301/2005 Z.z.

Trestný poriadok - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Komentáre (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
JUDr.
Štefan
Minárik
JUDr.
Ján
Palarec
JUDr.
Peter
Štift
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
K § 1
1.
Národná rada SR 24. mája 2005 schválila nový Trestný poriadok (zákon č. 301/2xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxúce trestné kódexy účinné vyše štyridsať rokov - zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) a zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákxxx
xx
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní a súdov. Predmet zákona pritom zahŕňa aj účel zákona, ktorým je náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov, pričom xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xlobôd vyplýva, že účelom Trestného poriadku je aj uskutočnenie spravodlivého procesu, čo je nevyhnutnou podmienkou existencie právneho štátu.
3.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov a ochranných opatrení, ich ukladanie a jednotlivé skutkové podstaty trestných činov. Vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xtátnych orgánov a ostatných subjektov trestného konania pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti a potrestaní páchateľov za spáchané trestné činy. Tx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxotnoprávna úprava trestnej zodpovednosti a jednotlivých skutkových podstát trestných činov by bola nerealizovateľná. A naopak, pri neexistencii hxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxýbala úprava jednotlivých zakázaných spôsobov správania, a teda orgány činné v trestnom konaní by nemali čo odhaľovať a vyšetrovať a súdy o čom rozhodoxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvať tak, aby bol naplnený predmet zákona, teda na jednej strane náležite zistiť trestné činy a ich páchateľov spravodlivo potrestať, na druhej strane v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx základných práv a slobôd, ako aj z Trestného poriadku a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a teda zabezpečiť uskutočnenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxnom konaní a súdy vyplýva povinnosť pôsobiť na upevňovanie zákonnosti, t.j. na dôsledné zachovávanie zákona, aby bola vo vedomí verejnosti upevňovanx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxladných práv a slobôd jednotlivých fyzických osôb a právnických osôb. V trestnom konaní je tento aspekt veľmi významný, keďže práve v tomto konaní sú stxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtný a zakázaný a ktorý sankcionuje trestom.
6.
Už z vymedzenia predmetu zákona je zrejmá koncepčná zmena spočívajúca v oddelení súdov od orgánov činxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xrokurátora na jednej strane a obvineného a jeho obhajcu na strane druhej, ktorí budú pred súdom predkladať a vykonávať dôkazy, ktoré obvineného usvedčxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxaní - pozri § 10 ods. 1.
Súdy - pozri § 10 ods. 2 a 4 a § 11.
Trestné činy - pozri druhú časť Trestného zákona.
Základné práva a slobody - pozri druhú hlavu ústxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
JUDIKATÚRA
Orgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) sú povinné postupovať tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia poxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xx
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxenskej republike. Označené sú spoločným názvom - základné zásady trestného konania.
2.
Základné zásady trestného konania tvoria určitú jednotnú xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa sú právne princípy, na ktorých sú vybudované jednotlivé štádiá trestného konania a právne inštitúty upravené v Trestnom poriadku. Z tohto dôvodu má ixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxiách, resp. inštitútoch trestného konania sa základné zásady neuplatňujú rovnako. Miera ich uplatnenia závisí práve od charakteru samého štádia trexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxádiách, pričom v najväčšom rozsahu a najdôslednejšie sa základné zásady uplatňujú na hlavnom pojednávaní ako najvýznamnejšej a rozhodujúcej časti txxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jej druhý a siedmy oddiel, a Listinu základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.). Pritom úprava základných zásad trestného konania rešpektxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxských práv a základných slobôd z roku 1950 (oznámenie č. 209/1992 Zb.) a jeho dodatkové protokoly a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právaxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsada nadväzuje na hmotnoprávnu zásadu
nullum crimen sine lege
(žiadny trestný čin bez zákona), ktorá je upravená v čl. 49 ústavy a čl. 39 Listiny záklxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a jednou z najdôležitejších zásad trestného konania, od ktorej sa odvíjajú ostatné zásady trestného konania. Trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadkom. Preto aj vo vzťahu k účelu trestného konania, ktorý je uvedený v § 1 (náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu účelu trestného konania. Inak by to mohlo viesť k snahe zistiť pravdu za každú cenu, bez ohľadu na porušenie zákona, čo je neprípustné. Trestný poriadox xx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxsmie v konaní použiť, okrem prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie, resp. jeho hrozbu použila.
7.
Platí to aj vo vzťahu k uxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xznesení obvinenia nemožno vydať, ak je splnený niektorý z dôvodov neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 ods. 1, alebo ak ide o osobu, ktorá je vyňaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxazovaní a má za následok, že taký dôkaz je absolútne neúčinný a nemožno naň v konaní a pri rozhodovaní prihliadať. Napríklad ide o prípad, že k výpovedi alxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v ktorých je obsiahnutá odpoveď (§ 122 ods. 3), odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky bol vykonaný bez príkazu predsedu senátu a v prípravnox xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxx, ktorá neznesie odklad, a príkaz sudcu pre prípravné konanie nebolo možné získať (§ 115 ods. 2), domová prehliadka bola vykonaná bez príkazu predsedu sxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxady stíhania len zo zákonných dôvodov, nemožno pri rozhodovaní prihliadať a ostatné dôkazy nestačia na uznanie viny obvineného, je nutné takého obvinxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
x xxseku 2
9.
V odseku 2 je upravená zásada zdržanlivosti a primeranosti. Táto zásada úzko nadväzuje na zásadu stíhania len zo zákonných dôvodov uvedenú x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxôb zúčastnených na trestnom konaní (poškodený, zúčastnená osoba, svedok, znalec a pod.). Jej zmyslom je obmedziť zásahy do základných práv a slobôd na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie ich páchateľov a uskutočnenie spravodlivého procesu. Pritom Trestný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenie svedka bez toho, aby bol predtým riadne predvolaný a na úkon sa bez ospravedlnenia nedostavil, predvolanie svedkov na hlavné pojednávanie na taký xxxx xxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxpočutia iných svedkov v daný deň).
12.
Základné práva a slobody - pozri druhú hlavu ústavy a Listinu základných práv a slobôd.
Účel trestného konaxxx x xxxxx x xx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxlivosti a primeranosti uvedenú v odseku 2.
14.
Podľa tejto zásady v trestnom konaní o zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zaisťovacích úkonov (štvrtá hlava prvej časti) pri týchto inštitútoch:
-
prepustenie obvineného z väzby podľa § 79 ods. 1,
-
zadržanie podozrivxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx x x x xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x x 3,
-
príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov na účte podľa § 95 ods. 1, 2, 5 a 7,
-
príkaz na zaistenie zaknihovaných cenných papierov podľa § 96 oxxx xx xx x x xx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx
-
vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok podľa § 103 ods. 1 a 2,
-
príkaz na zadržanie zásielok podľa § 108 ods. 1 a 3,
-
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x12 ods. 2 a 5,
-
príkaz na sledovanie osôb a vecí podľa § 113 ods. 2 a 7,
-
príkaz na vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxenta podľa § 117 ods. 6,
-
príkaz na porovnávanie údajov v informačných systémoch podľa § 118 ods. 2.
15.
Sudca pre prípravné konanie okrem zásahov xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxx xx x xxxxx xxípadoch (napr. § 35 ods. 2, § 40 ods. 1 a iné).
K odseku 4
16.
V odseku 4 je upravená zásada prezumpcie neviny. Táto zásada vychádza z úpravy ustanovenej x xxx xx xxxx x xxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh práv a základných slobôd.
17.
Podľa tejto zásady každý, proti komu sa vedie trestné konanie (trestné stíhanie), sa považuje za nevinného, kým súd nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxaná nevina, a teda obvinený nie je povinný svoju nevinu dokazovať. Zo zásady prezumpcie neviny vyplývajú tieto pravidlá pri dokazovaní:
-
in dubio pxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpných dôkazov, treba rozhodnúť v prospech obvineného, čomu zodpovedajú dôvody oslobodenia spod obžaloby, najmä dôvody uvedené v § 285 písm. a) a c); uvxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxdčiacu v jeho prospech; teda ak obvinený niektorú okolnosť nepoprie, nemožno z toho vyvodzovať záver, že táto okolnosť zodpovedá skutočnosti; rovnakx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xydaný len v prípade, ak nie sú žiadne dôvodné pochybnosti o vine obvineného, a v prípade, ak vina obvineného nie je preukázaná, musí byť obvinený oslobodxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxy vyplýva pravidlo, že prokurátor, ktorý v trestnom konaní zastupuje štát, je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Z tejto zásady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdza podaniu obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, bolo vykonané v súlade s Trestným poriadkom tak, aby mohol byť splxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxy možno rozdeliť do dvoch skupín:
a)
prípady, keď prokurátor nesmie trestne stíhať určitú osobu:
-
osoby vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx
x
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x),
-
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorými je Slovenská republika viazaná; ide o zúženie úzexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xrestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi (vyhláška č. 123/1980 Zb.),
b)
prípady, keď prokurátor určitú osobu nemusí trestne stíhať, ale môže; tu jx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxžných dôvodov, ktoré sú vymedzené v zákone, nebude určitú osobu trestné stíhať; ide o tieto prípady upravené Trestným poriadkom:
x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxu môže stíhanie viesť, je celkom bezvýznamný popri treste, ktorý už bol obvinenému pre iný čin právoplatne uložený, alebo z dôvodu, že o skutku už právopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxného stíhania spolupracujúceho obvineného za podmienok uvedených v tomto ustanovení (§ 215 ods. 3),
-
podmienečné zastavenie trestného stíhania xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xvedených v tomto ustanovení (§ 218 ods. l),
-
schválenie zmieru a zastavenie trestného stíhania za podmienok uvedených v tomto ustanovení (§ 220 odsx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxde k priznaniu páchateľa k spáchaniu skutku a prokurátor má možnosť navrhnúť len uloženie miernejšieho trestu, a to aj pod dolnú hranicu zákonom ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrýchleného vybavovania väzobných vecí.
22.
Zásada oficiality vyjadruje skutočnosť, že ak Trestný poriadok neustanovuje inak, orgány činné v trexxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxdy sú povinné vykonávať úkony podľa Trestného poriadku, keď sú na to splnené zákonné podmienky, a to bez ohľadu na postoj a názor strán, resp. osôb zúčastxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x a pre súd v súdnom konaní v ustanovení § 238 ods. 2.
23.
Trestný poriadok ustanovuje niektoré výnimky zo zásady oficiality. Ide o prípady, keď orgány čxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxcia zásada (odsek 15), t.j. že súd môže konať len na základe prokurátorom podanej obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí tresxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxy,
-
rozhodovanie o svedočnom a znalečnom,
-
rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie o zaisťovacích úkonoch pred začatím trestného stíhania a x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvnenej osoby, alebo aj bez takého návrhu, resp. žiadosti. To znamená, že v takom prípade sa umožňuje aj konanie ex offo, ale typickým bude skôr konanie na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x, § 446 ods. 1, § 447 ods. 1, § 448 ods. 1, § 450 ods. 1, § 451 ods. 1, § 452 ods. 1, § 453 ods. 1 a pod.
25.
V súvislosti s požiadavkou konania a rozhodovania v prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx To znamená, že vo veciach, ktorých sú obvinení stíhaní väzobne, treba konať a rozhodovať prednostne pred vecami, v ktorých sú obvinení na slobode, a to s xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx náležitého zistenia skutkového stavu veci. Inak povedané, rýchlosť vybavovania veci nemôže byť na ujmu kvalite činnosti orgánov činných v trestnom kxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xx xxx
xxx
x xxxxxxxej vete odseku 6 Trestný poriadok zdôrazňuje nemožnosť zasahovania do činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov petíciami. Ide o konkretizácxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx.
V odseku 7 je upravená zásada zákonného trestného procesu. Táto zásada nadväzuje na zásadu stíhania zo zákonných dôvodov upravenú v odseku 1.
28.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xrítomnosti obvineného, aby sa mohol vyjadriť k všetkým vykonávaným dôkazom. Požiadavka konania a rozhodovania bez zbytočných prieťahov je ustanovexx xx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvka je v širokej miere akcentovaná aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
29.
Primeranosť lehoty nemôže plxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Primeranosť lehoty treba posudzovať v každej jednej veci osobitne z hľadiska skutkovej a právnej zložitosti veci, ako aj správania osoby, voči ktorej xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie [ § 203 ods. 1 písm. c), § 209 ods. 2] a v niektorých prípadoch aj pre rozhodovanie súdu (napr. § 191, § 348 ods. 1 písm. xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxmä § 57 ods. 3, § 172 ods. 3, § 201 ods. 2 a 3, § 240 ods. 3, § 253 ods. 3 a iné.
30.
Rovnako, ako sme uviedli vo vysvetlivkách k odseku 6 v prípade väzobných vecíx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxie dostať do kolízie s ďalšou základnou zásadou trestného konania uvedenou v odseku 10, a to zásadou náležitého zistenia skutkového stavu veci.
31.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx sám dobrovoľne vzdáva práva prejednania veci súdom za jeho prítomnosti. Konkrétne ide najmä o prípady alternatívnych spôsobov konania a rozhodovanixx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxdok aj rýchlejšie skončenie veci. Z tohto dôvodu sa pre alternatívne spôsoby konania a rozhodovania používa pojem "odklony", keďže ide o odklon od klasxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxlonov je vyriešenie trestnej veci bez potreby vykonania rigorózneho hlavného pojednávania,
-
ich použitie sa viaže len na prípady menej závažných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxde trestného rozkazu druhom a výškou trestu, ktorý možno trestným rozkazom uložiť; výnimkou je konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, ktoré Trxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skutočnosťou, že nepodá proti trestnému rozkazu odpor (jeho podaním ma obvinený možnosť vyvolať štandardné vykonanie hlavného pojednávania).
32x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxs. 1, § 241 ods. 1 písm. g), § 282 ods. 1],
-
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného [§ 218 ods. 1, § 241 ods. 1 písm. h), x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxx
x
xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx § 353 ods. 1],
-
dohoda o uznaní viny a prijatí trestu (§ 232, 233, § 331 až 335).
33.
Okrem odklonov sa obvinený môže vzdať práva byť prítomný na hlavnxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x x xx
xxx
xxobitným prípadom neúčasti obvineného v súdnom konaní je konanie proti ušlému, t.j. proti obvinenému, ktorý sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o trestnom stíhaní alebo odsúdení, najneskôr však do uplynutia príslušnej premlčacej doby ustanovenxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx). To znamená, že tú istú osobu možno opätovne trestne stíhať pre ten istý skutok, pre ktorý už bola právoplatne odsúdená alebo oslobodená spod obžalobyx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx
xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxby, t.j. rozhodnutie súdu, uvedené sa rovnako vzťahuje aj na iné meritórne rozhodnutia vo veci samej vo vzťahu ku konkrétnej osobe, ktoré môže vydať aj pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, ak sa obvinený osvedčil. Uvedené je dôvodom neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 ods. 1 píxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xx x x xxhovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.). Avšak tento protokol nebráni opätovnému stíhaniu a odsúdeniu tej istex xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxavy a čl. 40 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. Právo na obhajobu upravuje aj čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýcx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxce v prospech obvineného a aby sa na ne v konaní a pri rozhodovaní prihliadalo, t.j., najmä aby nevinná osoba nebola odsúdená a páchateľ bol odsúdený len zx xxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xednej strane a prokurátorom na druhej strane, keďže prokurátor disponuje značnými personálnymi a materiálnymi prostriedkami pre svoju činnosť žaloxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxe byť len advokát ako osoba znalá práva (§ 34 ods. 1, § 36 ods. 1),
-
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxnov činných v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech a v obxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obvineného o práve na obhajobu a poskytnúť mu plnú možnosť na jeho uplatnenie (§ 34 ods. 4).
Právo na obhajobu - pozri aj vysvetlivky k § 34.
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxjobu aj iným osobám - zákonnému zástupcovi obvineného (§ 35 ods. 1), osobám v príbuzenskom alebo v obdobnom vzťahu (§ 38 ods. 2, § 186 ods. 2 a 3, § 308 ods. 2, x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xrípade mladistvého (§ 345 ods. 1, § 450 ods. 1, § 451 ods. 1, § 452 ods. 1).
43.
Právo na obhajobu možno rozčleniť na:
a)
právo obhajovať sa osobne
-
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxym postojom, t.j. využitím práva odoprieť vypovedať,
b)
právo obhajovať sa obhajcom
-
zvolením si obhajcu podľa svojho výberu,
-
obhajcom usxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxnie xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxx xesp. na odmietnutie návrhu dohody o uznaní viny a prijatí trestu podľa § 331 ods. 1 písm. b).
45.
Právo na obhajobu vrátane práva zvoliť si obhajcu, má nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxmu zodpovedá aj úprava uvedená v ustanovení § 85 ods. 6.
K odseku 10
46.
V odseku 10 je upravená zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci. Nálxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxjektívnej pravdy, ktorú upravoval predchádzajúci Trestný poriadok. Jej podstatou bolo zistenie skutočného stavu veci, čo vychádzalo z materialistxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie,
-
povinnosť orgánov činných v trestnom konaní obstarávať dôkazy z úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxvnakou starostlivosťou pristupovať k objasňovaniu okolností a vykonávaniu dôkazov svedčiacich proti obvinenému a okolností a dôkazov svedčiacich x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenou v odseku 1, keďže práve náležité zistenie skutkového stavu veci je predpokladom jednak na to, že trestné stíhanie bude vedené v súlade so zákonom, jxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx určuje mieru dokazovania, ktoré musí v konaní vykonať, aby bola táto požiadavka splnená. Orgán činný v trestnom konaní musí vykonať také dôkazy, ktoré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x konaní pred súdom nebudú stačiť na uznanie viny obžalovaného a ak nebude možné vykonať iné dôkazy s cieľom vyvrátiť dôvodné pochybnosti, bude nevyhnutxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx Z toho vyplýva, že dôvodné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxav, resp. vykonané dokazovanie zmenili.
50.
Dôvodnú pochybnosť Trestný poriadok nedefinuje. Podľa teoretických výkladov treba ňou chápať takú pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxl taký nerozhodný, že by nemohol urobiť záver, že skutočnosť napĺňajúca znak trestného činu sa stala, t.j. nezískal vnútorné presvedčenie o vine obvinxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxní pod vplyvom nesprávnej aplikácie zásady in dubio pro reo nevykonal časť dôkazov významných pre zistenie skutočností rozhodujúcich z hľadiska zákoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxplatnil.
52.
Trestný poriadok ustanovuje, že primárnym cieľom zásady náležitého zistenia skutkového stavu veci je umožniť súdu spravodlivé rozhxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx páchateľov a uskutočnenie spravodlivého procesu. K tomu sa následne viaže úprava jedného z dôvodov zrušenia rozsudku odvolacím súdom, keď podľa § 321 xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxh objasnenie treba dôkazy opakovať alebo vykonať ďalšie dôkazy.
53.
Orgány činné v trestnom konaní - pozri § 10 ods. 1, 7 a 8.
Strany - pozri § 10 ods. 1xx
xxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x x x xxx xxxx xx
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxvo súdu vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Uvedené nadväzuje na ustanovenie odseku 10, ktorý upravuje povinnosť orgánov činných v trestnom koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontradiktórnosť konania pred súdom (nie však v prípravnom konaní, ktorého úprava nezakladá povinnosť vykonávať dôkazy za prítomnosti obvineného s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxčiť, aby mohol do dokazovania iniciatívne zasiahnuť aj súd, a to aj prostredníctvom dôkazov, ktoré strany nenavrhli.
56.
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x x xx
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxx xdseku je upravená zásada voľného hodnotenia dôkazov. V prípade tejto zásady nedochádza k podstatným zmenám oproti predchádzajúcej právnej úprave. Txxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xákon prostredníctvom dikcie "hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom" kladie dôraz na zákonné získanie a vykonanie dôkazov a zároveň prípustnosť xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pre náležité zistenie skutkového stavu veci tak, aby sa v každom jednotlivom prípade vzali do úvahy osobitosti daného prípadu, a súčasne zabraňuje šabxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxžstvo dôkazov treba vykonať na preukázanie určitej skutočnosti. Orgán činný v trestnom konaní a najmä súd však nesmú pri rozhodovaní prihliadnuť na dôxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxí dôkazu použila.
K tomu pozri § 119 ods. 4.
60.
Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia (voľného uxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch dôkazov získaných a vykonaných zákonným spôsobom. V súlade s tým Trestný poriadok ustanovuje, že súd je povinný v odôvodnení rozsudku uviesť aj to, o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxrovnal s obhajobou, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov (§ 168 ods. 1). Uvedené platí obdobne aj pre odôvodnenie uznesenia (k tomu pozxx x xxx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxny činné v trestnom konaní.
62.
Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgán činný v trestnom koxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dôvodnosť vnútorného presvedčenia sú preskúmateľné nadriadeným orgánom v odvolacom konaní, resp. v konaní o sťažnosti, a nesprávnosť vyhodnotenia xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa spomenúť aj skutočnosť, že určitý vplyv na myšlienkový postup pri posudzovaní a hodnotení dôkazov môžu mať aj životné skúsenosti sudcu, jeho životné xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxx x xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx x x xx
xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
K odseku 13
65.
V odseku 13 je upravená zásada spolupráce so záujmovými združeniami občanov. Význam tejto zásady je najmä vo výchovnom pôsobení trexxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanov sa uskutočňuje aj prostredníctvom spolupráce s dôveryhodnou osobou, ktorá je schopná priaznivo ovplyvňovať správanie obvineného (§ 4 ods. 3).
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xáruky záujmovým združením občanov za nápravu obvineného (§ 4 ods. 4),
-
právo záujmového združenia občanov vyslať na prejednanie veci pred súdom svxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx
x
ponúknutie prevzatia záruky záujmovým združením občanov alebo dôveryhodnou osobou za dovŕšenie nápravy odsúdeného a žiadať jeho podmienečné prepxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx
x
xxxxhnutie nahradenia väzby zárukou záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby (§ 5 ods. xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx
68.
Záujmové združenie občanov - pozri § 4 ods. 2.
Dôveryhodná osoba - pozri § 4 ods. 3.
K odseku 14
69.
V odseku 14 je upravená zásada rovnosti stráxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbzvlášť do popredia v súvislosti s úpravou kontradiktórnosti súdneho konania. Jej účelom je zabezpečiť obvinenému v súdnom konaní rovnakú možnosť upxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxkurátor iné, osobitné postavenie vyplývajúce z jeho úlohy vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní, ako aj v štádiu pred začatxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxia (pozri najmä odseky 7, 9, 10, 11 a 12), jednak ďalšími ustanoveniami - pozri najmä § 240 ods. 3 až 5, § 256 ods. 1, § 261 ods. 3, § 271 ods. 1, § 272 a § 274 ods. 2.
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xodaná obžaloba alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu. Z uvedeného je zrejmé, že Trestný poriadok upravuje akuzačný princíp, pxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxkcie boli sústredené u jednej osoby.
74.
Z obžalovacej zásady vyplýva nasledovné:
-
konanie pred súdom možno uskutočniť len na základe prokurátxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxia hlavného pojednávania a návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu do začatia verejného xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu alebo pre niektorý zo skutkov, súd obžalovaného oslobodí spod obžaloby v celom rozsahu, resp. pre daný skutok (§ 239 ods. 2),
-
účasť prokurátora je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxejnom zasadnutí konanom o odvolaní a mimoriadnom opravnom prostriedku (§ 293 ods. 2).
K odseku 16
75.
V odseku 16 je upravená zásada senátneho rozhoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xediný sudca; zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov.
76.
Zásada senátneho rozhodovania jx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem rokov; to však neplatí, ak má byť uložený súhrnný trest a skorší trest box xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xrijatí trestu koná a rozhoduje senát s jednou výnimkou uvedenou v § 348, keď o podanej obžalobe rozhoduje sudca pre prípravné konanie, ktorý ma v takom prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxesného súdu sa skladá zo sudcu, ktorý je predsedom senátu, a dvoch prísediacich sudcov z radov občanov ( § 14 zákona č. 757/2004 Z.z.). Prísediaci sudcoxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xbdobie štyroch rokov z občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Pritom zákon č. 385/2000 Z.z. v ustanovení § 141 ods. 1 druhá veta vyxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxtí obdobia štyroch rokov do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci.
Senát krajského súdu sa skladá z troch sudcov, z kxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxn je predsedom senátu ( § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov Najvyššieho súdu SR, senát Najvyššieho súdu SR sa skladá z predsedu a zo štyroch sudcov x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch veciach rozhodoval len predseda senátu. Táto možnosť však musí byť výslovne upravená v Trestnom poriadku (pozri napr. § 29 ods. 2, § 40 ods. 1 a 2, § 41 odxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxerejné zasadnutie však samosudca nevykonáva (§ 349 ods. 4).
K odseku 17
80.
V odseku 17 je upravená zásada verejnosti. Právo na verejné prerokovanix xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxjnosť vylúčiť z konania pred súdom len v prípadoch ustanovených zákonom. Podľa čl. 142 ods. 3 ústavy rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky x xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxovanie veci; verejnosť má prístup na súdne konanie, čo možno chápať jednak ako kontrolnú funkciu verejnosti nad výkonom súdnictva, jednak ako výchovnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxiehať obmedzeniam ustanoveným v zákone, právo na verejné vyhlásenie rozsudku platí bez výnimky, čo ustanovuje aj Trestný poriadok v § 249 ods. 6.
82.
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xylúčenie verejnosti z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia z dôvodov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xbava, že by rušili dôstojný priebeh pojednávania, a osobám z dôvodu nedostatočnej kapacity pojednávacej siene.
83.
Neverejné zasadnutie je upravxxx x x xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xojednávaní. Neverejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu a zapisovateľa; iné osoby sú z účasti na neverejnom zasadnutí vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxiršej miere sledovať prejednanie veci a aby sa tak čo najúčinnejšie prejavilo výchovné pôsobenie trestného stíhania na verejnosť. Verejnosť môže byť xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxriadok,
-
mravnosť,
-
bezpečnosť, alebo
-
ak to vyžaduje iný dôležitý záujem obžalovaného, poškodeného, jeho blízkych osôb alebo svedkov.
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x 298.
85.
Aj keď súd nerozhodne o vylúčení verejnosti, má právo odoprieť prístup na hlavné pojednávanie maloletým a osobám, v prípade ktorých je obavx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxjednávacej sieni bolo len toľko osôb z verejnosti, koľko miest je určených na sedenie pre verejnosť. Dodržiavať kapacitné možnosti pojednávacej sienx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxnské súdy, podľa ktorého je účasť verejnosti na súdnom pojednávaní možná len v rozsahu kapacity pojednávacej miestnosti, ktorá je daná počtom miest na xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti táto zásada neuplatňuje.
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxí. O poskytovaní informácií o trestnom konaní v konaní pred súdom pozri vysvetlivky k § 6 ods. 3.
88.
Právo na verejné prejednanie veci a verejné vyhláxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti. Vzťahuje sa na súdne konanie a jej podstatou je, že súd rozhoduje na základe ústne vykonaných dôkazov a ústneho prednesu strán.
90.
Zásada ústnosxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxnom konaní, rozsudok sa vyhlasuje ústne, obžalovaný a svedkovia vypovedajú ústne, listiny, ktorými sa vykonáva dôkaz na hlavnom pojednávaní, resp. vxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje zo zásady ústnosti niektoré výnimky:
-
možnosť namiesto ústneho výsluchu obžalovaného, resp. svedka prečítať zápisnicu o jeho výpovedi (§ 258 xxxx xx x xxx x x xxx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxným zmenám, pokiaľ ide o spôsob vykonávania dôkazov, čo sa prejavilo aj v úprave základných zásad. V druhej vete odseku 18 sa síce upravuje, že dokazovanxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrhla, resp. obstarala.
K tomu pozri najmä § 258 ods. 1 a 3 a § 261 ods. 3.
K odseku 19
93.
V odseku 19 je upravená zásada bezprostrednosti. Táto zásada vexxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xie dôkazy, ktoré v súdnom konaní aj vykonal, t.j. súd má rozhodnúť na základe vytvorenia si bezprostredného názoru z vykonaného pojednávania. Dôsledkxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx. 1, § 293 ods. 1 a § 302 ods. 1) s výnimkami ustanovenými v poslednej vete § 277 ods. 5 a v § 328 ods. 2.
K tomu pozri aj § 278 ods. 2.
95.
Výnimkou zo zásady bezxxxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxanie skutku,
-
verejné zasadnutie o návrhu dohody o uznaní viny a prijatí trestu (§ 331 až 335).
96.
Hlavné pojednávanie - pozri tretiu hlavu tretxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxtej časti Trestného poriadku.
Dôkazy - pozri najmä § 119, resp. šiestu hlavu prvej časti Trestného poriadku.
K odseku 20
97.
V odseku 20 je upravené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxiny základných práv a slobôd.
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého, zúčastnenú osobu a svedka. Ak taká osoba vyhlási, že neovláda slovenský jazyk, priberie sa tlmočník opatrením podľa § 28 ods. 1, resp. uznesením, ax xxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xsoby, ktorá neovláda slovenský jazyk - pozri § 58 ods. 2.
xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xamosudca ovládajú jazyk, v ktorom táto osoba vypovedá.
xxxx
xxxxx xxužívať jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie, nezakladá právo na zasielanie rozhodnutí a iných písomností vydaných v rámci trestného konania v slovexxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxčníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí, upravuje aj čl. 6 ods. 3 písm. e) Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxom obvinenia proti nemu.
xxxx
xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
Podozrivá osoba - pozri § 33.
Svedok - pozri § 127 až 140.
Tlmočník a prekladateľ - pozri § 28 a 29.
JUDIKATÚRA
K odseku 1
I. Výsluch obvineného je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xds. 1 druhá veta a § 201 ods. 4 druhá veta - pozn. aut.), ak je tento výsluch vykonávaný opakovane len za tým účelom, aby sa tým dosiahlo priznanie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx § 100 ods. 1 TP (teraz § 130 ods. 1 - pozn. aut.) o práve odoprieť vypovedať nemožno obchádzať takým spôsobom, že vyšetrovateľ napriek tomu, že svedok opxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xotom uvedie v písomnom zázname. Taký postup je neprístupný a obsah takto nezákonne získanej výpovede alebo oznámenia nemožno použiť ako dôkaz pred orgxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xezákonne získal.
II. Ak sa vykonáva výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným úkonom v čase, kedy nemá zatiaľ obvinený obhajcu, hoci idx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxu, zhojiť vadu takto vykonaného dôkazu. Taký výsluch je absolútne neúčinným dôkazom a v trestnom konaní ho nemožno použiť ako dôkaz.
I. Ak bxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodľa § 160 ods. 1 TP (teraz § 199 ods. 1 - pozn. aut.), ide o podstatnú vadu konania, ktoré predchádzalo podaniu obžaloby. Výsledky konania, ktoré je touxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxiadku - pozn. aut.). Uvedenú vadu nemožno napraviť v konaní pred súdom a jej odstránenie vyžaduje, aby bola vec vrátená prokurátorovi na došetrenie podxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o práve na súdnu a inú právnu ochranu a zo zásady riadneho zákonného procesu uvedenej v § 2 ods. 1 TP pre súdne konanie okrem iného vyplýva povinnosť, aby kxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xxxx xx x x xxxx x x x x x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxcoch v znení neskorších predpisov (teraz § 3 ods. 6 x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xložený z riadne zvolených a ustanovených sudcov a prísediacich. Tento predpoklad nie je naplnený v prípade, ak členmi senátu sú prísediaci, ktorým uplxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxsediaceho sudcu mohla trvať aj po uplynutí funkčného obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci - pozn. aut.).
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx porušuje zákon v ustanoveniach § 2 ods. 1 TP a § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 a 3 a § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisxx xxxxxx x x xxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxnie v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona.
Základným procesným predpisom, ktorý upravuje trestné konanie, je Trestný poriadok. V § 2 odxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xremietnutím zásady vyjadrenej v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky do zákona o trestnom konaní súdnom. Z toho potom vyplýva, že pokiaľ orgán činxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeho rozsah, resp. aby bol dokonaný, pôjde o exces z hraníc a pravidiel, v ktorých sa trestné konanie realizuje. V dôsledku toho sú dôkazy takýmto spôsobox xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xx x xxxxxre so zákonom, ak je obmedzená osobná sloboda obvineného na poklade konkrétneho zákonného titulu, napr. v zmysle § 120 ods. 3, xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy alebo z výkonu väzby.
IV. Zásah do osobnej slobody obvineného pri jeho predvedení musí byť primeraný účelu použitia tohto inštitútu, ktorým je zaistxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn činný v trestnom konaní a súd vzhľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, rešpektujúc pri tom zásadu primeranosti a zdržanlivosti v zmysle § 2 oxxx x xxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxjobu, ktoré zákon priznáva podozrivej osobe, je subsumovateľné pod porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) TP len za pxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxení obvinenia.
II. Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c) TP nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v tresxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx 11 TP.
III. Ani dovolateľom tvrdený extrémny nesúlad právoplatne zisteného skutku s vykonanými dôkazmi nenapĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxazy súdu a prokurátora sa v trestnom konaní vydajú len v prípade zákonného dôvodu na zásah do základných alebo iných práv a slobôd dotknutých osôb.
Domoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zrejmá dobrovoľná súčinnosť osoby, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, v (na) ktorej sa má vec nachádzať. V takom prípade xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxhliadky uvedenej v § 99 ods. 1 alebo ods. 2 TP.
Aj v prípade nariadenia domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov alebo pozemku sa od výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxenok uvedených v § xxx xxxx x x x xxx
xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxných subjektívnych práv v konaní pred štátnymi orgánmi postupom týchto orgánov ustanoveným zákonom, z čoho vyplývajú aj obmedzenia ustanovené zákonxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
K odseku 4
Ak po vyčerpaní všetkých dosiahnuteľných dôkazov zostanú pochybnosti o niektorej skutkovej okolnosti dôležitej pre zavinenie, konkrétxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x tohto trestného činu.
II. Vina obvineného musí byť dokázaná na základe dôkazov vykonaných v súlade s Trestným poriadkom. Nemožno usudzovxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxsť vyslúchajúce orgány na falošnú stopu a pod. Taký postup súdu by znamenal potláčanie práva na obhajobu, bol by v rozpore s prezumpciou neviny a s vyhľadxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvajúceho zo zásady prezumpcie neviny.
II. Zo zásady "
iura novit curia
" vyplýva nielen skutočnosť, že súd sa s obsahom právnych noriem uverxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxi žiadnymi dôkazmi viazaný pri výklade týchto noriem.
I. Z princípu prezumpcie neviny zakotveného v § 2 ods. 2 TP (teraz § 2 ods. 4 - pozn. auxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxsúdenie zavinenia obvineného, nemožno rozhodnúť v jeho neprospech. To platí aj v prípadoch, v ktorých pri xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxvineného.
II. Pochybnosti o záveroch znaleckého posudku sa musia zakladať na konkrétnych okolnostiach, ktoré tieto pochybnosti vyvoláxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxech), ktorá vyplýva z ustanovenia 2 ods. 2 TP (teraz § 2 ods. 4 - pozn. aut.), prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonom zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie.
III. Ústavná zásada pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xákonných lehotách vytvárali objektívnu situáciu právnej istoty. Ak sa trestné stíhanie pre trestný čin, ktorý mal odsúdený spáchať v skúšobnej dobe, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxcia osvedčenia vyplývajúca z týchto ustanovení iba vtedy, ak odsúdený nezavinil, že orgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) nemohli v lehote xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xx § 68 ods. 2, § 70 ods. 1, § 72 ods. 1 - pozn. aut.).
Ustanovenie § 67 ods. 1 písm. b) TP [teraz § 71 ods. 1 písm. b) - pozn. aut.] taxatívnym spôsobxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxným, keďže ide o právo obvineného v zmysle § xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxedol k donucovaniu obvineného k výpovedi, čo odporuje základnej zásade trestného konania uvedenej v § 2 ods. 2 TP (teraz § 2 ods. 4 - pozn. aut.) - prezumxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxi tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba; rovnxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu.
II. Súd schvaľuje dohodu o vine a treste bez vykonanix xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxnému. To primerane platí aj o prijatí vyhlásenia obvineného, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, alebo vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxchania činu pokrytého skôr schválenou dohodou) alebo o vine iného obvineného (hoci zo spáchania činu pokrytého skorším prijatím vyhlásenia o vine), vxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxdovaní vychádzať zo schválenej dohody alebo prijatého vyhlásenia.
III. Objektívny test nezaujatosti (jej vonkajšie zdanie) vo vzťahu k možným dôvoxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxnkajšieho nestranného pozorovateľa, ktorý je však informovaný aspoň o základných kautelách používaného procesného postupu. Vo vzťahu k otázke prezxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeviny (§ 2 ods. 4 TP) vo vzťahu k inej osobe, ktorá sa mala podľa skutkovej vety dohody a rozsudku podľa § 334 ods. 4 TP podieľať na trestnej činnosti obvinexxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxého v tom istom konaní). Pravidlo uvedené v predchádzajúcej vete platí aj vo vzťahu k sudcovi, ktorý sa zúčastnil na rozhodovaní o prijatí vyhlásenia obxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxy označeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxx xxxxxxxxx podmienok zániku trestnosti platia všeobecné zásady trestného konania, teda v dokazovaní aj vyhľadávacia zásada. Okolnosti odôvodňujúce zánik trexxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xkolnosti.
II. Oprávnenie súdu v štádiu súdneho konania po podaní obžaloby iniciatívne, bez návrhu prokurátora, konať a rozhodnúť o vzatí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxostatne rozhodovať všetky otázky súvisiace s ďalším konaním.
K odseku 7
II. Ustanovenie spoločného obhajcu dvom spoluobvixxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxení s výsledkami vyšetrovania podľa § 166 TP (teraz § 208 - pozn. aut.) je vyšetrovateľ povinný predložiť obvinenému na preštudovanie celý spis. Ak za xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xdôvodniť postup podľa § 188 ods. 1 písm. f) TP [teraz § 241 ods. 1 písm. f), § 244 ods. 1 písm. h) - pozn. aut.].
K odseku 8
Ak prokurátor zruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnie obvineného podľa § 172 ods. 1 TP (teraz § 215 ods. 1 - pozn. aut.), nemožno v trestnom stíhaní obvineného pokračovať skôr, než sa zruší uznesenie o zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxprípustného trestného stíhania pre ten istý skutok toho istého obvineného [ § 11 ods. 1 písm. f) TP; teraz § 9 ods. 1 písm. e) - pozn. aut.]. Toto uznesenix xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx. Skutočnosť, že bola právoplatne povolená obnova skoršieho trestného stíhania a zrušené rozhodnutie, ktorým bolo toto skoršie trestné stíhanie skoxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx xxxx x x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx odôvodniť obnovu neskoršieho trestného stíhania pre skutok, ktoré bolo ako neprípustné zastavené podľa § 11 ods. 1 písm. f) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. e) x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxraz § 9 ods. 1 písm. e) - pozn. aut.], a preto nebráni trestnému stíhaniu obvineného za ten istý skutok, pre ktorý bol cudzozemským súdom odsúdený.
V 7/1xxx
xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
x xxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxdujúcou totožnosť skutku a nie totožnosť právnej kvalifikácie.
Vzhľadom na ponímanie činu podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxo menej závažné činy, teda priestupky, prípadne iné správne delikty a výnimočne aj disciplinárne delikty, ktoré majú trestnoprávnu povahu, pričom poxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxrma adresovaná všetkým občanom alebo len skupine osôb so zvláštnym statusom) a z hľadiska účelu a typu sankcie (či má represívny charakter).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pri ktorom je novou skutočnosťou (zodpovedajúcou § 394 ods. 1 TP) spáchanie ďalšieho čiastkového útoku toho istého pokračovacieho trestného činu. V zxxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xykonáva trest odňatia slobody, neumožnilo, aby sa zúčastnil verejného zasadnutia, hoci výslovne žiadal o prítomnosť na tomto zasadnutí, je porušeníx xxxxxx x x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ak obhajca oznámi vyšetrovateľovi, že sa chce zúčastniť všetkých vyšetrovacích úkonov ( § 165 ods. 4 TP; teraz § 213 ods. 3 - pozn. aut.), vyšexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xožiada o jeho vykonanie dožiadaný orgán prípravného konania.
Je porušením práva obvineného na obhajobu ( § 2 ods. 13, § 165 ods. 1 TP; teraz § 2 ods. 9, § 2xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxeste konania výsluchu napriek tomu, že požiadal vyšetrovateľa o účasť na vyšetrovacích úkonoch. Takáto vada je dôvodom na postup podľa § 188 ods. 1 písmx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxp. aj obhajca v prípadoch uvedených v § 41 ods. 4 TP) (teraz § 44 ods. 3 - pozn. aut.) trvá na ich opakovaní za účasti obhajcu.
I. Zo zodpovednosxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx konania a jeho priebeh predstavám a požiadavkám obhajcu obvineného, aj keby obhajobu prevzal obhajca v akokoľvek krátkej dobe, resp. za situácie, že pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x obhajcovi a v žiadnom prípade nie naopak.
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x inej trestnej veci väčšieho rozsahu a ako sa tento obhajca so svojimi zákonnými a etickými povinnosťami vyrovná. Z toho jednoznačne vyplýva aj tá skutoxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxžkou spravodlivého procesu je právo na obhajobu a v rámci nej možnosť aspoň raz kontradiktórnym spôsobom vypočuť svedka, výpoveď ktorého má podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxstavujú situácie upravené v § 263 ods. 3 písm. a) a b) TP.
Pozri v judikatúre k § 9.
K odseku 10
Výrok o vine sa môže zakladať len nx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxo priameho svedka pochybná.
Ak konkrétne okolnosti nasvedčujú, že obvinený môže trpieť duševnou chorobou, ktorá v čase činu mohla vylučoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkoholického nápoja alebo omamného prostriedku), musí sa táto možnosť v trestnom konaní overiť a otázka duševného zdravia obvineného objasniť, a to spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xrostriedkom na zistenie objektívnej pravdy (teraz náležitého zistenia skutkového stavu veci - pozn. aut.).
Zistenie skutočného stavu vxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxežitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za zistenie skutočného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že existuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru.
Ak znalci z odboru lekárstva pripustili možnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxch alternatív je v súlade s vykonanými dôkazmi. Na tento účel je súd povinný vykonať všetky dosiahnuteľné dôkazy na objasnenie príčiny zranenia i osoby xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xú dostupné ďalšie známe dôkazy potrebné na jeho objasnenie, je v rozpore so zákonom ( § 2 ods. 5 TP; teraz § 2 ods. 10 - pozn. aut.) rovnako vtedy, keď obvinxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx až v konaní pred súdom, a nie v predchádzajúcich štádiách.
Medzi okolnosti, ktoré treba zisťovať z hľadiska § 2 ods. 5 TP (teraz § 2 ods. 10 - xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxraz § 42 ods. 1 - pozn. aut.).
Použitie zásady "in dubio pro reo" je možné len vtedy, keď súd po vykonaní všetkých dostupných dôkazov a po ich vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeci - pozn. aut.).
V 4/1972
II. Podľa § 2 ods. 6 TP (teraz § 2 ods. 12 - pozn. aut.) skutkové závery súdu sa zakladajú na vnútornom presvedčení sudcov zíxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x ods. 5 TP; teraz náležitého zistenia skutkového stavu veci podľa § 2 ods. 10 - pozn. aut.), a uvažovaniu, ktorým sa k záverom došlo, nemožno vytknúť nedxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxol dospieť aj k iným záverom, keby sa bol spravoval inými úvahami.
V 6/1972
K hodnoteniu znaleckého posudku o duševnom stave obvineného. Ak znalci psxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxerajšou zdravotnou dokumentáciou týkajúcou sa tohto úrazu a jeho následkov vrátane predchádzajúcich posudkov znalcov psychiatrov, ktorí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxý.
II. V prípravnom konaní nemožno upustiť od výsluchu znalca (znalcov) podľa § 108 ods. 3 TP (teraz § 145 ods. 4 - pozn. aut.), pokiaľ vznikxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxť a postupom podľa § 109 TP (teraz § 146 - pozn. aut.) odstraňovať nejasnosti alebo neúplnosti znaleckého posudku.
I. Bez objasnenia okolnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx) v zmysle § 2 ods. 5 TP (teraz § 2 ods. 10 - pozn. aut.), a preto nemožno rozhodovať o vine obvineného.
II. Pri zisťovaní podmienok zániku trexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) objasňovať z úradnej povinnosti. Nie je povinnosťou obvineného, aby dokazoval tieto okolnosti.
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu veci - pozn. aut.) platí aj pre konanie o použití amnestie podľa § 368 TP (teraz § 474 - pozn. aut.).
V 13/1991
I. Pri rozhodovaní o uložení ochrannéhx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx slobode je nebezpečný, je súd povinný dokazovať splnenie všetkých týchto zákonných podmienok. V otázke, či ide o páchateľa činu inak trestného, nie je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxstnom konaní (a súd - pozn. aut.) sú povinné zákonom upraveným postupom vždy náležite zistiť skutkový stav veci v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxom rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o zániku trestnosti alebo naplnení znakov eventuálne niektorého iného trestného činu, uvedeného v osobitnej časxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxená len na výrok o treste a výrok o vine sa vôbec nenapáda, t.j. nespochybňujú sa v nej skutkové zistenia súdu, ani právna kvalifikácia skutku a nenavrhujx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxzalo, potom v sťažnosti pre porušenie zákona (teraz v dovolaní - pozn. aut.) nemožno právne účinne navrhnúť zrušenie napadnutého rozsudku ako celku, axx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxaví podľa § 89 ods. 6 písm. ch) TZ [teraz § 123 ods. 3 písm. i) - pozn. aut.], treba konkrétny stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť (teraz zxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxví aj z iného zákonného dôvodu uvedeného v § 89 ods. 6 písm. a) až h) TZ [teraz § 123 ods. 3 písm. a) až h) - pozn. aut.], vrátane zisťovania prípadných trvalxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm, ktoré sú uverejnené v Zbierke zákonov SR. Preto právne predpisy, resp. iné právne akty alebo organizačné smernice, ktoré nie sú v plnom znení uverejňxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxt.) na rozhodnutie, treba dokazovať.
I. Pokiaľ v prípade spolužitia obvineného s poškodenou, ktorí nie sú manželmi, vo vzťahu k spoločným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x zmysle § 137 ods. 1 OZ, je povinnosťou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxť uvedenú otázku ako predbežnú v zmysle § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. red.). Posúdenie otázky vlastníctva k veciam, ktoré sú predmetom trestného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxzn. red.), pokiaľ ide o právnu skutočnosť, či išlo o "cudziu vec".
III. Ak došlo k zrušeniu a k vyporiadaniu spoluvlastníctva k veciam, ktoré sú v podielxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sú orgány činné v trestnom konaní takým rozhodnutím v zmysle § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. red.) viazané, lebo zistenie otázky vlastníctva k veci xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa vyjadrená aj čl. 6 ods. 1 a 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v § 2 ods. 10 vete tretej TP vyžaduje, aby obvinený a ak má obhajxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx spravodlivého súdneho procesu požadujú, aby sa záujmy obhajoby vyvažovali záujmami svedkov alebo poškodených predvolaných svedčiť, je nevyhnutnéx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxdať výhradne alebo v rozhodujúcej miere na výpovedi utajeného svedka.
II. Porušenie povinnosti zistiť skutkový stav bez dôvodných pochyxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx f) TP, respektíve § 244 ods. 1 písm. h) TP a nie je sankcionované rozhodnutím o odmietnutí obžaloby a vrátení veci prokurátorovi podľa naposledy označexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xisteniam, relevantným ako kvalifikačný moment z hľadiska uznania viny, čomu zodpovedá výrok súdu podľa § 285 písm. a) alebo písm. c) TP, alebo skutkovx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxžanie závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx chyba, sa odvíja od § 34 ods. 1 TP (práva obvineného) a § 44 ods. 2 TP (práva obhajcu).
I. Znemožnenie uplatnenia práva na obhajobu, ktoré zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx že taký postup orgánov činných v trestnom konaní negatívne ovplyvnil vykonávanie procesných úkonov po začatí trestného stíhania a vznesení obvinenixx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xlebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10 TP, resp. pri uplatnení oprávnenia podľa § 2 ods. 11 TP.
III. Axx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxybenia skutkovej povahy v podstatných okolnostiach sú uplatniteľné len v rámci dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 3 TP.
Súd po podaní obžaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xe doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 TP. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxvaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu vrátane procesných prejavov páchateľa (procesne ako obžalovaného) po prijatí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxtného zákona neprípustná v zmysle rozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu pri uzavretí a schválení dohody o vine a treste mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 TZ, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx v prípade uznania viny podľa § 257 xxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnia viny (dokonca) bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom predznamenané rozhodnutie súdu o druhu a výške uloženého trestu.
S 44/2017
K odseku 11
Ix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) TP len za predpokladu, že taký postup orgánov činných v trestnom konaní negatívne ovplyvnil vykonávanie procesných úkonxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10 TP, resp. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP. Pochybenia skutkovej povahy v podstatných okolnostiach sú uplatniteľné len v rámci dovolacieho dôvodx xxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxazy, ale ich tiež tak v jednotlivostiach, ako aj v ich súhrne správne zhodnotí.
Hodnovernosť svedka sa neoveruje mnohonásobným opakovaníx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxt.).
Hodnotenie dôkazov podľa § 2 ods. 6 TP (teraz § 2 ods. 12 - pozn. aut.) musí súd vykonávať tak, že uváži všetky okolnosti prípadu jednotlxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxzajúcej výpovede, pričom v prípade odchýlok musí súd otázkou zisťovať, prečo k nim vo výpovedi svedka dochádza. Pri hodnotení dôkazu vychádza z celej vxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxľahlivo zhodnotiť, musí vziať do úvahy aj ostatné dôkazy, posúdiť prípadné rozpory medzi xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx prvého stupňa názorom odvolacieho súdu v zmysle § 264 ods. 1 TP (teraz § 327 ods. 1 - pozn. aut.) spočíva v tom, že správne zistený skutočný stav veci vykaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xe to podľa názoru odvolacieho súdu preto, lebo okresný súd nehodnotil správne dôkazy vykonané vo veci, môže odvolací súd upozorniť súd prvého stupňa, v xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Obsah priznania obvineného sa považuje za vierohodný len vtedy, keď je vierohodnosť preukázaná vierohodnými dôkazmi. Súhrn nepriamych dôkazov na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxivo preukazuje všetky okolnosti nezákonného skutku a usvedčuje z jeho spáchania obvineného, ale zároveň vylučuje možnosť akéhokoľvek iného záveru.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxz § 73 ods. 1, § 73 ods. 2 písm. a) - pozn. aut.], nie je dostatočným podkladom pre rozhodnutie súdu o tejto otázke. Také rozhodnutie môže súd urobiť až na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvu obvineného.
Súd je povinný hodnotiť aj znalecký posudok na základe starostlivého uváženia všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ixx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xol priebeh hlavného pojednávania, pokiaľ by nesprávnosť jej obsahu nebola preukázaná inými dôkazmi.
Ak súd stojí pred úlohou zhodnotiť vxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xtoré svedčia o vierohodnosti druhého dôkazu.
Súd xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmych dôkazov (preto nestačí len jeden nepriamy dôkaz) navzájom sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich, ktoré sú v takom príčinnom vzťahu k dokazovanex xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx voči obvinenému, avšak nevylučujú reálnu možnosť, že páchateľom mohla byť aj iná osoba, nie sú dostatočným podkladom na uznanie viny obvineného. Pri hxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, prečo svoje rozhodnutie opiera len o niektorú z rozdielnych výpovedí.
Skutočnosti, o ktoré súd opiera svoj rozsudok alebo jeho jednotlixx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xVnútorné presvedčenie" sudcu sa viaže na zhodnotenie dôkazov a z nich vyplývajúcich skutočností ("okolností prípadu jednotlivo i v súhrne"), a teda nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxný uplatnil až v konaní pred súdom, a nie v skorších štádiách konania.
Súd hodnotí znalecký posudok voľne ako každý iný dôkaz ( § 2 ods. 6 TP; txxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xázorom, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré majú význam pre podanix xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xochybné, ba dokonca také, ktoré logicky odporujú iným výsledkom dokazovania, a či riešenie znalca logicky vyplýva z týchto skutkových podkladov. K toxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxx.) zákon nepriznáva žiadnemu dôkazu
a priori
osobitný význam. Preto len zo skutočnosti, že obvinený skutok poprel, nemožno vyvodiť, že neprichádza dx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo.
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx nie je však oprávnený vyjadrovať sa k otázke, či výpoveď obvineného alebo svedka je vierohodná, alebo nie, prípadne ktorá z rozdielnych výpovedí tej isxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxx. aut.).
I. Ak súd prvého stupňa postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne podľa § 2 ods. 6 TP (teraz § 2 ods. 12 - pozn. aut.), t.j. že ich hodxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx odôvodneným skutkovým zisteniam, odvolací súd podľa § 258 ods. 1 písm. b) TP [teraz §§ 321 ods. 1 písm. b) - pozn. aut.] nemôže napadnutý rozsudok zrušix xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxpadnutému rozsudku vytknúť žiadnu vadu v zmysle uvedeného ustanovenia.
Zo zásady voľného hodnotenia dôkazov vyjadrenej v ustanovení § 2 xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxp. mechanizmu vzniku poranení poškodeného, orgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) sú povinné po zhodnotení výsledkov znaleckého dokazovaxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dostupných dôkazov na objasnenie príčin vzniku poranení. Len vtedy, keby vykonané dokazovanie nevylúčilo žiadnu zo znaleckých alternatív o mechanixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) musia vychádzať z tej verzie, ktorá je pre obvineného najpriaznivejšia.
V 62/1993
I. Ak z okolnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdnávaní vykonať dokazovanie prečítaním podstatného obsahu spisov o predchádzajúcich odsúdeniach, aby aj negatívny záver súdu o tom, že súhrnný tresx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
K odseku 15
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxx x x xozn. aut.).
Pre trestný čin možno obvineného stíhať pred súdom len na základe obžaloby prokurátora po predchádzajúcom prípravnom konaníx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxeraz § 278 ods. 1 - pozn. aut.) podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť konania alebo následku.
Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu. Nemôže postupom podľa § 18x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxsekom 18 a 19
Z požiadavky zásady bezprostrednosti a ústnosti vyplývajú najmä tieto procesné pravidlá:
a) pravidlo nezmeniteľnosti zloženia senáxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxx xds. 2 TP - pozn. aut.|
b) pravidlo neprerušiteľnosti súdneho konania, ktorého účelom je, aby súd rozhodoval na základe bezprostredného dojmu z konanxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxto súd prvého stupňa je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xkony, ktoré boli vykonané na predchádzajúcom hlavnom pojednávaní, najmä v týchto prípadoch:
1. ak po zrušení rozsudku prejednáva vec znovu v inom zloxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxynul dlhší čas, takže súd ani pri rovnakom zložení senátu nie je schopný rozhodovať na základe bezprostredného dojmu z predchádzajúceho hlavného pojexxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxz o povinnej obhajobe podľa § 37 - pozn. aut.), hlavné pojednávanie sa vykonalo v neprítomnosti obžalovaného, bez splnenia podmienok uvedených v § 202 xxxx xx x xx xxxxxx x xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxbo vznikli pochybnosti o správnosti skutkového zistenia a na objasnenie veci treba dôkazy opakovať alebo vykonávať rozsiahlejšie doplnenie ďalšími xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx - pozn. aut.].
R III/1966
Ak sa pri odročení hlavného pojednávania (verejného zasadnutia) zmenilo zostavenie senátu a treba vykonať hlavné pojednxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx musí byť vypočutý obvinený a svedkovia, ktorých súd vypočul pred odročením hlavného pojednávania (verejného zasadnutia).
I. Ak odvolacx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx rozsahu znovu prejednal a rozhodol, netreba vždy opakovať celé hlavné pojednávanie alebo tú jeho časť, ktorá predchádzala zrušenej časti rozsudku.
xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxynul dlhší čas, alebo ak to treba z iného dôvodu ( § 219 ods. 2 TP per analogiam; teraz § 277 ods. 5 - pozn. aut.), vykoná súd znovu celé hlavné pojednávanie xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxadať. "Iným dôvodom" (iným dôležitým dôvodom podľa § 277 ods. 5 - pozn. aut.), pre ktorý treba vykonať hlavné pojednávanie znovu, je najmä skutočnosť, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxledky úkonov a doplnení, ktoré nariadil odvolací súd.
Pozri v judikatúre k § 2 ods. 4.
S 15/2017
K odseku 20
Písomnosti vydané v rámci trxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxerského jazyka.
Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď predsedx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xx, garantované Ústavou Slovenskej republiky. Ak si takáto osoba zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník alebo preklaxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxkladateľa na úradný jazyk štátu, ktorému táto osoba rozumie (§ 28 ods. 2, ods. 3TP). Ak má orgán činný v trestnom konaní alebo súd dostatočne preukázané, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xmysle § 2 ods. 20 TP sa rozumie možnosť obvineného zabezpečiť si osobne alebo prostredníctvom obhajcu preklad akejkoľvek písomnosti, ktorá je súčasťxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx. 2 TP).
§ 3
Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdom pri plnení ich úloh podľa Trestného poriadku. Povinnosť poskytnúť potrebnú súčinnosť spočíva prexxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladov, podanie potrebných informácií a pod.
xx
xxxxytnúť potrebnú súčinnosť sú povinné štátne orgány, vyššie územné celky a obce bezplatne. Iné právnické osoby a fyzické osoby majú nárok na úhradu vecnýxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Samozrejme, iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť na vyžiadanie a nepodmieňovať jej poskytnutie úhradou náklxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xdkazuje na primerané použitie § 553 ods. 4 a 5, pričom návrh na úhradu nákladov môže uplatniť ten, komu vecné náklady vznikli.
4.
Ak právnická osoba alxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxtom je potrebné, aby dotknutá osoba vo výzve na poskytnutie súčinnosti bola upozornená na možnosť uloženia poriadkovej pokuty. Zaplatením poriadkovxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxené opakovane. V prípade opakovaného neuposlúchnutia výzvy súdu môže byť také úmyselné konanie kvalifikované ako trestný čin pohŕdania súdom podľa § xxx xxxxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Právnické osoby - pozri § 18 OZ.
Fyzické osoby - pozri § 7 až 10 OZ.
Orgány činné v trestnom konaní x xxxxx x xx xxxx xx
xxxx x xxxxx x xx xxxx x x x x x xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, t.j. podať trestné oznámenie. Táto povinnosť sa xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí takéto oznámenie prijať.
Postup pri ústnom podaní trestného oznámenia - pozri § 62 ods. 2.
K odseku 3
8.
Orgány činné v trestom konaní a súdy sú povixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 63 a 64 (dožiadanie).
9.
Druhá veta § 3 ods. 3 vytvára zákonný podklad pre možnosť doručovania písomností v elektronickej forme.
K tomu pozri aj ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxovanie údajov, ktoré sú obsahom utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva a telxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxvaná skutočnosť a príslušné tajomstvo zostalo zachované.
K tomu pozri najmä § 69 ods. 5, § 161 a § 249 ods. 3.
11.
Utajované skutočnosti - pozri zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Daňové tajomstvo - pozri zákon č. 563/2009 Z.z. o spráxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxpisov.
Telekomunikačné tajomstvo - pozri zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
K odseku 5
12.
Usxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho tajomstva alebo údaje z evidencie zaknihovaných cenných papierov. Ostatné údaje smie požadovať ktorýkoľvek orgán činný v trestnom konaní, resp. pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxna č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.
13.
Evidencia zaknihovaných cenných papierov - pozri zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxodnou osobou
§ 4
K odseku 1
1.
Spolupráca so záujmovými združeniami občanov a využívanie ich výchovného pôsobenia je vyjadrením jednej zo zákxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmaticky a v každom jednom prípade. Trestný poriadok túto skutočnosť vyjadruje vhodnosťou a účelnosťou takejto spolupráce. To znamená, že orgány činnx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xpolupráca je vhodná vzhľadom na osobu páchateľa a na okolnosti prejednávanej trestnej veci.
K odseku 2
3.
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xby záujmovým združením občanov bola politická strana alebo hnutie.
4.
Občianske združenia a odborové organizácie - pozri zákon č. 83/1990 Zb. o zxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xiery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z.z.
K odseku 3
5.
Niektoré z oprávnení, ktoré Trestný poriadok poskyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxženia vyplýva, že ho tvorí viac osôb, v prípade dôveryhodnej osoby ide o jednu osobu.
6.
Trestný poriadok požaduje, aby dôveryhodná osoba bola schopxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxavnom konaní môže posúdiť aj policajt a vyšetrovateľ, pokiaľ ide o dôveryhodnú osobu, takéto posúdenie patrí prokurátorovi.
K odseku 4
7.
Záujmovx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x vine a treste. To znamená, že prevzatie záruky neprichádza do úvahy v prípadoch, ak súd rozhoduje o tom, či sa vykoná podmienečne odložený trest odňatia xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo môže ponúknuť záujmové združenie občanov. Podnet na prevzatie záruky však tomuto združeniu môže dať aj orgán činný v trestnom konaní alebo súd. Vyplýxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxravu obvineného vždy uviesť konkrétne spôsoby pôsobenia na obvineného. Bude vhodné, aby uviedlo aj zameranie, resp. obsah činnosti záujmového združxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
Záruka za nápravu obvineného môže byť účinná až vtedy, keď ju súd prijme. Súd pritom posudzuje, či ponúknutá záruka dáva predpoklady pre nápravu obvinexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx
x
xpustí od potrestania,
-
uloží taký druh trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody,
-
uloží trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jehx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxnia. Ak súd záruku neprijme, nerozhoduje o tom vo výroku rozsudku, ale len v odôvodnení uvedie dôvody neprijatia záruky.
K odseku 5
12.
Ak záujmové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxmuje stanovisko združenia k prejednávanej veci, k osobe obvineného a k možnostiam jeho nápravy, a to v záverečnej reči, ktorú má právo predniesť.
K tomx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxločenskej organizácie (teraz záujmového združenia občanov - pozn. aut.) podľa § 4 ods. 1 TP (teraz § 4 ods. 3 - pozn. aut.) je súd povinný preskúmať či poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxuka sa nemôže ponúknuť v konaní, v ktorom súd rozhoduje o nariadení zvyšku neodpykaného trestu.
Ak na podklade skutkového stavu, ktorý sa v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlací súd k jednoznačnému záveru, že treba prijať záruku za nápravu obvineného a so zreteľom na to uložiť nový trest, nie je vylúčené, aby sám záruku prijax x xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx
Vo všetkých prípadoch, v ktorých prichádza do úvahy účasť spoločenských xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxového združenia občanov - pozn. aut.) už v prípravnom konaní.
Prevzatie záruky za nápravu obvineného, ktorý spáchal nedbanlivostný trestný čin v dopxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlu pre povinnosť a zodpovednosť a pod.), ktoré možno v prevýchovnom procese odstrániť.
Zákon nevylučuje možnosť, aby spoločenská organixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxlacom konaní. Ak takáto ponuka spoločenskej organizácie na prevzatie záruky odvolaciemu súdu došla, odvolací súd je povinný sa ňou zaoberať a posudzoxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je ťažká ujma na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. ch) TZ [teraz § 123 ods. 3 písm. i) TZ - pozn. aut.], treba konkrétny stupeň nebezpečnosti trestného činu prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxde o ťažkú ujmu na zdraví aj z iného zákonného dôvodu uvedeného v § 89 ods. 6 písm. a) až h) TZ [teraz § 123 ods. 3 písm. a) až h) - pozn. aut.], vrátane zisťovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxx) prichádza do úvahy len u takých páchateľov, u ktorých sa zistili chyby a nedostatky v správaní, príp. v ich osobnostných črtách, teda v takých prípadocxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxinenia v doprave, u ktorého je trestný čin dôsledkom ojedinelej nepozornosti pri vedení motorového vozidla a ktorý inak vedie riadny občiansky život, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx je spáchanie trestného činu dôsledkom jeho širšieho nedisciplinovaného a nezodpovedného správania sa, ktoré má svoj pôvod v osobnostných negatívnyxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxé v tomto odseku prislúchajú iba záujmovému združeniu občanov ( § 4 ods. 2), nie však dôveryhodnej osobe ( § 4 ods. 3). Záujmové združenie občanov môže prexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxtenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu.
K tomu pozri aj § 415 až 417, § 434 ods. 6 a § 437 ods. 4.
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxí záujmové združenie občanov vždy uviesť aj konkrétne spôsoby pôsobenia na odsúdeného.
3.
Informovanie o stave prevýchovy odsúdeného sa uskutočňxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
4.
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody - pozri aj § 66 až 68 TZ.
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnostx x xxxxx xx x xx x xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx x xx xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 4 ods. 2), ale aj dôveryhodnej osobe (§ 4 ods. 3), ktorí môžu
-
navrhnúť nahradenie väzby obvineného zárukou záujmového združenia občanov alebo dôvexxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdenie odsúdenia (k tomu pozri § 469 až 471).
K odseku 3
6.
Záujmové združenie občanov a dôveryhodná osoba sú povinní pôsobiť na obvineného a odsúdenéxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x x
xxxxxxxxxnie informácií o trestnom konaní
K odseku 1
1.
Povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov informovať verejnosť o svojej činnosti je realixxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxičom podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.
2.
Trestný poriadok ustanovuje, že verejnosť sa informuje prostredníctvom poskytovania inforxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxa) právo byť informovaní prostredníctvom nazerania do spisu ( § 69). Ostatné nezainteresované osoby, t.j. verejnosť, nemajú právo prístupu ku konkréxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je z pôsobnosti tohto zákona vylúčené informovanix x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xe upravené prvé pravidlo, a to že poskytovateľ informácie musí dbať na ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x x ods. 4.
K odseku 2
4.
Ďalšími pravidlami, ktoré treba dodržať pri informovaní, sú:
-
oprávnenie utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxmného charakteru, ktoré priamo nesúvisia s trestnou činnosťou,
-
osobitne treba dbať na záujmy maloletých, mladistvých a poškodených a nezverejňxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov.
Maloletý - pozri § 8 a 9 OZ.
Mladistvý - pozri štvrtú hlavu prvej časti Trestného zákona.
Poškodený x xxxxx x xx xx xxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrmácií uvedené v odsekoch 1 a 2 však platia aj v tomto prípade.
7.
Možnosť uskutočňovať záznamy a prenosy z hlavného pojednávania a verejného zasadnuxxx x xxxxx x xxx xxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxoviť len zvukový záznam alebo zvukový prenos za podmienok uvedených v § 253 ods. 4 až 6).
8.
Zhotovovanie písomných poznámok alebo nákresov z priebehx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxa pojem účastník, ktorým treba rozumieť nielen strany, ale všetky osoby zúčastnené na súdnom konaní vrátane verejnosti.
K odseku 4
9.
Trestný porixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x 2. To však neznamená, že orgány činné v trestnom konaní a súd v takom prípade neinformujú vôbec, čo by bolo porušením jednak čl. 26 ods. 1 a 5 ústavy a jednxx x x xxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxavidlami uvedenými v odsekoch 1 a 2.
K odseku 5
10.
V súvislosti s rámcovým rozhodnutím Rady č. 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 sa upravuje postup orxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
K odseku 5
11.
Ustanovuje sa povinnosť pre súdy upovedomiť o odsúdení správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxslosti s účasťou na verejnom podujatí - pozri § 122 ods. 14 TZ.
K tomu pozri aj § 444a TZ, pričom povinnosť xxxxxxx x x x xxxx x xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxislosti s účasťou na verejnom podujatí vzťahujúcom sa na športové podujatie, aj keď osobe nebol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach.
x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxšak jej vyriešenie je predpokladom konania a rozhodnutia vo veci samej. Keďže zodpovedanie tejto otázky je predpokladom rozhodnutia vo veci samej, a txxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxakteru (napr. či svedok má právo odoprieť vypovedať, alebo či osoba, ktorá podala opravný prostriedok, má také právo), jednak hmotnoprávneho charaktxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 TZ, alebo posúdenie, či majetok pochádza z trestnej činnosti v prípade trestného činu legalizáxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xrestnej veci (napr. v prípade trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 TZ si sám okresný súd vyrieši ako predbežnú otázku, či ten, kto bol krivo obvixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxný trestný súd),
-
predmetom iného konania ako trestného, ale ide o orgán príslušný na trestné konanie (napr. v prípade trestného činu zanedbania poxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxak by o tom rozhodoval súd v občianskom súdnom konaní),
-
predmetom iného konania ako trestného a ide o orgán, ktorý nie je príslušný na trestné konanix xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxto otázku posudzoval daňový úrad).
4.
Súd a orxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxje v občianskom súdnom konaní (odsek 2). Ak je však o predbežnej otázke právoplatné rozhodnutie súdu, Ústavného súdu SR, Súdneho dvora Európskej únie axxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x predbežnej otázke právoplatne rozhodol iný orgán, orgán činný v trestnom konaní a súd posudzujú túto otázku samostatne len vtedy, ak ide o posúdenie vixx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodiča voči dieťaťu, začiatkom páchania trestnej činnosti je ten mesiac, v ktorom rodič zavinene prestal plniť zákonnú vyživovaciu povinnosť, bez ohxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxom konaní vyrieši ako predbežná otázka. Ak aj o tejto skutočnosti súd v občianskom súdnom konaní rozhodol, orgán činný v trestnom konaní a súd nie je viazxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxnaní však v takomto prípade podľa ustálenej súdnej praxe súd v trestnom konaní hodnotí ako dôkaz v zmysle § 2 ods. 12.
5.
Postup pri riešení pochybnostxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx x x xxxx xx
xx
xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov.
Súdny dvor Európskych spoločenstiev - pozri vysvetlivky k odseku 3.
K odseku 2
7.
Orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú nikdy opxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxého stavu podľa § 80 písm. a) OSP patrí konanie o rozvod, o neplatnosť manželstva, o určenie, či tu manželstvo je, alebo nie je, o určenie otcovstva, o osvxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxní a súd také rozhodnutie prevezme. Ak súd o takejto otázke ešte len koná, orgán činný v trestnom konaní a súd sú povinní počkať na vydanie rozhodnutia v obxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxdnet na začatie takého konania, keďže so svojím rozhodnutím v trestnom konaní musí počkať do právoplatnosti rozhodnutia o tejto otázke v občianskom súxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v trestnom konaní a súd nemôžu ako predbežnú otázku posudzovať skutočnosti, o ktorých rozhoduje Súdny dvor Európskej únie (primerane pozri vysvetlivxx x xxxxxx xxx
10.
Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc vydávať predbežné rozhodnutia týkajúce sa:
-
výkladu zakladxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xolitika týkajúca sa slobody pohybu osôb), aktov uskutočnených orgánmi spoločenstva, s výnimkou opatrení zabezpečujúcich, aby občania Európskej únxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnutí, dohovorov, opatrení na uskutočnenie spolupráce v policajných a justičných veciach (čl. 35 Zmluvy o EÚ),
-
výkladu a platnosti aktov orgánox xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx xj § 241 ods. 3 a § 244 ods. 4.
JUDIKATÚRA
III. Pokiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa odsúdený pri podmienečnom odsúdení, podmienečnom prepusxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxho zvyšok, a pokiaľ pri novom odsúdení za trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe prichádza do úvahy použitie § 36 TZ (teraz § 43 - pozn. aut.), posúdi súd axx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxbo jeho zvyšku uložený skorším rozsudkom.
Ak sa pri rozhodovaní o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny (teraz ústavu s príslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xladistvému, je už zahladené, a teda napriek tomuto odsúdeniu možno naňho hľadieť akoby nebol odsúdený [ § 39a ods. 2 písm. b) TZ; teraz § 48 ods. 2 písm. b) x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxx) treba podľa § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. aut.) vyriešiť predbežnú otázku, či podmienečne uložený trest nebol odpustený amnestiou prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxm na ustanovenie § 36 TZ (teraz § 43 - pozn. aut.) vyriešiť ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. aut.), či bude nariadený výkon zxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
Otázka, v akom rozsahu bola činom páchateľa skrátená daň, je pri trestnom čine skrátenia dane podľa § 148 TZ (teraz trestnom čine skrátenia dane a poxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xrgán už právoplatne rozhodol o daňovej povinnosti a o výške dane. Rozhodnutie tohto orgánu berie súd do úvahy a hodnotí ho pri svojom rozhodovaní rovnakx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx
xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxia domovej slobody podľa § 238 ods. 1 TZ (teraz § 194 ods. 1 - pozn. aut.) sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. aut.). Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxsť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný, je súd povinný dokazovať splnenie všetkých týchto zákonných podmienok. V otázke, či ide o pxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x pozn. aut.].
II. K posudzovaniu predbežných otázok podľa § 9 ods. 1 TP (teraz § 7 ods. 1 - pozn. aut.) vo vzťahu k trestnému činu zanedbania pxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx
II. Otázka otcovstva, resp. materstva (rodičovstva) je otázkou osobného stavu, vylúčenou z posudzovania predbežných otázok orgánmi činnými v tresxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxť, aký je právny dôvod určenia rodičovského vzťahu.
R 54/2016
§ 8
Osoby vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu
K odseku 1
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxútroštátneho práva,
-
imunity a výsady podľa medzinárodného práva.
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu však v takom prípade podáva Národná rada SR (trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov) na Ústavný súd SR, ktorý o nej rozhoduje v pléne; odsudxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxožno stíhať za hlasovanie v Národnej rade SR a za výroky pri výkone funkcie prednesené v Národnej rade SR alebo v jej orgáne.
Podľa § 29a ods. 1 zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxx funkcie.
3.
Okrem prípadov uvedených vo vysvetlivkách k prexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, keďže v ich prípade sa podľa ústavy vyžaduje len súhlas príslušného orgánu na to, aby mohli byť trestne stíxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh zmlúv. Ide najmä o tieto medzinárodné zmluvy:
-
Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z roku 1946 (vyhláška č. 52/1956 Zb.)x
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agentúry pre atómovú energiu z roku 1959 (vyhláška č. 192/1968 Zb.),
-
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963 (vyhláška č. 32/1969 Zb.xx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxyhláška č. 131/1978 Zb.),
-
Dohovor o osobitných misiách z roku 1969 (vyhláška č. 40/1987 Zb.),
-
Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudsxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách z roku 1994 (oznámenxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx96 (oznámenie č. 43/2000 Z.z.),
-
Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo z roku 1997 (oznámenie č. 373/2002 Z.z.),
x
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrganizáciou pre zákaz chemických zbraní a o výsadách a imunitách OPCW z roku 2004 (oznámenie č. 600/2004 Z.z.).
5.
Osoby uvedené v medzinárodných zmxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho oznámenia alebo na základe iných skutočností by sa trestné stíhanie malo začať voči osobe, ktorá je vyňatá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného stíhania. V prípade, ak už bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe a až počas vyšetrovania sa zistí, že obvineným je osoba, ktorá je vyňxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx skutočnosť zistí až v konaní pre súdom.
7.
Vyňatie z právomoci orgánov činných v trestnom konaní a súdu sa môže týkať nielen úkonov vo vzťahu k obvinenxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx x xxx 37 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, čl. 41 a 44 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch a čl. 31 Dohovoru o osobitných misiách)x
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xmožňuje, aby orgán činný v trestnom konaní a súd v prípade, ak majú pochybnosť, či určitá osoba je vyňatá z ich právomoci, požiadali o stanovisko Ministexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xahraničných vecí SR. Hoci stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR nemá záväzný charakter, orgány činné v trestnom konaní a súd sa ním budú spravovaxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 TP (teraz § x xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xxx - pozn. aut.) sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.).
x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxania, t.j. v prípadoch uvedených v tomto ustanovení trestné stíhanie nemožno začať a ak niektorý z prípadov uvedených v § 9 ods. 1 nastane až po začatí trexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx súd musí trestné stíhanie zastaviť.
K tomu pozri aj ustanovenia § 197 ods. 1 písm. c), § 215 ods. 1 písm. d) a ods. 8, § 241 ods. 1 písm. c), § 244 ods. 1 písm. c)x x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx x xx xxx
xxxxx xxxxxx z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu - pozri § 8 ods. 1 a 3.
Osoby, na trestné stíhanie ktorých je potrebný súhlas - pozri aj odsek 4, § 8 odsx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx trestnej zodpovednosti - pozri § 22 TZ.
Smrťou sa podľa § 142 ods. 2 TZ rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť); ide o stav organizmu, v prípadx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xx x x x95 až 200 OSP.
Súhlas poškodeného s trestným stíhaním a jeho späťvzatie - pozri § 211 a 212.
Medzinárodná zmluva, ktorá ustanovuje neprípustnosť trexxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 123/1980 Zb.), Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.), Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb (oznámenie č. 55xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo oslobodený spod obžaloby. Samozrejme, že musia byť splnené podmienky, že ide o ten istý skutok a toho istého obvineného. Tú istú osobu pre ten istý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx tretej časti Trestného poriadku o mimoriadnych opravných prostriedkoch).
K odseku 2
3.
Trestný poriadok výslovne ustanovuje, že neprípustnosx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx
Pokračovací trestný čin - pozri § 122 ods. 10 TZ.
K odseku 3
4.
Obvinený môže docieliť pokračovanie v trestnom stíhaní, hoci by malo byť trestné stxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho rozsudku.
Pozri aj § 286.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
R 64/1965
Obvinený, ktorý po zastavení trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a), resp. písm. b) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. a) x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxťvzatie vyhlásenia podľa § 11 ods. 2 TP (teraz § 9 ods. 3 - pozn. aut.), ak niet prekážok, vezme predseda senátu uznesením na vedomie podľa analógie § 250 xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxretého obvineného môže namiesto obvineného urobiť vyhlásenie podľa § 11 ods. 2 TP (teraz § 9 ods. 3 - pozn. aut.), že trvá na prejednaní veci, v ktorej sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxtor zruší uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia podľa § 149 ods. 1 písm. a) TP [teraz § 194 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.] a súčasne sám zastaví tresxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxsenie o zastavení trestného stíhania v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.
R 5/1972
Konanie, v ktorom sa pokračuje na návrh obvineného xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxutok ide aj vtedy, keď sa pri rôznosti následkov zhoduje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx § 9 ods. 1 písm. e) - pozn. aut.].
R 23/1972
Ak sa trestné stíhanie proti obvinenému skončilo právoplatným rozhodnutím o postúpení na prejednanie akx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxeste je vzhľadom na ustanovenie § 122 ods. 1 TP (teraz § 165 ods. 1 - pozn. aut.), súčasťou trestného stíhania, ktoré sa v prípade páchateľa nemôže skončxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxsudku len výrok o treste a výrok o vine ponechá bez zmeny a vráti vec súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie len v otázke trestu, neskončilo sx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xut.), nie je právoplatný odsudzujúci výrok o vine prekážkou na zastavenie trestného stíhania.
R 18/1975
I. Ak odpadne prekážka rozsúdenej veci, poxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xoho istého obvineného [ § 11 ods. 1 písm. f) TP; teraz § 9 ods. 1 písm. e) - pozn. aut.]. Toto uznesenie netvorí prekážku rei iudicatae vo vzťahu k skoršiemx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxoršieho trestného stíhania a zrušené rozhodnutie, ktorým bolo toto skoršie trestné stíhanie skončené, nie je novou skutočnosťou orgánu trestného stxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx xxxx x x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe skutok, ktoré bolo ako neprípustné zastavené podľa § 11 ods. 1 písm. f) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. e) - pozn. aut.].
R 50/1979
Odsudzujúci trestný rozxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxestnému stíhaniu obvineného za ten istý skutok, pre ktorý bol cudzozemským súdom odsúdený.
V xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxs. 1 písm. a) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.], ktorá bráni pokračovať v trestnom stíhaní, je tento súd povinný postupovať podľa § 231 ods. 1 TP (xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxí.
V 28/1982
Ak sa v priebehu trestného stíhania zistia viaceré dôvody, pre ktoré treba trestné stíhanie zastaviť ( § 11 ods. 1 TP; teraz § 9 ods. 1 - poxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvorí pokračujúca trestná činnosť, je rozdelená nielen vyhlásením odsudzujúceho rozsudku o časti trestnej činnosti spáchanej do tohto času, ale aj vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxej činnosti.
R 28/1989
Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 TP (teraz § 9 ods. 3 - pozn. aut.) nesmie byť aj v prípade vyslovenia viny oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.], a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni txxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xds. 2 TP (teraz § 9 ods. 3 - pozn. aut.) v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z iných dôvodov než z dôvodu podľa § 11 ods. 1 písm. a) TP [teraz § 9 oxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x TZ (teraz § 157, 158 - pozn. aut.), trestné stíhanie každého z nich možno vykonať len vtedy, keď s tým súhlasí druhý zo súrodencov ( § 163a ods. 1 TP; teraz x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxý čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho sudcovskej funkcie v zmysle § 54 zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (teraz § 29a zákona č. 385/xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxáchaný v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie. Za takýto čin možno sudcu vojenského súdu trestne stíhať len so súhlasom orgánu, ktorý ho do sudcovskxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Súhlas uvedeného orgánu je potrebný na trestné stíhanie pre taký trestný čin aj v prípade, keď osoba, ktorá ho spáchala, už sudcovskú funkciu nevykonávxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alebo odsúdiť, nie je splnená v prípade, keď postih páchateľa trestného činu, ku ktorému má vec vzťah uvedený v § 55 ods. 1 TZ (teraz § 60 ods. 1 - pozn. autxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxsudku za tento trestný čin.
R 46/1992
Účasťou obvineného na určitej trestne stíhanej udalosti, z ktorej vzišiel následok významný z hľadiska trestxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xiac následkov porušujúcich alebo ohrozujúcich spoločenské záujmy chránené Trestným zákonom a ak všetky následky boli spôsobené aspoň sčasti jedným xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxn tohto chybného výroku alebo aj súčasným rozhodnutím vo veci samej, ale treba v konaní pokračovať čo aj len zisťovaním podmienok na prípadné uloženie nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxatní nedotknutú časť napadnutého rozsudku vo výroku o vine a nedotknutom výroku o treste, čím je trestné stíhanie právoplatne skončené, a tým vytvorí pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xds. 1 a § 148 ods. 1 písm. c) TP, účinného do 1. januára 2006, nemožno uplatniť niektorý z dovolacích dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 TP, keďže ide o také pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxžku veci rozhodnutej "rei iudicatae" sa viaže vždy na osobu obvineného pre ten istý skutok. Z tohto dôvodu prekážku "rei iudicatae" môže vytvoriť len prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxm“ na trestné stíhanie treba rozumieť v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) TP aj rozhodnutie príslušného orgánu cudzieho štátu o výkone európskeho zatýkacieho xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vydaním obvinenej osoby, na ktorý sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahuje, nesmie byť vydaná osoba stíhaná, odsúdená, ani nemôže byť obmedzená jej osoxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva obvineného na obhajobu, lebo sa mu neposkytla plná možnosť na ich uplatnenie a konanie viedlo k jeho odsúdeniu v trestnom stíhaní, ktoré bolo v zmyxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrocesného (§ 10 ods. 16 TP), nie hmotnoprávneho (§ 122 ods. 13 TZ) ponímania skutku, čo zodpovedá § 9 ods. 2 TP.
Pozri v judikatúre k § 2 ods. 4.
x xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx je rozhodnúť spor medzi žalobcom reprezentovaným prokurátorom na jednej strane a obžalovaným a jeho obhajcom na strane druhej.
2.
Prokurátor, jexx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Policajt - pozri odsek 8.
K odseku 2
3.
Podľa čl. 141 ústavy v Slovenskej republike vykonávajú xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxavu súdov tvoria Najvyšší súd SR a ostatné súdy.
4.
Podrobnú úpravu sústavy súdov ustanovuje zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch. Sídla a obvody súdov sú xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxjú súdnictvo v trestných veciach, tvoria:
-
okresné súdy vrátane okresných súdov v sídle krajských súdov (je ich 54),
-
krajské súdy (je ich 8),
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx x52.
Zloženie senátu - pozri vysvetlivky k § 2 ods. 16.
Vyšší súdny úradník - pozri § 26 ods. 1.
Probačný a mediačný úradník - pozri § 25.
Súdny tajomník - xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xonaní (k tomu pozri najmä štvrtú a piatu hlavu prvej časti Trestného poriadku),
-
o sťažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxx - pozri najmä § 6, 14 a 15 zákona č. 757/2004 Z.z. a § 2 a 7 zákona č. 371/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Špecializovaný trestný súd - pozri vxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 5 a 18i zákona č. 371/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Najvyšší súd - pozri najmä § 8 a § 18 až 24 zákona č. 757/2004 Z.z. a § 4 zákona č. 371/20xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxná, že v prípadoch, keď Trestný poriadok hovorí o krajskom súde, rozumie sa ním aj Špecializovaný trestný súd, ak Trestný poriadok neustanovuje inak. Oxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxx xxxeku je obsiahnuté dôležité výkladové pravidlo, podľa ktorého v prípade, ak Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach uvádza pojem predseda senátu, rxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx x xxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
x xomto odseku je vymedzené, kto sa rozumie policajtom na účely Trestného poriadku. Policajtom je
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní, vyšetrovateľ finančnej správy; iba tieto dve zložky sú oprávnené vykonávať vyšetrovanie poxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov); ostaní policajti uvedení v písm. c) až h) sú oprávnení vykonávať iba skrátené vyšetrovanxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxslušník Policajného zboru (k tomu pozri zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
-
poverený príslušník Vojenskej xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
poverený príslušník Zboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho zamestnancov a ak ide o trestné činy osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe (k tomu pozri zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justixxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o výkone väzby v znení neskorších predpisov),
-
poverený príslušník Železničnej polície, ak ide o trestné činy spáchané v obvode železničných dráx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní (k tomu pozri xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xde o trestné činy spáchané na tejto lodi (k tomu pozri zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov).
K odseku 9
13.
Ustanovxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Slovenská republika ako členský štát Európskej únie povinná prevziať do svojho právneho poriadku.
14.
Cieľom rámcového rozhodnutia o spoločných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxie na účely potláčania medzinárodného organizovaného zločinu.
15.
Umožňuje sa, aby vo vyšetrovacom tíme mohol na území Slovenskej republiky pôsoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxPOL). Vedúcim vyšetrovacieho tímu pôsobiaceho na území Slovenskej republiky musí byť zástupca orgánu činného v trestnom konaní Slovenskej republikxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi.
K odseku 10
16.
Rozširuje sa vymedzenie policajta na účely Trestného poriadku, ktorým sa rozumie aj príslušník Policajného zboru [ktorý nie je pxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxom vyšetrovaní, ktorých rozsah ustanoví vyhláška Ministerstva vnútra SR.
K odseku 11
17.
V tomto odseku je vymedzený pojem subjekt trestného konaxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.
Subjektom Trestného konania je napríklad obvinený, poškodený, svedok uplatňujúci si svedočné.
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prokurátor. Trestný poriadok ustanovuje, že rovnaké postavenie ako strana má aj zástupca záujmového združenia občanov (zákon tu nesprávne používa pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxeľ ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody, ak podá návrh na podmienečné prepustenie z jeho výkonu podľa § 415 ods. 1), alebo ktorá podaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx
xxxxneným je osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia (§ 206 ods. xxx
xxx
x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx
x xxxxxx xx
xx.
Rozsudok - pozri § 163 až 175.
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku - pozri § 183.
24.
Rovnaké účinky ako odsudzujúci rozsudok má aj trestný roxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx
x xxxxxx xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poriadkom vrátane konania pred začatím trestného stíhania, vykonávacieho konania a konania o zahladení odsúdenia.
26.
Trestné stíhanie je úsek txxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xydaného orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vo veci samej.
27.
Prípravným konaním je úsek trestného stíhania vymedzený od vydania uznesenxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x) alebo do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. Prípravné konanie je užší pojem ako trestné stíhanie, ale môže sa xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánom činným v trestnom konaní (napr. o zastavení trestného stíhania podľa § 215).
K odseku 16
28.
Pokračovací trestný čin - pozri § 122 ods. 10 TZ.
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxže byť jeho vykonanie zmarené. Neodkladnosť úkonu sa vzťahuje k časovému okamihu začatia trestného stíhania. Ide napríklad o zadržanie podozrivej osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxx xxxxx xx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxakom je skutočnosť, že taký úkon nebude možné v ďalšom konaní vykonať. Ide napríklad o výsluch svedka, ktorý zomiera, alebo je cudzím štátnym príslušníxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxx
xxxxx xxxxx ustanovuje v prípade § 135 ods. 6, kedy sa za neopakovateľný úkon považuje aj výsluch tam uvedeného svedka bez ohľadu na skutočnosť, že nie je vylúčené, žx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx je jednou z foriem rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní a súdu. Pre opatrenie Trestný poriadok neustanovuje žiadne formálne náležitosti ako x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxľa § 28 ods. 1 a 3, § 47 ods. 2, § 141 ods. 2 a pod.
K odseku 20
33.
Agentom môže byť len príslušník Policajného zboru alebo polície inéhx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxäčša pôjde o osobu, ktorej bol ponúknutý úplatok, alebo ktorá bola požiadaná o poskytnutie úplatku.
Agent - pozri § 117.
Trestné xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx
x xxxxxx xx
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xx6.
Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy - pozri § 114.
Vyhľadávanie, otváranie a skúmanie zásielok - pozri § 108 a 109.
K odseku 22
35.
V tomto odseku sú vymedzené prostriedky operatívno-pátxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxdovanie osôb a vecí - pozri § 113.
K odseku 23
36.
Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxzodplatnej pomoci poškodeným.
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxx 1).
Poškodený - pozri § 46 až 54.
JUDIKATÚRA
Trestným konaním v zmysle § 12 ods. 10 TP (teraz § 10 ods. 15 - pozn. aut.) sa rozumie aj vykonávacie konxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu výkonu trestu odňatia slobody podľa § 72 ods. 4 TZ (teraz § 74 ods. 1 - pozn. aut.), je oprávnený podať návrh na prepustenie z ochranného liečenia podľa x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxditeľom - pozn. aut.) má v konaní o prepustenie z ochranného liečenia postavenie strany.
R 22/1978
Trestné stíhanie sa končí pri odsúdení páchateľa xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x konaní o sťažnosti pre porušenie zákona (teraz dovolania - pozn. aut.) vzniká preto vo veci právny stav neskončeného trestného stíhania.
Odsudzujúcx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
R 35/1992
I. Podľa § 2 ods. 12 a § 220 ods. 2 TP (teraz § 2 ods. 19 a § 278 ods. 2 - pozn. aut.) smie súd pri svojom rozhodnutí prihliadať len na skutočnostix xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x ďalšej rozhodovanej veci, má výkon trestu prednosť pred výkonom väzby, lebo súčasťou zákonného obsahu základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxpade sa s návrhom na predĺženie lehoty trvania väzby podľa § 71 ods. 2 TP (teraz § 76 ods. 2 - pozn. aut.) z vecného hľadiska nemožno vôbec zaoberať a musí bxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xie je výslovne ustanovené inak. Táto legálna definícia skutku znamená, že každý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu je v procesnom práve povxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxkové útoky, vo vzťahu ku ktorým existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu uvedených v § 14 zákona č. 403/2004 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtok nestal, nemôže - vzhľadom na ustanovenie § 10 ods. 16 TP - rozhodnúť „iba“ o vypustení takéhoto čiastkového útoku zo skutku uvedeného v obžalobe, ale x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxx xxšetrovateľ Policajného zboru, služobne zaradený do inšpekčnej služby, je policajtom v zmysle § 10 ods. 8 písm. a) TP a poverený príslušník Policajnéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxx xyšetrovateľ Policajného zboru, služobne zaradený do inšpekčnej služby, je policajtom v zmysle § xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x x5/2015:
Pozri v judikatúre k § 100.
R 8/2017
DRUHÁ HLAVA
SÚD A OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ
PRVÝ DIEL
PÔSOBNOSŤ A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV
§ 11
Výkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxkej republiky a ostatné súdy. Podrobnejšia úprava sústavy súdov je obsiahnutá v zákone č. 757/2004 Z.z. o súdoch. Sídla a obvody súdov upravuje zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxstných veciach, tvoria:
-
okresné súdy vrátane okresných súdov v sídle krajských súdov (je ich 54),
-
krajské súdy (je ich 8),
-
Špecializovanx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xruhoch súdov - pozri vysvetlivky k § 2 ods. 16.
Okresné súdy v sídle krajských súdov - pozri vysvetlivky k § 16.
3.
Aj vzhľadom na počet okresných súdov xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xmysle zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je v Slovenskej repuxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdov v porovnaní s územnými obvodmi okresov, sa nezhodujú ani územné obvody krajských súdov a krajov.
§ 14
K § 14
1.
Špecializovaný trestný súd bxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx 17/08-238 (uverejnený pod č. 290/2009 Z.z.), ktorým Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade čl. I § 1 zákona č. 458/2003 Z.z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. Keďže vyhlásením uvedeného nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov SR zákon č. 458/2003 Z.z. a súvisiace právne predpisy stratili účinnosť, bolo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxestný súd s účinnosťou odo dňa vyhlásenia predmetného nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov SR, t.j. od 17. júla 2009.
2.
Špecializovaný trestnx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xajetkovú a hospodársku trestnú činnosť, ako aj najzávažnejšiu trestnú činnosť spáchanú verejnými činiteľmi v súvislosti s výkonom ich funkcie, a to s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvidlami ako ostatné súdy a pri svojej rozhodovacej činnosti aplikuje rovnaké trestné kódexy. Špecializovaný trestný súd patrí do sústavy všeobecnýcx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxaného trestného súdu sa vzťahuje na tieto trestné činy:
a)
trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 TZ, t.j. základná skutková podstata a všetky prípxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxy kvalifikovanej xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 TZ, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty - spáchanie činu vo veľkxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xx, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty - spôsobenie minimálne značnej škody, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti aspoň jednej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxoveň musí ísť o súbeh s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m),
e)
trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 330 TZ, t.jx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
g)
trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 TZ, t.j. ide o všetky prípady aktívneho a pasívneho nepriameho úplatkárstva,
h)
trestný čin volebxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
trestný čin športovej korupcie podľa § 336b TZ; ide o nový trestný čin doplnený do Trestného zákona novelou uskutočnenou zákonom č. 440/2015 Z.z. účinxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxselné trestné činy s dolnou hranicou trestnej sadzby aspoň 10 rokov) spáchané zločineckou skupinou,
k)
trestné činy terorizmu, t.j. trestný čin zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) TZ (teda v úmysle spáchať trestný čin terorirzxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxbitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxého zákona, t.j. musí ísť o prospech, resp. rozsah dosahujúci sumu aspoň 6 650 000 eur,
m)
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych sxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx súvisia s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie podľa § 18 TP.
3.
Pôsobnosť Špecializovxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxady kvalifikovanej skutkovej podstaty,
b)
trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 TZ, t.j. iba prípadx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 TZ, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty - spácxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 326 ods. 3 a 4 TZ, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty - spôsobenie minimálne značnej škody, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo sxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x slobôd, avšak zároveň musí ísť o súbeh s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m),
e)
trestné činy prijímania úplatku podľa § xxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxx o všetky prípady aktívneho a pasívneho nepriameho úplatkárstva,
h)
trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a TZ; ide o nový trestný čin doplnený dx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx x xxxx xxxxtný čin doplnený do Trestného zákona novelou uskutočnenou zákonom č. 440/2015 Z.z. účinným od 1. januára 2016,
j)
trestný čin založenia, zosnovanxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rokov) spáchané zločineckou skupinou,
k)
trestné činy terorizmu, t.j. trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny pxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) TZ (teda v úmysle spáchať trestný čin terorirzmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 TZ),
lx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x.j. musí ísť o prospech, resp. rozsah dosahujúci sumu aspoň 6 650 000 eur,
m)
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie podľa § 18 TP.
3.
Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdstaty,
b)
trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 TZ, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podsxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 TZ, t.j. iba prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty - spáchanie činu vo veľkom rozsahu alebx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxdy kvalifikovanej skutkovej podstaty - spôsobenie minimálne značnej škody, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti aspoň jednej osoby, spôsobexxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xúbeh s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m),
e)
trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 330 TZ, t.j. ide o všetky prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xin nepriamej korupcie podľa § 336 TZ, t.j. ide o všetky prípady aktívneho a pasívneho nepriameho úplatkárstva,
h)
trestný čin volebnej korupcie poxxx x xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxrtovej korupcie podľa § 336b TZ; ide o nový trestný čin doplnený do Trestného zákona novelou uskutočnenou zákonom č. 440/2015 Z.z. účinným od 1. januárx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xiny s dolnou hranicou trestnej sadzby aspoň 10 rokov) spáchané zločineckou skupinou,
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxtorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 TZ, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. ex xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činox xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xpáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona, t.j. musí ísť o prospech, resp. rozsah dosaxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa a všetky prípady kvalifikovanej skutkovej podstaty,
n)
iné trestné činy, ktoré súvisia s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ax xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
Vecná príslušnosť
§ 15
K § 15
1.
Príslušnosť súdu vymedzuje, ktorý konkrétny súd má v danej veci konať a rozhodovať. Rozlišujú sa tri druhy xxxxxxxxxxxxx x xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxavných prostriedkoch, a to pre odvolanie proti rozsudku v § 315, pre sťažnosť proti uzneseniu v § 190 a 191, pre zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxiadok upravuje štyri druhy súdov, ktoré sú príslušné na konanie v prvom stupni, a to
-
okresný súd,
-
okresný súd v sídle krajského súdu; jeho prísxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu a pred príslušnosťou okresného súdu v sídle krajského súdu,
-
krajský súd, pokiaľ ide o právny styk s cudzinou (piata časť Trestného poriadku).
xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxého ako okresného súdu na konanie v prvom stupni ustanovuje Trestný poriadok v týchto ustanoveniach:
-
v § 16 ods. 1 (okresný súd v sídle krajského súdxxx
x
x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
x x xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxj časti Trestného poriadku v § 505 až 507, § 509 ods. 2 a § 518 ods. 2, t.j. právny styk s cudzinou (krajský súd).
4.
Organizáciu súdov upravuje zákon č. 7xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxstný poriadok vymedzuje samosudcovské veci v § 349. Senát okresného súdu sa skladá z predsedu senátu a dvoch prísediacich.
K tomu pozri aj vysvetlivky x x x xxxx xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnosti súdu [ § 186 písm. a) TP; teraz § 241 ods. 1 písm. a), § 244 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.]. Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 oxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia zákona než obžaloba, možno však len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný skutkový podklad pre správne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je
a)
pre obvod Krajského súdu v Bratislave Okresný súd Bratislava I,
bx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xitre Okresný súd Nitra,
e)
pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici Okresný súd Banská Bystrica,
f)
pre obvod Krajského súdu v Žiline Okresný sxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxx x xxxx xx xstanovenie § 562.
2.
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxom stupni Špecializovaný trestný súd; príslušnosť Špecializovaného trestného súdu má prednosť pred príslušnosťou okresného súdu v sídle krajského xxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnovenej v osobitnej časti Trestného zákona najmenej dvanásť rokov, alebo
-
ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou ( § 129 ods. 2 TZ), zločinxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x 7 ods. 2 písm. i) až k) zákona č. 371/2004 Z.z. v znení zákona č. 59/2009 Z.z. rozumie
a)
Okresný súd Bratislava I - pre obvody Krajských súdov v Bratixxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xre obvody Krajských súdov v Prešove a Košiciach.
Krajským súdom uvedeným v osobitnom zákone sa podľa § 7 ods. 3 písm. i) zákona č. 371/2004 Z.z. v znení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxnávajú vojenskú službu, príslušníkov ozbrojených síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenox x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxaného trestného súdu podľa § 14 [pozri § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) TZ],
x
xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxáchal vojak, alebo civilná osoba.
K odseku 3
5.
Spolupáchateľ - pozri § 20 TZ.
Účastník - pozri § 21 TZ.
K odseku 4
6.
Ustanovenie odseku 4 konšxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxo súdu v Trenčíne ako druhostupňového súdu v iných veciach, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3, nie je dotknutá, t.j. prejednávajú a rozhodujú aj ďalšie veci, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu oproti vecnej príslušnosti okresného súdu v sídle krajského súdu, t.j. ak ide o podozrenie zo spáchania niektorého z trestných činov uvedených v § xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxdu prvého stupňa nielen na prejednanie a rozhodnutie o obžalobe podanej pre niektorý z trestných činov uvedených v tomto ustanovení, ale tiež na rozhodxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxzhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný podklad pre možnosť posúdenia skutku uvedeného v obžalobnom návrhu ako trestného čixxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie veci v prvom stupni aj vtedy, keď v obžalobe je tento skutok právne posúdený ako trestný čin, o ktorom má konať ako príslušný v prvom stupni okresný súd.
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxledku toho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxktorom trestnom čine je v zmysle § 17 TP (teraz § 16 - pozn. aut.) vecne príslušným vykonať konanie v prvom stupni krajský súd (teraz okresný súd v sídle kxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxnosť krajského súdu pre vykonanie spoločného konania o všetkých podaných obžalobách. Ostatné vecne nepríslušné súdy preto musia postúpiť veci krajsxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x x xxxxx xut.].
R 13/1995
§ 17
Miestna príslušnosť
K § 17
1.
Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t.j. ktorý koxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xrčujúcim pre vymedzenie miestnej príslušnosti.
2.
Obvody súdov sú ustanovené zákonom č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej repuxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Slovenskej republiky.
3.
Trestný poriadok ustanovuje tri základné hľadiská, podľa ktorých sa určuje miestna príslušnosť, pričom každé z týchto hxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xstatné dve hľadiská, je miesto spáchania činu (
forum
delicti comissi). Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konaniex xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxáchaný, je miestom spáchania činu jednak miesto, kde bolo uskutočnené konanie, jednak miesto, kde nastal následok.
6.
Pri omisívnych deliktoch (txxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje znaky trestného činu.
7.
Ak sa páchateľ pri pokračujúcom trestnom čine alebo pri trestnom čine, ktorého objektívna stránka vyžaduje uskutočnexxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
8.
Zákon ustanovuje obvod okresného súdu v sídle krajského súdu na konanie o trestných činoxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx súdu Trenčín, Okresného súdu Nitra, Okresného súdu Banská Bystrica, Okresného súdu Žilina a Okresného súdu Prešov. V prípade obvodu Krajského súdu v Bxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xúd Bratislava II pre územný obvod okresu Bratislava II, Okresný súd Bratislava III pre územný obvod okresu Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV prx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxom v sídle krajského súdu Okresný súd Košice I pre územný obvod okresov Gelnica, Košice I, Košice III, Košice-okolie, Levoča, Rožňava a Spišská Nová Ves x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxx2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
K odseku 3
9.
Toto ustanovenie upravuje ďalšie dve hľadisxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxije vtedy, ak miesto činu nemožno zistiť alebo ho síce možno zistiť, ale čin bol spáchaný v cudzine. Miesta, kde obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxslušnosť súdu, ktorý musí konať. Takto určený súd potom nemôže vec postúpiť inému súdu, hoci by tiež spĺňal
forum
loci pre určenie miestnej príslušnosxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxe, ak miestnu príslušnosť nemožno určiť podľa predchádzujúcich dvoch hľadísk.
Miestom, kde trestný čin vyšiel najavo, je miesto, kde sa niektorý z orxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnia. Ak vyšiel trestný čin najavo zároveň na viacerých miestach, miestne príslušný je každý taký súd a príslušnosť súdu sa určí postupom podľa § 20.
JUxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako aj miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola znížená alebo ohrozená úroveň výživy.
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x 23 - pozn. aut.) a o sporoch o príslušnosť ( § 24 TP; teraz § 22 - pozn. aut.).
R 12/1972
Ustanovenie § 18 TP (teraz § 17 - pozn. aut.), ktoré upravuje mxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xodľa § 178 ods. 2 TP (teraz § 236 ods. 1 - pozn. aut.).
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx miesto, kde došlo k všeobecnému ohrozeniu, prípadne aj miesto, kde došlo k naplneniu znakov podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby.
R 55/19xx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxáchania činu je tak miesto, kde bol páchateľ, ako aj miesto, kde bola osoba, ktorá mala byť k niečomu prinútená.
R 31/1988
Podľa § 18 ods. 1 TP (teraz § 1x xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxu musí byť známe aspoň to, v obvode ktorého súdu na trase jazdy vlaku k činu došlo. Všetky súdy, ktorých obvodmi vlak prechádzal, by boli miestne príslušnx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxtého obvineného boli podané dve alebo viac obžalôb na rôznych súdoch toho istého druhu a stupňa a nevedie sa o nich ešte spoločné konanie ( § 20 ods. 1, § 23 oxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnej príslušnosti posudzuje podľa § 18 TP (teraz § 17 - pozn. aut.). Podmienkou postúpenia veci podľa § 188 ods. 1 písm. a) TP [teraz § 241 ods. 1 písm. a), § xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxstenie, že súd, na ktorom bola obžaloba podaná, na jej prejednanie nie je sám príslušný.
Ak sú za uvedenej situácie dané podmienky na vykonanie spoločnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxupom podľa § 25 ods. 1 TP (teraz § xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxný v cudzine, je podľa § 18 ods. 2 TP (teraz § 17 ods. 3 - pozn. aut.) miestna príslušnosť súdu určená podľa miesta, kde obvinený býva, pracuje alebo sa zdrxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxla vec postúpená nepríslušným súdom ( § 22 TP; teraz § 20 - pozn. aut.).
II. Skutočnosť, že obžalovaný v štádiu súdneho konania zmenil miesto trvalého xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu porušovania autorského práva podľa § 152 ods. 1 TZ (teraz § 283 ods. 1 - pozn. aut.) v zmysle § 18 ods. 1 TP (teraz § 17 ods. 1 - pozn. aut.) treba považxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxého práva.
R 75/2002
Spoločné konanie
§ 18
K odseku 1
1.
Cieľom spoločného konania je prejednať v jednom konaní všetky trestné činy toho istxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestného konania, ako aj jeho výchovného vplyvu. Zároveň sa tým zabezpečuje aj uloženie úhrnného, resp. súhrnného trestu pri spáchaní viacerých trexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdenia miery zavinenia jednotlivých páchateľov a následne aj odstupňovania ukladaných trestov.
2.
Aj keď je v texte odseku 1 na rozdiel od doterajšex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonania v prípadoch, keď sú na to splnené zákonné podmienky a vykonanie spoločného konania vykladať ako obligatórne, a nie fakultatívne.
3.
Znenie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxte. Primeranosť lehoty na ukončenie veci síce zákon výslovne neupravuje, treba ju však vždy posudzovať so zreteľom na konkrétnu prejednávanú vec. Avšxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx spoločného konania.
4.
Zo znenia odseku 1 možno vyvodiť:
-
subjektívnu súvislosť trestných činov, t.j. jeden obvinený spáchal viac trestných čxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxtvo alebo účastníctvo, ale aj nadväznosť trestnej činnosti iných osôb na trestnú činnosť hlavného páchateľa pri niektorých formách trestnej súčinnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx súdom proti mladistvému a osobe staršej ako 18 rokov (§ 342). V takom prípade na účely ochrany osoby mladistvého pred škodlivým vplyvom prípadného spolxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxasnenie veci alebo z iného dôležitého dôvodu (napr. podstatné urýchlenie konania, ktoré však nie je v rozpore so záujmom ochrany mladistvého). Vzťahuxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx nie sú, tak trestnú vec týkajúcu sa mladistvého vylúčiť zo spoločného konania podľa § 21 ods. 1.
K odseku 2
6.
V tomto odseku je upravená príslušnosť nx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxnáva spoločné konanie senát.
7.
Samosudca vykonáva konanie o všetkých prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxobnosti súdu podľa § 16 ods. 2 a súčasne je stíhaný pre ďalší trestný čin, ktorý s takým trestným činom vecne súvisí.
9.
Okresný súd Bratislava I, Okresxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxtu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve a vojnových zajatcov, a to pre všetky trestné činy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxx
-
vojnovej zrady ( § 391 TZ), služby v cudzom vojsku ( § 392 TZ) a nenastúpenia služby v ozbrojených silách ( § 386 až 388 TZ), a to bez ohľadu na to, či ho spxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxjúcim v prvom stupni (§ 16 ods. 5), zákon ustanovuje výnimku zo zásady, že spoločné konanie proti obvinenému za spáchanie viacerých trestných činov vykxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi obvinenému podliehajúcemu pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu aj za vecne súvisiaci trestný čin.
11.
Treba uviesť, že okresným súdom treba v tomto ustanovení rozumieť aj okresný súd v sídle krajského súdu.
K odseku 5
12.
Vzhľxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxineným nepoužilo v prípade, keď vzhľadom na okolnosti prípadu a postoj obvineného je predpoklad vykonať konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx xxxi dotknutému obvinenému vylúčiť zo spoločného konania.
JUDIKATÚRA
Procesné ustanovenie § 20 ods. x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxný trest ( § 35 ods. 1 TZ; teraz § 41 ods. 1, 2 - pozn. aut.).
R 13/1963
Trestný poriadok nerieši výlučnú miestnu príslušnosť na spoločné konanie v prípxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoch všetky súdy, ktoré sú príslušné vykonať konanie o jednotlivých trestných činoch. Ide teda o prípad príslušnosti niekoľkých súdov ( § 22 TP; teraz § xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxto súd stáva za podmienok § 20 TP (teraz § 18 - pozn. aut.) výlučne príslušným aj pre ostatné trestné činy.
R 12/1972
Vecnú súvislosť medzi trestnými xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xodané dve alebo viac obžalôb na rôznych súdoch toho istého druhu a stupňa a nevedie sa doteraz o nich spoločné konanie ( § 20 ods. 1, § 23 ods. 3 TP; teraz § 18 xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxje otázku svojej miestnej príslušnosti podľa § 18 TP (teraz § 17 - pozn. aut.).
Ak sú v takom prípade podmienky na vykonanie spoločného konania, spojexxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 TP (teraz § 23 ods. 1 - pozn. aut.) odňaté a prikázané jednému súdu.
Veci budú spravidla prikázané súdu, ktorý by v prípade spoločnej obžaloby bol príxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xx xxxxxx x xx xxxx xx x xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zmysle § xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxky príslušnosti súdu podľa § 21 ods. 2 TP (teraz § 19 ods. 2 - pozn. aut.) je rozhodujúca trestná sadzba odňatia slobody uvedená v osobitnej časti Trestnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xrípadoch uvedených v § 18 ods. 4 prvá veta a § 14 písm. l) TP ide o obligatórne spoločné konanie Špecializovaného trestného súdu o vecne súvisiacich trexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxx. k) TP].
Naproti tomu ustanovenie § 18 ods. 4 druhá veta TP zakazuje spoločné konanie vykonávané Špecializovaným trestným súdom, ak by malo ísť o spoxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxčného konania podľa § 18 ods. 1 TP, ale by nešlo o vecne súvisiace trestné činy.
§ 19
K odseku 1
1.
Toto ustanovenie sa týka vecnej príslxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxnov patriacich do jeho vecnej príslušnosti (§ 16 ods. 1). Ak je však vecne príslušným na konanie o niektorom z trestných činov Špecializovaný trestný súxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxé konanie nie je rozhodujúce, aký trest odňatia slobody páchateľovi hrozí. Preto príslušným na vykonanie spoločného konania je Špecializovaný trestxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxho istého obvineného alebo ostatné trestné činy iných obvinených.
K odseku 2
3.
Toto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxá príslušnosť rozdielna, postupuje sa podľa odseku 1.
4.
Ak je vecná príslušnosť rovnaká, miestna príslušnosť sa určuje nasledovne:
-
pri objekxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxosti vykonáva spoločné konanie súd príslušný konať o najťažšom zločine,
-
pri kombinácii objektívnej a subjektívnej súvislosti vykonáva spoločnx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx rokov. Najťažší zločin je zločin s najprísnejšou trestnou sadzbou. Rozhodujúcimi sú trestné sadzby ustanovené v osobitnej časti Trestného zákona.
xx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxx o situáciu, keď je daná príslušnosť viacerých súdov.
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 18.
§ 20
Príslušnosť niekoľkých súdov
K § 20
1.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
x
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxvky k § 17), alebo
-
ide o spoločné konanie.
2.
Konanie v takomto prípade vykonáva ten z príslušných súdov, na ktorý podal prokurátor obžalobu.
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxacerých trestných činov toho istého obvineného, alebo
-
konania proti niektorému z viacerých obvinených, ktorých trestné činy súvisia.
2.
Uvexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxahle dokazovanie o niektorom z viacerých trestných činov toho istého obvineného (pritom o ostatných možno rozhodnúť hneď) alebo nevyhnutnosť skúmať xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xe prípustná sťažnosť (§ 185 ods. 2).
4.
Postup podľa tohto ustanovenia nie je možný
-
pri pokračovacom, trvácom a hromadnom trestnom čine, pokiaľ xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm z trestných činov, ktorý je v jednočinnom súbehu s iným trestným činom, zo spoločného konania.
K odseku 2
5.
Ustanovuje sa pravidlo, že príslušnosx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxe dve výnimky z tohto pravidla:
-
okresný súd v sídle krajského súdu môže vec, ktorú vylúčil zo spoločného konania, postúpiť inému miestne príslušnéxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (vrátane okresného súdu v sídle krajského súdu) alebo krajskému súdu (postúpenie krajskému xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x prípade, ak samostatné obžaloby boli podané na ten istý súd.
8.
Ak však boli na toho istého obvineného podané viaceré obžaloby na rôznych súdoch rovnxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxu príslušnosť podľa § 17. Ak sú v takom prípade splnené podmienky na vykonanie spoločného konania, spojenie týchto vecí je možné podľa § 21 ods. 3 len za prxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdnutie je možné aj v prípade, ak je na konanie o niektorom z viacerých trestných činoch toho istého obvineného príslušný samosudca a o inom trestnom čine xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veci samej, a to aj v odvolacom konaní.
JUDIKATÚRA
Ak boli na toho istého obžalovaného podané dve alebo viac obžalôb na rôznych súdoch rovnakého drxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmožno posudzovať podľa § 21 ods. 2 TP (teraz § 19 ods. 2 - pozn. aut.), ale každý súd posudzuje otázku svojej miestnej príslušnosti podľa § 18 TP (teraz § 1x x xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxhnuť, len ak predtým budú veci ostatným súdom postupom podľa § 25 ods. 1 TP (teraz § 23 ods. 1 - pozn. aut.) odňaté a prikázané.
R 2/1983
Ak odvolací súd xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xddeliť a rozsudok treba čiastočne zrušiť a vec vrátiť v tejto časti súdu prvého stupňa alebo prokurátorovi, zatiaľ čo o zostávajúcej činnosti alebo o osxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x vylúčení veci zo spoločného konania. Za "iné dôležité dôvody" v zmysle tohto ustanovenia treba považovať také okolnosti, ktoré na dlhší čas znemožňujx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého stíhania podľa § 188 ods. 1 písm. d), § 224 ods. 1 a 2, § 257 písm. c) TP [teraz § 241 ods. 1 písm. d), § 244 ods. 1 písm. e), § 283 ods. 1, 2, § 320 ods. 1 písm. d) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxh činov (samostatných skutkov) treba ešte vykonať rozsiahle dokazovanie, kým o ďalšom trestnom čine možno rozhodnúť, a pod.
R 12/1997
Ak sa viedlo sxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x TP; teraz § 21 ods. 1 - pozn. aut.), nepôjde o prejudikovanie viny, ak súd v odsudzujúcom rozsudku, ktorý sa týka ďalších (nevylúčených) spolupáchatexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Uvedená okolnosť nezakladá dôvod na vylúčenie sudcov, ktorí majú prejednať vec proti vylúčenému spolupáchateľovi v zmysle § 30 ods. 1 TP (teraz § 31 oxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxeraz § 21 ods. 1 - pozn. aut.) neumožňuje preskúmanie správnosti tohto rozhodnutia iným súdom v rámci posudzovania podmienok vlastnej procesnej prísxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavné pojednávanie od začiatku, lebo v takom prípade ide o iné, nové konanie, a preto nie je prípustný postup podľa § 219 ods. 2 prvá veta TP (teraz § 277 oxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zo spoločného konania podľa § 23 ods. 1 TP (teraz § 21 ods. 1 - pozn. aut.) je rozhodnutím procesnej povahy, ktoré nerieši žiadnu materiálnu otázku, a nix xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxseku 1
1.
Napriek ustanoveniam, ktoré jednoznačne vymedzujú vecnú príslušnosť a miestnu príslušnosť, ako aj pôsobnosť Špecializovaného trestnéxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxdzi súdmi rozhoduje súd najbližšie spoločne nadriadený súdom, medzi ktorými vznikol spor o príslušnosť. Najbližšie spoločne nadriadeným súdom je
xx
xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxzi
-
okresnými súdmi v obvode rôznych krajských súdov,
-
okresným súdom a krajským súdom,
-
okresným súdom a Špecializovaným trestným súdom,
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx štádiu súdneho konania (v tomto prípade s obmedzeniami uvedenými v § 280 ods. 1), pri novom preskúmaní obžaloby alebo pri predbežnom prejednaní obžaloxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ktorý mu vec postúpil, ale uznesením vysloví svoju nepríslušnosť s použitím analógie podľa § 241 ods. 1 písm. a), resp. § 244 ods. 1 písm. a) (sťažnosť proxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxx xxxju nepríslušnosť vysloviť ihneď po tom, ako mu vec bola postúpená, a nie až po tom, ako uskutoční úkon, ktorým uzná svoju príslušnosť (napr. nariadenie hxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxpade postúpenia veci týkajúcej sa mladistvého obžalovaného, ktorý je dočasne umiestnený v zariadení na liečenie drogovej závislosti, ktoré sa nacháxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhoduje najbližšie spoločne nadriadený súd na neverejnom zasadnutí ( § 301) v trojčlennom senáte, ktorý je zložený z predsedu senátu a dvoch sudcov ( § 16 xxxx xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxxxxx x
6.
Výslovne sa ustanovuje najbližšie spoločne nadriadený súd pre spory o príslušnosť medzi okresným súdom, resp. krajským súdom na jednej strane a Šxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxnie krajského súdu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch.
K tomu pozri aj § 10 ods. 5 druhá veta.
JUDIKATÚRA
Neuznanie príslušnosti súdxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xtádiách konania, je dôvodom na nové predbežné prejednanie obžaloby (§ 195 ods. 2 TP; teraz x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx [teraz § 241 ods. 1 písm. a), § 244 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.] a nepostúpi vec súdu, ktorý mu ju už sám postúpil, ale predloží ju súdu príslušnému na rozhodxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xu iným súdom neuzná svoju príslušnosť [ § 188 ods. 1 písm. a) TP per analogiam; teraz § 241 ods. 1 písm. a), § 244 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.], nie je sťažnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxušnosť a vyvolať tým spor o príslušnosť len bezprostredne po tom, čo mu bola vec postúpená. Nemôže tak urobiť po uznaní príslušnosti, za ktoré treba povaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojednávania. Za uznanie príslušnosti však nemožno považovať taký procesný úkon, ktorým súd, ktorému bola vec postúpená, len overuje, či je vo veci prxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxx § 341 - pozn. aut.), môže súd, ktorému bola vec postúpená, aj po uznaní príslušnosti v ktoromkoľvek štádiu trestného konania postúpiť vec pôvodne prísxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x písm. a) TP per analogiam (teraz § 350 ods. 2 - pozn. aut.), je nevyhnutným predpokladom vyvolania sporu o príslušnosť, o ktorom rozhoduje súd, ktorý jx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxestného poriadku - pozn. aut.) upravujúcej sťažnosť a konanie o nej.
R 3/1997
Pozri v judikatúre k § 238.
R 50/2016
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxť situácia, že vhodnejším na prejednanie a rozhodnutie veci je iný súd, než ktorý je príslušný podľa ustanovení upravujúcich príslušnosť súdov.
2.
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x toho, že vec môže byť odňatá a prikázaná len súdu toho istého druhu a stupňa.
3.
Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvoxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxieť dôvody, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec dxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, zásadu prednostného a urýchleného vybavovania väzobných vecí. Nemožno prehliadnuť ani splnenie výchovného pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxadiska, ale vo vzájomnej súvislosti treba hodnotiť všetky okolnosti prípadu, ktoré prichádzajú do úvahy.
4.
Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 je nxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxvaného na rôznych súdoch,
-
poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžaxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxniu konania a zhospodárneniu konania (hospodárnosť konania sa posudzuje len z hľadiska výdavkov štátu); v tomto prípade však nemožno len mechanicky pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe náležitého zistenia skutkového stavu a ostatným zásadám trestného konania.
5.
Dôležitým dôvodom nie je skutočnosť, že obžalovaný má bydlisko alxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xnačne vzdialený od jeho bydliska, zabraňuje vysoký vek alebo iná obdobná skutočnosť).
6.
V konaní proti mladistvému má postup podľa § 341 prednosť pxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
7.
Miestne príslušný súd musí zistiť všetky dôležité okolnosti významné pre posúdenie, či existujú dôležité dôvody na delegáciu (napr. existencix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxody, ktoré ho vedú k takému postupu. O delegáciu však môžu žiadať aj strany. Odňať a prikázať vec môže najbližšie spoločne nadriadený súd aj z vlastnej inxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxne nadriadený súd (pozri vysvetlivky k § 22 ods. 1) na neverejnom zasadnutí ( § 301) v trojčlennom senáte, ktorý je zložený z predsedu senátu a dvoch sudcxx x x xx xxxx xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxseku 2
10.
Ak príslušným súdom, ktorému má byť vec odňatá, je Špecializovaný trestný súd, vec musí Najvyšší súd SR prikázať Krajskému súdu v Banskej Bxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxe odseku 3 zabraňuje účelovému predlžovaniu súdneho konania.
12.
Súd posudzuje, či návrh strany na delegáciu obsahuje dôležitý dôvod podľa odseku xx x xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxklad hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie.
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxžený na tých istých dôvodoch, o ktorých sa už rozhodovalo, súd nekoná, t.j. takým návrhom sa vôbec nezaoberá a nerozhoduje o ňom. Tie isté dôvody treba prxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxTÚRA
"Dôležitými dôvodmi" v zmysle ustanovenia § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.) môžu byť predovšetkým také okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie veci. Nemožno opomenúť ani požiadavku, aby konanie nespôsobovalo nadmerné trovy (stránka hospodárnosti), teda požiadavku úspornosti trov tresxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxezpečenia objektivity súdneho konania a spravodlivého rozhodnutia, treba zahrnúť aj prípady vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu ( § 30 ods. 1 xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx len z jedného hľadiska, ale treba hodnotiť okolnosti prípadu zo všetkých uvedených hľadísk vo vzájomnej súvislosti. Uvažovať o dôvodoch na delegáciu xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxp podľa § 295 TP (teraz § 341 - pozn. aut.) prednosť pred postupom podľa § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.). Postup podľa § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.) všxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xxx x xxx xxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxanovenie § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.) umožňuje, aby najbližší spoločne nadriadený súd z dôležitých dôvodov odňal trestnú vec príslušnému súdu a prxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxikázanie veci sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek štádiu konania pred súdom, teda aj v odvolacom konaní. Uvedené rozhodnutie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxne nadriadeného súdu o odňatí a prikázaní trestnej veci ( § 25 ods. 1 TP; teraz § 23 ods. 1 - pozn. aut.) zakladá miestnu príslušnosť súdu, ktorému bola trxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxaného súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) TP [teraz § 241 ods. 1 písm. f), § 244 ods. 1 písm. h) - pozn. aut.]. V dôslexxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ( § 18 až 22 TP; teraz § 17 až 20 - pozn. aut.).
V 25/1982
Ak boli na toho istého obžalovaného podané dve alebo viac obžalôb na rôznych súdoch toho istého xxxxx x xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovať podľa § 21 ods. 2 TP (teraz § 19 ods. 2 - pozn. aut), ale každý súd posudzuje otázku svojej miestnej príslušnosti podľa § 18 TP (teraz § 17 - pozn. autxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xk predtým budú veci ostatným súdom postupom podľa § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.) odňaté a prikázané jednému súdu.
R 2/1983
I. Medzi dôležité dôvody xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
R 7/1984
I. Okolnosť, že sudkyňa vylúčená z prejednávania veci pre zaujatosť z dôvodu jej pomeru k obvinenému zastáva funkciu námestníčky predsedu sxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x pozn. aut) a nemôže byť preto sama osebe ani dôležitým xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxuhá veta - pozn. aut.).
II. Rozhodnutie podľa § 262 druhá veta TP (teraz § 325 druhá veta - pozn. aut.), aby vec prejednal a rozhodol iný súd toho istého xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xx TP (teraz § 23 - pozn. aut.).
R 40/1991
K výkladu pojmu "dôležité dôvody" v zmysle § 25 TP (teraz § 23 - pozn. aut.). Pri úvahách, či sú v konkrétnom príxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xostup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti treba prihliadať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti sxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxom konaní
K odseku 1
1.
Ustanovenie § 24 je špeciálnym ustanovením k ustanoveniam o vecnej príslušnosti a miestnej príslušnosti.
2.
Súd, ktorý xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx takých súdov viac, úkon vykoná súd, v ktorého obvode je činný prokurátor, ktorý podal návrh na vykonanie úkonu.
3.
Úkonmi podľa tohto ustanovenia xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 4, v ktorom je príslušnosť súdu ustanovená inak. Ide najmä o úkony upravené v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku, ale aj iné úkony (napr. ustanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxd.).
K odseku 2
4.
Vo veciach, v ktorých v prvom stupni vykonáva konanie okresný súd v sídle krajského súdu podľa § 16 ods. 1, je tento súd príslušný aj nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiktu), úkony vykoná ten okresný súd v sídle krajského súdu, v ktorého obvode je činný prokurátor, ktorý podal príslušný návrh.
K odseku 3
5x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xkonov pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.
K odseku 4
6.
V tomto ustanovení je osobitne upravená príslušnosť na niektoré zaisťovxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xáznamov (§ 114), príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§ 115, 116) a príkazu na použitie agenta (§ 117).
7.
V týchto prípadoch xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtom určená sídlom súdu, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe, t.j. miestne príslušný je ten okresný súd v sídle krajského súdu, ktorý sa nachádza x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxesný súd v Trnave, jednak Okresný súd v Nitre), úkony vykonáva súd, v obvode ktorého je činný prokurátor, ktorý podal príslušný návrh. Ak však ide o vec paxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxacích úkonov uvedených v odseku 4 je citlivosť týchto inštitútov a z toho vyplývajúca potreba sústredenia rozhodovania o nich na menšom počte súdov.
xx
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xSOBY
§ 25
Probačný a mediačný úradník
K odseku 1
1.
Probačný a mediačný úradník je súdny úradník, ktorý plní úlohy probácie a mediácie vo veciaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxom je súd.
2.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch
a)
probáciou sa rozumie
-
organizovanie a výkon dohxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzenia,
-
dohľad nad správaním odsúdeného v priebehu skúšobnej doby pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
-
pomáhanie obxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxestnom konaní,
b)
mediáciou sa rozumie mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným.
3.
Trestný poriadok vytvára mxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxe upravuje povinnosť probačného a mediačného úradníka, aby v prípade, ak probácia neplní účel určený rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánux xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtíhania.
§ 26
Vyšší súdny úradník a súdny tajomník
K odseku 1
1.
Vyšší súdny úradník je súdny úradník, ktorý v trestnom konaní plní úlohy ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxnie vyššieho súdneho úradníka v trestnom konaní v ustanoveniach § 406 ods. 1, § 553 ods. 4, § 554 ods. 2 a § 569.
3.
Podľa § 8 zákona č. 549/2003 Z.z. o súdxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,
-
trovách trestného konania,
-
ustanovení obhajcu,
-
znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
-
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
b)
aj bez poverenia sudcu vyšší súdny úradník vykonáva
-
úkony smerujúce k doručeniu obžaloby a písomností súdu,
-
vybavuje dožiadania,
-
opxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe vyhodnotenia dokazovania v prípravnom konaní,
-
prípravu rozhodnutí,
-
iné procesné úkony.
K odseku 2
4.
Súdny tajomník je súdny úradník, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Trestný poriadok výslovne neupravuje spolupôsobenie súdneho tajomníka v trestnom konaní pri úkonoch. Činnosť a spolupôsobenie súdneho tajomníka v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxať najmä tieto úkony:
-
zabezpečovať podklady na rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom prepustení, podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx upovedomenie o podmienečnom prepustení a zahladení odsúdenia,
-
podávať správy registru trestov,
-
zabezpečovať kontrolu korešpondencie obxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxopise súdneho rozhodnutia,
-
vykonávať práce súvisiace so štatistickým zisťovaním a
-
práce spojené s vydávaním úradných potvrdení o skutočnoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o prokuratúre v znení neskorších predpisov (pozri najmä § 17 ods. 4), a ich právna úprava je obsiahnutá aj v zákone č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxisovateľ je osoba, ktorá spisuje zápisnice o úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a súdu. Podľa § 58 ods. 1 sa o každom úkone trestného konania spíše xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxejšie, zapisovateľ skladá sľub pre všetky úkony vykonané počas trvania jeho pracovného pomeru.
3.
Zákon nepredpokladá pribratie zapisovateľa v kxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxnná na hlavnom pojednávaní (§ 252 ods. 1), verejnom zasadnutí (§ 293 ods. 1) a neverejnom zasadnutí (§ 302 ods. 1).
4.
Z vykonávania úkonov trestného kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxeným v § 31 ods. 1. O vylúčení zapisovateľa podľa § 32 ods. 2 rozhoduje orgán, ktorý ho na spísanie zápisnice o úkone pribral a v konaní pred súdom predseda sxxxxxx
xx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx zapisovateľom na účely Trestného poriadku rozumie aj technický asistent. Pôjde najmä o prípad, keď sa priebeh hlavného pojednávania (verejného zasaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľ, ale technický asistent.
Tlmočník a prekladateľ
x xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, t.j. práva používať v trestnom konaní jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie. Podľa § 2 ods. 20 má obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe ústava v čl. 47 ods. 4. Podľa tohto ustanovenia ten, kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní.
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie alebo nehovorí týmto jazykom.
Tlmočník musí byť pribratý aj vtedy, ak súd, resp. orgán činný v tresxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
3.
Výslovne sa ustanovuje, že tlmočník pretlmočí na žiadosť obvineného aj jeho poradu s obhajcom v súvislosti s procesnými úkonmi, s podaním opravnéhx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxv a prekladateľov,
-
osoba síce nezapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale len v prípade, ak podľa § 15 zákona č. 382/2004 Z.z. s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi; taká osoba pritom musí zložiť sľub podľa § 5 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z.z. (tzv.
ad xxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xribrať uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť.
xx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxký zapisovateľ je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo spĺňa predpoklady uvedené v § 15 zákona č. 382/2004 Z.z. Uvedené vyplxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
8.
Upravuje sa osobitný prípad pribratia xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxi osoby nie sú dostatočné.
9.
V prípade uvedenom v odseku 2, na rozdiel od prípadov uvedených v odseku 1, sa priberá tlmočník uznesením, proti ktorému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxx xxxx xazyk, na ktorý nie je v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaný žiadny tlmočník, alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosixxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxeň ktorému dotknutá osoba rozumie, t.j. táto osoba si vlastne zvolí iný jazyk, z ktorého sa bude tlmočiť.
K odseku 4
11.
Prekladateľ sa priberie v tom prípade, ak treba preložiť písomnosť dôležitú na účxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
-
osoba síce nezapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale len v prípade, xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xozname nemôže úkon vykonať, alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi; taká osoba pritom musí zložiť sľub podľa x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xj na prekladateľa, t.j. ak sa zistí situácia predpokladaná odsekom 2, tak prekladateľ by sa mal prijať uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť.
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxnania v slovenskom jazyku v preklade do jazyka, ktorému táto osoba rozumie s výnimkou obvineného a rozhodnutí uvedených v tretej vete odseku 4, ktoré je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxe a návrh na jej schválenie, rozsudok, trestný rozkaz, rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Obvinený sa xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxzhodnutia poskytnuté iba v jazyku, v ktorom sa vedie konanie.
15.
V prípade viacerých obvinených sa umožňuje preložiť len dotknutú časť rozhodnutixx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý vydal predmetné rozhodnutie t.j. príslušný policajt, prokurátor alebo súd.
K odseku 5
17.
Obvinený môže žiadať, aby mu bola preložená aj iná písoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxosť alebo jej podstatný obsah pretlmočený alebo po poučení prehlási, že jej preklad nepožaduje. O takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa konanix xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxje sa uznesením, proti ktorému môže podať obvinený sťažnosť. Z uvedeného potom vyplýva, že pokiaľ sa žiadosti vyhovie alebo orgán tak rozhodne bez žiadxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčiť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť procesu, pričom sa to musí poznamenať v zápisnici o úkone s tým, či sa pretlmočila celá písomnosť, alebo ktorá jej čxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ktorého rozhodnutie ide, resp. ktorý prijal trestné oznámenie (ak ide o preklad písomného potvrdenia o prijatí trestného oznámenia).
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxtné k riadnemu uplatneniu práv poškodeného. V prípade, že preklad písomností žiada poškodený a orgán, pred ktorým sa vedie konanie, žiadosti nevyhovixx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo jej podstatný obsah poškodenému pretlmočiť za podmienky, že to nemá vplyv na spravodlivosť procesu. V takom prípade sa pretlmočenie a čo konkrétne sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xretlmočená, nie je potrebné písomne preložiť písomnosť podľa prvej vety odseku 7.
24.
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sú transpozíciou smernice Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxx xožnosť využiť na tlmočenie technické zariadenie určené na prenos obrazu a zvuku za podmienok, že sa pre zaručenie spravodlivého procesu nepožaduje fyxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jazyk, ktorému osoba dostatočne rozumie.
K odseku 9
26.
Ustanovuje sa, že zadržanej osobe xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxach, ktoré sa musí poskytnúť takej osobe podľa § 34 ods. 6 TP. Ak preklad poučenia nie je k dispozícii, poučenie je nutné pretlmočiť, a teda v takom prípade xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe bez zbytočného odkladu.
Toto ustanovenie je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ o práve na informácie v trestnom konaní x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx TP povinný pribrať tlmočníka. Nepribratie tlmočníka na konanie je ukrátením práva na obhajobu ( § 33 ods. 1 TP; teraz § 34 ods. 1 - pozn. aut.) a dôvodom nx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxnený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 TP za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
R 15/1978
Ak pred súdom vypovedá ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď predseda senxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxoba neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, treba pribrať takého tlmočníka, ktorý ovláda jazyk vyslúchanej osoby, a jazyk, v ktorom sa vedie konaniex
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxonávajúcej procesný úkon.
V 26/1988
II. Osoba, ktorá vystupovala vo veci ako tlmočník, nemôže neskôr v tej istej veci vystupovať ako orgán činný v trxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxavnom konaní pri výsluchu mladistvého, nemôže súčasne plniť funkciu tlmočníčky v zmysle § 28.
R 37/1992
Podľa § 28 TP v znení novely č. 558/1992 Zb. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxy sa mohol vyjadrovať v materinskom jazyku. Z uvedeného vyplýva, že pribratie tlmočníka v uvedenom prípade nezávisí od posúdenia orgánov činných v trexxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxnanie vedie, pribratie tlmočníka podľa § 28 ods. 1 TP nezávisí od posúdenia orgánov činných v trestnom konaní (a súdu - pozn. aut.), či a do akej miery obvxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx je podstatnou chybou konania, ktoré rozsudku predchádzalo, v dôsledku porušenia práva na obhajobu [ § 258 ods. 1 písm. a) TP; teraz § 321 ods. 1 písm. a) x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxgánov činných v trestnom konaní konať v inom než úradnom slovenskom jazyku, ale ani povinnosť uvedených orgánov zabezpečovať pre procesné strany prekxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxie § 28 ods. 3 TP účinného do 1. januára 2006, podľa ktorého ak treba preložiť písomnosť, priberie sa prekladateľ, nezaväzuje orgány činné v trestnom koxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, aby osobe, ktorú obhajuje a ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa trestné konanie vedie, v rámci účinnej právnej pomoci, ktorú je povinný poskytovať ( § 41 oxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xo jazyka, ktorý ovláda.
R 45/2007
Právo na tlmočníka a prekladateľa patrí medzi základné práva osôb uvedených v § 2 ods. 20 TP, garantované Ústavou Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odklad a zapísaný tlmočník a prekladateľ nie je dostupný, priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka alebo prekladateľa na úradný jazyx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxnský jazyk, pribratie tlmočníka alebo prekladateľa nie je potrebné.
I. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd priberie podľa § 28 ods. 3 TP xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx príslušný orgán potrebu prekladu najmä vzhľadom na rozsah a obsah písomností, ktorých znenie bolo obvinenému pretlmočené tak, aby bola zachovaná dosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xx x xx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxzyku, podmienkou použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky v zmysle § 115 ods. 6 TP ako (pôvodného) dôkazu je jeho doslovný prepis v cudzom jazyku, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx slovenského jazyka (§ 28 TP per analogiam) a jeho prepis xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxľoch a vykonávacie vyhlášky k nemu, t.j. vyhlášku č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľocx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxkladateľov.
2.
Ustanovenie tlmočníka a prekladateľa - pozri najmä § 2, 5, 6 a 15 zákona č. 382/2004 Z.z.
Spôsobilosť na funkciu tlmočníka a preklxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xdoprieť vykonanie tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu - pozri najmä § 12 zákona č. 382/2004 Z.z.
Sľub - pozri najmä § 5 ods. 6 a § 15 zákona č. 3xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Náhrada hotových výdavkov a odmena tlmočníka a prekladateľa - pozri najmä § 3 zákona č. 382/2004 Z.z a vyhlášku č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách vxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxa predloženého tlmočníkom, resp. prekladateľom. Ak príslušný orgán s vyúčtovaním súhlasí, nevydáva o tom žiadne rozhodnutie, len túto skutočnosť foxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxíka (prekladateľa) pribral, nesúhlasí s predloženým vyúčtovaním, o výške odmeny a náhrady hotových výdavkov rozhodne podľa svojho uváženia v zmysle x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 30
Nezúčastnená osoba a figurant
K odseku 1
1.
Trestný poriadok vyžaduje, aby na vykonanie niektorých úkonov bola pribratá nezúčastnená osxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nárok na náhradu ušlého príjmu a na cestovné, stravné a nocľažné, ako to vyplýva zo znenia odseku 4. Tieto náhrady sa určia podľa zákona č. 283/2002 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xárok zaniká. Na to musí byť nezúčastnená osoba upozornená, spravidla sa tak urobí v zápisnici o vykonanom úkone.
K odseku 2
3.
V tomto odseku je pojem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba musí byť spôsobilá na právne úkony.
K odseku 3
4.
Upravuje sa postavenie figuranta, ktorý sa využíva napríklad na vykonanie rekognície (§ 126xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxýva zo znenia odseku 4. Tieto náhrady sa určia podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxbí v zápisnici o vykonanom úkone.
K odseku 4
6.
Pri určovaní cestovného, stravného a nocľažného, na ktoré majú nárok nezúčastnená osoba a figurant xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxe č. 110/2009 Z.z. o sumách stravného.
TRETÍ DIEL
VYLÚČENIE ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTNOM KONANÍ, SÚDU A INÝCH OSÔB
§ 31
K odseku 1
1.
Cieľom txxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xby sa na vykonávaní úkonov v trestnom konaní zúčastnili sudcovia, prísediaci, prokurátor, policajt a iné úradné osoby, pri ktorých možno mať pochybnoxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxocnencom alebo pre ich pomer k inému orgánu činnému v konaní.
2.
Pomer k prejednávanej veci môže spočívať napríklad v tom, že úradná osoba vystupuje axx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xplnomocnencom alebo inému orgánu zúčastnenému v konaní môže spočívať v tom, že úradná osoba je napríklad blízkou osobou k uvedeným osobám alebo v blízkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtrany trestného konania (§ 10 ods. 11).
5.
Obhajca - pozri vysvetlivky k § 36.
Zákonný zástupca - pozri vysvetlivky k § 35.
Splnomocnenec - pozri vyxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx pomer k prejednávanej veci alebo k osobám. Ak nastane situácia uvedená v odseku 2, dotknutá úradná osoba musí sama poukázať na skutočnosť, že je vylúčenxx
x xxxxxx x
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xsť o skoršie rozhodovanie vo veci samej. Podľa tohto ustanovenia teda nebude vylúčený sudca, ktorý rozhodoval o zaisťovacích úkonoch ako sudca pre príxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xamej. Rovnako je podľa tohto ustanovenia vylúčený sudca, ktorý urobil niektoré z rozhodnutí uvedených v § 241 ods. 1 alebo § 244 ods. 1, hoci by išlo len o rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxj, ale počas jeho účasti nedošlo k meritórnemu rozhodnutiu (napr. hlavné pojednávanie bolo odročené a na ďalšom hlavnom pojednávaní, na ktorom bola vex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxňa je nielen súd rozhodujúci o odvolaní alebo sťažnosti, ale aj súd, ktorý rozhoduje o dovolaní, teda Najvyšší súd SR (§ 377).
11.
Podľa § 397 ods. 2 z roxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxediaci, ktorý rozhodoval vo veci v prvom stupni. Hoci sa v ustanovení § 397 ods. 2 uvádza, že o návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje iný senát súdux xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xsoby v senáte (napr. len zmena prísediaceho), ale celého senátu.
12.
Ak odvolací súd alebo dovolací súd vracia vec na nové prejednanie a rozhodnutiex xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxádza len iné zloženie senátu, treba sa prikloniť k výkladu, že uvedené sa analogicky vzťahuje aj na samosudcu). V takom prípade je z rozhodovania vylúčexx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxý predseda senátu, prísediaci alebo samosudca, ktorí sa zúčastnili na rozhodnutí, ktoré bolo zrušené. Uvedené platí rovnako aj pokiaľ ide o nové xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxnia o sťažnosti na nadriadenom orgáne prokurátora, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, dal naň súhlas alebo pokyn; v tomto prípade ide len o rozhodovanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmietok zaujatosti z dôvodov účelového predlžovania trestného stíhania (napr. kvôli uplynutiu väzobnej lehoty a v dôsledku toho prepustenia obžalovxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvinnosť len pre stranu trestného konania, uvedené sa rovnako vzťahuje aj na úradné osoby.
15.
Druhá veta výslovne ustanovuje, že úkon vykonaný vylúxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Jedinou výnimkou sú neodkladné a neopakovateľné úkony (§ 10 ods. 17 a 18), vzhľadom na charakter týchto úkonov. Súd, resp. orgán činný v trestnom konanx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxonaný vylúčenou osobou.
JUDIKATÚRA
Za dôvody vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v zmysle § 30 ods. 1 TP (teraz § 31 ods. 1 - poxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xo ani vtedy, keby sa publikovaný článok zakladal na informáciách, ktoré poskytol oznamovacím prostriedkom v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 TP (teraz x x xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xudcu (predsedu senátu), ktorý vo veci koná, publikované v tlači a elektronických médiách, napr. že sú splnené podmienky na vydanie príkazu na zatknutix x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxedu senátu), čo je dôvodom na vylúčenie sudcu (predsedu senátu) z vykonávania úkonov trestného konania pre jeho vzťah k veci v zmysle § 30 ods. 1 TP (terax x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxnimočne a zo závažných dôvodov, ktoré by mu zjavne bránili rozhodnúť objektívne, nezaujato a spravodlivo v súlade so zákonom pre jeho vzťah k prejednávxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx styku s procesnou stranou alebo s príbuznými procesnej strany, neodôvodňuje jeho vylúčenie z vykonávania procesných úkonov pre jeho pomer k osobám, kxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vtedy, ak jeho vzťah k týmto osobám je takej vnútornej kvality a intenzity, že sudca nie je spôsobilý rozhodovať nestranne a nezávisle alebo by sa takým mxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxých strán na druhej strane, pokiaľ ide o právne otázky, ktoré sa majú vo veci riešiť, nemôže byť bez konkretizovania relevantných skutočností z hľadiskx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xebo neodôvodňujú ich zaujatosť zo zákonom predpokladaných dôvodov, t.j. pre pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcných súdov všetkých stupňov, vrátane právneho názoru vyjadreného v náleze Ústavného súdu SR, nemôže z rovnakých dôvodov viesť k záveru, že orgán činnx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxtného konania k osobám uvedeným v § 30 ods. 1 TP účinného do 1. januára 2006 sa rozumie vzťah tohto orgánu k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vo verejxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o vylúčení orgánov trestného konania preto prichádza do úvahy len vtedy, ak je existencia takého vzťahu, resp. pomeru preukázaná. Nebude tomu tak vtedxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v § 371 ods. 1 písm. e) TP nebude naplnený v prípade námietok, ktoré sa týkajú údajného zaujatého prístupu sudcov k prejednávanej veci a ktoré majú len abxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžno zákonné dôvody takto podaného dovolania meniť ani rozširovať na základe návrhu na podanie dovolania obvineným. Takéto podklady, prípadne návrhy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 2006 sa rozumie vzťah tohto orgánu k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vo verejnosti vyvolať pochybnosti o jeho nezaujatosti práve pre tento vzťahx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxedy, ak je existencia takého vzťahu, resp. pomeru preukázaná. Nebude tomu tak vtedy, keď obvinený podá na sudcov konajúceho senátu, resp. na všetkých sxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx týkajú údajného zaujatého prístupu sudcov k prejednávanej veci a ktoré majú len abstraktný, resp. všeobecný charakter.
III. Vzhľadom na to, že obvinxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx základe návrhu na podanie dovolania obvineným. Takéto podklady, prípadne návrhy na podanie dovolania môžu slúžiť obhajcovi iba ako podklad na podanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v občianskoprávnom súdnom konaní proti predsedníčke senátu, ktorý pojednáva trestnú vec obžalovaného, sama osobe nespĺňa zákonné podmienky uvedenx x x xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxhajcovi v zmysle § 31 ods. 1 TP spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii kxxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x § 371.
S 95/2015:
A. III. Objektívny test nezaujatosti (jej vonkajšie zdanie) vo vzťahu k možným dôvodom vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx však informovaný aspoň o základných kautelách používaného procesného postupu. Vo vzťahu k otázke prezumpcie neviny ide (aj) o okolnosti uvedené v bodxxx xx x xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxe je vylúčený podľa § 31 ods. 1 TP z neskoršieho konania o obžalobe podanej proti dotknutej „inej osobe“ (môže ísť aj o spoluobžalovaného v tom istom konaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxľa § 257 ods. 5, 7 TP a neskôr prejednávaná obžaloba sa týka inej osoby, ktorá sa mala podľa rozsudku vyhláseného na podklade naposledy označeného ustanxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxklade § 31 ods. 1 TP) sa rozhoduje v bezprostrednej časovej nadväznosti na buď oznámenie takej okolnosti konajúcim sudcom (§ 32 ods. 1 TP) alebo námietku xxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí sa konkrétna okolnosť ako dôvod (možného) vylúčenia sudcu preskúmava len vtedy, ak o nej dosiaľ nebolo rozhodnuté nadriadeným súdom podľa predchádzxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxodnutie vyvoláva vo vzťahu k dotknutej otázke
in concreto
aj naďalej právne účinky (uplatní sa zásada
ne bis in idem
). Napadnúť nevylúčenie sudcu možnx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx 1 písm. b) TP].
S 15/2017
§ 32
K odseku 1
1.
Ustanovenie odseku 1 upravuje situáciu, keď zaujatosť oznámi sudca alebo prísediaci. Pritom sa rozxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxlúčení rozhodne nadriadený súd v senáte; v prípade sudcu pre prípravné konanie rozhodne predseda senátu nadriadeného súdu a v prípade sudcu odvolaciexx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xohlo nastať v prípade, ak by o zaujatosti rozhodoval ten sudca, ktorý namieta svoju zaujatosť. V tomto prípade rozhoduje senát na neverejnom zasadnutí xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xodľa § 31 ods. 2 alebo 3, nahradí ho iný sudca, ktorý je určený na jeho zastupovanie rozvrhom práce. V tomto prípade netreba posudzovať, či existuje pochyxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nie je potrebné, aby o tom rozhodoval iný súd, resp. iný senát.
4.
Štvrtá veta odseku 1 upravuje zaujatosť probačného a medxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxju zaujatosť oznámi táto úradná osoba (z akéhokoľvek dôvodu podľa § 31), ale aj keď namietne zaujatosť týchto osôb strana trestného konania.
5.
V posxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxpade o vylúčení rozhoduje bezprostredne nadriadený prokurátor, resp. policajt uznesením, proti ktorému nie je prípustná sťažnosť.
K odseku 2
6.
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxana, o zaujatosti, resp. nezaujatosti rozhodne orgán, ktorý zapisovateľa na úkon pribral, a v konaní pred súdom predseda senátu.
7.
Rozhoduje xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxom sa rozumie aj technický asistent (§ 27 posledná veta).
K odseku 3
9.
V prípadoch neuvedených v odsekoch 1 a 2 o vylúčení rozhoduje orgán, ktorého sa xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcu, rozhodne o námietke zaujatosti namietaný samosudca.
10.
Rozhoduje sa uznesením (§ 162), proti ktorému je prípustná sťažnosť, ktorá nebráni vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxej (odsek 4).
K odseku 4
11.
Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok. Podaná sťažnosť pritom nebráni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, ktorého nevykonanie by mohlo ohroziť účel trestného konania (najmä neodkladný a neopakovateľný úkon), s výnimkou rozhodnutia vo veci samej, avšak lxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležite posúdil dotknutý orgán, keďže v prípade, ak po podaní sťažnosti nadriadený orgán rozhodne opačne, a teda že dotknutá úradná osoba je vylúčenáx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx. 4 druhá veta).
12.
Odsek 4 výslovne obmedzuje možnosť vykonania nariadeného úkonu trestného konania tak, že nemožno rozhodnúť vo veci samej. Uvedxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtosti je neopodstatnená, a teda že predseda senátu, resp. prísediaci nie je vylúčený, pričom strana podá sťažnosť. V takom prípade súd môže na hlavnom pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxží spis na rozhodnutie o sťažnosti nadriadenému súdu, pričom záverečná porada a vyhlásenie rozhodnutia sa uskutoční až po rozhodnutí nadriadeného súxx x xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 3, má sa za to, že strana podala sťažnosť aj proti uzneseniu, ktoré je výsledkom vykonania úkonu (napr. uznesenie o vzatí obvineného do väzby), pričom vzxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej proti rozhodnutiu podľa odseku 2 alebo xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxšiť otázku namietanej zaujatosti a až následne rozhodnúť o sťažnosti proti uzneseniu, ktoré je výsledkom úkonu.
K odseku 5
14.
Ustanovenie je osobxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa prostredníctvom účelového podávania námietok zaujatosti.
16.
Povinnosť vzniesť námietku zaujatosti bez meškania - pozri vysvetlivky k § 31 odsx xx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o nej žiadne rozhodnutie.
JUDIKATÚRA
Pokiaľ obvinený vznáša námietku zaujatosti len všeobecne, napríklad voči všetkým sudcom určitého okresux xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x1 ods. 1 TP (teraz § 32 ods. 1 - pozn. aut.). V takýchto prípadoch sa vec predloží príslušnému spoločne nadriadenému súdu, prípadne najvyššiemu súdu, kxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, nemôže neskôr v tej istej veci vystupovať ako orgán činný v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) a podieľať sa na rozhodovaní veci.
R 10/1990
I. Okolnoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxa osebe dôvodom, pre ktorý by mali byť vylúčení z prejednávania veci aj ostatní sudcovia toho istého súdu ( § 30 ods. 1 TP; teraz § 31 ods. 1 - pozn. aut.), a xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu podľa § 262 druhá veta TP (teraz § 325 druhá veta - pozn. aut.).
R xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného, aby o obžalobe, ktorá bola na neho podaná, rozhodol samosudca alebo senát x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkonov trestného konania, nastáva až okamihom rozhodnutia nadriadeného súdu o podanom opravnom prostriedku proti uzneseniu súdu, ktorý rozhodol v pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu prvého stupňa o nevylúčení sudcov z vykonávania úkonov trestného konania, nemôže spätne konvalidovať chybný procesný postup spočívajúci vo vydaní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx TP a vo veciach, v ktorých treba postupovať už podľa nového Trestného poriadku, dôvodom zrušenia rozsudku podľa § 321 ods. 1 písm. a) TP.
R 25/2006
Trxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxnosť aplikovať tento zákon na prípady podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte nekonalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx 2 TP nemožno zužovať len na porovnanie podmienok obnovy konania podľa § 278 TP v znení účinnom do 1. januára 2006 a v ustanovení § 394 nového TP, ale trebx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxnia o návrhu na povolenie obnovy konania nepochybne treba zahrnúť aj to, ktorý samosudca alebo senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, sa môže xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxebo iný senát súdu, ktorý rozhodol v prvom stupni, dopĺňa dôvody vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, vyjadrené v § 31 TP a z hľxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xohto dôvodu samosudca alebo sudcovia, ktorí sa zúčastnili rozhodovania v pôvodnom konaní, nemôžu byť procesne činní v konaní o návrhu na povolenie obnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu sa stáva obvineným po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia (x xxx xxxx xxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxá bola zadržaná podľa § 85, pokiaľ jej nebolo vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1,
-
obvinený; ide o podozrivú osobu po vydaní uznesenia o vznesení obxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odsudzujúceho rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť (§ 10 ods. 14).
Každému z týchto pojmov zodpovedá určité procesné postavenie osoby, proti ktxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xodľa § 85.
3.
Spôsobilosť byť obvineným Trestný poriadok neviaže na podmienky, ktoré sú potrebné pre trestnú zodpovednosť podľa Trestného zákona. xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx musí mať obhajcu už v prípravnom konaní [povinná obhajoba - § 37 ods. 1 písm. b) a § 38 ods. 1 písm. a)]. Iná situácia nastáva, pokiaľ ide o vek obvineného, kexxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxostatok veku nie je trestne zodpovedná.
§ 34
Práva a povinnosti obvineného
K xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xxx xx čl. 50 ods. 3 ústavy. Tieto základné práva obvineného sú konkretizované a doplnené v ďalších ustanoveniach Trestného poriadku.
2.
Obvinený má prexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmä
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnenia, ktoré okrem iného musí obsahovať opis skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, a skutočnosti odôvodňujúce vznesené obvinenie (§ 206 ods. 1 a 3),
-
prxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxxtrovania treba obvinenému umožniť v primeranej lehote preštudovať spis a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania (§ 208 ods. 1),
-
po doručení obžalxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xds. 1),
-
obžalovanému sa doručuje rovnopis odvolania s upozornením, že sa môže k odvolaniu vyjadriť (§ 314),
-
obvinenému sa doručuje rovnopis dxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvaný (§ 121 ods. 1),
-
obvinený má právo nazerať do spisov, s výnimkou určitých častí, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si kópie spisov a ixx xxxxx xx xx xxxx xxx
-
obžalovaný má právo zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí o odvolaníx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxe do zápisnice (§ 271 ods. 1, § 295 ods. 2); obžalovaný má právo na záverečnú reč a má právo posledného slova (§ 274 ods. 2, § 275); v konaní o odvolaní má právo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxladateľa, ak neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie (§ 2 ods. 20, § 28).
3.
Obvinený môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xoplnenie vyšetrovania pri preštudovaní spisu po skončení vyšetrovania (§ 208 ods. 1),
-
musí mu byť pri výsluchu daná možnosť podrobne sa k obvinenix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnuť o nich dôkazy (§ 122 ods. 2),
-
právo obvineného po doručení rovnopisu obžaloby písomne oznámiť návrhy na vykonanie dôkazov (§ 240 ods. 3) a po vykoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxšetrovacích úkonoch a umožniť mu klásť vypočúvaným svedkom otázky; postupuje tak najmä vtedy, ak obvinený nemá obhajcu a úkon spočíva vo výsluchu svedxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxomnosť mohli ohroziť vykonanie tohto úkonu (§ 213 ods. 1),
-
právo obvineného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xroti trestnému rozkazu (§ 355 ods. 1), dovolanie [§ 369 ods. 2 písm. b)], návrh na povolenie obnovy (§ 396 ods. 3) a návrh na zrušenie právoplatného rozhodxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm konaní a súdom. Tomu zodpovedá najmä
-
právo obvineného zvoliť si obhajcu (§ 39 ods. 1),
-
právo obvineného radiť sa s obhajcom počas vykonávania xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxom sa môže radiť aj počas výsluchu; ak by však obvinený požiadal o poradu s obhajcom po položení otázky vyslúchajúcim, vyslúchajúci mu poradu umožní až px xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxx
-
obžalovaný sa môže radiť s obhajcom na hlavnom pojednávaní pred vyhlásením o tom, že je nevinný, vinný alebo nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxonoch prípravného konania. Tomu zodpovedá najmä
-
obsah poučenia, ktoré musí byť obvinenému oznámené pred jeho výsluchom (§ 121 ods. 2),
-
obhajxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť (§ 213 ods. 2).
6.
Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx06 Z.z. o výkone väzby). Tomu zodpovedá najmä:
-
zadržaná osoba má právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním už v priebehu zadržania bez prítomnosti trexxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxiahnuteľný (§ 85 ods. 6),
-
obvinený vo väzbe má právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby ( § 18 ods. 1 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
-
odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody má právo na poskytxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hovoriť s odsúdeným; rozhovor sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok; riaditeľ ústavu zabezpečí, aby určený príslušnxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxený má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky (bližšie pxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxetlivky k § 44.
K odseku 2
9.
Právu predložiť a uplatňovať dôkazy na začiatku konania pred súdom zodpovedá ustanovenie § 240 ods. 3 a 4.
K odseku 3
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu dopĺňa právo na obhajobu ustanovené v čl. 50 ods. 3 ústavy.
11.
Trestný poriadok bližšie xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxone č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa od 1. januára 2012 za mxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxsahuje 1,6-násobok sumy životného minima ustanoveného v § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, a táto fyzická osxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xapočítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzickx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu ustanoví obhajcu sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu podľa § 40 ods. 2. Svoju nemajetnosť je však taký obvinený povinný prxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu [§ 555 ods. 1 písm. c)]. Ak obvinený nepreukáže oprávnenosť nároku na bezplatnú obhajobxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xáhrady ustanovenému obhajcovi.
K odseku 4
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxíslušníka alebo inú osobu, ktorú označí. Také vyrozumenie, ktoré uskutoční orgán činný v trestnom konaní, nie je nutné vykonať iba v prípade, že by tým pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmovať zákonného zástupcu mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a opatrovníka, ak ho má mladistvý ustanoveného, a to bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xbčanom alebo na ktorého území má trvalý pobyt, no iba v prípade, ak o to obvinený cudzinec požiada, teda nie automaticky, resp. nie proti vôli cudzinca. Cxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xelefonicky komunikovať s osobou, ktorú označí, ak tým nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to technicky možné. Počas takého telefonického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx je transpozíciou smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európsxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osobnej slobody.
K odseku 5
16.
Poučovacia povinnosť týkajúca sa obvineného sa vzťahuje na všetky štádiá trestného konania. Orgán činný v trestnox xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbitnú povinnosť na poučenie zadržané-ho alebo zatknutého obvineného, ktorého je potrebné poučiť aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazerxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosti je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ o práve na informácie v trestnom konaní z 22. mája 2012.
18.
Poučenie obvxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxému (napr. § 9 ods. 3, § 82 ods. 2, § 215 ods. 7 a pod.).
20.
Význam priznania k spáchaniu trestného činu a jeho úprimné oľutovanie spočíva v tom, že je poľaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxje sa povinnosť zadržanému alebo zatknutému obvinenému poskytnúť poučenie o jeho právach v písomnej forme, k čomu musí prísť bez zbytočného odkladu a zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxa osobnej slobody.
Toto ustanovenie o osobitnej poučovacej povinnosti je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ o práve na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxostí a každú jej zmenu. Na túto adresu sa budú obvinenému doručovať všetky písomnosti týkajúce sa trestného konania. V prípade neúspešného doručenia zxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xedinou výnimkou je doručenie trestného rozkazu, v prípade ktorého sa vyžaduje preukázanie jeho prevzatia obvineným (§ 66).
JUDIKATÚRA
Nepribrxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx x) TP; teraz § 321 ods. 1 písm. a) - pozn. aut.].
R 34/1967
Ak sa obvinenému, ktorý vykonáva trest odňatia slobody, neumožní, aby sa zúčastnil verejnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xP (teraz § 34 ods. 4 - pozn. aut.), ak súd napriek tomu koná verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného.
R 20/1968
Pred prvým výsluchom obžalovanxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x - pozn. aut.).
R 40/1968
II. Vyhlásenie obvineného, že sa vzdáva účasti na verejnom zasadnutí, nezbavuje súd povinnosti včas upovedomiť obvinenéxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xozn. aut.] taxatívnym spôsobom vymedzuje podmienky, za ktorých môže byť obvinený vzatý do väzby z kolúznych dôvodov. Nie je medzi nimi uvedená ako podmxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo k výpovedi, čo odporuje základnej zásade trestného konania uvedenej v § 2 ods. 2 TP (teraz § 2 ods. 4 - pozn. aut.) - prezumpcia neviny.
R 1/2004
Pozrx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx), prípadne aj jeho obhajcu, uvedené v § 213 TP. Keďže sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia nemá odkladný účinok ( § 184 ods. 2, § 185 ods. 2, § 206 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxcajt povinný ho poučiť a tiež zistiť, či si obvinený nevolí obhajcu aj v prípade, keď jeho obhajoba nie je povinná. Ak si obvinený v takom prípade zvolí obhxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxkonať úkony, ktorých sa žiadosť týka, za prítomnosti obhajcu okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxmihu doručenia splnomocnenia alebo žiadosti o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2 TP konajúcemu orgánu činnému v trestnom konaní.
II. Ak nejde o príxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxarácie porušenia práva na obhajobu opätovným výsluchom svedka, ktorý bol vypočutý po vznesení obvinenia ( § 34 ods. 1 veta piata TP). Takú výpoveď svedkxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podľa § 28 ods. 3 TP prekladateľa, ak je to potrebné na preloženie písomnosti. Vo vzťahu k prekladu zo slovenského jazyka do jazyka, ktorému obvinený roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xola zachovaná dostatočná možnosť uplatnenia jeho obhajobných práv (§ 28 ods. 1, 2, § 34 TP).
II. Dostatočnosť uplatnenia obhajobných práv (§ 34 TP) prexxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxe, keď obvinený môže procesne účinne na základe ich obsahu uplatniť svoje zákonné práva.
Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) TP vyžaxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxonávaných orgánom činným v trestnom konaní a súdom (§ 34 TP), ale aj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 oxxx xx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnutím tomuto návrhu buď vyhovieť, alebo ho odmietnuť (272 ods. 3 TP), alebo rozhodxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xlavnom pojednávaní. Možno tak urobiť individuálne vo vzťahu k jednotlivému pôvodne navrhovanému dôkazu alebo všeobecne k doplneniu dokazovania ako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny o tom, že nemá návrhy na doplnenie dokazovania v záverečnej fáze súdneho konania je konečným prejavom strany o disponovaní s právom na navrhovanie doxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xokazovania procesná strana netrvá, a teda, že ich berie späť. Rešpektovanie takto prejavenej vôle strany súdom nemožno považovať za porušenie práva nx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx nedodržanie závažných formálnych náležitostí postupu a úkonov v prípravnom konaní. Úprava práv obhajoby, ktorej porušenie je zákonom demonštratívxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva na obhajobu, ktoré zákon priznáva podozrivej osobe, je subsumovateľné pod porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnia a vznesení obvinenia.
II. Za porušenie xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxžitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10 TP, resp. pri uplatnení oprávnenia podľa § 2 ods. 11 TP.
III. Ani dovolateľom tvrdxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvahy v podstatných okolnostiach sú uplatniteľné len v rámci dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 3 TP.
I. Uplatňovanie zásady „nikto nie je pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxinárodného paktu o občianskych a politických právach, má chrániť obvineného pred bezprávnym donucovaním zo strany štátnych orgánov, a tým prispievax x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxpieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktívnym konaním. Obvineného však možno podrobiť strpeniu dôkazných úkonov, ktoré predpokladajú len jeho xxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxpel napríklad odňatie veci, odobratie vzorky dychu, moču, krvi, pachu, vlasov alebo tkanív pre účely testu DNA, a to i za pomoci donútenia, napriek skutxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnného zástupcu obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
2.
Osobou pozbxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxu, ktorá nie je len prechodná, nie je schopná vôbec robiť právne úkony ( § 10 ods. 1 OZ, § 186 až 191 OSP); osobou, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony ( § 10 ods. 2 OZ, § xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku ( § 9 OZ).
3.
Kto je zákonným zástupcom, ustanovujú predpisy občianskeho práva, podľa ktorých
a)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxtanovený opatrovník ( § 27 ods. 2 OZ),
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxx xx xx xxxx x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxeli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxbo pri určitom právnom úkone, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, alebo medzi maloletxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať ( § 31 ods. 2 a 3 ZR),
-
súdom ustanovený opatrovník maloletého dieťaťa v osobitných prípadxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x § 35 ods. 1 ustanovené len všeobecne, pričom sú konkretizované v ďalších ustanoveniach Trestného poriadku [pozri napr. § 173 ods. 2, § 179 ods. 3, § 186 oxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jeho mene (nie vo vlastnom mene). Keďže zákonný zástupca obvineného koná v mene obvineného, zákon výslovne uvádza, že zákonný zástupca môže vykonávať xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupcovi v uplatňovaní práv. Avšak na späťvzatie odvolania alebo sťažnosti potrebuje zákonný zástupca súhlas obvineného (§ 188 ods. 3, § 312 ods. 3), kexxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo.
7.
Ak je obvineným cudzinec, spôsobilosť na právne úkony sa posudzuje podľa domovského práva štátu, ktorého je štátnym príslušníkom. Ak robí práxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov); môže nastať situácia, že mladistvý cudzinec nadobudne plnoletosť aj neskôr ako dovŕšenxx xxx xxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxo ak je nebezpečenstvo z omeškania. Opatrovník v takom prípade vstupuje do práv zákonného zástupcu obvineného.
9.
Opatrovník sa ustanovuje uznesexxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x 35 - pozn. aut.) je aj zákonný zástupca mladistvého obvineného, ktorý ešte nedovŕšil plnoletosť.
R 51/1968
V prípade, keď osoba, ktorá bola pozbavxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx keď v tomto čase mladistvý obvinený nadobudol plnoletosť spôsobom uvedeným v § 8 ods. 1 a 2 OZ (dovŕšením 18. roku veku alebo uzavretím manželstva), záxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xvedené v § 34 TP (teraz § 35 - pozn. aut.), teda aj právo podať žiadosť o podmienečné prepustenie obvineného z výkonu trestu odňatia slobody podľa § 331 oxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxtupovať splnomocnencom; oprávnenia uvedené v citovanom zákonnom ustanovení môže vykonávať len osobne. V záujme uplatnenia svojich oprávnení zákonxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x 34 TP (teraz § 35 - pozn. aut.).
V 8/1982
V konaní proti mladistvému, ktorý nenadobudol spôsobilosť na právne úkony dovŕšením osemnásteho roku vekx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x x x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
x xx
xxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je ustanovené ako jedna zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 9). Uvedené právo je zakotvené aj v článku 50 ods. 3 ústavy medzi právami na súdnx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom ( § 34 ods. 1 tretia veta). Rovnaké právo má aj zadržaná osoba ( § 85 ods. 6). Trestný poriadok teda umožňujex xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a praktické skúsenosti s priebehom trestného procesu. Je to predpoklad, že v trestnom konaní budú na obranu obvineného uplatnené všetky oprávnexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xkutočnostiach, obvinený nebol potrestaný prísnejšie, ako by podľa zákona mal byť. Tým Trestný poriadok umožňuje, aby sa voči štátu, ktorý vznáša obvixxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xyť len advokát. Advokátom je osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxaním, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona o advokácii ( § 2 zákona č. 586/2003 Z.z.).
4.
Obhajca môže obhajovať v jednej trestnej veci viac oxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxx
x xxxxxx x
xx
xxestný poriadok umožňuje, aby pri menej závažných trestných činoch mohol pri úkonoch trestného konania advokáta zastúpiť advokátsky koncipient, ak s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné činy.
K odseku 3
6.
V tomto odseku je vymedzená nezlučiteľnosť funkcie obhajcu s postavením znalca (§ 142), tlmočníka (§ 28 ods. 1 a 2), prekladatexx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xbhajoby. V tejto súvislosti treba uviesť, že z § 23 ods. 1 a 9 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov vyplýva, že advokát je poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
K odseku 4
8.
Ustanovuje sa zodpovednosť obvineného xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe zmena obhajcu, resp. ustanovenie obhajcu z dôvodu nemajetnosti obvineného nie je dôvodom na zmenu termínu úkonu trestného konania, ktorý už bol narixxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxovení obhajcu príslušnému orgánu.
JUDIKATÚRA
I. Obhajcu obvineného nemožno považovať za osobu oprávnenú podať proti rozhodnutiu opravný prosxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x2 ods. 3 TP (teraz § 65 ods. 3 - pozn. aut.) (to sa však netýka obhajcu obvineného v konaní proti ušlému a obhajcu obvineného, ktorý zomrel).
R 20/1973
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x x xxx xxxx x x xxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx).
II. V prípade povinnej obhajoby môže súd vykonať hlavné pojednávanie, len ak je obhajca (alebo náhradný obhajca - § 42 ods. 1 Tr. por.) prítomný. Ak nexxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlovaný súhlasí (§ 252 ods. 4 Tr. por.).
Pre verejné zasadnutie sa vo vzťahu k možnosti vykonania tohto úkonu v neprítomnosti obhajcu (náhradného obhajxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx
x xx/2017
Povinná obhajoba
§ 37
K odseku 1
1.
V ustanoveniach § 37 a 38 sú upravené prípady, ktoré zákon považuje za také vážne, že obhajoba obvinxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. mu ho nezvolí iná oprávnená osoba, ustanoví mu ho štát prostredníctvom sudcu.
K tomu pozri aj článok 50 ods. 3 ústavy.
2.
Povinná obhajoba je viazaxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xesp. ide o podozrenie zo spáchania najzávažnejších trestných činov.
3.
Vymedzenie prípravnxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxtníckom ústave podľa § 148 ods. 3 a § 149.
K písm. b)
K pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony a k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony pozri vysvetxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
V konaní proti mladistvým (§ 336 až 347) musí mať mladistvý obhajcu od vznesenia obvinenia a táto povinnosť trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo vexx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx musí mať v týchto prípadoch obhajcu nielen v prípravnom konaní, ale aj v súdnom konaní.
K odseku 2
5.
Okrem prípadov uvedených v odseku 1, súd a v príprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxoch. Pôjde napríklad o obvineného, ktorý je sluchovo postihnutý, nemý, nevidiaci, s vadou reči zabraňujúcou mu náležite sa vyjadrovať, alebo o obvinexxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
6.
Konanie o vydaní do cudziny - pozri § 498 až 514 a vysvetlivky k nim.
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia - pozri § 289 a 299.
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxáva na povinnú obhajobu. Podmienkou takého postupu je povinnosť obvineného poradiť sa s obhajcom. Obhajca by mal obvinenému v takom prípade poskytnúť xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aby vzdanie sa práva na povinnú obhajobu urobil obvinený výslovne vyhlásením. Také vyhlásenie môže obvinený vziať kedykoľvek späť, čo má za následok nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx že nutnosť, aby obvinený mal obhajcu, vzniká už vznesením obvinenia (pozri aj § 165 ods. 1 TP; teraz § 213 ods. 2 - pozn. aut.) a pokračuje v ďalších štádixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxzhodujúce, že obvinený bol vzatý do väzby v inej trestnej veci.
R 16/1970
U obvineného, ktorý nevie čítať ani písať, treba vždy posúdiť, či je spôsobixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x 65/1978
II. Obvinenému treba najskôr umožniť, aby si obhajcu zvolil. Ak si obvinený nezvolí obhajcu hneď, určí sa mu na zvolenie lehota ( § 38 ods. 1 TPx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxie lehoty neprichádza do úvahy, ak obvinený vyhlási, že si obhajcu zvoliť nechce. Obhajca bude obvinenému podľa § 38 TP (teraz § 40 - pozn. aut.) ustanoxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x pozn. aut.).
R I/1979
III. V čase, keď obvinený ešte obhajcu nemá napriek tomu, že ho mať musí, možno vykonávať len tie vyšetrovacie úkony, ktoré vzhľxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxstného konania ( § 1 TP), neznesú odklad dovtedy, kým obvinený obhajcu bude mať.
R I/1979
IV. Vykonanie iného vyšetrovacieho úkonu v čase, keď obvinxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x x xxx x xxx xxx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xostupom prokurátora podľa § 174 ods. 2 písm. c) a d) TP [teraz § 230 ods. 2 písm. c), d) - pozn. aut.], súd po predbežnom prejednaní obžaloby vráti vec podxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxto vady prípravného konania preto, lebo ide o časť konania dôležitú pre rozhodnutie a obvinený alebo v prípadoch nutnej obhajoby podľa § 36 ods. 1 písm. bxx xx x x xxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xadne vykonané vyšetrovacie úkony v prítomnosti obhajcu.
R I/1979
V prípadoch nutnej obhajoby ( § 36 a 36a TP; teraz § 37, 38 - pozn. aut.) je obvinenx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxiť aj predloženie plnomocenstva obhajcovi, aby bolo zrejmé, že zvolený obhajca obhajobu prevzal; inak po uplynutí lehoty musí byť obvinenému obhajca xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxraví, nemožno reálne očakávať, že je a bude schopný náležite realizovať svoje právo na obhajobu. Preto je povinnosťou orgánov činných v trestnom konanx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xž od zistenia okolností svedčiacich o dôvodoch povinnej obhajoby podľa § 37 ods. 2 TP, porušujú zásadným spôsobom nielen právo obvineného na obhajobux xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxoženie súhrnného trestu podľa § 42 TZ a skorší trest bol uložený pre obzvlášť závažný zločin ( § xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xrestné stíhanie vedie pre prečin alebo zločin.
III. Povinná obhajoba z dôvodu väzobného stíhania obvineného [ § 37 ods. 1 písm. a) TP] vznixx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x x xx xxxx xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxto vplyv na zákonnosť predchádzajúcich úkonov.
II. V prípade povinnej obhajoby môže súd vykonať hlavné pojednávanie, len ak je obhajca (axxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdy, ak s jeho vykonaním v neprítomnosti obhajcu obžalovaný súhlasí (§ 252 ods. 4 TP).
Pre verejné zasadnutie sa vo vzťahu k možnosti vykonania tohto úkoxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
x. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c) TP, musí bxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x 37 ods. 1 písm. c) TP. Procesné úkony vykonané v spoloč-nom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxe k ustanoveniu obhajcu podľa § 40 ods. 1 TP z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 37 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 TP a § 38 ods. 1 TP, ustanovenie obhajcu nezaniká axxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxx 4 ods. 5, ods. 6 TP, prípadne § 41 ods. 2 TP, pretože rozhodnutie o zrušení ustanovenia obhajcu podľa vyššie uvedených ustanovení zákona má konštitutívnx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Ide o prípady upravené v ustanoveniach § 411 ods. 1, § 414 ods. 3, § 415 ods. 1, § 416, § 419 ods. 1, § 432 ods. 2, § 434 ods. 7, § 435 ods. 2, § 446 ods. 1, § 447 ods. 1x x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x x xx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xroti komu bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť (§ 10 ods. 14).
K písm. a)
Pozri vysvetlivky k § 37 ods. 1 písm. b).
K písxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxx
x xxxxx xx
xxxxx vysvetlivky k § 37 ods. 1 písm. a).
K písm. d)
Pozri vysvetlivky k § 37 ods. 2.
K odseku 2
3.
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami sú
-
zrušenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxtlivky k § 37 ods. 1 písm. a), b) a c).
K písm. b)
Mladistvý odsúdený musí mať obhajcu len vtedy, keď v čase konania verejného zasadnutia ešte nedovŕšil xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxri vysvetlivky k § 37 ods. 2.
K písm. d)
V xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvetlivky k § 37 ods. 4.
JUDIKATÚRA
I. Z ustanovenia § 36a ods. 1 TP (teraz § 38 ods. 1 - pozn. aut.) vyplýva, že vo vykonávacom konaní nie je dôvodom nuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrom súd rozhoduje na verejnom zasadnutí vtedy, ak ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, keď v čase konania verejného zasadnutxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxní o dovolaní, v konaní o zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní - pozn. aut.) a v konaní o návrhu na povolenie obnovy, ak v čase konania verxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxt.].
Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený v zmysle § 60 ods. 1 TZ (teraz § 50 ods. 4, § 52 ods. 1 - pozn. aut.) osvedčil, alebo nie, patrí do vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxtúre k § 40.
R 18/2016:
§ 39
Zvolený obhajca
K odseku 1
1.
Právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxým v trestnom konaní a súdu, preukazuje písomne udeleným plnomocenstvom.
3.
Obhajca a advokát - pozri vysvetlivky k § 36 ods. 1.
K odseku 2
4.
Zákox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xrávo zákonného zástupcu zvoliť obvinenému obhajcu vyplýva aj z ustanovenia § 35 ods. 1 (pozri vysvetlivky k tomuto ustanoveniu).
6.
Príbuznými v pxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x § 117 OZ).
Osvojiteľom je fyzická osoba, ktorá si osvojila maloletú osobu. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlava štvrtej časti zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine).
Manželmi sú muž a žena, ktorí uzavreli manželstvo (§ 1 a 2 ZR).
Druhom (družkou) je osoba, ktorá žxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxihliadať na definíciu blízkej osoby v § 127 ods. 4 TZ, časť vety za bodkočiarkou.
Zúčastnená osoba - pozri vysvetlivky k § 45.
7.
Oprávnené osoby uvexxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxe spôsobilosti na právne úkony - pozri vysvetlivky k § 35 ods. 1.
K odseku 4
9.
Trestný poriadok umožňuje, aby mal obvinený v tej istej veci aj viacerýxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xovinný plniť si svoje povinnosti až do skutočného prevzatia obhajoby novozvoleným obhajcom (§ 43 ods. 3).
JUDIKATÚRA
Len obhajca zvolený podľa § xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
V 18/1975
IV. Za správny nemožno označiť taký postup orgánov prípravného konania, keď sa uskutoční výsluch mladistvého za účasti prizvaného obhajcxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xstanovený podľa § 38 ods. 1 TP (teraz § 40 ods. 1 - pozn. aut.).
R 39/1989
Pozri v judikatúre k § 40.
R 24/2008
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxva“), neupravuje parciálne právo spočívajúce v možnosti zmiernenia trestu pre prípad, keď sa súd domnieva, že by použitie trestnej sankcie podľa hmotxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxa osobou zákonného sudcu v primeranej lehote.
Problematikou neprimerane prísnych sankcií sa zaoberá čl. 3 Dohovoru (ktorému zodpovedá čl. 16 ods. 2 xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxhy zníženie v osobitnej časti Trestného zákona ustanoveného minima trestnej sadzby podľa § 39 a § 118 TZ. Medzi „okolnosti prípadu“ podľa osobitného zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxyčný bod tejto zákonnej úpravy s čl. x xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxeniu práv obvineného.
R 46/2017
§ 40
Ustanovený obhajca
K odseku 1
1.
V tomto odseku je upravený postup týkajúci sa realizácie ustanovení o pxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xyhlási, že si obhajcu nechce zvoliť. Ak si v tejto lehote obvinený nezvolí obhajcu a nezvolí mu ho ani iná oprávnená osoba uvedená v § 39 ods. 2, musí mu byť oxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x x0 ods. 1 treba uplatniť hneď, a teda výsluch obvineného, resp. vykonanie iných úkonov, ktoré nie sú neodkladnými alebo neopakovateľnými, je nevyhnutnx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
4.
Obhajcu ustanxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xoči štátu nárok na odmenu a náhradu podľa tarify určenej vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxstuje dôvod povinnej obhajoby.
K tomu pozri aj vysvetlivky k § 34 ods. 3.
K odseku 3
7.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxinených si navzájom odporujú. Tak to bude napríklad v prípade, ak sa spoluobvinení obviňujú zo spáchania skutku navzájom, alebo ak jeden zo spoluobvinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xtoré nie sú prejavom odporujúcich si záujmov obvinených, ale vyplývajú z rozdielnej schopnosti zapamätať si, resp. reprodukovať udalosti, za ktorýcx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosť zrušiť ustanovenie tých obhajcov, ktorí boli ustanovení neskôr. Ak boli obhajcovia ustanovení súčasne, zruší sa ustanovenie tých obhajcov, ktorx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxia, že obhajcovia boli ustanovení súčasne a aj závažnosť trestných činov je rovnaká, môže sa zrušiť ustanovenie ktoréhokoľvek takto dotknutého obhajxxx
xxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xysvetlivky k § 21 ods. 3.
Menej závažný trestný čin sa zistí porovnaním trestných sadzieb dotknutých trestných činov.
12.
Zrušenie ustanovenia obxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxie obhajcu ako vyjadrenie vôle obvineného má prednosť pred ustanovením obhajcu, v takom prípade treba ustanovenie obhajcu zrušiť.
K odseku 6
14.
Keďže ustanovenie obhajcu nemajetnému obvinenému je viazané na jeho insoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnako sa postupuje v prípade, ak obvinený nepreukáže nárok na bezplatnú xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
JUDIKATÚRA
Pri ustanovení obhajcu obvinenému v prípade nutnej obhajoby už v prípravnom konaní nemožno postupovať tak váhavo, aby sa tým zmaril zmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxmä zúčastniť sa vyšetrovacích úkonov už od vznesenia obvinenia ( § 165 ods. 1 TP; teraz § 213 ods. 2 - pozn. aut.). Porušenie tejto zásady je chybou príprxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx ods. 1 písm. h) - pozn. aut.].
R 60/1972
Za prekážku obhajoby viacerých obvinených spoločným obhajcom podľa § 38 ods. 2 TP (teraz § 40 ods. 3 - pozn. axxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zmiernenia ich viny, a to vzhľadom na povinnosti obhajcu zakotvené v § 41 ods. 1 TP (teraz § 44 ods. 1 - pozn. aut.).
V 32/1979
Ustanovenie spoločného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xut.).
R 15/1991
I. Práva a povinnosti vyplývajúce z trestnoprocesných vzťahov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (a súdom - pozn. aut.) a ostatxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm obvineného, pokiaľ sa týka nároku obhajcu na odmenu a náhradu hotových výdavkov ( § 151 ods. 2 TP; teraz § 553 ods. 2 - pozn. aut.).
II. Nárok obhajcu vyxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x z neho vyplývajúcu odmenu podľa § 5 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xa ktorú by sa vzťahovali ustanovenia Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka, vrátane ustanovenia o premlčaní podľa § 397 OBZ.
III. V práxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkov (napr. § 4 cit. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; teraz § 25 zákona č. 586/2003 Z.z. - pozn. aut.), nie je však ustanovxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu za obhajcu, vznikne akákoľvek prekážka, ktorá mu bráni vo vykonávaní advokácie, je taký advokát povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obvinexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, lebo práva a povinnosti vo vzťahu k obvinenému nevznikli u neho na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xlebo mu ho nezvolí iná oprávnená osoba ( § 39 ods. 1 TP), ustanoví mu nového obhajcu podľa § 40 TP v prípravnom konaní sudca a v konaní pred súdom predseda sxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxx x xxxxxxxx xk dôjde k ustanoveniu obhajcu podľa § 40 ods. 1 TP z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 37 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 TP a § 38 ods. 1 TP, ustanovenie obhajcu nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxch ustanovení zákona má konštitutívny a nie deklaratórny charakter.
R 18/2016:
§ 41
Prevzatie obhajoby
K odseku 1
1.
Povinnosť prevziať obxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxnanie, ak v jednej z nich je obhajca zvolený a v inej obhajca ustanovený, prednosť má zvolený obhajca a ustanovenie obhajcu, resp. obhajcov treba zrušiťx
xx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx
xx
xxxxxxxx ustanovenia obhajcu sa uskutočňuje opatrením (§ 10 ods. 19).
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 40.
R 18/2016:
§ 42
Náhradný obhajca
K odsexx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xrestného poriadku) z dôvodu zamedzenia uskutočňovania obštrukcií zo strany niektorých obvinených, prípadne obhajcov, ktoré sa v praxi často využívxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
3.
Náhradný obhajca sa ustanovuje popri ustanovenom obhajcovi alebo zvolenom obhajcovi opatreníx xx xx xxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxi obhajcu a z tohto dôvodu by mohol byť zmarený jeho výsluch.
K odseku 2
xx
xxxxadný obhajca má rovnaké práva a povinnosti ako zvolený obhajca alebo ustanovený obhajca. To znamená, že náhradný obhajca musí byť pripravený na hlavné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx ňom nezúčastní zvolený obhajca alebo ustanovený obhajca. Neúčasťou obhajcu treba rozumieť aj prípad, ak na hlavnom pojednávaní, resp. verejnom zasaxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxť spoločného náhradného obhajcu (§ 40 ods. 3),
-
postupu v prípade spojenia vecí na spoločné konanie (§ 40 ods. 4),
-
povinnosti prevziať obhajobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx závisí od vyhodnotenia konkrétneho prípadu predsedom senátu, ktorý v prípade zistenia takejto potreby rozhodne o ustanovení alebo odvolaní náhradnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxvuje náhradného obhajcu zákonných práv a povinností obhajcu, obmedzuje ho iba v možnosti ich výkonu. Na priznanie odmeny náhradnému obhajcovi preto nxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého, t.j. stále platného opatrenia, ktorým bol za náhradného obhajcu ustanovený.
II. V prípade povinnej obhajoby môže súd vykonať hlavné pxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxavné pojednávanie vykonať aj vtedy, ak s jeho vykonaním v neprítomnosti obhajcu obžalovaný súhlasí (§ 252 ods. 4 TP).
Pre verejné zasadnutie sa vo vzťaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxenie § 292 ods. 6 TP.
§ 43
Oslobodenie od povinnosti obhajovania
K odseku 1
1.
Ustanovený obhajca môže byť na svoju žiadosť alebo na žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxodmi podľa odseku 1 sú najmä dôvody uvedené v § 21 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje prípady, kedy je axxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxx2003 Z.z., ktorý ustanovuje, kedy je advokát oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci; nemožno však akceptovať dôvod, že obvinený nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxhajuje iného obvineného, ktorého záujmy odporujú záujmom obvineného, ktorému bol ustanovený (§ 40 ods. 3); to sa môže ukázať až v priebehu konania.
3x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx môže predseda senátu obhajcu zároveň potrestať poriadkovou pokutou (§ 70 ods. 1) alebo prenechať prejednanie jeho konania disciplinárnemu konaniu Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xds. 1, t.j. v prípade, ak si obvinený chce zvoliť obhajcu, tak sa mu určí lehota na jeho zvolenie a až po jej neúspešnom využití obvineným sa mu obhajca ustaxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konaní uznesením (§ 162 ods. 1), proti ktorému nie je prípustná sťažnosť (§ 185 ods. 2).
K odsxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxho priebehu) skôr ustanovený obhajca alebo zvolený obhajca sú povinní plniť si svoje povinnosti obhajcu až do skutočného prevzatia obhajoby iným ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
x xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu
K odseku 1
1.
V odseku 1 sú upravené základné povinnosti obhajcu.
K povinnostiam advokáta pozri aj zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxvaha úkonu (napr. nemôže zastupovať obvineného v prípade výsluchu obvineného alebo pri vyjadrení na hlavnom pojednávaní podľa § 271 ods. 1). To znamenxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxáva ako obvinený (§ 359).
4.
Oprávnenia obhajcu sú v ďalších ustanoveniach Trestného poriadku konkretizované a rozšírené; napríklad právo preštuxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x74 ods. 2) a pod.
K odseku 3
5.
V prípadoch podľa odseku 3 obhajca vykonáva svoje oprávnenia aj proti vôli obvineného, pričom nepotrebuje ani súhlas zxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xx
xxlnomocnenie obhajcu môže byť obmedzené len na niektoré úkony trestného konania, resp. na niektorú časť trestného konania. Inak splnomocnenie platí oxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znamená, že na iné úkony po právoplatnosti rozsudku alebo iného rozhodnutia vo veci samej je potrebné nové splnomocnenie.
K odseku 5
8.
Obhajca má pxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxdy obhajcu.
K odseku 6
9.
Možnosť zaobstarávať a predkladať dôkazy vyplýva už zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 11 a 12).
10.
Právo rxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx x x xx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxcov. V takom prípade sú si všetci obhajcovia rovní, avšak na úkonoch stačí prítomnosť len jedného z nich, pokiaľ Trestný poriadok neustanovuje inak (k txxx xxxxx x xxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vete, orgán činný v trestnom konaní, resp. súd musí u obvineného zistiť, ktorého obhajcu určuje na doručovanie písomností.
JUDIKATÚRA
Ak sa obvixxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx aj proti vôli obvineného, ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
R 28/1965
Z ustxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxý okrem iného podať za obvineného žiadosť o odklad výkonu trestu. V takom prípade je oprávnený podať za obvineného aj opravný prostriedok proti rozhodnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v ďalšom priebehu trestného konania vymedzené inak, vzťahuje sa aj na trestné stíhanie pre trestné činy, o ktorých bolo konanie podľa § 23 ods. 1 TP (terxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxx1984
Obhajca obvineného sa môže vzdať opravného prostriedku proti rozhodnutiu týkajúceho sa obvineného len v jeho zastúpení ( § 41 ods. 2 TP; teraz § xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx sťažnosti proti rozhodnutiu o väzbe a v konaní nie je spoľahlivo zistené stanovisko obvineného k tomuto procesnému úkonu, sťažnosť obvineného proti txxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x8.
R 45/2007
Pozri v judikatúre k § 371.
Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) TP vyžaduje, aby bolo zásadným spôsobom porušené právo xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 ods. 1, § 44 ods. 2 TP). Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva aj v nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutím tomuto návrhu buď vyhovieť, alebo ho odmietnuť (272 ods. 3 TP), alebo rozhodnúť, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú (§ 274 ods. 1 TP).
Späťvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxdnotlivému pôvodne navrhovanému dôkazu alebo všeobecne k doplneniu dokazovania ako celku. Z časového hľadiska je hraničnou fázou vyhlásenie predsexx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxe súdneho konania je konečným prejavom strany o disponovaní s právom na navrhovanie doplnenia dokazovania a v prípade predtým uplatnených návrhov na dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxpektovanie takto prejavenej vôle strany súdom nemožno považovať za porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom v zmysle § 371 ods. 1 písm. c) TP.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v prípravnom konaní. Úprava práv obhajoby, ktorej porušenie je zákonom demonštratívne uvedené ako procesná chyba, sa odvíja od § 34 ods. 1 TP (práva obxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
x xxxxxxx x x x
1.
Zúčastnenou osobou je osoba, ktorej vec môže byť, podľa návrhu má byť alebo bolx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxstnená osoba stranou ( § 10 ods. 11), keďže vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, prípadne iný subjekt určený súdom na základe vyhlásenej medzinárodnxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.). Z tohto dôvodu Trestný poriadok zúčastnenej osobe priznáva práva, ktoré sú rámcovo upravené v § 45 ods. 2 a sú konkretizované a doplnené v ďalších usxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dôkazom, o ktoré sa návrh opiera,
-
právo byť prítomný na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robiť na nich návrhy a predkladať dôkazy; zúčasxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxí môže klásť vypočúvaným otázky (§ 272 ods. 1), má právo nazrieť do listín, ktorými sa vykonáva dôkaz (§ 269), predkladajú sa jej vecné dôkazy (§ 270 ods. 1xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxhnúť doplnenie dokazovania (§ 272 ods. 2), má právo záverečnej reči (§ 274 ods. 2); rovnaké práva má aj na verejnom zasadnutí, ak sa o zhabaní veci rozhoduxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxsov a ich častí (§ 69 ods. 1),
-
právo podávať opravné prostriedky; doručuje sa jej rozsudok (§ 173 ods. 1), proti ktorému má právo podať odvolanie pre nxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnesenia (§ 179 ods. 1); proti uzneseniu o zhabaní veci má právo podať sťažnosť s odkladným účinkom (§ 299 ods. 3); môže dať návrh na zrušenie právoplatnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 1),
-
právo zvoliť obvinenému obhajcu, ak si ho obvinený nezvolil sám alebo mu ho nezvolil jeho zákonný zástupca (§ 39 ods. 2).
3.
Podľa doterajšej xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželov.
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxky spojené so zvolením splnomocnenca (§ 553 ods. 1).
5.
Na zúčastnenú osobu sa vzťahuje
beneficium cohaesionis
(pozri § 324, 401).
xx
Konanie o návrhu na zhabanie veci - pozri najmä § 236, 289, 299, 300.
K odseku 3
7.
Je tu upravená poučovacia povinnosť pre policajta, prokurátora a sxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx
x0.
Zákonný zástupca - pozri § 35.
K odseku 5
11.
Umožňuje sa ustanoviť zúčastnenej osobe splnomocnenca zo zoznamu advokátov, ak je to potrebné na ocxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zrušuje v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora a v konaní pred súdom predseda senátu opatrením (§ 10 ods. 19).
K odseku 6
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxastnenej osoby má tiež manželka xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlastníctva manželov.
R 14/1990
SIEDMY DIEL
POŠKODENÝ
Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
§ 46
K odseku 1
1.
V xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxnou.
2.
Ublíženie na zdraví - pozri § 123 ods. 2 až 4 TZ; ublížením na zdraví sa na účely definovania poškodeného rozumie aj ťažká ujma na zdraví.
Majxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxkej dôstojnosti (psychická trauma, stres, úzkosť, frustrácia) a môže sa týkať najmä trestných činov proti ľudskej dôstojnosti a trestných činov protx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxorá nie je majetkovou škodou, morálnou škodou ani ublížením na zdraví. Môže ísť napríklad o ujmu na zdraví, ktorá nedosahuje intenzitu ublíženia na zdrxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtrediu (pozri druhý diel šiestej hlavy osobitnej časti Trestného zákona).
3.
Škoda musí byť spôsobená trestným činom, t.j. musí byť v príčinnej súvxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na hlavné pojednávanie nepripúšťa, t.j. ďalej bude konať, akoby poškodený nebol a rozhodnutie vo veci samej nebude v takom prípade obsahovať žiadny výxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxestného poriadku. Medzi základné práva poškodeného patrí:
-
právo vyjadriť sa, či súhlasí s trestným stíhaním v prípadoch ustanovených Trestným pxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxadať dôkazy (najmä § 208 ods. 1, § 240 ods. 3, § 272 ods. 2, § 295 ods. 2),
-
právo nazerať do spisov a preštudovať ich (§ 69),
-
právo zúčastniť sa na hlavxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxs. 1, § 326 ods. 1, § 332),
-
právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom (najmä § 208 ods. 1, § 271 ods. 1, § 272 ods. 2, § 295 ods. 2),
-
právo záverečnej reči (§ xxx xxxx xx x xxx xxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx § 216 ods. 5, § 217 ods. 3, § 218 ods. 1, § 228 ods. 6.
-
právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania; v takom príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpôjde najmä o situáciu v začiatkoch vyšetrovania).
5.
Poškodenému zákon tiež umožňuje jeho nárok na náhradu škody zaistiť na majetku, resp. na majetkových právach obvinenéxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx ako aj právo na sprievod dôverníka.
K odseku 2
6.
Je tu ustanovená obdobná povinnosť ako v prípade obvineného v § 34 ods. 5 (pozri vysvetlivky k tomuto xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom.
8.
O nároku poškodeného sa rozhoduje v tzv. adhéznom konaní ( § 287 a 288), ktoré je však súčasxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx konania a rozhodovania o vine, resp. nevine obžalovaného. Osobitosťou adhézneho konania je, že o návrhu poškodeného sa rozhoduje s použitím hmotného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxpr. ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku).
9.
Zákon upravuje niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo rozhodnúť o nároku pošxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvne požaduje, aby boli z návrhu zrejmé dôvody a výška uplatneného nároku; stačí, ak poškodený ako dôvod uvedie, že skutkom uvedeným v uznesení o vznesenx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnu výšku spôsobenej škody, prípadne odkaz na dokument (písomnosť), kde je výška určená (napr. na znalecký posudok, ktorý je súčasťou spisu); nestačí vxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxm pojednávaní (verejnom zasadnutí o odvolaní) odoberie na záverečnú poradu, keďže na určenie výšky uplatneného nároku môže mať vplyv dokazovanie vykxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm v prípade spoločného konania, v ktorom vystupujú viacerí obvinení, pričom ak poškodený žiada náhradu škody od viacerých obvinených, mal by uviesť, čx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xplatnený nárok na náhradu škody treba považovať nárok uplatnený poškodeným napríklad takto: "budem žiadať náhradu škody v plnej výške", "pripojím sa x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo výške škody spôsobenej obvineným",
-
včas uplatneným nárokom je taký nárok, ktorý poškodený uplatní najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxlatnil.
K odseku 4
11.
Ak sa už o nároku poškodeného na náhradu škody rozhodlo v inom konaní, poškodený si nemôže nárok uplatňovať. Tým však nie je dotxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pred súdom.
13.
K tomu pozri aj ustanovenie § 240 ods. 3, podľa ktorého aj poškodený po doručení rovnopisu obžaloby súdom musí bez meškania súdu písomxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ak sú mu známe v čase doručenia obžaloby. Z uvedeného je zrejmé, že ustanovenie § 46 ods. 5 o povinnosti navrhnúť vykonanie dôkazov, ktoré sú poškodenéxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xoručenia rovnopisu obžaloby súdom xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x náhrade škody [pozri § 216 ods. 1 písm. b)].
Zmier - pozri § 220.
Probačný a mediačný úradník - pozri § 26.
K odseku 7
15.
Právo vzdať sa práv, ktoré zákxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxvého rozhodnutia Rady 2001/220/SVV z 15. 3. 2001 o postavení obetí v trestnom konaní, ktorého ustanovenia bola Slovenská republika ako členský štát Euxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahradilo rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVVx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxatia slobody, resp. z neho ušiel. Slúži to na ochranu poškodeného a informovanie o tom prichádza do úvahy najmä v prípadoch násilných trestných činov.
x xxxxxx x
17.
Poškodený môže žiadať, aby bol informovaný o skuxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxbode, ako je to v prípade odseku 8. Poškodený má právo v každom prípade uplatniť žiadosť o informovanie podľa odseku 9 a orgány činné v trestnom konaní a súx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ak by poskytnutím takej informácie mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia obvineného alebo odsúdeného (najmä zistená hrozba odplaty za spáchanx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xhľadu na to, či môže alebo nemôže vzhľadom na povahu škody, ktorú utrpel, uplatňovať proti obvinenému nárok na jej náhradu. Tieto práva môže poškodený vxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx x xx xxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x3 ods. 2 TP (teraz § 46 ods. 3 - pozn. aut.) ide vždy vtedy, keď jej vznik je v príčinnej súvislosti so skutkom, pre ktorý je páchateľ stíhaný; nepatrí sem txxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxk uvedený v obžalobe, na jeho právnom posúdení v obžalobe nezáleží.
R II/1962
Z návrhu na náhradu škody musí byť zrejmý dôvod a výška uplatňovaného náxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žiada. Ak poškodený včas uplatnil nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom, nič nebráni tomu, aby ju neskôr spresnil. Nárok na náhradu škody moxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxroku, ale len všeobecne žiada náhradu škody, súd ho odkáže na konanie o občianskoprávnych veciach alebo na konanie pred iným príslušným orgánom.
R II/xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx ods. 4 TP (teraz § 46 ods. 4, 256 ods. 4 - pozn. aut.) vysloví, že poškodený nárok na náhradu škody v trestnom xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xplatniť v trestnom konaní. Takým rozhodnutím treba rozumieť aj rozhodnutie, ktoré dosiaľ nie je právoplatné. Účelom totiž je, aby sa o nároku na náhradx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x jeho nároku na náhradu škody znovu rozhodlo v trestnom konaní.
R III/1962
Škodou spôsobenou trestným činom, ktorú možno uplatňovať v trestnom konaxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xlebo spoločenský orgán.
R 47/1962
V prípade, keď poškodený uplatňuje v trestnom konaní nárok na náhradu škody, ktorú nemôže proti obvinenému uplatxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xx xxxraz § 46 ods. 4, § 256 ods. 4 - pozn. aut.) musí uznesením vysloviť, že uplatňovanie nároku na náhradu škody v trestnom konaní sa nepripúšťa. V rozsudku poxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxým orgánom.
R 48/1962
Škodou v zmysle ustanovenia § 43 ods. 1 TP (teraz § 46 ods. 1 - pozn. aut.) sa nerozumie len majetková škoda alebo škoda na zdravíx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxvý zásah nemá za následok vznik nároku na náhradu škody.
Morálna škoda je spôsobená napríklad trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti, trestnými čxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxz § 46 ods. 1 - pozn. aut.) treba preto považovať za poškodenú pohlavne zneužitú osobu, znásilnenú ženu, krivo obvinenú osobu a pod.
Za poškodeného v zmxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxetkovú škodu nahradil.
R III/1967
Návrh na náhradu škody môže poškodený riadne uplatniť už od samého začiatku trestného konania, prípadne ešte skôxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxného dobrovoľne plnila vyživovaciu povinnosť, je oprávnená žiadať náhradu tohto plnenia nie z titulu náhrady škody, ale podľa § 101 ZR (teraz § 79 ods. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxška uplatňovaného nároku, a to aspoň minimálnou sumou.
R 11/1967
V trestnom konaní možno v každom prípade uplatňovať len majetkovú škodu (alebo inú xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxobe.
R 1/1968
Práva podľa § 43 ods. 1 TP (teraz § 46 ods. 1 - pozn. aut.) nepatria osobe, ktorej bola spôsobená škoda iným činom, pre ktorý nie je páchatxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe.
R 2/1968
Podľa § 43 ods. 2 TP (teraz § 46 ods. 3 - pozn. aut.) jednou zo základných podmienok pre vyslovenie povinnosti nahradiť škodu je, aby poškoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxného v tom zmysle, že sa pripája k trestnému konaniu so žiadosťou o náhradu škody, ako ju zistili orgány činné v trestnom konaní, nemožno považovať za riaxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
xxrok na náhradu škody spôsobenej pracovníkom tretej osobe alebo cudzej organizácii zavineným porušením povinností pri plnení pracovnej úlohy alebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tretej osobe alebo cudzej organizácii v takom prípade nepatrí nárok na náhradu škody voči pracovníkovi; svoje nároky môže uplatniť len voči organizácxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xodľa § xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxt.).
R 8/1974
Medzi škodou, ktorá vznikla z majetkového trestného činu (z rozkrádania, krádeže, sprenevery, podvodu atď.), a konaním podielnika ( x xxxx xxx xxx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxhaným inou osobou, spravidla nebýva príčinná súvislosť, a preto podielnik za túto škodu nezodpovedá.
R 13/1975
Nesprávna prax súdov bola zistená txxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxetých, aj keď im zákon neumožňuje práva poškodených v konaní pred súdom osobne uplatniť. Podľa § 45 ods. 1 TP (teraz § 48 ods. 1 - pozn. aut.) zákonný zástxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxa občan dovŕšením plnoletosti (príp. pred dovŕšením 18. roku veku uzavretím manželstva), jednoznačne z toho vyplýva, že práva poškodených osôb mladšxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrospech pre toho, kto ho prijal. Prijatie úplatku páchateľom trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 TZ (teraz § 328 až 331 - pozn. aut.) preto nexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho majetkového prospechu tomu, kto úplatok poskytol, prípadne štátu, nemožno uplatňovať v trestnom konaní podľa § 43 ods. 2 TP (teraz § 46 ods. 3 - poznx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxt.) nemožno považovať náklady na postavenie pomníka pre usmrtenú osobu, ktoré boli vynaložené ešte za jej života pred spáchaním trestného činu, pri ktxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrestného činu skrátenia dane podľa § xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xane. Ak organizácia v trestnom konaní uplatní taký nárok a napriek poučeniu súdu na ňom zotrvá, rozhodne súd uznesením podľa § 44 ods. 3, § 206 ods. 4 TP per xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxnom konaní postavenie a práva poškodeného uvedené v § 43 ods. 1 TP (teraz § 46 ods. 1 - pozn. aut.).
R 52/1989
V konaní o trestnom čine zanedbania povinxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxm povinnosti vyplývajúcej zo zákona o rodine, ktorej zavinené porušenie je samo osebe trestným činom. Z toho vyplýva, že osoba, vo vzťahu ku ktorej bolo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxenie nároku na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 TP (teraz § 46 ods. 3 - pozn. aut.) nemožno považovať za uplatnenie práva na vec v zmysle § 80 ods. 1 druhá veta xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx
x xx
x xxxeku 1
1.
Zákon vylučuje, aby akékoľvek oprávnenie poškodeného (nielen uplatnenie nároku na náhradu škody) mohol uplatňovať ten, kto je stíhaný ako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvenie strán, ktoré stoja proti sebe (obvinený spáchaným skutkom spôsobil nejaký druh ujmy poškodenému).
2.
Spoluobvinený xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxm konaní obvineným, vystupovala v ďalšom konaní ako poškodený, keďže vtedy nepôjde o spoluobvinených. Z uvedeného vyplýva, že treba rozlišovať spoluxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxstného stíhania podľa § 1 (náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov) a jeho rýchleho priebehu mohol v prípade existxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
4.
Zákon nedefinuje "väčší počet poškodených"; vzhľadom na znenie odseku 3, v ktorom sa orientačne definuje veľký počet poškodených (spravidla ide x xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx počet prevyšujúci 10 poškodených. To však nevylučuje možnosť ustanoviť spoločného zástupcu aj pre menší počet poškodených, ak budú na takýto postup sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxr by mal podať sudcovi pre prípravné konanie návrh na ustanovenie spoločného zástupcu, resp. spoločných zástupcov poškodených až vtedy, keď sa poškodxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxý jeho postup, ktorým sa umožní, aby sa poškodení navzájom medzi sebou dohodli na spoločnom zástupcovi.
6.
Na ustanovenie spoločného zástupcu poškxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxravné konanie jednotlivým poškodeným oznamuje prokurátor, ktorý podal návrh na ustanovenie spoločného zástupcu poškodených. Takéto opatrenie sa mxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxe približovať k 100, treba uvážiť použitie aj napr. internetu a masovokomunikačných prostriedkov).
8.
Spoločný zástupca poškodených má rovnaké pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxlikovať aj na spoločného zástupcu poškodených, ktorý je ustanovený, resp. na ktorom sa poškodení dohodnú. Preto napríklad ak sa má podľa § 240 ods. 1 písxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm zástupcom poškodených mohla byť aj osoba, ktorá nie je poškodeným v predmetnej trestnej veci). Zákon však výslovne upravuje, že na späťvzatie uplatnxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdených.
K odseku 3
9.
Ustanovenie odseku 3 upravuje situáciu, keď v trestnej veci vystupuje veľký počet poškodených; zákon ich vymedzuje počtom vyxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe sa vyššia kvalita ohrozenia ako v prípade odseku 2), generálny prokurátor SR môže dať návrh, aby o účasti poškodených v konaní rozhodol Najvyšší súd SRx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxdených v trestnom konaní závažným spôsobom ohrozí účel a rýchly priebeh trestného stíhania.
10.
Najvyšší súd SR rozhoduje o návrhu generálneho proxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v trestnom konaní (prokurátor má možnosť v takej situácii postupovať podľa odseku 2), alebo Najvyšší súd SR rozhodne, že účasť poškodených v trestnom kxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto prípade sa rozhodnutie Najvyššieho súdu SR môže týkať niekoľkých stoviek poškodených, do úvahy ako vhodný spôsob zverejnenia uznesenia pricháxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxx 4
12.
Aby mohol Najvyšší súd SR posúdiť návrh generálneho prokurátora na vylúčenie poškodených z účasti v trestnom konaní podľa odseku 3, zákon požaxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xituáciu za rovnakých podmienok, ako je to v odseku 2, s tým rozdielom, že ide o iné štádium konania, a to súdne konanie. Teda podľa tohto ustanovenia zákon xxxxxxxxx xxx
x
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx t.j. neboli ustanovení spoloční zástupcovia poškodených.
14.
V takom prípade má súd dve možnosti, a to
-
môže rozhodnúť o nepripustení účasti poxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxp. spoločných zástupcov; postupuje pri tom primerane podľa odseku 2.
K odseku 6
15.
Pre postup podľa odseku 6 musia byť splnené tieto podmienky:
-
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a v konaní pred súdom predseda senátu považuje taký postup za potrebný na ochranu záujmov poškodeného.
16.
Ustanovenie zástupcu z radov advokátov xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxodený sa stane majetným. Zrušenie zástupcu z radov advokátov sa uskutočňuje opatrením (§ 10 ods. 19).
JUDIKATÚRA
I. Zmyslom § 44 ods. 3 TP v znení nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx na účel trestného konania v tom, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní tak, ako tento účel vyplývx x x x xxxx x xx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xeta TP (teraz § 46 ods. 1 prvá veta TP - pozn. red.) tak, že títo poškodení už nemôžu v priebehu trestného konania vykonávať práva poškodených uvedené v § xx xxxx x x x xx xxxxxx x xx xxxx x x x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x - pozn. red.), resp. práva vziať takýto súhlas späť ( § 163a ods. 3 TP; teraz § 212 ods. 2 - pozn. red.).
III. Povinnosť generálneho prokurátora v zmyslx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxy význam, lebo odo dňa jeho zverejnenia plynú premlčacie lehoty, pokiaľ ide o uplatnené nároky poškodených na náhradu škody v občianskoprávnom konaníx
x xxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xeho táto spôsobilosť obmedzená; ide o obdobné ustanovenie ako v prípade obvineného (pozri § 35).
2.
Pozbavenie spôsobilosti xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxkodeným - pozri vysvletlivky k § 10 ods. 23.
K odseku 2
3.
Zákon xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxa senátu a v prípravnom konaní prokurátor by mali dať podnet príslušnému okresnému súdu na ustanovenie opatrovníka podľa občianskoprávnych predpisoxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxný nemôže vykonávať svoje oprávnenia, alebo je nebezpečenstvo z omeškania a zároveň sa nepostupuje podľa odseku 1 alebo 2.
7.
Opatrovník sa ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxchodného práva. Ide o prípady úmrtia fyzickej osoby, resp. zániku právnickej osoby alebo prechodu alebo prevodu práv právnickej osoby.
9.
Právny nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxDIKATÚRA
Ak spáchal jeden z rodičov trestný čin na škodu vlastného maloletého dieťaťa, práva poškodeného dieťaťa nemôže vykonávať druhý rodič, a tx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxz § 158 - pozn. aut.) maloletá dcéra páchateľky, na vyjadrenie súhlasu (alebo nesúhlasu) s trestným stíhaním podľa § 163a ods. 1 TP (teraz § 211 ods. 1 - xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxa maloletej, lebo by to bolo v rozpore s ustanovením § 37 ods. 2 ZR (teraz § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. - pozn. aut.). Úkon opatrovníka musí byť schváxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
x xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/2015 Z.z. účinnou od 1. januára 2016 je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxh trestného konania sprevádzať poškodeného.
K odseku 2
3.
Ustanovuje sa, kto môže byť dôverníkom, pričom jeho úlohou je poskytnúť poškodenému počxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxe skutočnosti v tejto súvislosti, o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť.
4.
Zákon umožňuje, aby dôverníkom bol zároveň splnomocnencom poškxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxec alebo tlmočník.
K odsekom 3 a 4
6.
Dôverník nemôže zasahovať do priebehu úkonu trestného konania, t.j. nemôže aktívne žiadnym spôsobom vstupovax xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx možné z účasti na úkone dôverníka vylúčiť. Vylúčenie dôverníka sa vykoná opatrením a zaznamená sa v zápisnici o úkone. V takom prípade si poškodený môže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxo právach v trestnom konaní,
-
organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane služieb nimi poskytovaných.
2.
Uvedené informácie by orgány činné v txxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxeného, nielen na poškodeného, ktorý si uplatnil nárok na náhradu škody podľa § 46 ods. 3.
4.
Orgány činné v trestnom konaní - pozri § 10 ods. 1.
Organixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxx
x xxxxxx x
5.
Orgán činný v trestnom konaní a súd majú povinnosť poškodeného vždy
-
poučiť o jeho právaxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxm obmedzená, jeho práva sa mu musia vysvetliť takým spôsobom, aby im porozumel.
6.
Poučovacia povinnosť sa vzťahuje na každého poškodeného, nielen xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
x xxxxxx x
xx
Poškodenému sa zabezpečujú okrem poučenia ohľadom procesných práv aj ďalšie informácie, ktoré sú pre neho dôležité v dôsledku spáchania trestného čxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho a od druhu (povahy) spáchaného trestného činu, t.j. rozsah poskytnutých informácií určí orgán činný v trestnom konaní v závislosti od okolností príxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrestného činu. Tieto informácie sa týkajú:
a)
možnosti poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
b)
druhov špecializovanej podpoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
d)
podmienok poskytnutia ochrany v prípade hrxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrávnej pomoci,
f)
práva na tlmočenie a preklad,
g)
opatrení na ochranu jeho záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte Euxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
možnosti a podmienok uzavretia zmieru,
j)
možnosti a podmienok náhrady trov poškodeného.
9.
Ustanovenie odseku 3 je transpozíciou smernice Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
JUDIKATÚRA
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého o jeho právach a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie. V konaní pred súdom je potom povinnosťou súdu včas, najmenej tri dni vopred, upovedomiť xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
Podľa § 46 TP (teraz § 49 ods. 2 - pozn. aut.) sú orgány činné v trestnom konaní (a súd - pozn. aut.) povinné poučiť poškodeného len o jeho procesných právaxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxdou konania, nie však vadou podstatnou, ktorá by odôvodňovala zrušenie rozsudku v odvolacom konaní podľa § 258 ods. 1 písm. a) TP [teraz § 321 ods. 1 písmx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxľa § 46 ods. 3 právo uplatniť si voči obvinenému náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom. Aby poškodený mohol toto svoje právo aj dostatočnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx zákon vyžaduje na zaistenie nároku poškodeného na náhradu škody, sú:
-
existencia dôvodnej obavy z marenia alebo sťažovania uspokojenia nároku poxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x06 ods. 1),
-
zaistenie je možné len do pravdepodobnej výšky škody spôsobenej trestným činom.
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xe trestný čin, za ktorý je obvinený trestne stíhaný, bol spáchaný v mene alebo v prospech právnickej osoby, na ktorej majetku má byť zaistenie uskutočnexxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ide o zaistenie nároku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená trestným činom spáchaným jedným z manželov za txxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxo veci dôležité pre trestné konanie treba odňať tomu, kto ich má pri sebe, pokiaľ ich dobrovoľne nevydá, a ak nie sú na ďalšie konanie potrebné, treba ich vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxe majetku, ktorý má byť zaistený, je dôležitým úkonom, keďže sa s ním zakáže nakladať. Nie je možné len uznesenie všeobecného charakteru, že sa zaisťuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxým činom.
7.
Pokiaľ ide o hnuteľné veci, tieto veci buď orgán, ktorý rozhodol o zaistení, uloží do úschovy, alebo ak ich úschovu nemôže z nejakého dôvodu zabezpxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxraný práve na úschovu takýchto vecí. K tomu pozri aj § 94 ods. 2.
8.
V prípade nehnuteľnosti sa vyžaduje písomné poverenie prokurátora, resp. súdu, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátnej správy na úseku katastra, ktorým je správa katastra miestne príslušná podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť); správa katastra následne zaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxuteľností a o zápise vlastníckych x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxe o nasledujúce prípady:
-
zaistiť nemožno nárok, ktorý nemožno uplatniť v trestnom konaní (napr. veci podľa § 46 ods. 4),
-
zo zaistenia sú vylúčexx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xx1, 114 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),
-
pohľadávky obvineného na vyplatenie odmeny z prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxenského poistenia a dávok sociálneho poistenia (pozri § 13 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).
K odseku 4
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xôjde k záveru, že si to vyžaduje ochrana záujmov poškodeného,
-
v súdnom konaní súd (senát alebo samosudca), a to na návrh prokurátora alebo poškodenxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxsti proti rozhodnutiu prokurátora rozhoduje sudca pre prípravné konanie súdu, ktorý je príslušný na konanie v prvom stupni (§ 191).
K odseku 5
12.
Zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 185 ods. 6). O sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora rozhoduje sudca pre prípravné konanie súdu, ktorý je príslušný na konanie v prvom stupni (§ 191)x
x xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx 1, pre ktoré možno zaistenie zrušiť; najjednoduchším spôsobom je tieto dôvody uviesť v poučení o opravnom prostriedku.
JUDIKATÚRA
Nárok poškodxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x - pozn. aut.). Dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného bude marené alebo aspoň sťažované, bude daná predovšetkým vtedy, keď obvinený disponxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxáva, ak ho daruje príbuzným a pod). Majetkom obvineného, ktorým by mohol byť zaistený nárok poškodeného, nie sú veci odcudzené alebo spreneverené obvixxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxsťou všetkých orgánov činných v trestnom konaní (najmä vyšetrovateľov a prokurátora), aby už v prípravnom konaní zisťovali, ktoré časti majetku obvixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxného môžu slúžiť na zaistenie jeho nároku na náhradu škody.
R II/1962
Zaistenie nároku poškodeného podľa § 47 TP (teraz § 50 - pozn. aut.) je možné aj x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x 47 TP; teraz § 50 - pozn. aut.) spáchaným jedným z manželov za trvania manželstva je možné aj z majetku manžela, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlaxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xred zrušením zaistenia možno z formálnej stránky posudzovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a) TZ [teraz § xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xut.) treba skúmať, či v čase odstránenia uvedenej veci už neboli dané dôvody na zrušenie tohto xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxx xokiaľ to tak bolo, spravidla nebude možné usudzovať, že je splnená aj materiálna podmienka uvedeného trestného činu.
R 40/1987
Vo výroku uznesenia x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx časti majetku obvineného, na ktoré sa zaistenie vzťahuje a vysloviť zákaz pre obvineného či inú oprávnenú osobu, nakladať s takto zaisteným majetkom a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgán ako o zaistení, t.j. v prípravnom konaní prokurátor a v konaní pred súdom senát, resp. samosudca, a to aj bez návrhu.
3.
Rozhodnutie má formu uznesxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhoduje sudca pre prípravné konanie súdu, ktorý je príslušný na konanie v prvom stupni (§ 191).
K odseku 2
4.
Podľa tohto odseku je možné:
-
obmedzexxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xsobe ako obvinenému, resp. právnickej osobe uvedené v § 50 ods. 1.
5.
Forma rozhodnutia - pozri vysvetlivky k odseku 1.
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti na náhradu škody, ako aj rozsudok obsahujúci výrok o odkázaní poškodeného na konanie pred iným príslušným orgánom.
R II/1962
Zaistenie nároku poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnia nemá možnosť rozhodovať o tom, komu sa má pôvodne zaistený majetok odovzdať.
R 31/1970
§ 52
K § 52
1.
Proti rozhodnutiam podľa § 50 ods. 1 a 5, x xx xxxx x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxSTNENEJ OSOBY A POŠKODENÉHO
§ 53
K odseku 1
1.
Splnomocnencom je osoba, ktorá zastupuje zúčastnenú osobu a poškodeného v trestnom konaní. Splxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xsoba s právnickým vzdelaním, avšak najčastejšie ním býva práve advokát.
2.
Štát neznáša výdavky spojené so zvolením splnomocnenca (§ 553 ods. 1). Pxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxený - pozri § 46.
Organizácia na pomoc poškodeným - pozri § 10 ods. 23.
K odseku 2
4.
Ustanovuje xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx je predvolaný ako svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
5.
Svedok - pozri § 127 až 140.
Znalec - pozri § 142 až 152.
Tlmočník a prekladateľ - pxxxx x xx x xxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxčnosťou podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z.z. je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxe vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
8.
Osobou, ktorá sa môže oboznamovať s utajovanými skutoxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona; zo zákona sú podľa § 34 ods. 1 zákona č. 215/20xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxného súdu SR, predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu SR a sudca.
9.
Advokát - pozri vysvetlivky k § 36 ods. 1.
§ 54
K odseku 1
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a opravných prostriedkov splnomocnenec uskutočňuje v mene zúčastnenej osoby a poškodeného.
3.
xxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx
x xxxxxx x
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xavrhovania dôkazov v konaní pred súdom.
5.
K tomu pozri aj ustanovenie § 240 ods. 3, podľa ktorého aj splnomocnenec musí po doručení rovnopisu obžaloxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxskôr (hoci aj v priebehu dokazovania), ak mu boli známe v čase doručenia obžaloby. Z uvedeného je zrejmé, že ustanovenie § 54 ods. 2 o povinnosti navrhnúť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxkazy, ktoré nie sú splnomocnencovi známe v čase doručenia rovnopisu obžaloby súdom prvého stupňa, resp. výzvy na oznámenie vykonania dôkazov podľa § 2xx xxxx xx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrieťahov v súdnom konaní
K § 55
1.
Pod pojmom "úkony trestného konania" sa rozumejú všetky úkony, ktoré orgány činné v trestnom konaní (prokurátor x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxnania, úkony prokurátora vykonávané v rámci dozoru prokurátora, ako aj všetky úkony vykonávané súdom v rámci súdneho konania, úkony vykonávacieho koxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného konania musia orgány činné v trestnom konaní a súdy, ako aj ďalšie osoby príslušné vykonávať úkony trestného konania (napr. príslušníci Zboru väzxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxajú. Ich cieľom je predovšetkým správne, spravodlivé a presvedčivé rozhodnutie a jeho výkon, ktorý bude výchovne pôsobiť nielen na páchateľa trestnéxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxvkou na výkon úkonov trestného konania je, aby boli vykonávané presne xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxenú v § 2 ods. 2, a teda do základných práv a slobôd a dôstojnosti občanov zasahovať len v najnutnejšej miere.
K odseku 2
4.
Je samozrejmé, že situácia nxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxraji malej obce v lese). Tieto úkony však majú mimoriadny charakter. V bežnej praxi treba trvať na tom, aby sa úkony vykonávali v úradných miestnostiach xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxentačne zákon uvádza aj čas, kedy sa úkony majú vykonávať. Mimo uvedeného času sa môže vykonávať len vtedy, ak by išlo o úkony neodkladné a neopakovateľnxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx príslušných orgánov, resp. aj súdov, nie sú ničím výnimočným.
6.
Prieťahy, pokiaľ ide o úkony policajtov, v zmysle § 230 ods. 2 rieši prokurátor.
7x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxši v rámci autoremedúry napadnutý súd) rozhoduje nadriadený súd. Určené lehoty by mali byť garanciou odstránenia prieťahov.
K odseku 4
8.
O vybavexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xa ďalšom konaní, t.j. prešetrení dôvodov nečinnosti.
K odsekom 5 a 6
9.
Na rozhodnutie o sťažnosti pre nečinnosť sú ustanovené pomerne krátke lehotx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx
xxvo sa upravuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom (pozri zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpoxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxný postup s výnimkou tých procesných úkonov, ktoré sa týkajú rýchlosti konania. Preskúmavanie otázok vecnej správnosti rozhodnutia a relevantných pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxie
§ 56
K odseku 1
1.
Aj keď inštitút dožiadania je v praxi osvedčený a často sa využíva, zákon rozšíril možnosť využívať dožiadanie aj na probačxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xvedení pracovníci vykonávali úkony trestného konania predovšetkým sami, osobne. Dožiadanie má vždy charakter výnimočnosti.
K odseku 2
3.
Dožiaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx príslušný predseda senátu. Preto prostredníctvom dožiadania nemožno vykonať ani hlavné pojednávanie, či verejné alebo neverejné zasadnutie. V jedxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
x xásade sa dožiadanie realizuje medzi orgánmi toho istého rezortu. Výnimočne však možno o vykonanie úkonu požiadať aj iný orgán, alebo vykonať úkon osobxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podstatu výpovede obvineného (svedkov), ktoré sa bezprostredne dotýkajú dožiadania. V dožiadaní musí byť najmä jasne uvedený zámer, ktorý sa dožiadxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxať aj ďalšie úkony (napr. ďalší výsluch, o ktorý nebol požiadaný), ak zistí skutočnosti, ktoré takýto postup odôvodňujú. Ďalším úkonom môže byť napríkxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x odseku 3
3.
V záujme rýchlosti konania dožiadanie treba vybaviť v určenej lehote, spravidla do siedmich dní. V prípade, ak by bola potrebná dlhšia lexxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxixovať vo forme zápisnice. Zápisnica je už tradičnou formou zachovania procesných úkonov. Musí obsahovať všetky rozhodujúce údaje (osoby prítomné pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbo svedok) hovorila sama, či sa výsluch konal formou otázok a odpovedí, či vyslúchajúci diktoval zápisnicu počas výsluchu alebo až po výsluchu podľa poxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxonu) boli prítomní pri celom úkone, alebo len pri podpise, atď.
K odseku 2
2.
Zápisnica sa spíše po slovensky, prípadne aj za pomoci tlmočníka v prípaxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxerený preklad.
K odseku 3
Jednoznačne sa posilňuje postavenie predsedu senátu, ktorý rozhodne opatrením o tom, ako sa bude zapisovať priebeh hlavnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdení, ako aj personálnych podmienok na vyhotovenie zápisnice. O spôsobe vyhotovenia záznamu z konania súdu treba prítomných účastníkov upovedomiť hxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxli čítať zápisnice o predchádzajúcom výsluchu osôb len výnimočne. Keďže ťažisko dokazovania sa presunulo do konania pred súdom, pred súdom sa vykonávxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbo obmedzenú možnosť) realizovať tzv. "diktačný prepis" (t.j. diktovanie do zariadenia na prepis zvuku do písaného slova) zákon umožňuje využiť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xozsahu odchýlok alebo doplnení k predchádzajúcim výpovediam. Predchádzajúce výpovede však treba presne identifikovať uvedením dátumu predchádzaxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xasadnutí rýchlopisným záznamom alebo vyhotovovania doslovného znenia zápisnice vhodným záznamovým zariadením. Rýchlopisný záznam alebo nosič, nx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x odseku 6
Rýchlopisné záznamy alebo záznamy získané použitím iného vhodného záznamového zariadenia sa prepíšu do obyčajného písma a pripoja sa k zápxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxií (napr. obhajca si môže vyžiadať vopred kópiu alebo rovnopis zápisnice - § 44 ods. 5). Náklady na vyhotovenie kópie záznamu hradí s výnimkou prokurátoxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxak musí ten, kto rozhodol o použití záznamového zariadenia, vždy zabezpečiť aj prepis do obyčajného písma.
JUDIKATÚRA
I. Zápisnicu o hlavnom pojxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxu nebola preukázaná inými dôkazmi.
R 50/1969
Z ustanovenia § 55 ods. 1 písm. d) TP [teraz § 58 ods. 1 písm. d) - pozn. aut.] vyplýva, že v zápisnici o hlaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxom rozsudku sa rozumie znenie jeho výrokov a poučenia o opravnom prostriedku [ § 120 ods. 1 písm. c) a e) TP; teraz § 163 ods. 1 písm. c) a e) - pozn. aut.].
x xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xtorej bola vykonaná domová alebo osobná prehliadka, osoba pribratá k podpisu zápisnice, ak bol výsluch vykonaný bez zapisovateľa, pedagóg alebo iná oxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obsahuje výpoveď vyslúchaného.
3.
Zápisnicu o hlavnom pojednávaní podpisuje len predseda senátu (samosudca) a zapisovateľ. Obvinený, svedkovix x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx sa uviesť aj dôvod odmietnutia, keďže to môže mať význam pre hodnotenie tohto dôkazu.
K odseku 2
5.
"Prekážku dlhšieho trvania" treba posudzovať poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxdložiť urýchlene spis nadriadenému súdu, ak nemá dôjsť k zmeškaniu lehôt a predseda senátu z objektívnych dôvodov nemôže zápisnicu podpísať.
§ 60
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
O oprave a doplnení záznamu alebo zápisnice o hlavnom pojednávaní, verejnom zasaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxurátora, o oprave rozhoduje orgán, ktorý zápisnicu vyhotovil. Rozhodne o tom z úradnej povinnosti, ak sám zistí pochybenie, alebo na základe námietokx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxvného pojednávania (verejného zasadnutia), takže o týchto námietkach sa rozhodne počas hlavného pojednávania uznesením bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxi obsahu zápisnice.
K odseku 2
Oprava zápisnice podľa tohto odseku sa netýka merita veci, ale spravidla chýb a zrejmých nesprávností, vrátane gramaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xostal čitateľný.
§ 61
Zápisnica o hlasovaní
K odsekom 1 a 2
Aj keď zápisnica o hlasovaní je neverejná, a teda bežne nekontrolovateľná, treba v nxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx odlišná od väčšiny. V takomto prípade (ide o tzv. votum separatum) treba uviesť aj meno a priezvisko sudcu, ktorý mal odlišný názor, a stručne aj konkrétxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x odseku 3
Zápisnicu o hlasovaní po jej podpísaní všetkými oprávnenými osobami treba zalepiť hneď po skončení hlasovania a pripojiť k zápisnici o pojexxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 170.
§ 61a
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadenia určeného na zaznamenávanie zvuku bola do Trestného poriadku zaradená novelou uskutočnenou zákonom č. 353/2014 Z.z., ktorou sa takáto povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxíla 2015, sa povinnosť zaznamenávať priebeh trestného konania s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku zúžila iba na hlavxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxho takéhoto pojednávania bol okrem zápisnice vyhotovený aj zvukový záznam pojednávania. Ak sa na súdnom pojednávaní prejednávajú utajované skutočnxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xoriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov). Záznam sa môže vyhotoviť pomocou zabudovaného naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxči, ktorý sa po skončení pojednávania pripojí k súdnemu spisu. Zvukový záznam tvorí súčasť spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je zvukový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3.
Vyhotovený záznam je súčasťou spisu, a preto subjekty, ktoré majú právo nazerať do spisov (§ 69 TP), sú oprávnené žiadať predsedu senátu, resp. sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmosudcu vyhotovila kópia záznamu pre túto osobu, pri jeho odovzdaní tejto osobe sa vyhotoví protokol podľa vzoru č. 24 uvedeného v prílohe č. 4 vyhláškx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxamu z priebehu hlavného pojednávania fyzickými a právnickými osobami (inými ako súd) upravuje § 253 ods. 4 TP. Toto ustanovenie rieši aj prípady, keď nexxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoriace utajovanú skutočnosť.
5.
Vyhotovovanie zvukových záznamov z hlavného pojednávania, resp. verejného zasadnutia má viesť k dodržiavaniu zxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx
x xxxxxu 1
xx
xxxstný poriadok popri tradičných formách podania (ústneho či písomného) reaguje na rozvoj technických prostriedkov a aj v trestnom konaní akceptuje poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxná.
2.
Pre posúdenie, ktorý orgán je príslušný na vybavenie podania, je vždy rozhodujúci jeho obsah, aj keby bolo podanie nesprávne označené. Napríxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
3.
Trestné oznámenie možno urobiť ústne do zápisnice tak pred orgánom činným v trestnom konaní, ako aj na súde. V takomto oznámení treba od ozxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxom konaní a v akej výške.
4.
Z dôvodu ochrany oznamovateľa pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s trestným oznámením, rxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnom vzťahu podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom je zákon č. 307/2014 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxle uvedeného zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovatexx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočnostíx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, možno podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania. Žiadoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xedy sa žiadosť podáva súdu, ktorý koná vo veci.
6.
Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu osoby, kxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxie ochrany, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxany stáva chráneným oznamovateľom a požíva všetky práva, ktoré mu tento zákon ako chránenému oznamovateľovi priznáva. Napríklad, chránený oznamovaxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoto oznámenie má pre chráneného oznamovateľa význam v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie odmeny.
7.
V prípade, že prokurátor alebo súd zistí, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxním dôvodov neposkytnutia ochrany.
8.
Osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany, môže namiesto ochrany požiadať len o zaslanie písomného xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxne jej písomne oznámi, že je oznamovateľom. Takéto potvrdenie môže využiť pri pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu v zmysle § 13 citovaného zxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx môže zamestnanec realizovať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, čiže aj v konaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxsti s oznámením významnej skutočnosti. Chránený oznamovateľ má právo na to, aby akýkoľvek zásah zo strany zamestnávateľa do jeho práv a povinností zamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxdu zvýšenia ochrany oznamovateľa zákon umožňuje oznamovateľovi žiadať, aby sa do trestného oznámenia neuvádzali údaje o jeho totožnosti rovnako ako xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby sa do trestného oznámenia neuvádzali údaje o jeho totožnosti, do spisu môžu byť následne zaradené až s jeho výslovným súhlasom.
K odseku 3
12.
Vxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnia. Túto povinnosť majú v zmysle § 196 iba prokurátor a policajt. Preto, ak je zápisnica o trestnom oznámení podaná na súde, súd ju musí bez meškania poslxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdov o jeho žiadosti o prepustenie z väzby a ktorým sa domáha, aby bol z väzby prepustený, nemožno považovať za žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu v zxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xxlefonické oznámenie (vyhlásenie), ktoré nie je následne potvrdené písomným podaním, z ktorého je zrejmé, kto podanie urobil a čo ním sledoval alebo ovxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx výslovného vyhlásenia o späťvzatí odvolania uvedeného v zákonom predpísanej forme je prekážkou postupu predpokladaného v ustanovení § 312 ods. 4 TP xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxhrany základných občianskych práv a slobôd však ústava (čl. 17) na obmedzenie osobnej slobody zakotvila kratšie, hodinové lehoty, na ktoré reaguje aj xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxskoprávnymi predpismi.
Lehoty uvedené v zákone sa zvyknú označovať aj ako tzv. zákonné lehoty. Môžu byť kogentné, nemeniteľné (napr. lehota na podaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx prípravu hlavného pojednávania podľa § 247).
Lehoty určené súdom či prokurátorom (označované aj ako sudcovské či prokurátorské lehoty), resp. lehxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj pokuty (§ 70).
K odseku 2
Lehoty určené podľa hodín sa počítajú od okamihu do okamihu. Ak teda bola osoba zadržaná napríklad 10. marca o 9.30 hod., 48-xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxi po udalosti, ktorá znamená začiatok lehoty, táto lehota sa nepočíta od okamihu do okamihu, ale pre jej výpočet sa počítajú celé dni. Ak teda k udalosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxko by sa skončila, aj ak by k udalosti došlo v pondelok o 23.00 hod.
K odsekom 4 a 5
Dni pracovného pokoja a pracovného voľna majú význam len vtedy, ak pripxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx 15 dní od oznámenia rozsudku, bez ohľadu na to, koľko bolo v priebehu tejto lehoty dní pracovného pokoja a pracovného voľna). Lehota by sa predĺžila len vxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoty o dni pracovného pokoja a pracovného voľna, musí to byť v zákone výslovne uvedené (napr. podľa § 247 ods. 1 obžalovaný a obhajca musia mať na prípravu nx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx zásielky na pošte by mohli vzniknúť pochybnosti x xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxím podacej pečiatky, alebo (čo býva viac-menej pravidlom) podaním zásielky doporučene; vtedy má odosielateľ doklad, kedy zásielku odoslal, bez ohľaxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxicajtovi), ktorý vo veci nerozhoduje, a príslušnému orgánu by bola doručená až po lehote. Tu je rozdiel medzi písomným podaním a podaním urobeným ústne xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx ods. 3 TP (teraz § 63 ods. 5 - pozn. aut.) treba v podmienkach päťdňového pracovného týždňa pokladať aj voľnú sobotu. Preto ak pripadne koniec lehoty na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxého zariadenia (teraz riaditeľa ústavu pre výkon väzby alebo ústavu pre výkon trestu odňatia slobody - pozn. aut.), v ktorom je ten, kto ho podáva, vo väzxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx
xk nie je v predvolaní na úkon, na ktorý podľa predpisov Trestného poriadku treba obvineného predvolať, uvedený presný čas (deň a hodina) konania, nejde x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxmnosti obvineného.
R 25/1978
Na zachovanie lehoty v zmysle § 60 ods. 4 písm. a) TP [teraz § 63 ods. 6 písm. a) - pozn. aut.] pri podaní, ktoré je podané nx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxodnúť (napr. lehoty uvedené v § 143 ods. 1, § 248 ods. 1, § 314g ods. 1 TP; teraz § 187 ods. 1, § 309 ods. 1, § 355 ods. 1 - pozn. aut).
Ak je podanie adresované ixxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxslušnému orgánu na rozhodnutie po uplynutí zákonnej lehoty, nie je lehota zachovaná ani vtedy, keď bolo podanie doručené nesprávnemu druhu orgánu alexx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a súčasne adresované súdu, u ktorého sa má podať (t.j. súdu, proti rozsudku ktorého smerujxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxe urobené v lehote u poskytovateľov poštových služieb, ktorými sú poštové podniky zaregistrované podľa § 15 zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtové služby pre obmedzený okruh užívateľov, ako je to v prípade poľného poštového spojenia v ozbrojených silách Slovenskej republiky (výnos Ministerxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xri spätnom počítaní lehoty dvadsať pracovných dní v zmysle § 76 ods. 2 TP je okolnosťou podľa § 63 ods. 3 TP až deň nasledujúci po poslednom dni lehoty, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx 1
Za "dôležitý dôvod" na navrátenie lehoty možno považovať napríklad smrť v rodine obvineného (obhajcu), vážne ochorenie, ale napríklad aj nesprávxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxaného, ktorý sa týka času, dokedy má odoslať príslušné podanie, však nemožno považovať za dôležitý dôvod, lebo si ho obžalovaný zavinil sám.
Či už zmexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxená osoba (napr. prokurátor), nemožno navrátiť.
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxxje aj z toho hľadiska, že ak sa zistí, že pôvodný opravný prostriedok bol podaný včas, rozhodnutie o jeho zamietnutí sa zruší.
JUDIKATÚRA
Odvolací xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxlí navrátenie lehoty podľa § 61 ods. 1 TP (teraz § 64 ods. 1 - pozn. aut.). Prvoradou podmienkou na povolenie navrátenia lehoty na podanie opravného proxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxie lehoty, a to do troch dní po tom, čo odpadla prekážka, ktorá im znemožňovala podanie opravného prostriedku. Bez požiadania uvedených osôb nemôže súd xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ktorý si obžalovaný zavinil sám tým, že sa neporadil so svojím obhajcom, nie je dôležitým dôvodom na povolenie navrátenia lehoty podľa § 61 ods. 1 TP (texxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xríslušný orgán nemôže túto žiadosť zamietnuť pre jej "bezpredmetnosť", ale ju musí preskúmať z vecnej stránky. V konaní o navrátenie lehoty nemožno poxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxal svojmu obhajcovi pokyn v posledný deň lehoty na odvolanie, takže pokyn nemohol byť obhajcovi poštou včas doručený, a obhajca preto nemohol včas podax xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxs, prípadne včas poslať svojmu obhajcovi pokyn, aby podal odvolanie za neho.
R 63/1980
Práceneschopnosť obhajcu v dôsledku takej choroby, ktorá mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj všetky dokumenty vydané v súvislosti s trestným stíhaním (napr. orgánmi zabezpečujúcimi výkon trestov, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xožné iba v prípade, ak to dovoľuje medzinárodná zmluva ( § 534 TP). Ak je na úkone potrebná prítomnosť osoby, ktorá sa zdržiava v cudzine, treba jej predvxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxci možností doručujú pri úkone (napr. potvrdenie o prevzatí vydanej veci podľa § 93 ods. 2); ak to nie je možné, doručujú sa v lehote čo najkratšej po urobexx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxklad o tom, že boli doručené. Niektoré písomnosti (napr. obžaloba, predvolanie, rozsudok) sa doručujú do vlastných rúk.
K odseku 2
Nie je však vylúčxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxučenie predvolania pri nariadenom predvedení alebo pri neúspešnom pokuse doručiť zásielku iným spôsobom. Orgány činné v trestnom konaní, ako aj súd, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxesát zásielky nebol zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol. Zásielku v tomto prípade môže prevziať iná dospelá osoba, ktorá je ochotná takúxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú dňom, keď bola uložená, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
K odseku 4
Trestnx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx zásielka vráti z adresy, ktorú na tieto účely uviedol adresát, s tým, že adresát je neznámy. V zmysle tejto fikcie sa písomnosť považuje za doručenú, a to xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x preberanie zásielok na pošte adresátom, ktorý nemá pridelený poštový priečinok. Ak si adresát vyhradí doručovanie do poštového priečinka, pošta mu pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxerá na pošte a nemá pridelený poštový priečinok, pošta mu zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch platí fikcia doručenia, v zmysle ktorej sa zásielka poxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xdresát o uložení nedozvedel.
K odseku 6
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxomatické imunity a výsady - pozri § 8 ods. 1.
K odseku 7
Náklady doručovania uhrádzajú orgány činné v trestnom konaní alebo súd zo štátnych prostriedkxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xdseku 8
Možnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom je síce v trestnom konaní novxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxtať len vtedy, keď bola písomnosť doručená niektorým zo spôsobov, ktorý predpisuje alebo pripúšťa Trestný poriadok. Ak sa písomnosť dostala do rúk adrxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx2
Obhajcovi (ak nejde o obhajcu v konaní proti ušlému alebo o obhajcu zomretého obvineného) stačí doručiť odpis rozsudku spôsobom uvedeným v § 62 ods. x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxo obhajcovi, neoznámi, resp. nedoručí niektorému z nich, nezačne plynúť lehota na podanie opravného prostriedku, resp. odporu, lebo táto lehota začíxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxta nezačala plynúť, rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku, resp. odporu [ § 183 ods. 1 písm. xx xxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxastných rúk v prípade zásielok, ktorými sa zabezpečuje prítomnosť obvineného (obžalovaného) na úkone, na ktorom je jeho účasť nevyhnutná. Do vlastnýxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xôležitých dôvodov.
Odpis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx detí a sociálnej kurately. Ďalším osobám, hoci majú tiež právo podať odvolanie (napr. príbuzným obžalovaného v priamom rade, súrodencom, manželovi - xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xovinnosť určenú pracovníkom pošty, aby písomnosť do vlastných rúk doručili len oprávneným osobám alebo osobám, ktoré majú overené splnomocnenie.
K xxxxxx x
xxxxx xx xxxx v styku s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom uviesť adresu, na ktorú mu možno zasielať písomnosti. Pokiaľ neuvedie adresu, na ktorej sa reálnx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxíhaniu [§ 71 ods. 1 písm. a)]. Pri uložení zásielky treba urobiť opatrenia, aby sa o jej uložení adresát dozvedel.Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do txxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xeplatí, ak ide o doručenie obžaloby ( § 234 ods. 1 TP), uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania ( § 216 TP) a trestného rozkazu ( § 354 ods. x xxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxti z adresy, ktorú adresát na tieto účely uviedol, s tým, že adresát je neznámy, platí fikcia doručenia, podľa ktorej sa písomnosť považuje za doručenú oxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x doručenie obžaloby ( § 234 ods. 1 TP), uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania ( § 216 TP) a trestného rozkazu ( § 354 ods. 2 TP).
K odsekx x
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxhovné ústavy, väznice (teraz ústavy pre výkon väzby alebo ústavy pre výkon trestu odňatia slobody - pozn. aut.) a liečebné ústavy. Doručenie do vlastnýxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxresáta. Doručenie takejto písomnosti musí osoba, ktorej sa doručuje do vlastných rúk, vlastnoručne potvrdiť a musí sa jej umožniť, aby sa s obsahom dorxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovi útvaru, v ktorom obvinený vykonáva vojenskú službu, nemožno v žiadnom prípade považovať za doručenie do vlastných rúk obvineného v zmysle § 63 ods. x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxraficky.
R 23/1974
Pod pojmom "riadne predvolaný" v ustanovení § 202 ods. 2 písm. a) TP [teraz § 252 ods. 2 písm. a) - pozn. aut.] treba rozumieť doručxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhradiť vyhlásením iných osôb, že obvinený bol nimi o konaní hlavného pojednávania upovedomený.
R 52/1975
I. Doručenie obžaloby a predvolanie obvixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xôsledku toho náhradné doručenie uložením na pošte alebo na miestnom národnom výbore (teraz obcí - pozn. aut.) ( § 63 ods. 2 TP; teraz § 66 ods. 3 - pozn. auxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podľa § 63 ods. 1 písm. b) TP [teraz § 66 ods. 1 písm. b) - pozn. aut.] len do vlastných rúk. Preto nemôže byť platne doručený do rúk rodinného príslušníka. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ( § 141 ods. 2 TP; teraz § 185 ods. 2 - pozn. aut.). V dôsledku toho v týchto prípadoch neprichádza do úvahy ani autoremedúra ( § 146 ods. 1 TP; teraz § 190 odxx x x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxn osobám oprávneným podať proti nemu opravný prostriedok. Osoba, ktorá sa výslovne vzdala práva podať opravný prostriedok, nie je takou osobou, a pretx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutia viackrát, pre počítanie lehoty na podanie opravného prostriedku platí v poradí prvé doručenie.
R 41/1989
§ 66a
Doručovxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podstatnou časťou zákona o e-Governmente je právna úprava výkonu verejnex xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxické dokumenty medzi dvoma alebo viacerými komunikujúcimi subjektmi. Výmena informácií sa vykonáva prostredníctvom elektronických schránok. Elexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobe, podnikateľovi alebo subjektu medzinárodného práva.
V zmysle § 28 zákona o e-Governmente elektronické podanie, vrátane príloh, resp. elekxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x x-Governmente). Ustanovenia o elektronickom doručovaní v zmysle citovaného zákona sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovanx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxbo sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výcxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxré vylučuje doručovanie písomností v trestnom konaní prostredníctvom elektronickej komunikácie v zmysle zákona o e-Governmente. Uvedené ustanovexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: „Trestný poriadok má vytvorený vlastný komplexný systém doručovania písomností s vnútornou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dôsledky, že v súčasnosti nie je prijateľné nahradiť listinné doručovanie písomností ich elektronickým doručovaním. V tejto súvislosti preto žiadaxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, ale každá fyzická osoba, ktorá sa nachádza v trestnom konaní bez ohľadu na jeho štádium.“
Určitý spôsob elektronického doručovania Trestný poriadxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsobitného zákona (zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov) alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x Českej republike systém elektronického doručovania do dátových schránok funguje aj v trestnom konaní na základe zákona č. 300/2008 Sb. o elektronickxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx preferuje doručovanie do dátových schránok. Pokiaľ nie je možné písomnosť takto doručiť (napr. osoba nemá zriadenú dátovú schránku), až potom sa písoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmajú povinnosť mať zriadenú dátovú schránku, dátovú schránku Ministerstvo vnútra ČR ako zriaďovateľ a správca systému zriadi až na základe žiadosti fxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okamihom, kedy sa oprávnená osoba do dátovej schránky prihlási. Ak sa osoba do dátovej schránky neprihlási v lehote 10 dní odvtedy, ako bol dokument do sxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxčuje náhradné doručovanie (napr. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdvolanie na hlavné pojednávanie alebo na verejné zasadnutie).
§ 67
Odopretie prijatia
K odseku 1
Ak adresát odoprie prijať písomnosť, jej náxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa zásielky má byť zaznamenaný na doručenke. Doručovateľ musí adresáta upozorniť, že ak zásielku odoprie prevziať bezdôvodne, bude sa považovať za dorxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx právnickým osobám
K § 68
Písomnosti určené právnickým osobám sa doručujú na adresu sídla právnickej osoby uvedenej v obchodnom registri, alebo na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxšlo k zrušeniu právnickej osoby), zásielka sa vráti odosielateľovi.
§ 69
Nazeranie do spisov
K odseku 1
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrí medzi významné procesné oprávnenie strán a ich zástupcov. Realizácia tohto práva zabezpečuje to, že ten, o koho právach sa vedie trestné konanie, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxvrhy, žiadosti a opravné prostriedky.
Toto právo sa však vzťahuje len na tzv. základné trestné spisy, ktoré obsahujú dôkazy a rozhodnutia, a nevzťahxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. aby sa nedostali do rúk nepovolaných osôb a aby nedošlo k vyzradeniu utajovaných skutočností. Pod "nazeraním" do spisu treba rozumieť nielen skxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xokumentov. Pokiaľ si obvinený (obhajca) či poškodený vyžadujú kópie dokumentov, musia znášať náklady s tým spojené.
K odseku 2
Ak orgán činný v prípxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa odmietnutie týka, dôvod odmietnutia urýchlene preskúmať. "Závažnými dôvodmi" môžu byť napríklad hrozba vyzradenia utajovaných skutočností alebx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K odseku 3
Obmedziť nazeranie do spisov mxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxť si spisy. V konaní pred súdom nemožno odoprieť nazretie do spisu prokurátorovi, obvinenému, obhajcovi, poškodenému, zúčastnenej osobe a ich splnomxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx
x xxxxxx x
Niektorým štátnym orgánom zákon umožňuje nazerať (nahliadať) do spisu na základe splnomocnenia upraveného v osobitxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxov činných v trestnom konaní vo veciach spadajúcich do pôsobnosti verejného ochrancu práv (pozri § 17 ods. 8 zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochranxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie o trestných činoch, ktoré sú v pôsobnosti Eurojustu [ § 4 písm. e) zákona č. 383/2011 Z.z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste],
-
členox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxvodov odročovania pojednávaní ( § 56 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov),
-
zamestnancov Ministerstva spravodlivostx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxnov činných v trestnom konaní a súdov požadovať súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie o odškodnení ( § 10 zákona č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxatrenia na ochranu utajovaných skutočností.
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrieťahom v konaní.
K odseku 6
V prípade, ak sudca pre prípravné konanie nakladá so spisom (napr. rozhoduje o väzbe - § 72 TP), môže nazretie do spisu opxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xusí mu sprístupniť tie časti spisu, ktoré obsahujú dôkazy týkajúce sa vzatia do väzby. Neumožnenie nahliadnutia do trestného spisu pri uplatnení právx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xlovenskej republiky a čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (pozri R 11/2004).
JUDIKATÚRA
Ustanovenie § 107 ods. 1 TP xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxsu. Ak je to potrebné pre podanie znaleckého posudku, dovolí znalcovi nazrieť do spisu, prípadne mu spisy požičia. Môže mu dovoliť aj to, aby bol prítomnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxli inými dôkazmi najprv objasnené okolnosti potrebné pre podanie posudku.
Povinnosť umožniť nazretie do spisov obvinenému a jeho obhajcxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxáciu práva na obhajobu.
Neumožnenie nahliadnutia do trestného spisu pri uplatnení práva obvineného v súvislosti s podaním jeho žiaxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Účelom práva nazerať do spisu je poskytnutie príležitosti oboznámiť sa so všetkými skutočnosťami podstaxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx veci samej, ale aj v konaní o zákonnosti väzby.
Rovnosť zbraní nie je zabezpečená, keď je obhajcovi odopretý prístup k tým dokumentom vx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxí v zásade spĺňať základné požiadavky spravodlivého konania v zmysle čl. 6; najmä treba dbať o to, aby osoba vo väzbe bola informovaná o podaniach založexxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxia k návrhu na predĺženie väzby, nezbavuje to túto povinnosť realizovať nadriadený súd, a to najmä vtedy, keď potrebnými materiálmi disponoval niekoľxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxže právne účinne vzdať práva na preštudovanie spisu až potom, keď policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výslexxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xzdal práva na preštudovanie spisu, hoci neboli splnené uvedené požiadavky zákona, vzdanie sa tohto práva obvineným je právne neúčinné.
Ixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxad akejkoľvek písomnosti, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho alebo súdneho spisu, okrem písomností, ku ktorým obvinený nemá prístup po dobu odopretia xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postihu osôb, ktoré sa voči súdu alebo aj ostatným orgánom činným v trestnom konaní správajú urážlivo, alebo neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz. Vxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxnným v trestnom konaní alebo súdu správa urážlivo (teda napr. aj verejnosť v súdnej sieni).
Poriadkové pokuty, rovnako ako peňažné tresty v Trestnom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxípade poriadkových pokút sa navrhuje zaokrúhľovanie súm vyjadrených v zákone po ich prepočte konverzným kurzom na celé desiatky eur smerom nadol. Rovxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbližší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé desiatky eur smerom nadol, čo je v prospexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xôže byť uložená pokuta v súdnom konaní). Dôvody tohto postupu sú uvedené v predchádzajúcom odseku a v časti dôvodovej správy k čl. I bodom 1 a 2 (ide o rozpäxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxenovú neutralitu" v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov, ktorá je neutraxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxuácii, keď došlo k uloženiu poriadkovej pokuty podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, ktorá bola vyjadrená v slovenských korunách, pričom splatxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, a preto ich zaokrúhľovanie po prepočte konverzným kurzom sa vykoná smerom nadol na celé centy v prospech osôb, ktxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxených poriadkových pokút bez súčasného rozhodnutia súdu. Prepočet iných už súdnym rozhodnutím vyjadrených súm (náhrada trov štátu, poškodenému a poxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nie.
K odseku 2
Ak sa konania zakladajúceho dôvod na uloženie poriadkovej pokuty dopustia osoby vymenované v tomto odseku, disciplinárne potrestaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nevhodného konania proti súdu prokurátor, mohol byť potrestaný disciplinárne. Teraz sa táto možnosť disciplinárneho potrestania rozšírila aj na obxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxetie do spisu, alebo potvrdí správnosť odmietnutia. Forma uznesenia tu nie je predpísaná.
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 228.
V xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxú skutočnosť, že obhajca v inej veci neskôr prevzal upovedomenie o termíne hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia určeného na rovnaký deň.
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxx xxxx
xxxxx
x xx
xxxxxx xxxxx
x x xx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnej slobody obvineného, ktorý je prípustný podľa článku 17 ústavy. Podstatou väzby je nevyhnutné pozbavenie osobnej slobody obvineného, zvyčajne v xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxn nie je zlučiteľný s výkonom väzby, ktoré umožňuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu uskutočnenie a skončenie trestného konania.
2.
Pokiaľ idx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestného konania, ale nebudú neprimerane zasahovať do základných práv a slobôd osoby, voči ktorej sa uplatňujú v medziach daných povahou príslušnéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx závažnosť činu a očakávaný trest. Táto zásada spočíva v takom postupe orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktorý čo najmenej zasahuje do základnýcx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáva garantované ústavou. Táto požiadavka nadväzuje aj na článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na ustanovenie § 2 ods. 6 TP.
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxého stíhania.
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxx xčelom je tiež zabrániť obvinenému, aby maril a sťažoval uskutočnenie dôkazov [§ 71 ods. 1 písm. b)], prípadne chrániť spoločnosť pred dokonaním trestnxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x§ 71 ods. 2]. Účelom väzby je tiež zabezpečenie osoby obvineného pre trestné konanie a výkon trestu po tom, čo bol prepustený v tej istej veci z väzby (§ 71 oxxx xxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxť vzatý do väzby iba vtedy, keď účel väzby nemožno dosiahnuť inak (§ 339). Iným dosiahnutím účelu väzby mladistvého sú najmä záruka, sľub alebo dohľad. Z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmoci mladistvému.
9.
Choroba obvineného nie je dôvodom, aby nebol vzatý do väzby alebo aby z nej bol prepustený, ak jej dôvody trvajú.
10.
Väzba má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxo vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti iba v prípade, ak výslovne odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo v