3 Cz 106/75

Omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, že není nadále zcela nebo zčásti způsobilý nabývat svými právními úkony (popřípadě jen některými právními úkony) práv a povinností. Takové rozhodnuxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxonům jeho matky A. P. a rozsudkem z 19. 12. 1972 ji zbavil zcela způsobilosti k právním úkonům. Soud prvního stupně stanovil, že A. P. je nezpůsobilá k právxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxsudkem soudu prvního stupně, který nabyl právní moci, byl porušen zákon.
Zbavení způsobilosti k právním úkonům znamená hluboký zásah do práv občana. xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům a v jakém rozsahu.
Podle ustanovení § 6 o. s. ř. má soud postupovat v řízení v součinnosti se všemi, kteří se účastní řízení, tak, aby byl co nejúčxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxst. 1 a § 187 odst. 3 o. s. ř. důkaz znalcem lékařem - psychiatrem, který vyšetřil A. P. dne 24. 11. 1972.
Znalec v posudku uvedl, že vyšetřovaná trpí artexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxkýmkoliv právním úkonům, a je velice pravděpodobné, že tato její nezpůsobilost k právním úkonům byla již v lednu 1972 (v době přijetí vyšetřované do Domxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxě již neprovedl.
Má-li se znalec odpovědně vyjádřit o zdravotním stavu vyšetřovaného, musí mít ovšem náležitě zjištěný skutkový stav věci, aby při poxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xezbytné, aby soud před znaleckým dokazováním provedl takové důkazy, které by objasnily chování a vystupování toho, kdo má být zbaven či omezen ve své zpxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tak tomu v projednávané věci nebylo.
Rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům (§ 10 odst. 1 o. z.) má konstitutivní účinky. Tímto rozhxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí způsobilost k právním úkonům měl. Z povahy takového rozhodnutí vyplývá, že se jím nezjišťuje (nedeklaruje) již existující právní sxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xmezení způsobilosti k právním úkonům se zpětnou účinností.
Není ovšem vyloučeno, aby určitý právní úkon, který byl učiněn v době, kdy účastník nebyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxu neurčitý závěr posudku znalce (jako tomu bylo v projednávané věci), že nepříznivý zdravotní stav pravděpodobně existoval již v době, kdy vyšetřovanx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku o zbavení způsobilosti k právním úkonům, aniž by byla konkrétně zvážena a zhodnocena schopnost vyšetřované k právním úkonům v praktickém živoxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xočátek zbavení způsobilosti k právním úkonům zpětně. Svým rozhodnutím porušil proto zákon v ustanoveních § 6, § 100, § 120 odst. 1 a § 127 o. s. ř. v souvxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx