582/2004 Z.z.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
Komentáre (5)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxvá
x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx2/1992 Zb. o sústave daní. Túto miestnu daň už od jej vzniku spravujú príslušné obecné a mestské úrady v Slovenskej republike. Počas uplatňovania majexxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxpisy, a tie sa premietali do ustanovení nových hmotno-daňových právnych predpisov alebo do noviel daňových zákonov. Niektoré majetkové dane, ktoré sxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxa územnej samosprávy z hľadiska jej zodpovednosti pri správe vlastných príjmov a pri poskytovaní služieb občanom, ktoré vychádza zo zámerov reformy vxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrojov. To sa prejavilo aj pri miestnych daniach, ktoré v rámci realizácie daňovej reformy platnej už od januára 2004 možno zaviesť od 1. januára 2005. Záxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xzákon o miestnych daniach a miestnom poplatku") s účinnosťou od 1. novembra 2004, ktorý ustanovil, že obec môže od 1. januára 2005 zaviesť všeobecne závxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie. Daň z motorových vozidiel mxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxlušných miestnych samosprávnych orgánov. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, upravený tiež xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá, ktorých podrobnejšia úprava sa ponechala obciam a vyšším územným celkom, a je obsahom všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou alebo vyšším úzxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xaní sú rozhodujúce.
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravuje ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxomocnenia určeného zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnýmx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávy.
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, je obec povinná zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom, ktorý je v obci obvyklý.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxipomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ax xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadenia s príslušnou komisiou, ak je v obci zriadená. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxsiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci, a to najmenej na 15 dní, pričom vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxstí, z ktorých prvá časť upravuje, ktoré miestne dane môže obec a vyšší územný celok zaviesť všeobecne záväzným nariadením.
V druhej časti zákona je uxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxne a zníženie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, predkladanie daňového priznania, ako aj vyrubovanie dane a platenie xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxrý sa do konca roka 2004 deväťkrát novelizoval. Zahŕňala tri zložky dane, a to daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov, ktoré bude obec vyberať aj podľa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xosilniť príjmy rozpočtov obcí a užšie previazať náš daňový systém so systémom vyspelých krajín. Aj keď od roku 2005 ide o nový zákon o miestnych daniach uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx zvyšujú právomoc správcov dane pri určovaní konkrétnych sadzieb dane z nehnuteľností podľa svojich miestnych podmienok, najmä pri úprave sadzieb daxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx daň za užívanie verejného priestranstva, v piatej časti daň za ubytovanie, v šiestej časti daň za predajné automaty, v siedmej časti daň za nevýherné hrxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxej časti je upravené vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa doteraz platného zákona č. 544/1990 Zb. o miexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxušil zákon č. 544/1990 Zb. a ustanovil v tretej až deviatej časti zákona nové miestne dane, čím sa rešpektujú zámery vyplývajúce z reformy verejnej sprxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy a poukázala na potrebu zrušenia miestneho poplatku za užívanie bytu na iné účely ako na bývanie z dôvodu neefektívnosti jeho správy a výberu v porxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxomovaný z doterajších miestnych poplatkov. Zachováva sa aj princíp fakultatívnosti a obec, ktorá bude vykonávať správu týchto daní, môže sama rozhodxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Z tohto systému miestnych daní sa odlišuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uvedený v desiatej časti zákona, ktorý zaviexxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxvaním dosiaľ zavedeného poplatku. Sadzby daní sú navrhnuté bez hornej hranice okrem dane za jadrové zariadenie a poplatku za komunálny odpad s tým, že oxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na zvýšenie a stabilizáciu vlastných finančných zdrojov nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré plnia orgány územnej samosprávy. Pre obce sa ustanxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxľ ide o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxd na správu daní. Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa kladie dôraz na význam všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Jedenásta časť zákona je od 1. januára 2015 zrušená.
Z hľadiska porovnateľnosti právnych úprav iných štátov v tejto oblasti sx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Českej republike sú založené na zdaňovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel používaných na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, kým v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla a pod.
Dôležitú časť zákona tvoria spoločné ustanovenia v dvanástej časti zákona upravujúce termín zavedenia alebo zrušenia miestnych danxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtanovenia, zrušovacie ustanovenia a účinnosť zákona.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxne dane. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je však obec povinná ukladať. Z dosiaľ platných daní tento zákon zahŕňa daň z nehnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxk za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestne dane xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je obec povinná vyberať. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady spravxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxunálny odpad je príjmom rozpočtov príslušných miest a obcí a výnos z dane z motorových vozidiel je príjmom vyššieho územného celku.
§ 2
Druhy miestxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xyberať poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Vyššie územné celky môžu podľa tohto ustanovenia ukladať daň z motorových vozidiel.
Obxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxxx
x
daň za predajné automaty,
-
daň za nevýherné hracie prístroje,
-
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
-
daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
V súlade s legislatívnymi pravidlami sa legislatívna skratka k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaviedlx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrom sa tento poplatok prvýkrát ustanovuje.
Základný princíp zdaňovania pozemkov, stavieb a bytov sa v zásade nemení, avšak podrobnejšia úprava zdaňovania nehnuteľností sa týmto zákonom ponexxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xplnomocnenia na úpravu niektorých skutočností vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxäzným nariadením zaviesť daň z nehnuteľností na rok 2009 alebo ju zrušiť, ak bola zavedená na rok 2008 a nechce ju na rok 2009 vyberať,
b)
všeobecne závxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xorastov uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení,
-
že namiesto hodnoty pozemku za lesné pozemky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení,
-
iné sadxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
-
v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území rôzne sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov,
-
iné sadzxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení,
-
v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území rôzne sadzby dane zx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxlivom katastrálnom území inú ročnú sadzbu dane z bytov za byty, ako je určená zákonom; takto ustanovená sadzba dane za byt nesmie presiahnuť 10-násobok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xednotlivom katastrálnom území rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome; takto ustanovená sadzba dane z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxvenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení,
-
oslobodenie od dane z pozemkov alebo zníženie dane,
-
oslobodenie od dane zo stavieb, danx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxce, ak v tejto časti upravuje iné sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb alebo sadzby dane z bytov ako v celej obci, prípadne poskytuje daňové zvýhxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxrať aj do platnosti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Ak obec zavedie daň za psa, daň platí fyzická alebo právnická osobax xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadení.
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxí zaviedla. Aj od roku 2005 je daň za užívanie verejného priestranstva fakultatívna. Daň platí fyzická alebo právnická osoba za osobitné užívanie verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxriadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daň za ubytovanie. Predmetom tejto dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Daxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxhodné ubytovanie poskytuje. Spôsob vedenia preukaznej evidencie a iné náležitosti k tejto dani určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
Do roku 2xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxemnom obvode, predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu, pričom spôsob identifikácie predajných automatov, vyberania xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxe prístroje, ktoré do konca roka 2004 mohla obec zaviesť podľa zákona o miestnych poplatkoch. Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie prístxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnými hracími prístrojmi sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na záxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xistorickej časti mesta. Daňovníkom tejto dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Platiteľom dane je vodič motoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadení.
Obec môže zaviesť daň za jadrové zariadenie. Táto daň sa platí za umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyráxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
Obec je povinná ukladať miestny poplaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm nariadením ukladať daň z motorových vozidiel, v ktorom určí aj sadzby dane.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu skratku "poplatok".
§ 3
Zdaňovacie obdobie
K § 3
Pri dani z nehnuteľxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Pri dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxo zdaňovacieho obdobia v prípade daňovníka, ktorý sa zrušuje likvidáciou, bez likvidácie, na ktorého je vyhlásený konkurz alebo ktorý zomrie.
DRUxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx
x x
x x x
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxx x xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxx x
x
xxx x bytov a nebytových priestorov v bytovom dome určenom na bývanie.
Pre každú zložku dane je osobitne určený daňovník, predmet dane, základ dane, ako aj xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxi definovaní pozemku, stavby a bytu sa vychádza zo všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, stavebného zákona a iných právnych predpisov.
Poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzemia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby, hranicou druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu využívxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xo zemou, vymedzuje § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
V zmysle tohto ustanovenia stavba je stavexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Takáto charakteristika pevného spojenia stavby so zemou je rozhodujúca aj na účely zákona o miestnych daniach, a to pri vymedzení predmetu dane zo sxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxiestorov v bytovom dome, ktoré fyzické alebo právnické osoby nadobudli do vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxnie, nebytovým priestorom, spoločnými časťami bytového domu, spoločnými zariadaniami bytového domu, spoločnými časťami bytového domu a príslušenxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv.
Oproti právnemu stavu, ktorý platil do konca roka 2004, rozdiel spočíva v tom, že podľa zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ktorý je od 1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxú zárobkovú činnosť, alebo sa prenajímali. Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. sa spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu (napr. sušiareň, práčxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x xozemkov
§ 5
Daňovník
K § 5
Daňovníkom dane z pozemkov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku, medzi ktorých patrí aj dedxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxickej osoby alebo miesto podnikania právnickej osoby. Pre daňovú povinnosť je rozhodujúci vlastnícky vzťah k pozemku, a preto pri určení daňovníka akx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, prípadne aj dokladom z bývalej evidencie nehnuteľností alebo dokladom z pozemkovej knihy. Preukázaním takýchto dokladov o vlastníctve nie je pri uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xaňovníkom iná osoba ako vlastník, ktorý, využijúc svoje práva, prenechá pozemky do správy alebo do nájmu inej osobe. Ak vlastník pozemku prenechá pozexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxtníctva v katastri nehnuteľností. Majetok štátu je správca pozemkov, stavieb a bytov oprávnený užívať na plnenie svojich úloh podľa predmetu činnostxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrganizácie) alebo v podnikateľskej oblasti podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,
-
správca pozemku vo vlastníctve obce, ak je ako správcx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi zriadenej podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Správca obecného majetku je oprávnený majetok obce držať, užívať, brať z neho úžitky a nakladať s nxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xko správca pozemku zapísaný na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Vyššie územné celky boli zriadené zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxk reagovala novela (zákon č. 476/2003 Z.z.) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ktorá za daňovníka dane z nehnuteľností osobitne určila aj sxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxný celok nachádza, a samostatne s ním aj hospodári. Tento majetok môže zveriť do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadil podxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxndu, ktorý užíva právnická osoba až do vykonania celkových pozemkových úprav. Ide o prípady, keď na základe návrhu vlastníkov alebo oprávnených osôb, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a lesným podnikom alebo hospodárskym subjektom podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb., obvodný pozemkový úrad nariadi urýchlené usporiadanie vlxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxníka, alebo podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pokiaľ ide o pozemky, ktoré spravuje, dať návrh na urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov. Ak sa z hospodárskych dôvodov nemôžu vlasxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapriek tomu, že náhradné pozemky pridelené určitej osobe sú v katastri nehnuteľností naďalej vedené na pôvodných vlastníkov, daňovníkom dane z pozemxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxni z nehnuteľností ustanovoval, že ak osoba, ktorej boli náhradné pozemky dočasne pridelené, ich ďalej prenajme inej osobe, daňovníkom dane z pozemkox xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x17/2005 Z.z.) ustanovila, že ak fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xájme. To znamená, že táto osoba na rok 2006 už daň platí.
Vlastník pozemku sa o svoj majetok stará, zveľaďuje ho, prípadne majetok prenajíma. Ak vlastnxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností a nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov. V tejto súvislosti poukážeme na niektoré xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy zväz na pozemky, z ktorých určité výmery vyčleňuje fyzickým osobám ako záhrady, vedený v katastri ako "nájomca", pretože ide o dlhodobý nájomný vzťahx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxov a určitú sumu ako nájomné platí aj záhradkárskemu zväzu. Platenie dane z pozemkov fyzickou osobou za záhradky, ktoré nie sú v jej vlastníctve alebo dlxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xyzické osoby, ktoré obhospodarujú záhradky. Takýto postup nie je ani v súlade so zákonom č. 511/1992 xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xamiesto daňovníka úplne alebo čiastočne iná osoba, nie sú pre daňové konanie právne účinné.
Príklad
V obci vzniklo pozemkové spoločenstvo (urbárskx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na rok 2004 daň z pozemkov za lesné pozemky.
Je urbárske spoločenstvo daňovníkom dane z pozemkov? Mohol správca dane na rok 2004 vyrubiť daň z pozemkov uxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxnstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je
-
lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxoré sa vydali podľa osobitných právnych predpisov,
-
lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxdzený v § 2 zákona č. 317/1992 Zb., podľa ktorého daňovníkom je vlastník pozemku zapísaný na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Ak vlastník pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxbo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný v katastri nehnuteľností ako "nájomca".
Ak urbárske spoločenstvo nezískalo vlastníctvo podielov spoloxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxom najmenej päť rokov, nebolo daňovníkom dane z pozemkov.
Daň z nehnuteľností sa vyrubuje daňovníkovi. Ak urbárske spoločenstvo nie je daňovníkom daxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xj keď ide o 300 osôb. Iný postup správcu dane by nebol v súlade s platnými právnymi predpismi.
Takto sa má postupovať aj v roku 2005 a v ďalších zdaňovacích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xvidencie katastra nehnuteľností ( § 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx že daňovú povinnosť namiesto daňovníka znáša iná osoba, nie sú pre daňové konanie tak, ako sme už uviedli pri dlhodobom nájme, rozhodujúce.
Pri pozemkxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxto prípadoch sa nájomný vzťah k pozemkom v katastri nehnuteľností nezapisuje, pričom ani dĺžka nájomného vzťahu nie je rozhodujúca. Postavenie Slovexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Slovenský pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie a svoju činnosť vykonáva podľa zákona č. xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxi užívateľský vzťah k pozemku, ale právne upravený vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah. Ak však na základe platných dokladov alebo z iných dôvodov nemxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, ak daňovníka nemožno určiť podľa už uvedeného.
Pri podielovom spoluvlastníctve k pozemku je daňovníkom dane z pozemkov každá fyzická alebo právnická osoba podľa xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xa daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Určený spoluvlastník predloží priznanie k dani za celú výmeru pozemku a ak sa spoluvlastníci nedohodnú, kažxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia a za daň ručia v plnej výške obidvaja manželia spoločne a nerozdielne.
Príkxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxvo bolo nadobudnuté a zapísané do katastra nehnuteľností na základe dohody o vydaní nehnuteľnosti spísanej formou notárskej zápisnice ešte v roku 200xx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rozsudok odvolacieho súdu v priebehu roka 2003. Keďže v ďalšom konaní súd nariadil znalecké dokazovanie a preskúmanie opodstatnenosti žaloby, vo vecx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxnačená plomba o zmene vlastníckeho práva.
Na rok 2004 správca dane uvedeným osobám vyrubil daň z nehnuteľností podľa ich spoluvlastníckych podielov xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxtím súdneho sporu zapísané na liste vlastníctva ako vlastníci nehnuteľnosti.
Môže správca dane aj na rok 2005 vyrubiť daň z nehnuteľností, aj keď nemoxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxteľností za pozemky, stavby a byty, ktoré sú v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých osôb, je každá fyzická alebo právnická osoba podľa výšky svojho sxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxoré z tohto spoluvlastníctva vyplývajú, je uvedený na liste vlastníctva na správe katastra, ktorý je rozhodujúci aj pre daňové účely.
Ak v tomto prípaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xa vychádza z výpisu listu vlastníctva, ktorý bol vydaný ešte pred začatím súdneho sporu. Správca dane aj na rok 2005 vyrubí daň z nehnuteľností uvedeným xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xyzickej osoby, ktorá zomrela, a dedičské konanie nie je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ešte ukončené. To znamená, že počas dedičského konania, ktorx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxov, ale ani daňovníka dane zo stavieb a daňovníka dane z bytov. Daň z pozemkov nemožno vyrubiť mŕtvej osobe a predpokladaný dedič sa stane daňovníkom až px xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo právnickou osobou vyčleňujú ako náhradné pozemky, je iná osoba ako tá, ktorej boli náhradné pozemky až do vykonania celkových pozemkových úprav dočaxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho v tomto ustanovení, ktoré s výnimkou stavebných pozemkov je takmer rovnaké ako druhové členenie pozemkov upravené v katastrálnom zákone, a to bez ohxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo miesto podnikania. Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxteľností a o zápise vlastných a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, na ktoré odkazuje aj zákon č. 582/2004 Zxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Novela (zákon č. 460/2011 Z.z.) z dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxn na 5 skupín. Pre jednotlivé skupiny pozemkov správca dane určuje nariadením rovnakú sadzbu dane.
Keďže druh pozemku eviduje kataster nehnuteľnosxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx04 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Údaje z listu vlastníctva sú pri dani z pozemkov rozhodujúce nielen pri uvedení druhu pozemku, ale aj jxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxdujúce údaje z evidencie nehnuteľností. Pre určenie stavebného pozemku je určujúce stavebné povolenie a pre zaradenie pozemku do kategórie lesa je urxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx právny význam.
Údaje katastra nehnuteľností sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Hodnoverným a záväzným údajom katastra je aj druh pozemku, parcxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xoplatkov. Ak dôjde k porušeniu poriadku na úseku katastra aj tým, že údaje o kultúre pozemku nie sú pravdivé, správa katastra môže podľa ustanovení kataxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstí. Tie sa podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov z hľadiska využívania ich funkcií členia na ochranné lesy, lesy osobitnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxo lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdárenia oproti bežnému hospodáreniu. Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxky, ktoré sú v lesnom hospodárskom pláne vedené ako hospodárske lesy, bez ohľadu na to, či sa v nich vykonáva hospodárska činnosť.
Príklad
Urbárske spxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxoločnosť podala na rok 2004 priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom uviedla výmeru hospodárskeho lesa a vypočítala daň, ktorú chce aj zaplatiť. Je všxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxené ako ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia, aj keď takéto kategórie lesa nie sú predmetom dane.
Riešenie
Nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmexxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxeto druhy lesných pozemkov nie sú predmetom zdanenia, preto ani oslobodenie od dane pri takýchto pozemkoch neprichádza do úvahy.
Oslobodenie od dane x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxni z nehnuteľností a od roku 2005 je upravené v § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Lesné pozemky, na ktorých sú xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx to, či sa v nich uskutočňovala podnikateľská činnosť, iná zárobková činnosť alebo sa využívali na prenájom. Ak sa lesné pozemky, na ktorých sú hospodárxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tretím a štvrtým stupňom ochrany, boli podľa § 4 ods. 1 písm. ch) cit. zákona oslobodené od dane z pozemkov len vtedy, ak sa nevyužívali na podnikateľskú, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v ktorom sa takáto činnosť skutočne vykonávala. To sa vzťahuje aj na hospodárske lesy vo vlastníctve urbárskych spoločností, ak sa nachádzajú v národxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxnom parku, sú oslobodené od dane z pozemkov vtedy, ak správca dane vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností na rok 2005 ustanovil, že ox xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeeviduje. Na účely zákona č. 582/2004 Z.z. sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti koxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtnení stavby, alebo v právoplatnom stavebnom povolení. To znamená, že pri zdaňovaní stavebného pozemku daňou z pozemkov sa v roku 2005 vychádzalo buď z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xelkovú výmeru stavebného pozemku tvorili tie parcely, ktorých parcelné čísla boli uvedené v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého pozemku. Dôvodom bolo aj to, že v praxi v niektorých prípadoch dochádzalo k nesúladu z hľadiska uvádzania čísiel jednotlivých parciel pozemkov, kex xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrípadoch v týchto rozhodnutiach rozdielne, pričom celková výmera stavebného pozemku závisí od výmery tej-ktorej parcely, na účely tohto zákona je od xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxovacieho obdobia 2008 novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) zmenila definíciu stavebného pozemku. Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxbytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.
Zákon do účinnosti cit. novely nevymedzoval konkrétne stavby, ktorých výstavbou sa xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxnom povolení, až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, bez ohľadu na druh stavby, ktorá sa mala postaviť. Preto ak stavebný úrad vydal stavebné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdjazdov a pod.), až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na tieto inžinierske stavby, išlo o stavebný pozemok.
Od roka 2008 sa ako stavxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xtavieb podľa § 10 ods. 2, alebo predmetom dane z bytov podľa § 14 tohto zákona. Ide o stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemnýxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, na výstavbu napríklad inžinierskych stavieb alebo stavieb, ktoré nemajú podlažie, v roku 2008 už nejde o stavebný pozemok. Pozemok, na ktorom bude prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxlad na výstavbu nadjazdu, mosta, diaľnice, inžinierskych stavieb a podobne v priebehu roka 2006 a k 1. januáru 2007 bolo právoplatné, na rok 2007 sa pozexxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xdaňovacích obdobiach, a to až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na takúto stavbu (pozri § 104b ods. 1).
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovať uskutočňovanie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie. Mimo stavebného pozemku možno umiestniť len pripojenie stavby na rozvody technickéxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení, a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Parcelou sa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxedkov geodetických prác sa vyhotovujú geometrické plány, ktoré sú technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúžia aj axx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x zistení značnej sumy daňovej povinnosti za stavebný pozemok, si dá vyhotoviť geometrický plán z dôvodu veľkej výmery stavebného pozemku, ktorá je rozxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účely to nie je podstatné a rozhodujúce, pretože pozemok sa ako stavebný zdaňuje až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, čiže dovtedxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxtočňuje po vydaní kolaudačného rozhodnutia, pridelení popisného čísla na stavbu a po realizačnom zameraní stavby a pozemku.
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo obdobia, pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení sa na účely zákona č. 582/2004 Z.z. považujú za stavebné až od 1. januára nasledujúceho zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxný pozemok od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
Príklad
Zastavané územie obce sa na základe rozhodnutia štátneho orgánu rozšírilo o pxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlánov boli určené jednotlivé stavebné parcely a na správe katastra boli pre jednotlivých stavebníkov v priebehu novembra 2003 založené listy vlastníxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnie zlúčené so stavebným konaním bolo začaté 29. decembra 2003 a stavebné povolenie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxznanie na daň z nehnuteľností až 11. februára 2004, v ktorom priznal daň z pozemkov nie za stavebný pozemok, ale za pozemok druhu "zastavaná plocha".
Max xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 29. decembra 2003?
Riešenie
Oznámenie o začatí územného konania zlúčeného so stavebným konaním nebolo pri určení stavebného pozemku ani na účely záxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Ak rozhodxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo v stavebnom povolení sa považujú za stavebné pozemky až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Takýto postup sa pri zdaňovaní stavebnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x stalo sa právoplatným, pozemok sa na rok 2004 nemohol zdaňovať ako stavebný, pretože stavebné povolenie bolo vydané v priebehu zdaňovacieho obdobia (xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxé pozemky. Daňovníkovi sa pozemky na rok 2004 mali zdaňovať takou základnou sadzbou dane, ktorá prislúcha druhu pozemku vedenom na liste vlastníctva. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdanenie správne, ak priznal daň ako za "zastavanú plochu a nádvorie". Avšak ak priznanie podal až 11. februára 2004, porušil ustanovenie o predkladanx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xaňovníka na rok 2004 sankcionovať podľa § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxný v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
V praxi sa k existujúcim stavbám uskutočňxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvolení vydanom na takéto činnosti sú uvedené čísla parciel, na ktorých sú postavené stavby, ktoré sa rozširujú prístavbou alebo menia nadstavbou. Na pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prípadne nadstavba netýka.
Pri vymedzení výmery stavebného pozemku sa v praxi z dôvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxdané stavebné povolenie, a na parcele uvedenej v stavebnom povolení bola aj samostatne stojaca garáž, parcela uvedená v stavebnom povolení sa ako stavxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xýmera pozemku pod stavbou garáže a len zostávajúca časť výmery parcely sa mala zdaňovať ako stavebný pozemok.
Ako stavebný pozemok sa však nemohla zdaxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané takými stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb a predmetom dane z bytov.
Keďže takéto vymxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebné povolenie na uskutočnenie prístavby, nadstavby alebo stavebnej úpravy, sa už nezdaňuje ako stavebný, ale podľa druhu pozemku evidovanom na lxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xyužívané vodné plochy sa považujú tie vodné plochy, ktoré sa využívajú najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, alexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x0 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku nie sú stavbami na účely tohto zákona (nie sú predmetom dane zo stavieb). Novela (zákon č. 568/2014 Z.zxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xde o niektoré inžinierske a líniové stavby, ktoré podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú stavbami, axx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxané plochy, ktoré môžu slúžiť ako parkoviská, autobazáre a pod. Aj ostatné stavby ako silážne jamy, bazény, ploty a pod. sa nezdaňujú ako stavby. Z tohto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxná plocha a nádvorie".
Predmet dane z pozemkov je v tomto ustanovení vymedzený aj negatívne. Predmetom dane z pozemkov nie sú predovšetkým tie pozemkyx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxximkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy. Za pozemky, ktoré nie sú predmetom dane z pozemkxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxovať sa nebudú nielen pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie, ale ani časti takých pozemkov. Dôvodom tejto zmeny je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxe podľa znenia § 6 ods. 6 (teraz ide o odsek 7) sa mali zdaňovať ako pozemky druhu zastavaná plocha a nádvorie. Táto nezrovnalosť sa novelou zákona odstránxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obklaxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxcie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sa sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnom poriadku (stavebný zákon) inžinierskymi stavbami. Keďže ide o stavby, ktoré nemajú podlažie, nie sú predmetom dane zo stavieb, ani predmetom dane x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxlové komunikácie zdaňujú.
Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoch. Verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) z predmetx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie. Pozemky pod týmito stavbami sa v roku 2005 zdaňovali.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) spresnila, aká kategória žexxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxh prevádzky, ako aj prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností upravuje zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhacxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
-
trolejbusové dráhy a
-
lanové dráhy.
Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxgionálnej dopravnej obslužnosti a na mestské a prímestské dopravné služby.
Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxístavoch a v termináloch.
Predmetom dane z pozemkov podľa zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností neboli do konca roka 2004 ani pozemky, ktoré sxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnosť alebo sa prenajímali. Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa takéto pozemky zdaňujú, ak správca dane vo všeobecxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxx
x x x
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxkov násobí sadzbou dane, sa od roku 2005 pre jednotlivé druhy pozemkov určil nasledujúco:
a)
pri pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedenx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. Do hodnoty pôdy sa nezapočítava hodnota porastov, ktorá pre niektxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na aktualizovanú prílohu č. 1 k tomuto zákonu, podľa ktorej sa hodnota pozemkov v porovnaní s rokom 2004 strojnásobila. Hodnota ornej pôdy, ktorá závisx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxí aj podľa katastrov. Tieto hodnoty pôdy je tak daňovník, ako aj správca dane povinný použiť pri výpočte základu dane z uvedených pozemkov;
b)
pri pozxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxné plochy je základom dane z pozemkov hodnota pozemku, ktorá sa určí vynásobením výmery týchto pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa vyhlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnilo, že hodnota pozemkov sa určuje bez hodnoty porastov, ktoré sú na pozemku. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh v katastri nehnuteľností ako záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je základom dane z pozemkov hodnota pozemku určxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x tejto prílohe sú hodnoty stavebných pozemkov, záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch určené pre jednotlivé obce v závislosti od počtu oxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxľné miesta a pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.
Novela (zákon č. 268/2014 Z.z.) doplnila do tohto ustanovenia nový odsek 4, podľa ktoxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovaniu služieb je hodnota pozemku určená násobkom skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 mx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xo k 1. januáru 2005.
Do účinnosti novely (zákon č. 268/2014 Z.z.) sa pri výpočte základu dane pre pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnota pozemku podľa druhu pozemku vedeného v katastri. Ak boli transformačné stanice postavené napríklad na pozemku druhu "trvalé trávnaté porasty", xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxu. Keďže hodnota stavebného pozemku uvedená pre obce v prílohe č. 2, ktorú správca dane môže všeobecne záväzným nariadením aj zmeniť, je vyššia ako hodnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xle aj daňová povinnosť.
Pri výpočte dane z pozemkov, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok, sa daň z pozemkov vypočíta naxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xákladom dane násobok skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2. Základ dane sa tak násobí sadzbou dane z pozemkov určenej sxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx predajného stánku) je súčin zostávajúcej výmery pozemku a hodnoty pozemku, určenej podľa druhu pozemku vedeného v katastri. Daň z pozemkov sa vypočítx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxkladom sú predmetom dane zo stavieb a pozemky pod takýmito stavbami nie sú predmetom dane z pozemkov (§ 6 ods. 2 zákona),
-
kioskové alebo blokové, ktxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxu z pozemkov. Sadzba dane sa pre takéto pozemky určuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedené v § 6 ods. 1 podľa toho, aký druh pozemku, na ktorých sú postxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxé vybavenie.
Daňovník, ktorý vlastní pozemok druhu "zastavaná plocha a nádvorie", na ktorom je postavená stavba, ktorá je predmetom dane zo stavieb xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxní výmery skutočne zastavanej plochy stavbou.
Hodnoty pozemkov určené v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatkx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxohách č. 1 a 2, ako aj hodnoty lesných pozemkov, rybníkov a ostatných hospodársky využívaných vôdných plôch, ktoré pre daňovníka vypočítal súdny znalex xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoty majetku, zmeniť, pričom výška hodnoty týchto pozemkov nebola zákonom ohraničená.
Správca dane mohol všeobecne záväzným nariadením meniť hodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xej, ktorú ustanovuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, zúžila iba na stavebné pozemky. To znamená, že správca dane môže od roku 2006 zmeniť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxce v prílohe č. 2 zákona. Hodnota stavebného pozemku určená správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení sa potom týka všetkých stavebných pozemkov nxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy a nádvoria a ostatné plochy preto platila hodnota pozemku určená v prílohe č. 2 zákona. Za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxsterstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
V prílohe č. 1 majú niektoré obce už od nadobudnutia účinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxäzným nariadením pre tieto pozemky určiť iné hodnoty. Až novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) v novom odseku 4 splnomocnila obce, ktoré v prílohe č. 1 majú uvexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxa dane nemôžu na rok 2008 určiť inú hodnotu ornej pôdy a trvalých trávnych porastov ako tú, ktorá je za ich obec a katastrálne územie uvedená v prílohe č. 1 txxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxá nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie obce patrí. Správca dane, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxočte základu dane môže použiť len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) v odseku 2 ustanxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je hodnota pozemku bez porastov, ktorá sa určí vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa vyhlášky Ministerstva spravodlxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxalcom, prípadne dokladom od Národného lesníckeho centra Zvolen, ktoré ohodnocuje lesné pozemky. Keďže finančné náklady za znalecký posudok sú značnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musel o vyhotovenie znaleckého ohodnotenia pozemku požiadať príslušné inštitúcie sám, pretože inak nemohol vyčísliť základ dane a vyrubiť daň.
Kexxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx dane dáva možnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, aby namiesto hodnoty lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, a rybníkov s chovox xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxu určená správcom dane všeobecne záväzným nariadením sa pri výpočte základu dane z pozemkov použije len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx aj inú hodnotu stavebného pozemku, ako je pre obce podľa počtu obyvateľov určená v prílohe č. 2 zákona. Táto hodnota platí tiež pre celú obec.
Pri výpočxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxom poplatku. Pre tento pozemok správca dane nemôže vo všeobecne záväznom nariadení obce určiť inú hodnotu pozemku.
Na určenie ceny, výmery a druhu poxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi ešte v priebehu roka 2004 predkladali správcovi dane doklad o cene pôdy, ktorú vypočítal Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pôdy za obec a príslušný kataster vymedzil priamo v prílohe zákona, doklad o cene pôdy predložený daňovníkom v priebehu roka 2004 nebol na účely daňovéhx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pre všetky druhy pozemkov zjednotila, avšak výška sumy daňovej povinnosti závisí od rozdielne ustanovxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxa dane je zákonom splnomocnený sadzbu dane z pozemkov určenú týmto zákonom podľa miestnych podmienok znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx katastrálne územia. Úprava sadzieb dane je fakultatívna. Sadzby môže obec upraviť vo všeobecne záväznom nariadení obce a v ňom presne určiť, pre ktorú xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Jednotlivou čaxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percentx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx môže pre jednotlivé druhy pozemkov, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 1 tohto zákona, vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností určiť rôzne sxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxú pôdu, upravená sadzba dane platí aj pri zdanení chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov, pretože tých päť druhov pozemkov tvoxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx ako súčasť pozemkov ornej pôdy, lúk a pasienkov zdaňujú takou sadzbou dane, akou sa zdaňuje orná pôda a trvalý trávny porast. Pri zvyšovaní, prípadne znxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxoré platia iné sadzby dane.
Na rok 2005 nebolo zvýšenie alebo zníženie sadzieb dane správcom dane zákonom ohraničené, preto sa tieto sadzby v jednotlxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dane z pozemkov rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov alebo jednotlivé katastrálne územia.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) zvýšenie sadzby dane z pozxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti určiť rôzne sadzby pre jednotlivé druhy pozemkov alebo pre jednotlivé katastrálne územxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxbecne záväznom nariadení obce. Ak napríklad správca dane všeobecne záväzným nariadením určí pre niektorý druh pozemku sadzbu dane 0,40% zo základu daxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xre lesný pozemok nesmie presiahnuť 20-násobok sadzby dane určenej pre ornú pôdu, t.j. sadzba dane za lesný pozemok nemôže byť vyššia ako 8% zo základu daxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxm nariadení zmenená z 20-násobku na 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane. V zmysle prechodného ustanovenia § 104e sx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxa ktorej horná hranica zvýšenia ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení nesmie byť vyššia ako 5-násobok naxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xstatné plochy a stavebné pozemky.
Avšak novelou (zákon č. 333/2014 Z.z.) sa do tohto ustanovenia treťou vetou obmedzilo pre správcov dane určovanie xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x), podľa ktorého správca dane môže pre tieto pozemky určiť najvyššiu sadzbu dane 1,25 %.
Podľa tretej vety novely (zákon č. 333/2014 Z.z.) sa v tomto usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxodársky využívané vodné plochy do výšky 10-násobku základnej ročnej sadzby dane určenej zákonom (0,25 %) podľa ktorého, správca dane môže pre tieto poxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvýšená ročná sadzba dane zo stavieb nesmie byť vyššia ako 100-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov, ktorá je 0,25%.
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xane môže všeobecne záväzným nariadením na jednotlivé skupiny pozemkov, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx časť. Ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená správcom dane však pre tieto pozemky nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxe 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkox xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxica alebo predajný stánok, akú určil napríklad pre záhradu, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky podľa § 8 ods. 2 alebo podľa x x xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxe. Novelou (zákonom č. 333/2014 Z.z.) sa ustanovilo, že ak správca dane prekročí zákonom určené splnomocnenie určiť
-
ročnú sadzba dane z pozemkov pxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxch sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy v rozsahu 10 násobku základnej ročnej sadzby dane a
-
pre xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xstanovenej správcom dane pre tieto pozemky vo všeobecne záväznom nariadení,
uplatní sa pre všetky druhy pozemkov ročná sadzba dane z pozemkov vo výšxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe daň z nehnuteľností, správca dane vyvesí najmenej na 15 dní a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxnmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
§ 8a
Výpočet danx x xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxčuje jednotný spôsob výpočtu dane z pozemkov, ktorá sa vypočíta ako násobok základu dane určeného podľa ustanovenia § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, na úpravu ktorej je správca dane splnomocnený.
Daň zo stavieb
§ 9
Daňovník
K § 9
Daňovníkom dane zx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx či má trvalé bydlisko alebo miesto podnikania na území tejto republiky, alebo nie, a ako vlastník stavby je zapísaná aj na liste vlastníctva v katastri nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxom rozumie trvalé miesto jej pobytu v zahraničí. Miestom podnikania sa rozumie stavba, ktorá má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxodnutia správy katastra nemožno spájať vznik, zmenu alebo zánik práva k stavbe.
Príklad
Na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxľností, na ktorom ako vlastník nehnuteľností bola v priebehu roka 2004 uvedená spoločnosť s ručením obmedzeným.
Keďže prevod vlastníckych práv na záxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxický prevod vlastníckeho práva s možnosťou využitia všetkých vlastníckych práv, právnická osoba je toho názoru, že na rok 2005 nie je daňovníkom dane z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxeľa nastáva až vtedy, keď dlžník svoj záväzok v ustanovenej lehote nesplní.
Vzhľadom na to, že zákon č. 582/2004 Z.z. upravuje zdanenie majetku a defixxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xákona o miestnych daniach je daňovníkom ten subjekt, ktorý nehnuteľnosť skutočne vlastní a užíva.
Je právnická osoba, ktorá sa na základe zmluvy o zabxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xákona č. 582/2004 Z.z.?
Riešenie
Pri určení daňovníka dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v prípade právnických osôb, ktoré pri istexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx, že aj keď zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 553 Občianskeho zákonníka sú prechodným zabezpečovacxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx daniach a miestnom poplatku je pre daňovú povinnosť rozhodujúce, kto je ako vlastník nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva v katastri nehnuteľxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxostí na liste vlastníctva, je povinná podľa zákona č. 592/2004 Z.z. platiť daň z nehnuteľností tomu správcovi dane, na území ktorého sa nehnuteľnosť nxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx aj správca stavby, ktorá je vo vlastníctve vyššieho územného celku. V porovnaní s pozemkami, za ktoré daň z pozemkov platí ako daňovník aj nájomca, sa náxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré fond na základe nájomnej zmluvy prenajal inej fyzickej alebo právnickej osobe, je daňovníkom dane zo staxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxteľností.
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. daňovníkom dane zo stavieb v roku 2005 nemohla byť tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxahy k nehnuteľnostiam sú v mnohých prípadoch nevysporiadané, ale tieto stavby sa napriek tomu fyzickými alebo právnickymi osobami užívajú, novela (zxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxby je však daňovníkom dane zo stavieb len vtedy, ak z právoplatných dokladov nemožno zistiť, kto je vlastníkom stavby alebo správcom stavby vo vlastnícxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxje Slovenský pozemkový fond.
Ak sa nájomný alebo užívateľský vzťah k stavbe v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení a stavbu bude napríklad od 1. júla 2xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxu užívala k 1. januáru 2006. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností rozhodujúcxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Pri ostatných zmluvných nájomných vzťahoch sa nájomca stavby nepovažuje za daňovníka dane zo stavieb. Spxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxomcu bolo obsahom nájomnej zmluvy. Iba daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Predmetom dohody vlastníka stavby a nájomcu môže byť xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxa nájomca, nie sú pre daňové konanie právne účinné. Podľa ustanovení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxkým spôsobom, akoby ju zaplatil daňovník. Vrátenie platby dane tomu, kto ju za daňovníka zaplatil, nie je prípustné.
Pri určení daňovníka dane zo staxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich, ktorý bude v daňovom xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxluvlastníctve manželov, daňové priznanie za celú stavbu podáva jeden z manželov, ktorý vystupuje pri všetkých úkonoch v celom daňovom konaní. Novela xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxčia v plnej výške obidvaja manželia spoločne a nerozdielne. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvlastníctvo manželov je charakteristické tým, že manželia nemajú určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Manželia ako spoluvlastníci mxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé spoluvlastníctvo manželov ako systém spoločného nadobúdania vlastníctva za trvania manželstva vzniká priamo zo zákona za predpokladu, že manželsxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zrušené súdnym rozhodnutím.
Aj keď podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa, zákon č. 582/2004 Z.z. o miesxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé v niektorých prípadoch môže trvať aj niekoľko rokov. Keďže predpokladaný dedič nie je za daňovníka určený zákonom, obce ako správcovia tejto dane napxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxdobudne právoplatnosť, pretože vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
Pri zmene vlastníckych práv k stavbe, ktoré xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxovacieho obdobia daňovníkom a ktorá mala k 1. januáru zdaňovacieho obdobia evidovanú nehnuteľnosť na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
x xx
xxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxjú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami (novela zákona č. 268/2014 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx že sa stavba prestala užívať.
V súvislosti s vymedzením predmetu dane zo stavieb treba uviesť, že základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Ak vychádzame z tejto definície, podzemné stavby, ktoré nemajú žiadne nadzemné podlažie ani žxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
Ďalšou podmienkou pri vymedzení predmetu dane zo stavieb je spojenie stavby so zemou pevným základom alebo ukotxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavebný zákon), pri posúdení, či stavba je spojená so zemou pevným základom alebo ukotvená pilótami (doplnené novelou zákon č. 268/2014 Z.z.), vychádzxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
-
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxenie pod zemou.
Pri vymedzení predmetu dane zo stavieb sa pri stavbách, ako aj pri pri iných skutočnostiach súvisiacich so stavbami vychádza z ustanoxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sa tým aj jej časť. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. Čiže daňou zo stavieb sa zdaňujú stavby, ktoré sú spôsobilé na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xomy, o ktoré sa nikto nestará, ako aj o iné stavby výrobného charakteru a pod., ktoré majú vlastníka, sú evidované v katastri ako stavby, ale nevyužívajú xx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxetom dane zo stavieb.
V predmete danx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Stavbami na bývanie sú rodinné domy a bytové domy. Za stavbu na bývanie sa považuje aj obytná časť tých pxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.
Rodinný dom je stavba určená predovšetkým na rodinné bývanie so samosxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx a) na stavebný zákon, ktorý vymedzuje stavby na bývanie, sa všetky rodinné a bytové domy zaraďujú do predmetu dane zo stavieb podľa vyššie uvedeného § 1x xxxx x xxxxx xxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxh prípadoch.
V praxi sa vyskytli aj prípady, keď vlastníci rodinných domov, v ktorých sa zdržiavajú pár dní (týždňov) v roku, boli správcom dane vyzvaxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxska dane zo stavieb výhodnejšie. Takúto požiadavku odmietli s odkazom na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Postupovali správne, pretožx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxo na ochranu proti tomu, kto do jeho práva zasahuje ( § 123 a 126 Občianskeho zákonníka). Daňovými nástrojmi nemožno zasahovať do práv vlastníkov nehnxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
Zistené poznatky z praxe signalizujú, že stavby v členení uvedenom v § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnyxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnie stavieb v § 10 ods. 1 zákona. Novela (zákon č. 460/2011 Z.z.) vzhľadom na skúsenosti z praxe ustanovila, že druhové členenie stavby sa má pri zdanení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxa určená na bývanie, ktorá pozostáva zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
Daňou zo stavieb sa zdaňujú ax xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx byt alebo nebytový priestor neprešiel do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xájomcu, z čoho v niektorých prípadoch vznikajú spory. Bytové družstvá môžu v rámci svojej právomoci vykonať aj rozpis vypočítanej dane zo stavieb na jexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné pxxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne, stavby športových zariadenxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxpodárstva a vodného hospodárstva. Stavby slúžiace na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie sa v roku 2005 zdaňovali tou istou sadzbou danxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdárstva sa už zdaňovali inou sadzbou dane určenou pre "stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu", ktorá bolx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xtorú odstránila novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) tým, že medzi stavby pre vodné hospodárstvo zahrnula aj stavby využívané na skladovanie vlastnej prodxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxťou z oblasti pôdohospodárstva, ale aj vodného hospodárstva. Aj tieto administratívne stavby sa v roku 2005, ako aj v predchádzajúcich zdaňovacích obxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxlo nelogické. Z tohto dôvodu boli tieto stavby novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) zahrnuté do § 10 ods. 1 písm. b). Ak však pôdohospodársky podnik prenajxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xprávcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre "stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu", pretože sa v nxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxstránenia nejasností z aplikačnej praxe sa spresnil a rozšíril predmet dane zo stavieb pri stavbách na individuálnu rekreáciu a garážach, pri ktorých xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na jednotné štatistické triedenie stavieb a používanú klasifikáciu stavieb zavádza pojem "stavby a chaty na individuálnu rekreáciu". Podľa stavebnxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxnu obce určené na bývanie. Na účely zákona o miestnych daniach takýmito stavbami sú chaty, záhradkárske chatky alebo rekreačné domčeky vtedy, ak sú prexxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxace garáže. Ide o samostatne stavebne povolené a skolaudované stavby garáží, ktoré nie sú vstavané a netvoria ani prístavbu k obytnému domu alebo k inej xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx alebo inej stavby a boli spoločne s týmito stavbami skolaudované. Za garáže pristavané sa považujú tie, ktoré sú postavené na základe samostatného staxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
V piatej skupine sa nachádzajú stavby hromadných garáží. Sem patria aj samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxne zo stavieb je výmera v m2 celej zastavanej plochy pri každej z týchto garáží, ktorá sa zdaňuje takou sadzbou dane, akú správca dane určí vo všeobecne záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxou. Pri týchto stavbách, ktoré sú postavené samostatne, sa novelou (zákon č. 268/2014 Z.z.) určil základ dane osobitne. Základom dane zo stavieb pri stxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxšej podzemnej časti stavby.
Siedmu skupinu tvoria priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, ako aj stavby vyxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxdohospodársku produkciu, doplnené novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.).
Vo ôsmej skupine sú stavby, v ktorých sa vykonáva ostatná podnikateľská činxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxou spojené, ale aj stavby, v ktorých sa vykonáva zárobková činnosť. Ide najmä o stavby bánk, poisťovní, realitných kancelárií, maloobchod, veľkoobchxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xem aj také stavby, ktoré napríklad priemyselný alebo poľnohospodársky podnik poskytol inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na skladovanie inex xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xatastrálne úrady, daňové úrady a pod., pretože sa v nich nevykonáva administratívna činnosť súvisiaca s podnikateľskou a zárobkovou činnosťou.
Poxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxazuje na iný právny predpis, preto x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxho uloženie v sklade, prípravu a vlastný výdaj, ako aj presun na miesto určenia.
Deviatu skupinu stavieb (na zákl. zákona č. 268/2014 Z.z.) tvoria ostatné sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxetike, ostatné stavby na vykonávanie podnikateľskej a zárobkovej činnosti, ako ani medzi stavby na bývanie, garáže, prípadne chaty na individuálnu rxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxatúry, stavby zdravotníckych a školských zariadení a pod.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) spresnila, že administratívna stavba celospoločenskéhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, akú správca dane určí všeobecne záväzným nariadením obce pre "ostatné stavby" uvedené v § 10 ods. 1 písm. h) zákona.
Na účely zdanenia sa medzi "ostaxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xre bezdomovcov), ktoré sú podľa § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. zaradené medzi bytové budovy.
Stavebný zákon xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xtorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona. Nezdaňujú sa naprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xod., pretože nemajú podlažie. Daňou zo stavieb sa nezdaňujú napríklad ani silážne jamy, bazény, komíny a pod. tiež z dôvodu, že nemajú podlažie.
Podľx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxovali. Ide o stavby s podzemnými podlažiami. Od roku 2005 sa pri vymedzení predmetu dane zo stavieb nezisťuje, či stavba spĺňa podmienku vymedzenia nadxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby. Čiže už aj stavby postavené v kopcovitom teréne alebo podzemné stavby, ktoré majú podlažie, sú predmetom zdanenxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xtropnou konštrukciou. Ak stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku povxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxropnou alebo strešnou konštrukciou, ako je to pri budove, ale aj ohraničenie poloodkrytého stavebného objektu, ktorého stavebná konštrukcia vytvárx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxky, pri ktorých sa za podlažie na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor vymedzený podlahou a strešnou konštrukciou. Takéto prístrešky, ak sú sxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podzemných podlaží. Aj keď sa stavby, ktoré nemajú nadzemné alebo podzemné podlažie, využívajú na podnikateľskú činnosť, na účely zákona č. 582/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxou z pozemkov napriek tomu, že takéto stavby majú niekedy značné rozmery. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo staxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxcom dane vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností alebo ročnou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou v § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.zx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rôzne sadzby dane všeobecne záväzným nariadením.
Dokončenú stavbu alebo tú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie, ak tieto stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a v niektorých prípadoch, ak je to potrebné, určia sa aj podmienky užívania stavby. Podmienky užívania stavbx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstatkov skutočného realizovania stavby zistené pri kolaudačnom konaní, pričom stavebný úrad určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Stavbu možno xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xtavba sa začne užívať aj bez vydania kolaudačného rozhodnutia. Preto aj neskolaudované, ale v skutočnosti užívané stavby, sú predmetom dane zo staviexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdok). Daňovník, ako aj tretie osoby sú povinné poskytnúť zamestnancovi správcu dane všetky primerané prostriedky a pomoc potrebnú na účinné vykonanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo jej časť sa skutočne užíva, je takáto stavba predmetom dane zo stavieb.
Daňou zo stavieb sa zdaňujú aj také skolaudované stavby, ktoré sa prestali uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxý svoj majetok zveľaďovať, ochraňovať a zhodnocovať. Preto aj neužívané, neudržované a opustené stavby sú predmetom dane zo stavieb dovtedy, kým sú v exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxyv skutočnosť, že sa stavba prestala z akéhokoľvek dôvodu užívať.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxemá nadzemné alebo podzemné podlažie), na účely tohto zákona sa takáto stavba môže zdaňovať len ako pozemok druhu "zastavaná plocha a nádvorie" napriex xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxy bytových domov s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Ide o tie bytové domy, v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový prixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami, ktoré majú široký celospoločenský význam ochrany územia pred povodňami, a rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxe na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy, ak sa v nich nevykonávala podnikateľská, iná zárobková činnosť alebo prenájom, ani stavby, ktoré slúžilx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zdaňujú.
Predmetom dane zo stavixx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxtví vodného hospodárstva, priehrada je vzdúvacia stavba prehradzujúca vodný tok a jeho údolie a vytvárajúca vodnú nádrž využívanú na riadenie odtokux xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxečujú príjem, čistenie a odvádzanie odpadových vôd, ako aj vôd z atmosférických zrážok z územia sídlisk a poľnohospodárskych a priemyselných podnikoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxových vôd.
Definície z oblasti vodného hospodárstva sú obsiahnuté v Slovenských technických normách o vodnom hospodárstve.
Ani rozostavané staxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xodinných domov a iné drobné stavby, ktorých stavebníkmi sú fyzické osoby. Tie pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu stavbu dokončiť a skolauxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xane?
Riešenie
Stavby, ktoré podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku podliehajú dani zo stavieb, sú vymedzené v ustanoxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxončené, ale nie sú skolaudované a skutočne sa užívajú. Ak sa dokončená a neskolaudovaná stavba skutočne užíva, nie je to v súlade s § 76 zákona č. 50/1976 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xožno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak treba, určia sa podmienxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx ktorom sa rozostavaná stavba realizuje, sa zdaňuje ako "stavebný", a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
Za rozostavané stavby, ktoxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxm zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a nebolo v súlade ani so zákonom č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
Novelou (záxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx
V roku 2005 sa do zastavanej plochy, ktorá je predmetom dane zo stavieb, započítavala aj prečnievajúca časť strechy, balkón, terasa a pod. Vychádzalo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xol pôdorys najrozsiahlejšej nadzemnej časti väčší ako zastavaná plocha stavby uvedená na liste vlastníctva v katastri nehnuteľnosti, pre určenie záxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxzapočítava prečnievajúca časť strechy. Prečnievajúce balkóny a terasy, ktoré majú podlažie, sa aj po novelizácii tohto ustanovenia pri vymedzení záxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxeľností, evidencie nehnuteľností alebo aj zo zápisnice alebo z úradného záznamu o miestnom zisťovaní, ktoré obec vyhotoví podľa zákona č. 563/2009 Z.xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbdobia, sa pri dani z nehnuteľností neprihliada. Takáto zmena výmery zastavanej plochy stavby sa na účely vyčíslenia základu dane zo stavieb zohľadňuxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxk, že základom dane je pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby
§ 12
Sadzba dane
K § 12
Zákonom č. 582/2004 Z.z. sa zavxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxo znížiť. Zvýšiť alebo xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa. Jednotlivou časťou obce sa rozumie tá časť obce, ktorú správca dane vymedzí vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností. Jednotlivá xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbou dane zo stavieb, alebo upravenou sadzbou. Obdobne ako pri pozemkoch, aj pri stavbách novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) správcom dane určila hornú hraxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx záväzným nariadením pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 zákona.
V roku 2005 nebolo toto obmedzenie v zákone upravené. Správcovia dane, ktorí všeobecne záxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xovinní vydať na rok 2006 nové všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností, v ktorom upravili zvýšené sadzby dane zo stavieb v súlade so zákoxxxx
Pre jednotlivé druhy stavieb správca dane môže všeobecne záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxb dane zo stavieb. Pri určení sadzby dane zo stavieb sa stavby, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, rozlišujú tak, ako sú upravené v § 10 ods. 1 zákona č. 58xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxh stavieb, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 582/2004 Z.z., teda stavieb na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a admixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxodie). Vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nehnuteľností na rok 2005 správca dane upravil ročnú sadzbu na 8 Sk/m2 a za nadzemné podlažia sadzbu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............. 1 Sk/m2
- zvýšená ročná sadzba dane podľa § 12 ods. 2 .................................. 8 Sk/m2
- počet nadzemných podlaží .......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxvaná plocha ........................................................... 100 m2
8 Sk/m2 + (1 x 4 Sk / m2) x 100 m2 = 1 200 Sk
Ak stavba slúži na viaceré xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť zxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
Prízemný rodinný dom so zastavanou plochou 310 m2. Stavba slúži na dva účely - na bývanie a podnikanie. Správca dane vo všeobecne záväznom nariadení obcx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxšenie
Daň zo stavieb na rok 2006 sa vypočíta takto:
- zvýšená ročná sadzba dane pri stavbe xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx....... 9 Sk/m2
- zastavaná plocha ........................................................................... 310 m2
- podlahová plocha uxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx......................................100 m2
- podlahová plocha celkom ..............................................................xxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx
xx0 m2 x 0,66 m2 x 3 Sk/m2 + 310 m2 x 0,33 x 9 Sk/m2 = 1 534,5 Sk, zaokrúhlené na celé Sk nahor = 1 535 Sk.
Sadzby dane zo stavieb správca dane určí vo všeobecne záväzxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxie, vyvesí obec najneskôr 15 dní pred 1. januárom príslušného zdaňovacieho obdobia. Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxniť výšku sadzby dane za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zdanenia?
Riešenie
Výšku sadzby dane určuje príslušný správca dane každoročne vo všeobexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx z nehnuteľností sa však v priebehu zdaňovacieho obdobia nemôže meniť. Tá sadzba dane, ktorú správca dane určil k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, platx xxxx xxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxým by sadzby dane za niektoré nehnuteľnosti zmenil.
Novelou (zákonom č. 538//2007 Z.z.) sa zmenilo znenie § 12 ods. 6, ktoré upravuje spôsob výpočtu poxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od roku 2013 určilo, že ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o mxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxbecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, ak § 104f ods. 3 tohto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x miestnom poplatku vo výške 0,033 eur.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak sa správca dane v porovnaní s rokom 2012 rozhodol na rok 2013 neupravovať sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxstupuje v súlade so zákonom, pretože neuplatnil ustanovenie § 104f ods. 3 zákona tým, že neupravoval sadzby dane zo stavieb.
Ak sa správca dane rozhodxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bol nižší aspoň o jednu stotinu ako násobok dane medzi sadzbami dane určenými vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2012.
Pre všetky druhy stavieb, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výške 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby. Ročnú sadzbu dane zo stavieb mohol správca dane na rok 2014 znížiť alebo zvýšiť, a to s účixxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxj jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb.
Zákonom č. 460/2011 Z.z., ktorý je xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, ak § 104f ods. 3 zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxásobok najnižšej sadzby dane ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby danx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xadzba dane ustanovená v § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na rok 2014 sa už ustanovenie 104f ods. 3 neuplatňovalo a neuplatňuje sa ani na rok 2015.
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx x nahradili novým xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxšou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach, ak je vyšší ako 10-násobok v lehote 10 rokov.
Posledným rokom na úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia na rok 2024. V roku 2024 už bude možné uplatniť iba 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxí obce, ako a kedy zníženie násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb upraví vo všeobecne záväznom nariadení, pričom násobok ustanovxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdaňovaciemu obdobiu.
Ustanovenie § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach sa od zdaňovacieho obdobia 2014 už neuplatňuje.
Druhové členenie staxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxného určenia sadzby dane zo stavieb je rozhodujúci účel využitia stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 12a
Výpočet dane zo stavieb
K § 12a
Daň zo stavieb sa vypočíta ako násobok základu dane, ktorým je výmera zastavanej plochy stavby v m2, a ročnej sadzby daxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxnosti novely (zákon č. 460/2011 Z.z.) nesmeli presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväzxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xtavby.
Príklad
Prízemná stavba slúžiaca na jeden účel
Fyzická osoba vlastní prízemný rodinný dom, ktorého zastavaná plocha je 120 m2. Pre stavby na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxšenie
Daň zo stavieb sa vypočíta podľa vzorca:
DzoS = ZD . SD
kde
DzoS = daň zo stavieb
ZD = základ dane
SD = sadzba dane
V našom príklade ZD = 120 m2 a SD = x xxx xxxx
xxxx x xxx xx x x xx x xxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxochy stavby v m2, a ročnej sadzby dane určenej zákonom, prípadne sadzby dane určenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení, ktorá sa zvyšuje o súčin počxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxv stavieb môže správca dane určiť v rozdielnej výške najviac v sume 0,33 eura.
Pri výpočte dane zo stavieb za viacpodlažnú stavbu sa do počtu ďalších podxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxlad
Stavba slúžiaca na jeden účel s troma podlažiami
Fyzická osoba vlastní trojpodlažný rodinný dom o zastavanej ploche 150 m2, ktorý využíva na bývaxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xadzbu dane pre stavby na bývanie vo výške 2,50 Sk/m2. Pri viacpodlažných stavbách určil pre stavby na bývanie príplatok za podlažie v sume 2 Sk za každé ďaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxca:
DzoS x xx x xxx x xxx x xxx x xxxxxx
xxx
xxxx x xxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx
x xxxom príklade ZD = 150 m2, SD = 2,50 Sk, SDz = 250 Sk + (2 Sk . 2 PODL)
DzoS = 150 m2 . [2,50 Sk + (2 . 2)] = 150 . 6,50 = 975 Sk
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxby, pomernej časti základu dane a sadzby dane určenej na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdlaží, sa výpočet dane pri viacúčelových stavbách vzťahuje na jednopodlažné, ako aj viacpodlažné stavby.
Príklad
Štvorpodlažná stavba slúžiaca xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xancelárií. Zastavaná plocha stavby je 170 m2. Celková podlahová plocha stavby je 490 m2; 190 m2 podlahovej plochy slúži na bývanie a 300 m2 podlahovej plxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
-stavby
na bývanie 2 Sk/m2 a príplatok za ďalšie podlažie 3 Sk,
-
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxešenie
Pri stavbách, ktoré slúžia na viaceré účely, na ktoré sú správcom dane určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, sa daň zo stavieb vypočíxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxi základu dane
Pri stavbách slúžiacich na viaceré účely sa pomerná časť základu dane (PČZD) zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby (PPČS) využxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxČD) sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby (ZPS), pomernej časti základu dane (PČZD) a sadzby dane (SD) určenej na príslušný účel využitia stavxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxx x xx x xxx x xxxx
x170 . 0,38776) . [2 + (3 . 3)] = 65,92 m2 . (2 + 9) = 65,92 m2 . 11 Sk = 725,12 Sk
b) pre časť stavby slúžiacej na administratívnu činnosť realitných kancelárií
xxx x xxxx x xxxxx x xx x xxx x xxxx
xxxx x xxxxxxxx x xxx x xx x xxx x xxxxxx xx x xxx x xxx x xxxxxx xx x xx xx x x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx súčet pomerných častí dane:
PČD pre časť stavby slúžiacej na bývanie + PČD pre časť stavby slúžiacej na administratívnu činnosť realitných kancelárix x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxká osoba zaplatí na rok 2008 daň zo stavieb za viacúčelovú stavbu v sume 8 427 Sk.
Treba pripomenúť, že podľa novely (zákona č. 460/2011 Z.z.) ročná sadzbx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 zákona č. 582/2xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane prx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vo výške 0,033 eur.
Daň z bytov
K dani z bytox xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx sa určilo, že za nehnuteľnosti xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxedenie dane z bytov vyvolala potreba legislatívne riešiť tie skupiny vlastníkov bytov, ktorí ako nájomcovia štátnych, obecných a družstevných bytov xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov. Byty odkúpené do vlastníctva podľa uvedexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxdenie od dane zo stavieb daňovník neuplatnil v daňovom priznaní.
Do vlastníctva nemožno nadobudnúť byty osobitného určenia okrem tých bytov, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch, ktoré majú len jeden byt. Bytom osobitného určenia je okrem iného byt, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do pestúnskej starostlivosti a pod.).
Základné pojmy, ktoré sú platné aj na účely zákona o miestnych daniach, vymedzuje zákon o vlastníctve bytov a nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxty, v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné byxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
Podľa zákona č. 182/19xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx x xrevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome s vlastníkom domu alebo s právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k domu, s vlxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xome musí byť vyhotovená v písomnej forme. Okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:
-
opis bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome a príxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,
-
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx pozemku. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkýcx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
-
určenie a opis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušensxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxstníci nebytových priestorov,
-
úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
-
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xriestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo k zmluve o výkone správy,
-
úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany obyvateľstva, ak sú takéto objekty v dome po predchádzajúcom súhlase prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxstníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sa týkajú spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pozemku zastavaného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxckej osoby alebo vo vlastníctve právnickej osoby. Byt alebo nebytový priestor môže však byť aj v podielovom spoluvlastníctve fyzickej alebo právnickxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh zariadení bytového domu, príslušenstva a pozemku, sa nemôžu podľa Občianskeho zákonníka dožadovať zrušenia spoluvlastníctva.
Vlastníctvo bytx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku sa nadobúdajú vkladom do katastra. Pri zmenách vlastníckych práv k bytu a nebytového priestoru, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxiestoru uzavretej podľa zákona č. 182/1993 Z.z., a nie dátum právnych účinkov vkladu. Nadobúdanie vlastníctva veci upravuje ustanovenie § 132 ods. 1 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxklade iných skutočností ustanovených zákonom. Vo vzťahu k Občianskemu zákonníku je zákon č. 182/1993 Z.z. špeciálnym právnym predpisom upravujúcix xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxda vkladom do katastra nehnuteľností. Preto aj z hľadiska dane z bytov sa pri určovaní daňovníka ako vlastníka nehnuteľností vychádza, tak ako pri inýcx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxého vlastníctva byt podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vklad bytu v katastri nehnuteľností bol vykonaný v novxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xyrubil občanovi na rok 2004 daň z bytov, pretože nárok na oslobodenie od dane na rok 2004 neuplatnil v daňovom priznaní. Občan si nesplnil ani oznamovacix xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe vzniku daňovej povinnosti.
Mohol správca dane na rok 2004 vyrubiť daň, keď vklad bytu bol správou katastra vykonaný v novembri 2003, ale rozhodnutie x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxdku ktorých dochádza k prevodu alebo prechodu vlastníckych práv, sa vždy s návrhom na vklad predkladajú príslušnej správe katastra, ktorej lehoty na vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad a účastníkom konania a tým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých právo k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo listinách chýbajú nejaké náležitosti, ale mnohokrát aj z časových a personálnych dôvodov, v dôsledku čoho vlastníctvo k nehnuteľnosti do konca xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností pri zdaňovaní, prípadne oslobodení bytu od dane nezohľadňoval a na túto skutočnosť sa neprihliada ani v roku 2005 pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do katastra, čiže na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení. Ak právoplatné rozhodnutie o vklade bytu je z novembra 2003, oxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtu ešte podľa znenia § 14 zákona č. 317/1992 Zb. platného do konca roka 2003. Nedoručenie rozhodnutia o vykonaní vkladu správou katastra do lehoty určxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxí spravuje.
Ak vklad bytu do katastra nehnuteľností bol vykonaný v novembri 2003 a právoplatné rozhodnutie o vklade bytu bolo občanovi doručené až v jaxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xa oslobodenie bytu od dane z bytov. Keďže nárok na oslobodenie bytu v daňovom priznaní neuplatnil, správca dane postupoval v súlade s platnými právnymi xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíkovi, ktorý podá daňové priznanie po lehote určenej zákonom č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, správca dane uloží pokutu vo výške 0,2% z dane uvedxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxnom platným do konca roka 2004 podmienené uplatnením nároku na oslobodenie v daňovom priznaní. Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnutexxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá nárok na oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie. V tom zdaňovacom období, v ktorom si daňovnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xomto zdaňovacom období plynie.
V tomto prípade by bol byt od roku 2005 oslobodený už len na štyri roky, ak by nebolo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa už byty od dane neoslobodzujú, osoba, ktorá nadobudla byt do vlastníctva ešte v roku 2003 a neuplatnila xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xko pri pozemkoch a stavbách, aj pri bytoch je daňovníkom dane z bytov vlastník bytu alebo vlastník nebytového priestoru v bytovom dome určenom na bývanixx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý je vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je vo vlastníctve vyššieho územného celku. Vlastníctvo bytu a nebytovéxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxdobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ako sme už uviedli, pre vznik daňovej povinnosti je dôležitý dátum vkladu, od ktorého je osoba, ktorá nadobuxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stáva daňovníkom, ktorý má povinnosť predložiť priznanie k dani a vykonávať ďalšie úkony v daňovom konaní.
Na správu domu sa v niektorých bytových doxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxvy s inou právnickou osobou alebo s bytovým družstvom, ktoré však nie je daňovníkom dane z bytov. Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá spravuje spoloxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xrátane ich údržby a obnovy a v mene vlastníkov ich môže prenajímať. Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom o vlastníctve bytov a nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx priestorov v bytovom dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytoxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx priestorov v bytovom dome, ako aj s majetkom získaným svojou činnosťou. Keďže do majetku spoločenstva nepatria byty a nebytové priestory, spoločenstxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xpoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z bytov je každá fyzická alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Podiex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi. Ak nie sú všetky byty v bytovom dome, ktorý vlastní napríklad bytové družstvo, odkúpené do vlastníctva fyzických osôb, vzniká spoluvlastníctvo práxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxhto prípadoch všetky práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru, aké majú tí vlastníci bytov, ktoré spravuje napríklad spoločenstvo vlxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivé fyzické osoby.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xpoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Novela (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxa manželia a za daň ručia v plnej výške obidvaja manželia spoločne a nerozdielne.
§ 14
Predmet dane
K § 14
Predmetom dane z bytov sú len stavby týcx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ak sa do vlastníctva nadobudne nebytový priestor bez toho, aby bol aspoň jeden byt vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, takáto stavba bytoxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxobudol ani jeden byt alebo nebytový priestor, bytový dom sa zdaňuje v režime dane zo stavieb.
Daňou z bytov v bytovom dome určenom na bývanie sa od roku 2xxx xxxxxxx xxx
x
xxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x005 v porovnaní s rokom 2004 a predchádzajúcimi rokmi zmenil predmet dane z bytov v tom, že spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov slúžiacixx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx podnikateľská alebo iná zárobková činnosť.
Ako sme už uviedli, nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xodlahovej plochy bytu; ide o miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu,
-
spoločné zariadenia bytového domxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxr. výťahy, práčovne a kotolne, sušiarne, kočikárne, komíny a pod.),
-
spoločné časti bytového domu a príslušenstvo domu, ktoré sú určené na spoločnx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxlotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku, ktorý patrí k domu).
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa upresnil predmet dane z bytov z hľadiska zxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxy zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa považuje za nebytový priestor. Takýto byt sa zdaňuje sadzbou dane určenou správcox xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy bytu, ktorá je vymedzená súčtom plochy všetkých miestností bytu, ako aj tých miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu. Do podlahovej plochy bytu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosťami sú napríklad predsiene, komory, šatníky, pivnice a pod. Keďže príslušenstvo bytu nie je pre všetky byty rovnaké, zmluva o prevode vlastníctva xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxavieb. Kým pri stavbách, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, je základom dane zastavaná plocha, pri bytoch je základom dane podlahová plocha bytu alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrená v m2, pričom obdobne ako pri stavbách sa daňou z bytov zdaňuje každý aj začatý m2 podlahovej xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxoluvlastnícky podiel vlastníka bytu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na pozemku sa uvádzajú v zmluvách o prevode vlastníctva bytx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x porovnaní s rokom 2004 a predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami nezmenila. Zostáva rovnaká ako sadzba dane zo stavieb ustanovená nielen pre stavby nx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xýška ročnej sadzby dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx alebo zvýšenie ročnej sadzby dane z bytov v celej obci alebo jej jednotlivej časti, a to vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobixx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xajmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce. Ide o časť obce, ktorá sa od ostatných častí odlišuje inými podmienkami na užívanie nehnuteľnosxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe a pod. Podľa novely (zákon č. 460/2011 Z.z.) časť obce so zníženou alebo zvýšenou sadzbou dane môže správca dane v nariadení vymedziť ulicou, vzájomne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxtov a sadzieb dane z nebytových priestorov. Sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt, ktorú spxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxným nariadením na rok 2007 a ďalšie roky určili vyššie sadzby dane z bytov, ako je 40-násobok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xbce o dani z nehnuteľností, prípadne doplnok k nariadeniu, ak má nariadenie z roka 2007 platiť aj na rok 2008. V nariadení obce sa upravia zvýšené sadzby dxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxy bolo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v rozpore so zákonom č. 582/2004 Z.z.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) naďalej ponecháva v prxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením určiť rôznu sadzbu dane z bytov za nebytový priexxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xtorom sa nevykonáva žiadna činnosť, tieto priestory sa budú zdaňovať troma rôznymi sadzbami, ak správca dane pre nebytové priestory využívané na rôznx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, ak § 104f ods. 4 zákona č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxa ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx ustanovená v § 16 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vo výške 0,033 eur.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak sa xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sadzbou dane a najvyššou sadzbou bol na rok 2012 viac ako 10-násobok, postupuje v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx x bytov, určí sadzby dane tak, aby násobok medzi najnižšou sadzbou dane a najvyššou sadzbou bol nižší aspoň o jednu stotinu ako násobok dane medzi sadzbamx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxávca dane mohol všeobecne záväzným nariadením v obci alebo jej jednotlivej časti upraviť.
Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo za nebytový priestor xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxnom č. 347/2013 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o miestnych daniach s účinnosťou od 1. decembra 2013 sa v § 16 ods. 2 slová § 104f ods. 4 nahradili noxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvyššou a najnižšou sadzbou dane z bytov s § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach, ak je vyšší ako 10-násobok v lehote 10 rokov.
Posledným rokom na úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia na rok 2024. V roku 2024 už bude možné uplatniť iba 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane z byxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx ako a kedy zníženie násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z bytov upraví vo všeobecne záväznom nariadení, pričom násobok ustanovený správcxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxemu obdobiu.
Ustanovenie § 104f ods. 4 zákona o miestnych daniach sa od zdaňovacieho obdobia 2014 už neuplatňuje.
Aj pre nebytové priestory sa novxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xadzby dane z bytov za nebytový priestor, ktorú správca dane podľa miestnych podmienok určí všeobecne záväzným nariadením pre nebytové priestory.
Nx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení obce. Za nebytový prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstorom nie je príslušenstvo bytu (napr. pivnice), ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
Konkrétnu výšku sadzby dane z nehnuteľností sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, ústavnými zákonmi, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgáxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Daň z bytov a nebytových priestorov sa vypočíta ako násobok základu dane, ktorým je podlahová plocha bytx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xvýšenie alebo zníženie.
Podlahovou plochou bytu (základ dane z bytov) sa rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a tých miestností, ktorx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nezahŕňa plocha lodžií a balkónov.
Príklad
Výpočet dane z bytov za byt a nebytový priestor v bytovom dome
V desaťpodlažnom bytovom dome manželia majx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxha bytu je 84 m2, nebytového priestoru 30 m2. Sadzba dane z bytov za byt je 10 Sk/m2, sadzba dane z bytov za nebytový priestor slúžiaci na garážovanie je 6 Skxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xx x xx
xxx
xxx x xxx x xxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xx xxx
xxx x xxxxxx xane za nebytový priestor
SDzaB = sadzba dane za byt
SDzaNP = sadzba dane za nebytový priestor
V našom príklade ZD1 = 84 m2, SdzaB = 10 Sk, ZD2 = 30 m2, SDzaNx x x xx
xxx x xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx xx x xx xxx x xxx xx x x xxx x xxx xx x xxx xx x x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxi alebo o znížení dane pre pozemky, stavby, byty a osoby, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto ustanovenia, na základe zákonného splnomocnenia vo väčšixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxestnom poplatku, dochádza teda, pokiaľ ide o ustanovenia o oslobodení nehnuteľností, k podstatným zmenám a napríklad aj nehnuteľnosti, ktoré vlastnx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxstníctve štátu, ale aj pozemky a stavby vo vlastníctve vyšších územných celkov, pozemky a stavby vo vlastníctve nadácií a tých neziskových organizácixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxkona o miestnych daniach a miestnom poplatku sa pri oslobodení nehnuteľností od dane alebo pri vylúčení z predmetu dane na vykonávanie týchto činností xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxľností v správe alebo vo vlastníctve mestských častí mesta Bratislavy a mesta Košice, ako aj nehnuteľností, ktoré vlastní iný štát a sú užívané diplomaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré pozemky a stavby, ktoré sú predmetom dane z pozemkov a predmetom dane zo stavieb, sú od dane oslobodené priamo zo zákona, a ktoré nehnuteľnosti, ktoxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxj jednotlivej časti.
xx xxxxxx xx xd dane z pozemkov a dane zo stavieb oslobodené len
a)
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá spravuje túto daň, ako aj pxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxavby vo vlastníctve iného štátu užívané takými fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva, ak nie sú štátnymi občaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxstnom poplatku sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) upravila v rámci ďalších nových písmen tohto ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, kedy sú pozemky, stxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxemky a stavby uvedené v písmene c) sa oslobodili od dane zákonom č. 120/2006 Z.z. Ide o nehnuteľnosti, v ktorých sa vykonáva vzdelávacia, vedeckovýskuxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
Nehnuteľnosti uvedené v písmene h) sa od 1. januára 2008 oslobodili od dane z dôvodu osobitného charxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa v úzkej súčinnosti s obcami.
Pozemky a stavby uvedené v písmenách a) až h) správca dane vo všeobecne záväznom nariadení obce nevymedzuje.
xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xú uvedené v § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z., oslobodiť alebo znížiť za ne daňovú povinnosť vtedy, ak vo všeobecne záväznom nariadení obce o dani z nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxbo dane z bytov. Poskytnutie oslobodenia alebo zníženia dane správcom dane má fakultatívny charakter. Bez úpravy vo všeobecne záväznom nariadení obcx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe správca dane.
Ide najmx x xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Ide o pxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xapísané v Obchodnom registri, podnikajú na základe živnostenského alebo iného oprávnenia;
-
na ktorých sú zriadené pohrebiská. Telá mŕtvych sa poxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
-
ktoré sa z hľadiska celospoločenského významu nemajú využívať na hospodársku činnosť. Ide najmä o pozemky v pásmach hygienickej ochrany vodných zdxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxch krajinných ekosystémov, na zlepšovanie stavu povrchových vôd x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxjov orgán štátnej vodnej správy určuje ochranné pásma na základe záväzného posudku orgánu na ochranu zdravia;
-
v pásmach ochrany prírodných liečixxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy, časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxorou sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížix xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk;
-
funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Pozemkom, ktorý tvorí jeden funxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxemok (jeho výmeru), bez ktorého by nemohla byť stavba funkčná na plnenie tej činnosti, na ktorú bola zriadená alebo postavená;
-
užívané školami a škxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadenia výchovného poradenstva a prevencie a školské účelové zariadenia [zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xýchovnej ťažby (prvej prebierky);
-
ktorých hospodárske využívanie je obmedzené z dôvodu, že sa nachádzajú v oblasti dobývacích priestorov, sú poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz.) v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. Hmotná núdza podľa toxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xríjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Osobami, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
c)
rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
-
ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ale len vtedy, ak tieto pozemky slúžia výhradne xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxchádzajú v extraviláne obce. Predpokladom zníženia dane alebo oslobodenia od dane z pozemkov pre samostatne hospodáriacich roľníkov je skutočnosť, xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxľníkom sa rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vyrába, okrem iného, výrobky poľnohospodárskej výroby na účely získaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxskym družstvám, spoločnostiam s ručením obmedzeným a pod.). Ak je samostatne hospodáriacim roľníkom dôchodca alebo poberateľ nejakého iného dôchodxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxacovanie svojej poľnohospodárskej produkcie, alebo príležitostne poskytuje práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou a z týchto xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xane zo stavieb alebo od dane z bytov, alebo o znížení dane.
Správca dane môže podľa § 17 ods. 3 zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xaňovú povinnosť alebo oslobodiť od dane iba
-
xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxií, cirkví a pod.),
-
stavby celospoločenského významu, ktorými sú školy, internáty, zdravotnícke zariadenia, zariadenia na pracovnú rehabilitxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osvetové zariadenia, výstavné siene a pod.,
-
stavby a byty, ktorých užívanie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery axxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
-
stavby rodinných domov a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších axx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrexxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré sa nachádzajú v bytových domoch a slúžia ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov alebo fyzických osôb s ťažkým zdravotným posxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
-
stavby, ktoré slúžia na vykonávanie pôdohospodárskxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa, ťažba dreva a služby s tým súvisiace, ako aj skleníky a stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxých sa skladuje iná ako vlastná pôdohospodárska produkcia, a taktiež na stavby slúžiace na administratívu. Pri pôdohospodárskej produkcii rozhodujxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxm klasifikačným kritériom je to, že produkty pôdohospodárstva nie sú dosiaľ priemyselne spracované. Napríklad vymlátené obilie, ryža v plevách, jatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxná ryža, mäsové výrobky, mliečne výrobky a pod.
Oproti právnemu stavu, ktorý platil do účinnosti zákona č. 582/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx od dane oslobodené aj napríklad novostavby rodinných domov, ako aj prístavby a nadstavby rodinných domov a byty, aj keď sa oslobodenie vzťahovalo iba nx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxolaudovaná v priebehu roka 2004, od roku 2005 už nemožno na päť rokov oslobodiť byt od dane z bytov a rovnako nemožno na pätnásť rokov oslobodiť od dane zo sxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xehnuteľností, v ktorom uplatní nárok na oslobodenie od roku 2005. Tieto osoby mali v priebehu roka 2004 oznámiť správcovi dane do 30 dni od nadobudnutia xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Keďže oslobodenie bytov a novostavieb rodinných domov od dane, ale ani zníženie dane už zákon čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xbce.
Ak správca dane všeobecne záväzným nariadením upraví oslobodenie od dane alebo zníženie dane pre viac pozemkov uvedených v § 17 ods. 2, uplatní sx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xamostatne hospodáriacim roľníkom, ktorý na pozemkoch vykonáva poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť. Pozemky, na ktorých samostatne hoxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxe pre tohto daňovníka poskytne iba raz, a to za taký pozemok, za ktorý by daňovník zaplatil vyššiu sumu dane, ak by pozemok správca dane neoslobodil.
Obxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxx xxxxxxxxx ktoré majú viac podlaží, môže správca dane oslobodiť od dane iba jej časť. Ak pri viacpodlažných stavbách podlieha oslobodeniu iba časť stavby, základ xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b)
podiel vypočítaný podxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvanej plochy v m2.
Podľx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, sa údaje o pozemkoch členia na
-
údaje o pozemxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxleduje, či sa oslobodené nehnuteľnosti využívajú na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť, prípadne na prenájom, čo do účinnosti zákona č. 582/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnom nariadení obce len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorej výnos je v plnom rozsahu príjmom pxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxych podmienok upraviť zníženie dane, ako aj oslobodiť vymenované druhy nehnuteľností. Na daňové zvýhodnenia, ktoré nie sú upravené vo všeobecne záväxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxý alebo mestský úrad, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Ak poskytnutie daňových zvýhodnení nie je obsahom všeobecne záväzného nariadenia obxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xdvolať.
Novelou (zákon č. 268/2014 Z.z.) sa pre daňovníkov upravila lehota uplatniť zníženie dane z nehnuteľností alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xo najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Ide o daňové zvýhodnenia, ktoré správca dane môže poskytnúť podľa § 17 ods. 2 a ods. 3 zákona o miestnyxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxs. 1, nárok na uplatnenie príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká.
§ 17a
K § 17a
Novela (zákon č. 468/2014 Z.z.) vynechaním xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxí ako v celej obci alebo v ktorej môže poskytnúť oslobodenie od dane, prípadne zníženie dane. Vymedzenie jednotlivej časti obce musí byť upravené vo všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xaňovníkov, ktorej cieľom je, aby jednotlivá časť obce nebola vymedzená pre jedného daňovníka.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
K § 18
Základne pojmy pri platení dane upravuje zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxihom, keď nastali skutočnosti zakladajúce daňovú povinnosť podľa tohto procesného zákona alebo podľa hmotnoprávnych daňových predpisov, ktorým je xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxedku ktorých sa fyzická alebo právnická osoba stane vlastníkom nehnuteľnosti, alebo vlastníctvo k nehnuteľnosti zanikne, má to vplyv na vznik alebo zxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtnom poplatku, a nehnuteľnosti sa stanú alebo prestanú byť predmetom dane.
Novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) sa vznik daňovej povinnosti spresnil xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom a zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxdnutiu alebo zániku vlastníckeho práva. Na skutočnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtníckych práv k nehnuteľnosti, sa neprihliada.
Fyzická alebo právnická osoba nadobúda vlastníctvo k nehnuteľnosti kúpnou, darovacou alebo inou zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x priebehu niektorého zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť nevzniká ani nezaniká dňom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxvinnosť k dani z nehnuteľností za celý rok povinný zaplatiť ten, kto bol 1. januára daňovníkom dane z nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx vlastníkom, ale aj tá osoba, ktorá už nie je vlastníkom nehnuteľnosti, čiastkovým priznaním.
Osobe, ktorá v priebehu roka nadobudne nehnuteľnosť vxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Novela (zákon č. 460/2011 Z.z.) ustanovila, že vznik a zánik daňovej povinnosti je vydražiteľ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dane z nehnuteľnosti po vlastníkovi, ktorý zomrel, až do doby, kým nenadobudlo právoplatnosť osvedčenie o dedičstve. Ak dedič na základe právoplatnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho zdaňova-cieho obdobia. Preto novelou (zákon č. 268/2014 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Oznamovacia poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxvinnosti. Oznamovaciu povinnosť majú všetci daňovníci bez ohľadu na to, akým spôsobom nehnuteľnosť nadobudli, a to do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xd roku 2004 ukladali podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisxx x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávcovi dane skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, správca dane mu uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovaciexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxa, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku ustanovuje, že daňovú povinnosť mal v plnom rozsahu vysporiadať ten, kto spĺňal podmxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx14 nebolo zákonom o miestnych daniach riešené platenie dane z nehnuteľnosti po vlastníkovi, ktorý xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľnosť do vlastníctva v priebehu roka , stal sa daňovníkom dane z nehnuteľností až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Preto novelou (záxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
§ 19a
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
§ 21
Zrušený od 1.12.2012
xxxxxx xxxx
xxx xx xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx všeobecne
Podľa doteraz platného zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov mohli obce vyberať deväť druhov mixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx990 Zb. zrušil a v tretej až deviatej časti zákona sa ustanovili nové miestne dane, čím sa rešpektujú zámery vyplývajúce z reformy verejnej správy zvýšxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potreba zrušenia miestneho poplatku za užívanie bytu na iné účely ako na bývanie z dôvodu neefektívnosti jeho správy a výberu v porovnaní s dosiahnutýmx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh miestnych poplatkov. Aj naďalej sa zachováva princíp fakultatívnosti a obec, ktorá bude vykonávať správu týchto daní, môže sama rozhodnúť, či ich vo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxtému miestnych daní sa vyčleňuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedený v desiatej časti zákona, ktorý bol zavedený novxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosiaľ zavedeného poplatku.
Sadzby daní sú navrhnuté bez hornej hranice okrem dane za jadrové zariadenie a poplatku za komunálny odpad s tým, že o konxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtných finančných zdrojov nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré plnia orgány územnej samosprávy. Pre obce sa ustanovujú aj ďalšie právomoci súvisxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xaňové priznanie, ale pri niektorých daniach len písomné oznámenie v určenej lehote, čím sa zmierni administratívny dopad na správu daní.
Zákonom o mxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxé bude určujúce pri uplatňovaní miestnych daní v praxi.
x xx
xxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxbo právnická osoba.
Zároveň je predmet dane v § 22 ods. 2 vymedzený aj negatívne.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2005 vypxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xpresnila, že dani za psa nepodlieha pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Vo všeobecnosti sa toto negatíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xategórie psov patrí aj pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ako aj osoby s telesným postihnutím prípadne duševným postihnutímx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Novela (zákonom č. 268/2014 Z.z.) pri negatívnom vymedzení predmetu dane za psa v písmene c) spresnilx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xlastník psa, daň platí držiteľ psa. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sa s účinnosťou od 1. decembra 2007 do § 25 doplnilo spresnenie, ktoré určuje pouxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xbec, na území ktorej je pes chovaný, je miestne príslušnou na vyberanie dane za psa.
Z uvedeného vyplýva, že miestnu daň za psa platí vlastník alebo držxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxtali pri vyberaní dosiaľ platného miestneho poplatku za psa, keď vlastník choval psa v mieste svojho trvalého bydliska, ale miestny poplatok za psa zapxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx jej území najmä z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxte viac ako 90 dní, do evidencie, a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Pri určení dane je základom dane počet psov, ktoré vlastní alebx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxdárny rok. Obec môže určiť aj viacero sadzieb dane, napríklad v závislosti od rasy psov a pod.
Daň je ročná a zdaňovacím obdobím podľa § 3 zákona je kalenxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxbo držiteľ nadobudol psa. Novela (zákon č. 517/2005 Z.z) spresnila vznik daňovej povinnosti vo vzťahu k predmetu dane a k veku psa. Daňová povinnosť vznxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní psa, do 30 dní od dovŕšenia 6 mesiacov jeho veku a zároveň je povinný v tejto lehote zaplatiť daň. Ak teda daňovník nadobudne psa - šteňa, ktoré eštx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo držania, resp. chovania psa.
V tejto súvislosti daňovníkovi vzniká aj písomná oznamovacia povinnosť, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2007 ustanovila vyrubovaciu povinnosť pre obec v prvom zdaňovacom období. x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxm daňovníkom, ktorým daňová povinnosť vznikne prvýkrát x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, pomerná časť dane sa tiež vyrubí rozhodnutím, keďže aj pomexxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/20xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2012 sa ustanovxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xane súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do nových ustanovení § 99a až 99h zákona. V rámci zníženia administratívnej záťaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxný uviesť v priznaní.
Od 1.decembra 2012 sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka podať priznanie (podľx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňxxxx xxxxxxxxxxx
Vzhľadom xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxatenie dane v splátkach, pričom určí aj osobitné lehoty splátok dane (zákon č. 460/2011 Z.z.).
Pri zániku daňovej povinnosti (napr. pri uhynutí psa, xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxného od 1. decembra 2012, za podmienky, ak daňovník do 30 dní podá čiastkové priznanie. V praxi to znamená, že po uplynutí tejto lehoty obec nie je povinná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje na ustanovenie náležitostí tejto dane vo všeobecne záväznom nariadxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pri plnení úloh civilnej obrany s poukázaním na zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, služobný pes, pes xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxho ustanovenia § 29 pre správcov dane doplnila možnosť vo všeobecne záväznom nariadení určiť aj rôzne sadzby dane za psa (napr. podľa toho, kde sa pes chxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aj možnosť poskytnúť okrem oslobodenia aj zníženie dane (úľavu) pre určité skupiny daňovníkov alebo psov. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sa spresxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx11 Z.z.) sa od 1. decembra 2012 vypustili zo splnomocňovacích ustanovení tie právomoci pre obec, ktoré vo všeobecne záväznom nariadení už nebude potrexxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvacej povinnosti, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti) a tiež sa vypustili splátky dane a lehota splatnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xx
x x xx xx xx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba.
Zároveň je predmet dane v § 22 ods. 2 vymedzený aj negatívne.
Noxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxým zdravotným postihnutím. Zároveň oproti doterajšiemu stavu spresnila, že dani za psa nepodlieha pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe psa za podmienky, že pes absolvoval špeciálny výcvik. Do tejto kategórie psov patrí aj pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, akx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxm postihnutím osobitným potvrdením.
Novela (zákonom č. 268/2014 Z.z.) prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je a daň za psa platí vlastník psa alebo v prípade, ak sa nedá určiť vlastník psa, daň platí držiteľ psa. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sa s účinnosťou xx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa každého ďalšieho psa, ktorého daňovník vlastní alebo drží.
Obec, na území ktorej je pes chovaný, je miestne príslušnou na vyberanie dane za psa.
Z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxenia je odstrániť nedostatky z doterajšej praxe, ktoré často nastali pri vyberaní dosiaľ platného miestneho poplatku za psa, keď vlastník choval psa v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxba poplatku.
Obec xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnky držania psov. Držiteľ psa má povinnosť prihlásiť psa, ktorý sa v Slovenskej republike zdržiava nepretržite viac ako 90 dní, do evidencie, a to v miesxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Sadzba dane nie je pevne ustanovená, jej výšku určí obec vo všeobecne záväznom nariadení za jedného psa a kalendárny rok. Obec môže určiť aj viacero sadzxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x6 daňová povinnosť vznikala prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vlastník alebo držiteľ nadobudol psa. Novela (zákon čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov. Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný oznámiť, že vlastní psa, do 30 dní od dovŕšenia 6 mesiaxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa na neho ani oznamovacia povinnosť a ani daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká ukončením vlastníctva alebo držania, resp. chovania psa.
V tejtx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/200x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xsa sa xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe prvýkrát v roku 2008. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daň bude platiť bez vyrubenia. Ustanovuje sa 15-dňová splatnosť dane odo dňa právoplatnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxďže aj pomerná časť dane je daňou. Podľa znenia § 29 účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala daň za psa platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxn č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo prizxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx sa ustanovenie § 27 o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Vypustenie ustanovenia o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxívnej záťaže daňovníka sa zrušila jeho povinnosť oznamovať vznik (zánik) daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, keďže tieto skutočnosxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxanie (podľa § 99a), ak od 1. decembra 2012 nadobudol psa alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už mal psa a ďalší mu pribudol alebo prestal byť vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx zániku daňovej povinnosti.
xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx o vyrubení dane určiť platenie dane v splátkach, pričom určí aj osobitné lehoty splátok dane (zákon č. 460/2011 Z.z.).
Pri zániku daňovej povinnosti xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xiestnom poplatku, účinného od 1. decembra 2012, za podmienky, ak daňovník do 30 dní podá čiastkové priznanie. V praxi to znamená, že po uplynutí tejto lexxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje na ustanovenie náležitostí tejto dane vo všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x likvidačných prácach, pri plnení úloh civilnej obrany s poukázaním na zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz.) do splnomocňovacieho ustanovenia § 29 pre správcov dane doplnila možnosť vo všeobecne záväznom nariadení určiť aj rôzne sadzby dane za psa (napr. xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx určených kritérií, ako aj možnosť poskytnúť okrem oslobodenia aj zníženie dane (úľavu) pre určité skupiny daňovníkov alebo psov. Novelou (zákonom č. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decembra 2012 vypustili zo splnomocňovacích ustanovení tie právomoci pre obec, ktoré vo všeobecne záväznom naxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxota splatnosti splátok dane, ktoré obec už bude uvádzať v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.
§ 24
Základ dane
K § 22 až 29
V predmete dane za psa sa urxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xymedzený aj negatívne.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2005 vypustila z negatívneho vymedzenia predmetu tejto dane psa, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Vo všeobecnosti sa toto negatívne vymedzenie predmetu dane vzťahuje na všetky zdravotnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxádzanie nevidomej osoby, ako aj osoby s telesným postihnutím prípadne duševným postihnutím. Skutočnosť, že ide o psa so špeciálnym výcvikom, preukazxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xzákonom č. 268/2014 Z.z.) pri negatívnom vymedzení predmetu dane za psa v písmene c) spresnila vymedzenie vlastníka predmetu dane s ohľadom na platné pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx8/2007 Z.z.) sa s účinnosťou od 1. decembra 2007 do § 25 doplnilo spresnenie, ktoré určuje použitie rovnakej sadzby dane za psa ustanovenej obcou vo všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na vyberanie dane za psa.
Z uvedeného vyplýva, že miestnu daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa, a to vždy v mieste, kde sa pes chová (skutočne nachxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xsa, keď vlastník choval psa v mieste xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxatku.
Obec získava prehľad o psoch nachádzajúcich sa na jej území najmä z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxie, a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Pri určení dane je základom dane počet psov, ktoré vlastní alebo chová fyzická alebo právnixxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx viacero sadzieb dane, napríklad v závislosti od rasy psov a pod.
Daň je ročná a zdaňovacím obdobím podľa § 3 zákona je kalendárny rok.
Podľa prv platnxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvela (zákon č. 517/2005 Z.z) spresnila vznik daňovej povinnosti vo vzťahu k predmetu dane a k veku psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxšenia 6 mesiacov jeho veku a zároveň je povinný v tejto lehote zaplatiť daň. Ak teda daňovník nadobudne psa - šteňa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 6 mesiacov, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx psa.
V tejto súvislosti daňovníkovi vzniká aj písomná oznamovacia povinnosť, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
xxxxxx xxxxon xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx, že daň za psa sa prvýkrát vyrubí pri vzniku daňovej povinnosti. Keďže daň sa platí na zdaňovacie obdobie, vyrubí sa len tým daňovníkom, ktorým daňová poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xrávoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, pomerná časť dane sa tiež vyrubí rxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xzákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákonax xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrubení dane a platení dane súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do nových ustanovení § 99a až 99h zákona. V rámci zníženxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xieto skutočnosti je povinný uviesť v priznaní.
Od 1.decembra 2012 sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxbo prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Vzxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xrčiť platenie dane v splátkach, pričom určí aj osobitné lehoty splátok dane (zákon č. 460/2011 Z.z.).
Pri zániku daňovej povinnosti (napr. pri uhynuxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu, účinného od 1. decembra 2012, za podmienky, ak daňovník do 30 dní podá čiastkové priznanie. V praxi to znamená, že po uplynutí tejto lehoty obec nie je pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje na ustanovenie náležitostí tejto dane vo všeobecne záväznom xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxácach, pri plnení úloh civilnej obrany s poukázaním na zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, služobný pxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxovacieho ustanovenia § 29 pre správcov dane doplnila možnosť vo všeobecne záväznom nariadení určiť aj rôzne sadzby dane za psa (napr. podľa toho, kde sx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxií, ako aj možnosť poskytnúť okrem oslobodenia aj zníženie dane (úľavu) pre určité skupiny daňovníkov alebo psov. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx 460/2011 xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxé ustanoviť z dôvodu vypustenia oznamovacej povinnosti, ako aj v nadväznosti na zavedenie nového priznania (ide o podrobnosti a náležitosti oznamovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxec už bude uvádzať v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.
§ 25
Sadzba dane
K § 22 až 29
V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxon č. 517/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2005 vypustila z negatívneho vymedzenia predmetu tejto dane psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xdravotným postihnutím. Vo všeobecnosti sa toto negatívne vymedzenie predmetu dane vzťahuje na všetky zdravotne postihnuté osoby chovajúce psa za poxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx s telesným postihnutím prípadne duševným postihnutím. Skutočnosť, že ide o psa so špeciálnym výcvikom, preukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxnom vymedzení predmetu dane za psa v písmene c) spresnila vymedzenie vlastníka predmetu dane s ohľadom na platné právne predpisy. Daňovníkom je a daň za xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxmbra 2007 do § 25 doplnilo spresnenie, ktoré určuje použitie rovnakej sadzby dane za psa ustanovenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení za každého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxxxo vyplýva, že miestnu daň za psa platí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe, ktoré často nastali pri vyberaní dosiaľ platného miestneho poplatku za psa, keď vlastník choval psa v mieste svojho trvalého bydliska, ale miestny xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxchádzajúcich sa na jej území najmä z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Držiteľ xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx xrevažne nachádza.
Pri určení dane je základom dane počet psov, ktoré vlastní alebo chová fyzická alebo právnická osoba.
Sadzba dane nie je pevne usxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxslosti od rasy psov a pod.
Daň je ročná a zdaňovacím obdobím podľa § 3 zákona je kalendárny rok.
Podľa prv platného znenia § 26 daňová povinnosť vznikaxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznik daňovej povinnosti vo vzťahu k predmetu dane a k veku psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xovinný v tejto lehote zaplatiť daň. Ak teda daňovník nadobudne psa - šteňa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 6 mesiacov, nevzťahuje sa na neho ani oznamovacia pxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniká aj písomná oznamovacia povinnosť, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xčinnosťou od 1. decembra 2007 ustanovila vyrubovaciu povinnosť pre obec v prvom zdaňovacom období. V ustanovení § 27 sa spresňuje, že daň za psa sa prvýxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxýkrát v roku 2008. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daň bude platiť bez vyrubenia. Ustanovuje sa 15-dňová splatnosť dane odo dňa právoplatnosti rozhxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xj pomerná časť dane je daňou. Podľa znenia § 29 účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala daň za psa platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x63/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávax xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxtanovenie § 27 o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Vypustenie ustanovenia o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a plaxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj záťaže daňovníka sa zrušila jeho povinnosť oznamovať vznik (zánik) daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, keďže tieto skutočnosti je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (podľa § 99a), ak od 1. decembra 2012 nadobudol psa alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už mal psa a ďalší mu pribudol alebo prestal byť vlastxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxku daňovej povinnosti.
xxxxxxxx xx xo, že pre niektoré skupiny daňovníkov môže byť zaplatenie celej dane naraz finančne náročné, správca dane môže v rozhodnutí o vyrubení dane určiť platexxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxdaji psa a pod.) sa pomerná časť dane za zostávajúce mesiace vráti podľa § 99h zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinnéhx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxernú časť zaplatenej dane vrátiť.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obce, a to najmä sadzby dane, prípadné oslobodenia od dane (napr. záchranný pes používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, pri xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxžívaný bezpečnostnými službami a pod.),
Po prehodnotení doterajšieho vyberania dane sa novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) do splnomocňovacieho uxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx alebo drží, prípadne pre strážneho psa, záchranného psa, psa so špeciálnym výcvikom v službách polície a pod.) podľa vopred určených kritérií, ako aj mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxo, že ak obec určí rôzne sadzby dane za psa, uvedené kritériá musí viazať na predmet dane, xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx obec, ktoré vo všeobecne záväznom nariadení už nebude potrebné ustanoviť z dôvodu vypustenia oznamovacej povinnosti, ako aj v nadväznosti na zavedenxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxustili splátky dane a lehota splatnosti splátok dane, ktoré obec už bude uvádzať v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinxxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá osoba.
Zároveň je predmet dane v § 22 ods. 2 vymedzený aj negatívne.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2005 vypustila z negxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe dani za psa nepodlieha pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Vo všeobecnosti sa toto negatívne vymedzexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxov patrí aj pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ako aj osoby s telesným postihnutím prípadne duševným postihnutím. Skutočnosxx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Novela (zákonom č. 268/2014 Z.z.) pri negatívnom vymedzení predmetu dane za psa v písmene c) spresnila vymedzenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, daň platí držiteľ psa. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sa s účinnosťou od 1. decembra 2007 do § 25 doplnilo spresnenie, ktoré určuje použitie rovnaxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx psa, a to vždy v mieste, kde sa pes chová (skutočne nachádza). Cieľom tohto ustanovenia je odstrániť nedostatky z doterajšej praxe, ktoré často nastali xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxl v inej obci (napr. v obci, v ktorej vlastnil chalupu, a pod.), kde bola nižšia sadzba poplatku.
Obec získava prehľad o psoch nachádzajúcich sa na jej úxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxsiť psa, ktorý sa v Slovenskej republike zdržiava nepretržite viac ako 90 dní, do evidencie, a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Prx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxí obec vo všeobecne záväznom nariadení za jedného psa a kalendárny rok. Obec môže určiť aj viacero sadzieb dane, napríklad v závislosti od rasy psov a podx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vlastník alebo držiteľ nadobudol psa. Novela (zákon č. 517/2005 Z.z) spresnila vznik daňovej povinnosxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxcov. Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný oznámiť, že vlastní psa, do 30 dní od dovŕšenia 6 mesiacov jeho veku a zároveň je povinný v tejto lehote zaxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxvinnosť. Daňová povinnosť zaniká ukončením vlastníctva alebo držania, resp. chovania psa.
V tejto súvislosti daňovníkovi vzniká aj písomná oznamxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxní § 27 sa spresňuje, že daň za psa sa prvýkrát vyrubí pri vzniku daňovej povinnosti. Keďže daň sa platí na zdaňovacie obdobie, vyrubí sa len tým daňovníkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxatnosť dane odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, pomerná časť xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxm výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z novéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxkona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxmovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do nových ustanovení § 99a až 99h záxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxeho obdobia, keďže tieto skutočnosti je povinný uviesť v priznaní.
Od 1.decembra 2012 sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xalší mu pribudol alebo prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xane naraz finančne náročné, správca dane môže v rozhodnutí o vyrubení dane určiť platenie dane v splátkach, pričom určí aj osobitné lehoty splátok dane xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podľa § 99h zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinného od 1. decembra 2012, za podmienky, ak daňovník do 30 dní podá čiasxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Splnomocňovacím ustanovením sa obec xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx záchranný pes používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, pri plnení úloh civilnej obrany s poukázaním na zákon č. 42/1994 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxrajšieho vyberania dane sa novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) do splnomocňovacieho ustanovenia § 29 pre správcov dane doplnila možnosť vo všeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xpeciálnym výcvikom v službách polície a pod.) podľa vopred určených kritérií, ako aj možnosť poskytnúť xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xôzne sadzby dane za psa, uvedené kritériá musí viazať na predmet dane, t.j. na psa, a nie na daňovníka.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decemxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu vypustenia oznamovacej povinnosti, ako aj v nadväznosti na zavedenie nového priznania (ide o podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.
§ 27
Zrušený od 1.12.2012
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxx xxxx xx xxa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba.
Zároveň je predmet dane v § 22 oxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxe psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň oproti doterajšiemu stavu spresnila, že dani za psa nepodlieha pes so špeciálnyx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxavotne postihnuté osoby chovajúce psa za podmienky, že pes absolvoval špeciálny výcvik. Do tejto kategórie psov patrí aj pes so špeciálnym výcvikom na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím osobitným potvrdením.
Noxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxatné právne predpisy. Daňovníkom je a daň za psa platí vlastník psa alebo v prípade, ak sa nedá určiť vlastník psa, daň platí držiteľ psa. Novelou (zákonox xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxorej je pes chovaný, je miestne príslušnou na vyberanie dane za psa.
Z uvedeného vyplýva, že miestnu daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa, a to vžxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní dosiaľ platného miestneho poplatku za psa, keď vlastník choval psa v mieste svojho trvalého bydliska, ale miestny poplatok za psa zaplatil v inej obcx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Držiteľ psa má povinnosť prihlásiť psa, ktxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxne je základom dane počet psov, ktoré vlastní alebo chová fyzická alebo právnická osoba.
Sadzba dane nie je pevne ustanovená, jej výšku určí obec vo všxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxx xx xočná a zdaňovacím obdobím podľa § 3 zákona je kalendárny rok.
Podľa prv platného znenia § 26 daňová povinnosť vznikala prvým dňom kalendárneho mesiacx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu k predmetu dane a k veku psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov. Z uvedxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Ak teda daňovník nadobudne psa - šteňa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 6 mesiacov, nevzťahuje sa na neho ani oznamovacia povinnosť a ani daňová povinnosť. Dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnosť, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxvýkrát vyrubí pri vzniku daňovej povinnosti. Keďže daň sa platí na zdaňovacie obdobie, vyrubí sa len tým daňovníkom, ktorým daňová povinnosť vznikne pxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutia. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, pomerná časť dane sa tiež vyrubí rozhodnutím, keďžx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx11 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2012 sa xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xlatení dane súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do nových ustanovení § 99a až 99h zákona. V rámci zníženia administratívxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx je povinný uviesť v priznaní.
Od 1.decembra 2012 sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka podať priznanxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxstníkom alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Vzhľadom na to, že pre niektoré skupiny daňovníkov môže byť zaplatenxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxátok dane (zákon č. 460/2011 Z.z.).
Pri zániku daňovej povinnosti (napr. pri uhynutí psa, predaji psa a pod.) sa pomerná časť dane za zostávajúce mesixxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx podá čiastkové priznanie. V praxi to znamená, že po uplynutí tejto lehoty obec nie je povinná pomernú časť zaplatenej dane vrátiť.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím sa obec splnomocňuje na ustanovenie náležitostí tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení obce, a to najmä sadzby dane, prípadné oslobodenia od daxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, služobný pes, pes používaný bezpečnostnými službami a pod.),
Po prehodnoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xšeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xpeciálnym výcvikom v službách polície a pod.) podľa vopred určených kritérií, ako aj možnosť poskytnúť okrem oslobodenia aj zníženie dane (úľavu) pre xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xiazať na predmet dane, t.j. na psa, a nie na daňovníka.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decembra 2012 vypustili zo splnomocňovacích ustanoxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xadväznosti na zavedenie nového priznania (ide o podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej poxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xx
xxxxomocňovacie ustanovenie
K § 22 až 29
V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxa 2005 vypustila z negatívneho vymedzenia predmetu tejto dane psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň oproti doterajšiexx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxto negatívne vymedzenie predmetu dane vzťahuje na všetky zdravotne postihnuté osoby chovajúce psa za podmienky, že pes absolvoval špeciálny výcvik. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtihnutím. Skutočnosť, že ide o psa so špeciálnym výcvikom, preukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím osobitným potvrdením.
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx spresnila vymedzenie vlastníka predmetu dane s ohľadom na platné právne predpisy. Daňovníkom je a daň za psa platí vlastník psa alebo x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxresnenie, ktoré určuje použitie rovnakej sadzby dane za psa ustanovenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení za každého ďalšieho psa, ktorého daňovxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xsa platí vlastník alebo držiteľ psa, a to vždy v mieste, kde sa pes chová (skutočne nachádza). Cieľom tohto ustanovenia je odstrániť nedostatky z doteraxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx miestny poplatok za psa zaplatil v inej obci (napr. v obci, v ktorej vlastnil chalupu, a pod.), kde bola nižšia sadzba poplatku.
Obec získava prehľad o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Držiteľ psa má povinnosť prihlásiť psa, ktorý sa v Slovenskej republike zdržiava nepretržite viac ako 90 dní, do evidencie, a to v mieste, kde sa pes v danxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx pevne ustanovená, jej výšku určí obec vo všeobecne záväznom nariadení za jedného psa a kalendárny rok. Obec môže určiť aj viacero sadzieb dane, napríklxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxť vznikala prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vlastník alebo držiteľ nadobudol psa. Novela (zákon č. 517/2005 Z.z) spxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov. Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný oznámiť, že vlastní psa, do 30 dní od dovŕšenia 6 mesiacov jeho veku a zárxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxovacia povinnosť a ani daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká ukončením vlastníctva alebo držania, resp. chovania psa.
V tejto súvislosti daňoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xrvýkrát vyrubí pri vzniku daňovej povinnosti. Keďže daň sa platí na zdaňovacie obdobie, vyrubí sa len tým daňovníkom, ktorým daňová povinnosť vznikne xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xozhodnutia. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, pomerná časť dane sa tiež vyrubí rozhodnutím, keďxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2012 sx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x platení dane súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do nových ustanovení § 99a až 99h zákona. V rámci zníženia administratíxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi je povinný uviesť v priznaní.
Od 1.decembra 2012 sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka podať priznaxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxastníkom alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Vzhľadom na to, že pre niektoré skupiny daňovníkov môže byť zaplatenie celej dane naraz finančne náročné, správca dane môže v rozhodnutí o vyrubxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pri uhynutí psa, predaji psa a pod.) sa pomerná časť dane za zostávajúce mesiace vráti podľa § 99h zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxec nie je povinná pomernú časť zaplatenej dane vrátiť.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx záväznom nariadení obce, a to najmä sadzby dane, prípadné oslobodenia od dane (napr. záchranný pes používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužobný pes, pes používaný bezpečnostnými službami a pod.),
Po prehodnotení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxecne záväznom nariadení určiť aj rôzne sadzby dane za psa (napr. podľa toho, kde sa pes chová alebo drží, prípadne pre strážneho psa, záchranného psa, psx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx) pre určité skupiny daňovníkov alebo psov. Novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) sa spresnilo, že ak obec určí rôzne sadzby dane za psa, uvedené kritériá mxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxtanovení tie právomoci pre obec, ktoré vo všeobecne záväznom nariadení už nebude potrebné ustanoviť z dôvodu vypustenia oznamovacej povinnosti, ako xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxej povinnosti) a tiež sa vypustili splátky dane a lehota splatnosti splátok dane, ktoré obec už bude uvádzať v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.
ŠTVRTÁ xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie tejto miestnej dane, pretože xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxy za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby), ktoré na túto činnosť poverila obec, čo je v rozpore so záxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť a následne aj vymáhať. Vyberanie „parkovného“ za dočasné parkovanie vozidla mxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráženého parkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priesxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto dxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráženxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dvojitému zdaneniu užívania verejného priestranstva sa v zákone doplnilo, že za pozemky pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxi prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cestu, miestnu komunikáciu, námestie, trhovisko, parky a pod. Preto je dôležité, aby obec xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xd správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné priestranstvá (podľa ulíc, miestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcelovýxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sa rozumie osobitným užívaním verejného priestranstva. Ide napríklad o umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia (prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnie verejného priestranstva - verejnej komunikácie obcou pre určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste verejxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadom na zákonné vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva má obec možnosť tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlné rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstraňujú vo verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozvxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx takúto jej závadu, ako aj následky. V takomto prípade je prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 11 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xnení zákona č. 99/2007 Z.z. V záujme zabezpečenia výkonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujmx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho priestranstva.
Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užívaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a to v súvislosti s vypustením dočasného parkovania z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý aj zxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxzby vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť pre daňovníka, vyrubovaciu povinnxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň sa platí vopred podľa počtu dní, ktoré bude daňovník užívax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonox xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x naplneniu predmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochádzalo k prípadom, že daňovník oznámil svoj zámer užívania xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxňovníka) nemohla postupovať v súlade s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevznikla.
Prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane v rozhodnutí správcu dane túxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxe splatnosti prvej splátky dane je pre daňovníka dôležitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhoxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxti zaplatenej dane, ak daňovník prestane osobitne užívať verejné priestranstvo v období, za ktoré daň zaplatil. Túto skutočnosť však daňovník musí ozxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
Zákonom č. 268/2014 Z.z.) sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok. Daňovník v zmysle predmetného uxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti). Ak si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxatívne vymedzená priamo v ustanovení). Ak si daňovník ani v tejto lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí záklxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx deň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xriebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží, a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiex xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xstanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxk je daňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxk, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxstvá užívajú spôsobom ustanoveným zákonom.
x xxxxomocňovacom ustanovení sa obec splnomocňuje ustanoviť všetky podstatné náležitosti vyberania tejto dane, predovšetkým konkrétnu sadzbu dane prípxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi a pod.), konkrétne spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva podľa miestnych podmienok, náležitosti oznamovacej povinnosti. Zákon nexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx005 Z.z.) doplnila splnomocnenie pre správcu dane zaviesť rôzne sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa vopred určených kritérií (napxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxne pri osobitnom užívaní verejného priestranstva, ak tak ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) umožňuje správxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xo všeobecne záväznom nariadení.
S účinnosťou od 1. decembra 2012 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) vypustili zo splnomocňovacieho ustanovenia xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxňovej povinnosti, spôsoby vyberania dane - je možné len rozhodnutím, splátky dane a lehotu splatnosti splátok - obec určí v rozhodnutí, ktorým vyrubí dxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxne záväznom nariadení za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s podujatiami organizovanými obcou na jej území. x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvuje pri užívaní verejného priestranstva vo všeobecnosti.
§ 31
Daňovník
K § 30 až 36
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vybexxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxzpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxe vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnicxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxu daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť a následne aj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráženého parkoviska) zostávx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xybratie dane.
V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxberá daň za užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastnícxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní všetky verejné priestranstvá a vyhradila priestory na parkovanie vozidiel.
Keďže spôsob určenia týchto pozemkov zákon ani iný právny predpis neustanovuje, záleží od správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xyberania tejto dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Zákon len exemplifikatívne určuje, čo sa rozumie osobitným užívaním verejného xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zariadenia (zariadenie staveniska), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napr. vyhradenie verejného priestranstva - verejnej kxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xžívanie verejného priestranstva iným než obvyklým spôsobom, na ktorý je verejné priestranstvo určené. Vzhľadom na zákonné vymedzenie osobitného užxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xriestranstva v prípadoch porúch a havárií verejných rozvodov a sietí (vodovody, kanalizácia, plyn, tepelné rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tepelných rozvodov a elektrorozvodov) je pri havárii alebo poruche povinný urýchlene konať a odstrániť takúto jej závadu, ako aj následky. V takomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Takýmito osobitnými právnymi predpismi sú napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z. V záujme zabezpečenia výkonu povinností prevádzkovaxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého priestranstva, a teda ani nepodliehajú dani za užívanie verejného priestranstva.
Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá verxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxa upravujúceho základ dane došlo novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.), a to v súvislosti s vypustením dočasného parkovania z predmetu dane za užívanie vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxá hranica nie je zákonom ustanovená. Správca dane určí konkrétne sadzby vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vrátiť pomernú časť zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť predpokladaný deň vzniku osobitného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xžívať verejné priestranstvo, pričom správca dane bude túto daň vyrubovať rozhodnutím. Podľa znenia § 34a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovaxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxna vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovexxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxkonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decembra 2012 spresnila lehota na vyrubenie dane správcom dane, a to z dôvodu, že dochádzalo k vyrubeniu dane skôr, ako doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxania verejného priestranstva a daň zaplatil, no k užívaniu verejného priestranstva z nejakého dôvodu nedošlo. Obec pri vrátení dane (napr. pri odvolaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Prijatím zákona xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx v lehote na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx x niektorej z neskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Ustanovenie § 34a umožňuje aj vrátenie pomernej časti zaplatenej dane, ak daňovník prexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxonom č. 268/2014 Z.z.) sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok. Daňovník v zmysle predmetného ustanoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti). Ak si daňovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe vymedzená priamo v ustanovení). Ak si daňovník ani v tejto lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ danx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxhu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží, a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxení dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa pomôcxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sa verejné priestranstvá užívajú spôsobom ustanoveným zákonom.
V splnomocňovacom ustanovení sa obec splnomocňuje ustanoviť všetky podstatné náležitosti vyberania tejto dane, predovšetkým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkalít, parcelovými číslami a pod.), konkrétne spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva podľa miestnych podmienok, náležitosti oznamoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) doplnila splnomocnenie pre správcu dane zaviesť rôzne sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa vopxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt zníženia (úľavy) tejto dane pri osobitnom užívaní verejného priestranstva, ak tak ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.
Novela (zákon č. 538xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxne a lehotu ich splatnosti vo všeobecne záväznom nariadení.
S účinnosťou od 1. decembra 2012 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) vypustili zo splnoxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx x to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, spôsoby vyberania dane - je možné len rozhodnutím, splátky dane a lehotu splatnosti splátok - obec určí v rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxych sadzieb dane vo všeobecne záväznom nariadení za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s podujatiami organizovanými obcou na jej úzexxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxanovuje pri užívaní verejného priestranstva vo všeobecnosti.
§ 32
Základ dane
K § 30 až 36
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxosť poverila obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného“ za dočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba prixxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxže charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
Novela (zákxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxmožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xraxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnia a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dvojitému zdaneniu užívania verejného priestranstva sa v zákone doplnilo, že za pozemxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cestu, miestnu komunikáciu, námestie, trhovisko, parky a pod. Preto je dôležité, aby oxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxží od správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné priestranstvá (podľa ulíc, miestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcelxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxím verejného priestranstva. Ide napríklad o umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia (predajné stánky), umiestnenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa - verejnej komunikácie obcou pre určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste verejného priestranstva) a pod. V xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xsobitného užívania verejného priestranstva má obec možnosť tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívne vymedzenie osobitného užívanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ktoré sa odstraňujú vo verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozvodov a sietí (vodovodov, kanalixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxky. V takomto prípade je prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky, a teda aj na verejné prixxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o enerxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxujme zabezpečenia výkonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujme sa takéto rozkopávky a s tým spoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxm je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxou (zákonom č. 538/2007 Z.z.), a to v súvislosti s vypustením dočasného parkovania z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávca dane určí konkrétne sadzby vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktorx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xaňovník je povinný oznámiť predpokladaný deň vzniku osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povixxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm. Podľa znenia § 34a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxí (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxcom dane, a to z dôvodu, že dochádzalo k vyrubeniu dane skôr, ako došlo k naplneniu predmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nejakého dôvodu nedošlo. Obec pri vrátení dane (napr. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Prijaxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx najneskôr v lehote na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxň naraz až v niektorej z neskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Ustanovenie § 34a umožňuje aj vrátenie pomernej časti zaplatenej dane, ak daxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnej 30-dňovej lehote odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva, inak nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Zákonom č. 268/2014 Z.xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxnámiť vznik daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva, pričom daňovník je povinný oznáxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxaciu povinnosť nesplní, obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní (lehota je taxatívne vymedzená priamo x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi, s tým že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uvedený v oznámení. Sxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebehu určenia dane vyuxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 4x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník oprávnený vyjaxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcokx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxučenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, v katastrálnom území ktorej sa verejné priestransxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V splnoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdne rôzne sadzby dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na území obce (vymedzené napríklad ulicami, názvami lokalít, parcelovými číslami x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxstanovuje žiadne oslobodenia alebo zníženia od tejto dane, ale dáva obci možnosť určiť ich vo všeobecne záväznom nariadení.
Novela (zákon č. 517/20xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. v závislosti od druhu užívania verejného priestranstva). Zároveň sa pre správcu dane zaviedla aj možnosť využiť inštitút zníženia (úľavy) tejto danx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxovi dane určiť lehotu pre povinnosť daňovníka oznámiť svoj zámer osobitne užívať verejné priestranstvo, ako aj splátky dane a lehotu ich splatnosti vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxvodu ich nadbytočnosti (napr. lehota oznamovacej povinnosti, ktorá je určená v § 34a, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, spôsoby vyberanix xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxo doplnené splnomocňovacie ustanovenie o možnosť ustanovenia sadzby dane, resp. rôznych sadzieb dane vo všeobecne záväznom nariadení za užívanie vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxnto nástroj - určenie inej sadzby dane (iných sadzieb daní) ako tej (tých), ktorú (é) ustanovuje pri užívaní verejného priestranstva vo všeobecnosti.
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xovela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, kexxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxradenom priestore verejného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie tejto miestnej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejnxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby), ktoré na túto činnosť poverila obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takútx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xonanie a túto daň vyrubiť a následne aj vymáhať. Vyberanie „parkovného“ za dočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, akx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (mimo stráženého parkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberax x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxosť obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxiestranstvá a vyhradila priestory na parkovanie vozidiel.
Keďže spôsob určenia týchto pozemkov zákon ani iný právny predpis neustanovuje, záleží od správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Zákon len exemplifikatívne určuje, čo sa rozumie osobitným užívaním verejného priestranstva. Ide xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxenie staveniska), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napr. vyhradenie verejného priestranstva - verejnej komunikácie obcou prx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xriestranstva iným než obvyklým spôsobom, na ktorý je verejné priestranstvo určené. Vzhľadom na zákonné vymedzenie osobitného užívania verejného prxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívne vymedzenie osobitného užívania verejného priestranxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozvodov a sietí (vodovodov, kanalizácie, plynu, tepelnýxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xe prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky, a teda aj na verejné priestranstvá, na ktorýcx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujme sa takéto rozkopávky a s tým spojené práce nepovažujú xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užívaného verejného priestranstva v m2. K vypusteniu parkoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň pri osobitnom užívaní verxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxvinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx07 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť pre daňovníka, vyrubovaciu povinnosť pre obec, splátky dane a povinnoxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň sa platí vopred podľa počtu dní, ktoré bude daňovník užívať verejné priestranstvo, pričom spxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xzákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákonax xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decembra xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxbitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochádzalo k prípadom, že daňovník oznámil svoj zámer užívania verejného priestranstva a daň zaplxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxde s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevznikla.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxaz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvex xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celú daň naraz až v niektorej z neskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Ustanovenie § 34a umožňuje aj vrátenie pomernej časti zaplatenej danxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxtanovenej 30-dňovej lehote odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva, inak nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Zákonom č. 268/xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxinný oznámiť vznik daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva, pričom daňovník je povinxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xznamovaciu povinnosť nesplní, obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní (lehota je taxatívne vymedzená xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi, s tým že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uvedený v oznáxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxvníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebehu určenia dxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanovení § 48 odsx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník opráxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, v katastrálnom území ktorej xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxétnu sadzbu dane prípadne rôzne sadzby dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na území obce (vymedzené napríklad ulicami, názvami lokalítx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti. Zákon neustanovuje žiadne oslobodenia alebo zníženia od tejto dane, ale dáva obci možnosť určiť ich vo všeobecne záväznom nariadení.
Nxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxčených kritérií (napr. v závislosti od druhu užívania verejného priestranstva). Zároveň sa pre správcu dane zaviedla aj možnosť využiť inštitút znížxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.) umožňuje správcovi dane určiť lehotu pre povinnosť daňovníka oznámiť svoj zámer osobitne užívať verejné priestranstvo, ako aj splátky dane a lexxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvacieho ustanovenia niektoré splnomocnenia pre obec z dôvodu ich nadbytočnosti (napr. lehota oznamovacej povinnosti, ktorá je určená v § 34a, a to najxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxnutí, ktorým vyrubí daň).
Zákonom č. 268/2014 Z.z. bolo doplnené splnomocňovacie ustanovenie o možnosť ustanovenia sadzby dane, resp. rôznych saxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xase podujatí konaných na území obce tak obec môže využiť tento nástroj - určenie inej sadzby dane (iných sadzieb daní) ako tej (tých), ktorú (é) ustanovuxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx7 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie tejto miestnej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoby, právnické osoby), ktoré na túto činnosť poverila obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zarxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxť a následne aj vymáhať. Vyberanie „parkovného“ za dočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxre verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestransxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxa predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dvojitému zdaneniu užívania verejného priexxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxstranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cestu, miestnu komunikáciu, námestie, trhoxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxeží od správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné priestranstvá (podľa ulíc, miestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcexxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxe, čo sa rozumie osobitným užívaním verejného priestranstva. Ide napríklad o umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxradenie verejného priestranstva - verejnej komunikácie obcou pre určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vzhľadom na zákonné vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva má obec možnosť tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxelné rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstraňujú vo verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxť takúto jej závadu, ako aj následky. V takomto prípade je prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzix xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v znení zákona č. 99/2007 Z.z. V záujme zabezpečenia výkonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záuxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxného priestranstva.
Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užíxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.), a to v súvislosti s vypustením dočasného parkovania z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý ax xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xadzby vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje oznamovaciu povxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx predpokladaný deň vzniku osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň sa platí vopred xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxého do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxrubeniu dane skôr, ako došlo k naplneniu predmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochádzalo k prípadom, že daňovníx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxní dane (napr. pri odvolaní daňovníka) nemohla postupovať v súlade s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevznikla.
Prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane v rozhodnutí správcu dane túto zaplatix xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxti prvej splátky dane je pre daňovníka dôležitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnej dane, ak daňovník prestane osobitne užívať verejné priestranstvo v období, za ktoré daň zaplatil. Túto skutočnosť však daňovník musí oznámiť v zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx č. 268/2014 Z.z.) sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok. Daňovník v zmysle predmetného ustanovenix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti). Ak si daňovník takúto oznamovaciu povinnosť nesplní, obec písomne vyzve daňovnxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec ozxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postuxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xodľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcokx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxtanoviť všetky podstatné náležitosti vyberania tejto dane, predovšetkým konkrétnu sadzbu dane prípadne rôzne sadzby dane, miesta, ktoré sú verejnýxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa verejného priestranstva podľa miestnych podmienok, náležitosti oznamovacej povinnosti. Zákon neustanovuje žiadne oslobodenia alebo zníženia ox xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxh kritérií (napr. v závislosti od druhu užívania verejného priestranstva). Zároveň sa pre správcu dane zaviedla aj možnosť využiť inštitút zníženia (xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx umožňuje správcovi dane určiť lehotu pre povinnosť daňovníka oznámiť svoj zámer osobitne užívať verejné priestranstvo, ako aj splátky dane a lehotu ixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxho ustanovenia niektoré splnomocnenia pre obec z dôvodu ich nadbytočnosti (napr. lehota oznamovacej povinnosti, ktorá je určená v § 34a, a to najneskôx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ktorým vyrubí daň).
Zákonom č. 268/2014 Z.z. bolo doplnené splnomocňovacie ustanovenie o možnosť ustanovenia sadzby dane, resp. rôznych sadzieb xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxdujatí konaných na území obce tak obec môže využiť tento nástroj - určenie inej sadzby dane (iných sadzieb daní) ako tej (tých), ktorú (é) ustanovuje pri xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu daxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva nemožno zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xstanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby), ktoré xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť a následne aj vymáhať. Vyberaxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkovaním vozidla (mimo stráženého parkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxtorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxo miestnej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hoxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxsné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dvojxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cestxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxtranstvá a vyhradila priestory na parkovanie vozidiel.
xxxže spôsob určenia týchto pozemkov zákon ani iný právny predpis neustanovuje, záleží od správcu dane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné priesxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xsobitné užívanie verejného priestranstva.
Zákon len exemplifikatívne určuje, čo sa rozumie osobitným užívaním verejného priestranstva. Ide napxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe staveniska), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxom mieste verejného priestranstva) a pod. V zásade ide o užívanie verejného priestranstva iným než obvyklým spôsobom, na ktorý je verejné priestranstxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx užívanie.
xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) negatívne vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva v prípadoch porúch a havárií verejných rozvodov a sietí (vodovody, kanalizáciax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxovateľ rozvodov a sietí (vodovodov, kanalizácie, plynu, tepelných rozvodov a elektrorozvodov) je pri havárii alebo poruche povinný urýchlene konať x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxať na cudzie pozemky, a teda aj na verejné priestranstvá, na ktorých sú takéto siete umiestnené. Takýmito osobitnými právnymi predpismi sú napríklad § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtviach, § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej enxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxejnom záujme sa takéto rozkopávky a s tým spojené práce nepovažujú za osobitné užívanie verejného priestranstva, a teda ani nepodliehajú dani za užívaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxbitne užívaného verejného priestranstva v m2. K vypusteniu parkovacieho miesta z ustanovenia upravujúceho základ dane došlo novelou (zákonom č. 538xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určí konkrétne sadzby vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinný oznámiť predpokladaný deň vzniku osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Dax xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxenia § 34a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „plaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xoriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x to z dôvodu, že dochádzalo k vyrubeniu dane skôr, ako došlo k naplneniu predmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xôvodu nedošlo. Obec pri vrátení dane (napr. pri odvolaní daňovníka) nemohla postupovať v súlade s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevzniklxx
Prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xpresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovníka dôležitým, nakoľko mu umožňujx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxých v rozhodnutí.
Ustanovenie § 34a umožňuje aj vrátenie pomernej časti zaplatenej dane, ak daňovník prestane osobitne užívať verejné priestranstxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxného priestranstva, inak nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Zákonom č. 268/2014 Z.z.) sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za užívanie vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxiká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva, pričom daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestrxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní (lehota je taxatívne vymedzená priamo v ustanovení). Ak si daňovník ani v tejto lehote určenex xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxi daňovníkovi, s tým že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží, a kxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanovení § 48 ods. 3 až x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník oprávnenx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxrých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa poxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, v katastrálnom území ktorej sa verejné priesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prípadne rôzne sadzby dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na území obce (vymedzené napríklad ulicami, názvami lokalít, parcelovými číxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxon neustanovuje žiadne oslobodenia alebo zníženia od tejto dane, ale dáva obci možnosť určiť ich vo všeobecne záväznom nariadení.
Novela (zákon č. 5xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (napr. v závislosti od druhu užívania verejného priestranstva). Zároveň sa pre správcu dane zaviedla aj možnosť využiť inštitút zníženia (úľavy) tejxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xprávcovi dane určiť lehotu pre povinnosť daňovníka oznámiť svoj zámer osobitne užívať verejné priestranstvo, ako aj splátky dane a lehotu ich splatnoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxenia niektoré splnomocnenia pre obec z dôvodu ich nadbytočnosti (napr. lehota oznamovacej povinnosti, ktorá je určená v § 34a, a to najneskôr v deň vznixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxanovenia sadzby dane, resp. rôznych sadzieb dane vo všeobecne záväznom nariadení za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s podujatiamx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xaní) ako tej (tých), ktorú (é) ustanovuje pri užívaní verejného priestranstva vo všeobecnosti.
§ 34b
Určenie dane podľa poxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxne za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie voxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obex xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestranstva trvalýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby), ktoré poverila na túto činxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť a následne aj vymáhať. Vyberanie "parkovného" za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho parkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxenajaté obcami sa popri nájomnom už nevyberá daň za užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xymedzila vo všeobecne záväznom nariadení všetky verejné priestranstvá a vyhradila priestory na parkovanie vozidiel.
Keďže spôsob určenia týchto xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcelovými číslami a pod.).
Ďalšou podmienkou vyberania tejto dane je osobitné užívanie verejnxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxiadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia (predajné stánky), umiestnenie stavebného zariadenia (zariadenie staveniska), trvalé paxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xtátie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste verejného priestranstva) a pod. V zásade ide o užívanie verejného priestranstva iným než obvykxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xepelné rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstraňujú vo verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxniť takúto jej závadu, ako aj následky. V takomto prípade je prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxna č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxnia výkonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujme sa takéto rozkopávky a s tým spojené práce nepoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxká alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užívaného verejného priestranstva v m2. K vypustenix xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvania z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň pri osobitnom užívxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
Novelx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxtky dane a povinnosť obce vrátiť pomernú časť zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť predpokladaný deň vzniku osobitného užívania verejného prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxanstvo, pričom správca dane bude túto daň vyrubovať rozhodnutím. Podľa znenia § 34a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xrocesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) sa od 1. decembra 2012 spresnila lehota na vyrubenie dane správcom dane, a to z dôvodu, že dochádzalo k vyrubeniu dane skôr, ako došlo k naplneniu predmexx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxranstva a daň zaplatil, no k užívaniu verejného priestranstva z nejakého dôvodu nedošlo. Obec pri vrátení dane (napr. pri odvolaní daňovníka) nemohla xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xaplatiť túto celú daň naraz až v niektorej z neskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Ustanovenie § 34a umožňuje aj vrátenie pomernej časti zaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxť v zákonom ustanovenej 30-dňovej lehote odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva, inak nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Záxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovenia je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva, pričom daňoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxvník takúto oznamovaciu povinnosť nesplní, obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní (lehota je taxatívxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxne a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi, s tým že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxnnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xaňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxé okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o urxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Miestne xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxňovacom ustanovení sa obec splnomocňuje ustanoviť všetky podstatné náležitosti vyberania tejto dane, predovšetkým konkrétnu sadzbu dane prípadne xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxd.), konkrétne spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva podľa miestnych podmienok, náležitosti oznamovacej povinnosti. Zákon neustaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z.) doplnila splnomocnenie pre správcu dane zaviesť rôzne sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa vopred určených kritérií (napr. v zxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxi osobitnom užívaní verejného priestranstva, ak tak ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) umožňuje správcovi xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxobecne záväznom nariadení.
S účinnosťou od 1. decembra 2012 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) vypustili zo splnomocňovacieho ustanovenia niekxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxj povinnosti, spôsoby vyberania dane - je možné len rozhodnutím, splátky dane a lehotu splatnosti splátok - obec určí v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň).
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxväznom nariadení za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s podujatiami organizovanými obcou na jej území. V čase podujatí konaných na úxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xriestranstva vo všeobecnosti.
§ 35
Správa dane
K § 30 až 36
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie texxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby), ktoré na túto činnosť poverixx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť a následne aj vymáhať. Vyberanie „parkovného“ za doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráženého parkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charaktxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného priestranstva nemožno zahrnúť do kategórie tejto miestnej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxé osoby, právnické osoby), ktoré poverila na túto činnosť obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxbiť a následne aj vymáhať. Vyberanie "parkovného" za dočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doterxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxkoviska) zostáva naďalej v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxté obcami sa popri nájomnom už nevyberá daň za užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxila vo všeobecne záväznom nariadení všetky verejné priestranstvá a vyhradila priestory na parkovanie vozidiel.
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxiestranstvá (podľa ulíc, miestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcelovými číslami a pod.).
Ďalšou podmienkou vyberania tejto dane xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx napríklad o umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia (predajné stánky), umiestnenie stavebného zariadenia (zariadxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxe určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste verejného priestranstva) a pod. V zásade ide o užívanie verejného pxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxiestranstva má obec možnosť tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
xx xx xxxxmbra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívne vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva v prípxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xáujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozvodov a sietí (vodovodov, kanalizácie, plynu, tepelných rozvodox x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky, a teda aj na verejné priestranstvá, na ktorých sú takéto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxostí prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujme sa takéto rozkopávky a s tým spojené práce nepovažujú za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xrávnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užívaného verejného priestranstva v m2. K vypusteniu parkovaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxedmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň pri osobitnom užívaní verejxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxnnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
xxxxla (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť pre daňovníka, vyrubovaciu povinnosť pre obec, splxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xriestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň sa platí vopred podľa počtu dní, ktoré bude daňovník užívať verejné priestxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/2011 xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxedmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochádzalo k prípadom, že daňovník oznámil svoj zámer užívania verejného prxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxohla postupovať v súlade s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevznikla.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane v rozhodnutí správcu dane túto zaplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxžitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť túto celú daň naraz až v niektorej z neskoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxívať verejné priestranstvo v období, za ktoré daň zaplatil. Túto skutočnosť však daňovník musí oznámiť v zákonom ustanovenej 30-dňovej lehote odo dňa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrubenia dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok. Daňovník v zmysle predmetného ustanovenia je povinný oznámiť vznik daňovej povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti). Ak si daňovník takúto oznamovaciu povinnosť nesplní, obex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxk ani v tejto lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosťx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, ktoré daňovník predloží, a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto proxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxžaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre dxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o urxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanoveným zákonom.
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní sa obec splnomocňuje ustanoviť všetky podstatné náležitosti vyberania tejto dane, predovšetkým konkrétnu sadzbu dane prípadne rôzne sadzby danex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxôsoby osobitného užívania verejného priestranstva podľa miestnych podmienok, náležitosti oznamovacej povinnosti. Zákon neustanovuje žiadne oslxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnomocnenie pre správcu dane zaviesť rôzne sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa vopred určených kritérií (napr. v závislosti od druhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxní verejného priestranstva, ak tak ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxvo, ako aj splátky dane a lehotu ich splatnosti vo všeobecne záväznom nariadení.
S účinnosťou od 1. decembra 2012 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrá je určená v § 34a, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, spôsoby vyberania dane - je možné len rozhodnutím, splátky dane a lehotu splatnosti sxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxzby dane, resp. rôznych sadzieb dane vo všeobecne záväznom nariadení za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s podujatiami organizovaxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xtých), ktorú (é) ustanovuje pri užívaní verejného priestranstva vo všeobecnosti.
§ 36
Splnomocňovacie ustanovenia
K § 30 až 36
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na krátkodobé užívanie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxmožno zahrnúť do kategórie tejto miestnej dane, pretože nespĺňa základné znaky dane za užívanie verejného priestranstva. Z doterajšej praxe vyplynuxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ktoré na túto činnosť poverila obec, čo je v rozpore so zákonom, keďže obec je správcom tejto dane. Takúto platbu nemožno ani zaradiť do systému daní. Prx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Vyberanie „parkovného“ za dočasné parkovanie vozidla možno ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi doteraz realizovalo. V tejto súxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnosti, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xa krátkodobé užívanie verejného priestranstva nemožno v praxi vyberať a ani spravovať. Krátkodobé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxerajšej praxe vyplynulo, že ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdiť do systému daní. Pre krátkosť doby parkovania (v hodinách) nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xealizovalo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla (mimo stráženého parkovxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx vyrubenie a vybratie dane.
V záujme zamedzenia dvojitému zdaneniu užívania verejného priestranstva sa v zákone doplnilo, že za pozemky prenajaté oxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môže ísť o cestu, miestnu komunikáciu, námestie, trhovisko, parky a pod. Preto je dôležité, aby obec vymedzila xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xane, aký spôsob určí, resp. ako ohraničí verejné priestranstvá (podľa ulíc, miestnych komunikácií, pomenovaniami, časti obce, parcelovými číslami x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx osobitným užívaním verejného priestranstva. Ide napríklad o umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia (predajné stáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého priestranstva - verejnej komunikácie obcou pre určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla na tom istom mieste verejného priesxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxonné vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva má obec možnosť tento výpočet ďalej rozšíriť aj o iné osobitné užívanie.
Od 1. decembra 2012 sa na základe požiadaviek praxe dopĺňa (zákonom č. 460/2011 Z.z.) negatívne vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstraňujú vo verejnom záujme. Táto zmena vyplynula z aplikačných problémov v praxi, keď prevádzkovateľ rozvodxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxkúto jej závadu, ako aj následky. V takomto prípade je prevádzkovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie poxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x42/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 11 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxní zákona č. 99/2007 Z.z. V záujme zabezpečenia výkonu povinností prevádzkovateľa a bezodkladného odstránenia havárií a porúch vo verejnom záujme sx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx priestranstva.
Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane je výmera osobitne užívanéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x to v súvislosti s vypustením dočasného parkovania z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane sa určuje v eurách za každý aj začxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila nové ustanovenie § 34a, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť pre daňovníka, vyrubovaciu povinnosť pre oxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň sa platí vopred podľa počtu dní, ktoré bude daňovník užívať verejnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxatobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Novelou (zákonom č. 460/xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxiu predmetu dane, t. j. k osobitnému užívaniu verejného priestranstva. V praxi dochádzalo k prípadom, že daňovník oznámil svoj zámer užívania verejnéxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) nemohla postupovať v súlade s daňovým poriadkom, keďže daňová povinnosť nevznikla.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xplátkam vyrubenej dane v rozhodnutí správcu dane túto zaplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť túto celú daň naraz až v niektorej z neskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx daň zaplatil. Túto skutočnosť však daňovník musí oznámiť v zákonom ustanovenej 30-dňovej lehote odo dňa skončenia užívania verejného priestranstvax xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxstva podľa pomôcok. Daňovník v zmysle predmetného ustanovenia je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká dňom začatia osoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxne najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti). Ak si daňovník takúto oznamovaciu povinnosť nesplní, obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi, s tým xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xtoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxcné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníkxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obex xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovnxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je oxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa tejto dane, predovšetkým konkrétnu sadzbu dane prípadne rôzne sadzby dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na území obce (vymedzené napxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxienok, náležitosti oznamovacej povinnosti. Zákon neustanovuje žiadne oslobodenia alebo zníženia od tejto dane, ale dáva obci možnosť určiť ich vo všxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho priestranstva podľa vopred určených kritérií (napr. v závislosti od druhu užívania verejného priestranstva). Zároveň sa pre správcu dane zaviedlx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxení.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) umožňuje správcovi dane určiť lehotu pre povinnosť daňovníka oznámiť svoj zámer osobitne užívať verejné priesxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx11 Z.z.) vypustili zo splnomocňovacieho ustanovenia niektoré splnomocnenia pre obec z dôvodu ich nadbytočnosti (napr. lehota oznamovacej povinnosxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxnosti splátok - obec určí v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň).
Zákonom č. 268/2014 Z.z. bolo doplnené splnomocňovacie ustanovenie o možnosť ustanovexxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnizovanými obcou na jej území. V čase podujatí konaných na území obce tak obec môže využiť tento nástroj - určenie inej sadzby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxx
§ 37
Predmet dane
K § 37 až 43
V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytoxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Podľa tohto predpisu každá právnická alebo fyxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré určuje príloha č. 2 živnostenského zákona pod poradovým číslom 54, bez ohľadu na to, či poskytuje tieto služby v ubytovacích zariadeniach s preváxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxením z dôvodu, že poskytovatelia prechodného ubytovania nemali živnostenské oprávnenie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxkým zariadeniam poskytujúcim prechodné ubytovanie sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) spresil predmet dane za ubytovanie určením, že ide o ubytovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xch zaraďovanie do tried. Od 1. augusta 2008 bola táto vyhláška zrušená a nahradená vyhláškou č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxívnych znakov do 9 kategórií (hotely a ich všetky druhy, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, táborisko, ubxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. došlo k ich rozšíreniu napríklad o apartmánový dom a táborisko a tiež k širšiemu uvedeniu druhov hotelov a ubytovania v súkromí. Zákon neurčuje ďaxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý od daňovníka daň vyberá, má na túto činnosť živnostenské oprávnenie.
S účinnosťou od 15. 10. 2014 zákonom č. 268/2014 Z.z. sú priamo v ustanovení prxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxlej nepoužije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenie pri ich zaraxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňax xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxbe slúžiacej na viaceré účely. Pôvodný okruh ubytovacích zariadení sa tak rozšíril o rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x54 až § 759 Občianskeho zákonníka.
Daňovníkom je každá osoba, ktorá sa v takomto zariadení prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní dxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xejto dane nie je rozhodujúce, či sa osoba ubytuje krátkodobo alebo na dlhšie časové obdobie, napríklad počas celého roka.
Prevádzkovateľ zariadenix xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xiestna príslušnosť obce sa vzťahuje na všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v jej územnom obvode.
xxhľadom na skutočnosť, že ide o miestnu daň, ktorú pre obec vyberá prevádzkovateľ zariadenia prechodného ubytovania, správca dane je povinný vo všeobexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, ako aj prípadné oslobodenia od tejto dane (pre xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxžnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení zníženie dane (úľavy).
Na základe novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) správca dane môže určiť vo všeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xapríklad identifikačné údaje platiteľa dane. V praxi to znamená, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v lehote určenej obcou vo všeobecne záväxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiadenia nebola dosiaľ ustanovená a obec nemala dostatočné informácie o všetkých ubytovacích zariadeniach. Preto nebolo ani možné sankcionovať prevxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtovania prechodného ubytovania na území obce v ubytovacích zariadeniach, ktoré budú podliehať dani za ubytovanie.
§ 38
Daňovník
K § 37 až 43
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxky spôsobilosti vykonávania viazanej živnosti na poskytovanie ubytovacích služieb, ktoré určuje príloha č. 2 živnostenského zákona pod poradovým čxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v chatovej osade triedy 3 alebo v kempingoch triedy 3 a 4.
Pri vyberaní dane za ubytovanie sa však správcovia dane často stretávali s jej neplatením z dôvodu, že poskytovatelia prechodného ubytovania nemalx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx ubytovanie vo vzťahu k všetkým zariadeniam poskytujúcim prechodné ubytovanie sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) spresil predmet dane za ubytovanxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Od 1. augusta 2008 bola táto vyhláška zrušená a nahradená vyhláškou č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxikačných znakov a fakultatívnych znakov do 9 kategórií (hotely a ich všetky druhy, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení vo vyhláške č. 419/2001 xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlšie podmienky pre platiteľa dane, a preto z hľadiska vyberania dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či po¬skytovateľ prechodného ubytovania, ktorx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxedmetu dane za ubytovanie vymedzené ubytovacie zariadenia. Touto úpravou predmetu dane sa preto vo vzťahu k vymedzeniu ubytovacieho zariadenia už ďaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxďovaní do kategórií a tried. Novým taxatívnym vymedzením ubytovacích zariadení sa za ubytovacie zariadenie považuje hotel, motel, botel, hostel, pexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxiacej na viaceré účely. Predmetom dane za ubytovanie naďalej zostáva odplatné prechodné ubytovanie so spresnením jeho podmienok upravených podľa § 7xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xaňovníka v ubytovacom zariadení.
Sadzbu dane určí obec vo všeobecne záväznom nariadení, a to v eurách na osobu a prenocovanie. Z hľadiska vyberania txxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa je platiteľom dane za ubytovanie, ktorú vyberie od daňovníka za počet prenocovaní. Vybranú daň odvedie príslušnej obci spôsobom a v lehotách určenýcx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxzajú v jej územnom obvode.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdenia prechodného ubytovania, správca dane je povinný vo všeobecne záväznom nariadení uviesť okrem konkrétnej xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, ako aj prípadné oslobodenia od tejto dane (pre určitú skupinu daňovníkov).
Novelou (zákonox xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxženie dane (úľavy).
Na základe novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) správca dane môže určiť vo všeobecne záväznom nariadení lehotu oznamovacej povinnoxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x praxi to znamená, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v lehote určenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení sám oznámi údaje, ktoré obec vymexxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xostatočné informácie o všetkých ubytovacích zariadeniach. Preto nebolo ani možné sankcionovať prevádzkovateľov, ktorí sa vyhýbali vyberaniu dane xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xbytovacích zariadeniach, ktoré budú podliehať dani za ubytovanie.
§ 39
Základ dane
K § 37 až 43
V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxn).
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkonávania viazanej živnosti na poskytovanie ubytovacích služieb, ktoré určuje príloha č. 2 živnostenského zákona pod poradovým číslom 54, bez ohľadx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxiedy 3 alebo v kempingoch triedy 3 a 4.
Pri vyberaní dxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnenie na poskytovanie ubytovacích služieb. Preto v snahe odstrániť nedostatky a vytvoriť rovnaké podmienky pri vyberaní dane za ubytovanie vo vzxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxe o ubytovacie zariadenia taxatívne vymedzené v § 2 vyhlášky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačnx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie zariadenia sa v § 3 zaraďujú na základe klasifikačných znakov x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxorisko, ubytovanie v súkromí a jeho možnosti - izba, objekt, prázdninový byt). V porovnaní s rozdelením kategórií ubytovacích zariadení vo vyhláške čx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xeurčuje ďalšie podmienky pre platiteľa dane, a preto z hľadiska vyberania dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či po¬skytovateľ prechodného ubytovxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxanovení predmetu dane za ubytovanie vymedzené ubytovacie zariadenia. Touto úpravou predmetu dane sa preto vo vzťahu k vymedzeniu ubytovacieho zariaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Novým taxatívnym vymedzením ubytovacích zariadení sa za ubytovacie zariadenie považuje hotel, motel, botel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxá ubytovňa, chata, stavba na individuálnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xôvodný okruh ubytovacích zariadení sa tak rozšíril o rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Predmetxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa.
Daňovníkom je každá osoba, ktorá sa v takomto zariadení prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadenxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx sa osoba ubytuje krátkodobo alebo na dlhšie časové obdobie, napríklad počas celého roka.
Prevádzkovateľ zariadenia je platiteľom dane za ubytovanxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxcne záväznom nariadení obce.
Miestna príslušnosť obce sa vzťahuje na všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v jej územnom obvode.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o miestnu daň, ktorú pre obec vyberá prevádzkovateľ zariadenia prechodného ubytovania, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdzkovateľom zariadenia na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, ako aj prípadxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxými miestnymi daňami doplnila možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení zníženie dane (úľavy).
Na základe novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) sprxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxrebné pre vyberanie tejto dane, napríklad identifikačné údaje platiteľa dane. V praxi to znamená, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v lehotx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxeto nebolo ani možné sankcionovať prevádzkovateľov, ktorí sa vyhýbali vyberaniu dane za ubytovanie od daňovníka. Zavedením oznamovacej povinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxnie.
§ 40
Sadzba dane
K § 37 až 43
V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného uxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Podľa tohto predpisu každá právnická alexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxieb, ktoré určuje príloha č. 2 živnostenského zákona pod poradovým číslom 54, bez ohľadu na to, či poskytuje tieto služby v ubytovacích zariadeniach s pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovacích služieb. Preto v snahe odstrániť nedostatky a vytvoriť rovnaké podmienky pri vyberaní dane za ubytoxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxením, že ide o ubytovacie zariadenia taxatívne vymedzené v § 2 vyhlášky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie zariadenia sa v § 3 zaraďujú na základe klasifikačnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxmping, táborisko, ubytovanie v súkromí a jeho možnosti - izba, objekt, prázdninový byt). V porovnaní s rozdelením kategórií ubytovacích zariadení vo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxmí. Zákon neurčuje ďalšie podmienky pre platiteľa dane, a preto z hľadiska vyberania dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či po¬skytovateľ prechodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xriamo v ustanovení predmetu dane za ubytovanie vymedzené ubytovacie zariadenia. Touto úpravou predmetu dane sa preto vo vzťahu k vymedzeniu ubytovacxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxriadenie pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Novým taxatívnym vymedzením ubytovacích zariadení sa za ubytovacie zariadenie považuje hotel, motxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodixxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxme alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Predmetom dane za ubytovanie naďalej zostáva odplatné prechodné ubytovanie so spresnením jeho podmienox xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xe počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
Sadzbu dane určí obec vo všeobecne záväznom nariadení, a to v eurách na osobu a prenocovanie. Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xpôsobom a v lehotách určených vopred správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Miestna príslušnosť obce sa vzťahuje na všetky ubytovacie xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o miestnu daň, ktorú pre obec vxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxne najmä rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie prevádzkovateľom zariadenia na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx005 Z.z.) sa pre správcu dane aj z dôvodu zosúladenia s ostatnými miestnymi daňami doplnila možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení zníženie danx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxatiteľa dane za ubytovanie, ako aj náležitosti, ktoré sú potrebné pre vyberanie tejto dane, napríklad identifikačné údaje platiteľa dane. V praxi to zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xšeobecne záväznom nariadení. Oznamovacia povinnosť pre prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia nebola dosiaľ ustanovená a obec nemala dostatočnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxanie od daňovníka. Zavedením oznamovacej povinnosti platiteľa dane sa spresní rozsah poskytovania prechodného ubytovania na území obce v ubytovacíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xbytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Podľa tohto predpisu každá právnická alebo fyzická osoba poskytujúca ubytovacie služby musí spĺňať podmienky spôsobilosti vykonávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx, či poskytuje tieto služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach alebo v chatovej osade triedy 3 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx
Pri vyberaní dane za ubxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie na poskytovanie ubytovacích služieb. Preto v snahe odstrániť nedostatky a vytvoriť rovnaké podmienky pri vyberaní dane za ubytovanie vo vzťahu k všxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxvacie zariadenia taxatívne vymedzené v § 2 vyhlášky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky nx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie zariadenia sa v § 3 zaraďujú na základe klasifikačných znakov a fakultxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx01 Z.z. došlo k ich rozšíreniu napríklad o apartmánový dom a táborisko a tiež k širšiemu uvedeniu druhov hotelov a ubytovania v súkromí. Zákon neurčuje xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorý od daňovníka daň vyberá, má na túto činnosť živnostenské oprávnenie.
S účinnosťou od 15. 10. 2014 zákonom č. 268/2014 Z.z. sú priamo v ustanovení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ďalej nepoužije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenie pri ich zaxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxavbe slúžiacej na viaceré účely. Pôvodný okruh ubytovacích zariadení sa tak rozšíril o rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 754 až § 759 Občianskeho zákonníka.
Daňovníkom je každá osoba, ktorá sa v takomto zariadení prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovanx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa tejto dane nie je rozhodujúce, či sa osoba ubytuje krátkodobo alebo na dlhšie časové obdobie, napríklad počas celého roka.
Prevádzkovateľ zariadexxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxých vopred správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Miestna príslušnosť obce sa vzťahuje na všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sa nachxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
Vzhľadom xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxäznom nariadení uviesť okrem konkrétnej sadzby dane najmä rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie prevádzkovateľom zariadenia na účely dane, sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx skupinu daňovníkov).
Novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) sa pre správcu dane aj z dôvodu zosúladenia s ostatnými miestnymi daňami doplnila možnosť uxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxom nariadení lehotu oznamovacej povinnosti pre platiteľa dane za ubytovanie, ako aj náležitosti, ktoré sú potrebné pre vyberanie tejto dane, napríklxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxriadení sám oznámi údaje, ktoré obec vymedzila vo všeobecne záväznom nariadení. Oznamovacia povinnosť pre prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenix xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxateľov, ktorí sa vyhýbali vyberaniu dane za ubytovanie od daňovníka. Zavedením oznamovacej povinnosti platiteľa dane sa spresní rozsah poskytovanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x xxxu 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Podľa tohto predpisu každá právnická alebo fyzická osoba poskytujúca ubytovacie služxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx zákona pod poradovým číslom 54, bez ohľadu na to, či poskytuje tieto služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx
Pri vyberaní dane za ubytovanie sa však správcovia dane často stretávali s jej neplatením z dôvodu, že poskytovatelia prechodnéxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pri vyberaní dane za ubytovanie vo vzťahu k všetkým zariadeniam poskytujúcim prechodné ubytovanie sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) spresil predxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xbytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Od 1. augusta 2008 bola táto vyhláška zrušená a nahradená vyhláškou č. 277/2008 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxjú na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov do 9 kategórií (hotely a ich všetky druhy, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovacích zariadení vo vyhláške č. 419/2001 Z.z. došlo k ich rozšíreniu napríklad o apartmánový dom a táborisko a tiež k širšiemu uvedeniu druhov hoxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xi po¬skytovateľ prechodného ubytovania, ktorý od daňovníka daň vyberá, má na túto činnosť živnostenské oprávnenie.
S účinnosťou od 15. 10. 2014 zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxahu k vymedzeniu ubytovacieho zariadenia už ďalej nepoužije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxdenie považuje hotel, motel, botel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxá ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome axxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xtavbe slúžiacej na viaceré účely. Predmetom dane za ubytovanie naďalej zostáva odplatné prechodné ubytovanie so spresnením jeho podmienok upravenýxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxnocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
Sadzbu dane určí obec vo všeobecne záväznom nariadení, a to v eurách na osobu a prenocovanie. Z hľadiska vxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx zariadenia je platiteľom dane za ubytovanie, ktorú vyberie od daňovníka za počet prenocovaní. Vybranú daň odvedie príslušnej obci spôsobom a v lehotáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé sa nachádzajú v jej územnom obvode.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxateľ zariadenia prechodného ubytovania, správca dane je povinný vo všeobecne záväznom nariadení uviesť okrem konkrétnej sadzby dane najmä rozsah a sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxoty a spôsoby jej odvodu obci, ako aj prípadné oslobodenia od tejto dane (pre určitú skupinu daňovníkov).
Novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) sa pre spxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxklade novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) správca dane môže určiť vo všeobecne záväznom nariadení lehotu oznamovacej povinnosti pre platiteľa dane za ubxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xáväznom nariadení. Oznamovacia povinnosť pre prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia nebola dosiaľ ustanovená a obec nemala dostatočné informácxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxovníka. Zavedením oznamovacej povinnosti platiteľa dane sa spresní rozsah poskytovania prechodného ubytovania na území obce v ubytovacích zariadexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákoxxx
Podľa tohto predpisu každá právnická alebo fyzická osoba poskytujúca ubytovacie služby musí spĺňať podmienky spôsobilosti vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxu na to, či poskytuje tieto služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach alebo v chatovej osade trxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s jej neplatením z dôvodu, že poskytovatelia prechodného ubytovania nemali živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovacích služieb. Preto v snxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxanie sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) spresil predmet dane za ubytovanie určením, že ide o ubytovacie zariadenia taxatívne vymedzené v § 2 vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xáto vyhláška zrušená a nahradená vyhláškou č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx druhy, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, táborisko, ubytovanie v súkromí a jeho možnosti - izba, objektx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxnový dom a táborisko a tiež k širšiemu uvedeniu druhov hotelov a ubytovania v súkromí. Zákon neurčuje ďalšie podmienky pre platiteľa dane, a preto z hľadxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxostenské oprávnenie.
S účinnosťou od 15. 10. 2014 zákonom č. 268/2014 Z.z. sú priamo v ustanovení predmetu dane za ubytovanie vymedzené ubytovacie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenie pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Novým taxatívnym vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrubx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtovacích zariadení sa tak rozšíril o rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Predmetom dane za ubytovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx je každá osoba, ktorá sa v takomto zariadení prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
Sadzbu dane xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xočas celého roka.
Prevádzkovateľ zariadenia je platiteľom dane za ubytovanie, ktorú vyberie od daňovníka za počet prenocovaní. Vybranú daň odvedix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v jej územnom obvode.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xaň, ktorú pre obec vyberá prevádzkovateľ zariadenia prechodného ubytovania, správca dane je povinný vo všeobecne záväznom nariadení uviesť okrem koxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, ako aj prípadné oslobodenia od tejto dane (pre určitú skupinu daňovníkov).
Novelox xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadení zníženie dane (úľavy).
Na základe novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) správca dane môže určiť vo všeobecne záväznom nariadení lehotu oznamovacex xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxľa dane. V praxi to znamená, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v lehote určenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení sám oznámi údaje, ktoré xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxc nemala dostatočné informácie o všetkých ubytovacích zariadeniach. Preto nebolo ani možné sankcionovať prevádzkovateľov, ktorí sa vyhýbali vyberxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxmí obce v ubytovacích zariadeniach, ktoré budú podliehať dani za ubytovanie.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 44
Predmet dane
K § 44 až xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovela (zákon č. 538/2007 Z.z.) z predmetu dane vylúčila automaty na cestovné lístky verejnej dopravy, ktoré nie sú tovarom. Zákon o miestnych daniach nx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ktorá sa realizuje neskôr, teda len o spôsob úhrady za službu - prepravu osôb. Preto automat na predaj cestovných lístkov nie je predmetom dane. Do účinxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xákon nevymedzuje sortiment tovaru, ktorý sa má ponúkať v predajných automatoch, a ani jeho rozsah. Taktiež nie je rozhodujúca forma úhrady za predaný txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxcká osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje, pričom nie je rozhodujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah daňovníka k týmto automatom. V tejto súvislxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xríjmy plynúce z predaja tovaru a je uvedený spravidla aj na identifikačnom štítku umiestnenom na predajnom automate. Nejde teda o osobu, ktorá sa stará xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxík na území obce.
Sadzba dane je ročná na jeden automat, pričom nie je určená horná hranica. Konkrétnu sadzbu dane určí obec vo všeobecne záväznom narixxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zdaňovacím obdobím podľa ustanovexxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxave vzniku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty. Predmetnou úpravou sa upravil vznik daňovej povinnosti a to tak, že sa už neviaže na prvý dex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxedajný automat začal prevádzkovať. Touto úpravou tak vzniká daňová povinnosť skôr, a to už v mesiaci začatia prevádzkovania predajného automatu. Súčxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxtení dane vypúšťa. Touto novelou zákona sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxoval predajný automat a ďalší mu pribudol alebo ho prestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx za predajné automaty v splátkach, ako aj určiť osobitné lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň (§ 99g zákona č. 582xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxieho obdobia (ukončenie prevádzkovania predajného automatu), za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiasxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx je obec, v územnom obvode ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Keďže pri tejto dani zákon neustanovuje žiadne úľavy od platenia, dáva sa táto možxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx cestovných lístkov verejnej dopravy a pod. alebo od umiestnenia prevádzkovaného automatu - v školách, zdravotníckych zariadeniach a pod.).
Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje ax xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx evidencie a prípadnej identifikácie automatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnych daní, ale aj vzhľadom na dotexxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobodenia od platenia dane alebo znížiť daň.
§ 45
Daňovník
K § 44 až 51
Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxy na cestovné lístky verejnej dopravy, ktoré nie sú tovarom. Zákon o miestnych daniach na účely zákona pojem tovar nevymedzuje. Tovarom však nie je cestxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xrepravu osôb. Preto automat na predaj cestovných lístkov nie je predmetom dane. Do účinnosti cit. novely mali obce možnosť oslobodiť automaty na cestoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxných automatoch, a ani jeho rozsah. Taktiež nie je rozhodujúca forma úhrady za predaný tovar (mince, bankovky, platobná karta a pod.). Základnou podmixxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xozhodujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah daňovníka k týmto automatom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že prevádzkovateľom predajného automaxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxifikačnom štítku umiestnenom na predajnom automate. Nejde teda o osobu, ktorá sa stará výlučne o prevádzku - chod alebo údržbu predajného automatu.
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxom nariadení v eurách. Správca dane môže určiť aj viacero sadzieb v závislosti od druhu alebo množstva tovaru, ktorý sa má v predajných automatoch ponúkxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtanovenia § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim mesiacom od spustenia predajného automatu do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxk daňovej povinnosti a to tak, že sa už neviaže na prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ale viaže sx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxaci začatia prevádzkovania predajného automatu. Súčasne sa v ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty upravila sxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovexxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxvádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za predajné automaty (podľa § 99a), ak nadobudol predajný automat, alebo čiastkxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xe do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V súlade s cit. procesnýx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxdajný automat, ak zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania predajného automatu), za zostávajúce mesiacx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxatní od roku 2013.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, v územnom obvode ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Keďže pri tejto daxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxe (napr. v závislosti od predávaného tovaru - predajné automaty cestovných lístkov verejnej dopravy a pod. alebo od umiestnenia prevádzkovaného autoxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých pre vyberanie tejto dane, a to predovšetkým konkrétnej sadzby dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie a prípadnej identifikácie automxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.) doplnila pre správcu dane možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení viacero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx automaty na cestovné lístky verejnej dopravy, ktoré nie sú tovarom. Zákon o miestnych daniach na účely zákona pojem tovar nevymedzuje. Tovarom však nix xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xlužbu - prepravu osôb. Preto automat na predaj cestovných lístkov nie je predmetom dane. Do účinnosti cit. novely mali obce možnosť oslobodiť automaty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx v predajných automatoch, a ani jeho rozsah. Taktiež nie je rozhodujúca forma úhrady za predaný tovar (mince, bankovky, platobná karta a pod.). Základnxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm nie je rozhodujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah daňovníka k týmto automatom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že prevádzkovateľom predajnéhx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx na identifikačnom štítku umiestnenom na predajnom automate. Nejde teda o osobu, ktorá sa stará výlučne o prevádzku - chod alebo údržbu predajného autoxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pričom nie je určená horná hranica. Konkrétnu sadzbu dane určí obec vo všeobecne záväznom nariadení v eurách. Správca dane môže určiť aj viacero sadzixx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zdaňovacím obdobím podľa ustanovenia § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim mesiacom od spustenia predajného automatu do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxik daňovej povinnosti a to tak, že sa už neviaže na prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ale viaže xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxiaci začatia prevádzkovania predajného automatu. Súčasne sa v ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty upravila xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za predajné automaty (podľa § xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxtné lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň (§ 99g zákona č. 582/2004 Z.z.).
Obec vráti podľa § 99h (zákona č. 582xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo automatu), za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxy prevádzkujú.
Keďže pri tejto dani zákon neustanovuje žiadne úľavy od platenia, dáva sa táto možnosť obci, aby vo všeobecne záväznom nariadení ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx umiestnenia prevádzkovaného automatu - v školách, zdravotníckych zariadeniach a pod.).
Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje aj na určenie ďalších náležitostí nevyhnutxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnych daní, ale aj vzhľadom na doterajšiu prax sa novelou (zákonom č. 517/200x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobodenia od platenia dane alebo znížiť daň.
§ 47
Sadzba dane
K § 44 až 51
Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiesxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtoré nie sú tovarom. Zákon o miestnych daniach na účely zákona pojem tovar nevymedzuje. Tovarom však nie je cestovný lístok, ktorý možno zakúpiť v automxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxstovných lístkov nie je predmetom dane. Do účinnosti cit. novely mali obce možnosť oslobodiť automaty na cestovné lístky verejnej dopravy od tejto danx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxiež nie je rozhodujúca forma úhrady za predaný tovar (mince, bankovky, platobná karta a pod.). Základnou podmienkou je, aby boli predajné automaty v prxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxťah daňovníka k týmto automatom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že prevádzkovateľom predajného automatu je fyzická osoba alebo právnická osobxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnom automate. Nejde teda o osobu, ktorá sa stará výlučne o prevádzku - chod alebo údržbu predajného automatu.
Zákon ustanovuje za základ dane počet prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxávca dane môže určiť aj viacero sadzieb v závislosti od druhu alebo množstva tovaru, ktorý sa má v predajných automatoch ponúkať.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx je kalendárny rok.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm od spustenia predajného automatu do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ale viaže sa k prvému dňu toho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný autxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxtanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty upravila situácia, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene sxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 49 o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k dani za predajné automaty (podľa § 99a), ak nadobudol predajný automat, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval predajný auxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V súlade s cit. procesným zákonom sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za predajné autoxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania predajného automatu), za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxo dane je obec, v územnom obvode ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Keďže pri tejto dani zákon neustanovuje žiadne úľavy od platenia, dáva sa táxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxomaty cestovných lístkov verejnej dopravy a pod. alebo od umiestnenia prevádzkovaného automatu - v školách, zdravotníckych zariadeniach a pod.).
Splxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj sadzby dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie a prípadnej identifikácie automatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmienok xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxe záväznom nariadení viacero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobodenxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
K § xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjnosti. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na účely zákona pojem tovar nevymedzuje. Tovarom však nie je cestovný lístok, ktorý možno zakúpiť v automate. Ide len o potvrdenie o zaplatení za dopravxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnnosti cit. novely mali obce možnosť oslobodiť automaty na cestovné lístky verejnej dopravy od tejto dane len vo všeobecne záväznom nariadení obce.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tovar (mince, bankovky, platobná karta a pod.). Základnou podmienkou je, aby boli predajné automaty v prevádzke.
Daňovníkom je fyzická alebo právnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxlosti treba pripomenúť, že prevádzkovateľom predajného automatu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ich prevádzkuje, t.j. ten, kto poberá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxá výlučne o prevádzku - chod alebo údržbu predajného automatu.
Zákon ustanovuje za základ dane počet predajných automatov, ktoré prevádzkuje daňovxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadení v eurách. Správca dane môže určiť aj viacero sadzieb v závislosti od druhu alebo množstva tovaru, ktorý sa má v predajných automatoch ponúkať.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxenia § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzniká nasledujúcim mesiacom od spustenia predajného automatu do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/20xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xž neviaže na prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ale viaže sa k prvému dňu toho kalendárneho mesxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného automatu. Súčasne sa v ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty upravila situácia, ak by počas jedného kalendxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 49 o oznamovacej povinnosti, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xecembra 2012 podať priznanie k dani za predajné automaty (podľa § 99a), ak nadobudol predajný automat, alebo čiastkové priznanie (podľa § xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V súlade s cit. procesným zákonom sa správcovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxje daň (§ 99g zákona č. 582/2004 Z.z.).
Obec vráti podľa § 99h (zákona č. 582/2004 Z.z.) pomernú časť dane za predajný automat, ak zanikla daňová povixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxde, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 2013.
Miestne príslušnxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx platenia, dáva sa táto možnosť obci, aby vo všeobecne záväznom nariadení ustanovila prípadné oslobodenia od dane (napr. v závislosti od predávaného txxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxadeniach a pod.).
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxh náležitostí nevyhnutných pre vyberanie tejto dane, a to predovšetkým konkrétnej sadzby dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie a prípadxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxlou (zákonom č. 517/2005 Z.z.) doplnila pre správcu dane možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení viacero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa kxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) z predxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxje. Tovarom však nie je cestovný lístok, ktorý možno zakúpiť v automate. Ide len o potvrdenie o zaplatení za dopravu, ktorá sa realizuje neskôr, teda len x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xslobodiť automaty na cestovné lístky verejnej dopravy od tejto dane len vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Zákon nevymedzuje sortiment tovaru, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxta a pod.). Základnou podmienkou je, aby boli predajné automaty v prevádzke.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvateľom predajného automatu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ich prevádzkuje, t.j. ten, kto poberá príjmy plynúce z predaja tovaru a je uvxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxbu predajného automatu.
Zákon ustanovuje za základ dane počet predajných automatov, ktoré prevádzkuje daňovník na území obce.
Sadzba dane je ročxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxb v závislosti od druhu alebo množstva tovaru, ktorý sa má v predajných automatoch ponúkať.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
Zákonom xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxenia predajného automatu do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej pxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ale viaže sa k prvému dňu toho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začax xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty upravila situácia, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 49 o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Txxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xredajné automaty (podľa § 99a), ak nadobudol predajný automat, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval predajný automat a ďaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V súlade s cit. procesným zákonom sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za predajné automaty v splxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xukončenie prevádzkovania predajného automatu), za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxnom obvode ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Keďže pri tejto dani zákon neustanovuje žiadne úľavy od platenia, dáva sa táto možnosť obci, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstkov verejnej dopravy a pod. alebo od umiestnenia prevádzkovaného automatu - v školách, zdravotníckych zariadeniach a pod.).
Splnomocňovacím ustanxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxh a spôsob vedenia preukaznej evidencie a prípadnej identifikácie automatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnycx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí viacero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobodenia od platenia dane axxxx xxxxxx xxxx
§ 50
Správa dane
K § 44 až 51
Predmetom dane sú prístroje a prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x predmetu dane vylúčila automaty na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxý lístok, ktorý možno zakúpiť v automate. Ide len o potvrdenie o zaplatení za dopravu, ktorá sa realizuje neskôr, teda len o spôsob úhrady za službu - prepxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lístky verejnej dopravy od tejto dane len vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Zákon nevymedzuje sortiment tovaru, ktorý sa má ponúkať v predajnýcx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou je, aby boli predajné automaty v prevádzke.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje, pričom nie je rozhxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ich prevádzkuje, t.j. ten, kto poberá príjmy plynúce z predaja tovaru a je uvedený spravidla aj na identifixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxon ustanovuje za základ dane počet predajných automatov, ktoré prevádzkuje daňovník na území obce.
Sadzba dane je ročná na jeden automat, pričom nie xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsti od druhu alebo množstva tovaru, ktorý sa má v predajných automatoch ponúkať.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovej povxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty. Predmetnou úpravou sa upravil vznik daňovex xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxu dňu toho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať. Touto úpravou tak vzniká daňová povinnosť skôr, a to už v mesiaci začaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade daňová povinnosť u nového správcu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Touto novelou zákona sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval predajný automat a ďalší mu pribudol alebo ho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xaňovej povinnosti.
V súlade s cit. procesným zákonom sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za predajné automaty v splátkach, ako aj určiť osoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx x82/2004 Z.z.) pomernú časť dane za predajný automat, ak zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania predajnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 2013.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, v územnom obvode ktorej sa predajné automxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovila prípadné oslobodenia od dane (napr. v závislosti od predávaného tovaru - predajné automaty cestovných lístkov verejnej dopravy a pod. alebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxétnej sadzby dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie a prípadnej identifikácie automatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxbecne záväznom nariadení viacero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
§ 51
Splnomocňovacie ustanovenie
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xerejnosti. Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) z predmetu dane vylúčila automaty na cestovné lístky verejnej dopravy, ktoré nie sú tovarom. Zákon o miestnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxní za dopravu, ktorá sa realizuje neskôr, teda len o spôsob úhrady za službu - prepravu osôb. Preto automat na predaj cestovných lístkov nie je predmetom xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxení obce.
Zákon nevymedzuje sortiment tovaru, ktorý sa má ponúkať v predajných automatoch, a ani jeho rozsah. Taktiež nie je rozhodujúca forma úhradx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje, pričom nie je rozhodujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah daňovníka k týmto automatom. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, kto poberá príjmy plynúce z predaja tovaru a je uvedený spravidla aj na identifikačnom štítku umiestnenom na predajnom automate. Nejde teda o osobu, kxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzkuje daňovník na území obce.
Sadzba dane je ročná na jeden automat, pričom nie je určená horná hranica. Konkrétnu sadzbu dane určí obec vo všeobecne zxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zdaňovacím obdobím podľa ustanovenia § 3 tohto zákona je kalendxxxx xxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty. Predmetnox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrevádzkovať, ale viaže sa k prvému dňu toho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať. Touto úpravou tak vzniká daňová povxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxajné automaty upravila situácia, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade dxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx0/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 49 o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Touto novelou zákona sa ruší oznamovacia povinnosť dxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxný automat, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval predajný automat a ďalší mu pribudol alebo ho prestal prevádzkovať. Lehoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V súlade s cit. procesným zákonom sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za predajné automaty v splátkach, ako aj určiť osobitné lehoty splatnosti splxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie prevádzkovania predajného automatu), za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lexxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxvode ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Keďže pri tejto dani zákon neustanovuje žiadne úľavy od platenia, dáva sa táto možnosť obci, aby vo všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx verejnej dopravy a pod. alebo od umiestnenia prevádzkovaného automatu - v školách, zdravotníckych zariadeniach a pod.).
Splnomocňovacím ustanoveníx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxsob vedenia preukaznej evidencie a prípadnej identifikácie automatov podliehajúcich dani. V rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnych daníx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxero sadzieb s vymedzením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa druhu ponúkaného tovaru), ako aj možnosť oslobodenia od platenia dane alebo zxxxxx xxxx
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 52
Predmet dane
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxístroje, elektronické prístroje (tzv. puschery, elektronický biliard a pod.), automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
V podstate ide o prístrojex xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxnkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažnú výhru a spúšťa sa po zaplatení požadovanej sumy (napr. priamym vhadzovaním mincí do prístroja alebo xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon za daňovníka určuje osoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch hracích prístrojov prevádzkovaných na území obce.
Zdaňovacím obdobím podľa § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
Sadzba dane je ročná a určí sa v euxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xariadení.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxýherných hracích prístrojov (štítkom), ktorú obec môže vo všeobecne záväznom nariadení nariadiť daňovníkovi, aj keď túto povinnosť zákon neurčuje.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx upravil vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim mesiacom od spustenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxňovej povinnosti vzťahuje k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Oproti platnej právnej úpravex xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, sa vznik daňovej povinnosti posúva už na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx súčasne upravilo posúdenie vzniku daňovej povinnosti u nového správcu dane, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 57 zákona o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Txxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xevýherné hracie prístroje (podľa § 99a), ak nadobudol nevýherný hrací prístroj, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval nevxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx09 Z.z. sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za nevýherné hracie prístroje v splátkach, ako aj určiť osobitné lehoty platenia splátok priamo v rozhoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xrací prístroj, ak zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja); za zostávaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xostup sa uplatní od roku 2013.
xxxxxx xxxx xxxxxxxa obec, na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náležitosti vyberania tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, najmä určil konkrétnu sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxbné údaje daňovníka), spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov (napr. identifikačným štítkom umiestneným na prístroji s uvedením umiexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxia tejto dane.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) v rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnych daní doplnila splnomocnenie pre správcu dane o možxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxja alebo podľa miestnych podmienok obce). Zároveň sa správca dane splnomocnil na ustanovenie možného zníženia dane (úľavy).
§ 53
Daňovník
K § 52 až 59
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxú sa typy týchto hracích zábavných prístrojov, ktorými sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxkladnou podmienkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažnú výhru a spúšťa sa po zaplatení požadovanej sumy (napr. priamym vhadzovaním mincí do pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon za daňovxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xočet nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných na území obce.
Zdaňovacím obdobím podľa § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
Sadzba dane je roxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxecne záväznom nariadení.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxntifikácie nevýherných hracích prístrojov (štítkom), ktorú obec môže vo všeobecne záväznom nariadení nariadiť daňovníkovi, aj keď túto povinnosť zxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx x. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim mesiacom od spustenia nevýherného hracieho prístrojx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxýherné hracie prístroje. Predmetnou úpravou sa posúdenie vzniku daňovej povinnosti vzťahuje k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýhernx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xrístroje vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, sa vznik daňovej povinnosti pxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti pri dani za nevýherné hracie prístroje sa súčasne upravilo posúdenie vzniku daňovej povinnosti u nového správcu dane, ak by počas jedného kalendáxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenie § 57 zákona o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xodať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (podľa § 99a), ak nadobudol nevýherný hrací prístroj, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxcieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
x xxlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za nevýherné hracie prístroje v splátkach, ako aj určiť osobitné lehoty platenxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx časti dane za nevýherný hrací prístroj, ak zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania nevýherného hraciehx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 2013.
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Správca dane sa zákonom splnomocňuje, aby ustanovil náležitosti vyberania tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, nxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náležitosti oznamovacej povinnosti daňovníka (napr. identifikačné údaje a osobné údaje daňovníka), spôsob identifikácie nevýherných hracích príxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa a pod.). Obec sa splnomocňuje aj na ustanovenie prípadných oslobodení od platenia tejto dane.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) v rámci zjednotenia pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxím kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa umiestnenia hracieho prístroja alebo podľa miestnych podmienok obce). Zároveň sa správca dane splxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
§ 54
Základ dane
K § 52 až 59
Predmxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Vymedzujú sa typy týchto hracích zábavných prístrojov, ktorými sú elektronxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxenia na zábavné hry.
V podstate ide o prístroje, ktoré nie sú výhernými hracími prístrojmi podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Základnou podmienkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažnú výhru a spúšťa sa px xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xtorý zabezpečuje spustenie hry napr. aj prostredníctvom žetónov).
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxupných verejnosti na území obce.
Základom tejto dane je celkový počet nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných na území obce.
Zdaňovacím xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxe sadzby. Konkrétnu výšku sadzby je povinná ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení.
x xxxxxxxsti s daňovou povinnosťou treba spomenúť zavedenie evidencie a identifikácie nevýherných hracích prístrojov (štítkom), ktorú obec môže vo všeobecnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje. Predmetnou úpravou sa posúdenie vzniku daňovej povinnosxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxeny zákonom č. 268/2014 Z.z., podľa ktorej daňová povinnosť pri dani za nevýherné hracie prístroje vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiacxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxvýherný hrací prístroj xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovej povinnosti u nového správcu dane, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (podľa § 99a)x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxl alebo ho prestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane umožňuje vybexxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxg zákona č. 582/2004 Z.z.).
Obec vráti podľa § 99h (zákon č. 582/2004 Z.z.) pomernú časti dane za nevýherný hrací prístroj, ak zanikla daňová povinnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 2013.
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxherné hracie prístroje prevádzkujú.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xplnomocňuje, aby ustanovil náležitosti vyberania tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, najmä určil konkrétnu sadzbu dane, rozsah a spôsob vedxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxr. identifikačné údaje a osobné údaje daňovníka), spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov (napr. identifikačným štítkom umiestneným xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxadných oslobodení od platenia tejto dane.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) v rámci zjednotenia podmienok vyberania miestnych daní doplnila splnomoxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxiestnenia hracieho prístroja alebo podľa miestnych podmienok obce). Zároveň sa správca dane splnomocnil na ustanovenie možného zníženia dane (úľavxxx
§ 55
Sadzba dane
K § 52 až 59
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie príxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtupných verejnosti. Vymedzujú sa typy týchto hracích zábavných prístrojov, ktorými sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxré nie sú výhernými hracími prístrojmi podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Základnou podmienkou xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí tejto sumy priamo prevádzkovateľovi, ktorý zabezpečuje spustenie hry napr. aj prostredníctvom žetónov).
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxístroje prevádzkuje v priestoroch prístupných verejnosti na území obce.
Základom tejto dane je celkový počet nevýherných hracích prístrojov prevxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxcí prístroj, pričom nie je určené rozpätie sadzby. Konkrétnu výšku sadzby je povinná ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení.
V súvislosti s daňovou povinnosťou treba spomenúť zavedenie evidencie a identifikácie nevýherných hracích prístrojxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xkončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje. Predmetnou úpraxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxti platnej právnej úprave, do prijatia zmeny zákonom č. 268/2014 Z.z., podľa ktorej daňová povinnosť pri dani za nevýherné hracie prístroje vznikla prxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xalendárneho mesiaca, v ktorom sa tento nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. V ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za nevýxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa uxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxší mu pribudol alebo ho prestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní ox xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane uxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xaň (podľa § 99g zákona č. 582/2004 Z.z.).
Obec vráti podľa § 99h (zákon č. 582/2004 Z.z.) pomernú časti dane za nevýherný hrací prístroj, ak zanikla dxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 201xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xtorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určil konkrétnu sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie prevádzkovateľom na účely tejto dane, jej náležitosti, podrobnosti a nálexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjov (napr. identifikačným štítkom umiestneným na prístroji s uvedením umiestnenia prístroja, prevádzkovateľa, dátumu začatia prevádzkovania a poxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenok vyberania miestnych daní doplnila splnomocnenie pre správcu dane o možnosť zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení viacero sadzieb s určením krxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxcnil na ustanovenie možného zníženia dane (úľavy).
x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x § 52 až 59
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prísxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrými sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje (tzv. puschery, elektronický biliard a pod.), autoxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh hrách.
Základnou podmienkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažnú výhru a spúšťa sa po zaplatení požadxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spustenie hry napr. aj prostredníctvom žetónov).
xxxxx xx xxxxxxxxx xrčuje osobu, ktorá zábavné hracie prístroje prevádzkuje v priestoroch prístupných verejnosti na území obce.
Základom tejto dane je celkový počet nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx x xrčí sa v eurách za každý nevýherný hrací prístroj, pričom nie je určené rozpätie sadzby. Konkrétnu výšku sadzby je povinná ustanoviť obec vo všeobecne zxxxxxxx xxxxxxxxxx
V súvislosti s daňovou povinnosťou treba spomenúť zavedenie evidencie a identifixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xeurčuje.
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decexxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za nevýhernx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxí prístroj začal prevádzkovať. Oproti platnej právnej úprave, do prijatia zmeny zákonom č. 268/2014 Z.z., podľa ktorej daňová povinnosť pri dani za nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxvej povinnosti posúva už na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa tento nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. V ustanovení o vzniku a zánikx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx zákona o oznamovacej povinnosti, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Touto novelou zákona sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxroj, alebo čiastkové priznanie (podľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval nevýherný hrací prístroj a ďalší mu pribudol alebo ho prestal prevádzkovať. Lehxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daň (podľa § 99g zákona č. 582/2004 Z.z.).
Obec vráti podľa § 99h (zákon č. 582/2004 Z.z.) pomernú časti dane za nevýherný hrací prístroj, ak zanikla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 20xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxberania tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, najmä určil konkrétnu sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie prevádzkovateľxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch hracích prístrojov (napr. identifikačným štítkom umiestneným na prístroji s uvedením umiestnenia prístroja, prevádzkovateľa, dátumu začatia pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zjednotenia podmienok vyberania miestnych daní doplnila splnomocnenie pre správcu dane o možnosť zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení viacero sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxrávca dane splnomocnil na ustanovenie možného zníženia dane (úľavy).
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxnnosť, vyrubenie dane a platenie dane
K § 52 až 59
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xýchto hracích zábavných prístrojov, ktorými sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje (tzv. puscxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Základnou podmienkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať pexxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxo prevádzkovateľovi, ktorý zabezpečuje spustenie hry napr. aj prostredníctvom žetónov).
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuje v priestoroch prístupných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxm podľa § 3 tohto zákona je kalendárny rok.
Sadzba dane je ročná a určí sa v eurách za každý nevýherný hrací prístroj, pričom nie je určené rozpätie sadzbxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
V súvislosti s daxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnom nariadení nariadiť daňovníkovi, aj keď túto povinnosť zákon neurčuje.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjúcim mesiacom od spustenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky a zaniká mesiacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Zxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhuje k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Oproti platnej právnej úprave, do prijatia zmeny zákxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxrom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, sa vznik daňovej povinnosti posúva už na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa tento nevýhernx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdenie vzniku daňovej povinnosti u nového správcu dane, ak by počas jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrubení dane a platení dane vypúšťa. Touto novelou zákona sa ruší oznamovacia povinnosť daňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxodľa § 99b ods. 2), ak už prevádzkoval nevýherný hrací prístroj a ďalší mu pribudol alebo ho prestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. jxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxcovi dane umožňuje vyberať daň za nevýherné hracie prístroje v splátkach, ako aj určiť osobitné lehoty platenia splátok priamo v rozhodnutí, ktorým sa xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xk zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ukončenie prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja); za zostávajúce mesiace zdaxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od roku 2013.
Správu dane vykonáva obecx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Správca dane sa zákonom splnomocňuje, aby ustanovil náležxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzkovateľom na účely tejto dane, jej náležitosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti daňovníka (napr. identifikačné údaje a osobné údxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxia prístroja, prevádzkovateľa, dátumu začatia prevádzkovania a pod.). Obec sa splnomocňuje aj na ustanovenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnomocnenie pre správcu dane o možnosť zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení viacero sadzieb s určením kritérií, podľa ktorých sa použijú (napr. podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xúľavy).
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxístroje, elektronické prístroje (tzv. puschery, elektronický biliard a pod.), automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
V podstate ide o prístrojex xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxnkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažnú výhru a spúšťa sa po zaplatení požadovanej sumy (napr. priamym vhadzovaním mincí do prístroja alebo xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon za daňovníka určuje osoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch hracích prístrojov prevádzkovaných na území obce.
Zdaňovacím obdobím podľa x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrétnu výšku sadzby je povinná ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xovinnosťou treba spomenúť zavedenie evidencie a identifikácie nevýherných hracích prístrojov (štítkom), ktorú obec môže vo všeobecne záväznom narxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim mxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxšlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje. Predmetnou úpravou sa posúdenie vzniku daňovej povinnosti vzťahuje k pxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 268/2014 Z.z., podľa ktorej daňová povinnosť pri dani za nevýherné hracie prístroje vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx prístroj začal prevádzkovať. V ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje sa súčasne upravilo posúdenie vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xakom prípade daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Novelou (zákonom č. 460/2011 xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaňovníka k tejto dani a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (podľa § 99a), ak nadobudxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxestal prevádzkovať. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňxxxx xxxxxxxxxxx
V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxáti podľa § 99h (zákon č. 582/2004 Z.z.) pomernú časti dane za nevýherný hrací prístroj, ak zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tento postup sa uplatní od roku 2013.
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, najmä určil konkrétnu sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie prevádzkovateľom na účely tejto dane, jej náležitosti, podrobnostx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrístrojov (napr. identifikačným štítkom umiestneným na prístroji s uvedením umiestnenia prístroja, prevádzkovateľa, dátumu začatia prevádzkovaxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxa podmienok vyberania miestnych daní doplnila splnomocnenie pre správcu dane o možnosť zaviesť vo všeobecne záväznom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obce). Zároveň sa správca dane splnomocnil na ustanovenie možného zníženia dane (úľavy).
x x9
Splnomocňovacie ustanovenie
K § 52 až 59
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxto hracích zábavných prístrojov, ktorými sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje (tzv. puscherxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Základnou podmienkou je, že takýto prístroj nesmie vydávať peňažxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxevádzkovateľovi, ktorý zabezpečuje spustenie hry napr. aj prostredníctvom žetónov).
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v priestoroch prístupných verejnosti na území obce.
Základom tejto dane je celkový počet nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných na území xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xie je určené rozpätie sadzby. Konkrétnu výšku sadzby je povinná ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení.
V súvislosti s daňovou povinnosťou treba spomenúť zavedenie evidencie a identifikácie nevýherných hrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2012 upravil vznxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxacom, v ktorom skončila jeho prevádzka.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. došlo k úprave vzniku daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje. Pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxádzkovať. Oproti platnej právnej úprave, do prijatia zmeny zákonom č. 268/2014 Z.z., podľa ktorej daňová povinnosť pri dani za nevýherné hracie prístxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa už na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa tento nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. V ustanovení o vzniku a zániku daňovej povinnosti xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo mesiaca došlo k zmene správcu k jednému a tomu istému predmetu dane. V takom prípade daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca naxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovenix x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxi a zavádza sa povinnosť daňovníka od 1. decembra 2012 podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (podľa § 99a), ak nadobudol nevýherný hrací pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Lehota na podanie priznania je do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. sa správcovi dane umožňuje vyberať daň za nevýherné hracie prísxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xbec vráti podľa § xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja); za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia len v tom prípade, ak podal daňovník čiastkové priznaxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
Správu dane vykonáva obec, na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
Správca dane sa zákonom splnomocňuje, aby ustanovil náležitosti vyberania tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, najmä určxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxosti oznamovacej povinnosti daňovníka (napr. identifikačné údaje a osobné údaje daňovníka), spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. Obec sa splnomocňuje aj na ustanovenie prípadných oslobodení od platenia tejto dane.
Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) v rámci zjednotenia podmienox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxrií, podľa ktorých sa použijú (napr. podľa umiestnenia hracieho prístroja alebo podľa miestnych podmienok obce). Zároveň sa správca dane splnomocnix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
ÔSMA ČASŤ
DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA
§ 60
Predmet dane
K § 60 až 66
V zákone sa za predmet dane ustxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxým vozidlom rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejto dane je, aby správca dane historickú časx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xredmet dane aj negatívne. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xejto dane je každá osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z. držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtorým bol vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržiava sa v historikej časti mesta. Cieľom tejto zmeny bolo zosúladiť predmet dane s daňovníkom, t.xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxm zapísaným v dokladoch vozidla, bolo v praxi nerealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je určený počtom dní (aj začatých) vjazdu a zotrvania motoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxdý aj začatý deň zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení aj paušálnu sumu za vjazd x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxanie v historickej časti mesta.
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx časťou mesta. V zmysle novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) daňová povinnosť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie § 64a, ktorým sa určuje oznamovacia povinnosť pre daňovníka, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obec zaviesť vo všxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxť a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta ešte pred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti a lehotu oznamxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm je obec povinná aj túto daň vyrubiť rozhodnutím. Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v histoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxec bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t. j. v deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla do historickej časti mesta. Tento dxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx v jeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môže obec vyrubiť daň. Tento spôsob je výhodný tak pre daňovníka, ako aj obec.
Zárovex xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xyrubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnenie spôsobu určenia splátok len v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubí a nie ako dosiaľ uxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxravuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri zániku daňovej povinnosti (napr. pri skrátení počtu dní zotrvania vozidla v historxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxnia § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnej dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta v rozhodnutí správcu dane túto zaplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie pxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť túto celú daň až v niektorej z neskorších splátxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxj časti mesta podľa pomôcok. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti oznámením zámeru vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxacej povinnosti daňovníkom obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Uvedená lehota je vymedzená priamx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tým, že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxe podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto sxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanix xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxne ustanovuje obec, v ktorej sa historická časť nachádza.
Obec sa splnomocňuje ustanoviť všetky nevyhnutné náležitosti pre vyberanie tejto dane vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, napríklad ak vjazd a zotrvanie motorovéhx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxbné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
Aj v tomto prípade z dôvodu zosúladenia pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvalým pobytom alebo sídlom podnikania v txxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxžnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom nariadení vymedzila predovšetkým histoxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupoch motorového vozidla do historickex xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 61
Daňovník
K § 60 až 66
V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejto dane je, aby správca dane historickú časť mesta, do ktorej môžu vstupovať motorové vozixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. Za takéto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxorového vozidla. Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z. držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia.
xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxe a zdržiava sa v historikej časti mesta. Cieľom tejto zmeny bolo zosúladiť predmet dane s daňovníkom, t.j. aby daň platil držiteľ motorového vozidla. Dxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxrealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je určený počtom dní (aj začatých) vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Najnxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx všeobecne záväznom nariadení aj paušálnu sumu za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, pričom táto možnosť je určená najmä pre prípady pravidelného axxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla v historickej časti mesta. Z uvedeného je zrejmé, že podmienkou vyberania dane je zotrvanie (zastavenie, parkovanie) v tejto časti mesta a nestxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxsti mesta.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) od roku 2008 doplnilx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pre obec zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení platenie dane v splátkach vrátane určenia osobitných lehôt platenia splátok. Daňovník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti. Náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Nadväzne na systémové riešenie vyberania ostatných mxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr, ako vznikla daňová povinnosť daňovníkovi Keď sa daňovník odvolal, bol problém s vrátením daxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t. j. v deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla do historickej časti mesta. Tento deň xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môže obec vyrubiť daň. Tento spôsob je výhodný tak pre daňovníka, ako aj obec.
Zároveň sx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnenie spôsobu určenia splátok len v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubí a nie ako dosiaľ určxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri zániku daňovej povinnosti (napr. pri skrátení počtu dní zotrvania vozidla v historicxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxa § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonom č. 548/2011 Z.z.) sa od 1. januára 2012 pojem „platobxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitnxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta v rozhodnutí správcu dane túto zaplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie prvxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť túto celú daň až v niektorej z neskorších splátok xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením zámeru vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, a to najnxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Uvedená lehota je vymedzená priamo v zákone. Ak si daňovník ani v tejto (náhradnej) lehote určenej správcom dane vo výxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný deň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, kxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v priebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápomocxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsoxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxtanovuje obec, v ktorej sa historická časť nachádza.
Obec sa splnomocňuje ustanoviť všetky nevyhnutné náležitosti pre vyberanie tejto dane vo všeoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xk ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, napríklad ak vjazd a zotrvanie motorového vozxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xiela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
Aj v tomto prípade z dôvodu zosúladenia podmixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvalým pobytom alebo sídlom podnikania v tejto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvšetkým historickú časť mesta (ulicami, parcelnými číslami pozemkov a pod.). Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť nielen jednu sadzbx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do historickej časti mesta, prípadne pre určité skupiny daňovníkov alebo osoby s trvalým pobytom, alebo so sídlom podnikania v tejto časti mesta a pod.x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxrového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke sa motorovým vozidlom rozumie nekoľajovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxať motorové vozidlá, vymedzil vo všeobecne záväznom nariadení. Ide zväčša o centrálne časti miest.
Zákon vymedzuje predmet dane aj negatívne. Predxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxiadku. Za takéto možno považovať zásahy záchrannej zdravotnej služby, požiarneho zboru, polície a pod.
Daňovníkom tejto dane je každá osoba, ktorá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxľ osvedčenia.
Od roku 2008 sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) z ustanovenia o daňovníkovi vypustil platiteľ dane, ktorým bol vodič motorového vozxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxladoch vozidla, bolo v praxi nerealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je určený počtom dní (aj začatých) vjazdu a zotrvania motorového vozidla v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení aj paušálnu sumu za vjazd a zotrvanie motoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxej časti mesta.
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Z uvedeného je zrejmé, že podmienkou vxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x.z.) daňová povinnosť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxa povinnosť pre daňovníka, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obec zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení platenix xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxorickej časti mesta ešte pred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti určí obec vo všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xozhodnutím. Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr, ako vznikla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx o vyrubení dane novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) spresnilo v tom smere, že obec bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t. j. v xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň je tento deň najskorším dňom, kedy môže obec vyrubiť daň. Je teda možné v jeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môže obex xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnenie sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Upravuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri zánikx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obci najneskôr do 30 dní odo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
Podľa znenia § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobnýx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta v rozhodnxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xrvej splátky dane je pre daňovníka dôležitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť txxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta podľa pomôcok. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti oznámením zámeru vojsť xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxej povinnosti. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti daňovníkom obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšix xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu povinnosť, obec zistí základ dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi s tým, že za deň určovania dane xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxbo ktoré si sám zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx je povinná prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní daxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxčí spolu s výzvou na vyjadrenie daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku uxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxpu obce, či prihliadla na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Zákon za správcu dane ustanovuje obec, v ktorej xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní, predovšetkým vymedziť územia historickej časti obce, v ktorej sa daň bude vyberať, podmienky vyberania paušálnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxi mesta je spojený s činnosťou divadla alebo inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, prípadne ak daňovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo všeobecne záväznom nariadení viaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe pristupovať k určeniu sadzby), ako aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom narxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoviť nielen jednu sadzbu dane, ale aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x tejto časti mesta a pod.) alebo prípadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 63
Sadzba dane
K § 60 až 66
V zákone sa za predmet dane ustanovujx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxdlom rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejto dane je, aby správca dane historickú časť mestax xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dane aj negatívne. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxne je každá osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) z ustanovenia o daňovníkovi vypustil platiteľ dane, ktorým bol vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržiava sa v historikej časti mesta. Cieľom txxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzidla (platiteľovi dane), ak nebol zároveň aj držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla, bolo v praxi nerealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx dane je určená v eurách za jedno motorové vozidlo a za každý aj začatý deň zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Obec môže ustanoviť vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo veľmi častého vstupu, prípadne pre dlhodobé zotrvanie v historickej časti mesta.
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxačí len prejazd touto časťou mesta. V zmysle novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) daňová povinnosť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej čaxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxovacia povinnosť pre daňovníka, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obec zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení plxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v historickej časti mesta ešte pred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti určí obec vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxubiť rozhodnutím. Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr, ako vzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxvenie o vyrubení dane novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) spresnilo v tom smere, že obec bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, xx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníka a zároveň je tento deň najskorším dňom, kedy môže obec vyrubiť daň. Je teda možné v jeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxie dane v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdení. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Upravuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčnosť obci najneskôr do 30 dní odo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
Podľa znenia § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň plaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Od 15. 10. 2014 prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade nespxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xymedzená priamo v zákone. Ak si daňovník ani v tejto (náhradnej) lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí záklax xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xeň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxiebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xe daňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x určení dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa poxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Obec sa splnomocňuje ustanoviť všetky nevyhnutné náležitosti pre vyberanie tejto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, napríklad ak vjazd a zotrvanie motxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxať hudobné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
Aj v tomto prípade z dôvodu zosúlaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvalým pobytom alebo sídlom podnikxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xko aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom nariadení vymedzila predovšetkým hixxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupoch motorového vozidla do historixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxpadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 64
Vznik a zánik daňovej povinnosti
K § 60 až 66
V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejto dane je, aby správca dane historickú časť mesta, do ktorej môxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxných s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. Za takéto možno považovať zásahy záchrannej zdravotnej služby, požiarneho zboru, polície a poxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xsoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia.
Od roku 2008 sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) z ustanovenia o daňovníkovi vypustix xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe s daňovníkom, t.j. aby daň platil držiteľ motorového vozidla. Daňové konanie vo vzťahu k vodičovi motorového vozidla (platiteľovi dane), ak nebol záxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Najnižším základom dane môže byť jeden deň.
Sadzba dane je určená v eurách za jedno motoroxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxálnu sumu za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, pričom táto možnosť je určená najmä pre prípady pravidelného alebo veľmi častého vstupu, prípadne pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxedeného je zrejmé, že podmienkou vyberania dane je zotrvanie (zastavenie, parkovanie) v tejto časti mesta a nestačí len prejazd touto časťou mesta. V zxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) od roku 2008 doplnila do zákona ustanovenie § 64a, ktorým sa určuje oznamovacix xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe dane v splátkach vrátane určenia osobitných lehôt platenia splátok. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť a zotrvať motorovým vozidlom v histxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxecne záväznom nariadení. Nadväzne na systémové riešenie vyberania ostatných miestnych daní vyrubovacím konaním je obec povinná aj túto daň vyrubiť rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daňová povinnosť daňovníkovi Keď sa daňovník odvolal, bol problém s vrátením dane, ak nedošlo vôbec k naplneniu predmetu dane.
Preto sa ustanovenie x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla do historickej časti mesta. Tento deň je najneskorší termín na splnenie oznamovacej povinnosti daňovníka a xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxc vyrubiť daň. Tento spôsob je výhodný tak pre daňovníka, ako aj obec.
Zároveň sa ustanovuje aj v prípade tejto dane možnosť pre obec určiť platenie danx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xpôsobu určenia splátok len v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubí a nie ako dosiaľ určiť splátky vše obecne pre daňovníkov vo všeobecne záväznom nariadení. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxu daňovej povinnosti (napr. pri skrátení počtu dní zotrvania vozidla v historickej časti mesta), a to za podmienky, že daňovník oznámi túto skutočnosť xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xlebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Od 15. 10. 2014 prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade nesplnenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxzená priamo v zákone. Ak si daňovník ani v tejto (náhradnej) lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ danx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxhu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zisxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daňxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxní dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxne podľa pomôcok.
Zákon za správcu dane ustanovuje obec, v ktorej sa historická časť nachádza.
Obec sa splnomocňuje ustanoviť všetky nevyhnutné nxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxať, podmienky vyberania paušálnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, naxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
Ax x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xšeobecne záväznom nariadení viaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xristupovať k určeniu sadzby), ako aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom nariaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxiť nielen jednu sadzbu dane, ale aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupocx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxjto časti mesta a pod.) alebo prípadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 64a
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
K § 60 ax xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxrania tejto dane je, aby správca dane historickú časť mesta, do ktorej môžu vstupovať motorové vozidlá, vymedzil vo všeobecne záväznom nariadení. Ide xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. Za takéto možno považovať zásahy záchrannej zdravotnej služxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x/2009 Z.z. držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia.
Od roku 2008 sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) z uxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxo zmeny bolo zosúladiť predmet dane s daňovníkom, t.j. aby daň platil držiteľ motorového vozidla. Daňové konanie vo vzťahu k vodičovi motorového vozidxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxený počtom dní (aj začatých) vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Najnižším základom dane môže byť jeden deň.
Sadzba danx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxobecne záväznom nariadení aj paušálnu sumu za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, pričom táto možnosť je určená najmä pre prípady pravidelného alebx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla v historickej časti mesta. Z uvedeného je zrejmé, že podmienkou vyberania dane je zotrvanie (zastavenie, parkovanie) v tejto časti mesta a nestačí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mesta.
Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) od roku 2008 doplnila do zákona ustanovenie § 64a, ktorým sa určuje oznamovacia povinnosť pre daňovníka, vyrubovxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsobitných lehôt platenia splátok. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta ešte pred jeho vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na systémové riešenie vyberania ostatných miestnych daní vyrubovacím konaním je obec povinná aj túto daň vyrubiť rozhodnutím. Doterajšia právna úprxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xa daňovník odvolal, bol problém s vrátením dane, ak nedošlo vôbec k naplneniu predmetu dane.
Preto sa ustanovenie o vyrubení dane novelou (zákonom č. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla do historickej časti mesta. Tento deň je najneskorší termín na splnenie oznamovacej povinnosti daňovníka a zároveň je tento deň najskorším dňoxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxný tak pre daňovníka, ako aj obec.
Zároveň sa ustanovuje aj v prípade tejto dane možnosť pre obec určiť platenie dane v splátkach a lehoty splatnosti spxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xko dosiaľ určiť splátky vše obecne pre daňovníkov vo všeobecne záväznom nariadení. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplaxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxla v historickej časti mesta), a to za podmienky, že daňovník oznámi túto skutočnosť obci najneskôr do 30 dní odo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xojem „platobný výmer“ nahradil pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xlebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Od 15. 10. 2014 prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade nesplnenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxzená priamo v zákone. Ak si daňovník ani v tejto (náhradnej) lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ danx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxhu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zisxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxení § 48 ods. 3 až 5 a § xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok je daňovník oprávnený vyjxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcoxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Zákon za správcu dane ustanovuje obec, v ktorej sa historická časť nachádza.
Obec sa splnomocňuje uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xbce, v ktorej sa daň bude vyberať, podmienky vyberania paušálnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydliskx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxne doplnila možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení viaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxi ktorých treba citlivejšie pristupovať k určeniu sadzby), ako aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, abx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxe záväznom nariadení ustanoviť nielen jednu sadzbu dane, ale aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xlebo so sídlom podnikania v tejto časti mesta a pod.) alebo prípadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtorickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke sa motorovým vozidlom rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vymedzil vo všeobecne záväznom nariadení. Ide zväčša o centrálne časti miest.
Zákon vymedzuje predmet dane aj negatívne. Predmetom dane nie je vjaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxno považovať zásahy záchrannej zdravotnej služby, požiarneho zboru, polície a pod.
Daňovníkom tejto dane je každá osoba, ktorá je držiteľom motoroxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xoku 2008 sa novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) z ustanovenia o daňovníkovi vypustil platiteľ dane, ktorým bol vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvé konanie vo vzťahu k vodičovi motorového vozidla (platiteľovi dane), ak nebol zároveň aj držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla, bolo v praxi nereaxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxím základom dane môže byť jeden deň.
Sadzba dane je určená v eurách za jedno motorové vozidlo a za každý aj začatý deň zotrvania motorového vozidla v hisxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxsť je určená najmä pre prípady pravidelného alebo veľmi častého vstupu, prípadne pre dlhodobé zotrvanie v historickej časti mesta.
Daňová povinnosx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvenie, parkovanie) v tejto časti mesta a nestačí len prejazd touto časťou mesta. V zmysle novely (zákona č. 538/2007 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxkona ustanovenie § 64a, ktorým sa určuje oznamovacia povinnosť pre daňovníka, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx svoj zámer vojsť a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta ešte pred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitostx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxbovacím konaním je obec povinná aj túto daň vyrubiť rozhodnutím. Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxc k naplneniu predmetu dane.
Preto sa ustanovenie o vyrubení dane novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) spresnilo v tom smere, že obec bude vyrubovať tútx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxmín na splnenie oznamovacej povinnosti daňovníka a zároveň je tento deň najskorším dňom, kedy môže obec vyrubiť daň. Je teda možné v jeden deň - deň vznikx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxípade tejto dane možnosť pre obec určiť platenie dane v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Ide o zosxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxne pre daňovníkov vo všeobecne záväznom nariadení. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Upravuje sa tiež možnosx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x to za podmienky, že daňovník oznámi túto skutočnosť obci najneskôr do 30 dní odo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
Podľa znenia § 64a účinného do xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojmom „rozhodnutie“. Táto zmena vyplynula z nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx len rozhodnutím.
Od 15. 10. 2014 prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane za vjazd motoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovníka dôležitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx14 Z.z. sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta podľa pomôcok. Daňovník je povinný oznxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mesta správcovi dane, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti daňovníkom obec písomne vyzve daňoxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovanx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxedloží a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenie daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxa výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xre vyberanie tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, predovšetkým vymedziť územia historickej časti obce, v ktorej sa daň bude vyberať, podmienkx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je spojený s činnosťou divadla alebo inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnoxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx7/2005 Z.z.) pre správcu dane doplnila možnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení viaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (idx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvané v tejto časti mesta, pri ktorých treba citlivejšie pristupovať k určeniu sadzby), ako aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 6xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx). Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť nielen jednu sadzbu dane, ale aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiex xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxoby s trvalým pobytom, alebo so sídlom podnikania v tejto časti mesta a pod.) alebo prípadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 65
Správa dane
x x xx xx xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx 8/2009 Z.z. o cestnej premávke sa motorovým vozidlom rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xentrálne časti miest.
Zákon vymedzuje predmet dane aj negatívne. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrneho zboru, polície a pod.
Daňovníkom tejto dane je každá osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.zx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxia o daňovníkovi vypustil platiteľ dane, ktorým bol vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržiava sa v historikej časti mesta. Cieľom tejto zmeny boxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo v praxi nerealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je určený počtom dní (aj začatých) vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo vozidla v historickej časti mesta. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení aj paušálnu sumu za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, prixxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Z uvedeného je zrejmé, že podmienkou vyberania dane je zotxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxsť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obec zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení platenie dane v splátkach vrátane xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr, ako vznikla daňová povinnosť daňovníxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxákonom č. 460/2011 Z.z.) spresnilo v tom smere, že obec bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t. j. v deň vjazdu a zotrvania motxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxorším dňom, kedy môže obec vyrubiť daň. Je teda možné v jeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môže obec vyrubiť daň. Tento spôsox xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnenie spôsobu určenia splátok lex x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Upravuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri zániku daňovej povinnosti (napxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
Podľa znenia § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň platobným výmerom. Novelou (zákonxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), účinného od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 63 uvedeného zákona ukladať povinnosti axxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxje daňovníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubenej dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta v rozhodnutí správcu dane túto zaplxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxníka dôležitým, nakoľko mu umožňuje predísť sankcionovaniu zo strany správcu dane, ak by sa daňovník rozhodol zaplatiť túto celú daň až v niektorej z nexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxla v historickej časti mesta podľa pomôcok. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti oznámením zámeru vojsť motorovým vozidlom do historxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlnenia oznamovacej povinnosti daňovníkom obec písomne vyzve daňovníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Uvedená lehota je vxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxd dane a následne určí daň podľa pomôcok. Určenie dane podľa pomôcok obec oznámi daňovníkovi s tým, že za deň určovania dane podľa pomôcok je považovaný dxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xúčinnosti s daňovníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri uplatňovaní postupu pri určovaní dane podľa pomôcok sa použije osobitný predpis, obec môže v prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xa zistené okolnosti, ktoré neboli daňovníkom uplatnené, ak z nich vyplývajú výhody pre daňovníka.
Obec pri určovaní dane postupuje v intenciách ustxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxe daňovníkovi. Nevyhnutnou súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých obec určila daň. K výsledku určovania dane podľa pomôcok jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, aj keď ním uplatnené neboli. Pre daňovníka je ustanovená lehota na vyjadrenie sa k protokolu o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxmôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.
Zákon za správcu dane ustanovuje obec, v ktorej sa historická časť nachádza.
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxemia historickej časti obce, v ktorej sa daň bude vyberať, podmienky vyberania paušálnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx divadla alebo inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v texxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všeobecne záväznom nariadení viaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pristupovať k určeniu sadzby), ako aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom narixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxviť nielen jednu sadzbu dane, ale aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xejto časti mesta a pod.) alebo prípadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenie
K § 60 až 66
V zákone sa za predxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxe sa motorovým vozidlom rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.
Podmienkou vyberania tejto dane je, aby správca dane hisxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx vymedzuje predmet dane aj negatívne. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xaňovníkom tejto dane je každá osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) z ustanovenia o daňovníkovi vypustil platiteľ dane, ktorým bol vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržiava sa v historikej časti mesta. Cieľom txxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzidla (platiteľovi dane), ak nebol zároveň aj držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla, bolo v praxi nerealizovateľné a neefektívne.
Základ dane je xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx dane je určená v eurách za jedno motorové vozidlo a za každý aj začatý deň zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Obec môže ustanoviť vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo veľmi častého vstupu, prípadne pre dlhodobé zotrvanie v historickej časti mesta.
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxačí len prejazd touto časťou mesta. V zmysle novely (zákona č. 538/2007 Z.z.) daňová povinnosť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej čaxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxovacia povinnosť pre daňovníka, vyrubovacia povinnosť pre správcu dane, splatnosť dane a možnosť pre obec zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení plxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v historickej časti mesta ešte pred jeho vstupom, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti určí obec vo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxubiť rozhodnutím. Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr, ako vzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxvenie o vyrubení dane novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) spresnilo v tom smere, že obec bude vyrubovať túto daň najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, xx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníka a zároveň je tento deň najskorším dňom, kedy môže obec vyrubiť daň. Je teda možné v jeden deň - deň vzniku DP splniť oznamovaciu povinnosť a zároveň môxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxie dane v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Ide o zosúladenie s ostatnými miestnymi daňami o doplnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdení. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Upravuje sa tiež možnosť vrátenia pomernej časti zaplatenej dane pri xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčnosť obci najneskôr do 30 dní odo dňa výjazdu z historickej časti mesta.
Podľa znenia § 64a účinného do 31. decembra 2011 obec vyrubovala túto daň plaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x nového procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím.
Od 15. 10. 2014 prijatím zákona č. 268/2014 Z.z. sa umožňuje daňovníkovi i napriek povoleným sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx na zaplatenie prvej splátky. Toto spresnenie možnosti zaplatenia dane naraz v celej sume najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky dane je pre daňovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxskorších splátok dane uvedených v rozhodnutí.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa ustanovil inštitút vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade nespxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xymedzená priamo v zákone. Ak si daňovník ani v tejto (náhradnej) lehote určenej správcom dane vo výzve nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí záklax xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xeň uvedený v oznámení. Správca dane je pri určovaní dane podľa pomôcok oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará bez sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxiebehu určenia dane využiť účtovné a iné doklady, ktoré daňovník predloží a ktoré môžu byť nápomocné pri určení dane. Obec je povinná prihliadnuť tiež nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxanovení § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku. O výsledku určenia dane podľa pomôcok obec vyhotoví protokol, ktorý doručí spolu s výzvou na vyjadrenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xe daňovník oprávnený vyjadriť sa, a to len k dodržaniu zákonných podmienok pri použití tohto spôsobu určenia dane a k postupu obce, či prihliadla na zistxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x určení dane podľa pomôcok, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obcou. Nedodržanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Určenie dane podľa poxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Obec sa splnomocňuje ustanoviť všetky nevyhnutné náležitosti pre vyberanie tejto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnej dane, a ak ju zavedie, aj paušálnu sumu tejto dane, prípadne ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, napríklad ak vjazd a zotrvanie motxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxať hudobné diela, prípadne ak daňovník alebo platiteľ dane má v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
Aj v tomto prípade z dôvodu zosúlaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxaceré sadzby tejto dane podľa vopred vymedzených kritérií (ide predovšetkým o určité skupiny daňovníkov, napr. s trvalým pobytom alebo sídlom podnikxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xko aj možnosť znížiť daň.
V súvislosti s novým ustanovením § 64a sa obci umožňuje, aby vo všeobecne záväznom nariadení vymedzila predovšetkým hixxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx aj sadzby dane podľa určených kritérií a miestnych podmienok a tiež paušálnu sadzbu dane (napr. pri dlhodobých vstupoch motorového vozidla do historixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxpadné oslobodenia, alebo zníženia od dane.
DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 67
Predmet dane
K § 67 až 76
Za predmet dane zákon vymedxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxa sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa presnejšie vymedzuje, že dani podliehajú len jadrové elektrárne. Daň xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe nie sú určené na výrobu elektrickej energie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor vyuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadenia a objekty na ukladanie rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a uklaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxesnila pojem daňovník, ktorým sa rozumie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxé zariadenie, a to na základe povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskoršxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx1/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obsahuje jej základné pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé úrady v sídlach krajov dotknutých havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľstva. Toto začlenenie bude sxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vyrubenie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novým určením veľkosti oblasti ohrozenia sa novelou (zákonom č. 467/xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxi ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkrétna veľkosť je určená polomerom, ktorý po rozčlenení na tretiny vxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxých Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčasnosti sa teda táto miestna daň vyberá len v týchto dvoch lokalitách.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xrčená maximálnymi hodnotami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenom pásme. V lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce sú sadzby rovnaké: maximálxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxd 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby zastavané územie obce alebo jeho časť sa nachádzali v oblasti ohrozenia jxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxik daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xní od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobným výmerom v zákonom ustanovenej lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 538/2007 Z.z.) doplnila o výpočet dane, ktorá sa vypočíta ako súčin základu dane (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zarxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Zároveň sa doplnil aj spôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sa do § 73 doplnilo aj platenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zaxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zariadením) a sadzby dane (podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorej sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxce nachádza v
a)
rovnakom pásme a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť pomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
bx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxajúcej na daňovníka v pásme s najvyššou sadzbou dane.
Nxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxrým boli schválené rôzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubená daň jx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípade vznixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xiestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Obec zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obce do pásma oblasti ohrozenia jadrovým zariadením x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup správcu dane, ak daňovník neoznámi vznik daňovej povixxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní. Ak si daňovník ani potom nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane - výmeru kaxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxné územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane je deň uvexxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxde xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxektov a pod. Daňovník môže v priebehu určenia dane dopĺňať doklady, ktoré obec môže použiť. Obec prihliada aj na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dane podľa pomôcok (zníženie alebo oslobodenie od dane, obdobie, za ktoré sa daň určuje, a pod.) a na ich základe vypočíta sumu dane.
Správca dane o určxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxok, na základe ktorých správca dane určil daň. Daňovník je oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len k dodržanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xákonom č. 268/2014 Z.z. sa pri dani za jadrové zariadenie zosúladila legislatívna technika určenia dane podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri ostatnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx
x x xx xx xx
xx xxedmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxdrové elektrárne. Daň sa platí aj v prípade, ak štiepna reakcia a výroba elektrickej energie neprebieha počas celého roka. Obidve podmienky, ktorými jx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov sú jadrovými zariadeniami, ale nie sú určené na výrobu elektrickej energixx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé účely), alebo zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie alebo skladovanie jadrových materiálov, zariadenia a objekty na ukladanie rádioaktívnyxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxákon č. 467/2009 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. spresnila pojem daňovník, ktorým sa rozumie drxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxádzky a prevádzkovať jadrové zariadenie, a to na základe povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 54xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxé sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jadrovým zariadením obvodné úrady v sídlach krajov dotknutých havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm, takáto zmena nemá vplyv na vyrubenie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novým určením veľkosti oblasti ohrozenix xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvislosti od veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkrétna veľkosť je určená polomerom, ktoxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčasnosti sa teda táto miestna daň vyberá len x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxiach a v Mochovciach. Sadzba dane je určená maximálnymi hodnotami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenom pásme. V lokalite Jaslovské Bohunice a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx polomeru a 0,0006 eura za m2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby zastavané územie obce alebo jeho časx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxnému prevádzkovateľovi, na výpočet dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre držiteľa povolenia na uvádzanie jadrovéhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elektrickej energie v jadrovej elektrárni a tento stav je nemenný. Daňxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxovenej lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že daň za jadrové zariadenie sa vyberá spätne za uplynxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xákladu dane (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (konkrétnej sadzby dane, podľa vzdialenosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípade vyrubí každému z nich v pomernej časti, ktorá sa určí ako podiel daxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Daň sa vypočíta tak ako dosiaľ, t.j. ako súčin základu dane xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalej platí v pomernej časti na jednotlivých daňxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovníci budú platiť pomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
b)
rôznych pásmach a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou sa ustanovil aj výpočet dane v prípade, ak je niekoľko daňovxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účinnosť 1. decembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, žx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxembra 2009.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zarxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx všeobecne záväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obce do pásma oblasti ohrozenia jadroxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx oprávnený určiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup správcu dane, ak daňovník neoznámi vznxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní. Ak si daňovník ani potom nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxorom sa zastavané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenix xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xistiny, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovania daňového subjektu alebo podobnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xtorých vyplývajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, prípadne iné skutočnosti rozhodxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Správca dane o určení dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie daňovému subjektu. Súčasťou tohto protokolx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxiť sa len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k tomu, či sa prihliadalo na zistené okolnosti, z ktorých pre neho vyplxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxých miestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane podľa pomôcok používa pojem určenie dane podľa pomôcok.
§ 69
Základ dane
K § 67 až 76
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa presnejšie vymedzuje, že dani podliehajú lxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z.z. o mixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxergie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakciu (napr. na výsxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov.
Novexx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. Vyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Novela (zákon č. 467/xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadosti držiteľa povolenia na prevádzku jxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov pre každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxozenia. Na základe schválenej konkrétnej veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obvodné úrady v sídlach krajov dotknutých havarijným plánxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxneho roka došlo k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, takáto zmena nemá vplyv na vyrubenie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxi ohrozenia. Od 1. januára 2010 sa pásma oblasti ohrozenia odvíjajú v závislosti od veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxením. Rovnakým spôsobom sa vymedzia tri pásma pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zarxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxby dane pre obidve lokality jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Sadzba dane je určená maximálnymi hodnotami v závislosti ox xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxmeru oblasti ohrozenia, 0,0013 eura za m2 v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru a 0,0006 eura za m2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxé územie obce zasahuje do dvoch pásiem oblasti ohrozenia vo vzťahu k jednému prevádzkovateľovi, na výpočet dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyšxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dňom uvedenia jadrového zariadenia do skúšobnej prevádzky. Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) spresnila zánik daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xento stav je nemenný. Daňovník je povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti miestne príslušnej obci do 30 dní od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobnýx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sa vyberá spätne za uplynulý rok.
Ustanovenie § 73 o vyrubení dane za jadrové zariadenie novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila o výpočet dane, ktoxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxa). Zároveň sa doplnil aj spôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz.) sa do § 73 doplnilo aj platenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovýx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvým zariadením) a sadzby dane (podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorej sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxe obce nachádza v
a)
rovnakom pásme a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť pomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
xx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xripadajúcej na daňovníka v pásme s najvyššou sadzbou dane.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxh, ktorým boli schválené rôzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubenx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. decembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípadx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx9.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxe záväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxstí a náležitostí oznamovacej povinnosti. Aj pri tejto dani je správca dane oprávnený určiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.zxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxňovníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dníx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnia jadrovým zariadením, a sadzbu dane podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorom sa zastavané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxtanoveniach § 48 ods. 3 až 5 a § 49. Pomôcky, ktoré môže obec použiť, sú najmä listiny, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady, ktoré obec môže použiť. Obec prihliada aj na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnenxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xbdobie, za ktoré sa daň určuje, a pod.) a na ich základe vypočíta sumu dane.
Správca dane o určení dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zosúladila legislatívna technika určenia dane podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri ostatných miestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxho roka. Obidve podmienky, ktorými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § 2 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx určené na výrobu elektrickej energie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a objekty na ukladanie rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojem daňovník, ktorým sa rozumie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdenie, a to na základe povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxdrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadosti drxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. v znení neskorších predpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obsahuje jej základné parametxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v sídlach krajov dotknutých havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľstva. Toto začlenenie bude slúžiť ax xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxnie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novým určením veľkosti oblasti ohrozenia sa novelou (zákonom č. 467/2009 Z.xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkrétna veľkosť je určená polomerom, ktorý po rozčlenení na tretiny vymedzí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x súčasnosti sa teda táto miestna daň vyberá len v týchto dvoch lokalitách.
Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) zjednotila aj sadzby dane pre obidve lokalixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxozenom pásme. V lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce sú sadzby rovnaké: maximálna sadzba 0,0039 eura za m2 v pásme do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia, xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxec je, aby zastavané územie obce alebo jeho časť sa nachádzali v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V prípade, ak zastavané územie obce zasahuje do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx pre držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia vzniká dňom uvedenia jadrového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elektrickej energie v jadrovej elektrárni a tento stav je nemenný. Daňxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxovenej lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že daň za jadrové zariadenie sa vyberá spätne za uplynxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xákladu dane (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (konkrétnej sadzby dane, podľa vzdialenosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípade vyrubí každému z nich v pomernej časti, ktorá sa určí ako podiel daxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Daň sa vypočíta tak ako dosiaľ, t.j. ako súčin základu dane xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalej platí v pomernej časti na jednotlivých daňxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
b)
rôznych pásmach a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť daň, ktorá sa vypočíta ako súčin koeficientu pre príslušné pásmo a dane prxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou sa ustanovil aj výpočet dane v prípade, ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciachx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného obcou.
Keďže novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) nadobudla účinnosť 1x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx vzniku daňovej povinnosti do 31. decembra 2009 (aj začatých daňových konaní) sa bude postupovať podľa právneho predpisu účinného do 30. novembra 2009x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbec zároveň vykonáva správu tejto dane.
Obec sa splnomocňuje na uvedenie všetkých rozhodujúcich náležitostí pre vyberanie tejto dane vo všeobecne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxením a na určenie sadzby dane podľa § 70 pre výpočet dane, podrobností a náležitostí oznamovacej povinnosti. Aj pri tejto dani je správca dane oprávnený xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti pri dani za jadrové zariadenie. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej spxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxru katastrálneho územia obce, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, a sadzbu dane podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorom sa zasxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxň uvedený v xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovania daňového subjektu alebo podobných daňových subjektxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, prípadne iné skutočnosti rozhodujúce pre určenie danx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie daňovému subjektu. Súčasťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k tomu, či sa prihliadalo na zistené okolnosti, z ktorých pre neho vyplývajú výhody.
Zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane podľa pomôcok používa pojem určenie dane podľa pomôcok.
§ 71
Vznik a zánik daňovej povinnostx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xtiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa presnejšie vymedzuje, že daxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xodmienky, ktorými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § 2 písm. f) zákona č. 541xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx elektrickej energie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakcxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxdanie rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych oxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xozumie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Novela (zákon č. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadosti držiteľa povolenia na prevádxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obsahuje jej základné parametre, akými sú veľkosť, tvar a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľstva. Toto začlenenie bude slúžiť aj na účely zdanenia. Ak by v pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novým určením veľkosti oblasti ohrozenia sa novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) zavádza aj nové vymedzexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkrétna veľkosť je určená polomerom, ktorý po rozčlenení na tretiny vymedzí tri pásma oblasti ohrozenix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčasnosti sa teda táto miestna daň vyberá len v týchto dvoch lokalitách.
Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenom pásme. V lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce sú sadzby rovnaké: maximálna sadzba 0,0039 eura za m2 x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby zastavané územie obce alebo jeho časť sa nachádzali v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V príxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia vzniká dňom uvedenia jadrového zariadenia do skúšobnej prevádxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxdrovom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elektrickej energie v jadrovej elektrárni a tento stav je nemenný. Daňovník je povinný písomne oznámix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že daň za jadrové zariadenie sa vyberá spätne za uplynulý rok.
Ustanovenie § 73 o vyxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (konkrétnej sadzby dane, podľa vzdialenosti pásma od zdroja ohrozenia jadroxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípade vyrubí každému z nich v pomernej časti, ktorá sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Daň sa vypočíta tak ako dosiaľ, t.j. ako súčin základu dane (výmery katastrálneho územia oxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalej platí v pomernej časti na jednotlivých daňovníkov. Toto základné pravidlx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xasť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
b)
rôznych pásmach a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť daň, ktorá sa vypočíta akx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xtorým boli schválené rôzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubená dax xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xecembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípade vzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Obex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obce do pásma oblasti ohrozenia jadrovým zariadenxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxčiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup správcu dane, ak daňovník neoznámi vznik daňovej poxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxenie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní. Ak si daňovník ani potom nesplní oznamovaciu povinnosť, obec zistí základ dane - výmeru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxvané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane je deň uxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxvede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovania daňového subjektu alebo podobných daňových xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, prípadne iné skutočnosti rozhodujúce pre určxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx o určení dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie daňovému subjektu. Súčasťou xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxotokolu vyjadriť sa len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k tomu, či sa prihliadalo na zistené okolnosti, z ktorýxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxok, tak ako je tomu aj pri ostatných miestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane podľa pomôcok používa pojem určenie dane podľa pomôcok.
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx počas celého roka. Obidve podmienky, ktorými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale nie sú určené na výrobu elektrickej energie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xariadenia a objekty na ukladanie rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx spresnila pojem daňovník, ktorým sa rozumie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zarxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxrové zariadenie, a to na základe povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrgie Úrad jadrového dozoru SR podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkrétnej veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obvodné úrady v sídlach krajov dotknutých havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxlasti ohrozenia jadrovým zariadením, takáto zmena nemá vplyv na vyrubenie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novýx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xásma oblasti ohrozenia odvíjajú v závislosti od veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkréxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxia tri pásma pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčasnosxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých zariadení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Sadzba dane je určená maximálnymi hodnotami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenom páxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxra za m2 v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru a 0,0006 eura za m2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxiem oblasti ohrozenia vo vzťahu k jednému prevádzkovateľovi, na výpočet dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre držitxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia do skúšobnej prevádzky. Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) spresnila zánik daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza dňom trvalého ukončenia výroby elxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xovinný písomne oznámiť tieto skutočnosti miestne príslušnej obci do 30 dní od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobným výmerom v zákonom ustanovenej lexxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxe (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (konkrétnej sadzby dane, podľa vzdialenosti pásma od zdxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípade vyrubí každému z nich v pomernej časti, ktorá sa určí ako podiel dane pripadaxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Daň sa vypočíta tak ako dosiaľ, t.j. ako súčin základu dane (výmery kaxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalej platí v pomernej časti na jednotlivých daňovníkov. Txxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budú platiť pomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
b)
rôznych pásmach a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť daňx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou sa ustanovil aj výpočet dane v prípade, ak je niekoľko daňovníkov v lokxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydanéhx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxa 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípade vzniku daňovej povinnosti do 31. decembra 2009 (aj začatých daňových konaní) sa bxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlebo jeho časť sa nachádza x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtostí pre vyberanie tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Aj pri tejto dani je správca dane oprávnený určiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup správxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní. Ak si daňovník ani potom nesplní oznamovaxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorom sa zastavané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx ktoré môže obec použiť, sú najmä listiny, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovanix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxliada aj na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xch základe vypočíta sumu dane.
Správca dane o určení dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie daňovému suxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na vyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k tomu, či sa prihliadalo na zistené oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa dane podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri ostatných miestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane podľa pomôcok používa pojem určenie dane podxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa presnejšie vymedzuje, že dani podliehajú lxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z.z. o mixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxergie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakciu (napr. na výsxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov.
Novexx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. Vyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Novela (zákon č. 467/xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadosti držiteľa povolenia na prevádzku jxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obsahuje jej základné parametre, akými sú veľkosť, tvar a strex xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľstva. Toto začlenenie bude slúžiť aj na účely zdanenia. Ak by v priebxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s novým určením veľkosti oblasti ohrozenia sa novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej konkrétna veľkosť je určená polomerom, ktorý po rozčlenení na tretiny vymedzí tri xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčasnosti sa teda táto miestna daň vyberá len v týchto dvoch lokalitách.
Novela (zxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxená maximálnymi hodnotami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenom pásme. V lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce sú sadzby rovnaké: maximálna xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx x/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby zastavané územie obce alebo jeho časť sa nachádzali v oblasti ohrozenia jadxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxne sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elekxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobným výmerom v zákonom ustanovenej lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rokx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx8/2007 Z.z.) doplnila o výpočet dane, ktorá sa vypočíta ako súčin základu dane (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariaxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxroveň sa doplnil aj spôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípadx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx do § 73 doplnilo aj platenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zarixxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalej platí v pomernej časti na jednotlivých daňovníkov. Toto základné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
b)
rôznych pásmach a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť daň, ktorá sa vypxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Novelou sa ustanovil aj výpočet dane v prípade, ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxne sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného obcou.
Kexxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxeň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípade vzniku daňovej povinnosti do 31. decembra 2009 (aj začatých daňových konaní) sa bude postupovxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Obec zároveň vykonáva správu tejto dane.
Obec sa splnomocňuje na uvedenie všetkých rozhodujxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo územia obce do pásma oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a na určenie sadzby dane podľa § 70 pre výpočet dane, podrobností a náležitostí oznamovacex xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx postup správcu dane, ak daňovník neoznámi vznik daňovej povinnosti pri dani za jadrové zariadenie. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplnil oznaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxlní oznamovaciu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xásma v oblasti ohrozenia, v ktorom sa zastavané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomôcoxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxré môže obec použiť, sú najmä listiny, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovania daxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxda aj na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, príxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xáklade vypočíta sumu dane.
Správca dane o určení dane podľa pomôcok vyhotoví protokol, ktorý sa doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie daňovému subjexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k tomu, či sa prihliadalo na zistené okolxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxne podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri ostatných miestnych daniach, a preto sa namiesto vyrubenia dane podľa pomôcok používa pojem určenie dane podľa pxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účelxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a výroba elektrickej energie neprebieha počas celého roka. Obidve podmienky, ktorými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov sú jadrovými zariadeniami, ale nie sú určené na výrobu elektrickej energie.
Ide xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, alebo zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie alebo skladovanie jadrových materiálov, zariadenia a objekty na ukladanie rádioaktívnych odpadxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx x67/2009 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. spresnila pojem daňovník, ktorým sa rozumie držiteľ poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvú energiu môže len osoba oprávnená uvádzať jadrové zariadenie do prevádzky a prevádzkovať jadrové zariadenie, a to na základe povolenia vydaného Úraxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxresnila aj vymedzenie základu dane, ktorým je výmera územia obce, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiadenia na výrobu elektrickej energie Úrad jadrového dozoru SR podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxozenia. Na základe schválenej konkrétnej veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obvodné úrady v sídlach krajov dotknutých havarijným plánxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxneho roka došlo k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, takáto zmena nemá vplyv na vyrubenie dane za jadrové zariadenie v tomto zdaňovxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxi ohrozenia. Od 1. januára 2010 sa pásma oblasti ohrozenia odvíjajú v závislosti od veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxením. Rovnakým spôsobom sa vymedzia tri pásma pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zarxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxby dane pre obidve lokality jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Sadzba dane je určená maximálnymi hodnotami v závislosti ox xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx3 polomeru a 0,0006 eura za m2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec je, aby zastavané územie obce alebo jeho čaxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxdnému prevádzkovateľovi, na výpočet dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre držiteľa povolenia na uvádzanie jadrovéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xzákon č. 467/2009 Z.z.) spresnila zánik daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariaxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxčnosti miestne príslušnej obci do 30 dní od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobným výmerom v zákonom ustanovenej lehote do 31. januára zdaňovacieho obxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xa jadrové zariadenie novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila o výpočet dane, ktorá sa vypočíta ako súčin základu dane (výmery územia obce nachádzajúcxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxím, v ktorej sa územie obce nachádza). Zároveň sa doplnil aj spôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadenxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa do § 73 doplnilo aj platenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene vexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxjúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorej sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v prípadoch, ak sa zastavané územie obce nachádza v
a)
rovnakom pásme a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť pomernú časť dane pre pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxcientu pre príslušné pásmo a dane pripadajúcej na daňovníka x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxých Bohuniciach a v Mochovciach, ktorým boli schválené rôzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx2009 Z.z.) nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenix x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu účinného do 30. novembra 2009.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxberanie tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obce do pásma oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxo dani je správca dane oprávnený určiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup správcu dane, ak dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní. Ak si daňovník ani potom nesplní oznamovaciu povinnoxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxlasti ohrozenia, v ktorom sa zastavané územie obce nachádza, a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovému subjektu určenie dane podľa pomôcok, pričox xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xbec použiť, sú najmä listiny, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, vlastné poznatky obce zo zdaňovania daňového sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, a to aj vtedy, ak ním neboli uplatnené. Správca dane zistí základ dane, sadzbu, prípadne inx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxx xypočíta sumu dane.
Správca xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxpis pomôcok, na základe ktorých správca dane určil daň. Daňovník je oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxhody.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa pri dani za jadrové zariadenie zosúladila legislatívna technika určenia dane podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx
x x xx xž 76
Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna rexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxhajú len jadrové elektrárne. Daň sa platí aj v prípade, ak štiepna reakcia a výroba elektrickej energie neprebieha počas celého roka. Obidve podmienkyx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov sú jadrovými zariadeniami, ale nie sú určené na výrobu elektricxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na výskumné účely), alebo zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie alebo skladovanie jadrových materiálov, zariadenia a objekty na ukladanie rádxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. spresnila pojem daňovník, ktorým sa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxie. Využívať jadrovú energiu môže len osoba oprávnená uvádzať jadrové zariadenie do prevádzky a prevádzkovať jadrové zariadenie, a to na základe povoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x. 467/2009 Z.z.) spresnila aj vymedzenie základu dane, ktorým je výmera územia xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm zariadením schvaľuje na základe žiadosti držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie Úrad jadrového dozorx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvým zariadením obsahuje jej základné parametre, akými sú veľkosť, tvar a stred oblasti ohrozenia. Na základe schválenej konkrétnej veľkosti oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxy obyvateľstva. Toto začlenenie bude slúžiť aj na účely zdanenia. Ak by v priebehu kalendárneho roka došlo k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi ohrozenia sa novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) zavádza aj nové vymedzenie pásiem oblasti ohrozenia. Od 1. januára 2010 sa pásma oblasti ohrozenia odxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxmerom, ktorý po rozčlenení na tretiny vymedzí tri pásma oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Rovnakým spôsobom sa vymedzia tri pásma pre oblasť ohrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx vyberá len v týchto dvoch lokalitách.
Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) zjednotila aj sadzby dane pre obidve lokality jadrových zariadení v Jaslovskýxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Bohunice a Mochovce sú sadzby rovnaké: maximálna sadzba 0,0039 eura za m2 v pásme do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia, 0,0013 eura za m2 v pásme nad 1/3 poloxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxbo jeho časť sa nachádzali v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V prípade, ak zastavané územie obce zasahuje do dvoch pásiem oblasti ohrozenia vo vxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia vzniká dňom uvedenia jadrového zariadenia do skúšobnej prevádzkyx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvom zariadení. Týmto dňom sa končí produkcia elektrickej energie v jadrovej elektrárni a tento stav je nemenný. Daňovník je povinný písomne oznámiť tixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že daň za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa o výpočet dane, ktorá sa vypočíta ako súčin základu dane (výmery územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom území v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením viac daňovníkov. Daň sa v takom prípade vyrubí každému z nicx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxtenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spôsoby vyrubenia dane, ak dôjde k zmene veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Daň sa vypočíxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxne (podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorej sa katastrálne územie nachádza). Ak je v lokalite jadrovej elektrárne viacero daňovníkov, daň sa aj naďalxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxakom pásme a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť pomernú časť dane pre príslušné pásmo v rovnakom pomere,
b)
rôznych pásmach a v rôxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pásme s najvyššou sadzbou dane.
Novelou sa ustanovil ax xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednotila s ostatnými miestnymi daňami a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxbí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodné ustanovenie § 104d ustanovuje, že v prípade vzniku daňovej povinnostx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonáva správu tejto dane.
Obec sa splnomocňuje na uvedenie všetkých rozhodujúcich náležitostí pre vyberanie tejto dane vo všeobecne záväznom naxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxenie sadzby dane podľa § 70 pre výpočet dane, podrobností a náležitostí oznamovacej povinnosti. Aj pri tejto dani je správca dane oprávnený určiť oslobxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pri dani za jadrové zariadenie. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v prixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxlneho územia obce, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, a sadzbu dane podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorom sa zastavané územxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xznámení.
Postup obce upravuje daňový poriadok v ustanoveniach § 48 ods. 3 až 5 a § 49. Pomôcky, ktoré môže obec použiť, sú najmä listiny, výpovede objaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv a pod. Daňovník môže v priebehu určenia dane dopĺňať doklady, ktoré obec môže použiť. Obec prihliada aj na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhoxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podľa pomôcok (zníženie alebo oslobodenie od dane, obdobie, za ktoré sa daň určuje, a pod.) a na ich základe vypočíta sumu dane.
Správca dane o určení dxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xa základe ktorých správca dane určil daň. Daňovník je oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie k protokolu vyjadriť sa len k dodržaniu záxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxom č. 268/2014 Z.z. sa pri dani za jadrové zariadenie zosúladila legislatívna technika určenia dane podľa pomôcok, tak ako je tomu aj pri ostatných miexxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia na komerčné účely. Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa presnejšie vymedzuje, že dani xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxmienky, ktorými je určené jadrové zariadenie, zároveň vylučujú z daňovej povinnosti také jadrové zariadenia, ktoré podľa § 2 písm. f) zákona č. 541/2xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxektrickej energie.
Ide napríklad o technologické zariadenia a stavebné objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakciu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxnie rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych odpxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxorým sa rozumie držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxde povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Novela (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením schvaľuje na základe žiadosti držiteľa povolenia nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov pre každé jadrové zariadenie. Rozhodnutie o oblasti ohrozenia jadrovým zariadením obsahuje jej základné parametre, akými sú veľkosxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxtknutých havarijným plánovaním zaradia obce do oblasti ohrozenia pre potreby ochrany obyvateľstva. Toto začlenenie bude slúžiť aj na účely zdaneniax xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zariadenie v tomto zdaňovacom období.
V súvislosti s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx0 sa pásma oblasti ohrozenia odvíjajú v závislosti od veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktorú schválil Úrad jadrového dozoru SR. Jej koxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmedzia tri pásma pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach a pre oblasť ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach. V súčaxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxdrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Sadzba dane je určená maximálnymi hodnotami v závislosti od vymedzenia územia v ohrozenxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx13 eura za m2 v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru a 0,0006 eura za m2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Podmienkou na určenie sadzby dane pre konkrétnu obec jex xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxh pásiem oblasti ohrozenia vo vzťahu k jednému prevádzkovateľovi, na výpočet dane sa použije tá sadzba, ktorá z nich je vyššia.
Daňová povinnosť pre dxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadenia do skúšobnej prevádzky. Novela (zákon č. 467/2009 Z.z.) spresnila zánik daňovej povinnosti, ku ktorému dochádza dňom trvalého ukončenia výroxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxk je povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti miestne príslušnej obci do 30 dní od ich vzniku.
Obec vyrubí daň platobným výmerom v zákonom ustanovenxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xok.
Ustanovenie § 73 o vyrubení dane za jadrové zariadenie novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) doplnila o výpočet dane, ktorá sa vypočíta ako súčin záklaxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa od zdroja ohrozenia jadrovým zariadením, v ktorej sa územie obce nachádza). Zároveň sa doplnil aj spôsob vyrubenia dane v prípade, ak je na jednom územx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxipadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Novelou (zákonom č. 467/2009 Z.z.) sa do § 73 doplnilo aj platenie dane, termín splatnosti vyrubenej dane a spxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením) a sadzby dane (podľa pásma v oblasti ohrozenia, v ktorej sa katastrálne územie nachádza). Ax xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aplikuje v prípadoch, ak sa zastavané územie obce nachádza v
a)
rovnakom pásme a v rôznych oblastiach ohrozenia; daňovníci budú platiť pomernú časť xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxčin koeficientu pre príslušné pásmo a dane pripadajúcej na daňovníka v pásme s najvyššou sadzbou dane.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, ktorým boli schválené rôzne oblasti ohrozenia a ktoré sa čiastočne prekrývajú. Splatnosť dane sa zjednoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xzákon č. 467/2009 Z.z.) nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, obec vyrubí daň podľa tohto zákona až za rok 2010, a to do 31. januára 2011. Zároveň prechodnx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvneho predpisu účinného do 30. novembra 2009.
Miestne príslušnou na vyberanie tejto dane je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádzx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxitostí pre vyberanie tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení, predovšetkým na určenie konkrétnej sadzby dane, začlenenie zastavaného územia obcx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Aj pri tejto dani je správca dane oprávnený určiť oslobodenia od tejto dane.
Novela (zákon č. 286/2012 Z.z.) v doplnenom § 73a upravila postup spráxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnosť o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obec zistí základ dane - výmeru katastrálneho územia obce, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, a sadzbu dane podľa pásma v oblaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xňom začatia určenia dane je deň uvedený v oznámení.
Postup obce upravuje daňový poriadok v ustanoveniach § 48 ods. 3 až 5 a § 49. Pomôcky, ktoré môže obex xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektu alebo podobných daňových subjektov a pod. Daňovník môže v priebehu určenia dane dopĺňať doklady, ktoré obec môže použiť. Obec prihliada aj na zisxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xkutočnosti rozhodujúce pre určenie dane podľa pomôcok (zníženie alebo oslobodenie od dane, obdobie, za ktoré sa daň určuje, a pod.) a na ich základe vypxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxťou tohto protokolu je aj súpis pomôcok, na základe ktorých správca dane určil daň. Daňovník je oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxorých pre neho vyplývajú výhody.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa pri dani za jadrové zariadenie zosúladila legislatívna technika určenia dane podľa poxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
DESIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 77
K § 77
Z celkovej koncepcie zákona sa z miestnych daní vyčleňuxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xd 1. júla 2004, pričom došlo k spresneniu niektorých nedostatkov vyplývajúcich z aplikácie zákona v doterajšej praxi. Tento miestny poplatok je obligxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxpady.
Ustanovenie § 77 vymedzuje, že tento miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce priebežne na území obcex
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxy z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alexx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxmi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo sú v správe obce, a takxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z tohto presnejxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkými osobami, ako aj odpady, ktoré vyprodukuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ a možno ich svojím charakterom považovať za komunálne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 2005 zaviedla pojem skupina odpadov - elektroodpad z domácností, pri ktorom sa uplatňuje špeciálny postup pri jeho zbere a likvidácii, pxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxho dôvodu vylučuje elektroodpad z domácností, ktorý sa definuje ako elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemysxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx elektroodpad sa rozumie odpad z elektrických a elektronických zariadení. Ako príklad možno uviesť vyradené elektrozariadenia a ich komponenty, ktoxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx posledného predajcu týchto zariadení, ktorý uskutoční od spotrebiteľa (držiteľa) spätný odber bezplatne kus za kus.
Novelou (zákonom č. 343/2012 xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxú len elektroodpady, ale aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, za ktorý bude zodpovedný prevádzkovateľ xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxom podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, sa vyčleňujú z tejto definície, teda nie sú komunálnymi odpadmi.
Odpady vznikajxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxtorínov na území obce sú zaradené medzi komunálne odpady. Vzhľadom na účelové použitie príjmov z tohto poplatku (pozri v § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Zxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx týchto činností, pri ktorých tento odpad vzniká. Obdobne sa výdavky na činnosti spojené s čistením komunikácií a priestranstiev a údržbou verejnej zexxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a drobných stavebných odpadov (pozri § 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.). Do týchto nákladov možno zahrnúť len náklady na odstraňovanie týchto odpadoxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxom na to, že elektroodpad nie je súčasťou komunálneho odpadu a jeho zber a likvidácia sa zabezpečuje špeciálnym režimom.
Definuje sa poplatník za odpxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxlneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu v obci, ak sa zdržiava (aj krátkodobo) na jej území. Pri určení poplatníka sa uplatňuje užívateľský prinxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xsoby oprávnené na podnikanie. Právnické osoby a podnikatelia sa rozlišujú len podľa toho, či nehnuteľnosť, ktorú užívajú, je, alebo nie je určená na poxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxhnuteľnosť. Nehnuteľnosť je vymedzená ako byt, nebytový priestor, pozemná stavba alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou, záhrada, vinica, ovocxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xko na podnikanie, a v tretej skupine je to podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na podnikanie.
Zavádza sa zásada vyberania poplatku len jedenkrát od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxa v obci z viacerých dôvodov viackrát (napr. poplatník má trvalé bydlisko v obci v bytovom dome, užíva a vlastní chatu na území obce a zároveň je zamestnanx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx x012 (zákonom č. 460/2011 Z.z.) doplnilo zamedzenie viacnásobného spoplatnenia aj v prípade poplatníka, ktorý v mieste trvalého (prechodného) pobytx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx fyzická osoba s trvalým (prechodným) pobytom a druhý raz ako podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. V praxi dochádzalo x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnik alebo podnikateľ, ktorý dochádza z dôvodu svojho podnikania za klientom (inštalatér, elektrikár, masér a pod.)]. V tomto prípade sa doplnila xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxra 2012 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) ods. 4 dopĺňa písmenom c), v ktorom sa ustanovuje, že poplatníkom poplatku nie je tá fyzická osoba, ktorej xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxkom nie je fyzická osoba, ktorá býva v takomto zariadení (napr. domov pre seniorov alebo domov dočasnej starostlivosti o deti, útulky, rehabilitačné sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxávnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb, teda poskytovateľ sociálnej služby, ktorý užíva nehnuxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy za pobyt), a tiež od právnickej osoby, ktorá takéto zariadenie užíva.
Zákon určuje platiteľa popxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xrípadné neodvedenie vybraného poplatku správcom domu sa zavádza inštitút ručenia platiteľa za vybraný poplatok. Najmä z ekonomických dôvodov po vzáxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxedy, ak je poplatníkom osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v zahraničí alebo mimo územia xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xbdobie okrem prípadu, ak je oslobodený od platenia poplatku podľa § 82 ods. 1 tohto zákona.
Platiteľom je buď vlastník nehnuteľnosti (ktorý je zárovex xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxcerých spoluvlastníkov, ako aj pri bytovom dome. Platiteľ však musí s týmto určením súhlasiť. Novela (zákon č. 733/2004 Z.z.) vylúčila možnosť, aby plxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu.
Pri vlastníctve nehnuteľnosti štátom, vyšším územným celkom alebo obcou je platiteľom správca určený podľa osobitných predpisov (napr. štátna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxená vyšším územným celkom alebo obcou).
Z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatku obcou, ako aj platenia poplatku a plnenia ohlasovacej povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxti (napr. rodina žijúca v jednom byte, rodinnom dome). V danom prípade obec vyrubí poplatok za celú domácnosť (rodinu) len jedným platobným výmerom jedxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa stane poplatníkom.
Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa do § 77 ods. 8 doplnil aj zánik poplatkovej povinnosti, ktorý má vplyv na plnenie oznamovacej povinxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxávnická osoba už prestane byť poplatníkom, teda nemá trvalý alebo prechodný pobyt v obci alebo prestane užívať nehnuteľnosť v obci. Tento deň je významxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxbie, čím dochádzalo k "nedoplatkom" na strane poplatníka.
§ 78
Sadzba poplatku
K § 78
Za predpokladu, že je v obci zavedený množstvový zber, saxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh odpadov určenú v litroch alebo dm3 alebo v rozpätí 0,0066 eura až 0,1659 eura za 1 kg komunálnych odpadov alebo jednotku množstva drobných stavebných oxxxxxxx
xx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxnosť obce ustanoviť súčasne sadzbu poplatku pre množstvový zber a aj pre zber na osobu a kalendárny deň.
V súvislosti s určením konkrétnej sadzby vo všxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, ktoré vznikajú pri údržbe komunikácií a priestranstiev v správe obce a pri údržbe verejnej zelene okrem nakladania s odpadom vznikajúcim pri tejto čixxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxo poplatku na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane zhodnocovania týchto odpadov a zabezpečenia zberných xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxäzné nariadenie pre rok 2005 až do konca septembra 2005 s účinnosťou od 1. októbra 2005.
Zákonom č. 268/2014 Z.z. od 15. 10. 2014 bola doplnená možnosť xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxencie odvozov s podmienkou, že ustanovená výška sadzieb poplatkov musí byť v rozsahu sadzieb poplatkov (ich dolnej a hornej výšky) ustanovených zákonxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtku na kalendárny rok sa aj pri poplatku upravuje pri jeho výpočte a výpočte ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov, že zdaňovacím obdobím je kalenxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxtanovuje sa spôsob určenia poplatku v závislosti od toho, aký druh zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je v obci zavedený.
Ak je v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
Pri množstvovom zxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xavedie vo všeobecne záväznom nariadení systém množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
V prípade, ak v obci nie je zavxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtník spĺňa podmienky uvedené v § 77 ods. 2 písm. a).
Poplatok pre právnickú osobu alebo podnikateľa vymedzeného v § 77 ods. 2 písm. b) sa určí súčinom koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov, tak aby bol pri jeho výpočte zabezpečený právny základ na vyberanie poplatku. Pri určení poplatku bol nahrxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxom č. 517/2005 Z.z.) ustanovuje jednoznačný postup pri výpočte ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov vo vzťahu k počtu osôb, ktoré majú x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpadov, t.j. buď podľa odseku 3, alebo, ak ho neurčí podľa odseku 3, postupuje podľa odseku 4.
Podľa odseku 3 sa do priemerného počtu zamestnancov nezapxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo alebo prechodného pobytu.
Podľa odseku 4 sa vychádza z celkového počtu osôb nezníženého o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxodukcie aj v prípade poplatníkov - právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý poskytuje zdravotné, ubytovacie, reštauračné, kaviarenské alebo iné pxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx
x x xx
V záujme zjednotenia pojmov s daňovým poriadkom sa od 1. decembra 2012 (zákonom č. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xj zánik poplatkovej povinnosti v zákonom ustanovenej 30-dňovej lehote. Ostatné časti oznamovacej povinnosti zostali nezmenené (doplnilo sa presnexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti svojej alebo za ostatných členov domácnosti, ak je ich zástupcom (napr. za osobu nespôsobilú na právne úkony, ktorej je zákonným zástupcom, prípadnx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xoplatníka, ktorým je podnikateľ, sa doplnilo jeho presnejšie určenie - názov alebo obchodné meno, alebo dodatok obchodného mena. Tak, ako dosiaľ, popxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxtnutie služby), a ak žiada o zníženie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxtí rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku, a to najmä identifikačné údaje poplatníka alebo ostatných členov domácnosti, zmenu trvalého alebo prechodxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxku a splatnosť
K § 81
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx09 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím a spxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxvelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa spresnilo vyrubovanie poplatku rozhodnutím na zdaňovacie obdobie každoročne dopredu, alebo ak vznikne poplatkoxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxlatok sa vyrubuje aj zástupcovi, ktorý v domácnosti plní funkciu poplatníka za ostatných členov domácnosti. Doplnil sa inštitút platenia poplatku v sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi i napriek povoleným splátkam vyrubeného poplatku v rozhodnutí obce tento zaplatiť aj naraz, a to najneskôr v lehote na zaplatenie prvej sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vystavený prípadným sankciám zo stany obce. V opačnom prípade, ak by nerešpektoval poplatník túto lehotu a celý poplatok by sa rozhodol zaplatiť jednox xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xnožstvovom spôsobe zberu poplatok nevyrubovať rozhodnutím, ale ho vyberať iným spôsobom, ktorý obec určí vo všeobecne záväznom nariadení.
§ 81a
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxtitút vyrubenia poplatku podľa pomôcok, ktorý sa bude od 1. decembra 2012 uplatňovať na miestny poplatok. Poplatník je povinný oznámiť vznik a zánik poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxníkov nehnuteľnosti, ...), a ak si túto povinnosť nesplní, obec môže vyzvať poplatníka, aby tak urobil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní (táto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxn výnimočne, a to pre jednoduché úkony alebo osobitne naliehavé úkony). Ak poplatník na túto výzvu nereaguje a oznamovaciu povinnosť ani potom nesplníx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sú obsiahnuté v § 48 ods. 3 daňového poriadku (listiny, vyjadrenia iných správcov poplatku, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxy poplatku obec prihliada aj na doklady predložené poplatníkom, ktoré môžu byť nápomocné pri určení sumy, a tiež prihliada na zistené okolnosti, ktoré xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxsti, že je ťažko zdravotne postihnutý, prípadne že je v hmotnej núdzi, spojiť s uvedenými zisteniami možné úľavy.
Postup obce upravuje daňový poriadxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x x xxx xxxx x xxxxxx