12008E/TXT

konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (74)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (40)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (96)
... dalšie položky
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxO, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODKYŇA LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxjich štátov spoločným postupom pri odstraňovaní prekážok, ktoré rozdeľujú Európu,
POTVRDZUJÚC ako základný cieľ svojho úsilia neustále zlepšovaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxenie stáleho rastu, vyrovnaného obchodu a zdravej hospodárskej súťaže,
V ÚSILÍ o posilnenie jednoty svojich hospodárstiev a zabezpečenie ich harmxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxostredníctvom spoločnej obchodnej politiky k postupnému zrušeniu obmedzení medzinárodného obchodu,
S ÚMYSLOM potvrdiť solidaritu, ktorá spája xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxýmto združením zdrojov zachovať a posilniť mier a slobodu, vyzývajúc ostatné národy Európy, ktoré zdieľajú ich ideály, aby sa pripojili k ich úsiliu,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxania,
URČILI za svojich splnomocnených zástupcov:
(zoznam splnomocnených zástupcov nie je reprodukovaný)
KTORÍ sa po výmene svojich plných mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxsti, rozsah a spôsob výkonu jej právomocí.
2. Táto zmluva a Zmluva o Európskej únii sú zmluvami, na ktorých je založená Únia. Tieto dve zmluvy majú rovnxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxitej oblasti, len Únia môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty tak môžu urobiť len vtedy, ak ich na to sxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxia a členské štáty môžu v tejto oblasti vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Členské štáty vykonávajú svoju právomoc v rozsaxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxomoc.
3. Členské štáty koordinujú spôsobom ustanoveným v tejto zmluve svoju hospodársku politiku a politiku zamestnanosti, na vymedzenie ktorých xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých v zmluvách má Únia právomoc vykonávať činnosti, ktorými podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosti členských štátov bez toho, aby tým v týchto obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx harmonizáciu zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov.
6. Rozsah a spôsob vykonávania právomocí Únie je upravený ustanoveniami zmxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtrebných na fungovanie vnútorného trhu;
c) menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro;
d) ochrana morských biologických zdrojov v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkými štátmi vtedy, keď na ňu zmluvy prenášajú právomoc, ktorá sa nevzťahuje na oblasti uvedené v článkoch 3 a 6.
2. Spoločné právomoci Únie a členských xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxdárska, sociálna a územná súdržnosť;
d) poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov;
e) životné prxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxi;
k) spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve.
3. V oblasti výskumu, technixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.
4. V oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci má Únia právoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxávať ich právomoci.
Článok 5
1. Členské štáty koordinujú svoje hospodárske politiky v rámci Únie. Na tento účel prijíma Rada opatrenia, najmä záklxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxpečenie koordinácie politík zamestnanosti členských štátov, najmä vymedzením usmernení pre tieto politiky.
3. Únia sa môže ujať iniciatívy na zabxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi členských štátov. Týmito činnosťami na európskej úrovni sú:
a) ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí;
b) priemysel;
c) kultúra;
d) cestovný ruxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxEĽNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Únia zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami, zohľadňujúc všetky svoje ciele a podriaďujúc sx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxostí a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.
Článok 9
Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadaxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.
Článok 10
Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava nx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxientácie.
Článok 11
(bývalý článok 6 ZES)
Požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie.
Článok 13
Pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v obxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxenské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štáxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxx xxx xotknutý článok 4 Zmluvy o Európskej únii a články 93, 106 a 107 tejto zmluvy, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi pôsobnosti zmlúv o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, najmä hospodárskych a finančných, ktoré im umožňujú plniť ich poslanxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxli dotknuté právomoci členských štátov v súlade so zmluvami poskytovať, objednávať a financovať takéto služby.
Článok 15
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxny, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti.
2. Zasadnutia Európskeho parlamentu, ako aj zasadnutia Rady pri prerokúvaxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič, v závislosti na zásadách a podmienkaxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na prístup k dokumentom, stanoví prostredníctvom nariadení Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom.
Každá inštitúciax xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa prístupu k svojim dokumentom v súlade s nariadeniami uvedenými v druhom pododseku.
Na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv týkajúcich sa legislatívnych postupov v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.
Článok 16
(bývalý článok 28x xxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Úniex xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxov. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislých orgánov.
Pravidlami prijatými na základe tohto článku nie sú dotknuté osobitné pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxuženia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.
DRUHÁ ČASŤ
NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE
Článok 18
(bývalý článok 12 ZES)
V rámci pôsobxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xarlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať pravidlá o zákaze takejto diskriminácie.
Článok 19
(bývalý článok 13 ZES)
xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu, jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xexuálnej orientácii.
2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom na podporu krokov podniknutýcx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
Článok 20
(bývalý článok 17 ZES)
1. Týmto sa ustanovuje občianstvo únie. Občanom únie je kažxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxdliehajú povinnostiam ustanoveným v zmluvách. Majú okrem iného:
a) právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov;
b) právo voliť a byť vxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xtátni príslušníci tohto štátu;
c) právo požívať na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xbrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, obrátiť sa na európskeho ombudsmana a na inštitúcie a poradné orgány Únie v ktoromkoľvek jazyku zmlúv a dostxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxkonanie.
Článok 21
(bývalý článok 18 ZES)
1. Každý občan únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podliexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxhnutné konanie Únie a zmluvy neposkytujú potrebné právomoci, Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať predpisx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej ochrany. Raxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnaxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxm legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom; táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to odôvodnené špecifickými problémami členskéxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxe je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za tých istých podmienxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxé špecifickými problémami niektorého členského štátu.
Článok 23
(bývalý článok 20 ZES)
Každý občan únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu. Členské štáty prijmú potrebné ustxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxe s Európskym parlamentom prijať smernice zavádzajúce opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na uľahčenie takejto ochrany.
Článok 24
(bývxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxoženia iniciatívy občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii vrátane minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxbudsmana ustanoveného v súlade s článkom 228.
Každý občan únie sa môže písomne obrátiť na ktorúkoľvek inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru uvedenx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxm istom jazyku.
Článok 25
(bývalý článok 22 ZES)
Komisia podá každé tri roky Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru sprxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxanovenia zmlúv môže Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po udelení súhlasu Európskeho parlamentu prijať ustanovenia na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xríslušnými ústavnými požiadavkami.
TRETIA ČASŤ
VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE
HLAVA I
VNÚTORNÝ TRH
Článok 26
(bývalý článok 14 ZES)
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.
3. Rada na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxlý článok 15 ZES)
Pri koncipovaní svojich návrhov za účelom dosiahnutia cieľov stanovených v článku 26 Komisia zoberie do úvahy rozsiahlosť úsilia, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxhnúť zodpovedajúce ustanovenia.
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxVA II
VOĽNÝ POHYB TOVARU
Článok 28
(bývalý článok 23 ZES)
1. Únia predstavuje colnú úniu, ktorá sa vzťahuje na celý obchod s tovarom a zahŕňa zákax xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xadzobníka vo vzťahu k tretím krajinám.
2. Ustanovenia článku 30 a kapitoly 3 tejto hlavy sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v členských štátoch, ako aj na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x členskom štáte sa považujú tie výrobky s pôvodom v tretích krajinách, pri ktorých boli splnené dovozné formálne náležitosti a zaplatené clá a poplatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ciel a poplatkov.
KAPITOLA 1
COLNÁ ÚNIA
Článok 30
(bývalý článok 25 ZES)
Clá na dovozy a vývozy a poplatky s rovnakým účinkom sa medzi členskýmx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrčí Rada na návrh Komisie.
Článok 32
(bývalý článok 27 ZES)
Komisia sa pri plnení úloh, ktorými je poverená podľa tejto kapitoly, riadi:
a) nevyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxurencieschopnosť podnikov;
c) požiadavkami zásobovania Únie surovinami a polotovarmi; v tejto súvislosti Komisia dbá o to, aby medzi členskými štxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxtve členských štátov a zabezpečiť racionálny rozvoj výroby a rozšírenie spotreby v Únii.
KAPITOLA 2
COLNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 33
(bývalý článox xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxlupráce medzi členskými štátmi a Komisiou.
KAPITOLA 3
ZÁKAZ MNOŽSTEVNÝCH OBMEDZENÍ MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI
Článok 34
(bývalý článok 28 ZES)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxožstevné obmedzenia vývozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.
Článok 36
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí a zvierat, ochranou rastlín, ochranou národného kultúrnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.
Článok 37
(bývalý xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnských štátov neexistovala diskriminácia.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na každý orgán, prostredníctvom ktorého členský štát právne alebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxjú aj na monopoly, ktoré štát zveril iným subjektom.
2. Členské štáty upustia od akéhokoľvek nového opatrenia, ktoré je v rozpore so zásadami stanovexxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx x xxxxxxx xxxxxxle obchodnej povahy platia pravidlá, ktoré majú uľahčiť odbyt alebo zvýšiť zhodnocovanie poľnohospodárskych výrobkov, pri uplatňovaní pravidiel sxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbcov.
HLAVA III
POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Článok 38
(bývalý článok 32 ZES)
1. Únia vymedzuje a vykonáva spoločnú poľnohospodxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxľnohospodárskymi výrobkami. "Poľnohospodárske výrobky" sú výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby a rybného hospodárstva, ako aj výrobky po prvotnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojmu "poľnohospodársky" sa týkajú aj rybného hospodárstva, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky tohto odvetvia.
2. Pokiaľ články 39 až xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xtoré sa vzťahujú ustanovenia článkov 39 až 44, sú uvedené v prílohe I.
4. Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu poľnohospodárskych výrobkov sprevádza xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxím individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve;
c) stabilizovať trhy;
d) zabezpečiť riadne zásobovanie;
e) zabezpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdať:
a) na zvláštnu povahu poľnohospodárskej činnosti vyplývajúcu zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxspodárstvo predstavuje v členských štátoch odvetvie úzko späté s celým hospodárstvom.
Článok 40
(bývalý článok 34 ZES)
1. Na dosiahnutie cieľox xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx niektorou z nasledujúcich foriem:
a) spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže;
b) povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových systémov;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxených v článku 39, najmä reguláciu cien, pomoc výrobe a odbytu rôznych výrobkov, skladovanie a preklenovacie opatrenia a spoločné mechanizmy na stabixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxobcami alebo spotrebiteľmi v rámci Únie.
Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód výpočtu.
3. Aby spoločná orxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxnok 41
(bývalý článok 35 ZES)
Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zaviesť tieto opatxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxe zahŕňať spoločné financovanie projektov alebo orgánov;
b) prijať spoločné opatrenia na podporu spotreby niektorých výrobkov.
Článok 42
(býxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxhu, aký určia Európsky parlament a Rada podľa článku 43 ods. 2 a v súlade so stanoveným postupom a so zreteľom na ciele uvedené v článku 39.
Na návrh Komisxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxamov hospodárskeho rozvoja.
Článok 43
(bývalý článok 37 ZES)
1. Komisia predloží návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx uskutočnenie opatrení presne vymedzených v tejto hlave.
Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto hxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstvxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxbolovných možností.
4. Vnútroštátne trhové organizácie sa môžu v súlade s odsekom 1 nahradiť spoločnou organizáciou stanovenou v článku 40 ods. 1, axx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy zamestnanosti a životnej úrovne príslušných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné špecializácie;
b) spoločná orgaxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch surovín po zavedení spoločnej organizácie trhu pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní výrobkov určených nx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtý výrobok vnútroštátnej trhovej organizácii alebo vnútorným pravidlám s rovnakým účinkom, ktorý nepriaznivo ovplyvní konkurencieschopnosť podoxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo pravidlá existujú, za predpokladu, že tento štát nezaviedol vyrovnávací poplatok na vývoz.
Komisia stanoví výšku týchto poplatkov v takej miexxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
VOĽNÝ POHYB OSÔB, SLUŽIEB A KAPITÁLU
KAPITOLA 1
PRACOVNÍCI
Článok 45
(bývalý článok 39 ZES)
1. Zabezpečí sa voľný pohyb pracovníkov v rámci Úxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xde o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky.
3. S výnimkou obmedzení odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxí členských štátov;
c) na pobyt v niektorom z členských štátov za účelom zamestnania v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov alebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxského štátu za podmienok ustanovených v nariadeniach, ktoré stanoví Komisia.
4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zamestnávanie v štátnej xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xýborom Európsky parlament a Rada vydajú xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx
xx xxxxxpečením úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi službami zamestnanosti;
b) odstraňovaním takých správnych postupov a praktík a stanovených lehôt xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorých by bolo prekážkou liberalizácie pohybu pracovníkov;
c) odstraňovaním všetkých lehôt a iných obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxobodný výber zamestnania ako pre vlastných pracovníkov;
d) vytvorením vhodného mechanizmu, ktorý by umožnil prepojenie medzi ponukou pracovných xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxznych regiónoch a priemyselných odvetviach.
Článok 47
(bývalý článok 41 ZES)
V rámci spoločného programu členské štáty podporia výmenu mladýcx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečenia opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie voľného pohybu pracovníkov; za týmto účelom uzavrie dohody, ktoré migrujúcim pracovníkxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxšných krajín za účelom získania a trvania nároku na dávky a vypočítanie ich výšky;
b) vyplácanie dávok osobám s bydliskom na území členských štátov.
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxenia najmä jeho rozsahu pôsobnosti, nákladov alebo finančnej štruktúry alebo by bola dotknutá finančná rovnováha tohto systému, môže požiadať, aby sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxiacov od tohto pozastavenia buď:
a) vráti návrh späť Rade, ktorá ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu, alebo
b) nepodnikne žiadnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxŤ SA
Článok 49
(bývalý článok 43 ZES)
V rámci nasledujúcich ustanovení sa zakazujú obmedzenia slobody usadiť sa štátnych príslušníkov jedného čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xcérskych spoločností štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu na území iného členského štátu.
Sloboda usadiť sa zahŕňa aj právo začať vykonáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxtných štátnych príslušníkov právom štátu, v ktorom dochádza k usadeniu sa, pokiaľ ustanovenia kapitoly o pohybe kapitálu nestanovujú inak.
Článok xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.
2. Európsky parlament, Rada a Komisia si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z predchádxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy a obchodu;
b) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, aby zistili konkrétnu situáciu v daných činnostiach v rámcx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxmi štátmi, dodržiavanie ktorých tvorí prekážku slobody usadiť sa;
d) zaručia pracovníkom jedného členského štátu zamestnaným na území iného člensxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, keď zamýšľali začať vykonávať túto činnosť;
e) umožnia štátnym príslušníkom jedného členského štátu nadobúdať a užívať nehnuteľnosti nachádzajxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxadiť sa vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti, ktoré prichádzajú do úvahy vzhľadom na podmienky zakladania obchodných zastúpení, organizačxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdiacich alebo dozorných orgánov ich obchodných zastúpení, organizačných zložiek alebo dcérskych spoločností;
g) v potrebnej miere koordinujú ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxom zabezpečiť rovnocenné záruky v celej Únii;
h) zabezpečujú, aby sa podmienky usadenia nenarušili pomocou poskytovanou členskými štátmi.
Článxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxstne, s výkonom štátnej moci.
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoviť, že ustanovenia tejto kapitoly sa na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnia stanovené zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym aktom osobitne upravujúce postavenie cudzích štátnych príslušníkov z dôvodov verejnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx koordináciu vyššie uvedených ustanovení.
Článok 53
(bývalý článok 47 ZES)
1. S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xokladov o formálnych kvalifikáciách a na koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkon povolania v jednotlivých členských štátoch.
Článok 54
(bývalý článok 48 ZES)
So spoločnosťami založenými podľa zákonov členského štátu a kxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štátov.
Spoločnosťami sa rozumejú spoločnosti založené podľa občianskeho alebo obchodného práva vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x94 ZES)
Členské štáty poskytnú štátnym príslušníkom ostatných členských štátov rovnaké možnosti kapitálovej účasti v spoločnostiach v súlade s člxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanovení sú zakázané obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii vo vzťahu k štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí sa usadili v niektorom inom čxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xj pre štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí poskytujú služby a sú usadení v rámci Únie.
Článok 57
(bývalý článok 50 ZES)
V zmysle zmlúv sa za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxŕňajú najmä:
a) činnosti priemyselnej povahy;
b) činnosti obchodnej povahy;
c) činnosti remeselnej povahy;
d) činnosti v oblasti slobodnýcx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm štáte, v ktorom sa služba poskytuje za rovnakých podmienok, aké tento štát ukladá svojim vlastným štátnym príslušníkom.
Článok 58
(bývalý článox xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojená s voľným pohybom kapitálu sa uskutoční v súlade s liberalizáciou pohybu kapitálu.
Článok 59
(bývalý článok 52 ZES)
1. S cieľom dosiahnuť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm vydajú smernice.
2. Smernice vymedzené v odseku 1 sa spravidla prednostne týkajú služieb, ktoré majú priamy vplyv na výrobné náklady alebo liberalxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxžieb vo väčšom rozsahu, ako vyžadujú smernice xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxá príslušným členským štátom odporúčania.
Článok 61
(bývalý článok 54 ZES)
Kým sa nezrušia obmedzenia slobody poskytovať služby, platia v každxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
(bývalý článok 55 ZES)
Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.
KAPITOLA 4
KAPITÁL A PLATBY
Článok 63
(xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. V rámci ustanovení tejto kapitoly sú zakázané všetky obmedzenia platieb medzi členskými štátmi a medzi tretími krajinami.
Článok 64
(bývalx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxtroštátnom práve alebo v práve Únie k 31. decembru 1993 z hľadiska pohybu kapitálu do tretích krajín alebo z tretích krajín týkajúcich sa priamych invesxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx V prípade obmedzení podľa vnútroštátnych právnych predpisov v Bulharsku, Estónsku a Maďarsku je príslušným dátumom 31. december 1999.
2. V úsilí doxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxópsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia o pohybe kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín v oblasti priamych invxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrhy.
3. Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxvalý článok 58 ZES)
1. Ustanovenia článku 63 majú bez toho, aby boli dotknuté práva členských štátov:
a) uplatňovať príslušné ustanovenia ich daňoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpatrenia, najmä v oblasti daňového systému a dohľadu nad finančnými inštitúciami, aby sa zabránilo porušovaniu vnútroštátnych predpisov, alebo staxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm či verejnou bezpečnosťou.
2. Ustanovenia tejto kapitoly nemajú vplyv na uplatňovanie obmedzení práva usadiť sa zlučiteľných so zmluvami.
3. Opxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x platieb vymedzených v článku 63.
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutie, tak Rada, môže prijať rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že obmedzujúce daňové opatrenia prijaté členským štátom voči jednej alebo viacerým tretíx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Rada sa uznáša jednomyseľne na žiadosť členského štátu.
Článok 66
(bývalý článok 59 ZES)
Ak pohyb kapitálu do tretích krajín alebo z tretích krajxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxrópskou centrálnou bankou môže Rada prijať voči tretím krajinám ochranné opatrenie na obdobie najviac šiestich mesiacov za predpokladu, že takéto opxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
(bývalý článok 61 ZES a bývalý článok 29 ZEU)
1. Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxlasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xsiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxím rozsudkov v trestných veciach a v prípade potreby aj aproximáciou trestnoprávnych predpisov.
4. Únia uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcké usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
Článok 69
Národné parlamenty zaxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxlatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
Článok 70
Bez toho, aby boli dotknuté články 258, 259 a 260, môže Rada na návrh Komisie prijať opatxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxných v tejto hlave orgánmi členských štátov, najmä s cieľom presadzovať úplné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Európsky parlament a národnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxom zabezpečiť v rámci Únie podporu a posilnenie operačnej spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 240, stály výbxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxament a národné parlamenty sú oboznamované s rokovaniami.
Článok 72
(bývalý článok 64 ods. 1 ZES a bývalý článok 33 ZEU)
Touto hlavou nie je dotknuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxu spoločne a vo svojej vlastnej zodpovednosti slobodne organizovať formy spolupráce a koordináciu podľa vlastného uváženia medzi príslušnými útvarxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov v oblastiach uvedených v tejto hlave, ako aj medzi týmito útvarmi a Komisiou. Koná na návrh Komisix x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 67 v súvislosti s predchádzaním a bojom proti terorizmu a súvisiacimi činnosťami, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postuxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrostriedkov, finančných aktív alebo hospodárskych výnosov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v držbe fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo nešxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxujú potrebné ustanovenia o právnych zárukách.
Článok 76
Právne akty uvedené v kapitolách 4 a 5 spolu s opatreniami uvedenými v článku 74, ktoré zabexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednej štvrtiny členských štátov.
KAPITOLA 2
POLITIKY VZŤAHUJÚCE SA NA HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL A PRISŤAHOVALECTVO
Článok 77
(bývalý článok xx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch hraníc;
b) zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;
c) postupne zaviesť integrovaný systém riadenix xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxočnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt;
b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice;
c) podmixxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc;
e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxx xnak na tento účel neustanovujú potrebné právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia o cestovných pasoch, pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov týkajúca sa geografického vymedzenia ich hraníc v súlade s medzinárodným právom.
Článok 78
(xxxxxx xxxxxx xx xxxx x x x x xx xxxx x xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou nxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxa utečencov, ako aj inými príslušnými zmluvami.
2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v celej Únii;
b) jednotný štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez toho, aby získali európsky azyl, potrebujú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxia jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany;
e) kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu príslušného pre posúdenie žiadosti o azyx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxtnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xa návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentomx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x x xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach:
a) podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxia môže uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstuxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxda môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských štátov s cieľom presadzovať intxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxých právnych predpisov členských štátov.
5. Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov trxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Článok 80
Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uplatnenie tejto zásady.
KAPITOLA 3
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH VECIACH
Článok 81
(bývalý článok 65 ZES)
1. Únia rozvíja justičnú spxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpolupráca môže zahŕňať prijatie opatrení na aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
2. Na účely odseku 1 Európsky parlamexx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxzpečenie:
a) vzájomného uznávania a výkonu súdnych a mimosúdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi;
b) cezhraničného doručovania súdnych a mimxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxtarávaní dôkazov;
e) účinného prístupu k spravodlivosti;
f) odstraňovania prekážok riadneho priebehu občianskoprávneho konania, v prípade poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxd riešenia sporov;
h) podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov.
3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Rada môže na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom axxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx oznámi národným parlamentom. Ak národný parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie sa neprijme. V prípade, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxívnym postupom opatrenia zamerané na:
a) vytvorenie pravidiel a postupov na zabezpečovanie uznávania všetkých foriem rozsudkov a iných súdnych roxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvníkov;
d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými orgánmi alebo rovnocennými orgánmi členských štátov v rámci trestného stíhania a výkonu rozhoxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xľahčiť v potrebnom rozsahu vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
a) vzájomnej prípustnosti dôkazov medzi členskými štátmi;
b) práv jednotlivcov v trestnom konaní;
c) práv obetí trestných činov;
d) ďalších osxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlasu Európskeho parlamentu.
Prijatie minimálnych pravidiel uvedených v tomto odseku nebráni členským štátom zachovať alebo zaviesť vyššiu úrovex xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxému trestného súdnictva, môže požiadať, aby o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. Európxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdneho legislatívneho postupu.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu smernice nadviazať xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spoluprácxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxiť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vypxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto oxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxasti trestného práva je nevyhnutná na zabezpečenie účinného uskutočňovania politiky Únie v oblasti, ktorá bola predmetom harmonizačných opatrení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxde s riadnym legislatívnym postupom alebo mimoriadnym legislatívnym postupom podľa toho, aký bol použitý pri prijímaní príslušných harmonizačných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xákladné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xa ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtočňovať posilnenú spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe a podporu činnosti členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Europolom.
V tejto súvislosti Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení štruktúru, funxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstného stíhania vykonávaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, najmä toho, ktoré sa týka trestných činov, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmox xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x právomoc a úzkej spolupráce s Európskou justičnou sieťou.
Tieto nariadenia tiež ustanovia podrobnosti účasti Európskeho parlamentu a národných pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xykonávajú príslušní vnútroštátni úradníci.
Článok 86
1. S cieľom bojovať xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
Ak sa v Rade nedosiahla jednomysxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade nx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxrácu, v rovnakej lehote to oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu podľa článku 20 oxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxratúra zodpovedá, ak je to vhodné, v spojení s Europolom, za vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov, ktoré spôsxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe vo vzťahu k takýmto trestným činom vo funkcii prokurátora.
3. Nariadenia uvedené v odseku 1 ustanovia právne postavenie Európskej prokuratúry, poxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxmania jej procesných úkonov pri výkone jej funkcií.
4. Európska rada môže zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, ktorým sa mení alebo dopĺňa odsek x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xení alebo dopĺňa odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu. Európsxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxvalý článok 30 ZEU)
1. Únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov vrátane polície, colných oxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
2. Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú:
a) zhromažďovanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xýmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike;
c) spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnmi uvedenými v tomto článku. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina poxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xurópska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu pxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxobitný postup ustanovený v druhom a treťom pododseku sa nevzťahuje na akty, ktoré predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis.
Článok 88
(xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkon práva, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu. Medzi tietx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xretích krajín alebo subjektov;
b) koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operačnej činnosti vykonávanej spoločne s príslušnýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty.
3. Každá operačná činnosť Europolu xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrení je vo výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov.
Článok 89
(bývalý článok 32 ZEU)
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxnského štátu v spojení a so súhlasom orgánov tohto štátu. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
HLAVA V
DOPRAVA
Článok 9x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxalý článok 71 ZES)
Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym poxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxo štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov;
b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxtrebné ustanovenia.
2. Pri prijímaní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxh regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.
Článok 92
(bývalý článok 72 ZES)
Do stanovenia opatrení uvedených v článku 91 ods. 1 žiaden členskx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xre pristupujúce štáty od času ich pristúpenia tak, aby v porovnaní s domácimi dopravcami priamo alebo nepriamo znevýhodňovali dopravcov z iných člensxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxktorých záväzkov súvisiacich s verejnoprospešnou službou.
Článok 94
(bývalý článok 74 ZES)
Všetky opatrenia prijaté v rámci zmlúv v oblasti cixx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xormou rozdielnych cien a podmienok na dopravu rovnakého tovaru po rovnakých dopravných trasách a v závislosti od krajiny pôvodu alebo určenia tovaru sx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá pravidlá na vykonávanie ustanovení odseku 1.
Rada môže stanoviť najmä opatrenia poxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxného podnetu alebo na žiadosť niektorého členského štátu všetky prípady diskriminácie podľa odseku 1 a po porade s príslušným členským štátom prijme pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtňovať ceny a podmienky, ktoré zahŕňajú akúkoľvek podporu alebo ochranu v záujme jedného alebo viacerých podnikov alebo priemyselných odvetví, pokixx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxiadne na jednej strane najmä na požiadavky príslušnej regionálnej hospodárskej politiky, na potreby nerozvinutých oblastí a na problémy v oblastiacx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Po porade s každým príslušným členským štátom Komisia vydá potrebné rozhodnutia.
3. Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na sadzby zavedené na udrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxchodom hraníc nesmú presiahnuť rozumnú mieru stanovenú s prihliadnutím na skutočne vynaložené náklady.
Členské štáty sa usilujú tieto náklady posxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie hospodárskych nevýhod, ktoré vznikli hospodárstvu niektorých oblastí Spolkovej republiky Nemecko postihnutých rozdelením. Päť rokov po nadobxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx)
Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor zložený z odborníkov, ktorých vymenujú vlády členských štátov. Komisia sa v prípade potreby poradí s výborom x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxavu a vnútrozemskú vodnú dopravu.
2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať vhodné ustanovenia upravujúce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxKU SÚŤAŽ, ZDAŇOVANIE A APROXIMÁCIU PRÁVA
KAPITOLA 1
PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
ODDIEL 1
PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA PODNIKY
Článok 101
(bxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxchodné podmienky;
b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, odbyt, technický rozvoj alebo investície;
c) rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sa však neuplatnia na:
- dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi,
- rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov,
- zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxého alebo hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré:
a) neukladajú príslušxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov.
Článok 102
(bývalý článok 82 ZES)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxčiteľné s vnútorným trhom, ak sa tým ovplyvní obchod medzi členskými štátmi.
Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:
a) priame alebo nepriame vynuxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxja na úkor spotrebiteľov;
c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži zxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa s predmetom týchto zmlúv.
Článok 103
(bývalý článok 83 ZES)
1. Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada vydá príslušné nariadenxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
a) zaručiť dodržiavanie zákazov uvedených v článku 101 ods. 1 a článku 102 stanovením pokút a opakovaného ukladania pokút;
b) stanoviť podrobné pravxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xxtrebné, vymedziť rozsah uplatňovania ustanovení článkov 101 a 102 v jednotlivých hospodárskych odvetviach;
d) vymedziť príslušné úlohy Komisie a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tohto oddielu alebo prijatými podľa tohto článku.
Článok 104
(bývalý článok 84 ZES)
Do nadobudnutia účinnosti opatrení vydaných podľa článku 1xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxrnom trhu v súlade s právom príslušného členského štátu a s ustanoveniami článku 101, najmä odseku 3 a článku 102.
Článok 105
(bývalý článok 85 ZES)
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxého podnetu a v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré im poskytnú pomoc, Komisia prešetrí každý prípad podozrenia z porušenia týchxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v rozhodnutí s odôvodnením. Komisia môže svoje rozhodnutie zverejniť a zmocniť členské štáty, aby prijali opatrenia na nápravu situácie na základe poxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe alebo smernicu podľa článku 103 ods. 2 písm. b).
Článok 106
(bývalý článok 86 ZES)
1. V prípade verejnoprávnych podnikov a podnikov, ktorým členxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxúv, najmä s pravidlami uvedeným v článkoch 18 a 101 až 109.
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxidlám zmlúv, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo v skutočnosti plniť uxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovanie ustanovení tohto článku a v prípade potreby vydá členským štátom príslušné smernice alebo rozhodnutia.
ODDIEL 2
POMOC POSKYTOVANÁ xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxtnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
a) pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov;
bx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlastí Spolkovej republiky Nemecko v dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych nevýhod spôsobených týmto rozdelexxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxteľné s vnútorným trhom možno považovať:
a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
b) pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členskxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xeovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom;
d) pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak takáxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx vymedzia rozhodnutia Rady prijaté na návrh Komisie.
Článok 108
(bývalý článok 88 ZES)
1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi priebežne skúmx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
2. Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc poskytnutá štátom alebo zo štátnych zdrojov je nezlučiteľná s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zruší alebo upraví.
Ak sa daný štát nepodriadi tomuto rozhodnutiu v stanovenej lehote, Komisia alebo iný dotknutý štát môže, odhliadnuc od ustanovexx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xýnimka z ustanovení článku 107 alebo nariadení uvedených v článku 109 považuje za zlučiteľnú, a to za predpokladu, že takéto rozhodnutie odôvodňujú výxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx konanie zastavuje až do vyjadrenia Rady.
Ak sa Rada do troch mesiacov od podania tejto žiadosti nevyjadrí, o veci rozhodne Komisia.
3. Komisia musí xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxo zámer je nezlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107, začne konanie podľa odseku 2. Členský štát nemôže vykonať navrhované opatrenia, pokiaľ sa vx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxodla, že môže byť oslobodená od povinnosti informovať uvedenej v odseku 3 tohto článku.
Článok 109
(bývalý článok 89 ZES)
Na návrh Komisie a po porxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlánku 108 ods. 3 ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto postupu.
KAPITOLA 2
DAŇOVÉ USTANOVENIA
Článok 110
(bývalý článok 90 ZES)
Žxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xi nepriamo na podobné domáce výrobky.
Ďalej, žiaden členský štát nezdaní výrobky iných členských štátov nijakou vnútroštátnou daňou, ktorá nepriaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxského štátu nepresiahne vnútroštátne dane, ktoré sa im priamo či nepriamo ukladajú.
Článok 112
(bývalý článok 92 ZES)
S výnimkou dane z obratu, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxv sa poskytujú vyrovnávacie poplatky, len ak pripravované opatrenie predtým na obmedzené obdobie schváli Rada na návrh Komisie.
Článok 113
(bývaxx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrom prijme pravidlá na zosúlaďovanie právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, aby sa týx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
(bývalý článok 95 ZES)
1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxého trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich prísxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xadou, Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo pracovného prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xbmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xrispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxmoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxalý článok 96 ZES)
Ak Komisia zistí, že rozdiely medzi ustanoveniami xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxrebné odstrániť, poradí sa s príslušnými členskými štátmi.
Ak takéto porady nepovedú k dohode, ktorá by toto narušenie odstránila, Európsky parlamxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxné v zmluvách.
Článok 117
(bývalý článok 97 ZES)
1. Ak sa možno odôvodnene obávať, že prijatie alebo zmena ustanovení zákona, iného právneho predxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx s členskými štátmi Komisia odporučí príslušným štátom vhodné opatrenia na zamedzenie narušenia.
2. Ak sa štát, ktorý má zámer prijať alebo zmeniť usxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxstránenie tohto porušenia. Ak členský štát, ktorý nesplnil odporúčanie Komisie a narušením spôsobí škodu len sebe, nepoužije sa ustanovenie článku 1xxx
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatrenia vzťahujúce sa na vytvorenie európskych právnych titulov na zabezpečenie jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej Únii a na zavxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nariadení jazykové režimy európskych právnych titulov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
HLAVA VIII
HOSPODÁRSKA A xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x Európskej únii, zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení zmlúv, prijatie hospodárskej politiky, ktorá je založená na úzkej koordinácii hospodárskych pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxva s voľnou hospodárskou súťažou.
2. Súbežne s tým, ako to vyplýva z podmienok a postupov ustanovených v zmluvách, zahŕňajú tieto činnosti jednotnú mxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxné hospodárske politiky Únie bez poškodzovania tohto cieľa v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou.
3x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxenky a trvalo udržateľnú platobnú bilanciu.
KAPITOLA 1
HOSPODÁRSKA POLITIKA
Článok 120
(bývalý článok 98 ZES)
Členské štáty riadia svoje hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 121 ods. 2. Členské štáty a Únia postupujú v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou a podporujú efektxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxde s ustanoveniami článku 120.
2. Rada na odporúčanie Komisie prijme návrh hlavných smerov hospodárskych politík členských štátov a Únie a podá o tom xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
Na základe týchto záverov Rada prijme odporúčanie, ktoré vymedzí tieto hlavné smery. Rada o svojom odporúčaní informuje Európsky parlament.
3. Nx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xozvoj v členských štátoch a v Únii, ako aj súlad medzi hospodárskymi politikami a hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 a na základe správ predkladaných Kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatreniach, ktoré prijali v oblasti hospodárskej politiky a ďalšie potrebné informácie.
4. Ak sa na základe postupu uvedeného v odseku 3 zistí, že hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxej únie, Komisia môže napomenúť dotknutý členský štát. Rada môže dotknutému členskému štátu na základe odporúčania Komisie adresovať potrebné odporxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxdy zastupujúceho dotknutý členský štát.
Kvalifikovaná väčšina ostatných členov Rady je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. a).
5. Predsexx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxť predsedu Rady, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu.
6. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym posxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx Bez toho, aby boli dotknuté iné postupy ustanovené v zmluvách, môže Rada na návrh Komisie v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodnúť o vhodnýcx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxiky.
2. Ak členský štát má alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené prírodnými katastrofami alebo výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxuje o prijatom rozhodnutí Európsky parlament.
Článok 123
(bývalý článok 101 ZES)
1. Prečerpávanie účtov či získavanie iného druhu úveru v Európxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo agentúr Únie, ústredných vlád, regionálnych, miestnych alebo iných verejných orgánov, iných subjektov spravovaných verejným právom alebo verejxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xentrálna banka v oblasti ponuky finančných zdrojov z centrálnych bánk zaobchádzajú rovnako ako so súkromnými úverovými inštitúciami.
Článok 124
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, orgánom, úradom alebo agentúram Únie, ústredným vládam, regionálnym, miestnym alebo iným verejným orgánom, iným subjektom spravovaným verejným pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxvedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných subjektov spravovaných verejným prxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčitého projektu. Členský štát nezodpovedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, inýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho uskutočnenia určitého projektu.
2. Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom v prípade potreby upresniť vymedzenia pojmov prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxdmernému štátnemu deficitu.
2. Komisia sleduje vývoj rozpočtovej situácie a výšku štátneho dlhu v členských štátoch s cieľom odhaliť hrubé chyby. Sxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitu k hrubému domácemu produktu neprekračuje referenčnú hodnotu, okrem prípadov
- ak tento pomer podstatne klesol alebo ak sa neustále znižuje a dosxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xa pohybuje tesne pri referenčnej hodnote;
b) či pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu neprekračuje referenčnú hodnotu, okrem prípadov, kxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx pri nadmernom deficite, ktorý je pripojený k zmluvám.
3. Ak členský štát nesplní požiadavky vyplývajúce z jedného alebo z oboch uvedených kritérií, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvažné faktory vrátane stavu hospodárskeho a rozpočtového výhľadu členského štátu na stredne dlhé obdobie.
Komisia môže pripraviť správu aj vtedy, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxný výbor vypracuje stanovisko k správe Komisie.
5. Ak sa Komisia domnieva, že v členskom štáte existuje alebo sa môže vyskytnúť nadmerný deficit, prexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxje.
7. Ak Rada podľa odseku 6 rozhodne, že existuje nadmerný deficit, prijme bez zbytočného odkladu na základe odporúčania Komisie odporúčania adrexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxujú.
8. Ak sa Rada presvedčí, že sa v priebehu stanovenej lehoty nedosiahlo nijaké účinné opatrenie, môže tieto odporúčania zverejniť.
9. Ak člensxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxe deficitu, ktoré Rada pokladá za nevyhnutné na nápravu situácie.
V takom prípade môže Rada od tohto štátu vyžadovať, aby podľa osobitného harmonogrxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
x1. Ak sa členský štát nepodriadi rozhodnutiu podľa odseku 9, môže Rada rozhodnúť, že použije, prípadne posilní jedno alebo aj viacero z nasledujúcich oxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxpsku investičnú banku, aby prehodnotila svoju úverovú politiku voči tomuto členskému štátu,
- žiadať, aby tento členský štát poskytol Únii bezúročxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozhodnutiach Európsky parlament.
12. Rada zruší niektoré alebo všetky svoje rozhodnutia alebo odporúčania uvedené v odsekoch 6 až 9 a 11 v rozsahu, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxrejne vyhlási, že nadmerný deficit sa v príslušnom štáte už nevyskytuje.
13. Pri prijímaní rozhodnutí alebo odporúčaní uvedených v odsekoch 8, 9, 11 x xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.
Kvalifikovaná väčšina ostatných členov Rady je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. a).
14. Ďalxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxm.
V nadväznosti na porady s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou prijme Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym posxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x Európskym parlamentom prijme podrobné pravidlá a definície na uplatnenie ustanovení uvedeného protokolu.
KAPITOLA 2
MENOVÁ POLITIKA
Článok xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx dotknutá cenová stabilita, ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky v Únii so zámerom xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxxx otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou, čím sa podporuje efektívne rozdeľovanie zdrojov.
2. Základné úlohy uskutočňované prostredníxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx x xxxavovať oficiálne devízové rezervy členských štátov,
- podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.
3. Tretia zarážka odseku 2 nemá dopad xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxvrhoch aktov Únie v oblasti jej pôsobnosti,
- vnútroštátnymi orgánmi pri návrhoch právnych predpisov v oblasti jej pôsobnosti, ale v medziach a za poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxíslušným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie alebo vnútroštátnym orgánom.
5. ESCB prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík prixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxx x mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou prostredníctvom nariadení povexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitúciami s výnimkou poisťovní.
Článok 128
(bývalý článok 106 ZES)
1. Európska centrálna banka má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankovxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xentrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktoré majú v Únii výlučné postavenie zákonného platidla.
2. Členské štáty môžu vydávať euromince v objexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnia na zosúladenie označovania a technických parametrov všetkých mincí, s ktorými sa ráta do obehu v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ich plynulého oxxxx x xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxvernérov a Výkonná rada.
2. Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ďalej len "štatút ESCB a ECB" je uvedený v protoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx ESCB a ECB môže zmeniť a doplniť Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Konajú pritom buď na odporúčanie Európskej centráxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxtom a Európskou centrálnou bankou alebo na odporúčanie Európskej centrálnej banky a po porade s Európskym parlamentom a Komisiou prijíma Rada ustanovxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x funkcií, ktoré vyplývajú zo zmlúv a štatútu ESCB a ECB, nesmie Európska centrálna banka, národná centrálna banka ani žiaden člen ich orgánov s rozhodovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx iného orgánu. Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie a vlády členských štátov sa zaväzujú rešpektovať túto zásadu a neovplyvňovať členov orgáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne právne predpisy, vrátane štatútu jeho národnej ústrednej banky boli zlučiteľné so zmluvami a štatúxxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxanovených v štatúte ESCB sa ECB zaväzuje:
- vydávať nariadenia v rozsahu potrebnom na plnenie úloh definovaných v článku 3.1 prvá zarážka, v článkoch xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xtorými je podľa zmlúv a podľa štatútu ESCB a ECB poverená ESCB,
- podávať odporúčania a vydávať stanoviská.
2. Európska centrálna banka sa môže rozhxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxpska centrálna banka oprávnená ukladať pokuty alebo pravidelné penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej nariadení a rozhodnutí.
xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtanovia opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Európskou centrálnou bankou.
KAPITOLA 3
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxovanie vnútorného trhu sa týmto ustanovuje Hospodársky a finančný výbor.
2. Hospodársky a finančný výbor má nasledujúce úlohy:
- vydávať stanovixxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov a Únie a pravidelne o tom informovať Radu a Komisiu, najmä o finančných vzťahov s tretími krajinami a s medzinárodnými inštitúciami,
- bez toho, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xx x x xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xx 129 ods. 3 a 4, 138, 140 ods. 2 a 3, 143, 144 ods. 2 a 3 a článku 219, a uskutočňovať všetky poradné a prípravné úlohy stanovené Radou,
- minimálne raz do roka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxisiu a Radu.
Členské štáty, Komisia a Európska centrálna banka menujú najviac dvoch členov výboru.
3. Na návrh Komisie a po porade s Európskou centrxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančného výboru. Predseda Rady o tom informuje Európsky parlament.
4. V členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 139, slexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxánok 135
(bývalý článok 115 ZES)
V záležitostiach upravených v článkoch 121 ods. 4, 126 s výnimkou odseku 14, 138, 140 ods. 1, 140 ods. 2 prvý pododsekx xxx xxxx x x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxodkladne predloží Rade svoje závery.
KAPITOLA 4
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY, KTORÝCH MENOU JE EURO
Článok 136
1. S cieľom prispieť x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxch, ktoré sú uvedené v článkoch 121 a 126, s výnimkou postupu ustanoveného v článku 126 ods. 14, osobitné opatrenia pre tie členské štáty, ktorých menou jx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xtáty, pričom zabezpečí, aby boli zlučiteľné s tými, ktoré boli prijaté pre celú Úniu, a aby sa zabezpečil dohľad nad nimi.
2. Na hlasovaní o opatreniacx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. a).
Článok 137
Podrobnosti o zasadaniach ministrov tých členských štátov, ktorých menou je euro, sú ustxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxéme prijme Rada na návrh Komisie rozhodnutie ustanovujúce spoločné pozície k záležitostiam osobitného záujmu pre hospodársku a menovú úniu v rámci prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxe prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie jednotného zastupovania v rámci medzinárodných finančných inštitúcií a konferencií. Rada sa uznáša po porxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ktorých menou je euro.
Kvalifikovaná väčšina uvedených členov je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. a).
KAPITOLA 5
PRECHODNÉ USTANOVxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxadných usmernení pre hospodársku politiku, ktoré sa týkajú eurozóny všeobecne (článok 121 ods. 2);
b) donucovacie prostriedky na nápravu nadmernýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx);
e) právne akty Európskej centrálnej banky (článok 132);
f) opatrenia vzťahujúce sa na používanie eura (článok 133);
g) menové dohody a iné opaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
x) rozhodnutia ustanovujúce spoločné pozície k otázkam osobitného významu pre hospodársku a menovú úniu v rámci príslušných medzinárodných finančnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxií a konferencií (článok 138 ods. 2).
V článkoch uvedených v písmenách a) až j) preto pojem "členské štáty" znamená členské štáty, ktorých menou je eurxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xCB.
4. Hlasovacie práva členov Rady zastupujúcich členské štáty, pre ktoré platí výnimka, sú pozastavené pri prijímaní opatrení uvedených v článkoxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohľadu vrátane odporúčaní o programoch stability a napomenutiach (článok 121 ods. 4);
b) pri opatreniach vzťahujúcich sa na nadmerný deficit týkaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx s článkom 238 ods. 3 písm. a).
Článok 140
(bývalé články 121 ods. 1, 122 ods. 2, druhá veta a 123 ods. 5 ZES)
1. Najmenej každé dva roky alebo na návrh člxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxximka, pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie. Tieto správy zahrňujú preskúmanie zlučiteľnosti vnútroštátnych pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxia aj to, či sa dosiahol vysoký stupeň konvergencie, a to posúdením nasledujúcich kritérií plnenia záväzkov členských štátov:
- dosiahnutie vysokéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxbilite dosahujú najlepšie výsledky,
- udržanie stability stavu štátnych finančných prostriedkov, ktorý vychádza zo stavu štátneho rozpočtu, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv Európskeho menového systému, minimálne počas dvoch rokov bez devalvácie voči euru,
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxh úrovniach úrokovej miery.
Tieto štyri kritériá a príslušné obdobia, počas ktorých sa majú rešpektovať, sú ďalej rozpracované v protokole pripojexxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxtoch a zvážia vývoj nákladov na jednotku pracovnej sily a iných cenových indexov.
2. Po porade s Európskym parlamentom a po rokovaniach v Európskej raxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x a zruší výnimky týchto členských štátov.
Rada sa uznáša po prijatí odporúčania zo strany kvalifikovanej väčšiny tých svojich členov, ktorí zastupuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxv uvedených v druhom pododseku je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. a).
3. Ak sa v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 rozhodne o zrušení výnixxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx členského štátu neodvolateľne stanoví kurz, podľa ktorého euro nahradí menu tohto členského štátu a prijme ďalšie opatrenia nevyhnutné na zavedenie xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé štáty, pre ktoré platí výnimka, bez toho, aby bol dotknutý článok 129 ods. 1, ako tretí orgán Európskej centrálnej banky s rozhodovacou právomocou sa zxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Európska centrálna banka, pokiaľ ide o takéto členské štáty:
- posilňuje spoluprácu medzi národnými centrálnymi bankami,
- posilňuje koordináxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xtázkach, ktoré spadajú do pôsobnosti národných centrálnych bánk a ovplyvňujú stabilitu finančných inštitúcií a trhov,
- vykonáva pôvodné úlohy Euxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xtát, pre ktorý platí výnimka, pokladá svoju politiku menového kurzu za vec spoločného záujmu. Pritom členské štáty prihliadnu na skúsenosti získané pxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bilancii ťažkosti alebo mu v tejto súvislosti hrozia vážne ťažkosti v dôsledku celkovej nerovnováhy jeho platobnej bilancie alebo druhov meny, ktoré xx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxte preskúma situáciu príslušného štátu, ako aj opatrenia, ktoré s využitím všetkých dostupných prostriedkov štát vykonal alebo vykoná v súlade s ustaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé vznikli alebo ktoré hrozia, Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom odporučí Rade vhodné formy poskytnutia vzájomnej pomoci.
Komisix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvujú podmienky a podrobnosti tejto pomoci, ktorá môže mať formu:
a) dohodnutého postupu vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, na ktoré sa členské xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx má ťažkosti, udržiava alebo znovu zavádza množstevné obmedzenia voči tretím krajinám;
c) obmedzených úverov poskytnutých inými členskými štátmi xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnia nie sú účinné, Komisia povolí členskému štátu, pre ktorý platí výnimka a ktorý má ťažkosti, aby prijal ochranné opatrenia, ktorých podmienky a podrxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
x. Ak v platobnej bilancii vznikne náhla kríza a okamžite sa nevykoná rozhodnutie podľa článku 143 ods. 2, členský štát, pre ktorý platí výnimka, môže prexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nápravu ťažkostí, ktoré náhle vznikli.
2. Komisia a ostatné členské štáty musia byť informované o týchto ochranných opatreniach najneskôr po nadobxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxm a finančným výborom, môže Rada rozhodnúť, aby tento členský štát zmenil a doplnil, pozastavil alebo zrušil ochranné opatrenia uvedené v predchádzajxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxdinovanej stratégie zamestnanosti a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxenské štáty prostredníctvom svojej politiky zamestnanosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 145 spôsobom zlučiteľným s hlavnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov, podporujú zamestnanosť ako záležitosť spoločného záujmu, a koordinujú svoje postupy v Rade v súlade x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členskými štátmi, podporou a podľa potreby aj doplňovaním ich opatrení v tejto xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnností a politík Únie.
Článok 148
(bývalý článok 128 ZES)
1. Na základe spoločnej správy Rady a Komisie Európska rada každoročne preskúmava situxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxamentom, Hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a Výborom pre zamestnanosť uvedenom v článku 150 každoročne usmernenia, ktoré členské šxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xaždý členský štát predloží Komisii a Rade výročnú správu o hlavných opatreniach prijatých na uskutočnenie svojej politiky zamestnanosti so zreteľom xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtočňovanie politiky zamestnanosti členských štátov so zreteľom na usmernenia pre zamestnanosť. Ak to na základe takéhoto preskúmania považuje za vhxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxópsku radu spoločnú výročnú správu o situácii zamestnanosti v Únii a o uskutočňovaní usmernení pre zamestnanosť.
Článok 149
(bývalý článok 129 ZExx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xotivačné opatrenia určené na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a na podporu ich opatrení v oblasti zamestnanosti prostredníctvom podnetov zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hodnotenia skúseností, najmä pomocou pilotných projektov.
Tieto opatrenia nezahŕňajú zosúlaďovanie zákonov a iných právnych predpisov členskýxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxstnanosť s poradnou funkciou na podporu koordinácie členských štátov v politike zamestnanosti a politike trhu práce. Výbor má tieto úlohy:
- monitoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Komisie alebo z vlastného podnetu stanoviská a prispievať k príprave postupu Rady uvedenom v článku 148.
Pri plnení svojho mandátu sa výbor radí so soxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxS)
Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxacovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx proti vylučovaniu z trhu práce.
Za týmto účelom Únia a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanité formy vnútroštátnych praktxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxto rozvoj vyplynie nielen z fungovania vnútorného trhu, ktorý prispeje k zosúladeniu sociálnych systémov, ale tiež z postupov stanovených zmluvami, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnerov na svojej úrovni, pričom zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg medzi sociálnymi partnermi a rešpektuje pritom ich xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v týchto oblastiach:
a) zlepšovanie pracovného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxcovníkov;
d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;
e) informovanosť a porady s pracovníkmi;
f) zastupovanie a kolektívna ochranx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxích krajín s riadnym pobytom na území Únie;
h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 166;
i) rovnosť medzi mužmi x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxzácia systémov sociálnej ochrany bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c).
2. Na tento účel Európsky parlament a Rada:
a) môžu prijímať opatrenia na pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstupov, podpory inovačných prístupov a vyhodnocovania skúseností s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských štátov;
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša jednomyseľne v súlaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxamentom jednomyseľne rozhodnúť o možnosti uplatniť riadny legislatívny postup xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa odseku 2, prípadne vykonávaním rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 155.
V takom prípade členský štát zabezpečí, aby sociálni partneri nxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx členský štát, od ktorého sa vyžaduje prijatie akéhokoľvek potrebného opatrenia umožňujúceho transpozíciu, bol kedykoľvek schopný zaručiť výsledkx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xefinovať základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia a nesmú významnou mierou ovplyvňovať ich finančnú rovnováhu,
- sa nesmie žiadnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sa nevzťahujú na odmenu, právo združovať sa, právo na štrajk alebo na výluku.
Článok 154
(bývalý článok 138 ZES)
1. Komisia má za úlohu podporovať xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxry pre obe strany.
2. Na tento účel sa Komisia pred predložením návrhov v oblasti sociálnej politiky radí so sociálnymi partnermi o otázke možného zamxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xociálni partneri predložia Komisii svoje stanoviská a prípadne aj odporúčania.
4. Pri príležitosti porád uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu sociálni paxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxálni partneri nedohodnú spoločne s Komisiou na jeho predĺžení.
Článok 155
(bývalý článok 139 ZES)
1. Ak si to sociálni partneri želajú, vzájomný xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxe s postupmi a praktikami typickými pre sociálnych partnerov a členské štáty, alebo vo veciach pokrytých článkom 153, na základe spoločnej žiadosti sixxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje jedno alebo niekoľko ustanovení týkajúcich sa oblastí, pre ktoré sa podľa článku 153 ods. 2 vyžaduje jednomyseľnosť.
Článok 156
(bývalý článok xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxoluprácu medzi členskými štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých oblastiach sociálnej politiky podľa tejto kapitoly, najmä v záležitxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxálneho zabezpečenia,
- prevencie pracovných xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxkmi.
Za týmto účelom Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracúva štúdie, podáva stanoviská a organizuje porady tak o problémoch vznikajxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Euxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxnym výborom.
Článok 157
(bývalý článok 141 ZES)
1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú pxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere.
Rovnosť odmeňovania bez diskrimixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxsovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.
3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výbxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článok 159
(bývalý článok 143 ZES)
Komisia vypracuje výročnú správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 151, vrátane demograxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxa uznášajúca sa jednoduchou väčšinou po porade s Európskym parlamentom zriadi Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý bude mať poradnú funkciu na podporu spxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sociálnej ochrany v členských štátoch a Únie;
- podporovať výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi a Komisioux
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxnosti, bez toho, aby bol dotknutý článok 240.
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Článok 161
(bývalý článok 145 ZES)
Vo výročnej správe pre Európsky parlament sa Komisia zaoberá osobitnou kapitolou o sociálnom vývoji v Únii.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
Článok 162
(bývalý článok 146 ZES)
S cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu žixxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxfickú a profesijnú mobilitu pracovníkov v rámci Únie a uľahčovať ich adaptáciu na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdexxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Komisie, a tvoria ho predstavitelia vlád, odborov a organizácií zamestnávateľov.
Článok 164
(bývalý článok 148 ZES)
Európsky parlament a Rada x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Európskeho sociálneho fondu.
HLAVA XII
VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ A ŠPORT
Článok 165
(bývalý článok 149 ZES)
1. Únia prispievx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.
Únxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu.
2. Činnosť Únie sa zameriava na:
- rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä výučbou a šíreníx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxa,
- podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami,
- rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xemokratickom živote v Európe,
- podporu rozvoja diaľkového vzdelávania,
- rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmä mladých športovcov.
3. Únia a členské štáty podporujú x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxeť k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku:
- Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a soxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxvrh Komisie prijíma odporúčania.
Článok 166
(bývalý článok 150 ZES)
1. Únia uskutočňuje politiku odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xa:
- uľahčenie adaptácie na priemyselné zmeny, najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou,
- zlepšenie základného a ďalšieho odborného vzdelxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxbility inštruktorov a stážistov, najmä mladých ľudí,
- stimulovanie spolupráce v oblasti odborného vzdelávania medzi vzdelávacími a školiacimi zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých štátov.
3. Únia a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti odborného vzdexxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxjmú opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku bez toho, aby zosúlaďovala zákony a iné právne predpisy členských štátov, a xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo.
2. Činnosť Únie sa zameriava nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxomostí a šírenie kultúry a histórie európskych národov,
- zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva európskeho významu,
- nekomerčné kultúrne vxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy.
4. Únia zohľadní kultúrne aspekty vo svojej činnosti podľa iných ustanovení zmlxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxku:
- Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Výborom regiónov prijmú podporné opatrenia, ktorých účelom nix xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
Činnosti Únie, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zamerxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetux xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.
2. Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach uvxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxie komplementárnosti ich zdravotníckych služieb v cezhraničných oblastiach.
Členské štáty v spojení s Komisiou navzájom koordinujú svoje politixx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxordinácie, najmä iniciatívy zamerané na vydanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxuprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.
4. Odchylne od článku 2 ods. 5 x xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxtívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa nebránia žiadnemu členskému štátu v zachovaní alebo prijatí prísnejších ochranných opatrení,
b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivostx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a zdravotníckych pomôcok.
5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxá akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
6. Na účely uvedené v tomto článku môže Rada na návrh Komisie prijímať xx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxé. Opatreniami uvedenými v odseku 4 písm. a) nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia o darcovstve orgánov a krvi alebo o ich použití na lekárske účely.
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xchrany spotrebiteľov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, oxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxtých podľa článku 114 v kontexte zavŕšenia tvorby vnútorného trhu,
b) opatrení, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú politiku členských štátov.
3x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x písm. b).
4. Opatrenia prijaté podľa odseku 3 nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia. Takéto opatxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
x. Únia v snahe pomôcť dosiahnuť ciele uvedené v článkoch 26 a 174 a umožniť občanom Únie, hospodárskym subjektom, regionálnym a miestnym Spoločenstvámx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxčných a energetických infraštruktúr.
2. V rámci systému otvorených a konkurenčných trhov sa činnosť Únie zameria na podporu vzájomného prepojenia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxretými a okrajovými regiónmi.
Článok 171
(bývalý článok 155 ZES)
1. Únia na dosiahnutie cieľov uvedených v článok 170:
- stanoví usmernenia zaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záujmu,
- uskutoční všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti sietí, najmä v oblasti technických noriem,
- môže pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxm prostredníctvom realizačných štúdií, záruk na pôžičky a subvencií úrokovej sadzby; Únia môže prispieť aj na financovanie špecifických projektov v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu hospodársku životaschopnosť projektov.
2. Členské štáty v spojení s Komisiou koordinujú medzi sebou politiky uskutočňované na vnútroštátnej úrxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xžitočné podnety na podporu tejto koordinácie.
3. Únia xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xbývalý článok 156 ZES)
Európsky parlament a Rada prijmú usmernenia a ostatné opatrenia uvedené v článku 171 ods. 1 v súlade s riadnym legislatívnym poxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx štátu si vyžadujú schválenie členského štátu.
HLAVA XVII
PRIEMYSEL
Článok 173
(bývalý článok 157 ZES)
1. Únia a členské štáty zabezpečia poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xameria na:
- urýchlenie adaptácie priemyslu na štrukturálne zmeny,
- podporu prostredia, ktoré je priaznivé pre vytváranie a rozvoj podnikov v cexxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxselného potenciálu, inovačného, výskumného a technického rozvoja.
2. Členské štáty sa v spolupráci s Komisiou medzi sebou navzájom poradia a ak je tx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtík a činností, ktoré uskutočňuje podľa ostatných ustanovení zmlúv. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po poraxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v odseku 1, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
Táto hlava neposkytuje Únii dxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxanovenia týkajúce sa práv a záujmov zamestnaných osôb.
HLAVA XVIII
HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ
Článok 174
(bývalý článok 158 ZExx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi.
Únia sa predovšetkým zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xegiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxle uvedené v článku 174 a prispieva k ich dosiahnutiu. Únia podporuje dosiahnutie týchto cieľov aj prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európskehx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), Európskej investičnej banky a ďalších finančných nástrojov.
Komisia predkladá každé tri roky správu Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskexx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxiedky uvedené v tomto článku.
Ak sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Únie, sú okrem fondov nevyhnutné ax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxgislatívnym postupom.
Článok 176
(bývalý článok 160 ZES)
Zámerom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj je, aby svojou účasťou na rozvoji a štrxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xnii.
Článok 177
(bývalý článok 161 ZES)
Bez toho, aby bol dotknutý článok 178, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupox x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxálnych fondov, ktoré môžu zahŕňať zoskupovanie fondov. Rovnakým postupom sa definujú aj všeobecné pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú, a pravidlá nevyhxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxade s rovnakým postupom poskytne finančné príspevky na projekty z oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infrxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxnálny rozvoj v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
Na Európsky poľnohospodárxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxICKÝ ROZVOJ A KOZMICKÝ PRIESTOR
Článok 179
(bývalý článok 163 ZES)
1. Cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v ixxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxiverzity v oblasti ich výskumnej činnosti a technologického rozvoja na vysokej úrovni; podporuje ich úsilie o vzájomnú spoluprácu najmä tým, že umožňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch Únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja, vrátane pilotných projektov, sa podľa zmlúv rozhoduje v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.
Člxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx plní programy rozvoja výskumu, technologického rozvoja a demonštračných programov podporou spolupráce s podnikmi, výskumnými strediskami, univexxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxvoja a pilotných projektov Únie;
c) šíri a využíva výsledky činnosti výskumu, technologického rozvoja a pilotných projektov Únie;
d) stimuluje pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výskumu a technologického rozvoja s cieľom zabezpečiť vzájomný súlad vnútroštátnych politík a politiky Únie.
2. Komisia v úzkej spolupráci s člensxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky paxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxanovujúci všetky činnosti Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.
Rámcový program:
- stanoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu týchto činností,
- určí maximálnu celkovú sumu a podrobné pravidlá finančnej účasti Únie na rámcovom programe a príslušný podiel na každej z vymedzxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými pre každú z činností. Každý osobitný program vymedzí podrobné pravidlá vykonania, dĺžku trvania a potrebné prostriedky. Súhrn potrebnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxramy Rada prijme v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom.
5. Európsky pxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx európskeho výskumného priestoru ako doplnok k činnostiam plánovaným v rámci viacročného rámcového programu.
Článok 183
(bývalý článok 167 ZES)
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxúť o doplnkových programoch, na ktorých sa zúčastnia len niektoré členské štáty, ktoré ich financujú aj s prípadnou účasťou Únie.
Únia prijme pravidxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx5
(bývalý článok 169 ZES)
Pri uskutočňovaní viacročného rámcového programu môže Únia so súhlasom príslušných členských štátov vydať ustanovenix xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týchto programov.
Článok 186
(bývalý článok 170 ZES)
Pri uskutočňovaní viacročného rámcového programu môže Únia vydať ustanovenie pre spolupxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxdmienky tejto spolupráce môžu byť predmetom zmlúv medzi Úniou a príslušnými tretími stranami.
Článok 187
(bývalý článok 171 ZES)
Únia môže zaklxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxlogického rozvoja.
Článok 188
(bývalý článok 172 ZES)
Rada prijme na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnyx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm výborom, prijmú ustanovenia uvedené v článkoch 183, 184 a 185. Prijatie doplnkových programov si vyžaduje súhlas dotknutých členských štátov.
Člxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxrencieschopnosti a na uskutočňovanie svojich politík. Na tento účel môže presadzovať spoločné iniciatívy, podporovať výskum a technologický rozvox x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia potrebné opatrenia, ktoré môžu mať podobu európskeho vesmírneho programu, prxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxu vesmírnou agentúrou.
4. Týmto článkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tejto hlavy.
Článok 190
(bývalý článok 173 ZES)
Komisia na začiatxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxrení výsledkov za uplynulý rok a o pracovnom programe na bežný rok.
HLAVA XX
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Článok 191
(bývalý článok 174 ZES)
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xivotného prostredia,
- ochrana ľudského zdravia,
- rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
- podpora opatrení na medzinárodnej xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo záxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxteľ.
V tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného prostredia zahŕňajú, ak je to vhodné, ochrannú doložkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
3. Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Únia prihliadne na:
- dostupné vedecké a technické údaje,
- podmienky životného prostredxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxlku a vyrovnaný rozvoj jeho regiónov.
4. Únia a členské štáty spolupracujú v oblasti svojich právomocí s tretími krajinami a s príslušnými medzinároxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.
Článok 192
(bývalý článok 175 xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.
2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez txxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijíma:
a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;
b) opatrenia týkajúce sa:
- územnéxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx x xýnimkou nakladania s odpadmi;
c) opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi energetickými zdrojmi a cxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xegiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.
3. Európsky parlament a Rada v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe prioritné ciele, ktoré sa majú xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia prijaté Úniou, politiku v oblasti životného prostredia financujú a uskutočňujú členské štáty.
5. Bxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxva členského štátu pokladá za neúmerné, toto opatrenie obsahuje primerané ustanovenia vo forme:
- dočasnej odchýlky a/alebo
- finančnej podpory xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu udržiavať alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia. Tieto opatrenia musia byť zlučiteľné so zmluvami. Oznamujú sa Komisii.
HLAVA XXI
ENERxxxxxx
xxxxxx xxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlitika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi tieto ciele:
a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky;
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
d) podporovať prepojenie energetických sietí.
2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament a Rada x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxde s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx
3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrexxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví.
Na tento účel sa činnosť Únie zameriava na:
a) podporu vytvárania priaznivého prxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxRANA
Článok 196
1. Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť systémov na predchádzanie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti členských štátov na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorá sa týka predchádzania rizík, prípravy ich personálu civilnej ochrany a xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvnej operačnej spolupráce v rámci Únie medzi vnútroštátnymi útvarmi civilnej ochrany;
c) presadzovanie vzájomného súladu činností vykonávaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrebné na napomáhanie dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členskýcx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxne fungovanie Únie, sa považuje za záležitosť spoločného záujmu.
2. Únia môže podporovať úsilie členských štátov, aby zlepšovali svoju administraxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxípravy. Žiaden členský štát nie je povinný túto podporu využiť. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Týmto článkom nie sú dotknuté záväzky členských štátov vykonávať právo Únie alebo výsadné práva a povinnosti Komisie. Tiež ním nie sú dotknuté inx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KRAJÍN A ÚZEMÍ
Článok 198
(bývalý článok 182 ZES)
Členské štáty súhlasia, aby sa k Únii pridružili neeurópske krajiny a územia, ktoré majú osobitxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xieľom pridruženia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj krajín a území a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi nimi a Úniou ako celkom.
V súlxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xzemí a na to, aby dospeli k hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju, o ktorý sa usilujú.
Článok 199
(bývalý článok 183 ZES)
Pridruženie slxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx zmlúv vzájomne dohodli.
2) Každá krajina alebo územie uplatní v obchodných stykoch s členskými štátmi rovnaké zaobchádzanie, aké uplatňuje vo vzťaxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xrajinách a územiach.
4) Pri investíciách xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxátnymi príslušníkmi členského štátu alebo niektorej z krajín a území.
5) Vo vzťahoch medzi členskými štátmi a krajinami a územiami je právo štátnych xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxinácie, iba ak osobitné ustanovenia v zmysle článku 203 stanovujú inak.
Článok 200
(bývalý článok 184 ZES)
1. Clá na tovar pochádzajúci z krajín a xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z členských štátov alebo iných krajín a území sú pri dovoze do každej krajiny alebo územia z členských štátov alebo z iných krajín zakázané v súlade s ustaxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
Clá uvedené v predchádzajúcom pododseku nemôžu byť vyššie ako clá na dovoz tovaru z členského štátu, s ktorým táto krajina alebo územie udržiava osobixxx xxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdzobník.
5. Zavedenie ciel alebo zmeny v clách ukladaných na tovar dovážaný do krajín a území nesmie viesť právne ani vecne k priamej ani nepriamej disxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxny pri vstupe do krajiny alebo na jej územie mohla pri uplatňovaní článku 200 ods. 1 vyvolať odklon obchodu na škodu niektorého členského štátu, môže tenxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
S výhradou ustanovení týkajúcich sa verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku voľný pohyb pracovníkov v rámci členských štxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
(bývalý článok 187 ZES)
Rada na základe skúseností získaných z pridruženia krajín a území k Únii a podľa zásad stanovených zmluvami jednomyseľne na nxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxade s mimoriadnym legislatívnym postupom, uznáša sa jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.
Článok 204
(bývalý článok xxx xxxx
xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xrónsko pripojenom k zmluvám.
PIATA ČASŤ
VONKAJŠIA ČINNOSŤ ÚNIE
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE
Článok 205
Činnoxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxITIKA
Článok 206
(bývalý článok 131 ZES)
Vytvorením colnej únie v súlade s článkami 28 až 32 Únia v spoločnom záujme prispieva k harmonickému rozvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxých prekážok.
Článok 207
(bývalý článok 133 ZES)
1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných saxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxničným investíciám, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpinxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxnym legislatívnym postupom prijmú prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky.
3. Ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxaľ nie je v osobitných ustanoveniach tohto článku ustanovené inak.
Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxa vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže axxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov dušexxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxduje jednomyseľnosť na prijatie vnútorných predpisov.
Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:
a) v oblasti obchodu s kultxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxymi, vzdelávacími a zdravotníckymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami bude vážne narušená vnútroštátna organizácia týchto služieb a dotknutá zoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxsti a článkom 218.
6. Výkonom právomocí prenesených týmto článkom v oblasti obchodnej politiky nie je dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniou a člxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlučujú.
HLAVA III
SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI A HUMANITÁRNA POMOC
KAPITOLA 1
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxitika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú.
Hlavným cieľom politiky Únxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxkutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.
2. Únia a členské štáty plnia záväzky a majú na zreteli ciele, ktoré schválili v rámci Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia potrebné na uskutočňovanie politiky v oblasti rozvojovej spolupráce, ktoré sa môžu vzxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x príslušnými medzinárodnými organizáciami akúkoľvek dohodu vhodnú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a článku 208 texxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxtičná banka prispeje, za podmienok stanovených v jej štatúte, k uskutočňovaniu opatrení uvedených v odseku 1.
Článok 210
(bývalý článok 180 ZES)
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxájom sa radia o programoch pomoci vrátane pôsobenia v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách. Môžu uskutočniť jednotnú akcxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koordinácie uvedenej v odseku 1.
Článok 211
(bývalý článok 181 ZES)
Únia a členské štáty v rámci svojej pôsobnosti spolupracujú s tretími krajinxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xbývalý článok 181a ZES)
1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv, najmä článkov 208 až 211, Únia vykonáva činnosti hospodárskej, finxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxikou Únie v oblasti rozvoja a vykonávajú sa v rámci zásad a cieľov jej vonkajšej činnosti. Činnosti Únie a členských štátov sa vzájomne dopĺňajú a posilňxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxx x xxxxxxé štáty spolupracujú v rámci svojich právomocí s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami. Dojednania o spolupráci s Úniou môžu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxdnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné dohody.
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxA 3
HUMANITÁRNA POMOC
Článok 214
1. Činnosti Únie v oblasti humanitárnej pomoci sa vykonávajú v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie. Tiexx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxých ľudskou činnosťou s cieľom pokryť humanitárne potreby vyplývajúce z týchto situácií. Činnosti Únie a činnosti členských štátov sa vzájomne dopĺňxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxlity a nediskriminácie.
3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia vymedzujúce rámec, v ktorom sa vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxoľvek dohodu vhodnú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 a v článku 21 Zmluvy o Európskej únii.
Prvým pododsekom nie sú dotknuté právomoci člensxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxrne činnosti Únie sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnácie činností Únie a činností členských štátov s cieľom posilniť efektívnosť a komplementárnosť opatrení Únie a vnútroštátnych opatrení v oblasti hxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxv, najmä tých, ktoré sú súčasťou systému Organizácie Spojených národov.
HLAVA IV
REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA
Článok 215
(bývalý článok 301 ZES)
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrskych a finančných vzťahov s jednou alebo viacerými tretími krajinami, Rada prijme kvalifikovanou väčšinou na základe spoločného návrhu vysokého pxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxuje rozhodnutie prijaté v súlade s kapitolou 2 hlavy V Zmluvy o Európskej únii, Rada môže v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 prijať reštriktívne opatxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnia o právnych zárukách.
HLAVA V
MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Článok 216
1. Únia môže uzavierať dohody s jednou alebo viacerými tretími krajinami alebx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvami v rámci politík Únie, alebo je ustanovené v právne záväznom akte Únie, alebo sa môže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx7
(bývalý článok 310 ZES)
Únia môže uzavrieť s jedným alebo s viacerými tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami dohody o pridruženxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxnuté osobitné ustanovenia článku 207, dohody medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami sa dojednávajú a uzavierajú podľa nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxo vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v prípadoch, keď sa predpokladaná dohoda výlučne alebo hlavne týka spoločnej zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxosti od predmetu predpokladanej dohody, vyjednávača alebo vedúceho negociačného tímu Únie.
4. Rada môže adresovať vyjednávačovi smernice a určiť xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xotreby jej predbežné vykonávanie pred nadobudnutím jej platnosti.
6. Rada na návrh vyjednávača prijme rozhodnutie o uzavretí dohody.
S výnimkou xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxlení súhlasu Európskeho parlamentu v týchto prípadoch:
i) dohody o pridružení;
ii) dohoda o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudskxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxamnými rozpočtovými dôsledkami pre Úniu;
v) dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup alebo mimoriadnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxúť na lehote na udelenie súhlasu;
b) v ostatných prípadoch po porade s Európskym parlamentom. Európsky parlament vydá svoje stanovisko v lehote, ktoxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x x môže Rada pri uzavretí dohody splnomocniť vyjednávača na schválenie zmien dohody v mene Únie, ak táto dohoda ustanovuje, že môžu byť prijaté zjednodušxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uznáša kvalifikovanou väčšinou.
Jednomyseľne sa však uznáša vtedy, keď sa dohoda vzťahuje na oblasť, v ktorej sa na prijatie aktu Únie vyžaduje jednxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxyseľne o dohode o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi.
9. Rada prijme na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodnutie o pozastavení vykonávxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxť akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody.
10. Európsky parlament je ihneď a v plnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, či je zamýšľaná dohoda v súlade s ustanoveniami zmlúv. Ak je stanovisko Súdneho dvora záporné, zamýšľaná dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, poxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx x x x xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx8 môže Rada buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.
Rada môže buď na odporúčanie Európskej centrálnej bankyx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxviť alebo upustiť od hlavných kurzov eura v rámci systému výmenných kurzov. Predseda Rady informuje Európsky parlament o prijatí, upravení alebo upusxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxže Rada buď na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou alebo na odporúčanie Európskej centrálnej banky formulovať všeobecné smexx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxánku 218, ak má Únia rokovať o dohodách týkajúcich sa menových otázok alebo otázok devízového režimu s jedným alebo viacerými tretími štátmi alebo medzxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxo dohôd. Týmito podmienkami sa zaručí jednotná pozícia Únia. Komisia sa zúčastní na týchto rokovaniach v plnom rozsahu.
4. Bez toho, aby bola dotknutx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xohody.
HLAVA VI
VZŤAHY ÚNIE S MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI A TRETÍMI KRAJINAMI A DELEGÁCIE ÚNIE
Článok 220
(bývalé články 302 až 304 ZES)
1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Únia okrem toho udržiava vhodné vzťahy s ostatnými medzinárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxú vedeniu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Konajú v úzkej spolupráci s diplomatickými a konzulárnymi zastúpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxrý členský štát stane objektom teroristického útoku alebo obeťou prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou. Únia zmobilixxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxzbe na území členských štátov,
- chránila demokratické inštitúcie a civilné obyvateľstvo pred prípadným teroristickým útokom,
- pomohla členskxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxsť jeho politických predstaviteľov v prípade prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou.
2. Ak sa členský štát stane obeťxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxitických orgánov. Na tento účel členské štáty navzájom koordinujú svoju činnosť v Rade.
3. Podrobnosti vykonávania tejto doložky o solidarite Úniox xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxlitiku. Rada sa uznáša v súlade s článkom 31 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, ak má toto rozhodnutie obranné dôsledky. Európsky parlament je informovaný.
xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxočnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj výbor uvedený v článku 71, ktoré jej v prípade potreby predkladajú spoločné stanoviská.
4. S cieľom uxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx x xINANČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
USTANOVENIA O ORGÁNOCH
KAPITOLA 1
ORGÁNY
ODDIEL 1
EURÓPSKY PARLAMENT
Článok 223
(bývalý článok 190 ods. x x x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxné jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty.
Rada po udelení súhlasu Európskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Tieto ustanovenia nadobudnú platnosť po ich schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.
2. Euróxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sa zdaňovania členov alebo bývalých členov si vyžadujú jednomyseľné schválenie Radou.
Článok 224
(bývalý článok 191 druhý pododsek ZES)
Európxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx európskej úrovni uvedené v článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, najmä pravidlá ich financovania.
Článok 225
(bývalý článok 192 druhý pododsek xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx že pre plnenie zmlúv je potrebné vydať akt Únie. Ak Komisia návrh nepredloží, informuje Európsky parlament o dôvodoch.
Článok 226
(bývalý článok 1xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx boli dotknuté právomoci vymedzené zmluvami iným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram, preskúma prípady porušenia alebo nesprávneho úradnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxor zaniká predložením správy.
Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po súhlase Rady a Komisie pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxek občan únie a akákoľvek fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte má právo individuálne alebo spoločne s ďxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx8
(bývalý článok 195 ZES)
1. Európsky ombudsman, volený Európskym parlamentom, je oprávnený prijímať od občanov únie alebo od fyzických či právnixxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií. Prešetruje tieto sťažnosti a podáva o nich správxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxnosti predloženej priamo jemu alebo prostredníctvom člena Európskeho parlamentu, okrem prípadu, keď uvádzané skutočnosti sú alebo boli predmetom sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxre, ktorá ho o svojom stanovisku vyrozumie v lehote troch mesiacov. Ombudsman potom odovzdá správu Európskemu parlamentu a príslušnej inštitúcii, orxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxo šetrenia výročnú správu Európskemu parlamentu.
2. Ombudsman je volený po každých voľbách Európskeho parlamentu na čas funkčného obdobia parlamexxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Ombudsman vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle. Pri výkone svojich povinností nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúciex xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijme prostredníctvom nariadenx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx bez toho aby musel byť zvolaný, v druhý utorok v mesiaci marec.
Európsky parlament sa môže zísť na mimoriadnej schôdzi na žiadosť väčšiny svojich členxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxh rokovaniach a, ak o to požiada, musí byť vypočutá.
Na otázky Európskeho parlamentu alebo jeho členov odpovedá Komisia písomne alebo ústne.
Európxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxnok 231
(bývalý článok 198 ZES)
Ak nie je v zmluvách ustanovené inak, Európsky parlament sa uznáša väčšinou odovzdaných hlasov.
Rokovací poriadxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Zápisnice z rokovania Európskeho parlamentu sa uverejňujú spôsobom, ktorý je stanovený v zmluvách a v rokovacom poriadku.
Článok 233
(bývalý xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxok 201 ZES)
Ak bol podaný návrh na vyslovenie nedôvery Komisii za jej činnosť, môže o tom Európsky parlament hlasovať najskôr po uplynutí troch dní od pxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvuje väčšinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu, členovia Komisie sa kolektívne vzdajú funkcie a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné vecx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxe sú nahradení v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii. V takom prípade sa funkčné obdobie členov Komisie, ktorí majú nahradiť pôvodných členov Komxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx
Článok 235
1. Pri hlasovaní môže každý člen Európskej rady tiež konať najviac za jedného ďalšieho člena.
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx v Európskej rade hlasuje, jej predseda a predseda Komisie sa nezúčastnia hlasovania.
Ak sa prítomní alebo zastúpení členovia zdržia hlasovania, nexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Európskou radou.
3. Európska rada sa pri procedurálnych otázkach a pri prijímaní svojho rokovacieho poriadku uznáša jednoduchou väčšinou.
4. Euxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm iných zložení Rady, ako sú všeobecné záležitosti a zahraničné veci v súlade s článkom 16 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;
b) v súlade s článkom 16 ods. 9 Zxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxx
xxxxalý článok 204 ZES)
Zasadnutie Rady zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť jedného z jej členov alebo na žiadosť Komisie.
Článok 238
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x x xxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a pokiaľ nie je v Protokole o prechodných ustanoveniach ustanovené inak, je od 1. novembra 2014 v prípadoch, keď sx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 72 % členov Rady, ktorí zastupujú členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 % obyvateľstva Únie.
3. Od 1. novembra xxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členovia Rady, kvalifikovaná väčšina je vymedzená takto:
a) Kvalifikovaná väčšina je vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 55 % členov Rady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxmálny počet členov Rady, ktorí zastupujú viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov, plus jeden člen, v opačnom prípade sa kvalifikovanx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxci a bezpečnostnú politiku, kvalifikovaná väčšina je vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 72 % členov Rady, ktorí zastupujú zúčastnené členskx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxsení vyžadujúcich jednomyseľnosť.
Článok 239
(bývalý článok 206 ZES)
Každý člen Rady môže hlasovať v mene najviac jedného ďalšieho člena.
Člxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxné rozhodnutia v prípadoch stanovených v rokovacom poriadku Rady.
2. Rade pomáha generálny sekretariát pod vedením generálneho tajomníka vymenovxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xokovacieho poriadku uznáša jednoduchou väčšinou.
Článok 241
(bývalý článok 208 ZES)
Rada uznášajúca sa jednoduchou väčšinou môže požiadať Koxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxží, informuje Radu o dôvodoch.
Článok 242
(bývalý článok 209 ZES)
Po porade s Komisiou Rada uznášajúca sa jednoduchou väčšinou vymedzí pravidlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkej rady, predsedu Komisie, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členov Komisie, predsedov, členov a tajomníkox xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xlánok 244
V súlade s článkom 17 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sú členovia Komisie vybraní na základe systému rotácie ustanoveného jednomyseľne Európxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxbia ich štátni príslušníci ako členovia Komisie; v dôsledku toho rozdiel medzi celkovým počtom funkčných období, ktoré zastávajú štátni príslušníci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxtočne odrážala demografické a geografické spektrum všetkých členských štátov.
Článok 245
(bývalý článok 213 ZES)
Členovia Komisie sa zdržia axxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxií.
Počas svojho funkčného obdobia členovia Komisie nesmú vykonávať inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť. Pri nástupe do funkcie sa slávnostxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Súdny dvor na žiadxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x odňatí práva na dôchodok alebo iné dávky vyplácané namiesto dôchodku.
Článok 246
(bývalý článok 215 ZES)
Funkcia člena Komisie končí okrem riadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxstáva po zvyšok xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxkym parlamentom a v súlade s kritériami ustanovenými v článku 17 ods. 3 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii.
Rada môže na návrh predsedu Komisie jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa alebo smrti predsedu sa na zvyšný čas do konca funkčného obdobia vymenuje náhradník. Pri nahrádzaní predsedu sa uplatňuje postup ustanovený v článku xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxi a bezpečnostnú politiku na zvyšok funkčného obdobia nahradený v súlade s článkom 18 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.
V prípade vzdania sa funkcie všetxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii.
Článok 247
(bývalý článok 216 ZES)
Ak niektorý člen Komisie nespĺňa podmienky predpísané pre výkxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxánok 248
(bývalý článok 217 ods. 2 ZES)
Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, predseda Komisie rozdelí príslušnosti Koxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdzi jednotlivými členmi Komisie meniť. Členovia Komisie vykonávajú pod vedením predsedu úlohy, ktoré im pridelil.
Článok 249
(bývalé články 218 xxxx x x xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečí uverejnenie tohto poriadku.
2. Komisia každoročne najneskôr mesiac pred začiatkom zasadnutia Európskeho parlamentu uverejní súhrnnú xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxosti sa ustanovia v jej rokovacom poriadku.
ODDIEL 5
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
Článok 251
(bývalý článok 221 ZES)
Súdny dvor zasadá v komorácx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxne, ak je to ustanovené v štatúte.
Článok 252
(bývalý článok 222 ZES)
Súdnemu dvoru pomáha osem generálnych advokátov. Rada môže zvýšiť jednomysxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xe predkladať na verejných pojednávaniach odôvodnené návrhy v prípadoch, ktoré si v súlade so štatútom Súdneho dvora Európskej únie vyžadujú jeho účasxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx potrebné kvalifikačné predpoklady požadované v ich krajinách na obsadenie najvyšších sudcovských funkcií alebo sú uznávanými odborníkmi v oblasti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx roky sa uskutoční čiastočná obmena sudcov a generálnych advokátov v súlade s podmienkami ustanovenými v štatúte Súdneho dvora Európskej únie.
Sudcxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým uplynulo funkčné obdobie, môžu byť vymenovaní znova.
Súdny dvor vymenuje svojho tajomníka a stanoví pravidlá výkonu jeho funkcie.
Súdny dvor pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx určený štatútom Súdneho dvora Európskej únie. Štatút môže stanoviť, aby Všeobecnému súdu pomáhali generálni advokáti.
Členovia Všeobecného súdu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xunkcií. Sú vymenúvaní na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom uvedeným v článku 255 na obdobie šiestich rokov. Členovia sxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxv zvolia predsedu Všeobecného súdu na obdobie troch rokov. Predseda môže byť zvolený znova.
Všeobecný súd vymenuje svojho tajomníka a stanoví pravixxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx štatút Súdneho dvora Európskej únie neustanovuje inak, ustanovenia zmlúv týkajúce sa Súdneho dvora sa vzťahujú aj na Všeobecný súd.
Článok 255
Zrxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxde predtým, ako vlády členských štátov vykonajú vymenovania uvedené v článkoch 253 a 254.
Výbor sa skladá zo siedmich osôb vybraných spomedzi bývalýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxo z nich navrhne Európsky parlament. Rada prijme rozhodnutie ustanovujúce pravidlá činnosti výboru a rozhodnutie, ktorým sa vymenúvajú jeho členovixx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxovať v prvom stupni o žalobách a v konaniach uvedených v článkoch 263, 265, 268, 270 a 272 s výnimkou tých, ktoré sú prenesené na osobitný súd zriadený podľx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxebo konaní.
Proti rozhodnutiam vydaným Všeobecným súdom podľa tohto odseku sa možno odvolať na Súdny dvor len v právnych otázkach za podmienok a v rámxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xozhodnutia, ktoré vydá Všeobecný súd podľa tohto odseku, môžu vo výnimočných prípadoch podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom za podmienok a v rámci obmxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxtných oblastiach ustanovených štatútom príslušný prejednávať a rozhodovať o otázkach predložených na predbežný nález podľa článku 267.
Ak sa Všeoxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Súdnemu dvoru na vydanie nálezu.
Rozhodnutia, ktoré vydá Všeobecný súd o otázkach predložených na predbežný nález, môžu vo výnimočných prípadoch pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie.
Článok 257
(bývalý článok 225a ZES)
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnyx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xada prostredníctvom nariadení konajú buď na návrh Komisie a po porade so Súdnym dvorom, alebo na žiadosť Súdneho dvora a po porade s Komisiou.
Nariadexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxmi súdmi je možné sa odvolať na Všeobecný súd len v právnych otázkach alebo, ak je to uvedené v nariadení o zriadení osobitného súdu, aj vo vecných otázkacxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnovanie do sudcovskej funkcie. Členov komôr vymenováva Rada jednomyseľne.
Po dohode so Súdnym dvorom osobitné súdy prijmú svoj rokovací poriadok. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sa Súdneho dvora a ustanovenia štatútu Súdneho dvora Európskej únie aj na osobitné súdy. Hlava I štatútu a jeho článok 64 sa vzťahujú na osobitné súdy vždxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxené stanovisko po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky.
Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorá vyplýva zo zmlúv, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.
Skôr než členský štát podá žalobu proti inému členskému štátu pre domnelé nepxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxjomne predložili ústne aj písomné pripomienky v rámci kontradiktórneho konania.
Ak Komisia nevydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxk 260
(bývalý článok 228 ZES)
1. Ak Súdny dvor Európskej únie zistí, že členský štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, tento štát je povinnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxdny dvor Európskej únie zistí, že členský štát nevyhovel rozsudku, môže mu uložiť paušálnu pokutu alebo penále.
Tento postup nemá dopad na článok 259x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxámiť opatrenie, ktorým transponoval smernicu prijatú v súlade s legislatívnym postupom, môže, ak to považuje za vhodné, navrhnúť výšku paušálnej pokxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxlo k nesplneniu povinnosti, môže dotknutému členskému štátu uložiť paušálnu pokutu alebo penále najviac vo výške navrhnutej Komisiou. Povinnosť plaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoločne Európskym parlamentom a Radou alebo Radou podľa ustanovení zmlúv môžu Súdnemu dvoru Európskej únie priznať neobmedzenú právomoc vo veci ukladxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxe s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijať ustanovenia o prevode právomocí na Súdny dvor Európskxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxva. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
Článok 263
(bývalý člxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxaní a stanovísk a preskúmava aj zákonnosť aktov Európskeho parlamentu a Európskej rady, ktoré majú právne účinky vo vzťahu k tretím stranám. Tiež preskxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvať o žalobách podávaných členskými štátmi, Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných procxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxej únie má právomoc rozhodovať za rovnakých podmienok o žalobách podaných Dvorom audítorov, Európskou centrálnou bankou a Výborom regiónov na ochranx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxčným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú vykonávacie opatrenia.
Právne akty, ktorými sa zriaďujú orgány, úrady a agentúry Únie, môžu ustaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxúr Únie, ktoré zakladajú právne účinky voči nim.
Súdne konanie uvedené v tomto článku sa začne do dvoch mesiacov od zverejnenia daného opatrenia, alexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxená, Súdny dvor Európskej únie vyhlási napadnutý akt za neplatný.
Súdny dvor Európskej únie však uvedie, ak to považuje za potrebné, ktoré z účinkov axxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx alebo Európska centrálna banka porušia zmluvy svojou nečinnosťou, môžu členské štáty a ostatné orgány Únie podať Súdnemu dvoru Európskej únie žalobux xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx je prípustná, len ak bola príslušná inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra vyzvaná, aby konala. Ak sa táto inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agenxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx právnická osoba môže podať žalobu Súdnemu dvoru Európskej únie za rovnakých podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch proti niektorej inštitxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xES)
Inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorej nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu zmluvám, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxplynúť z článku 340 druhý odsek.
Článok 267
(bývalý článok 234 ZES)
Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať predbežný nález o otázkach, ktoré xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxí pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na Súdny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je tento súdny orgán povinný obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie.
Ak sa takáto otázka poloxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xlánok 268
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x69
Súdny dvor má právomoc rozhodovať o zákonnosti aktu prijatého Európskou radou alebo Radou podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii výhradne na návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxí byť predložený do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.
Článok 270
(bývalý článok xxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxým poriadkom úradníkov Únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.
článok 271
(bývalý článok 237 ZES)
Súdny dvor Európskej xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxj investičnej banky. V tejto súvislosti má jej Správna rada právomoci, ktoré článok 258 vymedzuje Komisii;
b) opatrení prijatých Radou guvernérov Exxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxienok stanovených v článku 263;
c) opatrení prijatých Správnou radou Európskej investičnej banky. Konanie proti takýmto opatreniam môžu začať len xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xx x x x xxxxútu Európskej investičnej banky;
d) plnenia povinností národných centrálnych bánk, ako vyplývajú zo zmlúv a štatútu ESCB a ECB. V tejto súvislosti mx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxnským štátom. Ak Súdny dvor Európskej únie zistí, že niektorá národná centrálna banka nesplnila povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, táto banka je povinná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx právomoc rozhodovať na základe arbitrážnej doložky pripojenej k verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej zmluve uzavretej Úniou alebo v mene Únie.
Čxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xpor predložia na základe osobitnej dohody strán.
Článok 274
(bývalý článok 240 ZES)
S výnimkou právomoci, ktorú Súdnemu dvoru Európskej únie prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxor Európskej únie nemá právomoc, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ani pokiaľ ide o akty prijaté na xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré boli prijaté Radou na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii.
Článok 276
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxdlivosti, Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc preskúmavať platnosť alebo primeranosť operácií vykonaných políciou alebo inými orgánmi členskéxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xnútornej bezpečnosti.
Článok 277
(bývalý článok 241 ZES)
Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenej v článku 263 šiestom odseku sa každý účastníx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pred Súdnym dvorom Európskej únie neuplatniteľnosti daného aktu z dôvodov ustanovených v článku 263 druhom odseku.
Článok 278
(bývalý článok 242 xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxriadiť odklad výkonu napadnutého aktu.
Článok 279
(bývalý článok 243 ZES)
Súdny dvor Európskej únie môže vo všetkých predložených veciach narixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnovených v článku 299.
Článok 281
(bývalý článok 245 ZES)
Štatút Súdneho dvora Európskej únie sa ustanoví v osobitnom protokole.
Európsky parxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxt a Rada konajú buď na žiadosť Súdneho dvora a po porade s Komisiou, alebo na návrh Komisie a po porade so Súdnym dvorom.
ODDIEL 6
EURÓPSKA CENTRÁLNA BAxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlna banka spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro a ktoré tvoria Eurosystém, riadi menovú politiku Únie.
2. ESxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xento cieľ, podporuje všeobecné hospodárske politiky v Únii s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie.
3. Európska centrálna banka má právnu subjexxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úrady a agentúry Únie a vlády členských štátov rešpektujú túto nezávislosť.
4. Európska centrálna banka prijíma opatrenia potrebné na plnenie svoxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvomoci členských štátov, ktorých xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xôsobnosti sa s ňou uskutočnia konzultácie o všetkých navrhovaných aktoch Únie, ako aj o všetkých návrhoch právnych predpisov na vnútroštátnej úrovnix
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x guvernérov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro.
2. Výkonná rada sa skladá z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďaxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxovej a bankovej problematike Európskou radou uznášajúcou sa kvalifikovanou väčšinou, na odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamentom a s Radox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxíslušníci členských štátov.
Článok 284
(bývalý článok 113 ZES)
1. Predseda Rady a člen Komisie sa môžu zúčastniť zasadnutia Rady guvernérov Eurxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
2. Prezident Európskej centrálnej banky je pozývaný na zasadnutia Rady, keď sa rokuje o veciach súvisiacich s cieľmi a úlohami ESCB.
3. Európska centxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxkej rade. Prezident Európskej centrálnej banky predkladá túto správu Rade a Európskemu parlamentu, ktorý na jej základe môže uskutočniť všeobecnú roxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žiadosť alebo z vlastného podnetu.
ODDIEL 5
DVOR AUDÍTOROV
Článok 285
(bývalý článok 246 ZES)
Dvor audítorov vykonáva audit Únie.
Skladá xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxánok 286
(bývalý článok 247 ZES)
1. Členovia Dvora audítorov sa vyberajú z osobností, ktoré vo svojich štátoch pracujú alebo pracovali v externých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na obdobie šiestich rokov. Rada po porade s Európskym parlamentom prijme zoznam členov vypracovaný v súlade s návrhmi predloženými jednotlivými členxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xredsedu môže byť zvolený znova.
3. Členovia Dvora audítorov pri vykonávaní svojej funkcie nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani ox xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxtne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, najmä povinnosť konať česxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxcia člena Dvora audítorov končí aj na odstúpením alebo odvolaním na základe rozhodnutia Súdneho dvora podľa odseku 6.
Takto uvoľnená funkcia sa obsaxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxví členovia.
6. Člena Dvora audítorov možno odvolať z funkcie alebo zbaviť nároku na dôchodok alebo iné požitky poskytované namiesto dôchodku, len ax xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
7. Rada stanoví pracovné podmienky predsedu a členov Dvora audítorov, najmä ich platy, príspevky a dôchodky. Stanoví aj akékoľvek náhrady poskytoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xzťahujú aj na členov Dvora audítorov.
Článok 287
(bývalý článok 248 ZES)
1. Dvor audítorov preskúmava účty všetkých príjmov a výdavkov Únie. Prexxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxujúci akt.
Dvor audítorov poskytuje Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných oxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Únie.
2. Dvor audítorov preskúmava, či sa všetky príjmy a výdavky uskutočnili zákonným a riadnym spôsobom, a či sa vykonávalo riadne finančné hospodxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxli Únii skutočne uhradené.
Audit výdavkov sa uskutočňuje porovnaním prijatých záväzkov a poskytnutých úhrad.
Tieto audity sa môžu vykonávať prex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx v iných orgánoch Únie, v priestoroch akéhokoľvek orgánu alebo úradu alebo agentúry, ktoré spravujú príjmy alebo výdavky v mene Únie a v členských štátoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxátnymi audítorskými orgánmi, a ak tieto orgány nemajú nevyhnutné právomoci, v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi štátnej správy. Dvor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxbo úrady upovedomia Dvor audítorov o tom, či majú v úmysle zúčastniť sa auditu.
Ostatné orgány Únie, všetky orgány alebo úrady alebo agentúry spravujxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xevyhnutné právomoci, príslušné orgány štátnej správy, predkladajú Dvoru audítorov xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxovaní výdavkov a príjmov Únie je právo dvora na prístup k informáciám banky upravované dohodou medzi Dvorom audítorov, bankou a Komisiou. Ak takáto dohxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxždého rozpočtového roka vypracuje Dvor audítorov výročnú správu. Zašle ju ostatným orgánom Únie a uverejní ju v Úradnom vestníku Európskej únie spolu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xpráv o osobitných otázkach a predkladať svoje stanoviská na žiadosť niektorého z ostatných orgánov Únie.
Výročné správy, osobitné správy alebo staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxenok ustanovených v jeho rokovacom poriadku.
Pomáha Európskemu parlamentu a Rade pri výkone ich právomocí pri kontrole plnenia rozpočtu.
Dvor auxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xSTANOVENIA
ODDIEL 1
PRÁVNE AKTY ÚNIE
Článok 288
(bývalý článok 249 ZES)
Na účely výkonu právomocí Únie inštitúcie prijímajú nariadenia, smxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxtkých členských štátoch.
Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx záväzné len pre nich.
Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné.
Článok 289
1. Riadny legislatívny postup predstavuje spoločné prijatie nariadexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovených zmluvami predstavuje prijatie nariadenia, smernice alebo rozhodnutia Európskym parlamentom za účasti Rady alebo prijatie Radou za účasxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxch prípadoch ustanovených zmluvami môžu byť legislatívne akty prijaté na základe iniciatívy skupiny členských štátov alebo Európskeho parlamentu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx na Komisiu delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhradené legislatívnemu aktu, a preto nemôžu byť predmetom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xarlament alebo Rada sa môžu rozhodnúť odvolať delegovanie;
b) delegovaný právny akt môže nadobudnúť účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxa sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.
3. V názve delegovaných aktov sa uvádza slovo "delegovaná" alebo "delegované".
Článok 291
1. Členské štátx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie právne záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v prípadoch uxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxa odporúčania. Uznáša sa na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú, že prijíma akty na návrh Komisie. Uznáša sa jednomyseľne x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtrálna banka, prijímajú odporúčania.
ODDIEL 2
POSTUPY PRIJÍMANIA PRÁVNYCH AKTOV A INÉ USTANOVENIA
Článok 293
(bývalý článok 250 ZES)
1. Ak xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx x xx x xxxxxx x10, článku 312, článku 314 a v článku 315 druhom odseku.
2. Komisia môže zmeniť svoj návrh kedykoľvek v priebehu postupu, ktorý vedie k prijatiu aktu Únxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xasledujúci postup.
2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh.
Prvé čítanie
3. Európsky parlament prijme svoju pozíciu v prvom čítxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu.
5. Ak Rada neschváli pozíciu Európskeho parlamentu, prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a predloží ju Európskemu parlamentu.
6. Rada v plnom rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xurópsky parlament.
Druhé čítanie
7. Ak do troch mesiacov od tohto oznámenia Európsky parlament:
a) schváli pozíciu Rady v prvom čítaní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xozíciu Rady v prvom čítaní, navrhovaný právny akt sa považuje za neprijatý;
c) navrhne väčšinou svojich členov zmeny a doplnenia pozície Rady v prvom xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxučenia zmien a doplnení Európskeho parlamentu Rada kvalifikovanou väčšinou:
a) schváli všetky tieto zmeny a doplnenia, dotknutý právny akt sa povaxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtie Zmierovacieho výboru.
9. Rada sa uznáša jednomyseľne o zmenách a doplneniach, ku ktorým Komisia zaujala zamietavé stanovisko.
Zmierovací poxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je dosiahnuť do šiestich týždňov od jeho zvolania kvalifikovanou väčšinou členov Rady alebo ich zástupcov a väčšinou členov zastupujúcich Európsky pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxstňuje Komisia, ktorá vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady.
12. Ak do šiestich týždňov od svxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxerovací výbor schváli spoločný návrh, Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou odovzdaných hlasov, a Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšixxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy akt sa považuje za neprijatý.
14. Lehoty troch mesiacov a šiestich týždňov uvedené v tomto článku môžu byť predĺžené najviac o jeden mesiac, respektxxx x xxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legislatívny akt v rámci riadneho legislatívneho postupu predložený na základe iniciatívy skupiny členských štátov, na základe odporúčania Európsxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxda predložia Komisii navrhovaný právny akt spolu so svojimi pozíciami v prvom a druhom čítaní. Európsky parlament alebo Rada môžu počas celého postupu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxtňovať aj na práci Zmierovacieho výboru.
Článok 295
Európsky parlament, Rada a Komisia sa navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxalý článok 253 ZES)
Ak zmluvy neustanovujú druh aktu, ktorý sa má prijať, inštitúcie si ho vyberú od prípadu k prípadu v súlade s uplatniteľnými postupxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx posudzovaní návrhov legislatívnych aktov sa Európsky parlament a Rada zdržia prijatia aktov, ktoré nie sú upravené v príslušnom legislatívnom postuxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje predseda Európskeho parlamentu a predseda Rady.
Legislatívne akty prijaté v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom podpisuje predseda inxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxý alebo, ak takýto deň nie je stanovený, dvadsiatym dňom po ich uverejnení.
2. Nelegislatívne akty prijaté vo forme nariadení, smerníc a rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnutia, ktoré neuvádzajú, komu sú určené, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený alebo, ax xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xomu sú určené, a týmto oznámením nadobúdajú účinnosť.
Článok 298
1. Pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrijmú na tento účel prostredníctvom nariadení ustanovenia, pritom rešpektujú služobný poriadok a podmienky zamestnávania prijaté na základe článkx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxm než sú štáty, sú vykonateľné.
Výkon rozhodnutia sa riadi predpismi občianskeho práva procesného štátu, na výsostnom území ktorého sa vykonáva. Doxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého štátu a vyrozumie o tom Komisiu a Súdny dvor Európskej únie.
Ak sú na žiadosť oprávnenej strany splnené tieto formálne náležitostí, strana môže o vxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Európskej únie. Sťažnosti na protiprávny spôsob výkonu rozhodnutia však podliehajú právomoci vnútroštátnych súdov príslušnej krajiny.
KAPITOLx x
xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxjú poradné funkcie.
2. Hospodársky a sociálny výbor sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnávateľov, zástupcov organizácií zamestnancov a inýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxdá zo zástupcov regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxpodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a nie sú viazaní žiadnymi záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle vo všeobecnom xxxxxx xxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cieľom zohľadniť hospodársky, sociálny a demografický vývoj v Únii. Na tento účel prijíma Rada na návrh Komisie rozhodnutia.
ODDIEL 1
HOSPODÁRSKx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxomyseľne, prijme na návrh Komisie rozhodnutie, ktorým sa určí zloženie výboru.
Rada určuje náhrady pre členov výboru.
Článok 302
(bývalý článox xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvými členskými štátmi. Členovia výboru môžu byť vymenovaní znova na ďalšie funkčné obdobie.
2. Rada sa uznáša po porade s Komisiou. Môže získať stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx 303
(bývalý článok 260 ZES)
Výbor zo svojich radov volí predsedu a ďalších členov predsedníctva na obdobie dva a pol roka.
Výbor prijme svoj rokovxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
(bývalý článok 262 ZES)
Európsky parlament, Rada alebo Komisia sa poradia s výborom v prípadoch, ktoré stanovujú zmluvy. Tieto orgány sa môžu poradix x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx
xx xx xxrópsky parlament, Rada alebo Komisia uznajú za vhodné, stanoví sa výboru na predloženie stanoviska lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako mesiac odo dňax xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xeho.
Stanovisko výboru sa spolu so záznamom o rokovaniach predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
ODDIEL 2
VÝBOR REGIÓNOV
Článok 30x
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na návrh Komisie rozhodnutie, ktorým sa určí zloženie výboru.
Členovia výboru a rovnaký počet náhradníkov sú vymenúvaní na obdobie piatich rokov. Mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxát uvedený v článku 300 ods. 3, na základe ktorého boli navrhnutí, skončí, automaticky končí aj funkčné obdobie členov výboru a na zvyšný čas xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxpskeho parlamentu.
Článok 306
(bývalý článok 264 ZES)
Výbor regiónov si volí predsedu a predsedníctvo na obdobie dva a pol roka.
Prijme svoj roxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx7
(bývalý článok 265 ZES)
Európsky parlament, Rada alebo Komisia sa poradí s Výborom regiónov v prípadoch, keď to stanovujú zmluvy, a vo všetkých osxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxia uzná za potrebné, stanoví sa výboru na predloženie stanoviska lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac odo dňa, keď bola oznámená predsedovxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa článku 304, Európsky parlament, Rada alebo Komisia informuje Výbor regiónov o tejto žiadosti o stanovisko. Ak výbor usúdi, že sa to týka špecifických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx za vhodné.
Stanovisko výboru spolu so záznamom o rokovaniach sa predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
KAPITOLA 4
EURÓPSKA INVESTIČxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx štáty.
Štatút Európskej investičnej banky je uvedený v protokole, ktorý je pripojený k zmluvám. Rada môže na žiadosť Európskej investičnej banky a px xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxlade s mimoriadnym legislatívnymi postupom zmeniť alebo doplniť štatút banky.
Článok 309
(bývalý článok 267 ZES)
Úlohou Európskej investičnex xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxstriedky. Na tento účel poskytuje pôžičky a záruky na neziskovom základe, a tým uľahčuje financovanie nasledujúcich projektov vo všetkých hospodársxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxanie príležitostí potrebné na vznik alebo fungovanie vnútorného trhu, ktoré pre svoj rozsah alebo povahu nemôžu byť plne financované prostriedkami, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkej povahy, že nemôžu byť plne financované prostriedkami, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých členských štátoch.
Pri uskutočňovaní svojej úlohy uxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxe a zahrnú sa do rozpočtu.
Európsky parlament a Rada ustanovia ročný rozpočet Únie v súlade s článkom 314.
Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxv zahrnutých do rozpočtu je potrebné vopred prijať právne záväzný akt Únie poskytujúci právny základ na jej činnosť a na plnenie zodpovedajúcich výdavxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxia žiadne akty, ktoré by mohli mať významný dosah na rozpočet, bez toho, aby poskytla záruku, že výdavky vyplývajúce z týchto aktov je možné financovať v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnčného hospodárenia. Členské štáty spolupracujú s Úniou s cieľom zabezpečiť, aby sa prostriedky zahrnuté do rozpočtu použili v súlade s touto zásadoux
xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
KAPITOLA 1
VLASTNÉ ZDROJE ÚNIE
Článok 311
(bývalý článok 269 ZES)
Únia si zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijme rozhodnutie upravujúce systém vlastných zdrojov Únie. V tomto rámcx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxké štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxelení súhlasu Európskeho parlamentu.
KAPITOLA 2
VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC
Článok 312
1. Viacročný finančný rámec zabezpečuje, aby sa výdavkx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx v súlade s viacročným finančným rámcom.
2. Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxmyseľne prijať rozhodnutie, ktorým oprávni Radu uznášať sa kvalifikovanou väčšinou na prijatí nariadenia uvedeného v prvom odseku.
3. Finančný ráxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xdvetviam činnosti Únie.
Finančný rámec ustanoví akékoľvek iné ustanovenia potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu.
4. Ak nie jx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoslednému roku tohto rámca sa predĺžia až do prijatia takéhoto aktu.
5. V priebehu celého postupu, ktorý vedie k prijatiu finančného rámca, prijmú Euxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxnok 272 ods. 1 ZES)
Rozpočtový rok začína 1. januára a končí 31. decembra.
Článok 314
(bývalý článok 272 ods. 2 až 10 ZES)
Európsky parlament a Radx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxskej centrálnej banky vypracuje do 1. júla odhad svojich výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok. Komisia tieto odhady zlúči do návrhu rozpočtu, ktorý xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkemu parlamentu a Rade najneskôr do 1. septembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má príslušný rozpočet plniť.
Komisia môže návrh rozpočtu zmxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí ju Európskemu parlamentu najneskôr do 1. októbra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má príslušný rozpočet plniť. Rada informuje Európsky parlaxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx schváli pozíciu Rady, rozpočet je prijatý;
b) neprijme rozhodnutie, rozpočet sa považuje za prijatý;
c) prijme zmeny a doplnenia väčšinou svojicx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsadnutie Zmierovacieho výboru. Ak však do desiatich dní od predloženia návrhu Rada informuje Európsky parlament o tom, že schválila všetky jeho zmeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zastupujúcich Európsky parlament, je dosiahnuť do dvadsaťjeden dní od jeho zvolania kvalifikovanou väčšinou členov Rady alebo ich zástupcov a väčšixxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho výboru sa zúčastňuje Komisia, ktorá vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady.
6. Ak sa Zmierxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxtia dohody na to, aby schválili spoločný návrh.
7. Ak v lehote štrnástich xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxi spoločný návrh a druhá neprijme rozhodnutie, rozpočet sa považuje s konečnou platnosťou za prijatý v súlade so spoločným návrhom, alebo
b) Európskx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xo druhý neprijme rozhodnutie, Komisia predloží nový návrhu rozpočtu, alebo
c) Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou svojich členov, zamietxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xada ho zamietne, Európsky parlament môže do štrnástich dní odo dňa zamietnutia Radou väčšinou svojich poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov rxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxtvrdená, považuje sa pozícia dohodnutá v Zmierovacom výbore k rozpočtovej položke, ktorá je predmetom tejto zmeny a doplnenia, za zachovanú. Rozpočex xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odseku 5, Komisia predloží nový návrhu rozpočtu.
9. Po skončení postupu uvedeného v tomto článku predseda Európskeho parlamentu vyhlási, že rozpočxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi na ich základe, najmä so zreteľom na vlastné zdroje Únie a rovnováhu príjmov a výdavkov.
Článok 315
(bývalý článok 273 ZES)
Ak na začiatku rozpoxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlánku 322 každý mesiac čerpať najviac jednu dvanástinu rozpočtových prostriedkov príslušnej kapitoly na predchádzajúci rozpočtový rok, ktoré zároxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx prijatým na základe článku 322 za predpokladu dodržania ostatných podmienok uvedených v prvom pododseku povoliť výdavky prekračujúce jednu dvanástxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce sa zdrojov pre uplatňovanie tohto článku v súlade s právnymi aktmi uvedenými v článku 311.
Nadobúda účinnosť tridsať dní po svojom prijatí, ak Euróxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx článok 271 ZES)
Za podmienok stanovených podľa článku 322 všetky rozpočtové prostriedky, ktoré sa do konca rozpočtového roku nevyčerpajú, s výnimkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx delia podľa kapitol, do ktorých sa výdavky zahŕňajú podľa druhu alebo účelu, a delia sa ďalej v súlade s nariadeniami vydanými na základe článku 322.
Vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx x xxxlupráci s členskými štátmi plní rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadení vydaných podľa článku 322 na vlastnú zodpovednosť a v medziach určených prxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostriedkov v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.
Nariadenie ustanovuje povinnosti kontroly a auditu členských štátov pri plnxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxadaní svojich vlastných výdavkov.
V medziach a za podmienok stanovených v nariadeniach vydaných v zmysle článku 322 môže Komisia v rámci rozpočtu prxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xurópskemu parlamentu a Rade záverečný účet rozpočtového hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok. Komisia im postúpi aj účtovnú závierku aktíx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxlade požiadaviek Európskeho parlamentu a Rady podľa článku 319.
Článok 319
(bývalý článok 276 ZES)
1. Európsky parlament na odporúčanie Rady prxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxu správu uvedené v článku 318, a výročnú správu Dvora audítorov spolu s odpoveďami auditovaných orgánov na zistenia Dvora audítorov, ako aj vyhlásenie x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa Komisii alebo z iného dôvodu v súvislosti s výkonom svojich rozpočtových právomocí si Európsky parlament môže vyžiadať dôkazy Komisie o uskutočnenýxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xomisia urobí všetky vhodné opatrenia, aby vyhovela zisteniam uvedeným v rozhodnutiach o udelení absolutória a ďalším zisteniam Európskeho parlamenxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu alebo Rady podáva správy o opatreniach prijatých v súvislosti s týmito zisteniami a pripomienkami, najmä o pokynoch daných úradom, ktoxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xlánok 277 ZES)
Viacročný finančný rámec a ročný rozpočet sa zostavujú v eurách.
Článok 321
(bývalý článok 278 ZES)
Komisia za predpokladu, že vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxhu, ako je potrebné pre ciele sledované zmluvami. Ak má xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxctvom orgánu, ktorý určí daný štát. Pri vykonávaní finančných operácií Komisia využíva služby emisnej banky príslušného členského štátu alebo akejkxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxym legislatívnym postupom a po porade s Dvorom audítorov prostredníctvom nariadení:
a) rozpočtové pravidlá upravujúce najmä postup zostavovania x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxíkov a účtovníkov.
2. Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Dvorom audítorov Rada určí metódy a postup, podľa ktorých budú rozpočtové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxiť na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť.
Článok 323
Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto hlave. Predsedovia prijmú všetky potrxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxx PROTI PODVODOM
Článok 325
(bývalý článok 280 ZES)
1. Únia a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu.
2. Členské štáty prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xstatné ustanovenia zmlúv, koordinujú svoju činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie proti podvodom. Za týmto účelom organizujú s pomocou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxpom a po porade s Dvorom audítorov prijmú nevyhnutné opatrenia v oblastiach prevencie a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie s cieľox xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxmi štátmi predkladá každoročne Rade a Európskemu parlamentu správu o opatreniach prijatých na vykonanie tohto článku.
Hlava III
Posilnená spoluxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxmi a právom Únie.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchode medzi členskými štátmi, ani medzi nimi nesmie narušiť hospodársku súťaž.
Článok 327
(bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 ZEU a bývaxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxo členské štáty nesmú brániť jej vykonávaniu zúčastnenými členskými štátmi.
Článok 328
(bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 ZEU a bývalé čláxxx xx x xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé ustanovuje rozhodnutie, ktorým bola povolená. Naďalej je im kedykoľvek otvorená, pokiaľ okrem uvedených podmienok dodržiavajú aj právne akty už prxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
2. Komisia a prípadne vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku poskytujú Európskemu parlamentu a Rade pravidelné informxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxxxxx xtáty, ktoré si želajú nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, s výnimkou oblastí výlučnej právomocx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxce. Komisia môže na tento účel predložiť návrh Rade. Ak Komisia návrh nepredloží, informuje dotknuté členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobila.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxadosť členských štátov, ktoré si želajú medzi sebou nadviazať posilnenú spoluprácu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sa podávx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx posilnená spolupráca v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie, a Komisii, ktorá zaujme stanovisko najmä k tomu, či je navrhovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsilnenej spolupráce sa udeľuje rozhodnutím Rady, ktorá sa uznáša jednomyseľne.
Článok 330
(bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 ZEU a bývalé xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci.
Jednomyseľnosť predstavujú len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov.
Kvalifikovxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxxý členský štát, ktorý si želá zúčastniť sa prebiehajúcej posilnenej spolupráce v jednej z oblastí uvedených v článku 329 ods. xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxade potreby skonštatuje, že sú splnené podmienky účasti a prijme akékoľvek potrebné prechodné opatrenia týkajúce sa uplatňovania už prijatých právnxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxť, aby tieto podmienky boli splnené, a stanoví lehotu na opätovné preskúmanie žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty opätovne preskúma žiadosť v súlade s pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xredložiť Rade, ktorá rozhodne o žiadosti. Rada sa uznáša v súlade s článkom 330. Na návrh Komisie môže tiež prijať prechodné opatrenia uvedené v druhom pxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxitiky, oznámi svoj zámer Rade, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné vecí a bezpečnostnú politiku a Komisii.
Rada potvrdí účasť dotknutého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx podmienky účasti. Rada tiež môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie prijať akékoľvek potrebné prechodné opatrenia týkajúce sa uplatňovania už prixxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prijať, aby tieto podmienky boli splnené, a stanoví lehotu na opätovné preskúmanie žiadosti o účasť.
Na účely tohto odseku sa Rada uznáša jednomyseľxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxania posilnenej spolupráce s výnimkou administratívnych nákladov vznikajúcich inštitúciám znášajú zúčastnené členské štáty, pokiaľ všetci členoxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx 11 a 11a ZES)
1. Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada sa uznáša jednomyseľnex xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
2. Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada prijíma právne akty podľa mimoriadnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xodľa riadneho legislatívneho postupu. Rada sa uznáša po porade s Európskym parlamentom.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na rozhodnutia, ktoré majú vojxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxájomný súlad činností vykonávaných v rámci posilnenej spolupráce a súlad takýchto činností s politikami Únie a na tento účel spolupracujú.
SIEDMA Čxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Únia môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže vystupovať pred súdmi. V takom prípade zastupuje Úniu Komisia. Únia je vxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxý článok 283 ZES)
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami vydajú prostrednxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
V medziach a za podmienok stanovených Radou uznášajúca sa jednoduchou väčšinou v súlade s ustanoveniami zmlúv môže Komisia zhromažďovať všetky inforxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxý článok 5 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxade s požiadavkami nestrannosti, spoľahlivosti, objektivity, vedeckej nezávislosti, hospodárnosti a štatistického utajenia dôverných dát; hospxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxv Únie, členov výborov, úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorá sa vzťahuje na informácie chránené služobným tajomstvom, najmä informácie o pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxovednosť Únie sa spravuje právom, ktorým sa spravuje príslušná zmluva.
V prípade nezmluvnej zodpovednosti Únia, v súlade so zásadami spoločnými prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxuhý odsek je Európska centrálna banka povinná nahradiť akúkoľvek škodu spôsobenú ňou alebo jej zamestnancami pri plnení ich povinností v súlade so všexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenými v ich služobnom poriadku alebo v podmienkach zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.
Článok 341
(bývalý článok 289 ZES)
Sídlo orgxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčí pravidlá používania jazykov orgánmi Únie, čím nie sú dotknuté ustanovenia uvedené v štatúte Súdneho dvora Európskej únie.
Článok 343
(bývalý čxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx aj pre Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku.
Článok 344
(bývalý článok 292 ZES)
Členské štáty sa zaväzujú, že spory, ktoré sa týkxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh vzťahov uplatňovanej v členských štátoch.
Článok 346
(bývalý článok 296 ZES)
1. Ustanovenia zmlúv nebránia použitiu nasledujúcich pravidiexx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxti;
b) každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxrnom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.
2. Na návrh Komisie môže Rada jednomyseľne vykonať zmeny v zozname výrobkov vyhotovxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxoločných vhodných opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby fungovanie vnútorného trhu neovplyvnili opatrenia, ktoré musí členský štát prijať v prípxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpečenstvo, alebo aby si členský štát splnil záväzky, ktoré prijal s cieľom zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť.
Článok 348
(bývalý článok 298 xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s príslušným štátom preskúma, ako by sa tieto opatrenia mohli prispôsobiť pravidlám stanoveným v zmluvách.
Odlišne od postupu podľa článkov 258 a 25x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článkoch 346 a 347. Súdny dvor rozhoduje na neverejnom zasadnutí.
Článok 349
(bývalý článok 299 ods. 2 druhý, tretí a štvrtý pododsek ZES)
Vzhľaxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a Kanárskych ostrovov, ktorá je ovplyvnená ich odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými a klimatickými podmienkaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx parlamentom prijme osobitné opatrenia na stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík na uvedených územiach. Ak Rada prijíma príslxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na colnú a obchodnú politiku, daňovú politiku, voľné zóny, poľnohospodársku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxlnym fondom a horizontálnym programom Únie.
Rada prijme opatrenia uvedené v prvom odseku s prihliadnutím na osobitné charakteristiky a obmedzenia xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článok 350
(bývalý článok 306 ZES)
Ustanovenia zmlúv nebránia existencii ani vytváraniu regionálnych únií medzi Belgickom a Luxemburskom alxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx x07 ZES)
Ustanovenia zmlúv neovplyvnia práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých pred 1. januárom 1958 alebo pre pristupujúce štáty pred dňox xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx, že tieto dohody sú nezlučiteľné so zmluvami, členský štát alebo dotknuté štáty podniknú vhodné opatrenia na odstránenie zistených nezlučiteľnostíx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxých v prvom odseku zoberú členské štáty do úvahy, že výhody poskytnuté v zmluvách každým členským štátom obsiahnuté v zmluvách tvoria neoddeliteľnú súxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch výhod všetkými členskými štátmi.
Článok 352
(bývalý článok 308 ZES)
1. Ak sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnuxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postuxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity uvedenej v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii národné parlamenty na návrhy založené na tomto článku.
3. Opatrenia založené na tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
4. Tento článok nemôže slúžiť ako základ na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a všetky akty prijaté v sxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xurópskej únii sa nevzťahuje na tieto články:
- článok 311 tretí a štvrtý odsek,
- článok 312 ods. 2 prvý pododsek,
- článok 352 a
- článok 354.
Člxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxpskej rady alebo Rady zastupujúci daný členský štát nezúčastňuje xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxho článku. Zdržanie sa hlasovania členov, ktorí sú osobne prítomní alebo ktorí sú zastúpení, nebráni prijatiu rozhodnutí uvedených v odseku 2 uvedenéxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx ods. 3 písm. b) tejto zmluvy.
Ak sa v nadväznosti na rozhodnutie o pozastavení výkonu hlasovacích práv prijaté v súlade s článkom 7 ods. 3 Zmluvy o Európxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx b) tejto zmluvy alebo, ak sa Rada uznáša na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v súlade s článxxx xxx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdstavujú väčšinu všetkých jeho poslancov.
Článok 355
(bývalý článok 299 ods. 2 prvý pododsek a odseky 3 až 6 ZES)
Okrem ustanovení článku 52 Zmluvx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrancúzsku Guayanu, Martinik, Réunion, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy.
2. Na zámorské krajiny a územia uvxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxemia, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a nie sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v predchádzajxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xmlúv sa vzťahujú na Alandy v súlade s ustanoveniami určenými v Protokole č. 2 k aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Šxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvy;
b) zmluvy sa uplatňujú na výsostné územia Spojeného kráľovstva Akroriti a Dhekelia na Cypre iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vykonávanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej repxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx na Normanské ostrovy a na ostrov Man iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia dojednaní pre tieto ostrovy, ako je uvedené v zmluve o pristúpení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x. Európska rada môže na základe iniciatívy dotknutého členského štátu prijať rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k Únii mení a dopĺňa postavenie dánskej, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrany v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi. Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Talianskej republiky.
Táto zmluva nadobudne platnosx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xred začiatkom nasledujúceho mesiaca, táto zmluva nadobúda platnosť až v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume tohto uloženia.
Článok 35x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxme dvadsiateho piateho marca tisícdeväťstopäťdesiatsedem.
(Zoznam splnomocnených zástupcov nie je reprodukovaný)
[1] Odvtedy sa stali členmx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Rakúska republika, Poľská republika, Rumunsxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Severného Írska.
[2] Tento odkaz je len orientačný. Pre podrobnejšie informácie, pozri tabuľky zhody medzi pôvodným a novým číslovaním zmlúv.
--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.