5 Cz 67/63

Zbavení svéprávnosti a zjišťování duševního stavu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (12)
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxa je skutečně stižena duševní poruchou a zda tato porucha dosahuje intenzity předpokládané v § § 15 a 16 obč. zák. Jde tu o otázku skutkovou, při jejímž řxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvéprávnosti je zjištění, zda takto zatížená osoba je či není z tohoto důvodu schopna si své věci sama obstarávat. Při řešení této otázky vychází soud ze sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxilní v Praze zbavil A. K., tehdy 73letého důchodce, částečně svéprávnosti pro duševní poruchu, a to po provedeném řízení, zahájeném dne 17. 6. 1958 k návxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxti potvrdil, když v řízení o stížnosti dal znovu stěžovatele prohlédnout dvěma znalci z oboru psychiatrie.
Na základě tohoto pravomocného rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxo soudu pro Prahu 6. Opatrovníkem nesvéprávného byl původně k návrhu jeho manželky ustanoven J. H., později však byl z této funkce odvolán a novým opatroxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xx
xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxnosti bylo zrušeno, a to vzhledem k výsledku vyšetření, které provedla psychiatrická klinika fak. nemocnice KÚNZ v Brně v době od 28. 11. do 14. 12. 1960, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxchu opatrovance návrh na zrušení zbavení svéprávnosti zamítl. Toto rozhodnutí nebylo opravným prostředkem napadeno.
Dne 1. 3. 1962 podal opatrovanxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxuci ze dne 11. 1. 1962 a zprávu KÚNZ, fak. nemocnice v Brně ze dne 14. 12. 1960. S podáním tohoto návrhu projevil souhlas i opatrovník.
Obvodní soud pro Praxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxítl s tím, že opakování tohoto návrhu je nepřípustné před uplynutím lhůty dvou let.
Městský soud v Praze stížnosti opatrovance a jeho soudem ustanovenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxrušen zákon.
Zbavení svéprávnosti sleduje ochranu osob stižených duševní poruchou i ochranu jejich majetkových práv. Je však nepochybně vážným zásxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xozhodnutí o zbavení svéprávnosti podle § 289 o. s. ř., nebo o rozhodnutí o zrušení zbavení svéprávnosti podle § 291 téhož zákona důsledně d bát toho, aby xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v řízení o zbavení svéprávnosti je zdůrazňován zvláštními předpisy o dokazování, a to pokud jde o důkazní prostředky v tomto řízení zvlášť důležité, tjx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx x x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxího stavu ( § 287 ).
Řízení o zbavení svéprávnosti bylo zahájeno k návrhu, který ve smyslu § 6 odst. 3 o. s. ř. podal byv. okr. prokurátor pro Prahu 5 a 6, kdxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xoužití podle § 127 tr. zák. správ. prokurátorem zastaveno z důvodu, že jmenovaný v době činu nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědny ( § 192 odst. 1 písxx x x xxx xx x xx xxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxrávnosti byv. lid. soud civ. v Praze provedl důkaz výslechem znalců lékařů. Ve svém písemném nálezu a posudku tito znalci čerpali své poznatky z obsahu sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx spisů bylo již zkoumání duševního stavu jmenovaného k návrhu obv. prokuratury pro Prahu 6 a 5 provedeno soudními znalci psychiatry, pracovníky Ústředxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxa u něho zjištěna skleróza mozkových cév a neurasthenie s úzkostnými persekučními stavy, a že vlivem přecitlivělosti docházelo u něho velmi často k pocxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx x xx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho činu ve stavu zmenšené přechodné příčetnosti, přičemž neslo ani vyloučit stav, který má na mysli § 11 tr. zák.".
Znalci v řízení o zbavení svéprávnosxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xx xx xde o arterosklerosu mozkových cév projevující se jednak organickými příznaky nervovými, jednak příznaky psychickými ; jde o anomální psychopatickox xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě těchto zjištění znalci uzavírají, ze A. K. je částečně neschopen obstarávat i samostatně svoje záležitosti.
Rozhodnutí býv. lid. soudu civ. v Prazxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxe obsahu rozhodnutí přesvědčil osobním výslechem a pozorováním jmenovaného. Soud - stejně jako znalci - vychází z nesporné skutečnosti, ze A. K. při svxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxšetřování a svůj závěr o existenci duševní poruchy opírá o zjištění, že "A. K. je přesvědčen, že jednal správně se členy SNB, ze policie je proti němu zaujxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxí nepřístojnosti při řešení svého konfliktu se svým podnájemníkem, rozhodující význam pro posouzení jeho chování a počínání vůči příslušným státním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxrávně hodnotit posudek znalců-lékařů, a tím méně výpověď A. K. a jeho celkové počínání během soudního řízení. Jde totiž o to, že jestliže A. K. trestný čixx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe jeho podnájemník cítil ve svých právech dotčen ( uzavření přívodu vody do bytu ) , bylo z jeho strany opodstatněné, pak by nebylo možné dospět k závěru o kxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxbyl zákrok příslušníka VB správný. Na druhé straně byl by ovšem úsudek o kverulantských rysech jmenovaného do jisté míry logický, kdyby se ukázalo, že nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo řádně zjištěno, to vše ovšem za předpokladu, že A. K. i dříve a v jiných souvislostech se projevoval jako člověk věčně nespokojený.
Této závažné otxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxl na to, že se nedopustil trestného činu a přestupku, pro něž bylo proti němu vedeno vyšetřování. Soud neprovedl ani důkaz spisy obv. prokuratury pro Praxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxu těchto spisů a vůbec nepodrobil vlastnímu zkoumání zjištění znalců, ze z těchto spisů j e prý "patrno, že proti A. K. bylo vedeno trestní řízení proto, žx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxho domu záležitost vyšetřovat, A. K. ho nechtěl pustit, a hrubě ho napadl a křičel na něj a posléze si odplivl směrem k místu, kde příslušník VB stál".
Nalxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xnitra sděleno, že příslušník VB v tomto případě překročil svou pravomoc a že tudíž jeho stížnost proti postupu orgánů VB byla opodstatněna, ačkoliv j de x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, kteří podávali posudek v řízení o zbavení svéprávnosti, ve svém nálezu a posudku nepřesně citují závěr znalců, pracovníků voj. nemocnice, týkající sx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxerých povahových rysů může činiti dojem úplné karikatury, např. cit pro právo a spravedlnost, a potírání nesprávnosti m ů ž e se jevit až jako kverulantsxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxcovníci voj. nemocnice toliko připustili možnost, aby potírání nesprávnosti se jevilo u A. K. jako kverulantství a sudičství, což j e ovšem zcela něco jxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxerulantstvím a sudičstvím."
Nalézací soud dále pochybil tím, že neprovedl důkazy, navržené A. K., zejména zkoumání jeho duševního stavu na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xoud ( a také znalci ) čerpat velmi cenné poznatky pro posouzení jeho duševního stavu. Provedení důkazů v tomto směru bylo v souzené věci tím spíše na místěx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xestitýdenního léčení na této klinice by ve značné míře obohatily skutkový podklad pro posouzení nejen duševního stavu vyšetřovaného, ale také pro práxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxx xxxyslechl žádného z příbuzných a známých, kteří přicházeli s A. K. dlouhodobě do bližšího styku a kteří by jistě mohli soudu sdělit řadu důležitých skutečxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxazováním v těchto směrech získal by soud řadu cenných informací a poznatků, jež by mu umožnily činit spolehlivé závěry o duševním stavu A. K. a o jeho schoxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenství, ač je zřejmé, že byla účastnicí tohoto řízení o zbavení svéprávnosti ( srov. § 5 o. s. ř. a § 25 odst. 2 zák. o práv. rod. ) a měla j í být přinejmenším xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxx x
xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxetkových poměrech A. K., ani zprávu příslušných společenských organizací o jeho celkovém chování, charakteristických vlastnostech, veřej nečinnoxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx x xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx x xxx xxxxové války, jeho práce v zaměstnání a ve veřejném životě, až je zřejmo, že pro posouzení jeho chování a celkového způsobu života z hlediska ustanovení § 15 x xx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxrávnosti se musí soud zaměřit především na zjištění duševního stavu osoby, jíž se řízení bezprostředně týká, tj. zda tato osoba j e skutečně zatížena duxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxlu § 285 a násl. o. s. ř. spolupracovat se znalci-lékaři, popř. s příslušnými zdravotními ústavy, protože sám zpravidla nemá odborné znalosti, potřebxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxoumat splnění dalšího předpokladu zbavení svéprávnosti podle citovaných zákonných ustanovení, tj. zda takto zatížená osoba je či není z tohoto důvodx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxlosti s ostatními výsledky dokazování. V tomto směru musí soud pečlivě zkoumat vliv duševní poruchy na celkové jednání a počínání postiženého v rodiněx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxlifikovaná ve smyslu § 15 a 16 obč. zák., nemusí ještě ve všech případech znamenat, že člověk jí postižený nemá schopnost obstarávat si sám své věci vůbex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xe nasnadě, že z hlediska ust. § 15 a 16 cit. zákona, a zejména se zřetelem k účelu který zákon institucí zbavení svéprávnosti sleduj e, bude třeba jinak poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxé rodině svých nejbližších, než "věcí", které si musí sám obstarávat člověk stejného věku, nemající nikoho, a odkázaný na výnos z majetku, k jehož dosažxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xedostatek podminuje zbavení svéprávnosti, je tedy třeba přihlédnout i ke všem individuálním poměrům postiženého, zejména k jeho věku, povolání, zamxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi, tělesné kondici, atp. Jen souhrnný,m hodnocením všech těchto okolností v souvislosti s duševním stavem, zjištěným na základě posudku odborných znxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxocením všech uvedených skutečností a okolností, jejichž úplné a spolehlivé zjištění j e prvořadým úkolem socialistického soudu, může soud dospět k spxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxví nutným zbavit ji zcela nebo částečně svéprávnosti. Tento požadavek má zřejmě na zřeteli i právě připravovaná osnova nového obč. zákoníka, která v usxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxchou postiženého, toliko omezit a rozsah omezení přitom vymezit.
V této věci bylo třeba při posouzení této otázky přihlédnout i k věku A. K., k jeho způsxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxo zdravotního stavu nezvládl.
Tak krajský soud nevěnoval žádnou pozornost klinickému potvrzení, v němž přednosta l. chirurgické kliniky v Brně uvedxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doj mu, že by jmenovaný trpěl nějakou vážnější duševní poruchou, kromě lehké zapomětlivosti. která je v souvislosti s kornatěním cév. Kraj ský soud nepxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxřešovicích, potvrzení neurologie a psychiatra, primáře Čs. státních lázní v Poděbradech. a konečně o potvrzení přednosty neurologického oddělení fxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkařskými potvrzeními " dokládá nesprávnost posudku slyšených znalců . Krajský soud své rozhodnutí o stížnosti, jímž napadené usnesení potvrdil, opřxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxém psychiatrickém oddělení hospitalizován od 28. 9. do 14. 11. 1959 a z vlastního vyšetření provedeného ve dnech 18. a 20. 11. 1959. Krajský soud pochybix xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xx xx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxch písemným nálezem a posudkem, ač šlo o nový znalecký posudek, vyžádaný zejména se zřetelem k dalšímu časovému období, které uplynulo od provedení znaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxrady proti obsahu písemného posudku uvedených znalců a k němu se vyjádřit.
S tím také souvisí další pochybení, spočívající v tom, že krajský soud neproxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důkaz byl v tomto stadiu řízení velmi důležitý, a to nejen se zřetelem na přesvědčivost argumentů, obsažených ve stížnosti proti rozhodnutí soudu prvéxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlech znalců zaměřit na otázku, zda podle jejich názoru lze jednoznačně kladně zodpovědět základní otázku, tj. zda A. K. j e ztížen trvalou duševní porucxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxsti vedeném u býv. lid. soudu civ. v Praze Jde totiž o to, že ani v tomto novém znaleckém posudku není tato základní otázka zodpovězena zcela jednoznačně, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho posudku j de v současné době o zřetelný paranoidní syndrom s kverulantstvím, pseudoneurasthenické potíže a zvýšený sklon k afektům. Tomuto zjištěnx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxonán rozsudek smrti ... vedly společně s postupujícím arteriosklerotickým procesem zvláště k zdůraznění paranoidních rysů jeho osobnosti, ačkoliv xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx znalců.
Bylo rovněž na místě zjistit, zda znalci dostatečně přihlédli k obsahu zprávy psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice, v níž sx xxxx xxxx xxxxxx xx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxěť, koncentrace pozornosti, i dynamika verbálně notorická jsou neporušeny."
Konečně bylo zde plně na místě, aby krajský soud vnesl jasno do otázky kvxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxuj e na počiny svého podnájemníka a na všechny úřední zákroky ( včetně trestního vyšetřování a tohoto řízení o zbavení svéprávnosti ) , které jsou vlastnx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pro správné posouzení této otázky nebylo by jistě xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxníka vůči němu. V této souvislosti neměly pozornosti krajského soudu ujít některé přípisy, jimiž se tento podnájemník obracel na soud ve své nájemní věxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx náhle nepouživatelná stará drátěnka v posteli ... , že byl nucen koupit okamžitě náhradní drátěnku za 15,- Kčs, kteroužto částku si započítá do nájemnéxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxývá, že byl o celém průběhu řízení o zbavení svéprávnosti velmi dobře informován. Postoj jmenovaného vůči stěžovateli dobře ilustruje i dopis ze dne 2. xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xako pronajímatel má způsobilost přijímat nájemné.
Neúplnost řízení o stížnosti je v tom, že krajský soud si nevyžádal spisy býv. lid. soudu civ. v Prazxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti, popř. neučinil opatření, aby takto řádně doplnil řízení soudu prvého stupně.
Protože soudy nezjistily všechny potřebné okolnosti a věc i nespráxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx x xx xx xx