32013R0606

vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (6)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f),
so zreteľom na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [1],
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom [2],
keďže:
(1) Únia si stanovila za cieľ udxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxšetkým prostredníctvom zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach. Na postupné vytvorenie takéhoto priesxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxbné pre riadne fungovanie vnútorného trhu.
(2) V článku 81 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa ustanovuje, že justičná spolupráca v občxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xriestore spravodlivosti bez vnútorných hraníc sú ustanovenia na zaistenie rýchleho a jednoduchého uznania a prípadne vykonania ochranných opatrenx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxm členskom štáte zachovala a naďalej poskytovala v ktoromkoľvek inom členskom štáte, do ktorého táto osoba cestuje alebo sa sťahuje. Je potrebné zabezxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xZEÚ) a článkom 21 ZFEÚ neviedlo k strate tejto ochrany.
(4) Vzájomná dôvera vo výkon spravodlivosti v Únii a snaha zaistiť rýchlejší a menej nákladný pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxh členských štátoch bez toho, aby sa vyžadovalo akékoľvek osobitné konanie. V dôsledku toho by sa s ochranným opatrením nariadeným v jednom členskom štxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xlenský štát").
(5) Na dosiahnutie voľného pohybu ochranných opatrení je potrebné a vhodné, aby pravidlá upravujúce uznávanie a v náležitých prípadxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xchranné opatrenia nariadené v záujme ochrany určitej osoby, ak existujú závažné dôvody domnievať sa, že je ohrozený jej život, jej telesná alebo duševxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xásilia v blízkych vzťahoch, ako sú fyzické násilie, obťažovanie, sexuálne násilie, prenasledovanie, zastrašovanie alebo iné formy nepriameho nátlxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xrestných činov [3], sa zabezpečuje prístup obetí trestného činu k riadnym informáciám a podpore.
(8) Toto nariadenie dopĺňa smernicu 2012/29/EÚ. Sxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa "obeť" v zmysle uvedenej smernice.
(9) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia patrí do oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach v zmysle člxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxh sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze [4].
(10) Pojem občianske veci by sa xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxala byť rozhodujúca pre posúdenie občianskoprávnej povahy ochranného opatrenia.
(11) Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté fungovanie nariadexxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxvinností [5] (ďalej len "nariadenie Brusel IIa"). Rozhodnutia prijaté podľa nariadenia Brusel IIa by sa mali naďalej uznávať a vykonávať podľa uvedenxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa vzťahujú na nariaďovanie ochranných opatrení. Týmto nariadením sa členským štátom neukladajú povinnosti zmeniť svoje vnútroštátne systémy, aby txx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto nariadenia.
(13) S cieľom zohľadniť rôzne typy orgánov, ktoré nariaďujú ochranné opatrenia v občianskych veciach v členských štátoch, a na rozdixx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtujú záruky, najmä pokiaľ ide o ich nestrannosť a právo účastníkov na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom. Policajné orgány by sa v žiadnom prípade nemxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx mali na základe zásady vzájomného uznávania uznať v dožiadanom členskom štáte ako ochranné opatrenia v občianskych veciach v súlade s týmto nariadeníxx
xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadených podľa právnych poriadkov členských štátov, najmä pokiaľ ide o ich trvanie a skutočnosť, že toto nariadenie sa bude spravidla uplatňovať v nalxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxadenia bez ohľadu na to, či doba platnosti samotného ochranného opatrenia je dlhšia (či má už predbežnú, časovo obmedzenú alebo časovo neobmedzenú povxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxadenia dotknuté právo chránenej osoby dovolávať sa tohto ochranného opatrenia podľa ktoréhokoľvek iného dostupného právneho aktu Únie stanovujúcexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veciach.
(18) Týmto nariadením by sa malo upravovať len uznávanie povinnosti uloženej ochranným opatrením. Nemali by sa ním upravovať postupy na imxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poruší povinnosť nariadená v ochrannom opatrení. Tieto otázky sa spravujú právnym poriadkom tohto členského štátu. V súlade so všeobecnými zásadami xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxžu nadobudnúť účinnosť v dožiadanom členskom štáte.
(19) Ochranné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali chránenej osobe poskytoxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxíbuzných alebo v škole či vzdelávacej inštitúcii, ktoré navštevuje jej dieťa. Bez ohľadu na to, či je predmetné miesto alebo rozsah oblasti, na ktoré sa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xsoba predstavujúca riziko nesmie priblížiť či do nej vstúpiť (alebo ako kombinácia týchto dvoch možností), uznanie povinnosti uloženej ochranným opxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a podstatné prvky ochranného opatrenia zostanú zachované, malo by sa príslušnému orgánu dožiadaného členského štátu umožniť upraviť skutkové prvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxové prvky zahŕňajú adresu, všeobecne označené miesto alebo minimálnu vzdialenosť, v ktorej sa musí osoba predstavujúca riziko zdržiavať od chránenex xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx S cieľom uľahčiť akúkoľvek úpravu ochranného opatrenia by sa na osvedčení malo uviesť, či je adresa uvedená v ochrannom opatrení miestom pobytu, pracoxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xblasť (približná vzdialenosť od konkrétnej adresy), na ktorú sa vzťahuje povinnosť uložená v ochrannom opatrení osobe predstavujúcej riziko.
(22x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxjazyčný vzorový formulár. Vydávajúci orgán by mal osvedčenie vydať na žiadosť chránenej osoby.
(23) Polia voľného textu vo viacjazyčnom vzorovom fxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxom jazyku bez toho, aby chránenej osobe vznikli náklady. Akékoľvek náklady na nutný preklad, ktorý presahuje rozsah textu vo viacjazyčnom vzorovom foxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkého štátu by mal určiť, či je potrebný akýkoľvek preklad alebo prepis. To by nemalo brániť chránenej osobe alebo vydávajúcemu orgánu členského štátu pxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, keď sa ochranné opatrenie nariadilo v neprítomnosti alebo v konaní, pre ktoré nie je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxíležitosť zabezpečiť si svoju obhajobu proti ochrannému opatreniu. V snahe zabrániť obchádzaniu právneho predpisu a so zreteľom na naliehavosť prípxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxm, ako možno osvedčenie vydať. Osvedčenie by sa malo vydať čo najskôr po tom, ako je ochranné opatrenie vykonateľné v členskom štáte pôvodu.
(26) Berúx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxných krokov osobe predstavujúcej riziko. Tieto špecifické postupy oznamovania by sa mali uplatňovať len na účely tohto nariadenia vzhľadom na osobitxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx žiadne povinnosti členského štátu týkajúce sa doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych veciach do cudziny, ktoré vyplývajú z dvojxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxujúcej riziko a aj pri úprave skutkových prvkov ochranného opatrenia v dožiadanom členskom štáte by sa mal náležite zohľadniť záujem chránenej osoby txxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx riziko, pokiaľ takéto sprístupnenie nie je nevyhnutné na dodržiavanie alebo výkon ochranného opatrenia.
(28) Proti vydaniu osvedčenia by nemalo bxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x písaní alebo chyba pri prepise alebo kopírovaní, osvedčenie presne nezodpovedá ochrannému opatreniu, alebo by sa malo zrušiť, ak je zrejmé, že bolo vyxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požiadavky na jeho vydanie.
(30) Vydávajúci orgán členského štátu pôvodu by mal na požiadanie pomôcť chránenej osobe pri získavaní informácií o orgxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti si vyžaduje, aby sa predchádzalo vydávaniu nezlučiteľných rozhodnutí v dvoch členských štátoch. V tomto nariadení by sa z tohto dôvodu mali ustaxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx členskom štáte.
(32) Dôvody verejného záujmu môžu súdu dožiadaného členského štátu umožniť za výnimočných okolností odmietnuť uznanie alebo výkox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxniť výnimku verejného poriadku na účely odmietnutia uznania alebo výkonu ochranného opatrenia, ak by to bolo v rozpore s právami ustanovenými v Charte xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členskom štáte pôvodu by mal príslušný orgán dožiadaného členského štátu po predložení príslušného osvedčenia pozastaviť alebo zrušiť účinky uznanxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxzpečiť takýto účinný prístup v konaniach, na ktoré xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch [6].
(35) S cieľom uľahxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch a postupoch týkajúcich sa ochranných opatrení v občianskych veciach v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxej justície (e-Justice Portal).
(36) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxriadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe kxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxsledne zmenia formuláre ustanovené v tomto nariadení, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.
(38) V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxtanovené v článkoch 47 a 48 charty. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.
(39) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxžné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(40) V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxiadenia.
(41) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohtx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxko [9] na základe článku 41 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxT ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá jednoduchého a rýchleho mechaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxhuje na ochranné opatrenia v občianskych veciach nariadené vydávajúcim xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xznanie ochranného opatrenia nariadeného v jednom členskom štáte žiada v inom členskom štáte.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ochranné opatrenixx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxedzenia pojmov:
1. "ochranné opatrenie" je akékoľvek rozhodnutie bez ohľadu na jeho názov, nariadené vydávajúcim orgánom členského štátu pôvodu v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xhrániť inú osobu, ak môže byť ohrozená telesná alebo duševná integrita tejto inej osoby:
a) zákaz alebo úprava vstupu na miesto, kde má chránená osoba xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxek spôsobom vrátane telefonického kontaktu, elektronickej alebo riadnej pošty, faxu alebo iných prostriedkov;
c) zákaz alebo úprava približovanxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxhranného opatrenia;
3. "osoba predstavujúca riziko" je fyzická osoba, ktorej sa uložila jedna alebo viacero povinností uvedených v bode 1;
4. "vyxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xariadenia, ak takýto iný orgán poskytuje dotknutým účastníkom záruky nestrannosti a ak jeho rozhodnutia týkajúce sa ochranného opatrenia môžu podľa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxnutie súdneho orgánu v rovnakej veci;
5. "členský štát pôvodu" je členský štát, v ktorom sa ochranné opatrenie nariadilo;
6. "dožiadaný členský štxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxk 4
Uznávanie a výkon
1. Ochranné opatrenie nariadené v členskom štáte sa v ostatných členských štátoch uznáva bez osobitného konania a je vykonatexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeného v členskom štáte pôvodu, poskytne príslušnému orgánu dožiadaného členského štátu:
a) vyhotovenie ochranného opatrenia, ktoré spĺňa podmiexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxad osvedčenia v súlade s článkom 16.
3. Osvedčenie nadobúda účinnosť len v medziach vykonateľnosti ochranného opatrenia.
4. Bez ohľadu na to, či je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnského štátu pôvodu vydá na žiadosť chránenej osoby na viacjazyčnom vzorovom formulári vyhotovenom v súlade s článkom 19 osvedčenie, ktoré obsahuje ixxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xoskytne chránenej osobe na jej žiadosť prepis a/alebo preklad osvedčenia na viacjazyčnom vzorovom formulári vyhotovenom v súlade s článkom 19.
Čláxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xrávnym poriadkom členského štátu pôvodu.
2. Ak sa ochranné opatrenie nariadilo v neprítomnosti, osvedčenie možno vydať len vtedy, ak sa osobe predsxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxlade s právnym poriadkom členského štátu pôvodu, a to v dostatočnom predstihu a takým spôsobom, aby si táto osoba mohla zabezpečiť obhajobu.
3. Ak sa oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxdčenie možno vydať len vtedy, ak táto osoba mala právo napadnúť ochranné opatrenie podľa právneho poriadku členského štátu pôvodu.
Článok 7
Obsah xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxania osvedčenia;
d) údaje o chránenej osobe: meno, dátum a miesto narodenia, pokiaľ sú k dispozícii, a adresu, ktorá sa má použiť na účely oznamovaniax xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxno, dátum a miesto narodenia, pokiaľ sú k dispozícii, a adresa, ktorá sa má použiť na účely oznamovania;
f) všetky informácie potrebné na výkon ochranxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxta a/alebo ohraničenej oblasti, ku ktorej má táto osoba zákaz približovať sa alebo do ktorej má táto osoba zákaz vstupu;
g) doba trvania ochranného opxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxach vyplývajúcich z článkov 9 a 13;
k) pre lepšiu orientáciu úplný názov tohto nariadenia.
Článok 8
Oznámenie o vydaní osvedčenia osobe predstavxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvedčenia vedie k uznaniu a prípadne k vykonateľnosti ochranného opatrenia vo všetkých členských štátoch podľa článku 4.
2. Ak má osoba predstavujúcx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstovou zásielkou s potvrdením o doručení alebo rovnocenným spôsobom.
Situácie, keď adresa osoby predstavujúcej riziko nie je známa, alebo keď osobx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxntaktné údaje o nej sa nesprístupnia osobe predstavujúcej riziko, pokiaľ nie je ich sprístupnenie nevyhnutné na dodržiavanie alebo výkon ochranného xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxavujúcej riziko adresovanú vydávajúcemu orgánu členského štátu pôvodu alebo z vlastného podnetu tohto orgánu sa osvedčenie:
a) opraví, ak je medzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 6 a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia vydané neoprávnene.
2. Postup pri oprave alebo zrušení osvedčenia, vrátane opravných prostriedkovx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnej osobe na jej žiadosť pri získavaní informácií o orgánoch dožiadaného členského štátu, na ktorých sa má žiadať o vydanie alebo výkon ochranného opatxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxde potreby a v potrebnom rozsahu upraví skutkové prvky ochranného opatrenia tak, aby sa mohlo uplatniť v tomto členskom štáte.
2. Pri úprave ochrannéxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxiko.
4. Ak má osoba predstavujúca riziko pobyt v dožiadanom členskom štáte, oznámenie sa uskutoční v súlade s právnym poriadkom toho členského štátux xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxou listovou zásielkou s potvrdením o doručení alebo rovnocenným spôsobom.
Situácie, keď adresa osoby predstavujúcej riziko nie je známa, alebo keď xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xpravný prostriedok chránená osoba alebo osoba predstavujúca riziko. Konanie o opravnom prostriedku sa spravuje právnym poriadkom dožiadaného členxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxenskom štáte pôvodu sa v dožiadanom členskom štáte nesmie za žiadnych okolností skúmať vo veci samej.
Článok 13
Neuznanie alebo odmietnutie výkonx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx v zjavnom rozpore s verejným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxe alebo odmietnutie výkonu sa podáva na súde dožiadaného členského štátu, ktorý daný členský štát oznámil Komisii v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. a) boxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxrenie na základe rovnakých skutočností.
Článok 14
Pozastavenie alebo zrušenie uznania alebo výkonu
1. V prípade pozastavenia alebo zrušenia oxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxkom 9 ods. 1 písm. b) vydávajúci orgán členského štátu pôvodu na žiadosť chránenej osoby alebo osoby predstavujúcej riziko vydá na viacjazyčnom vzorovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxa alebo osoba predstavujúca riziko predloží osvedčenie vydané v súlade s odsekom 1, príslušný orgán dožiadaného členského štátu pozastaví alebo zrušx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxobné formálne náležitosti
Pre písomnosti vydané v členskom štáte sa v súvislosti s týmto nariadením nevyžaduje vyššie overenie ani splnenie inej poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxdnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného členského štátu alebo v akomkoľvek inom úradnom jazyku inštitúcií Únie, ktorý tento členský xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x niektorom z členských štátov.
Článok 17
Verejne prístupné informácie
Členské štáty poskytnú v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xpravujú ochranné opatrenia v občianskych veciach, vrátane informácií o type orgánov príslušných vo veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx oznámia Komisii tieto informácie:
a) typy orgánov, ktoré sú príslušné vo veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a pokiaľ je to rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xá predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie;
iii) orgánov, ktoré sú príslušxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxrístupní verejnosti informácie uvedené v odseku 1 akýmkoľvek vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom webovej stránky Európskej justičnej siete prx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxe zmenia formuláre uvedené v článkoch 5 a 14. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20.
Článok 20
Postxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Článok 21
Preskúmanie
Komisia do 11. januára 2020 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxnnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 11. januára 2015.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxriadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
V Štrasburgu 12. júna 2013
Za Európsky parlamxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxa 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. júna 2013.
[3] Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
[4] Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011x xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
[9] Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 10.
[10] Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.