1 MCdo 8/2008

Právo nájmu bytu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx júla 2009, sp. zn.
1 MCdo 8/2008
)
Okresný súd Košice I rozsudkom z 8. novembra 2006, č. k. 16 C 452/2000-201, určil, že navrhovateľ je nájomcom 3-izbovéxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xonania v sume 14 800,- Sk a odporcom 1/ a 2/ náhradu trov konania nepriznal. Svoje vyhovujúce rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa stal nájomcom xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxmetného bytu nemohol dostať, lebo byt bol zapečatený; navrhovateľ bol potom zverený do výchovy M. J. - sestry otca; po dovŕšení plnoletosti sa domáhal ox xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ustanovenia § 179 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení pred 1. januárom 1992 a podľa ustanovenia § 871 Občianskeho zákonníka. Na odporcom 3/ vznesenú náxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxkonníka) nejde o taxatívny výpočet práv, ktoré sa nepremlčujú".
Krajský súd v Košiciach na odvolanie odporcu 3/ potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvy odvolacieho konania v sume 3 098,- Sk do troch dní. Odvolanie odporcu 3/ v časti smerujúcej proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa o zamietnutí návrxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxol, že odvolanie odporcu 3/ nie je dôvodné, lebo súd prvého stupňa na zistený skutkový stav aplikoval správne zákonné ustanovenia a použité zákonné ustxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xtcom J. E. - výlučným užívateľom bytu v spoločnej domácnosti a nemal vlastný byt; prešlo preto na navrhovateľa po smrti otca právo užívania bytu podľa § 1xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxx xký mal navrhovateľ vek, t.j. že v tom čase mal 15 rokov (bol maloletým). Z týchto dôvodov a s poukazom na ďalšie dôvody uvedené v rozsudku súdu prvého stupňxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xáhrade trov konania medzi navrhovateľom a odporcom 3/.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe podnetu Ing. J. T., ako osoby dotknutej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxym dovolaním výrok rozsudku Okresného súdu Košice I z 8. novembra 2006, č. k. 16 C 452/2000-201, o určení navrhovateľa nájomcom trojizbového bytu č. na 1x xxxxxxxx xxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutia zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V mimoriadnom dovolaní uviedol, že právo nájmu bytu je majetkovým právom a v ustanxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxnovenia § 101 Občianskeho zákonníka a v prípade vznesenia námietky premlčania práva nájmu bytu sa musí súd touto námietkou zaoberať; v tomto kontexte vxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeci [§ 243f ods. 1 písm. c) O. s. p.], keďže odporca 3/ vzniesol v prvostupňovom konaní námietku premlčania, avšak súd prvého stupňa na túto námietku neprxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxv, ktoré sa nepremlčujú, a s týmto názorom súdu prvého stupňa sa stotožnil odvolací súd.
Navrhovateľ vo vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu generálnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvenskej republiky vyhovieť.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní (§ 10a ods. 3 O. s. p.), po zistení, že tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiami (§ 243e ods. 1 a 2 O. s. p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243i ods. 2 v spojení s § 243a ods. 1 O. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx x xxxxxx xošlo k vadám uvedeným v § 237,
b) konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) rozhodnutie spočíva na nesxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Obligatórne (§ 243i ods. 2 v spojení s § 242 ods. 1 O. s. p.) sa zaoberá procesnými vadami uvedenými § 237 O. s. p. a tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v časti o určení navrhovateľa nájomcom predmetného bytu spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 243f ods. 1 písm. c) O. s. p.]. Oba nižšie súdy txxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxtu je právo, ktoré sa nepremlčuje.
Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.
Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné právo veriteľovi priznať.
Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá (§ 100 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
Účelom právnej úpravy inštitútu premxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxcej dobe - teda včas. Účinné vznesenie námietky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxu vynútiteľnosť uplatneného práva. Tento inštitút poskytuje východisko, ako predísť, resp. riešiť situácie, keď až po dlhej dobe dochádza k uplatnenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xystavený bez zreteľa na čas (bez obmedzenia doby) úspešnej žalobe zo strany veriteľa. V inštitúte premlčania sa premieta pravidlo
vigilantibus iura
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxia predstavuje spravidla efektívny postup - obranu dlžníka proti hrozbe, že až po neúmerne dlhej dobe si veriteľ uplatní svoje právo; na druhej strane mxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch vzťahov, ktoré zodpovedajú účelu premlčania.
Nemožnosť priznať oprávnenému subjektu premlčané právo nastane až vtedy, keď sú splnené tieto skutxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxby,
c) povinný subjekt v rámci súdneho konania o uplatnenom práve účinne vznesie námietku premlčania.
Podľa citovaného § 100 Občianskeho zákonníka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxždé majetkové právo je oceniteľné peniazmi.
Podľa názoru súdu prvého stupňa, s ktorým sa stotožnil aj odvolací súd, právo nájmu bytu sa nepremlčuje, nxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxosť, že súdna prax a časť právnej teórie dospeli k záveru, že v občianskom práve sú aj ďalšie - v § 100 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka neuvedené - nepremlčaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxry IURA EDITION, spol. s r.o., v roku 2008, strana 204, 205), nemôže sama osebe zdôvodniť názor, ktorý prijali nižšie súdy, teda že určité majetkové právx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi práva nájmu bytu podaná nebola).
Nižšie súdy pri svojom názore vôbec nevzali do úvahy interpretáciu, ktorú možno vyvodiť z porovnania príslušnej prxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx § 100 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 1991 (pred účinnosťou novely vykonanej zákonom č. 509/1991 Zb.) sa stanovilo, že premxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxva z vkladov na vkladnej knižke alebo na bežnom účte, pokiaľ vkladový vzťah trvá; nepremlčuje sa tiež právo na uzavretie dohody o osobnom užívaní pozemkx xxxxx x xxxx xxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xájom (porovnaj § 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka), zároveň však došlo aj k zásadnej zmene úpravy vo vymedzení, ktoré majetkové práva sa nepremlčujú - nxxxx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx viazala k právu osobného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 1991 s jeho znením účinným od 1. januára 1992 je takto zreteľný zámer zákonodarcu nevylúčiť právo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxol právu nájmu bytu status (výnimku) nepremlčateľnosti, je dostatočne odvoditeľný zreteľom na nové spoločenské podmienky kladúce dôraz na nápravu rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Námietka premlčania má za následok, že premlčané právo nemožno oprávnenému subjektu priznať (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka). V prípade, že došlx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxý subjekt premlčania, nebolo by možné premlčané právo navrhovateľovi priznať, t.j. určiť, že takéto právo má. Jeho právo by totiž po účinne vznesenej nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxu priznanie autoritatívnej ochrany vo forme určovacieho (deklaratórneho) výroku záväzného pre účastníkov konania [§ 80 písm. c) O. s. p.].
Najvyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzku premlčateľnosti práva nájmu bytu, keď dospeli k záveru, že uvedené právo sa nepremlčuje. Pretože vychádzali z názoru o nepremlčateľnosti uvedenéxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxateľovi. Tým, že v spojitosti s námietkou premlčania vôbec neposudzovali skutkový stav veci (či došlo k náležitému objasneniu všetkých rozhodujúcicx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kde zatiaľ riešili len otázku premlčateľnosti práva nájmu bytu, došlo vo vzťahu k uvedenému nesprávnemu právnemu posúdeniu veci k inej vade v konaní, kxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxj povinnosti (§ 242 ods. 1 O. s. p), nie je preto rozhodujúce, či bol tento dovolací dôvod v mimoriadnom dovolaní generálnym prokurátorom uplatnený alebx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxovala ochrana práv a zákonom chránených záujmov dotknutej osoby a túto nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.
Najvyšší súd Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxx x § 242 ods. 2 písm. b) O. s. p.] zrušil a vec vrátil v rozsahu zrušenia Okresnému súdu Košice I na ďalšie konanie (§ 243i ods. 2 v spojení s § 243b ods. 2, 3, 4 O. s. xxxx