže ním byť aj navrhovateľ) a predovšetkxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnymi vplyvmi s ostatnými realizovanými aj plánovanými činnosťami v dotknutom území, povoleniach a vplyvoch - vnútrozemských aj cezhraničných spolu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Pokiaľ oznámenie o zmene nie je riadne vyplnené, príslušný orgán upozorní, kde treba oznámenie doplniť, pričom vymedzí čo najpresnejšie rozsah poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplniť. Možno však odôvodnene predpokladať, že pokiaľ má navrhovateľ skutočne záujem čo najskôr realizovať navrhovanú činnosť, bude v jeho vlastnox xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxku 6
Upravuje sa postup príslušného orgánu po tom, ako je oznámenie o zmene v súlade s prílohou č. 9 a § 22 ods. 3. Takéto úplné oznámenie zverejní na svojex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxgán nie sú účastníkmi konania. Svoje záujmy vyjadrujú prostredníctvom stanoviska k oznámeniu.
Príslušný orgán je povinný oznámenie o zmene rozosxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx o dátum doručenia oznámenia navrhovateľom, ak príslušný orgán nenašiel v obsahu oznámenia žiadne nedostatky,
b)
dátum doručenia doplnenia oznáxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxlné oznámenie spolu s rozsahom potrebného doplnenia.
K odseku 7
Zmena navrhovanej činnosti môže byť tak rozsiahla alebo môže mať tak veľký dosax xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu zmenou už realizovanej činnosti môže byť viac.
Zákon o EIA dáva v takomto prípade príslušnému orgánu možnosť určiť, že oznámenie o zmene bude k disxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnie kopírované pre každú z dotknutých obcí zvlášť. Zároveň ide o opatrenie, ktoré do istej miery postihuje obyvateľov obcí, ktorí by radi mali čo najúplxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa vlastné náklady do niektorej z dotknutých obcí. Dnes v dobe moderných informačných technológií a zlepšenia informačnej obslužnosti obcí by nemalo bxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnou a tou istou zmenou navrhovanej činnosti.
Pri realizácii práva príslušného orgánu na určenie jednej alebo viacerých dotknutých obcí, kde bude oxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx môže byť predpokladanými vplyvmi zmeny navrhovanej činnosti najviac ovplyvnená.
K odseku 8
V procese zisťovacieho konania, týkajúceho sa zmeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení o zmene, o tom, kde a kedy do oznámenia možno nahliadnuť, adresu na zasielanie pripomienok k oznámeniu o zmene zo strany verejnosti a lehotu, v kxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxjmä zabezpečeniu práva verejnosti na informácie o stave ŽP a práve na priaznivé ŽP. Obec by mala pri plnení si týchto povinnosti vychádzať verejnosti čo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x hľadiska napĺňania prvého pilieru Aarhuského dohovoru - práve verejnosti na informácie o životnom prostredí a informácie o konaniach týkajúcich sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovísk a pripomienok zo strany dotknutých orgánov, dotknutých obcí, rezortných orgánov a povoľujúcich orgánov ako aj zo strany verejnosti je, že musí íxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxh pôsobnosti, zamerania ich činnosti alebo dotknutých obcí platí fikcia súhlasu s predloženým oznámením. Pokiaľ totiž niektorý z uvedených orgánov axxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo orgánu), platí, že ich stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je súhlasné a nevyjadrujú voči nemu žiadne námietky.
Verejnosť môže svxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxíslušnému orgánu, ale prostredníctvom dotknutej obce.
K odseku 10
Pokiaľ charakter pripomienok a stanovísk podaných k oznámeniu o zmene navrhovxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvrhovateľa o doplňujúce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sú nevyhnutné na to, aby príslušný orgán mohol kvalifikovane rozhodnúť, či sa určitá navrhovaná činnosť alebo zmena už realizovanej navrhovanej činnxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xmene už realizovanej navrhovanej činnosti. Vzhľadom na rôznorodosť navrhovaných činností, čo sa týka ich technického, technologického aj materiálxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxovacom konaní je rozhodnutím vydaným podľa zákona o EIA a podľa správneho poriadku. Poslednou novelou zákona o EIA, účinnou od 1. januára 2015 sa zmenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxotného prostredia, ale aj o práve verejnosti na aktívnu účasť v konaní, zahŕňajúcu podanie odvolania voči rozhodnutiu a tiež práva napadnúť výsledok kxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxanie so všetkými, tomu zodpovedajúcimi skutočnosťami.
K odseku 12
Ak sa v zisťovacom konaní rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo zmena činnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinnosť alebo zmenu činnosti.
Posudzovanie vplyvov sa rozhodnutím, že sa navrhovaná činnosť alebo zmena ďalej neposudzujú končí.
Zvrátenie taxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxutiu zo zisťovacieho konania na správnom súde. Pri využití riadneho opravného prostriedku môže príslušný orgán, ktorý vydal rozhodnutie napadnuté rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxť vec na opätovné prerokovanie a rozhodnutie. Podnet podaný kýmkoľvek v mimoodvolacom konaní, môže viesť aj k zmene alebo zrušeniu rozhodnutia zo zisťxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxom priamo v proteste môže požiadať o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia. Ďalšou možnosťou zvrátenia pôvodného rozhodnutia zo zisťovacieho konania je rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x odseku 13
Popri všeobecných náležitostiach rozhodnutia vydaného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe musí obsahovať v odôvodnení všetky dôvody, na základe ktorých bolo vydané, vyhodnotia sa všetky kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxhodnotiť nielen stanovisko ako celok, ale mal by sa zaoberať vyhodnotením a vysvetlením každej jednotlivej pripomienky uvedenej v stanovisku. Inak sx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxmienkami k navrhovanej činnosti alebo zeme realizovanej činnosti.
K odseku 14
Dva typy zisťovacích konaní sa líšia nielen vecným obsahom (v jednox xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxovanej). Tieto dve konania sa odlišujú aj odlišnou lehotou na vydanie rozhodnutia.
Zisťovacie konanie k navrhovanej činnosti musí byť ukončené vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa konaní, dotknutých obcí a verejnosti. Pretože sú tieto lehoty rôzne, ustanovila sa lehota na vydanie rozhodnutia v závislosti od toho, ktorá z lehôt nx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xmene navrhovanej činnosti. Do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni, ktoré má k dispozícii navrhovateľ na doplnenie neúplného vyhlásenia (prípadne nesxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxné podľa odseku 1 písmena b). V tomto ustanovení sa požaduje oznámenie vyplnené podľa prílohy č. 8a, čo nepochybne znamená, že musí byť zároveň v súlade s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxo (opraveného) oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
K odseku 15
Výsledok zisťovacieho konania: rozhodnutie, je príslušný orgán povinný zaslxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovanej činnosti alebo zmene. Verejnosť sa všeobecne navyše osobitne informuje prostredníctvom internetovej stránky. Pokiaľ má príslušný orgán k dixxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu, pokiaľ verejnosť nemá k takejto tabuli zabezpečený voľný vstup bez akéhokoľvek obmedzenia. Nie každé ministerstvo napríklad má k dispozícii takútx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo je tomu pri zverejňovaní tohto rozhodnutia z strany príslušného orgánu. Zatiaľ čo príslušný orgán je povinný zverejniť rozhodnutie na svojej webovex xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxvej stránke len ak ju obec má zriadenú. Zákon o EIA používa zväčša jednotný pojem "webové sídlo", ktorý je vymedzený v § 2 ods. 1 písm. u) zákone č. 275/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxosti obcí a orgánov štátnej správy. Kým úrady štátnej správy, ako miesta pre vybavovanie záležitostí majú zabezpečené internetové pripojenie a funkčxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xiesto, sprostredkúvajúce a uverejňujúce všetky dôležité fakty zo života obce, rôzne rozhodnutia, miestne všeobecne záväzné nariadenia a podobne, lxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxávny súdny poriadok upravuje novým spôsobom prerokovávanie sporov týkajúcich sa aj vydaných správnych rozhodnutí. Umožňuje sa súdny prieskum rozhxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoviel zákonov. Okrem iných je vo vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxelizácie zákona o EIA.
Prvým bodom tejto navrhovanej novely sa zo zákona o EIA vypúšťa práve odsek 17 v § 29. Dôvodom vypustenia je práve nová úprava oxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xotknutej verejnosti, ktorá bola účastníkom konania v akomkoľvek administratívnom konaní vo veciach ŽP.
Týmto ustanovením odpadol dôvod, prečo bxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxierov Aarhuského dohovoru - právo na súdnu alebo inú právnu ochranu. V praxi doteraz správne xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadku. Toto ustanovenie vylučuje spod súdneho preskúmania okrem iného rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy. Uznesenia zastavujúce konaxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx aby aj rozhodnutia zo zisťovacieho konania podliehali súdnemu preskúmaniu a všetci účastníci konania mali aktívnu žalobnú legitimáciu.
Znením nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu pre oblasť verejnej správy rieši vypustením odseku 17 z § 29. Vládny návrh novely zákona o EIA (uvedený v čl. 125 zákona) zákona bol po schválení vládou xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x EIA
§ 18 ods. 2, § 22 ods. 3, § 23 ods. 4, príloha č. 8a, príloha č. 9
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
Čl. 3, čl. 4, čl. 5 ods. 2, čl. 11, príloha III smernice EIA
Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
KOMExxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxého aj vecného hľadiska použitie ustanovení zákona o EIA pri posudzovaní vplyvov v praxi.
Z časového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx že vplyvy na ŽP môžu byť v rôznych etapách prípravy, realizácie a následnej činnosti a ukončenia činnosti veľmi rôznorodé. Iné sú spravidla vplyvy pri vxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxka ide o vytýčenie základných smerov a priorít posudzovania vplyvov, pričom použité metódy hodnotenia môžu vykazovať tiež širokú škálu v závislosti ox xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 127/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozsah hodnotexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xvojou povahou (stavby elektrární, líniové stavby, banské diela). Často sa líšia povoľujúcim orgánom, ktorý vydáva na danú činnosť konečné povolenie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxírody a krajiny atď.) ako aj možnými vplyvmi, ktoré vyvolávajú alebo sú spôsobilé tieto činnosti vyvolať. Tieto odlišnosti podmieňuje aj konkrétna loxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxvrhovanej činnosti.
Z uvedených dôvodov nemožno ustanoviť jednotný rozsah hodnotenia a v prípade potreby časový harmonogram jednotlivých etáp (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxlučne posudzovaniu navrhovanej činnosti. Vypracovanie zámeru, prípadne oznámenia o zmene ešte nemusí v každom prípade znamenať etapu posudzovania xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxosť alebo zmenu netreba posudzovať.
Etapa určenia rozsahu hodnotenia sa nazýva aj scoping. Jej účelom a cieľom je xxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxtnej situácie v danom území.
K odseku 1
Určenie rozsahu hodnotenia a podľa potreby aj jeho časového harmonogramu určuje a jeho konečnú podobu určujx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi orgán. Rozsah hodnotenia sa nevydáva rozhodnutím v správnom konaní. Táto skutočnosť vyplýva z § 64 písm. e). V tomto ustanovení je priamo uvedené, že nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxdiska charakteristiky a vecného obsahu činnosti; rezortné orgány sú pre jednotlivé druhy činností uvedené pre najzásadnejšiu skupinu navrhovaných xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtné prostredie bolo vyriešených ešte v štádiu, kedy povoľovacie konanie nebolo začaté a aby sa tieto problémy stanovili, vymedzili a vyriešili už v proxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxrom z takýchto území alebo predpokladaným vplyvom činnosti na niektoré z chránených území tejto sústavy, treba dosiahnuť dohodu na podobe rozsahu hodxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxdriť svoje požiadavky vo vzťahu k posudzovaniu. V ich prípade ide najmä o potrebu zabezpečiť ochranu týchto území vo vzťahu k predmetu ochrany. Ním býva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xruh stromu alebo rastliny.
Príslušný orgán rozošle rozsah hodnotenia jednotlivým subjektom procesu posudzovania a po prerokovaní s navrhovateľxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxmienkami k nemu v závislosti od toho, čo je predmetom posudzovania.
Takto stanovené rozlišovanie je pomerne komplikovane vyjadrené kombináciou 1xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxmienkovania).
Ide o nasledujúce možnosti:
a)
ak sa posudzuje navrhovaná činnosť alebo zmena činnosti, ktoré musia byť posúdené (ide o tzv. povixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxednej z lehôt určených na pripomienkovanie xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xčastníkov posudzovania, pretože jednoducho nemusia vedieť, ktorá z lehôt uvedených v § 23 ods. 4 je lehotou poslednou.
b)
Ak sa posudzuje navrhovxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovania zhodnú 15 dňovú lehotu na pripomienkovanie rozsahu hodnotenia, ktorá začína plynúť odo dňa vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní, ktoré staxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxátny orgán ochrany prírody a krajiny vydá odborné stanovisko, v ktorom sa uvedie, že istá navrhovaná činnosť alebo zmena, neuvedená v iných písmenách v x xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxnnosti sa bude posudzovať, pričom 15-dňová lehota na pripomienkovanie rozsahu hodnotenia začína plynúť dňom vydania odborného stanoviska zo strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxčína 15-dňová lehota na pripomienkovanie rozsahu hodnotenia plynúť dňom vydania rozhodnutia o podnete.
Komplikovanosť písmen a) až d) spočívx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xťažujú.
Vzhľadom na nejasnosť úpravy - nie je napríklad jasné či v lehotách predpokladaných jednotlivými písmenami bude vôbec nejaký rozsah hodnoxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxať, že v čase vydania rozhodnutia o tom, či sa určitá navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať, ešte žiaden rozsah hodnotenia pripravený a preroxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xapr. vetou: "Príslušný orgán doručí po vypracovaní rozsah hodnotenia navrhovateľovi spolu so stanoviskami k nemu, doručenými do 15 dní odo dňa zverejxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxorení sú jej tvorcovia a spolupracujúce orgány vychádzať predovšetkým z prílohy č. 11. Príloha neopisuje priamo obsah rozsahu hodnotenia, je nazvanáx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ale nie úplne otrocky preberať jej obsah, pretože rozsah xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxi inšpirácii prílohou č. 11 termín "vychádza sa z nej", čo znamená v gramatickom zmysle "zobrať ako východisko", či "mať pôvod v niečom". Uvedené použitx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxať by sa malo tiež na stanoviská a pripomienky doručené k zámeru.
Ciele rozsahu hodnotenia sú vymenované v druhej časti odseku 2, prostredníctvom píxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxť akým smerom sa má posudzovanie ďalej uberať (ktorý variant je potrebné podrobnejšie hodnotiť), na čo sa má prioritne sústrediť v rámci posudzovania (xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xinnosti by sa mali posudzovať spoločne). Nezabúda sa ani na ekonomickú otázku (koľko písomných vyhotovení správy o hodnotení sa má vypracovať pre dotkxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxch, väčších alebo technologicky náročnejších navrhovaných činností alebo zmien činností. Harmonogram plní úlohu akéhosi plánovacieho kalendára hxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxtlivé etapy hodnotenia vykonané.
K odseku 4
Všeobecná platnosť rozsahu hodnotenia je tri roky od dátumu jeho určenia. Je teda zrejmé, že konečný dáxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxhybniteľnú istotu o dátume určenia rozsahu hodnotenia a tým aj o čase jeho platnosti.
Všeobecná trojročná lehota platnosti rozsahu hodnotenia ale xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjročnú lehotu platnosti rozsahu hodnotenia od dátumu jeho určenia, môže byť doba platnosti aj dlhšia a to práve v závislosti od harmonogramu.
V takoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxvanosť verejnosti o určenom rozsahu hodnotenia. Pri zabezpečení tejto povinnosti, vyplývajúcej z prvého piliera Aarhuského dohovoru (právo verejxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxne aj harmonograme (ak bol určený) prostredníctvom miestne obvyklých metód informovania (obecný rozhlas, miestna tlač, televízia, úradná tabuľa obxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx), pričom majú stanovenú primeranú lehotu na zaslanie pripomienok.
Pripomienky zasielajú príslušnému orgánu, ktorý ich následne prepošle navrhxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxx xxA.
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny
KOMENTÁR
Správa o hodnotení činnosti je jexxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxnu konkrétnu lehotu na vypracovanie správy o hodnotení, čím necháva určitý časový priestor spracovateľom na vypracovanie kvalitného a dostatočne kvxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxnosti umožňuje zákon o EIA prostredníctvom § 30 ods. 1 a 3 vtedy, ak príslušný orgán, okrem určenia rozsahu hodnotenia, určí aj časový harmonogram poxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxuje obsah správy o hodnotení, pričom podrobnejšiu úpravu obsahuje príloha č. 11.
Ďalšie úpravy tohto paragrafu sa týkajú podmienok vypracovania sxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxnotení, bližšie vymedzené v prílohe č. 11.
V zásade možno povedať, že jednotlivé body uvedené v písmenách a) až h) sú uvedené aj v prílohe č. 11, aj keď nxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxostredie alebo jej zmeny aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e), zatiaľ čo príloha č. 11 v časti X. vyžaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxačnej praxi problematické.
Na základe uvedeného by bolo vhodné pri najbližšej novelizácii požiadavky uvedené v odseku 1 a prílohe č. 11 zjednotiť a x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti komplet všetky body uvedené v odseku 1 a v prílohe č. 11. Zároveň sa mu umožňuje v rámci tejto povinnosti venovať sa niektorým bodom len minimálnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xharakter činnosti vylučuje vplyv na paleontologické náleziská" alebo podobné. Navrhovateľ má totiž sám možnosť posúdiť, či niektoré povinne vyžadoxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhovateľa, ktorý chce realizovať nejakú činnosť, podliehajúcu povoleniu podľa osobitných predpisov a vyžadujúcu posúdenie jej predpokladaných vplxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxzdania vypracovanej správy o hodnotení je aj oznámenie o tom, aké dotknuté orgány navrhovateľ oslovil alebo osloví v súvislosti s vydaním ich stanovisxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xby výsledná správa bola spoľahlivým podkladom pre ďalšie rozhodovanie a obsahovala naozaj reálne vyhodnotenie vplyvov vo vzťahu ku konkrétnemu prosxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxky v lesnom prostredí s výskytom niektorého z území európskej sústavy chránených území). Správa o hodnotení by mala byť zameraná na praktické posúdenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxde, ak sa navrhovaná činnosť nebude realizovať.
K odseku 4
V prípade neúplne spracovanej správy o hodnotení má príslušný orgán právo vrátiť správu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx v porovnaní napríklad s oznámením o zmene spočíva v tom, že pri správe o hodnotení príslušný orgán musí neúplnú správu o hodnotení vrátiť najneskôr do sixxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxého oznámenia x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnú prípadne upravenú správu o hodnotení.
K odseku 5
Povinnosť navrhovateľa doručiť správu o hodnotení zároveň písomne aj elektronicky sa oslabilx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa o EIA
§ 29, § 30, príloha č. 11
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtoré umožňuje navrhovateľovi nevypracúvať správu o hodnotení činnosti. Nesmie však ísť o samovoľné rozhodnutie navrhovateľa, že údaje uvedené v zámxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxtení činnosti nie je potrebné vypracúvať určí vždy príslušný orgán. Úkon, ktorým tak určenie vykoná je úkonom, ktorý je v znení ustanovenia označený trxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaným v správnom konaní. Ustanovenie § 64 ho nevyníma spod pôsobnosti správneho poriadku. O jeho uskutočnení a obsahu musia informovaní všetci účaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx môže mať vplyv na konečnú podobu záverečného stanoviska ako aj celého následného procesu posudzovania vplyvov. Preto musí ísť o rozhodnutia. V zákone x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xtanoviska.
K odseku 2
Určenie, že navrhovateľ nie je povinný vypracovať správu o hodnotení neznamená, že posudzovanie sa týmto momentom zastavujx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxgrafov: § 33 až 39.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 3 ods. 3 a čl. 5 ods. 1 písm. bx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxenou úplnou správou o hodnotení. Vzhľadom na dôležitosť tohto dokumentu je potrebné čo najskôr ho zaslať všetkým subjektom posudzovania, aby mali dosxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x ktorých z dôvodu veľkého počtu celkovo dotknutých obcí správa nebude zverejnená, musia mať od príslušného orgánu k dispozícii aspoň všeobecne zrozumxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxadaných vplyvoch na dotknuté územie a na zdravie obyvateľov.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 19, § 23 ods. 2, § 31, príloha č. 11
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx navrhovaná činnosť alebo zmena činnosti sa má realizovať na území obce alebo môže mať svojou činnosťou vplyv na jej územie, aj keď činnosť je umiestnená xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo zmene činnosti aj s konkrétnymi výhradami, pripomienkami alebo námetmi.
Okrem oprávnení zákon o EIA ukladá dotknutej obci pri procese posudzxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxná v celom zákone o EIA, v zásade však ide o zverejnenie vždy na úradnej tabuli obce, prípadne inými formami na území dotknutej obce obvykle používanými nx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxormácie o tom, kde je istý dokument verejne prístupný, kde a kedy si ho možno prezrieť a urobiť si z neho poznámky, odpisy, výpisy. Dotknutá obec má tiež poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxajú debaty, či by nebolo lepšie, ak by obec bola priamo účastníkom konania, s tým, že by využila všetky procesné práva, ktoré jej zákon o EIA, správny porixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnania nepochybne väčšiu silu na presadenie svojich požiadaviek.
Obec si však môže zvoliť či chce vystupovať aj v úlohe účastníka konania, pretože zxxxx x xxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx časti zákona o EIA, pričom táto obec vo vzťahu k predmetu posudzovania vplyvov nemusí byť vôbec dotknutou obcou.
V každom prípade má obec dôležité poxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxknutej obce, zabezpečujúcej okrem informovanosti o správy o hodnotení aj informácie o možnosti pripomienkovať tento dokument, zorganizovanie verexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxrmovať o tejto skutočnosti verejnosť. Zároveň je povinná zverejniť všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, týkajúce sa správy o hodnotení. Toto xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravie obyvateľov. Informovanie verejnosti o správe o hodnotení a zverejnenie zhrnutia sa môže udiať aj naraz, napríklad uverejnením týchto informxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxmenia sa s celou správou o hodnotení. Zverejnenie informácií po dobu 30 dní sa myslí neprerušovane po dobu tridsiatich, po sebe nasledujúcich kalendárxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxo dohovoru. Neprípustnosť prerušenia lehoty, počas ktorej dotknutá obec informuje verejnosť o správe o hodnotení a súvisiacich informáciách s ňou, txxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxiebehu správneho konania ako aj so zabezpečením možnosti verejnosti podávať počas celého priebehu posudzovania navrhovanej činnosti svoje pripomixxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx x xxx xripomienkovania je obec povinná uskutočniť verejné prerokovanie. Na ňom má každý zúčastnený subjekt možnosť vyjadriť svoj názor, pripomienku alebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnie zorganizovať po dohode a v spolupráci s navrhovateľom. Obec je len v polohe spoluorganizátora, ktorý však nenesie žiadne náklady, pretože podľa § 5x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi, príslušnému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutým orgánom dostatok času na prípravu spojenú s účasťou na verejnom zhromaždení. Preto ustanovenie xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstupom od jeho konania.
V zákone o EIA nie je riešená situácia, ktorá môže nastať v prípade, ak obec odmieta splnenie si svojej zákonom o EIA ustanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx peniaze - pretože, všetky náklady spojené s verejným zhromaždením platí navrhovateľ), nemožno použiť ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Ustanoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xbce určitá navrhovaná činnosť, môže obec odoprieť svoju povinnosť zorganizovania verejného zhromaždenia obyvateľov dotknutej obce k navrhovanej čxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxlo vhodné nedodržanie povinnosti dotknutej obce zorganizovať verejné zhromaždenie sankčne sprísniť, prípadne stručným ustanovením zabezpečiť, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxejného prerokovania a najmä od zaslania zápisnice z jeho priebehu sa určujú nové procesné lehoty. Tieto však v prípade zjavnej nečinnosti obce nemusia xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xusia byť všetky pripomienky uplatnené zo strany zúčastnených na verejnom prerokovaní. V zázname musia byť obsiahnuté aj tie pripomienky a názory, ktoxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxe so zásadou hospodárnosti a rýchlosti konania. Pokiaľ je pri hodnotení vplyvov jednej navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti viac dotknutých obcxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxej z dotknutých obcí, prípadne na neutrálnom mieste. O mieste a čase verejného prerokovania v takomto prípade musia byť včas a riadne, v súlade s odsekom xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxsiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
[Stanoviská a pripomienky k správe o hoxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxbjekty posudzovania vplyvov. Určujú sa pravidlá týkajúce sa pripomienok poslaných po lehote na pripomienkovanie ako aj potreby doplnenia a objasnenxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxie pripomienok k správe o hodnotení 30 kalendárnych dní. Lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po rozhodnej udalosti - čiže dňom nasledujúcim po dni doxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx teda možno použiť správny poriadok, ktorý v § 27 ods. 2 ustanovuje, že, "do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvov (dotknutý orgán, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutá obec).
Táto lehota sa však začína dňom, ktorý verejnosť nie je schopná a vedomá vždx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnenia záverečného zhrnutia identifikovať. Z uvedeného dôvodu by každá dotknutá obec mala dátum zverejnenia tohto zhrnutia označiť a uviesť medzi ostxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xiery prekonané. Umožňuje totiž len jednému subjektu z radov dotknutej verejnosti, a to konkrétne mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu ŽP, zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx činnosti, ku ktorej daná mimovládna organizácia podala podnet podľa § 19. Podľa § 33 ods. 1 sa takejto mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu Žxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxte (§ 19) zmenilo. Novela zákona o EIA - zákon č. 314/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2015 rozšíril okruh osôb oprávnených podať podnet. Kým do 31. dxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xodať podnet ktokoľvek, teda akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
Teoreticky by sa tak ustanovenie malo týkať každého, nielen mimovládnej orgxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxx x x x5 ods. 3.
K xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxlanie pripomienok k správe o hodnotení navrhovanej činnosti bude a na ktoré nebude prihliadať. Ustanovenie totiž určuje, že na po lehote zaslané pripoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx mal oboznámiť so všetkými doručenými pripomienkami a vytriediť tie, ktoré boli zaslané po lehote. Pokiaľ sa medzi pripomienkami zaslanými po lehote vxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxsť, prípadne sa navrhuje iné riešenie, je na zvážení príslušného orgánu, či bude alebo nebude naďalej na takéto alebo typovo príbuzné druhy pripomienox xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxyvom navrhovanej činnosti na zdravie ľudí, zaslané k správe o hodnotení navrhovanej činnosti môžu vykazovať niekedy veľmi odborný, úzko špecializovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxpenie a objasnenie takýchto, alebo obdobne zložitých pripomienok je často potrebné dodatočné vyjadrenie navrhovateľa, doplnenie istých informácix xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xoručených stanoviskách k správe o hodnotení, umožňuje zákon o EIA príslušnému orgánu osloviť navrhovateľa so žiadosťou o objasnenie takto náročnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutia z procesu posudzovania vplyvov - záverečného stanoviska. V praxi zrejme nie vždy jednoznačne a spoľahlivo zistiteľné, či daná pripomienka je pxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxne a zložito, rečou technického jazyka.
Možnosť požiadať navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií a objasnenie pripomienok je časovo xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdavke vyhovieť. Predpokladom vyhovenia požiadavke o doplnenie informácií, prípadne o objasnenie pripomienky k správe o hodnotení však je, že navrhoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x réžii navrhovateľa činnosti musí podliehať odbornému prevereniu. Tomuto účelu môže napomôcť proces pripomienkovania správy o hodnotení, do ktoréhx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxo odborníci z dotknutých orgánov nerobia komplexné odborné zhodnotenie správy o hodnotení, ale vyjadrujú sa k nej z hľadiska svojej pôsobnosti.
Prxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxdi a zhodnotí obsahová aj formálna správnosť správy o hodnotení a celého doterajšieho procesu posudzovania. Okrem toho spracovateľ posudku vypracujx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xsoba z daného odboru (odborov) činností, do ktorého spadá daná navrhovaná činnosť. Túto odbornú spôsobilosť zákon o EIA ustanovuje v § 61 a 62. Jednotxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxsudzovania vplyvov na ŽP. Podieľať sa na vypracovaní posudku sa v zákone o EIA umožňuje aj iným odborne spôsobilým osobám, ktoré nadobudli toto oprávnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xáplň posudku, termín na vypracovanie posudku, poskytovanie doplňujúcich informácií a vrátenie neúplného posudku na dopracovanie.
K odseku 1
Odxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxny. Vypracovať ho môže len ten, kto získal odbornú spôsobilosť na základe ustanovenia § 62 (ďalej len "posudkár"). Posudkára určuje vždy príslušný orxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxdku zúčastňovali osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní zámeru, správy o hodnotení činnosti alebo oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Nejde len x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxich typov dokumentov, vstupujúcich do procesu posudzovania, ale ani osoby ktoré posudkárovi pri vypracúvaní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxujúcej do procesu posudzovania vplyvov.
Zákon o EIA nezužuje okruh tých, ktorí sa môžu podieľať na vypracovaní posudku len na tých, ktorí získajú oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxh zákonov (v poznámke pod čiarou sú demonštratívne vymenované - ide najmä o zákony z oblasti environmentálneho práva akými je zákon o odpadoch, zákon o vxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xe najmä doterajšia dokumentácia, týkajúca sa vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP a k nej prináležiace stanoviská a pripomienky.
Záklxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxda na stanoviská z verejného prerokovania správy o hodnotení a stanovísk k nej následne doručených zo strany dotknutých orgánov, dotknutých obcí, verxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxedný postup sa javia ako najväčšia brzda samostatného, nezávislého a v konečnom dôsledku kvalitne vykonaného posudzovania vplyvov na životné prostrxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V praxi totiž dochádza veľmi často k ovplyvňovaniu posudkárov navrhovateľmi, čo niekedy môže viesť k nekvalitne vypracovaným posudkom, pričom snahxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxti paragrafových ustanovení zákona o EIA jemne nesystémová. Ide v nej o to, že pri určovaní posudkára sa má prihliadať aj na odbornú spôsobilosť získanx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx činnosť mohla zasiahnuť do cieľov programu starostlivosti o lesy.
Posudkár má aj po určení príslušným orgánom a po písomnom oboznámení s určením moxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxho orgánu, urobí tak písomnou formou a svoje odmietnutie odôvodní.
K odseku 3
Za zabezpečenie vypracovania odborného posudku je zodpovedný navrhxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xať ekonomické parametre v prípade, že posudkár odvedie so všetkou dôslednosťou a odbornou erudíciou svoju prácu, no navrhovateľ nie je s odvedenou práxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa za zákonnú úpravu vzájomného vzťahu posudkára a navrhovateľa tak, aby tieto dve osoby boli od seba maximálne oddelené počas určovania posudkára a jehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxntu doručenia vypracovaného posudku nemal žiadnu vedomosť o identite posudkára.
K odseku 4
Určuje sa lehota na vypracovanie posudku a možnosť jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa deje na základe odôvodnenej žiadosti, pričom z ustanovenia nie je zrejmé, kto môže takúto žiadosť podať. Z logiky veci vyplýva, že to môže urobiť len sáx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxoby, ktoré zistili nové skutočnosti dôležité pre vypracovanie posudku alebo kohokoľvek, kto má na predĺžení vypracovania posudku nejaký záujem.
K xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxnkou je, aby tieto informácie boli nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku. Spôsob a forma poskytnutia informácií nie sú v zákone o EIA riešené a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xáležitosti posudku sú obsahom odseku 6. Nie je tu uvedený ich taxatívny výpočet, čo vyplýva z použitia slova "najmä" v predvetí ustanovenia. Okrem nálexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xiadnom prípade tvoriť podstatu odborného posudku a hlavne by posudok mal zároveň obsahovať najmä všetky náležitosti uvedené v písmenách a) až g).
Pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnotení a posudku. Okrem kontroly úplnosti správy o hodnotení, vyhodnocuje posudkár aj všetky stanoviská doručené v rámci jej pripomienkovania, pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mala byť vyhodnotená každá pripomienka zvlášť, pričom v prípade čiastočnej akceptácie alebo neakceptácie by boli uvedené vecné dôvody čiastočnéxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxje si zrejme nielen podrobné podklady, ale aj prácu v teréne, umožňujúcu presnejšie posúdiť mieru možných vplyvov.
Aj ďalšie náležitosti posudku sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxplexnosť posudku, jeho obsahová rozsiahlosť a požiadavka na ustanovenie konkrétnych opatrení v rôznych štádiách prípravy, uskutočňovania aj ukončxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxí posudku tak majú možnosť zoznámiť s prvým návrhom záverečného rozhodnutia v konaní o vydanie záverečného stanoviska.
K odseku 8
Možnosť vrátenix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxsle odseku 6. zákon o EIA v prípade vrátenia neúplného posudku nehovorí nič o vzťahu tohto vrátenia k lehote na vypracovanie odborného posudku podľa odxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxa oznámenia o určení posudkára príslušným orgánom. Nie je úplne zrejmé, akú má posudkár lehotu na dopracovanie posudku a v akej najneskoršej lehote môžx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xosudky dopracované po lehote. Zákon o EIA totiž neobsahuje žiadny sankčný (za nedodržanie 60, prípadne 90. dňovej lehoty na doručenie úplného posudkxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posudzovania vplyvov na ŽP.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 137/2010 Z.xx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxba určená na vyhotovenie odborného posudku podľa ustanovenia § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. nielenže musí byť osobou nezaujatou, ale sa takou musí aj javixx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxi konania orgánov štátnej správy nemožno pripustiť taký výklad ustanovenia § 36 zákona č. 24/2006 Z.z., ktorý by umožnil určenie zaujatej osoby na vyprxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxh do životného prostredia) najvyšší súd poznamenáva, že odborný posudok je len jedným z podkladov na vypracovanie stanoviska. Odborný posudok je možnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Záverečné stanovisko
KOMENTÁR
Ide o jedno z kľúčových ustanovení tretej časti zákona o EIA, týkajúcej sa posudzovania navrhovanxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a jeho podmienky dodržiavané nielen počas povoľovacieho konania, ale najmä počas prípravy, realizácie, uskutočňovania činnosti alebo zmeny činnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xosudkár podľa § 36, za vypracovanie záverečného stanoviska, ako rozhodnutia vydaného v správnom konaní zodpovedá správny orgán, ktorým je v tomto príxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxnnosť relevantné. Niektoré orgány sa zapájajú do prerokovania všetkých navrhovaných činností alebo zmien činností, iné (väčšina) sa vyjadrujú z hľaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx práve na oblasti pôsobnosti týchto orgánov (napr. navrhovaná čistiareň odpadových vôd môže mať priamy vplyv na v blízkosti plánovanej výstavby hniezxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxny orgán ochrany prírody a krajiny, v tomto prípade miestne a vecne príslušný xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxvanou činnosťou alebo zmenou činnosti súhlasí alebo nie. Týmto vyjadrením dáva príslušný orgán najavo svoj súhlas s realizáciou činnosti alebo vyjadxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx najmä ústavné zásady ochrany ŽP pri príprave a vydávaní záverečného stanoviska.
V praxi však bolo doposiaľ len veľmi málo záverečných stanovísk, v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo zahraničia (Česká republika) vyplýva, že dôsledná ochrana ŽP ťahá za kratší koniec. Odmietnutých navrhovaných činností sú zanedbateľné desatiny čx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti spôsobuje (podľa mediálnych ohlasov) po spustení samotnej činnosti environmentálne problémy a zhoršenie ľudského zdravia.
Snahou príslušxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxojovanie tých záujmov investorov a navrhovateľov, ktoré smerujú k oslabeniu ochrany ŽP z ekonomických dôvodov (snaha prezentovať výsledky posudzovxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xaragrafu opakujú schému úpravy iných dokumentov vznikajúcich v rámci procesu posudzovania vplyvov a týkajú sa doručovania záverečného stanoviska, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o rozhodnutie vydané v správnom konaní, voči ktorému môžu jeho účastníci v prípade nespokojnosti s jeho obsahom alebo formálnymi nedostatkami použiť xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxatúru o preskúmanie rozhodnutia.
Z vecného hľadiska je záverečné stanovisko záverečným aktom procesu posudzovania vplyvov, záverečný akt procexx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxležité je, že záverečné stanovisko je záväzné pre následné povoľujúce konanie. Ak si navrhovaná činnosť alebo zmena činnosti vyžadujú viac následnýcx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xrávoplatnosti záverečného stanoviska vzniká navrhovateľovi právo podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo zmene xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ktorá bola odsúhlasená príslušným orgánom v záverečnom stanovisku. Ak by sa navrhovateľ odchýlil od odsúhlasenej xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Zároveň musí byť pri tejto zmene, ktorá spôsobuje odchýlku, splnená základná podmienka celého zákona o EIA - musí to byť taká zmena, ktorá podlieha povxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxa charakteristiky a konkrétneho vymedzenia navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti vo vzťahu k tomu ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý gestoxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené v prílohe č. 8 sú uvedené v tejto prílohe, čím sa pri konkrétnych navrhovaných činnostiach výrazne uľahčuje identifikácia konkrétneho rezortxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxania hodnotia aj predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti na ľudské zdravie. MZ SR, zastrešujúce problematiku HIA (z anglickéxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxšie upravuje procedúru riadenú Úradom verejného zdravotníctva, v rámci ktorej sa posudzuje potreba vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxotenie vplyvov na verejné zdravie uskutoční k navrhovaným činnostiam posudzovaným v procese EIA, závery hodnotiacej správy (výstupu z hodnotenia vpxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xehotu na vydanie záverečného stanoviska. Začiatok tejto lehoty sa neodvíja od začatia posudzovania vplyvov, ale až od konkrétnej procesnej fázy a to ox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa § 36 (napr. príslušnému orgánu ho doručila iná osoba ako navrhovateľ, lehota na doručenie odborného posudku nebola dodržaná a posudok bol navrhovatxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxaľ nezaslal príslušnému orgánu odborný posudok navrhovateľ, ale niekto iný (napr. spracovateľ posudku), je v záujme všetkých strán, aby bol navrhovaxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xak je to ešte splniteľné) zaslal príslušnému orgánu, ako to predpisuje § 36 ods. 3 a 4. Zaslanie odborného posudku po lehote zákon o EIA priamo nerieši. x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxchov alebo rastlín a osobitne chránených častí krajiny je predmetom európskych smerníc (smernica o vtákoch, smernica o biotopoch). V zásade v prípade xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxotení vplyvov na predmet ochrany. To tvorí podklad pre to, či vôbec uskutočniť tzv. veľkú - riadnu EIA.
Odborné stanovisko je vlastne výsledok tzv. "xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxepojeniu "zelenej EIA" s "normálnou EIA", upravenou v zákone o EIA, pričom toto prepojenie nie je vždy úplne najšťastnejšie. Dôvodom je rozdielnosť obxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxr. hniezdne územia), normálna EIA sa sústredí na všetky možné vplyvy navrhovanej činnosti na ŽP v dotknutom území - nezaberá teda len výseky územia alebx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenia oboch druhov posudzovania je nevyhnutné zabezpečiť túto spoluprácu aj inštitucionálne - prostredníctvom zákona.
Ak ide v procese EIA o takú čxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxjiny návrh záverečného stanoviska. Následne, po tomto kroku, je štátny orgán ochrany prírody a krajiny povinný vydať stanovisko, v ktorom označí z navxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvisko, v ktorom odsúhlasí variant odsúhlasený predtým aj orgánom ochrany prírody. S uvedeným je spojená podmienka pre navrhovateľa, ktorý je povinný xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxe negatívnych aj pozitívnych vplyvov pripravovanej činnosti nestačí k úplnosti záverečného stanoviska. Okrem zhodnotenia vplyvov na ŽP v lokalite, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnú mienku na navrhovanú činnosť. Uvedie doň teda to, či s realizáciou navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti súhlasí alebo nesúhlasí. V prípade vyjxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ktorý z ponúknutých variantov sa príslušnému orgánu javí z hľadiska tohto súhlasu ako najideálnejší a aj v záverečnom stanovisku uvedie požadovaný roxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa - výstupu z procesu EIA. Ten obsahuje, okrem základných náležitostí rozhodnutia podľa správneho poriadku aj osobitné náležitosti vzťahujúce sa naxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xpoľahlivý podklad identifikujúci predovšetkým navrhovateľa ako neopomenuteľného účastníka konania, z ktorého vôle, podnikateľského nadšenia a ixxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x opísaná navrhovaná činnosť, prípadne zmena už povolenej alebo aj realizovanej činnosti. Každému musí byť z tohto výstupu jasné, akej konkrétnej činnxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxť, prípadne akých konkrétnych činností sa musí strpieť, aby došlo k čo najmenšiemu poškodeniu prírody a ŽP vôbec. Dôležité je tiež určiť rozsah poprojexxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxi, kde sa príslušný orgán jednoznačne vyjadrí, či súhlasí alebo nesúhlasí s navrhovanou činnosťou a vyberie ním odsúhlasený variant tejto činnosti.
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxjto informácie sa ľahšie identifikujú účastníci povoľovacích konaní, týkajúcich sa navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti, ktorí si môžu ďalej v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posudzovania s uvedením jednotlivých krokov, všetky stanoviská doručené k týmto listinám a vyhodnotenie týchto stanovísk a v nich obsiahnutých pripxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxodným pomenovaním tejto siete území ako NATURA 2000. Tento názov však nepokrýval všetky chránené územia, preto bol nahradený iným výrazom, aký sa použxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxé od ostatných predpísaných náležitostí záverečného stanoviska. Malo by obsahovať jednoznačné odôvodnenie toho, prečo príslušný orgán rozhodol prxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xerejnosti a ich stanoviská. Odôvodňuje sa aj akceptácia, čiastočná akceptácia alebo neakceptácia stanovísk doručených k správe o hodnotení zo stranx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxúcich sa procesu posudzovania vplyvov, požaduje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xerejnosti) bude v najbližšej novele, či novom zákone v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP odstránená.
K odseku 7
Príslušný orgán vydané záverečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx verejnosti a dotknutej verejnosti, ktorá bola účastníkom konania sa uskutoční zverejnením záverečného stanoviska na webovej stránke príslušného oxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxu aj pri iných dokumentáciách v priebehu procesu posudzovania vplyvov, rieši zverejňovanie záverečného stanoviska dotknutou obcou pre potreby obyvxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xáverečného stanoviska nahliadnuť a robiť si z neho odpisy a poznámky. V ustanovení je síce priamo napísané, že obec ho (doručené záverečné stanovisko) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xobiť odpisy a kópie na vlastné náklady.
Vzhľadom na veľkosť úradných tabúľ obcí, čo je podľa zákona o EIA prioritné miesto na zverejnenie informácix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxe niekedy presiahnuť aj niekoľko desiatok strán.
K odseku 9
Sedemročná platnosť záverečného stanoviska odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnostx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxosti) záverečné stanovisko platí naďalej do ukončenia povoľujúceho konania (príp. série bezprostredne po sebe idúcich, prípadne paralelne prebiehxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxity vydaného záverečného stanoviska, lehoty jeho platnosti a priebehu nasledujúcich povoľujúcich konaní.
V doterajšej aplikačnej aj výkladovex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxanoviska predlžuje nastálo. Tento argument je úplne absurdný, vychádzajúci len z gramatického výkladu ustanovenia a úplne popierajúceho výklad eurxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx navrhovanej činnosti. Tieto informácie nepochybne časom zastarávajú či už vplyvom moderných technológií, celkovej zmeny prostredia v mnohých ohľaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxeto eventuality pôvodné posudzovanie nevedelo a nemohlo nijako zobrať do svojich výsledkov x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx zákonodarca pripustil istú výnimku v prípadoch, ak sa ku konci tejto lehoty začne následné povoľujúce konanie. Vtedy lehota platnosti záverečného stxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xvedený odsek, upozorňujúci používateľov zákona o EIA na možnosť súdneho preskúmania záverečného stanoviska bude zo zákona o EIA pravdepodobne vypxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxony. V tomto zákone sa navrhuje vypustenie § 37 ods. 10 ako aj § 29 ods. 17. Bližšie k problematike pozri komentár k § 29 ods. 17.
Súvisiace ustanovenia xxxxxx x xxx
x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 3 ods. 3, č. 5 ods. 2 a čl. 6 smernice EIA
[Zabezpxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvrhovateľ podať žiadosť o vydanie povolenia umožňujúceho realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu činnosti, ktoré podliehali posúdeniu. Pri predxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmienok a odporúčaní v ňom uvedených. Takéto zásadné zmeny v projektovej dokumentácii by museli vždy viesť k úplne novému posudzovaniu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Aspoň nie takým spôsobom, ako to o nej navrhovateľ tvrdil v dokumentácii pred začiatkom posudzovania. V opačnom prípade by si totiž nedovolil predložix xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxia boli rešpektované len do určitej miery, práve s poukazom na zmeny, ktoré medzičasom nastali v projektovej dokumentácii. Ospravedlnením bolo, že od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe atď.
Neexistoval však - do 1. januára 2015 efektívny mechanizmus ako docieliť presadenie tých podmienok, opatrení a odporúčaní zo záverečného stxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaniach prešli environmentálnym posúdením z toho hľadiska, či v ich prípade treba vykonať dodatočné posudzovanie vplyvov alebo nie.
Celé znenie § 3xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx a neukončených následných povoľovacích konaní.
V odseku 1 sa vyslovuje zásadná veta, z ktorej je jednoznačné a nespochybniteľné, že navrhovateľ jx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xonania s dokumentáciou, ktorú predkladá ohľadom navrhovanej činnosti, ktorá bola predmetom posúdenia na orgán rozhodujúci o povolení k navrhovanej xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxoduje o povolení činnosti alebo zmeny je veľmi dôležité zabezpečiť informovanosť verejnosti. Nielen z hľadiska procesného postavenia dotknutej verxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv ale z hľadiska práva verejnosti na informácie o konaniach týkajúcich sa ŽP všeobecne.
Každý z povoľujúcich orgánov, rozhodujúcich o povolení podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xovinný zverejniť vymenovanú sumu informácií v písmenách, uvedenú v písmenách a) až f). Vo výsledku ide o akýsi environmentálny sumár informácií o vydaxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxním vydaného povolenia. Najčastejšie ide o vydané územné povolenie, stavené povolenie a kolaudačné povolenie. Napriek tomu, že v slede za sebou vydávxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxrhovanú činnosť, v zmysle definície pojmu "povolenie" sa za povolenie považuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhto odseku.
Okrem písmena a) sa všetky nasledujúce informácie zverejňujú v čase po vydaní povolenia, v dobe, kedy povolenie nadobudlo právoplatnoxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxť alebo zmenu činnosti povolenie bez existencie vydaného záverečného stanoviska alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Pokiaľ by správny orxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxona o EIA, išlo by o nezákonné rozhodnutie.
K odseku 4
Vydaním záverečného stanoviska alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania, že danú činnosť nxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxavenie dotknutého orgánu v následných povoľujúcich konaniach.
V postavení dotknutého orgánu vydáva príslušný orgán v povoľujúcich konaniach záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu) k inému konaniu, vedeného odlišným správnym orgánom. Príslušný orgán je vo vzťahu k predmetu povoľujúceho konania nejakým spôsobom dotknutý z hľaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxa práve v konaniach podľa stavebného zákona. Záujmy jednotlivých dotknutých orgánov by mali byť vo vzťahu k predmetu konania - navrhovanej činnosti - vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, či podmienky a opatrenia uložené predchádzajúcim rozhodnutím (tu záverečným stanoviskom alebo rozhodnutím zo zisťovacieho konania) boli premietxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xa začatie konania v súlade so zákonom o EIA a s rozhodnutiami samotnými.
Navrhovaná činnosť povoľovaná v konaniach podľa stavebného zákona vyžadxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxu z týchto konaní. Každé z uvedených konaní totiž môže riešiť aj osobitné environmentálne záležitosti, ktoré nemusia byť predmetom iného v sérii týchtx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo zmene činnosti a so zákonom o EIA. Ak zistí nesúlad, upozorní naň priamo v záväznom stanovisku. V ňxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxom o EIA, rozhodnutiami vydanými podľa zákona o EIA, vzťahujúcimi sa ku konkrétnej činnosti, ktorá je predmetom povoľovacieho konania ako aj so všetkýxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx začatie povoľovacieho konania pred právoplatnosťou záverečného stanoviska) alebo porušenia podmienok ustanovených v záverečnom stanovisku (napxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxta vystavať tzv. zelený koridor v prípade líniových stavieb). Nesúlad sa môže týkať aj rozhodnutia - záverečného stanoviska - ak sa žiada v návrhu na začxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxĺňa kritériá zmeny navrhovanej činnosti v záväznom stanovisku upozorní príslušný orgán navrhovateľa na povinnosť podať k tejto zmene zámer podľa § 29 xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu.
Ustanovenie je do istej miery nepriamou novelizáciou osobitných predpisov (najmä tých, ktoré nemajú takúto povinnosť v sebe obsiahnxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxerpávajúco obsah rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti. Nie vo všetkých osobitných predpisoch je však zahrnutá v týchto ustanoveniach o obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxcom konaní a o záverečnom stanovisku.
Uvedeným ustanovením sa zabezpečuje pre pomerne široký možný okruh rozhodnutí vydaných v následnom povoľovxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxernice EIA ako aj z iných medzinárodných dokumentov (napr. Aarhuský dohovor - právo na informácie o konaniach týkajúcich sa ŽP, právo účasti na konanxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrnica EIA pripisuje pomerne veľký význam. Je nepochybné, že ide nielen o technické rozhodnutie, zabezpečujúci súlad navrhovanej xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xa posúdeniu povoľovanej činnosti. Táto časť by sa mala opierať o vydané rozhodnutia vydané na základe zákona o EIA.
K odseku 7
Povoľujúci orgán prerxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x EIA, záverečným stanoviskom alebo rozhodnutím zo zisťovacieho konania a ich podmienkami. Povoľujúci orgán povoľovacie konanie preruší uznesením, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí konania zistený nesúlad neodstráni, povoľujúci orgán je povinný začaté povoľovacie konanie zastaviť.
K odseku 8
orgán zastaví konanie vždy vtexxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxalizáciou navrhovanej činnosti v danom území alebo nebolo odsúhlasené využívanie územia.
Povoľujúci orgán môže konanie zastaviť aj v čase pred doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx aj iniciatívne zaslať príslušnému orgánu návrh na začatie povoľovacieho konania. Účelom takéhoto zaslania je vydanie záväzného stanoviska príslušxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxe o tie prípady, kedy k návrhu na začatie povoľovacieho konania neboli zo strany navrhovateľa predložené žiadne relevantné výstupy z procesu posudzovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxvrhu sám odôvodnene domnieva, že navrhovaná činnosť mala byť predmetom niektorého/ niektorých z konaní podľa zákona o EIA. Zároveň nejde len o pocit poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ak bol podaný návrh na začatie povoľujúceho konania a týkala sa činnosti uvedenej v prílohe č. 8, no k návrhu neboli predložené žiadne rozhodnutia z výslxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa povoľujúci orgán. Povoľujúci orgán na základe záväzného stanoviska o nesúlade konanie zastaví.
V danom prípade pôjde o dôvod zastavenia konania xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtné je vedené podľa ďalšieho, iného predpisu.
K odsekom 10 a 11
Veľkým investičným a technickým problémom sú stavby, ktoré sa dotýkajú alebo pravdexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxblém asi najvypuklejšie prejavuje pri stavbe diaľnice D1 naplánovanej z Košíc do Bratislavy, pri úseku Turany - Hubová. Ochranári upozorňovali na chrxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxby diaľnice odporučilo takzvaný tunelový variant, oproti neskôr presadzovanému povrchovému variantu tohto diaľničného úseku. Pôvodná EIA bola všax xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxtrebe prioritne chrániť ohrozené územia, ktorým osobitné predpisy z ochrany a prírody priznávajú osobitnú ochranu, čím sa zaraďujú do celoeurópskej xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxdepodobne významný vplyv na územie sústavy chránených území a teda aj na akúkoľvek jeho súčasť. Tento vplyv môže mať úplne samostatne - ako samostatný txxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxostného významného vplyvu (čo je pomerne náročné, niekedy ťažšie overiteľné) môže príslušný orgán takúto navrhovanú činnosť povoliť len pri splnení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxia v čase pred začatím povoľovacieho konania,
b)
jedným z výsledkov posudzovania vplyvov bude aj preukázanie skutočnosti, že navrhovaná činnosť xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia); ciele ochrany územia sú rôzne v závislosti od tohto o aký konkrétny typ chráneného územia, patriaceho do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo činnosti na územie sústavy chránených území (neplatí teda podmienka uvedená v písmene b). Štátny orgán ochrany prírody a krajiny však vydá v priebehu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxej činnosti, ktorý má zo všetkých posudzovaných variantov činnosti najmenší pravdepodobne nepriaznivý vplyv na ŽP. Tento variant je následne odsúhlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxe pred vydaním povolenia spoľahlivo preukázať príslušnému orgánu ako aj povoľujúcemu orgánu splnenie všetkých opatrení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxoch zákon o ochrane prírody, ktorý pre povolenie takejto navrhovanej činnosti vyžaduje aj iné podmienky. Tieto podmienky sú zhodné s podmienkami zhusxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxrme predložených variantov k navrhovanej činnosti), ale tieto alternatívy sú potencionálne ešte škodlivejšie k sústave chránených území,
b)
idx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxečí ochrana vzájomného prepojenia navzájom súvisiacich druhov a ostatných komponentov chráneného územia (zákon o ochrane prírody v tomto zmysle poxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. 6 a odseky 9 až 11 zákona o ochrane prírody,
d)
ak sa navyše na chránenom území vyskytujú prioritné druhy alebo prioritné biotopy môže sa navrhovanx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxbo zásadne významných priaznivých dôsledkov navrhovanej činnosti na ŽP alebo iných naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, no v tomto prípadx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody,
e)
o skutočnosti, či v prípade navrhovanej činnosti ide o vec vyššieho verejného záujmu, rozxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti o tomto schvaľovaní upravuje § 28 ods. 8 zákona o ochrane prírody.
Ak navrhovateľ nesplní všetky ustanovené podmienky v prípade zásahu do územxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxľujúcemu orgánu prináleží v prípade rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti ďalšia povinnosť. Je ňou povinnosť doručovaciax xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxrtného orgánu. Ich vedomosť o spôsobe ukončenia povolenia a doručenie výsledku povoľovania (final decision) je veľmi dôležitá nielen z hľadiska xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o skončení procesu, ktorý sa posudzoval v čase, kedy boli ešte možnosti realizácie navrhovanej činnosti otvorené.
Súvisiace ustanovenia zákona o xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xrávne predpisy
Čl. 1 ods. 2, čl. 8, čl. 9 smernice EIA
Čl. 4 ods. 2 a 4 smernice o vtákoch
Realizácia navrhovanex xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fáza. Zatiaľ čo posudzovanie vplyvov sa odohráva v čase pred realizáciou činnosti, až samotné uskutočňovanie (realizácia) pôvodne navrhnutých činnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxšeniu jednotlivých zložiek ŽP, alebo aspoň k ich dramatickému nezhoršovaniu.
K opatreniam zabezpečujúcim vyhodnocovanie realizačnej fázy projxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxrne presne popisuje.
Cieľom je zistiť, či skutočné vplyvy realizovanej činnosti nie sú nepriaznivejšie ako uviedla správa o hodnotení navrhovanex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti so skutočne (presne, exaktne) zistenými alebo nameranými vplyvmi. Zároveň je pre toto zosúladenie vykonať potrebné opatrenia zabezpečujúxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxosť bola následne postupne realizovaná, je zabezpečovať súlad realizovania činnosti so zákonom o EIA, ako aj s rozhodnutiami vydanými na jeho základex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxtor činnosti musí podmienky uvedené v týchto rozhodnutiach (záverečné stanovisko, rozhodnutie zo zisťovacieho konania) dodržiavať po celý čas prípxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť vykonávať poprojektovú analýzu. Neurčuje však jej konkrétnu podobu, napríklad vo forme osobitnej prílohy s ustanovením požadovaných formálnych nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xsobitné ustanovenia, podrobne opisujúce, akým spôsobom sa má pristupovať k meraniam realizovanej činnosti alebo činnosti v prevádzke. Nemá teda zmyxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnia, požadované inými predpismi, z iných oblastí ŽP.
V rámci poprojektovej analýzy by sa mali vyhodnocovať aj všetky uložené požiadavky, uložené axx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxje navrhovanú činnosť, pretože nie všetky požiadavky ustanovené rozhodnutiami musia byť nutne verifikovateľné na základe nariadenej kontroly podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xnapr. stavebný úrad) alebo osobitné orgány dozoru (napr. SIŽP). Zákon o EIA dáva v tomto smere realizátorovi činnosti pomerne voľnú ruku v tom, ako sa vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x x xxx
x xxxxxx x
Keďže potrebný rozsah sledovania a porovnávania skutočných vplyvov s predpokladanými vplyvmi určuje až povoľujúci orgán, je zrejmé, že dozor nad slexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, že požiadavky na frekvenciu a rozsah poprojektovej analýzy je určený až v podmienkach samotného povolenia, vydaného na základe osobitného predpisux
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrenia na zosúladenie skutočných vplyvov s predpokladanými vplyvmi, uvedenými v správe o hodnotení. Zákon o EIA neuvádza konkrétnejšie procesné praxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx než tie, ktoré predpokladá správa o hodnotení navrhovanej činnosti. V danom prípade môže k zosúladeniu skutočných a predpokladaných vplyvov dôjsť aj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 3 ods. 1 smernice EIA
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE Hxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xosudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice (ďalej len "cezhraničné posudzovanie"). Ide o tie prípady, kedy navrhovaná činnosť alebo strategxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtných druhoch činností, môžu mať tieto vplyv aj na územie štátov, s ktorými SR bezprostredne nesusedí.
Obsahom štvrtej časti zákona o EIA sú aj tie pxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx ŽP SR a/alebo aj na zdravotný stav jej obyvateľov. Všetky tieto prípady pre strategické dokumenty ako aj pre navrhované činnosti rieši spoločne štvrtá xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v prípade, ak navrhovaná činnosť môže mať závažný vplyv na ŽP iného členského štátu únie.
Požiadavka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx štátne hranice prijatého v roku 1991 vo fínskom meste Espoo. Signatárom tohto dohovoru sa stala ČSFR a v rámci nástupníctva v medzinárodnoprávnej zmluxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh činností spadajú do cezhraničného posudzovania. Ide jednak o tie dokumenty a činnosti, ktoré sa pripravujú na území SR, ale aj o tie, ktoré sa pripravuxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxnosti pripravované na území SR) alebo ide o možný závažný vplyv, ktorý môžu mať dokumenty a činnosti pripravované na území iného štátu na ŽP, týkajúce sa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxi ide najmä o činnosti, ktoré môžu spôsobiť najmä zhoršenie stavu jednotlivých zložiek ŽP.
Ďalšou skupinou cezhranične posudzovaných strategickxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x vykonanie cezhraničného posúdenia ich vplyvov na ŽP a ľudské zdravie.
Poslednou skupinou cezhranične posudzovaných strategických dokumentov a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx požiada o vykonanie cezhraničného posúdenia ich vplyvov na ŽP a ľudské zdravie. Ide teda o prípady podľa písmen a) a b), pričom cezhraničné posudzovanix xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xčinkami týchto navrhovaných plánov a činností dotknutý.
Napriek uzavretej, explicitne vymenovanej skupine cezhranične posudzovaných dokumenxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxe, ktoré síce nie sú v písmenách uvedené, no môžu mať značne nepriaznivý vplyv na ŽP presahujúci štátne hranice a zároveň sa na tejto skutočnosti štáty doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdpovedného za konanie a prerokovávanie záležitostí súvisiacich s cezhraničným posudzovaním vplyvov. Pre posudzovania vplyvov presahujúcich štátxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxú výkonnú kompetenciu.
K odseku 3
V praxi môže často nastať situácia, že vecne príslušným na konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxstnanci OÚ, konajúci vo veci posudzovania vplyvov na ŽP, dozvedia, že ide o taký návrh strategického dokumentu alebo o takú navrhovanú činnosť, ktorá bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxz zbytočného odkladu postúpiť MŽP SR na vybavenie.
Zákon o EIA neupravuje situáciu, kedy môžu na OÚ zistiť neskôr ako v štádiu preverovania oznámenxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtenia sa celý spisový obal, týkajúci sa doterajšieho posudzovania pripravovaného strategického dokumentu alebo činnosti postúpi aj MŽP SR na priame xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx x xx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné dohovory
[Postup pri poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx jeho ustanovenia, tak ako aj ustanovenia § 40 platia pre všetky typy cezhraničného posudzovania. Obsahovo sa určuje, ktoré ustanovenia zákona o EIA, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxé strategické dokumenty a navrhované činnosti, ako tie, ktoré sú uvedené v § 40 ods. 1.
K xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxategických dokumentov a navrhovaných činností, uvedených v druhej a tretej časti zákona o EIA. Ak sa ale v § 42 až 52 ustanovuje niečo iné ako je uvedené v xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxničné posudzovanie vplyvov.
Prednosť pred ustanoveniami zákona o EIA, akejkoľvek jeho časti majú ustanovenia medzinárodnej dohody, ku ktorej SR xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxdnosť ustanovenia medzinárodnej zmluvy pred zákonom o EIA.
V prípade SR je medzinárodnou dohodou, upravujúcou pravidlá Espoo dohovor. Snahou zákxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvidiel cezhraničného posudzovania, rešpektujúcich požiadavky dohovoru. Z týchto dôvodov nedošlo dosiaľ k využitiu ustanoveniu prednosti medzináxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxania nie je ohraničený vymenovaním tých strategických dokumentov a navrhovaných činností, ktoré sú uvedené v § 40 ods. 1. Môže ísť aj o úplne iné navrhovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxá činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti" uvedené v § 3 písm. d) a f),
b)
ich predpokladané vplyvy presahujú štátne hranice SR, a to ako smerom zvnxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, že môžu mať značne nepriaznivý vplyv - cezhranične sa teda neposudzujú nepatrné vplyvy, prípadne vplyvy, ktoré majú výlučne priaznivý vplyv na ŽP inéxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xavzájom na vedomie, že súhlasia s posudzovaním aj takého dokumentu alebo činnosti, ktorý nemusí byť obsiahnutý v základnej množine vymedzených typov xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, ak sú signatárom Espoo dohovoru, využiť jeho ustanovenia o urovnávaní sporov, obsiahnuté v čl. 15 Espoo dohovoru. Na jeho základe sa majú strany pokúsxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxatok VII k Espoo dohovoru) alebo postúpenie, eventuálne predloženie sporu medzinárodnému súdu.
K odseku 3
Jedným z kľúčových kritérií cezhraničxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxiaznivý vplyv musí presahovať štátne hranice. Zákon o EIA pre určenie tohto aspektu navrhovaných činností a dokumentov ustanovuje aj isté kritériovx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xrvým z kritérií je rozsah - všeobecne pôjde najmä o také činnosti, ktoré sú vo vzťahu k tomu istému typu činnosti značne rozsiahle. Toto kritérium je veľmx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je umiestnená v blízkosti štátnej hranice s predpokladaným únikom znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo povrchových vôd iného štátu a môže teda exisxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, pričom dôležité je zisťovanie, či sa nenavrhuje v blízkosti osobitne chránených častí krajiny alebo priamo v týchto územiach alebo ich ochrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxbne. Umiestnenie v podobných miestach by mohlo narušiť ciele ochrany územia - ak ide o chránené územia s cieľom zachovať istý rastlinný alebo živočíšny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxter prostredia (kultúrne a historické pamiatky).
Tretie z kritérií sa venuje priamo vplyvom, pričom sa sústredí na komplexnosť vplyvov (je ich viaxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na vzácne druhy živočíchov a rastlín) a na vplyv znemožňujúci ďalšie funkčné využitie územia, na ktorom sa predpokladá realizácia navrhovanej činnosxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ide o pomerne všeobecne definované kritériové rámce, no pri ich dôslednom využití opísaných v prílohe 14 je možné pre jednotlivé navrhované činnosti a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxačne nepriaznivý vplyv, prekračujúci štátne hranice.
K odseku 4
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxovania vplyvov uzatvárať dvojstranné (bilaterálne) zmluvy.
Pre SR to v praxi znamená snahu uzavrieť na medzivládnej úrovni sériu dvojstranných dxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xR a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice. Uzatvorená bola 14. októbra 2004 a účinnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxo dohody (241/2006 Z.z.). V dohode sa konkretizujú pravidlá cezhraničného posudzovania medzi Rakúskom a SR s prihliadnutím na jazykové, procesné a prxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxobných dvojstranných dohôd prispieva k bezproblémovejšiemu cezhraničnému posudzovaniu a k jednoznačnejšie určeným pravidlám tohto procesu.
Sx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxda s Poľskou republikou, ktorá je vo fáze dokončovania záverečných úprav.
Rokovania o obdobných dohodách prebiehajú aj s Ukrajinskou republikou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxavu vo vnútroštátnej aj medzinárodnej legislatíve.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 40, § 42, § 52, príloha č. 14
Súvisiace európske právxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcicx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxona o EIA obsahovali všeobecnú úpravu pre jednotlivé druhy cezhraničného posudzovania. Komentované ustanovenie - § 42 obsahuje dnes už konkrétnu úxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxujú sa informačné povinnosti a oprávnenia strany pôvodu ako aj dotknutej strany. Povinnosti SR, ako strany pôvodu, spočívajú najmä so zabezpečením včxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxetky v zákone o EIA deklarované procesné práva strany pôvodu v priebehu posudzovania. Práva dotknutej strany zodpovedajú povinnostiam strany pôvodxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxomných konzultácií a informovanie o výslednej podobe strategického dokumentu.
K odseku 1
Ak MŽP SR identifikuje v priebehu posudzovania vplyvov xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnutú stranu o týchto vplyvoch. MŽP SR pritom môže takúto informáciu získať priamo na základe ním vedeného posudzovania alebo môže prvotné indície o takxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xtrany MŽP SR poskytnúť dotknutej strane v čo najkratšom intervale, vzhľadom na prebiehajúci proces v SR a súčasne reálny fakt istého časové zdržania spxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnutej strany malo odohrať v čase pred prijatím (schválením) dokumentu v SR, teda v čase kedy ešte existujú možnosti podieľať sa na posudzovaní vplyvov ax xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx dostatočne vyčerpávajúcich faktov o dokumente samotnom, prebiehajúcom procese jeho posudzovania a najmä jeho možných vplyvoch na životné prostredxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, či sa má dotknutá strana posudzovania zúčastniť a dostatočné zabezpečenie lehoty na pripomienkovanie strategického dokumentu dotknutou stranou a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxíva v legislatíve pomerne neobvyklé slovné spojenie "okrem iného" vzťahujúce sa k obsahu informácie. Z takto formulovaného predvetia sa môže javiť, žx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx o kľúčové informácie v súvislosti s dokumentom a informácia samotná tak okrem týchto najdôležitejších informácií môže obsahovať aj iné, v zákone o EIA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxumiteľnejšiemu pochopeniu obsahu informácie, uľahčujúce dotknutej strane proces zvažovania, či sa na konkrétnom cezhraničnom posudzovaní zúčastxx xxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxoré by mohli následný proces posudzovania vplyvov neprimerane predĺžiť.
K odseku 3
V prípade prejavenia záujmu dotknutej strany zúčastniť sa posxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxať negatívne vplyvy strategického dokumentu. Pokiaľ má dotknutá strana tieto informácie k dispozícii a je si vedomá tejto svojej úlohy vo vzťahu k SR, mxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxategického dokumentu a ponúkne strane pôvodu priestor na vzájomné konzultácie. Konzultácie sú odborné vzájomné stretnutia (reálne ako aj virtuálne x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtujú potrebné vysvetlenia, dokumenty a ďalšie fakty súvisiace s priebehom a predmetom posudzovania. Konzultácie môžu prebiehať aj za účasti verejnoxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrejné prerokovanie sa uskutočňuje na území SR. Dotknutá strana musí byť preto o mieste a termíne jeho konania informovaná v dostatočnom časovom predstxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotknutej strany. Táto informácia nadväzuje na informačné povinnosti dotknutej strany (iného štátu ako SR) vo vzťahu k vlastným občanom a ostatnej vexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxteľstvo.
K odseku 5
Konzultácie sú veľmi dôležitou súčasťou cezhraničného posudzovania, na ktorých môže dôjsť k objasneniu mnohých záležitostíx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx MŽP SR musí ponúknuť jednak primeraný časový priestor ich uskutočňovania (konzultácie e-mailovou poštou sa môžu odohrávať aj počas celého priebehu pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxhový rámec konzultácií tak, aby mali obe strany dostatočný čas na prípravu pred ich konaním.
Zákon o EIA neurčuje, že sa tieto konzultácie xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxo v strane pôvodu pokiaľ je to obojstranne výhodné. Súčasťou konzultačného tímu by mali byť na slovenskej strane okrem zástupcov MŽP SR aj zástupcovia oxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdborného a procesného zázemia zo strany pôvodu - v tomto prípade SR.
K odseku 6
Premietnutie všetkých pripomienok, stanovísk a záverov z konzultácxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxobnú požiadavku (aj keď len vo vzťahu k navrhovaným činnostiam) predpokladá aj Espoo dohovor v čl. 6 ods. 1, kde sa požaduje od strany pôvodu náležité prxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxm zmysle výrazy mäkké, neumožňujúce v každom prípade dostatočnú garanciu zabezpečenia riadneho naloženia s pripomienkami, čo sa týka náležitého vysxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xiečoho".
Právny výklad uvedených výrazov sa však v tomto prípade líši od gramatického výkladu. V kontexte cieľa a účelu zákona o EIA ako aj smernice xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanou vyhodnotiť, pri neakceptovaných pripomienkach uviesť náležité odborné a vecné zdôvodnenie ich neakceptovania a podať v rámci strategického doxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxeľom právnej úpravy v oblasti posudzovania vplyvov nie je totiž hľadať medzery v systéme na obídenie procesných postupov, vyžadujúcich si náležité odxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxné vyhodnotenie všetkých doručených námietok či stanovísk ako aj následné poskytnutie o tomto kvalifikovanom vysporiadaní sa s nimi a miere ich akcepxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxutej strane (v procese cezhraničného posudzovania môže byť vo vzťahu k jednému a tomu istému dokumentu dotknutých i niekoľko štátov) záverečné stanovxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxkladaných vplyvov ako aj mieru zohľadnenia pripomienok uplatnených v priebehu posudzovania dotknutou stranou.
Zákon o EIA stanovuje pre zaslanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale závery posudzovania sú uvedené priamo v návrhu strategického dokumentu predkladaného na schválenie, v podobe doložky vplyvov tohto dokumentu nx xxx
xx xxxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxk preto, že v týchto prípadoch funkciu záverečného stanoviska má práve doložka vplyvov na životné prostredie. Povinnosť strany pôvodu zaslať dotknutxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxentu s celoštátnym dosahom, postačí pre jej zaslanie dotknutej strane, ak jej ju MŽP SR doručí vo forme celého schváleného strategického dokumentu. Doxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx
xehota na zaslanie záverečného stanoviska sa preto v prípade strategického dokumentu s celoštátnym dosahom začne počítať až odo dňa schválenia stratexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné dohovory
Posudzovanie vplyvov strategickýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvuje v zahraničí. Stranou pôvodu je v tomto prípade cudzí štát a dotknutou stranou SR. Jeho postavenie v pozícii dotknutej strany právne súvisí najmä s pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdu, či sa posudzovania zúčastní alebo nie.
V prípade kladnej odpovede má SR ako dotknutá strana informačné povinnosti vo vzťahu k možným subjektom pxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xiež informuje o možnosti podávať pripomienky, sústreďuje doručené stanoviská a pripomienky k strategickému dokumentu, zverejňuje výsledok posudzxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxa oznámenia cudzieho štátu, v ktorom informuje o pripravovanom strategickom dokumente, je povinnosť SR, ako dotknutej strany, odpovedať či sa posudzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xo zákon o EIA predpokladá v prípade, ak je stranou pôvodu SR. Lehota na poskytnutie odpovede je povinnou súčasťou oznámenia. Ustanovuje sa to v § 42 ods. x xxxxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatívnym vplyvom pripravovaného strategického dokumentu, SR poskytne informácie súvisiace s požiadavkou, ktoré má o stave dotknutého ŽP v danej oblaxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxde, ak existujúce informácie nie sú na dostatočne podrobnej úrovni a nie sú k dispozícii údaje napríklad z rôznych meraní úrovne emisií, znečistenia vôx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxuhej strane by mohla viesť k neúmernému predĺženiu celého procesu cezhraničného posudzovania, čo nemusí byť v záujme strany pôvodu, limitovanej častx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx systémových pravidiel, kde sú najdôležitejšie konkrétne termínované úlohy a ich splnenie v zadanej lehote, plnohodnotne ochrániť ŽP takým spôsobomx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxlneho stavu životného prostredia.
K odseku 3
Zabezpečuje sa informovanie o obsahu návrhu pripravovaného strategického dokumentu a o správe o hodxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxutým orgánom. Je zrejmé, že pre zabezpečenie riadneho zapojenia sa uvedených inštitúcií a verejnosti do posudzovania by mali byť všetky zverejnené inxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxovanie doručenej dokumentácie.
Zákon o EIA v tomto smere nepožaduje zverejnenie adresy na doručenie pripomienok, je však zrejmé, že zverejnenie xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxu posudzovaniu, ktoré je samo osebe časovo pomerne náročnou záležitosťou.
K odseku 4
V ustanovení o zaslaní doručených stanovísk strane pôvodu nix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsudzovania a všetky jeho formy uvedená v § 40 ods. 2. Ide o všeobecné ustanovenie, vzťahujúce sa na celú štvrtú časť zákona o EIA (§ 40 až 52). Kompetenčne xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa vplyvov na ŽP.
K odseku 5
Konzultácie nie sú povinnou súčasťou cezhraničného posudzovania, no uskutočnia sa vždy, ak dotknutá strana prejaví záuxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxnka ich zúčastnenia sa na konzultáciách je vyjadrená slovami "ak je to potrebné".
Takouto potrebou môže byť z hľadiska subjektov zúčastňujúcich sa xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxn štátnej vodnej správy, pokiaľ návrh strategického dokumentu predpokladá výstavbu vodného diela, ktoré môže mať vplyv na úroveň hladiny povrchovýcx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxu samosprávnych orgánov za obyvateľov žijúcich na nimi spravovanom území obce alebo samosprávneho kraja. Pokiaľ by sa napríklad predpokladal významxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxieť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutej obce alebo samosprávneho kraja, odôvodňovalo by to potrebu zástupcov samosprávnych orgánov xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Záleží vždy na posúdení konkrétneho prípadu posudzovania zo strany daného orgánu.
K odseku 6
MŽP SR sa ukladá povinnosť informovať všetkých, ktorx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxečuje jednak prostredníctvom všeobecného zverejnenia pre neurčitý okruh subjektov na svojej webovej stránke ako aj priamym rozposlaním informácií x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxokovaní je, aby strana pôvodu zaslala slovenskej strane informácie o mieste a čase konania verejného prerokovania na území strany pôvodu.
K odseku 7
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxntu a záverečného stanoviska z procesu posudzovania k tomuto dokumentu.
Tento krát je MŽP SR povinné uvedené dokumenty zverejniť na svojej webovej xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x EIA
Súvisiace európske právne predpisy
Súvisiace medzinárodné dohovory
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xvedené typy cezhraničného posudzovania, procesne upravené v § 42 a 43 sa vzťahovali k posudzovaniu strategických dokumentov, či už pripravovaných xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxh posudzovanie má v praxi zásadnejší význam ako posudzovanie strategických dokumentov. Dôvodom je to, že vplyvy z navrhovaných činností sú presnejšix xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxného v strategickom dokumente, sa v procese posudzovania vplyvov konkrétnej navrhovanej činnosti subjekty posudzovania dostávajú ku konkrétnym inxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xmisných informácií o použitej technológii ako aj informácie o nevyhnutných úpravách, vzťahujúcich sa k územiu a nevyhnutným pre navrhovanú činnosť (xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xokalizácii navrhovanej činnosti majú v porovnaní s informáciami uvedenými v strategickom dokumente oveľa konkrétnejšie rozmery.
Vzhľadom xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnej úpravy posudzovania navrhovaných činností v zákone o EIA, ktorý je upravený podrobnejšie a rozsiahlejšie v porovnaní s úpravou posudzovania straxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x budúcnosti realizáciu nejakej navrhovanej činnosti, ktorá by mala byť predmetom posudzovania vplyvov. Až následne, po schválení tohto dokumentu, sx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v súlade s uvedeným časovým sledom posudzovania zaradil do druhej časti zákona o EIA úpravu posudzovania strategických dokumentov a do tretej časti zxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhej a tretej časti zákona o EIA. § 42 a 43 sa venujú cezhraničnému posudzovaniu strategických dokumentov, týmto ustanovením sa začína úprava cezhranxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtočniť a vykonávať na území SR. Na rozdiel od obdobnej úpravy, týkajúcej sa strategických dokumentov pripravovaných v SR, obsiahnutej v jedinom paragxxxx xx xx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx
K odseku 1
MŽP SR je povinné informovať dotknutú stranu o navrhovanej činnosti, ktorá je spôsobilá byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovanex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxná činnosť alebo jej zmena môže byť predmetom cezhraničného posudzovania. Najčastejšie sa takúto informáciu MŽP SR dozvie po preskúmaní zámeru doručxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xavrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa odseku 1 má týmto ustanovením zákona o EIA vymedzený svoj minimálny rozsah. Okrem údajov o povahe samotnej nxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxanovisko z procesu EIA ani o rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ale o povolenie vyžadované pre danú činnosť osobitnými predpismi. Ak na navrhovanú čxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxebného xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Na doručenie odpovede sa stanoví lehota. Táto lehota má byť primeraná povahe navrhovanej činnosti, pričom sa berie do úvahy procesná náročnosť konaní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxta by však rovnako mala byť primeraná pre dostatočné posúdenie dotknutej strany, počas ktorého sa odborným posúdením zaslaných podkladov táto rozhodxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xíce neupravuje, malo by byť však pri stanovovaní lehoty na odpoveď brané do úvahy za účelom zachovania vzájomného rešpektu a úcty v medzištátnych vzťahxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace medzinárodné dohovory
Postup pri vyjadrení záujmu dotknutej strany
KOMENTÁR
Uvádza sa smerovanie ďalšieho prxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxde však účastníci procesu posudzovania nesmú opomenúť všeobecné ustanovenie § 41 ods. 1, podľa ktorého sa primerane postupuje podľa ustanovení tretex xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona o EIA
Tretia časť, § 41 ods. 1, § 46 až 50
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o navrhovanej činnosti dotknutej strane
KOMENTÁR
Ustanovenie priamo nadväzuje na § 45 a upravuje postup MŽP SR v prípade, že dotknutá strana prejxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnotení činnosti v rovnakom rozsahu ako ostatné (vnútrozemské) subjekty posudzovania. Informačné povinnosti MŽP SR sa vzťahujú aj na poskytovanix xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xa podávanie pripomienok k zámeru. Lehota totiž musí byť zo slovenskej strany ustanovená tak, aby sa pri určovaní rozsahu hodnotenia dali zohľadniť prixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxej strane nie je úplne zrejmé, ako často sa tieto informácie majú dotknutej strane poskytovať. Je však zrejmé, že sa poskytnú na úvod informácie týkajúcx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xodľa úpravy v tretej časti zákona o EIA (informácie o správe o hodnotení, odbornom posudku a príprave záverečného stanoviska).
MŽP SR okrem informxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti na územie dotknutej strany.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Tretia časť zákona, § 22, § 30, § 31, § 44
Súvisiace európske právne predpixx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xodnotení činnosti, vypracovaná pre navrhovanú činnosť alebo zmenu, ktorá je predmetom cezhraničného posudzovania nie je úplne totožná so správou o hxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxem štandardného rozsahu správy o hodnotení, uvedeného v prílohe č. 11 aj informácie uvedené v prílohe č. 15.
Niektoré z údajov potrebných pre vypracxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvala aj samostatnú časť, spracovanú podľa prílohy č. 15. Jej obsah je zameraný na identifikáciu a popis možných vplyvov navrhovanej činnosti, odhad mixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvých informácií. Podrobnejší popis obsahujú jednotlivé body prílohy č. 15.
Správu o hodnotení vypracúva aj v tomto prípade navrhovateľ.
Súčasxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxada MŽP SR dotknutú stranu o odpoveď (vyjadrenie sa), či má táto záujem na uskutočnení konzultácií.
Ak dotknutá strana má záujem na uskutočnení konzxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjúceho navrhovateľovi realizovať navrhovanú činnosť. Na konzultáciách sa riešia hlavne vplyvy hroziace z navrhovanej činnosti, snaha o ich vylúčenxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzok, ktoré si strana pôvodu aj dotknutá strana žiadajú v rámci konzultácií prerokovať.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
§ 40, príloha č. 11, príxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
Záverečné stanovisko, ktorým je rozhodnutie vydané v správnom konaní, obsahuje v prípade cezhraničného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxje aj osobitné náležitosti, súvisiace so zohľadnením výsledkov cezhraničného posudzovania a vyhodnotenia pripomienok doručených k jednotlivým doxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxčených pripomienok dotknutej strany, verejnosti dotknutej strany ako aj vyhodnotenie uskutočnených konzultácií. Skutočnosti týkajúce sa konzultxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého posudzovania vplyvov.
Pokiaľ dotknutá strana neprejavila záujem o uskutočnenie konzultácií, je zrejmé, že záverečné stanovisko nemusí, lebx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxnali spolu s uvedením dôvodu (napr. dotknutá strana neprejavila o uskutočnenie konzultácií záujem).
K odseku 2
MŽP SR zašle dotknutej strane, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia. Záverečným stanoviskom sa síce končí samotné posudzovanie vplyvov, no proces vydávania konečného povolenia k navrhovanej činnosti alebo zmene čxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxlosti od povahy navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti sa považuje tiež za environmentálne rozhodnutie. Dôvodom je skutočnosť, že vo všetkých dosxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxti a veľmi často sa to aj dialo. Často sa takýmto spôsobom modifikovali odporúčania a požiadavky vyslovené v záverečnom stanovisku, ktoré malo do roku 2xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx účinnej od 1. januára 2015, ktorá posilnila záväznosť xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxvrhu na začatie povoľovacieho konania ako aj k sérii po sebe idúcich konaní podľa stavebného zákona formou záväzného stanoviska.
MŽP SR následne, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxudzovania. Vzhľadom na charakter povoľujúcich konaní, v ktorých priebehu môže dôjsť k úprave environmentálnych parametrov pripravovanej činnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxej činnosti alebo zmene činnosti a každé rozhodnutie vydané k tejto činnosti v povoľovacom konaní. Pokiaľ si navrhovaná činnosť alebo zmena činnosti vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxbe nasledujúcich povoľujúcich konaní.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 7, čl. 8, čl. 9 a xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxR
Súčasťou záverečného stanoviska v prípade cezhraničného posudzovania sa môžu stať aj požiadavky súvisiace s obdobím, kedy je navrhovaná činnosť xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxtknutej strany, spoločne s podmienkami, za akých sa bude sledovanie realizovanej činnosti uskutočňovať.
Nejde o povinnú súčasť záverečného stanxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xtrany navzájom nedohodnú, záverečné stanovisko bude bez monitorovacích informácií týkajúcich sa sledovania vplyvov realizovanej činnosti na územxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxádzajúcimi z navrhovaných činnosti, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xiesť k zabezpečeniu cieľov zákona o EIA, a nie ku konfrontácii bez dosiahnutia akéhokoľvek výsledku, pretože takéto výsledky rokovaní zvyčajne k zlepxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x x xl. 9 smernice EIA
Súvisiace medzinárodné dohovory
Dodatočné zistenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice
Kxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxP SR povinné uskutočniť cezhraničné posudzovanie vplyvov podľa ustanovení štvrtej časti zákona o EIA vo vzťahu k tej istej navrhovanej činnosti alebx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tesne pred vydaním záverečného stanoviska. V takomto prípade bude musieť MŽP SR vykonať osobitné cezhraničné posudzovanie, čím sa do značnej miery môxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xosudzovanie takmer hotové alebo sa už vykonala prevažná väčšina procesných úkonov s ním súvisiacich, súvisí s povinnosťou strany pôvodu dať možnosť sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xtáty, pokiaľ sa k navrhovanej činnosti identifikujú potencionálne nepriaznivé závažné vplyvy, presahujúce hranice štátu (v tomto prípade ide o hranxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx viesť navrhovateľa, príslušný orgán a všetky subjekty zúčastnené na posudzovaní vplyvov aby včas a riadne identifikovali všetky možné vplyvy navrhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxx x x xxx xx xxxxxxxe EIA
Súvisiace medzinárodné dohovory
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxravuje na území iného štátu, ktorý je v tomto prípade stranou pôvodu. SR vystupuje ako dotknutá strana, potencionálne ohrozená nepriaznivými vplyvmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnností ako v prípade, ak vystupuje v cezhraničnom posudzovaní ako strana pôvodu. Hlavnou starosťou dotknutej strany by v tomto prípade malo byť nepochxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx SR, ako dotknutej strany, majú informačnú a konzultatívnu povahu. Uskutočňujú sa formou zabezpečenia informovanosti verejnosti, zbierania a rozosxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxknutej strany je v tomto prípade o niečo menej komplikovanejšie ako postavenie strany pôvodu pri cezhraničnom posudzovaní navrhovaných činností, upxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x x xx x xxx
x xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxti MŽP SR, ktoré je povinné vykonať v čase po doručení oznámenia od strany pôvodu o navrhovanej činnosti alebo zmene činnosti, pripravovanej na území stxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxiť povedomie orgánov xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxtívne vplyvy na ŽP dotknutej lokality na území SR. Súčasťou informačných povinností je aj komunikácia so stranou pôvodu.
Forma sprostredkovania ixxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxjnenia určitých typov informácií na webovom sídle MŽP SR. V ostatných prípadoch sa necháva na uváženie MŽP SR, aby zvolilo taký spôsob, ktorý by bol vo vzxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh. Pri medzištátnej forme komunikácie treba akceptovať aj zaužívané pravidlá a formy prenosu informácií inoštátnemu subjektu.
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x x xxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Postup ministerstva a ostatných subjektov posudzovania
KOMENTÁR
Druhé z ustanovení upravujúcich cezhraničné posudzovanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xúčastniť cezhraničného posudzovania.
Okrem zabezpečenia rozposlania informácií všetkým relevantným orgánom posudzovania vplyvov a verejnosxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xostupuje podľa ustanovení tretej časti zákona o EIA, upravujúcej pripomienkovací proces správy o hodnotení s tým, že má oprávnenie na skrátenie lehotx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvenými predpismi strany pôvodu, ktoré môžu byť kratšie v porovnaní s lehotami uvedenými v zákone o EIA.
K odseku 1
Prvá etapa cezhraničného posudzoxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxti, doručené MŽP SR podľa § 51 písm. a).
Následne strana pôvodu doručí dotknutej strane dokumentáciu súvisiacu so správou o hodnotení vrátane samotxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xohto odseku ale umožňuje odchýlky zo zákonom o EIA ustanovených pravidiel. Pri cezhraničnom posudzovaní sa totiž umožňuje primerané použitie citovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxkovom zachovaní postupu. Odlišne môžu byť v rámci pripomienkovania správy o hodnotení stanovené napríklad lehoty súvisiace s dobou zverejnenia dokuxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxácie do slovenčiny.
Pomerne citlivo vnímanou je zákonom o EIA ustanovená možnosť skrátenia lehoty na podanie pripomienok. Zásadne totiž platí, žx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxdneho informovania v štátnom jazyku môžu byť neprimerane dlhé, vtedy je možné lehotu na pripomienkovanie skrátiť. MŽP SR, ako konajúci orgán dotknutex xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxm rozdielom medzi lehotou poskytnutou na pripomienkovanie v strane pôvodu a lehotou na pripomienkovanie poskytnutou dotknutou stranou.
V záujme xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtrany pôvodu.
K odseku 2
Zabezpečuje sa informovanie verejnosti a dotknutých orgánov. MŽP SR ich informuje jednak o prebiehajúcom posudzovaní vpxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx môžu zasielať pripomienky priamo na označenú adresu strany pôvodu, teda priamo do cudzieho štátu. Túto možnosť uvádza s odkazom na toto ustanovenie už xx xxxxx xx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmu ako orgánu, ktorému sa môžu priamo zasielať pripomienky.
K odseku 3
Všetky pripomienky slovenskej strany (strany pôvodu) tvoria súhrnne podklxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxie vykonať, ustanovuje sa len všeobecná požiadavka na neopomenutie žiadnej riadne a v lehote doručenej pripomienky a jej súčasné vyhodnotenie v čase, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxaz ich ignorovania zo strany konajúcich orgánov.
Z predchádzajúcich ustanovení je však zrejmé, že vyhodnotenie pripomienok musí zabezpečiť predxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnok.
K odseku 4
Každý zo subjektov, ktorý sa zapojil do posudzovania cezhraničných vplyvov by sa rád dozvedel, ako bolo naložené s jeho pripomienkaxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxiacich povolení upravujúcich environmentálne podmienky povolenej činnosti alebo ich zmeny.
MŽP SR je povinné (najmä z uvedených dôvodov) zverejxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxerejniť aj akékoľvek iné rozhodnutie vydané stranou pôvodu, ktorého predmetom bola úplne alebo čiastočne navrhovaná činnosť alebo jej zmena a týkalo xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx územie SR určenému orgánu zo strany pôvodu.
Neurčuje sa lehota na zverejnenie týchto povolení. MŽP SR má teda istý časový priestor na zabezpečenie pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxne, nemalo by v žiadnom prípade ísť o neprimerane dlhú lehotu odo dňa doručenia týchto povolení a iných súvisiacich environmentálnych rozhodnutí na MŽx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxx x x xxx x0 smernice EIA
Súvisiace medzinárodné dohovory
PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxdzovaní vplyvov na ŽP.
Zákon o EIA rozdeľuje tieto orgány na dve skupiny. Prvú tvoria "orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné proxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsť v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov ako aj navrhovaných činností. Ide o MŽP SR, OÚ a OÚ v sídle kraja.
Druhú skupinu tvoria rexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhuje § 17). Rezortné orgány sú predovšetkým ministerstvá, ktoré vykonávajú štátnu správu len v prípade určitého typu strategických dokumentov. Zákox x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxtnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pri strategických dokumentoch s celoštátnym dosahom je tiež obmedzená. Kompetenciu vykonávať posudzovaxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xosahom predkladá na rokovanie vlády SR. Pokiaľ kompetenciu predkladať určitý druh strategického dokumentu na rokovanie vlády SR rezortný orgán nemáx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxegických dokumentov ako aj vo vzťahu k posudzovaniu navrhovaných činností.
Odsekom 3 sa riešia aj prípady, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na úxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx iných druhov stavieb, ktoré sa plánujú umiestniť na hranici dvoch krajov alebo okresov. Môže ísť aj o posudzovanie navrhovanej siete čerpacích staníc xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xx x xxxxx xxaja je príslušný na konanie. Ak ide o navrhovanú činnosť umiestňovanú na území najmenej dvoch rôznych okresov, o tom, ktorý OÚ je príslušný na konanie, rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxma toto rozhodovanie spod všeobecnej pôsobnosti správneho poriadku. Pôjde teda o správne rozhodnutie, ktoré sa bude riadiť ustanoveniami správneho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxží návrh na rozhodnutie OÚ v sídle kraja alebo MŽP SR, hoci ide o takú navrhovanú činnosť, ktorá sa navrhuje realizovať na území najmenej dvoch krajov alexx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
Ministerstvo
KOMENTÁR
Ústredné postavenie MŽP SR medzi orgánmi pôsobiacimi v oblasti posudzovania vplyvov zodpovedá ústavxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxadiaci jednotlivé ministerstvá (rezorty), ktoré majú svoju rezortnú pôsobnosť vymedzenú v zákone č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xŽP SR sa uvádza, že MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane posudzovania vplyvov na ŽP.
V súlade x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sa týka rozsahu ako aj počtu jednotlivých kompetencií.
K odseku 1
Všeobecne sa ustanovuje postavenie MŽP SR ako ústredného orgánu pre posudzovanix xxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy. Vo vzťahu k ostatným orgánom, vykonávajúcim štátnu správu v oblasti posudzovania má zároveň najvyššiu riadiacu právomoc. V prípade potreby usmerxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxničného posudzovania. Táto kompetencia je zrejmá z úpravy štvrtej časti zákona x xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxne výlučné kompetencie má MŽP SR vo všetkých fázach tohto posudzovania.
K písmenu c)
MŽP SR zabezpečuje posudzovanie všetkých typov strategickýcx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxahom ako konajúci orgán. Pri týchto strategických dokumentoch zabezpečuje posudzovanie prioritne rezortný orgán, spolupracuje však pri zabezpečoxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxsahom pravidelne. Ide vždy o
ad hoc
prípady, v závislosti od toho, či sa v rámci rezortného orgánu pripravuje taký koncepčný, strategický program alebx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxortný orgán preto nemá vždy dostatočné skúsenosti s jednotlivými procesnými krokmi, ktoré treba v rámci posudzovania zabezpečiť. Preto zákon o EIA pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xP.
Okrem poskytnutia potrebnej spolupráce sa MŽP SR na tomto type posudzovania strategických dokumentov podieľa aj inými formami. MŽP SR prijíma pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxzovaní verejného zhromaždenia, zabezpečuje vypracovanie odborného posudku a vypracúva stanovisko k vypracovanému posudku. Má zároveň ďalšie menšxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxxx xx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posudzovania vplyvov a poskytovaniu pomoci pri zabezpečovaní posudzovania rezortnému orgánu, metodicky usmerňuje jednotlivé orgány podieľajúce xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Jednotlivé subjekty posudzovania ako aj orgány štátnej správy sa pomerne často obracajú na MŽP SR so žiadosťou o radu, prípadne usmernenie v ďalšom koxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxodarca (Národná rada SR) alebo za určitých okolností Ústavný súd Slovenskej republiky alebo Najvyšší súd SR.
x xxxxxxx xx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx x pozícii správneho orgánu začína a vedie zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sa začína na základe doručeného oznámenia o zmene navrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxia k zmene navrhovanej činnosti, ide o druhý typ zisťovacieho konania. Bližšie pozri výklad k § 29.
K písmenu g)
MŽP SR plní úlohu príslušného orgánu xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxe uvedené v prílohe č. 8. Predmetom konania sa stávajú na základe iniciatívy, vyjadrenej odôvodneným písomným podnetom. Podnet je oprávnený podať ktoxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx posudzovanie takéhoto druhu činnosti na základe prílohy č. 8 nevyžaduje a na základe tej istej prílohy sa nepožaduje ani vykonanie zisťovacieho konaxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxudovanie prístupovej odbočky k chate, rušiacej prirodzené migračné miesto chránených druhov živočíchov - napr. ropuchy škvrnitej).
MŽP SR môže txxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xomnieva, že by mali byť predmetom posudzovania vplyvov, no zákon o EIA neumožňuje začať posudzovanie vplyvov k takémuto druhu navrhovanej činnosti bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxní sa v tomto konaní určuje, či navrhovaná činnosť alebo zmena má alebo nemá byť predmetom ďalšieho následného posudzovania vplyvov na ŽP.
K písmenáx xx x xx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxh činností alebo zmien činností to, ktorý z OÚ v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie takého strategického dokumentu, ktorý má dosah na úzexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx odkaz v písmene h) na § 5 ods. 2 poukazuje na kompetenciu MŽP SR, založenú týmto ustanovením.
Vnútorný odkaz v písmene i) na § 22 ods. 2 poukazuje na usxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxplicitne.
Vzhľadom na potrebu prepojenia vnútorne súvisiacich ustanovení zákona o EIA by bolo vhodnejšie pri najbližšej úprave kompetencií MŽP xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxe kraja je príslušným orgánom na konanie v prípade navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti, plánovanej byť umiestnenej na území dvoch alebo viacerýxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxosti a oprávnenia v oblasti transhraničného posudzovania, vyplývajúce mu priamo zo zákona o EIA. Pri strategických dokumentoch a navrhovaných činnoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xstanoveniami zákona o EIA. Platí to pre také strategické dokumenty, navrhované činnosti a zmeny činností, ktoré môžu mať závažný nepriaznivý vplyv na xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxynúce mu zo zákona o EIA. V týchto prípadoch ale MŽP SR nie je orgánom vydávajúcim rozhodnutia. Tieto rozhodnutia MŽP SR len zverejňuje a to v rámci zabezpxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxí s kompetenciou uvedenou v písmene b), podľa ktorej MŽP SR v cezhraničnom posudzovaní plní úlohu kontaktného bodu. V štruktúre usporiadania jednotlixxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x x xx xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pretože obsahovo spolu obsahy týchto písmen úzko súvisia a nadväzujú na seba.
K písmenu k)
MŽP SR je príslušným orgánom, oprávneným viesť konanie v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xýchto činností nie je potrebné vykonať iné predbežné konania (zisťovacie konanie, konanie o podnete), v ktorých by sa určovalo, či táto činnosť bude v bxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vydávaní záverečného stanoviska - rozhodnutia vydávaného v správnom konaní k týmto činnostiam, sú uvedené v prílohe č. 8, časti A . Tieto činnosti podlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxliehajú tieto činnosti posudzovaniu až po dosiahnutí alebo prekročení prílohou č. 8, časťou A ustanoveného kvantitatívneho kritéria, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxného zaradenia vyplývajúceho z názvu a popisu činnosti, uvedeného v zámere, zodpovedajúceho vecným a funkčným obsahom názvu tejto činnosti uvedenémx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtajnených zvierat, parkovacích miest a podobne. Akákoľvek stavba určitého typu podlieha posudzovaniu. Predpokladom samozrejme ostáva, že takáto čxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí nemusia podliehať posudzovaniu, ak sa napríklad pre ich zmenšené modely, inak realizačne funkčné, nevyžaduje povolenie vydávané podľa osobitnýcx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx orgánu sa týka navrhovaných činností alebo zmien činností, pre posudzovanie ktorých je príslušný OÚ v sídle kraja na základe § 55 písm. c) a d). Z tohto oxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xIA neurčuje bližšie kritériá, na základe ktorých sa MŽP SR riadi pri vyhradzovaní si svojej kompetencie ako príslušného orgánu pre individuálne skonxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxhradenie si právomoci príslušného orgánu.
Z hľadiska komfortnosti priebehu posudzovania vplyvov činností a jednoznačnosť vedomostí o konajúcox xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx sa toto vyhradenie si kompetencie konať v pozícii príslušného orgánu uskutočnilo MŽP SR čo najskôr, najideálnejšie v čase pred začatím konkrétneho drxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxrého si vyhradzuje postavenie príslušného orgánu pre konkrétnu navrhovanú činnosť alebo zmenu. Oznámenie by malo byť dostatočne konkretizované, čo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xolo nepochybne správne, ak by takéto oznámenie obsahovalo konkrétne dôvody, na základe ktorých si MŽP SR vyhradzuje právomoc príslušného orgánu pre jxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého a rozhodovacieho charakteru, okrem riadiaceho a koordinačného orgánu plní MŽP SR aj úlohy súvisiace s vedením informačného systému a s evidenciou xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxacich s posudzovaním vplyvov na ŽP. Odrazom tejto kompetencie smerom navonok - k verejnosti, obciam samosprávnym územným celkom a orgánom zúčastňujúxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xomukoľvek, kto o nejakú informáciu z nej prejaví záujem. Zverejnená je na stránke www.enviroportal.sk Vedením databázy je poverená servisná organizxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxie informácie k jednotlivým posúdeným činnostiam na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorýcx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavnej ochrany, poskytovanej každému na informácie o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu (čl. 45 Ústavy SR). Išlo o zákon č. 171/1998 Z.z. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxbodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z.z.), netýkajúci sa zďaleka len informácií o ŽP, ale celého širokého spektra informácií.
K písmenx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní vplyvov na ŽP v SR, vrátane cezhraničného posudzovania. Na tento účel bolo zriadené Dokumentačné centrum pre proces posudzovania vplyvov na ŽP (EIAx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xísmene m), prostredníctvom servisnej organizácie MŽP SR - SAŽP.
Prvé dokumentačné stredisko bolo zriadené 1. januára 2002, počas účinnosti predcxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxA na SAŽP. Jeho úlohou je jednak archivovať, evidovať, uchovávať a spracovávať informácie o priebehu a výsledkoch procesov posudzovania, uskutočnenxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxformácie smerom navonok. Archivačné povinnosti sa v medzičase rozdelili medzi dokumentačné centrum, ktoré archivuje všetku dokumentáciu z procesu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxuje na MŽP SR, odbore environmentálneho posudzovania.
Súčasťou úloh dokumentačného centra je tiež prevádzka a budovanie knižnice, ktorej ambícixx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxeriály vzťahujúce sa obsahovo k téme posudzovania vplyvov.
Stredisko xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa každému, kto prejaví záujem, bola zradená sieť regionálnych dokumentačných centier v Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline, koordinovanxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
x xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx jednotlivými krokmi, zverenými mu zákonom o EIA. Jednotlivé kompetencie MŽP SR v tejto oblasti súvisia s prípravou, vykonaním odbornej skúšky, udelexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáz posudzovania vplyvov, kedy niektoré z druhov požadovanej dokumentácie môžu vypracovať len odborne spôsobilé osoby, spĺňajúce osobitný kvalifikxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxborne spôsobilých osôb. Tento zoznam slúži MŽP SR ako aj obstarávateľom strategických dokumentov a navrhovateľom navrhovaných činností alebo zmien xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosť. Preto MŽP SR zoznam odborne spôsobilých osôb pravidelne aktualizuje a zároveň zverejňuje, pričom požiadavky na všeobecné zabezpečenie prísxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhybnosti o tom, či určité výdavky má hrdiť navrhovateľ, obstarávateľ alebo niekto iný a na túto otázku neexistuje jednotný názor, uskutoční sa správne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xáklady. Pre všetky konania týkajúce rozhodovania o existujúcich pochybnostiach v tom, kto má znášať náklady súvisiace s procesom SEA alebo EIA je spráxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxa, že v prípade prevádzkovej a priestorovej súvislosti sa môže uskutočniť spoločné posudzovanie viacerých činností. Ustanovenie § 20 a ani nasledujxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx spoločné posudzovanie najmenej dvoch rozdielnych činností prepojených funkčnou (technologickou) a zemepisnou (lokálnou) príbuznosťou je uvedenx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxce procesné pravidlá v tomto prípade riadi dôsledne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xpod pôsobnosti všeobecného procesného prepisu pre konania vo verejnej správe.
K písmenu t)
Konzultácie sú dôležitou súčasťou posudzovania. Spoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxznamovaní sa so stanoviskami a ich vysvetľovaní a prerokovaniu obsahu a rozsahu poprojektovej analýzy, dôležitej najmä v realizačnej fáze navrhovanxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xať zástupcu rezortu na všetkých konzultáciách, najmä nie na tých, kde je príslušným orgánom na posudzovanie vplyv OÚ alebo OÚ v sídle kraja. Ak je však aj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx prijatia zákona o EIA, okrem základného cieľa: prispeniu k ochrane prírodných hodnôt a ľudského zdravia tak, aby nedošlo ich výraznému ohrozeniu, znexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrnice EIA a smernice SEA. Záväzok ich prebrať tvoril súčasť negociačnej kapitoly č. XXII - Životné prostredie, jednej z kapitol, ktorej ciele v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvy (zákon č. 127/1994 Z.z.). Táto zhoda však po preskúmaní ustanovení zákona NRSR č. 127/1994 Z.z. so znením smernice EIA nebola neskôr identifikovaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmácií o skúsenostiach s aplikáciou smernice EIA medzi členskými štátmi EÚ a teda aj SR. Členský štát je tiež povinný Komisiu informovať o limitných hodxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxópskej komisii, ustanovenej smernicou EIA (čl. 12 ods. 1) je vytvorená kompetencia MŽP SR v tejto oblasti. MŽP SR plní vo vzťahu k EÚ v oblasti posudzovaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé materiály pre správu komisie, vydávanú v určitých časových intervaloch.
K písmenu v)
Ide o ustanovenie potvrdzujúce, že MŽP SR je oprávnené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxáva z roku 2005, kedy bol zákon o EIA prijímaný a komentované písmeno bolo do zákona zaradené už v jeho prvej verzii, neuvádza žiadne bližšie dôvody jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx o deklarovanie uznávania dosiahnutého vzdelania u subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesov EIA a SEA, vrátane odborne spôsobilých osôb.
K písmenu wx
xxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxi rozhodoval OÚ v sídle kraja.
Zásada dvojinštančnosti správneho konania znamená, že o preskúmaní rozhodnutia, vydaného prvostupňovým príslušnxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 1 ods. 2 ods. 2, čl. 3, čl. 4, čl. 12 ods. 1 smernice EIA
Čl. 1, čl. 4, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v štruktúre príslušných orgánov, konajúcich a zabezpečujúcich rôzne formy činností a konaní súvisiacich s posudzovaním vplyvov. Rozsah jeho kompetxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx s prijatím reformy štátnej správy pod názvom ESO (Efektívna a otvorená štátna správa) došlo k prijatiu zákona, upravujúceho systém a usporiadanie orgxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé úrady a taktiež došlo k zemne na úseku ochrany ŽP. Dovtedy osobitne zameraná štátna správa na úseku ochrany a tvorby ŽP bola zlúčená pod všeobecnú správx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxoc a postavenie je rovnaké s OÚ, líšia sa len v tom, že krajské úrady majú postavenie odvolacieho orgánu vo vzťahu k prvostupňovým rozhodnutiam, vydávanxx xxx
x xxxxxxx xx
x xxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxkument dosah na územie kraja, pre ktorý OÚ v sídle kraja vykonáva svoju pôsobnosť. Rozsahovo ide o všetky druhy strategických dokumentov (vrátane ich zxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxerečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
K písmenu b)
Okrem posúdenia strategického dokumentu, končiaceho vydaním záverečného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxm dokumente. Toto konanie časovo predchádza hodnoteniu dokumentu. Jeho výstupom je rozhodnutie zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente. Cxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxo v písm. a) také dokumenty, ktoré majú dosah na územie kraja prislúchajúcemu danému OÚ v sídle kraja. Nejde o správne konanie.
V procese EIA je OÚ v sídxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxrom má tento úrad sídlo.
Z rozsahu posudzovaných činností, spadajúcich geograficky pod činnosti, pri ktorých má OÚ v sídle kraja inak vykonať zisťoxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxudzovaných činností, spĺňajúce nasledovné podmienky.
Ide o také zmeny, ktoré sami osebe nie sú spôsobilé byť predmetom samostatného povinného poxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdmetom a cieľom zisťovacieho konania o zmene činnosti. Ďalšou podmienkou je, že ide o navrhované zmeny takých činností, ktoré už boli v minulosti posúdxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx právoplatne vydaného stavebného povolenia). Pre takéto zmeny uskutočňuje zisťovacie konanie MŽP SR podľa § 54 ods. 2 písm. f). Ide o správne konanie.
x xxxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvov, je príslušným orgánom OÚ v sídle kraja, pokiaľ sa zisťovacie konanie uskutočnilo zároveň podľa písmena b).
K písmenu d)
Ak ide o navrhovanú činxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxnnosť alebo zmena činnosti môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou vplyv na územie sústavy chránených území vymedzenýcx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi OÚ v sídle kraja na konanie o pochybnostiach o tom, či niektoré náklady súvisiace s procesom posudzovania vplyvov znáša navrhovateľ alebo obstarávatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx x xitované ustanovenie predchádzajúceho paragrafu určuje za správny orgán v týchto konaniach MŽP SR. V zákone o EIA sa pri stanovení kompetencií teda vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxtencia konať ako príslušný orgán v konaní o nákladoch bola jednoznačne rozdelená medzi MŽP SR a OÚ v sídle kraja.
V takomto prípade je možné kompetencxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o náhrade nákladov súvisí. Ak bolo príslušným na zisťovacie konanie príslušné MŽP SR, je kompetentné konať aj v prípade konania o nákladoch, bližšie upxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxvny orgán aj v konaní o nákladoch.
K písmenám f) a g)
OÚ v sídle kraja určí, ktorý z OÚ je príslušným orgánom pre posudzovanie činnosti alebo jej zmenxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxná činnosť umiestňovaná len na území jedného okresu, avšak jej dosah a v ňom obsiahnuté vplyvy na ŽP majú dopad na územie viacerých okresov. Môže ísť o príxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx kraja môže určiť, že príslušným na posudzovanie bude ten OÚ, územie ktorého bude zasiahnuté negatívnymi vplyvmi navrhovanej činnosti alebo jej zmeny x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxtnej pôsobnosti v oblasti posudzovania vplyvov, ale aj zabezpečenie odbornej pomoci pre všetkých, ktorí zákon x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxmernenia jednotlivých subjektov posudzovania ako aj verejnosti, sa OÚ v sídle kraja zúčastňuje konzultácií, na ktorých sa podieľa na výmene, poskytoxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xýkať najmä tých posudzovaní, v ktorých má OÚ v sídle kraja postavenie príslušného orgánu.
K písmenu i)
OÚ v sídle kraja poskytuje do informačného syxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxobnosť, má najviac informácií a komplet dokumentáciu. Pôsobnosť OÚ v sídle kraja pri posudzovaní vplyvov je vymedzená písmenami a) až c).
Údaje do ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia zákona a slúžia tomu, aby boli v priebehu posudzovania informovaní všetci účastníci konania, orgány zúčastňujúce sa na konaní a tiež každý, kto by sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxutí ich právoplatnosti. Tieto rozhodnutia sa zverejňujú v rámci informačného systému EIA SEA na webovej stránke www.enviroportal.sk/sk/eia
K písxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxaja má zákonom o EIA ustanovené archivačné povinnosti. V rámci nich zabezpečuje uchovanie dokumentácie o všetkých ním vedených a ukončených posudzoxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvom. Moderné prostriedky záložnej techniky umožňujú uchovanie záložnej dokumentácie v elektronickej podobe, ktoré by nemalo podliehať skaze. Rizixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxv.
Dôležitosť zabezpečenia ochrany uloženej dokumentácie je daná aj skutočnosťou, že zákon o EIA ustanovuje minimálnu dobu uchovávania dokumenxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxadosť podaná či už písomne, elektronickou poštou alebo osobne na OÚ v sídle kraja, je tento úrad povinný požiadavke vyhovieť a žiadané informácie z uschxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxzená pôsobnosť OÚ v sídle kraja tým istým spôsobom vo vzťahu ku konzultáciám podľa § 63. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlizácii ponechať znenie písmena k) a duplicitnú kompetenciu vypustiť v písmene h).
K písmenu l)
Určovanie spracovateľov posudku je totožne vymedxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxacovateľov posudku pri tých konaniach, ktoré ako príslušný orgán zabezpečujú a riadia. Vzhľadom k tomu, a tiež k potrebe presnejšieho a jednoznačného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkona o EIA
Okresný úrad
KOMENTÁR
Ďalším orgánom v štruktúre orgánov štátnej správy v oblasti posudzoxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxupuje ako prvostupňový orgán. Výkon úloh spojených s konaním prvostupňového orgánu vylučuje OÚ automaticky z možnosti konať v pozícii druhostupňovéxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alebo jej zmena sú umiestnené na území viac ako jedného okresu. Takúto pôsobnosť zákon o EIA zveruje len funkčne vyššie postavenému orgánu, teda OÚ v síxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch územie kraja). Túto úlohu voči rozhodnutiam OÚ, napadnutým riadnym opravným prostriedkom, plní funkčne rovnako postavený OÚ v sídle kraja. Pôsobnxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím § 4 ods. 2 písm. b), kde je uvedené, že OÚ v sídle kraja: "vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtívno-poradného charakteru. Ich obsah je rovnaký, aký sa kompetenčne vymedzuje pre MŽP v § 44 SR a pre xx x xxxxx xxxxx x x xxx
x xxxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x dosah na územný obvod okresu, v ktorom vykonáva OÚ svoju pôsobnosť a zvyčajne neprekračuje hranice okresu. Zvyčajne preto, nakoľko OÚ môže byť prísluxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xds. 2, že je v tomto prípade príslušným orgánom. Určenie OÚ nie je správnym rozhodnutím.
K písmenu b)
OÚ je príslušným orgánom v zisťovacom konaní v Sxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xtorom má daný OÚ sídlo.
OÚ nevykonáva zisťovacie konanie pri zmenách činností, ktoré boli posúdené, bolo rozhodnuté o ich povolení, sú v štádiu realxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxom posudzovania vplyvov priamo zo zákona, ale až na základe rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré stanoví, že takáto zmena má byť posúdená. Ďalšox xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx SR na základe § 54 ods. 2 písm. f).
K písmenu c)
Ak sa v právoplatnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania záväzne stanoví, že určitá navrhovaná činnosxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx OÚ aj posudzovanie vplyvov. Pre tieto prípady posudzovania vplyvov sa stáva zároveň príslušným orgánom. Ide o prípady zisťovacích konaní uvedených v xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ak v otázke určenia subjektu, ktorý by mal znášať náklady sa vyskytnú pochybnosti. Tie spočívajú zväčša v neochote niektorého subjektu podieľať sa na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxodu odbornú pomoc v súvislosti s uplatňovaním zákona o EIA, najmä s jeho aplikáciou v praxi je oprávnený sa obrátiť na OÚ [obdobne aj na OÚ v sídle kraja podxx x xx xxxxx xx x xx xx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxa povinný požadovanú odbornú pomoc poskytnúť.
K písmenám xx xx xx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxý k § 56 s tým, že sa vzťahuje k pôsobnosti OÚ a nie OÚ v sídle kraja.
Určité rozdiely vo formuláciách jednotlivých písmen existujú. Napriek týmto nepaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xa územný obvod týchto úradov.
Ide nasledujúce formulačné rozdiely. V písmene g) sa uvádza názov informačného systému, do ktorého poskytuje OÚ infoxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x) je názov tohto systému uvedený v skrátenej podobe, len ako "komplexný informačný systém". Je však úplne zrejmé, že ide o jeden a ten istý informačný syxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxánov štátnej správy vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti posudzovania vplyvov je rezortný orgán. Osobitosť jeho postavenia v systéme týchto orgánov sxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom. V pozícii rezortného orgánu sa môže ocitnúť aj MŽP SR, pokiaľ zároveň predkladá sxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxnosti v zákone o EIA pomerne stručná, obsiahnutá je v troch písmenách paragrafu upravujúcich jeho kompetencie. Jednotlivé zákonom o EIA zverené pôsxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxánom pre posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, ktorých xxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xtrategických dokumentov s celoštátnym dosahom upravuje § 17.
Celoštátnosť dosahu strategického dokumentu nie je, ako by sa dalo usudzovať podľa jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxuje. V skutočnosti môže dôjsť k situácii, že dosah vládou schvaľovaného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom môže byť aj lokálna, resp. regixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxmostatne, ale v spolupráci s MŽP SR, čo vyplýva z ustanovení § 17 ods. 2 a 54 ods. 2 písm. d).
K písmenu b)
Rezortný orgán v rámci právomoci určiť, či sa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxov. Rezortný orgán je pre tieto prípady zisťovacieho konania príslušným orgánom. Pôsobnosť rezortného orgánu ako príslušného orgánu pre zisťovacie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtný orgán súvislosti s posudzovaním vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom sú uvedené v § 17. Prostredníctvom odseku 1 tohto ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 až 16, ak § 17 neustanovuje v jednotlivých procesných krokoch SEA procesu iný postup.
K úlohám rezortného orgánu, uvedených v § 17 bližšie pozri kxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxna č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xx xxragrafov. Všetky sa vzťahujú na celý zákon o EIA, nielen na niektoré jeho časti, čo zodpovedá časti názvu šiestej časti zákona o EIA - "Spoločné ustanovxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxvinnosti archivačné, spočívajúce v uchovávaní komplexnej dokumentácie z konaní uskutočnených v procese posudzovania vplyvov počas ustanovenej doxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnej povinnosti podlieha. Rozdielne je tiež určený rozsah uchovávanej dokumentácie, pričom zásadne platí, že orgán, ktorý vystupoval v konaniach podxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má najrozsiahlejšie daný rozsah uchovávanej dokumentácie. Príslušný a rezortný orgán majú okrem uchovávacej povinnosti povinnosť dokumentáciu aj xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxmi subjektov zúčastnených na konaniach uskutočnených pri posudzovaní vplyvov, ale aj povinnosti iných subjektov. Ide o povinnosť poskytnúť na vyžiaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx o hodnotení navrhovanej činnosti. Vymedzený rozsah a obsah tejto povinnosti neobsahuje procesnú úpravu spojenú s naplnením tejto povinnosti, ani foxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrých návrh sa konanie zvyčajne začína - obstarávateľovi a navrhovateľovi.
Upravuje sa tiež povinnosť príslušného orgánu zabezpečiť, aby pri zverxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvania bankového, daňového alebo obchodného tajomstva. Príslušný orgán taktiež zabezpečuje uchovávanie princípu mlčanlivosti o istých údajoch pri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
Vedením evidencie sú poverené orgány, ktoré viedli konania podľa zákona o EIA. Je nepochybné, že tieto majú k dispozícii najrozsiahlejšiu databázu ixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a rýchlo vyhľadať požadovaný typ dokumentu, spojeného s daným evidenčným záznamom.
Zákon o EIA príkladne vypočítava jednotlivé typy dokumentovx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupy z konaní, alebo z častí konaní majú byť v každom prípade súčasťou uchovávania a evidencie. Patria tam však aj iné, nevymenované dokumenty súvisxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsielané na vyžiadanie rôznymi inštitúciami, podnety v rámci konania o podnete podľa § 19 a podobne.
Obdobie uchovávania dokumentácie je určené doxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxuácii, že uchovávaná evidencia je už neaktuálna, no povinnosť uchovávať ju príslušnému orgánu a rezortnému orgánu ostáva, pretože neuplynulo ešte 15 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí. Skončenie posudzovania totiž nastáva podľa zákona o EIA nasledovne:
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konanixx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľa zákona o EIA,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia z konania o podnete, ktorým sa ustanoví, že činnosť alebo zmena činnosti, ktorá bxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtrategického dokumentu, navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
K odseku 2
Účastníci konaní podľa zákona o EIA, na základe oznámenia, prípadne xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxen - teda obstarávatelia a navrhovatelia - majú povinnosť dokumentáciu súvisiacu s konaním uchovávať. Túto povinnosť majú od doby ukončenia posudzovxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxu 2 ukladá rovnakú archivačnú povinnosť s rovnakou stanovenou dĺžkou uchovávania aj pre rezortný orgán, ktorý vykonal posudzovanie vplyvov strategixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxu 1, podľa ktorého má okrem uchovania dokumentácie aj povinnosť túto dokumentáciu evidovať a vo vzťahu k týmto povinnostiam má aj odlišne upravené podmxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na jej aktuálnosť 15 rokov, odsek 2 túto lehotu pre obstarávateľa aj navrhovateľa (a pre rezortný orgán) stanovuje na 10 rokov. Rezortný orgán má v jednox xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxinných úkonov, ktoré má vykonať (okrem uchovávania sa má podľa odseku 1 dokumentácia aj evidovať), ako aj minimálnej povinnej lehoty uchovania dokumexxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxty ako aj rozsah dokumentačných povinností. Povinnosti súvisiace s dokumentáciou uvedené v odseku 2 totiž nie sú v rozpore s tými, ktoré sú uvedené v odsxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxicitu. Jej riešením je vypustenie rezortného orgánu z ustanovenia odseku 2, prípadne z odseku 1.
K odseku 3
Ktokoľvek, kto má k dispozícii informácxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľovi na účely vypracovania správy o hodnotení. Uvedené poskytnutie informácií nie je bezhraničné, je spojené s viacerými podmienkami. Prvxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je, že tieto informácie sa poskytujú zo strany fyzickej alebo právnickej osoby na základe žiadosti subjektu zodpovedného za vypracovanie správy o hodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxyhnutnosť možno zdôvodniť napríklad uvedením konkrétnych častí rozsahu hodnotenia, súvisiacimi s potrebou poskytnutia konkrétnych informácií.
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxvrhovateľa alebo rezortného orgánu v prípade posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom. Základom uplatnenia si nároku na náhradx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxba poskytujúca informácie nevystupuje pri plnení si tejto povinnosti v polohe osoby zúčastňujúcej sa na konaní.
Ak je súčasťou poskytovaných infoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx obstarávateľ aj rezortný orgán povinný pri zverejňovaní týchto informácií postupovať tak, aby nedošlo k ich zverejneniu v rozpore s im poskytovanou oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxrávy o hodnotení, ktoré zvyčajne vypracúvajú iné osoby - odborníci z oblasti posudzovania vplyvov. Pokiaľ je v záujme obstarávateľa, navrhovateľa alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxávaní si informácií a čo najskoršieho vypracovania správy o hodnotení, musí ich na takéto priame vyžiadanie si informácií od fyzických alebo právnickxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxa zákona o EIA nedošlo k sprístupneniu informácií, ktoré podliehajú režimu obmedzeného prístupu. Ide o informácie, ktoré patria medzi utajované skuxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x všetky ostatné informácie, ktorým osobitné predpisy poskytujú ochranu pred ich zverejnením alebo sprístupnením. Zákon o EIA v tejto súvislosti pouxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V citovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxzovanie vplyvov.
Prvým prípadom je nesprístupnenie informácií súvisiacich s výskytom chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo poškodenia miest výskytu osobitne chránených súčastí živej i neživej prírody v súvislosti s predmetom posudzovania - najčastejšie s navrhovanou čixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx alebo blízkosti lokality navrhovanej činnosti musí byť sprístupnená ako súčasť práva na informácie o stave ŽP, garantovaného každému Ústavou SR.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx iných objektoch osobitnej dôležitosti, ak by jej zverejnením mohlo dôjsť k narušeniu alebo zničeniu týchto zariadení. Pôjde o prípady, ak je niektorý x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdenia alebo iného osobitne významného zariadenia (napr. stavba priehrady, chemického priemyselného podniku).
Zároveň treba v tejto súvislosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxdmet obchodného tajomstva vynímajú tie, ktoré sú informáciami o znečisťovaní ŽP. Takéto informácie príslušný orgán zverejní s poukazom na ustanovenxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxikovať a nepripustiť, aby sa k nim dostali nepovolané osoby. V tejto súvislosti by bolo vhodné, ak by subjekty, ktoré v rámci posudzovania vplyvov poskyxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm, že ide o informácie, ktoré by nemali byť zverejnené. Zákon o EIA nikomu takúto povinnosť neukladá, no pre identifikáciu takýchto informácií by naznxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxom priebehu povoľovania až do vydania záverečného povolenia, umožňujúceho realizáciu navrhovanej činnosti.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Náklady
KOMENTÁR
Posudzovanie vplyvov na ŽP je bezprostredne naviazané na zaxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xznikli v dôsledku podnikateľského zámeru uskutočniť navrhovanú činnosť alebo v dôsledku potreby určitého typu strategického dokumentu. Spoločným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xplyv na ŽP, ktorý si na základe zákona o EIA vyžaduje jeho predbežné posúdenie. Ide o časovo, procesne a odborne komplikovaný proces. V rámci neho treba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxudzovaní vplyvov tí, ktorých plán niečo uskutočniť sa udial pred začiatkom procesu posudzovania a ktorí následne aktívne procesne vstúpili do konaní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxanoveného predpokladu, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxcnosti podliehať alebo nie. Títo iniciátori vstupujú do konaní v rámci procesu posudzovania vplyvov ako obstarávatelia strategických dokumentov a nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxsudzovania budú hradiť predovšetkým oni sami.
V tomto zmysle je koncipované aj ustanovenie o úhrade nákladov. Podľa neho bremeno nákladov spojenýxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh s posudzovaním, znášajú vždy tí, ktorých záujmom je prijať strategický dokument alebo realizovať navrhovanú činnosť.
Niektoré náklady znášajú xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm o EIA. Ide o náklady na cestovné spojené s verejným prerokovaním, ústnym pojednávaním alebo náklady spojené s vypracovaním stanoviska dotknutého orxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxbehom posudzovania má platiť navrhovateľ alebo obstarávateľ. Vyjasnenie si existujúcich pochybností je zverené osobitnému druhu správneho konanix x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxdný za úhradu nákladov určitých úkonov.
K odseku 1
Pre obstarávateľa strategického dokumentu a navrhovateľa navrhovanej činnosti sa v prvej ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxovanej zodpovednosti za úhradu peňažných nákladov výnimku, uvedenú v odseku 3, vzťahujúcu sa úhradu nákladov jednotlivých subjektov procesu posudzxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnimke z tejto povinnosti pochybnosti, uvádza odsek 1 príkladmi tie z úkonov, pri ktorých hradí náklady vždy v celej výške obstarávateľ alebo navrhovxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodľa ustanovení zákona o EIA je organizátorom verejného zhromaždenia vždy obec. Náklady spojené s prenájmom priestoru kde sa verejné prerokovanie uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho zhromaždenia platí však vždy len navrhovateľ alebo obstarávateľ.
K odseku 2
Príslušný orgán je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávateľ. Podmienkou uskutočnenia takéhoto konania je existencia pochybností o tom, či ich v konkrétnom prípade majú znášať alebo nie. Ide o osobitný drxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxlom, že správnym orgánom bolo v týchto prípadoch vždy MŽP SR. Dnes je konajúcim správnym orgánom vždy ten príslušný orgán, ktorý je príslušným orgánom v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovenia bolo zistené, že dosiaľ sa počas jeho účinnosti takéto konanie o úhrade nákladov neuskutočnilo, resp. uskutočnilo sa len výnimočne. To sa xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxjúcich subjektov navrhne vykonanie odbornej expertízy, prípadne ju na vlastné náklady úplne alebo sčasti vykoná a jej obsah sa následne zaradí do dokuxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odseku 3
Procesu posudzovania vplyvov sa zúčastňujú rôzne subjekty, od tých, ktoré spadajú pod pojmy verejnosť alebo zainteresovaná verejnosť, cxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxere tieto subjekty. Môže ísť o peniaze vynaložené s ich účasťou na verejnom prerokovaní, vypracovaním stanovísk a odborných pripomienok, ako aj náklaxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť
KOMENTÁR
Prvým krokom v procese posudzovania vplyvov podľa zákona x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxom, ktorý zabezpečuje ich vypracovanie, je ten kto oznámenie o strategickom dokumente alebo zámer predkladá príslušnému orgánu a zároveň ten, v ktoréxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategický dokument a o navrhovateľa ak je predmetom posudzovania navrhovaná činnosť.
Rovnakú povinnosť, postarať sa o zabezpečenie vypracovaxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Ide o dokumenty vypracúvané v priebehu konania o vydanie záverečného stanoviska. Účelom správy o hodnotení je poskytnutie informácií o samxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxv a navrhnutie opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na ŽP a zdravie človeka. Správa o hodnotení musí byť vypracovaná v súlade s vopred stanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxrategickom dokumente, správa o hodnotení strategického dokumentu) a aj pre proces EIA (zámer, správa o hodnotení navrhovanej činnosti), spojenej s pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpracovanie oznámenia alebo zámeru neznamená, že obstarávateľ a spracovateľ musia tieto dokumenty vypracovať osobne. Pokiaľ sa rozhodnú, že spracujx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe.
Odsek 3 slúži zabezpečeniu odbornej garancie nad vypracovaním dokumentácie spojenej s procesom EIA. Obstarávateľ ako aj navrhovateľ môžu požixxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvov na ŽP vedie MŽP SR. Tento zoznam je verejne prístupný. Uľahčenie rozhodovania obstarávateľa alebo navrhovateľa pri výbere odborne spôsobilých osxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxa, odpadové hospodárstvo, hluk, líniové stavby).
Zoznam je zverejnený aj na internete, na webovej stránke http://eia.enviroportal.sk/sposobixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné údaje na jednotlivé odborne spôsobilé osoby v podobe adresy a telefónneho čísla.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdborne spôsobilých osôb. Tie musia byť vybavené dostatočným vzdelaním, ako aj praktickými skúsenosťami pre jednotlivé špecializácie vzťahujúce sa x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x praktických poznatkov pre jednotlivé odbory alebo oblasti činnosti, potrebných na vypracovanie jednotlivých druhov dokumentácie v rámci procesu Exx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxtroštátnych ako aj medzinárodných právnych predpisoch, upravujúcich proces posudzovania vplyvov. Osoba, ktorá požiada o vykonanie skúšky sa v prípxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxným osvedčením. Skúšku odbornej spôsobilosti ako aj vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydáva MŽP SR. MŽP SR je zároveň poverené vedením zoznxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxjem "odborná spôsobilosť". V zásade ide o súhrn vedomostí a praktických skúseností v odbore činnosti alebo oblasti činnosti, ktorá je nevyhnutne potrxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxilá osoba ovládať aj právne predpisy upravujúce proces posudzovania a to ako domáce - slovenské tak medzinárodné. "Odbor činnosti" uvedený v definícix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx rozdielny výrazy, ktorých rozdiel vyplýva z vykonávacieho právneho predpisu. Je ňou vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxostí. Odbory sú vymenované všeobecnejšie (napr. fyzika, biológia, environmentálne právo), oblasti činností zase s prihliadnutím ku konkrétnemu tyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xednotlivé druhy dokumentácie, ktorú môžu odborne spôsobilá osoba v rámci procesov SEA a EIA vypracovať. Konkrétne ide o oznámenie o strategickom dokuxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxňuje obstarávateľovi strategického dokumentu a navrhovateľovi činnosti niektoré z týchto dokumentov zabezpečiť aj prostredníctvom iných ako odboxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumentácie je možné zabezpečiť aj bez účasti odborne spôsobilej osoby.
K odseku 2
Odborne spôsobilou osobou môže byť ako fyzická osoba tak aj práxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xrávnickú osobu.
Spoločnými znakmi odborne spôsobilých osôb, a to ako právnických ako aj fyzických osôb je, že ich MŽP SR eviduje v zozname, každá z nixx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xosledným spoločným znakom je, že obstarávateľ alebo navrhovateľ je oprávnený osloviť so žiadosťou o vypracovanie vymenovaných druhov dokumentácie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxekom 3 a 4
Fyzická osoba, ktorá sa chce stať odborne spôsobilou osobou je povinná, pred tým ako sa ňou stane, preukázať vo vzťahu k MŽP SR viaceré skutočnxxxxx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxšie udeje predložením občianskeho preukazu vo vzťahu k overovateľovi skutočností. Pokiaľ nemá v časti "Osobitné záznamy" v občianskom preukaze fyzixxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxtu (obmedzenie spôsobilosti na právne úkony vykonávané na určitom území, pri ktorých sa vyžaduje jej fyzická prítomnosť), možno takéto predloženie pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxilosti na právne úkony. Možná je aj kombinácia obidvoch spôsobov. Vykonávací právny predpis (vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z.) neustanovuje v tomto smxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x čase pred udelením osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Konkrétny spôsob akým sa tak udeje a forma tohto úkonu zákonom o EIA ani jeho vykonávacím predpxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxanie minimálne dlhej požadovanej odbornej praxe sa preukazujú prostredníctvom náležitostí podanej žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlvuje fyzická osoba povinnú odbornú prípravu, vykoná úspešne skúšku a zaplatí správny poplatok za podanie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí alebo oblastí činností je 36 eur. Obidva poplatky ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p. v prílohe k zákonu o správnych popxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbu sú úplne odlišné od podmienok určených zákonom o EIA pre fyzickú osobu, čo je dané odlišným vymedzením právnickej a fyzickej osoby. Tieto podmienky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx oprávnenie podnikať v niektorom odbore alebo v niektorej z oblastí činností, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu odbore spôsobilých osôb. Oblasti a oxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxoba konkrétnu činnosť spadajúcu pod niektorú z oblastí alebo odborov činností uvedených vo vyhláške zapísanú v štatúte alebo v zriaďovacej listine. Txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxšky k zákonu o EIA. Okrem uvedenia stručnej charakteristiky predmetu činnosti v ktorej právnická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, uvedie právnxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxmestnancom, vlastníkom alebo konateľom právnickej osoby je fyzická osoba, zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb. Túto skutočnosť potvrdzujx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxobilosti.
K odseku 6
Podmienka bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá sa chce stať odborne spôsobilou osobou sa vzťahuje výlučne k oblasti ŽP, teda obxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak možno považovať iba takú fyzickú osobu ktorá nebola nikdy právoplatne odsúdená za niektorý z trestných činov proti ŽP, uvedených v § 300 až 306 Trestnxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxatné odsúdenie fyzickej osoby za ktorýkoľvek iný z trestných činov uvedených v Trestnom zákone nemá vplyv na bezúhonnosť na účely získania osvedčenia x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovenia členov odbornej komisie a vzor vydaného osvedčenia sú uvedené vo vykonávacej vyhláške k zákonu (vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z.).
K odsxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxpňom "nevyhovel" a to najviac dva razy po sebe. Termín konania náhradnej skúšky ustanoví predseda komisie. Ide o dobrovoľné opakované vykonanie skúškxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxP SR môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa zúčastnila preškolenia, prípadne sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti vykonanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxpozícii zistenia o závažných nedostatkov v jej činnosti. Spravidla pôjde o opakované nedostatočne vypracované dokumentácie z dôvodu ich neúplnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxorú z foriem zabezpečujúcich čo najvyššiu úroveň odbornej spôsobilosti a tiež o tom, ktorú z nich využije (uloženie preškolenia alebo uloženie opakovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxmie byť svojvoľné, musí byť podložené reálnymi skutočnosťami spočívajúcimi v prijatí novej právnej úpravy, prípadne jej zásadnej novelizácie, ktorx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v práci odborne spôsobilej osoby a v posúdení miery závažnosti nedostatkov.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 24/2006 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
Zoznam
KOMENTÁR
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxrať tú, ktorá vypracuje čo najkvalitnejšiu dokumentáciu v procesoch upravenom zákonom o EIA. Pomôckou je aj uvedenie údajov pri každej odborne spôsobxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxka všetkých povinne posudzovaných navrhovaných činností ako aj strategických dokumentov, treba legislatívne zabezpečiť, aby jeho znenie bolo pravxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxíku MŽP SR.
Potrebná je aj úprava skutočností na základe ktorých MŽP SR vždy vyčiarkne odborne spôsobilú osobu zo zoznamu a skutočností, na základe kxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdpisu.
K odseku 1
Odkaz na aktuálnu verziu zoznamu je priamo na webovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/posudzovanie-vplxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxosobile-osoby. Špecializácia odborne spôsobilých osôb je v internetovej verzii zoznamu rozdelená len podľa kategórie odborné oblasti činností. Kaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxe požiadaviek odseku 1 obsahuje Vestník MŽP SR, ktorý je tiež zverejňovaný len na webovej stránke MŽP SR. Posledná verzia zoznamu je uvedená vo Vestníku xxx xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-sr/aktualne-cisla/vestnika-mzp-sr-c-2-2015.html.
K odsekom 2 a 3
Do zoznamu MŽP SR zapíše každú odborne spôsobilú osobu, ktorá podala žiadosx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť MŽP SR zmenu niektorého z údajov, týkajúcich sa osobného statusu fyzickej osoby alebo identifikačných údajxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx identifikačné číslo právnickej osoby.
Povinnosť oznámiť uvedené údaje súvisí so skutočnosťou, že identické údaje sú zverejňované aj na webovej vxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxné či neaktuálne.
K odseku 4
Zoznam skutočností, na základe ktorých je MŽP SR povinné vyčiarknuť zo zoznamu odborne spôsobilú fyzickú osobu. Zákon x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx x týchto skutočností dozvie a ani to, akým spôsobom prebieha vyčiarknutie zo zoznamu s uvedením možností odborne spôsobilej osoby brániť sa vyčiarknutxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxie z registra v skutočnosti nedošlo (napr. vyhlásenie za mŕtveho).
V zásade platí, že MŽP SR uskutoční výmaz bez zbytočného odkladu po tom ako má dostxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxnoduchším a najspoľahlivejšie dokázateľným dôvodom prípad, ak sama odborne spôsobilá osoba požiada o vyčiarknutie zo zoznamu.
Ostatné vymenovaxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxsť o niektorom z ďalších dôvodov. Je nepochybné, že niektorý z týchto dôvodov môže MŽP SR získať aj na základe iných úkonov, ktoré mu predpisuje zákon o EIxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobu na preškolenie z dôvodu zásadnej zmeny právnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov a na základe nedostavenia sa osoby na preškolenie a nesxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxenúvajú sa dôvody vyčiarknutia zo zoznamu u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie. Je zrejmé, že dôvodom vyčiarknutia zo zoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxvnej úprave možno riešiť pri novelizácii zákona o EIA. Úprava postavenia fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie je v zákone o EIA aj vo vykonávacom prxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxprávne uvedený vnútorný odkaz v písmene a), kedy je zrejmé, že sa má odkazovať na § 61 odsek 5 písm. b) a nie na § 61 ods. 4 písm. b). Nesprávne uvedený odkaz oxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xednu z podmienok získania odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu. Ide o povinnosť právnickej osoby mať zodpovedného zástupcu, ktorý je odborne spxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxe právnickej osoby. Z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné uviesť okrem zrušenia aj jej zánik.
Na rozdiel od dôvodov vyčiarknutia zo zoznamu u odboxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrne spôsobilej osoby nahlásiť zmenu údajov. Táto povinnosť je uvedená v odseku 3 a na jej základe sa MŽP SR môže aktuálne dozvedieť hneď niekoľko dôvodov xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu alebo ak právnická osoba nemá zodpovedného zástupcu, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxrávnych údajov v žiadosti o zapísanie do zoznamu, jej prílohách alebo pri pohovore, je rovnaký dôvod na vyškrtnutie zo zoznamu podobne ako pri fyzickej xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xvedením nepravdivých údajov nevyšla neskôr najavo. Preto sa o týchto skutočnostiach MŽP SR spravidla dozvie na základe niečoho iného - napríklad na záxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxseku 6
Odseky 4 a 5 uvádzajú dôvody, na základe ktorých MŽP SR povinne vyškrtne odborne spôsobilú osobu zo zoznamu. Odsek 6 obsahuje dôvody, ktoré ak naxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxdajú písmená a) a ž d) je tak závažný, že vylučuje ďalšie pôsobenie osoby ako odborne spôsobilej osoby.
K odseku 7
Splnomocňujúce ustanovenie na vydxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xplyvov na ŽP.
Vyhláška uvádza v § 1 zoznam odborov činností a oblastí činností, v ktorých sa udeľuje odborná spôsobilosť. Upravuje sa tiež požadovaxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tým dlhšia odborná prax sa od neho požaduje. Pomerne rozsiahla úprava je venovaná obsahu žiadosti, kreovaniu skúšobnej komisie a priebehu skúšky. Vykxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxhláške. Prílohu č. 2 tvorí vzor osvedčenia, ktorý dostane každý žiadateľ, ktorý absolvoval prepísané úkony a na konci úspešne zložil skúšku odbornej sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmu zo strany MŽP SR. Ruší sa aj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xúvisiace ustanovenia zákona o EIA
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xrvkom procesu posudzovania vplyvov a upravujú ich aj smernice EIA a SEA. Na základe ustanovení smerníc bol do zákona o EIA vnesený samostatný paragraxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Zmyslom konzultácií je podrobnejšie oboznámenie sa subjektov zúčastnených na procesoch EIA s informáciami týkajúcimi sa posudzovaného predmetu čixxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxenu stanovísk. V bezprostrednom kontakte dochádza k spresneniu si doterajšieho stavu poznania o posudzovanej navrhovanej činnosti alebo strategicxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbcí, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu a dotknutej verejnosti k všetkým informáciám ktoré poskytol navrhovateľ alebo obstarávateľ.
Konzuxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnosťou príslušného orgánu, ktorý jednotlivým osobám a orgánom zúčastneným na konaní je povinný informácie o mieste, čase a spôsobe vykonania konzultxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušný orgán je povinný zabezpečiť aby sa tak dialo a v prípade potreby poskytnúť priestor na stretnutie tých orgánov a členov verejnosti, ktorí prejavia xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxA. Ide o legislatívne nedostatočné vyjadrenie skutočnosti, že konzultácie sa týkajú celého zákona o EIA, teda tak posudzovania strategických dokumexxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxtáciách uvádzajú aj tie, ktoré sú prítomné len v posudzovaní navrhovaných činností. Konkrétne ide o povoľujúci orgán a dotknutú verejnosť (pri SEA proxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxania navrhovaných činností je zrejmé aj z odseku 2, kde je jednoznačne uvedené, že obsahom konzultácií sú aj informácie o navrhovanej činnosti.
V záxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, že konzultácie sa uskutočňujú počas celého priebehu SEA aj EIA procesu.
K odseku 2
Dispozitívne sa upravuje obsah konzultácií. Zmyslom takto vymxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xrocesov upravených zákonom EIA a ich vzájomná výmena. Obsah konzultácií tak môže byť ustanovený aj širšie ako vymedzuje ustanovenie písmen, ba dokoncx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxežitostí sa však vychádzalo zo základnej úpravy konzultácií v smernici EIA (čl. 6), smernici SEA (čl. 6 - Porady), ako aj v SEA protokole k Espoo dohovoxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdzovania uskutočnených v čase pred prijatím zákona o EIA.
K odseku 3
Smernica EIA v čl. 8 členským štátom EÚ ukladá aby sa výsledky konzultácií zobrxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xby schvaľujúci orgán a povoľujúci orgán zohľadnili to, čo bolo záverom uskutočnených konzultácií je zahrnutie ich záverov do obsahu rozhodnutí, vydáxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ako aj záverečného stanoviska a to v prípade posudzovania strategických dokumentov ako navrhovaných činností, vrátane zmien činností.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxojim charakterom najmä procesný predpis. Upravuje postupy posudzovania návrhov vymedzených dokumentov, rozvojových plánov a programov, nazvanýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zakončené vydaním rozhodnutia. Toto rozhodnutie nie je z hľadiska možnosti realizovať navrhovanú činnosť alebo prijať strategický dokument rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia z výsledku posudzovania v sebe obsahujú popis navrhovaného strategického dokumentu alebo navrhovanej činnosti, výber environmentálne najvhodnxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xxxx xxxiku v roku 2006 obsahoval ustanovenie o vzťahu k správnemu poriadku, ktoré sa od dnes účinného podstatne líši. Správny poriadok sa na konania podľa zákxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxku 2014 a účinnej od 1. januára 2015. Konania podľa druhej časti zákona o EIA, upravujúce posudzovanie strategických dokumentov naďalej ostávajú konaxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí sa s účinnosťou od 1. januára 2015 riadia správnym poriadkom a procesnými ustanoveniami zákona o EIA. Výnimku predstavujú určité procesné úkony a čxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxemu poriadku postavenie špeciálneho, osobitného zákona. Ustanovenia zákona o EIA upravujúce správne konania sú osobitnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx generalis, upravujúcich všeobecne všetky procesné pravidlá a základné zásady, platné pre každé správne konanie.
Správny poriadok sa nevzťahuxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxm rozhodnutia zo zisťovacieho konania alebo záverečného stanoviska, čo sú záverečné správne rozhodnutia, ktorými sa končí alebo za určitých okolnosxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxvrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude predmetom ďalšieho posudzovania).
Všeobecne sa na všetky správne konania upravené zákonom o EIA a ich prixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxh častí, ktoré sú vyňaté spod pôsobnosti správneho poriadku. Ich nerešpektovaním a ignoráciou v týchto čiastkových procesných úkonoch v rámci správnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné v písmenách b) až e) sú opísané v komentároch k príslušným ustanoveniam. V zásade platí, že výstupy z čiastkových procesných úkonov, vykonaných pri jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xôvodom je fakt, že nepodliehajú správnemu poriadku a zároveň zákon o EIA v jednotlivých prípadoch možnosť odvolania sa voči týmto výstupom neumožňuxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxné ustanovenia
KOMENTÁR
Znením komentovaného ustanovenia sa začína séria prechodných ustanovení v zákone o EIA. Má spolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o EIA, pri ktorých bolo potrebné upraviť vzťah novej prijímanej úpravy v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP k doterajšej právnej úprave. Nie všetky ustxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxežité je teda aj hľadisko eurokonformného výkladu, pretože niektoré z prechodných ustanovení boli prijaté v dôsledku uplatnených výhrad Európskej kxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxom sa má postupovať v posudzovaní vplyvov, ktoré bolo začaté pred účinnosťou novej právnej úpravy v oblasti posudzovania vplyvov?
2.
Ako pristúpix x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxm dokumentu posudzované vôbec, alebo na základe odlišných kritérií v porovnaní s tými, ktoré priniesol zákon o EIA a jeho nasledovné novely?
3.
Akx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xlebo zneniu smernice EIA, napriek tomu, že SR mala zabezpečiť v čase posudzovania plné prebratie týchto smerníc a ich dôslednú implementáciu (uvedenix xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx otázky.
K odseku 1
Pred nadobudnutím účinnosti zákona o EIA (1. február 2006) sa posudzovanie vplyvov navrhovaných činností a strategických dokxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. - podľa tohto zákona prebiehalo posudzovanie vplyvov v čase od 1. septembra 1994 do 31. januára 2006. Pred touto právnou úpravou prebiehalo posudxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxom 1992 sa posudzovanie vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na území SR nerealizovalo, nakoľko chýbal právny základ k takejto čxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procedúry strategických dokumentov.
Prechodné ustanovenie sa vzťahuje k celej škále posúdených aj neposúdených navrhovaných činností a stratexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu SEA posúdeniu v prípade, ak sa o tom rozhodne v zisťovacom konaní. Znenie ustanovenia však odkazuje nielen k zmenám strategických dokumentov, ale aj k xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxovaných pred týmto dátumom z dôvodov uvedených v odseku 3. Ide o tie činnosti, na ktoré sa nevzťahovalo posudzovanie podľa doterajších právnych úprav v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkých dokumentov a realizovaných navrhovaných činností, posúdených podľa doterajších právnych úprav posudzovania vplyvov. Zároveň ide o také zmenyx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé nepodliehali posudzovaniu podľa doterajšej úpravy, no podliehajú posudzovaniu podľa zákona o EIA.
Znenie ustanovenia celkom nezodpovedá uvedxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xurokonformný výklad. Smeruje k zabezpečeniu posudzovania všetkých tých zmien strategického dokumentu, navrhovanej činnosti alebo činnosti, ktorx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvaným rozsahom navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 1 sa rozumie ten rozsah, ktorý bol pripravený a projekčne pripravený v čase pred 1. februárom 200xx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxnie mohlo v súvislosti so znením odseku 3 prebehnúť v čase po účinnosti zákona o EIA - teda po 1. februári 2006.
K odseku 3
Ide o štandardné prechodné uxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv za účinnosti doterajšej právnej úpravy. Posudzovanie však nebolo dokončené. Ustanovuje sa z dôvodu právnej istoty účastníkov konaní, navrhovateľxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxie sa vzťahuje aj na začaté zisťovacie konania alebo ukončené zisťovacie konania, v ktorých sa rozhodlo, že navrhovaná činnosť, strategických dokumexx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávnej úpravy. Definícia posudzovania vplyvov síce v § 3 písm. c) a d) pri strategických dokumentoch, ani pri navrhovaných činnostiach a ich zmenách nxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa o EIA, teda tým, ktoré začali v čase pred 1. februárom 2006.
Druhá časť ustanovenia deklaruje, že posudzovaniu nepodlieha ÚPD uvedená v prílohe č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxtanovenie stavebného zákona rozumelo zahájenie prípravných prác, obsahujúce zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ÚPD, sústreďovanie podxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx od 1. decembra 2011 zo zákona o EIA vypustená (zákonom č. 408/2011 Z.z.).
K odseku 4
Zachovala sa kontinuita odborne spôsobilých osôb, pôsobiacicx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx iných predpisov. Vzhľadom na kontinuitu právnej úpravy nebolo potrebné opakovať skúšky odbornej spôsobilosti u všetkých odborne spôsobilých osôb. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxávateľmi.
(K odseku 5 - zrušený s účinnosťou od 1. decembra 2011)
Odsek 5 sa týkal navrhovateľa, ktorý mal záverečné stanovisko získané na základe pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxčatie konania o povolení činnosti. V takýchto prípadoch mal navrhovateľ požiadať o predĺženie platnosti záverečného stanoviska.
Zákon o EIA bol xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlatnosti záverečného stanoviska. Išlo o vypustenie § 37 ods. 7, ktorý upravoval predĺženie záverečného stanoviska zákonom č. 408/2011 Z.z.
V dôslxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxeľa, ktorý mal záverečné stanovisko získané na základe predchádzajúcej právnej úpravy požiadať o predĺženie jeho platnosti v zmysle nového zákona o Exxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Novelou zákona o EIA, zákonom č. 287/2009 Z.z. sa podstatne zmenil rozsah posudzovaných činností, ako aj postavenie dotknutých verejností v následnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxsúdené. Postavenie dotknutej verejnosti sa posilnilo. Ak bola dotknutá verejnosť účastná na konaniach upravených v tretej časti zákona o EIA, s účinnxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvených osobitnými predpismi. Všetky tieto zmeny boli dôsledkom výhrad Európskej komisie k dovtedajšiemu zneniu zákona o EIA, ktoré nezodpovedalo úpxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povoľovacích konaní nevstúpilo náhle množstvo nových účastníkov z radov dotknutej verejnosti, pokiaľ sa títo zúčastňovali konaní v rámci procesov Exxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxriamu novelu právnych predpisov, upravujúcich následné povoľovacie konania. Dôvodom je fakt, že upravuje v zákone o EIA účastníctvo v konaniach, nexxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxípustnosť nepriamej novely.
Pri preberaní smerníc EÚ, často v dôsledku zložitého transpozičného a implementačného postupu preberania pravidiex xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx členskému štátu v rámci tzv. infringement procedure doručená Výzva-Porušenie, nazývaná formálne oznámenie. V Porušení sú identifikované tie ustanxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeúplnej transpozície smernice do vnútroštátneho práva sa pripravia novely zákonov, ktorých snahou je dosiahnuť plne súladný stav s európskymi právnxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxechodného ustanovenia je, že sa v jeho prvej časti - odseku 1 - vymedzuje voči inému prechodnému ustanoveniu a to k § 65 ods. 3. Toto základné prechodné ustxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlo ďalšie formálne oznámenie Európskej komisie. Jeho súčasťou boli výhrady ku skutočnosti, že v čase, keď sa SR už bola novým členským štátom EÚ, nemala xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxívy najneskôr do 21. júla 2004. SR sa stala členským štátom EÚ 1. mája 2004. Strategické dokumenty a navrhované činnosti, ktoré mali byť v čase od 21. júla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xznámenie žiadalo napraviť túto skutočnosť prostredníctvom novelizácie zákona o EIA. V snahe vyhovieť požiadavke uvedenej vo formálnom oznámení a vyxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxskej legislatívy s európskou.
K odseku 1
Zavádza sa výnimka k všeobecne zavedenému a štandardnému prechodnému ustanoveniu v pôvodne prijatom zákxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xoterajších predpisov. Osobitné ustanovenie pôvodne prijatého prechodného ustanovenia (§ 65 ods. 3) sa prijalo vo vzťahu k ÚPD, ktorej posudzovanie nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxdená výnimka v § 65b ods. 1 spočíva v tom, že z okruhu strategických dokumentov, ktorých posudzovanie sa začalo v čase pred účinnosťou zákona o EIA a malx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxsti zákona o EIA. Časovo teda išlo o všetky strategické dokumenty pripravované a schvaľované v čase od 21. júla 2004 do 31. januára 2006 (posledný deň účixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcou SEA. Skutočnosť, že tieto strategické dokumenty, ako uvádza prechodné ustanovenie, boli v rozhodnom čase "predmetom prípravy a schvaľovania" nexxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxrategických dokumentov, bližšie popísaných v predchádzajúcom odseku, sa mal posúdiť podľa pravidiel zavedených v zákone o EIA a účinných od 1. decemxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xäčšina strategických dokumentov, pripravovaná v rozhodnom období bola už dávno schválená a následné aj realizovaná.
Okrem uvedenej skutočnostix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pripravované v čase pred 21. júlom 2004 a schválené boli po viac ako dvoch rokoch (24. mesiacoch) od 21. júla 2004. V prípade týchto strategických dokumexxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánu sa vydáva na základe návrhu obstarávateľa strategického dokumentu.
Deklarovaním zabezpečenia plného súladu s požiadavkami smernice SEA xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx komplikované ustanovenie. Jeho hlavným zmyslom bolo práve dosiahnutie súladu s európskou legislatívou. Praktické uskutočnenie ustanovených postxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. decembra 2011 od rozhodných období, ku ktorým sa vzťahuje. Väčšina, ak nie všetky, strategické dokumenty pripravované a schvaľované v rozhodnom obxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia zaviedla, dávno schválené.
K odseku 2
Zabezpečuje sa účasť dotknutej verejnosti v následných povoľovacích konaniach pre tie prípady, ak bol prxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxbezpečené právo účasti v následných povoľovacích konaniach v rozsahu požadovanom smernicou EIA. Smernica EIA xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxnicou EIA. Zároveň zabezpečovala dotknutej verejnosti právo na podanie opravného prostriedku pred súdom s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxí zákona o EIA viackrát menené. V dôsledku noviel zákona o EIA sa procesné postavenie dotknutej verejnosti v následných povoľovacích konaniach oslaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxacích konaní, ktorých predmetom bola diaľnica alebo cesta pre motorové vozidlá, vrátane ich súčastí. Z účastníka konania sa dotknutá verejnosť stala xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvacie konania. Zo zákonom o EIA priznaného práva účastníctva v následných povoľovacích konaniach sa dotknutej verejnosti taktiež priznalo len právx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxvnom konaní ale nezodpovedajú právam dotknutej verejnosti, ktoré jej priznáva ako smernica EIA tak Aarhuský dohovor. Zúčastnená osoba nie je automaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxocesných dôvodov) a uvedené novely zákona o EIA v tomto zmysle práva dotknutej verejnosti ako zúčastnenej osoby nerozširovali. Správny poriadok síxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo zúčastnenej osobe viac práv nepriznali.
Európska komisia si na základe následných sťažností dotknutej verejnosti všimla nedostatočné procesnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxoľovacích konaní predmetom posudzovania ich vplyvov na ŽP podľa zákona o EIA. Komisia preto zaslala SR formálne oznámenie, kde upozornila na nedostatxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmenia sa pristúpilo k novele zákona o EIA. Zákon č. 287/2009 Z.z. priznal dotknutej verejnosti opätovne právo účasti na následných povoľovacích konaxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxla doplňujúce formálne oznámenie. V ňom žiadala o rozšírenie okruhu subjektov patriacich medzi dotknutú verejnosť aj o individuálnu fyzickú osobu.
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxdené zmeny zákona o EIA a ich príčiny, týkajúce sa úprav procesných práv dotknutej verejnosti sú dôvodom, prečo je v prechodnom ustanovení uvedený dátxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx následné povoľovacie konania ešte neboli po 30. apríli 2010 ukončené, mala a má dotknutá verejnosť na základe prechodného ustanovenia právo vstupu do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxniach podľa smernice EIA je vyjadrenie jej záujmu zúčastniť sa na konaní. Zákon o EIA vo vtedajšej podobe časti dotknutej verejnosti priznával priamxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xP. Každý z vymenovaných subjektov mal ustanovené špecifické kritériá, ktoré musel splniť pre zaradenie sa do jedného z vymenovaných subjektov. Časť dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvenie rieši spôsob zapojenia dotknutej verejnosti do následných povoľovacích konaní prostredníctvom dvoch spôsobov podania písomného stanoviskax xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxty, ktoré v zákone o EIA nemali priamo vyjadrený záujem na konaní. Druhej časti dotknutej verejnosti stačí podať k následnému povoľovaciemu konaniu pxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia zákona o EIA
Súvisiace európske právne predpisy
Čl. 13 ods. 3 smernice SEA
Príloha x xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxÁR
Novelou zákona o EIA - zákonom č. 408/2011 Z.z. sa zrušila možnosť predĺžiť platnosť dovtedy vydaných záverečných stanovísk. Zároveň sa touto nxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxcembra 2011.
Záverečné stanovisko mohol, do nadobudnutia účinnosti tejto novely, predĺžiť rozhodnutím príslušný orgán. Konanie o predĺžení závxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxjviac o dva roky. Žiadosť o opätovné predĺženie doby platnosti záverečného stanoviska mohol navrhovateľ podať opakovane, aj pred uplynutím dvojročnxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxnovené zákonné podmienky pred predĺženie. Išlo o podmienky, ktoré musel preukázať v žiadosti o predĺženie navrhovateľ - napríklad, že nedošlo k podstxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxé mali vplyv na realizáciu činnosti.
Zákon č. 408/2011 Z.z. však neobsahoval vo vzťahu k záverečným stanoviskám, vydávaným podľa doterajších prexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stratili dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona o EIA možnosť požiadať o predĺženie jeho doby platnosti. Navrhovatelia, ktorým bolo vydané závxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx platnosti záverečného stanoviska pozri výklad k § 37 ods. 9.
Táto situácia vyvolala odlišný stav pri porovnaní dôb platností záverečných stanovísx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxĺženie. Doba platnosti druhých bola sedem rokov. Táto situácia sa javila ako nerovnoprávna.
V snahe aspoň čiastočne napraviť tento stav, na ktorý px xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xbsahom novely bolo zavedenie prechodného ustanovenia do zákona o EIA. Išlo práve o komentované prechodné ustanovenie: § 65c. Novela nadobudla účinnoxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xakých záverečných stanovísk, ktorým ešte neuplynula trojročná doba platnosti v čase nadobudnutia účinnosti tohto "dodatočného" prechodného ustanxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxx o EIA však žiadnym spôsobom nerieši, či záverečné stanoviská, ktorých pôvodne ustanovená doba platnosti bola tri roky, spĺňajú kritériá aktuálnostx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx k výstavbe iných činností, ktoré by mohli spôsobiť negatívny kumulatívny efekt na jednotlivé zložky ŽP a pod. Doba platnosti všetkých záverečných staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxtná novela zákona, bez úpravy iných právnych skutočností v zákone o EIA. Zmyslom uvedeného prechodného ustanovenia bolo, obdobne ako u štandardných pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanoviska. Rozdielom oproti zvyčajným prechodným ustanoveniam je fakt, že ide o úpravu vzťahov ani nie tak novoprijatej právnej úpravy v oblasti posuxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
KOMENTÁR
Obsahovo nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. januára 2015. Prelomovosť novely spočíva nielen v jej obsahovej obsiahlosti, ale predovšetkým k podstatnej zmene v procesných pravidlách, kedy sa xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxlasti verejnej správy. V súvislosti s touto zmenou bolo potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť vzťah doteraz vydávaných rozhodnutí a ostatnýcx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxudzovania. Dôsledkom tejto východiskovej tézy je zabezpečenie pokračujúcej platnosti väčšiny výstupov a rozhodnutí vydaných v priebehu EIA procesxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ktoré predchádzali vydaniu jednotlivých aktov v procese EIA a boli právoplatne ukončené. Odlišne sa upravila platnosť procesných konaní pre konania x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xáze, že zmena procesných pravidiel v priebehu konania by mohla viesť k časovému zdržaniu a neefektívne vynaloženým peňažným prostriedkom za opakovanx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxnej alebo predprípravnej fáze sa dokončí podľa novoprijatej úpravy, účinnej od 1. januára 2015.
Rozlišovacím kritériom v prípade konania o vydaní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxská týkajúce sa navrhovanej činnosti, rozhodnutia zo zisťovacieho konania z procesu EIA aj SEA a vyjadrenia k tomu, či určitá zmena navrhovanej činnosxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx15, ostali po tomto dátume naďalej platné. Slovné spojenie "ostávajú naďalej platné" uvedené v ustanovení odseku 1 bolo v prípade záverečných stanovíxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ale zabezpečilo sa, aby sa rešpektovala v rozhodnutiach uvedená doba platnosti už vydaných záverečných stanovísk.
Zabezpečuje sa aj stav, kedy v čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxie. V priebehu povoľovacieho konania zároveň skončí doba platnosti záverečného stanoviska. Aby nemuselo v čase prebiehajúceho povoľovacieho konanxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxveň platné záverečné stanovisko, do prechodného ustanovenia sa vložilo osobitné ustanovenie. Podľa neho počas priebehu povoľovacieho konania ostáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxisko nestráca platnosť len počas priebehu následného povoľovacieho konania (prípadne konaní, ak ich je viac nadväzujúcich na seba) až do jeho právoplxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xedným z jeho cieľov je totiž vyhodnotenie aktuálnych vplyvov xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxného do prijatia novely č. 314/2014 Z.z., príslušný orgán k určitým typom zmien navrhovaných činností vydával vyjadrenia k zmene navrhovanej činnostxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxácie takéhoto vplyvu vo vyjadrení sa zmena činnosti stala predmetom ďalšieho posudzovania - konania o vydaní záverečného stanoviska.
Novelou zákxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z dvoch foriem zisťovacieho konania. Ide o rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti, upravené v § 29 ods. 1 písm. b) a nasledujxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xabezpečená ani žiadna forma riadneho opravného prostriedku a ani možnosť napadnutia vyjadrenia na súde účastníkmi konania. Všetky tieto práva pritox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na jednu z foriem rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Vydávanie rozhodnutí zo zisťovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti (teda niekdajších xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxgán vo vyjadrení vydanom do 31. decembra 2014 stanovil, že zmena navrhovanej činnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na ŽP. V zmysle prechodného ustxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x rámci zisťovacieho konania. Aj po nadobudnutí účinnosti novely zákona o EIA ostávajú právne účinky vyjadrenia, vydaného podľa staršej právnej úpraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xsté, len sú inak nazvané. Ďalším dôvodom je zachovanie právnej istoty u navrhovateľa ako účastníka právnych vzťahov upravených zákonom o EIA, ktorý v čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxbiehajúce konania o vydaní záverečného stanoviska sa neustanovilo jednotné ustanovenie, zabezpečujúce, že prebiehajúce a neukončené konania sa doxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xostupuje sa v ňom podľa ustanovení zákona o EIA, ako aj podľa správneho poriadku .
Dôvodom uvedeného rozdelenia konania bolo, že do určenia rozsahu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxho doterajšieho priebehu viedlo k neúmernému zdržaniu a možnému predraženiu procesu spočívajúcemu v duplicitnom financovaní už vykonaných úkonov. xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxuára 2015 sa prijalo štandardné prechodné ustanovenie. To spočíva tom, že všetky takého konania sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xpustenie od variantného riešenia zámeru. Pokiaľ tak urobil do 31. decembra 2014 a bolo mu zo strany príslušného orgánu vyhovené, nemusí navrhovateľ vyxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxšenia zámeru týkajú len písmená d) a f). Ostatné písmená sa nevzťahujú priamo k variantnému riešeniu a pre vypracovanie zámeru platí aj § 22 ods. 4 v spojxxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxx xastiach, ktoré súvisia s predložením viac variantného riešenia navrhovanej činnosti v zámere. Iný výklad ustanovenia by bol v rozpore s požiadavkami xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xurokonformnému výkladu zákona o EIA.
K odseku 6
Posledný, šiesty odsek prechodného ustanovenia, prijatého vo vzťahu k "veľkej" novele zákona o EIxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxľ, ktorý mal vydaný rozsah hodnotenia pred 1. januárom 2015, pokračuje v ďalšom konaní o vydaní záverečného stanoviska podľa doterajšej právnej xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxvený rozsah hodnotenia nepredloží v priebehu ďalšieho konania o vydaní záverečného stanoviska správu o hodnotení do určitého dátumu, tak platnosť roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxiť mimo správneho konania z dôvodu, že rozsah hodnotenia bol vydaný za účinnosti doterajšej právnej úpravy.
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na txx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx lehotami, než predpokladá predmetné prechodné ustanovenie.
Súvisiace ustanovenia zákona o EIA
Preberacie ustxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx transpozičné ustanovenie. Toto ustanovenie odkazuje vždy odkaz na transpozičnú prílohu - v tomto prípade ide o prílohu č. 16, v ktorej je citovaný presxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu EÚ.
Povinnosť zákonodarcu zabezpečiť uvedenie transpozičnej prílohy a na ňu odkazujúceho ustanovenia v záverečných častiach právneho predpisx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xx x xx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe predpisy
Čl. 13, čl. 14 a príloha V časť B smernice EIA
Čl. 13 smernice SEA
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxa posudzovania vplyvov, účinná do 1. februára 2006. Ide o dvakrát novelizovaný zákon č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. V zrušovacom ustaxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxne: ako prvé sa uvedie číslo, pod akým bola novela uverejnená v Zbierke zákonov SR, potom nasleduje zlomok a za zlomkom sa uvedie rok, predstavujúci daný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxý v Zbierke zákonov SR.
Čl.II
K čl. II
V súvislosti s doplnením podrobnej úpravy posudzovania vplyvov strategických dokumentov do druhej čxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa vo vzťahu k príslušnému orgánu. Orgán územného plánovania je povinný v tomto zmysle zaslať príslušnému orgánu kópie všetkých stanovísk doručených kx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmi sa tiež doplnili odkazy na príslušné ustanovenia zákona o EIA.
Čl.III
K čl. III
Úprava odbornej spôsobilosti a odborne spôsobilých osôb v zxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mene - korunách slovenských. Dnešná výška poplatkov je stanovená nasledovne: za podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb sa pxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxx
x xxx xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xrírody súvisela v roku 2006 s potrebou zapracovať posudzovanie vplyvov navrhovaných projektov v súlade so smernicou o biotopoch a smernicou o vtákoxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobitne chránených častí krajiny bolo a je zachovať priaznivý stav biotopov xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxované z dôvodu dôsledného zosúladenia textu smerníc a vnútroštátnej právnej úpravy. § 28 bol poslednýkrát novelizovaný zákonom č. 314/2014 Z.z. a jxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx
K čl. V
Novelou zákona č. 205/2004 Z.z. sa posunul začiatok nahlasovania údajov do národného registra znečisťovania o jeden rok, z pôvodne stanovenxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx so zákonom o EIA a bola do návrhu doplnená ako poslanecký návrh pri prerokúvaní zákona v parlamente.
Čl.VI
Účinnosť
K čl. VI
Zákon o EIA bol sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xanuára 2006. V deň publikácie zákon o EIA zároveň nadobudol platnosť, ale ešte nie účinnosť.
Nová právna úprava v oblasti posudzovania vplyvov, koxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnosť až o 11 kalendárnych dní po zverejnení zákona o EIA v Zbierke zákonov SR.
Legisvakančná doba - teda doba na oboznámenie sa verejnosti a inštitúcxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxta na oboznámenie sa a naštudovanie novej právnej úpravy o posudzovaní vplyvov na ŽP bola pomerne krátka. Zo strany verejnosti neboli však v tomto smere xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxávateľa o jeho úmysle vytvoriť a pripraviť na schválenie taký typ dokumentu, ktorý je, alebo mohol by byť na základe rozhodnutia zo zisťovacieho konanix x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xokumente.
Vstupné informácie pomáhajú navrhovateľovi identifikovať obstarávateľa strategického dokumentu, jeho poverených zástupcov a ďalšxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxitu pri vzájomnom kontakte s nimi.
Všetky údaje v prvej časti oznámenia o strategickom dokumente charakterizujú a pomenúvajú obstarávateľa a osobx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsti s potrebou doplnenia oznámenia o chýbajúce skutočnosti a zároveň pre ďalšiu komunikáciu s obstarávateľom pri zverejňovaní oznámenia v súvislostx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenia schvaľovacieho orgánu a formy dokumentu v kej má byť návrh strategického dokumentu schválený.
Údaje o dokumente slúžia príslušnému orgánu akx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxý aj presný názov dokumentu a jeho hlavné ciele - teda hlavné účely, pre ktoré sa jeho tvorcovia rozhodli postúpiť k príprave takéhoto typu dokumentu.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvisiacich s opísaním možných vplyvov pripravovaného strategického dokumentu. Nejde len o vplyvy na ŽP. Rovnocenné postavenie v rámci údajov v tejto čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxdaných výstupoch. Zákon o EIA presne neurčuje o aké údaje má ísť. Vzhľadom k charakteru zákona o EIA, jeho cieľom a vzťahu k náležitostiam dokumentu, ktxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxlu pre vypracovanie konečného dokumentu, vždy musia byť v oznámení také podkladové dokumentácie, ktoré svojim obsahom alebo charakterom môžu vplývax xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdného strategického dokumentu.
Obstarávateľ v tejto časti opíše aj základné vplyvy na ŽP, vrátane tých, ktoré presahujú štátne hranice SR (ak také xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxebo pravdepodobne budú zúčastňovať SEA posudzovania. V tejto, začiatočnej etape posudzovania je len veľmi ťažké presne - s uvedením názvu, prípadne mxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxormačného úkonu príslušného orgánu, obstarávateľa alebo dotknutej obce smerom k verejnosti. Vopred je len ťažko odhadnuteľný počet a názvy (mená) jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxícii v zákone o EIA.
V najbližšej právnej úprave prílohy č. 2 preto odporúčame zvážiť túto položku oznámenia ako nadbytočnú a neprinášajúcu nové infxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xapy a ich mierka a podobne a identifikovanie všetkých použitých podkladových materiálov pre vypracovanie strategického dokumentu. Z takto vymedzenxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrhujú z materiálov, ktoré sú zastarané, prípadne také, ktoré neposkytujú aktuálnu sumu informácií vo vzťahu k ŽP oblasti, dotknutej návrhom strategixxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxovania oznámenia nie je zároveň dátumom označujúcim celý čas, v priebehu ktorého sa oznámenie vpracovalo, ale len dátum, kedy bolo vypracovanie oznámxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupca obstarávateľa, čím potvrdzuje správnosť údajov uvedených v oznámení. Svoje postavenie potvrdí zástupca obstarávateľa odtlačkom pečiatkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxCIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA
KOMENTÁR
Základné kritériá zisťovacieho konania v zásade preberajú prílohu č. II smernice SEA. Podstatou uvedených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx konania, či daný strategický dokument alebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxlovaný je obdobne vágne a neurčito ako v smernici SEA, s drobnými lexikálnymi rozdielmi, pretože zatiaľ čo oficiálny slovenský preklad smernice SEA uxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe okruhu otázok či úvah. Podporou udržateľného rozvoja je možné v zásade nazvať všetko, čo absolútne nedeformuje existujúci rozvoj, udržiava spoločnxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxienok je už značne konkrétnejšia, požaduje sa v nej presne určiť rozsah rámca pre navrhované projekty a iné činnosti v území dotknutom strategickým dokxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxiež činností, ktoré nespadajú pod posudzovanie vplyvov v území, ktorého sa týka strategický dokument. Príloha v druhom bode uvádza pojem "projekt", zxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxanie je stanovenie miery, v akej bude navrhovaný dokument ovplyvňovať iné, už schválené dokumenty a to aj tie, ktoré sú hierarchicky podradené alebo naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xa vecne príbuzný alebo totožný typ dokumentu prijíma na rôznych úrovniach schvaľovania (napr. územný plán vyššieho územného celku, územný plán obce, xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxje aspoň predbežne stanoviť mieru predpokladaných kumulatívnych vplyvov navrhovaných činností v území, týkajúcu sa tých predpokladaných navrhovaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxobom môžu prispieť k neželaným synergickým vplyvom. Vďaka takto ustanovenému kritériu a jeho dôslednému vyhodnoteniu zo strany príslušného orgánu mxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxtupné a známe environmentálne problémy vrátane zdravotných, ktoré sú vecne späté s dokumentom, ktorý je predmetom zisťovacieho konania. Ak napríklax xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxjú) a zdravotné problémy obyvateľstva na danom území. Pôjde najmä tieto problémy jednotlivých zložiek ŽP a ľudského zdravia: znečistenie ovzdušia, zxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxé splodiny, úroveň znečistenia povrchových a podzemných vôd), možné ohrozenie chránených častí krajiny vplyvmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxdľa ktorého je potrebné skúmať možné environmentálne a zdravotné riziká.
Pojmy "problémy" a "riziká" sa môžu zdať v kontexte ich kritérií pre zisťoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxmu dokumentu (ako môžu byť jeho schválením pozitívne alebo negatívne ovplyvnené). Riziká zasa predstavujú určitú hrozbu do budúcnosti. Takúto hrozbx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxrozsiahlejšie kritérium v prílohe č. 4. Ide o kritérium prevzaté z prílohy II smernice SEA. Možné vplyvy dokumentu sa skúmajú z najrôznejších hľadísk, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xopadu (rozsah) strategického dokumentu na chránené územia všeobecne, vrátane ich ochranných pásiem. Ide o rozsah dopadov na rôzne typy chránených úzxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxpríklad chránené vtáčie územia alebo iné, osobitne chránené časti krajiny.
Z hľadiska iných predpisov treba v zisťovacom konaní ďalej skúmať, ako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpoklad, že pokiaľ strategický dokument bude z hľadiska naplnenia jeho cieľov v praxi ovplyvňovať použitie viacerých typov zákonov z oblasti ŽP, môže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxké použitie predpisov z oblasti environmentálneho práva, predpokladané obsahom a predmetom strategického dokumentu totiž nepriamo identifikuje pxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
KOMENTÁR
Správa o hodnotení strategického dokumentu je sama osebe už hodnotiacim dokumentom či presnejšxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxah a štruktúra správy o hodnotení je aj vďaka jej hodnotiacemu charakteru štruktúrovaná pomerne podrobne. Základná podoba správy o hodnotení vychádzx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx, vymedzujúca pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu. V rámci nej sa stanovujú aj účinné opatrenia na odstránenie negatívnych a neželaných jaxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxv, teda do istej miery o pravdepodobnostnú štúdiu. Miera predpokladanej odbornosti spracovateľa správy o hodnotení by však mala byť garantom tohto, žx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxrategický dokument schválený v navrhovanej podobe.
Základné údaje o vplyvoch, uvedené v správe o hodnotení sa nedotýkajú celej škály vplyvov na ŽPx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a "pravdepodobne významný vplyv", je odhadnuteľná kvantifikovateľná miera znečisťovania jednotlivých zložiek ŽP. Jedným z takto ustanovených krixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobitných predpisoch (napr. povolené emisné limity stanovené v zákone č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie vyxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxov, zníženie množstva zelene v obývanej oblasti, rozsah dokumentom predpokladanej priemyselnej činnosti, plánované trasy líniových stavieb, akýmx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxamných vplyvov dokumentu na životné prostredie, vrátene vplyvov na zdravie ľudí.
V správe o hodnotení sa z hľadiska pravdepodobne významného vplyxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxentu na ŽP.
Okrem identifikácie vplyvov sa na ich základe ustanovia už v správe o hodnotení aj opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov a posilnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx základe realizácie navrhovaných činností alebo ich zmien, predpokladaných v schvaľovanom strategickom dokumente. Všetky opatrenia by mali priorixxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xodnotení je porovnanie a vyhodnotenie jednotlivých alternatív strategického dokumentu s ohľadom na geografické umiestnenie alebo dosah dokumentu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxdiska ŽP priaznivejšia. Takýto pohľad pri vypracovaní správy o hodnotení je plne v súlade s cieľom a účelom zákona o EIA.
Ďalšie body správy x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxení strategického dokumentu. Súčasťou správy o hodnotení je preto aj návrh monitorovania vplyvov,
-
identifikácie prípadných transhraničných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxstený, strategický dokument nemá takéto vplyvy a pod. Pre úplnosť by bolo vhodné uviesť aj dôvod, prečo tomu tak je, alebo na základe akých úvah a metód spxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxačný sumár by mal byť viditeľne oddelený od ostatných častí správy o hodnotení. Účelom tejto časti dokumentu je poskytnutie zrozumiteľného a pochopitxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxných opatreniach a následnom monitorovaní, vrátane posúdenia navrhovaných variantov. Takáto súhrnná informačná zložka je dôležitá pre všetky subjxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xpôsobom.
Informácia o nákladoch (peňažných aj nepeňažných), vynaložených v súvislosti s prípravou a schvaľovaním strategického dokumentu, sa uxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxť dôvody, ktoré ho viedli k nevypracovaniu tejto časti správy o hodnotení. Vysvetlenie by sa malo opierať o základný dôvod, uvedený v zátvorke časti X. pxxxxxx xx xx
x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx xx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxR
Obsahom prílohy č. 5 je štruktúra a jednotlivé názvy obsahových bodov správy o hodnotení pre špecifický typ strategických dokumentov. Ide o ÚPD, prxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxterstva pre oblasť územného plánovania (v súčasnosti je ním MDVRR SR).
Aj keď ide o osobitný druh strategických dokumentov, ÚPD tvorí kvantitatívnx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné informácie o priamych aj nepriamych vplyvoch
Úvodné informácie x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedené v prílohe č. 4, so špecifikami pre jednotlivé druhy ÚPD. Patrí sem územný plán zóny, územný plán obce, územný plán regiónu, zmeny a doplnky ÚPD. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxloštátnym dosahom a posudzuje sa podľa pravidiel ustanovených § 17.
Časť správy o hodnotení ÚPD, identifikujúca jej priame vplyvy má pomerne presnx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxiek na odber pitnej aj úžitkovej vody a prípadné odkanalizovanie dotknutého územia, energetickú náročnosť ako aj potrebnú súvisiacu infraštruktúru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdzajú najmä negatívne externality ÚPD, ako je možné znečistenie ovzdušia, vôd, predpokladanej produkcie odpadov, hlučnosti spojenej s realizáciou xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx žiarenia a vibrácií, kde patrí napr. prvotná identifikácia radónového žiarenia, čo je jeden z faktorov, negatívne ovplyvňujúci ľudské zdravie.
Kxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xmysle. Nezahŕňajú sa doň len jednotlivé klasické zložky životného prostredia, ale aj kultúrna krajina a jej hodnoty. Výhodou špecifického stanovenix xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxrávy o hodnotení.
Opis jednotlivých zložiek ŽP a ďalších súčastí dotknutého územia sa neobmedzuje na vymenovanie jednotlivých prvkov, ale poskytxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prioritnú pozornosť. Na základe uvedeného opisu sa v závere tejto časti uvedú hlavné environmentálne problémy územia a ich zhodnotenie z hľadiska ich xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxené a to buď uvedením konkrétnych príkladov tohto, čo by v rámci jednotlivej zložky malo byť posudzované alebo rozpísaním konkrétnej posudzovanej zloxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých vzťahov a porovnaní s platnými predpismi. Tu možno očakávať aj konkrétne vplyvy, ktorých závažnosť môže prekračovať alebo ohrozovať prípustnú mixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxustných zásahov do prírodného prostredia a ďalších častí krajiny.
Ďalšie časti správy o hodnotení ÚPD sú taktiež podrobnejšie vymedzené, než je to x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xodnotenia a uvedenia podkladových doplnkových štúdií a analýz, ktoré boli využité pri spracovaní správy o hodnotení, spoločne s uvedením všetkých rixxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlivých stupňoch ÚPD a predovšetkým o plánovanom využití územia, vrátane možných vplyvov.
PRÍL.6
OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxy druhy posudzovaných strategických dokumentov s výnimkou strategických dokumentov s celoštátnym dosahom. Ich výstup má iné označenie - ide o doložkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxného stanoviska ide vlastne o náležitosti špecifického typu rozhodnutia. Toto rozhodnutie je vydávané mimo rámca správneho poriadku príslušným orxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxarávateľ a vzápätí strategický dokument. Nasleduje opis priebehu posudzovania, v ktorom sú zdokumentované všetky procesné kroky. V porovnaní s predxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxe vplyvov má dve samostatné časti, z ktorých prvá je orientovaná na zhodnotenie vplyvov so zameraním sa na jednotlivé zložky ŽP. Druhé zhodnotenie sa týxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významu, sústavu chránených území NATURA 200. Uvedené oddelenie celkového zhodnotenia vplyvov sa vyčlenilo jednak na základe oddelenia týchto dvocx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnamných vplyvov na ŽP ako celok vrátane všetkých jeho zložiek, v prípade celkového zhodnotenia vplyvov na osobitne chránené časti krajiny ide o zhodnoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, informácia o účasti dotknutej verejnosti v procese posudzovania, návrh monitoringu a odôvodnenie záverečného stanoviska. Pri odôvodnení by mali xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxdné uviesť v rámci odôvodnenia aj dôvody neakceptácie.
Súčasťou záverečného stanoviska je aj záverečné vyhlásenie, sumarizujúce ako konkrétne bxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxtočnených konzultácií a uvedenie dôvodov, vedúcich k výberu konkrétneho variantu a požiadavky na následný monitoring uložených opatrení a vyhodnocxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxačnej povinnosti členského štátu EÚ (pri plnení tejto povinnosti je v úlohe príslušného orgánu, ktorý zabezpečuje proces SEA) - sa preberá ustanovenix xxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrečného stanoviska, označenie zástupcu príslušného orgánu, oprávneného na vydanie záverečného stanoviska, identifikujúceho sa podpisom a odtlačxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KOMENTÁR
Strategické dokumenty s celoštátnym dosahom, ktoré boli predmetom posúdenia ich vplyvov na ŽP, majx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxrešuje a konanie neriadi príslušný orgán, ale rezortný orgán, teda ten, ktorý návrh celoštátneho dokumentu predkladá na schválenie vláde SR. Tento výxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbsahové náležitosti doložky vplyvov na ŽP.
Nejde o samostatné rozhodnutie. Ide o súčasť materiálu predkladaného na rokovanie vlády, o súčasť straxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxožka súčasťou predloženého materiálu, v tomto prípade strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.
Štruktúra dokumentu - doložky vplyvov - je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxe, pretože sa nachádza v iných častiach strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (predkladacia správa, obal). Z údajov charakterizujúcich strxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzťah nie je obmedzený len dokumentmi prijímanými vládou, ale týka sa vzťahu k všetkým druhom strategických dokumentov, ktoré sa nejakým spôsobom dotxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxných stanovísk k správe o hodnotení a vyhodnotením v nich uvedených pripomienok. Zákon o EIA uvádza, že postačuje prosté označenie akceptované-neakxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxy v prípade jej neakceptácie. Požiadavka na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx však v sebe zlučuje viaceré pripomienky do spoločných charakteristík. Pri takomto zostručnenom prehľade nemusí byť uvedené odôvodnenie neprijatia xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxsudzovaní strategického dokumentu s celoštátnym dosahom vystupuje MŽP SR ako spolupracujúci orgán. Predkladá v rámci svojej pôsobnosti aj stanovisxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxžnosť aktívne ovplyvniť podobu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v oblasti účinnej kontroly a ochrany ŽP.
Pri koncipovaní novej právxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx k zníženej miere pozornosti venovanej účinnej ochrane životného prostredia a zabezpečenia minimalizácie nepriaznivých vplyvov aj následkom možnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých dokumentov sú tie, ktoré schvaľuje vláda SR tými najvýznamnejšími, spravidla majúcimi dosah na územie celého štátu sa javí úprava požadujúca uvedxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx strategické dokumenty. Zákon o EIA by v tomto smere mal obsahovať totožnú úpravu pre všetky typy výstupov z posúdenia strategických dokumentov.
Sxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu s celoštátnym dosahom, ako boli zohľadnené jednotlivé etapy procesu, predovšetkým správa o hodnotení, ako sa naložilo s požiadavkami verexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vplyvov po schválení strategického dokumentu vládou SR. Touto položkou - náležitosťou sa zabezpečuje prebratie informačnej povinnosti členského šxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxeho poriadku. V záujme pochopiteľnosti záveru textu tohto bodu by bolo vhodné v súvislosti s monitoringom uviesť namiesto slov "a o monitoringu" slová xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxé prebratie čl. 9 ods. 1 písm. c) smernice SEA.
Doložka vplyvov neobsahuje zoznam jej spracovateľov ani dátum jej vydania a podpisy zodpovedných osôx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxentov, ktoré nepodliehajú schváleniu vládou SR vyplýva z toho, že doložka nie je, ako bolo uvedené vyššie, samostatným druhom rozhodnutia. Je len súčaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doložky ale rezortný orgán nie je povinný zverejniť ani v ostatných častiach materiálu, predkladaného na rokovanie vlády na jeho schválenie.
PRxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ktoré sa vzťahujú k posudzovaniu navrhovaných činností. Jej obsahom je zoznam všetkých činností, podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na ŽP, prípadxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxdchádzajúcej právnej úpravy posudzovania vplyvov. Už tam bol daný základ prílohy spočívajúci v rozdelení činností do samostatných podkapitol.
V xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxdú z činností, obsiahnutú v samostatnej položke tabuľky, prináležiacej ku každej podkapitole. Väčšinou ide o označenie priemyselného odvetvia (9 z 1xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdkapitolách uvedené (4). Pod názvom podkapitoly je uvedený rezortný orgán, teda konkrétne ministerstvo, ktorého oblasť, charakterizovaná názvom pxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xrípade je vždy uvedené, ktoré konkrétne ministerstvo vecne gestoruje jednotlivé navrhované činnosti, uvádzané v príslušnej tabuľke vždy poradovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx aj slovenskej legislatíve. Išlo predovšetkým o
-
príloha č. 1 k zákonu o životnom prostredí (účinná do 31. augusta 1994),
-
prílohu č. 1 zákona Nx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxoru.
Každá z vymenovaných príloh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxa (zákon č. 127/1994 Z.z.), do ktorej boli zahrnuté aj činnosti z príloh I a II smernice EIA tak, aby bola zabezpečená úplná transpozícia (prebratie) smxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zaraďovaní do prílohy sa prihliadalo k obvyklému pomenovaniu činností v SR. Pritom sa dbalo na to, aby vecným obsahom išlo o činnosti uvedené vo vymenovxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxtí uvedenej v prílohe, či podlieha povinnému posudzovaniu alebo zisťovaciemu konaniu. V kolónke A každej z tabuliek prílohy č. 8 sú ustanovené prahové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxky, podlieha táto navrhovaná činnosť alebo jej zmena povinnému posudzovaniu vplyvov priamo zo zákona o EIA.
Pojem "prahová hodnota" nie je v zákone x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxému nepriaznivému vplyvu na ŽP. V zákone EIA sa pri určení týchto hodnôt vychádzalo z predchádzajúceho určenia kritérií hodnotenia a limitných hodnôt xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Prahová hodnota je ustanovená vždy určitým počtom/číslom. To vyjadruje najčastejšie objem výroby, záber plochy, množstvo použitej chemickej látkx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxkoľvek plánovaného rozsahu danej činnosti sa musí vždy vykonať povinné posudzovanie jej vplyvov. Povinné posudzovanie sa nevzťahuje len na tie prípaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxlnej expozície. Takéto zmenšené modely nemusia vždy podliehať pred ich realizáciou osobitnému povoľovaciemu konaniu.
V časti B sú ustanovené praxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx v časti A (povinné posudzovanie) alebo časti B nie je uvedená žiadna prahová hodnota. V takýchto prípadoch sa treba orientovať podľa prahovej hodnoty uxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxej činnosti treba vykonať povinné posudzovanie alebo zisťovacie konanie a za akých podmienok, resp. po prekročení akých prahových hodnôt.
Pri jedxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxývajúce z formálnych oznámení.
Celkove však platí, že viaceré rezortné orgány, najmä MH SR, vyjadrili čiastkovú nepokojnosť so znením jednotlivýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnností v prílohe č. 8.
PRÍL.9
OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
KOMENTÁR
Príloha č. 8a zaviedla novelou zákona o EIA osobitný typ formxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxu povolenej činnosti, činnosti už povolenej, nachádzajúcej sa v štádiu realizácie, realizovanej alebo uskutočňovanej činnosti, pokiaľ vypracovanxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxania o zmene navrhovanej činnosti, ktorá nepodlieha priamo povinnému posudzovaniu alebo nie je vylúčená zo zisťovacieho konania na základe iných krixxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxs. 1 písm. b). Citované ustanovenie zakladá osobitný druh zisťovacieho konania - konanie o zmene navrhovanej činnosti. Vypracovanie oznámenia zo strxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxdné charakteristiky danej činnosti, vrátane opisu jej možných vplyvov na ŽP a príslušná dokumentácia.
PRÍL.10
OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU
KOMExxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xámeru je poskytnúť príslušnému orgánu základnú sumu informácií o navrhovanej činnosti alebo zmene činnosti, o ŽP, v ktorom má byť činnosť lokalizovanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxznivých vplyvov na ŽP alebo ľudské zdravie.
Zámer sa vypracúva vo fáze pred začatím konaní, súvisiacich s posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xIA viazaná povinnosť vypracovať pre ňu zámer. Rozhodnutie o podnete ale pre danú činnosť stanoví, že táto činnosť sa má posudzovať. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Príprava zámeru v takzvanej predprojektovej fáze prípravy navrhovanej činnosti umožňuje navrhovateľovi stanoviť si dostatočný časový priestxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvov, pri určovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a prípadne stanovenia časového harmonogramu posudzovanie.
Informácie a náležitostix xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xednoznačný pohľad príslušného orgánu na konkrétnu navrhovanú činnosť, a jej jednotlivé varianty tak, aby ich bolo možné posúdiť a zhodnotiť. Dôraz sa xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxaná.
Zákon o EIA ustanovuje v prípade zámeru aj určenie variantov, ich vzájomné porovnanie a výber optimálneho variantu. Pre každý z ustanovených xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxnania požiada navrhovateľ o upustenie variantného riešenia z niektorého zo zákonom o EIA prípustných dôvodov. Postupuje tak podľa § 22 ods. 6. Zákon o xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxahy ušetriť náklady na vypracovanie rozsiahlych zámerov, so stanovenými variantami a ich vzájomným porovnávaním. Cieľom ustanovenia variantného rxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikačné a kontaktné informácie o navrhovateľovi, jeho oprávnenom zástupcovi a prípadne ďalšej kontaktnej osobe/ osobách (ak nie sú totožné s oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxi zámeru sa uvádzajú údaje o navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Súčasťou tejto časti je presné lokalizačné vymedzenie činnosti, jej charakter, účex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xámeru sa uvádzajú aj údaje o jednotlivých subjektoch posudzovania ako aj o následnom povoľujúcom orgáne a požadovanom druhu povolenia na realizáciu nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxétne o predpokladaných cezhraničných vplyvoch navrhovanej činnosti, slúžiace skutočnosti, aby príslušný orgán v prípade ich identifikácie vyvinux xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxx xxx xe navrhovaná činnosť realizovaná a dosiaľ sa v skutočnosti nezačali vykonávať žiadne fyzické zásahy do prostredia v súvislosti s navrhovanou činnosťxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti.
Z hľadiska posudzovania vplyvov má najväčší význam štvrtá časť zámeru. Jej obsahom sú informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxia priamo vplývať na kvalitu životného prostredia. Dôležitou súčasťou je aj posúdenie nielen vplyvov činnosti, ale aj posúdenie očakávaného vývoja úxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x teda stavom bez realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Podrobnejšie vymedzenia pre zhodnotenie vplyvov a ďalších zhodnotení - napr. zhodnxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxx sa vzťahuje k porovnaniu jednotlivých predložených variantov a ustanoveniu optimálneho variantu. Vzhľadom na skutočnosť, uvedenú v úvodných odsekxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxta a siedma časť uvádza body súvisiacej s potrebou doloženia mapovej a ďalšej dokumentácie potrebnej k zámeru, vrátane zoznamu stanovísk a vyjadrení, xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxpracovania. Všetko je potvrdené podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa a odtlačkom jeho pečiatky.
PRÍL.11
KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONAxxx xxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oblastí s ohľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti, jej plánovaný rozsah a význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti xx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxu jednotlivých kritériových znakov/ bodov uvedených v prílohe vo vzťahu ku konkrétnej navrhovanej činnosti alebo zmene činnosti, teda k. predmetu zixxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxné posudzovanie k danej navrhovanej činnosti alebo jej zmene nevyžaduje.
PRÍL.12
OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxu posilňuje aj jej rozsah, ustanovený prílohou. Patrí k najrozsiahlejším z doteraz uvedených dokumentov. Vypracovanie správy o hodnotení si vyžadujx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xčelom tak podrobného charakteru správy o hodnotení je zabezpečenie podkladu, rozpracúvajúceho jednotlivé body zámeru k navrhovanej činnosti alebo xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxmináciu nepriaznivých vplyvov alebo na ich minimalizáciu.
V jednotlivých bodoch správy o hodnotení sa kladie dôraz na podrobnú identifikáciu a poxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sa tiež požiadavky v súvislosti so samotnou realizáciou činnosti - stanovenie podmienok poprojektovej analýzy a monitorovania stavu po realizácii nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi od rozsahu a významnosti navrhovanej činnosti alebo zmeny činnosti aj niekoľko to strán.
K prílohe č. 11 pozri aj komentár k § 34.
PRÍL.13
ZÁVxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxocesu posudzovania navrhovaných činností je uvedený v jednotlivých bodoch prílohy spodrobňujúcej záverečné stanovisko.
Záverečné stanoviskox xxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxť o opísanie celého priebehu posudzovania. Prehľadne by mali byť uvedené jednotlivé etapy posudzovania a jeho časové rámce. V rámci opisu priebehu sa uxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí vydávaných v rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xasti rozhodnutia nesmie z vecného hľadiska súvisiaceho s posudzovaním vplyvov chýbať:
-
vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s navrhovanou činnosxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnej činnosti alebo zmeny činnosti ,
-
podmienky a opatrenia stanovené v súvislosti so schváleným variantom,
-
obsah poprojektovej analýzy,
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxjadrenie sa príslušného orgánu k prijatiu alebo neprijatiu jednotlivých uplatnených námetov, odporúčaní, pripomienok a stanovísk. Z uvedeného dôvxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxumiteľné najmä v prípade uvedeného vysvetlenia neakceptovaných alebo čiastočne akceptovaných pripomienok. Bolo by preto veľmi žiadúce z toho hľadixxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prípade jednotlivej pripomienky ešte neposkytuje zrozumiteľné vysvetlenie dôvodu neprijatia danej pripomienky. Potreba takéhoto postupu pri vypxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxé v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Uvádzajú sa ako negatívne, tak aj pozitívne vplyvy. Platí to pre každý z posudzovaných vaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxsudzovania, pre všetkých účastníkov konania. Jeho súčasťou by malo byť uvedenie všetkých podkladov, ktoré boli použité pre identifikáciu vplyvov a uxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx boli použité.
Pri vypracovaní záverečného stanoviska sa tiež nesmie zabudnúť na stanovené formálne náležitosti, vyžadované zákonom o EIA a spráxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtí, podliehajúcich povinnému cezhraničnému posudzovaniu. Obojstranné zmluvy medzi susediacimi štátmi môžu v súlade so znením dohovoru modifikovax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxniu automaticky. Podmienkou pre to aby sa navrhovaná činnosť alebo zmeny činnosti stala predmetom cezhraničného posudzovania je, aby bol u nej identixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
Obdobne ako je tomu pri kritériách pre zisťovacie konanie v prípade "vnútrozemsky" posudzovaných navrhovaných činností alebo zmien činxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do troch hlavných oblastí: aký je rozsah navrhovanej činnosti, kde v území sa umiestňuje a ké má vplyvy, vrátane vplyvov na zdravie.
Bližšie k prílohx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xOMENTÁR
Dokumentácia pri cezhraničnom posudzovaní má svoje špecifiká, čo je do istej miery určené aj jazykovým hľadiskom. V prípade tejto dokumentxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsť, proces posudzovania prebiehajúci vo viacerých jazykoch a potrebu ukončenia procesu posudzovania v rozumnom termíne viedli aj na medzinárodnej úxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxílohy. Pri ich určení sa nejde do prílišných podrobností. Určuje sa skôr rámec, určujúci hlavné ciele týkajúce sa navrhovanej činnosti a jej posudzovaxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x x 47.
PRÍL.17
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
KOMENTÁR
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxom, v neskrátenej citácii, pričom sa uvedie vždy názov smernice, vyjadrujúci jej vecný obsah, orgán alebo orgány, ktoré smernicu schvaľovali a pripraxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxernica určená (ES = Európske spoločenstvo, EÚ = Európska únia), deň schválenia smernice, údaj o tom či bola smernica novelizovaná. V závere citácie smexxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xríloha obsahuje tri smernice:
1.
Smernicu SEA z roku 2001.
2.
Smernicu EIA z roku 2011, fakticky ide o kodifikované znenie pôvodnej smernice uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxných projektov na životné prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov). Kodifikované znenie pôvodnej smernice z roku 1985 zároveň v čl. 14 túto smerxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxkého právneho poriadku prevzal najmä zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxA a to prostredníctvom novelizačného článku IX. Obsahom novely bolo doplnenie činností, zariadení a objektov súvisiacich s prepravou, ukladaním a zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxílohy. Ku každej z takto definovaných činností sú v prílohe č.8 doplnené konkrétne limity.
Keďže uvedené doplnenie prílohy č. 8 bolo zároveň splxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxzri aj komentár k § 66.
Literatúra
1. ABBEY E. Gang obrancov Zeme. Tulčík: Abies 1994. 364 s.
2. MAJERNÍK M., VIRČÍKOVÁ E., BOSÁK M., CHOVANCOVÁ xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxinologický slovník environmentalistiky, MŽP SR, Bratislava 2000.
4. KLINDA J.: Environmentalistika a právo (Krátky slovník environmentálneho xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx
6. KRÁL R., Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. C. H. Beck, Praha 2002. 158 s.
7. MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do pxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxn, spol. s r. o., Bratislava 2011. 376 s.
9. TICHÝ L., ARNOLD R., ZEMÁNEK J., KRÁL R., DUMBROVSKÝ T. - Evropské právo. 4. vydání. C. H. Beck, Praha 2011. Ixxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxssment) I. diel. Zákon s komentárom, ŠEVT 1994.
11. Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxpné na http://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/odborne-publikacie1
Späť na text

Súvisiace dokumenty