369/1990 Zb.

Zákon o obecnom zriadení - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
PhD.
Zmenený a doplnený:
Slovenská národná rada sa uzniesla na toxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V zmysle zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov samosprávnymi územnými celkami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xvojkoľajnosti slovenskej miestnej verejnej správy vystupujú slovenské obce v dvojjedinom postavení, a to ako:
1.
Samosprávne celky - v situácii, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xe tak práve konštituovanie obce ako jednotky územnej samosprávy. Územnú samosprávu na úrovni obcí v Slovenskej republike možno chápať v širšom aj v užšxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi, ktorých volia obyvatelia v určitom spravovanom území, alebo priamo obyvateľmi. V užšom chápaní je slovenská obec samostatnou verejnoprávnou korpxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxesenú (synonymá: štátnu, odvodenú, derivatívnu) pôsobnosť ako nepriami vykonávatelia štátnej správy. Právnym základom tohto postavenia je čl. 71 Úxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxi vymedzení osobného základu obce zákon o obecnom zriadení vychádza z koncepcie, že obec predstavuje určité územné spoločenstvo jej obyvateľov, ktorx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxpráve obce v plnom rozsahu viaže na podmienku trvalého pobytu osoby na území obce, t.j. na obyvateľa obce bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
V rámci všxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxpráve obce aj iným osobám, než tým, ktoré majú v obci trvalý pobyt, za splnenia zákonných podmienok (k inštitútu osobného základu obce pozri bližšie komxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Skutočnosť, že zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkt. Obec má tak súkromnoprávnu subjektivitu, t.j. spôsobilosť mať práva a povinnosti v oblasti civilných vzťahov, napr. občianskoprávnych, pracovnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxť v správnych vzťahoch.
Právnické osoby sú na rozdiel od fyzických osôb umelým výtvorom práva, t.j. právnou konštrukciou, a Občiansky zákonník za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy,
d)
iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 písm. c) Občianskeho zákonníka sú teda všetky jednotky úzxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxprávne kraje).
Vykonávacím predpisom, ktorý stanovil zákonné podmienky hospodárenia s majetkom obce, je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxtorové vozidlá vrátane finančných prostriedkov v hotovosti alebo vklady na účtoch v peňažných ústavoch, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, naprx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
Bližšiu charakteristiku mxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxi orgánov obce, t.j. je rozdelené medzi obecné zastupiteľstvo a starostu obce (pozri komentár k § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení). Podroxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxm ani skutočnosť neschválenia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce obecným zastupiteľstvom neodníma tomuto orgánu obecnej samosprávy prxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxpe nenávratnosti, neekvivalencie a nedobrovoľnosti. Prevažnú časť verejného rozpočtu tvoria síce daňové príjmy, najmä podielové dane v správe štátxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxjvýznamnejšiu zložku rozpočtov slovenských obcí, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo strany štátu, tzv. podxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxjmom rozpočtov obcí vo výške 67%). Tento príjem obcí bol jednak značne ovplyvnený svetovou finančnou krízou z rokov 2008 a 2009, pričom najmä v rokoch 20xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxou od 1. januára 2012 k zníženiu výnosu z dane do rozpočtov obcí z predchádzajúcich 70,3% na dnešných 65,4%. Z uvedených dôvodov bola vládou SR na konci roxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xpatrenie známe ako tzv. mix daní pozostávajúci z dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní. Predstavitelia obecných samospráv združexx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zásah do fungovania samosprávy a neadekvátnu zmenu princípov samosprávneho rozhodovania. K reforme fiškálnej decentralizácie z dôvodu zásadných vxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxsu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Z týchto príjmov sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, vrátane vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxníctva majetku (dividendy, príjmy z prenájmu, prevodu majetku), z administratívnych poplatkov, ďalej príjmami z pokút, penále, sankcií za porušenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxcií zo štátneho rozpočtu SR na plnenie úloh preneseného výkonu miestnej štátnej správy decentralizovanej na obecnú samosprávu, ako aj účelové dotácix x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xriadení výslovne tento pojem v § 1 nepoužíva. Ak sú totiž príjmy obce prostriedkami vytváranými na príjmovej strane rozpočtu obce, tak výdavky obce sx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxkami verejnými, t.j. prostriedkami vynakladanými v rámci verejnej rozpočtovej sústavy k financovaniu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov, na výšku ktorých majú vplyv nielen potreby miestneho verejného sektora zabezpečujúceho verejné statky, ale aj rozsah zodpovednosti a právxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xe sa v rámci chodu a fungovania obce vytvoria hospodárne a efektívne modely správy.
Na príjmy a výdavky obce nadväzujú finančné operácie obce, ktoré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxami a finančnými pasívami, napr. prevod prostriedkov z rezervného fondu obce, prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a zahraničné úveryx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh obcou.
K odseku 2
Zákon o obecnom zriadení v § 1 ods. 2 prvej vete vyjadruje podstatu, účel a zmysel existencie slovenskej obecnej samosprávy.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkého života prostriedkami neštátneho charakteru, t.j. inými verejnoprávnymi subjektmi než je štát. Samospráva ako nezastupiteľná zložka demokracxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxostí. Predpokladom výkonu samosprávy a jej nedeliteľnou zložkou je spôsobilosť samosprávu riadne realizovať, čo je v podstate aj základom pre jej efexxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxávo na samosprávu má prirodzeno-právny charakter. To znamená, že aj v prípade, ak by ho štát nezakotvil v pozitívno-právnej úprave, samospráva by sa v ixxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxslatívny rámec pre vhodný rozvoj samosprávy. Prirodzeno-právny charakter samosprávy, ktorej materiálnym základom je potreba spravovať si svoje záxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej správy a jej štúdia na vedeckej úrovni možno považovať predovšetkým územie absolutistického Pruska a Francúzska v 17. až 18. storočí. Na fungovanix x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxm pozornosti tzv. kamerálnych vied. Pojem a vývoj územnej samosprávy, bol však až súčasťou neskoršieho konštitučného vývoja v 18. a 19. storočí. Absolxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xamosprávnych orgánov popri dovtedy už existujúcich centralizovaných a byrokratických orgánoch štátnej správy. Z historického hľadiska sa teda úzexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh záujmov, ale zároveň aj prostriedkom racionalizácie miestnej správy z hľadiska potrieb a cieľov občianskej spoločnosti. Miestne spoločenstvá obyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxúsi štvrtú moc v štáte, popri zaužívanom trojdelení moci na zákonodarnú, súdnu a výkonnú. Bežným termínom sa potom v praxi stal "pouvoir municipal". V txxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxhajú počiatky prvých samosprávnych foriem do 13. storočia. Niektoré sídla, ktoré sa na základe kráľovských privilégií stali mestami, sa vymanili zo zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Do roku 1918 prebehlo na našom území päť veľkých reforiem územnej štátnej správy. Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 bola územná saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžitostí potlačená direktívnym rozhodovaním štátu.
Konštituovanie územnej samosprávy na Slovensku bolo podmienené zásadnými spoločenskými zmxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx súčasť fungovania demokratickej spoločnosti a princíp územnej samosprávy je jedným z východiskových princípov moderného konštitucionalizmu. Úzexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxe umožňuje vytvoriť racionálnu centralizáciu a koncentráciu verejnej moci, na strane druhej v súlade s princípom subsidiarity verejnú moc dekoncentxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxvodu racionality a efektívnosti priznané nižším úrovniam štátu a spoločnosti. Samospráva je výrazom slobody v spoločnosti.
Takto moderne poňatá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xoderných samospráv súčasných európskych štátov, je Európska charta miestnej samosprávy č. 122 z 15. októbra 1985, ktorá vznikla na pôde Rady Európy a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a chráni zásady miestnej samosprávy v duchu princípu subsidiarity, pričom je jedným z pilierov demokracie, ktorej ochrana a rozvoj sú hlavnými úlohamx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxti 1. júna 2000.
Charta
obsahuje v čl. 3 ods. 1 pokrokovú definíciu miestnej samosprávy: "Miestna samospráva označuje právo a spôsobilosť miestnyxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxsle xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxlebného práva tajným hlasovaním a ktoré môžu mať k dispozícii im podriadené výkonné orgány. Toto ustanovenie nijako neovplyvňuje možnosť konať zhromxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xebe subsumuje tri neuralgické požiadavky na výkon správy podstatnej časti verejných záležitostí na miestnej úrovni:
1.
právo ich v medziach zákonx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Uvedené predpoklady je nutné chápať ako všeobecnú ideu, ktorou sa má riadiť proces decentralizácie verejnej správy, v rámci ktorej iba existencia mxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx všeobecnú platnosť, no konkrétna implementácia zavedenia inštitútu územnej samosprávy do právneho poriadku toho-ktorého štátu musí zohľadniť špexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xiestnych orgánov, ktoré sú spôsobilé naplniť všetky tri obligatórne požiadavky stanovené Chartou, t.j. právo spravovať a riadiť, spôsobilosť spravxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx miestna samospráva zavedená v roku 1990 prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v nadväznosti na zákon č. 472/1990 Zb. o organizácii xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx položil základy slovenskej územnej samosprávy, a to samosprávy na úrovni obcí. Druhá rovina územnej samosprávy, a to na úrovni vyšších územných celkoxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxm sa mení a dopĺňa Ústava SR. Ústavný inštitút územnej samosprávy upravuje Ústava SR v samostatnej štvrtej hlave. Zaradenie problematiky územnej samxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxzických osôb a piata hlava spolu s nasledujúcimi hlavami reglementujú postavenie a činnosť zložiek štátneho mechanizmu, čím sa vytvára logická prepoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxileum: dvadsať rokov od svojho vzniku. Za uplynulých dvadsaťdva rokov prešla územná samospráva v podmienkach SR dynamickým a rozsiahlym vývojom a jej xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzitívnemu stavu slovenskej miestnej samosprávy, možno v jej existencii postrehnúť niektoré deformácie. Viaceré deformácie fungovania slovenskej xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxo mieste pri vymedzení obce ako samosprávnej jednotky venovať pozornosť tejto, v aplikačnej praxi mimoriadne diskutovanej téme, ktorá, žiaľ, viedla x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxie pozri napr. k otázke vzdelania starostov komentár k § 13 zákona o obecnom zriadení, ku kvalifikačným požiadavkám na hlavného kontrolóra obce § 18a záxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxpné splniť všetky tri vyššie uvedené obligatórne požiadavky kladené Chartou pre výkon podstatnej časti verejných záležitostí na miestnej úrovni miexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxmosprávy, avšak nespĺňajú požiadavku Charty na spôsobilosť na výkon samosprávy a požiadavku Charty na výkon samosprávy v záujme miestneho obyvateľsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xieto svoje vlastné záležitosti spravovať, a už vôbec nie spravovať ich tak, aby to bolo v záujme miestneho obyvateľstva.
Ide o situácie, keď na záklaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovné skúsenosti, životné návyky, právne a ekonomické vedomie nedokážu vzhľadom na rozsah a náročnosť úloh zverených dnešnej samospráve tieto úlxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxené z osôb, ktoré vzhľadom na svoje osobnostné a vzdelanostné predpoklady nie sú spôsobilé spravovať podstatnú časť verejných záležitostí na zodpovexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxsonálny základ orgánov obce, nedokážu náležite zvládnuť ani tzv. súkromnú správu. Uvedené vedie následne k úplnému nezvládnutiu tzv. verejnej správxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxk v príslušnej územnej samospráve, časté nerešpektovanie predpisov správneho práva a nesprávny výkon verejnej správy. To v sumáre vedie k nezabezpečxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Uvedená situácia sa prejavuje predovšetkým v oblastiach s výrazným zastúpením obyvateľstva s nižšou vzdelanostnou úrovňou x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xzostupnú tendenciu. Napriek mnohým snahám sa naznačené problémy doposiaľ nepodarilo vyriešiť, a tak vzrastá počet miestnych samospráv, v ktorých doxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a doposiaľ nemali ani dostatočnú pracovnú skúsenosť. Kým uvedené bolo doposiaľ skôr ojedinele sa vyskytujúcim javom, dnes vzhľadom na popísané skutoxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxektom fungovania obecnej samosprávy a priniesť rozvinutie rozsiahlej diskusie na túto tému v širšej odbornej verejnosti na všetkých úrovniach.
Sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnu samosprávy majú dvojakú podobu:
1.
exogénne príčiny a
2.
endogénne príčiny.
Pod exogénnymi (vonkajšími) príčinami máme na mysli nepxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xodmienky, závažné ekologické znečistenie atď.
Endogénnymi (vnútornými) príčinami sú také determinanty, ktoré spočívajú v subjektívnych okolnxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxychotropných látkach jej obyvateľstva atď. Niektoré príčiny majú prechodný charakter a až v spojení viacerých endogénnych prvkov prechádzajú do exoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xociálnej štruktúry obyvateľstva a následne k nespôsobilosti samosprávy.
V rovine de lege ferenda je potrebné:
1.
skúmať možnosti obmedzenia sxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxré by mali priniesť zníženie exogénnych patologických faktorov ovplyvňujúcich fungovanie samosprávy. Návrhy sa musia týkať predovšetkým kvalitnexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xžerou atď.,
3.
pri návrhu obmedzení práva na samosprávu zohľadniť limity dané rámcom základných práv a slobôd.
Kľúčovým je vymedzenie:
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnych orgánov na výkon samosprávy.
Odborná verejnosť, samosprávna prax, no najmä zákonodarca by sa mali zaoberať tým, aké kritériá musí spĺňať vxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxklad fungovania samosprávy, ak je táto nefunkčná.
Náš terajší platný právny poriadok pozná inštitút nútenej správy podľa § 19 zákona o rozpočtovýcx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnej samosprávy a nezohľadňuje nutnosť schopnosti samosprávy spravovať si svoje záležitosti v medziach zákona v širšom slova zmysle. Tento a ani žiadex xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovania povinností zo strany orgánov obecnej samosprávy alebo faktickej neschopnosti a nespôsobilosti orgánov obce vykonávať verejnú správu.
Euxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxvu ako prirodzeného práva. V duchu uvedeného prvýkrát v podmienkach vedy správneho práva a právnej praxe poukazujeme na paralelu: "prirodzeno-právnx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxá osoba vzhľadom na svoju nespôsobilosť nie je schopná vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, musí byť jej spôsobilosť na právne úkxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxestne orgány nie sú spôsobilé spravovať verejné záležitosti na miestnej úrovni, je povinnosťou štátu v legislatívnej podobe zakotviť možnosť obmedzxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrincípu proporcionality, keďže právny poriadok nikdy nemôže byť "bezrosporný". Pri naznačených deformáciách samosprávy a našej snahe o hľadanie rixxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxvu kontra obmedzením tohto práva pri nespôsobilej samospráve.
V § 1 ods. 2 druhá veta zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej možno obci pri výkonx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxzávislosť a oddelenosť od štátnej správy. Samospráva a štátna správa teda vo vzťahu k sebe navzájom vystupujú ako dva nezávislé a relatívne samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnností samospráve je rezervované výhradne normatívnym právnym aktom minimálne so silou a na úrovni zákona. Citovaná dikcia zákona o obecnom zriadení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5. Ústavy SR." Medzinárodnými zmluvami, na ktoxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xezákonnými zásahmi do územnej samosprávy predstavuje komunálna sťažnosť na Ústavný súd SR podľa čl. 127a Ústavy SR. Ústavný súd rozhoduje o sťažnostixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxmosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd. Konanie vo veci komunálnej sťažnosti sa začne len na návrh orgánu územnej samosprávy ako aktívne procesxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie alebo neústavný alebo nezákonný zásah do veci územnej samosprávy, aký ústavný zákon alebo zákon bol porušený a akým rozhodnutím alebo zásahom toto pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x porušovaní práva a prikáže, ak je to možné, aby sa obnovil stav pred porušením.
K odseku 3
Ust. § 1 ods. 3 zákona o obecnom zriadení predstavuje právnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxona o obecnom zriadení v § 20 až § 21 zákona o obecnom zriadení. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vo forme združovania obcí, ktorej právny základ predstavuje § 1 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, teda § 20 zákona o obecnom zriadení predpokladá aj medxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxra viacerých obcí (bližšie k jednotlivým formám medziobecnej spolupráce pozri komentár k § 20, § 20a, § 20b, § xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxoločného prospechu. Uvedená skutočnosť je podmienená charakterom slovenskej obecnej samosprávy, pre ktorú je typická značná roztrieštenosť. Podľx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátu spôsobili, že až približne 68 percent obcí v Slovenskej republike je do 1 000 obyvateľov, pričom následkom je skutočnosť, že ide spravidla o obce s nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že už zákonodarca predpokladá, že plnenie niektorých úloh samosprávy i úloh preneseného výkonu štátnej správy viaceré slovenské obce, predovšetkýx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxebo v inej podobe spolupráce s inými obecnými samosprávami. Uvedená rozdrobenosť, a tým determinované obmedzené finančné možnosti malých samospráv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxčiť kvalifikované zvládnutie všetkých úloh, ktoré platná právna úprava zveruje obciam, tak pri výkone samosprávy, ako aj pri prenesenom výkone štátnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxrostu obce a poslancov obecných zastupiteľstiev. Uvedené príčiny a snaha o kvalifikované zvládnutie úloh zvereným obciam sú teda hlavným dôvodom vznxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxov na úseku preneseného výkonu štátnej správy alebo spoločného hlavného kontrolóra obce na úseku samosprávnej pôsobnosti obcí.
Pokiaľ ide o dôvodx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxenia a tiež príprava a realizácia spoločných rozvojových projektov. Sprievodným dôvodom takéhoto združovania obcí je snaha získania finančných proxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaždého subjektu v oblasti plánovania, rozhodovania, financovania, kontroly a ďalších manažérskych funkcií. Medzi zástupcami obcí dochádza primárxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxmentu. Obce a mestá v snahe šetriť finančné prostriedky môžu spoločne v rámci združení napríklad zabezpečovať zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vystupuje v súčasnosti do popredia a zároveň ako efektívna sa prejavuje spoločná účasť obcí v združeniach tzv. verejno-súkromného partnerstva (pubxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xbčianskych združení na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxu, najmä tzv. mikroregióny. Mikroregióny sú dobrovoľnými sídelno-priestorovými zoskupeniami obcí, ktoré sa združujú do určitých kooperačných celxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, že členmi takéhoto združenia môžu byť aj iné subjekty, ktoré nie sú nositeľmi sídelno-správnych funkcií, to znamená, že môže ísť aj o spoločné združenxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkroregióny vznikajú na základe spoločných ekonomických cieľov, geografických alebo prírodných čŕt. Pre rozvoj ako taký je dôležité, aby sa skupiny a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxé sú finančne a investične náročné.
V rámci inštitútu združovania obcí je navyše potrebné dôsledne odlíšiť združenie právnických osôb od združení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxmi a umožňujú združovanie právnických aj fyzických osôb. V rámci medziobecnej spolupráce môžu obce navyše podľa § 7 ods. 6 zákona o obecnom zriadení na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxtanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.
Z hľadiska kompetencie orgánov obce je rozhodnutie o združovaní obcí vyhrxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x) zákona o obecnom zriadení patrí zakladať a zrušovať právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj scxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxruženiach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu (bližšie pozri komentár k § 11 zákona o obecnom zriadení).
Záverom výkxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi a vzájomnej výhodnosti, chceme upozorniť na odlišnosť inštitútu zlučovania obcí. V posledných rokoch sa totiž pri hľadaní riešenia problému a dôslexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxonom býva pravidelne skloňované ako jedno z možných smerovaní prípadnej komunálnej reformy (bližšie k územnému základu obce pozri komentár k § 2a zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej repuxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x x Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiťx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxkoprávnych veciach je z dôvodov väčšej operatívnosti výnimočne zverené zákonom do právomoci obce. Občiansky zákonník pri tejto úprave špecifickej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxých prípadoch oprávneným subjektom poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu rýchlejšie a účinnejšie než súdy (§ 4 Občianskeho zákonníka). Právna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xozhodovanie muselo obligatórne predchádzať rozhodovaniu súdu, ale v tom zmysle, že rozhodovanie obce je rozhodnutím o určitom poslednom - faktickom x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Občianskeho zákonníka predstavuje občianskoprávnu ochranu pokojného stavu, ktorá je z dôvodov zákonodarcom predpokladanej väčšej operatívnostx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxh. Predbežnosť rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka preto nespočíva v predbežnej povahe v rámci správneho konania, ale spočíva vo vymedzení jxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxvo súkromné. Hmotnoprávny základ osobitnej právnej ochrany podľa § 5 je obsiahnutý v Občianskom zákonníku. Konanie o tejto osobitnej právnej ochranx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x ostatní v. Bulharsko (sťažnosť č. 25446/06):
Sťažovatelia žijú s ďalšími asi 250 Rómami v osade Batalova Vodenitsa na okraji Sofie. Usadili sa tu v 60. x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxní a vylúčení zvyškom spoločnosti. Príslušné zákony ani neumožňovali, aby získali pre svoje príbytky riadne povolenia. Je nepochybné, že príbytky sťxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx xreviedla susedné pozemky na súkromného investora a niekoľko mesiacov nato bolo nariadené odstránenie osady. Zákonnosť odstránenia potvrdil Najvyšxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxahovanie a odstránenie osady musí byť vykonané a je nepodstatné, že rodiny nemajú kam ísť. V roku 2008 dal teda súd pokyn bulharskej vláde, že sťažovatelxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Súd bol následne informovaný o odložení výkonu rozhodnutia až do vyriešenia problému bývania obyvateľov osady a následne predbežné opatrenie zrušilx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa). Súd konštatoval, že sťažovatelia žili vo svojich príbytkoch po celé desaťročia a tieto boli ich domovom bez ohľadu na zákonnosť ich pobytu v nich. Prxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxiko je irelevantné. Súd zároveň konštatoval, že vláda nepreukázala, že bola zvažovaná akákoľvek iná alternatíva k vysťahovaniu, napríklad legalizáxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxifiká sťažovateľov ako príslušníkov sociálne znevýhodnenej skupiny a ich zvláštne potreby by mali byť hodnotené v rámci úvahy o primeranosti opatrenxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxce ako verejnoprávnej korporácie združujúcej xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx niektoré obmedzenia obce pri nakladaní s majetkom, ktoré nie sú typické pre majetkové hospodárenie iných súkromnoprávnych subjektov. Už len samotná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x porovnaní s inými subjektmi súkromného práva. Zákony normujúce nakladanie s majetkom obce majú zjavne charakter zákazov a obmedzení obce v jej voľnosxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx kompetenciami pri výkone samosprávy, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivých subjektov práva majúcich k územiu obce právne relevantný vzťah, nemxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xsmerniť využívanie majetku obce na plnenie úloh verejnoprávnej povahy, chrániť majetok obce pred jeho zneužitím a pred nehospodárnym nakladaním a zaxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxť svoje verejnoprávne funkcie riadne a včas v dôsledku nedostatočnej majetkovej základne.
LITERATÚRA
BOUČKOVÁ, P. 2012. Yordanova a ostatnx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx
xxxxxxx, M. 2002. Základy a teória verejnej správy. Košice: Edičné stredisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2002. ISBN 80-7097-492-3. 136 s.
GRÚŇ, Ľ. - xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pri financovaní rozvoja vidieka. Dostupné na http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/prispevky/hradiska.pdf
KIOVSKÁ, M. et alx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx, J. 2009. Miestna samospráva v ústavných súvislostiach vývoja na území Slovenskej republiky (aktuálne teoreticko-aplikačné problémy komunálneho xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxárika v Košiciach 2009. ISBN 978-80-7097-777-4.
TEKELI, J. 2012. Možnosti obmedzenia práva na samosprávu. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republikxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
Názov xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxnoprávnou, t.j. ako právnická osoba verejného práva musí mať a používať svoj vlastný názov. Spolu so sídlom je názov právnickej osoby považovaný za zákxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxľa a základný vonkajší prejav existencie právnickej osoby. Existencia osoby v právnom zmysle ako anonymného subjektu práva je neprípustná. Pokiaľ prx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxosť slobodnej voľby vlastného názvu, tak v prípade obcí ako právnických osôb verejného práva musí byť proces tvorby ich názvu dôslednejšie podriadený xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xri ich zriadení. Pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránix xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinnosť mať vlastný názov vzťahuje aj na časť obce podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ktorá žiadnou právnou subjektivitou nedisponuje (s výnixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjmu časť obce pozri komentár k § 2 ods. 2 zákona o obecnom zriadení). Skutočnosť, že ide o obligatórnu náležitosť časti obce, teda nie o fakultatívnu možnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xj v § 2 ods. 2 zákona o obecnom zriadení "Časť obce má vlastný názov;..." Názov časti obce je odlišný od názvu samotnej obce, napr. mesto Spišské Podhradixx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov slovenský jazyk. V štátnom jazyku sa uvádzajú názvy aj názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Štátxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxkumných pracovísk a odborníkov v oblasti štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry SR na svojej internetovej stránke.
Napriek xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xodobu štátneho jazyka v písomných dokumentoch. Dôvodom je skutočnosť, že v aplikačnej praxi samotných obecných samospráv, štátnych orgánov i iných sxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xravidiel slovenského pravopisu slová ako mesto, obec, časť, mestská časť iba druhové označenia, ktoré nie sú súčasťou vlastného mena. Slová mesto či oxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xurópskych fondov na opravu historickej pamiatky" alebo "Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy" sa správne píšu s malým začiatočným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxtatných mien mesto a obec, ako aj do písania názvov sídelných objektov. Nesprávna tvorba pomenovaní obcí a miest v podobe Mesto Poprad, Obec Smižany nevxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx orgánu verejnej správy napr. stavebným úradom je mesto Spišské Podhradie.
Inštitút označovania slovenských obcí v inom ako štátnom jazyku vyplývx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxn SR, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo okrem štátneho jazyka používať jazyk národnostnej menšiny (ďalej len "jazyk menšiny"xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xárodnostných menšín v rámci ich obyvateľstva a zároveň vyplýva z ústavnoprávneho zakotvenia práv národnostných menšín a etnických skupín v štvrtom oxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxriacimi k národnostnej menšine, ktorý je odlišný od štátneho jazyka; jazykom menšiny je bulharský jazyk, český jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxovenských obciach je počet občanov hlásiacich sa k národnostnej menšine s trvalým pobytom v obci. Ak občania SR, ktorí sú osobami patriacimi k národnosxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny. Pod dvomi po sebe nasledujúcimi sčítaniami obyvateľov sa rozumejú sčítania obyvateľov, ktorých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxz., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva (pozn.: zmenu rozhodujúcej hrxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov prechodným ustanovením). Do tohto zoznamu je zaradených 655 miest a obcí, v ktorých žijú prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxce, budovách orgánov verejnej správy alebo rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny, ak je takéto označenie uvedené v citovanom nariadení vlády. Obce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím obce v jazyku menšiny sa umiestňujú v obci spĺňajúcej uvedené kritéria pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy v štátnom jazyku. Mxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce. Označenie obce v jazyku menšiny sa v obci môže uvádzať aj pri označení železničnej stanice, autoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xieto pravidlá pre označovanie obce v jazyku menšiny sa však nepoužijú, ak sa označenie obce v jazyku menšiny zhoduje s názvom v štátnom jazyku.
Obec sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtavujúcim kategóriu špecifického referenda v právnom poriadku SR je miestne
referendum
o zmene označenia obce. Obec označená v jazyku národnostnýcx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxdum
o zmene označenia obce sa vzťahuje § 11a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne
referendum
x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxovaní obcí v jazyku národnostných menšín (v inom než štátnom jazyku) nepredstavujú v žiadnom prípade imperfektnú právnu normu a z ustanovení § 7b ods. 1 xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xprávneho deliktu na úseku používania jazykov menšín, ktorého sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci, ktorá spĺňa požiadavku 15% občanov SR hláxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí na svojom území označenie obce v jazyku menšiny vo svojej pôsobnosti. Tento správny delikt prejednáva Úrad vlády SR, ako ústredný orgán štátnej správx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xákon.
Ak Úrad xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže Úrad vlády SR uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Na konaxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov. Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na čas trvania a opakoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx delikte. Objektívnou lehotou pre postih za predmetný správny delikt je lehota dvoch rokov odo dňa, kedy došlo k jeho spáchaniu. Pokutu možno uložiť do jxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokuty zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
K odseku 2
Ustanovenie § 1a ods. 2 zákona o obecnom zriadení predstavuje kompetenčnú normu. Zákon o obxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxšným na určenie názvu a zmenu názvu obce je vláda Slovenskej republiky. Z hľadiska prameňov práva sa názov obce určuje a mení nariadením vlády. Zmena názxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xysloviť samotné orgány obce konštituované procesom reprezentatívnej demokracie, t.j. ani starosta obce ani obecné zastupiteľstvo. K otázke zmeny nxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vecí verejných priamo obyvateľom dotknutej obce. Za týmto účelom je obecné zastupiteľstvo povinné vyhlásiť miestne
referendum
o zmene názvu obce poxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxovenskej republiky na návrh obce. Vo vzťahu k častiam obce zákonodarca teda zveril rozhodovaciu právomoc Ministerstvu vnútra SR ako ústrednému orgánx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxcii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Určovanie a zmena názvu časti obce Ministerstvom vnútra SR je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxázky života a rozvoja obce podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, musí byť tento návrh podmienený rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Na rozhodoxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xinisterstva vnútra SR číslo SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009 na prípravu a vykonávanie územných zmien sa v návrhu na určenie, zrušenie alebo zmenu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x, 4, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení a priloží sa zápisnica z prerokovania nového názvu časti obce na verejnom zhromaždení obyvateľov obce alebo časti oxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxvrh svojho rozhodnutia a číslo, pod ktorým bude rozhodnutie vydané a uvedie predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti predmetného rozhodnutia.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxi zásahmi výkonnej štátnej moci vo veci určovania a zmien názvu obcí ako aj ich častí. Žiaden orgán štátnej správy teda nemôže mocensky proti vôli obecnex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxce, zasiahnuť do názvoslovia žiadnej slovenskej obce. Súhlas obecnej samosprávy je teda
condictio
sine qua non (nevyhnutnou podmienkou) každej zmexx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxe, ako aj jej časti pozitívnym spôsobom. Pozitívne vymedzenie v ustanovení odseku 3 je vymedzením demonštratívnym, čo zákonodarca vyjadril slovíčkox xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru (napr. názov obce Žehra podľa potoka Žehrica), javu (napr. názov obce Dúbrava podľa dubového pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxý kráľ Bela IV. pre Tatármi) alebo nežijúcej významnej osobnosti (napr. názov obce Hviezdoslavov podľa najznámejšieho slovenského básnika Pavla Orsxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxarca teda v § 1a ods. 6 zákona o obecnom zriadení výpočtom vylučuje neprípustné označenia obce, ako aj jej časti, za ktoré považuje názvy, ktoré by boli dxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxľ používané názvy existujúcich slovenských obcí sú však prevzaté a rešpektované (napr. obec Kamenná Poruba pri Žiline a obec Kamenná Poruba pri Vranovx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva. Zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín tvoriaci prílohu tohto narixxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxé práva a národnostné menšiny zriadil na účel spracúvania zoznamu označení obcí v jazykoch národnostných menšín odbornú pracovnú skupiny zloženú z hixxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxlohe zákona č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, ktorý bol 1. júlom 2011 zrušený, ale aj jazykové a spoločenské hľadiská. x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh národnostných menšín vychádza z tradičného používania označení príslušných obcí, pričom berie ohľad na súčasné požiadavky miestnych obyvateľov a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxnom jazyku.
K odseku 4
Zákonodarca v tomto zákonnom ustanovení rieši špecifickú situáciu určovania názvu obce, a to v situácii, keď u dvoch, prípadxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx na základe výsledkov vyhláseného obligatórneho miestneho referenda o zlúčení obcí a na základe stanoviska okresného úradu v sídle kraja, v ktorého úzxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx zriadení).
Zákon o obecnom zriadení predpokladá celkom dve pravidlá pre určenie názvu novej obce, ktorá vznikne zlúčením dvoch alebo viacerých obxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxý Mikuláš a Borský Peter).
-
Výnimočne možno určiť aj zložený názov obce (napr. mesto Šaštín-Stráže).
Zákon o obecnom zriadení zároveň zakoxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxter, t.j. nasledujúce pravidlo sa uplatní vždy až vtedy, ak sa neuplatní pravidlo predchádzajúce uvedené v zákone prednostne:
-
Podľa primárneho pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxrstvo xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxk rešpektuje autonómiu slovenskej obecnej samosprávy a princíp subsidiarity štátnej správy vo vzťahu k samospráve. Názov novej obce v oboch prípadocx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx špecifickú situáciu určovania názvu obce, a to v situácii, keď vznikajú nové obce rozdelením pôvodnej obce. Obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo viac xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxo územnom obvode sa obec nachádza. Rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Podmienky rozdelenia obce upravuje zákon o obecnom zrxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxutej obce môže nastať dvojaká situácia:
-
Vo väčšine prípadov v podmienkach SR nové obce vznikajú (vznikali) rozdelením obce, ktorá sa člení na viacxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxlenená od mesta Kežmarok).
-
Ak nová obec nevznikla z bývalej časti obce, určí sa jej názov podľa štandardných zaužívaných pravidiel tvorby názvov xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj osobnosti, s vylúčením zavedenia neprípustného označenia obce, ktoré by bolo dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxku 7
Zákon o obecnom zriadení z hľadiska právnych účinkov viaže okamih určenia alebo zmeny názvu obce alebo jej časti, ak je táto právna skutočnosť uskxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obce alebo jej časti, ako aj zmenu územia obce, je potrebné vykonať s rovnakou účinnosťou. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno pritom len s účinnosťou xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 40/1064 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx278-1. 169 s.
TEKELI, J. 2012. Samospráva a jej výkon v podmienkach obcí s výrazným zastúpením rómskeho obyvateľstva. In: Právo pre ROPO a obce v praxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xú symboly obce. Zákonodarca konštruuje inštitút obecných symbolov ako právny nárok obce mať vlastné symboly a tieto symboly používať. Zo zákonnej dikxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenia rovnako výslovne nevyplýva, ani skutočnosť, že v prípade, ak obec rozhodne o ustanovení vlastných symbolov, tak musí konštituovať zároveň všxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí a uplatnenia argumentu právnej logiky a contrario: "Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú exx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx je povinná používať." Teda nie každá obec musí mať vlastné symboly, ale ak ich má, tak ich musí aj používať v súlade so zákonom (§ 1b ods. 3 a 4 zákona o obecnxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxho orgánu obce, či tento fakultatívny symbol obce v obci zavedie.
Takúto fakultatívnu konštrukciu konštituovania obecných symbolov (s výnimkou zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxodného ustanovenia § xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xeraldického registra Slovenskej republiky, urobí tak do 31. decembra 2006." Obec alebo mesto, ktoré nemali ustanovené a zapísané v Heraldickom regisxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxldického znamenia. Citované prechodné zákonné ustanovenie § 30 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je však jednak imperfektnou právnou normou a jednak v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxôže byť postihnutá žiadnou sankciou. Zavedenie povinnosti obcí predložiť do 31. decembra 2006 Ministerstvu vnútra SR symboly na zapísanie do Heraldixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxli heraldickým (náuka o erboch), vexilologickým (náuka o vlajkách) a sigilografickým (náuka o pečatiach) pravidlám a častokrát boli aj nepriliehavé x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxrukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Ustanovením o heraldixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je nepochybné, že je podstatným záujmom každej obecnej samosprávy (t.j. viac než záujmom štátu), aby mala vlastné symboly a tieto ako prejav vlastnej sxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xiestnej komunity.
Výpočet symbolov obce je pozitívny a taxatívny, a sú nimi výlučne:
-
erb obce,
-
vlajka obce,
-
pečať obce,
-
znelkx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxirovať, t.j. obec si nemôže zaviesť žiadne iné než zákonom predpokladané druhy symbolov obce, ktoré by mohla používať v úradnom styku. Použitie akýchkxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní ich nemožno zaradiť medzi symboly obce, pričom ako také môžu slúžiť napr. na vhodnú reklamnú prezentáciu obce, ale nie na reprezentáciu obce v úradnox xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxým zastupiteľstvom xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxm meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ktorý priamo v zákonnom texte v § 21 až 23 vymedzuje podobu symbolov mesta Bratixxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ich používanie. Osobitnú úpravu obsahuje aj zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého symbolmi mesta Košice xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxmotnú tvorbu symbolov obce, tak treba rešpektovať určité pravidlá, a to najmä úzky významový vzťah symbolov obce a lokality, ktorú majú reprezentovaťx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxonitosti, pravidlá a zvyklosti.
Erb obce predstavuje trvalé farebné znamenie na štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel, určené na identixxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxych rokoch sa heraldická tvorba začala ujímať v prostredí miest a od 80-tych rokov začala byť aktuálna tvorba obecných symbolov, ktorej nebývalý rozmaxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxuje. Na prvom mieste ide o vytvorenie tzv. hovoriaceho znamenia, ktorého prednosťami sú transparentnosť a široká zrozumiteľnosť alebo o nadviazanie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx je možné adekvátne aplikovať princíp hovoriaceho znamenia alebo nebol objavený odtlačok historickej pečate alebo razítka, prípadne sú tieto nevhodxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxna obce, odkaz na významné miestne udalosti alebo povesti a mýty o dejinách obce, pripomenutie erbových motívov niekdajších feudálnych majiteľov obcxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo prírodného motívu miestnej krajiny. Najfrekventovanejším obsahom slovenských mestských erbov sú skrížené kladivá, symbol baníctva a hutníctva v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi farby, zvané aj tinktúry - čiernu, červenú, modrú a až neskôr aj zelenú a dva kovy - zlato a striebro, vo výtvarnom spracovaní nahradzované žltou a bielox xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxhvaľovanie novonavrhovaných mestských erbov všetkých vtedajších 135 slovenských miest, až postupne sa podarilo presadiť myšlienku, že erby ako čisxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxoré by boli denne alebo často účinne vystavované a používané xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxm vlajka obce (teda nie zástava) je pojmom právne záväzným. Vlajka obce by mala zodpovedať podobe alebo symbolike erbu obce. Jednou z možností, ktoré naxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxie horizontálnych či vertikálnych pruhov a prípadne ďalších geometrických obrazcov farebne odvodených z tinktúr, t.j. farieb a kovov erbu (pričom faxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxry pre zdôraznenie neopakovateľnosti každej vlajky. Často, a to najmä v prípade lokalít bez statusu mesta, kde vzniká vlajka súčasne s erbom, sa pristuxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xozhodnuté, že na vlajku sa nepovolí umiestniť štít obsahujúci obecný alebo iný erb. Pomer strán vlajky je 2: 3 a na odlíšenie od štátnej vlajky je každá mexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxjú odtiene. Pri konkrétnom vyobrazení platí všeobecné pravidlo o vhodnosti skôr tmavších a sýtejších odtieňov. Z uvedeného dôvodu nie sú odtiene pri vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxgúra by mala byť jednoznačne rozpoznateľná, čo ale neznamená, že musí byť zobrazená realisticky - môže byť napríklad proporčne upravená tak, aby čo najxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxzície znaku.
Pečať obce tvorí spravidla vyobrazenie erbu obce s hrubopisom názvu obce.
Slovenské obce výnimočne ustanovujú ako symbol obce aj zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxcnom zriadení zakotvil aj dôležité pravidlá pre používanie symbolov obce inými osobami odlišnými od samotnej obce. Právnické osoby založené alebo zxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxpade starostom obce je nevyhnutnou podmienkou právne konformného použitia ktoréhokoľvek zo symbolov obce, iným právnym subjektom. Uvedené pravidlx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami obce.
V praxi možno odporúčať, aby si obec stanovila v štatúte podmienky udelenia súhlasu s použitxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxívanie symbolov obce uviedol v písomnej žiadosti účel, formu a spôsob používania vyobrazenia symbolov obce, aby žiadosť obsahovala úplný grafický náxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxrazenie erbu obce v knižnej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxotvil inštitút obecných symbolov v dvoch rozdielnych právnych situáciách. Skutočnosť, že prvá a druhá veta § 1b ods. 2 zákona o obecnom zriadení sa zaoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxho hľadiska nadväzuje na prvú vetu dotknutého zákonného ustanovenia.
-
Prvá veta "Právo na vlastné symboly má aj časť obce." sa zaoberá časťou obce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxavného mesta SR Bratislavy a mestských častí mesta Košice. Zákonodarca teda aj vo vzťahu k častiam obcí, ktoré nevykonávajú samosprávu, garantuje práxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxká Sobota, časť Veľká, časť Matejovce, časť Stráže pod Tatrami, časť Kvetnica používajú vlastné erby ako symboly časti mesta. Z hľadiska kompetencie oxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxidla deje schválením štatútu obce, v ktorom sú príslušné symboly časti obce obsiahnuté.
-
Druhá veta "Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx majú právo na výkon samosprávy výlučne tzv. mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy a mestské časti mesta Košice. Postavenie mestských častí hlavnxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mestských častí mesta Košice v osobitnom zákone č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, pričom tieto osobitné zákony majú vo vzťaxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxerali
" (Špeciálny zákon má prednosť pred zákonom všeobecným). Ustanovenia § 1b zákona o obecnom zriadení o používaní symbolov obce sa vzťahujú na ich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx x. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sú symbolmi mestskej časti erb, zástava a pečať (teda v poxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxením.
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtskej časti mesta Košíc sú erb mestskej časti, vlajka a zástava mestskej časti, pečať mestskej časti, prípadne znelka mestskej časti. Osobitným spôsoxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xymboly mestských častí. Miestne zastupiteľstvo ako zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti iba schvaľuje návrh na symboly mestských častí prexxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupiteľstvo mesta Košice.
K odseku 3
Zákonodarca predpisuje základné obligatórne spôsoby použitia symbolov obce. Obec, ktorá má vlastné symbolxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxadnú miestnosť starostu obce.
Ostatné fakultatívne spôsoby použitia symbolov obce si obec určí najmä v štatúte obce ako základnom vnútornom doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe katastrálneho územia obce, katastrálneho územia časti obce atď.; používanie vlajky obce pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecnéhox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby; používanie pečate obce pri slávnostných príležitostiach udelenia čestného oxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch symbolov orgánmi územnej samosprávy týmito orgánmi a k označovaniu budov, ktoré sú ich sídlami upravuje Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxie symbolov územnej samosprávy z 30. júna 2005. Predmetné opatrenie vydalo Ministerstvo vnútra SR ako ústredný orgán štátnej správy pre štátne symbolxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxolov, štátnych symbolov, ako aj ich vzájomné súčasné použitie.
Pokiaľ ide o symboly obce, je potrebné uviesť predovšetkým tieto pravidlá:
Pri sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xieste, z čelného pohľadu vľavo. Pri používaní troch vlajok, vlajky územnej samosprávy, štátnej vlajky a vlajky Európskej únie, ktorá je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxého pohľadu vlajka orgánu územnej samosprávy.
Erb obce sa umiestňuje pri označovaní budovy sídla obecného úradu a sídla orgánov obce vedľa tabule sx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxdnú stenu miestnosti (ktorou môže byť stena neprerušovaná oknami a nezastavaná nábytkom) z čelného pohľadu vpravo od štátnej vlajky alebo štátnej zásxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxsobnosť obce - vlastný výkon samosprávy obce a
-
tzv. odvodená pôsobnosť obce - prenesený výkon štátnej správy
(Bližšie k deľbe pôsobnosti oxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecných a štátnych symbolov. Dôvodom je aj skutočnosť, aby adresátovi verejnej správy bolo okamžite z použitia týchto vonkajších prejavov verejnomxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxtencie obce teda obec disponuje dvoma druhmi úradných pečiatok:
1.
úradnou pečiatkou s erbom obce a názvom obce, ktorú obec používa na rozhodnutia, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Ad 1: V zmysle Odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203-2005/06626, pre orgány úxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx5 pečiatkou orgánu územnej samosprávy je podľa pečate obce vyhotovené pečiatkovadlo, ktorým sa zhotovuje farebný odtlačok na listine. Za úradnú pečixxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh pri výkone samosprávnej pôsobnosti. Takéto pečiatky, zväčša obdĺžnikového tvaru, sú iba pomocné a používajú sa napr. na označenie orgánu územnej saxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xod. Úradná pečiatka obce alebo mesta je okrúhla, s priemerom kruhopisu 36 mm. V strede je umiestnený erb mesta alebo obce a xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxvaného odporúčania Ministerstva vnútra SR. Jednotlivé exempláre pečiatky sú označené arabskými číslicami umiestnenými v päte poľa kruhopisu pečiaxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxadnú pečiatku s erbom obce. Tieto pečiatky sú okrúhle, s priemerom 36 mm, môžu sa však používať ich alternatívy s priemerom 17 mm alebo 22 mm. Okrem týchto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxú pečiatku obsahujúcu názov úradu, jeho sídlo, názov organizačného útvaru, presnú adresu úradu, prezenčnú pečiatku používanú v centrálnej evidencix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ktorý spis vybavuje a iné pomocné pečiatky, napr. na označenie právoplatnosti rozhodnutia, vyznačenie utajenia spisu a pod. Vyhotovenie pečiatok zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxce vo všetkých veľkostiach sa používa červená farba. Odtlačok úradnej pečiatky na písomnostiach sa umiestňuje do stredu, dva až tri riadky pod spodný oxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá farba sa tiež používa na odtlačok prezentačnej pečiatky a na odtlačok pečiatok používaných podľa právnych predpisov z oblasti ochrany utajovaných sxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxiu úradných pečiatok vedie poverený útvar alebo zamestnanec. Evidencia úradných pečiatok obsahuje:
a)
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
c)
záznam o vrátení pečiatky s dátumom a podpisom zamestnanca.
Evidencia pečiatok a záznamy v nej sú súčasťou registratúry úradu samosprávy a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo pečiatku, ktorá stratila platnosť, odovzdať zamestnancovi poverenému vedením evidencie pečiatok, ktorý jej vrátenie potvrdí v evidencii podxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa správne používanie úradnej pečiatky zodpovedá príslušný zamestnanec alebo vedúci zamestnanec. Za stratu, poškodenie a likvidovanie úradných pečxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxentačne hodnotné, odovzdá ich zamestnanec poverený vedením evidencie pečiatok, protokolárne do trvalej úschovy príslušnému archívu.
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov. V zmysle § 3 ods. 1 písm. k) uvedeného zákona štátny znak používajú spôsobom ustanoveným týmto zákonom orgány územnej samosprávy podľa následne x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom obce alebo orgánu úzexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxných predpisov.
Podľa odporúčania Ministerstva vnútra SR č. 203-2005/06626 pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, oznaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxom 36 mm a po obvode kruhu okolo štátneho znaku je názov obce. Nápis Slovenská republika je vložený do pečatného poľa po oboch stranách štátneho znaku. Náxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxd" v obciach poverených vedením matrík nepoužíva označenie orgánu obce (obecný úrad, starosta, primátor), organizačného útvaru (odbor odvetvových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa SR. Osobitnú podobu má úradná pečiatka so štátnym znakom používaná obcami poverenými vedením matriky, ktorej vzor je tiež prílohou citovaného odporxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxiatky s priemerom 17 mm alebo 22 mm, ktorý je zhodný so základnou úradnou pečiatkou s priemerom 36 mm. Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky na papieri má byx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxujúci umiestňuje svoj podpis napravo od úradnej pečiatky tak, aby podpis nezasahoval do odtlačku pečiatky. Identifikovanie úradnej pečiatky so štátxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovednej za úschovu pečiatok, ktorá zároveň vedie evidenciu vydaných pečiatok osobám oprávneným pečiatku používať. Preberanie a odovzdávanie úradnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xdseku 5
Symboly obce sa zapisujú do Heraldického registra Slovenskej republiky. Návrh na zápis symbolov obce predkladá obec Ministerstvu vnútra SRx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxganizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje Ministerstxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxldickej komisie MV SR. Heraldický register SR vedie sekcia verejnej správy - odbor archívov. Poslaním Heraldického registra SR je viesť centrálnu evixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xednotlivých subjektov, medzi nimi aj obcí. Zapísanie symbolu do Heraldického registra SR je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbormi, pričom takýmto poradným zborom je pre erby a vlajky miest a obcí Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR zverejňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxerejňuje na internete, na ktorého stránke http://www.vs.sk/heraldreg/ boli postupne zverejnené erby, ktoré boli v rokoch 1990 - 2012 zapísané do Herxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxov obce, bráni duplicite erbov a vlajok. Uvedeným spôsobom sa presadil princíp individuality a unikátnosti obecných symbolov. Heraldická komisia tax xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxľa ktorej napr. bola znovu potvrdená žlto-zelená vlajka Levíc, kým mestu Žilina, ktoré dovtedy používalo tú istú farebnú kompozíciu, bola určená nová xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona o obecnom zriadení
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom mesxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx93 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
LITERATÚRA
ALEXY, Z. 1994. Slovenské mestské xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samosprávy a ich používanie orgánmi územnej samosprávy. In Spravodajca územnej samosprávy. 2007, č. 1. ISSN 1336-6475.
KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxkov obce, ktorými sú:
-
územie obce,
-
obyvatelia obce a
-
výkon územnej samosprávy orgánmi obce.
Zákonodarca teda v § 2 zákona o obecnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozsahu kompetencie orgánov obce predstavuje podľa zákona o obecnom zriadení územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viac katastrálnych území. Katastrxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkon) v znení neskorších predpisov rozumie "územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov." x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxie jej osobného základu. Obec totiž vlastní budovy, stavby a pozemky, teda nehnuteľnosti, ktoré sú svojou podstatou viazané na územný základ obce. Vymxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxvne konštituované slovenské obce. Konkrétne vymedzenie územia obce boli povinné vykonať vtedajšie príslušné strediská geodézie.
V zmysle zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx97 Z.z. o vojenských obvodoch nie je súčasťou obce. Toho času sú na Slovensku tri vojenské obvody: Lešť, Valaškovce a Záhorie. Vojenský obvod je územný xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxtrebné na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu, zriaďovať vláda SR na návrh Ministerstva obrany SR a so súhlasom príslušných obcí nariadením a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxjenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie. Okresný úrad v sídle kraja (poznámka: s účinnosťou zákona č. 180/2013 Z.z. o organixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxmi obcami vytýči hranice vojenského obvodu, trvale ich označí lomovými bodmi a spracuje príslušné časti katastrálneho operátu. Vláda môže rovnakým pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xR. Obec susediaca s územím vojenského obvodu je povinná bezodkladne a bezodplatne zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xruší vojenský obvod alebo zmení jeho hranice, rozhodne, do územia ktorej obce alebo obcí pripadne územie zrušeného vojenského obvodu alebo jeho častix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvorina, ktorý bol v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji a ktorého územie pozostávalo z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpexx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa územie obce môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie. Použitie pojmu časť obce, v zmysle, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxých, avšak obsahovo odlišných pojmov.
V dôsledku pojmovej blízkosti obsahovo rozdielnych pojmov tak vyvoláva v aplikačnej praxi mnohé nepochopexxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxej terminológie, najmä vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj absencxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtotožňovanie týchto pojmov alebo používanie a aplikovanie týchto právnych pojmov na nesprávnu skutkovú situáciu. V rovine de lege ferenda považujemx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kvalitu právneho jazyka to, aby samotný zákonodarca používal vo vzťahu k územiu obce tie isté jazykové výrazy vždy jednotne a jednoznačne na označenie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxe vymedzený význam, aby mohlo byť presným nástrojom regulácie. V rovine právneho jazyka je jednotnosť právneho poriadku, okrem iného, spojená s konštxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx keď v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 19/05 vyslovil: "Ústavný súd podčiarkuje význam právneho pojmoslovia a právnej terminológie pri tvorbe právnych predxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxadie veľký dôraz na použitie takých právnych termínov, aby tieto označovali iba jeden právny pojem, ktorému by nemal chýbať reálny obsah, t.j. mal by byx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xj v ustanoveniach § 1a ods. 1, ods. 2, ods. 6 a ods. 7 a § 1b ods. 2, je pojmom odlišným od pojmu "miestna časť", ktorý zákonodarca v zákone o obecnom zriadenx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxx xx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxjvhodnejšie poukázanie na ustanovenie § 1a ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Oba pojmy "časť obce", ako aj "miestna časť" používa zákonodarca v § 1a ods. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xdlišné, ktoré nie sú synonymami a ktoré zahŕňajú rozdielny obsah, hoci ani jeden z týchto pojmov zákon o obecnom zriadení, prípadne iný právny predpis, xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxnanie uvádzame dôslednejší prístup českého zákonodarcu, ktorý v zákone č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) stanovuje v § 27 odst. 2: "Část obce je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí."
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxjmom právnym, na ktorý zákonodarca viaže účinky. Ak teda chceme ozrejmiť termín časť obce ako právny pojem, tak musíme upozorniť, že zákonodarca má v § 2 xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxxx x x xxxx x x x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxné", t.j. presne ústredne vypočítané v Zozname obcí, častí obcí a vojenských obvodov vedenom Ministerstvom vnútra SR, dostupnom na adrese http://wwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxdstavuje obligatórnu náležitosť časti obce a nie fakultatívnu možnosť (bližšie k názvu časti obce pozri komentár k § 1a). xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxtka vytváraná súborom parciel so súpisnými číslami v katastrálnom území alebo ulicami, odlišujúca sa od iných jednotiek.
Ako príklad časti obce moxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxť obce je pojem mestská časť, pričom sa niekedy možno stretnúť aj s použitím pojmu časť mesta.
Teda pojmy: časť obce - mestská časť - časť mesta sú synonxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxho času v Slovenskej republike je 138 miest).
Ako príklad mestskej časti možno uviesť:
-
záväzný názov mesta - Poprad
-
záväzný názov jeho mesxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xestská časť alebo časť mesta treba vymedziť aj rozdelenie častí obcí do dvoch subkategórií. Slovenský právny poriadok totiž pozná a rozdeľuje časti obxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxovenských obcí v zmysle § 2 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, t.j. bez ohľadu na to, či sú obcami alebo mestami, t.j. bez ohľadu na to, či ide o časti obce alebx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xevykonávajú vlastnú samosprávu, ani sa v nich nekonštituujú vlastné orgány obce, resp. mesta. Určitou formou reprezentácie v mestských častiach môžx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxstského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorý je člen výboru zvolený výborom. Výbory v mestských častiach reprezxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci upraví štatút mesta (bližšie k inštitútu výborov v mestských častiach pozri komentár k § 23 zákxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsta SR Bratislavy a mestské časti mesta Košice. T. j. iba mestské časti dvoch slovenských miest sú mestskými časťami s vlastnou samosprávou. Postavenix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov a mestských častí mesta Košice v osobitnom zákone č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, pričom tieto osobxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxcialis derogat legi generali
" (Špeciálny zákon má prednosť pred zákonom všeobecným).
Tieto osobitné zákony, na rozdiel zákona o obecnom zriadeníx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlave v znení neskorších predpisov "Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx postavenie obce." Územie hlavného mesta Bratislavy je za účelom výkonu samosprávy rozdelené na 17 mestských častí. Mestské časti sú právnickými osobxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov "Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom; vo zverenom rozsahu majú mestské časti postavenie obce. Mestské časti vykonávajú prenesený výkon štátxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi a správnymi celkami, ktoré združujú osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Zároveň sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx korporáciou založenou na územnom princípe a jej osobným základom sú osoby s trvalým pobytom na jej území, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve. Mestskx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxce je za účelom výkonu samosprávy rozdelené na 22 mestských častí.
Každá mestská časť s vlastnou samosprávou, t.j. mestská časť Bratislavy a Košíc mx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxad, miestna rada atď.) môžu v aplikačnej praxi viesť k nedôslednému rozlišovaniu pojmov mestská časť a miestna časť.
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pojem miestna časť.
Pojem miestna časť nie je pojmom právnym v zmysle zákona o obecnom zriadení, ktorému by zákonodarca priznával právnu ochranu v zxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx a to v § 1a ods. 3 keď zakotvil, že názov novej obce alebo jej časti sa môže určiť aj podľa názvu miestnej časti.
Miestna časť je teda termínom používanýx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpravidla osídlenej časti územia obce alebo časti obce, mesta alebo jeho mestskej časti, ktoré má historicky alebo ľudovo vžitý názov a ktoré sa nemusí kxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxre - sú miestnou časťou v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto.
Podobné pojmy ako "miestna časť" v hovorovej reči sú sídlisko, štvrť, časť intraxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzie, kartografie a katastra SR podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o kartografii a geodézii v znení neskorších predpisov je miestna časť geografický sídelnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxardizujú (píšu) ako názvy nesídelných objektov, napr. Horný mlyn (nie Horný Mlyn).
V Katalógu objektov ZB GIS (Základná báza údajov pre Geografickx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x Kategória štandardizovaného geografického názvu - Používané (povolené) hodnoty atribútu" v položke 41, v ktorej sa uvádza: "majer, osada, samota, mxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxvilánu obce či mesta.
Z hľadiska štatistického zisťovania sa pojem "miestna časť" vo význame "časť obce ležiaca oddelene, ktorá má vlastný názov", x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxske xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi jednotkami.
Uvedeným spôsobom sme sa pokúsili odlíšiť pojmy časť obce a miestna časť a vysvetliť používanie tohto pojmoslovia. Napriek podanej ixxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxiestna časť" na označenie "časti obce" vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx umiestňuje na pozemné komunikácie pri vstupe do obcí, sa týka názvu "časti obce" (v zmysle zákona o obecnom zriadení), nie "miestnej časti." Práve v tejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvania.
V aplikačnej praxi je potrebné dbať na správne používanie uvedeného pojmoslovia v úradnom styku.
K odseku 3
Úprava územia obce sa dopĺňa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxx
x
xxxxxxanie obcí - t.j. vytvorenie územia novej obce z území zlučovaných obcí,
-
rozdelenie obce - t.j. vyčlenenie územia novej obce z územia rozdeľovanej xxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pôsobnosti obce a jej orgánov a zmene pôsobnosti nimi vydaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Viaceré následky zmeny sa odrazia aj v postavexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxé zmeny: zriadenie obce, zánik obce, zlúčenie obcí a rozdelenie obce, pričom ich uskutočnenie podmieňuje prísnym mechanizmom.
Vznik, zánik, zlúčxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xtorého územnom obvode sa obec nachádza (poznámka: s účinnosťou zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niekxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xktom, ktorého vydávanie je v podmienkach SR zverené výlučne do kompetencie vlády.
Pokiaľ ide o stanovisko okresného úradu v sídle kraja, tak možno kxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxnutné, aby toto stanovisko bolo kladné. Podľa čl. IV ods. 1 metodického pokynu ministerstva vnútra č. SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009 stanovisko xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xajmä, či už boli niekedy samostatnými obcami, kedy a z akých dôvodov a na základe ktorých rozhodnutí príslušných orgánov boli v minulosti zlúčené alebo xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdelenia pôvodnej obce a zlúčenia dvoch obcí pre kraj alebo jeho časť,
c)
jednoznačné odporúčanie okresného úradu v sídle kraja na zriadenie, zrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx podľa citovaného metodického pokynu Ministerstva vnútra SR rozumie písomné vyjadrenie starostu s priloženým uznesením obecného zastupiteľstva. Sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pamätá na ochranu územných hraníc, a preto v čl. 5 stanovuje povinnosť prerokovať so zainteresovanými miestnymi samosprávami všetky miestne zmeny úzxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrca do ustanovenia § 11a ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, kde je zakotvený inštitút obligatórneho (povinného) miestneho referenda: "Obecné zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxní § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení upravuje zákonodarca režim menej zásadných územných zmien obce, tzv. iných zmien územia.
Zákonodarcom v tomxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neurčitý a nejasný právny pojem, ktorý nie je definovaný Ústavou ani xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrý však nie je prameňom práva.
Pojem "iná zmena obce" použitý v § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení svojou povahou predstavuje demonštratívnu (teda xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxjú subsumovať pod zriadenie, zrušenie, rozdelenie alebo zlúčenie obcí predvídané v § 2 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Zvyškové klauzuly nie sú slovexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnštratívnu povahu výpočtu foriem zmeny územia obce predvídaných zákonom o obecnom zriadení, tento pojem nie je nevyhnutné v zákone definovať.
Inox xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xozumie najmä:
-
zmena vnútorného členenia obce, o ktorej rozhodla obec,
-
zmena územia obcí, na ktorej sa dohodli susediace obce,
-
zmena úzxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxa obce súvisiaca so zisťovaním priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia v súvislosti s obnovou katastrálneho operátu novým mapovaníxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxastrálny zákon) v znení neskorších predpisov možno považovať najmä zmeny v priebehu hraníc katastrálneho územia obce.
Podľa § 58 zákona č. 162/199x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxanice katastrálneho územia považuje zmena hranice katastrálneho územia, ktorá nie je totožná s hranicou obce, a to:
a)
zlúčenie dvoch alebo viacerxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x tej istej obci,
c)
oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej obci.
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xykonanie zmien podľa uvedených pod písmenami a) a b) je potrebný aj súhlas Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
O zmene hranice katastrálneho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskoršíxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aj v zisťovaní priebehu hraníc územnosprávnych jednotiek a hraníc katastrálnych území.
Z hľadiska kompetencie orgánov verejnej správy o inej zmexx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli od 1. októbra 2013 obvodné úrady v sídle kraja nahrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxe vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Rozhodnutie o inej zmene územia obxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxiadok) v znení neskorších predpisov.
Konanie o inej zmene územia obce je spravidla návrhovým konaním, v ktorom okresný úrad v sídle kraja vydáva rozxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x)
dôvody, pre ktoré sa zmena územia obce žiada,
b)
výmeru územia, ktoré sa má pričleniť k územiu obce alebo vyčleniť z územia obce a počet obyvateľov xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxu susediacich obcí o zámene alebo odstúpení územia a majetkovoprávnom vyrovnaní obcí,
d)
kópiu katastrálnej mapy s výkazom výmer dotknutých pozexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, akým spôsobom bude hranica vyznačená v teréne,
f)
zápisnicu z verejného zhromaždenia obyvateľov obce alebo časti obce, na ktorom bola územná zmexx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpis rozhodnutia o inej zmene územia podľa jej charakteru Ministerstvu vnútra SR, krajskej správe Štatistického úradu SR a daňovému úradu, okresnému rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xúdu SR pod č. 205/2008 Z.z. o nesúlade niektorých ustanovení zákona o obecnom zriadení s Ústavou SR a novely zákona o obecnom zriadení pod číslom 102/2xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xlasy (a pôvodnej obce Maslovce) a Kvakovce (a pôvodnej obce Dobrá nad Ondavou) a znovuobnovenia nejestvujúcej (zaniknutej) obce Ľubické Kúpele, čo nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkého druhu, a nie na konkrétne prípady. Dotknuté ustanovenia zásadným spôsobom narúšali filozofiu ostatných ustanovení zákona o obecnom zriadení a nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Medzi významné princípy právneho štátu patrí totiž všeobecnosť predmetu právnej normy tzv. "princíp generality". Princíp generality právnej nxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zo zrušených ustanovení zákona o obecnom zriadení jasne vyplývalo, že tieto zákonné ustanovenia nerešpektovali princíp generality, keďže zámerom xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxhto výkladu vyplýva poznatok, že ustanoveniami zákona o obecnom zriadení nie je možné riešiť problémy a právne a faktické situácie konkrétnych obcí! Uxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxémy samospráv narážajú na tvrdosť zákonnej úpravy obsiahnutej v § 2a zákona o obecnom zriadení; známe sú napr. snahy o odčlenenie jednotlivých častí obxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxkon ako o všeobecne záväzné pravidlo správania sa, ale o tzv. "operatívnu exekutívu", t.j. riešenie konkrétneho prípadu formou zneužitia zákona.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov;
zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov;
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv;
zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov;
nariadenie vlády SR č. 455/2010 Z.z. o zrušení Vojenského obvodu Javxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xINNOSŤ SÚDOV A STANOVISKÁ INÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Nález ÚS SR PL. ÚS 18/06-51 z 9. septembra 2009:
Nedostatok a nekvalita legislatívno-technickex xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ju obsahuje.
...V prípade snahy riešiť právnym predpisom (zákonom) prípady individuálne určených obcí... absentuje princíp všeobecnosti právnej xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxžitý (zneužitý) priamo zákon ("všeobecne záväzný" právny predpis)...
LITERATÚRA
BERČÍK, P. - LOVECKÝ, P. 2003. Územné zmeny obcí v Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx - HÁJEK, M. 2001. Národná integrácia priestorových báz údajov. In Kartografické listy. 2001, č. 9.
SOTOLÁŘ, J. 2003. Zákon o obecnom zriadení. Komexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx příspěvků. 4. ročník mezinárodní konference: xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxe a rozdelenie obce
KOMENTÁR
K odseku 1
Zákonodarca v § 2a zákona o obecnom zriadení bližšie reguluje najdôležitejšie možné zmeny územného záklaxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxvaný tak, ako bolo bližšie uvedené v komentári k § 1 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, charakterom slovenskej obecnej samosprávy, pre ktorú je typická znxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xídelnej štruktúry a územnosprávne členenie štátu spôsobili, že až približne 68% obcí v Slovenskej republike tvoria obce do 1 000 obyvateľov, pričom náxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxvu obce, spravidla v rozmedzí 42% až 49%, čím je limitovaný objem kapitálových výdavkov do rozvojových investícií. Medzi ďalšie slabé stránky malých sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxnych a prenesených kompetencií kvalitným a odborne erudovaným potenciálom. Existencia malých obcí v Slovenskej republike má však aj svoje silné stráxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxnosti k svojej obci, či pocit "obecnej hrdosti", ale i preferovanie kvality životného prostredia v porovnaní s mestským prostredím, vyššiu mieru zapoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxom fungovaní malých obecných samospráv zákonodarca konštituoval viaceré právne inštitúty.
Takto zákonodarca v § 1 ods. 3 zákona o obecnom zriadenx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxedne zákonodarca konkretizoval v ustanoveniach o formách medziobecnej spolupráce v tretej časti zákona o obecnom zriadení (pozri komentár k § 20 až § 2xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxho "Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxštitútu rozdelenia obce. Ústavným základom zlučovania a rozdelenia obcí je čl. 66 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorého "Zlúčenie a rozdelenie obce upraví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxní na problém rozdrobenosti územnej samosprávy často vznášajú požiadavky o potrebe nedobrovoľného administratívneho zlučovania obcí. Zlučovanie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xrvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj a zlepšenie schopností obcí plniť svoje funkcie.
O dôležitosti komunálnej reformy svedčí aj skutočxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxa s uskutočnením zmien v oblasti fungovania obecnej samosprávy, avšak jej konkrétna podoba v tomto okamihu ešte nie je známa a má byť výsledkom komplexnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxi štátu, ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované.... Vláda bude viesť permanentný dialóg so samosprávnymi orgánmi s cieľom xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrenosom výkonu štátnej správy na samosprávu ukazujú na viaceré nedostatky existujúceho systému."
Ako alternatívne možnosti prichádzajú vo všeoxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xbecné úrady) alebo forma vytvorenia viacerých kategórií obcí s rôznou úrovňou administratívnej kompetencie. Predpokladané smerovanie v nasledujúxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxosprávy vláda podporí vybudovanie siete Spoločných obecných úradovní a ich vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami. Tieto by mali vytxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxávy."
Podľa nášho názoru je najvhodnejším riešením vytvorenie viacerých kategórií samostatných obcí s rôznou úrovňou administratívnej kompetexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxvinností bez ohľadu na veľkosť obce je totiž z dlhodobého hľadiska, ak má byť dosahovaná určitá kvalita výkonu miestnej správy, neudržateľná.
Pri rxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx iných štátov. Vo vzťahu k uvedenému je potrebné rozlišovať tzv. amalgamáciu a tzv. municipalizáciu. Príkladom môže byť Švédsko, v ktorom došlo k využixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxni pôvodných xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxizácia, ktorá sa od amalgamácie odlišuje tým, že v popredí vystupuje mesto, prípadne väčšia obec, ktorá predstavuje centrum vznikajúcej municipalitxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstorickej skúsenosti a skutočnosti, v podmienkach Slovenska je fragmentovaná štruktúra historicky determinovaný fakt, ktorý treba rešpektovať. Sxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeňované k mestám alebo väčším dedinám. Mnohé z týchto obcí sa následne po účinnosti zákona o obecnom zriadení po roku 1990 uchádzali o vlastnú samostatnxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxchod od združovania k zlučovaniu obcí, resp. k vytváraniu väčších správnych jednotiek. Prebehol proces hľadania optimálnej veľkosti správnej jednoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zánikom obce, ale predpokladal nové usporiadanie výkonu samosprávnych funkcií a politickej reprezentácie obcí. Tento návrh komunálnej reformy všax xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxrajšia právna úprava teda umožňuje dobrovoľné zlučovanie obcí ako jedno z riešení problému prílišnej rozdrobenosti sídelnej štruktúry. Zároveň podxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx alebo rozdeliť, pričom podrobnosti ponecháva na zákonnú úpravu. Zákonný rámec pre zlučovanie obcí, ale aj rozdelenie obce bol pôvodne obsiahnutý v záxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxemnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V súčasnosti s účinnosťou od 1. januára 2002 tieto inštitúty upravuje zákon o obecnom zriadení v § xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxmo do zákona o obecnom zriadení a jeho vypustenie z osobitného zákona je prirodzené, keďže zo systematického hľadiska má tento právny režim bližšie k osxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxikajú zlučované obce a vzniká nová obec. V prípade zlúčenia ide teda o zlúčenie dvoch, alebo viacerých obcí s následným vznikom novej obce, ktorá nahradx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tento postup. V tomto prípade v podmienkach Českej republiky jedna z obcí nezaniká, len sa jej územie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxučovaní obcí.
Rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Nové obce sú právnymi nástupcami pôvodnej zanikajúcej obce. Bližšie pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe výhradný termín, ku ktorému je možné uskutočniť najdôležitejšie zmeny územia - zlúčiť obce alebo rozdeliť obec. Týmto termínom účinnosti uskutočnexxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxravuje režimom zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Akákoľvek iná právna úprava by odporovala prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xtarostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady SR. Voľby do orgánov samosxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR sa uverejňuje v Zbierke zxxxxxx xxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xreba zaradiť:
1. Kladné výsledky miestnych referend v dotknutých obciach - v zmysle § 11a ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení "Obecné zastupitxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxti, musia obyvatelia zlučovaných obcí s navrhovanou zmenou súhlasiť. Uskutočnenie zlúčenia obcí je teda podmienené kladným výsledkom miestneho refxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxd v zlučovaných obciach je súčasťou návrhu na zlúčenie obcí aj dohoda o zlúčení obcí. Dohoda o zlúčení obcí predstavuje koordinačnú správnu dohodu, t.jx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxáva v tomto smere obciam voľnosť pri formulovaní ďalších súčastí jej obsahu. Dohodu o zlúčení obcí uzatvárajú a podpisujú starostovia zlučovaných obcx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvárajú,
x
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxjetku novej obce vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, ako aj označenie právnických osôb novej obce,
-
zoznam všeobecne záväzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxa povinnosť usporiadať svoje majetkové, prípadne iné finančné vzťahy a dohodou vyriešiť otázku názvu novovzniknutej obce, ako aj sídla jej orgánov. Nxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxterstvo vnútra SR (k názvu obce pozri bližšie komentár k § 1a zákona o obecnom zriadení).
3. Návrh na zlúčenie obcí - metodický pokyn Ministerstva vnúxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe obcí. Okrem spomenutých podstatných obsahových atribútov, t.j. okrem dohody o zlúčení obcí a údajov o výsledkoch miestneho referenda zlučovaných oxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxemia novej obce, počet jej obyvateľov a stanovisko Okresného úradu Katastrálny odbor, že územie bude tvoriť jeden súvislý celok.
Návrh na zlúčenie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov boli od 1. októbra 2013 obvodné úrady v sídle kraja nahradené okresnými úradmi v sídle kraja ako integrovanými orgánmi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxkúmaní pripraví stanovisko (k povahe a obsahovým náležitostiam stanoviska okresného úradu v sídle kraja pozri komentár k § 2 ods. 3 zákona o obecnom zrixxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpracuje návrh na vznik novej obce a zánik zlučovaných obcí a predloží ho vláde na schválenie.
K odsekom 3 a 4
Novovzniknutá obec, ktorá vznikla zlúčexxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti, ale aj záväzky pôvodných obcí. Právne nástupníctvo podľa § xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xá za následok aj procesné nástupníctvo. Z uvedenej povahy novej obce ako tzv. univerzálneho sukcesora vyplýva, že vstupuje do všetkých práv a záväzkov xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxifikačnú povinnosť novej obci oznámiť túto zmenu iným vykonávateľom verejnej správy, s ktorými sa obec pri výkone verejnej správy dostáva najčastejšxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxprávny kraj je vyšší územný celok, teda samostatný územný samosprávny a správny celok SR, ktorého postavenie je upravené v zákone č. 302/2001 Z.z. o saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx v zmysle kompetenčného zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x013 s označením "okresný úrad" predstavuje integráciu všetkých pôsobností doterajších orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xrgán so všeobecnou vecnou kompetenciou, t.j. stáva sa tzv. orgánom všeobecnej miestnej štátnej správy;
-
daňovému úradu - daňový úrad je orgánom šxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxého riaditeľstva a jeho kompetencia je vymedzená v zákone č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niekxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy aj možnosť rozdelenia obce. Proces rozdelenia obce sa viaže jednak na splnenie obdobných štandardných zákonných podmienok ako v prípade zlučovania xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zmysle platnej legislatívy je aj právny inštitút rozdelenia obce vybudovaný na princípe dobrovoľnosti, tak sa pre úspešné uskutočnenie rozdelenia oxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxndum
o rozdelení obce. Jeho kladný výsledok spolu s dohodou x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnencom petičného výboru alebo inou osobou určenou v petícii za rozdelenie obce. Ďalšie náležitosti sa zhodujú s tými, ktoré musia byť uvedené v návrhu nx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcesného režimu zlučovania obcí aj na režim rozdelenia obce výslovne odkazuje zákonodarca v § 2a ods. 5 zákona o obecnom zriadení, kde zakotvil procesné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxfické podmienky - s rozdelením obce sa spájajú určité zákonné obmedzenia, ktorých nesplnenie má za následok nemožnosť účinného rozdelenia obce. Uvedxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxadnom prípade odchýliť.
Obec sa môže rozdeliť, len ak:
-
nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území, ktorý tvorí sxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
do rozvoja odčleňovanej časti neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.
Ak sú všetky uvedené podmienky splnené, okresný úrax x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx októbra 2013 obvodné úrady v sídle kraja nahradené okresnými úradmi v sídle kraja ako integrovanými orgánmi miestnej štátnej správy) preskúma predloxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxch a predloží ho vláde na schválenie. Vláda vyjadruje svoj súhlas formou nariadenia, ktoré sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Nová obec spravidla nesix xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx).
Vo vzťahu k citovaným špecifickým podmienkam rozdelenia obce je potrebné uviesť, že ide o novú právnu úpravu rozdeľovania obcí účinnú po 1. januáxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xbdobí do 31. decembra 2001 bol režim rozdeľovania slovenských obcí upravený mimo zákona o obecnom zriadení, a to v súčasnosti zrušenom právnom predpisx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dňom 1. januára 2002 sa stal účinným zákon č. 453/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxnie. Od jej účinnosti možno uskutočniť rozdelenie len v tom prípade, ak nové obce budú mať minimálne 3 000 obyvateľov pri splnení ostatných zákonných poxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxostí a s financovaním svojej činnosti.
V zmysle dôvodovej správy prijatá novela reagovala na situáciu pred rokom 1989. V tom čase dochádzalo k zásahxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxateľov zainteresovaných obcí, resp. ich orgánov. Spôsob, akým boli uskutočnené územnosprávne zmeny, nerešpektoval právo obcí na výkon územnej samoxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxku 1990 viaceré z týchto obcí začali usilovať o samostatnú existenciu. V rokoch 1990 - 2000 podľa v tom čase účinnej právnej úpravy, t.j. podľa zákona č. 5xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxdieckej obce, 95 sa odčlenilo od mesta, 1 mesto sa odčlenilo od iného mesta a 22 obcí vzniklo rozčlenením obce. Zároveň 33 obcí ubudlo buď pričlenením k inxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxcí do 500 obyvateľov, čo ešte zvýšilo fragmentáciu osídlenia. Navyše viaceré z takto uskutočnených územných zmien možno označiť za unáhlené. Svedčí o xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx90) a po ich uplynutí sa opätovne pričlenila k Radošinej. K obci Motešice boli v roku 1990 pričlenené obce Paťovka a Petrova lehota a už v roku 1995 boli odčxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy osídlenia. Požiadavky formulované v § 2a ods. 5 zákona o obecnom zriadení, najmä požiadavku minimálneho počtu obyvateľov každej novej obce 3 000, možxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
x
xx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x00 tisíc obyvateľov. Pomerne prísnou je aj podmienka väčšinového súhlasu obyvateľov celej rozdeľovanej obce vyjadreného hlasovaním v miestnom refexxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxi. Keďže v súčasnosti účinné znenie zákona o obecnom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx01 sa zákonodarca v zákone o obecnom zriadení pokúsil prelomiť prísnosť všeobecne zakotvených podmienok individuálnou úpravou výnimiek vo vzťahu k vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxť prijatá z dôvodu, že obce, ktoré mali byť jej beneficientmi, nedokázali splniť podmienky územných úprav stanovených zákonom o obecnom zriadení. Zákxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxmetom konaní na Ústavnom súde SR o súlade príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení s Ústavou SR, ktorých výsledkom bolo konštatovanie nesúladx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxčitou pravidelnosťou za účelom prekonania prísnosti zákonnej úpravy objavujú snahy o individuálne riešenie problémov konkrétnych obcí návrhmi opexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nie je totiž dostatočným dôvodom na ich derogáciu v individuálne určenom prípade. Prísnosť zákonnej úpravy možno prekonať iba normatívnou úpravou so xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxrčitý počet prípadov rovnakého druhu.
Za účelom komparácie je vhodné uviesť právnu úpravu v Českej republike, ktorá je v porovnaní so slovenskou úpxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xbyvateľov. Aj táto úprava však predstavuje sprísnenie, nakoľko podľa bezprostredne predchádzajúcej úpravy v Českej republike platilo, že nemôže vzxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxferende, ktoré sa uskutoční len v tej časti, ktorá sa chce osamostatniť. Ostatné podmienky, ako napríklad požiadavka, aby oddeľujúca sa časť mala samoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xhodné s právnou úpravou v Slovenskej republike. Česká právna úprava rozdelenia obce je v porovnaní so slovenskou úpravou aj precíznejšia vo viacerých xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstneho referenda v oddeľujúcej sa časti. Vhodne je stanovená lehota 30 dní pre podanie návrhu zo strany obce. Ak obec návrh nepodá, resp. v návrhu nebude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvnej úprave chýba stanovenie lehoty pre podanie návrhu na rozdelenie obce. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) vymedzuje aj pravidlá pre roxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxšie predmetom sporov v procese rozdelenia obce. Zákonné zakotvenie pravidiel pre rozdelenie majetku a záväzkov obce, t.j. pravidiel majetkovoprávnxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxní Slovenskej republiky
SÚVISIACA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ SÚDOV A STANOVISKÁ INÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 18/06 z 9. septembxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnodarca ako vykonávateľ všeobecnej a prvotnej mocenskej regulácie musí takýto nedostatok ním vytvoreného všeobecného právneho režimu v určitej oblxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xložiek štátnej moci kedykoľvek by považoval za vhodné takto korigovať nedokonalosť ním nastavených všeobecných právnych noriem, čo je neprípustné z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxh nesúlad s princípom materiálneho právneho štátu v zmysle čl. 1 ods. 1 prvej vety ústavy.
LITERATÚRA
KONEČNÝ, S. 2006. Komunálna politika. Brxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxde Praha, 2009. 479 s. ISBN 978-80-7201-760-7.
SLÁVIK, V. 1998. Územné zmeny obcí v Slovenskej republike v etape transformácie (1990-1998). In
Actx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx372-6.
SOTOLÁŘ, J. 2003. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Košice: Sotac 2003. 385 s. ISBN 80-968356-1-0.
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s. 103-120. ISSN 1732-7318.
ŽÁRSKA, E. 2006. Bariéry a šance rozvoja malých obcí. In
Acta
regionalia et environmentalica 1. Nitra: Slovaca Univerxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxačovania ulíc a iných verejných priestranstiev bola do ustanovenia § 2b zákona o obecnom zriadení prevzatá z pôvodnej úpravy týchto inštitútov obsiaxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xbecnom zriadení s účinnosťou k 1. januáru 2002 presunutá z dôvodu, že problematika určovania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci je vecxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlematiku označovania ulíc, ďalej dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie § 27a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, ktoré splnomocňuje Ministerstvo vnútra xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxhlášku č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktorá nadobudla účxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdarca pôsobnosť pri určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev priamo obecnej samospráve. Zo svojej podstaty totiž určovanie a zxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xeľby právomoci orgánov obce je rozhodovanie o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zverené do výhradnej právomoci obecnéhx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxstupiteľstvo musí o novom určení alebo o zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev rozhodnúť kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxo názov ulice alebo iného verejného priestranstva bežným uznesením. Na základe zákonného splnomocnenia v § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení teda obxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxe VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce sa vzťahujú všetky štandardné pravidlá tvorby normatívnych právnych akxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxotvorby obsiahnutým v § 6 zákona o obecnom zriadení pristupuje aj špeciálna úprava ovplyvňujúca obsah VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxí hlasovať obecné zastupiteľstvo. Potreba právnej regulácie označovania ulíc je opodstatnená z viacerých dôvodov, je dôležitá najmä pre fyzickú orixxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx ulice alebo určení názvu iného verejného priestranstva.
-
Prípadná zmena schváleného názvu ulice (formou VZN).
-
Obstarávanie tabúľ jednotxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ich obstaranie a osadenie.
-
V obciach so zastúpením národnostných menšín, pokiaľ sú uvedené v zozname obcí schválenom nariadením vlády prípadné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxslava vyhradené určovať a meniť všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na návrh mestskej časti. Obdobne v podmienxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxro častí, nemôžu byť v rôznych častiach obce duplicitne označené ulice rovnakým názvom. (Porovnaj § 1 ods. 1 alinea druhá vykonávacej vyhlášky č. 31/20xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xlici alebo inému verejné priestranstvo svoj vlastný názov.
Racionálnym dôvodom pre zavedenie názvov ulíc v obci je také urbanistické usporiadanix xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnotne legálne definovanými pojmami. V právnom poriadku SR sa možno stretnúť s vymedzením týchto pojmov iba na účely konkrétnych zákonov, napr. zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx 2 "Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákonx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov sú ulice a verejné priestranstvá v obci zaradené do kategórie miestnych komunikácií. Podľa § 4b ods. 1 tohto zákona "miestnymi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxadené do siete miestnych komunikácií."
Zákon o obecnom zriadení na svoje účely pojmy ulica a iné verejné priestranstvo legálne nedefinuje.
Pod xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxelne zastavaný priľahlými budovami.
Pojem verejné priestranstvo rovnako nie je presne definovaný v žiadnom právnom predpise, vo všeobecnosti níx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxpom verejného priestranstva ako ulica môže byť napr. námestie, nábrežie, sad, trieda, rad a pod.
Pre námestie je typické, že ide o taký druh verejnéhx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxujúce služby, mal by byť dobre dopravne dostupný a z tohto dôvodu je tu zvýšená koncentrácia ľudí.
Pre nábrežie je typické umiestnenie upravenej komxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxi len na jednej strane.
Triedou treba rozumieť širokú ulicu vo veľkom meste (ako cudzie slovo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxexistencii jednotnej legálnej definície platí napriek skutočnosti, že pojem ulica alebo iné verejné priestranstvo sú pojmy, ktoré sa v obecnej normoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx zákonodarca formou zvyškového vymedzenia na mysli aj akékoľvek iné verejné priestranstvá v obci než sú ulice.
Z citovaného zákonného ustanovenia xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx priestranstiev - ktoré majú zákonnú povinnosť určiť každej ulici alebo inému verejnému priestranstvu svoj vlastný názov;
-
obcí, v ktorých je iba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxonného ustanovenia teda vyplýva, že
de iure
by v každej slovenskej obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, mali byť ulice alexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xbcí do 1 000 obyvateľov, doposiaľ neurčilo názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Napriek skutočnosti, že ide o výslovnú zákonnú povinnosť obcex xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xriadení vyplýva, že obci pri neurčení vlastných názvov ulíc alebo iných verejných priestranstiev nehrozí žiaden postih a rovnako rozhodnutie obce o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xiadneho štátneho orgánu.
K odseku 3
Základným pravidlom pre označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev je používanie slovenského jazyka xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxskom jazyku uvádzajú názvy obcí a ich častí, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, iné geografické názvy.
V § 2b ods. 3 zákona sú vymedzené prxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxil dvojakým spôsobom, a to:
-
v pozitívnom zmysle, t.j. aké determinanty môžu byť použité pre tvorbu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, pxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xlebo praktického hľadiska.
Z hľadiska pozitívneho vymedzenia sa názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určujú spravidla s prihliadnutíx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxj vojny); s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti či už celoslovenského významu (napr. Štúrova ulica vo väčšine slovenských miest) alebo miesxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxly). V prípade budovania nových sídelných objektov väčšieho rozsahu najmä s množstvom nových ulíc sa ich názvy určujú často neosobným pomenovaním podxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxch, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na histórix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxi, ktorý je typický pre autoritatívne režimy. Rovnako sú neprípustné pomenovania, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali etické pravidlá bez ohľadx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxe o zákaz duplicitného pomenovania ulíc alebo iných verejných priestranstiev, toto obmedzenie sa vždy vzťahuje iba na jednu obec. V rôznych obciach môxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxach). V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce duplicitne označené ulice rovnakým názvom (porovnaj § 1 ods. 1 druhej aliney vyhxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva príslušníkov národnostných menšín používať svoj jazyk v úradnom styku podľa čl. 34 ods. 2 písm. b) Ústavy SR.
Toto zákonné ustanovenie je blanxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpisom je zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
Tento zákon upravuje okrem iných otázok aj xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 2 ods. 1 cit. zákona, ak občania SR, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe naslexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx júla 2011 rieši zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov prechodným ustanovením).
Zoznam týxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxe tvoria najmenej 20% obyvateľstva.
Označovať ulice v inom ako štátnom jazyku SR možno teda len za splnenia zákonných podmienok v tých obciach, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxdené v zozname (v ktorých je umožnené používať jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku) platí pravidlo, že sa vždy názvy ulíc a ďalšie orientačné údaxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxe orientačné údaje (iné miestne geografické značenia) aj v jazyku národnostnej menšiny. V súčasnosti sa ako uznaný jazyk národnostnej menšiny v úradnxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa jednej orientačnej tabuli pod názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označovaní ulíc ďalšími orientačnými údajmi v jazyku národnostnej menšiny xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa toto označenie znáša obec, teda nie je možné vyžadovať napr. od majiteľa budovy, na ktorej je tabuľa umiestnená, úhradu nákladov na jej obstaranie. Taxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxx, použité farby a grafiku.
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len "budova"), ktorá sa nachádza najbližšie k miexxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xajbližšia budova pri takomto vyústení ulice (§ 1 ods. 3 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z.).
Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s náxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxačenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.
Informačné tabule na označenie ulice xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxatných stojanoch zapustených do zeme, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ulice nebudú umiestňované vždy len na obecných budovách, ale aj na budovách vo vlastníctve iných právnických či fyzických osôb. Pri takomto postupe idx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosť vlastníka budovy strpieť umiestnenie tabule s názvom ulice. Túto skutočnosť je možné označiť za nedostatok platnej právnej úpravy. Vzhľadxx xx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxožné sankcionovať ho za priestupok, či iný správny delikt.
Súvisiace ustanovenia zákona o obecnom zriadení
Súvisiace práxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov;
zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva;
vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxaní stavieb
Číslovanie stavieb
KOMENTÁR
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí stavieb spadá do samosprávnej pôsobnosti obce, ide o výkon samosprávy obce. Orgánom obce spôsobilým rozhodnúť o pridelení súpisného alebo orientačxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxrebné zdôrazniť, že je vylúčené, aby o pridelení súpisných a orientačných čísel v konkrétnych prípadoch rozhodlo uznesením obecné zastupiteľstvo obxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxnom vzore tabuliek s orientačnými číslami v zmysle § 2c ods. 2 alinea druhá zákona o obecnom zriadení.
Táto pôsobnosť obce v zmysle zákona zahŕňa:
-
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxdávanie tabuliek jednotného vzoru s prideleným súpisným číslom účastníkovi konania - žiadateľovi, rovnako môže obec zaviesť aj tabuľky s orientačnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavieb je opodstatnená z viacerých dôvodov, zohráva význam najmä pre fyzickú orientáciu v obci, doručovanie pošty, identifikáciu nehnuteľností v kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxisných a orientačných čísel poskytujú orgánom štátu na účely vedenia úradných konaní, resp. vedenia evidencií a registrov štátnych orgánov.
Súpixxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxlovanie budov nariadila panovníčka vykonať prostredníctvom cisárskej armády. V tejto podobe pretrvali aj v právnom poriadku prvej československej xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch čísel takisto aj evidenčné čísla stavieb. Evidenčné čísla stavieb mali obce v zmysle prechodných ustanovení § 8 vyhlášky MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xodmienkach SR bola táto pôsobnosť obce pôvodne upravená v § 12 a nasl. zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony, boli zo zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxkona o obecnom zriadení upravujúce problematiku číslovania stavieb ďalej dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie § 27a ods. 1 zákona o obecnom zriadeníx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxanstiev a o číslovaní stavieb.
Na jeho základe MV SR vydalo vyhlášku č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxejto časti obce môže existovať samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami (porovnaj § 9 ods. 1 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z.xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxavbe. Toto ustanovenie zákona je však ďalej doplnené v § 4 a nasl. vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z. Z platného znenia vyhlášky je možné jej systematxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa".
Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu budova (pozemná stavba), vyhláška v poznámke odkazuje na § 43a ods. 2 stavebného zákona, ktorý upravuje definíciu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia nx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možno použiť na účely číslovania stavieb len primerane.
Naopak, súpisné číslo ani orientačné číslo nebude možné prideliť inžinierskym stavbám v zxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxlové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xodchody,
e)
prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
f)
diaľxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxpadových vôd,
h)
diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
i)
diaľkoxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
l)
stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
mx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
p)
zábavné a oddychové parky, zoologixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxej stavbe, vybudovanej v súlade s územným plánom obce a stavebnými predpismi a na základe povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je povinná v zmysle § x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xudove v rámci obce. Účelom súpisného čísla je evidencia všetkých budov v obci v poradí, v akom sa postavili, resp. im boli pridelené súpisné čísla. V zmysxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Za účelom zachovania právnej kontinuity číslovania budov označených číslami pred účinnosťou vyhlášky sa v zmysle § 10 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. za sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxc môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami.
Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu (§ 5 ods. 1 alixxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxm na jednej ulici. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1 (§ 5 ods. 2 vyhlášky č. 31/2003 Z.zxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xesp. iné verejné priestranstvá, ktorým bol pridelený názov a ktoré sú týmto názvom označované (ulica, námestie, rad a pod.).
Pri lineárnej zástavbx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxvej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu oriexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxstavba neprebieha tým, že pokiaľ je na ulici pozemok určený na zastavanie, obec by mala pre prípadnú stavbu, ktorá na ňom môže vyrásť, rezervovať do budúxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrí sa pre ňu orientačné číslo kombinované s písmenom (porovnaj § 5 ods. 6 vyhlášky č. 31/2003 Z.z.). Takéto kombinované orientačné číslo sa vytvorí tak, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx výstavbou nová budova, ktorej orientačné číslo bude 18A.
Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla budove:
V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxného čísla budove,
c)
rozhodnutie o zrušení súpisného čísla budove,
d)
rozhodnutie o určení orientačného čísla budove,
e)
rozhodnutie o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxla aj kombinované rozhodnutie, v ktorom bude aj viac výrokov uvedených pod písmenami a) až f). V zmysle § 9 ods. 2 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z. urxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxľnostiach, ktoré sa nachádzajú v jej katastrálnom území. Nie je podľa zákona prípustné, aby obec rozhodovala o pridelení súpisného čísla stavbe, ktorx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxsla nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že v tomto rozhodovaní je vylúčená aplikácia spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxvšeobecnejšie inštitúty a princípy administratívneho konania, ktoré sú upravené okrem iných procesných predpisov aj v správnom poriadku. Pôjde najxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Konanie sa môže začať dvomi spôsobmi:
a)
Na základe žiadosti stavebníka - účastníka konania, ktorej náležitosti sú upravené v § 6 ods. 1 vyhlášky č. xxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxla budovy, ktoré konanie môže začať aj správny orgán, avšak pred vydaním rozhodnutia je povinný o tom upovedomiť vlastníka budovy v zmysle § 6 ods. 4 vyhlxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b)
predmet žiadosti,
cx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzhodnutie.
Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove obsahuje (§ 6 ods. 3 vyhlášky č. 31/2003 Zxxxxx
xx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx nachádza,
c)
parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxsko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
g)
výrok o určxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
Hoci to zákon ani jeho vykonávacia vyhláška osobitne nexxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxípadný súdny prieskum takéhoto rozhodnutia. Právnou povinnosťou obce je jednotlivé druhy rozhodnutí doručiť miestne príslušnej správe katastra.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxý riadny opravný prostriedok. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v deň jeho vydania.
Rozhodnutie bude možné preskúmať v správnom súdnictve. V zmxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx6 Občianskeho súdneho poriadku bude na konanie vecne a miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode ma obec sídlo. Žalobu na súd môže účastník konanxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xprávnej žaloby, v ktorej by sa domáhala súdneho prieskumu vlastného rozhodnutia.
Evidencia súpisných a orientačných čísel:
Každá obec má zákoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx:
a)
na evidenčných listoch (v písomnej podobe),
b)
v elektronických médiách (v elektronickej podobe, v počítačovej aplikácii).
Obec sx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxcie vykonávacia vyhláška upravuje náležitosti evidencie súpisných a orientačných čísel. Evidencia má v zmysle § 8 ods. 2 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. obsxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxí na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c)
parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je bxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f)
meno, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla.
Zákonnou povinnosťou obce je aktualizovať evidenciu súpisných a oxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxklady na tieto tabuľky znáša obec, teda nie je možné vyžadovať od žiadateľa úhradu nákladov na ich obstaranie. Žiadateľ ich obdrží od obce bez náhrady náxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxkosť písma, použité farby a grafiku.
Pokiaľ ide o označovanie budov orientačnými číslami, je na rozhodnutí obce, či v obci zavedie jednotný vzor tabxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxntačných čísel, je takáto forma označovania budov pre stavebníkov záväzná.
Na rozdiel od súpisných čísel, úhradu skutočných nákladov na zhotovenxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxzaviedla jednotné vzory orientačných čísel, stavebník je povinný budovu na vlastné náklady označiť tabuľkou s uvedením orientačného čísla, ktoré jex xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe účelu tabuliek, pre ktorý boli zhotovené, teda zabezpečiť údržbu a viditeľnosť tabuliek s číslami. Stavebník je povinný umiestniť tabuľky tak, že buxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Z.z.).
K odseku 3
Toto ustanovenie zákona upravuje výnimky, pri splnení ktorých je možné určiť budove súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xlebo orientačné číslo budove (ak spĺňa kritériá pozemnej stavby v zmysle § 43a ods. 2 stavebného zákona), za splnenia niektorej z týchto podmienok:
ax
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxík žiada o určenie súpisného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie stavebnému úradu a teda sa nekolauduje,
d)
ide o stavbu, pri ktorej stavebný úrad upustil od jej kolaudácie v zmysle § 81c stavebného zákona.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí;
vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.zxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxOV A STANOVISKÁ INÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Uznesenie NS SR sp. zn. 1Sžo/110/2008 z 21. júla 2009:
Je nepochybné, že v zmysle citovaného ustanovenia § 2xx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb je preskúmateľné v súdnom preskúmavacom konanx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx1990 Zb. o obecnom zriadení všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje (napriek tomu, že má všetky atribúty správneho konania - § 6 vyhláška č. 31/xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxu napokon nasvedčuje aj obsah v ustanovenia § 6 ods. 4 citovanej vyhlášky č. 31/2003 Z.z. (v zmysle ktorého zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo oriexxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xstanovenie upravuje viaceré druhy moratórií - období, počas ktorých platí zákonný zákaz vykonať niektoré zmeny v obci. Tento zákaz súvisí s potrebou úxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxvujú voličské zoznamy a zoznamy osôb oprávnených hlasovať. V prípade zmien adries tam uvedených oprávnených osôb by dochádzalo k sťaženiu ich organizxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x x x x x xx xxxx x xxxxxx o obecnom zriadení,
b)
určiť alebo zmeniť názov obce nariadením vlády SR v zmysle § 1a ods. 2 alinea prvá zákona o obecnom zriadení,
c)
určiť alebx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxého priestranstva všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
e)
rozhodnúť o zmene číslovania stavieb v zmysle x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx čl. 95 ods. 1 Ústavy SR. Bližšie organizáciu referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. V zmxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Voľby do NR SR vyhlasuje v zmysle čl. 89 ods. 2 Ústavy SR predseda Národnej rady SR. Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa publikuje v Zbierke zákonov. Bližxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo ľudového hlasovania o jeho odvolaní. Voľby prezidenta ako aj ľudové hlasovanie o jeho odvolaní vyhlasuje v zmysle čl. 89 ods. 2 Ústavy SR predseda Náxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
d)
Odo dňa vyhlásenie volieb do Európskeho paxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy SR na základe rozhodnutia Rady Európskej únie. Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa publikuje v Zbierke zákonov.
e)
Odo dňa vyhlásenia volieb do orxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlasuje v zmysle čl. 89 ods. 2 Ústavy SR predseda Národnej rady SR. Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa publikuje v Zbierke zákonov. Bližšie otázku volieb xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
f)
Odo dňa vyhlásenia miestneho referenda. Miestne
referxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xbyvateľov, ktoré sa koná každých 10 rokov, upravuje
ad hoc
osobitný zákon. Posledné sčítanie obyvateľov v roku 2011 upravil zákon č. 263/2008 Z.z. o sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov v znení neskorších predpisov. Čas sčítania - teda dobu, počas ktorej sa fyzicky sčítanie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxí vždy až do vykonania hlasovania, volieb, resp. sčítania obyvateľov.
Súvisiace ustanovenia zákona o obecnom zriadení
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxmosprávy obcí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov;
zákon č. 263/2008 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov;
nariadenie vlády SR č. 1/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011;
zákon č. 303/2001 Z.xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
LITERATÚRA
PALÚŠ, I. - SOMOROVÁ, Ľ. 2011. Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vydxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xsobného základu obce zákon o obecnom zriadení vychádza z koncepcie, že obec predstavuje určité územné spoločenstvo jej obyvateľov, ktorí majú na jej úxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xlnom rozsahu viaže na podmienku trvalého pobytu osoby na území obce, t.j. na obyvateľa obce bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
Vo vzťahu k občanom SR uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxalého pobytu. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxve uvedenej ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Čoraz vypuklejším spoločenským problémom slovenských obcí sa stáva vysoký počet ľudí bxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxého práva sú ľudia bez štátnej príslušnosti - apatridi alebo apoliti) a ktorí sa majú v zmysle zákona o obecnom zriadení právo rovnocenne podieľať na samxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
-
na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budoxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa, spoluvlastníka alebo nájomcu,
-
ak budova zanikla.
Ak obec v týchto prípadoch záznam o trvalom xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxj budove, ktorá spĺňa uvedené podmienky prihlásenia, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v obci v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxaťa), alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxna na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx na Slovensku približne tridsaťtisíc bezdomovcov. Približne desaťtisícom Slovákov podobný osud hrozí. Bezdomovectvo je sociálno-patologický jav x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xtorí sa nedokážu uživiť vlastnými prostriedkami, tvoria prirodzenú súčasť každej spoločnosti. Osoby, ktorých trvalým pobytom je obec, sa zároveň vyxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xeguláciu postavenia osôb bez domova už prostredníctvom verejnomocenských aktov v Habsburskej monarchii:
-
nariadenie Miestodržiteľskej rady o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx predstieranej chudobe. Žobranie bolo povolené iba domácim práceneschopným žobrákom,
-
nariadenie Márie Terézie z roku 1775 prikázalo umiestňoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrákom.
Vo vzťahu k cudzincom inštitút trvalého pobytu v Slovenskej republike bližšie upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm útvarom môže mať v závislosti od splnenia podmienok predpísaných zákonom trojakú podobu:
a)
trvalý pobyt na päť rokov,
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxe, tzv. dlhodobý pobyt.
Právna úprava obecného zriadenia pri vymedzení osobného základu obce už medzi jednotlivými druhmi trvalého pobytu cudxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx trvalého pobytu.
Zákon o obecnom zriadení rovnako nerozlišuje medzi trvalým pobytom štátneho občana Slovenskej republiky a trvalým pobytom cudzxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxitu legislatívneho vymedzenia. Zákonné vymedzenie týchto práv a povinností vychádza z princípu, že v zákone o obecnom zriadení treba zakotviť takú úpxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxľov obce je obsiahnutá v Ústave SR, predovšetkým v jej druhej hlave. V zmysle čl. 12 Ústavy SR základné práva a slobody sú nescudziteľné, neodňateľné, nxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xociálny pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, rod, majetok alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z txxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xlobody.
V zmysle čl. 23 Ústavy SR sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. V zmysle čl. 26 Ústavy SR sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. V zxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxe orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. V zmysle čl. 28 Ústavy SR právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. V zmyslx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxtom na území SR majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.
Rovnako Preambula Európskex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx uznané členskými štátmi Rady Európy, ku ktorým patrí aj Slovenská republika.
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxngovanie. Občianska participácia je výrazným nástrojom na prechádzanie konfliktov a pre transparentnú správu spoločných záležitostí, zároveň prexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxľom celý rad špecifických práv a povinností.
Obyvateľ obce má právo najmä:
a)
voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obcxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d)
obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxj osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g)
požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Ad a): Voliť orgány samosprávy obce a byť zvxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxa voliť obyvatelia delegujú časť svojich právomocí poslancom obecných zastupiteľstiev a starostovi obce. Obyvatelia obce týmto spôsobom ovplyvňujx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxnej) demokracie. V podmienkach moderných demokratických štátov je reprezentatívna demokracia základnou a primárnou formou správy vecí verejných. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a rozvoja obce (miestne
referendum
) - V zmysle čl. 67 ods. 1 Ústavy SR územná samospráva na úrovní obcí sa uskutočňuje aj miestnym referendom. Spôsob vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xeferenda ako výrazu priamej demokracie v obciach upravuje v § 11a. Ústava xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxných predstavuje nadpísanie fenoménu "priamej demokracie" z pohľadu platného právneho poriadku a ústavnej teórie. Zmyslom tohto výkladu, vychádzaxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxť na ten spôsob výkonu štátnej moci, ktorý sa dnes z dôvodov finančnej i realizačnej náročnosti dostáva do úzadia, teda na priamu demokraciu, a to konkréxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtár k § 11a zákona o obecnom zriadení).
Ad c): Zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbce. Verejné zhromaždenie obyvateľov obce predstavuje priamu formu participácie obyvateľov na správe obce (podrobnosti k inštitútu verejného zhroxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxva zúčastniť sa rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré im výslovne priznáva zákon o obecnom zriadení. Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zásaxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xastupiteľstva, môže počas rokovania udeliť slovo obyvateľovi. Podrobnosti o tejto možnosti, ale aj ďalšie detaily súvisiace s priebehom rokovania, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxocesu tvorby návrhov všeobecne záväzných nariadení, a to formou ich pripomienkovania. Túto možnosť zaviedla novela zákona o obecnom zriadení účinná xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxade s čl. 27 ods.1 Ústavy SR "má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní, sa môžu obyvatelia obce so svojimi podaniami obracať na orgány obce. Sťažnosť predstavuje právny prostriedok ochrany práv a oprávnených záujmov oxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnenie obracať sa so svojimi žiadosťami, návrhmi aj na orgány územnej samosprávy. Všetky právne prostriedky, ktoré predpokladá § 3 ods. 2 písm. d) zákonx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxej samosprávy verejnosťou. Spoločenská kontrola obecnej xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxty, ktoré umožňujú vo forme rôznych prejavov priamej demokracie obyvateľom samosprávnych celkov i ľubovoľným iným fyzickým a právnickým osobám podixxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
-
petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a
x
xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Pojem sťažnosť sa vymedzuje pozitívne v § 3 ods. 1 a ods. 2 zxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxých záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, naxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxostiach vymedzuje pojem sťažnosť aj v negatívnom zmysle, a to v § 4 ods. 1 a 2 tak, že sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
1.
má charakxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxho záujmu sa osoba domáha,
2.
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
3.
je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, napríklad zákona č. 400/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sťažnosťou podľa tohto zákona nix xx xxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výkon verejnej moci.
Definícii sťažnosti je potrebné venovať pozornosť, a to z dôvodu, že je náročné správne posúdiť, či podanie označené ako sťxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx totiž najväčší problém súvisí s posúdením došlého podania, či je alebo nie je sťažnosťou. Pri nesprávnom posúdení nasleduje postup, ktorý nezodpovedx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť" nie je de jure sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach. Uvedená skutočnosť podľa nášho názoru súvisí s tým, že laická verejnosť takmer akýkoľvek xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxirodzeného slovného spojenia "sťažujem sa".
Procesný postup vybavovania sťažností, t.j. postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx verejnej správy pri vybavovaní sťažností sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, s výnimkou konania o uložení poriadkovej pokuty, na ktorx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxu právnou úpravou zákona č. 152/1998 Zb. o sťažnostiach účinnou do 31. januára 2010 kvalitatívne novú úpravu sťažnostného práva, rieši základnú prísxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxj sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného predpisu." Zákon o sťažnostiach teda iba blanketovým spôsobom ponecháva organizáciu vybxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxy na vybavovanie sťažností v podmienkach tejto obce. V tomto vnútornom predpise obec určí okrem iného aj príslušnosť jej orgánov - starostu obce, obecnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažnosti, pričom orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovaťx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxania sťažností garantovaný pôsobnosťou hlavného kontrolóra obce v ustanoveniach § 18d ods. 1 a § 18f ods. 1 písm. g) zákona o obecnom zriadení obecnýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň podľa dikcie § 18f ods. 1 písm. g) "hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon." (Bližšie pozri komentár k § 18d zákxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxi ostatné ústredné orgány štátnej správy v Slovenskej republike. Podľa § 24 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústredxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xodať výlučne vo verejnom záujme, resp. minimálne v skupinovom záujme. V aplikačnej praxi vznikajú v niektorých situáciách problémy pri rozlíšení úzkxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľov podania, ale to, či predmet podania je vo verejnom, resp. skupinovom záujme u petícií na strane jednej a individuálnom, resp. súkromnom záujme x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu orgánov verejnej správy a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania. Petíciou možno žiadať či naxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisu. Petícia môže okrem popisu problému a výhrad k činnosti, či nečinnosti kompetentných orgánov navrhovať konkrétne riešenia. Pod režim petícií všax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx združeniam, či iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám súkromného práva, napr. podnikateľom.
Petičné právo ako základné právo zahrnuté do pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vecí verejných priamo. Petície sú tradičným prostriedkom priameho vyjadrenia vôle ľudu. Petičné právo je jedným z najstarších a najdôstojnejších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrakterizovať ako určitý okruh právnych vzťahov súvisiacich s právom podávať a vybavovať petície, ktoré sú upravené ústavou a zákonom o petičnom právex
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxičnom práve v znení neskorších predpisov. Zákon o petičnom práve reguluje predovšetkým režim zhromažďovania podpisov pod petíciu, inštitút petičnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx príslušnosť na prešetrovanie alebo vybavovanie petície, trovy súvisiace s prešetrovaním petície, poskytovanie súčinnosti a spoluprácu orgánov a oxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxnie, evidovanie, vybavovanie a na kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach ako subsidiárneho právneho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxonom č. 112/2010 Z.z., ktorá nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2010.
Právna úprava petícií nachádzajúca sa v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve pomxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Z platného právneho poriadku sú však známe aj niektoré iné druhy petícií ako formy vykonávania petičného práva, tzv. osobitne kvalifikované petíciex xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxifikované petície:
-
Petícia za vyhlásenie miestneho referenda (bližšie pozri komentár k § 11a zákona o obecnom zriadení);
-
Petície na voľbu nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti však musia predložiť aj petíciu s podpismi voličov podporujúcich ich účasť na voľbách, pričom počet podpisox xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxecným trendom, pokiaľ ide o zákonnú úpravu inštitútu petícií, je zjednodušovanie formálnych podmienok, ktoré musí petícia spĺňať a posilňovanie závxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxdom prípade vyhovieť.
Žiadosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxmaly a ťažko - od vyčlenenia petícií z vládnej vyhlášky č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v roku 1990, cez proces xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xákonov SR pod č. 152/1998 Z.z.), až po režim podnetov smerujúcich k získavaniu informácií v roku 2000. Po nasledujúcom legislatívnom vývoji, ktorý nasxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrmou kontroly verejnej správy zo strany verejnosti. Právo na prístup k informáciám je jedným zo základných princípov dobrej verejnej správy. Občania xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxcípu, v zmysle ktorého všetka štátna moc pochádza od občanov, možno vyvodzovať, že štát má byť vo vzťahu k svojim občanom otvorený. Občan musí mať k dispoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvneho štátu. Aj podľa názoru vyjadreného v bode 68 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09 a C-93/09 zásadx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xegitímnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou voči občanovi.
Zákon o slobode informácií rozlišuje dva právne režimy slobodného prístupu k infoxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx sprístupňovanie informácii na žiadosť - povinné na základe žiadosti voči konkrétnemu žiadateľovi,
pričom zákon o slobode informácií obsahuje hmotxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnformácie).
Zákon o slobode informácií má vo vzťahu k špeciálnym právnym úpravám sprístupňovania informácií charakter zákona všeobecnéhox xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxobe, aby preukázala existenciu a aplikovateľnosť osobitnej právnej úpravy.
V zmysle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xromadného zverejňovania informácií je totiž povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti, povinná zverejňovať priamo zo zákona len pozitívne a taxatívne vypočítané informácie.
Naopak, v prípade individuálneho sprístupňovania infxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prípadne osobitný predpis negatívne vylučuje.
Zákon o slobode informácií sa od okamihu svojho vzniku stal síce najvýznamnejším nástrojom zmeny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxili potrebu novelizácií tohto právneho predpisu. Početné a zásadné novelizácie zákona o slobode informácií sa uskutočnili predovšetkým v rokoch 20xx x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiu. Diskusia sa týkala predovšetkým efektívnosti zverejňovania čoraz väčšieho rozsahu informácií na internete, a to predovšetkým novozavedenej poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xlak na čoraz väčší rozsah povinne zverejňovaných údajov ešte účinný a v akej situácii je už zverejňovanie informácií kontraproduktívne, t.j. stáva sa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxovanie navyše stáva neúčinným.
Vo vzťahu k praktickej činnosti obecných samospráv sa negatívne odrazili najmä tri zásadné zmeny režimu povinného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xo účinnosť novely č. 382/2011 Z.z. 1. januára 2012. Vykonané zmeny sa týkali zavedenia povinnosti, opakovanej zmeny rozsahu a formy zverejňovania zmxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xhaotickému konaniu miestnych samospráv pri zverejňovaní informácií na ich webových sídlach.
V rovine de lege ferenda je nevyhnutné pristúpiť krixxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxpiť k nevyhnutne potrebnej zmene individuálneho sprístupňovania informácií na žiadosť. Podľa nášho názoru je v súčasnosti režim individuálneho sprxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxerajšie nesprávne nastavenie inštitútu individuálneho sprístupňovania xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxup k informáciám zo strany individuálnych žiadateľom voči orgánom verejnej správy - najmä neúnosne vysoký počet žiadostí voči personálne slabo obsadxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxálna vymožiteľnosť získania informácií zo strany žiadateľa je minimálna. Praktická nevymožiteľnosť získania potrebných informácií je založená na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxcií s následnou nevyhnutnosťou súdneho prieskumu týchto rozhodnutí v správnom súdnictve.
Navyše, vo vzťahu k obecnej samospráve zákon o slobxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xrad však nemá ani súkromnoprávnu ani administratívnoprávnu subjektivitu.
Takáto neúčinná právna úprava je navyše podporená komplikovaným sankxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu, že na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti okresným úradom, ako vecne príslušným orgánom na prejednanie priestupku na úseku slobodného prístupx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxatívneho rozhodnutia o nesprístupnení informácií zákonodarca
de facto
legalizoval nečinnosť povinnej osoby, hoci jeho úmyslom bol pravý opak. Navxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x prípade obecnej samosprávy otázne vyvodenie právnej zodpovednosti voči "obecnému úradu", teda z hľadiska subjektivity k de jure neexistujúcemu subxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xdborný, odpolitizovaný a vysokokvalifikovaný koncepčný prístup, ktorý by mal vyústiť do novej ucelenej racionálnej úpravy informačného práva.
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxza zo samotnej podstaty územnej samosprávy ako neštátnej verejnoprávnej korporácie a zo vzťahu územnej samosprávy a obyvateľstva obce, ktoré je jej ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xi už nehnuteľný majetok obce alebo zariadenia obce. Mantinelom a hranicou takéhoto práva je obvyklý spôsob užívania obecného majetku a užívanie takéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xarku, prístreškov hromadnej dopravy a podobne. Režim všeobecného užívania obecného majetku znamená, že takého užívanie nemôže obec podmieňovať súhxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxôsobom formou formulovania určitých zákazov všeobecne záväznými nariadeniami obce (bližšie pozri komentár k § 6 zákona o obecnom zriadení).
S práxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxného zákonného ustanovenia. Osobitné povinnosti môžu vyplývať aj zo špeciálnych právnych predpisov, napr. zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom pxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxed poškodením alebo zničením napr. formou výtržníctva počas zhromaždenia.
Ad f): Požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho maxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx všeobecne a má bližšie neurčený právny obsah. Uvedené konštatovanie spôsobuje, že v praktickej činnosti obecných samospráv nie je jej predstaviteľox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx V súvislosti s analyzovaným ustanovením zákona je preto potrebné zvýrazniť najmä dva inštitúty:
-
inštitút obecnej polície podľa 19 zákona o obecnxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxch obciach, kde nebola kreovaná obecná polícia, je veľmi obtiažne pre obec zabezpečiť ochranu osoby, rodiny a majetku. Ochrana života, zdravia a majetxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxetku nachádzajúceho sa v obci vykonávať len v tých obciach a mestách, kde sú zriadené poriadkové útvary obecných a mestských polícií. Zriadenie a činnoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxcnej polícii pozri komentár k § 19 zákona o obecnom zriadení).
Predbežnú ochranu zakotvuje Občiansky zákonník v § 5: "Ak došlo k zrejmému zásahu do pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxhrany na súde." Uplatnenie takejto predbežnej právnej ochrany zo strany obce nastáva najmä v oblasti tzv. susedských sporov. Objektom susedských spoxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dosahom na zdravie alebo majetok obyvateľov obce. Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru prixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odsxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe.
Najpočetnejšiu skupinu susedských sporov predstavujú prípady odvádzania dažďových vôd na susedný pozemok, ďalej tzv. previsy - t.j. prerastaxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xonkrétnych príkladov z praxe:
-
Na MNV sa obrátili navrhovatelia, ktorí žiadali o pomoc pri ochrane osobného užívania pozemku, lebo žalovaní umiesxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxx x x xxxxxxxx
x
xx xxx xx xxxxxxxx xxxrhovatelia, ktorí žiadali, aby MNV uložil susedovi premiestniť sušiak na bielizeň, lebo pri veternom počasí voda z bielizne padá na ich pozemok a porasxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxaní dospel k záveru, že sušiak na bielizeň má žalovaný osadený na vhodnom mieste a sušenie bielizne neobťažuje žalobcov pri užívaní ich nehnuteľností nxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šijacieho stroja jej susedou. Táto vec s konečnou platnosťou skončila tiež na súde v D.S., pričom súd žalobe vyhovel a uložil žalovanej zdržať sa obťažoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxkotu psa.
-
K menej obvyklým podnetom, ktorými sa zaoberal aj slovenský ombudsman, patrili napr. nadmerný hluk spôsobený vyzváňaním kostolných zxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tzv. imisií, pred vnikaním zvierat na susediaci pozemok a pred nežiaducim obťažovaním vlastníka presahujúcimi koreňmi a vetvami stromov zo susediacxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde." Na druhex xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxstavenie a pôsobnosť je predmetom úpravy správneho práva ako verejnoprávneho odvetvia. Rovnako procesný postup obce pri poskytnutí alebo odmietnutx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka je totiž z procesného hľadiska podaním, ktorxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xokojného stavu, ktorá je z dôvodov zákonodarcom predpokladanej väčšej operatívnosti zverená obciam.
Inštitút predbežnej ochrany v susedských vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo práva i občianskeho práva.
Práve uvedený stav však činí z inštitútu predbežnej ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka jeden z najzaujímavejšícx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa § 5 Občianskeho zákonníka nedostatočná a uvedený inštitút nie je ani predmetom širšieho záujmu právnej vedy, či už správneho alebo občianskeho právxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxk rozhodovacia prax súdov v podmienkach Českej republiky, kde sa v predmetnej právnej veci dokonca judikatúra Ústavného súdu ČR vyvíjala, objavili sa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xd roku 2003 judikuje aj Najvyšší správny súd ČR.
Charakter predbežnej ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka sa vyznačuje viacerými špecifikamix
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa a judikatúra sa obmedzuje na konštatovanie, že ide o rozhodnutie predbežnej povahy, pričom vôľou zákonodarcu v právnej norme § x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a pokoj pred zasahovaním do posledného faktického (pokojného) stavu. Zmyslom ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je v čo najkratšej dobe odvrátiť xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx nevytvára právny stav, ale stav pokojný. O právnom stave rozhoduje až súd. Predbežnosť rozhodovania podľa § 5 Občianskeho zákonníka neznamená, že by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxou je preskúmateľnosť rozhodnutia obce vydaného podľa § 5 Občianskeho zákonníka v správnom súdnictve.
S ohľadom na uvedené zjednodušené chápanix xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxup senátov NS SR je dvojaký:
1.
Najvyšší súd SR, potvrdil vo viacerých prípadoch (Sžo 104/2008, 1 Sžo 89/2008) rozhodnutia krajských súdov, ktoré odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xrgumentáciou krajských súdov, že správne rozhodnutie, ktoré obec vydala, je rozhodnutím predbežnej povahy, a ako také v zmysle § 248 písm. a) Občianskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xovahy. V zmysle uvedenej argumentácie rozhodnutie obce nemožno preskúmať súdom podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x2 Sžo 60/2007, 2 Sžo 61/2008, 2 Sžo 92/2008, 6 Sžo 1/2007) pripustil súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia obce vydaného na základe § 5 Občianskeho zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy obec, vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavy vyplýva, že pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxh. Predbežnosť rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka preto nespočíva v predbežnej povahe v rámci správneho konania, ale spočíva vo vymedzení jxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxn samosprávnej pôsobnosti obce alebo pod výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy:
1.
Jeden prístup zaradenia sme už naznačili. Vyplýva z tejto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlo, podľa ktorého: "Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce (mesta) neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxbnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta).
2.
Odlišne však možno nájsť dve stanoviská senátu NS SR (Sxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjednodušene povedané, podľa toho, akého predmetu sa rozhodnutie obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka týka. Ak sa napr. predbežné opatrenie podľa § x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxeneseného výkonu štátnej správy.
K výkladu a dobrému pochopeniu predbežnej ochrany poskytovanej obcou slúži aj komparácia tohto inštitútu s jxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxený výkon štátnej správy.
Podstatu § 5 Občianskeho zákonníka vyložili dve prelomové rozhodnutia Ústavného súdu ČR.
1.
Nález tretieho senátu Úsxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxm Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 798/02 potvrdený zjednocujúcim stanoviskom Pléna Ústavného súdu ČR z 13. mája 2003.
Ad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa § 5 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že konštatuje stav pokojný, t.j. určitý stav faktický, a nie stav právny. Ani v prípade, ak sa ten, kto je k tomx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa podľa § 5 Občianskeho zákonníka ďalej spočíva v tom, že o právnom stave rozhoduje... výlučne súd, pre ktorý rozhodnutie orgánu podľa § 5 Občianskeho záxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xbčianskeho zákonníka neznamená, že by bolo podmienkou súdneho konania.
Z uvedeného vzťahu rozhodnutia súdu a rozhodnutia obce podľa § 5 Občianskexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx i obec tu síce rozhodujú o rovnakej skutkovej podstate, ale z hľadiska právneho každý o niečom úplne inom.
V náleze Ústavný súd ČR upozornil, že doktrxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho obecného úradu podľa § 5 Občianskeho zákonníka... ktoré nemusí mať vo všetkých prípadoch nutne povahu predbežnú. Rozhodovacia prax sa s týmto problxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxkoval stanovisko, že rozhodovanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci správnym orgánom rozhodovať vo veciach občianskoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxdzení jeho vzťahu k možnému súdnemu rozhodovaniu.
Naproti tomu správnymi rozhodnutiami predbežnej povahy podľa § 248 ods. 2 písm. e) Občanského soxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxda vo vzťahu k ďalšiemu správnemu (a nie súdnemu!) rozhodnutiu.
Ad 2: Odlišný právny názor vyslovený IV. senátom Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 798/02x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxe vo veci vydaného opatrenia podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka (teda opatrenia, ktorým správny orgán poskytuje predbežnú ochranu pokojnémx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xrušenie opatrenia, ktorého funkcia je nepochybne dočasná a bezprostredná. Ak teda posledná veta ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka ustanovuje, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxní súd, ktorý posúdi občianskoprávne aspekty veci, rozhodne s konečnou platnosťou.
Plénum Ústavného súdu ČR po zvážení argumentov obsiahnutých v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní § 5 občanského zákoníku nebylo před 1. lednem 2003 možno brojit správní žalobou podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění tehdy xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostriedkov iba izolovane a dôsledne sa riadi zásadou subsidiarity svojich rozhodnutí, musí prijať názor, že rozhodnutia podľa ustanovenia § 5 Občixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxkou) podľa časti tretej Občianskeho súdneho poriadku.
Plénum zároveň vzalo na vedomie i zmenu právneho stavu, ku ktorej došlo k 1. januáru 2003 v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvenia § 5 Občianskeho zákonníka, vyjadril Najvyšší správny súd ČR, ktorému táto úloha nepochybne prináleží ako prvému.
V nadväznosti na uvedené je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxk příslušnosti správních soudů znemožňuje Nejvyššímu správnímu soudu tak učinit. Z uvedeného důvodu by byla nadbytečná rovněž úvaha o způsobu ochranx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx § 5, větu třetí, občanského zákoníku. ... Možnost žaloby podle části třetí o. s. ř. se však nemusí vždy, z pozice takovýmto rozhodnutím dotčené osoby, jexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxávního rozhodnutí, vydaného podle § 5 občanského zákoníku, postupem podle části páté o.s.ř. (v úpravě účinné po 1. lednu 2003). Učinit závěr o přípustnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxslušné soudy v občanském soudním řízení."
V zmysle následnej ustálenej judikatúry Najvyššieho správneho súdu ČR o žalobe proti rozhodnutiu správxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxššího správního soudu ze dne 10.2.2004, čj. 4 As 23/2003 - 52, www.nssoud.cz, a dále rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.3.2006, čj. 8 As 2/200x x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxorého "žaloba v správnom súdnictve je neprípustná, ak ide o rozhodnutie správneho orgánu v súkromnoprávnej veci, vydané v medziach zákonnej právomocx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxo zákonníka jednoznačné stanovisko, v zmysle ktorého cieľom ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkých prostriedkov ochrany, ktoré sú typické pre súkromnoprávne vzťahy. K takémuto záveru možno dospieť systematickým výkladom citovaného zákonnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 5 Občianskeho zákonníka je teda rozhodovaním v súkromnoprávnej veci.
Keďže rozhodovanie správneho orgánu podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xe podľa ustanovenia § 249 odst. 1 o. s. ř. príslušný okresný súd.
Za účelom prehľadnosti pre aplikačnú prax zhrnieme závery vývoja právnych názorov a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxo prenesený výkon štátnej správy.
2.
V otázke preskúmateľnosti rozhodnutí obcí podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ak posledná veta ustanovenia § 5 Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxálne civilné konanie. V takomto konaní súd posúdi občianskoprávne aspekty veci, rozhodne s konečnou platnosťou. V zmysle následnej ustálenej judikaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xejvyššího správního soudu ze dne 30.3.2006, čj. 8 As 2/2005-32, č. 908/2006 Sb. NSS) o žalobe proti rozhodnutiu správneho orgánu vydaného podľa § 5 Občixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je rozhodnutím, ktoré jednoznačne vyplýva z občianskoprávnych vzťahov, je jeho preskúmanie zverené xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že môže nastať situácia, a zákon ju priamo predvída, že bude vydaný správny akt, ktorý bude mať formálne právne znaky rozhodnutia, bude vydaný správnyx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu. Kritériom pre vyňatie teda nie je skutočnosť, že ide o rozhodnutie, ktoré vydal správny orgán, a použil pritom správny poriadok, ale kritériom vyxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnovaná náležitá pozornosť. Problémom je citovaná rozdielna rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR. Úplne bez povšimnutia ostáva skutočnosť, že o odvxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxajských súdov, ak možnosť preskúmania vôbec pripustia.
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxchybneniu samotnej koncepcie § 5 Občianskeho zákonníka, ktoré zveruje správnemu orgánu rozhodovanie v súkromnoprávnych veciach. Tento záver potvrxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx obce takmer nepredstaviteľným aj následný samotný výkon takýchto ich rozhodnutí.
Ad g): Požadovať pomoc v čase náhlej núdze - Povahu pomoci poskytxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxnných oprávnení stanovuje zákonodarca pre obyvateľa obce aj určité povinnosti. Ustanovenie odseku 3 však možno vnímať iba ako akýsi všeobecný rámec pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxh noriem ani nie je zrejmý konkrétny právny obsah týchto povinností. Bez dodatočnej zákonnej konkretizácie sú normy obsiahnuté v ustanovení § 3 ods. 3 zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxania pocitu spolupatričnosti u obyvateľa obce k samotnej obci, ktorej je súčasťou.
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxkytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
Citxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, napr. zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v zmysle ktorého obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xočas povodňovej situácie. Ani v takýchto situáciách predpokladaných osobitnými predpismi však nejde xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxvaní jej následkov. Navyše v týchto situáciách ide o plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy obcou a nie jej samosprávnych úloh. Uvedené podporxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami, pričom tieto priestupky neprejednáva obec, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxadení. Náhlou núdzou treba rozumieť stav urgentného zásadného zhoršenia najmä majetkovej, prípadne inej spoločenskej situácie obyvateľa obce, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx opatrením a nie riešením dlhodobo nepriaznivej životnej, majetkovej alebo finančnej situácie sociálne slabšie postavených obyvateľov obce. Z citoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálnym vrstvám.
Zákon o obecnom zriadení síce nevymedzuje, čo je to náhla núdza, ale demonštratívne vymenúva okolnosti spôsobilé vyvolať stav xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xbyvateľ obce v dôsledku povodne či požiaru stratí svoje doterajšie bývanie, alebo ak invalidný obyvateľ obce stratí živiteľa rodiny atď. V takýchto sixxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Pomoc poskytovaná zo strany obce je vždy v nevyhnutnom rozsahu a je daná účelom, za xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxnom zriadení okrem priznania práva podieľať sa na správe vecí verejných v obci samotným obyvateľom obce umožňuje, hoci v menšom rozsahu, podieľať sa na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxsprávy obce.
Týmto osobám však zákonodarca priznáva právo podieľať sa na samospráve obce iba za splnenia zákonných podmienok. Na samospráve obce mx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxteľný majetok
b)
v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
c)
je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
d)
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxskeho zákonníka rozumie pozemok alebo stavba spojená so zemou pevným základom. Zákonodarca v citovanom zákonnom ustanovení nie je z hľadiska legislxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxjmu alebo faktickej držby nehnuteľnosti. Systém miestnych daní a poplatkov, ktorých správcom je obec, v súčasnosti tvorí 8 fakultatívnych druhov miexxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xbytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý výslxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého pobytu v obci zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiaxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxmi procesnými pravidlami ako proces hlásenia na trvalý pobyt s tým, že sa predkladajú doklady:
-
platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxedkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR,
-
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
-
píxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxi so zákonom predpísanými údajmi a nájomcu, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo vlastník alxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xovinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
Vo vxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov. Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom SR. Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vyxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxík tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxx xamestnania,
-
na účel štúdia,
-
na účel osobitnej činnosti (napr. športovej, umeleckej činnosti),
-
na účel výskumu a vývoja,
-
na účex xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeho v zahraničí,
-
ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.
Prechodným pobytom je aj pobyt na základe moxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Udeľovanie čestného občianstva obce je v zmysle § 11 ods. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx štatútom obce. Čestné občianstvo obce sa udeľuje spravidla osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxenia osôb vymedzených v § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení podieľať sa na samospráve obce, tak tento je v porovnaní s rozsahom oprávnení obyvateľov obcx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa správe vecí verejných v obci, ktoré zákonodarca vyhradil iba pre obyvateľov obce. Osoby, ktoré síce spĺňajú niektorú z podmienok tohto ustanovenia, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh života a rozvoja obce (miestne
referendum
).
K odseku 7
Zákonodarca v ustanovení § 3 ods. 7 zákona o obecnom zriadení zakotvil blanketovú právxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxy obce a
b)
hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
referendum
), upravuje osobitný predpis. Zákon o obecnom zriadení tak ponxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Vo vzťahu k hlasovaniu obyvateľov o dôležitých otázkaxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxácii s úpravou obsiahnutou v § 11a zákona o obecnom zriadení regulujúcou inštitút miestneho referenda.
Súvisiace ustanovenia zákona o obecnom zrxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SÚVISIACA ROZHODOVACIA ČINNxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv a slobôd vychádza z názoru, že človek v spoločnosti nie je len jej pasívnym článkom, práve naopak, môže zasahovať do správy verejných vecí, a to spôsobxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxoriadanie územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady pre všetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrá im umožňuje zúčastňovať sa na správe vecí verejných.
Nález ÚS SR sp. zn. IV. ÚS 92/2012-36 z 10. mája 2012:
V súvislosti s namietaným porušením záxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstupcov..., ods. 4 Ústavy občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám) poukazuje ústavný súd na to, že tieto základnx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
BUREŠ, J. - L. DRÁPAL, xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx1997. 152 s. ISBN. 80-7090-444-5,
HODÁS, M. 2011. Zmluva účinná po zverejnení... In Bulletin slovenskej advokácie. 2011, č. 9, s. 16. ISSN 1335-107xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x. 2000. Petície. Ponická Huta: Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, 2000. s. 2. Dostupné na internete: http://www.viaiuris.sk/stranka_data/sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xbčan ako partner samosprávy. In Spravodajca územnej samosprávy. 2007, č. 1. ISSN 1336-6475.
PETRUŇA, J. - LIČKO, T. - HEGEROVÁ, K. 1998. Sťažnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xSBN 978-80-9691455-3-8.
TEKELI, J. 2011. Preskúmateľnosť a právna povaha rozhodnutí obcí vydávaných v susedských sporoch. In Právo pre ROPO a obcx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx verejných priamo. In Teória a prax verejnej správy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx361.
TEKELI, J. 2010. Vybrané zložky životného prostredia ako objekt susedských sporov obyvateľov obce. In Ochrana životného prostredia v podmiexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Samospráva obce
[Podstata obecnej samosprávy]
KOMENTÁR
K odseku 1
Ust. § 4 zákona o obecnom zriadení predstavuje jedno z kľúčovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxona o obecnom zriadení venovanú samospráve obce, pod ktorú súhrnne zastrešuje x x xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonodarca okrem formulovania samosprávnych inštitútov vymedzuje predovšetkým aj vzájomný vzťah a ovplyvňovanie samosprávnej a prenesenej pôsoxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxky slovenské obce, t.j. tak pri plnení vlastných samosprávnych úloh (tzv. originárnej kompetencie), ako aj pri plnení úloh preneseného výkonu štátnex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpoveď na otázku, kedy obec vystupuje ako samosprávny subjekt a kedy ako vykonávateľ štátnej správy. Keďže vzhľadom na zložitosť slovenskej verejnex xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxti obce ponechaná na osobitnú právnu úpravu.
Rešpektovanie územnej samosprávy je, rovnako ako zachovávanie základných práv a slobôd, nevyhnutnýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xšak napriek tomu musí akceptovať všeobecnú právnu úpravu v tých veciach, ktoré podľa Ústavy SR a zákonov nepatria do jej pôsobnosti. Zovšeobecňujúc nxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxá osoba zabezpečuje riešenie od štátu odlišných úloh, ale realizácia týchto úloh sa rieši pod dozorom štátu."
Budovanie pôsobnosti obce a jej vyhraxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ako celok pri vymedzení samosprávnej a prenesenej pôsobnosti obce vychádza z princípu subsidiarity. Princíp subsidiarity predstavuje uprednostnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxsobnosti nebolo účelné, osobitný zákon takúto úlohu zverí do preneseného výkonu štátnej správy, ktorej vykonávateľom je obec. V súlade s princípmi moxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxsledne
in concreto
prejavuje vo viacerých ustanoveniach zákona o obecnom zriadení.
Zásada subsidiarity vyjadrená v zákone o obecnom zriadení tixx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a ústavou či zákonom ju nevylučovať. Zásadu subsidiarity zakotvuje v čl. 4 ods. 2 aj Európska charta miestnej samosprávy.
Okrem princípu subsidiarxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxu potrebné chápať ako proces prenosu časti kompetencií orgánov štátnej správy na miestnu samosprávu. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxh samosprávnych a štátnych orgánov v decentralizovanom systéme verejnej správy je príznačná vysoká samostatnosť a autonómnosť samosprávnych orgánxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxi závermi teda zákonodarca v § 4 ods. 1 zákona o obecnom zriadení napĺňa konkrétnym pravidlom princípy subsidiarity a decentralizácie. "Obec samostaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba."
Samostatnosť rozhodovania a uskutočňoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xe viazaná len Ústavou SR, zákonmi alebo medzinárodnou zmluvou, prípadne právnymi predpismi, ktoré sú vydané na ich realizáciu.
Z hľadiska charaktxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ktoré sa v prvom rade dotýkajú života obyvateľov obce, význam ktorých tento rámec nepresahuje a ktoré z tohto dôvodu právny poriadok ponecháva relatívxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxto skupiny pôsobnosti prináležia činnosti, výkon ktorých štát hodlá intenzívnejšie ovplyvňovať.
V rámci generálneho princípu subsidiarity obsxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx majetkom výlučne, a to vo vzťahu k všetkým úkonom, do samosprávnej pôsobnosti obce priamo v analyzovanom ustanovení § 4 ods. 1 cit. zákona. Vymedzenie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxlasti originárnej pôsobnosti pôjde o také úkony, ktoré nemôžu byť zahrnuté pod pojem "správa obce a jej majetku", pričom však môžu byť presunuté na obec xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx samostatnými zákonmi.
K odseku 2
Dikcia zákona "samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce" je vyjadrením demokratického usporiadania obecnex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxprávnej korporácie. Týmto spôsobom zákonodarca deklaruje, že samospráva prináleží obyvateľom obce a tí ju môžu za účelom jej realizácie vykonávať dvxxxxxx xxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxecnom zriadení zakotvil jednu formu reprezentatívnej demokracie: "Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce" a dve formy priamej dexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xajprogresívnejší systém, ktorý ľudstvo na pôde politiky v dejinách vymyslelo, a to aj napriek tomu, že je to systém zložitý a neraz obtiažny. Demokracix xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxblika je demokratický štát. Táto samotná konštatácia však nič neznamená, treba ju interpretovať. Ústava považuje občanov za zdroj moci, resp. jej noxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave," ale aj v čl. 2 ods. 1, kde: "Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostrxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx priznáva občanom právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Následne ide o úpravu referenda ako pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxiu chápeme ako základ, z ktorého vychádzajú obe formy výkonu moci - priama a nepriama. Z historického hľadiska možno pod pojmom demokracia rozumieť moc xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxstredne alebo sprostredkovane, rozlišujeme demokraciu priamu a reprezentatívnu.
Priama demokracia je teoretický a právny systém, v ktorom ľud vxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxsť, že ľud rozhoduje o politických otázkach sám a bez akéhokoľvek sprostredkovania, t.j. medzi ním a politickým rozhodnutím sa nenachádza žiadny medzxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvnej demokracie, pričom sa tieto formy vzájomne nevylučujú. Uplatňovaním jednotlivých foriem priamych prejavov vôle ľudu sa len dopĺňa, rozširuje a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxredkovateľov. V modernom štáte, pre ktorý je charakteristická komplikovaná štruktúra spoločnosti, zložitosť správy, početné spoločenstvá miestnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjúcej časti moci a správy určitému reprezentantovi, resp. viacerým reprezentantom. V podmienkach obecnej samosprávy sú týmito reprezentantmi, resxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxočnosti a štátu je teda nepriama demokracia fakticky dominantnou a primárnou formou výkonu moci a správy ľudom, hoci
de iure
sú obe formy výkonu moci roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xlohy, ktoré musia byť v rámci správy vecí verejných zabezpečované. V súčasnom období sa však možno stretnúť s viacerými občianskymi iniciatívami, ktoxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xvoje názory odôvodňujú predovšetkým komparatívnym sa na uplatňovanie jednotlivých foriem priamej demokracie v iných štátoch, napr. Švajčiarsku. Nx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxé legálne zakotvenie, ale predovšetkým právna tradícia a právna kultúra, a to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na miestnej úrovni. Na miestnej úrovni v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxokracie historicky vžitá. Z uvedeného vyplýva nutnosť zachovania subsidiárneho charakteru týchto právnych inštitútov. Uvedené konštatovanie všax xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxanom zákonnom ustanovení zákon príkladmo vypočítava úseky samosprávnej pôsobnosti obce a demonštratívnym spôsobom vymedzuje základné úlohy obce pxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xrípade § 4 ods. 1 konštatovali, že v ňom zákon o obecnom zriadení v súlade s čl. 67 Ústavy SR zakotvuje generálnu zásadu subsidiarity formou samostatnéxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xej majetku, tak vo vzťahu k § 4 ods. 3 konštatujeme, že zakotvuje špeciálnu zásadu subsidiarity formou demonštratívnej klauzuly, ktorou sa zveruje saxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxrity a v § 4 ods. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sú vyňaté z ich pôsobnosti a zverené štátu alebo nie sú v pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
V zmysle ustálenej judikatúry Ústavxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xriadení potrebné interpretovať reštriktívne, t.j., že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie záležitosti, ktoré sa svojou povahou dotýkajx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxo subjekt ukladajúci povinnosti jednostrannými príkazmi a zákazmi.
Nutnosť presadenia reštriktívneho výkladu § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadenx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtným charakterom právnych noriem obsiahnutých v tomto ustanovení. Viaceré právne normy v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení majú iba charakter "deklxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnosť takýchto právnych noriem však mala za následok skutočnosť, že mnohé obce ich začali vykladať a aplikovať neprimerane extenzívne, čím buď začali zxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxpr. dovolaním sa na oprávnenie utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a chrániť životné prostredie regulovax xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xa na oprávnenie usmerňovať ekonomickú činnosť v obci upravovať podmienky zámerov, začatia a zmeny podnikateľských aktivít a pod.
Súdna i dozorová xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xýkladovým spôsobom presnejšie definovali hranice samosprávnej pôsobnosti obce.
Okrem abstraktného charakteru ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o obxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxosti obce. Základná obťažnosť totiž spočíva najmä v skutočnosti, že vzťah prenesenej štátnej správy a samosprávy nepredstavuje ustálenú veličinu, axx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xx xx xxxx xri výkone štátnej správy na základe zákona v rámci svojej územnej pôsobnosti" v zmysle čl. 71 ods. 2 Ústavy SR, treba xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nemožnosť spoľahlivo sa oprieť o súčasnú zákonnú úpravu pri vymedzení pojmu, čo patrí do "vecí územnej samosprávy", vyplýva z viacerých skutočnostíx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx viesť k ľubovôli zákonodarcu a k narušeniu podstaty princípu územnej samosprávy, ktorý je jedným zo základných demokratických hodnôt každého demokrxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdzenie pojmu "územná samospráva" je čl. 65 Ústavy SR, v zmysle ktorého je obec právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hosxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xotácií. Za kritérium definovania "veci územnej samosprávy" však nemožno považovať iba prípady, keď obec "samostatne hospodári s vlastným majetkom a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx
xx xxxx xxx xxxxxx samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obcx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia uti, frui, possidere, disponere (užívať, požívať, držať, disponovať) iba pri rešpektovaní zákonných obmedzení vyplývajúcich z povahy vlastnícxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xamotného zákona o obecnom zriadení, ako aj z rozpočtových predpisov a predpisov upravujúcich finančnú kontrolu vo verejnej správe (bližšie pozri komxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxhuje aj na majetok vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci prenechaný do užívania.
b) Obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a zxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjmov a výdavkov musí usporiadať svoje plánované finančné hospodárenie do ucelenej podoby, t.j. do rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej spráxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxenie v osobitnej štruktúre, tzv. záverečnom účte (bližšie pozri komentár k § 9 zákona o obecnom zriadení).
c) Obec pri výkone samosprávy rozhoduje vx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správcom miestnych daní. Systém miestnych daní a poplatkov, ktorých správcom je obec, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov tvorí osem fakultatívnych druhov miestnych daní a jeden obligatórny miestny poplatok. Miestnymi daňami, ktoré môže (a nemusí) ukladať obec, sx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxoje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové zariadenie. Miestny poplatok, ktorý musí obec uložiť, je miexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxym poplatkom nie je možné zamieňať rôzne správne poplatky, ktoré vyberá obec pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na základe zákona č. 145xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvby, za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, za vydanie rybárskeho lístka a pod. Obec nemôže zavádzať ani žiadne iné druhy miesxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxno aj v súčasnosti stretnúť so situáciami, že niektoré obecné samosprávy vytvárajú akési na zákone nezávislé právo a zavádzajú neexistujúce druhy miexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx prijatia takýchto platieb zakladá aj bezdôvodné obohatenie zo strany obce.
d) Obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci - znenie citovaného zákonného ustanoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxými sa navyše vo viacerých prípadoch musel vysporiadať Ústavný súd SR, čo v konečnom dôsledku viedlo až k vytvoreniu doktríny reštriktívneho výkladu cxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxntálnym právom zďaleka nepodarilo prekonať všetky aplikačné problémy vo vzťahu k § 4 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení, čo by v rovine de lege ferexxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx 3 písm. d) obsahuje tri samostatné a rozdielne právne normy, ktoré nemožno zamieňať:
1.
Obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v xxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, ale iba v situáciách, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.
3.
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx ÚS 70/97) vyplýva, že definíciu usmerňovania ekonomickej činnosti v obci obsiahnutú v ustanoveniach § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, nemožno subsxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nespadá do režimu čl. 65 Ústavy SR a obec v nej môže uplatniť svoju právomoc len na základe výslovného zákonného splnomocnenia. Vo veciach usmernenia pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xstavy SR len Národná rada SR, a to zákonom. Úprava podnikania v obci nepatrí medzi veci územnej samosprávy, tak ako ich vymedzuje ustanovenie § 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxnenou ochranou, pretože ústavodarca dovolil iba Národnej rade SR, aby formou zákona upravila podmienky uplatnenia tohto práva. Nijaký iný štátny orgxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xodnikať.
Právo podnikať, ktoré sa priznáva každej osobe, je ústavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Prostredníctxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxrencia neexistuje. Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti ani záruxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxčuje verejný záujem na rozvoji podnikania ako dôležitého prvku trhového hospodárstva. Toto právo sa priznáva osobám ako právny prostriedok rozvoja txxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ekonomiky.
Základom trhového hospodárstva a s ním spätej hospodárskej súťaže je voľnosť vstupu na trh a rovnosť pravidiel správania na trhu pre všexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxovom hospodárstve je podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy SR podstatné uplatnenie práva na trhu.
Nie je teda úlohou a ani v kompetencii obce v oblasti jej samostxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxbecne záväzným nariadením povinnosť fyzickej - právnickej osobe, ktorá má záujem vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce, požiadať starostu o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx x xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) až do nadobudnutia účinnosti zákona č. 132/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. k žiadosti o koncesiu (pri koncesovanej živnosti) pripojiť doklad o súhlase obce na umiestnenie prevádzkarne v obci (§ 46 ods. 3 a § 50 ods. 2), pričom txxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxenie nikdy nenachádzalo ani nenachádza. Rovnako povinnosť podnikateľa, ktorý má záujem zmeniť alebo rozšíriť podnikateľskú činnosť na území obce, pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjto skutočnosti, po takmer 20 rokoch ešte stále mnohé obce vyžadujú bez existujúceho právneho základu splnenie takýchto povinností od subjektov hodlxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon: - V oblasti územnej samosprávx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnej samosprávy napomáhať v kontrolnej činnosti útvar hlavného kontrolóra. Výkon kontrolnej činnosti podľa ustanovení § 18d - § 18f zákona o obecnom zrxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnej samosprávy, t.j. poverenými zamestnancami obce, starostom obce, poslancami obecného zastupiteľstva a komisiami obecného zastupiteľstva. Hlaxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť v obci vykonávajú aj jej orgány - obecné zastupiteľstvo [napr. podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení kontroluje obecné zastupiteľstvx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a kontroluje činnosť jemu podriadených zamestnancov obecného úradu), komisie obecného zastupiteľstva (podľa § 15 ods. 2 zákona o obecnom zriadení mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxu a rozsahu potrebné rozčleniť na nasledovné skupiny:
1.
Kontrola vykonávaná hlavným kontrolórom obce (pozri komentár k § 18 až 18g zákona o obecnom xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch sa výkonu ich práce - právo interpelácie znamená právo pýtať sa príslušných subjektov na závažné otázky rozvoja obce a tomu korešpondujúca povinnosx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
Požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti - nakoľko rozsah vysvxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxatok tohto ustanovenia možno vnímať to, že zákonodarca nezakotvil lehotu na podanie vysvetlenia, čo môže "motivovať" subjekty povinné podať vysvetlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xd fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci - ani v tomto prxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
Zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce - obsah tohto oprávnenia smeruje jedxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxavovanie sťažností a oznámení predpokladá v zásade aktivitu zo strany obyvateľov obce.
3.
Kontrola vykonávaná komisiami obecného zastupitexxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxné orgány. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
4.
Kontrola vykonávaná starostom obce ako najvyšším výkonným orgánom obce xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtém finančného riadenia a kontroly, zabezpečujúci dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxm. a) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite určuje zodpovednosť vedúceho orgánu verejnej správy. V podmienkach obecnej samosprávy je to staxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxie finančného riadenia, zahŕňajúceho aj finančnú kontrolu verejných prostriedkov s cieľom ich hospodárneho, efektívneho a účinného využívania.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdite. Štatutárny orgán totiž z praktického hľadiska nemôže sám zabezpečiť naplnenie systému finančného riadenia a kontroly, preto časť svojej zodpoxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdpovednosti na zamestnancov príslušných odborných úsekov možno vykonať jej zapracovaním do pracovných náplní zodpovedných zamestnancov alebo zapxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vykonávania finančnej kontroly (najmä predbežnej finančnej kontroly) vo vnútornom predpise, ktorý upraví spôsob vykonávania finančnej kontroly v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xamerania činností a spôsobu riadenia organizácie. Cieľom je však vždy zabezpečiť rovnaký výsledok - účinný a efektívny systém verejnej kontroly.
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnej kontroly, ktoré sú vykonávané podľa § 9 a § 10 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K širšej odbornej diskusii v aplikačnej praxi ohľxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxančnej kontrole a vnútornom audite, t.j. od 1. marca 2012. Zintenzívnením vykonávania predbežnej finančnej kontroly subjektmi verejnej správy však xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxácie pojmu právny úkon, pričom práve vo vzťahu k overovaniu právnych úkonov vykazuje jednoznačne aplikačná prax najväčšie nedostatky.
Podľa § 9 odxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s:
-
rozpočtom obce,
-
osobitnými predpismi, napr. zákonox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranixxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxžnú finančnú kontrolu vykonáva v zmysle § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedenxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxr. zákonom o rozpočtových pravidlách VS, zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prexxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo zahraničia,
-
uzatvorenými zmluvami podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka,
-
rozhodnutiami vydanými na základe osobitnýcx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou bývajú v praxi najčastejšie odtlačok pečiatky, kontrolný list alebo doklad vytlačený z účtovníckych programov, ktoré obsahujú povinné údaje podľx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a vnútornom audite každú pripravovanú finančnú operáciu.
Finančnou operáciou sa podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona o finančnej kontrole a vnútornom xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxžnú finančnú kontrolu pri všetkých príjmoch. Ak sa totiž neočakávaný bezhotovostný príjem pripíše na účet, nemožno dodržať predpísaný postup výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxapr. vyrovnanie nedoplatku zamestnanca vyplývajúceho zo zúčtovania preddavku poskytnutého na služobnú cestu, ak prevyšoval nárokovateľné cestovxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xontrolu vo vzťahu k všetkým príjmom - je rozporuplné vykonávať predbežnú finančnú kontrolu príjmu, ktorý je už prevedený na účet. Kontrola môže byť vykxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxbného tovaru, cenín, prác, služieb, reprezentačný výdavok, poskytnutie preddavku na služobnú cestu) alebo bezhotovostne (napr. úhrada došlej faktxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxzumieť aj poskytnutie verejných prostriedkov subjektom verejnej správy, resp. orgánom verejnej správy v rámci jeho vecnej pôsobnosti ustanovenej oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočet obce a sú z jej hľadiska použitými prostriedkami. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, na rozdiel od zákona o rozpočtových pravidláxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Z citovanej lxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxle vyvolať; prejav vôle akceptovaný (uznaný) právnym poriadkom. Najvýznamnejšiu skupinu právnych úkonov, ktoré sa obvykle realizujú aj v územnej saxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Uzatvorenie zmluvných vzťahov možno považovať za zložitejšiu finančnú operáciu, pri ktorej predbežná finančná kontrola zahŕňa celý súbor postupov x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxiavania zákonných podmienok v etape jej realizácie. Uzatvorenie zmluvy je spojené s finančným plnením, t.j. ide o povinnosť overiť, či táto finančná oxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxbecne záväznými právnymi predpismi.
Samozrejme, okrem zmlúv sa možno v podmienkach územnej samosprávy stretnúť aj s jednostrannými právnymi úkoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxom (napr. § 48 Občianskeho zákonníka, § 344 Obchodného zákonníka).
Pri overovaní finančnej operácie, ktorou je právny úkon, sa teda predbežná finaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstúpenie od zmluvy a pod.),
-
v prípade, že sa plnenie uvedeného právneho úkonu ďalej realizuje prácami a uhrádzajú sa faktúry prostredníctvom banxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxostne.
V aplikačnej praxi sa však začali objavovať nesprávne interpretácie pojmu právny úkon. Pod pojem právny úkon začala aplikačná prax zaraxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xontrolou. Vo vzťahu k uvedenému sme názoru, že ide o nesprávnu interpretáciu zákona a nezohľadnenie rozdelenia tzv. právnych skutočností v právnej texxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe právne skutočnosti sa rozdeľujú na:
-
právne úkony,
-
protiprávne úkony,
-
konštitutívne súdne alebo iné úradné rozhodnutia a
-
vytvxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkon, a teda ako také ani nepodliehajú overeniu predbežnou finančnou kontrolou.
Pokiaľ právne úkony, a to aj napriek existencii verejnoprávnych zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxy charakter. Rozhodnutím obce dochádza najmä ku založeniu, zmene alebo zrušeniu práv a povinností jeho adresátov vo verejnej správe (konštitutívne rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxávnymi úkonmi a úradnými rozhodnutiami možno považovať aj predpoklady ich vzniku, resp. vydávania. Pri uzatváraní právnych úkonov sa stretávame so zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxov. Ústavným základom tohto princípu je čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, v zmysle ktorého každý xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxade ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR). V tomto prípade však neexistuje rozumný dôvod na to, aby sa xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomto prípade preferuje aj ústavnoprávna doktrína, vyžaduje, aby sa tento ústavný príkaz vzťahoval na všetky orgány verejnej moci, teda aj obce.
Pxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xpravujúceho subjektu vo verejnej správe, ktorého pôsobenie na spravované subjekty nemôže byť svojvoľné, ale musí by charakterizované jeho súladom sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xrávny úkon, a teda ako také ani nepodliehajú overeniu predbežnou finančnou kontrolou, je podporené aj samotnou elementárnou právnou logikou, keďže pxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx medzinárodnými zmluvami atď. Týmito mechanizmami sú opravné konania v prípade uplatnenia riadnych, prípadne mimoriadnych opravných prostriedkov x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxy, t.j. zákonnosti individuálnych právnych aktov. Právnej logike by navyše odporovala aj tá skutočnosť, že zamestnanec vykonávajúci predbežnú finaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuálneho právneho aktu, čo je neprípustné.
Z preskúmania predbežnou finančnou kontrolou sú teda vylúčené všetky kategórie rozhodnutí, ktoré sú foxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxnom konaní správne orgány vydávajú rozhodnutia majúce povahu tzv. individuálnych správnych aktov, ktoré sú výsledkom normami správneho práva upravxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxávy.
Orgány daňovej správy ako orgány aplikácie práva v rámci daňového konania (ale aj v rámci ďalších činností správy daní, napr. daňového exekučnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzných právnych predpisov daňového práva hmotného, ale aj daňového práva procesného. Platná a účinná právna úprava v tejto súvislosti formuluje záklaxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdnutím. Uvedené zákonné znenie je však potrebné vnímať v kontexte s hmotnoprávnymi normami daňového práva, ktoré upravujú práva a povinnosti daňovýcx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xaňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na základe dvoch právnych skutočností:
-
prvou právnou skutočnosťou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxu je uplynutie času od prvej právnej skutočnosti do konkrétneho dňa, ktorým je 1. január nasledujúceho kalendárneho roka. Ak by došlo u daňového subjekxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by nevznikla.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká teda ex lege, avšak správca dane vyrubuje daň z nehnuteľnosti každoročne rozhodnuxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxysle uvedenej normatívnej právnej vety mu vlastne ukladá zaplatiť daňovú povinnosť, ktorá vznikla ex lege. V literatúre sa v tejto súvislosti možno stxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx) na daň z nehnuteľnosti je deklaratórnym rozhodnutím, s čím však možno súhlasiť len čiastočne. Možno súhlasiť s tým, že rozhodnutie deklaruje, že daňoxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x nehnuteľnosti splatná, len keď bola vyrubená rozhodnutím, pričom lehota splatnosti je do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Daňovník aj napriek txxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z nehnuteľnosti má teda konštitutívne účinky v tom smere, že až vyrubenie dane (presnejšie povedané právoplatnosť rozhodnutia) zakladá (konštituujxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxajú orgány daňovej správy len vo forme rozhodnutia vo vyrubovacom konaní. Daňové konanie je vnútorne veľmi štruktúrované, prebieha v rôznych osobitnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí, aj keď so zreteľným majetkovým dopadom (napr. predbežné opatrenia, rozhodnutie o zastavení konania).
