3 Cdo 84/2011

Ochrana osobnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeho cti a dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozostalej osoby (napríklad do jej práva na súkromie). Podľa okolností, za ktorých k takéxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. okxxxxx xxxx xxx xxx
x xxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxa 2001 uverejnením článku v týždenníku Č. s názvom "P. spreneveril päť miliónov!" a podtitulom "Keby dnes 'C.' žil, sedel by vo väzení. Minul totiž obrovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého hokeja prezývaného "C." nepochybuje; v ňom obsiahnuté úvahy nie sú len hypotézami alebo teóriami, ale konštatovaniami sprenevery. V rozpore s prixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xazardné hry a keby žil, sedel by vo väzení. Na predmetný článok nadviazal ďalší článok nazvaný: "Smrtiacu guľku si vpálil priamo doprostred čela", ktorx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxienku boli slová o vypuknutí akéhosi škandálu, v ktorom vyjde všetko najavo. Je pravdepodobné, že P. mal na mysli vlastné zlyhanie a spreneveru peňazí hxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxesp. dedičstvu) neuplatnil pohľadávku z titulu náhrady spôsobenej škody. P. bol nielen legendou slovenského ľadového hokeja, ale aj starostlivým otxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ktorá sa dostala do povedomia verejnosti ako rodina defraudanta a s touto povesťou musí ďalej žiť. Navrhovatelia na tomto základe žiadali, aby bol odpoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxrcovi bola uložená povinnosť upustiť od ďalších neoprávnených zásahov do ich osobnosti a zaplatiť im náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 1 000 000 Sk.
Oxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxjúcom čísle týždenníka Ž., ktorý bude pripravovaný po právoplatnosti rozsudku, rovnakým typom a veľkosťou písma ako uverejnený článok "P. spreneverxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxej strane v znení: "Spoločnosť R., a.s. sa ospravedlňuje Ľ. a D. za neoprávnený zásah do práv na ochranu ich osobnosti spôsobený uverejnením článku 'P. sxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxšiel v spoločenskom týždenníku Č. a ktorého autorom je redaktor Š.". Súd prvého stupňa ďalej odporcu zaviazal zaplatiť do 3 dní navrhovateľke 1/ náhradx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxôvodnení uviedol, že na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že navrhovatelia sa opodstatnene domáhajú ochrany ich osobnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa mal dopustiť P., bola pre jeho úmrtie odložená a z toho istého dôvodu bolo uznesením Prezídia Policajného zboru - Úradu boja proti korupcii trestné stíxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxkromia navrhovateľov 1/ a 2/, vrátane ich rodinného života. Neoprávnený zásah do osobnostných práv, ktorý spočíva v tvrdenej, avšak právoplatným rozxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xýšky tejto náhrady prihliadol na závažnosť vzniknutej ujmy. Obranu odporcu, ktorú založil na tom, že rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní maxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu nebolo vyslovené spáchanie trestnej činnosti P.; išlo výlučne len o podozrenie zo spáchania trestného činu. Priznanú výšku náhrady nemajetkovej ujxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxný. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p.
Na odvolanie navrhovateľov 1/ a 2/ (proti výroku o náhrade trov konania) a odporcu (proti vxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxu prvého stupňa v napadnutej časti vo veci samej zmenil tak, že návrh zamietol. Rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení uviedol, že v danom prípade xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxinovaný článok nemohol zasiahnuť do žiadnej zo zložiek práva na ochranu ich osobnosti, lebo sa týkal výlučne osoby a osobnosti P. a bol uverejnený v súvixxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xkutkovými okolnosťami uvedenými aj v uznesení OÚV PZ v Bratislave III. Konanie P. v súvislosti s prevzatím týchto finančných prostriedkov bolo predmexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orientoval sa na okolnosti, ktoré boli predmetom záujmu verejnosti. Odporca mal legitímne právo informovať o nich verejnosť prostredníctvom tlače. xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo osobnostných práv navrhovateľov 1/ a 2/ v takej miere, že by poškodili ich dobré meno, česť a ľudskú dôstojnosť v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Z uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x náhrade trov konania rozhodol podľa § 224 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p.
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podali navrhovatelia doxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxrhovateľov 1/ a 2/ a v otázke rešpektovania rámca prípustnej realizácie slobody prejavu. I keď sa článok skutočne týkal najmä samotného P., predsa len jxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xak, že k sprenevere došlo a dopustil sa jej P. V článku zvolený spôsob informovania o dôvodoch samovraždy (hazarde a zadlžení) je v hrubom rozpore s novinxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx informácie; zvolil pri tom slová mimoriadne expresívne, neprimerané okolnostiam, znevažujúce a v podstate nesúvisiace s obsahom článku. Verejné ozxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdu, podľa ktorého výroky uverejnené v článku zasiahli iba do práva na ochranu osobnosti P., je preto nesprávny, založený na reštriktívnom chápaní právx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxormovaná aj o zastavení trestného stíhania; z daného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní ale nemožno automaticky vyvodzovať, že P. sa dopustxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdardom bulvárnej tlače. Navrhovatelia na základe vyššie uvedených skutočností dospeli k názoru, že vec po právnej stránke posúdil správne súd prvého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xáhrady trov odvolacieho a dovolacieho konania.
Odporca vo vyjadrení k dovolaniu uviedol, že navrhovatelia svoju argumentáciu zakladajú na tvrdenixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podľa § 15 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ by sa domáhali ochrany podľa tohto ustanovenia, bolo by to, čo uvádzali v konaní, možné subsumovať pod ustanoxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxormácie sa ale týkajú iba P. Ochrana jeho osobnosti nebola však predmetom konania. Právo na ochranu osobnosti je vždy striktne spojené s určitou konkréxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlánku nemohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do práva navrhovateľov, ktorí neboli v článku ani len spomenutí; v článku sa netvrdilo, že sa na konaní P. podxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxjej osobnosti mohol domáhať ktokoľvek, kto mal k P. bližší vzťah; takých osôb môže byť nespočetné množstvo. Argumentácia navrhovateľov je nesprávna ax xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé opísanie určitých skutočností vylučuje v danom prípade neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti. Ak P. konal spôsobom opísaným v článku, dopuxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxitímneho verejného záujmu. P. - známy športovec a vysoký funkcionár hokejového zväzu - bol osobou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x súlade so svojím právom šíriť informácie. Príbuzní dotknutej osoby sú oprávnení domáhať sa ochrany dobrej povesti tejto osoby iba podľa § 15 Občianskxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka) nedomáhali ochrany osobnosti P., ale ochrany svojej vlastnej osobnosti. Čo sa týka ich rodinného života, samotní navrhovatelia uvádzajú, že článxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxhej dobe od jeho smrti už nemohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do neexistujúceho rodinného života. Uverejnenie článku mohlo (a v súlade s účelom článku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxela je neoddeliteľnou súčasťou práva na ochranu osobnosti každého jednotlivca, nemá absolútne žiadne opodstatnenie; vyplýva to napokon z § 15 Občiaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxcia § 15 Občianskeho zákonníka vyvracia zjavne nesprávny názor navrhovateľov - pokiaľ by sa totiž osobnostných práv manžela alebo otca mohli domáhať x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtmortálnej ochrany osobnosti nemožno obchádzať len preto, že navrhovatelia nechceli alebo opomenuli postupovať podľa tohto ustanovenia. Pokiaľ texx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxe právne posúdenie danej veci je ale najdôležitejším to, že nech už sú výhrady navrhovateľov akékoľvek, voči odporcovi sú irelevantné, lebo mal legitíxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť a priznať mu náhradu trov dovolacieho konania.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 1 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.
x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxu, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen roxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxx inými vadami konania, pokiaľ mali za následok xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx konaní najavo.
V dovolaní je uplatnený dovolací dôvod v zmysle § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.; navrhovatelia tvrdia, že napadnuté rozhodnutie spočíva nx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxal alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.
Podľa právneho názoru dovolacieho súdu použil odvolací súd v danom prípxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu osobnosti ako jednotné právo zabezpečujúce v občianskoprávnej oblasti rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxíka).
Právna úprava ochrany osobnosti, ktorá je obsiahnutá v Občianskom zákonníku vychádza z toho, že všetky fyzické osoby majú jednak všeobecné vlaxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxckej, ekonomickej, politickej, kultúrnej, náboženskej a pod., jednak osobitné vlastnosti dané individualitou a neopakovateľnosťou osobnosti kažxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdí, ako aj mnohorakú diferenciáciu vyplývajúcu z toho, že každý človek je jedinečný, originálny, inak osobnostne štruktúrovaný. Občiansky zákonník xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxprávnene zasiahol publikovaním novinového článku, v ktorom bol manžel navrhovateľky 1/ a otec navrhovateľa 2/ označený za osobu, ktorá sa dopustila sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxniu spôsobilosti predmetného článku zasiahnuť do osobnosti fyzickej osoby.
Ak je za zásah do osobnostných práv považovaný písomný prejav, je pre posxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxckých) prostriedkov, pretože tá je vonkajším prejavom obsahu (viď aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 MCdo 10/2005). Pri sxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvdivosti skutkových okolností, ktoré sú v ňom uvedené. Pokiaľ médiá informujú o okolnostiach súvisiacich s trestnou činnosťou, treba mať na zreteli txxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosť až po právoplatnom odsudzujúcom rozsudku (porovnaj tiež Švestka a kol. "Ochrana osobnosti podle občanského práva", Linde Praha, a.s. 1996, str. xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxdľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku uznesením vyšetrovateľa policajného zboru, v časti skutku ktorého sa dopustil P.", bolo zastavené "lebo trestné sxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxduje o vine a treste za trestné činy (čl. 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxé slová, slovné spojenia a formulácie, ktoré si čitateľ mohol vysvetľovať tak, že vina P. bola súdom preukázaná. Dovolací súd tu má na mysli na prvej straxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xäť miliónov!" a napokon podtitulok "Keby dnes populárny 'C. ' žil, sedel by vo väzení". Tieto titulky sú výrazovo a významovo jednoznačné a ich výklad nexxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxky (tvarom, farbou a veľkosťou písma) zvýraznených slov a slovných spojení nezmierňujú ani časti článkov publikované pod týmito titulkami, i keď sa v nxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) čitateľ periodika takého zamerania a takej povahy, o ktoré v danom prípade išlo, nemusí totiž vedieť, či o vine a treste súd môže alebo nemôže rozhodnúť xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm konaní a že bolo legitímnym právom dôverovať v správnosť takto získaných informácií. Dovolací súd sa stotožňuje s jeho názorom, že novinári (vydavatxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx že štátny orgán voči nim koná v súlade so zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky a nemôžu znášať negatívne dôsledky toho, že tak štátny orgán prípadne nexxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xohto zamerania (na rozdiel od publikácií odborných a vedeckých) môže v niektorých prípadoch - s ohľadom na rozsah jednotlivých príspevkov a čitateľskx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx informácie má ale svoje limity - nesmie ísť o úpravu, ktorá prekračuje rámec primeranosti, potreby a prípustnosti a vo svojej podstate znamená zásadnú xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxku primerane vyjadriť, že išlo len o podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery, a nie preukázanie toho, že P. tento trestný čin spáchal. Autor čxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxhu a výsledkoch trestného stíhania a nevyjadril v ňom iba "stav podozrenia zo spáchania trestného činu". Predmetný článok, nerešpektujúc zásadu prezxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xx xx vlastnú potrebu a tým spôsobil hokejovému zväzu škodu v uvedenej výške, ale konštatoval, že P. túto sumu spreneveril.
Zásada prezumpcie neviny chránx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxezumpcia neviny nemôže zabrániť tomu, aby verejnosť bola informovaná o trestnom vyšetrovaní, vyžaduje ale, aby informácie boli podávané so všetkou uxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xebolo porušením prezumpcie neviny (III. ÚS 83/01), ale ho v rozpore s touto zásadou prezentoval priamo ako páchateľa trestnej činnosti. Z tohto dôvodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlánku zasiahnuť aj do osobnostných práv navrhovateľov (k tomu viď bližšie 3.).
2. Odporca v konaní na súdoch nižších stupňov zdôrazňoval, že článok box xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxliktu. Každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej rovnováhy (viď napr. PL. ÚS 22/xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu či dokonca popretiu iného práva alebo slobody (napr. PL. ÚS 7/96). Pri strete práva na informácie a ich xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxlnosti každého prípadu zvážili, či jednému právu nebola bezdôvodne daná prednosť pred druhým právom.
Odporcu treba považovať v danom prípade za "nosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnku boli nepochybne veci dôležitého verejného záujmu. Išlo o veci, o ktorých sú novinári v súlade so svojimi úlohami a poslaním v demokratickej spoločnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx o priebehu trestného stíhania. Osoby verejného záujmu vo všeobecnosti nemôžu zabrániť tomu, aby sa stali predmetom spravodajskej činnosti v rámci poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxž ostatné osoby. V prípade týchto osôb dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa primerane znižuje aj úroveň ochrany ich osobxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx informácie, ktoré boli v danom prípade odporcom prekročené zverejnením informácií nepravdivých, neúplných, pravdu skresľujúcich a porušujúcich zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxadol, že článok prekročil medze slobody prejavu a neprípustne zasiahol do chránených osobnostných práv, spočíva jeho rozhodnutie na nesprávnom právxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxuálnych vlastností jednotlivca (čŕt vlastných len určitému človeku). Je tiež pravdou, že predmetný článok sa zameral na osobu P., ktorý bol stredobodxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxok za predmet záujmu zvolil iba osobu P. (nie aj osoby navrhovateľov), ale ešte samo o sebe neznamená, že obsah článku nezasiahol do chránených osobnostxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvisku vytvára rôzne spoločenstvá, partnerstvá a kolektívy. Rodinné vzťahy patria medzi najfrekventovanejšie medziľudské vzťahy; najintímnejšímx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxnitejších vzťahov a väzieb takej povahy a takého charakteru, že jedným vonkajším zásahom vedeným proti niektorému členovi rodiny môže byť porušené prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxtý vonkajší negatívny vplyv (zásah), ktorý jedna strana tohto vzťahu (jeden z manželov alebo jeden rodinný príslušník) považuje subjektívne za ujmu nx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xle tiež to, že b/ ujma spôsobená jednej strane takéhoto rodinného vzťahu ujmou druhej strany daného vzťahu aj objektívne (skutočne) môže byť. Nie je prexx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx niektorej (rovnakej alebo odlišnej) súčasti všeobecného práva na ochranu osobnosti druhého manžela alebo iných členov rodiny. Bezpochyby je aj v tomxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxlia v predmetnom konaní vyvodzovali, že odporca zasiahol do ich osobnosti, treba poukázať na to, že do rámca vymedzeného ustanoveniami § 11 až 13 Občiaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx súkromia fyzickej osoby, najmä jej súkromného života, intímnej a rodinnej sféry, vnútorného myšlienkového a citového života. V najširšom zmysle sa txxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxéry pôsobí neraz zraňujúco, znevažujúco, človeka zbavuje istoty a spôsobuje mu rozličné ujmy. Normy občianskeho práva preto v rámci ochrany osobnostx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxjú spravidla aj po smrti fyzickej osoby a sú naďalej pozostalými pociťované a prežívané vo forme pamiatky na zomrelého a úcty k nemu. Význam takýchto pút x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxý.
Samotný zánik rodinnoprávnych vzťahov (z pohľadu striktne právneho) v dôsledku smrti rodiča alebo manžela neznamená automaticky zánik väzieb poxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm nielen do osobnosti zomrelého (napríklad jeho občianskej cti a dôstojnosti), ale zároveň aj do osobnosti pozostalých (napríklad do ich práva na súkrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka. Navrhovatelia v danom prípade zvolili druhú z uxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxnie a posledné okamihy života), bez ďalšie ešte neznamená, že článok nebol neoprávneným zásahom do osobnostných práv navrhovateľov 1/ a 2/. Pokiaľ odvxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxc z pohľadu zásahu odporcu do ich práva na súkromie, spočíva jeho rozhodnutie na nesprávnom (neúplnom) právnom posúdení veci.
4. Z týchto dôvodov (viď xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxd preto rozsudok odvolacieho súdu, ktorý spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, zrušil podľa § 243b ods. 1 O.s.p. a vec vrátil odvolaciemu súdu nx xxxxxx xxxxxxxx