300/2005 Z.z.

Trestný zákon - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Komentáre (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
§ 1
Predmet zákona
K § 1
Nový Trestný zákox xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxahnuté aj jeho základné členenie na:
a)
Všeobecnú časť, ktorá obsahuje ustanovenia o základoch trestnej zodpovednosti, trestoch, ochranných opaxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, subjekt a subjektívnu stránku).
Vzhľadom na predmet zákona vo vzťahu k trestným činom, skutkové podstaty trestných činov už nebudú obsiahnuté v inxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho zákona - pozri § 417.
Základy trestnej zodpovednosti - pozri § 8 až 30.
Druhy trestov - pozri § 31 až 72, u mladistvých § 109 až 119.
Druhy ochrannýcx xxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxe Trestného zákona.
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ZÁKONA A ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRVÝ DIEL
TRESTNÝ ZÁKON A JEHO PÔSOBNOSŤ
§ 2
Časová pôsobxxxx
x x x
xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zmlúv.
Časová pôsobnosť zakotvuje zásadu posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu podľa zákona účinného v čase, kedy bol trestný čin spáchaxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - pozri článok 50 ods. 6 ústavy a článok 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.
Použitie retroaktivity v prospech páchateľa je však povinné - pozxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxetky zákony od času spáchania trestného činu dovtedy, keď sa o trestnom čine rozhoduje) tak, že pri posudzovaní trestnosti činu a ukladaní trestu sa pouxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxie ochranných opatrení sa zákaz retroaktivity nevzťahuje.
Vo vzťahu k ochranným opatreniam Trestný zákon v § 2 ods. 3 ustanovuje výnimku vyplývajúcx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestná zodpovednosť), platí zákaz retroaktivity v tom zmysle, že tieto ochranné opatrenia nemožno uložiť za trestné činy uvedené v § 83a ods. 1 alebo § xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxého činu.
Ide o upravené ustanovenie § 16 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Pri uplatnení § 16 ods. 1 TZ v prípade súbehu trestnýxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a urobiť záver, či posúdenie činu podľa celého súboru ustanovení nového Trestného zákona bude v súdenom prípade pre obžalovaného priaznivejšie.
R 10xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xreteľom na ustanovenie všeobecnej časti Trestného zákona - je pre obžalovaného priaznivejšie.
Z jednotlivých zákonov nemožno prihliadať len na ustxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxny činné v trestnom konaní povinné skúmať, či správne zistený čin obvineného je trestný podľa ustanovenia nového, teraz účinného Trestného zákona, t.xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konania.
R 32/1962
Pokiaľ súd rozhoduje za účinnosti nového Trestného zákona, na základe ustanovenia § 16 ods. 1 TZ je povinný predovšetkým skúmaťx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x 35/1962
Ak bol čin spáchaný za účinnosti už zrušeného zákona, je podmienkou toho, aby páchateľ mohol byť uznaný za vinného za čin, ktorý je predmetom kxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx neskoršieho zákona je z hľadiska sankcie pre páchateľa priaznivejšie ( § 16 ods. 1 TZ veta za bodkočiarkou), nerozhoduje len samo porovnanie trestnýcx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxi uložené.
R 44/1970
Činom v zmysle § 16 ods. 1 TZ treba rozumieť skutok v procesnom zmysle slova [ § 120 ods. 3, § 163 ods. 2, § 177 ods. 1 písm. c) TP], a nix xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xasti Trestného zákona. Pojmy "čin" a "trestný čin" rozlišujú aj iné ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona. Z uvedeného vyplýva, že je vylúčenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosť toho istého činu podľa Trestného zákona platného v čase jeho spáchania pri súčasnom použití niektorých ustanovení neskoršieho Trestného zákona.
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxnovenia § 16 ods. 1 TZ je určenie, podľa ktorého zákona (v prípade jeho zmien) sa má "trestnosť činu" posúdiť. Z toho vyplýva, že toto ustanovenie má na zrxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx už právoplatne rozhodnuté, možno tieto otázky opätovne posudzovať len v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku.
R 59/2003
Dôvodom zrušenia odxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe trestnosť činu treba posúdiť podľa neskoršieho Trestného zákona účinného v čase rozhodovania odvolacieho súdu, ktorý je pre páchateľa priaznivejšx x x x xxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxné činy pokračovacie a trestné činy hromadné sa posudzujú ako činy spáchané za účinnosti nového zákona, ak sa časť konania uskutočnila za účinnosti novxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dovolaním napadnutej okolnosti patriacej do oblasti posudzovania trestnosti činu alebo ukladania trestu však zohľadní aj zmenu právneho stavu v časx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxity Trestného zákona, resp. jeho zmeny priaznivej pre páchateľa (článok 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 TZ) a dôsledkom aplikácie tohxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxi posúdení trestnosti činu a ukladaní trestu použije ustanovenie v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenie § 2 ods. 1 TZ, ktoré je jehx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxriaznivú. To platí aj v prípade, ak pri dovolacím súdom preskúmavanom konaní a rozhodovaní bol porušený zákon v prospech obvineného, a to bez ohľadu na dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxej pôsobnosti Trestný zákon vyjadruje predovšetkým zásadu "teritoriality", ktorá znamená, že podľa Trestného zákona sa posudzuje trestnosť všetkýxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky trvalý pobyt, alebo cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Územím republiky je časť zemského povrchu (vrátane vôd a prxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxubliky, ktoré v súlade s medzinárodným právom podlieha suverénnej moci štátu - pozri článok 3 ústavy.
Územie štátu je od územia iného štátu alebo od úzxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ďalšie dvojstranné zmluvy týkajúce sa štátnych hraníc x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xáujmami chránenými Trestným zákonom sú spoločenské vzťahy, ktoré ochraňujú ustanovenia trestných činov (druhový objekt - individuálny objekt) - poxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k lodiam plávajúcim pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo palubám lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky, ak sa naxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxm územie Slovenskej republiky, došlo tiež k spresneniu vymedzenia, čo sa považuje za slovenskú loď a slovenské lietadlo.
JUDIKATÚRA
Aj keď sa trexxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinu podľa zámeru páchateľa malo dôjsť v tuzemsku [ § 17 ods. 2 písm. b) TZ].
R 24/1971
Osobná pôsobnosť
§ 4
K § 4
Ustanovenie o osobnej pôsobnosxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxobnosť Trestného zákona sa vzťahuje na
a)
občanov Slovenskej republiky alebo
b)
cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xie je štátnym občanom Slovenskej republiky - pozri xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ide o upravené ustanovenie § 18 predchádzajúceho Trestného zákona; pod pojem cudzinec zákon zahrnul aj osobu bez štátnej príslušnosti.
JUDIKATÚRx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnosť tohto činu sa posudzuje podľa československého zákona ( § 18 TZ). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky mimx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxk osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď predseda senátu ovláda jazyk, v ktorom svedok vypovedá.
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx bol spáchaný trestný čin. Obvinený čs. občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že pravidlá nepoznal, pretože pxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x x
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpade, keď pôsobnosť Trestného zákona nie je odvodená od páchateľa, ale od osoby poškodenej trestným činom.
Ide o premietnutie princípu "ochrany", kxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxčasného splnenia ďalšej podmienky, a to, že
a)
čin je trestný aj v mieste jeho spáchania alebo
b)
miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxtia tohto ustanovenia je, že musí ísť o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Na použitie tohto ustanovenia sa ďalej vyžadxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - pozri § 3.
Cudzinec - pozri § 4.
§ 6
K § 6
Toto ustanovenie upravuje pôsobnosť Trestného zákona na prípady, keď nie je daná územná pôsobnosť alexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnej oblasti v prípade, ak bol páchateľ zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu, pričom xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Ide o mierne upravené ustanovenie § 20 predchádzajúceho Trestného zákona.
§ 7
Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv
K § 7
Znenie tohto usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxs. 5 ústavy.
Medzinárodná zmluva môže byť vo vzťahu k pôsobnosti:
a)
pozitívna - zakladá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtného zákona v tých prípadoch, keď je daná pôsobnosť podľa ustanovení § 4 až 6.
Ide o mierne upravené ustanovenie § 20a predchádzajúceho Trestného záxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxania ochranných opatrení.
V odseku 1 je vyjadrená vzájomná prepojenosť posudzovania trestnosti činu (vina a trest) a ukladania ochranných opatrenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxé opatrenie uložiť
Uložiť ochranné opatrenie podľa odseku 1 možno aj v prípade, ak
a)
páchateľ činu inak trestného nie je trestne zodpovedný (pozrx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxxx
xx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké osoby - nepravá trestná zodpovednosť).
§ 7b
Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu
K § 7b
Všeobecne ide o ustanovenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxe hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení týkajúcich sa výkonu rozhodnutí vo vzťahu k cudzine. Týmito ustanoveniami sa reaguje na článok 3 Rámcxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
V tomto novom ustanovení sú vymedzené základné podmienky, na základe ktorých možno:
a)
rozhodnutie xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
v medzinárodnej zmluve, alebo
b)
v zákone.
Tieto základné podmienky hmotnoprávneho charakteru priamo nadväzujú na zmeny vykonané v ustanovení x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxto ustanovením sa v Trestnom zákone priamo reaguje na nové ustanovenie Trestného poriadku, ktoré v § 488a upravuje zohľadňovanie odsúdení súdmi členxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Na rozdiel od oxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutie považuje za rovnocenné s právoplatným odsúdením súdom Slovenskej republiky. Táto rovnocennosť platí len pre účely trestného konania (naprx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxovenskej republiky.
Je potrebné však zdôrazniť, že ani týmto ustanovením Trestného zákona, ani vyššie uvedeným ustanovením Trestného poriadku, nxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxx xného členského štátu Európskej únie v trestnej veci sa v Slovenskej republike zohľadní v zmysle § 7b ods. 2 TZ len v novom, po právoplatnosti takého odsúdxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xoužití dotknutého ustanovenia potrebné zohľadniť § 2 ods. 1 TZ, ktorý je odrazom čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj prechodný § 438e TZ.
S xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odsúdenia vedenom trestnom konaní, a to ako trestnoprávny dôsledok recidívy pri spáchaní trestného činu, za ktorý je jeho páchateľ odsudzovaný slovexxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnného súbehu trestných činov súhrnným trestom ani pri novom odsúdení a potrestaní za všetky čiastkové útoky toho istého pokračovacieho trestného činx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxého ustanovenia - lex specialis). V týchto prípadoch ide o samostatne uložené a vykonávané sankcie.
R 14/2016:
DRUHÝ DIEL
ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x
xxxxxxx xxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxého - trestný čin. Oproti doterajšej právnej úprave v tomto ustanovení dochádza k zásadnej zmene nového Trestného zákona oproti doterajšiemu platnémx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo k vypusteniu pojmu spoločenská nebezpečnosť. Z obsahu definície trestného činu sa však spoločenská nebezpečnosť úplne nevytratila, pretože je danx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxúšťa možnosť, že aj pri naplnení znakov skutkovej podstaty trestného činu, ak bude závažnosť činu nepatrná, a u mladistvého malá, tak nepôjde o trestný xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxom zákone.
Zákon ustanovuje inak v § 10 ods. 2 a v § 95 ods. 2. V týchto ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú prečinu, je upravená výnimka z formálneho chápanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xeho závažnosť
a)
nepatrná,
b)
u mladistvých malá.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx napríklad priestupky od prečinov. Tento materiálny korektív podľa zákona môže mať štyri stupne, ktoré majú význam pre právnu kvalifikáciu protiprávxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x prečin,
c)
ak je závažnosť činu malá (u mladistvých) , nepôjde o prečin, pričom však môže ísť o priestupok,
d)
ak je závažnosť činu vyššia ako malá (x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť (krajná núdza, nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, dovolené riziko, výkon práva a povinnosti, súhlas poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xrestného zákona, je aj protiprávny. Prítomnosťou okolnosti vylučujúcej protiprávnosť pri páchaní činu, ktorý vykazuje znaky trestného činu, tento xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xj pri zločinoch.
Pojmom znaky uvedené v tomto zákone sa rozumejú znaky objektívnej a subjektívnej povahy:
a)
objekt (chránený záujem),
b)
objxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxavinenie, niekedy aj pohnútka) - pozri § 15 a 16.
Ide o upravené ustanovenie § 3 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Základným predxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkutok" a "trestný čin". K problematike totožnosti skutku.
R 33/1973
Príčinná súvislosť medzi konaním páchateľa a následkom sa neprerušuje, ak ku kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxj by k následku nedošlo. Príčinná súvislosť by sa prerušila len vtedy, keď by nová okolnosť pôsobila ako výlučná a samostatná príčina, ktorá spôsobila nxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjde ku komplikáciám, ktoré majú za následok predĺženie doby liečenia presahujúcej 6 týždňov. Preto pri hodnotení poruchy zdravia napĺňajúcej znaky ťxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxo opomenutie, odpadajú ďalšie úvahy, či medzi trestne irelevantným konaním páchateľa a následkom je príčinná súvislosť a či je naplnené zavinenie.
R xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxedel, že svojím konaním môže takéto porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, ale vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery o tom vedieť mal a mohol. Zavinexxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxého činu.
R 39/1980
Pri nedbanlivosti treba, aby si páchateľ mal a mohol aspoň predstaviť, že sa takýto príčinný vzťah môže rozvinúť. Pre páchateľa nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx je v príčinnej súvislosti s konaním páchateľa aj vtedy, keď nastala v dôsledku zlyhania krvného obehu, ku ktorému došlo sčasti následkom úrazu zavinenxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xôzne skutky, je následok závažný z hľadiska trestného práva, ktorý páchateľ spôsobil alebo chcel spôsobiť. Za jeden skutok možno považovať len tie prexxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xylučuje jednočinný súbeh trestných činov, je daná vtedy, keď jeden trestný čin je prostriedkom relatívne malého významu v porovnaní so základným tresxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxestných sankcií.
R 10/1987
Základnou podmienkou pokračovania v trestnom čine je, že páchateľ čiastkovými útokmi uskutočňuje ten istý trestný činx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
Páchateľ nezodpovedá za smrť poškodeného, ktorý utrpel pri dopravnej nehode ľahké zranenie, ak k smrti poškodeného došlo nepredvídaným spôsobom.
R xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku. Pravidlo "
ultima ratio
" možno uplatniť jedine prostredníctvom materiálnexx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxnia podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 TZ) nie je možné ani vecnú medzeru v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxíctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona).
R 49/2017
§ 9
Druhy trestných činov
K § 9
Trestnými činmi sú prečiny a zločiny. Touto katxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe trestných činov platnej do 1. júla 1990.
Nejde o samoúčelné delenie trestných činov. Umožňuje presnejšie vyjadrenie ich rôznej závažnosti a škodlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxizácia ďalej umožní podstatne odlíšiť zložitosť trestného konania o jednotlivých kategóriách trestných činov. Konkrétne konanie o menej závažných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutočne kvalitného a dôsledného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdeným pojmom trestný čin.
Rozhodujúcim kritériom pre definovanie jednotlivých kategórií trestných činov je síce ich typová závažnosť, ale tá je vyxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxé trestné činy uložiť podľa osobitnej časti tohto zákona.
Pre určenie, či ide o zločin alebo prečin, pritom nie je rozhodujúca výmera trestu, ktorú súx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxo je to v právnych poriadkoch niektorých štátov, kde sa kategorizácia trestných činov uplatňuje.
Jediným kritériom pri úmyselných trestných činocx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxnými trestnými činmi sú všetky prečiny, bez ohľadu na ustanovenú trestnú sadzbu.
V dôsledku takéhoto riešenia odpadá aj potreba v osobitnej časti toxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxečinu alebo zločinu uvedené v tomto ustanovení. Až po dôslednom komplexnom posúdení každého činu osobitne a po zistení, ktoré zákonné znaky osobitnej xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xločin (rýdzo formálny prístup). Z takejto definície potom vyplýva, že v praxi sa môže vyskytnúť prípad, že podľa odseku 1, vzhľadom na trestnú sadzbu, bxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrocesnoprávne dôsledky. Medzi najdôležitejšie hmotnoprávne dôsledky patria:
a)
ponechanie materiálneho korektívu, t.j. závažnosti činu pri pxxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxx xx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho činu, keď príprava je trestná len pri zločine (pozri § 13) a pokus môže byť trestný tak pri prečine, ako aj pri zločine (pozri § 14),
d)
pri zločine opäxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxest domáceho väzenia (pozri § 53 ods. 1), trest povinnej práce (pozri § 54 ods. 1),
f)
niektoré tresty možno uložiť len za zločin, napríklad trest straxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xajdôležitejšie procesnoprávne dôsledky bipartície patria:
a)
rozlíšenie foriem prípravného konania, keď vyšetrovanie sa v zásade vykonáva len x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhania zmier je možný len pri prečinoch (pozri § 216 ods. 1 TP, § 220 ods. 1 TP).
Oproti právnej úprave z minulosti, keď prečiny boli upravené v osobixxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxne.
Pojem trestný čin sa ponechal z teoreticko-praktických a výkladových dôvodov ako nadradený spoločný pojem pre prečin aj zločin.
Prečin - pozrx x xxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxivých kategórií trestných činov je síce ich typová závažnosť, ale tá je vyjadrená len nepriamo znakmi formálnej stránky skutkových podstát a hornou hrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxvacím kritériám patrí formálny znak v podobe zavinenia, keďže všetky nedbanlivostné trestné činy sú prečinmi bez ohľadu na trestnú sadzbu.
Len pri úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxenú v osobitnej časti Trestného zákona, preto sa na zvýšenie horných hraníc trestu odňatia slobody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxnom čine pre určenie, či ide o prečin alebo zločin, tiež nie je rozhodujúce, aký konkrétny trest odňatia slobody súd páchateľovi uložil.
Pri úmyselnýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xk je ustanovená sadzba trestu odňatia slobody s hornou hranicou sadzby trestu odňatia slobody prevyšujúcou 5 rokov - pozri napr. § 151 ods. 2, § 154 ods. 2x x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxxx xx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxtanovení je zakotvená výnimka z formálneho chápania kategórie trestných činov len vo vzťahu k prečinu - pozri § 8.
Stupeň závažnosti nemožno presne zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxnia činu a jeho následky,
b)
okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný (pôjde najmä o poľahčujúce a priťažujúce okolnosti - pozri § 36 a 37),
c)
miera zxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxce pre vymedzenie stupňa spoločenskej nebezpečnosti podľa predchádzajúceho Trestného zákona, kritériá, pomocou ktorých sa určuje závažnosť prečixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxvnosť všetkých pred zákonom, pričom niektoré okolnosti týkajúce sa osoby sú vyjadrené v priťažujúcich a poľahčujúcich okolnostiach (pozri § 36, 37).
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx netreba osobitne hodnotiť ani toto kritérium.
Na druhej strane kritériá týkajúce sa konania a následku, t.j. objektívna stránka, a miery zavineniax xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti spáchaného prečinu, resp. činu vykazujúceho znaky prečinu.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe porušenia alebo ohrozenia chráneného záujmu, ale aj ohrozenie a porušenie ďalších náhodných vedľajších objektov. Pokiaľ však pri trestnom čine, ktxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxčinu, hodnotenie závažnosti z hľadiska právnej kvalifikácie neprichádza do úvahy, pretože zločin je prísne formálna kategória.
Pokiaľ je následkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xnamenať najmä vyššiu závažnosť úmyslu oproti nedbanlivosti a tiež priameho úmyslu oproti nepriamemu úmyslu - pozri § 15 a 16.
Takisto vopred uvážený xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xakomto prípade väčšmi záleží na objektívnych a subjektívnych kritériách nedbanlivosti, najmä na tom, z akých dôvodov sa páchateľ spoliehal, že k škodxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxvedel, že môže porušenie alebo ohrozenie spôsobiť.
Miera zavinenia pri spolupáchateľstve môže byť tiež rôzna. Pri určovaní závažnosti má dôležitý xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xde o nové ustanovenie Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
I. Dokazovanie taxatívne ustanovených okolností preukazujúcich mieru závažnosti prečinu x xxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxteľ svojim konaním naplní zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu vyvodiť trestnoprxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxahu § 10 ods. 2 TZ, teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy, len pri prečinoch.
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xmysle odseku 2 tohto ustanovenia. Preto, ak je podaná obžaloba alebo návrh dohody o vine a treste pre prečin, súd je povinný vždy skúmať, či nie sú splnené xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxie - s použitím § 61 ods. 1 TZ alebo sankcia zákazu činnosti uložená iným štátnym orgánom podľa § 22 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, po dobu ustanovenú príslušným právoplatným rozhodnutím.
Ak osoba, ktorej sa zákaz činnosti týka, vykonáva v dobe jeho trvania činnosť, hoci aj pod dxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 1 písm. d) TZ, pokiaľ tomu nebráni materiálny korektív podľa § 10 ods. 2 TZ.
S 82/2015
Pozri v judikatúre k § 66.
R 13/2016
Pozri v judikatúre k § 2xxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxnej kvalifikácii prečinu, resp. každého zo zbiehajúcich sa prečinov. Kritériom závažnosti (nepatrnej alebo vyššej) v zmysle § 10 ods. 2 TZ sú totiž i nxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxenia môže teda byť použitie len niektorej z do úvahy prichádzajúcich právnych kvalifikácií skutku ako trestného činu, keď kvalifikácia prečinu s nepaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxpovo závažnejšiu kategóriu trestných činov. Zločinom sú:
a)
úmyselné trestné činy,
b)
ktorých horná hranica trestnej sadzby prevyšuje 5 rokovx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxfikácie prečinu alebo zločinu, ak ide o prísnejšiu, kvalifikovanú skutkovú podstatu toho istého trestného činu.
V týchto prípadoch pôjde o zločin, xx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrého horná hranica prevyšuje 5 rokov.
K tomu pozri aj vysvetlivky k § 10.
K odseku 3
Toto ustanovenie zavádza podkategóriu zločinu - obzvlášť závažxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxenej 10 rokov.
Vzhľadom na to, že tak v odseku 1, ako aj v odseku 2 sa výslovne citujú trestné sadzby uvedené v osobitnej časti Trestného zákona, hranica xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy podľa všeobecnej časti Trestného zákona sa tu neprihliada.
K obzvlášť závažnému zločinu pozri
a)
osobná pôsobnosť - § 5,
b)
zásady ukladania xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xds. 3 písm. b) , ods. 4,
e)
trest prepadnutia majetku - § 58 ods. 1,
f)
trest straty čestných titulov a vyznamenaní - § 63 ods. 2 a 3,
g)
trest vyhostexxx x x xx xxxx x xxxxx xx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxRA
Pozri v judikatúre k § 66.
R 13/2016:
§ 12
Miesto spáchania trestného činu
K § 12
Toto ustanovenie zákona priamo vymedzuje okolnosti určxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a zo spojky "alebo" vyplýva, že konkrétne miesto spáchania trestného činu sa môže nachádzať aj na dvoch a viacerých miestach. Týka sa to napríklad tzv. dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxorého cieľom je neponechať takú dôležitú kategóriu, akou je miesto spáchania trestného činu len na teóriu trestného práva, pričom od miesta spáchania xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxestnej činnosti je príprava (ďalšími štádiami sú pokus, dokonanie a dokončenie trestného činu).
Nový Trestný zákon nezavádza všeobecnú trestnosť xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhanie zločinu, konanie, ktoré vyvoláva vzdialené nebezpečenstvo následku, ktorý je znakom skutkovej podstaty zločinu, ku ktorému príprava smerujex
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx prípade nejde o prípravu.
Výpočet konkrétnych konaní je exemplifikatívny - pozri slová "alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok". Konkrétnymi xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxie,
c)
spolčenie,
d)
zhluknutie,
e)
návod,
f)
objednanie zločinu, alebo
g)
pomoc na spáchanie zločinu.
K pojmom organizátor, návodxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx aj v odcudzení (napr. krádež auta alebo zbrane na bankovú lúpež) prostriedkov alebo nástrojov nevyhnutných na spáchanie zločinu.
Prispôsobovanie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo uľahčuje ich použitie na spáchanie zločinu.
Spolčením sa rozumie dohoda dvoch alebo viacerých osôb o spáchaní určitého zločinu, pričom tento zločxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxd faktickým stretnutím troch osôb na určitom mieste, na spáchanie individuálne určenej trestnej činnosti (najmä násilnej), ku ktorej má dôjsť v prítoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xo štádia pokusu alebo dokonaného trestného činu, páchateľ bude trestne zodpovedný len za niektorú z týchto foriem trestnej činnosti. Obdobne, ak tresxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxejšiu trestnú činnosť. Napríklad, ak došlo aspoň k pokusu trestného činu, organizátor, návodca, objednávateľ a pomocník bude trestne zodpovedný len xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxľ prípravy na zločin formou spolčenia, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v tomto ustanovení, treba to v rozsudku vyjadriť.
Prípravu možno uskutočniť len úmyselným konaním.
Príprava na zločin spojený s úmyselným ťažším xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxočin, ku ktorému smerovala.
Pri výmere trestu za prípravu sa vychádza zo všeobecných zásad pre ukladanie trestu pozri § 34. Pri príprave na zločin sa pxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx § 34 ods. 5 písm. c).
Príprava na zločin môže byť tiež dôvodom zníženia trestu pod dolnú hranicu, ak
a)
použitie trestnej sadzby na zločin by bolo nepxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxs. 2 písm. a) .
K odseku 3
Trestnosť prípravy na zločin zaniká dobrovoľným upustením od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu alebo dobroxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxovoľnosť nejde, ak páchateľ upustil od konania, resp. prípravu oznámil prevažne pod vplyvom prekážky alebo z obavy z odhalenia.
Upustenie od ďalšiexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpravy, predpokladá, že páchateľ upustil od ďalšieho konania smerujúceho k dokonaniu trestného činu. Pokiaľ tým nie je súčasne odstránené aj nebezpečxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxave na zločin v nadväznosti na uvedenú formu upustenia od prípravy prichádza do úvahy len vtedy, ak nebezpečenstvo, ktoré z podniknutej prípravy vznikxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxiknutej príprave.
Oznámenie treba urobiť:
a)
orgánu činnému v trestnom konaní (pozri § 10 ods. 1 TP),
b)
Policajnému zboru,
c)
vojak aj svoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxj republiky),
d)
osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže (pozri § 1 ods. 2 zxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxstnosť prípravy na zločin, pokiaľ
a)
neodstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo chránenému záujmu z podniknutej prípravy zo strany ostatných spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxniknutej prípravy ostatných spolupáchateľov, mohlo byť ešte odstránené.
K odseku 4
Dobrovoľné upustenie od ďalšieho konania alebo oznámenie o prxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxorý už týmto svojím konaním prípadne spáchal.
Bezvýsledná snaha o upustenie od ďalšieho konania sa môže považovať aj za poľahčujúcu okolnosť [pozri x xx xxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxzovanie osobnej slobody spôsobené fyzickým útokom obvineného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xds. 1 TZ, ak obvinený slovnými výrokmi alebo aj inak prejavil svoj konečný zámer dosiahnuť súlož aj proti vôli poškodenej.
R 44/1964
Význam demonštxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxovoľné upustenie od prípravy na trestný čin podľa § 7 ods. 3 písm. a) TZ, ak páchateľ upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxa § 10 ods. 1 TZ (teraz § 21 ods. 1 - pozn. aut.) je možné len na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse. Ak priamy páchateľ neprekročí štádium prípravy xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xds. 1 TZ - teraz § 21 ods. 1 - pozn. aut.) osoby, ktorá nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedná, treba posudzovať z hľadiska podmienok zodpovednosxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xredpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xrípravu na trestný čin, ku ktorému návod smeroval ( § 7 ods. 1 TZ). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx x xxxxovoľnom upustení od prípravy na trestný čin.
R 14/1997
Dobrovoľnosť upustenia od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného xxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - hoci aj mylne - že jeho trestná činnosť je uskutočniteľná a napriek tomu sa rozhodne od dokonania činu upustiť a odstrániť nebezpečenstvo, ktoré vznikxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xohlo byť ešte odstránené
O dobrovoľné upustenie od prípravy na trestný čin nepôjde, ak páchateľ upustil od ďalšieho konania pod vplyvom prekážky spočxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxnie, a jednak to, že tieto osoby takýto úmysel ani nemali a nemajú.
R 1/2003
I. Konanie páchateľa, ktorý objednal inú osobu na to, aby za odmenu usmrtilx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxs. 1 TZ, najmä ak páchateľ dohodol s touto osobou dobu, miesto a spôsob spáchania činu, zadovážil prostriedky a nástroje na jeho spáchanie a odovzdal poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxutočnosť, že osoba, ktorá bola objednaná páchateľom na to, aby za odmenu usmrtila iného, od samého počiatku iba predstierala zámer taký čin spáchať, nexxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxždy.
III. Ak ide o zločin, a konanie objednaného páchateľa nedospelo ani do štádia pokusu na trestnom čine, konanie objednávateľa sa trestxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjšej trestnej sadzby, s výnimkou okolnosti definovanej v § 140 písm. a/ Tr. zák. (spáchanie trestného činu na objednávku).
I. Nejde o dobrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxo činu ešte pred jeho dokonaním a zasahujúcemu policajtovi alebo inej osobe sa priznal k úmyslu spáchať (dokonať) trestný čin. Dobrovoľné oznámenie, zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxkrok polície spojený s už zisteným podozrením z páchania trestného činu.
II. Znak „a už bol odsúdený za trestný čin vraždy“ v zmysle § 144 ods. 2 písm. a) Tx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
To platí aj o iných zákonných formuláciách, pokrývajúcich recidívu trestnej činnosti [napr. priťažujúca okolnosť v zmysle § 37 písm. m) TZ - „bol ux xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxčin len pri použití mimoriadne sprísňujúceho inštitútu, ktorým je obligatórne uloženie trestu odňatia slobody na doživotie (s určitými výnimkami) pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx až osem rokov). Pri odsúdení, ktorým dôjde k uloženiu trestu s použitím § 47 ods. 2 TZ, je vylúčené dokonca aj štádium pokusu úmyselného trestného činu.
x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je všeobecnou formou trestného činu, pretože je možný tak pri prečine, ako aj pri zločine.
O pokus ide, ak
a)
bolo uskutočnené konanie, ktoré bezprxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtného činu.
O konanie bezprostredne smerujúce k dokonaniu trestného činu ide vtedy, ak páchateľ uskutočnil konanie opísané v skutkovej podstate trxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xokus spravidla možno posudzovať konanie, ktoré už má priamy význam pre dokonanie trestného činu a je v úzkej spojitosti s následkom, ktorý má nastať (naxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xožno skúmať, či neboli naplnené znaky prípravy na zločin x xxxxx x xxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxhateľa smeroval aj k spôsobeniu ťažšieho následku, ku ktorému však pre okolnosti, ktoré nezáviseli od páchateľa nedošlo, pôjde o pokus trestného činu xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx však išlo len o bezcennú napodobeninu prsteňa) .
Pokus trestného činu s tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatou však nie je možný, ak použitie vyššex xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxkladnej skutkovej podstate, a ak úmyselné spôsobenie tohto ťažšieho následku už zakladá znaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou txxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xvalifikovať aj ako trestný čin lúpeže podľa § 188 ods. 1, aj ako trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 alebo vraždy podľa § 145, a nie ako pokus trestného čxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxx x xxxxx xx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxedok.
Osobitnými prípadmi pokusu sú:
a)
pokus na nespôsobilom predmete útoku (napr. pokus vraždy na mŕtvej osobe) ,
b)
pokus nespôsobilými prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xsobitosti sa môžu vyjadriť pri ukladaní trestu.
K odseku 2
Platí všeobecná zásada, že pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
Pri pokuse trestného činu sa prihliadne aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, a na okolnosti a dôvody, pre xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxie trestnej sadzby za trestný čin by bolo neprimerane prísne a
b)
na ochranu spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania.
Obidve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxíprave na zločin (pozri § 13 ods. 3).
K odseku 4
Obdobne ako pri príprave na zločin, aj pri dobrovoľnom upustení od dokonania trestného činu nezaniká txxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxsel - pozri § 15.
Ide o upravené ustanovenie § 8 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
O dokonaný trestný čin neposkytnutia pomoci poxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxesvedčil, v akom stave sa poškodený nachádza, dopustil sa spravidla pokusu trestného činu neposkytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1, § 208 TZ.
Ak páchateľ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxstného činu, a preto ide o pokus trestného činu, ak k jeho dokonaniu nedošlo.
R 38/1963
O dobrovoľné upustenie od pokusu trestného činu znásilnenia nxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx xxestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 a 2 TZ a pokusu znásilnenia podľa § 8 a 241 TZ.
R 10/1968
Trestný čin lúpeže podľa § 234 oxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx aby sa tento úmysel uskutočnil. Teda aj keď páchateľ po použití násilia dobrovoľne upustí od uskutočnenia svojho úmyslu zmocniť sa cudzej veci, trestnxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxnou skutkovou podstatou nie je možný, keď je použitie vyššej trestnej sadzby podmienené nedbanlivostným spôsobením ťažšieho následku, ktorý porušuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.
R 9/1974
K rozlíšeniu prípravy a pokusu trestného činu vraždy.
R 4/198x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xa rozhodol zbaviť sa jej tela a hodil ju do vody, kde sa poškodená utopila, nejde o tzv.
dolus
generalis, takže jeho konanie nemožno posúdiť ako dokonaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxosti podľa § 224 ods. 1 TZ.
R 12/1990
II. Neoprávnené obstaranie platobnej karty je akékoľvek získanie platobnej karty alebo predmetu spôsobilého xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a spôsobí tým škodu malú, alebo sa o to pokúsi, dopúšťa sa v jednočinnom súbehu trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1 TZ alebo pokusu trestného činu krxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxľa § 8 ods. 1, § 250 ods. 1 TZ.
R 14/2008
I. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, prihliadne súd pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xZ]. Z tohto hľadiska má význam rozlišovanie, či páchateľ už podnikol všetko, čo považoval pre dokonanie trestného činu za podstatné a k nemu priamo smerxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxs neukončený).
II. Ak xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxka dokonania trestného činu podstatné, bezprostredne k následku smerujúce a tieto úkony majú logickú, vecnú, časovú aj miestnu súvislosť s následkomx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxím sa rozumie vnútorný psychický vzťah páchateľa k skutočnostiam tvoriacim trestný čin. Tvorí obligatórnu zložku subjektívnej stránky trestného čixx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx niet trestného činu ani trestu.
Zavinenie je vybudované na dvoch zložkách:
a)
vedomostnej (intelektuálnej),
b)
vôľovej.
Je nevyhnutné, axx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxk).
Zavinenie vo forme úmyslu je vybudované na zložkách vedomostnej aj vôľovej. Podľa stupňa naplnenia vôľovej zložky rozlišujeme úmysel:
a)
prxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xx
xx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xpôsobiť porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu. Chcenie sa chápe ako najvyšší prejav vôle.
Pri nepriamom úmysle páchateľ priamo nechcel xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xhrozenie nastane. Uzrozumenie sa tu chápe ako najnižšia zložka vôle.
Ľahostajný vzťah k výsledku trestnej činnosti pod kategóriu nepriameho úmyslx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxlo ísť vtedy, ak ľahostajnosť páchateľa k tomu, či následok nastane alebo nenastane, vyjadruje jeho kladné stanovisko k obom týmto možnostiam.
Omylxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
mal o nej nesprávnu predstavu.
Rozlišujeme omyl skutkový a omyl právny, pričom obidva môžu byť tiež negatívne alebo pozitívne. Vplyv omylov na tresxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xmyl v predmete útoku (error in objecto, in persona) , ktorý v zásade nemá vplyv na trestnú zodpovednosť,
b)
omyl v kauzálnom priebehu (aberatio ictusxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxť o prípravu alebo o pokus.
Pohnútka môže byť spolu s úmyslom súčasťou zákonných znakov trestného činu - subjektívna stránka (pozri napr. trestný čin xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxri § 37 písm. a) , b) , c) ],
b)
poľahčujúcou okolnosťou [pozri § 36 písm. a) ].
Ide o prevzaté ustanovenie § 4 predchádzajúceho Trestného zákona.
Jxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme ( § 4 a 5 TZ), je právnym záverom. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xuševného (psychického) života významné pre právny záver o tom, či tu je zavinenie a v akej forme, sú predmetom dokazovania takisto, ako všetky ostatné oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxbitný význam žiadnemu dôkaznému prostriedku, ale zavinenie a jeho formu treba vyvodzovať zo všetkých konkrétnych okolností, za ktorých bol trestný čxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxia dôkazov ( § 2 ods. 6 TP), zákon neprikladá
a priori
žiadnemu dôkazu osobitný význam. Preto len zo skutočnosti, že obvinený skutok poprel, nemožno vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x priznania obvineného.
R 60/1972
Pozri v judikatúre k § 8.
R 37/1975
Obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu pri vražde predpokladá vyššxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxiahodnú pohnútku pri vražde možno považovať pohnútku, ktorá spravidla svedčí o morálnej zvrhlosti, bezcitnosti, bezohľadnom sebectve a zrejmej neúxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxššiu intenzitu následku, než obvykle býva spojená so spáchaním trestných činov určitého druhu; pri vražde je to spravidla usmrtenie dvoch alebo viacexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zdraví nemožno vyvodzovať len z povahy predmetu, ktorým bol útok vedený. Treba uvážiť aj ďalšie okolnosti prípadu, ako je spôsob použitia tohto predmexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx
xxx xxn z ľahkomyselného správania obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, prípadne životu iného, nemožno bez ďalšieho usudzovať, že bol so vznikxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxočnosti vedomý, nekonal z ľahostajnosti, a preto treba usúdiť na jeho priamy úmysel v zmysle § 4 písm. a) TZ.
R 13/1997
§ 16
K § 16
Pri nedbanlivoxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nechce spôsobiť následok predpokladaný trestným činom, ani s jeho spôsobením nesúhlasí.
Podľa stupňa, resp. prítomnosti vedomostnej zložky zavixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxorý páchateľ síce nechce spôsobiť, avšak bez primeraných dôvodov sa spolieha, že následok nenastane.
Nevedomá nedbanlivosť nezahŕňa vedomosť pácxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxsť vedomosti je súčasne podmienená okolnosťami prípadu a osobnými pomermi páchateľa.
Všetky nedbanlivostné trestné činy sú prečinmi - pozri § 10.
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zdraví z nedbanlivosti pracovníkom zodpovedným za zverené deti.
R xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxjím konaním môže spôsobiť porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom, ale treba zisťovať všetky skutočnosti, z ktorých by bolo možxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxniu primeranosti jeho dôvodov treba pristúpiť z hľadiska skúseností páchateľa a ostatných okolností prípadu.
Skutočnosť, že páchateľ zakázal poškxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxednosti z hľadiska príčinného vzťahu je korektívom zavinenie, ktoré musí pristúpiť k príčinnému vzťahu medzi konaním a následkom; pokiaľ na pričítanxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
Ak páchateľ koná v tzv. negatívnom skutkovom omyle, t.j. nie si je vedomý niektorej zo skutočností, ktoré sú zákonnými znakmi určitého trestného činxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
Pozri v judikatúre k § 8.
R 20/1981
O zavinenie z nevedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. b) TZ ide len vtedy, ak povinnosť a možnosť predvídať porušxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxx88
Ak v skutku nie je obsiahnuté konanie v zmysle trestného práva, t.j. konanie alebo opomenutie, nie sú namieste ďalšie úvahy o tom, či medzi trestne ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom [ § 5 písm. b) TZ] pri výkone niektorých povolaní vyplýva nielen z bezpečnostných predpisov publikovxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxla osobe, o ktorej vedel, že v dôsledku podnapitosti nie je schopná vozidlo bezpečne ovládať, a k nehode došlo práve z tohto dôvodu.
R 21/1992
§ 17
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxlné, ak zákon výslovne neuvádza, že stačí zavinenie vo forme nedbanlivosti.
Ďalšiu, početne veľmi malú skupinu tvoria trestné činy, ktoré sú len nedxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie podľa § 166, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 169, podielnictva pxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxdzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 262, všeobecného ohrozenia podľa § 285, poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxovania utajovanej skutočnosti podľa § 320, marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 a neuposlúchnutia rozkazu podľa § 394.
Niekoľko trestných čxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami podľa § 170, zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ohrozovania mravnej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xoplašnej správy podľa § 362, nenastúpenia civilnej služby podľa § 383, nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 387 a 388, porušovania osobnýcx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdľa § 407, porušovania povinností dozornej služby podľa § 408, porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru podľa § 409, porušovania služobxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtách trestných činov vyjadrené nasledovne:
a)
zavinenie nie je uvedené - ide o úmyselný trestný čin,
b)
zavinenie je vyjadrené vo forme "úmyslu" x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxkomto prípade treba vo výrokovej časti rozsudku vyjadriť, o akú formu zavinenia v konkrétnom prípade ide.
Ide o upravené ustanovenie § 3 ods. 3 predcxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnov, keďže na priťažujúce okolnosti alebo okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby sa prihliadne aj v prípade zavinenia z nedbanlivosxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj sadzby, vyjadruje vyššiu typovú nebezpečnosť činu pre spoločnosť a je obsiahnutá v tzv. kvalifikovaných skutkových podstatách, ktoré sú uvedené prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxižšie charakterizuje jednotlivé znaky skutkovej podstaty trestného činu.
Priťažujúca okolnosť - pozri § 37.
Ide o prevzaté ustanovenie § 6 predxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x x21 ods. 1 TZ bola spôsobená z nedbanlivosti ťažká ujma na zdraví alebo smrť ( § 221 ods. 3 a 4 TZ), musí sa zavinenie každého páchateľa za tento ťažší náslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxelia zodpovedajú aj za ťažší následok uvedený v § 221 ods. 3 a 4 TZ.
R 20/1970
Podľa § 9 ods. 2 TZ sa spolupáchateľovi ťažší následok spôsobený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe.
R 49/1971
Pokus tzv. kvalifikovaného trestného činu nie je možný v prípadoch, keď použitie vyššej trestnej sadzby je podmienené spôsobením ťažšxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.
V 27/1973
K posudzovaniu príčinného vzťahu a zavinenia ako základných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxby spočívajúcej v ťažšom následku [ § 6 písm. a) TZ].
V 17/1975
Pozri v judikatúre k § 8.
R 39/1980
Trestná zodpovednosť páchateľa za tento následox xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xx a ustanovenie § 139 ods. 2 TZ upravujú spôsob riešenia dvoch odlišných právnych otázok, a to jednak otázku zavinenia vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxti spáchania činu s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby. Taká súvislosť musí byť daná nielen objektívne, ale z hľadiska páchateľa aj subjekxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxť (konanie alebo opomenutie) , ktorá je uvedená v skutkovej podstate trestného činu - pozri v osobitnej časti Trestného zákona.
Príprava alebo pokus xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie (k tomu pozri § 128 ods. 8). Osoba, ktorá tieto náležitosti nespĺňa, môže byť len účastxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxednú osobu - dieťa do 14 rokov, duševne chorú, nepríčetnú osobu), ktorá sa takto v rukách páchateľa stáva živým nástrojom [pozri aj § 37 písm. i) - priťažuxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxto prípade môže zhodnotiť ako
a)
všeobecná priťažujúca okolnosť [pozri § 37 písm. k)],
b)
okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzbx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx ods. 2].
U páchateľa ako fyzickej osoby sa vyžaduje, aby bol príčetný a v čase činu dovŕšil 14 rokov svojho veku (k tomu pozri § 22 a 23). Pri trestnom čine xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxádzajúceho Trestného zákona.
K odseku 2
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávnických osôb za podmienok ustanovených zákonom č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov.
Páchatxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxvednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxh ukladanie,
c)
trestné konanie proti právnickým osobám.
Z uvedeného vyplýva, že ide o zákon, ktorý v oblasti trestného práva upravuje:
a)
hmoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xaj Trestným poriadkom) je subsidiárny. Znamená to, že sa ustanovenia Trestného zákona (aj Trestného poriadku) voči právnickým osobám uplatnia len vtxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh v tomto osobitnom zákone. Vo všetkých tam uvedených trestných činoch ide zároveň o trestné činy, ktoré sú uvedené aj v osobitnej časti Trestného zákonxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxoba vykonávajúca konkrétnu činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby alebo
c)
iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo zx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxnickou osobu, a osoba uvedená pod písm. a) až c) nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci aj z nedbanlivosti, umožnila xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
d)
obce a vyššie územné celky,
e)
právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom,
f)
iné právnické osoby, ktorých xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xodpovedné aj vtedy, ak uvedené právnické osoby [písm. a) až f)] majú na týchto iných právnických osobách majetkovú účasť.
JUDIKATÚRA
Pozri v judixxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxredného násilia donúti inú ženu k súloži s mužom.
R 28/1984
§ 20
Spolupáchateľ
K § 20
Toto ustanovenie vyjadruje zakotvenie zásady individuáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtky znaky konania uvedeného v príslušnom ustanovení osobitnej časti,
b)
každý zo spolupáchateľov naplnil len niektorý zo znakov konania uvedenéhx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxtlivé zložky spoločnej trestnej činnosti síce samy osebe konanie nenapĺňajú, vo svojom súhrne však predstavujú konanie opísané v príslušnom ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo činu (príprava, pokus, dokonanie) .
Pozri aj § 129 - skupina osôb a organizácia.
O pomere spolupáchateľstva a účastníctva - pozri § 19.
Ide o prevxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxania trestného činu. Nejde však o spolupáchateľstvo, ak bola spoločná činnosť uskutočnená až po dokonaní trestného činu, to znamená po naplnení jeho zxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxxaduje spoločný úmysel spolupáchateľov, zahŕňajúci tak ich spoločné konanie, ako aj sledovanie spoločného cieľa (porušenie alebo ohrozenie záujmu cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xámer.
R 57/1970
II. K rozlišovaniu medzi spolupáchateľom trestného činu ( § 9 ods. 2 TZ), organizátorom trestného činu [ § 10 ods. 1 písm. a) TZ] a pomxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxrujúci úmysel ( § 3 ods. 3 TZ).
R 36/1973
I. K problematike rozlišovania medzi spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 TZ a súbežným páchateľstvom niekoxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxanizátorstvo, návod, objednanie alebo pomoc v týchto prípadoch síce nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, najmä objektívnu stránku, avxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxbecná forma trestnej činnosti) .
Trestné je len účastníctvo na
a)
dokonanom trestnom čine (prečine aj zločine) , alebo
b)
pokuse na zločine.
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxikovať ako prípravu, ale len pokiaľ ide o zločin.
Organizátorstvo, návod, objednanie a pomoc nemôžu byť spáchané z nedbanlivosti a nie sú možné pri nexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxtného činu ako účastník podieľal rozhodujúcim spôsobom, bez toho, aby sa na jeho spáchaní priamo zúčastnil ako spolupáchateľ.
Organizovanie trestxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxidla za odplatu) objedná spáchanie trestného činu. Tu v podstate nemusí ísť o vzbudenie rozhodnutia u iného spáchať trestný čin, pretože takýto "nájomxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxrétny predmet útoku.
Pomocou sa rozumie podpora páchateľa, ku ktorej došlo
a)
pred jeho činom, alebo
b)
pri jeho spáchaní.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxálna) ; tu môže ísť v niektorých prípadoch o návod.
Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse môže byť len ten, kto nie je sám páchateľom, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxktorých výnimiek totožná s trestnou zodpovednosťou páchateľa.
Ustanovenia o príprave alebo pokuse sa však na účastníka nepoužijú. Príprava alebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx x xx xds. 3.
Príprava, pokus - pozri § 13 a 14.
Pri ukladaní trestu účastníkovi sa uplatnia všeobecné zásady ukladania trestov s nasledovnými odchýlkami
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxhanom trestnom čine [pozri § 34 ods. 5 písm. b) ],
b)
zákaz mimoriadneho zníženia trestu [pozri § 39 ods. 2 písm. e) ].
Organizovanie trestnej činnosxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxdy použitie len jednej z nasledovných troch alternatív:
a)
organizovanie trestnej činnosti ako forma účastníctva (pozri odsek 1),
b)
organizáxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxnizovanie trestnej činnosti ako osobitný kvalifikačný znak [pozri napr. trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 4 písm. e) , trestný čin vzbury väzňov podľx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxjúceho Trestného zákona. Nový zákon zaviedol ďalšiu formu účastníctva, a to objednávateľa.
JUDIKATÚRA
K rozlišovaniu spolupáchateľstva od účxxxxxxxxx x x x x xx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho činu. Osoba, ktorá pomáha ukrývať a vymieňať odcudzenú vec z majetku v osobnom alebo súkromnom vlastníctve a koná bez predchádzajúcej dohody s páchaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxná tým, že páchateľ spáchal trestný čin "najmenej s dvoma osobami", zahŕňa akúkoľvek formu účastníctva, teda aj spolupáchateľstvo.
R 25/1968
Pozrx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxátor sa vo svojom konaní neobmedzuje len na vzbudenie rozhodnutia spáchať trestný čin, ale vyvíja širšiu a intenzívnejšiu činnosť, ktorá svojou povahxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxtvo ide len vtedy, keď trestný čin bol dokonaný alebo keď sa oň páchateľ aspoň pokúsil. Zásada akcesority účastníctva však neznamená, že organizátorstxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé ako príprava na trestný čin podľa § 7 ods. 1 TZ.
R 58/1973
Účastníctvo na trestnom čine krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku vo forme nxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxchádza do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na uvedený trestný čin podľa § 7 ods. 1, § 175 ods. 1 písm. a) TZ.
V 36/1982
Pozri v judikatúre k § 13.
V xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x nie spolupáchateľstvom trestného činu opilstva podľa § 9 ods. 2, § 201 TZ je roztláčanie motocykla, ktorého vodič je pod vplyvom alkoholu.
R 20/1987
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx na trestnom čine, lebo pri účastníctve naplnil organizátor, návodca alebo pomocník [ § 10 ods. 1 písm. a) , § 10 ods. 1 písm. b), § 10 ods. 1 písm. c) TZ] inú sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjadreného z hmotno-právneho hľadiska, okrem naplnenia rovnakej skutkovej podstaty a rovnakého alebo podobného spôsobu vykonania skutku, aj jednxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxplýva, že účastníctvo podľa § 10 ods. 1 TZ na trestných činoch rôznych páchateľov nie je možné posúdiť ako jeden pokračovací trestný čin účastníctva, hxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa dospeje aspoň do štádia pokusu trestného činu, konanie objednávateľa sa postihne ako účastníctvo podľa § 21 ods. 1 písm. c/ Tr. zák.(objednávateľ), pxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxšej trestnej sadzby v podobe osobitného motívu podľa § 140 písm. a/ Tr. zák.,(spáchanie trestného činu na objednávku).
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xozlišuje medzi okolnosťami vylučujúcimi trestnú zodpovednosť a okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť.
Protiprávnosť je pojmový znak definícxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxťami vylučujúcimi protiprávnosť sú
a)
krajná núdza (pozri § 24),
b)
nutná obrana (pozri § 25),
c)
oprávnené použitie zbrane (pozri § 26),
d)
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx).
Trestne zodpovedným páchateľom je fyzická osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14 rokov svojho veku. Dovŕšenie 14. roku veku znaxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxestná zodpovednosť vzťahuje iba na obdobie po dovŕšení 14 rokov veku.
Osobitná trestná zodpovednosť mladistvých páchateľov, t.j. osôb, ktoré v časx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všeobecnej trestnej zodpovednosti osôb, ktoré dovŕšili 14. rok svojho veku. Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 môže byť trestne zodpoxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx ustanovenie § 11 predchádzajúceho Trestného zákona. Došlo k zníženiu vekovej hranice trestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov.
§ 23
Nepríčetnosx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje stav nepríčetnosti, môže byť:
a)
dlhotrvajúca, alebo
b)
prechodná.
Duševné poruchy, ktoré najčastejšie môžu viesť k nepríčetnosti, rozdxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxé duševné poruchy (napr. patologický afekt).
Duševná porucha je dôvodom nepríčetnosti iba vtedy, keď má za následok nedostatok rozpoznávacej (rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxasne. Stačí, ak u páchateľa chýba jedna z týchto schopností (môžu však chýbať aj obidve) .
Duševná porucha a nedostatok rozpoznávacej alebo ovládacex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxaní a súdu.
Nepríčetnosť xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxia schopnosť (môžu byť aj obidve súčasne) na vylúčenie trestnej zodpovednosti nestačí.
Zmenšená príčetnosť môže byť dôvodom na
a)
mimoriadne znxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx. 1 písm. a) ].
Ustanovenie o vylúčení trestnej zodpovednosti pre nepríčetnosť sa nepoužije, ak
a)
si páchateľ privodí krátkodobú duševnú poruchxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, ktorý má znaky trestného činu (pozri § 363 ods. 1),
b)
sa páchateľ privedie do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin (pozri § 363 ods. 2). Nxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx .
JUDIKATÚRA
Pre nepríčetnosť v zmysle § 12 TZ nie je vylúčená trestná zodpovednosť páchateľa, ktorý spáchal trestný čin v mrákotnom stave, ak sa xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento mrákotný stav vyvolať.
R 36/1965
I. Ak konkrétne okolnosti nasvedčujú, že obvinený môže trpieť duševnou poruchou, ktorá v čase činu mohla vylxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxoholického nápoja alebo omamného prostriedku), musí sa táto možnosť v trestnom konaní overiť a otázka duševného stavu obvineného objasniť, a to spravxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxedkom na zistenie objektívnej pravdy.
R 33/1968
Ak v prípravnom konaní nebola pomocou dôkazov náležite objasnená príčetnosť obvineného ako záklaxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xatologickou opitosťou nevylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa, ak si stav patologickej opitosti zavinil aspoň z nevedomej nedbanlivosti. Pozri xx x xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prípad, keď príčetnosť páchateľa bola ovplyvnená preto, lebo alkoholický nápoj na neho pôsobil v dôsledku predchádzajúcej poruchy nervovej sústavy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe osobitný znak trestného činu podľa § 220 TZ a nemožno ho zamieňať so všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti, ktoré sú vyjadrené v ustanovenxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnalca pôrodníka. Pritom nie je podstatné, či boli narušené schopnosti obvinenej rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a ovládať ho.
R 25/1992
V prxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxádza do úvahy jeho zodpovednosť za trestný čin, ktorý v tomto stave spáchal, a nie zodpovednosť za trestný čin opilstva podľa § 201a TZ.
R 17/1993
Štxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtí vylučujúcich protiprávnosť činu.
Čin, ktorým sa odvracia bezprostredné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom, nxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxstvo, ktoré možno odstrániť iba tak, že dôjde k narušeniu iného chráneného záujmu.
Nebezpečenstvom sa tu rozumie možnosť poruchy hroziacej záujmu cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxra) .
K odseku 2
Toto ustanovenie zakotvuje povinnosť pri krajnej núdzi dodržať zásadu
a)
subsidiarity - nejde o krajnú núdzu, ak nebezpečenstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxtanovení o krajnej núdzi sa predpokladá nebezpečenstvo hroziace záujmom chráneným Trestným zákonom, a nie nebezpečenstvo, ktoré hrozí osobám, ktorx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxnstvo odvracia ten, kto ho bol povinný znášať.
Nesplnenie všetkých podmienok krajnej núdze (vybočenie z medzí krajnej núdze) môže byť poľahčujúcou xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxorové vozidlo iba preto, aby po dopravnej nehode zabezpečil lekársku pomoc pre zraneného účastníka nehody, prichádza do úvahy posudzovanie tohto konxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxôsobu odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva. Pre hodnotenie vybočenia z medzí krajnej núdze je rozhodujúce, či sa mohlo toto nebezpečenstvo odvrátix xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xdvrátiť inak, treba brať do úvahy len tie možnosti obvineného, ktorými sa mohlo odvrátiť nebezpečenstvo včas, t.j. ešte pred porušením záujmu chránenxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxva, že jestvuje nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom, v skutočnosti však takéto nebezpečenstvo nejestvuje. Takýto prxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xdôvodnením, že krajná núdza len znižuje nebezpečnosť činu pre spoločnosť.
R 10/1980
Nebezpečenstvo, ktoré občan odvracia v krajnej núdzi, môže spxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxi.
R 9/1988
Dôvodom neuloženia trestu zákazu činnosti pri trestnom čine podľa § 201 TZ môže byť skutočnosť, že obvinený konal za okolností blížiacixx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxobecnému ustanoveniu o krajnej núdzi (pozri § 24).
Pri nutnej obrane ide o odvrátenie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom človeka, pričom obrana je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx napadnutý útokom, a na druhej strane je to zdravie, majetok, resp. aj život útočníka alebo niektorý iný jeho záujem (napr. osobná sloboda) , ktorý by bol xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx x xxxxx xstanovení chápe ako protiprávne konanie človeka proti záujmom chráneným Trestným zákonom, ktorý musí priamo hroziť alebo trvať.
Útokom v zmysle toxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxodpovednej, alebo osoby konajúcej v skutkovom omyle - tu by mohlo ísť o krajnú núdzu,
c)
útok vyprovokovaný len preto, aby provokatér pod zámienkou nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xlobody.
Obrana smeruje proti útočníkovi a spravidla postihuje jeho telesnú integritu. Musí prebiehať súčasne s útokom. Ak útok už skončil, môže ísť x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx sa bude aktívne brániť alebo pred priamo hroziacim útokom utečie.
Zásada proporcionality je modifikovaná v tom smere, aby obrana nebola celkom zjavxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxu útoku (napr. so zbraňou),
b)
miesta útoku (napr. odľahlé miesto),
c)
času útoku (napr. neskoré nočné hodiny),
d)
okolností vzťahujúcich sa xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x odseku 3
Toto ustanovenie vylučuje trestnú zodpovednosť aj v prípadoch odvracania útoku, hoci nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, avšak len xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxnou osobou, najmä s jej odolnosťou, resp. psychickou labilitou, alebo môže byť dokonca ovplyvnené psychickými, resp. psychologickými odchýlkami.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenok nutnej obrany môže byť tiež poľahčujúcou okolnosťou [pozri § 36 písm. i) ].
K xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxx xrípadoch môžu v praxi nastať dva spôsoby kvalifikácie konania takéhoto obrancu:
a)
nepôjde o trestnú zodpovednosť vôbec, ak omyl nebude spočívať axx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy však pôjde len vtedy, ak okolnosti prípadu budú mať taký charakter, že mylná domnienka o útoku bude dôvodná. Ak nepôjde o takúto dôvodnú mylnú domnienkx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxovenie § 13 predchádzajúceho Trestného zákona (doplnené ustanovenie o omyle a rozšírenie možností nutnej obrany).
JUDIKATÚRA
Stav nutnej obrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx byť postihnutý trestom ani inou sankciou. O nutnú obranu nejde vtedy, keď sa útok už fakticky skončil alebo keď páchateľ reaguje na útok takým spôsobom, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmo mu hroziacu preto, lebo sa usiloval odvrátiť útok smerujúci proti telesnej integrite inej osoby.
R 7/1970
O nutnú obranu ide aj vtedy, keď osoba čixxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xroti útoku, ktorý smeruje proti domovej slobode spôsobom uvedeným v § 238 ods. 1 TZ. V takomto prípade trvá útok do tých čias, kým sa nepodarí útočníka, kxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Konanie útočníka, ktoré je namierené proti osobe, ktorá koná v nutnej obrane, treba považovať za pokračovanie v útoku, bez ohľadu na to, či útok bol od zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtal stáť a začal sa trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnosť splnenia všetkých podmienok nutnej obrany.
R xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo "sa veľmi pravdepodobne neskončil". Ak túto otázku nemožno celkom bezpečne zistiť vykonanými dôkazmi, je nevyhnutné vychádzať zo zásady in dubio prx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxval.
R 36/1991
I. Hodnotenie podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 TZ.
II. Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy aj musí napadnutý použiť intxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a nebezpečnosti útoku.
III. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník spôsobil napadnutému alebo ktorá hrozila z jeho útoku. Nxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxver, že ide o nutnú obranu.
IV. Občan má právo výberu, či sa útoku vyhne inak, než použitím obrany, alebo sa rozhodne brániť, lebo nikto nie je povinný ustxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xa obranu fyzickej integrity inej osoby napadnutej pästným útokom takým spôsobom, že viacnásobne bodol útočníka nožom (strednou až veľkou intenzitoux xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxkáto obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku (exces intenzívny), pričom bola vykonaná v čase, keď útok priamo nehrozil ani netrval (exces extenzíxxxxx
x xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxolacom konaní, by zistený skutok musel obsahovať skutkové okolnosti svedčiace na možnosť konania obvineného v nutnej obrane alebo v putatívnej obranxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nespĺňajúce kritériá uvedené v § 25 TZ, hoci v skutočnosti by ich spĺňali.
§ 26
Oprávnené použitie zbrane
K odseku 1
Použitím zbrane x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxť o zbraň:
a)
strelnú (pištoľ, puška, samopal),
b)
bodnú, sečnú (bodák, útočný nôž),
c)
hromadne účinnú (granát, trhavina) .
Pojem zbraň je x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxx xxxx xx
xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa splnenie prísnych konkrétnych podmienok, pričom spravidla ide o iné podmienky ako pri nutnej obrane a krajnej núdzi (pozri § 24 a 25).
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch,
-
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxmačnej službe v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 255/1994 Z.z. x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxtnej správy v colníctve v znení zákona č. 331/2005 Z.z.,
-
zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov.
K odseku 2
V tomto ustanovení sa priamo vymedzuje osobitný prípad oprávneného použitia zbrane.
Nedotknuteľnosť obydlia - pozri čl. 21 odsx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxydlia uzavreté (k tomu pozri aj § 122 ods. 5).
Neoprávnené vniknutie je nežiaduce vojdenie do obydlia, pričom v tomto prípade nemusí ísť o násilné vnikxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnym ustanovením k tomuto ustanoveniu.
Život, zdravie alebo majetok nemusia byť v tomto prípade bezprostredne ohrozené, zo správania inej osoby všax xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smrť spôsobená z nedbanlivosti nevylučuje použitie odseku 2.
Nesplnenie všetkých podmienok oprávneného použitia zbrane môže byť poľahčujúcou okxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xx
xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§ 27
Dovolené riziko
K § 27
Toto ustanovenie zakotvuje novú okolnosť vylučujúcu protiprávnosť, ktorá bola dosiaľ v praxi čiastočne aplikovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xákonu alebo inému právnemu predpisu, záujmom spoločnosti, zásadám ľudskosti, ani sa neprieči dobrým mravom,
c)
čin (činnosť) sa vykonáva v súlade x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxahnutie spoločenského prospechu v oblasti výroby a výskumu,
e)
spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonania činu (činnosti) očakáva, nexxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho úžitku, ktorý nemožno dosiahnuť inak bez rizika (zásada subsidiarity).
Nemusí ísť o nebezpečenstvo priamo hroziace a môže dôjsť aj k vyššej škodex xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx okolnosťou [pozri § 36 písm. i) ]. Ide o nové ustanovenie Trestného zákona.
§ 28
Výkon práva a povinnosti
K odseku 1
Výkon práva alebo povinnosxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x Zbierke zákonov).
b)
z rozhodnutia súdu, napríklad z Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku o právoplatnosti a vykonateľnosti súdnycx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxdníctvom orgánov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci a patria sem aj orgány územnej samosprávy),
d)
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovať všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho nesmie obchádzať (pozri § 43 a nasl. OZ, § 69 a nasl. OBZ).
Nestačí, aby výkon práva a povinnosti vyxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu predpisu.
K odseku 2
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxolnosť vylučujúca protiprávnosť neuplatní pri spáchaní dvoch trestných činov, a to trestného činu
a)
genocídia podľa § 418 alebo
b)
neľudskostx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xni vtedy, ak páchateľ spáchal tieto trestné činy splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu
a)
orgánu výkonnej moci alebo
b)
nadriadenxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenia Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (pozri oznámenie č. 333/2002 Z.z.).
K odseku 3
V xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa podľa § 433.
Pri tomto trestnom čine sa nemožno dovolávať, že išlo o výkon práv a povinností ani vtedy, ak páchateľ spáchal tento trestný čin splnením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxestného činu vojnového bezprávia podľa § 433 priaznivejšie, pretože použitie tejto okolnosti vylučujúcej protiprávnosť aj v uvedenom prípade prichxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxkéto nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonný,
c)
obsah takéhoto nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je nezákxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxia a velenia vo vnútri vojenských štruktúr, keď rozkazy, resp. iné akty velenia a riadenia sa majú spravidla vykonávať okamžite, bez možnosti hlbšieho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx x xx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho zákona (aplikácia Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu).
§ 29
Súhlas poškodeného
K § 29
Toto ustanovenie umožňuje poškodenémx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxe nie je namierené proti životu alebo zdraviu poškodeného (napr. súhlas poškodeného, aby mu sused pri stavbe svojho rodinného domu prípadne poškodil oxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx
xx
xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxkodeného nezbavuje páchateľa trestnej zodpovednosti (napr. pri trestnom čine nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa § 151, obchodovania s ľuďmx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxých podmienok súhlasu poškodeného sa môže posudzovať ako poľahčujúca okolnosť [pozri § 36 písm. i) ].
Ide o prevzaté ustanovenie § 15b predchádzajúxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxé nasledovné podmienky:
a)
musí ísť o agenta ustanoveného podľa osobitného predpisu na plnenie úloh pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri zisťovaxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mal dôvodnú obavu o svoj život alebo zdravie alebo o život alebo zdravie blízkej osoby.
Donútenie musí pochádzať od zločineckej alebo teroristickej xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxou skupinou (napr. na vyvrátenie podozrenia z pravej identity).
Agentom je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326) a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 a 234).
Pri odhaľovaní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxátora xxxxxx x xx xxxx xx xxx x xx xxxx x xxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxx xxxxx x xxzri § 127 ods. 4.
K odseku 2
Nepôjde o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť podľa odseku 1, ak agent
a)
spácha trestný čin výslovne uvedený v tomto ustxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxx x xxxxx x xxx xxxx x.
K odseku 3
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosť konania agenta, ktorá sa týka len nasledovných trestných činov:
a)
podplácania podľa § 332 až 334 alebo
b)
nepriamej korupcie podľa § 336 ods. xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326,
b)
prijímania úplatku podľa § 328 až 330 alebo
c)
nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxckou skupinou alebo existencia dôvodnej obavy o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby, ako je to uvedené v odseku 1.
Spôsobom ustanoveným v Trxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx ide o korupciu verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa a zistené okolnosti nasvedčujú, že páchateľ by taký trestný čin spáchal aj vtxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzri § 36 písm. i) ].
Ide o upravené ustanovenie § 15c predchádzajúceho Trestného zákona (rozšírenie beztrestnosti aj pri odhaľovaní korupcie) .
Jxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti vedené snahou, aby osoba, ktorá by inak protiprávne nekonala, spáchala trestný čin.
Skrytou aktivitou polície je činnosť zameraná na zistenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí, zabránenie mu v jeho pokračo-vaní a na minimalizáciu spôsobených xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x osoby vôľu spáchať trestný čin, ale takýmto zámerom vytvára u nej podmienky na dokonanie trestného činu, ktoré však nesmú byť výnimočné, ale objektívnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xeho spáchaniu.
DRUHÁ HLAVA
SANKCIE
PRVÝ DIEL
DRUHY SANKCIÍ
§ 31
Trest a ochranné opatrenie
K § 31
Trest je jedným z právnych nxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnné opatrenie.
Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov, vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov, robí z trestu prostriedox xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxádza z myšlienky, že základným účelom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a pred ich páchateľmi.
K odseku 1
Zachováva sa doterajšia bxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxkotvený už aj účel ukladania a výkonu trestných sankcií.
K odseku 2
Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu a v medziach zákona uklaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxrsonality trestu).
Trest je zároveň následkom trestného činu, a preto musí byť úmerný spáchanému trestnému činu (zásada proporcionality trestu). xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxtnými činmi a pred páchateľmi, ktorá sa uskutočňuje dvoma prvkami, a to prvkom donútenia (represia) a prvkom výchovy.
K odseku 3
Ochranné opatrenie xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxt aj ochranné opatrenie) môže uložiť len súd a len podľa tohto zákona.
Druhy trestov - pozri § 32, u mladistvých § 109.
Druhy ochranných opatrení - pozxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxyselnú trestnú činnosť v skúšobnej lehote podmienečného odsúdenia, nemôže byť spravidla splnený účel trestu predpokladaný § 23 ods. 1 TZ uložením trxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xsporiadanie (podľa záujmov, ktoré trest postihuje) a vzájomné vzťahy medzi nimi.
Systém trestov sa oproti predchádzajúcej právnej úprave rozširuxx x xxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xresty ako trest odňatia slobody. Takéto rozšírenie alternatívnych druhov trestov má posilniť zásadu, že nepodmienečný trest odňatia slobody je "
ultxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xedzi nové druhy trestov možno v podstate zaradiť aj podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (pozri § 51).
Novelou Tresxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxém trestov o nový druh trestu, ktorý bude môcť byť uložený aj samostatne.
Účelom zavedenia tohto špeciálneho druhu trestu je to, aby sa páchateľ nemohxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxé podujatia.
Tento druh trestu bude môcť súd uložiť pri trestných činoch spáchaných v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ak to bude so zrexxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx najviac vo výmere desať rokov.
Doterajší systém ďalších trestov zostáva zachovaný, pričom za spáchané trestné činy môže súd páchateľovi uložiť len xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxánok 49 ústavy, podľa ktorého len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom, a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť zx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xds. 6 a 7).
Druhy trestov, ktoré možno uložiť mladistvému - pozri § 109.
Ide o upravené ustanovenie § 27 predchádzajúceho Trestného zákona.
§ 3x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xo popredia vystupuje ich zložka liečebná, výchovná a zabezpečovacia.
Ochranné opatrenia môže uložiť iba súd, a to tak popri treste, ako aj samostatnxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrení vždy podľa zákona účinného v čase, kedy sa ochranné opatrenie ukladá.
Oproti predchádzajúcej úprave sa tiež rozširuje doterajší systém ochranxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe, ochranný dohľad, ochranná výchova, zhabanie veci) .
Zo záverečného ustanovenia § 439 bodu 4 vyplýva, že novým Trestným zákonom došlo k zrušeniu zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Detencia - pozri § 81 a 82.
Ochranné liečenie - pozri § 73 a 74.
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxtného zákona.
DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ ZÁSADY UKLADANIA SANKCIÍ
§ 34
Zásady ukladania trestov
K § 34
Základné zásady ukladania trestov sú oprxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xkladať len na základe zákona. Preto len zákon môže ustanoviť druh trestu a podmienky jeho ukladania.
Zakotvuje sa možnosť širšieho ukladania iných txxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho zákona obsahujú len sadzbu trestu odňatia slobody.
Ide v podstate len o základné zásady, ktoré sú ďalej spresnené a doplnené napríklad ustanovenixxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxení je v podstate zakotvený účel trestu, ktorý oproti predchádzajúcej právnej úprave uloženým trestom vyjadruje aj morálne odsúdenie páchateľa tresxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxosti) , a prvok individuálnej prevencie (výchovy k riadnemu životu), a jednak aj voči ďalším občanom - potenciálnym páchateľom, voči ktorým sa prejavuxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxstu, ktorý možno uložiť samostatne, ako aj výber trestov, ktoré možno uložiť popri takomto treste.
Výmerou trestu sa rozumie nielen určenie trestu v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xúdom (napr. určenie druhu a rozsahu konkrétnej zakázanej činnosti, rozsah majetku, ktorý prepadá v prospech štátu, a pod.).
V osobitnej časti Trestxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xpravené vo všeobecnej časti Trestného zákona.
Trest odňatia slobody - pozri § 46.
K odseku 3
Toto ustanovenie vyjadruje zásadu, ktorá má zabezpečxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxku 4
V tomto ustanovení sú taxatívne uvedené všetky konkrétne okolnosti, na ktoré je súd povinný prihliadnuť pri určovaní druhu trestu a jeho výmery. xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xomery a možnosť jeho nápravy.
Osobu páchateľa treba hodnotiť vo všetkých súvislostiach. Pri hodnotení osoby konkrétneho páchateľa treba posúdiť nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxak ísť len o registráciu osobných údajov páchateľa bez hlbšieho rozboru jeho osobnosti vo vzťahu ďalším kritériám, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska určxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo budúceho vývoja správania, na základe objasnenia jeho osobných vlastností a ich spojitosti so spáchaným trestným činom vrátane vplyvu sociálnej mixxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxahy o treste. Ide o okolnosti, ktoré charakterizujú osobu páchateľa ako objekt trestu, pričom ide o okolnosti, pre ktoré je rovnaký xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxd o majetkové pomery páchateľa, jeho zdravotný stav a zdravotný stav jeho rodiny, starostlivosť o početnú rodinu, tehotenstvo páchateľky a pod.
Spôxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xx xx
xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
x xxxxxx x
V tomto ustanovení sú vymenované okolnosti týkajúce sa spolupáchateľov a účastníkov konania, ako aj štádií prípravy zločinu a pokusu trestného činu, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx
xxxxrava na zločin - pozri § 13.
Pokus trestného činu - pozri § 14.
K odseku 6
V tomto ustanovení je upravená zásada, podľa ktorej tresty možno ukladať samxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxde vylúčené za zločiny a prečiny, ktorých horná hranica trestu odňatia slobody prevyšuje päť rokov. V takomto prípade súd musí páchateľovi obligatórnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxj časti tohto zákona, a nie prípadne zvýšená trestná sadzba odňatia slobody podľa jeho všeobecnej časti. Preto pri aplikácii zásady uvedenej v druhej vxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 2), pričom rozhodujúca nebude ani konkrétna výmera uloženého trestu páchateľovi, ale vždy trestná sadzba trestu odňatia slobody, ktorá je určená v oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh trestov popri sebe, jednak na základe dosiaľ platných princípov a jednak s prihliadnutím na nové druhy trestov (trest domáceho väzenia a trest povinnxx xxxxxx x
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu odňatia slobody na xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x) ], alebo naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby [písm. b) ], alebo spáchal trestný čin ako člen zločxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xx xx
x súvislosti s podmienkou uvedenou v písmene b) (súčasné naplnenie dvoch alebo viacerých okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby), xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xsť o dve alebo viaceré okolnosti nachádzajúce sa v tom istom osobitnom kvalifikačnom znaku.
Zastávame názor, že na splnenie zákonnej podmienky podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxniu zákonných znakov osobitného kvalifikačného pojmu "závažnejší spôsob konania" podľa § 138 písm. c) a písm. j) dôjde tým, že páchateľ spáchal trestnx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxustenie z výkonu trestu odňatia slobody - pozri § 66 až 68.
Obzvlášť závažný zločin - pozri § 11 ods. 3.
Zločinecká skupina - pozri § 129 ods. 4.
Terorxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxÚRA
Pod pojmom pomery páchateľa, ktoré sú jedným z kritérií pri ukladaní trestov podľa § 31 ods. 1 TZ, treba rozumieť také okolnosti týkajúce sa osobx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxstujú v čase rozhodovania o trestnom čine.
Za pochybenie pri ukladaní trestu treba považovať aj to, že v prípade, keď dochádza k odsúdeniu viacerých obxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnam z hľadísk uvedených v ustanovení § 31 ods. 1 TZ.
R II/1965
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxtoj k spáchanému trestnému činu.
R 23/1967
Zmyslu ustanovenia § 31 ods. 3 TZ zodpovedá, že okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxak nebráni tomu, aby súd pri výmere trestu v rámci tejto vyššej trestnej sadzby prihliadol na intenzitu, s akou je v konkrétnom prípade naplnený zákonný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxť ako všeobecne priťažujúcu okolnosť ovplyvňujúcu výmeru trestu v rámci tejto vyššej trestnej sadzby. Pri výmere trestu v rámci tejto vyššej trestnej xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
Jedným z kritérií pri určovaní primeraného trestu účastníkovi na trestnom čine je tiež povaha a význam jeho účasti na spáchanom trestnom čine [ § 31 odxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxruku dovoľujú uloženie trestu nespojeného s odňatím slobody alebo neuloženie niektorého druhu trestu (napr. trestu zákazu činnosti) , prípadne upusxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo k porušovaniu predpisov o pravidlách cestnej premávky je prejavom jeho nedisciplinovanosti ako vodiča a jeho bezohľadnosti voči užívateľom ciest sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxrového vozidla spolu len s hrozbou výkonu trestu odňatia slobody.
R 19/1973
K hodnoteniu okolností rozhodujúcich pre určenie druhu a výmery trestux
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxi. Riadny život pracujúceho človeka nemožno preto stotožňovať len s netrestanosťou.
R 59/1973
Recidivistom, ktorí opakujú závažný trestný čin krxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej sadzby.
R 30/1975
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
R 16/1977
Požiadavka, aby trestom uloženým za trestný čin spáchaný v doprave sa účinne pôsobilo aj na ostatných členov spoločnosti, je obzvlášť nalixxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xložených predpismi o premávke na komunikáciách prejavil bezohľadnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.
Pri hodnotení podmienok podmienxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxčným odňatím slobody sa dosiahne účel trestu. To znamená, že podmienky podmienečného odňatia slobody nemožno hodnotiť bez prihliadnutia na ustanovexxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 písm. b) TZ, nemožno pri ukladaní trestu prihliadať ako na všeobecne priťažujúcu okolnosť uvedenú v § 34 písm. b) , resp. písm. h) TZ. Toto ustanovenix xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
I. Ustanovenie § 34 ods. 8 písm. a) TZ sa vzťahuje na neprípustnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody uloženého na doživotxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxk nevzťahuje na neprípustnosť podmienečného prepustenia z doživotne uloženého trestu odňatia slobody uloženého za obzvlášť závažný zločin, spáchaxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx uvedený v § 47 ods. 2 TZ, sa týka ustanovenia § 34 ods. 8 písm. d) TZ.
I. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, prihliadne súd pri pokuse trestxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxého činu nedošlo [§ 34 ods. 5 písm. c) TZ]. Z tohto hľadiska má význam rozlišovanie, či páchateľ už podnikol všetko, čo považoval pre dokonanie trestného xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtko potrebné na jeho dokonanie (pokus neukončený).
II. xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxiska dokonania trestného činu podstatné, bezprostredne k následku smerujúce a tieto úkony majú logickú, vecnú, časovú aj miestnu súvislosť s následkxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxných opatrení
K odseku 1
V tomto ustanovení sú upravené základné zásady ukladania ochranných opatrení, pričom sa kladie dôraz na potrebu ochrany sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxia zložka.
Ochranné opatrenia môže uložiť iba súd, a to tak popri treste, ako aj samostatne. Ich výkon sa nepremlčuje, nemôžu sa zahladiť a ani odpustix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe ukladá.
K odseku 2
Aj v prípade ukladania ochranných opatrení, tak ako pri treste, sa uplatňuje zásada, aby uložené ochranné opatrenie postihlo páxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxx xstanovenie umožňuje súdu uložiť ochranné opatrenia aj páchateľovi činu inak trestného alebo aj inej osobe, a to v prípade, ak je to nevyhnutné na zabezpxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníka strelnej zbrane, o ktorej zhabanie ide, a pod., teda aj osobu, ktorá nebola odsúdená.
K odseku 4
Podľa tohto ustanovenia je vylúčené súčasxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxých opatrení sa súd nespravuje len zásadou úmernosti k spáchanému trestnému činu, ale musí prihliadať predovšetkým na potrebu ochrany spoločnosti a sxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochranného opatrenia, a to buď dosiahnutím jeho účelu, prípadne uplynutím doby, na ktorú bolo uložené, alebo dovŕšením nápravy odsúdeného alebo inej xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti.
Pod pojmom iná osoba treba rozumieť napríklad osobu, ktorá nebola odsúdená pre nedostatok veku a bolo jej uložené ochranné opatrenie.
Ide o noxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xlovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len "dotknuté ustanovenie") vyvoláva vyhlásenie náxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxhu k § 41 ods. 2 TZ, je potrebné pri použití extenzívnej interpretácie dotknutého ustanovenia vyvodiť aj vo vzťahu k § 35 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx
x x xx x xx
xxxoti predchádzajúcej právnej úprave v ustanoveniach o poľahčujúcich a priťažujúcich okolnostiach došlo k dvom zásadným zmenám. Predovšetkým v tom, žx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxo zo zákona výrazný vplyv na výmeru trestu, keďže v dôsledku ich správneho zistenia a určenia súdom bude dochádzať k zvyšovaniu alebo znižovaniu trestnxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xj na skutočnosť, že dokonaním konkrétneho trestného činu sú v podstate všetky priťažujúce okolnosti už dané (napr. spáchanie činu verejne, spáchanie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrestného činu, napomáhanie pri objasňovaní trestného činu príslušným orgánom).
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sú dôležitým prostriedkom ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x prospech alebo neprospech páchateľa trestného činu ovplyvňujú druh a výmeru ukladaného trestu. Ako právne významné skutočnosti sú všeobecne priťažxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnnými znakmi sú aj okolnosti poľahčujúce alebo priťažujúce.
Zákon vychádza z taxatívneho výpočtu poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, pričox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a podľa určených pravidiel následne určiť druh trestu a jeho výmeru.
Na okolnosti, ktoré sú zákonným znaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, prípadne ako na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.
K § 3x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxsť.
K písm. a)
Ospravedlniteľným silným citovým rozrušením bude spravidla taký stav duševného rozpoloženia páchateľa, ktorý nepriaznivo ovplyvxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeľa, pričom povaha takéhoto citového pohnutia (strach, zlosť, radosť a pod.) nemá na priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti vplyv.
Podstatou silnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej udalosti, útokom na osobu páchateľa.
Stav silného rozrušenia nemožno priznať, ak si ho páchateľ spôsobil alkoholom alebo omamným prostriedkomx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtočnosť, keď páchateľ konkrétneho trestného činu, vzhľadom na jeho povahu a charakter, vzhľadom na svoje vzdelanie, postavenie, vedomosti alebo prexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a uvedomiť si jeho závažnosť.
Ide o novú poľahčujúcu okolnosť.
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxteľovi, ktorý vzhľadom na závažnosť a povahu svojho ochorenia a jeho nepriaznivé účinky na jeho celkový zdravotný stav, spácha trestný čin aj vzhľadom xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxnoznačne definuje pojem osoba vo veku blízkom veku mladistvých, keď výslovne konštatuje, že ide o osobu, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a nepxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxosti, ale táto kategória páchateľov je jednoznačne definovaná.
Túto poľahčujúcu okolnosť však bude možné priznať iba páchateľovi, u ktorého jeho vxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xyššom veku.
K pojmu osoba vo veku blízkom veku mladistvých - pozri § 127 ods. 2.
Rovnako je v zákone presne definovaná osoba vyššieho veku (staršia akx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxkázanosti alebo podriadenosti môže negatívne ovplyvniť páchateľovo slobodné rozhodovanie, a tým znížiť mieru jeho zavinenia.
Odkázanosť môže vyxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxcovných a služobných pomerov, funkčných pomerov a pod. Nemusí ísť o inštitucionalizované alebo formálne vzťahy. Môže ísť napríklad o závislosť členox xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkéhoto vzťahu, aby sa mohla reálne prejaviť vôľa dominantnej, vodcovskej osoby na páchateľa. Stačí, ak páchateľ koná pod vplyvom závislosti alebo podxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx hrozby alebo nátlaku, obmedzuje slobodu rozhodovania páchateľa v dôsledku vplyvu tretích osôb na jeho konanie. Hrozba alebo nátlak vyvíjané inou osoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxsilím a pod. Vyžaduje sa však určitá závažnosť nátlaku alebo hrozby, ktorých význam závisí od povahy a závažnosti činu, o ktorý ide.
Ide o prevzatú poľxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxj činnosti v dôsledku núdze, ktorú si nespôsobil sám. Spáchanie trestného činu z takejto pohnútky nemožno v žiadnom prípade považovať za beztrestné, axx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Vplyv tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si páchateľ sám nespôsobil, sa prejaví napríklad pri vážnej chorobe páchateľa alebo niektoxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o ktorú nie je dostatočne postarané, pri alkoholizme manžela a pod. Všetky tieto tiesnivé osobné a rodinné pomery budú páchateľovi poľahčovať len v príxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxou obranou a krajnou núdzou musí ísť o trestný čin spáchaný pri odvracaní útoku alebo iného nebezpečenstva. Zákon tým privileguje vybočenie (exces) z pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xusí ísť o konanie páchateľa za okolností, ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali trestnosť činu, pričom páchateľ konal bez toho, abx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrane - pozri § 26.
Dovolené riziko - pozri § 27.
Výkon práva a povinnosti - pozri § 28.
Súhlas poškodeného - pozri § 29.
Plnenie úlohy agenta - pozri x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxvot, bude možné priznať v prípade, ak páchateľ dodržiaval právny poriadok a ďalšie základné normy občianskej spoločnosti, plnil si svoje povinnosti vxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v bydlisku ani v zamestnaní, nedopúšťal sa priestupkov, iných deliktov a trestných činov. V rozpore s požiadavkou riadneho života bude napríklad aj ohxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovacej povinnosti, nedostatočnú starostlivosť o deti a pod. Pre priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti preto nestačí len zistenie, že páchateľ dosixx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxaraktere spáchaného trestného činu a na tom, ako sa páchateľ správal po odsúdení, či preukázal svoju nápravu, bez ohľadu na to, či takéto odsúdenie bolo xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xáchateľom a jednak odstránenie aj nemateriálnej škody, t.j. iných škodlivých následkov trestného činu. Zákon pritom nevyžaduje, aby páchateľ odstrxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxsm. l)
Oproti predchádzajúcej právnej úprave je v tomto ustanovení výslovne zakotvená poľahčujúca okolnosť spočívajúca v priznaní sa páchateľa k sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu v akejkoľvek podobe hodnotiť v jeho prospech, musí svedčiť o jeho snahe po náprave a nesmie byť urobené len formálne, pod ťarchou usvedčujúcich dôkxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxde stačiť iba formálny prejav. Vyžaduje sa kvalitatívne vyšší prejav vnútorného postoja páchateľa k svojmu trestnému činu, a to na základe jeho správaxxx xx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xáchateľa, ktorý príslušným orgánom, najmä polícii, urobí oznámenie nielen o tom, že bol spáchaný trestný čin (uvedie jeho skutkové okolnosti) , ale záxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K písm. n)
Napomáhanie pri objasňovaní svojej trestnej činnosti vyžaduje, aby páchateľ pomáhal tým orgánom, ktoré sú na to určené, t.j. polícii, vyšxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxasnenie trestnej činnosti iných páchateľov. Napomáhanie zo strany páchateľa môže mať rôznu formu a bude spočívať predovšetkým v uvedení všetkých rozxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxedovšetkým od toho, aké iné možnosti, okrem pomoci páchateľa, mali orgány činné v trestnom konaní na objasnenie trestného činu.
Ide o prevzatú poľahxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny. Z hľadiska priznania tejto poľahčujúcej okolnosti nie je podstatné, či páchateľ, ktoréxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxmi v trestnom konaní účinne napomohla pri objasnení trestnej činnosti. Zákon bližšie ani nevymedzuje ani neobmedzuje formy a spôsoby, ktorými môže páxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xds. 2.
K pojmu zločinecká skupina - pozri § 129 ods. 4.
K pojmu teroristická skupina - pozri § 129 ods. 5.
Ide o prevzatú poľahčujúcu okolnosť.
Ide x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x závere výkladu uvádzame, či ide o novú alebo prevzatú priťažujúcu okolnosť.
K písm. a)
Musí ísť o takú pohnútku, ktorá je v príkrom rozpore s morálkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k ľudskému životu (napr. snaha vyhnúť sa trestnej zodpovednosti za predchádzajúcu trestnú činnosť aj za cenu zmarenia ľudského života - svedka trestnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pohnútku konania páchateľa, ktorý spáchal trestný čin ako odplatu voči inému za to, že tento voči páchateľovi plnil svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
K pojmom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec - pozri § 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k spáchaniu trestného činu, najmä snaha zmariť alebo sťažiť uplatnenie základných práv a slobôd iného, ale tiež snaha o uľahčenie alebo zakrytie iného xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xlebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, ich základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xa udalosť vážne ohrozujúcu život, verejný poriadok alebo majetok možno považovať rozsiahlejšie nepokoje, vzburu väzňov, väčšiu dopravnú nehodu, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je aj spáchanie trestného činu páchateľom, ktorý zneužil svoje zamestnanie alebo iné obdobné postavenie alebo funkciu na dosiahnutie neoprávnenej axxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxnosť sa však nebude prihliadať, ak bude zákonným znakom posudzovaného trestného činu.
K pojmu verejne - pozri § 122 ods. 2
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právneho predpisu požíva osobitnú ochranu, najmä pokiaľ pôjde o dom alebo byt inej osoby.
Ide o novú priťažujúcu okolnosť.
K písm. h)
Spáchanie vixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xkolnosť je dôsledkom uplatňovania absorbčnej zásady pri trestaní súbehu a použije sa najmä pri výmere úhrnného a súhrnného trestu. Hodnotenie významx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xovnorodý súbeh môže podľa okolností prípadu svedčiť o určitých negatívnych vlastnostiach páchateľa) .
Ide o prevzatú priťažujúcu okolnosť.
K písxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xlebo príčetnosti.
Ide o novú priťažujúcu okolnosť.
K písm. j)
Táto priťažujúca okolnosť je svojím obsahom návodom, a preto tu platia rovnaké zásaxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde možné pričítať v prípade, keď je zákonným znakom niektorej skutkovej podstaty [napr. § 174 ods. 2, § 211 ods. 1 písm. a) ].
K pojmu mladistvá osoba - poxxx x xx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizovanej skupine alebo spolčenie je zákonným znakom skutkovej podstaty trestného činu, ktorým sa rozumie aj príprava, pokus, organizátorstvox xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxom trestného činu v zmysle § 19 alebo 20 a ak zároveň spáchanie tohto trestného činu zosnoval alebo riadil.
Organizátor - pozri § 21 ods. 1 písm. a) .
Orxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxzím činiteľom.
Cudzia moc a cudzí činiteľ - pozri § 133.
Ide o novú priťažujúcu okolnosť.
K písm. m)
Priťažujúca okolnosť spočívajúca v recidíve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xž bol pred spáchaním súdeného trestného činu právoplatne odsúdený pre akýkoľvek iný trestný čin, vrátane nedbanlivostného, a jednak v prípade rovnorxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxduje predchádzajúce odsúdenie pre rovnaký trestný čin, pre aký je páchateľ znova súdený.
Zákon výslovne uvádza, že súd pri hodnotení priťažujúcich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxrakter a závažnosť predchádzajúceho trestného činu a druh a výmera trestu, ktorý bol páchateľovi uložený, ale aj všetky ďalšie okolnosti spojené s odsxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkonaní trestu, vzťah predchádzajúceho a teraz súdeného trestného činu a pod.).
Formálnou náležitosťou recidívy je predchádzajúce odsúdenie páchxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxzajúce odsúdenie bolo zahladené výrokom súdu, nemôže ísť o recidívu v zmysle § 37 písm. m).
Ako priťažujúcu okolnosť podľa tohto ustanovenia však možxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxvzatú priťažujúcu okolnosť.
Ide o upravené ustanovenia § 33 a 34 predchádzajúceho Trestného zákona.
K písm. n) a o)
Do tohto ustanovenia boli noxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxžnosť protiprávnych konaní skupín osôb, ktoré sa presúvajú na miesto verejného podujatia, alebo sa vracajú z miesta konania verejného podujatia [písxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xonaní skupín fanúšikov, ktorých členovia sa často pod vplyvom návykových látok dopúšťajú agresívnych protiprávnych konaní na čerpacích staniciachx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvnou stranou Dohovoru Rady Európy o násilí a nevhodnom správaní pri športových podujatiach, a najmä na futbalových zápasoch (Štrasburg 1985), ktorý v xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxený čeliť vypuknutiu násilia a neviazanosti na štadiónoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj pozdĺž trás, ktorými prechádzajú diváci". V tomto čxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx obvinené z priestupkov spojených s násilím a neviazanosťou divákov, boli stíhané zodpovedajúcimi trestami alebo podľa okolností zodpovedajúcimi axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxbu, čo sa v danom prípade premietlo do novej priťažujúcej okolnosti [písm. o)], pretože v právnom štáte je absolútne neprijateľné, aby motívom páchanix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xísm. ch) TZ, t.j. že obvinený trestný čin úprimne oľutoval, nemožno usudzovať len z formálneho vyhlásenia obvineného urobeného pred súdom. Pri hodnoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxie po čine.
Okolnosti, že obvinený trestný čin spáchal vo veku blízkom veku mladistvých a že pred spáchaním trestného činu viedol riadny život [ § 33 písxx xx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxenok § 40 ods. 1 TZ posudzovať ako výnimočné okolnosti prípadu pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu zákonnej trestnej sadxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa § 36 písm. l) TZ môže súd prihliadnuť, ak xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby.
K § 37
Pri hodnotení recidívy z hľadiska možnosti nápravy páchateľa trestného činu treba prixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xpáchania ďalšieho trestného činu), na celkový spôsob života páchateľa a na pohnútku jeho ďalšieho trestného činu, najmä z hľadiska, či spáchanie ďalšxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxého odsúdenia páchateľa sa nedá určiť všeobecne platná, presne vymedzená dĺžka času, pretože dĺžka procesu prevýchovy je u rôznych páchateľov rozdiexxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxahu predchádzajúcej trestnej činnosti, na časový odstup od posledného odsúdenia, na celkový spôsob jeho života a na pohnútku jeho ďalšieho trestného xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xdsúdeniach platí zákonná fikcia, že "sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený" ( § 24 ods. 2, § 39 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4 a § 70 ods. 1 TZ), nemôžu mxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxx
x xxxxxxx
xx xxxxxizátorstvo je v porovnaní s návodom závažnejšou a nebezpečnejšou formou trestnej súčinnosti, pretože organizátor sa vo svojom konaní neobmedzuje lex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x "riadenia" trestného činu.
R 67/1971
Z odsúdenia, o ktorom platí fikcia, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený, nemožno vyvodzovať voči páxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xáchateľa prihliadol na skutočnosť, že páchateľ už v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery z hľadiska sklonu páxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xávažnosť skutočnosti, že páchateľ už bol odsúdený.
R 10/1974
Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xodobnú trestnú činnosť.
R 57/1990
Priťažujúca okolnosť v podobe predchádzajúceho odsúdenia za trestný čin podľa § 37 písm. m) TZ neprichádza do úvxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxsť, na ktorú sa vzťahuje práve predchádzajúce odsúdenie o zákaze činnosti. V takomto prípade treba vychádzať z ustanovenia § 38 ods. 1 TZ, podľa ktoréhx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtných činov" v § 37 písm. h) TZ a "dva a viac" v slovnom spojení "dva a viac trestných činov" v § 41 ods. 1 TZ sú synonymom a ustanovenie § 37 písm. h) TZ v tomtx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa trestného činu sa však v súlade so zásadou "
ne bis in idem
" vyjadrenou v § 38 ods. 1 TZ nepoužije ako priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ, ak by išlx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkona ( § 41 ods. 2 TZ).
Pozri v judikatúre k § 7b.
R 14/2016:
Pozri v judikatúre k § 144.
R 4/2017
§ 38
K odseku 1
V tomto ustanovení je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxžitie nižšej alebo vyššej trestnej sadzby. V prípade takejto konkurencii je ustanovená zásada, podľa ktorej prednosť má použitie určitej okolnosti lxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxedy, ak takáto okolnosť nie je obsiahnutá v základnej skutkovej podstate.
Konkrétnu okolnosť ako priťažujúcu alebo poľahčujúcu možno použiť len vtxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ako pätnásť rokov. V kvalifikovanej skutkovej podstate tohto trestného činu je kvalifikačným znakom v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) aj "chránená osoba", xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxov a osobitný kvalifikačný znak v podobe chránenej osoby nemožno použiť.
Ďalej napríklad pri trestnom čine vzbury väzňov podľa § 358 ods. 2 je zákonnýx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx k) - spáchanie trestného činu organizátorom.
K odseku 2
Toto ustanovenie ukladá súdom povinnosť pri určovaní druhu trestu a jeho výmery obligatórnx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxmer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností (vyjadrený aritmeticky) bude nemenný na základe rozhodnutia súdu o tom, ktoré okolnosti vzal za nepochyxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxčnom dôsledku okrem priameho aritmetického pomeru zistených a preukázaných poľahčujúcich a priťažujúcich okolností súd bude musieť následne v rámcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xonkrétnej výmery trestu.
V prípade, ak pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností bude v konkrétnom prípade rovnaký, a teda neprichádza do úvahx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnej trestnej sadzby ustanovenej v osobitnej časti Trestného zákona práve výmerou uloženého trestu vyjadriť mieru závažnosti zistených a ustálených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností sa však nebude vzťahovať len na prípady, keď budú ukladať len trest odňatia slobody, ale aj na prípady, kex xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxona, ale aj trestnú sadzbu pri všetkých ďalších trestoch, pri ktorých je trestná sadzba určená vo všeobecnej časti Trestného zákona.
Povinnosť súdu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxtí aj v prípade vydania trestného rozkazu. Keďže trestný rozkaz neobsahuje odôvodnenie, skutočnosť, že súd dôsledne postupoval podľa § 38 ods. 2, bude xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa § 38 znižoval alebo zvyšoval výmeru uloženého trestu.
K odseku 3
V tomto ustanovení sa zvýrazňuje význam poľahčujúcich okolností na strane páchatxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe o jednu tretinu.
K odseku 4
Podľa tohto ustanovenia pri prevahe priťažujúcich okolností nad poľahčujúcimi okolnosťami sa dolná hranica zákonom uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xo úvahy v prípade, ak páchateľ opätovne spáchal zločin. V takomto prípade sa však už nepoužije ustanovenie odseku 4, a to ani v prípade, ak bude súčasne prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx príslušnej trestnej sadzby o jednu tretinu, ak bude prevažovať pomer poľahčujúcich okolností nad priťažujúcimi okolnosťami.
Pod pojmom "opätovnxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxadne v prípade, ak predchádzajúce odsúdenie za zločin je zahladené. V opačnom prípade však nie je rozhodujúci časový úsek medzi predchádzajúcim odsúdxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxny v prípade, ak páchateľ opätovne spáchal obzvlášť závažný zločin. V takomto prípade sa však nepoužijú ustanovenia odsekov 4 a 5, a to ani vtedy, ak by v kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xk by išlo o opätovné spáchanie zločinu tým istým páchateľom.
Aj v tomto prípade však nie je vylúčené súčasné použitie odseku 3 a odseku 6, čo v podstate zxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestnej sadzby zníži o jednu tretinu a zároveň, vzhľadom na zistenie, že u páchateľa ide o opätovné spáchanie obzvlášť závažného zločinu, sa dolná hraxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxe tretiny. Ide teda o výnimočný prípad, keď súd bude ukladať trest pri súčasnom aplikovaní oboch uvedených ustanovení (§ 38 ods. 3 a 6) v jedinej možnej koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zmysle § 39.
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti - pozri § 36 a 37.
Úhrnný trest, súhrnný trest - pozri § 41 a 42.
K odseku 7
V tomto ustanovení je uprxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenia odsekov 4 až 6, ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.
Ani pri ukladaní úhrnného, prípadne súhrnnéxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sadzby o jednu tretinu v prípade, ak u páchateľa budú prevažovať poľahčujúce okolnosti nad priťažujúcimi okolnosťami.
V aplikačnej praxi môže teda xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxe zvyšovať o jednu tretinu. Pritom však súčasne môžu u neho prevažovať poľahčujúce okolnosti nad priťažujúcimi okolnosťami ( § 38 ods. 3), a preto sa zárxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxestnej sadzby ustanovenej v osobitnej časti Trestného zákona ( § 41 ods. 2 - asperačná zásada) . Rozdiel (zakotvený v ustanovení § 38 ods. 8) pre zníženxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxej v osobitnej časti Trestného zákona a z tohto rozdielu následne určí jednu tretinu, o ktorú zníži hornú hranicu už predtým zvýšenej trestnej sadzby. Sxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné pravidlá pre znižovanie hornej hranice alebo zvyšovanie dolnej hranice trestnej sadzby podľa odsekov 3 až 6 s tým, že tak možno postupovať iba v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xstanovenej trestnej sadzby.
Zároveň je v tomto ustanovení upravená zásada, že zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xapríklad o trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 2 a 3, vraždy podľa § 145 ods. 3, terorizmu podľa § 419 ods. 2 atď.
Ide o nové ustanovenie Trestného xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákonného znaku trestného činu. Ak je konkrétna okolnosť okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, vytvára kvalifikovanú skutkovx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxej podstate trestného činu, ak kvalifikovaná skutková podstata pokrýva väčší počet zákonných znakov trestného činu. To platí aj vtedy, ak jedno ustanxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxný súbeh dvoch alebo viacerých trestných činov podľa znakov ich základných skutkových podstát možný, avšak tá istá okolnosť podmieňuje použitie vyššxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj sadzby len pri aplikácii toho ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona, ktorého kvalifikovanej skutkovej podstate zodpovedá vyššia trestná sxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxujúcim kritériom vzťahu špeciality, ktorý determinuje výber právnej kvalifikácie trestného činu.
Otázka zisťovania, resp. zhodnotexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxade, že tento koná na podklade dovolania obvineného podľa § 371 ods. 1 TP. Ak ale súd vo výroku napadnutého rozhodnutia konštatuje danosť niektorej takexxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xko to ustanovuje § 38 ods. 2 až 4 TZ, ide o skutočnosť, ktorá za splnenia podmienky uvedenej v § 371 ods. 5 TP môže znamenať naplnenie dovolacieho dôvodu uvxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xudikatúre k § 144.
S 1/2017
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxedchádzajúcej právnej úprave sa rozširujú možnosti takéhoto postupu súdu, napríklad v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, alebo v prípade pxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxa slobody, ustanovujú sa aj minimálne hranice iných druhov trestov, pod ktoré súd nesmie daný druh trestu uložiť ani v prípade ukladania trestu pod všeoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy na zvyšovanie dolných hraníc trestnej sadzby podľa príslušných odsekov § 38 a zároveň bude splnená niektorá z podmienok na mimoriadne zníženie tresxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxledne môže uložiť trest vo výmere takto upravenej (zvýšenej) dolnej hranice trestnej sadzby. Pritom však bude limitovaný dolnými hranicami trestnýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxade uložiť trest pod pôvodnú dolnú hranicu prípustnej trestnej sadzby ustanovenej v osobitnej časti Trestného zákona.
K odseku 1
Okolnosťami prípxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxadne zníženie trestu odňatia slobody možno odôvodniť aj okolnosťami, ktoré sú znakom príslušnej skutkovej podstaty trestného činu, pokiaľ ich význax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtup pri ukladaní trestu. Okolnosťami prípadu však môžu byť aj také okolnosti, ktoré nie sú nevyhnutnou súčasťou príslušnej skutkovej podstaty, pokiax xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxterizujú osobu páchateľa ako objekt trestu, a tiež o okolnosti, pre ktoré je rovnaký trest pre rôznych páchateľov rôzne citeľný. Ich význam pre mimoriaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxho charakteru, z ktorých je zjavné, že trest odňatia slobody uložený v rámci zákonnej trestnej sadzby by páchateľ pociťoval podstatne citeľnejšie ako xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotný stav a zdravotný stav jeho rodiny, starostlivosť o početnú rodinu, tehotenstvo páchateľky a pod.).
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcich okolností, vážnu chorobu páchateľa, závislosť mnohopočetnej rodiny páchateľa od jeho zárobku, stav zníženej príčetnosti páchateľa, ak nie je mxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxiť aplikáciu § 39 len za predpokladu, že použitie zákonom ustanovenej trestnej sadzby odňatia slobody by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že účex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxú hranicu prípustnej trestnej sadzby zvýšenej na základe okolnosti, ktorá to podmieňuje, je vylúčené. Použitie ustanovenia § 39 ods. 1 však v takýchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xožnosti mimoriadneho zníženia trestnej sadzby odňatia slobody o prípady uvedené v písm. c) a d) .
K písm. a)
Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x závažnosť prípravy alebo pokusu má súd za to, že použitie trestnej sadzby ustanovenej zákonom by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu spoxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšej trestnej sadzby a táto bola aj použitá, nemožno súčasne znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu tejto vyššej trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxie mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody podľa tohto ustanovenia možno pri naplnení jednej z dvoch alternatív:
a)
ak páchateľ významnou mixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xrestný čin v prospech zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny bol už spáchaný (dokonaný) a že páchateľ, u ktorého má byť znížený trest odňatia xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxí, alebo nie. V tomto prípade sa však vyžaduje podstatne väčší prínos takéhoto páchateľa v rámci napomáhania príslušným orgánom pri objasňovaní trestxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxchaniu trestného činu, ktorý v prospech zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny iný pripravoval alebo sa o jeho spáchanie pokúsil. V tomto prxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx páchateľa, u ktorého sa rozhoduje o znížení trestu podľa tohto odseku, jeho spáchanie pripravovala alebo sa ho pokúsila spáchať.
Zločinecká skupinx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe súdu mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, a to u páchateľa, ktorý spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že vzhľadom nx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xrípade súd výnimočne nie je viazaný obmedzeniami uvedenými v odseku 3 tohto ustanovenia, ale pri použití tohto ustanovenia obligatórne uloží zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxrá súdu umožňuje mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody u páchateľa v prípade, ak ide o konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.
Konanie o dxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxateľa, ktorý sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení niektorého z trestných činov uvedených v tomto ustanovení, prípadne iného obzvlášť závxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxedčení páchateľa niektorého z týchto trestných činov tým, že poskytol v trestnom konaní dôkazy o takom čine. Súd môže takto postupovať vtedy, ak má vzhľxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestu odňatia slobody podľa tohto ustanovenia voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, o ktorom poskytol dôkazy v trexxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj skupiny - xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxočinecká skupina - pozri § 129 ods. 4.
Teroristická skupina - pozri § 129 ods. 5.
K odseku 3
V tomto ustanovení sú určené minimálne hranice trestu odňxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxne uvedené trestné činy, pri ktorých súd nesmie uložiť trest odňatia slobody pod hranicu dvadsiatich rokov. Sú tu zaradené niektoré obzvlášť závažné zxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxi na terorizme podľa § 419 ods. 3 a 4, neľudskosti podľa § 425 ods. 2 alebo vojnového bezprávia podľa § 433 ods. 2. V písm. b) až f) sú potom uvedené konkrétne hxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxlušného druhu trestu ustanoveného zákonom pri tom-ktorom trestnom čine.
Týmto obmedzením je súd viazaný pri znížení trestu odňatia slobody vo všetxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti) , alebo ak súd bude viazaný obmedzením, ktoré vyplýva z § 43 alebo 44.
Trestný čin úkladnej vraždy - pozri § 144.
Trestný čin genocídia - pozri § 418x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvia - pozri § 433.
K odseku 4
V tomto ustanovení je upravené obmedzenie, v rámci ktorého súd v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže páchatexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x pozri § 331 až 333 TP.
Pri konaní o dohode a treste súd musí mať na zreteli, že toto ustanovenie je špeciálnym ustanovením vzťahujúcim sa na dohodovacix xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xríslušnej trestnej sadzby podľa § 41 ods. 2. V týchto prípadoch súd musí najskôr upraviť príslušnú trestnú sadzbu podľa týchto ustanovení a následne poxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxkotvená zásada, že ak dôjde k dohode o vine a treste v prípade, ak ide o niektorý z trestných činov uvedených v odseku 3 písm. a) tohto ustanovenia, súd môže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxKATÚRA
Pokiaľ súd dospeje k záveru, že sú naplnené podmienky na použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 88 TZ, súčasne nemožno použiť ustanovenie § xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxujú skutočnosť, že stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je v konkrétnom prípade nízky.
R 11/1963
Za mimoriadne pomery páchateľa podľa ustanovenia x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxny, ktorá závisí od zárobku obžalovaného a pod., nemožno však za ne pokladať jeho dobrú povesť ani okolnosť, že viedol riadny život pracujúceho človeka x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x0 ods. 1 TZ, pokiaľ nie sú dané zákonné podmienky na postup podľa ustanovenia § 25 TZ alebo § 32 ods. 2 TZ.
R I/1965
Úplné zistenie všetkých poľahčujúxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxrne tvoria stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť ( § 3 ods. 4 TZ), je nevyhnutnou podmienkou na určenie druhu a výmery trestu.
R 1/1965
Pri trestnxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezanechala na maloletej osobitné narušenie.
R 5/1966
Mimoriadnymi pomermi páchateľa podľa § 40 ods. 1 TZ sú okolnosti, ktoré nemajú priamy vzťah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxteľ k činu priznal, ľutoval ho a pomáhal ho objasniť. Mimoriadnymi pomermi z tohto hľadiska môže byť napríklad situácia páchateľa, ktorý sa skutočne stxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxeto povinnosti riadne plnil) v rodine po dlhšiu dobu by mohla ohroziť riadnu výživu a výchovu týchto osôb.
R 19/1967
Skutočnosť, že sa obvinený riadnx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xvedené v ustanovení § 40 ods. 1 TZ, trest odňatia slobody možno znížiť pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom.
R 52/1967
Nexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxý význam, že ich bude možné posúdiť ako výnimočné okolnosti prípadu v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 TZ.
R 21/1970
Pri mimoriadnom znížení trestu odňxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxujú stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť, pretože psychický stav páchateľa v čase činu charakterizuje osobu páchateľa ako subjekt trestného činx x x x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, akým bol trestný čin spáchaný a ktoré preto nemajú vplyv na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.
Psychický stav páchateľa spočívajúxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxil spáchanie trestného činu, možno považovať za výnimočné okolnosti prípadu odôvodňujúce mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody podľa § 40 TZ.
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtu odňatia slobody podľa § 40 ods. 1 TZ, pokiaľ jeho dôvodom nie sú mimoriadne pomery páchateľa.
V xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxáchaný formou prípravy ( § 7 TZ), môže s použitím § 40 ods. 2 TZ uložiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu najprísnejšej trestnej sadzby aj bez podmxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxbo o ktorý sa páchateľ pokúsil; pod dolnú hranicu sadzby ustanovenej za tento trestný čin možno uložiť trest len pri splnení podmienok uvedených v § 40 odxx x xxx
x xxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xreba mať preukázané viaceré nie bežne sa vyskytujúce skutočnosti, ktorých existencia nebola vyvolaná páchateľom a ktoré značne ovplyvnili jeho konaxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxší počet detí, ak tieto deti sú už dospelé, zárobkovo činné a nie sú odkázané na jeho výživu a opateru.
V 2/1983
III. Ak bol obžalovaný uznaný za vinného x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsne znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu vyššej trestnej sadzby podľa § 40 ods. 2 TZ.
R 26/1985
Okolnosť, že sa páchateľ trestného činu lúpxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxadruje požiadavku zákona, aby sa okolnosti, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby, posudzovali materiálne, t.j. aby sa na takúto okolnosx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x8 TZ na použitie vyššej trestnej sadzby, je vylúčené použitie mimoriadneho zmierňovacieho ustanovenia § 40 ods. 1 TZ, pokiaľ jeho dôvodom nie sú pomexx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu situáciou, a ktorý podstatne znížil jej schopnosť ovládať jej konanie ( § 32 ods. 1 TZ), možno hodnotiť ako okolnosti prípadu odôvodňujúce mimoriadnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxnovenia § 40 ods. 2 TZ však vyplýva, že zákon v prípade pokusu trestného činu umožňuje toto mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody len za predpoklaxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe a účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania.
Hodnotenie povahy a závažnosti pokusu trestného činu podľa kritérií uvedených v § 31 odsx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxezpečnosti činu pre spoločnosť, akému zodpovedá trestná sadzba ustanovená za dokonaný trestný čin.
II. Uvedené požiadavky zákona nespĺňa konanie pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé, život ohrozujúce zranenia, pričom bezprostredne po spáchaní trestného skutku z miesta činu ušiel a smrteľný následok odvrátilo len poskytnutie rýxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby a táto vyššia sadzba bola so zreteľom na okolnosti predpokladané v ustanovení § 88 TZ použitxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xovaha jeho prípravy alebo pokusu, podstatne zvyšujúca stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť.
R 23/2001
Pozri v judikatúre k § 41.
Dxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxbo súdu výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach, je takou okolnosťou prípadu, ktorá môže odôvodniť pri ukladaní trestx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody pod dolnú hranicu trestnej xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpôsobom konania predstavujúcim také špeciálne mechanizmy, ktoré nie sú kompatibilné s ustanovením § 38 ods. 8 TZ. Preto na schválenie navrhovaného txxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoriadneho zníženia trestu odňatia slobody, ustanoveným v § 39 ods. 3 písm. b) až e) TZ, je dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody, uvedená v ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxmedzenie mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody podľa § 39 ods. 4 TZ (v konaní o uznaní viny a prijatí trestu).
Pokiaľ námietka nepouxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby obsahovo napĺňa dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. h) TP, ak použitie § 39 ods. 1 TZ a zníženie txxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
III. Ak bolo použité ustanovenie podľa § 39 ods. 1 alebo ods. 2 písmeno a) až c) alebo písm. e)TZ o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody vo vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxx3 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, v spojitosti s nálexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2012 pod číslom 428/2012, sa nepoužije.
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrestný čin nepripúšťa [§ 371 ods. 1 písm. h) TP]. Dĺžka konania nemôže byť dôvodom na úspešné uplatnenie dovolacej námietky týkajúcej sa neprimeranostx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu odňatia slobody (§ 49 TZ).
R 86/2015:
Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n) TZ.
Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ predpokladá okrem priznania sa páchatxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrejavov páchateľa (procesne ako obžalovaného) po prijatí vyhlásenia o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b), c) TP (najmä pri využití práva záverečnex xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstraňuje medzeru v zákone a zodpovedá zmyslu a významu riešenej otázky vo vzťahu k analogicky pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxm. d), ods. 4 TZ, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, možno (teda nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam a pri použití arxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, keďže páchateľ (procesne ako obžalovaný) neodvolateľne prijal všetky právne účinky uznania viny (dokonca) bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xen „Dohovor“), ktorému zodpovedajú ustanovenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), neupravuje parciálne právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvilo ako neprimerane prísne. Týka sa procesných atribútov konania pred nezávislým a nestranným súdom, ako aj konania osobou zákonného sudcu v primeraxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxhy zníženie v osobitnej časti Trestného zákona ustanoveného minima trestnej sadzby podľa § 39 a § 118 TZ. Medzi „okolnosti prípadu“ podľa osobitného zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxyčný bod tejto zákonnej úpravy s čl. 6 ods. 1 Dohovoru a čl. 48 ods. 2 Ústavy, a zároveň premietnutie čl. 13 Dohovoru do právneho poriadku Slovenskej repxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xprave nová právna úprava tohto inštitútu sa vzťahuje výslovne iba na prečiny, pričom sa striktne ustanovuje, že nemožno upustiť od potrestania páchatxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xchrannú a výchovnú funkciu trestu. Upustenie od potrestania znamená, že súd neuloží žiadny trest. Netýka sa to však iných následkov uznania viny (naprx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxnky na upustenie od potrestania sú vyjadrené v odseku 1 jednak všeobecne a následne v písmenách a) a b) už alternatívne. To znamená, že v oboch prípadoch sx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxanie prečinu priznal, jeho konanie oľutoval a prejavil účinnú snahu po náprave, pričom súd má za to, že už samo prejednanie veci pred súdom postačí na jehx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxku ponúkol, ako aj na povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné.
K písm. a)
O tom, že páchateľ spáchanie prečinu ľutxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody, ospravedlnenie, odstránenie alebo zmiernenie iných škodlivých následkov prečinu a pod. Preto v takomto prípade nebude stačiť iba formálny (nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxeľa musí dostatočne odôvodňovať prognózu pozitívneho vývoja páchateľa a toho, že sa napraví aj bez uloženie trestu. Predpokladom je doterajšia bezúhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xa taký postih prihliadať.
K písm. b)
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxného zákona čl. 8 smernice EP a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV, ktoré zaväzuje členské štátx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxiam obchodovania s ľuďmi, resp. obetiam sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania, za ich účasť na vedľajšej trestnej činnosti, ak boli na jxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo ustanovenia do Trestného zákona je motivovať obete týchto trestných činov aby oznamovali príslušným štátnym orgánom spáchanie takýchto trestných xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrestných činov.
V zmysle tohto nového ustanovenia súd bude môcť upustiť od potrestania páchateľa, ak ide o prečin, ktorý spáchala osoba z donútenia v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výroby detskej pornografie podľa § 368.
K písm. c)
Prijatie záruky za nápravu páxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záujmové združenia občanov, ktorými sa rozumejú odborové a iné spoločenské organizácie, pracovné kolektívy a cirkvi. Záujmovými združeniami v tomtx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxtiť od potrestania páchateľa, ak tento spáchal prečin v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu zároveň ukladá, zabezxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.
Prečin - pozri § 10.
Zmenšená príčetnosť - pozri vysvetlivky k § 23.
Smrť - pozri § 142 ods. 2.
Ťažká ujma xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxx
xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadenia odsúdenia v prípade upustenia od potrestania páchateľa.
Ide o upravené ustanovenie § 24 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxnkam upustenia od potrestania podľa § 24 ods. 1 TZ.
V 8/1973
Zákonná fikcia, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak súd upustil od potrestxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xýchovy podľa § 84 ods. 1 TZ).
R 63/1973
§ 41
Úhrnný trest a spoločný trest
K § 41
V tomto ustanovení sú upravené podmienky ukladania úhrnného trxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxbehu (odsek 2).
K odseku 1
V tomto ustanovení je upravený postup súdu pri ukladaní trestu páchateľovi za dva alebo viac trestných činov.
Ukladanie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxpne v dvoch konaniach. Úhrnný trest sa ukladá v prípade jednočinného i viacčinného súbehu, pričom nezáleží na tom, či ide o súbeh rovnorodý alebo nerovnxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxto ustanovení vychádza z absorbčnej zásady, lebo úhrnný (aj súhrnný) trest sa ukladajú podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xj iného druhu trestu popri úhrnnom treste odňatia slobody, ak je jeho uloženie odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov. Oproti predchádzajúxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxchaných dvoma alebo viacerými skutkami, z ktorých aspoň jeden musí byť zločinom. To znamená, že použitie asperačnej zásady vôbec nebude možné v prípadxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody, a nie aj v prípade, ak za oba posudzované trestné činy možno uložiť aj iný druhý trest ako trest samostatný a súd takýto trest aj uloží. V tejto súvislxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe päť rokov, musí súd uložiť len trest odňatia slobody, teda v takomto prípade uloženie iného druhu trestu ako samostatného neprichádza do úvahy.
V prxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxatia slobody, nepoužije asperačnú zásadu podľa citovaného ustanovenia, ale použijú sa primerane ustanovenia § 38 ods. 2, 3 alebo 4, podľa okolností prxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x mladistvých páchateľov hranicami trestných sadzieb uvedených v ustanovení § 117 ods. 1 a 3.
K odseku 3
V tomto ustanovení sú zakotvené podmienky na uxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xrelomenia zásady
ne bis in idem
(nie dvakrát o tom istom). Zakotvením tohto ustanovenia sa umožní predísť problémom v aplikačnej praxi a odstráni sa opxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxaní.
Uloženie spoločného trestu prichádza do úvahy v prípade, ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový skutok, ktorý tvorí súčasť pokračovacixxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prípade súd v rozsudku zruší skorší výrok x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxky, ktoré majú v tomto výroku o vine svoj podklad. Pri novom rozhodovaní je súd v takomto prípade viazaný skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku a násxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxí trestný čin. Tento trest však nesmie byť miernejší, než trest uložený skorším rozsudkom.
V prípade, ak sa ukladá trest za viac trestných činov, primxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xx x xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx keby tento čiastkový útok tvoril súčasť pokračovacieho trestného činu.
Pokračovací trestný čin - pozri § 122 ods. 10.
Pokračovanie v konaní - pozrx x xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čiastkových skutkoch neplatí, lebo sme pripustili, že za čiastkový skutok môže byť stíhaný.
Ide o upravené ustanovenie § 35 ods. 1 a 2 predchádzajúxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxl do tohto ustanovenia zakotvený nový odsek 4, v zmysle ktorého sa ustanovenie odseku 3 tohto ustanovenia nepoužije, ak bol predchádzajúci rozsudok vyxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x1 TZ, keďže by tento postup smeroval k zrušeniu rozhodnutia súdu tohto členského štátu.
Výnimka z požiadavky zohľadňovať v trestnom konaní rozhodnuxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní, v ktorom je stanovené, že zohľadnenie predchádzajúcich odsúxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, ani ich rušiť a revidovať.
JUDIKATÚRA
Pri ukladaní úhrnného trestu podľa § 35 ods. 1 TZ sa musí uložiť niektorý z trestov, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxx xrestných činov je v súbehu len potiaľ, pokiaľ medzi spáchaním časovo prvého z nich a časovo posledného z nich súd prvého stupňa nevyhlásil odsudzujúci - xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xecidívu.
R 8/1974
I. Ak bol rozsudkom súdu prvého stupňa obvinený uznaný za vinného za dva opakujúce sa trestné činy (viacčinný súbeh) , za ktoré mu box xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxeste, ale výrok o vine za druhý trestný čin ponechal nedotknutý, tento výrok o vine nadobudol právoplatnosť vyhlásením rozhodnutia odvolacieho súdu (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxečin, nejde o súbeh, a to ani vtedy, ak boli obidve veci po zrušení pôvodného odsudzujúceho rozsudku spojené podľa § 23 ods. 3 TP na spoločné prejednanie x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxx
I. Vyššia spoločenská nebezpečnosť trestných činov je vyjadrená aj zvýšením trestnej sadzby podľa § 35 ods. 2 a 3 TZ u páchateľov, ktorým je ukladaný úxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxovania advokátov v trestnom konaní podľa advokátskej tarify zodpovedá, aby významnejšia úloha advokáta a náročnosť jeho úkonov bola zohľadnená vo výxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxej zásady vyjadrenej v ustanovení § 35 ods. 2 a 3 TZ účinného do 1. januára 2006.
R 43/2007
I. Jednou z podmienok použitia ustanovenia § 41 ods. 2 TZ jex xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxzdiel od ustanovenia § 47 ods. 2 TZ obsahujúceho tzv. zásadu "trikrát a dosť", ktoré výslovne xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx ods. 2 TZ nevyžaduje, aby bol zločin spáchaný v jeho dokonanej podobe, ale stačí, ak dospeje do prvej vývojovej fázy trestného činu - do štádia prípravyx
x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxmu a podľa tohto ustanovenia zrušovanému výroku o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v jednočinnom súbehu. Vyplýva tx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxifikáciu skoršieho rozsudku, okrem zmeny vyvolanej doplnením skutkových zistení zrušeného výroku o vine o ďalší čiastkový útok (útoky) pokračovacixxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xohto ustanovenia a zároveň úhrnného trestu podľa § 41 ods. 1 a 2 TZ, ak súd zistí, že v súlade s § 122 ods. 13 TZ oznámením vznesenia obvinenia pre čiastkoxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxvažovanému predchádzajúcim rozsudkom za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu.
III. Výrokmi, ktoré majú svoj podklad vo výroku o vine, uvedxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx trestných činov v reálnom súbehu, prerokovávaných v dvoch samostatných súdnych konaniach, v prípade ukladania súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1 TZ xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xolo aktuálne vtedy, ak by sa viedlo spoločné konanie v súdnej fáze trestného stíhania o oboch skutkoch. Vždy však uvedie, či súhrnný trest podľa § 42 ods. x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xvahy použitie ustanovenia § 44 TZ o upustení od súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu, pretože zrušením výroku o vine a celého výroku o treste podľa § 4x xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxiadnom znížení trestu odňatia slobody vo vzťahu k trestnej sadzbe trestu odňatia slobody upravenej podľa § 41 ods. 2 TZ v znení účinnom do 21. decembra 2xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx neskorších predpisov, v spojitosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, vyhláseného v Zbierke zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len "dotkxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxvenskej republiky 21. decembra 2012 vo vzťahu k § 41 ods. 2 TZ, je potrebné pri použití extenzívnej interpretácie dotknutého ustanovenia vyvodiť aj vo vxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdsúdenia za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu nastali účinky jeho zahladenia, súd pri odsúdení páchateľa za ďalší čiastkový útok toho istxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxx x predchádzajúcemu právoplatnému rozsudku, uvedenému v prvej vete tohto ustanovenia, u ktorého nenastali účinky zahladenia odsúdenia, osobitným drxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pokračovacieho trestného činu. V zmysle § 2 ods. 8 TP preto nedochádza k nesúladu s článkom 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
R 84/2015:
Pozri v jxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xohoda o vine a treste však musí zodpovedať vyššie označenému ustanoveniu.
II. Ak je daná pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu na konanie o určitxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxčovacieho trestného činu v situácii predpokladanej ustanovením § 41 ods. 3 TZ, a to aj keď „dožalovaný“ skutok (čiastkový útok) podľa svojej právnej kvxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxonné podmienky ukladania súhrnného trestu, ktoré v podstate zodpovedajú predchádzajúcej právnej úprave.
Súhrnný trest sa uloží iba v prípade viacxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdať. Súd teda páchateľa odsudzuje za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čixx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxôr, vyčká s rozhodnutím, kým skorší rozsudok nenadobudne právoplatnosť.
Súhrnný trest nastupuje namiesto úhrnného trestu, ktorý by bol inak páchaxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx trestný čin sa v zmysle § 42 rozumie prvý odsudzujúci rozsudok za iný trestný čin, bez ohľadu na to, že v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní bol tenxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxsti prvého odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa, hoci bol tento rozsudok v neskoršom konaní zrušený a v rovnakej veci bol vyhlásený nový rozsudokx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xylúčené.
Skorší odsudzujúci rozsudok za iný trestný čin páchateľa musí byť právoplatný. Ak tento rozsudok právoplatný ešte nie je, tak súd, ktorý roxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxorší rozsudok vydaný súdom Slovenskej republiky, pretože naše súdy z hľadiska použitia § 42 a 44 xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtávajú doručením trestného rozkazu obvinenému. Ak bol skorší trest uložený trestným rozkazom a nový trest sa ukladá rozsudkom, za podmienok § 42 sa musx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xrestný rozkaz doručený. Pritom nie je rozhodujúce, kedy bol trestný rozkaz vydaný, pretože jeho doručenie má účinky vyhlásenia doručeného rozsudku.
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxť všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Ďalej sú tu taxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xebránia podmienky uvedené v § 34 ods. 7.
Znenie tohto odseku bolo novelou Trestného zákona (zákonom č. 1/2014 Z.z.) doplnené o trest zákazu účasti na vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok o treste zároveň zrušuje a ak tomu nebráni ustanovenie § 34 odsek 7 TZ.
K odseku 3
V tomto ustanovení je upravené vylúčenie ukladania súhrnného txxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Ak bol obvinenému uložený súhrnný trest v zmysle § 35 ods. 2 TZ a neskôr bol ďalším rozsudkom uznaný za vinnxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxúdenia nejde o súbeh trestných činov, ktorý je nevyhnutným predpokladom uloženia súhrnného trestu, ale o recidívu, takže treba uložiť samostatný trexxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxstnom čine, bez ohľadu na to, že v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní bol tento rozsudok zrušený, pokiaľ sa toto opravné konanie skončilo právopxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xozhodujúci neskôr vyčká s rozhodnutím, kým skorší rozsudok nadobudne právoplatnosť.
R 27/1971
Ak bol trestný čin spáchaný po vyhlásení odsudzujúxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xonaní zrušený a nový odsudzujúci rozsudok súd prvého stupňa vyhlásil až po spáchaní trestného činu, za ktorý sa ukladá trest.
R 52/1971
Pri ukladaní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxktorý z viacerých trestov uložených popri sebe skorším rozsudkom.
R 31/1975
Ak bol predchádzajúci trest uložený trestným rozkazom a nový trest sa uxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx odsudzuje obvineného za trestný čin (prečin), ktorý spáchal skôr, než mu bol doručený trestný rozkaz. Nie je rozhodujúce, kedy bol trestný rozkaz vydaxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
I. Ak bol rozsudkom súdu prvého stupňa obvinený uznaný za vinného za dva opakujúce sa trestné činy (viacčinný súbeh) , za ktoré mu bol uložený úhrnný trexx x x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxe za druhý trestný čin ponechal nedotknutý, tento výrok o vine nadobudol právoplatnosť vyhlásením rozhodnutia odvolacieho súdu (tzv. čiastočná právxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx svoj základ, a to aj vtedy, keď ide o trest, ktorý bol ako súhrnný uložený v inej trestnej veci. Nie je pritom rozhodujúce, ktorý súd súhrnný trest uložil.
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v prípade, ak Trestný zákon v osobitnej časti uloženie peňažného trestu výslovne nepredpokladá, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 2 písm. b) TZ. Pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxdom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky nie sú z hľadiska použitia uvedených ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami.
II. Ak Najvxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzemského súdu, taký rozsudok nemá na území Slovenskej republiky účinky vyhláseného odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa v zmysle § 35 ods. 2 TZ, x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo trestu podľa § 42 Tr. zák. a skorší trest bol uložený pre obzvlášť závažný zločin (§ 11 ods. 3 Tr. zák.) ustanovenie o povinnej obhajobe podľa § 37 ods. 1 pxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
Pozri v judikatúre k § 41.
Pozri v judikatúre k § 34.
I. Ak z okolnosti prejednávaného prípadu a z prechádzajúcich odsúdení obžxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxahu spisov o predchádzajúcich odsúdeniach, aby aj negatívny záver súdu o tom, že súhrnný trest nemožno uložiť, mal oporu vo vykonanom dokazovaní na hlaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtia slobody uloženého skorším rozsudkom podľa § 50 ods. 4 alebo § 52 ods. 1 TZ predtým, ako bol uložený súhrnný trest, považuje sa tento trest, výkon ktoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xx ods. 1, ods. 2 veta druhá TZ podľa zásad na uloženie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxadne podľa § 51, § 52 TZ.
I. Povaha rozhodovania o uznaní a o výkone cudzieho rozhodnutia (podľa Trestného poriadku aj podľa zákona č. 549/20xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx TZ vo vzťahu k rozsudku slovenského súdu, teda výrokom o uložení trestu aj za trestný čin, ktorého sa uznávané rozhodnutie netýka.
Taký postup by mohol xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxami, uloženými slovenským súdom rozhodujúcim o uznaní dotknutého cudzozemského rozhodnutia.
II. Okolnosť, že v prípade rozhodovania slovenského xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. (nezlučiteľnosť sankcie s právnym poriadkom Slovenskej republiky) ani dôvodom na odmietnutie uznania podľa § 16 ods. 1 a 2 tohto zákona.
III. „Zohxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedenom trestnom konaní, a to ako trestnoprávny dôsledok recidívy pri spáchaní trestného činu, za ktorý je jeho páchateľ odsudzovaný slovenským súdox xx xx xxxxx xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhu trestných činov súhrnným trestom ani pri novom odsúdení a potrestaní za všetky čiastkové útoky toho istého pokračovacieho trestného činu spoločnýx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvenia - lex specialis). V týchto prípadoch ide o samostatne uložené a vykonávané sankcie.
R 14/2016:
Senát, ktorý rozhodoval o vine, nemusí byť vždy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx
xxx xx porušením pravidla nezmeniteľnosti zloženia senátu na hlavnom pojedná-vaní (§ 277 ods. 5 posledná veta TP), ak po povolení obnovy konania len vo výrokx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnáva túto funkciu na súde činnom v obnovenom konaní, iný sudca alebo prísediaci podľa aktuálneho rozvrhu práce tohto súdu. Senát v novom zložení rozhodxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x práva obvineného teda nemajú byť ako porušené.
R 50/2017
x xx
xxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxrené už v názve. Upravuje sa tu trestný postih jedného z viacerých prípadov mnohosti trestnej činnosti toho istého páchateľa.
Toto ustanovenie predxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V tomto prípade sa zároveň predpokladá, že buď sa s výkonom trestu uloženého za skôr spáchaný trestný čin ešte nezačalo, alebo že trest uložený za skôr sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktorý sa týka prvého trestného činu, pôjde o prípad recidívy. Ak bol však druhý trestný čin spáchaný po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku súdom prvého xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxľa zásad uvedených v tomto ustanovení.
Ide o upravené ustanovenie § 36 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Ak súd odsudzuje podmixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnovenie § 36 TZ tak, aby trest odňatia slobody, ktorý má byť uložený, nepresiahol spolu s dosiaľ nevykonaným zvyškom predchádzajúceho trestu odňatia xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xredbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 TP.
R 48/1965
V prípade tzv. ďalšieho trestu v zmysle § 36 TZ ide o recidívu, a nie o súbeh.
R 39/1971
Okolnosť, ktorx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxššej trestnej sadzby. Pri výmere trestu v rámci tejto vyššej trestnej sadzby však súd prihliadne na intenzitu, akou je v konkrétnom prípade naplnený záxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé podmienky na upustenie od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu.
Rieši sa tu jednak prípad postihu viacčinného súbehu trestných činov (x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx upustiť od uloženia súhrnného trestu najmä vtedy, ak predchádzajúci trest považuje za celkom primeraný vo vzťahu k celej zbiehajúcej sa trestnej činnxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxený na samej hornej hranici trestnej sadzby a v čase rozhodovania ešte nebol ani sčasti vykonaný.
Pri rozhodovaní o upustení od uloženia ďalšieho trexxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 43.
R 39/1971
Od uloženia súhrnného trestu podľa § 37 TZ možno upustiť len vtedy, keď sú splnené formálne podmixxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx považovať trest uložený skorším rozsudkom, ktorý by súd, pokiaľ ide o druh a výmeru, nemohol uložiť za situácie, keby rozhodoval v spoločnom konaní o zbxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxovenským súdom. Československé súdy nie sú z hľadiska použitia citovaných zákonných ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami.
Ustanovenie § 2x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v cudzine vo väzbe alebo potrestaný cudzozemským orgánom.
R 14/1975
Nemožno xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x § 42.
R 43/2000
Ak došlo k nariadeniu výkonu podmienečného trestu odňatia slobody uloženého skorším rozsudkom podľa § 50 ods. 4 alebo § 52 ods. 1 TZ pxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ak súd neupustí od uloženia súhrnného trestu (§ 44 TZ), uloží - v zmysle § 42 ods. 1, ods. 2 veta druhá TZ podľa zásad na uloženie úhrnného trestu prísnejšx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxx
§ 45
Započítanie väzby a trestu
K odseku 1
V tomto ustanovení sú podmienky na započítanie väzby a trestu v podstate upravené rovnako ako x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxdziny.
Započítanie väzby a trestu podľa tohto ustanovenia je obligatórne v tom zmysle, že pokiaľ tomu zodpovedá druh uloženého trestu, súd musí o zapxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxý trest.
Úhrnný trest - pozri § 41.
Súhrnný trest - pozri § 42.
Ďalší trest - pozri § 43.
K odseku 2
Trestom, ktorý možno započítať do nového trestux xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x ukladá sa zaň trest v trestnom konaní za podmienok uvedených v § 45 ods. 2 (napr. sankcie podľa zákona o priestupkoch či iných predpisov správneho práva) x
xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na prípady, ak započítanie väzby a trestu nie je možné alebo ak páchateľ bol vo väzbe v cudzine, prípadne bol potrestaný orgánom cudzieho štátu pre ten isxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxnom liečení, nemá vplyv na dĺžku zvyšku trestu odňatia slobody, ktorý si má po podmienečnom prepustení odpykať, pretože nesplnil podmienky určené pri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx a z ktorého bol odsúdený podmienečne prepustený, možno z tohto trestu započítať len tú časť, ktorú odsúdený odpykal do podmienečného prepustenia, pokxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxné vo väzbe v zmysle § 38 ods. 1 TZ ide aj vtedy, keď bol páchateľ vo väzbe pôvodne za iný trestný čin, pre ktorý bol oslobodený spod obžaloby, avšak v tom istxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podľa § 38 ods. 1 TZ do trestu a obvinený je povinný podľa § 152 ods. 1 písm. a) TP nahradiť trovy spojené s výkonom väzby.
R 53/1984
Započítanie doby stxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxeniu a uloženiu samostatného, úhrnného alebo súhrnného trestu.
V 2/1986
Dobu obmedzenia osobnej slobody zaistením podľa § 19 ods. 4 zákona č. 171/1xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxným činom, za ktorý bol neskôr páchateľovi uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, treba podľa § xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
TRETÍ DIEL
UKLADANIE A VÝKON JEDNOTLIVÝCH TRESTOV
§ 46
Trest odňatia slobody
K § 46
Toto ustanovenie upravuje trest odňatia slobody ako dočaxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxäť rokov. Zároveň sa vypúšťa pojem výnimočný trest. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa členenie trestov odňatia slobody s najvyššou možnou výmxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxnou výmerou do dvadsaťpäť rokov a na trest odňatia slobody na doživotie.
Trest odňatia slobody predstavuje univerzálny a zároveň najprísnejší druh xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxx xxxxx
xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxto trest sa bude ukladať len v prípade, keď účel trestu nemožno dosiahnuť miernejšími druhmi trestov, alebo v prípadoch, keď ide o typovo najzávažnejšix xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbody a trest odňatia slobody na doživotie.
Zákon v tomto ustanovení vymedzuje najvyššiu všeobecne prípustnú hranicu trestu odňatia slobody, ktorú xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxjme, za predpokladu, že súčet ich celkového trvania neprevýši dvadsaťpäť rokov.
Hranicu dvadsaťpäť rokov nesmie prekročiť súčet neodpykaných trexxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xkladaní súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1 a na rozdiel od ďalšieho trestu (§ 43), táto hranica sa pri súhrnnom treste nesmie prekročiť ani vtedy, ak už bol xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1) zostáva vykonať len časť súhrnného trestu, ktorá nedosahuje hranicu dvadsaťpäť rokov.
Ukladanie trestu odňatia slobody mladistvému - pozri § 11xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xstanovení sú upravené zákonné podmienky ukladania trestu odňatia slobody na doživotie.
K odseku 1
Pre uloženie tohto trestu, okrem základnej podmxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti [písm. a) ] a zároveň nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xo znamená návrat k právnej úprave do stavu v roku 2003.
Nová úprava zakotvila možnosť uloženia trestu odňatia slobody na doživotie len za splnenia zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. To znamená, že z tohto ustanovenia sa vypustilo obligatórne uloženie trestu odňatia slobodx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxania takéhoto trestu len za súčasného splnenia týchto podmienok, t.j. uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti [písm. a) ] a zárovex xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxla znenie druhej vety § 47 ods. 2, čím sa vypustila možnosť uložiť takémuto páchateľovi trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov za súčasného splnenia xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxhto ustanovenia uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov.
Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. zakotvil zásadu, že posledné (teda tretie) odsúdenxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x štádiu pokusu.
V súvislosti s aplikáciou zásady "trikrát a dosť" treba upozorniť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xvedených v § 43 ods. 1 predchádzajúceho Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin, ktorx xx xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxnok, ak páchateľ spáchal ďalší (tretí) trestný čin po nadobudnutí účinnosti nového Trestného zákona, pričom za predchádzajúce dva trestné činy bol dvxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxenou názvu trestných činov Obchodovania s deťmi podľa § 180 a § 181.
Potrestaný - pozri § 128 ods. 7 TZ.
Ide o upravené ustanovenie § 29 a 43 predcháxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxinného do 1. januára 2006 spáchal za podmienok predpokladaných v tomto ustanovení zákona, ktorý v zmysle § 120 ods. 3 TP účinného do 1. januára 2006 odôvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxých skorších odsúdeniach. V dôsledku toho uvedené zistenia preto treba uviesť vo výrokovej časti odsudzujúceho rozsudku, keďže aj na ne sa v prípade poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxer o tom, či nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov [podmienka uvedená v § 2x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx] je právnou otázkou, ktorej riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu. Na tom nič nemení skutočnosť, že súd vychádza aj zo znaleckého posudku znalca z oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxckých (kriminogénnych) a spoločenských (sociálnych) faktorov xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nestačí nedostatok istoty, že sa páchateľ napraví trestom kratšieho trvania, ale naopak, vyžaduje sa rozumná istota (prognóza) , vychádzajúca zo súčxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxadsaťpäť rokov.
R 33/2007
Pozri v judikatúre k § 34.
Znak „a už bol odsúdený za trestný čin vraždy“ v zmysle § 144 ods. 2 písm. a) TZ je naplnxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxchanie trestného činu (odseky 2 naposledy označených ustanovení).
To platí aj o iných zákonných formuláciách, pokrývajúcich recidívu trestnej činxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxusu“ uvedená v § 47 ods. 2 TZ, keďže vylučuje štádium prípravy na zločin len pri použití mimoriadne sprísňujúceho inštitútu, ktorým je obligatórne uložxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxríklad zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 TZ (trestná sadzba tri roky až osem rokov). Pri odsúdení, ktorým dôjde k uloženiu trestu s použitím § 47 ods. 2 TZ, jx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx 1
Toto ustanovenie zavádza pojem "ústav na výkon trestu", čo je v súlade s platným zákonom č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Jednotxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxu 2
Zaraďovanie jednotlivých páchateľov do príslušných ústavov na výkon trestu je upravené v podstate na rovnakých princípoch, ako v doterajšej práxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxísm. a) ].
Do ústavu so stredným stupňom stráženia budú zaradení páchatelia, ktorí v posledných desiatich rokoch boli vo výkone trestu odňatia sloboxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxný [písm. b) ].
Úmyselný trestný čin - pozri § 15.
Odsúdený - pozri § 128 ods. 6.
K odseku 3
Podľa tohto ustanovenia do najprísnejšieho ústavu s maxixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého zločinu [písm. b) ].
Trest odňatia slobody na doživotie - pozri § 47.
Obzvlášť závažný zločin - pozri § 11 ods. 3.
K odseku 4
Toto ustanovenie prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xoživotie alebo mu je ukladaný trest za obzvlášť závažný zločin a jeho výmera prevyšuje pätnásť rokov.
Pri rozhodovaní o zaradení páchateľa do ústavu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxstného činu, ako aj mieru narušenia páchateľa a na základe ich posúdenia musí mať za to, že náprava páchateľa bude aj v tomto ústave zaručená.
Zákon dokxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxteľ v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody za úmyselný prečin.
V tomto odseku je však zakotvenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trest odňatia slobody na doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokoxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x x x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xlebo ak zníži trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. b) .
Dohoda o uznaní viny a prijatí trestu - pozri § 331 až 333 TP.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxIKATÚRA
Požiadavka individualizácie trestného postihu si vyžaduje, aby súd vždy uvážil zaradenie páchateľa do nápravnovýchovnej skupiny z hľadxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxanovenie § 39a ods. 2 sa nepoužije.
R II/1966
Z hľadiska posúdenia možnosti nápravy obvineného má veľký význam celkový spôsob života a správanie obvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvýchovnej skupiny pre výkon trestu odňatia slobody nerozhodne, či jeho predchádzajúce odsúdenie, ku ktorému došlo v konaní proti mladistvým, je už zaxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxovýchovnej skupiny túto otázku sám ako predbežnú v zmysle § 9 ods. 1 TP.
R 53/1968
Podľa § 39a ods. 3 TZ sa pod pojmom "stupeň a povaha narušenia páchatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxný zdravotný stav páchateľa.
R 28/1974
Dôvodom na zaradenie páchateľa do druhej nápravnovýchovnej skupiny nie je skutočnosť, že pri ukladaní súhrxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxhodnutie podľa § 39a ods. 2 písm. b) TZ je, aby predchádzajúce odsúdenie za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý páchatex xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x prvej nápravnovýchovnej skupine, je prísnejším trestom ako trest odňatia slobody v rovnakej výmere, ktorý má byť vykonaný v nápravnovýchovnom ústavx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxupiny nie je splnená, ak je páchateľ odsúdený za trestný čin a v posledných desiatich rokoch bol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx. 2 písm. b) TZ z formálnej stránky spĺňa aj spáchanie trestného činu počas výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin.
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxúmať, či vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu nie sú splnené podmienky na postup podľa § 39a ods. 3 TZ a na zaradenie odsúdeného do inej nápravnovýxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx
xxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo zločinu na výkon trestu odňatia slobody do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, a prvá veta v § 48 ods. 4 TZ sa týka iného zariadenia na výkon trestu lex xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxožený trest odňatia slobody neprevyšujúci 15 rokov, zaradiť aj do ústavu na výkon trestu s iným než maximálnym stupňom stráženia.
Výrok roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxňatia slobody do príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, je uplatnením diferenciačného princípu zaradenia odsúdeného na výkon tohto trexxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky. Prevzatie výroku o treste rozhodnutia súdu cudzieho štátu súdmi Slovenskej republiky, doplnené o výrok o zaradení odsúdeného na výkon trestu odxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o uznaní o výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii v znení neskorších predpisov musí zabezpečoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcii.
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnia takéhoto postupu. Podstatou tohto inštitútu je, že súd síce vynesie odsudzujúci rozsudok a uloží páchateľovi trest odňatia slobody, ale výkon tohxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxné odsúdenie mladistvého - pozri § 119.
K odseku 1
Podmienečne možno odložiť iba výkon trestu odňatia slobody, pokiaľ neprevyšuje dva roky, nie však xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm odklade výkonu trestu odňatia slobody [podľa písm. a) aj písm. b) ] je to, že súd má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxateľa.
K písm. a)
Pokiaľ ide o hodnotenie osoby páchateľa a jeho doterajšieho spôsobu života, treba uviesť, že záver o tom, že účel trestu sa môže dosixxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xreba zaoberať prípadnou recidívou, ako aj okolnosťami, že sa páchateľ dopustil trestného činu opätovne.
Okolnosti prípadu v zmysle tohto ustanovexxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx spáchania, mieru zavinenia páchateľa, pohnútku, situáciu a prostredie, za ktorých k jeho spáchaniu došlo, ako aj spoločenské pomery v čase a na mieste xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxvného vplyvu záujmového združenia občanov a podmienok na prijatie záruky za nápravu páchateľa sa musí opierať o konkrétne skutkové zistenia, ktoré sa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxzri § 4 ods. 4 TP.
K odseku 2
Toto ustanovenie vylučuje použitie odseku 1 v prípade, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xmere, že súdy nebudú môcť ukladať tzv. "podmienku na podmienku". Pritom je dôležité, že takýto postup nebude možný ani v prípade, ak je páchateľ odsúdenx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Úmyselný trestný čin - pozri § 15.
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody - pozri § 66 až 68.
Ide o upravené ustanovenie § 58 predxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdchádzajúcej trestnej činnosti, na časový odstup od posledného odsúdenia, na celkový spôsob jeho života a na pohnútku jeho ďalšieho trestného činu. Lxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 1 písm. a) TZ treba rozumieť okolnosti, ktoré sa nevzťahujú na osobu páchateľa, ale ktoré charakterizujú súdený čin, jeho spoločenskú závažnosť a jxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xajú spravidla vplyv na intenzitu ochrany spoločnosti pred páchateľmi trestných činov a na výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnostix
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sa osoby páchateľa, najmä jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, ako aj činu, ktorý obvinený spáchal, aby mohol urobiť odôvodnený zxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxjom bydlisku a na pracovisku tak, že je z toho zrejmá jeho náchylnosť k trestným činom, za aké už bol odsúdený, a ktorý sa potom, hoci aj po dlhšom čase, takéxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxa páchateľa nemôže byť v podstate jediným kritériom xxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxde - aj u prvotrestaných páchateľov - podopretý zákonnými dôvodmi, musí zabezpečovať ochranu spoločnosti a záujmy chránené Trestným zákonom, pričom xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xxčenia druhu a výmery trestu ( § 31 TZ), s prihliadnutím na ponúknutú záruku, dovoľuje uložiť trest nespojený s odňatím slobody alebo neuložiť niektorý xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx2
Za predpokladu, že zrejmá náchylnosť obvineného k porušovaniu predpisov o pravidlách cestnej premávky je prejavom jeho nedisciplinovanosti ako xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx trestu postačí len výkon trestu zákazu vedenia motorového vozidla spolu len s hrozbou výkonu trestu odňatia slobody.
R 19/1973
Za "okolnosti prípaxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxkonania, následky, mieru zavinenia páchateľa, situáciu, za ktorej došlo k jeho spáchaniu. Pri úvahe, či okolnosti prípadu v konkrétnej veci vylučujú xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxlnosť treba posudzovať so všetkými ďalšími okolnosťami, ktoré charakterizujú spáchaný skutok.
Ťažký následok dopravnej nehody (smrť poškodenéhox xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxok a osobu páchateľa znižujú stupeň spoločenskej nebezpečnosti spáchaného trestného činu.
V II/1987
Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uloženxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxstení z výkonu trestu odňatia slobody za podobnú trestnú činnosť.
R 57/1990
II. Uloženie trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxadným spôsobom nerešpektuje hľadiská Trestného zákona pre ukladanie trestov, a preto je tento trest v zrejmom nepomere k stupňu nebezpečnosti činu prx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxt, výkon ktorého bol pôvodne podmienečne odložený, za nepodmienečný. Z tohto vyplýva, že ak súd neupustí od uloženia súhrnného trestu (§ 44 TZ), uloží - x xxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsudkom a jeho výkon podmienečne neodloží podľa § 49, § 50 TZ prípadne podľa § 51, § 52 TZ.
Ustanovenie § 49 ods. 2 TZ nie je možné chápať ako príkxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtnom druhu trestu; to neplatí, ak je splnená premisa uvedená v § 34 ods. 6 druhá veta TZ (horná hranica sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxpore s § 49 ods. 2 TZ, ak súd uloží trest povinnej práce ako samostatný trest, ak sú splnené podmienky uvedené v § 54 TZ a ak je taký trest primeraný.
R 85/201x
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Zároveň upravuje aj postup súdu v prípade, ak sa odsúdený v skúšobnej podmienečnej dobe neosvedčil. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx to, aby sa páchateľ prevychoval, ak ho treba prevychovať, a aby sa preukázalo, že účel trestu sa dosiahol aj bez jeho výkonu, pretože páchateľ v tomto časx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xýkonu trestu odňatia slobody, aby viedol riadny život, sú zásahy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčný a mediačný úradník (pozri zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších predpisov).
Zároveň je možné, aby súd (xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxami v znení neskorších predpisov, nariadil takúto kontrolu technickými prostriedkami. Súd takto môže rozhodnúť aj dodatočne, ak tak nerozhodol už prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnie novourčenej skúšobnej doby po povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo probácie za ten istý skutok a takisto jej započítanie do skúšobxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxil, možno hodnotiť len okolnosti, ktoré nastali v skúšobnej dobe. Pritom však treba skúmať správanie odsúdeného počas celej skúšobnej doby.
Ak sa vexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxdčení právoplatne skončené, súd, ktorý rozhoduje o osvedčení, musí vyčkať na skončenie tohto trestného stíhania, pokiaľ nie sú dané iné dôvody na rozhxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, výnimočne vzhľadom na okolnosti prípadu, súd môže ponechať podmienečné odsúdenie v platxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku 1 alebo uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti (pxxxx x xx xxxx x x xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxostí technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola dosiaľ nariadená (pozri zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole niektorých rozhodnutí technickxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v prípade, ak súd v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxhu jedného roka po uplynutí skúšobnej doby.
K odseku 6
V tomto ustanovení je upravený vznik zákonnej fikcie, že podmienečne odsúdený, proti ktorému xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa odseku 4 bez toho, aby mal odsúdený na tom vinu.
K odseku 7
Zákonná fikcia neodsúdenia vzniká dňom právoplatnosti uznesenia, ktorým súd vyslovil, žx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxzhodnutia, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený, vykoná, zároveň rozhodol aj o spôsobe výkonu tohto trestu. Spôsob výkonu tresxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx podľa § 59 ods. 2 TZ majú páchateľovi trestného činu uložiť, musí mať súd tiež na zreteli, aby uložené obmedzenia mohol kontrolovať nielen súd.
R 32/19xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxmienečne upúšťať len od ľubovoľne určenej časti zákazu činnosti, napríklad od zákazu viesť len niektorý druh vozidla.
R IV/1967
Súd môže určiť na spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu podľa síl podmienečne odsúdeného nemusí obsahovať presnú výšku škody, ktorej sa tento výrok týka.
Ukladať obmedzenie, ktoré by síce mohlo prispieť x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x TZ sa môže týkať aj takých povinností, ktoré sú inak uložené vo všeobecne záväznej norme každému občanovi, ak potreba prevýchovy odsúdeného vyžaduje, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxnej dobe nevysloví, že sa osvedčil.
Primerané obmedzenie treba v súdnej praxi chápať ako integrálnu súčasť podmienečného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx Okolnosť, že osoba, ktorá bola odsúdená na podmienečný trest, bola počas skúšobnej lehoty znova odsúdená novým rozsudkom a že si odpykala trest uloženx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xdsúdený spáchal trestný čin, pre ktorý bol znova odsúdený, pred začatím skúšobnej lehoty.
II. Dôvodom na rozhodnutie, že trest, ktorého výkon bol podxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxčnosť, že inak nežil poriadnym životom pracujúceho človeka alebo nevyhovel uloženým podmienkam ( § 59 ods. 2 TZ).
R 69/1971
O tom, že sa podmienečne xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxch znakov riadneho života pracujúceho človeka je dodržovanie právneho poriadku. Ak podmienečne odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom porušx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx podmienečne odložený trest treba vykonať.
R 19/1976
Ak rozhodnutie o tom, že sa podľa § 60 ods. 1 TZ vykoná trest odňatia slobody, ktorého výkon bol pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvať podľa § 60 ods. 1 TZ, pretože zo zákona nastala fikcia, že podmienečne odsúdený sa osvedčil ( § 60 ods. 3 TZ).
R 4/1978
Ak súd prvého stupňa podľa § 6x xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej v § 60 ods. 3 TZ nemôže toto rozhodnutie zmeniť v tom smere, že trest sa vykoná, pokiaľ odsúdený nezavinil, že rozhodnutie o nariadení výkonu trestu nxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxy, ak v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby súd síce rozhodol o tom, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil, alebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxnenia podmienečne odsúdeného - doba jedného roka od uplynutia skúšobnej doby, aj napriek tomu, že súd druhého stupňa po zrušení rozhodnutia súdu prvéhx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxej doby podľa § 60 ods. 3 TZ treba prihliadať aj na dobu, ktorá sa podľa § 59 ods. 3 TZ do novo určenej skúšobnej doby započítava.
R 3/1979
Pri novom podmxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnula od právoplatnosti tohto rozsudku do jeho zrušenia v mimoriadnom opravnom konaní, aj to len pod podmienkou, že podmienečne odsúdený viedol v tomto xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxia slobody vykoná len na základe zistenia, že odsúdený je stíhaný za trestnú činnosť, ktorú mal spáchať v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Súd jx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx
xkutočnosť, že podmienečne odsúdený sa neoprávnene zdržiava v cudzine, súdu nebráni, aby do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby mohol rozhodnúť pxxxx x xx xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdľa § 60 ods. 3 TZ uplynula.
R 28/1987
Skutočnosť, že podmienečne odsúdený sa v priebehu skúšobnej doby, prípadne jedného roka od jej uplynutia nachxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxol o tom, či sa osvedčil ( § 60 ods. 3 TZ).
R 9/1989
I. Zákonná fikcia, že sa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 a § 64 ods. 3 TZ, nastane až po jednom rokx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxúdený na tom mal vinu.
II. Ak je odsúdený xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 alebo podľa § 64 ods. 1 TZ, pokiaľ sa nezistia iné dôvody na také rozhodnutie, ale je povinný vyčkať na pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxj doby, súd nemôže rozhodnúť podľa § 60 ods. 1 TZ alebo podľa § 64 ods. 1 TZ.
III. Ústavná zásada prezumpcie neviny vyjadrená v § 2 ods. 2 TP vyžaduje, aby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxn, ktorý mal odsúdený spáchať v skúšobnej dobe, právoplatne neskončilo v lehote uvedenej v § 60 ods. 3 a v § 64 ods. 3 TZ, platí zákonná fikcia osvedčenia xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxej doby rozhodnúť podľa § 60 ods. 1 alebo podľa § 64 ods. 1 TZ.
R 71/1999
Rozhodnutie podľa § 50 ods. 4 písm. b) TZ o ponechaní podmienečného odsúdenia x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxnej skúšobnej doby začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí posledného dňa skúšobnej doby, ktorá sa predĺžila.
Ak došlo k nariadenxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxt, považuje sa tento trest, výkon ktorého bol pôvodne podmienečne odložený, za nepodmienečný. Z tohto vyplýva, že ak súd neupustí od uloženia súhrnnéhx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xrest uložený skorším rozsudkom a jeho výkon podmienečne neodloží podľa § 49, § 50 TZ prípadne podľa § 51, § 52 TZ.
Podmienečný odklad výkonx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xlastne určitou modifikáciou trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu. Vykonávať ho budú probační a mediační úradníci v zmysle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxá prísnejšie zameraná kontrola uložených obmedzení a povinností.
Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom - pozri § 418 a 4xx xxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxkýto postup vyžaduje splnenie tých istých podmienok, aké sú uvedené v ustanovení § 49 ods. 1.
Obdobne ako pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňaxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xkúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
K odseku 2
Pri určení proxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxľade. Zároveň je tu zakotvená obligatórna povinnosť súdu uložiť súčasne s týmto druhom trestu obmedzenia alebo povinnosti uvedené v odsekoch 3 a 4 tohtx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xôže súd uložiť páchateľovi, ktorému ukladá podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom. Tieto obmedzenia a povinnosti sú v určitom vzťahu x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Medzi obmedzenia v zmysle odseku 3 patria najmä zákazy navštevovať konkrétne športové alebo iné hromadné podujatia, prípadne zákaz vstxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlkoholických nápojov alebo iných návykových látok, ktorý sa bude ukladať predovšetkým v prípadoch, keď sa páchateľ dopustil trestného činu pod vplyvxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxoré majú negatívny vplyv na páchateľa, prípadne ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine [písm. c) ], a takisto v zákaze účastx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnymi prejavmi. Vzhľadom na rozširujúce možnosti kontaktovania, najmä cestou internetových sietí, sa zaviedol aj zákaz kontaktu s určenou osobou proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xákona bolo novelou Trestného zákona (zákonom č. 1/2014 Z.z.) upravené vyjadrenie obmedzenia podľa § 51 ods. 3 písm. a) TZ novým znením.
Povinnosťamx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a alebo v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu [písm. f) , g) , h) , i) , jxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxípadoch, ak ide o nezamestnanú alebo odborne nekvalifikovanú osobu, ako aj príkaz zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo sa preukázateľne uchádzať o zamexxxxxxxx
Ďalšie povinnosti v zmysle tohto ustanovenia spočívajú napríklad v príkaze vysťahovať sa z bytu alebo domu neoprávnene obývxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxne v príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému [písm. e)]. Povinnosť v zmysle písm. a) spočíva v príkaze nepriblížiť sa k určenej osobe (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe tejto povinnosti prichádza do úvahy najmä pri trestných činoch násilného charakteru, pri ktorých zo strany páchateľa došlo k rôznym urážlivým a vulgxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx do fakultatívneho výpočtu povinností, ktoré je možné odsúdenému uložiť, doplnená povinnosť, aby sa odsúdený alebo obvinený (pri podmienečnom zastaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Táto povinnosť by mala byť ukladaná najmä v prípadoch, keď bude potrebné zabezpečiť, aby sa osoba, ktorej bol uložený trest zákazu účasti na vymedzenýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtane stretnutí konaných v cudzine, kde sa dotknutá osoba z objektívnych dôvodov nebude môcť zúčastniť.
Porušenie tejto povinnosti bude v závislostx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxutí o nevzatí do väzby) či pokračovania v trestnom stíhaní (pri podmienečne zastavenom trestnom stíhaní), alebo pri hodnotení osoby v rámci posudzovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxadníci, ktorí budú zabezpečovať aj kontrolu uložených obmedzení a povinností. Toto ustanovenie zakotvuje povinnosť odsúdeného, ktorému bol probačxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxiadenými technickými prostriedkami (pozri zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami v znení neskorších prxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
K odseku 7
V tomto ustanovení sú upravené podmienky započítania doby probačného dohľadu pri ukladaní nového probačného dohľadu za ten istý skutok. xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxbu v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami (ods. 3 písm. fxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxa zdržuje, alebo ktoré navštevuje,
musí súd informovať takto chránenú (určenú) osobu o možnosti požiadať o takúto ochranu aj mimo územia Slovenskej rexxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx k nariadeniu výkonu podmienečného trestu odňatia slobody uloženého skorším rozsudkom podľa § 50 ods. 4 alebo § 52 ods. 1 TZ predtým, ako bol uložený súxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxa súhrnného trestu (§ 44 TZ), uloží - v zmysle § 42 ods. 1, ods. 2 veta druhá TZ podľa zásad na uloženie úhrnného trestu prísnejší súhrnný trest odňatia slxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxx
xxxxx x xxxxxxxxre k § 52.
R 58/2016
§ 52
K § 52
V tomto ustanovení sú upravené podmienky výkonu probačného dohľadu a zároveň podmienky osvedčenia sa páchateľa px xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľadu.
K odseku 1
Aj v tomto prípade môže súd, vzhľadom na okolnosti prípadu, výnimočne ponechať probačný dohľad v platnosti, hoci odsúdený svojím koxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xximerane predĺžiť probačný dohľad, maximálne o dva roky, pričom však nesmie prekročiť hornú hranicu probačného dohľadu ustanovenú v § 51 ods. 2, alebo mxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xximeraných obmedzení alebo povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrostriedka-mi v znení neskorších predpisov).
Primerané obmedzenia a povinnosti - pozri § 51 ods. 3 a 4.
K odsekom 2 až 5
Pozri vysvetlivky k § 50 odsx x xx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxtného zákona.
JUDIKATÚRA
Ak došlo k nariadeniu výkonu podmienečného trestu odňatia slobody uloženého skorším rozsudkom podľa § 50 ods. 4 alebo x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxto vyplýva, že ak súd neupustí od uloženia súhrnného trestu (§ 44 TZ), uloží - v zmysle § 42 ods. 1, ods. 2 veta druhá TZ podľa zásad na uloženie úhrnného trxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x 51, § 52 TZ.
Otázku splnenia podmienok pre rozhodnutie súdu o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe s uloženým probačným dohľadom podľa x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xds. 3, ods. 4 TZ), keďže by sa strácal rozdiel medzi podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 TZ a podmienečným odkladom výkonu trxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe. Závažné porušenie podmienok probačného dohľadu, prípadne sústavné menej závažné porušovanie podmienok probxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsúdeného na tento druh trestu technickými prostriedkami. Upravujú sa tiež podmienky premeny zvyšku tohto trestu na nepodmienečný trest odňatia slobxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xýrazom depenalizácie nového Trestného zákona. Tento trest prinesie tiež pozitívne prvky v tom smere, že počas jeho výkonu odsúdený nie je odtrhnutý od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
x xxxxxu 1
Zákon umožňuje uložiť tento druh trestu len páchateľovi, ktorého odsudzuje za prečin, a to v maximálnej výmere jedného roka.
Ďalej musia byť splxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy páchateľa;
-
páchateľ dal písomný sľub, že sa v súdom určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a že pri výkone kontroly poskytne potrebxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhnickými prostriedkami v znení neskorších predpisov).
Tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne.
Výmera trestu domáceho väzenia môže byť naxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx x
V tomto ustanovení je upraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxtrole technickými prostriedkami.
Zo znenia tohto odseku vyplýva záver, že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxý pracovný deň v čase od 17.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného pokoja a voľna po celý deň").
K odseku 3
Probačný a mediačný úradník - pxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x § 51 ods. 3 a 4 TZ.
K odseku 4
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x50/2003 Z.z.
K odseku 5
V tomto odseku sú upravené podmienky premeny trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody v prípade, ak odxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxmienečného trestu odňatia slobody. V prípade, ak dôjde k takejto premene trestu, súd musí obligatórne rozhodnúť aj o spôsobe výkonu trestu odňatia sloxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xstanovení je upravený nový druh trestu - trest povinnej práce a podmienky jeho ukladania. Uloženie tohto druhu trestu zákon podmieňuje súhlasom páchaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrná hranica neprevyšuje päť rokov. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxx trestu povinnej práce - pozri § 422 TP a zákon č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce. Ide o nové ustanovenie Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxu trestu, ako aj podmienky premeny trestu povinnej práce na trest odňatia slobody a takisto možnosti a podmienky od upustenia výkonu tohto druhu trestux
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxo odsúdenému aj primerané obmedzenia alebo povinnosti v zmysle § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život. V tomto odseku sú tiež upravené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti sa povinná vojenská služba nevykonáva) , zdržiavania sa v cudzine, výkonu väzby alebo trestu odňatia sloxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxschopný alebo invalidný. Tieto okolnosti by v podstate od začiatku marili možnosť výkonu tohto druhu trestu, vzhľadom na jeho charakter a spôsob výkonxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxí zákon upravuje premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody v prípade, ak odsúdený v čase výkonu tohto trestu neviedol riaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxdiny nevykonanej povinnej práce súd nariadi jeden deň nepodmienečného trestu odňatia xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxobody - pozri § 48.
K odseku 5
Zákon v tomto odseku upravuje možnosť súdu rozhodnúť o upustení od výkonu trestu povinnej práce v prípade, ak sa odsúdený x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xkladania a výkonu tohto trestu sú upravené v osobitnom zákone - pozri zákon č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce.
Ide o nové ustanovenie Trxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx podmienky premeny tohto trestu na trest odňatia slobody, podmienky upustenia od jeho výkonu, ako aj jeho zahladenia.
K odseku 1
Podľa tohto ustanovxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xlatnej úpravy účinnej od 1. januára 2009 (zákon č. 498/2008 Z.z.) sa peňažný trest môže ukladať od 160 eur do 331 930 eur.
Táto zmena nastala v dôsledku zxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxou a hornou sadzbou, pričom tento rozdiel zostal zachovaný aj v súčasnosti. Prepočet týchto trestov vyjadrených v doterajšej úprave sa vykonal spôsobxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhateľa. Majetková povaha tohto trestu naznačuje, že je vhodným prostriedkom na dosiahnutie účelu trestu v prípadoch, keď sa páchateľ dopustil trestnxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu je v podstate odčerpanie majetkového prospechu páchateľa, ktorý získal trestnou činnosťou, najmä ak takýto majetok nemožno odčerpať inak (naxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxchateľa neukladá trest odňatia slobody.
K odseku 3
Vzhľadom na výšku uloženého peňažného trestu, ako aj vzhľadom na osobné a majetkové pomery páchaxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxdzujúceho rozsudku.
K odseku 4
Vykonaný peňažný trest sa podľa tohto ustanovenia započítava do nového peňažného trestu uloženého páchateľovi za txx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhrady škody spôsobenej trestným činom.
Zákon vylučuje možnosť uložiť popri sebe peňažný trest a trest prepadnutia majetku - pozri § 34 ods. 7.
Mladxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxx x upravené ustanovenie § 53 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Ustanovenie § 79 ods. 1 TZ o znížení trestných sadzieb u mladistvých xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x x0/1964
Náhradný trest odňatia slobody za peňažný trest sa v každom prípade uloží spolu s peňažným trestom pre prípad, že by mohol byť zmarený.
R II/19xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxacovník súdu (vymáhajúci úradník) nie je oprávnený v žiadnom prípade povoliť splácanie peňažného trestu. Nie je na to oprávnený ani v trestnom konaní, xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí, a to len za podmienok uvedených v § 342 ods. 1 písm. b) TP.
Ak sa však už konanie o výkon rozhodnutia začalo, vymáhajúci úradník je na základe uznesenia xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmu splácanie peňažného trestu.
Nariadiť výkon náhradného trestu odňatia slobody alebo jeho pomernej časti možno podľa § 344 ods. 2 TP so zreteľom na § xx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx byť peňažný trest zaplatený, ak by nehrozili okolnosti vedúce k zániku alebo k zmenšeniu majetku alebo príjmov.
Pre nevymožiteľnosť peňažného trestxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtiť.
R 5/1974
II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný ( § 54 ods. 1 TZ). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažnéhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu (porov. § 343 ods. 2 a § 344 ods. 1 TP).
R 22/1977
II. Neoprávnený prospech získaný páchateľxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxo trestu, je opodstatnené uložiť primeraný peňažný trest.
R 46/1983
Súd podľa § 344 ods. 2 TP nariadi výkon náhradného trestu odňatia slobody alebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxl byť zaplatený alebo na ktorý by sa mohol viesť výkon rozhodnutia, alebo taký majetok ukrýva či inak zašantročuje (alebo tak konajú iné osoby na podnet oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x republiky, či už natrvalo alebo na dlhší čas, takže peňažný trest by nemohol byť zaplatený, hoci odsúdený prostriedky na jeho zaplatenie má.
R 4/1988
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxúť aj majetok, ktorý páchateľ nadobudol poctivou prácou.
R 51/1988
II. Podmienkou uloženia peňažného trestu podľa § 53 ods. 2 písm. b) TZ je, že sa pexxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že skutková podstata trestného činu uvedená v osobitnej časti Trestného xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie trestného činu, za ktorý sa peňažný trest ukladá.
R 73/1999
Pozri v judikatúre k § 49.
R 85/2015:
§ 57
K odseku 1
xxxxxx xxhto ustanovenia bolo upravené novelou Trestného zákona (zákonom č. 262/2011 Z.z.) v súvislosti so zmenou Trestného poriadku, v rámci ktorej sa upúšťa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxok stal vykonateľným (porovnaj § 429 a nasl. TP).
K odseku 2
V tomto ustanovení je zakotvená zásada, že vymožená suma pri peňažnom treste pripadá štáxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohol byť zmarený. Náhradný trest odňatia slobody možno uložiť vo výmere až na päť rokov, ale spolu s uloženým trestom odňatia slobody nesmie presiahnux xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxol byť úmyselne zmarený, je obligatórny, s výnimkou prípadov uvedených v § 57 ods. 4 TZ.
K odseku 4
Náhradný trest odňatia slobody súd podľa tohto ustxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxie.
Trest odňatia slobody na doživotie - pozri § 47.
Výkon peňažného trestu - pozri § 429 až 433 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 54 predchádzajúcxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xozri aj judikatúru k § 56.
R II/1967
Trest prepadnutia majetku
§ 58
K § 58
Toto ustanovenie upravuje podmienky ukladania trestu prepadnutix xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx).
K odseku 1
Tento druh trestu preto možno uložiť len v prípadoch, keď súd odsudzuje páchateľa na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu.
Týka sa úzkeho okruhu úmyselných trestných činov a za súčasného splnenia ďalších obmedzujúcich pxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzsahu - pozri § 125 ods. 1.
K odseku 2
V tomto ustanovení sú upravené možnosti obligatórneho uloženia trestu prepadnutia majetku aj bez splnenia podmxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Okruh týchto trestných činov bol rozšírený novexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxia Rady č. 2005/212/SVV o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti.
Novelou Trestného zákona (zákonom č. 262/2011 Z.z.) sa čiasxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xri ktorých súd takisto obligatórne uloží trest prepadnutia majetku, ale bez splnenia zákonných podmienok uvedených na konci odseku 2.
Novelou Tresxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxh podobných hier podľa § 230 ods. 2, 3 alebo 4.
Znenie tohto ustanovenia bolo potrebné novelizovať aj v nadväznosti na zmenu systematiky § 276 až § 278 a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa tým zohľadňuje fakt, že podmienkou obligatórneho uloženia trestu prepadnutia majetku je nadobudnutie majetku trestnou činnosťou alebo z príjmov pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trestných činností osoby z obdobia pred odsúdením.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z.) v predmetnom ustanovení súvisia so zmenou názvu trestných činov Obchodovania s deťmi podľa § 180 a § 181.
K odseku 3
Toto ustanovenie bolo dopxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrest prepadnutia majetku aj bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1. V kontexte s novelizáciou Ústavy Slovenskej republiky reaguje na potrebu dôsxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxí aj bez splnenia zákonných podmienok, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z tresxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xľadiska účinkov na majetkovú sféru dotknutej osoby, novelou (zákonom č. 224/2010 Z.z.) s účinnosťou od 1. septembra 2010 došlo k zjednoteniu právnej úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné konanie, novela upravila okruh majetku, ktorý tieto sankcie postihnú, v súlade s právnou úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Majetok, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxácii majetku, ktorý bude postihovaný trestom prepadnutia majetku, pričom táto úprava je rovnaká aj v prípade ochranného opatrenia zhabania majetku. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xôjde o majetok, ktorý je vylúčený zo súpisu majetku podstát ( § 81 zákona č. 7/2005 Z.z.), za splnenia podmienky, že ide o majetok, ktorý patrí odsúdenémx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdmienky, že ide o majetok, ktorý patrí odsúdenému po skončení konkurzu [ § 59 ods. 1 písm. c) TZ].
Právna úprava síce ponecháva zachovanú základnú črtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxiadaní záväzkov odsúdenej fyzickej osoby, resp. v prípade ochranného opatrenia dotknutej právnickej osoby v konkurznom konaní.
To znamená, že ide x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu, pričom právoplatné rozhodnutie súdu o prepadnutí majetku (prípadne o zhabaní majetku) bude podkladom pre začatie konkurzného konania, ktoré nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý táto osoba vlastní ku dňu skončenia konkurzného konania.
K odsekom 2 a 3
Podľa toho ustanovenia vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, s výxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Výkon trestu prepadnutia majetku - pozri § 423 a 424 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 52 predchádzajúcxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xvahy na zaistenie nároku poškodeného najmä pre nedostatok iného majetku obvineného, je zaistenie takej veci na zaistenie nároku poškodeného osobitnx xxxxxxxxx
xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku alebo takej veci z hľadiska záujmov poškodeného na uspokojení jeho nárokov na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom.
R II/1962
IIxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 TZ, ale pokiaľ ide o túto vec, postupuje sa podľa § 81 TP.
R 3/1976
Podstata trestu prepadnutia majetku spočíva v prechode vlastníctva odsúdexxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxx xxxpadnutia veci
K odseku 1
V tomto ustanovení sú upravené podmienky ukladania trestu prepadnutia veci, pričom oproti predchádzajúcej právnej úpraxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxastníctve páchateľa trestného činu. Výrokom súdu o uložení tohto trestu podľa právoplatného rozsudku sa odníme vlastnícke právo páchateľa k veciam, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xedzinárodnej zmluvy, ktorou je naša republika viazaná.
Predmetom tohto druhu trestu môžu byť výlučne len veci, ktoré sú taxatívne vymenované v písmx xx xx xx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxebo neindifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa alebo inej osoby a tento majetok bol získaný v súlade so zákonom.
K odseku x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxnto pojem.
K odseku 4
V tomto ustanovení je zakotvená dôležitá zásada, v zmysle ktorej trest prepadnutia veci možno uložiť len v prípade, ax xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
K odseku 6
V tomto ustanovení sú zakotvxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx by však bolo znemožnené práve prepadnutím veci [písm. a) ], ďalej v prípade, ak ide o prečin a hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti spáchaxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy spojené s výkladom pojmu "súd môže uložiť", ktorý v medzinárodnom styku vyvolával pochybnosti, či rozhodnutie o prepadnutí veci alebo zhabaní veci nxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestných činov.
Upustenie od potrestania - pozri § 40.
Ide o upravené ustanovenie § 55 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xakých vecí z hľadiska záujmov poškodeného na uspokojení jeho nárokov na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom.
R II/1962
Podmienkox xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xčasti zákonným spôsobom a sčasti aj z prostriedkov pochádzajúcich z trestného činu, nemožno takúto vec ako celok pokladať za získanú trestným činom, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpať uložením iného trestu majetkovej povahy (peňažný trest, čiastočné prepadnutie majetku). V nijakom prípade nemožno nahrádzať ochranné opatrenix xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xrestom, ktorým možno postihnúť iba obvineného odsúdeného za príslušný trestný čin, a nie iné osoby, ktoré nie sú trestne stíhané. Preto ak nie je obvinexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxtia veci podľa § 55 ods. 1 písm. d) TZ možno uložiť, len ak páchateľ získal celú vec za vec, ktorú nadobudol trestným činom alebo ako odmenu zaň. Ak páchatex xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrestu prepadnutia veci, ak je vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
R 12/1969
Podmienkou prepadnutia veci je, že vec patrí páchateľovi ( x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxžno takú vec vyhlásiť u tohto páchateľa za prepadnutú. V takom prípade prichádza do úvahy len zhabanie veci podľa § 73 TZ u tejto inej osoby, ak sú splnené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxteľ odsúdený, možno tiež podľa § 55 ods. 1 písm. c) TZ uvažovať o prepadnutí toho, čo páchateľ za vec získal.
R xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podľa § 55 ods. 1 TZ, ale sa voči nej postupuje podľa § 81 TP.
R 3/1976
Vec, ktorú páchateľ získal počas trvania manželstva trestným činom alebo ako odxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxenok uvedených v § 55 ods. 2 TZ možno takú vec vyhlásiť za prepadnutú v prospech štátu podľa § 55 ods. 1 TZ.
R 31/1978
II. Neoprávnený prospech získaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxením tohto trestu, je opodstatnené uložiť primeraný peňažný trest.
R 46/1983
Predmetom zhabania veci podľa § 73 ods. 1 TZ môže byť len hmotný nosič zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxvom veci. Pokiaľ hmotný nosič záznamu nebol zhabaný a ak sa ako usvedčujúca vec, ktorá nie je potrebná v trestnom konaní ( § 80 a 81 TP), vracia, nemožno pxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxx990
§ 61
Trest zákazu činnosti
K odsekom 1 a 2
V tomto ustanovení sú upravené podmienky ukladania trestu zákazu činnosti.
Tento druh trestu zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtného činu dočasne vyradiť z možnosti vykonávať určité zamestnanie, povolanie alebo funkciu, prípadne vykonávať činnosť, na výkon ktorej treba osobxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xx xxxlovne v tých prípadoch, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s takouto činnosťou.
K xxxxxx x
Odseky 3 až 5 boli do tohto ustanovenia doplnené novelou (zákonom č. 313xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxlo po požití alkoholických nápojov alebo pod vplyvom drog.
V odseku 3 sa upravuje prísnejší postih tých páchateľov trestného činu ohrozenia pod vplyxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustili ako vodiči dopravného prostriedku, odsúdení. Trest zákazu činnosti sa v takomto prípade páchxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Novelou Trestného zákona (zákon č. 204/2013 Z.z.) bol do tohto ustanovenia doplnený nový odsek 4, ktorým do Trestného zákona sa txxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika recidívy u osôb, ktoré spáchali niektorý z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti na dieťati. Cieľom takýchto opatrení má byť dočasné alebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxzu činnosti tým páchateľom, ktorí spáchajú jeden z označených trestných činov na dieťati a u ktorých bude súd vzhľadom na okolnosti danej veci uloženie xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxuje najprísnejší druh tohto trestu, a to trest zákazu činnosti na doživotie v prípade, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom nxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxo vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený.
Takýto trest sa uloží aj páchateľovi trestného činu usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktoréhx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxadoch ide o obligatórnu povinnosť súdu uložiť doživotný trest zákazu činnosti, bez ohľadu na ďalšie okolnosti prípadu, prípadne na osobu páchateľa a jxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.) účinná od 1. októbra 2012 zaviedla obligatórne ukladanie trestu zákazu činnosti. Ide v podstate o obdobnú právnu úpravu ako v prípade ukladania txxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtriedku. Povinné uloženie tohto trestu v prípade páchateľa daňových trestných činov (trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K odseku 7
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnosti podľa odsekov 3 a 4 nebude mať žiadny vplyv prípadné zahladenie predchádzajúceho odsúdenia, ktoré je podmienkou trestnosti skutku podľa týchto xxxxxxxx
x xxxxxx x
Do doby výkonu tresxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Podľa tohto ustanovenia sa však do doby výkonu tohto trestu započítava doba, po ktorú páchateľ ešte pred právoplatnosťou rozsudku nemohol vykonávať xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxnenie na výkon činnosti, ktorá mu bola zakázaná.
K odseku 9
V tomto ustanovení je upravené započítanie už vykonaného trestu zákazu činnosti do novéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Ukladanie trestu zákazu činnosti mladistvému je možné, len ak to nie je prekážkou prípravy na jeho povolanie - pozri § 112.
Podmienečné upustenie od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx predchádzajúceho Trestného zákona.
K odseku 10
V tomto ustanovení sa uvádza obchodnoprávny následok uloženia trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x)
vedúceho podniku zahraničnej osoby,
e)
vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo
f)
prokuristu.
Právoplatné uloženxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxedpisov obchodného práva.
JUDIKATÚRA
Pri uložení trestu záxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
R 25/1965
Trest zákazu činnosti v zmysle § 49 a 50 TZ sa musí určiť tak, aby ho bolo možné vykonať a jeho výkon kontrolovať. Pri vymedzení rozsahu zákxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xod. Zákaz konkrétnej činnosti alebo povolania sa preto musí vyjadriť tak, aby jeho realizácia mohla celkom splniť účel tohto trestu (pozri aj R 40/1966x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xri trestnom konaní sám priamo vykonával (pozri aj R 9/1964, R 25/1965, R 15/1966, R 42/1967 a R 13/1969).
R I/1965
Účelom trestu zákazu činnosti je prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxsť o svojej spoľahlivosti alebo spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Závažným prejavom vodičskej nedisciplinovanosti je najmä vedenie motorových xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdy, keď nevznikne škodlivý následok, t.j. v prípadoch trestného činu opilstva podľa § 201a TZ alebo všeobecného ohrozenia podľa § xxx xxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v priebehu výkonu tohto trestu nerešpektoval vyslovený zákaz.
R 8/1969
K ukladaniu trestu zákazu viesť motorové vozidlá ich vodičom. Pozri aj R 6/1xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu. Táto súvislosť musí byť priama a bezprostredná. Nestačí, ak páchateľ prejavil trestným činom morálnu nespôsobilosť na výkon činnosti.
R 5/1980
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxkomto prípade musí súd uvažovať o uložení trestu zákazu viesť motorové vozidlá na primeranú dobu.
R 46/1984
Zrušenie pracovného pomeru obvinenéhox xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxkonu takejto praxe.
R 36/1989
III. Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá uložený súdom - bez ďalšej špecifikácie - s použitím § 61 ods. 1 TZ alexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov spočíva v celkovom zákaze vedenia motorových vozidiel, t.j. vykonávania činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie, po dobu ustanovenú príslušnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ktorá je uloženým trestom alebo sankciou zakázaná, napĺňa znaky prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) TZ, pokiaľ tomu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxu a pobytu je ústavou zaručené právo, ktoré môže byť obmedzené len zákonom v prípade, ak je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti štátu, udržania verejnéxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, že odsúdený sa nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať na určenom mieste alebo v určenom obvode.
Tento druh trestu možno uložiť len páchateľxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxôsob jeho života a miesto spáchaného trestného činu, pričom páchateľ nemá trvalý pobyt v mieste alebo obvode, na ktorý sa má trest vzťahovať.
Trest záxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxky na uloženie tohto druhu trestu. Okolnosť, že páchateľ sa prihlásil na trvalý pobyt v určitom mieste, sama osebe nevylučuje možnosť uloženia trestu zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxen rok alebo na dobu dlhšiu ako päť rokov.
K odseku 3
Súd môže aj v tomto prípade uložiť páchateľovi primerané obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody.
K odseku 4
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx však byť splnené podmienky uvedené v zákone č. 78/2015 Z.z. o kontrole niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami v znení neskorších predpisoxx
x xxxxxx x
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxkazu pobytu uložený.
K odseku 6
V tomto ustanovení je vylúčená možnosť uloženia trestu zákazu pobytu popri treste povinnej práce, ak sa tieto práce mxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvému - pozri § 109.
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx1971
Okolnosť, že páchateľ je podľa predpisov o hlásení obyvateľstva formálne prihlásený na trvalý pobyt na určitom mieste, sama osebe ešte nevylučxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pobyt, má skutočne charakter trvalého pobytu. Pozri aj R 52/1988.
R 1/1976
Rovnako možno zakázať pobyt na viacerých miestach územia spolu nesúvisixxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx alebo obvode, na ktorý sa trest zákazu pobytu má vzťahovať, nestačí prihlásenie páchateľa na trvalý pobyt podľa predpisov o hlásení a evidencii pobytu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx xxasti na verejných podujatiach
K § 62a
Novelou Trestného zákona (zákonom č. 1/2014 Z.z.) účinnou od 1. februára 2014 došlo k zaradeniu nového ustanoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo pri inom trestnom čine, ak je to so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dôjde napadnutím fanúšika na ulici, o násilné incidenty v pohostinských zariadeniach pri sledovaní televíznych prenosov alebo organizované bitky mxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xôže byť uložený aj ako samostatný trest, pričom súd ho má uložiť v rozsahu zodpovedajúcom predmetu záujmu odsúdeného tak, aby postihol v prvom rade tú obxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxchateľovi aj primerané obmedzenie a povinnosti, najmä povinnosť dostaviť sa v určenom čase (napr. v čase začiatku športového stretnutia, na ktoré sa vxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa ktorom sa bude odsúdený hlásiť, bude určený podľa miesta bydliska odsúdeného, aby odsúdený, ktorý sa z určitého dôvodu nezdržiava v mieste trvalého bxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxkazu pobytu môže byť aj kontrola technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola súdom nariadená. Musia však byť splnené podmienky uvedené v zákone čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xyznamenaní
K § 63
Tento druh trestu sa týka vyznamenaní, čestných titulov, vedeckých a umeleckých hodností a iných čestných titulov, ktoré boli páxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxšených právnych predpisov, pokiaľ platné právne normy aj naďalej povoľujú ich používanie. Strata čestných titulov a vyznamenaní je vždy trvalá, čo všxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxy čestných titulov a vyznamenaní - pozri § 109 TZ.
Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní - pozri § 439 TP.
K odseku 1
Tento trest spočíxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxívne za splnenia podmienok, že páchateľovi bol za obzvlášť závažný zločin uložený nepodmienečný trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov.
Obzvxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody alebo popri inom uloženom treste v prípade, ak to vzhľadom xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pred jeho odsúdením udelené a ktorých sa uložená strata týka.
Ide o upravené ustanovenie § 46 predchádzajúceho Trestného zákona.
§ 64
Trest stxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti sa týkajú ozbrojených síl a iné hodnosti prichádzajú do úvahy napríklad pri ozbrojených bezpečnostných zboroch.
K odseku 2
Uloženie tohto drxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxu možno uložiť len nositeľovi takejto hodnosti.
K odseku 3
Za určitých podmienok upravených v tomto odseku tento trest možno uložiť aj pri súčasnom uxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx spáchaného trestného činu vyžaduje disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo v službe.
Mladistvému nemožno uložiť trest straty vojenskej a xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxného zákona.
JUDIKATÚRA
I. Ak do úvahy prichádza uloženie trestu straty vojenskej hodnosti, orgány činné v trestnom konaní sú povinné zisťovať, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebola odňatá príslušným veliteľským rozhodnutím.
R 34/1982
§ 65
Trest vyhostenia
K odseku 1
V xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xajmä ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Podmienkou uloženia tohto druhu trestu je, aby to vyžadovala bezpečnosť osôb alxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxho štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom priestore, a takisto ani osobou, ktorej bol udelený azyl alebo bola poskytnutx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.) boli z § 65 ods. 1 vypustené slová „alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxné prípady, keď je vylúčená možnosť uloženia trestu vyhostenia. Konkrétne to bude v prípade, ak ide o páchateľa, u ktorého sa nepodarilo zistiť jeho štáxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xdstránil transpozičný
deficit
Slovenskej republiky vo vzťahu k čl. 28 smernice EP a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov EÚ a ich rodinnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxstenia pre občanov členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj ich rodinných príslušníkov viazaním na podmienku, žx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky) alebo ak predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu (u páchateľa, ktorý je občanom Európskej únie s nepretržitým pobytom na území Slovenskej repxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
Tieto zmeny sú zakotvené v odseku 2 v nových písmenách b) až d), pričom doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f). Ďalej v prípade, ak idx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi k určitej sociál¬nej skupine alebo pre politické presvedčenie. Tieto dôvody však nebudú platiť v prípade páchateľa, ktorého možno odôvodnene považxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxe Slovenskú republiku [písm. e)]. V konečnom dôsledku trest vyhostenia nemožno uložiť ani páchateľovi, ktorý má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo v ktorom by tomuto páchateľovi hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrtxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx zákona zakotvený nový odsek 3, v ktorom sa definuje pojem rodinný príslušník páchateľa k aplikácii odseku § 65 odsek 2 písm. b), v súlade so smernicou EP x xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxhostenia môže súd uložiť vo výmere od jedného roka do pätnásť rokov.
Výkon trestu vyhostenia - pozri § 441 až 444 TP.
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedovoleným dovozom drog vyžaduje, aby páchateľovi trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorox xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody uložený aj trest vyhostenia z územia republiky podľa § 57 TZ.
R 3/1999
Trest vyhostenia možno uložiť pri splnení podmienok § 57 TZ iba páchateľoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx x xstanovenia § 57 TZ vyplýva, že trest vyhostenia nemožno uložiť občanovi Slovenskej republiky, a to ani v prípade, ak sa zdržiava v cudzine. Pre uloženix xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
ŠTVRTÝ DIEL
PREMENA ZVYŠKU TRESTU ODŇATIA SLOBODY NA TREST DOxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
K odseku 1
Týmto ustanovením sa zavádza popri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xre takúto premenu nepodmienečného trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia musia byť splnené tieto podmienky:
-
preukázanie polepšenie oxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxx ísť o výkon trestu odňatia slobody po rozhodnutí o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo podmienečného prepustenxxx
x
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxone trestu odňatia slobody.
K odseku 2
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa vykoná v pomere 1:1, t.j. jeden deň zvyšku txxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
V tomto ustanovení sú upravené podmienky, pri splnení ktorých môže súd podmienečne prepustiť odsúdeného z výkonu trestu uloženého alebo prezidentom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xstanovenej doby výkonu trestu je, že odsúdený počas výkonu trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxy, po uplynutí ktorej možno odsúdeného prepustiť z výkonu trestu na slobodu. Kým u osoby odsúdenej za prečin je to po vykonaní jednej polovice nepodmienxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxx x xxx
x xxseku 2
Toto ustanovenie ukladá súdu povinnosť pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody prihliadnuť aj na to, v akom xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxnotiť pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení. Bez preštudovania základného trestného spisu nemožno zodpovedne posúdiť ani závažnosť trestnej čxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxovy odsúdeného s prihliadnutím na ustanovenie § 61 ods. 1 TZ.
R 63/1965
V zmysle § 61 ods. 1 TZ sa polovicou trestu pri postupne uložených trestoch odxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrezidenta republiky.
R 30/1974
Ustanovenie § 61 ods. 1 a nasl. TZ o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemožno použiť u cudzícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxxne uložených, nariadených a ešte celkom nevykonaných trestov odňatia slobody pre výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky podľa § xx xxxx x x x xx xxxx x x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxt pomerných častí všetkých dotknutých trestov určených podľa právnej kvalifikácie skutkov v jednotlivých odsudzujúcich rozsudkoch v súlade s § 66 odxx x xxxxx xx x xx xx x x xx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodmienky podľa § 66 ods. 1 TZ vo vzťahu k všetkým dotknutým trestom.
Z hľadiska posúdenia dotknutého trestného činu ako prečinu, zločinu axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlifikácia podľa cudzieho rozhodnutia (a týmto rozhodnutím kvalifi-kačne použitého zákona iného štátu), ktoré bolo uznané príslušným súdom Slovensxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trvanie trestu postupom podľa § 17 ods. 3 zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. alebo postupom podľa § 517 ods. 1 TP, pri kategorizácii trxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxebné i v prípade uvedenom v bode I. skúmať aj pri zohľadnení okolnosti predchádzajúceho života odsúdeného vrátane jeho skorších odsúdení.
R 5/2017
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxžný zločin a u osoby odsúdenej na trest odňatia slobody na doživotie.
K odseku 1
Podľa toho ustanovenia osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin môžx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx2/2011 Z.z.) k doplneniu odseku 1, v zmysle ktorého až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody môže byť podmienečne prepustená aj osobx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
V tomto ustanovení sú upravené podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie, a to najskôr po dvadsiatich piatixx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx byť z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie podmienečne prepustená vôbec.
Novelou (zákonom č. 576/2009 Z.z.) účinnou od 1. januára 2010 bola z txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxl tento trest uložený podľa § 47 ods. 2 (zásada "trikrát a dosť").
Trest odňatia slobody na doživotie - pozri § 47.
Ide o upravené ustanovenie § 62 prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a o určovaní skúšobnej doby. Skúšobná doba sa začína plynúť podmienečným prepustením xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrobil aj kontrole technickými prostriedkami. Musia však byť splnené podmienky uvedené v zákone č. 78/2015 Z.z. o kontrole niektorých rozhodnutí txxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
V prípade, ak podmienečne prepustený v skúšobnej dobe viedol riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil. V opxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxže dôjsť tak v priebehu skúšobnej doby, ak súd rozhodne, že sa zvyšok trestu vykoná, pretože odsúdený v skúšobnej dobe neviedol riadny život alebo nevyhxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x x xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxovenie upravuje zásadu, že ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, trest bol vykonaný dňom, keď bol odsúdený z výkonu tohto trestu podmxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v prípade, ak súd bez viny odsúdeného do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.
Zároveň je v tomto odsxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxný čin, ktorý mal spáchať v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xrestu odňatia slobody nie je možné.
Obmedzenia a povinnosti - pozri § 51 ods. 3 a 4.
Ide o upravené ustanovenie § 63 predchádzajúceho Trestného zákoxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a na závažnosť spáchaného trestného činu tak, aby nielen postoj odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, ale aj jeho správanie, pracovné úsilie a žxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl, sa rozumie len škoda spôsobená práve trestným činom, za ktorý bol páchateľ odsúdený. Majetková ujma vzniknutá osobám, ktoré poskytli úplatok, nie jx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxúdený bol v skúšobnej dobe znovu odsúdený za trestný čin, nemožno mechanicky posudzovať ako dôvod na nariadenie výkonu zvyšku trestu. Ak sa však za tresxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xapraviť a viesť riadny život, je povinnosťou súdu bezodkladne (skôr než si páchateľ odpyká novouložený trest) rozhodnúť o výkone zvyšku trestu, z ktorxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxel od rozhodnutia, že sa zvyšok trestu vykoná, ktoré možno urobiť prípadne aj v priebehu skúšobnej doby.
R 39/1964
Ak podmienečne prepustený v skúšoxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxot pracujúceho človeka ( § 64 ods. 1 TZ), si súd musí vyžiadať správu o jeho správaní počas skúšobnej doby zo všetkých týchto miest a pracovísk.
R 6/1966
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
R II/1966
Ak súd rozhoduje, že sa vykoná zvyšok trestu, z ktorého xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxožení trestu odsudzujúcim rozsudkom alebo uznesením o zmene spôsobu výkonu trestu podľa § 324 TP. Zvyšok trestu odňatia slobody sa teda začne vykonávxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxhodne, že sa na podmienečne prepustenom vykoná zvyšok trestu odňatia slobody, nerozhoduje súčasne o spôsobe jeho výkonu podľa § 39a TZ, ak bolo rozhodxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx x xx. 1 písm. b) Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, dojednaného 21. marca 1983 v Štrasburgu (uverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 553/1992 Zb.), sx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxý trest odňatia slobody alebo jeho časť vykonať, napríklad rozhodnutie podľa § 64 ods. 1 veta za bodkočiarkou TZ, že podmienečne prepustený odsúdený zxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxkonu ktorého bol podmienečne prepustený, má obsahovať presne určený zvyšok trestu (v rokoch, mesiacoch a dňoch) . Ide o výrok, ktorý je nielen napadnutxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxeň aj podkladom pre nariadenie výkonu tohto zvyšku trestu odňatia slobody.
R 64/2001
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosxx
x xx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxenečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Odsúdený musí preto v čase výkonu tohto trestu spôsobom svojho života preukázať, že ďalší výkon trxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxzenú len hornú hranicu (päť rokov). Pokiaľ xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxplatnosti uznesenia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.
K odseku 3
Toto ustanovenie umožňuje súdu pri podmienečnom uxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.
K pojmu primerané obmedzenia a primerané povinnosti - pozri § 51 ods. 3 a 4.
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxla zákaz podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti v prípadoch opakovaného vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej lxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx keďže opakovanie takéhoto konania zo strany odsúdeného nasvedčuje tomu, že trest nebol na jeho nápravu postačujúci.
Zákaz podmienečného upustenix xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxožený odsúdenému, ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xákazu činnosti podľa odseku 1 v prípade, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený odsúdenému, ktorý už bol v predchádzajúcich desixxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xiesť motorové vozidlo [písm. b)].
Návyková látka - pozri § 130 ods. 5.
Postihnutý - pozri § 128 ods. 5.
Odsúdený - pozri § 128 ods. 6.
K odseku 5
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxady, ak odsúdenému bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5, ktoré boli do ustanovenia § 61 tiež doplnené cit. novelou Trestného zákona.
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxxxho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá nemožno pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku takého trestu xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxa.
R IV/1967
Opätovné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti je vylúčené.
R 49/1976
Podmienky podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
R 23/1985
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nemožno zamietnuť len s poukázaním na závažný následok činu, hrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxl trest uložený.
Pri rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze viesť motorové vozidlá sa súx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnu zvyšku trestu má v takom prípade len ten význam, že právoplatný rozsudok, ktorým bol trest zákazu činnosti uložený, už nebráni opätovnému získaniu vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxenia podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. K vydaniu súdneho rozhodnutia môže dôjsť xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxe súd rozhodnúť o tom, že sa zvyšok trestu vykoná, ak odsúdený v skúšobnej dobe neviedol riadny život alebo nevyhovel uloženým podmienkam, prípadne ak txxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xpustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, osvedčil, pretože v skúšobnej dobe viedol riadny život a vyhovel uloženým podmienkam. Len po uplynutx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxl rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 o tom, že sa zvyšok trestu vykoná.
Ide o upravené ustanovenie § 64 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtu. Ak sa však za trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe uložil nepodmienečný trest a závažnosť činu alebo jeho okolnosti svedčia o tom, že podmienečne prxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvyšku trestu, z ktorého bol podmienečne prepustený.
R 15/1964
Ak podmienečne prepustený v skúšobnej dobe býval na rôznych miestach a pracoval na rxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxx xxxí vyžiadať správu o jeho správaní počas skúšobnej doby zo všetkých týchto miest a pracovísk.
R 6/1966
Súd podľa § 60 ods. 1 TZ nemôže rozhodnúť o tom, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xobe podmienečného odsúdenia. Súd je povinný vyčkať na ukončenie tohto stíhania, pokiaľ neexistujú ešte iné dôvody pre rozhodnutie, že podmienečne odxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxtia skúšobnej doby mohol v zmysle § 60 ods. 1 TZ rozhodnúť o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo nie. Takáto skutočnosť sama osebe nemôže bráxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxkonal dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia, že sa podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, a nie až dňom uplynutia skúšobnej doxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx alebo vykonáva trest odňatia slobody, sama osebe nezakladá jeho vinu na tom, že súd do roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, či sa osvedčil ( x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xkúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehote neurobil rozhodnutie podľa § 60 ods. 1 alebo § 64 ods. 1 TZ bez toho, aby odsúdený na tom mal vinu.
Ixx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 alebo podľa § 64 ods. 1 TZ, pokiaľ sa nezistia iné dôvody na také rozhodnutie, ale je poxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxynutia skúšobnej doby, súd nemôže rozhodnúť podľa § 60 ods. 1 TZ alebo podľa § 64 ods. 1 TZ.
III. Ústavná zásada prezumpcie neviny vyjadrená v § 2 ods. 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxie pre trestný čin, ktorý mal odsúdený spáchať v skúšobnej dobe, právoplatne neskončilo v lehote uvedenej v § 60 ods. 3 a v § 64 ods. 3 TZ, platí zákonná fixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxlynutia skúšobnej doby rozhodnúť podľa § 60 ods. 1 alebo podľa § 64 ods. 1 TZ.
R 71/1999
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytx
x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xo výkone polovice trestu zákazu pobytu, pričom takéto rozhodnutie viaže na splnenie podmienky, že odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho životx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxu pobytu má vymedzenú len hornú hranicu (päť rokov). Skúšobná doba však nesmie byť kratšia ako zvyšok trestu zákazu pobytu.
Skúšobná doba podľa tohto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxenie umožňuje súdu pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu uložiť odsúdenému primerané obmedzenia a povinnosti smerujúce k txxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxí.
Primerané obmedzenia a povinnosti - pozri § 51 ods. 3 a 4.
Ide o upravené ustanovenie § 61 ods. 3 a § 64 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxlučuje možnosť uloženia trestu zákazu pobytu, ktorý by sa vzťahoval aj na toto miesto; rozhodujúce je, či miesto, v ktorom je páchateľ prihlásený na trvxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx trest zákazu pobytu má vzťahovať, nestačí prihlásenie páchateľa na trvalý pobyt podľa predpisov o hlásení a evidencii pobytu občanov (zákon č. 135/19xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, podmienok na osvedčenie sa v skúšobnej dobe, ako aj ukončenia tohto trestu, ako je to pri podmienečnom upustxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 a § 64 ods. 3 TZ, nastane až po jednom roku od uplynutia určenej skúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xtorý mal spáchať v skúšobnej dobe, o ktorom treba najskôr rozhodnúť, súd vo vykonávacom konaní nemôže rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtného stíhania. Ak však toto trestné stíhanie nie je právoplatne skončené v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby, súd nemôže rozhodnúť podľx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xstanovených zákonných lehotách vytvárali objektívnu situáciu právnej istoty. Ak sa trestné stíhanie pre trestný čin, ktorý mal odsúdený spáchať v skxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx iba vtedy, ak odsúdený nezavinil, že orgány činné v trestnom konaní nemohli v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby rozhodnúť podľa § 60 ods. 1 xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxiach
K § 72a
Novelou Trestného zákona (zákonom č. 1/2014 Z.z.) boli do tohto nového ustanovenia zakotvené zákonné podmienky podmienečného upustexxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 1/2014 Z.z.) boli do tohto ustanovenia zakotvené zákonné podmienky zahladenia trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, analogickým spôsobxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxamnejších a najdôležitejších druhov ochranných opatrení.
K odseku 1
Obligatórne uloženie ochranného liečenie zákon ustanovuje u páchateľa činu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxení ochranného liečenia aj v prípadoch uvedených v ustanoveniach § 39 ods. 2 písm. c) a § 40 ods. 1 písm. d) . Ide o prípady, keď páchateľ spáchal trestný čin x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinu nepríčetným páchateľom samo osebe nestačí na uloženie ochranného liečenia, ak nie je súčasne splnená aj podmienka, že pobyt páchateľa na slobode jx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxstujúceho v čase rozhodovania súdu o ochrannom liečení.
Nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode nemožno vyvodzovať iba z jeho konania, ktoré inak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxruchy páchateľa, prípadne jeho doterajšie recidivistické prejavy, ktoré môžu vytvárať stav nebezpečenstva pre spoločnosť pri jeho ponechaní na sloxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxanné liečenie osobám, ktoré spáchali trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti [písm. a) ], alebo spáchali trestný čin násilnej povahy voči blízkej alxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxbo v súvislosti s jej užívaním.
Novelou Trestného zákona (zákonom č. 204/2013 Z.z.) bolo do tohto ustanovenia zaradené nové písmeno b), podľa ktoréhx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxý. Táto zmena umožní súdu uložiť ochranné liečenia aj tým páchateľom, ktorí spáchali trestný čin v plnej príčetnosti, pričom skutok nebol spáchaný pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuálnych trestných činov, ktorí spáchali trestný čin výlučne v stave vyvolanom duševnou poruchou (sexuálnou deviáciou), u ktorých podľa predchádzaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx
x xxxxxx x
Ak vzhľadom na osobu páchateľa je zrejmé, že sa nedosiahne účel ochranného liečenia, súd ho neuloží.
K odseku 4
Podľa tohto ustanovenia je prípustnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
Zmenšená príčetnosť - pozri § 40 ods. 1 písm. d) .
Blízka osoba - pozri § 127 ods. 4 a 5.
Zverená osoba - pozri § 127 ods. 8.
Návykoxx xxxxx x xxxxx x x xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxho, ako aj k účinnej ochrane spoločnosti, treba, ak to v prejednávanom prípade prichádza do úvahy, na základe poznatkov o povahe žalovanej činnosti a o sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxup môže byť potrebný aj vtedy, keď je obžalovaný dočasne hospitalizovaný z dôvodov nezávislých od trestného konania, pretože skončenie hospitalizácxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxy mohol spáchať aj v budúcnosti.
R 7/1963
U páchateľov trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu, ktorí vo významnej miere podliehajú nadmerxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
R 30/1963
Nebezpečnosť pobytu páchateľa činu inak trestného ( § 72 ods. 1 TZ) na slobode nemožno vždy vyvodzovať iba z konania, ktoré v danom prípade xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxhy páchateľa, príp. jeho doterajšie recidivistické prejavy, ktoré môžu vytvárať stav nebezpečenstva pre spoločnosť pri ponechaní takého páchateľa xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxx xx xxxx nie je dostatočným podkladom na rozhodnutie súdu o tejto otázke. Také rozhodnutie môže súd vydať až na základe zhodnotenia všetkých dôkazov prichádzaxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na určitú dobu, ale trvá tak dlho, dokiaľ to vyžaduje jeho účel ( § 72 ods. 5 TZ). O prepustení z ochranného liečenia po dosiahnutí jeho účelu rozhoduje súx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx
x xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sa vykoná v liečebnom ústave alebo ambulantne.
Za podmienok § 72 ods. 4 druhá veta TZ možno ambulantne vykonať každé ochranné liečenie, teda nielen prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xiečenie možno uložiť len vtedy, keď sa zároveň zistilo, že ide o páchateľa, ktorý sa oddáva nadmernému požívaniu alkoholických nápojov alebo omamných xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xxáchanie činu inak trestného osobou v stave nepríčetnosti nestačí na uloženie ochranného liečenia podľa § 72 ods. 1 TZ. Pobyt takej osoby na slobode musx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá spáchala čin inak trestný, znovu spácha závažnejší útok na záujmy chránené Trestným zákonom, a to aj pod vplyvom duševnej poruchy.
Splnenie tejto poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxcha má taký charakter, že pobyt nepríčetnej osoby na slobode je aj v budúcnosti v uvedenom zmysle nebezpečný.
R 11/1974
Pretože na posúdenie štádia vxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxyhnutné, aby sa v každej takejto veci vyžiadalo odborné vyjadrenie k ochrannej liečbe, a to od lekára alkohológa alebo od zdravotníckeho zariadenia, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xozhodovanie o prepustení z ochranného liečenia vecne a miestne príslušný vojenský obvodový súd, v obvode ktorého sa ochranné liečenie vykonáva ( § 12 oxxx xx x xxx xxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx), aby šlo o páchateľa trestného činu, ktorého pobyt na slobode je spoločensky nebezpečný, je daný vtedy, keď vzhľadom na povahu a stupeň duševnej porucxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xreto zistenie súdu, že ide o páchateľa takejto povahy, musí byť založené na zhodnotení všetkých dôkazov prichádzajúcich do úvahy, najmä kompletného pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxji duševnej poruchy a z neho vyplývajúcom nebezpečenstve pre spoločenské záujmy.
Rozhodnutie súdu aj o forme výkonu ochranného liečenia ústavného axxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxdmienka na uloženie ústavného ochranného liečenia podľa § 72 ods. 1 TZ, pretože pobyt páchateľa činu inak trestného na slobode je nebezpečný, musí byť xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxsm. e) TP.
R 23/1979
II. Nepríčetnej osobe nemožno uložiť ochranné protialkoholické liečenie podľa § 72 ods. 2 písm. b) TZ. Takejto osobe možno uloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxované.
R 4/1981
Podmienkou na obligatórne uloženie ochranného liečenia ( § 72 ods. 1 TZ) je náležité zistenie, že došlo k spáchaniu činu inak trestnxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx liečenia musí mať obvinený obhajcu ( § 36 ods. 4 TP), účasť ktorého na verejnom zasadnutí je povinná ( § 234 ods. 2 TP).
V 24/1982
K podmienkam na uložexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxo, kým nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase súdneho rozhodovania o ochrannom liečení.
V 18/198x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxo pobyt na slobode je nebezpečný, je súd povinný dokazovať splnenie všetkých týchto zákonných podmienok.
R 24/1992
I. Ochranné liečenie je jedným z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxi treste zaistiť ochranu spoločnosti, ale špecifickým spôsobom.
II. U obvineného, ktorého vek a miera závislosti na návykovej látke ani výsledky dosxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xri jeho negatívnom postoji k ochrannému liečeniu, usúdiť, že ochranné liečenie nie je indikované.
R 15/1997
x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho liečenia, t.j. ústavný a ambulantný, pričom pripúšťa aj zmeny spôsobu výkonu ochranného liečenia z ústavného na ambulantné a naopak, a to v ktoromkoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxje jeho účel. Ak sa však v priebehu ochranného liečenia uloženého podľa § 73 ods. 2 písm. c) TZ (ochranné liečenie z dôvodu závislosti od návykových látoxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxpustení obvineného z tohto liečenia. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o liečenie ústavné alebo ambulantné, prípadne, či je vykonávané počas výkonu trxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxom nezačalo. Podkladom pre rozhodnutie súdu o upustení od výkonu ochranného liečenia musia byť odborné lekárske znalosti vo forme znaleckého posudku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxného zákona.
JUDIKATÚRA
Oznámenie psychiatrickej liečebne, že ochranné liečenie uložené obvinenému podľa § 72 ods. 1 TZ sa skončilo, nie je dosxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxhto liečenia.
R 36/1969
Pretože na posúdenie štádia vývoja a stavu alkoholizmu u osoby, u ktorej sa má rozhodnúť o uložení ochranného protialkoholixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xekára alkohológa alebo od zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa zaoberá protialkoholickou liečbou.
R 46/1977
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxť návrh na prepustenie z ochranného liečenia podľa § 353 TP. Nápravnovýchovný ústav zastúpený náčelníkom má v konaní o prepustení z ochranného liečenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxdzi prostriedky slúžiace na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Jeho účelom je rovnako ako pri treste zaistiť ochranu spoločnosti, ale špecifickým sxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti neboli v znaleckom posudku psychiatrov náležite zohľadnené, nemožno bez ďalšieho, ani pri jeho negatívnom postoji k ochrannému liečeniu, usúdixx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu ochrannej výchovy sú upravené v osobitných ustanoveniach o stíhaní mladistvých.
Konkrétne ide o ustanovenia § 102 až 105 štvrtej hlavy všeoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xstanovení sú upravené podmienky ukladania ochranného dohľadu.
Ide o ochranné opatrenie, ktoré je súčasťou tzv. nútenej postpenitenciárnej staroxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrí sa stávajú tzv. špeciálnymi recidivistami, a po viacnásobnom potrestaní za rovnaké trestné činy nemožno u nich očakávať, že bez nútenej postpenitexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxžiť páchateľovi, ktorého súd odsudzuje za obzvlášť závažný zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
Obzvlášť závažný zločin - pozri § 11 ods. xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného trestného činu, ktorý už bol v minulosti najmenej dvakrát vo výkone trestu odňatia slobody za takýto trestný čin a ktorému súd znovu ukladá nepodmixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xivota, na prostredie, v ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone trestu bude viesť riadny život.
K odseku 3
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody aj u takých páchateľov, ktorí v priebehu výkonu trestu odňatia slobody odmietajú výchovné pôsobenie a je obaxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxstvého páchateľa a tiež u odsúdeného, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie.
Mladistvý - pozri § 94 ods. 1.
Trest odňatia slobody nx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktorému bol uložený ochranný dohľad, po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Tieto povinnosti spočívajú v oznamovaní potrebných údajov o spxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska, ktoré je uvedené v rozhodnutí súdu.
K odseku 2
Zároveň xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx
x xxxxxx x
x xrípade, že boli odsúdenému uložené obmedzenia alebo povinnosti podľa ods. 2, je možné odsúdenému nariadiť aj povinnosť podrobiť sa kontrole technickxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov.
Ide o nové ustanovenie Trestného zákona.
§ 78
K § 78
V tomto ustanovení je upravená výmera ochranného dohľadu (na jxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonné podmienky zániku ochranného dohľadu, a to buď uplynutím času jeho výkonu [písm. a) ], alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o toxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xeho ďalší výkon nie je potrebný.
Ide o nové ustanovenie Trestného zákona.
Detencia
§ 81
K odseku 1
V tomto ustanovení sú upravené podmienkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxas dlhodobého trestu odňatia slobody evidentne a preukázateľne ochoreli na nevyliečiteľnú duševnú chorobu a je tu obava, že aj po výkone trestu odňatix xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu na výkon trestu prerušiť výkon trestu odňatia slobody u odsúdeného, ktorý ochorie vo výkone trestu odňatia slobody na nevyliečiteľnú duševnú chorobxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xsoby v detenčnom ústave.
Doba pobytu v detenčnom ústave sa do výkonu trestu odňatia slobody nezapočítava.
Tento druh ochranného opatrenia sa vykoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxť ochranu spoločnosti aj pred tými páchateľmi, ktorí sa odmietajú podrobiť ochrannému liečeniu, a tiež pred páchateľmi, u ktorých ochranné liečenie pxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxatia slobody rozhodnúť o umiestnení takéhoto páchateľa do detenčného ústavu, pričom páchateľ sa doň umiestni až po výkone trestu odňatia slobody.
Oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnu trestu odňatia slobody aj v iných prípadoch, konkrétne ak ide o páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxášť závažný zločin - pozri § 11 ods. 3.
K odseku 4
Toto ustanovenie bolo doplnené novelou (zákonom č. 262/2xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx resp. aj širšieho okruhu ľudí (napr. v prípade úteku zo zariadenia) pred agresívnym a nebezpečným správaním páchateľov v rámci výkonu ochranného liečxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xby však nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu, zákon ukladá súdu povinnosť jedenkrát ročne preskúmať dôvod trvania detencie a na základe odbornxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxlšom výkone trestu odňatia slobody. Ide o nové ustanovenie Trestného zákona.
§ 83
Zhabanie veci
K § 83
V tomto ustanovení sú upravené zákonnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byť predmetom trestu prepadnutia veci.
K odseku 1
Predmetom zhabania môže byť len taká vec, ktorá je k spáchanému trestnému činu v niektorom zo vzťahxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xchranného opatrenia.
K pojmu vec - pozri vysvetlivky k § 130.
Upustenie od potrestania - pozri § 40.
Zastavenie trestného stíhania - pozri § 281 Txx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
xxxxx x xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvo k veci štát, a to dňom právoplatnosti rozsudku.
K odseku 3
Toto ustanovenie upravuje výnimky z obligatórnej povinnosti súdu uložiť toto ochranné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxebo ak hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti činu.
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx veci, ak ide o vec, ktorá je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo ak je vec zmiešaná s majetkom páchateľa alebo inej osoby získaným v súladx xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxlýva, že predmetom zhabania môže byť výlučne iba taká vec, ktorá je k spáchaniu činu v niektorom zo vzťahov uvedených v § 55 ods. 1 písm. a) až c) TZ a ktorá bx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
R 16/1966
Vetu "Ak patrí páchateľovi, ktorého nemožno stíhať alebo odsúdiť" [ § 73 ods. 1 písm. a) TZ], treba aplikovať na také prípady, keď síce budú xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčanie alebo abolíciu).
R 16/1968
Páchateľom v zmysle § 73 ods. 1 písm. a) TZ možno rozumieť len osobu trestne zodpovednú, ktorá je spôsobilá byť páchxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxostatok trestnej zodpovednosti ( § 11, 12 TZ).
Preto nemožno vysloviť zhabanie veci podľa § 73 ods. 1 písm. a) TZ len preto, lebo vec patrila osobe, proxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxlúčené zhabanie veci z dôvodu všeobecného záujmu uvedeného v § 73 ods. 1 písm. c) TZ.
R 1/1970
Podmienkou prepadnutia veci je, že vec patrí páchateľoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlásiť u tohto páchateľa za prepadnutú. V takom prípade prichádza do úvahy iba zhabanie veci podľa § 73 TZ u tejto inej osoby, ak sú splnené podmienky nx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx x) TZ, spravidla nie je namieste vyhlásiť takúto vec za zhabanú podľa § 55 TZ.
R 38/1977
K výkladu ustanovenia § 73 ods. 1 písm. c) TZ o zhabaní veci v súxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
"Iným obdobným všeobecným záujmom" v zmysle § 73 ods. 1 písm. c) TZ, ktorý vyžaduje zhabanie veci uvedenej v § 55 ods. 1 TZ, môže byť aj záujem na tom, aby bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxrestania obvineného nemožno preto obvinenému uložiť akýkoľvek trest, teda ani trest prepadnutia veci. Pokiaľ spoločenský záujem vyžaduje, aby bol pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnie - zhabanie veci [ § 73 ods. 1 písm. b) TZ].
V 2/1985
K rozhodovaniu o návrhu prokurátora na zhabanie veci ( § 73 ods. 1 TZ, § 239 ods. 1 TP) patriacej oxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx v § 73 ods. 1 písm. a) TZ, že páchateľa nemožno stíhať, je v takomto prípade splnená aj vtedy, keď je trestné stíhanie prerušené.
R 13/1989
Pri veci, ktxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xpoluvlastníkov a prípadný výrok, ktorým sa podľa citovaného ustanovenia vec zhabe, vysloviť tak, aby sa vzťahoval na obvineného a aj na jeho manželku. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxsič záznamu, napríklad videokazeta. Zvukový, vizuálny, resp. audiovizuálny záznam zachytený na hmotnom nosiči nie je samostatnou vecou ani príslušxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xeci vymazaný, a pod.
R 58/1990
Všeobecný záujem na zhabaní veci podľa § 73 ods. 1 písm. c) TZ nemôže spočívať iba v tom, že vec pochádza z trestnej činnoxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xa trestné stíhanie páchateľa zastavilo z dôvodov amnestie, musí súd pri posudzovaní otázky, či vec, ktorá má byť zhabaná podľa § 73 ods. 1 písm. a) TZ, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx závery uvedené v obžalobe.
R 23/1992
Podmienka uvedená v ustanovení § 73 ods. 1 písm. a) TZ o zhabaní veci, že páchateľa nemožno stíhať alebo odsúdiťx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [ § 11 ods. 1 písm. f) TP] spočívajúcu v právoplatnom odsudzujúcom rozsudku za tento trestný čin.
R 46/1992
Ak došlo k prevzatiu trestného stíhania oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxrého nemožno stíhať tak, ako to má na mysli ustanovenie § 73 ods. 1 písm. a) TZ.
R 15/1993
Ochranné opatrenie - zhabanie veci podľa § 73 ods. 1 písm. d) Tx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxalovanému a prokurátor navrhol jej zhabanie podľa § 178 ods. 1 TP v obžalobe, prípadne podľa § 178 ods. 2 TP aj samostatne, ale ešte pred skončením hlavnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xbžalovanému na verejné zasadnutie, ak je potrebné pre rozhodnutie o ochrannom opatrení treba vykonať ešte ďalšie dokazovanie ( § 230 ods. 3 TP). Ak nejxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 83b
Zrušený od 1.7.2016
TRETIA HLAVA
ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU
§ xx
xxxxx xxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxledky trestného činu, ktorý inak v čase, keď k nemu došlo, spĺňal všetky pojmové náležitosti trestného činu.
V doterajšej praxi sa vyskytli problémy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxslušného ustanovenia v tom čase účinného Trestného zákona, ale neskorší zákon meniaci alebo dopĺňajúci Trestný zákon toto ustanovenie Trestného zákxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Trestný čin - pozri § 8.
Ide o upravené znenie § 65 predchádzajúceho Trestného zákona.
Účinná ľútosť
§ 85
K § 85
Účinná ľútosť je možná lex xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk uvedených v písm. a) alebo písm. b) .
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe sľubom beztrestnosti páchateľovi, ak škodlivý následok trestného činu napraví alebo zamedzí.
Škodlivým následkom sa rozumie skutočná zmena na cxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxré z konania páchateľa vyplynuli.
Napravenie škodlivého následku predpokladá, že páchateľ odstráni zmeny spôsobené na chránenom záujme, a tým v poxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxčinenia páchateľa pôsobením iných osôb alebo síl, aplikácia tohto ustanovenia neprichádza do úvahy.
Pokiaľ sa páchateľ neúspešne usiluje o odstráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxa urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxom čase a takým spôsobom, aby sa škodlivému následku dalo ešte zabrániť.
Podmienkou účinnej ľútosti vo všetkých prípadoch je, aby páchateľ konal dobxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxnútke nezáleží. Rozhodnutie nie je dobrovoľné, ak páchateľa k nemu vedie prípadne aj mylná domnienka, že jeho trestný čin bol odhalený, alebo ak koná pox xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx. e) TZ, ktoré majú za cieľ dosiahnutie jednotnej úpravy zákonných podmienok účinnej ľútosti vo vzťahu k daňovým trestným činom, a to prostredníctvom pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxienky zániku trestnosti tohto trestného činu viazaním na podmienku dodatočného zaplatenia splatnej dane a jej príslušenstva alebo poistného najnesxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxňového trestného činu k zaplateniu dane, a tým sa vyhnúť odsúdeniu.
Ide x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x vlastného rozhodnutia ešte predtým, než sa jeho trestný čin objavil alebo oznámil. Preto nie je prejavom účinnej ľútosti, ak páchateľ škodlivý následxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxky účinnej ľútosti v zmysle § 66 TZ posudzujú u každej zo zúčastnených osôb samostatne.
R 11/1980
Podmienky účinnej ľútosti v zmysle § 66 TZ nie sú spxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
x xx/1986
§ 86
K § 86
V tomto ustanovení sú upravené osobitné prípady účinnej ľútosti pri taxatívne vymenovaných trestných činoch. Trestnosť týchxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ešte možno následok napraviť.
Trestný čin zanedbania povinnej výživy - pozri § 207.
Trestný čin neodvedenia dane a poistného - pozri § 277.
Trestxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zosnovania a podporovania teroristickej skupiny - pozri § 297.
Trestný čin podplácania - pozri § 332 až xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxentného zhromaždenia, sudcovi alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupcovi či zamestnancovi mxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo voči osobe v obdobnej funkcii.
Trestný čin nepriamej korupcie - pozri § 336.
Novelou (zákonom č. 224/2010 Z.z.) s účinnosťou 1. septembra 2010 bolx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxírenia ustanovenia o účinnej ľútosti je umožniť aplikáciu osobitných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže o neuložení, resp. znížení pokxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xakejto zakázanej dohode bola odhalená prostredníctvom Leniency programu.
Tento program je legálnym, účinným a častokrát jediným nástrojom súťažxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxie je bez jeho aplikácie takmer nemožné. Svojím charakterom ide o najzávažnejšie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže s výrazným negatívnyx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoby alebo koordinácie správania v procese verejného obstarávania) . Ich cieľom je zvýšenie cien tovarov a služieb poskytovaných účastníkmi dohody, a xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxxxx x. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto ustanovenia, ak podnikateľ - účastník kartelovej dohody - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé taxatívne podmienky, súťažný orgán mu pokutu neuloží, resp. ju zníži.
Zakotvením tohto ustanovenia sa tiež reaguje na úpravu v iných členských štáxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxvenými novelou (zákonom č. 246/2012 Z.z.) sa upravuje podmienka zániku trestnosti u určených daňových trestných činoch formou účinnej ľútosti, ktorx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxz.
K odseku 2
Novelou Trestného zákona (zákonom č. 334/2012 Z.z.) bol do tohto ustanovenia vložený nový odsek 2, podľa ktorého je vylúčený zánik tresxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu podxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxých páchateľov, ktorí neboli za obdobný trestný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutí, alebo ktorých trestné stíhanie prx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx ustanovenia.
Ide o upravené ustanovenia § 214, 148ba, 163, 185b predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Osobitné ustanovenie o účinxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa, ktorý odvolací súd zrušil, ale skôr, než súd prvého stupňa začne vyhlasovať nový rozsudok.
R 54/1971
Pojem "dodatočné splnenie vyživovacej povixxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxom zabezpečí, aby za neho dlhované výživné uhradila iná osoba.
R 44/1972
Uplatnenie ustanovenia § 214 TZ o účinnej ľútosti v štádiu prípravného konxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxa rozhodnutia a súčasne je zistené, že zanedbanie povinnej výživy nemalo trvalé nepriaznivé následky.
V 24/1976
Zánik trestnej zodpovednosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 213 TZ, vrátane zavinenia a že trestná zodpovednosť zanikla až neskôr, po ich splnení. Preto zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v takom prípade treba zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b) TP, t.j. preto, lebo skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, nie je trestxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xeď je náležite zistené, že sa páchateľ trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 TZ skutočne dopustil.
II. Ak štát podľa § 100 ZR poskytol xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmienok uvedených v § 214 TZ poskytnutý príspevok. Pokiaľ je tento príspevok nižší než dlžné výživné, aj časť dlžného výživného presahujúcu poskytxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxeťaťa, hoci správne mal príslušnú sumu zaplatiť štátu, ktorý poskytol príspevok na výživu dieťaťa.
R 19/1984
I. Trvalými nepriaznivými následkamx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxla pôjde o poškodenie telesného alebo duševného zdravia osoby, ku ktorému odôvodnene došlo v dôsledku neplnenia vyživovacej povinnosti.
R 26/1990
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrá mu tým vznikla, pokiaľ trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky. Toto ustanovenie o účinnej ľútosti treba aplikovať aj v prípade, keď obvinený xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx slabne až celkom zaniká potreba trestnoprávnej reakcie na trestný čin tak z hľadiska generálnej prevencie, ako aj z hľadiska individuálnej prevenciex
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx daný trestný čin
Súčasne sa v tomto ustanovení upravujú dôvody, kedy premlčacia doba neplynie, a takisto dôvody, ktoré premlčanie trestného stíhanxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xadzbe za daný trestný čin.
Premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď došlo k dokonaniu trestného činu.
Pri pokračovacích a trvácich trestných xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Pri pokračovacom trestnom čine je trestný čin dokonaný, keď sa vykonal posledný útok (čiastkový akt).
Pri trvácom trestnom čine je rozhodujúci okxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa doba uplynúť skôr, než nastane následok trestného činu.
K odseku 2
V tomto ustanovení sú upravené dôvody tzv. spočívania premlčania, keď premlčacxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pre ktorú nemožno postaviť páchateľa pred súd. Nestačí však faktická prekážka, aj keď je závažná, ale musí ísť o prekážku ustanovenú v zákone. Takouto pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxaval v cudzine, ale za podmienky, že tak konal s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu [písm. b) ].
Do premlčacej doby sa takisto nezapočítava doba podmxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxnie vznesenia obvinenia - pozri § 205 TP.
Prerušenie trestného stíhania - pozri § 228, 229, 283 TP.
K odseku 3
Toto ustanovenie upravuje podmienkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, prípadne sudcu pre prípravné konanie alebo súdu, ktoré smerujú k txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtného stíhania treba upozorniť na prechodné ustanovenie § 437 ods. 4. V zmysle tohto ustanovenia sa ustanovenia tohto zákona o premlčaní trestného stíxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x takisto premlčacia doba výkonu trestu podľa tohto zákona sa nepovažujú za prerušené ani v prípade, ak do účinnosti tohto zákona obvinený spáchal miernxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxmlčania význam a premlčanie začína plynúť znova.
K odseku 5
Novelou Trestnéxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x smernice 2011/36/EÚ, ktorými boli členské štáty zaviazané prijať potrebné opatrenia k tomu, aby premlčacia doba pre trestné stíhanie skutkov, ktoré xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxli osobitné podmienky pre premlčanie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx preto premlčacia doba pri vybraných trestných činoch upravila tak, aby uplynula najskôr tri roky po tom, ako osoba, na ktorej bol trestný čin spáchaný, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xeťoch pred nadobudnutím ich plnoletosti a súčasne sa vytvára dostatočne dlhý časový úsek po nadobudnutí plnoletosti obete pre jej rozhodnutie daný trxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxania proti obvinenému je úkon, ktorý smeruje k trestnému stíhaniu obvineného, a je dôvodom na prerušenie trestného stíhania v zmysle § 67 ods. 3 písm. a) xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x x x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podľa § 25 ods. 1 TP sú úkonmi, ktoré smerujú k trestnému stíhaniu páchateľa, ktorými sa preto prerušuje premlčanie trestného stíhania podľa § 67 ods. 3 xxxxx xx xxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx to, ako bol skutok kvalifikovaný obžalobou alebo pri vznesení obvinenia v predchádzajúcich štádiách trestného stíhania.
R 91/2015:
Počas prerušxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxe potrebné vykladať reštriktívne, inak by pri nezistení osoby páchateľa (nevznesení obvinenia) v zákonom ustanovenej premlčacej dobe nedošlo k premxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxania.
R 53/2016
§ 88
K § 88
Toto ustanovenie určuje výnimky z inak všeobecnej platnosti inštitútu premlčania trestného stíhania. Zakotvuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx taxatívne uvedených trestných činov.
Trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd - pozri § 421 a 422.
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xnutiu smerujúcemu k potlačeniu základ-ných práv a slobôd - pozri § 422.
Trestný čin výroby extrémistických materiálov - pozri § 422a.
Trestný čin rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti - pozri § 422d.
Trestný čin hanobenia národa, rasy a presvexxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxdzajúceho Trestného zákona.
§ 89
Odpustenie alebo zmiernenie trestu
K § 89
V tomto ustanovení je premietnuté ústavné právo prezidenta repxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxestného zákona.
Premlčanie výkonu trestu
§ 90
K odseku 1
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xremlčania trestného stíhania. Jedinou podmienkou premlčania výkonu trestu je uplynutie doby ustanovenej zákonom. Táto doba je určená podľa druhu a vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxeľovi uložilo viac trestov popri sebe, podmienky premlčania sa posudzujú pri každom treste samostatne.
K odseku 2
V zmysle tohto ustanovenia premlxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnečnom prepustení alebo podmienečnom prepustení s probačným dohľadom premlčacia doba začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa trest xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxušujú.
Prerušenie premlčacej doby výkonu trestu - pozri prechodné ustanovenie § 437 ods. 4.
K odseku 5
V prípade prerušenia premlčania dosiaľ uplxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxxxxxxné odsúdenie s probačným dohľadom - pozri § 51 a 52.
Podmienečné prepustenie - pozri § 66 až 68.
Podmienečné prepustenie s probačným dohľadom - pozri x xxx
xxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastníctva odsúdeného na štát úradným výrokom dňom právoplatnosti rozsudku. Premlčanie výkonu tohto trestu ( § 68 TZ) je preto vylúčené.
V 1/1987
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xodanie do výkonu trestu, nariadenie výkonu trestu a pod.).
II. Takými úkonmi sú nielen opatrenia vydané na základe rozhodnutí súdu týkajúcich sa vykoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x posudzovanie, či došlo alebo nedošlo k premlčaniu výkonu trestu, ktorý má byť na území Slovenskej republiky uznaný na účely výkonu trestu odňatia slobxxxx
x xxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxástej hlave osobitnej časti Trestného zákona sú z premlčania vylúčené, s výnimkou trestných činov taxatívne uvedených v tomto ustanovení, a preto pouxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Pozri vysvetlivky k ustanoveniu § 88.
Ide o upravené znenie § 68a predchádzajúceho Trestného zákona.
Zahladenie odsúdenia
§ 92
K odseku 1
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxriaznivé dôsledky odsúdenia, ktoré trvajú aj po výkone trestu a ktoré by mohli odsúdenému sťažovať jeho uplatnenie v ďalšom živote.
Zahladenie odsúxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
K odseku 2
Oproti predchádzajúcej úprave došlo k podstatnej zmene pri zahladení iných druhov trestov, okrem trestu odňatia slobody, a to už okamihox xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v ustanovení § 32 TZ, ku ktorej došlo novelou Trestného zákona (zákonom č. 1/2014 xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxenky zahladenia odsúdenia.
K odseku 3
V tomto ustanovení je upravená výnimka zo všeobecných zásad vyjadrených v odseku 1, ktoré sa vzťahujú na uplynxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxmlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním preukázal, že sa napravil, súd na jeho žiadosť môže zahladiť odsúdenie aj pred uplynutím doby uvedenej v odxxxx xx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxstov - pozri čl. 102 písm. i) ústavy a § 472 až 476 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 69 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Odsúdenixx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxto podmienke neuplynula, a to zo žiadneho dôvodu uvedeného v § 69 TZ.
R 21/1965
Pri skúmaní podmienok na zahladenie odsúdenia podľa § 69 ods. 1 TZ možxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xe sa odsúdený osvedčil, prípadne až po roku od uplynutia skúšobnej doby, ak súd nevydal bez viny odsúdeného do tejto doby rozhodnutie podľa § 64 ods. 1 TZx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie odsúdenia pred uplynutím ustanovenej doby ( § 69 ods. 3 TZ) nestačí len zistenie, že v správaní odsúdeného a v jeho vzťahu k práci existujú také kladné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxatia slobody, výkon xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxenia podľa § 69 ods. 1, resp. 3 TZ u podmienečne prepusteného začína plynúť dňom jeho podmienečného prepustenia až vtedy, keď súd vyslovil, že sa podmiexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxtie podľa § 64 ods. 1 TZ ( § 64 ods. 3 TZ).
Na splnenie podmienok na zahladenie odsúdenia pred uplynutím doby uvedenej v § 69 ods. 1 TZ ( § 69 ods. 3 TZ) sa vyxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxujúceho človeka. Potrebné je vzorné správanie odsúdeného a jeho poctivý pomer k práci, ktoré dostatočne odôvodňujú predpoklad, že sa odsúdený skutočxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xtorý mal spáchať v lehote uvedenej v § 69 ods. 1 TZ.
R 22/1987
§ 93
K odseku 1
V tomto ustanovení je vyjadrená zásada, že právoplatnosťou rozhodnxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxie odsúdenia, v rámci ktorého sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, je podmienené uplynutím doby na zahladenie toho trestu, na zahladenie ktxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xx xx xx xxm, čo boli vykonané (odpustené, premlčané) všetky uložené tresty.
Ide o upravené ustanovenie § 70 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxať účinok, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený ( § 60 ods. 4 TZ), ak tento účinok nenastal, aj pokiaľ ide o trest zákazu činnosti ( § 50 ods. 2, § 64 xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxt zákazu činnosti, osvedčil ( § 60 ods. 1 TZ), nemôže, pokiaľ ide o toto odsúdenie, vyvolať účinky uvedené v § 60 ods. 4 TZ, ak pri treste zákazu činnosti exxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxie, a nie iba jeho časť, a to len vtedy, keď boli splnené podmienky na zahladenie všetkých popri sebe uložených trestov.
V 4/1983
ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBIxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjem mladistvý. Za mladistvého sa považuje osoba, ktorá dovŕšila štrnásty rok svojho veku a neprekročila osemnásty rok veku. Z hľadiska počítania času xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxáchal najneskôr v deň svojich osemnástych narodenín. Toto pravidlo platí aj pre osobu, ktorá nadobudla plnoletosť podľa iných právnych predpisov prex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx x x xxx x xx xxxx x xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x Trestnom poriadku konkretizujú ústavný princíp osobitnej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxnej časti Trestného zákona o stíhaní mladistvých neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia Trestného zákona. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxé v § 94 až 121.
Osobám, ktoré spáchali čin inak trestný pred dovŕšením štrnásteho roku svojho veku, možno uložiť iba ochrannú výchovu. Podmienky na taxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxádzajúceho Trestného zákona.
§ 95
Trestná zodpovednosť
K odseku 1
Individuálna duševná vyspelosť je korektívom na ustanovenie trestnej zoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxám spoločnosti, v ktorej žije (rozumová zložka) , alebo aby bol schopný zodpovedajúcim spôsobom usmerniť svoje správanie (vôľová zložka) .
Mladistxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxchológie, prípadne aj psychiatrie) preukázané, že v čase činu ešte nedosiahol zo stránky intelektuálnej alebo zo stránky mravnej taký stupeň vývinu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxnie rozumovej a mravnej vyspelosti je obligatórne u mladistvého vo veku od 14 do 15 rokov. U starších mladistvých len vtedy, ak to bude odôvodnené. Ide o kxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx ide o prečin, na trestnú zodpovednosť mladistvého sa vyžaduje, aby išlo o čin, ktorého závažnosť je vyššia ako malá - porovnaj podmienky uvedené v § 10 odxx x xx xxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxu k mladistvému, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku (obligatórna povinnosť v zmysle § 338 TP), je dôležité aj pre zistenie, či nejde x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx ods. 1, resp. § 244 ods. 1 písm. b) TP (postúpenie veci) , ďalej podľa § 215 ods. 1, resp. § 244 ods. 1 písm. c) TP (zastavenie trestného stíhania) alebo podxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx ustanovenie Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
K aplikácii materiálneho znaku trestného činu u mladistvého páchateľa trestného činu lúpeže podľa § xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnnosti súdov so spoločenskými organizáciami.
R 1/1984
Zhodnotenie poznatkov súdnej praxe pri rozhodovaní o trestných činoch spáchaných mladistxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých ustanovení, právne hodnotenie, ukladanie trestov a ochranných opatrení).
R 39/1989
DRUHÝ DIEL
ZÁNIK TRESTNOSTI
§ 96
Premlčanie trestxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxa premlčacej doby, platí všeobecná úprava zákona.
K odseku 2
So zreteľom na medzinárodné záväzky sa aj u mladistvých - odkazom na všeobecné ustanovexxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxou trestných činov podľa § 421 až 424.
Premlčacie doby, všeobecné ustanovenia - pozri § 87 a 88.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Idx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxní
K § 97
Ustanovenie o účele sankcií a výchovných opatrení zahŕňa interpretačné pravidlo pre všetky ustanovenia zákona o stíhaní mladistvých.
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpy a prostriedky zákona treba využívať na obnovenie narušených sociálnych vzťahov, na integráciu mladistvého do širšieho sociálneho prostredia a na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtného poriadku vymedzujú aj osobitné spôsoby zaobchádzania s mladistvými v rámci trestného konania, vrátane alternatívnych spôsobov riešenia tresxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxných opatrení mladistvému - pozri § 106 až 108.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xabezpečená výchova mladistvého páchateľa na riadneho človeka, so zreteľom na jeho osobné vlastnosti, jeho rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxvenie k § 23 TZ, zdôrazňujúce výchovné ciele trestu u mladistvých, pričom podrobne ustanovuje, ktoré okolnosti treba zisťovať a hodnotiť, aby súd mohxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx x x xx TZ o účele trestu u mladistvého.
R 14/1969
Zhodnotenie praxe súdov pri rozhodovaní o trestnej činnosti mladistvých. Pozri aj R 17/1985, R 39/1985.
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvuje rozhodnutie súdu o tom, že mladistvý sa uznáva za vinného z prečinu, ale neukladá sa mu žiadny trest. Na rozdiel od všeobecného ustanovenia § 40 o upuxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxoveň. Ustanovenie § 98 ich uvádza kumulatívne v úvodnej vete a v písmenách a) a b) , pričom podmienky uvedené v týchto písmenách sú už alternatívne.
Zákxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx snahu po náprave. Pôjde predovšetkým o vnútorný postoj mladistvého k činu a jeho celkové následné správanie po jeho spáchaní (napr. náhrada škody, ospxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdy
a)
Vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávať, že už prejednanie veci xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xonkrétne okolnosti, za ktorých bol spáchaný. Doterajší život mladistvého musí dostatočne odôvodňovať prognózu jeho pozitívneho vývinu a to, že sa naxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxdistvého a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného činu a osobu mladistvého sa uloženie trestu nejaví ako nevxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo dôveryhodná osoba. Záujmovými združeniami občanov sa rozumejú občianske združenia, odborové organizácie, kolektív spolupracovníkov a štátom uzxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxať správanie obvineného; dôveryhodnosť takej osoby posudzuje súd a v prípravnom konaní prokurátor (pozri § 4 a 5 TP).
Upustenie od potrestania môžx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 77 a § 24 ods. 1 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
I. K výkladu pojmu "trestný čin menšej nebezpečnosti pre spoločnosť" v ustanovxxx x xx xxxx x xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú znaky trestného činu, z ktorého bol obžalovaný uznaný za vinného, ale aj na ďalšie okolnosti, ktoré síce nie sú nutné na naplnenie znakov trestného čixxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx upustenia od potrestania podľa § 24 ods. 1 TZ.
Trestný čin, ktorý má za následok ťažkú ujmu na zdraví spojenú s trvalými nepriaznivými následkami, sprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxnom a v kontexte s vysvetlivkami k § 10 ods. 2, resp. § xx xxxx x xx x xxxxx xxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxde,
a)
ak mladistvý spácha čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou, a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré zároveň ukladá, zaistí jeho nxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxona nie je uloženie trestu potrebné.
Upustenie od potrestania podľa tohto ustanovenia sa neviaže na ľútosť mladistvého a jeho snahu po náprave, lebo xxx x xxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzpečí nápravu mladistvého lepšie ako trest.
Ochranné liečenie - pozri § 73 a 74.
Ochranné opatrenia - pozri § 73 až 83.
Výchovné opatrenia - pozri § xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxRA
Uloženie ochrannej výchovy mladistvému znamená odňatie maloletého z výchovy rodičov a jeho zaradenie do kolektívnej výchovy s prísnejším režixxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxh.
R 41/1962
Z odsúdenia, o ktorom platí fikcia, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený, nemožno vyvodzovať voči páchateľovi nijaké dôsledkx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxutočnosť, že páchateľ už v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery z hľadiska sklonu páchateľa k trestnej činnosxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xko závažnosť skutočnosti, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x alebo ods. 2 TZ o upustení od potrestania. Ak súd dôjde k záveru, že upustenie od potrestania mladistvého podľa § 77 TZ neprichádza do úvahy a pritom sú xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podľa § 77 ods. 2 TZ v prípade, ak sa uloží ochranná výchova, zákon neviaže na stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť tak, ako je to pri upustení od potrxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxh upustenia od potrestania mladistvého podľa § 98 a 99 platí zákonná fikcia, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený. Z tohto dôvodu takéto rozhodxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide o prevzaté ustanovenie § 24 ods. 2 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Zákonná fikcia, že sa na páxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxhrannej výchovy podľa § 84 ods. 1 TZ).
R 63/1973
Z odsúdenia, o ktorom platí fikcia, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený, nemožno voči páchxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxní osoby páchateľa prihliadol na skutočnosť, že páchateľ už v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery z hľadiska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxenie od potrestania
K § 101
Toto ustanovenie rozširuje možnosti súdu pôsobiť na prevýchovu mladistvého páchateľa inak ako sankciou.
K odseku 1
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvody na uloženie trestu s podmienečným odkladom jeho výkonu. V takom prípade ešte súd nemusí uložiť trest, ale môže upustiť od potrestania mladistvéhox xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxej doby. Bude to tak vtedy, ak mladistvý z hľadiska zabezpečenia jeho ďalšieho riadneho života vyžaduje dohľad probačného úradníka alebo uloženie inéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe nutné uložiť mu trest.
Podmienečné upustenie od prestania môže byť predmetom dohody o vine a treste v zmysle § 232 ods. 3 TP.
K odseku 2
V prípade poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, resp. aj výchovné povinnosti a obmedzenia uvedené v § 107 (porov. znenie § 106 ods. 1).
K odsekx x
xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxechať upustenie od potrestania v platnosti a postupovať niektorým zo spôsobov uvedených v písm. a) , b) alebo c) . Za uvedených podmienok pôjde o uloženix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxatrenia potrebného na resocializáciu mladistvého (porov. § 107).
K odsekom 4 až 6
Pri rozhodovaní o osvedčení v skúšobnej dobe, resp. pri konštatovxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom - pozri § 49 až 52, resp. u mladistvých § 119.
Výchovné xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx v judikatúre k § 49 až 52.
ŠTVRTÝ DIEL
OCHRANNÁ VÝCHOVA
§ 102
Dôvody uloženia ochrannej výchovy
K § 102
Ochranná výchova je jedným z druhov xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xreste zaistiť ochranu spoločnosti, ale špecifickým spôsobom.
K odseku 1
Toto ustanovenie upravuje podmienky na uloženie tohto dôležitého ochranxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Ochrannú výchovu možno uložiť buď samostatne pri upustení od potrestania podľa § 99 písm. b) , alebo popri treste, pokiaľ je splnená aspoň jedna z podmixxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlneného znaleckým posudkom psychológa. Uloženie ochrannej výchovy znamená odňatie mladistvého z výchovy rodičov a jeho zaradenie spravidla do kolexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxtrenia (§ 106 a nasl.) už nemajú nádej na úspech.
Podmienky na uloženie ochrannej výchovy sú v podstate prevzaté z predchádzajúceho Trestného zákona xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostredie, ale predovšetkým mladistvý a zabezpečenie jeho riadnej výchovy. Pôjde o prípady asociálneho prostredia, v ktorom mladistvý doposiaľ žixxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xdňatia slobody, alebo ak bol mladistvému po uložení ochrannej výchovy ďalším rozsudkom uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, po výkone trestxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvy ( § 452 TP).
Ochrannú výchovu možno uložiť v občianskoprávnom konaní aj osobám mladším ako štrnásť rokov, ktoré spáchali čin, za ktorý zákon dovoľxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxť rokov, ktorá spáchala čin, ktorý by inak bol trestným činom (porovnaj § 105).
K odseku 2
Z povahy veci, ako aj vzhľadom na vek vojaka vyplýva, že ochraxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx x xxx xx x x xxx xx 453 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 84 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Uloženie ochrannej výchovy mladistvému znamená odňxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovu možno uložiť až vtedy, keď menej intenzívne prostriedky výchovy už nemajú nádej na úspech.
R 41/1962
§ 103
Výkon ochrannej výchovy
K odseku x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxine. Iba v prípadoch mladistvých, ktorí sú duševne alebo telesne chorí, sa výkon ochrannej výchovy vykoná v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvnú, resp. ochrannú výchovu v zariadeniach náhradnej výchovy, ktorými sú reedukačné centrá [porovnaj § 122 ods. 2 písm. d) a § 161 ods. 22 zákona č. 245xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx x x xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxniť možnosť vzniku ďalších, pre spoločnosť nebezpečných následkov zanedbanej výchovy a súčasne mladistvému umožniť jeho ďalší vývin, aby sa stal riaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxností a celkovo ho vzdelať tak, aby sa stal platným členom spoločnosti.
Trvanie ochrannej výchovy je obmedzené:
-
účelom ochrannej výchovy; ak box xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx x to v dvoch smeroch: jednak po dovŕšení osemnásteho roku veku už nemožno začať s jej výkonom a jednak už uloženú ochrannú výchovu možno predĺžiť do dovŕšexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
-
záujmom mladistvého, lebo iba vtedy možno predĺžiť trvanie ochrannej výchovy (napr. aby mohol dokončiť odbornú prípravu alebo iné vzdelanie) .
K xxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxčného úradníka, najmä v prípade, keď ochrannú výchovu nemožno vykonať ihneď (najmä z objektívnych dôvodov).
K odseku 4
Súd upustí od výkonu ochrannxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx riadneho občana, že bude vytrhnutý z prostredia, ktoré nepriaznivo ovplyvňovalo jeho telesný a predovšetkým duševný vývin, a pod.,
-
ak bol mladisxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xesocializáciu, alebo keď je zrejmé, že bude z výkonu trestu prepustený (hoci aj podmienečne) po dovŕšení osemnásteho roku svojho veku.
K odseku 5
Súx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo zariadenia alebo určenej rodiny, ak jeho prevýchova dosiahla taký stupeň, že možno dôvodne očakávať, že bude xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxstvý po prepustení z ochrannej výchovy bude viesť riadny život. V rozhodnutí musí súd určiť konkrétne miesto jeho pobytu a pracoviska. Takéto rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhovy alebo podmienečnom umiestnení mladistvého mimo výchovného zariadenia alebo náhradnej rodiny sa ochranná výchova naďalej vykonáva. Nejde o podxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxaľ sa mladistvý v priebehu podmienečného upustenia alebo podmienečného umiestnenia osvedčí a tak preukáže, že účel ochrannej výchovy bol dosiahnutýx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x x x xx x x xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnutie, najmä hodnotenie správania mladistvého vo výchovnom zariadení alebo v náhradnej rodine, správu o vhodnosti prostredia, kde bude mladistvý žix x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxx rozhodol v zmysle § 103 ods. 5 o podmienečnom upustení od ochrannej výchovy alebo podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia alebo určenej roxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxkone ochrannej výchovy sa bude pokračovať.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Výkon ochrannej výchovy - pozri § 103 a 104 TZ, § 449 až xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxá ústavná výchova môže byť kedykoľvek zmenená na rodinnú výchovu a naopak. V prípade odôvodnenej potreby môže byť zmenená aj fyzická osoba, ktorej bol mxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy probačného úradníka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxhovy - pozri § 103 a 104 TZ, § 449 až 453 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 85 predchádzajúceho Trestného zákona.
§ 105
K § 105
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie; súd tak môže urobiť aj vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako šxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxho trestného činu sa neskúma potreba zabezpečenia riadnej výchovy) a v druhom prípade fakultatívne ("súd tak môže urobiť ...").
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxsle tohto ustanovenia je osoba, ktorá nedovŕšila štrnásty rok svojho veku, a to v prvých dvoch alternatívach, a preto jej možno uložiť ochrannú výchovux xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxst odňatia slobody na doživotie, v rámci druhej alternatívy môže ísť o akýkoľvek iný trestný čin.
Osobitným prípadom je uloženie ochrannej výchovy v civilnom procese osobe mladšej ako pätxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zodpovednosti z hľadiska fyzického veku. Preto bolo treba v tomto ustanovení uviesť aj túto alternatívu pre možnosť uložiť takejto trestne nezodpovexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxchovy - pozri § 103 a 104 TZ a § 449 až 453 TP.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 86 predchádzajúceho Trexxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxípady, keď možno mladistvému uložiť výchovné opatrenie, a to pri podmienečnom upustení od uloženia trestu alebo v prípravnom konaní.
Výchovné opatxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sa však prejaviť v jeho postupe pri použití niektorého odklonu upraveného Trestným poriadkom. Ide napríklad o podmienečné zastavenie trestného stíhxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxe § 232 ods. 3 TP môže byť aj dohoda o uložení výchovných opatrení.
K odseku 2
Výchovné opatrenia sú diferencované - od najprísnejšieho probačného doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx určí nad ním probačný dohľad vykonávaný probačným a mediačným úradníkom. Dohľadom probačného úradníka sa rozumie dlhodobá práca s odsúdeným mladistxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkonu a kontrola dodržiavania podmienok uložených súdom alebo vyplývajúcich zo zákona.
Výchovné povinnosti sú exemplifikatívne uvedené v § 107 oxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx x x prípravnom konaní prokurátor spravidla v prítomnosti rodičov mladistvého, a upozorní ho na konkrétne dôsledky, ktoré mu podľa zákona hrozia, ak by v bxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxor. Tento súhlas mladistvý môže kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením adresovaným prokurátorovi; výkon výchovného opatrenia sa týmto vyhlásením xxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xrokurátor výchovné opatrenie zruší, prípadne zmení, spravidla na miernejšie. V prípade subjektívnych dôvodov treba preukázať, že mladistvý výchovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom - pozri § 119.
Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s probačnýx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxnie Trestného zákona.
§ 107
Výchovné povinnosti a obmedzenia
K odseku 1
Pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmplifikatívne (napr. aby mladistvý býval s rodičom, nahradil škodu, podrobil sa liečeniu závislosti alebo sociálnemu výcviku a pod.). To znamená, že xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxaj § 51 ods. 3 a 4).
K odseku 2
Pokiaľ ide o uloženie výchovnej povinnosti vo forme spoločensky prospešnej práce, v žiadnom prípade nesmie byť jej uložexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie spoločensky prospešnej práce na najviac štyri hodiny denne, osemnásť hodín týždenne, celkovo na šesťdesiat hodín.
Podmienečné upustenie od potxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxenie Trestného zákona.
§ 108
Napomenutie s výstrahou
K § 108
Pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní ide o druhú moxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxonať v súčinnosti s jeho zákonným zástupcom. Podľa tohto ustanovenia sudca a v prípravnom konaní prokurátor mladistvému v prítomnosti jeho zákonného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxnú činnosť. Z povahy tohto výchovného opatrenia vyplýva, že pri jeho ukladaní by mal byť prítomný aj probačný a mediačný úradník, resp. sociálny kurátox xxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtania - pozri § 101.
Druhy výchovných opatrení a ich ukladanie - pozri § 106.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxadistvému možno uložiť iba tresty taxatívne uvedené v § 109.
x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxdistvému uložiť len trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu účasti na verejných podujatiacxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxraty čestných titulov a vyznamenaní a trest straty vojenskej a inej hodnosti (hypoteticky, vzhľadom na vek, v ktorom zrejme nemožno uvedenú hodnosť doxxxxxxxxx
Hlavnou záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo ustanovenie preto preferuje ukladanie sankcií nespojených s trestom odňatia slobody, a to v poradí uvedenom x xxxxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s probačným dohľadom. Trest odňatia slobody je preto uvedený na poslednom mieste. Ukladanie nepodmienečného trestu je modifikované znížením trestnxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyšší trest.
Mladistvý - pozri § 94 ods. 1.
Ukladanie trestu mladistvému - pozri § 110.
Ukladanie jednotlivých trestov mladistvému - pozri § 111 ax xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 78 predchádzajúceho Trestného zákona.
JUDIKATÚRA
Pri určovaní trestu mladistvému sa treba zásadne spravovať ustanovením § 78 TZ a na § 28 TZ xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxtvému nemožno uložiť trest zákazu pobytu. Pozri aj V 19/1976.
R 46/1971
Mladistvému páchateľovi možno uložiť len tresty, ktoré sú výslovne uvedené x x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxé podmienky na jeho uloženie uvedené v § 57a ods. 1, resp. 2 TZ.
V 4/1984
§ 110
Ukladanie trestu
K odseku 1
Povinnosť xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýpočet poľahčujúcich okolností uvedených v § 36, keď výslovne ustanovuje, že súd pri výmere trestu ako na poľahčujúcu okolnosť prihliadne aj na to, že mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxodu, vykonal bezplatne verejnoprospešnú činnosť, podrobil sa liečeniu škodlivej závislosti alebo aby sa vo svojom voľnom čase podrobil programu socxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin pred dovŕšením osemnásteho roku veku a ďalší trestný čin spáchal po tom, čo tento vek dovŕšil. Nevzťahuje sa však na prípad, keď sa páchateľ dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxladaní úhrnného alebo súhrnného trestu podľa tohto ustanovenia nemožno použiť § 95, § 97 až 99, § 106 až 110, § 116 a 119. Pokiaľ však ide o trestné činy spácxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxst, súhrnný trest a ďalší trest - pozri § 41 až 43.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide o prevzaté ustanovenie § 80 predchádzajúceho xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx
§ 111
Trest povinnej práce
K § 111
Aj v prípade mladistvého možno trest povinnej práce uložiť iba so súhlasom páchateľa, ktorý je odsúdený za prexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxobačného úradníka, aby sa tak zabezpečila pozitívna motivácia a spolupráca mladistvého a jeho zákonných zástupcov pri výkone tohto trestu.
Horná hxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxi jeho vykonávania, nesmie ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo mravný vývoj mladistvého.
Podmienky na uloženie trestu povinnej práce a jeho výkon x xxxxx x xx x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
Horná hranica dĺžky trvania trestu zákazu činnosti je u mladistvých znížená na polovicu, to znamená, že horná hranica tohto trestu nesmie presiahnux xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxude na prekážku príprave na jeho povolanie. Pokiaľ však mladistvý v čase rozhodovania súdu ukončil prípravu na povolanie, možno mu uložiť aj trest zákaxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxti iba vtedy, ak ho súd neodsudzuje ako vodiča dopravného prostriedku za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 alebo trestný čin xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxzaté ustanovenie § 78 predchádzajúceho Trestného zákona.
K odseku 2
Ak súd odsudzuje mladistvého páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom nxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x 149 ods. 4 alebo 5 (spáchaný pred 1. novembrom 2011), ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xiektorý z uvedených trestných činov a po právoplatnom odsúdení, hoci len za jeden z nich (porovnaj slovo "alebo" x x xx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxvať bez ohľadu na to, či mladistvý má také odsúdenie zahladené v zmysle § 121 ods. 2, alebo platí zákonná fikcia neodsúdenia. Ustanovenie § 61 ods. 5 vylučxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxi vo vysvetlivkách k odseku 3.
K odseku 3
Tento odsek upravuje podmienky uloženia trestu zákazu činnosti u mladistvých na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch v § 61 ods. 4.
Ustanovenie § 61 odsek 4 bolo doplnené novelou uskutočnenou zákonom č. 204/2013 Z.z. Podľa § 61 ods. 4 musí ísť o odsúdenie za trestnx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnia podľa § 201 až 202, trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a trestný čin prechxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxo odsek upravuje podmienky uloženia trestu zákazu činnosti u mladistvých na sedem až pätnásť rokov (v prípadoch, keď dospelému páchateľovi možno uložxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxý čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa mladistvý dopustí ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký čin, ktorého xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxsti zásadu "trikrát a dosť".
Predchádzajúce dve odsúdenia mladistvého musia byť právoplatné. Aj v tomto prípade bude súd ukladať trest zákazu činnoxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 61 ods. 6 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x49 ods. 4 alebo 5, ktorého sa mladistvý dopustí ako vodič dopravného prostriedku. Trestný čin musí byť spáchaný po 1. novembri 2011.
Odsúdený - pozrx x xxx xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxorá bola odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 61 ods. 3 alebo 5 pred 1. novembrom 2011, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § xx xxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby trestu zákazu činnosti ustanovenej v § 61 ods. 3 alebo 5 neprimerane prísne.
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxm bola splnená podmienka zahladenia odsúdenia zo zákona alebo na návrh ( § 121), hoci táto skutočnosť nemá žiadny formálny vplyv na právnu kvalifikáciux xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zmysle § 337 TP s akcentom na otázku, prečo predchádzajúce odsúdenia nesplnili resocializačnú úlohu.
Ide o prevzaté ustanovenie § 78 predchádzajúxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxejných podujatiach
K § 112a
Tento trest môže súd uložiť mladistvému, ak sa dopustí úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxečinu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí (napr. prečinu výtržníctva podľa § 364 TZ), treba u mladistvého skúmať, či je závažnosť takého skutku xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x x xx xxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxých podujatiach sú taxatívne uvedené v § 62a ods. 2 TZ, preto porovnaj vysvetlivky k tomuto ustanoveniu.
Úmyselný trestný čin - pozri § 15 a § 17.
So zxxxxxxx xx x xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či tento trest neukladať ako samostatný trest zodpovedajúci predmetu záujmu mladistvého tak, aby predovšetkým postihol tú oblasť jeho života, v ktorxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo do širšieho sociálneho prostredia, vrátane preventívneho pôsobenia tohto trestu.
Výchovné povinnosti a obmedzenia - porovnaj § 107 TZ, resp. znexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxný útvar Policajného zboru.
Na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach mladistvého treba primerane pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvedené novelou (zákonom č. 1/2014 Z.z.) účinnou od 1. februára 2014.
§ 113
Trest vyhostenia
K § 113
Trest vyhostenia možno mladistvému uložiť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtvého, jeho rodinné pomery, vrátane možného nebezpečenstva spustnutia.
Pri skúmaní uvedenej podmienky (nebezpečenstvo spustnutia) bude nevyhnxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxedenej skutočnosti vylúčiť.
Trest vyhostenia - pozri § 65.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Ide o prevzaté ustanovenie § 78, respx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnej od 1. januára 2009 (zákon č. 498/2008 Z.z.) limitovaná rozpätím od 30 eur do 16 590 eur za splnenia podmienok všeobecne ustanovených zákonom v § 5x x xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxstvého, spravidla bude prichádzať do úvahy zaplatenie peňažného trestu v splátkach (§ 56 ods. 3).
K odseku 2
Pre prípad, že by výkon peňažného trestu xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxykoľvek po právoplatnosti rozsudku. Môže spočívať vo vyhýbaní sa práci, v zatajení majetku alebo príjmov a pod. Tento výrok súdu je obligatórny.
Náhxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zníženej podľa § 117 ods. 1 na polovicu, resp. určenej podľa vety za bodkočiarkou.
K odseku 3
Podľa tohto ustanovenia možno mladistvému po právoplatxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxom vyjadrení, uložiť spoločensky prospešnú činnosť v rámci probačného programu, ktorý je zriadený na tento účel. Pokiaľ mladistvý spoločensky prospxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxx xeňažného trestu - pozri § 429 až 432 TP.
Ide o upravené ustanovenie § 78, resp. § 53 a 54 predchádzajúceho Trestného zákona.
§ 115
Podmienečný oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxv (§ 116).
Podmienky na tento postup sú analogické ako pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého podľa § 119; predpokladom xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x
xx xxxxxxxxxx xxxhovného účinku tohto trestu možno uložiť aj výchovné opatrenia uvedené v § 107.
K odseku 2
Ustanovenie o podmienečnom odklade výkonu peňažného tresxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxzri § 119.
Skúšobná doba pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trestu - pozri § 116.
Záruka za nápravu mladistvého - pozri § 98 a výklad k tomuto xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkona.
x xxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx xroch rokov. Na tento postup zákon ustanovuje podmienky uvedené v § 115 ods. 1 písm. a) , resp. písm. b) . Z dikcie odseku 2 možno postupom a contrario určiť, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa podmienok uvedených v § 115 ods. 1 vtedy, ak vzhľadom na povahu trestného skutku a osobu mladistvého možno očakávať, že mladistvý v budúcnosti nespáchx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx 3 a 4.
Ak je to v záujme prehĺbenia výchovného účinku uložených obmedzení alebo povinností, môže súd aj pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami).
K odseku 2
V prípade, ak sa mladistvému pri podmienečnom odsúdení xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mu do novo určenej skúšobnej doby tá časť predtým určenej skúšobnej doby, po ktorú viedol riadny život.
K odseku 3
Súd musí po uplynutí skúšobnej doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí. V takom prípade sa peňažný trest nevykoná. V opačnom prípade súd rozhodne o výkone trestu.
Podmienečný odklad výkonu trestu mladistvého - pozri § 1xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxri § 50 ods. 4 až 7, § 52 ods. 1 až 4.
Konanie proti mladistvým - pozri § 336 až 347 TP.
Výkon peňažného trestu - pozri § 429 až 432 TP.
Ide o nové ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxe predĺžiť skúšobnú dobu podľa § 82 ods. 2 TZ, rozhodujúci je vek mladistvého v čase, keď dal príčinu na výkon trestu, t.j. v čase, keď porušil podmienky pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v platnosti a pritom sa prípadne predĺži skúšobná doba. (Judikát je použiteľný vo vzťahu k skúmaniu podmienok osvedčenia sa mladistvého pri podmienečxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx § 82 ods. 2 TZ môže súd urobiť len v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, o ktoré ide.
R 56/1979
§ 116a
Trest domáceho väzenix
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxzmenili.
K odseku 1
Novela Trestného zákona uskutočnená zákonom č. 78/2015 Z.z. umožňuje tento trest uložiť aj mladistvému páchateľovi, ktorého xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom interpretačného pravidla uvedeného v § 97 ods. 1 TZ o účele sankcií a výchovných opatrení u mladistvého. Obligatórnou podmienkou na uloženie tohtx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyslovil pred súdom po vypočutí a poučení o podmienkach výkonu trestu domáceho väzenia. Zákonný zástupca je v tomto prípade procesnou stranou. Z povahx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xa uvedené nie je možné uplatniť modifikačné kritérium uvedené v § 110 ods. 1 TZ, lebo sa týka iba trestu odňatia slobody. Fakticky ale zákon ustanovil tenxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpatrenia, ktoré sú uvedené v § 107 ods. 1 TZ. Tieto výchovné povinnosti a obmedzenia (ako aj iné výchovné povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 TZ) by podľa osoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxné sadzby odňatia slobody ustanovené v osobitnej časti Trestného zákona sa u mladistvých znižujú na polovicu. Toto ustanovenie zároveň ustanovuje naxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxočin za okolností uvedených v § 117 ods. 3, kde zákon ustanovuje osobitnú trestnú sadzbu.
Dolnú hranicu trestnej sadzby určenú podľa tohto ustanovenxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx ukladaní trestu mladistvému, ale nie pri rozhodovaní o použití amnestie, pokiaľ nie je v takom rozhodnutí uvedené niečo iné. Pre použitie amnestie u mlxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxia zákonom ustanovených podmienok. Musí ísť o výnimočné prípady, keď po zhodnotení subjektívnych a objektívnych okolností, vrátane neúčinnosti prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdným prostriedkom potrestania mladistvého.
K odseku 3
Uloženie trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin v rozpätí uvedenom v tomto ustanxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxeukázaných okolností zistí. Obzvlášť závažným zločinom je zločin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxná) trestná sadzba.
Zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu charakterizuje objektívnu stránku obzvlášť závažného zločinu. Pôjde predovšetkým o pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxva s takým činom spojená.
Zavrhnutiahodná pohnútka je x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxným ľudským hodnotám, najmä k ľudskému životu (ako príklad možno uviesť snahu vyhnúť sa trestnej zodpovednosti aj za cenu zmarenia ľudského života, naxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxžko napraviteľnú poruchu spôsobenú obzvlášť závažným zločinom na najvýznamnejších záujmoch chránených konkrétnym ustanovením (napr. usmrtenie vxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx veľký rozsah alebo ťažko odstrániteľná porucha v hospodárstve a pod.).
Za týchto okolností musí ísť o mimoriadne vysokú mieru závažnosti obzvlášť zxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxko generálnej prevencie) . Keďže ide o subsidiaritu trestu na sedem až pätnásť rokov vo vzťahu k miernejšiemu trestu, treba najskôr skúmať, či na dosiahxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xokov (v tomto prípade ide o individuálnu prevenciu).
K odseku 4
Osobitná starostlivosť, ktorú treba venovať prevýchove mladistvých, predpokladáx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svojho veku, nepodmienečný trest odňatia slobody, musí rozhodnúť, že sa trest vykoná v ústave na výkon trestu pre mladistvých. V takom prípade nerozhoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxho veku, musí súd rozhodnúť o tom, či sa trest odňatia slobody vykoná v ústave na výkon trestu pre mladistvých alebo v ústave na výkon trestu odňatia sloboxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xo výkonu trestu ( § 411 ods. 1 TP).
Ak mladistvý dovŕši osemnásty rok svojho veku počas výkonu trestu odňatia slobody, súd rozhodne, či zvyšok trestu vxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 48 ods. 2 písm. a) ].
Mladistvý - pozri § 94 ods. 1.
Účel sankcií a výchovných opatrení - pozri § 97.
Obzvlášť závažný zločin - pozri § 11 ods. 3.
Poľaxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxKATÚRA
Ustanovenie § 79 ods. 1 TZ o znížení trestných sadzieb u mladistvých na polovicu sa týka len trestu odňatia slobody. Preto je neprípustné uloxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, musí byť rozhodnuté, že trest odňatia slobody bude u nich vykonaný v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Pozri aj R 12/1966.
R II/1966
Ak súd xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx. vysloví, že trest sa vykoná v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Nemôže teda rozhodovať o zaradení mladistvého do nápravnovýchovnej skupixx xxxxx x xxx xxx
x xxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtanovená v osobitnej časti Trestného zákona, nie sadzba znížená na polovicu podľa § 79 ods. 1 TZ.
R 38/1969
Ustanovenie § 79 ods. 1 TZ možno použiť ibx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxa 1968, pre použitie ktorého je rozhodujúca základná trestná sadzba ustanovená za jednotlivé trestné činy uvedené v osobitnej časti Trestného zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxv mladistvým.
R 11/1985
§ 118
Mimoriadne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ak súd zistí splnenie podmienok ustanovených v § 39 ods. 1 alebo 2. Ide o prihliadnutie na konkrétne okolnosti prípadu alebo osobné pomery mladistvého x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvému uložiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, a to bez akýchkoľvek obmedzení, lebo súd nie je viazaný dolnými hranicami trestnýxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v záujme jeho prevýchovy a konečnej resocializácie.
K odseku 2
Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody u mladistvého podľa odseku 1 však bude moxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxicami trestných sadzieb uvedených v § 39 ods. 3 (dikcia zákona nie je v tomto prípade celkom presná - zákonodarca však mal na zreteli uvedený výklad) .
Mxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvenie § 39.
Ukladanie trestu mladistvému - pozri § 110.
Ukladanie trestu odňatia slobody mladistvému - pozri § 117.
Konanie proti mladistvým - poxxx x xxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré inak samy osebe sú len všeobecnými poľahčujúcimi okolnosťami, vo svojom súhrne nadobudnú v konkrétnom prípade taký význam, že ich bude možné posúdxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxno uvažovať o psychickom stave páchateľa v čase činu ako o pomeroch páchateľa, ale len o okolnostiach prípadu, ktoré určujú stupeň nebezpečnosti činu pxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxx x xxxx xxtiaľ čo pomermi páchateľa sa rozumejú okolnosti, ktoré charakterizujú páchateľa ako objekt trestu, ktoré sa neprejavili v spôsobe, akým bol trestný čxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxadá trest odňatia slobody za viac trestných činov podľa zásad uvedených v § 35 ods. 1 a 2 TZ, z ktorých najprísnejší je trestný čin spáchaný formou príprxxx x x x xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x0 ods. 1 TZ, nie však pod dolnú hranicu trestnej sadzby najprísnejšieho zo zbiehajúcich sa trestných činov, ktorý bol dokonaný alebo o ktorý sa páchatex xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
III. Ak bol obžalovaný uznaný za vinného z prípravy na trestný čin spáchaný za okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby a táto vyššia xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xk súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky § 88 TZ na použitie vyššej trestnej sadzby (teraz podmienky osobitných kvalifikačných pojmov uvedenýcx x x xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (zákon nemá analogické ustanovenie § 88 predchádzajúceho Trestného zákona, preto skúmanie tejto podmienky neprichádza do úvahy. Z tohto dôvodu budx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x 41/1998
Pozri v judikatúre k § 39.
R 46/2017
§ 119
Podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom
K xxxxx