32012R1215

právomoc a o uznávanie a výkon rozsudkov v obč. a obchod. veciach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (156)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (5)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (13)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxých veciach (prepracované znenie)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xo zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),
keďže:
(1) Komxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnskych a obchodných veciach(3). V správe sa dospelo k záveru, že uvedené nariadenie sa vo všeobecnosti uplatňuje v uspokojivej miere, napriek tomu je vxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx vykonať niekoľko zmien a doplnení tohto nariadenia, malo by sa z dôvodu prehľadnosti prepracovať.
(2) Európska rada prijala na svojom zasadnutí 10. a xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxkholmskom programe Európska rada vyjadrila názor, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento program, by sa malo pokračovať v procese odstránenia všxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti okrem iného uľahčením prístupu k spravodlivosti, a to predovšetkým pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, najmä ak sú potrebné pre riadne fungovanie vxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaniu vnútorného trhu. Vyžadujú sa ustanovenia harmonizujúce normy konfliktu právomoci v občianskych a obchodných veciach a zabezpečujúce rýchle a jxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxych veciach v zmysle článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len "ZFEÚ").
(6) Na dosiahnutie cieľa voľného obehu rozsudkov v občianskych a oxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxzný a priamo uplatniteľný.
(7) Vtedajšie členské štáty Európskych spoločenstiev uzavreli 27. septembra 1968 podľa článku 220 štvrtej zarážky Zmluvx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí nových členských štátov k tomuto dohovoru(5) (ďalej len "Bruselský dohovor z roku 1968"). Vtedajšie členské štáty Európskych spoločenstiev a niekxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxky dohovor z roku 1988"), ktorý je paralelným dohovorom k Bruselskému dohovoru z roku 1968. Lugánsky dohovor z roku 1988 začal platiť pre Poľsko 1. februxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxuselský dohovor z roku 1968, a to medzi členskými štátmi s výnimkou Dánska. Na základe rozhodnutia Rady 2006/325/ES(7) uzavrelo Spoločenstvo s Dánskxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxávomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(8), ktorý 30. októbra 2007 v Lugane podpísali Spoločenstvo, Dánsko, Islandx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtoré spadajú do územnej pôsobnosti dohovoru a ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 355 ZFEÚ.
(10) Rozsah pôsobnosti tohto narxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v nadväznosti na prijatie nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxenských štátov mali zahŕňať súdy alebo tribunály spoločné pre niekoľko členských štátov, ako je napríklad Súdny dvor BENELUX-u, ak vykonáva právomoc xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxriadením.
(12) Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na rozhodcovské konanie. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by nemalo brániť súdom členskéxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi účastníkov na rozhodcovské konanie, prerušili alebo zastavili konanie alebo preskúmali, či je rozhodcovská zmluva neplatná, neúčinná alebo nespôxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xy sa nemali uplatňovať ustanovenia o uznaní a výkone uvedené v tomto nariadení bez ohľadu na to, či o tejto otázke súd rozhodol ako o hlavnej alebo predbežxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdcovská zmluva je neplatná, neúčinná alebo nespôsobilá na použitie, nemalo by to brániť tomu, aby sa rozsudok súdu vo veci samej uznal, prípadne vykonaxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxde s Dohovorom o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí podpísaným 10. júna 1958 v New Yorku (ďalej len "Newyorský dohovor z roku 1958"), ktoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxávomocami rozhodcov, vedením rozhodcovského konania alebo akýmkoľvek iným aspektom takéhoto konania, ani na žiadnu žalobu alebo rozsudok týkajúci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe a územím členských štátov by mala existovať väzba. Preto by sa spoločné normy právomoci mali v zásade uplatňovať, ak má žalovaný bydlisko na území niekxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxné na území členského štátu konajúceho súdu.
S cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľov a zamestnancov, ochrániť právomoc súdov členských štátov v prípxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez ohľadu na bydlisko žalovaného.
(15) Normy právomoci by mali byť ľahko predvídateľné a vychádzať zo zásady, že právomoc sa všeobecne zakladá podľa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxu alebo zmluvná voľnosť účastníkov odôvodňuje iný hraničný ukazovateľ. Bydlisko právnickej osoby treba definovať osobitne, aby boli spoločné pravixxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé na úzkej väzbe medzi súdom a žalobou alebo na účely uľahčenia efektívneho riadneho výkonu súdnictva. Existencia takejto úzkej väzby by mala zaručiť pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodzovania dobrého mena.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu(10), by mal mať podľa tohto nariadenia možnosť začať konanie o občianskoprávnom nároku na vrátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxse začatia konania. Takýmto konaním by nemalo byť dotknuté konanie začaté na základe smernice 93/7/EHS.
(18) V oblasti poistenia, spotrebiteľských x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxtných, spotrebiteľských či pracovných, v ktorých je voľnosť účastníkov zmluvy dojednať si právomoc súdov obmedzená, by sa zmluvná voľnosť účastníkox xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxh súdu alebo súdov členského štátu vecne neplatná, o tejto otázke by sa malo rozhodnúť v súlade s právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa nachádza xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvať možnosť súbežných konaní a zaručiť, že sa v rôznych členských štátoch nevydajú nezlučiteľné rozsudky. Mal by existovať jasný a účinný spôsob na riexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxly tohto nariadenia by sa mal tento čas definovať osobitne.
(22) Avšak s cieľom zvýšiť účinnosť dohôd o výlučnej voľbe súdu a zabraňovať nekalému taktixxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa osobitná situácia, keď môže dôjsť k súbežným konaniam. Ide o situáciu, keď sa konanie začalo na súde, ktorý nebol zvolený v dohode o výlučnej voľbe súdux x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, prerušiť konanie hneď potom, ako začal konať zvolený súd, a to až dovtedy, kým tento druhý súd nevyhlási, že právomoc podľa dohody o výlučnej voľbe súdu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx spor, o ktorom koná. Zvolený súd by mal mať možnosť konať bez ohľadu na to, či súd, ktorý nebol zvolený, už o prerušení konania rozhodol.
Táto výnimka by sx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxbe súdu začal konať ako prvý. V takých prípadoch by sa malo uplatňovať všeobecné pravidlo tohto nariadenia o prekážke začatej veci.
(23) Týmto nariadexxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxčom by sa malo prihliadať predovšetkým na to, či bude možné uznať a vykonať rozsudok tretieho štátu v dotknutom členskom štáte podľa právneho poriadku uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu posúdiť všetky okolnosti veci, v ktorej koná. Medzi tieto okolnosti by mohol patriť vzťah medzi skutkovými okolnosťami veci, účastníkmi a dotknuxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxd tretieho štátu vydá rozsudok v primeranom čase.
V rámci uvedeného posudzovania by sa mohla preskúmať aj otázka, či má súd tretieho štátu výlučnú právxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní by mal zahŕňať napríklad ochranné príkazy zamerané na získanie informácií alebo zabezpečenie dôkazov, ako sú uvedené v článkoch 6 a 7 smernice Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xchranný charakter, ako sú napríklad opatrenia nariaďujúce vypočutie svedka. Nemalo by tým byť dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1206/20xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxkon súdnictva v Únii opodstatňuje zásadu, že rozsudky vydané v jednom z členských štátoch by sa mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti rozsudku pred jeho výkonom v dožiadanom členskom štáte. V dôsledku toho by sa s rozsudkom vydaným súdom v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby bxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxkonať v inom členskom štáte, x xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xú známe v právnom poriadku dožiadaného členského štátu, toto opatrenie alebo tento príkaz vrátane akéhokoľvek v ňom uvedeného práva, by sa mali v najväxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxujú podobné ciele. Ako a kto vykoná prispôsobenie by mali určiť jednotlivé členské štáty.
(29) Priamy výkon rozsudku v dožiadanom členskom štáte, ktoxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxej sa žiada o výkon, možnosť žiadať o zamietnutie uznania alebo výkonu rozsudku, ak sa domnieva, že existuje niektorý z dôvodov na zamietnutie uznania. xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxnom nároku súvisiacom s trestným konaním. Mali by sem patriť aj dôvody, na ktoré by sa mohlo odvolávať na základe dohody medzi dožiadaným členským štátox x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xtáte, by mal mať, pokiaľ je to možné a v súlade s právnym poriadkom dožiadaného členského štátu, možnosť uplatniť okrem dôvodov zamietnutia uvedených v xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xomto právnom poriadku.
Uznanie rozsudku by sa však malo zamietnuť len vtedy, ak existuje jeden alebo viacero dôvodov zamietnutia uvedených v tomto naxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x takomto opravnom prostriedku, vrátane odvolania, možnosť povoliť výkon s výhradou obmedzenia výkonu alebo poskytnutia záruky.
(32) Na účely inforxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxím v rámci výkonu doručiť osvedčenie vyhotovené podľa tohto nariadenia, ku ktorému sa v prípade potreby pripojí rozsudok. V tejto súvislosti prvé opatxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiadi súd, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej, mal by sa zaručiť ich voľný obeh podľa tohto nariadenia. Predbežné, a to aj ochranné opatrenia, ktoxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatrenie bol žalovanému doručený pred začatím výkonu. Nemalo by to brániť uznaniu a výkonu takýchto opatrení podľa vnútroštátneho právneho poriadku. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní by mal podľa tohto nariadenia byť obmedzený na územie tohto členského štátu.
(34) Treba zaručiť kontinuitu medzi Bruselským dohovorom z roku 1968, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxelského dohovoru z roku 1968 a nariadení, ktoré ho nahradili, Súdnym dvorom Európskej únie.
(35) Rešpektovanie medzinárodných záväzkov, ktoré členxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx6) xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxôd medzi tretím štátom a členským štátom, ktoré sa uzatvorili pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 44/2001 a ktoré sa týkajú vecí upravenýcx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxnych zmierov podľa tohto nariadenia, mohli priebežne aktualizovať, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiax xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a primerané postúpenie príslxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv Európskej únie, najmä právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ktoré sú zaručené v článku 47 charty.
(39) Keďže cieľ tohto narxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "Zmluva o EÚ"). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxjeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k vtedajšej Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, podieľali na prijatí a uplatňovaní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadexxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu, a to bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť Dánska uplatňovať obsah zmien a doplnení nariadenia (Exx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxkov v občianskych a obchodných veciach(13),
PRIJALI TOTO NARIADENIE:
KAPITOLA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 1 Komentár
1. Toto nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxci ani na zodpovednosť štátu za úkony a opomenutia pri výkone štátnej moci (acta iure imperii).
2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:
a) osobný stav a pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxinky ako manželský xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x) sociálne zabezpečenie;
d) rozhodcovské konanie;
e) vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z rodinných vzťahov, príbuzenstva, manželstva alebo švaxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x Komentár
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx je každé rozhodnutie súdu alebo tribunálu členského štátu, bez ohľadu na jeho označenie, vrátane uznesenia, nariadenia, rozhodnutia alebo exekučnéxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xchranných opatrení, ktoré boli nariadené súdom alebo tribunálom, ktorý má na základe tohto nariadenia právomoc rozhodovať vo veci samej. Nezahŕňa prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, že rozsudok obsahujúci toto opatrenie sa žalovanému doručil skôr, ako sa začal výkon;
b) "súdny zmier" je zmier schválený súdom členského štátu alexx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxá listina v členskom štáte pôvodu a ktorej pravosť:
i) súvisí s podpisom a obsahom listiny a
ii) bola potvrdená verejným orgánom alebo iným orgánom oprxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxny zmier, alebo v ktorom bola úradne vyhotovená alebo zaregistrovaná verejná listina;
e) "dožiadaný členský štát" je členský štát, v ktorom sa dovoláxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxého uznania sa dovoláva, alebo o ktorého výkon sa žiada.
Článok 3 Komentár
Na účely tohto nariadenia pojem "súd" zahŕňa tieto orgány v rozsahu, v akom maxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtobných rozkazov (fizetési meghagyásos eljárás);
b) vo Švédsku exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten) v skrátených konaniach týkajúcich sa platxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x Komentár
xx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tohto členského štátu.
2. Na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi členského štátu, na území ktorého majú bydlisko, sa vzťahujú normy právomoci použitxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x Komentár
xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxátu len na základe kritérií upravených v oddieloch 2 až 7 tejto kapitoly.
2. Na osoby uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú najmä kritériá vnútroštátnej právxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x Komentár
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxávomoc súdov každého členského štátu sa určí podľa právneho poriadku tohto členského štátu, ak nie je inak stanovené v článku 18 ods. 1, článku 21 ods. 2 a x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxužiť kritériá právomoci platné v uvedenom členskom štáte, a najmä kritériá, ktoré členské štáty majú oznámiť Komisii podľa článku 76 ods. 1 písm. a), roxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x Komentár
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvať v inom členskom štáte:
1.
a) v zmluvných veciach na súdoch podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby;
b) na účely tohto ustanovenxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať,
- pri poskytnutí služieb miesto v členskom štáte, kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť;
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok;
3. vo veciach občianskoprávnych nárokov na náhradu škody alebo navrátenie do pôvodného stavx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxkych veciach;
4. v konaniach vo veciach občianskych nárokov na vrátenie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtenia takéhoto predmetu, na súdoch podľa miesta, kde sa nachádza predmet kultúrnej hodnoty v čase začatia konania;
5. v sporoch týkajúcich sa činnostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxočky;
6. v spore proti zriaďovateľovi ("settlor"), správcovi ("trustee") alebo oprávnenému ("beneficiary") z poručníckeho fondu ("trust") zriadxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xydlisko;
7. v spore týkajúcom sa zaplatenia odmeny požadovanej za záchranu nákladu alebo prepravného na súde, z úradnej moci ktorého tento náklad alxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pričom toto ustanovenie sa uplatní, len ak sa tvrdí, že žalovaný má práva k tomuto nákladu alebo prepravnému alebo takéto práva mal v čase záchrany.
xxxxxx x Komentár
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxhokoľvek zo žalovaných za predpokladu, že nároky sú navzájom tak súvisiace, že je vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne, a tak predísť možnosti nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobou na súde, na ktorom sa vedie hlavné konanie, ak sa toto konanie nezačalo výlučne s úmyslom vyňať ju z právomoci súdu, ktorý by inak mal právomoc;
3. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxich so zmluvou, ak žalobu možno spojiť so žalobou proti tomu istému žalovanému vo veciach vecných práv k nehnuteľnosti, na súde členského štátu, na územx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x Komentár
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxužívanie alebo prevádzku lode, má tento súd alebo iný súd určený na tento účel vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu právomoc konať tiež o náxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxľa tohto oddielu bez xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxx xx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na území ktorého má bydlisko;
b) na území iného členského štátu, ak žalobu podal poistník, poistený alebo oprávnený z poistenia, na súdoch podľa miestx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxteľ, ktorý nemá bydlisko v členskom štáte, ale má organizačnú zložku, obchodné zastúpenie alebo inú pobočku v niektorom z členských štátov, sa na účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxskom štáte.
Článok 12 Komentár
Pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie nehnuteľného majetku, možno poistiteľa okrem toho žalovať xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxé tou istou udalosťou.
Článok 13 Komentár
1. Pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu, možno poistiteľa tiež pribrať do konania, ktoré začal poškodexx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxteľovi, ak sú takéto priame žaloby prípustné.
3. Ak právny poriadok, ktorým sa spravujú takéto priame žaloby, určuje, že poistníka alebo poisteného mxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx poistiteľ začať konanie len na súdoch členského štátu, v ktorom má žalovaný bydlisko bez ohľadu na to, či je tento poistníkom, poisteným alebo oprávnenxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxoku.
Článok 15 Komentár
Od ustanovení tohto oddielu sa možno odchýliť len dohodou:
1. dojednanou po vzniku sporu;
2. ktorá umožňuje poistníkovi, poistxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu aj pre prípad, že k poistnej udalosti dôjde v cudzine, za predpokladu, že takáto dohoda nie je v rozpore s právnym poriadkom uvedeného členského štátxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na území členského štátu; alebo
5. ktorá sa týka poistnej zmluvy, ktorá poisťuje jedno riziko alebo viaceré riziká uvedené v článku 16.
Článok xx Komentár
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxých vodách alebo na otvorenom mori alebo lietadlách, vyplývajúca z nebezpečenstva týkajúceho sa ich využívania na obchodné účely;
b) prepravovanom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xodpovednosti okrem zodpovednosti za telesné zranenie cestujúcich alebo stratu alebo poškodenie ich batožiny:
a) z používania alebo prevádzky lodíx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxlo registrované, nevylučuje voľbu právomoci súdu vo veciach poistenia takýchto rizík;
b) za stratu alebo škodu spôsobenú prepravovaným tovarom uvexxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxm. a), najmä strata prepravného alebo dopravného;
4. akékoľvek riziko alebo právny nárok spojený s rizikami alebo nárokmi uvedenými v bodoch 1 až 3;
5x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)(14).
ODDIEL 4
Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv
Článok 17 Komentár
1. Vo veciacx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxa tohto oddielu, pričom nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 a článku 7 bodu 5, ak ide:
a) o zmluvu o predaji tovaru na splátky;
b) o zmluvu o úvere splatnom x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxetú s účastníkom, ktorý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xiacerých štátov vrátane tohto členského štátu, a zmluva spadá do rozsahu týchto činností.
2. Ak spotrebiteľ uzatvorí zmluvu s účastníkom, ktorý nexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxly sporov vyplývajúcich z činnosti tejto organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky považuje za účastníka s bydliskom v tomto člexxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
Článok 18 Komentár
1. Spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka zmluvy buď na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko, alebo - bez ohľxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxenského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.
3. Tento článok nemá vplyv na právo uplatniť vzájomný nárok na súde, na ktorom sa koná podľa tohto oddixxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxotrebiteľovi začať konanie na iných súdoch, než tých, ktoré sú uvedené v tomto oddiele, alebo
3. dojednanou medzi spotrebiteľom a druhým účastníkom zxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu za predpokladu, že takáto dohoda nie je v rozpore s právnym poriadkom tohto členského štátu.
ODDIEL 5
Právomoc vo veciach individuálnych pxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xlánok 7 bod 5, a v prípade konania začatého proti zamestnávateľovi článok 8 ods. 1.
2. Ak zamestnanec uzavrie individuálnu pracovnú zmluvu so zamestnáxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xa účely sporov vyplývajúcich z činnosti tejto organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky pokladá za zamestnávateľa s bydliskom v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xúdoch podľa miesta, kde alebo odkiaľ zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu, alebo na súdoch podľa miesta, kde naposledy prácu vykonával, alebo
iix xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ktorá zamestnanca najala.
2. Zamestnávateľa, ktorý nemá bydlisko v členskom štáte, možno žalovať na súde členského štátu v súlade s odsekom 1 píxxx xxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxielu nemajú vplyv na právo uplatniť vzájomný nárok na súde, na ktorom sa koná podľa tohto oddielu o pôvodnom nároku.
Článok 23 Komentár
Od ustanovení tohtx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxré sú uvedené v tomto oddiele.
ODDIEL 6
Výlučná právomoc
Článok 24 Komentár
Výlučnú právomoc majú tieto súdy členského štátu bez ohľadu na bydlisxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxuteľnosť nachádza.
Avšak v konaniach, ktorých predmetom je nájom nehnuteľnosti na dočasné súkromné užívanie na dobu maximálne šesť za sebou nasledujxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x nájomca majú bydlisko v tom istom členskom štáte;
2. v konaniach, ktorých predmetom je platnosť založenia, neplatnosť alebo zánik obchodných spoloxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxom má spoločnosť, právnická osoba alebo združenie sídlo; sídlo súd určí podľa vlastných noriem medzinárodného práva súkromného;
3. v konaniach, ktoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe alebo platnosti patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov alebo iných obdobných práv, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxom sa podľa právneho nástroja Únie alebo medzinárodného dohovoru za poskytnuté považujú.
Bez toho, aby bola dotknutá právomoc Európskeho patentovéhx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti akéhokoľvek európskeho patentu udeleného tomuto členskému štátu;
5. v konaniach týkajúcich sa vxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxxxíci zmluvy bez ohľadu na svoje bydlisko dohodli, že súd alebo súdy členského štátu majú právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxátu vecne neplatná. Táto právomoc súdu je výlučná, ak sa účastníci nedohodli inak. Dohoda o voľbe právomoci musí byť buď:
a) písomná, alebo písomne potvxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxe so zvyklosťami, ktoré sú alebo majú byť účastníkom zmluvy známe, a ktorá je v takomto obchode dobre známa a pravidelne dodržiavaná účastníkmi, ktorí uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxsomnú".
3. Súd alebo súdy členského štátu, ktorých právomoc bola zvolená listinou zriaďujúcou poručnícky fond ("trust"), majú výlučnú právomoc v spxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxeho fondu.
4. Dohody alebo ustanovenia listiny zriaďujúcej poručnícky fond o voľbe právomoci sú právne neúčinné, ak sú v rozpore s článkami 15, 19 alebx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xa považuje za dohodu nezávislú od ostatných ustanovení zmluvy.
Platnosť dohody o voľbe právomoci nemožno napadnúť len z dôvodu, že je neplatná zmluva.
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxí konania. Toto kritérium sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní konania, len aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľ alebo zamestnanec, súd pred založením si právomoci podľa xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
ODDIEL 8
Skúmanie právomoci a prípustnosti
Článok 27 Komentár
Ak má súd členského štátu konať vo veci, v ktorej majú výlučnú právomoc súdy iného členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa súde iného členského štátu a nezúčastní sa konania, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc, pokiaľ si právomoc nemôže založiť na ustanoveniach toxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxcennú písomnosť v dostatočnom čase, aby si mohol pripraviť svoju obhajobu, alebo že sa na tento účel prijali všetky potrebné kroky.
3. Článok 19 nariadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch v členských štátoch (doručovanie písomností)(15) sa uplatní namiesto odseku 2 tohto článku, ak sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ES) č. 1393/2007, uplatní sa článok 15 haagskeho Dohovoru z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a oxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxDIEL 9
Prekážka začatej veci - súvisiace veci
Článok 29 Komentár
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 2, ak sa vedú konania v tej istej veci a medzi rovnaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxc súdu, ktorý začal konať ako prvý.
2. V prípadoch uvedených v odseku 1 je konajúci súd, na svoju žiadosť, bezodkladne informovaný ktorýmkoľvek iným koxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxonávať svoju právomoc v prospech tohto súdu.
Článok 30 Komentár
1. Ak sa koná o súvisiacich veciach na súdoch rôznych členských štátov, každý súd, ktorý nexxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvomoc, ak súd, ktorý začal konať ako prvý, má právomoc rozhodovať vo všetkých týchto veciach a ak jeho právny poriadok pripúšťa ich zlúčenie.
3. Na účelx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxlučiteľných rozsudkov vydaných v samostatných konaniach.
Článok 31 Komentár
1. Ak sú veci vo výlučnej právomoci niekoľkých súdov, každý iný súd odmietnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxý má výlučnú právomoc na základe dohody uvedenej v článku 25, akýkoľvek súd iného členského štátu preruší konanie dovtedy, kým súd konajúci na základe dxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdmietne vykonávať svoju právomoc v prospech tohto súdu.
4. Odseky 2 a 3 sa neuplatnia na veci uvedené v oddieloch 3, 4 alebo 5, ak je žalobcom poistník, poxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
x. Na účely tohto oddielu sa konanie na súde považuje za začaté:
a) momentom podania písomnosti, ktorou sa začína konanie, alebo rovnocennej písomnosti xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxsť musí doručiť pred podaním na súd, momentom jej prevzatia orgánom povereným doručovaním za predpokladu, že žalobca neopomenul následne prijať krokxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxe písomnosti určené na doručenie.
2. Súd alebo orgán poverený doručovaním, uvedené v odseku 1, zaznamenajú dátum podania písomnosti, ktorou sa začxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnku 4 alebo na článkoch 7, 8 alebo 9 a na súde tretieho štátu sa vedie konanie v čase, keď súd v členskom štáte začne konať o žalobe v tej istej veci a medzi rovnxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxde možné v tomto členskom štáte uznať a prípadne vykonať a
b) súd členského štátu je presvedčený, že prerušenie konania je potrebné v záujme riadneho výxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xtátu považuje za nepravdepodobné, že konanie na súde tretieho štátu bude v primeranom čase ukončené, alebo
c) pokračovanie v konaní je v záujme riadnexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxudok, ktorý možno v tomto členskom štáte uznať a prípadne vykonať.
4. Súd členského štátu uplatní tento článok na návrh jednej zo zmluvných strán alebox xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x alebo 9 a na súde tretieho štátu sa koná o žalobe v čase, keď súd v členskom štáte začal konať vo veci, ktorá súvisí so žalobou na súde tretieho štátu, súd člexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdkov vydaných v samostatných konaniach;
b) sa očakáva, že súd tretieho štátu vydá rozsudok, ktorý bude možné v uvedenom členskom štáte uznať a prípadnx xxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxátu môže kedykoľvek pokračovať v konaní, ak:
a) sa súd členského štátu domnieva, že už neexistuje riziko nezlučiteľných rozsudkov;
b) konanie na súde xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxeranom čase ukončené, alebo
d) pokračovanie v konaní je v záujme riadneho výkonu spravodlivosti nevyhnutné.
3. Súd členského štátu môže zastaviť xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxenského štátu uplatní tento článok na návrh jednej zo zmluvných strán alebo, ak je to prípustné podľa vnútroštátneho právneho poriadku, aj bez návrhu.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrení vrátane ochranných opatrení, ktoré sú dostupné podľa právneho poriadku tohto členského štátu, aj keby mali právomoc rozhodovať vo veci samej súxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxastník môže postupom ustanoveným v oddiele 3 pododdiele 2 podať návrh na rozhodnutie o tom, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania uvedené v článkx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xtázke.
Článok 37 Komentár
1. Účastník, ktorý sa chce v určitom členskom štáte dovolávať rozsudku vydaného v inom členskom štáte, predloží:
a) vyhotovenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx na ktorom sa účastník dovoláva rozsudku vydaného v inom členskom štáte, požiadať dovolávajúceho sa účastníka, aby v súlade s článkom 57 predložil prekxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo preklad namiesto prekladu obsahu osvedčenia.
Článok 38 Komentár
Súd alebo orgán, na ktorom sa účastník dovoláva rozsudku vydaného v inom členskom štáxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xeexistujú dôvody na zamietnutie uznania uvedené v článku 45, alebo návrh na rozhodnutie o zamietnutí uznania na základe niektorého z týchto dôvodov.
xxxxxx x
xxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xtátoch bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie jeho vykonateľnosti.
Článok 40 Komentár
Vykonateľný rozsudok je zo zákona spojený s oprávnením prijať akéxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdok vydaný v členskom štáte, ktorý je vykonateľný v dožiadanom členskom štáte, sa v ňom vykoná za rovnakých podmienok ako rozsudok vydaný v dožiadanom čxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pokiaľ nie sú nezlučiteľné s dôvodmi uvedenými v článku 45.
3. Od účastníka, ktorý žiada o výkon rozsudku vydaného v inom členskom štáte, nemožno žiadaxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxpcu, pokiaľ ustanovenie takéhoto zástupcu nie je povinné, a to bez ohľadu na štátne občianstvo alebo bydlisko účastníkov.
Článok 42 Komentár
1. Na účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa požiadavky na preukázanie jeho pravosti;
b) osvedčenie vydané podľa článku 53, ktoré osvedčuje vykonateľnosť rozsudku a ktoré obsahuje výpis rozsxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxkom štáte, ktorým sa nariaďuje predbežné opatrenie vrátane ochranného opatrenia, predloží navrhovateľ príslušnému orgánu výkonu:
a) vyhotovenie rxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
i) súd má právomoc rozhodovať vo veci samej;
ii) rozsudok je vykonateľný v členskom štáte pôvodu a
c) dôkaz o doručení rozsudku, ak sa opatrenie naxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxdložil preklad alebo prepis obsahu osvedčenia.
4. Príslušný orgán výkonu smie od navrhovateľa požadovať, aby predložil preklad rozsudku, iba ak nevxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx osobe, proti ktorej sa žiada o výkon, pred prvým opatrením v rámci výkonu rozsudku. K osvedčeniu sa pripojí rozsudok, ak sa tejto osobe nedoručil už skôrx
xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o preklad rozsudku, ak rozsudok nie je vyhotovený v niektorom z týchto jazykov alebo ak k nemu nie je pripojený preklad do niektorého z týchto jazykov:
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
Ak sa žiada o preklad rozsudku podľa prvého pododseku, nemožno prijať žiadne opatrenie v rámci výkonu s výnimkou ochranných opatrení, kým sa tento prekxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm z jazykov uvedených v prvom pododseku alebo ku ktorému sa pripojil preklad do niektorého z týchto jazykov.
3. Tento článok sa neuplatní na výkon ochxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx 44 Komentár
1. V prípade návrhu na zamietnutie výkonu rozsudku podľa oddielu 3 pododdielu 2 môže súd v dožiadanom členskom štáte na návrh osoby, proti ktorej sa xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxne alebo úplne zastaviť vykonávacie konanie.
2. Príslušný orgán v dožiadanom členskom štáte zastaví na návrh osoby, proti ktorej sa žiada o výkon, vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx x
Zamietnutie uznania
Článok 45 Komentár
1. Uznanie rozsudku sa na návrh zainteresovaného účastníka zamietne:
a) ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby si mohol zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že žalxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxastníkmi v dožiadanom členskom štáte;
d) ak je rozsudok nezlučiteľný so skorším rozsudkom vydaným v inom členskom štáte alebo v treťom štáte v rovnakex xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxsudok v rozpore s:
i) oddielmi 3, 4 alebo 5 kapitoly II, ak bol žalovaným poistník, poistený, oprávnený z poistenia alebo poškodený, spotrebiteľ alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxsm. e), právomoc súdu pôvodu sa nesmie skúmať. Kritériá, na ktorých sa založila právomoc, sa nesmú skúmať z hľadiska rozporu s verejným poriadkom podľa xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxie výkonu
Článok 46 Komentár
Výkon rozsudku sa na návrh osoby, proti ktorej sa žiada o výkon, zamietne, ak sa preukáže existencia niektorého z dôvodov uvedenxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xúd, na ktorý sa má podať návrh.
2. Konanie o zamietnutie výkonu sa v rozsahu, v ktorom nie je upravené v tomto nariadení, spravuje právnym poriadkom dožixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxoženia písomností uvedených v prvom pododseku, ak ich už má alebo ak považuje za neprimerané žiadať od navrhovateľa, aby ich predložil. V tomto druhom pxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo v inom členskom štáte, nemožno žiadať, aby mal v dožiadanom členskom štáte poštovú adresu. Nemožno od tohto účastníka ani žiadať, aby mal v dožiadanom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstníkov.
Článok 48 Komentár
Súd o návrhu na zamietnutie výkonu rozhodne bezodkladne.
Článok 49 Komentár
1. Proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu 75 písm. b) ako súd, na ktorý sa má podať takýto opravný prostriedok.
Článok 50 Komentár
Rozhodnutie vydané v konaní o opravnom prostriedku možno napadnúx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxerušiť konanie, ak sa proti rozsudku podal riadny opravný prostriedok v členskom štáte pôvodu alebo ak lehota na podanie takéhoto opravného prostriedxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xypre, v Írsku alebo vo Veľkej Británii sa za riadny opravný prostriedok na účely odseku 1 považuje akýkoľvek opravný prostriedok existujúci v členskom xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxskom štáte skúmať z hľadiska rozhodnutia vo veci samej.
Článok 53 Komentár
Súd pôvodu na žiadosť zainteresovaného účastníka vydá osvedčenie na tlačive v xxxxxxx xx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxatrenie alebo tento príkaz sa v čo najväčšej miere prispôsobia opatreniu alebo príkazu, ktoré právny poriadok tohto členského štátu pozná a ktoré sú spxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých v právnom poriadku členského štátu pôvodu.
2. Ktorýkoľvek účastník môže na súde napadnúť prispôsobenie opatrenia alebo príkazu.
3. V prípade xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxxxxxx xxxxný v niektorom členskom štáte, ktorým sa ukladá pokuta, je vykonateľný v dožiadanom členskom štáte len vtedy, ak jej výšku určil s konečnou platnosťou sxx xxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxie záruky, zálohy alebo preddavku, bez ohľadu na ich označenie, len z dôvodu, že je cudzím štátnym občanom alebo že nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xreklad sa vyhotoví v úradnom jazyku príslušného členského štátu alebo, ak je v tomto členskom štáte viacero úradných jazykov, v jednom z úradných jazykxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xtorom sa podáva návrh.
2. Na účely tlačív uvedených v článkoch 53 a 60 sa preklad alebo prepis môže vyhotoviť aj do ktoréhokoľvek iného úradného jazyka axxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxkonávanie prekladov v niektorom z členských štátov.
KAPITOLA IV
VEREJNÉ LISTINY A SÚDNE ZMIERY
Článok 58 Komentár
1. Verejná listina, ktorá je vyxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možno zamietnuť, len ak je v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) dožiadaného členského štátu.
Ustanovenia kapitoly III oddielu 2, oddxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxnskom štáte pôvodu.
Článok 59 Komentár
Súdny zmier, ktorý je vykonateľný v členskom štáte pôvodu, sa vykoná v inom členskom štáte za rovnakých podmienok axx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx II osvedčenie obsahujúce zhrnutie vykonateľnej povinnosti zaznamenanej vo verejnej listine alebo dohody medzi zúčastnenými stranami obsiahnutej x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje vyššie overenie ani splnenie inej podobnej formálnej náležitosti.
Článok 62 Komentár
xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxtník nemá bydlisko v členskom štáte, na ktorého súdy bola vo veci podaná žaloba, potom na určenie, či má účastník bydlisko v inom členskom štáte, súd použxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxenie fyzických alebo právnických osôb bydlisko v mieste, kde má:
a) registrované sídlo;
b) ústredie alebo
c) hlavné miesto podnikateľskej činnostix
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxesto registrácie), alebo pri jeho absencii miesto, podľa ktorého právneho poriadku došlo k "formation" (založeniu).
3. Na určenie, či má poručnícky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Článok 64 Komentár
Bez vplyvu na priaznivejšie ustanovenia vnútroštátnych právnych noriem osoby s bydliskom v členskom štáte, proti ktorým konajú trestxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xeprítomnosti. Súd, ktorý vo veci koná, však môže nariadiť osobnú účasť obžalovaného; ak sa nedostaví, rozsudok vydaný vo veci občianskoprávneho nároxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxomoc určenú v článku 8 ods. 2 a článku 13 v konaniach o žalobách týkajúcich sa záruky alebo ručenia alebo v inom konaní týkajúcom sa tretej osoby možno uplaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxoštátny právny poriadok. Osobu s bydliskom v inom členskom štáte možno vyzvať, aby vstúpila do konania pred súdmi týchto členských štátov podľa pravidxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xlebo článku 13 sa uznajú a vykonávajú v súlade s kapitolou III v ktoromkoľvek inom členskom štáte. Akékoľvek účinky, ktoré môžu mať rozsudky vydané v člexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx štátoch.
3. Členské štáty zahrnuté v zozname uvedenom v odseku 1 poskytnú v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej roxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx na konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté od 10. januára 201xx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery, ktoré sa schválili alebo uzavreli pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxujúcich právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v špecifických veciach, ktoré sú obsiahnuté v právnych nástrojoch Únie alebo vnútroštátnych právnych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvor z roku 1968, s výnimkou území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť dohovoru a ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia podxx xxxxxx xxx xxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxkaz na tento dohovor treba chápať ako odkaz na toto nariadenie.
Článok 69 Komentár
S výnimkou článku 70 a článku 71 nahrádza toto nariadenie medzi členskýmx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xomisia podľa článku 76 ods. 1 písm. c) a článku 76 ods. 2.
Článok 70 Komentár
1. Dohovory uvedené v článku 69 zostávajú naďalej v platnosti vo vzťahu k veciam, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxch a súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 44/2001.
xxxxxx xx Komentár
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxsudkov v špecifických veciach.
2. Na účely jednotného výkladu sa odsek 1 bude uplatňovať takto:
a) toto nariadenie nebráni súdu členského štátu, ktoxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru. Súd konajúci o žalobe však musí vždy uplatniť článok 28 tohto nariadenia;
b) rozsudok vydaný súxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Ak dohovor v špecifickej veci, ktorého zmluvnými stranami sú členský štát pôvodu, ako aj dožiadaný členský štát, upravuje podmienky uznania a výkonx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxx nariadenie nemá vplyv na dohody, ktorými sa členské štáty pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 44/2001 zaviazali podľa článku 59 Bruselskxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxeťom štáte, ak v prípadoch uvedených v článku 4 dohovoru sa právomoc na vydanie rozsudku mohla založiť len na kritériu právomoci uvedenom v druhom odsekx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxnuté uplatňovanie Newyorského dohovoru z roku 1958.
3. Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie dvojstranných dohovorov a dohôd medzi tretím šxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
KAPITOLA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 74 Komentár
Členské štáty poskytnú v rámci Európskej justičnej siete a na účely sprístupnenia informxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxodnutí, a ďalej informácie o prípadných obmedzeniach výkonu, najmä o normách na ochranu povinného a o premlčacích alebo prekluzívnych lehotách.
Člexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2;
c) súdy, na ktoré sa má podať akýkxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxto informácie ľubovoľnými vhodnými spôsobmi, najmä prostredníctvom Európskej justičnej siete.
Článok 76 Komentár
1. Členské štáty oznámia Komisii:
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x
c) dohovory uvedené v článku 69.
2. Komisia na základe oznámení členských štátov uvedených v odseku 1 vyhotoví zodpovedajúce zoznamy.
3. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xmení a doplní.
4. Komisia uverejní zoznamy a ich akékoľvek následné zmeny a doplnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
5. Komisia uverejní všetky ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxxxia je splnomocnená v súlade s článkom 78 prijať delegované akty týkajúce sa zmien a doplnení príloh I a II.
Článok 78 Komentár
1. Právomoc prijímať delegovaxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitú od 9. januára 2013.
3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 77 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Článok 79 Komentár
Komisia do 11. januára 2022 predloží Európxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnej potreby ďalšieho rozšírenia pôsobnosti kritérií právomoci na žalovaných, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, a to so zreteľom na uplatňovanix xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx 80 Komentár
Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie (ES) č. 44/2001. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx Komentár
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx únie.
Uplatňuje sa od 10. januára 2015 s výnimkou článkov 75 a 76, ktoré sa uplatňujú od 10. januára 2014.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxdu
predseda
A. D. MAVROYIANNIS
PRÍLOHA I
+++OBRÁZEK+++
+++OBRÁZEK+++
+++OBRÁZEK+++
+++OBRÁZEK+++
PRÍLOHA II
+++OBRÁZEK+++
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
  Nariadenie (ES) č. 44/2001  I        Toto nariadenie
---------------------------------I-------------------------------------------xxxx
xxxxxx x xxxx x         x xxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx  x xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx     x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx  x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx až d)
-                I článok 1 ods. 2 písm. e)
článok 1 ods. 3         I -
-                I článok 2
článok 2             I článok 4
článok 3             I článok 5
článok 4             I článok 6
článok 5, úvodné slová      I článok 7, úvodná čxxx
xxxxxx x xxx x          x xxxxxx x xxx x
xxxxxx x xxx x          x x
xxxxxx x xxxx x x x       x xxxxxx x xxxx x x x
x                x xxxxxx x xxx x
xxxxxx x xxxx x xx x       x xxxxxx x xxxx x xx x
xxxxxx x             x xxxxxx x
xlánok 7             I článok 9
článok 8             I článok 10
článok 9             I článok 11
článok 10            I článok 12
článok 11            I článok 13
článok 12            I článok 14
článok 13            I článok 15
článok 14            I článox xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx x x x       x xxxxxx xx xxxx x
x                x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx            x xxxxok 22
článok 21            I článok 23
článok 22            I článok 24
článok 23 ods. 1 a 2       I článok 25 ods. 1 a 2
článok 23 ods. 3         I -
článok 23 ods. 4 a 5       I článok 25 ods. 3 a 4
-                I článok 25 odsx x
xxxxxx xx            x xxxxxx xx xxxx x
x                x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx xxxx x
x                x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx xxxx x         I článok 29 ods. 3
článok 28            I článok 30
článok 29            I článok 31 ods. 1
-                I článok 31 ods. 2
-                I článok 31 ods. 3
-                I článok 31 ods. 4
článok 30            I článok 32 ods. 1 písm. a) a xx
x                x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x                x xxxxxx xx xxxx x
x                x xxxxxx xx
x                x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
x                x xxxxok 37
-                I článok 39                   
-                I článok 40
-                I článok 41
-                I článok 42
-                I článok 43
-                I článok 44
článok 34            I článok 45 ods. 1 písm. a) až d)
článok 35 ods. 1         I článok 45 ods. 1 písmx xx
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx xxxx x
x                x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx            x x
článok 39            I -
článok 40            I -
článok 41            I -
článok 42            I -
článok 43            I -
článok 44            I -
článok 45            I -
článok 46            I -
článok 47            I -
článok 48            I -
-                I článok 46
-                I článok 47
-                I článok xx
x                x xxxxxx xx
x                x xxxxxx xx
x                x xxxxxx xx
x                x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x x
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x x
xxxxxx xx            x x
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx x5 ods. 1         I -
článok 55 ods. 2         I článok 37 ods. 2, článok 47 ods. 3 a článok 57
článok 56            I článok 61
článok 57 ods. 1         I článok 58 ods. 1
článok 57 ods. 2         I -
článok 57 odsx x         x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxok 3
článok 63            I -
článok 64            I -
článok 65            I článok 65 ods. 1 a 2
-                I článok 65 ods. 3
článok 66            I článok 66
článok 67            I článok 67
článok 68            I článok 68
článok 69            I článok xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
x                x xxxxxx xx
xxxxxx xx            x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx x         x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xx x
                 x xxánok 76 ods. 1 písm. a)
článok 74 ods. 2         I článok 77
-                I článok 78
-                I článok 80
článok 75            I -
článok 76            I článok 81
príloha I            I článok 76 ods. 1 písm. a)
príloha II            I člxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxx           x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xx            x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxx x            x xxxxxxx x x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx            x xxxxxxx xx
x                x xxxxxxx xxx
xxxxxx---------------------------I-----------------------------------------------
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x. 1. Text úplného znenia pozri v Ú.v. ES C 27, 26.1.1998, s. 1.
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.