2 Cz 33/83

Žaloba o vyklizení bytu bez nároku na náhradní byt

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního zřetele výjimečně (ve smyslu čl. VI. a VII. o.z.) jen za předpokladu přiznání náhrady za byt, musí být tento postup odůvodněn závažnými důvxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxní bytu domáhá, lze spravedlivě požadovat, aby se přiměřená ochrana jeho práva takto podmínila a její splnění se časově odložilo, jakož i doložením tohxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxné vyklizení bytu o kuchyni, dvou pokojích a příslušenství a předání tohoto bytu žalobci do 15 dnů po přidělení náhrady za byt. K odůvodnění uvedl, že tenxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxítá jej dobrovolně vyklidit.
Žalovaná uvedla, že v bytě bydlí od roku 1974 a do té doby do přeložení žalobce v roce 1977 s ním vedla jako družka společnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xdevzdat do patnácti dnů poté, co jí bude pravomocným rozhodnutím národního výboru přidělen náhradní byt nebo náhradní ubytování. Dále rozhodl, že žádxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správy, že žalovaná v tomto bytě bydlí bez právního důvodu, a proto je povinna jej vyklidit a odevzdat žalobci po přidělení náhrady za byt. Rozsudek nabyx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxen zákon.
Podle ustanovení § 153 odst. 1 o.s.ř. rozhoduje soud na základě skutečného stavu věci. Je proto jeho povinností zjistit skutečnosti rozhoxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxst. 1 o.s.ř.).
Ve smyslu těchto uvedených ustanovení se měl soud prvního stupně v projednávané věci především zabývat otázkou, zda je žalobce oprávnxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxzlišuje však dva druhy bytů vojenských a pouze vojenské byty uvedené v ustanovení § 68 odst. 1 bod 1 tohoto zákona lze zahrnovat pod pojem bytů trvale určxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx x zákona č. 41/1964 Sb. Ten však nemá charakter bytu trvale určeného pro ubytování vojáků z povolání, a to již vzhledem k tomu, že pozbývá svou výjimečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxerý nemá charakter bytu trvale určeného pro ubytování pracovníků organizace, nebyla vyloučena možnost přechodu práva užívat tento byt ve smyslu ustaxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxo druh s družkou až do roku 1977, kdy byl žalobce přeložen do N., kde pracuje, kde založil rodinu a bydlí v rodinném domku své manželky, měl se soud zabývat txxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxx.). Vzhledem k tomu, že žalovaná nebyla se žalobcem v takovém příbuzenském vztahu, jaký předpokládá ustanovení § 179 odst. 1, věta první, o.z., mohla by xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytu nebo byla na něho odkázána výživou a jestliže s ním žila ve společné domácnosti aspoň po dobu jednoho roku před tím, než opustil společnou domácnostx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xotřeby. O trvalé soužití by šlo tehdy, kdyby byly objektivně zjištěny okolnosti, které by svědčily o úmyslu vést takové společenství trvale a nikoliv jxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí uveřejněné pod č. 77/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR).
Bylo proto potřebné, aby soud v uvedeném směru řízení doplnil podrobným výsxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xyžádat (§ 128 odst. 1 o.s.ř.). Pokud by soud po doplnění řízení a zhodnocení všech provedených důkazů (§ 132 o.s.ř.) dospěl k závěru, že právo užívat předxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zamítnuta.
V případě, že by soud zjistil, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro přechod práva žalobce byt užívat na žalovanou, že právo žalobce bxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxoba o vyklizení bytu důvodná. Při rozhodování o tom, zda vyklizení bytu žalovanou lze vázat na přidělení náhrady za byt, musel mít soud na zřeteli, že tak xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtí, jímž by bylo žalované uloženo vyklidit byt ve lhůtě počítané od právní moci rozsudku (čl. VI a VII o.z.) 1). Pro takové mimořádné opatření soud musí mxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xociální, délka užívání bytu apod., že na žalobci lze spravedlivě požadovat, aby se plnění jeho nároku odložilo, a že přiznání výjimečné náhrady za xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxtmi případu, které bude nutné v žádosti o stanovisko národního výboru podle ustanovení § 128 o.s.ř. uvést, se tento orgán vyjádří, zda považuje okolnoxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxným rozsudkem soudu prvního stupně byl v této věci porušen zákon v ustanoveních § 6, § 120 odst. 1 a § 153 odst. 1 o.s.ř.ve vztahu k ustanovením § 179 odst. 1x x xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxx x xxx xx x xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx