32004R0805

vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (38)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (11)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 61 odsek c a druhú zarážku článku 67 xxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xtanoveným v článku 251 Zmluvy(3),
keďže:
(1) spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivostxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veciach, ktoré sú nevyhnutné pre dobré fungovanie vnútorného trhu;
(2) dňa 3. decembra 1998 prijala Rada Akčný plán Rady a Komisie o tom, ako najlepšie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxálila na svojom zasadaní v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 zásadu vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí ako základný kameň pre vytvorenie skutxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxych a obchodných veciach(5). Tento program zahŕňa vo svojej prvej etape zrušenie doložky vykonateľnosti (exeqaturu), to znamená, vytvorenie európsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakter alebo výšku peňažného nároku, a v ktorých veriteľ získal proti dlžníkovi buď súdne rozhodnutie alebo vykonateľný titul, ktorý vyžaduje výsxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxk 1 písm. b), môže mať podobu nedostavenia sa na súdne konanie alebo nesplnenia výzvy súdu predložiť písomné oznámenie o zámere obhajovať sa;
(7) toto nxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutiam, súdnym zmierom a verejným listinám, ktoré boli osvedčené ako európske exekučné tituly;
(8) vo svojich záveroch z Tampere mala Európskx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhkoľvek sprostredkujúcich opatrení pred výkonom v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada. S rozhodnutím, ktoré pôvodný súd osvedčil ako európsky exxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe sa bude registrácia osvedčeného zahraničného rozhodnutia riadiť tými istými pravidlami ako registrácia rozhodnutia z inej časti Spojeného kráľovxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxaturu) stanoveným v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxé;
(10) ak súd v členskom štáte vydal rozhodnutie o nespornom nároku bez toho aby sa dlžník zúčastnil konania, zrušenie akýchkoľvek kontrol v členskom xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákladných práv a zohľadňuje zásady vyjadrené najmä v Charte základných práv Európskej únie. Predovšetkým usiluje o zabezpečenie plného rešpektovanxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavidlá s cieľom zabezpečiť, aby bol dlžník informovaný o súdnej žalobe proti nemu, o požiadavkách na jeho aktívnu účasť v konaní, ak chce poprieť nárok a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxidlách občianskeho súdneho konania, obzvlášť tých, ktoré upravujú doručovanie dokumentov, je nevyhnutné stanoviť presnú a podrobnú definíciu týchxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoručenia, ktorý je založený na právnej fikcii splnenia týchto minimálnych pravidiel;
(14) všetky spôsoby doručenia uvedené v článkoch 13 a 14 sú charxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxsátovi. V druhej kategórii by rozhodnutie malo byť osvedčené ako európsky exekučný titul iba vtedy, ak členský štát pôvodu má zavedený primeraný mechaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xokument napriek súladu s článkom 14 nedostal k svojmu adresátovi;
(15) osobné doručenie určitým osobám, iným ako samotnému dlžníkovi podľa článku 14 xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxent;
(16) článok 15 by sa mal uplatňovať na situácie, kedy dlžník nemôže na súde zastupovať sám seba, ako napríklad v prípade právnickej osoby, a ak osobx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxornom súdnom konaní;
(17) súdy príslušné na preskúmanie úplného súladu s minimálnymi procesnými pravidlami by mali v prípade takéhoto súladu, vydať xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxmná dôvera vo výkon spravodlivosti v členských štátoch odôvodňuje, že posúdenie súdu jedného členského štátu o tom či sú všetky podmienky pre vydanie oxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správneho uplatnenia minimálnych procesných pravidiel v tom členskom štáte, v ktorom má byť rozhodnutie vykonané;
(19) z tohto nariadenia nevyplývx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxl, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxiteľ by mal mať možnosť požiadať o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule pre nesporné nároky, alebo môže namiesto toho zvoliť systém uznávanxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx tam bol doručený, malo by sa uplatňovať toto nariadenie, najmä pravidlá o doručovaní v ňom stanovené, spoločne s nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxenských štátov uskutočnenými v súlade s jeho článkom 23;
(22) nakoľko ciele navrhovanej úpravy nie je možné uspokojivým spôsobom dosiahnuť na úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenej v tomto článku, toto nariadenie nejdx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxtím Rady 1999/468/ES z 28 júna, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(8)
(24) v súlade s článkom 3 Protokolx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia;
(25) v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojenéxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx ani nepodlieha jeho uplatňovaniu;
(26) podľa druhej zarážky článku 67 ods. 5 Zmluvy o založení ES, pre opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa od 1. fxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xlánok 1
Predmet úpravy
Účelom tohto nariadenia je vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky, aby bol na základe stanovenia minixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx výkonu pred uznaním a výkonom muselo konať akékoľvek ďalšie konanie.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Toto nariadenie sa uplatní v občianskych a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci ("acta xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxského zväzku, dedenia zo závetu a zo zákona;
b) konkurz, konania súvisiace so zrušením obchodných spoločností alebo iných právnických osôb nachádzaxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx Pojem "členský štát" v tomto nariadení označuje každý členský štát s výnimkou Dánska.
Článok 3
Exekučné tituly, ktoré sa osvedčia ako európsky xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ak:
a) s ním dlžník výslovne súhlasil tým že ho uznal alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v priebexx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnych predpisov členského štátu pôvodu, alebo
c) dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol na takom pojednávaní zastúpený potom, ako naxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu pôvodu rovná tichému uznaniu nároku alebo skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo
d) dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.
2. Toto narixxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx boli osvedčené ako európsky exekučný titul.
Článok 4
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:
1. "rozhodnxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo súdneho exekučného rozkazu ako aj rozhodnutie o trovách alebo výdavkoch konania vydané súdnym úradníkom;
2. "nárok": nárok na výplatu určitej peňxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxina":
a) dokument, ktorý bol formálne vypracovaný alebo zaregistrovaný ako verejná listina a ktorého pravosť:
i) súvisí s podpisom a obsahom listinxx x
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxanie, ktoré sa týka záväzkov vyplývajúcich z výživného uzavretých so správnymi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy zmier alebo bola vypracovaná či zaregistrovaná verejná listina, ktoré majú byť osvedčené ako európsky exekučný titul;
5. "členský štát výkonu": člxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxý súd": súd alebo tribunál, ktorý sa zaoberá konaním v čase splnenia podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) alebo c;
7. vo Švédsku v skrátenox xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxTOLA II
EURÓPSKY EXEKUČNÝ TITUL
Článok 5
Zrušenie doložky vykonateľnosti (exeqaturu)
Rozhodnutie, ktoré bolo v členskom štáte pôvodu osvedčxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxietky proti jeho uznaniu.
Článok 6
Požiadavky na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu
1. Rozhodnutie o nespornom nárokx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxnutie vykonateľné v členskom štáte pôvodu; a
b) rozhodnutie nie je v rozpore s predpismi o súdnej právomoci tak, ako sú stanovené v oddieloch 3 a 6 kapitoxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxe článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c); a
d) rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte, v ktorom má dlžník bydlisko v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 44/20xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x
x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na účel, ktorý je možné považovať za nepatriaci do výkonu jeho živnosti alebo profesie; a
- dlžník je spotrebiteľ.
2. Ak rozhodnutie osvedčené axx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxbovoľnom čase pôvodnému súdu sa vydáva osvedčenie o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe IV.
3. xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x súlade s ods. 1 tohto článku, na základe žiadosti podanej v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Článok 7
Trovy súdneho konania
Ak rozhodnutie zahŕňa vykonateľné rozhodnutie o výške trov súdneho konania, vrátane úrokových sadzieb, musx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxvinnosti znášať také trovy v súlade s právnymi predpismi členského štátu pôvodu.
Článok 8
Čiastkové osvedčenie o európskom exekučnom titule
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxnok 9
Vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule
1. Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe Ix
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnom titule
1. Osvedčenie o európskom exekučnom titule musí byť na žiadosť pôvodného súdu
a) opravené, ak je v dôsledku vecnej chyby rozpor medzi rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa uplatňujú právne predpisy členského štátu pôvodu.
3. Žiadosť o opravu alebo stiahnutie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xitule nie je možné podať odvolanie.
Článok 11
Účinnosť osvedčenia o európskom exekučnom titule
Osvedčenie o európskom exekučnom titule nadoxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) môže byť osvedčené ako európsky exekučný titul iba vtedy, ak súdne konanie v členskom štáte pôvodu splnilo procesné požixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia v zmysle článku 6 ods. 3 pre rozhodnutie po vznesení námietky voči rozhodnutiu, ak sú v čase takého rozhodnutia splnené podmienky článku 3 ods. 1 písm. xx xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxný dlžníkovi jedným z týchto spôsobov:
a) osobné doručenie doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré je podpísané dlžníkom;
b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbo ho bezdôvodne odmietol prijať a dátum doručenia;
c) doručenie poštou doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré dlžník podpíxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxmu prijatia, ktoré podpísal a odoslal naspäť dlžník.
2. Akékoľvek predvolanie na súdne pojednávanie môže byť doručené dlžníkovi v súlade s ods. 1 alxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Doručenie bez dokladu o prijatí zo strany dlžníka
1. Dokument o začatí súdneho konania alebo rovnocenný dokument a akékoľvek predvolanie na súdne pxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxosti ako dlžník alebo sú tam zamestnané;
b) v prípade samostatne zárobkovo činného dlžníka alebo právnickej osoby osobné doručenie do prevádzkárne dxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxánov verejnej správy a vloženie písomného oznámenia o tomto uložení do poštovej schránky dlžníka, za predpokladu, že písomné oznámenie jasne uvádza cxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx poštou bez dokladu o prijatí podľa ods. 3, ak má xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxovne súhlasil s týmto spôsobom doručovania.
2. Na účely tohto nariadenia, doručenie podľa ods. 1 je neprípustné, ak adresa dlžníka nie je s určitosťxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xoručenie, s uvedením:
i) spôsobu doručenia; a
ii) dátumu doručenia; a
iii) ak bol dokument doručený inej osobe ako dlžníkovi, mena tejto osoby a jej vxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxie zástupcom dlžníka
Dokument je podľa článkov 13 alebo 14 možné doručiť aj zástupcovi dlžníka.
Článok 16
Poskytnutie náležitých informácií x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxument musí obsahovať toto:
a) mená a adresy strán;
b) výšku nároku;
c) ak sú vyžadované úroky z nároku, úrokovú sadzbu a dobu, za ktorú sa vyžaduje úrok, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Článok 17
Poskytnutie náležitých informácií dlžníkovi o procesných krokoch potrebných na napadnutie nároku
V dokumente o začatí konania, rovnoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxtie nároku, vrátane lehoty pre písomné napadnutie nároku alebo prípadne termín súdneho pojednávania, názov a adresa inštitúcie na ktorú sa má obrátiť xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxníkovi môže byť vydané alebo vykonané rozhodnutie a povinnosť uhradiť trovy spojené so súdnym konaním.
Článok 18
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxéto nedodržanie sa napraví a rozhodnutie je možné osvedčiť ako európsky exekučný titul, ak:
a) rozhodnutie bolo doručené dlžníkovi v súlade s požiadavxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxtrične informovaný v rozhodnutí alebo spolu s rozhodnutím o procesných požiadavkách pre vznesenie takej námietky, vrátane názvu a adresy inštitúciex xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2. Ak konanie v členskom štáte pôvodu nesplnilo procesné požiadavky stanovené v článku 13 alebo 14, také nesplnenie sa napraví, ak zo správania dlžnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxximálne pravidlá na preskúmanie rozhodnutia vo výnimočných prípadoch
1. S odvolaním sa na články 13 až 18, môže byť rozhodnutie osvedčené ako európskx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
a)
i) dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument, prípadne predvolanie na súdne pojednávanie boli doručené jedným zo spôsobov stanovených x xxxxxx xxx x
xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na jeho strane, za predpokladu, že v oboch príxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sú podmienky uvedené v odseku 1.
KAPITOLA IV
VÝKON
Článok 20
Vykonávacie konanie
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx istých podmienok ako rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu.
2. Od veriteľa sa vyžaduje, aby poskytol príslušným vykonávacím orgánom členskxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxsti; a
c) v prípade potreby, prepis osvedčenia európskeho exekučného titulu alebo jeho preklad do úradného jazyka členského štátu výkonu, alebo, ak jx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxuje, v zhode s právnymi predpismi tohto členského štátu alebo do iného jazyka, ktorý členský štát výkonu uviedol ako prijateľný. Každý členský štát môžx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe osobou, ktorá má k tomu oprávnenie v jednom z členských štátov.
3. Od strany, ktorá v jednom členskom štáte žiada o výkon rozhodnutia osvedčeného akx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxšníkom alebo že nemá bydlisko alebo pobyt v členskom štáte výkonu.
Článok 21
Zamietnutie výkonu
1. Príslušný súd v členskom štáte výkonu na žixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenskom štáte alebo v tretej krajine, za predpokladu, že:
a) predošlé rozhodnutie sa týkalo toho istého predmetu sporu medzi tými istými stranami; a
bx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxsť nebola a nemohla byť vznesená ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte pôvodu
2. Za žiadnych okolností sa v členskom štáte výkonu nemôže skúmax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxlyv na dohody, ktorými sa členské štáty pred nadobudnutím platnosti nariadenia (ES) č. 44/2001, podľa článku 59 Bruselského dohovoru o súdnej právomoxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxoru proti obvineným, ktorí majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v tretej krajine ak, v prípadoch stanovených v článku 4 tohto dohovoru, by rozhodnutie mohxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xlžník
- vzniesol námietku voči rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul, vrátane žiadosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx súd alebo orgán v členskom štáte výkonu môže na žiadosť dlžníka:
a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo
b) podmieniť výkon posxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxTINY
Článok 24
Súdne zmiery
1. Zmier týkajúci sa nároku v zmysle článku 4 odsek 2, ktorý schválil súd alebo bol v priebehu konania uzavretý na súde a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxtý, osvedčený ako európsky exekučný titul pomocou vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II.
2. Zmier, ktorý bol osvedčený ako európsky exekučný titux x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxania jeho vykonateľnosti.
3. Ustanovenia kapitoly II, s výnimkou článku 5 a článku 6 ods. 1 a článku 9 ods. 1 a ustanovenia kapitoly IV, s výnimkou článku xx xxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx vykonateľná v jednom členskom štáte, sa na žiadosť adresovanú orgánu určeného členským štátom pôvodu osvedčí ako európsky exekučný titul pomocou vzoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxtných členských štátoch bez toho, že by bolo potrebné prehlásenie o jej vykonateľnosti a bez možnosti namietania jej vykonateľnosti.
3. Ustanovenia xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy.
KAPITOLA VI
PRECHODNÉ USTANOVENIE
Článok 26
Prechodné ustanovenie
Toto nariadenie sa uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
KAPITOLA xxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výkon rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny o nespornom nároku v súlade s nariadením (ES) 44/2001.
Článok 28
Vzťah k nariadeniu (xxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článok 29
Informácie o vykonávacích postupoch a orgánoch
Členské štáty spolupracujú, aby poskytli širokej verejnosti a odborným kruhom inforxxxxx xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxkej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach ustanovenej v súlade s rozhodnutím 2001/470/ES(9).
Článok 30
Informácie týkajúce sa opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxx xxeskúmanie rozhodnutia uvedené v článku 19 ods. 1;
b) jazyky akceptované podľa článku 20 ods. 2 písm. c);
c) zoznamy orgánov uvedených v článku 25; a akéxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxými prostriedkami.
Článok 31
Zmeny a doplnenia príloh
Akékoľvek zmeny a doplnenia vzorových tlačív v prílohách sa prijmú v súlade s poradným pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxací poriadok.
Článok 33
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2004.
Toto nariadenie sa začne uplatňovať od xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
V Štrasburgu 21. apríla 2004
Za Európsxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxadnom vestníku) a Stanovisko Európskeho parlamentu z 30.3.2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.