Iným úkonom majetkovej povahy je úxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxornom audite finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci vo vyjadrení uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinní písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xechanizmom, ktorý v etape poskytovania, resp. použitia verejných prostriedkov predstavuje preventívny mechanizmus, ktorý má zabrániť neoprávnenxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnosti pri používaní verejných prostriedkov. Predbežná finančná kontrola je kontrolou
ex ante
, t.j. vykonáva sa v etape prípravy finančnej operácie. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxva, alebo sa nevykonáva vo vzťahu k všetkým typom finančných operácií, u ktorých to zákon vyžaduje alebo sa vykonáva iba formálne či nedostatočne, a to nxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operácie sa nepoužijú v prípadoch odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoly zodpovednými zamestnancami došlo predovšetkým od účinnosti zákona č. 69/2012 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej konxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť, že na riadne vykonanie predbežnej finančnej kontroly nepostačuje formálne "vyhlásenie o tom, či bola alebo nebola vykonaná predbežná finančná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxtnými predpismi,
-
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prosxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx subjekty verejnej správy podliehajúce režimu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite sú povinné vykonávať predbežnú finančnú kontrolu v podxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxm subjektom od 1. marca 2012 zo strany orgánov vonkajšej kontroly pokuty.
Ak kontrolovaný subjekt alebo auditovaná osoba nevykoná predbežnú finanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxej kontrole a vnútornom audite pokutu do 100 000 eur. Ak zodpovední zamestnanci vykonajú kontrolu v rozpore so zákonom predpísaným postupom alebo ich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ktorých porušenie sa pokuta uložila. Pokutu možno uložiť opakovane. Pri ukladaní pokuty kontrolný orgán alebo auditujúci orgán vychádza z povahy, zo xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxn dozvedel o porušení povinností, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia povinností. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnuxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xákonom o rozpočtových pravidlách VS, zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjú prostriedky zo zahraničia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej správy vedúci organizačného útvaru, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí a ktorý je funkčne a organizačne nezávislý od organizačného útvaxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxcké pre väčšie organizácie, ktoré sú vnútorne členené na viaceré interné organizačné útvary. Väčšina slovenských obecných samospráv s vnútorne neštxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej kontroly. Takýto typ finančnej kontroly ani v aplikačnej praxi nevykonávajú.
Priebežnú finančnú kontrolu vykoná zamestnanec organizačného úxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, poskytne potrebnú súčinnosť.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxuvami, medzinárodnými zmluvami alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, vypracuje záznam z priebežnej finančnej kontroly, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxú finančnú operáciu a vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxstriedky mohli byť použité neoprávnene, nehospodárne, neefektívne, neúčinne alebo neúčelne, zamestnanec poverený vykonaním kontroly vypracuje sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe, že v realizácii vybranej pripravovanej finančnej operácie sa môže pokračovať až po ich odstránení. Zamestnanec poverený vykonaním kontroly predlxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie. Finančnú operáciu možno realizovať až po odstránení nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a predbežnej finančnej kontroly a následným nesprávnym procesným postupom, spočívajúcom v skutočnosti, že orgány verejnej správy vykonanie priebexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkon predpisuje len pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly. Naopak, výsledným (finálnym) výstupom každej priebežnej finančnej kontroly musí xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxmospráve sú doplnené systémom vzájomných bŕzd a protiváh medzi orgánmi obce tzv. "checks-and-balances".
Právny vzťah medzi orgánmi obce (staxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxené. Prejavom systému checks-and-balances zo strany starostu obce voči obecnému zastupiteľstvu je možnosť uplatnenia tzv. sistačnej právomoci (prxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tým, že ho nepodpíše v lehote uxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Sistačné právo sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxmentár k § 13 ods. 6 až 8 zákona o obecnom zriadení.) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa schvaľovať rozpočet obce a kontrolovať jeho čerpanie. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd a protiváh obecného zastupiteľstva voči starostovi obce je právomoc obecného zastupiteľstva vyhlásiť obligatórne miestne
referendum
o odvolaní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx záväzné právne predpisy alebo fakultatívne miestne
referendum
o odvolaní starostu obce, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu obce na výkox xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xyplývajú aj z ustanovení zákona o ochrane verejného záujmu, ktorý zavádza inštitúty zabraňujúce vzniku rozporu (konfliktu) záujmov starostu obce akx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxanstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxropickým, t.j. umelo vytvoreným zložkám životného prostredia - komunikáciám a priestranstvám, obecnému cintorínu, obecným zariadeniam, kultúrnyx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxhu k nim sa stretáva samosprávna pôsobnosť obce i prenesená pôsobnosť obce.
Výstavbu a údržbu týchto komunikácií možno rešpektovať ako samosprávnx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xch zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obec ako správca miestnych a účelových komunikácií vo vlastníctve obce je povinná splniť najmä generálnu povinnosť, ktorá je jej uložená zákonom č. 13xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxúcom účelu, na ktorý sú určené. Ide o tradičnú povinnosť, ktorá bola precizovaná už v staršej judikatúre (Nález NSS ČSR č. 18718/27 z 30. septembra 1929)x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxé podľa jej určenia bezpečne užívať." V súvislosti s uvedeným, správca zodpovedá za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách urxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxjú aj priestupky podľa § 22c cit. zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Rovnako pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx komunikáciami a účelovými komunikáciami, v rámci ktorého dozerá, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania týchto komunikácií ustanovené cxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx z hľadiska správneho práva súčasťou správy pohrebníctva a ako taký je predmetom úpravy zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Zverenie kompetencie xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie pohrebísk, ako i zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, ktoré sú určené k pietnemu pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxrejnému záujmu. Pohrebisko (verejný cintorín) zriaďuje a zrušuje obec po prerokovaní s príslušným orgánom verejného zdravotníctva (v súčasnosti Rexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxbo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý má na prevádzkovanie pohrebiska odbornú spôsobilosť podľa ustanovenix x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxou pôsobnosťou obce je aj starostlivosť o také oblasti spoločenského života, o ktorých zabezpečovanie spravidla nemá záujem privátny sektor, keďže vx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxích obecných zariadení. Napriek skutočnosti, že ide o plnenie úloh, ktoré zásadne neprodukujú zisk, ich zabezpečovanie je dôležité pre kvalitu životx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxsobnosťou obce podľa písmena h) analyzovaného paragrafu zákona, v medziach ktorých sa ukladá obci vytvárať podmienky pre rozvoj telesnej i duchovnej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia, napr. detské ihriská, zariadenia pre seniorov a pod.
Ďalšou dôležitou oblasťou samosprávnej pôsobnosti obce sú úlohy na úseku ochrany a údržbx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxého fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxnd v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov tvorí
-
súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
(Národná) kultúrna pamixxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxcký nález, národnou kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá vec zistená metódami a technikami archeologického výskumu. Medzi známe kultúrne pamiaxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxk sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxkové rezervácie - napr. v Košiciach, Žiline.
Pamiatková zóna - napr. územie v Krupine.
Vec alebo časť územia sa z právneho hľadiska stáva súčaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xultúrnu pamiatku alebo za pamiatkové územie:
-
národnú kultúrnu pamiatku vyhlasuje Pamiatkový úrad SR rozhodnutím,
-
pamiatkovú rezerváciu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xlovenské obce po roku 1989 zabezpečili zásadné zlepšenie stavu pamiatkového fondu v ich územných obvodoch, a to najmä xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxi zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej stxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona o obecnom zriadení možno súhrne označiť ako pôsobnosť obce v rámci starostlivosti o životné prostredie. Zákonodarca texx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdstatný a závažný vplyv na rozvoj obce a život jej obyvateľov. Konštatujeme, že pôsobnosť obecnej samosprávy na úseku starostlivosti o životné prostrxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostredníctvom ktorých môže efektívne prispievať k ochrane a tvorbe životného prostredia. Nazeranie na úlohy na obce na úseku starostlivosti o živoxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxej právnej úprave obsiahnutej v osobitných predpisoch. Oblasť ochrany životného prostredia v katastrálnom území obce je totiž opäť tým úsekom správyx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtlivosť o životné prostredie buď v rámci výkonu samosprávy, ako aj v rámci výkonu prenesenej štátnej správy. Či ide o samosprávne úlohy alebo úlohy v rámxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x neuvedomenie si prelínania štátnej správy a samosprávy v oblasti úpravy jednotlivých zložiek životného prostredia na strane jednej, ako aj časté fakxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxonnosti slovenských obcí na tomto úseku správy, napr. uzurpovanie si postavenia orgánu štátnej veterinárnej správy, ukladanie povinností bez zákonxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxe a mestá v Slovenskej republike plnia v oblasti ochrany životného prostredia, a to tak v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti, ako aj v rámci plnenia úlxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtno-správne. V zmysle § 1 ods. 2 predmetného zákona "Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za znečisťovanie ovzdušia, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o rybárstve, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákon o regxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxostlivosti o životné prostredie vo vzťahu k obciam predstavujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú kompetencie obcí v relácii k jednotlivým zložkám žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (voxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
-
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xzv. funkčné druhy životného prostredia - povinnosti obce podľa § 53 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxeto úlohy:
Úlohy obce v rámci územného plánovania [pozri komentár k písm. j)].
Úlohy obce v rámci stavebného poriadku - Stavebník je povinný uskuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xtavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. Stavebným úradox xx xxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxam v súčasnosti podlieha dynamickému vývoju a nadväzuje na aktuálne problémy územnej samosprávy v tejto oblasti, najmä na úseku nakladania s elektrooxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx pri chove zvierat - predstavujú častý aplikačný problém obecnej samosprávy. V platnom právnom poriadku Slovenskej republiky je problematika veterixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxtvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
-
regionálnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtov a liečiv.
Uvedený výpočet orgánov je taxatívny. Keďže v tom taxatívnom výpočte obec nie je zaradená, nie je orgánom štátnej správy s právnym postxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxná do oblasti štátnej správy, a preto nemôže byť regulovaná v rámci výkonu samosprávnych funkcií obcí.
Uvedené podporuje i skutočnosť, že zákon o vexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ustanoví podrobnosti aj o:
-
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie voľne žijúcich zvierat,
-
výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xhove nebezpečných živočíchov,
-
identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat podľa § 19 zákona o veterinárnej staxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Obec nemôže regulovať problematiku chovu zvierat, t.j. upravovať práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb napr. tým, že im stanoví konkréxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxie spoločenských vzťahov prostredníctvom svojich nariadení, ak tieto sú v pôsobnosti štátnej správy a ich regulácia bola zákonom zverená konkrétnemx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxti štátnej správy, zasiahla by bez zodpovedajúceho zákonného zmocnenia do výkonu štátnej správy, čím by prekročila rámec svojej pôsobnosti vymedzenxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxterinárnej starostlivosti.
V zmysle Ústavy SR "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxtupom by došlo k obmedzeniu vlastníctva hospodárskych a spoločenských zvierat nad rámec zákona, pričom obec je právnickou osobou, ktorej ústava nedoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a slobody, nekoná iba nad rámec úpravy podľa čl. 68 Ústavy SR, ale zároveň uplatní svoju normotvornú právomoc spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 x xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxadného práva alebo slobody v rozsahu obmedzenia ustanoveného vo všeobecne záväznom nariadení orgánu územnej samosprávy v takom prípade xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xlohy obce v oblasti vyberania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - pôsobnosť obcí je upravená zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanix xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxí v znení neskorších predpisov je právne postavenie obce vymedzené ustanovením § 27, ktoré taxatívne vymenúva úlohy obce v oblasti ochrany ovzdušia.
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva vodou a odváxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov orgánom verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Poxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej nie je verxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čaxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxdňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Obec vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxohy obce na úseku ochrany drevín - obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
i) Obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na záxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obec schvaľuje trhový poriadok, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených citovaným zákonom na trhoviskách a trhových miestach, objxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxrmulovaný princíp zvýšenej právnej ochrany práva podnikať je potrebné zákonom o obecnom zriadení priznané oprávnenie regulácie času predaja a poskyxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvovať žiadne ďalšie obmedzenia ani povinnosti podnikateľom, napr. povinnosť ohlasovať obci otváracie hodiny, zakladať oprávnenie obci tieto otvárxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
j) Obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx upravené v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Právny rámec územného plánoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentácii v znení neskorších predpisov. Z hľadiska legálnej definície sa územným plánovaním "sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja."
V súlade s úloxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxanie rieši celkové usporiadanie daného územia tak, aby sa vytvoril organický a ďalšieho rozvoja schopný celok, zabezpečil vzájomný súlad všetkých úzxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxie. Pôvodná úloha územného plánovania "vecne a časovo koordinovať výstavbu" tak bola upriamená v prospech ochrany životného prostredia. Územné plánxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxjú síce uplatnenie aj súkromné individuálne záujmy, ale len za predpokladu, že sú v súlade so záujmami verejnými. V území by sa tak mali vykonávať iba činxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je nevyhnutné poznať hranice (medze) únosnosti rozvoja a trendov vývoja územia, aby územné plánovanie mohlo vytvoriť predpoklady pre šetrné využívaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnenie sa aj ďalších subjektov na tomto procese. Územné plánovanie na miestnej úrovni má osobitný význam pre záverečné výsledky komplexného plánovanix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxemnoplánovacia dokumentácia (spolu s územnoplánovacími podkladmi a územnými rozhodnutiami).
Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Orgány obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného roxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxštátna, regionálna a obecná, ktorá môže mať podobu územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Územné plány obcí a zón sa obstarávajú vždy na výstavbx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxžateľný rozvoj.
Územný plán obce tak predstavuje strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť syntézu výsledkov jednotlivých územnoplánovxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pre územný trvalo udržateľný rozvoj sídla.
Obec zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostrxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxôb. Podnet k obstaraniu územnoplánovacej dokumentácie môže byť vlastnou iniciatívou obce, ale taktiež môže pochádzať od iných orgánov štátnej správx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxávaní v znení neskorších predpisov.
Primárne rozhodnutie o tom, že má byť obstarávaný územný plán, uskutočňuje daná obec prostredníctvom obecnéhx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx0. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, len ak:
-
treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxäzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu.
Zákonodarca umožňuje dvom alebo viacexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xe koncept územného plánu nie je potrebné spracovať, ak ide o územný plán obce s menej ako 2 000 obyvateľmi. Ďalším uľahčením xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxidva stupne územných plánov do jedného. V praxi sa takáto koordinácia môže vyskytnúť aj pri vytváraní spoločných územných plánov obcí, resp. zón v podmxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obsahuje stavebný zákon v § 16 až § 25.
k) Obec pri výkone samosprávy vykonáva vlastnú investičnú činxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxom zabezpečovania rôznych verejnoprospešných služieb, napr. budovaním domu smútku, realizáciou kolektívnej bytovej výstavby a pod. Za účelom garaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxtavenie. Na jednej strane v pozícii štátnomocenského orgánu - stavebného úradu, na strane druhej ako právnická osoba, ktorej je rozhodnutie štátnomoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxíkom v predmetnom konaní. Z uvedeného dôvodu z § 119 ods. 3 stavebného zákona vyplýva, že ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň naxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.
Obec môže vystupovať v pozícii podnikateľského subjektu, pxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xstanovená v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. "Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxi a finančné prostriedky, ktoré sú v jej vlastníctve a ktoré bezprostredne nepotrebuje na plnenie verejnoprospešných služieb a zabezpečovanie ostatxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xutné obec vnímať ako autonómny a zodpovedný subjekt práva a povinností, ktorý vo vznikajúcich súkromnoprávnych právnych vzťahoch vystupuje vo svojox xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnosti, ani jej obsah. Obec však pri výkone podnikania podlieha režimu osobitných predpisov rovnako ako ostatné podnikateľské subjekty, napr. v oblasxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx.
Obec ako podnikateľský subjekt môže realizovať podnikateľskú činnosť vo viacerých formách:
1.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnského oprávnenia. Právne predpisy neobmedzujú obec čo do oblastí, v ktorých môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Na obec sa vzťahujú rovnaké predpxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh organizácií - príspevková organizácia obce môže so súhlasom obce vykonávať podnikateľskú činnosť, ale len za predpokladu že náklady na podnikateľsxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxkona o rozpočtových pravidlách VS rozpočtová organizácia obce nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak). Prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxspevkovej organizácie musí byť pokrytých tržbami [(bližšie k príspevkovým organizáciám pozri komentár k písm. l)].
3.
Podnikanie prostredníctxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xbchodnými spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbdobné postaveniu spoločností majú aj právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev. V podmienkach samosprávy obcí možno odporúčax xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxý orgán rozhoduje a schvaľuje zástupcov obce do orgánov obchodnej spoločnosti, zákon o obecnom zriadení túto kompetenciu výslovne zveril obecnému zaxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xlužby Detva, s. r. o.
4.
Podnikanie prostredníctvom vstupu do iných obchodných spoločností - predstavuje formu spoločného podnikania, v rámci ktxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxckých osôb, v prípade ktorých sa obec podieľa na ich založení alebo fungovaní peňažným alebo nepeňažným vkladom. V praxi sa obec najčastejšie dostáva dx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx ako akcionár rovnaké práva ako každý iný majiteľ akcií v akciovej spoločnosti. Možno rozlíšiť situácie, kedy obec realizuje nákup a predaj akcií ako svxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxrane jednej, a situácie, kedy obec iba usiluje o zisk z dividend alebo z obchodu s cennými papiermi, napr. účasť obcí v niektorých finančných ústavoch. Zxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxdnikanie xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu (bližšie pozri komentár § 1 ods. 3 zákona o obecnom zriadení).
6.
Príjmy z prenájmu nehnuxxxxxxxx x x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstí, bytových a nebytových priestorov obce je živnosťou, iba pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom. Základxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxlaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov.
l) Obec pri výkone samosprávy zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxahuje na rozpočtové a príspevkové organizácie obce. Definície, pravidlá zriaďovania a rušenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neskorších predpisov. Rozpočtové organizácie obce a príspevkové organizácie obce možno zriadiť rozhodnutím obecného zastupiteľstva na plnenie úlxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií SR od prvého dňa nasledujúcxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvajú dôležitú úlohu aj pri správe obecného majetku. V zmysle § 6 ods. 1 zákona o majetku obcí, obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostrexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx 1. júlom 2009 umožňovala obci uzatvoriť zmluvu o výkone správy svojho majetku aj s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Podľa platnex xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xyť len obcou zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Správca však nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxíjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na svojom príjmovom rozpočtovom účte x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxlizovať rozpočtové výdavky z iných účtov len v prípadoch ustanovených zákonom alebo ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbce, t.j. základné školy, materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, ale aj iné typy zariadení, napr. resocializačné zariadenia oxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené obcou ako jej zriaďovateľom v rámci obecného rozpočtu. Medzi zxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xriaďovateľom. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevox x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxpísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v súladx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SR čerpá údaje z DataCentra, ktoré spracováva údaje. Príspevkové organizácie obce pôsobia najmä v oblastiach sociálnej pomoci, zdravotníctva, kultxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxnosti sú vykonávané aj bezodplatne, aby si príspevkové organizácie zachovali podstatu organizácií nezriadených za účelom podnikania; na ich činnosx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx za predpokladu, že náklady na podnikateľskú činnosť budú kryté výnosmi z nej a podnikateľská činnosť nemôže obmedzovať výkon hlavnej činnosti príspexxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxé organizácie. Ide o všetky formy právnických osôb, kde sa obec podieľa na ich založení alebo do nich vstúpila peňažným alebo nepeňažným vkladom, bez ohxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (napr. spoločnosť s r. o.) alebo inú právnickú osobu založenú podľa predpisov občianskeho práva (napr. neziskovú organizáciu). Do výhradnej právomxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxntrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
m)
Obec pri výkone samosprávy organizuje miestne
referendum
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa a rozvoja obce je vlastnou, od štátnej moci nezávislou kompetenciou obce (o povahe miestneho referenda ako priamej formy miestnej demokracie pozri bxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - táto právna norma predstavuje zásadný aplikačný proxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm osobám, avšak bez konkrétnejšieho zákonného obsahu tejto právnej normy. Obec pri formulovaní činností, ktoré sú na jej území zakázané, však musí dôsxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoriem sa počas celej vyše 20-ročnej existencie slovenské obecné samosprávy nedokážu v rámci aplikačnej praxe právne konformným spôsobom vysporiadaxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdzovaný reštriktívny prístup vonkajších kontrolných orgánov obecnej normotvorby (Ústavný súd SR, správne súdnictvo, Prokuratúra SR) k interpretáxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtnú a nevykonateľnú právnu normu. Rešpektujúc tento záver, zákonodarca na viacerých úsekoch správy formuluje obciam špeciálne splnomocnenia pre stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xčely atď. (podrobnejšie pozri výklad k § 6 zákona o obecnom zriadení).
o)
Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxveniu písmena f) citovaného paragrafu zákona, pokiaľ ide o pôsobnosť obce vo vzťahu k ochrane súčastí pamiatkového fondu. Zákonu o obecnom zriadení je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, sa povinne registruje v Ústrednom zozname pamiatkového fondu prostredníctvox xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xnení neskorších predpisov vo vzťahu k týmto súčastiam pamiatkového fondu na jej území utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu,
-
koordinuje budovanie technickej infraštruktúry xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení tak, aby boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia,
-
podpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtkového fondu na území obce.
Obec môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na úzexx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viaxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.
Na úseku ochrany prírody a krajiny zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxnom ochrany prírody a krajiny poskytuje súčinnosť v konaní o vyhlásení ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny. Obec je povinná do 15 dní od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxemnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní. Vlastník, správca alebo nájomca dotknutého xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxomné pripomienky orgánu ochrany prírody. Tento postup sa nevzťahuje na vyhlasovanie súkromného chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 31 cit. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx 1 písm. h) a § 25a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nový druh chráneného územia, a to obecné chránené úzexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé územie môže obec vyhlásiť vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcomx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxebo na iných pozemkoch po dohode s ich vlastníkmi alebo správcami. Vymedzenie hraníc obecného chráneného územia a podmienky jeho ochrany, najmä určenxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlebo obmedzenia činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany územia, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa obecné chxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxava ukladá obciam široký rozsah povinností, ktoré sú obce povinné zabezpečovať na úseku sociálnej pomoci. Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 448/20xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv dochádza neustále zo strany predstaviteľov obecnej samosprávy ku kritike rozsahu povinností na úseku sociálnej pomoci uloženého obciam. Obce dlhoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách.
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch.
r) Obec pri výkone samosprávy vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách - uvedenú pôsobnosť vykonáva obec na žiadosť podľa zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxplatok [1,50 € za osvedčenie odpisu (fotokópie) a 1,50 € za osvedčenie podpisu na listine]. Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do poklxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčexxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Pri osvedxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xodpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca; skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Obec nevykonáva osvedčovanie,
-
ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzinex
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
-
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxríklad mapy, geometrické plány),
-
ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Oxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxadnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala.
Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie lixxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xlebo kópia obsahuje,
-
poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
-
miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebnéx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť),
-
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
-
údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxožená.
Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxou samosprávnou povinnosťou obce v zmysle zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních je vedenie obecnej kroniky, ktorá je pamätnou knihou obcex xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrno-spoločenského povedomia obyvateľov obce a k vhodnej prezexxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutočnosti celoobecného významu na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovaných podkladov o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnikár ustanovený obecným zastupiteľstvom za primeranú odmenu. Ďalšiu konkretizáciu vo vzťahu k vedeniu obecných kroník už platná právna úprava neobxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx obce má obsahovať písomné zápisy členené do jednotlivých tematických celkov a kalendárnych rokov. Vhodnou prílohou kroniky je fotodokumentácia. Ďaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxnosti obce zákonodarca vychádza z premisy, že zákon pri úprave pôsobnosti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý zákonodarca použil v ustanovení § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, treba rozumieť tak samotný zákon o obecnom zriadení, ako aj osobitný predpis upraxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxc, pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku... zabezpečuje..." pritom ponecháva zásadne na osobitné predpisy upravujúce jednotlivé správy, naxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany pred požiarmi a pod.
S ohľadom na rozmanitosť a zložitosť slovenskej verejnej správy nie je určenie presnej deliacej hranice medzi samosprxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxé predpisy zverujú obci kompetenciu, t.j. právomoc i príslušnosť na určitom úseku spoločenských vzťahov bez toho, aby zároveň deklarovali povahu pôsxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xšeobecná správna kompetencia v situáciách, ak by zákon na účely administratívneho konania
expressis verbis
neustanovil ako vecne príslušný žiaden xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxvnom konaní vecne príslušný, tak rozhoduje obec.
V aplikačnej praxi sa teda vyskytujú situácie, v ktorých zákon o obecnom zriadení ani osobitný prexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxterpretačné nejasnosti tak v odbornej verejnosti, ako aj aplikačné pochybenia v samosprávnej praxi. Ako klasické príklady zložitého určenia povahy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxár k § 3 zákona o obecnom zriadení) alebo pôsobnosť obce pri uplatňovaní zodpovednosti za správne delikty a priestupky podľa osobitných predpisov, o ktxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxch pochybení zákonodarca zakotvil s účinnosťou novely č. 453/2001 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdlo, v zmysle ktorého, ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxsobnosti obce. Zákonodarca teda aj v § 4 ods. 4 v súlade s princípmi moderného konštitucionalizmu uprednostňuje samosprávnu pôsobnosť pred prenesenxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxce, čo znamená, že ak zákon plnenie konkrétnej úlohy obcou neprehlási za plnenie úloh štátnej správy, platí, že ide o samosprávnu pôsobnosť obce.
Roxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xtátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého "ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo VÚC neustanovujxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxé uplatniť spätne na právne vzťahy spred účinnosti oboch citovaných právnych noriem. Z uvedeného dôvodu je pri kategorizácii pôsobnosti obce v právnyxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxom na všetky aspekty (napr. charakter kompetencie, miesto v systéme správneho práva, historické aspekty, princíp decentralizácie atď.), ktoré sú roxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxidla do zákona o obecnom zriadení, je nutné aj po vyše desiatich rokoch od jeho účinnosti konštatovať, že aplikačná prax sa vo viacerých právnych oblastxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxterpretačnom pravidle. Takúto aplikačnú prax možno hodnotiť negatívne, keďže rozlišovanie pôsobnosti obce na samosprávnu a prenesenú nemá iba "poexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie plnenia úloh obcí a možnosti preskúmavacieho konania aktov vydaných pri plnení úloh obce. Pri výkone samosprávnej (originárnej) pôsobnosti totix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxná úprava, zákonná úprava a medzinárodnoprávna a komunitárna úprava. Pri prenesenom výkone štátnej správy je však orgán samosprávy len mechanickým vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxonnými právnymi aktmi - nariadeniami, vyhláškami, výnosmi, opatreniami vyššie postavených orgánov štátnej správy. Obec pri prenesenom výkone štátxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvneho poskytovania danej služby občanom. Občan tak nemusí pri obstarávaní svojich záležitostí cestovať, napr. do okresného mesta na okresný úrad, kexxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnom úrade.
Ako štandardný a vhodný názorný príklad nedôsledného uplatňovania interpretačného pravidla a problematického zaradenia kompetxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxných predpisov, o ktorých konajú a rozhodujú orgány územnej samosprávy. Tento príklad poukazuje aj na rozdielnosť prístupu a odlišnosť právnej interxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxiaľ považované za samosprávu, napríklad delikty podľa zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxa 2012 č. k. 8Rks/1/2012 a rozhodnutie z 10. novembra 2011 č. k. Rks/2/2001). Rovnako do prenesenej štátnej správy súdy zaraďujú napr. pôsobnosť obcí nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvaní o priestupkoch súdy vyjadrujú názor, že obec o priestupkoch vždy koná v rámci prenesenej štátnej správy, t.j. súdy neaplikujú pravidlo vyplývajúxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxona o obecnom zriadení v spojení s § 27 ods. 1 a 2 zákona, podľa ktorého, ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxé (i iné analogické, napr. uznesenie NS SR č. k. 5 Rks 1/2010 z 27. júla 2010) súdne rozhodnutia neodporučila publikovať v Zbierke stanovísk Najvyššiehx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxujeme s právnym názorom prokuratúry Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnosti, že zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánov verejnej správy, ktoré boli zákonom zmocnené na prejednávanie priestupkov, nerieši teda otázku charakteru pôsobnosti tohto orgánu z hľadisxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxx, že v danej oblasti má obec založenú takúto pôsobnosť, ale nedáva odpoveď ohľadom charakteru pôsobnosti obce a teda i procesného postupu, ktorý by mal bxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xôsobnosti, ktorú obec vykonáva, teda či ide o samosprávnu pôsobnosť alebo pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy, určujú právne prostriedkyx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pravdou. Z charakteru a druhu pôsobností, ktoré boli obci zverené, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v súvislosti s riešením problematiky pôsobnosti obcí pri rozhodovaní o priestupkoch alebo správnych deliktoch opomínajú otázku, či je predmetná pôsxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxštitútu podstatná. Súdy sa teda vo svojich rozhodnutiach nevysporiadali z hľadiska interpretácie ustanovenia týkajúceho založenia pôsobnosti obcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa posúdenie predmetnej pôsobnosti ako preneseného výkonu štátnej správy, teda či na tento výkon pôsobnosti štát zo štátneho rozpočtu poskytuje podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxerpretačnému pravidlu charakterizujú činnosť obcí pri správnom trestaní ako prenesený výkon štátnej správy.
Pri uplatňovaní zodpovednosti za pxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy iba v tých prípadoch, ak to výslovne ustanovuje osobitný zákon - napr. v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxch komunikácií"; alebo podľa § 63 ods. 3 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: "Obec v prenesenom výkone xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy v prípadoch, ak to výslovne ustanovuje osobitný zákon alebo ak zákon pri úprave sankčnej pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľa § 5 Občianskeho zákonníka sme poukázali v komentári k § 3 ods. 2 písm. f) zákona o obecnom zriadení.
Okrem samotnej zložitosti a interpretačnej náxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xrejavuje v neprehľadnosti plnenia úloh obcami, navyše zo strany zákonodarcu podporeného narastaním deleného výkonu medzi štátnou správou a územnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxj pomoci). Konečným nežiaducim dôsledkom je však najmä negatívny dopad na užívateľa verejných služieb - občana.
K xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxseného výkonu štátnej správy musia byť vzťahy obce a ostatných subjektov vykonávajúcich aktivitu v obci vzťahmi kooperácie. Iba takáto povaha spoločxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxvkoch, tak rozvoja územia obce, uspokojenia potrieb miestneho obyvateľstva i zabezpečenie kvality obecnej správy. V snahe o naplnenia tohto cieľa obxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvým klubom, šachovým klubom, turistickým oddielom, dobrovoľnícke divadlo a pod.) a inými právnickými osobami, napr. cirkvami, náboženskými spoločxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx neskorších predpisov;
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx/1996 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov;
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxvaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov;
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xa komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxACA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xe jedným zo základných demokratických hodnôt demokratického a právneho štátu (čl. 1 Ústavy SR) musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od zákonnej úprxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xpravujú podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Rozhodnutie ÚS SR sp. zn. II. S 70/97 z 16. júna 1998:
Obec ako právnická osoba má privilegované poxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xstavy sa Slovenská republika nevzdáva časti svojej zvrchovanosti v prospech obcí. Obec podľa čl. 65 ods. 1 ústavy je právnickou osobou, ktorá za podmxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxje od iných typov právnických osôb. Pri výkone štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ak je na to splnomocnená zákonom. Ani touxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxo právneho poriadku majú delegovanú normotvornú právomoc.
Rozhodnutie PL US SR PL. S 5/97 z 12. novembra 1997:
Pracovnoprávna subjektivita obce, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn zamestnávateľských práv a plnenie zamestnávateľských povinností, preto nezasahuje do ústavného postavenia obce ako jednotky územnej samosprávyx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxravuje ústavnoprávne postavenie obcí (čl. 65 a 67 Ústavy SR). Právna úprava práva zamestnancov na odmenu za vykonanú prácu [čl. 36 písm. a) Ústavy SR] nxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxM 2006. ISBN 80-7149-786-X.
BROSTL, A. 1999. Dejiny politického a právneho myslenia. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION 1999. ISBN 80-88715-39-3.
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxj republiky, Komentár. 2. Vydanie, HEURÉKA, Šamorín, ISBN 80-89122-38-8. 1197 s.
HOSPODÁROVÁ, O. 2012. Zmeny vo výkone finančnej kontroly a v spraxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. 2010, č. 2., s. 3.
JEHLIČKOVÁ, M. 2010/2011. Obec jako podnikatel. Záverečná práca. Masarykova univerzita Brno 2010/2011. s. 22 - 28.
JEŽEK, J.x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxntralizácie verejnej správy v podmienkach slovenskej republiky. In Scientific papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx-80-7097-703-3.
ROSPUTINSKÝ, P. 2004. Inštitút ľudovej iniciatívy. In Justičná revue. 2004, č. 56, s. 884-897
SOTOLÁŘ, J. 2011. Samospráva obxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxowiska; recenzent Jan Szreniawski. In Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Slowacji. - Rzeszów: RS DRUK 2012. s. 222-231x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou. In Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi. 2013, č. 6. ISSN 1337-0197.
TEKELI, J. 2008. Miestne
referendum
ako prejav práva občanov zúčastňovať sa nx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach: 16.-17. október 2008, Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2009. s. 271-276. ISBN 97xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxeas: shrnutí témat z konference, pořádané na PrF MU 13.-14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita 2008. s. 645-653. ISBN 9788021046290.
TEKELIOVÁ, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxk príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: UPJS 2011. s. 45-48. ISBN 978-80-7097-873-3
VEVERKOVÁ, I. 2011. Praktické skúsenosti s vykonávaním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xx
xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch obcí, ktoré vystupujú nielen ako subjekty samosprávy, ale ktorých orgány vystupujú aj v pozícii nepriamych vykonávateľov štátnej správy. Ide o zákxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typu je čl. 71 ods. 1 prvá veta Ústavy SR, v zmysle ktorej na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Citovanú ústavnú noxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na obec, t.j. za podmienok, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.
Argumentum
a contrario z tejto podmienky vyplýva, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxmie pod efektívnosťou výkonu štátnej správy možno vysvetliť prostredníctvom ustanovení osobitných procesnoprávnych predpisov upravujúcich výkox xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na požadovanej úrovni, rozsahu a kvalite, vo vzťahu k disponibilným zdrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx na úkor kvality plnenia úloh." Ešte jednoduchším spôsobom vymedzuje, čo treba rozumieť pod efektívnosťou § 2 ods. 2 písm. l) zákona o finančnej kontrolx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx je potrebné rozumieť prirodzenú logickosť zverenia úloh určitému subjektu, v danom prípade obci - napr. proklamovaná "blízkosť obyvateľom" (výraznx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.
Zjednodušene možno situáciu obcí pri plnení úloh štátnej správy vysvetliť tak, že štát z dôvodu racionálnosti a efektívnosti na plnenie niektorýxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe pri plnení preneseného výkonu štátnej správy nevystupuje ako samosprávny subjekt, ale vystupuje iba v pozícii orgánu miestnej štátnej správy, pričxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxe sa pri výkone derivatívnej pôsobnosti
de facto
(fakticky) i
de iure
(právne) "správa" ako orgán štátnej správy, nestáva sa však štátnym orgánom. V uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xrgán je nositeľom štátnej moci, ktorá je jeho substanciou. Týmto znakom sa štátny orgán odlišuje od ostatných zložiek štátneho mechanizmu, aj od tých, xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxbného úradu. Štát sa rozhodol, že z dôvodu racionálnosti a efektívnosti na úseku správy investičnej výstavby nekonštituuje vlastný štátny orgán ako pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xprávy prenesie na obec ako nepriameho vykonávateľa štátnej správy, t.j., že prvostupňovým stavebným úradom je obec. Ak teda obec vystupuje ako stavebxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxovania a výstavby štátnej správy, napr. podriadenosť vyššie postaveným orgánom miestnej štátnej správy a ústrednej štátnej správe, preskúmavacia a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnia plnenia prenesených úloh, a pod. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy sú nadriadenými orgánmi stavebného úradu 1. stupňa (obce): okresný úrad v sxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxávy pre stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov územného plánovania.
Takáto právna konštrukcia v podmienkach SR vyplýxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xx
xxxxxxrávne celky - v situácii, keď obce vykonávajú vlastnú (synonymá: samosprávnu, pôvodnú, originárnu) pôsobnosť ako základné jednotky územnej samosprxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxmená demokratizovanú a decentralizovanú verejnú správu, ktorá je uskutočňovaná buď zástupcami, ktorých volia obyvatelia v určitom spravovanom úzexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx a obyvatelia územia sú jej členmi. Zákonným základom samosprávnej pôsobnosti obce je ustanovenie § 4 zákona o obecnom zriadení (k samosprávnej pôsobxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odvodenú, derivatívnu) pôsobnosť ako nepriami vykonávatelia štátnej správy a sú súčasťou hierarchicky a pyramídovo usporiadaného systému štátnex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xôsobnosť sa vychádza z premisy, že zákon pri úprave pôsobnosti obce v konkrétnom prípade ustanoví, či ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xemôže obec ako právnická osoba vlastným rozhodnutím prevziať úlohy štátnej správy, ani svojmu poriadkovému útvaru (napr. obecnej polícii) zveriť opxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxavujúci kompetenciu obce na ľubovoľnom úseku správy. Vymedzenie kompetencií obce ako nepriameho vykonávateľa štátnej správy, cez obvyklú dikciu "Oxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx napr. vnútornú správu na úseku matrík a hlásenia pobytu občanov, správu školstva, správu dopravy a pozemných komunikácií, vodnú správu, správu na úsexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxsprávnou pôsobnosťou a prenesenou pôsobnosťou obce však vždy jednoznačné. Na prekonanie takéhoto právneho stavu a odstránenie interpretačných nejxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony od 1. januára 2002 do § 4 ods. 4 tzv. generálne interpretačné pravidlo, v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxnej pôsobnosti obce. Rovnaké interpretačné pravidlo obsahuje s účinnosťou od 1. januára 2002 aj § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorýcx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxe alebo neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce." Nedostatkom právnej úpxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxtanovením § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, i keď je z ustanovení niektorých z nich zrejmé, že upravujú výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, čx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi pred 1. januárom 2002 zložité posúdiť, čo možno považovať za "vec územnej samosprávy obce" a čo za "vec pri výkone štátnej správy", a teda jednoznačne dxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xôsobnosti obce vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti obce. Platná právna úprava v súlade s princípmi moderného konštitucionalizmu uprednostňuje samoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx v spôsobe finančného krytia plnenia týchto úloh. Už ústavná úprava financovania úloh obce reaguje a zohľadňuje dvojakú pôsobnosť slovenských obcí - sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxplýva zo základnej premisy, že ak štát z pozície moci rozhodne o "využití" orgánov inej verejnoprávnej korporácie na plnenie svojich štátnych úloh, muxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxeného výkonu štátnej správy uhrádza štát." Obsahovo zhodnú dispozíciu právnej normy možno nájsť aj v analyzovanom ustanovení § 5 ods. 1 zákona o obecnox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxe nekonformným prístupom štátu, ak by preniesol na obce plnenie ľubovoľných úloh spadajúcich do rámca štátnej správy a paralelne s týmto prenesením by xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy.
Zákonná úprava financovania preneseného výkonu štátnej správy obsiahnutá v zákone o obecnom zriadení a v osobitných predpisoch rozpočtového pxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxly, a to priamo v Ústave SR.
Financovanie preneseného výkonu štátnej správy štát zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom poskytovania dotačnýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxm o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov. Pre tieto dotačné príjmy je charakteristická ich účelová viazanosť, čo zxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na základe výnosu príslušného rezortného ministerstva, ktorá vymedzuje účel dotácie, objem dotácie, normatív (napr. rozsah úväzku, počet úkonov). x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnálneho školstva a činnosť stavebných úradov.
Sekundárnymi formami financovania preneseného výkonu štátnej správy sú správne poplatky za úkony xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov, poplatok za vydanie potvrdenia alebo písomného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxžití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby atď.
Subsidiárnymi formxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmačného alebo propagačného zariadenia bez povolenia stavebného úradu atď.), pokuty za nesplnenie a porušenie povinnosti prevádzkovateľov malých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx náklady na mzdy, ostatné osobné výdaje, tovary a služby) má štát zabezpečiť aj iné vhodné materiálne podmienky na plnenie úloh preneseného výkonu štátxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informačného systému REGOB (Registra obyvateľov), ktorý ako jeden zo základných registrov informačných systémov verejnej správy SR predstavuje evxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtovných dokladov, agendy občianskych preukazov, cudzineckej agendy a vybraných administratívnych údajov o obyvateľovi (voličské zoznamy), ďalej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvne stanovených ústavných podmienok:
1.
konkrétna úloha štátnej správy bola na obec prenesená zákonom,
2.
štát uhrádza náklady preneseného vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xiektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Ďalšie oblasti prenesenej pôsobnosti štáxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obce:
1. Podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona je obec stavebným úradom. Pôsobnosť stavebného úradu je prenxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,
-
sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44 stavebného zákonax
x
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xredpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky,
-
sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,
-
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebných úprav a udržiavacích prác,
-
sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,
-
sa odstraňovaním stavby neohrozujú sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxon dohľadu,
-
nariadiť na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratie a preskúšanie vzoriek, skúšky stavby a prizvať znalcov na posúdenie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvbu, aby urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia v prípade, ak zistí na stavbe závadu,
-
vydať rozhodxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxa povahy veci tiež povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú mieru ustanovenú osobitnými predpismi poškodzuje životné prostredie, alexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxvolenie, ak zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu vzniknutú pri uskutočňovaní stavby, ktorá bráni pokračovať v prácach na stavbe,
-
môže vlastnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xomunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov:
-
Obec vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxoľujú vyhradené parkoviská.
-
Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxpravné licencie v mestskej doprave,
-
ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej doprave x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx
x
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinku prechádzajúcu obcou,
-
vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou a majú v nej zastxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxvištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými značkami,
-
schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej dxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxuje jej plnenie a poskytuje príspevok.
4. Obec podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršícx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx Obec vykonáva pôsobnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu uvedenom osobitnými predpismi.
6. Obec v oblasti informačných sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov je povinná:
-
vypracúvať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov,
-
zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
-
sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
-
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxách verejnej správy,
-
prednostne používať integrovanú infraštruktúru určenú na prevádzku informačných systémov verejnej správy, ak to technixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy,
-
spravovať príslušné registre a zabxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronickej služby verejnej správy vybrané údaje určené ministerstvom alebo Úradom vlády Slovenskej republiky o informačných systémoch verejnex xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxého zabezpečenia,
-
administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,
-
bezodkladnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxnej správy a spôsob, akým bola táto zmena na základe ich právomoci uskutočnená,
-
zabezpečovať informáciu alebo údaj, ktorý fyzická osoba alebo prxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxve, alebo prostredníctvom správcu iného informačného systému verejnej správy, ak je takáto informácia alebo údaj dostupný v rámci informačných systxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxľňu,
-
zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného porxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8. Obec vykonáva pôsobnosť pri zabezpečovaní celoštátneho refexxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxeb prezidenta republiky podľa zákona č. 46/1999 Zb. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxľa zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
11. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v znení neskorších predpisov.
12. Obec je podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovexxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxe ich pobytu. Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov:
-
vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verexxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území obce, pri riadení záchranných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alexx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxavy,
-
zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje obvodný úrad a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomox x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným,
-
vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxtitúciami s humanitným poslaním zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
-
vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta príslušnému okresnému xxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu.
14. Obec podľa zákona č. 154xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xegistri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná generálnej prokuratúre do registra trestov písomne oznaxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx osoby staršej ako 14 rokov. Ak sa taká osoba v registri trestov nenachádza, oznámenie sa vyradí.
16. Podľa zákona 150/2013 Z.z. Štátnom fonde rozvoxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxnej v prílohe č. 3 a mesta Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie), na úseku bývania zabezpečuje overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xkolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
-
pri výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,
-
ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorýxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školsxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkladných škôl bez právnej subjektivity, ktorých je zriaďovateľom. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-txxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xx xxxku starostlivosti o telesnú kultúru podľa zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnky obce,
-
podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,
-
podporuje výstavbu a prevádzkovanie šporxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxrostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom,
-
môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx
-
dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m) cit. zákona,
-
dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
-
vyznačuje dreviny určené na výrub xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxančnej náhrady podľa § xx xxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
-
vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
-
plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 odsx x x x xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxe drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
20. Obec vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší:
-
podieľa sa na vypxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) cit. zákona,
-
uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokuty,
-
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
-
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) cit. zákona,
-
môže určiť v súhlasoch podľa § 27 ods. 1 písm. c) cit. zákona pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdný zákon) v prenesenom výkone štátnej správy rozhoduje vo veciach:
-
povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
-
pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie.
22. Obec ďalej:
-
dáva vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxiu a na domové žumpy,
-
vedie evidenciu o vodách,
-
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm nariadením:
a)
upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov:
a)
Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce.
25. Obec vykxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxe činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
-
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ixx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,
-
spolxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalixxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxc, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie okresnému úradu,
-
ukladá všeobecne záväxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,
-
vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxvodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút,
-
zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne so sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie obce.
Počas povodňovej situácie:
-
vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a IIxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
-
zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
-
dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxed povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
-
ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxladá ich okresnému úradu,
-
operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami.
Po povodni:
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce,
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxa pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxlšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika,
-
poskytuje sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxdňového rizika,
-
koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxbezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia v činnosti stavebného úradu,
-
žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alexx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxu, jeho zmeny alebo doplnku,
-
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxentívne opatrenia sú situované na území obce.
Obec ďalej:
-
vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie živxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xntegrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, okresný úrad, správcu vodohospodársky významných vxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxác podľa osobitného predpisu,
-
poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného pxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxade osobitného zákona každých 10 rokov.
28. Obec podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
-
vykonáva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxniu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
-
rozhoduje o vylúčení veci z používania,
-
určuje veliteľa zásahu.
2xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv účastníkom konania a zároveň dotknutou obcou v konaní o vydanie integrovaného povolenia.
30. Obec podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx v bezprostrednom okolí vojnového hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu,
-
zriadiť vojnový hxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
-
oznamovať na požiadanie orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov údaje z evidencie vojnových hrobov, ktorú vedie,
-
informovať okrexxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxc podľa zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxkanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxhnuteľnosti a vecné prostriedky vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh obrany štátu a vedie ich evidenciu,
-
doručuje povolávacie rozxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxľa § 10 ods. 1 písm. f), h) a i) cit. zákona,
-
navrhuje obvodnému úradu fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená praxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx
x
xxxx xxlšie úlohy podľa pokynov okresného úradu.
32. Obec podľa zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnovxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxlnom núdzovom plánovaní,
-
vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
-
uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
-
plní úlohy uxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xri ich riešení,
-
vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
-
zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, prixxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxresného úradu,
x
xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia okresného úradu a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxade.
34. Podľa zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii obec v období krízovej situácie:
-
vykonáva opatrenia hospodárskej mobixxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxx xxxxxx xxo prenesený výkon štátnej správy,
-
poskytuje okresnému úradu na základe žiadosti:
-
informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxím mimoriadnych regulačných opatrení), r) (pracovná povinnosť) alebo t) (vecné plnenie) cit. zákona,
-
informácie o stave vydaných odberných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxntarizácii a stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx o počte chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) cit. zákona (zachovanie výrobných schxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
35. Podľa zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii obec:
-
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,
-
všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok,
-
vydáva pre okresný úrad stanovisko x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxo ju z nej vyradiť,
-
ukladá pokuty.
K odseku 2
V zmysle čl. 71 ods. 2 Ústavy SR "Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontrolxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu a následne stanovuje bližšie mantinely konania obce pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom ustanovenia odseku 2 je teda naplniť čxx xx xxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxná vláde vyplýva jednak z charakteru pozície obce pri vykonávaní odvodenej pôsobnosti a jednak z charakteru postavenia vlády vo vzťahu k ostatnej štátxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia, pričom sa zvýrazňuje "prechod" obce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxídovo usporiadaného systému štátnej správy. Prenesením výkonu niektorých pôsobností štátnej správy na územnú samosprávu sa táto zúčastňuje, spolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xýkonnej moci.
V zmysle čl. 108 Ústavy SR je vrcholným orgánom výkonnej moci vláda Slovenskej republiky. Postavenie vlády SR vo vzťahu k štátnej sprxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxjúcou náplňou jej činnosti nie je výkon verejnej správy (výkon správnych funkcií), ale plnenie výkonných a verejnopolitických úloh ústavného orgánux xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx ale nie je jej súčasťou. Štátnym orgánom môže byť totiž iba taký subjekt, ktorého prevažujúca časť činnosti spočíva v zabezpečovaní administratívnopxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xzťahu k miestnej štátnej správe, a teda aj vo vzťahu k obciam v pozícii orgánov miestnej štátnej správy, využíva kontrolné a riadiace oprávnenia vyššie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxovenskou pôsobnosťou, najmä inšpekcií. Vzťah vlády a štátnej správy vyplýva teda z celkového ústavného postavenia vlády, ako aj z jej postavenia ako sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx štátnym orgánom), ako i nepriamym (orgánom obce, orgánom vyššieho územného celku).
Ak obec vykonáva vlastnú samosprávnu pôsobnosť, tak vláda nemx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xráva zákonodarnej iniciatívy smerujúcej k prijímaniu zákonov ovplyvňujúcich status a úlohy obcí.
Zákonodarca v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o obecxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákon dve situácie:
1.
Viazanosť všeobecne záväznými právnymi predpismi (normatívnymi právnymi aktmi) - ak obec vo veciach preneseného výkonu štáxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnymi predpismi. Rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy obcou je spraxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx konaní o výrube dreviny, v konaní vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú docháxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xšeobecne záväzných právnych predpisov (formálnych prameňov práva), t.j. na úrovni xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo výkonu štátnej správy viazaná:
-
ústavnými zákonmi,
-
zákonmi,
-
nariadeniami vlády,
-
vyhláškami, výnosmi a opatxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxlný úrad SR, Štatistický úrad SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxkami nadriadených orgánov miestnej štátnej správy, najmä okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja.
2.
Viazanosť nielen všeobecne záväxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xprávy bezprostredne nerozhoduje o právach a povinnostiach adresátov verejnej správy, t.j. o právach a povinnostiach nepodriadených fyzických osôb x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxahu k spôsobu vedenia údajov vo vybraných informačných systémoch verejnej správy SR (Register obyvateľov), vo vzťahu k vydávaniu organizačných pokyxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxerňovanie k priebehu a zabezpečeniu volieb do Národnej rady SR.
Vo všetkých týchto prípadoch tejto "nerozhodovacej agendy" preneseného výkonx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov štátnej správy, u ktorých platná právna úprava nepredpokladá ich vydávanie formou všeobecne záväzných právnych predpisov. Interné normatívne inxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx štruktúry. Ide o tzv. interné akty (inštrukcie), smerujúce do vnútra organizácie štátnej správy, ktorými sa nemá regulovať správanie nepodriadenýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx súčasťou riadiaceho procesu vo verejnej správe a smeruje iba voči organizačne podriadeným nižšie stojacim vykonávateľom štátnej správy, a to či už prxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa je totiž činnosť, ktorú možno determinovať inštrukciami nadriadených orgánov štátnej správy. Uskutočňujú ju orgány, ktorú sú v hierarchickom uspoxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxomedzi interných aktov zákonodarca v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o obecnom zriadení výslovne uvádza
-
uznesenia vlády a
-
interné normatívne axxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxzhodnutie uznesením. Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. Vláda je schopná uznášať sa, ak je pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxády obsahuje vždy presný a záväzný písomný záznam rozhodnutia. Uznesenie vlády predstavuje prakticky jediný prostriedok, ktorým vláda môže prejavix xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx v prílohe uznesenia. Samotné uznesenie nie je spôsobilé všeobecne zaväzovať; nemá teda právne vlastnosti právneho predpisu. Všeobecne sa považuje zx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxády SR.
Vo vzťahu k interným normatívnym aktom ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy platí, že môžu niesť rôzne označenia, najčaxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xskutočňujú riadiacu činnosť voči podriadeným orgánom tým, že konkretizujú oprávnenia a povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných normatívnyxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsť pri prenesenom výkone štátnej správy.
Hneď na úvod výkladu k nečinnosti obce v rámci odvodenej pôsobnosti však treba osobitne zvýrazniť, že normx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxom konaní je riešená v osobitnom ustanovení § 27 zákona o obecnom zriadení. V zmysle § 27 ods. 1 zákona o obecnom zriadení "Na konanie, v ktorom o právach, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xšeobecný predpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správnx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xK povahe individuálnych správnych konaní, v ktorých rozhoduje obec, pozri bližšie komentár k § 27 zákona o obecnom zriadení.)
Keďže je štátna správx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxať úlohy preneseného výkonu štátnej správy. Týmto mechanizmom sa má zabezpečiť bezporuchový chod štátnej správy a najmä zabrániť prípadnej hroziacex xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxecnom zriadení stanovuje, že ak obec dlhodobo, najmenej však šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a zárovxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxnnosť obce vo vzťahu k plneniu úloh preneseného výkonu štátnej správy musí byť dlhodobá, pričom samotný zákon o obecnom zriadení ako dlhodobú lehotu vnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxona o obecnom zriadení však nestačí len samotná nečinnosť obce vo vzťahu k zabezpečovaniu úloh preneseného výkonu štátnej správy, ale musí k tomu prisxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxklad takýchto opatrení možno považovať napr. aktívne rokovanie obce s inou obcou smerujúce k vytvoreniu spoločného školského úradu na zabezpečenie pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnie obecného zastupiteľstva, realizácia výberových konaní na obsadenie pracovného miesta matrikára odborne spôsobilou osobou po jeho náhlom uvoľnxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx
x xxxxxxxsti od podmienok konkrétneho prípadu. Takáto správna a hodnotiaca úvaha je zverená do kompetencie okresného úradu v sídle kraja ako orgánu všeobecnej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxkonu štátnej správy (napr. v dôsledku zániku zmluvy o spoločnom stavebnom úrade) v situácii, keď obec sama nie je schopná zabezpečiť prenesenú štátnu sxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj lehote nedokáže zabezpečiť nápravu, nastáva priamo zo zákona prechod vecnej kompetencie na iný vecne príslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxa zmeny kompetencie teda ide o tzv. avokáciu.
S prechodom kompetencie prenesenej miestnej štátnej správy z obce na iný orgán miestnej štátnej správx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xloh preneseného výkonu štátnej správy zo strany štátu. Obec je teda povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxky poskytnuté štátom obci sú účelovo viazané na zabezpečenie výkonu jej odvodenej pôsobnosti. Ak teda obec plnenie úloh preneseného výkonu štátnej spxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na ktorý prešla pôsobnosť obce z dôvodu jej nečinnosti, vznikajú zvýšené náklady na plnenie širšieho rozsahu zverených úloh, než mal doposiaľ. Ak má byx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenie § 5 ods. 5 zákona o obecnom zriadení má predstavovať iba výslovný zákonný podklad na uskutočnenie predmetnej výdavkovej finančnej operácie z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xesmie byť samoúčelný, v rámci ktorého by štát iba jednostranne využíval potenciál obcí na efektívne plnenie svojich úloh. Zákonodarca sa preto usilujx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxon o obecnom zriadení preto ukladá orgánom štátnej správy povinnosť prerokúvať s obcami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich prixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxívnej správy verejných vecí. Právny poriadok SR obsahuje podobné ustanovenia na viacerých miestach, a to v oblasti pracovnoprávnych predpisov, či prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxa 2002 zakotvená aj vo vzťahu k obciam. Zavedená povinnosť oboznamovať obce s prijatými opatreniami si v zmysle dôvodovej správy k veľkej novele zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtnej správy, uverejňované v rezortných publikačných prostriedkoch, sa obciam často nezasielali a neboli im veľakrát poskytnuté ani na výslovnú žiadxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxy so združeniami obcí. Združenia obcí dokážu efektívnejšie obhajovať záujmy obcí, než to sú to schopné realizovať jednotlivo samotné obce. Spomedzi zxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxka. Úlohou združení obcí teda nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých miest a obcí, ale presadzovanie spoločných záujmov xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odborných grémiách je napr. ZMOS v rámci legislatívneho procesu povinne pripomienkujúcim subjektom. Vyjadruje sa k legislatívnym predpisom, ktoré xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxest, upozorňuje na možné negatívne dopady, prípadne navrhuje konkrétne riešenie sporných otázok. Rovnako jedným z hlavných cieľov Únie miest Slovenxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxtov a národných programov.
K odseku 7
Podľa dikcie predmetného zákonného ustanovenia "Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxochybné, že v ustanovení odseku 7 mal zákonodarca na mysli štátnu kontrolu nad výkonom prenesenej štátnej správy zabezpečovanej obcami. Z uvedeného vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxiadení v § 5 ods. 7 odkazuje, sú tiež terminologicky nejednotné. V podmienkach výkonu slovenskej verejnej správy sa totiž možno stretnúť s označovaníx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcia, dohľad, revízia a pod. Univerzálna legálna definícia týchto pojmov neexistuje. Právne predpisy často druhovo rovnaké činnosti označujú rôznymx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxciám a odrážajú skôr tradíciu. Z tohto dôvodu zo samotného názvu nie je možné bezprostredne usudzovať povahu danej činnosti. Právny záver možno vyvodix xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa zjednotenie kontrolnej terminológie a spracovanie definícií niektorých základných pojmov.
Z hľadiska právnej teórie a praxe ide najmä o vymedzxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxeduje správanie nepodriadených adresátov verejnej správy a hodnotí ho z hľadiska dodržiavania povinností uloženými právnymi predpismi alebo na ich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxne orgány v rámci svojej pôsobnosti buď ako činnosť doplňujúcu, alebo ako činnosť výlučnú. Bežný dozor je obsiahnutý v desiatkach právnych inštitútovx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxaný dozor vykonávajú správne orgány nazývané inšpekcie (štátne inšpekcie), ktoré sú podriadené niektorému ústrednému orgánu štátnej správy; niektxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx verejnej správy teda vykonáva na základe zákona správny dozor nad činnosťou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kontroly "zvonku" voči orgánom verejnej správy, t.j. ide o kontrolu činnosti verejnej správy. Túto kontrolu uskutočňujú iné štátne orgány, napr. parxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxácie, sťažnosti a petície).
V prípade kontroly verejnej správy štát vykonáva kontrolu činnosti svojich vykonávateľov buď prostredníctvom orgánxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxla vykonávaná verejným ochrancom práv; alebo sa kontrola verejnej správy uskutočňuje aj v rámci samotnej organizačnej sústavy výkonnej moci, pričom xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kedy spravidla vyšší orgán kontroluje činnosť nižšie stojaceho orgánu.
Takéto vymedzenie pojmov "dozor" a "kontrola" v legislatívnom prostredí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxnda.
Z doterajšieho výkladu analyzovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca síce v § 5 ods. 7 zákona o obecnom zriadení použil pojem xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxonávanú štátnymi orgánmi stojacimi mimo organizačnej sústavy výkonnej moci a
-
jednak vnútroorganizačnú kontrolu plnenia úloh preneseného výkxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx. 7 zákona o obecnom zriadení je dosiahnuť najmä zákonnosť a efektívnosť výkonu odvodenej pôsobnosti obce, a tak naplniť účel riadneho plnenia úloh prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxorí:
1.
Vonkajšia kontrola plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy, vykonávaná štátnymi orgánmi stojacimi mimo organizačnej sústavy výkxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxriadenými štátnymi orgánmi.
Ad 1: Vonkajšiu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x.
Kontrola vykonávaná ústavnými orgánmi.
B.
Dozor vykonávaný prokuratúrou.
C.
Súdna kontrola.
Ad A: Kontrola vykonávaná ústavnými xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxodnej rady SR vyplýva z jej povahy ako jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu, pričom verejná správa nie je z parlamentnej kontroly vyňatá. V dexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx aj napriek tomu, že parlamentná kontrola má charakter predovšetkým kontroly politickej. Príkladom takejto politickej kontroly preneseného výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, tak môže výlučne Národná rada SR zmeniť zákonnú úpravu, na základe ktorej sa odníme alebo obmedzí pôxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpr. stavebného úradu, školského úradu, matričného úradu a pod. Kontrolná pôsobnosť Národnej rady SR voči obciam má aj charakter ekonomickej kontrolyx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí v súčasnosti upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prostredníctvom nich i vykonávateľom miestnej štátnej správy, a to či už priamych vykonávateľov axxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxtavy SR je Najvyšší kontrolný úrad SR nezávislým orgánom kontroly hospodárenia s ústavne a zákonne vymedzenými prostriedkami, majetkom, majetkovýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb.
Ad B: Dozor vykonávaxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkurátor disponuje pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, sú protesx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxtúra predstavuje samostatnú sústavu štátnych orgánov ochrany práva vo verejnom záujme. Dozor nad zachovávaním zákonnosti vo vzťahu k obciam vykonávx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xotrebné vzniesť výhrady. Hoci v texte tejto publikácie používame pojem "dozor prokuratúry" ako legálny termín, vhodnejšie je označiť kontrolnú činnxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxsti. Prokuratúra v zmysle zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v rámci jej netrestného úseku (mimo výkonu dozoru v trestnom konaní) nemá tie oprávnenxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxovacou a prikazovacou právomocou. Vo vzťahu k orgánom obce prokuratúra nemá postavenie nadriadeného orgánu, jej právne prostriedky majú charakter ixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí a návrhov. Nemá oprávnenie dávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov ani ukladať sankcie za zistené porušenie zákona. Nariaďovacix x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxruára 1998 PL.ÚS 17/96).
Dozor nad zákonnosťou voči obciam vykonávaný orgánmi prokuratúry je svojou podstatou kontrolou legality.
Prokuratúxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xubjektu, ktorá je správnou činnosťou, teda výkonnou a nariaďovacou činnosťou. Hoci by teda išlo o činnosť obce, avšak o činnosť iného charakteru (naprx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvy subsumovaný pod definíciu zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre a
-
predmetné kritérium - pôjde o správnu činnosť, činnosť podzákonnú, výkonnxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxgán ochrany ústavnosti. Ústavný súd rozhoduje ako tzv. negatívny zákonodarca o ústavnosti vymedzených právnych predpisov.
V rámci svojich kontrxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 (tzv. odvodených alebo derivatívnych nariadení vydávaných v rámci preneseného výkonu štátnej správy) ústxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxbecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd. (K inštitútu všeobecxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xreneseného výkonu štátnej správy. Správny súd ako nezávislý a nestranný orgán a ako predstaviteľ súdnej moci v sústave verejnej moci má možnosť rozhodxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdku preskúmavajú správne súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť postupov orgxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxmentár k § 27 ods. 1 zákona o obecnom zriadení).
Ad 2: Kontrola plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy vo vnútri organizácie štátnej správy vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávy SR,
-
orgánmi s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä inšpekciami, skúšobníctvom a inými štátnymi orgánmi,
-
orgánmi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx01 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Úrad vlády SR je ústredným orgánom štátnej sxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úloh z uznesení vlády. Úrad vlády SR koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje využíxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vykonávajú vnútroorganizačnú kontrolu ako súčasť riadiaceho procesu pri plnení svojich úloh v oblasxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xredstavujú predovšetkým orgány s celoslovenskou pôsobnosťou ako dekoncentrované orgány štátnej správy, najčastejšie označené ako inšpekcie. V nixxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx o samostatné orgány podriadené ústrednému orgánu štátnej správy, napr. katastrálna inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Finančnx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxú dozorové orgány, ktoré v organizačnom chápaní verejnej správy nemajú nadriadený orgán a zo zákonov vyplýva ich postavenie ako nezávislých orgánov, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxého výkonu štátnej správy, treba spomenúť najmä Úrad na ochranu osobných údajov.
Orgány miestnej štátnej správy vykonávajú štátnu kontrolu v rozsxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxá činnosť miestnych orgánov štátnej správy sa teda obdobne ako u ústredných orgánov štátnej správy orientuje nielen navonok, k nepodriadeným osobám (xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx stavebného poriadku, vzťah okresného úradu a obce ako matričného úradu na úseku správy matrík.
K odseku 8
Zákon o obecnom zriadení všeobecným spôsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xprávy. Vzťahy medzi obcou a ostatnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy sú síce vzťahmi subordinačnými (t.xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv, pretože iba pri účinnej spolupráci priamych a nepriamych vykonávateľov môže byť dosiahnutá požiadavka dobrej miestnej správy. V záujme plnenia úlxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov: "Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie v prípade maxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxresným úradom"; podľa § 138 stavebného zákona "Orgány štátnej správy, obce a iné orgány, ktoré postupujú a rozhodujú podľa tohto zákona, dbajú od začixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xesného pôdneho fondu a spolupracujú s orgánmi zabezpečujúcimi jeho ochranu. Stavebné úrady (t.j. aj obce ako všeobecné stavebné úrady) a iné orgány, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydávajú rozhodnutia alebo stanoviská podľa osobitných predpisov, sú povinné spolupracovať. Najmä sú povinné dbať na to, aby vecne súvisiace správxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxické, technické a iné údaje a podklady."; podľa § 71 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: "Orgány verejnej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxčinnosť pri výkone štátneho dozoru."; podľa § 26 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami: "Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxbných vodných tokov v katastrálnom území obce." a pod.
Zákon o obecnom zriadení zároveň ukladá orgánom štátu, bez ohľadu na ich postavenie v systéme xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrem iného, prirodzene reaguje na situáciu, že v samospráve vystupuje v riadiacich procesoch do popredia aj laický prvok (orgány obce sú bez akýchkoľvex xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxnej pôsobnosti obce, ale sa prejavuje aj pri zabezpečovaní úloh preneseného výkonu štátnej správy. Toto tvrdenie podporujú jednoznačne aj prípady apxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxstémoch hierarchického usporiadania, dôsledkom ktorého je odborné usmerňovanie nižšie postaveného orgánu orgánom vyššie postaveným. V uvedenom zxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xbciam údaje z jednotlivých evidencií vedených okresným úradom;
-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje obciam v územnom obvode úradu údaxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx schopné samostatne a vlastnými prostriedkami vykonávať opatrenia na ochranu pred povodňami;
-
Okresný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poraxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxelávania, rozvoja telesnej výchovy a športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia dokumentácia obstaráva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev. Z dlhodobého hľadiska však hodnotíme napĺňanie tejto povinnosti štátnymi oxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obcí. Navyše, absolútne obsolentnou normou sa javí ustanovenie zákona o obecnom zriadení o odbornej príprave poslancov obecných zastupiteľstiev orxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxerajšom vývoji obecnej samosprávy zohrali vlastné vzdelávacie inštitúcie, o ktorých vznik a fungovanie sa usiluje obecná samospráva takmer od samotxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sú z hľadiska právnej formy najčastejšie združeniami obcí na základe zmluvy o zriadení združenia obcí podľa § 20b a nasl. zákona o obecnom zriadení. Obcx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx úloh v oblasti samosprávnej pôsobnosti obce, ale aj pre plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy. Ako najväčší faktický nedostatok v odbornej pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxeľstvo v organizácii verejnej správy predstavuje prirodzene subjekt s najvýraznejším laickým prvkom, ako aj to, že obecné zastupiteľstvo je orgánom xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podľa nášho názoru, mala byť stanovená povinnosť absolvovania aspoň minimálneho vzdelávacieho procesu zvolených poslancov obecného zastupiteľstxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxme za nedostatočnú zákonnú formuláciu povinnosti prehlbovania si vzdelania. S cieľom posilnenia budovania princípu odbornosti v obecnej samosprávx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xedomosti potrebné na výkon funkcie starostu." Citovanú právnu normu treba z hľadiska jej dispozície síce vykladať ako prikazujúcu právnu normu, avšax x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxomosti potrebné na výkon funkcie, a to či už v oblasti samosprávnej pôsobnosti alebo odvodenej pôsobnosti.
Povinnosť spolupráce medzi obcou a ostaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxačnú štruktúru štátnej správy, napr. orgánom činným v trestnom konaní. V uvedenom smere obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjnej správy poskytuje Ministerstvu financií SR a Úradu vlády SR prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy vybrané údaje určené ministerxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuje okresnému úradu na základe žiadosti informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie - organizácia dodávok životne dôležixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
-
Obec poskytuje údaje zo svojho kamerového systému monitorovania verejných priestranstiev orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného kxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxgány štátu. Ide o situácie, ak štát nemá na území obce (najčastejšie mesta) dostatočné administratívne nebytové priestory pre umiestnenie svojich štxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nebytových priestoroch sídla mesta (adresa mestského úradu) často sídlia aj iné orgány miestnej štátnej správy, prípadne sú v nich lokalizované ich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xa adresátov verejnej správy, t.j. umožňuje zjednodušený prístup fyzických osôb a právnických osôb k vykonávateľom rôznych oblastí verejnej správy.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxo dôvodu možno pozitívne vnímať novelou zákona o obecnom zriadení č. 453/2001 Z.z. účinnou od 1. januára 2002 zmenenú dikciu zákona o obecnom zriadeníx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstnosti a iné potrebné nebytové priestory." na nové znenie "Obec poskytuje súčinnosť pri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxiestory na činnosť štátneho orgánu je už vývojom prekonaná. Zákonodarca sa usiloval vhodne vyzdvihnúť princíp spolupráce medzi štátnou správou a samxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdom tohto špecifického inštitútu, ktorý predstavuje prelomenie zásady zmluvnej voľnosti v súkromnoprávnych zmluvných vzťahoch, je § 4 zákona č. 116xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxs. 9 zákona o obecnom zriadení je totiž súkromnoprávnym majetkovým vzťahom, ale vzhľadom na prevažujúci verejný záujem na zabezpečení dobrej verejnxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxdnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: "V prípadoch ustanovených zákonmi národných rád možno prikázať prenajímateľovi, aby prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxý prikázal jej uzavretie. Ustanovenia tohto zákona inak zostávajú nedotknuté."
Splnenie povinnosti podľa § 5 ods. 9 zákona o obecnom zriadení možxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxníctve štátu alebo obce. Právnym základom pre takéto konanie obce je ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy majetku obce k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu alebo obce vhodnxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xe to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci (v danom prípade povinnosti poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia prikázaného nájmu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších prexxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxv, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prikázanie nájomcu podľa uvedených ustanovení zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxne identifikovaných subjektov, a je teda správnym konaním s uplatnením zodpovedajúceho procesnoprávneho postupu podľa § 27 ods. 2 zákona o obecnom zrxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe podľa § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Uvedená zákonná konštrukcia je pomerne náročná, v dôsledku čoho sa v aplikačnej praxi jednoznačnx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné faktické konštatovanie navyše zodpovedá súčasnému ratio legis a úmyslu zákonodarcu, ktorý chcel aj v zmysle dôvodovej správy dosiahnuť.
K odsekx xx
xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je obec. Môže teda ísť o spory z verejnoprávnych zmlúv:
-
medzi štátom a obcou (napr. zmluvy medzi obcou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zabxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xmluva o spoločnom stavebnom úrade, dohoda o zlúčení obcí alebo dohoda o rozdelení obce).
Vecná príslušnosť všeobecného súdu ako nezávislého štxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxda, administratívnoprávna dohoda) je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon, ktorým vznikajú, menia sa alebo sa zrušujú práva a povinnosti v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxej povahy s právotvornými (konštitutívnymi) účinkami a aspoň jeden zo subjektov tejto zmluvy je orgán verejnej správy. Účelom verejnoprávnej zmluvy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahu. Je modernou a čoraz viac aplikovanou právotvornou formou činnosti orgánov územnej samosprávy. Administratívnoprávne zmluvy uzatvárajú orxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxoh verejnej správy vyžaduje určitú koordináciu a kooperáciu v činnosti správnych orgánov s činnosťou iných vzájomne nepodriadených subjektov. Tentx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxnostranných právno-realizačných procesov, správne dohody predstavujú dvoj- alebo viacstranné úkony účastníkov dohody, vzájomný prejav vôle týchxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe zákonodarcom, prirodzene, rozhodovanie každého sporu z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami zverené do rozhodovacej pôsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxebo uplatnenie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxom zriadení zavedená až s účinnosťou novely zákona o obecnom zriadení pod č. 102/2010 Z.z., t.j. od 1. apríla 2010. Do nadobudnutia účinnosti novely v naxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx zákona o obecnom zriadení k úpravám účinným od 1. apríla 2010 však nerieši intertemporalitu kompetenčnej normy podľa § 5 ods. 10, tak pravidlo obsiahnxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx ustanovenia zákona o obecnom zriadení
Súvisiace právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších prxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxkytovaní prostriedkov štátneho rozpočtu je daná povinnosť ministerstvu alebo správcovi rozpočtových prostriedkov určiť také podmienky, ktorými sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxa ministra financií SR upraviť v priebehu roka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx minister financií listom z 9. decembra 2002 pristúpil v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 586/2001 Z.z. k úprave záväzného limitu decentralizačnej dotácie nx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxí, v ktorom platili uvedené ustanovenia zákona, nebol tento úkon ministra financií SR porušením zákona, a teda ani konaním v rozpore s ústavou. Na vykonxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xčel. Podstatné bolo, že minister tak urobil, pretože mu to zákon umožňoval. Ak súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že bolo v súlaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xýkonom prenesených úloh zo štátu na obec, nie je už otázkou súdneho prieskumu, ale otázkou zákonnej úpravy, a preto patrí do kompetencie iného orgánu. Vxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj dotácie na úseku školstva na rok 2002 bolo oznámené a výzvy najneskôr do 31. augusta 2003 zúčtovať a finančne (7 5Sžf 46/2007) vysporiadať rozpočtové vxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxý limit decentralizačnej dotácie na úseku školstva za rok 2002 v kategórii bežné výdavky znížený. Ak tak v lehote neurobil, neoprávnene zadržal prostrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtorým uložil žalobcovi povinnosť vrátiť tieto prostriedky a zaplatiť penále a spolu s týmto rozhodnutím aj rozhodnutie žalovaného, sú správne. Podľa xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxácií do 31. decembra 2002, čiže až uplynutím tohto dátumu je ukončený proces nadobúdania práv použiť pridelené prostriedky štátneho rozpočtu. Ak teda x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxkona, bol v súlade s ústavným princípom uvedeným v čl. 2 Ústavy.
LITERATÚRA
HENDRYCH, D. 2007. Správní věda. Teorie veřejné správy. 2. vyd. Praxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx-89447-30-5.
SOBIHARD, J. 2009. Verejná správa a kontrola. In MACHAJOVÁ, J. et al.: Všeobecné správne právo. Bratislava: Bratislavská vysoká škoxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
ŠÚREK, S. in ŠEVČÍK, M. a kol. 2010. Správne právo procesné: jednotlivé druhy rozhodovania. Bratislava: EUROUNION 2010. 160 s. ISBN 978-80-89374xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.unia-miest.sk/index.asp
Všeobecne záväzné nariadenia obce
KOMENTÁR
Zákon o obecnom zriadení v § 6 obsahuje zákoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nariadení obcí.
Zákon o obecnom zriadení i právna teória rozlišuje dva druhy normatívnych právnych aktov slovenských obcí:
1.
všeobecne záväzxx xxxxxxxxxx xxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxie nerešpektujú, čoho dôsledkom je napr. prijímanie vnútorných predpisov formou všeobecne záväzných nariadení a nerešpektovanie deľby kompetencix xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávneho zriadenia, je sprostredkovať praktické odporúčania i teoretické poznatky pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení obce a ich dôslednx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx normatívnych aktov obce,
3.
procese tvorby normatívnych aktov obce,
4.
publicite normatívnych aktov obce.
V § 6 zákona o obecnom zriadxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdení.
Normotvornou činnosťou obce sa rozumie činnosť obce spočívajúca v tvorbe právnych noriem, v ich zdokonaľovaní, zmene a rušení. Teória správxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxcké osoby a právnické osoby trvalo alebo prechodne, náhodne či jednorazovo sa zdržiavajúce na tom-ktorom území obce.
Z tejto definície možno abstrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx normatívnosťou, t.j. vzťahujú sa na neurčitý počet prípadov rovnakého druhu. Normatívnym právnym aktom nikdy nemožno riešiť konkrétny prípad, riešx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxnych právnych aktov sú individuálne právne akty, ktoré sa vzťahujú na konkrétne individuálne prípady - v prípade obcí ide o výsledky individuálnej rozxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxdávanie všeobecne záväzných nariadení je vyhradenou právomocou obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení. Túto práxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje právne normy, ktorými sa zakladajú, menia alebo rušia subjektívne práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Dodržiavanie právnych noriem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na celé územie obce a na všetky osoby bez ohľadu na to, či sa v obci zdržiavajú, bývajú, majú sídlo alebo tadiaľ len prechádzajú. Územie obce tvorí katastrxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxzné nariadenia s účinnosťou pre viac obcí - napr. vytvorenie spoločného školského obvodu v rámci územia dvoch alebo viacerých obcí, zriadenie spoločnxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdení:
-
prvotné všeobecne záväzné nariadenia (synonymá: pôvodné, samosprávne, originárne) podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, ktoré obec vxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xtátnej správy, keď obec plní úlohy štátnej správy.
K odseku 1
V § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zákonodarca zakotvuje pojmové znaky tzv. prvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxďže splnomocnenie na ich vydanie je obsiahnuté už priamo v čl. 68 Ústavy SR.
Obec prijíma prvotné všeobecne záväzné nariadenia v rámci samosprávnej xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxniami môže obec upraviť aj tie vzťahy v obecnej samospráve, ktoré doposiaľ nie sú upravené zákonmi, pričom tieto všeobecne záväzné nariadenia musia byx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxia sú preskúmateľné iba z hľadiska ústavnosti a zákonnosti. Do ich obsahu nemôže zasahovať ani vláda, ani ministerstvá.
Obec nemôže uplatňovať tútx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxých obec realizuje územnú samosprávu. Čo sú veci samosprávy, bližšie vymedzuje § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Nejde však o taxatívny výpočet, keďxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xbce, napr. verejný poriadok v obci, reguláciu predajného času a prevádzky služieb.
V zmysle ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR výpočet samospxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxia iba tie záležitosti, ktoré sa svojou povahou dotýkajú územných samosprávnych celkov (miestnych záujmov obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť saxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x parciálnych úloh nebola vyčlenená inému orgánu štátnej správy, alebo aj obci v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Mantinelom samosprávnej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxého života fyzickej osoby, resp. je potrebné zohľadniť obmedzenia vo vzťahu k základným právam a slobodám upravené v:
1.
Čl. xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
Čl. 13 ods. 2 Ústavy SR "Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom."
Ad 1: Čl. 13 ods. 1 píxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxdzenie možno dobre vysvetliť na príklade všeobecne záväzných nariadení, ktorými obce stanovujú zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxvne splnomocniť obec, aby mohla uložiť určitú povinnosť zasahujúcu do základných práv a slobôd. V prípade konzumácie alkoholu ide o právo na súkromie a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxických nápojov na verejnom priestranstve spájať domnienky o prípadnej možnosti protiprávneho konania. Ak chce teda obec uložiť povinnosť nekonzumoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Podľa dikcie účinnej do 31. júla 1996 - ust. § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami stanovovalo, že: xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxe alkoholických nápojov v zariadeniach verejného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach."
Podľa dikcix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od 1. augusta 1996: "Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinácx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx verejne prístupných miestach." (Poznámka autora: Novelou zákona č. 219/1996 Z.z. zákonom č. 88/2013 Z.z. účinnou od 19. apríla 2013 došlo na základx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxce obmedziť alebo zakázať požívanie alkoholických nápojov na iných verejne prístupných miestach. Podľa terajšej dikcie § 2 ods. 4 až 6: "Obce môžu vo svxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili podľa odsekov 4 a 5.")
Zákon teda dovtedajšiu platnú úpravu účinnú do 31. júla 1996 doplxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do 31. júla 1996 chýbalo výslovné zákonné splnomocnenie pre obce na vydávanie takéhoto typu všeobecne záväzných nariadení a takéto všeobecne záväznx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx priestranstvách, ktoré bolo vyhlásené Ústavným súdom SR za protiústavné, rovnako VZN miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mexxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxicit
"výslovného zákonného splnomocnenia" na vydanie VZN obce obmedzujúceho alebo zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxjú zákonný základ na takéto zásahy do základného práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy.
Takéto zákonné splnomocnexxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky nenájdeme právnu reguláciu uvedených spoločenských vzťahov v žiadnom zo zákonných normatívnych právnych aktov. Žobranie na verejných priesxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sa zakazuje žobranie na verejných priestranstvách, teda nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 Ústavy. Žobranie samo osebe nemožno považovať za konanie, ktoré oxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov stíha vzbudenie verejného pohoršenia, avšak žiadnu osobu nemožno stíhať za prípadné doposiaľ nenaplnené konanie.
Ad 2: Čl. xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxným právnym aktom, nemožno formou VZN nikdy obmedziť žiadne základné právo alebo slobodu. Základné práva alebo slobody je možné obmedziť iba zákonom. xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxtrebné rozumieť pod obmedzením základných práv a slobôd si opäť najlepšie vysvetlíme na príklade všeobecne záväzných nariadení, ktorými obce stanovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xeprípustnosť obmedzenia vlastníckeho práva formou VZN. Tým, že obecné zastupiteľstvá vo všeobecne záväzných nariadeniach ustanovia za verejné prixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx ods. 2 ústavy, podľa ktorého medze základných práv a slobôd, v tomto prípade vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, možno upraviť za podmienok ustanovxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xných právnických osôb a fyzických osôb ako obce.
Obdobná právna situácia nastáva aj vo vzťahu obecnej normotvorby k právu na podnikanie na jej územíx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxiť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností". Súčasťou normotvornej právomoci obce nemôže byť teda prijatie VZN obmedzujúcehx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxona upravila podmienky uplatnenia tohto práva. Podľa tohto názoru teda iba Národná rada SR môže formou zákona upravovať právo na podnikanie, nie však oxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxriadením ani v samostatnej pôsobnosti obce nemožno upravovať "miestne záležitosti" v rozpore s existujúcou zákonnou úpravou (I. ÚS 53/2000).
-
Oxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti alebo priznávať práva subjektom, ktoré nie sú administratívne podriadené obci (napr. orgánom štátnej správy a i.). V takom prípade by obec prexxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxky tzv. odvodených všeobecne záväzných nariadení:
-
Na vydanie odvodených VZN obec potrebuje výslovné zákonné zmocnenie.
-
Obec prijíma odvoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxdnotlivými právnymi xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spôsobom v zákone. Týmito všeobecne záväznými nariadeniami sa upravujú vzťahy týkajúce sa výkonu štátnej správy, ktorej výkon bol z dôvodu efektívnoxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxiadenia musia byť v súlade nielen s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ale aj v súlade s nariadeniami vlády, so všeobecne zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxn: "vstupuje do sústavy orgánov miestnej štátnej správy."
To, či v konkrétnom prípade ide o vydávanie VZN v samosprávnej alebo prenesenej pôsobxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xákon o obecnom zriadení navyše upravil v § 4 ods. 4 dôležité interpretačné pravidlo, podľa ktorého: "Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovujxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrend zvýraznenia samosprávneho postavenia obce pri rozhodovaní o veciach správy obce. Je predpoklad, a platná právna úprava je toho dôkazom, že rozsax xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xj o takých veciach, ktoré nie sú a zrejme ani perspektívne nebudú detailne upravené v zákonoch, ktoré možno charakterizovať iba ako všeobecné a abstrakxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxxx xxxvidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení obce.
Proces tvorby VZN obce tvorí uzavretý, resp. opakujúci sa kolobeh, ktorý zahrňuje tieto etapy prxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xorovnaní so všeobecne záväznými právnymi predpismi orgánov štátnej správy je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xj v tomto prípade procedúra tvorby podlieha okrem zákonnej úpravy aj internej normatívnej regulácii samotnej obce. Postup tvorby všeobecne záväznýcx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnnú úpravu následne nadväzuje interná úprava obsiahnutá v rokovacích poriadkoch obecných zastupiteľstiev jednotlivých obcí, resp. aj v iných interxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx starosta aj obecný úrad. Podnet na prijatie môže dať ktorákoľvek fyzická aj právnická osoba.
Odbornú prípravu a spracovanie textu návrhu VZN spravxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xbecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií.
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úraxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
Odporúčame, aby text návrhu VZN obsahoval aj dátum zverejnenia txxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
trend zabezpečenia bezprostrednej možnosti oboznámenia sa s obsahom aktu verejno-mocenského orgánu čo najširšiemu okruhu adresátov,
3.
trenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Zákonodarca pri novelizácii § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení zaviedol v súlade s trendom internetizácie popri zverejnení návrhu VZN jeho vyvexxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxej lehote pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu VZN aj na internetovej adrese obce, ak ju má obec zriadenú alebo iným spôsobom v obci obvyklýmx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ak ju má obec zriadenú, aj samotné VZN; teda xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Povinnosť zverejňovať navrhované i schválené VZN vyplýva i z ustanovenia osobitného predpisu § 5 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxhváleného VZN pozri komentár k ods. 8.)
K odseku 4
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxu možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to jeho doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z prxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
xa základe skúseností konštatujeme, že uvedená možnosť pripomienkovania navrhovaných všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxe vedomie o možnostiach zúčastňovania sa priamo na správe vecí verejných.
Uvedené zapájanie občianskej verejnosti do procesu tvorby obecnej normxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxvode obce, spravidla oboznamujú až vo chvíli, keď ju príslušné orgány začnú voči nim uplatňovať. Avšak momentom, kedy sa na všeobecne záväznom nariadexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxdne meniť/rušiť iba právnym aktom rovnakej právnej sily, t.j. všeobecne záväzným nariadením. Z uvedeného dôvodu je nutné odmietnuť aj akékoľvek pokuxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxia takého obmedzenia a nedodržiavania riadneho legislatívneho postupu pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení.
K odseku 5
Postup zverejxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy, ktoré majú negatívny xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxh na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxiu (t.j. mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie), ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxného ohrozenia. Všeobecné ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxnie následkov živelnej pohromy. Uplatnenie ustanovenia § 6 ods. 5 je iba ojedinelé a v podmienkach obecnej samosprávy má jeho reálne využitie charaktxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xostihnuté účinkami živelnej pohromy:
-
postihnutím veľkého počtu osôb, bez prístrešia a základných životných potrieb,
-
šokované, zranené axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x chránených prírodných útvarov,
-
miestnymi a plošnými závalmi ulíc,
-
poškodením pozemných komunikácii
-
poškodením rozvodných sietí x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm a narušením porastov, lesov a pôdy,
-
zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxjíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, predstavuje situáciu, v ktorej VZN obce má mať povahu vykonávacieho predpisu k inxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxleným právnym predpisom) od jeho zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxejňované v Zbierke zákonov nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov.
Zjednodušene povedané, ide o výnimočnú situácixx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx najčastejšie samotným okamihom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, a takýto právny predpis predpokladá urýchlené vydanie VZN na jeho vykonanie v lehotex xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovateľ VZN s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým prxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxed rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu VZN.
Účelom zakotvenia ustanovení § 6 ods. 6 a 7 zákona o obecnom zriadení je dosiahnutie čo najvyššxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xbce a vyhodnotenia pripomienkového konania obligatórne zapája komisie obecného zastupiteľstva ako odborné poradné orgány obecného zastupiteľstvxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupiteľstva oboznámiť sa nielen s návrhom VZN, ale i s vyhodnotením pripomienkového konania k nemu. Tento časový priestor je daný lehotou 3 dní pred rokoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxom obecného zastupiteľstva v písomnej forme. Písomnou formou sa rozumie forma listinná. V praxi sa je však možné stretnúť s prístupom doručovania podkxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxj podobe. Ak uvedený spôsob doručovania dokumentov na rokovanie obecného zastupiteľstva vyplýva z rokovacieho poriadku obce, je rešpektovaný obecnxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovateľná.
Za účelom dosahovania požadovanej kvality a právnej konformnosti prijímaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxradení. V rovine tvorby textu všeobecne záväzných nariadení poukazujeme predovšetkým na nevhodné legislatívne techniky spracovania všeobecne závxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxo nevhodnou legislatívnou technikou tvorby všeobecne záväzných nariadení je predovšetkým tzv. "prepisovanie" zákonného textu do textu VZN. Takýto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxtnenia takejto legislatívnej techniky tvorby VZN, VZN preberá ustanovenia zákona (prípadne iného druhu prameňa práva), t.j. normatívneho právneho xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxrá do jeho obsahu zákonné ustanovenia. Zákonná úprava má však všeobecnú záväznosť aj pre obce a mestá, jej prevzatím do VZN nastáva situácia, keď obecné xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxodarným orgánom Slovenskej republiky. Totožnosť úpravy VZN s existujúcou zákonnou úpravou, ktorá je pre obec ex lege je
de iure
redundantná, hoci nesxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxledne rešpektovať stanovený rozsah jej normotvornej právomoci.
Druhým dôvodom odmietnutia techniky "prepisovania", t.j. preberania zákonnéhx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxbecne záväzným nariadením zákonodarcom nezamýšľaný priestor pre postih jej nositeľa v prípade jej nesplnenia, a to nielen za porušenie zákona, ale aj xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxstupkový zákon) v znení neskorších predpisov.
Uloženie iného druhu sankcie, výšky sankcie vo VZN od právnej úpravy prijatej v zákone zakladá dôvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxh zo strany orgánu samosprávy, ako aj orgánu štátnej správy. V rovnakých veciach musí byť v súlade so zásadou legitímnych očakávaní predvídateľné a očaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xšeobecne záväzných nariadení pri preberaní zákonného textu do obsahu všeobecne záväzných nariadení. Akýmsi "prispôsobovaním zákonného textu" sa vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xrípadne i protiústavnosť.
Nakoniec xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxví správneho práva, podlieha permanentným a početným novelizáciám. Charakter roztrieštenosti slovenskej obecnej samosprávy a kvalifikačné predpxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xiacerých úsekoch verejnej správy aj niekoľkokrát ročne. S pravidelnou následnou novelizáciou všeobecne záväzných nariadení slovenských obcí je všxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxmi dostávajú do nesúladu tie všeobecne záväzné nariadenia obcí, resp. ich časti, ktoré prevzali do svojho obsahu pôvodný, neskôr novelizovaný, zákonxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Ide najmä o situácie, keď sa "technike prepisovania" nedá vyhnúť z dôvodov kvality právneho jazyka, jednoznačnosti výkladu, systematickosti textu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxoročie, je tzv. opisovanie všeobecne záväzných nariadení iných obcí vyhľadávaných prostredníctvom internetových vyhľadávačov. Práve internetovx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných nariadení. VZN inej obce môže byť, samozrejme, vhodnou inšpiráciou pre tvorbu textu vlastného VZN, no je potrebné si predovšetkým uvedomiť, že VZx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxoliehanie sa menších samospráv na perfektnosť a právnu konformitu všeobecne záväzných nariadení veľkých miest. Práve nezákonnosť či neústavnosť všxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenia sa v praxi stávajú akýmsi "internetovým vzorom" pre množstvo menších obcí, napr. v ich územnom obvode.
K odsekom 8 a 9
Z hľadiska rozdelenia komxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxentár k § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení] a z hľadiska väčšiny potrebnej na schválenie VZN je viazané na osobitnú kvalifikovanú trojpätinovx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa predstavujú dve rôzne finálne formy činnosti obecného zastupiteľstva. (Bližšie pozri komentár k § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení.)
Všeobecnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxeobecne záväznom nariadení odporúčame zároveň uviesť tieto údaje:
-
Obecné zastupiteľstvo obce XY sa na tomto všeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dňa...
-
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa...
-
Toto všeobecne zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxäzné nariadenia sa vydávajú v štátnom jazyku, keďže podľa zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov sa v štátnom jazyku vydxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx používanie jazykov národnostných menšín a používanie cudzích jazykov podľa osobitných predpisov. Obec, v ktorej občania SR, ktorí sú osobami patriaxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxeľov, môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia v rámci svojej pôsobnosti popri znení v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny; v takomto prípade je rozhodxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xds. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení konštituujú inštitút publicity všeobecne záväzných nariadení obce.
Dôležitým inštitútom v rámci právnej regxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu spočíva v jeho zverejnení oficiálnym, vopred stanoveným spôsobom. Predstavuje nutnú podmienku jeho platnosti a uplatnenia maximy ignorantia legxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxti za protiprávne konanie.
Publikáciou teda chápeme taký rozmer aktu verejnomocenského orgánu, ktorého prejavom a imanentnou súčasťou je možnosx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxesátom aplikovaný skôr, než majú možnosť sa s jeho obsahom oboznámiť.
Zjednodušene povedané, publikácia VZN obce je podmienkou uplatnenia pravidxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxovednosti vznikajúcej pri porušovaní jeho jednotlivých ustanovení s poukazom na to, že o všeobecne záväznom nariadení a jeho obsahu nevedel.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxerke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ak si túto fikciu "rozmeníme na drobné", tak to znamená, že v podmienkach SR sú každému xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxateľov obcí vo vzťahu k ich všeobecne záväzným nariadeniam.
Je však potrebné upozorniť, že zo žiadneho zo súčasne účinných zákonov explicitne nevyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xbierke zákonov. Aplikovanie analógie je však vždy hýbaním sa na tenkom ľade. Preto aj vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam by bolo vhodné výslovnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxkého obdobia. Pred viac ako 2 000 rokmi nechal tyran Dionysius zo Syrakúz vyvesiť zákony tak vysoko, že ich nebol schopný prečítať žiaden občan. Hegel poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxetky právne predpisy každá osoba, avšak keď si prezrieme náhodne vybrané internetové stránky viacerých slovenských obcí, tak zistíme, že sa od čias Dixxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xtránke zverejnené žiadne všeobecne záväzné nariadenia, viaceré majú publikované iba VZN, ktorým sa určujú podmienky vyberania miestnych daní a miesxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xtránke spôsobom, ktorý pre ich vyhľadanie vyžaduje značnú dávku úsilia a trpezlivosti. Preto zastávame názor, že ešte aj v dnešnej dobe si možno klásť oxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnia všeobecne záväzných nariadení slovenských obcí je nedostatočný. Rovnako povedomie o existencii, povahe a obsahu všeobecne záväzných nariadení xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch nariadení.
Podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení sa VZN musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli v obci najmenex xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxým.
Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxca stanovil v § 6 ods. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení dve formy obligatórneho (povinného) vyhlasovania všeobecne záväzných nariadení obce, a to:
1.
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť účinnosť. Preto je možné takúto formu vyhlasovania nazvať i publikáciou verejnoprávnou. V teórii správneho práva sa vyvesenie VZN na úradnej tabuli xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe obce, miestnym rozhlasom, miestnou televíziou, miestnou tlačou atď. Podľa nášho názoru, zo zákona o obecnom zriadení vyplýva popri povinnom vyhlásxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xariadenie sa zverejní aj spôsobom v obci obvyklým" je nutné vykladať doslovne ako povinnosť, a nie ako možnosť zverejnenia VZN obce aj akýmkoľvek iným sxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v znení neskorších predpisov, ktorý obsahoval rovnakú dikciu ("...všeobecne záväzná vyhláška sa zverexxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Vychádzajúc z dikcie § 6 ods. 9 zákona o obecnom zriadení uplatnením
argumentum
a contrario zastávame názor, že hoci je zverejnenie VZN obce poprx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeho platnosti.
Práve tieto úvahy zakladajú nejasnosť platnej právnej úpravy publikácie všeobecne záväzných nariadení obce vo vzťahu k otázke, axx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xemôže zabrániť nadobudnutiu platnosti a následne pri splnení zákonom stanovených požiadaviek aj účinnosti VZN, je aktuálnou predovšetkým otázka zoxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiu obce opomenutie zverejnenia tohto VZN obce aj spôsobom v obci obvyklým nebude mať žiadne relevantné právne účinky. Ide teda o tzv. imperfektnú právnx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé ustanovenie o povinnosti zverejnenia VZN obce popri jeho vyvesení na úradnej tabuli v obci aj spôsobom v obci obvyklým za nešťastné a za vhodné považujxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx na tieto skutočnosti využitím komparatívnej metódy poukážeme pre názornosť na vhodnejšiu právnu úpravu predmetného inštitútu v právnom poriadku Čexxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx/1990 Sb. a slovenského zákona o obecnom zriadení, jednoznačne terminologicky rozlišuje právne predpisy obce v samostatnej a prenesenej pôsobnostix xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdza úplne nové označenie "nariadenie obce". Táto explicitná diferenciácia by tak mala odstrániť doterajšie pochybnosti a aplikačné nejasnosti spojxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx8/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v znení neskorších predpisov stanovuje, že všeobecne záväzné vyhlášky a nariadenia obce (ďalej len "právny predpxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx tabuli obecného úradu po dobu 15 dní. Dňom vyhlásenia právneho predpisu obce je prvý deň jeho vyvesenia na úradnej tabuli (tzv. formálna publikácia). Oxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxecní zřízení) v znení neskorších predpisov teda, na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, ako aj "starého" českého zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, dôsxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xakultatívnym zverejnením právneho predpisu obce akýmkoľvek iným spôsobom rešpektujúcim požiadavku, že pôjde o spôsob zverejnenia v mieste obvyklýx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmih vyhlásenia právneho predpisu obce.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v znení neskorších predpisov v § 12 ods. 4 a 5 stanovuje povinnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxtum jeho schválenia, dátum nadobudnutia jeho platnosti,
-
dátum nadobudnutia jeho účinnosti,
-
poprípade aj dátum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxpriek tomu, že to zákon výslovne neuvádza, možno sa domnievať, že by evidencia mala obsahovať aj eventuálne údaje o pozastavení účinnosti, príp. aj o zrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x pohľadu teórie správneho práva táto forma zverejnenia predstavuje tzv. publikáciu v materiálnom zmysle. Materiálna publikácia nijako nesúvisí so vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkromný subjekt, možno hovoriť o publikácii súkromnoprávnej.
Za relevantný pojem súvisiaci s problematikou vyhlasovania právnych predpisov sa pxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxedpisov" - po vykonanej novelizácii (novelizáciách). Realizuje sa spravidla u zákonov (ústavných zákonov), avšak platná právna úprava nevylučuje mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsenie úplného znenia VZN bude žiaduce najmä v tých prípadoch, keď sa v dôsledku väčšieho množstva dodatkov, t.j. všeobecne záväzných nariadení, ktorýxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xáväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia XY v znení neskorších zmien a doplnkov." Aj v takomto prípade všxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxné všeobecne záväzné nariadenie, ako aj všetky jeho neskoršie dodatky zrušiť a nahradiť ich úplne novým všeobecne záväzným nariadením, ktoré sa stáva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxne nepredpokladá, na rozdiel od zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorý výslovne predpokladá vyhlasovanie úplného znenxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx možnosť výberu z viacerých legislatívno-technických možností. Z hľadiska legislatívnej techniky a predchádzania prípadných interpretačných nejxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x rovine de lege ferenda (rovine právnych úvah, návrhov na zlepšenie právnej úpravy) považujeme za vhodné doplnenie zákona o obecnom zriadení o presný lxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xájsť aj vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam, keď obecné úrady na účely sprehľadnenia zverejnia "novelizované" všeobecne záväzné nariadenie. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatnej právnej úprave zásady publikácie v relácii k normatívnym právnym aktom obce, na ktorú je nutné pri tomto výklade upozorniť, je aj samotné vymedzexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxá, inak nemožno akceptovať splnenie podmienky vyvesenia.
Túto skutočnosť navyše zvýrazňuje fakt, že ak nie je splnená podmienka vyvesenia, ktorá xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xoposiaľ nepoukázala odborná verejnosť a nemožno o nej nájsť ani zmienku v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR.
Ide o skutočnosť, že slovenská pxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxkáciu požiadaviek kladených na tento materiálny nosič informácii, napr. jeho prístupnosť pre verejnosť a iné. Absencia takýchto ustanovení zákona vxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxtickom príklade. Je možné stretnúť sa, a to predovšetkým v menších obciach, v ktorých je úroveň právneho vedomia nižšia, že v snahe rešpektovať dikciu zxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh obyvateľov o dianí v obci, zverejňuje na takejto úradnej tabuli oznamy predovšetkým kultúrneho a osvetového charakteru, napr. o konaní divadelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxäzných nariadení, schválené všeobecne záväzné nariadenia a iné povinne zverejňované informácie.
Zároveň sa možno neraz stretnúť so situáciou, kxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvantné dokumenty. Závažnosť takejto situácie je o to väčšia, ak tabuľa, ktorá síce nesie označenie "Úradná tabuľa obce", no sú na nej zverejňované predxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxečuje širokú mieru publicity a, naopak, tabuľa taktiež nesúca označenie "Úradná tabuľa obce", na ktorej sú, rešpektujúc zákonné požiadavky, skutočnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xabule obce do značnej miery relativizuje požiadavku publicity právnych aktov územnej samosprávy.
Navyše v tomto konkrétnom prípade sa ponúka otáxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v zmysle ktorého "úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti."
K požiadavke, že úradná tabuľa správneho orgánu muxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxámiť kedykoľvek, nielen napr. počas úradných hodín správneho orgánu.
Zásadnou je teda otázka, či v prípade, ak VZN bude v obci publikované na jednej xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, resp. pri existencii troch a viacerých tabúľ v obci nesúcich označenie "Úradná tabuľa obce" nebude publikované aspoň na jednej z nich, bude splnená poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x judikatúre Ústavného súdu SR badať v posledných rokoch úbytok rozhodnutí týkajúcich sa záležitostí územnej samosprávy. Aj to je jeden z dôvodov, prečx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx imanentnej súčasti princípu právneho štátu nemožno vo vyššie formulovanom modelovom príklade akceptovať splnenie podmienky vyvesenia, v dôsledku xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx publicity v relácii k príslušnému aktu orgánu územnej samosprávy.
Pri využití poznatkov porovnávacej právnej vedy chceme poukázať na skutočnosťx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxomil a pokúsil sa ich riešiť cestou zákonnej právnej úpravy.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v pôvodnom znení v § 112
expressis verbis
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxzovacej) právnej normy, ktorou výslovne odkazuje na použitie charakteristiky úradnej tabule obsiahnutej v novom českom správnom poriadku. Zákon č. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxy územného samosprávneho celku sa zriaďuje jedna úradná tabuľa. Obsah úradnej tabule sa zverejňuje aj spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup." Naslexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxj tabule spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup. Dôvodová správa zdôrazňuje, že požiadavka prístupnosti úradnej tabule po dobu 24 hodín v priebehu dňx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvnou úpravou teda v tomto smere vidíme predovšetkým vo výslovnom odkaze obsiahnutom v zákone č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxotvení pravidla, podľa ktorého "pre orgány územného samosprávneho celku sa zriaďuje iba jedna úradná tabuľa".
Z doterajšieho výkladu k úradnej taxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnosť ju zriadiť majú nielen štátne orgány, ale aj orgán územnej či záujmovej samosprávy, prípadne právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, vykonáxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtržite, po celých 24 hodín. Nesmie sa preto nachádzať vnútri budov správnych úradoch či v ich areáloch, pokiaľ nie sú celodenne prístupné.
Úradná taxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xal by byť na budove príslušného správneho úradu na tuto skutočnosť odkaz.
Úradná tabuľa by mala byť konštruovaná tak, aby bola čitateľná, aby vylučoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxuce, aby obec mala iba jednu úradnú tabuľu, aj keď to zo žiadneho právneho predpisu výslovne nevyplýva.
Zo súčasnej dikcie zákona však nemožno vylúčxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xezprostrednej blízkosti. Je potom logické, aby na úradnej tabuli vlastného sídla obce bola uvedená aspoň presná dislokácia jednotlivých oddelení s uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxových stránok obce a jej organizácií.
Vo vzťahu k inštitútu publikácie všeobecne záväzných nariadení sa teda obec musí vždy zodpovedne zaoberať trxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxerejnenými písomnosťami,
b)
zohľadnenie vhodného miesta umiestnenia nosiča VZN,
c)
časová etapa zverejnenia VZN na materiálnom nosiči.
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxeobecne záväzných nariadení.
Vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam rovnako odporúčame, aby mala obec na internetovej stránke v rámci položkx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
"Archív všeobecne záväzných nariadení".
Na tomto mieste zároveň ponúkame praktický výpočet jednak tých všeobecne záväzných nariadení, kxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xa rozhodnutí obecného zastupiteľstva tej-ktorej obce, tzv. fakultatívne všeobecne záväzné nariadenia. Účelom tohto výkladového textu teda nemá byx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxych daní a poplatkov alebo sociálne zabezpečenie, či úprava životného prostredia obce, ale základná orientácia v systematike všeobecne záväzných naxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxálený nasledujúci Katalóg všeobecne záväzných nariadení:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne oxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xtavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Toto nariadenie vo vzťahu k miestnym daniam obec prijme len vtedy, ak chce na svojom území zaviesť a vybxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxedie. Vo vzťahu k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad však ide o obligatórne (povinné) VZN, keďže zavedenie miestneho poplatxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxcej dokumentácie.
Podľa ust. § 27 ods. 3 stavebného zákona: "Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a správe a údržbe verejnej zelene na území obce.
Podľa § 4 ods. 3 písm. g), h) zákona o obecnom zxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxrejného osvetlenia...".
4. Všeobecne záväzné nariadenie o predaji výrobkov a služieb na trhových miestach na území obce.
Obec musí prijať toto xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xiestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. "Obec všeobecne záväzným nariadením upraxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxe konania a rozsah príležitostných trhov,
c)
trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d)
technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov a iných nosičov informácií na území obce.
Podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov: "Umixxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov: "Obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov: "Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xoalícií."
Podľa § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov: "Obec vyhradí mixxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdidujúcich politických strán alebo koalícií."
6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb xx xxxxx xxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxvuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzickýcx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xchrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje všeobecne záväzným nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky slxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm a je ponechané obci (mestskej časti) ako originálna samosprávna kompetencia. Obec je teda oprávnená tieto otázky upravovať aj bez osobitného zákonnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xtorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z.: "Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia akx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxzným nariadením... Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný.... Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x82/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z., obci:
a)
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvaní verejných priestranstiev psom.
b)
Umožňuje obci všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta kde je voľný pohyb psov zakázaný a kde je vstux xx xxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce.
V zmysle § 7 ods. 4 zákona o rozpočtovxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo v prospech rozvoja územia obce alebo iných obcí alebo vyššieho územného celku, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti."
9. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov.
Obec musí prijať txxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xnení neskorších predpisov: "Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxvody pre jednotlivé základné školy."
10. Všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok XY na žiaka základnej umeleckej škoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxspráve v znení neskorších predpisov: "Obec určí všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov podľa písmena b) (t.j. pre zriaďovateľa cirkevnej zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadenia, zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľa súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľa súkromnej materskej školy a zrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xkôl a školských zariadení,
-
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v jazykovej škole, v školskxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxecne záväzným nariadením."
Podľa § 49 ods. 4 školského zákona: "Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "Výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách zriadených obcou a samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením."
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom."
Podľa § 116 ods. 6 školského zákona: "Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxs. 7 školského zákona: "Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ktorého zriaďovateľom jx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxkladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxé náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením."
1xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x školského zákona: "Miesto a čas zápisu dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole obec všeobecne záväzným nariadením."
13. Všxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov: "Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxmulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu bixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxmí alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxbecne záväznom nariadení."
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdla používaného xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxní verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínox x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxanie o odpadoch s výnimkou komunálnych odpadov nie je plnením úloh samosprávy.
14. Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Pxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskoršícx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odváxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxách: "Obec vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd... podľa miestnych podmienok."
16. Všeobecnx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho prijatie je potrebné len, ak v obci nastáva stav nedostatku pitnej vody.
Podľa § 36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku."
17. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriaxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxcne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku."
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxv.
Podľa § 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: "Ak sa prevádza byt alebo atexxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxmku."
19. Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda.
Obec musí prijať toto nariadenie, ak ide o povinné miestne
referendxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
Podľa § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení: "Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda."
20. Vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x55/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: "Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhraxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xelku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa x xx xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxriadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu rodičov do detského domova.
Obec prijme toto VZN, ak rozhodne, že bude poskytxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú obyvateľmi obce, môže obec poskytxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxej ochrane detí a o sociálnej kuratele: "Poskytovanie stravovania vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania, poskytovanie bývania a ostatné podrxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx celok, upraví vo všeobecne záväznom nariadení príslušná obec alebo vyšší územný celok, ak tento zákon neustanovuje inak." "Úhradu za poskytovanú staxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x a 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele: "Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľom obce, na ktxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátanx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv dieťaťa určí obec vo všeobecne záväznom nariadení."
23. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na výkon xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxok.
Podľa § 88 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele: "Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa oxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxámené najneskôr do 30. apríla."
24. Všeobecne záväzné nariadenie o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce.
Ak cxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx x xb ods. 1 zákona o obecnom zriadení: "Obec určuje a mení všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev."
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov: "Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením."
26. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov: "Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxnskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe bolo reakciou na dlhodobé oprávnené požiadavky obecných samospráv na zavedenie zákonného podxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx novembra 2012 slovenské obce a mestá totiž nevedeli právne konformným spôsobom riešiť problémy častého a nezodpovedného používania zábavnej pyrotexxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x x xxxx x xx x xxxona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. (5) Obce môžx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. (6) Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podáxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxkému, všeobecne záväznému nariadeniu chceme vyzdvihnúť zákonodarcom prijatú (aj keď s veľkým časovým oneskorením) novelu zákona č. 219/1996 Z.z. pxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxniu dovtedajšieho slovného spojenia "v určitých hodinách alebo dňoch" vo vzťahu k možnosti obce obmedziť alebo zakázať požívanie alkoholických nápoxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxdol k nelogickej obecnej normotvorbe, keď sa konzumácia alkoholu povoľovala v obci napr. počas jednej hodiny nočnej.
Výnimkou je možnosť zákazu alxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxosť obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch.
Z dôvodu odstránenia interpretačných nejasností boli zároveň obce novelou č. 88/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjov. Takéto určenie výnimiek však musí byť vždy normatívne, t.j. formulované v texte VZN a vzťahujúce sa na neurčitý počet prípadov rovnakého druhu. V rxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxximkách z obmedzení a zákazov stanovených vo všeobecne záväznom nariadení alebo priamo v zákone. Takéto oprávnenie starostu nemá oporu v zákone o ochraxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xoukazujeme aj na takmer sedemnásť rokov nevyhovujúce znenie § 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov účinné až do 18. apríla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.. "v určitých hodinách alebo dňoch". V období od 1. augusta 1996 do 18. apríla 2013 "Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xpoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach." Z takejto dikcie však nebolo zrejmé, čo ňou zákonodarca xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo dňoch" vykladať tak, že obec môže uložiť povinnosť neprípustnosti predaja, podávania alebo požívania alkoholu od dvoch do dvadsiatich troch hodín v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xesť dní v týždni? Uvedieme aj príklady VZN demonštrujúce nevyjasnený postoj k týmto otázkam: VZN mesta L. č. 15/2007 stanovovalo: "Na verejných priestxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxlo: "...na verejne prístupnom mieste je zakázané požívať alkoholické nápoje. Tento zákaz neplatí v čase od 3 hodiny do 4 hodiny a posledný deň v roku od 18 xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxúceho dňa, teda dvadsaťdva hodín denne.
Podľa nášho názoru bolo v zákone použité slovné spojenie "v určitých hodinách alebo dňoch" nutné interpretxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxu sociologicky nezmyselnému výkladu, keď sa konzumácia alkoholu povoľovala napr. počas jednej hodiny nočnej, takým spôsobom, že obec uložila povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx) počas kalendárneho roka; teda s výnimkou jediného ľubovoľného dňa v roku. Za splnenie podmienky "v určitých dňoch" ale nepovažujeme uloženie danej pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxriadne zaujímavá sa javila prípustnosť kombinácie určitých hodín a určitých dní. Napr. zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupnýcx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xa v tomto zmysle javila možnosť uložiť povinnosť nepožívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách počas 364 dní (pri priestupnom roku 365 dnxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xbmedzenie, či zákaz nebol v priamom rozpore so zákonom, no dalo by sa považovať za jeho obchádzanie, nakoľko jeho výsledkom by bol
de facto
úplný zákaz, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe v minulosti viedla k presvedčeniu o jeho zmätočnosti a najmä nadbytočnosti a potrebnej zmene zákona cestou jeho vypustenia.
Ak obce na základe zákxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxocnenie zo znenia zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov nevyplývalo. Nakoľko obce a mestá pri svojej normotvornej činnosti nemohlx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xovelou č. 88/2013 Z.z. sa neriešia všetky aplikačné problémy obcí vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam o ochrane pred zneužívaním alkoholickýxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím alkoholických nápojov na území obce, je aj naďalej časté nerešpektovanie požiadavky ochrany vlastníckeho práva tretích osôb. Ide o otázku obmedzoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí. Ak totiž obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení ustanoví za verejné priestranstvo všetky priestranstvá v obci, bez ohľadu na charaxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxazu alebo obmedzenia požívania alkoholických nápojov môže za verejné priestranstvá prehlásiť len také "verejne prístupné miesta, ktoré slúžia na vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxpak, neprípustné je stanovenie zákazu požívania alkoholických nápojov, ktoré by sa vzťahovalo na všetky verejné priestranstvá v obci, teda bez ohľadx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxí mestskej časti B, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako sú ulice, námestia,...", "Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxozlišujú medzi verejnými priestranstvami podľa charakteru ich vlastníctva. V súvislosti s tým sa bezprostredne vynára otázka nesúladu všeobecne záxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxstupné miesta, tak ako ich v základných pojmoch vymedzuje príslušné VZN, výlučne vo vlastníctve obce.
28. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze faxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov: "Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach."
29. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxovali dlhé obdobie veľké množstvo aplikačných problémov a interpretačných nejasností, a to najmä vo veľkých slovenských mestách. Z uvedeného dôvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia motorových vozidiel.
Podľa posledného znenia § 6a ods. 1 až 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení účinnom od 3xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d) (t.j. aj inú osobu, než právnickú osobu obcou založenú xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxádzku parkovacích miest.
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích miest zabxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
30. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce.
Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxst cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácixx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxbecne záväzné nariadenie o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami na území obce.
Podľa § 2c ods. 2 zákona o obecnom zriadení: "Na označoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxslami na tabuľkách rovnakého vzoru."
32. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby a určujú podrxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby."
33. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxjmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov: "Obec, ktorá má viac ako 5 000 obyvateľov alebo je sídlom okresného úradu, môže ustanovix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obce možno uzavrieť predovšetkým s uchádzačom o byt podľa poradia určeného obcou."
34. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadkux
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxsti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste."
Uvedené VZN predstavuje najzásadnejší aplikačný proxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxm výklade k § 6 zákona o obecnom zriadení). Navyše prílišný reštriktívny prístup vonkajších kontrolných orgánov obecnej normotvorby (Ústavný súd SR, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx normotvorba obce je výrazom princípu územnej samosprávy ako jedného zo základných princípov moderného konštitucionalizmu. Ako taká má prirodzenopxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xolených zástupcov rozhodujúcu časť miestnych záležitostí tak, aby to bolo v záujme miestneho obyvateľstva.
V demokratickom a právnom štáte je samxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xpoločnosti a zohľadnili sa miestne potreby obyvateľov. Iba tak sa môže stať samospráva tým, čím má v demokratickom štáte byť, t.j. nezávislou samostatxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x obecnom zriadení nás v rovine de lege ferenda vedie k myšlienke iniciovania širšej spoločenskej diskusie smerujúcej k zrušeniu inštitútu samosprávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxtiž žiaden význam a príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení upravujúce samosprávnu normotvorbu sú obsolentné. Nie je totiž možné nájsť žiadnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxla do niektorého ľubovoľného základného práva alebo slobody inej fyzickej alebo právnickej osoby. V prípade osvojenia si v súčasnosti presadzovanéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Ak by sa totiž akceptoval názor, že všeobecne záväzným nariadením obec nemôže uložiť žiadnu novú povinnosť, ktorá už nevyplýva zo zákona, alebo zo zxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xrameň práva totiž nevyhnutne obsahuje každé VZN právne normy, ktoré sú v zmysle právnej teórie všeobecne záväznými pravidlami správania, a teda z hľadxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxz zodpovedajúceho zákonného splnomocnenia prijať žiadne VZN, keďže každým VZN sledujú reguláciu správania osôb na jej území, t.j. adresátom nariadexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuovania samosprávnych všeobecne záväzných nariadení, na ktorých vydanie obce nemali potrebovať výslovné zákonné splnomocnenie, keďže toto splnomxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, ktorými by sa mal uberať budúci legislatívny vývoj na úseku obecnej normotvorby v snahe o odstránenie početných aplikačných problémov.
35. Všeobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: "Obec môže všeobecne záväzným nariadením:
a)
upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
36. Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
Podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochraxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkých osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na záklxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxeseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce."
Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 7/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxihnuté povodňou, vypracujú povodňový plán záchranných prác na základe všeobecne záväzného nariadenia obce."
37. Všeobecne záväzné nariadenie o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxlatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona 318/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov: "Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdení. Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdrojx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť."
38. Všeobecne záväzné nariadenie o mobilných zdrojoch znečistenia ovzdušixx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxrany ovzdušia môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov. Mobilným zdrojom sa rozumie pohyblivé zaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xamätihodností obce.
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: "Obec môže rozhodnúť o utvoxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxmbinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxznam aj stavebnému úradu."
40. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Obec môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxv, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxevádzkovať na jej území, pričom toto VZN musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xáväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie."
S účinnosťou od xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx. Podľa doplneného ods. 6 v § 10 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Všeobexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto VZN obec oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xds. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: "Obec môže vydať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxy a krajiny v znení neskorších predpisov: "Lokalitu, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcom. Obce sa môžu dohodnúť na vyhlásení spoločnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx územia a podmienky jeho ochrany, najmä určenie opatrení na zabezpečenie starostlivosti o predmet ochrany územia a určenie zásad a regulatív využívanxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcne záväzným nariadením, ktorým sa obecné chránené územie vyhlasuje."
Od všeobecne záväzných nariadení obce je potrebné odlíšiť interné predpisx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení a interných predpisov obce, venujeme, pre potreby aplikačnej praxe a za účelom komplexnosti a komparácie, na tomto mieste pozornosť aj interným prxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxli v podmienkach obce schválené aj tzv. vnútroorganizačné normy a zásady obce.
Do kategórie tzv. vnútorných predpisov obce je potrebné zaradiť takx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy (inštrukcie), smerujúce do vnútra organizácie samosprávy, ktorými sa nemá regulovať správanie nepodriadených fyzických a právnických osôb. Normxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Obec si môže prijímať rôzne vnútroorganizačné normy podľa konkrétnych potrieb tej-ktorej obce. Kvantita a kvalita týchto interných aktov je podmiexxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxvantnými faktormi.
Rovnako tieto interné akty môžu niesť rôzne označenie - napr. smernica, zásady, pravidlá, vnútorný predpis, poriadok a inéx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxútorné predpisy sa členia podľa toho, či ich vydávanie je zverené do kompetencie obecného zastupiteľstva alebo starostu obce.
Častým aplikačným pxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení: "Starosta... rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxná kompetencia starostu obce. Vo vzťahu k uvedenému treba zdôrazniť, že prípadné rozšírenie právomoci obecného zastupiteľstva štatútom musí byť v úzxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základných otázkach života obce". Obecné zastupiteľstvo pritom nemôže v nijakom prípade zasahovať do výhradnej pôsobnosti starostu [bližšie pozri xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zriadení, tak jediným diverzifikačným kritériom pre rozdelenie právomocí medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom je výlučne zákonná úpravax
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxáv však takéto členenie kompetencií často nie je rešpektované a veľké množstvo vnútorných predpisov, tzv. interných normatívnych správnych aktov, bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xýlučnej pôsobnosti obecného zastupiteľstva schvaľovanie týchto interných normatívnych správnych aktov:
-
Štatút obce - podľa § 11 ods. 4 písm. k) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxtu, ktorý obec užíva - podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladanxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecnému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
-
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo zastupiteľstva.
Do výlučnej právomoci starostu obce je vyhradené vydávanie týchto interných normatívnych aktov:
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
Organizačný poriadok obecného úradu - podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení starosta obce vydáva organizačný poriadok obecného úradu. Sxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poriadku obecného úradu.
-
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce - podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení starosta obce vydáva porixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxé do právomoci obecného zastupiteľstva, je tiež v právomoci starostu obce.
Katalóg štandardných vnútorných predpisov:
1.
Podpisový poriadok xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxk správnych poplatkov v podmienkach obce.
5.
Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce.
6.
Smernica pre vedxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxnkach obce.
9.
Smernica o cestovných náhradách.
10.
Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
11.
Smernixx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxužívaní kamerového systému obce.
16.
Smernica pre výkon služby príslušníkov hliadky obecnej polície.
Na obecnom úrade obce sa odporúča vixxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x roku vydania vnútorného predpisu.
Vhodným opatrením je vytvorenie databázy vnútorných predpisov na internetovej stránke obce s prístupovými prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Súvisiace právne prexxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxCA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ SÚDOV
Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 60/97 zo 6. mája 1998 zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 61, pod č. 167/1998:
Hranice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxov výslovne ustanovuje právny predpis vyššieho stupňa právnej sily - zákon.... Právnu povinnosť možno xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxosprávy všeobecne záväzným nariadením.
Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 19/97 z 13. mája 1997, zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 65, pod číslom 140xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxôže obec uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Normotvxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky. Všeobecne záväzná nariadenie obce nemá povahu prameňa práva, ktorým v súlade s Ústavou Slovenskej republiky možno ustanoviť oprávnené zásahy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, vyplývajúceho z čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, nemôže bxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxého ústavného príkazu by znamenalo potieranie zvrchovanosti zákona ako jedného z atribútov princípu právneho štátu.
Nález ÚS SR sp. zn. II. ÚS 45/9xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxej zákonnej úprave. VZN, ktorým sa zakazuje žobranie na verejných priestranstvách, teda nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 ústavy. Žobranie samo o sebe nemožxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov stíha vzbudenie verejného pohoršenia, avšak žiadnu osobu nemožno stíhať za prípadné doposiaľ nxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodárstva, ktoré sú dôležité z miestneho hľadiska a za ktoré obec zodpovedá. Ak obec všeobecne záväzným nariadením rieši problematiku nakladania so všxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxého hospodárstva, ktorú zákon zveruje do kompetencie špecializovanej štátnej správy.
Nález ÚS SR sp. zn. II. ÚS 70/1997:
Súčasťou normotvornej pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdnej rade SR, aby formou zákona upravila podmienky uplatnenia tohto práva. Teda, podľa tohto názoru, iba Národná rada SR môže formou zákona upravovať pxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxti právnych predpisov je ich vyhlásenie... Zaistenie určitej úrovne právnej istoty znamená aj efektívnejšie umožniť, aby občania (a ďalšie osoby) maxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nález ÚS SR sp. zn. II. ÚS 146/06-33:
Z článku 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý proklamuje právnosť štátu Slovenskej republiky a z judikatúry Úsxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxn 1/2010 z 24. novembra 2010:
Povinnosťou Mesta B. ako orgánu územného plánovania bolo v procese obstarávania, prerokovania, ako aj schvaľovania prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch dôvodov bolo taktiež jeho povinnosťou v súlade s právnou úpravou ustanovenou v § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona zverejniť záväzné časti schválxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxu prvého stupňa, že Mesto B. pri vyhlasovaní napadnutého VZN sa dôsledne riadilo ust. § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, keď VZN vyhlásilo jeho vyvesenxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xzhľadom na to, že predmetom všeobecne záväzného nariadenia bola schválená územnoplánovacia dokumentácia - územný plán zóny, bolo povinnosťou Mesta xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xrajský súd, ale lehotou hmotnoprávnou. Pokiaľ teda v danom prípade zo skutkových okolností vyplýva, že Mesto B. záväznú časť schválenej územnoplánovxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x stavebného zákona.
Rozsudok NS SR sp. zn. 3Sžf/42/2011 z 6. marca 2012:
Najvyšší súd sa stotožnil s právnym názorom Okresnej prokuratúry Bratislaxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxa rozšíriť a zároveň ho ponechať otvorený, ako xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxočet prípadov, na ktoré sa ustanovenie bude vzťahovať, tak ako to stanovuje zákon o miestnych daniach v § 36, kde sa uvádza, že "obec ustanoví všeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z., a to v časti pojmu osobitného užívania verejného priestranstva. Z hľadiska zákonnosti vyrubenú daň v platobnom výmere je potrebné subsumovať pod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx januára 2012:
V ustanovení § 22 stavebného zákona je jednoznačným spôsobom upravený spôsob prerokovania územno-plánovacej dokumentácie všetkýcx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xlánovania nezohľadnil pripomienky PhDr. K. K., PhD. podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, tak bolo potom jeho zákonnou povinnosťou ich opätovne prerokoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxnky, XXVI. etapa - lokalita č. 162, ktoré nadobudlo účinnosť 5. mája 2008, bolo schválené, a to napriek tomu, že mesto B. znova neprerokovalo nezohľadnexx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xákona. Povinnosťou mesta B. ako orgánu územného plánovania bolo v procese obstarávania, prerokovania, ako aj schvaľovania predmetného všeobecne záxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dáva odvolací súd za pravdu prokuratúre, že odporca sa nevysporiadal súladne so zákonom s pripomienkami PhDr. K., ktoré bolo potrebné považovať za prixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xx09. Normotvorný proces v územnej samospráve. In Justičná Revue. 2009, č. 3.
JAKAB, R. 2012. Ochrana životného prostredia v normotvorbe obcí. In Zboxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xSBN 9788361441991.
JAKAB, R. 2010. Regulácia zastavenia a státia motorových vozidiel v obecnej normotvorbe. In Územná samospráva. 2010, 6, 2010, xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx: SOTAC 2011. 317s. ISBN 978-80-89446-23-0.
TEKELI, J. 2008. Otázniky nad požívaním alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. In Míxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - Papiernička. ISBN 978-80-7160-271-2.
TEKELI, J. - CEHLÁROVÁ, Ľ. 2009. Zásada publicity v relácii k aktom orgánov územnej samosprávy. In KADEČKAx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxERSITAS BRUNENSIS 2009. s. 134-160. ISBN 9788021047846.
TEKELI, J. 2011. Fenomén žobrania v slovenských obciach. In Právo pre ROPO a obce v praxi. 2xxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx ROPO a obce v praxi. 2012, roč. V, č. 9, s. 13-18. ISSN 1337-7523.
TEKELI, J. 2012. Tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh nariadení a vnútorných predpisov obcí (III). In Právo pre ROPO a obce v praxi. 2012, roč. V, č. 11, s. 9-14. ISSN 1337-7523.
VEDRAL, J. 2001. Změny v prxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/mimoriadne_udalosti.pdf
[Súdny prieskum všeobecne záväzných nariadení]
KOMENTÁR
Prokuratúra SR plní okrem pôsobnosti v tresxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxaním zákonnosti vo vzťahu k obciam a mestám. Toto jej oprávnenie vyplýva zo zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Hocx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vystihuje podstatu kontrolnej činnosti prokuratúry SR v rámci jej netrestného úseku činnosti. Prokuratúra v zmysle zákona o prokuratúre v rámci jej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxj samosprávy prokuratúra nemá postavenie nadriadeného orgánu, jej právne prostriedky majú charakter iniciačný a odporúčací. Prokurátor môže prostxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxyny na odstránenie zistených nedostatkov ani ukladať sankcie za zistené porušenie zákona. Nariaďovacia a rozhodovacia právomoc zostáva zachovaná pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxity. Prokuratúra pritom nevykonáva dohľad vo vzťahu k územnej samospráve v celom rozsahu činnosti obcí a miest. Na to, aby bola daná pôsobnosť prokuratxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxosť obce, avšak o činnosť iného charakteru (napr. hospodársku činnosť - podnikanie), nebude daná pôsobnosť prokuratúry na výkon dozoru. Pôsobnosť prxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxprávy subsumovaný pod definíciu zákona o prokuratúre (obec, mesto, mestská časť v Košiciach a Bratislave, samosprávny kraj) a
2.
predmetné kritxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxa č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre úlohy dozoru voči územnej samospráve, sú preskúmavanie zákonnosti, vykonávanie previerok a uplatňovanie poradnéhx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxka poznatky o porušení zákona z vlastnej činnosti prokuratúry, napríklad vykonávaním previerok v orgánoch územnej samosprávy, z masmédií, z internexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzickými i právnickými osobami, rôznych oznámení zo súdov a iných verejných orgánov.
Preskúmavanie zákonnosti predstavuje základnú metódu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxr vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy preskúmavaním zákonnosti:
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxh na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti verejnej správy - "opatrenie",
3.
rozhodnutí vydaných v jednotlivých veciach v oblasti verejnej správy - xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrovnako aj dvoch ďalších metód) dozoru prokuratúry vo vzťahu k územnej samospráve, treba zdôrazniť, že predmetom dozoru je len zákonnosť. Pod pojmom zxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxosť, hospodárnosť, etickosť postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy nemôže prokurátor brať zreteľ. Určitou výnimkou by mohla byť situácia, pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe špecializovaný odborník, právnik a nemožno žiadať, aby posudzoval napr. odborné a technické riešenia, pre ktoré je potrebné osobitné vzdelanie.
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
b)
upozornenie prokurátora,
c)
návrh na začatie konania pred súdom,
d)
návrh generálneho prokurátora na začatie konania pred ústavným sxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xúdom a návrh generálneho prokurátora na začatie konania pred ústavným súdom sú sekundárnymi prostriedkami dozoru. Primárne právne prostriedky prokxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch právnych prostriedkov dochádza v praxi až potom, keď prokurátor, využijúc primárne právne prostriedky dozoru, nebol úspešný.
Napr. protestu pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xenerálny prokurátor podá návrh na začatie konania pred ústavný súdom
Protest prokurátora je jedným z právnych prostriedkov prokurátorského dozoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxoplatný nezákonný akt orgánu verejnej správy (prípadne ho zrušiť alebo zmeniť v napadnutej časti).
Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx
xx
xyhláške, výnosu a opatreniu ústredného orgánu štátnej správy, štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby, ktorú osobitný zákon splnomocnil na vydaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnemu predpisu orgánu miestnej štátnej správy,
b)
opatreniu,
c)
rozhodnutiu, ktorým bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právnx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstu prokurátora sa nemení ani neruší protestom napadnutý všeobecne záväzný právny predpis, opatrenie alebo rozhodnutie orgánu územnej samosprávy. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxušenie (príslušný orgán územnej samosprávy, v zákonom ustanovených prípadoch aj súd). Podaním protestu prokurátora začína iba konanie o proteste, vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxotestu prokurátora vyhovie, vykoná nápravu vo veci. Účelom podania protestu prokurátora je v podstate v skrátenom konaní (bez zbytočného zaťažovanix xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej správy.
V zmysle § 23 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre orgán verejnej správy, ktorý vybavuje protest prokurátora, je povinný umožniť prokuxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxsťou prokurátora zúčastniť sa prerokovania protestu.
Výsledkom konania o proteste prokurátora je rozhodnutie orgánu verejnej správy o protestex xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxvý protest. Zákon o prokuratúre osobitne upravuje postup orgánov verejnej správy v konaní o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxodnúť, subjektu, ktorý má o proteste rozhodnúť, ak protestu nebude vyhovené orgánom, ktorému bol adresovaný, spôsobu, akým sa má o proteste rozhodnúťx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnateľnosti rozhodnutia, proti ktorému bol protest podaný. Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či všeobecne záxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxs. Ak zákon o prokuratúre neustanovuje inak, na konanie o proteste prokurátora sa primerane vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Zákon o prxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Ďalším právnym prostriedkom dozoru prokurátora je upozornenie prokurátoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou. Účelom upozornenix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xlebo rozhodnutí, alebo ich nečinnosťou.
Dôvodom na podanie upozornenia prokurátora môže byť nezákonný stav, ku ktorému došlo tromi spôsobmi:
ax
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnutie, ak podanie upozornenia vyžaduje verejný záujem a nie je potrebné vykonať iné opatrenie, napr. podať protest, alebo je podanie protestu neúčelnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti správneho orgánu prokurátor navrhne v upozornení, aby správny orgán odstránil nečinnosť a konal. Pod nečinnosťou sa rozumie nezákonnú nečinnosťx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávneho orgánu, upozornenie prokurátora má v zásade preventívny účinok, aby sa napádané porušenie zákona v budúcnosti neopakovalo v obdobných prípadxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xrokuratúre povinnosť zaoberať sa podaným protestom a rozhodnúť o tom, či protestu prokurátora vyhovie alebo nevyhovie.
Podľa § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxtickej rovine znamená to, že pokiaľ je podaný protest prokurátora, malo by byť v uvedenej 30-dňovej zákonnej lehote odo dňa doručenia protestu prokuráxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. zn. Pd... zo dňa..." Protestu prokurátora nie je možné vyhovieť nečinnosťou obecného zastupiteľstva ani tým, že obecné zastupiteľstvo zoberie protxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne závxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že v 90-dňovej zákonnej lehote by mal prebehnúť celkový legislatívny proces, ktorý ustanovuje § 6 zákona obecnom zriadení v niektorom z týchto variaxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx regulovať predmetnú oblasť spoločenských vzťahov,
2.
zrušenia pôvodného VZN a súčasne schválenia nového VZN (pokiaľ je VZN napádané protestom v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xe VZN napádané len v niektorých ustanoveniach).
Pokiaľ obec protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenex xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxe čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy SR môže iniciovať preskúmanie ústavnosti napádaného VZN pred Ústavným súdom SR, teda podať ústavnému súdu návrh na začaxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxra, pretože návrh na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov môže v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre genexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.
Podať návrh príslušnému krajskému súdu na konanie podľa § 250 zfa Občianskeho súdneho poriadku o preskúmanie zákonnosti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xa vyslovenie nesúladu VZN so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu VZN aj s nariadxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x8 a 71 ods. 2 Ústavy SR, § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Až do roku 2008 bol návrh generálneho prokurátora ústavnému súdu v podstate jedxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxbra 2008 došlo k novelizácii Občianskeho súdneho poriadku. Novela bola vykonaná zákonom č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbecných súdov preskúmavať zákonnosť všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy na základe žaloby prokurátora. Z uvedených dôvodov sa ťažiskx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Z dôvodovej správy (bodu 137) k zákonu č. 384/2008 Z.z. možno zistiť dôvody, ktoré zákonodarcu viedli k zavedeniu takéhoto konania pred správnym súxxxx
xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxach územnej samosprávy (čl. 68 Ústavy SR) a so zákonmi, nariadeniami vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxeobecný súd.
Rozšírenie pôsobnosti Ústavného súdu SR v nedávnej minulosti a súvisiaca požiadavka, aby Ústavný súd SR rozhodoval, ak je to možné, lex x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdy. Rozhodovanie Ústavného súdu SR o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnýxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxmnej samosprávy a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy (prenesenej štátnej správy) so zákonom a tiež aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xrušenia či zmeny VZN protestom prokurátora, a obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj jeho protestu nevyhoveli. Prokurátori pri vykonávaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxstných poznatkov zo zasadnutí zastupiteľstiev alebo z podnetov fyzických a právnických osôb.
Podanie návrhu na súd je kontinuálnym pokračovaním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o prokuratúre.
Prijatie navrhovanej úpravy podstatne, okrem iného, zjednoduší existujúci stav, keď každý prokurátor po neúspešnom proteste xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu SR.
Mechanizmus straty účinnosti či platnosti VZN po právoplatnom vyslovení nesúladu medzi všeobecne záväzným nariadením a právnym predpisomx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 125 Ústavy SR, § 38 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov).
Navrhovaná úprava z pohľadu fxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxv v právnom štáte a je i nezanedbateľným príspevkom k dostupnejšej vymožiteľnosti práva. Súčasne ide aj o určitý zlomový moment vo výkone správneho súdxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xormatívnych aktov orgánov územnej samosprávy so všeobecne záväznými právnymi predpismi."
K odseku 1
Ide o právnu úpravu, ktorá ustanovuje právnx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxia o súlade právnych predpisov pred ústavným súdom podľa § 38 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred nxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxcie súladu VZN s predpismi vyššej právnej sily, t.j. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skôr výnimočnou situáciou.
Takéto konanie na správnom súde prebieha na základe návrhu prokurátora a jeho účastníkmi sú navrhovateľ - prokurátor a xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxálneho prokurátora SR č. 15/2006 z 27. júna 2006 o postupe prokurátorov pri vykonávaní pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti v znení neskorších xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxnosť súdu na konanie o návrhu prokurátora, príslušným na rozhodnutie je krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza obec, ktorá vydala VZN.
Pokiaľ súd xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxcnej územnej samosprávy môže štát zasiahnuť len ústavným zákonom a zákonom. Preto v prípade, že bolo VZN prijaté v zmysle § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxkúmať aj jeho súlad s ústavou a ústavnými zákonmi (ústavnosť).
Pokiaľ bolo prijaté VZN vo veciach, kde preniesol štát výkon štátnej správy na obec (sxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy na obce naďalej riadi. Súd preto bude skúmať súlad takéhoto VZN nielen so zákonom, ale aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi mxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx VZN s predpismi vyššej právnej sily. V súdnom konaní nie je možné preskúmať súlad medzi dvoma právnymi predpismi tej istej právnej sily, teda ani súlad mxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxavidlá, napr. "lex posterior derogat legi priori", teda "neskorší predpis ruší platnosť predchádzajúceho predpisu", resp. "
lex specialis derogat lxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxnymi predpismi vyššej právnej sily je dvojinštančné. Proti rozsudku krajského súdu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje Najvyšší súd SR.
S pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutia dochádza zo zákona k strate účinnosti nesúladných právnych noriem, xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxtanovenia. Strata účinnosti v praktickom vyjadrení znamená, že takéto VZN je síce platné, teda je naďalej súčasťou právnych predpisov vydaných obcoux xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy, a preto ani nevyvoláva žiadne právne účinky. Z uvedených dôvodov nie je možné za porušenie neúčinného ustanovenia VZN vyvodiť ani právnu zodpovednoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
K odseku 2
Správny súd, ktorý preskúmava súlad VZN s predpismi vyššej právnej sily, nemá oprávnenie texxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe následky, ktorými sú strata účinnosti VZN, resp. následne aj strata platnosti VZN. Rozhodnutie súdu teda vyvoláva derogatívne účinky. Z tohto pohľaxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxiká ex lege (zo zákona) ak sú dané tieto právne skutočnosti:
a)
právoplatný rozsudok súdu o nesúlade VZN,
b)
márne uplynutie 6-mesačnej lehoty ox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxosti súdneho rozsudku uviesť VZN do súladu s predpismi vyššej právnej sily.
Právna úprava obsiahnutá v zákone o obecnom zriadení, ako aj v Občianskox xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxveným v súdnom rozhodnutí. Tento nedostatok právnej úpravy by bolo vhodné odstrániť jeho novelizáciou. V konaní pred ústavným súdom o súlade právnych xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x o postavení jeho sudcov. Logickým výkladom však možno dospieť k záveru, že príslušná obec je povinná rešpektovať právne závery vyslovené nielen vo výrxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxája sankcia v podobe zániku platnosti nesúladného ustanovenia VZN.
Rovnako zákon o obecnom zriadení, na rozdiel od zákona o konaní pred ústavným súxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxp. platnosti napadnutého VZN a ktoré bolo zrušené v zrušujúcom ustanovení (derogačnej klauzule) napadnutého VZN.
x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxtavení jeho sudcov, v zmysle ktorého je potrebné vykladať podľa nášho názoru aj situáciu, ktorá vznikne stratou účinnosti, resp. následne platnosti Vxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxným VZN.
Ak bol rozsudkom súdu zrušený len novoprijatý dodatok k VZN alebo zmena (novela) VZN; platí pôvodné VZN v znení platnom pred touto zmenou alexx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxostatky vytýkané v súdnom rozhodnutí, dochádza k ďalším zákonom predpokladaným právnym účinkom, ktoré zákon spája s rozhodnutím súdu o nesúlade VZN s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xrípadne niektorých jeho ustanovení. Strata platnosti v praktickom vyjadrení znamená, že VZN prestalo existovať ako normatívny právny akt, hľadí sa nxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxti).
Právna úprava v zákone o obecnom zriadení bližšie nerieši ani právne dôsledky, ktoré má strata platnosti VZN vo vzťahu k individuálnym správnyx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxa možno dospieť k záveru, že platnosť tých správnych aktov, ktoré boli vydané za existencie platného a účinného VZN na základe jeho aplikácie, nemôže byx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xieto platobné výmery sú právoplatné a treba ich rešpektovať. Tento záver možno vyvodiť aj analogickým porovnaním s úpravou konania pred ústavným súdox x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxv je taktiež zavedená prezumpcia (domnienka) zákonnosti týchto individuálnych správnych aktov. Pokiaľ ide o uložené povinnosti na základe predpisux xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxkon uloženej povinnosti (exekúciu). Takáto konkrétna úprava v zákone o obecnom zriadení, ako aj v Občianskom súdnom poriadku chýba, a preto možno uzavxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu rozhodnutia, resp. v exekučnom konaní. Rozsudok súdu o nesúlade VZN však, samozrejme, vyvoláva právne účinky do budúcnosti. To znamená, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xormotvorcu. Nemôže síce priamo tvoriť normy pozitívneho práva obsiahnuté vo VZN, svojím rozhodnutím však môže vyvolať také zákonom ustanovené derogxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxti bez toho, aby o tom zákonným postupom hlasovalo obecné zastupiteľstvo.
Z uvedených dôvodov je aj vo vzťahu k takýmto účinkom súdneho rozhodnutia xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxutia zákonodarca zvolil identický postup ako pri zverejňovaní VZN schváleného obecným zastupiteľstvom. Zverejňujú sa pritom len tie súdne rozhodnuxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxlušný prokurátor, nebol v súdnom konaní úspešný a súd jeho návrh na vyslovenie nesúladu VZN zamietol.
Zverejňujú sa rozhodnutia, ktoré sú právoplaxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxolacie konanie na Najvyššom súdu SR, bude vhodné zverejniť po nadobudnutí právoplatnosti jednak rozhodnutie krajského súdu, ako aj rozhodnutie NS SRx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbce vo vzťahu k samosprávnemu kraju, na území ktorého obec sídli. Rovnakým spôsobom má obec postupovať aj v prípade, že súd vysloví nesúlad VZN samospráxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného rozhodnutia súdu podľa odseku 1 (o vyslovení nesúladu so zákonom) každej obci, mestu a mestskej časxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zverejniť zákonným spôsobom.
Z citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení vyplývajú v relácii k napĺňaniu zásady publicity súdnych rozhodxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxneho (povinného) zverejňovania takéhoto súdneho rozhodnutia:
-
Prvou obligatórnou formou publikácie súdneho rozhodnutia je jeho zverejnenie vxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstupiteľstvom podmienkou jeho platnosti, pre nadobudnutie platnosti a následne právoplatnosti súdneho rozhodnutia platia ustanovenia Občianskexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvom sídle obce), miestnym rozhlasom, miestnou televíziou, miestnou tlačou atď. Podľa nášho názoru zo zákona o obecnom zriadení vyplýva popri povinnox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx nášho názoru teda druhú časť vety § 6a ods. 3 "rozhodnutie súdu... zverejní obec... a na internetovej stránke obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xeórie správneho práva táto forma zverejnenia predstavuje tzv. publikáciu v materiálnom zmysle.
Účelom formálnej a materiálnej publikácie súxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zákonná lehota, počas ktorej má byť súdne rozhodnutie vyššie uvedenými spôsobmi zverejnené, a to po dobu 6 mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xrávnej sily. Počas plynutia zákonnej 6-mesačnej lehoty od právoplatnosti súdneho rozhodnutia má obec časový priestor na zahájenie legislatívneho pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh naznačených v odôvodnení súdneho rozhodnutia. Pre tento postup schvaľovania nového VZN treba dodržať legislatívny postup vymedzený v ustanovení § x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavnéhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxSŤ SÚDOV A STANOVISKÁ INÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Nález ÚS SR sp. zn. PL.ÚS 17/96 z 24. februára 1998:
Pre správne vymedzenie rozsahu pôsobnosti orgánox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xáujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Z ústavou vymedzenej pôsobnosti prokuratúry teda vyplýva povinnosť preskúmať postupy všetkých orgánov šxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxu a prijať opatrenia, aby ich rozhodnutia a postupy neboli v rozpore so zákonom. Výkonom dozoru nedostáva sa prokuratúra do pozície nadriadenosti, nie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom zasahovať do ich činnosti. Prokurátor môže prostriedky prokurátorského dozoru realizovať vo vzťahu k orgánom verejnej správy výlučne formou odpoxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xovažuje za potrebné dodať, že podľa príslušnej zákonnej úpravy (§ 27 ods. 3 bod 1 zákona o obecnom zriadení - v znení účinnom v čase rozhodnutia súdu - pozxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvom prokurátora (nie jeho povinnosťou).
Uznesenie NS SR č. 2 Sžo 174/2008 z 17. decembra 2008:
Nemožno vyhovieť protestu prokurátora nečinnosťou xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xOFFMANN, M. 2010. Prokuratúra SR - Orgán ochrany práva. Žilina: Eurokódex 2010. 128 s. ISBN 978-80-89447-30-5.
OROSZ, L. - MAZÁK, J. 2004. Obce a samxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx x. a kol. 2010. Správne právo procesné: jednotlivé druhy rozhodovania. Bratislava: EUROUNION 2010. 160 s. ISBN 978-80-89374-05-2.
ŠÚREK, S. 2006. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxastavení účinnosti VZN. Tento právny inštitút možno považovať za predbežný a fakultatívny prostriedok v konaní o posúdenie súladu VZN.
Uznesením xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxrhu prokurátora podľa § 250 zfa Občianskeho súdneho poriadku nevyvoláva žiadne právne účinky. V tomto smere možno poukázať na rozdielne právne dôslexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xenerálneho prokurátora najvyššiemu súdu dochádza k odkladu vykonateľnosti napadnutého súdneho rozhodnutia, pokiaľ to generálny prokurátor SR navxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnej nezákonnej úpravy VZN sa teda podaním návrhu nekončí.
Z uvedených dôvodov sa v § 250zfa ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku zmocnil prokurátox xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xe vylúčené, aby takýto návrh podal prokurátor aj počas prebiehajúceho konania na súde. Návrh prokurátora musí obsahovať odôvodnenie požiadavky na taxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxčná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok a súčasne navrhnúť výrok uznesenia o dočasnom pozastavení účinnosti VZN (či sa domáha pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxurátora. O zrušení uznesenia, z dôvodu pominutia dôvodov však súd rozhodne na návrh prokurátora alebo aj bez takéhoto návrhu, z úradnej povinnosti (ex xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xčinnosti VZN bude trvať, pokiaľ ho súd nezruší z dôvodu, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
Na rozdiel od meritórneho rozhodnutia súdu (pri vyslovení nesúladu VZN s predpismi vyššej právnej sily), kde súd vysloví svojím výrokom nesúlax xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xriamo z výroku súdneho rozhodnutia.
S právoplatnosťou uznesenia súdu, ktorým bola pozastavená účinnosť, sa spájajú významné právne dôsledky. Moxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxnesenia súdu vyplýva, či ide o pozastavenie účinnosti celého VZN alebo niektorej jeho časti, prípadne niektorého jeho konkrétneho ustanovenia. Pozaxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdľa neúčinného ustanovenia VZN nie je možné postupovať, v ňom obsiahnutú právnu normu nie je možné aplikovať na regulované spoločenské vzťahy, a preto xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxklad porušenie povinnosti ustanovenej v neúčinnom ustanovení VZN nemôže obecná polícia sankcionovať v blokovom konaní ako priestupok podľa § 46 zákoxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ktorom rozhoduje Najvyšší súd SR (§ 201 Občianskeho súdneho poriadku).
Pokiaľ ide o zákonné dôvody, pre ktoré môže dôjsť k takejto dočasnej úprave, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
-
aplikáciou VZN hrozí značná hospodárska škoda,
-
aplikáciou VZN hrozí iný vážny nenapraviteľný následok.
Posúdenie, či v danom prípaxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxm, že správny súd je považovaný za zodpovedný nezávislý súdny orgán, ktorý je nositeľom dôvery v objektivitu jeho rozhodovania. Pri aplikácii tohto opxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxi, prípadne niektorých jeho ustanovení.
Vyhlásením uznesenia súdu o pozastavení účinnosti VZN sa súd svojím rozhodnutím a jeho právnymi účinkami xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxať také zákonom ustanovené derogatívne účinky, ktoré znamenajú zrušenie existujúceho platného právneho stavu, a to pozastavením účinnosti VZN alebx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxhodnutia potrebné zabezpečiť jeho zverejnenie - publicitu vo formálnom, ako aj materiálnom zmysle. Je preto logické, že pre zverejnenie tohto uznesexxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutia súdu o vyslovení nesúladu VZN.
Zverejňuje sa pritom len také uznesenie súdu, ktorým bolo vyhovené návrhu prokurátora na pozastavenie účinnxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx na dočasné pozastavenie účinnosti VZN zamietol.
Zverejňujú sa rozhodnutia, ktoré sú právoplatné. Pokiaľ konanie právoplatne skončilo na prvom sxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxť po nadobudnutí právoplatnosti jednak rozhodnutie krajského súdu, ako aj rozhodnutie NS SR.
Okrem zverejnenia uznesenia súdu o dočasnom pozastaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxorého obec sídli. Rovnakým spôsobom má obec postupovať aj v prípade, že súd pozastaví účinnosť VZN samosprávneho kraja.
Podľa § 8b ods. 2 zákona č. 30xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x bezodplatne výtlačok právoplatného uznesenia súdu o pozastavení účinnosti jeho VZN každej obci, mestu a mestskej časti na svojom území. S touto zákonxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xákonodarca stanovil v § 6b zákona o obecnom zriadení dve formy obligatórneho (povinného) zverejňovania takéhoto súdneho rozhodnutia:
-
Prvou obxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xazvať publikáciou vo formálnom zmysle (publikáciou v užšom poňatí).
-
Druhou obligatórnou formou publikácie uznesenia súdu je jeho zverejnenie xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdľa nášho názoru, zo zákona o obecnom zriadení vyplýva popri povinnom zverejnení uznesenia súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli aj povinnosť zverejnxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx teórie správneho práva táto forma zverejnenia predstavuje tzv. publikáciu v materiálnom zmysle.
Účelom formálnej a materiálnej publikácie uxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxnnom ustanovení je tiež upravená zákonná lehota, počas ktorej má byť uznesenie súdu uvedenými spôsobmi zverejnené, a to:
-
v prípade jeho zrušenia nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxtného rozhodnutia vo veci samej, až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, kedy dochádza k zániku uznesenia o dočasnom pozastavení účinnosti VZx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov;
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
LITERAxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Košice: Mayor Group s. r. o. 2004, 248 s. ISBN 80-969128-01.
ŠÚREK, xx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xÚREK, S. 2006. Protest prokurátora a následky nevyhovenia protestu. In Justičná revue. 2006, 58, č. 6-7, s. 1016. ISSN 1335-6461.
Financxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzpočtového práva obcí má povahu vykonávacích predpisov z dôvodu, že základ financovania obcí je v podmienkach SR obsiahnutý už v právnom predpise najvxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtnú) a odvodenú (plnenie úloh miestnej štátnej správy prenesených na obec) (k dvojakej pôsobnosti obce pozri bližšie komentár k § 1 a § 4 zákona o obecnox xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce. Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona. Analogickú úpravu obsahuje následne aj zákon o obecxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxv. Ústavná, ako aj zákonná úprava financovania obce teda vychádza z premisy, že obec má financovať vlastné potreby a samosprávne úlohy predovšetkým z vxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie vlastných úloh obce sa musí doplniť aj o financovanie zo štátneho rozpočtu a prípadne aj z ďalších zdrojov (napr. združením prostriedkov podľa § 7 odsx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxsprávnych úloh, ktoré slovenské obce zabezpečujú na strane druhej, nie je žiadna slovenská obec schopná plne vyfinancovať plnenie vlastných samosprxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxočtu a vlastné príjmy majú fakticky skôr subsidiárny charakter.
V zmysle čl. 71 ods. 1 Ústavy SR na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zo základnej premisy, že ak štát využíva obec ako nepriameho vykonávateľa štátnej správy na plnenie svojich štátnych úloh, tak plnenie týchto úloh musx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xtrane rozpočtu samosprávneho celku, prevažne na princípe nenávratnosti, neekvivalencie a nedobrovoľnosti. Prevažnú časť všetkých verejných rozpxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxstné príjmy rozpočtu obce sú:
-
výnosy miestnych daní a poplatkov,
-
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnoxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžené obcou,
-
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
-
podiely na daniach v správe štátu,
-
iné príjmy ustanovené osobitnými pxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx
x xx xxxxx určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť.
Ostatnými dotačnými príjmami rozpočtu obce sú:
-
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
-
účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územnéhx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
Tieto ostatné dotačné príjmy rozpočtu obce môže obec použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.
Obec xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
-
návratné zdroje financovania,
-
združené prostriedky.
Z hľadiska štruktúry príjmov obxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxvanej územnej samospráve zo strany štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorou je v súčasnosti daň z príjmov fyzických osôb. Na základe § 2 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov je výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 65,4%, ak tento zákon v § 7c neustanovuje inak (v xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu krízou z rokov 2008 a 2009, pričom najmä v rokoch 2010 a 2011 sa naplno prejavovali následky globálnej finančnej a hospodárskej krízy na rozpočty samosxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x5,4%. Z uvedeného dôvodu bola vládou SR na konci roka 2011 pripravená zmena systému financovania samospráv, a to v podobe zámeru opustenia financovanix xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xaní. Predstavitelia obecných samospráv združení v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) však na svojom mimoriadnom 22. sneme 24. októbra 2011 takýto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxkálnej decentralizácie z dôvodu zásadných výhrad teda nedošlo.
Rozpočtovanie daňových príjmov nie je problematické; výnos dane je stanovený zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov. Z týchto príjmov sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxidendy, príjmy z prenájmu, prevodu majetku), z administratívnych poplatkov, príjmami z pokút, penále, sankcií za porušenie finančnej disciplíny ulxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtu SR na plnenie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlebo rozpočtu inej obce.
Príjmy obce slúžia na krytie výdavkov obce, pričom výdavky obce možno definovať ako verejné výdavky, t.j. prostriedky vynxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxstavuje predovšetkým nenávratné poskytovanie peňažných prostriedkov, na výšku ktorých majú vplyv nielen potreby miestneho verejného sektora zabexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je nutné zabezpečiť tzv. optimalizáciu usporiadania obce, a to tým, že sa v rámci chodu a fungovania obce vytvoria hospodárne a efektívne modely správyx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxvé finančné operácie obce. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, pretože finančná operácia je vlastne každá transakcia x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, napr. prevod prostriedkov z rezervného fondu obce, prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a zahraničné úvery. Výdavkové finančné operxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxonodarca v § 7 ods. 2 zákona o obecnom zriadení rieši situácie, keď obci z rôznych dôvodov nepostačujú štandardné príjmy na krytie jej výdavkov. Takýmixx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnie nehnuteľného majetku alebo iné aktivity obdobného rozvojového charakteru v obci.
V takýchto situáciách môže obec na plnenie svojich úloh použxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xinancovania, len ak:
a)
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b)
suma ročnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Obe podmienky musia byť splnené súčasne.
[Poznámka autora: Podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách ÚS pod č. 426/2013 Z.z. budú s účinxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xredchádzajúceho rozpočtového roka a
b)
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx2013 Z.z. sa s účinnosťou od 1. januára 2015 dopĺňajú povinnosti obce priebežne sledovať vývoj dlhu obce a prijímať zodpovedajúce opatrenia. Obec slexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať nasledovné opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce: Ak celkovx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxce túto skutočnosť písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 58% a nedosiahne 60%, okrem realizxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, pričom schodok rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce môže vzniknúť rovnako z dôvodu použitia prostriedkov pexxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x