10 Co 21/67

Ochrana osobnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
x xxxxxxx x xx x xxxxx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu na ochranu osobnosti tak, že nariadil uverejnenie v denníku S. článok v určitom znení.
Krajský súd v Banskej Bystrici
rozsudok čiastočne zmenil na txxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x P.b.". Pokiaľ v tomto článku konanie Š.P. bolo nazvané rozkrádaním, alebo ochraňovaním rozkrádania národného majetku v socialistickom vlastníctve xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxej organizácie zastavené. Bolo zistené, že v mesiaci auguste 1964 síce došlo k neoprávnenému preplateniu miezd za brigádnické práce pri premiestňovaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí, lebo im bolo už známe prv, než došlo k vyplateniu miezd, že tieto sú nadsadené; výplatu týchto nepozastavili, ale len previedli opatrenie do budúcna. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx II. mieste je povinná zaplatiť na trovách konania žalobcovi na účet Krajského združenia advokátov v B. 1 127,33 Kčs do 3 dní.
Občianský zákon ustanovenxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xusí byť objektívne spôsobilý takúto újmu spôsobiť. Musí ísť o jednanie proti mravnej integrite, znižovanie dôstojnosti, vážnosti, cti, o jednanie z hxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcie následkov závisí od charakteru porušenia a újmy a od okolností prípadu a vhodnosti prostriedkov nápravy.
Z neoprávnených zásahov do práva na ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxl medzi kritikou a neoprávneným zásahom, pričom rozdiel medzi nimi treba umiestniť v rozhodujúcom hľadisku pravdivosti, vernosti, objektívnosti a cxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxno priznať právo na ochranu občanovi, ktorý konal protispolečensky a publikácia takýchto skutočností je kritikou a oprávneným zásahom proti spoločexxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxýmto neoprávneným zásahom? Podľa názoru krajského súdu táto nie je neoprávnená, ak nie sú prekročené medze kritiky vecnej (opierajúcej sa o pravdivé sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxený a dotknutý občan má právo na ochranu svojej osobnosti, ktorá takýmto zásahom bola dotknutá.
V uvedenom článku bolo medzi iným poukázané jednak na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxane vysoké zárobky brigádnikov, medzi tým aj žalobcu. Toto konanie bolo nazvané rozkrádačstvom a samotný žalobca ochrancom takéhoto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa, vyšetrovacia skupina odd. VB začala uznesením trestné stíhanie vo veci porušenia povinností v prevádzke socialistickej organizácie z nedbalosti xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvinenie podľa § 163 ods. 1 tr. poriadku vznesené nebolo. Samotné trestné stíhanie bolo uznesením vyšetrovacej skupiny zastavené. Bolo zistené, že v mxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pre podnik. Zároveň však bolo zistené, že vedeniu podniku bolo známe prv, než došlo k vyplateniu miezd pre brigádnikov, že tieto mzdy sú nadsadené, t.j. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxcovné obdobie. Z toho bolo usúdené, že sami najpovolanejší pracovníci podniku neboli o nesprávnosti zárobkov plne presvedčení a preto vo výplate takýxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe neoprávneného preplatenia miezd za brigádnické práce a tým aj vznik neoprávnených nákladov pre podnik, za čo bol zodpovedný aj žalobca, pretože v jehx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xondom, išlo o kritiku oprávnenú. Preto v tomto smere nešlo o neoprávnený zásah voči žalobcovi.
Pokiaľ však bolo nazvané konanie žalobcu rozkrádaním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxraná obsahom aj formou.
Záleží preto aj na označení jednotlivých javov, forme označenia konania občana, forme charakterizujúcej charakter a vlastnxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxho sa vyvodzuje aj označenie rozkrádač pre občana, ktorý sa takejto trestnej činnosti dopustil.
V našom trestnom poriadku (§ 2 ods. 2) je však zakotvenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xrestné konanie, hľadieť akoby bol vinný.
Proti obžalovanému nebolo v čase uverejnenia článku ani vznesené obvinenie a ako už bolo uvedené, trestné stxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx názoru krajského súdu ide potom o jednanie proti osobnosti žalobcu z hľadiska vzťahu k spoluobčanom a o jednanie ohrozujúce jeho postavenie a uplatnenxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxky, pokiaľ ide o jeho postavenie medzi ostatnými spoluobčanmi.
Patrí preto žalobcovi nárok na zadosťučinenie.
Podľa názoru krajského súdu dostatxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxti nápravy.