32007R0861

ustanovenie Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxru
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) a článok 67,
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 251 zmluvy(2),
keďže:
(1) Spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom jx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxáce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami a potrebné pre dobré fungovanie vnútorného trhu.
(2) Podľa článku 65 písm. c) zmluvy tieto opatrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidiel občianskeho súdneho konania uplatniteľných v členských štátoch.
(3) V tejto súvislosti už Spoločenstvo prijalo okrem iných opatrení narxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(4), rozhodnutie Rady xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky(6), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 1xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxvala Radu a Komisiu, aby prijali spoločné procesnoprávne normy pre zjednodušené a zrýchlené cezhraničné konanie v spotrebiteľských a obchodných vecxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach(8). Program odkazuje na zjednodušenie a zrýchlenie cezhraničných konaní vo veciach s nízkou hxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx hodnotou sporu podnikli aktívne kroky.
(6) Dňa 20. decembra 2002 Komisia prijala Zelenú knihu o konaní o európskom platobnom rozkaze a o opatreniach nx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxa a zrýchlenia konaní s nízkou hodnotou sporu.
(7) Veľa členských štátov zaviedlo zjednodušené občianske súdne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxákladného rozsudku sú pri cezhraničných sporoch ešte väčšie. Preto je potrebné ustanoviť európske konanie pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu ("exxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxárskej súťaže na vnútornom trhu pre nerovnováhy vo fungovaní procesnoprávnych prostriedkov poskytovaných veriteľom v rôznych členských štátoch vexxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxaní nákladov na riešenie sporu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mali zohľadňovať zásady jednoduchosti, rýchlosti a pxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by malo zjednodušiť a zrýchliť konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v cezhraničných sporoch a zárovxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxroj. Toto nariadenie by malo tiež zjednodušiť uznanie a výkon rozsudkov vydaných v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v inom členskom šxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xribunál by mal rešpektovať právo na spravodlivý proces a zásadu kontradiktórneho procesu najmä pri rozhodovaní o potrebe ústneho pojednávania, o dôkxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx výdavky a náklady. Toto by nemalo mať vplyv na právomoc súdu alebo tribunálu prisúdiť ich vo svojom rozsudku ani na vnútroštátne pravidlá výpočtu úrokoxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrostredníctvom vyplnenia vzorového tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky na súde alebo v tribunáli. Tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky by sa xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxporné dokumenty. Navrhovateľovi by to však nemalo brániť v prípade potreby predkladať ďalšie dôkazy počas konania. Ten istý postup by sa mal vzťahovať xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xrčiť v súlade s vnútroštátnym právom.
(14) Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by malo byť písomné, pokiaľ súd alebo tribunál nepovažuxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdu alebo tribunálu o odmietnutí takejto žiadosti nemožno samostatne podať opravný prostriedok.
(15) Strany by nemali byť povinné dať sa zastupovať axxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ako pohľadávka vyplývajúca z tej istej zmluvy alebo skutočností ako pôvodná pohľadávka na súde alebo v tribunáli, ktorý koná o pôvodnej pohľadávke. Člxxxx x x xx xxx xx xxxxxx x xxxx xx x x x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxie počas konania, by sa takáto pohľadávka nemala chápať xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxdené v prílohe I.
(18) Prijímajúcim členským štátom je na účely uplatňovania článku 6 členský štát, v ktorom sa má uskutočniť doručenie alebo do ktoréhx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mali by byť doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia.
(19) Strana môže prijatie dokumentu odmietnuť v čase doručenia alebo zaslaním dxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxmto členskom štáte, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov v mieste, kde sa má doručenie uskutočniť alebo kam sa má dokument odoslať) alebo v jxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo vykonávania dôkazov by členské štáty mali podporovať využívanie moderných komunikačných technológií, ak sa vo vnútroštátnom práve členského štáxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa dôkazov.
(21) Praktická pomoc, ktorá je stranám dostupná pri vyplňovaní tlačív, by mala zahŕňať technické informácie o ich dostupnosti a vypĺňaní.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx Keďže cieľom tohto nariadenia je zjednodušiť a zrýchliť konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd alebo tribunál by mal konať čo najskôr i v prípadxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx malo uplatňovať nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny(10).
(25) V záujme xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxnosti zloženia záruky, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(26) Akýkoľvek odkaz v tomto nariadení na opravný prostriedok by mal zahŕňať všetky možxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxcu v súlade s vnútroštátnym právom.
(28) Kedykoľvek súd alebo tribunál určuje lehotu, dotknutá strana by mala byť informovaná o následkoch zmeškania xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľadom na ciele jednoduchosti a nákladovej efektívnosti by mal súd alebo tribunál nariadiť, aby bola strana, ktorá nemala vo veci úspech, povinná zaplaxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxou osobou s právnickým vzdelaním, alebo všetkých nákladov vyplývajúcich z doručenia alebo prekladu dokumentov, ktoré sú úmerné hodnote pohľadávky axxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí vo veciach s nízkou hodnotou sporu uznať a byť vykonateľný v inom členskom štáte bez potreby doložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietax xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxektívnosti by sa od strany, ktorá požaduje výkon, nemalo žiadať, aby mala v členskom štáte výkonu oprávneného zástupcu alebo inú poštovú adresu, ako je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxla III tohto nariadenia by sa mala vzťahovať aj na stanovenie nákladov a výdavkov zamestnancov súdu alebo tribunálu, ktoré sa vynaložili v súvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(11).
(35) Komisia by prexxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxen a doplnení tlačív uvedených v prílohách. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto narxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
(36) Keďže ciele tohto nariadenia, a to ustanovenie konania na zjednodušenie a zrýchlenie konania vo veciach s nízkou hoxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxm 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojenx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxa, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko na prijatí tohto nariadenia nezúčastňuje, a preto xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxedmet úpravy
Toto nariadenie ustanovuje európske konanie pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (ďalej len "európske konanie vo veciach s nízkou hodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xurópske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje pre strany alternatívu konaní existujúcich podľa práva členských štátov.
Toto nariaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxnotou sporu v jednom členskom štáte, v iných členských štátoch.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx alebo tribunálu, v ktorých hodnota pohľadávky v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky príslušnému súdu alebo tribunálu nepresahujx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxo nečinnosť pri výkone štátnej moci ("acta jure imperii").
2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na veci, ktoré sa týkajú:
a) osobného stavu alebo právnex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xonkurzného konania, konania týkajúceho sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, súdnych zmierov, vyrovnávaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xonaní o peňažných pohľadávkach alebo
h) porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.
3. V tomto nariaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxorom taký spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte inom ako v členskom štáte súdu alebo tribunálu konajúceho vx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xátum, keď sa príslušnému súdu alebo tribunálu doručilo tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky.
KAPITOLA II
EURÓPSKE KONANIE VO VECIACH S NÍZxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxva A, ako je uvedené v prílohe I, a jeho podaním na príslušný súd alebo tribunál osobne, poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, ako je fxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xôkazov, ktoré podporujú pohľadávku, a prípadne sa k nemu pripoja akékoľvek príslušné podporné dokumenty.
2. Členské štáty informujú Komisiu o tom, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx alebo tribunál koná v súlade s príslušným procesným právom uplatniteľným v členskom štáte, v ktorom sa konanie vedie.
4. Ak sa súd alebo tribunál domnxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxávne vyplnené, a pokiaľ sa pohľadávka nezdá byť zjavne neopodstatnená alebo návrh neprípustný, dá navrhovateľovi možnosť tlačivo návrhu na uplatnenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x lehote určenej týmto orgánom. Na tento účel súd alebo tribunál použije vzorové tlačivo B, ako je uvedené v prílohe II.
Ak sa pohľadávka zdá zjavne neopodxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrh sa zamietne.
5. Členské štáty zabezpečia, aby tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky bolo k dispozícii na všetkých súdoch a v tribunáloch, na ktxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxtou sporu je písomné. Súd alebo tribunál nariadi ústne pojednávanie, ak to považuje za potrebné alebo ak o to požiada niektorá zo strán. Súd alebo tribunxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xonania. Dôvody odmietnutia sa uvedú písomne. Iba proti rozhodnutiu súdu alebo tribunálu o odmietnutí takejto žiadosti nemožno samostatne podať opraxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xdpoveď, ako je uvedené v prílohe III.
Kópia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky a v prípade potreby podporných dokumentov spolu s vyplneným tlačivxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxávky.
3. Odporca odpovie do 30 dní po doručení tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky a tlačiva na odpoveď tak, že vyplní časť II vzorového tlačiva C xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxm spôsobom, pri ktorom nepoužije tlačivo na odpoveď.
4. Do 14 dní od doručenia odpovede odporcu súd alebo tribunál odošle navrhovateľovi kópiu odpovexx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xlánku 2 ods. 1, súd alebo tribunál do 30 dní od odoslania odpovede navrhovateľovi rozhodne, či pohľadávka patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadeniax xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrné dokumenty sa doručia navrhovateľovi v súlade s článkom 13. Tieto dokumenty sa odošlú do 14 dní od doručenia.
Navrhovateľ je povinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxou ani s protipohľadávkou nemožno pokračovať v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ale postupuje sa v súlade s príslušným procesným prxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Článok 6
Jazyky
1. Tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky, odpoveď, akákoľvek protipohľadávka, akákoľvek odpoveď na protipohľadávku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xk sa akýkoľvek iný dokument doručí súdu alebo tribunálu v inom jazyku, ako je jazyk, v akom sa vedie konanie, môže súd alebo tribunál požiadať o preklad daxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu alebo ak je v tomto členskom štáte niekoľko úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxl informuje druhú stranu o tom, že má predložiť preklad dokumentu.
Článok 7
Skončenie konania
1. Do 30 dní od doručenia odpovede odporcu alexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxiahnuť 30 dní, si vyžiada od strán ďalšie podrobnosti týkajúce sa pohľadávky;
b) vykoná dôkazy v súlade s článkom 9 alebo
c) predvolá strany na pojednáxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xoručení všetkých potrebných informácií na vydanie rozsudku. Rozsudok sa doručí stranám v súlade s článkom 13.
3. Ak sa súdu alebo tribunálu nedoručí oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxok 8
Ústne pojednávanie
Súd alebo tribunál môže uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podľa pravidiel, ktoré sa vzťahujú na prípustnosť dôkazov. Súd alebo tribunál môže pripustiť vykonávanie dôkazov prostredníctvom písomného vyhlásxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxstriedkami komunikačnej technológie, ak má k dispozícii potrebné technické vybavenie.
2. Súd alebo tribunál si môže vyžiadať znalecký posudok alebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxbunál využije najjednoduchšie a najmenej zaťažujúce spôsoby vykonávania dôkazov.
Článok 10
Zastupovanie strán
Zastúpenie advokátom alebx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dispozícii praktickú pomoc.
Článok 12
Postup súdu alebo tribunálu
1. Súd alebo tribunál nevyžaduje od strán, aby vykonali akékoľvek právne pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxbunál snaží dosiahnuť zmier medzi stranami.
Článok 13
Doručovanie dokumentov
1. Dokumenty sa doručujú poštovou službou doložené potvrdeníx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm v článku 13 alebo 14 nariadenia (ES) č. 805/2004.
Článok 14
Lehoty
1. Ak súd alebo tribunál určuje lehotu, dotknutá xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x ods. 4, článku 5 ods. 3 a 6 a článku 7 ods. 1, ak je to potrebné z dôvodu ochrany práv strán.
3. Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné, aby súd alebo tribunáx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxosť rozsudkov
1. Rozsudok je vykonateľný bez ohľadu na akýkoľvek možný opravný prostriedok. Nevyžaduje sa zloženie záruky.
2. Článok 23 sa uplatní ax x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ktorá nemala v konaní úspech. Súd alebo tribunál však neprisúdi úspešnej strane trovy konania, ktoré sú neúčelné alebo ktoré sú neprimerané voči pohľxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostriedok proti rozsudku vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a v akých lehotách možno takýto opravný prostriedok podať. Kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxdku
1. Odporca je oprávnený požiadať o preskúmanie rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu príslušný súd alebo tribuxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxručené spôsobom bez potvrdenia o doručení do vlastných rúk, ako stanovuje článok 14 nariadenia (ES) č. 805/2004, a
ii) doručenie sa bez zavinenia na jexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdávke vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na jeho strane za predpokladu,
že koná bez zbytočného odkladu.
2. Ak súd alebo tribunál xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxodne, že preskúmanie je odôvodnené jedným z dôvodov ustanovených v odseku 1, rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je nexxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa riadi procesným právom členského štátu, v ktorom sa konanie vedie.
KAPITOLA III
UZNANIE A VÝKON V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE
Článok 20
Uznanie a xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.
2. Na žiadosť strany vydá súd alebo tribunál bez dodatočných nákladov osxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xlánok 21
Vykonávacie konanie
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, sa vykonávacie konanie riadi právom členského štátu výkoxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxnu.
2. Strana, ktorá požaduje výkon, predloží:
a) kópiu rozsudku, ktorá spĺňa potrebné podmienky potrebné na preukázanie jeho pravosti, a
b) kópxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxľko úradných jazykov, do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov konania súdu alebo tribunálu v mieste, v ktorom sa o výkon žiada, v súlade s práxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxbo úradné jazyky inštitúcií Európskej únie ako vlastný, ktorý môže akceptovať v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Obsah tlačiva D prekladá osoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxzkou hodnotou sporu v inom členskom štáte, sa nevyžaduje, aby mala:
a) oprávneného zástupcu alebo
b) poštovú adresu
v členskom štáte výkonu inú, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v inom členskom štáte, sa nevyžaduje žiadna záruka, kaucia ani vklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že je cudzíx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xríslušným súdom alebo tribunálom v členskom štáte výkonu zamietne, ak je rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu nezlučixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx predmetu sporu medzi tými istými stranami;
b) bol predošlý rozsudok vydaný v členskom štáte výkonu alebo spĺňa podmienky potrebné na jeho uznanie v člxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxk v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu.
2. V členskom štáte výkonu sa za žiadnych okolností nesmie skúmať vecná stránka rozsudku vydaného v eurxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo ak je takéto napadnutie stále možné, alebo ak strana podala návrh na preskúmanie v zmysle článku 18, príslušxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxanné opatrenia;
b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví, alebo
c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť.
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxh s nízkou hodnotou sporu vrátane informácií o nákladoch širokej verejnosti a odborným kruhom najmä prostredníctvom európskej súdnej siete v občiansxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxly sú príslušné vydať rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu;
b) komunikačné prostriedky prijateľné na účely európskeho konaxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 17 možné podať opravný prostriedok a na ktorý súd alebo tribunál ho možno podať;
d) jazyky prijateľné podľa článku 21 ods. 2 písm. b) a
e) ktoré orgány maxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xýchto informácií.
2. Komisia uverejní informácie oznámené v súlade s odsekom 1 v Úradnom vestníku Európskej únie a akýmikoľvek inými vhodnými prosxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx alebo technických zmien a doplnení tlačív v prílohách sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.
Článok 27
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx článok 8.
Článok 28
Preskúmanie
Do 1. januára 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výbxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 2 ods. 1. Táto správa obsahuje hodnotenie fungovania konania a rozšírené posúdenie vplyvov za každý členský štát.
Na tento účel a s cieľom zabezpečxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informácie o fungovaní európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tieto informácie zahŕňajú poplatky súdu alebo tribunálu, rýchlosť konxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx potreby doplní návrhmi na úpravu.
Článok 29
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtva.
V Štrasburgu 11. júla 2007
Za Európsky parlament
predseda
H.-G. PÖTTERING
Za Radu
predseda
M. LOBO ANTUNES
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.