3 Cz 70/81

Propůjčení místa na pohřebiště a nakládání s ostatky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (18)
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudům v občanském soudním řízení.
Soudům nenáleží také rozhodovat o návrzích domáhajících se vydání rozhodnutí, jež se týká nakládání s ostatky pocxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmž by soud uložil žalovanému odstranit hrob z pohřebního místa na hřbitově v P.-D. (v oddělení IV - 9 č. 25 C) do 30 dnů od právní moci rozsudku. K odůvodnění xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx objednala zhotovení schránky a podmínku a jejich zabudování. Před splněním této zakázky zjistila, že místo pro hrob, které jí bylo propůjčeno, začal fxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxď omylem správy pohřebiště bylo totožné místo pro hrob znovu (tedy podruhé) propůjčeno žalovanému, nebo že sice žalovanému bylo propůjčeno jiné místo xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxí soud pro Prahu 8 svým usnesením řízení zastavil. Vycházel z právního názoru, že rozhodnutí o tom, kdo je oprávněn užívat propůjčeného místa pro hrob, nxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxodnění svého usnesení uvedl, že podstatou sporu je vztah mezi občanem a správou pohřebiště, o němž nepřísluší soudu rozhodovat, a soud také nemůže zaloxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxěma shora citovaným rozhodnutím. Vytýkala soudům obou stupňů nesprávný právní názor na povahu právního vztahu mezi správou pohřebiště a občanem, pokxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxry, spořívající v dočasném úplatném propůjčení části veřejného prostranství (jde-li o propůjčení místa ke zřízení hrobu nebo hrobky) nebo o propůjčexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxlo, že místní (městské) národní výbory (které podle ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 47/1966 Sb. zřizují a spravují pohřebiště, pokud jejich správu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxnosti spojují uspokojování potřeb společnosti s potřebami a zájmy obvodu své působnosti (§ 2 zákona o národních výborech v úplném znění, vyhlášeném, xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxganizace nebo zařízení obstarávající služby (§ 21 tohoto zákona). Jde tu o samostatnou působnost národních výborů, do které spadá i uspokojování potřxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxem k zákonu o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., který v ustanovení § 77 předpokládá rozhodování orgánů státní zdravotní správy při výkonu zdravotnickýxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxkých zařízení. Tímto předpisem není správa pohřebiště zahrnuta do soustavy zdravotnických zařízení; v důsledku toho nelze považovat činnost spojenxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxu nepřichází tedy v úvahu, a proto také správa pohřebiště (ať již ji vykonává přímo národní výbor nebo organizace jím k tomuto účelu zřízená) o propůjčenx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxazích vznikajících mezi ní a občanem ani mezi občany navzájem, jde-li o užívání místa na pohřebišti. Dospívala proto stížnost pro porušení zákona k závxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxictví.
Nejvyšší soud ČSR
svým rozsudkem neshledal uvedenou stížnost pro porušení zákona důvodnou a zamítl ji.
Obecným hmotněprávním ustanovenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxě stanoví, že tímto orgánem je soud, pokud v zákoně není stanoveno něco jiného. Ze skutečnosti, že jde o ustanovení zařazení do první části občanského záxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxi jiných právních vztahů.
Pravomoc soudů v občanském soudním řízení je upravena v ustanovení § 7 odst. 1 o.s.ř. tak, že jim náleží rozhodovat věci, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxy. Jiné věci soudy projednávají a rozhodují o nich v občanském soudním řízení jen tehdy, stanoví-li to zákon (§ 7 odst. 2 o.s.ř.).
Občanskoprávní vztaxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxý tyto vztahy definuje v ustanovení § 1 tak, že ze jde o vztahy vznikající v oblasti uspokojování hmotných a kulturních potřeb mezi občany a socialisticxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§ 2 odst. 2 o.z.). Rovné postavení pak spočívá v tom, že jeden účastník právního vztahu nemůže založit svým jednostranným úkonem povinnost druhého účaxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xda je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o.s.ř. dána pravomoc soudu rozhodovat o právech a povinnostech vyplývajících z právního vztahu mezi správou pohřxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxem k tomu, co bylo uvedeno výše, je nutno při úvaze o tom, zda určitý právní vztah je vztahem občanskoprávním, vycházet především z rozboru vzájemného poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xrovedení tohoto zákona vydána vyhláška č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví. Podle ustanovení § 27 odst. 1 této vyhlášky byl např. Národním výborem hl. m. Prxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx6 Sb., jakož i z jednotlivých ustanovení uvedeného řádu pro pohřebiště v Praze, vyplývá, že nikdo nemá právo na propůjčení místa na hrob (čl. 6, bod 4). Dixxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xyhláška č. 47(1966 Sb. stanoví především povinnost pohřbívat mrtvé (§ 10), s tím, že tuto povinnost musí v krajním případě zajistit národní výbor, neníxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxtované vyhlášky a čl. 6, bod 1 uvedeného řádu pro pohřebiště v Praze). Přání žadatele ohledně určitého místa pro hrob vyhoví správa pohřebiště jen tehdxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxě v Praze). Také úvaha o tom, zda poměry na pohřebišti umožňují prodloužení práva k propůjčenému místu, náleží jen správě pohřebiště (čl. 6, bod 2 řádu prx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xstanovení společná a závěrečná a zmocňujícím vládu k vydání prováděcího předpisu za účelem úpravy pohřebnictví, lze již ze skutečnosti, že vyhláška čx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xovodit, že účelem těchto předpisů je zabezpečit ve veřejném zájmu, aby zemřelé osoby byly pietním a především hygienicky nezávadným způsobem uloženy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxokojování hmotných ani kulturních potřeb občana, jenž se uchází o propůjčení místa pro hrob. Vztah vznikající mezi ním a správou pohřebiště (jak vyplýxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxeno místo pro xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxení § 7 odst. 1 o.s.ř. Pravomoc soudu není tu založena ani výslovnou zákonnou úpravou ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 o.s.ř.
Soud nemůže svým rozhodnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xbčanů toto právo k určitému místu na pohřebišti náleží.
Závěr o nedostatku pravomoci soudu rozhodovat tu v občanském soudním řízení nemohou z vyložexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxy o tom, jak národní výbory organizačně zajišťují plnění úkolů ze zákona o péči o zdraví lidu a předpisů tento zákon provádějících. Není rozhodné ani txx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxebišti zřizováno. Sledován je tu hlavně veřejný zájem na tom, aby ostatky zemřelých osob byly pohřbeny některým z druhů pohřbu ve lhůtách stanovených hxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní orgánů státní zdravotní správy podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu o otázkách vzniku, zániku či trvání tohoto právního vzxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xrávem vlastnickým, nutno odlišovat právo k náhrobku, pomníku a trvalým ozdobám hrobu, tedy k tzv. hrobovému příslušenství 2). Toto hrobové příslušenxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxávněně do jeho vlastnického práva zasahuje; zejména se může návrhem na zahájení občanského soudního řízení domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxdle části šesté občanského zákoníku. Také v případech, kdy podle dohody mezi občanem a socialistickou organizací půjde např. o zhotovení náhrobku, poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžby podle ustanovení § 222 a násl. o.z., tedy o vztah občanskoprávní, takže rozhodování o věcech vyplývajících z těchto vztahů náleží soudům v občanskéx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinnost vyklidit místo na pohřebišti a odstranit z tohoto místa hrob 3) s příslušenstvím, nešlo tu o řešení občanskoprávního vztahu. Proto rozhodly soxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xákon v ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. ve vztahu k ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 47/1966 xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx