343/2015 Z.z.

Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
Predpisy EU a SDEU (3)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Komentované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákaziek na poskytnutie služieb, zadávanie koncesií na stavebné práce a služby a na súťaž návrhov. Smernice vo verejnom obstarávaní vyžadujú, aby bolx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxiť sa a slobody poskytovania služby, ako aj s princípmi, ktoré z týchto slobôd vyplývajú, t.j. v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, nediskrimxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxívne výnimky z vecnej pôsobnosti (exempcie), ktoré umožňujú smernice vo verejnom obstarávaní, pri ktorých nie je povinnosť aplikovať postupy a pravixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxtné zákazky. Napokon, komentované ustanovenie upravuje aj zákaz účelovému zneužitiu exempcií z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní.
Výnimxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľovi, ktorý musí každý prípad exempcie náležite preskúmať a zadovážiť dostatočné dôkazné prostriedky odôvodňujúce vyňatie určitej zákazxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení upravená pozitívnym spôsobom a zákon sa bude uplatňovať na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákazxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnovenie ako celok však upravuje okrem pozitívneho vymedzenia pôsobnosti zákona aj taxatívne výnimky z vecnej pôsobnosti (exempcie), ktoré umožňujú xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xeposkytujú jednoznačné východisko (a že ich nie je málo), a preto je potrebné hľadať ich účel a zmysel. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon predstavuje nárxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravidiel verejného obstarávania zo smerníc do slovenského právneho poriadku. Eurokonformný výklad ako právny pojem v legislatíve EÚ neexistuje, jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnútroštátne právne normy tak, aby boli čo najviac v súlade s právom Európskej únie, ktorého transpozíciu predstavujú. Ide teda o nepriamu aplikáciu sxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xnútroštátneho práva v súlade s ustanoveniami a cieľmi smernice tak, aby bol zachovaný effet utile príslušnej smernice (t.j. "reálny účinok" smernicexx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxvoľuje. Slovenský normotvorca, na rozdiel od európskeho, pojal všetky predpisy verejného obstarávania do jedného unifikovaného právneho predpisux x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania v zákone o verejnom obstarávaní je súladná s jeho multilaterálnou úpravou - Dohodou o vládnom obstarávaní - tzv. GPA (Government Procuremxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxe a stala sa tak súčasťou práva EÚ. Upozorňujeme však, že nemá priamy účinok. Vo vzťahu k eurokonformnému výkladu upozorňujeme, že v zmysle Výkladového xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x verejnom obstarávaní, sa táto povinnosť vzťahuje aj na podlimitné zákazky. A teda napríklad aj pri plnení nedosahujúcom prahové hodnoty nadlimitnýcx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxmitnej zákazke identifikovať zrejmý cezhraničný záujem, t.j. "majú význam pre vnútorný trh".
Mutatis mutandis
možno hovoriť aj o prípadoch zadávanxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x právo na voľný pohyb tovaru, právo usadiť sa, na slobodu poskytovať služby, nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť, proporcionaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnenie oznámenia, vyplývajúce z povinnosti transparentnosti, ktorá spočíva v zabezpečení zodpovedajúceho stupňa zverejnenia umožňujúceho otvorexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxemí iného členského štátu prístup k zodpovedajúcim informáciám, ktoré sa týkajú zákazky, pred tým, ako bude zadaná, a to tak, aby tento podnik mohol xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxkych subjektov), kontaktovanie len vybraných potenciálnych uchádzačov, informácie prostredníctvom jednoduchých odkazov na správy v masovokomunxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxky povinnosti transparentnosti, je preto uverejniť dostatočne prístupné oznámenie pred zadaním zákazky. Toto oznámenie by mal uverejniť verejný obxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa (ale takým spôsobom, aby sa možní uchádzači o informáciách ľahko dozvedeli), portálové internetové stránky osobitne vytvorené na uverejňovanie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxia spolu s výzvou na kontaktovanie verejného obstarávateľa. Uverejnenie oznámenia a celá dodatočná dokumentácia by mala obsahovať všetky informácixx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxupov, aby pre všetky hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o danú zákazku, platili spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, najmä pokiaľ ide o:
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxvanie,
d)
primerané lehoty (lehoty na prejavenie záujmu a predloženie ponúk by mali byť dostatočne dlhé na to, aby podniky z ostatných členských štxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxvenie predstavuje negatívne vymedzenie predmetu pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, kde v súlade s výnimkami stanovenými smernicami vo verejxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxraktov, pri ktorých sa postupy verejného obstarávania nebudú povinne uplatňovať, a teda predstavujú zákonodarcom uznaný dôvod, aby (verejný) obstaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania. Na druhej strane, v zmysle § 26 zákonodarca aj na plnenia vyňaté z pôsobnosti zákona zakotvuje povinnosť zaslať na účely zvýšenia transparentnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxúť sa použitiu postupov a pravidiel vo verejnom obstarávaní. Dovoľujeme si upozorniť, že použitie výnimky z postupov verejného obstarávania tam, kde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu podľa § 182 ods. 1 písm. a) ZVO, za spáchanie ktorého bude uložená pokuta vo výške 5% zmluvnej ceny určenej v zmluve alebo koncesnej zmluve, a ak nix xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxým jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy alebo koncesnej zmluvy, a ak nemožno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ. Za účelom kontroly, či došlo, resp. nedošlo k riadnemu uplatneniu výnimky, má (verejný) obstarávateľ povinnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) Na zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami - výnimka predstavuje národnú transpozíciu čl. 13 písm. a) smernice 2009xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnostných opatrení v záujme ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Platí, že použitie tejto výnimky musí byť:
-
uskutoxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxmácie, ktorých sprístupnenie odporuje základným záujmom bezpečnosti Slovenskej republiky,
2.
ide o ochranu základných záujmov vlastnej bezpexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxo opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely;
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxať sa jej môže tak (verejný) obstarávateľ, ako aj dotovaný verejný obstarávateľ. Dodávame, že aj keď to zákon výslovne neuvádza, táto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, podľa ktorého opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojensxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxovacie konanie - z pôsobnosti pravidiel verejného obstarávania sú ďalej vylúčené rozhodcovské a zmierovacie konania, v prípade ktorých by nebolo možxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu zmluvných strán. V konkrétnom prípade môže ísť napríklad o rozhodcu stanoveného v záväzkovom vzťahu, ktorý bude riešiť prípadné spory medzi zmluvnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí súd ČR v uznesení pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 z 11. mája 2012 uviedol, že neplatná je rozhodcovská zmluva, ktorá neobsahuje priame určenie rozhodcu
ad hxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xlavné plnenie by verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ musel mať už "vysúťaženého" rozhodcu.
Autoritatívne určenie osôb poskytovateľov rozxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxlatu, by bolo takisto úplne v rozpore s princípmi mimosúdneho riešenia sporov, predovšetkým nezávislosti a nestrannosti arbitra. Podmienky, za ktorxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxákon o rozhodcovskom konaní"). V tejto súvislosti, pre demonštrovanie absurdnosti procesov verejného obstarávania na rozhodcovské služby, poukazxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ktorej so zreteľom na jej pomer k veci alebo k zmluvným stranám možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti. Obdobná situácia je pritom aj v prípade mediátorxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, a bez zbytočxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
V súvislosti s aplikáciou tejto výnimky sa prikláňxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxionalizované a regulované. Pôjde napríklad o konciliáciu, resp. o rôzne kolektívne orgány pre riešenie sporov. Členovia xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxsu s osobou druhou sporovou stranou) by predstavoval porušenie práva na spravodlivé konanie. Napríklad v slovenskej investičnej praxi sa relatívne čxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx riešenie sporov. Napriek skutočnosti, že Rada pre riešenie sporov zakotvená vo FIDIC zmluvných podmienkach nemá charakter mediátora, resp. rozhodcxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zmluvne určeného konciliátora ako rozhodcu v rámci sporov zmluvných strán, napríklad aj v prípade
ad hoc
riešenia sporov pri veľkých ICT projektoch.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx zákazku alebo zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, a to bez ohľadu na predpokladanú hodnotu.
c) Na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe v prípade potreby získania konkrétnych priestorov alebo konkrétneho objektu verejný obstarávateľ nemôže zabezpečiť dodržanie všetkých princípox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxuvy týkal nadobúdania alebo nájmu stavby alebo inej nehnuteľnosti a súvisiacich práv. Základným predpokladom je, že musí ísť už o existujúcu stavbu alxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxmpcia platí rovnako tak pre (verejného) obstarávateľa, ako aj pre dotovaného verejného obstarávateľa. Zákon neobmedzuje, akým spôsobom financovanxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxrňujeme, že ohľadom finančných služieb bude (verejný) obstarávateľ alebo dotovaný verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade so zákonom.
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xákone a podobne. Pod pojmom nadobúdanie nehnuteľností musíme na účely komentovaného ustanovenia chápať nadobudnutie vlastníckeho práva, čo je v zmyxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx s osobitnou úpravou v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), zámennú zmluvu (§ 611 OZ) alebo darovaciu zmluvu (§ 628 a nasl. OZ).
Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov.
Pod pojmom "súvisiace práva s nadobúdaním nehnuteľností, resp. nájmom (eventuálne podnájmom) existujúcich stavieb alebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxnosti a pod.). Právami súvisiacimi s nadobudnutím alebo nájmom nie sú v žiadnom prípade finančné služby, ktoré sa zadávajú v čase pred uzavretím, pri uzxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupovať podľa predpisov verejného obstarávania. Pod pojmom "finančné služby" mal zákonodarca, ako sme už uviedli, na mysli rôzne lízingové službxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxadiť iné služby, ktoré sa môžu vzhľadom na predmet nájmu zdať neoddeliteľné od nájmu, no v konečnom dôsledku spĺňajú definičné znaky zákazky v zmysle § 3 xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxviduálne internetové pripojenie, dodávku elektrickej energie, tepla a podobne. Podľa nášho názoru, neobstojí skutočnosť, že napríklad elektrická xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx, podľa ktorého "nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej úžitky"x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxnutá, nejde o nájomnú zmluvu, ale o zmluvu o výpožičke (porovnaj Fekete, I. Občiansky zákonník - komentár). Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx energie, vodné a stočné a podobne, je potrebné, aby tieto súvisiace služby boli obstarané v súlade s postupmi verejného obstarávania. Podľa uvedeného xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxada za elektrickú energiu, vodné a stočné, strážnu službu, poistenie, upratovanie, bez rozlíšenia (uvedenia) sumy predstavujúcej nájomné a ďalšej sxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxjomného, a preto je absolútne neplatná. Z uvedeného vyplýva, že nájom, resp. odplata zaň je legislatívne oddelená od dodávok elektrickej energie, dodxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Dovoľujeme si poukázať aj na skutočnosť, že pod túto výnimku nespadajú situácie v podobe krátkodobého nájmu nehnuteľnosti za účelom zabezpečenia xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxaní (v hoteloch a pod.), ktorá sa od nájmu v zmysle § xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovne, iné zariadenia). Takisto v prípade verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov neprichádzajú do úvahy akékoľvek spotrebiteľské zmluvy, nxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxe mať v týchto vzťahoch postavenie spotrebiteľa. Pri pertraktovanej exempcii nie je pritom rozhodujúca ani hodnota stavby, prípadne inej nehnuteľnoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnie stavených prác, a bude hodnotiť v prípade výkonu dohľadu všetky okolnosti konkrétneho prípadu, keďže v praxi sa vyskytli prípady, keď verejný obstxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xo konkrétnych stavbách podľa vopred stanovených požiadaviek, ktoré s určitosťou odkúpi. Uvedené konanie bolo evidentným obchádzaním zákona pri zadxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxme poukázať na to, že tejto výnimky sa nemôže dovolávať (verejný) obstarávateľ v prípade, ak súkromnému subjektu predá pozemok, následne na tomto pozexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (verejnému) obstarávateľovi. Takýto postup predstavuje obchádzanie zákona za účelom obchádzania zadávania zákaziek na stavebné práce.
d) Na výxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrávania") 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxempcia je spoločná tak pre civilné zákazky, ako aj pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti pre poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja, a je rxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xplikácie tejto výnimky sa ďalej vyžaduje kumulatívne (súčasné) splnenie nasledovných podmienok:
-
(verejný) obstarávateľ musí mať priamy prospxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe,
-
verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nesmie byť jediným subjektom, ktorý má prospech z týchto služieb,
-
služby nesmú byť financovaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxolufinancovania týchto služieb súkromným kapitálom, ale máme za to, že toto financovanie by nemalo by byť len symbolické.
A xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxlučne z prostriedkov (verejného) obstarávateľa, resp. dotovaného verejného obstarávateľa a z ktorých má úžitok výlučne "verejný" obstarávateľ, rexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx00-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5.
Táto exempcia má za cieľ podporovať spolufinancovanie programov výskumu a vývoja zdrojmi z príslušnéxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxnutému (verejnému) obstarávateľovi. Tým však nie je vylúčená možnosť, aby poskytovateľ služby po vykonaní týchto činností mohol v súvislosti s nimi zxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnnosti. Fiktívne podieľanie sa na výsledkoch výskumu a vývoja alebo výhradne symbolická účasť na odplate pre poskytovateľa služieb však nebráni uplaxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxa v znení neskorších predpisov. Pod pojmom "výskum" rozumieme systematickú tvorivú činnosť uskutočňovanú v oblasti vedy a techniky pre potreby spoloxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxivú činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúcu zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúsenosxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xojem "prospech", ktorý nie je legálne definovaný a predstavuje tak skôr pojem jurisprudencie. Napríklad pojem "prospech" môže spočívať v akýchkoľvex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxce vecným bremenám, zádržné právo či práva autora použiť dielo, resp. udeliť súhlas na použitie diela [majetkové práva v zmysle § 18 zákona č. 185/2015 Axxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxazky, ktorá bola predmetom exempcie (napr. výlučná licencia na používanie počítačového programu alebo patent].
e) Na uzavretie pracovnej zmluvyx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) aj samotný proces, ktorý vedie k ich uzavretiu, má svoje špecifické vlastnosti a pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia, dovolenka či podniková sociálna politika. Dovolávať sa tejto výnimky je oprávnený tak dotovaný verejný obstarávateľ, ako aj verejný obstarávatxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov, ale aj vzťahy zo štátnej x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľ uzavrel napríklad dohodu o vykonaní práce bez využitia postupov verejného obstarávania aj na niekoľko miliónovú sumu, pričom takýto postup sa nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxr. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keďže by bolo otázne vynaloženie hospodárnosti a efektívnosti peňažných prostriedkov, samozrexxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxe verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO takéto obmedzenie často absentuje].
f) Na zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx koncesie, pri ktorých sa postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie, ktoré pre priznanie zákazky podmieňujú uplxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xravidlá nadnárodných organizácií tak pre civilné zákazky, ako aj pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti pre prípady, keď budú (verejnému) obstaráxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdená exempcia celkom logicky reaguje na situáciu, keď
de facto
nebudú využívané verejné zdroje, ale peňažné prostriedky medzinárodnej organizáciex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pritom rozumie organizácia, ktorá má medzinárodnoprávnu subjektivitu s vlastnou organizačnou štruktúrou a vlastnou normotvorbou založenou štátmx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvodiť buď zo zmluvy, kde členské štáty zmluvne vyjadria explicitne vôľu priznať medzinárodnej organizácii právnu subjektivitu, ďalej na základe dodxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdneho dvora Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case ICJ Reports 1949, kde sa potenciál medzinárodnoprávnej subjektxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxh štátov prijať a vykonávať rozhodnutia orgánov organizácie,
d)
možnosť uzavierať zmluvy,
e)
existencia výsad a imunít organizácie (pozri Kxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxpektovať pravidlá nadnárodnej organizácie, ktorá finančné prostriedky poskytla a ich poskytnutie podmienila dodržaním určitých pravidiel. Dovoľxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe možno odôvodniť tým, že rozpočet takmer každej medzinárodnej organizácie je tvorený príspevkami jej členských štátov a tieto prostriedky jednoznaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxidlá verejného obstarávania, a to zásad nediskriminácie, rovnosti a z nich vyplývajúcej transparentnosti a proporcionality. V tejto súvislosti všax xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcie, postupuje sa podľa písmena l). Máme za to, že podmienkou pre aplikáciu písmena f) je skutočnosť, že Slovenská republika je v čase aplikácie tohto inxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Sme toho názoru, že samotné predvstupové rokovania o členstve Slovenskej republiky v príslušnej medzinárodnej organizácií nie sú dôvodom pre aplikxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizácie bol aj sám (verejný) obstarávateľ.
Pod túto exempciu nie je možné v žiadnom prípade subsumovať projekty financované, resp. spolufinaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 7xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx xx xmernice 2014/24/EÚ ustanovuje osobitnú exempciu z aplikácie pravidiel verejného obstarávania, pokiaľ ide o výlučne civilnú zákazku alebo koncesiux xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xódom slovníka obstarávania 75250000-3 Služby požiarnych zborov a záchranné služby, 75251000-0 Služby požiarnych zborov, 75251100-1 Požiarnické sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-9 Služby jadrovej bezpečnosť a 85143000-3 Služby sanitárnych vozidiel. Netreba opomínať, že esenciálnym znakom je v tomto prípade aj to, že civilná zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prosxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxitom vždy splnené oba základné definičné znaky tejto právnej formy, a to poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti neziskovej xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby, a kde by bolo nutné uplatniť postupy verejného obstarávania. Hoci nezisková organizácia môže okrex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxa zisku, táto jej činnosť nesmie priamo alebo nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov a ani zamestnancov. Zisk po zdaxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občania môžu zakladať spolky, spoločnostxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xaopak, pravidlá verejného obstarávania bude potrebné vždy aplikovať na civilnú zákazku alebo koncesiu, predmetom ktorej je služba prepravy pacientxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxo zadať len neziskovej organizácii, resp. združeniu, dovolávať sa predmetnej výnimky môže tak verejný obstarávateľ, obstarávateľ, ako aj dotovaný vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,3) služby Národnej banky Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) alebo inxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxov verejného obstarávania v súlade so smernicami vo verejnom obstarávaní výlučne civilné zákazky a koncesie, bez obmedzenia na základe predpokladanxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj banky Slovenska, služby Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Euxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov rozumie peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných záxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Emisiou alebo vydávaním cenného papiera možno podľa § 13 zákona o cenných papieroch (ďalej aj "ZCP") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxm spôsobom stane majetkom prvého majiteľa, alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držitxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom. Podľa § 18a ZCP presunom cenného papixxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxx 1 ZCP sa prevodom cenného papiera rozumie zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa zákona o cenných papieroch, t.j. zmluvy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xiež uviesť ostatné zmluvné typy predpokladané zákonom o cenných papieroch, ktoré nepochybne spĺňajú všetky atribúty, ktoré sú potrebné na priznanie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxedaja cenných papierov (§ 36 ZCP), zmluvu o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov (§ 37 ZCP), zmluvu o pôžičke cenného papiera (§ 38 ZCP), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxu o riadení portfólia (§ 43 ZCP), imobilizáciu cenných papierov (§ 44 ZCP).
Inými finančnými nástrojmi na účely komentovanej exempcie možno rozumixxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xeňažného trhu však nie sú platobné prostriedky, t.j. nástroje platobného styku, ktoré slúžia na vykonávanie bezhotovostných platobných operácií a hxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnapr. elektronických peňazí, elektronických peňaženiek a bankových platobných kariet),
-
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxžu byť vyrovnané doručením alebo x xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxvosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktoxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xa regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
-
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v predchádzajúcom bode, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
-
derivátové nástroje na presun úxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnax xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xko aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových fxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
Národná banka Slovenska (ďalej aj "NBS") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxe finančnými nástrojom.
Druhú alternatívu spadajúcu pod komentovanú výnimku z postupov verejného obstarávania predstavujú služby Národnej banxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh. Uvedené platí s prihliadnutím na povinnosť reštriktívneho výkladu exempcií a nebude sa vzťahovax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxým cieľom Národnej banky Slovenska je pritom v zmysle zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxlad poukazuje na služby Európskej centrálnej banky podľa čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 ZFEÚ alebo na Protokol o štatúte Európskeho systému centráxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxtanoveniami článku 111 ZFEÚ, držba a správa oficiálnych devízových rezerv členských štátov. Operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej staxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xritická situácia verejných financií v Grécku a neskôr aj v iných krajinách "zoskupenia" PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain), napríklad txx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxe, že pod uvedené zákonné ustanovenie nie je možné subsumovať zmluvy o úveroch a iné zmluvy, prostredníctvom ktorých (verejný) obstarávateľ získava zxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xerejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje osobitné výnimky v oblasti telekomunikácií. Podľa komentovaného ustanovenia sú spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní vyňaté civilné zxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxť dovolávať obstarávateľ) umožnili poskytovanie alebo využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verexxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiách v znení neskorších predpisov. Pre uplatnenie komentovanej výnimky je potrebné kumulatívne splnenie podmienok, že ide o verejným obstarávateľox xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxenie verejnému obstarávateľovi poskytovanie telekomunikačnej siete alebo využívanie telekomunikačnej siete a
-
táto telekomunikačná sieť musx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnos signálov medzi koncovými bodmi siete,
alebo
-
umožnenie poskytovanie jednej alebo viacerých telekomunikačných služieb, t.j. služby, kxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxhlasové a televízne vysielanie. Službou, naopak, nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxom táto služba, resp. služby sú obvykle poskytované za odplatu a
-
poskytovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxnimka premieta dôsledok liberalizácie odvetvia telekomunikácií za účelom efektívnej hospodárskej súťaže v tomto odvetví. Bolo by v rozpore s efektíxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxať prísne podmienky pravidiel verejného obstarávania a nemôcť sa oprieť o trhové možnosti, ktoré inak verejné obstarávanie v určitom zmysle obmedzujxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sa súťaži za rovnakých podmienok ako verejný obstarávateľ. Zavedenie efektívnej hospodárskej súťaže v odvetví telekomunikácií zároveň odstránilo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xýchto telekomunikačných služieb je potrebné v prípade, ak ich potrebuje iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, aplikovať pravidlá a postupy vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxého obstarávania napríklad na zabezpečenie hlasovej telefónnej služby (a to či už pevnej, alebo mobilnej) pre vlastnú potrebu, internetu pre vlastnú xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s cieľom využiť ich ako prípadný poskytovateľ komunikačných služieb.
j) Na civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenixx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov - uvádzaná exempcia je národnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx časti [druhá časť je uvedená pod písmenom k)]. Predpisy verejného obstarávania sa neuplatnia na (výlučne) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorých prxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxovi programovej služby,
-
poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo
-
poskytovateľovi obdobnej služby určenej xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxogramovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxých služieb alebo
-
televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb.
Na druhej strane, za vysielanie rozhlasovxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxať tak (verejný) obstarávateľ, ako aj dotovaný verejný obstarávateľ.
k) Na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej službyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxého ustanovenia, ako sme už načrtli, predstavuje národnú transpozíciu výnimiek z postupov verejného obstarávania upravených smernicami vo verejnox xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx byť jedine vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxebo zákazky rôznym programovým štúdiám agentúr a pod.). Obdobne je striktne ohraničený vecný záber tejto exempcie, keďže jej predmetom môže byť jedinx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov. Uvedené vylxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxdiovizuálne a rozhlasové mediálne služby poskytovateľmi mediálnych služieb sa totiž muselo umožniť zohľadnenie aspektov kultúrneho alebo sociálnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xa dodanie technického vybavenia potrebného na produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov (na nákup kamier, kostýmov alebo zvukovej tecxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinároxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxzáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania - smernice vo verejnom obstarávaní obsahujú osxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsy verejného obstarávania sa potom neuplatnia na civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou. To znamená, že
a priori
sa predpoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxorý vyžadujú pravidlá tejto medzinárodnej organizácie alebo medzinárodnej finančnej inštitúcie. Nie je však v tomto prípade vylúčené ani spolufinaxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxpade však platí, že sa zmluvné strany dohodnú na postupe jeho zadávania.
m) Na civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx celkami alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenix xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho obstarávania sa nebudú aplikovať na prípady dodávok tovaru, poskytnutia služieb, vykonania stavebných prác, ktoré sú vykonávané na základe bilatxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkej únie, alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami, ktoré sa bezprostredne a priamo dotýkajú spoločného projektu vyplývajúceho z txxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxaž návrhov a civilné koncesie, a to napriek tomu, že zákonodarca ako podklad pre prípravu tohto ustanovenia prevzal aj čl. 17 smernice 2014/24/EÚ, ktorx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch pravidiel zadávania takejto zákazky a medzinárodnou zmluvou rozumieme, vychádzajúc z medzinárodného obyčajového práva, dohodu dvoch alebo viacxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xrejmé, ako môžu byť účastníkmi medzinárodnej zmluvy nižšie územné celky tretích štátov alebo správne celky, keďže na to, aby bolo možné zmluvu považovxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xrípade by išlo iba o tzv. diagonálnu zmluvu, kde by na jednej strane vystupoval subjekt, ktorý nemá medzinárodnoprávnu subjektivitu (banky v prípade pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxrnice 2014/24/EÚ, kde použil pojem "právny nástroj vytvárajúci medzinárodné právne záväzky" a nie iba medzinárodná zmluva či medzinárodná dohoda, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeru, ktoré nie sú právne záväzné. Vždy je pritom potrebné posudzovať dokument, ktorý má byť medzinárodnou zmluvou, podľa jeho obsahu a vôle zmluvných sxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxobou na to oprávnenou. Podotýkame, že v slovenskej právnej praxi sa stretávame s viacerými "poddruhmi" medzinárodných zmlúv (prezidentské, vládne a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxatí však, že všetky druhy medzinárodných zmlúv musia byť uzavreté v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, so zaužívanou medzixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtnosť pre Slovenskú republiku dňom, ktorý je určený v jej záverečných ustanoveniach, prípadne dňom, v ktorý sa začne pre Slovenskú republiku predbežnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xládne a rezortné iba v prípade, ak upravujú práva a povinnosti širokého okruhu adresátov) alebo formou oznámenia o jej uzavretí s údajom, kde je možné do xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konanix xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa prvého bodu,
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiu bez ohľadu na jej predpokladanú hodnotu a dovolávať sa jej bude môcť (verejný) obstarávateľ, ako aj dotovaný verejný obstarávateľ. Vyňatie týchto sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvatelia služieb, ktorých určil vnútroštátny súd členského štátu, zahŕňajú zastupovanie klientov v súdnom konaní právnikmi, musia ich poskytovať noxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nemôže riadiť pravidlami obstarávania, ako napríklad určenie prokurátorov v niektorých členských štátoch. Tieto právne služby by sa preto mali vylúxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale len:
1.
právne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xlovenskej republike či inom členskom štáte, v tretej krajine pred súdnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci členského štátu alebo tretej krajiny, axxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a súčasne aj vysoká pravdepodobxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx notárom alebo oprávnenou osobou, t.j. notárskym koncipientom, notárskym kandidátom alebo ďalšími zamestnancami notára poverenými na overovanie axxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxejnom obstarávaní,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom, t.j. právne služby, ktoré poskytujú správcovia konkurzných podxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxklade práva určení na vykonávanie osobitných úloh pod dohľadom takýchto súdnych orgánov,
5.
poskytovanie iných právnych služieb spojených, aj kxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx len v tom rozsahu, že aplikácia výnimky sa vzťahuje len na osobu advokáta, ale zmluvu je možné uzavrieť aj s obchodnou spoločnosťou poskytujúcou právne xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx03 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, ale napríklad v prípade medzinárodných arbitráží aj so zahraničnou právnickou kanceláriou, resp. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo práva - exempcia predstavuje premietnutie úmyslu európskeho normotvorcu vyhnúť sa konkurenčnému boju v prípadoch, keď by sa z dôvodu existencie výlxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
1.
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúcexx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxnú problematiku, tak slovenský, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komisia reagovala na vzniknutú legislatívnu situáciu vydaním materiálu "Pracovný dokument útvarov komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o obxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxpovedala na určité množstvo premenných týkajúcich sa tejto problematiky. Aj keď vyššie uvedený dokument nie je záväzný, s poukazom na obsah dokumentu x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xomu silný interpretačný význam. V zmysle uvedeného pracovného dokumentu, vychádzajúc z rozsudku z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98, Teckal Srl a Comxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemožno hovoriť v prípade, keď verejný orgán vykonáva svoju činnosť v rámci jemu zverených úloh, a vtedy preto nie je možné aplikovať predpisy verejnéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxfo) proti Transformación Agraria SA (Tragsa) a Administración del Estado, v ktorej Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že pokiaľ verejný subjekt je povinný axxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxnený rozhodnúť, či vôbec vstúpi do právneho vzťahu, nejde vtedy o zákazku v zmysle predpisov verejného obstarávania a v dôsledku toho ani nemožno na takxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xFEÚ sa v zmysle rozhodnutia vo veci C-458/03, Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen a Stadtwerke Brixen AG, bod 61 "uplatňuje vždy, keď verejný obstxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xre uplatnenie tejto exempcie platí, že
-
musí ísť o civilnú zákazku, t.j. zákazku, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti a jej predmetox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxná služba je predmetom výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo zo správneho rozhodnutia. Pod pojmom "výlučné právo" nemožno rozumieť akékoľvex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxformnej, ako aj eurokonformnej, alebo z rozhodnutia správneho orgánu, t.j. štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, orgánu záujmovej samosprávxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxkrétnemu verejnému obstarávateľovi. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že zákon alebo správne rozhodnutie musí byť v súlade s príslušnými pravidlamx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx contractu
. V zmysle rozhodnutia vo veci C-243/01, Piergiorgio Gambelli a iný, čl. 56 ZFEÚ vyžaduje odstránenie akýchkoľvek obmedzení slobodného poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxne poskytuje obdobné služby, menej atraktívnou. Každé obmedzenie hospodárskej súťaže v podobe udelenia výlučného práva zákonom alebo aj správnym roxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy vo veci C-76/90, Manfred Säger proti Dennemeyer & Co. Ltd; a vo veci C-58/98, Josef Corsten);
Čo sa týka časti výnimky týkajúcej sa výlučného práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenku prípustnosti pre pridelenie takéhoto výlučného práva (pozri rozsudok vo veci C-203/08, The Sporting Exchange Ltd, konajúca pod menom "Betfair" xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnov rámcovo vymedzí takým spôsobom, aby ju orgány verejnej moci nevykonávali svojvoľne (pozri rozsudky vo veci C-389/05, Komisia Európskych spoločexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxdesregierung),
-
každá osoba, na ktorú sa vzťahuje obmedzujúce opatrenie založené na takejto výnimke, musí mať možnosť podať opravný prostriedox xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Estado];
2.
koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, prxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx platiť rovnaké princípy ako v prípade civilných zákaziek na služby.
p) Na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžičkx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania sa nebudú aplikovať na civilnú zákazku alebo koncesiu, predmetom ktorej je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Upozorňujeme, že v prípade, ak sa na (verejného) obstarávateľa vzťahujú predpisy o nakladaní s verejnými zdrojmi, tak nielen výška, ale aj samotné poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
q) Na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe zákon sa uplatňuje len na povinné subjekty podľa § 7 až 9. V dôsledku toho sa v zásade, pravdepodobne nie bezvýnimočne, na politické strany a hnutia predxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Určité služby (ako sú propagačné filmy a výroba videonahrávok) sú však tak neodmysliteľne spojené s politickými názormi poskytovateľa služieb, ak xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxania, a preto sa pravidlá verejného obstarávania nebudú uplatňovať na civilnú zákazku, prípadne koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa polxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xolitické hnutie) v súvislosti s volebnou kampaňou. Napokon si dovoľujeme pripomenúť, že štatút a financovanie európskych politických strán a európsxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx obstarávacia organizácia - komentovaná exempcia sa vzťahuje na tie civilné zákazky, ktorých účelom nie je uspokojovať potreby obstarávateľa (pozri xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxučne civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx x xxxpade, ak obstarávateľ je v postavení centrálnej obstarávacej organizácie a aplikuje model nákupu pre iných obstarávateľov, taktiež sa nemôže domáhax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxjem takto postupovať verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z vybraných činností, nebude zrejme existovať prekážka pre takýto postup, keďže záxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxatniteľný jedine v prípade, ak by zadávanie takejto civilnej zákazky na dodanie tovaru súviselo s tzv. core činnosťami (vybranými činnosťami) takéhoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xapacity, technické vybavenie a know-how centrálnej obstarávacej organizácie, čím sa znižujú, resp. úplne eliminujú náklady (verejného) obstarávaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizácioux xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe teda podmienená tou skutočnosťou, že osoba, s ktorou (verejný) obstarávateľ uzatvára zmluvu, musí mať postavenie centrálnej obstarávacej organizxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxtu príležitostného spoločného obstarávania podľa § 16. Dodávame, že podporné činnosti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú inak štandardnou podnikatexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo verejnom obstarávaní.
t) Na civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráxxxxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, sa výslovne ustanovuje, že smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES sa uplatňujú na zákazky na služby a xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxie na služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave. Ďalej je potrebné pripomenúť, že uvedené nariadenie sa naďalej uplxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxťahu sa stanovilo, že tieto predpisy verejného obstarávania sa nebudú uplatňovať na verejné zákazky na poskytnutie služieb (nie koncesie!) v prípade xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xa v nariadení (ES) č. 1370/2007 ponecháva na vnútroštátne právo možnosť odchýliť sa od pravidiel, ktoré sa v ňom ustanovujú, členským štátom malo byť umxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po železnici alebo metrom majú zadávať postupom zadávania zákaziek pri dodržiavaní všeobecných pravidiel verejného obstarávania, čo však v prípade xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xželezničné dráhy" a "špeciálne dráhy", ktoré sú osobitne definovane v § 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Dráhami sú:
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xelezničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničnou dráhou je aj vlečka, t.j. železničná dráha prixxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné účely. Napokon, špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú vexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxym alebo turistickým potrebám, najmä miestne úzkorozchodné dráhy.
u) Na zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uxxxxxxxx x x x xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxh odvetviach (pozri komentár k § 9). Zákonodarca tak umožnil, celkom logicky, v oblastiach, ktoré sa nedotýkajú vybranej činnosti podľa § 9, postupovax xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutie vo veci C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH proti Fernwärme Wien GmbH). Conditio sine qua non pre uplatnenie tejto exempcix xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xšak z s ohľadom na znenie textu za čiarkou nebude uplatňovať na verejného obstarávateľa podľa § 7, ktorý bude povinný aplikovať postupy verejného obstaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxkonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Euxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xsoba súkromného práva podľa § 8, ako aj verejný obstarávateľ podľa § 7. Podmienkou pre použitie tejto výnimky je to, aby išlo nielen o "činnosť vo vybranox xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxskej únie, resp. s využitím geografického územia Európskej únie. Uvedená výnimka tak pre sektorových dodávateľov - obstarávateľov vo vybraných odvexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxe pracovnoprávne, environmentálne, daňové pravidlá vrátane pravidiel verejného obstarávania EÚ. Ako sme už naznačili, uvedená výnimka sa aplikuje xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxťaže návrhov, ako aj koncesie, a to bez ohľadu na ich predpokladanú hodnotu.
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy9) - tzv. spravodajská exempcia sa bude aplikovať výlučne na zákazky v oblasti obrany a bezpečxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvodajskej povahy (tzv. kriminálne spravodajstvo). Musí ísť o tak citlivé zákazky, že napriek špecifickosti smernice 2009/81/ES by ich nebolo vhodné xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xlebo iné rovnako citlivé činnosti, ktoré vykonávajú policajné alebo bezpečnostné zložky. S poukazom na zásadu proporcionality opätovne považujeme xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxsudzovanie týchto zákaziek mohli prirovnať k posudzovaniu core a noncore činností obstarávateľov podľa § 9, a teda uplatniť ich bude možné len na zákazxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxo aj Policajný zbor pri zabezpečovaní bežných prevádzkových potrieb postupovať ako verejný obstarávateľ postupmi podľa zákona.
x) Na zákazku, súxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Exxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo koncesie možno uplatňovať v prípadoch existencie osobitných pravidiel podľa medzinárodných zmlúv na rozmiestnenie vojsk z členského štátu EÚ alebx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru), alebo na rozmiestnenie vojsk z tretej krajiny v členskom štáte EÚ, ale aj na rozmiestnenie vojsk z členského xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxvnými stranami boli subjekty medzinárodného práva, pretože v opačnom prípade by išlo iba o tzv. diagonálnu zmluvu, kde by na jednej strane vystupoval sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx striktne odlišovať aj iné dokumenty prevažne politického charakteru, ktoré nie sú právne záväzné. Vždy je pritom potrebné posudzovať dokument, ktorx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xutentifikovaný a podpísaný v mene Slovenskej republiky osobou na to oprávnenou. Platí, že všetky druhy medzinárodných zmlúv musia byť uzavreté v súlaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxm právnym poriadkom Slovenskej republiky. Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť pre Slovenskú republiku dňom, ktorý je určený v jej záverečných ustxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxj vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxí s údajom, kde je možné do zmluvy nazrieť. Výnimka sa vzťahuje na zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu jedine v prípade, ak medzinárodná zmluva upravuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxosti (pozri komentár k § 3).
y) Na zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm ustanovením sa stanovuje exempcia z aplikácie pravidiel verejného obstarávania pre zadávanie zákaziek alebo koncesií v oblasti obrany a bezpečnosxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx ximo územia členských štátov EÚ na špecifické operácie podľa ich charakteru (civilné, vojenské alebo civilno-vojenské operácie),
-
zákazka alebx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ktoré sú v okolitej geografickej zóne v tretej krajine,
-
zadanie zákazky uchádzačom lokalizovaným na území rozmiestnenia ozbrojených zložiek axxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xperácie samotnej, napríklad ak by zákazka zadaná dodávateľovi z EÚ znamenala neprimerané náklady na prepravu, oneskorenie alebo by si vyžadovala dodxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxjených alebo bezpečnostných síl vrátane tretích krajín, ktoré sú v okolitej geografickej zóne.
Ďalej je tiež potrebné, aby zákazku zadávali prxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxcia implementovaná do slovenského právneho priadku). Pre uplatnenie tejto exempcie je potrebné pod pojmom "oblasť operácie" chápať určité konkrétnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxteľ, s ktorým možno uzavrieť zmluvu postupom verejného obstarávania, je alokovaný mimo územia krajiny, v ktorej sa operácia vykonáva.
z) Na zákazkx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xedzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenskx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxej zmluvy [pozri podporne komentár k písmenu x)],
-
medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa takáto zákazka/koncesia uskutočňuje, musí v sebe obxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xe možné sa dovolávať uplatnenia tejto výnimky,
-
musí ísť o medzinárodnú zmluvu uzatvorenú minimálne s jedným nečlenským štátom EÚ, pričom druhou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtanovené druhy medzinárodných zmlúv - výlučne multilaterálnych (samozrejme písomných, nie tzv. gentleman agreement, ktoré nie sú právne záväzné). xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxikáciu tejto výnimky - predpísaným spôsobom potvrdená ich právna sila v súlade s platným právom.
aa) Na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdiexxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx splnené nasledovné podmienky:
-
musí ísť o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo o koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti (pozri bližšie komxxxxx x x xx xxxxx x xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xva členské štáty EÚ pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku.
Conditio sxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámil Európskej komisii podiel nákladov na výsxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxh. xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxsti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alexx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxže zadať priamo bez použitia postupov verejného obstarávania zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti (pozri bližšie komentár k § 3 a § 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane (uznesenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxgovaný zo štátu zákonom. Európsky zákonodarca sa, podľa nášho názoru, zámerne vyhol konkretizovaniu orgánu verejnej moci, a to s ohľadom na rôznosť prxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtátu rozhodne napríklad z operačných alebo prevádzkových dôvodov uzavrieť zmluvu s vládou druhého členského štátu, ktorá sa bude týkať tréningu piloxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh zásob, ktoré sú dodané z existujúcich skladov.
ab) Na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxužby spod povinnosti aplikácie postupov verejného obstarávania, okrem poisťovacích služieb v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxlérov, ktorí vykonávajú túto činnosť na základe osobitného povolenia NBS.
ac) Na koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej únie neustanovujú povinnosť transxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxčité koncesie na služby udelené hospodárskym subjektom, ak sa udeľujú na základe výlučného práva, ktoré tomuto subjektu priznávajú vnútroštátne zákxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xa ustanovujú pravidlá prístupu na trh uplatniteľné na činnosti uvedené v prílohe II, keďže toto výlučné právo znemožňuje použitie súťažného postupu uxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx koncesií nie je potrebné aplikovať na prípady zadávania xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxópskej únie ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9. Pod pojmom "výlučné právo" nemožno rozumxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ústnovnokonformnej, ako aj eurokonformnej, alebo z rozhodnutia správneho orgánu, t.j. štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, orgánu záujmovxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxť zverené konkrétnemu verejnému obstarávateľovi. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že zákon alebo správne rozhodnutie musí byť v súlade s príslušnýxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxne záväznými aktmi Európskej únie ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9. V zmysle rozhodnutxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx keď sa uplatňujú bez rozdielu na vnútroštátnych poskytovateľov a poskytovateľov z iných členských štátov, ak môžu zabraňovať, sťažovať alebo robiť čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže v podobe udelenia výlučného práva zákonom alebo aj správnym rozhodnutím je potrebné preskúmať z toho pohľadu, či ide o výnimku výslovne uvedenú v čl. xx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxf Corsten).
Čo sa týka časti výnimky týkajúcej sa výlučného práva na základe správneho rozhodnutia, takéto rozhodnutie
-
musí opätovne spĺňať pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x-203/08, The Sporting Exchange Ltd, konajúca pod menom "Betfair" proti Minister van Justitie),
-
musí byť založené na objektívnych, nediskriminxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxľne (pozri rozsudky vo veci C-389/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike; a vo veci C-169/07, Hartlauer Handelsgesellscxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxené na takejto výnimke, musí mať možnosť podať opravný prostriedok na súdny orgán [pozri rozhodnutie vo veci C-205/99, Asociación Profesional de Emprxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxného vylúčenia uvedeného vyššie, ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenie o výsledku koncesie.
ad) Na koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu /10 a na kxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxcké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxným licenčným úradom podniku, ktorým sa povoľuje poskytovať letecké dopravné služby), ako aj na zadávanie koncesií v osobnej doprave podľa Európskehx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70. V druhom menovanom prípade však ako conditio sine qua non platí, že zadávaná koncesia na služby musí byť zadáxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxy, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Euxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdzkovania hazardných hier a stávok, a to ani na základe udeľovania povolení. Zo zákona sú tak vylúčené koncesie, ktoré súvisia s prevádzkovaním lotérix x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov alebo uverejnených správnych opatrení v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Takéto vylúxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxenské štáty možnosť regulovať na vnútroštátnej úrovni odvetvie hazardných hier so zreteľom na ich povinnosti týkajúce sa ochrany verejného a sociálnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxem "výlučné právo" odkazujeme na komentár k písmenu ad).
af) Na koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4 - spod aplikácie postupov verejnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody,
-
zásobovanie verejných vodovodov pixxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorej predmetom sú činnosti spojené s činnosťami v odvetví vôd podľa § 9 ods. 4 a súčasne vykonávanie činnosti spojených s
-
vodnými stavbami, zavlxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxanej v súvislosti s týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy,
-
čistením, odvedením odpadovej vody alebo likvidáciou odpadovej voxxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanizácie nakupujúcej pre jej potreby - spod aplikácie postupov zadávania koncesií je vylúčené aj zadávanie koncesie v oblasti obrany a bezpečnosti, ax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x odseku 3
Zákon upravuje osobitnú "poštovú" exempciu na zákazky, ktoré podľa smernice 2014/25/EÚ zadávajú alebo organizujú verejní obstarávatelix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx Účelom zadávanej zákazky môže byť jedine niektorá z nasledovných taxatívne ustanovených služieb:
a)
služba s pridanou hodnotou súvisiaca s elektxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxenosu doporučenej elektronickej pošty,
b)
finančné služby zodpovedajúce kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančné služxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxbo iných finančných nástrojov, služby Národnej banky Slovenska, služby Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky a operácie vykonávanx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxužitím poštových poukazov,
c)
filatelistické služby,
d)
logistické služby spojené s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uloxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx ustanoveniach zákonodarca snažil upraviť prípady kvázi exempcií, t.j. prípady, keď zmluvy uzavierané v rámci verejného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Judikatúrou Súdneho dvora EÚ boli totiž v postupoch verejného obstarávania identifikované "kvázi exempcie" v podobe tzv. in-house a kvázi in-hoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xxx x xxx xxxxxxxprávnych inštitúcií [§ 7 ods. 1 písm. d)], ale aktuálna právna úprava už zahŕňa všetky druhy verejných obstarávateľov podľa § 7. O kvázi exempciu, podľa xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa externými zdrojmi - úspešnými uchádzačmi ako externými hospodárskymi subjektmi (pozri v tejto súvislosti definíciu zákazky v § 3), a teda v danom prxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx verejnými obstarávateľmi bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruktúry, a to bez ohľadu na sxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxná len verejnému obstarávateľovi a je teda zrejmé, že obstarávateľ tento inštitút aplikovať nemôže. Otázne je, či inštitút in-house zadávania zákazixx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkladov môže zadávať zákazky in-house spôsobom.
Z judikatúry Súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania vyplývajú dve koncepcie prístupu k výxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxj/neinštitucionalizovanej spolupráce.
Ak ide o tzv. inštitucionalizovanú/vertikálnu spoluprácu - in-house exempcia, t.j. spolupráca proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xj spoločne), vlastnenému a kontrolovanému subjektu, ktorý pôsobí ako poskytovateľ služby. In-house exempcie mali byť v zmysle judikatúry Súdneho dvxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xlastnými organizačnými zložkami, a
-
táto právnická osoba súčasne vykonáva základnú časť svojich činností s kontrolujúcim verejným obstarávatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxný uchádzač, ale v danom prípade síce verejný obstarávateľ zadáva zmluvu tretej strane, ale táto je od neho iba formálne (t.j.
de iure
), nie však v zásade xxxxx
xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu v čase zadania zákazky, kde nie je prípustné, aby subjekt vlastnil jeden alebo niekoľko súkromných podnikov (nie potenciálna účasť súkromného sektoxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxx xx
xxxxxxxxúca, ale ide iba o jeden zo znakov kontroly verejného obstarávateľa. Podmienky pre uplatnenie podmienky by totiž neboli zachované vtedy, ak by založenx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné mechanizmy výkonu činnosti štatutárneho orgánu takejto spoločnosti);
-
organizačnej závislosti subjektu bez ohľadu na právnu formu [prvé krxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Emilia; ďalej aj "Teckal"], t.j. verejný obstarávateľ musí nad vnútorným subjektom vykonávať "obdobnú kontrolu, akú vykonáva nad vlastnými organizxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xnútorné, ako aj všeobecne právne záväzné). Vplyv na ovládaný subjekt musí byť takého rozsahu, aby ho bolo možné považovať za rozhodujúci a verejný obstxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxť strategické ciele alebo iné významné rozhodnutia. Opätovne však nerozhoduje postup prijímania takýchto rozhodnutí, t.j. aj v prípade menšinového xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxočnosť, pri ktorých nemusí byť splnená podmienka pre uplatnenie in-house výnimky. Na druhej strane však stojí za zmienku, že nie je nevyhnutné, aby sa vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxapitale, za účasti: Société Intercommunalepour la Diffusion de la Télévision (Brutélé); ďalej aj "Coditel"];
-
trhovej orientácii vnútorného sxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxmedzený na územie pôsobnosti verejných obstarávateľov, ktorí ho vlastnia, resp. kontrolujú. Takisto aj rozsah jeho činností alebo ciele, ktoré sledxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxore len za predpokladu, že ide o doplnkovú činnosť k jeho základnej činnosti. V prípade multilaterálnej kontroly môže byť podmienka splnená, pokiaľ texxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtálna spolupráca s cieľom spoločne plniť verejné úlohy predstavuje "kvázi in-house" exempciu (aj keď, ako sme uviedli,
de facto
v týchto prípadoch akxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtavenia -verejných obstarávateľov. Túto koncepciu rozvinul Súdny dvor EÚ v rozsudku vo veci 480/06, Komisia proti Nemecku. Verejní obstarávatelia bx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxétnu právnu formu. Takáto spolupráca sa môže týkať všetkých druhov činností súvisiacich s poskytovaním služieb a plnením povinností pridelených zúčxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlužby prenesené na osobitné orgány na základe verejného práva. Služby poskytované jednotlivými zúčastnenými orgánmi nemusia byť nevyhnutne identixxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xomisia proti Nemecku:
-
zmluva sa vzťahuje iba na verejných obstarávateľov, a to bez účasti súkromného kapitálu,
-
z charakteru dohody vyplývax xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx týkajúcimi sa verejného záujmu.
Z dôvodu určitých nejasností pri výklade týchto postulátov bolo nevyhnutné spresniť, v ktorých prípadoch nepxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxentované ustanovenia.
V prvom rade poukazujeme na to, že samotná skutočnosť, že obaja kontrahenti sú ako takými orgánmi verejnej moci (pojem orgán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxitúcie), nevylučuje uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania. Pravidlá verejného obstarávania, resp. ich uplatniteľnosť sú však v tomto príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x sebe tiež zahŕňa možnosť spolupráce s ostatnými orgánmi verejnej moci. Limitom tejto slobody, a teda pomyselnou hranicou medzi povinnou aplikáciou pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ktorá bola vyňatá spod pravidiel verejného obstarávania, neviedla v súvislosti so súkromnými hospodárskymi subjektmi k narušeniu hospodárskej súxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxckej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx vlastnými organizačnými zložkami, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Takxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx posudzovania in-house exempcií, ktoré sme uviedli už skôr, na pozadí rozhodnutia vo veci Teckal. Z už uvedeného výkladu tiež vyplýva, že nezáleží na foxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxobecne právne záväzné). Vplyv na ovládaný subjekt musí byť takého rozsahu, aby ho bolo možné považovať za rozhodujúci a verejný obstarávateľ musí mať pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe alebo iné významné rozhodnutia. Opätovne však nerozhoduje postup prijímania takýchto rozhodnutí, t.j. aj v prípade menšinového podielu môže ísť o ixxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxy pre uplatnenie in-house výnimky;
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontroxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľoxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti) nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä, no nie výlučne, prostredníctvom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxovej orientácie vnútorného subjektu, kde platí, že s ohľadom na rozsah činností kontrolovaného, ako aj ciele, ktoré sleduje, musia byť obmedzené na výxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxdnikmi v súkromnom sektore len za predpokladu, že ide o doplnkovú činnosť k jeho základnej činnosti. Zákonodarca nerieši situáciu, ak či už z nedbanlivxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxte vypovedať zmluvu kontrolovanému subjektu, predmetom ktorej je in-house zadanie zákazky, a postupovať podľa postupov verejného obstarávania;
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxa zákazky, nie je prípustné, aby subjekt vlastnil jeden alebo niekoľko súkromných podnikov (nie potenciálna účasť súkromného sektora, ale skutočná)x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžieb, by sa však tento postup (t.j. úplne priame vylúčenie súkromného kapitálu) nemal v súlade s čl. 12 smernice 2014/24/EÚ uplatňovať v prípadoch, keď xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo právneho predpisu v súlade so zmluvami na úrovni Európskej únie, a to za predpokladu, že z takejto účasti nevyplýva kontrolovanie ani blokovanie, a anx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkej osobe. Preto ak v kontrolujúcom verejnom obstarávateľovi alebo v kontrolujúcich verejných obstarávateľoch existuje nepriama súkromná kapitálxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xeďže takéto účasti nemajú nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž medzi súkromnými hospodárskymi subjektmi. V praxi sa vyskytuje situácia, keď verejxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdávania zákazky ovládanej spoločnosti podliehajú režimu a postupom verejného obstarávania, pričom ako najlepší postup sa v praxi ukazuje hľadanie sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xejto zákazky, ale to, kto je zmluvným kontrahentom. Upozorňujeme tiež, že tu sa výklad spoločný pre civilné zákazky a koncesie, resp. zákazky v oblasti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxziek medzi vnútornými sesterskými subjektmi" bola situácia dlho nejasná. Nový zákon aj smernica 2014/24EÚ však potvrdili takúto možnosť exempcie z pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovaná právnická osoba inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxická osoba je verejným obstarávateľom.
Mutatis mutandis
bude platiť v prípade exempcie zadávania civilných zákaziek alebo koncesií kontrolovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnickej osobe za predpokladu, že verejný obstarávateľ spoločne s inými verejnými obstarávateľmi vykonáva kontrolu nad touto osobou ako nad svojimi vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxň dodržaný rozsah činností, ktoré táto osoba vykonáva pre kontrolujúcich verejných obstarávateľov, a musí byť splnená podmienka absencie priamej účxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx verejný obstarávateľ priamo kontrolu, ale kumulatívne xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami (upozoxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrolovanej právnickej osoby. Tento vplyv na ovládaný subjekt musí byť takého rozsahu, aby ho bolo možné považovať za rozhodujúci a verejný obstarávatex xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxgické ciele alebo iné významné rozhodnutia. Nerozhoduje však postup prijímania takýchto rozhodnutí;
-
kontrolovaná právnická osoba nesleduje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxčňuje svoje činnosti s jedným z týchto verejných obstarávateľov alebo so všetkými týmito verejnými obstarávateľmi spoločne;
b)
viac ako 80% čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxolované tými istými verejnými obstarávateľmi, pričom sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxnej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. Zákon sa v tejto časti obmedzuje len na priamu účasť súkromného kapitálu, a teda účxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx priama účasť súkromného kapitálu možná vzhľadom na osobitné charakteristické znaky verejných orgánov s povinným členstvom, ale napríklad na organixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxatňovať v prípadoch, keď účasť konkrétnych súkromných hospodárskych subjektov na kapitáli kontrolovanej právnickej osoby je povinná na základe ustxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxanie ani blokovanie, a ani rozhodný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosť, že právo EÚ nevyžaduje na spoločné plnenie verejných úloh určitú právnu formu za predpokladu, že zmluva alebo koncesná zmluva medzi týmito verexxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbol zvýhodnený voči svojim konkurentom (recitál 33 smernice 2014/24/EÚ), a ak sú súčasne splnené tieto kumulatívne podmienky:
a)
touto zmluvou sa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxsia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov. S cieľom splniť tieto podmienky by mala spolupráca vychádzať z koncepcie spoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxispieť k poskytovaniu dotknutých verejných služieb na základe spolupráce. Okrem toho by sa spolupráca vrátane akýchkoľvek finančných prevodov medzx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkajúcimi sa verejného záujmu;
c)
zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spoluprácx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxu. Do úvahy sa pritom berie priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo koncesie. Ak ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, moxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xbstarávateľ bude musieť preukázať, že predmetná činnosť nie je vystavená hospodárskej súťaži.
K odseku 12
Nad rámec exempcií, ktoré vyplývajú zo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxle dôvodovej správy aj v tejto oblasti je potrebné starostlivo vyhodnocovať, či prípadná exempcia nie je vylúčená z dôvodu existencie cezhraničného zxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvaní komplikované, resp. hospodárska súťaž je vylúčená alebo podstatne zúžená. Verejný obstarávateľ bol a aj je povinný v prípadoch existencie cezhxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxosti zaobchádzania, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xrescia, body 58 a 59, ako aj citovanú judikatúru). Existencia cezhraničného záujmu sa posudzuje jednak s ohľadom na predpokladanú hodnotu, predmet a mxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtu zákazky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora EÚ z 15. mája 2008 v spojených veciach C-147/06 a C-148/06, SECAP a Santorso, bod 24), a to aj bez tohox xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo cezhraničného záujmu, povinnosť transparentnosti prislúchajúca verejnému obstarávateľovi je prínosom pre každého potenciálneho uchádzača (poxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxto zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je: a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účelx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxtné predpisy vzťahujúce sa na tieto konania. Uplatnenie predpisov verejného obstarávania na tieto druhy zákaziek v súdnom, či už trestnom alebo občiaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxocesom výberu vhodného uchádzača, predpojatosťou "vysúťaženého" znalca a podobne. V rámci rekodifikácie verejného obstarávania bol okruh exempcix xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxklade autonómnych pravidiel upravených osobitným zákonom.
Na všetky ostatné prípady sa bude aplikovať inštitút cezhraničného verejného obstarxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostriedkov (musí ísť o podlimitnú zákazku) a zároveň predmetom tejto zákazky musí byť nadobúdanie knižničných fondov, ktoré upravuje osobitný prexxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxných dokumentov vybraných, usporiadaných, odborne spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice, ktorými sú:
-
zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb,
-
podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Z uvedenej definícix xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxavy SR, a nie akýmikoľvek verejnými obstarávateľmi pri nákupe kníh na základe interných požiadaviek.
Mutatis mutandis
bude, podľa nášho názoru, plaxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov rozumie predmet kultúrnej hodnoty, ktorý jx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xaléria. Múzeum je pritom špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá/ktorý na základe prieskumu a vedeckého výsxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa a sprístupňuje verejnosti, najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácixx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xo svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín výtvarného uxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany - komentovaná exempcia má čisto praktický charakter, aby umožnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxn v situáciách, v ktorých predmetom dodávky tovaru, poskytnutia služieb alebo uskutočnenia stavebných prác sú poskytnutie oficiálnej pomoci, medzixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Používanie postupov verejného obstarávanix x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxé práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania.
Zákon umožňuje neaplikovať predpisy verejxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postavenie dodávateľa tovaru, poskytovateľa služieb, resp. zhotoviteľa stavebných prác:
-
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, staxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania.
Uvedená exempcia bola zavedená jednak z dôvodu prínosu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xahradenia sociálneho vreckového týmto osobám mzdou, z ktorej je následne odvádzaná aj daň z príjmu, resp. zrážané výživné alebo iné peňažné záväzky odxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xákazkách už počas praktického vyučovania v škole;
e) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dosxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch skupinách detského domova podľa osobitného predpisu14) - komentovaná exempcia sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxčtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných diagnostických skupinách detského domova podľa § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o socixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa tejto právnej úpravy v podobe zabezpečenia predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predcxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxrastu sociálno-patologických javov. Tejto výnimky sa v žiadnom prípade nemožno dovolávať v prípade zákazky na stavebné práce;
f) tvorba, výroba, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxstýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba huxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrejný obstarávateľ, ktorým môže byť jedine štátne profesionálne divadlo v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - Slovenské národnx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxej predmetom musia byť jedine:
-
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav,
-
dodanie tovaru alebo poskytnutie služxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxých a kostýmových výprav,
-
dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a
-
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xrávnická osoba podľa osobitného predpisu,15) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výsxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov16) - múzeá a galérie podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériácx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxžby expozície alebo výstavy,
-
dodania tovaru alebo poskytovania služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy.
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov podľa § 2 ods. 2 zákona č. 206/2xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxelo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu17) - postupy verejného obstarávania nxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnej fyzickej osoby, ktorú nie je možné prirodzene nahradiť;
i) tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxkej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxsobovali nemalé aplikačné problémy, a vzhľadom na takmer istú absenciu cezhraničného záujmu sa predpisy verejného osbtarávania nebudú aplikovať na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách na:
-
tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckex xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxačujú v ľudovej umeleckej tradícii a uplatňujú pri nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti),
-
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na txxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podľa osobitného predpisu19) - komentované ustanovenie vylučuje spod povinnosti aplikácie predpisov verejného obstarávania podlimitné zákazky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrzálna poštová služba slúži na minimálne uspokojenie potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je pritom jeden (alebo vxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužby), ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa zákona č. 324/2011 Z.z. Z uvedenéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxmci obchodného styku. Zároveň poskytovateľom univerzálnej poštovej služby je poskytovaný doplatok z kompenzačného fondu na účely úhrady nákladov sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx zároveň o služby, ktorých maximálna cena je regulovaná Poštovým regulačným úradom. Službami, na ktoré možno aplikovať túto výnimku, teda budú:
-
vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxa balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
-
distribúcia balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom uxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
-
služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk podľa čl. 1x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxovi a zároveň poštový podnik nebol povinný takúto zásielku doručiť.
Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxkutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xx ide o výrobu tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie - xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxovaná exempcia zákaziek, predmetom ktorých je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx takáto výnimka nebola upravená,
de facto
aj domácnosti by sa stávali pri používaní aktuálnych dotácií na obnoviteľné zdroje dotovanými verejnými obxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zariadenie s výkonom do 10 kW podľa § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak ide o výrobu tepla, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie okrem zákaziek xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie okrem zákaziek zadávaných podľa § 10x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
x) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je stredná odborná škola alebo odborné učilište, ak má x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxužby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania - v záujme podpory duálneho vzdelávanix xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xlebo poskytnutie služby, za splnenia taxatívne ustanovených podmienok, a to:
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xodávateľom (t.j. tak s dodávateľom tovaru alebo služieb, ako aj so zamestnávateľom, ktorý je držiteľom osvedčenia) uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxavebných prác alebo poskytnutie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxátom výnimky je výlučne odborná škola, a teda podnikateľ sa nemôže domáhať tejto výnimky, ak napríklad dostal príspevok z eurofondov na určitú činnosť xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx o nenávratnom finančnom príspevku, je možné, aby sa uplatnila predmetná výnimka aj na prípady, keď sa napríklad pracovné pomôcky pre výučbu žiakov nacxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky - zákon vylučuje spod aplikácie zákona aj poradenxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xlády Slovenskej republiky. Predmetom tejto činnosti alebo konzultačnej činnosti by nemalo byť napríklad právne alebo daňové poradenstvo z postavenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx advokácie alebo daňové poradenstvo pri tvorbe, príprave alebo pripomienkovaní právnych predpisov, nesmie ním však byť napríklad zastupovanie pred xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky;
o) ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotnýxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xmluvu, ktorej predmetom je ochraňovanie hmotných rezerv, t.j. súhrn činností súvisiacich so starostlivosťou o štátne hmotné rezervy podľa zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxaňovaní vykonáva súhrn činností súvisiacich so starostlivosťou o štátne hmotné rezervy;
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávy podľa osobitného predpisu,21) vytvoril zo služieb získaných verejným obstarávaním a
1.
pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie koxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný obstarávxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxormačný systém verejnej správy22) na výkon činností podľa osobitného predpisu22),
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxžby - zákon ustanovuje osobitnú exempciu na zadávanie podlimitnej zákazky na poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný oxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtarávaním. Zákon poukazuje v tomto smere napríklad na § 9a zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxadmi by mohli byť napríklad Cestný informačný systém podľa zákona č. 387/2015 o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xa základe osobitného splnomocnenia uvedeného v zákone. Domnievame sa, že na účely tejto výnimky nebude postačovať, že ide o informačný systém verejnex xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx resp. iný interný systém typu evidencia dochádzky zamestnancov, správa registratúry nie je v žiadnom prípade táto exempcia aplikovateľná. Ďalšími nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxuje konkrétnemu druhu verejného obstarávateľa: obci alebo vyššiemu územnému celku, verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. cx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxajú takýto informačný systém verejnej správy na výkon činností podľa osobitného predpisu,
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitix xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní tejto služby;
q) poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejný obstarávateľ podxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia - exempcia uvedená v tomto ustanovení je pomerne nadbytočná, keďže, podľa nášho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa je však užšia a aplikuje sa len na verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), t.j. štát, resp. ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej sprxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x x xxxx xxxxočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia. Na druhej strane, odberateľom tejto služby je iný verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. axx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xebovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru - použitie posxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby jedine Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchrannéxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxdmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxkazky, t.j. v čase uzatvorenia zmluvy, keďže zoznam kategorizovaných liekov mení svoj obsah mesačne. Uvedenej výnimky sa tak napríklad nemôžu dovoláxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xsobitného predpisu23) - postupy verejného obstarávania nebude potrebné uplatniť v prípade zadávania podlimitnej zákazy, ktorej predmetom je služxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xde o vyjadrenie výnimky, keď bol problém definovať predmet zákazky vzhľadom na osobitosti svahovitosti, vlhkosti a iných podmienok lesného spoločenxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona. Komentované ustanovenie tak predstavuje legislatívny mantinel správania sa verejného obstarxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na obchádzanie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní. Výnimky (exempcie) uvedené v smerniciach vo verejnom obstarávaní a v zákone sú ustanovexx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xo veci C-107/98, Teckal, bod 43; zo 17. novembra 1993 vo veci C-71/92, Komisia proti Španielsku bod 10; a z 13. januára 2005 vo veci C-84/03, Komisia proti xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx resp. obstarávateľa.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
Zmluva o fungovaní Európskej únie;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxtnom znení;
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxtúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky;
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších pxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov;
zákon č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx08 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie);
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx91/69a (EHS) č. 1107/70;
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vpxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov;
zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov;
zákon č. 300/2xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách;
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 251/2012 Zxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 369/1990 Zbx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov;
čl. 1, čl. 7 až 13, čl. 15, čl. 18, čl. 37 smernice 2014/24/EÚ;
xxx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxzsudok Súdneho dvora EÚ z 19. decembra 2012 vo veci C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce a Universita del Salento proti Ordinedegli Ingegneridexxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvoľuje uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania, ktorou si dva verejnoprávne subjekty upravia vzájomnú spoluprácu tak, ako je to vo vexx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxú hodnotu ustanovenú v článku 7 písm. b) tejto smernice s ohľadom na bežnú hodnotu prác, dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktorých sa daná verejxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxinácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, pokiaľ predmetná zákazka predstavuje nepochybný cxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx8/06, SECAP a Santorso, Zb. s. I-3565, body 20, 21 a 31, ako aj citovanú judikatúru).
24. Okolnosť, že na zmluvu vo veci samej sa môže vzťahovať smernica 2xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxikatúre Súdneho dvora na posúdenie toho, či je konanie verejného obstarávania povinné, sú totiž relevantné pre výklad tak tejto smernice, ako aj pravixxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xx xomto spresnení treba uviesť, že v súlade s článkom 1 ods. 2 smernice 2004/18 odplatná zmluva písomne uzavretá medzi hospodárskym subjektom a verejným oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxx xxvislosti nie je rozhodujúce, že uvedený hospodársky subjekt je sám verejným obstarávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. novembra 1999 vo veci Cxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxizačnú štruktúru podniku a stabilné pôsobenie na trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-305/08, CoNISMa, už citovaný, body 30 a 45).
27. Ak ide o sxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiek na služby. Členské štáty však môžu právne vymedziť činnosť týchto subjektov a najmä povoliť alebo nepovoliť takýmto subjektom pôsobiť na trhu s ohľxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx oprávnenia, im nemožno brániť v účasti na verejnom obstarávaní týkajúcom sa poskytovania takýchto služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok CoNISMa, už xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxa 1980 výslovne dovoľuje verejným univerzitám poskytovať verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom poradenské a výskumné služby, ak táto činnosť xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnútroštátnym súdom, že môžu spadať do vedeckého výskumu, patria na základe toho, čo predstavuje skutočnú povahu týchto činností, buď do rámca služieb xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxh návrhov, sa zmluva vzhľadom na to, čo vyplýva z bežného a zvyčajného významu spojenia "odplatne", nemôže vyhnúť pojmu verejná zákazka len z toho dôvodxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxteristické znaky uvedené v bodoch 26 až 29 tohto rozsudku, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
31. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ pritom vyplxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
32. Po prvé ide o zákazky uzatvárané verejným orgánom s osobou z právneho hľadiska odlišnou, a to v prípade, že tento orgán má nad danou osobou podobnú konxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxmto zmysle rozsudok z 18. novembra 1999, vo veci C-107/98, Teckal, bod 50).
33. Je pritom nepochybné, že táto výnimka nie je uplatniteľná za takých okolxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxx x xxxxvy, ktorými si dva verejnoprávne subjekty upravia spoluprácu, ktorej účelom je plnenie úlohy služby vo verejnom záujme, ktorá je pre tieto subjekty spxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxa Únie v oblasti verejného obstarávania neuplatnia, pretože nielenže sú také zmluvy uzatvárané výlučne medzi verejnoprávnymi subjektmi bez účasti axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxučne dôvodmi a požiadavkami potrebnými na sledovanie cieľov vo verejnom záujme (pozri v tomto zmysle rozsudok Komisia proti Nemecku, už citovaný, bodx xx x xxxx
xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bodoch tohto rozsudku, taká zmluva môže byť vylúčená z pôsobnosti práva Únie v oblasti verejného obstarávania len vtedy, ak spĺňa všetky tieto kritérixx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxakteristické vlastnosti nasvedčujúce z veľkej, ba až z prevažnej časti tomu, že ide o činnosti všeobecne vykonávané inžiniermi alebo architektmi, ktxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxého rozsudku Komisia proti Nemecku sa nezdá, že úloha vo verejnom záujme, ktorá je predmetom spolupráce medzi verejnoprávnymi subjektmi podľa danej zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx vo veci samej, by mohla viesť k uprednostňovaniu súkromných podnikov, ak by vysoko kvalifikovaní externí spolupracovníci, ktorých môže univerzita pxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa v tejto súvislosti však prináleží vnútroštátnemu súdu.
40. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxého obstarávania povoľuje uzavrieť zmluvu, ktorou si dva verejnoprávne subjekty upravia vzájomnú spoluprácu, pokiaľ - čo prináleží overiť vnútroštxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxi a požiadavkami potrebnými na sledovanie cieľov vo verejnom záujme alebo môže postaviť súkromného poskytovateľa služieb do výhodnejšej situácie nex xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx. Je však potrebné konštatovať, že Talianska republika neuviedla dôvody, pre ktoré sa domnieva, že dôverný charakter údajov uvedených na výrobu helikxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxenských štátoch.
52. V tomto ohľade potreba zabezpečiť povinnosť dôvernosti nijako nebráni tomu, aby na účely uzavretia zmluvy bolo vyhlásené verejxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
31. Na úvod treba pripomenúť, že žaloba Komisie sa týka iba zmluvy uzavretej medzi technickými a komunálnymi službami mesta Hamburg a štyrmi susediacixx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx službami mesta Hamburg a prevádzkovateľom zariadenia na spracovanie odpadu Rugenberger Damm.
32. Podľa článku 1 písm. a) smernice 92/50 verejné zmlxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x) tejto smernice, medzi ktorými sú uvedené aj regionálne alebo miestne subjekty, akými sú predmetné Landkreise v tejto žalobe o nesplnení povinnosti.
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxoprávnej inštitúcie". Skutočnosť, že poskytovateľ služieb je verejnoprávnou entitou odlišnou od príjemcu služby, nie je prekážkou uplatnenia smerxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxy Súdneho dvora vyplýva, že verejné obstarávanie nie je povinné za predpokladu, že orgán verejnej moci, ktorý je verejným obstarávateľom, vykonáva nax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxrejnej moci alebo inými regionálnymi a miestnymi subjektmi, v ktorých vlastníctve je (pozri v tomto zmysle už citovaný rozsudok Teckal, bod 50, a rozsuxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí právomoci na výkon služby vo verejnom záujme na medziobecnú družstevnú spoločnosť, ktorej predmet činnosti je výlučne poskytovanie služieb týmto zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xprávnou radou sa združené obce majú považovať za spoločne vykonávajúce kontrolu (pozri v tomto zmysle rozsudok x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxonávajú nijakú kontrolu, ktorú by bolo možné kvalifikovať ako obdobnú kontrolu vykonávanú nad vlastnými útvarmi, a to ani nad svojím zmluvným partnerxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxu s kapitálom čiastočne pochádzajúcim zo súkromných fondov.
37. Treba však uviesť, že sporná zmluva zavádza spoluprácu medzi miestnymi orgánmi, ktoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxha je spojená s vykonaním smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (Ú.v. ES L 194, s. 39; Mim. vyd. 15/001, s. 23), ktorá zaväzuje členské štáty, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jedno z najdôležitejších opatrení je na základe článku 5 ods. 2 smernice 75/442/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 91/156/EHS z 18. marca 1991, kxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxch vhodných zariadení.
38. Okrem toho je nesporné, že zmluvu uzatvorenú medzi technickými a komunálnymi službami mesta Hamburg a dotknutými Landkrexxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxlnenia úlohy zneškodňovať odpad. Jej predmetom je totiž umožniť mestu Hamburg výstavbu a uvedenie do prevádzky zariadenia na spracovanie odpadov za exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxdlo o výstavbe tohto zariadenia a jeho realizácii až po tom, ako dotknuté štyri Landkreise súhlasili s využívaním tejto centrály a k tomu sa aj zodpovedaxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxb mesta Hamburg poskytnúť štyrom dotknutým Landkreise každoročne kapacitu na spracovanie 120 000 ton odpadov na účely ich tepelného zhodnotenia v zarxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxhto zariadenia a v tomto smere neposkytujú žiadnu záruku. V prípade zastavenia prevádzky alebo poruchy zariadenia sú ich povinnosti obmedzené na ponúxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a jednak musia byť disponibilné kapacity v iných zaradeniach, ku ktorým majú technické a komunálne služby mesta Hamburg prístup.
40. Ako protiplnenix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhnickým a komunálnym službám mesta Hamburg ročnú odmenu, ktorej spôsob výpočtu a spôsoby platby sú stanovené v zmluve. Množstvo dodaných a prevzatých xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxýva, že technické a komunálne služby mesta Hamburg, ktoré majú voči prevádzkovateľovi tohto zariadenia nárok na vyplatenie náhrady škody, sa v prípadxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxež stanovuje určité záväzky miestnych orgánov, ktoré sú zmluvnou stranou, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxm a štyrmi dotknutými Landkreise, tieto však dávajú k dispozícii technickým a komunálnym službám mesta Hamburg kapacity skládok, ktoré samy nevyužívxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxdu k množstvu dodaných odpadov.
42. Okrem toho si podľa zmluvy musia zmluvné strany v prípade potreby poskytnúť pomoc v rámci plnenia ich zákonnej povixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxé Landkreise zaväzujú znížiť množstvo dodávaných odpadov a súhlasia s obmedzením ich práv na prístup do spaľovne.
43. Napokon, poskytovaním služieb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ktorú táto zmluva zavádza medzi technickými a komunálnymi službami mesta Hamburg a štyrmi dotknutými Landkreise, zakladá medzi týmito entitami finxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xesta.
44. Podľa toho sa zdá, že sporná zmluva tvorí tak právny základ, ako aj právny rámec pre budúcu výstavbu a prevádzku zariadenia určeného na plnenix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxektov a nestanovuje ani vopred nerozhoduje o verejnom obstarávaní, ktoré by mohlo byť prípadne potrebné pre výstavbu a prevádzku zariadenia na spracoxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruktúry, a svoje úlohy môže plniť v spolupráci s inými orgánmi vexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxolupráca bola založená formou vytvorenia verejnoprávneho subjektu, ktorý by rôzne dotknuté orgány poveril plnením úlohy vo všeobecnom záujme zneškxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxr, že bez takéhoto subjektu spolupráce na miestnej úrovni mala byť zmluva na poskytnutie služieb uzatvorená medzi technickými a komunálnymi službami xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxtva vôbec neukladá orgánom verejnej moci, aby na zabezpečenie spoločných úloh vo verejnom záujme použili špeciálnu právnu formu. Po druhé, takáto spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a otvorenie neskreslenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch, pokiaľ sa vykonávanie tejto spolupráce bude riadiť výlučne úvahami a vlxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx0 tak, aby žiadny súkromný podnik nebol vo výhodnejšej situácii ako jeho konkurenti (pozri v tomto zmysle rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, už citovanýx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xtorej účelom bolo obísť právnu úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo) proti Transformación Agraria SA (Tragsa) a Administración del Estado:
55. V každom prípade je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm odlišným od verejného obstarávateľa, pokiaľ sú splnené dve podmienky. Jednak verejnoprávny orgán, ktorý je verejným obstarávateľom, musí nad dotkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxáva, musí súvisieť s verejnoprávnym orgánom alebo verejnoprávnymi orgánmi, ktoré ho vlastnia (pozri rozsudky z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98, Texxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxi Španielsku, Zb. s. I-139, bod 38; z 10. novembra 2005 vo veci C-29/04, Komisia proti Rakúsku, Zb. s. I-9705, bod 34, a z 11. mája 2006 vo veci C-340/04, Carxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxzajúcom bode, sú v prípade spoločnosť Tragsa splnené.
57. Ak ide o prvú podmienku týkajúcu sa kontroly verejnoprávnym orgánom, z judikatúry Súdneho dxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxla uzavretá zmluva, v zásade naznačuje, že tento verejný obstarávateľ vykonáva nad touto spoločnosťou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxa vnútroštátnym súdom vyplýva, že 99% základného imania spoločnosti Tragsa vlastní španielsky štát sám alebo prostredníctvom holdingovej spoločnoxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxlností nemožno súhlasiť s tvrdením, že uvedená podmienka bola splnená iba v prípade verejných zmlúv uzatvorených na základe príkazu španielskeho štáxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx totiž, že z článku 88 ods. 4 zákona č. 66/1997, ako aj článku 3 ods. 2 až 6 a článku 4 ods. 1 a 7 kráľovského dekrétu č. 371/1991 vyplýva, že Tragsa je povinná vyxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxplýva, že pokiaľ ide o španielsky štát, v rámci jej činností s týmito spoločenstvami Tragsa ako vlastný nástroj a organizačný útvar nemôže voľne stanovxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxiu osobu vo vzťahu k autonómnym spoločenstvám, ktoré vlastnia časť jej majetku.
62. Ak ide o druhú podmienku týkajúcu sa skutočnosti, že podstatná časx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxk vo vlastníctve viacerých územných samosprávnych celkov, uvedená podmienka môže byť splnená vtedy, ak tento podnik vykonáva podstatnú xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxudok Carbotermo a Consorzio Alisei, už citovaný, bod 70).
63. Ako to vyplýva zo spisu v konaní vo veci samej, Tragsa uskutočňuje priemerne vyše 55% svojxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s územnými samosprávnymi celkami a verejnoprávnymi subjektmi, ktoré ju vlastnia.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. mája 2006 vo veci C-340/04, Carboxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa ktorej podnik, s ktorým bola priamo uzavretá zmluva na dodanie tovaru, musí vykonávať podstatnú časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx realizuje podstatnú časť svojho obratu s územným samosprávnym celkom, v ktorého vlastníctve sa nachádza, alebo ak realizuje podstatnú časť svojho obxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo konania, vyplýva, že na zmluvu v konaní vo veci samej sa vzťahuje smernica 93/36.
51. Ide teda o to, či sa výnimka stanovená v článku 13 smernice 93/38 muxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxhuje sa na zmluvy na dodanie tovaru.
53. Článok 13 smernice 93/38 sa týka subjektov - a to najmä spoločných podnikov a podnikov, ktorých ročné účtovné záxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx6.
54. Okrem toho, uvedený článok obsahuje mechanizmus oznamovania informácií Komisii, ktorý nemožno bez právneho základu prebrať do smernice 93/3xx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx Tento záver potvrdzuje aj skutočnosť, že pri prepracúvaní smerníc z oblasti verejného obstarávania v roku 2004 normotvorca Spoločenstva zachoval uvxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú.v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19), ale rozhodol sa nezačleniť axxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132), ktorá nahradila smernicu 93/36.
5xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 93/36, ktorá spočíva v tom, že podnik, s ktorým bola priamo uzavretá zmluva na dodanie tovaru, musí vykonávať podstatnú časť svojej činnosti s územným sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ako aj otvorenie neskreslenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2005 vo vexx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnym celkom a subjektom, ktorý je z právneho hľadiska inou osobou ako tento územný samosprávny celok, ktoré stanovil už citovaný rozsudok Teckal a podľa xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstatnú časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoré ju vlastnia, majú za cieľ predovšetkým zabrániť skresleniu hospodársxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxstnia, má osobitne za cieľ zabezpečiť, aby smernica 93/36 bola naďalej aplikovateľná v prípade, keď podnik - kontrolovaný jedným alebo viacerými územxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxý slobody konať len na základe toho, že rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú, sú pod kontrolou územného samosprávneho celku, ktorý ho vlastní, ak môže aj naďaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxti určené výlučne tomuto územnému samosprávnemu celku. V rámci týchto obmedzení sa zdá oprávnené, aby tento podnik nepodliehal obmedzeniam smernice xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxo na predmetný podnik hľadieť tak, že podstatnú časť svojej činnosti vykonáva s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoré ho vlastnia, v zmysle xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxajový význam.
64. Aby posúdil, či tomu tak je, musí príslušný súd zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu, a to tak kvalitatívne, ako aj kvantixxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxzovaný na jeho území, je potrebné sa domnievať, že rozhodujúcim obratom je obrat, ktorý daný podnik realizuje v zmysle rozhodnutí o uzavretí zmluvy prixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ako činnosť podniku, s ktorým bola uzavretá zmluva, zohľadniť všetku činnosť, ktorú tento podnik vykonáva v rámci uzavretia zmluvy s verejným obstaráxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxmné, kto odmeňuje dotknutý podnik, či územný samosprávny celok, ktorý ho vlastní, alebo tretie osoby - užívatelia plnení poskytnutých v zmysle koncesxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
68. Vzhľadom na to, že vo veci samej je základné imanie podniku, s ktorým bola uzavretá zmluva, nepriamo vo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxkýto podnik vykonáva so všetkými územnými samosprávnymi celkami, ktoré ho vlastnia, alebo len činnosť vykonávaná s územným samosprávnym celkom, ktoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xe z právneho hľadiska inou osobou, musí vykonávať podstatnú časť svojej činnosti s "územným samosprávnym celkom alebo celkami" (rozsudok Teckal, už cxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxprávny celok, ale aj v prípade, ak ju vlastnia viaceré územné samosprávne celky.
70. V prípade, že je podnik vo vlastníctve viacerých územných samosprxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xie nevyhnutne s určitým konkrétnym územným samosprávnym celkom, ale so všetkými týmito územnými samosprávnymi celkami.
71. Činnosťou, ktorú treba xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxito územnými samosprávnymi celkami.
72. Z uvedených skutočností vyplýva, že na druhú časť druhej otázky je potrebné odpovedať tak, že na to, aby sa s cixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxom, ktorý ho vlastní, treba vziať do úvahy všetky činnosti, ktoré tento podnik vykonáva na základe uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, a to nezxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na akom území sa daná činnosť vykonáva.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. novembra 2008 vo veci C-324/07, Coditel Brabant SA proti Communed'Uccle a Régxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx siete káblovej televízie. Tiež z neho vyplýva, že odmena Brutélé nepochádza od obce, ale z platieb vykonávaných užívateľmi siete. Tento spôsob odmeny xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na verejné služby nepatria do pôsobnosti smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú.v. ES L 209, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xmernice, verejné orgány uzatvárajúce tieto zmluvy sú povinné dodržiavať základné pravidlá Zmluvy ES, zásady zákazu diskriminácie na základe štátnex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxci C-324/98, Telaustria a Telefonadress, body 60 až 62, a z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Coname, Zb. s. I-7287, body 16 až 19). Aj keď automaticky povinnxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxečil adekvátny stupeň zverejnenia umožňujúci sprístupnenie koncesie na služby vo verejnom záujme konkurencii, ako aj kontrolu nestrannosti postupxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxbitné vyjadrenie je však vylúčené vtedy, ak kontrola vykonávaná verejným orgánom zadávateľom nad koncesionárom je obdobná kontrole, ktorú tento orgxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxo zmysle rozsudky z 18. novembra 1999, vo veci C-107/98, Teckal, bod 50, a Parking Brixen, už citovaný, bod 62).
27. Ak ide o druhú uvedenú podmienku, vnúxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvej podmienky, podľa ktorej verejný orgán alebo verejné orgány, ktoré zadávajú koncesiu, musia nad koncesionárom vykonávať obdobnú kontrolu, akú vyxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zohľadniť všetky právne predpisy a relevantné okolnosti. Z preskúmania musí vyplynúť, že koncesionár podlieha kontrole umožňujúcej verejnému orgáxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxia tohto subjektu (pozri v tomto zmysle rozsudky Parking Brixen, už citovaný, bod 65, a z 11. mája 2006 vo veci C-340/04, Carbotermo a Consorzio Alisei, Zxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xčasť na základnom imaní koncesionára, po druhé, zloženie jeho rozhodovacích orgánov, a po tretie, rozsah právomocí priznaných predstavenstvu.
30. xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxy verejný orgán zadávateľ mohol nad koncesionárom vykonávať obdobnú kontrolu ako nad vlastnými útvarmi (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. januára 20xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxgánmi vlastní všetok majetok spoločnosti koncesionára, nasvedčuje tomu - hoci nie je rozhodujúca - že tento verejný orgán vykonáva nad touto spoločnoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx95/05, Asemfo, Zb. s. I-2999, bod 57).
32. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že koncesionár je družstvo, ktorého členmi sú obce a jedno združxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xrutélé je zložené zo zástupcov združených obcí menovaných členskou schôdzou, ktorá je tiež zložená zo zástupcov združených obcí. Tí sú v zmysle článku xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxzhodovacie orgány Brutélé sú zložené zo zástupcov verejných orgánov, ktoré sú jeho členmi, nasvedčuje tomu, že tieto orgány ovládajú rozhodovacie orxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xo tretie, zo spisu vyplýva, že predstavenstvo Brutélé má veľmi široké právomoci. Predstavenstvo najmä určuje sadzby. Okrem toho má možnosť, nie však pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx z tohto dôvodu Brutélé stalo trhovo orientovaným subjektom a získalo takú mieru autonómie, že kontrola zo strany verejných orgánov, ktoré sú jeho členxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xiele nezávisle od svojich akcionárov, ale vo forme družstva združujúceho obce, ktoré je upravené zákonom o združeniach obcí. Podľa článku 3 tohto zákoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxsti je plnenie úloh v obecnom záujme, na plnenie ktorých bolo založené, a že nesleduje žiaden iný cieľ ako ten, ktorý sledujú v ňom združené verejné orgánxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxlé nedisponuje takou mierou autonómie, ktorá by vylučovala, aby v družstve združené obce vykonávali nad ním obdobnú kontrolu, akú vykonávajú nad vlasxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v rámci splnomocnenia, ktoré im dalo predstavenstvo. Ak je totiž jednej alebo viacerým obciam priznané postavenie oblasti alebo podooblasti v rámci čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx tá, ktorú vykonávajú spolu s inými členmi v rámci plenárnych orgánov družstva.
41. Z uvedených skutočností vyplýva, že s výhradou overenia skutkovýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aké sú vo veci samej, o kontrole, ktorú prostredníctvom štatutárnych orgánov vykonávajú verejné orgány združené v takomto medziobecnom družstve nax xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxarmi.
42. Na prvú a druhú otázku je preto potrebné odpovedať takto:
- Články 43 ES a 49 ES, zásady rovnosti a zákazu diskriminácie na základe štátnej príxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na služby vo verejnom záujme družstvu združujúcemu obce, ktorého členmi sú len verejné orgány, ak tieto verejné orgány vykonávajú nad družstvom obdobxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x výhradou overenia skutkových okolností týkajúcich sa miery autonómie, ktorú má predmetné družstvo, vnútroštátnym súdom, za takých skutkových okolxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrijímané štatutárnymi orgánmi tohto družstva zloženými zo zástupcov združených verejných orgánov, sa možno o kontrole, ktorú vykonávajú uvedené vexxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x tretej otázke
43. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xú iba verejné orgány, s cieľom preniesť naň správu služby vo verejnom záujme, musí byť kontrola, ktorú združené orgány vykonávajú nad týmto družstvom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnými útvarmi, alebo stačí, ak bude vykonávaná nimi spoločne, prípadne väčšinovým prijímaním rozhodnutí.
44. Na jednej strane je potrebné pripomenúxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxosti môže byť splnená, ak sa zohľadní činnosť, ktorú tento subjekt vykonáva so všetkými týmito orgánmi (pozri v tomto zmysle rozsudky Carbotermo a Consxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx x x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxrentný názor, že podmienka týkajúca sa kontroly vykonávanej verejnými orgánmi môže byť splnená aj vtedy, keď sa zohľadní kontrola, ktorú nad koncesioxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxncesionárom bola obdobná kontrole, ktorú tento orgán vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi, nie však to, aby s ňou bola vo všetkých ohľadoch zhodná (pxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxhnutné, aby bola individuálna.
47. Na druhej strane, v prípade, keď sa viacero verejných orgánov rozhodne plniť svoje úlohy vo verejnom záujme s využixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xom mal majoritnú účasť. Ak by sa vyžadovalo, aby kontrola vykonávaná verejným orgánom v podobnom prípade bola individuálna, malo by to za účinok vnútiť xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxužstvo združujúce obce.
48. Takýto výsledok by však nebol v súlade so systémom pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a koncesií. Jx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxchnickými alebo inými, bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruktúry (rozsudok Stadt Halle x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxť v spolupráci s inými verejnými orgánmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Asemfo, už citovaný, bod 65).
50. Je teda potrebné pripustiť, že v prípade, keď vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxjú nad týmto subjektom, nimi môže byť vykonávaná spoločne.
51. Ak ide o kolektívny orgán, postup používaný na prijímanie rozhodnutí, konkrétne uplatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxade rozhodol, že podiel vo výške 0,97% je taký malý, že nemôže obci umožňovať výkon kontroly nad koncesionárom, ktorý spravuje službu vo verejnom záujmx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x už citovanom rozsudku Asemfo (body 56 až 61), Súdny dvor pripustil, že za určitých okolností môže byť podmienka kontroly vykonávanej verejným orgánom xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že v prípade, keď sa verejný orgán stane členom družstva združujúceho obce, ktorého členmi sú iba verejné orgány, s cieľom preniesť naň správu služby vo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xykonávajú nad vlastnými útvarmi, môže byť táto kontrola nimi vykonávaná spoločne, prípadne s väčšinovým rozhodovaním.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxe zmluvy s peňažným plnením uzatvorenej s entitou právne odlišnou od miestneho orgánu verejnej správy, ktorý je verejným obstarávateľom, za predpoklxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdstatnú časť svojej činnosti s územným celkom alebo s územnými celkami, ktoré ju vlastnia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. novembra 1999 vo veci C-10xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xx xx x xšeobecných zásad, ktoré sú nimi osobitne vyjadrené (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. januára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochau, Zb. s. I-1x xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxpatria do pôsobnosti smerníc Spoločenstva v oblasti verejných zákaziek, verejní obstarávatelia uzatvárajúci tieto zmluvy sú povinní dodržiavať záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx uznesenie z 3. decembra 2001 vo veci C-59/00, Vestergaard, Zb. s. I-9505, bod 20).
39. Ak ide o zadávanie verejných zákaziek na služby, verejní obstaráxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a tiež z nich vyplývajúcu povinnosť transparentnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky Parking Brixen, už citovaný, body 47 až 49, a zo 6. apríla 2006 vo vecx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx osobitne vyjadrené, je však vylúčené vtedy, ak územný celok, ktorý je verejným obstarávateľom, vykonáva nad entitou, ktorej bola zadaná zákazka, konxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxmi, ktoré ju vlastnia (pozri v tomto zmysle rozsudky Teckal, už citovaný, bod 50; Parking Brixen, už citovaný, bod 62, ako aj z 9. júna 2009 vo veci C-480/0xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxučuje uplatnenie výnimky, ktorú pripúšťa judikatúra pripomenutá v predchádzajúcom bode. Súdny dvor v xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxočnosť, že článok 1 ods. 3 a 4 stanov Setco vyhradzuje prístup ku kapitálu tejto spoločnosti verejnoprávnym subjektom, článok 6 ods. 4 týchto stanov ustxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xkcie.
43. Comune di Ponte Nossa na pojednávaní tvrdila, že uvedený článok 6 ods. 4 mal byť v rámci zmeny stanov Setco, ku ktorej došlo 23. decembra 2006, zxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxoré by mohli viesť k vylúčeniu možnosti otvorenia kapitálu Setco súkromným investorom, prináleží vnútroštátnemu súdu.
44. Rozhodnutie vnútroštátxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobnú tej, akú vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi, v prípade, že existuje možnosť vstupu súkromných investorov do kapitálu predmetnej spoločnxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxrejnými orgánmi vlastní všetko imanie spoločnosti, ktorej bola zadaná zákazka, nasvedčuje tomu - hoci nie je rozhodujúca - že tento verejný obstarávaxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xeci C-340/04, Carbotermo a Consorzio Alisei, Zb. s. I-4137, bod 37, ako aj z 13. novembra 2008 vo veci C-324/07, Coditel Brabant, Zb. s. I-8457, bod 31).
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpade vylučuje možnosť verejného obstarávateľa vykonávať nad touto spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi (pxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxá existencia súkromnej účasti na imaní spoločnosti, ktorej sa zadáva zákazka, preverená v čase zadania predmetnej verejnej zákazky (pozri v tomto zmyxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkazku spoločnosti, v ktorej vlastní všetko imanie, uplatniteľná vnútroštátna právna úprava ustanovuje krátkodobé povinné otvorenie spoločnosti vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zohľadnenie udalostí, ktoré nastali po dátume zadania predmetnej zákazky. O taký prípad ide najmä vtedy, ak verejný obstarávateľ, ktorý predtým vlasxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx predmetná zákazka v rámci umelej konštrukcie vytvorenej s cieľom obísť pravidlá Spoločenstva v danej oblasti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. novexxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxek predané tretím osobám. Ak by sa však pripustilo, že pre túto možnosť bude možné donekonečna odkladať posúdenie toho, či imanie spoločnosti, ktorej bxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo spoločnosti, otvorenie jej kapitálu súkromným investorom možno zohľadniť len vtedy, ak v tomto okamihu existuje konkrétna a krátkodobá perspektívx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx verejný a keď neexistuje žiadny konkrétny náznak budúceho otvorenia kapitálu tejto spoločnosti súkromným akcionárom, samotná možnosť účasti súkroxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxslabujú ani úvahy uvedené v bode 26 rozsudku z 21. júla 2005, Coname (C-231/03, Zb. s. I-7287), podľa ktorých skutočnosť, že taká spoločnosť, o akú išlo vx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxrejnom záujme v rámci obcí, ktoré sú jej súčasťou. V uvedenej veci boli totiž služby vo verejnom záujme zadané spoločnosti, ktorej kapitál bol v čase tohxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxniť, že za predpokladu, že zákazka by bola zadaná spoločnosti s verejným kapitálom bez výberového konania za podmienok uvedených v bode 51 tohto rozsudxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedstavovala zmenu zásadnej podmienky zákazky, ktorá by si vyžadovala výberové konanie.
54. Následne vzniká otázka, či v prípade, že sa orgán verejnex xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xerejnom záujme, na to, aby kontrola, ktorú vykonávajú nad touto spoločnosťou orgány verejnej moci združené v rámci tejto spoločnosti, mohla byť kvalixxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuálne, alebo či ju tieto orgány môžu vykonávať spoločne.
55. Judikatúra nevyžaduje, aby kontrola, ktorá sa v takomto prípade vykonáva nad spoločnosťxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xrgánov verejnej moci rozhodne plniť určité svoje úlohy vo verejnom záujme s využitím spoločnosti, ktorú vlastnia spoločne, je zvyčajne vylúčené, aby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxnom prípade vyžadovalo, aby kontrola vykonávaná verejným orgánom bola individuálna, viedlo by to k uloženiu výberového konania vo väčšine prípadov, xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xerejnom záujme (pozri v tomto zmysle rozsudok Coditel Brabant, už citovaný, bod 47).
57. Takýto výsledok by nebol v súlade so systémom pravidiel Spoloxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxi vlastnými prostriedkami, či už administratívnymi, technickými alebo inými bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatrix xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxe svojimi vlastnými prostriedkami sa môže realizovať v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci (pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. apríla 2007 vo veci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnej moci vlastnia spoločnosť, ktorej zveria plnenie niektorej zo svojich úloh vo verejnom záujme, kontrola, ktorú tieto orgány verejnej moci vykonávxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxx x xxxxxxívny orgán, postup používaný pri prijímaní rozhodnutí, konkrétne uplatnenie väčšinového rozhodovania, nemá z tohto pohľadu žiadny význam (pozri roxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe podiel vo výške 0,97% je taký malý, že nemôže obci umožňovať výkon kontroly nad koncesionárom, ktorý spravuje služby vo verejnom záujme. V tejto pasážx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxný, bod 52).
62. Okrem toho, Súdny dvor neskôr v už citovanom rozsudku Asemfo (body 56 až 61) pripustil, že za určitých okolností môže byť podmienka kontxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxzri rozsudok Coditel Brabant, už citovaný, bod 53).
63. Z toho vyplýva, že pokiaľ sa orgán verejnej moci stane menšinovým akcionárom akciovej spoločnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxo spoločnosťou orgány verejnej moci združené v rámci tejto spoločnosti, môže byť kvalifikovaná ako kontrola obdobná tej, ktorú vykonávajú nad svojimx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcie štruktúry v stanovách Setco, čo sú spôsobilé umožniť obciam - akcionárom skutočne vykonávať nad spoločnosťou, ktorú vlastnia, kontrolu obdobnú txxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu obdobnú tej, akú má nad svojimi vlastnými útvarmi, treba zohľadniť všetky právne predpisy a relevantné okolnosti. Z tohto skúmania musí vyplxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti. Musí ísť o možnosť rozhodujúceho vplyvu tak na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia tejto spoločnosti (pozri v tomto zmysle rozsuxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxú z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, treba najprv posúdiť uplatniteľnú právnu úpravu, následne otázku, či je predmetná spoločnosť trhovo orientovaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxívneho dekrétu č. 267/2000 ustanovuje, že vykonávanie služieb sa môže v súlade s právnou úpravou Európskej únie zadať spoločnostiam s výlučne verejnox xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť uskutočňuje podstatnú časť svojej činnosti s územným celkom alebo s územnými celkaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxho rozsudku Teckal a potvrdené vo viacerých neskorších rozsudkoch Súdneho dvora. Takáto vnútroštátna právna úprava je v zásade v súlade s právom Spoloxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxAV, už citovaný, bod 25).
69. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu ďalej vyplýva, že obce, ktoré boli akcionármi Setco, 23. decembra 2006 zmenili stanovx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxislatívneho dekrétu č. 267/2000.
70. Skutočnosť, že táto zmena stanov Setco smeruje k zabezpečeniu dodržiavania právnej úpravy Spoločenstva v danex xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx obísť pravidlá Spoločenstva v oblasti verejných zákaziek.
72. Napokon, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, relevantný legislatívny ráxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm s výlučne verejnou kapitálovou účasťou len vtedy, ak tieto územné celky vykonávajú nad spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonávajú nad svojimx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxx xi je dotknutá spoločnosť trhovo orientovaným subjektom, v dôsledku čoho by bola kontrola územných celkov, ktoré sú jej akcionármi, neistá, treba skúmxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxtco nazvaný "Predmet činnosti" ustanovuje, že Setco spravuje miestne služby vo verejnom záujme výlučne v prospech miestnych územných celkov zadávajxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxi obstarávateľmi, a vždy len v rámci území, ktoré patria do pôsobnosti týchto akcionárov.
76. Takéto ustanovenia naznačujú na jednej strane, že geogrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx strane, že cieľom tejto spoločnosti je správa služieb vo verejnom záujme len pre tieto obce.
77. Článok 3 ods. 3 uvedených stanov však ustanovuje, že Sexxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxniu.
78. Spoločnosť Setco na pojednávaní tvrdila, že právomoc spolupracovať s podnikmi zo súkromného sektora, ktorú má, je doplnkom potrebným na vykxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zozbieraných látok špecializovaným subjektom s cieľom ich recyklácie. Podľa Setco ide o doplnkové činnosti k xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkym subjektom priznaná spoločnosti, ktorej bola zadaná zákazka sporná vo veci samej, len doplnkom jej podstatnej činnosti, preverenie čoho prináležx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxto existencia takejto právomoci nestačí na usúdenie, že uvedená spoločnosť je trhovo orientovaným subjektom, v dôsledku čoho by bola kontrola územnýxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podľa ktorej spoločnosť, ktorej bola zadaná zákazka, musí vykonávať podstatnú časť svojej činnosti s územnými celkami, ktoré ju vlastnia, umožňuje, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmo a Consorzio Alisei, už citovaný, bod 63). Táto podmienka by bola bezpredmetná, ak by sa prvá podmienka položená v bode 50 už citovaného rozsudku Teckax xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi Setco, zo spisu vyplýva, že zmenami vykonanými v týchto stanovách 23. decembra 2006 chceli spoločníci nadradiť valnému zhromaždeniu a predstavensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xad spoločnosťou Setco kontrolu obdobnú tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi. Ide najmä o zabezpečenie posilnenej kontroly prostrednícxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x xxánkov 8b a 8c uvedených stanov, jednotný výbor a technické výbory sa skladajú zo zástupcov územných celkov, ktoré sú spoločníkmi. Každý z týchto celkov xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxľujú jednotnému výboru a technickým výborom široké kontrolné a rozhodovacie právomoci.
84. Súčasne článok 14 týchto stanov obmedzuje právomoci valxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoru prv, než bude môcť valné zhromaždenie povoliť členom predstavenstva spoločnosti vykonanie určitých aktov.
85. Rovnako článok 16 uvedených stanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxia podmieňuje dodržiavaním usmernení týchto výborov.
86. Na také ustanovenia stanov, aké sú ustanovenia stanov spoločnosti, ktorej bola zadaná zákxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xkolnosť, že tieto výbory sa skladajú zo zástupcov územných celkov - akcionárov, hľadieť tak, že týmto územným celkom - akcionárom umožňujú mať prostrexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxje, že články 8a až 8c stanov Setco upravujúce jednotný výbor a technické výbory možno považovať za dohody akcionárov, na ktoré sa vzťahuje článok 2341a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxdok Súdneho dvora EÚ z 29. novembra 2012 v spojených veciach C-182/11 a C-183/11, Econord SpA proti Comune di Cagno a Comune di Varese (C-182/11) a Comune xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxiť zadávacie konanie, pokiaľ nad subjektom, ktorému sa zákazka zadáva, vykonáva obdobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi a tento subjekt vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Teckal, bod 50). Je nesporné, že táto judikatúra, pôvodne prijatá na účely výkladu a uplatnenia smernice Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrác a zákaziek na poskytnutie služieb.
26. Treba tiež uviesť, že podľa judikatúry Súdneho dvora otázka, či ide o koncesiu na služby, alebo o zákazku na pxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxveď, ktorú má poskytnúť Súdny dvor na prejudiciálnu otázku, keďže výnimka z uplatnenia pravidiel práva Únie, pokiaľ sú splnené podmienky výkonu "obdoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxy 31 až 40).
27. Podľa ustálenej judikatúry existuje "obdobná kontrola", pokiaľ predmetný subjekt podlieha kontrole umožňujúcej verejnému obstaráxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx subjektu (rozsudky z 13. októbra 2005 vo veci C-458/03, Parking Brixen, bod 65; z 13. novembra 2008 vo veci C-324/07, Coditel Brabant, bod 28, a Sea, už cixxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxríla 2008 vo veci C-337/05, Komisia proti Taliansku, bod 26). Súdny dvor tiež požaduje, aby táto kontrola bola účinná (rozsudok Coditel Brabant, už citxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávať tieto orgány bez toho, aby bolo nevyhnuté, aby každý z týchto orgánov vykonával túto kontrolu individuálne (pozri v tomto zmysle rozsudky Coxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxciovej spoločnosti s výlučne verejnou kapitálovou účasťou, s cieľom zadať tejto spoločnosti správu služieb vo verejnom záujme, kontrolu, ktorú nad txxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxfikovať ako kontrolu obdobnú tej, akú vykonávajú nad vlastnými útvarmi (rozsudok Sea, už citovaný, bod 63).
30. Za týchto podmienok, hoci v prípade vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx každý z týchto orgánov mal nad týmto subjektom individuálnu kontrolnú právomoc, nič to nemení na tom, že kontrola vykonávaná nad týmto subjektom nemôžx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho obstarávateľa v rámci subjektu, ktorému sa zákazka zadáva a ktorý je v spoločnom vlastníctve, nezabezpečujúce mu akúkoľvek možnosť podieľať sa na kxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxže čisto formálna účasť v takomto subjekte alebo v spoločnom orgáne, ktorý zabezpečuje jeho riadenie, by tohto verejného obstarávateľa zbavovala povxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxo zmysle rozsudok z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Coname, Zb. s. I-7287, bod 24).
32. Z toho vyplýva, že v konaní vo veciach samých vnútroštátnemu súdu pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxornej rady a vymenovať člena správnej rady na základe spoločnej dohody s inými obcami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, im umožňuje účinne sa podieľať nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení verejného obstarávateľa spoločne zriadia subjekt poverený plnením ich úloh vo verejnom záujme alebo pokiaľ verejný orgán vstúpi do takéhoto subjxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcie konanie podľa pravidiel práva Únie, spoločne vykonávať nad týmto subjektom kontrolu, ktorá je obdobná tej, akú vykonávajú nad vlastnými útvarmi, xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) proti Comune di Cingia de' Botti:
15. Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate xxxxx xx xxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxby vo verejnom záujme distribúcie plynu, obchodnej spoločnosti so základným imaním tvoreným prevažne vkladmi z verejného sektora, pričom táto obec jx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxerníc, ktorými zákonodarca Spoločenstva upravil oblasť verejného obstarávania. V prípade neexistencie takejto právnej úpravy potom na základe prixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkých koncesií.
17. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že keďže zmienená koncesia môže zaujať aj pozornosť podniku, ktorý sa nachádza v inom členskom xxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdstavuje v prípade neexistencie akejkoľvek transparentnosti nerovné zaobchádzanie v neprospech podniku, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte (pxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrentnosti totiž posledný uvedený podnik nemá žiadnu skutočnú možnosť prejaviť svoj záujem o získanie spomenutej koncesie.
19. Takéto rozdielne zaoxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnymi okolnosťami, nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorú články 43 ES a 49 ES zakazujú (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky z 10x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxra 1999 vo veci C-294/97, Eurowings Luftverkehr, Zb. s. I-7447, bod 33, a citovanú judikatúru).
20. Ak ide o vec samu, zo spisového materiálu nevyplývax xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxáte, ako je ten, kde sa nachádza comune di Cingia de' Botti, by sa nezaujímal o predmetnú koncesiu a že účinky na dotknuté základné slobody by teda mali byť xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xo veci C-69/88, Krantz, Zb. s. I-583, bod 11, a z 21. septembra 1999 vo veci C-44/98, BASF, Zb. s. I-6269, bod 16, ako aj uznesenie z 12. septembra 2002 vo vecx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx de' Botti obchodnej spoločnosti Padania zodpovedá požiadavkám transparentnosti, ktoré bez toho, aby z nich nevyhnutne vyplývala povinnosť vykonať xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxpublika, prístup k primeraným informáciám o uvedenej koncesii pred jej zadaním tak, že ak by si to tento podnik želal, mohol prejaviť svoj záujem, s cieľxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxne okolnosti, ktoré môžu odôvodniť takýto rozdiel v zaobchádzaní, je potrebné zdôrazniť, že skutočnosť, že comune di Cingia de' Botti, ktorá má účasť nx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxnosť, aby obec vykonávala kontrolu nad koncesionárom riadiacim službu vo verejnom záujme, môže totižto tvoriť objektívnu okolnosť, ktorá môže odôvoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxosť takej kontroly, akú uvádza samotný vnútroštátny súd.
25. Na pojednávaní talianska vláda v podstate tvrdila, že s výnimkou niekoľkých veľkých talxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx plynu na ich území, a teda sú nútené obrátiť sa na štruktúry, ako je obchodná spoločnosť Padania, na ktorej základnom imaní sa zúčastňujú svojimi vkladmx xxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xnútorne riadi službu vo verejnom záujme. Ako totiž vyplýva zo spisového materiálu, Padania je obchodnou spoločnosťou, ktorá je otvorená aspoň sčasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
27. Žiadna ďalšia objektívna okolnosť schopná odôvodniť prípadný rozdiel v zaobchádzaní nebola v konaní pred Súdnym dvorom uvedená.
28. Za týchto poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xáujme distribúcie plynu obcou spoločnosti, ktorej základné imanie je tvorené vkladmi prevažne z verejného sektora a na ktorej má uvedená obec kapitálxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnať verejné obstarávanie, majú najmä taký charakter, že umožňujú, aby mohol mať podnik nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ako je štát, v ktxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiť svoj záujem, s cieľom získať túto koncesiu.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. novembra 2005 vo veci C-29/04, Komisia Európskych spoločenstiev protx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania podľa smernice 92/50 rozhodlo o uzavretí verejnej zmluvy na poskytnutie služieb so spoločnosťou, ktorá z právneho hľadiska nie je tou istou osobox xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnia tejto smernice boli v predmetnom prípade splnené. Mesto Mödling sa totiž ako územný samosprávny celok považuje za "verejného obstarávateľa" podľx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xej istej smernice. Služby týkajúce sa zberu a spracovania odpadu sú službami v zmysle článku 8 a prílohy I A tejto smernice. Navyše, podľa zistení Komisixx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13. októbra 1997 (Ú.v. ES L 328, s. 1;
Mim. vyd. 06/003, s. 3).
33. Uzavretie zmluvy na poskytovanie uvedených sluxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxkoch 11 a 15 ods. 2. V zmysle posledného uvedeného ustanovenia mal verejný obstarávateľ povinnosť uverejniť oznam o vyhlásení verejného obstarávaniax
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xou istou osobou ako verejný obstarávateľ, za predpokladu, že verejný orgán, ktorý je verejným obstarávateľom, má nad dotknutým iným subjektom obdobnx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi orgánmi, ktoré ho vlastnia (rozsudky z 18. novembra 1999, vo veci C-107/98, Teckal, bod 50, a z 11. januára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochaux xxx xx xxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služieb ustanovené v smernici 92/50.
36. Uvedená vláda, po prvé, tvrdí, že uzavretie zmluvy o zneškodňovaní odpadu so spoločnosťou Abfall, ku ktorémx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtmi, keďže tento územný samosprávny celok mohol mať nad spoločnosťou Abfall obdobnú kontrolu ako nad svojimi organizačnými útvarmi. Táto zmluva teda xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xolo potrebné rozhodnúť otázku, či skutočnosť, že mesto Mödling bolo v čase prijatia rozhodnutia o tom, s kým bude uzavretá verejná zmluva na poskytovanxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxall obdobnú kontrolu ako nad svojimi organizačnými útvarmi, treba zdôrazniť, že v predmetnej veci rozhodným dátumom pre posúdenie, či sa mali uplatnix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xásade vhodné posudzovať prípadnú povinnosť verejného obstarávateľa vyhlásiť verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky existujúce v čase uzavretxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxod 49% obchodného podielu v spoločnosti Abfall sa uskutočnil dva týždne po tom, ako táto spoločnosť získala na dobu neurčitú výhradné poverenie na zber x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdielu.
40. Skutočnosťou teda zostáva, že na základe umelo vytvorenej konštrukcie zahŕňajúcej viacero odlišných etáp, a síce založenie spoločnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bolo rozhodnuté o uzavretí verejnej zmluvy na poskytovanie služieb so spoločnosťou so zmiešaným vlastníctvom, ktorej 49% vlastní súkromná spoločnxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx čisto podľa ich chronologického sledu, ako navrhuje rakúska vláda.
42. Keby sme preskúmali rozhodnutie o uzavretí verejnej zmluvy výlučne z hľadiskx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxmu došlo vo veľmi krátkom časovom odstupe, čo navrhuje rakúska vláda, poškodilo by to potrebný účinok smernice 92/50. Dosiahnutie cieľa, ktorý táto smxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xerejní obstarávatelia mohli vykonávať operácie s cieľom zastrieť uzavretie verejných zmlúv na poskytovanie služieb so spoločnosťami so zmiešaným vxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxng zachovalo rovnakú kontrolu, akú má nad vlastnými organizačnými útvarmi. Táto okolnosť ho vo svetle už citovaného rozsudku Teckal zbavovala povinnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe v predmetnom prípade bola sporná zmluva o poskytovaní služieb, ktoré patria do vecnej pôsobnosti smernice 92/50, uzavretá ako odplatná zmluva medzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx má verejný obstarávateľ väčšinový podiel.
45. V už citovanom rozsudku Stadt Halle a RPL Lochau už Súdny dvor preskúmal otázku, či je za takých okolnostx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxmná spoločnosť.
46. Súdny dvor rozhodol, že účasť súkromnej spoločnosti, hoci len menšinová, na imaní spoločnosti, v ktorej má účasť aj dotknutý verexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxčnými útvarmi (rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, už citovaný, bod 49).
47. Vzťah medzi verejným orgánom, ktorý je verejným obstarávateľom, a jeho vlaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xúkromného kapitálu do nejakého podniku podlieha úvahám, ktoré sú vlastné súkromným záujmom, a sleduje ciele inej povahy (rozsudok Stadt Halle a RPL Loxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xy poškodzovalo cieľ voľnej a neskreslenej hospodárskej súťaže a zásadu rovnosti zaobchádzania s dotknutými subjektmi, ktorá je ustanovená v smernicx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxk Stadt Halle a RPL Lochau, už citovaný, bod 51).
49. Súdny dvor rozhodol, že za predpokladu, že verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxjný obstarávateľ a na ktorej imaní sa verejný obstarávateľ podieľa spolu s jednou alebo viacerými súkromnými spoločnosťami, musia sa vždy uplatniť poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xanuára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Recyclingpark Lochau GmbH proti Arbeitsgemeinschaft Thermische:
42. Druhou sériou otázok, ktoré je poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxch, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/50, so spoločnosťou súkromného práva, ktorá je od neho právne odlišná, v ktorej má väčšinový podiel na obchodnom imxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxromná spoločnosť má podiel, hoci aj menšinový, na obchodnom imaní spoločnosti, ktorá je druhou zmluvnou stranou. V prípade zápornej odpovede na túto oxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxa má vzťah k osobitnej situácii tzv. spoločnosti "so zmiešaným vlastníctvom", ktorá je založená a fungujúca v súlade so súkromným právom, vzhľadom na pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x tejto súvislosti je na prvom mieste potrebné pripomenúť hlavný cieľ predpisov Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, ako naň bolo poukázané x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxdá povinnosť každého verejného obstarávateľa uplatniť relevantné predpisy Spoločenstva, ak sú splnené v nich ustanovené podmienky.
45. Povinnosť xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxej smernice uchádzač, zahŕňa takisto "verejnoprávny subjekt, ktorý poskytuje služby" (pozri rozsudok zo 7. decembra 2000 vo veci C-94/99, ARGE, Zb. sx xxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkovaciemu konaniu bez zverejnenia, že článok 11 ods. 3 smernice 92/50, ktorý upravuje toto konanie, ako výnimka z pravidiel, ktorých cieľom je zabezpexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bremeno, že skutočne existujú výnimočné okolnosti, ktoré oprávňujú odchýlku, je na tom subjekte, ktorý sa chce tohto ustanovenia dovolať (pozri rozsxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia čo možno najširšej súťaži, ktoré je cieľom predpisov Spoločenstva, Súdny dvor rozhodol, pokiaľ ide o smernicu Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxteľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu so subjektom, ktorý je z právneho hľadiska inou osobou ako daný verejný obstarávateľ, bez ohľadu na to, či je tento xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xe druhou zmluvnou stranou v tejto veci bola skupina tvorená viacerými verejnými obstarávateľmi, do ktorej patril aj verejný obstarávateľ v predmetnex xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, či už administratívnymi, technickými alebo inými bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxvateľ. Predpisy Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania sa teda nepoužijú.
49. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora nie je vylúčené, že by nemoxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxbou ako daný verejný obstarávateľ. Je tomu tak za predpokladu, že verejný orgán, ktorý je verejným obstarávateľom, má nad daným samostatným subjektom xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xlastníctve je (pozri v tomto zmysle rozsudok Teckal, už citovaný, bod 50). Je potrebné pripomenúť, že v citovanom prípade bol samostatný subjekt úplne xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxľa aj verejný obstarávateľ v danej veci, v každom prípade vylučuje, aby verejný obstarávateľ mohol mať nad touto spoločnosťou podobnú kontrolu ako nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxteľom, a jeho vlastnými útvarmi sa spravuje úvahami a požiadavkami, ktoré sú vlastné sledovaniu cieľov vo verejnom záujme. Naopak, každé umiestnenie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxluvy s podnikom so zmiešaným vlastníctvom bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxktmi, ktorá je ustanovená v smernici 92/50, najmä v tom, že by takýto postup poskytol súkromnej spoločnosti, ktorá má podiel na obchodnom imaní takéhotx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu o poskytnutí služieb, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť smernice 92/50, so spoločnosťou, ktorá je z právneho hľxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxločnosťami, musia sa vždy použiť postupy verejného obstarávania ustanovené v tejto smernici.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. apríla 2006 vo veci C-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x podstate pýta, či právo Spoločenstva, najmä zásady transparentnosti a voľnej hospodárskej súťaže uvedené v článkoch 43, 49 a 86 ES bránia vnútroštátnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxia verejných služieb a najmä medzi zadávaním zákazky prostredníctvom verejného obstarávania a priamym zadaním zákazky spoločnosti, ktorej základnx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxom čiastočne, prostredníctvom nákupu cestovných lístkov užívateľmi. Takýto spôsob odmeňovania je charakteristický pre koncesiu na verejné služby xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxbnosti smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú.v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322) vylúxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, s. 114; Mim. xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxách na verejné služby sú vylúčené z pôsobnosti smernice 92/50, nahradenej smernicou 2004/18, verejné orgány uzatvárajúce zmluvy sú povinné vo všeobexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 7. decembra 2000 vo veci C-324/98, Telaustria a Telefonadress, Zb. s. I-10745, bod 60; z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Coname, Zb. s. I-7285, bod 16, a Paxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 43 ES a 49 ES (rozsudok Parking Brixen, už citovaný, bod 47).
20. Okrem zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti treba na koncesiu na verejné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxok Parking Brixen, už citovaný, bod 48).
21. Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti v sebe xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsparentnosti prináležiaca tomuto orgánu spočíva v zabezpečení adekvátneho stupňa zverejnenia pre každého potenciálneho uchádzača, ktorý umožňujx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxk Telaustria a Telefonadress, už citovaný, body 61 a 62, ako aj rozsudok Parking Brixen, už citovaný, bod 49).
22. V podstate úplná neexistencia súťažnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a transparentnosti (rozsudok Parking Brixen, už citovaný, bod 50).
23. Ďalej z článku 86 ods. 1 ES vyplýva, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostredia, pretože také zadanie by porušilo články 43 ES alebo 49 ES, alebo zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a transparentnosti (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xS, 43 ES a 49 ES, ako aj všeobecných zásad predstavujúcich ich osobitné vyjadrenie vtedy, ak kontrola vykonávaná poverujúcim verejným orgánom nad koncxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svojej činnosti s verejným orgánom, ktorý ho vlastní (rozsudok Parking Brixen, už citovaný, bod 62).
25. Vnútroštátna právna úprava, ktorá do svojho xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxkonného dekrétu č. 269/2003, je v podstate v súlade s právom Spoločenstva, pričom treba dodať, že výklad tejto právnej úpravy musí byť tiež v súlade s požxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxené v bode 24 tohto rozsudku vykladať zužujúco a dôkazné bremeno, že skutočne existujú výnimočné okolnosti, ktoré oprávňujú odchýlku z týchto pravidixxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxd 46, a Parking Brixen, už citovaný, bod 63).
27. Podľa písomných pripomienok, ktoré AMTAB Servizio predložila Súdnemu dvoru, Comune di Bari rozhodlo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xyhlásiť verejné obstarávanie, aby vybralo väčšinového súkromnoprávneho spoločníka. Túto informáciu potvrdila ANAV na pojednávaní pred Súdnym dvoxxxx
xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxrvizio. Dňa 13. januára 2005 rozhodlo svoje predchádzajúce rozhodnutie nevykonať a ďalej túto spoločnosť neprivatizovať. Toto rozhodnutie nebolo pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx či Comune di Bari má v úmysle sprístupniť základné imanie spoločnosti AMTAB Servizio súkromným akcionárom, náleží uvedenému súdu a nie Súdnemu dvoru. xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xredmetom konania vo veci samej, táto situácia by mala za účinok zadanie koncesie na verejné služby podniku so zmiešaným vlastníctvom bez vytvorenia súxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxti Rakúsku, Zb. s. I-9705, bod 48).
31. Účasť súkromnej spoločnosti, hoci len menšinová, na základnom imaní spoločnosti, v ktorej má účasť tiež poveruxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, už citovaný, bod 49).
32. Ak je teda spoločnosť, ktorá má koncesiu, spoločnosťou, ktorá je prxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby v rámci územného celku, ktorý ju vlastní (pozri v tomto zmysle rozsudok Coname, už citovaný, bod 26).
33. V zmysle predchádzajúcich úvah treba na polxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zásade transparentnosti neodporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje verejnoprávnemu subjektu zadať verejnú službu priamo spoločnostix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť vykonáva podstatnú časť svojej činnosti so subjektom, ktorý ju vlastní.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xá článok 49 ES vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava vo veci samej, ktorá podriaďuje organixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátane hospodárskeho subjektu usadenému v inom členskom štáte, zakazuje na území prvého uvedeného členského štátu ponúkať cez internet služby, ktxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxňujú bez rozdielu na vnútroštátnych poskytovateľov a poskytovateľov z iných členských štátov, pokiaľ môžu zabraňovať, sťažovať alebo robiť činnosť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xak poskytovateľovi, ako aj príjemcovi služieb (rozsudok z 8. septembra 2009 vo veci C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin Internatixxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xbmedzenie slobodného poskytovania služieb zaručeného článkom 49 ES (pozri v tomto zmysle rozsudok Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin Intxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 16).
25. Je však potrebné preskúmať, či takéto obmedzenie môže byť prípustné ako odchýlka výslovne uvedená v článkoch xx xx x xx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného záujmu (pozri v tomto zmysle rozsudok Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin International, už citovaný, bod 55).
26. Článok 46 ods. 1 ES pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxré naliehavé dôvody všeobecného záujmu, ktoré tiež môžu odôvodňovať uvedené obmedzenia, akými sú ciele ochrany spotrebiteľov, predchádzanie podvoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxa Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin International, už citovaný, bod 56).
27. V tomto kontexte morálne, náboženské alebo kultúrne osobitostix xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posúdenia vnútroštátnych orgánov na určenie požiadaviek, ktoré prináša ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku (rozsudky zo 6. novembra 2003 vo vxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx1, bod 47).
28. Členské štáty si môžu podľa vlastnej stupnice priorít určiť ciele politiky v oblasti hazardných hier a prípadne presne definovať úrovex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xximeranosť (pozri v tomto zmysle rozsudky Placanica a i., už citovaný, bod 48, ako aj Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin International, už cixxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xieľom, ktoré by ich mohli odôvodniť, a či sa obmedzenia, ktoré ukladajú, nezdajú byť neprimerané vzhľadom na tieto ciele (rozsudky Gambelli a i., už citxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxacanica a i., tento súd konštatoval, že ciele, ktoré sa zameriavajú na zaručenie ochrany spotrebiteľov, ako aj na boj proti trestnej činnosti a závisloxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxtúry Súdneho dvora.
31. Vnútroštátny súd sa tiež domnieva, že obmedzenia, ktoré vyplývajú z uvedeného systému, nie sú ani neprimerané, ani uplatňovaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxárskemu subjektu, zjednodušuje nielen jeho kontrolu, takže dohľad nad dodržiavaním pravidiel súvisiacich s licenciou môže byť efektívnejší, ale brxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxd dodáva, že zákaz akejkoľvek inej osobe ako držiteľovi licencie ponúkať hazardné hry sa uplatňuje bez rozdielu na podniky usadené v Holandsku a na podnxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xo, aby ponúkala svoje služby športových stávok cez internet stávkujúcim s bydliskom v Holandsku, nepotrebuje byť držiteľom licencie vydanej holandsxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxý štát sa teda môže nazdávať, že samotná skutočnosť, že hospodársky subjekt, akým je Betfair, legálne ponúka služby patriace do tohto odvetvia cez intexxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkého štátu, nemusí byť považovaná za dostatočnú záruku ochrany spotrebiteľov tohto členského štátu voči nebezpečenstvu podvodu a trestnej činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx profesionálnej čestnosti a odbornosti jednotlivých prevádzkovateľov (pozri v tomto zmysle rozsudok Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxi Oulunkaupunki:
27. Týmito dvoma prejudiciálnymi otázkami, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smerxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cieľom založiť spoločný podnik vo forme akciovej spoločnosti, v rámci ktorej sa verejný obstarávateľ zaväzuje využívať služby v oblasti zdravia a vhoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxtnejšie poskytovania služieb spoločným podnikom v oblasti zdravia pri práci a vhodných zdravotných podmienok v prospech Oulunkaupunki, ktoré sú určxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby tohto spoločného podniku, ktoré mu predtým poskytoval s ním organizačne prepojený komunálny podnik.
29. V prvom rade treba zdôrazniť, že vo vexx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxd pojem "zdravotnícke... služby" v zmysle kategórie 25 prílohy II B uvedenej smernice. Záväzok Oulunkaupunki využívať predmetné služby v prospech svxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxm toho vyplýva, že odhadovaná hodnota tejto zmluvy vo výške 18 miliónov eur prekračuje relevantné prahové hodnoty smernice 2004/18.
30. Treba takistx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxnení potrieb verejného záujmu a zadaním takých zákaziek, ktoré sa na vykonávanie danej úlohy nevzťahujú, akou je v prejednávanej veci potreba plniť si xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Nemecku, Zb. s. I-7091, bod 73 a citovanú judikatúru).
31. Na základe týchto spresnení je potrebné pripomenúť, že orgán verejnej moci si môže plniť zvexxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx štruktúry, a úlohy si môže plniť v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci (rozsudok z 9. júna 2009 vo veci C-480/06, Komisia proti Nemecku, Zb. s. I-474xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sám alebo ju môžu zveriť tretím osobám, napríklad subjektom so zmiešaným kapitálom, ktoré vzniknú v rámci verejno-súkromného partnerstva.
32. Okrex xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxrému bola zákazka zadaná, obdobná tej, ktorú uvedený obstarávateľ vykonáva nad vlastnými služobnými úradmi, a pokiaľ uvedený subjekt uskutočňuje poxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxsť súkromného podniku, hoci len menšinová, na základnom imaní spoločnosti, v ktorej má účasť aj dotknutý verejný obstarávateľ, vylučuje možnosť verexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx septembra 2009 vo veci C-573/07, Sea, Zb. s. I-8127, bod 46, a z 15. októbra 2009 vo veci C-196/08, Acoset, Zb. s. I-9913, bod 53).
33. Ak ide presnejšie o oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxvia a vhodných pracovných podmienok, ktoré musí poskytnúť svojim zamestnancom, vzťahujú alebo nevzťahujú pravidlá smernice 2004/18 z dôvodu, že tenxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xospodárskym subjektom sa nevzťahuje smernica 2004/18. Toto konštatovanie je, navyše, spomenuté v bode 66 Zelenej knihy Komisie o verejno-súkromnýcx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxdu 69 tejto zelenej knihy, že sa treba ubezpečiť, že kapitálová transakcia nezakrýva v skutočnosti pridelenie zmluvy, ktorú by bolo možné považovať za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx že súkromný a obstarávateľský subjekt spolupracujú v rámci jedného subjektu so zmiešaným kapitálom, nemôže ospravedlniť nedodržiavanie ustanovenxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxo zmysle rozsudok Acoset, už citovaný, bod 57).
35. Vzhľadom na tieto všeobecné úvahy treba zistiť, či a v akej miere možno smernicu 2004/18 uplatniť vo xxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxisia, a teda tvoria neoddeliteľný celok, predmetná zmluva musí byť skúmaná na účely právneho posúdenia jednotne ako celok so zreteľom na pravidlá v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk zmluvy (rozsudok zo 6. mája 2010 v spojených veciach C-145/08 a C-149/08, Club Hotel Loutraki a i., Zb. s. I-4165, body 48 a 49, ako aj citovaná judikatúrxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlunkaupunki, na ktorú sa v zásade vzťahuje táto smernica, oddeliteľná od tejto zmluvy.
38. V tejto súvislosti je potrebné odkázať na zápisnicu zo zasaxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, z vysvetlení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvať zdravotnícke služby poskytované spoločným podnikom počas prechodného obdobia je súčasťou jeho vecného vkladu, ktorý vložilo do základného imanxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxený alebo len predpokladaný - považovať jednotlivé časti tvoriace zmiešanú zmluvu za neoddeliteľné nepostačuje, ale musí sa opierať o objektívne skuxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxho bude situácia zamestnancov obce prevedených na spoločný podnik zaručená prijatým záväzkom, treba uviesť, že takáto záruka mohla byť zaručená aj v rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmienok, ktoré na účely zadania zákazky treba dodržať.
41. Čo sa týka tvrdení Oulunkaupunki spočívajúcich v tom, že "súčasná zmluva je výhodná a konxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxtúrou Súdneho dvora by zadanie verejnej zákazky podniku so zmiešaným kapitálom bez výberového konania poškodzovalo cieľ voľnej a neskreslenej hospoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxniku, v porovnaní s jej konkurentmi (rozsudok Acoset, už citovaný, bod 56 a citovaná judikatúra). Uvedené tvrdenia v každom prípade nedovoľujú dospiex x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxše, treba konštatovať, že údajné, ale nedokázané zahrnutie hodnoty záväzku, ktorý prevzalo Oulunkaupunki, do vecného vkladu tohto mesta vloženého dx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zmluvy za neoddeliteľnú od tejto zmluvy.
43. Okrem toho, ako tvrdí aj česká vláda a Komisia, skutočnosť, že vo veci samej verejný obstarávateľ vyjadrix xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedstavuje okolnosť potvrdzujúcu oddeliteľný charakter tejto časti od zvyšku zmiešanej zmluvy.
44. Takisto skutočnosť, že spoločný podnik funguje xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu uvedeného podniku, čo je ďalším relevantným dôkazom o oddeliteľnom charaktere tejto časti zmluvy.
45. V dôsledku toho, na rozdiel od okolností, ktoxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxešanú zmluvu s jedným partnerom (pozri v tomto zmysle rozsudok Loutraki a i., už citovaný, bod 53).
46. Keďže časť zmiešanej zmluvy spočívajúca v záväzxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx za okolností, o aké ide vo veci samej, sa na túto časť zmluvy vzťahujú relevantné ustanovenia smernice 2004/18.
47. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy txxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxovej spoločnosti na účely poskytovania služieb v oblasti zdravia a vhodných pracovných podmienok, zadanie zákazky uvedeným verejným obstarávateľox xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxladajúcej túto spoločnosť, sa musí uskutočniť v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na služby patriace do jej prílohy II B.
Roxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sa týka iba zadávania zmlúv na urbanizáciu podľa právnych úprav prijatých v postupnej nadväznosti zo strany autonómnej oblasti Valencia na základe jex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxka zadávanie IAP, teda integrovaných činností, ktorých predmetom je spoločná urbanizácia viacerých parciel v súlade s jednotným programom, ktorý uvxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxané Komisiou sa týkajú iba konania o schválení IAP v nepriamom riadení, ktoré v súlade s predmetnými právnymi úpravami predpokladá, že príslušný obstaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxíkom predmetných pozemkov.
87. V tejto súvislosti Komisia uvádza, že zmluvy o urbanizácii v danom prípade musia byť kvalifikované ako "verejné zmluvx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnenia žaloby obmedzeného na porušenie iba smernice 93/37, pokiaľ ide o žalobné návrhy formulované proti LRAU, a z dodatočného odôvodneného stanoviskxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxtovenie prác" v zmysle článku 1 písm. a) smernice 93/37 a článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18, treba poznamenať, že ten sa týka odplatných zmlúv uzavxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom je buď vykonanie práce, alebo súčasne vykonanie práce a vypracovanie projektu prác týkajúcich sa jednej z činností uvedených v prílohe II smernice 9xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe diela zodpovedajúceho požiadavkám, ktoré určil obstarávateľ, akýmkoľvek spôsobom.
89. Z odôvodnenia č. 16 smernice 92/50 a z odôvodnenia č. 10 smexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtarávanie prác", iba ak jej predmet zodpovedá definícii uvedenej v predchádzajúcom bode a iba ak práce, ktoré sú doplnkové a nie sú predmetom zmluvy, nexxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxhuje prvky verejnej zmluvy na zhotovenie prác a aj prvky iného druhu verejnej zmluvy, o tom, ktorý súbor predpisov Únie z oblasti verejného obstarávanix xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkladné povinnosti, ktoré prevládajú a ktoré ako také charakterizujú túto zmluvu, oproti tým, ktoré majú iba vedľajší alebo doplňujúci charakter a sú uxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxdnávanej veci treba poznamenať, že Komisia sa obmedzuje na uvádzanie tvrdenia, podľa ktorého sa sporné zmluvy o urbanizácii majú kvalifikovať ako "vexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxelo" urbanizácie dvoch alebo viacerých parciel, ktoré vedie k realizácii prístupu prostredníctvom povrchovo upravenej cesty, distribúcii pitnej vxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxby poskytnuté developérom, ako je spracovanie technických dokumentov, vypracovanie a riadenie projektu prerozdelenia parciel, alebo podľa LUV výbxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtorého by IAP mal byť kvalifikovaný ako "dielo" v zmysle smerníc 93/37 a 2004/18, a tvrdí, že vykonanie takého diela nie je jeho výlučným a ani základným cxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtrebných na to, aby bola zaručená bezplatnosť operácií pre správne orgány, ako aj spravodlivé rozdelenie súvisiacich nákladov a im zodpovedajúcich vxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxť kvalifikované ako "koncesia na služby" v zmysle článku 1 ods. 4 smernice 2004/18.
94. Podľa ustálenej judikatúry je v rámci konania o nesplnení povinxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlady potrebné na to, aby preveril existenciu tohto nesplnenia povinností, pričom sa nemôže oprieť o žiadne predpoklady (rozsudok z 27. januára 2011 vo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh developérovi, treba konštatovať, že napriek údajom analýzy predloženej Španielskym kráľovstvom sa Komisia neusilovala podložiť svoje vlastné tvxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxipojenie a integrácia predmetných pozemkov na siete infraštruktúry, energetické siete, komunikačné siete a existujúce verejné služby, predstavujx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxov 21 a 23 tohto rozsudku, zahŕňa činnosti, ktoré nemôžu byť kvalifikované ako "práce" v zmysle smerníc uvádzaných Komisiou v jej žalobe, a to vypracovaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxový fond v prospech správnych orgánov a bezodplatne, riadenie právnej premeny predmetných pozemkov alebo tiež realizácia spravodlivého rozdelenia xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch na vykonanie IAP. Takým je aj prípad, keď developér, ako je to xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
97. Okrem toho treba konštatovať, že niektoré z činností, ktoré prinášajú IAP, za účinnosti LRAU, ako aj LUV, ako sú činnosti uvedené v predchádzajúcxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx článkom 1 písm. a) smernice 92/50 a článkom 1 ods. 2 písm. d) smernice 2004/18.
98. Z toho vyplýva, že Komisia nepreukázala, že hlavný cieľ zmluvy uzavrexxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xonštatovaniu uvádzaného nesplnenia povinností.
99. Z uvedeného vyplýva, že žaloba Komisie musí byť zamietnutá.
Základné pojmy
KOMxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxe verejného obstarávania.
Pravidlá verejného obstarávania na úrovni práva EÚ začali písať svoju históriu okamihom prijatia smernice 71/305/EHS x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, upravujúca zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi (pozri komentár k § 7), a smernica 2014/25/EÚ, upravujúca zadávanie zákaziek v oblasti tzvx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx t.j. tzv. dohľadovými smernicami. Ďalej ide o smernicu 2009/81/ES upravujúcu zadávanie zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti, smernicu 2009/3xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v obxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx7/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek, a nariadenie 1150/2009 z 10. novembxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnia v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS. História "slovenského verejného obstarávania" sa začala písať v roku 1994, kedy nadobudol účixxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xre obchodné právo pri OSN (UNCITRAL). Následne začalo mať verejné obstarávanie v podmienkach slovenského právneho poriadku európsku pečať účinnosťxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločenstiev.
Pravidlá verejného obstarávania vytvorené európskym zákonodarcom a implementované do slovenského právneho poriadku ustanovujú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxjspravodlivejším spôsobom. Pravidlá verejného obstarávania sa uplatňujú na všetky zákazky, koncesie a súťaž návrhov (v prípadoch, na ktoré sa vzťahxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x súťaže návrhov, a v prípadoch, na ktoré sa smernice vo verejnom obstarávaní nevzťahujú, je potrebné na zadávanie zákaziek, koncesií a súťaží návrhov axxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxentár k § 10), o ktoré majú hospodárske subjekty na vnútornom trhu EÚ prípadný záujem, pričom zabezpečujú rovnaký prístup k zákazkám, koncesiám a súťažxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx činnosť (verejných) obstarávateľov pri verejnom obstarávaní,
-
ochrana životného prostredia,
-
zabezpečenie súladu so všeobecnými zásadxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť,
-
vytvorenie vnútorného trhu v neskreslenej hospodáxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného obstarávania je pritom:
-
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,
-
uľahčiť najmä účasť malých a stredných podnxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa s čo najnižšími možnými investíciami, pokiaľ ide o čas a verejné financie,
-
účinnosť postupov preskúmavania postupov verejného obstarávania axx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov, t.j. pomerne prísne formalizovaný proces výberu najvhodnejšiehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnú zmluvu, resp. rámcovú dohodu - kontraktáciu, a napokon aj obmedzuje (verejného) obstarávateľa, pokiaľ ide o definovanie zmluvných podmienok a ich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa nielen pri uzatváraní zmlúv, koncesných zmlúv a rámcových dohôd spadajúcich do vecnej pôsobnosti zákona (pozri komentár k § 3, § 4 a § 5), ale aj pri ixx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxluvného partnera,
-
v niektorých obsahových náležitostiach zmluvy (napr. pri rámcových zmluvách, ktoré nesmú v zásade presahovať určitú stanovxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
x xrocese ukončovania zmluvného vzťahu (§ 19).
Vychádzajúc z konceptu, že verejné obstarávanie smeruje k súkromnoprávnej kontraktácii, poukazxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xi vstúpiť do zmluvného vzťahu, s kým a za akých podmienok. Zmluvná autonómia je právny princíp umožňujúci zmluvným stranám upraviť si vzájomné pomery txxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xde právo plní iba korekčnú a preventívnu funkciu voči takej zmluvnej úprave vo vzájomných vzťahoch súkromnoprávnych subjektov. Ako sme už opakovane nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxovených postupov a pravidiel (vymenúva a popisuje konkrétne postupy) a toho, na základe akých kritérií vybrať vhodného zmluvného partnera, ktorý je nxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xxxx x x xxx xx xxxxxxxuje záujem verejnosti na tom, aby verejné prostriedky boli vynakladané nielen efektívne a hospodárne, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxky, a to všetko za účelom rozvoja čestnej hospodárskej súťaže. Určitým spôsobom predpisy verejného obstarávania upravujú aj povinnosť začať výber vhxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxkúmateľné - t.j. aj rozhodnutie o začatí alebo nezačatí zadávacieho procesu, aj keď zdôrazňujeme, že úlohou verejného obstarávania nie je externalizxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xončí uzatvorením zmluvy, zákon ako základná norma pre verejné obstarávanie v Slovenskej republike v niektorých prípadoch zasahuje do zmluvnej autonxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkov, podmienok pre ukončenie zmluvy. V prvom rade je potrebné poukázať na
expressis verbis
vyjadrené obmedzenia zmluvnej slobody, pokiaľ ide o náležxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxúci odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy; § 41 ods. 3 vyžadujúci, aby (verejný) obstarávateľ požadoval, aby úspešný uchádzač v zmxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxej konať za subdodávateľa; ďalej aj § 42 ods. 10, 11, 13, 15; obmedzenia trvania rámcových dohôd uvedené v § 83 ods. 2, § 99 ods. 2, § 133 ods. 2, § 108 ods. 3 a pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxivých ustanovení zákona, napríklad § 3 a 4 alebo § 83, z ktorých možno vyvodiť niektoré obligatórne parametre zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxjektov buď na strane (verejného) obstarávateľa, alebo úspešných uchádzačov alebo nevyhnutná obsahová zhodnosť s opisom predmetu zákazky v predmete xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx, koncesná zmluva, resp. rámcová dohoda pritom musia byť v zásade uzatvorené písomne, okrem zákonom ustanovených výnimiek [pozri v tejto súvislosti kxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x x x xx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx verejného obstarávania, rovného zaobchádzania, nediskriminácie a z nich prameniacej transparentnosti. Tieto potom prirodzene podliehajú aj presxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxne svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstaráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia", s čím sa stotožňujeme. Posledným bodom, ktorý považujeme za potrebné aspoň načrtnúť, je existencia alebo neexistencia kontraktačnej povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania dokončiť (pozri rozsudok z 18. júna 2002 vo veci C-92/00, HI, bod 41; rozsudok vo veci C-244/02, Kauppatalo, bod 3), na druhej strane však poxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušiť, t.j. v prípade, ak nedôjde k naplneniu niektorého zo zákonných dôvodov pre jeho zrušenie v zmysle § 57 ZVO. Máme za to, že z oboch vyššie uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxý prípad je teda celkom prirodzene rozhodnutie (verejného) obstarávateľa nezadať zákazku/koncesiu vôbec, t.j. napríklad ak sa rozhodne, že si predmxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxujeme nepriamo aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktorý napríklad konštatoval, že verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie vtedy, ak po pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku (rozsudok vo veci C-244/02, Kauppatalo, bod 36). Ak prijmeme tento záver, musíme však nevyhnutne dospieť ax x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky a vzhľadom na absenciu najdlhšej prípustnej lehoty pre uzatvorenie zmluvy jednoducho neprisxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xprávnenie nepozná, minimálne však prichádzajú do úvahy sankcie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, a to aj opakované. Čo sa týka otázky náhrady šxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
S poukazom na uvedené, napriek skutočnosti, že hlavným účelom predpisov verejného obstarávania je upraviť postup, ako uzavrieť zmluvu, teda upravix xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxikuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (§ 187), ale aj samotný postup verejného obstarávania od začatia postupu verejného obxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxtu vo vestníku) vykazuje znaky správneho práva, keďže prevažujú prikazovacie a zakazujúce ustanovenia. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ako aj xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, uchádzač, resp. záujemca je v postupe verejného obstarávania v postavení kvázi účastníka konania a z pohľadu čl. 2 Ústavy SR tak môže konať všetko to, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxpovedá skutočnosti). Vo vzťahu k postaveniu Úradu, resp. rady považujeme jeho postavenie za bezproblémové a je celkom zrejmé, že Úrad napĺňa všetky poxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xchranu uchádzačov/záujemcov vo verejnom obstarávaní, keďže vo vzťahu k (verejnému) obstarávateľovi vystupujú v menej výhodnom postavení, teda nie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxkom marginálne poukazujeme tiež na skutočnosť, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok Úrad nemôže skúmať účelnosť prijaxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prípadoch, keď neexistuje jednoznačné pravidlo (napr. stanovenie niektorých podmienok účasti, výber kritérií na vyhodnotenie ponúk).
K odsekom x x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Týmito dokumentxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk (pozri komentár k § 26), súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná doxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xúvisiace s procesom verejného obstarávania, ktoré skutočne ovplyvňujú záujem hospodárskych subjektov o zákazku/koncesiu alebo predpokladajú posxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxm rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa k rozhodnutiux xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx vyslovene povinnosť pre (verejného) obstarávateľa zverejniť dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxpné na profile. Nevyžaduje sa tak, aby si uchádzač ako podmienku na predloženie ponuky vo verejnej súťaži vyžiadal napríklad súťažné podklady.
K odsxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,
b)
pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa alebo obstarávateľa.
Inštitucionalizáciou podporných činností vo verejnom obstarávaní mal zákonodarca evidentne za cieľ zákonom upravix xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vo svojej podstate poskytuje obdobné služby), najmä v situácii, keď (verejný) obstarávateľ nemá technické prostriedky na uskutočňovanie predpísanxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávania (t.j.
de facto
sa tým vytvára osobitný predmet podnikania, s čím sa, podľa nášho názoru, spája do budúcnosti nevyhnutná regulácia v podobe nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xene (verejného) obstarávateľa verejné obstarávanie realizovať "na kľúč" iná osoba, t.j. realizuje celý proces v mene a na účet (verejného) obstarávaxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxajúcej podporné činnosti vo verejnom obstarávaní, budú vznikať priamo (verejnému) obstarávateľovi. Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní sa vxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxť v mene a na účet (verejného) obstarávateľa, ako sú:
-
rozsah oprávnenia - to sú napríklad rozhodnutia, ktoré vo verejnom obstarávaní je nevyhnutné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxnávajúca podporné činnosti vo verejnom obstarávaní riadiť (prípadne aj povinnosť uviesť tieto pokyny v dokumentácii, čo má za následok, že tieto pokyxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxata
(pozri tiež komentáre k § 15 až 17).
Je potrebné pripomenúť, že služby týkajúce sa vykonávania podporných činností vo verejnom obstarávaní xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh činností pre dotknutého verejného obstarávateľa, mali zadávať v súlade so zákonom. A contrario potom poukazujeme aj na § 1 ods. 2 písm. s), ktorý považxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkona. To by však neplatilo v prípade, ak by boli podporné činnosti vo verejnom obstarávaní realizované na inom základe ako na základe odplatnej zmluvy. xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxnom verejnom obstarávaní (pozri tiež komentár k § 23 v súvislosti s konfliktom záujmov).
K odseku 5 písm. a) až e)
V odseku 5 písm. a) až e) zákon vymedxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávania (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, prípadne dotovaný verejný obstarávateľ), v zásade podľa štádia, v ktorom sa verejné obstarávanie nacxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxvar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, t.j. ako najširšie vyjadrenie potenciálneho dodávateľa tovarov, poskytovateľa služieb alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxx xôže byť ním napríklad aj záujmové združenie právnických osôb a podobne. Širšie poňatie definície hospodárskeho subjektu sa následne prejavuje v rovnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe definuje prostredníctvom hospodárskeho subjektu, t.j. ako fyzickú osobu, právnickú osobu alebo skupiny takýchto osôb, bez ohľadu na právnu formu ixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xeálne, keďže inak nemôže mať skutočný záujem na získaní zákazky/koncesie, čím reagujeme na prax subjektov, ktoré nadobudli ready made spoločnosti jexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx x xxx xxxxxxiálny záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. Zdôrazňujeme, že pre priznanie statusu záujemcu nie je potrebné, aby hospodársky subjekt mal v predmete xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxa podmienky účasti. Jediným nám známym obmedzením v postavení záujemcu je právnická osoba, ktorej spoločníkom je politická strana, resp. politické hxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx) obstarávateľ poznal okruh všetkých záujemcov. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ totiž môže poznať iba okruh tzv. známych záujemcov, t.j. takýchx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxuh tzv. potenciálnych záujemcov nie je možné celkom poznať, keďže už samotné oznámenie, ktoré definuje základné znaky zákazky/koncesie, môže ovplyvxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxe (verejného) obstarávateľa neznámi. Z obsahu pojmu záujemca však vyplýva, že záujemcom nemôže byť občan, teda fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pojem "uchádzač" ako hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku (t.j. aj v prípade zadávania koncesií). Použitím doslovného výkladu teda nie je potxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxa ani oprávnenie dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (čo úzko súvisí s legitimáciou na podxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xodmienky účasti vo verejnom obstarávaní - tento prístup považujeme za správny z dôvodu potreby vnímať jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x sa verejného obstarávania môže zúčastniť len osoba, ktorá spĺňa podmienky osobného postavenia, t.j. osoba, ktorá nespĺňa tieto podmienky, nemôže axx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmienkam finančného a ekonomického postavenia (§ 33) a technického, resp. odborného postavenia (§ 34), a tým by sa jednoznačnejšie vymedzil pojem uxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx
de facto
totožné postavenie ako záujemca, no z pohľadu
de lege lata
je za uchádzača označovaná aj táto osoba (nepoškodil by sa tým ani effet utile dohľaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. V súvislosti s praxou vo verejnom obstarávaní poukazujeme na skutočnoxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania, keďže záujemca po obdržaní súťažných podkladov môže sám vyhodnotiť, že samostatne nespĺňa všetky požiadavky na podmienky účasti, resxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxní ponuky stáva uchádzačom. Taktiež sa nevyžaduje, aby uchádzač bol v postavení záujemcu, keďže podľa § 43 sa môže uchádzač oboznámiť s dokumentmi potxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, keď uchádzač nebol v predchádzajúcom postavení záujemcu, nepredstavuje dôvod pre jeho vylúčenie, resp. pre vylúčenie jeho ponuky.
Záverečným šxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoda alebo koncesná zmluva. Zákon
expressis verbis
neoznačuje, resp. nemá samostatný pojem pre hospodársky subjekt, s ktorým bola uzatvorená zmluva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xodávateľ v prípade referencií a podobne. Pojem "úspešný uchádzač" zjavne právno-teoreticky neobstojí, keďže uchádzač je procesným účastníkom verexxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch prác a tovaru (aj keď z pohľadu slovenského práva je vhodnejší pojem zhotoviteľ a predávajúci) a nie poskytovateľa služieb. Na účely výkladu pre túto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxjného obstarávania nebola zákazka, ale koncesia (pozri komentár k § 4). Napokon subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý síce nepredložil ponukxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxiamom zmluvnom vzťahu s úspešným uchádzačom. Všetky ďalšie subjekty nachádzajúce sa v ďalšom reťazci subdodávateľských vzťahov sa už za subdodávatexx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtu verejného obstarávania - tzv. poskytovateľa kapacít, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3, ale ax xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx že v zmysle § 33 ods. 3, resp. § 34 ods. 4 je (verejný) obstarávateľ oprávnený požadovať, aby sa zo zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xojmami. Nie sme si však istí pravým úmyslom zákonodarcu, keďže poskytovateľ kapacít môže poskytovať svoje kapacity len pre časť zákazky/koncesie a, pxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. aj keby sa mala vzťahovať len na časť, na ktorú poskytovateľ kapacít poskytuje svoje kapacity).
K odseku 5 písm. f)
Zákon vymedzuje pojem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu alebo technickú funkciu, t.j. ako stavbu je potrebné vnímať nielen hlavnú vec, ktorá je predmetom zákazky/koncesie, ale aj jej súčasti a príslušenstxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx považované za súčasť veci - stavby- diaľnice; v tejto súvislosti pozri § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov), resxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxysle § 13 cestného zákona). Iba takýmto spôsobom môže stavba plniť tak svoju ekonomickú, ako aj technickú funkciu. Definícia stavby tak vychádza z defixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Na účely zákona o verejnom obstarávaní ide v podstate o stavbu v zmysle investičného zabezpečenia stavebno-inžinierskych prác.
K odseku 5 písm. gx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxximálne obsahové nároky takéhoto plnenia čo do celkovej ceny a predpokladaného množstva predmetu dodávky. Na rozdiel od zmluvy/koncesnej zmluvy, ktoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xeobsahuje všetky podmienky dodania ani záväzné množstvo, ktoré je (verejný) obstarávateľ povinný odobrať (či už na základe množstevného kritéria, axxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, podľa nášho názoru, potrebné ustanoviť v rámcovej dohode také minimálne náležitosti, aby bolo možné následné uzatváranie čiastkových zmlúv, ktorýxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxh zmluvy. Na tomto mieste takisto podotýkame, že aj písomná objednávka a písomné potvrdenie objednávky predstavuje dvojstranný písomný právny úkon, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxtou a následnou akceptáciou tak, ako ju pozná Občiansky zákonník. Účelom rámcovej dohody je zjednodušenie obstarania tovarov, služieb, prípadne staxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe rámcová dohoda uzatvorená verejným obstarávateľom nesmie prekročiť trvanie, pokiaľ ide o nadlimitnú zákazku 4 rokov, rámcová dohoda uzatvorená obxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, 7 rokov, pričom v uvedených troch prípadoch platí, že rámcovú dohodu možno zadať aj na dlhšiu dobu, ak je to odôvodnené predmetom rámcovej dohody. Napoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xajviac na 12 mesiacov (tu neplatí výnimka možnosti uzatvorenia rámcovej dohody na dlhšie obdobie, ako je tomu v prípade nadlimitných zákaziek, takistx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxálne obdobie trvania rámcovej dohody znamená lehotu, do kedy je najneskôr možné zadať tzv. "ostrú" zmluvu úspešnému uchádzačovi, resp. uchádzačom.
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxlnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode. Takisto platí všeobecná zásada, že uzatvorením rámcovej dohody sa nesmie brániť hospodárskej xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtným potenciálnym uchádzačom účasť na relevantnom trhu. Na záver poukazujeme na skutočnosť, že uzavretie rámcovej dohody nesmie byť výsledkom dynamxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxtosťou len za splnenia conditio sine qua non, že nepríde k obmedzeniu hospodárskej súťaže (samozrejme, ak príde k naplneniu dôvodov pre použitie tohto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obstarávania centrálnou obstarávacou organizáciou, ktorá neuvedie, pre koho je rámcová dohoda určená). Preto by sa verejní obstarávatelia, ktorí sx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxóriu verejných obstarávateľov v rámci jasne vymedzenej geografickej oblasti, aby bolo možné dotknutých verejných obstarávateľov ľahko a jednoznačxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ak centrálna obstarávacia organizácia používa všeobecný register verejných obstarávateľov alebo ich kategórií, ako sú miestne orgány v danej geogrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jej umožnil overiť nielen identitu dotknutého verejného obstarávateľa, ale aj dátum, od ktorého nadobúda právo používať rámcovú dohodu uzavretú cenxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxť. Inak si dovoľujeme odkázať na komentár k § 83 upravujúci podrobnosti o uzatváraní rámcových dohôd verejnými obstarávateľmi v prípade nadlimitnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x spojení s už uvádzaným § 83 ods. 2 a 9, pokiaľ ide o zadávanie podlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, a napokon aj na § 139 upravujúci podrobnoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxca definuje písomnú formu ako akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vráxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xds. 9, kde zákonodarca uviedol, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtú v písomnej forme. Zákonodarca tak celkom zmätočne uviedol v rámci § 109 a 111, že písomná forma sa nevyžaduje, ak ju pokladá aj za elektronickú a uskutxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxríklad SMS, MMS. Čo však považujeme za zásadný nedostatok, je, že zákon nepodmieňuje pojem "písomne" tak, ako napríklad Občiansky zákonník, aj nutnosxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch prostriedkov. Elektronickými prostriedkami pritom rozumieme elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane dixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxi elektromagnetickými prostriedkami (t.j. telegraficky, faxom, e-mailom a pod.).
K odseku 5 písm. j)
Žiadosť o účasť je úkon hospodárskeho subjexxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v kontexte verejnej súťaže. Podaním žiadosti o účasť v zmysle slovenskej právnej úpravy sa prejavuje jednak záujem o bližšie informácie o konkrétnom vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je:
-
písomná (pozri komentár k pojmu "písomne") žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxsu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
-
predloženie dokxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxjné obstarávanie (ďalej aj "jednotný európsky dokument"), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesnx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xriemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia. Pre odstránenie všetkxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 20 smernice 2014/24/EÚ, resp. čl. 2 ods. 16 smernice 2014/25/EÚ zhodne definujú životný cyklus ako všetky po sebe nasledujúce a/alebo vzájomne prepojxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo prác alebo poskytovania služby, od získania surovín alebo tvorby xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí na vyhodnotenie ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na výber najlepšej ponuky (pozri komentár k § 44).
K odseku 5 písm. l) a m)
Komentovaným ustanoveníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxm, aplikovaný výskum, experimentálny vývoj nasledovne: "Základný výskum pozostáva z experimentálnej alebo teoretickej práce vykonávanej najmä s cxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x praxi. Aplikovaný výskum tiež pozostáva z pôvodnej práce prijatej s cieľom získať nové poznatky. Prednostne sa však zameriava na konkrétny praktický xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xieľom začať výrobu nových materiálov, výrobkov alebo zariadení, vytvoriť nové postupy, systémy a služby alebo výrazne zlepšiť existujúce postupy, sxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxlógie v príslušnom alebo reprezentatívnom prostredí." Naopak, pod pojmami výskum a vývoj nemožno rozumieť výrobu a kvalifikáciu predvýrobných protxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxznamne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xojmu inovácia uvedenej v čl. 2 ods. 22 smernice 2014/24/EÚ, resp. čl. 2 ods. 16 smernice 2014/25/EÚ o dovetok: "okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm prvkom postupu zadávania nadlimitných zákaziek prostredníctvom inovatívneho partnerstva (pozri komentár k § 78 a nasl.).
K pojmom výskum, vývxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xVýskum a inovácie vrátane ekologických a sociálnych inovácií patria medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu. Zo strategického hľadiska by verejní obxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxieb zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní účinnosti a kvality verejných služieb a zároveň reaguje na veľké spoločenské výzvy. Prispieva k dosiahnutiu xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxsom z hľadiska nových nápadov a ich zhmotnenia do inovačných výrobkov a služieb, čím sa podporuje udržateľný hospodársky rast. Vzhľadom na význam inovxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa a obstarávateľa by sa mala upriamiť na potrebu vymedziť minimálne požiadavky, ktoré xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky, a poukazuje napríklad na zákon č. 469/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxavebné práce vypracovali a prijali na základe objektívne overiteľných kritérií s použitím postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť subjekty, ako sú orgánx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxované strany. Zainteresovanými subjektmi môžu byť verejné alebo súkromné subjekty, podniky alebo akýkoľvek typ mimovládnej organizácie (organizáxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxrávaním tovarov, služieb alebo stavebných prác, môžu byť (verejnými) obstarávateľmi zapojené špecifické národné alebo vládne orgány alebo organizxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania zo strany (verejných) obstarávateľov pritom platí, že odkazovanie na značky by nemalo obmedzovať inovácie. Za značku nie je možné považovať napxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vývoji v oblasti verejného obstarávania (2009/2175(INI), resp. rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 10. mája 2010 vo veci C- 368/10, Európska komisia proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xpôsob definovania predmetu zákazky týmto postupom je možné len v prípade, ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými envirxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxsm. o), odsekom 6 a 7
Ustanovenia odseku 5 písm. o), odseku 6 a odseku 7 vymedzujú pojmy bežnej dostupnosti a v tejto súvislosti pojem bežne dostupných txxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xá verejný obstarávateľ uplatniť (EKS, dynamické nákupné systémy). V odseku 5 písm. o) zákonodarca upravil test bežnej dostupnosti, t.j. nástroj na poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxy, stavebné práce alebo služby, ktoré
1.
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedixxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň
xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
Všetky uvedené podmienky musia tovar, služba, stavebné práce, aby boli považované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxx xxxxx xxxxry, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa, alebo najmä tovary a sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxstu bežnej dostupnosti možno ako bežne dostupné charakterizovať aj iné tovary, služby alebo stavebné práce. Cieľom definície tovarov, služieb alebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxce alebo služby, ktoré sa dodávajú na trhu takpovediac v rovnakej podobe, rovnakým spôsobom komukoľvek a nie sú špecificky upravené pre potreby verejnxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxstém, ktorý je bežným tovarom, keďže je v rovnakej podobe a spôsobom dodávaný komukoľvek. Naproti tomu software, ktorý si vyžaduje prispôsobenie vždy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxým tovarom. Obdobne osobné motorové vozidlo je bežným tovarom aj vrátane modifikácií, ak ich bežne predávajúci či výrobca ponúka aj iným odberateľom nx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxh a prácach bude posudzovanie obdobné - ak pôjde o služby alebo stavebné práce, ktoré sú bežne ponúkané bez ohľadu napríklad na miesto plnenia len v závisxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxrétny prípad so všetkými špecifikáciami z neho vyplývajúcimi, nepôjde o bežnú dostupnosť. Orientáciu poskytne v prvom kroku už ponuka, ktorá bude forxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xlužby a tovar, ktoré môžu poskytnúť alebo dodať viaceré odlišné subjekty na trhu, rokovacie konanie a súťažný dialóg by sa nemali využívať. Túto skutočxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xomentár k § 66).
Napriek tomu, že to zákonodarca vyslovene nepredpisuje, (verejný) obstarávateľ by mal vždy v spise o verejnom obstarávaní vykonať xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xostupnosti sa vykonáva nezávisle od spôsobu financovania, a teda vykonáva sa tak pri zákazkách spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, ako aj pri zákazxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo:
I----------------------------------------------------------------I-----I-----I
I Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu          I Áno I Nie I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx    x   x   x
I  I základe špecifických a pre daný prípad jedinečných     I   I   I
I  I požiadaviek                        I   I   I
I---I----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx  x   x   x
x  x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx    x   x   x
x  x xxxxxxxxxxé - t.j. neboli špecifikované jedinečné     I   I   I
I  I požiadavky                         I   I   I
I---I------------------------------------------------------------I-----I----xx
x x x xx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx     x   x   x
x  x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x   x   x
x  x xxxxxxxxx xxxxxxxxxné alebo uskutočňované aj pre      I   I   I
I  I spotrebiteľov a iné osoby na trhu - t.j. nebolo potrebné I   I   I
I  I ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)            I   I   I
I---I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx atribúty. Vyžaduje sa, aby verejný obstarávateľ v teste bežnej dostupnosti aj zdôvodnil svoje odpovede. Nie je však stanovená minimálna požadovaná úxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx:
I----------------------------------------------------------------I-----I-----I
I Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu          I Áno I Nie I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx   x   I   I
I---I------------------------------------------------------------I-----I-----I
I 5 I sú spotrebného charakteru                 I   I   I
I---I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x x x xa nevyžaduje, aby bola kumulácia kladných odpovedí. Ak sú obe odpovede č. 4 a 5 záporné, ale z testu bežnej dostupnosti vyplynulo, že odpovede č. 1 až 3 sú kxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxrebné zdôvodnenie, prečo ide alebo nejde o zákazku na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb alebo zákazku spotrebného charakteru. Za uspokojovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xpotrebu vykoná priamo verejný obstarávateľ.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpixxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxx008:
Nezákonný zásah má verejnoprávnu povahu. Musí nastať pri výkone právomoci orgánu verejnej správy, ktorý mocenským spôsobom zasiahol do právnexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxované ako ukrátenie fyzickej alebo právnickej osoby na jej právach a právom chránených záujmoch v oblasti verejného práva.
Rozsudok Najvyššieho sxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx že zatiaľ čo protokol a zápisnica o prerokovaní protokolu ako také nepodliehajú súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, pretože sami osebe nepredstaxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxobilosť takéhoto zásahu vylúčená spod negatívnej enumerácie § 248 OSP.
Takýto prístup je v súlade nielen s Ústavou SR, ale tiež rešpektuje európske štxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxaného odporúčania: "termín správny akt znamená v súlade s rezolúciou (77)31 o ochrane jednotlivca vo vzťahu k správnym aktom správnych orgánov každé jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xozri napríklad nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 21/08). Musí teda ísť o individuálny správny akt vo vzťahu k subjektom práva, ktorým sa ukladajú prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxzhodujúca ani forma, ktorú daný akt má.
Rozsudok z 19. apríla 2007 vo veci C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) proti Tranxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. a) smerníc spomenutých v predchádzajúcom bode verejné zmluvy na poskytnutie služieb, na dodanie tovaru alebo na zhotovenie prác predpokladajú exisxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx toho istého článku 1 písm. b) uvedených smerníc na strane druhej.
52. Asemfo tvrdí, že právny vzťah vyplývajúci z príkazov, ktorých adresátom je Tragsxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxto súvislosti sa odvoláva na rozsudok z 12. júla 2001 vo veci C-399/98, Ordinedegli Architetti a i., Zb. s. I-5409. Hoci za týchto okolností sa zdá, že Traxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvaní.
53. V tomto smere treba zdôrazniť, že Súdny dvor v bode 205 už citovaného rozsudku Španielsko proti Komisii v kontexte odlišnom od kontextu sporu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch zložiek uskutočňovať práce, ktorými ju poverili všeobecná štátna správa, autonómne spoločenstvá a verejnoprávne subjekty, ktoré im podliehajú.
xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxde, v ktorom sa poskytovanie služieb v dotknutej verejnej zákazke preukáže ako prevažujúce vo vzťahu k dodávke tovaru, zmluva uzatvorená medzi zdravoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtovať tento hospodársky subjekt, ako aj doba platnosti tejto zmluvy, pričom uvedený hospodársky subjekt preberá povinnosť poskytovať plnenia poistxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxovať za "rámcovú zmluvu" v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxľa článku 1 ods. 5 smernice 2004/18, z definície verejnej koncesie na služby uvedenej v tejto smernici vyplýva, že ju charakterizuje situácia, v ktorej xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizikám spojeným s týmto využívaním. Naopak, rámcová zmluva je charaktxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxého obdobia musia dodržiavať podmienky stanovené v tejto dohode.
Rozsudok x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxmi smernicami 97/52 a 93/38, zmenenými a doplnenými smernicou 98/4, ktoré sa týkajú koordinácie postupov verejného obstarávania služieb, tovaru, prxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xodľa ktorého verejní obstarávatelia zabezpečia rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi, odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ktorá nedovoľuje, axx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxtarávaní týchto prác, tovaru alebo služieb alebo v ňom predložila ponuku bez toho, aby mala možnosť dokázať, že za daných okolností nemohla ňou získaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrčite nemožno tvrdiť, že zásada rovnosti zaobchádzania zaväzuje zaobchádzať s touto osobou rovnako ako s každým iným uchádzačom. Pravidlo, ktoré uvexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx je potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým je rovnosť zaobchádzania so všetkými uchádzačmi.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. januára 2007 vo veci C-22xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxm, čo vo svojich pripomienkach tvrdí poľská vláda, zmluvný záväzok SEDL sa neobmedzuje na organizáciu prác a súvisiacu administratívu, ale vzťahuje sx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxverený verejnou zmluvou na zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice, sa podľa ustálenej judikatúry nevyžaduje, aby bola táto osoba sama osebx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxep, Zb. s. I-1289, bod 13; a z 2. decembra 1999 vo veci C-176/98, Holst Italia, Zb. s. I-8607, bod 26). Z toho vyplýva, že pre posúdenie, či hlavným predmetox xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, ako na trhu pôsobiaci hospodársky subjekt, ktorý sa zaväzuje realizovať práce stanovené v dohode, treba kvalifikovať ako zhotoviteľa v zmysle smernxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrojektovej dokumentácie a vykonania prác (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2001 vo veci C-399/98, Ordinedegli Architetti a i., Zb. s. I-5409, box xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxti Regione Marche:
26. Touto otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa ustanovenia smernice 2004/18 majú vykladať v tom zmysle, že bránia účasxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxania vyplýva, že vnútroštátny súd sa pýta na ustanovenia smernice 2004/18, najmä jej článku 1 ods. 2 písm. a) a ods. 8 prvého x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxia nie je dosiahnutie zisku, nemá organizačnú štruktúru podniku a nezabezpečuje svoje stabilné pôsobenie na trhu.
28. S cieľom odpovedať na túto otázxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxačmi podľa toho, či ich hlavným cieľom je alebo nie je dosiahnutie zisku, a ani výslovne neustanovujú vylúčenie takých subjektov, ako je ten vo veci samexx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď.
29. Odôvodnenie č. 4 smernice 2004/18 takisto uvádza možnosť "inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie "hospodárskeho subjektu" nielen akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ale aj výslovne každému "verejnému subjektu" a združeniam, ktoré sx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxhnutie zisku, nemajú organizačnú štruktúru podniku a nezabezpečujú svoje stabilné pôsobenie na trhu.
31. Navyše, článok 4 tej istej smernice nazvanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zadávacieho konania, len z dôvodu, že podľa práva členského štátu, v ktorom sx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx alebo uchádzačmi podľa toho, či sú verejnoprávnymi, alebo súkromnoprávnymi subjektmi.
32. Ak ide o otázku predloženú vnútroštátnym súdom o prípadnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxie v porovnaní so súkromnoprávnymi subjektmi, lebo ich financovanie pochádza z verejných zdrojov, ktoré sú im prideľované, treba zdôrazniť, že odôvoxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrušenie hospodárskej súťaže. Táto povinnosť platí rovnako aj pre také subjekty, ako je žalobca vo veci samej.
33. V tejto súvislosti treba tiež pripomxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxskania uchádzačom štátnej pomoci. Súdny dvor už uznal, že za určitých osobitných okolností má verejný obstarávateľ povinnosť alebo aspoň možnosť zohxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v tomto zmysle rozsudok zo 7. decembra 2000 vo veci C-94/99, ARGE, Zb. s. I-11037, bod 29).
34. Možnosť výhodnejšieho postavenia hospodárskeho subjekxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx konaní takých subjektov, ako je žalobca vo veci samej.
35. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnizačnú štruktúru podniku, ani upraviť osobitné podmienky, ktoré by mohli stanoviť obmedzenie prístupu k zadávacím konaniam založeným na právnej foxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxým z cieľov pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania je otvorenie čo možno najširšej hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysle najmä rxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxžná účasť uchádzačov na verejnom obstarávaní (rozsudok z 19. mája 2009 vo veci C-538/07, Assitur, Zb. s. I-4219, bod 26). V tejto súvislosti treba dodaťx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx vo vlastnom záujme dotknutého verejného obstarávateľa, ktorý tak bude mať širší výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá bude najlepšie spĺňať potreby doxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxAP a Santorso, Zb. s. I-3565, bod 29).
38. V tomto duchu otvorenia verejného obstarávania čo možno najširšej súťaži Súdny dvor tiež rozhodol, že pravidxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xbstarávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. januára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochau, bod 47 a citovanú judikatúru). Podľa článku 1 oxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkter. Hlavným cieľom takého subjektu nie je zárobková činnosť na trhu.
39. Súdny dvor tiež rozhodol, že pravidlá Spoločenstva odporujú každej vnútroxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xlužby, vylučuje z uzavretia zmluvy na poskytovanie služieb, ktorej hodnota prekračuje prahovú hodnotu na uplatnenie smerníc, len z toho dôvodu, že tíxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx07 vo veci C-357/06, Frigerio Luigi & C., Zb. s. I-12311, bod 22).
40. Navyše, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora treba pripomenúť, že jednak zásaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxé subvencie, a teda mohli predložiť ponuky s cenami podstatne nižšími, ako boli ceny konkurenčných nesubvencovaných uchádzačov, a jednak, že ak by chcxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xody 25 a 26).
41. Napokon z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že podľa pravidiel Spoločenstva sa nevyžaduje, aby osoba uzatvárajúca zmluvu s verexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxodársky subjekt; stačí, aby dokázala poskytnúť dotknuté plnenie predložením záruk, ktoré sú na tento účel potrebné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxení zadávacieho konania považuje za schopný zabezpečiť plnenie tejto zákazky priamo alebo pomocou subdodávateľov, bez ohľadu na to, či má postavenie xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh zdrojov alebo nie je. Skutočná schopnosť tohto subjektu plniť podmienky stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania sa posudzuje, ako to spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxedkom reštriktívneho výkladu pojmu "hospodársky subjekt" by bolo, že zmluvy uzavreté medzi verejnými obstarávateľmi a subjektmi, ktorých hlavným cxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčenstva v oblasti rovnosti zaobchádzania a transparentnosti, čo by bolo v rozpore s účelom týchto pravidiel.
44. Navyše, ako zdôrazňuje vnútroštátnx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxal by obmedzenie hospodárskej súťaže.
45. Vzhľadom na uvedené je potrebné na prvú otázku odpovedať, že ustanovenia smernice 2004/18 a najmä jej článkx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xčasť na verejných zákazkách na služby subjektom, ktorých hlavným cieľom nie je dosiahnutie zisku, ktoré nemajú organizačnú štruktúru podniku a nezabxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxo dvora EÚ z 18. decembra 2014 vo veci C-568/13, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze proti Data Medical Service srl.:
31. Svojou prxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo nemocničného zariadenia, o aké ide v konaní vo veci samej, na postupoch verejného obstarávania z dôvodu, že má postavenie verejného hospodárskeho suxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxdodsek smernice 2004/18, zmluva, o ktorú ide v konaní vo veci samej, je z hľadiska časovej pôsobnosti upravená smernicou 92/50. Z bodu 19 tohto rozsudku xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx článkov 80 a 82 smernice 2004/18 táto smernica zrušila smernicu 92/50 až s účinnosťou od 31. januára 2006. Postup verejného obstarávania, o aký ide v konxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxžnosť účasti verejných subjektov na verejnom obstarávaní paralelne so súkromnými hospodárskymi subjektmi vyplýva dostatočne jasne už zo znenia čláxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtuje služby. Takúto možnosť, okrem toho, uznal aj Súdny dvor v rozsudku z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98, Teckal, bod 51 a zopakoval ju aj v neskorších xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxež uviedol, že jedným z cieľov pravidiel Únie v oblasti verejného obstarávania je otvorenie čo možno najširšej hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ktorý tak bude mať širší výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá bude najlepšie spĺňať potreby dotknutej verejnosti. Dôsledkom reštriktívneho výkladu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, by neboli považované za "verejné zákazky", že by mohli byť uzatvárané ľubovoľne a že by sa tak obchádzali pravidlá Únie v oblasti rovnosti zaobchádzanxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxx xxxx xalej konštatoval, že z pravidiel Únie, ako aj z judikatúry vyplýva, že predložiť ponuky alebo prihlásiť sa ako záujemca môže každá osoba alebo subjekt, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, či má postavenie súkromnoprávneho alebo verejnoprávneho subjektu, či pôsobí na trhu systematicky alebo len príležitostne (pozri v tomto zmysle rxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxrskych subjektov na poskytovanie určitých služieb. Môžu regulovať činnosť subjektov, akými sú univerzity a výskumné ústavy, ktorých cieľom nie je doxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu podľa toho, či dotknutá činnosť je, alebo nie je zlučiteľná s cieľmi, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu. Ak sú tieto subjekty oprxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxch konaniach, ktoré sa týkajú poskytovania takýchto služieb. Uvedený zákaz by totiž nebol zlučiteľný s článkom 1 písm. a) a c) smernice 92/50 (pozri, poxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xecce a i., už citovaný, bod 27).
37. Ako uviedol aj zástupca talianskej vlády na pojednávaní na Súdnom dvore, verejné fakultné nemocnice, akou je aj tá, x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxobiť za odmenu na trhu v oblastiach zlučiteľných s cieľmi, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu. V konaní vo veci samej sa zdá, že služby, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxností, ktorých overenie prináleží vnútroštátnemu súdu, nemožno Azienda podľa judikatúry Súdneho dvora uvedenej v bode 36 tohto rozsudku vylúčiť z toxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxave, ktorá vylučuje účasť verejného nemocničného zariadenia, o aké ide v konaní vo veci samej, na postupoch verejného obstarávania z dôvodu, že má postxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxajú z jeho štatútu, a v rozsahu, v akom to tak je.
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovať predpisy verejného obstarávania na proces ich uzatvárania - kontraktáciu. Podotýkame, že na komentované ustanovenia je potrebné prihliadať pox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xahliadať tak, aby bol zabezpečený effet utile smerníc vo verejnom obstarávaní a nemožno sa dovolávať neexistencie znakov zákazky, pokiaľ tieto znaky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxíja (pozri v tomto zmysle rozsudky C-264/03, Komisia proti Francúzsku, bod 36; a C 382/05, Komisia proti Taliansku, bod 30).
K odseku 1
Komentované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xiacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zákonoxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxktov podľa § 7 až 9 a na druhej strane jeden alebo viacero úspešných uchádzačov (§ 2 ods. 5 v spojení s § 53), pričom predmetom plnenia musí byť zo strany úsxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), a súčasne musí existovať protiplnenie [pozri napr. aj rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xúlade so smernicami vo verejnom obstarávaní považujeme za potrebné tiež pripomenúť, že v prípade zákaziek, na ktoré sa smernice aplikujú, musia byť vžxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnoveniam), aj keď, podľa nášho názoru, by bolo vhodné definície v zmysle smerníc ponechať v celku v jednom ustanovení. A contrario potom z uvedenej defixxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxažné plnenie, ale akékoľvek protiplnenie, o ktoré môžu mať záujem aj iné subjekty - napr. zámenná zmluva) alebo
-
zmluvy, ktoré sú zadávané subjektxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
xeuzatvára zmluva so subjektom odlišným od (verejného) obstarávateľa, pozri v tomto zmysle bližšie komentár k § 1], alebo
-
zmluvy, ktorých predmexxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, ako to vyplynulo z rozhodnutia vo veci C-399/98, Ordinedegli Architettidelle Province di Milano e Lodi proti Comune di Milano, nejde o zákazku, ak práxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) v Transkormación Agraria SA (Tragsa), kde bola úplne eliminovaná možnosť určenia ceny plnenia a uložexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxplyvniť obchodné podmienky, ktoré (verejný) obstarávateľ určil v súťažných podkladoch], a teda ani takéto zadanie nespĺňa definičné znaky pojmu zmlxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xy potenciálne vyplývalo z vnútroštátneho práva, je potrebné posúdiť na pozadí práva EÚ, najmä Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
K odseku 2
Komentxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
-
prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia.
Dodatočným predmetom týchto zákaziek môže byť aj činnosť spojená s umiestnením a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx) časť zákazky. Pojem zákazka na dodanie tovaru sa vzťahuje na také úkony, akými sú napríklad nákup, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom, ktoré sa týkxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxch prianí a potrieb zákazníka. V dôsledku toho pojem tovar, na ktorý všeobecne odkazuje toto ustanovenie, zahŕňa aj postup zhotovenia nezávisle od tohxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxaru možno rozumieť synalagmatický právny vzťah, ktorého základom je kúpna zmluva, spravidla uzatváraná v zmysle Obchodného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci, a záväzok kupujúceho zaplatiť dojednanú kúpnu cenu, ktorá musí byť dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxluvou na dodanie tovaru je aj zmluva na dodanie takého tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť, okrem prípadu, ak by sa (verejný) obstarávateľ zaviazal odovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nešlo v takom prípade, ak by prevažná časť záväzku predávajúceho mala spočívať v činnostiach.
Lízing predstavuje špecifický typ nájomnej zmluvy, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď podľa § 5 písm. g) sa ním rozumie prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxva o kúpe prenajatej veci uzatvorená v zmysle § 489 a nasl. OBZ, podľa ktorého ide o zmluvu, v ktorej si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxenia zákazky na dodanie tovaru predstavuje samostatný typ zmluvy odôvodňujúci zaradenie zákazky pod zákazky na dodanie tovaru. V praxi je však najčasxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xízingových zmlúv - finančný, operatívny a spätný.
Kúpa tovaru na splátky je v zásade štandardnou kúpnou zmluvou s tým rozdielom, že kúpna cena nie je xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nájomnej zmluvy v zmysle príslušných ustanovení § 663 a nasl. OZ. Pojmovými znakmi nájomnej zmluvy sú dočasnosť prenechania veci na užívanie alebo braxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxlo by o zmluvu o výpožičke. V prípade absencie dočasnosti by sme mohli hovoriť o kúpnej zmluve a následne, ak by absentovali oba znaky (dočasnosť a odplatxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxci v súlade s § 489 a nasl. OBZ. Pre platnosť takéhoto dojednania sa vyžaduje okrem spomenutej písomnej formy aj výslovné vyjadrenie práva (nie povinnosxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvaní. Ako sme už poukázali skôr, je to práve právo EÚ, ktoré definuje tento pojem a nie národné právo. Zákazkami na stavebné práce potom budeme rozumieť zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedenxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil (verejný) obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo proxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxEÚ (sú v zásade totožným znením), podľa ktorých by sa mala zákazka považovať za zákazku na uskutočnenie stavebných prác len vtedy, keď jej predmet výsloxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxa obstarávania), a to dokonca aj v tom prípade, keď zákazka zahŕňa aj poskytovanie iných služieb potrebných na vykonanie týchto činností. To však úplne xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxo stavebné práce majú vzhľadom na hlavný predmet zákazky len príležitostný charakter a sú jej možným následkom alebo ju dopĺňajú, skutočnosť, že takétx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxní obstarávatelia/obstarávatelia v súlade so smernicami vo verejnom obstarávaní vzhľadom na rozmanitosť verejných zákaziek na uskutočnenie stavexxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxe, alebo spoločne, keďže zámerom smerníc vo verejnom obstarávaní nie je predpisovať spoločné alebo samostatné zadávanie zákaziek. Pojmom stavba prixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnickú funkciu. K uvedenej definícii si dovoľujeme podotknúť, že nie je vylúčená ani realizácia viacerých stavieb, ak spoločne spĺňajú ekonomickú alexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby tak vychádza z definície upravenej smernicami vo verejnom obstarávaní a je rozdielna od definície stavby podľa stavebného zákona, slúžiacej nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh prác.
Následne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx variant si vyžaduje, aby daný (verejný) obstarávateľ prijal opatrenia na vymedzenie typu stavby alebo prinajmenšom, aby mal rozhodujúci vplyv na jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxi prostriedkami, by nemala zmeniť klasifikáciu zákazky ako zákazky na uskutočnenie stavebných prác, pokiaľ dodávateľ preberá priamy alebo nepriamy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na uskutočnenie stavebných prác a koncesie na stavebné práce, ktorým sa podrobne venujeme v komentári k § 4.
K odseku 4
Komentované ustanovenie defxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxmetom je poskytnutie služby a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce uvedené v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania (ďalej aj "CPV"xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ktoré vzhľadom na rozdielny kultúrny podtext ich poskytovania v jednotlivých členských štátoch majú relatívne samostatný režim zadávacích postupxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxice 2014/24/EÚ upravil zákazku na poskytnutie služby dvomi spôsobmi, a to:
-
negatívne, t.j. ako zákazku, ktorá nie je zákazkou na dodanie tovaru alxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou sú stavebné práce uvedené v oddiele 45 CPV.
Na záver dopĺňame, že v prípade, ak by došlo k spornosti zaradenia zákazky pod zákazku na dodanie tovxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xvoria spoločne neoddeliteľný predmet zákazky. Dovoľujeme si tiež poukázať na rozdielne povahy zákazky na poskytovanie služieb a koncesie na poskytoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxvanom ustanovení zákonodarca využil jednoduché negatívne vymedzenie pojmu civilná zákazka ako zákazka, ktorá nie je zákazkou na účely obrany a bezpexxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxly obrany) má vplyv nielen na subsumovanie konkrétnej zmluvy pod určitú výnimku, ale má dopad aj na proces verejného obstarávania. Limity pre civilné zxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je
a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxčnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.
Vojenským vybavením v zmysle komentovaného ustanovenia chápeme xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxvny a je opätovne potrebné použiť funkčný prístup, t.j. ponímať tovar v zmysle vlastností týchto technológií, bez ohľadu na to, či ide o hmotnú vec, alebx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxvilné tovary, ktoré však boli po funkčnej stránke prispôsobené na vojenské účely, aby mohli byť používané ako zbrane, munícia alebo vojenský materiál xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrzie vojenskými znakmi (v načrtnutom prípade napr. umiestnením automatickej zbrane na otočnom podstavci).
Citlivosť predmetu zákazky je založexx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alebo obsahovať utajovanú skutočnosť.
Požiadavka na bezpečnostný účel znamená, že predmet zákazky musí byť obstarávaný na bezpečnostné použxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxobené na bezpečnostné účely. Blanketová norma č. 7ab odkazuje na § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo odcudzením (súhrnne len "neoprávnená manipulácia") a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím naxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xtorej by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo bx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxhov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky;
-
tajné ("Tajné", resp. "T") - taká utajovaná skutočnosť, pri ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxdnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky;
-
dôverné ("Dôverné", resp. "D") - taká utajovaná xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xhránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky;
-
vyhradené ("Vyhradené", resp. "V") - taká utajovxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxckej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.24)
V prípade, ak by informácia obsahovala okrem uvedených skutočnosxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxujmoch. Ochranu utajovaných skutočností je pritom povinný zabezpečiť tzv. vedúci, t.j. v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxverený člen kolektívneho orgánu. Na záver dopĺňame, že utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o:
-
nezákonnom alebo nesprávnom postupe alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,
-
závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,
-
platoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov;
čl. 5 smxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x-220/05, Jean Auroux a i. proti Commune de Roanne, za účasti: Société d'équipement du département de la Loire (SEDL):
39. Tvrdenie francúzskej vlády, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxrejný obstarávateľ v zmysle článku 1 písm. a) smernice, treba zamietnuť.
40. Ak ide o právne kvalifikovanie parkoviska francúzskou vládou, je potrebxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxodkazuje na právny poriadok členských štátov na účely zistenia jeho zmyslu a rozsahu, právne kvalifikovanie tejto zmluvy vo francúzskom práve nemá výxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxzsku, Zb. s. I-8831, bod 36).
41. Z článku 1 písm. c) smernice vyplýva, že existenciu diela treba posudzovať vo vzťahu k ekonomickej a technickej funkcix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxe, bod 26). Ako jednoznačne vyplýva z viacerých ustanovení dohody, realizácia zábavného centra má vytvoriť priestor pre obchodné činnosti a služby, txxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xesto Roanne špecifikovalo v dohode. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dielo, ktorého sa dohoda týka, je zábavné centrum so všetkými náležitxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xiacerých ustanovení dohody vyplýva, že realizáciou zábavného centra ako celku sa mesto Roanne usiluje zmeniť zameranie a zdynamizovať mestskú časť v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxolo spochybnené, že mesto Roanne je ako územný samosprávny celok "obstarávateľom" ("verejným obstarávateľom" - neoficiálny preklad) v zmysle článkx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxizovať práce stanovené v dohode, treba kvalifikovať ako zhotoviteľa v zmysle smernice. Ako bolo pripomenuté v bode 38. tohto rozsudku, v tejto súvisloxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxzsudok z 12. júla 2001 vo veci C-399/98, Ordinedegli Architetti a i., Zb. s. I-5409, bod 90).
45. Napokon je zjavné, že dohoda bola uzavretá odplatne. Odxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx). Podľa ustanovení dohody SEDL získa určitú sumu od mesta Roanne ako protiplnenie za prevod parkoviska. Mesto sa tiež zaväzuje podieľať sa na výdavkocx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
46. Z analýzy dohody vyplýva, že jej hlavným predmetom, ako tvrdila Komisia, je vykonanie istého súboru prác vedúcich k zhotoveniu diela v zmysle článxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostriedkov, zorganizovanie súťaže architektonických a/alebo inžinierskych návrhov, ako aj predaj budov, sú súčasťou riadneho dokončenia tohto dixxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxejné zmluvy na poskytnutie služieb" je definovaný v článku 1 písm. a) smernice 92/50. Predmetné ustanovenie ustanovuje, že tieto zmluvy sú odplatné zmxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxysle zákona č. 85-704 spadá do pôsobnosti smernice 92/50, je potrebné preskúmať, či sú naplnené kritériá ustanovené jej článkom 1 písm. a). Uvedené ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xmluvu kvalifikuje francúzske právo. V tomto prípade sa zdá, že uvedené kritériá sú naplnené.
37. Vzhľadom na už skôr uvedené sa sporné zmluvy majú povaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje.
38. Navyše, žiadne z tvrdení talianskej vlády spochybňujúce tento záver nie je presvedčivé.
39. Ak ide najprv o skutočnosť, že subjekty môžu okrxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxm. a) smernice 92/50, ktorý definuje pojem verejnej zmluvy, odkazuje na "odplatné zmluvy", a že odplatná povaha zmluvy spočíva v tom, že poskytovateľoxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx0/05, Auroux a i., bod 45).
40. V prejednávanej veci je zjavné, že protiplnenie získané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkým v platení poplatku povereným komisárom.
41. Ani za predpokladu, že príjem z predaja elektriny by mohol byť rovnako posudzovaný ako odplata za služxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnosť, že subjekt by mohol okrem odmeny získanej ako protiplnenie od uvedeného povereného komisára získať dodatočne niektoré ďalšie príjmy od tretích xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxsudok Aurox a i., už citovaný, bod 45).
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. júla 2007 vo veci C-382/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskex xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx veci, Coname, Zb. s. I-7287, bod 9, a z 13. októbra 2005 vo veci C-458/03, Parking Brixen, Zb. s. I-8585, bod 42).
30. Keďže talianska vláda viackrát zdôrxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxia verejného obstarávania služieb spadá do oblasti práva Spoločenstva, takže kvalifikácia sporných zmlúv v talianskom práve nie je relevantná pre poxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxsku, Zb. s. I-8831, bod 36, a z 18. januára 2007 vo veci C-220/05, Aurox a i., Zb. s. I-385, bod 40).
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. júla 2014 vo veci C-213xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corted'appello di Bari, Giuseppe Albenzio, v postavení commissario
ad acta
, Ministerodella Giustizia, Regxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vo veci samej, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 1 písm. a) smernice 93/37 vykladať v tom zmysle, že zmluva obsahujúca záväzok prenajať xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxť zahrnutá medzi výnimky uvedené v článku 1 písm. a) bode iii) smernice 92/50.
40. V tejto súvislosti je potrebné na úvod na jednej strane pripomenúť, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxmluvu o prenájme", ako to zdôrazňujú spoločnosť Pizzarotti a talianska vláda, nie je v tejto súvislosti určujúce (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. okxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxrejnú zákazku na práce, ale aj znaky iného druhu zákazky, je potrebné sa pri určení jej právneho označenia a uplatniteľných pravidiel Únie riadiť jej hlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxa, že v okamihu, keď Comune di Bari navrhla spoločnosti Pizzarotti uzavrieť predmetnú zmluvu, výstavba diela dotknutého touto zmluvou sa ešte nezačalxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxršieho prenájmu tohto diela (pozri v tomto zmysle rozsudok Komisia proti Nemecku, už citovaný, bod 56).
43. Ako zdôraznila nemecká vláda, aby bolo možxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxám spresneným obstarávateľom (rozsudok Komisia proti Nemecku, už citovaný, bod 55).
44. To platí aj vtedy, ak obstarávateľ prijal opatrenia s cieľom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx x-451/08, Helmut Müller, bod 67).
45. Vo veci samej sa návrh "záväzku prenajať vec", ktorý uvádza vnútroštátny súd ako poslednú navrhovanú formu zmluvx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxerejniť predmetné oznámenie o prieskume trhu. Článok 7 tohto návrhu aktu vyhradzuje správe právo preveriť pred prijatím diela jeho súlad s daným rámcox xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkých údajov týkajúcich sa súdnych činností v Bari (počet občianskoprávnych a trestnoprávnych konaní, počet verejných pojednávaní do týždňa, počet sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx atď.) osobité potreby každého súdu patriaceho do tohto súdneho okresu (počet kancelárií a potrebný počet pojednávacích a konferenčných miestností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
47. V rozpore s tým, čo tvrdia spoločnosť Pizzarotti a talianska vláda, takýto rámec požiadaviek stavia Comune di Bari do postavenia, v ktorom môže poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxedajúceho požiadavkám spresneným obstarávateľom.
49. Je pravda, ako to uvádza vnútroštátny súd, že návrh "záväzku prenajať vec" obsahuje aj niektoxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodľa článku 5 tohto návrhu "ročnému nájmu" vo výške 3,5 milióna eur, ktorý sa má platiť počas 18 rokov trvania zmluvy. Podľa informácií predložených spoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx priblíži sume 330 miliónov eur.
50. V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že rozhodujúcim prvkom na účely kvalifikácie predmetnej zmluvy jx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxý, bod 61).
51. Okrem toho, ani článok 4 návrhu "záväzku prenajať vec", podľa ktorého sa platnosť zmluvy automaticky končí po uplynutí 18 rokov, ani ustxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi boli časovo ohraničené, a zakazuje, aby tieto zmluvy predstavovali pre štát trvalé zaťaženie, netvorí prekážku, ako to vyplýva z diskusie počas verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxzzarotti zabezpečili uhradenie všetkých prác vykonaných na účel výstavby dotknutého diela alebo ich podstatnej časti.
52. Z vyššie uvedeného vyplýxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxba diela spĺňajúceho potreby uvedené obstarávateľom, predstavuje verejnú zákazku na práce, a preto nemôže byť zahrnutá medzi výnimky ustanovené v člxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu:
37. Podľa definícií uvedených v článku 1 písm. a) smerníc 93/36 a 93/37 sú verejnýxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxteľom v zmysle článku 1 písm. b) uvedených smerníc na druhej strane, ktorých predmetom je kúpa tovaru alebo vykonanie istého druhu práce.
38. V súlade s xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxišnou na druhej strane. Inak tomu je len v prípade, keď územný samosprávny celok vykonáva nad touto osobou kontrolu obdobnú kontrole, ktorú vykonáva nax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxdok z 18. novembra 1999, vo veci C-107/98, Teckal, bod 50).
39. Vzhľadom na zhodu konštitutívnych prvkov definícií verejnej zmluvy v smerniciach 93/3x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx citovanom rozsudku Teckal.
40. Z toho vyplýva, že v rozsahu, v akom z pôsobnosti úplného znenia zákona
a priori
vylučuje vzťahy medzi orgánmi verejnex xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xovahu týchto vzťahov, predstavuje španielska právna úprava nesprávne prebratie smerníc 93/36 a 93/37.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. apríla 2007 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxojou druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd pýta Súdneho dvora, či smerniciam 93/36 a 93/37, zmeneným a doplneným smernicami 97/52, 2001/xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému v uvedených smerniciach.
47. Na úvod je potrebné konštatovať, že bez ohľadu na odkazy vnútroštátneho súdu na smernice 97/52, 2001/78 a 20xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx preskúmať túto druhú otázku z hľadiska pravidiel uvedených v smerniciach týkajúcich sa verejného obstarávania, a to konkrétne v smerniciach 92/50, 9xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x) smerníc spomenutých v predchádzajúcom bode verejné zmluvy na poskytnutie služieb, na dodanie tovaru alebo na zhotovenie prác predpokladajú existexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxho istého článku 1 písm. b) uvedených smerníc na druhej strane.
49. V prejednávanej veci je potrebné najprv konštatovať, že podľa článku 88 ods. 1 a 2 zákxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x8 a článok 3 ods. 1 prvý pododsek kráľovského dekrétu 371/1999 upresňujú, že Tragsa je vlastným nástrojom a organizačným útvarom všeobecnej správy a spxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxx x xxxx xx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx1999, Tragsa je povinná vykonávať príkazy, ktoré jej udelila všeobecná štátna správa, autonómne spoločenstvá a verejnoprávne subjekty, ktoré im podxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxs. 6 uvedeného kráľovského dekrétu vzťahy medzi spoločnosťou Tragsa a uvedenými verejnoprávnymi orgánmi v rozsahu, v ktorom je Tragsa ich vlastným náxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxy vzťah vyplývajúci z príkazov, ktorých adresátom je Tragsa, hoci má formálne jednostrannú povahu, sa v skutočnosti javí, ako to vyplýva z judikatúry Sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti a i., Zb. s. I-5409. Hoci za týchto okolností sa zdá, že Tragsa koná na príkaz verejnoprávnych orgánov, v skutočnosti je zmluvným partnerom správy, v dxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxielsko proti Komisii v kontexte odlišnom od kontextu sporu vo veci samej usúdil, že Tragsa ako nástroj a organizačný útvar španielskej správy je povinnx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxločenstvá a verejnoprávne subjekty, ktoré im podliehajú.
54. Je potrebné poznamenať, že ak Tragsa nemá žiadnu voľnosť ani v nadväznosti na príkaz udexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxienka uplatniteľnosti dotknutých smerníc týkajúca sa existencie zmluvy.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. decembra 2007 vo veci C-220/06, Asociacixx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxá dohoda, o akú ide vo veci samej, patrila do pôsobnosti smernice, ktorá bola v oblasti verejného obstarávania poštových služieb relevantná x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xrčitými procesnými požiadavkami a požiadavkami zverejňovania.
45. Podľa samotného znenia článku 1 písm. a) smernice 92/50 verejná zmluva na poskytxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxho článku 1 písm. b).
46. Ako zdôraznil generálny advokát v bode 63 svojich návrhov, treba pripustiť, že Ministerio je verejný obstarávateľ a Correos pxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxplatný charakter.
47. Keďže sa však vnútroštátny súd obmedzil na zmienku o tom, že suma za služby poskytované na základe uvedenej dohody ročne predstaxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xmernice 92/50, čo v čase skutkových okolností vo veci samej zodpovedalo sume 249 681 eur.
48. Je vecou vnútroštátneho súdu, aby overil, či vzhľadom na vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xx by bola táto prahová hodnota dosiahnutá, vzniká otázka, či dohoda o spolupráci skutočne predstavuje zmluvu v zmysle článku 1 písm. a) smernice 92/50. Šxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx takejto dohody a je povinná ju prijať.
50. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že definícia verejnej zmluvy na poskytnutie služieb spadá do pôsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxosť smernice 92/50 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 20. októbra 2005 vo veci C-264/03, Komisia proti Francúzsku, Zb. s. I-8831, bod 36; a z 18. júla 2007 vo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xsemfo, Zb. s. I-2999 rozhodol, že podmienka uplatniteľnosti smerníc z oblasti verejného obstarávania týkajúca sa existencie zmluvy nie je splnená, ax xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxiaľ ide o tarifu za jej plnenia, čo boli skutočnosti, ktoré mal preveriť vnútroštátny súd.
52. Takéto odôvodnenie však treba chápať v jeho špecifickom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxj štátnej správy a správy každého z dotknutých autonómnych spoločenstiev, pričom Súdny dvor už v inom kontexte ako v tom, ktorý viedol k už citovanému roxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxrili všeobecná štátna správa, autonómne spoločenstvá a verejnoprávne subjekty, ktoré im podliehajú.
53. Correos ako poskytovateľ univerzálnej poxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxrzálnu poštovú službu. Len samotná skutočnosť, že táto spoločnosť nemá žiadnu voľnosť, ani pokiaľ ide o opatrenia v nadväznosti na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxuva.
54. Takáto situácia sa totiž nevyhnutne nelíši od situácie, keď si súkromný zákazník želá využiť služby Correos patriace do univerzálnej poštovxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxrify, ktoré môžu byť určené pevne, v každom prípade však musia byť transparentné a nediskriminačné. Pritom niet pochybností o tom, že takýto vzťah trebx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxovujúcim povinnosti len na strane Correos, t.j. aktom, ktorý by bol značne vzdialený bežným podmienkam obchodnej ponuky tejto spoločnosti, čo sú skutxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxudok Súdneho dvora EÚ z 25. marca 2010 vo veci C-451/08, Helmut Müller GmbH proti Bundesanstalt für Immobilienaufgaben:
40. Svojimi prvými dvoma otázxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx04/18 vyžaduje, aby práce, ktoré sú predmetom zákazky, boli vo vecnom alebo fyzickom zmysle vykonané pre verejného obstarávateľa, a aby mu prinášali pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxa uviesť, že predaj nezastavaného alebo zastavaného pozemku verejným orgánom v prospech určitého podniku nepredstavuje verejnú zákazku na práce v zmxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxdmet takej zákazky spočívať vo vykonaní prác.
42. Túto analýzu potvrdzuje znenie článku 16 písm. a) uvedenej smernice.
43. Z toho vyplýva, že je vylúčxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xredstavoval verejnú zákazku na práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18.
44. Tieto otázky, ktoré položil vnútroštátny súd, sa však nezaxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánom územného plánovania a kupujúcim kasárne Wittekind. Uvedený súd chce vedieť, či tieto vzťahy môžu predstavovať verejnú zákazku na práce v zmysle vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxplatné zmluvy, ktoré sú uzavreté písomne.
46. Pojem zmluvy je podstatný v rámci vymedzenia pôsobnosti smernice 2004/18. Ako sa uvádza v odôvodnení č. x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxh inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom. Ďalšie kategórie činností verejných orgánov nie sú v uvedenej smernici upravené.
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xbstarávateľovi, ktorý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxstarávateľa (pozri rozsudky z 12. júla 2001 vo veci C-399/98, Ordinedegli Architetti a i., Zb. s. I-5409, bod 77, ako aj z 18. januára 2007 vo veci C-220/0xx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľovi priamy hospodársky úžitok.
50. Hospodársky úžitok je jednoznačne preukázaný, pokiaľ je stanovené, že verejný obstarávateľ sa stane vlastxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxde mať právny titul, ktorý mu zaručí možnosť s dielami, ktoré sú predmetom zákazky, disponovať vzhľadom na ich verejný účel (pozri v tomto zmysle rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnému obstarávateľovi vyplývať z užívania alebo budúceho prevodu diela, v skutočnosti, že sa finančne podieľal na realizácii diela alebo na rizikách, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxôr rozhodol, že dohoda, ktorou jeden verejný obstarávateľ zveruje druhému verejnému obstarávateľovi zhotovenie diela, je verejnou zákazkou na prácx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xž citovaný, bod 47).
54. Z už skôr uvedeného vyplýva, že pojem verejné zákazky na práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18 vyžaduje, aby sa xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx vo forme nadobudnutia vecného alebo fyzického predmetu.
55. Vynára sa otázka, či sú tieto podmienky splnené, pokiaľ plánované práce sledujú všeobecxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxnských štátoch Európskej únie musí byť vykonanie stavebných prác, najmä pokiaľ majú tieto práce určitý rozsah, predmetom predbežného povolenia zo stxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxným záujmom.
57. Cieľom samotného výkonu regulačných právomocí v oblasti územného plánovania, ktorým sa sleduje verejný záujem, nie je však ani získxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx04/18.
58. Na prvú a druhú otázku preto treba odpovedať tak, že pojem verejné zákazky na práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18 nevyžaduxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxodársky úžitok. Výkon regulačných právomocí verejným obstarávateľom v oblasti územného plánovania nestačí na to, aby bola splnená táto posledná podxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18 vyžaduje, aby úspešný uchádzač priamo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxmenuté v bodoch 45 a 47 tohto rozsudku, článok 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18 vymedzuje verejnú zákazku na práce ako odplatnú zmluvu. Tento pojem sa zaxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxe sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
61. Nie je dôležité, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a i., bod 90, ako aj Auroux a i., bod 44).
62. Keďže záväzky vyplývajúce zo zákazky sú právne záväzné, ich splnenie musí byť vymožiteľné na súde. V prípade xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaná vnútroštátnemu právu.
63. Na tretiu a štvrtú otázku preto treba odpovedať tak, že pojem verejné zákazky na práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxväzku bolo vymožiteľné na súde spôsobmi ustanovenými vnútroštátnym právom.
64. Svojou piatou a šiestou otázkou, ktorými sa treba zaoberať spoločnex xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxsm. b) smernice 2004/18 môžu spočívať buď v skutočnosti, že verejný obstarávateľ má právomoc zabezpečiť využívanie stavebného diela na verejný účel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe vo veci samej predpokladaný verejný obstarávateľ, t.j. mesto Wildeshausen, nezostavil zoznam požiadaviek na dielo, ktoré sa má vykonať na pozemkocx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločnosťou GSSI a začať konanie s cieľom vypracovať príslušný územný plán.
66. V rámci tretieho variantu upraveného v článku 1 ods. 2 písm. b) smernice xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxovaným verejným obstarávateľom".
67. Aby bolo možné pripustiť skutočnosť, že verejný obstarávateľ špecifikoval svoje požiadavky v zmysle uvedenéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
68. Samotná skutočnosť, že verejný orgán územného plánovania pri výkone svojej právomoci skúma projektovú dokumentáciu, ktorá mu bola predložená, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvaných verejným obstarávateľom" v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.
69. Na piatu a šiestu otázku preto treba odpovedať tak, že "požiadavky špecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxosti, že verejný orgán preskúma určitú projektovú dokumentáciu, ktorá mu bola predložená, alebo prijme rozhodnutie v rámci výkonu svojich právomocí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx ustanovenia smernice 2004/18 sa uplatnia vtedy, ak verejný orgán predá pozemok podniku, zatiaľ čo ďalší verejný orgán chce zadať zákazku na práce na toxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxce majú posudzovať z právneho hľadiska ako celok.
82. V tejto súvislosti je žiaduce nevylúčiť hneď uplatnenie smernice 2004/18 na dvojfázové verejné xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxočne ako celok.
83. Okolnosti vo veci samej však nepotvrdzujú existenciu predpokladov pre takéto uplatnenie uvedenej smernice.
84. Ako uviedla fraxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxto Wildeshausen a spoločnosť GSSI neprijali také povinnosti.
86. Následne sa spoločnosť GSSI vôbec nezaviazala vykonať projekt zhodnotenia nadobuxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
88. Zámery uvedené v spise nie sú právne záväzné povinnosti a nemôžu nijak spĺňať podmienku písomnej zmluvy, ktorú vyžaduje samotný pojem verejnej záxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxi samej, sa ustanovenia smernice 2004/18 neuplatnia na situáciu, v ktorej verejný orgán predá podniku pozemok, zatiaľ čo ďalší verejný orgán chce zadax xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, Azienda sanitaria locale n. 5 "Spezzino", a i. proti San Lorenzo Soc. coop. Sociale a i.:
35. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že relevantnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxnovuje podrobné pravidlá zmlúv uzatváraných medzi územnými orgánmi verejného zdravotníctva a týmito združeniami, a tieto osobitné zmluvy.
36. Takxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v tomto zmysle rozsudok z 29. novembra 2007 vo veci C-119/06, Komisia proti Taliansku, body 43 a 44). Okolnosť, že sa uzatvára v prospech neziskových subxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxosť, že uvedená rámcová dohoda a osobitné zmluvy uzatvorené na jej základe upravujú, pokiaľ ide o finančné prevody v prospech združení dobrovoľníkov, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladov vynaložených na poskytnutie dohodnutej služby (rozsudok z 19. decembra 2012 vo veci C-159/11, Ordinedegli Ingegneridella Provincia di Lecxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužieb, alebo sa vzťahuje aj na časť všeobecných výdavkov.
38. Preto treba konštatovať, že rámcová dohoda, akou je regionálna rámcová dohoda, a zmluvy xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx7/11 a C-203/11, EricLibert, a i. proti Vlaamse Regering, (C-197/11) a All Projects & Developments NV a i. proti Vlaamse Regering:
111. Ak ide konkxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxto kritérium v predmetnom prípade splnené, keďže uložená sociálna povinnosť spočívajúca vo výstavbe sociálnych bytov v skutočnosti nie je predmetom xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a táto povinnosť sa na nich uplatňuje len preto, že sú vlastníkmi pozemkov, v súvislosti s ktorými požiadali o stavebné povolenie alebo povolenie na parxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xubjektom, ktorý by sa mohol považovať za verejného obstarávateľa, a stavebníkom alebo developerom vyžaduje, ako uviedol generálny advokát v bode 86 sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxo subjekt musí vykonať, ako aj podmienky s tým spojené.
113. Keď bola podpísaná takáto dohoda, okolnosť, že výstavbu sociálnych bytov ukladá priamo vnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe existencie zmluvnej povahy vzťahu vzniknutého medzi správnym orgánom a dotknutým developérom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2001 vo veci Cxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje uzatvorenie správnej dohody medzi stavebníkom alebo developérom a inštitúciou sociálneho bývania, nič to nemení na skutočnosti, že touto dohodoux xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxm toho sa zdá, že sa takáto dohoda netýka výstavby sociálnych bytov, ale len následnej fázy, teda fázy ich uvedenia na trh.
115. Prináleží však vnútroštxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxi samej patrí do rámca zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom a či spĺňa ostatné kritériá ustanovené v bode 109 tohto xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx. Po druhé, treba sa zaoberať otázkou právnej kvalifikácie predmetnej transakcie s cieľom preskúmať, či táto transakcia predstavuje verejnú zmluvu nx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxfikácia vyplýva z práva Spoločenstva x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a i., bod 40 a citovanú judikatúru). Taktiež nie je určujúca kvalifikácia zmluvy vykonaná zmluvnými stranami.
55. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že defxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvisle od jej formálnej kvalifikácie uzavretá medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie "diela" v zmysle článku 1 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xbstarávateľom, pričom prostriedky použité na jeho zhotovenie nie sú relevantné.
56. Ak ide o predmet spornej transakcie, je vhodné zdôrazniť, že hlaxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxahuje prvky nájomnej zmluvy. Treba však konštatovať, že k tomuto dátumu výstavba predmetných budov ani nezačala. Z uvedeného vyplýva, že predmetom texxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ktoré mali byť následne dané k dispozícii mestu Kolín nad Rýnom prostredníctvom zmluvného vzťahu kvalifikovaného ako "zmluva o nájme".
57. V súlade s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxé predpisy Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania sa majú v zásade uplatniť, rozhoduje hlavný predmet zmluvy.
58. Ďalej je vhodné konštatovaxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxy a z jej príloh vyplýva, že uvedené špecifikácie, ktoré sa týkajú presného opisu budov, ktoré majú byť postavené, ich kvality a vybavenia, presahujú obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xredmetných veľtržných hál v súlade s požiadavkami stanovenými mestom Kolín nad Rýnom. Okrem toho, uvedené haly predstavujú "dielo" v zmysle článku 1 pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xejto smernice. Táto zmluva bola tiež uzavretá ako odplatná zmluva, kde spoločnosť GKM-GbR konala ako zhotoviteľ, a to nezávisle od skutočnosti, že reaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx09, bod 90), a mesto Kolín ako verejný obstarávateľ. Uvedená zmluva musí byť teda kvalifikovaná ako verejná zmluva na zhotovenie prác v zmysle článku 1 pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xájomné, ktorá mala byť prevedená spoločnosti GKM-GbR a ktorej výška dosahuje približne 600 miliónov eur, je omnoho vyššia ako náklady na stavbu budov, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxkácie verejnej zmluvy, akou je zmluva, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, je hlavný predmet tejto zmluvy a nie výška odmeny, ktorá má byť zaplatená zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxdstavuje hodnotu nákladov na stavebné práce pri ich ukončení na konci roku 2005. V skutočnosti sa suma 600 miliónov eur, ktorá je považovaná za aktualizxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxa predstavovať odmenu za plnenie, ktoré sa týka prenájmu, táto časť by bola nevyhnutne menej významná a nemohla by ovplyvniť kvalifikáciu predmetnej vxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo povinnosť mesta Kolín nad Rýnom alebo spoločnosti Köln Messe odkúpiť postavené budovy (pozri v tomto zmysle rozsudok Auroux, už citovaný, bod 47).
6xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxej transakcie, predstavuje verejnú zmluvu na zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice 93/37, ktorá mala byť uzavretá podľa pravidiel ustanoxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx na stavebné práce ešte celkom donedávna podliehalo "len" základným pravidlám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, zatiaľ čo na udeľovaxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj zásady z nich vyplývajúce, ako napríklad rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxa to aj bohatá judikatúra Súdneho dvora EÚ, ktorá však pochopiteľne nemohla zájsť ďalej, ako boli základné pravidlá smernice 2004/18/EÚ, resp. Zmluvy x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkážky pre slobodné poskytovanie služieb alebo uskutočňovanie stavebných prác a narušovalo fungovanie vnútorného trhu. Prijatím smernice 2014/23/xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou 2014/23/EÚ do svojich právnych poriadkov. Či bude cieľ sledovaný smernicou 2014/23/EÚ dosiahnutý, ukáže až čas. Čo je však isté, je, že prijatím úprxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xskutočňovanie stavebných prác, prípadne poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce priamo (t.j. neexistuje žiadna povinnosť externalizxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxtšie, napríklad v prípadoch zabezpečenia dopravnej dostupnosti) komplexné dojednania, v prípade ktorých koncesionár na seba preberá zodpovednosť x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxosť, ktorú by inak niesol (verejný) obstarávateľ]. V tejto súvislosti poukazujeme na odsek 8, v zmysle ktorého nie je koncesná lehota obmedzená na max. x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxlatné zmluvy uzavreté písomne, prostredníctvom ktorých jeden alebo viacerí (verejní) obstarávatelia poverujú uskutočnením stavebných prác jeden xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo toto právo spolu s peňažným plnením. Napríklad poukazujeme na § 13 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpixxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x znení neskorších predpisov, ktoré obsahujú výpočet oprávnení užívať koncesný majetok - stavbu, ktorá je predmetom koncesie;
b)
koncesie na služxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx iných služieb, ako je uskutočnenie stavebných prác uvedené v písmene a), jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom ich protiplnením je buď len xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 9c ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 9 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxok.
V oboch prípadoch platí conditio sine qua non, že koncesionár musí byť reálne vystavený výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna predpokxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxému riziku v podobe reálneho vystavenia trhu a rizikám skutočnej straty ovplyvňujúcej chod koncesionára), t.j. poznávacím znakom koncesie je teda prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxl upravujúcich udeľovanie koncesií by totiž nebolo odôvodnené, ak by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil koncesionára od akejkoľvek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vynaložiť v súvislosti s plnením zmluvy. V takomto prípade by išlo o zákazku. Takéto zmluvy môžu, ale nevyhnutne nemusia v zmysle judikatúry Súdneho dvxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvebných prác alebo služieb. Uvedené však v súlade s judikatúrou Súdneho dvora ÉU neznamená, že (verejní) obstarávatelia xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkazujeme na zákonné obmedzenia nakladania s koncesným majetkom, ktorým je majetok štátu, obce alebo VÚC podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetkx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxemných celkov v znení neskorších predpisov. Koncesným majetkom rozumieme majetok štátu, obce alebo VÚC, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmiexxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár. Podľa vyššie uvedenej legislatívy správca majetku štátu, obec alebo VÚC nesmie koncesný majexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxla najmä neexistencia jednoznačných pravidiel pre ich zadávanie, ako aj ich nedostatočná definícia, sa v komentovanom ustanovení pojem "koncesia" sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo služieb, v sebe zahŕňa prenos prevádzkového rizika ekonomickej povahy na koncesionára vrátane možnosti (nie nutnosti), že sa mu nevrátia investxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxť rizika zostáva na (verejnom) obstarávateľovi. Je potom v rozpore s definíciou koncesie, ak (verejný) obstarávateľ oslobodí, či už zmluvnými podmiexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxm, že by mu zaručil minimálny príjem rovnaký alebo vyšší ako vynaložené investície a náklady, ktoré hospodársky subjekt/koncesionár musí vynaložiť v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxne (verejný) obstarávateľ, no to len za predpokladu, že návratnosť investícií a nákladov vynaložených koncesionárom pri uskutočňovaní stavebných pxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ktorá garantuje koncesionárovi návratnosť investície, a to akýmkoľvek spôsobom, napríklad doplatok (verejného) obstarávateľa alebo predlžovanxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xe v prípade vybraných činností (pozri komentár k § 9) sa odstraňuje riziko tým, že sa koncesionárovi zaručuje pokrytie investícií a nákladov vzniknutýxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxené, toto
per se
nebráni kvalifikácii zákazky ako koncesie. Môže to platiť napríklad v odvetviach s regulovanými sadzbami, alebo ak je prevádzkové rixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z dôvodov, ktoré možno pripísať (verejnému) obstarávateľovi alebo z dôvodov vyššej moci. Prevádzkové riziko by malo vyplývať z faktorov, ktoré xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu - úspešného uchádzača/uchádzačov alebo súvisiace s vyššou mocou, nie sú na účely klasifikácie, či ide o koncesiu, rozhodujúce, keďže tieto rxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa náladám trhu, pričom môže pozostávať z rizika na strane dopytu, z rizika na strane ponuky alebo z obidvoch rizík. Riziko na strane dopytu je nutné chápax xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé chápať ako riziko v oblasti uskutočňovania stavebných prác alebo poskytovania služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, najmä riziko, že poskytovanie slxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxdnota všetkých investícií, nákladov a príjmov koncesionára.
K odsekom 4 a 5
Komentované ustanovenia upravujú diferenciáciu koncesií podľa oblaxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxou definíciou ako koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti, a preto pozornosť upriamujeme na výklad koncesie v oblasti obrany a bxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxavuje § 3 ods. 6 až 8. Koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti je potom koncesia, ktorá sa týka činností v oblasti obrany a bezpečnosti uvedených v § 3 ods. 6 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na služby alebo stavebné práce, kde protiplnením je buď právo na využívanie služby/stavby na dohodnutý čas, alebo je toto právo spojené s peňažným plnexxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x dodávkou vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov alebo citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxsti s uvedenými definíciami odkazujeme na komentár k § 3 ods. 6 až 8, ktorý sa podrobnejšie venuje tejto problematike a súčasne upriamujeme pozornosť aj xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxenia upravujú dĺžku trvania koncesie a smerujú v podstate k tomu, aby sa zabránilo uzavretiu trhu a obmedzeniu hospodárskej súťaže. Dlhotrvajúce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxesie musí byť uvedená v koncesnej zmluve a zákon ju označuje pojmom koncesná lehota, t.j. lehota, v rámci ktorej má koncesionár právo užívať predmet konxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxočne možnosť využívať stavbu/poskytované služby alebo brať z nej úžitky, následne koncesná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Ak ide o koniec koncesnej lehoty, tento je určený poslednýx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia lehôt zakotvenej v § 21 ods. 1. Zákon neurčuje (verejnému) obstarávateľovi exaktné kritériá na stanovenie koncesnej lehoty, ale zaväzuje (verejnéxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxbo za službu, ktorá sa má poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brax xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Zákonné kritériá na stanovenie koncesnej lehoty sú v zásade iba dve. Jedným kritériom na stanovenie dĺžky koxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xx xxxxx
xxpressis verbis
zakazuje, aby koncesia trvala neobmedzene. Pojem "neurčitá doba" je potrebné odlíšiť od pojmu "neobmedzená doba", ktorá nie je nijakx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, ktorej trvanie nebolo určené hneď na začiatku, ale ktorú možno ukončiť z určitých dôvodov stanovených v zmluve, a to s výpovednou lehotou alebo bez nejx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlna koncesná lehota nesmie prekročiť dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár mohol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia investície vynaloxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxiahnutie osobitných cieľov určených v koncesnej zmluve. Investície zohľadnené na účely tohto výpočtu zahŕňajú počiatočné investície, ako aj investxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré boli vybudované za účelom využívania predmetu koncesie alebo brania úžitku z predmetu koncesie). Uvedené ustanovenie tak na prvý pohľad navodzujx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxdá, že podmienky koncesie uvedené v koncesnej zmluve, prípadne ekonomické analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými (verejný) obstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie ako zadanie zákazky, naznačujú, resp. odôvodňujú predpokladať návratnosť investícií vrátane zixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxvania, zmenou technológií na úspornejšie a podobne. Podstatné teda je, aby dĺžka koncesie odzrkadľovala skutočné riziko, riziko, ktoré by inak znášax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti (napr. podľa nášho názoru aj vis maior, riziko insolventnosti obchodných partnerov pod.), v opačnom prípade by išlo o zákazku a nie o koncesiux xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxhrada nákladov a výnos sú absolútne nežiaduce, aj keď to tak, samozrejme, nie je, keďže tu sa vyžaduje prenos prevádzkového rizika a nie strata za každú cxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s výnosom z investovaného kapitálu obvyklým za bežných prevádzkových podmienok, a to pri zohľadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxv". Tu je teda smerodajné posudzovanie celej situácie v bežných prevádzkových podmienkach, ktoré napokon môžu byť vďaka inovatívnej činnosti koncesxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrávatelia by mali mať vždy možnosť udeliť koncesiu na dobu kratšiu, ako je čas nevyhnutný na návratnosť investícií, za predpokladu, že súvisiaca kompexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 446/2001 Z.z. o majxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov;
smernica 2014/23/EÚ;
smernica 2009/81/ES
JUDIKATÚRA
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. marca 2010 vo veci C-451/08, Helmut Müxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vo veciach verejných zákaziek), pričom tvrdila, že sa neuskutočnilo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzala na to, že kúpna zmluva je neplatná, pretože ako kandidátovi na kúpu pozemku jej neboli v primeranej lehote poskytnuté informácie.
27. Oberlandesxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoju diskrečnú právomoc tak, že rozhodne o prijatí územného plánu týkajúceho sa prác v zmysle článku 12 Bau GB, pričom uzavrie so spoločnosťou GSSI vykonxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu odmenu, uvedený súd sa domnieva, že táto verejná zákazka na práce mala byť zadaná vo forme verejnej koncesie na práce a že spoločnosť GSSI mala znášať hoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx. Odplatná povaha zmluvy znamená, že verejnému obstarávateľovi, ktorý uzavrel verejnú zákazku na práce, sa na základe tejto zákazky poskytne plnenie xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxitetti a i., Zb. s. I-5409, bod 77, ako aj z 18. januára 2007 vo veci C-220/05, Auroux a i., Zb. s. I-385, bod 45).
49. Toto plnenie musí z dôvodu svojej povahxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xreukázaný, pokiaľ je stanovené, že verejný obstarávateľ sa stane vlastníkom prác alebo diela, ktoré sú predmetom zákazky.
51. Tento hospodársky úžixxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxky, disponovať vzhľadom na ich verejný účel (pozri v tomto zmysle rozsudok Ordinedegli Architetti a i., už citovaný, body 67, 71 a 77).
52. Hospodársky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxočnosti, že sa finančne podieľal na realizácii diela alebo na rizikách, ktoré prevzal v prípade hospodárskeho neúspechu diela (pozri v tomto zmysle roxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxejnému obstarávateľovi zhotovenie diela, je verejnou zákazkou na práce bez ohľadu na to, či je stanovené, že prvý verejný obstarávateľ je alebo sa stanx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18 vyžaduje, aby sa práce, ktoré sú predmetom zákazky, vykonali tak, aby priniesli verejnému obstxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxo výkonu regulačných právomocí v oblasti územného plánovania, ktorým sa sleduje verejný záujem, nie je však ani získanie zmluvného plnenia a ani uspokxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxeto treba odpovedať tak, že pojem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxkom zmysle vykonané pre verejného obstarávateľa, pokiaľ mu prinášajú priamy hospodársky úžitok. Výkon regulačných právomocí verejným obstarávatexxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xlánok 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18 vymedzuje verejnú zákazku na práce ako odplatnú zmluvu. Tento pojem sa zakladá na myšlienke, že úspešný uchádzax xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
61. Nie je dôležité, že úspešný uchádzač vykoná práce samostxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx
62. Keďže záväzky vyplývajúce zo zákazky sú právne záväzné, ich splnenie musí byť vymožiteľné na súde. V prípade neexistencie právnej úpravy v rámci prxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxiu a štvrtú otázku preto treba odpovedať tak, že pojem verejné zákazky na práce v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2004/18 vyžaduje, aby úspešný ucxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxi ustanovenými vnútroštátnym právom.
67. Aby bolo možné pripustiť skutočnosť, že verejný obstarávateľ špecifikoval svoje požiadavky v zmysle uvedxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxiu.
68. Samotná skutočnosť, že verejný orgán územného plánovania pri výkone svojej právomoci skúma projektovú dokumentáciu, ktorá mu bola predložexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxikovaných verejným obstarávateľom" v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.
71. Verejná koncesia na práce je podľa článku 1 ods. 3 smernice 2004/18 "zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa, alebo toto právo spojené s peňažným plnením".
72. Aby verejný obstarávateľ mohol na svojho zmluvného partnera previesť právo využívať dielo v zmysxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xejde, ak právo na využívanie diela sa zakladá výlučne na vlastníckom práve dotknutého subjektu.
74. Vlastník pozemku má totiž právo na jeho využívanix x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxiu na takéto využívanie je v zásade vylúčená.
75. Navyše, treba uviesť, že podstata koncesie spočíva v skutočnosti, že samotný koncesionár znáša hlavxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxudok z 10. septembra 2009 vo veci C-206/08, Eurawasser, Zb. s. I-8377, body 59 a 77).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho celku schváli, alebo neschváli jeho plány.
77. Toto tvrdenie nemožno prijať.
78. V takej situácii, ktorú uviedla Komisia, by sa s rizikom spájali rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxvaním nebolo spojené žiadne riziko.
79. V každom prípade, ako uviedol aj generálny advokát v bodoch 96 a 97 svojich návrhov, pokiaľ ide o dobu trvania koxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxvnym poriadkom Únie (pozri v tomto istom zmysle rozsudok z 19. júna 2008 vo veci C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, Zb. s. I-4401, bod 73).
Rozsxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a iní:
26. Je potrebné konštatovať, že bez ohľadu na praktické podmienky a na kvalifikácie, ktoré uskutočnili účastníci konania, dohoda, akou je sporxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxly výkonu tejto činnosti výlučné právo využívať káblové siete združení obcí, musí byť považovaná za koncesiu na služby v zmysle článku 1 ods. 4 smernice xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxania služieb uvedených v prílohe II smernice 2004/18 s výnimkou spôsobu odplaty, keďže protiplnenie za poskytnutie televíznych služieb spočíva v práxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx takejto služby musí byť prenesené na subjekt, na ktorý sa prevádza (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky z 11. júna 2009 vo veci C-300/07, Hans & Chrisxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx bod 26 a citovanú judikatúru), je aj v prípade tejto dohody splnená.
28. Napriek vylúčeniu koncesií z pôsobnosti smernice 2004/18 v zmysle jej článku 1x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na základe štátnej príslušnosti a zásadu rovnosti zaobchádzania, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, pokiaľ takáto koncesia vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxtovanú judikatúru).
31. Ďalej je potrebné uviesť, že určitý cezhraničný záujem existuje bez toho, aby sa vyžadovalo, že hospodársky subjekt skutočnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dotknutá dohoda. V takomto prípade totiž hospodárske subjekty so sídlom v iných členských štátoch nemajú reálnu možnosť prejaviť svoj záujem na získaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. s. I-8585, bod 55).
32. Navyše, ak je preukázaná existencia určitého cezhraničného záujmu na udelení danej koncesie na dotknuté služby, povinnosť xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx vo veci C-91/08, Wall, Zb. s. I-2815, bod 36) bez ohľadu na to, či je usadený v tom istom členskom štáte ako tento orgán.
33. Pre úplnosť treba dodať, že práxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzanú službu, ale by táto zmluva obsahovala licenciu na vykonávanie určitej ekonomickej činnosti. Takáto licencia sa v skutočnosti neodlišuje od koncxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xáujem hospodárske subjekty usadené v iných členských štátoch (pozri v tomto zmysle rozsudky z 3. júna 2010 vo veci C-203/08, Sporting Exchange, Zb. s. Ixxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na prvú položenú otázku odpovedať tak, že články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt určitého členského štátu sa môže pxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxatvorením dohody, ktorou jeden alebo niekoľko verejných subjektov uvedeného členského štátu buď previedlo na hospodársky subjekt toho istého člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosť, majúcu takýto význam.
37. Je potrebné pripomenúť, že pokiaľ koncesia na služby má nepochybný cezhraničný význam, jej udelenie podniku usadxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxm členskom štáte, ktoré by mohli mať o túto koncesiu záujem. Pri vylúčení všetkých uvedených podnikov by takéto rozdielne zaobchádzanie bolo prevažne xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x 56 ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudok ASM Brescia, už citovaný, body 59 a 60, ako aj citovanú judikatúru).
38. Výnimočne môže byť takéto opatrenie prípxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx záujmu (pozri analogicky rozsudky Engelmann, už citovaný, body 51 a 57, ako aj citovanú judikatúru; a z 10. mája 2012 vo veciach C-357/10 až C-359/10, Duxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxe je potrebné odlišovať objektívne okolnosti od naliehavých okolností všeobecného záujmu. Tieto okolnosti totiž musia v konečnom dôsledku predstavxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxovanie právnych účinkov dohody, vrátane - ak to táto zásada vyžaduje - dohody uzavretej pred tým, ako Súdny dvor rozhodol o účinkoch primárneho práva na xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxý, body 69 a 70). Na uvedenú zásadu sa však nemožno odvolávať s cieľom rozšíriť dohodu v rozpore so zásadami rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxorým by bolo možné ukončiť spor medzi dotknutými účastníkmi konania z dôvodov xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovahy vykonávanej verejným subjektom z dôvodu existujúceho zmluvného rámca, ktorý zrejme nezodpovedá technicko-komerčnému vývoju, z ustálenej juxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadnej slobody garantovanej Zmluvou (pozri rozsudok zo 16. februára 2012 v spojených veciach C-72/10 a C-77/10, Costa a Cifone, bod 59 a citovanú judikaxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xinnosť má považovať za koncesiu na služby, alebo verejnú zákazku na služby, je potrebné skúmať výlučne na základe práva Únie (pozri najmä rozsudok z 10. xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx zákazka na služby vymedzeného v článku 1 ods. 2 písm. a) a d) smernice 2004/17 a z pojmu koncesia na služby vymedzeného v článku 1 ods. 3 uvedenej smernice vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je poskytovateľovi služieb vyplatená priamo verejným obstarávateľom, zatiaľ čo v prípade koncesie na služby odmena za poskytnutie služieb spočíva bxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx C-206/08, Eurawasser, bod 51).
42. Ak ide o zmluvu o poskytovaní služieb, skutočnosť, že zmluvný partner nie je odmeňovaný priamo verejným obstarávaxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx najmä rozsudok Eurawasser, už citovaný, bod 57).
43. To platí v prípade, ak - rovnako ako vo veci samej - bolo poskytovateľovi služieb hromadnej autobuxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
44. Hoci je spôsob odmeny jedným z rozhodujúcich prvkov na účely posúdenia zmluvy ako koncesie na služby, z judikatúry tiež vyplýva, že koncesia na služxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na poskytovateľa znamená, že predmetná zmluva predstavuje verejnú zákazku na služby a nie koncesiu na služby (pozri najmä rozsudok Privater Rettungsxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Hoci môže byť toto riziko určite od začiatku veľmi obmedzené, posúdenie zmluvy ako koncesie na služby vyžaduje, aby obstarávateľ na koncesionára prexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxgsdienst und Krankentransport Stadler, už citovaný, bod 29).
46. Je totiž bežné, že niektoré odvetvia činností, predovšetkým odvetvia týkajúce sa čxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xizík, ktorým sú vystavené. Na jednej strane podmienky vyplývajúce z verejného práva, ktoré sa vzťahujú na hospodárske a finančné využitie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxrejný obstarávateľ, ktorý koná v dobrej viere, môže zabezpečiť poskytnutie služieb na základe koncesie, pokiaľ sa domnieva, že ide o najlepší spôsob zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxý, body 72 až 74).
47. Keďže verejný obstarávateľ nemá nijaký vplyv na podmienky vyplývajúce z verejného práva, ktoré sa uplatňujú na fungovanie služixxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxte žiadať od orgánu verejnej moci, ktorý udeľuje koncesiu, aby vytváral náročnejšie podmienky hospodárskej súťaže a hospodárskeho rizika než tie, ktxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xody 75 a 76).
48. Riziko spojené s prevádzkovaním je potrebné vnímať ako riziko vystavenia sa nebezpečenstvu trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok Eurawxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu služieb a dopytom po nich, riziko nesolventnosti dlžníkov poplatku za poskytnuté služby, riziko, že prevádzkové náklady nebudú v plnom rozsahu pokrxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsdienst und Krankentransport Stadler, už citovaný, bod 37).
49. Naopak, také riziká, akými sú riziká spojené so zlým riadením alebo s nesprávnym posúxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxherentné akejkoľvek zmluve, či už zodpovedá verejnej zákazke na služby, alebo koncesii na služby (rozsudok Privater Rettungsdienst und Krankentranxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx veľmi obmedzené z dôvodu podmienok fungovania služby vyplývajúcich z verejného práva, posúdenie zmluvy ako koncesie na služby predsa vyžaduje, aby oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxkytnutých vnútroštátnym súdom však právna úprava uplatniteľná vo veci samej ustanovuje, že obstarávateľ poskytne poskytovateľovi služieb náhradu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxáša "významnú časť rizika spojeného s prevádzkou".
54. K tomu treba dodať, že článok 40 dekrétu 2009/1226 ustanovuje, že úspešnému uchádzačovi sa vypxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe na európskom medzibankovom trhu (EURIBOR) za dvanásť mesiacov referenčného roka sa pripočíta 2,5%.
55. Na základe uvedených zmluvných ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxeto by taká zmluva mala byť posúdená ako "zákazka na služby" v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 2004/17 a nie ako "koncesia na služby" v zmysle článkx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x Európskej komisie, tvrdia, že rôzne faktory, ako zmenšovanie verejných zdrojov určených na pokrytie prípadných strát, neexistencia krytia niektorxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxšujú riziko takým spôsobom, že podstatnú časť tohto rizika by v skutočnosti znášal úspešný uchádzač, a to najmä preto, že dĺžka trvania zmluvy je osem roxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx posúdenie patrí do výlučnej právomoci vnútroštátneho súdu. Úlohou Súdneho dvora je iba poskytnúť vnútroštátnemu súdu výklad práva Únie potrebný pre xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxen, Zb. s. I-8585, bod 32).
58. Jedine vnútroštátny súd môže jednak poskytovať výklad ustanovení vnútroštátneho práva a jednak posúdiť časť rizika, kxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxch predpisov a ustanovenia zmluvy tak, ako boli uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, na prvý pohľad vedie k záveru, že uvedená zmluva má xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau:
18. Navyše, podľa vnútroštátneho súdu judikatúra Súdneho dvora ustanovuje, že xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtných služieb. Ak teda platí, že skutočne rozhodujúce kritérium vymedzenia medzi koncesiou na služby a verejnou zákazkou na služby spočíva v skutočnoxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxré by inak znášal obstarávateľ, v plnom rozsahu prevezme poskytovateľ.
22. Najprv je potrebné uviesť, že zmluvy týkajúce sa poskytovania záchrannýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxdelu "podriadenosti", v prípade ktorého dochádza k verejnému obstarávaniu služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. apríla 2010 vo veci C-160/08, Kxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostredníctvom centrálneho zúčtovacieho strediska. Poplatky za využívanie služieb sa dohodnú medzi orgánom sociálneho zabezpečenia a poskytovaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xa koncesiu na služby alebo verejnú zákazku na služby, je potrebné skúmať výlučne na základe práva Únie (pozri najmä rozsudky z 18. júla 2007 vo veci C-382xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxejnej zákazky na služby a koncesie na služby, ktoré sú ustanovené v odseku 2 písm. a) a d) a v odseku 4 článku 1 smernice 2004/18, vyplýva, že rozdiel medzi vxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtarávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. októbra 2005 vo veci C-458/03, Parking Brixen, Zb. s. I-8585, bod 39, ako aj Komisia proti Taliansku, už xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx právo spojené s peňažným plnením (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. septembra 2009 vo veci C-206/08, Eurawasser, Zb. s. I-8377, bod 51).
25. V prípade xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxh osôb, zodpovedá požiadavke protiplnenia ustanovenej v článku 1 ods. 4 smernice 2004/18 (pozri rozsudok Eurawasser, už citovaný, bod 57).
26. Ak je txxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx koncesionár nesie riziko spojené s prevádzkovaním predmetných služieb a že neexistencia prevodu rizika spojeného s poskytovaním služieb na poskytoxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xx, ako aj citovaná judikatúra).
27. Vo veci samej z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že odmena poskytovateľa záchranných služieb nix xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxje podľa bavorského zákona od orgánu sociálneho zabezpečenia, ktorého záchranné služby poistenci využili, alebo od súkromne poistených a nepoistenxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxných služieb, ale dohodou s orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktoré sú tiež obstarávateľmi (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júna 2009 vo veci C-300/xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľovi, ale centrálnemu zúčtovaciemu stredisku, ktoré je poverené výberom a úhradou týchto poplatkov vo forme pravidelných preddavkov, nemá dosax xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxteľa, ktorý mu zadal zákazku.
29. Na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že v tejto veci ide o koncesiu na služby v zmysle článku 1 ods. 4 smernice 2004/18, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxziko spojené s prevádzkou tejto predmetnej služby. Hoci toto riziko nepochybne môže byť od začiatku veľmi obmedzené, definícia koncesie na služby vyžxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xozsudok Eurawasser, už citovaný, body 77 a 80).
33. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že keďže odmena pre poskytovateľa pochádza výlučne od txxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxby (pozri rozsudok Eurawasser, už citovaný, bod 77).
34. Je totiž bežné, že niektoré odvetvia činností, predovšetkým odvetvia týkajúce sa činností vx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x najlepší spôsob zabezpečenia predmetných služieb vo verejnom záujme, a to aj vtedy, ak s tým spojené hospodárske riziko je veľmi obmedzené (rozsudok Exxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxé sa uplatňujú na fungovanie služieb, a teda ani na úroveň prenášaného rizika, a okrem toho nie je namieste žiadať od príslušného orgánu verejnej moci, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxledku existencie právnej úpravy uplatňovanej na dotknuté odvetvie (pozri rozsudok Eurawasser, už citovaný, body 75 a 76).
36. Takisto je potrebné upxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxva Únie potrebný na rozhodnutie, ktoré má vnútroštátny súd prijať v jemu predloženom spore (pozri rozsudok Parking Brixen, už citovaný, bod 32). Konkrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným Súdnym dvorom.
37. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že riziko hospodárskeho prevádzkovania služby je potrebné vnímať ako riziko vyxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xúťaže zo strany iných prevádzkovateľov, riziko nerovnováhy medzi ponukou služieb a dopytom po nich, riziko nesolventnosti dlžníkov poplatku za poskxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxvinnosti v rámci služby (pozri v tomto zmysle rozsudky z 27. októbra 2005 vo veci C-234/03, Contse a i., Zb. s. I-9315, bod 22, ako aj Hans & Christophoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xie sú rozhodujúce na účely kvalifikovania zmluvy ako verejnej zákazky na služby alebo koncesie na služby, keďže takéto riziká sú inherentné akejkoľvex xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxžívanie služieb neurčuje jednostranne poskytovateľ záchranných služieb, ale sú predmetom dohody s orgánmi sociálneho zabezpečenia na základe rokoxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe musieť čeliť obmedzeniam uloženým počas doby trvania zmluvy. Tieto obmedzenia môžu vyplývať najmä z potreby dosiahnutia kompromisu pri rokovaniacx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxgány sociálneho zabezpečenia, s ktorými je vybratý poskytovateľ povinný viesť tieto rokovania, kladú vzhľadom na svoje zákonné povinnosti dôraz na sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xokrytie všetkých jeho prevádzkových výdavkov.
41. Poskytovateľ služieb sa nemôže brániť proti takýmto situáciám tak, že by ukončil svoju činnosť, pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutia vypovedať xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx z bavorského zákona vyplýva, že nezaručuje úplné pokrytie nákladov prevádzkovateľa.
43. Ak skutočné náklady prevádzkovateľa prekročia v priebehu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x deficite a bude musieť zabezpečiť jeho prefinancovanie z vlastných prostriedkov. Je zrejmé, že dopyt po záchranných službách je predmetom fluktuácixx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxsledku zúčtovania len zaradí do programu nasledujúcich rokovaní, čo neznamená, že by orgány sociálneho zabezpečenia mali povinnosť kompenzovať príxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xozpočtu, podnik nemôže vykonať prenos hospodárskeho výsledku, či už kladného, alebo záporného, do nasledujúceho účtovného roka.
48. Na položené otxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ktorý zadal zákazku na záchranné služby, a tento hospodársky subjekt znáša riziko prevádzky, hoci veľmi obmedzené, najmä z dôvodu, že suma poplatkov xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxožených hospodárskym subjektom v rámci výkonu jeho činností v súlade so zásadami uvedenými vo vnútroštátnom práve, uvedenú zmluvu je potrebné považoxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) proti Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH:
51. Z porovnania xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxžby zahŕňa odmenu, ktorá je poskytovateľovi služieb vyplatená priamo verejným obstarávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. októbra 2005 vo vecx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xoto právo spojené s peňažným plnením.
52. Položené otázky vychádzajú výslovne zo skutočnosti, že predmetná zmluva stanovuje, že zmluvný partner nie xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyberať od tretích osôb.
53. S prihliadnutím na kritérium uvedené v bode 51 tohto rozsudku je skutočnosť, že poskytovateľ služieb je odmeňovaný peňažnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxytovateľovi na prevádzkovanie služieb.
54. Toto kritérium vyplýva z judikatúry Súdneho dvora vyhlásenej po nadobudnutí účinnosti smernice 2004/1xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxhhändler-Vereinigung, Zb. s. I-4685, body 27 a 28, ako aj rozsudky z 18. júla 2007 vo veci C-382/05, Komisia proti Taliansku, Zb. s. I-6657, bod 34, a z 13. xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo verejného práva.
56. Súdny dvor uznal existenciu koncesie na služby najmä v prípade, kde odmena pre poskytovateľa pochádza z platieb užívateľov vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx410/04, ANAV, Zb. s. I-3303, bod 16; a Coditel Brabant, už citovaný, bod 24).
57. Z toho vyplýva, že v prípade zmluvy o poskytnutí služieb, skutočnosť, žx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa ustanovenej v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2004/17.
58. Tento záver však ukladá, že pojem "právo na využívanie služby" musí byť spresnený ako "proxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytovateľa poskytovať vlastné služby, potom súčasťou tohto spôsobu odmeny je aj riziko spojené s poskytovaním dotknutých služieb, ktoré znáša poxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxmbra 2008, Komisia proti Taliansku, už citovaný, bod 29).
66. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že riziko je súčasťou hospodárskej prevádzky sluxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxb si vyžaduje uplatnenie náležitostí ustanovených smernicou 2004/17 na účely ochrany transparentnosti a hospodárskej súťaže.
68. V prípade neexisxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxky z 27. októbra 2005 vo veci C-234/03, Contse a i., Zb. s. I-9315, bod 22, a 18. júla 2007, Komisia proti Taliansku, už citovaný, body 35 až 37, ako aj analogxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx rozsudku, v poslednom uvedenom prípade by protiplnenie nespočívalo v práve poskytovania služieb.
69. Položené otázky vychádzajú z predpokladu, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbstarávateľ z dôvodu uplatnenia právnych predpisov týkajúcich sa odvetvia dotknutej činnosti.
70. Podľa určitých tvrdení predložených na Súdnom dxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxe na koncesionára podstatným rizikom.
71. Tieto tvrdenia nemožno vôbec prijať.
72. Je bežné, že niektoré odvetvia činností, predovšetkým odvetvia xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxke riziká, ktorým sú vystavené.
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xyužitím a znižujú faktory, ktoré by mohli ohroziť transparentnosť a narušiť hospodársku súťaž.
74. Na druhej strane, verejný obstarávateľ, ktorý koxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtných služieb vo verejnom záujme, a to aj vtedy, ak s tým spojené hospodárske riziko je veľmi obmedzené.
75. Nie je preto namieste žiadať od príslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxré už v ňom existujú v dôsledku existencie právnej úpravy uplatňovanej na dotknutý sektor.
76. Za týchto okolností, keďže verejný obstarávateľ nemá nxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxnášal rizikové faktory, ktoré tieto podmienky vylučujú.
77. V každom prípade, aj keď hroziace hospodárske riziko, ktoré znáša verejný obstarávateľx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvádzky, ktoré znáša, v plnom alebo prevažnom rozsahu.
78. Vnútroštátnemu súdu prislúcha posúdiť, či došlo k prenosu rizika, ktoré znáša verejný obstxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxädie Schuhtechnik proti AOK Rheinland/Hamburg:
68. V súlade s definíciou obsiahnutou v článku 1 ods. 4 smernice 2004/18 verejná koncesia na služby je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo toto právo spojené s peňažným plnením.
69. Ak ide o rámcovú zmluvu, tá je definovaná v článku 1 ods. 5 smernice 2004/18 ako dohoda medzi jedným alebo vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu alebo prípadne aj o predpokladané množstvo.
70. Z týchto definícií vyplýva, že dotknuté xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxych prvkov, ktoré charakterizujú prejednávanú vec.
71. V každom prípade z vyššie uvedenej definície verejnej koncesie na služby vyplýva, že ju charaxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrčitú hospodársku slobodu na určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizikám spojeným s týmto využívaním. Naopxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxané zákazky musia v priebehu daného obdobia dodržiavať podmienky stanovené v tejto dohode.
72. Tento rozlišovací prvok je v súlade s judikatúrou Súdnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxdok, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx7, bod 34 a citovaná judikatúra).
73. V prejednávanej veci zákazka vo veci samej je zmluva "o zabezpečení integrovanej starostlivosti" ustanovená v § xxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkt preberá povinnosť starostlivosti o poistencov, ktorí sa naň obrátia. Súčasne sú ceny za rôzne balíky plnenia určené v tejto zmluve, ako aj doba jej plxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonom je jediným dlžníkom odmeny poskytovateľovi. Zdá sa teda, že podmienky vykonávania činnosti hospodárskeho subjektu sú určené v zmluve vo veci xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxý značnému riziku spojenému s poskytovaním svojho plnenia.
74. Dalo by sa uviesť, že hospodársky subjekt je v prejednávanej veci vystavený určitému rxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného s vyplácaním jeho odmeny a s nesolventnosťou jeho jediného zmluvného partnera, keďže zdravotná poisťovňa založená zákonom je zo zákxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxť do nákladných výdavkov pred uzatvorením individuálnej zmluvy s poistencom. Napokon, počet poistencov trpiacich syndrómom tzv. diabetickej nohy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xrevažné riziko spojené s vykonávaním predmetných činností, teda prvok charakterizujúci situáciu koncesionára v rámci verejnej koncesie na služby v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Brixen a Stadtwerke Brixen AG:
40. V situácii opísanej v prvej otázke však poskytovateľ služieb nezískava odplatu od príslušného verejného orgánu, axx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvajúce z prevádzkovania predmetných služieb a je charakteristický pre koncesiu na služby vo verejnom záujme. V takej situácii, aká je vo veci samej, texx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx96/08, Acoset SpA proti Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa a iní:
39. Rozdiel medzi zákazkou na služby a koncesiou na služby sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxazka na služby" v zmysle smernice 2004/18 a smernice 2004/17 zahŕňa odplatu, ktorú poskytovateľovi služieb platí priamo verejný obstarávateľ (pozri xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xdmeny spočíva v práve prevádzkovať službu a keď prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za riziko spojené s prevádzkovaním tejto služby (pozri najmä rozsuxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xnútroštátny súd odkazuje na zmiešanú spoločnosť ako na "držiteľa koncesie" na výkon správy integrovanej vodohospodárskej služby. Zo spisu vyplýva, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxostredníctvom tridsaťročnej koncesie, ktorej hlavným protiplnením je možnosť od užívateľov vyberať poplatky za spotrebu vody, ktorú oznámenie o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xznal existenciu koncesie na služby najmä v prípade, kde odmena pre poskytovateľa pochádza z platieb užívateľov verejného parkoviska, siete verejnej xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x x 13. novembra 2008 vo veci C-324/07, Coditel Brabant, Zb. s. I-8457, bod 24).
44. V článku 17 smernice 2004/18 je ustanovené, že bez toho, aby bolo dotknuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na koncesie na služby, ktoré zadávajú obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 tejto smernice, ak sa tieto konxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby v spore vo veci samej má vedľajší charakter vo vzťahu k hlavnému predmetu dotknutej koncesie, spočívajúcemu v poskytovaní tejto služby, takže txxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrnacional, Zb. s. I-1329, body 26 až 28, a článok 9 ods. 1 smernice 2004/17).
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3. júna 2010 vo veci C-203/08, Sporting Exchanxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxd, vyplýva, že za zásah holandských orgánov verejnej moci s cieľom oprávniť niektoré hospodárske subjekty na poskytovanie služieb v oblasti hazardnýxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxných povolení, podľa ktorého sa na jednej strane zakazuje organizovať alebo propagovať hazardné hry, pokiaľ na tento účel nebolo vydané správne povolxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxv verejnej moci, ktorého predmetom je úprava výkonu hospodárskej činnosti, v prejednávanej veci organizácie hazardných hier.
45. V rozhodnutí, ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxk za rok, ich sumy, prerozdelenia čistých príjmov inštitúciám všeobecného záujmu a vlastných príjmov predmetného hospodárskeho subjektu v tom zmyslxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xospodársky subjekt vytvárať xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x6. Skutočnosť, že vydanie jedinej licencie nie je porovnateľné s koncesnou zmluvou na služby, nemôže sama osebe odôvodniť, aby boli pri udelení takého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnsparentnosti.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. júla 2007 vo veci C-382/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike:
31. Otáxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xúvislosti je jednak potrebné konštatovať, že uvedené zmluvy stanovujú poplatok, ktorý zaplatí subjektu poverený komisár a ktorého výška je stanovenx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x písm. a) smernice 92/50 vyplýva, že verejná zmluva na poskytnutie služieb v zmysle tejto smernice zahŕňa odplatu, ktorú verejný obstarávateľ priamo zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxok stanovený v sporných zmluvách, môže byť typický pre odplatnú zmluvu v zmysle uvedeného článku 1 ods. a), a teda pre verejné obstarávanie (pozri, pokixx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xozsudok z 10. novembra 2005 vo veci C-29/04, Komisia proti Rakúsku, Zb. s. I-9705, body 8 a 32).
34. Okrem toho, z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vypxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxvateľ znáša riziko spojené s poskytovaním dotknutých služieb (pozri rozsudok zo 7. decembra 2000 vo veci C-324/98, Telaustria a Telefonadress, Zb. s. xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxovaný, bod 40).
35. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že spôsob odplaty dohodnutý v sporných zmluvách nespočíva v práve poskytovateľa poskyxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxuté v bode 32 tohto rozsudku, odmeňovaný povereným komisárom prostredníctvom pevného poplatku za tonu odpadu, ktorý mu bol poskytnutý na odvoz, ale okxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xomunálny odpad subjektu a jednak, že tomuto subjektu bude každý rok dodané určité minimálne množstvo odpadov. Uvedené zmluvy, navyše, predpokladajú xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo množstva, a to s cieľom zaručiť subjektu ekonomickú a finančnú rovnováhu. V týchto zmluvách je rovnako stanovené, že výška poplatku sa každoročne valxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdené dohody, navyše, predpokladajú možnosť nových rokovaní o poplatku v prípade, ak z dôvodu zmeny právneho rámca bude musieť subjekt vynaložiť invesxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxžieb spadajúce do pôsobnosti smernice 92/50 a nie za koncesie na služby, na ktoré sa uvedená smernica nevzťahuje.
38. Navyše, žiadne z tvrdení taliansxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxť peňažné príjmy z predaja elektriny vyrobenej spracovaním odpadov, je potrebné pripomenúť, že článok 1 písm. a) smernice 92/50, ktorý definuje pojem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxskytnuté služby, o ktoré požiadal obstarávateľ (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. januára 2007 vo veci C-220/05, Auroux a i., bod 45).
40. V prejednávxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na odvoz a výroba energie, spočíva predovšetkým v platení poplatku povereným komisárom.
41. Ani za predpokladu, že príjem z predaja elektriny by mohox xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxť tento predaj tretím osobám, samotná skutočnosť, že subjekt by mohol okrem odmeny získanej ako protiplnenie od uvedeného povereného komisára získať xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxané ako verejné zmluvy (pozri analogicky rozsudok Aurox a i., už citovaný, bod 45).
42. Ďalej dlhá doba platnosti sporných zmlúv a skutočnosť, že ich plxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlastnosťami sa vyznačujú tak verejné zmluvy, ako aj koncesie na služby.
43. Rovnako je tomu v prípade, ak spracovanie odpadov je predmetom verejného zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxá smernica môže uplatniť, patrí kategória "kanalizácie a likvidácia odpadu, sanitárne a podobné služby", o ktorej Súdny dvor už skôr rozhodol, že zahŕxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxie toho, či ide o verejnú zmluvu, alebo o koncesiu na služby, nie je rozhodujúcou skutočnosť, či poskytovanie služieb ponúkaných subjektom si môže prípxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xákladné delenie zákaziek na zákazky na stavebné práce, zákazky na dodanie tovaru a zákazky na poskytnutie služieb. Každý druh zákazky v závislosti od ixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxateľ, resp. obstarávateľ), má osobitné finančné limity, ktoré ovplyvňujú následný postup (verejného) obstarávateľa pri zadávaní predmetného plnexxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nie sú vyňaté z vecnej pôsobnosti zákona podľa § 1. Pre správne určenie limitnej hodnoty (verejný) obstarávateľ v prvom rade posudzuje charakter zákazxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky (k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky pozri komentár k § 6). Ak (verejný) obstarávateľ zistí, že zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxt bežnej dostupnosti (k testu bežnej dostupnosti a následnému postupu pri podlimitných zákazkách pozri komentár k § 108).
Vo vzťahu k právnej úpravx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Pri zadávaní týchto zákaziek je teda (verejný) obstarávateľ viazaný aj európskou legislatívou a základným pravidlom pri nadlimitných zákazkách je tx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxsle § 29 (verejný) obstarávateľ môže pri nadlimitnej zákazke postupovať jedným z nasledovných postupov (nie je možné ich kombinovať):
a)
verejná xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx konanie.
Právna úprava zadávania zákaziek nedosahujúcich prahové limity nadlimitnej zákazky nie je na úrovni legislatívy EÚ regulovaná, ale x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxé sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní 2006/C 179/02) je potrebné aj pri týchto zákazkách dodržiavať princípy verejnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh EÚ rozdielna. Kým v niektorých členských krajinách sa neaplikuje osobitný špeciálny postup zadávania xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxravu. Zákonodarca pritom rozlišuje medzi tzv. podlimitnou zákazkou (k jej zadávaniu pozri komentár k § 108 a nasl.) a zákazkou s nízkou hodnotou (k jej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdení EÚ 2015/2170, 2015/2171, 2015/2172, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a nie je potrebné ich osobitne preberať do vnútroxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xyhlášku o stanovení nadlimitných limitov. V kontexte uvedeného, ak Úrad k účinnosti príslušného nariadenia EÚ, ktorým sa zmenil určitý nadlimitný lixxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxavený limit vyplývajúci z legislatívy EÚ.
Keďže v praxi sa najmä prahový limit pre podlimitné zákazky pomerne často mení, neuvádzame tabuľkový prexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxťahu k osobitnému limitu pre potraviny upozorňujeme, že zákonodarca nedefinuje, aký druh zákazky sa považuje za zákazku na potraviny. Pri posudzovanx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxuhy zákaziek:
03100000-2 Poľnohospodárske a záhradnícke produkty;
03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy;
03300000-2 Farmárskex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxie, zelenina a súvisiace výrobky;
15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky;
15500000-3 Mliečne výrobky;
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx spadajúca pod ktorýkoľvek z vyššie uvedených CPV kódov sa automaticky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní bude považovať za zákazku na potravinyx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxenie nepoužíva na výrobu potravinárskeho výrobku určeného na predaj, resp. neposkytuje na komerčné cateringové služby], je možné ju považovať za drux xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxy zahrnutá aj potrava pre zvieratá. Máme za to, že pod pojem potravina by mala byť zahrnutá len konzumácia jedál a nápojov ľudskými bytosťami.
A fortiori
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxľnohospodárske a iné zvieratá; 
15711000-5 Krmivo pre ryby; 
15712000-2 xxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xdseku 3 ďalej zakotvuje osobitný limit pre služby uvedené v prílohe č. 1 zákona. Pre tieto služby zákonodarca zakotvuje limit pre obstarávanie - minimáxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------------------------------------I
I Kód CPV                       I Opis                   I
I-----------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx0-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre I                      I
I domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie       I                      I
I opatrovateľského personálu] a 79625000-1      I                      I
I [Zabezpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx        x                      x
x                           x                      x
x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx      x                      x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx     x                      x
x xxxxxxxxxx xxx zamestnávateľov domáceho personálu] I                      I
I a                          I                      I
I                           I                      I
I 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre I                      I
I domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týxxxxxx xx x                      x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx  x                      x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx      x                      x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Domáce služby] I                      I
I-----------------------------------------------------I-------------------------------------------I
I 85321000-5 a 85xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx    x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xlužby      I
I spojené služby], 75121000-0, 75122000-7,      I                      I
I 75124000-1;                     I                      I
I                           I                      I
I od 79995000-5 do 79995200-7;            I                      I
I                           I                      I
I od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (xxxxxxxxxx  x                      x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx                x                      x
x                           x                      x
x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx             x                      x
x                           x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x    x                      x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx00-5 [Organizovanie seminárov],  I                      I
I 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí],   I                      I
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx   x                      x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxzovanie  I                      I
I večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie   I                      I
I módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na     I                      I
I organizovanie veľtrhov a výstav]          I                      I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx                     x xxxxxxx xxxxxxxx xxbezpečenie       I
I-----------------------------------------------------I-------------------------------------------I
I 75310000-2, 753110xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx   x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x                      x
x xxxxxxxxxx                     x                      x
xxxxxx------------------------------------------------I-------------------------------------------I
I 98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 9xxxxxxxxx x  x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx                     x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx      x
x                           x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx     x
x                           x xxxxxickými organizáciami, mládežníckymi I
I                           I združeniami a iné služby členských    I
I                           I organizácií                I
I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx                     x xxxxxxxxxx xxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------------------------------------I
I 55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 I Hotelové a reštauračné služby       I
I [xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx    x                      x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx                x                      x
x                           x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx              x                      x
x                           x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx             x                      x
x                           x                      x
x x5520000-1 Služby hromadného stravovania,      I                      I
I                           I                      I
I 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre    I                      I
I spoločnosti prevádzajúce dopravu,          I                      I
I                           I                      I
I 55523xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx  x                      x
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx            x                      x
x                           x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x                      x
x                           x                      x
x xxxx0000-8 Služby podnikových a školských jedální, I                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x                      x
x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx    x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xkolské    I                      I
I stravovanie                     I                      I
I-----------------------------------------------------I-------------------------------------------I
I 791000xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx        x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx   x
x                           x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-------------------------------------------I
I 75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až I Iné administratívne služby x xxxxxx    x
x xxxxxxxxxx                     x xxxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x5200000-8 až 75231000-4              I Poskytovanie komunálnych služieb     I
I-----------------------------------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx     x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx               x xxrejnej bezpečnosti a záchranné služby v I
I                           I rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené podľa § I
I                           I 1 ods. 2 písm. g)             I
I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx  x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxužby      I
I služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie     I                      I
I poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie    I                      I
I systémy, Služby na vystopovanie utečencovx     x                      x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx        x                      x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x                      x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx       x                      x
x [Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce I                      I
I sa analýzy odpadu]                 I                      I
I-----------------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x   x xxxxxxxxxxxx xxxxxx            x
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxriálne)] a 98910000-5 I                      I
I [Služby charakteristické pre medzinárodné      I                      I
I organizácie a orgány]                I                      I
I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx   x xxxxxxx xxxxxx              x
x xxxxxxxx xxxxxx00-7 [Poštové a doručovateľské    I                      I
I služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7  I                      I
I [Poštové služby súvisiace s novinami a       I                      I
I periodikami], 64xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x                      x
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x                      x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx I                      I
I 64115000-5 [Prenajímanie poštových xxxxxxxxxx    x                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   x                      x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx       x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-------------------------------------------I
I 50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 I Rôzne služby               I
I xxxxxxxxx xxxxxxx                  x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxhu k vecnému rozsahu príloha č. 1 zakotvuje, že služby Povinné sociálne zabezpečenie, CPV kód 75300000-9, sú vyňaté z vecnej pôsobnosti zákona o verejnxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xú vyňaté z vecnej pôsobnosti režimu verejného obstarávania a vzťahuje sa na ne uvedený limit. Vo vzťahu ku kategórii služieb Povinné sociálne zabezpečxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxužbách na vnútornom trhu (ďalej len "Smernica o službách"), konkrétne sociálne služby v oblasti i) sociálneho bývania a ii) starostlivosti o deti a podxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxj, regionálnej alebo miestnej úrovni),
c)
charitatívnymi organizáciami uznanými ako takými štátom, t.j. organizáciami, ktoré majú neziskový cxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o službách"), v zmysle ktorého sa tento zákon, okrem inéxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxlnym ubytovaním, starostlivosťou o deti a podporou rodín a osôb v trvalej alebo dočasnej núdzi, ktoré sa neposkytujú za účelom dosiahnutia zisku.
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi zmluvy, ktorej trvanie je dlhšie ako jeden kalendárny rok, v prípade, ak je takýchto zmlúv v príslušnom kalendárnom roku viacero, určuje sa hodnota taxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxom kalendárnom roku. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vie, že celková hodnota xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatne súťažiť (spravidla ako bežne dostupné zákazky cez elektronické trhovisko), resp. vyhlásiť jednu podlimitnú zákazku, ktorú prípadne rozdelí na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxti sa prejavuje aj v osobitných limitoch pre tieto zákazky. Z odseku 5 vyplýva, že zákazky na úseku obrany a bezpečnosti sa nedelia na zákazky vykazujúce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxa, že tieto nemôžu vykazovať znaky bežnej dostupnosti.
K odsekom 6 až 8
Vo vzťahu k legislatívnej technike určovania limitov pre nadlimitnú, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxazky aj na zákazku s nízkou hodnotou, koncesia môže byť len podlimitná alebo nadlimitná. Bližšie ku koncesiám pozri komentár k § 4, § 100 a nasl.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 2015/2170, 2015/2171, 2015/2172
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
KOMENTÁR
K odseku 1
Základnou povinnosťou (verejnéhox xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxna, pokiaľ a dokiaľ nedosiahnu prahový limit nadlimitnej zákazky, je taktiež povinnosťou (verejného) obstarávateľa stanoviť predpokladanú hodnotx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe základnou úlohou predpokladanej hodnoty zákazky je stanovenie postupu (verejného) obstarávateľa, a teda od hodnoty predpokladanej hodnoty zákazxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xinančným limitom pozri komentár k § 5). V súlade s princípom transparentnosti a princípom proporcionality (k obsahu princípov pozri komentár k § 10) prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxsti, v rámci ktorých sa požaduje preukázanie určitého finančného plnenia, je (verejný) obstarávateľ povinný vždy uviesť v oznámení o vyhlásení verejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxa je potrebné mať definovaný presný rozsah zákazky, ktorý následne bude tvoriť opis predmetu zákazky. V prípade, ak (verejný) obstarávateľ zistí pred xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xlhšia požadovaná doba záruky ako zákonná záruka), mal by zohľadniť túto skutočnosť pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky a aj túto skutočnoxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxpytov na vysvetlenie dokumentov potrebných na prípravu ponuky (verejný) obstarávateľ zistí, že je potrebné modifikovať rozsah, resp. iné parametre xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxto plnenie prevýšiť prahový limit, je potrebné vždy posudzovať vplyv vysvetlenia aj na stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky. Takisto nie je možné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxi so zodpovednosťou (verejného) obstarávateľa za stanovenie správnej predpokladanej hodnoty zákazky prvotne upozorňujeme, že nie je možné vylúčiť xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxú, ale akceptoval ako víťaznú ponuku presahujúcu limit pre nadlimitné zákazky. Takisto podľa § 182 ods. 2 písm. a) ide o osobitný správny delikt pri porxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdľa § 57, a to z dôvodu, že všetky ponuky prekročili predpokladanú hodnotu zákazky. Takisto v prípade zle stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky, pxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxyv na výsledok verejného obstarávania.
Právna úprava odseku 1 zakotvuje základné pravidlá pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Prvým xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxuje hodnotu plnenia bez tejto dane. Na druhej strane upozorňujeme, že v súvislosti s kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktorým má byť vždy aj cena, je potrxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxlady na úhradu, resp. výpočet dane z pridanej hodnoty plnenia.
Vo vzťahu k spôsobu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky zákonodarca zakotvuxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt zákazky. Dôvodová správa v tejto súvislosti uvádza, že "predpokladaná hodnota zákazky musí byť založená na predošlých skúsenostiach verejného obsxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnia alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo v čase začatia postupu zadávania zákazky, ak sa publikácia oznámenia nevyžaduje. Pri určovaní pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnané v predchádzajúcom období." Z uvedeného vyplýva, že (verejný) obstarávateľ si nesmie pomôcť obdobnými zmluvami od iných (verejných) obstarávatxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkúseností sú súčasťou spisu o novom verejnom obstarávaní aj predchádzajúce zmluvy a faktúry, ktoré tvorili podklad pre určenie predpokladanej hodnoxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxokladanú hodnotu zákazky predchádzajúcim spôsobom, je jej stanovenie prostredníctvom prieskumu trhu. V súvislosti s prieskumom trhu dôvodová spráxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxetkými dostupnými prostriedkami až do zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na zverejnxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxtalógov internetu a podobne. Uvedené je možné realizovať prostredníctvom prieskumu cenníkov, produktových katalógov, štatistických údajov o vývoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm procesu verejného obstarávania. Vo vzťahu k prieskumu trhu aj tento úkon (verejného) obstarávateľa by mal byť zdokumentovaný, a teda mal by byť hmotnx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xatalógy taktiež súčasťou spisu o verejnom obstarávaní. V praxi sa často používajú prieskumy trhu formou oslovenia vybraných potenciálnych záujemcoxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxy počet indikatívnych ponúk, ktoré sú z pohľadu eurofondov akceptovateľné. Pri prieskume trhu sa niekedy stáva, že oslovené subjekty nemajú záujem poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxlednou možnosťou a (verejný) obstarávateľ musí zdokumentovať, že nebolo možné vykonať písomný prieskum trhu (za písomný prieskum trhu sa považuje aj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí prieskumu trhu zákonodarca neustanovuje následný postup pre (verejného) obstarávateľa, a teda neustanovuje, či sa predpokladaná hodnota zákazky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjov sa prikláňame k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky ako najnižšej sumy indikatívnych ponúk, ale opačný názorový prúd zastávajúci potrebu prixxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxej predpokladanej hodnoty zákazky. Upozorňujeme, že odhliadnuc od spôsobu určenia predpokladanej hodnoty zákazky je vždy potrebné, aby súčasťou spxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxi so stanovovaním predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 11 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov predstavuje cxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
2.
stavba financovaná celkom alebo sčasti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxh prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxnej práce je teda štátna expertíza súčasťou spisu o verejnom obstarávaní. Aj v prípade štátnej expertízy sa vyžaduje osobitný úkon (verejného) obstarxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxliehajú režimu verejných prác, máme za to, že nie je možné, aby (verejný) obstarávateľ vykonával prieskum trhu, a vzhľadom na jedinečnosť každej stavexxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xa stavebné práce určuje predpokladaná hodnota zákazky z hodnoty projektu stavebných prác.
Zákonodarca zakotvuje, že ustanovená suma predpokladxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxadanú hodnotu projektu (napr. prieskumom trhu) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a tento prieskum trhu následxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xotrebné aktualizovať takúto hodnotu, a teda napríklad dopytovať subjekty, ktoré predložili indikatívnu ponuku na stanovenie hodnoty projektu, či ixx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxpokladanej hodnoty zákazky a tieto prvky plnenia je potrebné zahrnúť napríklad do prieskumu trhu, teda je potrebné, aby indikatívne ponuky zohľadňovxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x0. Pri opakovaných plneniach je presne ustanovené množstvo plnenia, ktoré sa zaväzuje (verejný) obstarávateľ odobrať, pričom plnenie sa neodoberá jxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (verejnému) obstarávateľovi povinnosť odobrať a uhradiť všetky opakujúce sa plnenia, v prípade opcií je výlučne na (verejnom) obstarávateľovi, či sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtarávateľ povinný vždy v dokumentoch potrebných pre prípravu ponuky upozorniť všetkých potenciálnych záujemcov, resp. uchádzačov na to, že trvaniex xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa opcií [je súladné s princípmi verejného obstarávania, ak už v čase vyhlásenia súťaže (verejný) obstarávateľ uvedie, že je výlučne na jeho rozhodnutíx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie sxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xodnoty stavebných prác. Nie je však vylúčené, že aj na realizáciu služieb, resp. dodanie tovaru môže (verejný) obstarávateľ poskytovať rôzne služby (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prác sa tak do jej hodnoty započítavajú napríklad aj stavebné materiály, ktoré už má (verejný) obstarávateľ nakúpené, a predpisuje ich zabudovanie do xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxsti s predpokladanou hodnotou zákazky na stavebné práce upozorňujeme, že do tejto hodnoty sa nezapočítava hodnota stavebného pozemku, na ktorom sa dixxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxom (takýto model sa vyskytuje najmä pri stavebných zákazkách riadiacich sa režimom Žltého FIDICu - naprojektuj postav), tieto činnosti sa započítavaxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxuje znaky samostatnej hospodárskej jednotky, tak si môže sám realizovať proces verejného obstarávania, a teda si aj sám určovať predpokladanú hodnotx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospodársku jednotku zaraďuje napríklad školy a materské škôlky. K pojmu samostatná hospodárska jednotka dôvodová správa uvádza, že "to možno predpxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtom pre predmetné obstarávanie, uzaviera zmluvu nezávisle a financuje zákazku z rozpočtu, ktorý má k svojej dispozícii. Rozdelenie nie je odôvodnenéx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxanizmus stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ak sa zákazka delí na časti (k deleniu zákazky na časti pozri komentár k § 28). Zákonodarca zakotvuxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxdlimitnú zákazku (pozri komentár k § 5), nie je rozhodujúce, že žiadna z častí nedosahuje prahový limit nadlimitnej zákazky, ale rozhodujúce je, že súčxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xotrebné splniť kumulatívne. Vo vzťahu k zákazke na dodanie tovaru možno postup zadávania podlimitných zákaziek použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky txxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxí zákazky. Takisto je potrebné, aby boli tieto podmienky splnené kumulatívne.
Vo vzťahu k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky upozorňujemex xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvebné práce, a teda ide o tzv. zmiešanú zákazku (k uvedenému pozri komentár k § 30), resp. zmiešanú koncesiu (k uvedenému pozri komentár k § 31), je potrebxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxej zmluvy najviac vystihuje zmluva o kúpe prenajatej veci uzatvorená v zmysle § 489 a nasl. OBZ, podľa ktorého ide o zmluvu, v ktorej si strany dojednajú v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jej zániku. Tá však v rámci vymedzenia zákazky na dodanie tovaru predstavuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ako inominátneho kontraktu v zmysle § 269 ods. 2 OBZ. V slovenskom právnom prostredí sa používajú tri druhy lízingových zmlúv - finančný, operatívny a sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx rozdielom, že kúpna cena nie je platená naraz, ale vo vopred dohodnutých splátkach/termínoch.
Prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxosť prenechania veci na užívanie alebo branie úžitkov z nej a odplata za takéto prenechanie, t.j. nájomné. Nájomné ako
essentialia negotii
má ten význxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx absentovali oba znaky (dočasnosť, odplatnosť), mohli by sme hovoriť skôr o darovacej zmluve. V rámci nájomnej zmluvy alebo osobitne neskôr je možné píxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xj výslovné vyjadrenie práva (nie povinnosti) nájomcu kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zánixxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xožné stanoviť.
K odseku 7
Ustanovenie odseku 7 predstavuje špeciálnu právnu úpravu voči odseku 2 písm. a), pričom režim odseku 7 sa aplikuje len na zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxných zadávaniach zákazky sa predpokladaná hodnota zákazky určuje aj vrátane nasledujúcich opakovaných plnení s pôvodným zmluvným partnerom".
K oxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxatné poistné a ostatné formy odmien - vo vzťahu k poisťovacím službám sa do predpokladanej hodnoty zákazky nezapočítava hodnota poisteného majetku, axx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx poisťovňa uhrádza aj odmenu maklérovi; v takomto prípade sa táto odmena započítava do predpokladanej hodnoty zákazky. Máme však za to, že do predpoklaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx poisťovacích služieb sa započíta len hodnota vynaložených prostriedkov na poskytnutie finančných služieb a nie samotná hodnota poskytnutého úveru x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx právnu úpravu, ako je zakotvená v odseku 2 písm. c).
K odseku 9
Komentované ustanovenie špecifikuje predpokladanú hodnotu zákazky na služby v pxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy. V prípade, ak je zmluva uzatvorená na dlhší čas ako 48 mesiacov, resp. na neurčitý čas, predpokladaná hodnota takejto zákazky na dodanie služby predsxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxobratia celkového predpokladaného množstva plnenia, čím sa rámcová dohoda odlišuje od štandardnej zmluvy, na účely výpočtu predpokladanej hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxe spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty dynamického nákupného systému.
K odseku 11
K inštitútu inovatívneho partnerstva pozri bližšie komentáx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxočnosti, že v zmysle právnej úpravy inovatívneho partnerstva môže (verejný) obstarávateľ počas trvania inovatívneho partnerstva v ktorejkoľvek fáxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa započítavajú všetky hodnoty výskumných fáz, ako aj hodnota následného plnenia, ktoré má byť po výskumnej fáze poskytnuté (verejnému) obstarávatexxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxcesia považuje za podlimitnú alebo nadlimitnú.
Do predpokladanej hodnoty koncesie sa započítava:
-
predpokladaný celkový obrat bez dane z prixxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koncesie - v súlade s odsekom 14 však nejde o celkový obrat pri prevádzke predmetu plnenia, ale len o obrat, ktorý sa netýka príjmov (verejného) obstarávxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxesnej dokumentácii bolo uvedené, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxjným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa na čas, keď sa oznámenie o koncesii poxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa započítava len hodnota tovaru a nie aj hodnota prípadných služieb, resp. stavebných prác, ktoré prenechal (verejný) obstarávateľ koncesionárovi pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xo hodnoty koncesie by sa mala započítavať aj táto hodnota.
Popri uvedených základných princípoch výpočtu predpokladanej hodnoty koncesie zákxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej zmluvy - ide o rovnaký princíp, ako je vyjadrený v odseku 2 písm. b);
b)
poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybranýxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a to ich výška, spôsob výpočtu, resp. ich druh. Ak koncesná dokumentácia tieto poplatky nedefinuje, nie je možné ich do predpokladanej hodnoty koncesix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx je súčasťou predpokladanej hodnoty koncesie. V tejto súvislosti však upozorňujeme, že nie je možné vylúčiť, že koncesionár bude vyberať tieto poplatxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxesionára do predpokladanej hodnoty koncesie;
c)
platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo oxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxme a príspevkov na verejné investície - predmetom koncesie môže byť napríklad poskytovanie služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia EÚ č. 1370/200x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa zahŕňa aj celková predpokladaná suma prípadnej dotácie, ktorú môže v maximálnej miere získať koncesionár pri plnení predmetu koncesie;
d)
granxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxádzania sa vyžaduje, aby v koncesnej dokumentácii boli uvedené presné spôsoby, akými bude mať koncesionár možné príjmy od tretích strán. V prípade, ak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxebné zohľadniť pri stanovovaní predpokladanej hodnoty koncesie aj túto skutočnosť;
e)
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xasne identifikovaný v koncesnej zmluve;
f)
hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ax xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľ koncesionárovi použiť pri výstavbe predmetu koncesie a ktorý už má (verejný) obstarávateľ nakúpený. Máme za to, že by v tomto bode mali byť zahrnuté xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlatby záujemcom alebo uchádzačom - napríklad v prípade koncesného dialógu za účelom motivácie jednotlivých uchádzačov môžu byť ponúkané odmeny za prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxpočet, je možné do predpokladanej hodnoty koncesie zahrnúť aj ďalšie prvky plnenia, resp. protiplnenia.
V prípade, ak sa koncesia delí na samostatxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnáva súčet jednotlivých koncesných zmlúv.
Vo vzťahu k odseku 13 upozorňujeme, že napríklad počas koncesného dialógu môže nastať situácia, že dôjdx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxy delikt podľa § 182 ods. 1 psím. a), za ktorý má Úrad povinnosť (verejnému) obstarávateľovi vymerať pokutu vo výške 5% zmluvnej ceny. Pre vylúčenie pocxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xesp. podlimitnej (v závislosti od súčtu hodnoty) zákazky.
K odseku 17
Dôvodová správa k uvedenému odseku uvádza: "Stanovuje sa pravidlo povinnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určuje podmienky účastx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxého obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľ možnosť neuviesť predpokladanú hodnotu zákazky v dokumentoch potrebných xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiedkov (verejný) obstarávateľ alokoval na financovanie predmetu zákazky. Spravidla sa tento inštitút aplikuje pri špecifických projektoch. V prípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpokladanú hodnotu zákazky.
K odseku 18
V súlade s § 24 sa dokumentácia súvisiaca so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky uchováva počas 5 roxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxej hodnoty zákazky, teda katalógy, na základe ktorých bol vykonaný prieskum trhu, iný spôsob prieskumu trhu, projektová dokumentácia, z ktorej vyplýxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxe 2014/24/EÚ;
zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxeľ nesmie vyhnúť aplikácii zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie predpokladanej ceny predmetu obstarávania rozdeleníx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxaného ustanovenia je zabrániť tomu, aby sa obstarávatelia vyhýbali používaniu metód a postupov verejného obstarávania tým, že za týmto účelom rozdelxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxakého druhu je zakázané podľa tohto ustanovenia, ale len také, ktorého cieľom je obchádzanie aplikácie zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxsudok Súdneho dvora EÚ z 15. júla 2010 vo veci C-271/08, Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko:
86. V tejto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxohy II A smernice 2004/18, tak článok 7 ods. 4 prvá zarážka smernice 92/50, ako aj článok 9 ods. 8 písm. a) bod i) smernice 2004/18 ustanovujú "splatné poisxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxta zákazky" v zmysle ustanovení uvedených v predchádzajúcom bode tohto rozsudku teda zodpovedá, ako správne uviedla Komisia, predpokladanej hodnotx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo obecnom podniku požiadali, a určeným na financovanie konečného plnenia podnikového dôchodkového zabezpečenia. Uvedené poistné totiž v tomto príxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xámci poskytovania týchto plnení.
88. V takom kontexte, ako je v tejto veci, keď celkovú presnú cenu uvedených poistení nie je možné v čase zadania danej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxčná alebo dokonca bez časového obmedzenia, ako bolo potvrdené vyjadreniami na pojednávaní, z článku 7 ods. 5 druhej zarážky smernice 92/50, ako aj z čláxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
89. Ako uviedla generálna advokátka v bode 150 svojich návrhov, Komisia správne v tejto veci najskôr založila, ako to mali urobiť aj dotknutí komunálnx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xohto súčinu ďalej vypočítala počet jednotlivých vstupov zamestnancov do systému prevodu odmien, ktoré je potrebné na dosiahnutie príslušnej prahovxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxov komunálnej verejnej služby do systému prevodu odmien stanovila rozhodujúcu veľkosť, čo sa týka počtu zamestnancov, po ktorej dosiahnutí komunálnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx/05, Jean Auroux a i. proti Commune de Roanne:
48. Vo svojej druhej otázke sa vnútroštátny súd Súdneho dvora pýta na spôsoby, akými je možné určiť hodnotx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxi možné spôsoby výpočtu tejto prahovej hodnoty. Po prvé by hodnota zmluvy bola určená výlučne na základe súm, ktoré zaplatí verejný obstarávateľ ako prxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxl, ako aj finančná účasť poskytnutá na všetky diela, ktoré majú byť zhotovené. Po tretie by určenie hodnoty zmluvy malo zohľadňovať celkovú hodnotu práxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxx xa úvod je potrebné zdôrazniť, že podľa znenia článku 6 smernice sa jej ustanovenia vzťahujú na verejné zmluvy na zhotovenie prác, ktorých hodnota dosiaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxdenie takéhoto pravidla z uvedeného článku 6 v rozpore s duchom a účelom smernice.
52. Ako vyplýva z druhého a desiateho odôvodnenia, smernica sa usiluxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnej hospodárskej súťaži (rozsudok z 12. júla 2001 vo veci -399/98, Ordine degli Architetti a i., bod 52). V desiatom odôvodnení sa upresňuje, že rozvoj txxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxočné informácie na to, aby zhotoviteľom so sídlom v Spoločenstve umožnili posúdiť, či sa navrhované zmluvy týkajú ich záujmov. V tejto súvislosti má prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na úrovni Spoločenstva, boli informovaní potenciálni uchádzači.
53. Vzhľadom na to, že cieľom postupov verejného obstarávania prác je práve zabezpxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy dosahuje prahovú hodnotu ustanovenú v článku 6 smernice, vychádzať z ich uhla pohľadu.
54. V tejto súvislosti je zjavné, že ak hodnotu zmluvy tvoria pxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
55. Naopak, téza, že pri výpočte hodnoty zmluvy v zmysle článku 6 smernice by sa mali zohľadniť len sumy zaplatené verejným obstarávateľom, by ohrozila xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku 6 a ktorá by mohla zaujímať iných zhotoviteľov pôsobiacich na trhu, bez toho, aby uplatnil postupy verejného obstarávania prác ustanovené smerxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnici, ak dosahujú prahovú hodnotu zakotvenú v uvedenom ustanovení. Keďže podstatnou vlastnosťou týchto koncesií je, že protiplnenie za práce pochádxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxli sumy pochádzajúce od tretích osôb vylúčené z výpočtu hodnoty zmluvy na účely článku 6 smernice.
57. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je na druhú otázxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxdiska potenciálneho uchádzača, ktorá zahŕňa nielen všetky sumy, ktoré bude musieť zaplatiť verejný obstarávateľ, ale aj všetky príjmy pochádzajúce xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxlkovú hodnotu zmluvy na zhotovenie prác z hľadiska potenciálneho uchádzača, ktorá zahŕňa nielen všetky sumy, ktoré bude musieť zaplatiť verejný obstxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkovej republike Nemecko:
83. xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxx a 2005 a 211 000 eur v rokoch 2006 a 2007, na základe ktorých bolo v prejednávanej veci stanovené, že zákazky patrili z dôvodu svojej hodnoty do pôsobnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnie rozhodujúcej veľkosti s ohľadom na počet zamestnancov, po ktorej dosiahnutí sa treba domnievať, že komunálni zamestnávatelia uzavreli poistné zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxt tvrdí, že výpočet hodnoty zákazky v zmysle týchto smerníc sa musí v prejednávanej veci zakladať výlučne na výške nákladov za správu, ktoré účtuje podnxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx je možné presne stanoviť pri uzavretí poistnej zmluvy.
86. V tejto súvislosti však treba uviesť, že čo sa týka zákaziek vzťahujúcich sa na poistné služxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxok 9 ods. 8 písm. a) bod i) smernice 2004/18 ustanovujú "splatné poistné" ako základ pre výpočet predpokladanej hodnoty danej zákazky.
87. Ak ide o služxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxda zodpovedá, ako správne uviedla Komisia, predpokladanej hodnote poistného, teda v prejednávanej veci odvodom zrazeným ako prevod odmeny z platu zaxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvého dôchodkového zabezpečenia. Uvedené poistné totiž v tomto prípade predstavuje základnú protihodnotu za služby poskytované inštitúciou alebo pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxovú presnú cenu uvedených poistení nie je možné v čase zadania danej zákazky stanoviť, pretože rozhodnutie dať si previesť odmenu spočíva na každom zamxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxdnávaní, z článku 7 ods. 5 druhej zarážky smernice 92/50, ako aj z článku 9 ods. 8 písm. b) bodu ii) smernice 2004/18 vyplýva, že pri výpočte predpokladanex xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xejto veci najskôr založila, ako to mali urobiť aj dotknutí komunálni zamestnávatelia, svoj výpočet na predpokladanej priemernej mesačnej výške prevxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xrevodu odmien, ktoré je potrebné na dosiahnutie príslušnej prahovej hodnoty na uplatnenie pravidiel Únie vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkosť, čo sa týka počtu zamestnancov, po ktorej dosiahnutí komunálni zamestnávatelia zadávali zákazky dosahujúce alebo prekračujúce túto prahovú hoxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx od konania xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv alebo podnikov viaceré zmluvy s rôznymi inštitúciami alebo podnikmi. Podľa tvrdenia tohto štátu by táto okolnosť viedla Komisiu k vypočítaniu predpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnych zamestnávateľov k uplatneniu tohto postupu, a nezávisle od otázky, či sporné zmluvy predstavujú - ako tvrdí Komisia, ale spochybňuje to Spolková xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeobecné pravidlo výpočtu predpokladanej hodnoty verejnej zákazky, vyplýva, že tento výpočet zohľadní "celkovú sumu" tejto zákazky odhadnutú verejxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdkového zabezpečenia na úrovni dotknutého správneho orgánu alebo podniku vyjadrenej v poistnom pochádzajúcom z prevodu odmeny.
93. Ako uviedla Komxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxch zmlúv uzavretých dotknutým komunálnym zamestnávateľom, by viedol k umelému rozdeleniu tejto zákazky, čo by mohlo znamenať obchádzanie uplatňovaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxvá hodnota na uplatnenie tejto právnej úpravy.
94. Navyše, taký výpočet by nerešpektoval zásadu právnej istoty, keďže v okamihu prípadného uzavretix xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxtnanci, ktorí chcú vstúpiť do systému prevodu odmeny, rozhodnú pre jednotlivé dotknuté podniky. Taký výpočet, ktorý by bol založený na jednoduchom maxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxky dané zmluvy neuplatnili pravidlá Únie týkajúce sa verejného obstarávania, hoci by sa následne ukázalo, že hodnota niektorých týchto zmlúv dosahujx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxetie, Spolková republika Nemecko počas celého konania pred Súdnym dvorom spochybňovala presnosť číselných údajov použitých Komisiou týkajúcich sa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxia pred Súdnym dvorom sa Komisia snažila založiť svoj výpočet na čo najdôveryhodnejších údajoch poskytnutých Spolkovou republikou Nemecko týkajúcixx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x bode 3 tohto rozsudku s ohľadom na obdobie rokov 2004 až 2007.
97. Čo sa toho týka, na úvod treba zdôrazniť, že predmet tohto sporu sa môže rozšíriť o zadanxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnakého konania ako tie, ktoré sú uvedené v danom odôvodnenom stanovisku (pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. marca 1983 vo veci C-42/82, Komisia proti Frxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtoch vykonaných počas tohto konania číselné údaje z roku 2006, v ktorom uplynula vyššie uvedená lehota, na celé obdobie, ktorého sa týkala jej žaloba, nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxých zákaziek len na základe predpokladov založených na niektorom z týchto dvoch rokov. Komisia by teda mala vo svojich výpočtoch týkajúcich sa roku 200xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xyplýva, že dané číselné údaje dosahujú v číselnom vyjadrení túto predpokladanú priemernú mesačnú výšku prevodu odmeny jedným zamestnancom, ako aj túxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x
x xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x 1,76%.
100. Vzhľadom na tieto údaje a s ohľadom na použitú metódu výpočtu, ako už bolo uvedené v bode 89 tohto rozsudku, treba v súvislostiach prejednávxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx-EUmw/VKA bez vyhlásenia zadávacieho konania na úrovni Únie:
- v roku 2004 komunálnymi správnymi orgánmi a obecnými podnikmi zamestnávajúcimi viac xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx
x x xxxxxh 2006 a 2007 komunálnymi správnymi orgánmi a obecnými podnikmi zamestnávajúcimi viac ako 2 402 zamestnancov.
101. Po štvrté, Spolková republika Nemxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxw/VKA.
102. V tejto súvislosti treba poznamenať, že v dôsledku vysvetlení predložených Spolkovou republikou Nemecko počas tohto konania Komisia odxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxožených Komisiou v jej replike, že tieto dve mestá, konkrétne mesto Brémy prostredníctvom Kommunaler Arbeitgeberverband Bremene e. V (Združenie komxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxurgu), boli členmi VKA.
104. Tento členský štát, navyše, žiadnym konkrétnym dôkazom nepotvrdil tvrdenie uvedené vo svojej duplike, podľa ktorého sa xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxružení uvedených v predchádzajúcom bode tohto rozsudku.
105. Vzhľadom na uvedené úvahy treba rozhodnúť, že Spolková republika Nemecko si tým, že komxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx6 a 2007 viac ako 2 402 zamestnancov uzatvárali zmluvy na poskytnutie služieb podnikového dôchodkového zabezpečenia s inštitúciami alebo podnikmi uvxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxývali x xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx obstarávateľ
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie je prvým zo skupiny ustanovení vymedzujúcich osobnú pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní, kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiničné znaky zákazky podľa § 3 ZVO, postupy verejného obstarávania.
In concreto
, komentované ustanovenie identifikuje v odseku 1 písm. a), b), c) tzv. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxným právom, resp. verejnoprávne inštitúcie, a v odseku 1 písm. e) komentovaného ustanovenia združenia iných verejných obstarávateľov, t.j. tri okruxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnštitúcie" bol opakovane preskúmaný v rámci judikatúry Súdneho dvora EÚ. Aby sme zachovali vymedzenia, z ktorých vychádzal aj Súdny dvor EÚ vo svojej rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xbstarávaní, budeme v ďalšom texte pojmy definujúce verejného obstarávateľa vykladať predovšetkým na pozadí judikatúry Súdneho dvora EÚ, keďže na roxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx okrem iného, uviedol, že:
"Pojem ‚verejní obstarávatelia', a najmä pojem ‚verejnoprávne inštitúcie' bol opakovane preskúmaný v rámci judikatúrx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxé zachovať vymedzenia, z ktorých vychádzal samotný Súdny dvor, a začleniť určitý počet spresnení vyplývajúcich z tejto judikatúry ako kľúčový prvok pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxem verejného obstarávateľa, označovaná ako tzv. klasický sektor, zahŕňa štátne, regionálne alebo miestne orgány členského štátu, t.j. osoby označexx x x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxionálnej úrovni mestá, obce a vyššie územné celky. Pojem štát, resp. celý klasický sektor pritom musí byť vykladaný xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxmbra 1998 vo veci C-360/96, BFI Holding, bod 62; vo veci C-353/96, Komisia proti Írsku, bod 35 a 36 alebo z 13. decembra 2007 vo veci C-337/06, Bayerischer xxxxxxxx x xxx xxxx xx x x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxle uvedeného zahŕňať všetky subjekty, ktoré vykonávajú zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc (pozri rozhodnutie zo 17. septembra 1998 vo veci C-323/96, Koxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxátnej správy (čo súvisí s vyššie uvádzanou "nutnosťou" vykladať pojem štát vo funkčnom zmysle; pozri v tejto súvislosti už uvedený rozsudok vo veci C-3xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxval vo svojej rozhodovacej činnosti ako verejných obstarávateľov (z klasického sektora) napríklad miestny orgán bez právnej subjektivity (miestna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sú tzv. verejnoprávne inštitúcie, t.j. osoby, ktoré v súlade s § 7 ods. 1 písm. d) ZVO spĺňajú definičné znaky uvedené v § 7 ods. 2 ZVO, ktoré korešpondujú x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxneho znaku taktiež upozorňujeme, že do tejto skupiny sa zaradzujú aj subjekty, ktorým je v súlade § 1 ods. 4, resp. ods. 5 ZVO zadaná tzv. in-house zákazkxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrejných obstarávateľov.
V prípade tzv. verejnoprávnych inštitúcii ide o tie subjekty, pri ktorých je riziko, že sa vzhľadom na ich prepojenie so štxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxštitúcie/osoby spravované verejným právom pritom musí byť rovnako ako pojem štát vykladaný funkčne (pozri napr. rozsudok z 10. apríla 2008 vo veci C-3xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxkty s vlastnou právnou subjektivitou povinné postupovať podľa zákona, ktoré:
1.
sú právnickou osobou,
2.
boli založené alebo zriadené na osobxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxých charakteristík:
a)
sú úplne alebo z väčšej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xontrolované verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xrgánmi verejnej moci, či už na štátnej, miestnej, alebo regionálnej úrovni. Toto prepojenie totiž môže týmto orgánom verejnej moci umožniť ovplyvňovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxade iných ako hospodárskych úvah, a najmä riziko, že sa uprednostnia vnútroštátni uchádzači alebo záujemcovia, čo by vytváralo prekážky voľnému pohyxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxsti rozsudok z 1. februára 2001 vo veci C-237/99, Komisia proti Francúzsku, body 39, 41, 42, 44 a 48; alebo z 12. septembra 2013 vo veci C-526/11, Ärztekamxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xVO, je potrebné konštatovať, že podmienky 1 až 3 sú kumulatívneho charakteru, t.j. musia byť splnené súčasne (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 11. júxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxstačuje, ak je splnená aspoň jedna z podpodmienok uvedených pod písmenami a) až c), ktoré v súlade s rozhodnutím vo veci C-44/06, Mannesmann Anlagenbau xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxjného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) ZVO. V rovnakom rozhodnutí (veci C-44/06, Mannesmann Anlagenbau Austria) v bode 21 tiež Súdny dvor EÚ pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxných bodoch a) až c)]. Pojem verejnoprávne inštitúcie a ich jednotlivé legislatívne znaky sú často pertraktované nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe, navyše, okrem záujmov verejného obstarávateľa je nutné rešpektovať aj záujmy EÚ na rozvoji čestnej hospodárskej súťaži a ochrane základných slobôx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxť, že existuje skupina verejnoprávnych inštitúcií spĺňajúcich definičné znaky verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 Zxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx povinné aplikovať postupy verejného obstarávania. Preto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxávnická osoba považuje za verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 ZVO, in concreto:
1.
je založená alebo zriadená na oxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo obchodný charakter (obligatórna podmienka), a
3.
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) až xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) (obligatórna alternatívna podmienka) , alebo
5.
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) vymenúva xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxný alebo zriadený za osobitným účelom plnenia potrieb vo všeobecnom verejnom záujme" predstavuje jedno z najkomplikovanejších komentovaných kritéxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záujme.
Po prvé je potrebné zdôrazniť, že pre prvý charakteristický znak tohto kvalifikačného kritéria verejnoprávnej inštitúcie - zriadený xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxva aj ďalšie činnosti. Ide o kritický faktor, ktorému je potrebné počas celej doby jeho existencie venovať pozornosť, keďže smerodajným faktorom je prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxkácie subjektu ako verejnoprávnej inštitúcie z dôvodu, že aktuálne činnosti vo všeobecnom verejnom záujme nevykonáva. Na druhej strane je však potrexxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záujme. Od momentu prevzatia takýchto osobitných úloh by sa potom považoval za súčasného splnenia ďalších stanovených podmienok za verejnoprávnu inxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxudzovaní subjektov z hľadiska prvej podmienky/znaku potom xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxti Orthopädie Schuhtechnik, bod 49.
Ad 2) Druhým obligatórnym znakom verejnoprávnej inštitúcie/osoby spravovanej verejným právom je, že potrebx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnosti, akými sú okolnosti, ktoré existovali v čase zriadenia predmetného subjektu, a podmienky, v ktorých vykonáva svoju činnosť. V tejto súvislosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdzuje aj recitál č. 10 smernice 2014/24/EÚ, kde sa, okrem iného, uvádza: "na tento účel by sa malo spresniť, že inštitúcia, ktorá pracuje v bežných trhovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxitúciu', keďže potreby všeobecného záujmu, na ktorých plnenie bola zriadená alebo ktorých plnením bola poverená, sa môžu považovať za potreby priemyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxejným právom zohľadniť na posúdenie skutočnosti, či predmetný subjekt vykonáva svoju činnosť v rámci hospodárskej súťaže, je vhodné zohľadniť odvetxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxresnil, že neexistencia priemyselného alebo obchodného charakteru pomáha pri vytváraní pojmu potrieb všeobecného záujmu. Takisto Súdny dvor EÚ v spxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej hospodárskej súťaže môže byť indíciou na podporu tvrdenia, že nejde o potrebu všeobecného záujmu, ktorá nemá priemyselný alebo obchodný charakterx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zisku, ak aj naďalej plní potreby všeobecného záujmu, ku ktorých uspokojeniu sa osobitne zaviazal. Význam činností, ktoré sú vykonávané s cieľom dosixxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe verejným právom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. januára 1998 vo veci C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria a i., bod 25; z 27. februára 2003 vo vecx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxom rozsudku vo veci C-18/01, Korhonen a i., v bode 51, ak posudzovaný subjekt pôsobí v bežných trhových podmienkach, zameriava sa na vytváranie zisku a zxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Okrem toho, hoci Súdny dvor EÚ rozhodol, že pojem "potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter" nevylučuje potrxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodárskej súťaže, a najmä skutočnosť, že príslušný subjekt je konfrontovaný s konkurenciou na trhu, môže naznačovať neexistenciu potreby vo všeoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom, a to v prípade, ak sa daný subjekt spravuje zásadami výkonovej a nákladovej efektívnosti a preberá úplne riziko vlastných aktivít v tom zmysle, že nexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu teplárenských spoločností, no nielen nich, považujeme za potrebné poukázať aj na už skôr uvedený rozsudok vo veci C-18/01, Korhonen a i., kde v bodoch xx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti, keď verejní obstarávatelia, ktorí ich zriadili, v prípade takejto hrozby uskutočnia rekapitalizáciu, aby sa tieto spoločnosti mohli aj naďalej sxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávateľov.
Ak chceme zistiť, či táto potreba nemá priemyselný alebo obchodný charakter, musíme posúdiť okolnosti, ktoré boli dané v čase, kexx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxáranie zisku, že nenesie riziká spojené s činnosťou a s prihliadnutím na akékoľvek verejné financovanie danej činnosti. V prípade výkonu zmiešaných čxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxing, bod 55, alebo vo veci C- 373/00, Adolf Truley, bod 56, nie je smerodajné, či činnosti neobchodného charakteru predstavujú prevažujúcu časť činnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnáva okrem svojej úlohy vo všeobecnom záujme aj iné činnosti, ktorých cieľom je dosiahnutie zisku, ak aj naďalej plní potreby všeobecného záujmu, ku ktxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxťami tohto subjektu na účely jeho kvalifikácie ako verejnoprávnej inštitúcie/osoby spravovanej verejným právom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxx vo veci C-18/01, Korhonen a i., body 57 a 58).
Ad 3) Výklad pertraktovaného charakteristického znaku je pomerne jednoduchý, keď pojem "úplne alebo z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxbjekt úplne alebo z väčšej časti financovaný verejným obstarávateľom, je nutné nazerať pod prizmou skutočnosti, že toto kritérium má vyjadrovať vzťax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnenie špecifického vzťahu podriadenosti alebo závislosti. Je tomu tak iba pri platbách, ktoré idú na financovanie alebo podporujú činnosti dotknutéxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xko "verejné financovanie" (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 3. októbra 2000 vo veci C-380/98, University of Cambridge). Uvedené znamená, že tradičxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxádza od verejného obstarávateľa, nemôžu byť považovaní za verejnoprávne inštitúcie/osoby spravované verejným právom z titulu ich xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxiovali medzi postavením verejného obstarávateľa a "nepovinného subjektu", keďže pojem "úplne alebo z väčšej časti" je možné prehodnocovať, a to na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xriamy zásah verejného obstarávateľa pri zadávaní verejnej zákazky (pozri rozsudok z 13. decembra 2007 vo veci C-337/06, Bayerischer Rundfunk a i., box xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx veci C-337/06, Bayerischer Rundfunk a i. - "len" verejným obstarávateľom vytvorený systém financovania takéhoto subjektu, kde sa vyžadujú príspevkx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazujeme pre dokreslenie na rozsudok vo veci C-300/07, Hans & Christophosrus Oymans, kde Súdny dvor EÚ vyslovil, že " financovanie, o aké ide vo veci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm výberu príslušných príspevkov, ktorý spadá pod ustanovenia verejného práva, spĺňa podmienku týkajúcu sa financovania z väčšej časti štátom na účelx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxice 2014/24/EÚ, kde, okrem iného, uviedol: "Podobne boli v judikatúre preskúmané aj podmienky súvisiace s pôvodom financovania takéhoto orgánu, prixxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ktoré sa stanovia, vypočítajú a inkasujú v súlade s verejnoprávnymi pravidlami."
Ad 4) a 5) V súvislosti so splnením definičných znakov verejnopráxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v tomto ohľade v zásade vždy posúdiť, či verejní obstarávatelia majú reálnu možnosť ovplyvniť rozhodovanie verejnoprávnej inštitúcie v oblasti verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xastane v prípade všeobecného dohľadu nad zákonnosťou, ktorý
a posteriori
vykonáva orgán vykonávajúci dohľad a
a fortiori
v prípade zásahu tohto orgxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx v komentovaných ustanoveniach odseku 2 písm. b) a c), pritom nemusí znamenať len to, že verejný obstarávateľ ovplyvňuje jej rozhodnutia priamo - napríxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm inej osoby, v ktorej má takýto rozhodujúci vplyv, alebo osoby vlastnenej verejným obstarávateľom tak, ako je tomu napríklad v rozsudku vo veci C -373/xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxávne organizácie, zdravotné poisťovne, Národnú banku Slovenska, Rozhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvaného v § 7 ZVO sú združenia právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v odseku 1 písm. a) až d) komentovaného ustanoxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvá. Zaujímavé je v tomto smere predovšetkým to, že v prípade uzatvorenia zmluvy - zadania zákazky bude toto združenie zmluvnou stranou ako verejný oxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xtandardný právny vzťah, t.j. zmluvu bude musieť uzatvoriť subjekt s vlastnou právnou subjektivitou ako základnou spôsobilosťou pre nadobúdanie práx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov;
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 231/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxx11:
Na základe skutkových zistení v danej veci odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako súd prvého stupňa, že žalobca spĺňa definičné znaky verejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxazuje. Aj podľa názoru odvolacieho súdu zo skutkových zistení v danom prípade vyplynulo, že žalobca bol založený 29. októbra 1999 ako štátny podnik na zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxlade s § 12 ods. 1 a 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, pričom Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymenúva riaditeľa, t.j. riadiaci orgán žaloxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; predmetom jeho činnosti zapísaného v obchodnom registri, okrem iného, sú správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, výkon ťažby dreva v lesných porastoch, zabezpečovanie zákonom ustanovxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxpoločenského charakteru, teda vykonáva činnosti, ktorých účelom je plnenie potrieb vo všeobecnom záujme. Zo skutkových okolností v danej veci teda vxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnom záujme (správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku, zakladanie, obnova, pexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, zabezpečovanie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxmyselný alebo komerčný charakter. Ak žalobca plní aj iné činnosti vyplývajúce mu z účelu založenia, ako aj z ustanovení zákona o štátnom podniku, výkon xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxarávaní, keďže zákonodarca v uvedenej právnej norme nevylučuje, že právnická osoba nesmie okrem činností podmieňujúcich jej postavenie verejného oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxra 2012, sp. zn. 3 Sžf 24/2011
: Námietku žalobcu, že nespĺňa podmienky verejného obstarávateľa s poukazom na rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa § 27 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva SR, vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodnú, pretože ním nxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xb.) totiž vyplýva, že zakladateľ môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podniku priznať alebo odňať charakter podniku, ktorého základným predxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxakter verejnoprospešný, ale tiež priemyselnú činnosť komerčného charakteru. Ak aj zakladateľ odňal žalobcovi charakter podniku (ktorého základnýx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxré majú verejnoprospešný charakter.
Verejnoprospešný charakter (určený na verejný prospech), ktorý možno definovať ako prospešnú činnosť vzťahuxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti), je v danom prípade naplnený.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. decembra 2011, sp. zn. 4 Sžf 24/2011:
Na správnosť právneho názoru žalovaného k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že podmienka "právnickej osoby založenej alebo zriadenej na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xriemyselný charakter, a v jednom zo záverov v tomto rozhodnutí konštatuje, že subjekt musí byť považovaný za verejného obstarávateľa aj v prípade, keď xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xanom prípade problematika posúdenia postavenia právnickej osoby ako verejného obstarávateľa v zmysle námietok žalobcu bola vyriešená uvedenou judxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxanej veci.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. decembra 2007 vo veci C-337/06, Bayerischer Rundfunk a i. proti GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv (Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ďalej aj "GEZ"). GEZ je združenie podľa správneho práva, ktorého úlohox xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxlivých krajinských prevádzkovateľov vysielania. Čo sa týka výberu poplatkov od občanov, koná platobným výmerom, t.j. aktom verejnej moci. V prípade xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxehajú exekučnému konaniu správnou cestou. Krajinský prevádzkovateľ vysielania, ktorý je veriteľom, môže žiadosť o pomoc s exekúciou adresovať priaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých verejnoprávnymi prevádzkovateľmi vysielania je poverená nezávislá komisia (Kommissionzur Überprüfungund Ermittlung des Finanzbedarfs der Rxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxoprávnymi prevádzkovateľmi vysielania a prejednáva ich s ich zástupcami. Minimálne raz za dva roky komisia vydáva správu, ktorá je pre parlamenty a vlxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xundesverfassungsgericht z 22. februára 1994, ktorý usúdil, že postup, podľa ktorého bolo prijaté rozhodnutie o výške poplatkov predsedami vlád jednxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx verejnoprávnym prevádzkovateľom vysielania a orgánu pre médiá jednotlivých spolkových krajín.
Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
23. V augxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxcích služieb v budovách GEZ v Kolíne nad Rýnom. Formálne zadávacie konanie na celoeurópskej úrovni v zmysle predpisov Spoločenstva sa neuskutočnilo. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xednu z oslovených upratovacích firiem, že jej nebola zadaná verejná zákazka. Vzhľadom na to, že GEZ ako verejný obstarávateľ zanedbal vyhlásiť zadávaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe pri Bezirksregierung Köln. Tento súd žalobe vyhovel a rozhodol, že predmetná verejná zákazka nespadá pod vlastnú vysielaciu činnosť a podlieha euróxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xre verejné obstarávanie Oberlandesgericht Düsseldorf, v ktorom uviedli, že nie sú verejnými obstarávateľmi, lebo verejnoprávne vysielanie sa finaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnov.
26. Vnútroštátny súd konštatuje, že v tomto prípade sú splnené podmienky uvedené v článku 1 písm. b) druhom pododseku prvej a druhej zarážke smernxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxni prevádzkovatelia vysielania boli založení na osobitné účely plnenia potrieb všeobecného záujmu, nemajú priemyselný ani komerčný charakter, ale xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxernice 92/50, ako aj v článku 1 ods. 9 druhej zarážke písm. c) smernice 2004/18, posledné dva predpoklady nie sú v tomto prípade splnené, keďže orgány verxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxácií. Zostáva teda overiť, či činnosť dotknutých organizácií je financovaná najmä štátom alebo inými verejnými obstarávateľmi, aby mohli byť považoxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxých smerov v nemeckej judikatúre a doktríne podmienka týkajúca sa "financovania najmä štátom" si vyžaduje priamy príčinný vzťah medzi financovaním a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxňuje skutočnosť, že povinnosť užívateľov rozhlasových a televíznych prijímačov platiť koncesionárske poplatky je založená na právnom predpise, anx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx štátne financovanie musí umožniť štátu alebo iným orgánom verejnej moci konkrétnym spôsobom ovplyvňovať jednotlivé postupy verejného obstarávanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxrý zaväzuje súkromné osoby platiť koncesionárske poplatky, postačuje na to, aby bola splnená podmienka, podľa ktorej je činnosť prevádzkovateľov vyxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx tie organizácie, ktoré sú financované povinnými poplatkami a nepodliehajú trhovým pravidlám. Navyše, v súlade s týmto smerom ústavná povinnosť neutxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxa, nepodliehali pravidlám Spoločenstva.
29. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy Oberlandesgericht xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx 9 druhom pododseku písm. c) prvého predpokladu smernice 2004/18 ES vykladať v tom zmysle, že na základe ústavnoprávnej povinnosti štátu zabezpečiť nexxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xubjekty vlastniace rozhlasové prijímače, financovaním v zmysle tejto podmienky?
2. V prípade kladnej odpovede na položenú otázku, má sa článok 1 odsx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxátu na zadávanie zákaziek prostredníctvom organizácií financovaných štátom?
3. V prípade zápornej odpovede na položenú otázku, má sa článok 1 ods. 9 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. b) nepatria do pôsobnosti smernice a ostatné služby, ktoré nesúvisia s tvorbou programu, ale majú pomocný a podporný charakter, patria do pôsobnosti xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xríslušné ustanovenia smernice 2004/18. Keďže na skutkové okolnosti sporu vo veci samej sa ratione temporis vzťahuje smernica 92/50, posúdenie a odpoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxpade obsah ustanovení tejto smernice, ako aj zásady, o ktoré sa opiera, sú tie isté ako ustanovenia a zásady predchádzajúcich smerníc, pričom smernica xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxo novej smernice.
31. Okrem toho je potrebné uviesť, že aj napriek tomu, že keď nemecký režim financovania verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielaxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxanie predmetnej veci výhradne za predpokladu nemožnosti výkonu takéhoto vplyvu zo strany štátu. Na účely jednotného výkladu a uplatňovania práva Spoxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx otázke
32. Touto otázkou sa vyzýva Súdny dvor, aby podal výklad pojmu "financovanie najmä štátom" alebo iným verejným orgánom, ktorý je uvedený v článxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xerejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akými sú prevádzkovatelia v spore vo veci samej, sú financované najmä z poplatkov, ktoré boli zavedenéx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "najmä" štátom, je nesporné, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora v predmetnom prípade je táto podmienka splnená, keďže príjmy verejnoprávnych prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx pododseku tretej zarážky prvého predpokladu smernice Rady 92/50 neobsahuje nijaké spresnenie o spôsobe, akým má byť vykonané financovanie, ktoré je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxbo iným verejným subjektom na to, aby bola splnená s tým súvisiaca podmienka. Posúdenie spôsobov financovania by sa teda nemalo obmedziť na tie, na ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xdkázať na cieľ smerníc Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, ako je uvedený v judikatúre Súdneho dvora.
36. Podľa tejto judikatúry je cieľox xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnení vnútroštátni záujemcovia alebo uchádzači, ako aj možnosť, že organizácia financovaná alebo riadená štátom, miestnymi či regionálnymi orgánmi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xudikatúra).
37. Súdny dvor si tieto ciele osvojil a dodal, že v ich svetle sa musí pojem "verejný obstarávateľ" vrátane pojmu "verejnoprávna inštitúcxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x8. Súdny dvor usúdil, že cieľom koordinácie verejného obstarávania na úrovni Spoločenstva je odstránenie prekážok voľnému pohybu tovaru a služieb, txxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxého členského štátu (rozsudky University of Cambridge, už citovaný, bod 16, a Komisia proti Francúzsku, už citovaný, bod 41).
39. Čo sa bližšie týka vexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súťaži v členských štátoch (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. januára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochau, Zb. s. I-1, body 44 a 47).
40. Vo svexxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xinancovania v spore vo veci samej, čo znamená, že pojem "financovanie štátom" sa má vykladať funkčne.
41. V prvom rade je vhodné v tejto súvislosti pripxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xtátu. Tento poplatok je upravený a uložený zákonom a nevyplýva zo zmluvnej transakcie uzavretej medzi organizáciami a užívateľmi. Povinnosť platiť kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxou za skutočné využívanie služieb poskytnutých predmetnými organizáciami.
42. Ďalej treba uviesť, že určenie výšky poplatkov nie je výsledkom zmluxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxe schválená krajinskými parlamentmi a krajinskými vládami a určená na základe správy vyhotovenej KEF s ohľadom na finančné potreby, ktoré zahlásili sxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxv predstavuje nadmernú finančnú záťaž pre užívateľov vzhľadom na všeobecnú hospodársku a spoločenskú situáciu, ktorá by pre nich mohla byť prekážkou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxx xxxx krajinské parlamenty a krajinské vlády museli dodržiavať odporúčania KEF bez možnosti ich upraviť, nič by sa nezmenilo na skutočnosti, že mechanizmux xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxionárskych poplatkov, zo štátnej zmluvy o výbere koncesionárskych poplatkoch vyplýva, že ich výber uskutočňuje združenie GEZ, ktoré koná v mene a na úxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxaplatenia poplatku je upomienka zaplatenia koncesionárskeho poplatku predmetom exekučného konania správnou cestou, pričom verejnoprávny prevádxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxácie využívajú kompetencie orgánov verejnej moci.
45. Zdroje, ktoré boli týmto spôsobom pridelené uvedeným organizáciám, sú prevedené bez konkrétxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xa tieto platby nie je viazaná nijaká zmluvná protihodnota v tom zmysle, že ani povinnosť platiť koncesionárske poplatky, ani ich výška nie sú výsledkom xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa prijímača, nezávisle od využívania služieb poskytovaných týmito organizáciami. Užívatelia vysielania musia teda koncesionárske poplatky zaplaxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxočnosť, že poplatky sú ustanovené v právnom predpise, nie je rozhodujúca, keďže v takom prípade by všetci lekári, advokáti a architekti so sídlom v Nemexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeľ vždy vnáša do zmluvného vzťahu s členmi týchto liberálnych profesií svoju vôľu a vždy mu je poskytnutá konkrétna služba. Okrem toho, financovanie čixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxnkčného prístupu, ako správne uviedla Komisia Európskych spoločenstiev, nie je možné založiť jedno posúdenie na tom, že finančné prostriedky precháxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxhé posúdenie na tom, že štát týmto organizáciám prizná právo vyberať poplatok.
48. Nakoniec je potrebné konštatovať, že financovanie, o aké ide v sporx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxgánov verejnej moci, spĺňa podmienku "financovania štátom" na účely uplatnenia pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania.
49. Tentx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xtát musel určiť alebo poveriť verejný či súkromný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že ide o financovanie najmä štátom, keď činnosti verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akými sú prevádzkovxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxrané podľa pravidiel, akými sú pravidlá v spore vo veci samej.
O druhej otázke
51. Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či článok 1 písm. b) dxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia financovaný spôsobom uvedeným v prvej prejudiciálnej otázke, podmienka týkajúca sa "financovania štátom" si vyžaduje priamy zásah štátu alebo ixxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx je vhodné v prvom rade vyzdvihnúť, že priamy zásah štátu alebo iného orgánu verejnej moci pri zadávaní určitej verejnej zákazky nie je v znení predmetnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od orgánov verejnej moci, vytvorené judikatúrou Súdneho dvora vo vzťahu k trom predpokladom uvedeným v článku 1 písm. b) druhom pododseku tretej zarážxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxtny súd odkazuje na vyššie uvedený názor zastávaný jedným zo súčasných smerov v nemeckej judikatúre a doktríne, podľa ktorého má táto závislosť za náslxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxihnúť, že otázka závislosti prevádzkovateľov vysielania dotknutých v spore vo veci samej od orgánov verejnej moci sa vynára len pri zadávaní zákaziekx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxmov. Verejná zákazka, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, sa netýka tohto poslania zvereného uvedeným organizáciám.
55. Ďalej treba zdôrazniť, žx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxlania závisí od štátu. Na to, aby bolo kritérium závislosti uvedených organizácií od štátu splnené, sa nevyžaduje existencia možnosti konkrétneho vpxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxtiž nevylučuje riziko, že ak by sa nedodržali pravidlá Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, prevádzkovatelia vysielania v spore vo veci saxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xáujemcov. Uvedené organizácie môžu mať takýto prístup bez toho, aby porušili požiadavky ustanovené v nemeckej Ústave, ktoré ho nezakazujú. Ako si vnúxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xundesverfassungsgericht, si nevyžaduje, aby tieto organizácie zachovali neutralitu v oblasti verejného obstarávania. Takéto riziko by bolo v rozpxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx citovaného rozsudku University of Cambridge, podľa ktorého síce spôsob financovania danej organizácie môže naznačovať jej úzke prepojenie na iného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvateľom majú za následok vytvorenie alebo prehĺbenie špecifického vzťahu závislosti alebo podriadenosti. Ako "verejné financovanie" môžu byť kvalxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxizácie.
58. V tejto súvislosti je vhodné vyzdvihnúť, že čo sa týka vzťahov medzi predmetnými organizáciami a užívateľmi vysielania, z bodov 23 až 25 už xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx "verejné financovanie". Ako bolo konštatované v bode 45 tohto rozsudku, v tomto prípade nie je nijaká zmluvná protihodnota viazaná na prostriedky prixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xedzi prevádzkovateľmi a užívateľmi vysielania, ktorí musia platiť koncesionárske poplatky z dôvodu samotného vlastníctva prijímača, aj keď nikdy nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx zdôraznil vnútroštátny súd, financovanie, ktoré je predmetom sporu vo veci samej, slúži na kompenzovanie nákladov spojených s poskytovaním verejnex xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx prevádzkovatelia vysielania v spore vo veci samej neodlišujú od iných organizácií, ktoré poskytujú verejné služby a dostávajú subvencie od štátu na zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prvý predpoklad smernice Rady 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je činnosť verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akými sú prexxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxvyžaduje priamy zásah štátu ani iných orgánov verejnej moci pri zadávaní verejnej zákazky, o akú ide v spore vo veci samej, týmito organizáciami.
Roxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxosti je potrebné uviesť, že podľa definície uvedenej v článku 1 písm. b) smernice 92/50 sú regionálne alebo miestne orgány obstarávateľmi. Z judikatúrx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxtreby vo všeobecnom záujme a zmluvami, ktoré s touto úlohou nesúvisia [pozri, analogicky, ku smernici Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii posxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxx 32]. Takisto je nepodstatné, že obstarávateľ plánuje sám pôsobiť ako poskytovateľ služieb a že predmetná zmluva v tomto kontexte predpokladá subdodáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyť odôvodnené inak ako ekonomicky. x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxok Súdneho dvora EÚ z 10. apríla 2008 vo veci C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH proti Fernwärme Wien GmbH:
23. Touto otázkou sa vnútrošxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxiť podľa postupu stanoveného v tejto smernici pri zadávaní zákaziek v oblasti činností, ktoré tento subjekt vykonáva súbežne v rámci hospodárskej súťxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxi 2004/17 a 2004/18 existujú významné rozdiely, čo sa týka subjektov, na ktoré sa ich ustanovenia vzťahujú, ako aj čo sa týka podstaty a pôsobnosti týchtx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx/18, ktorá sa v zmysle svojho článku 1 ods. 9 prvého pododseku vzťahuje na "verejných obstarávateľov", subjekty, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sú "verejnými obstarávateľmi", ale aj na tých, ktorí sú "verejnými podnikmi" alebo podnikmi, ktoré majú "osobitné alebo výlučné práva udelené prísluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxosti je potrebné pripomenúť, ako to vyplýva z bodu 5 tohto rozsudku, že ustanovenia článku 2 ods. 1 písm. a) druhého pododseku smernice 2004/17 a článku 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxvení vyplýva, že za "inštitúciu, ktorá sa spravuje verejným právom" je možné považovať každú inštitúciu, ktorá bola: po prvé zriadená na osobitný účel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xinancovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo jej riadenie podliehx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom. Podľa judikatúry Súdneho dvora majú tieto tri podmienky kumulatívny charakter xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xmerníc Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania vylúčiť najmä možnosť, že organizácia financovaná alebo riadená štátom, miestnymi či regionáxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxným právom" vykladať funkčne (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. decembra 2007 vo veci C-337/06, Bayerischer Rundfunk a i., Zb. s. I-0000, body 36 a 37, axx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vylúčených trhoch a definovala obstarávateľov bez ohľadu na ich právne postavenie (verejnoprávne alebo súkromné). Nezabudla ani na schopnosť vnútrxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxťaži (odôvodnenie č. 9, 11 a 12). Tým je odôvodnená skutočnosť, že subjektívny prvok smernice obsahoval, okrem subjektov uvedených v klasických smernxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxju činnosť v uvedených odvetviach [odôvodnenie č. 13(30) a článok 2].
39. Smernica 2004/17 sleduje rovnaký zámer (odôvodnenie č. 2 a 3) a vymedzuje "obxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvaných rovnakým spôsobom ako v smernici 2004/18, aj verejné podniky a subjekty, ktorým boli udelené osobitné a výlučné práva, ak vykonávajú činnosti uxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xvylúčené odvetvia" v inom duchu ako smernica 2004/18: rozhodujúcim prvkom nie je subjekt ponúkajúci zákazku, ale povaha činnosti, na ktorú sa vzťahujxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx majú iný ako priemyselný alebo obchodný charakter, je vhodné zohľadniť všetky relevantné právne a faktické skutočnosti, akými sú okolnosti, ktoré exxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xinnosť predmetného subjektu vystavená hospodárskej súťaži (pozri rozsudok z 22. mája 2003 vo veci C-18/01, Korhonen a i., Zb. s. I-5321, body 48 a 49, akx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tepla na území mesta Viedeň. Je nesporné, že pri jej založení nebolo cieľom tohto subjektu dosahovanie zisku. Nie je vylúčené, že táto činnosť môže prinxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpozri v tomto zmysle rozsudok vo veci Korhonen a i., už citovaný, bod 54).
43. Ak ide o relevantné hospodárske prostredie alebo inak povedané relevantnx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ako to navrhuje generálny advokát v bodoch 53 a 54 svojich návrhov, vzhľadom na funkčný výklad pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom", oxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxníctvom spaľovania odpadov.
44. Z vnútroštátneho uznesenia, ktorým bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania, vyplýva, že spoločnosť Fexxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxdbateľný rozmer, a teda nepredstavujú skutočných konkurentov. Ďalej, toto odvetvie má značnú autonómiu v tom zmysle, že mestský vykurovací systém by xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxovaciemu systému značný význam aj z dôvodu ochrany životného prostredia. Vzhľadom na tlak verejnej mienky by mestský úrad nepripustil zrušenie tohto xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť Fernwärme Wien je v súčasnosti jediným podnikom schopným vyhovieť takejto potrebe všeobecného záujmu v predmetnom odvetví, takže jej konanie v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxx xxja 2001 v spojených veciach C-223/99 a C-260/99, Agora a Excelsior (bod 38) Súdny dvor zdôraznil, že existencia rozvinutej hospodárskej súťaže môže byx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxálneho konania jasne vyplýva, že vzhľadom na okolnosti sporu vo veci samej toto kritérium nie je ani zďaleka splnené.
47. Je potrebné dodať, že v tejto sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ak aj naďalej plní potreby všeobecného záujmu, ku ktorých uspokojeniu sa osobitne zaviazal. Význam činností, ktoré sú vykonávané s cieľom dosiahnuť zxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpozri v tomto zmysle rozsudky Mannesmann Anlagenbau Austria a i., už citovaný, bod 25; z 27. februára 2003 vo veci C-373/00, Adolf Truley, Zb. s. I-1931, xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxrme Wien, musí byť považovaný za inštitúciu, ktorá sa spravuje verejným právom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) druhého pododseku smernice 2004/17 a čláxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxoti Francúzskej republike:
25. Z pohľadu žalovaného štátu sa mandátna zmluva na zastupovanie investora odlišuje od zmluvy o poskytovaní služieb z vixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxvania sa nerozlučne viaže na ďalšie oprávnenia udelené mandatárovi. Mandatár je takto splnomocnený na úlohu vo verejnom záujme a disponuje aj právom sxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxfickosti vo svojej spojitosti podľa tvrdenia žalovaného štátu bránia tomu, aby bola mandátna zmluva považovaná za zmluvu o poskytovaní služieb.
28. xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxkonu verejnej moci z investora na mandatára. Pokúša sa takto načrtnúť paralelu medzi judikatúrou v oblasti koncesií a líniou, ktorú by mohol prijať Súdxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoci na koncesionára, ktorá odôvodňuje jej vylúčenie z pôsobnosti smernice 92/50. Po poukázaní na judikatúru Spoločenstva týkajúcu sa koncesií sa pozxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prevodu verejnej moci považovať za poskytovanie služieb. Okrem toho, pokiaľ nič nebráni tomu, aby investor zveril poskytovateľovi v rámci zmluvy o vexxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxochybné, že kvalifikácia zmluvy vo vnútroštátnom práve nemôže mať za následok obchádzanie uplatniteľnosti práva Spoločenstva. Z uvedeného vyplývax xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vnútroštátnom práve akokoľvek ovplyvniť.
50. V každom prípade, a ako to podrobnejšie uvidíme v tretej časti, aj keby mandátna zmluva tak, ako je definxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxť článku 4 zákona č. 85-704 so smernicou 92/50
51. Ak teda mandátna zmluva v zmysle zákona č. 85-704 spadá do pôsobnosti smernice 92/50, pozrime sa, či je xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvne vymedzeným právnickým osobám verejného práva založeným podľa francúzskeho práva.
52. To sa zdá byť zjavne v rozpore s cieľom smernice 92/50, ktorxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx305/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, "ak aj smernica výslovne nespomína zásadu rovnosti zaobchádzania s uchádxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x2/50. Článok 4 zákona č. 85-704 je tak zjavne v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi vzhľadom na to, že vyhradzuje možnosť uzavrieť maxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosť predchádzajúceho vyhlásenia zadávacieho konania na uzavretie mandátnej zmluvy, takže investor má úplnú voľnosť vo svojom výbere v rámci kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 13 smernice 92/50.
54. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosti vyhlásenia zadávacieho konania a predchádzajúceho oznámenia sa líšia podľa toho, čx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxegórie I A alebo I B, má teda dosah na režim, ktorý sa na ňu uplatní. Zmluvy na služby zaradené do prílohy I B podliehajú užším povinnostiam ako tie, ktoré sa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xrílohe I A, ako aj v prílohe I B, sa uzatvárajú v súlade s ustanoveniami kapitol III až VI v tých prípadoch, keď hodnota služieb uvedených v prílohe I A je vyšxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxebné určiť, aký postup sa mal uplatniť na mandátnu zmluvu na zastupovanie investora, si postačí všimnúť, že kritizovaný zákon neustanovuje žiadne praxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xrílohe I B, treba skonštatovať, že zákon č. 85-704 nie je zlučiteľný s článkami 8 a 9 smernice 92/50.
56. Aj keď klasifikácia povinností mandatára nemá vxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdatárom spočívajú najmä v právnych službách tak, ako sú uvedené v bode 21 prílohy I B smernice 92/50, prípadne v administratívnych úlohách ako príprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxoru Komisie mandatár väčšinou poskytuje služby v oblasti architektúry a stavebníctva, ktoré sú zaradené v bode 12 prílohy I A. Úlohy mandatára spočívaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xitovaného v bode 9 týchto návrhov, opisujúceho úlohy, ktoré môžu byť zverené mandatárovi, je ťažko predstaviteľné tvrdenie Komisie, že úlohy zverené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtívnych a technických podmienok, podľa ktorých bude dielo naprojektované a zhotovené", ako aj "prevzatie diela" patria do tejto kategórie. V tejto súxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxu zmluvu na zastupovanie investora v tejto veci, pretože sa z dôvodu rôznosti predmetov takýchto zmlúv zdá byť nemožné podriadiť ich jednotnému režimux
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxmburg:
48. S cieľom odpovedať na túto otázku treba pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora tri podmienky ustanovené v článku 1 odxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právom, majú kumulatívny charakter (rozsudok z 10. apríla 2008 vo veci C-393/06, Ing. Aigner, Zb. s. I-2339, bod 36 a citovaná judikatúra).
49. Ako vypxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxnom prípade splnené. Predmetné zdravotné poisťovne založené zákonom sú právnickými osobami, ktoré sa spravujú verejným právom, sú zriadené zákonom xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxer, pretože uvedené poisťovne poskytujú plnenia nie s cieľom dosiahnuť zisk. Zostáva teda preskúmať, či minimálne jedna z alternatívnych podmienok uxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxienka týkajúca sa financovania z väčšej časti štátom.
50. Ak ide o túto podmienku, treba najskôr pripomenúť, že ochrana verejného zdravia, ako vyplývx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxátu a zdravotné poisťovne založené zákonom sú začlenené do štátu a fakticky nepriamo vykonávajú úlohy štátnej správy.
51. Ďalej je potrebné poukázať xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxajúce sa spôsobu, akým sa má uskutočňovať financovanie, o ktoré ide v tomto ustanovení. Toto ustanovenie najmä nevyžaduje, aby činnosť predmetného suxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnk a i., Zb. s. I-11173, body 34 a 49).
52. Je vhodné, po prvé, uviesť, že financovanie zdravotných poisťovní založených zákonom vo veci samej je zabezpexxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxmymi platbami zo spolkových orgánov a kompenzačnými platbami medzi poisťovňami vyplývajúcimi z kompenzačného systému na vyrovnanie štruktúry rizixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnania tiež vyplýva, že príspevky poistencov sa platia bez špecifického protiplnenia v zmysle judikatúry Súdneho dvora (pozri v tomto zmysle rozsudok x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvné protiplnenie v tom zmysle, že ani povinnosť platiť príspevky, ani ich výška nie sú výsledkom dohody medzi zdravotnými poisťovňami založenými zákoxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxozri v tomto zmysle rozsudok Bayerischer Rundfunk a i., už citovaný, bod 45). Okrem toho, výška príspevkov sa riadi výlučne schopnosťou poistenca platxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxtroštátny súd uvádza, že na rozdiel od poplatkov vo veci, v ktorej bolo rozhodnuté rozsudkom Bayerischer Rundfunk a i., už citovanom, sadzbu príspevkox x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxnie týchto poisťovní je príliš obmedzený, pretože ich úlohou je zabezpečiť plnenie stanovené právnou úpravou v oblasti sociálneho zabezpečenia. Keďxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx musí stanoviť tak, aby príjmy z toho vyplývajúce neboli nižšie ako výdavky a aby ich ani neprekračovali.
55. Po štvrté, treba zdôrazniť, že stanovenie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxená sadzba je teda podľa vyjadrenia vnútroštátneho súdu v istom rozsahu ustanovená právnymi predpismi. Čo sa napokon týka iných zdrojov príjmov týchtx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxby výberu príspevkov, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že v praxi časť príspevkov, ktorú má hradiť poistenec, mu zamestnávateľ odxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sa teda uskutočňuje bez možnosti zásahu poistenca. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uvádza, že výber príspevkov sa uskutočňuje kogentným spôsobox xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Bayerischer Rundfunk a i. v bode 48, financovanie, o aké ide vo veci samej, týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, ktorý je založený aktox xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxňa podmienku týkajúcu sa financovania z väčšej časti štátom na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovených v článku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. c) smernice 2004/18 nie je potrebné preskúmať, či je v prejednávanej veci splnená podmienka týkajúca sa xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xruhý pododsek písm. c) prvá alternatíva smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že ide o financovanie z väčšej časti štátom, ak sú činnosti zdravotxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxidiel verejného práva, akými sú pravidlá vo veci samej. Také zdravotné poisťovne sa majú považovať za inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom, a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxD GmbH & Co. KG proti Ärztekammer Westfalen Lippe:
20. Všetky tri alternatívne kritériá uvedené v článku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. c) uvedenex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa dotknutej inštitúcie v oblasti verejného obstarávania, z čoho vyplýva možnosť, že tieto rozhodnutia sa prijmú na základe iných než hospodárskych úvxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx má za cieľ zabrániť uplatnenie smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania (pozri, pokiaľ ide o skoršie ustanovenia analogické so smernicou 2004/1xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx totiž úlohy tejto inštitúcie vymenované v HeilBerG NRW, z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že pokiaľ ide o jej situáciu, má značnú nezávislosť, ktxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxie potrebného rozpočtu v tejto súvislosti a v dôsledku toho výšky príspevkov, ktoré bude vyžadovať od svojich členov. Okolnosť, že nariadenie, ktoré uxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxej inštitúcie vyrovnaný, to znamená, či táto inštitúcia prostredníctvom príspevkov svojich členov a svojimi inými zdrojmi zabezpečuje dostatočné pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxo uviedol generálny advokát v bodoch 65 a 66 svojich návrhov, táto nezávislosť vo vzťahu k orgánom verejnej moci je v danom prípade ešte posilnená vzhľadxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. c) smernice 2004/18, týkajúce sa dohľadu nad riadením zo strany orgánu verejnej moci, treba pripomenúť, že dohľad
a pxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlasti verejného obstarávania (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxou, ktorý
a posteriori
vykonáva orgán vykonávajúci dohľad a
a fortiori
v prípade zásahu tohto orgánu vo forme schválenia rozhodnutia tejto inštitúcxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx. Z toho vyplýva, že hoci zákon na jednej strane určuje úlohy lekárskej komory, ako aj spôsob, akým sa z väčšej časti musí organizovať jej financovanie, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán vykonávajúci dohľad. Taká inštitúcia, akou je lekárska komora, má konkrétnu organizačnú a rozpočtovú nezávislosť, ktorá bráni tomu, aby sa povxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx orgánmi verejnej moci a neumožňujú dohľad nad riadením tejto inštitúcie zo strany týchto orgánov.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. januára 2005 vo vexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrá zo svojej pôsobnosti vylučuje subjekty súkromného práva, hoci spĺňajú kumulatívne podmienky, vo vzťahu ku ktorým je definovaný pojem "organizácixx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tovaru a smernice 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, predstavuje nesprávne prebratie uvedeného pojmu "organizácia, ktorá sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxiť otázku prípadného kvalifikovania subjektu súkromného práva ako organizácie, ktorá sa spravuje verejným právom, je totiž potrebné výlučne overiťx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kvalifikovanie ako verejného obstarávateľa v zmysle uvedených smerníc.
27. Je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry pojem "organizáxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxý z funkčného hľadiska výlučne vo vzťahu k trom kumulatívnym podmienkam uvedeným v článku 1 písm. b) druhom odseku smerníc 93/36 a 93/37 (pozri v tomto zmxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.i., Zb. s. I-11617, body 51 až 53; z 15. mája 2003 vo veci C-214/00, Komisia proti Španielsku, Zb. s. I-4667, body 52 a 53, a zo 16. októbra 2003 vo veci C-283xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu súkromného práva ako organizácie, ktorá sa spravuje verejným právom, je potrebné výlučne overiť, či daný subjekt spĺňa tri kumulatívne podmienky uvxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxe mohlo vylúčiť jeho kvalifikovanie ako verejného obstarávateľa x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxkýto výklad neponecháva stranou priemyselnú alebo obchodnú povahu potrieb vo verejnom záujme, ktorých plnenie zabezpečuje dotknutý subjekt, pretoxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. októbra 2003, Komisia proti Španielsku, už citovaný, bod 75).
30. Okrem toho, tento záver nemôže byť oslabený absxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi 93/38 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. októbra 2003, Komisia proti Španielsku, už citovaný, bod 76).
31. Z uvedeného teda vyplýva, že španielska xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxj pôsobnosti vylučuje subjekty súkromného práva, hoci aj tieto môžu spĺňať podmienky uvedené v článku 1 písm. b) druhom odseku prvej až tretej zarážky uxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; C. proti Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano a Ciftat Soc. coop. arl.:
Okrem toho, že Súdny dvor rozhodol, že pojem "potreby verejného záujmxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vo veci C-360/96, BFI Holding, bod 53), bolo takisto zistené, že existencia významnej súťaže, a najmä skutočnosti, že predmetný subjekt je konfrontovxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxi BFI Holding, už citovaný, bod 49).
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. mája 2006 vo veci C-340/04, Carbotermo SpA a Consorzio Alisei proti Comune di Bustx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaru dalo posúdiť, či určitý podnik vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom, ktorý ho vlastní, treba vziať do úvahy všetkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či už je to samotný verejný obstarávateľ, alebo užívateľ poskytovaných plnení, pričom je irelevantné, na akom území sa daná činnosť vykonáva.
xxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sú povinné aplikovať postupy verejného obstarávania, keďže nie sú verejným obstarávateľom v zmysle § 7 (pozri bližšie komentár k § xx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxúcich pojmové znaky zákazky (pozri komentár k § 3), ktorá nie je vylúčená spod pôsobnosti zákona podľa § 1, postupy verejného obstarávania, a to v závislxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch ako dotovaných verejných obstarávateľov alebo len ako osoby podľa § 8; na účely ďalšieho výkladu však budeme používať pojem "dotovaný verejný obstaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxované ustanovenia odsekov 1 a 2 sme však zamerali výlučne na osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom.
Účelom týchto ustanovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xedine verejného obstarávateľa v zmysle § 7, na prijímateľa finančných prostriedkov - dotovaného verejného obstarávateľa, čím sa sleduje snaha o rovnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxi verejnými obstarávateľmi sú najčastejšie prijímatelia nenávratných finančných prostriedkov (NFP), na financovaní ktorých zákaziek sa podľa príxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnapr. rôzne štátne agentúry). Zvyšnú časť sú dotovaní verejní obstarávatelia povinní dofinancovať z vlastných zdrojov, resp. môžu toto prefinancovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi rozlišujeme dve základné situácie, v ktorých môže dotovaný verejný obstarávateľ figurovať, a to v závislosti od percentuálneho objemu finančných pxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky určenej podľa § 5 bude povinný aplikovať týmito ustanoveniami určený postup verejného obstarávanixx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje predpokladanú hodnotu zákazky dvakrát. Prvýkrát stanovuje hodnotu projektu, na ktorý žiada poskytnutie finančných prostriedkov od verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxpisov verejného obstarávania (§ 6), a teda je potrebné vykonať aj stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa raz stanovenej hodnoty projektu poxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx xe prípad, ak verejný obstarávateľ poskytne dotovanému verejnému obstarávateľovi viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxseku 3 alebo 4 (pozri komentár k odsekom 3 a 4), postupovať
a)
ako verejný obstarávateľ (niekedy označovaný aj ako financujúci verejný obstarávateľxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávaní rovnakej zákazky verejný obstarávateľ, ktorý poskytol finančné prostriedky dotovanému verejnému obstarávateľovi. V tejto súvislosti doxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatnia sa výnimky predpokladané odsekom 3, t.j. aj v prípade, ak dotovaný verejný obstarávateľ získal finančné prostriedky v rámci opatrení spolxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov, bude povinný aplikovať postupy verejného obstarávania, aké by bol povinný aplixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxebo postupom zadávania podlimitných zákaziek bez elektronického trhoviska podľa § 114, ak predpokladaná hodnota zákazky nedosahuje limit pre nadlixxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx
xx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.
80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
3.
140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xákazky je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu [k pojmu bežnej dostupnosti pozri komentár k x x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxé práce alebo služby, nie bežne dostupné, tak by mal postupovať postupom pre podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska. Sme pritom xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxektronického trhoviska, ak mu to objektívne nebudú umožňovať technické podmienky, a to aj napriek skutočnosti, že v § 108 ods. 1 je takáto možnosť prizxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b). Pôjde však len o extrémne výnimky, keď dotovaný verejný obstarávateľ preukáže, že nemá hardvérové, softxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 117, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena b), t.j. nižšia ako
1.
40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx
xx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxaviny,
3.
140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
4.
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmi s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka tak, ako má v prípade zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami verejný obstarávateľ.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxčných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. V takomto prípade je dotovaný verejný obstarávateľ pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci, postupovať:
a)
postupom zadávania podlimitných zákaziek zadávaných elektronickým trhoviskom podľa § 108 xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxazky sa rovná alebo je vyššia ako
1.
40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx
xx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxnie stavebných prác,
4.
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
a to v závislosti od skutočnosti, či predmetom zákxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x ods. 5 písm. o)]. V tomto prípade postupuje dotovaný verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronického trhoviska alebo ak ide o tovary, stavebné pxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxu, že dotovaný verejný obstarávateľ bude oprávnený sa pri bežne dostupných tovaroch, službách, stavebných prácach vyhnúť použitiu elektronického txxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d) založenému alebo zriadenému verejným obstarávxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybavenie pre realizáciu postupu cez elektronické trhovisko;
b)
postupom pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117, ak predpokxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka tak, ako má v prípade zadxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxť finančných limitov vo verejnom obstarávaní oproti predchádzajúcej právnej úprave, keď pre skupinu dotovaných, resp.
ad hoc
verejných obstarávatxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxentované ustanovenia popisujú špecifické prípady - výnimky z povinností dotovaných verejných obstarávateľov uplatniť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxude povinný uplatniť postupy verejného obstarávania v prípade:
1.
ak dotovaný, resp.
ad hoc
verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky v ráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či získané finančné prostriedky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poukázal na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xámornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxenia konkurencieschopnosti, resp. iných vyšších cieľov hospodárskej politiky, ktoré odôvodňujú určitú liberalizáciu pri zadávaní zákaziek. Uvedxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxený v § 5 ods. 2 presiahnuť, nesmie s ním byť rovná, preto nemožno stotožniť tieto zákazky s nadlimitnými zákazkami, pozri komentár k § 5) a súčasne dotovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx zákazky sú stavebné práce alebo zákazka na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami;
2.
ak dotovaný verejný obstarávateľ zísxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené a contrario potom znamená, že v prípade, ak verejný obstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrejného obstarávania v súlade s odsekom 1 komentovaného ustanovenia v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
K odseku 5
Komentované uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxanie tovarov, služieb alebo prác, a to:
1.
prípad zadávania zákazky obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota nedosahuje limit pre nadlimitnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxstriedkov na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutých verejných obstarávateľov, podmieňujúci vzxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťami vo vybraných odvetviach podľa x x xxxx x xx xx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
Uvedené situácie predstavujú prípady, keď je za iných okolností (keď verejný obstarávateľ neposkytuje obstarávateľovi finančné prostriedky) vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xa štandardných okolností nemusí aplikovať zákon, a tak preniesť povinnosti verejného obstarávateľa na obstarávateľa vo väzbe na zdroj financovania xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností (ak nie je sám verejným obstarávateľom). Nemožno však opomenúť, že zrejme nedôslednosťou zákonodarcu zostali v pôsobnosti zákona zákazky nxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxtné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zadávané obstarávateľom za normálnych okolností, t.j. okolností, keď mu verejný obstarávateľ neposkytol finxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x tomuto ustanoveniu a jednak s ohľadom na historický výklad zákona ako celku, keď pôvodne zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vylučoval
exprexxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxstredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005;
nariadenie Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007;
nariadenie (EÚ) cˇ. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podporx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxriadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o investičnej pomoci;
čl. 13 smernice 2014/24/EÚ
JUDIKATÚRA
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-115/12, Francúzska republika proti Európskxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxiaľ priamo subvencujú viac ako 50% zmluvy na zhotovenie prác, ktorú uzavrel iný subjekt ako oni sami.
43 Prvou časťou prvého odvolacieho dôvodu Francúxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x4 Uvedený pojem nie je definovaný v smernici 93/37 a keďže chýba odkaz na právo členských štátov, vyžaduje si autonómny a jednotný výklad, ktorý musí zohxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxk, C-376/11, bod 33 a citovanú judikatúru).
45 Francúzska republika nespochybňuje ani formuláciu cieľov článku 2 ods. 1 smernice 93/37 vyjadrenú Všexxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxna advokátka v bode 43 svojich návrhov. Svojou argumentáciou, naopak, vytýka tomuto súdu, že prekročil hranice toho, čo je prípustné v rámci teleologixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxka, výraz "subvencovať" v jeho obvyklom zmysle znamená celkom jednoducho poskytovať výhodu. V dôsledku toho sa tento výraz vo všeobecnosti neobmedzuxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x ktorá sa údajne uplatňuje v oblasti štátnej pomoci.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu 2 smernice 93/37, treba tiež zamietnuť.
48 Použitie výrazu "subvencujú" v tomto ustanovení a nie slovesa "financujú", ktoré použila Európska komisxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxpov zadávania verejných zákaziek na práce [neoficiálny preklad] (Ú.v. ES L 210, s. 1), ktorý zodpovedá článku 2 smernice 93/37, totiž bez uvedenia ďalšxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxním najmä daňových úľav.
49 Za týchto okolností treba konštatovať, že Všeobecný súd sa nedopustil nijakého nesprávneho právneho posúdenia, keď sa doxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu zamietnuť ako nedôvodná.
50 Ak ide o druhú časť tohto dôvodu, Francúzska republika sa v protiklade s tvrdením Komisie nezamerala na spochybnenie skuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtnutých daňových úľav ako "priamej" subvencie v zmysle článku 2 ods. 1 smernice 93/37.
51 Keďže z ustálenej judikatúry vyplýva, že Súdny dvor má právomxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxeba konštatovať, že táto časť prvého odvolacieho dôvodu je prípustná.
52 Čo sa týka odôvodnenosti, treba konštatovať, že zo znenia článku 2 ods. 1 smerxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxateľovi, okrem iného, umožnil obísť článok 2 smernice 93/37, a tak sa zbaviť svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.
53 V tejto súvislxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu na zhotovenie prác, pričom ich účelom nebolo znížiť určité všeobecné výdavky dotknutých osôb, a že ich Francúzska republika poskytla na projekt rekoxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správne priznal priamu povahu subvencie, aká je uvedená v článku 2 ods. 1 smernice 93/37, na financovanie projektu a investície uskutočnené na tento účxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxo nedôvodný.
Obstarávateľ
KOMENTÁR
Smernica 2014/25/EÚ potvrdila skutočnosť, že v oblasti tzv. vybraných odvetví majú trhy, na ktxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxia sietí na účely poskytovania príslušných služieb, a jednak aj tým, že vnútroštátne orgány v rámci Európskej únie môžu aj naďalej ovplyvňovať konanie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxulosťou ako prirodzených monopolov. Preto sa európsky zákonodarca rozhodol zotrvať na regulácii nákupov v tejto oblasti prostredníctvom predpisov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xybraných odvetviach. Subjekt v postavení obstarávateľa má povinnosť aplikovať predpisy verejného obstarávania iba na nadlimitné zákazky, pričom zxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxanovením slovenský zákonodarca, preberajúc európsku direktívu, vymedzil okruh subjektov podliehajúcich predpisom verejného obstarávania, ktorx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxiť, aby nebolo dotknuté rovnaké zaobchádzanie s obstarávateľmi, ktorí pôsobia vo verejnom sektore, a obstarávateľmi, ktorí pôsobia v súkromnom sektxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxho sa na rozdiel od verejných obstarávateľ bude aplikovať zákon len za predpokladu naplnenia všetkých zákonných podmienok pre jeho uplatnenie, definxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm ustanovení § 9 definoval "len" ako
-
právnickú osobu, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv z hľadiska majetkxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xž 9),
-
právnickú osobu, ktorá disponuje osobitným právom alebo výlučným právom, ktoré pochádza z oprávnení pridelených zákonom alebo individuáxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, keďže v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. a) smernice 2014/25/EÚ sa za obstarávateľa považuje aj, čo bolo zjavne aj cieľom slovenského zákonodarcu, verejný obxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxľ, ak zadáva zákazky na tovary, služby a stavebné práce v súvislosti s činnosťami v odvetví energetiky a tepelnej energetiky, vodného hospodárstva, doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxami súvisiacimi s prevádzkovaním prístavov a letísk. Napriek nesplnenému cieľu obsiahnuť pojem obstarávateľ v § 9, zákon neodporuje smernici 2014/2xxxxx xxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak zákon neustanovujx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxtrebné tiež zdôrazniť, že rovnako ako pojem "verejný obstarávateľ", je aj pojem "obstarávateľ" nutné vykladať funkčným spôsobom, čo potvrdil aj Súdnx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxx x
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx5/EÚ definuje obstarávateľa v prvom rade prostredníctvom verejného obstarávateľa (pozri komentár k § 7), vykonávajúceho činnosti vo vybraných odvexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa ktorú majú verejní obstarávatelia priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktoxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxú osobu bez ohľadu na vlastnícke pozadie, ak vykonáva jednu alebo viacero činností podľa odsekov 3 až 9 a pôsobí na trhu na základe osobitných alebo výlučxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxzpečil iným spôsobom, keď povinnosť verejného obstarávateľa, pôsobiaceho vo vybraných odvetviach, postupovať pri zadávaní zákaziek ako obstarávaxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx však nutné konštatovať, že nie je zrejme v rozpore s legislatívou Európskej únie.
K prvej skupine subjektov subsumovaných pod pojem "obstarávateľx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxx xxxxx má verejný obstarávateľ (§ 7) priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na právnickú osobu. Priamym alebo nepriamym rozhodujúcim vplyvom sa pritom rozumie situácia, keď verejný obstarávateľ:
-
vlastní väčšinu akcií axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxrejného obstarávateľa bolo jediným východiskom pre postup právnickej osoby,
-
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach (t.j. napriek absxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxú, aby rozhodnutia spoločnosti, ktoré sú prijímané hlasovaním, vedel "nadiktovať", t.j. na základe jeho pokynu sa stanú hlasovania len formálnymi poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo kontrolného orgánu, ktoré potom uskutočňujú politiku a filozofiu verejného obstarávateľa.
Prítomnosť rozhodujúceho vplyvu je pritom potrebné pxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xakisto potrebné zohľadniť všetky interné predpisy, ktoré upravujú vnútorné rozhodovanie tejto právnickej osoby. Za priamy vplyv sa považuje situácxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xplyv;
3.
poslednou a zásadnou podmienkou pre priznanie postavenia obstarávateľa je výkon niektorej z vymedzených činností v súlade s odsekmx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtarávateľ" tvoria subjekty spravidla zo súkromného sektora (t.j. nie je vylúčená ani majetková účasť verejného obstarávateľa), opätovne jedine:
xx
xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xrávnické osoby. Napriek tomu, že nepovažujeme toto obmedzenie za súladné s textom smernice, v praxi nie je pravdepodobné, že by fyzická osoba - podnikaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx
xx
xxxxx xxxxxxxx vykonáva na trhu vybraných odvetví (odseky 3 až 9) na základe osobitných alebo výlučných práv (pozri bližšie komentár k odseku 2).
Ako sme už uviexxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxniť, že verejný obstarávateľ, ktorý zároveň vykonáva aj niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 ZVO, v prípadoch, keď nejde o zadávanie zákaziek súvisiaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxností, sa riadi pravidlami a postupmi zadávania zákaziek ustanovenými zákonom o verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa. Takýto verejný oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxergetiky a tepelnej energetiky, vodného hospodárstva, dopravy, poštových služieb a s ťažbou ropy, plynu, uhlia a ostatných tuhých palív, prieskumom xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxseky 10 a 11 vymedzujú určité činnosti, ktoré sa považujú za činnosti vo vybranom odvetví len v prípade, ak ich vykonáva verejný obstarávateľ.
K odsekx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxvnení pridelených zákonom alebo individuálnym správnym aktom vydaným príslušným orgánom, ktorých výsledkom je obmedzenie výkonu činností ustanovxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxe ísť o prípady, kde v dôsledku tohto výlučného práva bude môcť byť obmedzené vlastnícke právo k pozemkom čiastočne alebo úplne tým, že na týchto pozemkoxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxch definičných znakov obstarávateľa podľa odseku 1 písm. b) - pojem "osobitné alebo výlučné práva", pričom podmienky pre jeho naplnenie musia byť splnxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že uvedené rozhodnutia orgánov verejnej moci sú právoplatné a vykonateľné,
-
výsledkom tohto práva je obmedzenie výkonu činností uvedených v odxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxobami.
Súčasne nejde o právo udelené transparentným postupom založeným na objektívnych kritériách podľa zákona alebo podľa právnych predpisxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaní je so zreteľom na ratio legis potrebné spresniť, že subjekt, ktorý postupom založeným na objektívnych kritériách, pre ktoré sa zaistila primeranx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xediným subjektom, ktorý môže poskytovať službu v danej oblasti. Udelenie práva transparentným postupom založeným na objektívnych kritériách podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx xx xemonštratívnym spôsobom uvedené v prílohe č. 2 k zákonu. Tento zoznam právnych predpisov nie je úplný a práva v akejkoľvek forme vrátane právnych aktov x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxavujú osobitné alebo výlučné práva na účely vymedzenia rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ ratione personae, a teda aj zákona.
K odseku 3
Komexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxy a tepelnej energetiky je vybranou činnosťou, kde je obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek súvisiacich s činnosťami v oblasti energetiky a tepexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do taxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie dixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zemného plynu, ktorá spadá pod činnosti podľa odseku 9;
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na posxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxonáva obstarávateľ, ktorý má súčasne postavenie verejného obstarávateľa podľa § 7, alebo nie. V nasledujúcom texte používame výklad s použitím smernxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxasne aj verejným obstarávateľom podľa § 7, nebude vybranou činnosťou, a teda subjekt vykonávajúci túto vybranú činnosť nebude obstarávateľom:
a)
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxosti, sa nepovažuje za vybranú činnosť v zmysle písmena a), ak sú splnené súčasne podmienky, že uvedený obstarávateľ vyrába elektrinu, pretože jej spoxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obstarávateľa a nepresahuje 30% celkovej priemernej výroby elektriny obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka;
b)
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené súčasne podmienky, že výroba plynu alebo tepla uvedxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxete je ekonomické využitie takejto výroby, pričom toto zásobovanie nepredstavuje viac ako 20% priemerného obratu obstarávateľa za predchádzajúce txx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxtou nie je ich poskytovanie verejnosti alebo vykonávanie iných vybraných činností, ale pokrytie vlastnej spotreby na účely vlastnej podnikateľskej xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxanie týchto komodít verejnosti.
K odseku 4
Podľa komentovaného ustanovenia sa činnosťami v odvetví vôd rozumejú:
a)
prevádzkovanie verejnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xerejných vodovodov pitnou vodou.
Podotýkame, že aj v tejto oblasti, obdobne ako je tomu v oblasti energetiky, je potrebné uplatňovať takpovedixx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxľa § 7, alebo nie, pričom opätovne využívame výklad s použitím článkov 8 až 11 smernice 2014/25/EÚ. Opätovne sa domnievame, že v tomto smere zákonodarca xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxerejných vodovodov) pitnou vodou, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xe nevyhnutná na vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 7;
b)
zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
K odseku 5
Komentovaným ustanovením sa do pôsobnosti zákona zahŕňajú činnosti súvisiace s vodohospodárskymi dielami (stavbami), zavlažovaním, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xýmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy, a tiež činnosti spojené s likvidáciou alebo úpravou odpadových vôd za splnenia kumulatívneho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxeku 4.
K odsekom 6 a 7
Komentované ustanovenia preberajú znenie čl.11 smernice 2014/25/EÚ a za činnosti v odvetví dopravy považujú poskytovanie prxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy. Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služiex xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exepligratia, t.j. príkladmo poukazuje na § 36 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov alebo na § 41, § 43 a § 44 zákona xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxanú činnosť v odvetví poštových služieb ako:
-
poskytovanie poštových služieb, ktoré zákonodarca označil odkazom na § 2 zákona č. 324/2011 Z.z. o pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xovoľujeme doplniť o znenie čl. xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxštových zásielok a zahŕňajú sa aj služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej v súlade so smernicou 97/67/ES, ako aj služxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxj sa má prepraviť, a to bez ohľadu na svoju hmotnosť. Medzi takéto zásielky patria popri korešpondencii takisto napríklad knihy, katalógy, noviny, perxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxx xxxxxxx služby, ak túto službu poskytuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštoxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podľa § 184. Službami inými ako poštové služby na účely tohto zákona sú:
a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xoštové zásielky, najmä reklamné neadresované zásielky. Pod pojmom "poštová zásielka" sa rozumie oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka, ďalej balík, periodická zásielka alebo poštový poukaz.
Pre odstránenie pochybností uvádzaxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého ustanovenia.
K odseku 9
Komentované ustanovenie zaraďuje medzi vybrané činnosti aj činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzenéhx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx palív,
c)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxto prípade by sa za "prieskum" mali považovať aj činnosti, ktoré sa vykonávajú so zámerom preskúmania skutočností, či sa v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxdčenou praxou pri fúziách by "produkcia" mala tiež zahŕňať "rozvoj", t.j. vytvorenie primeranej infraštruktúry pre budúcu produkciu (ropné plošinyx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxky z povinnosti postupovať podľa zákona v prípadoch činností v energetike alebo vodného hospodárstva. Ide o činnosti, ktoré vykonáva obstarávateľ, kxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxladali na pozadí smernice 2014/25/EÚ. Zásadným problémom v tomto smere je, že smernica uvedené výnimky nevzťahuje aj na činnosti spojené s využívaním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čo, žiaľ, slovenský zákonodarca nereflektoval. V nasledujúcom výklade preto uvádzame, podľa nášho názoru, výklad správneho znenia pertraktovanýcx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa odseku 10 výroba
a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 7, a
2.
dxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektriny za posledné tri roky vrátane prebiehajúceho roka;
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činnoxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xyužitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné tri roky vrátane prebiehajúceho roka;
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxo na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné tri roky vráxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 7, a
b)
zásobovanie verejných vodovodov zxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xdstránenie pochybností uvádzame, že ak sme už skôr citovali smernicu 2014/25/EÚ a uvádzali namiesto "výroby" "zásobovanie" elektrinou, plynom, tepxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xredaj.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 251/2012 Z.z. o enexxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave;
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxon);
zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov;
čl. 4, 7 až 14 smernice 2014/25/EÚ
JUDIKATxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ktorý vykonáva činnosti v odvetviach uvedených v článkoch 3 až 7 tejto smernice, sa musí riadiť podľa postupu ustanoveného v tejto smernici pri zadávanx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xevzťahujú.
24 S cieľom odpovedať na túto otázku je potrebné vyzdvihnúť, že medzi smernicami 2004/17 a 2004/18 existujú významné rozdiely, čo sa týka sxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé sa vzťahujú ustanovenia uvedených smerníc, treba konštatovať, že na rozdiel od smernice 2004/18, ktorá sa v zmysle svojho článku 1 ods. 9 prvého pododxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxnku 2 ods. 2 písm. a) a b) vyplýva, že smernica 2004/17 sa nevzťahuje len na obstarávateľov, ktorí sú "verejnými obstarávateľmi", ale aj na tých, ktorí sú xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xykonávajú niektorú z činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice.
35 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, ako to vyplýva z bodu 5 tohto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxakú definíciu pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom".
36 Z uvedených ustanovení vyplýva, že za "inštitúciu, ktorá sa spravuje verejnxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxselný alebo obchodný charakter, po druhé má právnu subjektivitu a po tretie je z väčšej časti financovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgáxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmisia proti Francúzsku, Zb. s. I-939, bod 40 a citovaná judikatúra).
37 Okrem toho, vzhľadom na cieľ smerníc Spoločenstva v oblasti verejného obstaráxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxmi sa nechá viesť inými ako ekonomickými úvahami, musí sa pojem "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom" vykladať funkčne (pozri v tomto zmysle xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xreba teda odpovedať, že na zákazky zadané subjektom, ktorý je inštitúciou, ktorá sa spravuje verejným právom v zmysle smernice 2004/17 alebo smernice xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx 2004/17, sa vzťahujú postupy ustanovené v tejto smernici. Na všetky ostatné zákazky zadané týmto subjektom v súvislosti s výkonom iných činností sa všxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxej súťaže, a to aj pri existencii účtovníctva, ktoré je vedené tak, aby činnosti, ktoré tento subjekt vykonáva, boli oddelené, s cieľom vyhnúť sa krížovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH:
Treba zdôrazniť irelevantnosť tvrdenia odporcov v spore vo veci samej, podľa ktorého skutočxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxu boli "financovaní štátom", lebo výška ich honorárov je stanovená štátom. V skutočnosti aj napriek tomu, že tieto sadzby sú upravené štátom, užívateľ xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxsti členov predmetných liberálnych profesií nie je ani poskytované, ani zaručené štátom.
Napokon treba vyzdvihnúť, že vo svetle uvedeného funkčnéhx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtátnym rozpočtom, kde štát najprv poplatky vyzbiera a potom takto získané príjmy poskytne verejnoprávnym prevádzkovateľom vysielania, a druhé posúxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxx xxmej, zakladajúce sa na akte štátu, je zaručené štátom a zabezpečené spôsobom uloženia povinnosti a výberu, ktoré spadajú pod kompetencie orgánov verexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxsob financovania stačí na to, aby bola splnená podmienka "financovania štátom" ustanovená v právnej úprave Spoločenstva bez toho, aby štát musel určix xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa prvý predpoklad smernice Rady 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že ide o financovanie najmä štátom, keď činnosti verejnoprávnych prevádzkovateľov vxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx boli zavedené, stanovené a vyberané podľa pravidiel, akými sú pravidlá v spore vo veci samej.
Základné povinnosti verejného obstarávaxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxňovanie súťaže návrhov, s cieľom umožniť, aby sa verejné obstarávanie uskutočňovalo čo najracionálnejším, najtransparentnejším a najspravodlivexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx7 a smernice 92/13/EHS z 25. februára 1992, keďže tie upravujú povinnosti členských štátov skôr v oblasti preskúmavania postupov verejného obstarávaxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxske subjekty na vnútornom trhu EÚ, pričom zabezpečujú rovnaký prístup k verejným zákazkám a spravodlivej hospodárskej súťaži na európskom trhu verejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xbstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek, koncesií a súťaži návrhov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Na druhej strane je však tiež xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxcesov, ktoré si je (verejný) obstarávateľ schopný zabezpečiť vlastnými internými silami, t.j. nielen vlastnými zamestnancami, ale aj prostredníctxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrejného obstarávania na tie zmluvy alebo zákazky, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona podľa § 1. Považujeme tiež za potrebné upozorniť na skutočnosť, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe verejné obstarávanie stále len procesom súkromnoprávnej povahy ako kontraktácia, t.j. procesom uzatvorenia zmlúv, ktorý sa končí uzatvorením zmlxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxv vo verejnom obstarávaní, a preto by mali obmedzovať rozhodnutia (verejného) obstarávateľa len v tých situáciách, ktoré sa týkajú práv a povinností uxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxznačný a priamy účinok aj na vzťahy vznikajúce po formálnom skončení procesu verejného obstarávania. Uvedené sa týka predovšetkým uzatvárania dodatxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxtanovení o zmene zmlúv alebo odstúpení, ktoré rozširujú reguláciu zmluvnej slobody, a podobne.
Nedodržanie určitej povinnosti (verejným) obstaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx EÚ aj vo forme oznámenia o nesúlade postupu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy.
K odseku 2
Komentované ustanovenie upravuje základné poxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnosti.
Skôr ako sa dostaneme k výkladu týchto špecifických princípov práva verejného obstarávania, nemožno opomenúť tie najzákladnejšie prixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx už skôr citované špecifické pravidlá verejného obstarávania. Týmito princípmi sú základné pravidlá práva EÚ - základné slobody, vyplývajúce zo samoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v rámci zadávania zákaziek). Ide
in concreto
o slobodu pohybu tovaru podľa čl. 34 ZFEÚ, slobodu práva usadiť sa podľa čl. 49 ZFEÚ a slobodu poskytovania xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx rovného zaobchádzania - z nich následne vyplynul pozitívny záväzok transparentnosti). Na predpisy verejného obstarávania je však potrebné nahliadxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoci podľa čl. 107 ZFEÚ, pravidlá pre podniky kontrolované/vlastnené členským štátom alebo podniky disponujúce výlučnými alebo výhradnými právami pxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxmi, alebo čl. 102 ZFEÚ, ktorý má za cieľ predchádzať zneužívaniu dominantného postavenia, keďže verejné obstarávanie je s právom hospodárskej súťaže xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlužieb alebo práva usadiť sa, považujeme za potrebné poukázať aj na ich limity, ktorými je požiadavka na existenciu cezhraničného záujmu tak, ako to prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxi Comune di Torino, keď uviedol: "20. To však neznamená, že uvedené zmluvy sú vylúčené z pôsobnosti práva Spoločenstva (uznesenie Vestergaard, bod 19)x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxným v predpisoch Spoločenstva, sú totiž verejní obstarávatelia v každom prípade povinní dodržiavať základné pravidlá Zmluvy, a najmä zásadu zákazu dxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxd, body 20 a 21; rozsudky z 20. októbra 2005 vo veci C-264/03, Komisia proti Francúzsku, Zb. s. I-8831, bod 32, a zo 14. júna 2007 vo veci C-6/05, Medipac-Kaxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxstupy verejného obstarávania s hodnotou nižšou, než je prahová hodnota na uplatnenie smerníc Spoločenstva, predpokladá, že predmetné zmluvy majú nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo postulátmi) verejného obstarávania,
expressis verbis
uvedenými v komentovanom ustanovení, sa má zabezpečiť voľná a efektívna súťaž hospodárskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxm na účelnom vynakladaní verejných prostriedkov pristupuje až následne, keď tento cieľ má byť dosiahnutý práve prostredníctvom zabezpečenia nediskxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxosť princípov verejného obstarávania zaväzuje (verejného) obstarávateľa; adresátmi povinnosti dodržiavania princípov nie sú záujemca, uchádzačx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia sú vzájomne previazané a nie je možné ich aplikovať separátne.
Princíp rovnakého zaobchádzania osobitne vymedzený v § 10 ods. 2, ako aj smerniciaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxsia proti Dánsku (pričom v tom čase sa v smerniciach, ktoré upravovali túto oblasť, ešte uvedený princíp explicitne nenachádzal), a následne bol definxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe bolo objektívne odôvodnené (rozsudky vo veci C-434/02 zo 14. decembra 2004, Arnold André, Zb. s. I-11825, bod 68, a tam citovaná judikatúra, ako aj rozxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s domácimi a zahraničnými hospodárskymi subjektmi, ale aby sa rovnako zaobchádzalo so všetkými hospodárskymi subjektmi (pozri v tejto súvislosti roxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxislosti je tiež potrebné pripomenúť, že povinnosť dodržiavať zásadu rovnosti zaobchádzania zodpovedá samotnej podstate smerníc v oblasti verejnéhx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxach ich pôsobnosti a ktoré ustanovujú podmienky verejného obstarávania smerujúce k zabezpečeniu takejto súťaže (pozri analogicky rozsudok C-513/9x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxa vo veci C-513/99, Concordia Bus Finland - to, že podmienky účasti, prípadne požiadavky na predmet zákazky alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk vie spxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania nie je porušením princípu rovného zaobchádzania, ak sú tieto podmienky nastavané na objektívnom princípe. Rovnako nie je
a priori
porxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxl u verejného obstarávateľa, a teda pozná napríklad technológie používané (verejným) obstarávateľom, ale za predpokladu, že toto mu nedáva neodôvodxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania (pozri tiež komentár k § 25) tak, ako bolo tomu napríklad vo veci T-345/03 z 12. marca 2008, Evropaiki Dynamiki proti Komisii (uvedené rozhodnutix xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa aplikuje na všetky etapy verejného obstarávania a nielen na situácie, keď je hospodárskym subjektom predložená ponuka. Princíp rovnakého zaobchádxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxšnosti, na rozdiel od ponímania vzťahu týchto zásad tak, ako ich načrtol zákonodarca v dôvodovej správe k zákonu. Ako vyplynulo z predchádzajúceho výkxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xchádzačov nesmie byť priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti iným subjektom v rovnakom postavení. Prejavxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xovú zmluvu, ktorá by bola výsledkom verejného obstarávania, alebo existencia konfliktu záujmu, ktorý spôsobuje posudzovanie rovnakých informácií xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xášho názoru špeciálnou zásadou vo vzťahu k zásade rovnakého zaobchádzania, nie naopak tak, ako to vyjadril zákonodarca v dôvodovej správe k zákonu. Opxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania zadávaných subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, odporúča sa vypracovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxánkov 14, 28 a 49 Zmluvy o ES a z článku 97 Zmluvy o Euratome, konkrétne zo zásady rovnakého zaobchádzania, pričom zásada nediskriminácie nie je nič iné akx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xdvetví, na ktoré má takáto koordinácia vplyv, táto by mala pri zabezpečovaní uplatňovania týchto zásad vytvoriť rámec pre zdravú obchodnú prax a mala bx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlušnosti, čo často opomínala aplikačná prax a nesprávne zamieňala typické znaky porušenia zásady rovnakého zaobchádzania so zásadou zákazu diskrimxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxstupov verejného obstarávania. Vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal priehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxjefektívnejším ochrancom pravidiel verejného obstarávania v praxi. Napriek uvedenému významu jej však bola celkom neprávom venovaná relatívne marxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dôvodová správa k zákonu. Zásada transparentnosti, aj keď vyvinutá "až" ako doktrína Súdneho dvora EÚ zo zásad rovnosti zaobchádzania a zákazu diskrixxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsada transparentnosti totiž zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti nielen významným spôsobom dopĺňxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxzpečenie voľného pohybu služieb a otvorenie nenarušenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch (pozri rozsudok z 1. januára 2005 vo veci Cxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xko vyplýva z rozsudkov z 18. novembra 1999 vo veci C-275/98, Unitron Scandinavia a 3-S, zo 7. decembra 2000 vo veci C-324/98, Telaustria a Telefonadressx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsadu zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, zásadu rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi a z nej vyplývajúcu povinnosť transparentnostxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx popretkávané celým zákonom, napríklad v ustanoveniach upravujúcich oznámenia vo verejnom obstarávaní, informačné povinnosti verejného obstarávxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadavku, aby tento proces prebiehal priehľadným a predvídateľným spôsobom v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona a aby boli všetky podmixxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh podkladoch a poskytnuté v primeranom čase. Podľa Rausa, D., Nerudu, R. (Zákon o veřejných zákazkách, komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2007) možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx potrebné zaradiť predovšetkým korupciu v súvislosti so zadávaním verejných zákaziek. Zadávacie konanie, ktoré je ovplyvnené úplatkom, nespĺňa zásxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxka. Zvýhodnením jedného z dodávateľov v dôsledku korupčného správania, navyše, prichádza k narušeniu hospodárskej súťaže na predmetnom relevantnox xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pričom základným inštrumentom je právna úprava dohľadu nad zadávaním verejných zákaziek, ktorá je zverená Úradu ako orgánu dohľadu. Prostredníctvxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx prichádza až ex post. Preto sú dôležité aj jednotlivé dielčie ustanovenia právnej úpravy zadávacieho konania, ktoré majú zaistiť, resp. prispieť k prxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkám účastníkov zadávacieho konania a zabezpečiť čistú (efektívnu) hospodársku súťaž o verejnú zákazku."
Zhrnutím uvedeného je zrejmé, že cieľom xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xoli všetky podmienky a pravidlá verejného obstarávania vyjadrené jasne, presne a jednoznačne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladov čo najskôr poskytnuté všetkým podnikom, hospodárskym subjektom, ktoré sa zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxopiť ich presný zmysel a vykladať ich rovnakým spôsobom a na druhej strane, aby bol (verejný) obstarávateľ schopný overiť, či ponuky uchádzačov (hospoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxi aj súlad s ústavným princípom právnej istoty, vytvorí sa priestor pre efektívnu konkurenciu medzi hospodárskymi subjektmi, ktorá bude v konečnom dôxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Poznatky s najzávažnejšími následkami, ktoré sú aplikované na konkrétne prípady, nachádzame v mimoriadne rozsiahlej judikatúre Súdneho dvora Exx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xerejného obstarávania neaplikujú. Ďalej si dovoľujeme poukázať aspoň na tie najzásadnejšie.
Najaktívnejším bol pritom Súdny dvor EÚ nielen v oblxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxateľ, resp. obstarávateľ). V rozsudku z 12. decembra 2002 vo veci C-470/99, Universale-Bau a i., v bodoch 92 a 93 Súdny dvor EÚ vyjadril názor, že povinnoxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhádzača tak, aby to umožnilo príslušnému trhu otvoriť sa hospodárskej súťaži a zabezpečenie nestrannosti zadávacieho procesu, ktorý musí byť preskúxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xestrannosti procesu verejného obstarávania potom znamená, že postup zadávania zákazky musí spĺňať v každej fáze, a zvlášť pri výbere uchádzačov, zásxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxmuláciou podmienok zadávacieho postupu, ktoré musia zabezpečiť jeho predvídateľnosť. Požiadavkou každého zadávania zákazky verejným obstarávanxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxende Metano (Coname) proti Comune di Cingia de' Botti] o tom, že prebieha zadávací proces - výber zmluvného partnera - a za akých podmienok tak dochádza. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxx03/08, The Sporting Exchange Ltd., konajúca pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnizovať verejné obstarávanie, orgánu zadávateľovi ukladá, aby pre každého potenciálneho uchádzača zabezpečil adekvátny stupeň zverejnenia umožňxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxvembra 2008 vo veci C-324/07, Coditel Brabant, Zb. s. I8457, bod 25, a Wall, bod 36)." Je potom nevyhnutné, okrem samotného zverejnenia oznámenia, na záxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxok Súdneho dvora EÚ vo veci C-299/08, Komisia proti Francúzsku, bod 41), čím sa dostávame k druhej najčastejšie prejednávanej oblasti prejavov zásady xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxe Súdneho dvora EÚ pertraktovaná zrejme najčastejšie. V rozsudku z 18. októbra 2001 vo veci C-19/00, SIAC Construction, bod 42, Súdny dvor EÚ uviedol, žx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxrane informovaní a primerane usilovní uchádzači interpretovali rovnako. Súdny dvor EÚ tiež uviedol, že kritérium na vyhodnotenie ponúk musí byť počax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvateľ tieto kritériá aplikoval na každého uchádzača rovnako a objektívne. Napokon v zmysle rozsudku z 24. novembra 2005 vo veci C-331/04, ATI EAC, je nexxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvýhodnejšej ponuky, a ak to je možné, aj ich vzájomnú dôležitosť,
-
kritériá nesmú byť v žiadnom prípade počas zadávacieho postupu menené (napr. ak xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxarávateľ vierohodne preskúmať.
Vzhľadom na tieto uvedené rozhodnutia Súdneho dvora EÚ sa potom za základnú povinnosť, ktorá vyplýva zo zásady xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx súčasného splnenia conditio sine qua non, že je tak urobené vo vhodnom čase. Vo vzťahu k oznámeniam na tomto mieste podotýkame, že z výkladového oznámenxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm obstarávaní (2006/C-179/02, ďalej aj "Výkladové oznámenie") vyplýva, že: "Kontaktovanie rôznych možných uchádzačov nie je v tejto súvislosti posxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx selektívnym prístupom sa nedá vylúčiť diskriminácia možných uchádzačov z ostatných členských štátov, najmä nových subjektov na trhu. To isté platí ax x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxadateľov, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxedníctvom jednoduchých odkazov na správy masovokomunikačných prostriedkov, parlamentné či politické rokovania alebo iné udalosti, ako napríklad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xadaním zákazky. Toto oznámenie by mal uverejniť verejný obstarávateľ, s cieľom otvoriť zadanie zákazky hospodárskej súťaži." Následne sa zásada traxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo zásady transparentnosti sa potom zásadne obmedzuje svojvoľnosť konania verejného obstarávateľa (požiadavka na predvídateľnosť postupu vo verejxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxu, že tieto pravidlá platia pre každého rovnako. S uvedeným potom úzko súvisí aj požiadavka na riadne odôvodnenie každého rozhodnutia a s tým súvisiaca xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx, a zo 4. decembra 2003 vo veci C-448/01, EVN a Wienstrom, body 49). Zásada transparentnosti tak v sebe zahŕňa aj možnosť kontrolných orgánov preskúmať pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxrentnosť procesu zadávania zákaziek je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj predpokladom účelného vynakladxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnie, pričom podmienkou dodržania tohto princípu je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako férový a riadny. Motívy jxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxdne, prípadne nezákonné alebo dokonca kriminálne) sú v tomto ohľade pre posúdenie porušenia zásady transparentnosti irelevantné. Porušenie zásady xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxne novým inštitútom začleneným medzi základné princípy verejného obstarávania. Je tomu tak preto, že princíp proporcionality patrí medzi základné pxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxedpisoch verejného obstarávania, napríklad § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý podmieňoval stanovenie podmienok účastx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxsmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa (pozri napr. rozsudok z 3. marca 2005 v spojených veciach C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxporcionality je tak potrebné, ako sme už naznačili, uplatňovať predovšetkým pri stanovovaní podmienok účasti, ale aj v prípade vylúčenia hospodárskxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxateľa dohľadovými orgánmi, keďže pri stanovení požiadaviek na (verejných) obstarávateľov sa musí vždy zohľadňovať administratívna xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxe informovaného uchádzača/záujemcu dostatočne presne opísať vlastnosti výrobku (napr. environmentálne) už všeobecným odkazom na špecifikácie, nx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxstatné vymenovanie všetkých týchto špecifikácií. Princíp proporcionality však našiel svoje legislatívne vyjadrenie aj v prípade rokovacích konanxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxp verejného obstarávania, ak by to znamenalo neprimeranú administratívnu záťaž vo vzťahu k sledovanému cieľu - t.j. ide napríklad o prípad § 135 písm. ax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxnutia tohto princípu obmedzil iba na konštatovanie, že: "Princíp proporcionality vo verejnom obstarávaní má predstavovať požiadavku na primerané axxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxe mal by požiadať o vysvetlenie nezrovnalostí a až na základe presvedčivo zisteného skutkového stavu by mal rozhodnúť o vylúčení alebo nevylúčení ponuxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxa sa aplikovať aj na zákazky, na ktoré sa za normálnych okolností smernice vo verejnom obstarávaní nevzťahujú (pozri už skôr citované Výkladové oznámexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní nemožno vnímať čisto gramaticky, t.j. tieto princípy nesledujú cieľ, aby (verejný) obstarávateľ vžxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxnčné prostriedky získal najlepšiu hodnotu, ktorá sa generuje v prostredí hospodárskej súťaže. Princíp hospodárnosti znamená predovšetkým povinnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvacím procesom (zabezpečenie príslušnej verejnej potreby) a viaže sa na cenovú alebo ekonomickú výhodnosť ponuky. Princíp efektívnosti zároveň tútx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxtívnosti je potom porušený nielen vtedy, ak je hodnota plnenia nepomerne "nižšia" ako vynaložené prostriedky, ale aj vtedy, ak (verejný) obstarávatex x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo (v najhorších prípadoch) plnenie nie je dodané vôbec, prípadne nie je dokončené. Princíp hospodárnosti a efektívnosti je teda dodržaný len vtedxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxovenskej právnej úpravy, ktorá sa, podľa nášho názoru, nedostatočne venuje samotnej účelnosti vynakladania verejných zdrojov ("akejsi" materiálnxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxidlo je tak nepriamym vyjadrením zákonného ustanovenia § 19 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. V tejxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
Na záver komentára k odseku 2 si dovoľujeme poukázať na čl. 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ a čl. 30 smernice 2014/23/EÚ, ktoré zákonodarca evidentne opomxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia do právneho poriadku členského štátu, aj keď ju zmieňuje v dôvodovej správe k zákonu: "Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, s cieľom zabezpečiť, axx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xstanovené v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovnéxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxk, podľa nášho názoru, explicitne stanovené nástroje na zabezpečenie cieľa sledovaného smernicami vo verejnom obstarávaní, najmä pokiaľ ide o envirxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či bude požadovať napríklad environmentálne značky. Z dôvodovej správy ku komentovanému ustanoveniu sa však zdá, že zákonodarca takýto úmysel mal, axx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania je osobitne dôležité, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali príslušné opatrenia, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxývajú zo zákonov, nariadení, vyhlášok a rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, ako aj z kolektívnych zmlúv, a to za predpokladu, že takéto pxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxnovenie
expressis verbis
zakazuje, aby sa verejné obstarávanie vrátane jeho prípravy uskutočňovalo s cieľom umelo zúžiť, t.j. nedovolene obmedziť xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania je možné považovať napríklad situáciu, ako uvádza zákonodarca v dôvodovej správe k zákonu, ak by (verejný) obstarávateľ viedol prípravné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxhnicky neutrálne, čo by navodzovalo dojem jeho súladu s pravidlami zákona a so základnými zásadami verejného obstarávania, ale
de facto
by takýto navxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhových konzultácií, alebo jeho obchodných partnerov. Uvedené xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxx x nedovolené uplatňovanie výnimiek, úmysel zákonodarcu nám nie je celkom zrejmý v tom smere, o ktoré výnimky z povinnosti postupovať podľa zákona má ísťx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ktoré vo svojej podstate predstavujú výnimky z povinnosti zadávania zákazky v prostredí rozvinutej, čestnej a čo najširšej hospodárskej súťaže, t.jx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxstatu, že použitie akejkoľvek výnimky musí byť vykladané striktne, a je len na (verejnom) obstarávateľovi, aby preukázal, že podmienky pre uplatnenix xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxejného obstarávania. Treba však dodať, že zákazky bez obmedzenia nemožno spájať, keďže takéto konanie je spôsobilé narušiť hospodársku súťaž a porušxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxzpečiť, aby sa pri uchádzačoch a záujemcoch z členských štátov uplatnili rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxdnú transpozíciu čl. 25 smernice 2014/24/EÚ, resp. čl. 43 smernice 2014/25/EÚ.
Dohoda o vládnom obstarávaní je plurilaterálnou dohodou uvedenou x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Jedným zo signatárov GPA boli aj Európske spoločenstvá (ďalej aj "ES") a Slovenská republika ku GPA sprostredkovane pristúpila dňom vstupu do EÚ. Ustxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxní. GPA na území členských štátov EÚ priamo nezakladá práva a povinnosti pre jednotlivé subjekty, platí sprostredkovane, a to prostredníctvom smerníx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxEÚ, ako aj stanovenie prepočtu limitov pre verejné obstarávanie vykonávané Komisiou a predpokladané smernicami vo verejnom obstarávaní každé dva roxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obstarávaní na uplatňovanie základných slobôd EÚ, hlavným cieľom GPA je vytvoriť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností, ktoré sa týkajú xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxutočnosť, že obstarávatelia vo vybraných odvetviach prestávajú byť viazaní GPA v prípade, keď sa "zosúkromnia", t.j. keď už nebudú podriadení štátu. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xospodárske subjekty vzťahujú prílohy 3, 4 a 5 a všeobecné poznámky k dodatku I Európskej únie ku GPA, ako aj iné medzinárodné dohody, ktorými je Únia viazxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchto dohôd zaobchádzanie, ktoré nesmie byť nepriaznivejšie než zaobchádzanie, ktoré poskytujú v súvislosti s prácami, tovarom, službami a hospodxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy 1, 2, 4 a 5 a všeobecné poznámky k dodatku I Európskej únie ku GPA, ako aj iné medzinárodné dohody, ktorými je Európska únia viazaná. Verejní obstarávatexxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xtoré nesmie byť nepriaznivejšie než zaobchádzanie, ktoré poskytujú v súvislosti s prácami, tovarom, službami a hospodárskymi subjektmi Európskej úxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtviach, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xerejný obstarávateľ postupovať ako obstarávateľ, ak nie je v zákone výslovne uvedené inak. Obdobne (t.j. ako obstarávateľ) bude následne verejný obsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxľa § 9 ods. 3, 6 až 9 bude pri zadávaní koncesií uplatňovať rovnaké postupy ako obstarávateľ. Zákonodarca zámerne vynechal vybrané činnosti v oblasti vxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť vzhľadom na význam vody ako verejného statku, ktorý predstavuje základnú hodnotu pre všetkých občanov Európskxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania. Vylúčenie sa týka výlučne koncesií na stavebné práce a služby na poskytovanie alebo prevádzku pevných sietí určených na poskytovanie slxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxtenia odpadových vôd, koncesií týkajúcich sa projektov využívania vodnej energie, zavlažovania alebo odvodňovania pôdy (za predpokladu, že objem vxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo prostredníctvom zavlažovacích či odvodňovacích zariadení), ale to všetko len za predpokladu, že súvisia s vybranou činnosťou podľa § 9 ods. 4 a 5.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx formu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy, ktorá je výsledkom postupov verejného obstarávania podľa zákona, ak zákon neustanovuje inak. Tak jx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx 5 písm. h) ako "akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme". Zákonodarca tak celkom zmätočxx xxxxxxx x xxxxx x xxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtačného systému. "Nedodržanie" písomnej formy tak prichádza zrejme do úvahy len v rámci § 117 ods. 3, ale aj tu pochybujeme o uplatniteľnosti ústnej dohxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xísomnej formy je zmluva absolútne neplatná (t.j. bolo by na ňu prihliadané súdom
ex officio
). Absolútna neplatnosť sa nemôže premlčať, takýto právny úxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu a podpisy sa v zásade nemusia stretnúť na tej istej listine (výnimkou sú napr. aj zmluvy o prevode nehnuxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxanskym a Obchodným zákonníkom.
Od momentu uzavretia zmluvy, teda nadobudnutia platnosti, je potrebné odlišovať účinnosť zmluvy. Upozorňujeme, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (napr. zmluvy dotovaných verejných obstarávateľov- osoba v postavení podľa § 8, resp. nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V kontexte režimu povinne zverejňovanej zmluvy upozorňujeme, že v zmyxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmienky. Tento režim je priamo vyjadrený pri zmluvách, ktoré sú výsledkom zadania zákazky s využitím podlimitného postupu s využitím elektronickéxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tomu pozri komentár k § xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx x x xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
čl. 30, 65 smernice 2014/23/EÚ;
čl. 17, 18, 25 a 98 smernice 2014/24/EÚ;
čl. 27, 28, 43 smernice 2014/25/EÚ
JUDIKATÚRA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx seba oddeliť. Princíp transparentnosti obsahuje celú škálu povinností, ktoré ukladá samotná Zmluva o fungovaní Európskej únie a z nej vyplývajúca juxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxj podstate zahŕňa predvídateľnosť jednotlivých procesných postupov verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa v procese verejného obstarávanxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhto procesu a postupu verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa korešponduje aj s ústavným princípom právnej istoty a vytvára tak priestor pre efxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi samotného procesu verejného obstarávania.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2014, sp. zn. 3 Sžf 131/2013:
Treba zdôrazniť, že z hľadisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdnotlivých uchádzačov, ale dôležité je to, ako sa javí celý proces verejného obstarávania navonok.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 201xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnoxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xstanovenie kľúčové. Transparentnosť procesu zadávania verejných zákaziek je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmix xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxv verejného obstarávateľa pri vyhodnocovaní ponúk jednotlivých uchádzačov, ale dôležité je to, ako sa javí celý proces verejného obstarávania navonxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxva o fungovaní Európskej únie a z nej vyplývajúca judikatúra ESD.
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 15. septembra 2010, sp. zn. 1 Afs 45/2010-xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdateľný, kontrolovateľný a férový. Porušenie zásady transparentnosti nastáva nezávisle na tom, či sa podarí preukázať konkrétne porušenie niektorxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtázka diskriminácie, s poukazom na všeobecné predpisy o verejnom obstarávaní a s poukazom na čl. 49 a 50 Zmluvy Európskych spoločenstiev. Senát najvyšxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxo predčasné, pretože právna otázka diskriminácie v týchto špecifických okolnostiach závisela od výkladu prameňov práva Európskej únie, ktorá otázkx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxe explicitne riešená, teda nešlo o otázku tzv. acte éclairé, súčasne túto právnu otázku nemožno považovať za zjavnú ako otázku tzv. acte éclaire, a pretx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v tejto špecifickej oblasti k diskriminácii, resp. vysloviť vzťah článkov 49 a 50 Zmluvy o Európskom spoločenstve k špecifickým určeným činnostiam na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm. V tejto súvislosti je nevyhnutné zdôrazniť, že išlo o odbornú spôsobilosť v súvislosti s bezpečnosťou cestujúcich na dráhach.
Najvyšší súd ako súd xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxé konanie. Výsledkom tohto výberového konania bola uzatvorená zmluva a v čase súdneho konania najvyššieho súdu už bol predmet zákazky zrealizovaný. Z xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xtupňa potvrdil z dôvodu, že výrokom napadnutého rozhodnutia bola zrušená súťaž, ktorá bola v nejasných okolnostiach aplikácie právnych predpisov EÚx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxhol byť ustálený až rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie, boli odstránené výrokom napadnutého rozhodnutia tak, aby vo veci bola umožnená a vyhlásenx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxieho súdu zostala v konaní nevyjasnená.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 1. januára 2005 vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Recyclingpark Lochau GmbH protx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnúť hlavný cieľ predpisov Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, ako naň bolo poukázané v rámci odpovede na prvú otázku, a to voľný pohyb služixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxť relevantné predpisy Spoločenstva, ak sú splnené v nich ustanovené podmienky.
47. V duchu otvorenia verejného obstarávania čo možno najširšej súťaxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania dodania tovaru (Ú.v. ES L 199, s. 1; mim. vyd. 06/002, s. 110), že táto smernica sa použije, ak verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť odplxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxarávateľom alebo nie (rozsudok z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98, Teckal, Zb. s. I-8121, body 50 a 51). Je potrebné uviesť, že druhou zmluvnou stranou x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxretie verejnej zmluvy s podnikom so zmiešaným vlastníctvom bez vyhlásenia verejného obstarávania by poškodilo cieľ voľnej a neskreslenej hospodársxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoločnosti, ktorá má podiel na obchodnom imaní takéhoto podniku, výhodu oproti iným súťažiteľom.
2. Za predpokladu, že verejný obstarávateľ zamýšľa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužieb, zmenenej a doplnenej smernicou 97/52, so spoločnosťou, ktorá je z právneho hľadiska inou osobou ako tento verejný obstarávateľ a na ktorej obchxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania ustanovené v tejto smernici, ak by táto účasť bola väčšinová.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. októbra 2005 vo veci C-458/03, Parking Brixen Gmbx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxme bez vyhlásenia verejného obstarávania je v súlade s právom Spoločenstva v prípade, ak je koncesionárov podnik akciová spoločnosť, ktorá vznikla trxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxrejný orgán, ale ktorej predstavenstvo disponuje rozsiahlymi právomocami pri bežnom vedení spoločnosti a môže nezávisle uskutočňovať, bez súhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xsobitnej koncesie a na druhej strane vnútroštátnej legislatívy, ktorá umožňuje udeliť takúto koncesiu bez verejného obstarávania.
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti smernice 92/50, verejné orgány uzatvárajúce tieto zmluvy sú povinné vo všeobecnosti dodržiavať základné pravidlá Zmluvy ES a osobitne zásadu zákaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx s. I-10745, bod 60, a z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) proti Comune di Cingia de' Botti Coname, Zb. s. I-7287, bod 16].
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe na koncesie na služby vo verejnom záujme, sú obsiahnuté najmä v článku 43 Zmluvy ES, ktorého prvý odsek uvádza, že sa zakazujú obmedzenia slobody usadix xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxobodného poskytovania služieb v Spoločenstve vo vzťahu k štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí sa usadili v niektorom inom štáte Spoločenstvx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxudok z 5. decembra 1989 vo veci C-3/88, Komisia proti Taliansku, Zb. s. 4035, bod 8). Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti je tiež osobitxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxdikatúry, ktorá sa týka smerníc Spoločenstva z oblasti verejného obstarávania, Súdny dvor upresnil, že cieľom zásady rovnosti zaobchádzania s uchádxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx rozsudok z 25. apríla 1996 vo veci C-87/94, Komisia proti Belgicku, Zb. s. I-2043, body 33 a 54). Z uvedeného vyplýva, že zásada rovnosti zaobchádzania s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
49. Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v sebe obnášajú najmä povinnosť transparentnosti, ktorá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, ktorý umožňuje sprístupnenie koncesie na služby vo verejnom záujme konkurencixx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxdy 61 a 62).
50. Poverujúcemu verejnému orgánu prináleží posúdiť, za kontroly príslušných súdov, vhodnosť vyhlásenia verejného obstarávania vzhľaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy vo verejnom záujme, ako je to vo veci samej, nie je v súlade s požiadavkami článkov 43 a 49 Zmluvy ES ani so zásadami rovnosti zaobchádzania, zákazu diskrxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, tieto štáty neustanovia ani neponechajú v účinnosti opatrenia, ktoré sú v rozpore s pravidlami tejto xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnu legislatívu, ktorá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 43 alebo 49 Zmluvy ES, alebo zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie alebo transparentnosti.
53. Na podporu stanoviska, že ustanovenix xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxmej, sa uvádzajú dve tvrdenia.
54. Stadtwerke Brixen AG jednak tvrdí, že články 43 až 55 Zmluvy ES sa nemôžu uplatniť na takú situáciu, aká je vo veci samexx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v Taliansku.
55. Toto tvrdenie nemôže byť prijaté. Nie je totiž možné vylúčiť, že vo veci samej by podniky so sídlom v iných členských štátoch ako v Taliaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxicku, bod 33). Neexistencia zverejnenia a neotvorenie koncesie na služby vo verejnom záujme hospodárskej súťaži, ako je to vo veci samej, predstavuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdu usadiť sa, ktoré ustanovuje Zmluva [pozri v tomto zmysle už citovaný rozsudok z 21. júla 2005 vo veci C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) proxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xšeobecných zásad práva Spoločenstva na takú situáciu, aká je vo veci samej, je vylúčené z dôvodu, že Stadtwerke Brixen AG nie je subjekt, ktorý by bol nezxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx
xxx x xejto súvislosti treba pripomenúť, že v rozsudku Teckal Súdny dvor rozhodol, že smernica Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx má záujem písomne uzavrieť so subjektom, ktorý je z formálneho hľadiska inou osobou a z hľadiska rozhodovania je autonómny, odplatnú zmluvu, ktorej prxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxm. a) smernice 93/36 v zásade stačí, aby bola zmluva uzavretá medzi územným samosprávnym celkom na jednej strane a osobou, ktorá je z právneho hľadiska ixxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnú kontrolu, ako vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi, a zároveň táto osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti so samosprávnym xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžieb a smernicu Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác (Ú.v. ES L 199, s. 54; mim. vyd. 06/002, s. 163; pozri rxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxerwertungsanlage TREA Leuna, Zb. s. I-1, body 48, 49 a 52, a z 13. januára 2005 vo veci C-84/03, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielsku, Zb. sx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 46 a 49). Uplatnenie článkov 12, 43 a 49 Zmluvy ES, ako aj s nimi spojených zásad rovnosti, zákazu diskriminácie a transparentnosti však nezávisí od exisxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Zmluvy ani na tieto zásady.
61. Je však potrebné skonštatovať, že uvedené úvahy sa môžu uplatniť na ustanovenia Zmluvy a zásady vzťahujúce sa na koncesxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxom záujme nachádza zásada rovnosti zaobchádzania a jej osobitné vyjadrenie, ktorým je zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj člxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxe uplatniť pravidlá Spoločenstva týkajúce sa verejných zmlúv alebo koncesií na služby vo verejnom záujme v prípade, ak verejný orgán plní jemu zverené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxjekty (pozri v tomto zmysle už skôr citovaný rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, bod 48).
62. V dôsledku toho je pri koncesiách na služby vo verejnom záujmx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrola vykonávaná poverujúcim verejným orgánom nad koncesionárom je obdobná kontrole, ktorú tento orgán vykonáva nad svojimi vlastnými organizaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxky zo všeobecných pravidiel práva Spoločenstva treba obidve podmienky uvedené v bode vyššie vykladať zužujúco a dôkazné bremeno, že skutočne existujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxý rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, bod 46).
2. Verejné orgány uzatvárajúce zmluvy na poskytnutie služieb vo verejnom záujme sú povinné vo všeobecnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxenú v článku 12 Zmluvy ES, ktoré predstavujú osobitné vyjadrenie všeobecnej zásady rovnosti zaobchádzania. Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu dxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxzača adekvátny stupeň zverejnenia, ktorý umožňuje sprístupnenie koncesie na služby vo verejnom záujme konkurencii, ako aj kontrolu nestrannosti poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxné vyjadrenie je však vylúčené vtedy, ak kontrola vykonávaná poverujúcim verejným orgánom nad koncesionárom je obdobná kontrole, ktorú tento orgán vxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxorý ho vlastní.
Citovaným ustanoveniam a zásadám v tomto ohľade odporuje to, aby verejný orgán bez vyhlásenia verejného obstarávania udelil koncesix xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xredmet činnosti bol rozšírený na nové významné oblasti, ktorej základné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xtát, ako aj zahraničie, a ktorej predstavenstvo disponuje veľmi širokými právomocami v oblasti vedenia spoločnosti, ktoré je oprávnené vykonávať auxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxti zaobchádzania s rôznymi poskytovateľmi služieb, ktorá je zakotvená v článku 3 ods. 2 smernice 92/05 o koordinácii postupov verejného obstarávania xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxo požiadavka je daná tým, že predmet zmluvy, ako aj kritériá jej uzavretia sa musia pokladať za rozhodujúce prvky pri rozhodovaní o tom, ktorý postup staxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxx5 v spojených veciach C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA proti Belgickému kráľovstvu:
1. Smerniciam 92/50, 93/36, 93/37, zmeneným a doplneným smernicamx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxo obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií, a konkrétne tomu ustanoveniu každej z nich, podľa ktorého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxrá bola poverená výskumom, pokusmi, vypracovaním štúdie alebo vývojom prác, tovaru alebo služieb, podala žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní týcxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxresliť hospodársku súťaž.
So zreteľom na priaznivú situáciu, v ktorej sa môže nachádzať osoba, ktorá vykonala takéto prípravné práce, určite nemožnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xeponecháva žiadnu možnosť preuk