5 Cdo 36/2008

Doručovanie platobného rozkazu.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa, a.s. (podľa zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. Občianskeho súdneho pxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
x
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxolací súd) rozsudkom z 13. júna 2007 sp.zn. 4 Co 191/06 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II (súd prvého stupňa) z 27. februára 2006 č.k. 8 C 239xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxol tak podľa § 219 O.s.p. majúc za to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa v časti, ktorou bola zamietnutá žaloba v sume prevyšujúcej 510 Sk, je správne. Náxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx9 Sk spolu s poplatkom z omeškania, nadobudol právoplatnosť 17. augusta 2004 a odpor proti nemu mal byť správne odmietnutý, ako oneskorene podaný, odvoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxené do vlastných rúk odporkyne, bol splnomocnený preberať jej otec A., pretože navrhovateľ na dôkaz opaku neponúkol jednoznačný dôkaz, pričom ustanoxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx."
Proti rozsudku odvolacieho súdu žalobca podal dovolanie, ktoré odôvodnil dovolacími dôvodmi podľa § 241 ods. 2 písm. a/, b/ a c/ O.s.p.; dovolací xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ďalšie konanie. Podľa žalobcu je konanie odvolacieho súdu, ale i konanie súdu prvého stupňa, postihnuté vadou spočívajúcou v tom, že sa vo veci konalo, xxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx04 riadne doručený A., ktorého žalovaná splnomocnila, aby za ňu prijímal na pošte všetky jej adresované zásielky. Lehota na podanie odporu proti platoxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxj zástupkyni a neprávom pokračoval v konaní na základe ňou podaného odporu. Pri doručovaní uvedeného platobného rozkazu nešlo o prípad náhradného dorxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x x xx a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. Podľa žalobcu nebolo pritom právne významné, či xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xalovanej dané A. ohľadne prijímania zásielok určených žalovanej do vlastných rúk nemajú vplyv na právne účinky doručenia, nakoľko tieto neboli známe xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxmedzení alebo odvolaní splnomocnenia udeleného A., nebol poskytnutý. Občiansky súdny poriadok nezakazuje adresátom zásielok, aby na prijatie zásixxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opomenuli zisťovať, či vo veci, z vyššie uvedeného dôvodu, nie je prekážka právoplatne rozhodnutej veci. Odvolací súd naostatok ani riadne neodôvodnxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrávnosť skutkových a právnych záverov odvolacieho súdu vo veci samej.
Žalovaná navrhla dovolanie žalobcu zamietnuť a žalobcovi uložiť povinnosť zaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) skúmal naxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu možno napadnúť dovolaním len pokiaľ to pripúšťa zákon (§ 236 ods. 1 O.s.p.).
V prejednávanej veci odvolací súd rozhodol rozsudkom. Rozsudky odvolaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v týchto ustanoveniach.
Dovolanie žalobcu by bolo prípustné, ak v konaní došlo k procesnej vade uvedenej v § 237 O.s.p. Procesné vady konania v zmysle x xxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z týchto ustanovení nemožno vyvodiť.
Žalobca odôvodňuje svoje dovolanie tým, že konanie odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa sú postihnuté vadou spxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx júla 2004 č.k. 32 Ro 722/2004-32, ktorý, keďže proti nemu nebol podaný včas odpor, nadobudol účinky právoplatného rozsudku. Tvrdí, že platobný rozkaz xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou, a.s., splnomocnila, aby za ňu prijímal jej adresované zásielky. Podľa dovolacieho súdu ale žalobca vytýka predmetnú vadu konania súdom nižších stxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxhote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konania, odvolacieho konania, ako aj konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Právna úprava doručovania preto plne rešpektuje záujmy účastxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxne podľa zákonných predpisov, má to priamo za následok vadnosť, nezákonnosť doručenia, s ktorou vadou sú spojené závažné procesnoprávne účinky; ak doxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho doručenia je obzvlášť dôležité v tzv. rozkaznom konaní, výsledkom ktorého je vydanie platobného rozkazu. Toto konanie, keďže ide skrátený proces, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxníkov tohto konania je prvýkrát realizovaná až doručením platobného rozkazu žalovanému (odporcovi), pretože až týmto úkonom je mu daná možnosť prejaxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxkladných práv a slobôd o rovnosti účastníkov v konaní a čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 uvedenej Listiny o spravodlivom procese, premietnuté aj do ustanovexx x xx x x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxobe než účastníkovi, výslovne však upravuje podmienky a spôsob takého postupu. Podľa § 49 ods. 1, prvá a druhá veta, O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xnáme, že táto osoba je oprávnená účastníkovi určenú písomnosť pre neho alebo v jeho zastúpení prevziať. Až potom bude mať riadne preukázané, že účastníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrocesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote, teda preukázané tie podmienky, za xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 42 ods. 1 Poštových podmienok k službám, ktoré podľa zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov poskytuje Slovenskx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxocnenec procesnoprávne postavenie zástupcu podľa § 27 O.s.p., preberá zásielky, ktoré sú zasielané adresátovi (... "aby za neho prijímala jemu adrexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxý osobe odlišnej od účastníka, ktorá nie je zástupcom s plnomocenstvom pre celé konanie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho povxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxtné ani podľa § 237 O.s.p.
Prípustnosť dovolania naostatok nie je možné vyvodiť ani z inej vady (neuvedenej v § 237 O.s.p.), tvrdenej v dovolaní; procxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), dovolací súd uvádza, že nesprávne právne posúdenie veci nezakladá prípustnosť dovolania.
Z dôvoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxx