4 Cz 95/66

Námietka premlčania v exekučnom konaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxietka premlčania môže byť úspešne uplatnená len za predpokladu, že sa veriteľ svojho práva v priebehu premlčacej lehoty nedomáhal uplatnením na súde, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxživného, určeného uznesením Okresného súdu v Děčíne, a to za dobu od 1. 7. 1951 do 30. 11. 1964 v čiastke 45 000 Kčs a od 1. 12. 1964 po 300 Kčs mesačne.
Okresnx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx len do čiastky 10 800 Kčs. Výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy na bežné výživné nariadil podľa návrhu. Svoje rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výkon rozxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu podal orgán starostlivosti o deti ONV v Prievidzi odvolanie do zamietajúcej časti výroku s odôvodnením, že výživné určené uznesením Okresného súdu v xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxmohli byť prevádzané, pretože dlžník neustále menil pobyt a zamestnanie.
Krajský súd v Banskej Bystrici sa obsahom odvolania zástupcu oprávnenej nexxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxaný, pretože podľa § 110 ods. 3 o. z. opakujúce sa plnenia premlčujú sa v troch rokoch. S obsahom odvolania oprávnenej sa krajský súd v dôvodoch svojho rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdov bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Podľa § 100 ods. 1 o. z. sa za premlčané považuje právo, ktoré nebolo vykonané v zákonom stanovenej lxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nemožno veriteľovi priznať ak sa dlžník premlčania dovoláva. K premlčaniu neprihliada súd sám, ale len na námietku dlžníka (§ 100 ods. 1 druhá veta o. zxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x danom prípade tomu tak skutočne nebolo, pretože dlžník sa k veci nevyjadril, pretože výkon rozhodnutia bol v súlade s ust. § 253 ods. 1 o. s. p. nariadený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxmáhal uplatnením na súde, alebo u iného príslušného orgánu (srov. i § 112 o. z.). Ani túto okolnosť však krajský súd neskúmal, i keď oprávnená v odvolaní pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxobúdlo účinnosť zákonné opatrenie Národného zhromaždenia č. 57/55 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxtie krajského súdu vplyv, krajský súd sa ním nezaoberal a o premlčaní práva rozhodol v rozpore s ust. § 100 ods. 1 o. z. a v rozpore s ustanovením § 6, § 100, § 1xx x x xxx xx xx xx