3 Cdo 68/01

Spôsobilosť byť účastníkom konania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (11)
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sídlo, vlastnú organizačnú štruktúru, vymedzenie orgánu oprávneného riadiť ho a konať v jeho mene, vymedzenie vlastného majetku slúžiaceho na plnexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xu priznávajú vlastnosti právnickej osoby, ktorá má spôsobilosť na práva a povinnosti.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. decemxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxok od doby ich splatnosti do zaplatenia z dôvodu, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že colný dlh zaplatil žalobca, hoci podľa zákona č. 180/199x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxca teda plnil bez právneho dôvodu, čím sa žalovaný na jeho účet bezdôvodne obohatil a je povinný v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka toto obohatenie žaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxé mu je žalovaný povinný zaplatiť do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Krajský súd na odvolanie žalovaného uznesením rozsudok okresného súdu zruxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxj právnej úpravy a organizačnej štruktúry štátnej správy pre oblasť colníctva na Slovensku vybavené len colné riaditeľstvo, ktoré ako jediná rozpočtxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtatistiky a pod., takže len ono môže v týchto veciach konať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. Podľa názoru odvolacieho súdu colné úrady (xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxe ustanovenia § 19 a § 20 O.s.p. vystupovať v občianskom súdnom konaní, čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienok v konaní, ktorý môže byť odstránxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxatnosť.
Proti tomuto uzneseniu podal 4. mája 2001 (teda včas) dovolanie žalobca, v ktorom namietal, že v hierarchii Colnej správy na Slovensku colné úxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxm rozsahu, takže podľa ustanovenia § 9 O.s.p. majú spôsobilosť byť účastníkom konania, čo potvrdilo aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxeto nepochybil, keď žaloval príslušný colný úrad; navrhol, aby uznesenie odvolacieho súdu bolo zrušené a vec vrátená tomuto súdu na ďalšie konanie.
Nxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx mať práva a povinnosti ani procesnú spôsobilosť, čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania v tejto veci, nesúhlasí.
Z odôvodnenia:
Poxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxžení majetku a jednotiek územnej samosprávy) tiež iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Zákon môže ustanoviť, že určitý subjekt je právnickou xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxis verbis
) neoznačuje - prizná vlastnosti, ktorými sa právnické osoby charakterizujú. K týmto vlastnostiam patrí určenie názvu a sídla, vlastná orgaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xymedzenie vlastného majetku (nie v absolútnom zmysle) slúžiaceho na plnenie jej úloh (na jej činnosť) a vlastnú zodpovednosť za majetkovú ujmu spôsobxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom; navrhovateľom (žalobcom) je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a odporcom (žaxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxstníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.
Ak podá na súde žalobu ten, kto v zmysle ustanovexxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxstrániť. K takému nedostatku je súd povinný - ako správne uvádza odvolací súd - kedykoľvek za konania (teda aj v priebehu odvolacieho konania) prihliadxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxl na tom žalovanom, ktorý má spôsobilosť byť účastníkom konania, bola rozhodujúca právna úprava platná ku dňu 20. septembra 1999, kedy bola podaná žaloxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx orgány štátnej správy pre oblasť colníctva [§ 13 písm. c) citovaného zákona] a sú definované ako colné orgány (§ 15 ods. 1 Colného zákona), ktoré vykonávxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx pri dovoze, pri vývoze alebo pri tranzite, na vymáhanie nedoplatkov na cle, na daniach a na iných platbách, a tiež zabezpečujú vymáhanie nedoplatkov cex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa právnickú osobu nevyhlasuje, ale za tohto stavu je nevyhnutné zaoberať sa tým, či príslušné ustanovenia citovaného zákona, príp. iných zákonov prizxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x9a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ustanovenia § 17 ods. 1, ods. 4 Colného zákona určili colnému úradu sídlo i orgán oprávnený konať jeho menom (riaditxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa a pokút uložených podľa colných predpisov, obrátil (ako oprávnený navrhovateľ) tiež na súd alebo súdneho exekútora (pozri § 256 ods. 3 citovaného záxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyť účastníkom občianskeho súdneho konania vo všeobecnosti a osobitne pre tento prejednávaný prípad.
Na tomto postavení colných úradov sa nič nezmenxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxára naznačenú kvalifikáciu colného úradu ako právnickej osoby, keď ho charakterizuje ako preddavkovú organizáciu napojenú na rozpočet colného riadxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxmi právnickej osoby, a tak ju odlišujú od iného právneho subjektu - orgánu štátnej správy v colníctve (§ 2 ods. 1, 2 citovaného zákona).
Dovolací súd z týxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx, ktorá zakladá nielen prípustnosť dovolania v danej veci, ale i jeho opodstatnenosť podľa ustanovenia § 241 ods. 2 písm. a) O.s.p. Najvyšší súd Slovenxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx.).
So zreteľom na to, nezostalo dovolaciemu súdu, než len napadnuté uznesenie krajského súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie (§ 243b ods. 1 čaxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx