11 Co 164/79

Vázanost povinnosti vyklizení bytu na přidělení náhradního ubytování

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtu (náhradního ubytování) a dojde-li později ke změně poměrů, takže vázat vystěhování na přidělení této náhrady za byt by bylo zneužíváním práv proti zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxní § 80 písm. c) o. s. ř. určit, že dříve uložená povinnost k vyklizení bytu není vázána na přidělení náhradního bytu (náhradního ubytování).
Z odůvoxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxu. Ohledně tohoto bytu bylo účastníkům jako bývalým manželům a společným uživatelům pravomocným rozsudkem soudu zrušeno právo společného užívání byxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo bytu nebo opatření náhradního ubytování. Poté žalovaný uzavřel nové manželství s J. Š., která je sice uživatelkou třípokojového bytu, ale její bývalx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxt nedostalo a protože bývalý manžel jeho nynější manželky nesouhlasí, aby se do jejího bytu přistěhoval, je tedy žalovaný dosud odkázán na bydlení v bytx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v jejím bytě jen zneužívá, protože bytu k bydlení ve skutečnosti nepoužívá; bydlí u své nynější manželky v jejím bytě, kde se její bývalý manžel nezdržujxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxobkyně změnila žalobu a namísto žaloby na vyklizení bytu se domáhala podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. určení, že již dříve uloženou povinnost k vyxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x 95 odst. 1 a 2 os. s. ř. připustil, protože není v rozporu se zájem společnosti a dosavadní výsledky řízení mohou být podkladem pro řízení i o změněném náxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 10 z 24. 4. 1978 čj. 16 C 62/78-13, bez přidělení náhradního bytu nebo poskytnutí náhradního ubytování.
V řízení o zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa, nýbrž šlo jen o to, za jakých podmínek je z hlediska lhůty k plnění (§ 160 o. s. ř.) žalovaný povinen svou povinnost splnit. Jde tu o vyřešení otázky souvixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx náhrady za byt byl mezi účastníky vytvořen nový právní vztah vyplývající x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxožen se zřetelem k okolnostem, které tu byly v době předchozího rozhodnutí a které se týkaly zejména tehdejších bytových poměrů žalovaného, a protože txxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xromítla v odůvodněných případech do trvání jeho práva na bydlení.
Nelze připustit, aby např. ve srovnání s možností danou zákonem podle ustanovení § xxx xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo když má dva byty, nebylo už možné postihnout v uvedeném případě pouhé právo na bydlení jen proto, že už jednou o náhradě za byt bylo rozhodnuto. Tak by xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 80 písm. c) o. s. ř. bylo soudem určeno, že v důsledku změněných podmínek pro náhradu za vyklizovaný byt se lhůta k vyklizení bytu stanovená podle usxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxínky k tomu, aby žalovanému bylo zachováno jeho právo na bydlení až do přidělení náhrady ve smyslu ustanovení § 186 odst. 3 o. z.
Ze zjištění soudu prvníxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, se znovu oženil. Jeho manželka je uživatelkou bytu o třech pokojích a kuchyni s příslušenstvím o podlahové ploše obytných místností 40 m2; v bytě s ní byxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xx x xxnželky žalovaného prakticky nezdržuje, jen k ní občas dochází a jinak přebývá v bytě svých rodičů v jejich rodinném domku, případně u své nynější manželxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxě jen právo na bydlení do přidělení náhrady, je třeba ve vztahu mezi nimi manželi žalovaného považovat za uživatelku tohoto bytu v právním smyslu slova. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx x xxlovaný tedy již je společným uživatelem tohoto bytu. Bývalý manžel manželky žalovaného není oprávněn zasahovat do práv spoluuživatelů a klást překážxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxného, mohlo by to být důvodem, aby mu nebylo přiznáno právo na náhradu za byt podle ustanovení § 178 o. z. již při rozhodování o zrušení práva společného uxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxt je schopen plnit funkci náhradního bytu pro žalovaného. Jde o byt o podlahové ploše 40 m2, ve kterém může bydlet trvale nejvýše pět osob, aby nebyl xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx považoval bývalý manžel manželky žalovaného, který se ale ve skutečnosti v bytě nezdržuje, bydlely by v bytě čtyři osoby včetně žalovaného, takže by texxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xískal sňatkem, schopný plnit pro něho funkci náhradního bytu a žalovaný bezdůvodně uplatňuje své právo na bydlení v bytě žalobkyně a odpírá jej vyklidixx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx a které je zneužíváním práva na úkor (č. VII o. z.) žalobkyně.
Jsou tedy splněny podmínky k tomu, aby nárok žalovaného na přidělení náhradního bytu nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxy tedy žalovanému bylo uloženo splnit povinnost k vyklizení bytu bez poskytnutí náhrady za byt. Byl proto rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že bxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx