31998L0015

zmena a doplnenie smernice Rady 91/271/EHS

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxj prílohe I
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľox xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtičiek komunálnych odpadových vôd do citlivých oblastí, ktoré podliehajú eutrofizácii, stanovené v tabuľke 2 prílohy I k smernici 91/271/EHS, spôsoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 18 smernice 91/271/EHS,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
Článox x
xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. septembra 1998. Bezodkladne o tom informujú Komisiux
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxé štáty.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 4
Táto smernixx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
Tabuľka 2 prílohy I k smernici 91/271/EHS sa nahrádza týmto textom:
"Tabuľxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. A a). V závislosti od miestnej situácie sa môžu uplatňovať požiadavky na jeden alebo na obidva ukazovatele. Použijú sa hodnoty koncentrácie alebo perxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx x x00000 p.e.) | 80 | Molekulárna absorpčná spektrofotometria |
1 mg/l (viac než 100000 p.e.) |
Celkové množstvo dusíka | 15 mg/l (10000 — 100000 p.e.) | xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.