5 MCdo 20/2009

Neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve o pripojení na verejnú telekomunikačnú sieť

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (8)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx telekomunikáciách), ktorou sa podnik zaviazal fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, poskytovať alebo sprístupniť verejnú telekomunikačnú slxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxok prijatých podnikom, ktoré sa na základe prejavov vôle oboch zmluvných strán stali súčasťou tejto spotrebiteľskej zmluvy a v neprospech spotrebitexx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxu Slovenskej republiky
5 MCdo 20/2009
Z odôvodnenia:
Okresný súd Trenčín (ďalej len "okresný súd") rozsudkom z 2. apríla 2009 č.k. 27 C 50/2008-58 uxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že výsledky vykonaného dokazovania preukázali nezaplatenie faktúr za poskytnuté verejné telekomunikačné sluxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 195/2000 Z.z."). Touto zmluvou sa užívateľ zaviazal platiť včas za cenu služieb podľa zvoleného programu služieb. Žalovaný doposiaľ neuhradil žalxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxd vzhľadom na to priznal žalobcovi sumu vyjadrujúcu nielen cenu poskytnutých služieb, ale tiež zodpovedajúcu zmluvnej pokute. Žalovaným vznesenú náxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dohodli, že sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka; premlčacia doba je vzhľadom na to štvorročná. Keďže žalovaný je od 27. februára 2004 v oxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxnutej výške. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.
Proti tomuto rozsudku podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy prokurátor nesúhlasil s právnym názorom, že žalobou uplatnené právo nie je premlčané. Vzťah medzi žalobcom a žalovaným bolo potrebné posúdiť ako vzťxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxronických komunikáciách (ďalej len "zákon č. 610/2003 Zz.") a pred jeho účinnosťou v zákone č. 195/2000 Z.z. je svojím charakterom občianskoprávnou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxis). xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xanom prípade zmluva uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným 3. februára 2003, ktorej súčasťou sú všeobecné podmienky poskytovania verejnej mobilnej sxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxalej len "zákon č. 634/1992 Zb."). Išlo o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá nesmie obsahovať neprimeranú podmienku a spôsobovať značnú nerovnováhu v právxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ak účastníci spotrebiteľských zmlúv nedali spotrebiteľské zmluvy do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti novej úpravy do súladu so zákonom, považujx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxvala neprijateľnú podmienku. S uplatnením Obchodného zákonníka je spojená nielen dlhšia (štvorročná) premlčacia doba než podľa Občianskeho zákonnxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxuvy upravujúce voľbu Obchodného zákonníka majú v danom prípade charakter neprijateľnej podmienky nielen v zmysle § 23a ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxeľskou zmluvou, spočíva napadnuté rozhodnutie na nesprávnom právnom posúdení veci.
Žalobca vo vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu zastával názor, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Voľba Obchodného zákonníka na základe dohody nie je právnym poriadkom nijako obmedzená.
Žalovaný sa v celom xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí (§ 10a ods. 3 O.s.p.) po zistení, že mimoriadne dovolanie bolo podané včas generálnym prokurátorom (§ 243g O.s.p.), preskúmal vec bez nariadenia doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxx. 1 O.s.p. mimoriadnym dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu za podmienok uvedených v § 243e, ak a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 2xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxúdení veci. Dovolací súd sa obligatórne zaoberá procesnými vadami uvedenými v § 237 O.s.p. a tiež tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za následok nexxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xevyšla najavo.
Generálny prokurátor napadnutému rozhodnutiu vytýka, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení (§ 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p.). Práxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xávery.
V danom prípade bolo pre správne právne posúdenie veci potrebné právne kvalifikovať vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí Obchodného zákonníka. Tento názor však nie je správny.
Z ustanovenia § 23a zákona č. 634/1992 Zb. vyplýva, že typovou zmluvou je zmluva, ktorá sa má xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvenia vyplýva, že typová zmluva nesmie obsahovať špecifikované neprimerané podmienky, ako aj podmienky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Najvyššx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxona č. 610/2003 Z.z. je svojím charakterom občianskoprávnou zmluvou, i keď v Občianskom zákonníku nie je výslovne upravená ako spotrebiteľská zmluvxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdpisu (lex specialis). Keďže v týchto osobitných predpisoch nie je upravené premlčanie, treba na plynutie premlčacej doby aplikovať ustanovenia Občxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxačnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Z § 54 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluvné podxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklaxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxv o ochrane spotrebiteľa. Jej obsahom nesmela byť neprimeraná podmienku, za ktorú treba považovať aj zmluvné ustanovenie spôsobujúce značnú nerovnoxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenie všeobecných podmienok poskytovania verejnej mobilnej siete, v zmysle ktorého sa na premlčanie uplatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxavenie - Občiansky zákonník upravuje kratšiu (trojročnú) premlčaciu dobu, s uplatnením Obchodného zákonníka je ale spojená dlhšia (štvorročná) prexxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci; vzhľadom na to uvedené rozhodnutie zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.