2 Sžo 228/2009

Kolaudačné konanie, stanovisko dotknutého orgánu. Kolaudačné rozhodnutie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne.
2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxjich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.
(Uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej repubxxxx
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxému stavebnému úradu v Ž. ako príslušnému správnemu orgánu; žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Uviedol, že predmetom presxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na ktoré sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxia v tomto rozhodnutí žalobca podal odvolanie u žalovaného dňa 5. júna 2008. Správny orgán prvého stupňa predmetné odvolanie neodstúpil na rozhodnutix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxnom odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa nepatrí do právomoci krajského súdu, ale do právomoci krajského stavebného úradu ako dxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xe žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, nakoľko ide o rozhodnutie správneho orgxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxdostatok právomoci súdu rozhodnúť o odvolaní.
Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom navrhol uznesenie krajskéxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxlaudačné rozhodnutie podlieha preskúmaniu v odvolacom konaní pred krajským stavebným úradom; na podanie odvolania je však zo zákona oprávnený iba účxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právoplatnosť. Proti kolaudačnému rozhodnutiu podal z opatrnosti odvolanie žalobca (v kolaudačnom konaní dotknutá osoba), nakoľko Krajský súd v Ž. xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxávnený vec meritórne prejednať a rozhodnúť. V právnej veci, ktorá je predmetom tohto súdneho preskúmavacieho konania, žalovaný odvolanie žalobcu poxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlanie. Už v žalobe žalobca predložil krajskému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxebného konania, môže sa dožadovať rešpektovania svojho záväzného stanoviska iba v súdnom konaní. Súd je preto povinný preskúmať zákonnosť právoplatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xeritórne rozhodol o porušení povinnosti správneho orgánu rešpektovať záväzné stanovisko dotknutého orgánu. Žalovaný už raz žalobcovo odvolanie prxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx svojím rozhodnutím neposkytol právnu ochranu postaveniu dotknutého orgánu, čím odoprel účinnú a efektívnu ochranu subjektívnych práv (práva preváxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxok nebolo zabrániť stavebníkovi, aby sa odpojil od verejnej tepelnej siete a vykuroval svoj objekt z vlastnej kotolne, ako si to nesprávne vyložil spráxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxolaniu pripojil fotokópiu odvolania proti rozhodnutiu žalovaného z 13. marca 2008, uznesenie Krajského súdu v Ž. zo dňa 4. apríla 2008, odvolanie žaloxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxs. 1 Občianskeho súdneho poriadku) preskúmal odvolaním napadnuté uznesenie krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx, ako uviedol krajský súd; v časti, v ktorej bola vec po právoplatnosti uznesenia postúpená Krajskému stavebnému úradu v Ž., je potrebné uznesenie krajxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Z odôvodnenia:
Z obsahu súdneho spisu, ktorého súčasťou je aj administratívny spis žalovaného, Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že Krajxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatúra Č., plynová kotolňa s plynovou prípojkou ul. S. d. a ul. P.". V kolaudačnom konaní boli dotknutými orgánmi M. t. s., a.s., (žalobca), Regionálny úrxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Č. a S., a.s.
Žalovaný vydal dňa 25. apríla 2008 kolaudačné rozhodnutie a povolil užívanie stavby "Okresná prokuratúra Č. - plynová kotolňa" postavenxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predpisy súvisiace s údržbou a opravou plynovodu,
- stavebník je povinný odstrániť nedosxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Inšpektorátu práce Ž.
Dotknuté orgány (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Č., Regionálny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvby. Žalobca ako dotknutý orgán nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia, pretože stavebník pri realizácii stavby nedodržal najmenšiu dovolexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxi teda vykonané v rozpore s § 43g ods. 2 stavebného zákona; stavebník realizoval stavbu v ochrannom pásme rozvodu tepla podľa § 36 ods. 5 zákona č. 657/2xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxptovania námietok žalobcu bola skutočnosť, že kolaudovanou stavbou nedošlo ku križovaniu verejného rozvodu tepla v správe M.t.s., a.s., ale vnútornxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxx xxx xúla 2008, v ktorom uviedol, že žalobca nemá právo podať odvolanie proti kolaudačnému rozhodnutiu žalovaného, nakoľko mal v konaní postavenie dotknutxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxé novelou č. 479/2005 Z.z. stavebného zákona (účinnou od 1.novembra 2005). Z dôvodovej správy k citovanej novele vyplýva, že novo navrhnuté ustanovexxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx vymedzením právnej povahy záväzných stanovísk dotknutých orgánov sa sledovalo výrazné spresnenie a zrýchlenie konaní podľa stavebného zákona. Zákxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxie a zjednotenie postavenia zabezpečuje procesnú rovnosť dotknutých orgánov v konaniach podľa stavebného zákona. Deklarovalo sa, že prípadné rozpoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnenie procesných pravidiel uplatňovania záväzných stanovísk dotknutých orgánov a nakladania s nimi v konaniach vedených stavebným úradom sleduje txxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxkách sa zachováva s tým, že námietky proti ich obsahu uplatnené v správnom konaní, ktoré vedie stavebný úrad, možno vyriešiť v tomto konaní, pričom nové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu v konaní podľa stavebného zákona (teda aj v kolaudačnom konaní) je vo všeobecnosti upravené v ustanoveniach § 140a a § 140b. Dotknutým orgánom v zmyxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xx xxxxnie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí (ods. 1),
- obexx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxds. xxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxvny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi. Nejde teda o samostatné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxanie proti rozhodnutiu vo veci samej (kolaudačnému rozhodnutiu) smeruje proti obsahu záväzného stanoviska (ktoré je podkladom pre vydanie kolaudačxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.
V kolaudačnom konaní sa dotknuté orgány aktívne zúčastňujú na konaní. Stavebný úrad vykonávajúci kolaudačné konanie oznamuje začatie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxm konaní záväzné stanoviská (§ 80 ods. 2) a ich stanoviská sa zaznamenávajú do protokolu o ústnom pojednávaní (§ 81a ods. 1 písm. e/).
V kolaudačnom konaxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxdne (koncentračná zásada). V praxi sa môže vyskytnúť situácia, že stanovisko jedného dotknutého orgánu je odlišné od stanovísk iných dotknutých orgáxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého orgánu je odlišné od stanovísk iných dotknutých orgánov (rozpor medzi stanoviskami dotknutých orgánov).
V tomto prípade sa postupuje podľa ustaxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé konanie nemôže bez zosúladenia odlišného stanoviska s inými stanoviskami dotknutých orgánov vo veci rozhodnúť, nakoľko stanoviská dotknutých orgxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxčniť ešte pred rozhodnutím stavebného úradu vo veci samej.
Pre riešenie rozporov stavebný zákon preferuje dohodu orgánov nadriadených dotknutým orxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxlušnými ústrednými orgánmi štátnej správy autoritatívne rozhodne o rozpore medzi stanoviskami dotknutých orgánov. Ak vznikol rozpor v dôsledku závxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxk sietí a zariadení. Rozhodnutie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, prípadne iného ministerstva, do pôsobnosti ktxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxzoru stavebného úradu vykonávajúceho kolaudačné konanie.
Stavebný zákon
expressis verbis
túto situáciu neupravuje. Analogicky je možné aplikovxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý vedie konanie, odstrániť dohodou, prípadne rozhodnutím ministerstva. V súvislosti s právom na spravodlivé súdne konanie (aj správne) sa vyžaduje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xeď stavebný úrad vykonávajúci kolaudačné konanie nesúhlasil so stanoviskom dotknutého orgánu (žalobcu). Z obsahu súdneho spisu vyplýva, že žalovanx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xdôvodnil v kolaudačnom rozhodnutí.
Stavebný zákon vymedzuje práva dotknutých orgánov v ustanovení § 140a ods. 3, § 80 ods. 2, tak že majú právo nazerať xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudí, utvárania a ochrany zdravých životných podmienok, vodách, ochrany prírodných liečebných kúpeľov a príxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxia nerastného bohatstva, kultúrnych pamiatok, štátnej ochrany prírody, požiarnej ochrany, zákazu biologických zbraní, zaistenia bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxie závažných priemyselných havárií, správy štátnych hraníc, pozemných komunikácií, dráh, civilného letectva, vnútrozemskej plavby, energetiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxgickej správy.
Na druhej strane účastník kolaudačného konania (stavebník, prípadne vlastník stavby, vlastník pozemku) je nositeľom práv zakotvenxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xavrhovať dôkazy, nahliadať do spisu, byť prítomný na pojednávaní, zvoliť si zástupcu pre konanie, má právo na doručovanie rozhodnutí vo veci, podávať xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xovinnosti právoplatným rozhodnutím správneho orgánu je povinný povinnosť splniť, má právo podávať námietky proti záväzným stanoviskám dotknutých xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxavebného úradu dotknutý. Z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých potom stavebný úrad vo svojom rozhodovaní vychádxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxializujú na oblasť ochrany prírodných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxckých komunikácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, civilnej ochrany, využitia nerastného bohatstva, a pod. (bližšie pozri § 126 ods. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxajská prokuratúra Ž.), nie dotknutý orgán, v tomto prípade M. t. s., a.s. Spôsob, akým sa stavebný úrad vysporiadal so stanoviskom dotknutého orgánu - žxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenie - účastník konania nemôže napadnúť záväzné stanovisko dotknutého orgánu ako také, pretože nejde o rozhodnutie, ale môže ho napadnúť len ako súčasx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v rozporovom konaní (§ 140b ods. 5, § 136 stavebného zákona), ktoré sa však nezhoduje s režimom opravných prostriedkov poskytnutých účastníkom stavexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxím žalobcu, že bol dotknutý na svojich subjektívnych právach, pretože v kolaudačnom konaní vystupoval ako dotknutý orgán.
Krajský súd v Ž. pochybil, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodmienky konania, ktorý vedie k zastaveniu súdneho konania v zmysle § 104 ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku, a preto ani nie je daná podmienxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx konaní podať najskôr odvolanie proti kolaudačnému rozhodnutiu a až potom mohol podať žalobu o preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia na súd, a tentx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxajúc z uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Ž. zo dňa 13.októbra 2008 v časti, ktorou bolo konxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx 1 Občianskeho súdneho poriadku); a v časti, ktorou bola vec po právoplatnosti uznesenia krajského súdu postúpená Krajskému stavebnému úradu v Ž. zruxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxej republiky rozhodol aj o náhrade trov prvostupňového súdneho konania v zmysle ustanovenia § 224 ods. 2 Občianskeho súdneho xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko žalobca nemal v konaní úspech a žalovanému v tomto konaní náhrada trov konania neprxxxxxxxx