§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxu. Je ovšem nezbytné, aby byl každý jednotlivý případ pečlivě zkoumán též z hlediska zásad občanskoprávních vztahů, jež jsou vyjádřeny v článcích VI, Vxx xx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xanžela, nebylo by přidělení náhradního bytu či zajišťování náhradního ubytování tomuto rozvedenému manželovi v souladu s pravidly socialistického xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxlší uživatelkou bytu bude žalobkyně. Žalovanému uložil, aby se z bytu vystěhoval v patnáctidenní lhůtě po přidělení přiměřeného náhradního bytu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxklidil byt a vyklizený jej odevzdal žalobkyni do jednoho měsíce od právní moci rozsudku (tj. nikoli teprve po přidělení přiměřeného náhradního bytu nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xe ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 o.z. společným uživatelem jejího bytu v P. Z toho Městský soud dovolil, že event. přidělení náhradního bytu či zajišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v Praze a jeho nynější manželka na výstavbě vodního díla v N., a že se zdržují v P. pouze v době pracovního volna. S touto skutečností se Městský soud vypořáxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opustil své pražské bydliště bez náhrady".
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem Mxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvé důvody zániku práva osobního užívání bytu, ale určuje také, že uživatel bytu není zásadně povinen vystěhovat se z bytu, pokud mu není přidělen přiměřxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí, popř. v nichž není třeba poskytnout ani náhradní byt, ani náhradní ubytování. Právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování (§ 178 o.z.) má i rozvedxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemá právo k jinému bytu (jako je tomu třeba v případech, na něž dopadá ustanovení § 179 odst. 1 o.z.).
Z toho vyplývá, že - nejde-li o některou z výslovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxstě, aby bylo rozvedenému manželovi odnímáno vždy a za všech okolností právo na náhradní byt nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx nevylučuje vůbec možnost užívání dvou bytů (srov. § 9 vyhl.č. 45/1964 Sb.).
Se smyslem práva na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, jímž je ochranx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzvedenému manželovi, kterému nic nebrání v užívání bytu nového manžela (k němuž nabyl práva společného užívání bytu manžely ve smyslu § 176 odst. 1 o.z.xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xe má právo k jinému bytu - je nezbytné, aby byl každý jednotlivý případ pečlivě zkoumán též z hlediska zásad občanskoprávních vztahů, jež jsou vyjádřeny x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxek byt nového manžela (k němuž mu vzniklo uzavřením manželství právo společného užívání), nebylo by event. přidělování náhradního bytu či zajišťovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx odnětím práva na náhradní byt nebo na náhradní ubytování nucen vlastně k výrazné změně zatímního celkového způsobu života (k přesunu trvalého bydlištx x xxxxx xx xx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxx