31993L0013

nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (432)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (124)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (31)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xa zmluvu zakladajúcu Európske hospodárske spoločenstvo a najmä na jej článok 100 a,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
v spolupráci s Európskym parlxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe vnútorného trhu k 31. decembru 1992; keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služiex x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxrane a ich spotrebiteľom na strane druhej vykazujú mnoho nezrovnalostí, ktorých výsledkom je skutočnosť, že vnútroštátne trhy, na ktorých sa predáva xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xných členských štátov;
keďže zákony členských štátov týkajúce sa najmä nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách vykazujú značné rozdiely;
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia nepoznajú právne pravidlá, podľa ktorých sa v členských štátoch iných, než je ich vlastný, riadia zmluvy na predaj tovarov alebo služieb; keďže tentx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia vnútorného trhu a ochrany občana v jeho úlohe spotrebiteľa pri nadobúdaní tovaru a služieb podľa zmlúv, ktoré sa riadia právnymi predpismi členskýcx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxieb pri ich predaji tovaru a dodávaní služieb doma ako aj na vnútornom trhu; keďže takto bude stimulovaná hospodárska súťaž, čím sa zväčší výber pre občaxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxany spotrebiteľov v záležitostiach nekalých podmienok zmlúv; keďže táto ochrana by mala byť zabezpečená zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré sú xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxych záujmov spotrebiteľov" uvedeným v týchto programoch: "Nadobúdatelia tovaru a služieb by mali byť chránení proti zneužitiu právomocí zo strany prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxia ochrana spotrebiteľa sa môže dosiahnuť prijatím jednotných právnych pravidiel v záležitostiach nekalých podmienok; keďže tieto pravidlá by mali xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxajúce sa nástupníckych práv, zmluvy týkajúce sa rodinného práva a zmluvy týkajúce sa dohôd o včlenení a organizácii spoločností alebo partnerstve sa mxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xnútroštátne právne predpisy umožňujú plánovať len čiastočné zosúladenie; keďže najmä zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté podlxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxníctvom vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia tejto smernice;
keďže sa v zákonných alebo regulačných opatreniach člensxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxo dôvodu nejaví potrebné zaoberať sa podmienkami odrážajúcimi povinné zákonné alebo regulačné opatrenia a zásady alebo ustanovenia medzinárodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvedené v článku 1 ods. 2 zahŕňa pravidlá, ktoré podľa zákona platia medzi zmluvnými stranami za predpokladu, že neboli vytvorené žiadne iné dohody;
kxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xovolania verejného charakteru;
keďže je potrebné stanoviť všeobecne kritériá na hodnotenie nekalého charakteru zmluvných podmienok;
keďže hoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxečujú kolektívne služby, berúc do úvahy spoločnú zodpovednosť medzi užívateľmi, musí byť doplnené systémom celkového vyhodnotenia rôznych príslušxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtrán bez ohľadu na to, či spotrebiteľ bol stimulovaný k súhlasu s podmienkami a či tovar alebo služby boli predávané na osobitnú objednávku spotrebiteľxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxjú čestne a rovnocenne;
keďže pre účely tejto smernice môže mať priložený zoznam podmienok len oznamovaciu hodnotu a keďže z dôvodu minimálneho charxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov;
keďže charakter tovarov alebo služieb by mal mať vplyv na hodnotenie neprimeranosti zmluvných podmienok;
keďže na účely tejto smernice sa hoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavný predmet zmluvy a vzťah cena/kvalita môže byť napriek tomu braný do úvahy pri hodnotení primeranosti ostatných podmienok; keďže zámerom je medzx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxteniu, pokiaľ sa tieto obmedzenia neberú do úvahy pri výpočte poistného plateného spotrebiteľom;
keďže zmluvy by mali byť vypracované zrozumiteľnxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
keďže členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa nekalé podmienky neuplatňovali v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcu alebo doxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx pre zmluvné strany za týchto podmienok, ak jej plnenie xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxice na základe zákona nečlenského štátu ako práva uplatniteľného na zmluvu; keďže by táto smernica mala obsahovať ustanovenia určené na zabránenie toxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxo záležitosti, musia mať prostriedky na podanie podnetu na začatie postupov, týkajúcich sa zmluvných podmienok navrhovaných na všeobecné uplatňovaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo na podanie návrhu na začatie príslušných súdnych konaní.; keďže táto možnosť nezahŕňa predbežné overenie všeobecných podmienok používaných v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxbránenie ďalšieho uplatňovania nekalých podmienok v zmluvách,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
Článok 1
1. Účelom tejto smernice je aproximovať zákonyx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xpotrebiteľom.
2. Zmluvné podmienky, ktoré odrážajú záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia a ustanovenia alebo zásady medzinárodných dohovxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
Na účely tejto smernice:
a) "nekalé podmienky" znamenajú zmluvné podmienky definované v článku 3;
b) "spotrebiteľ" znamená akúkoľvek fyzickú oxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxbo dodávateľ" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v zmluvách podliehajúcich tejto smernici koná s cieľom vzťahujúcim sa k jeho obcxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxividuálne dohodnutá sa považuje za nekalú, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na záxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxpný ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou.
Skutočnosť, že určité aspekty podmienky alebx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčuje, že aj napriek tomu ide o predbežne formulovanú štandardnú zmluvu.
Keď predajca alebo dodávateľ vznesie námietku, že štandardná podmienka bolx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxkalé.
Článok 4
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, nekalosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xximeranú cenu a úhradu na jednej strane, ako aj tovar alebo služby dodávané výmenným spôsobom na druhej strane, pokiaľ tieto podmienky sú zrozumiteľné.
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpracované zrozumiteľne. Keď existuje pochybnosť o zmysle podmienky, prednosť má výklad priaznivejší pre spotrebiteľa. Toto pravidlo výkladu neplaxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa týchto pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx zabezpečili, že spotrebiteľ nestratí ochranu, zabezpečenú touto smernicou tým, že si vyberie právo nečlenského štátu ako právo uplatniteľné na zmluxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislemu uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxvneným záujmom podľa príslušného vnútroštátneho práva na ochranu spotrebiteľov, môžu požiadať súdy alebo príslušné správne orgány o rozhodnutie, čx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxania takých podmienok.
3. So zreteľom na vnútroštátne právo sa môžu právne opravné prostriedky, uvedené v odseku 2, uplatňovať oddelene alebo spolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxakých všeobecných zmluvných podmienok alebo podobných podmienok.
Článok 8
Členské štáty môžu prijať alebo si ponechať najprísnejšie opatrenia xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa uplatňovania tejto smernice najneskôr do piatich rokov po dátume uvedenom v článku 10 ods. 1.
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxneskôr do 31. decembra 1994. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Tieto ustanovenia sa uplatnia na všetky zmluvy uzatvorené po 31. decembri 1994.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štáty.
3. Členské štáty oznámia Komisii hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx ES C 21, 25.1.1993.
[3] Ú. v. ES C 159, 17.6.1991, s. 34.
[4] Ú. v. ES C 92, 25.4.1975, s. 1 aÚ. v. ES C 133, 3.6.1981, s. 1.
--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxedzenie právnej zodpovednosti predajcu alebo dodávateľa v prípade smrti alebo zranenia spotrebiteľa spôsobeného konaním alebo opomenutím predajcx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx inej strane, v prípade celkového alebo čiastočného neplnenia alebo neprimeraného plnenia akýchkoľvek zmluvných záväzkov predajcu alebo dodávateľxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxe dohody záväzujúcej spotrebiteľa v prípade, žeposkytovanie služieb predajcom alebo dodávateľom podlieha podmienkam, ktorých plnenie závisí len ox xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo neplniť zmluvu, bez poskytnutia zodpovedajúcej čiastky náhrady spotrebiteľovi zo strany predajcu alebo dodávateľa, ktorí sú stranou vypovedxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxu alebo dodávateľa odstúpiť od zmluvy podľa voľného uváženia, pričom rovnaká možnosť sa neposkytne spotrebiteľovi alebo umožniť predajcovi alebo doxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxajcovi alebo dodávateľovi vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej doby okrem prípadov, keď sú vážne dôvody na takéto vypxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xmluvu je neprimerane krátky;
i) neodvolateľne zaviazať spotrebiteľa k podmienkam, s ktorými sa skutočne nemohol oboznámiť pred uzavretím zmluvy;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxcovi alebo dodávateľovi jednostranne meniť bez právneho dôvodu akékoľvek vlastnosti výrobku alebo služby, ktoré majú byť zabezpečené;
l) umožniť xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxh poskytlo spotrebiteľovi zodpovedajúce právo zrušiť zmluvu, ak je konečná cena príliš vysoká v porovnaní s cenou dohodnutou pri uzavretí zmluvy;
mx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ktorejkoľvek podmienky zmluvy;
n) obmedziť povinnosť predajcu alebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxviazať spotrebiteľa k splneniu všetkých povinností, keď predajca alebo dodávateľ neplnia svoje;
p) poskytnúť predajcovi alebo dodávateľovi možnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxtrebiteľovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, najmä vyžadovať od spotrebiteľa, axx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bremena, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, malo spočívať na inej zmluvnej strane.
2. Predmet úpravy pododsekov g), j) a l)
a) Podoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxz výpovednej doby, ak na to má právny dôvod, za predpokladu, že sa od dodávateľa vyžaduje ihneď o tom informovať druhú zmluvnú stranu alebo strany.
b) Pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alebo finančnú službu spotrebiteľovi alebo sumu iných poplatkov za finančné služby bez oznámenia, ak na to má právny dôvod, za predpokladu, že sa od dodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxluvy.
Pododsek j) tiež nebráni uplatneniu podmienok, podľa ktorých si predajca alebo dodávateľ vyhradzuje právo jednostranne zmeniť podmienky zmxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od zmluvy.
c) Pododseky g), j) a l) sa nevzťahujú na:
- transakcie s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktami alebx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkontroluje;
- zmluvy na kúpu alebo predaj zahraničnej meny, cestovné šeky alebo medzinárodné platobné príkazy vyjadrené v cudzej mene;
d) Pododsxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx---------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.