32006R1896

zavedenie európskeho konania o platobnom rozkaze

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (51)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c),
so zreteľom na návrh Komxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
keďže:
(1) Spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zabezpečený voľný pohxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxiach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebné pre dobré fungovanie vnútorného trhu.
(2) Podľa článku 65 písm. c) zmluvy tieto opatrenia zahŕňajx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnskeho súdneho konania uplatniteľného v členských štátoch.
(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 vyzvala Radu a Komisxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxe osobitne poukázala na platobné rozkazy.
(4) Rada prijala 30. novembra 2000 spoločný program Komisie a Rady o opatreniach na vykonávanie zásady vzájxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxého konania ustanoveného v rámci Spoločenstva s cieľom získať súdne rozhodnutie v osobitných oblastiach vrátane nepopretých pohľadávok. Toto bolo rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe.
(5) Komisia prijala 20. decembra 2002 Zelenú knihu o európskom konaní o platobnom rozkaze a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie konaní s nízxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxmáhanie nepopretých pohľadávok.
(6) Rýchle a účinné vymáhanie nevyrovnaných dlhov, o ktorých nie sú z právneho hľadiska pochybnosti, má obrovský výxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnciu podnikov, najmä malých a stredných, a vedie k značnému znižovaniu počtu pracovných miest.
(7) Všetky členské štáty sa pokúšajú riešiť problém hrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxj právnej úpravy a priebeh vnútroštátneho konania sa značne líšia. Okrem toho sú tieto existujúce konania často neprípustné alebo nerealizovateľné v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže na vnútornom xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy Spoločenstva zaručujúcej rovnaké podmienky pre veriteľov a dlžníkov v celej Európskej únii.
(9) Účelom tohto nariadenia je zjednodušiť a zrýchliť xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnania o platobnom rozkaze; a umožniť voľný pohyb európskych platobných rozkazov v členských štátoch ustanovením minimálnych požiadaviek, ktorých dxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx týmto nariadením by malo slúžiť ako doplnkový a voliteľný prostriedok pre navrhovateľa, ktorý si naďalej môže zvoliť konanie podľa vnútroštátneho prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(11) Konanie by malo byť v čo najväčšej miere založené na používaní vzorových tlačív v komunikácii medzi súdom a stranami s cieľom uľahčiť jeho priebeh a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxý rozkaz, mali riadne zohľadniť potrebu zabezpečiť prístup k spravodlivosti.
(13) V návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu by navrhovateľ xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrmácií mohol rozhodnúť, či bude pohľadávku popierať alebo nie.
(14) V tomto kontexte by malo byť povinnosťou navrhovateľa popísať dôkazy, ktoré podpxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxných pohľadávkach.
(15) Podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu by malo predpokladať uhradenie akýchkoľvek prípadných súdnych poxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xo umožnilo preskúmať prima facie obsah pohľadávky a okrem iného vylúčiť zjavne neopodstatnené pohľadávky alebo neprípustné návrhy. Preskúmanie nemxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutia o zamietnutí návrhu súdom tej istej inštancie v súlade s vnútroštátnym právom.
(18) Európsky platobný rozkaz by mal odporcu informovať o jeho moxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxľadávke poskytnutých navrhovateľom by mal byť odporca informovaný o právnom význame európskeho platobného rozkazu, a najmä o dôsledkoch nepopretia xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxumentov, je nevyhnutné stanoviť presnú a podrobnú definíciu minimálnych požiadaviek, ktoré by sa mali uplatňovať v kontexte európskeho konania o plaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxučovanie európskeho platobného rozkazu.
(20) Všetky spôsoby doručenia uvedené v článkoch 13 a 14 sú charakterizované buď úplnou istotou (článok 13) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xrčitým osobám, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxy skutočne prijali/prevzali európsky platobný rozkaz.
(22) Článok 15 by sa mal uplatňovať na situácie, kedy odporca nemôže na súde zastupovať sám sebxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxu predovšetkým advokáta zastupovaním v konkrétnom súdnom konaní.
(23) Odporca môže podať svoj odpor prostredníctvom vzorového tlačiva stanovenéhx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxhote by mal ukončiť európske konanie o platobnom rozkaze a mal by viesť k automatickému pokračovaniu prípadu v riadnom občianskom súdnom konaní, pokiax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnutne vykladať v zmysle vnútroštátneho práva.
(25) Po uplynutí lehoty na podanie odporu v určitých výnimočných prípadoch by odporca mal byť oprávnenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxať voči pohľadávke. Počas preskúmania by sa predmet pohľadávky nemal hodnotiť v rozsahu, ktorý nevyplýva z výnimočných okolností, ktorých sa odporca xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx návrhu.
(26) Súdne poplatky uvedené v článku 25 by nemali zahŕňať napríklad poplatky za právne služby alebo náklady na doručovanie dokumentov iných sxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxzkaz vydaný v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada. Vzájomná dôvera vo výkon spravodlivosti v členských štátoch odôvodňuje, aby súd jedného členskxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských štátoch bez súdneho preskúmania správneho uplatnenia minimálnych procesných požiadaviek v tom členskom štáte, v ktorom má byť rozkaz vykoxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxia o výkone európskeho platobného rozkazu naďalej spravovať vnútroštátnym právom.
(28) Na účely počítania lehôt by sa malo uplatniť nariadenie Rady xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxovaný o tom, že sa zohľadnia štátne sviatky členského štátu, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vydáva európsky platobný rozkaz.
(29) Keďže cieľ tohto narxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(30) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijatx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x31) x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenstva, Spojené kráľovstvo a Írsko vyjadrili záujem zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.
(32) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtňuje. V dôsledku toho Dánsko nie je viazané a nepodlieha uplatňovaniu tohto nariadenia,
PRIJALI TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Predmet úpravy
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxopretých peňažných pohľadávok, zavedením európskeho konania o platobnom rozkaze,
a
b) umožniť voľný pohyb európskych platobných rozkazov medzi čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xtáte výkonu pred uznaním a výkonom európskeho platobného rozkazu.
2. Toto nariadenie nebráni navrhovateľovi, aby pri uspokojovaní pohľadávky v zxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu. Nevzťahuje sa najmä na daňové, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxvzťahuje na:
a) majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku, dedenia zo závetu a dedenia zo zákona,
b) konkurzné konania, konania týkajúce sa lixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
d) pohľadávky, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov, pokiaľ:
(i) neboli predmetom dohody medzi stranami alebo nedošlo k uznaniu dlhu,
alebo
(xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxčuje každý členský štát s výnimkou Dánska.
Článok 3
Cezhraničné spory
1. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxnskom štáte súdu konajúceho vo veci.
2. Bydlisko sa určuje v súlade s článkami 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci, uznxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxvrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu v súlade s týmto nariadením.
Článok 4
Európske konanie o platobnom rozkaze
Európske konanie o pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo platobného rozkazu.
Článok 5
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:
1. "členský štát pôvodu" je členský štáxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xsúd" je akýkoľvek orgán v členskom štáte s právomocou vo vzťahu k európskym platobným rozkazom alebo akejkoľvek inej súvisiacej záležitosti;
4. "súd xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v súlade s príslušnými pravidlami práva Spoločenstva, najmä s nariadením (ES) č. 44/2001.
2. Ak sa však pohľadávka týka zmluvy uzavretej osobou - spotxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxú právomoc len súdy v členskom štáte, v ktorom má odporca bydlisko v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 44/2001.
Článok 7
Návrh na vydanie európsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
2. Návrh obsahuje:
a) mená a adresy strán, prípadne mená ich zástupcov a označenie súdu, na ktorý sa návrh podáva,
b) výšku pohľadávky vrátane istiny a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxu okolností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva ako na základ pohľadávky, prípadne požadovaného úroku,
e) označenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrmácie sú podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia pravdivé a že si uvedomuje, že akékoľvek zámerne nepravdivé tvrdenie by mohlo viesť k príslušným saxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxasí s pokračovaním občianskeho súdneho konania ako riadneho konania v zmysle článku 17. To nebráni navrhovateľovi, aby o tomto informoval súd neskôr, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnickej formy, ktoré akceptuje členský štát pôvodu a sú dostupné súdu pôvodu.
6. Návrh podpisuje navrhovateľ alebo, ak má ustanoveného právneho zástxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy(7). Podpis sa uznáva v členskom štáte pôvodu a nemôžu sa naň vzťxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtronický komunikačný systém, ktorý je prístupný istej skupine už zaregistrovaných overených užívateľov a ktorý umožňuje bezpečným spôsobom identixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxe návrhu
Súd konajúci vo veci návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu preskúma čo najskôr a na základe tlačiva návrhu, či sú splnené požiadavkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x x x x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtupom.
Článok 9
Doplnenie a oprava
1. Ak nie sú splnené požiadavky ustanovené v článku 7 a pokiaľ pohľadávka nie je zjavne neopodstatnená alebo xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxe vzorové tlačivo B, ako je uvedené v prílohe II.
2. Ak súd požiada navrhovateľa o doplnenie alebo opravu návrhu, určí lehotu, ktorú považuje podľa okolxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxva C, ako je uvedené v prílohe III. Navrhovateľ sa vyzve, aby prijal alebo odmietol návrh európskeho platobného rozkazu vo výške, ktorú určí súd, a poskyxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxde s článkom 9 ods. 2.
2. Ak navrhovateľ prijme návrh súdu, ten vydá európsky platobný rozkaz v súlade s článkom 12 pre tú časť návrhu, ktorú navrhovateľ pxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxj súdom alebo odmietne návrh súdu, súd zamietne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v celom rozsahu.
Článok 11
Zamietnutie návrhu
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x x xx
xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxrhovateľ nezašle svoju odpoveď v lehote určenej súdom podľa článku 9 ods. 2;
alebo
d) navrhovateľ nezašle svoju odpoveď v lehote stanovenej súdom alexx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxené v prílohe IV.
2. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok.
3. Zamietnutie návrhu nebráni navrhovateľovi, aby sa pokúsil x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva členského štátu.
Článok 12
Vydanie európskeho platobného rozkazu
1. Ak sú splnené požiadavky ustanovené v článku 8, súd čo najskôr a obxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy sa nezapočítava čas, počas ktorého navrhovateľ dopĺňal, opravoval alebo menil návrh.
2. Európsky platobný rozkaz sa vydáva spolu s vyhotovením txxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xoučí, že má možnosť:
a) zaplatiť navrhovateľovi sumu uvedenú v rozkaze,
alebo
b) namietať proti rozkazu zaslaním odporu na súd pôvodu do 30 dní odo dňa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x článkom 16,
c) keď sa podá odpor, konanie pokračuje na príslušných súdoch členského štátu pôvodu v súlade s pravidlami riadneho občianskeho súdneho kxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s vnútroštátnym právom spôsobom, ktorý spĺňa minimálne požiadavky ustanovené v článkoch 13, 14 a 15.
Článok 13
Doručovanie s dokladom o prijatx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
a) doručenie do vlastných rúk doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré odporca podpísal,
b) doručenie do vlastných rúk doložexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxijať a dátum doručenia,
c) doručenie poštou doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré odporca podpísal a odoslal naspäť,
d) doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxl a odoslal naspäť.
Článok 14
Doručovanie bez dokladu o prijatí odporcovi
1. Európsky platobný rozkaz sa odporcovi môže doručovať v súlade x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xstej domácnosti ako odporca alebo sú tam zamestnané,
b) v prípade, ak odporca je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo právnickou osobou, doručenxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxu na pošte alebo u príslušných orgánov verejnej moci a vloženie písomného oznámenia o tomto uložení do poštovej schránky odporcu, za predpokladu, že píxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plynúť lehoty,
e) doručenie poštou bez dokladu o prijatí podľa odseku 3, ak má odporca adresu v členskom štáte pôvodu,
f) elektronickými prostriedkaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxdenia je doručenie podľa odseku 1 neprípustné, ak adresa odporcu nie je s určitosťou známa.
3. Doručenie podľa odseku 1 písm. a), b), c) a d) sa potvrdzuxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxna príslušnej osoby, ak bol rozkaz doručený inej osobe ako odporcovi, a jej vzťahu k odporcovi;
alebo
b) potvrdenia o prijatí osobou, ktorej bol doxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxvi odporcu.
Článok 16
Odpor proti európskemu platobnému rozkazu
1. Odporca môže na súd pôvodu podať odpor proti európskemu platobnému rozkazx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx dní od doručenia rozkazu odporcovi.
3. Odporca v odpore uvedie, že pohľadávku popiera, pričom nemusí uviesť dôvody.
4. Odpor sa podáva v listinnej foxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxodu.
5. Odpor podpisuje odporca alebo, ak má ustanoveného právneho zástupcu, jeho zástupca. Ak sa odpor podáva v elektronickej forme v súlade s odsekxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadavky.
Elektronický podpis sa však nevyžaduje v takom prípade, ak na súdoch členského štátu pôvodu existuje alternatívny elektronický komunikačný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeľov, a len v tomto rozsahu. Členské štáty o takýchto komunikačných systémoch informujú Komisiu.
Článok 17
Účinky podania odporu
1. Ak sa oxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho súdneho konania, pokiaľ navrhovateľ vyslovene nepožiadal o ukončenie konania v takomto prípade.
Ak si navrhovateľ uplatňoval svoju pohľadávku prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxom konaní.
2. Pokračovanie konania ako riadneho občianskeho súdneho konania v zmysle odseku x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx riadneho občianskeho súdneho konania.
Článok 18
Vykonateľnosť
1. Ak v lehote ustanovenej v článku 16 ods. 2, po zohľadnení primeranej lehoty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tlačiva G ako je uvedené v prílohe VII. Súd pôvodu overí deň doručenia.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, formálne požiadavky na vykoxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxložky vykonateľnosti
Európsky platobný rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným v členskom štáte pôvodu, sa uzná a vykoná v iných členských štátoch bez potxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxlynutí lehoty ustanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený podať návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde členskéxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
x
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxuskutočnilo v primeranom čase na prípravu jeho obhajoby,
alebo
b) odporcovi bolo zabránené namietať proti pohľadávke z dôvodu vyššej moci, alebx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xehoty ustanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený požiadať aj o preskúmanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde členského štátu pxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxných okolností.
3. Ak súd zamietne návrh odporcu s odôvodnením, že sa neuplatňuje žiaden z dôvodov na preskúmanie uvedených v odsekoch 1 a 2, európsky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzkaz sa stane neplatným.
Článok xx
xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbný rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným, sa vykonáva za tých istých podmienok ako vykonateľné rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu.
2. Na účely xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazu vyhláseného súdom pôvodu za vykonateľný, ktoré spĺňa potrebné podmienky na zistenie jeho pravosti,
a
b) v prípade potreby, preklad európskeho pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xedného z úradných jazykov súdneho konania v mieste, v ktorom sa o výkon žiada, v súlade s právom tohto členského štátu, alebo do iného jazyka, ktorý člensxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xôže akceptovať pre európsky platobný rozkaz. Preklad overuje osoba, ktorá má na to oprávnenie v jednom z členských štátov.
3. Od navrhovateľa, ktorx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že je cudzím štátnym príslušníkom alebo že nemá bydlisko alebo pobyt v členskom štáte výkonu.
Článok 22
Odmietxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xozhodnutím alebo predtým vydaným rozkazom v akomkoľvek členskom štáte alebo v tretej krajine, za predpokladu, že:
a) skoršie rozhodnutie alebo rozkax xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xlenskom štáte výkonu,
a
c) nezlučiteľnosť sa nemohla vzniesť ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte pôvodu.
2. Výkon sa na návrh odmietne aj x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa za žiadnych okolností nesmie skúmať vecná stránka európskeho platobného rozkazu.
Článok 23
Prerušenie alebo obmedzenie výkonu
Ak odporcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx opatrenia,
alebo
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxe zastúpenie
Zastúpenie advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním nie je povinné:
a) pre navrhovateľa, pokiaľ ide o návrh na vydanie európskeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxe poplatky za európske konanie o platobnom rozkaze a za riadne občianske súdne konanie, ktoré nasleduje v prípade podania odporu proti európskemu platxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtobnom rozkaze v tomto členskom štáte.
2. Na účely tohto nariadenia súdne poplatky zahŕňajú poplatky, ktoré sa majú uhradiť súdu a ktorých výška je staxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxené v tomto nariadení, sa riadia vnútroštátnym právom.
Článok 27
Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1348/2000
Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovaxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článok 28
Informácie týkajúce sa nákladov na doručovanie a výkon
Členské štáty spolupracujú, aby poskytli širokej verejnosti a odborným kruhom xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xrostredníctvom Európskej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach ustanovenej v súlade s rozhodnutím Rady 2001/470/ES(9).
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxa Komisii:
a) ktoré súdy majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz,
b) prieskumné konanie a príslušné súdy na účely uplatňovania článku 20,
c) komxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xds. 2 písm. b).
Členské štáty oznamujú Komisii akékoľvek ďalšie zmeny týchto informácií.
2. Komisia uverejní informácie oznámené v súlade s odsekxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvené v prílohách sa aktualizujú alebo technicky upravujú s cieľom zabezpečiť plný súlad s ustanoveniami tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxobnú správu skúmajúcu fungovanie európskeho konania o platobnom rozkaze. Táto správa obsahuje hodnotenie fungovania konania a rozšírené posúdenie xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxšej tvorby právnych predpisov, členské štáty poskytnú Komisii informácie týkajúce sa cezhraničného fungovania európskeho platobného rozkazu. Tiexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch štátov.
Správa Komisie sa v prípade potreby doplní návrhmi na úpravu.
Článok 33
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxňujú od 12. júna 2008.
Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx 12. decembra 2006
Za Európsky parlament
predseda
J. BORRELL FONTELLES
Za Radu
predseda
M. PEKKARINEN
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxerejnená v úradnom vestníku), pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006. Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2006.
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.