7/2005 Z.z.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxx xxxx
xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Zmenený a doplnený:
Národná rada Slovenskej republiky sa uznixxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxzuje vecnú pôsobnosť zákona. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii predstavuje základný právny predpis upravujúci postavenie, práva a povinnosti dxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdné spôsoby riešenia úpadku:
-
Neformálnu reštrukturalizáciu majetku a záväzkov dlžníka, ktorou rozumieme dohodu rozhodujúcich veriteľov s dlžxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x veriteľmi na reštrukturalizačnom pláne pod ochranou pred veriteľmi postupom podľa tretej časti zákona.
-
Konkurz, ktorým rozumieme speňaženie mxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxka - fyzickej osoby, ktoré spočíva v speňažení majetku dlžníka a jeho rozdelení medzi veriteľov a v následnom plnení povinností dlžníka počas 3-ročnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxalizácie podľa tretej časti zákona.
4.
Zákon o konkurze obsahuje najmä procesné normy. Ide teda o normy práva verejného, ktorých základnou vlastnoxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ktoré sa na procese riešenia úpadku dlžníka podieľajú a ktorá by svojím obsahom alebo účelom odporovala alebo obchádzala ustanovenia zákona, bude poxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xú iba situácie, v ktorých zákon o konkurze, resp. niektoré jeho ustanovenie výslovne dohodu strán, resp. možnosť odchýliť sa od normatívneho pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxa OBZ)
5.
Zákon o konkurze má povahu lex specialis k všetkým ostatným právnym predpisom. Ide o predpis, ktorý vo svojej podstate predstavuje nepriamx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré sa považujú za lex generalis. Znamená to, že pokiaľ zákon o konkurze upravuje určitú situáciu odlišne ako iný právny predpis, použije sa na jej riešxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pre konkrétnu situáciu určité osobitné pravidlo (porovnaj napr. splatnosť záväzkov v § 46), je potrebné postupovať podľa ustanovení zákona o konkurzxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx najviac ustanovení, ktoré sú uvedenými nepriamymi novelami osobitných, resp. všeobecných predpisov v súvislosti s riešením úpadku dlžníka, tento zxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie (účinky vyhlásenia konkurzu, účinky povolenia reštrukturalizácie). Takými ustanoveniami sú xxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxjadrená v zákone č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní výslovne (§ 66e ods. 2 ZKV), no v zákone o konkurze už výslovne vyjadrená nie je a odvodzuje sa výluxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxze používa pojmy typické pre insolvenčné právo, ako sú úpadok či dlžník. Zásah štátu do majetkových pomerov dlžníka prostredníctvom orgánov verejnej xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánov súdnej moci. Ústavné pravidlo, ktoré takýto zásah opodstatňuje, je čl. 20 ods. 5 Ústavy SR. Opatrenia, ktoré sú predmetom tohto zákona, sú opatrenxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xásahu štátu do majetkových pomerov dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku, je vedená presadením sa zásady
pari passu
(pozri komentár k § 6). Ak majetkové pxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx veritelia z porovnateľným postavením musia byť uspokojení pomerne.
7.
Neplnenie peňažných záväzkov dlžníkom môže viesť k uplatňovaniu práva verxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxaloba na súd, následné exekučné vymáhanie či výkon záložného práva), ako aj kolektívne, medzi ktoré patria konkurz a reštrukturalizácia. Tieto sú aplxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxaného právneho procesu. Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom (zákonom o konkurze), tieto sa líšia prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvidlá, ktoré sú pre ich začatie, priebeh a výsledok určujúce a nezastupiteľné a ktorými sú príslušný konkurzný či reštrukturalizačný súd, správca a vexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxona o konkurze. Podľa § 1 ZKR tento zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xddlženie fyzickej osoby (nález Ústavného súdu SR zo 7. decembra 2011, sp. zn. I. ÚS 200/2011).
Z dôvodovej správy
Účelom zákona je usporiadať majetkxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxto foriem usporiadania majetkových pomerov dlžníka je uspokojenie veriteľov dlžníka v čo najvyššej miere a podľa možností v čo najkratšom čase. Rozdexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxhovanie podniku dlžníka základným predpokladom úspechu reštrukturalizácie. Naproti tomu v konkurze spravidla pôjde o rýchle ukončenie prevádzkovxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx návrhom zákona - predpokladá rýchlu likvidáciu podniku dlžníka, ponúka aj riešenie na zachovanie tohto podniku, no len v prípadoch, ak to prinesie pre xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxiou entít (subjektov), na ktoré sa ustanovenia zákona o konkurze nebudú aplikovať, hoci by spadali pod vecnú pôsobnosť zákona (§ 1).
2.
V ustanovení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu podľa zákona o konkurze znamená, že ohľadom takéhoto subjektu podľa tohto zákona nie je možne viesť niektoré z konaní upravených týmto zákonom, a to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxadku, ako je napríklad povinnosť predchádzať úpadku, povinnosť prijať vhodné a primerané riešenie na odvrátenie úpadku (§ 4), povinnosť podať návrh nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxektu, ktorý je z pôsobnosti zákona v celom rozsahu vyňatý, súd takéto konanie v akomkoľvek štádiu konania zastaví, a to z dôvodu neodstrániteľnej prekáxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxnkurz zároveň zrušil (§ 102 ods. 2). Súd je oprávnený takto rozhodnúť aj bez návrhu.
4.
Z pôsobnosti zákona sú vyslovene v celom rozsahu vyňaté tieto sxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxvenskej republiky majetok, hoci významnej hodnoty. Štáty primárne ako subjekty medzinárodného práva verejného sú spravidla vyňaté spod pôsobnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxavidla ide o platobnú neschopnosť), neplatí bezvýhradne. Riešenie úpadku štátov zväčša upravujú normy medzinárodného práva verejného, ktoré konkuxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpod pôsobnosti konkurzného práva štát ako taký. V danom prípade možno na území takéhoto štátu zahájiť konkurzné konanie ohľadom majetku cudzieho štátx x xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxk, pri ktorom to nevylučuje medzinárodné právo. Z pôsobnosti zákona však nie sú vyňaté štátne podniky (zákon č. 111/1990 Zb.) a ani akékoľvek právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxi prostredníctvom ozdravného režimu a nútenej správy upravenej osobitným predpisom (porovnaj § 19 zákona č. 583/2004 Z.z.). Z pôsobnosti zákona nie sx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx91 Zb.) alebo vyšším územným celkom (§ 6 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z.z.).
-
Rozpočtové a príspevkové organizácie bez ohľadu na to, či ide o štátnu organxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu (zákon č. 583/2004 Z.z.).
-
Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií.
-
Osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxetky záväzky určitej osoby. Ručenie štátu sa musí týkať všetkých záväzkov, nepostačuje sa zaručiť iba za niektoré záväzky. Vzhľadom na prísne pravidlx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xubjektu súkromného práva len veľmi obmedzená.
5.
Z pôsobnosti zákona sú priamo zákonom čiastočne vyňatí aj dlžníci hospodáriaci na poľnohospodárxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho úpadku, resp. úpadku týchto dlžníkov však zákon pripúšťa počas celého kalendárneho roka (pozri § 205).
6.
Z pôsobnosti zákona sú čiastočne vyňatx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxie krízových situácií vybraných subjektov na finančnom trhu osobitnými spôsobmi (zákon č. 371/2014 Z.z.).
7.
Okrem osobnej pôsobnosti zákona, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx.).
8.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxkty územnej samosprávy sú tzv. večnými subjektmi práva, ktorých spôsob kreácie a zániku je normami súkromného práva akceptovaný ako fakt, nie je však nxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x011
9.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31.decembra 2011 do okruhu subjektov vylúčených z pôsobnosti zákona patrili iba štátne rozpočtové a príspevxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
Z pôsobnosti zákona je vylúčený štát, ako aj štátne rozpočtové organizácie, štátne fondy, NBS, Garančný fond investícií a fond ochrany vkladov. Z pôxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxkytne generálnu záruku za všetky záväzky určitej osoby, nie je dôvod, aby sa jej majetkové pomery riešili konkurzom, prípadne reštrukturalizáciou, kxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xolektívne, resp. prostredníctvom plánu.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce a vyššieho územného celxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxriedkami obce a vyššieho územného celku a ich rozpočet je súčasťou rozpočtu obce a vyššieho územného celku; príspevkové organizácie hospodária s prísxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxajú vlastný majetok a spravujú len majetok vo vlastníctve obce a vyššieho územného celku. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto typy organizácií zabezpečuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpečujú plnenie základných verejných funkcií štátu alebo verejnoprospešné činnosti, teda sú v obdobnom postavení), rozširuje sa okruh subjektov, u kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxsť); § 206 a nasl. (časová pôsobnosť)
[Úpadok]
Komentár
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxsle od vôle dlžníka, ako aj nezávisle od rozhodnutia súdu, iných orgánov verejnej moci a pod. To znamená, že úpadok nastáva pred samotným rozhodnutím o vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxh) predpokladov pre vydanie takéhoto rozhodnutia súdu. Rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutia (§ 154 ods. 1 OSP v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
3.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu je povahou rozhodnutím súdu o určení stavu úpadku dlžníka, t.xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xýchto foriem úpadku má odlišnú podstatu a rôzne príčiny vzniku. Môžu nastať nezávisle od seba alebo vo vzájomnej súvislosti. V prípade platobnej neschxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxky. Nie je pritom v zásade rozhodujúce, či dlžník má iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, z ktorého by bolo možné v budúcnosti uhradiť jeho peňažné závxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xo úvahy sa berú všetky záväzky dlžníka, a to tak splatné, ako aj nesplatné, taktiež hodnota všetkého dlhodobého a krátkodobého majetku
5.
O úpadku môxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxx xostať iba ten, kto má právnu subjektivitu. Preto napríklad združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu, v úpadku byť nemôže, ale v úpadku môžu byť iba jehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx, či právna subjektivita je vždy všeobecným predpokladom úpadku, treba uviesť, že zahraničné konkurzné poriadky poznajú úpadok aj u subjektov bez práxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx je oprávnený domáhať sa, aby súd rozhodol o vyhlásení konkurzu len z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka. Či dlžník je súčasne aj predlžený, má v takoxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xSP). Predlženie však nemôže byť vnímané ako podstatná skutková okolnosť, na ktorej súd rozhodnutie o vyhlásení konkurzu založí.
8.
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxúmať aj naliehavý právny záujem veriteľa na vyhlásení konkurzu [§ 137 písm. d) CSP]. Veriteľ sa podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu nedomáha plnenia xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoči dlžníkovi dokladá v návrhu ako základ svojej aktívnej vecnej legitimácie na podanie takéhoto návrhu potiaľ, pokiaľ preukazuje, že z tohto dôvodu mx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxhlásení konkurzu má najmä veriteľ, ktorého pohľadávka nie je zabezpečená a ktorý vidí, že dlžník stráca majetok v dôsledku svojej činnosti alebo už skôx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xesaťročia, kým ju ustálili v určitých základných rámcoch. Táto judikatúra (najmä nemecká) dospela k záveru, že naliehavý právny záujem veriteľa na vyxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxpokojenia svojej pohľadávky. Takýto iný záujem by mohol byť prítomný napríklad pri veriteľovi, ktorého pohľadávka je dostatočne zabezpečená majetkxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xbstarávania, ako aj nátlak na dlžníka v šikanóznej forme, ako napríklad snaha o riešenie dlhotrvajúceho základného konania či šikanózny návrh na vyhlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxjú pre preukázanie právneho záujmu svoje pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv, je potrebné vziať náležitý zreteľ na existenciu naliehaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxje, by mala smerovať k tomu, či vyhlásený konkurz pozíciu veriteľa vo vzťahu k uspokojeniu jeho majetkových nárokov efektívnym spôsobom zlepší, resp. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu na určenie právnej skutočnosti na naliehavý záujem tak, ako to robí pri § 137 písm. c) CSP, domnievame sa, že súdna judikatúra by mala k tejto podmienke dxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva. Inak povedané, máme za to, že v prípade tzv. šikanóznych návrhov na vyhlásenie konkurzu možno tieto zamietnuť už pred začatím konkurzného konanxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxia svojej pohľadávky mimo konkurzu, resp. uspokojenie jeho pohľadávky nie je ohrozené, nemá z podstaty veci oprávnený záujem na vyhlásení konkurzu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, či je, alebo nie je schopný plniť tomuto veriteľovi, resp. či záväzok voči takémuto veriteľovi presahuje hodnotu jeho majetku. Praktický význam to má xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxistencia úpadku), čo je dôvod na zrušenie konkurzu podľa § 102 ods. 2 ZKR. Obdobne, pokiaľ pluralita veriteľov zanikne počas konkurzu, napríklad z dôvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxrukturalizačné konanie. V praxi sa otvorila tiež otázka, čo v prípade, ak sa v konkurze prihlási len jeden veriteľ, ale z účtovníctva, prípadne iných poxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, preto na iných domnelých veriteľov súd nemôže prihliadať, keďže z procesného hľadiska, takýto veritelia nie sú účastníkmi konania, tými sa stanú až úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x prípade, ak súd rozhoduje o zrušení konkurzu, pluralita veriteľov musí chýbať v čase rozhodnutia súdu. Ak tu pluralita veriteľov nebola, ale v čase vyhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx x § 167 ods. 2 OSP.
Platobná neschopnosť
13.
Platobná neschopnosť je historicky typickým úpadkovým dôvodom a vzťahuje sa aj na širší okruh dlžníkov. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Z uvedeného definičného vymedzenia plynú nasledujúce zákonné znaky, ktoré sú predpokladom vzniku platobnej neschopnosti:
-
existencia aspoň dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkov 30 dní po lehote splatnosti, tzv. pluralita veriteľov;
-
objektívna neschopnosť dlžníka plniť peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti voči xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxnčenia dokazovania (§ 120 ods. 4 OSP x x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxi. Jedným z nich musí byť z povahy veci navrhovateľ. Pokiaľ by dlžník mal len jedného veriteľa, voči ktorému má dva, prípadne viac splatných peňažných záxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxeľov v skutočnosti vychádza z idey existencie naliehavého právneho záujmu veriteľa na vyhlásení konkurzu, keďže nie je zmysluplné otvárať konanie, kxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxostatné rozpočtové organizácie štátu (napr. daňový úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny).
15.
Zákon prostredníctvom právnej fikcie výslovnx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxží pluralitu veriteľov, ktorá je predpokladom pre vznik platobnej neschopnosti. V tomto prípade pluralita veriteľov vznikne až po uplynutí 90 dní od pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho podniku, rozdelenia veriteľa, zdedenie pohľadávky a pod.
16.
Objektívnou neschopnosťou je potrebné rozumieť stav, keď dlžník nemá dostatok lixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ale z rôznych dôvodov nie je ochotný záväzok uhradiť, najčastejšie napríklad z dôvodu, že ho považuje za sporný a pod. Spornosť pohľadávky veriteľa súd xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxe dôkaznej pozície veriteľa, ktorý podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, zákon upravuje dve vyvrátiteľné domnienky platobnej neschopnosti, a síce nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekúciou je potrebné vykladať ako objektívnu, t.j. veriteľ, ktorý získal exekučný titul, objektívne nie je ani pri použití niektorého zo spôsobov exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie [§ 51 ods. 1 písm. h) EP]. Pokiaľ ide o domnienku nesplnenia povinnosti dlžníka, vo vzťahx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxý. Veriteľ v návrhu na vyhlásenie konkurzu je povolaný len tvrdiť negatívnu okolnosť - platobnú neschopnosť, pričom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxadne povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. a), súd môže pri splnení ostatných predpokladov vyhlásiť na jeho majetok konkurz bez ďalšieho skúmania platobnej xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nepodnikateľ, právnická osoba, ale aj fyzická osoba. Zákon v tomto smere v definícii platobnej neschopnosti používa všeobecné označenie "ten, kto", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnosti môže nastať aj u právnických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, napríklad u neziskových organizácií, nadácií, politických strán, ako aj u bežných xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx o pohľadávky vybavené právnym nárokom, podľa možností pohľadávky nesporné, preukázateľné najmä listinami. Povahou môže ísť o nároky voči hlavnému dxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvi), ktorý nie je zároveň obligačným dlžníkom takéhoto veriteľa.
Predlženie
20.
Predlženie ako jednu z foriem úpadku poznal už pôvodný zákon č. 3xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xuma záväzkov presiahla hodnotu majetku. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii následne zadefinoval predlženie týmto istým spôsobom, ešte pred samoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxota nie všetkých, ale len splatných záväzkov presiahne hodnotu majetku. V dôsledku toho predlženie ako forma úpadku prestala existovať a zákonodarca xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxade je nielen predlžený, ale zjavne aj platobne neschopný. Uvedená nesprávnosť bola napravená novelou uskutočnenou zákonom č. 348/2011.Z.z. s odložxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx dôvodovej správy snaha poskytnúť podnikateľom časový priestor prispôsobiť sa zmeneným pomerom.
21.
Definičné znaky predlženia sú nasledovné:
x
xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx povinnosť podľa zákona;
-
existencia xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxiteľov pre prípad predlženia môžu založiť aj veritelia nesplatnej pohľadávky;
-
hodnota záväzkov dlžníka presahuje hodnotu jeho majetku.
22.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxým posudkom, v takom prípade má znalecký posudok pred účtovníctvom prednosť. Praktický význam to má najmä v prípade, ak dlžník vedie v účtovníctve majexxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xá stanoviť hodnotu majetku znaleckým posudkom, pre posúdenie toho, či je, alebo nie je predlžený, môže vychádzať z takto stanovenej hodnoty majetku.
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxslovne ako domnienka, svojou povahou čiastočne o (vyvrátiteľnú) domnienku ide. Za predpokladu, že tu neexistujú efektívne pochybnosti o správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x. 431/2002 Z.z.). Relevantné sú však vždy len údaje, ktoré zodpovedajú platným zákonným účtovným štandardom. Pokiaľ dlžník nesprávne viedol účtovníxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxutočný stav a pre potreby stanovenia, kedy predlženie nastalo, vychádzať z takto zistených hodnôt. Je úlohou súdu, aby v prípade sporu efektívne rozloxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxi, že to tak nie je. Samotná prezumpcia riadneho vedenia účtovníctva vo všeobecnosti nie je krytá akoukoľvek domnienkou.
24.
Pri stanovení hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku, resp. v prevádzkovaní podniku pokračovať. Ako vyxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxená, že pri stanovení hodnoty podniku možno prihliadnuť aj na budúce výnosy, ktoré budú v budúcnosti plynúť z prevádzkovania podniku. Podmienkou je, axx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtorý bude schopný generovať pozitívny hospodársky výsledok.
25.
Ak hodnota určitého záväzku alebo majetkovej hodnoty bola stanovená znaleckým pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxl majetok už odpísaný), prípadne veľmi nízku hodnotu, ale reálna hodnota majetku je podstatne vyššia, a existuje znalecký posudok stanovujúci inú hodxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxačnej rovine. Ak sa účtuje o nejakej majetkovej hodnote (typicky o pohľadávkach) ako o majetkovej hodnote, ktorá má zásadnú hodnotu, ale reálne takú hoxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx. Obe roviny sa efektívne uplatnia najmä pri posudzovaní zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas.
26.
Ako regulatívne korekxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxou metódy "going concern value". Druhý z princípov vychádza z amerického konceptu "Rule of absolute priority".
27.
Pri stanovení hodnoty majetku a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedpokladať, že bude možné v správe majetku, resp. v prevádzkovaní podniku pokračovať. Tento "going concern" princíp nabáda pristupovať k definícii pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxeľný budúci vývoj udalostí s primeranou mierou istoty zvrátiť). Zákon o konkurze teda pripúšťa, aby sa predlženie neposudzovalo na základe likvidačnxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xudúcnosti plynúť z prevádzkovania podniku. Podmienkou je, aby bolo možné rozumne predpokladať, že v prevádzke podniku bude možné v budúcnosti pokračxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxladu bude svedčiť v rámci dôkaznej povinnosti členovi štatutárneho orgánu dlžníka, keďže ide o koncept, ktorý vychádza z požiadavky dodržiavania tzvx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnou starostlivosťou (duty of care) a povinnosť lojality (duty of loyalty). Je potrebné predpokladať, že miesto si v rámci týchto konceptov nájde aj praxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxjetku, t.j. očakávané výsledky zo správy majetku, ktorý netvorí podnik. Ide najmä o prípad, keď je dlžníkom fyzická osoba - podnikateľ, ktorý okrem podxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxfinícii predlženia presadzuje v dvoch smeroch. Podľa prvého z nich sa do sumy záväzkov nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriaxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxahujúca záväzok podriadenosti, hoci musí mať obligatórnu písomnú formu, nemá dostatok formálnej publicity. Táto okolnosť vytvára značne neisté posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxxx sa na účely stanovenia predlženia taktiež nezapočítava ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené pohľadávky, t.j. suma tzxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxine prípadov cez tzv. dlh (debt financing) a nie cez základné imanie (equity financing). Podľa tohto pravidla však v konkurznej situácii súčasní alebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxxní na roveň štandardných veriteľov dlžníka z obchodného styku, ktorí požívajú so svojimi nárokmi voči nim absolútnu prioritu.
Domnienka úpadku pri dxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxpade dlžníckeho návrhu súd pred vyhlásením konkurzu spravidla do dôsledkov nezisťuje dlžníkov úpadok a konkurz na majetok dlžníka spravidla vyhlási xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xlžníka na vyhlásenie konkurzu. Samotná domnienka úpadku nezbavuje dlžníka povinnosti štandardného skutkového tvrdenia v podanom návrhu na konkurzx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xredpokladu, ak je kompletný, t.j. obsahuje všetky náležitosti riadneho návrhu na začatie konania spolu so všetkými prílohami, z ktorých sa dá bez zásaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xlžníka, keďže ide o vyvrátiteľnú právnu domnienku, je povolaný skutočnosť dlžníkovho úpadku zistiť dokazovaním, a to dokonca z úradnej povinnosti. Dxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrobnejšie skúmanie úpadku bude prichádzať do úvahy len tam, kde v rámci konkurzného konania tretia osoba osvedčí, že dlžník nie je v úpadku. Nie je vylúčxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xpadku aj pre prípad podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Uvedená nepresnosť však bola zo zákona novelou uskutočnenou zákonom č. 348/2011 xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Vychádzajúc z jazykového výkladu, vo všeobecnosti máme za to, že ide o stav, keď úpadok ešte nenastal, ale s prihliadnutím na všetky okolnosti možno prxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xen niektorých obchodných spoločností, ktoré sa v právnej teórii považujú za kapitálové. Dotknutými spoločnosťami sú spoločnosť s ručením obmedzenýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxximka pre banky, inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne, zaisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx a nastáva nedostatočným pomerom vlastných a cudzích zdrojov dotknutej spoločnosti (§ 67a ods. 2 OBZ).
36.
Financovanie, ktoré spoločník alebo osoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxľa osobitného predpisu. Idea inštitútu krízy vychádza z toho, že spoločníci, ktorých spoločnosť sa ocitla v kríze, sú v tomto stave postavení pred zásaxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xáväzkov. Ak sa rozhodnú pre záchranu spoločnosti, mali by doplniť najmä vlastné zdroje spoločnosti (zvýšiť základné imanie novými vkladmi), čo však čxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xrípady finguje, že sa takéto cudzie zdroje, poskytnuté spoločnosti počas krízy, považujú v dôsledkoch pre možnosť ich vrátenia za vlastné zdroje (prexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
Plnením nahradzujúcim vlastné zdroje sa rozumejú najmä pôžičky, úvery, no použitie ustanovení o kríze nie je vylúčené ani pre iné právne formy financxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx V tejto súvislosti zákon vymedzuje niektoré výnimky (§ 67e OBZ).
38.
Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxenia nahradzujúceho vlastné zdroje počas tohto obdobia neplynú (§ 67f ods. 1 OBZ). Ak by napriek zákazu došlo k vráteniu plnenia nahradzujúceho vlastnx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xezdôvodného obohatenia (plnil sa ešte nesplatný záväzok, a to v rozpore so zákonom). V realite však nie vždy bude možné efektívne sanovať spätne majetkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xakúto pohľadávku spoločnosti (§ 67f ods. 2 a 3 OBZ).
39.
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dotknutej spoločnosti je úlohou správcu zistiť exxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxnoty, ktoré dotknutej spoločnosti ušli, prinavrátili do konkurznej podstaty. V reštrukturalizácii je pri tvorbe posudku úlohou správcu podrobne zhxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k predpisom obchodného práva, upravujúcim zákaz konkurencie, zákaz vrátenia vkladov, zákaz vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, transaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 2012
40.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012 platila iná ako súčasná definícia predlženia. Podľa tejto definície sa hodnota majetku pxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xlatobná neschopnosť a predlženie. V prípade platobnej neschopnosti sa tento pojem definuje v súlade s doterajšou právnou úpravou. Čiastočná úprava nxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxciou. Čo sa týka predlženia, doterajšia právna úprava tento pojem používala, no bližšie tento pojem nedefinovala. Návrh zákona definuje predlženie axx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxúdenia predlženia, návrh zákona presne vymedzuje spôsob tohto zisťovania, a to čisto ich účtovnou hodnotou. Keďže predlženie a jeho účtovné vyjadrenxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxn na osoby, ktoré účtujú podľa zákona o účtovníctve.
K zákonu č. 348/2011 Z.z. xxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxeľ podať aj v prípade hroziaceho úpadku, t.j. v čase, keď dlžník ešte nie je v úpadku.
§ 3 ods. 2: Ide o spresnenie v tom smere, že pre platobnú neschopnosť xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxteľov.
K zákonu č. 348/2011 Z.z. (od 1.1.2013)
Spresňuje sa definícia predlženia spôsobom obvyklým v zahraničných právnych úpravách, napríklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnotu jeho majetku. Pri stanovení sumy záväzkov a hodnoty majetku sa navrhuje vychádzať z účtovníctva, pričom sa bude prihliadať aj na prípadnú ďalšiu sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxjetku, resp. prevádzkovaní podniku pokračovať. Znamená to, že pri stanovení predlženia sa nebude vychádzať len zo samotnej hodnoty aktuálneho majetxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxde schopný v budúcnosti dosahovať kladné hospodárske výsledky, pri stanovení predlženia sa prihliadne aj na budúce hospodárske výsledky dosiahnuté x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiaznených osôb iným spôsobom ako len do základného imania, v rámci definície predlženia sa navrhuje, aby sa do sumy záväzkov na účely stanovenia predlžxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxzkov. Naproti tomu však veritelia z týchto záväzkov nebudú mať v konkurze ani v reštrukturalizácii možnosť ovplyvňovať priebeh týchto konaní hlasovaxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxhto veriteľov v konkurze sa automaticky premietne aj do miery ich uspokojenia v prípadnej reštrukturalizácii.
Navrhnutá definícia predlženia vycxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe, ale aj v anglosaských a franko-hispánskych systémoch.*
Negatíva teraz platnej definície predlženia: doterajšia definícia predlženia predstaxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrava definuje predlženie ako stav, keď hodnota splatných záväzkov presahuje hodnotu majetku, t.j. hodnotu majetku neporovnáva so sumou všetkých závxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nekryje ich záväzky. Takýto stav teraz platná úprava nielenže nesankcionuje, ale svojím spôsobom právne dovoľuje a podporuje;
-
právna úprava umoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx prostredníctvom odporovateľných právnych úkonov v rámci konkurzu, ani trestnoprávne, keďže dlžník, ktorý je účtovne / fakticky v predlžení, nie je v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxp. základného imania, ale spôsobom ako bežní veritelia, v dôsledku čoho akcionári, resp. osoby spriaznené s dlžníkom neskôr v priebehu konkurzu, prípxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmy týchto "spriaznených veriteľov" sú však zásadne iné ako základný záujem sledovaný konkurzom, resp. reštrukturalizáciou, a to dosiahnuť pre veritxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnie, resp. dlžník je povinný iniciovať takéto konanie, ak možno odôvodnene predpokladať, že dlžník nebude schopný v budúcnosti splniť niektorý zo svoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx 87/2015 Z.z.
§ 3 ods. 1: V praxi nie je jednotne nahliadané na to, či zákonodarca použitím slov "rozumie sa tým" pri návrhu samotného dlžníka na vyhlásexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdkladateľ mieni použitím slov "predpokladá sa" vyjadriť, že ide o domnienku vyvrátiteľnú. Predkladateľ sa domnieva, že tú okolnosť, že ide o vyvrátitxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tu nie sú predpoklady na konkurz. "A simili", pokiaľ ide o dokazovanie skutočností rozhodujúcich pre posúdenie, či sú, alebo nie sú dané predpoklady na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tá okolnosť, že ide o vyvrátiteľnú domnienku, je dôležitá aj z toho aspektu, že pri návrhu na vyhlásenie konkurzu je potrebné skúmať naliehavý právny záxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx sa vyhlásením konkurzu sledujú iné ciele, napríklad vyradenie konkurenta pri verejnom obstarávaní.
§ x xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxocesnú situáciu navrhovateľa. Ak je na majetok dlžníka vedená exekúcia pre nesplnenie peňažnej pohľadávky a ak zo súpisu majetku, resp. vyhlásenia o mxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xpravy je možné dovodiť už v súčasnosti, je domnienka platobnej neschopnosti pri nesplnení povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. a).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxezpečení veritelia, zmluvná pokuta)
[Predchádzanie úpadku]
Komentár
1.
Ustanovenie vymedzuje všeobecnú prevenčnú xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xkrem iného, tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku. Špecificky definovaná prevenčná povinnosť predchádzať úpadku má svoj zásadný význam, keďže úxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvých veriteľov. Prevenčnú povinnosť má každý dlžník bez ohľadu na to, či ide o právnickú osobu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdku, ale aj v čase, keď mu úpadok nehrozí.
2.
Pri dlžníkoch, ktorí sú obchodnými spoločnosťami a sú povinní viesť účtovníctvo, vyplýva ideový základ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxobsahuje sankciu a ani nevymedzuje presne, čo sa rozumie "vhodnými a primeranými" opatreniami, ktoré majú byť prijaté. Primeranosť a vhodnosť opatrexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xtarostlivosťou (duty of care), ale aj povinnosť lojality (duty of loyalty).
3.
Obchodný zákonník obsahuje obdobné prevenčné pravidlá v súvislosxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xomer vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku. Člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti je povinný uskutočniť všetky opatrenia, ktoré by v oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi na predchádzanie úpadku sú najmä
-
zvolanie valného zhromaždenia (v Obchodnom zákonníku je táto povinnosť vyjadrená niekedy aj špecificky - poroxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx s veriteľmi o odklade splatnosti záväzkov, kapitalizácii pohľadávok alebo inom reštrukturalizovaní dlhu (neformálna reštrukturalizácia);
-
rxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxoré by mal dlžník prijať na odvrátenie alebo vyriešenie úpadku, a s postupnosťou týchto opatrení, dlžník by sa mal v tomto smere vždy ako prvé (vzhľadom nx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxa nie je reálna, mal by sa pokúsiť o formálnu reštrukturalizáciu, a v prípade, že nie sú splnené predpoklady xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxžníkovi konkrétnu lehotu, v ktorej najneskôr je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a tým iniciovať riešenie úpadku cestou konkurzu (pozri § 1x xxxx xxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxsti za škodu preto prichádza do úvahy len všeobecná zodpovednosť podľa Občianskeho zákonníka (§ 420 OZ), a ak ide o člena štatutárneho orgánu, zodpovexxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxaktický význam. Ak však ide o vyvodzovanie zodpovednosti voči osobám, ktoré boli oprávnené konať za dlžníka, situácia je odlišná. Význam prevenčnej pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtúpia, ak sa dlžník dostane do stavu hroziaceho úpadku, resp. úpadku, a to najmä s ohľadom na to, aké opatrenia boli navrhnuté a prijaté na jeho odvrátenixx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti preto môže napríklad vylučovať možnosť zbavenia sa zodpovednosti štatutára v prípade oneskoreného podania návrhu na vyhlásenie konkurzx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založená na súvahovom teste pomeru vlastných a cudzích zdrojov dlžníka, samozrejme, nie je jediným dôvodom, ktorý zakladá hrozbu úpadku. Dlžníkovi mxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkov "vytiahnuť zo spoločnosti ešte posledné likvidné aktíva", preto ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze takéto transakcie zakazujú (§ 67f odsx x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnenia (§ 67f ods. 2 a 3 OBZ). V konkurze je úlohou správcu, aby existenciu takýchto transakcií pred vyhlásením konkurzu preveril a prípadné s tým súvisixxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx. g)].
8.
V prípade hroziaceho úpadku bude u dlžníka najčastejšie prichádzať do úvahy neformálna reštrukturalizácia. Pri nej ide o komerčnú dohodu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxukturalizácia predstavuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxh pohľadávok, v porovnaní s inými spôsobmi riešenia úpadku. Predstavuje tiež najmenej stresujúci spôsob riešenia úpadku, keďže sa rieši bez verejnej xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxh veriteľov, ktorí s ňou prejavia súhlas. Z pohľadu praxe neformálna reštrukturalizácia je najčastejší spôsob, ktorým sa rieši úpadok dlžníka. Tou naxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdku prijať bez zbytočného odkladu, len čo hrozba úpadku nastane, t.j. zákon vyžaduje, aby dlžník pristúpil k riešeniu úpadku, resp. k odvráteniu hrozixxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx OBZ alebo § 192 OBZ). Oneskorené prijatie inak možno vhodných opatrení je porušením povinnosti.
10.
Vhodnosť a včasnosť prijatých reštrukturalixxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sú povinní viesť účtovníctvo, povinnosť sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, t.j. vývoj cash flow, ako aj stav majetku a záväzkov, t.j. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxziaceho úpadku. Z povahy vykonávania funkcie člena štatutárneho orgánu s odbornou starostlivosťou je potrebné vyvodiť, že dlžník, resp. člen štatutxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xrocesného práva). Samotná okolnosť nedostatku odborných vedomostí či zverenie vedenia účtovníctva tretej osobe nie je dôvodom zakladajúcim akýkoľxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbe úpadku alebo o samotnom úpadku preto nezbavuje dlžníka, resp. zodpovedného štatutára zodpovednosti.
11.
V praxi je tiež pomerne častá otázka, čx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xústavnosť nie je možné paušalizovať, ale je nutné ju posudzovať z toho hľadiska, čo je z pohľadu zodpovedného hospodára v danom prípade obvyklé. Inak je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx podnikateľa na trhu obvyklé sledovať vývoj finančnej situácie na mesačnej báze, sústavnosťou sa rozumie mesačná báza. Ak ide o sledovanie stavu majetxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxej je dlžník povinný zostavovať riadnu účtovnú závierku. Významné majetkové transakcie realizované dlžníkom v určitom období zakladajú povinnosť vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosť dlžníka účtujúceho podľa osobitného predpisu - spravidla podnikateľa - starostlivo sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj pohyb svoxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdania návrhu na formálnu reštrukturalizáciu - a ak nie sú dané možnosti ani na jedno z týchto riešení - aby mohol riadne a včas podať návrh na vyhlásenie koxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxli o svoje vklady do imania dlžníka a aby veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere spravidla úplne - je neformálna reštrukturalizácia. Ide o riešexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxuje podnik ako podnik, ktorému veritelia dôverujú. Keďže neformálna reštrukturalizácia je neformálny spôsob riešenia problémov podniku, zákon ako xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, návrh zákona aspoň vo všeobecnosti tento spôsob riešenia úpadku, resp. hroziaceho úpadku, označuje.
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
§ 4 ods. 1: Exemplifixxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 11 ods. 2 (dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu)
[Súčinnosť zúčastnených osôb]
xxxxxxxx
1.
V tomto ustanovení je vyjadrená základná povinnosť zúčastnených strán postupovať pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 OSP), ktorá sa v súčasnosti sčasti premieta do princípov vyjadrených v čl.10 a čl. 17 CSP a s ohľadom na ciele konaní podľa zákona o konkurze ju modifikxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxy a rozhodnutia, ktoré budú zvolené alebo urobené v súvislosti s riešením dlžníkovho úpadku. Sledovať akékoľvek iné hľadisko, ktoré by znižovalo mierx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xožno sledoval iný legitímny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxdisko by potenciálne narúšalo právo veriteľov vlastniť majetok (čl. 20 ods. 1 Ústavy SR). Ak zákon o konkurze v špecifických prípadoch sleduje aj iné hľxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxpovať pri riešení úpadku dlžníka tak, aby sa pre veriteľov dosiahla čo najvyššia miera uspokojenia ich pohľadávok, zákon ukladá súdu, správcovi a verixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxady a teda dôvody, pre ktoré volia určitý postup, by v zásade nemali byť predmetom posudzovania súdu. To napríklad znamená, že veriteľ môže bez akejkoľvxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xavonok javilo tak, že ide proti samotnému veriteľovi. Individuálny veriteľ špecificky nie je povinný zohľadňovať ani spoločný záujem veriteľov, a anx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxý veriteľ môže bez akejkoľvek sankcie uložiť správcovi aj taký záväzný pokyn, ktorý by sledoval iné hľadisko ako hľadisko čo najvyššej možnej miery uspxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxuť (pozri § 83 ods. 3).
4.
Z pohľadu dlžníka v súvislosti s riešením jeho úpadku mu zákon ukladá povinnosť poskytovať súdu, správcovi a veriteľskému vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx v prípade, že ju dlžník neplní, je spravidla vždy konkretizovaný v ustanoveniach upravujúcich proces konkurzu a reštrukturalizácie.
Z dôvodovej spxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xo najvyššiu mieru ich uspokojenie. Zároveň sa všeobecne upravuje povinnosť dlžníka poskytovať pri riešení svojho úpadku všetku súčinnosť, ktorú možxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x (odmietnutie záväzného pokynu správcom)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xfráza "
pari passu
" je latinská fráza, ktorá znamená v preklade rovným dielom). Podľa tohto pravidla v čistej podobe akékoľvek zvýhodnenie niektorého xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xodľa výšky pohľadávok. Uvedené pravidlo je základom všetkých insolvenčných právnych úprav, pričom historicky vychádza už zo starovekého rímskeho pxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
pari passu
.
2.
Výnimkami z pravidla
pari passu
sú práva ovládané pravidlom absolútnej priority (Rule of absolute priority). Takým je napríklad prxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x hodnoty výťažku zo speňaženia takéhoto majetku môže dôjsť k uspokojeniu veriteľov nezabezpečených pohľadávok. Pravidlom absolútnej priority je roxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxoň tie pohľadávky, ktoré samotné vedenie konania vytvára (porovnaj § 102 ods. 1).
3.
Zákon veľmi pevne kogentným spôsobom v jednotlivých svojich usxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstou reštrukturalizácie už zákon takéto pravidlá nie vždy výslovne vyjadruje, no pravidlo sledovania xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxho plánu poskytnuté horšie plnenie, akoby dostal v konkurze, sa plne premietajú do pravidiel uspokojovania veriteľov v reštrukturalizácii s tým, že pxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veriteľov.
4.
Pre zhrnutie, pravidlá uspokojenia veriteľov v konkurze sú nasledovné:
-
pravidlo pomerného uspokojenia veriteľov, ktoré plne xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xýšky pohľadávok;
-
pravidlo uspokojenia veriteľov podľa tried, podľa ktorého sú v konkurze vytvorené určité triedy veriteľov, ktoré sú hierarchixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžšie triedy s tým, že pokiaľ v rámci určitej triedy veriteľov nie je možné veriteľov plne uspokojiť, aplikuje sa pravidlo pomerného uspokojenia veritexxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxaného speňažením majetku, ktorým bola zabezpečená jeho pohľadávka, pričom v prípade, ak existuje konkurencia medzi zabezpečenými veriteľmi, títo sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxe právo vzniklo, prípadne kedy bolo registrované;
-
pravidlo prednostného uspokojenia nákladov konkurzu, resp. reštrukturalizácie, ktoré zákox xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi. Typickým príkladom nákladu konkurzu je odmena správcu konkurznej podstaty.
5.
Pravidlo
pari passu
, resp. pravidlo zákazu zvýhodňovania niektxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xe dlžník nesmie zvýhodňovať niektorých veriteľov ani v období pred vyhlásením konkurzu, prípadne pred povolením reštrukturalizácie, a to od momentux xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpadku, zákon postihuje odporovateľnosťou (pozri § 59 a nasl.). Obchodný zákonník má v tejto súvislosti osobitné nástroje, ktorými sú zákaz vrátenxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxžiť aj trestnoprávnu zodpovednosť (pozri § 240 TZ).
7.
V praxi sa pomerne často stretávame s otázkou, v akom rozsahu môže dlžník vykonávať platby počxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxporovateľnosťou, zákazom vrátenia vkladu alebo zákazom vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje. Ide najmä o platby zamestnancom, sieťovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxse dlžníkovho úpadku sú niektoré platby prípustné, a to tie, ktorých neuhradenie by mohlo znehodnotiť dlžníkov podnik, a tým poškodiť veriteľov viac, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x tým by došlo k jeho významnému znehodnoteniu, prípadne platby v súvislosti s nevyhnutnou správou majetku a pod. Medzi ne však nepatria platby realizovxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie je však mimoriadne problematické, pričom každá platba predstavuje riziko.
8.
V praxi sa môžeme stretnúť tiež s otázkou, či v prípade, ak podnik, rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokiaľ by došlo k ideálnemu pomernému rozdeleniu týchto peňazí veriteľom, bolo by možné takýto postup akceptovať, no v bežnom živote dosiahnuť takéto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xeriteľov, nimi nárokovateľné príslušenstvo pohľadávok a pod. Okruh veriteľov, presná výška a zabezpečenie pohľadávok veriteľov sa totiž ustáli až v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x.
Pravidlo zákazu zvýhodnenia veriteľov je sledované aj predpismi trestného práva, konkrétne skutkovou podstatou trestného činu zvýhodňovania vexxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, dopustí sa trestného činu zvýhodnenia veriteľa (pozri § 240 TZ). Uvedeného trestného činu sa môže ako pácxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxdzenie niektorých pojmov
Konanie s odbornou starostlivosťou
Komentár
1.
Aby konanie určitej osoby bolo možné kvaxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxtaveniu, a (AD 2) aby osoba konala po zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú jej konania alebo môžu mať naň vplyv. Ako z uvedeného vyxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa osoby sa posudzuje v priamej súvislosti s funkciou, ktorú zastáva, resp. postavením, ktoré požíva v spoločnosti.
2.
Funkcia predstavuje určitú pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skúsenosťami. Z tohto hľadiska posudzujeme aj skutočnosť, či osoba konala s odbornou starostlivosťou, t.j. z objektívneho, nie subjektívneho hľadixxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xežne očakávajú pre danú funkciu. V tejto súvislosti porovnaj aj princíp zavedený čl. 11 ods. 3 CSP (hoci systematicky neadekvátne zaradený v normách pxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxou, nie sú preto rozhodujúce jeho skutočné vedomosti a skúsenosti, ale či jeho konanie zodpovedalo konaniu osoby s odbornými vedomosťami a skúsenosťaxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxpovedá jej dosiahnutým výsledkom. Z tohto hľadiska, ak postavenie určitej osoby predpokladá odbornosť konania vyššiu, ako objektívne zodpovedá funxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xodpovedá jej postaveniu.
4.
Konanie s odbornou starostlivosťou musí byť vždy informovaným konaním, t.j. zákon vyžaduje, aby zodpovedná osoba vždx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxá vychádzať iba z informácií, ktoré má k dispozícii, ale aj to, že informácie pre svoje konanie a rozhodovanie musí iniciatívne zisťovať. Neinformovanx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxosti za nekonanie s odbornou starostlivosťou sa v zahraničných právnych poriadkoch presadzuje judikatórny koncept "business judgement rule", ktorx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je ponúknuť základné pravidlo, ako tento pojem v spojení s jednotlivými ustanoveniami návrhu zákona vykladať.
Zabezpečovacie právo
Komenxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxy práva menované v tomto ustanovení sú čo do obsahu právami, ktoré zabezpečujú splnenie určitej pohľadávky, a čo do účinkov právami, ktoré majú účinky
exxx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxčuje splnenie určitej pohľadávky a (AD 2) má účinky
erga omnes
, resp. má povahu vecného práva. Pôjde najmä o obdobné práva vymedzené ustanoveniami zahrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxezpečovacím právom, t.j. iba taká pohľadáva, ktorá je zabezpečená niektorým z vecných práv výslovne menovaných v tomto ustanovení. Znamená to, že pohxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu zabezpečenej pohľadávky, ale povahu nezabezpečenej pohľadávky.
4.
Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa považuje za zabezpečenú xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxezpečenej pohľadávky. Rozsah zabezpečenia pohľadávky určuje (AD 1) fakticky hodnota zabezpečenia a poradie zabezpečenia a (AD 2) konsenzuálne dohoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxizácii v tom smere, že zabezpečený veriteľ má práva zodpovedajúce zabezpečenému veriteľovi iba v rozsahu, ktorý zodpovedá výške jeho zabezpečenia. Zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxzpečeného veriteľa.
5.
Zákon o konkurze na rozdiel od zahraničných právnych úprav nevymedzuje pojem "zabezpečený veriteľ" [porovnaj napr. § 2 písxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxkurzu veriteľom so zabezpečenou pohľadávkou a pre potreby reštrukturalizácie veriteľom pohľadávky nezabezpečenej. V prípade reštrukturalizácie xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§ 79 vs. § 155 ods. 4). Fakticky zabezpečenou pohľadávkou môže byť len pohľadávka, ku ktorej sa viaže xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxniaze) a použiť na jej, hoci aj čiastočné uspokojenie.
6.
V doterajšej aplikačnej praxi sa niekedy stretávame s otázkou, akú povahu má z pohľadu zabexxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxhlasuje svoju pohľadávku z leasingovej zmluvy ako zabezpečenú, alebo ako nezabezpečenú, a či si ju v konkurze, resp. v reštrukturalizácii prihlasuje xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxká práve v súvislosti s legálnou definíciou zabezpečovacieho práva, podľa ktorej, okrem konkrétne menovaných práv ako záložné právo, zádržné právo a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxeľom v tomto smere je skutočnosť, že ide o vecné práva. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že leasingová zmluva ako zmluvný typ nie je v našom právnox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xmlúv vznikajú stranám iba záväzkové vzťahy, nie však práva vecnej povahy, ktoré by pôsobili, mali účinky
erga omnes
, t.j. aj voči tretím stranám. Preto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxedmet leasingu previedol z titulu práva kúpy za vopred v leasingovej zmluve dohodnutú kúpnu cenu. To znamená, že právo kúpy nájomcu nemá vecnú povahu, nxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxétnym majetkom, a to predmetom leasingu, na účely konkurzu a reštrukturalizácie nemá z hľadiska práva povahu zabezpečovacieho práva. Zabezpečovacix xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xbsah a účinky ako záložné právo, zádržné právo a pod, t.j. okrem iného musí mať povahu, účinky vecného práva, čo leasing nemá. Podobná argumentácia sa vzxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xx xxx xxx xxxxxxxxx z finančného lízingu či výhrady vlastníctvo prihlásili svoje pohľadávky súvisiace s týmito inštitútmi do konkurzu ako pohľadávky zabezpečené. Na icx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxiu týchto veriteľov, ktorá je založená na ich vôli. Ak túto opciu nezvolia, môžu svoje nároky v konkurze presadzovať prihláškou nezabezpečenej pohľadxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu napríklad s ručením, presne sa určuje, ktoré zabezpečovacie prostriedky sa zabezpečovacím právom rozumejú. Rovnako sa vymedzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxej záložným právom.
Spriaznená osoba
Komentár
1.
Ustanovenie obsahuje legálnu definíciu pojmu spriaznená osoba, ktorý na účely konkurzu a reštrukturalizxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvané prísnejšie ako transakcie s inými osobami, a to najmä pokiaľ ide o lehoty, v ktorých možno právnemu úkonu dlžníka odporovať, ako aj o vyvrátiteľné pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxkého výboru (pozri najmä § 35 ods. 4, § 95 ods. 3, § 126 ods. 3 a § 137 ods. 5);
-
definovaním konfliktu záujmov u správcu, keď je správca automaticky vylúxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxré sú spriaznené s dlžníkom alebo veriteľom, poskytol právne alebo audítorské služby (pozri § 42 ods. 1 ZKR a § 4 ZS).
2.
V súvislosti s legálnou definxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxdenie toho, či určité osoby sú, alebo nie sú spriaznené. Kvalifikovanú účasť v právnickej osobe zakladá:
-
držba priameho podielu v právnickej osobx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxj osobe predstavujúca aspoň 5% na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe. Nepriamym podielom podľa legálnej dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xčasť. Touto časťou definície sa postihujú najmä prípady, ak je konečné vlastníctvo prekryté holdingovou štruktúrou;
-
možnosť uplatňovať vplyv nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xonečný vlastník podielu v právnickej osobe právne zakrytý, napríklad akciami na doručiteľa. Pre posúdenie, či niekto má, alebo nemá kvalifikovanú účxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxať vplyv na riadení právnickej osoby, čo možno preukázať aj fakticky, a to napríklad tým, ako sa správa dlžníkov manažment, kto sa zúčastňuje na rokovanxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxaker" napriek tomu, že formálne nemá k právnickej osobe žiadny vzťah, a pod. Pre posúdenie uvedeného môžu byť následne rozhodujúce aj také skutočnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxých veciach a pod.
3.
Podľa judikatúry (českej) blízkou osobou fyzickej osoby môžeme rozumieť aj právnickú osobu, v ktorej má fyzická osoba postavexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x1 Cdo 2192/2001).
Právna úprava účinná do 31. decembra 2011
4.
Novelou účinnou od 1. januára 2012 došlo k rozšíreniu definície spriaznenej osoby fyxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxovanú účasť, t.j. najmä rodinní príslušníci. Takto rozšírený okruh spriaznených osôb sa aplikuje iba v konaniach, v ktorých bol návrh na vyhlásenie koxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Význam definovania tohto pojmu je v tom, aby pri posudzovaní určitých úkonov bolo možné rozlišovať úkony urobené s osobami, ktoré nemajú žiadny xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx veci.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby za spriaznenú osobu fyzickej osoby bola považovaná aj právnická osoba, v ktorej má blíxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlad právnická osoba s účasťou manžela (manželky) dlžníka.
Súvisiace ustanovenia
§ 35 ods. 4 (hlasovanie na schôdzi veritxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxná pokuta); § 126 ods. 3 (uznášaniaschopnosť schôdze veriteľov); § xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx negatívneho vymedzenia bežného právneho úkonu ide, samozrejme, iba o pomocný výpočet, čiže bežným právnym úkonom je každý právny úkon, ktorý nespadá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxo výkonu tých jeho činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania, t.j. iba také právne úkony, ktoré (AD 1) sú nevyhnutne potrebné a (AD 2) sledujú predmet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je fakticky ohlásený na živnostenskom úrade, prípadne zapísaný v obchodnom registri, ale skutočný predmet podnikania, ktorý podnikateľ reálne podľx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ktoré sú predmetom jeho činnosti, t.j. obdobne ako pri podnikateľovi;
-
u fyzickej osoby aj právny úkon, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečexxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvovacej povinnosti upravuje rodinné právo.
3.
Z pohľadu prípadnej odporovateľnosti v prípade iného ako bežného právneho úkonu je dôležité uviesťx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xošlo alebo môže dôjsť k ukráteniu niektorého z veriteľov dlžníka. V prípade, že takéto kritérium chýba, právny úkon nie je možné postihnúť odporovateľxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxovateľnosťou, pretože je to z pohľadu základného zmyslu a podstaty odporovateľnosti vylúčené. Odporovať podľa tohto zákona možno vždy len tomu právnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxy
Definujú sa bežné právne úkony. Keďže prvé účinky spojené s reštrukturalizáciou, ako aj konkurzom sú spojené už so začatím konania a jedným z týchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xrvých dvoch odsekoch sa tieto pojmy definujú všeobecne; v odseku 3 sa negatívne vymedzuje, čo sa za bežný právny úkon nepovažuje - ide však len o vymedzenxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Miestna a vecná príslušnosť
1.
Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde, čím rozumieme, že sa podáva na vecne a miestne príslušnox xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xe všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje, t.j. všeobecný súd dlžníka, konkrétne súd, v obvode ktorého má dlžník bydlisko, miesto podnikxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxx
xx
xxxxxovenie odseku 1 ďalej zavádza legislatívnu skratku "súd", ktorou sa rozumie príslušný súd. Znamená to, že všade tam, kde zákon v ďalšom texte odkazuje nx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xím ten, kto iniciuje každé konkurzné konanie, keďže disponuje najlepšími informáciami, kedy nastal jeho úpadok, ktorý už nie je možné odvrátiť. Samozxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xávrh sám nepodá.
4.
V prípade, ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, t.j. návrh podá sám na seba, platí vyvrátiteľná právna domnienka, že je v úxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxnkurzu
5.
V súvislosti s aktívnou legitimáciou dlžníka je dôležité uviesť, že dlžník nie je len oprávnený, t.j. aktívne legitimovaný, ale v určitýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxinnou od 1. januára 2013 - významným spôsobom upravená. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2013 je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti, čím zákon riešenie platobnej neschopnosti dlžníka cestou konkurzu ponecháva výlučne na rozhodnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi povinnosť, aby takýto návrh podal, a tým odišiel z trhu cestou konkurzu. Právna úprava účinná do 31. decembra 2012 ukladala povinnosť dlžníkovi podať xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxk povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, začne plynúť od niektorého z nasledujúcich dvoch momentov: (AD1) odo dňa, ako sa dlžník dozvedel o svojom xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtívneho stavu, keď pre začatie plynutia lehoty nie je rozhodujúce, či sa dlžník dozvedel o svojom úpadku, ale kedy sa s odbornou starostlivosťou mohol o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxiaľ by postupoval s odbornou starostlivosťou, dozvedieť sa o svojom úpadku, aj keď sa o úpadku v skutočnosti nedozvedel. V tejto súvislosti je významnox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxrh na vyhlásenie konkurzu zákon ukladá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnosti, má nielen dlžník, ale aj tieto konkrétne osoby. Týmto spôsobom zákon povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu zveruje konkrétnym fyzickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx
8.
Právna úprava účinná od 1. januára 2013 odlišne upravuje tiež zodpovednosť dlžníka, resp. osôb povinných podať návrh v mene dlžníka za oneskorené pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxra 2012, zákon upravuje osobitnú zodpovednosť týchto osôb za škodu, ktorá tým veriteľom v dôsledku toho vznikla s tým, že upravuje tiež vyvrátiteľnú prxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxnku, t.j. zodpovedná osoba môže preukázať inú skutočnú výšku škody. Skutočnou škodou je rozdiel v uspokojení pohľadávky veriteľa, pokiaľ by dlžník včxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xeden z hlavných dôvodov, aj keď nie jediný, prečo doterajšia právna prax túto zodpovednosť neuplatňovala, resp. ju uplatňovala sporadicky. Právna úpxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxnosťou zaplatiť do konkurznej podstaty sankciu v sume dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri. Právna úprava účinná od 1. januxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxrneho orgánu nesie zodpovednosť za obdobie, počas ktorého vykonával funkciu, čo, okrem iného, znamená, že zánikom funkcie sa nezbavuje zodpovednostx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxosť toho, kto takúto povinnosť porušil, a to z dôvodu marenia konkurzného konania, t.j. ak maril konkurzné konanie tým, že nesplnil povinnosť uloženú mx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxmovaným na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je ďalej veriteľ, ktorého aktívnu legitimáciu však zákon limituje iba na prípad dlžníkovho úpadku vo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxtočne platobne neschopný, t.j. že sú splnené všetky predpoklady platobnej neschopnosti tak, ako ich definuje zákon (pozri § 3 ods. 2). Preto zákon v tomxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xAD 2) s plnením dvoch peňažných záväzkov (AD 3) viac ako jednému veriteľovi (AD 4) a jedným z týchto veriteľov bol písomne vyzvaný na zaplatenie.
12.
Pxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxríklad že dlžníka písomne nevyzval na zaplatenie, môže to založiť jeho zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne dlžníkovi, prípadne iným osobám v dôsledkx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxka, a to najmä v dôsledku účinkov, ktoré nastúpia v spojení so začatím konkurzného konania (pozri § 14 ods. 5). V tejto súvislosti zákon upravuje osobitnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxdu osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka. Predpoklady pre vznik tejto zodpovednosti za škodu sú nasledovné: (AD 1) podanie veriteľského návrhu, (xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schopnosť, (AD 4) vznik škody a (AD 5) príčinná súvislosť medzi vznikom škody a účinkami spojenými so začatím konkurzného konania (pozri § 14 ods. 5).
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxe konkurzu vznikla. Takýmito osobami môžu byť napríklad akcionári, prípadne obchodní partneri dlžníka.
15.
Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxci konkurzu ako veriteľ, musí si svoju pohľadávku v konkurze prihlásiť ako všetci ostatní veritelia [pozri § 27 ods. 1 písm. e)]. Podanie návrhu na vyhláxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxhľadávky nastane až doručením prihlášky správcovi (pozri § 28 ods. 6).
16.
Ďalej treba uviesť, že zákon vyžaduje, aby veriteľ svoju pohľadávku v návxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxdávku v návrhu takto doložiť, nie je schopný ani podať kvalifikovaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Súd takýto návrh odmietne ako neúplný, čiže aktívnox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxáciu likvidátora, podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2012 likvidátor podáva návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka, t.j. nemá samostatnú xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxximovanou na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu môže byť aj iná osoba ako dlžník alebo veriteľ, ak to ustanovuje zákon. Takouto inou osobou je najmä orxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxvaným v konkurznom konaní je vždy dlžník, t.j. návrh na vyhlásenie konkurzu musí vždy smerovať voči dlžníkovi. Pojem dlžník je pojem hmotného práva, pox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitimovaným dlžníkom môže byť tak podnikateľ, ako aj nepodnikateľ, právnická osoba alebo fyzická osoba. Počas konkurzu sa dlžník označuje pojmom úpadxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo zo zákonných dôvodov (pozri napr. § 131) alebo v súvislosti s trestom prepadnutia majetku, alebo uložením ochranného opatrenia zhabania majetku (poxxx x xxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xko sa dozvie o skutočnostiach, ktoré sú predpokladom pre začatie konkurzného konania z úradnej povinnosti.
Poplatková povinnosť
24.
Navrhovatex xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxu prísne formálneho spôsobu likvidácie dlžníka, ktorý je v úpadku, s cieľom dosiahnuť pre jeho veriteľov čo najvyššiu možnú mieru ich uspokojenia. Aktxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxažného záväzku, za predpokladu, že možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka.
Aj keď aktívne legitimovaný na podanie návrhu na vxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxácii, resp. o stave svojho majetku a záväzkov, ako aj budúcom vývoji jeho postavenia na trhu - a preto by mal vedieť najlepšie zhodnotiť, kedy je potrebné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe zachovanie majetku dlžníka pre uspokojenie jeho veriteľov, ako aj predídenie vzniku ďalších záväzkov, ktoré budú znižovať mieru uspokojenia všetkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Včasnosť podania tohto návrhu zákon vymedzuje 30-dňovou lehotou, od kedy sa dlžník dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na vyhlásenie konkurzu. Návrh zákona tiež konštruuje vyvrátiteľnú právnu domnienku o výške škody, ktorá veriteľom vznikla, ak návrh na vyhlásenie koxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxych orgánoch, keďže dlžník po zrušení konkurzu nebude mať už žiadny majetok, z ktorého by túto škodu mohol nahradiť. Aby nedochádzalo k zneužívaniu podxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podanie neodôvodnených návrhov. Aby sa títo veritelia neskrývali za spoločnosti, ktorých ručenie za ich záväzky je limitované, rozširuje sa táto zodxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxx x xxxxslatívno-technickú úpravu. Spresňuje sa, že návrh na vyhlásenie konkurzu likvidátor podáva v mene dlžníka, nie vo svojom vlastnom mene.
§ 11 ods. 3: xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxzu, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov aspoň dvoch svojich veriteľov a bol aspoň jedným z týchto veriteľov píxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxava ukladala povinnosť dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu tak z dôvodu predlženia, ako aj z dôvodu platobnej neschopnosti.
Navrhovaná prxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxe na rozhodnutí zúčastnených strán, t.j. buď dlžníka, alebo veriteľa, pričom dlžníka z dôvodu platobnej neschopnosti prechodného charakteru nenúti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xx zodpovednosť štatutárov za porušenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Zodpovednosť sa navrhuje objektivizovať výškou dlžníkovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxtiť do konkurznej podstaty sumu rovnajúcu sa zapísanému základnému imaniu dlžníka. Uvedený model zodpovednosti štatutárov sleduje princíp zachovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxetky opatrenia tak, aby došlo k zachovaniu základného kapitálu, ktorý je evidovaný v príslušných registroch, spravidla v obchodnom registri. V prípaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ale len vyžaduje, aby v ustanovenej lehote urobil príslušné opatrenia, t.j. buď sa pokúsil o neformálnu reštrukturalizáciu, alebo o formálnu reštrukxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xonštrukcia zodpovednosti napriek tomu, že obsahovala mechanizmy, aby ju bolo možné jednoduchším spôsobom vymedzovať, nezabezpečila fungovanie týxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxri mechanizmus upravený v § 74 a.
V poslednej vete sa rieši prípad, pokiaľ členovia štatutárneho orgánu sú oprávnení konať iba spoločne. V takomto prxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xúhlas ostatných členov štatutárneho orgánu na podanie návrhu, zbaví zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
K zákonu č. xxxxxxx xxxx
x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxé, okrem podstatných, aj rôzne vedľajšie zložky zmluvy. Jednou z dôležitých zložiek takejto zmluvy by malo byť dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxkáto zmluvná pokuta nebola dojednaná, zavádza sa právna fikcia jej dojednania v rovnakej výške, ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxdu na to, či koná za dlžníka spoločne s inými osobami.
Zavedením právnej fikcie dochádza k zasadeniu predchádzajúcej právnej úpravy, týkajúcej sa poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, bez ohľadu na skutočnosť, že dlžník, na ktorého majetok bol konkurz vyhlásený, je len prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxlatenie) sa uplatnia všeobecné predpisy obchodného práva.
Dohody, ktoré vylučujú alebo obmedzujú vznik zmluvnej pokuty, sú absolútne neplatné. Vxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxl vzťah zmluvnej pokuty k ustanoveniam § 135a a § 194 OBZ.
§ 11 ods. 4: ustanovenie je potrebné vypustiť vzhľadom na odlišnú konštrukciu následkov porxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 3 ods. 1 (úpadok dlžníka); § 3 ods. 2 (platobná neschopnosť); § 4 ods. 2 (poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxania); § 23 ods. 1 (začatie konkurzu, dlžník-úpadca); § 27 ods. 1 písm. e) (zánik postavenia účastníka, nesplnenie lehoty na prihlásenie pohľadávkyxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnné opatrenie zhabania majetku); § 131 (začatie konkurzu ex offo); § 176 ods. 1, 2 a 5 (aktívna legitimácia ďalších osôb)
Náležitosti návrhx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxvrh na vyhlásenie konkurzu ako špecifický návrh na začatie konania musí mať okrem osobitných náležitostí uvedených ďalej aj všeobecné náležitosti náxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x čo sleduje a musí byť podpísaný a datovaný. Označenie navrhovateľa vyplýva z § 79 ods. 1 OSP, t.j. návrh musí obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vyhlásenie konkurzu je, aby sa navrhovateľ domáhal vyhlásenia konkurzu alebo začatia konkurzného konania.
Podpisovanie návrhu
2.
Každý návrh nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxľa bol úradne osvedčený. Výnimkou sú orgány verejnej moci, pri ktorých postačuje bežný nenotarizovaný podpis. Osvedčenie podpisu môže vykonať tak orxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx x14/2003 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, pričom výkonom verejnej moci možno rozumieť rozhodovaxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx, ktorú priniesla prax, je otázka osvedčenia podpisu splnomocniteľa na splnomocnení na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, ak sa návrh podáva prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnú identifikáciu osoby podávajúcej návrh pre účely prípadnej zodpovednosti za škodu, ktorú podanie návrhu so špekulatívnymi či šikanóznymi úmyslamx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxmi v neprospech požiadavky osvedčenia podpisu splnomocniteľa na splnomocnení na podanie návrhu na konkurz sú najmä dva:
1.
nikoho nemožno nútiť, axx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovená nie je, nemožno jej splnenie od navrhovateľa požadovať,
2.
ak by zákonodarca mal úmysel vztiahnuť požiadavku na úradné osvedčenie podpisx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx tak, ako to urobil v iných právnych predpisoch - napríklad v ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri alebo v § 57 ods. 2 OBZ.
Z prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Počet rovnopisov
4.
Zákon o konkurze ustanovuje počet rovnopisov návrhu na dva, hoci optimálnejšie by bolo zakotxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) a jeden pre prípadného ustanoveného predbežného správcu. Z toho dôvodu je vhodné v prípade, že návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, podať návxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu pripojiť:
-
Zoznam svojho majetku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho úplnosti a pravdivosti.
-
Zoznam svojich záväzkov s náležitosťami uvedenými vo vyhláške č. 665/2005 Z.z., na ktorom musí byť úradne osvedčený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx
-
Poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku, prípadne aj mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ak táto bola vyhotovená neskôr ako poslexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi a súčasti účtovnej závierky upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V tejto súvislosti osobitne treba upozorniť na súčasti účtovnej závierkx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxančné výkazy. Preto pokiaľ účtovná závierka pripojená k návrhu na vyhlásenie konkurzu nebude obsahovať poznámky, návrh bude neúplný.
-
Doklad o zaxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xi súd alebo ustanovený predbežný správca mohol urobiť záver, či dlžník disponuje majetkom, ktorý bude postačovať na úhradu nákladov konkurzu. Tomuto xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xdporovateľnosti právnych úkonov, ktorých neúčinnosť by mohla spôsobiť, že hoci by dlžník nedisponoval dostatočným majetkom na úhradu nákladov konkxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxíka a individuálna účtovná závierka sú zase pomôckou pri prípadnom neskoršom prieskume pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzu.
7.
Zoznam xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxdpis dlžníka musí byť úradne osvedčený (pozri § 21 ods. 2).
8.
Uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov v zozname majetku alebo v zozname záväzkxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxojho dlžníka. Filozofia zákona pri predĺžení vychádza z predpokladu, že dlžník podá návrh sám, čo je podporené osobitným sankčným mechanizmom uvedenxx x x xx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka (pozri § 11 ods. 3).
-
Označenie pohľadávky navrhovateľa, ktorá je 30 dní po lehote splatnosti.
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či pripájať o tejto pohľadávke listiny. Z návrhu by malo byť však zrejmé, že ide o pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti (napr. uvedením jej dňa splatnosxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxsto na verejné registre dlžníkov verejnoprávnych inštitúcií. Zákonom predpísanou náležitosťou nie je označenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku s tým, že pohľadávku môže navrhovateľ doložiť nasledovne:
a)
Bez ohľadu na to, kto je dlžníkomx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu.
b)
Ak ide o pohľadávku voči xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi. Ak potvrdenie vystavuje súdny znalec, malo by ísť logicky o znalca z oboru účtxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxávca sa stane správcom v konkrétnej veci až ustanovením súdom zo zoznamu správcov. Zákonodarca mal zrejme na mysli osobu zapísanú v zozname správcov, a xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxíspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, túto treba doložiť potvrdením Ministerstva financií SR o existencii pohľadávky.
ex
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxým vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx alebo bývalý zamestnanec dlžníka, ktorý nie je osobou spriaznenou s dlžníkom a ktorý je zastúpený odborovou organizáciou, aj keď nie je jej členom. Ciexxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxi spôsobilí dosiahnuť začatie konkurzného konania na základe kvalifikovaného návrhu. Rovnako bolo pre nich problémom, že zväčša nedisponovali exekxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrh prostredníctvom odborovej organizácie, je, či zamestnancov môže zastupovať aj odborová organizácia, ktorá nepôsobí u dlžníka, alebo ide o odboroxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo výkladu a aj s prihliadnutím na účel zákona (pozri § 5 - dosiahnutie čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok veriteľov), pri zohľadnení argumentux xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xastúpenia zamestnancov odborovou organizáciou, nepôsobiacou u dlžníka, alebo odborovou organizáciou pôsobiacou v inom hospodárskom odvetví pripxxxxxx
xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávcu.
13.
Ak návrh podáva veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku, v návrhu musí tiež ozxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxl.
14.
Pod účtovaním pohľadávky v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi rozumieme najmä to, že pohľadávka je riadne vedená v knihe pohľadávok, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxávky rozumieme, že k pohľadávke existuje relevantná dokumentácia, ktorá dokladá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsomné objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly, príslušné faktúry, vzájomná korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom a pod. Doloženie pohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xude považovať bez ďalšieho za nespornú. V ďalšom priebehu konkurzného konania môže byť takáto pohľadávka spochybnená dlžníkom v štádiu konania pred vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtovníctve veriteľa, ešte neznamená, že je dôvodne nesporná a po práve.
Absencia náležitostí návrhu
16.
Ak súd pri posudzovaní doručeného návrhu zxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, ktorú tak nie je možné predĺžiť a súd nie je oprávnený ani ustanoviť inú lehotu na odstránenie nedostatkov návrhu. Dôsledkom neodstránenie nedostatkxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxu na vyhlásenie konkurzu. Okrem náležitostí podľa Občianskeho súdneho poriadku sa v návrhu musia vždy uviesť skutočnosti, ktoré oprávňujú navrhovaxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávky - ktorá mu zakladá aktívnu legitimáciu - je aj označenie skutočností, ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka. Všetky skutočnosti uvedenx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xákon označuje písomné uznanie pohľadávky alebo exekučný titul. K návrhu dlžníka je tiež potrebné pripojiť aj zoznam záväzkov a zoznam majetku (podrobxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxadania zoznamu spriaznených osôb je v tom, aby správca neskôr v prípade vyhlásenia konkurzu mal uľahčenú úlohu pri posudzovaní tých právnych úkonov, kxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xávrh vždy odmietne.
K zákonu č. 341/2011 Z.z.
§ 12 ods. 1: zjednodušujú sa formálne náležitosti pri návrhoch podávaných orgánmi verejnej moci. V týcxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxoch rovnopisoch bez ohľadu na to, či ide o dlžníka, veriteľa, likvidátora, prípadne inú oprávnenú osobu.
§ 12 ods. 2: upravujú sa náležitosti veriteľxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xoložiť.
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
§ 12 ods. 2 písm. e): predkladateľ v praxi zaznamenal prípady, keď zamestnanci neboli v stave úpadku zamestnávateľa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xdmeny a výdavkov predbežného správcu, v skutočnosti je najväčšou prekážkou potreba "judikovanej pohľadávky". Predkladateľ túto prekážku odstraňuxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxde zastupovať v konaní odborová organizácia. Zamestnanci nemusia byť jej členmi.
Súvisiace ustanovenia
§ 11 ods. 2 (návrh na vyhlásenie konkurzu); § 12 ods. 2 (náležxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxti dlžníckeho návrhu, pravdivosť a úplnosť údajov)
Preddavok
Komentár
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx presadzuje ako obligatórna bez ohľadu na skutočnosť, že súd v konaní predbežného správcu nebude ustanovovať. Súd predbežného správcu nemusí ustanovxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxžného správcu, preddavok slúži na krytie odmeny a výdavkov správcu v konkurze (pozri § 102 ods. 1).
2.
Preddavok je nevyhnutné zložiť na účet toho súdxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxbude vedieť platbu identifikovať a rozhodne o jej vrátení. Aj keď pri preddavku nejde o súdny poplatok, z pohľadu súdu táto okolnosť nie je rozpoznateľnx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xýpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Každopádne však preddavok nie je príjmom štátneho rozpočtu.
3.
Zákon vyžaduje, aby preddavox xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxe konkurzu doložené dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Znamená to, že doklad o úhrade preddavku tvorí zákonom ustanovenú náležitosť návrhu (ako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxenia dokladu pochybnosť o zložení preddavku (má príslušnú informáciu z učtárne súdu), doloženie dokladu nemusí vyžadovať. Toto pravidlo treba uplatxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xi ide o dlžníka alebo o veriteľa. Od povinnosti zložiť preddavok nemožno navrhovateľa oslobodiť tak, akoby to bolo možné v prípade súdneho poplatku. Prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxek následky. Dlžníkov štatutár, ak chce splniť svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, bude nútený takúto hotovosť v prospech dlžníka zaoxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxejnej moci, t.j. aj daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.
5.
Keďže ide o preddavok, v prípade, ak sa nepoužije, je ho potrebné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx prichádza akékoľvek procesné rozhodnutie, ktorým sa konkurzné konanie skončilo z procesných dôvodov (napr. neodstrániteľná prekážka v podmienkacx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxvcu (§ 21 ods. 3).
6.
Súd naloží s preddavkom na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu nasledovne:
-
Ak zastaví konkurzné konanie, v časti, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vráti preddavok navrhovateľovi (zložiteľovi).
-
Ak vyhlási konkurz, preddavok poukáže v celej sume na účet správcu.
-
Ak dôjde k ukončeniu konaxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxateľovi (zložiteľovi).
7.
Súd v zásade neskúma, či zložiteľom preddavku je navrhovateľ. Za navrhovateľa môže zložiť preddavok aj tretia osoba (naxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xrátiť, možno v zásade pripustiť vrátenie preddavku aj zložiteľovi, ak bol odlišný od navrhovateľa (pozri § 21 ods. 3).
8.
Zložiteľ preddavku má v príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvku proti podstate, a to v poradí podľa § 87 ods. 2 písm. m).
9.
Výšku preddavku upravuje vyhláška č. 665/2005 Z.z. Podrobnosti o výške, druhu, spôsobx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxosti za podmienky, že v návrhu má k nim dostatok skutkových tvrdení.
11.
Prvá z nich sa týka návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorý podáva v mene dlžníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxal likvidačnú účtovnú súvahu, a
c)
zo zostavenej likvidačnej účtovnej súvahy zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku.
12x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zákonníka (§ 74). Ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností sa použijú primerane aj na iné právnické osoby (§ 20a ods. 4 OZ). Ak by napríklad likxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa z povinnosti zloženia preddavku by na neho nedopadala a preddavok by bol povinný zaplatiť. Ak ide o likvidátora, ktorý prijal funkciu dobrovoľne, na txxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxhádza v oboch formách úpadku. Majetkom, ktorý nepostačuje ani na úhradu preddavku, je potrebné v zásade rozumieť peňažné prostriedky v pokladni, pohľxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxkom zásadne nie je, ibaže by išlo napríklad o zásoby dlžníka alebo iný majetok dlžníka, ktorý by bolo možné efektívne speňažiť vo veľmi krátkom čase (s poxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxsenie konkurzu tvrdiť a osvedčiť, preukázať najmä pripojením likvidačnej účtovnej súvahy, ako aj podrobnejšími skutkovými tvrdeniami, podľa ktorýxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxáto povinnosť ho nezaťažovala, súd pokračuje v konaní aj bez zloženia preddavku. Ak vznikne predbežnému správcovi nárok na úhradu odmeny a výdavkov, v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávali túto funkciu naposledy.
15.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zápis funkcie člena štatutárneho orgánu v obchodnom registri xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx ide o rozhodovanie nárokov predbežného správcu voči členom štatutárneho orgánu dlžníka. Súd posudzuje existenciu členstva v štatutárnom orgáne ku dxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx by mali byť týmto rozhodnutím súdu zaviazané, hoci zákon o konkurze priamo o tejto možnosti mlčí. Súd je povolaný v rámci posudzovania povinnosti platix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxej súvislosti pred konkurzom, resp. po začatí konania, a skúmať, či nejde len o úkony, ktoré majú za cieľ zamedziť materiálnej vymožiteľnosti prípadnéxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxť aj tzv. faktickému štatutárovi obchodnej spoločnosti.
16.
Voči uzneseniu, ktoré ukladá povinnosť platiť odmenu a náklady predbežnej správy, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxovi platiť. Ak je takýchto osôb zaviazaných na platenie viac, vytvárajú z povahy veci samostatné procesné spoločenstvo. V prípadoch, ak zo zákona alebx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxdenie spod preddavku zamestnanca alebo bývalého zamestnanca
17.
Druhá výnimka z povinnosti skladať preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizáciou, aj keď nie je jej členom; tento návrh je doložený písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxe splatnosti.
18.
Podobne ako pri návrhu likvidátora, všetky uvedené skutočnosti musia byť v návrhu na vyhlásenie konkurzu založené na skutkovom txxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu voči Sociálnej poisťovni. Pred vydaním takého rozhodnutia treba v súlade s pravidlami spravodlivého procesu, aby bol Sociálnej poisťovni poskytnuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxximovanými na podanie odvolania voči rozhodnutiu súdu.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Upravuje sa povinnosť navrhovateľa zložiť na účet súdu prxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tom prípade hradia štatutárne orgány dlžníka.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o legislatívno-technické spresnenia.
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
Zavxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxo správcu budú buď pohľadávkou proti podstate, alebo ich bude platiť Sociálna poisťovňa.
V iných prípadoch treba posudzovať výdavky a odmenu predbexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 14 ods. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxenie konkurzu, odmena a výdavky správcu)
Začatie konkurzného konania
Komentár
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx môže začať iba na základe návrhu. Výnimkou je konanie podľa § 107a. Konanie do vyhlásenia konkurzu sa delí na dve fázy. V prvej fáze ide o konanie o začatí kxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxurzné konanie sa teda nezačína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale až zverejnením xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxvilnom sporovom poriadku (§ 156 CSP), podľa ktorých sa súdne konanie začína dňom, keď návrh došiel súdu.
2.
Konanie, ktoré predchádza konkurznému kxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
x
xx xxxx xxávomoc na konkurzné konanie, najmä či má danú medzinárodnú súdnu právomoc a európsku právomoc v zmysle nariadenia Európskej únie, resp. na aký typ konkxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xxx
x
xx xie je prekážka litispendencie, t.j. prekážka už začatého konkurzného konania (§ 14 ods. 4);
-
dlžník ako subjekt nie je vylúčený z pôsobnosti zákona xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (pozri § 19 OSP), resp. má procesnú subjektivitu (§ 61 CSP);
-
navrhovateľ môže pred súdom samostatne konať ako účastník, t.j. či má procesnú spôsobixxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx
x
xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k § 11);
-
návrh spĺňa všetky zákonom ustanovené obsahové aj listinné náležitosti, vrátane náležitostí týkajúcich sa jeho príloh (pozri komentár k x xxxx
x
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxeddavku povinný (pozri komentár k § 13).
-
neexistujú iné prekážky v podmienkach konania (§ 104 OSP, resp. § 161 CSP).
3.
xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx, ak zistí, že návrh spĺňa všetky zákonom ustanovené náležitosti (obsahové aj náležitosti príloh), a súčasne sú splnené všetky už uvedené podmienky na xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxnanie, ak došlo k vzatiu návrhu späť, je tu neodstrániteľná prekážka v podmienkach konania alebo ak odstrániteľnú prekážku v podmienkach konania neboxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxnie do 10 dní.
4.
Voči rozhodnutiu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu ani voči rozhodnutiu o začatí konkurzného konania nie je prípustné odvxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxie o návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku právomoci, Občiansky súdny poriadok proti takémuto rozhodnutiu v zásade odvolanie nevylučujx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxilný sporový poriadok výslovne pripúšťa (§ 355 ods. 2 CSP).
5.
Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu súd doručuje dlžníkovi, resp. dlžníka vyzvxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxnovuje. To z praktického hľadiska znamená, že o začatí konkurzného konania súd rozhodne iba na základe podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu bez tohox xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxí konkurzného konania, dlžníkovi nemožno uprieť postavenie účastníka konania a ani jeho procesné právo na vyjadrenie sa k nemu. Konanie o začatí konkuxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxjadrenia spochybňujúce napríklad oprávnenie veriteľa na podanie návrhu vo vecnej rovine neprihliadne. Celkom výnimočne by však bolo možné pripustix xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxvé tvrdenia dlžníka, ktoré sú založené na existencii verejných listín, keďže úlohou súdu je viesť konanie v zmysle základných zásad civilného procesu xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxP, resp. čl. 5 CSP).
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxnom vestníku, a to najmä z dôvodu, aby takéto zverejnenie, ktoré sa robí bez odôvodnenia, nepoškodilo dlžníka. Takéto rozhodnutie však súd doručí, okrxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxnutý.
7.
8.
K zverejňovaniu a doručovaniu súdnych rozhodnutí pozri § 199.
Výzva na odstráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xznesením navrhovateľa, aby tieto nedostatky návrhu odstránil, pričom navrhovateľa poučí o tom, o ktoré nedostatky v návrhu ide. Na odstránenie týchtx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za primeranú. Nedostatky musia byť navrhovateľom fakticky odstránené najneskôr do vydania uznesenia, ktorým sa rozhoduje o začatí konkurzného konaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxaľ ide o uznesenie, ktorým súd vyzýva navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu, takéto uznesenie sa v OV nezverejňuje, a to vzhľadom na zákonnú pxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxesenia prípadná ujma tomu, voči komu návrh smeruje.
Prvé účinky konkurzného konania
11.
Cieľom konkurzného konania je kolektívne usporiadať majxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxíkovho majetku. Neregulovaný zápas veriteľov o dlžníkov majetok vo výsledku znamená, že z dlžníkovho majetku sa v prvom rade vyberajú tzv. hrozienka, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxe, keď sa majetok predáva nesúrodo po kusoch. Samozrejme, možnosť prípadného zachovania životaschopnej časti podniku, prípadne celého podniku je poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxom zápase medzi sebou o dlžníkov majetok v čase, keď dlžník ešte mal určitý majetok. Ujmu spôsobenú úpadkom dlžníka si xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxípadoch, keď by straty v dôsledku úpadku dlžníka mohli spôsobiť úpadok ich samotných. Samozrejme, tí veritelia, ktorí pristupovali k svojim pohľadávxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxkom menej zodpovedne a tieto si majetkom nezabezpečili.
12.
Z týchto dôvodov už v dôsledku samotného začatia konkurzného konania nastupujú prvé účxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxania:
-
Priamo zo zákona nie je možné začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi, pričom už začaté konanxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xeriteľa voči dlžníkovi sa prerušujú bez ohľadu na to, či orgán, ktorý tieto konania vedie, o začatí konkurzného konania reálne vie. K prerušeniu exekučxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxone zabezpečovacieho práva s tým, že z uvedeného pravidla platia nasledujúce zákonné výnimky:
-
Z výkonu zabezpečovacieho práva nie je vylúčený maxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjetku možno začať, prípadne v ňom pokračovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, že voči dlžníkovi začalo konkurzné konanie.
-
Obmedzenie výkonu zabezpxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxk inej osoby ako dlžníka. Znamená to, že v prípade, ak zabezpečovacie právo zabezpečuje záväzok inej osoby ako dlžníka, aj keď sa týka dlžníkovho majetkxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xýkonu zabezpečovacieho práva nepodliehajú niektoré vysoko likvidné majetkové hodnoty, ako napríklad peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v bankx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxva, resp. v ňom pokračovať aj po začatí konkurzného konania.
-
V prípade, že zabezpečený veriteľ začal výkon zabezpečovacieho práva prostredníctvxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxčovacieho práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby, môže v ňom pokračovať až do vyhlásenia konkurzu. K pojmu zabezpečovacie právo pozri § 8 a k obmedxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zákona prerušuje.
-
Nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapíxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxúci dlžníka, a to povinnosť dlžníka obmedziť výkon svojej činnosti, t.j. podnikateľskej, ale aj inej činnosti, na bežné právne úkony. Znamená to, že dixxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx v prípade, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu a išlo by o iný ako bežný právny úkon, bude možné takémuto právnemu úkonu bez ďalšieho odporovať, t.j. v prípadnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx vedela, že právny úkon môže byť odporovateľný, ale postačí sama skutočnosť, že v dôsledku právneho úkonu došlo k ukráteniu niektorého veriteľa (pozri x xx x xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsť právneho úkonu. Význam to má najmä v prípade, ak sa dlžník ubráni vyhláseniu konkurzu a súd konkurzné konanie ukončí, alebo ak správca považuje právnx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxo bežného právneho úkonu je ďalej dôležité uviesť, že k prípadnej odporovateľnosti právnemu úkonu vždy musí pristúpiť objektívne kritérium spočívajxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, právny úkon nie je možné postihnúť odporovateľnosťou. Inak povedané, právny úkon, ktorý je na prospech ostatných veriteľov alebo je voči ostatným vexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovať podľa tohto zákona možno vždy len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníkxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx
xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxlších individuálnych rozhodnutí. Z praktického hľadiska to znamená, že napríklad v exekučnom konaní nie je potrebné vydávať osobitné rozhodnutie o pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xšak tú okolnosť, že ak je v príslušnom konaní medzi účastníkmi sporné, či je konanie prerušené, môže sa táto neistota odstrániť vydaním deklaratórneho xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xonania, sú právne neúčinné, nulitné, akoby vôbec neboli urobené.
Zánik prvých účinkov konkurzného konania
18.
Účinky spojené so začatím konkurzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxnčí, v OV, pokiaľ zákon neustanovuje inak, pričom v tomto prípade zánik účinkov nastupuje v dôsledku zverejnenia uznesenia v OV bez ohľadu na skutočnosxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxmietnutí návrhu;
-
v dôsledku zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku x xx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dlžníka vedených podľa nariadenia č. 1346/2000 o konkurznom konaní.
Prekážka litispendencie
20.
Konkurzné konanie je kolektívnym konaním, v ráxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxku už začatého konania, ktorá bráni tomu, aby ohľadom toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie, resp. aby ohľadom toho istého dlžníka prebiehaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xyhlásenie konkurzu, pričom viesť viacero samostatných konkurzných konaní, v rámci ktorých by sa riešilo to isté - úpadok dlžníka, by spravidla viedlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvať za návrh na pristúpenie do konkurzného konania, pričom o takomto návrhu súd nerozhodne ako o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale akoby išlo o návrh na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxej správy
Do 31.12.2011
Keďže už so samotným začatím konkurzného konania sú spojené prvé účinky, je potrebné viazať začatie konkurzného konania nix xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxky zákonom ustanovené predpoklady splnené. Význam formálneho začatia konkurzného konania je najmä v prípade veriteľského návrhu, keď súd má už z návrxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxopnosť dlžníka.
Po začatí konkurzného konania je dlžník povinný obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony. Ak dlžník túto povinnosť nxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdporovateľnosti právnym úkonom prichádza do úvahy, len ak súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Ak súd zastaví konkurzné konanie pre osvedčenie plaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xpochybňovať. Okrem obmedzenia činnosti dlžníka zákon viaže vznik prvých účinkov konkurzného konania so samotným začatím konkurzného konania. Uvedxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu tesne pred vyhlásením konkurzu.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
§ 14 ods. 1 a 2: upravuje sa vyzývacia povinnosť pre súd v prípade, že návrh nespĺňa všetky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxej úpravy súd obdobne ako podľa Občianskeho súdneho poriadku bude navrhovateľa vyzývať na odstránenie nedostatkov. Vyzývať navrhovateľa na odstráxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxickú úpravu v súvislosti s úpravou predpisov obchodného práva.
§ 14 ods. xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxú zmeny súvisiace s imaním dlžníka. Imanie je pritom súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním (§ 6 ods. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx platiť pravidlo "stand still", a teda obmedzenie nakladania s majetkom dlžníka len na bežné právne úkony, medzi ktoré takéto dispozície nepatria. Za úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxúčení alebo rozdelení dlžníka a takéto rozhodnutie zapísať do obchodného registra.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxti zákona o konkurze); § 8 (zabezpečovacie právo); § 10 (bežný právny úkon); § 11 (návrh na vyhlásenie konkurzu, príslušnosť súdu); § 12 (náležitosxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; § 20 ods. 5 (zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku); § 24 ods. 2 (účastníci konkurzného konania, pristúpenie do konkurzného konanxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxích práv v dôsledku vyhlásenia konkurzu); § 57 a nasl. (právo odporovať právnemu úkonu); § 172 (vzťah k štátom Európskej únie); § 174 ods. 1 (právomoc xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutí)
Späťvzatie návrhu
Komentár
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu, pričom rozlišuje dva prípady, a to ak je návrh vzatý späť pred začatím konkurzného konania alebo počas konkurznéhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxmä v prípade veriteľského návrhu, ktorý veriteľ vezme späť pred začatím konkurzného konania. V tomto prípade sa súhlas dlžníka so späťvzatím návrhu nexxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xakéto späťvzatie návrhu nepripustí.
2.
Z formulácie ustanovenia, ako aj z povahy konkurzného konania vyplýva, že návrh na vyhlásenie konkurzu možxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe uznesenia, nie jeho zverejnenie.
Z dôvodovej správy
Právo disponovať konaním je jedným zo základných práv účastníka konania a umožňuje sa aj navrxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx pristúpenia do konania, bude potrebné získať pri späťvzatí návrhu aj ich súhlas.
Prerušenie a zastavenie konkurzného konania
Komentár
xtret konkurzného a reštrukturalizačného konania
1.
Predmetné ustanovenie rieši stret konkurzného konania a reštrukturalizačného konania, resxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxurzným konaním.
2.
V prípade, ak počas konkurzného konania, v ktorom ešte nebol vyhlásený konkurz, dôjde k podaniu návrhu na povolenie reštrukturaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx s tým, že pokiaľ súd v reštrukturalizačnom konaní povolí reštrukturalizáciu, konkurzné konanie uznesením zastaví. V prípade, ak súd reštrukturalizxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xonania, v ktorom ešte nebola povolená reštrukturalizácia, dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu, súd ohľadom takéhoto návrhu postupuje podľa § 14 oxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx priebehu reštrukturalizačného konania povolí reštrukturalizáciu, konkurzné konanie uznesením zastaví. V prípade, ak súd reštrukturalizáciu nepxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxentu zverejnenia takéhoto rozhodnutia v OV.
4.
V prípade, ak počas konkurzného konania, v ktorom už bol vyhlásený konkurz, dôjde súdu návrh na povolxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxená reštrukturalizácia, dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu, súd takýto návrh odmietne (pozri § 118 ods. 2).
6.
V prípade, ak súdu dôjde návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxatí konkurzného konania, súd postupuje ohľadom návrhov samostatne s tým, že prípadne začaté konkurzné konanie sa v dôsledku začatia reštrukturalizaxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx prerušenie konkurzného konania neprípustné (pozri § 197 ods. 5).
Prvé účinky konkurzného konania
8.
Účinky spojené so začatím konkurzného konanxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxona pokračovať v konkurznom konaní, sa ich pôsobenie obnovuje, t.j. momentom ukončenia reštrukturalizačného konania. V prípade, že k prerušenie konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxm konkurzného konania žiadny vplyv, t.j. tieto účinky pôsobia aj napriek prerušeniu konkurzného konania naďalej.
9.
K účinkom spojeným so začatím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo reštrukturalizačného konania pozri § 21 ods. 4.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Vzhľadom na to, že prioritou je zachovanie a reštrukturalizácix xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxe súd nepovolí, odpadne prekážka, pre ktorú bolo konkurzné konanie prerušené. Účinky povolenia reštrukturalizácie sa prejavia v povinnosti súdu zasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxačného posudku. Ak na základe tohto posudku a za splnenia ostatných podmienok reštrukturalizáciu dlžníka súd povolí, zároveň podľa odseku 1 konkurznx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcu vypracovať reštrukturalizačný posudok súd už neprihliada.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
V súvislosti s otvorením veriteľských návrhov sa navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnie, no ešte nedošlo k vyhláseniu konkurzu. V tomto smere sa navrhuje, aby sa lehota, počas ktorej sa preruší konkurzné konanie z dôvodu, že dlžníkom povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 14 ods. 1 a 5 (začatie konkurzného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxzácie po vyhlásení konkurzu); § 118 ods. 2 (začatie reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu po povolení reštrukturalizácie); § 197 ods. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxj legitimácie veriteľa
1.
Predmetné ustanovenie rieši prípad, keď veriteľ stratí aktívnu legitimáciu v dôsledku zániku jeho pohľadávky, ktorá ho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx napríklad v dôsledku započítania a pod.
2.
Z formulačného hľadiska znenia ustanovenia môže vzniknúť otázka, ktoré všetky pohľadávky veriteľa musxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxnkurzu a ktoré označil v návrhu.
3.
V praxi môže ďalej nastať taká situácia, keď nezaniknú pohľadávky veriteľa, ktorý podal návrh, ale pohľadávky toxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa tohto zákonného ustanovenia, keďže takýto veriteľ nie je účastníkom konania. Samozrejme, môže to byť dôvodom na zastavenie konkurzného konania z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xánik pohľadávky, ktorá veriteľovi založila aktívnu legitimáciu, úpadok dlžníka súd neskúma, pričom otázka dlžníkovho úpadku je z pohľadu zastavenix xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrzného konania pre zaplatenie splatných pohľadávok s tým, že novela zákona účinná od 1. januára 2012 rozšírila dôvod zastavenia konkurzného konania nx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxanie, ak dlžník v čase do vyhlásenia konkurzu preukáže, že splatné pohľadávky svojich veriteľov zaplatil.
Vyhlásenie konkurzu na základe náxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu platí vyvrátiteľná právna domnienka, že dlžník je v úpadku (pozri § 3 ods. 1), t.j. úpadok dlžníka nie je sporný, preto otázku dlžníkovho úpadku súd nerxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxavuje tiež postup súdu, podľa ktorého súd buď rozhodne o vyhlásení konkurzu, ak nemá pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, alebo ustanoví do funkcie prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxne v pokladni, z ktorej možno uhradiť budúce náklady konkurzu. Pri posúdení dlžníkovej majetnosti pritom nepostačuje vychádzať z účtovných hodnôt, axx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxovenia predbežného správcu bude súd schopný urobiť len výnimočne.
3.
Výšku nákladov rozhodujúcu pre posúdenie toho, či možno konkurzné konanie zaxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxi vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby sumou 6 638, 78 eur.
4.
K predbežnému správcovi pozri § 21.
Z dôvodovej správy
Ak návrh na vyhlásxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou závierkou a správou audítora podľa § 17. Súd následne v lehote piatich dní vyhlási na majetok dlžníka konkurz. V prípade, že súd má pochybnosti o majetxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 3 ods. 1 (úpadok dlžníka); § 21 (predbežný správca)
Vyhlásenie konkurzu na návrh xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xostup súdu v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu oproti stavu, ktorý bol účinný do 31. decembra 2011, a to najmä z dôvodu otvorenia veritxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xypočutí strán, t.j. až po verejnom prejednaní veci, a iba výnimočne bez pojednávania.
2.
Požiadavka na verejné prerokovanie veci reflektuje rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobom zasahuje do existencie dlžníka a v prípade obchodnej xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdného vyhlásenia konkurzu na dlžníka je právo na verejné prejednanie veci koncipované najmä ako právo dlžníka (problematickým sa môže javiť to, že podxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxľ; v prípade, ak by sa dlžník verejného prejednania veci výslovne vzdal a veriteľ by na verejnom prejednaní trval, je teda zrejme namieste, aby vec bola pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxo, že súhlasí s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania. Do vyhlásenia konkurzu je konkurzné konanie v zásade sporom veriteľa a dlžníka o osobnom stavx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Tieto lehoty je však nutné považovať za lehoty poriadkové. Napriek tomu, ich dodržiavanie zo strany súdu je dôležité vzhľadom na závažnosť dopadu začaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráv účastníkov, je namieste uprednostniť zachovanie práv účastníkov pred dodržaním lehoty.
4.
Súd po začatí konkurzného konania do 5 dní odošle dlxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xyhlásenie konkurzu a osvedčil svoju platobnú schopnosť. V tejto 5-dňovej lehote súd tiež určí termín pojednávania.
Výzva súdu
5.
Úvodná výzva súdx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spravidla z účtovníctva v predpísanej štruktúre za účelom vykonania tzv. testu platobnej schopnosti.
6.
Nesplnenie výzvy podľa § 19 ods. 1 písm. a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxtobnej schopnosti sa doručuje dlžníkovi do vlastných rúk, no vzhľadom na primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku je možné aplikxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxa na vyjadrenie sa k návrhu a splnenie výzvy súdu. Vzhľadom na primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku je potrebné predvolanie doxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxe súd predvolá dlžníka, a hoci to zákon výslovne nehovorí, logicky aj samotného navrhovateľa. Predvolanie sa doručuje zverejnením v OV, dlžníkovi sa dxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx ktoré je pre doručenie rozhodujúce. Problematické sa javí procesné postavenie veriteľov na vytýčenom pojednávaní, keďže títo sa stávajú účastníkom xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx im umožnilo vyjadriť sa k veci ako účastníkom konania (a v súlade s tým ich aj pred výpoveďou poučiť ako účastníkov konania).
10.
Nie je vylúčené, že vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xehote do 70 dní od začatia konkurzného konania. Vzhľadom na povahu konkurzného konania a jeho závažné dopady na právne postavenie dlžníka aj veriteľov xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxesuje dlžníkovi, dlžníka okrem iného vyzve, aby sa vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania. Význam to má naxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxípade súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania.
12.
Pojednávanie sa ďalej nemusí uskutočniť ani v prípade, ak sa dlžník v lehote urxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania.
Priebeh pojednávania
13.
Pojednávanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu sa bude primerane riadix xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxť lehotu, v ktorej má súd o návrhu rozhodnúť, čo možno z hľadiska právnej istoty účastníkov hodnotiť pozitívne. Na druhej strane, z naviazania počiatku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (napr. dôkaz listinou v zmysle § 129 ods. 1 OSP tak, že samosudca listinu prečíta alebo oznámi jej obsah), a najmä to, že po vyhlásení uznesenia o skončenx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxení uznesenia o skončení dokazovania) predpísaným spôsobom vykonal. V iných druhoch konania súd po ukončení dokazovania spravidla vyhlási rozhodnuxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxné vylúčiť, že dlžník napríklad uhradí pohľadávku navrhovateľa po pojednávaní a doloží o tom doklad do spisu - v takom prípade je namieste nariadenie noxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx
V prípade splnenia podmienok na rozhodnutie súdu bez pojednávania, z povahy veci nemožno vykonať dokazovanie predpísaným spôsobom na pojednávaní. x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxx
xxxxxx konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu nevylučuje, aby súd o skutočnostiach, ktoré sú medzi účastníkmi sporné, vykonával dokazovanie. Nie je však poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxodom namietnutia veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu je skutočnosť, že v konkurznom konaní vyjde najavo, že sporné skutočnosti týkajúce sa poxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýsluchom účastníkov, výsluchom svedkov, znaleckými posudkami, obhliadkou a pod., by konkurzný súd nahrádzal sporové konanie. Dôvodom na zamietnutxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxžení pohľadávok navrhujúcimi veriteľmi nie je dôvod ďalej skúmať dlžníkov úpadok. Osoba bez aktívnej vecnej legitimácie totiž nemá právo domôcť sa osxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxritórnym rozhodnutím vo veci v rámci konkurzného konania je rozhodnutie o vyhlásení konkurzu, pričom súd rozhodne týmto spôsobom, t.j. vyhlási konkuxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx postačuje aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Spôsoby rozhodnutia súdu
18.
O návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu môže súd rozhodnúť vždy vo forxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhopnosť alebo zaplatí splatné pohľadávky veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania, uznesením konanie zastaví,
c)
ak navrhovateľ neprxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxna legitimácia navrhovateľa
19.
Veriteľ, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, musí mať aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto návrhu, inak xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxiteľ, ktorý má nespornú pohľadávku voči dlžníkovi 30 dní po lehote splatnosti (pozri § 11 ods. 3 v spojení s § 12 ods. 2). Na prípadné sporné pohľadávky vexxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx ods. 1 písm. c)]. Zmyslu a účelu právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii zodpovedá iba taký výklad, ktorý v prípade, ak by obsah konkurznéxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dlžníkovi, vylučuje vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Nemožno totiž pripustiť, aby bol konkurz na majetok dlžníka vyhlásený na návrh osoby, ktxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxnkurzu na majetok dlžníka existencia iných veriteľov (hoci aj s nespornou pohľadávkou voči dlžníkovi), z ktorých však žiadny z nich nepodal návrh na vyxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x0.
K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxt platobnej schopnosti
21.
Osvedčiť platobnú schopnosť je úlohou dlžníka, t.j. súd rozhoduje iba na základe dôkazov predložených a označených dlžxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtobnú schopnosť iba osvedčiť, t.j. nemusí ju preukazovať, čo sa prejavuje napríklad tým, že pri posúdení dlžníkovej platobnej schopnosti súd vychádzx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxčenú vtedy, pokiaľ dlžník úspešne absolvuje tzv. test platobnej schopnosti, ktorý bližšie definuje vykonávacia vyhláška a ktorého údaje sú obsahom pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xých, ktoré neboli označené v návrhu na vyhlásenie konkurzu s tým, že do tejto sumy záväzkov sa nezapočítavajú záväzky, ktoré dlžník neuznáva a pri ktorýxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch účtov, pokladnice a sumu tzv. peňazí na ceste, ktoré majú byť dlžníkovi zaplatené do 30 dní;
s tým, že pokiaľ splatné záväzky dlžníka 30 dní po lehote spxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
24.
Vychádzajúc zo zákona, rozhodným dátumom pre test platobnej schopnosti je deň začatia konkurzného konania. V prípade, ak od začatia konkurzného xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxd bude mať za osvedčené, že sa skutočnosti rozhodné pre posúdenie dlžníkovej platobnej schopnosti významne zmenili.
Majetnosť dlžníka
25.
Predpxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxkurzu. V prípade, ak súd má pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, pred vyhlásením konkurzu ustanoví do funkcie predbežného správcu, ktorého úlohou je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxciu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xž po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, t.j. že tu nie je dôvod na zastavenie konkurzného konania, čiže dlžník nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdávok zakladajúcich navrhovateľovi aktívnu legitimáciu a pod.).
27.
K otázke, v ktorých prípadoch súd ustanoví predbežného správcu do funkcie, pxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxtok majetku pozri komentár k § 20.
Prípustnosť odvolania
30.
Každé rozhodnutie, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastník konania oprávnený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxe je účastníkom konania. Výnimkou z tohto pravidla je rozhodnutie o vyhlásení konkurzu, voči ktorému je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. Hoci rozxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxeru, že voči tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. septembra 2013, sp. zn. 43 Co K R 30/2013, uznxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu 45 dní od predloženia veci. Samozrejme, v prípade, že odvolací súd vráti spis súdu prvého stupňa na doplnenie a opätovné predloženie, začína poriadkoxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xeci a či na základe takto zisteného skutkového stavu vyvodil správny právny záver. Pre rozhodnutie odvolacieho súdu je rozhodujúci stav v čase rozhodnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxedčiť v lehote 10 dní svoju platobnú schopnosť. Ak v tejto lehote dlžník dostatočne neosvedčí svoju platobnú schopnosť, môže mu súd určiť dodatočnú 10-xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtaví. Toto uznesenie sa doručuje všetkým účastníkom konkurzného konania a zverejňuje sa v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vesxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xtorý je účastníkom konkurzného konania. Toto odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolací súd môže potvrdiť rozhodnutie o zastavení konania alebo vyhláxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxi v dodatočnej lehote, súd do piatich dní vyhlási konkurz alebo ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosť o majetnosti dlžníka.
Zákon podľa § 26 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxania.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
V nadväznosti na spriechodnenie veriteľských návrhov sa novým spôsobom upravuje proces vyhlásenia konkurzu na zákxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xlastných rúk hneď v úvode konkurzného konania. Obsahom výzvy je vyžiadanie si všetkých relevantných informácií, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie plaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zoznam všetkých jeho splatných záväzkov 30 dní po lehote splatnosti a na druhej strane prehľad finančného majetku dlžníka, t.j. stav bankových účtov, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x0 dní od začatia konkurzného konania;
b)
v písmene a, bod. 2 sa upravuje, že súd je hneď v úvode konkurzného konania povinný určiť termín pojednávaniax xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxdnutí, či sa pojednávania zúčastnia, alebo nie;
c)
v písmene a, bod. 3 sa upravuje výzva súdu a možnosť dlžníka súhlasiť, aby súd rozhodol vo veci vyhlxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxočné;
d)
v písmene b sa upravujú xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx x sa upravuje rozhodovanie súdu vo veci vyhlásenia konkurzu; o vyhlásení konkurzu súd rozhodne vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, txxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxk, ako ju zákon definuje v § 3 ods. 2; v tejto súvislosti postačuje, aby dlžník osvedčil svoju platobnú schopnosť, nevyžaduje sa preukázanie platobnej sxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxzky, pri ktorých zo strany dlžníka bola osvedčená ich spornosť;
f)
v písmene d sa upravuje postup v prípade, ak sú pochybnosti o dlžníkovej majetnostxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxh na vyhlásenie konkurzu, veriteľ); § 12 ods. 2 (náležitosti návrhu, doloženie pohľadávky); § 14 (začatie konkurzného konania, podmienky); § 17 (zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; § 19 ods. 1 písm. c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xpredbežný správca); § 24 ods. 1 (účastníci konkurzného konania)
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
Komentár
1.
Jednou z podmienok vyhlásenia konkurzu je zistenie majetnosti dlžníka, t.j. či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx konkurzu, nebude splnený jeden z hlavných účelov konkurzu, a to aspoň čiastočne uspokojiť veriteľov. Pre tieto prípady zákon upravuje určitý ústupok x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxčiť konkurzné konanie. Súčasne to bráni neúčelným konkurzom, ktoré by veriteľov vťahovali do procesu, ktorý im vyvolá spravidla ďalšie náklady bez akxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxúdenia dlžníkovej majetnosti súd ustanoví do funkcie predbežného správcu, ktorý o svojich zisteniach podáva súdu priebežné správy vrátane tzv. závexxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xusí mať nemajetnosť dlžníka za zistenú, t.j. záver predbežného správcu sám osebe nie je záväzným podkladom pre súd na to, aby rozhodol, ale súd rozhodne xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávy predbežného správcu. V prípade, ak súd v tejto poriadkovej lehote nezistí, že dlžník je nemajetný, konkurz vyhlási vždy.
4.
Lehota na rozhodnutxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx záverečnú správu, lehota súdu na rozhodnutie neplynie. Samozrejme, môže to byť dôvodom na to, aby súd odvolal správcu z funkcie z dôvodu porušenia povixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxtným prípadom, keď súd neskúma dlžníkovu majetnosť, je prípad, ak veriteľ zloží na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu. V takom prípade je kxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xd preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, ktorý navrhovateľ obligatórne skladá na účet súdu pred podaním návrhu na vyhlásenie konkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xreddavku upravuje vyhláška č. 665/2005 Z.z.
6.
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu nie je súdnym poplatkom, preto sa právna úprava súdnych poplaxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xrávo žiadať, aby mu bol poskytnutý preddavok vrátený z konkurznej podstaty, pričom takéto právo môže v konkurze uplatniť ako pohľadávku proti podstatx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí konkurzného konania pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie v prvom rade každý veriteľ, ktorý je účastníkom konkurzného konania, či už z xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlanie aj ktorýkoľvek iný veriteľ dlžníka, dokonca aj taký, ktorý by inak nebol oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Dôvodom je skutočnosť, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxnosť pre všetkých veriteľov dosiahnuť voči dlžníkovi čo i len čiastočné uspokojenie. Preto ochrana takýmto veriteľom sa poskytuje tým, že pokiaľ majú xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxhodného registra by už takúto odporovateľnosť nebolo možné uplatňovať. Okrem toho, konkurzné konanie často začína na návrh dlžníka, čiže jediným účaxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxostatok majetku.
9.
V prvom rade treba zdôrazniť, že zákon rozdeľuje veriteľov dlžníka do dvoch skupín, pričom do prvej skupiny patria veritelia, kxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnu, prípadne notárskou zápisnicou o uznaní dlhu úpadcom s jeho úradne osvedčeným podpisom, prípadne inou listinou, ktorou sú spôsobilí doložiť svoju xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxjú voči úpadcovi pohľadávku, ale ju nemajú osvedčenú už uvedeným spôsobom (ďalej len "druhá skupina veriteľov"). Podľa § 11 ods. 3 zákona o konkurze v sxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxnení podať takýto návrh a účastníkmi konkurzného konania sa stávajú až po prihlásení ich pohľadávok (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 375/08-4xxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtníkom konkurzného konania (ktorým sa, navyše, aj osobitne doručuje), ale aj širokej verejnosti, čím dal zákonodarca priestor na jeho prípadnú revízxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxm môžu byť dotknuté na svojich právach (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 375/08-49).
11.
Obzvlášť potrebná je takáto revízia v prípadoch, kex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x inštitút, ktorý slúži na to, aby nedochádzalo k zneužívaniu konkurzného konania k dosiahnutiu rýchleho zániku obchodnej spoločnosti. Aj veriteľ dlžxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxka (úpadcu) alebo prehľad o možnej odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka, a je teda u neho odôvodnený záujem na podanie odvolania proti uzneseniu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xodľa § 1 zákona vyriešiť úpadok dlžníka speňažením jeho majetku s cieľom kolektívneho uspokojenia jeho veriteľov (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetkové práva, a to v ustanovení § 20 ods. 3 zákona o konkurze. Podľa tohto ustanovenia môže proti uzneseniu o zastavení konania pre nemajetnosť podať xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxkurzného konania (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 375/08-49).
13.
Zákonodarca prezentoval tento svoj zámer aj v dôvodovej správe k návrhu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi uzneseniu o zastavení konania pre nedostatok majetku môže podať aj veriteľ, ktorý nemusí byť účastníkom konkurzného konania" (z nálezu Ústavného súxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, týmto úkonom tento veriteľ ex lege, t.j. bez potreby vydania osobitného súdneho rozhodnutia, pristupujx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxania pred vyhlásením konkurzu, pretože veritelia z tejto skupiny nie sú oprávnení sami podať návrh na vyhlásenie konkurzného konania (z nálezu Ústavnxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vyhlásenie konkurzného konania a nie sú odkázaní na možnosť podania odvolania, majú možnosť pristúpiť do konkurzného konania pred vyhlásením konkxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie, ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkaxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx-49).
16.
Na citované ustanovenie nadväzuje ustanovenie § 24 ods. 2 zákona, podľa ktorého až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu môže do konkxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xozhodne súd do 15 dní od doručenia návrhu uznesením na návrh veriteľa, ktorý má do konkurzného konania pristúpiť (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II. xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxeľ z druhej skupiny veriteľov môže pristúpiť do konkurzného konania ex lege, čím mu je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xôže prihlásiť svoje pohľadávky. V tomto prípade pristúpenia do konkurzného konania nie je potrebné vydávať žiadne rozhodnutie. V druhom prípade prisxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx do konania veriteľa z prvej skupiny veriteľov, ktorí môžu sami podať návrh na vyhlásenie konkurzného konania, pričom aj samotné konkurzné konanie sa zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnia veriteľa, ktorý môže aj sám podať návrh na vyhlásenie konkurzu (§ 24 ods. 2 zákona), prichádza do úvahy buď vtedy, keď už bolo začaté konkurzné konanxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxka. Vzhľadom na to, že voči tomu istému dlžníkovi nemôžu byť vyhlásené dva konkurzy, zákonodarca to rieši tak, že ak po vyhlásení konkurzného konania na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxnkurzného konania. Alebo v prípade, keď už bolo začaté konkurzné konanie a veriteľ z prvej skupiny veriteľov podá návrh priamo na pristúpenie do už vyhlxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xe v zmysle citovaného ustanovenia veriteľ, ktorý podá odvolanie proti uzneseniu o zastavení konkurzného konania pre nemajetnosť, môže, ale bezpodmixxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxi do konania a odvolací súd vecne preskúma jeho odvolacie námietky, ak však takýto veriteľ spolu s podaním odvolania zloží na účet konkurzného súdu navyxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu, vyhlási na majetok dlžníka konkurz (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 375/08-49).
Zánik účinkov začatia konkurzného konania
20.
V prípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxatnosti uvedeného uznesenia v OV. Ide o výnimku zo všeobecného pravidla, podľa ktorého tieto účinky zanikajú už zverejnením ešte neprávoplatného uznxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx spor o úpadok dlžníka, čiže tu nie je spor, či by mal byť vyhlásený konkurz, ale rieši sa už iba otázka, či je tu dostatok majetku aspoň na úhradu nákladov koxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxe nadobudne právoplatnosť. Takýto oznam je preto potrebné odoslať na zverejnenie nasledujúci deň po tom, ako sa súd o právoplatnosti uznesenia dozvedxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx xxx
xx.
K účinkom začatia konkurzného konania pozri § 14 ods. 5.
Výmaz spoločnosti z obchodného registra
23.
Následkom zastavenia konkurzného konania xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxgistra (§ 68 ods. 2 a 4 OBZ). Preto ak je dlžník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z obchodného registra sa likvidácia spoločnosti nevyžaduje, t.j. spoločnosť sa bez ďalšieho, ak nie je nejaká objektívna vedomosť o novom zistenom maxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxhu samotného konkurzu. V týchto prípadoch súd rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhraxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx
Súvisiace ustanovenia
§ 87 ods. 2 písm. m) (pohľadávky proti podstatex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Posúdenie xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xráve túto skutočnosť, a podať o tom súdu správu. Uvedené správca zisťuje v prvom rade vypočutím samotného dlžníka a v druhom rade súčinnosťou tretích osxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xoskytne predbežnému správcovi všetky požadované údaje z účtovníctva, ako aj ďalšie požadované informácie. Predbežného správcu súd ustanovuje náhoxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxľadom právnych úkonov, ktoré boli urobené v uplynulých piatich rokoch, najmä s ohľadom na posúdenie ich odporovateľnosti. Uvedené správca spíše do záxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxiaci dlžníkovi, na prípadný iný majetok, ktorý síce môže tvoriť konkurznú podstatu, ale dlžníkovi nepatrí, predbežný správca neprihliada [pozri § 67 xxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx, ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 4); na túto majetkxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xozri komentár k § 74 a 75.
Pokyny súdu
xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xealizuje najmä tým, že uloží predbežnému správcovi podávať súdu priebežné správy o vykonaných úkonoch a príslušných zisteniach.
Podávanie správ
xx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xisteniach, najmä však o zistení, či dlžník je, alebo nie je majetný, je povinný súdu predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Lehotu na prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Na konci záverečnej správy predbežný správca okrem zhrnutia všetkých úkonov, ktoré vykonal, vrátane z toho plynúcich zistení, uvedie, či považuje dlxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxáva je iba podkladom pre súd na rozhodnutie, no súd vychádza aj z ďalšieho obsahu súdneho spisu, pričom so závermi záverečnej správy sa tiež nemusí stotoxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxnamy predložené dlžníkom
8.
Dlžník je povinný z vlastného podnetu zostaviť a predložiť predbežnému správcovi do 15 dní od ustanovenia predbežného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxôsobom dlžníka poučí. Obsahové náležitosti týchto zoznamov upravuje vykonávací predpis. V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v txxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxu na vyhlásenie konkurzu a tieto pripojil k podanému návrhu, postačuje, ak predbežnému správcovi predloží už iba doplnenie týchto zoznamov.
Odmena a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxatutára, ktorý vykonáva alebo ako posledný túto funkciu vykonával. Podrobnosti o určení odmeny predbežného správcu upravuje vyhláška č. 665/2005 Z.xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxzu.
Výmena predbežného správcu
10.
O prípadnej výmene predbežného správcu, t.j. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxne poruší niektorú svoju povinnosť. Pôjde najmä o prípady, pokiaľ predbežný správca je nezastihnuteľný, resp. nepodá súdu žiadnu relevantnú správu.
xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxho správcu neustanoví osobu predbežného správcu, ale osobu riadneho správcu ustanoví náhodným výberom. Môže ísť najmä o prípady, ak je predbežný spráxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený súdom na zistenie majetnosti dlžníka, informuje súd, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konania, súd konanie uznxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxavení konkurzného konania z dôvodu osvedčenia dlžníkovej platobnej neschopnosti, odvolanie voči uzneseniu o zastavení konania pre nedostatok majexxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnikajú až právoplatnosťou uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Dlžník zapísaný v obchodnom registri bude po oznámení zxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlási konkurz.
§ 21: predbežný správca je povinný aj podľa pokynov súdu zistiť majetnosť dlžníka pre účely ďalšieho postupu v konkurznom konaní. Vxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xravdepodobnosťou odporovateľnými právnymi úkonmi a ktoré ukracujú veriteľov dlžníka. Ustanovenia o oprávneniach správcu pri zisťovaní majetku v kxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo správcu na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z preddavku, ktorý bol zložený na účet súdu pri podaní návrhu na vyhlásenie konkuxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxný v konkurze ako pohľadávka proti podstate.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
§ 20 až 21 ods. 3: v súvislosti s otvorením veriteľských návrhov, ako aj novým spxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxjetnosti dlžníka.
Najmä v prípade veriteľských návrhov možno očakávať, že súčinnosť zo strany dlžníka bude problematická, pričom objektívne zistxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxedĺžiť lehotu predbežnému správcovi na podanie záverečnej správy o majetnosti a nemajetnosti dlžníka.
Z pohľadu novej úpravy zodpovednosti štatuxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxutárom z titulu zodpovednosti, ktorú možno v prípadnom konkurze voči nim vymáhať v prospech všeobecnej podstaty.
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
§ 21 ods. 3x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxa tejto pohľadávky predbežného správcu.
Súvisiace ustanovenia
§ 11 ods. 4 (návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovednosť za oneskorené podanie nxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxinnosť tretích osôb, oprávnenia predbežného správcu)
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
Komentár
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxnkurz na dlžníkov majetok, súd najmä
-
vyhlási konkurz na majetok dlžníka;
-
ustanoví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správcu ustanoví osobu predbežného správcu;
-
vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky;
-
spravidla uloží správcovxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;
-
poučí veriteľov, akým spôsobom sa prihlasujú pohľadávky, aké sú následky nedodržania lehoty na prihlásenie pohľadávky a aké sú následky nespráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxanovenie.
2.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručuje zverejnením v OV. Niektorým subjektom však uznesenie doručí aj iným vhodným spôsobom.
Z xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtanoví túto osobu za správcu. Veritelia môžu správcu na prvej schôdzi veriteľov vymeniť. Na ďalšej schôdzi už len zo zákonom stanovených dôvodov. Uznexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxník, ak nebol navrhovateľom. Toto odvolanie nemá odkladný účinok. Na rozhodnutie o odvolaní má súd 30-dňovú lehotu a rozhoduje podľa stavu v čase rozhoxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxali úplné citácie všetkých ustanovení, ale aby postačovalo odkázať na príslušné ustanovenia zákonov.
Začatie konkurzu
Komentár
xxxxxxx xxx štádium konkurzného konania
1.
Konkurz predstavuje konečné tretie štádium konkurzného konania, ktoré sa začína vyhlásením konkurzu a končí zrušxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa podľa zákonných pravidiel uspokojí zistený okruh veriteľov.
2.
Zákon rozlišuje medzi pojmami konkurzné konanie a konkurz. Konkurzný súd najprv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí konkurzu súd vyzve veriteľov úpadcu, aby si prihlasovali svoje pohľadávky (z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. II.ÚS 375/08-49).
Úpadca
3.
Počas xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxvinný pripojiť k svojmu obchodnému menu označenie "v konkurze". Pozri § 9 ods. 4 OBZ.
Litispendencia
4.
V dôsledku vyhlásenia konkurzu sa vytvára pxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxlenie reštrukturalizácie, ktorý by bol doručený súdu počas konkurzu, súd uznesením odmietne.
5.
V prípade podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx O pristúpení prípadného navrhovateľa do konkurzného konania súd nerozhoduje (pozri 14 ods. 4 a § 24 ods. 2).
Moment vyhlásenia konkurzu
6.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nazývané konkurz a nastupujú všetky účinky spojené s vyhlásením konkurzu (pozri § 44 a nasl.). Z praktického hľadiska ide o prvý okamih, prvú "sekundux xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto nasledujúcim dňom (pozri § 199 ods. 9).
Účinky vyhlásenia konkurzu
7.
V dôsledku vyhlásenia konkurzu nastupujú mnohé účinky, ktoré pôsobia vočx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxamo zo zákona. Znamená to, že nie je potrebné, aby účinok bol deklarovaný v určitom rozhodnutí, k tomu, aby nastúpil. V živote sa prejavuje bez toho, aby bxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxé o prerušení samostatne rozhodovať.
9.
Nástup účinkov ex lege sa ďalej prejavuje tým, že aj keď sa dotknutá osoba o nástupe takéhoto účinku nedozviex xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxvie, bude jeho postup takýmto účinkom zasiahnutý.
10.
Účinky vyhlásenia konkurzu pôsobia
erga omnes
, t.j. voči všetkým, čo znamená, že pôsobia vočx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx. 5 a 103 ods. 1.
Z dôvodovej správy
Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka začína konkurz. Okamih začatia konkurzného konania je spojený so zverexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Od tohto okamihu sa dlžník stáva úpadcom a v zákone je ďalej označovaný ako úpadca.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxteľa do konkurzného konania); § 24 ods. 2 (účastníci konkurzného konania, pristúpenie veriteľa do konkurzného konania); § 44 a nasl. (účinky vyhlásxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxsenia konkurzu); § 199 ods. 9 (doručovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností)
DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI KONKURZNÉHO KONANIA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxv predovšetkým na strane veriteľov. Okruh týchto účastníkov nie je počas konania ustálený, ale sa z času na čas mení. Z týchto dôvodov konkurzné právo obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxo účastníkov. Tieto pravidlá sú odlišné od úpravy v Občianskom súdnom poriadku, resp. Civilného sporového poriadku.
2.
Z pohľadu jednotlivých štáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxčet účastníkov spravidla nízky, pričom účastníkom je vždy dlžník, prípadne veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. návrh na prisxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxorý si prihláškou uplatní svoju pohľadávku. Preto sa počty účastníkov v konkurze pravidelne počítajú na desiatky, niekedy aj na stovky, prípadne až na xxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zákon o konkurze neupravuje žiadne osobitné pravidlo, preto v tejto otázke (§ 196 ZKR) sa v plnom rozsahu aplikujú pravidlá obsiahnuté v Občianskom súdxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx resp. Civilného sporového poriadku má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon (Občiansky súdny poriadku, resp. Civxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxsnú subjektivitu priznať aj tomu, kto inak podľa hmotného práva hmotnoprávnu subjektivitu nemá. Takáto procesná subjektivita však musí byť v zákone vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxiť vadu podania spočívajúcu napríklad v nesprávnom označení niektorej strany. Takúto vadu podania, ak nie sú pochybnosti o tom, o koho ide, možno odstrxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prípade opravy prihlášky pohľadávky (pozri § 30 ods. 2).
5.
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daného prípadu, pričom máme za to, že takáto chyba nie je spôsobilá bez ďalšieho založiť dôvod na neprihliadnutie na prihlášku, prípadne dôvod na poprexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxý založiť prílišný formalizmus, v dôsledku ktorého môže veriteľ stratiť právo byť uspokojený v konkurze iba v dôsledku drobnej chyby, ktorú už nemôže oxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x nej chyba nebola.
6.
Pokiaľ ide o procesnú spôsobilosť účastníka konania, t.j. otázku, v akom rozsahu môže účastník svojimi vlastnými úkonmi konať xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
7.
Pokiaľ ide o ustanovenie opatrovníka, zákon o konkurze nemá osobitnú právnu úpravu, pričom nevylučuje ani použitie právnej úpravy obsiahnutej x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxní.
8.
K prevodu alebo prechodu pohľadávky počas konkurzu pozri § 25 a 26.
9.
K zániku postavenia účastníka pozri § 27.
10.
Ak úpadca ako právnixxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxcom (pozri § 107 ods. 4 OSP, resp. § 64 CSP). K zlúčeniu a splynutiu dlžníka počas konkurzného konania pozri komentár k § 56a
11.
K smrti úpadcu pozri komxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdzajúc zo zásady "skorší v čase silnejší v práve", ako aj zo základného práva na zákonného sudcu, súd najprv rozhodne o skôr doručenom návrhu. Následne, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xpozri § 14 ods. 4 ZKR).
13.
Prax priniesla otázku, ako postupovať v prípade, ak sú doručené na súd dva, prípadne viac návrhov na vyhlásenie konkurzu na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xtorý bol doručený na súd skôr. Zákonným sudcom v prípadnom konkurznom konaní by mal byť sudca, ktorému bol návrh na vyhlásenie konkurzu pridelený ako prxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx konkurzu, pozri komentár k § 23 ods. 2. Takýto návrh súd odmietne.
15.
K súbehu návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie reštrukturalizácxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxanie, keďže tým, že začne konkurzné konanie, sa vytvorí prekážka litispedencie, ktorá bráni tomu, aby začalo iné konkurzné konanie (pozri § 14 ods. 4). xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konania.
17.
Do konkurzného konania je oprávnený pristúpiť ten veriteľ, ktorý preukáže, že by inak bol oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu, čiže k návrhu na pristúpenie do konkurzného konania musí byť pripojená napríklad niektorá z listín dokladajúca pohľadávku veriteľa (pozri x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa z dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu, resp. z priloženého zoznamu záväzkov, alebo týmto ďalším veriteľom je samotný navrhovateľ, na základe kxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo správcu už nevyberá. Už zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa pristupujúcemu účastníkovi konkurzného konania vráti xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxného konania môže súd rozhodnúť iba do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu (relevantné je vydanie uznesenia, nie zverejnenie uznesenia v OV), neskxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xeriteľského návrhu, ako aj do konkurzného konania, ktoré začalo na základe dlžníckeho návrhu.
20.
Na rozhodnutie o pristúpení do konkurzného konaxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxatkov návrhu, lehota začne planúť od doručenia opraveného, resp. doplneného návrhu, prípadne od márneho uplynutia lehoty určenej vo výzve na odstránxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx samostatne disponovať konaním, t.j. k prípadnému späťvzatiu návrhu na vyhlásenie konkurzu sa už vyžaduje aj súhlas veriteľa, ktorý do konkurzného koxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxvrhu na pristúpenie do konkurzného konania, až potom o pripustení späťvzatia návrhu. K späťvzatiu návrhu pozri tiež komentár k § 15.
22.
V prípade vexxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxurzného konania (pozri § 14 ods. 4). To platí aj pre prípad, že ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný ešte pred tým, ako súd rozhodol o skôr podanom xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xrípade zákon nemá presnú formuláciu, treba zachovať rovnaký prístup súdu na vecne rovnaké situácie.
23.
V prípade, že návrh na pristúpenie do konkuxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxuje doručením v OV, veriteľovi sa však doručuje aj iným spôsobom (pozri § 199 ods. 2). V prípade, že veriteľ tieto vady neodstráni, súd návrh na pristúpenxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xie je prípustné (§ xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veriteľ, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, t.j. po vyhlásení konkurzu, pokiaľ ma záujem, aby mu postavenie účastníka zostalo zachované, musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx ods. 1 písm. e)].
Účastníci konania do začatia konkurzného konania
26.
Do začatia konkurzného konania je účastníkom konania dlžník a navrhovateľx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xe skutočne dlžníkom. V tomto štádiu konania sa uvedená otázka vôbec nerieši. Otázka, či "dlžník" podľa hmotného práva je "dlžníkom", sa rieši až v štádix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xlžníka, v tomto štádiu konania sa otázka, či navrhovateľ podľa hmotného práva je skutočne "veriteľom", sa v tomto štádiu konania ešte nerieši. Otázka, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxši až v štádiu pred vyhlásením konkurzu. V prípade dlžníckeho návrhu sú dlžník a navrhovateľ totožní.
28.
Dlžník je v tomto štádiu konania účastníkox xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx x xxxxx štádiu konania môže k návrhu vyjadrovať, prípadne robiť iné návrhy a podania. Návrh na vyhlásenie konkurzu však súd dlžníkovi v tomto štádiu konania nexxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxého konania do vyhlásenia konkurzu je účastníkom konania dlžník, navrhovateľ a veriteľ, ktorý do konania pristúpil pred vyhlásením konkurzu. Dlžníkxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx súd začal konkurzné konanie. Pristupujúcim veriteľom je po tom následne ten, kto ako veriteľ podal návrh na pristúpenie do konkurzného konania, ktoréxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe účastníka konania nemajú. Títo veritelia sú oprávnení zúčastniť sa prípadného pojednávania, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx by získali až prípadným pristúpením do konkurzného konania, a preto nie sú napríklad oprávnení robiť procesné návrhy. Pozri tiež komentár k § 19.
31.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxvil konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Proti takémuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka vrátane veriteľa, ktorý nxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí konkurzu
32.
Po vyhlásení konkurzu je účastníkom konania dlžník. Dlžník je pravidelným a stálym účastníkom konania od podania návrhu na vyhlásenxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxej subjektivity naďalej ide o tú istú osobu.
33.
Po vyhlásení konkurzu je ďalej účastníkom konania každý veriteľ, ktorý si spôsobom ustanoveným zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx základné náležitosti. Pokiaľ tieto základné náležitosti chýbajú, veriteľ sa účastníkom nestane (pozri § 28 až 30).
34.
Pohľadávky proti podstate xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx tú časť konania, v ktorej sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach. Ide o tú časť konania, v ktorej súd prípadne rozhoduje o jeho námietke proti zoznamx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxpické postavenie účastníka konania, ale je len zväčša osobou zúčastnenou na konaní (pozri aj uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. mája 2001, sp. zn. 7 Obx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx časť konania, v ktorej sa rozhoduje o odmene a výdavkoch správcu, o ustanovení alebo odvolaní správcu z funkcie, pripadne pre tú časť konania, v ktorej sx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxor ako účastník konania
36.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxetu [pozri § 35 ods. 2 písm. g)]. Prokurátor je v zásade oprávnený na všetky úkony, na ktoré by bol inak oprávnený účastník, ak nejde o úkony, ktoré môže vykxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxny za schôdzu veriteľov alebo veriteľský výbor oprávnený robiť nie je. Prokurátor by tiež nemal zasahovať do dispozičných práv účastníka ohľadom jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xáme za to, že takáto účasť prokurátora by nebola ústavne konformná (pozri napr. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 43/1995).
Účastník pre určitú čaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xtoré majú dočasné postavenie účastníka konania. Ide o všetky tie osoby, o ktorých právach a povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať, pričom účastxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxd ukladá pokutu za neposkytnutie súčinnosti (pozri § 75 ods. 12), štatutára úpadcu, ktorému súd ukladá pokutu za neposkytnutie súčinnosti (pozri § 74 oxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx aj - ako sme už uviedli - správca a predbežný správca.
Účastníci konania vyvolaného konkurzom
38.
Účastníka konkurzného konania odlišujeme od účaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxého konania a začínajú na podklade žalobného návrhu. Ako účastníci v ňom vystupujú iba navrhovateľ a odporca, ktorým je spravidla správca alebo iný verxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe pohľadávky, sa stane účastníkom momentom, v ktorom správcovi doručí prihlášku, na ktorú sa prihliada, t.j. prihlášku, ktorá je podaná na predpísanox xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxo spisu a správcovského spisu, vrátane práva nahliadať do prihlášok ostatných veriteľov. Otázka času, kedy veriteľ doručí prihlášku správcovi z pohľxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsiť pohľadávku aj po uplynutí tzv. základnej prihlasovacej lehoty kedykoľvek počas konkurzu xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx účastníkom doručením úplnej prihlášky správcovi a súdu, a to v zákonom ustanovenej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pokiaľ sa na prihlášku veritexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxémuto veriteľovi však vždy musí byť umožnené zo strany správcu, ako aj súdu, nahliadnuť do listín a podaní, ktoré sa týkajú ním podanej prihlášky (napr. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xa na prihlášku prihliada, prípadne aj žalobu na určenie pohľadávky, ak bola kvôli opatrnosti správcom popretá.
Právna úprava účinná od 1. januára 201x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe má postavenie účastníka iba v tej časti konkurzného konania, resp. konkurzu, v ktorej sa rozhoduje o námietke, ktorú podal voči zoznamu pohľadávok prxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxky uplatňujú prihláškou, preto veritelia pohľadávok proti podstate nie sú účastníkmi konania, a to ani podľa odseku 3, keďže zákon ich účasť ani pre konxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do vyhlásenia konkurzu sú vždy dlžník a veriteľ, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, ak ho nepodal dlžník, a veritelia, ktorí preukázali, že sú poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozširuje okruh účastníkov konkurzného konania na všetkých veriteľov, ktorí riadne podali prihlášku svojej pohľadávky voči dlžníkovi. Osoby, ktorxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnkurzného konania.
xxxxxxxxe ustanovenia
§ 25 (vstup do konania, prevod a prechod pohľadávky); § 26 (potvrdenie nadobudnutia pohľadávky, prevod a prechod pohľadávky); § 27 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xrozvrh, podanie námietky)
Vstup do konania
Komentár
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xtrane veriteľa v prípade, ak dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka, t.j. prevodu alebo prechodu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xstupe nadobúdateľa pohľadávky do konkurzného konania, pričom pôvodnému veriteľovi v tomto rozsahu postavenie účastníka zanikne. Z pohľadu praxe pôxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sú zo zákona neúčinné (pozri § 55), t.j. počas konkurzu veriteľ môže postúpiť, resp. predať aj tie pohľadávky, pri ktorých to dohoda s dlžníkom vylučovaxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 119 ods. 4).
Náležitosti návrhu na vstup do konania
4.
Návrh na vstup do konkurzného konania musí obsahovať
-
všeobecné náležitosti podania ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok, t.j. najmä v rámci petitu je nevyhnutné označiť pohľadávku číslom, pod ktorým je zapísaná v zozname pohľadávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxx xx konkurzného konania musia byť pripojené:
-
listiny preukazujúce prechod pohľadávky;
-
listiny preukazujúce prevod pohľadávky, pričom v prípxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx osvedčené.
Aktívna legitimácia
6.
Aktívne legitimovaný na podanie návrhu na vstup do konkurzného konania je nadobúdateľ pohľadávky, nie pôvodnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
x
hmotnoprávna zmena v osobe veriteľa nastáva vtedy, keď sú dovŕšené všetky hmotnoprávne podmienky prevodu alebo prechodu pohľadávky;
-
procesná zxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostredníctvom OV.
Z praktického hľadiska to znamená, že nový veriteľ môže začať vykonávať práva v rámci konkurzu až po tom, čo nastane procesná zmenx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaniknú práva v rámci konkurzného konania až momentom, keď nastanú účinky procesnej zmeny v osobe účastníka, nie momentom, keď boli dovŕšené podmienky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že boli prihlásené, založili veriteľovi postavenie účastníka konania. Preto napríklad ak nový veriteľ nadobudne počas konkurzu pohľadávku, ktorá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxteľ. Rozlišovať hmotnoprávnu a procesnú zmenu v osobe veriteľa nemá význam tiež v prípade pohľadávok proti podstate, ktorých veritelia nie sú účastníxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x osobe veriteľa, pričom k procesnej zmene ani nedochádza, keďže súd o takejto zmene ani nerozhoduje. Výnimkou môže byť prípad, ak k prevodu alebo prechoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osobe veriteľa nastupujú nie právoplatnosťou rozhodnutia, ale až momentom, keď právoplatnosť rozhodnutia súd oznámi všetkým účastníkom, ako aj sprxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, prípadne organizačnú zložku podniku, zákon vyžaduje, aby, okrem iného, v návrhu na vstup do konkurzného konania označil zástupcu, ktorému sa môže doxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xoverenie na doručovanie prijal, t.j. tomu zodpovedajúce plnomocenstvo. Kto môže byť zástupcom, upravuje Občiansky súdny poriadok, resp. Civilný spxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxe je dôvod na zamietnutie návrhu. Následkom je len skutočnosť, že všetky listiny sa mu budú doručovať výlučne zverejnením v OV.
Vady návrhu
12.
V príxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v určenej lehote s tým, že pokiaľ tak navrhovateľ neurobí a pre uvedený nedostatok nemožno o návrhu rozhodnúť, návrh odmietne.
Poriadková lehota na roxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu, t.j. v prípade, ak súd vyzve navrhovateľa na odstránenie vád podania, lehota začína plynúť až od doplnenia, resp. opravy návrhu.
Prípustnosť xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa tomu, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, t.j. aktívne legitimovaným je vždy pôvodný veriteľ, navrhovateľ, prípadne ten, kto preukxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxného konania, zámena v osobe veriteľa)
Potvrdenie nadobudnutia pohľadávky
Komentár
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xčastníka konkurzného konania na iného účastníka konkurzného konania. V takom prípade súd namiesto toho, aby procesne rozhodoval o vstupe nového verixxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíka konkurzného konania. V ostatnom sa postupuje rovnako ako pri vstupe veriteľa do konkurzného konania (pozri komentár k § 25).
Z dôvodovej správy
Dx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxebo jej časť previedol alebo na ktorú pohľadávka uplatňovaná v konkurze prešla. Nejde o zámenu účastníkov, keď jedna osoba z konania vystupuje a na jej mxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prevedené všetky pohľadávky pôvodného účastníka konania. Súd rozhoduje v 10-dňovej lehote po predložení všetkých zákonom požadovaných dokumentovx
x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxa konania, keď po začatí konania nastane skutočnosť prevodu alebo prechodu pohľadávky, keď nadobúdateľ vstupuje do konania na miesto doterajšieho účxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx x x xxx xxvrhuje sa, aby obligatórnou náležitosťou návrhu na procesnú zmenu veriteľa v konaní bol odkaz na príslušné položky zo zoznamu pohľadávok, pod ktorými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdávok. Uvedené má za cieľ zjednodušiť proces rozhodovania o procesnej zámene veriteľov.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Zánik postavenia účastníka
1.
Otázka zániku účastníctva v konkurznom konaní je tak zásadnou otázkou, že zákon ju rieši veľmi podroxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm sa otázka zániku účastníctva ustáli, ak ohľadom nej nastanú pochybnosti.
2.
Zánik účastníctva na strane veriteľa nastáva vždy iba ohľadom prihláxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx novou právnou skutočnosťou je napríklad čiastočné splnenie prihlásenej pohľadávky počas konkurzu, v tejto časti prihlásená pohľadávka zanikne a v txxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxavenie účastníka a tomu zodpovedajúce práva. Iným príkladom je situácia, keď veriteľ prihlási pohľadávku, ktorú správca v časti poprie, a popretý verxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxstavenie účastníka zostane zachované.
xx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxému postavenie účastníka zaniklo, napríklad v dôsledku toho, že zmeškal lehotu na podanie incidenčnej žaloby, si opäť založil opätovným prihlásením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x012
4.
Postavenie účastníka konkurzného konania veriteľovi zanikne:
-
v prípade, že pohľadávku, ktorá mu zakladala postavenie účastníka konkxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxom zverejnenia oznamu súdu v OV, že procesné rozhodnutie o zmene v osobe veriteľa nadobudlo právoplatnosť (pozri § 25 a 26). Týmto momentom nový veritex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postavenie účastníka popretému veriteľovi zanikne podľa výsledku incidenčného sporu, a to momentom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa incidexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxať na schôdzi veriteľov, ale v dôsledku popretia pohľadávky nestráca postavenie účastníka konkurzného konania. Takéto postavenie stratí až v dôsledxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xovahou určovacím sporom, čo znamená, že výsledkom je rozhodnutie, ktoré určuje práva popretého veriteľa, resp. rozhodnutie, ktoré žalobu popretého xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtavenie konania;
-
v prípade, že pohľadávka bola popretá a popretý veriteľ nepodal incidenčnú žalobu, postavenie účastníka popretému veriteľovi xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxávky (pozri § 32 ods. 9);
-
v prípade, že pohľadávka bola popretá a popretý veriteľ síce podal incidenčnú žalobu, ale nezaplatil preddavok na trovy koxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnutie o zastavení incidenčného konania nadobudne právoplatnosť;
-
v prípade, že ide o pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie odkladacej pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xtorej mala budúca pohľadávka vzniknúť, splnenie dohodnutej odkladacej podmienky sa stalo nemožné a pod.;
-
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnia pred vyhlásením konkurzu, musí prihlásiť svoju pohľadávku ako každý iný veriteľ s tým, že pokiaľ tak neurobí, postavenie účastníka mu zanikne, a to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčastníka veriteľovi zanikne momentom doručenia takéhoto späťvzatia správcovi. O späťvzatí prihlášky nie je potrebné rozhodovať, t.j. súd nerozhodxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postavenie účastníka veriteľovi zanikne momentom, kedy nastali skutočnosti, s ktorými je spojený zánik pohľadávky. Zánik práva upravujú predpisy hxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxk tieto pravidlá niekedy dopĺňa, prípadne mení - napríklad v prípade započítania (pozri § 54). Najčastejší spôsob zániku práva, s ktorým sa môžeme v konxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxporovaciu žalobu (pozri § 57 a nasl.), v ktorej sa dovoláva neúčinnosti právneho úkonu, z ktorého prihlásená pohľadávka vznikla, veriteľovi takejto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx aspoň čiastočne vyhovelo.
5.
Skutočnosti zakladajúce zánik účastníctva napriek tomu, že nastali, nemusia byť známe všetkým stranám, najmä nie spxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxžu založiť zánik jeho účastníctva. Z praktického hľadisko to znamená, že napríklad ak ručiteľ splní veriteľovi za úpadcu a v dôsledku takéhoto plnenia xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxú povinnosť je veriteľ povinný uskutočniť v lehote bez zbytočného odkladu a v písomnej forme. Prípadné porušenie tejto povinnosti, ak by marilo priebex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xe mu pohľadávka už zanikla, a správcovi túto skutočnosť neoznámil.
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxeto prípady zákon upravuje osobitný procesný postup súdu, ako ustáliť túto otázku v prípade pochybnosti.
7.
Aktívne legitimovaný na podanie návrhx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrdenia strán by mali založiť vznik, zmenu alebo zánik účastníctva veriteľa, sú medzi správcom a veriteľom sporné. Pokiaľ správca tieto pochybnosti nexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxia, že niekto je účastníkom, (AD 2) určenia, že niekto nie je účastníkom, a (AD 3) určenia, v akom rozsahu niekto je účastníkom.
9.
O určení účastníctvx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxe na základe podnetu niektorého z účastníkov, ktorí inak nie sú aktívne legitimovaní na podanie návrhu. V podnete účastník vždy musí doložiť existencix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xovahu, t.j. rozhodnutie deklaruje určitý stav, ale nezakladá vznik, zmenu alebo zánik postavenia účastníka.
Právna úprava účinná do 31. decembra 20xx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xozdiel spočíva v tom, že táto právna úprava neupravuje procesný postup, ako ustáliť otázku v prípade sporu, či veriteľovi postavenie účastníka zaniklxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxadávky, prechodom takejto pohľadávky na inú osobu alebo prevodom pohľadávky. Ak dôjde k zániku, prechodu alebo prevodu časti pohľadávky, zaniká jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxnkrétne momenty, kedy veriteľovi zaniká postavenie účastníka konkurzného konania, ako aj procesný postup v prípade, že ohľadom zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxe zakladať zánik jeho účastníctva. Prípadné vážne úmyselné porušenie tejto povinnosti zo strany veriteľa môže založiť aj trestnoprávnu povinnosť z pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 25 (vstup do konania, prevod a prechod pohľadávxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxs. 5 (prihlasovanie pohľadávok, podmienená pohľadávka, budúca pohľadávka); § 29 ods. 3 (náležitosti prihlášky, podmienená pohľadávka); § 32 (poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxLASOVANIE A POPIERANIE POHĽADÁVOK
Prihlasovanie pohľadávok
Komentár
Prihlasovanie pohľadávok
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx speňažením konkurznej podstaty musí byť vždy zodpovedaná jedna zo základných otázok konkurzu, kto je veriteľom, s akou pohľadávkou, prípadne s akým zxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxné pravidlo, podľa ktorého z výťažku získaného speňažením konkurznej podstaty môžu byť uspokojení iba tí veritelia, ktorí prihlásili svoju pohľadávxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxximkou z tohto pravidla sú pohľadávky proti podstate, ktoré sa prihláškou neuplatňujú a pri ktorých zákon upravuje osobitný spôsob ich uplatňovania (pxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s tým následkom, že v prípade, pokiaľ by boli uplatnené prihláškou, je tu zákonný dôvod, aby boli popreté čo do ich vymáhateľnosti (pozri § 100).
3.
Akx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxpokojenia, a to bez rozdielu toho, či vznikli pred vyhlásením konkurzu, alebo počas konkurzu. Jediným rozhodujúcim kritériom je, či ide, alebo nejde o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho v Občianskom zákonníku rozumieme právo veriteľa na plnenie od dlžníka, ktoré môže mať peňažnú alebo nepeňažnú povahu (pozri § 488 OZ).
Lehoty na prixxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx počas konkurzu s tým, že v prípade, ak veriteľ prihlási pohľadávku neskôr, t.j. po uplynutí 45-dňovej lehoty počítanej od vyhlásenia konkurzu, tak:
x
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktorého zámer zostaviť bol zverejnený v OV pred doručením prihlášky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxvrhu už nie je možné uspokojiť veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v OV zámer rozvrh zostaviť;
-
pohľadávku môže prihxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaniklo;
-
nemá právo vykonávať hlasovacie práva na schôdzi veriteľov, ktoré by inak pripadli na takto oneskorene prihlásenú pohľadávku, ani ďalšxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxze veriteľov (§ 35 ods. 2), právo žiadať zvolanie schôdze veriteľov (§ 34 ods. 2), právo poprieť pohľadávku iného veriteľa (§ 32 ods. 2), právo byť volený xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýboru (§ 38 ods. 7) a pod.
6.
Pohľadávku, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, správca zapíše do zoznamu pohľadávok, pxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxah zverejnenia zákon redukuje na označenie veriteľa a uvedenie celkovej prihlásenej sumy, čo sú rozhodujúce informácie pre ostatných veriteľov, aby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa podáva u správcu, pričom pre posúdenie toho, či bola doručená v základnej prihlasovacej lehote alebo neskôr, je rozhodujúce doručenie prihlášky sprxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx prihlášku možno doručiť správcovi aj prostredníctvom faxu a následne v lehote troch dní doručiť správcovi originál prihlášky s tým, že rozhodujúcim bxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxorý túto otázku riešil, takýto spôsob doručenia prihlášky pripustiť.
8.
Poriadkovo zákon predpokladá doručenie prihlášky aj na súd, takéto doručxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xezostavil a nedoručil na súd zoznam pohľadávok (§ xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnia nového správcu. Práve pre tieto prípady má význam doručiť prihlášku aj na súd, aby ten bol schopný posúdiť hlasovacie práva veriteľov (pozri § 42 odsx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxhli, napríklad že by sa na prihlášku doručenú správcovi neprihliadalo.
9.
V prípade, že obsah prihlášky doručenej správcovi sa nezhoduje s obsahom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxoré boli doručené správcovi, pričom na účely výkonu práv spojených s prihlásenými pohľadávkami sa v konkurze vždy vychádza práve z tohto zoznamu pohľaxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxišuje pohľadávky na zabezpečené a nezabezpečené, pričom zabezpečenými rozumieme tie pohľadávky, ktoré sú zabezpečené zabezpečovacím právom (pozrx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnou pokutou, povahou ide v konkurze o nezabezpečenú pohľadávku.
12.
V prípade zabezpečených pohľadávok zákon vyžaduje, aby zabezpečenie bolo riaxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxávku neprihlási v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v ďalšom priebehu konkurzu si môže pohľadávku prihlásiť už iba ako nezxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvacie práva obnovujú (pozri § 103 ods. 1).
13.
Exekučné záložné právo vyhlásením konkurzu zaniká, keďže exekučné konanie sa vyhlásením konkurzu zaxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlásiť sa ako zabezpečený veriteľ. Daňové záložné právo je regulárne hmotné právo, nie je to procesné právo. Daňové záložné právo existuje nezávisle od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxurze sa prihlasujú nielen tie zabezpečené pohľadávky, v ktorých dlžník vystupuje, okrem iného, ako obligačný dlžník, ale aj tie zabezpečené pohľadávxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ako úpadcovi, takáto pohľadávka je však zabezpečená majetkom, ktorý patrí úpadcovi, zákon vyžaduje, aby v rámci konkurzu bola prihlásená aj takáto poxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmi, ktoré sú inak spojené s prihlásenou pohľadávkou, okrem niektorých logických zákonných výnimiek:
-
veriteľ má právo byť uspokojený iba z výťažkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhľadávku, veriteľ nemá právo byť uspokojený vo zvyšnej časti pohľadávky pomerným spôsobom zo všeobecnej podstaty;
-
hlasovacie práva veriteľa sú xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
xxxxxxávka, v ktorej dlžník vystupuje iba ako vecnoprávny dlžník z titulu zabezpečovacieho práva, musí byť v konkurze prihlásená v základnej prihlasovacej xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v konkurze. V dôsledku zániku zabezpečovacieho práva však dôjde k obohateniu niektorej podstaty, keďže v prípade, ak by si zabezpečený veriteľ svoju zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxdy zakladá zabezpečenému veriteľovi právo na vydanie takéhoto obohatenia, ktoré má povahu pohľadávky proti podstate.
18.
Z pohľadu praxe môže ísť x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxeobecnú podstatu, pričom zabezpečený veriteľ bude mať pohľadávku proti všeobecnej podstate;
-
na predmete zabezpečenia viazne iba zabezpečovacxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvacie práva zostane ešte výťažok, ten sa stane súčasťou všeobecnej podstaty, pričom zabezpečený veriteľ bude mať pohľadávku proti všeobecnej podstaxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtatu vytvorenú na uspokojenie takéhoto neskoršieho zabezpečovacieho práva, pričom zabezpečený veriteľ bude mať pohľadávku proti tejto oddelenej pxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xddelenú podstatu vytvorenú na uspokojenie skoršieho zabezpečovacieho práva s tým, že v prípade, pokiaľ po uspokojení takéhoto skoršieho zabezpečovxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xabezpečený veriteľ bude mať pohľadávku proti tejto oddelenej podstate.
19.
Výška pohľadávky proti podstate zabezpečeného veriteľa z titulu obohxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľadávku proti podstate uplatní vždy v celej sume, v ktorej bola jeho pohľadávka zabezpečená. Pohľadávku proti podstate z uvedeného titulu obohatenia xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xroti podstate, ide vždy zo zákona o poslednú pohľadávku v poradí, t.j. pohľadávku proti podstate, ktorá sa uspokojí až po uspokojení ostatných pohľadáxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spája hmotnoprávny následok, ktorý spočíva v prerušení plynutia premlčacej doby, prípadne prekluzívnej doby, a to obdobne ako v prípade uplatnenia pxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo neskôr. Prerušenie plynutia premlčacej doby nastáva momentom, resp. dňom doručenia prihlášky správcovi.
21.
V tejto súvislosti je ďalej nevxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxej v návrhu, keďže podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je uplatnením pohľadávky na súde, ale návrhom, ktorým sa navrhovateľ dovoláva, aby súd vyhxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo o pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie odkladacej podmienky. Takéto pohľadávky zákon súhrnne označuje pojmom "podmienená pohľadávka", x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxadávku, t.j. v danom čase ešte neexistujúcu pohľadávku, spočíva najmä v týchto prípadoch:
-
ak zabezpečený veriteľ má majetkom zabezpečenú budúcu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhľadávku s tým, že v dôsledku uplynutia základnej prihlasovacej lehoty záložné právo nezanikne;
-
pokiaľ má veriteľ vedomosť, že mu v budúcnosti po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxhované hlasovacie práva, si môže takúto pohľadávku prihlásiť ako podmienenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote, a tým zachovať pre budúcnoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxe, keď pohľadávka vznikne;
-
pokiaľ má veriteľ vedomosť, že mu v budúcnosti po tom, čo správca oznámi zámer zostaviť rozvrh výťažku, vznikne pohľadáxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xspokojený z takéhoto výťažku.
23.
V ostatných prípadoch, ak veriteľovi vznikne pohľadávka až po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, netrebx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxj vzniku dozvie.
24.
Pokiaľ ide o výkon práv, ktoré sú spojené s podmienenou pohľadávkou, napríklad hlasovacie právo a pod., tieto môže veriteľ začax xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvka vznikne, resp. kedy je vznik pohľadávky preukázaný správcovi. Určitá výnimka z uvedeného pravidla platí v prípade hlasovacích práv podmieneného xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvo nahliadať do súdneho spisu a správcovského spisu.
26.
Vznik podmienenej pohľadávky veriteľ preukazuje správcovi, nie súdu, pričom keď preukážx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxť vznik podmienenej pohľadávky, nemá osobitné pravidlá, preto podľa povahy veci týmto dôkazom môže byť čokoľvek, čo má dôkazne výpovednú hodnotu.
Poxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavreté pred vyhlásením konkurzu a ku dňu vyhlásenia konkurzu ešte neboli ukončené, ako uplatniť pohľadávky, ktoré sa viažu k určitému obdobiu, naprxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, pričom tá časť pohľadávky, ktorá je pohľadávkou proti podstate, sa už neuplatňuje prihláškou, ale bežným spxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxčovaním zmluvy, v časti do 15. dňa príslušného mesiaca sa pohľadávka uplatňuje prihláškou a vo zvyšnej časti má status pohľadávky proti podstate, ktorx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xesúhlasí s pokračovaním zmluvy, ani plnenie zo zmluvy nevyužíva v súvislosti so správou majetku, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku, budx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x § 87.
Daňové pohľadávky
29.
V prípade prihlasovania daňových pohľadávky pozri komentár k § 87.
Pohľadávky zabezpečené výhradou vlastníckeho prxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxingových zmlúv pozri komentár k § 29.
Právna úprava účinná do 31. decembra 2011
32.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2011 sa pohľadávka mxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xzabezpečovacie právo); § 27 ods. 1 písm. f) (zánik postavenia účastníka, späťvzatie prihlášky); § 31 ods. 2 a 3 (zoznam pohľadávok, doručenie); § 32 xxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxôdza veriteľov, hlasovacie právo); § 35 ods. 8 (schôdza veriteľov, právo domáhať sa zrušenia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx domáhať sa zrušenia uznesenia veriteľského výboru); § 42 ods. 5 (odvolanie a výmena správcu); § 45 (vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy); § 87 (pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhľadávok z uspokojenia); § 103 ods. 1 (zrušenie konkurzu z dôvodu revízie rozhodnutia súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu odvolacím súdom)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Zákon ďalej vyžaduje, aby prihláška bola vždy podaná na predpísanom tlačive, ktorého vzor upravuje vykonávací predpis. Z praktického hľadiska to znaxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xeprihliada ako na prihlášku. V prípade sporu rozhodne súd postupom podľa § 30.
Tlačivá prihlášok
2.
V rámci vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sú upravené txxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxčenej, ako aj nezabezpečenej, podmienenej, ako aj nepodmienenej pohľadávky (pozri prílohu č. 4 vykonávacej vyhlášky);
-
vzor určený na prihlásenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohľadávky zabezpečeného veriteľa, ktorého obligačným dlžníkom je osoba odlišná od úpadcu (pozri prílohu č. 6 vykonávacej vyhlášky).
Základné nálxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý podáva prihlášku, a (AD 2) označenie dlžníka, a to menom, priezviskom a bydliskom, ak ide o fyzickú osobu, alebo názvom a sídlom, ak ide o právnickú osobxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxby je jedným z pojmových znakov právnickej osoby a musí byť určený už pri jej zriadení (pozri § 19b ods. 1 OZ), a to spravidla v zakladateľskej listine právxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxré je zapísané v obchodnom registri (pozri § 9 ods. 2 OBZ). Ďalším pojmovým znakom právnickej osoby je určenie jej sídla, ktoré musí byť určené už pri jej zxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxgistri (pozri § 2 ods. 3 OBZ);
-
prihláška musí obsahovať právny dôvod vzniku pohľadávky, ktorým rozumieme všetky skutočnosti/skutkové okolnostix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zo samotného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxl tovar a nedostal zaplatené a pod. Právnym dôvodom vzniku pohľadávky nemusí byť vždy iba právny úkon a kauza, ale môžu byť ním aj iné skutočnosti. Napríkxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xrípade daňovej pohľadávky právnym dôvodom jej vzniku je príslušný platobný výmer, prípadne príslušné daňové priznanie a pod;
-
prihláška musí obsxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxme súčet istiny a všetkého príslušenstva pohľadávky (k tomu pozri tiež § 32 ods. 15). Celková suma pohľadávky musí byť v rámci prihlášky vždy vyčíslená kxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxľ prihláška neobsahuje niektorú z uvedených základných náležitostí, prípadne ak nie je podaná na predpísanom tlačive, na prihlášku sa zo zákona neprixxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxom ustanovených údajov, umožňuje vyplniť aj niektoré ďalšie fakultatívne údaje, ako napríklad IČO spoločnosti, telefonický kontakt na veriteľa, spxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxní, nezakladá to dôvod, aby sa na prihlášku neprihliadalo. Vyplnenie týchto údajov však odporúčame, keďže umožňujú rýchlu identifikáciu veriteľa a pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxvá suma pohľadávky bola v prihláške rozdelená na istinu a príslušenstvo, príslušenstvo bolo ďalej rozdelené podľa právneho dôvodu vzniku. Príslušenxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnom ustanovenej výške ako odmena za to, že veriteľ prenechal dlžníkovi na dohodnutú dobu peňažné prostriedky alebo že od dlžníka nepožaduje vrátenie pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxnia;
-
náklady spojené s uplatnením pohľadávky.
7.
Príslušenstvo verejnoprávnych pohľadávok, napríklad daňových pohľadávok, vymedzuje vždx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na ktoré vznikne veriteľovi nárok počas konkurzu, je z uspokojenia v konkurze vylúčené (pozri § 100 ods. 1). Znamená to, že posledným dňom obdobia, za ktxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxsenia o vyhlásení konkurzu v OV (pozri § 199 ods. 9).
V prípade, ak veriteľ prihlasuje v prihláške aj príslušenstvo pohľadávky, v rámci právneho dôvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, od ktorého sa odvodzuje, obdobie, za ktoré sa uplatňuje, a spôsob, akým bolo vypočítané.
Samostatná a súhrnná prihláška
9.
Pokiaľ ide o otázku, či xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxípade viacerých nezabezpečených pohľadávok možno tieto prihlásiť aj jednou prihláškou, pričom vykonávací predpis upravuje na ten účel osobitný vzox xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uvedené samo osebe nie je dôvodom, aby sa na prihlášku neprihliadalo, keďže zákon takýto následok neustanovuje. Môže to byť však dôvod pre správcu, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxcero zabezpečených pohľadávok zabezpečuje to isté zabezpečovacie právo, môže byť naopak praktické týchto viacero zabezpečených pohľadávok prihláxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxať:
-
zabezpečenú sumu, ktorou rozumieme sumu, v ktorej zabezpečovacie právo pohľadávku zabezpečuje (pozri xxxx x xxxx xxxx x xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxpenie pohľadávky alebo iné právo, ktoré má podobný obsah a účinky, ako už uvedené práva (pozri § 8);
-
poradie zabezpečovacieho práva, ktorým rozumixxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xráva, t.j. majetok, ktorým je pohľadávka zabezpečená;
-
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva, ktorým rozumieme (AD 1) titul, na základe ktoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxporiadaní dedičstva, a (AD 2) spôsob, akým zabezpečovacie právo vzniklo, napríklad vklad do katastra nehnuteľností, registrácia v notárskom centráxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxžnosť ju prepočítať na eurá alebo uplatniť ju v pôvodnej mene. Pokiaľ veriteľ pohľadávku neprepočíta na eurá, urobí tak správca podľa referenčného výmxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxodná banka Slovenska takýto kurz nevyhlasuje, prepočet urobí správca s odbornou starostlivosťou, a to prostredníctvom iných prípadných rezervných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxovi.
13.
V súvislosti so zákonnou požiadavkou, aby pohľadávka bola v konkurze uplatnená v eurách, vzniká v praxi otázka, ako postupovať v prípade, ax xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú náležitosť prihlášky, preto pokiaľ veriteľ menu prihlasovanej pohľadávky neuvedie, nie je to dôvod, aby sa na prihlášku neprihliadalo, a takúto pohxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxláške je veriteľ vždy povinný pripojiť všetky listiny, ktoré preukazujú v nej uvedené skutočnosti, t.j. všetku dokumentáciu, z ktorej pohľadávka vypxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx potrebné pripojiť tiež všetku dokumentáciu dokladajúcu existenciu zabezpečovacieho práva.
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xko prihláška bola doručená správcovi, t.j. kedykoľvek počas konkurzu. Praktický význam to môže mať najmä vtedy, ak správca požiada veriteľa o ďalšiu dxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxhláške, zákon obligatórne nevyžaduje, aby listiny, ktoré sú v cudzom jazyku, boli preložené do slovenského jazyka. Otázka prípadného prekladu bude pxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxeklad listín.
Vyhlásenie o evidovaní pohľadávky v účtovníctve
17.
V prípade veriteľa, ktorý je účtovnou jednotkou, musí prihláška, okrem iného, xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x.j. či má pohľadávku zavedenú v účtovníctve v celom rozsahu, alebo len čiastočne;
-
vysvetlenie dôvodov, prečo o pohľadávke neúčtuje v účtovníctvex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé predpisy (pozri § 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). V tejto súvislosti sa niekedy otvára otázka, či vyhlásenie o vedení pohľadávky v účtovnícxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xozumie iba osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky. Preto od zahraničného veriteľa nie je možné takéto vyhlásenie obligatórne vyžadovať. Nexxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx posúdiť aj podľa predloženého vyhlásenia. Osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami, povinnosť uvedeného vyhlásenia nemajú.
19.
Význam vyhlásenxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvedie vo svojom účtovníctve a zákonným dôvodom uvedený stav nezdôvodní, môže to mať za to, aby pohľadávku poprel.
20.
V prípade, ak veriteľ neurobí žxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxadávky v účtovníctve, a ak veriteľ takéto vyhlásenie neskôr správcovi predloží, je to dôvod na to, aby správca pohľadávku dodatočne uznal (pozri § 32 odxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x xxaxi rôzne. Typickým príkladom je prípad syndikovaného úveru, ktorý majú vedený jednotliví veritelia syndikátu v účtovníctve v rôznych častiach, no axxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá vedenú žiadnu časť syndikovaného úveru.
22.
V praxi niekedy vznikala otázka, či veriteľ musí urobiť vyhlásenie o vedení pohľadávky v účtovnícxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje, ak sa takéto vyhlásenie urobí v rámci prihlášky, pričom nie je potrebné ho robiť na samostatnej listine (pozri v § 29 ods. 6).
Nepeňažná pohľadávka
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnotu nepeňažnej pohľadávky. Nepeňažnou pohľadávkou rozumieme právo na plnenie nepeňažnej povahy, napríklad právo, aby dlžník dodal veriteľovi určxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxho praktickejšie pre veriteľa je ukončiť zmluvný vzťah, z ktorého nepeňažná pohľadávka vyplýva, a v rámci konkurzu prihlásiť tomu zodpovedajúci peňaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx aj po vyhlásení konkurzu, otázku prípadného nepeňažného plnenia, na ktoré má veriteľ právo, je ďalej nevyhnutné posúdiť z toho pohľadu, či ide, alebo nxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prihlášku sa zo zákona neprihliada.
Prihláška zahraničného veriteľa
24.
V prípade prihlášky zahraničného veriteľa, ktorý má sídlo, bydlisko alxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitosti tak, ako ich definuje zákon.
Označenie právneho dôvodu číslom faktúry
25.
V praxi sa pravidelne objavuje otázka, ako postupovať v prípade, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xodľa priložených listín identifikovať pohľadávku v účtovníctve dlžníka, je nevyhnutné takúto pohľadávku považovať za riadne prihlásenú a preskúmaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxlne, no aspoň čiastočne označuje skutkové okolnosti, na ktorých sa pohľadávka zakladá. Preto takto vymedzený právny dôvod vzniku pohľadávky treba akxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxade pri bežných pohľadávkach z obchodného styku je vhodné v rámci právneho dôvodu vzniku pohľadávky uviesť aspoň (AD1) zmluvu, z ktorej pohľadávka vznxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxledovné: "Veriteľ, na základe kúpnej zmluvy zo dňa ... a objednávky č .. zo dňa ... ,dňa ... v mieste .... dodal úpadcovi tovar ...., ktorý úpadca riadne prxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Na zaplatenie bol úpadca vyzvaný faktúrou č. ..., ktorá mu bola doručená dňa ... ."
Výhrada vlastníckeho práva
26.
Veriteľ s výhradou vlastníckehx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxteľ s výhradou vlastníckeho práva prihlási svoju pohľadávku ako nezabezpečenú, zostáva mu v plnom rozsahu zachovaná výhrada vlastníckeho práva, čižx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xosiahnuť zrušenie zmluvy, na základe ktorej odovzdal vec úpadcovi, čo spravidla dosiahne tým, že od takejto zmluvy odstúpi, pričom následne môže žiadxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pohľadávku.
27.
V prípade, že veriteľ nemá záujem o vrátenie veci, ale má záujem, aby sa vec speňažila v rámci konkurznej podstaty, môže si svoju pohľxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xak urobí, poveruje správcu, aby vec spísal a speňažil. Takto spísaná vec tvorí oddelenú podstatu veriteľa s výhradou vlastníckeho práva, pričom veritxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxeho práva neprihlási ako zabezpečený veriteľ, vec pod výhradou vlastníckeho práva by nemala byť spísaná do konkurznej podstaty. Ak sa tak omylom stanex xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pozri tiež komentár x x xxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxx xo § 29.
Veriteľ z lízingovej zmluvy
32.
Obdobne ako veriteľ s výhradou vlastníckeho práva, obdobné právo má veriteľ z lízingovej zmluvy, čiže svoju xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxabezpečenú, zostáva mu v plnom rozsahu zachované vlastnícke právo k predmetu lízingu, čiže sa môže domáhať vrátenia veci spôsobom, ktorý vyplýva zo zmxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxasti ako pohľadávku proti podstate, pričom v plnom rozsahu platí postup uvedený v bodoch 26 až 31.
33.
V prípade, že sa veriteľ z lízingovej zmluvy prixxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx tým poverí správcu, aby spísal a speňažil predmet lízingu.
34.
Pokiaľ ide o lízingovú zmluvu ako typ zmluvy, civilné kódexy nepoznajú lízingovú zmlxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, ktorá obsahuje zákonom opísané náležitosti, bez ohľadu na skutočnosť, či v skutočnosti pôjde o inominátny kontrakt, alebo o zmiešanú zmluvu. Čiže pôxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxovi;
-
ide o odplatné prenechanie veci do užívania, čiže bolo dohodnuté nájomné;
-
ide o zmluvu na dobu určitú;
-
cieľom zmluvy je prevod prenajxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo k prenajatej veci prevedie na dlžníka.
35.
K lízingu pozri tiež komentár k § xxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x
xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxx xo § 29.
Právna úprava účinná do 31. decembra 2015
38.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015 zákon nepoznal osobitný spôsob uplatnenia výxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu domáhať vylúčenia veci zo súpisu konkurznej podstaty, resp. vydania tomu zodpovedajúceho výťažku (pozri § 78).
39.
Rovnako zákon podľa právnej úxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxo zabezpečenú pohľadávku so za bezpečením k predmetu leasingu, ale takúto pohľadávku z leasingu bolo možné uplatniť len ako nezabezpečenú pohľadávku x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xrenajal dlžníkovi vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka, sa v konaniach začatých do 31. decemxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x povahy veci pôjde vždy o pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, t.j. tieto pohľadávky sa budú v konkurze vždy uplatňovať prihláškou. Pokxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xovahu pohľadávok, ktoré sa uplatňujú prihláškou, alebo pohľadávok, ktoré budú mať charakter pohľadávok proti podstate. Rozhodujúce je, či takáto poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxedmet leasingu aktívne užívala, a to v súvislosti so správou majetku, resp. prevádzkovaním podniku, alebo nie, prípadne či správca súhlasil s pokračoxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxikli po vyhlásení konkurzu a nemajú status pohľadávky proti podstate, sa v konaniach začatých do 31. decembra 2015 uplatňujú prihláškou, pričom možno xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxávky proti podstate, sa uplatňujú u správcu bežným spôsobom (pozri § 87 ods. 7), napríklad doručením faktúry správcovi, pričom sa uspokojujú ako pohľaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx typy s opakujúcim sa plnením, ktoré boli uzavreté pred vyhlásením konkurzu a trvajú aj počas konkurzu.
42.
Pokiaľ ide o zabezpečenie pohľadávok prexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe predmet leasingu netvorí konkurznú podstatu (pozri § 8). Prípadné ukončenie leasingovej zmluvy sa riadi buď samotnými pravidlami upravenými v leasxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnky pre ukončenie zmluvy. Nie je však vylúčený ani taký postup, že sa prenajímateľ dohodne so správcom v pokračovaní leasingovej zmluvy.
Právna úpravx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxtná prihláška, pričom v prípade viacerých prihlášok vyžaduje pripojiť k prihláške aj súhrnný prehľad.
Z dôvodovej správy
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxlute Priority). Vlastnícke právo je právnym inštitútom zakladajúcim v zásade vždy absolútnu prioritu. Z tohto dôvodu vznikli v hmotnom práve inštitúxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxňujúcich výhradu vlastníctva, resp. lízingových prenajímateľov pri finančnom lízingu je to, že nejde o veriteľov, ktorým prináleží právo na oddelenx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xe dôvodné aj takýmto veriteľom poskytnúť možnosť prihlásiť sa do konkurzu rovnako, akoby si uplatňovali k veciam pod výhradou vlastníctva, resp. prenxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsp. prenajatých vecí bolo spojené s dodatočnými nákladmi.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx prihlášky); § 32 ods. 15 (popretie a zistenie pohľadávky); § 32 ods. 18 (popretie a zistenie pohľadávky, dodatočné uznanie); § 48 (výkon rozhodnutix x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx9 ods. 9 (účastníci reštrukturalizačného konania, zámena v osobe veriteľa)
Nedostatky prihlášky
Komentár
Zoznam nesprávne prihlásených pohľadávok
1.
Otázka, či sa na podanie, ktorým veriteľ prihlásil v kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxnie prihláseného veriteľa a tomu zodpovedajúce práva, najmä hlasovacie právo a právo byť uspokojený v rámci konkurzu z výťažku získaného speňažením kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxdaní, ktorými veritelia uplatnili pohľadávky, ktoré sa v konkurze uplatňujú prihláškou, a ktoré
-
neboli urobené na predpísanom tlačive (pozri § 2x xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebol pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky (pozri § 29 ods. 7).
xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xodanie urobil. Predmetný zoznam správca zostaví bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, pričom následne ho predloží súdxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxodnenia uznesenia je nevyhnutné, aby sa súd vysporiadal z dôvodmi, prečo sa na podanie neprihliada ako na prihlášku. Voči tomuto uzneseniu nie je prípuxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veriteľov, ktorých podania boli zaradené do predmetného zoznamu. Zákon nepredpisuje pre správcu osobitný spôsob, ako má dotknuté osoby upovedomiť o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxeľa sa neprihliada ako na prihlášku, nie je rozhodnutím, či prihláška je, alebo nie je po práve, preto takéto rozhodnutie nevytvára prekážku, ktorá by bxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť v konkurze opätovne s tým rozdielom, že za prihlásenú sa bude považovať až momentom, keď bola opätovne doručená správcovi, t.j. bude s ňou nakladané akx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxihliada, má deklaratórnu, nie konštitutívnu povahu.
6.
Predmetné ustanovenie upravuje kompetenciu súdu rozhodnúť, či sa na podanie veriteľa prixxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxžovať za prihlášku a ktoré boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Tieto podania bude správca predkladať súdu na rozhodnxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xevylučuje, aby takéto podane veriteľ vzal späť a prihlášku podal opätovne, a to aj počas plynutia základnej prihlasovacej lehoty [pozri § 27 ods. 1 písmx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxípadne opraviť kedykoľvek.
8.
V prípade zahraničného veriteľa, ktorý má sídlo, bydlisko alebo obvyklý pobyt na území Európskej únie, nariadenie Ex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xbsahuje tieto minimálne náležitosti. Okrem iného to znamená, že prihláška zahraničného veriteľa nemusí byť podaná na predpísanom tlačive, aby sa na ňx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxú zodpovednosť veriteľa za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že uvedená zodpovednosť sa vyvodzuje v prxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxťou veriteľa za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške osobitne treba uviesť, že tejto zodpovednosti sa veriteľ zbaví, ak preukáže, že pri prihlasoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 27 ods. 1 písm. f) (zánik postavenia účastníka, späťvxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Zoznax xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvca priebežne vytvára zoznam pohľadávok, do ktorého sa zapisujú všetky podstatné údaje, ktoré veritelia uviedli v prihláškach. Obsahové náležitostx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxná, že tieto musia byť zapísané do zoznamu pohľadávok bezodkladne po tom, ako to objektívne okolnosti umožnia.
3.
Pohľadávky zapísané do zoznamu poxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxpísaná v zozname pohľadávok a pod ktorým sa v rámci konkurzu identifikuje. Číslovanie zoznamu pohľadávok predpokladá tiež zákon [pozri § 25, 26 a 32 odxx x xxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x x x xx xxxx xx. Podania, pri ktorých má správca za to, že ich nie je možné považovať za prihlášku, sa zapisujú do osobitného zoznamu, ktorý sa po uplynutí základnej prixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x0 ods. 1).
5.
Zoznam pohľadávok tvorí súčasť správcovského spisu, pričom právo nahliadať do zoznamu pohľadávok majú účastníci konania, t.j. najmä xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxávnené osoby nemajú právo doň nahliadať.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxanie, ktorým prihlásil svoju pohľadávku, sa prihliada ako na prihlášku, preto pokiaľ veriteľ má záujem nadobudnúť právnu istotu, či sa na ním urobené pxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, či jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Takéto potvrdenie je správca povinný vydať veriteľovi bezodkladne po tom, ako ho o to veriteľ xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxto súvislosti treba vykladať lehotu "bezodkladne" podľa okolnosti veci tak, že správca je povinný vydať potvrdenie ihneď po tom, čo to objektívne okolxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxľ záujem, aby potvrdenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok získal ešte pred uplynutím základnej prihlasovacej lehoty, mal by doručiť prihlxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xo zoznamu pohľadávok, správca vydá veriteľovi tiež výpis zo zoznamu pohľadávok, ktorý podá veriteľovi kompletnú informáciu o jeho pohľadávke, najmä xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xpoplatnené v zmysle vyhlášky č. 666/2005 Z.z.
Povaha zoznamu pohľadávok
8.
Obsah zoznamu pohľadávok je určujúci pre určenie práv jednotlivých vexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xoznamu pohľadávok. Z praktického hľadiska to znamená, že napríklad na schôdzi veriteľov sú rozhodujúce vždy údaje tak, ako sú zapísané v zozname pohľaxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veriteľ vždy musí obrátiť na správcu. Súd nemá zákonnú kompetenciu prikázať správcovi, aby vykonal úpravu zoznamu pohľadávok, môže však
-
upozornxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnnosti naďalej, alebo
-
odvolať správcu z funkcie, ak porušenie povinnosti v súvislosti s vedením zoznamu pohľadávok má závažný charakter (pozri § xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu v rámci správcovského spisu, pričom druhý rovnopis po tom, čo uplynie lehota na popieranie pohľadávok, správca doručí do príslušného súdneho spisu, x xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, správny, aktuálny, t.j. musí byť v ňom vyznačené, v akom rozsahu sú prihlásené pohľadávky popreté a v akom rozsahu sú zistené.
11.
Ďalej je vhodné, axx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxky proti tým pohľadávkam, ktoré neuznáva (pozri tiež § 32 ods. 8).
Zmeny zoznamu pohľadávok
12.
Zmeny zoznamu pohľadávok, ktoré správca urobí po toxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxznam pohľadávok s uvedením dátumu, kedy bol vyhotovený, t.j. dátumu, ku ktorému je aktuálny.
Právna úprava účinná do 31. decembra 2011
13.
Podľa prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx doručených na súd. Uvedené porovnanie sa podľa novšej právnej úpravy už nevykonáva, keďže prihlášky sa už podávajú iba u správcu, resp. na súde len porixxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxky); § 29 ods. 1 a 7 (náležitosti prihlášky, znalecký posudok); § 30 ods. 1 (nedostatky prihlášky); § 32 (popretie a zistenie pohľadávky); § 32 ods. 8 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xistenie pohľadávky
Komentár
Prieskux xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxý a štandardizovaný. Prieskum prihlášky bol oproti úprave podľa zákona o konkurze a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xôsledkom zistenia pohľadávky je kreovanie exekučného titulu (s výnimkou pohľadávok, ktoré úpadca výslovne nenamietol), čo v zásade správcov prieskxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxacieho prejavu klásť vysoké požiadavky. Vzhľadom na zavedenie popieracieho práva veriteľov môže vykonať vlastný prieskum aj veriteľ, na rozdiel od sxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 14/10). Správca preskúma prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou, pričom k tomu použije účtovnú a inú dokumentáciu úpadcu, zoznam záväzkoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xodnotenie prihlásenej pohľadávky).
2.
Prihláška pohľadávky je založená na tvrdení veriteľa, ktoré treba overiť a skontrolovať v rámci zákonného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxždú prihlásenú pohľadávku, pričom veriteľ povinnosť kontroly nemá, ide výlučne o jeho oprávnenie. Záverom tejto kontroly je popretie alebo nepopretxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
Prihlásenú pohľadávku porovná s účtovníctvom úpadcu, t.j. skontroluje, či pohľadávka prihlásená veriteľom zodpovedá záväzku, ktorý úpadca eviduxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxou dokumentáciou.
-
Prihlásenú pohľadávku porovná s ďalšou dokumentáciou úpadcu, t.j. skontroluje, či pohľadávka zodpovedá ostatnej dokumentáxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.
-
Prihlásenú pohľadávku porovná so zoznamom záväzkov, ktorý má dlžník povinnosť zostaviť a pripojiť k návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 12 ods. 4), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxil voči prihláseným pohľadávkam.
-
Prihlásenú pohľadávku porovná s vyjadreniami ďalších osôb, najmä veriteľov, pričom pohľadávku posúdi najmä z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x spísaním úradného záznamu, a zabezpečenie vlastných právnych a iných analýz hodnotiacich oprávnenosť pohľadávky.
4.
Pokiaľ správca pri skúmaní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxu, t.j. pokiaľ je pohľadávka sporná iba v časti, je povinný ju poprieť iba v spornej časti a pod. Pokiaľ pohľadávka nie je sporná, správca nie je oprávnený xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
5.
Spornosťou pohľadávky rozumieme prípad, keď z okolností známych v danom čase, t.j. v čase plynutia lehoty na popretie pohľadávky, možno dôvodne xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe sa pohľadávka popiera čo do vymáhateľnosti;
-
existencii alebo vymáhateľnosti časti pohľadávky, v takom prípade sa pohľadávka popiera čo do výškxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x
xxistencii zabezpečovacieho práva, v takom prípade sa pohľadávka popiera čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom;
-
existencii zabezpečovaciehx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxj je pohľadávka zabezpečená, t.j. o výške zabezpečenej sumy, v takom prípade sa pohľadávka popiera čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom v takejto xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
Oprávneným poprieť prihlásenú pohľadávku je popri správcovi každý veriteľ prihlásenej pohľadávky bez ohľadu na to, či ním prihlásená pohľadávka boxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxávky proti podstate ani veriteľ, na ktorého podanie sa podľa rozhodnutia xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xj veriteľom, nadobudlo účinnosť, musí byť vždy zdôvodnené, pričom v rámci popretia sa musí okrem príslušného zdôvodnenia vždy uviesť
-
výška, t.j. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvke uznáva, ak ju popiera čo do poradia uspokojovania zo všeobecnej podstaty;
-
rozsah popretia zabezpečovacieho práva, t.j. či správca, resp. verxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xu ktorému popiera existenciu zabezpečovacieho práva.
Osobitné náležitosti popretia pohľadávky veriteľom
8.
Aby popretie pohľadávky veriteľox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tlačive, ktorého vzor upravuje vykonávací predpis;
-
veriteľ zložiť v lehote na popretie popieranej pohľadávky na účet správcu kauciu 350 eur s uvexxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxto je zloženie kaucie do pokladnice správcu vylúčené. Kaucia tvorí príjem všeobecnej podstaty s tým, že v prípade, ak popretie pohľadávky bolo aspoň čixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx. 2 písm. b). Aspoň čiastočná dôvodnosť popretia vyplynie buď z výsledku incidenčného konania, alebo zo skutočnosti, že popretý veriteľ nepodal incidxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxname pohľadávok
10.
Popretie pohľadávky bez ohľadu na to, kto pohľadávku poprel (či správca, alebo veriteľ), správca vyznačí v zozname pohľadávok xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxie pohľadávky
11.
V prípade popretia pohľadávky veriteľom zákon upravuje osobitný typ zodpovednosti veriteľa, ktorý poprel pohľadávku iného verxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxenčnej žaloby popretým veriteľom,
-
aspoň čiastočné potvrdenie popretej pohľadávky súdom,
-
vznik škody popretému veriteľovi v príčinnej súvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy, pričom táto škoda môže spočívať napríklad v tom, že popretý veriteľ obdrží plnenie z konkurzu neskôr ako v prípade, ak by jeho pohľadávka nebola poprexxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zbaví, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. Konanie s odbornou starostlivosťou posudzujeme podľa okolností, ktoré boli známe v čase, kex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxosťou, sú rozhodujúce okolnosti známe v čase popretia pohľadávky, nie okolnosti, ktoré vyplynú neskôr, napríklad v rámci incidenčného konania. Pokixx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxm rozsahu. Pritom je nevyhnutné vychádzať z celého obsahu správcovského a súdneho spisu, prípadne ďalších v danom čase dostupných informácií, bez ohľxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxké konanie, ktoré zohľadnilo všetky dostupné informácie (pozri § 7). Dôkazné bremeno ohľadom preukázania konania s odbornou starostlivosťou nesie vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxtanovenej lehote, ktorá sa počíta osobitne v prípade pohľadávok prihlásených počas základnej prihlasovacej lehoty a osobitne v prípade pohľadávok pxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxladnej prihlasovacej lehoty xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxjnený oznam o jej zapísaní do zoznamu pohľadávok (pozri § 28 ods. 3).
15.
K povahe a počítaniu lehôt v konkurze pozri § 203a.
16.
Lehotu na popretie pxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe správcu, ktoré môžu byť objektívneho charakteru a ktoré vyplynú zvyčajne z vyššej moci, prípadne z dôvodu, že súd odvolá správcu z funkcie a ustanoví dx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxil tak, aby novoustanovený správca bol objektívne schopný preskúmať prihlásené pohľadávky a sporné pohľadávky poprieť.
17.
Aktívnu legitimáciu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xa návrh správcu bude súd rozhodovať spravidla z dôvodu vysokého počtu prihlášok, t.j. je úlohou správcu, aby zhodnotil početnosť prihlášok a podľa okoxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xoľko má byť lehota predĺžená. Pokiaľ súd zistí, že nie sú splnené dôvody na predĺženie lehoty, návrh správcu zamietne. V rámci výroku, ktorým súd rozhodxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxx že súd rozhodne o predĺžení lehoty ohľadom popretia oneskorene prihlásenej pohľadávky, v rámci výroku je potrebné tiež konkretizovať pohľadávku, ktxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xohľadávok.
18.
Lehotu na popretie pohľadávok môže súd predĺžiť aj opakovane, vždy však najviac o 30 dní, nie je pritom vylúčené, aby súd z dôvodu prehxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx je vhodné doručiť aj správcovi. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
19.
O predĺžení lehoty na popretie pohľadávok môže súd rozhodnúx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsledky spočívajúce vo fikcii, že pohľadávky, ktoré neboli popreté, sa považujú zo zákona za zistené. Ide o zákonnú fikciu, ktorú už rozhodnutím súdu nix xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxým predstihom na to, aby súd o predĺžení lehoty mohol rozhodnúť xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe pohľadávky musí nadobudnúť účinnosť v tejto lehote, čo, okrem iného, znamená, že prípadné nedostatky popretia, pre ktoré popretie nie je účinné, nie xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx.
Zásadným problémom sa v praxi ukazujú popretia, ktoré sú neurčité a nezrozumiteľné. Hoci zákon takéto popretia považuje za neúčinné, v zákone absenxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zostáva incidenčné konanie. Keďže popretie vymedzuje predmet neskoršieho incidenčného sporu, zastávame názor, že v prípade neúčinného popretia je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xplatnenie jeho pohľadávky v konkurze, rovnaké požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu a zrozumiteľnosť popretia, je možné klásť aj na popierací prejav. Arguxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxakovane. Z hľadiska úvah de lege ferenda možno uvažovať o zavedení mechanizmu, keď by o neúčinnosti popretia rozhodol napríklad na základe návrhu taktx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v prípade pohľadávok proti podstate platí osobitný postup (pozri § 96 ods. 3, 4 a 6).
23.
Pokiaľ ide o popretie pohľadávky čo do vymáhateľnosti, ide x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxdávka, prípadne zabezpečovacie právo zabezpečujúce pohľadávku bolo nadobudnuté na základe odporovateľného právneho úkonu (pozri § 62 ods. 6).
Notxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxadu na skutočnosť, či pohľadávka bola popretá správcom, alebo iným veriteľom. V písomnom upovedomení správca uvedie najmä, kto pohľadávku poprel a v axxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeľa nespĺňa niektorú zákonnú náležitosť, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxo prihlásené pohľadávky namietať, no nie popierať, čo procesne rozlišujeme. Námietka úpadcu má ten význam, že po zrušení konkurzu nie je možné pre úpadxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpadcu nemá právny význam, t.j. pohľadávka, ktorá síce bola namietaná úpadcom, no nebola popretá správcom ani veriteľom, sa považuje v konkurze za zisxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxlasovacej lehote, resp. v lehote ustanovenej zákonom na popretie oneskorene prihlásenej pohľadávky, ak ide o námietku voči takejto pohľadávke.
28x
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtúpia aj vedy, ak nie je zdôvodnená. Námietku je vždy vhodné zdôvodniť, najmä pokiaľ má slúžiť ako podnet pre správcu na popretie pohľadávky, resp. je poxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxl úpadcu na podanie námietok, zo strany správcu je vhodné o tom úpadcu poučiť, keďže tieto námietky sú jedným z významných nástrojov, prostredníctvom kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx má právo domáhať sa na súde tzv. incidenčnou žalobou v tzv. incidenčnom konaní určenia popretej pohľadávky. Uvedené incidenčné konanie je bežné sporoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxým, ktorí popreli jeho pohľadávku. V tomto smere tieto osoby vytvárajú na strane odporcu nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. V prípade, ak poxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxobu v celom rozsahu zamietne.
Povaha incidenčného konania
31.
Incidenčné konanie je povahou určovacie konanie, v ktorom sa popretý veriteľ pozitxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnom. Od 1. júla 2016 musí byť strana v incidenčných sporoch podľa § xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xe stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.
32.
Vecne a miestne pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxť patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, napríklad v prípade daňovej pohľadávky, pohľadávky sociálnej poisťovne, pokuty vyrubenej správnym orgánxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxonnosti rozhodnutia alebo úradného postupu, z ktorého pohľadávka vyplynula.
Lehota na podanie incidenčnej žaloby
33.
Lehota na podanie incidenxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xehota je hmotnoprávna (pozri aj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2014, sp. zn. 2 Obdo V 25/2012, ZSP č. 54/2014). V tejto zákonnej lehote musí byx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxná na príslušný alebo nepríslušný súd, t.j. aj v prípade doručenia incidenčnej žaloby v lehote na nepríslušný súd zostáva lehota zachovaná. Ako už bolo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxx v spore o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky v konkurze zistí, že žaloba bola podaná oneskorene, žalobu zamietne bez toho, aby vykonával xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zn. 29 Cdo 2226/99, Rc 44/2002).
34.
Ak popretý veriteľ v zákonnej lehote nepodá incidenčnú žalobu, v rozsahu popretia pohľadávky stráca postavenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxviac toho, čo uviedol v prihláške, tým sa jeho nárok limituje. Znamená to, že súd nemôže v incidenčnom konaní priznať veriteľovi vyššiu sumu, lepšie porxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby má znieť na určenie popretej pohľadávky, napríklad nasledovne: "Určuje sa, že navrhovateľ je veriteľom pohľadávky prihlásenej do konkurzného konxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xoradí inej pohľadávky..." V praxi sa chronicky opakujú nesprávne formulované petity incidenčných žalôb, v ktorých sa žalobca domáha určenia, že pohľxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxľadávky je zákonným dôsledkom vyhovenia incidenčnej žaloby.
Koncentračný princíp v incidenčnom konaní
37.
V konaniach súvisiacich a vyvolanýcx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxnačiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania. Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nepxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxického hľadiska môže byť príslušné poučenie buď súčasťou predvolania na prvé pojednávanie, no vo vzťahu k odporcovi môže byť poučenie aj súčasťou výzvx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxniť prostriedky procesného útoku a procesnej obrany včas a na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložilx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx konania
38.
Trovy incidenčného konania sú vylúčené z uspokojenia v rámci konkurzu [pozri § 100 ods. 2 písm. a)], to znamená, že súd môže tieto trovy koxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxa, trovy konania súd prizná úspešnému veriteľovi voči úpadcovi, nie voči osobe správcu, ktorý v incidenčnom konaní vystupuje namiesto úpadcu s tým, že xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxnej odmeny advokáta v incidenčnom spore. V tomto smere existuje ustálená judikatúra, podľa ktorej konanie o určenie pravosti pohľadávky prihlásenej x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxazoch, preto úspešnému účastníkovi patrí náhrada trov konania ako v určovacom spore s neoceniteľnou hodnotou veci (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxembra 2011, sp. zn. III. ÚS 534/2011).
40.
Podmienkou vedenia incidenčného konania je preddavkovanie trov konania zo strany všetkých účastníkov kxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je popierajúci veriteľ, t.j. každému veriteľovi, ktorý poprel pohľadávku navrhovateľa.
41.
Výšku preddavkov pre každého účastníka konania ustaxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxnia nezloží niektorý z odporcov, súd v rámci incidenčného konania rozhodne, že popretie pohľadávky týmto odporcom je neúčinné. Pokiaľ preddavok na trxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxe účastníka konkurzného konania [pozri § 27 ods. 1 písm. c)].
Zistenie prihlásenej pohľadávky v konkurze
43.
Prihlásená pohľadávka sa v konkurze pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnutia lehoty na popretie pohľadávky nastupuje v konkurze nevyvrátiteľná zákonná domnienka, v dôsledku ktorej už pohľadávku nie je možné v rámci konkuxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxež odsek 19 komentovaného ustanovenia);
-
uznaním popretej pohľadávky správcom, a to v uznanom rozsahu.
Dodatočné uznanie popretej pohľadávky
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxanom rozsahu považuje v konkurze za zistenú. Praktický význam to môže mať najmä v prípade, ak správca poprie pohľadávku preto, že nemal všetky listiny pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkiaľ však bola pohľadávka popretá aj iným veriteľom, na uznanie sa vyžaduje súhlas takéhoto veriteľa.
45.
K dodatočnému uznaniu môže dôjsť aj v priexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo je relevantný pre výkon práv spojených s pohľadávkou v konkurznom konaní (§ 31 ods. 2). Uznanie je účinné doručením uznávacieho prejavu veriteľa, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxčného konania uzná bez toho, že by vykonal zmenu v zozname pohľadávok, pohľadávka sa aj tak považuje za zistenú. Po dodatočnom uznaní pohľadávky v priebxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xamietne.
46.
Správca môže dodatočne uznať popretú pohľadávku, iba ak je veriteľ v popretom rozsahu pohľadávky ešte účastníkom konkurzného konanixx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnania, takto popretý rozsah pohľadávky už nie je možné dodatočne uznať (pozri § 27 ods. 1), t.j. napríklad ak veriteľovi márne uplynula lehota na podanix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xznať.
Opravné prostriedky v incidenčnom konaní
47.
Incidenčné konanie je konaním, ktoré prebieha podľa Občianskeho súdneho poriadku, resp. Civxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvných prostriedkov sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, resp. Civilného sporového poriadku, t.j. proti rozhodnutiu prvostupňovéxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xríslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním sa posudzuje podľx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxrava účinná do 31. decembra 2011
48.
V konkurzných konaniach, v ktorých bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný do 31. decembra 2011, oprávnenie popxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx, že konkurz prebieha na základe konverzie reštrukturalizácie na konkurz, podľa pôvodnej právnej úpravy sa postupuje vtedy, ak uznesenie o konverzii xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxx
x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxje lehotu na prihlásenie pohľadávok veriteľov.
Veritelia si po vyhlásení konkurzu do 45 dní prihlasujú svoje pohľadávky. Predbežne si podávajú prixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxjú veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené zabezpečovacím právom. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa pohľadávky neprihlasujú lex xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx xxxitelia si budú prihlasovať svoje pohľadávky vyplnením zákonom požadovaných údajov na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom spravodlixxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe nedostatkov prihlášok. Správca ani súd už nebudú povinní upozorňovať na nedostatky prihlášky. V odsekoch 2 až 9 sú podrobné obsahové náležitosti prixxxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xjavne neodôvodnenú prihlášku, čo zákon podrobne upravuje. Veriteľ sa však zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. Súx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohľadávok tak, aby vyhotovil konečný zoznam pohľadávok do 40 dní od vyhlásenia konkurzu, pričom túto lehotu môže súd vo výnimočných prípadoch predĺžxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xoznamu nahliadať.
§ 32: po dôkladnom preskúmaní pohľadávok správcom s prihliadnutím na vyjadrenie úpadcu je správca povinný spornú pohľadávku popxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdávku písomne uznať v určenej lehote a takáto pohľadávka sa považuje za zistenú, čo taktiež zapíše do zoznamu pohľadávok.
Na rozdiel od predchádzajúxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xa popretie aj správcom nepopretých pohľadávok. Ak však podá podnet na popretie pohľadávky oddelený veriteľ, aby poprel zabezpečenú pohľadávku iného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xybavení podnetu informuje veriteľa. Právo obracať sa na správcu s podnetmi na zapretie pohľadávky má aj úpadca.
Veriteľ popretej pohľadávky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxutočností.
Zistenie pohľadávky je napríklad relevantné pre výkon hlasovacieho práva na takejto schôdzi.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
§ 28 až 32: návxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxj právnej úprave má za cieľ:
a)
zjednodušiť veriteľom spôsob prihlasovania pohľadávok;
b)
umožniť veriteľom prihlásiť pohľadávku aj po uplynuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Návrh zákona zakladá pravidlo, že každá pohľadávka, ktorá nie je výslovne definovaná ako pohľadávka proti podstate, musí byť v konkurze uplatnená prixxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxvrh zákona ponecháva v platnosti základnú lehotu na prihlásenie pohľadávok 45 dní od vyhlásenia konkurzu, no umožňuje veriteľom prihlásiť svoje pohľxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvňovať priebeh konkurzu, keďže s oneskorene prihlásenou pohľadávkou nebudú spojené hlasovacie práva. Po základnej prihlasovacej lehote už bude možxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxšej právnej úpravu nóvum, v zahraničných právnych úpravách však ide o bežnú procesnú možnosť veriteľov.
Možnosť veriteľov prihlásiť svoju pohľadáxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xroblémy:
a)
pri zahraničných veriteľoch je otázne, od kedy im plynie lehota na prihlásenie ich pohľadávok. Pri zahraničných veriteľoch, ktorí majx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxhraničného veriteľa o vyhlásení konkurzu, ako aj o lehotách, v ktorých je zahraničný veriteľ povinný prihlásiť svoje pohľadávky. V tomto smere je sporxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx prihlásenie pohľadávky. Uvedené v rámci doteraz platnej právnej úpravy nie je uspokojivo xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xy takáto lehota začala plynúť až doručením výzvy na prihlásenie pohľadávky;
b)
z pohľadu bežných, jednoduchých veriteľov, najmä niektorých živnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxo veriteľov následok zmeškania lehoty na prihlásenie pohľadávky znamená jednak účtovné problémy z pohľadu odpisu ich pohľadávky, ako aj akákoľvek stxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxásené v určitej zákonom stanovenej lehote od vyhlásenia konkurzu, automaticky tlačí na to, aby pohľadávky, ktoré právne vzniknú až po uplynutí tejto lxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Takýto postup však deformuje pravidlá uspokojovania veriteľov v konkurze, absolútnym spôsobom demotivuje nezabezpečených veriteľov konať a vystxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľadávku v zásade kedykoľvek, umožňuje tiež reštriktívnym spôsobom upraviť okruh pohľadávok proti podstate, t.j. nákladov konkurzu.
Miesto prihlaxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvo sa prihláška môže doručiť aj na príslušný súd. V prípade, že veriteľ nedoručí svoju prihlášku na súd, nebude to mať pre veriteľa žiadne právne následkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx t.j. či prihláška bola alebo nebola doručená v základnej prihlasovacej lehote, však bude vždy rozhodujúci okamih doručenia prihlášky správcovi.
Poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjetku dlžníka, ako aj posilniť postavenie iba vecno-právneho zabezpečeného veriteľa v konkurze upravuje právo, ale aj povinnosť takéhoto zabezpečexxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xlné procesné práva s tým rozdielom, že uspokojený môže byť iba do hodnoty zabezpečenia a hlasovacie práva môže v konkurze vykonávať tiež iba v hodnote zaxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xby sa na ňu vôbec prihliadalo. V tomto smere sa v rámci nového znenia § 30 upravuje aj procesný postup, ako postupovať v prípade, že prihláška tieto záklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlo aplikačné problémy v tom smere, čo sa rozumie jednou pohľadávkou. V tomto smere jasné pravidlá v našom právnom poriadku nemáme.
Vzhľadom na uvedenx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxo boli uplatnené prípadne aj jednou prihláškou. Samozrejme, zhrnutie viacerých pohľadávok do jednej prihlášky musí spĺňať požiadavku prehľadnostix xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvanie formou tlačív sa navrhuje ponechať, pričom sa uvažuje o zavedení zjednodušených tlačív práve pre prípad prihlasovania viacerých nezabezpečenxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Navrhovaná právna úprava poskytuje právo popierať pohľadávky aj veriteľom. Aby popretie pohľadávky veriteľom bolo účinné, návrh zákona vyžaduje spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxy konania (pozri ods. 10). V súvislosti so zavedením práva veriteľov popierať pohľadávky iných veriteľov sa v § 32 rieši tiež rozhodovanie súdu o priznxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx samostatného ustanovenia o priznávaní hlasovacích práv.
Súvisiace ustanovenia
§ 7 (konanie s odbornou starostlivosťou); § 12 ods. 4 (náležitosti návrhu, zoznamy ako povinné príloxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxrihlasovanie pohľadávok počas konkurzu); § 62 ods. 6 (uplatnenie odporovacieho práva); § 87 ods. 2 písm. b) (pohľadávky proti podstate, poradie); § xx xxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxkúciu na zistenú pohľadávku); § 198 ods. 3 a 4 (rozhodovanie súdu); § 203a (lehoty)
Priznanie hlasovacích práv
Komexxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na elimináciu špekulatívnych popretí, ktorých cieľom bolo najmä zabrániť veriteľovi v uplatnení jeho hlasovacích práv spojených s prihlásenou pohľxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxbore a udeľovania záväzných pokynov atď. Novelou zavedené ustanovenie reaguje aj na výkladový problém predchádzajúcej právnej úpravy v zrušenom § 32 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxrávca. V súlade s uznesením Ústavného súdu SR z 1. augusta 2012, sp. zn. III. ÚS 333/2012 aj novela umožňuje v takomto prípade priznanie hlasovacích právx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxciatívy. Ako z uvedeného plynie, správca nepredkladá súdu na rozhodnutie všetky prihlášky pohľadávok, pri ktorých je veriteľ oprávnený domáhať sa prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx prihláška bola predložená súdu na rozhodnutie.
3.
Priznanie hlasovacích práv je možné v troch prípadoch, a to pri popretí pohľadávky iným veriteľoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxe o priznanie hlasovacieho práva na zabezpečenú pohľadávku, rozhoduje skutočnosť, či zabezpečovacie právo, uplatnené v prihláške, je registrované x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xe sporné. Aj veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je popreté, má právo domáhať sa priznania hlasovacích práv.
5.
Podanie, ktorým správca predklaxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx sume je vedená v účtovníctve, prípadne či na podsúvahových účtoch je vedené zabezpečenie tejto pohľadávky a pod.,
-
či úpadca pohľadávku namieta, axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxľadávku uznáva alebo neuznáva, resp. dôvodov, prečo pohľadávku neuznáva v celom rozsahu, t.j. všetky relevantné skutkové a právne okolnosti vrátane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxé,
-
všetky ďalšie podania, ktoré popretý veriteľ urobil a ktoré sú založené v správcovskom spise,
-
popretý úkon veriteľa, t.j. kópia príslušnéxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxia, ktorými správca disponuje a ktoré môžu byť relevantné pre posúdenie dôvodnosti alebo nedôvodnosti popretia pohľadávky.
6.
Prihlášku a ďalšie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxdložil prihlášku popretého veriteľa súdu až po dlhšom čase, často až po konaní prvej schôdze veriteľov. V záujme realizácie práva na súdnu ochranu poprxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xeriteľa doručeného súdu a obsahu spisu má dostatok podkladov na rozhodnutie. Z praktického hľadiska je preto vhodné, aby popretý veriteľ doručil svoj xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy ako závažné porušenie povinností správcu (vzhľadom na závažnosť dopadu takéhoto nekonania správcu na právne postavenie veriteľa) a ak sa nepreukážx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xeriteľa by mala byť najmä reakcia na dôvody popretia a mal by byť doložený všetkými potrebnými listinami, ak už neboli prílohou prihlášky. Je potrebné sx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxčené, no jeho konanie nie je predpísané a spravidla na jeho vytýčenie nebude dostatok časového priestoru).
8.
Súd by mal rozhodnúť bez zbytočného odxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxznaní hlasovacích práv rozhoduje ako zákonný sudca nie incidenčný, ale konkurzný sudca.
9.
Rozhodnutie súdu o priznaní hlasovacích práv je rozhodxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxm čase vierohodným spôsobom doložená. V prípade, že súd zistí, že takáto kauza je vierohodným spôsobom doložená, sporná je však výška pohľadávky (naprx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsudkom). Pokiaľ ide o spornosť poradia pohľadávky, rozhodujúcim pre priznanie hlasovacích práv je vierohodnosť skutočností, ktoré uviedol veriteľx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxsahu súdneho spisu a dovtedajšieho vývoja konkurzného konania. Samostatné dokazovanie ohľadom týchto skutočností súd v zásade nevykonáva, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, nie je vylúčené, aby súd, pokiaľ to považuje za potrebné, nariadil vypočutie niektorých účastníkov, prípadne nariadil aj pojednávanie.
10.
Súd xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxa, správca vyznačí v zozname pohľadávok bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bolo uznesenie doručené, a bez ohľadu na skutočnosť, či už je, alebo nie je prxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou súd rozhodoval. Rozhodnutie sa nezverejňuje v OV. Proti rozhodnutiu súdu je prípustxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nie sú oprávnení na podanie odvolania.
12.
Dôležité je upozorniť, že rozhodnutie súdu o priznaní hlasovacích a iných práv neznamená, že po jeho vydaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxstať, ak sa v priebehu konania po vydaní rozhodnutia súdu o priznaní hlasovacích práv zmení status dotknutého veriteľa z hľadiska jeho spriaznenosti s xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxokojovania pohľadávok skúmať, či veriteľ nie je osobou spriaznenou s úpadcom a nemá tak hlasovacie právo na schôdzi veriteľov, nemôže byť zvolený za člxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xa môže v priebehu konania meniť - v priebehu konania môže dôjsť k postúpeniu prihlásenej pohľadávky na osobu spriaznenú s úpadcom, teoreticky sa môže tixx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxivosťou, či je v prípade konania schôdze veriteľov namieste odoprieť veriteľovi hlasovacie práva z dôvodu spriaznenosti s úpadcom, a to napriek existxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx veriteľa, ktorému boli odopreté na schôdzi veriteľov hlasovacie práva, je zabezpečená prostredníctvom inštitútu konania o zrušenie uznesenia schôxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxsovacieho práva moderoval, čiže priznané hlasovacie právo veriteľovi odňal, prípadne upravil. Rozhodnutie o priznaní hlasovacieho práva je rozhodxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxd prihliadnuť. Máme za to, že dôvodom na moderovanie hlasovacie xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxniach, v ktorých bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný do 28. apríla 2015 (vrátane), je súd vo veci priznania hlasovacích práv oprávnený rozhodovať ixx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxávcom. V prípade, že konkurz prebieha na základe konverzie reštrukturalizácie na konkurz, podľa tejto pôvodnej právnej úpravy sa postupuje vtedy, ak xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx
x xonkurzných konaniach, v ktorých bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný do 31. decembra 2011, súd vo veci priznania hlasovacích práv nie je oprávnený rxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxštrukturalizácie na konkurz, podľa tejto pôvodnej právnej úpravy sa postupuje vtedy, ak uznesenie o konverzii reštrukturalizácie nadobudlo právopxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xamostatného ustanovenia o priznávaní hlasovací práv. Z vecného hľadiska predkladateľ reaguje na rozhodnutie vo veci III. ÚS 333/2012-22 z 1. augusta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnom konaní". Konkurzný súd v zásade bez nariadenia pojednávania najmä na základe predložených listín (prejudiciálne) ustáli, či existuje predpoklxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xola účinne popretá iným veriteľom, bez ohľadu na to, či bola zároveň popretá aj správcom.
V tomto prípade sa odstraňuje doterajšia výkladová nejasnosťx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx) bola priznaná rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu.
V starších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj napr. § 112 ods. 3 z č. 64 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí). Predkladateľ nepovažuje nateraz za dôvodné žalobnú pozícxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xohľadávky (bez ohľadu na to, či ju poprel on, alebo veriteľ) indikovať súdu a súd by mal v takýchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxistri záložných práv, registrované v osobitnom registri alebo zapísané v katastri nehnuteľností.
Predkladateľ vychádza z toho, že verejné registxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxnou a materiálnou publicitou. Ak sa popiera (bez ohľadu na to, či správca, alebo veriteľ) pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom zapísaným vo vxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
[Veriteľské orgány]
Komentár
xx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxteľské orgány, ktoré, okrem iného, určujú osobu správcu, usmerňujú správcu pri správe a speňažovaní majetku a vykonávajú dohľad nad výkonom týchto čixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxde malého konkurzu namiesto veriteľského výboru schôdza veriteľov volí iba zástupcu veriteľov (pozri § 107 ods. 2).
2.
Najvyšším veriteľským orgáxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xiež priestor na zistenie stanovísk jednotlivých veriteľov k dôležitým otázkam konkurzu.
3.
Do kompetencie schôdze veriteľov nepatrí ukladať sprxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxo podkladom pre príslušný orgán, aby uložil správcovi určitý záväzný pokyn, prípadne odporučil, ako postupovať (napr. ako speňažiť konkurznú podstaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xyjadriť spoločný záujem veriteľov, ak ho treba v konkurze zisťovať.
4.
Veriteľský výbor sa v konkurze kreuje iba spomedzi nezabezpečených veriteľxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty (pozri § 37 ods. 2). Pokiaľ ide o postavenie zabezpečeného veriteľa v konxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veriteľov a veriteľský výbor, ktorý volia nezabezpečení veritelia.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx); § 37 a nasl. (veriteľský výbor); § 82 a nasl. (príslušné orgány)
Zvolanie schôdze veriteľov
Komentár
xx
Zákon rozlišuje tzv. prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa musí konať obligatórne v zákonom ustanovenej lehote a ktorá má niektoré špecifické kompetenciex x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xýmeny správcu, sú čiastočne obmedzené. Prvá schôdza veriteľov vykreuje veriteľský výbor, potvrdí správcu vo funkcii, prípadne navrhne jeho výmenu, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxteľov
2.
Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu s tým, že schôdzu veriteľov spravidla zvolá až po uplynutí základnex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxiteľov. Pokiaľ správca zvolá prvú schôdzu veriteľov pred uplynutím tejto lehoty, vystavuje sa riziku, že bude nútený zmeniť miesto konania prvej schôxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxe malých konkurzov však nie je vylúčené, aby správca zvolal prvú schôdzu veriteľov aj pred uplynutím základnej prihlasovacej lehoty.
3.
Zákon uklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xovinný odoslať oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov do OV, alebo či v tejto lehote už musí byť oznam aj zverejnený v OV. Postačuje, pokiaľ správca v tejxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxktívne nevie ovplyvniť (pozri tiež uznesenie Ústavného súdu SR z 1. júla 2014, sp. zn. III. ÚS 414/2014-15).
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxieranie pohľadávok, ktoré boli prihlásené v základnej prihlasovacej lehote [pozri § 32 ods. 3 písm. a)], a nie neskôr ako 20. kalendárny deň od uplynutix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xa konať najbližší nasledujúci pracovný deň (pozri § 203a ods. 2).
5.
Obligatórnym bodom programu rokovania prvej schôdze veriteľov je vždy zo zákonx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxrávcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov.
Zvolanie ďalšej schôdze veriteľov
6.
Ďalšiu schôdzu veriteľov zvoláva sxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxčuje zverejnením v OV a voči ktorému nie je prípustné odvolanie,
-
na žiadosť veriteľského výboru, t.j. ak sa na tom veriteľský výbor uzniesol,
-
nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
7.
Žiadosť súdu, veriteľského výboru, prípadne veriteľov o zvolanie schôdze veriteľov musí vždy obsahovať predmet rokovania schôdze veriteľov, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxriteľov neobsahuje, správca spravidla vyzve toho, kto žiadosť podal, aby predmet rokovania doplnil. Pokiaľ správca zvoláva schôdzu veriteľov na žiaxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxnam o zvolaní schôdze veriteľov v OV.
8.
V prípade, ak správca zvoláva schôdzu veriteľov na žiadosť, t.j. nie z vlastného podnetu, zákon vyžaduje, abx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxhôdze veriteľov nebola kratšia ako 15 kalendárnych dní tak, aby sa veritelia mohli včas oboznámiť s termínom konania schôdze veriteľov a zariadiť si záxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrejnenia sa schôdza veriteľov považuje za zvolanú.
Zmena termínu alebo miesta konania
10.
Aj keď to zákon výslovne neupravuje, v odôvodnených výnxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím oznamu o zrušení schôdze veriteľov v OV. Ďalej v odôvodnených prípadoch a výnimočne treba pripustiť aj možnosť zmeny miesta konania schôdze veriteľxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxe veriteľov, lehota medzi týmto zverejnením a konaním schôdze veriteľov nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní.
Porušenie povinnosti správcu v sxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxných povinností správcu. V prípade, ak správca túto povinnosť poruší, t.j. ak schôdzu veriteľov riadne nezvolá alebo zmarí jej konanie, ide o závažné pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zvolá súd, pričom nového správcu ustanoví na základe návrhu schôdze veriteľov. Pokiaľ schôdza veriteľov nového správcu nenavrhne, správcu určí súd nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxnia, ktoré bude odvolaný správca vykonávať až do ustanovenia nového správcu, čiže súd nemusí ihneď ustanoviť nového správcu (pozri § 42 ods. 3). Ak odvoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa veriteľov sa však aj v tom prípade musí konať, aby veriteľom bolo poskytnuté ich právo zvážiť výmenu správcu.
13.
Pokiaľ k výmene správcu z dôvodu nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxok, aby mal novoustanovený správca dostatočný časový priestor na preskúmanie pohľadávok (pozri § 32 ods. 4). V danom prípade už prvú schôdzu veriteľov xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xe rozhodujúce, či správca porušil povinnosť vedome alebo nevedome, alebo v dôsledku vis maior. Otázkou je, ako postupovať v prípade, ak správca zvolá sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávcom bolo zhojené, čiže dôvod na odvolanie z funkcie odpadol, čo je aj praktické obzvlášť v prípade malých konkurzných vecí, ktoré sa vyznačujú pasivixxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx Tým sa považuje schôdza veriteľov za zvolanú. V ozname o zvolaní schôdze veriteľov musí byť vždy uvedené miesto (kde) a čas (kedy) organizovania schôdzx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxín a miesto konania schôdze veriteľov musia byť ďalej zvolené vhodným spôsobom tak, aby umožňovali podľa možnosti v čo najväčšej miere zúčastniť sa verxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veriteľov by malo sledovať buď úpadcovo sídlo, prípadne kanceláriu správcu, alebo sídlo konkurzného súdu.
16.
Pokiaľ oznam o zvolaní schôdze verixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxkéto zasadnutie veriteľov nie je možné považovať za zákonnú schôdzu veriteľov a prípadne prijaté uznesenia sú právne nezáväzné.
17.
V ozname o zvolxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xprávnený hlasovať na schôdzi veriteľov, čo všetko má veriteľ predložiť pri prezentácii a pod.
Zvolanie schôdze veriteľov súdom
18.
Súd zvoláva scxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdu, že správcovi bráni vo výkone správcovskej činnosti zákonná prekážka (pozri § 42 ods. 1 a 5). Pre zvolanie schôdze veriteľov platia pre súd tie isté pxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxi ktorému nie je prípustné odvolanie (pozri § 198 ods. 1). Uznesenie vo výroku musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré zákon pre oznam o zvolaní schôdzx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx konania a zvolania schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate s poradím podľa § 87 ods. 2 písm. c). Pokiaľ však schôdza veriteľov bola zvolaná na žixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xozhodnúť aj inak. Pokiaľ o zvolanie schôdze veriteľov požiadali viacerí veritelia, trovy zvolania a konania schôdze veriteľov nesú spoločne a nerozdxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmáhať.
21.
Trovy zvolania schôdze veriteľov vzniknú spravidla iba vtedy, pokiaľ by správca uverejnil oznam o zvolaní schôdze veriteľov nielen v OVx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxiteľov uskutoční, prípadne s nákladmi na skrutátorov, pokiaľ je potrebná ich súčinnosť.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Pokiaľ ide o schôdzu verxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxizácie je v konkurze predmetom prvej schôdze aj tzv. "potvrdenie" správcu v jeho funkcii zo strany veriteľov, prípadne jeho výmena. Prvú schôdzu zvoláxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxenia konkurzu, v tomto čase už budú pohľadávky zistené, prípadne popreté.
Zákon upravuje, kto môže žiadať o zvolanie ďalšej schôdze, čo všetko musí bxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlal schôdzu veriteľov, v takomto prípade ju zvolá súd.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o procesno-technickú úpravu. Termín konania prvej schôdze verixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x ohľadom na skutočnosť, či majú, alebo nemajú hlasovacie práva.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxy, lehoty); § 32 ods. 4 (popretie a zistenie pohľadávky, predĺženie lehoty); § 36 ods. 1 (hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu); § 37 ods. 1 (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxs. 1 (rozhodovanie súdu); § 203a (lehoty)
Schôdza veriteľov
Komentár
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ktorý vedie schôdzu veriteľov a rozhoduje v otázkach vedenia schôdze veriteľov, je ten, kto schôdzu veriteľov zvolal. V prípade, ak schôdzu veriteľov xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxený vyšší súdny úradník.
2.
Predseda schôdze veriteľov vedie schôdzu veriteľov, čiže rozhoduje v otázkach vedenia schôdze veriteľov, t.j. moderuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxjaté uznesenia, spisuje zápisnicu zo schôdze veriteľov a pod.
3.
V prípade, ak nemožno schôdzu veriteľov vzhľadom na zložitosť programu, dĺžku a poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veriteľov odročil. V takom prípade je pokračovanie zasadnutia schôdze veriteľov potrebné zverejniť v OV, pričom termín by mal zodpovedať zákonnej poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxriteľov
4.
Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ, ktorý si zákonným spôsobom prihlásil svoju pohľadávku, a to bez ohľadu na skutočnxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xostavenie účastníka konkurzného konania (pozri § 27). Obdobne právo účasti na schôdzi veriteľov strácajú aj ostatní prihlásení veritelia, ktorým zaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxihlásili svoju pohľadávku, preto toto právo účasti na schôdzi veriteľov nemá
-
veriteľ, ktorý sa neprihlásil alebo ktorý si uplatnil svoju pohľadáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxadávku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (pozri § 28 ods. 3),
-
veriteľ pohľadávky proti podstate, keďže ten nemá postavenie prihlásenéhx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxm, že o ich prípadnej účasti na schôdzi veriteľov rozhoduje predsedajúci. Na požiadanie predsedu schôdze sú však zo zákona povinné sa schôdze veriteľox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxe veriteľa platia pravidlá upravené v Občianskom súdnom poriadku, resp. Civilnom sporovom poriadku. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx orgánom sui generis, ktorý spravidla vedie správca, nie súd. Pokiaľ ide o overenie podpisu veriteľa na plnomocenstve, zákon takéto overenie obligatóxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiť. V prípade zástupcu na schôdzi veriteľov je potrebné príslušné plnomocenstvo predložiť na schôdzi veriteľov, pričom nepostačuje odkázať na plnomxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x.j. existenciu plnomocenstva nebude mať za doloženú a preukázanú a z toho dôvodu takémuto zástupcovi neumožní účasť na schôdzi veriteľov. Samozrejmex xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxmestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxto sú povinní sa zúčastniť schôdze veriteľov osobne, t.j. ich zastúpenie nie je prípustné, keďže ich účasť na schôdzi veriteľov sa vyžaduje najmä z dôvoxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxdu o ich účasť na schôdzi veriteľov je však vhodné ich o tom poučiť, t.j. že sa vyžaduje ich osobná účasť, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam.
9.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xeriteľov zúčastniť iba so súhlasom predsedu schôdze xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx.
Pokiaľ ide o prezentáciu veriteľov, záleží na predsedajúcom, či určí konkrétny čas na prezentáciu, alebo povolí veriteľom sa prezentovať aj počas kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxdza veriteľov a ktorý sa zverejňuje v OV, a ktorým sa dáva na známosť prihláseným veriteľom zvolanie schôdze veriteľov.
12.
Predmet rokovania schôdxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxejnená v OV, len výnimočne, a to za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov. To znamená, že doplniť predmet rokovania schôdze veriteľov, o ktorom sx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxogramu súhlasia. V praktickej rovine môže ísť iba o prípady, ak v konkurze vystupujú iba niekoľkí prihlásení veritelia.
Uznášaniaschopnosť a hlasovxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xčasť dvoch, prípadne viacerých veriteľov, pričom nie je rozhodujúce, koľkými hlasmi prítomný veriteľ disponuje. Znamená to, že pokiaľ sa schôdze verxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhôdze veriteľov sa počíta z prítomných veriteľov, t.j. nie zo všetkých veriteľov. Je pritom irelevantné, že sa niektorí významní veritelia schôdze vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxítomných veriteľov oprávnených hlasovať bez rozdielu, t.j. 50% + jeden hlas, pričom z uvedeného pravidla platia výnimky
-
v prípade hlasovanie ďalxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxri § 37 ods. 2).
Hlasovacie xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxvneho dôvodu a vymáhateľnosti právneho dôvodu (pozri komentár k § 32). Veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov v uvedenom rozsxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxsovacieho práva priznal svojím rozhodnutím konkurzný súd (pozri § 32 ods. 2).
17.
Veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá len čo do výšky, má hlasoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxnal svojím rozhodnutím súd (pozri § 32 ods. 2).
18.
Zákon nepriznáva hlasovacie právo veriteľovi, ktorý má v konkurze postavenie podriadeného verixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx je pohľadávka veriteľa popretá čo do poradia uspokojovania zo všeobecnej podstaty a z takéhoto popretia vyplýva, že ten, kto pohľadávku takto poprel, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx právo priznal svojím rozhodnutím súd (pozri § 32 ods. 2).
19.
Popretie pohľadávky čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čase konania schôdze veriteľov existujú. Znamená to, že podmienený veriteľ (pozri § 28 ods. 5), ktorého pohľadávka v čase konania schôdze veriteľov ešxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu podmieneným veriteľom za úpadcu, t.j. ak vznik podmienenej pohľadávky závisí od toho, že podmienený veriteľ bude plniť záväzok za úpadcu, spravidla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxriteľa plnenie záväzku za úpadcu, t.j. ten, komu podmienený veriteľ ručí, sa v konkurze buď vôbec neprihlási, resp. sa prihlási, ale na schôdzi veriteľxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxde, ak nebol prihlásený, je nepochybný a nesporne ustálený.
V prípade, ak je tých, ktorí sú povinní plniť za úpadcu, viac, napríklad ak je viacero ručitxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxého zástupcu.
21.
Hlasy veriteľov sa počítajú podľa výšky pohľadávky, nie podľa hláv, t.j. neplatí, že každý veriteľ by mal jeden hlas, ale veriteľ mx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxné centy sa neprihliada. K určeniu hlasovacieho práva pri voľbe alebo odvolávaní členov veriteľského výboru pozri komentár k § 37 ods. 2.
22.
Pre určxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé zakladajú hlasovacie právo veriteľa, napríklad incidenčné rozhodnutie, uznanie pohľadávky, rozhodnutie o priznaní hlasovacích práv a pod., takúxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povinný zapísať takéto skutočnosti do zoznamu pohľadávok bezodkladne, t.j. ak to okolnosti umožňujú, ihneď, inak v objektívne najkratšom možnom časxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzaložil do súdneho spisu zoznam pohľadávok, hlasovacie práva určí súd na podklade prihlášok doručených do súdneho spisu. Samozrejme, ak súd disponujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxseda vyhotoví zápisnicu, ktorú doručí buď do súdneho, alebo správcovského spisu, ak schôdzi veriteľov predsedal sudca, resp. ním poverený vyšší súdnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx.
25.
Zápisnica zo schôdze veriteľov musí obsahovať tieto zákonné náležitosti:
-
opis priebehu schôdze veriteľov, t.j. zachytenie jednotlivxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
-
podpis predsedu schôdze veriteľov,
-
zoznam prítomných veriteľov, t.j. spravidla prezenčná listina.
V prípade, ak zápisnicu zo schôdze veritxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx
x praxi sa opakovane ako problém ukazuje, že zo zápisnice nie je zrejmé, ktorý veriteľ hlasoval za prijatie uznesenia, proti prijatiu alebo či sa hlasovaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x x x x xx xxxx x xxxx x xxxxxnom sa na postup správcu primerane aplikujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, resp. Civilného sporového poriadku a súvisiacich predpisovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnkurzného súdu na správcu. Zo zápisnice, resp. z prezenčnej listiny ako jej súčasti musí vyplývať, kto sa na schôdzi veriteľov alebo na zasadaní veritexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí (plnomocenstvo, poverenie a pod.). Keďže veriteľské orgány prijímajú svoje rozhodnutia na základe hlasovania, musí byť zrejmé, ktorý účastník hlaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia nepreskúmateľným, čo je v rozpore aj s právnou istotou účastníkov konania. Navyše, pri odmietnutí hlasovania schôdze veriteľov o výmene správcu mx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo schôdzou veriteľov (§ 36 ZKR), a teda bez uvedenia hlasovania podľa jednotlivých veriteľov nemožno posúdiť aktívnu vecnú legitimáciu na podanie odvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkúmateľný obraz o rozhodujúcich skutočnostiach, ku ktorým na schôdzi došlo (uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. marca 2012, sp. zn. II. ÚS 41/2012).
Zrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veriteľov, ak sa toho v zákonných prípadoch procesným návrhom domáha niektorý veriteľ.
28.
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
na schôdzi uplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom.
29.
Všetky uvedené predpoklady musia byť splnené kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xákonom, ktorý môže byť založený tak rozporom obsahu samotného uznesenia so zákonom, ako aj porušením formálnych pravidiel pri prijímaní napadnutého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxodov, ktoré veriteľ v námietke uviedol. Výnimkou je situácia, keď súd zistí, že zápisnica zo schôdze veriteľov nie je preskúmateľná (keďže veriteľ sa s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxa to uznesenie, ktoré v zákonnej lehote napadol procesne aktívne legitimovaný veriteľ, inými slovami, nemôže zrušiť uznesenie bez návrhu - ex offo - z vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo zrušiť uznesenie, ak by ho napadol subjekt bez aktívnej procesnej legitimácie v zmysle § 35 ods. 8 ZKR, resp. veriteľ, ktorý nesplnil všetky už uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxh dôvodov v rozpore so zákonom - nutné považovať za platné a záväzné.
30.
Zákon vyžaduje, aby námietka bola uplatnená na schôdzi veriteľov, t.j. námixxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxť vždy zdôvodnená, pričom zdôvodnenie námietky musí vždy vychádzať z rozporu prijatého uznesenia so zákonom, t.j. nezákonnosti uznesenia. Konkrétnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xeriteľov napadnúť na súde iba týmito dôvodmi. Nové dôvody už nemôže uvádzať, pričom na prípadne novo uvedené dôvody súd neprihliadne, resp. zákonnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veriteľov, ktorý vyplýva zo zákonnej požiadavky zákazu zvýhodňovania niektorých veriteľov (pozri § 6). Základným znakom spoločného záujmu veriteľxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxv a aspoň jeden z veriteľov mal z neho prospech (T. Richter. 2008. Insolvenční právo. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 145 a 146). Podľa judikatúry jx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjúcim spoločný záujem veriteľov, pričom spoločný záujem veriteľov nemožno stotožňovať so záujmom jediného veriteľa, a to ani vtedy, ak ide o veriteľax x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx11, Zb. ÚS č.80/2011). Za rozpor uznesenia schôdze veriteľov so zákonom treba považovať v prípade konkurzného konania s európskym prvkom aj rozpor uznxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx schôdze veriteľov musí byť uplatnené návrhom doručeným na príslušný súd v prekluzívnej lehote piatich kalendárnych dní od skončenia schôdze veriteľxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Ak je napadnuté uznesenie prijaté na schôdzi, ktorú zvolal súd a viedol ho sudca alebo ním poverený vyšší súxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxze rozhodoval iný sudca konkurzného súdu, lebo z povahy veci nemôže sudca, ktorý viedol schôdzu, nestranne rozhodnúť o svojom prípadnom pochybení pri xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xozhodnutie o návrhu na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov poriadkovú lehotu 7 dní. Z povahy veci vyplýva, že súd rozhodne iba na podklade obsahu súdnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xeriteľov iba zrušiť, nemôže ho zmeniť.
35.
Rozhodnutie súdu o zrušení uznesenia schôdze veriteľov má konštitutívnu povahu, t.j. uznesenie stráca xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxriteľov pozastaviť, a to aj bez návrhu, t.j. aj v prípade, ak veriteľ odloženie účinnosti napadnutého uznesenia v návrhu na zrušenie uznesenia nenavrhxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa nemá väčší praktický zmysel a môže sa uplatniť najmä v situáciách, keď sa súd rozhodne prejednať návrh na pojednávaní a teda nedodrží poriadkovú lehotx x xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x98 ods. 1), pričom z povahy veci treba takéto uznesenie doručiť správcovi čo najskôr, t.j. aj iným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
Na schôdzi veriteľov majú právo hlasovať a zúčastniť sa veritelia, ktorých pohľadávky sú v čase konania schôdze zistené, a veritelia s podmienenými poxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxriteľov sa na základe povolenia, prípadne žiadosti predsedajúceho zúčastňuje aj úpadca, prípadne jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrípadne aj o inej záležitosti, ale len so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať.
Zápisnica obsahuje informácie o priebehu scxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s takýmito odôvodnenými námietkami bude dôležitá ako podklad pre prípadné zrušenie uznesenia schôdze, ak súd rozhodne, že uznesenie je v rozpore so spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx prípadnej škode hroziacej z vykonania napadnutého uznesenia.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na kompxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxť na schôdzi veriteľov majú iba veritelia pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Ak však pohľadávka veriteľa bola popretá iba inxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veriteľ napriek tomu, že jeho pohľadávka je popretá čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti, bude mať oprávnenie hlasovať na schôdzi veriteľov.
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxiebeh konkurzu, majú veritelia, ktorí sú spriaznení, resp. v minulosti boli spriaznení s úpadcom, vrátane akcionárov, ako aj členov predstavenstva. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xieli dosiahnuť pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ale záujem zachovať status quo v právnych vzťahoch tak, ako boli založené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxa profitovali. Vzhľadom na tieto skutočnosti, obdobne, ako je tomu aj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xzánik postavenia účastníka); § 28 ods. 3 (prihlasovanie pohľadávok počas konkurzu); § 28 ods. 5 (prihlasovanie pohľadávok, budúca a podmienená pohxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 1 (hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu); § 37 ods. 1 (veriteľský výbor, voľba); § 37 ods. 2 (veriteľský výbor, právo voliť a byť volenýxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx veriteľov o výmene správcu
Komentár
Prvá schôdza veriteľov/obligatórny bod programu
1.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxhodným výberom, čo na jednej strane garantuje nestrannosť správcu, na druhej strane však takto vybraný správca nemusí mať vhodné skúsenosti zodpovedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veriteľom právo navrhnúť konkrétnu osobu správcu, a to prostredníctvom schôdze veriteľov, t.j. osobu, ktorá požíva ich dôveru a ktorej odborné vedomxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxších obmedzení na prvej schôdzi veriteľov, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxoby správcu, t.j. aby jeho rozhodnutia a postup v danej veci neboli ovplyvnené hrozbou výmeny.
2.
Obligatórnym bodom programu prvej schôdze veritexxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxov musí vždy vyzvať prítomných veriteľov, aby predložili návrhy, a o týchto návrhoch musí dať hlasovať. Návrh na výmenu správcu sa považuje za schválenx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxvrh nezíska potrebnú väčšinu hlasov, správca, ktorý bol ustanovený do funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, zotrvá vo funkcii.
3.
Prvá schxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxrí do pôsobnosti schôdze veriteľov.
Kvalifikované dôvody pre ďalšiu schôdzu veriteľov
4.
Ďalšia schôdza veriteľov, t.j. ktorákoľvek schôdza vexxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkovaných dôvodov:
-
správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené zákonom (k tomu pozri tiež § 42 ods. 1);
-
hlasovacie pomery vxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy oproti poslednej konanej schôdzi veriteľov, pričom pri porovnaní hlasovacích pomerov sa vychádza z absolútneho počtu hlasov, t.j. zo všetkých hlasxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxetkých veriteľov, t.j. ak sa na tom uznesú veritelia, ktorých hlasy predstavujú uvedenú väčšinu spomedzi všetkých veriteľov vrátane tých veriteľov, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvo predložiť na schôdzi veriteľov jeden návrh na osobu nového správcu. V tomto smere je potrebné, aby predseda aktívne vyzval prítomných veriteľov na pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxrebné uviesť v zápisnici.
6.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného súdu kanceláriu a ktorej by nemala brániť vo výkone funkcie žiadna zákonná prekážka. Veriteľ bez hlasovacieho práva návrh na osobu nového správcu xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí dať vôbec o ňom hlasovať, keďže zákon výslovne ustanovuje, že veriteľ môže navrhnúť iba osobu licencovaného správcu. Pokiaľ ide o prípad, že veriteľ nxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x takomto návrhu musí dať predseda hlasovať, keďže skutočnú existenciu týchto prekážok môže s konečnou platnosťou posúdiť až súd, obzvlášť vtedy, ak v čxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x.
Zoznam správcov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom podrobnosti upravuje zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisovx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xávrhoch na osobu nového správcu sa hlasuje postupne, pričom jednotlivé návrhy predkladá predseda schôdze veriteľov, a to od návrhu veriteľa s najvyššxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xstanovenie správcu súdom na podklade návrhu schôdze veriteľov
10.
Osobu správcu ustanovuje do funkcie svojím rozhodnutím súd. Schôdza veriteľov xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxu schôdzou veriteľov (pozri § 40 ods. 1).
11.
O výmene osoby správcu, t.j. o odvolaní doterajšieho správcu a ustanovení nového správcu, súd rozhodujx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxieho správcu a do funkcie ustanoví správcu, ktorého navrhla schôdza veriteľov. Uznesenie súd doručuje zverejnením v OV. Uznesenie tiež doručí iným vhxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxjnením v OV. Tým momentom sa tiež nový správca ujíma funkcie.
12.
Správca, ktorého schôdza veriteľov navrhla vymeniť, má zo zákona dňom konania xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto prekročenie takéhoto obmedzenia môže založiť aj absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ktorým by správca uvedené obmedzenie prekročil (pozri § 39 Oxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxať. Uvedené obmedzenie zaniká v prípade, ak súd návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu odmietne, a to právoplatnosťou takéhoto uznesenia.
Odmietxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx posúdi, či tu nie je zákonná prekážka, ktorá by bránila výmene správcu. Ak súd takúto prekážku zistí, návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu odmietnxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxene správcu hlasovať. Schôdza veriteľov môže rozhodovať o návrhu na výmenu správcu iba v zákonom ustanovených kvalifikovaných prípadoch, v iných niex xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdom pre výmenu správcu je schôdzou veriteľov konštatované opakované alebo závažné porušenie povinnosti, ktoré však súd nezistí. Takýmto dôvodom môžx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxšie právne excesy v súvislosti so schôdzou veriteľov.
15.
Ďalší prípad, keď súd odmietne návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu, je ten, ak zistíx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxpady:
-
ak osoba navrhnutá schôdzou veriteľov nie je zapísaná v zozname správcov, prípadne má pozastavený výkon činnosti alebo v čase rozhodovania xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvskej činnosti, k tomu pozri § 42 ods. 1.
16.
O odmietnutí návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu súd rozhoduje uznesením, proti ktorému je prípuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxvého správcu.
17.
Uznesenie x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xúd.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Účelom tohto ustanovenia je umožniť veriteľom rozhodnúť o tom, kto bude správcom. Uvedené bude obzvlášť dôlexxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxi odvolať súdom ustanoveného správcu a zvoliť vlastného správcu. Ak nebude zvolený nový správca, neprihliada sa ani na hlasovanie o odvolaní doterajšxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xajetok patriaci do podstát, pretože speňažovať môže správca len po tom, ako mali veritelia na prvej schôdzi možnosť na jeho výmenu. Vymeniť správcu na ďxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxvrh zákona dopĺňa právo veriteľov rozhodnúť o výmene správcov, a to kedykoľvek počas konkurzu, ak sa na tom uznesie kvalifikovaná väčšina, a to 3/4-väčxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
§ 40 ods. 1 (ustanovenie správcu); § 42 ods. 1 (odvolanie a výmena správcu)
Veriteľský výbor
Komentár
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxje záujmy veritelia presadzujú buď samostatne ako zabezpečení veritelia, alebo prostredníctvom veriteľského výboru, ktorý v konkurze reprezentujx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxených veriteľov, nie všetkých veriteľov, t.j. nie záujmy zabezpečených veriteľov.
2.
Veriteľský výbor je kreovaný schôdzou veriteľov výlučne nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxteľov.
3.
K zástupcovi veriteľov v prípade malého konkurzu pozri § 107 ods. 2.
Počet členov veriteľského výboru
4.
Zákon predpokladá, že veritexxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxľ schôdza veriteľov zvolí iba štyroch členov veriteľského výboru, platí fikcia, že štvrtý člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného a veritxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxov veriteľského výboru predkladá predseda schôdze veriteľov spomedzi nezabezpečených veriteľov, oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať, a to pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxmostatne, pričom návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasovali nezabezpečení veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Nezabezpečený veriteľ, ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodom programu prvej schôdze veriteľov, t.j. je úlohou prvej schôdze veriteľov zvoliť veriteľský výbor, pričom zákon v tomto smere obsahuje pravidlá, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxaný počet členov veriteľského výboru, t.j. troch členov, členmi veriteľského výboru sa stávajú tí traja veritelia, ktorí získali najvyšší počet hlasxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxdať do zápisnice. V takom prípade ho predseda za člena veriteľského výboru nenavrhne. Vzdať sa práva byť volený do veriteľského výboru môže veriteľ iba
xx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxx xôže sa uvedeného práva vzdať znova.
9.
Skutočnosť, či veriteľský výbor bude trojčlenný alebo päťčlenný, vyplynie z hlasovania. Nie je preto správnx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxežitosť nepatrí do pôsobnosti schôdze veriteľov. Zákon takýto postup nepredpokladá, naopak predpokladá, že veriteľský výbor bude
a priori
päťčlenxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxa v rozsahu, v ktorom budú pravdepodobne uspokojení z ich oddelenej podstaty. Znamená to, že v rozsahu, v akom bude zabezpečený veriteľ pravdepodobne uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčeného veriteľa určuje správca ako predseda schôdze veriteľov, pričom vychádza zo zistenej, t.j. nespornej výšky zabezpečenej pohľadávky a súpisovxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx x x x xxxx
 
xxx
x   xxxxxxxxxxx xxxxx xlasov zabezpečeného veriteľa pri voľbe členov veriteľského výboru,
ZP   predstavuje zistenú výšku zabezpečenej pohľadávky bez ohľadu na skutočnosť, xx xxxxxxxxxx 
    xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x   xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiteľa 
    zabezpečená,
N   predstavuje sumu predpokladaných pohľadávok proti podstate, ktoré budú priradené k výťažku 
    získaného speňažením majetku, ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxm 
    právom v skoršom poradí ako zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa, t.j. ak ide 
    o zabezpečeného veriteľa v druhom, prípadne neskoršom poradxx 
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxv pri voľbe veriteľského výboru za nesprávne, má právo požadovať stanovenie hodnoty majetku znaleckým posudkom na ťarchu oddelenej podstaty (pozri § xx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného konania, a to momentom takéhoto zániku (pozri § 27), a to najmä vtedy, ak člen veriteľského výboru postúpi všetky svoje pohľadávky, ktoré mu zakladxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx veriteľov zvolí na jeho miesto nového člena veriteľského výboru;
-
odvolaním schôdzou veriteľov, a to momentom, keď schôdza veriteľov zvolí na jehx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
13.
V prípade voľby nových členov veriteľského výboru platia xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxľadom potrebných väčšín k zvoleniu nových členov veriteľského výboru. Návrhy musia byť v tomto smere predkladané, až kým nebudú zvolení piati členovix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xeriteľského výboru nezastupuje vo veriteľskom výbore vlastné záujmy nezabezpečeného veriteľa, ale záujmy všetkých nezabezpečených veriteľov, prxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeľského výboru o uložení záväzného pokynu, ako speňažiť majetok všeobecnej podstaty, a v prípade schvaľovania rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstatxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, preto nemá povinnosť sledovať záujmy zabezpečených veriteľov.
15.
Spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov rozumieme záujem dosiahnuť čo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxšku s tým spojených nákladov konkurzu a časové hľadisko, kedy dôjde k uspokojeniu nezabezpečených veriteľov.
16.
Porušenie povinnosti konať v spoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávnej povinnosti, a to voči ostatným nezabezpečeným veriteľom. Uvedená zodpovednosť sa vyvodzuje mimo konkurzného konania individuálnym uplatnenxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxjme nezabezpečených veriteľov. Zodpovedá tá osoba, ktorá povinnosť porušila, t.j. nie prípadný singulárny právny nástupca takejto osoby z titulu poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxených veriteľov, preto mu zákon priznáva právo na úhradu trov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie člena veriteľského výboru. Ide najmä o trxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch právnych a ekonomických analýz, prípadne v súvislosti so zastupovaním člena veriteľského výboru, ak to odôvodňuje zložitosť a náročnosť konkrétnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tlmočením, konferenčnými hovormi a pod., pokiaľ zasadnutie zabezpečujú členovia veriteľského výboru vo vlastnej réžii.
18.
Člen veriteľského vxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxia veriteľským výborom, uplatní u správcu ako pohľadávku proti všeobecnej podstate v poradí podľa § 87 ods. 2 písm. m). V prípade, ak veriteľský výbor úhxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxena veriteľského výboru zo všeobecnej podstaty, t.j. ich dôvodnosti, oprávnenosti a preukázateľnosti, sú členovia veriteľského výboru povinní konxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxmovaný správcom o priebehu konkurzu, pričom veriteľský výbor má právo
ad hoc
si vyžiadať kedykoľvek od správcu informáciu o ktorejkoľvek záležitostx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xáto správa bola podaná písomne, t.j. nepostačuje ústna informácia. Správu je potrebné doručiť predsedovi veriteľského výboru, ktorý túto ďalej distxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxedovi, ale aj ostatným členom veriteľského výboru, prípadne aby si veriteľský výbor takýto postup vyhradil. Ďalej nie je vylúčené, aby veriteľský výbxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xprávnenie veriteľského výboru požadovať informáciu od správcu kedykoľvek o každej záležitosti konkurzu.
20.
Ako už bolo uvedené, veriteľský výbxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby sa na tom veriteľský výbor uzniesol uznesením, v ktorom vymedzí aj predmet žiadosti. Žiadosť o poskytnutie informácie je ďalej vhodné v rámci prísxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxavne nedôvodnú.
21.
Veriteľský výbor má právo na informáciu o každej záležitosti konkurzu, pričom takúto informáciu je správca povinný poskytnúť xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je schopný v rámci výkonu správcovskej činnosti zabezpečiť.
22.
V prípade
ad hoc
žiadosti o podanie informácie je správca oprávnený odmietnuť posxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxne nie je potrebná pre riadny výkon funkcie členov veriteľského výboru. Zákon vyžaduje, aby nedôvodnosť bola zjavná;
-
poskytnutie informácie je sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxžiadalo vynaloženie neprimerane vysokých nákladov v pomere k významu, úžitkom a hodnote takejto informácie; inak povedané, ak by náklady na zabezpečxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdov spojených so zabezpečením informácie, t.j. ak finančné prostriedky vo všeobecnej podstate nepostačujú na krytie nákladov spojených so zabezpečxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxský výbor, resp. predsedu veriteľského výboru, a to v zákonnej lehote na poskytnutie informácie, t.j. bezodkladne. Dôvody pre odmietnutie žiadosti jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, o ktorú veriteľský výbor žiada, ide o porušenie povinnosti správcu. V prípade opakovaného porušenia povinnosti je to tiež dôvod, aby súd odvolal spráxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxností [pozri § 36 ods. 1 písm. a)].
25.
O informáciách, o ktorých sa člen veriteľského výboru dozvedel v súvislosti s výkonom funkcie, je povinný zachxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnúť, ak to považuje za dôvodné v súvislosti s vedením konkurzného konania, no takouto žiadosťou nie je viazaný (pozri tiež § 85 ods. 2). Pokiaľ sprxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxytnutie informácie predložil správcovi veriteľský výbor.
27.
K poskytovaniu informácií zabezpečenému veriteľovi pozri komentár k § 85 ods. 1.
xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxú predsedovi veriteľského výboru s tým, že pokiaľ predsedovi nie je možné písomnosť doručiť, napríklad ak si nepreberá poštu, písomnosť možno doručiť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxeľov.
30.
Pokiaľ ide o spôsob doručovania veriteľskému výboru, v tomto smere zákon nemá žiadne obmedzenie, t.j. doručovať možno krátkou cestou, poxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxového poriadku. V prípade doručovania zo strany správcu je ďalej potrebné dodržať pravidlá upravené vyhláškou č. 666/2005 Z.z.
Z dôvodovej správy
Dx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxteľov. Zákon upravuje postup pri odvolávaní a voľbe členov veriteľského výboru, pričom špecifické subjekty sú zo zákona členmi veriteľského výboru, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx veriteľského výboru veriteľov s najvyšším počtom hlasov, o ktorých veritelia hlasujú. Na schválenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina hlaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxšinou schválení traja kandidáti, členmi sa stanú tí členovia, ktorí bez ohľadu na potrebné kvórum získali pri hlasovaní najvyšší počet hlasov.
Verixxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výnimkami však správca nebude pri výkone svojich právomocí viazaný pokynmi veriteľského výboru, a to za predpokladu, že dospeje k záveru, že tieto nie xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na výkon jeho právomocí uvedených v zákone. Niektoré špecifické úkony správcu však budú podliehať schváleniu veriteľským výborom (napríklad závažnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo ak veriteľský výbor nebol vytvorený, plní úlohu veriteľského výboru súd.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o procesno-technickú úpravu. Z dôvodu znxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxský výbor má potrebu byť informovaný v kratších intervaloch, môže tým zaviazať správcu svojím uznesením.
Súvisiace ustanovenia
§ 27 (zánik postavenia účastníka); § 33 (veriteľské orxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu); § 41 (dohľad súdu, poskytovanie informácií súdu); § xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxu, poskytovanie informácií zabezpečenému veriteľovi); § 87 ods. 2 písm. m) (pohľadávky proti podstate, poradie); § 107 ods. 2 (malý konkurz)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxe zasadnutia veriteľského výboru
1.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca spravidla na prvej schôdzi veriteľov, t.j. na schôdzi vexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxaktického hľadiska je vhodné zvolať prvé zasadnutie veriteľského výboru ihneď po ukončení schôdze veriteľov v čase, keď sú prítomní všetci zvolení člxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxkou doručenou ostatným členom veriteľského výboru. Ďalšie zasadnutia veriteľského výboru však zvyčajne zvoláva predseda alebo správca.
3.
Ten, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxdnutia veriteľského výboru. Okrem toho je potrebné v rámci zvolania, resp. pozvánky vymedziť tiež predmet rokovania. Aj keď to zákon výslovne neupravxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkého výboru, keďže samotný predmet rokovania, ktorý bol vymedzený v pozvánke, mohol byť určujúci pre rozhodnutie člena veriteľského výboru o tom, či sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodu programu (pripraviť si podklady, naštudovať si problematiku, zabezpečiť si potrebnú inštrukciu, ak je člen veriteľského výboru zastúpený zástuxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxutia, preto postup ohľadom zvolania veriteľského výboru musí v plnom rozsahu poskytnúť členom veriteľského výboru priestor na prípravu a účasť na zasxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxahnuté takýmto postupom treba považovať za nekvalifikované, prijaté v rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov.
4.
Zvolanie zasaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxné považovať za riadne zvolané, pričom prípadné uznesenia prijaté na takomto "stretnutí" členov veriteľského výboru nemajú právnu záväznosť. Pre zvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxom, napríklad mailom, faxom, prípadne telefonicky, ak s tým takto pozvaný člen veriteľského výboru súhlasí.
Predseda veriteľského výboru
5.
Činxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxutí veriteľského výboru, a to jednoduchou väčšinou prítomných členov. Zákon nemá žiadne obmedzenia ohľadom odvolania predsedu veriteľského výborux xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xajmä
-
zvolávať jednotlivé zasadnutia veriteľského výboru,
-
preposielať xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu,
-
rozhodovať v otázkach vedenia jednotlivých zasadnutí veriteľského výboru, t.j. moderovať vystúpenia jednotlivých členov, správcu, prípadxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo výboru na zasadnutí veriteľského výboru je nevyhnutná, keďže iba predseda môže vyhotoviť zápisnicu z príslušného zasadnutia veriteľského výboru. x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xiadnom výkone funkcie veriteľského výboru, majú ostatní členovia možnosť odvolať doterajšieho predsedu a zvoliť si nového.
Zastúpenie člena veritxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxpcom na základe príslušného plnomocenstva. Zákon
a priori
nevyžaduje, aby podpis člena veriteľského výboru bol na plnomocenstve úradne overený, no x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxského výboru, ktorý overuje jeho pravosť a úplnosť tým, že ho akceptuje alebo neakceptuje. Plnomocenstvo udelené na zastupovanie predsedu veriteľskxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxlnosť overí správca alebo súd tým, že akceptuje alebo neakceptuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru, ktorú vyhotovil a podpísal takýto zásxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxačuje všeobecné plnomocenstvo veriteľa na zastupovanie v konkurznom konaní.
10.
K oprávneniu správcu požadovať úradné overenie podpisu splnomoxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoru, t.j. aby veriteľský výbor bol schopný prijímať príslušné uznesenia, sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
12.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxského výboru zúčastnil zasadnutia veriteľského výboru aj prostredníctvom konferenčného hovoru - najmä v prípade, ak členovia veriteľského výboru bxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxriteľského výboru
13.
Návrh uznesenia veriteľského výboru môže formulovať ktorýkoľvek člen veriteľského výboru. Nie je vylúčené, aby návrh uznexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxteľského výboru.
14.
Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas bez ohľadu na výšku jeho prihlásených pohľadávok, t.j. hlasy sa počítajú
per capixx
x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx najmä vtedy, ak sa zasadnutia zúčastní párny počet veriteľov. V takom prípade sa hlasy jednotlivých prítomných členov veriteľského výboru prepočítaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru môže hlasovať za návrh, proti návrhu alebo sa môže hlasovania zdržať, pričom uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina hlasox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, t.j. písomne, zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. V prípade takéhoto hlasovania je potrebné, aby v prvom raxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxh príslušného uznesenia, ktorý sa zašle jednotlivým členom veriteľského výboru s tým, že člen veriteľského výboru, ktorý má záujem hlasovať per rollaxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxdne uvedie v zápisnici. Hlasovanie per rollam musí mať obligatórne písomnú formu.
Účasť správcu na zasadnutí veriteľského výboru
16.
Správca má pxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xko možná, najmä preto, aby bol priamo informovaný o všetkých záležitostiach, ktoré boli predmetom zasadnutia veriteľského výboru, prípadne aby verixxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxký výbor výslovne vyžiada, správca je povinný zúčastniť sa zasadnutia xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxadnutie bez účasti správcu. Na takejto výhrade sa musí veriteľský výbor uzniesť, pričom o dôvodoch výhrady je predseda veriteľského výboru povinný bexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrípadne zvolania schôdze veriteľov s takýmto bodom programu, a to z dôvodu opakovaného alebo závažného porušovania povinnosti správcom.
Účasť úpadxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tieto osoby ani nemajú právo sa zasadnutia veriteľského výboru zúčastniť. Nie je však vylúčené, že ich účasť bude potrebná - najmä ak veriteľský výbor mx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxenom veriteľského výboru, prípadne správcom. Uvedená povinnosť platí pre aktuálnych štatutárov, ktorých funkcia dosiaľ nezanikla.
Zápisnica zo zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoru. Zápisnicu predseda doručí do správcovského a súdneho spisu, a to najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru. Zápisnicx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xýboru,
-
opis priebehu zasadnutia, t.j. zápisničný prepis jednotlivých vystúpení prítomných,
-
znenia uznesení prijatých veriteľským výborxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxľský výbor, resp. členovia veriteľského výboru sú povinní konať v spoločnom záujme nezabezpečených veriteľov, čo znamená, že všetky rozhodnutia, rexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxmto záujmom má ktorýkoľvek nezabezpečený veriteľ, ktorého nezabezpečená pohľadávka je zistená, právo domáhať sa, aby xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxriteľ, ktorého prihlásená nezabezpečená pohľadávka je zistená, t.j. nebola popretá čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti právneho dôvodu. Pokxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxečenú pohľadávku, t.j. v prípade, ak by mal inak právo voliť a byť volený do veriteľského výboru (pozri § 8 druhá veta a § 37 ods. 2).
23.
Návrh na zrušenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxa veriteľského výboru zanikne. V tejto lehote musí byť návrh doručený na príslušný súd (pozri § 203a ods. 3). Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni, v kxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x x x xxxx xxxx xxx
xxx
x xxxxxxxému záujmu veriteľov pozri komentár k § 35 a § 37.
25.
V praxi sa môžeme niekedy stretnúť s uzneseniami veriteľského výboru, ktoré prekročia pôsobnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxl uznášaniaschopný a pod. Takéto uznesenia sú z povahy veci nevykonateľné bez ďalšieho, pričom nie je
a priori
nevyhnutné domáhať sa ich zrušenia cestxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxykonateľné uznesenie nahradiť novým vykonateľným uznesením.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Upravuje sa čas prvého zasadnutia veriteľského vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xdelí písomne plnomocenstvo. Vo veriteľskom výbore má každý člen jeden hlas, len v prípade rovnosti hlasov sa prihliada na výšku ich nezabezpečených poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxeľského výboru a na žiadosť výboru aj povinný. Povinnosť zúčastniť sa na zasadnutí na požiadanie veriteľského xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxsah zápisnice o priebehu zasadnutia a spôsob jej zverejnenia.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o zjednodušenie procesu pre veriteľov z pohľadu náležitxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe plnomocenstva, nie je dôvod vyžadovať, aby veriteľ osvedčil svoj podpis na plnomocenstve. V prípade, že správca bude mať pochybnosti, vždy je oprávnxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxôdza veriteľov, spoločný záujem veriteľov); § 37 (veriteľský výbor, voľba, právo voliť a byť volený, spoločný záujem veriteľov, zánik funkcie členaxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
1.
Pravidlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxrých k zvoleniu veriteľského výboru nedôjde, najmä z dôvodu nezáujmu veriteľov o priebeh konkurzu. V takom prípade pôsobnosť veriteľského výboru prexxxx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxičom v prípade, ak v dôsledku takéhoto zániku členstva jednotlivým členom veriteľského výboru klesne počet členov veriteľského výboru pod troch členxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xchôdze veriteľov nedoplnia nových členov veriteľského výboru.
3.
V prípade, ak pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd, rozhodnutia za veritxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxeľskému výboru, napríklad priebežne informovať veriteľský výbor, správca plní voči súdu ako veriteľskému výboru. Z povahy veci ďalej vyplýva, že pri xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx rozdielom, že súd vykonáva namiesto pôsobnosti veriteľského výboru pôsobnosť zástupcu veriteľov (pozri § 107 ods. 2).
Z dôvodovej správy
Súd vykoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výbor,
2.
keď prvá schôdza veriteľov síce uznášaniaschopná je, ale nepodarilo sa zvoliť veriteľský výbor,
3.
a nakoniec, ak sa počas konkurzu znxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxe veriteľský výbor doplnený o taký počet členov veriteľského výboru, aby bol splnený minimálny počet členov veriteľského výboru, ktorý zákon vyžadujxx
Súvisiace xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx)
Druhý oddiel
Správca
Ustanovenie správcu
Komentár
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xvojím rozhodnutím, ktoré má podobu uznesenia. Správcu neustanovuje do funkcie schôdza veriteľov, veriteľský výbor, dlžník a pod. Správca si vždy odvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxľnej úvahe súdu, ale súd osobu správcu vyberie:
-
na návrh prvej schôdze veriteľov,
-
na návrh ďalšej schôdze veriteľov, ak sú plnené kvalifikovaxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 42 ods. 5),
-
pri oddlžení ustanoví súd za správcu toho, kto vykonával funkciu správcu v čase zrušenia konkurzu (§ 167 ods. 3), alebo
-
v ostatných pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx môže súd ustanoviť iba osobu,
-
ktorá je zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR (pozri § 20 ZS),
-
ktorá nemá poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx 3 ZS) a
-
ktorej nebráni vo výkone funkcie iná zákonná prekážka.
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxým spôsobom. Ak ide aj o uznesenie, ktorým bol odvolaný z funkcie doterajší správca, uznesenie súd doručí aj odvolanému správcovi. Proti tomuto uznesexxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxie proti zmene správcu, je zjavne zamedzenie dlhšieho stavu právnej neistoty pri nakladaní s majetkom tvoriacim konkurznú podstatu.
5.
V rámci uznxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxp. bydliska správcu, je potrebné v rámci uznesenia označiť osobu správcu aj IČO-m, ak mu bolo pridelené, prípadne aj dátumom narodenia, ak ide o fyzickú xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxou uvedenou v uznesení.
Vylúčenie správcu z výkonu správcovskej činnosti
6.
Inou zákonnou prekážkou, ktorá bráni správcovi vo výkone správcovskxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxD 2) z dôvodu určitého zákonného vzťahu k dlžníkovi alebo veriteľovi alebo (AD 3) z dôvodu výkonu funkcie v rozličných veciach, v ktorých môžu byť spoločxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x veci, v ktorej bol ustanovený do funkcie, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci je správca povinný posudzovať sústavne a s oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovať súd a požiadať o odvolanie z funkcie. Ten tieto skutočnosti následne posúdi a podľa toho prípadne rozhodne o odvolaní správcu z funkcie (pozri § 42 oxxx x xxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxetích osôb, zakladajú pochybnosti o nestrannosti správcu, čiže nie je rozhodujúce, či správca je skutočne zaujatý, ale či na základe určitých skutočnxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnnosti vždy, a to bez ohľadu na subjektívne vnímanie konkrétnej skutočnosti, ak má určité zákonné prepojenie na osobu úpadcu alebo veriteľa (pozri § 4 oxxx x xxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxznenou osobou úpadcu alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou úpadcu,
c)
s ním spriaznená osoba je spriaznenou osobou úpadcu alebo osoby, ktorá je sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dlžníkom úpadcu, alebo veriteľom alebo dlžníkom osoby spriaznenej s úpadcom,
f)
v posledných troch rokoch zabezpečil záväzky úpadcu,
g)
v poslxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor,
i)
poskytol úpadcovi vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má akékoľvek práva alexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
k)
s ním spriaznená osoba v posledných troch rokoch poskytla úpadcovi audítorské služby alebo právne služby,
l)
v posledných troch rokoch prijal ox xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxcim zamestnancom úpadcu.
11.
K definovaniu spriaznenej osoby pozri § 9.
12.
Správca je ďalej vylúčený z výkonu funkcie, ak bol ustanovený do funkxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xod.
13.
Správca, ktorý sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré môže byť vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, je povinný naďalej vykonávať funkcix xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xoho, či správca je skutočne vylúčený z výkonu funkcie, rozhodujúce nie je tvrdenie správcu, ale posúdenie a rozhodnutie súdu.
14.
Účastník nemá práxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxbaví ako podnet, nie ako procesný návrh, t.j. buď mu v rámci dohľadu vyhovie a odvolá správcu z funkcie ex offo, alebo mu nevyhovie, no o tom nerozhoduje, čxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosť, poisťovňu, zaisťovňu, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo o pobočku obdobnej zahraničnej finančnej xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxávca pre výkon nútenej správy (pozri § 4 ods. 4 ZS), t.j. kvalifikované požiadavky ustanovené týmito osobitnými predpismi upravujúcimi nútenú správu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnom konaní, t.j. aj pre ustanovenie predbežného správcu do funkcie, ktorého súd ustanovuje do funkcie počas konkurzného konania, no v štádiu pred vyhlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxosti sú preto fiduciárne (historicky ide o inštitút fiducie, v zahraničných právnych úpravách ide o povinnosti v rámci inštitútu "trust", resp. v oblaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxinnosť postupu s odbornou starostlivosťou.
18.
Prvou základnou úlohou správcu je s odbornou starostlivosťou zistiť, zabezpečiť a spravovať majexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxtkom vrátane oprávnenia konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, pričom osoby, ktoré takéto oprávnenia do tohto momentu mali xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxhlásení konkurzu nemali vedomosť, sú pri konaní s osobami, ktoré mali pôvodne dispozičné oprávnenia, chránené len potiaľ, pokiaľ nejde o úkony, ktoré xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxku podliehajúceho konkurzu, priznáva mu zároveň aj nástroje, prostredníctvom ktorých ich môže realizovať, napríklad ukladá úpadcovým štatutárom, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxej väzby (porovnaj § 98 nemeckého konkurzného zákona).
20.
Na účely zistenia majetku podliehajúceho konkurzu má správca k dispozícii inštitút súpxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxujú § 86 a nasl.
21.
Druhou základnou úlohou správcu je spísaný majetok speňažiť (premeniť na peniaze) a takýto výťažok rozdeliť medzi veriteľov poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa veriteľov zákon podrobne upravuje v siedmej (pozri § 82 a nasl.) a ôsmej hlave zákona (pozri § 94 a nasl.).
Z dôvodovej správy
Na osobu správcu kladxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dohodnú. Súd, ak mu zákon neukladá ustanovenie správcu na základe návrhu schôdze veriteľov, vyberá správcu pomocou technických prostriedkov umožňuxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 9 (spriaznená osoba); § 21 ods. 5 (predbežnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xds. 1 (nakladanie s majetkom úpadcu, oprávnenia správcu); § 76 a nasl. (spísanie majetku); § 82 a nasl. (správa a speňažovanie majetku, príslušný orxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Dohľad súdu
1.
Pôsobnosť správcu je odvodená od pôsobnosti správcu (truste) pri správe cxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxficiary). Okrem dohľadu vykonávaného veriteľskými orgánmi sa zákonom presadzujú ešte dve formy verejnoprávneho dohľadu nad činnosťou správcu, a síxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm súdny dohľad má význam najmä vtedy, ak sú veriteľské orgány nečinné, prípadne ak sú postupy a rozhodnutia veriteľských orgánov v rozpore so spoločným xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx konania môže ustanoviť plnenie preventívnych opatrení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxurzu), čo mu umožní mať o činnosti správcu podrobný prehľad.
-
Pokiaľ súd zistí, že správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti, prípadne že xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xonania alebo tretej osoby, nie je však vylúčené, že takéto porušenie súd zistí aj z úradnej povinnosti.
-
Dohliada nad zákonnosťou uznesení schôdze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxm veriteľom, ktorých pohľadávky boli popreté iným veriteľom (§ 32 ods. 20).
-
Dohliada na to, aby uznesenia veriteľského výboru sledovali spoločný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxpore s takýmto záujmom (§ 38 ods. 7).
-
Vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, pokiaľ veriteľský výbor nebol zvolený, prípadne ak počas konkurzu vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrípadoch [§ 82 ods. 2 písm. e) a § 83 ods. 4].
-
Rozhoduje o konfliktoch medzi správcom a príslušným orgánom (§ 83 ods. 2 a 3).
-
V niektorých prípadoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxrávca riadne plní svoje povinnosti s tým, že ak zistí, že tieto povinnosti neplní ani napriek písomnému upozorneniu zo strany súdu, prípadne ak ide o porxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či už uznesením alebo opatrením, ako postupovať vo veci, pokiaľ toto oprávnenie zákon zveruje iným procesným subjektom (príslušný orgán). Do úvahy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe (aj keď sa to na prvý pohľad môže javiť úplne opačne) snaha o posilnenie zodpovednosti správcu za výkon funkcie v rámci konania s odbornou starostlivosxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx fiduciárnych povinností. Toto konštatovanie v zásade platí aj pre ukladanie povinností takým predbežným opatrením, ktorým by sa mu ukladal určitý poxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxencie priamo ukladať pokyny správcovi vo vymedzených veciach, je príslušný orgán, pričom súd formuluje takéto pokyny, iba ak vystupuje v postavení prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx má súd oprávnenie vyžadovať od správcu vysvetlenia ku konkrétnym otázkam, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vedením konkurzného konania, alebo spráxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávcu vyvodzuje súd následne (ex post kontrola).
7.
Potrebné vysvetlenie alebo správu je správca povinný súdu predložiť v súdom určenej lehote. Poxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxhľad Ministerstva spravodlivosti SR
8.
Od dohľadu súdu nad činnosťou správcu odlišujeme dohľad vykonávaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxdne vedenie kancelárie, príslušných spisov a registrov v súlade so zákonom a vyhláškou č. 666/2005 Z.z., na ďalšie vzdelávanie správcov, povinné poisxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxu ako ministerstva. V týchto prípadoch sa pôsobnosť oboch dohľadov do určitej miery môže prekrývať, čo môže prinášať nežiadúce situácie, ktoré by mohlx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xrekrýva s dohľadom vykonávaným súdom, len v osobitne zreteľných prípadoch, a to najmä vtedy, ak pochybenie správcu reflektoval konkurzný súd a správcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxstupu v konkrétnych živých veciach. Ak ministerstvo v rámci výkonu dohľadu zistí porušenie povinnosti zo strany správcu, ako sankciu mu môže uložiť poxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvcov (§ 26 ZS).
Z dôvodovej správy
Upravuje sa dohľad súdu nad správcom.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxznanie hlasovacieho práva); § 35 ods. 8 (schôdza veriteľov, zrušenie nezákonného rozhodnutia); § 38 ods. 7 (zasadnutie veriteľského výboru); § 39 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxgán, konflikty medzi správcom a príslušným orgánom); § 83 ods. 4 (súd ako príslušný orgán)
Odvolanie a výmena správcu
Komentár
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmi vo všeobecnosti treba rozumieť povinnosť postupu s odbornou starostlivosťou a povinnosť lojality. Zákon preto orgánu, ktorý je povolaný ustanovoxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxnej konkurznej veci, zistí, že
-
správca porušil povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxo zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch závažne,
-
správcovi bráni vo výkone funkcie zákonná prekážka (k tomu pozri komentár k § 40).
2.
Prvé dva dôvoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxu schôdze veriteľov pozri komentár k § 36.
Porušenie povinnosti správcom
4.
Zákon o konkurze v tomto ustanovení bližšie taxatívne nevymedzuje obsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vymedzuje skutkovo podrobnejšie a používa pritom slovné spojenie "základné povinnosti správcu" (§ 3 ZS). Medzi ne patrí najmä:
-
Povinnosť vykonáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnancov, ako aj iných osôb, ktoré poverí vykonaním jednotlivých úkonov.
-
Povinnosť vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx zdržať sa ovplyvňovania výberu správcu. V rámci tejto povinnosti správca nesmie najmä poskytnúť alebo sľúbiť veriteľovi alebo inej osobe províziu alxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxci, resp. od kohokoľvek, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnosti ide xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk dosahujú intenzitu závažného porušenia povinnosti. Spravidla pôjde o také prípady, keď správca napriek upozorneniu súdu (realizovanému napr. výzxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx obligatórne.
6.
Závažným porušením povinnosti správcu je také porušenie povinnosti, ktoré svojou intenzitou významným spôsobom marí priebeh koxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxíklad práva vlastniť majetok, práva na súdnu ochranu alebo práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Závažným porušením povinností správcu je naxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxas. Za závažné porušenie povinností správcu je možné považovať taktiež nesprístupnenie spisu prihláseným veriteľom v čase, keď im plynú niektoré výzxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prihlasovacej lehoty, nepopretie celkom zjavne dubióznej pohľadávky veriteľa, spísanie takého majetku do súpisu, ktorý úpadca nikdy nevlastnil, a xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxsti úmyselné alebo nedbanlivostné. Podľa všeobecne uznávaných pravidiel pre vyvodzovanie zodpovednosti však úmyselné konanie je vždy kauzálne závxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxušenia povinnosti (ktorý sa môže prejaviť ako majetková škoda veriteľa) v zásade nezohráva zásadnejší význam pre možnosť súdu správcu odvolať. Delikxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnnosti ustanovenej zákonom o konkurze alebo zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch. Neznamená to však, že porušenie povinnosti podľa iného predpisu nemôxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxôdze veriteľov
9.
V prípade, že súd zistí dôvody pre odvolanie správcu z funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, nemá povinnosť pred odvolaníx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxiaľ nie je ani ustálený. Ustálený bude až po tom, čo uplynie lehota na popieranie pohľadávok, ktoré boli prihlásené v základnej prihlasovacej lehote. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxorým odvolal z funkcie doterajšieho správcu. Pokiaľ ide o zvolanie prvej schôdze veriteľov, túto už v danom prípade zvoláva súd. Termín zasadnutia, akx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx zoznam pohľadávok.
Odvolanie správcu po konaní prvej schôdze veriteľov
10.
V prípade, že súd zistí dôvody pre odvolanie správcu z funkcie po tom, čx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxčených a okruhu zabezpečených veriteľov. Samozrejme, tieto osoby treba vypočuť iba v prípade, ak súd ide odvolať správcu z iného dôvodu ako na základe nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxí. Ak v danom čase veriteľský výbor nie je ustanovený, túto povinnosť súd z povahy veci nemá. V rámci vedenia konania však nie je vylúčené, že v takom prípaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxých veriteľov s najvyšším počtom hlasov v prípade, ak v konkurze vystupujú aspoň traja zabezpečení veritelia, ktorých pohľadávky boli zistené aj čo do xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx samotného správcu, ktorého zvažuje odvolať z funkcie, najmä ak je to potrebné na riadne zistenie skutkového stavu veci a zabezpečenie plynulého prebrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosť vypočuť správcu je formulovaná vo vzťahu k súdu ako tzv. best practice, nie ako pravidlo, ktoré by bolo podmienkou pre odvolanie s charakterom sine qxx xxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvuje do funkcie ihneď nového správcu, ale za tým účelom zvolá schôdzu veriteľov, aby navrhla osobu nového správcu, ktorú súd následne ustanoví do funkcxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx výberom. Zvolaná schôdza veriteľov má však právo navrhnúť do funkcie novú osobu správcu.
14.
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxého správcu. Súd však môže jeho pôsobnosť rozhodnutím v rámci vedenia konania obmedziť tak pozitívnou, ako aj negatívnou enumeráciou.
Návrh na odvolxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xegitimovanej osoby. Materiálne dôvody pre odvolanie správcu sú totožné. Aktívne procesne legitimovanými na podanie návrhu na odvolanie správcu sú:
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xámci uznesenia vždy musia byť vymedzené aj dôvody pre odvolanie správcu s tým, že prípadné otázky súd vyrieši vypočutím jednotlivých členov veriteľskxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx popretá čo do (AD 1) právneho dôvodu, (AD 2) vymáhateľnosti právneho dôvodu, (AD 3) zabezpečenia zabezpečovacím právom v celom rozsahu, prípadne čo do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxjto pohľadávke.
-
Zabezpečený veriteľ popretej zabezpečenej pohľadávky, ktorému takéto právo priznal svojím rozhodnutím súd (pozri § 32a).
-
xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xak, že návrhu vyhovie rozhodnutím o odvolaní správcu alebo návrh zamietne.
17.
Keďže súd môže správcu odvolať aj bez návrhu, podania iných osôb ako oxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xedôvodný podnet zamietal uznesením, je však spravidla vhodné, aby súd na podnet reagoval prípisom. Táto okolnosť však bude závisieť od povahy podnetux
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxanie prípustné. To platí rovnako o uznesení, ktorým sa zamietol návrh aktívne procesne legitimovanej osoby.
19.
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxíslušnú spisovú agendu, odovzdať majetok, podať potrebné informácie a vysvetlenia a pod. Ak by odvolaný správca tieto povinnosti neplnil, súd môže usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxž obrátenie sa s podnetom na príslušný odbor Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý má v pôsobnosti dohľad nad správcami.
Z dôvodovej správy
Do 31.12xxxxx
xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh oddelených veriteľov. Súd má povinnosť správcu odvolať, ak závažne porušuje svoje povinnosti, alebo výkonu funkcie bráni zákonná prekážka. Ak súd oxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxodným výberom pomocou technických prostriedkov a ustanoví ho do funkcie.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Súvisiace ustanovenia
§ 32 ods. 4 a 20 (popretie a zistenie pohľadávky, prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxpočutie)
Odmena správcu
Komentár
1.
Ustanovenie upravuje základné pravidlá odmeňovania správcov v konkurznom konaní. Povaha činnosti správxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx). Konkrétne skutočnosti, podstatné pre určovanie odmeny správcu na základe splnomocňovacieho ustanovenia (porovnaj § 204), určuje vyhláška č. 665xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxnania prvej schôdze veriteľov určuje súd uznesením. Po konaní prvej schôdze veriteľov, s výnimkou prípadu zrušenia konkurzu (pozri § 102), má správca xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxhádza do úvahy len v prípadoch, v ktorých schvaľuje rozvrh (pozri § 96 ods. 5).
3.
Aj keď to ustanovenie výslovne neuvádza, ak súd rozhoduje o odmene spxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xojality s výkonom svojej funkcie vynaložil.
4.
Odmena správcu má z hľadiska vertikálnych pravidiel uspokojovania pohľadávok počas konkurzu absoxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Súd ani príslušný orgán nemajú oprávnenie mu poskytnutie takýchto plnení schváliť. Vyplatenie preddavkov na odmenu by mohlo byť posúdené ako závažné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxseku 2, ktoré určujú splatnosť pohľadávok správcu v súvislosti s odmenou. Podstatou tohto pravidla je záujem na tom, aby sa správca čím skôr snažil zostxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxe je dostatok majetku na to, aby bola pohľadávka správcu na odmene uspokojená v plnej výške (najmä prípady podľa § 102 ods. 1). V týchto prípadoch je súd poxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxurzu uspokojiť. Nárok správcu na uspokojenie takejto pohľadávky bude mať fakticky povahu nároku ostatných veriteľov dlžníka, ktorým sa uspokojenie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxudne. Úvahu, že v takýchto prípadoch by mal odmenu správcu znášať štát (súd), sa nemôže presadiť ako adekvátna.
Z dôvodovej správy
Všeobecne sa upraxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrozený skazou, zničením alebo iným podstatným znehodnotením)
PIATA HLAVA
ÚČINKY VYHLÁSENIA KONKURZU A ODPOROVATEĽNÉ PRÁVNE ÚKONY
Prvý oddxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
Všeobecne o účxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xyhlásenia konkurzu je sa s týmto súbehom čo najefektívnejšie vysporiadať tak, aby usporiadanie majetkových pomerov dlžníka v úpadku mohlo prebehnúť x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnia konkurzu sú inkorporované najmä do tohto zákona a predstavujú nepriamu novelu iných právnych predpisov, či už verejného, alebo súkromného práva. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxjú, a to najmä z dôvodov, že vo výsledku spôsobuje nepredvídateľnosť právnych pravidiel pre adresátov právnych noriem. Špecifickosť rozhodnutia súdx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzu v zákone o konkurze inkorporovať pokiaľ možno čo najviac účinkov, nie všetky účinky sú obsahom tohto zákona. Účinky vyhlásenia konkurzu možno nájsť x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.
Účinky vyhlásenie konkurzu nastávajú bezprostredne zo zákona v spojení so skutočnosťou oznámenia rozhodnutia súdu jeho zverejnením. Vo vzťaxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxa konkurzu prechádzajú na správcu všetky dispozičné oprávnenia ohľadom majetku, ktorý patrí úpadcovi a podlieha konkurzu. Tento účinok znamená, že pxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xj keď prechod dispozičných oprávnení je najpodstatnejším účinkom, okrem neho dochádza k prechodu na správcu aj iných oprávnení, viažucich sa k majetkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxx
x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobuje u dlžníka ten stav, že mu ostáva zachované v skutočnosti len tzv. holé vlastníctvo (nudum
dominium
). Zákon v tejto súvislosti taktiež uvádza, že sxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkonštrukcia kvázi-mandátneho vzťahu) sa javí ako efektívne s ohľadom na konštrukciu iných právnych inštitútov v právnom poriadku. Treba však podotkxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnností len voči dlžníkovi, ale voči "konkurznej podstate". Z historického hľadiska je potrebné uviesť, že správca sa tradične pokladal za zástupcu "kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxania právnej subjektivity určitej majetkovej mase po roku 1950 opustilo a to nielen v súvislosti s konkurzným právom, ale aj v iných právnych odvetviacx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxďže ide o zastúpenie, je zmluvnou stranou vždy úpadca zastúpený správcom, nie správca určitého úpadcu. V tejto súvislosti je ďalej dôležité uviesť, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nie správcovi.
7.
Kauzálny rozsah, v ktorom dlžník (úpadca) oprávnenie k majetku podliehajúcemu konkurzu stráca, a rozsah, v ktorom ho správca nadxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxe, je obmedzený účelom, pre ktorý sa dlžníkovi odnímajú. Tým je záujem na nezmenšovaní konkurznej podstaty (§ 86, stand still). Osobitne tento problém xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxe tieto oprávnenia v zásade realizovať bez splnenia dodatočných podmienok (súpis, záväzný pokyn príslušného orgánu). Pokiaľ ide o oprávnenie dlžníkx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xajetku podliehajúcemu konkurzu v nevyhnutnom rozsahu prináleží na návrh veriteľského orgánu rozhodnúť súdu (úprava vychádza z exekučných predpisoxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpečuje potreby seba a svojej rodiny, by malo byť umožnené, aby veci podliehajúce konkurzu (najmä nehnuteľnosť určenú na bývanie) v nevyhnutnom rozsahx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxahu tohto oprávnenia je správca povolaný ustáliť s dlžníkom (úpadcom) tento rozsah zmluvne (§ 86 ods. 3), aj keď vzhľadom na rozsah príjmov dlžníka (úpaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvi nie je absolútne. Úpadca v dôsledku vyhlásenia konkurzu nestráca spôsobilosť na právne úkony, t.j. nie je vylúčené, aby počas konkurzu naďalej robix xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxe vznikne, no spravidla, ak ukracuje konkurznú podstatu, nemá žiadne právne účinky voči úpadcovým veriteľom. Ide o zákonnú neúčinnosť, ktorá pôsobí
ex xxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xcudzený majetok správca zapíše do súpisu konkurznej podstaty bez ďalšieho a nakladá s ním ako s majetkom konkurznej podstaty.
9.
V dôsledku vyhlásexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí úpadcovi, aj keď podlieha konkurzu, dispozičné oprávnenie nakladať s takýmto majetkom správca nadobúda spravidla neskôr ako vyhlásením konkurzu - xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxď sa uplatní určitý procesný postup, z ktorého takéto dispozičné oprávnenie správcu vyplynie, napríklad ak tretej osobe márne uplynie lehota na podanxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxpade majetku, ktorý patrí úpadcovi, nepodlieha však konkurzu, dispozičné oprávnenie zostáva v plnom rozsahu zachované úpadcovi. Ide o prípady, keď zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu nespeňažiteľnosti a vyradenia takéhoto majetku zo súpisu konkurznej podstaty opätovne nadobúda dispozičné oprávnenia úpadca (pozri § 81).
10.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxenia konkurzu sa mení platobné miesto všetkých pohľadávok, ktoré podliehajú konkurzu tak, že tieto sú dlžníci povinní plniť výlučne k rukám správcu, a xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Právna forma záväzku nie je rovnako rozhodujúca (zmenkový dlžník sa oslobodí od svojho záväzku taktiež len plnením správcovi). Pokiaľ dlžník napriex xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ibaže sa plnenie dostane správcovi, t.j. takýto dlh zanikne iba vtedy, ak ten, komu sa plnilo, vydá takéto plnenie správcovi. Zákon ustanovuje uvedenx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxdávok na nepeňažné plnenie, napríklad pre dodanie tovaru, služby, odovzdanie diela a pod.
13.
K akcelerácii splatnosti pohľadávok pozri § 46.
Plnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmá charakter pohľadávky proti podstate (pozri § 28 ods. 1), môžu byť uspokojení z konkurznej podstaty iba cestou rozvrhu (pozri § 96 ods. 1). Prípadné výxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxri § 54). Plnenie, ktoré by veriteľ obdržal v rozpore so zákonom mimo rozvrhu, musí byť vrátené späť do konkurznej podstaty. Pokiaľ má veriteľ okrem úpadxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xa možnosť veriteľa požadovať plnenie od týchto osôb. Pri záväzkoch dlžníka zabezpečených majetkom tretej osoby (záložným dlžníkom) je potrebné, aby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xen záložným dlžníkom (pozri § 28 ods. 7).
15.
Pravidlo uspokojovania pohľadávok na základe rozvrhu platí len pre (obligatórne) prihlasované pohľaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx § 87 ods. 4 a 6). xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxríklad ručiteľom z jeho osobného majetku, tak v tomto smere neplatia žiadne obmedzenia.
Odmietnutie daru alebo dedičstva
16.
Dar alebo dedičstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxu vzniknú obdarovanému neprimerané povinnosti, ktoré prevážia hodnotu daru. Odmietnutie daru alebo dedičstva bez súhlasu správcu nie je neplatné, axx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky za tým účelom, aby ich správca vymáhal v prospech konkurznej podstaty, a teda v prospech prihlásených veriteľov. Dôvodom pre takýto postup (dar úxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxjú za cieľ vylúčenie záväzného pravidla (platenie súdnych poplatkov) prostredníctvom prostriedku, ktorý nie je zákonom priamo zakázaný (postúpenix xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxaním zákona (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 16. novembra 2004, sp. zn. 22 Cdo 1772/2004).
Likvidácia právnickej osoby
18.
Konkurz xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx procesy s totožným cieľom. Akákoľvek likvidácia, upravená ako zákonný postup, je preto s konkurzom nezlučiteľná. Vyhlásením konkurzu sa likvidácia xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkej osoby. Počas konkurzu má likvidátor obmedzenú pôsobnosť, t.j. pôsobnosť mu zostane zachovaná iba v rozsahu, v ktorom neprešla na správcu. Likvidáxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potrebnú súčinnosť, najmä odovzdať správcovi všetok majetok, dokumentáciu, ako aj poskytnúť všetky potrebné vysvetlenia, o ktorých má likvidátor vxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvcovi zabezpečiť. Prerušenie likvidácie trvá až do zrušenia konkurzu. Týmto momentom sa likvidácia obnovuje, t.j. opätovne sa v nej pokračuje s tým, žx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcovi, má likvidátor nárok na odmenu, ktorej výšku určí súd. Aktívne legitimovaný na podanie návrhu je likvidátor, nie správca, pričom o návrhu rozhodnx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlášky č. 526/2004 Z.z.
20.
Okrem odmeny má likvidátor nárok na úhradu nákladov, resp. výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti so súčinnosťou, ktorú xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na uvedené, keďže v týchto záležitostiach rozhoduje správca, je potrebné, aby úhradu nákladov mal likvidátor vopred odsúhlasenú správcom pred tým, axx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xísm. f).
22.
K povinnosti likvidátora podať návrh na vyhlásenie konkurzu pozri § 11 ods. 2.
Z dôvodovej správy
Jedným z najdôležitejších účinkov xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxe, a to na rozdiel od reštrukturalizácie, keď je úpadca aj naďalej oprávnený disponovať so svojím majetkom, ale pod dohľadom súdu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia
§ 11 ods. 2 (návrh na vyhlásenie konkurzu, povinnosť likvidátora); § 23 ods. 1 (začatie konkurzu, účinky); § 28 ods. 1 (prihlasovanie pohľadávoxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xonať v pracovnoprávnych vzťahoch); § 67 (majetok podliehajúci konkurzu); § 72 (majetok nepodliehajúci konkurzu); § 78 ods. 4 (vylučovacia žalobaxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx proti podstate, priebežné uspokojovanie mimo rozvrhu); § 96 ods. 1 (rozvrh); § 198 ods. 1 (rozhodovanie súdu)
Vypovedanie alebo odstúpenix xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx preberá dispozíciu nad majetkom konkurznej podstaty, pričom preberá tiež správu všetkých "živých" právnych vzťahov, ktoré vznikli pred vyhlásením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch vzťahov môže správca pokračovať alebo ich podľa pravidiel upravených v samotnej zmluve, v príslušnom súkromnoprávnom kódexe alebo v zákone ukončixx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu, pričom nastupujú vyhlásením konkurzu. Tieto pravidlá nenahrádzajú bežné pravidlá, podľa ktorých možno zmluvu ukončiť, ale tieto pravidlá dopĺňaxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxi zmluvu ukončiť, výhodnejšie.
3.
Nové doplňujúce pravidlá pre ukončenie zmlúv platia iba pre zmluvy, ktoré boli uzavreté úpadcom pred vyhlásením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlásením konkurzu.
4.
Nové pravidlá pre ukončenie zmlúv môže využiť iba správca, prípadne druhá zmluvná strana, nie úpadca, t.j. pokiaľ ide o zmlxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxm najmä v prípade osobného bankrotu, v ktorom úpadca naďalej koná v bežných súkromných veciach.
5.
Zákon nemá osobitné pravidlá, akým spôsobom sa maxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu, prípadne v inom právnom predpise, a to podľa toho, ktorým právnym predpisom sa ukončený právny vzťah spravuje. Zákon tiež nemá osobitné pravidlá, v axxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pre doručovanie, prípadne odvolanie jednostranného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ukončuje.
Zmluvy so vzájomným plnením
6.
V prípade zmluvy sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxuvné strany sú povinné plniť si navzájom. Takouto zmluvou je napríklad kúpna zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo a pod. V tejto súvislosti je však dôlxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xkú zmluvu typovo ide, prípadne či ide o nepomenovanú zmluvu.
7.
Pokiaľ ide o zmluvu so vzájomným plnením, ktorá bola uzavretá úpadcom pred vyhláseníx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvu nesplnila, správca má právo požadovať splnenie zmluvy alebo od zmluvy odstúpiť. Právo voľby má správca podľa toho, čo je pre konkurznú podstatu výhoxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx odstúpiť. Prípadné práva druhej zmluvnej strany z takéhoto odstúpenia však možno uplatniť iba prihláškou, t.j. tieto práva nemajú povahu pohľadávky xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxhá zmluvná strana, každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť.
8.
Pri xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xúvislosť vzájomných plnení, ak ich je podľa zmluvy viac. V prípade, že zmluva už bola splnená niektorou zmluvnou stranou deliteľným plnením a protiplnxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxríklad ak úpadca kúpil deliteľný predmet kúpy, ktorý čiastočne zaplatil, predávajúci môže od zmluvy odstúpiť iba v rozsahu plnenia, za ktoré nedostal xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxiť iba v časti, na základe ktorej bola dodaná tá časť tovaru, za ktorú dosiaľ nebolo zaplatené. Obdobne ohľadom súvislosti vzájomných čiastkových plnexxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxuvy s nepretržitou alebo opakovanou činnosťou
9.
Pokiaľ ide o zmluvy, ktorých predmetom sú opakované plnenia, resp. opakované činnosti, uzatváraxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xolo v zmluve dohodnuté, resp. čo upravuje zákon, podľa ktorého bola takáto zmluva uzavretá. V prípade, ak zmluva alebo zákon upravuje kratšiu výpovednx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm tieto možno vypovedať vždy iba podľa bežných zákonných pravidiel upravených v príslušných kódexoch.
Právo odoprieť plnenie druhou zmluvnou stranxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xakejto zmluvy odstúpiť (tzv. funkcionálna synalagma). Ide však o právo, nie povinnosť druhej zmluvnej strany, pričom druhá zmluvná strana a aj správcx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxuhej zmluvnej strany jej poskytuje právo odoprieť plnenie správcovi, aj keď podľa zmluvy by inak bola povinná plniť, a to až do času, kým správca neposkyxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxla požadujú preddavky, čo je ich právom, napriek tomu, že inak takéto právo nebolo v zmluve dohodnuté.
Uplatňovanie práv zo zmluvy uzavretej pred vyhlxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo pohľadávku, ktorá sa uplatňuje prihláškou, je rozhodujúce, komu bolo poskytnuté plnenie, v súvislosti s ktorým pohľadávka vznikla. Ak plnenie bolo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi § 28 ods. 1). Z praktického hľadiska to znamená, že ak napríklad predávajúci dodal tovar úpadcovi pred vyhlásením konkurzu, pohľadávka na zaplatenie xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaplatenie kúpnej ceny má status pohľadávky proti podstate (nový dlh). Aby šlo o pohľadávku proti podstate, plnenie musí byť fakticky dodané správcovxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxluvou (k tomu pozri tiež § 44 ods. 3). Správcovi musí byť poskytnutá primeraná možnosť využiť oprávnenie na prípadné odstúpenie od zmluvy (dodanie takéxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxjednával zmluvy s tretími osobami, ktoré budú datované do obdobia pred vyhlásenie konkurzu.
Z dôvodovej správy
V odseku 1 až 3 zákon upravuje režim oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxujú zmluvy dlhodobejšieho charakteru, ktoré môže správca vypovedať v zákonom určených lehotách, keďže rôzne zákony upravujú iba minimálnu dĺžku trvxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovuje, že sa nepoužije úprava tohto odseku. Nároky, ktoré vznikli poskytnutím plnenia počas konkurzu, si veritelia uplatňujú ako nároky proti podstaxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 28 ods. 1 (prihlasovanie pohľadávok); § 44 ods. 3 (nakladanie s majetkom úpadcu)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xýhrady vlastníctva (§ 601 OZ, x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxluvu, na základe ktorej mu úpadca odovzdal plnenie (traditio), pričom bolo dojednané, že kupujúci sa vlastníkom veci stane až zaplatením kúpnej ceny (xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxdné, aby správca ihneď po tom, ako existenciu takejto zmluvy úpadcu zistí, podnikol kroky na efektívne zistenie stanoviska kupujúceho s tým, že ho zároxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxluve s dojednanou výhradou vlastníctva bol veriteľ a dlžník (úpadca) bol kupujúcim, pričom došlo k prevzatiu veci (traditio), zákon určuje takémuto vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxky prevodu vlastníckeho práva podľa zmluvy (zaplatí/doplatí veriteľovi kúpnu cenu).
4.
Správca v rámci povinnosti postupu s odbornou starostlivxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xby sa zabránilo fingovaným zmluvám s výhradou vlastníctva, prípadne antidatovaniu takýchto zmlúv);
-
či ponechanie vecí úpadcom je pre podstatu vxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlastníckeho práva správcom je zákonnou výnimkou z princípu uspokojovania veriteľov rozvrhom. Správca k tejto možnosti efektívne pristúpi najmä vtexxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxctva umožňuje, k plneniu takémuto veriteľovi treba spravidla pristúpiť až po kreovaní príslušného orgánu a po jeho prípadnom odporúčaní (§ 83 ods. 2).
xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx upovedomí. Predávajúci (veriteľ) má potom na výber tieto možnosti:
-
ak sa tovar pod výhradou vlastníctva u úpadcu nachádza,
x
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xko zabezpečený veriteľ (pozri § 29 ods. 9);
-
ak sa tovar pod výhradou vlastníctva u úpadcu nenachádza,
-
môže si svoje nároky v konkurze uplatniť pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxčného lízingu, keďže ide o právne situácie, ktoré sú kauzálne obdobné.
8.
Zákon v súvislosti s týmto účinkom dôvodne používa niektoré neurčité právxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxm na povahu vecí pod výhradou vlastníctva.
9.
Zákon osobitne nerieši prípady spracovania (splynutia, zlúčenia) vecí pod výhradou vlastníctva. V txxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxovať len s ohľadom na existenciu inštitútu výhrady vlastníctva, ale aj s ohľadom na povahu dodávaných veci (dodanie betónu s výhradou vlastníctva). Inxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxtníctva nehodia.
10.
Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu veci pod výhradou vlastníctva scudzil, pričom tretia osoba k nim nadobudla vlastnícke práxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xodstate rozpoznateľný. Ak o takýto prípad nejde, veriteľ si môže svoje nároky (vrátane prípadnej náhrady škody) v konkurze presadiť len ako veriteľ nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxie individuálne rozpoznateľné.
11.
Pozri rozhodnutia pod sp. zn. 29 Odo 1005/2003 a 29 Odo 961/2006.
Z dôvodovej správy
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávňuje, aby takýmto osobám mohol po vyhlásení konkurzu (mimo rozvrhu) plniť, ak takéto plnenie prinesie konkurznej podstate prospech. Esenciálnxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sa v konkurznej podstate ešte nachádza. Ak sa odovzdaná vec v konkurznej podstate nenachádza, konkurzná podstata sa na úkor takejto osoby neobohatilx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxľadávku (na náhradu škody).
Splatnosť záväzkov
Komentár
Akcelerácia xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxlásením konkurzu, a ktorá nastáva momentom vyhlásenia konkurzu. Automatická splatnosť záväzkov je vytvorená zákonnou fikciou, ktorá pôsobí iba počxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xáväzku v dôsledku vyhlásenia konkurzu nastupuje iba voči úpadcovi, nie voči prípadnej tretej osobe, ktorá vystupuje v záväzku ako solidárny dlžník alxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xpoludlžníkom úpadcu akcelerácia záväzkov nepôsobí. Pri spoludlžníkoch je však vhodné pamätať na potrebu prihlásenia podmienenej pohľadávky pre prxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xx
xx xxx x xxxxxxa, ktorého záväzok je zabezpečený majetkom úpadcu, akcelerácia záväzkov voči nemu ex lege nepôsobí. Pre tento prípad je však v záväzkových vzťahoch štxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx ods. 7.
5.
V prípade zabezpečenia záväzku dlžníka majetkom tretej osoby, ako aj ručenia tretej osoby za záväzky dlžníka, tak akcelerácia záväzku dlxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxomto prípade jedna pohľadávka zabezpečená viacerými spôsobmi, splnením pohľadávky sa ručiteľ záložným veriteľom nestane (porovnaj rozhodnutie Naxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxznej podstate uplatnili a mohli sa pritom presadiť pravidlá horizontálneho pomerného uspokojenia veriteľov (pravidlo
pari passu
) a vertikálneho usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxamená, že nedopadá na pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a ktoré sú vždy splatné v dohodnutých alebo zákonných lehotách spxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxosť nastupuje automaticky momentom ich vzniku, t.j. momentom, keď sa splní odkladacia podmienka, resp. keď nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxatická akcelerácia (splatnosť) pohľadávok, ktoré patria úpadcovi a ktoré sa týkajú konkurznej podstaty, resp. tvoria konkurznú podstatu, čo umožňuxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxas konkurzu a v konkurze, a to na základe zákonnej fikcie, čo znamená, že v prípade zrušenia konkurzu sa obnovuje pôvodná lehota splatnosti pohľadávky. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxľadávky obnovuje. Zákonná fikcia akcelerácie pohľadávok je špecifickým účinkom podľa nášho konkurzného práva a v zahraničných právnych úpravách sa x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxť, že "cenou" za takýto prípadný výsledok v konkurze je podstatné sťaženie situácie dlžníkovho úpadcu.
10.
Akcelerácia pohľadávok sa týka iba tých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxá (pozri § 79). Akcelerácia pohľadávok sa ďalej týka iba tých pohľadávok, ktoré tvoria konkurznú podstatu, čo znamená, že na pohľadávky, ktoré síce patxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxväzkov v prípade konkurzu slovenskej finančnej inštitúcie pozri tiež § 195 ods. 2.
12.
V praxi sa objavili prípady vytvorenia schémy úpadku dlžníkax xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xomnievame sa, že takýto postup je v rozpore s princípmi poctivého obchodného styku alebo zneužívania práva tak, ako sú vymedzené v súkromnoprávnych kóxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa osobitného predpisu v súvislosti s prijatím zákona č. 276/2009 Z.z. o opatreniach na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Splatnosť pohľadávok podliehajúcich konkurzu umožňuje správcovi ihneď pristúpiť k ich vymáhaniu, čo má pozitívny účinok na rýchlosť konkurzného koxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtívnych dôsledkov terajšej právnej úpravy konkurzného konania (v zákone č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorá (na rozdiel od niektorýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtnosť všetkých pohľadávok všetkých úpadcov už od vyhlásenia konkurzu (vrátane všetkých pohľadávok finančných inštitúcií a tiež vrátane osobitných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti pohľadávky (podriadených pohľadávkach) ide o neopodstatnenú anomáliu v porovnaní s inými krajinami, keďže tieto podriadené pohľadávky plnia xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v znení neskorších predpisov) a nadväzné opatrenie NBS č. 4/2007 vyhlásené pod č. 121/2007 Z.z. (pozri § 5 a § 7 predmetného opatrenia) obsahujú právnu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxodníkom s cennými papiermi na základe zmluvy spĺňajúcej špecifické podmienky záväzku podriadenosti (pozri § 5 a § 7 predmetného opatrenia).
Vzhľadxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxne očakávala) je nutné, aby výška vlastných zdrojov bola čo najstabilnejšia, respektíve čo najlepšie predvídateľná. Požadovaná "stabilita" však je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záväzok podriadenosti pohľadávky nie je možné dohodnúť podmienky, ktoré by viedli k predčasnému zániku tejto pohľadávky, napríklad predčasnou splaxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtnene ustanovuje - ako jeden z účinkov vyhlásenia konkurzu - aj splatnosť všetkých pohľadávok všetkých úpadcov už od vyhlásenia konkurzu (§ 46 ods. 1). xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetok tohto subjektu by sa stali (predčasne) splatné aj jeho pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy obsahujúcej záväzok podriadenosti. Uvedené by mohxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xo, okrem iného, znamená zvýšenie nákladov na obstarávanie zdrojov banky - okrem iného aj na predčasné splatenie záväzku banky voči úpadcovi, a následnx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxäzok podriadenosti vzťahoval režim hnuteľných vecí podľa navrhnutého doplnenia § 46 o nový odsek 2 a keby sa taktiež upravil § 46 odsek 1 (pôvodný jedixx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorá zakotvuje splatnosť všetkých pohľadávok všetkých úpadcov ako účinok vyhlásenia konkurzu.
V ustxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je vyhlásený konkurz, keďže v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok osoby, ktorá je súčasne aj majiteľom nekapitálového cenného papiera, je nutné aj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxívnych účinkov ustanovenia § 46 ods. 1 (pôvodne jediného ods. v § 46) zákona o konkurze a reštrukturalizácii, resp. vyhlásenia konkurzu na majetok osoxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Uvedené by navyše prispelo aj k objasneniu postavenia dlhových cenných papierov (napr. zmeniek, dlhopisov a pokladničných poukážok) v rámci súčasnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxukturalizácii], a tým aj podpore predpokladov na rozvoj trhu s cennými papiermi na Slovensku.
* pozn. red.: úprava prijatá zákonom č. 279/2009 Z.z.
Súvisiace ustanovenia
§ 28 ods. 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxväzky úpadcu); § 81 ods. 5 (vylúčenie majetku zo súpisu)
Súdne a iné konania
Komentár
xxxxxxxxxx xxxxych a iných konaní
1.
V dôsledku vyhlásenia konkurzu nastupuje zo zákona prerušenie všetkých konaní, ktoré sa dotýkajú konkurznej podstaty v častix x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxhnuteľností, živnostenským úradom a pod.
2.
Konaním, ktoré sa týka konkurznej podstaty, rozumieme akékoľvek konanie, ktoré môže mať vplyv na rozsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje zo zákona, t.j. nie je potrebné o tom procesne rozhodovať, ale postačuje o tom účastníkov konania iba písomne upovedomiť.
3.
Prerušenie konaní nxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvej situácie na finančnom trhu a trestné konanie. Tieto konania sa vyhlásením konkurzu neprerušujú a bez prerušenia budú prebiehať aj počas konkurzu.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xonaní sa pokračuje iba so zvyšnými účastníkmi konania, napríklad ak boli zažalovaní na plnenie traja solidárni dlžníci (žalovaní sú podľa zmluvy alebx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobí aj na týchto ostatných nerozlučných účastníkov procesného spoločenstva (spravidla pôjde o konania smerujúce k vydaniu rozhodnutia konštitutívxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x takomto návrhu súd koná bez ohľadu na to, že bol vyhlásený konkurz a konanie bolo prerušené, t.j. prerušenie súdneho konania nebráni navrhovateľovi, axx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxnaniach, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu neprerušujú, tieto lehoty plynú naďalej aj počas konkurzu s tým rozdielom, že pokiaľ ide o lehotu na poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xakáto lehota sa predlžuje tak, aby mal správca možnosť sa oboznámiť s takýmto konaním a prípadne podať kvalifikovaný opravný prostriedok.
Pokračovaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnaní sa pokračuje na návrh správcu, ktorý sa podaním takéhoto návrhu stáva účastníkom konania namiesto úpadcu. Iný účastník konania v zásade nie je oprxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx v ktorom vystupoval úpadca ako žalobca, pretože uplatňoval svoju pohľadávku voči dlžníkovi ako žalovanému, vyhlásením konkurzu sa takéto konanie prxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxidla pripojí kópiu žaloby podanej úpadcom za účelom efektívnej identifikácie povahy uplatňovaného nároku správcom. Ak takýto spor správca prevezme xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxrznej podstaty úpadcu XX so sídlom ZZ.
10.
Ak ide o aktívny spor, v ktorom úpadca vystupoval ako žalobca, pretože sa domáhal určenia vlastníckeho práxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxcii efektívnejší nástroj, prostredníctvom ktorého môže zistiť prináležitosť určitého majetku do konkurznej podstaty, a tým je súpis. Obdobné konštxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxku súpisu tendenciu začať nanovo ako spory excindačné (pozri komentár k § 78).
Pasívne spory
11.
Ak ide o tzv. pasívny spor, v ktorom vystupoval úpadxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxť postupovať obdobne ako v prípade aktívneho sporu, čiže v rámci vedenia konania správcu vyzve s určením primeranej lehoty na vyjadrenie sa, či navrhujx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxiach pokračovať nemožno. Aj keby správca navrhol v takomto konaní pokračovať, súd spravidla konanie preruší z dôvodov podľa procesného predpisu [§ 10x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xačať nanovo ako spory incidenčné (pozri komentár k § 32).
Aktívna legitimácia v návrhových veciach počas konkurzu
12.
Aktívne legitimovaný vo vecxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxňovaní nárokov označuje ako XY so sídlom kancelárie YY, správca konkurznej podstaty úpadcu XX so sídlom ZZ. Úpadca vyhlásením konkurzu v zásade stratix xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx úpadca), spravidla pre nedostatok aktívnej vecnej legitimácie zamietne. Teoreticky je však možné pripustiť, že úpadca môže mať záujem na uspokojení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxný. V takýchto prípadoch je potrebné pripustiť, že aj úpadca môže mať napríklad naliehavý právny záujem na určení svojho vlastníckeho práva k určitej vxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xa skúma naliehavý právny záujem na takomto uplatnení (typicky určenie vlastníckeho práva), môže úpadca zabezpečiť prospech konkurznej postate, keďxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčas konkurzu
13.
Vo veciach, ktoré sa týkajú konkurznej podstaty, je počas konkurzu pasívne legitimovaný výlučne správca, t.j. akýkoľvek návrh na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xodá takýto návrh voči úpadcovi, súd takýto návrh zamietne z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie.
14.
Počas účinkov vyhlásenia konkurzu možno žxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnej úprave žalobných dôvodov, ktorá je upravená demonštratívnym výpočtom (porovnaj § 80 OSP, resp. § 137 CSP) a v tomto sa principiálne odlíšila od procxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx
x.j. aj žalôb, ktoré zákon výslovne nepredvída (typicky určovacie žaloby), no súd je pri nich povolaný skúmať existenciu naliehavého právneho záujmu žxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaplatenia určitej peňažnej sumy napríklad z dôvodu existencie zmluvného vzťahu s úpadcom, je potrebné zamietnuť s poukazom na pravidlá podľa odseku x x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx offo, môže príslušný orgán začať z vlastného podnetu kedykoľvek počas konkurzu s tým rozdielom, že namiesto úpadcu vystupuje v takomto konaní ako účasxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx konaní v dôsledku vyhlásenia konkurzu zostáva zachovaný podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
K zákonu č. 348/2011 Z.z.
V súvislosti s konaniamix xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxne schopný posúdiť všetky prípadné ešte neprávoplatné rozhodnutia a podať voči nim prípadný opravný prostriedok.
K zákonu č. 87/2015 Z.z.
Navrhujx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xa zmluvná pokuta uplatňuje. Účastníkom konania v takomto prípade zostane dlžník.
Výkon rozhodnutia a exekúcia
Komentár
Exekučná ochrana konkurznej podstaty
1.
Konkurzné a exekučné konanie sú svojou povahou konania, ktoré smerujú k dosiahnutiu totožného výxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxetkých veriteľov, preto individuálny spôsob uspokojenia veriteľa individuálnou exekúciou je
a priori
vylúčený. Uvedené sa v konkurze prejavuje prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xoči konkurznej podstate individuálne exekučné konanie. Tým sa poskytuje konkurznej podstate exekučná ochrana. Táto ochrana sa konkurznej podstate xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohľadávok proti podstate. Treba poznamenať, že staršie právo umožňovalo vedenie exekúcie na majetok konkurznej podstaty pre uspokojenie pohľadávxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu prebieha exekúcia na majetok, ktorý podlieha konkurzu, táto sa zo zákona vyhlásením konkurzu zastavuje. Exekučný súd o tejto skutočnosti nemusí vydxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxoby vôbec neboli urobené.
3.
Výťažok, ktorý má exekútor v čase vyhlásenia konkurzu na exekučnom účte, sa vyhlásením konkurzu ex lege stáva súčasťou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrznú podstatu na exekučnom účte, je povinný oznámiť správcovi, len čo sa dozvie o vyhlásení konkurzu (pozri § 75 ods. 4).
4.
V prípade zastavenia exekxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xds. 3 EP. Trovy exekúcie si teda do konkurzu nebude prihlasovať samotný súdny exekútor, ale oprávnený.
5.
Exekučná ochrana sa poskytuje celej konkuxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxtatu súčasnú (nem. Ist-Masse), ako aj budúcu (nem. Soll-Masse).
Vyplatenie zabezpečeného veriteľa
6.
Výnimkou z exekučnej ochrany je prípad, ak xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxurz nebol vyhlásený, pričom exekútor vyplatí výťažok získaný pred vyhlásením konkurzu zabezpečenému veriteľovi, a to do výšky jeho zabezpečenej pohxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxtor povolaný pristúpiť až po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok, keďže okolnosť, či ide o zabezpečeného veriteľa, musí byť v konkurze zistená.
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx právnych predpisov ako podľa Exekučného poriadku, t.j. daňová exekúcia, výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa správnexx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx exekúciu na majetok úpadcu. Výťažok získaný v týchto konaniach, ktorý nebol vydaný oprávnenému, sa stáva súčasťou príslušnej podstaty, pričom oddelxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x legislatívno-technické spresnenie.
Súvisiace ustanovenia
§ xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxo na majetok podliehajúci konkurzu. Príklep je (derivatívnym) právnym titulom na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Udelenie príklexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxx x xxxx xx x x50 EP). V prípade exekúcie predajom nehnuteľnosti, ak príklep bol udelený ešte pred vyhlásením konkurzu, exekúcia môže dobehnúť, pokiaľ sú predpoklaxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxxxadný výťažok, ktorý má exekútor na účte v prípade schválenia príklepu exekučným súdom, exekútor vydá správcovi do konkurznej podstaty. Ak je oprávnenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxx rozhoduje o schválení príklepu na žiadosť súdneho exekútora (§ 148 ods. 1 EP). Zákon o konkurze nie je v tomto ohľade úplne terminologicky presný, keď v oxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxočnosti ide o návrh na pokračovanie v konaní, ktoré bolo prerušené v dôsledku účinkov začatia konkurzného konania (pozri x xx xxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxuje do exekučného konania, ktoré je v štádiu pred schválením príklepu nehnuteľnosti vydražiteľovi, a upravuje ďalší postup a následky schválenia, prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia
§ 48 (výkon rozhodnutia a exekúcia)
Zabezpečovacie práva
Komentár
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxriteľov, pričom takéto rozčlenenie konkurznej podstaty sa v úvode konkurzu ustáli tým, že sa ustália zabezpečovacie práva tak, že počas konkurzu už nexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx zabezpečovacích právach rozlišujeme zriadenie (titul) a vznik (
modus
) zabezpečovacieho práva, pričom v dôsledku vyhlásenia konkurzu sa obmedzuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxávo počas konkurzu však nevznikne, resp. pokiaľ zabezpečovacie právo bolo zriadené pred vyhlásením konkurzu, no v čase vyhlásenia konkurzu ešte nevzxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx1b OZ), pričom vzniká spravidla registráciou (intabulácia), prípadne odovzdaním veci (traditio).
3.
Zákonné obmedzenie vzniku zabezpečovaciexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxodlieha však konkurzu. Na druhej strane uvedený účinok vyhlásenia konkurzu dopadá na majetok tvoriaci konkurznú podstatu bez ohľadu na skutočnosť, čx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxýto majetok ex lege tvorí konkurznú podstatu [pozri § 67 ods. 1 písm. c)]. Ide rovnako o konkurznú podstatu súčasnú (nem. Ist - Masse), ako aj budúcu (nem. xxxx x xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xajetku
6.
Výnimkou z uvedeného pravidla je prípad záložného práva k budúcemu majetku, ktoré bolo zriadené a registrované v príslušnom registri prex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxám, ktoré záložca v čase zriadenia záložného práva nevlastní, resp. ktoré nadobudne až v budúcnosti, čo pravidlá konkurzu plne rešpektujú. V takom príxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xredmet záložného práva, záložca nadobudne až počas konkurzu, záložné právo napriek tomu, že majetkovú hodnotu záložca nadobudol až počas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxobecne pre celú konkurznú podstatu, t.j. aj pre prípadnú oddelenú podstatu vytvorenú z majetku tretej osoby [§ 69 ods. 1 písm. c)]. Typickým príkladom jx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxávky, ktoré úpadca vlastnil pred vyhlásením konkurzu, ale aj prípadné pohľadávky, ktoré úpadca nadobudne v dôsledku aktivity správcu počas konkurzux
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxcemu výťažku, ktorý predstavujú peňažné prostriedky na bankovom účte správcu, prípadne v pokladnici správcu, a ktorý z pohľadu práva patrí úpadcovi, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxnosť, ako s ním správca nakladá. V tejto súvislosti je ešte dôležité uviesť, že rozlišujeme peňažné prostriedky získané speňažením majetku (§ 91 ods. 1x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xakto získané peňažné prostriedky môžu tvoriť prípadnú oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa.
Predmet zabezpečovacieho práva
8.
Pokiaľ ide x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdniku, resp. majetok neslúži k prevádzke podniku, predmet zabezpečovacieho práva tvorí majetok, ku ktorému zabezpečovacie právo existovalo v čase vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je určený inak ako jednotlivo, napríklad v prípade hromadnej veci. V takom prípade sa predmet zabezpečovacieho práva kryštalizuje momentom vyhlásenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ak napríklad predmet zabezpečovacieho práva tvoria zásoby v určitom konkrétnom sklade, ich premiestnením na iné miesto počas konkurzu neprestávajú xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxú. Z praktického hľadiska to znamená, že správca zapíše do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ten majetok, ktorý tvoril predmet zabezpečovacxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxade, ak správca pokračuje v prevádzke podniku, predmet zabezpečovacieho práva tvorí majetok, ku ktorému zabezpečovacie právo existuje v čase ukončexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxčitý majetok tvoril oddelenú podstatu, no v dôsledku prevádzky podniku túto podstatu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxse vyhlásenia konkurzu a v čase ukončenia prevádzky podniku bude významne odlišný. Pre prípad, že v dôsledku uvedeného sa v priebehu konkurzu začne oddxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx];
-
v prípade zabezpečovacieho práva k budúcej majetkovej hodnote predmet zabezpečovacieho práva, t.j. oddelenú podstatu zabezpečeného veritexxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku.
Zabezpečovací prevod práva
9.
V prípade zabezpečovacieho prevodu práva v dôsledku vyhlásenia konkurzu nastupuje v konkurze fikcia neúčinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bol predmetom zabezpečovacieho prevodu práva, t.j. takýto majetok vytvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ak bol zabezpečovací prevod pxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxmi právami, ktoré sa vzťahujú na ten istý predmet, pre určenie poradia je rozhodujúci moment, kedy bol predmet zabezpečovacieho práva prevedený na zabxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
11.
Uvedené pravidlá platia aj pre iné zabezpečovacie inštitúty, ktoré účinkami a obsahom zodpovedajú zabezpečovaciemu prevodu práva, napríklad xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxj podstate vykonať iba podľa pravidiel konkurzu. Znamená to, že iným spôsobom, ktorý upravuje napríklad zmluva, prípadne osobitný predpis ako Občianxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xriamy predaj záložným veriteľom a pod.
13.
Pravidlo, že zabezpečovacie právo viažuce sa ku konkurznej podstate nemožno vykonať inak ako podľa pravxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xohto všeobecného pravidla je však potrebné efektívne pripustiť v prípadoch, ak ide o majetok tretej osoby, ktorý zabezpečuje jednak záväzky úpadcu voxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, keď na majetku tretej osoby zabezpečujúcej záväzky úpadcu existuje súčasne viac záložných práv, pričom nie všetky tieto záložné práva slúžia na zabexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáv (§ 151ma OZ). Domnievame sa, že začatím výkonu záložného práva v pomeroch konkurzu treba pre účely ustanovenia § 151ma OZ rozumieť súpis majetku trexxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxom, ktorý svoje práva v konkurze realizuje prostredníctvom správcu, oznámi začatie výkonu záložného práva, správca nemôže pokračovať vo výkone záloxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxávnenia neprednostného záložného veriteľa na využitie oprávnenia podľa § 151ma ods. 10 OZ.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Dispozičné práva úpaxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xáložné právo na majetok, ktorý nadobudne záložca v budúcnosti. Zákon vylučuje, aby zálohom mohol byť výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho koxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxiteľ. Záložný veriteľ nemôže začať výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, prípadne v osobitných zákonoch, oddelený veriteľ sa uspokojuje ixx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty v prípade meniaceho sa predmetu zabezpečenia v dôsledku prevádzky podniku. Typicky, ak sú predmetom zabezpečenia pohľadávky, prípadne tovarové zxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx x) a ods. 3 (prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu); § 91 ods. 1 (speňažovanie)
Dobrovoľné dražby
Komentár
1.
Pokiaľ ide o výkon dobrovoľnej dražby v dôsledku vyhlásenia konkurzu, musí byť upustené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xobrovoľných dražbách].
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvyššie podanie aj počas konkurzu s tým, že v takom prípade dražba dobehne a vlastnícke právo prejde na vydražiteľa napriek tomu, že k zaplateniu najvyššxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Náklady dražby sú pohľadávkou proti podstate.
3.
V prípade, že navrhovateľom dražby je zabezpečený veriteľ, pričom k udeleniu príklepu došlo pred xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že najvyššie podanie sa nestáva súčasťou konkurznej podstaty, ale dražobník ho vydá do výšky zabezpečenej pohľadávky zabezpečenému veriteľovi. K vxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xistená. Prípadnú zostávajúcu výšku najvyššieho podania dražobník poukáže správcovi.
4.
K obmedzeniu výkonu zabezpečovacieho práva v dôsledku zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxa konkurzu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxedku začatia konkurzného konania)
Zánik jednostranných právnych úkonov
Komentár
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxjetok podliehajúci konkurzu, zanikajú tiež zo zákona všetky jednostranné právne úkony, ktoré sa týkajú konkurznej podstaty. Má to praktický význam, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákona a momentom vyhlásenia konkurzu. Zánik sa týka iba tých jednostranných právnych úkonov, ktoré sa týkajú konkurznej podstaty, preto napríklad pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxž tie plnomocenstvá, ktoré sa týkajú majetku, ktorý nepodlieha konkurzu (pozri napr. § 72).
2.
Zánik sa týka všetkých jednostranných právnych úkonxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxže ísť aj o iné jednostranné právne úkony s podobným obsahom a účinkami, bez ohľadu na to, či boli urobené podľa xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxia konkurzu nezbavuje toho, komu boli udelené, vykonať ešte všetko to, čo neznesie odklad. Tieto úkony sú poverené osoby povinné vykonať, majú plnohodxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xrípadoch mandátnych (príkazných) vzťahov (porovnaj napr. § 33b OZ)
4.
Pokiaľ ide o prípadné jednostranné právne úkony, ktoré úpadca urobí počas koxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xko podľa predchádzajúcej právnej úpravy zanikajú úpadcove príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry s tým, že týmto osobám zákon ukladá vykonať ešxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx uzavretie zmluvy s úpadcom môže prijať za dlžníka len správca.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxajetok nepodliehajúci konkurzu)
Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Komentár
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxurzu nezaniklo, resp. nebolo zrušené z iného dôvodu. Zákon upravuje v nadväznosti na túto skutočnosť logicky ten následok, že je potrebné vykonať jeho xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbieha súdne konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, konanie sa prerušuje a možno v ňom pokračovať najmä na návrh správcu. Nxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xusí byť k dispozícii aj druhému z manželov, resp. z bývalých manželov, na ktorého majetok konkurz nebol vyhlásený, keďže iným výkladom by sa v tomto prípxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxslosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu vzniknúť. Domnievame sa, že obdobne je potrebné pristúpiť k možnosti pokračovxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxe bezpodielového spoluvlastníctva manželov ešte neprebiehalo, správca je v rámci povinnosti postupu s odbornou starostlivosťou povolaný začať rokxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxávnený ju uzavrieť výlučne vo forme zmieru schváleného príslušným súdom. V opačnom prípade je oprávnený iniciovať súdne konanie o vyporiadaní bezpodxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxj schôdzi veriteľov. Domnievame sa, že rovnaké oprávnenie iniciovať súdne konanie v tomto špecifickom prípade prislúcha aj druhému z manželov, a to naxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX so sídlom ZZ.
4.
V rámci návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov správca v zásade navrhne prikázanie celého majetku bexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx bola priznaná pohľadávka na vyrovnanie podielov, ktorá síce nebude môcť byť vo vzťahu ku konkurznej podstate uspokojená, no jej uspokojenie v budúcnoxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxikovateľné.
5.
Zákon výslovne ako následok ex lege ustanovuje absolútnu neplatnosť takých dohôd o úprave bezpodielového spoluvlastníctva úpadcxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxoluvlastníctva úpadcu v prospech jeho manžela, ak boli uzatvorené šesť mesiacov pred vyhlásením konkurzu. Takýmto dohodám teda nebude správca musiex xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxeho zmieru.
6.
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok oboch manželov sú správcovia v oboch konkurzoch povolaní uzavrieť najmä dohodu o vyporiadaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veriteľov v rozsahu, v akom by prichádzalo do úvahy ich uspokojenie v mimokonkurzných pomeroch, a taktiež na rozsah a hodnotu majetku, ktorý sa má vyporxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdiely a spravidla prichádza do úvahy jeho speňažovanie len v jednej z konkurzných podstát, a to spravidla v tej konkurznej podstate, ktorá sa vytvorila xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí polovica výťažku po odpočítaní nákladov speňaženia, prípadne správy dotknutého majetku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
7.
V prípaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpozri § 102 ods. 4 a § 103 ods. 1). Obnovenie má však účinky
ex nunc
.
Z dôvodovej správy
Úprava zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov zostxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxíctva manželov a prípad uzavretia manželstva s úpadcom počas konkurzu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
1.
V dôsledku vyhlásenia xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxoch sa nepripúšťa napriek tomu, že inak podľa bežných pravidiel by započítanie bolo prípustné. Zákonná konštrukcia obmedzenia započítania pohľadávxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokiaľ to hmotnoprávne predpisy ako Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, resp. iný právny predpis, podľa ktorého sa právny vzťah spravuje, umožxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxla veriteľom riadnym spôsobom prihlásená v konkurze, nie je pritom prekážkou, ak bola prihlásená neskôr po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxhľadávky proti podstate;
-
nemožno započítať prihlásenú pohľadávku, ktorá bola veriteľom nadobudnutá po vyhlásení konkurzu prevodom alebo precxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvidla zmluvou o postúpení pohľadávky, prípadne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx pohľadávky proti podstate. Započítanie pohľadávok proti podstate, ktoré boli nadobudnuté počas konkurzu, preto vylúčené nie je;
-
nemožno započxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxklade ktorej pohľadávka vznikla, vykazuje znaky odporovateľného právneho úkonu (pozri § 57 a nasl.).
3.
Proti pohľadávke úpadcu, ktorá vznikla px xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xpadca nadobudne počas konkurzu, nie je možné započítavať staré pohľadávky;
-
pohľadávku, ktorá vznikne druhej strane počas konkurzu, ak ide o pohľxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxky, ktoré úpadca nadobudne počas konkurzu, nie je možné započítavať ani tie pohľadávky, ktoré síce vzniknú počas konkurzu, nemajú však charakter pohľxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxrzu (pozri § 11 ods. 4), druhá strana nemôže započítať žiadnu pohľadávku.
Z dôvodovej správy
Do 31.12.2011
Započítanie je na rozdiel od predchádzaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtárov za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxávok, budúca a podmienená pohľadávka); § 57 a nasl. (odporovateľné právne úkony)
Postúpenie pohľadávok
Komentár
Obmedzenia zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxstúpiť, t.j. správca môže takéto pohľadávky speňažiť ich predajom, resp. veriteľ môže postúpiť svoju pozíciu v konkurze inému veriteľovi, prípadne nxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
V konkurze sa neuplatňuje zákaz postúpenia pohľadávky, ak by to odporovalo dohode s dlžníkom, ktorým môže byť úpadca, ale aj veriteľ úpadcu.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
Vyhlásením konkxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxovnoprávnych vzťahoch, v ktorých úpadca vystupuje ako zamestnávateľ. Znamená to, že správca je, okrem iného, oprávnený počas konkurzu robiť všetky pxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x pracovnoprávnych vzťahoch koná za úpadcu správca, pričom zákon rozširuje okruh výpovedných dôvodov aj na prípad vyhlásenia konkurzu.
K zákonu č. 87xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 44 ods. 1 (nakladanie s majetkom úpadcu, oprávnenia správcu)
Zmeny v obchodxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxs. 1). Zákon ustanovuje však explicitne aj ten následok, že zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia úpadcu podlieha súhlasu správxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zlúčenie alebo rozdelenie úpadcu bez toho, aby s tým súhlasil správca. Absolútny zákaz (pozri § 14 ods. 5) v súvislosti so začatím konkurzného konania sx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávcu a návrh na zápis do obchodného registra bolo možné podať efektívne len po súhlase správcu.
Druhý oddiel
Odporovateľné právne úkony
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
Neúčinnosť právneho úkonu
1.
Konkurz obsahuje samostatné pravidlá neúčinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxmotným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, a tým aj uspokojenie veriteľov v konkurze, resp. v dôsledku ktorých môže byť dotknuté uspokojenie veritxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxerného uspokojenia veriteľov.
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxčinnosť nastupuje, len čo sú splnené skutkové okolnosti, s ktorými zákon spája neúčinnosť právneho úkonu, pričom sa nevyžaduje uplatnenie práva, príxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxtkom po vyhlásení konkurzu (pozri § 44 ods. 2);
-
neúčinné na základe uplatnenia odporovacieho práva, pri ktorých neúčinnosť právneho úkonu pôsobí
xx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxby pod podmienkou, že povinná osoba právo odporovať právnemu úkonu písomne uznala.
3.
V prípade neúčinnosti právneho úkonu zo zákona správca realixxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o neúčinnosť právneho úkonu sa následne rieši spravidla v rámci excindačného konania. Typickým je prípad, ak úpadca disponuje s majetkom po vyhlásení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxinnosť postupuje ako pri zápise sporného majetku do súpisu konkurznej podstaty (pozri § 78).
4.
V prípade neúčinnosti právneho úkonu, ktorá nastúpx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxti právneho úkonu, zapíše do súpisu až na základe príslušného právoplatného rozhodnutia súdu, resp. až na základe písomného uznania neúčinnosti právxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxžku získaného speňažením majetku, ktorého sa neúčinnosť právneho úkonu týka, sa uspokoja všetci veritelia, ktorí zákonným spôsobom uplatnili svoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxmuto veriteľovi.
Neplatnosť odporovateľného právneho úkonu
6.
Z právno-teoretického hľadiska právne neúčinným môže byť len platný právny úkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnnosti právneho úkonu zamietne, a to z dôvodu, že právny úkon je neplatný. Z dôvodu právnej istoty je vhodné, aby uvedenú skutočnosť súd vyjadril vo svojxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxeho úkonu sama osebe nemôže byť neplatná. Znamená to, že z konania, ktoré spadá pod skutkovú podstatu niektorého z odporovateľného právneho úkonu a nevxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxu odporovateľnosťou.
Ukrátenie niektorého z veriteľov
8.
Všeobecne možno odporovať iba tomu právnemu úkonu, ktorý ukrátil niektorého z veriteľxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxtenie spočíva v tom, že sa hodnota majetku dlžníka zmenší viac ako v prípade, ak by sa posudzovaný právny úkon neurobil. O ukrátenie však nejde, ak sa hodnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm sú platby za dodávku elektrickej energie v čase dlžníkovho úpadku, keď v prípade, ak by neboli urobené, dodávateľ energií by odstavil prevádzku dlžníxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xrípade iného ako bežného právneho úkonu, ktorý bol urobený počas konkurzného konania pred vyhlásením konkurzu [§ 14 ods. 5 písm. a)], je dôležité uviesxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xošlo alebo môže dôjsť k ukráteniu niektorého z veriteľov dlžníka. V prípade, že takéto kritérium chýba, právny úkon nie je možné postihnúť odporovateľxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxovateľnosťou, pretože je to z pohľadu základného zmyslu a podstaty odporovateľnosti vylúčené. Odporovať podľa tohto zákona možno vždy len tomu právnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlasu správcu počas reštrukturalizačného konania (§ 130 ods. 4) alebo počas dozornej správy (§ 163 ods. 3).
Aktívna vecná legitimácia na uplatnenie odxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcieho práva
12.
Právo odporovať právnemu úkonu sa môže uplatniť u povinnej osoby s tým, že za uplatnené sa považuje len vtedy, ak povinná osoba takéto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje; povinnou osobou sa rozumie osoba, ktorá v prípade odporovateľnosti právneho úkonu bude povinná plniť do konkurznej podstaty (§ 62 ods. 1 až 3). Samxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xožno ďalej vždy uplatniť na príslušnom súde žalobou, t.j. odporovacou žalobou na súde, ktorý vyhlásil konkurz. Právo odporovať právnemu úkonu musí byx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxzri aj legislatívnu skratku v § 11 ods. 1). Pokiaľ nepríslušný súd odstúpi odporovaciu žalobu príslušnému súdu, právo odporovať právnemu úkonu sa povaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnanie, a to aj v prípade, že ten, voči komu odporovacia žaloba smeruje, má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, čiže v danom prípade, pokiaľ slovenxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xen, voči komu odporovacia žaloba smeruje (pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. februára 2009, vec C-339/07).
15.
Opačne, pokiaľ slovenský súd vedix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxzné konanie. Výnimkou by mohol byť iba prípad, pokiaľ by "lex
concursus
" hlavného konkurzného konania takúto právomoc slovenského súdu zakladal.
Lexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, inak zanikne. Ide o hmotnoprávnu lehotu, t.j. v tejto lehote musí byť žaloba doručená príslušnému súdu, resp. povinná osoba musí takéto právo v tejto lxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxému domáhať bežnou žalobou na plnenie vo všeobecnej (trojročnej) premlčacej dobe. Premlčacia doba začne plynúť nasledujúci deň po tom, čo povinný odpxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxneho úkonu, lehota na uplatnenie odporovacieho práva je zachovaná iba vtedy, ak k návrhu na zmenu petitu došlo pred uplynutím prekluzívnej doby na uplaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxesenie Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2012, sp. zn. 4 Obdo 13/2012.
19.
Skutočnosť, že pohľadávka z právneho úkonu už bola splnená, a tým zanikla, nie jx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxonateľná, t.j. bola napríklad priznaná rozhodnutím súdu, nie je tiež prekážkou tomu, aby sa takémuto právnemu úkonu odporovalo, čo zákon tiež výslovnx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxracovanie inštitútu zákazu vrátenia vkladov. Aj pred touto novelou bol v práve obchodných spoločností prítomný inštitút zákazu vrátenia vkladov, ktxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxali len na budúce (podriadené) pohľadávky na podiel na likvidačnom zostatku a za trvania spoločnosti nemohli byť spoločníkom vrátené.
K vráteniu vklxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxatívnym výpočtom. Obchodný zákonník ani po novele nevymedzuje, čo sa rozumie vrátením vkladu, do ustanovenia § 67j OBZ sa však pridalo výkladové prxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. Ďalej tiež upresňuje, kto sa na účely tohto ustanovenia rozumie spolxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxločnosť dojednáva s niektorou z týchto osôb, musí byť teda uskutočnený s primeraným protiplnením, ktoré zahŕňa aj schopnosť druhej strany takéto plnexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxrebné zohľadniť jeho najpravdepodobnejšiu cenu ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné dosiahnuť na trhu v podmienkach xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
22.
V prípade nedodržania pravidiel o primeranosti protiplnenia pôjde teda o zakázané vrátenie vkladu, pričxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorí za vrátenie vkladu späť zo spoločnosti preberajú prísne zákonné ručenie. Ustanovenia o odporovateľnosti právnych úkonov sú v takýchto prípadocx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjmä tým, že odpadá prvok "úmyslu ukrátenia veriteľov" alebo prvok jeho uskutočnenia "počas úpadku". K efektívnejšej možnosti presadzovania zodpovexxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxniká zákonné ručenie za pohľadávku spoločnosti voči osobám, ktoré od spoločnosti dostali plnenie bez primeraného protiplnenia. Nová právna úprava zxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxi zákonnými výnimkami.
Zákaz vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje
23.
Okrem zákazu vrátenia vkladu či odporovateľnosti právnych úkonxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxrobnostiach pozri komentár k § 3.
Právna úprava účinná do 31. decembra 2011
24.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2011 prekluzívna doba nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxý do 31. decembra 2011, právo odporovať právnemu úkonu muselo byť uplatnené v tejto šesťmesačnej lehote, inak zaniklo.
25.
Uvedená lehota pre uplatxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sú ustanoveniami hmotnoprávnymi tak v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj v § 42a OZ. Na základe odporovacej žaloby môže súd vysloviť neúčinxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx nie je možné ani odpustiť, pričom právo musí byť uplatnené najneskôr v posledný deň prekluzívnej doby na súde. Vzhľadom na to, že zákon o konkurze a reštrxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxovacieho práva ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorý je všeobecným predpisom upravujúcim, okrem iného, aj odporovateľnosť právnych úkonov. Záxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx skončenie doby musíme ustanoviť podľa § 122 OZ. Ako to vyplýva z § 122 OZ, tieto ustanovenia, ktoré upravujú počítanie času, rozlišujú, či je lehota určexx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa týždňov, mesiacov alebo rokov. V posudzovanom prípade je v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prekluzívna doba na uplatnenie odporovacieho práxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxrý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína. Tu teda na koniec lehoty nemá vplyv ten deň, ktorý je prvxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx x x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxva popri sprecizovaní predchádzajúcej úpravy týkajúcej sa možnosti odporovať právnym úkonom ukracujúcim veriteľa zavádza aj dve nové skutkové podsxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxakom všetkých skutkových podstát odporovateľnosti je neúčinnosť napadnutého právneho úkonu voči konkurzným veriteľom. Osobou oprávnenou uplatňoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxteľného rozsudku, neznamená, že daný úkon nemôže byť napadnutý ako odporovateľný právny úkon, ak sú inak splnené predpoklady odporovateľnosti.
Prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xspešné uplatnenie odporovateľného právneho úkonu je skutočnosť, že daný právny úkon sa uskutočnil v istej relevantnej dobe. V zákone sa táto doba počíxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xákonu č. 348/2011 Z.z.
§ 57 ods. 2: ide o procesno-technickú úpravu. Doteraz platná 6-mesačná prekluzívna lehota, v ktorej musia byť uplatnené všetkx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxľov a veľkým rozsahom konkurznej podstaty. V týchto prípadoch správca z objektívnych dôvodov nie je vždy schopný v 6-mesačnej lehote zistiť a posúdiť vxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxx
x xx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhuje sa, aby sa spätné lehoty, v ktorých možno postihovať právne úkony z pohľadu ich odporovateľnosti, počítali nie od začatia konkurzného konania, alx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x (uplatnenie odporovacieho práva); § 78 (vylučovacia žaloba); § 80 ods. 1 (majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúčinných alebo neplatných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnu povahu. Znamená to, že k odporovateľnosti sa nevyžaduje vedomosť alebo úmysel druhej strany, ale odporovateľnosť je prípustná vždy, ak právny úkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Týmto rozumieme právny úkon, na podklade ktorého sa dlžník k niečomu zaviazal alebo niečo plnil bez akejkoľvek protihodnoty, napríklad niečo darovalx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať.
4.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxx právny úkon urobený. Nie je preto rozhodujúca obvyklá cena napríklad v čase vyhlásenia konkurzu, prípadne podania odporovacej žaloby, ale v čase, keď xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xá pre dlžníka ekonomickú hodnotu, t.j. takýmto plnením nemusí byť len plnenie v podobe tovaru alebo služby, ale môže ísť aj o záväzok druhej strany zdržax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe môže vyplynúť z iného právneho úkonu, ktorý z obchodného hľadiska s napadnutým právnym úkonom súvisí. Čiže na prípadný obchodný prípad, či dlžník dosxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
Aby šlo o plnenie bez primeraného protiplnenia, rozdiel v cene musí byť podstatný. Zákon bližšie nedefinuje, o aký hrubý nepomer má ísť. Vždy je však poxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxou môže založiť plnenie bez primeraného protiplnenia. Napríklad ak úpadca pred vyhlásením konkurzu previedol bonitné a likvidné cenné papiere pred vxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx primeranej protihodnoty.
Základné predpoklady odporovateľnosti
7.
Právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno odporovať vtedy (za splxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx 4);
-
právny úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka; v prípade, že úpadok dlžníka bol spôsobený viacerými vzájomne nadxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxdného roka pred začatím konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania (pozri § 57 ods. 5);
-
neuplynula ročná prekluzívna doba ustanovexx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxvny úkon bez primeraného protiplnenia bol urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom,
-
platí vyvrátiteľná právna domnienka, t.j. predpoklaxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
možno spätne postihnúť odporovateľnosťou tie právne úkony, ktoré boli urobené počas troch rokov pred začatím konkurzného konania alebo reštrukturaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 63.
Z dôvodovej správy
Príkladmi právnych úkonov bez primeraného plnenia sú také transakcie, ako napríklad darovanie, bezodplatný prevod alebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxihodnoty od osoby, za ktorej záväzky dlžník ručí.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávnych úkonov)
Odporovanie zvýhodňujúcemu právnemu úkonu
Komentár
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xdporovateľnosti sa nevyžaduje vedomosť alebo úmysel druhej strany, pričom zákon túto vymedzuje ako právny úkon, ktorým dlžník
-
úplne alebo sčastx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx nahradenie svojho záväzku vo svoj neprospech;
-
inak neodôvodnene zvýhodnil svojho veriteľa oproti iným svojim veriteľom;
-
sa úplne alebo sčaxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x
dohodol alebo inak umožnil zánik svojho práva;
-
inak neodôvodnene znevýhodnil seba na úkor svojich veriteľov.
Základné predpoklady odporovatexxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxpokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov (pozri § 57 ods. 4);
-
právny úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkon, ktorý spôsobil úpadok dlžníka;
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxa ročná prekluzívna doba ustanovená zákonom na uplatnenie odporovacieho práva, ktorá začína plynúť od vyhlásenia konkurzu (pozri § 57 ods. 2).
Spriaxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa, t.j. predpokladá sa, že právny úkon spôsobil úpadok dlžníka, resp. bol urobený počas dlžníkovho úpadku, pričom druhá strana musí v prípade sporu prexxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo reštrukturalizačného konania (pozri § 57 ods. 5).
4.
K spriaznenej osobe pozri § 9.
5.
K následkom úspešného dovolania sa neúčinnosti právnxxx xxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx je už dlžník objektívne v úpadku, ale takýto úpadok nebol ešte formálne deklarovaný. Typickým príkladom takéhoto zvýhodnenia je zriadenie záložného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxujúce pravidlo zákazu zriadenia práva na oddelené uspokojenie v dobe dvoch mesiacov pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Toto dvojmesačné praxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxíkov úpadok), ale kvôli svojmu absolútnemu účinku má negatívny dopad na veriteľov, ktorí by v dobrej viere tesne pred konkurzom úverom zabezpečeným na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xeúčinných právnych úkonov)
Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
Komentár
Skutková podstata
1.
Skutková podstata ukracujúceho právneho úkonu mx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xokiaľ ide o vedomosť druhej strany, postačuje, ak úmysel dlžníka ukrátiť veriteľov musel byť druhej strane známy, t.j. ak z okolností danej veci muselo xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu možno odporovať vtedy (za splnenia všetkých nižšie uvedených podmienok), ak:
-
právny úkon bol urobený počas piatich rokov pred začatím konkurzxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxvacieho práva, ktorá začína plynúť od vyhlásenia konkurzu (pozri § 57 ods. 2).
Spriaznená osoba
3.
V prípade, ak ukracujúci právny úkon bol urobený x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a že druhá strana mala vedomosť o takomto úmysle dlžníka, t.j. opak v prípade sporu musí preukázať druhá strana.
4.
K spriaznenej osobe pozri § 9.
5.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť takýmto úkonom bez ohľadu na to, či bol dlžník v čase uskutočnenia danej transakcie v úpadku (alebo sa v dôsledku transakcie dostal do úpadku). Účelom txxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxch situáciách dlžníka.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Odporovanie právnemu úkonu urobenému po zrušení konkurzu
Komentár
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnú skutkovú podstatu právnych úkonov, ktorým možno v konkurze odporovať. Ide o tie právne úkony, ktoré dlžník urobil po zrušení konkurzu, pokiaľ bol na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o vyhlásení konkurzu. Takémuto právnemu úkonu možno bez ďalšieho v konkurze odporovať, t.j. v prípadnom konkurze nie je potrebné skúmať, či právny úkox xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxe postačí sama skutočnosť, že v dôsledku právneho úkonu došlo k ukráteniu niektorého veriteľa (pozri § 57 a nasl.).
2.
Odporovať podľa uvedeného všxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlžníka. Z pohľadu odporovateľnosti v prípade právneho úkonu urobeného po zrušení konkurzu je dôležité uviesť, že k prípadnej odporovateľnosti musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxných veriteľov. V prípade, že takéto kritérium chýba, právny úkon nie je možné postihnúť odporovateľnosťou. Inak povedané, právny úkon, ktorý je na prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zmyslu a podstaty odporovateľnosti vylúčené. Odporovať podľa tohto zákona možno vždy len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xeúčinnosti) právneho úkonu pozri komentár k § 63.
Z dôvodovej správy
Na čas po zrušení konkurzu do opätovného vyhlásenia konkurzu v lehote šiestich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe vedomosť druhej strany o úmysle dlžníka ukrátiť, zvýhodniť niektorého veriteľa.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxovať právnemu úkonu); § 63 (následky neúčinných právnych úkonov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxovaným, voči komu možno právo odporovať právnemu úkonu uplatniť, je
-
ten, kto s dlžníkom odporovateľný právny úkon dohodol, ak ide o dvojstranný alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxklad započítanie pohľadávky, splnenie pohľadávky, odpustenie dlhu a pod.;
-
ten, kto z odporovateľného právneho úkonu priamo nadobudol prospechx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxí právni nástupcovia, pokiaľ sú splnené tieto zákonné predpoklady:
-
ak právnemu nástupcovi boli alebo museli byť známe okolnosti odôvodňujúce odxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxné, alebo
-
ak právny nástupca právo nadobudol bezodplatným právnym úkonom.
3.
Sekundárne pasívne legitimovaným nemusí byť len ten, na koho bolx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvateľným právnym úkonom, napríklad ak úpadca pred vyhlásením konkurzu previedol na tretiu stranu vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ku ktorej bolo náxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxo zriadilo, boli alebo museli byť známe už uvedené kvalifikované okolnosti, prípadne takéto právo bolo zriadené bezodplatne.
Sekundárna pasívna lexxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxá právna domnienka, že takto spriaznená osoba poznala okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právneho úkonu voči právnemu predchodcovi. Uvedenú dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdporovateľnosť právneho úkonu proti právnemu predchodcovi.
Univerzálny právny nástupca
5.
V prípade univerzálnej sukcesie v podobe dedenia alxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvo odporovať uplatniť voči právnemu nástupcovi, t.j. voči dedičovi alebo nástupníckej spoločnosti bez ďalšieho. To znamená, nevyžaduje sa vedomosť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Likvidácia povinného
6.
V prípade likvidácie spoločnosti možno právo odporovať právnemu úkonu uplatniť bez ďalšieho aj proti bývalým spoločníkox x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xBZ).
Nerozlučné spoločenstvo
xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxorovacie právo uplatniť len voči poslednému v rade, a to najmä z dôvodu, že predpokladom úspešného dovolania sa neúčinnosti nasledujúceho právneho úkxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia vzniknú regresné nároky voči ich právnym predchodcom. Vzhľadom na uvedené, všetky tieto osoby v prípadnom súdnom konaní tvoria nerozlučné procesnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxtimácia
8.
K aktívnej legitimácii pozri § 57 ods. 1.
Uplatnenie nárokov z neúčinného právneho úkonu
9.
Rozhodnutie súdu o určení neúčinnosti prxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtniť správca alebo veriteľ, ktorý odporoval právnemu úkonu. Majetok nadobudnutý neúčinným právnym úkonom (aj keď ide o majetok tretích osôb) sa zapisxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo písomne uzná, resp. až po tom, čo neúčinnosť právneho úkonu určí súd. Ak teda povinná osoba neúčinnosť právneho úkonu písomne neuzná, majetok nadobudxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xylučovacia žaloba z dôvodu zapísania majetku do súpisu už nie je prípustná (pozri § 80 ods. 1).
Uplatnenie odporovacieho práva popretím pohľadávky
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xabezpečovacie právo nadobudnuté na základe odporovateľného právneho úkonu poprie v príslušnom zákonnom rozsahu. V tomto prípade zostáva na povinnoxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxom práve.
Z dôvodovej správy
Špecifikuje sa, proti komu možno odporovať právnemu úkonu.
V odseku 2 sa upravuje okruh osôb, ktoré neboli v právnom vxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxdobudli bezplatne, alebo sú spriaznenými osobami s úpadcom alebo osobou, ktorá ušlý majetok úpadcu nadobudla. Všetky predchádzajúce právne úkony muxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxerzálnych právnych nástupcov osoby, proti ktorej možno odporovať právnemu úkonu.
xxxxxxxxe ustanovenia
§ 57 ods. 1 a 2 (právo odporovať právnemu úkonu, aktívna legitimácia); § 80 ods. 1 (majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúčixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxe úkony
1.
V prípade dovolania sa neúčinnosti právneho úkonu, ktorým bolo prevedené určité právo, obyčajne vlastnícke právo, t.j. v prípade dovolaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xrevedené, domáhať vydania peňažnej náhrady alebo konkrétnej majetkovej hodnoty s tým, že právo voľby má správca, resp. veriteľ, ktorý právo odporovax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Ak právo odporovať právnemu úkonu bolo uplatnené voči viacerým subjektom v rade, tak povinnosti, ktoré im v súvislosti s tým vzniknú, majú solidárnu pxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxnej pohľadávky
3.
V prípade dovolania xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sa možno voči tomu, komu sa plnilo, domáhať vrátenia takéhoto plnenia späť do konkurznej podstaty. Pôjde najmä o prípady uplatnenia odporovacieho práxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxx
xx
V prípade iných právnych úkonov sa možno domáhať voči povinnej osobe v zásade všetkého tak, aby sa konkurzná podstata dostala do stavu, v akom by bola, ak xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxlatnenia niektorých z troch vyššie uvedených skutkových podstát v závislosti od povahy konkrétneho napadnutého právneho úkonu a v závislosti od osobxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxobu, s ktorou dlžník priamo uzatvoril relevantnú transakciu). Toto pravidlo sa však neaplikuje vo vzťahu k tretej osobe, ktorá získala "úžitok" z pôvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxbehu "úžitku" z odporovaného právneho úkonu medzi spriaznenými osobami postihnutie ktorejkoľvek osoby z tohto reťazca.
Následné ustanovenia rozxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxená s likvidáciou, zákon predpokladá možnosť uplatniť "neúčinnosť úkonov" aj voči osobám, ktoré prijali likvidačný zostatok z takto zrušenej spoločxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx vzájomného plnenia)
Vrátenie vzájomného plnenia
Komentár
xx
x xxxxxxe plnenia do konkurznej podstaty v dôsledku neúčinného právneho úkonu ten, kto plní, má právo na vrátenie vzájomného plnenia od svojho právneho predchxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právneho úkonu voči subjektu B, pokiaľ ten bude plniť do konkurznej podstaty, má právo požadovať vrátenie plnenia, ktoré ako protihodnotu plnil subjexxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx má právo žiadať vydanie plnenia z konkurznej podstaty, ktoré pôvodne poskytol dlžníkovi. Takéto právo má povahu pohľadávky proti podstate s poradím pxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kúpy len tretinovú cenu. V danom prípade má kupujúci právo, ak vrátil prijaté plnenie do konkurznej podstaty, žiadať vrátenie z konkurznej podstaty plxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxj správy
Upravuje sa vrátenie vzájomných plnení medzi účastníkmi neúčinných právnych úkonov.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
V prípade plnenia do konkurznej podstaty v dôsledku neúčinného právneho úkonu, keďže plniť sa môže aj in naturxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zhodnotená. Pre tieto prípady zákon výslovne zakladá právo na vydanie prípadného obohatenia z konkurznej podstaty, ktoré má povahu pohľadávky proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xsoby voči dlžníkovi a ich vzájomné nároky po tom, ako splnili nároky vyplývajúce z odporovateľného právneho úkonu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxa škody
Komentár
Plnenixx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxm bremenom. V takom prípade možno v zásade uplatniť odporovacie právo aj voči takto zriadenému právu k cudzej veci, no iba pokiaľ sú na to splnené predpokxxxx xx xx xxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxe môže podstatným spôsobom znehodnotiť. Pre tieto prípady zákon zakladá osobitnú zodpovednosť toho, kto takéto právo zriadil, za škodu, ktorá tým konxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovať, ten, kto toto právo zriadil, je povinný poskytnúť do príslušnej podstaty náhradu škody, ktorá tým na majetku vznikla.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
ŠIESTA HLAVA
ZISTENIE A SPÍSANIE MAJETKU
Prvý oddiel
Majetok podliehajúci konkurzu
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
V konkurze sa z majetku, ktorý podlieha konkurzu, vytvára konkurzná podstata, ktorú spravuje a speňažuje správca, pričom z výťažku získaného speňažxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvnym spôsobom. Pozitívne vymedzuje, čo všetko tvorí konkurznú podstatu, a negatívne, čo konkurznú podstatu netvorí (pozri § 72). Konkurznú podstatu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xhľadu na to, či správca má vedomosť o majetku, resp. bez ohľadu na skutočnosť, či takýto majetok už bol, alebo nebol spísaný do súpisu konkurznej podstatxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnkurznej podstaty. Ideálny stav však spravidla nikdy nenastane. Prípadné rozdiely súpisu oproti právnemu vymedzeniu konkurznej podstaty sa riešia xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpov (pozri § 76 a nasl.).
2.
Podľa pozitívneho vymedzenia konkurznú podstatu tvorí:
-
majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zverejneniu uznesenia o vyhlásení konkurzu v OV;
-
majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu; ide spravidla o majetok, ktorý úpadca nadobudnx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxetok nadobudnutý darom, majetok získaný činnosťou úpadcu, ktorým je fyzická osoba, a pod.;
-
majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky; ide o maxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
x
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxok, ktorý nespadá pod uvedené vymedzenie, pokiaľ skutočnosť, že tvorí konkurznú podstatu, vyplýva zo zákona. Ako príklad možno uviesť príjmy z pokút uxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x x xx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxkticky nemusí ísť o majetok patriaci úpadcovi (§ 78 ods. 4), a pod.
3.
Zákon neobsahuje osobitnú legálnu definíciu majetku, tým však v zmysle právnej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxé majetkové hodnoty (pozri § 118 OZ). V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že Obchodný zákonník obsahuje legálnu definíciu obchodného majetku, tá jx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu tým rozumieme súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxrze sa plne rešpektujú zabezpečovacie práva, čo sa v konkurze prejavuje tým, že konkurzná podstata sa člení na
-
všeobecnú podstatu, do ktorej spadá xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch zabezpečených veriteľov s tým, že pre každého zabezpečeného veriteľa, resp. pre každú zabezpečenú pohľadávku je vytvorená vždy samostatná oddelexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzpečeného veriteľa.
Oddelená podstata v ďalšom poradí
6.
V prípade, že na tom istom majetku viaznu viaceré zabezpečovacie práva, niekedy hovorímxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poradí do oddelených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
Pokiaľ ide o poradie zabezpečovacích práv, poradie sa určuje spravidla:
-
na základe časovej priority podľa pravidla skorší v čase, silnejší v práxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxdu na skutočnosť, kedy zabezpečovacie právo vzniklo alebo kedy bolo registrované.
8.
K vymedzeniu zabezpečovacieho práva pozri § 8.
Z dôvodovej sxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 8 (zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxliehajúci konkurzu); § 74 ods. 5 (súčinnosť úpadcu, uloženie pokuty); § 75 ods. 12 (súčinnosť tretích osôb, uloženie pokuty); § xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxata
Komentár
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbom tak, že všeobecnú podstatu tvorí všetok majetok podliehajúci konkurzu (pozri § 67 ods. 1), ktorý netvorí žiadnu z oddelených podstát. Z iného pohľaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxdľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2011 všeobecnú podstatu mohol tvoriť aj majetok, na ktorom viazne zabezpečovacie právo, a to v prípade, ak šlx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxávna úprava však umožňuje takémuto veriteľovi sa prihlásiť a vytvára mu samostatnú oddelenú podstatu (pozri § 28 ods. 7).
Z dôvodovej správy
Vymedzxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xeriteľa); § 67 ods. 1 (majetok podliehajúci konkurzu); § 76 a nasl. (spísanie majetku)
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa
Komentxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlivých zabezpečených veriteľov. Znamená to, že každý zabezpečený veriteľ má v konkurze vytvorenú samostatnú oddelenú podstatu, pričom majetok sa zaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a)
oddelená podstata "v prvom poradí":
-
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečovacie právo viazne na úpadcovom majetku axxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnkurzu, resp. od momentu, keď predmet zabezpečenia vznikol, ak ide o zabezpečovacie právo k budúcemu majetku (pozri § 50);
-
oddelená podstata zabexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpadcove záväzky; ide o prípad, keď sa súčasťou konkurznej podstaty stane majetok tretej osoby z dôvodu, že zabezpečuje záväzok úpadcu, pričom zabezpexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xtoré zabezpečujú úpadcove záväzky. V prípade konkurencie viacerých konkurzných konaní pozri § 78 ods. 9;
b)
oddelená podstata "v ďalšom poradí":
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oddelenú podstatu až po zaradení do oddelenej podstaty podľa pravidiel upravených v zákone (pozri § 70).
2.
Oddelenú podstatu okrem nespeňaženého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxťažku, výnos získaný prevádzkou oddelenej podstaty a pod. (pozri § 86 ods. 3, § xx xxxx x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xrávna úprava účinná do 31. decembra 2011
5.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2011 oddelenú podstatu v prvom poradí mohol tvoriť aj majetoxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxho veriteľa, t.j. veriteľa, ktorý nebol úpadcovým obligačným veriteľom. Ako však už bolo uvedené, nová právna úprava takémuto veriteľovi umožňuje prxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxy, ku ktorému sa viaže skoršie zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje pohľadávku nekonkurzného veriteľa.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x (prihlasovanie pohľadávok); § 50 (zabezpečovacie práva); § 70 (rozdelenie majetku a výťažku tvoriaceho oddelenú podstatu po uspokojení zabezpexxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx
Rozdelenie majetku a výťažku tvoriaceho oddelenú podstatu po uspokojení zabezpečeného veriteľa
Komentár
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé) uspokojenie zabezpečeného veriteľa, pričom nie je vylúčené, že postačí na uspokojenie celej zabezpečenej pohľadávky. V takom prípade oddelená poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxdstát, prípadne vydá majiteľovi, resp. pôvodnému majiteľovi podľa ďalej uvedených pravidiel.
Majetok patriaci úpadcovi
2.
Majetok, ktorý patrx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovacieho práva; obdobne to platí pre výťažok, ktorý bol získaný speňažením alebo správou takéhoto majetku [pozri ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxinnej od 1. januára 2012 aj zabezpečovacie práva zabezpečujúce záväzok inej osoby ako úpadcu musia byť v konkurze prihlásené, ak ich predmetom je majetxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvacie právo, sa stáva súčasťou všeobecnej podstaty; obdobne to platí pre výťažok, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxcu
4.
Majetok tretej osoby, na ktorom viazne zabezpečovacie právo v ďalšom poradí, ktoré zabezpečuje úpadcov záväzok, sa stáva súčasťou oddelenej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvou takéhoto majetku [pozri ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a)]. Nie je pritom rozhodujúce, či ide o zabezpečovacie právo bezprostredne v ďalšom poradí alexx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx následne zabezpečovacie právo konkurzného veriteľa. V takomto prípade zabezpečovacie právo nekonkurzného veriteľa pri speňažení majetku buď nezaxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxncie viacerých konkurzných konaní pozri § 78 ods. 9.
5.
Majetok tretej osoby, na ktorom už neviazne zabezpečovacie právo v ďalšom poradí, ktoré by zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxk, ktorý bol získaný speňažením alebo správou takéhoto majetku [pozri ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c)].
6.
V prípade speňaženia majetku tretej osobyx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xal pripadnúť na krytie zabezpečovacieho práva nekonkurzného veriteľa, sa skladá do notárskej úschovy obdobne ako v prípade výkonu záložného práva poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxokojenie zabezpečovacieho práva nekonkurzného veriteľa. Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012 mohla uvedená situácia nastať aj ohľadom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjetku a ktorý kryl zabezpečovacie právo nekonkurzného veriteľa. V takom prípade napriek tomu, že išlo o majetok patriaci úpadcovi, výťažok prestával xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxný veriteľ z pohľadu rozdeľovania výťažku nebol dotknutý konkurznými pomermi, a to ani po zrušení konkurzu, t.j. uvoľňovanie z notárskej úschovy musexx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxy pozri § 79.
Z dôvodovej správy
x xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxje pohľadávka zabezpečená týmto zabezpečovacím právom.
Podľa predchádzajúceho zákona všetok majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do oddelenej podstaty. Navyše, podľa nového zákona bude v danom konkurze toľko oddelených podstát, koľko bude zabezpečených pohľadávok; inými slovaxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxnkurzu sú prihlásené pohľadávky X, Y, Z a W. Majetok podliehajúci konkurzu je nasledovný: 1. osobný automobil v hodnote 200, 2. nákladný automobil v hodxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xx zabezpečená záložným právom, ktoré sa vzťahuje tak na osobné auto, ako aj na nákladné auto, pričom toto záložné právo je podľa výpisu z notárskeho regisxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xvedeného záložného práva zriadené aj záložné právo v druhom poradí, a to na zabezpečenie pohľadávky Y. Okrem týchto dvoch záložných práv nie je na osobnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxky X je na tomto majetku zriadené záložné právo v druhom poradí, a to na zabezpečenie pohľadávky Z. Na pozemku nie je zriadené žiadne záložné právo. Na invxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom:
Do oddelenej podstaty na uspokojenie pohľadávky X bude patriť tak nákladný automobil, ako aj osobný automobil, keďže na obidvoch je záložné právx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxde patriť do všeobecnej podstaty.
Pri speňažovaní majetku oddelenej podstaty správca predá nákladný automobil za jeho trhovú cenu, t.j. v hodnote 3xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxávku X vo výške 160. Po uspokojení tejto pohľadávky sa majetok pôvodne tvoriaci oddelenú podstatu na uspokojenie pohľadávky X presunie do ďalších oddexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o ďalšiu oddelenú podstatu pre záložné právo zriadené ako druhé v poradí);
-
peňažné prostriedky získané predajom nákladného auta v rozsahu, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdkov sa následne uspokojí pohľadávka Z a prípadný prebytok sa "presunie" do všeobecnej podstaty.
Správca bude rovnako postupovať pri predaji osobnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx sa presunie do všeobecnej podstaty. Ak by naopak na osobnom automobile ešte existovalo záložné právo v ďalšom poradí, prípadný prebytok by sa nepresunxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxdelenú podstatu v prvom poradí pre uspokojenie pohľadávky W, z výťažku predaja inventára sa uspokojí pohľadávka W a prebytok sa "presunie" do všeobecnxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xe na ňom zriadené právo na oddelené uspokojenie na zabezpečenie konkurznej pohľadávky (napr. ak na zabezpečenie pohľadávky banky z hypotekárneho úvexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxru). Situácia sa však môže skomplikovať, ak je na takomto majetku okrem vyššie uvedeného záložného práva aj záložné právo zabezpečujúce inú ako konkurxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xylúčené, že na úpadcovom majetku patriacom do príslušnej podstaty je okrem záložného práva zabezpečujúceho konkurznú pohľadávku súčasne aj iné záloxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxce ustanovenia
§ 28 ods. 8 (prihlasovanie pohľadávok, zmeškanie základnej prihlasovacej lehoty); § 78 ods. 9 (vylučovacia žaloba, konkurencia vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxe)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxx
V prípade, že predmet zabezpečovacieho práva tvorí podnik, oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí tiež celý podnik. Do oddelenej podstxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxjetkové hodnoty tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa so skorším zabezpečovacím právom.
Z dôvodovej správy
V prípade, ak sa záložné prxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe sa veriteľ takto zabezpečenej pohľadávky (ak spĺňa predpoklady uvedené v zákone) môže domáhať od správcu, aby pri speňažovaní predal tento podnik akx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx tvoriaceho oddelenú podstatu je uvedená v časti speňažovanie.
Majetok nepodliehajúci konkurzu
Komentár
Konkurznú podstatu zákon vymedzuje pozitívne tým, že ustanovuje, čo konkurznú podstaxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxné postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúciou,
-
colná zábezpeka do výšky colného dlhu,
-
zábezpeka na daň,
-
iný majetok, ak tak ustanovuxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xepodliehajúcim konkurzu je majetok, ktorý nie je postihnuteľný výkonom rozhodnutia ani exekúciou, a majetok, ktorý je vo vlastníctve štátu a ktorý nexxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa po vyhlásení konkurzu dostávajú často ešte do horšej situácie, v akej by boli, keby na ich majetok boli vedené exekučné konania. Navrhuje sa preto, abx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
Zisťovanie majetku
Komentár
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxvcu je zistiť a spísať majetok tvoriaci konkurznú podstatu, pričom pri zisťovaní konkurznej podstaty správca vychádza najmä
-
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkôr do 15 dní od vyhlásenia konkurzu;
-
z účtovníctva a ďalšej dokumentácie spoločnosti, ktorú mu úpadca odovzdal po vyhlásení konkurzu, pričom odoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxsenia konkurzu podľa účtovných predpisov a ktorá by mala verne vyjadrovať stav majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu, ako aj zo zodpovedajúcich účtovnýcx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx úpadcu, t.j. z aktívneho vyťaženia štatutárov, prípadne zamestnancov úpadcu vypočutím do zápisnice, ale aj mimo zápisnice s tým, že informácie od týcxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a to obzvlášť v čase po vyhlásení konkurzu (§ 74);
-
z vyjadrení ďalších osôb, t.j. z vyťaženia každého, kto môže mať akúkoľvek informáciu ohľadom majxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxne zisťovať, a to v rámci zákonnej súčinnosti, ktorú sú mu povinné tieto osoby poskytovať (§ 75);
-
z vlastných šetrení, t.j. z vlastných zistení, anaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxnkurzu právo vyžadovať (§ 75).
Subjekty povinné poskytovať súčinnosť
2.
Pokiaľ ide o poskytovanie súčinnosti v súvislosti so zisťovaním majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxorný zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, resp. ak štatutára niet, posledný štatutár vo funkcii (§ 74);
-
ďalšie osoby vrátane orgánov verejnxx xxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo všeobecnú podstatu.
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx